ಯ ೈತ ತಪ

ಪ ೕ ಕುಾ

ಪಥಮ ಮುದಣ:
ಾ 2007
ಪಟಗಳ: vi+129
Paper Used: 18.6 kg (70gsm) N.S.Maplitho
Book Size: ⅛ Demi
ಹಂೆಾರರು: ಕಾ ಟಕ ಬು ಏೆ ! ,
ನಂ. 11, 2 ೇ ಮಹ%, 3 ೇ ಮುಖ' ರ(ೆ),
*ಾಂ+ನಗರ, ,ೆಂಗಳ-ರು - 560 009
ಅ0ರ ೋಡ3ೆ: DATA LINK, Bangalore-20
ಮುಖಪಟ 4ಾ'ಸ: 6ೕ7ಾದ
ಮುದಕರು: ಪ89 ಮ :ಂಟ; , ,ೆಂಗಳ-ರು

ನನ< ಮೂಲ >ೇತನ, ೇ4,
ನನ< :ಯ >ೈತ ತಪBC *ೆ
ಆತE, ಮನಸು!, ಹೃದಯ, ೇಹಗಳ ಆಳGಂದ
ತುಂಬು ಸಮಪ 3ೆ

ಗಂಥಕತರ

‘ಲುಗಳ ಬ
ೆ ಾಗ ಒ
ೆಯದ ಉಕು ಒಳರೇಕು, ಲಗೂ ಕರಗದ ಮದ ಗತನ 
ೆ ೆ!ರೇಕು, ಶುದ# ಹೃದಯ! ಸುತ'ಮುತ'ನು (ೋಡುವ ಅಂತ:ಕರಣ,  ಾ#ಂತಗಳ ಬ/ೆಯ 0ೊರ1ೆ
ಪ3ಪಕ41ೊಳೇಕು’ಎಂಬ ಆಶಯ!ಂದ ದು, ‘ಇ ೇ8ೆ 9ನ: ಪ;<ಂಬದ=> ಕರುಳ 8ೊಯು?ವ
ಾರುಣ ರೂಪ, ಇ ಾವ 8ಾಲದ ಖುವAೇಣ?ರ ಹೃದಯ ಾಳದ Bಾಪ’ ಎನು:ವ ಪ3Cಾಪದ ವAೆನ
ಆಂತಯDದ EEಧ Gಾವ ೋಕುH1ೆ ಅIವ?J' 9ೕರುವ ನನ: ‘K;ಯ Lೈತ; ತಪ49’ಕೃ<ಯು EEಧ
Nೆ;ೕರOೆ ಮತು' PೋರOೆಗಳ ಮೂತDಸ4ರೂಪ. ಕವನಗಳ ಬ1ೆR ‘ಒಳ1ೆ ಹರರುವ Sೇಡರ ಬ/ೆಗಳ ಹ3ದು,
0ೊಸ1ಾH ೆಳಕು ತೃಪ'<
T ತಂದು 8ೊಡೇಕು, ೕರೇಕು ಕವನ, ಇದು ಆತUದಂತAಾಳದ ಹವನ’
ಎಂಬ ಗು3ಯ9ಟು 0ೊರಟು, ‘9ೕನು ನಮUವಳ, ೆಸು1ೆ, ನಮುU3ನ=> ೆAೆತ ಉರು, ನಮU
Wೕವನದ Wೕವ, ನಮU Wೕವನ ಸಂತೃK'ಯ ಹರು 9Bಾ(ೆ, XಾAೋ 0ೊರನವರಂCೆ 9ೕನು ದು
9ಂತAೆ ನಮU ಗ<Yೕನು, ಇದು ಆತUಆತUಗಳ ಮಧುರ Zೌ0ಾದDCೆಯ 9ನ: \<Yೕನು ಎಂಬ
ಹಂಬಲದ ತರತರದ ಸTರದ=> ಎ ೆ]ೕH ಹ3ಯುವ Gಾವಪ;Nಾತ8ೆ ‘K;ಯ Lೈತ' ತಪ49’ಯ ಅOೆಕಟು
ಕ ಪ^ಸ'ಕದ ಮೂತDಸ4ರೂಪ8ೆ ಭ`Hಸಲು (ೆರaಾದವರು ಹಲವರು ಇದರ=> 8ೆಲವರನು: bಾತ;
ಸU3ಸಲು ಇ=> Zಾಧ?aಾಗಬಹುದು.
ಈ ಕೃ<ಯ=> 8ಾಣುವ bೌಲ?, dಂತ(ೆ ಮತು' ಸಂaೇದನeೕಲCೆಗಳ ಮೂಲ ನನ: ತಂ ೆCಾ
`ಯವರು. ಅವ31ೆ ನನ: ಹೃತೂfವDಕ ನಮನಗಳ.

ನನ: Zಾತ? ಸೃghಯ=> ಪ<: ಜಯe;ೕಯ 

ೆಂಬಲ ನನ1ೆ ಸ ಾ ಇದ] ೆ]. ಈ ಮತು' ಂ!ನ ನನ: ಎ/ಾ> Zಾತ?ಕೃ<ಗಳ ಸಂNಾದ(ೆ ಮತು' ಕರಡು
ಪ;<ಯ <ದು]ಪ ಜaಾಾ]3ಯನು: ತುಂಬು 0ೊOೆ1ಾ38ೆ`ಂದ 9Gಾ`ದ ೊಡj ಶJ' ಅವಳ. ನನ:
K;ಯ, ಮಗ ಪ;<ೕk ಮತು' ಜಯe;ೕ ಈ Jರು 0ೊ<'1ೆಯ ಮೂಲ ವಸು' ಮತು' 8ಾರಣ. ನನ: ಎ/ಾ>
ಕೃ<ಗಳ (ೈಜ? Nೆ;ೕರOೆ`ವರು. ಪ;<ೕk ಈ 0ೊ<'1ೆಯ ಂ!ನ ಒಂದು ೊಡj ಶJ'.
“K;ಯ Lೈತ; ತಪ49”ಯ ಮೂತDCೆಯ ಂ!ನ ಅಮೂತD ಶJ' Lೇತನ, 0ೆಸAೆ
0ೇಳವಂCೆ K;ಯ Lೈತ; ತಪ49.

ಇದು ಮುವCಾ'ರು ವಷDಗಳ !ೕಘD ತಪಸುn, ಮತು' ತಪnನ

Lೈತ;ಫಲ. ಅಂದು ೆಂದು, ಇಂದು ಮೂ ಬಂದ Wೕವನ aೆpdತ;q, ಸೃgh aೆpdತ;q, ಈ K;ಯ-Lೈತ;ತಪ49. ಒಂ ೆ Wೕವನದ ಎರಡು ರೂಪಗಳನು:, ಎರಡು ಮುಖಗಳನು: ಒಂ ೆ Wೕವನದ=> 8ಾಣುವ^ದು
ಸೃgh aೆpdತ;qವಲ> ೆ ಮCೆ'ೕನು? ಇದು ಮಹತ'ರaಾದ ೈEೕಯ ಕೃNೆ. ಅಂದು <'ದು], ಇಂದು s1ಾR
9ಂ< ೆ; ಅರಳಲು, ಫಲ8ೊಡಲು ದುಂಡು ಮ=>1ೆಯಂCೆ ಭರವZೆ CಾH ೆ.
ಅಮೃತವ^ಂಟು.

ಆದAೆ ಹಸುರು 8ಾ` ಎಂಬುವ^ ೊಂ ೇ 8ೊರಗು.

0ೌದು, ಅಮೃತYಂಬ=>
K;ಯ-Lೈತ;-ತಪ49 ಈ

8ೊರನ ಮೂತD ಸ4ರೂಪ.
- ಪೕ ಕುಾ

ಅನುಕಮ ೆ
ಗ;ಂಥಕತDರ ಪfu
K;ಯLೈತ; ತಪ49

1

0ಾಡುಹJಯ 8ೊರH9ಂದ 2
ಕವನ 0ೇರೇಕು? 4 
ಾAೆ 6
9ನ: ಕುಸು3ನ 8ೆಲಸ 8
ಮ0ಾದ# 9
Wೕವನದ ೆಳಕು 11
1ಾಂv 13
(ಾವ^ 9ೕEರುವ /ೋಕ 16
(ಾನು 9ೕನು 19

ೆಸುವ ನಮU ಾಳರಥವನ: 21
90ಾ38ೆಗಳ ೆಳಗುವ ನಂ ಾ!ೕಪ 22
ಅರುOೋದಯaಾಗೇಕು 24
9ನ: ಲ1ಾ\ನಂ8ೆಯ= Wಯ= ಗಗನ8ೆ ನಮU ಕುದುAೆ 27
8ಾಮನ =>ನ Cೊ=ನ=> 29
ಕತ'=ನನಂತ Zಾಗರದ wOಾಧD J (ಾವ^ 31
ಆ8ಾಶ JಂಗHಂದ ತೂ3 ಹx ಬಂ ೆನ: ಹರಸು 32
!ೕಪ (ಕಥನಕವನ) 34
ನಮUTತ4ದ ಚಕ;<ೕಥDದ ನಡುaೆ |ೕ/ೇಳೇಕು 38
|ೖ<;Zೆ:ೕಹದ ಸುಂದರ \ಂdನ ಬH} 40
ಈ ಕಣು~ಮುLಾ/ೆ ಏ8ೆ? 41
ಒಳ1ೆ ೆಂJ`ರೇಕು 43
ದೂರ 9ೕ9ರುaಾಗ 44
ಏJೕ 3ೕ< ೇಸುaೆ ನನ:? 45 
ೆಚDಪfಗಳ ಮು ೆ; 46
ಬರುaಾಗ 9ೕನು ಒಬx ೇ ಬರುವವಳಲ> 48
ಅಂಯೂ ಅಂಟದ ಕಮD‚ೕಯವನು 49
AಾಜJೕಯ 53
ನನ: ಾ3ಯ ಗುರುCೇ ಇಲ> 55
ಎ ೆಎ ೆದಂCೆ ಉದ] ೆ ೆಯುವವAೆ1ೆ 56
ZಾEರ \ಂdನ ೆಳಕು 57
ಭೂbಾ?8ಾಶಗಳ \ೕ3 0ಾ3 ದುಮುಕುವವಳ 9ೕನು 58

ಅವ ೇ(ೆಂದು ಅವಳನು: <Hದವ(ೆ ಬಲ> 59
ƒ?ೕಮbಾಗDದ (ೇರ ಾ3 ದು 61
Xಾರ 0ೆಗ/ೇ3 ನ
ೆಯು<' ೆ ನ9:ೕ ಪಯಣ? 62
ಮುನ:
ೆ ಗು3ಯತ' ನ
ೆಯು<'ರೇಕು 64
|ೕ/ೆ |ೕ/ೇ3 ತುತ' ತು!ಯ=> 9ಂತ (ಾವ^ 66
ಅಣುಅಣು ಭೂ;ಣ!ಂದ ದು 67
ಒಂ ೊಂದು ಸತ?ಕೂ ಒಂ ೊಂದು ಅಥD 69
9ನ: ೆಳ8ೆ 9ನ: ಾ3 71
0ೊಸ Lೈತನ?ದ dನ:ದ ರಥದ= 73
ಸ4ಂ<8ೆಯ 8ೆಚು /ೋಕ8ೆ Jಚು ಹಚುaಾಗ 75
aೇಷಭೂಷಣEಲ> ೆ ರಂಗ8ೆ 8ಾ=ಟವರು (ಾವ^ 76
ಸೃgh Zಾಗರದ ಮಧ?ದ ಬAೆ ಬುದು„ದ (ಾವ^ 77
ಕಣ~ ೆಳJನ ಸುHಯ=> ZೆAೆXಾ 9ಲು> 78
Gಾವ(ಾ 79
8ೇವಲ8ೆ ಕವ/ೊ
ೆವ ಆತುರವ^ ನನ:=> 82
/ೋಕaೆಂಬುವ^ ೊಂದುಕ ಚಕ;ಬಂಧದ ವ…?ಹ 83
ಕAೆಯ ೆ/ೆ ಬಂದವಳ 9ೕನು 84
ದಟ K;ೕ< ಕ
ೆaಾಣದ=> 85
ದೂರ ಸ3ಯೇಡ 86
ಸbಾನCೆ 88
ನನ: 0ೆಂಡ< 90
ಮುನ:
ೆ 92
ತೃK' 94
ಓ ಾ 96
0ೊಸ !ಗಂತ 98
ಅನುAಾಗ 100
ಹಂಬಲ 102
Eರಹ 104
Lೆಲುವ^ 106
ಅ3Eನ ಪ3v 107
Wೕವದ ಹುಟು 109
!ವ? ೆಳಕು 111
ಹJ 112
ಆZೆ 113
ನ/ೆ> 115
ನಂಟು 116

(ೆನುf 117
ಅನನ? Gಾವ 119
ಾ?3 ತKfCೇನು? 120
ಬರುವಳ 121
ಎತ'ರ 122 
ೕ1ೇ8ೆ? 124

ೆದು ಬಂದ ಾ3 126 
ಾಲು CೆAೆ! ೆ 128

¦æAiÀÄ ZÉÊvÀæ vÀ¥À¹é¤ 

ಯ ೈತ ತಪ

ಹು ೆ
ಾ , ಬಣಬೆದು ಬಂದೆ , 
ಾಲು ಣು ೇನ, ೖಾ ಬಂದೆ ;
ಈ ೆಣು, ರೂಪ! ಹೃದ#ಾದೃ$%ೊಸುವ ಸರ!, 
ೖಮನ ಮುದ%ೊಸುವ )ೆಲು*ನ ಪಟ,ದರ!.
ಇವಳ0, ಅಂ2ಂತವಳಲ, )ೇತನದ ಬು%ೆ4,
5ೕಹಕೆಯ ಗ9ಂ:, *ಸ;ಯದ ಕಂೆ; 
ಲ, ಲ%ೆ, 2ೕಡುವ ದುಂಡುಮ%ೆಯ 5%ೆ4,
ಅ=ಾ>ತ; ಸಂ ೕತ, ಸುರ?ೌರಭದ ಒರೆ.
ಒಳ ದCDೆ, *ೕ
ೆಯ ಸEರFಾ ೊರಹಬುGವಳ0, 
ೊರ ದCDೆ, H9ೕ2ಯ ಒರೆ#ಾ ಒಳ ಸುIJಸುವಳ0;
ಇವಳ0 ದೂರ=ೆಂದKೋ ಬ ಬಂದವಳಲ,
ಒಳ ಂದ ೊರಹLG, ಮೆM, ೖಮನFಾವJಸುವ )ೆಲುವN.
ರೂಪದKೋ, )ೆಲು*ನ Oತ ನಂ=ಾPೕಪ ಇವಳ0,
ನೆನುQಯKೋ, ಮುಂಾ*ನ )ೈತನ>ದ Rಲು,
ಶುದT, ಪJಶುದT, ಶುಭ9 ಮಂಾUೆ ಮಂಜು*ನಂೆ;
ಆತ;XೆY Oತ, ಅವಳ0, Pವ> ಪZ[ೕರು, ಗಂಧ, ಆನಂದ.
Fೈ]ಾಖದ, 5ದಲ ಮೆಯ ಸ*?ೌಗಂಧದಂೆ,
ಒಳ%ೊಳ%ೆ ಮುದXೊಡುವ, Oತ ಅKೌ_ಕೆ ಅವಳ0;
H9ೕ2 `ಾ9ತ: Xಾಲದ, ಕನ ೊಳHನ _ರಣಗಳಂೆ, 
ೖಮುb, ತಡ*, ಪ9ಸJಸುವ, Oತ cೆಳ_ನ ೊೆ ಅವಳ0.
ಇಂದು ZUೆ[%ೆ dೕJ, Xಾಲವತು$ಲ=ಾb,
ಹJವ ?ಾ2Eಕ eಾDೆ, ಈ ಮನ5ೕOZ, Dಾ,
ಹಲವN ದಡಗಳ=ಾb, *Dಾಗಗಳ ೖಮನ ಮುb,,
ಹ!ರು RಗುJಸುವ, H9ಯ )ೈತ9 ತಪ!EZ ಅವಳ0.

1

¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï

ಾಡುಹಯ ೊರ ಂದ
#ಾವ ಾDಾ KೋಕPಂದ,
#ಾವ cೆಳ_Uೇfದು,
#ಾವ ಕಲgUೆ ಕುದುDೆಯ,
ಬಣ ಬಣದ ಪ9hಾವಯ ಮeೆ>,
ಧವಳ ೇೋ ಪNಂಜFಾ ,
ನನ[ ಹೃದಯ )ೈತನ>Fಾ ,
ಅವತJ! Zಂೆ ನನ[?
?ೌಂದಯ$ ?ಾರ ಗುಾಣFಾ ,
ಸಹಸi 2ೕಥ$ ಸಂಗಮFೆ ಆ ,
ಸತ>Kೋಕದ, ಮಾ ಶ_M#ಾ ,
ನUೊ[ಳ%ೆ ತಂ=ೆ ಈ ಅರು
ೋದಯ;
ಕತMಲುದುJ cೆಳಕು ಬಂತು,
kೕವದಲುದು ದ ಥಂQ ಸJದು,
ಏUೋ ಭರವ?ೆ, ೊಂ ರಣ ಪNಂಜ,
ಏUೋ ಆ]ೆ, H9ಯ ಪ92ೕm ಕುಂಜ,
ಹJ!ೆKೆೆ ನವನ*ೕನೆ. 
ಾಡುಹ_Yಯ XೊರZಂದ,
ಡ n=ೆಗಳ ಹ!JZಂದ,
ಎೆ L!ನ Xಾ*Zಂದ,
ನವಾರುಣ>ದ ಕನ!Zಂದ,
ಮೂQ ನUೆ[ೆ ಹLG=ೆ;
ಒಳ%ೆ ೊಕುY, ತುಂL Zಂತು,
ಪ*ತ9 2ೕಥ$ಗೆ ರೆ#ಾ ,
Pವ> ನಂ=ಾPೕಪFಾ ,
*ಶEದಶ$ನ ಭವ>ೆಯ ತಂದು,
cೆಳ_Uೋಕು )ೆ=ೆ.
pಾಘ ಕೆದು, ವಸಂತ ಬಂತು,
ಕಂಡKೆಲ ಹುಮ;ಸುr Zಂತು,

2

¦æAiÀÄ ZÉÊvÀæ vÀ¥À¹é¤
ಈ *ಶE ತುಂಬ UಾUಾದ hಾವ,
ಆನಂದ ತುಂPಲ ZUಾದ, kೕವ;
Zನ[ ದಶ$ನ, H9#ಾನಂದ ?ೇಂಚನ,
Zನ[ ಸgಶ$, ಮಾಸುಖದ ವಷ$,
Zನ[ ?ಾZ[ಧ> ?ಾಗರದ ತುಂಬ,
ಹJದು ೇKಾಡುವ dೕನು Uಾನು;
Zನ[Kೆ ನನ[ kೕವ, hಾವ,
Zನ[Kೆ ನನ[ kೕವನದ pಾಗ$,
cಾDೆ, ನನ[ ತLG OQದು,
ZUೊ[ಳ%ೆ ನನ[ ಸ=ಾ ಇJಸು.

3

¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï

ಕವನ ೇರೇಕು?
ಕವನ ೇ ರcೇಕು?
ಕವನ ಹವನ pಾQದಂ2ರcೇಕು,
ಹ*ಸುrಗಳ0 ೋಮಕುಂಡXೆY LದುC,
ಅಮೂತ$ಧೂಮFಾ ಆXಾಶXೆYೕರcೇಕು, 
ೊಸ, ೊಸ ಬಣ RಾMರಗಳ Xೊಟು,,
ಕಂಡವರ ಕಲgUೆಯ Xೆರಸುವಂ2ರcೇಕು,
ಪJಸರದ ಪ9uೆ ಉPCೕಪನ%ೊ!, 
ೊಸ hಾFಾಥ$ ಸೃwx ವೃwx ಹJಸcೇಕು;
ಒಳ%ೆ ಹರQರುವ ೇಡರ ಬKೆಗಳ ಹJದು, 
ೊಸ%ಾ, cೆಳಕು, ತೃಪM!2
y ತಂದುXೊಡcೇಕು;
Oೕ ರcೇಕು ಕವನ,
ಇದು ಆತ;ದಂತDಾಳದ ಹವನ.
ಕವನ ೇ ರcೇಕು?
ಕವನ ಯವEನದ ಆವತ$ದಂ2ರcೇಕು;
ಮಡು*ನ ನಡು*ನ LದC hಾವeಾ>ನ,
ಸುಸು#ಾ , ಸು2M, ಹLG ಹJಯcೇಕು; 
ೊಸ Dೋಷ, ೊಸ ದೃwx, ಒಳ%ೊಳ%ೆ ಮೂQಸcೇಕು;
ಒಳ%ೆ ಹು!, ೊರ%ೆ ದLG ಸುIJಸcೇಕು; 
ೊಸ )ೇತನ, ೊಸ ಸIಂದನ, ೊ?ಾ?ಾEದUೆ ಕೂQ,
ಒರಟು Kೋಕದ ಮeೆ>, ಬಣಮಯ Kೋಕ ಮೂQತರcೇಕು;
ಇಹಪರ ಭ*ಷ>ತMನು[ ಕೂQ! ಮುಂPಟು,,
Zಂತ Zಲಲು Lಡ=ೆ, HೕQ! ಮುಂ=ೊತMcೇಕು;
Oೕ ರcೇಕು ಕವನ,
ಕವನ, ಯವEನದಂತDಾಳದ eಾ>ನ.
ಕವನ ೇ ರcೇಕು?
ಕವನ ಲವಣದ ರುRಯಂ2ರcೇಕು;
ಸ`ೆg kೕವನXೆY ತರತರ ರುR Xೊಟು,,
ಅನುಭ*!ದXೆYಲ ೊಸರೂಪ Xೊಡcೇಕು;
ಎದುDಾದದXೆYಲ, ೊ?ಾಥ$, ಮUೋಹರೆ Xೊಟು,,

4

¦æAiÀÄ ZÉÊvÀæ vÀ¥À¹é¤
ಮೆM ಮೆM cೇXೆZಸುವ ಬಯXೆ ತಂPೕಯcೇಕು;
ಕವನ, ದxzXೋನ ಬದಸcೇಕು,
ಕ%ೆ Xಾಣದ ೊಸತನ ಸೃwxಸcೇಕು;
Uೆಲದ ೕದCವರನು[ ೕKೆ ೕKೆ2M ಕು!,
ಬದುಕು ಸಂಭ9ಮವನು[ LR{ ೋJಸcೇಕು;
Oೕ ರcೇಕು ಕವನ,
ಕವನ cೇಸತM ಹೃದಯXೆY hಾವಪ|ಣ$ ಲವಣ.

5

¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï 

ಾ ೆ
Xಾಲಗಭ$ವUೊೆದು,
ಸಪM?ಾಗರಗಳ ಕೆದು,
ಅಂತರmPಂದ k ದು,
ಕತMKೆಯ ಪDೆಯನು[ ಬ%ೆದು,
cಾDೆ ಬ%ೆ ನನ[ ಮನದUೆ[.
ಅರು
ೋದಯದ _ರಣಗಳUೇJ,
Xಾಮನ Lಲುಗಳ ಸಂ}ಗಳ ತೂJ,
H9ೕ2 `ಾ9ಂಜಲೆಯ ತಂ%ಾಯ ೇJ,
ಹುಯ ಚಂದ9ಮನ pಾದ$ವೆ ೋJ,
cೆಳXಾ cಾDೆ, OತFಾ cಾ.
ಹ_Yಗಳ DೆXೆYೕಗಳUೇJ cಾ,
ಮ%ೆಯ ?ೌಗಂಧFಾ cಾ,
ಅಷ,PಕುYಗಳ ಹLG ತLG cಾ,
ಅದ5>ಾrಹದ ಬು%ೆ4#ಾ cಾ, 
ೇ%ಾದರೂ ನನ[ ಬ ಬಂ=ೆ cಾ.
Zನ[ ?ಾEಗತXೆYಂದು,
ಪ92ೕ~ೆಯ ೋರಣಕb,,
ಹೃದಯ !ಂಾಸನ*ಟು,,
ಪಂ)ೇಂP9ಯಗಳ ?ೇFೆ ಟು,,
ಯುಗಯು%ಾಂತರP XಾPರುFೆ Zನ[.
cೆಳಕು ಾರುವ ಮುನ[,
ಸಂೆಯ ಬಸವದ ಬಣ, 
ೖಮನ ಥಂಡ%ೊಳಸುವ ಮುನ[,
)ೈತನ>=ೇರು ಉಡುಗುವ ಮುನ[,
ಬಂ=ೆನ%ೆ, ೊಸkೕವದ ಹುರುಪನು[ Zೕೆ.
ಸಪMಸEರFೆಂಬಶEಗೆೆಯುವ,
ಸಂ ೕತ ಲಹJಯ ೇರUೆ[ೕJ,

6

¦æAiÀÄ ZÉÊvÀæ vÀ¥À¹é¤ 
ೖಮನXೆ Oತ ಕುಚುಕುfಡುವ,
ರ!ಕೆಯ ಚಮಾYರFಾ ,
ನನ[ )ೇತನವನರಸಲು cಾDೆ.
ನಗುನಗುತ, ಕುಕುದು cಾ,
ಶುಭ9 cೆಳ_ನ Zರಭ9ೆ#ಾ , 
ೊಚ{ೊಸ cೆಳಕನು[ )ೆಲುತM cಾ; 
ೊಸ ಕನಸುಗಳ ಅ*ಾYರFಾ , 
ೊಸ ಆ]ೆ, ಆXಾಂ~ೆಗಳ ೊತುM cಾ.
Zನ[ ಬರು*Xೆfಂದ,
KೋಕXೆY OಂPರದ ಅಂದ ಚಂದ;
ZUೊ[ಲ*ನ ಸಡಗರPಂದ,
ಬದುಕು ಬಂ%ಾರ, ಮಹ=ಾನಂದ;
ಈ ವರಪ9?ಾದ ೊತುM ಾJ ಾJ cಾ.
ZೕUೊಂದುPನ ಬಂ=ೆ ಬರು*ಂದು,
ಅZ}$ಷ,Fಾ Uಾನು Xಾಯುವಂ2ಲ;
XಾತರP ZUಾ[ಗಮನXೆYಂದು,
PನDಾ29 ಯುಗಯುಗ Oೕ%ೆ ಇರುವಂತೂ ಇಲ;
!y2ಯJತು, Zೕನು cೇಗ ಬರುವN=ೆ Kೇಸು.
ನನ[ Zನ[ ಹಂಬಲದ ಸpಾಗಮವN,
ಧು9ವಗೆ ಂ=ೊಂದ cೆDೆಯುವಂೆ,
ಪJಪ|ಣ$ೆಯ ಪNಣ> ಅವ2ೕಣ$ದಂೆ,
XಾಲUೇಮPೕ ಅಪ|ವ$!PT%ಾ ,
ತಡpಾಡ=ೆ, cೇಗ ಾJ cಾDೆ.

7

¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï

ನ! ಕುಸು#ನ ೆಲಸ
ಈ ಮUೋಹರ KೋಕವN, Zನ[ ಕುಸುJನ ಕುಶಲ Xೆಲಸ,
Zನ[ !PT, ಶ_Mಗಳತು>ನ[ತ ಪJಪ|ಣ$ ಪJ`ಾಕ;
Zನ[Uೆ[ ತುಂL, Zೕ !ದT%ೊ!ದ, Zನ[ ಪ92Lಂಬ;
ZೕUೋ ಅಚು>ತ, ಅಸ€ತ, =ೋಷರOತ, ಪJಪ|ಣ$,
ಸುಂದರ, ಕರು
ಾ ?ಾಗರ, ಪ9uೆ, *Fೇಕ, uಾನ, ?ಾ~ಾಾYರ;
ಮೆMೕXೆ Zನ[ ಸೃwxಯ, Kೋಪ =ೋಷ, UೋವN, Hೕೆ, ನರಾಟ,
ಅUಾ>ಯ, ಕುರೂಪ, Lೕಭತr‚ೆ, ƒೕ2, Xೌ9ಯ$, ೋDಾಟ, ಜಂಾಟ?
ಇ=ೇXೆ Zನ[ ಪ92Lಂಬದ, ಕರುಳ0 Xೊಯು>ವ =ಾರುಣ ರೂಪ,
ಇ=ಾವ Xಾಲದ, #ಾವ ರwವDೇಣ>ರ ಹೃದಯ=ಾಳದ ]ಾಪ?
ZಷYಪಟ ಹೃದಯದ, ಾಲುಹಸುೆಗಳ, #ಾವ ತHg%ೆಂದು,
ಹ!ವN, Xೌ9ಯ$ಗಳ ಅಾತ_YೕಡುpಾQ, ಭೂd ದು ತರುFೆ?
H9ೕ2„ಂದನು Lಟು,, ಮೆMೕನನ[Jಯದ ಇ cಾKೆಯರ ಭೂd !ದ ೕKೆ,
ಸುಂದರ ಕನಸುಗಳUೊೆದು Uೋಡುವ Xೌ9ಯ$, Zನ%ೆ )ೆಲುFೆ?
ದುಷx ವ|>ಹದ, Zನ[ ಕರುಳ0ಬ…ಗಳZಟು,, ZೕZೕಪJ ನಗುವNದು ತರFೆ?
UೋವN, ಕೕರು, ದಮZೕಯ ದು:ಖ, ZZ[ೕ ಸುಂದರ ಸೃwxಯKೇXೆ?
ಹ!ವN, ಅನ[ಬ†ೆ,%ೆ Xಾ=ಾಟ, =ೌಜ$ನ>ವ|, Zನ%ೆ ?ೌಂಧಯ$ ?ಾಧನFೆ?
cೆಟ,=ಾ]ೆಗೆದುJಟು,, ZDಾ]ೆಯ ನರಕXೇXೆ ದLG LಡುFೆ?
ZೕUೆ ಸೃwx!ದ ತMನ[ ಮನಸುಗಳನು[ ಕತMJಸುವNದು ಸJ?
ಎKೋ ಏUೋ ತHg=ೆ =ೇವ, Zನ[, ZZ[ೕ Kೋಕದ ಮeೆ>,
ಅಥವ, Zನ[ ZZ[ೕ KೋಕವನJವ ನಮ; ಗ9ಹಣ ಕಲgUೆಯKೆ?
ಸುಖ ದು: ಖದ ದEಂದE, )ೆಲುವN Lೕಭತr, Uಾ>ಯUಾ>ಯದ ದEಂದE,
Zನ[J*%ೆ ಬರದ, ನಮ; ಪJdತ ಕಟು,`ಾಡುಗೇUೋ?
ಶ‡ನ>ನಂತವN Zೕನು, ಖುಣಧನ, ನರಕ ಸEಗ$ಗಳ0 Zೕನು;
Xೌ9ಯ$ದಗಳ0 Zೕನು, ಆ]ೆZDಾ]ೆ, =ೆEೕಶH9ೕ2ಯು Zೕನು;
ZೕUೆಲದರ ತಂ=ೆ, ಆeಾರ, Zನ%ೆಲವ| Zನ[ ಸೃHx#ಾ ರುFಾಗ,
ಒಂದು OಂPಲ, ಒಂದು ಮುಂPಲ, Zನ%ೆ OತOತFೆಂಬ cೇಧFೇ ಇಲ,
ಇದನ[Jಯದ mುಲಕರು UಾವN, ಆXಾಶವೆಯುFೆˆೕ ಏUೋ, ಬJ 5ಳXೈfಂದ.

8

¦æAiÀÄ ZÉÊvÀæ vÀ¥À¹é¤

ಮ ಾ
ದ&
ಬುದT, ಮಾ!ದT,
Oೕ%ೋ ಸಂ?ಾರ ಕೂಪXೆY LPCದ;C
LದCಂದ ೕKೆದC,
FಾಸUೆಗಳ %ೆದC,
ಎKಾ Lಟು,, ƒ~ಾಟUೆ =ಾJ OQದ;
ಆತ;ವನುಜು‰k,‰
ಅಂbದC Xೊೆಗಳ ೆ%ೆದ;
ಬುPT%ೆ ಒDೆ OQ=ಾಗ kೕವ,
ಬುದT cೆಳXಾ ಬಂದ; 
ೊಸ=ಾJ Xೊಟ,, ೊಸ ದೃwx Xೊಟ,,
ತುಂLದC ಕತMKೆ%ೆ ೊಸ ಅಥ$ Xೊಟ,.
ಎಲವ| ಭ9ಂದು,
ಭ9 ಸಕಲ XಾರಣFೆಂದು,
ಭ9 ZFಾರ
ೆ%ೆ ಶಪಥ ೊಟ,;
ಊರೂರು 2ರು ,
ಜನ ಸಂಕಷ,XೆY ಮರು ,
ತUೊ[ಳ ನ cೆಳಕನು[ ಹಂR Xೊಟ,;
]ಾಶEತFೆಂಬುವNPಲ,
Xಾಲಮು=ೆ9ಗಳ ಸಂXೋKೆಲ,
Xಾಯ$Xಾರಣ XೊಂQ ಸೂತ9Fೆಂದು,
*ಶEಸತ>ದ ಗುಟ,ನು[ ೆDೆPಟು, Xೊಟ,.
ಪ9ಪಂಚXೆY cೆಳಕನು[ Xೊಡಲು,
RಂತUೆಯ ತಪ!rಂದ,
ತನ[ನು[ ಾUೇ ಸುಟು,Xೊಂಡ;
ಸೂಯ$ ಚಂದ9J ಂತ ಶುಭ9,
ZಾJXೆಗಳಂೆ Zರಭ9,
cೆಳXಾ ಒಳ ಂದ ಹುb,Xೊಂಡ;
ಒಳ%ೊಳ%ೇ ಉJದು, 
ೊಸ ಆeಾ>ತ; PೕಪXೆY,

9

¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
ಇಂಧನFಾ Zಂತ;
ತನ[ನು[ ಆಹು2fಟು,, ZFಾ$ಣ ಕಂಡ.
ಅಷ,ಪಂ_M ಪಥ ೋJ,
ತ‹ಾಗಥ, ಅಹ$ಾM,
ಹುಟು,?ಾ*ನ ಚಕ9 hೇದ>Fೆಂದ;
ZFಾ$ಣFೆ ಕಮ$ ಮು_M,
ZFಾ$ಣP ಅKೌ_ಕ ]ಾಂ2,
FೈDಾಗ>P ಸಕಲ ಸುಖ !PTಂದ;
ಸಂಷವನು ಕb,,
Zhಾ$ವವನು ಮುಂPಟು,,
?ಾಖ>ಮುZ ಬುದT, ಮಾ!ದTUಾದ.

10

¦æAiÀÄ ZÉÊvÀæ vÀ¥À¹é¤

'ೕವನದ ೆಳಕು
ಅವಳ0 ಬಂದು ನನ[Uೆಚ{J!=ಾಗKೆ, ನನ%ೆ %ೊತುM,
UಾZ=ೆCೕUೆ, Oೕ =ೆCೕUೆ ಎಂದು;
ಅವಳ0 ಬಂದು, _*ಯ Hಸುಗುb,=ಾಗKೆ %ೊತುM, 
ೊತುM ಕೆದು, cೆಳಕು ೕKೇJ=ೆ ಎಂದು.
Z=ೆCಯ ಮQಲ, ತKೆಹೂತು ಮಲ ದC ನನ%ೆ,
ಕನ!ನ ಚಕYಂದ Lಟು, cೇDೆ %ೊ2Mರಲ;
ಸದುCಗದCಲದ ಮeೆ>, Z=ೆCಯ ೊದುC ಮಲ ದC ನನ%ೆ, 
ೊರKೋಕದ ಪJFೆ cೇXಾ ರಲ.
ಅವಳ0 ಬಂದವಳ0, ಮುಖXೆY ಮುಖ*ಟು, ನನ[ನKಾQ!=ಾಗ,
ಇ=ೇನು ಗ9ಹ)ಾರFೆಂದು, ŒಂHನ ಹಲುL=ೆನು Uಾನು;
ಬ ಕೂತು, ತKೆ UೇವJ!, cೆಳ%ಾfೆಂ=ಾಗ,
ಇUೆ[ೕಳ=ೆ ಗತ>ಂತರ*Kೆಂದು, Zಜ=ೆದುರು ತKೆcಾ =ೆ Uಾನು.
ಕಣು L†ಾ,ಗ, Oತ cೆಳಕು, ಮeೆ>, ಮುQ#ಾ ಅವಳ 5ಗ,
ಮುಗುಳ0ನ%ೆ ೊೆ#ಾ , ನನ[UಾದJಸು2ತುM,
ಹೃದಯ ಹೃದಯಗಳ cೆ?ೆಯುವ ಮಂದಪ9Xಾಶದ ?ೆೆತ,
ಅವಳ ಕUಾಳP Rd;, ನನ[ ?ೆDೆOQಯು2ತುM. 
ೕKೆದCವUೆ, Uಾನವಳ Xೈfಂದ ನನ[ ಮುಖ ಮುR{Xೊಂೆ, 
ಲಲUೆ, Xೈಗಳ ನನ[ ತುb%ೊ2MXೊಂೆ;
ಇUೆ[ೕನು, ಬರ?ೆೆದವಳ L ದಪgcೇXೆಂದು Xೊಂಡು,
ಕಣುLಟು, UೋQ=ೆನು, Xಾಸಲ ಅವಳ0.
ನನ[Uೆಚ{JಸKೆಂ=ೆ, ನUೆ[ದುರು ಬಂದವಳ0 ಅವಳ0,
ಎಚ{J!ದ ೕKೆ, ನUೆ[ದುJಂದKೆ ಮDೆ#ಾದಳ0;
ಕತMಲ ಹುದು ದC, ಕನ!ನ ಮJೕRXೆfಂದ,
cೆಳ_ನ ಭವ>ೆ%ೆ ನನ[ ?ೆೆದು ಮDೆ#ಾದಳವಳ0.
ಅವಳ ಪNನDಾಗಮನXೆY, ಆ ಅನನ> ?ೆ[ೕಹಮಯ ?ಾಂಗತ>XೆY,
ಮೆM Z=ೆ9%ೆ Uಾನು ಶರ
ಾಗcೇXೋ ಏUೋ;

11

¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
ಅದು ಕನ?ೋ, Uೆನ?ೋ, Z=ೆ9„ೕ, ಾಗ9ಾವ?ೆy„ೕ, 2,
ಅವಳ ಬ ಇರುವNದು, ನನ[ kೕವನದ cೆಳಕು.

