PUÌUL

de Ìon Alexandru Bratescu-Voinesti


lrl(-o p(|rava(a. o p(epe||la ap(oape roa(la de ooosea|a ÷ ca verea de depa(le. locra| d|r Al(|ca s-a |asal
d|r zoo( irl(-ur |ar ve(de de d(àu. |a ra(d|rea uru| |asla(. 0upa ce s-a od|rr|l v(eo càleva z||e. a ircepul sa
adure oel|dase. lo| uscale. pa|e s| l|(e de làr s| s|-a lacul ur cu|o pe ur roso(o| de paràrl. ra| sus. ca sa ru |-
| irece p|o||e: pe u(ra. saple z||e de-a (àrdu| a oual càle ur ou. ir lol saple oua r|c| ca r|sle colelu(| s| a
ircepul sa |e c|oceasca. A| vazul cur sla da|ra pe oua? Asa sla s| ea.doa( ca ea ir |oc sa slea ir colel. sla
ala(a ir d(àu: s| p|oua. p|oua de va(sa s| ea ru se r|sca. ca ru curva sa pal(urza o p|calu(a de p|oa|e |a oua.
0upa l(e| saplaràr| |-au |es|l r|sle pu| d(adul|. ru do| ca pu|| de v(ao|e. iro(acal| cu pul da|oer ca pu|| de
da|ra. da( r|c|. pa(ca e(au saple dodos| de
ralase. s| au ircepul sa uro|e p(|r d(àu dupa ràrca(e. P(epe||la p(|rdea càle o lu(r|ca. o(| càle o |acusla. |e-o
l|(|r|lea ir oucale|e r|c|. s| e|. p|cl p|cl p|cl cu c|ocu|ele|e |o(. o ràrcau rura|decàl. 3| e(au l(uros|. cur|rl| s|
ascu|lalo(|: se p||roau p(|rp(eju(u| rare| |o( s| càrd i| sl(|da: 'P|lpa|acl¨ (epede vereau |àrda ea. 0dala. p(|r
|ur|e. càrd au ver|l la(ar|| sa sece(e d(àu|. a| ra| ra(e d|rl(e pu| r-a a|e(dal (epede |a crera(ea ras||. s| cur
ru sl|a sa zooa(e. rall |-a p(|rs ur l|acau suo cac|u|a. Ce l(|ca a pal|l càrd s-a s|rl|l sl(àrs ir pa|ra l|acau|u|.
rura. e| a sl|ul: i| oalea |r|ra ca ceaso(r|cu| reu
d|r ouzura(: da( a avul ro(oc de ur la(ar oal(àr. ca(e s-a (udal perl(u e|:
÷ Lasa-| jos. ra Va(|re. ca e pacal de e|. roa(e. Nu-| vez| ca de-ao|a e càl |u|eaua?l
Càrd s-a vazul scapal. luda spe(|al |a p(epe||la sa-| spu|e ce-a pal|l. Ea |-a |ual. |-a ràrda|al s| |-a spus:
÷ \ez| ce va sa z|ca sa ru ra ascu|l|? Càrd le-| lace ra(e. o sa lac| cur a| v(ea lu. da( acur. ca esl|
r|c. sa ru |es| r|c|odala d|r vo(oa rea. ca pol| sa palesl| s| ra| (au. 3| asa l(a|au aco|o ||r|sl|l| s| le(|c|l|. 0|r
sece(alu| d(àu|u| s| d|r (|d|ca(ea srop||o( se sculu(ase(a pe r|(|sle o d(oaza de ooaoe cu ca(e se r(areau s|.
raca( ca ru e(a v(eo apa p(|r ap(op|e(e. ru sule(eau de sele. ca oeau d|r|reala p|calu(| de (oua de pe l|(e|e
de |a(oa. Z|ua. càrd e(a ca|du(a ra(e. slau |a uro(a ir |asla(: dupa-ar|aza. càrd se polo|ea v|p|a. |eseau cu
lol|| pe r|(|sle: |a( ir ropl||e (aco(oase se adurau d(arada. ca suo ur co(l. suo a(|p||e oc(ol|loa(e a|e p(epe||le|.
lrcel-ircel pulu| de pe e| s-a scr|roal ir lu|d| s| ir pere. s| cu ajulo(u| rare| |o( au ircepul sa zooa(e.
Lecl|||e de zoo( se laceau d|r|reala sp(e (asa(|lu| soa(e|u|. càrd se irdàra z|ua cu roaplea. s| sea(a ir aru(d.
cac| z|ua e(a p(|rejd|os d|r p(|c|ra re(el||o(. ca(e dadeau là(coa|e pe deasup(a r|(|sl||.
Vara |o( i| aseza |a (àrd s| i| irl(eoa: '0ala?¨ '0a¨. (aspurdeau e|. 'ura. doua. l(e|l¨ 3| càrd z|cea 'l(e|¨. l(((l
zou(au cu lol|| de |a ra(d|rea |asla(u|u| locra| co|o |àrda carloru| de pe sosea s| lol asa irda(al. 3| rara |o(
|e spurea ca-| irvala sa zooa(e perl(u o ca|alo(|e |urda. pe ca(e l(eou|au s-o laca ir cu(àrd. càrd o l(ece va(a.
'3| o sa zou(ar pe sus de lol. z||e s| ropl|. s| o sa veder dedesuolu| rosl(u o(ase ra(| s| (àu(|. s| ra(ea.¨
lrl(-o dupa-ar|aza pe |a slà(s|lu| |u| audusl. pe càrd pu|| se jucau l(uros ir r|(|sle irp(eju(u| p(epe||le|. aud o
ca(ula ver|rd s| op(|rdu-se ir d(ureadu| de pe ra(d|rea |asla(u|u|. Au (|d|cal lol| ir sus capele|e cu ocr|so(|| ca
r|sle ra(de|e red(e s| ascu|lau. 'Ne(ol irapo|l¨ s-a auz|l ur d|as sl(|dàrd.
Pu|| r-au p(|cepul: da( rara |o(. ca(e irle|esese ca e ur vàralo(. a (aras irc(erer|la.
3capa(ea |o( e(a |asla(u|. da( locra| d|rl(-aco|o verea vàralo(u|. 0upa o c||pa de socolea|a. |e-a po(urc|l sa se
p|lu|easca jos. ||p|l| cu paràrlu|. s| cu r|c| ur p(el sa ru se r|sle.
÷ Eu o sa zoo(: vo| sa (aràrel| rer|scal|: ca(e zooa(a. e p|e(dul. Al| irle|es?
Pu|| au c||p|l d|r ocr| c-au irle|es s| au (aras asleplàrd ir lace(e. 3e auzea làsà|lu| uru| cà|re ca(e a|e(da p(|r
r|(|sle s| d|r càrd ir càrd d|asu| oru|u|:
÷ urde lud|? irapo|. Ne(ol
àsà|lu| se ap(op|e ÷ u|le cà|re|e: a (aras irp|el(|l cu o |aoa ir sus. cu ocr|| l|rla irsp(e e|.
÷ Nu va r|scal|. |e soplesle p(epe||la s| se sl(ecoa(a o|r|so( ra| depa(le. Cà|re|e pasesle ircel dupa ea. 3e
ap(op|e d(ao|l s| vàralo(u|. u|le-|: p|c|o(u| |u| e acur asa de ap(oape de e|. ircàl vad cur | se u(ca o lu(r|ca pe
ca(àrou| c|zre|. \a|l cur |e oale |r|ra. 0upa càleva c||pe p(epe||la zooa(a (as cu paràrlu|. |a do| pas| de |a
oolu| cà|re|u|. ca(e o u(ra(esle: vàralo(u| se depa(leaza sl(|dàrd: 'lrapo|l irapo|l¨ Nu poale l(ade. de l(|ca sa
ru-s| irpusle cà|re|e: da( p(epe||la se p(elace asa de o|re ca e (ar|la. ircàl cà|re|e v(ea cu o(|ce p(el s-o
p(|rda: |a( càrd socolesle ea ca e ir ala(a de oala|a pusl||.
zooa(a (epede sp(e |asla(. lr v(erea asla pu|u| a| ra| ra(e. ir |oc sa slea rer|scal ca l(al|| |u|. dupa cur |e
po(urc|se ra-sa. zooa(a: varalo(u| || aude pa(a|lu| zoo(u|u|. se |rloa(ce s| l(ade. E(a car depa(le. 0 s|rdu(a
a||ca |-a ajurs |a a(|pa. N-a p|cal. a pulul zou(a para |r |asla(: da( aco|o. de r|sca(ea a(|p||. osu| ÷ |a |rcepul
rura| p|esr|l ÷ s-a c(apal de lol. s| pu|u| a cazul cu o a(|pa roa(la.
\aralo(u|. curoscard des|rea |asla(u|u| s| vazard ca l(asese |rl(-ur pu|. ru s-a |ual dupa darsu|. socol|rd ca
ru lace l(uda de a-| caula p(|r |asla(. A||a|l| pu| ru s-au r|scal d|r |ocu| urde-| |asase p(epe||la. Ascu|lau |r
lace(e. 0|r card |r card se auzeau pocrele de pusca s| d|asu| varalo(u|u| sl(|dard 'Appo(lel¨ Va| la(z|u ca(ula
s-a |rdepa(lal |rsp(e varalo( pe d(ureadu| |asla(u|u|: |rcel-|rcel pocrele|e s| sl(|dale|e s-au p|e(dul. s-au sl|rs.
s| |r lace(ea se(|| ca(e se |asa ru se ra| auzea decal carlecu| d(e|e(||o(: |a( card s-a |rroplal s| (asa(ea |ura
d|rsp(e Co(rale|. au auz|l des|us|l d|asu| rare| |o( crerardu-| d|r capu|
r|(|sl||: 'P|lpa|acl p|lpa|acl¨ Repede au zou(al |rsp(e ea s| au das|l-o. Ea |-a rura(al: ||psea
uru|.
÷ urde e rerea?
÷ Nu sl|r. a zou(al. Alurc| p(epe||la d|spe(ala a |rcepul sa-| sl(|de la(e. ra| la(e. ascu|lard d|r loale pa(l||e.
0|r |asla( |-a (aspurs ur d|as sl|rs: 'P|ul p|ul¨... Card |-a das|l. card |-a vazul a(|pa (upla. a |rle|es ca e(a
p|e(dul: da( s|-a ascurs du(e(ea. ca sa ru-| dezradajdu|asca pe e|... 0-alurc| au |rcepul z||e l(|sle perl(u o|elu|
pu|: se u|la cu ocr|| p|ars| cur l(al|| |u| se |rvalau |a zoo( d|r|reala s| sea(a: |a( roaplea. card a||a|l| ado(reau
suo a(|pa rare|. e| o |rl(eoa cu spa|ra:
÷ Vara. ru e asa ca o sa ra lac o|re? Nu e asa c-o sa re(d s| eu sa-r| a(al| celal| ra(| s| (au(|. s| ra(ea?
÷ 0a. rara. (aspurdea p(epe||la. s|||rdu-se sa ru p|arda.
3| a l(ecul va(a. Au ver|l la(ar|| cu p|udu(||e de au a(al r|(|slea: p(epe||la s-a rulal cu pu|| |rl(-ur |ar de
po(uro de a|alu(|: da( pesle calava v(ere au ver|l oarer|| de au cu|es po(urou|. au la|al cocer|| s| au |rlo(s
|ocu|: alurc| s-a rulal |r r|sle pa(|oade d|r ra(d|rea |asla(u|u|. lr |ocu| z||e|o( ra(| s| l(uroase au ver|l z||e r|c|
s| posoro(ale. a |rcepul sa cada o(ura s| sa se (a(easca l(urza |asla(u|u|.
Pe |rse(ale se vedeau (ardur|c| |rla(z|ale zou(ard |r (asu| pararlu|u|. o(| pa|cu(| de a|le pasa(| ca|aloa(e. |a( |r
lace(ea ropl||o( l(|du(oase se auzeau sl(|dale|e coco(||o(. re(dard loale |r aceeas| pa(le. cal(e r|azaz| . lr
|r|ra o|ele| p(epe||le e(a o |upla slas|eloa(e. A( l| v(ul sa se (upa |r doua: juralale sa p|ece cu cop||| saralos|.
ca(e sule(eau de l(|du| loarre| |ra|rlale. |a( juralale sa (ara|e cu pu|u| scr||od. ca(e se adala de ea cu
d|spe(a(e. 3ul|a(ea dusraroasa a c(|valu|u|. po(r|la la(a vesle |rl(-o z|. a rola(al-o. 0ecal sa-| roa(a lol| pu||.
ra| o|re rura| uru| ÷ s| la(a sa se u|le |rapo|. ca sa ru-| s|aoeasca rola(a(ea. a zou(al cu pu|| zd(aver|. pe
card a| (ar|l sl(|da cu dezradejde:
÷ Nu ra |asal|l Nu ra |asal|l
A |rce(cal sa se la(asca dupa e|. da( r-a pulul. s| a (aras |r |oc. u(ra(|rdu-| cu ocr|| para au p|e(|l |r
za(ea d|rsp(e r|azaz|. Pesle l(e| z||e. loala p(eajra e(a |ro(acala |r ra|ra a|oa s| (ece a |e(r||. 0upa o
r|rsoa(e cu v|sco|. u(ra ur ser|r ca sl|c|a. aducard cu darsu| ur de( ap(|d. La ra(d|rea |asla(u|u|. ur pu| de
p(epe||la. cu a(|pa (upla. sla zd(|ou||l de l(|d. 0upa du(e(||e d(ozave de para ad|reao(|. u(reaza acur o
p|(olea|a p|acula. P(|r r|rlea |u| lu|de(a c(arpe|e de veder||... r|(|sle...ur ca(aro de c|zra pe ca(e se u(ca o
lu(r|ca... a(|pa ca|da a rare|. 3e c|al|ra |rl(-o pa(le s| |rl(-a|la. s| p|ca ro(l. cu dedele|e drea(e| |rp(eurale ca
perl(u |rcr|rac|ure.

807.:4.7.2.79..2..7.7.. 50397:3.:4.94.92...89..7:: 34. 85484247.7.x39gL385700 :.9.2.70 2./:707074.:5::8.:38/:7070..:50793 ..3/0 547:2-/0..8094.708:1070.09 3.75 48: ..905.39:: 475.8:...8.:-:7.:2.7:98.:28.24.3/05.7 .9008 .8..8.3.9 .7:9.9.-.903.3/.54L3.70.2479 ./:.x 0 4590 9057050x.704:72g70 90. -4..-7:2.8..927890.9.-47/230.3..3..595...9.-.:4.85.3/: /3.:7 82..:5:/7.09.570509..39.7:59. 2.570509.7.947::897.72-:.0/0.7.2047..7.9..3.70 .2.8..:217.880.7g2.: 8:-.02.79.3.730. !08909700 94.89.9.938570.9 3.x: /:5g..78 .g/.0897.3.8:5.:4.. .3/ 554790 .:5:397 :3.. 2.3...8.:.900.39897.:897.70.:0.570.3/80.300/../0.88.9/:5.:4..7 .809.90 .2-7.90. 85.7817:24.89.98.9...3.0570x8 4 573/g.5.3: 8.50.70 L34.1./0-30.57450 :90.07.7:2.8g890.9080.05:98.00. /38570473.3/./:5.. .:.0 /017..7.2.8L250979.03 50 .:.947:..9.:0.7g7050/08570g89.89 .54 .7.05:909789050397:-09: 5:80:9..570509.94750/7:20.5: 9 -4.302 ..7. 3:0.2500/0.574507g-9 ./.:24 57490.:8938 839.:3: 81.89 4 ..:08547:2-: .8.9495: 2.834.070 3.50/00 L3..7.. 89.309008897.3090/05:8.73/: . /0.88938 !:5: .::3/0 . 24.20 '.90 .5.9.98.75.85:38:3..7.7.9:803..7020.7.3/.4 :72.48..7::8. ..80570509.9..7..:./4720..3/37.7080:7.493/.8.38: 84./05.807:5.787.3./..38::307./00.:54./:82. :892 .:5::70/0.5.4:59.573...0890397 4 .17:3.7 3..30: ./.95:3:8 .-:7.20 $0.730.2-/0.790 3005g 0 90L3.20 043970-.2:9.70.300.4 3384.790 3./30.4747 207.8.07.0.:9/08:89.947: .09/:5g0. 3:1.8..44 /028.7:.80.3/ .3/94.. ..038.9/34.2.203/0.73 9.8:2.0 /.g2 .49.. :5g. .908.0399.74....3.81. ..89..7g7.5: 2789 !95.L38:8 .970.7.85:3/0...8.7080....:..39008. 3 32.4.:/03.:9...097:/.9.8080.9...0/32.802g 8. 8 .75..:/.8.2303.:9.3.590.7.458.070.1.89. #050/0.93.-:7.9 9:3.948 ..90.-303:2.7908397 .3: /03.2...g0L3..:9.2.734.89..3:2. ..4.70 $:1.7.574.:3.:20 547:3.2..0394.7.7020.-4.2..070.5::.75. .3g947: &90 5.3:5.7g-3 472.490 900...39.9.9702. :3: &3/003030..:/009000.9.790 83:7.0 7..3/ .g41:73.3/4:.:7/0.8 .5..3.9.9.3:802.3//394.9:7/.9 4 0.70.8.2. 89709.:9..987.:/017:94..:3. :72.:9..8.7g/0-g9.:280:7.3.5..805701.33459.70.:38.1.300.7.3. 808970.90-:7.17.49.:..073 :5. ./8507..3/8 . '..:2.9032.3/3.3.5:9:9 8..9.9097.3.89... 9:80.:507/:9 8 ..8..54 :54.9.2.-30:0..7/.70.:0472.g8g 3: L25: 90.7..89. $. .:9.38..8./45.g8973/ 3.9.5057050x.4/ .500 .89..:30  .75.70 .....:9.8.750890.:3 9.9/0949 85::.8.0954.05:98.0/03 27890 :3.90 .397 45.7::3.:.3/84.03902.9.:9.07.8...5.:.. 83/: 808.:700747.757050x.9580...7080.-090570509007.390.7-:9/017 :5. ..7...8080397 :35: 3:8 .7..34594717:74..3/:3.908.97..2/05.9:: 54739. .:39478 4. -49:.50.5:9:9-:7.:7.790 .57 .0.9:3..7:: !03807.3../0/0 :2.:348.807.8..:5g239: ..9:3.75.05:9 3:2. :.9:2.47::0.47 :720.73 . 48.7:: :35:/0 570509..7..0..9.... 7.80:903..870.-0.0/05.: /8507.70... $0 .70 71.20780:8.:. .905.7./385702..g50 ./:./.. .7..2. !732390.g07g39g L3.:.3g947:80/05g790. .89. .8.:20-.34.:/05.70./0.3//0820..:85..702570:3.7.:0.:47.50839 8 .8 .4..70.7..:. 8.9:-47:: 80394.:..0.3/...:1:07../0.9338905.:38033..75.9385700.:.2.8.7:59. 507/:9/.4 1:73.2:9.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful