53

BAB 5

PERBINCANGAN

5.1

Pengenalan

Hasil daripada ujian yang telah dijalankan terdapat beberapa kriteria yang boleh dibincangkan hasil daripada analisis dan dapatan yang telah diperolehi. Tujuan utama dalam kajian pengelasan tanah ini adalah untuk mengetahui jenis-jenis tanah, sifat-sifat tanah dan seterusnya membuat pengelasan tanah supaya dapat menghasilkan satu sistem pengelasan tanah ringkas dan mudah difahami. Melalui ujikaji yang telah dijalankan, tanah dapat dikelaskan melalui beberapa kriteria. Pengelasan tanah dapat dibuat berdasarkan agihan saiz zarah tanah berbutir kasar dan agihan saiz zarah tanah berbutir halus hasil daripada analisis ujikaji Had-Had Atterberg.

54

Hasil daripada ujiakaji ujian Had Atterberg bagi mengehtahui kesesuaian tanah tambak ini, sifat-sifat Keplastikan (PI), Had Cecair (LL) dan Had Plastik (PL) dapat ditentukan melalui ujikaji Had-Had Atterberg (Casagrande Method). Sampel tanah berbutiran dikelaskan dengan merujuk kepada Carta Keplastikan dan Jadual Sistem Pengelasan Tanah Bersekutu (USCS).

Secara keseluruhannya, hasil perbincangan yang telah dibuat menjurus kepada pencapaian objektif projek dan melalui kajian pengelasan tanah ini, ketigatiga objektif projek telah tercapai dan memenuhi kriteria-kriteria yang diperlukan hasil daripada dapatan dan analisa projek.

55

BAB 6

KESIMPULAN DAN CADANGAN

6.1

Pengenalan

Bab ini menerangkan mengenai hasil kajian yang telah diperolehi daripada Kajian mengenai Tanah Tambak dan Tanah Asal yang telah dijalankan di kawasan Perindustrian KKIP dan sekitar kawasan Likas, Kota Kinabalu. Secara keseluruhannya, hasil analisis dan dapatan telah diperolehi dan objektif bagi kajian kesesuaian tanah ini telah berjaya dicapai dengan menggunakan kaedah ujian yang sesuai iaitu Ujian Had Atterberg (Casagrande Method) yang mana merupakan satusatunya cara mecari kesesuaian tanah tambak yang kerap digunakan oleh pihak Jabatan Kerja Raya (JKR).

56

6.2

Kesimpulan

Secara keseluruhannya, hasil kajian daripada Ujian Had-Had Atterberg yang dijalankan dengan kerjasama pihak Jabatan Kerja Raya (JKR) dapat disimpulkan kepada beberapa kriteria yang telah dikaji. Antaranya seperti penentuan kandungan lembapan, analisis sifat-sifat tanah dan seterusnya penentuan jenis-jenis tanah hasil daripada ujikaji-ujikaji tanah yang telah dijalankan.

Dua kawasan yang dipilih untuk menjalankan projek kami ialah pembinaan jalan raya dan pembinaan bangunan. Setiap kawasan mewakili ciri-ciri tanah yang berbeza dari segi sifat dan bentuk. Dengan menggunakan Ujian Had Atterberg ini, tanah asal dan tanah yang digunakan untuk menambak dapat dibezakan bagi memenuhi keperluan penambakan.

Kawasan yang dipilih

bagi pembinaan jalan raya adalah kawasan

perindustrian KKIP. Kawasan ini adalah kawasan jenis berbukit dan perlu dipotong bagi mengaras kawasan jalan tersebut. Ciri-ciri tanah bagi pembinaan jalan ini

adalah berbeza dari ciri tanah di kawasan pesisir pantai. Tanah tambak yang digunakan juga akan turut berbeza. Dari ujian Had Atterberg yang dijalankan, ciri tanah asal dan tanah tambak dapat dibezakan.

Bagi kawasan pembinaan bangunan pula, kawasan yang sesuai bagi kajian kami ialah kawasan pembinaan sekolah agama di Likas, Sabah. Kawasan tapak bangunan ini hendaklah di tambak kerana ciri kawasannya yang berpasir kerana pembinaan ini dijalankan di kawasan tanah laut. Tanah jenis ini adalah tanah jenis berpasir dan perlu di tambak menggunakan tanah yang betul agar penambakan dapat dilakukan dengan sempurna.

Kesimpulannya, dengan mengetahui ciri tanah tambak dan tanah asal tersebut, seseorang jurutera itu telah mempunyai kefahaman secara am tentang kerja penambakan dan bagaimana hendak bertindak semasa proses pembinaan atau dari aspek yang lain.

57

6.3

Cadangan

Terdapat beberapa jenis kegagalan atau ketidaksempurnaan pada struktur tanah dan jenis tanah yang digunakan untuk menambak. Kegagalan struktur tanah ini sering berlaku sekiranya struktur tanah yang digunakan untuk tujuan penambakan tidak kuat ataupun kukuh. Kajian ini juga dijalankan bagi mencadangkan fungsi pembaikan sifat-sifat tanah.

Dalam mana-mana projek pembinaan seperti pembinaan bangunan dan jalan raya, kesemua beban struktur akan ditanggung oleh tanah. Oleh yang demikian, sturktur asas tanah mestilah dalam keadaan yang sempurna atau dalam erti kata lain mempunyai kriteria yang baik untuk menjamin kekuatan struktur binaan tersebut. Antara sifat-sifat tanah yang sesuai untuk kerja kejuruteraan awam adalah :-

i.

Mempunyai kekuatan ricih yang baik dari segi kejelekitan dan juga sudut geseran

ii.

Mempunyai indeks kebolehmampatan yang sesuai agar dapat mengurangkan kesan mendapan pada tanah

iii.

Mempunyai kebolehtelapan yang sesuai agar tidak mempengaruhi kesan kekuatan tanah

iv.

Jenis-jenis tanah itu sendiri sama ada tanah berbutiran kasar atau bebutiran halus atau kedua-duanya sekali

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.