12

¦æAiÀÄ ZÉÊvÀæ vÀ¥À¹é¤

)ಾಂ*
%ಾಂ},
ZೕZಂದು, ಹೃಸE ದೃwxಗಳ ಬಂ};
ಬUಾ$$ ]ಾ Jಂದ,
†ಾ%ೋŽ UೆಹರೂವDೆ%ೆ,
ಭKೆ, hಾಪNDೆ, ಎZ!ದ ಮಾತ;;
hಾರತದ ?ಾEತಂತ9 ೋDಾಟದ ಆತ;,
=ೇಶ ಪNನರುಾyನದ ಪ9FಾP,
ಅFಾಸM*ಕFಾPಂದು ಇಂದು,
ಜನ Oಂ=ೆ Oಂ=ೆ ತಳ0…ಾMDೆ,
Zಜ kೕವನದ ದೃwxಪಟಲPಂದ,
Zಷrರು
ೆ, Zದ$ಯೆfಂದ.
ಅಡಪಂ)ೆಯನು[ಟು,, ೊDಾQದ ಅDೆನಗ[ ಫ_ೕರ,
cೊಚು{ cಾf ಅಜ‰;
ತನ[ ಊರು%ೋನ ಬಲPಂದ, 
ೊತುM ಮುಳ0ಗದ, *ಶE?ಾpಾ9ಜ>Pಂದ,
=ೇಶXೆYೕ ?ಾEತಂತ9 ?ೆೆದುXೊಟ,;
ಗುಂಡು, ತು’ಾ_ಗಳ ಆಭ$ಟ*ಲ,
?ೇUೆ, ಕFಾಯತುMಗಳ ಜಂಾಟ*ಲ,
ಸತ>ಸತ>Fೆಂದು, ?ಾEತಂತ9 ಸತ> pಾQLಟ,;
ಆ Rತ9*Rತ9 ಬಡಕಲು ಅಜ‰,
ನಮ ೕಗ ಅಪ9„ೕಜಕ,
ಎKೋ, ಎಂ=ೋ, ನೆPದC ಕಣುಕb,ನ 5ೕQ%ಾರ.
ಬಡವರ ಕಂಡು, 
ಾನೂ ಬ†ೆ,ಬDೆ Lಟ,Uೆಂದು,
ದತರ ಕಂಡು, 
ಾನೂ ಕಕYಸು `ಾಯ“ಾUೆ ೊೆದUೆಂದು,
ಮೂಢರು ಾಸ> pಾಡಬಹುದು,
ಆXಾಶXೆY XೆಕYJಸು ಗುಳಬಹುದು;
%ಾಂ},

13

¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
ಆತ;FೇUೆಂ=ೇ 2ಯದ ಕುರುಡುಜನXೆ,
ಮಾತ;UೇUೆಂಬ ಅJವN ಬರುವN=ಾದರು ೇ%ೆ?
ಯಂತ9, ತಂತ9ಗಳ ಮeೆ>, ಹೃದಯಕೆದವರ,
pಾನವೆಯಮೃತದ ರುR, OQಸುವN=ಾದರೂ ೇ%ೆ?
ಎಲರ ಾ%ೆ, ಮಕYಳ0 5ಮ;ಕY%ಾ ,
=ೇಶ, ಜನ, Zೕನು ಕೆಗ!ದವನಲ;
ಎಲರ ಾ%ೆ, ಸುಖ, ಸಂಪತುM, ಪದ*ಂದು,
hೋಗ=ೆೆ ಕ
ೆ2M UೋQದವUೆ ಅಲ;
Zೕನು, ಒಳ%ೊಳ%ೆ ನು 4, ೊರ%ೆ Rd;ದವನು,
?ಾEƒpಾನP, ಸಾ>ƒpಾನ cೆೆ!ದವನು;
ತನ[Uೆ[ ಸುಟು,, =ೇಶ, *ಶE, cೆಳ ದವನು;
*ಶEನಂ=ಾPೕಪFಾ , ಮಾತ;ಪದ ಗ!ದವನು.
%ಾಂ},
ಸEಯಂ cೆಳಕು Zೕನು, =ೇಶXೆY ಹಗಲು ತಂದವನು,
?ಾ*ರ ನmತ9, ಚಂದ9ಗ%ೆ, cೆಳಕು Xೊಟ,ವನು;
ಅದXಾY  Zನ%ೆ, dಂಚುPೕಪಗಳ0 ಅವಶ>*ಲ;
ZೕನದC, uಾನ 2ಳ0ವXೆ, ಸಂಕಲg cೆಳ ಬಂತು,
ZೕZದC, ಶ_M, ಬಲ ಚಟುವbXೆ ಹುಡು_ ಬಂತು;
ಇದಲFೆ, ಮಾತ;ೆಯ ?ಾಥ$ಕೆಯ ೆಗು4ರುತು?
ಇದಲFೆ, pಾನವೆಯ ಉತುMಂಗೆಯ ಏXೈಕ ಗುರುತು?
ಬುದT, ಏಸು_9ಸMರ ಸಮಸಮ )ೇತನ Zೕನು;
pಾನವ-pಾನವರ ಮeೆ> ಮತದ %ೋೆ ಕಟ,ದ Zೕನು,
ಬುದT _9ಸMರ dೕJ, ಜನಮನ cೆಳ ದವನು;
ಬದು_=ಾCಗKೆ, ]ಾಂ2ಯ ಪFಾಡ ೋJದವನು;
ZUೆ[ತMರ, %ಾತ9ದ, ದೃಶ> ಸವ$Fೇದ>ವಲ,
ಎತMರFೇJದವ pಾತ9, ZUೆ[ತMರ ಕಣು ಹJಸಬಲ;
Kೌ_ಕ %ಾತ9 ಹJದು ಹLGದವ, Zನ[ ಮO 2ಯಬಲ;
%ಾಂ},
Zನ[ )ೇತನದ ಗಂಧ,
ಇಂದು ZUೆ[%ೆ !ೕdತವಲ,

14

¦æAiÀÄ ZÉÊvÀæ vÀ¥À¹é¤
ಅಚಂ=ಾ9ಕ$ ಚJೆ9ಯ, ಜನಮನ 2ೕಡುವ ಗಂಧ,
hಾರತದ OJ)ೇತನದ ಗುರುತು Zೕಡುವ ]ೆ9ೕಷx ?ೌಗಂಧ.

15

¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï

+ಾವ, ೕ-ರುವ .ೋಕ
?ಾಗರದ Zೕರನು[ ಎೆ cೊಗ?ೆಗಂದ ಎೆM2M ಕುQದು
?ಾಗರದ ಮೂಲ ಕಂೆUೆನುವೆ, ನನ[ Kೋಕದನುಭವ=ಾಳ,
Uಾನು ಮು ಯದ Kೋಕuಾನದ ಮeೆ> ಹJ=ಾಡುವ mುದ9 ಹುಳ,
2ಂದದಷ,Uೆ[ ೊರಾಕುವ ಎDೆಹುಳ, !ೕdತ ಪJuಾನFೆನ[ದು.
ಕಂಡು, Xೇಯನುಭ*!ದ, RಕY ಎೆಗಂದ ೆ
ೆದ,
ಅಸMವ>ಸM ಬKೆಗಳ Oಂಡು, ನಮ; 2ಳ0ವXೆ;
ನಮ;ನುಭವದ ಎೆಗಳ ೕKೆ, ಸು=ಾಡುವ ನಮ%ೆ,
ಬKೆ%ೆ LದುC=ೆ ನಮ;ನುಭವದ ಒಳ%ೆ, ಮೆMಲವ| ೊರ%ೆ.
ಇದು ನನ[ =ಾJಯ cೆಳಕು, ನನ[ ನೆಸುವ ಶ_M,
#ಾವN=ೇUೆಂದು ೇ ನನ[Uೆಚ{Jಸುವ ದxzwx,
ಇದು ನನಗಂತೂ ಸತ>, ?ೌಂಧಯ$, ನUೊ[ಳ ನ ಸತE,
ಇ ಾಡುವN=ೆಲ ಸEಂತದನುಭವದ ಸೃwx.
UಾವN Zೕ*ರುವ Kೋಕ, ಒಂದು ಆಕ!;ಕದ ಆಟ,
ಈ ಆಕ!;ಕದಲೂ ನೆಯುವNದು Jೕ2JFಾಜುಗಳ `ಾಠ;
Pನ Zತ> ನೆಯುವN=ೆ, *ಕಸನದ ೊಸ ೊಸ ಪ9„ೕಗ,
ಇದJಂದ ೊರ ಬರುವNದು, kೕವನದ ೊಚ{ ೊಸ pಾಗ$.
ಕಣು _*ಗಳ ೆDೆPಟ,ವJ%ೆ, XಾಣುವNದು ಹಲFಾರು pಾಗ$;
ಹಲವN PಕುYಗಳ ತುಂಬ, ಹಲFಾರು ಅನುಕೂಲ Fೈ*ಧ>;
ಎಲ ಕಂಡು, Xೇ, 2ಯುವN=ೆ =ೊಡ ಸಂಪತುM,
ಬುPC OQತದ ೊರ%ಾ ಸಂಪತುM ನುಸುಳ0ವN=ೆ, *ಪತುM.
ಎಲ 2ಯcೇಕು, 2ಯದಂ2ರcೇಕು,
?ಾಧನಗಳ ಎದುJಟು,, ಕಮ$„ೕ #ಾ ರcೇಕು;
RಂತUೆಯ ಹಸುರುPೕಪದ ಸಂuೆ ಎಚ{J!=ಾಗ pಾತ9,
?ಾವeಾನP ೕKೆದುC, _9#ಾ—ೕಲUಾಗcೇಕು.
?ೋ Uಾಟದ ?ೋಗು, kೕವನದ ಬ ಬರPದCDೆUೆ ಚಂದ,
ಒಳ ದCವDೆ ೊರ ದCDೆ, ಅ=ೇ „ೕಗಗಳ „ೕಗ;

16

¦æAiÀÄ ZÉÊvÀæ vÀ¥À¹é¤
ಒಳ%ೆ, ೊರ ನ ಮeೆ>, ?ೇತುFೆಯ ಕb,, cೆೆದು,
UಾವN, UಾFಾ ರುವN=ೆ ]ಾಂ2, ಸpಾeಾನ, eೈಯ$.
!Qಲುಗಳ0 ಬೆ=ಾಗ, ಒೆಯದ ಉಕುY ಒಳ ರcೇಕು,
L!ಗೂ ಕರಗದ, Oಮದ ಗb,ತನ cೆೆPರcೇಕು;
ಶುದT ಹೃದಯP, ಸುತುMಮುತMನು Uೋಡುವ ಅಂತ: ಕರಣ,
!=ಾTಂತಗಳ ಬKೆಯ ೊರ%ೆ, ಪJಪಕE%ೊಳ…cೇಕು.
OತವರOತDೆನು[ವNದು, ಮನ=ೊಳ ನ ಕೃತಕ ಸೃwx,
OತOತಗೆಲ, ನ5;ಳ ನ ಗುಣವಗುಣಗಳ Lಂಬ;
ನ5;ಳಗನು[ ಪ92ಫಸುವ ಕನ[Q, ೊರ Kೋಕ,
ಒಳ%ೆ OQತದದCDೆ, ೊರ%ೆ XಾಸುವN=ೆಲ Uಾಕ.
Uಾ*ರುವ Kೋಕ, ಹಲವN ದ9ವ>ಗಳ `ಾಕ,
ಹಲವN Uಾದ, ಬಣಗಳ ಏJತಗಳ ಾಳೕಳ;
ರುRಯJತು, **ಧ ರೂಪ ಾದDೆUೆ )ೆನ[,
Lರುಸು, Zಷುxರೆ◌ು◌ಂದ, Lರುಕು, *UಾಶXೆY =ಾJ.
pಾತು OತdತFಾ , ಹೂವNದಳದಂೆ ಮು2Mಡcೇಕು,
ಅರು
ೋದಯದ ಎೆL!ನಂೆ, ೖಮನ ಸg—$ಸcೇಕು; 
ೇಳcೇXಾದುದನೆ,, ತ 4 ಬ 4 ೇದDೆUೆ ಚಂದ,
ಸgಷ,Fಾದುದನೆ,, ಸgಷ,, Uೇರ, ೇಳ0ವN=ೆ ಆನಂದ. 
ೊರ Zಸಗ$ದ ಪ92„ಂದು, ನಮ; ಹೃದಯ ಮುಟ,cೇಕು,
Kೋಕ Xೊಟ,ದರKೆಲ, H9ೕ2 ?ೌಂದಯ$ Xಾಣcೇಕು;
ಒದ ದರKೆ, Uಾಜೂಕು, ಕುಸುರು, ಬುPC ೆM, ಕೂQಟು,,
*ನಯ, *ನಮ9ೆfಂದ, ಮೆM Zಸಗ$XೆY ಶರ
ಾಗcೇಕು.
Kೋಕ ೇ ರ, UಾವN pಾಡುವNದರKೆಲ ?ೊಗ!ರcೇಕು;
ಸುತMನ ಅಸMವ>ಸMದ, ವ>ವ?ೆyಯ ಧು9ವFಾ Zಂತು,
ನಮ; =ಾಳಗಳUಾQಸುವN=ೆ Zಜ ಸುಖ, ]ಾಂ2, ತೃHM;
ನಮ;ತನದ cೇರೂJ cೆೆಯುವN=ೆ, ZಜFಾದ ಶ_M.
OತFಾದುದUೆ[ಲ, ಅಂತ: ಕರಣದ ಕೂQಡcೇಕು,
ಅOತFಾದುದUೆ[ಲ, ಮನೆಂದು ದೂರ*ಡcೇಕು;

17

¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
Xೋಪ=ೆEೕಶಗಂದ, ಜನ, ಮನ, Kೋಕ, ಬದ!ದವJಲ,
ಒಳ%ೊಳ%ೆ kೕವ ಸFೆಯದ ಾ%ೆ, ಗb,Xೋ†ೆ ಕಟ,cೇಕು.
=ಾJf=ಾCಗ ಮುಂ=ೆ, ಅವಶ>Fಾ=ಾಗ Oಂ=ೆ,
Oಂ=ೆ, ಮುಂ=ೆ, ನೆಯುವN=ೆ ಪಕEೆಯ =ಾJ;
ಎಡ, ಬಲ, UೋQ, Zಂತು, ಮುಂ=ೇUೆಂದು ಅJತು,
ಮೆM ಹೆ‰ ಇಡುವN=ೆ, ಾಣ ಬದು_ನ ಗುರುತು.
ಒಳ ನ ಏJತ, 2ರುವNಗಳ ಒಳ%ೊಳ%ೆ ಬR{ಟು,,
ನೆವ =ಾJಯ pಾತ9 ೊರ%ೆ ೋರcೇಕು;
hಾವ=ೊತMಡಗಳUೆಂ=ೆಂದೂ, ಒಳ%ೊಳ%ೆ ಅದುdಟು,,
ಬುPC ಪ9uೆಯ Xೈfಂದ, ನಮ; ಮುನ[ೆಸcೇಕು.
ಉ_Yನ ಕಂಬFಾ ರcೇಕು, ಹೂ*ನ Dಾ—#ಾ ರcೇಕು,
ಬ ಬಂದವJ%ೆಲ, Oತ, cೆಂಬಲದ Xಾ—#ಾ ರcೇಕು;
?ೌಂದಯ$, ಗುಣವಗುಣಗಳ Xಾಣುವ, Pವ> ಕರcೇಕು,
ಅUಾ>ಯ=ೆದುರು ನೆವ, ಹೃದಯವಂ2Xೆ cೇಕು.
=ಾJ ೕರ, Xೆಳ ರ, ಸಮUಾ ನೆದು,
OQದ PಕYನು Lಡದ, OQತ*ದCDೆUೆ ಚಂದ,
=ಾJ ಕರ, ಮು…ರ, ಸಂಯಮP ನೆದು,
ಒಳ%ೊಳ%ೆ cೆೆದರ=ೆUೆ, ಸತE kೕವನ ಸಂಬಂಧ.
kೕವನ ವ|>ಹದ ಮeೆ>, ಬುPC ಸಂಯಮ ೋJ,
=ಾJ ಹುಡು_ದDೆ, ನಮ%ೆ *ಜಯ ಸ=ಾ !ದC;
ಪ92„ಬGJ *—ಷx, ಪ92=ಾJ *—ಷx,
ನಮ;ನಮ;ನ[Jತು ನೆಯುವN=ೆ, kೕವನದ Dಾಜ pಾಗ$.

18

¦æAiÀÄ ZÉÊvÀæ vÀ¥À¹é¤

ೕನು +ಾನು
Zನ%ೆ Uಾನು, ನನ%ೆ Zೕನು,
ಎಂದು Zೕನು, 2 ಏನು? 
ಾಲು ೇನು, Uಾನು Zೕನು,
ಇದXೆY ?ಾ™, ಭೂd cಾನು.
?ಾಮರಸ>, ನಮ; ಉ!ರು,
ನಮ; ೊ?ೆದ, ಬ…, ಬ!ರು;
H9ೕ2 hಾೆ ತರುವ ಹಸುರು,
ನ;=ೆಗಮೃತದ, eಾDೆ, ಪಸರು.
Zೕನು ಾಳ, Uಾ ಸಂ ೕತ,
Uಾನು Dಾಗ, ZೕನದDಾFೇಗ;
Uಾನು Zೕನು, Zೕನು Uಾನು,
ಒಂ=ೆ kೕವ, kೕವ hಾವ.
ನನ[ ಆತ;=ೊಳ%ೆ ನಗುವ,
ಆತ;=ೊಳ ನ ಆತ;, Zೕನು;
Zನ[ kೕವ=ೊಳ%ೆ dQವ,
kೕವ=ಾಳದ kೕವ, Uಾನು.
Zನ[, ನನ[, ಮeೆ> ೊ?ೆದ,
kೕವ ಬಂಧ, ಹೂವN ಹಗುರ;
Rನ[ದಂೆ, ಸEಚ{, ಮೃಧುರ,
ವಜ9ದಂೆ, dಂಚು pಾKೆ.
Zನ[ ೊರತು, Uಾನಪ|ಣ$,
ನನ[ ೊರತು, Zೕನಪ|ಣ$;
Uಾನು, Zೕನು, ?ೇJ=ಾಗ,
*ಶEದ, )ೈತನ>ದುಗುಮ.
Zೕನು ಪ|ವ$, ಪ—{ಮ Uಾನು
ಒಂದUೊ[ಂದು Lb,ರುವN=ೆ?
Zೕನು Uಾನು hಾವ ನಮ%ೆ

19

¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
ಒಂ=ೆ ತನದ ಇಬGPಯ ರೂಪ.
Uಾನು _ರಣ, Zೕನು cೆಳಕು,
cೆಳಕು Lಟು,, _ರಣವNಂ†ೆ?
_ರಣ Lಟು,, cೆಳಕುವNಂ†ೆ?
kೕವ=ಾಹ, Uೆರಳಲುಂ†ೆ?
Uಾ Fೈ]ಾಲ>, Zೕನು ಆಳ,
ಆಳ Fೈ]ಾಲ>Pಂದ Kೋಕ,
ನನ[ ೊರತು Zೕನು ZಬದT,
Zನ[ ೊರತು Uಾನು pೌಢ>.
ZೕUೆKೆ ಇರ, Uಾನು ಅ,
UಾUೆKೆ ಇರ, Zೕನು ಅ;
Xಾಲ ಸyಳದ %ೋೆ, cೇ,
Zಲದಂತಹ ಬಂಧ, ನಮ;ದು.
ZೕUೆನ[ ಒಳ%ೆ, Uಾ Zನ[ ಒಳ%ೆ,
ಒಳ%ೆ, ೊರ%ೆ, ಒಂ=ೆ ಇ;
ಲವಣದಂೆ cೆDೆತ ನಮ%ೆ,
ಒಬGDೊಬGDೊಳ%ೆ ತೃHM.
Zನ[ ನನ[ ಸಂ„ೕಗPಂದ
ಸುಖ ?ೌಂಧಯ$ ಮೂQ=ೆ.
Zನ[ ನನ[ಗXೆfಂದ
ದು:ಖ ಹಾ]ೆ ತುಂL=ೆ.

20

¦æAiÀÄ ZÉÊvÀæ vÀ¥À¹é¤

ನ/ೆಸು ನಮ0 ಾಳರಥವನ! 
ೇಳ=ೆ, Xೇಳ=ೆ, ಬರುವವಳ0 Zೕನು,
ಮಲ ದC ನಮ;ನು[, ಎಚ{J!ದವಳ0;
pಾ ಯ ಚಂದು, ಒಳ%ೊಳಗಡ ದC ನಮ;,
ವಸಂತ ಇದುಂದು, FಾಸM*ಕXೆ ತಂದು, 
ೊಸ hಾವ, ೊಸ ಹಷ$, eಾDೆ ಹJ!ದವಳ0.
Zನ[ ಇಹಪರಗೆ ಂದೂ, ನಮ%ೆ 2Pಲ,
#ಾFಾಗ, ೇ%ೆ, ಬರುFೆ ಎನು[ವNದೂ, ಊೆ pಾತ9;
ZೕUಾDೆಂದು, Zನಗೂ 2ಯದ *ಸ;ಯ Kೋಕ,
ಕತMKೆ„ಳ%ೆ ಕತMKೆ#ಾ , cೆೆವ ZೕZೕಗ,
ಮುಂPನ =ೊಡ Kೋಕದ, RಕY Xೇಂದ9 Lಂದು.
ZUಾ[ಗಮನದ Fಾೆ$ ತಂದ ಹಷ$, *ಸ;ಯ, ಅw,ಷ,ಲ;
ಆ ಸಂೋಷ ತಂದ Dೋಚಕೆ Zೕನು 2Pಲ;
ಎKೋ, ಬೃಾ;ಂಡ=ಾಳದ ಧೂಾ , Zನ[Kೆ Zೕನಡ ,
Uೋಡದ, Kೋಕದ, Xಾಣದಗತ>ಗಳ ಪ|DೈXೆ%ಾ ,
Xಾಣದ Xೈfಂದ, Zpಾ$ಣFಾಗು2MರುFೆ.
ಆ ಬಂಧನˆೕ, ಆ ?ೇತುFೆ„ೕ ಎಲದರ ಮೂಲ,
ಆದDೆ ಅದUೆ[ಲ Zನ%ೆ 2ಯ ೇಳ0ವNದು Xಾಲ,
ನಮ; Kೋಕದಷ,XೆY Xಾಲು )ಾಚcೇXಾ =ೆ Zೕನು,
ಇರುವNದಷ,ನು[ OೕJ dೕJ cೆೆಯcೇXಾದವಳ0 Zೕನು,
ಅದXಾY „ೕ ಏUೋ, ನಮಗೂ, ಈ ಆತುರ Xಾತುರ UೋವN,
ಬರcೇXಾದವಳ0 Zೕನು, ಬಂದು Lಡು cೇಗ,
Xೈ)ಾR, cಾR, ಬ ?ೇJಸುFೆವN Zನ[,
ಇದುCದನು[ ಹಂR, cಾಳ0ವ, `ಾಲು=ಾರರು UಾವN,
ಒ†ಾ, , ಒಂ=ಾ , ನೆಸುವ ನಮ; cಾಳರಥವನ[;
ನಮ; cಾನ ನಡುFೆ, Zನ[ Xಾಯು2M=ೆ, Zನ[ ಾಣ.

21

¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï

ಾ#ೆಗಳ ೆಳಗುವ ನಂ3ಾ4ೕಪ
Zೕನು ಕDೆದDೆ, ಬರುವವರು,
Zೕ ನೂ_ದDೆ, ಕು=ೋಡುವವರು,
ZೕUಾQ!ದಂೆ, mಣ mಣ ಆಡುವವರು UಾವN.
XಾKಾಯ ತ?ೆš ನಮ:
Zನ[ ಲm›ಣ Dೇ“ೆ, =ಾಟದವರು,
Zನ[ dೕJ, ಮೆMೕನನೂ[ Uೋಡದವರು,
%ೋ*ನ UೆರನQ, ೖಮDೆವ, ಕರು*ನಂೆ UಾವN.
Zನ[ ಸೂತ9ದ %ೊಂcೆಗಳಯ>.
Zೕನು Xೊಟ,ೆ,, ೖ Oೕರುವವರು,
Zೕ ೇದಷ,Uೆ[, ೊರ ೋರುವವರು,
ZZ[ಷ,ƒಷ,ಗಳ ೋಟದಲರದ ಮ%ೆಗಳ0, UಾವN.
Zನ[ ಕೃ`ೆಯ Rಗುರುಗಳಯ>.
ZಾJXೆಗಳ cೆಳಗುವ ನಂ=ಾPೕಪ,
ಆದ>ಂತ ಶ_Mಗಳ ಮೂಲ ಮಂತ9,
kೕವkೕವಗಳmಯ Lೕಜ, Xಾರಂk, Zೕನು,
Zನ[ ಸೃwxಯ ನಶEರ ಚುXೆY UಾವN.
*ಶEಗQ#ಾರ=ಾeಾರ !œಂ Zೕನು,
ಆ ಗQ#ಾರದ ಸಂಖ> ಮುಳ0…ಗಳ0,
Zನ[ ಲಯ, ಾಳXೆY, ಸುತುM ಸುತುM ಸು2M,
XಾಲFೆಸುವ UಾವN.
Zನ[ ೊರತು ಶ‡ನ> ಸMಬT pೌನ.
Zೕನು ೋJ=ೆC =ಾJ,
Zೕನು ೇ=ೆC ಧಮ$,
ZನಗುRತFೆZ!ದು=ೆ, ಕಮ$ ನಮ%ೆ.
ZೕUೆಮ;, ಒಳಗು, ೊರಗು.
#ಾವN=ೋ „ೕಜUೆfಂದ,
ಎKೆKೋ ಸುಾMQಸುFೆ ನಮ;,

22

¦æAiÀÄ ZÉÊvÀæ vÀ¥À¹é¤
Zನ[ *ಶE„ೕಜUೆಯ, ಅಂXೆಸಂ“ೆ>ಗಳ0 UಾವN,
Zನ[ „ೕಜUೆಯ Xಾಗುತಗಳ0.
ZUಾ[ಟದ *ಕಸನ ಪ9_9,
ಎKೆ ಓಾQಸುವN=ೋ ನಮ;,
ಎKೆಂದರ ಓಡKೆಂPರುವವರು, UಾವN,
ಮರು pಾ2ಲ=ೆ ಓಡತಕYದುC.
_ರುcೆರZಂದ, ನಮ; ನೆಸುವವUೆ,
ಕಲುಮು…ನ =ಾJ Lಟು,, ನಮ; ನೆಸು,
ಸಂP%ೊಂPಯ, ಸು2M, ಸು2M, ಬಸವದ ನಮ;,
ಕರು
ೆfಂದ Xೈ OQದು, ಮುಂ=ೆ ನೆಸು.

23

¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï

ಅರು6ೋದಯ7ಾಗೇಕು
ಕಣುಕb,ರುವ, ಕತMKೆಯ ಮಬGನು[ ಹJದು,
ದೂರ Pಗಂತದ ಮDೆfಂದ, cೆಳಕು ಹJದು, 
ೊಸ )ೇತನದ, ೊಸ ಆXಾಂ~ೆಗಳ, ಅರು
ೋದಯFಾಗcೇಕು;
—:ಲ%ೊಂQರುವ, eೈ„ೕ$ಾrಹಗಳ ಪNನರುk‰ೕವನXಾY , 
ೖಮನಸು2Mರುವ, ಭೂತ, `ೆ9ೕತ, )ೇೆ,ಗಳ, ಪKಾಯನXಾY ,
kೕವ=ೆೆ=ೆೆಯ, ೊಸಶ_Mಯ, ಅರು
ೋದಯFಾಗcೇಕು.
ಮರಗb,ರುವ ೖಮನXೆY, Oೋಷವನು[ ತರುವ,
ಕಂ%ೆಟ, ಹೃದಯXೆY, #ಾವN=ೇUೆಂದು 2! ೇಳ0ವ,
Uೋವನು[ ಮDೆ!, ೊಸತನ ತರುವ, ಅರು
ೋದಯFಾಗcೇಕು;
ಬಯಲು=ಾJಯ Fಾ>HMಯ, ಕವಲು=ಾJಯ Xಾಣ=ೆ,
ಶ‡ನ>ೆಯ ಗಭ$ದ, LದುC, ಕು 4, Xೊರ , ನ—ಸು2Mರುವ,
ದು: Ÿ ಆತ;ವರಳಲು, ಪJಮಳ )ೆಲಲು, ಅರು
ೋದಯFಾಗcೇಕು.
hಾರ ೊತುM, ೊತುM, ನೆದೂ, ಗುJಯ ಮುಟ,Pರಲು,
Xಾಲು ?ೋತು, cೆನು[ UೋವNಂಡು, ನೆ ಮುಗ4Jಸಲು,
ತಂ%ಾಯ Oತದ, *Dಾಮದ, ಸುಖದ, ಅರು
ೋದಯFಾಗcೇಕು; 
ೆಪNgಕb,ರುವ ಹಾ]ೆಯ, L ಯ ಸQಸಲು,
ಮೆM kೕವXೆY, ೊಸ ಆ]ೆ, =ಾಹಗಳ, ?ೇಂಚUೆಯ Xೊಡಲು,
ಈಗKಾದರೂ, ಅƒೕಷx !PTಯ ತಂHನ, ಅರು
ೋದಯFಾಗcೇಕು.
UೋವN, ?ೋUೊಂ=ೊಂದು RಪNgಗೆ ೆದು, ಬP%ೆ ಸJದು, 
ೊಸKೋಕ, ೊಸಹಷ$ವದJಂದ ೊರ ಸುJದು,
Uಾಕ, ನರಕಗೆರಡಕೂY _ಚು{ ಹಚು{ವ, cೆಳ_ನ ಅರು
ೋದಯFಾಗcೇಕು;
ಕಳವಳPಂದ PXೆYಟ, ಹೃದಯXೆY ?ಾಂಾEನ Xೊಡುವ,
ತೃHM, ]ಾಂ2, ಸುಖ, ಸpಾeಾನಗಳ ಮೃತ ?ೇಂಚUೆಗDೆವ,
ಮುದುQದ kೕವವರಸುವ, Xಾಂತಸd;ತ ಅರು
ೋದಯFಾಗcೇಕು. 
ೆಪNgಗb,ದ, —ೕತಲ ದು: ಖದ ?ಾಂದ9ೆ ಕರಗcೇಕು,
hಾವಗಳ ಸxಂƒೕಕJ!ದ, ದಟ, ಕತMKೆ ?ೊರಗcೇಕು,
2 cೆಳ_ನ, )ೇೋ ಾJ ?ೆKೆಯ, ಅರು
ೋದಯFಾಗcೇಕು;
Xಾಲದ ಸುಯ LದುC, ತರ%ೆKೆಯಂೆ ಸುತುMವ kೕವವ,

24

¦æAiÀÄ ZÉÊvÀæ vÀ¥À¹é¤ 
ೕKೆ2M, ಮೆM ಉ!DಾಟಕYನುವN Xೊಡುವ,
ಮಹತEದ *Dಾಮ=ೈ!Jಯ, *]ೇಷ ಅರು
ೋದಯFಾಗcೇಕು.
Zನ[ ಲ%ಾdನಂXೆಯ k ಯ ಗಗನXೆY ನಮ; ಕುದುDೆ
Zನ[ ?ಾವ$hೌಮತEXೆY, ತKೆFಾ ,
Zನ[ Kೋಕದ, cೇರು Lb,ರುವ ನಮ%ೆ,
Zನ[ Zೕ2 Zಯಮಗಳ ಪJuಾನ Zೕಡು;
ಎ, ಏನು, ೇ%ೆಂದು,
#ಾXೆ, ಇದು, Oೕ%ೆಂದು,
ನಮ%ೆ, Zನ[ನು[ Lಟು,, ೇಳ0ವವರು #ಾರು?
ಏರು ತಗು4ಗಳ ಏJ!, ನೆಸುವವರು #ಾರು?
ಇ, ZZ[ೕ Kೋಕದ, ಪ92„ಂದು *Rತ9,
ಕ%ೆ XಾಣುವNದು ಕತ Xಾರಣಗಳ0 pಾತ9;
ಒಳ%ೊಳ%ೆ ನೆಯುವ, Jೕ2, Zೕ2ಗೆ cೇDೆ;
ಮುಂ=ೆ ೋದವರು, Oಂ=ೆ,
Zಂೆ Lಟ,ವರು, ಬಲು ಮುಂ=ೆ,
#ಾXೆ ಏXೆಂದು, Xೆಳ%ೆ ದುಮು_ದವರು, ೕKೇJ ೋದುP=ೆ,
ಮುಂ=ೆ ಮುಂ=ೆಂದು, ಅೆದು ೆೆ‰ ಇಟ,ವರು, ZಂತKೆ ZಂತುP=ೆ.
ಭೂತಭ*ಷ>ೆಂದು, ವತ$pಾನ ಮDೆಯುವವರು UಾವN,
Oಂ=ೆ ಮುಂ=ೆಂದು, XಾಲೂJದ ಾಣ ಮDೆಯುವವರು UಾವN;
ನಮ%ೆ, ನಮ;=ೆ, ƒನ[ Jೕ2, Zೕ2, Zಯಮ ಾ%ಾ=ೆ;
ಅದJಂದKೆ, ಎಲ ಆhಾಸ,
ಅUಾ>ಯ, ZDಾ]ೆ, UೋವN, 5ೕಸ;
Zನ[ನು[, Zನ[ =ಾJ, ZJೕ~ೆಗಳನJತDೆ pಾತ9, 5ೕm ನಮ%ೆ,
ನಮ; ಪ9ವೃ2Mಗಳ dೕJZಂತDೆ pಾತ9, ರ~ೆ ನಮ%ೆ.
Xೆಟ,=ೊೆ…ಯದು, ನಮ; ಪJdತ RಂತUೆಯ hಾ9ಂತುಗಳ0, 
ೕKೆXೆಳ%ೆನು[ವNದು, ನಮ; *]ಾ9ಮದ ಹುಡು%ಾಟಗಳ0;
ಸJತಪNg, UಾವN ನಮ%ಾ *}!ದ cಾಶ Dೇ“ೆಗಳ0;
ನಮ; Zd$2ಯ ಬKೆಯKೆ UಾವN,
!_Y ಅನುಭ*ಸುFೆFೆಲ UೋವN;
Zೕನು ಮುಂ=ೆ ನೆಸದ *ನಹ, ಈ ಗ2 ತHgದಲ,
ಮುb,=ೆCಲ ಮು Lೕಳ0ವ ಈ ƒೕ2 ZಲುವNPಲ.

25

¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
Zನ[ ೋಟದ cೇಯ d2ಯKೆ, ನಮ; ಹೂವN ಅರುಳ0ವಂೆ ಹರಸು,
Zನ[, ನಮ;, Jೕ2 Zಯಮಗಳ0 ೕKಾಡದಂೆ ನೆಸು;
Zನ[ ಲ%ಾdನಮXೆಯ k ಯ, ಗಗನXೆY ನಮ; ಕುದುDೆ;
ಆಗKೆ, ಎಲ ತೃHM, ಸಮರಸೆ,
]ಾಂ2, ಸpಾeಾನ, ಸುಖದ ಒರೆ;
ಈ KೋಕXೆY UಾವN, ನಮ%ಾ KೋಕFೆಂಬ ಪರಸgರೆ, ಸಾಯ,
cಾಾ>ಂತJm=ೊಳ%ೆ ಸಖ>, ?ಾಮರಸ>, ಪ|ರಕೆ, Uಾ>ಯ.

26

¦æAiÀÄ ZÉÊvÀæ vÀ¥À¹é¤

ನ! ಲ)ಾ8ನಂೆಯ9 'ಯ9 ಗಗನೆ ನಮ0
ಕುದು ೆ
Zನ[ ?ಾವ$hೌಮತEXೆY, ತKೆFಾ ,
Zನ[ Kೋಕದ, cೇರು Lb,ರುವ ನಮ%ೆ,
Zನ[ Zೕ2 Zಯಮಗಳ ಪರuಾನ Zೕಡು;
ಎ, ಏನು, ೇ%ೆಂದು,
#ಾXೆ,ಇದು, Oೕ%ೆಂದು,
ನಮ%ೆ, Zನ[ನು[ Lಟು,, ೇಳ0ವವರು #ಾರು?
ಏರು ತಗು4ಗಳ ಏJ!, ನೆಸುವವರು #ಾರು?
ಇ, ZZ[ೕ Kೋಕದ, ಪ92„ಂದು *Rತ9,
ಕ%ೆ XಾಣುವNದು ಕತ Xಾರಣಗಳ0 pಾತ9;
ಒಳ%ೊಳ%ೆ ನೆಯುವ, Jೕ2, Zೕ2ಗೆ cೇDೆ;
ಮುಂ=ೆ ೋದವರು, Oಂ=ೆ,
Zಂೆ Lಟ,ವರು, ಬಲು ಮುಂ=ೆ,
#ಾXೆ ಏXೆಂದು, Xೆಳ%ೆ ದುಮು_ದವರು, ೕKೇJ ೋದುP=ೆ,
ಮುಂ=ೆ ಮುಂ=ೆಂದು, ಅೆದು ೆೆ‰ ಇಟ,ವರು, ZಂತKೆ ZಂತುP=ೆ.
ಭೂತಭ*ಷ>ೆಂದು, ವತ$pಾನ ಮDೆಯುವವರು UಾವN,
Oಂ=ೆ ಮುಂ=ೆಂದು, XಾಲೂJದ ಾಣ ಮDೆಯುವವರು UಾವN;
ನಮ%ೆ, ನಮ;=ೆ, ƒನ[ Jೕ2, Zೕ2, Zಯಮ ಾ%ಾ=ೆ;
ಅದJಂದKೆ, ಎಲ ಆhಾಸ,
ಅUಾ>ಯ, ZDಾ]ೆ, UೋವN, 5ೕಸ;
Zನ[ನು[, Zನ[ =ಾJ, ZJೕ~ೆಗಳನJತDೆ pಾತ9, 5ೕm ನಮ%ೆ,
ನಮ; ಪ9ವೃ2Mಗಳ dೕJZಂತDೆ pಾತ9, ರ~ೆ ನಮ%ೆ.
Xೆಟ,=ೊೆ…ಯದು, ನಮ; ಪJdತ RಂತUೆಯ hಾ9ಂತುಗಳ0, 
ೕKೆXೆಳ%ೆನು[ವNದು, ನಮ; *]ಾ9ಮದ ಹುಡು%ಾಟಗಳ0;
ಸJತಪNg, UಾವN ನಮ%ಾ *}!ದ cಾಶ Dೇ“ೆಗಳ0;
ನಮ; Zd$2ಯ ಬKೆಯKೆ UಾವN,
!_Y ಅನುಭ*ಸುFೆFೆಲ UೋವN;

27

¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
Zೕನು ಮುಂ=ೆ ನೆಸದ *ನಹ, ಈ ಗ2 ತHgದಲ,
ಮುb,=ೆCಲ ಮು Lೕಳ0ವ ಈ ƒೕ2 ZಲುವNPಲ.
Zನ[ ೋಟದ cೇಯ d2ಯKೆ, ನಮ; ಹೂವN ಅರುಳ0ವಂೆ ಹರಸು,
Zನ[, ನಮ;, Jೕ2 Zಯಮಗಳ0 ೕKಾಡದಂೆ ನೆಸು;
Zನ[ ಲ%ಾdನಮXೆಯ k ಯ, ಗಗನXೆY ನಮ; ಕುದುDೆ;
ಆಗKೆ, ಎಲ ತೃHM, ಸಮರಸೆ,
]ಾಂ2, ಸpಾeಾನ, ಸುಖದ ಒರೆ;
ಈ KೋಕXೆY UಾವN, ನಮ%ಾ KೋಕFೆಂಬ ಪರಸgರೆ, ಸಾಯ,
cಾಾ>ಂತJm=ೊಳ%ೆ ಸಖ>, ?ಾಮರಸ>, ಪ|ರಕೆ, Uಾ>ಯ.

28

¦æAiÀÄ ZÉÊvÀæ vÀ¥À¹é¤ 

ಾಮನ :9;ನ <ೊ=>9ನ9;
Xಾಮನ Lನ ೊb,ನ,
ತಂcೆಲJನ Oತಕರ ಸgಶ$ದ,
ತಣ4PJನ ಮುಸು_ನ ಅಮೂತ$ೆ ೊPದು,
ಮಲ ದ ಸುಂದJ, ಕ*ಗಳ Dಾ.
ಬಯXೆಯ ಸುಂದರ ವಣ$ಶEದ ೕKೆ,
Dಾಜಕುpಾರ =ೌಡು! ಬಂದ;
ಮಲ ದ Dಾಯ ಪಲಂಗXೆY,
ಉಾrಹದ ಬಲP, ಾ_ದ ಲ%ೆ4.
ಎಚ{ರ%ೊಂಡು, ೖಮುJದಳ0 )ೆಲುFೆ,
ಕಣನು[ಜು‰ತ, ಆಕ!, Zಂದಳ0;
ಕುಪgಸ, ?ೆರಗನು, ಸJ pಾಡುತ )ೆಲುFೆ,
ಬಯXೆಯ ಕ%ೆ ೖ„Qದಳ0.
XೊLGದ ಗೂ, Dಾಜಕುpಾರ,
Dಾಯ ೖೕKೆ ಏJ Lಟ,; 
ೖಚLಟ,, ಕ*ಗಳ Dಾ,
ತನ[ನ[ವZ%ೆ Lಟು,Xೊಟ,ಳ0. 
ೖ ೖ ಸು2M, ಬಯXೆಯು ಹುJ%ೊಂQತು. 
ೖ Xೈ ಬಳ! ಎರೊಂ=ಾfತು;
ಏJತದಬGರXೆ ೌಾJತು kೕವ, 
ೊಸೊಸತನ, ೊರ ಹJ◌ುತು ಹLG.
ಚಂPರZಂದ, ಸೂಯ$ನ ವDೆ%ೆ,
ನmತ9ದ cೆಳ_ನ ಚಪgರದQಯ,
ಬಣದ _ರಣದ, ನೂKೇಯ ಕb,,
ಪ9ಣುಗಳದರ ಆQದDಾಟ.
ಕಲgUೆಯರಮUೆ, ಆXಾಶXೆYೕJತು,
ಮೂತ$ಮೂತ$ದ ವ>ಾ>ಸವN ಕರ ತು;

29

¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
ಅಣುಕಣದಲೂ, ಬ9ಾ;ಂಡವN Dೆfತು,
ಈ KೋಕವN ಸುಖದ ಸುಪg2M%ೆ#ಾ◌ುತು.
ಬಯXೆಯ cಾಹು ಬಂಧನದ,
ಭದ9ೆ ತೃHMಯ ಸುಖ?ೆDೆಯ,
ಮುಕM ಪ9ಪಂಚದ ರುRಯನು[ಂಡು,
ಕ*ಗಳ Dಾ, ತೃHMಯನು[ಂಡಳ0.
ಪ9ಣಯದ XಾವN, ಹೃ!E! ಬರಲು,
ಬಯXೆಯ L ತವN ಸQ! ಬಂತು; 
ೖಯ Xೊಡ*, ೊರ ಬಂದಳ0 Dಾ;
DಾಜಕುpಾರUೆKೋ ಮDೆ#ಾ ದC.
ಬಂಧನ*ಲ, L ತವ| ಇಲ,
ಕಲgUೆಗ ಸುಖXಾಸಲಲ;
ಕುಪgಸ, ಕೂದಲ, L ಕb,ದ Dಾ,
Kೋಕದ ಥಂQ%ೆ, ಪNನ: ೖ„Qದಳ0.

30

¦æAiÀÄ ZÉÊvÀæ vÀ¥À¹é¤

ಕತ?9ನನ8ತ @ಾಗರದ A6ಾಧC D +ಾವ,
ಹುಟು, ?ಾ*ನ ಮeೆ> ಬದುಕು cೆಳ_ರುFಾಗ.
ನ5;ಳ%ೆ ನಲ ಸುಖ]ಾಂ2 ತೃHMfರುFಾಗ,
ದಟ, ಕತMಲ ಮುಖಮುಚು{ವ ಹುಚು{ಹಂಬಲ ನಮ%ೇXೆ? 
ೊರಗದCಲದ ಸುಖ ಹುಡುಕುವ ಹುಂಬತನ ನಮ%ೇXೆ?
ಹುಟು, ?ಾ*ನ ಮeೆ>, ಬದುಕು cೆಳ_ರುFಾಗ,
ಆ cೆಳಕKೆ UಾವN, ನಮ;ತನ, ಸುಖ ದು: ಖ*ರುFಾಗ,
ಕತMನನಂತ ?ಾಗರದ, m
ಾಧ$ _Q UಾವN,
ಅವXಾಶದ Z Z !, Kೋಕ cೆಳಗುವNPಲFೇXೆ?
ನ5;ಳ%ೆ, ನ;ಲ, ಸುಖ, ]ಾಂ2, ತೃHMfರುFಾಗ,
ನ5;ಳ ನ ಶ_Mಯ, ಮುನ[ೆಯ ನ~ೆfರುFಾಗ, 
ೊರಗದCಲದ ನಡುFೆ ಪ9]ಾಂತ PEೕಪವN UಾವN, 
ಾ=ಾ>ತ;ೆ◌ು◌ಂದ, ನಮ;Kೆ *ಹJಸುವNPಲFೇXೆ?
ಇದು ನಮ; ಮUೆ, ಇ ನಮ;=ೆ ಶುಭ9 cೆಳಕು, 
ೊರ%ೆ ದಟ, ಕತMನ ಅಡ*, ಭಯದ Fಾಾವರಣ,
ಭೂತ, H]ಾR, =ೆವE, Z]ಾಚರಗಳ ಸಂ)ಾರ,
ಅKೇXೆ ಇದು ಹುಡುಕುವNದು ನಮ; ವ>ವಾರ?
ಒಳ%ೆ ಇಯದ UಾವN, ೊರ%ೆ ಎ=ೆ2M k ಯುವNದುಂ†ೆ?
cೆಳಕನJಯದ UಾವN, ಇರುಳ ಬ%ೆ=ೊ%ೆದು, ಜುಸುವNದುಂ†ೆ?
ಒಳ Zಂದ ೊರಟು, ೊರ%ೆ k ಯುವNದರ=ೆ ಚಂದ,
cೆಳ_ನ dಂದು, ೊಯುC, ಇರುಳ ಬ ಯುವN=ೆ ಆನಂದ.
cೆಳXಾ ಬಂದವರು ೊರ%ೆ cೆಳಕ )ೆಲcೇಕು,
ಅದು ಾUೆ, cೆಳ_ ರುವ ಸಹಜ ?ಾಥ$ಕ>?
ಕತMಲ ಾJ, ?ೋJ, ಕತMಲKೆ ಹLG cೆೆಯುವವರು,
ಕತMನ ಗಭ$ದ, ನಂP ೋಗುವNದು ಸತ>.

31

¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï

ಆಾಶದ ಂDಗಂದ ತೂ# ಹ:G ಬಂ3ೆನ! ಹರಸು
ಅŸKಾಂಡ, ಬ9ಾ;ಂಡವUೆ[ಲ cೆಳ ಸುವ cೆಳXೆ,
ಬಂ=ೆನ[ ಬುPT ಹೃದಯXೆY, Oತ cೆಳಕು Zೕಡು;
ಕತMಲಡJದ ಶ‡Uಾ>Xಾಶದ kೕFಾeಾರ cೆಳXೆ,
ನUೊ[ಳ%ೆ ಹLGದ ಕತMKೆಗಂ2ಮ ೆDೆ ಇಸು.
ಸೂಯ$ ನmತ9 ಆXಾಶಗಂ%ೆಗಳ ೊರ Zಂದ ೊರಟು
ದ *ನಯ H9ೕ2 ಸಾನುಭೂ2ಗಳ ಶುಭ9 ೊDೆಯನು[ ೊತುM
Xೋ†ೆ Xೋ†ೆ cೆಳಕುವಷ$ಗಳ uಾನನುಭವವ =ಾb ಬಂದು
Xಾಲ ಪNರಷ ರೂH#ಾ ನನ[ 2ಳ0ವXೆಯ Lೕಜ LತುM.
]ೈತ>ಮಯ ಬ9ಾ;ಂಡXೆY, kೕವದ XಾವN Xೊಡುವ cೆಳXೆ,
Z?ಾrರೆಯ Zೕರವೆಯ ಹುದು , ಮರಗb,ದ kೕವXೆY, 
ೊಸ kೕವದ, ೊಸ ಹಷ$, ಹುರುHನ, ೊಸ 5ಳXೆ„ೆಸು, 
ೊಸ ಶ_M, ೊಸ hಾFಾನುhಾವದ, Zೆx, ತತIರೆ ಹJಸು.
ಆXಾಶ _ಂQಗಂದ, ತೂJ, ಹLG, ಬಂ=ೆನ[ ಹರಸು,
ಭಯ, *ಪEಲೆಗಳ, ನZ[ಂದ ಬಲು ದೂರ ಹರಸು;
Uೇರ pಾಗ$P cೇಗ, ನು 4, ನUೊ[ಳ%ೆ ಬಂದು ?ೇರು,
eೈಯ$, ?ೆyೖಯ$ದ, ಎಂ†ೆ=ೇUೆಂದು ಪ9ತ>m ೋರು.
uಾನ eೈಯ$ದ, ಶಕM _ರಣಗಳ ರೂಪPಂದ cಾ,
ಗ9ಹ> KೋಕXೆY, ೊಸ ಅಥ$ಗಳ ರೂ`ಾಂತರ ಾ;
ಪೆಯುXೆಗಳ Zkೕ$ವೆfಂದ, !Q=ೆದುC ಬಂದು,
ಕಂಡು, Xೇಳ0ವ, KೋಕXೆY, ಸkೕವೆಯ ಚಲುವN ಾ.
OತOತಗಳ Uೇರ ಸgಷ, Uೋಡುವ ಹJತ ದೃwx,
ಸುತುMಮುತMಲು UೋQ OತdತP ನೆಯುವ ಪNwx,
ಹೃದಯ=ಾಳದ ಕರು
ೆ H9ೕ2ಯ ZDಾಳ ದೃwx.
cೆಳXೆ, Zೕ Xೊಟ,DೆUೆ ನನ%ೆ ೊಸ kೕವನದ ಸೃwx.
ಕಗ4ತMಲ ೕKೆ, uಾನ cೆಳ_ನ _ರಣಗಳ )ೆ,
ಕKಾgಂತರಗಳ, ದಟ, ಅuಾನದ ಪದರು ೊಲ ಸುತM cಾ;
XಾಲKೋಕಗಳ ೆDೆ LR{, ಸುಪMಪuೆಯ ೊರ )ೆ,

32

¦æAiÀÄ ZÉÊvÀæ vÀ¥À¹é¤
uಾನ ಪ9uೆಯ XಾQ4ಚ{, ಸಕಲ =ೋಶ ಮುಕM%ೊಸಲು cಾ.
?ಾ*ರ ಬಣಗಳ, ಸುಂದರ ಸಂ„ೕಜUೆಯ, ಶುಭ9 cೆಳXೆ,
?ಾ*ರ ಬಣ hಾವಗಳUೊಂ=ಾ ೆ
ೆದು, Kೋಕ LR{ ೋರು;
ಜEಲಂತ cೆಳ_ನ, ಶುಭ9 pಾಗ$ದ ಸತ> ನೆಯ ?ೆyೖಯ$,
ಒಳ%ೊಳ%ೆ ತುಂಬುವ ಸತM FೇUೆಂದು ನನ%ೆ ೋರು.

33

¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï

4ೕಪ (ಕಥನ ಕವನ)
ಇದು ?ಾ*ರ ವಷ$ದ OಂPನ ಕೆಯು,
Xಾಲದ ಪNಟದ pಾ!ದ ಹೆ UೋವN;
Xಾಲದ ಪDೆಗಳ ಒಂ=ೊಂದUೆ ೆDೆದು,
pಾನವ ಕೆಗಳ ?ಾಗರ=ೊಳ ದು,
?ಾ*ರ ವಷ$ದ ಗQಯನು =ಾಟಲು,
ಎದುDಾಗುವN=ೆ ಆ cೆಳ_ನ ರತ[,
UಾQನ =ೊDೆಯ ಒಬGೆ ಮಗಳ0,
`ಾ9ಯˆ ಇಪgತMರ ೕKೊಂದು,
Dಾಜನ ಕಣ;, Pೕಪಂದು; 

ೆ, ಸುಗು
ೆ, ಲತ ಕKೆ ZಪN
ೆ,
ಸರೆ, ಸುಂದJ, ಘನ *ಮಶ$ಕ ಬುPT, 
R{ದ ಗುಣXೆ, ?ೋಲುವ ಪ9ವೃ2M.
ಮಂ29ಯ ಮಗ, ಮನEಂತರUೆಂದು,
Dಾಜ ಕುpಾJಯ cಾಲ>ದ %ೆೆಯ,
ಆQ, Xಾ=ಾQದ, ?ಾZ[ಧ>ದ ಪJಚಯ,
ಒಬGರUೊಬGರು, ಬಲು R{ದ ಅJವN,
ತಂPತು ಅವರ H9ೕ2ಯ ಉದಯ;
DಾಜಕುpಾJ `ಾ9ಯXೆ ಬಂದಳ0,
ಅರಮUೆ ತುಂಬ cೆಳಕನು ತಂದಳ0;
Dಾಜ Dಾಯ ಕನ Xಾವಲು,
ಮನEಂತರನನು[ Z!ತು ದೂರ.
ದೂರದ UಾQನ =ೊDೆಗ%ೆಲ,
Dಾಜನು ಬDೆದ Uೆಂಟ!MXೆ ಓKೆ;
Pೕಪಳ )ೆಲುವN, ಗುಣ UೈಪNಣ>ದ ಕುJತು,
Pೕಪಳ ಮದುFೆಯ ಪ9?ಾMಪವ ಬDೆದು,
ಮಗ%ೆ ಗಂಡನ ಆY%ೆ ಎಂದು,
Dಾಜಕುpಾರರ *ವರವ XೊQಂದ;
ಉತMರ ಬಂದುವN, ಒಂದರ ೕKೊಂದು,
ಕಂಗ, pಾಳE, )ೋಳ, )ಾಲುಕ>,

34

¦æAiÀÄ ZÉÊvÀæ vÀ¥À¹é¤
ಮಗಧ, ಮಪNರ, Xಾ—¡ರದ ಅರಸರು,
Pೕಪಳ Xೈಯ ತಮ;ವJ%ೆ cೇQ,
Pೕಪಳ ತಂ=ೆ%ೆ ಬDೆದರು ಪತ9.
ಒಬGJ ಂತ d KಾದವDೊಬGರು,
ದೂರದ UಾQನ Dಾಜಕುpಾರರು;
ಸೂಯ$ಚಂದ9ರಲ=ಾವ ಆY?
ಆXಾಶದ ತುಂಬ cೆಳಗುವ ನmತ9P,
ಒಂದರ ಆY ಸುಲಭFೆ, ?ಾಧ>Fೆ?
Dಾಜನು ತಂದ, ಉತMರಗಳ Rೕಲ,
Pೕಪಳ ಮುಂ=ೆ ಆY%ೆ ಸುJದ.
ಸೂಯ$ನ cೆಳ_ನ 2ೕವ9ೆ ಮುಂ=ೆ,
dಂಚು ಹುಳಗಳKಾಸ_M ?ಾಧ>Fೆ?
ಮನEಂತರನಂತಹ, ೇಜ!Eಯ ಮುಂ=ೆ,
Pೕಪಳ ಕ%ೆ, nಳ0… ಪ92„ಂದು;
ZDಾಸ_Mಯ ಮಾcೆಟ,Fೆ ಆ ,

ೆ2M cೇDಾರನೂ Uೋಡಳ0 Pೕಪ;
ದು: ಖದ hಾರP ತ 4ದ ಸEರದ,
ಮದುFೆ ತನ%ೆ cೇಡFೆಂದು,
Zeಾ$ರP ತಂ=ೆ%ೆ 2! Lಟ,ಳ0.
ಮನEಂತರ, ಮಂ29ಯ ಕುpಾರUಾ ,
DಾಜಕುpಾJಯ ಸJಸಮನಲ,
ಇವJಬGರ ಮದುFೆ%ೆ, `ಾ*ತ9ೆ ಇಲ,
ಪ9ೆ ?ೇUೆಯ ಮನ[
ೆ ಇಲ;
ಮನEಂತರ ತನ%ೆ, ಹಗಲುಗನ?ೆಂದು,
ಮನEಂತರZಲ=ೆ ಬದುಕKೇXೆಂದು
DಾಜಕುpಾJ ಕೕJಟ,ಳ0.
DಾಜDಾ, ಕಂಗ ಕುpಾರನ,
ಮಗ%ೆಂದು, Zಧ$J! Lಟ,ರು;
ಮದುFೆಯ ಸನ[ಹ, ಗQಬQಯ,
Pೕಪಳ ಎಲರು ಮDೆೆ Lಟ,ರು;

35

¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
ಮದುFೆಯ Pನ ಬ ಬರು2Mರುವಂೆ,
Pೕಪಳ ದುಗುಡ ೕKೇರು2ತುM;
ಮದುFೆಯ ಬಕ, ಕಂಗ Uಾಡ,
ಮನEಂತರನನು[ Lb,ರcೇಕು,
ಎನು[ವ ದು: ಖP, Zeಾ$ರವ ತೆದಳ0.
ಮದುFೆಯ Pನವದು, ಸಂಭ9ಮವN ಎKೆೆ,
ಪ9ೆಗಗಂತೂ, ತKೆpಾJನ Oರ ಹಬG;
LೕP LೕP%ೆ, ತರು ೋರಣ,
Xೊಡು%ೈ Dಾಜನ, ಔ=ಾಯ$ದ =ಾನ;
ಅರಮUೆಯಂತೂ, ಅಮDಾವ2ಯಂೆ,
ಕ%ೆ, ಮನ!%ೆ, Oತ Xೊಡು2MತುM.
Dಾಯು ಬಂದಳ0, Dಾಜನ ಹುಡುಕುತ,
Dಾಜನ ಸಂಭ9ಮ, ಓಾಟವ ಕಂಡು,
ಮನದ ಮಮ;ಲ ಮರುಗುತ Zಂತಳ0;
ಮುಂದXೆ ಬರಲು, eೈಯ$ವN ?ಾಲ=ೆ,
?ೆರ ನ ಮDೆಯ, ಕ
ೇJಟ,ಳ0;
Dಾಯ ಕಂಡು, Dಾಜನು ನಡು ದ,
ಸಂಭ9ಮದದು, ಬಂೇUೆಂದು,
Dಾಯ ಸdೕH!, *ಷಯFೇUೆಂದ.
Dಾಯು Dಾಜನ _*ಯ ದು: ಖP,
Pೕಪಳ !y2ಯನು 2! Lಟ,ಳ0;
ಮುPCನ ಮಗಳ0, ಎ=ೆCೕಳKೆ ಇಲ,
ತಣ%ೆ =ೇಹ, Zಂ2=ೆ ಉ!ರು,
ಮುಖದ ?ಾ*ನ ಕೆ◌ು=ೆಂದಳ0;
Dಾಜನು Fೈದ>ರ ೊೆಯ ೋ ,
ಮುPCನ ಮಗಳನು Uೋಡುತ Zಂತ;
*ಷ `ಾ9ಶನP, ಬಂP=ೆ ?ಾವN,
ಎಂದನು ಮರುಗುತ DಾಜFೈದ>.
ಮದುFೆಯ ಮUೆಯು, ಮಸಣFಾfತು,
ಸಡಗರ ಸಂಭ9ಮ, ದು: ಖXೆ 2ರು ತು,

36

¦æAiÀÄ ZÉÊvÀæ vÀ¥À¹é¤
ಊJ%ೆ ಊDೇ, ಕೕJb,ತು;
ಮಗಗ=ಾವ Xೊರೆಯು ಬಂತು,
ಆ=ಾವNದXೆಂದು, ತಮ;ನು ೊDೆದಳ0,
ಮದುFೆಯ PನದKೆ, ದೂರXೆ ೋದಳ0,
2ಯ=ೆ DಾಜDಾಯು Uೊಂದರು;
ಮಗನ ಮನ!ನ ಗಭ$ಗುQಯ,
cೆಳಗುವ ನಂ=ಾPೕಪವನJಯ=ೆ,
=ಾEರXೆ Rನ[ದ cಾ ಲು ಝQದು,
ತಂ=ೆಾf ಕತMKೆ ತಂದರು;
PೕಪವN ನಂPತು, ಇರುಾವJ!ತು,
Pೕಪ, ಇUೆ[ಂPಗೂ cೆಳಗದಂಾfತು.

37

¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï

ನಮ0
Kತ ದ ಚಕMೕಥCದ ನಡು7ೆ Nೕ.ೇಳೇಕು
cೆಳ_%ೆ cೆಳXಾ ಬಂದವರು UಾವN,
cೆಳ_%ೆ ಶುಭ9 cೆಳXಾಗcೇಕು;
ಕತMಲನು ಬ%ೆ=ೊ%ೆದು cೆಳXಾದವರು UಾವN,
ಕತMನ ಮುಖˆರ! cೆಳಕು ಹJಸcೇಕು.
Xಾಲಗಭ$ದuಾತP, RಗುDೊೆದ UಾವN,
uಾನDೆಂcೆXೊಂcೆಯ, ಕವKೊೆಯcೇಕು;
Z]ೆ{ೕತನದ ನಡು*ಂದ, !Q=ೆದC UಾವN,
ನಮ;!yತE ಚಕ92ೕಥ$ದ ನಡುFೆ ೕKೇಳcೇಕು.
PಗಂತದಂR%ೆ, ನಮ; )ೈತನ> Rd;,
ZಂತKೆ, ಊಧ9  ಮುಖDಾಗcೇಕು UಾವN;
`ಾಾಳP Xೈವಲ>XೆY, ಹೃದಯ ಪಾXೆಯ ಾJ,
!yರದKೊಳ ದು, ನಮ;ನ[Jಯcೇಕು.
Xಾಲಪದರುಗಳ ೕKೆ, ಪದDಾದ UಾವN, 
ೊಸೊಂದು ಮಜKಾ , ಗುರುೊತMcೇಕು;
XಾಲUಾDಾಯಣನ ಭುಜFೇJ Zಂ2ರುವ UಾವN,
ತKೆ2M, ಗQdೕJ Xೈ)ಾಚcೇಕು.
dಂಚುಹುಳ0ಗಳಲ, dಂಚುಗಾಗcೇಕು UಾವN,
dಂಚುಗುಡುಗುಗಾ ಗುಡು , ಮೆಹJಸcೇಕು;
%ಾಜುಹರಳ0ಗಳಲ, =ೈತ>ವಜ9ಾರFಾ UಾವN,
ಸೂ#ಾ$ಪ9hೆಯನು OೕJ, cೆಳಕು, ಹಬGcೇಕು.
ನಮ;!yತEದ cೇಗಳ ಕQ=ೊ%ೆದು UಾವN,
*ಶEpಾನವDಾ , ೕKೇರcೇಕು;
ಮುR{ರುವ ಪಂ)ೇಂP9ಯಗಳ *ಸMJ! ೆDೆದು,
ಒಳ%ೆ, ೊರ ನ ?ೇತುFೆ, ಗb, cೆ?ೆಯcೇಕು.
Xಾಗ$ತMಲು, ಮರುಭೂdಯ, ಈ ಮJೕRXೆ kೕವ,
]ಾಶEತ cೆಳXಾ , ಸ=ಾ dನುಗು2Mರcೇಕು;

38

¦æAiÀÄ ZÉÊvÀæ vÀ¥À¹é¤
mಕ kೕವ _Qfಂದ, Pಗಂತಗಳ cೆಳ ,
ಭೂತಭ*ಷ>2Mನ ಮeೆ> *ಕಸನದ XೊಂQ#ಾಗcೇಕು.
ಬಲುದೂರXೆ, ನಮ; eೆ>ೕಯಗುJಯZ[ಟು,,
?ಾಧUೆಯ UಾFೆಯKೆ ಹುಟು,ಾಕcೇಕು;
ಕFೆ ಮುಚ{=ೆ, ಸ=ಾ ಎಚ{ರFಾ ದುC,
OQದ =ಾJಯ ಗುಂಟ ಮುಂ=ೊತMcೇಕು.
ಕತMKೆಯ ಗಭ$ದ UಾವN, ಮೆM ಮುಳ0ಗುವ 5ದಲು,
cೆಳ_ನ =ಾJಯ ನೆದು, ಬಸವಯcೇಕು,
ಮುಟ,Kಾರದ ಗುJಗಳUೇಕ, ಎದುರುಬದುJರುFಾಗ,
ಕತMKೆ ಕDೆ=ೊಯು>ವತನಕ, =ಾJ ನೆಯcೇಕು.

39

¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï

NೖM @ೆ!ೕಹದ ಸುಂದರ 8ಂOನ ಬP
ಅನುDಾಗ, ಅಕYDೆಗಳ, ?ಾ*ರ Xಾರಂk ೊತMವಳ0,
ಲmಗಮನಗಳ ಪ|ಣ$ XಾಯಕFೆ ಅವಳ0; 
ಾನು, ತನ=ೆಂಬ, ಅಹಂhಾವಗಳUೆಂ=ೋ ಮDೆತವಳ0,
#ಾವ ಚುಂಬಕದ ಬಲˆೕ, ನUೆ[ದುDೆದುರು ಸುಯುವಳ0.
ಹಂಗು, ಸಂಬಂಧದ ಬಂಧದ ಕಟು,LದCವಳಲ,
#ಾವ ಆ]ೆ, ಆXಾಂ~ೆಗಳ, ನUೆ[ದುರು ತಂದವಳಲ;
ಆದರೂ, ಅ=ೇUೋ, ೖ29?ೆ[ೕಹದ ಸುಂದರ dಂRನ ಬ…,
ಅ=ೆಂದKೋ ಬಂPದು, ಕಟು,2M=ೆ ನನ[ನವಳನ[.
UಾUೆಂದು ಬರುFೆUೆಂದು, ನನ%ಾ Xಾಯುವಳ0,
ಬಂ=ಾಗ, 5ಗು4 ಅರಳ0ವಂೆ, ಮನ?ೆrಲ ತುಂಬುವಳ0;
ಉಾrಹದುಬGರ, ನಗುನಗುತ ಓಾಡುವಳ0,
ನನ[ ಪJ}ಯ Jೕ2, ಸುತುM ಸುತುM ಸುತುMವಳ0.
UಾUೆದುರು ಇರುFಾಗ, cೇDೆಲವNಗಳ ಮDೆತು,
ತUೊ[ಳ ನ hಾವಗ%ೆ, ತುಂಬುವಳ0 kೕವ;
ಅ=ೇUೋ, ಕಣ ೊಳಪN, ಅ=ೇUೋ, ಕಣ cೆಳಕು,
ಅ=ೇನು ಾವhಾವ, ಮಂದಾಸ, ಸುಂದರ ಾಲ!
ಮುಂ=ೆ ನು 4, ?ೆ†ೆದು, ತನ[ hಾರ ೋರುವವಳಲ,
ತ 4, ಬ 4, ಬ ಸುದು, ಮನ ?ೆDೆ OQಯುವವಳ0;
ಉ`ೇ~ೆfಂದ, Zರ`ೇ~ೆ ಹಬುGವವಳಲ,
ಲವಲ*Xೆfಂದ, ಹೃದಯ ತುಂಬುವ dಂಚು ಅವಳ0. 
ಲಲUೆ ಒಳ ಹJದು, ಹLG ಹJಯುವ ಅವಳ0,
ಗಂ%ೆಯಂೆ ಪJಶು=ೆT, ಪ9]ಾಂೆ, ಮಂದಗಮUೆ;
ಒಳ ನ ಕಲ;ಶಗಳ ೊರದLG, ಮಹ=ಾನಂದ ತರುವ ಅವಳ0,
ನನ[ಂತDಾಳದ ಶ_M, =ೇವೆ, ನನ[ cೆಳಕು.

40

¦æAiÀÄ ZÉÊvÀæ vÀ¥À¹é¤

ಈ ಕಣುS ಮುಾT.ೆ ಏೆ?
ಈ ಕಣು ಮು)ಾ{Kೆ ಏXೆ,
Zನ[, ನನ[, ಮನಸುr, ಒಂ=ಾದ ೕKೆ?
ಈ ಹು! UಾಚುXೆ ಏXೆ,
Zನ[, ನನ[, ಬಯXೆಗಳ0 ಒಂ=ಾದ ೕKೆ?
ಜನXೋb, ?ಾಗರದ ಮeೆ>, 
ೇKಾಡುವ, ಮUೋಹರ PEೕಪಖಂಡವN UಾವN;
ರಭಸದKೆ, ೆDೆಗಳ ಮeೆ>,
ಎಲವನು ಮDೆತ, ಕಮ$„ೕ ಗಳ0 UಾವN.
ಮDೆಯ Zಂತು, ಈ ಕುQUೋಟFೇXೆ,
ಬೆಯ ಝಣಝಣPಂದ, ಮನ?ೆೆಯುFೆ ಏXೆ?
ತHg ಬಂದವರಂೆ, ಬ ಬಂದು cೆR{,
ನಕುY ಸJಯುFೆ, Oಂ=ೆ ?ೆರಗನು[ ಮುR{.
?ಾ*ರ Xಾರಣ Xೊಟು,, ಎದುDೆದುರು ಬರುFೆ,
ನನ[ 2ಯದವಳಂೆ, pೌನFಾ ೕ ಇರುFೆ,
ZೕUೇನು pಾQದರೂ, ಗಮನ ನನ[Kೆ,
)ೆಲುFೆ, ಇದನು Uಾನು, )ೆUಾ[ ಬKೆ.
Zನ[ ಕ!*!, ಉ=ೆEೕಗ, Uಾನು 2PರುFಾಗ,
ನನ[ ಅಕYDೆ, ?ೆ[ೕಹದ Dಾಗ, Zೕನು 2PರುFಾಗ,
ಈ ಹು! ಉ`ೇ~ೆ, ನಟUೆ, ನನ[ ಏXೆ,
ಈ ಆ)ಾರ, Zಯಮಗಳ0, ನಮ; cೇXೆ?
ZUೊ[ಳ ನ hಾವಗಳ, ZೕUೆಷು, ಮDೆ pಾRದರು,
Zನ[ ಕನ ಝೆ, Zನ[ ಾವhಾವ Uೋಟ,
ನUೆ[ದುರು Lಚು{2M=ೆ, Zನ[ಂತರಂಗದ ಆಟ;
ZUೊ[ಳ%ೆ ನೆಯುವ ತುಮುಲ, Uಾನು ಬKೆ, ನKೆ.
ಎಲವನು ಬP%ೊ2M, ನUೆ[ದುರು cಾDೆ,
ಮನದ ತುಮುಲವನು, ಮನLR{ ೋDೆ;

41

¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
Uಾನು, Zೕನು, ?ೇJ, ಒಂ=ಾ cೆDೆಯುFಾಗ,
Uೋಡು2Mರು Kೋಕ, ಸುಖ ಸಂಭ9ಮದ ಸEಗ$.
ZZ[ೕ cಾಹ> ಆಢಂಬರ, ನನಗಂತೂ cೇಡ,
Oೕ%ೆ, ಕಣುಮು)ಾ{Kೆfಂದ, ನನ[ Xಾಡcೇಡ;
Zನ[ ಸಮವಸiಗಳ LR{, ಹ!#ಾ ೊರ%ೆ cಾ,
ಹೃದಯಗಳ0 ೆ
ೆದ, ಆ ಸಂಬಂಧ ೊತುM ಾ.

42

¦æAiÀÄ ZÉÊvÀæ vÀ¥À¹é¤

ಒಳ)ೆ ೆಂWರೇಕು
ಬದು_ದDೆ, ಎತMರ, ಅಗಲ, ಹLG ಬದುಕcೇಕು,
ಕಂಡವJ%ೆ, ಕಣುಮುಟು,ವಂೆ, ?ೊಂ`ಾ cೆೆಯcೇಕು;
ದಷ, ಪNಷ,, Xೊಂcೆರಂcೆಗಳ, ಎಲದ ಹೂವNಹಣುಗಳ Lಟು,,
*—ಷxೆಯ ?ಾ~ಾಾYರFಾ , ಬದು_ನ ಮು=ೆ9„ತMcೇಕು. 
ಾೆ`ಾೆಗಾ ಬದು_, LದುC, ?ಾಯುವNದು cಾೆ?
ಸಹಸi cಾಹುಗಾ , ರಕMಸುರDಾ , ಮೂQ!Xೊಳ…cೇಕು, Uಾೆ;
ಎ=ೆ2M, ತKೆ2M, cಾಳ, ಸEಂ2Xೆಯ ೋJದDೆUೆ ಚಂದ,
cಾ Uೆೆಗಳ ೆ
ೆೆ
ೆದು, cಾಳ ಕಟು,ವN=ೆ cಾಳ ಪ9ಬಂಧ.
ಎಡಬಲ, ೕKೆ Xೆಳ%ೆ, UೋQ OQಯcೇಕು =ಾJ,
OQದ =ಾJಯ ಉದC, ೖಮDೆತು, Z=ಾ$™ಣ>P ನೆಯcೇಕು;
OQದ =ಾJ ಸJ◌ುರುFಾಗ, cೇXೆಂದ ಗುJ ಮುಂPರುFಾಗ,
ಅೆತೆಗಳ Xೆಡ*, =ಾಪN XಾಕುYತM =ೈತ>ನಂೋಡcೇಕು. 
ೕKೆ2M UೋಡKೆೆ!ದವರ, ತKೆb,, UೆಲXೆY ಕುಕYcೇಕು,
Xಾ%ೆ ೊಡ*ದವರ, ಕQದು, ೋಳಗ%ೆ ಬQಸcೇಕು;
ಇದು ಇದುಂದು, ಅದು ಅದುಂದು, KೋಕXೆY 2ಸುತM,
ಸEಂತ ಪ9uೆಗನು?ಾರ, Pಟ,ತನP Dೆಯcೇಕು, ಸುತMಮುತM.
ಒಳ%ೆ cೆಂ_◌ುರcೇಕು, cೆಂ_%ೆ ತಕY Lಂಕ*ರcೇಕು,
LಂಕXೆY ತಕY ಗುಂQ%ೆ, Xಾಯ$ಚತುರೆ, ಮೂQಬರcೇಕು;
ಇಟ, ಒಂ=ೊಂದು ೆೆ‰ಯ ¥ತXೆY, ಭೂd ನಡುಗcೇಕು,
ಅQ *ಘ[ಗಳ0, ಭಯƒೕತFಾ , ಕಂಡ Xಾಲು_ೕಳcೇಕು.
ಸkೕವ, Zಭ$ರ, ಸತM ದ ಬದು_ ೕ, Pಟ,ತನFೆ RಪNg,
RHgUೊಳ%ೆ, pಾನವೆಯ ತMನ[ ಪದರುಗರುವN=ೆ ಒಪNg;
RಪNg ಒಪNgಗಳ cೇಧವJತು, ನಮ; XಾಯುವN=ೆ ಧಮ$,
ಧಮ$=ೊಳ ನ ?ೌಂಧಯ$XೆY, ಬಷxೆಯ ಒಪgZೕಡುವN=ೆ, ಪNಣ>ಕಮ$.

43

¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï

ದೂರ ೕ ರು7ಾಗ
ದೂರ ZೕZರುFಾಗ, ಾJ, Zನ[ ?ೇರcೇXೆನ[Fಾ?ೆ, 
ಾJ, ಾJ, ಬಂದು, OQದು, Zನ[ L ದಪNgFಾ?ೆ;
cಾ◌ುತುಂಬ ನುQದು, ಹೃದಯ=ಾ?ೆ ೊರ ಹJಸುFಾ?ೆ;
Zೕ ಬಂ=ಾಗ ಬ%ೆ, 2ಯ=ಾತುರ, ಮುಜುಗರ, ಮಾಪ|ರ ಒಳ%ೆ,
ಸಂXೋಚ, P ಲು, ೖಲ cೆವJ, ಪNಕುಲುತನದ ಬಯಲು;
ಸುಡುವ cೆಂ_ಯ =ಾಹ, kೕವಂತ ಸುಡುFಾಗ ಒಳ%ೆ,
Xೈ dೕJದ ಚಯ, ೖ ಮರಗಟು,ವ ಭಯ ೊರ%ೆ.
ಮDೆ#ಾ=ಾಗ Zನ[ ಮುಖ, ನನ[ RತMದKೆಲ, Zನ[=ೇ Rತ9,
**ಧ hಾವ ಭಂ , ರೂಪDೇ“ೆ, ಾವ hಾವ Fೈ*ದ>,
ನನ[UಾವJ!, ನುQ!, ZೕUೆ Uಾನು, Uಾನು ZೕUಾ , ನUೊ[ಳ%ೆ ನಗುFೆ;
ಬಂ=ೆ„ೕ ಬ%ೆ, ಏUೋ ಭಯ, ಪNಳಕ, Oಂ=ೆ ಸJಯುವ hಾವ,
ತKೆ2M, Zನ[ ಕನ cೆಳಕ ಕುQಯKಾರದ kೕವ;
ಒಳ%ೆ ಆ?ೆಗಳ eಾDೆ, ೊರ%ೆ XೈKಾಗದ ಅಸಾಯಕ UೋವN,
ಇದು, ನಮ; H9ೕ2, hಾವಗಳ Zeಾನಗ2 ?ಾˆೕ ಏUೋ.
Zನ[ ಬೆ, %ೆೆ‰, ಝಣXಾರ, _*ಯ ಝಣಝಸPರಲು,
ಏUೋ ಕೆÀದಂತಹ UೋವN, ಒಳ%ೇUೋ “ಾ, ಾಳತHg=ಾತಂಕ;
ZೕZಲPರುFಾಗ, kೕವನFೆ ಭಣ ಭಣ, Dೌರವ pೌನ;
kೕವ Rಗುರುವ ಪJಮಳFಾ , ZೕUೆನ[ ಬ ಬರುFಾಗ,
ಬಂ=ೆನ[ ಸು2M, ಸು2M, ಬಳ! OQದು, ೖದುನ ತುಂಬುFಾಗ,
ಅ=ೇUೋ ಚಂದ, ಆನಂದ, ೆಮ;, ಕೃತಕೃಾಥ$ hಾವ,
5ೕಡಗಳUೇJ Zಂತು, ಸEಗ$XೆY _R{ಡುವ hಾವ.

44

¦æAiÀÄ ZÉÊvÀæ vÀ¥À¹é¤

ಏೕ #ೕM XೇDಸು7ೆ ನನ!?
#ಾವ Kೋಕದ, #ಾವ ಹರ*ನ,
ಮು ಯ=ೆತMರದ Zಂತು,
ಆ ೕಗ Uೆನಪ ಸುದು ಬಂದು,
Xೋb ಬಣದ ಸು, ಪ9Fಾಹ ತಂದು,
ಏ_ೕJೕ2 ¦ೇQಸುFೆ ನನ[?
ಉೆಯ ೊಂ ರಣದ, ?ೇತುಕb,, 
ೊಸ=ಾ]ೆ, b,ಲು?ಾಲು b,,
Zನ[ ಹುಡುಕುತ ಬರಲು Uಾನು,
Zನ[ ಸEಗತ ಸಂ ೕತ, ನನ[ ಮುb,,
PಕುY ಪ9uೆಯ ಮDೆತು, Uಾನು,
ಏUೋ pಾಡKೇUೇUೋ pಾQ,
Zನ[ Xಾಣ=ೆ, ಮೂಕ%ೊಂೆ.
ಬ9ಾ;ಂಡFಾ>H, ಕಣುಮು)ಾ{Kೆ#ಾQ,
Oೕ%ೆನ[ ದ!, ಕುಣ! Zೕನು,
ಅ=ೆ Zಂತು, ನಗುತರುFೆ?
ಮDೆ◌ು◌ಂದ Xೆಣ_, ನ!, ರd!,
UಾUೆದುC ಬರಲು, ಮೆM ಅಡ ,
ಅ=ಾವ _9%ೆ ಸಜು‰%ೊಳ0Fೆ?
ಅQ#ಾQ, cಾQ, ದಣದ kೕವXೆ,
cೇ_ೕಗ *ಸ;ø2, *]ಾ9ಂ2, ]ಾಂ2,
Zನ[ cೆಚ{Uೆ ೋUಾಸDೆ,
ZUೊ[ೕಡUೆ cೆDೆಯುವ, ಸುಖದ ಪರXಾೆx.

45

¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï 

ೆಚCಪYಗಳ ಮು3ೆ
ದಪg ೊಗನ ಎ;, ನಮ; ಸರXಾರ, 
ೊೆದರೂ, ಬೆದರೂ, ಎ=ೆCೕಳದಂತಹ hಾರ;
ದೂQದರೂ, ನೂ_ದರೂ, Lಡದ ೊಲ!ನ ನಂಟು,
ಮುb,ದDೆ, Xೈ ಹತುMವ, ೖ ತುಂಬ ಅಂಟು;
cೇXೋ, cೇಡˆೕ, ಎಂಬ ಮಂದ ನQ%ೆ,
Uೇರ ನQ%ೆ„ೕ, ಬQ%ೆ OQPರುವ ವDೆ%ೆ;
ಇಲFಾದDೆ ?ಾyf, 5ಂಡು, ಒ=ೆದು LಡುವವDೆ%ೆ,
ಇದು ದಪg ೊಗನ ಎ;, ನಮ; ಸರXಾರ.
ಎದುರ ಬಂದವರನು[ ಾಯುವNದು, ನೂಕುವNದು;
Xಾಲುಗೆೆ◌ು◌ಂದ, 5Kೆ Oಂಡುವ ಕಳ… ಾರJ%ೆ,
ದಪg ಾನ ೊೆ ಹJಸುವ ಎ;, ಈ ಸರXಾರ;
ಜನ ?ಾpಾನ>Jಗಲ, ಇದು KಾಭXೋರ ದಾ…ಗ%ೆ,
ಹುಟ,ಲು, ಬದುಕಲು pಾQಟ, ಭಂಡ ಸರXಾರ;
ಎಡದ, ಲಂಚದ ಹುಲು, ಬಲದ, Uೇನ XೊಂQ,
OQದು ಬಂದDೆ pಾತ9, ಈ ಎ;ಯ ಹJ ಾ#ಾCಟ, 
ಾರುವNದು, ಕುಯುವNದು, ಮೆM cೇXೆಂದ Uೆ%ೆಯುವNದು.
ಹಂೆಯಷು, =ೊಡ ೊ†ೆ, ೊತM ಸರXಾರ,
ಕಟ,, ಹುಲು%ಾವಲು ಬಂಜDಾಗುವNದು ಶತ: !ದT:
ಇದರ ಗb, ಾಲು, XೈಯದCವJ%ೆ pಾತ9 !ದT,
ಏZಲದವರು, cೇಡುವNದು ಗುಡXೆY ಮಣುೊತMಂೆ;
ಇದು ಧpಾ$}XಾJ, ಯಮನ Fಾಹನದ ಸಂಬಂ},
ಅದJಂದKೋ ಏUೋ, ಧವŽiXಾನೂನುಗಳ ಬ%ೆ4 ಇಷು, ಾತrರ;
XಾಂiÀŽi XಾರಣXೆY ೊರಗು, ಈ ಜನರUಾ[ಳ0ವ ಬುರುಗು,
ಇ, ನೆ!=ೆC Dಾಜ>hಾರ, Xೊೆ… ೊೆಯುವN=ೆ, ಸರXಾರ.
ಇ ಾಲು ಕುQಯುವವDೆ ಸFಾರರು;
ಎ; ಾನ ಗುಣˆ, ಎ; cೆZ[ನ ಮಹೊMೕ,
ಅಂತೂ ದಪg, ಮಂದ ಗುಣ, ಬುPT, Xೆಲಸ ಗತುM;
ಮಂದೆಯಲೂ ಏUೋ ಮದ, †ೊಳ0… §ೕ*, ¨ೇಂXಾರ,

46

¦æAiÀÄ ZÉÊvÀæ vÀ¥À¹é¤
HೕಠPಂದ HೕಠXೆY, XಾಲXಾಲXೆY, ಾೆಯಂೆ ಾDಾಟ; 
ೊ
ೆ%ೇQ Xೆಲಸ, ಅದರ ೕKೆ, ಈ cೆಚ$ಪgಗಳ ಮು=ೆ9;
ಈ cೆಚ$ಪgಗಳ ಮು=ೆ9fಂದ ನೆಯುವNದು, KೋಕKೋಕದ ವ>ವಾರ,
kೕವನ;ರಣದ ವ>ಾ>ಸ, ಜನ;ಜನ;ಗಳ ಸRಂತ `ಾಪಕೂY ಪJಾರ.

47

¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï

ಬರು7ಾಗ ೕನು ಒಬGZೇ ಬರುವವಳಲ;
hಾವಗಳ ಪದರುಗಳUೊಂ=ೆಂ=ೆ ಕವR,
ಏXಾಂತ=ೊರುFಾಗ, Zೕ ಬರುವ ಚಂದ,
ಮರುಭೂdಯKೊಂದು, !O ZೕJನ ಬು%ೆ4,
k ದು ೕಲXೆY, UೆಲವUಾದೃ$%ೊ!ದ Jೕ2,
ಒಣ ದ cೇರುಗಳ 5ೆ!, kೕವಹಸನು%ೊ!ದ Jೕ2.
ಅ=ಾವN=ೋ Xಾಣದ, 2ಯದ KೋಕPಂದ,
hಾವ, ಬಣಗಳ =ೊಡ ೊDೆಯನು[ ೊತುM,
ಹೃದಯ=ಾಳPಂದ, Zೕನು, ೕಲುP! ಬರುFಾಗ,
ಕ*ದ ಕತMKೆ ಕರ , ಅರು
ೋದಯFಾಗುವNದು, Rನ[;
ಅ=ೇ )ೆಲುವN, )ೈತನ[, ಅ=ೇ ಹಷ$, ಬಣ.
ಬರುFಾಗ Zೕನು ಒಬGೇ ಬರುವವಳಲ,
ರಂಗುರಂ ನ, UೆನHನKೆಗಳ pಾKೆ ತರುFೆ;
ಒಂ=ೊಂದು UೆನಪN, ಒಂ=ೊಂದು ರಮ> Kೋಕ,
ಒಂ=ೊಂದು ರಂಗು, ಒಂ=ೊಂದು hಾವ Kೋಕ;
ಒಂ=ೊಂದು, ಅಂತಯ$ ಶುಭ9%ೊಸುವ ಪNಣ>ಗಂ%ೆ.
ಹZ ಹZ, ೊೆ#ಾ , ನP, ಕಡಲು ?ಾಗರFಾ ,
ಹLG ಹJದು, XೊLG, ನನ[ನು[ ತುಂL LಡುFೆ;
ದಟ, 5ೕಡಗಳ0, ಕೂQ ಬQದು, ಗುಡು ,
dಂಚು cೆಳXಾ , dಂR, Kೋಕcೆಳಗುವಂೆ,
ಮನ!Uಾಕುಲ, ವ>‹ೆಯನು[ ಹJ!, cೆಳಕು ತರುFೆ.
ZೕUೆದುರು Zಂಾಗ, Uಾನು UಾUಾಗುವNPಲ,
DೆXೆY ಕವKೊೆದು, ೕKೇJ, ಆXಾಶXೆYೕJ LಡುFೆ;
Zೕನು ಮನ ತುಂLರಲು, cೆಳXೆ UಾUಾ ,
ಇಂದ9ಧನಸುrಗಳUೇJ, ಆ]ೆಹೂವNಗಳ Oತಶ>ಯ,
2ಯ=ಾನಂದ, ?ಾಥ$ಕೆfಂದ, ೖಮDೆತು LಡುFೆ.

48

¦æAiÀÄ ZÉÊvÀæ vÀ¥À¹é¤

ಅಂ=ಯೂ ಅಂಟದ ಕಮC\ೕಯವನು
ಅವನು, ತುಂಬ ತುಂಟ,
Zdಷ ಒಂದು ಸುಮ;ZರKಾರ;
UೋQದCರ ೕKೇರcೇಕು,
ಕಂಡದCರ cಾ ಲು ೆDೆಯcೇಕು,
ಎಟು_ದKೆಲ Xೈ ಾ_, ಏUೆಂದು Uೋಡcೇಕು;
ನೆಯುವNದು %ೊ2Mಲ, ಓಡುವN=ೆ ಾಯpಾನ;
ಎಲದರಲೂ ರಭಸ,
ಇದJಂದ, ಪ92„ಂದರಲೂ ಆhಾಸ,
XೊUೆ%ೆ, `ೇಚುLದುC ಬರುಾMUೆ ಬ%ೆ,
ಏUಾfೆಂದು, ನಮ; Xೇಳ0ಾMUೆ.
ಆ ತುಂಟತನದ ಕನ, ಅ=ೇUೋ ಆಳ,
ಮನಸrನು[ ತುಂಬುವ ಸEಚ{ cೆಳಕು;
ಅದೂ, ಒಂದು ಕೆ Zdಷ ZಲುವNPಲ,
ಒಂದJಂದ ಒಂದXೆY, k ಯುವ ಮಂಗUಾಟ;
ಏUೋ ?ಾಧUೆ pಾಡುವ ಗತುM,
ಅ=ೇUೆಂದು ಅವUೊಬGZ%ೆ pಾತ9 %ೊತುM;
ಏUೋ Uೆನ`ಾದವನಂೆ pಾಡುಾMUೆ,
ಎKೋ ಓQೋ , ಆbXೆಯ ತಂದು,
ಮೆMKೋ ಇಟು,, ಏUೋ ?ಾ}!ದವನಂೆ DೆಯುಾMUೆ.
ಅವನದುC ಸEಚ©, ZಷYಳಂಕ ಮನಸುr,
ಕನ[Qಯಂೆ Uೇರ, `ಾರದಶ$ಕ ಅವನು,
%ಾಯಂೆ Zdಷ Zdಷ ಬದKಾಗುವ ಮUೋವೃ2M;
ಅದರಂೆ ಒKೆ=ಾಡುವ ವ>ಕMತEದವನು;
ಒಳ%ೊಂದು, ೊರ%ೊಂದು, %ೊೆMೕ ಇಲ,
ಈಗ Xೋಪ, ಮರು ಘ%ೆ ನಗು, H9ೕ2, ಆಟ,
ಇದು ಈ ಪNಟ, =ೇವೆ%ೆ ಸFೇ$ ?ಾpಾನ>.
ಎಲರೂ ಒಂ=ೆ ಅವZ%ೆ,
cೇಧ hಾವಗಳ ಕಳಂಕ, ಅವನ ಮುಟು,ವNPಲ;

49

¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
ಬ ಬಂದವರನು[, ನಗು*Zಂದ ಬ ?ೆೆಯುಾMUೆ,
ದೂರ*ರುವವರನು[, ದೂರ*ಡುಾMUೆ; 
ಾಲು, Zೕರನು ಗುರು2ಸಬಲ ಹಂಸ ಅವನು;
cೆKೆ cಾಳ0ವ ಊಡು%ೊDೆಗಳ0, ಅವZ%ೆ cೇ_ಲ,
ಶುದT ಮನ!rನ H9ೕ2, ಬಲು ಅಚು{ಚು{.
ನಕYDೆ, cೆಳPಂಗಳಂೆ ಶುಭ9, ಅಾMಗ,
ಅಾM, Xಾ5ೕ$ಡ ಮೆಯಂೆ ದಟ,;
ಇ=ೆಲ ಬDೆ, ಒಂ=ೊಂದು Zdಷ pಾತ9,
ಮರು Zdಷ, ಅವನದುC ಮೊMಂ=ೆ Kೋಕ, 
ಾವDೆಯ ಎKೆಯಂೆ ZಸIªಹ, ಪJಶುದT;
ಎಲರನು, ತUೆ[ೆ%ೆ ?ೆೆದುXೊಳ0…ಾMUೆ,
ಒೆ…ಯವರನು pಾತ9, ಒಳ%ೆ LಡುಾMUೆ,
ಶುದT ಮನ!rZಂದ ಓKೈಸುಾMUೆ;
ಇದಲ=ೆ =ೇವಗುಣ, ?ಾ2M ಕೆಯ `ಾ9ಣ, 
ಾಲು ಮನ!rನ, ZಷYಳಂಕ ಗುಣ!
ಅವನ ೊದಲು ನುQ, 
ಾಲು ಹನ, ಮೃದು ರಸದಂೆ !O,
ಅವUೊಳ ನ hಾವಗಳ ಪJ`ಾಕ ಅದು;
ಅವನ pಾತುಗಳ0, Fಾಕ> Fಾ>ಕರಣXೆ ೊರಗು,
ಆದರೂ ಅದರಥ$, ಒಾಥ$ಗಳ0, ಅಂ%ೈಯಂೆ ಶುದT;
ಅವನದುC, Zಯಮ ಕಟ,ೆಗಳ dೕJರುವ Kೋಕ,
ನಮ; Zಮ;, RಕY Kೋಕಗಳ, ೕDೆ dೕJದ Uಾಕ; 
ೕಲು _ೕಳ0, cೇಧhಾವಗಳಲ,
=ೆEೕಶ ಮತrರ, 5ೕಸಗ%ೆೆfಲ;
ಅವನದುC ಪJಶುದT H9ೕ2, `ಾ9pಾಕೆಯ ಸರಳ Kೋಕ.
ಕಂಡದCನು[, Oಂk Oಂk Uೋಡುವ ಜಂಾಟ ಅವನದCಲ,
ಆಳ_Yದು, ೕKೇರುವ ಕಸರತುM ಅವZ%ೆ 2Pಲ;
ಕಂಡದCನು[, ಕಂಡಂೆ UೋಡುಾMUೆ,
ಒಳ%ೆ ೊೆದಂೆ, ೊರ%ೆ ನೆಯುಾMUೆ;
ಅದXೆYೕUೋ, #ಾವ _ಷ,ೆಯೂ ಅವUೆದುರು ZಲುವNPಲ;
ಅವನೂ ಸರಳ,

50

¦æAiÀÄ ZÉÊvÀæ vÀ¥À¹é¤
ಅವZ%ೆಲವ| ಸರಳ,
ಈ ಸರಳೆಯ ಸರಳೆ ಕಂಡು,
ನನ[ _ಷ,ೆ ಆಸೂ ಪಡುವNದುಂಟು,
ನನ[ `ೌ9ಢೆಯ ಬ%ೆ4, Uಾನು UಾಚುವNದುಂಟು.
ಅವನ Xೋಪದಯೂ, ಅ=ೇUೋ )ೆಲುವN,
ಅವನ !b,ನಲೂ, ಅ=ೇUೋ ಒಲವN,
ಅದು !OXೆUೆಯ, ೕKೆ ೇಲುವ, ಒಣ ಅಂಜೂರ ಕಜೂ$ರದಂೆ ರುR,
ಮ%ೆಯ ಸುFಾಸUೆಯ ಮeೆ> ೇಯC, ಗಂಧ ?ೌಗಂಧದಂೆ,
ಅ, ಮೆM ಮೆM cೇXೆZಸುವಂತ, ಅ=ೇUೋ ಸಹಜ ಶುR.
ಅವZ%ೆ, ಭಯFೆನು[ವNPಲ,
ಅವZ%ೆ, cೇಡFಾದು=ೆ ಇಲ,
ಕುತೂಹಲದ, RಕY, )ೊಕY, %ೊಂcೆ ಅವನು,
ಉಾrಹದ, ಪNಟ ಪNಟ ಪNbಯುವ `ಾದರಸ,
ದವN, cೇಸರಗಳ %ೊಡFೆ ಇಲದವನು;
ಒಂದDೆ Zdಷ ಇ,
ಒಂದDೆ Zdಷ ಅ,
ಎKೆಲೂ, ಒಂ=ೇ Xಾಲ Xಾಸುವ ಕೃಷನವನು;
ಎಲJಗೂ ಸಮ!y2,
ಎಲJಗೂ ಅವZಂದ ತೃHM,
ಎಲರೂ ಬ ಕDೆಯುವ, %ೋH ಕೃಷನವನು.
cೇXೆಂ=ಾಗ ಾಡುಾMUೆ,
cೇXೆಂ=ಾಗ ಅಳ0ಾMUೆ,
cೇXೆಂ=ಾಗ ಮUೆಮನ ತುಂಬ ಸುಾMಡುಾMUೆ;
ಅವZ%ೆ ಇದು Oೕ%ೆಂದು *}ಸುವ ಾ ಲ,
ಕಟು, ಕಟ,ೆಗಳ hಾeೆ, ಅವನ hಾ}ಸುವNPಲ;
ತನ%ೆ ಕಂಡ=ೆC ಸತ>, 
ಾನು pಾQ=ೆC Zತ>,
ಸುತDಾಂ, ತನ[ =ಾJ Lಡುವವನಲ;
ಆದDೆ, ಆ ಖಂQತೆಯಲೂ, ಏUೋ ?ೌಮ>ೆ,
ಏUೋ ಗುJ ?ಾಧUೆಯ ಏXಾಗ9ೆ,

51

¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
ಈ%ಾಗKೆ ಅ!MFಾರ ಬಲ%ೊಸುವ Zಸಗ$=ಾಟ.
ಎಲDೊಡUೆ ಆಡುಾMUೆ,
cೇDೆಯವರು pಾQದCನು[, ಾನೂ pಾಡುಾMUೆ,
cೇDೆಯವರ ತನ[ UೋಡುವN=ೆ, ಅವನ ಸಂೋಷ;
ಎಲೂ ಅಂbXೊಳ0…ವವನಲ,
ತನ[ದನು[ #ಾJಗೂ Xೊಡುವವನಲ,
ಆದರೂ, ಾನು ತನ=ೆಂಬ hಾವ ಅವZ%ೆ ಹತುMವNPಲ;
ಎಲರೂ cೇXೆನು[ವವನವನು,
ಆದDೆ, ತನ[ =ಾJಯ pಾತ9 ನೆಯುವವನು;
ಅಂbಯೂ ಅಂಟದ, ಕಮ$„ೕ ಯವನು,
ಪNಟ, ೆೆ‰ಯ, ೖೋರುವ ೕತ ಕೃಷನವನು.

52

¦æAiÀÄ ZÉÊvÀæ vÀ¥À¹é¤

ಾಜೕಯ 
ೆಗ4ಣ, ಗೂcೆ, ನJ, ೋಳಗಳ,
ಓ2, Xೋ2, Xಾ%ೆ, ರಣಹದುCಗಳ,
ಸgeೆ$, ೋDಾಟಗಳ, ಕಮ$ಭೂdಯಯ>;
Dಾಜ_ೕಯವN, ಹಗ4 ಜ%ಾ4ಟದ,
ಏ ಾ*ನ, ಏರು ೕJನ,
ಜb,ಗಳ ಮಲಯುದTದ, ರಣರಂಗವಯ>.
Xೆಳ ನವರ ೆಗKೇJ Zಂತು, 
ೕನವರ, cಾR Xೆಳ%ೆ ದLG,
5ೕಡXೆ Uೆ%ೆಯKೆಳಸುವ ಕಸರತುM; 
ೊೆ ದCವರ, Xೆಳ%ೆ ಚR{,
Xೈ%ೆಟXೆದUೆ[ಲ, )ಾR cಾR,
ತುಂಬದ ೊ†ೆ, ತುಂಬುವ, ಬXಾಸುರ _9ೕೆಯಯ>.
ಬಲ*ದCಷು, ಕು 4 ?ೇJ,
ಬಲ*ದCಷು, O 4 ಾJ,
ಒಂ=ೊಂ=ೆ ƒ2M ಒೆದು, cೆೆಯುವ ಕKೆ; 
ೊಕY cಾ ಲ Uೊೆಯುವ,
OQದ Xೈಯ ಕQಯುವ,
Pಟ,Jಗೆ, ಇ ತುಂಬ pಾರುಕ†ೆ, cೆKೆ.
ವ|>ಹ=ೊಳ ನ ವ|>ಹ, Dಾಜ_ೕಯ, 
ಾಟ,ವJಗೂ, ಕQಯುವ ಾವN,
ಅಣ ತಂ=ೆ %ೆೆಯರ, KೆತM=ಾಟದ ಪಗೆಗಳ0;
ಒಪNg ತಪNg, ಗುಣವಗುಣಗಳ, b,,
Uಾ>ಯUಾ>ಯ, ಪDಾಮ]ೆ$ಗಳ, ಕುb,,
Dಾಜ pಾಡುವ ೆಗ4ೆಗಳ ತುಂಡು Dಾಜ>.
ನJಗಳಂೆ ವ|>ಹಕb,, 
ೋಳಗಳಂೆ, cೆೆ cೆೆದು,
Xಾ%ೆ, ರಣಹದುCಗಳಂೆ, Xೊೆ…Xಾಯುವವರ Xಾಡು;
ಗೂcೆಗಳಂೆ, ಗೂಢFಾ ದುC,

53

¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
ಓ2, Xೋ2ಗಳಂೆ, ಮೂ2 ಬದಸುತM, 
ೆಗ4ಣಗಳಂೆ, ಊರೂರUೆ[ 2ಂದು ೇಗುವವರ ಗೂಡು.
ಅಡ2Q, !bಲು =ಾJಗಳ,
)ೊಡ ಚದುರಂಗ, Dಾಜ_ೕಯ,
ಕಟು,ಕಟ,Kೆ ತKೆ ಕು_Y ನೆವ, Zರಂಕುಶ FಾಸM*ಕ=ಾಟ;
ತKೆ„ೆದು, ಮUೆಮುDೆದೂ,
Uಾಡು=ೇಶಗಳ, Xೊೆ…„ೆದೂ, 
ಾನು Dಾಜ>FಾಳcೇXೆನು[ವವರ, ?ಾEಥ$=ಾಟ;
ಇಬGP ಹJತದ ಕ2M OQದು,
ತನ[ Xೊರಳ0 Xೊಯ>KೆಳಸುತM,
ಎದುDಾಗಳ ಕರುಳ0 ಕತMJಸುವNದು, Dಾಜ_ೕಯ;
ಇ cೆಳಕು, cೆಳಕಲ,
Uೆರಳ, Uೆರಳಲ,
ಇದು L!ಲು4ದುDೆಗಳ Zಷುxರ, ದುಷ,, Uಾ%ಾKೋಟ.

54

¦æAiÀÄ ZÉÊvÀæ vÀ¥À¹é¤

ನನ! 3ಾ#ಯ ಗುರು<ೇ ಇಲ;
UೋಡುUೋಡು2ದCಂೆ, ಆ ದಡPಂದ, ಈ ದಡವ ?ೇJ L†ೆ,,
UೋಡುUೋಡು2ದCಂೆ, ಅKೆಗಳUೇJ, ಇದು, ದೂರ ಕ9d!L†ೆ,;
`ಾ9ತ: Xಾಲದ ಎೆL!ಲ ೊರಟವನು,
ನಡು L!ಲ, cೆವರು ?ೋತು ಬಸವದು,
ಮುಸrಂೆ Uೆರಳ, ಈ #ಾೆ9 ಮು ಸು2MರುFೆ;
ಬಂದತM 2ರು UೋQ=ಾಗ,
ಕ9d!ದ ದೂರವನು, ಮನದKೆ ಅೆ=ಾಗ,
L!ಲ ಸುJವ ಮೆಯಂತ ಅನುಭವದ Rತ9,
ಮನ?ೆrಲ ಹು)ೆ{ದುC, ಮೂಕFಾಗುವ hಾವ, Rತ9 *Rತ9.
ಬಂದ =ಾJಯ ಉದC, ನನ[ ೆೆ‰ಯ ಮು=ೆ9„ತMcೇXೆಂP=ೆC, 
ೆೆ‰ ೆೆ‰ಗೂ ಎಚ{ರ*ದುC, Z=ೆ9 ಮDೆಯcೇXೆಂP=ೆC;
ಆದDೆ, Z=ೆ9ಯ ಅಮನKೆ ಪಯಣ ಮು !L†ೆ,,
ಕನಸು Xಾಣುತ, ZಜKೋಕP Uಾನು ದೂರ Zಂೆ;
ಮುಸrಂೆಯ Uೆರಂದ, ಬಂದತM ಕ
ೋQಸುFಾಗ,
hೋಗ$Dೆಯುವ ZೕJನ Dಾ— XಾಸುವNದು ?ೌಮ>;
ನನ[ ಒಂದು ೆೆ{ಯು ಇಲ, ನನ[ =ಾJಯ ಗುರುೇ ಇಲ,
ಇದು Uಾನು ಬಂದ =ಾJೕ ಎಂದು, ಮನ Xಾಡು2M=ೆ ಈಗ,
ನನ%ೇ Uಾನು ಪರ_ೕಯ, ಒಂb, ಈ ಮುಸrಂೆ cೆಳ_ನ.
Oಂ=ೆ ಬಂದವರು, ಮುಂ=ೆ, ಮುಂ=ೆ, ಕಣು;ಂ=ೆ ೋಗುವರು,
ಮುಂ=ೆ ಬಂPದCವರು, ಎKೋ ಎಂ=ೋ, ೇಳ=ೆUೆ Oಂ2ರು ದರು;
ಈ ಪಯಣದKೆಲ, ಸರPಯ=ೆC =ೊಡ ವ>ವಾರ,
ಎಲDೊಡZದೂC, ಹೃದಯದ ಒಂbತನದ ?ಾXಾರ;
ಪಯಣದುದC, ಮಧ>ದ ಒಳಬಂದು, %ೆೆತನ ಗ!ದವDೆೊ,ೕ!
ಬಂದ ಾ%ೆUೆ, ಇ ೇಳXೇಳ=ೆ, ೕದುC ೋಗುವN=ೆ ಪರ`ಾಟ;
ಆ ೕKೆ ಉಯುವNದು, !OಕO UೆನHನ ಜಂಾಟ;
ಈಗ, ಬDೆ UೆನಪNಗಳ =ೈತ> %ೋಪNರFೆ ಆ ,
ಸು2Mರುವ ಕತMKೆಯ, ೖಮDೆವ Pನ Xಾಯು2MರುFೆ.

55

¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï

ಎZೆಎZೆದಂ<ೆ ಉದa ೆZೆಯುವವ ೆ)ೆ
cೆಂ_ಯ ನಡುವ LದುC, ಕರಗುವ ವDೆ%ೆ,
ಕರ , XೆಳಹJದು, ತಳದ ಕೂಡುವವDೆ%ೆ,
ಕಲ;ಶಗಳ ೊರXೊಟು,, ಾUಾ ಥಳಥಳ ೊೆಯುವವDೆ%ೆ,
#ಾವNದು Rನ[?
RZFಾರನ ಏಟು 2ನು[ವವDೆ%ೆ,
ಏಟ, ೆಳ…Uೆ cೆೆಯುವವDೆ%ೆ,
ಹJಯ=ೆ, ನುಯ=ೆ, ZಲುವವDೆ%ೆ,
#ಾವNದು Rನ[?
ಎೆಎೆದಂೆ, ಉದC, cೆೆಯುವವDೆ%ೆ,
ಆದJಂPದJಂದ kೕಣ$Fಾಗದ ವDೆ%ೆ,
cೆDೆತರೂ, ಾUಾ ƒನ[ Zಲುವ ವDೆ%ೆ,
#ಾವNದು Rನ[?
cೇXೆಂದ )ೆಲುವN )ೆಲುವವDೆ%ೆ,
L ಯ ತನ[ತನಗುಣ OQPರುವವDೆ%ೆ,
*—ಷxೆfಂದ, ಗಮನ ?ೆೆಯುವವDೆ%ೆ,
#ಾವNದು Rನ[?

56

¦æAiÀÄ ZÉÊvÀæ vÀ¥À¹é¤

@ಾ-ರ 8ಂOನ ೆಳಕು
ಕಂದೆದಷು,, ೕಲುಕುY_Y ಬರುವ 5ೕಹಕ ರೂಪDಾ—,
ಅವಳ0, ಏJತಗಳ ಹದ ಾಳೕಳದ ?ೌಂಧಯ$ Xಾ—;
ಲm, ಲm ಕಣುಗಳ ಕುQಯKಾಗದ, cೆಳ_ನ ರಮ> ಬು%ೆ4,
ನೂDಾರು ಬಣ, ?ಾ*ರ ¦ಾಗಳ, ಕಲಸು ೕKೋಗರದ ಲ%ೆ4.
ಅQfಂದ OQದು, ಮುQವDೆಗೂ, ಅಂದಚಂದದ )ೆKಾಟ,
ಅವಳKೊಂ=ೊಂದೂ, )ೆಲುವNಗೆ ಳ ನ ಸgeೆ$ ೕKಾಟ;
ಅವೆದುDಾ=ಾಗ, ಅ=ೇUೋ ಉPTೕಪUೆಯ hಾವ ಪ9uೆ,
ಸುತುM ಸುತುM ಸು2M, ನನ[ನವಳ OQPಡುವ ತೃಪûೆಯ ಸಂuೆ.
dಣ dಣ ನmತ9ಗಳ dಂಚು, ?ಾ*ರ dಂRನ cೆಳಕು,
ಪ|ಣ$ಚಂದ9ನ, ೇನುcೆಳ_ನ, ಮಂದೊಳHನ ?ೆಳಕು;
)ೆಂಡು ವಜ9ದ, ಕಣುXೋDೈಸುವ ಶುಭ9 cೆಳ_ನ Xೋಲು,
Dಾ— Dಾ— ?ೇJ ಮೂQ!ದ cೆಳ_ನ ಭವ>Kೋಕ ಅವಳ0.
ಹಲವN ಹೂವNಗಳ, ಹಲವN ಹಲವN ಸುFಾಸUೆಗಳ0 ?ೇJ,
ಚಂದನ ಕಪ|$ರಗಳ Oತdತ ?ೌಗಂಧ, ಆಾದೆಯ OೕJ,
Rಗುರು ˆೆದವಳ0 ಅವಳ0, ೊಸ ೊಸ ಕನಸುಗಳ Xಾರಂk,
kೕವ=ೊಳ ನ kೕವದ ಹುದು , ೖಮನಸುr ತುಂಬುವವಳ0.
ಅವಳ0, ಅವJವರಂೆ ಬDೆ ?ಾpಾನ>ಳಲ,
Pವ>ದ9ವ> ಗುಣಶ_Mಗಳ ಮುಕM ಸಂFೇದUೆಯ ಫಲ;
ಮುb,ದರ=ೆ ಕಳಂಕ ತಟು,ವN=ೋ ಎನು[ವ ZಷYಲ;ಶೆ ಅವಳ0,
ನಮ;, Zಮ; mುಲಕೆಯ dೕJರುವ =ೈ*ೕಕೆಯ ?ೊಬಗು.
=ೇವರಲ, ಬDೆಶ_Mಯಲ, ಅವಳ0 pಾನವೆಯ ಪJ`ಾಕ,
ನಮ; Zಮ;ಂೆ, ಬQವ ಹೃದಯದ pಾಧ$ವೆಯ ಪ92ರೂಪ;
ನಮ;ಂೆ, ಆದರೂ ನd;ಂದ ತುಂಬ, ಬಲುತುಂಬ ƒನ[,
#ಾವNದು ೇ ರcೇXೆನು[ವNದರ `ಾರFಾ:$ಕ ತತM .

57

¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï

ಭೂcಾdಾಶಗಳ 8ೕ# ಾ# ದುಮುಕುವವಳe
ೕನು
ಬರcೇXಾ=ಾಗ, ಮುR{ದC cಾ ಲನು ಒೆದು, 
ಾJ, ಕುದು, ಕುಪg!, hೋಗ$Dೆದು ಬರುವವಳ0 Zೕನು;
ಬರcೇXಾ=ಾಗ, RತMƒ2Mಯ ರಂಧ9 ರಂಧ9P !Qದು,
eಾDಾXಾರ ಮಡುಕb,, ೊರ ಹJಯುವವಳ0.
ಬರPರುFಾಗ, ಮರುಭೂd„ಳ ನ ಒರೆ; 
ೊರ ಬರKಾರಳ0, ಬಂದರೂ eಾDಾಳೆಯ Xೊರೆ;
ಮರಳ0 ಬಂಜJನ ಸುgJ!ದUೆ[ಲ Oಂಗುವ cೇ%ೆ,
ಮುಂ=ೆೆದಷು, ಒಳ%ೊಳ%ೆ ನುಸುಳ0ವN=ೆ ಾಯpಾನ.
cೆಳXಾ dಂR, ಬಣಬಣದ Kೋಕ ೆDೆPಡುವ Zೕನು,
ಬ9ಹ;=ೇವನ ಸುಂದರ, Zಜ ಅಪDಾವಾರ;
ಬಣಗಳ ೆ
ೆ ೆ
ೆದು ಕಟು,ವ Zನ[ ೊಸ ಸxzwx,
ಅಮೂತ$ *ಸ;ಯಗಳ ಸುಂದರ ಮನ5ೕಹಕ ವxzwx.
ಬರುFಾಗ ಒೊMತMJ! ನುಗು4ತM ಬರುವವಳ0 Zೕನು, 
ೊರಬಂದು ಪJಾರ ಕಂಡDೆUೆ )ೆನ[;
ಒಳ%ೆUೆ ಕೂQಟ,Dೆ, cೆೆದುLG, ಹLG, Uೋ◌ುಸುವ Zೕನು, 
ೊರಹJದು ೖಮನXೆ ಸಂೋಲನ ತಂದDೆUೆ )ೆನ[.
Zನ[ Zeಾ$ರದ, ಗಂ%ಾವತರಣXೆY Zೕನು !ದTಾ=ಾಗ,
ಅ=ೇನು ರಭಸ, eಾDೆ, ಓಘ, Zನ[ ಒDೆತ 5Dೆತದ;
ಹೃದಯ ಬುPTಗಳ0 ?ೋJ, ಶಬCಪNಂಜಗಳ0 ಾJ,
ಭೂpಾ>Xಾಶಗಳ dೕJ, ಾJ, ೊರವNಕುYವವಳ0 Zೕನು.
ZUೊ[=ೆತ, ಒಳ%ೆ, ಗಭ$=ೊಳ Uೆೆ kೕವ ಸುಾMಡುವಂೆ,
ಅJಯದ, 2ಯದ ೊಸKೋಕXೆY UಾಂP; 
ೊರ L=ಾCಗ cೆಳಕು, dಂಚು, ೊಸ ಬಣಗಳ ಕಂೆ, 
ೊಸ ೊಸ ಕಲgUೆ%ೆ, RಂತUೆ%ೆ ೊಸೊಂದು ಾP.

58

¦æAiÀÄ ZÉÊvÀæ vÀ¥À¹é¤

ಅವZೇ+ೆಂದು ಅವಳನು! Mದವ+ೆ ಬಲ;
ಅವಳ0, ಅಂ2ಂತವಳಲ, ಅಂತ:Dಾಳದ cೆಂ_,
Oಂಗದ )ೈತನ>ದ, Lಂಕದ ಮಾ Xಾರಂk;
ಆದರೂ, *ನಯ ಸಂಪತುM, ಮಧುರ hಾವಗಳ ಸುತುM,
ನಡುFೆ, ಾUೇ ಾUಾ ?ೌಗಂಧ )ೆಲುವ ಗತುM.
ಅವಳ0, ಅಂ2ಂತವಳಲ, ಹೃದಯ Dಾಜ>ದ ?ಾpಾ9«,
ಅದು )ೆಲುˆೕ, ಒಲˆೕ, ಅಥವ ಘನಗುಣಗಳ ಕಸರೊMೕ;
ಅಂತೂ, ನನಗವ ಂತ ೕKಾದುPUೊ[ಂPಲ,
ಎತMರ_YಂೆತMರ ಅವಳ0, *]ಾಲ_Yಂತ *]ಾಲ.
ಅವಳ0, ಅಂ2ಂತವಳಲ, ರತ[, ಅಪರಂk Rನ[,
cೆಂ_ ಸುಡುವವಳಲ, ೊಳಪN ಕೆಗುಂದುವವಳಲ; 
ಾUೆ ಾUಾ ೊೆದು, Kೋಕ cೆಳಗುವವಳ0,
ಒಳ%ೆ ಘನFಾ ದುC, ೊರ%ೆ )ೆಲುವN )ೆಲುವವಳ0.
ಅವಳ0, ಅಂ2ಂತವಳಲ, ಎಲರ cೆDೆಯುವವಳಲ, 
ಾUಾ R{ದDೆ, ಮೆMಂ=ೆಂದೂ Lಡುವವಳಲ;
ನಯ *ನಯP ಒಳೊಕುY, ಬಣ RಾMರಗಳ ಬDೆದು,
ಸು2M, ಸು2M, H9ೕ2 ಬKೆಯ ೊ?ೆದು, ತನ[UೊHgಸುವವಳ0.
ಅವಳ0, ಅಂ2ಂತವಳಲ, ೊಸೊಂದು Kೋಕ,
ಕಷ, Xಾಪ$ಣ>ಗಳ ಮDೆ!, ೊಸ hಾವ ಹರಸುವವಳ0;
ನನ[Uೆ[ೆMತMರ ಎ2M, UಾUಾDೆಂದು ನನ%ೆ ೋJ,
pೌನP ಕಣನು[ ೆDೆ!, uಾನ cೆಳಕು ೋರುವವಳ0.
ಅವಳ0, ಅಂ2ಂತವಳಲ, —9ೕ =ೇ*, ?ೌಮ>ೆಯ ಮೂ2$,
ತುb`ೆಟುXೆನ[=ೆ, ಹೃದಯ ?ೇತುFೆ ಕಟ,ಬಲವಳ0;
ಕಣು dಂRನ ಝಳPಂದ, ತUೆ[ಲ hಾವಗಳ ಮುಂPಟು,,
ಬದುXೆಲ cೆDೆತು, kೕವXೆY kೕವFಾಗುವವಳ0.
ಅವಳ0, ಅಂ2ಂತವಳಲ, OQದ ಪಟು, Lಡುವವಳಲ,
ಮನˆದ, ತನ[ನು[ ಾUೇ ಮುQ`ಾ ಡುವ )ೆUೆ[,

59

¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
ಸತM ಗುಣ ಸಂಪUೆ[, Kಾವ
ೆ>, ಮನದUೆ[,
ಅವೇUೆಂದು, ಅವಳನು[ 2ದವUೆ ಬಲ.

60

¦æAiÀÄ ZÉÊvÀæ vÀ¥À¹é¤

fdೕಮcಾಗCದ +ೇರ 3ಾ# gDದು
ಎ UೋQದರ ಸೃwxಯ,
ಪNಂ“ಾನುಪNಂಖ, ಸಂ=ೇಶ ವೃwx;
Zಸಗ$ಗಭ$=ಾಳPಂದ,
ˆ>ೕಮpಾಗ$=ೌನ[ತ>Pಂದ,
ಕೂQ ಬರು2M=ೆ, ಸಂ=ೇಶ ವೃwx.
ನmತ9ಗಳ ಉದCಗಲದ ಹರ*Zಂದ,
ಹಲವN Kೋಕ, ZಾJXೆಗಂದ,
ಅಣು, ಅಣು, ಕಣ, ಧೂನ Dಾ—fಂದ,
ˆ>ೕಮpಾಗ$ದ Uೇರ =ಾJ OQದು,
ಸxz ಸತ>ದ ಸಂ=ೇಶ ಬರು2M=ೆ.
kೕವkೕವಗಳ ಮೂಲˆಂ=ೆ,
Kೋಕ ನೆಯುವ Zಯಮ ˆಂ=ೆ,
ಸxzಚಕ9XೆY ಮುಂಚಲUೆ Xೊಡುವ,
ಮೂಲಶ_M, Xೇಂದ9ˆಂ=ೆ,
ಎಂಬ ಸಂXೇತದ ಸಂ=ೇಶFೆಲ.
ಈ ಸಂ=ೇಶ Dಾ—ಯ, OೕJ OQದು,
ನಮ; ಮುನ[ೆಯ, =ಾJ ಕೆದು,
ಸxz _9%ೆ, ಸJ ೕಳ*ಟು,,
ನೆಯುವN=ೊಂ=ೆ cೆಳವಣ%ೆ ಗುಟು,,
ಉದು=ೆಲ ತೃHM, ೋDಾಟದ ಹುಟು,.

61

¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï

hಾರ ೆಗ.ೇ# ನ/ೆಯುM?3ೆ ನ !ೕ ಪಯಣ?
UಾUೆಂದ ಬಂ=ೆ, ಮುಂ=ೆ%ೆ ಪಯಣ?
#ಾರ ೆಗKೇJ, ನೆಯು2M=ೆ ನZ[ೕ ಪಯಣ?
#ಾFಾಗ 5ದಲು%ೊಂಡು, #ಾವ Xಾಲದವರ%ೆ,
#ಾˆ=ೆCೕಶP ನೆಯcೇXೋ, ಈ ಪಯಣ?
ಸೂತ9 OQದವDಾರು, `ಾತ9 Zd$!ದವDಾರು,
ಒಂದೂ 2ಯ=ೆ Uಾನು, ರಂಗದ ೕರುFೆನಲ!
ಎ=ೆ #ಾವ ಏರು, ಎಂದ ಬರುವN=ೋ ಾರು,
ಎಯಡ =ೆ, ಅಡ*, cೆಟ,, ಕಂದರಗಳ ?ಾಲು,
L=ೆCದುರು kೕವ ನಡು ಸುವN=ೋ, 2ದವDಾರು?
ಎಂದ, #ಾವ ನJ, ೋಳ, ಹು, =ೆವE, `ೆ9ೕತಗಳ Oಂಡು,
ಪ9ತ>m%ೊಂಡು, ೖೕKೆ ಬರುವNದನು ಕಂಡು,
ಮJ ಹುKೆಯಂೋಡುFೆUೋ Uಾನು, 2ದವDಾರು?
ಇ=ೊಂದು ಏಾ*ನ ಆಟ, ಚಕ9ವ|>ಹದ ಹೂಟ;
ಒಳ%ೆ ?ೇJದ ೕKೆ, ಬDೆ ಸುತುM ಸುತುM ಸುತುMವ ಆಟ;
ಆXಾಶದ ತುಂಬ, %ೋತ ೊೆಯುವ %ಾಪಟದಂೆ ಎಲ,
#ಾವN=ೇ ಸೂತ9, ಯಂತ9, ತಂತ9ಗಳ %ೊಡFೆUೆ ಇದ_YದCಂ2ಲ;
Xಾಲದ ೆಗKೇJ, Uಾ%ಾKೋಟP %ೊತುM ಗುJ ಮDೆತು,
ಎೆತ, ?ೆೆತದ PಕY, ಸುತುM ಸುತುM ಸುತುMವN=ೆ, kೕವನˆೕ ಏUೋ?
ಸಂuೆ ಸೂRಗಲ, #ಾವNದು, ಏUೆಂದು ೇಳ0ವವJಲ.
ನೆದ=ೆC, ಮುಂ=ೇZ=ೆಂದು 2ಯುವಂ2ಲ;
ಆರಂಭPಂದ XೊUೆತನಕ, ಮಬುGಕತMಲು ಸುತMಲು,
ಮರಳ0=ಾJ, kೕವದ hಾರ, ]ಾಶEತ ಗುರುತು pಾಡುವNPಲ;
ಹೂತ XಾಲUೆ[2M, ಮುನ[Q◌ುಡ=ೆ ಗತ>ಂತರ*ಲ,
#ಾXೋ ಏUೋ, ಇದು ನೆಯKೆಂ=ೆ ನೆಯುವ Zರಂತರ ಪಯಣ.
Xಾಲದ ೖೕನ mುಲಕ ಬುದುGದಗಳ0 UಾವN;
XಾಲದKೆ„ಡUೆ, ೕKೇJ, Xೆಳ ದು, ಹJಯುವ UಾವN,
ಮೆM, Xಾಲ=ೊಡUೆ cೆDೆಯ=ೆ ಗತ>ಂತರ*ಲ;
Xಾಲದ ಈ ಬುರು ನಲ=ೇನು, ಹಷ$ Uೋ*ನ ೕKಾಟ!

62

¦æAiÀÄ ZÉÊvÀæ vÀ¥À¹é¤
UಾನವUೆಂಬ, UಾವವDೆಂಬ, ಪ92ೆxಗಳ ?ೆಣ?ಾಟ!
Xಾಲದ ತKೆ ೕKೇJ, Uೆಲ ಕುb, ನವ ಉUಾ;ದ!
ಇ=ೆಲ, ಬDೆ ಆಕ!;ಕ ಬುರುಗುಗಳ Zರಥ$ಕ %ೊUೆ?
Zವ$ಣ$, ZDಾXಾರ, Zೕರವ XಾಲFೆ, ನ;ಲರ XೊUೆ?
OಂPಲ, ಮುಂPಲ, ಇಂPರುವ=ೊಂ=ೆ ಈ kೕವನದ ಅಥ$?
ಶ‡ನ>PಂPೕ ಆಳ, Fೈ]ಾಲ> ೇ%ೆ ಬರಲು ?ಾಧ>?
kೕವನದ Fೈ*ಧ> pಾದ$ವೆ, XಾಲXೆY ೇ ರಲು ?ಾಧ>?
XಾಲXೆY ಮೂಲ=ೊCಂದು Xೈ OQದು, ನಮ; ನೆಸು2Mೕನು?

63

¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï

ಮುನ!/ೆ ಗು#ಯತ? ನ/ೆಯುM?ರೇಕು
?ಾ*ರ ಬಣದ, ?ಾ*ರ cೆಳ_ನ,
?ಾ*ರ ಸಂ„ೕಗXೆ, ೖ„Qದ ನಮ%ೆ,
?ಾ*ರ ಏJತದ, ?ಾ*ರ ಟ,ನ,
?ಾ*ರ =ಾJ, ಎದುJರುವ ಈ ನಮ%ೆ,
ಕತMಲ LತMರ ಸುತMಲು ಹಬುGವ,
ಅೆತೆ %ೋೆಯ %ೊಡFೆಯು cೇXೆ?
?ಾ*ರ ಊJನ, ?ಾ*ರ ನPಗಳ,
?ಾ*ರ ರುR, ಕOಯನುಭ*!ದ ನಮ%ೆ,
?ಾ*ರ ಜನಗಳ, ?ಾ*ರ ಬ%ೆಗಳ,
?ಾ*ರ ರೂ`ಾ†ೋಪ UೋQದ ನಮ%ೆ,
ಹ!ವN, cಾ#ಾJXೆ, ೊಸ ಜನ, ಸyಳFೆಂಬ,
ಅಳ0ಕು, UಾಚುXೆ ಉಸಬJೕXೆ?
ಕನ cೆಳ_ನ *?ಾMರವ =ಾbದ,
ಉದCಗಲದ ಎತMರ ಎದುJರುFಾಗ,
ಬJ=ಾಗದ eಾDಾಳೆಯ, —9ೕಮಂತ Zಸಗ$,
ನ;ದುರ, ತನ[ ೖ ೆDೆPರುFಾಗ,
ಅhಾವದ ಭಯದ ತತMJಸುವN=ೇXೆ,
LಲPಯಂೆ, *ಲ*ಲˆ=ಾCಡುವN=ೇXೆ?
Xೈ Xಾನ ಅಳವN, ಗುಂQ%ೆ ಬಲವN,
ಅಂತ: ಕರಣವ|, ಪ9uೆ, ನ5;ಡZರುFಾಗ, 
ೕKೆ2Mದ Xಾಲು, Oನ[QfಡcೇXೆ?
ದೂರದ ಗುJಯ, Pb, Uೆb,ರುFಾಗ, 
ೊಟ, cಾಣದ Uೇರ ಸJ◌ುರುFಾಗ,
XೊUೆ ಗ%ೆಯ ಅ!yರೆ, ಅ}ೕರೆ#ಾXೆ?
DೆXೆYಯ ಬಲ ಹೃ!E! ಉಡುಗುವವDೆ%ೆ, 
ಾರ ಹ_Y, ಆXಾಶದ ಉದCಗಲದ ತುಂಬ; 
ೖತುಂLದ ಕಸುವN, ಬಳ ಬತುMವವDೆ%ೆ,
ಮುನ[ೆ ಗುJಯತM ನೆಯು2Mರcೇಕು;

64

¦æAiÀÄ ZÉÊvÀæ vÀ¥À¹é¤
ಅಂತ:ಸತEದ ಕಣಕಣ, ಮನ ತುಂಬುವವDೆ%ೆ,
ಅಂತ: ಕರಣದ UೇರXೆ, ನೆಯು2Mರcೇಕು.
UಾವN, UಾFಾ , cಾದDೆUೆ ಚಂದ;
ನಮ; ಗುJ, =ಾJ, ನಮ ದCDೆUೆ ಚಂದ;
ನ5;ಳ ನ ಪ9uೆ, ಒಳ%ೊಳ ನ ಸಂuೆ,
ನಮ; XೈOQದು, ಮುನ[ೆಸುವN=ೆ ಚಂದ;
Kೋಕದ ಏJತಗಳ, ಾಡು OQದು,
ಅಂತ: ಕರಣ=ಾuೆ%ೆ ತKೆ cಾಗುವN=ೆ cಾಳ0.

65

¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï

Nೕ.ೆ Nೕ.ೇ# ತುತ? ತು4ಯ9; ಂತ +ಾವ, 
ೕKೆ ೕKೇJ, ತುತM ತುPಯ Zಂತ UಾವN,
ದೂರ, PಗಂತಗಾRನ ಸೃ#ಾಟ Pb,!ದ UಾವN,
ಆ cೆಳಕುಗಳ XೋKಾಟ, ೊಸ Kೋಕಗಳ ೕKಾಟ,
ಕಡು Zೕಲ ಆXಾಶದ, ಪ9]ಾಂತ ಾಸು*ನ ರಮ> Uೋಟ,
ನ5;ಳಗಡ!ಟು,, Lೕ , OJ OJ O 4ದ ಆ UಾವN, 
ೊತುM ೕKೇJದ ಾ%ೆ, ಕತMಲ Xೆಳ ಯ cೇXೇನು?
Kೋಕದ ತುತM ತುPಯ Zಂತು, UಾವN UಾFಾ Dೆದು,
ನ;ತMರPಂದ, XಾಲXೆಳ ನ Kೋಕ ಕಂಡು, *ಸ;ಯ%ೊಂಡುದುಂಟು;
ನ;ತMರದ *ರಲೆಯ, Xೆಳ ನ Kೋಕಗಳ ದಟ,ಣೆ UೆUೆದು,
ಆ cೇ%ೆ, Fೇಗ, ಆ ಓಟ, ರಭಸದ ಬ%ೆ4, Zಟು,!ರು Lಟ,ದುCಂಟು;

ೋQ!ದKೆಲ ಪಸJ!ದ ಆXಾಶವಂದು,
kೕವನ )ೈತನ>Fಾ , Uಾವನಂತ ರೂHಗಾ , ಕಂಡದುCಂಟು.

ಾQ!ದKೆಲ ಕತMKೆಯು ಕ*PರುFಾಗ,
UಾವN Xೆಳ =ೆˆೕ, ಮೆM ೕKೇJ=ೆˆೕ ೇಳ0ವವDಾರು?
cೆಳಕುಗಳ XೋKಾಟ, Kೋಕಗಳ ೕKಾಟ XಾಸPರುFಾಗ,
ಎತMರ, LತMರಗಳ, KೆಕY *ವರ Xೇಳ0ವವDಾರು?
ZಂತKೆ Zಲುವ ಾ ಲ, XಾKೆೆದತM ನೆಯು2MರುFಾಗ, 
ೕKೋ, Xೆಳ%ೋ, cೆಳಕು ಮೂಡುವ ಮುನ[ ಸE?ಾyನ ತಲಪNವNದು )ೆನ[.

66

¦æAiÀÄ ZÉÊvÀæ vÀ¥À¹é¤

ಅಣು ಅಣು ಭೂಣ4ಂದ gDದು
ಎತM UೋQದರತM, ಅ=ೇನು Xೌಶಲ>,
kೕವ cೆರ%ಾಗುವ )ಾಣm Xೆಲಸ!
ƒ2Mಗಳ LR{, ಒಳ%ೊಳ%ೆ Pb, ಹJ!ದಂೆ,
ಅ=ೇನು, P%ಾ¬ªಂತ%ೊಸುವ ಒಪg ಓರಣ ವ>ವ?ೆy!
ಅದು, kೕವDಾ—ಗಳ ಕ9ಮ ಬದCೆ ಇರ,
Zkೕ$ವ ವಸುMಗಳ ಓರಣೆ ಇರ,
ಅಥವ, kೕವ Zkೕ$*ಗಳ ೊಂ=ಾXೆ ಇರ,
ಅ=ೇUೋ 2ಯದ Xೈಯ ಕುಸುJನ ಗುರುತು;
ಅಣುಅಣು ಭೂ9ಣPಂದ OQದು,
ZಾJXೆ, ZಾJXೆಗಳನಂತ, ಭವ> ವ|>ಹಗಾ)ೆ ನವDೆ%ೆ,
ಅದು ೇ%ೆ, Oೕ%ೆ, %ಾಢ ಮೂQ Zಂ2=ೆ ಇ,
ಬುಡPಂದ OQದು, %ೆಲು, Xೊಂcೆ, ಹೂವN, ಹಣು LೕಜದವDೆ%ೆ?
ಎತM UೋQದರತM, ಅ=ೇನು )ೆಲುವN,
kೕವ kೕವಗಳ, kೕವ Zkೕ$ವಗಳ,
ಅ=ೆಂತಹ ?ಾಮರಸ> ಉದ¬*ಸುವ ಚಮಾYರ!
ಸಮರಸೆ◌ು◌ಂದ Kೋಕ ಮುನ[ೆಸುವ UೈಪNಣ>!
ಎೊ,ಂದು Fೈ*ಧ>, Fೈ*ಧ>ದಲೂ Fೈ*ಧ>,
ಇ=ೆಲ ಬDೆ ಪಂಚ ಭೂತಗಂದ, ೇ%ಾ◌ುತು ?ಾಧ>?
cೆಳಕು, Uೆರಳ0ಗಂದ,
Dೇ“ೆಗಳ, **ಧ ಏJತಗಂದ,
—ೕೋಷಗಳ *ಲmಣ dಶ9ಣಗಂದ,
ಅನಂಾನಂತ ?ಾಧ>cಾಧ>ೆಗಳ ತರುವ,
ಈ Kೋಕ, ಸxz!ದ ಆ *—ಷx ZಾತUಾರು?
ತನ[ ಸxzಯ ಕಂಡು cೆರ%ಾಗುವ ಆ ಅಮೂತ$ Kೋಕ ಕತ$Uಾರು?
ಎಲದರಲೂ ?ೌಂಧಯ$, ಎಲದರಲೂ ಸಕ9ಮೆ,
Uೋಡಲು Pವ> ಕಣುಗರcೇಕು ಅೆ,;
ನಮ; ನಮ; cೊಗ?ೆ%ೆ ತಕYಂೆ, !ಕುYವ ರಮ> ದೃ]ೈದ ಮೂಲ,
UಾವN, ನಮ; ಹLGರುವ ಈ Kೋಕದ ಒಂ=ೊಂದು ವಸುM;
ಭೂ9ಣ, cಾಲ>, #ೌವನ, `ೌ9ಢ, ಮುHgನ ಸರfರ,

67

¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
——ರ, ವಸಂತ, 9ೕಷ;, ಶರ­ ಋತುಗಳ ಏJತಗೆ ಇರ,
ಅಥವ, ಉಷXಾಲ, ಮeಾ[ಹ[, ಸಂೆ, Dಾ29ಯ ವತು$ಲಗೆ ಇರ,
ಒಂ=ೊಂದರ, ಒಂ=ೊಂದು )ೆಲುವN, `ಾ, ಪದT2, Jೕ2,
ರೂ¯, ಉ`ೇ~ೆ ೊPXೆfಂದ, ೊರ%ೆ ಹJಯುವ ಕಣುಗ%ೆ pಾತ9, 
ೊರಪದರುಗಳ !ೕ, ಒಳ%ೆ cೆDೆಯುವ ಹೃದಯಗ%ೆ pಾತ9;
#ಾರು #ಾJ%ೆ, ಎೆ,ಷು, cೇXೋ, ಅಷ,ೆ, Xೊಡುವ, ಈ Kೋಕ,
ಎಲ ಬಲವJ%ೆ pಾತ9, ಪJಪ|ಣ$ೆಯ ?ಾXಾರ.
ಇದು ಎಲ ಬಲವರ ?ೊತುM pಾತ9ವಲ,
kೕವ Zkೕ$ವಗೆಲದರ, ಅ!yತEದ ಗುಟು,,
ಈ Kೋಕದ ವಸುMಶ: ೖಕಟು,;
#ಾDೆ Uೋಡ, UೋಡPರ, ತZ[ಂದ ಾUೇ ಇರುವ,
ಆP◌ು◌ಂದ, ಅನಂತದ ವDೆ%ೆ, ನೆಯುತMKೆ ಇರುವ,
ಅಮೂತ$ Xೌಶಲ>ದ ಪJಪ|ಣ$ ?ಾXಾರ;
UೋವN, ಸಂೋಷFೆ ಇರ, =ೆEೕಶ, H9ೕ2 ಇರ,
ರೂಪ, ಕುರೂಪFೆ ಇರ, ಅ]ೆ, ZDಾ]ೆ ಇರ,
ಎಲದರ ೖಗೂQರುವ, *ಲmಣ ಸೃಷx ?ೌಂಧಯ$;
ಈ Xೌಶಲ>, ಸxz_9ಯ ಮೂಲ ಮಂತ9,
ಈ Xೌಶಲ>, ಸxz ಮುನ[ೆಸುವ ಗೂಢ ತಂತ9,
Xಾಣದ, ಾಂ29ಕ, pಾಂ29ಕನ, ಪJಪಕE ?ಾಧUೆಯ Pವ> ಪJ’ಾYರ.
ಆXಾಶದ Zರಭ9 ZೕಲFೆ ಇರ,
ಮರ, ಡ, ಬ…ಗಳ, —9ೕಮಂತ ಹಸುDೆ ಇರ,
ಸಮುದ9, ?ಾಗರಗಳ, ೆDೆಯKೆಗಳ ]ೆ9ೕಯ, ƒೕಷಣೆ ಇರ,
Jಗೌನ[ತ>, ಕFೆ, ಕಂದರಗಳ ಆಳFೆ ಇರ,
ಅಥವ, #ೌವನದ XಾವN, ವೃ=ಾTಪ>ದ uಾನ—ೕತಲೆ ಇರ,
ಬಡತನದ UೋವN, —9ೕಮಂ2Xೆಯ eಾDಾಳೆ ಇರ,
ಅಥವ, ಹುಟು, ?ಾFೇ ಇರ, *Fೇಕ*FೇಕFೆ ಇರ,
ಎಲದರ ಅ=ೇUೋ 2ಯದ, Pವ> Xೌಶಲ>,
ಅ=ೇUೋ ಭವ> ?ೌಂಧಯ$, ರಮ> ಪJಾYರ;
#ಾವN=ೋ *ಶE`ೆ9ೕರ
ೆಯ ೆ%ೆಯ ಗ9ಂ:„ಳ ಂದ,
ಅ=ಾವN=ೋ Pವ> ಮೂKೋ=ೆCೕಶದತM *ಕ!ಸು2M=ೆ, *ಶE,
Xಾಲ—gಯ, ಆ Pವ> Xೌಶಲ>ದ ಕKಾಚಮಾYರದಲರ, ಮೂQ, ಕೂQ.

68

¦æAiÀÄ ZÉÊvÀæ vÀ¥À¹é¤

ಒಂ3ೊಂದು ಸತdಕೂ ಒಂ3ೊಂದು ಅಥC
XಾನQಯ ಮDೆತ ಧೂಳ0 ಕಣPಂದ OQದು,
ಆXಾಶ ತುಂಬ ಹLGರುವ ZಾJXೆಗಳ ವDೆ%ೆ,
ಎಲ ಭವ>ೆಯ cೆಡಗು;
ಒಂ=ೊಂದರ, ಒಂ=ೊಂದು Jೕ2,
ಒಂ=ೊಂದರ *—ಷ, Zೕ2,
ಕನ dಂRದC pಾತ9 ೊೆಯುವ ಅಥ$,
ಈ ಭವ> ಸೃwxಯ ಸತ>.
ಡದ Lೕಗುವ 5 4ನ 5ೕQ,
ಹೂ, ಡ, ಮರ, ನP, ಗುಡ, ?ಾಗರಗಳ UೋQ,
kೕ*kೕ*ಗಳ ಚಲUೆ, ಸುಖದುಖ: ದ XೋQ;
ಒಂ=ೊಂದರ ಒಳಗೂ, ಅ=ೇUೋ ತಂತ9,
ನಮ;ಳ*%ೆ dೕJದ ಸೃwxಯ ಮಂತ9,
ಅ=ೇUೋ ಅJಯದ ಪJಪ|ಣ$ hಾವ,
ಅದDೊಳ%ೆ ತುQಯುವN=ೆ ಸೃwxಯ ಸೂm› kೕವ.
XೆಲವN ಕ%ೆ Xಾಣುವ ಸತ>,
XೆಲವN ಕಗ%ೋಚರ ಸತ>;
ಒಂ=ೊಂದು ಸತ>ಕೂY ಒಂ=ೊಂದು ಅಥ$,
ಒಳ%ೊಳ%ೆ ಒಸರುವ, ಮೆMೕUೋ ಅಥ$;
ರೂಪ ಕುರೂಪFೆ ಇರ, ಗುಣ, ದುಗು$ಣ, uಾನFೆ ಇರ,
cೆಳಕು, ಕತMKೆ, ಅuಾನಗಳ0, #ಾವN=ೇ ಇರ,
ಅದು ಸೃwx ವ>ವ?ೆyಯ ಮೂಲ ಸyಂಭ,
ಒಂ=ೆ )ೆಲು*ನ ಪ92 Lಂಬ,
*ಕಸನ ಮಾUೌXೆಯ ಮುಂಪಯಣದ ಸಂuೆ,
Pೕಘ$#ಾನದ ಮು ಯದ =ಾJಯ ಾಡು.
ಅಣು*ನ ೕKೆ ಕೂ2ರುವ, ಈ *ಶEದ,
ಒಂ=ೊಂದು 2ರು*ಗೂ, ಒಂ=ೊಂದು )ೆಲುವN;
ಒಂ=ೊಂದು ಕಣಕೂ ಅದರ=ೆ ZಲುವN;
ಸಮಗ9 ಪJಪ|ಣ$ೆ ಮೂQರುವ *ಶEದ,
ಒಂ=ೊಂದು eಾತು, !yರೆ%ೆ ೇತು;

69

¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
ಸೃwxಯ ನQ%ೆ%ೆ ಅZFಾಯ$ೆ, ?ೇತು;
ಸುಮೋಲನವ dೕJದ, ಬDೆ ಧೂನ ಕಣP,
ಈ ಭವ> ಭುವನದ Xಾಗುತದ ಪತನ;
ಒಂ=ೊಂದು ಅಣು, ZಾJXೆ ಚಲನ,
ಈ ಬ9ಾ;ಂಡವ ಪತನP Xಾ`ಾಡುವ ಜತನ.

70

¦æAiÀÄ ZÉÊvÀæ vÀ¥À¹é¤

ನ! ೆಳೆ ನ! 3ಾ#
Zೕನು ZೕUಾ ದCDೆ, Zನ%ೆ,
ಅವJವರ %ೊಡFೆ ಏXೆ?
ಮುಖFಾಡ ಮುಖ ಮುR{ರುವವJ%ೆ pಾತ9,
Zಜ ಬಯKಾಗುವ P ರಲು ?ಾಧ>.
Zೕನು ZೕUಾ ರುವವDೆ%ೆ,
ಸJ ತಪNgಗಳ ಮುಜುಗರ cೇಡ;
Zೕನು ZUೊ[ಳ%ೆ Lೕಡು Lb,ರುFಾಗ,
Zೕನು ನೆಯುವN=ೆ, ಸತ> Uಾ>ಯದ pಾಗ$.
Zನ[ =ಾJ Uೇರ*ರ,
ಏUೆ Kಾಭ ಅdಷಗರ,
ZUೊ[ಳ%ೆ ಕಂಡ Zeಾ$ರವJತು,
ಮನಸು ತುಂL, ಮುನ[ೆದು Uೋಡು.
Zನ[ cೆಳXೆ, Zನ[ =ಾJ,
ಅ=ೇ Zನ[ ಮುನ[ೆ%ೆ ಸJ;
OQದ =ಾJಯUೆಂದೂ Lಡ=ೆ,
?ೋಲು, %ೆಲವN ಮDೆತು ನೆ.
ಪರರ ಹಂಸತೂಕಲg_Yಂತ,
Zನ[ ಮUೆಯ UೆಲFೆ Kೇಸು;
Zೕನ Dಾಜ, ಪJ!y2ಯ ಕೂಸು,
Rಂೆ ಮDೆತು, ಆಟ ಆಡು.
Zನ[ಂತರಂಗ, Zನ[ Kೋಕ,
ಆ KೋಕದKೆ Zೕನು, Zೕನು;
ZೕJZಂದ ೊರೆ%ೆದ dೕನು,
ZZ[ಂದ ೊರ !Q=ಾಗ Zೕನು.
Zೕನು Zನ[ರಲು ತೂಕ,
ಅ=ೇUೋ ಶ_M, cೆಳಕು, ?ೌಖ>;
ZZ[ಂದ ೊರ ಬಂ=ಾಗ, ಅUಾಥ,

71

¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
Zhಾ$ರ, PXೆYಟ,, ಕಂ%ೆಟ, hಾವ.

72

¦æAiÀÄ ZÉÊvÀæ vÀ¥À¹é¤

ೊಸ ೈತನdದ Oನ!ದ ರಥದ9
ZJೕ~ೆ pಾರುತದ ಸುಲದ
Zರಭ9 ಪ9]ಾಂತ ಆXಾಶ=ೊಳ ಂದ
ಅನಂತ Zೕಲ ZFಾ$ತ=ೊಳ ಂದ
ಬರುವಳ0 ಬರುವಳ0 ನಮ; ಪ92ೕ~ಾ,
ತರುವಳ0 ಅಪ|ವ$ ಹಷ$ದ ವಷ$;
ಕತMKೆ ಚದJ!, ಸುತMಲು ಹಬುGವ, 
ತMUೆ cೆಳ_ನ ಅರು
ೋದಯದಂೆ,
pಾ ಯ ಚಯ *ಷಣೆಯ,
ಸೂಯ$ನ cೆಚ{Uೆ _ರಣಗಳಂೆ,
ಹLGದ ದಟ,, ಮಬGನು ಕಬ!,
XೊLGದ 5ೕಡದ, ದಟ,
ೆ ಚದJ!, 
ೊಸ, ೊಸ, ಬಣದ ಕನ!ನ ಪ9hೆಯ, 
ೊಸ )ೈತನ>ದ, Rನ[ದ ರಥದ,
ನd¡ Kೋಕದ Zೕರಸೆ%ೆ ತರುವಳ0, 
ೊಸ, ೊಸ, ರಸ, ೊಸ ಸುಖ, ೊಸ ಆ]ೆ.
ದೂರದ PಗಂತದKೇUೋ ಸಂಭ9ಮ,
ಆತುರ, Xಾತುರ, ZJೕ~ೆ, ಪ92ೕ~ೆ;
ಅ2:ಯ ಆದರದ ಸು?ಾEಗತXೆYಂದು,
Xೈ)ಾR ಮUೆಮನ ತುಂLಸKೆಂದು,
ಕಲgUೆ, ರಂ ನ, ಸು%ಾಯUೆLG!,
ಸುಂದರ ಕನ!ನ, ಮಾಪ|ರವ ತರುವಳ0;
ಘನೆಯ)ಾIPತ ?ೌಗಂದವ ೊತM
ಮಲಯ pಾರುತದಂೆ ಮನಮು2M
ಸಂೋಷ ?ೌಾದ$ದ ಘನ ೊೆಯUೆ ಹJಸುತ
cಾಳನು ಸುಖದನುಭವ pಾಡುವಳ0.
H9ೕ2 `ೆ9ೕಮದ, ಪ9hಾವಯ,
Rನ[ದ !ಂಾಸನ ಸುಪg2M%ೇJ,
ನಮ; *]ಾಲ ?ಾpಾ9ಜ>ದ ೕKೆ,
DಾಜತEವ ನೆಸುವ, ?ಾpಾ9«ಯು ಅವಳ0;

73

¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
ನಮ;J*%ೆ dೕJದ, ಘನಗುಣ?ಾಂದ9,
Rನ[ದ, ರನ[ದ, ಸುXೋಮಲ ಹೂವN,
ಅಂತ: ಕರಣದ ಅ2Xೋಮಲೆಯ ಆ eಾDೆ
ಕವಲುXಾJಯ ಅಭದ9ೆಯ
ಘನೆ, %ಾಂƒೕಯ$ದ, ಸJ=ಾರಯ ೋJ,
2ೕQ, 2ೕಾQ, ಮುನ[ೆಸುವ Dಾ;
ಇ=ೆಂದೂ ಇದಲ, ಅ=ೊಂದು ಅದಲ,
ಅವಳವತJಸಲು ಈ Kೋಕ, ಬಲು ಸುಂದರ Uಾಕ.

74

¦æAiÀÄ ZÉÊvÀæ vÀ¥À¹é¤

ಸ ಂMೆಯ ೆಚುT .ೋಕೆ ಚುT ಹಚುT7ಾಗ
?ೋಲ ಬಲವರನು[, ?ೋಸಬಹುದು,
?ೋಸುವNPಲFೆನು[ವವರು ?ೋಲುವNದು, ೇ%ೆ ?ಾಧ>?
%ೆಲಬಲವರನು[, %ೆಸಬಹುದು,
%ೆಲುವ ಛಲ*ಲದವರು %ೆಲುವNದು, ೇ%ೆ ?ಾಧ>?
%ೆಲುವNದು, ?ೋಲುವNದು, ನಮ;ನಮ;ಂತರಂಗದ Jೕತ>,
%ೆಲುವNದು, ?ೋಲುವNದು, ಬDೇ ಗ9OXೆಯ ಸತ>;
?ೋಲು%ೆಲುವUೆ[ೕJ ZಂತವJ%ೆ, ?ೋಲು ಎ?
%ೆಲುವN Uೆರನಂೆ cೆನು[ OQದು ಬರುವ ಪJFಾರ ಅ
ಒಳ%ೊಳ ನ ಮಥನದ *ಷ ಅಥವ cೆ
ೆ,
Xಾಣುವ ಕನ ಕಲgUೆಯ ಸUೆ[.
ಒಳ%ೆ ಉ_YರುFಾಗ, ೊರ%ೆ Oೕ ದCDೇನು?
ಸತM  ಉ_Y ಬರುFಾಗ, Oಂ=ೆಮುಂ=ೆಯ ಪJFೇನು?
ನೆದ=ೆC =ಾJ, ?ೇJ=ೆC ಗುJಯ ಲm,
OQದ=ೆC ಪರ5ೕನ[ತ *ಜಯದ ಸಂXೇತ;
ಸEಂ2Xೆಯ Xೆಚು{, KೋಕXೆY _ಚು{ ಹಚು{Fಾಗ,
ಆ, ಈ, RಕYಪNಟ, %ೋೆ, PUೆ[, ಕFೆಗಳ %ೊಡFೆ cೇXೆ?
ಸEಂ2Xೆಯ Xೆಚು{, ಒಳ%ೊಳ%ೆ Rd; ೊರ k ಯುFಾಗ,
cೊಗ?ೆಯ ಅೆಯುವNದು ?ಾಧ>Fೇನು?
ತಗು4, PUೆ[ಗಳ ಮDೆತು, hೋಗ$Dೆದು ಹJಯುವ ತುಂಬು ನPಯ,
ಏJತಗಳ ನೆfಂದ, UೋಡುವNದು ಸJ?
Dೌದ9 L!ನ _ರಣಗಳ %ಾಢೆಯ ಅಳೆ
L!KೇJದ Xಾಡುೕಡುಗಳ ೕKೆ ZಲುವNದು ಸJ?

75

¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï

7ೇಷಭೂಷಣ-ಲ;3ೆ ರಂಗೆ ಾ9ಟ>ವರು +ಾವ,
Fೇಷಭೂಷಣ*ಲ=ೆ, ರಂಗXೆY Xಾಟ,ವರು UಾವN,
ನಮ; `ಾತ9ದ hಾರ ೊತುM, ಮeೆ>ಮeೆ> ನbಸcೇಕು;
ಕತMKೆಯ ರಂಧ9Pಂದ, cೆಳ_ನ _Q#ಾ !Qದ UಾವN,
ಮೆM, ಕತMKೆಯ ಗಭ$XೆY Oಂ2ರುಗುವNದು ಶತ!ದT.
ಬರುFಾಗ ಬDೆ ?ೊUೆ[, UಾವN, ೋಗುFಾಗಲೂ ?ೊUೆ[,
ಮಧ>ದ ನೆಯುವNದು, ವಣ$ಬಣಗಳ ಾDಾಟ, ೋDಾಟ;
ನೆಯುವN=ೇUೇ ಇರ, ಅದು ರಂಗಮಂಚದ ಬಣ=ಾಟ,
ಕತMKೆಯ ಗಭ$ದ UಾವN Zಗು$ಣರು, ZDಾXಾರ, Zವ$ಣ$Dಾ—.
ರಂಗ ಮಂಚದ ೕKೆ, !ದT ಸಂ ೕತXೆY ತ 4ಬ 4,
ರಸಭಂಗ cಾರದ ಾ%ೆ, ಕುದು ಾಳಾಕcೇಕು;
!ದT`ಾತ9ಗಳ ಚ$)ಾ%ೆ ಬದT ಹುಟು, ಸಂಬಂಧPಂದ,
ನಮ; ನಮ; `ಾತ9ಗಳ ಸಂಬದTೆ ಹುಟು,ಾಕcೇಕು.
ಅuಾತ ಮಾ?ಾಗರನಂತ ಗಭ$=ಾಳPಂದ,
!Qದ ಚಲUೆ UಾವN, kೕವ_Qಗಳ Dಾ—;
ಅ=ಾವ ಮೂಲ ಲmದತM, ನೆಯುವN=ೇ Uಾಟಕದ ರಮ>_9ೕೆ,
#ಾರ, #ಾವ, ಸುಖತೃHM%ಾ ೕ ಭವ>, *ಶE ಾಳ ೕಳ?

76

¦æAiÀÄ ZÉÊvÀæ vÀ¥À¹é¤

ಸೃkl @ಾಗರದ ಮಧdದ ಬ ೆ ಬುಧುmಧ +ಾವ,
ಆXಾಶದKೆಲ ಥಳಥಳ dನುಗುವ
Xೋb ನmತ9ದ ಮDೆಯKೆKೋ,
ಕತMKೆ LತMರದ ಗಹEರ ಗುೆಯ,
ತKೇKೆ2Mದ, ಬDೆ ಹುಳ0ಗಳ0 UಾವN;
ಭವ>hಾಸುರ, ಈ ಭುವನ=ೆKೋ,
ನಮ;ಸyತEದ ಕುಲಕ ಬKೆಯನು[ ೆ
ೆದು,
ಬದುಕಲು ?ೆ
ೆಸುವ kೕ*ಗೆಲ.
Fೈ]ಾಖ ಮeಾ>ಹ[ದ L!ನ ಾಪ,
——ರದ ಛ Dಾ29ಯ Oಮ`ಾತ,
ಪವ$ತ ಕಂದರಗಳ ಏJತದ,
ಈ ಸxz FೈRತ9ದ ಮಾಪ|ರದ ನಡುFೆ,
XೈKಾಗ=ೆ Zಂತ ಅ?ಾಹಯಕ kೕವ;
ಹುb,=ೆFೆಂದು ಬದುಕುವವDೆ ರುವ,
ಸxz ?ಾಗರದ ಮಧ>ದ, ಬDೆ ಬುದು¬ದ UಾವN.
PನDಾ29ಯ, Zಯತ ಾಳದ ಮeೆ>,
ಋತು ಚಕ9ದನಂಾವತ$Uೆ„ಳ%ೆ,
ಸಂವತrರಯುಗಗಳ *?ಾrರದ ಒಳ%ೆ,
ಒಂದDೆmಣ ೋರುವ ZೕJನ ಗುೆ…;
*ಶE*Xಾಸದ ಭವ> ಪ9_9ಯ ಮeೆ>,
Xಾಲದನಂತ ಹರ*ನ ಚಲUೆಯKೆKೋ,
ಮೂQ, ಮDೆ#ಾಗುವ mಕರು UಾವN.

77

¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï

ಕಣS ೆಳನ ಸುಯ9; @ೆ ೆhಾ ಲು;
dಂRನಂೆ dಂR, ಮDೆ#ಾಗುವ ಓ Fೈ#ಾJ,
ಒಂದDೆ mಣ Zಂತು, Zನ[ ೖ!J ೋರು;
ಕಣ ೊಳH%ೆ ಾ_, ?ೋ_, ಾರುವ ಓ Fೈ#ಾJ,
ಕಣ cೆಳ_ನ ಸುಯ, ?ೆDೆ#ಾ Zಲು;
ನನ[ ಕಣ ೊಳಪ ೇKಾಡುವ Rನ[ದ dೕUೆ,
m
ಾಧ$ದ ೖಝ;Zಸುವ ರಸ?ೋUೆ,
cೇಲೂJನ —KಾcಾXೆಯ ಾ%ೆ Zಂತು,
Zನ[ಂ%ಾಂಗ ?ಾಷxವದ !yರ ಮUೋಹರೆ )ೆಲು;
Zನ[ Kಾವಣ> ?ಾಗರದ ೆDೆಗಳ, ಪ92„ಂದು 5Dೆತ,
ಹJಸು2M=ೆ ಅ]ೆ, ಆಸ_M, )ೈತನ>=ೊDೆತ;
ವಣ$ಮಯ ಕನಸು, dಂಚು ?ೆೆಗಳ ?ೆೆತ,
ನನ[ ZUೆ[ೆ%ೆೆಯು2M=ೆ, ಪ92„ಂದು Zdಷ;
ಇದು Pವ>ೆಯತM Kೋಕ *ಕಸನದ ?ೆೆತˆ,
Pೕಪ=ೆೆ ಚಂಚಲ ಾೆಯ ಎೆತˆ, Xಾ
ೆ;
ಏZದCರೂ, ZೕUೆನ[ ಬಯXೆಯ XೊUೆಯ ಗುJ,
ZೕUೆದCರೂ, Zನ[ OQದು ZಸುವN=ೆ ಸJ;
Zನ[ dಂRUಾಟXೆ ಸJ=ೊDೆ dಂRUಾಟವ ಹೂQ,
Uಾನೂ Pಗಂತದ ತುಂಬ, dಂ)ಾಗcೇXೆಂ=ಾ?ೆ;
Zಂತ Uೆಲವನು dೕJ, ಆXಾಶ=ೆತMರXೆ ಹLG,
ಅಷ,PಕುYಗಳ =ಾb, ಬಯXೆ ಬ…ಯ )ೆ,
Zನ[ ಸgಷ, ರೂಪದ ?ಾXಾರXೆY XಾತJಸು2MರುFೆ.

78

¦æAiÀÄ ZÉÊvÀæ vÀ¥À¹é¤

nಾವ+ಾ
ಹ!ದ ಇಂP9ಯ cೆನ[UೇJ
ಇಂದ9KೋಕPಂದ ಾJ
ಬಂದಳವಳ0 hಾವUಾ,
ಹೃದಯ, kೕವ )ೇತನ;
ಅಪrDೆಯರ )ೆಲುವN dೕJ,
ಯ™ಯರ Fೈ#ಾರ dೕJ
ಬಣ ಬಣದ cೆಳಕು ತೂJ
ಬಳ_ ಬಳ0_ ಬಂದಳ0;
ಅಂತJm =ಾJfಂದ,
ಎದುರು ಬದುರು P_YZಂದ
*ಶEdತ9 ಸ,z#ಾ , 
ೊಸತು Kೋಕದ LೕಜFಾ ,
ಧು9ವPಂದ ಧು9ವವDೆ%ೆ
ಅದ9ಶ> ಶ_M *ದು>ಾ
ಹೃದಯ ೊಯC ಬಂದಳ0,
kೕವ ಹLG Zಂತಳ0.
hೋಗ$Dೆವ ಕಡಲು ರೂಪದ 
ೆDೆಯUೇJ ಬಂದಳ0,
ಮುಂಾವN _ರಣ ರೂಪದ
ಹುರುಪNಾrಹ ತಂದಳ0.
ಉಗಮPಂದ Rd;, ಹLG,
ಬುPTಮ2%ೆ ಸು2M ಬ…,
ಕುPವ ZೕJನ ಉ ಯ ಾ%ೆ,
—ವಗಂ%ಾವತರಣದಂೆ,
ಕ*ಯ ಪ92hೆ ಸುIರಣದಂೆ,
ಶು92ಯ%ೊಂಡ ಕರಣPಂದ
ಅಂತDಾಳ `ೆ9ೕರ
ೆಯUೇJ
ಇದC LದC _ಂQ ಮುR{
ತುಂL ತುಂL ಬಂದಳ0.

79

¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
ಅರು
ೋದಯದ ಇಬGZಯ ಾ%ೆ,
ನPಯ ತಟದ ೇವದಂೆ
ಹZದು ಹZದು ಬಂದಳ0, 
ೖಯ ತುಂL Zಂತಳ0;
ಹುಯ ತಂ%ಾಯಂೆ,
ತಪ!ಯರ ತಪಶ_Mಯಂೆ
ಕುದು ಕುದು ಬಂದಳ0
ಗಭ$ಗುQಯ Zಂತಳ0;
ಅಂತJmದ ತುಂL,
ಮು ಲುಗಗೂ ರಂಗುXೊಟು,
*ಶEರೂH#ಾದಳ0;
ಕಂಡKೆಲ ಅವೆ ಅವಳ0,
ಅವಳ ?ೊಗಸು, ೖಯ pಾಟ,
Zdಷ Zdಷ ಮನ=ೊಾಟ,
`ಾದPಂದ ತKೆಯವDೆ%ೆ
Xೈಯ cೆರಳ0 ತುPಯವDೆ%ೆ
ತುಂL ತುಂL ೊರ ಹJದಳ0;
DಾಗFಾ , ಸಂ ೕತFಾ ,
Xಾವ> ಹೃದಯ ಸೂI2$#ಾ ,
ಪNಣ> ಸJತ ರೂಪದ
Xಾವ>Fಾ 5Dೆದಳ0.
ಹೃದಯ dೕJ, kೕವ !ೕJ,
ಆತ;=ೊಳ ನ ಆತ;Fಾ
ನಗುವ )ೆಲುFೆ hಾವUಾ,
ಅವಳ Uೋಟ ಕುQ%ೆ ?ೋತು
ಇಟ, ಹೆ‰ kೕವನ;
ಬುPT ಪ9ಖರೆ ತKೆಯ cಾ
ಪ|ೆ ?ೇFೆ%ೆ ಬಯಸುವಂತ
ಹೃದಯ ಪ9uೆ hಾವUಾ,
ಹೃದಯ ಬುPT, ಆತ; ಪ9uೆ
ಕೂQ kೕವ=ೊಳ%ೆ ಹJವ

80

¦æAiÀÄ ZÉÊvÀæ vÀ¥À¹é¤
hಾವNಕೆ hಾವUಾ;
ಒದು ಹೃದಯ ಮುb, ಬರುವ
ಅವಳ ೋಳ0?ೆDೆಯ ನಡುFೆ
ಎಲ ಮDೆತು ತನ[Zಡುವ
ಸುಖದ kೕವನ `ಾವನ.

81

¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï 

ೇವಲೆ ಕವ.ೊ/ೆವ ಆತುರವ, ನನ!9;
2#ಾXಾಶದ, Zೕಲ=ಾಳದ,
ಗುರುತು ಪJ}ಯ ಮDೆತು, dೕJ, ಾJ,
ಅನಂತ Xೇರುವ ಆ]ೆ ಮನದ;
Uೆಲ Zಬ$ಂಧ ಾJ, Pಗಂತ ಕಟ,ೆ ತೂJ,
XಾಲXೋಶ `ಾಶ ಹJದು, ೕKೆ ಸJದು,
XೇವಲXೆ ಕವKೊೆವ ಆತುರ ನನ[;
ಎಡಬಲದ, ಅಷ,PಕುYಗಳ,
Uಾನು ZೕUೆಂಬ %ೋೆಗಳ Xೆಡ*,
UಾUೇ ಆXಾಶದನಂತFಾಗುವ ಆನಂದ,
ಆ Zhಾ$ರದ Pವ> ಅನುಭವFೆ ಚಂದ.
ಕDೆದು OQವವJಲ, ಅೆದು ಕಟು,ವವJಲ,
#ಾXೆ ೇ%ೆಂಬ ಬKೆ LೕಸುವವJಲ; 
ಾJ=ೆC =ಾJ, ೋದ=ೆC ದೂರ,
XೊUೆಯ ಗುJಂಬ ತವಕ ಆತಂಕಗಲ;
ಜಯಪಜಯಗಳ ಆ]ೆ ಈ ತೃಪMKೋಕದಲ;
ಕವಚಗಳ ಕವR, ೕKೆ ೕKೇರುತM,
ಸFಾ$ನಂದದ, ಮಾ?ಾಗರದತM,
ಈ ಒಂ=ೊಂದು ೆೆ{, ಒಂ=ೊಂದು ೊಸ ಪ9uೆ;
ಸುಪM KೋಕP, ಪ9± KೋಕXೆY ಪಯಣ.

82

¦æAiÀÄ ZÉÊvÀæ vÀ¥À¹é¤

.ೋಕ7ೆಂಬುವ,3ೊಂದು ಚಕಬಂಧದ ವodಹ
ನೆದಂೆ, =ಾJ ಸFೆದು=ೆ 2ಯಲ,
Pನಕೆದು, ಸಂೆ, ಕತMKಾfತಲ;
ಅರು
ೋದಯದ, ಆ ಆಾದದ ಹುರುಪ,
ಕನಸುUೆನಸುಗಳ, ಏUೇUೋ ಬು2Mಗಳ ಕb,,
Z=ೆCಯ ೊಂHನ, ನನ[ ಊರು Lಟ, UೆನಪN;
ದೂರ =ಾJಯಗುಂಟ, ಎ ೇ%ೆಂ=ೆ ನೆ,
ಕಣು ಆXಾಶದಟು,, ದೂರ ಕ9d!ದ UೆನಪN.
KೋಕFೆಂಬುವN=ೊಂದು, ಚಕ9ಬಂಧದ ವ|>ಹ,
ಎ ೊರಟವDೆಲ ಮುಟು,ವDೆನು[ವ ಗುಟು,,
2ದವJಲ, ಸೃwxಕತ$ನ Lಟು,;
ನೆದದುC XೆಲವN, ]ಾEಸ L OQದು ಓQದುC ಹಲವN,
L=ೆCದುC, UೋವN ಮDೆತು, ಮುನು[ 4ದುದು mಣmಣವN;
ಇದು kೕವನFೆಂದು, Oಂದು ಮುಂದನು ಮDೆತು,
ಇಂದು ಇಂP%ೆಂದು, ಬಂದು ಬಂಧನ ಮDೆತು,
ಏಕ eಾ>ನP ನೆದು, Pನಕೆದುದು 2ಯಲ.
Z=ೆC ಕೆP=ೆ ಈಗ, ಬಳ cೆಂಾ =ೆ kೕವ,
ಸುತM ಸಂೆಯ XೆಂಪN, ಕತMಲಯು2M=ೆ,
cೆಳ_ನ =ಾJಗಳ0, ಕತMಲ ಮುಚು{2MFೆ;
ಎಂ=ೆ ಮುb,=ೆಂದು ಕ
ಾQ!=ಾಗ,
ಕತMಲನು Lಟು,, cೇDೆ ಕಣು ಮುಟು,ವNPಲ;
ಸಂೆಯ *ರಹDಾಗ, ಹೃದಯ ತುಂಬ ತುಂL ಬಂದು,

ಾದ kೕವXೆY, Z=ೆCಯ ೊಂಪN OQಸು2MರುವNದಲ!

83

¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï

ಕ ೆಯ3ೆ.ೆ ಬಂದವಳe ೕನು
ಕDೆಯ=ೆKೆ ಬಂದವಳ0 Zೕನು,
ಬಯ!ದುದZತM Xಾಮeೇನು,
#ಾವ ಜನ;ದ, ಅ=ಾವ ತಪಸುr,
ಪJಪಕE%ೊಂಡ ಫಾಂಶ Zೕನು?
ಹಲವN ಕದಗಳ =ಾb, Zನ[ ಬ ಬರKೆಂದು,
ಪJತH! Lಟ, Zಟು,!ರುಗೆೊ,;
%ಾ ಗು=ಾCಟದ Uೊಂದು, XೈKಾಗ=ೆ Zಂದು,
ZDಾ]ೆ, Z=ೆ9 ೋಂHನ, ತೂಕQಸುವ ನನ[ ಬ,
ಕDೆಯ=ೆKೆ ಬಂದವಳ0 Zೕನು,
ಬಯ!ದುದZತM Xಾಮeೇನು.
ಶ‡ನ>Pಂದ ಶ‡ನ>XೆY, ಹLGರುವ ಗದCಲದ,
Zನ[ Zೕರವೆಯ ಎೆಯKೆ ?ಾ ರಲು,
ಅರು
ೋದಯದ, ಸು]ಾ9ವ> RH eಾbಯ, 
ೊಸ )ೇತನ Rಲು ೖ#ಾಂತು Zೕನು ಬಂ=ೆ, 
ೊಸ kೕವ, ಆಾದ, kೕವನXೆ ತಂ=ೆ.
ಭೂd ಆXಾಶಗಳ ಅ`ಾರ ಚುಂಬನXೆ,
ದm
ೋತMರFೆಂದು, PಕುYಗಳಂತರFೆ?
Zನ[ ನZ[ೕ ಅನವರತ ಸಂಗಮXೆ,
ಈ Xಾಲ, ಆ Xಾಲ, ಅXಾಲˆಂದಂತರFೆ?
ZೕUೊಂದು Lಂದು, Uಾನದರ ಪJ}ಯ ಚಲUೆ,
Uಾನು `ಾ9ಣ, Zೕನದರ=ೇಳ0ವ kೕವ;
ಅಂದು, ಇಂದನು dೕJ, ಮುಂ=ೆ ಮುಂದXೆ UಾವN,
ಮೆM ಕೂಡುವ ಎಂ=ೆ, ಮೆM ಮೆM ಅಗಲುತM,
ಪ9ಕೃ2ಯ DೆXೆYಯ, XಾKಾಂತರ ಸು2M,
]ೆ‡ೕಕ ದುಗುಡವ ಮDೆತು, ೖಮನ ಮDೆ„ೕಣ.

84

¦æAiÀÄ ZÉÊvÀæ vÀ¥À¹é¤

ದಟ> ೕM ಕD7ಾಣದ9;
hಾವFೆಂಬ ಾನ, ೇ, ೇ, ಬಂದು Zೕನು,
ಹLG ತಂ=ೆ, ಹೃದಯದ kನುಗುವಂತ H9ೕ2 ೇನು;
#ಾವ PಕುY, ಮೂKೆfಂದ, #ಾವKೌ_ಕ 5ೕಡFೇJ,
#ಾವ UೆUೆಪN =ೋೕJ, #ಾವ ಜನ; ಋಣವ OೕJ,
ZೕUೆ Uಾನು ಎಂದು ಕೂ , ಹರಣ ಕರಣ=ೊಳ%ೆ Lೕ ,
ನUೊ[ಳ%ೆ Oೕ%ೆ Zೕನು, ತುಂL ತುಂL cೆ?ೆ=ೆ„,
ಕ*ದ ಕತMKೆ ಬ%ೆದು Zಂದು, Pವ> L cೆಳXಾ=ೆ„?
Uಾನು ಎಂಬ ಸIbಕ ತೂJ, ಮೆM ಸಪMವಣ$Fಾ ,
ಸಂ ೕತFಾ , ?ೌಗಂಧFಾ , ಮಂದ pಾರುತ ಸIಷ$Fಾ ,
ನನ[ kೕವXೊYಂದು Pವ>, ಗಂಗ ?ೇಂಚUೆ#ಾ=ೆ„,
ನನ[ ಕಲgUೆ%ೊಂದು ಭವ>, ಪ9ಘಲ¬ ಖZ ZೕUಾ=ೆ„?
ಹಗಲು ತುಂಬ cೆಳಕು ಆ , Dಾ29 ತುಂಬ UೆನಪN ಆ , 
ೖಯ ತಡ*, =ಾJ ೋJ, ಾಡು ಾQ, ಹೃದಯ 2ೕQ,
ಮುಂ=ೆ, ಮುಂ=ೆ Oೕ%ೆ ಎ, ದಟ, H9ೕ2 ಕQFಾಣದ,
#ಾವ ದಡವ ?ೇJಸಲು ಎಂದು, ನನ[ ಮುನ[ೆಸು2MರುFೆ„?

85

¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï

ದೂರ ಸ#ಯ ೇಡ
ನಮ;ನು[ ಹುಡು_, ನ5;ಡUೊಂ=ಾಗಲು ಬರು2ದCವಳ0 Zೕನು,
ಅDೆ=ಾJ ಬಂದವಳ0, ಮರಳ0ವNದು ಸJ?
cಾ ಲನು ಬQದವಳ0, ಬಂದ =ಾJ%ೆ ಸುಂಕ*Kೆಂದು,
ಬಂದ =ಾJಯ OQದು, ದೂರFಾಗುವNದು ಸJ?
#ಾವ ಕೃತ>P, Zನು[ಾrಹದ Pೕಪ ನಂP!=ೆˆೕ UಾವN,
#ಾವ KೋಪP, ZUೆ[ತMರಕYಪ)ಾರ ಬ%ೆ=ೆˆೕ UಾವN,
ಈ ಪJ Uೊಂದು, ಮುZದು, ನಮ; Xೈ LಡುವN=ೆ Zೕನು?
ನpಾ;]ೆ, ಕನಸುಗಳ Oಚು_, kೕವ Xೊಯು>ವN=ೇನು )ೆನು[? 
ೇ ನು[, Zನ[ ೊರತು, ದೂರದ ಾP ನೆಯುವNದು ?ಾಧ>?
ಮಧುರ hಾವಗಳ ತರುವವಳ0, ಬDೆ Uೆನ`ಾಗುವNದ?ಾಧ>.
ಪNಣ> ಗಂಗವತರ#ಾ , ನಮ;ತM ದುಮುಕು2ದC Zನ[,
ಅ=ಾವ =ೈತ>%ೋೆ, ನd;ಂದ ತೆOQಯು2M=ೆ Oೕ%ೆ? 
ೊಾMDೆಯ ೊಂ ರಣಗಳ Dಾ— ೊತುM ತರು2MದC Zನ[,
ಅ=ಾವ Xಾಗ$ತMಲ ಭೂತ, OQದು ನುಂಗು2M=ೆ„ೕ Oೕ%ೆ?
Zನ[ ಸು?ಾEಗತXೆYಂದು ಕb,ದC, hಾವ ಬಣಗಳ ಕpಾನು,
ZDಾ]ೆಯ Zವ$ಣ$P LR, Xೆಳಗುರುಳ=ೆ cೇಗ;
ZUಾ[ಗಮನXೆYಂದು ಗುQ!, ?ಾJ!, !ದTಪQ!ದC =ಾJ,
Zನ[ ZDಾಗಮನದ ಹಾ]ೆfಂದ `ಾಳ0 Lೕಳ=ೆ ಆಗ;
Xೊಟ, ಭರವ?ೆ%ೆ ಭಂಗ ಬರದಂೆ, Zೕನು ಬಂದDೆUೆ )ೆನ[,
ಆಗKೆ, Zನ[ ನಮ; kೕವನXೊYಂದಥ$, )ೆಲುವN, ಬಣ.
ಬ2Mದ ಹೃದಯದ, ಆ]ೆಯ ಒರೆ Oಂ ಲ ಇನೂ[,
ಮನಸುr ಬದ!, ಮೆM ನಮ;ತM ಮರಳ0Fೆಂದು,
ಕಣ ಎ
ೆ◌ುಟು,, XಾಯುFೆವN ZUಾ[ಗಮನದ ಸಂuೆಯನು[;
ಇದು cೇಕುcೇಡಗಳ Zeಾ$ರಗಳ ದುಂದು *Kಾಸದ Xಾಲವಲ,
Zನ[ ZDಾಗಮನದ Uೋವನು[ ಸOಸುವ ಶ_M ನಮ; ಬಹಳ*ಲ;
ನಂದು2Mರುವ ನಮ; kೕವದ PೕಪXೆY, ಎ
ೆ %ಾ#ಾ cಾ, 
ೊಸcೆಳಕು, ಹುರುಪN, ಹಷ$, ?ೆ[ೕಹಗಳ, Dಾ—Dಾ— ಾ;
Zೕ ಬಂದDೆ Uಾಕ, ಬರPದCDೆ ತಳ*ಲದ ನರಕ*ೕ Kೋಕ;
cಾR OQಯಲು )ಾRರುವ, ನಮ; cಾಹುಗಳ ಮeೆ>,
ಎದCರಂದ ಓೋQ, H9ೕ2ಯ ಹಡ%ೇJ cಾ.

86

¦æAiÀÄ ZÉÊvÀæ vÀ¥À¹é¤
Zೕನು ಬರKೆ cೇಕು, ಬರ=ೆ ನಮ%ೆ ಗತ>ಂತರ*ಲ,
Zೕನು ಚುXಾY OQದು ನೆಸದ *ನಹ, ನಮ; ಪಯಣ ಮುಂದುವJಯುವNPಲ;
!ದT ಸನ[ದT kೕವನ ನ~ೆ%ೆ ೊರಾ , Zೕನು ನೆಯುವNದು ಸJಯಲ,
ನಡುZೕJನ Oೕ%ೆ ನಮ; Xೈ LಡುವNದು Zನ%ೆ ಧಮ$ವಲ;
Zೕನು ನಮ;ವಳ0, cೆಸು%ೆ, ನಮು;!Jನ cೆDೆತ ಉ!ರು,
ನಮ; kೕವದ kೕವ, ನಮ; kೕವನ ಸಂತೃHMಯ ಹ!ರು Z]ಾUೆ,
#ಾDೋ ೊರ ನವರಂೆ, Zೕನು !Qದು ZಂತDೆ, ನಮ; ಗ2ೕನು?
ಇದು ಆತ; ಆತ;ಗಳ ಮಧುರ ?ೌಾದ$ೆಯ, Zನ[ d2ೕನು?
ನಮ;ನು[ ಹJದು ಹಂR, Zೕ Oೕ%ೆ ದೂರ ಸJಯcೇಡ,
Zನ[Kೆ ನ;ಲ ಭರವ?ೆfಟ,, ನಮ;ನು[ಸKೆಂ=ೆ cೇಗ cಾ.

87

¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï

ಸcಾನ<ೆ
ಎಲರು Zನ[ವDೆ, Zನ[ ಮನ ಕುQಗಳ0
Zನ[ %ಾ Zೕರು OೕJ ಅರಳ0ವ LQ ಹೂಗಳ0,
ಮೆM Zನ[ ಮQಲು ?ೇJ Zನ[Kೆ cೆDೆವರು;
Zನ[ ƒನ[ ಅಂಗಗಳ0, Zನ[ ಹೃದಯ ಬ…ಗಳ0,
#ಾXೆ Zನ%ೆ hೇದ hಾವ Zನ[ ಸEಂತ ಮಕYಳ,
ಒಂ=ೆ Xೈಯ cೆರಳ0 ಬ%ೆ4 #ಾXೆ Pವ> ಅಂತರ?
#ಾXೆ Zನ[ ?ಾರ ಸವ$ಸE XೆಲFೆ ವಗ$ಗ%ೆ pಾತ9,
ಹ!ವN, UೋವN, Xೊರೆ ಮೆM Uೋಡು ಹಲವN ಜನJ%ೆ;
Zನ[ 5Kೆಾನ ಸpಾನ ಗುಣ*ಲFೇXೆ?
Zನ[ H9ೕ2 Pೕಪದ cೆಳಕು Uೆರಳ0 hೇದFೇXೆ?
pಾನವೆಯ ?ಾರದ #ಾವ *ದು>ತುM ಪ9FಾಹPಂದ
ಒಡಕು ಮೂQ, ನಗು ಅಳ0 ಧು9*ೕಕರಣ%ೊಂQ=ೆ?
ಕೕರು Oಂ , ರಕMೊೆದು OQ ಅನ[ ಪೆವರು,
=ೇಹpಾJ, ಕರುಳ0 ಹJದು ೊ†ೆ,`ಾಡು ಮDೆವರು,
RಂPಬ†ೆ,, ಸE?ಾyನ*ಲ. ಇವರು Zನ[ ಮಕYಳ0;
ನೂರZಟು, ಲmಪೆದು ವೃmದಂೆ cೆೆಯುವ
Xೊಂcೆ Xೊಂcೆ Dೆಂcೆಯ ಐಾDಾಮ ಹJಸುವ
ಸಂಪ2Mನ ಹೂತುZಂತ hೋ ಗಳ ಮಕYಳ0;
ಇವJ ರುವ #ಾವ OJ ಅವರ Oೕ%ೆ ತುP=ೆ?
#ಾವ Pವ> cೇ ಅವರ ಕೂಡದಂೆ ಧು9*ೕಕJ!=ೆ?
Uೋಡು ಇ, ಧೂನ ನರಳ02Mರುವ ಹಸುೆಗಳ0, 
ೊ†ೆ, ಲ, ಬ†ೆ, ಲ, Uೆರ%ೊಂದು ಗುQಸಲ;
ಅ, 2ಂದು ೇ cೆೆವ ದಷ,ಪNಷ, 5ಸೆಗಳ0,
ಇರುವ !JಯUೆ ಇಡುವN=ೆಂಬ Rಂೆ ಅವರ;
ಅವJ ಷು, ಇವರು Xೊಟು,, ಇವJಗಷು, ಅವರು Xೊಟು,
ಎಲ ಕೂQ cೆDೆತDೆUೆ Zನ[ ಮಣು )ೆನ[, Rನ[,
ಇಲ=ಾಗ UೋವN, ದಂ%ೆ, ನಷ,, ಕಷ, ಅ]ಾಂ2ಯು.
ಎಲ ಕೂQ ಹಂR 2ಂದು ನಗುವ Pನ ತೃಪM Pನ,

88

¦æAiÀÄ ZÉÊvÀæ vÀ¥À¹é¤
ಐಶEಯ$ XೆಲವN, ಹ!ವN ಹಲವN, ೇ%ೆ ]ಾಂ2 ತರುವNದು?
UೆDೆೊDೆ ಉJಯುFಾಗ, ಆDಾಮ Z=ೆ9 ಸಹಜFೆ?
UೋವN, ಆಳ0, ~ಾಮ ಮeೆ> ಸಮೃದT cಾಳ0 ?ಾಧ>Fೆ?

89

¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï

ನನ! ೆಂಡM
ಆ L ಮೂ2ಯ ಹುಡು
ಮUೆ ತುಂಬ ಾDಾಡುವ Xೋಡಂ
ನನ[ ೆಂಡ2,
Pನ*Q ಬಡಬQಸುಾM ೆ.
Uಾ ಬಡಬQ!ದDೆ ಸುಮ;ZರುಾM ೆ,
ಮUೆ XಾಯುಾM ೆ,
ಯಜpಾZXೆ ೋರುಾM ೆ, 
ೊಸಬDೆದುರು ನನ[ ಮುಂ=ೆ ದೂಡುಾM ೆ.
ಅದು ಇದು cೇಕನು[ವವಳಲ,
ಅದು ಇದು ತಂದDೆ ಸುಮ;Zರುವವಳಲ,
Oಂk Oಂk UೋQ, ಗಂk#ಾ pಾQ
ಹುಳ0ಕುಗಳ ಹುಡು_ ೊರ%ೆ ೆ%ೆಯುಾM ೆ,
ಅಪ9„ೕಜಕ UಾUೆಂದು ರಂಪ pಾಡುಾM ೆ.
ಗೂQಂದ ೊರ%ೆ ತKೆfಟ,ವಳಲ,
ಹರ†ೆಗಳ %ೋk%ೆ ೋಗುವವಳಲ,
ಆದರೂ,
UೆDೆಮUೆfಂದ UೆDೆ=ೇಶದವDೆ%ೆ
ಅವ%ೆ 2ಯದುPಲ;
ಸEರ ಎ2Mದವಳಲ,
cಾ ಲು =ಾbದವಳಲ, 
ಾ%ೆಂದು #ಾJಗೂ ಅವಳ0 2ಯದವಳಲ,
ಮUೆ ಹಾರP OQದು, ಅಡು%ೆ Xೋ
ೆಯವDೆ%ೆ
UೆDೆXೆDೆಯKೆಲ ಅವಳ=ೆ ಸುPT, %ೌಜು.
ಉಪಗ9ಹದ ಾ%ೆ ನನ[ ಸುತುM ಸುತುMಾM ೆ,
ZKೆಂದDೆ ZಲುವNPಲ,
ಬ ಬರುವNದು ಇಲ,
ದೂರ ೋಗುವNPಲ,
ಪ2[ ಪಥ*Fೆಂದು

90

¦æAiÀÄ ZÉÊvÀæ vÀ¥À¹é¤
ನನ[ ತKೆ 2ನು[ಾM ೆ;
ಸೂತ9 OQದ cೊಂcೆಯ ಾ%ೆ
ಎೆದ ಬರುಾM ೆ.
ಆದDೆ ಎ ಎೆಯcೇXೆಂದು ಾUೇ *}ಸುಾM ೆ, 
ಾ%ೆ ತನ[Uೆ[!Xೊಳ0…ಾM ೆ;
Uಾನವಳ ಸೂತ9ˆೕ
ಅವೆನ[ ಸೂತ9ˆೕ Uಾ 2ಯKಾDೆ.
ಕಣು XೆಕYJ! ನನ[ UೋQದವಳಲ, 
ಾ%ೆಂದು cೇDಾJಗೂ Uಾನಷು, ೆದJದವನಲ,
ಇರುವN=ೋ ಬDೆ ಐದು ಅQಯ ಸEಲg ೕKೆ, 
ಾ%ೆಂದು cೇDಾರೂ ನನಗೆ,ತMರ ಕಂಡವJಲ;
Uಾನವಳ 2ಯದುPಲ, 
ಾ%ೆಂದು UಾUೆಂದು ಅವಳ ಅJತವನಲ,
ಪ92cಾJ ಅವೇ ?ೋಲುವೆಂದು ಕಂಡDೆ
XೊUೆ%ೆ %ೆಲುವವಳ0 ಅವೆ,
ಮುಂ=ೆ ನೆಯುವವನು Uಾನು, Oಂ=ೆ ಅವಳ0,
OಂPZಂದ ನನ[ನು[ ಮುನ[ೆಸುವವಳ0 ಅವಳ0;
ಇ=ಾCಗ ಇಲ=ೆ, ಇಲ=ಾಗ ಇದುC
ನನ[ ಇದC ಇಲದ ಗುಟ,Uೆ[ಲ ಕಂಡು OQದು
cೇಸುM LೕಸುಾM ೆ.
ಅವಳ ಕಣು m-_ರಣ, 
ೇಬು, ಮನಸುr, ಹೃದಯ !ೕ UೋಡುಾM ೆ,
ಎಲ LR{ LಡುಾM ೆ,
ತುb HಟುXೆನು[ವNPಲ; 
ಾ%ೆಂದು ಮುಜುಗರ ನನ[ LಡುವNPಲ;
ಅವಳದು !ೕಳ0 ಕಣು,
ಅದರಲೂ ಮಧುರ hಾವUೆಯ ಣು,
2 ಾಸ>ದ dಂಚು,
#ಾವNದು ಎKೆಂದು Uಾನು ಗL%ೊಂಡ=ೆC ೆಚು{.

91

¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï

ಮುನ!/ೆ
Zನ[ pಾಗ$ ಸುಗಮ*=ೆ, ಹಲವN =ಾJ ಎದುರು ಇ=ೆ,
Zನ[ ನೆ%ೆ %ೋೆ ಕb,, #ಾರು ಪಯಣ ತೆಯರು,
ನೆಯುFಾಗ ಬ… ೊಡJ, ೆೆ‰ ತHg Lೕಳcೇಡ,
ಕಣು Lಟು, XಾಲZಟು,, ಎ=ೆಯUೆ2M ಮುನ[ೆ.
ದೂರವ2$ ಪಯಣದ XೆಲವN ೊಡರು ಸಹಜ ಾUೆ,
ಧೃ2ಯ Xೆಡ=ೆ ಹಠವ Lಡ=ೆ Zನ[ನDೆತು Xಾಡು,
XೆಲವN =ಾJ ಏರ=ೆ, XೆಲವN =ಾJ ಇಯ=ೆ,
ಏರು ಇತ ಎಲ Zನ[ ನೆ%ೆ ಇರುವ pಾಗ$ವN.
cೆಟ,=ಾ)ೆ ಊರು ಇ=ೆ, Zನ[ ಎಲ ಕನಸು ಇ=ೆ,
?ಾ*Dಾರು =ಾJಗಳ ಚಕ9ಬಂಧ ಎದುರು ಇ=ೆ,
XಾಲದುದC Zನ[ pಾಗ$ ಮುಂ=ೆ ಮುಂ=ೆ ನೆಸು2M=ೆ,
ಎ ೇ%ೆ ಎಂದು Zೕನು ತKೆಯ ಚR{ Xೊಡುವ cೇಡ.
OQದ =ಾJ ದೂರFೆಂದು, Xಾಲು ಬಳ Uೋ◌ುೆಂದು
ಪಯಣ ಸಹಜ ದ*Zಂದ ನೆವNದನು[ ತೆಯcೇಡ,
ಪ9`ಾತದ Zಂೆಂದು, cೆಟ, Zನ%ೆ ದು?ಾrಧ>Fೆಂದು
ಕಣು ಕ*ದು, ಹುರುಪN ಇದು ಇದCKೆ Zೕನು Zಲcೇಡ.
Zನ[ ಅಳವN ಇರುವ ವDೆ%ೆ, ಅದನು Zೕನು ಅJವ ವDೆ%ೆ
ದುಷ,ಶ_M ಹೂಟ ಆತ Zನ[ ಮುನ[ೆ ತೆಯದು,
ಸEಶ_M ನಂL XಾಲZಟ, #ಾರು ?ೋಲನJಯರು,
ಸEಂತ ಅಳ*Zಂದ ಮುಂ=ೆ ?ೆyೖಯ$Pಂದ ನೆವರು.
ಅಡ 2Q %ೋೆ cೇ, ೊೆತ ಬQತ nೕ%ೇ
?ಾವ$ಜZಕ pಾಗ$ದುದC *}ಯು ತರುವ ಆಟವN,
ಬಂದದನು[ ಎದುರು%ೊಂಡು, ತನ[ pಾಗ$ OQದು ನೆವ 
ಾಣ cೇಗ ನೆವ ಮುಂ=ೆ, ತನ[ ಗುJಯ ?ೇರುವ.
Zನ[ ನೆ%ೆ ಅಳೆ%ೋಲು, Zನ[ ಆಳ, Zನ[ ಅಳವN,
ಪರರ d2ಯ dೕJ Zಂತ Zನ[ ಸEಂತ ಆತ; ಬಲವN,

92

¦æAiÀÄ ZÉÊvÀæ vÀ¥À¹é¤
Zನ[ cೇರು ಗb,fರಲು, Zನ[ ದೃwx ದೂರ*ರಲು
ಮುಳ0…ಬ… ಕ… Zನ%ೆ =ಾJ Lಟು, ZಲುವNವN.
nೕ ಜನರು ಮುಂ=ೆ ಓQ Oಂ=ೆ UೋQ ನಕYDೆಂದು
?ೆyೖಯ$ ಮDೆತು ?ೋೆUೆಂದು Uೆಲದ ೕKೆ ಉರುಳcೇಡ,
Oಂ=ೆ ಮುಂ=ೆ ಅಳೆfಂದ ನೆದ pಾಗ$ ಅJಯKಾDೆ,
ಒಳ%ೆ UೋQ ಗುJಯ Uೋಡು, Zನ[ ನQ%ೆ Zೕ ಅJಯುFೆ.

93

¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï

ತೃ?
ನನ[ ಮನ!Uಾ]ೆ#ಾ ಅವಳ0 ಬಂದು ನನ[ OQದು
ನಲUೆಂದು ಗಲOQದು ಲ ಮುತುM cೆಲ Xೊಟು,
ಮುಖXೆ ಮುಖವZಟು, ನಕುY ಉ!ರುಗು!ರು L!ಯ cೆDೆ!
ಎ=ೆಯ ೕKೆ ಎ=ೆಯZಟು, `ೆ9ೕಮ 2PಯUೊ2M=ಾಗ
ಕತMಲುದುJ, cೆಳಕು ಚದJ, ಬಣಬಣKೋಕFಾ
Xೋb Xೋb ನmತ9Dಾ— ಹJದು ನದು ನUೊ[ಡಲು ?ೇJ
ಕನಸು Uೆನಸು hೇದ ಮDೆತು ೊಸತು hಾವ ೊನಲು ಹJ! 
ೊಸತು Kೋಕ, ೊಸತು ರೂಪ, ೊಸ Pಗಂತ ೆDೆದು Xೊಡಲು
ಸುಪM*ದC ತೃಪMhಾವ ದಡವ dೕJ LR{ ಹJದು,
ಅಂತDಾತ; DೆXೆY„ೆದು ಇ)ಾ©ವ2$ ಾJ k , 
ೋಳ0 )ಾR ಅವಳ OQದು ಭದ9Fಾ ತLGXೊಂೆ,
Kೋಕ ಮDೆತು, ಒಳ%ೆ ಎೆದು ನನ[ಲವಳ L ದುXೊಂೆ.
ಹಲವN ಪದJUಾಳದ ದಟ, ಗುಪM ಕತMಲ
ಒಂb#ಾ ಅಡ ಕೂತು ನನ[Uೆಂ=ೋ ಮDೆತ ಅವಳ0 
ೇ%ೋ ಏUೋ ಇಂದು ಬಂದು ನನ[ ಮನದ ಕದವ ಬQದು,
%ೋೆ ಒೆದು, ೊ!ಲು =ಾb, ನನ[ ೊೆ%ೆ ಮಂಚFೇJ
ಸರಸ=ಾಟPಂದ ಒ!, ನೃತ>%ಾನPಂದ ರd! 
ೊರ%ೆ ಹJ!, ಒಳ%ೆ ಸುJ!, ೊಸತು kೕವ Xೊಡುವಳ0, 
ೖ%ೆ ೖಯZಟು, dಂಚು ಹೃದಯದ ತರುವಳ0;
ಏನು XಾವN, ಮಂಜು ಕರ , ಗಂ%ೆ#ಾ hೋಗ$Dೆದು ಹJದು
Xೋಪಾಪ ದವN ಬವ
ೆ XೊR{Xೊಂಡು ೋfತು; 
ೊಸ Pಗಂತ, ೊಸತು ದೃಶ>, ೖಯ ತುಂಬ ಏUೋ ಪNಳಕ,
*ರಹ =ಾಹ ಹ!ವN ಇಂದು ರಂಧ9 ರಂಧ9 ! ದು ಬ%ೆದು
Xಾಲ cೇJZಂದ !Qದುಕ ಅವಳ ೖಯ ಮು fತು.
ಮೂ2$ರOತ ಗಭ$ಗುQ%ೆ =ೇವDೊಂದು ಬಂದು ಕೂತು,
ಪ9ೆ, 2ೕಥ$, ಮಂತ9³ೂೕಷ, ನಂ=ಾPೕಪ ಕೂQತು,
`ಾಳ0LದC ಭಗ[Dಾಜ> ಅವಳ Pವ> ಸgಷ$Pಂದ
RಗುJ ಎದುC )ೈತನ>ˆೆದು ತKೆಯUೆ2M Zಂ2ತು,
ಮರಳ0%ಾಡು ಒ=ೆC%ೊಂಡು kೕವDಾ— ಕವಲು%ೊಂಡು,

94

¦æAiÀÄ ZÉÊvÀæ vÀ¥À¹é¤
ಏನು ?ೊಗಸು, ಏನು ಸುಖವN, kೕವ kೕವ ಕೂQತು;
ಧು9ವಧು9ವ ಕೂQ„ಂದು ೊಸತು kೕವ ಮೂಡಲು,
ಮನ!Uಾ]ೆ ಪ|2$%ೊಂಡು, ತೃHM kೕವ ತುಂLತು;
=ೇಹದ ಧJ!ಯವಳ, kೕವದ ಪ92LಂL!,
ಪ|ಣ$ರೂH ಚಂದ9ನಂೆ ಾಲು cೆಳಕು ಸುತM )ೆ
ಮೂಡಂದ ಪಡು*ನತM ತKೆಯZ2M ನೆಯುFೆ,
ಎ=ೆಯ ರಂಧ9=ಾಳದ ಆವಳZಟು, ರdಸುFೆ.

95

¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï

ಓD ಾ
ಬಂಧನಗಳ ಒ%ೆದು, ದೂರಗಳ ಅ%ೆದು,
hಾವಗಳ ಭುಜFೇJ ಾJ cಾ ಬ%ೆ,
cಾಂಧವ> ಅJತು, XಾKಾಂತರ ಮDೆತು,
ಆತ; ಶು92%ೆ _dಟು, ಓQ cಾ ಬ%ೆ.
Zೕ ಬರುFೆಂದು XಾPರುFೆZಂದು
ಮUೆಯಂಗಳ ಗುQ!, ಮನದಂಗಳ ೆDೆPJ!,
ಹೃದಯ cಾ ಲ ಎದುರು Pೕಪಗಳ ಉJ!,
ಆತ;=ಾರ2 cೆಳ , H9ೕಾ>ದರಗಳ ಹJ!.
Xಾಡುಗಳ ಕQದು cಾ, Uಾಡುಗಳ Uೆ%ೆದು cಾ,
5ೕಡಗಳUೇJ cಾ, PಕುYಗಳ ತೂJ cಾ,
cೆಳ ನ _ರಣಗಳ ನೂKೇ OQದು cಾ,
ಅಂದ ಇನ UೇರXೆY k ದು cಾ.
Zೕನ ಬರುFಾಗ ೊಸ kೕವ Xಾರಂk, 
ೊಸDಾಗ, ಸಂ ೕತ, ಋತು%ಾನ Rd;, 
ೊಸ ಅ]ೆ, ೊಸ hಾೆ, ೊಸ hಾವ Oಂk 
ೊ?ಾನುಭವದ ೊಯ>=ೆ ಭೂd.
ಬರುFೆUೆಂಬ ಒಾM?ೆ =ಾJ Zೕ OQದು cಾ,
ZUಾ[?ೆ hಾವಗಳ ಅ*2ಟು, ಬ%ೆ ಾ,
ನUಾ[?ೆ ZUಾ[?ೆ, ನpಾ;ತ; ಹೃದಯಗಳ0
ಒಂ=ಾ ೊೆ#ಾ ಾಡುವNದು ಏನಂದ!
Zೕ ಾ%ೆ cಾ, Oೕ%ೆ cಾ, cೇXೆಂದ ಾ%ೆ cಾ,
Zೕ ನನ[Kೆ ಇದು, ಹೃದಯ pಾತ9 ಮುb, cಾ,
Zನ[ಮೃತ ಹಸMದ =ೇವತEದ ಶ_Mf=ೆ,
ಹೃದಯ =ಾಹ ತಸುವ Uೆಚು{ H9ೕ2 ಭ_M◌ು=ೆ. 
ಾDೆಗಳ Pೕಪದ ZಾJXೆಯ ಪಥ OQದು
ಸೂಯ$ ಚಂPರ OKಾಲು cೆಳಕ cಾ,
ನನ[ Kೋಕದ ತುಂಬ ಬಣ ಬಣವ ಬೆದು

96

¦æAiÀÄ ZÉÊvÀæ vÀ¥À¹é¤
ಕನಸು ಕಲgUೆ LR{ ಒಳ%ೊಯು>Fೆನು, cಾ.
ಹೃದಯ ƒ2Mಯ ಒಳ%ೆ, ರತ[ !ಂಾಸನದ
ಕಣು ೊಳHನ Rನ[ ೇೋಮಂಡಲ ಮeೆ>
ಆತ; ಸgbಕದ Pವ> ಾಸು ೆMಯ ೕKೆ
H9ೕ2 )ಾಮರ Lೕ! Zನ[ ದFಾJಸುFೆ.
ಉತMರP ದ™ಣXೆ, ಪ—{ಮP ಪ|ವ$XೆY
Zೕ ಬರು* ಎಂಬುಾrಹದ ತರು ೋರಣ ಕb,
?ಾEಗತXೆ Zಂ2ರುವ ನನ[ ZDಾ]ೆಗಳಸ=ೆ
Zeಾ$ರದ ೆೆ‰ಯ ನನ%ೆ ಸgಂP! cಾ.
ಬಯ!ದ ಮನಸುಗಳ0, ಬಯ!ದ ಹೃದಯಗಳ0
ಒಂ=ಾ cೆDೆFಾಗ kೕವಗಳ0 ತುಂಬುವNವN,
ಆತ;ಗಳ0 cೆDೆತು ಕರ cೆಳXಾ ಹಬುGವNವN,
ಆ Pವ> ಸುಖXಾY XಾPರುFೆ, cಾ.
ZೕUೆದCರು ಬಂ=ೆ cಾ, ೇ ದCರು ಬಂ=ೆ cಾ.
ದPರುವ kೕವXೆY )ೇತನFಾ cಾ,
ಮುJPರುವ ಕನ!%ೆ ಅಭಯFಾ ಮೂQ cಾ,
ಹಾ]ೆ Uೆಲ OQPರುವ ನನ[ ೕKೆೆM cಾ.

97

¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï

ೊಸ 4ಗಂತ
Zೕನು ಆ* 5ೕಡFಾ ದೂರ ಗಗನFೇರು2ರಲು
#ಾJ%ಾ ಬDೆದು Uಾನು ಾಡcೇಕು ೇಳ0 Zೕನು,
Xಾಲ ಕುದುDೇJ Zೕನು ದೂರ ದೂರ ಓಡು2ರಲು 
ೇ%ೆ Zನ[ cೆನು[ OQದು ೆೆ‰ ಮುಂ=ೆ ಇಡ Uಾನು?
ಇ Uೋಡು ಹ!ರು ಾಸು, Oಡವ Xೊಡುವ ತಂಪN cೆಳಕು,
ಸEಲg Zಂತು ದವN ಮDೆತು, ಸುತMಲ ಸEಲg cೆDೆತು,
Xೊಟು, ಪೆದು, ಇಟು, ೆ%ೆದು, ೊಸತು ಶ_M OೕJ ಬಳಕು,
ಮೆM Zೕನು 2ಯ=ೆೆ%ೆ Zನ[ ಪಯಣ ಮುಂದುವDೆಸು.
Oೕ%ೆ ಮುಂ=ೆ ಹLG ಹJದು ಎ Zೕನು ?ೇರcೇಕು?
ನನ[ Lಟು, ದೂರ Zಂತು #ಾXೆ ಹೃದಯ ಚುಚ{cೇಕು?
ಒಂb#ಾ ಕತMಲ ಕಣುಕb, Zನ[ ಕDೆವ
ನನ[ ಮDೆತು cೆಳ_Uೆೆ%ೆ Zೕನು #ಾXೆ ಏರcೇಕು?
cಾDೆ )ೆಲುFೆ, Zdಷ Zಂತು cೆನು[ 2ರು Oಂ=ೆ Uೋಡು,
ಹೃದಯ LR{, ಕಣು ತುಂL, ಕೆದ ಯುಗದ )ೆಲವN Uೋಡು,
ಏರು `ೇರು ಮDೆತು UಾವN ಒಬGDೊಳ%ೆ ಒಬGDಾ
ಎಲ ಮDೆತು ಮನಸು ತುಂL ಾQ ನದ ಸEಗ$ Uೋಡು.
ಭೂತ ವತ$pಾನ ನಡುFೆ ?ೇತು ಒಂದು ಎದುC ಬರ,
ವತ$pಾನ ಭ*ಷ>ತುM ಕೂQ ನಮ; ಬಂಧ cೆ?ೆದು
ನಮ; ಪಯಣ ಸುಗಮFಾ XಾಲದುದC cೆೆಯುವಂೆ
ಸEಲg Zಂತು, Xೈಯ OQದು ನನ[ ಮುಂ=ೆ ನೆಸು cಾDೆ.
ಎ Zೕನು ೋಗು Uಾನು ಅ Zನ[ Lಡ=ೆ ಬರುFೆ,
5ೕಡFಾಗು, %ಾ#ಾಗು, ಾಡು ಹೂವN ಗಂಧ )ೆಲುವN,
#ಾವN=ಾದDೇನು Zೕನು, Zನ[ cೆನು[ Lಡ=ೆ ಬರುFೆ,
ಹೃದಯkೕನು ೕKೆ ಕೂತು, ಮನಸು ಕುದುDೆ ಏJ ಬರುFೆ.
Zನ[ !ೕDೆ ?ೆರಗು ದೂರ P_YZಂದ PಕುYತನಕ
ಹd; ರಮ> ?ೊಬ Zಂದ Zೕನು ನೆವ =ಾJ 2!
ಮುಂ=ೆ ಮುಂ=ೆ Zನ[ Oಂ=ೆ Xಾಲಗುಂಟ ಕDೆಯು2ಹುದು,

98

¦æAiÀÄ ZÉÊvÀæ vÀ¥À¹é¤
Zನ[ ನನ[ ಬಂಧ ೊಸತು ೊಸ Pಗಂತ ೆDೆಯು2ಹುದು.
ಮನಸು ಮನಸು ಕೂQ=ಾಗ Xಾಲಾಣ %ೋೆ ಕು!ದು,
ಹಷ$ ಹJದು ವಷ$Fಾ ಮಾಪ|ರ ರೂಪFಾ ,
PಕುY P_Yನ ಹರQ, Pವ> cೆಳಕು ಪNಂಜFಾ
Kೋಕ KೋಕFೆಲ ಸು2M, ನಮ; ಕೆ%ೆ )ೆಲು2ಹುದು.

99

¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï

ಅನು ಾಗ
#ಾXೆ Zನ[ ಕನ ನನ[ ಕಂಡು ಇಷು, ೊಳಪN,
Oಂ=ೆ ಎಂದು Xಾಣದಂತ ಬಣ, ಆ]ೆ, ಕನಸು, ಹುರುಪN,
ಹೃದಯ ತುಂL ಉ_Y ಬಂದ ನಗುವN Zನ[ ಮುಖದ ೕKೆ,
=ೇವರUೆ[ ಕಂಡ ತೃHM ]ಾಂ2 ನನ[ ಕಂಡ ೕKೆ.
ಬರುFೆ Uಾನು ಎಂದು 2ದು, XಾಲತುPಯ ೕKೆ Zಂತು
=ಾJಯತM ಕಣು ಹJ!, ನನ[ Zೕನು Xಾಯು2M=ೆC. 
ೊ!ಲು =ಾb ಬಂದ ನನ[ ತ 4 ಬ 4 UಾR Zಂತು
pೌನPಂದ ಕಣು ತುಂL Zನ[ ಎ=ೆ%ೆ ?ೆೆಯು2M=ೆC.
ನನ[ ಎದುರು Zನ[ ರೂಪ ತುಂಬ Uಾನು dಂಚು ಕಂೆ,
ಏನು ಹಷ$, ಏನು cೆಳಕು, 2ಯದಂತ )ೆಲುವN ಕಂೆ,
kೕವ Rಗುರುವಂತ )ೆಲುವN, pಾ2ನ Oತದ )ೆಲುವN, 
ಾವhಾವPಂದ ಒಲವN ಹೃದಯ ತುಂL ಬರುವ )ೆಲುವN.
ಹೃದಯದ ಏUೋ k ತ, ೖಯKೆಲ ಸುಖದ L ತ,
ಕನ cೆಳಕು, ?ೆೆತ, pಾ2ನ H9ೕ2 ಒDೆತ,
Oೕ%ೆ ಏUೋ ಅದಲು ಬದಲು #ಾXೆ Zನ[ ಚಹDೆಯ,
Zನ[ ನನ[ ಕಣು dಂಚು ಒಂದXೊYಂದು cೆDೆಯುFಾಗ?
Zನ[ Uಾನು, ನನ[ Zೕನು UೋQ=ಾಗ ಏUೋ ಸುಖವN,
ಮನ!ನ L!ಲು ಹLG Oತದ XಾವN ೖ%ೆ ಏJ 
ೖಯು ಮನಸು ಹೃದಯ ಆತ; ಕೂQ ಕುವ ಸEಗ$ ಸುಖವN,
ಹೃದಯ ಹೃದಯ, ಆತ; ಅತ; cೆ?ೆವ Pವ> ಅನುಭವ.
Zಂತ ಾಗ Lಡ=ೆ Zೕನು ನನ[ ಹೃದಯ ?ೇರಬKೆ,
pೌನ PUೆ[ ತುPಯ ?ೇJ hಾವKೋಕ ೆDೆಯಬKೆ,
Pೕಪದಂೆ ೊೆವ ಕಣು, ಹೃದಯ ಹಣೆಯನು[ ಹR{
ನನ[ KೋಕXೆಲ ಹLG cಾಳ cೆಳಕು%ೊಸು2ಹುದು.
pೌನ dೕJ XೆಲವN cಾJ pಾತು ಮುತುMಗಳನು ೆ
ೆದು 
ಲ ಲ H9ೕ2◌ು◌ಂದ ನನ[ ಕೆ%ೆ ತೂJ LಡುFೆ, 
ೇ%ೆ Uಾನು ಪೆ=ೆUೆಂದು ಕಣ ಕೆಯ UೋಟPಂದ

100

¦æAiÀÄ ZÉÊvÀæ vÀ¥À¹é¤
UೋQ UೋQ ತೃHMfಂದ ೇ%ೆ Zೕನು O 4 LಡುFೆ!
Zನ[ ನನ[ hೇಂಟದ %ಾ ಕೂಡ ಮಧುರFಾ ,
ಬಣಬಣ ರೂಪ ಾ ನಮ; ನಡುFೆ ?ೇತುFಾ
ನನ[ ಕನಸ Zನ[ವDೆ%ೆ, Zನ[ ಕನಸ ನನ[ವDೆ%ೆ
ತಂದು ನಮ; ಆ]ೆ%ೊಂದು ಹೃದಯ _ಂQ ೆDೆಯು2ಹುದು.
pಾತು pಾತು ಕೂಡುFಾಗ, ಕಣು ಕಣು cೆDೆಯುFಾಗ
Zನ[ ರೂಪ ಾವhಾವ Rನ[ದಂೆ ೊೆದು ೊೆದು
ಆಳFಾದ )ೆಲುವN ಒಂದು ಒಳ Zಂದ ೕKೆ ಉ_Y 
ಾನಂತ hಾವದ ಗಂಧ?ಾEದ cೆDೆವ ?ೊಗಸು.
ಅKೆ ಇರ, ಇKೆ ಇರ, UಾವN ತೃಪM ಹ_Y dಥುನ,
DೆXೆY ಪNಕY )ಾR ತLG ೊೆ%ೆ ಾರುವಂತ ಹ_Y,
ದೂರದೂರ*ರಲು ನಮ%ೆ =ೇಹ kೕವ ಅಗ Zಂತ
ದು:ಖ UೋವN ಕೂQ ಬಂದು ಮೆM kೕವ Rಗುರ=ೆಂದೂ.

101

¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï

ಹಂಬಲ
ZೕZನು[ ೋಗcೇಡ ದೂರ
ಕQ=ೆನ[ ಮನ!ನ =ಾರ,
Zೕ Oೕ%ೆ ೊDೆದDೆ ಊರ
ನನ Uಾ[ರು Oತ ಆeಾರ?
ಬರcೇXೆಂದು Zೕ ೋದ ದೂರ
ನನ[ ಕ%ೆ ಬQP=ೆ hಾರ,
ಇನು[ ಕಣ ಕಟು, #ಾರ
XೊರಳಡುFೆ Uಾ ಮು2Mನ ಾರ?
Zನ[ ಹುಡುಕುತ Uಾ ಬಂ=ಾಗ,
ನನ[ Zೕ Oಂ=ೆ ಕಳ0O! cೇಗ
ತುಂLದ ಕಣ ?ೆರಗKೊರ!
ನಸುನ_Y=ೆC Uೋವನು ಮDೆ!.
ಕಲುಮು…ನ =ಾJ ಇ=ೇXೆ? 
ೊೆ ನೆಯುವ ಹಂಬಲ ?ಾXೆ?
ZೕZಲದ ಸುಖ UೆರೇXೆ?
cೆಳ_ಲದ PೕಪವN cೇXೆ?
5ೆಗಳ Dಾ—ಯ ಒಳ%ೆ
XೈಯZ_Y ಸೂkಕನ ಾ%ೆ
ನನ[ ಗುರು2! ಬ ?ೆೆP=ೆC.
Zನ[ ?ೆೆತದಲಡ ! OQP=ೆC.
ಹೃದಯXೊHg! Zನ[ಯ ಹೃದಯ
Zೕ pಾQ=ೆ H9ೕ2ಯ ಉದಯ,
Zನ[ ನಸುನಗು ಕಣು, ಆ *ನಯ
5ೕQ%ೊ!ತು ನನ[ಯ ಹೃದಯ.
Zನ[, ?ೆರ ನ ೊPXೆಯ ಸgಷ$,
ZUಾ[ ಕೂದಲ ?ೆKೆಗಳ ?ೆೆತ
ನನ[ ಬಂ}! ಉ!ತು ಹಷ$,

102

¦æAiÀÄ ZÉÊvÀæ vÀ¥À¹é¤
ತಂPತುKಾಸದ 5ೕಹಕ ವಷ$.
ಅಂದು ಮು…ನ Uೋವನು ತೆದು
XೆಂಪN Xೆಂಡದ ೕKೆ ನೆದು,
ಓQ, ZೕUೋQ ತLG=ೆ ನನ[,
ಇಂ=ೇXೆ pೌನ, *ವಣ$?
Zನ[ ZJೕ~ೆಯ ಎತMರ ಬರ=ೆ
Uಾ ZDಾ]ೆಯ ತಂ=ೆನು ಎಂ=ೆ?
Xಾಲ ಕುದುDೆಯ cೆZ[ನ ೕKೆ
Zೕ Uಾ%ಾKೋಟP ಾರುFೆ ನKೆ.
Zನ[ ಕನ Xಾಂ2ಯ ಬದಲು
ಕಪNg ಕಂಬZ ತುಂL=ೆ ಇಂದು,
ಆ ನKೆ;ಯ ನಸುನ%ೆ cೆಳಕು
ಕಂP=ೆ ಮುಖದ ಇಂದು.
ಉKಾಸದ ?ಾಗರ ಅಂದು,
ಬ2M=ೆ, ಬಳ=ೆ ಇಂದು,
Uೋ*ನ 5ೕಡದ ಪದರು
ಈಗ Zಂ2=ೆ ನಮ; ಎದುರು.

103

¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï

-ರಹ
ಹಲವN ಪದರುಗಳ Xೆಳ%ೆ, Xಾಲಕಲgದ ಒಳ%ೆ,
ಸೂ„ೕ$ದಯದ ಮುಂಾವN _ರಣ ಹರQತುM;
cಾಲ>ದ ಮಬುG ಮಸಕು ಎೆL!ಲ ಕರ , 
ೊಸ ಹುರುಪN, ಹುಮ;ಸುr ಉದುCದC )ೆತುM;
#ೌವನದ ಉಾ_ರಣ, ಹೃದಯದ RH Dಾಗ,
ರಂಗುರಂ ನ ಆXಾಶ ೊಸKೋಕ ೆDೆPತುM;
ಎUೋ ಆ]ೆ ಆXಾಂ~ೆ, 2ಯದ ಕನಸು hಾೆ,
ಭ*ಷ>ತುM ಎ=ೆ LR{ ಅವDೆದುರು Zಂ2ತುM.
#ೌವನದ ಹ_Yಗಳ0, ಕನ dಂಚುಗಳ0, 
ೊಸ kೕವ, ೊಸ hಾವ, ೊಸ Dಾಗ ಎದುJತುM;
#ೌವನದ ರು ನ *ದು>2Mನ ಬ…ಗಳ0
ಎ=ೆCದುC `ೆ9ೕdಗಳ ಸು2M ಸು2M OQPತುM;
LQಸKಾಗದ ಬಂಧ #ೌವನದ ಹೃದಯPಂದ
ಒಬGDೊಬGರನು ಬಯ! cೇDೆಲ ಮDೆ!ತುM;
ಒಂ=ೆ PಕುY, ಒಂ=ೆ 5Dೆತ, ಎರಡು ಧು9ವ ಸಂ}ಸುವ
ಹಂಬಲದ ೊಸ Kೋಕ ಕb,ದCರು ಸುತMಮುತM.
ಬಯXೆ ಕಣು ಕ*ದು ಬಂತು, H9ೕ2 ಹೃದಯ ತೆದು Zಂತು,
ನಲನKೆಯರ ನಡುFೆ ಮುಳ0…cೇ ಎದುCಬಂತು;
cೇ ಾರುವ ಹುಮ;ಸrನು[ ರಕM¦ಾ ಆವJ! Zಂತು,
Rನ[ ೊಳಪN Kೋಕದ UೋವN ಗ9ಹಣ ಹLG ಬಂತು;
ಒಂದXೊYಂದು cೆ?ೆದ ಹೃದಯ, ಮುಳ0… cೇ ಆ)ೆ ಈ)ೆ
ಸಂ%ಾತ=ಾ]ೆ ೕಳXೆY ಾೊDೆದುವN ಘ%ೆ ಘ%ೆ 
ೇ%ೆ cೇ Xೊಡ* ಾ_, ೇ%ೆ ಮುಳ0… ಾJ, ?ೇJ
ಮೆM ತಮ; H9ೕ2 Kೋಕ ನವನ*ೕನ Zd$ಸಂದು.
ಅತM ಅವಳ0, ಇತM ಇವನು, ಹೃದಯ hಾೆ ಸಂuೆ◌ು◌ಂದ,
Xೊಟು, ಪೆದು, ಕುQ! ಕುQ!, ಸEಂತ=ೊಂದು Xೋ†ೆಕb,,
ಎಲ ಮDೆತು, cೇ ಮDೆತು, ತಮ; Kೋಕದ cೆDೆತು,
ಒಬGDೊಬGDೊಳ%ೆ ಅವರು H9ೕ2ಸುತM cೆ?ೆದರು;
ಎKೆ ಇರ ಗಮನFೆಲ ಹೃದಯ cೆ?ೆದ `ೆ9ೕdಯತM,

104

¦æAiÀÄ ZÉÊvÀæ vÀ¥À¹é¤
ಒಂದು Uೋಟ, ಒಂದು pಾ2%ಾ ಅವರ ಹಂಬಲ;
ಏUೋ ಆ]ೆ, ಏUೋ ಕನಸು, 2ಯದಂತ ƒೕ2 Uೋಟ,
ನಲ ನKೆ hಾˆೕ=ೆEೕಗದ !_Y ಕೂQ Zಂತರು.
Xಾಲಚಕ9 2ರು ನಂೆ, ಅವನು ದೂರ ೊರಟು Zಂತ,
ಕಣು ತುಂL, ತKೆಯ ತ 4, ತನ[ UೋವN ೋQXೊಂಡ;
ಕಣUೆ2M UೋQ ಅವಳ0, ಕಣು ತುPಯ Zೕರು ಒDೆ!,
ಹಲವN ವಷ$ ZೕರUೆDೆದ ಡವN ಫಲವ Lಡುವ ಸಮಯ
ದೂರFಾ◌ುೆಂದು Xೊಂಡು, ಾZದನು ಕಂಡು ಬದುXೆUೆಂದು
hಾರ ಹೃದಯPಂದ ಬ 4 ಬಸೆಯಂೆ ಕು!ದಳ0;
ಅವಳUೆ2M ಎ=ೆ%ೆ OQದು, Zನ[ Lಟು, ಇರKಾDೆUೆಂದು,
ಕು!ವ ಹೃದಯ ಗb, OQದು, ಅವಳ L ದು OQದನು.
ಅವನು ದೂರ ೊರಡcೇಕು, ಅವಳ0 ಇ ಇರKೆ cೇಕು,
H9ೕ2 kೕವ cೆಸು%ೆ Lಟು, ದೂರ Zಂತು ಬದುಕದು;
*}ಯು ಕೆ%ೋಲು ಸು2M, ಅವರ H9ೕ2 5ಸJZಂದ
kೕವ XೊDೆವ UೋವN Dಾ— ಕೆದು ೕKೆ )ೆತು;
UೋವN hಾರ ತೆಯದಂತ ಎೆಯ ತುಂಬು H9ೕ2 ಹೃದಯ
UೋವN dೕJ, ೕKೆ ಏJ, ಒಬGDೊಬGDೊಳ%ೆ ?ೇJ, 
ೋಳ0ಬಂಧದ ತಮ; H9ೕ2 ಬಯXೆ ತೃHM%ೊ! 
ೊೆಯ Lಡದ cೆಸು%ೆ#ಾ PಗಂತದತM ೋದುವN.
%ೋೆ, cೇ, %ೊಡFೆ ಇಲ, H9ೕ2„ಂ=ೆ ಒಡFೆ ಅ,
ನಲ ನKೆ DೆXೆY DೆXೆY †ೆXೆY◌ುಟು, ನದರು;
Rನ[ದಂRನ, cೆ… ೊಳHನ ಉ
ೆಗPC%ೆ ೕಘ=ಾb
ಅಂತJm ¦ಾವಯUೇJ, PಕುYP_Yನ ಾJ
`ೆ9ೕಮ KಾಂಛನFಾ ಅವರು, ಹೃದಯ ತುಂL Dೆದರು;
ಚುಂಚಚುಂR ಟು, ಅವರು, H9ೕ2%ೊಂದು ಅƒವ>_M#ಾ
ಹೃದಯ ಕೂQ ಾಡುFಾಗ, H9ೕ2 ಬಂಧ cೆ?ೆಯುFಾಗ,
Uೇರ cೆಳಕು KೋಕದತM ಕೂQ ಾJ ೋದರು.

105

¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï 

ೆಲುವ,
ಅ=ಾವ mಣ Pನ ೊೆ#ಾ=ೆˆ UಾವN,
ಅ=ಾವ Xಾಲಬಲ ಬ ತಂದˆ ನಮ;,
ಹೃದಯ ಗಂ%ಾವತರಣˆ ಅದು, ಸಪM ?ಾಗರ ಸಂಕರˆ, 
ೊಸ hಾವ, ೊಸ ರೂಪ, ೊಸ Kೋಕ ಉದ¬*!,
UಾವN ಹ_Yಗಾ ಗಗನ ತುಂಬ *ಹJ!ದ hಾವ.
#ಾವ ದೂರ=ಾ]ೆಯZಟು,, ನನ[ ಬ ಬಂದು,
#ಾವ Uೋ*ನ ಶಮನ ಬಯ! ?ೆ[ೕಹವZ†ೆ,?
ಕನ?ೊ, Uೆನ?ೊ, ಎಂದJಯ=ೆ ಕಲು ಮುಳ… Zನ[
ಎೆ=ೊ#ಾCಗ Zೕನು ತKೆcಾ ಬಂ=ೆ,
ಆ]ೆ ?ೆ[ೕಹದ ಗುಂಗ Uೋವ ಮDೆ2=ೆC.
Zನ[ ಕನ ೊಳಪN, ಆ ೊಳHUೊಳ ನ UೋವN,
Uೋ*Uೊಳ ನ ?ೆ[ೕಹ, ಆ]ೆ, ಅJಯKಾಗದ ಬಯXೆ
ನUೊ[ಳ ನ cೆಂ_%ೆ ಎ
ೆ ಸುJPದC Pನದ
ತು’ಾZನ ಸುಯ ಹೃದಯ ಹಡಗು ಒೆ=ಾಗ,
Uಾ UೋQದC Zನ[ Zವ$ಣ$ ಕಣು ಕನ?ಾ Xಾಡು2=ೆ. 
ೇJದ hಾರವ ೊತುM, ಕೕರು eಾDೆಯUೊ2M
ಎತುM ಗತMನು ೋJ, Zೕ ಬಂQ ಮುಂ=ೆ ಎೆP=ೆC,
cೆವರು ?ಾನ ಮeೆ> ರಕM XೋQಯ UೋQ,
?ೆರಗKೊರ! Zೕನು ಮುಗುಳ[ಗು ಎ?ೆP=ೆC,
ZUೊ[ಳ ನ ಅಮೃತ )ೆಲುವ Zೕ ೊರ%ೆ )ೆ=ೆC.

106

¦æAiÀÄ ZÉÊvÀæ vÀ¥À¹é¤

ಅ#-ನ ಪ#*
ZೕUೆKಾದರೂ ಇPCದCDೆ ಇ ಬರcೇ_ತುM,
ಓೋQ ಬಂದು, UೋವN ನವN ಹಂಚcೇ_ತುM;
ನನ[ನು[ ಕಂಡು, ಕUಾರ2 cೆಳ
ZUಾ[ತ; cೆಳಕನು[ ಸುತM )ೆಲcೇ_ತುM;
Zನ[ ದೂರP ಕಂಡು, ನನ[ವೆಂದು UಾನJತು,
ಈ ಪ9ಪಂಚವ ಮDೆತು, Zನ[ Oಂ=ೆ Oಂ=ೆ ಬಂದು,
ನನ[ ಹೃದಯದ ತುಂಬ Zನ[ ಆDಾ}ಸcೇ_ತುM;
ಬ2M=ಾತ;Xೆ Zನ[ H9ೕ2ಯಮೃತ ಹJ!, 
ೊಸ kೕವ, ೊಸ Dಾಗ RಗುDೊೆಸcೇ_ತುM.
ZೕUೇXೆ ಬಂPಲ, ZೕUೆರುFೆಂಬ ಅJ*ಲ,
Zೕ ಬರcೇXೆಂPದC =ಾJ ಭಣಭಣ ಎನು[2M=ೆ ಇ;
ಬರcೇXೆಂದು ೋದವಳ0 ZೕUೆ =ಾJ ತHgರುFೆ?
ಎ ?ೊರ Xೊರ ಪಂಚಭೂತಗಳ ?ೇJ=ೆ„ ಎಂದು
ಅಳ0ಕು ಭಯವN ಒಳ%ೆ, 2ಯದಂತ UೋವN;
ಬರುFೆUೆಂಬ Zನ[ ಛಲ, ನನ ೕಗ ಉದ ಬಲ,
Zನ[ H9ೕ2, ಒಲವN, ಛಲ ಎಂದೂ ಸುಾ…ಗುವN=ೆ ಇಲ;
#ಾXೆ Zೕನು ಬರುವ ಸಂuೆ #ಾವ P_Yನಲೂ ಇಲ?
#ಾXೆ #ಾವ ಸುಖದ ಸುಯು ನನ[Uೆಚ{Jಸು2ಲ?
ನನ[J*ನ ಪJ}ಯ ಸುತM ಸು2M ಸು2M ಹುಡು_ದ Uಾನು,
Zನ[ =ಾJಯ ಉದC ಕಣು ಪಹDೆಯZಟ, Uಾನು
Zನ[ ಸು*ನ ೊರತು cೇDೆಲ ಆಟ ಕಂೆ;
ZೕUೆದCರು Oಂ=ೆ ಬರcೇXಾ ರುವ kೕವ,
Z—©ತ ಪಥವ ೊDೆದು ಅಂತJmದಂRನ
cೆಳ_UೊಡUೆ ಓQ ನನ%ೆರFಾಗುFೆ„ ಏUೋ?
ಶ‡ನ>ೆಯ UೋವN, Uೋಡು ಹಬುG2=ೆ ಸುತM,
ಗುJತHg=ೆ ನನ[ ಬಳದ kೕವ, ಕಪNg ಕತMKೆ ಕ
ೋQ!ದತM,
ಎKೋ ZೕZPCದCDೆ ಅ, cೆಳಕು ಕುರುಹು ಇರು2ತುM.
ನಮ; hೇb%ೆ Zೕನು ತಡ pಾಡುವವಳಲ,

107

¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
Zನ[JವN ZUೊ[ದCDೆ ಈ Jೕ2 cಾರPರುವವಳಲ;
ಎKೋ ತHg=ೆ ಏUೋ, *ಶE ವ>ವ?ೆyಯ ಮeೆ>,
Xಾಯ$Xಾರಣದ XೊಂQ ಕQP=ೆ ಎKೋ,
Zeಾ$ರದ ನಡವXೆ ಸQ=ೆ ಇಂದು;
ZೕZನು[ ಬರುವವಳಲ, Uಾನು XಾಯುವNದು ಸಲ,
*™ಪM ಚಲUೆಯ ಮeೆ> UಾವN ಕೂಡುFೆFೆಂಬ
ದೂರ=ಾ]ೆಯ ೊತುM, ಎಲ *} ೕಟು,,
ಆತ; ೆDೆPಟು, Uಾ Zನ[ XಾಯುFೆನು ಮುಂ=ೆಂದೂ.

108

¦æAiÀÄ ZÉÊvÀæ vÀ¥À¹é¤

'ೕವದ ಹುಟು> 
ೊಸ kೕವದ ಹುಟು,
ಏUೊಂದು *Rತ9ˆ! 
ೊಸ kೕವನದ ಉಗಮ
ಎಂತಹ Zಸಗ$=ಾಟˆ!
ಆXಾಶದ ನmತ9ದಷು, ೆವಳ0ವ kೕವಗಂಟುಗಳ0
ಅಂತJm ತುಂಬ ತುಂL ಸEಚ©ಂದ ಾDಾಡುFಾಗ,
ಎKೋ ಏUೋ ಪ9ಕೃ2%ೆ ಾ_ ೊೆದು ಾವN ಒೆಯುFಾಗ,
Uೋಡು ಏನು Fೆ´Rತ9ವN, ೊಸತು kೕವದುಗಮವN!
ಒಂದು ! ದು ಎರಡು ಆ , ಎರಡು UಾಲುY ಮುಂ=ೆ ೋ ,
ಅಂಡ ಭೂ9ಣ =ೇಹ ಆ , Zk$ವPಂದ kೕವ ಆ , 
ೊಸತು kೕವ, ೊಸತು Kೋಕ, ೊಸ Hೕ%ೆಯ ಜನ;Fಾ ,
ನೆಯುವ ಈ ಸೃwx_9 ನಮ; Zಮ; ಮೂಲ, 5ಳXೆ.
?ೊUೆ[ ?ೊUೆ[ ?ೇJ=ಾಗ ಒಂದು ೇ%ೆ ಮೂQ ಬಂತು?
ಒಂದು ಒಂದು ?ೇJ=ಾಗ ಮೊMಂದು ೇ%ೆ ?ೇJ ಬಂತು?
ಒಂದು, ಲm Xೋb#ಾ , cೆೆದು ಮೆM ಒಂ=ೆ ಆ ,
ಎಂದ ೊಸತು kೕವ ತಂPತು ನಮ; ಹೆಯ ಧJ29%ೆ?
ಎಲ kೕವ ಹುಟು, ಒಂದು Zಸಗ$ದ ಆಕ!;ಕ,
ಸEಚ©ಂದ ೆವ ಹJಯುವ Zkೕ$ವ ಕಣದ ಆಕ!;ಕ,
ಮಣು Zೕರು ೇ%ೆ cೆDೆತು kೕವದುದಯFಾ◌ುೊ?
ಎಂದ ೇ%ೆ kೕವˆಂದು ಭೂ9ಣವನು[ ?ೇJೊ?
Z$ಪM ಪMರೂಪFಾಂತು,
! ದು, !Qದು Xೋb#ಾ ,
ಕೂQ ಒಂದು kೕವFಾ
ಅರಳ0ವNದು ಸೃwxಯು.
ಅಲೂ ಇಲ, ಇಲೂ ಇಲ, ಒಂ=ಾ=ಾಗ ಎಂದ ಬಂತು?
ವಸುMವನು[ dೕJ ೇ%ೆ _9 ಮೂಲFಾfತು?
ZFಾ$ತPಂದ ಬ9ಾ;ಂಡFೆದುC ಮೂQ ೕKೆ ಬಂದ Jೕ2,
ZFಾ$ತPಂದ ೊಸತು kೕವ 5ೆತು ಭೂ9ಣ ?ೇJೊ?

109

¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
kೕವ 5ೆತು Rಗುರುವ, kೕವ ಅ ಅರಳ0ವ,
ಪNಟ, ಪNಟ, ಎKೆ ಎಸಳ0, ರಂಗು, ಕಂಪN cೆDೆಯುವ
ಎಂತ ಾನ ಪ9_9, ಎಂತ ಶು92, Zಸಗ$ —ಸುM!
#ಾವ ಪ9uೆ ಎ Zಂತು, ೇ%ೆ Z=ೇ$—ಸುವN=ೊ?
ಸಮಯ —ಸುM, ಸರP —ಸುM, ಹದ dತ ಎಲ —ಸುM,
Xಾಣದಂತ Xೈ◌ು◌ಂದ cೇXಾದು=ೆಲ cೇXಾದ !ದT,
ಹೃದಯ ಬQತ, dದುಳ0 dQತ, ಒಂ=ೊಂದು ?ೇJ ಬಂದು
Xಾಣದಂತ, Xೇಳದಂತ ೊಸತು kೕವ ಬರುವNದು.
#ಾರವನು ಸೂತ9eಾರ,
kೕವ Xೊಡುವ 5ೕQ%ಾರ?
#ಾವ ರೂಪ ಪ9uೆ#ಾ
kೕವ ಯಂತ9 ನೆಸುವ?

110

¦æAiÀÄ ZÉÊvÀæ vÀ¥À¹é¤

4ವd ೆಳಕು
ದೂರ Kೋಕದ Pವ> cೆಳ_ನ
ಪNಂಜ ನ;ೆ )ೆ=ೆ,
ಕಣ ಕಚು{ವ ಕಪNg ಕತMKೆ 
ಲ ಲUೆ ಕರ =ೆ,
eೈಯ$ ಕುಂPದ ಹೃದಯ ಹಂದರ
kೕವ ತುಂPಲFಾ =ೆ,
%ಾ cೆನ[Uೆ[ೕJ ಾರುವ
ಹಷ$ ೖಮನFೇJ=ೆ,
ಎ Uೋೆದರ cೆಳಕು,
ಕಣ ಮುR{ದರ ತಳಕು,
ಕನಸು kೕವನFಾ =ೆ.
#ಾವ ಗೂಢ *ಶEXಾರಣ
Pವ> cೆಳ_%ೆ `ೆ9ೕರಣ?
#ಾವ ಮೂಲದ ಮುಕM `ಾ9ಣ
ತಂPೆಮ ೕ ತಜ‰ಾ9ಣ?
#ಾವ ದೂರದ KೋಕPಂದ,
#ಾವ XಾKಾXಾಶPಂದ
ಹಷ$ ೊೆ ೊನKಾ =ೆ,
cೆಳಕು ಮೆಯ ಸುJ!=ೆ?

111

¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï

ಹ
ಆXಾಶ=ೆತMರXೆ ೇಲುತM, ೕKೇರುತM
ಹ_Y ಾರು2M=ೆ, UೋQ=ೆಯ )ೆಲುFೆ? 
ೊಡಕು ಕಂದರ, cೆಟ,, Pಟ, ಭೂdಯ Lಟು,
Zೕಲ_ನ[ರ Kೋಕ, pಾ#ಾನಗJಯ ಕೆ%ೆ
ಹ_Y ಾರು2M=ೆ, UೋQ=ೆಯ )ೆಲುFೆ?
ಭೂಾಯ ೋಳ?ೆDೆ hಾರಬಂಧನ ಮDೆತು,
ಗೂQUೊಳ ನ ಪNಟ, 5†ೆ, ಮJಗಳ ಮDೆತು
ಹ_Y ಾರು2M=ೆ ದೂರ, ದೂರ, ಬಹುದೂರ,
ಕಂಡJಯದ ಕೆ%ೆ, ಕನಸು XೊನರುವವDೆ%ೆ,
ಹ_Y ಾರು2M=ೆ, UೋQ=ೆಯ )ೆಲುFೆ?
DೆXೆYಪNಕYದ ಬQತ, ದುQತ, ಕQತ ಹ_Y ಕಂQಲ,
PಕುYದಕYದ P ಲು Uೆ%ೆತ ಮು ಲ ಭು Kಾ ಲ, 
ಾರು2M=ೆ ಹ_Y, ೇ, ಾJ, ೕKೇJ,
ಹ_Y ಾರು2M=ೆ ದೂರ, ದೂರ, ಬಹುದೂರ,
ಹ_Y ಾರು2M=ೆ, UೋQ=ೆಯ )ೆಲುFೆ?

112

¦æAiÀÄ ZÉÊvÀæ vÀ¥À¹é¤

ಆ@ೆ
Zನ[ UೋಡcೇXೆನುFಾ?ೆ ೖಮನ ತುಂLZಂ2=ೆ Uೋಡು,
ZUಾ[?ೆ hಾವDೋಧನFಾ ಉXೆYೕJ Rಮು;2M=ೆ ಾಡು;
ಎ UೋQದರ, ಕಲುಮುಳ0… ಕ…ಗಂbಗರುವ,
ZೕUಾವ ಮDೆಯ ನನ%ಾ ತಡಪQಸುFೆ„ೕ ಏUೋ;
ನd;ಬGರಂತರ, ದೂರ, Uಾ*ಬGರJತವರಲ,
ನಮ; ಮಧ>ದ PಬGದJ ದುಭ$ರೆ UಾವN ಅೆದವರಲ;
#ಾವ P_Y%ೆ 2ರು ZೕZರುವ ಕೆ Uೋಡ ೇಳ0,
ಹೃದಯ ಬಯXೆಯ PಕುY ನಮಗು=ೊಂ=ೆ ಸpಾeಾನ,
ಕತMನ L2M„ಳ ಂದ ನಮ; ಕನ =ಾಹದ dಂಚು
ಅ=ೆKೋ ಸುಾMQ ಕೂೆ ಮು2Mಡು2Mರcೇಕು;
ನಮ; ಹೃದಯದ hಾವ=ೊತMಡದುಬGರದ eಾDೆ
ಎKೋ ನಮ;J*%ೆ dೕJ ಒಂ=ಾ ಹJಯು2Mರcೇಕು.
UಾUೆಷು, ನೆದರು Zನ[ ?ಾyನ ತಲ`ೆನು Rನ[,
Xಾಲ-ಸyಳಗಳ _ಷx ಬಂಧನದ XೈPಗಳ0 UಾವN;
ನನ[-Zನ[ ಬಂಧನದ ವಜ9ದುಂಗುರದ L OQತ
Xಾಲ-ಸyಳಗಳ dೕJ, hಾವ=ೋಕು#ಾ
ಅಶJೕರ ಸyರದ ಒಂ=ಾ ಸುವNದು ನಮ;;
XಾKಾಂತರ=ಾಳದ cೆ?ೆPರುವ ನಮ;ತನ
UೆಲdೕJ ೕKೆ=ಾCಗ ಕವKೊೆದು ಹರ*ೇXೆ?
ಅ%ೋಚರ ಬುಡದQಯ ೖಬಳ! ೊೆಯನುಭ*!
Xೊಂcೆ Dೆಂcೆ ತುಂಬ ?ಾರ ತುಂಬವ ಈ kೕವನ=ಾಟ;
ಅದೃಶ>, ಅಪJRತ ಸಂXೋKೆಗಳ ಪ9ಕೃ2#ಾಟ
ನನ[-Zನ[ ಬಂಧನದ *ಪನ[ *ಪ#ಾ$ಸ;
ಅಮೂKಾಗ9 ೖcೆ?ೆವ ಕಲgತರು UಾFೇXಾ ಲ?
#ಾವN=ೋ ಮDೆfಂದ ೕKೇರುವ Zನ[ ಕDೆ
ನನ[ hಾವಪNಚ©ವ XೆದJ ಾರKೆಳಸು2M=ೆ Uೋಡು;
cೆಂ_ ತಗುದ ಸುQಮದುC ಉ%ಾ9ಣದ ಾ%ೆ,
ಗುಡು !Qದು ಹLG ಉJಯು2M=ೆ ನನ[ ಹೃದಯ;
ನಮ; ಮೂಲ_Yದು UಾವN ನಮ; Uೋಡದ ೊರತು,

113

¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
ನಮ; *ƒನ[ ೖಬಳಸು ಕಣು ೆDೆಸದ ೊರತು,
ತೃHM, ಸುಖ ]ಾಂ2 ನಮ; ಬರcೇXೆಂದ?
hಾವDೋಧನ, ಾಡು, ರಕMಕಣಕಣ=ಾ?ೆ
ಅನವರತ ಹJಯKೆ cೇಕು Zನ[ UೋಡುವವDೆ%ೆ;
ಇUೆ[ಷು, Pನ, ವರುಷ ಈ *ರಹ=ಾಹದ cೇ%ೆ?
ಇUೆ[ಯವDೆ%ೆ ಬಯXೆeಾDೆ%ೆ ಕೃತಕ ಕಲYಟು,,
ಬಯಸುವ kೕವಗೆರಡXೆY ದುಭ$ರೆಯ cೇQ?

114

¦æAiÀÄ ZÉÊvÀæ vÀ¥À¹é¤

ನ.ೆ;
ಅವೆ=ೆಯ ೆDೆದು Xೈತುಂಬ OQ=ೆ, 
ೊರ ಸುJದ hಾವNಕ !O ೇನು 
ೖXೈ ತುಂL, ಹJದು ಹJದು ತಂPತು ಮತುM;
ಮ%ೆಯ =ೇಹ ಮತMಷು, Lೕ Xೊಟು,
ತುಂL=ೆ=ೆ ಮುಂPಟ,ಳ0 ೖಮDೆತು; 
ಾಮ9ದ ೖೕKೆ *ದು>­ ಅKೆಗಳ ಚಕ9
ಸು2M ಸು2M Xಾ!ತು XೆಂಪN, ಅವೆ=ೆಯ ೖpಾಟ:
ಕಣುಗಳ Ldಂಚು, ಮತುM OQಸುವ ?ೆೆತ
ಉXೆYೕJ ಮುಳ0 !ತು ನನ[ ?ೆyೖಯ$, eೈಯ$. 
ೖLR{ Xೊಟು,, pೌನ ಸಮ;2 dಂR,
ಅನುಷಂಗ=ಾ?ೆ ಮುಖತುಂಬ ೊತುM
ಹೂವN ಆಾEನ )ೆ, ಸುಖ 5Kೆ Xೊಟು,,
ಅತೃಪತ ಕಡನQ ಮೆM XಾPರುವಳ0 ನKೆ;
*ದು>ಲೆ ಹLG, Oತ ನಡುಕದ cೆವತು,
=ೇಹ=ಾಹ ಅಗಮ> hಾವ2ೕವ9ೆ cೆDೆತು,
ಮೆM ಮೆM ೆM Xೈತುಂಬ ತುಂL,
ನKೆಯUೇUೆಂದು ಕಂೆ, ಅನುಭ*! Xೊಂೆ.

115

¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï

ನಂಟು
Xಾಲ `ಾಾಳದ,
ದಪgಪದರುಗಳ PಬGದQಯ 
ೖಮDೆತು Zೕನು ಾಡು2MರುFೆ,
ನUೆ[=ೆಯ ತಂ2 dQಯು2MರುFೆ.
Zನ[ !O ಸಂ ೕತ Kಾತ> ಲಹJ
ಜಡXಾಲನQ ಮುQ dೕJ, ೕKೇJ,
ಕOೇನು, ಕೕರ Lಂದುಗಳ ತಂದು,
UೆನH!=ೆ Zನ[ ನನ[ನವರತ ನಂಟು.

116

¦æAiÀÄ ZÉÊvÀæ vÀ¥À¹é¤

+ೆನುY
ZUೆ[ನುg ನUೆ[ೕ=ೆ LJ=ಾ>ಂಗ,
ಕೕರು ಮೆಯಂ%ೆ ಸುJ=ಾ>ಂಗ,
XಾKಾನ, KೋXಾನ ಮDೆFಾಂಗ;
UೆZgನ ಉJ#ಾ%ೆ ನನ[ನು[ Lಟು,
ಬೂಾಯ ಎ=ೆ#ಾಗ Zೕ ?ೇ„ೕ$=ೆ;
%ಾೕ ನನ[ ಸುFಾ>ಸUೆ#ಾ
ನUೆ>=ೆಯೂFೆ, ZೕUೆ>ೕಂ%ೆ ಓ=ೆ?
ZೕUೋದ ೕKೆ ಕುರುಾ=ೆ Uಾನು,
ಬೊMೕಯುM kೕFಾದ !f ಅKೆ‰ೕನು; 
ೊೆ◌ುಲC ಅಕ>ಂೆ UಾUೊಂb#ಾ=ೆ,
Zನ[ !f Uೆನg Pನನೂಕು2ರುFೆ;
Zನ[ Pನದ, ಅUಾ[ದ ಅಗುಳ
ತು`ಾgದ ಊ†ಾದ ರುRfತುM, Rನ[,
ಈಗ ತುಪgವ| cಾ>ಡ, ಅUಾ[ನು cಾ>ಡ,
Zನ[ UೆUೊgಂ=ೆ ನನ[ ಉ!Dಾಟ, Rನ[.
ZUೊ[ಂ=ೊಂದು pಾತ[ ಮುತು>ರುಳ02ತುM,
ZUೊ[ಂ=ೊಂದು ಕ
ೋಟ ಜು;Zಸು2ತುM,
Zನ[ ೖಮು†ೆCª, ನರUಾQ ಕು=ಾ>Q
ಸಂೋಸ ೖಯ ಒೆ#ಾಗು2MತುM;
ಈ ಬಡವ[ ಒಡUಾಟ ಕು#ಾM Zನ%ೆ?
ರಸ*ಲC ನZ‰ೕವ ಕಸFಾM Zನ%ೆ?
ನಂಗಂತೂ ZೕZಲC ಸಂೋಸ ಸೂನ>,
ಈ ಪ†ಾ[ನೂ ಸೂನ>, =ೇವ|9ನೂ ಸೂನ>
ZUೊ[ಂPೕ%ೆ ಸಂೋಸ ಎKಾನೂ ಓಯುM,
ಮUಾrDೆ ನಕುY ವಸ$ ವಸ$ ಆಯುM.
ಕನ[ ಕ†ೊYಂಡ ಕತMKೆ ಕಪNg
ಕZ[ೕDಾ ಕನು[ ಉXೆµೆ,
ZUೊ[ಡUಾಟ=ಾ%ೆ =ೇವ9ನ[ ಕಂೆ,

117

¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
Zನ[ನುb,!ದ =ೇವ9 ೖ ಆೊYಂೆ;
%ಾೕ ಮನ[ಲು ಸಂೋಸ ಕಂೆ,
ಸಂೋಸ cಾKೆಂದು ಎ=ೆಯುLG Xೊಂೆ:
ಆ Uೆನುg ಸರಸ2 ಈUೆ ಆQ=ಾ>ಂಗ,
Xೋ Kೆ XೊರKೊQ ಕೂ ೕ=ಾ>ಂಗ,
ಮ%ೆ ಊವN ಅರೕ=ಾ>ಂಗ.

118

¦æAiÀÄ ZÉÊvÀæ vÀ¥À¹é¤

ಅನನd nಾವ
Zೕನು ನUೊ[ಳ ನ )ೈತನ> ನಂ=ಾPೕಪ,
ಮನ=ಾಳದ UೆKೆ!ದ hಾವDಾಗ ಪ92ೕಕ,
ಭಯ ಭ_M dQಯುವ ಾದ$ಪ|ೆ;
Zೕನು ನUೊ[ಳ ನ ಆ]ೆ‡ೕತMರಗಳ ಪNಂಜ,
kೕವನ#ಾನದ ಉದC =ಾJೋರುವ ಪಂಜು,
ಮುನ[ೆ ?ಾಧUೆಯ Xೊಟ,XೊUೆಯ ಲm.
Zನ[ ಬಯ Uಾನು %ಾಯ ೇಲುFೆನು,
ZUೆ[-Uಾೆಯ ಮDೆತು ZUೊ[ಳ%ೆ cೆDೆಯುFೆನು,
Zನ[ ಬಯ Uಾನು ಅನನ>hಾವXೆYೕJ
ಅ=ೆEೖತDಾಗP Zನ[ ನUಾ[ತ;ದ ತುಂL
ಅನವರತ Zನ[ ೊೆ cಾಳಪಥ ನೆಯುFೆನು.

119

¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï

3ಾd# ತY<ೇನು?
ಬ2ೕ$Zಂತ ಒDೊ†ೋ=ೊವN
ಮೆ>ೕXೆ Zೕನು ಅತ9 ಬ$ಲ?
ಬ2$ ZೕUೆಂತ XಾದುXಾದು ZUಾ4
ಅKಾEರು ವಸ$ ಓೋದುವಲ.
cಾ> ಲು b%ೆ ಸಸ$ರUೆ ಬಂದು
)ೆಲEZೕUೆಂದು ನ%ಾ>Q=ೆC;
Uಾನಚ{Jfಂದ UಾR Zಂಾಗ
ZೕUೇ ನನ[ವUೆಂದು ಕನ[ಲಂP=ೆC.
Zನ[ Uೆನg cಾ>ಳ0 cೇcೇಕೂಂತ
UಾUೆಸು, ಆ?ೆ ಪb,=ೆC %ೊತM?
ಬ2ೕ$Zೕಂತ ಒDೊ†ೋ=ೊವN
ಕUಾYUಾದ ಊJ%ೆ ಏXೋ Lb,?
ಬೇ$Uೆಂದವಲು ಬಂ=ೇ ಬಾ$Kೆಂದು
ವಸ$ ವಸ$ Zನ%ಾ> ಅಗಲು Dಾ29 Xಾ=ೆ,
ಉರುಟು ಪಪ$ಂಚದ ಎKೋದರೂ Zೕನು
ನನ[ತ9 ಬ2ೕ$ಂದು ಕZ[ಟು, ಕೂೆ.
=ಾ>J ತHgೕೇನು, ನನ;ರೆ ಏನು?
ಈ ಮನr cಾ>ೆಂದು ದೂDೋ=ೆ ಏನು?
Zನ[ ಪDಾ9ಣ ಇಟ, ನನ42 ಏನು?
ಎಲ ಸೂನ> XಾUೆµೆ ZೕZಲC Kೋಕ.

120

¦æAiÀÄ ZÉÊvÀæ vÀ¥À¹é¤

ಬರುವಳe
ದೂರ ದೂರ Pಗಂತ=ಾ)ೆ,
ದೂರದ ಮೂಡಣ 5ೕಡಗಾ)ೆ
ಬಣಬಣದ ಕುದುರಯUೇJ,
ಕಲgUೆ ಕನ!ನ ಏಯUೇJ,
`ಾ9ಕMನ ಪ9ಜEಲ )ೇತನ Dಾ—,
`ಾ9ಂಜಲ `ೆ9ೕಮದ `ಾ9ಗ9 Xಾ—
ಸುತMಲ ಕತMಲ LತMರದ
Xಾತರ ಆತುರ ಆ]ೆಯ)ೆ
ಬರುವಳ0, ಬರುವಳ0 cೇಗUೆ ಬರುವಳ0,
ಕತMಲ Uೆ2Mಯ ಟು,ತ ಬರುವಳ0
ವತ$ಲ Xಾಲದ ಪ|ತ$ ಭ9ಮಣ
ಹ2Mರ ತಂP=ೆ, ಆತುರ, ಗಮನ;
Xಾಲನ XೋಶವN ಕವತ ಗ9ಹಣ
ಕರಗುತ ತಂP=ೆ Uೋ*ನ ಶಮನ.

121

¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï

ಎತ?ರ
ZUೆ[ತMರ Zನ ದCDೆ ಅವJವರ ಭಯ Zನ%ೇXೆ?
ZUೆ[ತMರFೇರುವವ ಮೊMಬGZರKಾರ;
5ಣXಾKೆತMರ Zಂತು ಹಂ ಸುವವರ ಹಂ%ೇXೆ?

ೆ2M Zನ[ ಕೆ UೋಡುವವನರKಾರ.
Uೆಲ dೕJ ತKೆ2M ZೕKಾXಾಶXೆ ZಂತವUೆ,
?ಾ*ರ ವಣ$ ಸEಪ[ಗಳ ಮು ನ ಕಂಡವUೆ,
Zನ[ `ಾದತಳದ cೆೆPರುವ *ಷವತು$ಲಗಳ
ಕಂಡು ZೕUೇ_ಂತು ಭಯ ƒೕ2 %ೊಂQರುFೆ?
Xಾನ ಸುತM ಕb, ಹುತM HೕQಸುವ ಬ…ಗಳ0
Zನ[ ೆೆ‰ OQತXೆY cಾಧಕ ತಂ=ೊಡುವFೆ?
Zನ[ ಸುತM ಹLGರುವ *ಷ ಮು…ನ ಗಂ†ೆಗಳ0
Xಾಲನು[ ಕQ=ಾಗ ನಂೇರುವ ಭಯFೆ?
ಭಯcೇಡ, ನಯcೇಡ, ಸdೕಕರಣ cೇಡFೆ cೇಡ,
ZUೆ[ತMರXೆ ಕಟು, ಮುನ[Qfಟು, ೋಗು,
ತKೆ ಬ 4, UೆಲUೋQ, Xಾಟು, Xೆಡcೇಡ,
?ಾಗುವ =ಾJ ದೂರ*=ೆ, ZಷುxರPಂದ ೋಗು.
ZೕZಂತ Uೆಲದ ಹುb,ರುವ =ೊಡ XಾರಣXೆ
ಅವJವDೆಲ Zನ[ ಸpಾನDಾಗುವNದುಂ†ೆ?
Zನ[ Xಾಲು ಮುb, ಚುR{ ಸುತMಮುತM ಹLGರುವNದXೆ
ಸಣ ಡ kೕ*ಗಳ0 ZUೆ[ತMರFೇರುವNದುಂ†ೆ?
ಅವರ=ೊಂದು ಸಣ Dಾಜ>, Zನ[=ೊಂದು ?ಾpಾ9ಜ>, 
ೋXೆ%ೆ dೕJದುPೕ *ƒನ[ Kೋಕಗಳ0;
ZೕUೇJರುವ ಎತMರದ ಸತE*=ೆ, ಸತ>*=ೆ,
ಕುಳ…J%ೇನು %ೊತುM ZUೆ[ತMರ=ಾ=ೌಲತುM?
Uೆಲದ Xಾಟು,, ಮು ನ ತKೆ◌ುಟು,
ಮುಳ0…cೇ ಕಲು%ೆಲುಗಳ b, Zಂತು Lಡು;
ಆXಾಶ=ೆತMರದ ?ಾಧUೆಯಯತ[ದ

122

¦æAiÀÄ ZÉÊvÀæ vÀ¥À¹é¤
ಸಣಪNಟ, LಕYಟು,ಗಳ ಸಂಪ|ಣ$ ಮDೆತು Lಡು.
Zನ[ `ಾದದQಯ ಕುಳ…ರ Kೋಕ ನಡುಗcೇಕು,
ZೕZಟ, ಹೆ‰ಯ ZUೆ[ತMರ*ರcೇಕು;
ZUೆ[ತMರದ Zಂತು pಾಗ$XೆY ಪರ=ಾಡPರು,
Zೕನೆವ P_Yನ =ಾJ ಮೂQ ಬರು2Mರcೇಕು.

123

¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï

gೕ)ೇೆ?
UಾವN ಸpಾಜದ Zಲ$ಜ‰ ಶುನಕಗಳ0,
UಾಯಕDೆಂದು Zರೂಪ ೊರQಸುವ ನJZರಂಕು—ಗಳ
ಮUೆcಾ ಲು Xಾಯುವ, ಕDೆದDೆ cಾಲLೕಸುತ ಬರುವ
kೕವವUೆ Xೊಡುವ Zkೕ$ವ ಶುನಕಗಳ0,
Pನ*Q ಹ!ವಟು,, XೊUೆ%ೆ Dೊb,ತುಂಡನು Xೊಟು,,
ಗೂಟXೆY ಸ=ಾ ಕb,ಟು, ನಮ; nDೆಯುವ =ೊDೆ%ೆ
ಕೃತ± hಾರP ಬ 4 UೆಲXೆY ಮೂಗನು 2ಕುYವ
UಾವN ಪ9ಾಪ9ಭುತEದ Zಗ$2ಕ ಶುನಕಗಳ0.
=ೊ
ೆ OQದDೆ ಕಣಮುR{ ಮುಂ=ೆ ನೆಯುವNದು,
ಮಣು ಮು_Yದವರ Oಂ=ೆLದುC cೊಗಳ0ವNದು
ನಮ; ನಮ9 ಾಯpಾನ, kೕವನದ eೆ>ೕಯ, eಾ>ನ; 
ೊಟು, ತುಂLದ ಧೂ %ೋRೕಲಗಳ0 UಾವN,
KೋJ ೇJದ ಜಡಮರಳ0 Dಾ—,
ZDಾXಾರ, Zಗು$ಣ, ZDಾಳ, ZJಂP9ಯ ನಪNಂಸಕರು; 
ೕKೇರದ, ಭೂd ಯದ ತೃಪM 29ಶಂಕುಗಳ0,
cೆಳಕು Xೊಡದ, cೆಳಕ Xಾಣದ ಬೂPcೇಾಳಗಳ0.
ನಮ; ಕಂಡವರಲ UಾವN, ಕಣು Lb,ವರಲ,
ಮನLR{, ಸEಂ2Xೆಯ ಅಥ$ ಅJತವರಲ,
ಸpಾಜದ !œಂ ನ _ೕ%ೆ Xೈ#ಾQಸುವ ನಮ%ೆ
ಯಂತ9 ಚಲUೆ%ೆ dೕJ )ೈತನ> ಬರcೇXೆಂದ?
_ೕರಲು ಧ¶Zಯನು dೕJ ಾಡು ೊರಡcೇXೆಂದ?
ಬದ!ಟ, PಕY XೈLೕ! ಚಸುFೆವN,
ಪ|ವ$, ಪ—{ಮ, ದ™
ೋತMರದ ಪJFೆ ನಮ ಲ,
Xಾb,=ೆC PಕುY, ಕಟ,=ೆC XೊUೆಯ ಸತ>.
ಭೂತXಾಲದ ಭೂತ, ಭ*ಷ>2Mನ ƒೕ2ಗಳ0 ನಮ ಲ,
ಮುR{ರುವ ಪಂ)ೇಂP9ಯP Fಾೆ$ ತಲಪNವNPಲ;
ಕತMKೆಯ ಕೂಪದ ಕರ , ಕತMಲKೊಂ=ಾ
XಾಲಾಳXೆ ಮುನ[Q◌ುಡುವ Z]ಾಟರು UಾವN,

124

¦æAiÀÄ ZÉÊvÀæ vÀ¥À¹é¤
kೕವಚ©ವಗಳ0, ZೕDೊಳ%ೆ cಾ2ರುವ ಸೂyಲ ಶವಗಳ0;
ಬDೇ hಾರ, ಊPದ %ಾತ9, cೆಟ,=ಾXಾರ,
UೆಲಕುYರುದDೆ ಒೆದು ಹರಡುವNದು ದುಗ$ಂಧದ Dಾ—,
hಾವhಾವUೆಯ %ಾಗುೆ…ಗೆ ೆದ ಪಚ©ಲ `ಾR.
*ಶE*ಕಸನ #ಾನ Xಾರಣ-?ಾಧನ UಾವN:
Pವ> ಪಯಣದ ಪNಣ> )ೈತನ> UಾವN;
ನಮ; ಗ2, ಈ Jೕ2, ಇUೆ[ಯ ಪಯಣ?
*Xಾಸ ನ~ೆ%ೆ #ಾ_ೕ *ಸ;ಯದ *Dಾಮ?
ದೂರ ಪಯಣದ ಮeೆ> ದವನು[ ಕೆದು
ಮರು?ೊIೕಟ%ೊಂಡು *ಕಸನ ಮೆM ಮPಸcೇಕು;
UಾವN, ಸpಾಜದ Zಲ$ಜ‰ ಶುನಕಗಳ0
ಮ2 ಮ:ತ ರಸpಾನವDಾ ಮೂಡು2Mರcೇಕು.

125

¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï

ನ/ೆದು ಬಂದ 3ಾ#
Z5;ಡUೆ ೋDಾಟXೆYಂದು ಬಂದವರಲ UಾವN,
Z5;ಡUೆ Xಾ=ಾQ %ೆಲುವ ಬಯXೆ ಮೂQದವರಲ;
ನಮ; ?ಾyHಸKೆಂದು Zಮ; ಭೂd !ೕ ಕ9dಸುವNPಲ,
cೇರುಗಳ _ತುM Xಾ9ಂ2_Q ಾJಸುವ Xೆಂಡಗಳಲ,
ಆXಾಶXೆ ಹLG Zಬ$ಲರ ೊರದಬುGವ Fಾಂ¦ೆ ಕಂಡವರಲ;
cಾನ ಸುಯ !_Y ೇ%ೋ ಬಂP ?ೇJ=ೆವN.
ಆಸDೆ cೆಂಬಲವ ಬಯ! cಾ ಲ Zಂ2ೆವN;
ಸEಲg ನಮಗೂ ಸyಳವ XೊQ, Zಮ; ?ೆ[ೕಹ ಸಹXಾರ XೊQ,
ಭಯ ಮುಜುಗರ dೕJ LQ, ಸgeೆ$ ಮತrರ ಮDೆತು LQ,
XೆಲವN Pನಗಳ ನಮ9 Uೆಂಟರನು[ ಸಹUೆfಂದ ನೆ!XೊQ.
Zಮ%ೆ UಾವN Fೆ´Jಯಲ, ನಮ%ೆ ZೕವN Fೈ Jಯಲ,
ಬದು_Uೆದುರು ಶಸiಧJ! ಗುDಾ OQದವDೆಲರು;
=ೆEೕಶXೇಶ ನಮ%ೆ cೇಡ, ನ5;ಳ%ೆ ಮನ?ಾMಪ cೇಡ,
ಬಂದದನು[ *ನಯPಂದ ಹಂRXೊಂಡು ಬದುಕುವ;
ನಮ; ಾP ದೂರ*=ೆ, Zಮ; ಾP ಸುತುM ಬಳಕ=ೆ,
ನಮ;=ಾJ, Zಮ;=ಾJ =ಾb %ೋೆ#ಾಗದು,
=ೇವJಟ, Kೋಕ*ದು ನಮ%ೆ Zಮ%ೆ *]ಾಲ*=ೆ, 
ೆೆ‰%ೊಂದು ಾಗXೊಟು, ಘನೆfಂದ ಸJದು Zಂತು
ನಮ; Zಮ; ?ೆ[ೕಹಬಂಧXೊYಂದು ಭದ9 ಬುUಾPfಟು,
ಬದು_Uೆದುರು ಕದನದ Z5;ಡUೆ ಕೂQ ೋDಾಡ LQ.
ZೕFಾDೆಂಬ ಸರಸ ವರ?ೆ ಕುತೂಹಲವN ನಮ;ಲ,
cೇರು Xಾಂಡ %ೆಲುಗಳ Fೈ]ಾಲ>ವರಸುವ ರೂ¯fಲ,
Uೆಲ Xೆದ_ cೇಾಳ ಭೂತ ೊರತರುವ ಪರ`ಾಟ*ಲ;
ಅಂತDಾಳ ಸುಕನ ತKೆಯ ಮDೆ! ನೆFೆವN,
ನಮ;=ಾJ %ೊಡFೆ Lಟು, Oಂದು ಮುಂದು UೋೆವN;
%ೋೆಗಳ Xೆಡ* Lಟು, ನಮ; =ಾJ Lಟು,LQ,
ನಮ; ಬಯಲು ತುಂಬ ನಮ%ೆ ಮನ?ಾDೆ ನೆ=ಾಡLQ,
Zಮ; ಜನರ Lಟು, ZೕವN ƒನ[ರುRಯ ಶುRಯ ಕತು
ಎಲ ಜನ ವಗ$ದ cೆ?ೆದು cೆೆದು ZJ,

126

¦æAiÀÄ ZÉÊvÀæ vÀ¥À¹é¤
ನಮ;-Zಮ; ದEಂದE ಮDೆತು *ಶEpಾನವDಾ J.
Zಮ; ಹೃಸEದೃwxಯ ನಮ; ಬ%ೆ%ೆ ƒೕ2ೕXೆ? 
ೌನ[ತ> ಬುPT ಬ%ೆ%ೆ Zಮ; P ಲು =ೆEೕಶFೇXೆ?
ನ*ಲು ಕಂಡ Xೋಗ%ೆ #ಾXೆ Xೇಶ ಮತrರ? 
ೆcೆGರಳ OQತPಂದ ಮೂಗು=ಾರ OQಯಬಲ
ನಮ%ೆ *ನಯ ?ೆ[ೕಹ ೊರತು Z5;ಡUೆ ೋDಾಟ*ಲ;
ನಮ; Zಮ; ಪNಣ>Pಂದ Zಮ; ಮeೆ> ಬಂ=ೆವN,
ಮ2 ಮ2 ಮಥನPಂದ, ಹೃದಯ ಹೃದಯ cೆಸು%ೆfಂದ
ನವನ*ೕನ ಸೃwxfಂದ ಸುಖದ ವೃwx ಸುJಸುವ;
ದೃwx ದೂರ ಗುJಯಟು, ಬಹಳ ದೂರ ಕ9dಸcೇಕು,
ಸಣಪNಟ, ಕಲಹPಂದ ನಮ; ಗಮನ ತೆಯcೇQ.

127

¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï 

ಾಲು <ೆ ೆ43ೆ
=ಾJಯಗಲ*=ೆ, cಾ ಲು ೆDೆP=ೆ,
ಆತುರP ?ಾEಗತXೆ XಾPರುFೆ Uಾನು;
ಬರುವವDೆಲ ಬZ[ ಮುಜುಗರಗಳ ಮDೆತು,
ಗು
ಾವಗುಣ ಾ2ಯಂತಸುM ಮDೆತು,
hೇದ hಾವಗಲದ ಪDಾಥ$ದ ಮUೆ%ೆ;
XೈXಾಲು LQ! ಬZ[, ಕಣುಗಳ ಮುR{ ಬZ[,
ಹೃದಯ pಾತ9 LR{ ಬZ[ Zಮ;=ೇ ಮUೆ%ೆ. 
ೆೆ‰◌ುಟ, Oತ ಸಂ ೕತ Xೇಳ0*J,
ಕಟ,Kೆಲ ಮುಂಾUೆ _ರಣ Xಾಣು*J,
?ಾ*ರ ಹೂವN ?ಾEದಗಳ, ಕಂಡJಯದ ತZ ಬಣಗಳ
ಎ=ೆಯ ಧJ!ರುವ ಕನ!ನರಮUೆ%ೆ ಬZ[,
uಾZ FೈDಾ ಯ ]ಾಶEತ ರಸhಾವ ಸಂಗಮXೆ ಬZ[.
ಇ ಮಟ, ಮeಾ>ಹ[ದ cೇಸು%ೆ ಪ9ಖರೆfಲ,
ಎೆKೆಗಳ cಾQಸುವ ದಟ, L!ಲುಗಲ,
pಾಘ pಾಸದ —ೕತಲ pಾನ ಹವpಾನ*ಲ;
cೆಚ{Uೆಯ Oತ ಸಂಬಂಧದ ರಂ%ೇJದ ೖಮನದ
?ಾEಗ2ಸKೆಂ=ೆ Zಂ2ರುFೆ ಪJFಾರ ಜನ ಸOತ;
Xೈ OQದು ಗಭ$ಗುQ%ೊಯುC ಹಚು{Fೆನು Pೕಪ,
ಹೃದಯ HೕಠವZ[ಟು, ಕೂQ! pಾಡುFೆನು ಪ|ೆ.
ಭೂಸ ತುಂLದ cೆದರು%ೊಂcೆಗ ?ೆ†ೆಯುವರು, 
ೊಸ kೕವ, ೊಸ ಸತEದ Lೕ ಸುಾMಡುವರು,
pಾತು pಾತ ಮ2 ಮಥನದ ಭತ$Uೆ ೋರುವರು,
ಮೆ ೊತುMZಂತ 5ೕಡಗಳ ಗುಡುಗು ಘಜ$Uೆಯಂೆ,
ಕಡಲ ತQ ೊೆವ ೆDೆಯಬGರದ hೋಗ$Dೆತದಂೆ,
ZೕKಾXಾಶXೆ Uೆ%ೆದು ಾDೆಗಳ _ತುM ಕೂQಟು, 
ೊಸ Kೋಕ, ೊ?ಾXಾಶ, ೊಸ ಸೃwxಯವತJಸುವರು. 
ೆೆ‰ ೆೆ‰%ೆf ಕದcಾ ಲುಗಳ %ೊಡFೆfಲ,

128

¦æAiÀÄ ZÉÊvÀæ vÀ¥À¹é¤
Zೕ2 Zಯಮದ ದುಷ, ಬKೆ ಪಂಜರಗಲ;
ಹೃದಯ *P!=ೆ =ಾJ, ಸಂFೇದUೆ cೆಳಕು,
Oತ ಕಲgUೆಯ ಸು ಕ%ೆ PಗಂತFೆ ಇ2d2; 
ೊಸ%ಾ, ೊಸ ಅಥ$, ೊಸ ೊಸ ರಸ hಾೆ
ಪ9Fಾಹ=ೋಪP ಹJದು UೆKೆತKೆ ತುಂLರುವ ಮUೆಯ
ಒಳ ಬಂದವರಲ Oತವರು, UೆKೆ ZಂತವDೆಲ ಪ9ಭುಗಳ0.
ಕವಚಗಳ ಕವR ಬZ[, ಇದುC=ೆಲ ೆDೆದು ಬZ[,
ನಮ; Zಮ; ೆDೆಯ ೆDೆದು ಹೃದಯ ಹೃದಯ ಮುb, ಬZ[, 
ೇಗೂ ಬZ[, ಬಂ=ೆ ಬZ[, ಹೃದಯ ಗುQ%ೆ ಬಂ=ೆ ಬZ[,
ನಂ=ಾ Pೕಪ cೆಳಕು ೊತುM ಬಯXೆ Dಾ29 2ೕQ ಬZ[,
ನು 4 ಬZ[, ಹJದು ಬZ[, ಮUೆಯ ತುಂಬ ತುಂL ಬZ[,
ಮನಸು ಮನಸು cೆಸು%ೆ#ಾ , =ೇಹXಾದ KೋಹFಾ
dಶ9Kೋಹ ಮೂQ ಬರಲು ಕುPದು ಮUೆ%ೆ ನು 4 ಬZ[.
ಮUೆಯ 5ೕಹ ಇರದ ೊರತು ೇ%ೆ ಾUೆ ಬರು*J,
ಅಗಲ =ಾJ, ೆDೆದ =ಾEರ ಮೂಗು=ಾರFಾಗದು;
ಒಳ%ೆ cೆಳಕು cೆಚ{ hಾವ ƒ2M LR{ Xಾಣದು,
ಆತ$ ಕDೆಯ ಅಥ$ ಮDೆತು cೇDೆ =ಾJ OQ*J;
ಗಭ$ಗುQಯ ಹೃದಯHೕಠ*ನೂ[ Xಾದು Zಂ2=ೆ,
ಕತMಲ ಪ|ೆ%ಾ Xಾದು Xಾದು ?ಾXಾ =ೆ.

129

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful