ZADATAK 1.

Kreirati bazu podataka INVENTAR koja se sastoji od sledećih tabela: • STAVKE (primarni ključ je SIFRA_STAVKE) Ime polja Tip Veličina polja Opis SIFRA_STAVKE AutoNumber Long Integer SIFRA_VRSTE Number Integer SIFRA_SOBE Number Integer OPIS Text 255 MODEL Text 50 BROJ_MODELA Text 50 SERIJSKI_BROJ Text 50 DATUM_NABAVKE Date/Time Short Date MESTO NABAVKE Text 50 NABAVNA_VREDNOST Currency Currency SADASNJA_VREDNOST Currency Currency OSIGURANJE Yes/No BELESKA Memo • VRSTE (Primarni ključ je SIFRA_VRSTE) Ime polja Tip Veličina polja Opis SIFRA_VRSTE Auto Number Long Integer VRSTA Text 50 Elektrika, elektronika, sportska oprema, alati, nameštaj, nakit... • SOBE (Primarni ključ je SIFRA_SOBE) Ime polja Tip Veličina polja Opis SIFRA_SOBE Auto Number Long Integer SOBA Text 50 Dnevna soba, kuhinja, ostava, spavaća soba, trpezarija, kupatilo, garaža... 2. Povezati tabele  STAVKE i SOBE (preko polja SIFRA_SOBE)  STAVKE i VRSTE (preko polja SIFRA_VRSTE) 3. Popuniti tabele odgovarajućim podacima (sa po 5-10 unosa) i sortirati podatke u opadajući redosled. 4. Kreirati upit koji daje pregled kućnog inventara po sobama sortiran. 5. Kreirati upit koji daje zbirnu vrednost svog inventara po sobama. 6. Kreirati upit koji daje pregled kućnog inventara po vrstama. 7. Kreirati upit koji daje pregled kućnog inventara po vrednosti. 8. Svoj rad zapamtiti u \\Asterix\temp\4x\ImeUcenika. Svaki rad zapamćen na drugačiji način od navedenog uputstva (nadimak umesto imena, van direktorijuma 'Temp\4x' itd.) može se obrisati/izgubiti i neće se razmatrati za ocenu.

1

ZADATAK 1. Kreirati bazu podataka DONACIJE koj ase sastoji od sledećih tabela: • DONATORI (Primarni ključ je RB_DONATORA) Ime polja Tip RB_DONATORA Auto Number IME Text ADRESA Text MESTO Text OKRUG Text PTT_BROJ Text DRZAVA Text EMAIL Text TELEFON_KUCA Text TELEFON_POSAO Text TELEFON_MOBILNI Text FAKS Text • DONACIJE (Primarni ključ je RB_DONACIJE) Ime polja Tip RB_DONACIJE Auto Number RB_DONATORA Number DATUM_DONACIJE Date/time IZNOS_DONACIJE Currency PLACENO Yes/No DATUM_UPLATE Date/Time ZR_DONATORA Text KAMPANJA (Primarni ključ je RB_KAMPANJE) Ime polja Tip RB_KAMPANJE Auto Number NAZIV_KAMPANJE Text OPIS_KAMPANJE Memo ODGOVORNO_LICE Text BELESKA Memo DATUM_POCETKA Date/Time DATUM_ZAVRSETKA Date/Time CILJNA_SUMA Currency • Veličina polja Long Integer 50 255 50 20 20 50 50 30 30 30 30 Veličina polja Long Integer Long Integer Short Date Currency Short Date 30 Opis

Opis

Broj žiro računa sa kog se izvršava donacija Opis

Veličina polja Long Integer 50 30 Short Date Short Date Currency

Datum početka kampanje Datum završetka kampanje Očekivana suma od kampanje

2. Povezati relacijom 1:N tabele DONATORI i DONACIJE. 3. Popuniti tabele odgovarajućim podacima (sa po 5-10 unosa) i sortirati podatke u opadajući redosled. 4. Kreirati upit koji daje ukupan zbir donacija koje su uplacene. 5. Kreirati upit koji daje broj donatora po okrugu. 6. Kreirati upit koji prikazuje koliko je uplaceno po drzavama. 7. Kreirati upit koji daje listu donatora koji su dali vise od 10.000. 8. Svoj rad zapamtiti u \\Asterix\temp\4x\ImeUcenika. Svaki rad zapamćen na drugačiji način od navedenog uputstva (nadimak umesto imena, van direktorijuma 'Temp\4x' itd.) može se obrisati/izgubiti i neće se razmatrati za ocenu.

2

ZADATAK 1. Kreirati bazu podataka POZIVI koja se sastoji • KONTAKTI (Primarni ključ je RB_KONTAKTA) Ime polja Tip RB_KONTAKTA Auto Number IME Text PREZIME Text ADRESA Text MESTO Text OKRUG Text PTT_BROJ Text DRZAVA Text IME_FIRME Text ZANIMANJE Text EMAIL Text TELEFON_POSAO Text TELEFON_MOBILNI Text FAKS Text DPS Date/Time

iz sledećih tabela: Veličina polja Long integer 50 50 255 50 20 20 50 50 50 50 30 30 30 Short Date Opis

Datum poslednjeg razgovora

RBTK Number Long Integer KO Text 50 Ko je kontaktirao BELESKE Memo • TIP (Primarni ključ je RBTK) Ime polja Tip Veličina polja Opis RBTK Auto Number Long integer TIP_KONTAKTA Text 50 Kupac, prodavac... • POZIVI (Primarni ključ je RB_POZIVA) Ime polja Tip Veličina polja Opis RB_POZIVA Auto Number Long integer RB_KONTAKTA Number Long integer DATUM_POZIVA Date/Time Short Date VREME_POZIVA Date/Time Medium Time TEMA Text 250 TRAJANJE Number Long integer 2. Povezati tabele  KONTAKTI i TIP (preko polja RBTK)  KONTAKTI i POZIVI (preko polja RB_KONTAKTA) 3. Upisati u tabelu KONTAKTI pet slogova, u tabelu POZIVI dvanaest slogova i u tabelu TIP pet slogova. 4. Kreirati upite koji daju nedeljni pregled poziva, i alfabetski listing kontakata. 5. Kreirati upit koji daje pregled svih korisnika (ime i prezime) sa ukupnim trajanjem svih njihovih poziva. 6. Kreirati upit koji daje broj poziva posle 12.05.1999. godine. 7. Kreirati upit koji daje spisak svih korisnika kojima je zanimanje profesor a imali su pozive u trajanju vecem od 120 minuta. 8. Svoj rad zapamtiti u \\Asterix\temp\4x\ImeUcenika. Sveki rad zapamćen na drugačiji način od navedenog uputstva (nadimak umesto imena, van direktorijuma 'Temp\4x' itd.) može se obrisati/izgubiti i neće se razmatrati za ocenu.

3

ZADATAK 1. Kreirati bazu MUZIKA koja se sastoji od sledećih tabeli: VRSTA (primarni ključ SIFRA _VRSTE) Ime polja Tip SIFRA_VRSTE Auto Number VRSTA Text

Veličina polja Long Integer 50

Opis Klasična, rok, jazz, pop... Opis

UMETNICI (primarni ključ je SIFRA_UMETNIKA) Ime polja Tip Veličina polja SIFRA_UMETNIKA Auto Number Long Integer IME Text 50 DATUM_RODJENJA Date/Time Short Date MESTO_RODJENJA Text 50 BELESKA Memo SNIMANJA (primarni ključ je SIFRA_SNIMANJA) Ime polja Tip Veličina polja SIFRA_SNIMANJA Auto Number Long Integer NASLOV Text 50 SIFRA_UMETNIKA Number Long Integer SIFRA_VRSTE Number Long Integer PRODUKCIJA Text 20 FORMAT Text 20 BROJ_KOMPOZICIJA Number Integer BELESKE Memo

Opis

KOMPOZICIJE (Primarni ključ je SIFRA_KOMPOZICIJE) Ime polja Tip Veličina polja Opis SIFRA_KOMPOZICIJE Auto Number Long Integer BROJ_KOMPOZICIJE Number Integer NASLOV_K Text 50 TRAJANJE Text 20 SIFRA_SNIMANJA Number Long Integer 2. Povezati tabele  VRSTA i SNIMANJA (preko polja SIFRA_VRSTE)  UMETNICI i SNIMANJA (preko polja SIFRA_UMETNIKA)  KOMPOZICIJE i SNIMANJA (preko polja SIFRA_SNIMANJA) 3. Upisati u svaku tabelu po 10 slogova. 4. Kreirati upit koji daje spisak svih kompozicija koje traju manje od 2 minuta. 5. Kreirati upit koji daje spisak svih ROK albuma koji imaju 7 ili vise kompozicija. 6. Kreirati upit koji daje broj snimanja (albuma) koji imaju od 5 do 7 kompozicija. 7. Kreirati upit sve albume umetnika rodjenih pre 1950. godine. 8. Svoj rad zapamtiti u \\Asterix\temp\4x\ImeUcenika. Sveki rad zapamćen na drugačiji način od navedenog uputstva (nadimak umesto imena, van direktorijuma 'Temp\4x' itd.) može se obrisati/izgubiti i neće se razmatrati za ocenu.

4

ZADATAK 1. Kreirati bazu podataka BIBLIOTEKA koja će se sastojato od sledećih tabela: KNJIGE (primarni ključ je SIFRA_KNJIGE) Ime polja Tip SIFRA_KNJIGE Auto Number NASLOV Text SIFRA_ZANRA Number GODINA_IZDANJA Number ISBN Text IZDAVAC Text CENA Currency OMOT Text DATUM_NABAVKE Date/Time BROJ_STRANA Number BELESKA Memo AUTORI (primarni ključ je SIFRA_AUTORA) Ime polja Tip SIFRA_AUTORA Auto Number IME Text PREZIME Text NACIONALNOST Text DATUM_RODJENJA Date/Time MESTO_RODJENJA Text BELESKE Memo REGISTRATOR (primarni Ime polja SIFRA_AK SIFRA_KNJIGE SIFRA_AUTORA

Veličina polja Long Integer 50 Long Integer Integer 50 50 Currency 50 Short Date Integer

Opis

Veličina polja Long Integer 50 50 50 Short Date 50

Opis

ključ je SIFRA_AK) Tip Auto Number Number Number

Veličina polja Long Integer Integer Long Integer Veličina polja Long Integer 50

Opis

ZANR (primarni ključ je SIFRA_ZANRA) Ime polja Tip SIFRA_ZANRA Auto Number ZANR Text

Opis biznis, psihologija, nauka, fantastika, zdravstvo, tehnologija, edukacija...

2. Povezati tabele  KNJIGE i ZANR (preko polja SIFRA_ZANRA)  AUTORI i REGISTRATOR (preko polja SIFRA_AUTORA, relacija 1:N)  KNJIGE i REGISTRATOR (preko polja SIFRA_KNJIGE, relacija 1:N) 3. Upisati u tabele podatke. 4. Kreirati upit koji daje pregled autora cije ime pocinje sa slovom “B” ili “M”. 5. Kreirati upit koji daje spisak naslova sa cenom izmedju 500 i 1000 din. 6. Kreirati upit koji daje spisak svih autora sa ukupnim brojem strana svih njihovih knjiga. 7. Kreirati spisak svih knjiga koje su izdate posle 1989 godine ili imaju vise od 500 strana. 8. Svoj rad zapamtiti u \\Asterix\temp\4x\ImeUcenika. Sveki rad zapamćen na drugačiji način od navedenog uputstva (nadimak umesto imena, van direktorijuma 'Temp\4x' itd.) može se obrisati/izgubiti i neće se razmatrati za ocenu.

5

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful