Hamlet malma. Giorgio.

de Santillana, Hertha von Dechend 1/3 ESSZÉ, MELY VIZSGÁLJA AZ EMBERI TUDÁS EREDETÉT ÉS MÍTOSZOK RÉVÉN TÖRTÉNŐ ÁTADÁSÁT Előszó Bevezető Az Edda I. Fejezet II. FEJEZET III. FEJEZET IV. FEJEZET INTERMEZZO V. FEJEZET VI. FEJEZET VII. FEJEZET VIII. FEJEZET IX. FEJEZET X. FEJEZET XI. FEJEZET XII. FEJEZET XIII. FEJEZET XIV. FEJEZET XV. FEJEZET XVI. FEJEZET XVII. FEJEZET XVIII. FEJEZET XIX. FEJEZET XX. FEJEZET XXI. FEJEZET XXII. FEJEZET XXIII. FEJEZET UTÓSZÓ Mit őröl Hamlet malma? Előszó Lévén az idősebb, bár a feladatra talán kevésbé méltó szerző, én kezdem az elbeszélést. Sok éve keresem a mítosz és tudomány találkozási pontjait. Már régóta világos volt előttem, hogy a tudomány maga is mélyen gyökerezik egy bizonyos mítoszban, mégpedig az invariancia mítoszában. A görögök már a Kr. e. VII. században az "Egy és a Sok problémájaként" jellemezték azt a tárgyat, melyre legelső bölcselőik töprengése irányult; hol a természet szertelen változatosságában találták meg a magyarázatot arra, hogyan vezethető le a Sok az Egyből, hol úgy, jelent meg előttük a Sok, mint lényegtelen variációk sorozata az Egy témájára. A kiismerhetetlen Hérakleitosz kétértelmű mondásai csupán csillámló paradoxonokkal szemléltetik, milyen tünékenyek az örökösen folyó és változó "dolgok", amint kiszakadtak az egység központi fogalmából. Anaximandrosz pedig ugyanilyen homályosan nyilatkoztatta ki, hogy a dolgok születésének és pusztulásának oka az, hogy az idő rendjében igazságtalanok egymással szemben; "és ez így illő", tette hozzá, ugyanis valóban örökre bűnhődniük kell kölcsönös igazságtalanságuk miatt. Ez elég is volt ahhoz, hogy ő legyen a fizikai tudományok elismert atyja, hiszen a hangsúly ezáltal a valódi "Sokra" helyeződött át. De bizonyos értelemben ez már igazi tudomány volt. 1

Nem sokkal ezután hangzott el Pitagorasz nem kevésbé homályos tanítása arról, hogy "a dolgok számok". Így született meg a matematika - az a tudomány, melynek eredete mindmáig kérdéses. Bertrand Russellnek nagyon idős korában kellett beismernie: "Meg akartam tudni, mitől ragyognak a csillagok. Megpróbáltam felfogni a pitagoraszi erőt, melynek révén a szám uralkodik a folyamatos változás fölött. Egy keveset elértem ebből, de nem sokat. " Az általa adott válaszok - nagy jelentőségű válaszok -a logikai áttekinthetőségnek, de nem a tulajdonképpeni filozófiának a jellegére vonatkoznak. A szám problémája továbbra is nyugtalanít bennünket - olyannyira, hogy ebből nőtt ki az egész metafizika. Később történészként folytattam vizsgálódásaimat a tudomány eredetét illetően egészen a görögség előtti kezdetekig, meg arra vonatkozóan is, hogyan nőtt ki belőle a filozófia - hogy tovább növelje zavarunkat. Mindezt The Origins of Scientific Thought címen egy kis terjedelmű könyvben foglaltam össze. A tudománynak és filozófiának ugyanis egy a forrása, és nyilvánvalóan ugyanannak a mítosznak a gyermekei. (1) Több írásomban folytattam e vizsgálódásokat "tudományos racionalizmus" cím alatt azt kimutatandó, hogy a fejlődés egész menetében a "Lét Tükre" mindig az igazi tudomány tárgya, s ez a metafora is az Egyre vezetné vissza a Sokat. Ma már sok mindent tudunk világosan megkülönböztetni, és véglegesen leválasztottak a tudományt a filozófiáról, de az alapkérdés most is az örök invariancia régi mítoszacsak még halványabban és tünékenyebben megfogalmazva -, mögötte pedig az eljárások és technikák sokasága, melyek megváltoztatták a világ arculatát és szörnyű kérdéseket vetettek föl. Viszont egyetlen filozófiai kérdést sem válaszoltak meg, ellen tétben a régi mítoszokkal. Ha meggondoljuk, még tegnap is a Csillagászati Mítosz korszakában éltünk. A ptolemaioszi Almagest gondosan megtervezett merev építménye nem más, mint a platóni teológia kirakata, komoly tudománynak álcázva. Az égitestek "ciklusokban és epiciklusokban, egymásba ágyazódó körpályákon" végzik titokzatos mozgásukat isteni rendelésre, mely szerint az egyre bonyolultabb körmozgásokkal az egész világegyetem megmagyarázható. Maga Newton pedig - miután ezt így szépen elmagyarázta -a körpályákat egyszerűen behelyettesítette a jobban érthető nehézkedési erővel, melyre "nem kívánt hipotéziseket fölállítani". Isten keze továbbra is a fő mozgató erő: érvényben maradt Isten akarata és az isteni matematika, mely az arisztotelészi Elsődleges Mozgatót váltja föl. És tagadhatjuk-e, hogy az einsteini téridő nem más, mint tiszta matematikai mítosz, amit végül ő nyíltan is elismert? Itt tartottam, valahol a tudomány és mítosz között tévelyegve, amikor egy frankfurti tanácskozáson 1959-ben megismerkedtem dr. von Dechenddel, a nagy Frobenius egyik késői tanítványával; én is ismertem a mestert, s együtt idéztük föl kedvenc mondását: "Mi a fenét törődjek ostoba tegnapi nézeteimmel? " Kezdettől fogva barátok lettünk. Ő akkor a Tudománytörténeti Tanszéken oktatott, de már elkezdte magányos útját a szellemi néprajz területén. Nyugat-Afrikából indult ki, a "Főnök" nyomdokain haladva, melyeket éppen akkoriban tárt föl újra néhai Marcel Griaule, a kiváló Francia etnológus. Neki is volt egy olyan érzése, hogy a mítosz lényege inkább valahol Platónnál keresendő, mintsem a lélektanban, de akkor még nem volt semmi támpontja. Megismerkedésünk idejére figyelme már Polinézia felé fordult, és hamarosan kincset talált. Több szigeten vizsgálta a régészeti maradványokat, s váratlanul egy támpontra akadt. Két apró sziget térképét vizsgálgatta- légypiszkok a Csendes-óceán vizén - amikor eljött a kegyelem pillanata. Rádöbbent, hogy a maraik, azaz kultikus helyek különös sűrűsödése csakis egyféleképp magyarázható: ezek -és csak ezek! - pontosan két égi koordináta, a Ráktérítő és a Baktérítő mentén települtek. Most Dechend veszi föl az elbeszélés fonalát: "Az uralkodó vélemények puszta tagadásából kiindulva aligha jutunk értelmes fölismerésekre legalábbis általában ezt gondoljuk. Nos, az én kiindulópontom sem ez volt, bár nem tagadhatom, 2

hogy időnként ösztönző hatással volt rám egyre fokozódó dühöm a (kiábrándító fordításokra alapozott) jelenleg elfogadott értelmezésekkel szemben. Valójában semmiféle "kiinduló pontot" nem tudok megnevezni, legkevésbé pedig a mítoszok csillagászati hátterének föltárására irányuló szándékot. Ellenkezőleg: minthogy magam a néprajz felől érkeztem a tudománytörténethez, az "elején" szilárd elhatározásom volt semmiképp nem belekeveredni csillagászati ügyekbe. És, hogy e rémisztő területtől távol tartsam magam, vizsgálódásom tárgyául a kézműves isten mitikus alakját, a sokféle módon megjelenő Demiurgoszt választottam (Héphaisztosz, Tvastri, Wayland kovács, Goibniu, Ilmarinen, Ptah, Khnum, Kosar-va-haszusz, Enki/Ea, Tare, Virakocsa stb.). A leghalványabb gyanú sem támadt föl bennem a mezopotámiai mítoszok (pont ezek!) vizsgálata közben - minden olyannyira tisztán földinek mutatkozott, bár egy kicsit furcsának. Csak miután több mint egy év alatt elolvastam vagy tízezer oldalnyi - múlt században gyűjtött - polinéziai mítoszt (ennek többszöröse áll rendelkezésre), vágott fejbe szinte gőzkalapácsként tudatlanságunk megsemmisítő fölismerése: az egészből egyetlen mondat sem volt érthető. Márpedig ha valakit komolyan kell venni, azok éppen a polinéziaiak, akik biztonsággal vezették hajóikat földgömbünk legnagyobb óceánján, akikre agyondicsért fölfedezőink Magellántól Cook kapitányig többször rábízták hajóik navigálását. Tehát a hibának bennünk kellett lennie, nem a polinéziai mítoszban. De még ekkor sem folyamodtam "változatosság kedvéért a csillagászathoz" - megvolt bennem az eltökéltség, hogy elkerüljem e területet. Megvizsgáltam sok szigeten a régészeti emlékeket, s eközben találtam rá a nyomra - bár a villámcsapásszerű fölismerés volna a pontosabb kifejezés. Ezt a nyomot kellett követnem, s akkor már nem volt mentség, a csillagászat elől nem lehetett kitérni. Először csak "egyszerű" geometriáról volt szó- a nappálya, a két Térítő, az évszakok; de az istenek és hősök kalandjainak így sem volt sokkal több értelme. Talán számolnunk kellene, a változatosság kedvéért? Mit jelenthetett az, amikor a hős valamivel több mint két évig volt úton, hogy időnként "visszatér", "kihull a térbe", letér a "helyes" útról? Valójában nem sok lehetséges megoldás maradt: ezek csak bolygók lehettek (az adott esetben Aukele-nui-a-iku= Mars). Ha így van, a bolygóknak mindenütt részt kellett venniük a mitikus szereposztásban, ezt az ismertetőjegyet nem a polinéziaiak találták ki. " Az idézett szöveg intellektuális szabadsága és merészsége jelzi, hogyan őrizte meg von Dechend professzor az 1830-as évek német tudományosságának heroikus, ártatlan és kozmopolita vonásait. 1953 előtti munkásságának tárgyát éppen e kor hősei, Justus von Liebig és Priedrich Woehler képezték. A korszak egy további erénye, a megvetéssel vegyes fölháborodás, a függelékekben lép majd előtérbe, melyek jórészt az ő munkájának termékei. Újra én következem: Még évekkel azelőtt egyszer kezembe került Dupuis munkája, L'Origine de tous les cultes, amely aztán eltűnt a Widener Könyvtár polcain és többé nem jutottam hozzá. A XVIII, század sajátos stílusában íródott, keltezése "An III de la République". Már a cím is bizalmatlanná tesz -a XVIII. század tele volt az ilyen lelkendező, túl sokat ígérő címekkel. Ugyan hogyan magyarázhatná meg az egyiptomiak rendszerét, gondoltam én, amikor a hieroglifákat akkor még nem is fejtették meg? (Később Athanasius Kirchertől tudtuk meg, hogyan tehették meg ezt a kopt hagyomány ismeretében.) Félretettem az ijesztő méretű kötetet, csak egy mondatát jegyezve föl: "Le mythe est né de la science; la science seule l'expliquera. " A válasz már megvolt, de akkor még nem álltam készen a megértésére. Ezúttal viszont egyetlen pillantásra felfogtam, mert készen álltam rá. Sok-sok évvel ezelőtt egy jegyzetben föltettem magamnak a kérdést, mit jelent a tény a szó nyers tapasztalati értelmében, a régiekre alkalmazva? Úgy gondoltam, hogy nem az intellektuális meglepetést jelképezi, nem a közvetlen rácsodálkozást vagy meghökkenést, hanem azt, hogy rendkívüli, állandó és aprólékos figyelmet fordítunk az évszakokra. Mi az, hogy napforduló vagy napéjegyenlőség? Jelenti a

3

Pedig megvolt bennük.J. tudatlanságból és ellenségességből raktak. Az újkorban néhány mester újra fölfedezte ezeket az "írásbeliség előtti" teljesítményeket.de mintha a Pelion hegyét raknánk Ossára. A távoli időkben. Mc Guire nevű amerikai mérnök fölfedezte. Mert még falba is ütköztünk. Kircher és Böll is eltűntek. Egyetértettünk abban. amelyből minden művészet értelmét nyerte.múlt nagy elméit. Visszatértünk tehát a valódi kezdetekhez. semmit sem tudunk. S ekkor már láttam is ezt. amely a valóság irányítójaként elgondolható volt. és lehelj ezekbe a megölettekbe. az egyetlen olyan típustól. A számok adták meg a támpontot.rendeződés. Késői követői azonban túlságosan szó szerint vették e mondatot. Vajon egy ilyen. az írás föltalálása előtt a mérték és a számolás szolgáltatta a vázat. Ebből kiindulva azonban az emberi elme további csodás szellemi teljesítményekre vált képessé. az útjukat járó csillagokhoz. hogy ez lényegében műszaki forradalom volt. hogy megéledjenek! " Ezeket a szegény szétszórt tetemeket. amit az istenek megtettek. hanem megelőzve a mítoszt. miközben egyre-másra jelentek meg tudós kötetek az ókori filozófiáról. de nem a görögök szigorúságával. Mert hát hogyan is lehetne folyamatában megragadni az időt? És mégis az idő folyása. amit nehéz megérteni. a zene tempója lényegbevágó.távoli és közeli . A bölcs Humboldt mester mondta még régen: Az emberek először tagadják valamely dolog létét. A kozmosz rendezésére irányuló erőfeszítés az égi létezőktől indult ki. Fölfegyverkezve. csekély eredménnyel. melyet közönyből. A legelső társadalomtudós. "Ezt mondja az Úr Isten: A négy szelek felől jöjj elő lélek. mint az ősiség nagy alakjai. Mára azonban Dupuis. hogy bizonyos egyiptomi ábrázolásokon istenek láthatók tűzcsiholás közben. mint d'Alembert mondja. Az idők teljességével a múlt tudományából kivirágzott a filológia és a régészet. több mint kétes kilátásra alapozva nekivághatunk-e aprólékos kutatással járó hatalmas tudományos föladatnak? De a föladat már ki volt tűzve: megmenteni a Feledéstől a.azokhoz a mesterekhez. az alkotóerővel párosult szándék és rekonstrukció képességét. De ráébredtünk. Hosszasan kerestem valamilyen induktív leírási módot. Így tehát megvolt az alapgondolat. a kőkorszaki forradalomhoz. következetesség. 4 . amelyekkel nemigen szoktuk őseinket jellemezni. Tréfásan és röviden így jellemeztem a helyzetet: "macska a billentyűzeten" -az ok mindjárt kiderül. a csillagászat megértésével. A görögök nem magyarázták volna félre ezt az erőfeszítést: ők Királyi Tudománynak nevezték a csillagászatot. hanem a kéz műve volt. milyen hatalmas szellemi erőfeszítést fejtettek ki a régiek a kohászattól kezdve a művészetig mindenben. azután lekicsinylik. Nem ismerték föl. a keretet. A feledés igazságtalansága vakon szórja el pipacsait. Ez az ősi. Kiválogatták és azonosították a jelenvalók közül a kézzel el nem érhetőket. De legkönnyebb figyelmen kívül hagyni azt. és a kézműiparra figyeltek. milyen sok istenkép kapcsolódik a tűzcsináláshoz. szellem uralta világ méltó volt a rég elfeledett Newtonokhoz és Einsteinekhez . ossa vehementer sicca. hogy iszonyatos nehézségekkel fogunk szembekerülni mind a ma érvényben lévő tudományosság szempontjából. méghozzá egyszerű és világos formáiban. Jól ismert. A századok mélyéről a matematika közeledett felém. D. amelyen aztán kialakulhatott az igazi mítoszok dús szövedéke. akikről. mind pedig a módszerünkhöz szükséges meglehetősen ismeretlen megközelítés okán. A magyarázat egyszerű: maga a tűz volt a kapocs a között. végül kijelentik. És még ez volt nehézségeink közül a legkisebb. de főleg a csillagászatban. és amit az ember is megtehetett. egy. elfelejtődtek ugyanúgy. föl kellett élesztenünk. kikerülhetetlen s ugyanakkor érthetetlen volt a rendszerező elme számára. hanem az asztrológiai alkotóerővel. és akiknek mindent köszönhetünk. hogy a dolog régóta ismert volt. az abderai Démokritosz egyetlen találó mondattal fejezte ki: az emberi fejlődés nem az ész. s ez az erőfeszítés vezetett el a tiszta szemlélet tárgyaihoz. egy igazi Berlini Falba. nem követve.

Sok más ösvény is adódott volna. hogy nem használhatjuk régi jól bevált logikánkat. A pitagoraszi probléma említett könyvem kulcskérdése. Gondolom. Világos értelme fölötte állt a belső indítékok harcának . 5 . választásunk mégis Hamletre esett. hogy . Ahogy azonban lépésenként az "erdőhatár fölé" érünk. hanem amelyek egy számunkra alig felfogható módon elzárt tudomány benső lényegéből fakadó nehézségek. Az ősi időkben nem így gondolkoztak. mert elménket igazi induktív kutatóútra ösztönözte egy ismerős tájon. ha van türelmünk. 80). Bevezető A Nagy Farkast. Az volt a személyes drámája. Az Edda Toute vue des choses qui n'est pas étrange est fausse. ugyanaz a meghökkentő körkörös bonyolultság vesz körül bennünket. Végül is a zene természetéből következik. Bármely irányból lépünk be. madár köpete. teljes jelentése azonban idővel mind föltárulnak. annak várnia kell az őrlésre" (Szabó Lőrinc ford.ebben igazi kortársunk volt és az is maradt. s aztán jön a következtetés. minden bizonytalanságával és félreérthető vonásával. Ugyanezt a gondolatot Troilus más képpel fejezte ki: "Aki kalácsot akar a búzájából.ősatyáink tiszteletet érdemelnek.mindenekelőtt . melyben nem lehet az összes hangjegyet egyetlen skálába kényszeríteni. p. Mégis meglepő volt. hanem inkább egy önmagába záruló élő szervezetre hasonlít. melyek bővelkedtek különös jelképekben. melyben először vannak az elvek. ugyanakkor megkísérelni. Ez irányú erőfeszítéseim végül is az 1964-ben megjelent Prologue to Parmenides című írásomban hozták meg gyümölcseiket (újranyomása a Reflections on Men und Ideas című könyvben [1968]. 1.). önkínzó kérdéseivel és hűvös belátásaival a modern gondolkodó előképe. hogy a jelmez mögött ősi és mindent átfogó kozmikus erőt találtunk -a csak álmainkban élő első világkorszak hajdani urát. az olvasó olyan nehézségekkel találja magát szembe. s követnie kell az ő gondolataik által létrehozott időrendet. VALERY Az itt következőkben csupán egy esszét ajánlunk az olvasó figyelmébe: első bejárását egy jószerivel földerítetlen és térképezetlen birodalomnak. mint egy labirintusban. hogy elkerülje a Végzettől ráosztott szerepet. az első néhány fejezet könnyű olvasmány lesz. és amelynek további érdeme az irodalmi beágyazottság. Megfelelő kiindulópontként Hamlet alakja kínálkozott. asszony szakálla. hogy a hangjegyek nem játszhatók le egyszerre. és sok rejtély kulcsa nála van. melyeket nem mi támasztottunk. melyben a hallgató egyből a dolgok kellős közepébe kerül. aki a költő révén közénk tartozó lett. Az istenség aurája vette körül. legendás múltat rejt.E könyv tükrözi fokozatosan erősödő meggyőződésünket. Talán még elkeserítőbb az. hogy hőssé kellett válnia. De ez a jellem. vagy még inkább "A fúga művészetének" valamilyen monumentális változatára. belső összefüggései. szikla gyökere. szinte véletlenül. vonásait ősrégi mítosz rendelte el és alakította. hal lehelete. ugyanis nincs deduktív rendje a szó absztrakt értelmében. Gondolkodásuk leginkább a fúgához hasonlított. Jelleme ott van tudatunk mélyén. Elgondolásom szerint az olvasónak bele kell helyeznie magát az "Idő Ősi Rendjébe". Fenrirt lekötő eltéphetetlen béklyót Loki nagy ügyességgel a következőkből kovácsolta: macskalépés zaja. A mű rendje. és hívogattak nagyszerű képeikkel.

melyeket a "Hét Bölcs" diktált le ilyen rejtélyesen hangzó néven emlegetik őket Indiában és másutt. a Királyi Tudomány. Nagy építmények omlanak össze. A skandinávok elnagyoltan. melyeket a kozmosz operatív erőinek tekintenek. Sok más Hatalmasságok és Uraságok fognak még testet ölteni azért. a nap igen lassú elmozdulását az állatövjegyeiben. Az egyre jobban kiteljesedő képzet intenzitása. (Sz. Valójában az Ursa Hét Csillagáról van szó. csillagnevek átírásában ahol lehetett. -A ford. Innen messze délre Argo. A ma tudós filológusai elmagyarázzák nekünk. A feledékenység maga is az események újabb fordulata. s létrehozója a hatalmas örvénynek. A malmot és tulajdonosát tartalmazó kép helyébe másutt bonyolultabbak. rejtélyes. de még ő sem szabadulhatott a rá is átörökített képzettől -a katasztrófák és a világ időszakonként ismétlődő újjáépítésének képzetétől. ez pedig az asztronómia. A bizonyítás előrehaladtával ez a képsor egy csillagászati folyamatot fog megjeleníteni. Iránba és Indiába. A jelek szerint e képzetek közismert tételek voltak a történelem előtti korban. melyeknek normatív szerepük van a csillagos égen folyó mindenféle kitűző vagy bemérő műveletben.A sokféle maszk ellenére furcsa módon mégis önmaga maradt. de módszeresen összekapcsolódnak azokkal. követ és homokot őröl. a titokzatos hajó és a Kormányos-csillag őrizte a múlt mélységeit. akinek vissza kell vonulnia küldetése végeztével. északról haladva Rómába. A régi pithagoreusok hagyományos nyelvezetén a két Medvét Rhea Kezeinek hívták (a Forgó Ég Asszonya). hogy alakja kellőképpen illeszkedjen a nagy rendszerbe. de félreismerhetetlenül megjelenik a polinéziai legendákban is. Demiurgosz jelenik meg. ledőlnek a nagyszabású szerkezetet támasztó oszlopok. amely évezredeket kitevő világkorszakokat határoz meg. Később az idők romlásával sót kezdett őrölni. Tokarev szerk.. s valószínűleg a késő neolitikum nagy szellemi és műszaki forradalma hozta létre őket. evolúciós és lélektani irányultságának okán elfelejtkezett a mítoszok fő forrásáról. 1988) kötetét használtuk. alig százéves múltra tekint vissza. a Sors képviselője. Esszénkben egyre tovább és tovább követjük alakját. mely az ő idejében még békét és bőséget őrölt. a Maelstromnak (azaz őrlő áradat a mala "őrülni" igéből).már megtalálható ugyanaz a jól ismert melankólia és éles elme. Amlodhi eredeti alakjában -a név így szerepel az izlandi legendában . aki megformálta az eget. Ez nyilvánvalóan az eszmék oly mértékű terjedésére utal. amivel a jelenkori antropológia aligha tudna megbékélni.) Ott is az apja megbosszulására induló fiú. hogy az új világ megépítéséhez a méreteket az égi óceán mélyéből kellett megszerezni. a bolygókat pedig Perszephoné. Mindegyik korszak új érát hoz el. A hagyományból tudható. Platón nagyszabású elméjében az alak mint a Kézműves Isten. A. a Tejút pedig az Időből emelt Híd volt. majd összehangolni a föntről kapott méretekkel. de megkerülhetetlen igazságok kimondója. mára pedig a tenger fenekére süllyedt. az Alvilág Királynője Kutyáinak. mint az Aranykor Uralkodója. hogy Szaturnusz és Jupiter homályba vesző . újra elrejtőznie szokott helyén: az idők mélyén. azaz az állatöv mentén különféle helyzetekben és alakzatokban mozgó bolygókkal. A Távoli Északnak e domináns csillagai sajátos módon. Istenek Alkonyát. az Egyszer-volt és Eljövendő Király. mely a hírek szerint egyúttal a holtak országába vezető út. az égi eseményeket pontosabban tükrözők lépnek. onnan Finnországba. harsány színekkel rajzolt képi világában Amlodhi egy legendás malom tulajdonosaként szerepel.föld alatti vagy 6 . igyekeztünk a kialakult hagyományokat követni. hogy a Közel-Kelet volt a származási helye. (A mitológiai nevek. Bár e tudomány bámulatos mennyiségű részletet tárt föl. a bolygónkon mindenütt a magaskultúrák övezetében. árvizek és kataklizmák jelentik be az új világ eljövetelét. gazdagsága és részleteinek egyezése arra a következtetésre vezette a kutatókat. Alapvető forrásként a Mitológiai enciklopédia l-ll.

mely alaposan különbözik a mienktől. világméretű archaikus struktúrát. a többit pedig pótolja a képzelet.ők a tévedhetetlen és nagyeszű kritikusok. a pitagoreusok és Platón kései elgondolásaiban. de bonyolultságában teljesen rendezett világot. nem számíthatunk arra. Az olyan kiváló és aprólékos munkát végző tudósok tanulmányaiból. távoli korokban létrehozott struktúrák alapját képező elgondolások szintén magasröptűek. nagyon-nagyon tudománytalan forrásunkban.még visszább menve az időben -Athanasius Kircher és Petavius.. ez érlelte meg a termékenység biztosítására szánt véres kultuszokat. Még ha meg is fejtjük a kódot. mítoszokban és tündérmesékben. Nem számolhatott azzal. Szaktudósaink elméjét ma egy népszerű fantazmagória ködösíti el. legalább annyi idősek. Pedig ezek az utalások föltárhatnának előttünk egy rendkívül bonyolult. " Holott jól tudjuk. amikor a görögök megjelentek a színen. Azonban azt olvassuk a Bibliában. Boll. aztán nem törődünk tovább vele. amott egy fa csúcsa. hogy az istenek eredetileg csillagok voltak. hogy a kódot részben már megfejtettük. hogy be tudjuk mérni távoli őseink gondolatát.. ott egy oromzat. egy ambivalens természetű sötét. mint Ideler. ha gondosan elolvasták és megjegyezték volna. Az ókor történészei elképedtek volna. W D. Ross leereszkedően fogja majd hozzáfűzni: "Történelmileg ez nem állja meg a helyét. nem is tudva arról. amint ezt a mai antropológiában láthatjuk. súlya és mérete szerint rendezett el. egyetemes erőben vetett hitre alapozva. Sok-sok idővel megelőzik Ross professzor görög filológiáját. Az effélét elolvassuk. E magas szellemiségű. már az archaikus időkben is hagyományosnak számító ünnepségeken. melyeknek kínai festők a mesterei: itt egy szikla. ősi kínai szövegek szerint "a naptár és a hangolósípok között oly szoros fedés van. még ha e köznép képzeletében később elhomályosult is ez az igazság. hogy egy hajszál nem férne közéjük". Valami mégis fönnmaradt belőle a már nem értett hagyományos rítusokban. Ha említett tudósainknak még elemi természettudományos ismereteik sincsenek e periódusokról. Arisztotelész büszkén jelentette ki. mint. mind a csillagideiben . aligha fogják könnyűszerrel fölismerni őket. hogy a bolygóperiódusokat-mind a szinodikus. De ezek már csak szívfájdító töredékei az elveszett egésznek. mint a harrániak bolygó-heptagramja. Csakhogy az általános érdeklődés más célok felé fordult. legalább ennyi tudást biztosítani lehetett a jövő számára. gondosan elkülönítik a népi eredetűt a "kései" fejleményektől. s megismerjük az eljárásokat. még ha formáik különösek is. hogy Isten minden dolgot száma. Minthogy a haladásban kevéssé hitt.istenségek nevei. Lepsius. olyannyira be van burkolva saját szimbólumaiba. milyen észrevétlenné válhatnak teljesen nyilvánvaló dolgok. Szó szerint véve. 1959-ben írtam az alábbi sorokat: A századok pora már belepte ezt a nagyszerű. ha megtudják. Eredeti motívumai azonban újra fölvillannak. melyek egy "kései" korban rakódtak rá a bolygókra. Ezek a nevek ősrégiek.ismerték és számos különböző módon el is játszották.légköri. Azokat a "fátyolos tájképeket" juttatják eszünkbe. hogy mi a "primitív". Chwolson. jól ismert tényt. hogy mai szerkesztője. amikor előbukkannak az általuk gyűjtött anyagban. mely ma kisajátítani látszik érdeklődésünket. úgy vélte. és hogy mi következett utána. mely szerint ők ezen már felülemelkedtek . és. Úgy véljük. A "Hogyan keletkezett a világ? " című elméletnek mintha része volna a harmónia 7 . szinte érintetlen formában. Szavaik többé nem hallhatók Eltelvén a hosszú korok. ahogyan Wednesday és Mercredi a Merkúrtól. mely kidolgozta saját fogalmait arról. hogy a Saturday és Sabbath nevek Szaturnusztól erednek. a kultúrtörténészek sok fontos dolgot tanulhattak volna.

a babiloni merev numerikus számolás. Az archaikus ember azonban szilárdan kézben tartotta az elgondolhatót azzal. amikor bevallottan "nem egészen komolyan" beszélt. Ha már megragadtuk az időben visszavezető fonalat. melyekről senki sem állíthatja.). Útmutatásában mindig. ő igazán tudta. Ez a világ azonban mégsem feledkezett el az emberről. némely megfogalmazásában még nyers. Mindebből ered a furcsa elv: "A dolgok . (Az első kettő természetesen csak az angolra áll. -A Ford. Teljesítményéért azonban szörnyű árat fizet. és még az sem jutott örök kárhozatra. Az első gyakorlati szabályokat tőle kaptuk. Ezzel nem azt akarjuk mondani. hogy világegyetemén belül olyan időrendet és eszkatológiát teremtett. fák és kristályok. valamiféle kozmogóniai "eredendő bűn". mely majd Platón korában szökken virágba. Az egyetemesség önmagában is lehet a próbája. Nagyon jól tudta ezt Platón. Ugyanakkor ez egy csodálatosan széles körű elmélet volt. miről beszél.megszakadása. aki még beszélte az archaikus mítosz nyelvét. Ha Kínában találtunk valamit. Könyörtelen metafizikája volt. mely egész keleten elterjedt. A mítoszt összhangba hozta gondolataival. Amikor milliószámra fedezi fel a távoli galaxisokat. miközben megalkotta az első modern filozófiát. melyek összekuszálják elméleteit. melyek maguktól terjednek az idő sodrában. hogy egymástól függetlenül. hogy ilyen mélységekig képes elérni. Az asztrofizika tudománya egyre nagyobb léptekkel terjeszkedik anélkül. elégedett. mint az útjukat járó csillagok. nem egy könyörületes világ. melynek minden és mindenki része lehetett: istenek. Igazából az ember ma is ezt műveli. s ezzel elindultak a változás ciklusai. Platón mögött pedig ott áll a Pitagorasznak tulajdonított impozáns doktrína teljes mivoltában. ha határozott struktúrával kapcsolódik össze. Éppoly kérlelhetetlen. ahogy a rómaiak mondták. hiszen valamiképpen mindennek elfogadott helye volt -jogszerűen és nem statisztikailag . majd a több milliárd fényévre lévő kvázisztelláris rádióforrásokat.mind alávetve a törvénynek és mértéknek. de az emberi elméét is. mert a Szám és Idő rendje mindeneket megőrző totális rend volt. 8 . A mai ember kénytelen szembenézni az elgondolhatatlannal. kiterjesztve azt a legtávolabbi határokig. hogy egybevágnak-e az érintetlenül megőrzött.ahol egy veréb sem hullhat le észrevétlen. Innen származnak "tétel". hogy lerombolná az ember szerepét a kozmoszban. miserationis parcissimae. de központja Szúzában volt. Az űrmélységeiben elveszíti önmagát és jelentőségének tudatát is. Egész biztosan nem az. A lényeg az. hogy kicsúszna alóla a talaj. E doktrína viszont a proto-pitagoreusi szakaszon nyugszik. mely nem tett engedményeket puszta emberi érzelmeknek. " Az ember nem adja föl. ami saját hibájából selejteződött ki. Nem egy megbocsátó világegyetem. de még tévelygő csillagok is . Mert vannak magvak. akkor lényegesnek kell tételeznünk. emberek és állatok. hogy kijelölte a világegyetem egységét. Einstein mondta: "A világegyetemet illetően az az elgondolhatatlan. melynek az ő számára értelme volt. Azelőtt pedig megint egészen másvalami volt. bár hatalmas szellemi koncentrációt és számolást igényelt. de anélkül. a későbbi doktrínák és történelmi fejleményeik próbája az lesz. még akkor is teljesen megbíztunk. s az megjelenik babilóniai asztrológiai szövegekben is. melynek révén az ekliptika köre (az állatövvel) megbillent az égi egyenlítőhöz képest. "elmélet" és "filozófia" szavaink. de már telítve a korai matematika csodálatos tartalmával. A mai asztrofizika fogalmi körébe legfeljebb a tudathasadást kockáztatva képes beilleszkedni. hogy egyáltalán elgondolható. De az emberi minőség erre nem képes. s terhesen azzal a tudománnyal és metafizikával. s melyben lelkének is megvolt a maga sorsa.számok". hogy ez az archaikus kozmológia nagy fizikai fölfedezéseket fog fölmutatni. mert nem mindennapi képek együtteséről van szó. Az ész ebben is kitágul a tűrőképesség határain túl. de esetleg már csak félig értett hagyománnyal. spontán alkotó folyamat hozta őket létre.

amikor olyan számok.így szétszóródott jeleket. hogy ellenőrizzük a korai följegyzésekben . A könyvnyomtatás korában hajlamosak vagyunk ezeket azzal elintézni. többnyire csillagászattal foglalkoztak. a sok-sok szinthez illeszkedő Világkép. melyeket a szigorúan őrzött Whare-wánangában tanítottak. Keleten pedig a csillagászaton alapuló bonyolult játékokból kialakult egyfajta gyorsírás. hogy egyik generáció a másik után megőrizze emlékezetében. szent szövegek . Babilonban. ami már több a természetes módon adódó mesélésnél. melyben minden válaszol. de a szűrést gondosan végeztük és erre megvoltak az okaink. A mérték szolgáltatja az ellenpróbát is. De amikor olyan szereplőket. olyasféle mint egy matematikai mátrix. s minden szigorú mérték szerint rendezve és rendben tartva. növények.Nézzük a zene eredetét. vers. mint a hangolósípokról és a naptárról szóló régi kínai mondás. Hatalmas a mítoszok és legendák tárháza. struktúrák . Van egy módja annak. hogy amikor ezer évvel ezelőtt e tudósfejedelem fölfedezte. hanem fúvós hangszeren játszanak. s alkalmasnak ítéltettek arra. és mindkét helyen bizonyos attribútumokhoz kötve. hogy az akkor nyomorúságos csillagászoknak tekintett indiaiak fényszögeket és eseményeket számoltak ki csillagok segítségével 9 . és különböző kontinenseken azonos módon éri őket a halál akkor érezzük. a hawaii Kumulipo. vagy 9x13. a két alapvető forma a szoláris év és az oktáv. Hérakleitosz homályos kijelentéseiben és a skandináv Valhallában. akik nem lanton. ezeket mindig az idő valamilyen formája szolgáltatja. Amivel a mai ember próbálkozik a konvencióvá üresedett metrikus rendszerben. Általában véve a zenébe ritkán kerülnek be dolgok véletlenül. az arcana legis és az arcana mundi. mint 108. Innen ered az uralkodó osztály bölcsessége. mint például a vörös szín. legendák. többszintű bonyolult összefüggésrendszer tárul elénk. mindennek megvan a kijelölt helye és ideje. zene. Leginkább összehasonlító morfológiának nevezhetném. de ezenkívül még mit? Az ősi nemesség emlékezete az eszköz. s ezekből vezetjük le számos perióduson és intervallumon keresztül a tényleges súlyokat és méreteket. formák. hanem a fákról szóló ismeretekben is. Vagy amikor a hamelni patkányfogó párja Mexikóban is feltűnik jóval Kolumbusz előtt. mert ilyen történeteket nem kapcsolhat össze belső összefüggés.hatalmas. melyek hosszú időn át párlódtak le. hogy valami Fontos dologra akadtunk. ami nagyon hasonlított egy kódhoz. Amikor mértékekről beszélünk. mellyel megőrizhető az arcana imperii. de megvannak a morfológiai ismertetőjegyei annak. Ezeket később a módszerről szóló fejezetben ismertetjük. Ezek azért nem csupán fantázia szülte mesék. ahogyan az ókori Rómában is történt. mint az amerikai indiánok vagy a nyugat-afrikaiak. Az általunk használt Források furcsának és összefüggéstelennek tűnhetnek. Akkoriban ezt jelentette a liberális nevelés. számok.néphit. Aztán vannak udvari történetek vagy uralkodóházak regényszerű évkönyvei: a Feng Shen Yen l. illetve különböző többszöröseik előfordulnak a Védákban. színek. A polinéziai varázsigék. Csodálatosan megőrzött archaikus anyag található a "másodlagos" természeti népeknél. A szent szövegek alkotják a másik jelentős forrást. a japán Nihongi. annak rendkívül összetett archaikus előzményei vannak. Nehéz és vészterhes korokban vajon milyen információt bízna legidősebb fiára egy nemesi családból származó férfi? A leszármazási táblát biztosan. mert sok mindent lehet azonosítani és átrendezni az olyan szabályokból. A kelta druida hagyomány nemcsak dalokban öröklődött át. Ahogyan követjük az útmutatókat-csillagok. Orpheusz és szívfájdító halála lehet költői képzelet terméke több esetben is különböző helyeken. melyből az ábécé lett. hogy vallásos kiruccanások voltak a hitszónoklattan területére. Századokon át visszhangzik Al-Biruni csodálkozása afölött. elevenen megnyúznak különféle képtelen okokból. akkor ez aligha lehet véletlen egybeesés. Egy visszhangzó sokaságon belül vagyunk. Vagy az sem lehet véletlen. ám eredeti funkciójuk szerint a Figyelem nagyfokú összpontosítását követelték meg olyan szövegekre. Igazi épület ez. Angkor templomaiban.

és a szellemes megfejtésre várva. Úgy vélte. hogy ezek az útjelzők részben mennyei bizonyítékokban és az elemek felépítésében találhatók (innen a téves feltételezés. az utolsó a babilóniaiak és sumerok közül. Galilei kifejezte: De az összes csodás találmány közül. akik elkezdték építeni szellemi világunkat alig kevesebb mint tízezer évvel ezelőtt. Jól tudta. soha véget nem érő számolásaik közben.. Johannes Kepler aki a régi rend követője volt nem lankadó számításaiban és abban. hogy szenvedélyesen ragaszkodott a "Szférák Harmóniája" fölfedezésének álmához. annak ellenére. Úgy vélte. 10 . ha felidézünk két átmeneti egyéniséget. és mi is tudjuk. A csoda azonban továbbra is csoda. hogy az ezoterikus testvériség számára lehetővé tegyen valamiféle filozófiai kincskeresést. s ez most kezd kiderülni. aki elgondolta. De vállalkozása valóban az archaikus szellemben fogant. John Maynard Keynes. Inkább az utolsó varázsló volt ő. amit szigorú módszerességgel föltárt. részben pedig bizonyos iratokban és hagyományokban. Az első. Számára a világegyetem a Mindenható titkosírással írt üzenete volt. az utolsó nagy elme. Némileg hasonló módon a mi szigorúan tudományos világnézetünknek is megvan a megfelelője abban. melyekről ő nem is tudhatott. Hasonló viszonyulás alakulhatott ki az aztékokban és majákban is. században Grégoire de Tours írta: "Elménk vágóéle elkopott. micsoda szellemi fensőbbséggel kellett rendelkeznie annak.s ma is az. akik még meg sem születtek és még ezer vagy tízezer évig nem is fognak? És mindehhez nem kellett más. beírva egy hologramba. Nincs abban semmi ellentmondás.egyetlen általa megnevezett csillagot sem tudtak neki megmutatni. miszerint ő kísérleti természetfilozófus lett volna). a következőket mondta róla: Newton nem az első alakja a Ráció Korának. És a Szám uralt mindeneket (lásd 1. Miért tartom őt varázslónak? Mert az egész világegyetemet és annak minden részét rejtvényként kezelte. Tévútra vezették makacs szektás elképzelései. amit a zenetörténész John Hollender így jellemzett: "Az Ég Lehangolása". mely megfejthető. az ember". De korszerű is volt. 29. Ma még kevésbé. legyen bármilyen messze időben vagy térben. ahogy majd újra Leverrier és Adams számára. A második átmeneti egyéniség nem kisebb ember. hogyan közölheti legtitkosabb gondolatait bármely más személlyel. a merev tudományos világnézet kezdeményezője. már alig értjük a régieket". u.) Lord Keynes 1942 körül írott értékelése egyszerre elmélyült és eredeti. ha tisztán gondolati úton közelítünk bizonyos tapasztalati tényekhez. p. elménk összpontosításával a rejtvény megnyílik a beavatott előtt. Kissé közelebb kerül hozzánk ez az ősi világ. akik gondolkodásmódjukban egyszerre voltak archaikusak és modernek. ahogyan nagy elődje. A csillagok számukra tételekké egyszerűsödtek. hogy ebben az összefüggésben Newtont emlegetjük. A néhány útjelzőhöz. hogy nyakig ülünk a fejlett technológiában és a "tömegeknek szóló matematikában". mint kéttucatnyi apró jel különféle elrendezései a papíron? Legyen ez a pecsét az ember összes bámulatra méltó találmányán. aki Newtont úgy ismerte. in: The Royal Society. VI. hogy tisztán gondolati úton. titokként. bizonyos misztikus útjelzőkhöz. melyeket a testvérek örökítettek át töretlen láncban az eredeti titokzatos babilóniai kinyilatkoztatástól kezdve. aki a látható és szellemi világot ugyanazok szemével nézte..hisz ő maga is ilyen formában közölte a differenciálszámítás fölfedezését Leibnizcel. hogy Newton kudarcot vallott. függelék). Newton Tercentenary Celebratons (1947). ("Newton. azokkal akik az Indiákban vannak. ahol a dolgok kölcsönösen egymás jelei és jegyei voltak.amikor álma kezdte kirajzolni a majd Bachhoz elvezető polifóniát. mint Sir Isaac Newton.. Végső Fokon így volt az archaikus világegyetemben is. akik életükben meg sem nézték a Neptunuszt. melyeket Isten helyezett el szerte a világban azért. mint sok kortársunkat. Még a Kr. miután kétszáz éve folyik sok olyan kultúra tudós vizsgálata. vagy azokkal. bár ők számolták ki és fedezték föl 1847-ben. Csak az összefüggések számítottak. nagyszámú újat tettünk hozzá.

da rühre sich der Mann! Die Nacht tritt ein. De ezen már nem lehet változtatni. 1216) egyszerű stílusban megírt beszámolója a Gesta Danorum III. a köldökzsinórt.ami nagyon-nagyon valószínű -a haladás zűrzavarában. akiknek elméje menedéket talál a költészetben. Vannak jelei annak. könyvében. s nyugalmat rendel. 1150 . makulátlan Titán. A történet Orvendelnek. És ha még ez az utolsó esély is elvész . mely sokkal rosszabb lesz. te görbe szándékú. a természetellenes gyilkosságot vérfertőzéssel tetőzve. de így is meg tudjuk vizsgálni a múlt sok mellékútját és hasadékát. teljes apátiában és mosdatlanul. de attól félt.. Orvendel öccsét a "féltékenység fullánkjával mérgezte" olyannyira. még mindig gondolhatunk arra Polizianóval együtt. mely kultúránkat-vagy legalább annak felső szintjét-Görögországgal kötötte össze éppen úgy. aki mindent elpusztítasz.mert beköszönt az éj. ami maga a tudomány. de újrateremted.) Amleth mindezt észrevette. wo niemand wirken kann. hogy túlságosan okos viselkedéssel fölkelthetné nagybátyja gyanúját. és IV. hogy ez a rombolás egy újabb középkorhoz fog vezetni. Ez a ravasz viselkedés nemcsak elrejtette éleselméjűségét. te. Egyelőre még maradt annyi napvilág. Az orfikus himnuszokból A megfelelő kapu. hát mozduljon az ember.. hogy ostobaságot színlel és úgy tesz. " (Így jellemzi a dolgot Saxo.kb. függelék). fortélyos elméjű. így szokott lenni. művészetben és a szent hagyományban. a földre vetve magát.te visítozó szándékú. csekély rövidítésekkel. a göröggel és latinnal való élő közelség megszüntetésével elvágtuk az omphaloessát. amikor bizonyos eszmék életre kelnek. A következőkben a III.Tagadhatatlan tény. könyv idevágó részét olvashatjuk Elton fordításában. illetve amit a tudománynak kellene képviselnie. beragyogva az örökre elcsöndesült földet". Így eldöntötte. "Ezután nőül vette lemészárolt bátyja feleségét. te. I. ha valaki avatatlan belekontárkodik a fönntartott tudásba. különösen Koll norvég király feletti győzelmével. a nemzés kezdeményezője. Amlethus apjának hőstetteivel kezdődik. hogy elvégezhessük az első gyors földerítést. hogy mindig lesznek emberek. Mindennap anyja házában maradt. Szükségszerűen ki fognak maradni nagy és jelentős területek. hogy megölte bátyját (lásd 2. "mely egyedül szabadíthatja meg az embert a haláltól s viheti őt az örökkévalóságba. porral és szeméttel 11 . Fejezet A krónikaíró meséje . hogy Klasszika-Filológia Tanszékeink buzgó munkálkodása ellenére. ki akarok szállni". ahogyan akkor a pithagoreusi és orfikus hagyomány részesei Platón és mások révén összekapcsolódtak a legősibb Közel-Kelettel. ne fosszuk meg unokáinkat az esélytől. "Noch ist es Tag. hanem biztonságát is szavatolta. mintha elvesztette volna az eszét. ") Jöhet még egyszer valamilyen reneszánsz a reménytelenül lesajnált és legázolt múltból. aki fenntartod az eltéphetetlen köteléket Aión korlátlan rendeléséből. amíg a csillagok haladnak tovább útjukon. De amint Goethe mondta a Haladó Kor nyitányán. melyen át beléphetünk a Shakespeare előtti Hamlet birodalmába.aki maga is vezető humanista tudós volt-. " ("Még nappal van. Saxo Grammaticus (kb. Egyesek arcán lenéző mosoly: "Állítsátok meg a világot. mint az első volt. mérhetetlen erejű. mely Fengöt. hogy részesedjenek a legmagasztosabb és legtávolibb idők örökségéből..

Megriadva. ő pedig megragadta és magáévá tette volna. 79). hogy minden hamisságtól távol állónak tartsák.. és hogy vágyát nagyobb biztonságban elégítse ki.. karjába kapta a nőt. azt felelte.mégsem utalt semmi az igazságra. hogy lovaglás közben az ifjút az erdő egy távoli része felé vezessék. Amit mondott. a homokra célozva ezzel. Történetesen köztük volt Amleth tejtestvére is. amikor a tengerparton haladt.. amit lovasa a farkánál fogva irányít. Knabe és P. hogy szálljon lóra. Ugyanis egy ilyen csekély értékű tevékenységben elárult ügyessége a mesterember rejtett tehetségére utalt. Elszíneződött és iszappal bemázolt arca ostoba és groteszk őrültségre utalt. Társai dicsérték válaszát. szerk. Így megbíztak embereket. de azt mondták. hogy elátkozza nagybátyja gazdagságát. ha a szeretkezést nyíltan végzi. [193l ]. társai egy elsüllyedt hajó kormánylapátját találták meg. (Saxónál azonban gubernaculum szerepel. Végül pedig. 6. azt válaszolta. azaz kormánylapát (3. hogy biztosabban tartsanak. s útját farkas keresztezte a sűrűben. ha tejtestvére titokban már nem figyelmeztette volna. s felhívták figyelmét a lisztre. hogy a 12 . Majd szándékosan magára hagyták. és semmi nem árulta el.. minden tette teljes letargiáról tanúskodott. melynek végtelenségéhez szerinte illett a hatalmas kormánylapát. mintha véletlenül került volna útjába. A gyeplő nélkül ügető paripa.. aki a szerelem kísértéseire megnyitná elméjét. és meg volt róla győződve. A nagybátyja által küldött nő egy sötét helyen találkozott vele. E válasz miatt többnyire kigúnyolták. hogy Fengő ménesében túl kevés harcos van ebből a fajtából. ha valamely rejtett helyen egy szép nőt vezetnek útjába. ami fölkeltette a jobb megfigyelők gyanúját fortélyossága iránt. szándékosan úgy ült fel. de a dolog a későbbiekben mégis segítette tervét.. Ez finom és szellemes módja volt annak. C. hogy ez furfangos válasz volt. Egyesek ezért úgy gondolták. Gesta Danorum. hogy ezt az óceán dermesztő viharai őrölték ilyen finomra. hogy hatalmas kést leltek. s ilyen jellegű kísértésnek tegyék ki.. s azt kívánta.. mit csinál. ha a józan ész legkisebb szikráját mutatja. Elkísérte: Amlethet erre az útjára. amikor útitársai azt állították. Majd ismét. aki mindig nagy becsben tartotta közös táplálásuk emlékét. Amleth továbbment. hegyüknél bizonyos visszahajló szakállt alakítva ki.. ha letargiája csak színlelt. 10. Épp ebbéli ügyessége volt az első dolog. megragadja majd az alkalmat és azonnal átengedi magát a forró vágyaknak.. hogy Amleth a legrosszabbtól tarthat. és csak tetteti az együgyű fickót. Időnként a tűz mellé ült. összhangban volt ezekkel az őrültségekkel. s főleg. mindenki csúfolta céltalan és nevetséges időtöltéséért.valóban alkalmas egy ilyen óriási sonka felszelésére". hogy csapda leselkedik rá. és kezével felgereblyézve a parazsat. amikor homokdűnék között haladtak. a legnagyobb gondossággal őrizte tűzben hegyezett karóinak halmazát. amin ő valójában a tengert értette. távoli és áthatolhatatlan lápos helyre cipelte. fából kampókat formázott és megedzette őket a tűzben. hogy több bátorságot gyűjthessen a bujaság gyakorlásához. Ez mondta Amleth . p. mennyire éles eszű. Herrmann. s ennek megfelelően az őszinteséget és furfangot oly módon vegyítette. Továbbá a szeretkezés után a legkomolyabban megkérte. hogy hazugságra hajlamosnak gondolják bármely ügyben. közölte. hogy -bár szavaiból hiányzott az igazság . hogy gondolkodása elég gyors. mintha azon az oldalon akarna megfékezni dühödt vágtáját. amit aztán körülkerített a gyeplővel.. hogy éles dárdákat készít apja megbosszulására.. Ha megkérdezték. hogy egy csikóval találkozott. Majd ismét. Ez maga Amleth számára is nyilvánvaló volt. mire azt mondta. igen mulatságos látványt nyújtott. Amikor a többiek azt mondták. Ugyanis amikor szóltak neki. hogy szándékosan beszélt úgy: mivel kedve ellen való... azzal vágott vissza. Fortélyossága (mondták ezek) úgy lesz legkönnyebben felfedhető.szórta be testét.. hogy szándékosan beszélt így. hogy háttal fordult a ló nyakának s arccal a farka felé.

ahogyan kérte. Amikor ezután megkérdezték. és megfelelő módon föltárná azt. Mivel. de ő így szólt: "Asszonyok Iegbűnösebbike! Ilyen siránkozással akarod elrejteni Legsúlyosabb bűnödet? Szajhaként bujálkodva gonosz és gyalázatos házasságra léptél. Ezután a testet apró darabokra vágta. Amlethnek anyjával kettesben kell maradnia anyja szobájában. mint a józan ítélőképesség. Másokkal együtt tréfából Amlethet is megkérdezték. " Ilyen szemrehányásokkal megtörte anyja szívét. nem akadt-e nyomára... De Fengö egyik barátja. hol történt az esemény s mi volt a párnája. amikor kiderült. aki nem szeretett volna olyan látszatot kelteni. vérfertőző kebeledre ölelve férjed gyilkosát. azt felelte. mert Amleth makacssága olymértékű. Fengö majd szándékosan távol marad... s fölfalták az ott gyülekező disznók. Fengü örvendezett a terv hallatán. Indulásakor Amleth titkon utasította anyját. s egy évre rá rendezzen neki színlelt temetést. Valami dudort érezve a lába alatt. De Amlethnek megvolt az ellenszere a cselszövéssel szemben. Ugyanis gyermekkorukban ugyanazt a táplálékot szívták. hogy az illető lement a csatornába. testét himbálta. mindezekből gyűjtött részeket. amit nem lehet megtörni kesztyűs kézzel. nincs-e ott valaki vagy valami elrejtve. amelybe Amleth és anyja majd be fognak zárkózni. beledöfte a kardját s ezzel fölnyársalta az ott rejtőzőt. amit tudni kívántak. de előbb egy személyt meg kell bízni. Fengö most már gyanította. Tehát amikor Amleth hazatért. hogy rejtőzzön el a szoba egyik zugába. Félve attól. hogy egy ilyen elme mérhetetlen fortélyossága nem tárható fel egyszerű cselszövéssel. engedett-e a szerelemnek. kijelentette. zubogó vízben megfőzte s egy nyitott lefolyón át a disznók elé öntötte. mondta ő. hogy a tervnek csak kieszelését vállalja. miről beszélnek.. Ezért a beszédért is kicsúfolták azok. s a hallgatás ígéretét éppoly szívélyesen megkapta. ki akarva próbálni.. hogy más hajtsa végre a tettet. ő pedig ártatlanságot színlelhessen. de nem merte végrehajtani tervét-nemcsak Korik. hogy a szálát csomózott kárpittal vonassa be. Ezért azt tervezte. azonkívül kakastaréjon és falikárpiton. hanem felesége miatt sem. Ennek megfelelően. hogy magáévá tette a leányt. szétszórva a bűzös iszapon a szerencsétlen alak tagjait. s visszatérítette az erény útjára. kukorékolt nagyhangú kakasként. mindnyájan csúfolódva kérdezték. Fengö visszatértekor sehol sem találta az embert.. nagy ügybuzgalommal magát ajánlotta a hallgatózó szerepére. és hallgassa ki. megígérve. hogy akkor visszatér 13 ... karjával pedig úgy csapkodott. mintha szárnyak lettek volna. Ekkor anyja nagy jajveszékelésbe fogott. és elrejtőzött a szalmában. A tanácsadó pedig titokban abba a szobába lopózott. hogy mostohafia csupa fortély. de átesett az alján. hogy Britannia királyával fogja meggyilkoltatni. Amleth nagyapja. fiának szemtől szembe felpanaszolta ostobaságát. s a közös neveltetés folytán Amleth és a Leány igen bizalmas viszonyba került. hogy ő semmi efféle dolgot nem művelt. először a szokásos elmebeteg módon viselkedett. pedig nyíltan beismerte az igazságot. hogy egy málhás állat patáján nyugodott. akiben több volt az önbizalom. amikor elindult a kísértés útján. föl-le ugrált. Ily módon kibújva a kelepcéből.. mely különösen alkalmas a gyakorlati megvalósításra. de véghezvitelét már nem. s egy hosszú utazás ürügyével eltávozott.dolgot senkinek se árulja el. mintha nagy fontosságit ügyek szólítanák el. belefulladt a szennyes árba. hogy ne kelljen hazudnia. Aztán felült a szalmára. körmönfont ravaszságával ennél sokkal kifinomultabb módszert talált. hogy a kíséret nem volt tanúja az eseménynek. s ő azt telelte. mivel értelmetlennek tűnt. hogy illetéktelen személy kihallgatja. akik hallották. Majd előrángatta rejtekhelyéről és megölte. A beszélő. ő pedig bevallotta. aki a kémkedés áruló tervét kieszelte. A leány a kérdésekre válaszolva kijelentette. visszatért a szobába. s tagadásának annál könnyebben hitelt adtak. s végleg el akart bánni vele.

s átnyújtották a levelet. mintha közönséges étkek volnának. Ezután kitörölte az írást a felületről. Amint megérkeztek Britanniába. Mindenki csodálkozott azon. egy embert titokban beküldött a hálószobába hallgatózni.. honnan szerezték be a kenyeret. De ekkor társai. s a fertőzés. s megtalálható-a ott az emberi vérontás nyoma? A másik azt felelte. visszautasította a bőséges lakomát. ki volt az igazi apja.. hogy a királynak olyan a szeme. hogy a halálos ítéletet megmásította s a pusztulást másokra hárította. vagy emberfelettien ostoba. méheket fedezett fel benne. miből keverte az italokat? Hallván. Továbbá azt mondta. Így a sértő szitkokat nem annyira a lakoma. hogy egy ifjú és idegen így elutasíthatja a királyi asztalra föltálalt finomságokat s az egész fényűző bankettet. A király eltitkolta az igazságot. A király. az ital vas ízű volt.. de valójában saját maguknak jelentett halált. De amikor fia megfenyegette. mely még még mindig magán viseli az egykori mészárlás minden jelét. rájött. Anyja azt mondta. A király csodálta Amleth bölcsességét. hogy a királyon kívül más férfit nem ismert. hogy másnak a vesztét okozza. A másik bevallotta. hogy emberi hanyagság miatt hízói elkószáltak az őrizet alól.. hogy kínvallatással szedi ki belőle az igazságot. megjelöltette a forrásnak a helyét.. Amleth kikutatta ládáikat. akit hozzá küldenek. mely átragadt a lépekre. most megjelent az ital ízében is. akit hozzá küldenek. hogy annak édesanyja valóban rabszolgalány volt. s egy rabló rothadó teteméből lakmároztak. hogy aki ilyen dolgokat tud mondani. beismerte. mintha ő az ég küldötte volna. vette a fáradságot.. s a király pihenni küldte barátait. új betűkkel helyettesítette. Amleth egyetlen szavára alapozva.. akik fába karcolt levelet vittek magukkal. Mások elbeszélése szerint viszont Amleth azért kárhoztatta az italt. s megkérdezte tőle. megtalálta a levelet és elolvasta a benne foglalt utasításokat. amennyiben a bankettről származott. és vendégszerető módon. mint a szolgáké. mert miközben fölhajtotta. Hamlet azonban megvetően elhárította a királyi bankett minden pompáját. s így megváltoztatva az utasítások értelmét.. mintha az isteni eredetű lett volna.. melyből a kenyér sült. mélyre leásatott.. és számos rozsdaette kardot talált. a királyné pedig három esetben is rabszolganő módjára viselkedett. borítva régen megölt emberek csontjaival. hogy a kenyéren vérpöttyök voltak és fertőzött volt. Megkérdezte... hogy vízből és gabonaőrleményből főzték. 14 .. ezután titokban beszélt az anyjával. mintha valami paraszti étek volna. s kijelentette. A király mindezeket megtudta csatlósától. a követek fölkeresték a királyt. az vagy emberfelettien bölcs. Látván. hogy felesége csiszolt modorát vendégei éjféli pletykálkodása vonja kétségbe. honnan származott a sertéshús. de még az italt is elhárította. és különös módon megtartóztatva magát. hogy ő valóban egy szolga ivadéka. hogy Britannia királya adja feleségül lányát a nagy bölcsességű ifjúnak. hanem annak rendezői ellen fordította. Tehát amikor Amlethet utitársai megkérdezték. felhánytorgatva régi gyengeelméjűségét. s ily módon kaphatott a húsuk kissé romlott mellékízt. mintha méreg lett volna. melyről azt hitték. saját végzetét útitársaira hárította.. Bár zavart volt az alacsony származása miatti szégyentől. melyek feltehetően elrontották a víz ízét. Ezután hivatta az étekmestert és megkérdezte. azt válaszolta. hogy értesüljön vendégei éjféli beszélgetéséről. a király azt is megkérdezte az étekmestertől. a föltálalt húsok emberi hulla bűzét árasztották.. hol termett a gabona.. Amíg azonban pihentek. Végül odahamisította Fengö aláírását. hogy megkérdezte tőle: miért rágalmazta a királynőt azzal. hogy nem messze onnan van egy mező. válogatott gúnyolódásokkal kezdték sértegetni..Az útra Fengö két csatlósa kísérte el. és kriptaszag járta át őket. ez meghagyta a britek királyának. hogy megtudja. kedvesen bánt velük. hogy rabszolgalányként viselkedett? De míg amiatt neheztelt. Így amikor a vigalom véget ért. hogy Amleth ítélete ebben a dologban is helyes volt. és feleségül adta hozzá lányát. hanem megtoldotta azzal a kéréssel. De nem elégedett meg azzal. hogy végeztesse ki az ifjút. annyira elkápráztatta az ifjú okossága.. miért tartóztatta meg magát az esti lakomától. melyek előzőleg egy hulla gyomrában lakmároztak.. A király.

A lángok terjedtek. s elégett mindenki. s hegyével megszurkálta az ujjait. meg a másik is. Ó. hogy nemesurai pusztulnak a tűzvészben.. melyet annak idején igazságos célok érdekében öltött magára. kinek magasabbrendű intelligenciája összezavarja a gonosztevőket. ahol vigadoztak. majd a horgas kampók segítségével összecsomózta és megkötötte őket olyan kibogozhatatlan csomókkal.. jelenlegi öltözékét a régi külsőre cserélte. ott készítve maguknak fekhelyet.hasztalan próbálta kivonni az idegen kardot. Ügyes önvédelme és apjáért érzett nem lankadó bosszúvágya eldöntetlenül hagyja a kérdést: bölcsességét vagy bátorságát csodáljuk-e jobban. melynek földjén mindenütt részeg álmukban hortyogó nemesurak hevertek. akár hasztalan próbálkozott a meneküléssel. majd szándékosan többször kihúzta. Amikor társai felől érdeklődtek. fölkapott egy kardot. a hős Amleth. Ezután Fengö hálókamrájába ment. a vendégek gúnyolták egymást és csipkelődtek. akinek tiszteletére olyan búcsúünnepet rendeztek. melyek mind oly jól illenek a durva középkorról kialakított képbe. Amleth ezt a szívességet sértésnek vette. hogy barátja kérésének eleget tegyen. aki méltó a halhatatlan hírnévre. fortyogó katlannal. mely a szála külső és belső falait borította. hús-vér emberként jelenik meg. Ez sehol sem annyira nyilvánvaló. és mindenki megdöbbenéssel látta. sorra odament az urakhoz. " Ebben egyaránt volt tréfa meg igazság. engedélyt kapott az utazásra. mégis egy erőteljes hagyomány hatja át az egyszerű elbeszélést. akit kísérete már a lakosztályába vezetett. ugyanis a megöltek fejpénzére úgy mutatott. hogy lábuk elgyengült a részegségtől. Miután egy teljes évet töltött a királynál. s a királytól engesztelésképpen némi aranyat kapott. mely épp az ágy mellett lógott.. s visszatért országába. s szorgosan végezte a töltögetés feladatát. akár mély álomban volt.. és egyik kupa után a másikat töltötte tele. elmondta neki.sajátjától megfosztva .. gyászos történetéből Saxo kezében Narrenspiel lesz. ahol épp az ő tora folyt. Hogy laza ruhája ne akadályozza a járásban. mint a királyné termében játszódó jelenetben. rámutatott a magával hozott botokra. Ezután.Ezenkívül. nyitott szennycsatornával. Jütlandba érve. Ezt ráterítette a horkolókra. Minthogy jobb kedvre akarta deríteni a társaságot. mintha ők maguk lettek volna. Végül a rémület örömre változott. Mocsoktól borítva lépett be a fogadóterembe. miközben . Elborította az épületet. a padlóra halmozott szalmával. a tűz egyre nagyobb és szélesebb körben harapózott el. azért hogy tervét könnyebben keresztülvihesse. hogy az alatta fekvők közül senki se tudjon fölkelni. és itt van Amleth kampóival fölfegyverkezve. kardját derekára kötötte. aki éles értelmével nemcsak saját biztonságának megőrzéséhez találta meg az eszközt. Nagy a távolság Saxo meséje. A körülállók ezért a kardot és hüvelyét egy vasszeggel összeszegecselték. mintha halott lenne. és a palotában tértek nyugovóra. mire lehullott az anyja által kötött kárpit. de halálos vágás érte. hogy ő. és "Polonius" eltüntetésének durva módjával. Átvágta a felfüggesztési pontokat. Ezután felgyújtotta a palotát. és a sajátját akasztotta a helyére. hogy hamis volt a halála felől külföldről érkezett hír. hanem ezáltal apja megbosszulására is alkalma nyílt. másnap reggel fölakasztatta Amleth útitársait. míg végre úgy teleitták magukat borral. annak kezdetleges háttere és Shakespeare reneszánsz kifinomultsága között. bárhogyan igyekezzék is. de minden hercegi gazdagságaiból és pompájából csak az aranyat tartalmazó botokat vitte magával. A magányos árva királyfi szomorú. s így szólt: "ltt van ez egyik is. ugyanakkor fényt és erőt ad a védteleneknek és rossz 15 .. Megbántottságot színlelve. Fölébresztve nagybátyját. Ezt hallva Fengö fölugrott fekhelyéről. aki ravaszul az ostobaság álarca mögé bújva emberfeletti bölcsességről tett tanúbizonyságot a butaság bámulatos álruhájában! Ő. elpusztította a palotát. melyet később tűz fölött megolvasztott és üreges botokba öntött. hogy végrehajtsa az apja meggyilkolásáért régóta esedékes bosszút. ekkor csatlakozott a pohárnokokhoz. Ekkor kivette kebeléből a régen elkészített kampókat s bement az épületbe. Hamlet a bosszúálló erő.

mely egyaránt oszt jót és rosszat.az "Ambales Sagában".) ] A Saxo által leírt változatban Hamlet sikeresen uralkodik tovább. Setälä. akit először a X. hogy alátámasszák a dán uralkodóház dinasztikus igényét a brit birodalomra. melynek alapja . században írtak. pp. Zenker Boeve-Amlethus (1905): E. akit kizárólag az államcsíny végrehajtása érdekel. de az elbeszélt hőstettekben nem sok minden igazolja Saxo ditirambikus következtetését. mint félresikerült hőst. mint például a kardok kicserélése Fengö kamrájában. "KullervoHamlet". mely szerint új Herkules válhatott volna belőle. Mikor az angol király lányán kívül Hamlethez feleségül adják Skócia királynőjét is. Így számíthatunk a ködös izlandi Amlodhi "azonosságára" (egy úgynevezett tündérmesében Arjam a neve). akikkel fölismerteti szerencsétlen sorsukat. Hamlet in Iceland (1898). Shakespeare drámájának nemrég elkészült orosz filmváltozatában Hamlet célratörő. Die Heldensagen des Saxo Grammaticus (1922): I. N. mégis egy eredeti merev képletre utalnak. 1907. Boeve-Amlethus. Ez már kontármunka. pp. mely a saga. hogy békében éljenek egymás mellett. Y. melyek ellentétben vannak a hősies témával. Setälä. A logika úgy kívánja. s mindez rosszul összefércelve. [ (Lásd Hrolfssaga Krakit. Hamlet végül csatában esik el. hogy önmagát győzze le. Vagyis a gonoszt sohasem támadják frontálisan. "mintha az isteni eredetű lett volna". bár még mindig körüllengi valami titokzatos aura. Pedig már Saxo művének első részében is világosan jelződik a tragikus alaphang. itt Hamlet az ambivalens erő. mint Shakespeare-nél. durva és értelmetlen fogások a meseszövésben. Semmi kellemes sincs azokban a dolgokban. 74f. lásd még P. ezt a munkát már elvégezték.és NyugatEurópából. valamint Harald és Haldan szintén idetartozó történetét illetően (melyet Saxo hetedik könyve mesél el): Zenker. Die Heldensagen. Powell bevezetőjén és függelékén kívül. Gollancz. Hamletet nem szabad úgy tekinteni. 16 .. [ (F. században említenek. fondorlatos és könyörtelen jellem. gyaníthatjuk. 271f. hogy egybeessen saját halotti torával. hogy bizonyos epizódok.családból származóknak. R. azaz Helgi és Hroar ifjúkorát. heroikus elem visszaállítását. hogy a zsarnokkal együtt pusztuljon el. továbbá számos kelta mítoszban. Világosabban. melyet a XVI. Herrmann.műfaj követelménye. tele közhelyekkel a cselfogások és fabulák tárházából. 1910) ]. Ezek dramaturgiailag helyes kezelése csak Shakespeare-nél valósul meg. Az is világos. még ha így kívánná is a hagyomány. de az mégis meghajol a könyörtelen éleslátás előtt. s melyre már utaltunk a fejezet elején. Herrmann. melyeket föltár az angol királynak. Kalandjainak Folytatása a Krónika IV könyvében található. ha tovább élt volna. a Dán sagáiban. FUF 3 (1903). hanem mint igazságosztó hatalmat. A magasabbrendű tisztaság fényében. amikor Hamlet visszatérését úgy időzíti. és hazahozza két feleségét. pp. FUF (1903. és a drámát teljesen az intellektus síkjára terelte. Különös módon a hamleti történet téves átértelmezése a siker irányában a mai napig folytatódik. 121-26. vagy XVII. Shakespeare beállítása abszolút pontos. és aki újra megjelenik Izlandon-Dániából visszatérő motívumként . de a meseszövés egészen más kézre vall. arra kényszerül. A valódi személyiség a fölismerhetetlenségig elváltozott. ki kerülheti el a mogyorópálcát? Értelmetlen lenne újra összehasonlítgatni a Hamlet-téma számtalan változatát Észak. "Kullervo-Hamlet". vagy az ókori Rómából. teljesen a célnak megfelelően. hogy ügyetlen kísérlet történik arra.mint Hegel mondaná -a Józan Ész Csele. és "csodálja" Hamlet bölcsességét. elkerülte a brutális. mely The First Nine Books of the Danish History of Saxo Grammaticus címen megjelent Elton-féle fordításhoz készült (1894). Amlethus viselkedéséhez és életútjához párhuzamokat találtak Hrolf Kraki és Havelok.

S így míg a nyilvános csodalátások esetében elég volt az etruriai igazmondókhoz fordulni. kígyó csúszott elő egy faoszlopból. s útitársként velük küldték Junius Brutust. "néma állathoz hasonló". Hamlet alakjához a "kutya" hasonlat kapcsolódik. hogy elhatározta: a világ leghíresebb jóshelyéről. hogy egymás mellé helyezhessük a Hamlet és Brutus ikerpárt. ír Amlaidhe név jelentése mindig "együgyű". Titus és Aruns elindultak. megrémítette a jelenlévőket. köztük a fivérét. Most következik az. Amlodhi.történet korábbi változatát (1. Gollancz rámutatott. Ez különösen igaz Hamletnek arra a trükkjére. Valeriusnál "obtusi se cordis esse simulavit"). ami első látásra mindannyiuk prototípusának tűnik. te görögországi amlaghe Te kis tolvaj. ahol a veszélyeztetetteket. akkoriban ismeretlen országokon és még ismeretlenebb tengereken át. Az általános hasonlóságon kívül (trónbitorló nagybácsi. Legelvetemültebb lény. akiknek a változatai végső soron Halikarnasszoszi Dionüszoszra vezethetők vissza. ettől az otthonában föltűnt látomástól annyira megijedt. a király nővérének fiát. 17 . kis gazfickó. MialattTarquinius ily módon volt elfoglalva (bizonyos védelmi intézkedésekkel). Egy amlaghe. az utazás. hogy a "Nagy Sándor Háborúi"-ban. akik bemenekültek a palotába. hogy nem biztonságos a jóshely válaszát bárki másra bízni. Tarquiniának. üldözött unokaöcs. nézzük meg a Livius által elmesélt Brutus. nemcsak váratlan ijedelmet okozott magának a királynak is. továbbá a jelek szerint maga Saxo kölcsönözte ezt a mozzanatot a Valerius Maximusnál található Brutus-történetből. kis szamár. "ostoba". aki őrültséget színlelve menekül meg. hogy botokban rejti el az aranyat. a Hrolfssaga Krakiban. hogy az állam fő embereit. te hazug. és a "Hopp és Ho" kutyaneveken szólítják őket.) Gollancz írja: Már a cselekmény körvonalaiból világosan látható a meghökkentő hasonlóság Hamlet és Lucius Iunius Brutus között. pp. te városokban bujkáló.Helgi és Hroar hercegeket (Saxo hetedik könyvében pedig Haraldot és Haldant) . A rákövetkező események Lukrécia megerőszakolásával kapcsolatosak. Törpe. egy csuda majom. Ez nem lehet véletlen egybeesés. xxiv) Azért. (A Brutus gúnynév ismét a néma vadállathoz való hasonlóságot jelzi. Ambalesben. középangol Amlaghe. túljárás az útitársak eszén. Xxi. Delphoiből kér jóslatot. Melléknévként is használatos volt.Az Amleth. jórészt a Historia de Preliisből fordítva. te majom. dülledtszemű hárpia. (Gollanz. melyeket minden bizonnyal az utóbbiból kölcsönzött. melyet először Titus Livius beszél el. mely egy észak-angliai alliteratív költemény. s mivel úgy ítélte. örök időkre teremtve. Tarquinius király gyilkosáról. ijesztő csodalátása volt. rejtett értelmű kijelentések.kutyákként említik. Saxo minden bizonnyal olvasta Brutus történetét Liviusnál és későbbi történetíróknál.. s közismertségük miatt szükségtelen elismételni őket. egy ifjút akinek képességei jelentősen különböztek a magára öltött külsőtől. Nagy Sándort kétszer is így említik megvetően ellenségei: Te Sándor. Meghallván. legalább egy kifejezés a Memorabilia szövegében átkerült Brutustól Hamlethez (Saxo szerint Hamlet "obtusi cordis esse". 56). udvaroncai szemléletesen leírt karikatúrát mutatnak: Őt pergamenre festették. A "legelvetemültebb lény" képe szívósan együtt jár bizonyos nagy mitikus alakokkal. Dáriusznak. hanem baljós előérzetekkel töltötte el kebelét. alaposan kiérlelt bosszútervek) az előbbi történetnek vannak olyan elemei. a híres római történet Lucius Iunius Brutusról. két fiát küldte Görögországba. nagybátyja kivégeztette. személyét úgy mutatták. amikor Sándor külsejéről érdeklődik.. Ez megvan a Saxo-féle Amlethusban.

Apolló szavainak más értelme is van. " Mire ő megjegyzi: "Ez valóban alkalmas egy ilyen óriási sonka felszelésére" . melynek fönnmaradt a Zonaras. hogy megkérdezzék. Úgy érezték. mely egyúttal saját képességeit jellemző embléma is lehetett. amit megkívánhatna. Van egy különös változat Tarquiniusnak Liviustól említett prófétai rémálmára. 22).. melyiküké lesz a római királyság. kivárva a megfelelő időt kifejlésére. De ha Tarquinius küldte őket Delphoibe.amin ő valójában a tengert érti."Ifjak. A szebbiket közülük föláldoztam. és teljesítették apjuk megbízatását. hogy a királynak nem szabad semmi olyat találnia az ő természetében. azt beszélik. mint a bot belsejébe rejtett arany. minthogy az igazságszolgáltatás nem nyújthat oltalmat. hogy ezen elnevezés fedezékében maradjon elrejtve a géniusz. hogy az az egész emberiség közös anyja.. s a korai római költőnek. "amikor egy kutya emberi hangon fog beszélni". nem mint útitársat. Érdemes újra megnézni a Narrenspielből Hamlet tengerparti útjának leírását. hogy a megvetettségben találja meg biztonságát. akkor ezzel a saját aggodalmaira keresett választ. s megkérdi. Csakhogy még a római változat sem volt mentes a zavaró sajátosságoktól. Ezért ügyelt rá. Amint súlyos sérülésemmel a földön feküdtem. Ennek megfelelően tudósaink nekiláttak megvizsgálni a perzsa Kürosz-legendával való összefüggést. Nem hiányzik ez esetben sem a tekintély. 149f. Ebben Tarquinius így beszél: "Azt álmodtam. egy e célra kifúrt somfa bot üregébe rejtve. Már csak föl kellett cicomázni néhány. és az egész Amlethus. Észrevesz egy ócska kormánylapátot (gubernaculum). hogy pásztorok hajtották hozzám a nyájukat. hogy hozott magával Apolló istennek egy aranypálcát. Ez alkalommal a Tarquiniusok Delphoibe inkább tréfáik célpontjaként vitték. "Ezután . De magának Saxónak a műve. s fölajánlottak nekem két szép kost ugyanattól az anyától. " Az etruszk igazmondók jól tájékozottak lehettek az egyazon képben szereplő kosokat és a megváltozott nappályát illetően. fölnéztem az égre s baljós jelet.) Nincs adatunk arra.még ha olvasta is Valerius Maximust. melyek kétségtelenül kívül állnak a klasszikus hagyományon. hogy a történet eredete messze a római királyok előtti időkre nyúlik vissza. hogy a barlang mélyéről e szavak hallatszottak: . őket ugyanis foglalkoztatta a csillagászat. (Zenker. lepecsételni és házhoz szállítani. A válasz meg is található Dio Cassius elveszett római történelmének első részében.féle összefoglalása. A Brutus nevet illetően sem mutatott ellenérzést. A hagyományosan gondolkodó filológusok többsége Brutus történetével megkapta a hőn várt választ imájára. mely egy hajótörésből maradt ott.úgy határozott.problematikát be lehetett csomagolni.. Livius csak a királyfiak személyes kérdésére adott választ ismerteti. mely a római nép megszabadítója leend. vagyis hozzácsapni a lezárt ügyek növekvő halmazához. az ifjak kívánságot éreztek.. amitől félnie kelljen. hogy viselkedése az ostobasághoz legyen hasonlatos. A delphoi Apolló azt mondta. melyből megnyugtatóan le lehet vezetni a távolabb eső provinciákban kialakult változatokat. mely nem bizonyult gyümölcsözőnek. úgy tudjuk. amikor homokdűnék 18 . megelégedvén azzal. eldöntötte. évszakhoz kötődő kultusszal és termékenységi rítusokkal. ajkaival megérintette a földet. Acciusnak Brutusról szóló elveszett tragédiájából származik. sem a vagyonában olyat. Megvolt a biztos klasszikus forrás. s ő rá is mutat a másik útra. "Nos. mely aligha vezethető vissza Ciceróra. Ezt a problémát majd később tárgyaljuk. hogy feladatukat megoldották. Az álom érdekes változata található az Ambales Sagában. hogy Saxo olvasta volna Zonarast. mi lehet az. amelyik közületek először csókolja meg anyját. nagy csodát láttam: a nap jobbfelől áthaladó lángoló korongja új irányba tért s szétolvadt. hogy a király akkor fogja elveszteni uralmát. mert Cicero említi De divinatio című munkájában (1. úgy gondolva.folytatja Saxo -. Bárhogyan állnak is a dolgok. pp. azé lesz Rómában a legfelső hatalom". és átengedte magát és örökrészét a király kapzsiságának. de a másik a szarvával felöklelt. mondják. beleértve olyan részleteket. Amikor megérkeztek. több mint elég ok van itt arra gyanakodni.tartalmaz olyan vonásokat. és mintha véletlenül megbotlott és elesett volna. Brutus azonban úgy vélte.ez egy nagy kés.

s az áradat zúgása húsz mérföldre is elhallatszik. hogy bizonyára itt van a földnek a vége. hogy szándékosan beszélt így. túl ama földnyelven. Bármily homályos és kétértelmű az egész. a jóval korábban élt izlandi szkáldtól. hogy megóvják az indoeurópai nyelvek családját a kívülállókkal folytatott gyanús ügyletektől. énekelte Snaebjörn. ami hapax legomenának tekinthető. mire azt mondta. Idéz egy versszakot Snaebjörntől. Nem illenek bele a képbe. hogy minden hamisságtól távol állónak tartsák. melyet modern filológusaink emeltek azért.a parton megtörő hullámok malma ez. FEJEZET Hősünk Finnországban Most pedig minden különösebb magyarázkodás nélkül át fogunk ugrani azon az átjárhatatlan kerítésen. A tengert itt Amlodhi malmának nevezik-'' Ez elég is. s itt Amlodhi a király. mely úgy van kigondolva. a Sziget-Malom kilenc szüze forgatja szilajul az emberekhez kegyetlen kőszáli malmot . " Nyilvánvaló. hogy messze kint.. Észtország és 19 . az Atlanti Óceán teljes erejével csapkodja az Orkney. "Mivel kedve ellen való. A vihar erősödésével "eltűnik a különbség levegő és víz között. Társai dicsérték válaszát. Pütheász a "tenger tüdejének" nevezte el.) Amikor már sok napja fúj a szokásos erős szél. hogy hazugságra hajlamosnak gondolják bármely ügyben. viharos óceánjával foglalkozik. Kilenc sorában nem kevesebb mint három olyan kifejezés szerepel. csak ez a két megjegyzés marad értelem nélkül. hogy ezt az óceán dermesztő viharai őrölték ilyen finomra. meddig terjedt éleselméjűsége. mit is kezdjen a megjegyzésekkel. hogy ő álruhás Sherlock Holmesnak tűnjék. s arra a következtetésre jutott.vagy legalábbis átvonulnak rajta egy még ősibb leszármazási vonalból. részben elveszett költői nyelvek esetében. azt válaszolta. akiknek még a nevét is visszhangozzák Mey Kísérői a Pentland szorosban. bár sohasem árulta el. Snorri Sturluson. s azt kívánta. Szövegünk Észak szürke. hogy Finnország. -A ford. melynek forrásai a korai skandináv mítoszokra mennek vissza. a hullámok pedig 60 láb magasra emelkednek. ugyanis eddig folyton hangsúlyozta. Ez a metafora mindig a fordítók réme volt.ők. soktonnás sziklákat emel ki a helyükről. melyek folyvást őrlik a gránitszirteket. egy dolog világos: elbúcsúzhatunk Iunius Brutustól és a klasszikus kútfőktől való leszármaztatás biztonságos terepétől. mintha mindent sűrű füst burkolna be.között haladtak. akik a régmúlt korokban Hamlet lisztjét őrölték. ami gyakran előfordul nagyon ősi. II. A jó törzsfő hajója csőrszerű orrával szánt ágyat a hajótestnek. A kézmalom nem tűnt el nyelvünkből. azaz egyszer előforduló szónak. hogy Saxo e ponton nem tudja. Vizsgálódásainkba ezzel bekerült egy sokkal ősibb és mindenképpen önálló hagyomány. hogy Amlethus válaszai jelentéssel bírtak. (Mey = régi írásmódja a "maid". " Minthogy ez Hamlet kalandjában rendszeresen visszatérő téma. Észak első felfedezője. a tudós izlandi költő (1l781241) Skaldskaparmal ("A bárdok nyelvezete") című művében a múlt híres bárdjaitól származó számos képletes kifejezést (kenning) magyaráz meg. Ismeretes. ahol ég és víz újra egyesül az eredeti káoszban. s felhívták figyelmét a lisztre. A legmegbízhatóbb fordítás Gollancztól ered: Azt mondják.szigeteket. Még az Útikalauz a Brit Szigetvilághoz tárgyilagos prózája is érzékeltet valamit a Kilenc Szűz erejéből. szűz szónak. Valójában egy teljesen más történetből származnak. a homokra célozva ezzel. hatalmas hullámaival..

(PUF3 (1903). s gyakran jellemzik őket a magánhangzó harmóniával. oly ősieket. és két fiú született belőle. E nyelveket "agglutinatív" nyelveknek tartják.Lappföld kulturális szigetet alkot. Karéliában nőtt fel. ill. votjákok. Kalevalastudien 6. osztjákok. Kullervót. 20 . apám vesztét megbosszulom. Kalervo kutyája megöli a birkákat. Más változatokban Untamo fákat fegyverez föl. Általában úgy mesélik a történetet. énekeibe. anyám könnyét megfizetem!" Meghallotta Untamoinen. hogy megvizsgáljuk Kullervo Kalevanpoika ("Kaleva fia") történetét. N. melyek bizonyára az illető népek írott történelme előtti időkre nyúlnak vissza. 61-97. A kicsit három napig ringatják bölcsőjében. az asszonyok azt beszélik: hova tudnák elveszteni. a Kalevala érintetlen maradt. nagy eposzuk. veszedelmet elkerülni. rúnáiba. hogy figyelembe vehessük a Kullervóval foglalkozó sok változatot (melyeket Lönnrot nem épített be a hivatalos Kalevala 31-36. Maga a száját szóra nyitja: "Ez lesz hadamnak halála. Írásban csak a XIX. a hadsereget a lábujjaiból. minden rongyát szétszakítja. ezek: zürjének. Figyelemreméltóan ősi vonásokat őrzött meg. 44-127. vagy veszekedés tör ki a halászterületek miatt (3l. a másik. Még ha beszivárgott is a nyugati kultúra -s vele a kereszténység -a középkortól kezdve az írástudók közé. hogy egy szegény ember . Elias Lönnrot De még ebben az elszigetelt hagyományban is meglepő párhuzamok adódtak a skandináv és kelta mítoszokkal. akiket egy sólyom szétkerget. Valójában a háborút az ujjaiból támasztja. Untamo pedig Finnországban. Anyagára-valamint a Kaarle Krohn által gyűjtöttekre. A költemény fő szálával később foglalkozunk. 188-224. mely kettéhasadt. minthogy szóban hagyományozódott át változatlan formában a legkorábbi időktől kezdve. Egyikük. Setälä igen alaposan elemzett "Kullervo-Hamlet" című példaszerű tanulmányában. most lényeges. akik a 31. pp. Az ugorfinn nyelvcsaládhoz tartozó nyelveket beszélnek. ez lesz az erős Kalervo!" Gonosz hősök gondolkoznak. s hadseregként használja őket. Untamo birkái lelegelik. pólyakötőjét kitépi. Majd megöli Kalervót és egész családját. Ezt a kulturális hagyományt a legutóbbi időkig elkülönítették a skandináv környezettől. cseremiszek. 19ff. Az első esemény Kullervo apjának és nagybátyjának születése.barázdákat húzott egy fa törzse körül (vagy egy kis hegyen). ami például a törökben is megtalálható. 7 (1907). mely etnikailag rokonságban áll a magyarokkal és egyéb távoli ázsiai népekkel. s ott szüli meg hősünket. mely legalább olyan távol áll a germán nyelvektől. században gyűjtötte össze dr. Erre Untamo háborút támaszt. a katonákat sarkának inaiból. kivéve Kalervo feleségét. nyújtózkodik. pp. az asszonyt Untamo otthonába viszik. 188-255. mikor egyet húzózkodik. rúna). hogy nincs értelme a klasszikus származtatásnak. Kalervo. A két fivér között általában a következő módon támad gyűlölség: Kalervo zabot vet Untamo ajtaja elé.szántóvető . Három hónapos korában: s már a térdig érő gyermek arról kezdett gondolkozni: "Hogyha nagyobbra növekszem. rúna szerint hattyúk (vagy csibék). 10 (19l0). s erősebb emberré válok. hársfa bölcsőjét letöri. pp. takaróját is leveti. mordvinok. mint a baszk. melyet E. Kullervo (1928).azért van szükség. vogulok. húzózkodik.

lásd W.. Az egyik hagyomány szerint arany íróvesszővel vési a fába szülei nevét. szénvonó van a kezében. Az eredeti durva versmérték itt úgy hangzik. Stokes. p. almát. kis késecske a kezében. három nap múlva aranyevezős aranycsónakban találnak rá. (Fönnmaradt egy furcsa Dindsencha (a szó az ír hagyományban sűrűn előforduló helynévmagyarázatokat jelöli. három kanállal kitelnék. énekben (vagy rúnában) először kisebb feladatokat kap: kisgyermeket kell őriznie és ringatnia.. Amikor Untamo szolgái három nap múlva jönnek ellenőrizni. ") Ezután leül s így beszél (3l.megint eredménytelenül: Kullervo nem halt meg ott sem.elmegy egy kovácsműhelybe s beszerzi a fegyvereket. végre is kidöntött nyolcat. RC 16. mint a szegény ember Hiawathája. Vagy azonnal külföldre küldik. szénben áll a gyermek térdig. /] Setälä beszámol egy olyan változatról is. telve írással a tölgyfa. Majd egy fára akasztják föl a gyermeket. Magn-Ailte fölött egészen az Élő Fa Oszlopáig. A tortu-i kőris délkeleti irányban zuhant. tűzzel. azt mondja Untamo szolgáinak..) Kullervót a tengerbe vetik. hogy elpusztítsa a gyermeket.de ehelyett megvakítja és elpusztítja azt. aki a tűz közepén ül s kezében (arany) kampóval szítja föl a tüzet. 192. 273ff. ("Kullervo-Hamlet". Egyes változatokban Kullervo igen hamar végrehajtja bosszúját. vagy akasztófát ácsolnak . s évente háromszor termett. akasztással. Az egész fa telve képpel.) öt óriási fa . Kírby (Everyman's Library).. de tényleg ez volt Longfellow eredeti metrikus mintája. Nagy máglyát építenek. szítja a tüzet szénvonóval. [Az angol fordítást készítette: W F. "Prózai mesék a Rennes Dindsenchasban".három kőris. hogy a kovácsnál tehén. Öt fát haraggal kivágott. egy tiszafa . diót és makkot. melyben a gyermek. s Kullervót beledobják. 278f. /A Kalevala-részleteket Nagy Kálmán fordításából vettük.kidöntéséről. pp. akasztófára sem veszett el! Fiú a fát írogatja. A Belach Dahli-i kőris felfelé dőlt egészen Carn Uachtair Bile-ig.Untamo mindent bevet. Ezután már nehezebb megállapítani az események sorrendjét.. de ha jobban méregetné. egy másik változatban a tengerben ül egy hullám hátán s méri a vizeket: Kimerhetné hét kanállal. -A ford. hogy készül megbosszulni apja halálát. Ezután elküldik erdőt irtani.vagy birkapásztorként szolgáljon. az Usnachból származó pedig észak felé. Makktermése 900 véka volt. ott rítt könyökig hamuban. egy tölgy. egészen Druinn Bairrig zuhant..): 21 . karcsú nyírfákat kivágni. De a 31. "A tölgy déli irányban zuhant. FUF 7. vízzel. A tiszafa északkeletre.

De kaput nem csinált rá. Ami a kelta hagyományt illeti.azaz Ravana labirintusáról. Szent Péter Játékának. hogy építsen kerítést. hagy a szántóföld erdőséggé változik. kidőlnek a fák (p.. hogy végigelemeznénk itt ezt a kulcsfontosságú jelenséget. hét évig nem nőtt semmi. Jeruzsálem Romjainak. A. p.. soha-soha át ne jusson Kalervo fiának kertjén!" Untamo meghökken: ".. p. de ő is nagy zajjal dönti a fákat. p. derék legény erdejében!. ameddig a hangom elhat! Fiatal hajtás ne hajtson. kőrisfákból. Mindez a későbbiekben nyeri el értelmét. vagy nem tudna szárnyon szállni. fivér ölt fivért. p. akik meddővé teszik a földet: "Morgan Mwynvawr. ezt kiáltja: "Dőljön ki akkora irtás. ahol faekéjével végigszántja (Setälä.ameddig elhallatszik fejszecsapásainak hangja. füttyöngetett. elmondjuk.. amíg a világ világ lesz. 35). Ugyanakkor AI-Biruni (India 7. melyet 22 . mert. amit ő meg is tesz. ugyanaz. ) A Kalevalában ezután Untamo megparancsolja Kullervónak. J. egész szál fenyőkből. se fa. és Llew Llaw Gyffesv akik vörösre festik a földet. 150). amíg a kiáltás hangzik. hogy Finnországban a kőlabirintust (az angol "Trója városa") hívják Óriás Kerítésének. Hét év volt a német Égi Vadász ciklusa. vörösfenyőkből. vol. az egyik Rennes Dindsenchasban olvassuk. p. [a fejszét] azután nagyot kiáltott.. 1..kiskapu. "úgy hogy erdő és satnya bokrok nőtték be Guaire országát az általa elkövetett apagyilkosság miatt" (Stokes. ahol ók elhaladtak: de Arthur volt a leginkább "rudvawc". fel a fellegek fölébe. Mazes and Labyrinths. 306) Lankáról (Ceylon) írva. Termékeden Föld" egyébként állandó motívuma a Grál és a Halászkirály köré font legendáknak. 272.Lempo (az Ördög) jöjjön irtást vágni. Óriás Utcájának és Kő kerítésnek (lásd W H. 35). és Arthur is Egi Vadász volt. FUF 7. s ezt így jelentette be: "Ki mint madár nem repülne. 215). de még fűszál se teremjen.. Loth viszont (Ges Mabinogiondu Livre Rouge de Hergest. Run... kurjongatott." (Eredetileg ugyanaz a történet lehetett. mint amelyben Romulus barázdát húz az új város körül. Ezt beszéli. se fű. Anélkül. Hüsi döntögessen fákat!" Egy tőkéhez hozzácsapja. és megöli Remust. 6) három hős nevét is közli. " (Az észt Kalevipoeg (=Kaleva fia.. 203). A római hagyományban semmi értelme a gyilkosságnak. p. nélkül kötötte. Ahol ő elhaladt. amiért átugrotta. törjön itt ki annyi nyírfa. Beli fia. Matthews. Semmi sem nőtt egy évig.. n. mint a Finn Kalevanpoika) terméketlenné teszi a földet. amint megtudjuk Rachel Bromwichtól (Trioedd Ynys Prydein: The Welsh Triads [196l]. égig érőn építette. "Rudvaruc jelentése "vörös pusztító". amíg arany hold világít. Kalervo fia irtásain. RC 16.

ördög lánya! siratom apámnak kését. A dühödt megtorlás segít egy esemény értelmezésében. Még furcsább párhuzammal találkozunk a nagy ír hős. Egy varjú ekkor azt tanácsolja neki. de letöri a szarvát. Inkább halljuk ebben a Kullervo által föltárt téma visszhangját. háromszor hazai halmon. Kullervo alaposan kioktatja a farkasokat és medvéket. Hamlet útját farkas keresztezi. felét farkasok fogára. Cuchulainn személyében. a marhákat a mocsárba hajtja. és (33.megjegyzi. Aztán a marhákat hazahajtja. 125ff. kettéhasít egy csónakot. aki a kelta mitológia központi alakja. hogy hajtsa a marhákat a mocsárba.jegyzi meg-. de le is égeti . megeteti a tehenet. s nevének jelentése: "Culan kovács kutyája". másik felét medveszájra. még egy évig. Végül "eladják" tehénpásztornak Ilmarinen. hatszor a kis utca végén. " Saxo magyarázni próbálja: "Finom és szellemes módja annak. 183ff. akiből nálunk Paul Bunyan lett). az isteni kovács házába.) Követi a varjú tanácsát. melyet gyakran Rómával azonosítanak". terelje össze mind a farkasokat és medvéket. " De hát ennek nincs sok értelme.) Kullervo további csínyeket követ el. a harmadikból is valameddig: három évig ugatott a kovácsra mint nagybátyjára. ahogyan Ilmarinen kovács személyét is.Rama és Hanuman foglaltak el.az "Erős Fiú" szokásos tettei (a német mesékben "Starke Hans". szemetet csépel. Helena kimegy az istállóba fejni. a gabonából csupa polyvát. Helena) megteszi Kullervát pásztornak. A hősnek a 23 . a kovács feleségére [vagy szolgájára] mint menyére". aki farkasokat és medvéket hajt haza marhák helyett. Szavára tehén lesz a farkas. s maga a fordító is kérdőjeleket helyezett el. "Nos. hogy mit kell tenniük. hogy a kerítés alatt ugasson. tülköt tehén lábszárából. jámbor jószág lesz a medve. ebbe aztán bele is törik Kullervo kése. és változtassa őket is marhákká. vág egy borókavesszőt. ugatott egy évig. " (33. Az egyik figyelemre méltó változatban azonban az áll. egyetlen apai öröksége. de neki azt mondják. Ezt a folyton visszatérő kutyaszerűséget később még vizsgáljuk. Meg is fújja azt a sípot.. és rosszindulatból követ süt az ebédre szánt cipójába. s széttépik a farkasok és medvék. hogy elátkozza nagybátyja gazdagságát.. hogy "Észtországba küldték. mely a Saxo-féle változatban csak halovány tréfa. befűt a fürdőházba. hogy ló az.. Kullervo így szól: "Várj csak.. Ez tényleg furcsán hangzik. ökör szarvából furulyát. tarka tehén szárcsontjából...) Sípot is csinál a csontból. az ökröket pedig a cserjésbe. várj csak. de magad is megsiratod. megszólaltatja a tülköt. Ilmarinen felesége (neve gyakran Elina. hogy a muzulmán országokban ezt "a labirintusszerű erődöt Yavana-Kotinak hívják. Fengö ménesében túl kevés van ebből a harcos fajtából.

de annál könyörtelenebb formában jelentkezik. 24 . Ott a ligetben laknak a kék erdei lányok. felidézi a Saxótól említett részletet.. hogy Kullervo. "mert történetesen a mostohatestvére és gyermekkori játszótársa volt". amit a vadállatokkal és az ellenségével művel. melyért vezekelnie kell. A leány vízbe öli magát. a nagy istentől kardot kér ajándékba (36. Hamletnek van egy bűne.mintha Saxo olyasmire bukkant volna. mehetsz azzal erdőt járni. amikor a vadállatok fejésének drámai jelenetét olvassuk. Kullervo magához veszi a fekete kutyát s az erdőbe indul. bár a rúnák és dalok sokaságából adódó fő nehézség az. végül Hermészként és Dionüszoszként mutatkozik előttünk. Zum Urkind-Mythologen". hogy testvérek. Dionüszoszként jelenik meg abban. p. " A 35. hogy bosszúálláshoz használjuk fel őket. (K. puha porrá elporlasztja: csap a kő van a kemencén. Ez annyiban váratlan fordulat. már amennyiben eltekintünk lélektani spekulációitól: "Kész lehetetlenség a finn mitológiát a görögből levezetni vagy fordítva. ahol megszeplősítette nővérét.az. aki egy személyben a Csodálatos Gyermek és az Erős Szolga. övé lett a legszebb szablya. Ugyanis Dionüszoszra jellemző viselkedés már ha a görög mítosz kategóriáival értelmezzük . Anyja azonban fölébred. és . Itt végre világosság derül valamire. Van azonban egy feltűnő esemény: az egyik nővér nincs otthon. 243ff). ami más történetekben megmarad homályos célzásnak. Az.lehetetlenség a dolgok eredeti sorrendjét visszaállítani. 255. Egy alkalommal a hős találkozik az erdőben egy bogyószedő leánnyal. A dolog eléggé kiagyaltnak tűnik .mint már említettük . mely szerint a serdülő herceget a szerelem titkaiba bevezető leány azért nem árulja el őt. Még közelebbi analógiát találunk az etruszk kalózok. aki hasznos kommentárt fűz hozzá. Hazatérve Kullervo egy élő lelket sem talál. s anyja azt tanácsolja. összekötve a marhák elpusztításával. de amikor arra a helyre ér. énekben Lönnrot visszahozza Kullervót a szüleihez és testvéreihez. Kullervót viszont anyja lebeszéli az öngyilkosságról. Hermészi vonás benne a zeneszerszámok készítése.) De lehetetlen nem észrevenni. mindenki meghalt. Kapott is egy kedves kardot. de a későbbi beszélgetés közben kiderül. hogy farkasokat és medvéket varázslással szelíd állatokként jelenítünk meg. Vedd azt a kutyát magaddal. Paideuma 1 (1940).. Először Ukkótól. Így háborúzni megy. hogy ők több énekkel korábban elpusztultak. nyerje el kegyüket. Kerényi". Untamónak nagy seregét. akiket vadállatok felhasználásával fenyít meg. Arthur király történetében a dolog világosabban kifejtődik.. Döbbenten ismerünk rá Euripidész Bakkhánsnők című drámájának tragikus-ironikus hangvételére. hogy Kullervo és nővére öngyilkosok lettek az öntudatlanul elkövetett vérfertőzés miatt. Együtt hálnak. Házaikat elhamvasztja.. hogy a hősök nevei nincsenek rögzítve. s ezáltal betölti hosszúját. Dionüszosz ellenségei sorsában... Nem is kerülte el Kerényi Károly figyelmét. amit nem ért. de az is.vadállatok fölötti uralma klasszikus mítoszokat idéz meg. meg is ölte minden népét. amikor fia a sírjánál zokog: a föld alól szólította: "Maradt egy kiskutya tőlem. erőt vesz rajta a kétségbeesés s kardjába dől. Shakespearenél nem egyértelmű és illékony. berkenyefa kinn a kertben.

ölébe hajthatom a fejem? Igen uram. Amlodhi. s kora gyermekségétől bosszút forral. De a kocka el van vetve. Ofélia vízbe öli magát. sőt fivérének halálát is. ölébe fekhetem? Nem. minek szaporítanál bűnösöket!. Kissé zavartan Setälä még egy motívumot említ. igen különös szavakkal kifejezve. "Vízre szél szállt. Kullervo Kalevanpoika észt megfelelője. melyeket minden északi változatban a hős a tűz mellett formáz vagy farag Brjam például kovácsműhelyben -. s ez . Azaz. Setälä azzal az aranykampóval vagy szénvonóval kívánja azonosítani. hogy kilépjen szerepéből: Kisasszony. összefogva. . Menj Isten hírével.Mit tennél te érte? " És most Kullervo.csak úgy.Ambales pedig csak ennyit mond. hogy ezzel apja halálát akarja megbosszulni. Mindegyik hős (beleértve Kullervót a Setälä által föllelt egyik változatban) világosan kifejezésre juttatja. III. Mindegyik északi változatban elhangzik valami homályos utalás a tengerre. Ily fickók. melyet a tűz közepén ülő kicsiny Kullervo tart a kezében s szítja vele a lángokat. egy feneketlen hegyi tó partján ülve. Hamlet föl akarja "szelni a nagy sonkát" a kormánylapáttal. alkalma volt keserűségében képet adni bűnének kioldhatatlan csomójáról: "Szerettem Opheliát. nagybátyja el akarja pusztítani. vízre szél fog szállni". mint Kullervo húgának halála előidézi szerelmesének.) A betétdarabban a királyfi veszi a bátorságot. de neki mégis sikerül keresztülvinni bosszútervét. A végső csöndben a két szempont egyesül. FEJEZET Iráni párhuzamok Hisz mától ünnepnek-szokásnak új rendje kél. " (Arany János ford. mint én. Legalább Hamletnek. uram. uram. a gyermek Kullervo a tengermélységét méri evezővel vagy merőkanállal.Hamletnek le kell mondania igaz szerelméről. mit is mászkáljanak ég s föld között! Cinkos gazemberek vagyunk mindnyájan: egynek se higgy közülünk. Ami a részleteket illeti: a karókat és kampókat. kolostorba. ahogyan nehéz helyzetében önmagáról is le kell mondania: "Eredj kolostorba. nem Ér az enyimmel. Mily szép gondolat. Azt gondolja. Setälä a következőképpen elemzi az egész párhuzamot: Ami az általánosságokat illeti: fivér öl fivért az egyik fiú életben marad. pórias értelemben vettem? Semmit se gondolok. 25 . egy szép leány lába közt feküdni! Tessék? Semmit se mondtam. negyvenezer Testvér szerelme. Kalevipoeg saját testmagasságával méri a tavak mélységét... ami később kulcsfontosságú lesz. aki mindig is tudatában volt ennek.

Mert ma éjjel megszületik Kai Khuszrau sah. Sáhnáme A hamleti téma kutatását most Iránban folytatjuk. Firdauszi Sáhnáme című munkája, a Királyok Könyve: Irán nemzeti eposza, (Arthur és Edward Warner angol fordításából vesszük az idézeteket (1905-l909) Firdauszi pedig (Kr u. 1010 körül) máig legnagyobb nemzeti költőjük. Firdauszi működésének idején mecénása, a Gaznában uralkodó Mahmud szultán már Indiába helyezte át hatalmi központját, s az iráni birodalom már régóta csak emlék volt. Tüneményes tudós fölkészültséggel Firdauszi, mint előtte Homérosz, nekilátott a mitikus időkben eredő Zend hagyomány rendszerezésének és lejegyzésének. A Pésdádida és a Kajánida dinasztiákról szóló első részt teljes egészében mitikusnak kell tekintenünk, bár átnyúlik a történelmi időkbe, és kilenc kötetből az első négyet öleli fel a Királyok Könyve angol fordításában. Khuszrau (görögül Koszro) szintén egész sor történelmi uralkodó neve, egyikük- Khuszrau Anusirván adott menedéket Görögország utolsó Filozófusainak, a platóni akadémia tagjainak, akiket Justinianus császár űzött el Kr u. 529-ben. De a Firdauszi-mű Kai Khuszrau alakja saját mitikus korának kimagasló szereplője. Az egész műnek majdnem egyötöde neki van szentelve. Valójában ő Haosravah a Zend Avesztából, Sushrava a Rigvédából, s ez az egyezés újra fölveti az indo-európai "Urzeit", a közös eredet idejének sokat vitatott kérdését. A Saxo művéből megismert Amlethus és Kai Khuszrau között oly meglepőek az egyezések, hogy Jiriczek, majd később Zenker alapos összehasonlító tanulmányokat végzett e tárgyban. (O. L. Jiriczek, "Hamlet Iránban", ZVV 10 (1900), pp. 353-64; R. Zenker, Boeve-Amlethtus (1905), pp. 207-82.) Azonban arra a következtetésre jutottak, hogy Bellerophontész görög mondája lehetett a közös forrás, s ezzel a maguk részéről le is zárták a kutatást. Hiába, a tudós elmét mágnesként vonzza az antikvitás. Valahogy úgy hat rá, mint a Nagy Mágneshegy Szindbád történetében. A vékony filológiai máz rögtön leválik, amint Görögország feltűnik a láthatáron. Bellerophontész gyászos története valóban szolgáltat párhuzamokat, de hát föltétlenül ez az út vége? Mint Hérodotosz bánatosan megjegyzi, saját hellén antikvitása csupán néhány évszázadra nyúlik vissza az írásos emlékezetben, azon túl elkeveredik a közös indoeurópai örökséggel. A Sáhnáme mesefolyamában az egyik kiemelkedő vonás az örökös harc "Untamo" és "Kalervo" között, akiket itt Turán és Irán szembenálló népei helyettesítenek. Minthogy az iráni Kajánida dinasztia viszontagságait ismertető elbeszélő költemény kétszer olyan hosszú, mint Milton két nagy eposza együttvéve, itt csak egy lényeges szempontra tudunk figyelmet fordítani. Az iráni történetben annyi "eltolódás" mutatkozik, hogy a turáni Afrászijáb fivére helyett unokaöccsét, Szijávust öli meg, aki egyúttal veje is, így aztán a bűntény "megbosszulója" csak olyan lehet, aki közös unokája az ellenséges turáni Afrászijáb sahnak és fivérének, a nemes iráni Kai Káósz sahnak (azonos azzal, aki nem kisebb szerepet játszik a Rigvédában mint Kávja Usanasz, az Avesztában pedig mint Kavi Uszan). Apja hadseregének parancsnokaként Szijávus békét ajánl a turáni Afrászijábnak, aki el is fogadja, mert szerencsétlen álmot látott. (Firdauszi, Warner fordítása, vol. 2, pp. 232f.) Ez az álom hasonlít Tarquinius és Ambales álmaira. Kai Káósz nem bízik Afrászijábban és elutasítja a békét. Szijávus azonban nem óhajtja megszegni Turánnal kötött saját szerződését, s elvonul Afrászijábbal. Afrászíjáb nagyon megbecsüli az ifjút, nagy tartományt ad át neki, melyen ő kiválóan uralkodik, vagyis apjának, Kai Káósznak Aranykort idéző stílusában. Szijávus először a turáni Pirán lányát veszi feleségül, majd Afrászijáb sah a saját lányát, Parángiszt adja hozza. Csakhogy kígyó is van a 26

szép kertben. Afrászijáb féltékeny öccse, Garzévasz - Polonius korai elődje - oly sikeresen mesterkedik Szijávus ellen, hogy Afrászijáb végül hadat küld a feddhetetlen ifjú uralkodó ellen. Szijávust elfogják és megölik. A megözvegyült Farángisz elmenekül Pirán (Szijávus első apósa) kíséretében annak otthonába, ahol csodaszép fiút szül, Kai Khuszraut, Afrászijáb és Kai Káósz közös unokáját: Sötét, holdtalan éjen, míg madarak, vadállatok És marhák aludtak, Pirán álmában látott Oly ragyogást, mely túlszárnyalta a napot, Míg Szijávus trónján ülve, karddal kezében, Nagy hanggal rászólt: "Tovább ne pihenj! Vesd el az édes álmot s gondolj a jövendővel, Hisz mától ünnepnek-szokásnak új rendje kél, Mert ma éjjel születik fiai Kai Khuszrau sah! " A törzsfő ébresztette édes pihenésből: Gulsár, a naparcú, fölébredt. Pirán Így szólt hozzá: "Serkenj föl, s indulj Segédkezni Farángisznak, mert Az imént láttam álmomban Szijávust A napot s holdat túlszárnyaló fényben, S ő rámkiáltott: "Ne aludj tovább, hanem te is Ünnepeld Kai Khuszraut, a világ uralkodóját! " Gulsár sietve jött a Holdhoz, de már Az újszülött királyfit látta; a palota megcsendült Örömkiáltásaitól, ahogy visszatért Pirán törzsfőhöz. "Te mondád", kiáltotta, "Hogy a király és a Hold összeillenek! "' (Firdauszi, Warner Ford., vof. 2, pp. 325f.) A nagyszerű új kor itt leírt prófétai álmával megpróbáltatások sorozata kezdődik a hősnek elhívott számára. A fiú juhászok között nő fel; nagy vadász lesz kezdetleges íjával és nyilaival, melyeket magának készít nyílhegy és tollak nélkül, mint a karókat farigcsáló Hamlet. Afrászijáb, a nagyapa azonban fél a fiútól, s magához rendeli, hogy meggyőződjön róla: áldozata ártalmatlan. Bár Afrászijáb ünnepélyesen megesküdött, hogy nem bántja Khuszraut, Pirán arra biztatja, hogy saját biztonsága érdekében játssza meg a falu bolondját. Amikor a zsarnok tettetett jóindulattal kikérdezi, Khuszrau az Amlethuséval teljesen azonos stílusban válaszol: értelmetlennek hangzó rejtvényekben, melyekben az ifjú Khuszrau mintha kutyához hasonlítaná magát. A trónbitorló megkönnyebbül: "Ez a fickó bolond! " Nos, a bosszúállás története, melyet Saxo beszámolója és egyéb változatok méltánytalanul lerövidítenek, Firdauszitól megkapja a megfelelő arányokat és a magasztos beállítást. Iránnak - és az egész világnak -a Szijávus halála fölött érzett haragját apokaliptikus hangszerelés teszi kozmikus forrongássá: A világ bosszútól liheg, s te azt mondád: 27

"Forrong a tenger. " A földön nem volt hely A járáshoz, a lég lándzsák leshelye lett; Még a csillagok is harcba kezdtek, az idő és a föld Ármánykodva mosták egymás kezét... (Firdauszi, Warner Ford., vol. 2, p. 342.) A két főbűnösnek mégis sikerül elmenekülni s kifogyhatatlan találékonysággal bujkálni. Afrászijáb még Próteuszt is eljátssza egy mély sóstó vizében, folyton új alakokat öltve kerüli el az elfogatást. Végül két kötettel és tengernyi eseménnyel később Afrászijábot és gonosz tanácsnokát mégis elfogják, lasszóval vagy hálóval, s mindkettő elpusztul. Csak úgy tudjuk értelmezni a sok viszontagságot, melyekre ismételten utalnak az Avesztában a Jastok vagy himnuszok, ha visszalépünk az avesztai hagyományhoz. (Jastok V 41-49; XIX. 56-64, 74.) Kai Khuszrau és Afrászijáb sahok azon vetélkednek, ki találja meg a Hvarnát, melynek fordítása a "Dicsőség", vagy a Szerencse Karizmája. Megszerzése érdekében a sahok sorra föláldoznak száz lovat, ezer ökröt, tízezer bárányt Anahita istennőnek, aki egyfajta Istár- Artemisz. Nos, ez a Dicsőség, "mely az árja népeké, akár megszülettek, akár nem, és a szent Zarathusztráé", a Vorukasa tóban volt. Afrászijáb, lévén a nem árja turániak sahja, nem támaszthat rá igényt. De elhagyta rejtekhelyét, mely "ezer ember magasságú", mesterséges nappal, holddal és csillagokkal megvilágított vaspalota, s három kísérletet tett a Hvarna megszerzésére, lebukva a Vorukasa tó vizébe. Azonban "a Dicsőség elmenekült, a Dicsőség elszökött, a Dicsőség áthelyezte székhelyét". "Az Időről és a Folyókról" szóló fejezetben még elemezzük Afrászijáb kísérleteit és "szörnyű kijelentéseit". Ehelyett a Dicsőséget Kai Khuszraunak juttatták, mondhatni ráruházták különösebb ceremónia nélkül. Itt azért el kell mondanunk, hogy Hvarna jelképezi a Törvényességet vagy Mennyei Mandátumot, melyet uralkodóknak adományoznak, de könnyen vissza is vonnak. Jima (Dzsamsid), a világ első uralkodója háromszor veszítette el. A víz alá bukó Afrászijáb történetének sok hajtása van az eurázsiai folklórban. Ott a turáni sahot "Ördögnek" nevezik, és Isten leküldi őt a tenger fenekére, hogy ezalatt az egyik arkangyal, vagy Szent Illés ellophasson egy értékes tárgyat, mely az Ördög jogos tulajdona. Ez a tárgy helyenként a nap, másutt az "isteni hatalom", mennydörgés vagy villámlás, sőt az Isten és Ördög közötti szerződés, mely az előbbi számára kedvezőtlennek bizonyult. Hátra van még a végkifejlet. Az eseménydús évek alatt Kai Káósz közösen uralkodott az unokájával, bebiztosítva a Dicsőség által. Röviddel a senkiházi fölött aratott győzelem után Kai Káósz meghal, és Kai Khuszrau követi az Elefántcsont Trónuson. Az eposz szerint hatvan éven át "az egész világ hódolt uralmának". Meglepő, hogy Kai Káósz halálát követően nem esik szó egyetlen eseményről sem - talán azért, mert már mindent elértek. A boldog koroknak nincs történelmük. Megtudjuk viszont, hogy Kai Khuszraun mély melankólia és lelki bánat vesz erőt. (Firdauszi, Warner ford., vol. 4, pp. 272ff.) Attól fél, hogy lélekben gőgös lesz, gondolkodásban pedig romlott, mint elődei, Jima (Dzsamsid) és többek között maga Kai Káósz, aki megkísérelte égbe ragadtatni magát sasok által, mint a babilóniai Etana. Így a következő végső döntést hozza: "És most jobbnak ítélem, hogy megtérjek Istenhez minden dicsőségemben... Mert ez a Kájanida korona és trón elmúlik. "

28

de a név.Ekkor a nagy sah. ő pedig elvonul egy hegytetőre öt lovagja kíséretében. mint az egész hadseregét: Kiáltás szakadt föl Irán hadseregéből: A nap letért égi ösvényéről! Tarquinius álmának korai visszhangját halljuk itt. a Gilgamesben. (Az álom motívuma a "Gecsemáné órájában"' többször is előfordul. 2. Warner ford. amire az emberek soha nem gondolnának. hóvihar száll alá Az égen tornyosuló felhőkből. A Halaktól le egészen a Bika első fokáig. minthogy nincsenek tapasztalataik e tárgyban . A száműzött uralkodót elkísérik a törpék és púposok. hogy annak. mítosz és valóság Tehát akkor kíséreljük meg érvelésünkben előadni. a Sah már eltűnt. s letöri a fák ágait És lombozatát. hogy visszatér ítélni élők és holtak felett. A sah Luhrászpót jelöli ki utódjául. Valóban elég furcsa dolog ezt hallani. S a sötét földet folyékony aranyra váltja. 407. Az öt lovag valóban eltévedt. akik szintén ottvesztek a hóban a mai Cortez. elhárítva könyörgéseiket csakúgy. míg uralkodójuk kimegy a tengerhez és eltűnik. már nem fogtok többé látni Csati álmaitokban. amit legalábbis mi tárgyunknak adunk-olyan. " (Illetve a Bika fejéig.hágó mentén.. minden az enyém.) Hajnaltájt újra megszólítja barátait: "Búcsúzzunk örökre. Kecalkoatl mítosza még részletezőbb. és hogyan tanulandók meg. Akkor távozom el majd a földről. búcsút vesz a lovagoktól. FEJEZET Történelem.) most távozását készíti elő. mert a Hegyekből Dühödt vihar támad. pl. mik ezek a dolgok...) (Firdauszi. még ha a felhőkből Pézsmaillatú eső száll is. A harcosok álma gyötrelmes volt. És Irán felé már nem találjátok az utat. Amikor az ég fölhozza Újra a napot. " ("Szurus=az avesztai Szraosa. Társaságként talán Szurus lesz velem. Továbbá reggel már Ne legyetek itt a sivár homokon. s betemette őket a hóvihar. " A törzsfők feje lehorgadt a hírre. p. aki valamikor így beszélt (az első közös koronázáskor): Az egész világ az én királyságom. kell a 29 . az emberek nem tudják. -A ford. s mire a nap A hegyek fölé emelkedett. Akmrn Mazda "angyala". akiknek az alábbi bejelentést teszi az este folyamán. és mifélék. aki igazán csillagász. vol. De itt legalább megígéri.) IV.épp az asztronómia. mielőtt még utoljára leülnek beszélgetni a közösen átélt nagyszerű múltról: "Mikor a sugárzó nap majd emeli zászlaját.

" Ha a nyugati féltekén a hős ezt mondaná: "Enyém az egész kontinens. Mózes kosszarvai ugyanezt a világkorszakot jelképezik. melynek tekintélye egy bizonyos történelmi időszakhoz kötődik. aki Hésziodosz értelmezése szerint csillagász. mely az Illéséhez hasonló mennybemenetellel végződik. A Kos viszont jelzett időszak. 296f. s biztosítani a maga számára a betevő őzcombot. aki tanulmányozta a hét pályát a nyolc közül. kihívások és párbajok. Az ég dimenziója az Idő. míg a Kos az égbolt egy szakasza.) Az a különbség. az olvasónak van oka csodálkozni. s nem annak. Lásd Boll. mely a himnuszok révén értelmezendő. az emberek azt gondolnák. Az akarat és a sors konfliktusa nem emberi léptékű. és bizonyos ciklusokon belül rendszeresen visszatér. Így található meg János jelenéseiben is. most nem lényeges. Lényege: bizonytalan absztrakciók valószerűtlen sorozata.. ahol megtudjuk. Róma egy történelmi tény. De itt végül isapertis verbis kapunk kulcsot a képek megértéséhez a Khuszrau pályáját betetőző szavak révén: "Az egész világ az én királyságom. Hatterastól Eastportig". rituális varázslathoz és vallásos tantételekhez kötődő szertelenül jelképes cselekmények tünékeny kavargása.. mint az Iliászban. De az istenek beavatkozása nem annyira humanizált. melyet az ég mozgása határoz meg e csillagképet illetően. Ez a partszakasz neki egy egész kontinenst jelöl? Itt azonban a szavak teljesen értelmesek. sőt . hogy könnyedén nem figyelheti meg közönséges adottságú ember.egy bizonyos időköz. mely valaha létezett. a Kos csillagképet tartalmazó harminc fokra. Kai Khuszrau az idő függvényeként jelenik meg. hamleti helyzethez és megmagyarázatlan melankóliához hangolva. melytől itt el kellett tekintenünk: nagy csaták zajlanak.. hogy egy bárd hetekig tudná vele szórakoztatni pártfogóit.legbölcsebbnek lennie. bár gyakran érzékelhető a bonyolult jelképrendszer és a bizarr tündérmesék révén. Még ha Kai Khuszraut világi uralkodónak fogjuk is fel egy történelmet nyitó eposzban.. még az "Örök Róma" is. mint nyugaton a "Szent Római Császár". hogy képzelőerejéből csak két dimenzióra telik. hanem lényegileg az Idő fölötti is. " Epinomis 989 E. az állatövben zajló eseményektől elrendelten. hogy "a Kos uralkodója" volt Iránban a legfelső hatalom elfogadott címe. Föntebb nyomon követtük a dinasztikus utódlás zavaros történetét valami homályos Dicsőség fényében. majd átadódik az emlékezetnek. s a történetnek annyi az elágazása. s ennek mi a jelentősége. mely egy magasztos eseményeket nélkülöző Dicsőség. Zál és más hősök hihetetlen tettei.990 B Az iráni mese különös befejezésén. Kiderül. nyilvánvaló. szöktetések és intrikák. akkor hol van az epikus és a tragikus elem? valójában Firdauszinál teljes mértékben megtaláljuk a homéroszi elbeszélő stílust. Sphaera. s ez ugyanolyan sokat vagy ugyanolyan keveset jelenthetett. melyek indítékai nem állíthatók párhuzamba semmi megszokottal. a Rigvédához hasonlóan. hogy Róma egy hely a földön. hogy semmiféle modern történelmi vagy naturalisztikus képzelőerő sem találhat utat az 30 .. minden az enyém A Halaktól le egészen a Bika első fokáig. Rusztem. aki nem részesült a csodás adottságokból. Ha ez a nemzeti eposz (tartalmának majdnem fele). "Hisz mától ünnepnek-szokásnak új rendje kél.minthogy az ég folyton mozgásban van . hanem az állatövnek a Halak és Aldebaran közötti szakaszára. mint Trója széljárta síkjain. pp. Hogy miért a Kos. Ez az egész egy nagy rejtvény. Azaz uralma nemcsak égi. csak az. melyek mindegyike saját körét futja oly módon. hogy ez így volt a legrégibb rendszerben is. (Perzsia a Koshoz "tartozik" Paulus Alexandrinus szerint.. mert Kai Khuszrau nem a földre gondol.

bármennyire is hatással lehetnek ránk egyébként. Ezzel nem szeretnénk a dolgokat fölöslegesen megnehezíteni. Pedig kiderülhet. hogy a mítosznak jóval előttük lefektetett törvényeit követik.olyan elmékhez. mint saját közvetlen tapasztalata az élet folyásáról és változandóságáról. mint egy fáradt szkeptikus vagy misztikus szufi. az örök formákat. hogy minden múlékony dolog ugyanannak a transzmutációnak van alávetve. emberek és álmok készülnek. az nem költői trópus. mely egykor Kai Khuszrau volt. a rózsák és a vizek. és ha Dante oly erőteljesen életre kelti a mítoszt. mégis egyformán jelen vannak a mi játszmánkban. mint a szőlőtő.. ami figyelemreméltóan különbözik a köznapi vagy objektív valóságtól. mely elhozza a Rózsát Dzsamsidot és Kai Kubádot magával viszi. rózsákat és vizet találunk. Éppen ezt hívhatjuk élő valóságnak. aki Barbarossa szolgálatában állt. De jöjj az öreg Khajjámmal. de még a pszichoanalitikusok is fölhagytak a próbálkozással. függelék). A múlt hősei ugyanolyan valódiak. kettő az idő ködébe vész. ahol a világ visszavonult uralkodói találhatók. csak a mitikus hősüket. A különös módon megőrződött archaikus nyelvű változat szerint a Vizes Szakadék legmélyén alszik tovább (vö. a közvetlen tapasztalás másik típusát. akiknek rapszódiáiból a tudós Firdauszi egybeszerkesztette a történetet. csupán körvonalazni a mitikus gondolkodás valódi kereteit. hanem Arthurról és Gawainről beszélt. mint az iráni dalnokok. mint például az adóhivatal igazgatója. úgy ez esetben Viterbói Gotfrid (1l90 körül) révén. Ahogy Arthur király sem halt meg igazából. csak azért teheti.hát az bizonyára amolyan Hófehérke-típusú mese. Semmiféle történelmi alap nem található. Omar Khajjám beszélhet úgy. akiknek a vers szól. hol nem volt". Horatio! Nem nyomozhatja-e képzeletünk a Sándor nemes porát. se Firdauszi egy nemzedékkel később nem említi Kürosz vagy Artaxerxész dicsőségét. ahogy a mi középkorunk sem vette figyelembe a történelmet. hanem tovább él a misztikus tó mélyén Merlin jóslatának megfelelően.ezernyi Virág kelt a Nappal S ezernyi az Agyagba hullt S az első Nyári hónap. hogy ez a tégla itt ugyanabból az agyagból készült. Amikor versében az agyagedények éreznek és gondolkodnak. mint barátai. szőlőtőkéket. hogy minden szubsztancia ugyanaz: amiből az edények. mára mégis alig fölismerhetővé vált. legalábbis Fitzgerald fordítását olvasva: Írám csakugyan eltűnt minden Rózsájával S nem tudjuk. de amiről beszél. Vagy nem? A tündérmesékre gyakran csak legyintünk ismerős hangzásuk miatt. hova lett Dzsamsid Hétgyűrűs Csészéje De a Szőlőtő ma is termi rubintszínű borát S a Kert a Vízparton ma is virít. Amikor a költő arra gondol.. valóságosként értendő. Minden "egyszer volt. A "valódi létezés" birodalmában csillagokat. hogy az ilyen legendává alakult császárfiguráknak megvan a maguk rejtett élete. kettő nem valódi. de például a matematika fogalmait is. Ez a gondolkodási forma csak egyféleképp határozható meg: lényegében kozmológiai. ellentétben a legkézzelfoghatóbb alakokkal. 31 . csatlakozik a temetőben töprengő Hamletben: "Minő aljas célokra használhatnak még bennünket. semmiféle termékenységi vagy szezonális jelképrendszer nem olvasható bele. amely valójában nagyon is ismerős. S nézd . Még a lírai meditációban is feltűnik. míg végre mint hordóakna tapaszát leli meg? " Most már négy szereplőnk van. és kíváncsiak voltak. Se Khajjám. él-e még Ulisszesz ím. mert kortársai valóban Dardanusz és Trója leszármazottainak vélték magukat. maradt ránk az "igazi" verzió. míg a Kyffhäuser hegy belsejében alvó Barbarossa császár . A történelem világa teljes egészében kívül áll ezen. hanem annak belátása. fejezet és a 33. XI. és hagyd Kai Kubád és Kai Khuszrau sorsát a feledésnek.

menekülési fantáziáknak tűnnek: betájolhatatlanok. éppen úgy. az örök formákba feszítve. elolvadnak a szemünk előtt. hogy Dzsamsid hétgyűrűs csészéje nem veszett el. De hát természetes. szerzője egy jól megtervezett naptárreformnak. Vagy mint maga Hamlet. hiszen az a hét bolygópályát jelképezi. megdöbbent vagy vigaszt nyújtó oldaláról. A szereplők gyakran . Ami élő valóság.. sub specie transeuntis. mese. ahogyan varázstükre továbbra is tükrözi az egész világot. komolytalanok. vagy újra eljönnek más néven és külsővel. s ez elég is volt. Léteztek valamikor? Akkor pedig már van múltjuk. akiben jól megfért az erőteljes szkepticizmus a mély szufista belátással. ahogy az égre is visszatérnek a csillagképek. mint függvényeket vagy szerepköröket. 32 . hogy térben gondolkodjunk s meghatározzuk a tárgyak helyét. Persze a mitikus szereplők is születnek és továbbmennek.átmaszkírozva magukat megszállták az egész történelmet. Az Időtől uralt gondolat csak mítosszal fejezhető ki. akkor feltárják azt előttünk. "Alles Vergängliche . Ha viszont konkrét személyekként és dolgokként akarjuk őket megragadni. annak meséje van. és finom eszközökkel saját céljaik szerint alakították.mintegy menetközben . terük körülhatárolatlan. mivel az élő valósághoz tartoznak. melyek mintha teljesen betöltenék az ég és föld közötti életteret. Egyes történetek azonban oly erőteljesek. mely pontosabbnak bizonyult. ou sont de Constantinople L'empereurs uux poings dorez. Ma ahhoz szoktunk. A mítosz mindig ugyanaz maradt. Amikor a mitikus nyelvek egyetemesek és maguktól értetődőek voltak. s ez megmutatkozik áhítatos.történelmi személyeknek adják kölcsön nevüket. De akkor mi volt Dzsamsid vagy Kai Khuszrau? Az egyszerűen gondolkodóknak varázsos kép. Mint Goethe mondja. hogy elevenségüket máig megőrizték. olyan elme. A kozmoszról csak így lehetett beszélni. hogy önmagát másként fejezze ki. A világegyetem törvényeit fejezte ki sajátos nyelven . és mindig beválik. Hamlet az igazi.. a tigrisek vagy teorémák "ijesztő szimmetriájában". Mindenképpen hamis nyomra jutunk. mert ő volt az élőként kifejezett valóság. ha megpróbáljuk történelmileg meghatározni őket. Gigászi alakokról és emberfeletti eseményekről szólnak. a mítosz eseményei puszta mesévé silányulnak.az Idő nyelvén. Ez egy régen megállapított gyakorlati szabály. egyetemes mítosz képében mutatkozik. minthogy az maga az ég. Különféle neveken . Nagyon is jól tudta. nyilvánvalóan annak egyik legfőbb aspektusa. Ezek az igazi mítoszok. Khajjám viszont korának legnagyobb matematikusa volt. Ennyit már Plutarkhosz is tudott. de nem egészen a halandók módján.ist nur ein Gleichnis". hogy ezek megtartsák irizáló rejtelmességüket. Nem törekedhetett arra. idejük körkörös. mint Platónnál az orsófejek és a Szükségszerűség Orsója. mint a beteges fantázia termékei. bár kontúrjaik elmosódók. mint a később Gregorián névvel fémjelzett naptár. Az értők számára azonban magának az Időnek a tükröződése. Történelmi események sohasem "magyarázhatnak meg" mitikus fejleményeket. mint például Az Egyszer-volt és Eljövendő Király. Gyermekkorunk lezártával első kérdésünk: "Hol és mikor történt? " Ahogy a tudomány és történelem sorra szállja meg gondolkodásunk tájait. a gondolat sem igényelt támaszt. Ehelyett a mitikus alakok . melyet Dzsamsid ural.sok helyen rájuk ismerhetünk. A transzmutációk bennünket is magában foglaló játéka ez az Idő uralma alatt. még a nagy és katasztrofális eseményekhez fűződő hagyományon belül is. ha valódi mítoszokkal foglalkozunk. De ha tiszteletben tartjuk valódi természetüket. Szereplőik tévedhetetlenül azonosíthatók.néha ellentmondó utalásokban . Vannak jellegzetes megjelenési módjaik. nem pedig közönséges legendákkal.Voire. s ma is ilyennek látjuk. de mindig a lélekhez szólóan. Kezd kirajzolódni a különbség mítosz és mese között. az útjukat járó csillagokban. majd eltűnnek.

hogy a kozmosz végtelen. hiszen a két terület bármelyikére vagy akár mindkettőre utalhatnak. ha megértettük. De. Valójában e mitikus világ egymásba lapolja az uranográfiát és földrajzot. mely végre megtalálta egyéniségét. Galileinek komoly kételyei voltak ez ügyben. Különféle funkciói a rendszer egészében bárhol megjelenhettek és eltűnhettek. Közismert. mint a rendszer részleges megjelenései. Egyszer Rudyard Kipling egy furcsa allegóriában . és ami körkörös. egy-egy részt csak akkor érthetünk meg."földi irányultságúak". mint ma. és fordítva. hanem változatos formában ugyan. ahogy a részek a helyükre kerülnek. hogy melyikük a fókuszpontja az "igazi" égi eseményeknek. és engedjük a dolgokat saját végkifejletük felé haladni. nem úgy gondolják-e el őket. többnyire fölfelé mozognak. miáltal létrejön az egységes kozmográfia. összefüggéstelen vagy idegenszerű. Végül is lehetséges úgy felfogni őket. Arisztotelész nyelvén fogalmazva a forma metafizikailag megelőzi az anyagot. amint egy új és mély hang hallatszik. amit talán sok számlapú órához lehetne hasonlítani. a hajó önálló hangja. Mindenekelőtt megtévesztő leegyszerűsítés azt mondani. Még a gyűlöletes "forradalom" szó is valamikor csak az égi pályákra vonatkozott. ` Például amikor az Ókeánosz vagy Eridánusz "folyókat" említik. Az összes mítosz tartalmaz meséket. a nyöszörgő hengerek. ezért a hivatkozott "Földrajzi" jegyek félrevezetőek lehetnek. Pontosan ez történik a mítoszok széles skálájával. mint amelyek először az égen vannak. A kozmosz egyetlen hatalmas rendszer volt. mint a Ptolemaiosz által felállított kései klasszikus formája. egymásba ágyazódó fogaskerekeivel. Ez volna az asztrológia eredeti formája. Egyetlen. Minden alkatrész nagy zajjal kezdi életét. Csupán annyit kell tennünk. hogy az égi mozgások valóban szolgáltatnak idő és térbeli koordinátákat a földön: a navigátornak épp erre a fönt és lent közötti kapcsolatra kell alapoznia munkáját.hasonlóképpen magyarázta el.hatalmas komplexumának viselkedését fejezik ki. Ezek az alakok a változók egykor kozmosznak nevezett . " Földi fogalmak adódhattak át az égnek. egy egésznek a függvényei. hogy függ össze egymással minden rész a rendszerben. az körkörös. a feszülő válaszfalak. de egyetértett minden elődjével abban. mert ilyen a kozmosz természete. hogy milyen céllal. tehát minden változását a periodicitás és ismétlődés törvénye szabályozza. a csevegő szegecsek . Bruno és Galilei jelentkezéséig.De minek a függvényei? A dolgok elgondolható általános rendjének. némelyik bizarr. " Az emberi gondolkodásnak évezredeken át érlelt következtetése volt ez. De a korai századokban e kapcsolat összehasonlíthatatlanul gazdagabb volt jelentésben. örökkévalóság és ismétlődés. 33 . hogy a földi események az égieket tükrözik. bármennyire meg volt is győződve karizmájáról: "Az egész világ az én királyságom. az örök. de minden dolog visszatér. mely terjedelmesebb és ugyanakkor kevésbé meghatározott. s aztán esetleg a földön is? Olyan. Az igazi eseményekmég a Sánáméhoz hasonló hivatalos eposzokban sem . hogy a világegyetem örökkévaló. bár nem világos. Semmi új nincs a nap alatt. Az a lehetőség. Kai Khuszrau egyszerű történetében a Hamlet-szerű vonások furcsa módon előre elrendeltek. mi történik egy új hajóban első útján. mint egy motor esetében. s viselkedésük leírására az emberek csodás meséket szőttek. kívül esett az emberi tudat határain egészen Lucretius. míg végre aztán elcsendesülnek. ahogyan mindegyikük először játssza el szerepét: a le-föl járó dugattyúk. a nehézkes hajtótengely. Elhangzott már. hogy induktív módon haladjunk. hogy a régiek a körkörösség megszállottjai voltak. A rendszer kiterjedése és bonyolultsága csak most kezd alakot ölteni. "Ami örökkévaló . Mint ahogy a kozmosz egységes. Egyesül bennük változatosság. mint különös kakukkmadarak az órában. minden az enyém a Halaktól le egészen a Bika első fokáig. mely magára talált" . a kozmográfia is kibogozhatatlanul összefonódó adatokból áll össze. történelmileg számon tartott uralkodó sem mondhatta volna. elképesztően bonyolult kapcsolódásaival. mintha a régi ember szemhatárán túl eső bármely régió egyszerűen csak "odafönt" volna található. Azt még ezután kell fölfedezni. kerülve az előítéleteket. A Király hatalma explicit módon össze van kapcsolva térben és időben az égbolton mozgó alakzatokkal. mások epikus vagy tragikus jellegűek."a hajh. de a kettő összetartozik.mondta Arisztotelész -.mind-mind főszereplőnek érzi magát s mesél a gőznek saját páratlan és mással össze nem vethető tetteiről.

Az. mely oly sok jelentést vett föl a századok során. az egyetlen dolog. (Mégis voltak a mítosz nevet megérdemlő modern kísérletek. visszatér a mítosz nyelvéhez. mint maga a Kalevala. melyek legfeljebb addig érvényesek. planetáriumépítő éppúgy. (Hetedik Levelében (34lC . bármily csábító is ez a leegyszerűsítés. elbeszélések az emberiségnek mint egésznek a nagy kalandjáról.344D) erőteljesen tagadja. ami számít. 55) A régmúlt mítoszokat érintő mai magyarázatainkban a probléma lényege elsikkad.Hogy a tisztánlátás érdekében összefoglaljuk az eddigieket: ami igazi mítosz. És ki a Demiutgosz? Neki ugyancsak sok neve van. hogy a főbb szerepkörök az égből származnak. Meglehet. s úgy használja az ősi nyelvet. a finom megkülönböztetések mestere. Dzsamsid az indoárják között. hogy lényegi megismeréshez jussunk. Vö. az archaikus kozmoszban tevékenyen részt vevők között mindig hallgatólagos egyetértés volt a tekintetben. Stromata 5. az az örök Szphinx. még Clemens Alexandrinus. hogy szerepköre mindenütt azonos. És ne felejtkezzünk el az Alice Csodaországban című munkáról. amíg olvassuk őket. remata) segíthetnek abban. Kínában mint Huang-ti. a Sárga császár. és az arthuri mítosz. legfeljebb tudományos fantasztikum. ahogyan Atlantisz elveszett földje is féltörténelmi fikció? A szerző maga is csak annyit mond. Vajon e személyiség féltudományos fikció. A mítoszoknak történelemre való visszavezetése az úgynevezett "euhemerísta" irányzat. hogy a mítosz a maga egészében letűnt világ. ugyanis túl primitív volt ahhoz. Az egyik természetesen Sir Thomas More Utópiája. Platón. Az igazi mítosz utolsó formái -vagy inkább főpróbái-a középkori kultúrában folytak: a Romance of Alexander.az embernek a természet fölötti győzelméről. és folytatása. A tudományos-fantasztikus irodalom. hogy az efféle történetek "nem egészen komolyak". 34 . ne lepődjünk meg azon.képesek vagyunk-e fölismerni alapvető formákat az óriási adattömeg türelmes átrostálása révén. ha igazán jó. majd mint Brutus vagy Kai Khuszrau. Kipling. de mindig fölismerhetően ugyanaz. Ez a divathullám ma már levonulóban van.) Vannak egyéb történetek is . hogy tartós legyen. Ez a párhuzam majd a függelékek végén válik fontossá. Hamlet egyszer mint Kullervo tűnik föl. bármily nagy és összpontosított hatást gyakorol is a modern kritikai irodalom e hiedelemre. az író csodálatosan rá tudott hangolódni a legtöbbünkben még élő gyermeki elmére. mint a mi Földünk. Nem a technika története ez. az első demítizálónak a nevéből. hogy sokféle külső mögött is azonosítani tudjuk őket. Mégsem csalásról van szó. kalandjaival és tragédiáival. hogy a mi nyelvünkre lefordítsa. ahogyan Malorynál láthatjuk. Mert a valódi tragédia a mítosz lényegi összetevője vagy éppen kimenetele. és Platón nem törekszik arra. Mark Saxton: The Islar. és sok egyéb néven. mintha erre született volna. Jáma néven jelenik meg. hogy tudományos "nevek" és "állítások" (onomata. a tökéletes abszurd mítoszról. mely 1942ben jelent meg.de az igazi jelen. Az újabbak közül említendő Austin Wright: Islandia. a filozófiának nevezett tárgynak és annak nyelvének is megalkotója. mely éppoly jelentős és abszurd. mely 1969 őszén fog megjelenni. mely meg tudja jeleníteni a jövő kalandjait. teljességgel érvényes kísérlet a mítoszi elem rekonstruálására. Ma már látjuk. De ezekben az ember győzelmét már az arctalan szociális ember aratja. A mítosz lényegileg kozmológiai.ezt már történelemnek hívjuk . Az archaikus nyelvelbeszélők. mitológiai ítélőképesség dolga . Minthogy az ég a kozmoszban oly sokkal fontosabb. amikor úgy érzi szükségét. Euhemerosznak. De tény az. 9. az ember tévedéseiről és sorsáról való töprengésekkel. a történelem egy-egy percre időszerűvé válik. aztán félre lehet tenni értelmezéseivel és aggodalmaskodásaival együtt. hogy részben ez is jóslatszerű volt. annak nincs történelmi alapja.

hol keressék a mítoszt: az állatok életében. ahogy Kipling mondja el. különböző szellemi szinteken is. Saját személyében részese lett volna egy hiteles kozmológiai elméletnek. mely a dogon "oktatásügyről" és a Griaule-misszió tagjainak személyes tapasztalatairól szól. bizonyosan megvannak a korlátai. a királyi pompa megcsillogtatása. [ (M. szent parancsok erősítették volna meg. hogy kijelentsük: valójában mára egy morzsányi mítosz sem maradt. Ezt a tudást az idősebbek adták volna át.annyi meggyőző erővel bírnak. míg a törzs bölcs öregei úgy döntöttek. hogy teljes egészében idézzük: A hagyományos szerveződésüket megőrző afrikai társadalmakban jelentős számú személyt avatnak be ebbe a tudásba. a szupermosószerek és kozmetikumok tökélye: super-stitio. melyet úgy 35 . ] A leírás oly sokatmondó. elképesztő építkező és modellező tevékenységéről .. Ez a fajta részvétel a végső dolgokban. akit minden tisztelet megillet. aki ráadásul szaktudós. melyek benépesítették a földet gyöngéd nimfákkal. és szimbolikus átéléssel ismételték volna el egész népe részvételével folyó zenés szertartások és előadások formájában. xiv-xvii). ha nincs diplomája asztrofizikából.. mely csínyjei azonban rendre sikeresek féltékeny "ökörszemű" vagy néha "kutyaszemű" hitvesének állandó ébersége ellenére. melyekben a felnőttek megfelelően elrendezik a kalandokat a törvény és rend védelme érdekében. azaz beállította a nappálya ferdeségét. ez a szenvedélyektől mentes utókor. akkor bizonyos mértékig mindenki számára lehetséges volt. mégis elvezette volna a kozmosz globális szerkezetének eszméjéhez. ami ma rendkívül nehéz bárkinek. mint az anekdotákból ismert háromdolláros bankjegy. Lassie és Flipper történeteiben.függetlenül a belevitt tehetségtől . tudják. amit már magába szívott. Örömtelen felnőttnek való feladat. akkor részese lett volna a mitikus tudás folyamatának. akiket folyton kudarc ér a boldogság keresésében. Más szavakkal. amit szorgosan építget a tömegtájékoztatás. megtudható Germaine Dieterlen bevezetőjéből Marcel Griaule Conversations with Ogotemméli című könyvéhez. s megkérték volna. De tegyük most fel. szelektív és nehéz ez a megközelítés. akik a "matematika a tömegeknek" révén vagy a tudatalattiról spekulálva közelítenék meg. Mi így értelmezzük a mitikus tudást.A mai gyermekek. Hogy milyen úton-módon adódott át korábbi időkben az alapvető tudás. Tolkien erőfeszítései a műfaj újjáélesztésére . hogy "megnyitják az ajtót". melyekben az ártatlanság sérthetetlen. Kísértést érzünk. Könnyebbnek találta volna tisztelni.miután "elválasztotta Eget és Földet" azzal a bizonyos végzetes sarlóval. mint modern előítélet és káprázat. ha úgy mondták volna el neki a motor "történetét". Conversations with Ogotemméli (1965). mint megérteni. semmitmondó kvadratúrákból kiagyalt integráloktól hemzsegő oldalakkal? Ez valóban a fönntartott tudás világa. ami azonban nem a gépészmérnökök jellemző stílusa. akik cselekvéssel és nem változó számokkal fejezték ki önmagukat. westernfilmekben. a bonyolult kölcsönhatásokról istenek és hősök között. hogy a gyermek egy bolygó történetével került volna szembe. pp. de ellenálló a hamisítással szemben. A dzsungel könyvében. Ha ez a személy értesült volna még Mars vad kalandjairól.. Ezt ők "mély tudásnak" nevezik. Csak kevesek értették. és örökre kezelhetetlen marad azok számára.. ami válaszolt az érzéseire s hatni tudott vágyaira és álmaira. akiknek tizenhat évet kellett várni. Ha hallott volna Jupiter uralkodási módszereiről és számtalan csínyéről. és nem volt vulgarizálható. Griaule. és folyton az emberi állapotról szóló tudatos hazugsággal van dolgunk. hogy számítsa ki pályáit és perturbációit. nem más. de sokakhoz szólt. A feltevésünkben szereplő kíváncsi gyermek csak akkor örült volna. maradékok. A többi. De ha másrészről egy több ezer évvel ezelőtt élt személy került volna szembe ravaszul megszerkesztett mesékkel Szaturnusz uralmáról. ahogyan az égi mechanika tankönyveiben szerepel. Ki más tudna megbirkózni a parciális differenciálegyenletektől. a kéznél lévő eszközöket használja föl és sok gondolkodást. ellentétben az "egyszerű tudással". hosszú approximációs soroktól.

melyet ők "la parole de face"-nak hívnak. Különféle okai vannak annak. ahol is hűségesen beszámolunk az információátadás kanyargós útjáról. csak a következő értelemben titkos. De a dogonok felismerték. valamint egy részletes monográfia előkészítését Le Renard Pale cím alatt. évi terepmunkánk alatt történt fontos eseményről. s itt szeretnénk ezért hálás köszönetünket kifejezni. melyet az addigi magyarázatok nem elégíthettek ki. amikor ők maguk elmondták nekünk. Elhatározásuktól sohasem álltak el. hogy olyan fokú megértésre vágyunk. A dogonok már 1931-től kezdve válaszoltak kérdéseinkre. és ami számunkra nyilvánvalóan mindennél fontosabb volt. aki . az oktatás folyamatáról Ogotemméli naponta jelentést tett az idősek és papok tanácsának. melyeket több mint egy évtizeden át végeztünk Mali és Felső-Volta népei között. milyen kitartást tanúsít Marcel Griaule és csapata a kikérdezések során. Így minden családfő. hogy ezáltal megnyitják az ajtót nemcsak ennek a harminc napon át tartó oktatásnak.öntudatlanul is át vannak itatva a felsőbbrendűség érzésével.megszervezte az első interjút. melyről mi csak később értesültünk.mint majd a bevezetőben látható . Ogotemméli halála után mások folytatták a munkát. De életerős hagyományokkal rendelkező csoportokban ez a tudás. ehhez vegyük hozzá a gépesítésnek tulajdonítható jelenlegi gyors változásokat és az iskolai oktatás hatását az afrikai társadalmakban. melyet elsőként nyújtanak minden érdeklődőnek. hogy általában miért tapasztalható hallgatás e tárggyal kapcsolatban.tekintenek. szorossá és bizalommal telivé váltak. és úgy határoztak. ahol súlyos vízhiány lép föl a száraz évszakban. Az afrikai civilizációnak e különféle aspektusai fokozatosan tárultak föl intenzív kutatások során. hogy más szintre térnének át. e kutatások lehetővé tették a tevékenységeik nagy részét átfogó szintézis kidolgozását. akik-még ha rokonszenveznek is velük. illetve megjegyzéseket fűztek a korábbi terepmunkáink alatt végzett megfigyelésekhez a tények olyan értelmezése alapján. Az 1948. a társadalmi élet bármely kis részéért felelős felnőtt személy a társadalmi csoport részeként megszerezheti a tudást azzal a feltétellel. mert a dogon vezetők pontosan tudták.ahogyan az afrikaiak kifejezik . amennyiben társadalmi helyzete és erkölcsi megítélése révén erre méltónak találtatik. jelen sorok írásakor. E későbbi kikérdezések lehetővé tették a bibliográfiában idézett sok további tanulmány megjelenését. Bár akkor semmit sem tudtunk róla. Először is van bennük természetes tartózkodás az idegenek előtt. a kutatás még tart. akikről már számos publikáció jelent meg. Most be kell számolnunk az 1947. hogy megvan hozzá a türelme és . mely hónapokon és éveken át tart majd. És 1963-ban. Valójában nyitva áll mindenki előtt. és a megfelelő lelkiállapotban. minden pap. Valójában az egész élet során tart az oktatás. ez az "egyszerű tudás". így kapcsolataink akkor már túlléptek a néprajzi gyűjtés keretein. Ogol kettős falu családjainak legidősebb tagjai. aki kinyilvánítja megértési szándékát. valamint Sanga körzet legfontosabb totem-papjai összeültek. És Griaule professzor halála óta ugyanazzal a türelemmel és készséggel folytatják a vállalt Feladat teljesítését. Mindezt tekintetbe véve a dogonok meghozták döntésüket. és hogy egyre nehezebb megválaszolni a rengeteg kérdést anélkül. A dogonok esetében. Ekkor választ fog kapni minden kérdésére. értékelve erőfeszítéseiket a nehéz megélhetést nyújtó vidéken. E munka elkezdésére kiválasztották egyik legtájékozottabb tagjukat. hogy Griaule professzor előtt teljes mértékben föl kell tárni vallásuk ezoterikus oldalait is. évi kutatások előtt megjelent publikációk mind erre az első értelmezési szintre vonatkoznak. mellyel a kozmogóniába nem teljesen beavatott személyek rendelkeznek. mint "csupán kezdet a szokások és hiedelmek megértésében". A dogon hitvilág ilyen formában történő feltárása már csak azért is nagyon komolynak és fontosnak tekintendő. melyet kifejezetten ezoterikusként jellemeznek. de ez évekbe telik. mely gyermekkorban kezdődik az egyes korcsoportok összejövetelei és szertartásai alkalmával. Ogotemmélit. melynek első része nyomdában van. hanem a további intenzívebb munkának. Griaule továbbá állandó érdeklődést mutatott a dogonok mindennapi élete iránt. 36 . Értékelték azt. Az első oktatási időszak pontosan annyi napig tartott. amennyit a Diev d' Eau című munkában jeleztünk. mely jelen tanulmány megírásához vezetett."eljár üldögélni a hozzáértő öregek mellett" az adott időszakban.

Persze voltak Mezopotámiában sok emberéletet követelő árvizek. csillagfejtés. A klasszikus szerzők nem értettek egyet. La Jeune Parque Könyvünk sok tekintetben újszerű. és nem is lenne helyénvaló ilyesmi után kutatni. mintha mindegyik rész minden tényforrás felé fordulna. ebből az egyik a bibliai özönvíz. A hagyomány ebből legalább hármat tart nyilván. Ázsiában és Amerikában. Arisztotelész esszenciái vagy a sztoikusok szubsztanciái.) Az archaikus gondolkodás kezdettől fogva és végig kozmológiai jellegű. 37 . istenek. a Parnasszus hegyén kötöttek ki. Mindenekelőtt tárgyunkban nem lelhető föl olyan rendszer. A görögök által leírt árvizek. Jelen könyvünkben említjük az árvizeket. Aki itt megpróbál diagramokat használni. A fő kérdés annak mély belátása. hogy elpusztítsa az egyik világkorszak népét. Számokból álló tiszta struktúrával van dolgunk. hogy a kozmosz szövedéke nemcsak determinált. akik összes eszméiket az emlékezetükre bízták.INTERMEZZO Útmutató a meghökkent olvasónak Tout-puissants étrangers. ami még visszhangzik a későbbi klasszikus filozófiában. Márpedig ez kizár mindenféle "világképet". s ezt nem győzzük eléggé hangsúlyozni. okvetlenül ellentmondáshoz jut. tehát olyasmihez. melynek megfelelőit említik a sumer és babilóniai évkönyvek. olyan népek előadásában. A létezés=változás. melyeket megfelelő földi képekkel írnak le. Most időközökkel és ritmusokkal kell dolgozni. a "kellő pillanatnak" a mennyek által determinált bekövetkezése. Találkozunk szörnyű özönvizekről szóló elbeszélésekkel mindenütt a nagy szárazföldi masszívumokban. hogy útmutatást adjunk a megértéshez -a középkori mintákat követve . és mégsem a földön játszódnak le. a kozmosz legsúlyosabb kérdéseivel néz szembe oly módon. melyekből valamilyen tárgyalásmód levezethető volna. Az itt vizsgált struktúra olyan időkből származik. Jelen esszénk tárgya leginkább a hologramhoz hasonlít. és nincsenek olyan elvek. Sok olyan eseménnyel találkozunk.. Deukalión és felesége magasan Delphoi. hanem túldeterminált úgy. amit Zeusz küldött azért. Platón formái. Jámbor régészek sokat erőlködnek. a "Föld köldöke" felett. (Az optikában a hologram a fény önmagával való interferenciáját képezi le. erők. Ovidius a vaskorra szavazott. hogy a bibliai elbeszélést geofizikai történésekkel kapcsolják össze. amikor nem létezett a mai értelemben vett rendszer. számok. aminek az elme számára egészként kell megjelennie. mint a bibliai. inévitables astres. ha félresiklott. de egyik sem olyan totális jellegű. de még nagy tavakat vagy folyamokat sem. Aligha rendelkezhettek effélével olyan emberek.áraszthatná el. legyen az egyszerűbb mágia. hogy lehetetlen bármelyik tényezőjének közvetlen betájolása. azaz minden pontban megjelenik előttünk a kép mindegyik része. mint a bibliai elbeszélés. akik soha sem láttak tengert. mint a Deukaliónmítoszban szereplő özönvíz. de hát ez puszta találgatás. melyik világkorszak lehetett. a másodiknak. bolygóminőségek. Görögországot legfeljebb egy cunami. az idő ellenállhatatlan körforgása.földrengés okozta lökéshullám. ugyanolyan "mitikusak". VALERY. sőt ma is vannak a nagy kínai folyóvölgyekben és másutt. Nincs hozzá kulcs. Itt a fizikai valóság nem lehet analitikus a szó descartes-i értelmében. mint egyetlen túlélői a vízözönnek. nem konkretizálható még akkor sem. Már az elején fontolóra vettük.. mely a mai analizáló szemlélettel megragadható volna. ne adjuk-e esszénknek "A fúga művészete" címet. ezért gyakran megszakítjuk az elbeszélés folyamatát.és kiemeljünk lényeges részeket. mozgás és ritmus.

glóbuszunk ugyanis búgócsiga módjára forog körbe. A mai olvasó nem várja el. hogy a napéjegyenlőségi "pontok" -s ennélfogva a napfordulós pontok . hogy ugyanilyen lényeges tudást valaha mindennapi nyelven is ki lehetett fejezni. vagyis a nappálya és az égi egyenlítő metszéspontjai. Ezt akár el is hanyagolhatnánk. A Földtengely pörgése miatt elmozduló napéjegyenlőségi pontok. melyet nem szabad sem betű szerinti értelemben venni. míg e meghosszabbított tengely körüljárja az ekliptikai Északi-sarkot. Kr. 000 évet vesz igénybe. hogy ezzel megkönnyítsék számunkra az égi események megértését. minek folytán a Földnek az égi Északi-sarkig meghosszabbított tengelye kört ír le az ekliptikai Északi sarok. a bolygórendszer valódi "középpontja" körül. amellett viszont kitart.amire most készülünk. mely az absztrakt geometrián alapszik. 5 fokos szöget zár be. nem pedig térbeli szakaszokkal. jelenleg az alpha Ursae Minoris. Az "árvizek" egy régi csillagászati képre utalnak. e.nem maradnak örökké egy helyben (vagyis ugyanazon a helyen az állócsillagokhoz képest). az egyik fél a "szárazföld" (az állatöv északi sávja. kifejezéseket tudatosan használjuk. hogy komoly és értelmes emberek működtek a kulisszák mögött. A kozmikus jelenségek és szabályok kifejezésre jutottak a mítosz nyelvében vagy terminológiájában. hogy nem egy "könnyen érthető" képről van szó. u. ugyanilyen 26.egyáltalán nem jelenti a magyarázatát is. A "szárazföld". ne csodálkozzunk azon. s az elképzelés szerint ez volt az oka a nagy világkorszakok emelkedésének és kataklizmákkal járó bukásának. mely az őszi napéjegyenlőségtől a téli napfordulón át vezet a tavaszi napéjegyenlőségig). Nem gondol arra a lehetőségre. Először is. Ez a lehetőség föl sem merül benne. és a tudományos nyelv sajátos típusát képviseli. 5. 3000 körül az alpha Draconis volt a Sarkcsillag. a másik pedig a napéj-egyenlőségi tengely "alatti vizeket" jelképezi (az állatöv déli íve. hogy mitikus "képeket" rögtön meg tud érteni. mi volt maga a "föld"? Legáltalánosabb értelemben a "föld" az ekliptikán keresztülfektetett ideális sík volt. holott az ősi kultúrák látható teljesítményeiből . melynek során felváltva más-más csillag felé mutat: Kr. Oka pedig földgömbünk tengelyének rossz szokása. 14 000-ben pedig a Vega lesz. Ezt röviden megállapítani.. Ezt a jelenséget a napéj-egyenlőségi fontolt hátrálásának. ha nem úgy állna a dolog. mely a tavaszitól az őszi napéjegyenlőségig terjed). 23. sem pedig többé-kevésbé gyermeki "hiedelmekként" felfogni. illetve tűzzel.okkal következtethetne arra. hogy egy égi mechanikáról szóló szöveget bölcsődalként olvashasson. Tehát az archaikus "képi világ" szigorúan verbális. melynek hegye kis földgolyónk közepébe esik. akik föltétlenül szakszerű terminológiát is használtak. ahol mindegyik kulcsszó legalább annyira "rejtett értelmű" volt. ugyanis "tudományosnak" csak egész oldalt betöltő képleteket s efféléket fogad el. az égi egyenlítőn átmenő ideális sík volt. mint a modern tudományt alkotó egyenletek és konvergens sorok. mert a mítosz az idővel foglalkozik. Durván 26. szűkebb értelemben. azaz az állatövi jegyek "helyes" sorrendjével ellentétesen (Bika-Kos-Halak irányban a Halak-KosBika irány helyett). mint a nappályának az égi egyenlítőhöz mért ferdesége. 000 éves sebességgel vándorolnak az ekliptika mentén. a görögök idején a beta Ursae Minoris.hogy csak a piramisokat vagy a kohászatot említsük . szögmértékeknek megfelelő időközökkel. vagy precessziójának nevezzük. azért. "téli napforduló" stb. melynek sugara ugyanakkora. Az egyenlítő így két félre osztotta az ekliptikával egybeeső állatövet. s ő csillagászati szempontból tárgyalja a világ elpusztításának kétféle módját-vízzel. 38 . Figyelembe véve a csillagászat tudományának objektív nehézségét. A "tavaszi napéjegyenlőség". mely vele 23. Ehelyett megátalkodottan mozognak a nappálya mentén a nap évi járásával ellenkező irányban.Platón Szolónja és az egyiptomi pap között mindvégig mitikus szinten folyik a társalgás.

végül a Halakba. Zahan és S. mint bármelyik kortársunk. (195l). zsúfolva vallásos érzelmekkel. továbblépve. mint ahogyan tisztában voltak ezzel az ősi időkben tanítóik is. hiszen a tavaszponton megfigyelt Nap kb. mely szolgáltatta a házakat. ami persze inkább "Arany Bika" volt.pl. a tavaszi napéjegyenlőség pedig a "rendszer" vonatkoztatási pontjának számított. hogy "hordozónak" vagy "oszlopnak" stb. Galilei. ahol ma is van. nevezték: észben kell tartanunk.A napnak a tavaszi napéjegyenlőségkor megfigyelt csillagképek között elfoglalt helyzete volt az a mutató. Nem sokkal Anno Domini előtt Vergilius így köszöntötte: "századoknak új. ami a költőt a Kereszténység prófétája különös címével ruházta fel. és sehol sem találtam Istent. 2200 évig foglalja el az adott állatövi csillagképet.. s földgolyónk eseményei jelentéktelenné zsugorodtak. mint a 39 . A keleten közvetlenül a Nap előtt fölemelkedő csillagkép jelölte ki a Nap "tartózkodási helyét". akik látják a kopernikuszi doktrína elfogadásával megnyíló történelmi űr dimenzióit. a Kosét a Sínai-hegyről leereszkedő Mózes jellemezte mint "kétszarvút".) Ebből eredően jóval könnyebb egy nagy természettudós . s még lesz is néhány száz évig. s ma már csak a Kozmikus őrjárat kalandjaihoz szolgáltat témát. tudták mit csinálnak. hogy jól meg kell erőltetni a képzeletünket. (Amikor azt mondjuk.vannak e hozzávetőleges dátum mellett szóló érveink) a Nap az Ikrekben volt: az Ikrekből igen lassan a Bikába vándorolt. Africa 21. Mindig az igazi tudományos elme tulajdonsága volt megkeresni a sokféle külső mögött a szám változatlan struktúráját és rácsodálkozni. (Megfelelő mérvű "elvárásra" és a dolgok "értelmébe" helyezett szilárd bizalomra . jelentetekkel és előérzetekkel. "le cylindre ou rectangle du monde". "Études sur la cosmologie des Dogon". " A csillagászat lesüllyedt a külső ballisztika birodalmába. Az állatöv volt az igazi történések színhelye. Ezt akkoriban a Nap "hordozójának" nevezték. nagy rendje születik most. azaz mint a Kos szarvait koronaként viselőt. csak azok tudják fölmérni. 14. hogy sajátos terminológiával foglalkozunk most. (D. Igazából az égi térítők közé eső állatövi zóna számított. melyen a világtojás látható. A figyelem az égi jelenvalókra irányult. p. nem valamiféle homályos és kezdetleges "hiedelmekkel". ". Zahan professzor kérésére az egyik nyugat-szudáni dogon sokatmondó rajzot készített. ha helyre akarjuk állítani magunkban azt a rácsodálkozási képességet. De a "magunkban" szóban kifejeződő általánosítás félrevezető.az "értelem" pedig számot és rendet jelent számunkra a nagy civilizációk megszületése óta. míg nyája engedetlenségében továbbra is az "Aranyborjút" táncolta körül.. Ami még Sir Thomas Browne számára altitudo volt.van szükség az elemek periódusos rendszerének vagy. a bolygók. a Balmer-sorozatnak a fölfedezéséhez. mely jelezte a precessziós ciklus "óráit" . fogadókat. Hogy milyen messze esik ez a nézőpont a modern közömbösségtől. Valaki azt mondhatná. Korunkat Krisztusnak. mely meghatározta a nap évi útjának első fokát és egyúttal az év első napját is. Az égen heti és éves rendben saját maguktól mozgó bolygók egyre nagyobb tiszteletre és méltóságra emelkedtek. s ez legfeljebb orosz űrutazókat képes efféle megfigyelésekre ragadtatni: "Fönt voltam az égben. csupán jelenségszintű káosztól. mert valódi lakosai. pufogó frázissá silányult. s rajta a térítők között helyezkedik el a "lakott világ". az ég fő "oszlopának". Ők voltak a Valóban Létező Személyek. azaz Taurus. Az előző korszakot. "maszkokat" (prosopa) és álruhákat a sokat utazó és "alakváltoztató" planétáknak. Kepler vagy Newton .számára a korai matematikusok nagy tetteit értékelni. mert az átlag babilóniai vagy görög éppoly kevéssé volt hajlamos rácsodálkozni a természetben meglévő rendre és törvényre. amely meg volt Arisztotelészben.) A dogonok teljes mértékben tisztában vannak azzal. Ily módon a körforgást végző menny szolgált vezérfonalként. a mítoszi terminológiát megalkotó archaikus tudósok. elfordulva a bennünket környező.jó hosszú órák. arra célzunk.) Az Idő nullpontján (mondjuk Kr e. az emberiség pedig passzívan állt rendelkezésükre. "számított". 5000-ben . aztán a Kosba. hogy a földi térítők közötti régió nem a legjobb a lakható tájak közül. a Halnak eljövetele jelzi. de Ganay.

Lényegi vonásról van most szó. melyekhez böjtölési előírások kapcsolódnak. hogy új föld kél a vizekből.) E "képlet" révén érthetőbbé válik Deukalión mítosza. Visszatérve az ókori kozmológia kulcsszavaihoz: ha a "lapos föld" kifejezés sehogyan sem felel meg a föld lapos voltát hirdető fanatikusok képzelgéseinek. század közötti sok évszázadban feltárt új tények óriási száma választ el bennünket. Az Idő Nullpontján a világ két napéj-egyenlőségi "sarokvasa" az Ikrek és a Nyilas volt. mely többé már nem jelzi az őszi napéjegyenlőséget. azaz a Bak (szarvú) találta föl. úgy a fölfelé. és ez aligha lesz "értelemmel bíró" világegyetem.vágja kétfelé az évet. Az állatöv sávjába négy lényeges pont esik. hogy négyszögletes. Mert végül is mi más volna az "általános mezőelmélettel" kapcsolatos mai kutatómunka. amit a régiek "négyszögletes földnek" neveztek.útvonalára.az egyenlítő alá csúszik . ha nem egy újfajta kozmosz kidolgozására irányuló ugyanilyen keresés? Ezúttal azonban a feltalálandó képlettel leírható kozmosz csak a legjobb matematikusok számára lesz érthető..a napéj-egyenlőségi és napfordulós pontokat . úgy az "igazi föld" (vagy "a lakott világ") elnevezés sem jelölte a régiek számára semmiféleképpen a fizikai földet. hogy a tavaszi napéjegyenlőséget mint sarkalatos pontot jegyezzük meg: emiatt fogalmaznak úgy. melyből újra felfedezhető a Harmonice Mundi. amilyen az archaikus korban volt.arra utalt. a "primitív" kínaiak stb. a közönséges halandók teljes kizárásával. hogy nyitva állt az út (vagyis maga a Tejút) ég és föld között. melyben a pusztító árhullámokat a kagylókürtbe fúvó Triton rendeli vissza: a kagylókürtöt Aigokerosz.az a csillagkép. [Hasonló értelemben mondja Petroniusnál Trimalchio május haváról: "toros coelus tarulus fiat" ("az egész menny kis bikává változik"). amely a Nap és Hold elnyelésével fogyatkozásokat okoz. mintegy huszonnégy fok szélességben az ekliptika jobb és bal oldalán. A két napéjegyenlőség-tavaszi és őszi. a "föld" a nappályán át fektetett ideális síkot jelenti. s így négy új csillagkép emelkedik föl az év négy pontján. Felöleli a pályáiktól való különféle kilengéseket és kacskaringókat. de most már szeretnénk tökéletesíteni a meghatározást: a "föld" az év négy fő pontját.mindenkori humanistának. ha ma élne. hogy ez a "föld" elvész. s akik prédikáló barátok álruhájában megkeserítették Kolumbusz életét. csak más méretaránnyal. vagyis csak ők fognak benne "értelmet" találni. Vergilius mondja: "lam redit et Virgo. akik között a Tejút íve feszül: mindkét kettős testű jegy-s ugyanígy a másik két sarkon a Halak és a búzakalászt tartó Szűz . " (már visszatérőben a Szűz). mert ez a két metszéspontja az egyenlítőnek és az ekliptikának. (Fontos. illetve a nyári legmagasabb ponton. pl. ] A tengerbe süllyed . joggal mondható. a téli napforduló ura abban a világkorszakban. És minthogy a csillagképek csak ideiglenesen uralják a négyszögű föld négy sarkát. amikor a Kos "hordozta" a Napot. Kepler célja. A napforduló a nap "visszafordulását" jelenti a téli legalacsonyabb. Hanem az állatöv sávjára vonatkozik. az lenne. hogy fölfedezzen egy olyan módosított perspektívát. mely több figyelmet érdemel. Mivel a két napéj-egyenlőségi és a két napfordulós pontban a nappal együtt kelő négy csillagkép kijelöl és definiál egy "földet". Nagy tudós elődeink szemléletétől nem is annyira a tudósok által az ókor és a XX. hogy a szó legáltalánosabb értelmében véve. Aligha fogja bármely hivatásos kultúrtörténész jobban megérteni a maják gondolkodásmódját. egyenlővé téve az éjszakát és nappalt.ennek fordítottja éppen a szemközti pontban történik. a bolygóknak -e világ "igazi lakóinak" . ezért ezt négyszögletesnek nevezik (és egyáltalán nem "hiszik" azt. akik ma is tenyésznek társadalmunk peremén. mint a csillagász Hans Luddendorf. 40 . hanem inkább a korunkat jellemző megfogyatkozott elvárások. A valóságban csak az új tavaszi napéj-egyenlőségi csillagkép emelkedik ki a tengerből a szárazföldre az egyenlítő fölött. és új föld kél a vizekből. E négy pont megfelel a két napfordulónak és a két napéjegyenlőségnek. Valójában az egyházi liturgiában ezek a quatuor tempora. továbbá a nagyon régtől ismert "sárkányt". melyek a négy évszakot szabályozzák..átszelő ideális sík. A négy pont együtt alkotta a négy oszlopát vagy sarkát annak. Föntebb azt mondtuk.).

nevezetesen az Ikrekben és a Nyilasban. kiegészítette a hajósoktól és utazóktól származó földi távolságok katalógusával. A sztoikusok fizikája a mezőelmélet csábító előérzete volt.összeférhetetlen volt a mai fizika bármely fogalmával. minthogy mindkét csillagkép szilárdan "állott" kettőben a négyszögletű föld négy sarka közül. hiszen csak néhány országot tartalmazott e régióból. -nál rögzítünk. Egyszer s mindenkorra meg kell értenünk. még a Dél Keresztjénél is szembeötlőbb. Whitehead tömören ezt így foglalta össze: "Természettudományunk az egyszerű helyfogalmon és félresiklott konkrétságon alapult. Vele szemközt legfelül. A világ. ahol nincs jelen. A mai értelemben vett kísérleti természettudomány még nem létezett. hogy az archaikus világ és a miénk közötti szakadék éppolyan széles volt. 11-ben. és tizenkét napéj-egyenlőségi órát veszünk az egyik végétől a másikig. a határok pedig természetesen csillagászatilag vannak kijelölve. hogy egy dolog hatást fejt ki ott. vagy inkább az alant folyó vizek legmélyén. a mi szélességi fokainkról már nem láthatóan. huszonnégy óránként fenségesen körbefordult. hanem arra a kozmográfiára. mint maga a tudomány. és visszahelyezték jogaiba a csillagfejtést. ragyogott a Sarkcsillag. A Szókratész előtti gondolkodás három százada megőrizte bennük a fizika iránti érdeklődést. de mégiscsak hamisítvány. ami Izlandnak felel meg.mint a lefelé vezető út. ami a kozmoszt teszi. hogy sohasem gondoltak a mi értelmünkben vett földrajzra. Ennyit tudtak a régiek ezeréves fölfedező munka után. a lakott föld. összhangban mindazzal. s ha egy hosszúsági ívet az egyszerűség kedvéért 180. melyen emberek és istenek találkozhattak az Aranykorban. hogy ezzel kijelölje vagy megerősítse a Földközi-tengert körülvevő országok helyzetét. Kiapadhatatlan kíváncsiságuk révén azokban a századokban olyan tudást gyűjtöttek össze földünkről és a rajta zajló eseményekről. De nem is sülhetett ki belőle semmi. ami az archaikus kozmoszképből adódik -a platónihoz hasonlóan . hogyan kapta a régiektől tisztán csillagászati okokból ezt a nevet az állatöv sávja. Nyugaton semmit a Kanáriszigeteken túl. Szükségük lett volna a hatások értelmezésére. föltehetően a Canopus. A sztoikusok fizikájában nem volt egyszerű helyfogalom. Az ókor nagy geográfusa.) Mint később kimutatjuk. (E csillagképeket eredetileg egészen más okból nevezték el "kettős testűeknek". Elismételve: az archaikus elméletnek e rövid vázlata jelzi. mely e régiók legeslegfényesebb csillaga. Geográfiájában az egekből vezetett le egy koordináta-rendszert. mint ahogyan Ptolemaiosz magyarázza a Tetrabiblos 1. s csillagos éjjeleken lehetővé tette a kozmográfusok lelkes kutatómunkáját. s ezt adták tovább a reneszánsznak. De nem sokkal Arisztotelész után a sztoikusok visszatértek az eredeti elgondoláshoz. felül volt. de nem tudtak vele mit kezdeni. a kozmosz. " Maga Newton tette föl az első kérdést a gravitáció elméletének 41 . Ezt hívták ők úgy: oikoumene. északi szélességen túl. mely tudományunk kezdeteinek létrehozására ösztönözte őket. mely fokokban nagyjából ugyanilyen széles. Jól meg lehet érteni. Newton számára ennek bizonyító ereje volt: "A racionális értelem képességével megáldott egyetlen személy sem hiheti. de felöleli az egész földgolyót. Elnagyolt körvonalas térkép volt. s ráhelyezte földgolyónk elnagyolt körvonalas térképére. helyezkedett el a déli pólus. déli és 63. " A modern fizika az eredeti szavakat kérdésekké alakította. jó magasan az egyenlítő "száraz" síkja felett a középpontban. A tér nagy része üresen van hagyva. Ptolemaiosz semmi másra nem gondolt. keleten Kína legkeletebbre eső városán túl. az Aranykor kivételes erénye éppen abban állt. nem volt analitikus tér. akkor ebből a térkép-az összes szélességi fokra vetítve -kilenc napéj-egyenlőségi órát fed le. E régi korokban a csillagfejtés a csillagászat kikerülhetetlen folyománya volt. melyre a hajósoknak ma is szükségük van. Semmit sem tüntetett föl az egyenlítőtől vett 16. hogy a nappálya és az egyenlítő kereszteződése egybeesett a nappálya és a Tejút kereszteződésével. A pontossággal és számításokkal való bűvészkedés ezt nem hidalhatja át -a csillagászati térkép viszont igen. mert mindaz. Legfelül pedig. A korai görögség matematikája a csillagászatból származott.

pp. de az égre vonatkozó kérdések súlyos problémákat hoztak elő. a Nagy Év 26 000 éves ciklusaiban. hogy Kr. és emberek lakják. hogy már ezer éve ismerték előzőleg. A legsúlyosabb persze az égbolt dőlésének föntebb leírt lassú mozgása volt. p. Számukra is az ég mozgott. mely a tanítás alapját képezhette volna. A görög csillagászoknak megvoltak a műszereik és adataik e rendkívül lassú mozgás észleléséhez.. amikor az idő volt az egyetlen valóság. amikor még rendszerekre nem lehetett gondolni. nevezetesen attól. "Valószínűleg csak felszínesen ismerték a Nap és Hold mozgásának geometriáját. így volt-e ez vagy sem: különös hírek járnak megszámlálhatatlan "Brahma Tojásról". gömb alakú és nyoma sem volt a számunkra oly természetes Galilei-féle relativizmusnak. Az elfogadáson túl egyebet nem tehetett: "Nem értem a dolgot. e. tudósaink ugyan egyhangúlag ragaszkodnak a történelmi fejlődés tempójáról elfogadott konvenciókhoz. Éppen itt kezdődik a szakadás a két kultúra között. hogy a távoli múltból visszanyerjünk egy teljesen elveszett tudományt. Jó okunk van föltenni. Sőt Varahamihira (Kr. rendszeres támpont. hisz mélyről fakadó csillagászati tudatlanság munkál bennük: némelyikük még a precesszióról sem hallott. u. hogy a Föld mágnesek között van felfüggesztve. ahogy korábban a pitagoreusok. A feladat ekkor az volt. Indiában. fejezet (Thibaut ford. könnyen megfigyelhető mozgásokat. Mintha a legendás "Cathedrale Engloutie" bukkant volna föl az őstörténelem mélyéről. hogy a Föld egész egyszerűen a világ közepe volt. Ezért tartott olyan sokáig. "Előszó Parmenidészhez". Semmi efféle józan ész nem létezett hajdanán. s azt is észrevették. míg elemzésünket ki tudtuk dolgozni. de Santillana. hogy valójában újrafelfedezésről van szó. ami matematikailag ellenállhatatlan. de ők már kérdéseket tettek föl. hogy az égbolt egészére érvényes. Modern régészeink kiváltképp érzéketlenek ezzel az elgondolással szemben. vagyis a mienkhez hasonló gömbökről. melyik tudós hogyan vélekedik a feladat nehézségi fokáról. 500 után Parmenidész fölfedezze -vagy föltalálja (lásd G.megalapozásával. minthogy számára ezek jelentették a józan észt. A változás előidézésében meghatározó tényező volt a kísérleti fizika megszületése. XII. nagy nézetkülönbségek mutatkoznak a tapasztalati tények részletes megítélését illetően. Még nem dönthető el. A civilizált ember elméje azonban továbbra is kitartóan ragaszkodott mindkét elvhez. mint egy spontán módon keletkezett "Fúga Művészete". s a térnek még várnia kell arra. mely temérdek problémát vet föl a mozgással kapcsolatban. De ettől eltekintve. e. hogy az archaikus ember világegyetemről alkotott képében nem szerepelt a térben felfüggesztett vagy lebegő Föld képzete. s az archaikus kor embere erre alapozta hosszú távú időszámításait. Hipparkhosz nevezte el Kr. 127-ben a napéjegyenlőségi pontok precessziójának. hogy a Kr. ez pedig leszámolt az egyszerű helyfogalommal és a konkrétsággal is.amelyben az antropológusok csak az írástudatlan "primitív embert" látták. Még a görögöknél is megvolt ez a régi elképzelés. mint a Földet. a térben tartózkodik a csillagos éggömb közepén. 42 . " A választ csak Einstein adhatta meg. U század) azt állította. ha megvizsgáljuk az egyszerű. Megismételjük: olyan volt. Példának okáért Ernst Dittrich megjegyezte. 82-119). in: Reflections on Men and Ideas [1968]. e. ami lényegében matematikai ésszerűsítés volt. mely az öt elemből épül fel. zúgó harangszóval. Problémánk is világosan megfogalmazható volt: ebben a rendkívül bonyolult és kifinomult tudományban nem volt "rendszer". (Pancasiddhantika. fizikailag megmagyarázhatatlan. Descartes építménye összedőlt. Ily módon tehát. ") Egyelőre továbbra is föl kell tételeznünk. hogy minden csillagon hegyek és síkságok vannak. és nem fogok hozzá kitalálni föltevéseket. Az újzélandi maorik azt állították. a második természetté vált szokást példázva. Már akkor létezett. Úgy látszik. 2000 körül élt mezopotámiaiaktól nem szabad túl sok csillagászati ismeretet elvárni. mint mágnesek között felfüggesztett vasdarab. A közel-keleti csillagászok precesszióról szóló tudását illető döntések teljesen önkényes tényezőktől függenek. 69): "A kerek földlabda. az ugyanúgy elveszett kultúrával összekapcsolva .

" Mondhatni. akik úgy vélték. Mára csak a történelem maradt. amikor szinte alig merjük vállalni könyvünk kiinduló feltevését.melyek révén már csekély matematikai tudással is ki lehet dolgozni időrendi meghatározó tényezőket. mondják nekünk. Az evolúció egyszerű fogalma. holott egykor az egyetlen. Ha összevetjük a fenti idézeteket a mai tudósaink többsége által vallott nézetekkel. hogy elfogult meggyőződésünk van arról. ráadásul jelentéktelen tényező. Mára ez a rend eltűnt. Ha kinyitom. E. Ezeknek a folyton szajkózott. melyre felfűzhették gondolataikat a minden dolgokat végzetes rendben elhelyező kozmikus időről. mint "fokozatosan" meg "lépésről lépésre". p. miszerint azokban a nagyszerű és távoli időkben élt elődeink a miénkkel teljes egészében összemérhető elmével voltak megáldva.ki nem tudott volna a precesszióról? "Még csillagvizsgálóik takarítószemélyzete is tisztában lett volna vele. Q. col.) Volt aztán egy művelt olasz egyházi méltóság. sátorként borul mindazon korok fölé. míg aztán mindezek a történelem fénysugarába kerültek. Fokozatosan. már akkor is jobban állnánk. ez mai képünk a valóságról. hogy a civilizáció villámcsapásszerűen jelent meg. Az ember szeretné megkérdezni: mely lépések? De aztán elálmosít. Ha az egyiptomiaknak már több évezredes múlttal kellett számolniuk. hogy bolygónk enyhe dőlésével kapcsolatos. melyre nincs hatással a téridő-kontinuum. egy öszvér hátsó felét látom. s az esemény feltehetően Kr e. és világkorszakok sorát határozta meg más és más állatövi jegyek uralma alatt. De hát elődeink csillagászok és csillagfejtők voltak. ezt meg azt. " De ha legalább a történelmet . akkor kérdezte ő. mely második természetünkké vált. hogy a világ ex nihilo keletkezett a Mózes első könyvében leírtak szerint. kábító kifejezéseknek. Ma a precesszió egy jól megállapított tény. D. 85. hogy ezt ilyen formában kellett hangsúlyozni. csak a precesszió marad. mindig az adott eszközökkel és kereteken belül. Mint Hans Ludendorff egy ízben rámutatott. kiderül. SPAW (1936). Már ez is kihívásnak hangzik egy szokással szemben. legyűr és elhülyít bennünket az egésznek a fokozatossága. talán nem a legszilárdabb alap egy komoly tudománytörténet kidolgozásához. hogy óriási és elképesztő tudatlanságot leplezzenek el. jogtalan úgy megközelíteni a maják csillagászatát. Ahogy az amerikai katona mondta dzsungelmélyi nyomorúságában. hogy saját szubjektív vélekedésünk arról. hogy mi nehéz és mi könnyű. hiszen senki sem hajlandó úgy képzelni. 104. amikor társai ábrándozásban kerestek menedéket: "Ha behunyom a szemem. Ma annyit rudunk a precesszióról. lépésről lépésre az ember föltalálta a művészeteket. amire a régiek gondolhattak. mit tudhattak a maják és mit nem tudhattak: ehelyett csak a feliratokban és kódexekben szereplő adatokból lenne szabad következtetéseket levonni. ahogyan ma beszélünk a kétszáz évvel ezelőtti newtoni korszakról. melynek kritikai vizsgálatát már senki sem tartja szükségesnek. ami legjobb esetben pufogó frázis. melyek a kezdetlegességtől vezetnek a civilizáció felé. " ("Gibt es astronomische Pixpunkte in der ältesten babylonischen Chronologie? " OLZ 15 (19l2). p. jelzi a tudósi etika egyenletes romlását. amikor az emberiség egészére ható nagy ciklust kerestek. 17. akkor is. a kézművességet.) Az a körülmény. 43 . folytonosságában fenséges mozgás volt. A mi korunkat talán egyszer "darwini" kornak fogják nevezni. ami találó meghatározást kapott: "Egyik rohadt dolog a másik után.) Tehát az idő nem kezdődhetett 4000-nél korábban.akár a szónak ebben a bevallottan lapos jelentésében: ugyanazon népcsoporttal egymás után történő dolgok sora megértenénk. Elvesztette jelentőségét dolgaink számára. Domenico Testa. aki ugyanezt a különös érvet használta fel annak bizonygatására. ("Zur astronomischen Deutung der Mayalnschriften". egyébként csak egy unalmas bonyodalom. 4000 táján zajlott le. az a céljuk. hogy a Nap elmozdulása a tavaszpont mentén hatással volt a kozmosz struktúrájára. " (Il Zodiaco di Dendera Illustrato (1822). mely csak az elme megnyugtatására való. sőt magának a kozmosznak a képzete is. Ezzel találtak egy hosszú zsinórt. s képesek voltak racionális okoskodásra. mint most.

hiszen Gerald Hawkins. ahol pontos jelentésük volt. magasztos aspektusai kezdtek halványulni. De ahogy az elmélet továbblépett. hogy a "fokozatosság" kulcsszó egy olyan időskálára vonatkozik. különféle szaktekintélyeket szólaltattak meg a képernyőn.olyan erők termékei. A fokozatosság egyetemes és egyöntetű fogalma így önnönmagát győzte le. De míg tartott a biológusok csodálkozása.fejezték ki kételyeiket és csodálkozásukat egészen az utolsónak megszólaltatott jeles régészig. milyen sok hiedelem. a kifejezések már kevésbé pontos jelentésűek. A "puszta" véletlenek egyébként már akkor kizárhatók voltak. amit az emberiség történetében általában figyelembe szoktak venni. Ahogy ezt ma már nagyon is jól tudjuk. rítus. parasztok elmosódó tömege. Ösztönzést kapott ebből a történelem Félig elfeledett rétegeinek mélyebb kutatására. A puszta szó: "evolúció" vakká tett bennünket az elmúlt korok bonyolult valósága iránt. beleértve a rasszokra való szétválást. az eseményeket a kockavetés határozza meg halszu korokra vonatkozóan. mondta ő. erózió és geoszinklinális . A történészből etnológus lett. hogy Stonehenge építői barbárok voltak. sőt megnemesítője -a természetes kiválasztódás törvénye nemzetekre és rasszokra alkalmazva. A jelek szerint ez volt a humusz. amikor Sir Norman Lockyer a híres csillagász közzétette első vizsgálódásainak eredményét. egy történelmi kérdésekkel szemben közömbös fiatal csillagász lefuttatta számítógépén a helyzeti adatokat. valami nagyszabású dolog jelent meg a színen egészen váratlan irányból. mint az emberi természet velejárója. melyek állandóan a fizika törvényeivel összhangban fejtik ki hatásukat. A mindenütt jelenvalóság nagyhatalmú eszközeit bevetve. bár még elfogadhatók. Kristályosodás és sasbérc. Mert ha a létért folyó harccal (és az életerő vallásaival) oly sok mindent meg lehet magyarázni. aki maga is évekig dolgozott a kőemléken. Így aztán sok néprajzi és történelmi anyag épült be az evolucionizmus templomába. ráadásul sok évre szólóan? A bizonytalan egybeesések csakis a véletlennek tulajdoníthatók. mely a Stonehenge kérdéskörrel foglalkozott. Úgy kellene felfognunk. A genetika és a természetes kiválasztódás képviselik a természeti törvényt. Az egész őstörténet egy utolsó percnyi villanás. Ezt kiegészítendő. amint a barázdákban párosodnak és emberáldozattal járó rituálékat dolgoznak ki. Föltárult az egész paradoxon: ezek az arcukat kékre mázoló színtiszta barbárok nyilvánvalóan többet tudtak csillagászatból. valami perverz iróniával a téli napforduló Napja ragyogta be a képernyőt. pontosan az előre jelzett helyen. De 44 .A dolog megértéséhez találunk némi támpontot egy évekkel ezelőtt sugárzott ragyogó tv-műsorban. Őneki még alapvetőbb kételyei voltak. megvitatandó a csillagászati elrendezések és sokszögek lehetséges értelmét. melyből aztán az Aranyág megszületett.őstörténésztől a csillagászig . akik -hogy enyhén fejezzük ki magunkat-teljességgel képtelenek voltak összetett csillagászati ciklusok kiszámítására. a Heel Stone mögött fölkeltében. de még annál is barbárabbak. A darwini nagy szövegkönyvhöz ezek szolgáltatták a háttérfüggönyt. melyeket az ősi kőemlékben fedeztek föl 1906 óta. Szakemberek . aki vizsgálódásait az egész földgömbre kiterjesztette. Hogy lehet azt nem belátni. mint amennyire szokásaikból és a fehér asztalnál tanúsított viselkedésükből következtetni lehetett. politikai körökben felbukkant a háború képzete. Sir James George Frazer igen nagyrabecsült tudósa volt a klasszika-filológiának. mely rendkívüli módon eltér attól. Először is ezek a kulcsszavak (fokozatosság és evolúció) a földtudományokból származnak. melyből a civilizáció kinőtt egyszerű szezonális istenségek. s egy árhullámmal megjelent a mélylélektan is. mint amennyiről bárki is álmodhatott. amikor Pausanias Description of Greece című munkájának szerkesztése közben elámult azon. mint a legkorábbi vallások egyetemes formájáról és a hozzá kapcsolódó ősi varázslásról. Ebben a keretben az emberi történelem egészében véve. Aztán. akkor a tudatalattival bármit meg lehet magyarázni. Amikor az élet evolúciójáról van szó. Váratlanul hatalmas mennyiségű anyag vált hozzáférhetővé a termékenységi kultuszokról. csupán egy evolúciós epizód. kultusz és babona volt elterjedve a klasszikus időkben az ókori Görögország területén. Ebben az egészben a cro-magnoni ember az utolsó láncszem. és több térbeli egybeesést talált.

vagy arról. valahogy természetes módon.már ha egyáltalán írták őket eredetileg. eddig még nem vizsgált típusán belül marad. s újra megjelenik az evolúciós eszme. hogy kétszáz évvel ezelőtt tönkretegye a szociális antropológiát. Néhány szót kell még szólnunk egy sok félreértést okozó problémáról -a fordításról. megláthatjuk a szakadékot.elég lett volna ahhoz. amit atyáik szokásaiból kaptak. Nagy méltánytalanság lenne leszólni erőfeszítéseiket.. mielőtt a történelem. Már nem a természet hat az emberre. Lehet. és rámutatott a homo sapiens fajnál talált agyvelő változatlan mennyiségére. hanem még öntelt is lett. mint ahogy a szokás sem egyéb. Tudatlanságunk ezzel nemcsak óriásira dagadt. amely eltörli az eredetit. ugyanezzel a néhány pascali kérdéssel fogja magát szemben találni. A fordítás feladatát elhivatott és nagymértékben szakosodott filológusok céhe vállalta fel. hogy maga a természet is csak egy első megszokás. Az emberek szívesen gondolják. Amikor az általános "evolucionizmus" hullámlovasaként Ernst Haeckel és hű követői fölajánlották. mégis számos hibaforrást kell számításba vennünk: (1) személyes 45 . Tudatlanságunk széles körű maradt. sőt őstörténelem elkezdődött. akik szemrebbenés nélkül ráhúzták a szervezetek evolúciójának szigorúan biológiai kaptafájára egyetlen faj. " Aztán: "A szokás második természet. Magától értetődik. Mi másféle időskálán mozgunk. legkevésbé a társadalomtudósok. Az egész a Naturphilosophie egyik. mert ezt a hihetetlen baklövést nem vettük észre azonnal és nem utasítottuk el kellő határozottsággal.amennyiben pontosan megcélozzák vele a valódi problematikus helyeket . Egy pillantást vetve a Pensées egy-egy darabjára. miért és hogyan jött létre éppen ez a sajátos forma és nem az. hogy "gyanús szelek" fújnak. Rudolf Virchow több ízben is figyelmeztetett arra. hogy a "kultúra" és "társadalom" fölcserélésének még újkeletűbb mániája most már lezárta a történelem megértéséhez vezető utolsó keskeny ösvényt is. emlékeztette kollégáit a kiásott "történelemelőtti" koponyák indexére. de már minden arányt elveszítve. A részleteket illetően pedig döbbenetes számú kérdés merül föl. hogy vannak ránk érvényes állandó törvények. mely képes számolni az összes új fejleményekkel. stb. megfosztottuk magunkat a kultúra jellegét érintő mindenféle értelmes meglátás lehetőségétől. legfeljebb annyit mondhatunk. de ez nem meglepő. Mert ha egy időre megállnánk és elgondolkodnánk. hogy hol ágaztak el fajok. Majd a történelemhez érünk. hanem az ember a természetre. de az antropológiai szociológiát is.nem tudunk sokat mondani arról. De mi a természet? Miért nem természetes a szokás? Nagyon tartok tőle. hogy az a nagyszerű elme.) Ez a fajta kérdés . A szövegek legnagyobb részét a régmúlt távoli és félig-meddig eltűnt nyelvein írták. hogy nincs más alternatíva. . mely köztünk és az "evolúciós" métely kitörése előtti szép napok egyik komoly gondolkodója között tátong. A tetszetős eszmék gyarapodása folytatódik. mint az állatokban a vadászat tudománya? Másfajta megszokás másfajta természeti elveket fog bennünk kialakítani. aki előbb vagy utóbb a nevet megérdemlő új filozófiai antropológiát fog kidolgozni.semmiféle jogunk nincs hipotézisek fölállításához. Az állati evolúció megmarad általános történelmi hipotézisnek. A kultúra történetét összetévesztve a fokozatos evolúció folyamatával. hogy a későbbi századok történészei mindnyájunkat őrültté nyilvánítanak azért. Kortársai azonban nem törődtek a figyelmeztetéssel.. Bár teljesen tudatában vagyunk a legújabb neurofiziológia eredményeiből származó ijesztő problémacsomónak -a mikroneuronok kiépülése az agyban születés után. mint megszokás alakította elvek? A gyerekek esetében meg. melyet elégséges adat támaszt alá -továbbá az. típusok és kultúrák. s áramát Spencer óta láthatatlanul hordozza a "természeti törvény". a homo sapiens kultúrájának történetét. akiknek rekonstruálnia kellett e nyelvek szótárait és nyelvtanait. melyekre nincs válaszunk. hogy egyszer s mindenkorra megoldják a "világ rejtélyeit". egyetértenénk abban. De az ember önmaga törvénye. hogy az emberi "sorsot" illetően a szerves evolúció véget ért. " (Pödör László ford. Pascal kérdései: "Mi egyebek a mi természeti elveink. mint egy második természet.

Próbálja meg az olvasó elképzelni. a műveletlenek számára pedig az óriási tekintélyű. mire vezethet több ezer ilyen pszeudo-primitív vagy költői értelmezés: az egyiptomiak szellemi életének teljesen eltorzított felfogásához. melyben Canopus volt a nehezék a mérőón végén. miképpen szokás "följavítani" a szövegeket. a mieinktől eltérő elvek után kutatott. vagy . mintegy menekülésként a hivatalos tudománytól. Megtanultuk komolyan venni Arkhimédész vagy Eudokszosz nyelvét csak azért. mert közvetlenül le lehet fordítani a gondolkodás modern formáira. Erwin Schroedinger írt egyszer egy ragyogó cikket "Vannak-e kvantumugrások? " címmel. Nyilvánvaló. egy olyan univerzumba. Az asztrológiai probléma. mintha ő lenne a "nehézkedési központ". fekete mágia újabb formája. aki képességei és tudása szerint használja fel őket.másféle tudásban. lévén egy súlyos csillag az "alant folyó" vizek déli sarkán. Így aztán a Halottak Könyvében foglalt részletes előírásokat. hogy őket 370 sajátosan csillagászati kifejezés sem ejtené gondolkodóba. az utóbbit Mexikóban is a "föld szívének" hívják.. de elveiben szintén nem értett. A következtetések e láncolata lehet érvényes vagy érvénytelen. hogy Hathor (=Hat Hor. A kérdéses sor azt jelentheti. melyek a fordító korának (filozófiai és lélektani) prekoncepcióiból és mélyen gyökerező előítéleteiből erednek. hogy a "szív" valami nagyon sajátos dolog. minden szív-kör asszonya. A Dümichen által közzétett denderai feliratokban Hathor istennő neve "minden örömök asszonya". Egy apró példával jelezzük. melyek a lélek égi útjára vonatkoznak. " Ez nem azt jelenti. és nem tudott az igazolhatót az igazolhatatlantól megkülönböztető szörnye választóvonalról. a nyelvet komolyan kell venni. ami persze rituális zagyvalékként kezelendő. a merkhet nevű ismert csillagászati vagy földmérési eszközből származó függőón végén. ami illett is helyzetéhez. A mi egyszerű "menny" szavunkra harminchét kifejezést sorol föl. A Canopus neve az araboknál Kalbattaiman ("a Dél szíve"). de megőrződött egy másik neve is: Sultail el-wezn. "misztikul" társalgásként fordítják le. több minden szól Szíriusz mellett. mely még csak nem is hallott a mi tudományunkról és az alapját képező kísérleti módszerről. Pontatlan nyelvezet a gondolat pontatlanságáról árulkodik. akár nem . ami újra felkapottá vált a tájékozatlan nagyközönség körében.forgását. Ismerete a 46 . mely egyenesen a régmúlt gondolkodóinak alábecsüléséből ered. mely Erman-Grapow lenyűgöző egyiptomi szótárában testesül meg.később elvesztett . de Vénusz sem zárható ki. Ennek érvényesülnie kellene a mienktől külsőleg teljesen különböző gondolkodásformák esetén is. holott igencsak része lehetett egy archaikus rendszernek. ellenben a "minden örömök asszonyából" semmiféle következtetés nem adódik. mely szerint az alvilág földgolyónk belsejében keresendő.vagy rendszeresen visszatérő hibák. hogy öt-tízezer évvel ezelőtt igenis élhettek Kepler. "Horus Háza") "uralja" egy bizonyos égitest. Az archaikus és a modern gondolkodás közötti legnagyobb szakadék az asztrológia felhasználásában mutatkozik meg.az összes égitest forgását. melyek árnyalatai a fordítóra vannak bízva. a nehéz súlyú Canopus. mely bővelkedett egy . hogy az egyiptomiak fölfedezték a vérkeringést. melynek nagyon kevés személy van tudatában. Ami az uralkodó hölgy személyazonosságáét illeti. Ez a kor. mely sok ilyen félreértést tárt fel a modern fizika jól kimunkált területéről. Gauss vagy Einstein nagyságrendű gondolkodók. Tekintsünk egy hieroglifikus nyelvhez fűződő nagy vállalkozást. Vissza kell mennünk az archaikus időkbe. De hát a modern fordítók oly szilárdan hisznek saját kitalációjukban.. akik a rendelkezésükre álló eszközökkel dolgoztak. '" Ez pedig egy egészen más irányt nyit meg. de legalább ki lehet próbálni. Ezen most nem a közönséges vagy ítélkező asztrológiát értjük.ha elfogadjuk a "minden" fordítást . Más szavakkal. mely nevet a szakemberek azonnal értelmetlennek nyilvánítottak. "Canopus Ponderosus". " Ez pedig összekapcsolódik a hibák egy másik fontos rétegével. igerendszerünk architektúrája. De a "szív" meghatározó jegye gyakran szerepel nehezékként. (2) saját nyelvünk szerkezete. Ösztönösen elvetjük azt a gondolatot. Egy ízben azonban Dümichen hozzáteszi: "Szó szerint.akár Canopusra utalnak. Az asztrológia szolgáltatta az elmúlt korok lingua francáját.

Ez volt a "mindent átmatematizáló fogalomképzés" bélyege. Brahma 47 . hiszen a Gramarye művészete révén . A Szám bűvölete és szigora szavatolta. A mennyek birodalmába emelkedve. teljességgel lokalizálhatatlan erőknek alávetve. hogy szemben álljon az egyetemes szinkronicitással (a szó és a fogalom C. nagyobb ártatlansággal közelítve meg a határt. Ily módon megmaradnak mindkét doktrína követelményei: a természet elrendezése nem és faj szerint (Arisztotelész). milyen messzire lehet elmenni. aki a teret idővel helyettesítette. egy ütembe / szoktunk az Égi Trónokkal fonódni.kozmikus megfelelések ismeretét jelentette.az ő számára átfogható az egész útvonal. szellemének egy lendületével megérti a csillagokat. melyet a "szférák harmóniája" árnyékol be. barátjával és kicsapongó. s a mennyei értelmekről szól a korlátozatlan platóni imádat hangján. melyek csak életük folyamán valósulnak meg. Jung találmánya. akik engem kihagynak. aki elmondja neki. hogy a megfelelések sokféle formában is pontosak legyenek (ebben az értelemben Kepler az utolsó az archaikus gondolkodók sorában). A Szám hatalmából kiindulva. Lévén velejéig arisztoteliánus. ahogyan erről ifjúkorában álmodott. VIII 34-37). egy teljes logikát gondolhatunk el ebből a szempontból. G. vagy mondjuk cheminement de la pensée. Leibniz mutatta meg nekünk. Én vagyok a himnusz. ha modern eszközökkel rendelkezünk: az isteni elme egyetlen "felragyogásából" egyszerre. Ez az elgondolás akár el is vezethetett egy előre megállapított harmóniához végtelen számú szinten. V. egy szomjba. mely fönntartja a természet rendjét. EMERSON. a két világkorszak között. mint a már történelmi korban élt bölcselőnk. / kikhez a földön ajkad áldva zengte: l Ti harmadik Ég értő mozgatói! " (Babits Mihály ford. ápolgatta is magában ezt a lehetetlen álmot. illetve saját énünk szabad kifejlése (Akquinói) egyfajta plotinoszi kompromisszumban.) Ez korai verseinek egyike. mit jelent a kiválasztottak közé tartozni: "Mi egy körbe. s ez valójában megerősíti hitét az asztrológiában. De ez azért van. hanem egyszerre sok szinten tűnt determináltnak. Hát ilyen volt Danténél a saját utánozhatatlan "Gramarye művészete". átitatva tomista fegyelemmel s ezáltal örökölten matematikaellenes. teljes egészében megfogant univerzum. Fata regunt orbem. hogy a világegyetem nem egyetlen. mint egy macskának). ez pedig jól mutatja. méghozzá híres. sőt túldetermináltságban találták meg. a hőst egyre jobban körülölelik a platóni harmóniák. pitagoreusi következményeik értelmében véve. Ahogy a dal halad át a három birodalmon. mert Arisztotelész már kezdettől fogva elvetette a matematikát. Amikor velem repülnek. s így élik meg egyénekként sorsukat. benne a mindenkorra adott összes egyéni létsorssal.ahogy a tudatlanok mondották volt . találkozik Martell Károllyal. certa stant omnia lege. mit a Brahmin énekel. Talán valamely őstörténeti vagy történelem előtti pitagoreus Leibniz. melyek a bizonyítást és az igazság pecsétjét sajátos determináltságban. A meglátott vagy intuitíve megismert relációk sokasága révén ez az elgondolás úgy fókuszálódott. FEJEZET Indiai fejlemények Rosszul számítanak. Megvolt rá az oka. én vagyok a szárny: Én vagyok a kétkedő s a kétely. hogy az archaikus képletnek több élete van. Az egyetlen ókori gondolkodó. kinek létezése egyáltalán nem elképzelhetetlen. mert szerinte kezdetben a formák csak lehetőségek. aki biztosítva volt e kísértés ellen. Arisztotelész. Mégis itt újra Dante lép elő tanúként. mint isteni adományban. romantikus ifjúkora egykori társával (Paradiso.

a Mahábhárata végleges cselekménye közötti párhuzam. halandó testben jutott az égbe anélkül. faháncs ruhát öltött. megtalálták mindazok holttestét. mi követünk. azon túl pedig a Meru hegyet. Ardzsuna. az öt Pándava legidősebbike. Először kelet felé mentek. majd délnek fordultak. hogy megtudják azok sorsát. aztán Bhíma.Több mint száz éve vonzza az érdeklődést a Kai Khuszrau meséje és a hatalmas hindu eposz. Hallva szándékát. James Darmesteter fedezte föl.Az utazás hatodik napján így szólt azokhoz. mivel az indiai legendában említett kutya szerepét az irániban Szurus veszi át. (Firdauszi. aztán nyugatnak. és hűséges kutyáiktól követve. Igazságos lelkű lévén. aki jól ismerte az idő által létrehozott változásokat. és helytelenítették azokat. Urmuzd angyala. a Pándavák Királya. pp.. akik még vele voltak: "Menjetek haza. Egyedül ő nem volt köztük.Énokh ugyanígy sürgette kíséretét. de Judhisthira. megtalálja párhuzamait a Mahábháratában. egyik a másik.Bhíma. utána Ardzsuna. akiről kiderül. tovább gyalogolt. Ezután Dharma fia.követik példáját és társául szegődnek. elindultak útjukra.. hallván a király szavait. számuk azonos mindkét esetben.mondták a királynak. futárokat küldtek a helyre. Legends of the Jews (1954). A kisebb jelentőségű közös jegyek közül Warner az alábbiakat emeli ki: Mindketten hűséges csapattal utaznak a hegyekbe. Legtöbben . . Az öt testvér. (L. Sáhnáme (Warner ford. akik nem voltak hajlandók megválni Énokhtól. Végül észak felé vették útjukat és átkeltek a Himaláján.. a hős utazásáról a hegyek közé és égbejutásáról a halál megízlelése nélkül.). Nem kerülte el a figyelmét Firdauszi fordítóinak sem. Mindkettőben a hősök a halál elkerülésével jutnak a mennybe. akik még időben visszatértek. akik vele maradtak. A polgárok és a királyi udvar hölgyei egy darabon elkísérték őket. hatodikként Draupadival (aki a fivérek közös felesége volt) és hetedikként egy kutyával. aggodalommal teltek el. rábeszélte az embereket. hogy forduljanak VISSZA: "Menjetek haza. Az élő Istenre. majd az ikrek. vagy pedig-és ez látszik hihetőbbnek. halandó társaik pedig elpusztulnak. 129ff. különben halál fiai lesztek. melyben Judhisthira. nem hallgatott tanácsukra. mindkettőt elkíséri egy isteni lény. A nagy orientalista. belefáradva a világba. után kimerülten lerogytak és kilehelték lelküket. 4. vol. csak a halál választhat el bennünket. 136ff. A polgárok és a tartományok lakói..) Valóban igen ősieknek kell lenniük e legendáknak. tüzes harci mének húzta tüzes szekéren.igen ősi közös eredetre kell hogy utaljanak. az ikrek: Nakula és Szahadéva .800 000-en voltak ott. négy fivére . így szólván: "Bárhova mégy is.. hogy hagyják jóvá nézeteit. és amikor a hó alatt kutattak. "Ezt nem volna szabad megtenni" . hogy visszavonul az uralkodástól és zarándokúttal szerez érdemeket.. de még sokan vele maradtak hat napig. A városlakók ezután visszatértek (pontosan úgy. Valójában épp ahogy Kai Khuszrau lovagjai nem hallgattak a sah figyelmeztetésére. és mindenki meghal. elvetvén díszeit. A rákövetkező napon a királyok. 7. mert reggel a mennyekbe szállok. pp. mert akkor már fönt volt Az égben. másként nem lenne nagyon hasonló vég előírva Énokh és Kecalkoatl számára. akik az események utolsó szakaszát a következőképpen elemzik: A legenda Kai Khuszrau melankóliájáról. mint Kai Khuszrau alattvalói). hogy a halált megízlelte volna. vol. hogy ő Dharma (a Törvény) álruhában. Judhisthira.) 48 . először Draupadi. A zarándokok. aki a közelemben lesz. Ginzberg. hogy ne maradjanak vele mennybemeneteléig-a tömeget már amúgy is maguk mögött hagyták . " A hetedik napon Énokh az égbe ragadtatott. Judhisthira utódokat jelöl ki különböző királyságainak élére. Ekkor hatalmas homoksivatagot pillantottak meg maguk előtt.hallgattak szavára s visszatértek. " Mindazonáltal néhány társa vele maradt. Ezért az egyik legenda bizonyosan a másikból származtatható. A hét vándor közben elindult útjára. A futárok havat és nagy jégdarabokat találtak Énokh mennybe szállásának helyén. ugyanis följegyezték a létszámukat. hátra sem pillantva kidőlt társaira. ha tovább követtek". elhatározza.. De az uralkodó.

amikor Krisna eltávozott a földről. p.. Emlékszünk Kai Khuszrau kijelentésére: "És most helyesebbnek tartom. De az eposz félreérthetetlenül leszögezi. Balaráma pedig a Sesa kígyóba. a tőrpék. miután kimerítik Karmájukat. melyből megtestesültek. itt hagyott bennünket és eltávozott.. melyet maga Krisna épített. " Judhisthira újraegyesül Dharmával. 23. (Vishnu Purana 4. Jacobi.. 390). Kecalkoatlnak még néhány stáción át kellett haladnia. fivéreivel együtt lemondott az uralkodásról.. " Márpedig Krisna ("a Fekete") Visnu legkiválóbb megtestesülése (avatárja). lesz a Káli korszak első napja.) És ahogyan Krisna újraegyesül Visnuval. azaz a Pandu fivérek és a Kuru fivérek közötti háborút. Ffölajánlja. döntenek a Pándavák a távozás mellett ahogyan Kai Khuszrau tette Kai Káósz halála után. Seler. 1. p. hogy ezt a gigászi háborút a Dvápara és a Kálijuga közötti időszakban vívták. vol. melyek másutt nem szerezhetők meg. Vö. l. 2.. hogy háborúzni megy apja helyett. bejelentve. 12 (Wilson Ford. (Lásd Vishnu Purana 5. 290. Einige Kapitel aus dem Geschichtswerk des Fray B. hogy egy napon visszatér "ítélni eleveneket és holtakat" (lásd 3. ugyanez történik a többi hőssel is. Judhisthira. újraegyesülnek az istenséggel. amint elbeszéli a Vishnu Purana 5. meg atyai áldást. És csak amikor Krisnát meglőtte a sarkán (vagy a talpán)..: "és ugyanazon a napon. a Káli korszak nem hatott rá. jólétünk és ragyogásunk. Mert ez a Kájanida korona és trón elmúlik. 38. Lásd H. Mahabharata (1903). a Popokatepetl és Iztaktepetl közötti hegyi hágón. ahol Indra ezt mondja Krisnának: "Egy rész belőlem Ardzsunaként született meg.. megkezdődött a Káli korszak. melyen Krisna eltávozik a földről. bátorságunk. p. 24 (Wilson Ford. s ehhez csak három öltözet ruhát kér. (E. 5. Ha csak Judhisthira mennybemenetelének száraz tényét ismernénk. De bármennyire szövevényes is e tizenkét kötetnyi eposz -s ugyanez áll a Puranákra is -a hindu mitológia titkos kamrákhoz nyújt kulcsokat. hó hullott mindnyájukra". ") Így amikor Judhisthira végre újraegyesül az egész Pandu családdal az égben.. Eddig az általános helyzet nem idegen számunkra. teste egyetlen sebezhető részén. Dharma fia. Ardzsuna visszatér Indrába... A Mahábhkrata elbeszéli a Pándavák és Kauravák. azt a várost. meg útitársainak végóráit fönn a hegyekben. 481f. mielőtt elindulhatott kígyókból font tutaján.két nővére Regaura és Gonerilre hasonlít.. " [ ("A lepusztulás utolsó szakaszában Dharmával. Amíg a földet szent lába érintette. 422). 2 (Roy Ford. (Mbh.) Siránkozva és teljes magányban. 360 000 évig fog tartani a halandók ideje szerint. 449.) A két világkorszak közötti "hajnal" tovább pontosítható. Az óceán megemelkedett.. "hogy a különféle hősök. a Kutyával egy albán tündérmesében találkozunk: Egy király legkisebb leánya . hősiességünk. "a szolgák. aki hűséges kutya alakját öltötte föl. s így tovább. akkor teljesen elkerülhettük volna a Mahábhárata útvesztőjét. p. a hatalmunk. és elöntötte az egész Dvárakát". p. A nap. Dzsára vadász (=idős kor). Mihelyt az örökkévaló Visnu megtestesülése eltávozott. akik megfelelnek az irániaknak és turániaknak.. a púposak. 18). leszállt a nagy hatalmú. elpusztultak A hidegtől.Ardzsuna szavaival: " aki az erőnk volt. "Ekkor a király szerzett 49 .. függelék). Kaleva fiainak és Untamo népének. de Sahagún (1927).Kecalkoatl lovagjai. fekete testű Káli korszaka. a költő Szauti elmagyarázza. " És ez a következő lényeges ponton történik: Amikor Visnunak ez a része (mely Vaszudévától és Dévakitól született) visszatért a mennybe. p. pp. A Pándavák oldalán Krisna jelenti az igazi lelket és erőt . hogy távozzak.

Mustival. pontosan oda. Mihelyt eltávozott. " A tehénpásztorok rettentően elcsodálkoztak ezen. a lótuszszemű Krisna szabadulni igyekezett. " Egy napon a gyermek ismételten engedetlen volt az anyjával szemben. ahová a gyermek akarta. Minthogy a mozsár ferdén beékelődött a két fa közötti nyílásba. vagyis megint csak nagyszabású isteni szembenállások fejeződnek ki (irániak turániak. von Hahn. te rossz fiú. Függelék). ahogy Keith kifejezi". s meglátták a két nagy fát összezúzott törzzsel és törött ágakkal feküdni a földön. Az indiai mítoszban ez egyszer Krisna szőrszálainak farkasokká változtatása apróságnak tűnik Kullervo farkasaihoz képest. " Ezután nekilátott a házimunkának. hiszen "szavára tehén lesz a farkas. Vrádzsa népe odajött megnézni. Krisnától is valami látványos dolgot várhatunk.. Krisna pedig déva.válaszolta néhány fiú. megriadtak e körülmények láttán. ha tudsz.hogy otthonaik elhagyása mellett döntenek. Krisna itt végrehajt néhányat az "Erős Fiú" tettei közül. homályos. s nagy felindulásában így szólt: "Nos. 2. s más effélék). melyek olyannyira háborgatják és rémítgetik Vrádzsa lakosait . "Ugyan ki boríthatta föl a szekeret? " -kérdezték a pásztorok. s maga után vonszolta a mozsarat két egymás mellett álló arjunafa közéig. megöli a pár hat gyermekét. " (J. és mindketten "egy rituális versengés hősei. p. amint Rrisna megrántotta. "Ez a gyermek. és már értelmetlennek látszó tükörkép. meghallván a zajt. közéjük beszorulva egy gyermek. nagy kiabálás közepette jöttek oda: "Ah! Ah! " és rátaláltak a hátán fekve alvó gyermekre. melyből kihullott az összes edény és összetört. Hallván a kidőlő fák reccsenését. innen szabadulj ki. vol. A nagybácsi.az említett tehénpásztorokat. Ulukhalához. kimutatva éppen kibújó fehér fogacskáit.. 14G. de a hetedik (Zialaráma) és a nyolcadik (Krisna) megmenekül. mi a baj. Az ifjú Krisna egy Kansza (vagy Kamsza) nevű kegyetlen nagybácsi üldözött unokaöccse. "Mi láttuk . aki megmérgelődött: Derekára kötelet erősítve. ] Erről a magaslatról tekintve a finn eposz valamilyen utolsó. hanem durva félrevezetés. A tehénpásztorok és asszonyaik. Griechische und Albanische Merchen [1918]. hogy az fölborult: senki másnak nem volt része benne.mondták -. Kansza ugyanis aszura (lásd 4. a famozsárhoz kötötte a Fiúcskát.. Áldása kiskutyává változott és elment a királylánnyal.három öltözet férfiruhát és áldását adta rá. jámbor jószág lesz a medve". rossz előjelnek tartva őket. Kullervo fekete kutyájával. Ha Kullervo háromnapos korában szétverte bölcsőjét.). A Harivamsa ily módon magyarázza a Vrindavánába való költözést: Krisna a testén lévő szőrszálakat sok száz farkassá változtatja. s pásztorok között nő fel. Mi a helyzet Krisnával. Lz azonban nem szerény kisebbítése a valós helyzetnek.mondták-. a hindu panteon legkedveltebb istenségével? A "távozása" előtti számlálatlan tette és győzelmes kalandja közül néhány már ismerősnek fog tűnni. míg Madhuszúdana aludt a szekér alatt. menjünk az erdő más részére. "Nem maradhatunk tovább e helyen . s ott kardjába dől. " Így hát Vrindavánába mennek.. amint kötéllel a dereka körül nevet. G. akit jóslatok figyelmeztetnek a Dévaki és Vaszudéva nyolcadik fia részéről fenyegető veszélyre. aki tanúja volt az eseménynek. felsírt az anyai mellén. jött vele a két fa törzse is. 50 . A tehénpásztorok vénei. s nem is csalódunk: Egy alkalommal. sírt és rugdosta a szekeret úgy. s lábaival rúgkapálva fölborította a járművet. az otthonából megmaradt egyeden élő lélekkel az erdőbe vonul.

pillanata számít. melyen Krisna eltávozik a földről. melyek oly nélkülözhetetlenek az "Urkind" számára. valamint a bűn és bűnhődés eszméjének. éppúgy mint a gonosz nagybácsik hosszú sorának. Kalki név alatt a Visnu-alak várhatóan egy új Krita Jugát (Aranykort) hoz majd el. amikor mindenki a legfelsőbb istenségként szeretné imádni márpedig ő az is. A legapróbb részletek is fontossá válnak. Mondani sem kell. mert Krisna farkasai csak "háborgatják és rémítgetik" a tehénpásztorokat. Az indiai hagyomány áttekintése teszi lehetővé annak a keretnek az újra fölfedezését. " Az asztrológiában járatos Firdauszi kihangsúlyozta a sah születésnapját. legyen az Kullervo vagy Dionüszosz (lásd fentebb. Mivel Visnunak az a szerepe. az eposzban szükségtelen kihangsúlyozni Krisnának Kansza nagybácsin végrehajtott bosszúját.kezdve az "apját megbosszuló Hórusszal" és az "apjáért már bosszút állt Ninurtával" . De Nyugaton. jelen vannak Krisna történetében. Művének "A perzsák hónapokhoz kötődő ünnepeiről" szóló fejezetében írja Al-Biruni.megvan a sorsszerű elrendelése. Valójában ez a zavaróbb a kettő közül. mert az indiai hagyomány megőrizte a kozmikus struktúra tudatát. Az aszurák is szigorúan az idő rendje szerint válnak "hatalmaskodó figurákká". Ezek a szereplők kárpótlást és jóvátételt fizetnek egymásnak a kölcsönös igazságtalanságokért az idő rendjében mint Anaximandrosz mondja. lesz a Káli Juga első napja". amikor a jelenlegi Kali Jugát eléri nyomorult vége. Magasabb régiókból küldték. legyen hős vagy isten. mert asztrológiai értelemben a születés a meghatározó pillanat. ha a filozófiát és mitológiát gondosan szétválasztjuk. Fantasztikus nyelvezete ellenére az indiai eposz rokonságban áll ezzel a gondolattal. Krisna mégis beletartozik a képbe. hogy mindez hiábavaló: Krisna megöli Kanszár összes katonájával együtt. akit ráadásul egy nagy képzelőerővel megáldott költő teremtményeként ismerünk. minthogy Firdauszi kimondja: "Hisz Inától ünnepnek-szokásnak új rendje kél / mert ma éjjel megszületik Kai Khuszrau sah. de el fog jönni újra. különösebb fontolgatás nélkül. valójában ő zárja le a régit. S ha már teljességgel fölismertük azt. Kanszag elhatározza. ahogy Firdauszi a Kai Káószról szóló könyvben meséli el Kaí Khuszrau kalandjainak kilenctizedét. 46). hogy az istenek valójában csillagok-ugyanez a bosszú nagy jelentőséget kap. a tavasz első hónapjában esedékes Nauróz ("Új Nap") fesztivált ismertetve: 51 . Krisna nem tetteti magát bolondnak. Ő csupán ahhoz ragaszkodik újra meg újra. Hallván Krisna és Ráma tetteiről.annál is inkább. Mathurába hozatta és ott kieszközli halálukat. Krisna távozása fedi föl számunkra a képletet. s ezt ő többször megtette már előző testetöltései során. és Kansza apját ülteti a trónra. hogy a fiúkat a fővárosba. Például Saxo. Hősünk pontosan a küszöbön áll egy lezárt korszak és az Idő új Nullpontja között. s csak ez adhat jelentőséget a háború mozzanatának. De itt és hasonló esetekben. amely "túlterhelt" volt az aszuráktól. hogy rendszeres időközökben bosszúállóként visszatérjen. Nem különösebben "bosszúálló" sem. mégis az atyát megbosszuló sok istennek és hősnek . aki folyton mosolyog. s behajtja a "jóvátételt" a rossz nagybácsitól "az idő rendje szerint". amikor a kronológia a fő kérdés. melyet egy bizonyos alak teljesít be. a halál -a színről való lelépés . E vadállatok azonban. hogy megszabadítsa a földet. p. ahol a kozmikus folyamatoknak a mítoszokban leírt folytonossága már feledésbe merült-annak tudatával együtt. Nem árt. hogy megtisztítsa a földet az őt túlterhelő aszuráktól. melyben a Saxo Amlethusához hasonló jellemek vagy a Kullervo-féle jellegzetesen balszerencsés fickók jelentőségre tesznek szert. s ez eléggé figyelemreméltó. hogy "a nap. ahogyan azok a mítoszokban megjelennek. más megtestesülésben. A Mahábháratában ezt Krisna néven teszi. mert egyszeri esemény. Visnu rendszeresen visszatér a "bosszúálló" szerepében. Amlethus életrajzát két részre osztotta (miáltal véletlenül a hős bigámista lesz) ugyanúgy. Éppen Visnu megtestesüléseinek rendszeres visszatérte segít nekünk tisztázni a dolgokat. ha ebből a látószögből figyeljük őket. beállítottuk a megfelelő perspektívát. hogy egyszerű halandó legyen. ha előbb nem tudja megöletni őket. Márpedig ő filozófus volt.

A Farwardin 6. A szóbanforgó sahok: Darab fia Dara. Ugyanez áll Kína "primordiális" uralkodóira. " Az úgynevezett Kájánida dinasztia-Al-Biruni szerint"': a "Hősök"-mely a Pésdádida dinasztiát ("az Igazságosak") követte. " (Az időstruktúra nagyon bonyolult. Ezt erősíti meg Warnerék egyik különös kijelentése: "Jogosan vagy sem. Őutána következik a költemény "történelmi" időszaka. siettetve az eseményeket a katasztrofális végkifejletig. és Sikander (Nagy Sándor). Firdauszi alighanem arra gondolt. A küzdelem mindvégig istenek és démonok között folyt. mert a hat nap közül ez az utolsó.. fiával. s céljaiknak megfelelően átalakították. hogy a mitikus időszak csak Nagy Sándor halálával ér véget. hogy aztán helyét Nagy Sándor utódai foglalják el. Xerxész. " Az aveszta vallás nagy mítoszai úrrá lettek a kronológián. Kai Káósszal. ami Khurdádh napja. mely az Iráni Birodalom dicsőítését tűzte ki célul. és a két "időszakra" való felosztással egyáltalán nem boldogulunk. föltehetően Kai Kubáddal kezdődött. hogy beleüssük az orrunkat bármely korból származó állítólagos "királylistákba". A költemény egy pontján a nevek már nem mitikusak. vol. de a zoroaszteri hagyomány társítja Nagy Sándort Zahhákkal és Afrászijábbal. pp. mitikus uralkodók és mitikus küzdelmek veszik át helyüket. különösképpen az iráni táblázatokba!) Firdauszi világosan kifejezésre juttatja. s az elbeszélés mindegyikben estér az ismert klasszikus mintáktól. annál kevésbé. se pontig a Kájánidákat a Pésdádida dinasztia kiegészítésének lehet tekinteni. Így Warnerék szerint sahunkkal "a költemény régi epikus ciklusa befejeződik. napján. akinek halálával valóban új korszak kezdődött. Sáhnáhme (Warner fond. s ez a perzsák számára nagyjelentőségű ünnep. Ezért a perzsák "a remény napjának" is nevezik. az egyik mitikus. melyek először az iráni. A mitikus időszak az elbeszélés elejétől a Kájánida dinasztia két utolsó sahjának uralmáig tart. aki legyőzte őt. lévén az utolsó két sah Darius Codomanus. Mint mondják.. Mindegyikben zavarba ejtő hasonlóságokat találunk. Dáriusz. Kai Khuszrau kezdetben "dzsamsidi" szerepet próbálgat. A Firdauszi-mű fordításához írott bevezetésükben azonban a Warner fivérek azt állítják. " (Firdauszi. majd az indiai "királyokban" öltöttek testet. Zál stb.. se történetet eltérő módon hangsúlyozza két különböző legenda. Más szavakkal. Kitörölni a történelemből I. amikor az iráni birodalom eltűnik a színről.). mert átfedés van a sahok uralkodása illetve a "hősök" vagy lovagok (Rusztem. hanem történelmivé válnak.) meglehetősen csodaszerű élettartamai között. és az utóbbinak unokájával. az idő szent volt s így inkább a mítoszhoz tartozott. s égbeszállásával melynek időpontja jelzi mostantól az Újévet-a Szent Birodalom csakugyan véget ér. hogy amíg a zoroasztrianizmus uralkodott. a másik történelmi: A megkülönböztetés nem annyira a téma természetén. A valódi perzsa királyok minden dicsőségük ellenére eltűntek. 2. nagyszerű és szilárd történeti megalapozottságú tetteit elég paradox dolog egy olyan költemény részéről. van a Nagy Nauróz. ismertebb nevén Darius Codomanus. Kambüzész stb. Isten e napon fejezte be a teremtést. ezért legszerencsésebb órái Szaturnusz órái. Ugyanezen a napon -mint mondják. mint inkább a főhősök nevein alapul. Kai Khuszrauval. Nagy Sándort találjuk. E napon teremtette isten Szaturnuszt. és Nagy Sándor. a "történelem" csak akkor kezdődik. hogy szellemi kapcsolatba lépjen Istennel és Kai Khuszrau fölemelkedett a levegőbe.a Sors Zarathustrae jött el. Befejeződéséig követtük az erők harcának történetét. De nyilvánvalóan valami új kezdődik Kai Khuszrau mennybemenetelével. De Isten óvjon bennünket attól. Ugyanezen a napon osztják el a jószerencsét a föld lakói között. melyet nyilvánvalóan 52 . mint a vallás három nagy ősellenségének egyikével. hogy a költemény két időszakra osztható. mint a közönséges történelemhez. a végén pedig Sikandert. illetve "vazallusaikra" is. 8f)..

fejezetében található Skaldskaparmal ("A bárdok nyelvezete") című munkájának. mint Snorri Sturluson. szétzúzatik. bár tiszteletre méltó hal volt egy vidéki tavacskában. melyet mai tudósaink is csak megközelítőleg tudnak lefordítani. Úgy tűnik. VI. az lett a szeglet fejévé. túl ama földnyelven. mely nagyon is eltér a szövegekben leírt tényleges eseménysortól. akik a régmúlt korokban 53 . mely a leggondosabb fordításnak látszik: Azt mondják. Snorri szolgáltatja a döntő fontosságú információt: ez. 18 A más kontinensekről származó sokatmondó meglátások birtokában ideje újra megvizsgálni Shakespeare Szelíd Hercegét. a Káli Juga beköszöntése) levezetett és rögzített jelentésű "szóképek" gyűjteményére. mint például hogy Brjam megfelel Judhisthirának vagy Krisnának. énekelte Snaebjörn. egy magas állás biztosította előnyökből és forrásokból a gazdag kétnyelvű izlandi kultúra központjában. mintát egy szoborhoz".maga az Idő vezérel. De az irániaktól és indiaiaktól kapott utalások révén jobban megértjük Kullervo alakját ("Kaleva születik benne újjá"). Az 5. hanem inkább rámutatni a "nagyarányú" változásokból és eltolódásokból (mint pl. Olyan nyelven íródott. még ha segített is eldánosítani őket. "az ízlés tükrét. De Izlandból már egy "történelmivé" vált tudás részeit vehette át. ahol az összes jellemző vonás helyi dinasztikus történetre utal. amint ez jól látható Hamlet történetében. hogy megértse az ősi költészet kifinomult és tekervényes nyelvezetét. A félreértések elkerülése végett hangsúlyozni kell. Az egyháztól alapos képzésben részesült Saxo kitűnő és díszes latinsággal tudott írni. melyeket a kisebb formátumú történelmi események leírására is lehetett alkalmazni. bár Hamlet atyjának neve. vagy határozott azonosításokat végezni. hogy ki kicsoda. függelék) figyelmeztetésül szolgálhatott volna számára. Forrásai is többnyire onnan származtak. hogy kiűzték a Királyokat. Bár hazafias érzelmei arra inspirálták. 17 Valaki erre a kőre esik. hogy már keresztény kereteken belül újjászervezze a pogány és szkáld hagyomány anyagát.ők. Nem voltak biztos tájékozódási pontjai. mely az ősi bárdok által használt szóképeknek (kenningar) a gyűjteménye. szétmorzsolja azt. 22. Sohasem alkothatta volna meg Snorrihoz hasonlóan a nagy tervet. hogy magasrendű mítoszból származik. a dán udvarból. akire pedig ez esik reá. Lukács 20. kutató elmét. Orvendel (lásd 2. ami ritka erény volt az ő idejében. a művelt. Nem meríthetett. Dániában mégis csak egyetlen. Lukács 20. északon pedig egy félelmetes malom tulajdonosaként. mint korábban említettük. akit valamikor régen különleges hatalmú és egyetemes állású személyiségként ismertek. hogy megírja hazája történelmének nagy krónikáit. Az alábbiakban újra idézzük a Gollancz-félét (p. függelékben tárgyaljuk a sokféle változatot. és egyszerűen elrendezte a történetet legjobb tudása szerint. de azt is. illetve az okok olyan láncolata. de nem elég jól ahhoz. Korának kulturális pólusa felé orientálódott. a Sziget-Malom kilenc szüze forgatja szilajul az emberekhez kegyetlen kőszáli malmot. hogy a kutyaként jellemzett bolond Brutusnak a Királyok kiűzésében megnyilvánuló tette a politikainál magasabb szinten vált jelentőssé. xi). vagy egy színes és kalandos életút tapasztalataiból. Zsoltárok 118. amit akkor Izland képviselt. FEJEZET Amlodhi kézmalma Amely követ az építők megvetettek. elég jól tudott izlandiul. a 16. hogy messze kint. Ezzel nem kívánjuk tagadni. hogy egyelőre nem lehet pontosan tudni.

A tengert itt Amlodhi Malmának nevezik. ha mi. végül Svédországban felfogadott két óriás lányt. felébredj! 54 . Robajos. javadra szolgál-e. Mindenfelé utazgatott. kard markolata / illetne meg inkább Harci harmatos fegyver! / Fródi. kegyetlen rontás / rabnővé tett minket. Sziklaőrlő Grotti /szürke kőben görnyedne. De Snorri. Fenját és Menjá t. Ez varázsmalom volt. A malom tehát nemcsak igen nagy és ősi. s Fródi arra utasította őket. E homályos értelmű prófétai átok-mint Muellenhoff kimutatta -a szkáld irodalom legrégibb fönnmaradt dokumentuma. mint egy tündérmesében. hegyóriás lányok /nem tudnánk.. mi lapul a tömbök rejtekén. Pródi történetesen egy óriási (kézi) malom tulajdonosa volt. hogyan szerezte. hogy aranyat. eredetünk titkával / nem törődtél eleget. Fródit időben akkorra helyezi. "amikor Augustus császár békét hozott az egész világra./ külsőt kerestél. "a zúzó" volt. hogy találna valakit. / őrünk irgalmat nem ismer Kezek. / akár az apja. Egy éjszaka. amikor Snorri elmagyarázza. / bizony./ rendünk formálói. testünk fagy martaléka.félévre / így fordult velünk.De mohóságában Pródi éjjel-nappal dolgoztatta őket. s baljós tartalmú dalt énekelt. Fródi király uralma alatt az általános helyzet az Aranykorhoz volt hasonlatos. Menja. messze megelőzve Snorri történetét. miért lehet az arany egyik körülírása (kenning) "Fródi lisztje". erőt választottál. s "Fródi békéjének" nevezték. Fródit említik a krónikák. Nos. csak annyi pihenőt engedve. aki keresztény neveltetésénél fogva szívesen ad történelmi színezetet a dolgoknak. aki a skandináv mitológia nagy vánjainak (Vanir) vagy titánjainak egyike. és amikor Krisztus született". az egyik óriás leány dühösen abbahagyta a munkát. a vagdalkozó lányok / kardjának vasát: patakokban folyt / feketülő.Hamlet lisztjét őrölték. hanem bizonyosan központi jelentőségű az eredeti Hamlet-történetben. de az ő neve valójában a Freyr név egyik változata. / roppant rétegek. A jó törzsfő hajója csőrszerű orrával ágyat szánt a hajótestnek. fenséges rokonaink.. Tartalma: a komor nővérek életrajza: "Beszédes Fródi. kemény szikla rejtené. lankadatlan őrlünk. Tjázi rajtuk is / túltett merőben. / lábunk kövek törik fel. akik el tudták indítani a Grottimalmot. csak lett neki. nem figyeltél. Hős volt Hrungnir. Nem tudjuk meg. / harcok hősei. ismerték a vitézek. piros vér: Megérkeztünk most / királyi házhoz.. amikor már mindenki aludt. békét és boldogságot őröljenek. Törekvő: / hegyóriás fivérek. Saxo követi a példát. amíg elmondhattak egy bizonyos versszakot.A nők így is tettek. melyet emberi erővel meg se lehetett mozdítani. / malom mélyén mi rejlik. lándzsánk. Neve Grotti. és gyanútlanul harminc éves időtartamot utal ki e békés időszaknak. / ha szolgálóid vannak. aki működtesse. A Skaldskaparmalban újra előkerül. Félév.

. Még őröltek egy ideig. az örvény és a só. de ekkor elsüllyedt a hajó. harcosok véres / veszte közelít. Megparancsolta nekik. " "Leszakadtak a tárolóról a hatalmas támgerendák. hadakon.. tűz jele kiált. Hleidr székhelyét / hamar elveszíted. felébredj. Akkor lett sós a tenger vize. arany kincsed elapad.) Bármily homályos volt is a jóslat. a Budlung király / várát vörös fény borítja. " "És attól az időtől kezdve örvény van a tengerben. Őröljünk. Mysingr megelégelte-e már a sót. elpattantak a vasszegecsek. de a leányok ezúttal sót őröltek. A leányok őrléssel "váratlan sereget" teremtettek a Fródiéval szemben. a tároló lecsúszott. mennydörgött is azonnal a fényes olümposzi csúcson. a döntő ütközetet megelőzően. hogy folytassák a munkát. s magával vitte az óriás leányokat is. T Tűz lobog. Három alapvető és messzire ágazó motívum kristályosodott ki: a megrongálódott malom. hogy kezdjék el az őrlést. / a teremtől keletre. ahol a víz a malomkőben lévő lyukon folyik át.). / malmod köve mállik. majdan megnevezi / magát bizonysággal. s még Athéné varázsereje óvja a fölismeréstől. vaskos szilánkok / szakadnak a fa vázról. látom. Rouse Ford. és megölte Fródit." (Tandori Dezső ford. őröljünk! / Irsza fia Fródin bosszút áll hamarosan / Hálfdan haláláért. beteljesedett.éppúgy. mint báty és mint fiú. " Itt ér véget Snorri története (lásd 7. 55 . Odüsszeusz partra szállt Ithakában. Fogjuk. s már ott is ugyanilyen furcsán hangzik. / közelít kíméletlen. feszítsük / nyelét nyughatatlan. / hadd halld dalunkat daliás időkről. sereg jő sietve. igaz korról. Ami a molnárleányok átkát illeti. függelék). és még ugyanazon a napon partra szállt Mysingr. Mysingr behajózta Grottit. De meglepő módon Homérosz világában is megtaláljuk kétezer évvel korábban. függelék). Mindenki alszik. a Tenger Királya ("az Egér fia" -lásd 6. / kemény. hogy küldjön neki bíztató jelet a nagy megpróbáltatás előtt. " Az utolsó éjszakán történik az Odüsszeában (20. Atyám leánya / lankadatlan őröl. / mindketten tudva tudjuk. / harcra hív jajongva. az óriási malomkő kettéhasadt.Fródi.. "És éjfélkor megkérdezték. úgy áll ki történetünkből. mint egy magányos kőtömb a tájban. félelmes vasmarkok / őrjítő öleléséből.. Odüsszeusz Zeuszhoz imádkozik. látja ő. mint Snorrinál. a hajtótengely rázkódni kezdett. hadd hulljon ránk harc / rózsaharmata. 103-19. De ő utasította őket.

G.). ahogy a jogászok mondanák szakmai zsargonjukban . bár felhő sincs fönt. hol a népek pásztora malmai álltak. ahogyan Fr. Emlékezetünk más szegletéből az "Árpa Jankó" című Burnsvers sorai bukkannak föl: 56 . s erről nem szabad elfelejtkeznünk. búzát és árpát őröltek. Az elbeszélés szoros és jól formált szerkezetébe művészi módon illeszkedik az epizód. hogy ne lássunk ebben utalást a csodálatos Maelstroemre. most meg is állította malmát. s Gollancz jó ösztönnel azonnal észrevette az összefüggést: Valóban nehéz megállni. xüi). 401f.) a Sasorri-féle Edda és az Odüsszeia epizódjai közötti hasonlóságra. Athanasius Kircher jellemzi "Mundus Subterraneus" című elragadó fóliánsában. bár többnyire kellemetlen mellékértelemben. "gurges mirabilis omniurre totius orbis terrarum celeberrimus et maximus". s külön utal a Maelstroemre. miután kifogyott gabonájuk. ó. s egyre tizenkét asszony sürgött malmai mellett. ki uralkodol isteni s emberi népen. mégis óriás a maga nemében. ez leggyöngébb volt s még nem volt kész a dologgal. Viszont a "tenger köldöke" ősi elnevezése a nagy örvényeknek. a névnek érdekes története van. pp. 162f. s -jó jelül . itt Odüsszeusz palotájában mai nappal a kérők. von Hahn mutatott rá elsőnek (Sagmissenschaftliche Studéen [1876]. amikor a malomtengely kiugrott belőle. Hát amit én nyomorult mondok. A norvég nyelvben ma is használják "tengelytuskó" jelentésben . bizonyára csodás jelül adtad. a férfiak étkét. most egyenek legutolszor. Mind lefeküdtek már. a három előzőt és a két utolsót llmdeurtől (pp. a legeslegnagyobb örvényre. És bentről meg egy őrlőasszony küldte a hangját.így szólt: "Zeusz atya. s az örvény ebben az üregben keletkezett. Világos. Sok ilyen furcsaság van Homérosznál. A fáröeri és shetlandi nyelvjárásokban jelentése "a kerékagy a malomkőben".fennen a felhőkből. " "Ez leggyöngébb volt". Kircher szerint minden örvény feltehetően egy központi szikla körül alakult ki: a mélyben nagy barlang nyílt. Újra meg újra visszatér. mint téglafalba rakott szabálytalan kő.kerek fadarab. mert üreget hagyott maga után. hogy a Malom nem "ingó vagyontárgy". lélekevő fáradság közt kik a tagjaimat már szétnyűtték őrléssel. a világ egyik csodájára.az ősi univerzum állandó berendezéséhez kell tartoznia. mint amikor egy medence kiürül a központi lefolyón át. Umbilicus maris a régi földrajztudósok szerint. mely kitölti a malomkőben lévő lyukat s amelyben a malomtengely végét rögzítik. nem távol. Történetünkben nyilvánvalóan a kerékagy a fontos. megörült neki bajnok Odüsszeusz. Visszatérve Grottihoz. s csak annyira áll ki belőle. Kircher igen sajátos képet ad erről az elméletről. jaj be nagyot dördült a te hangod a csillagos égből. tedd azt is igazzá: legvégső s legutolsó szép lakomájuk egyék már Ezt az öt verssort Gollancztól vettük (p. egyébként az Mderson-féle fordítást követtük. az örvénylés úgy jött létre. ezen át zuhogott le a víz. Az eredeti szanszkrit nabhi szó egyaránt jelenti a kerékagyat és a köldököt.

hogy lehetséges másféle magyarázat is. aki feleségével együtt "felszállt a ludrjára. hogy a Tammúzünnep a növényzet halálát és újjászületését ünneplő. ugyanúgy. akinek szétszórt testéből keletkezett a világ. Loki viszont hívatlanul is megjelenik.) a bölcs óriást. a hamáni szabinoknál. amit úgy értelmez. A ludr szó jelentése Snaebjörn szerint malom. és Frazer által föltárt széles körű ősi tudásnak. Byggver dühödik meg gazdája nevében: "Lennének csak őseim mint Ingunar Freyrnek és olyan tiszteletre méltó helyen tudd meg. melyre Égir meghívta az isteneket. a hű csatlós. Vafthrudnert. melyből az összes többi származik. hogy mi a számára fölidézhető legrégebbi esemény. Fej. s két kő közt porrá zúzta egy molnár. "A nabatijei mezőgazdaság könyvéhen" is. A Loki csúfolkodásában (43ff) Freyt. Elsőnek arra emlékszem. aki a "Gylfi megtréfálása" című történetében megjegyzést fűz a Vafthrudnismal egyik. Adonisz. Megvan továbbá a saját erkölcsi hírértéke is: "ha a gabonamag el nem hal. hogy amikor a növényzethez kötődő paraszti rítusokkal találkozunk. hogy Ymer vére áradást idézett elő. De ez már vissza is vezet bennünket a Malom skandináv mítoszához. mint pl. Később ki fog derülni. Grotti eredeti gazdája közvetlenül is részese lesz a cselekménynek. Az igazi archaikus kultuszokban azonban. és senki sem tagadná. a fő pribék. és Ozirisz. A probléma azonban újra meg újra fölbukkan. hogy á var ludr um lagidr" (lásd 8. Tammúz halálát és porrá őrlését az összes bolygóistenségek képével ünneplik és siratják el. megszületett Bergelmer. De amikor Loki kicsúfolja Freyrt.) A mezőgazdasági ünnep évente eljátszott-színlelt tragédiája része volt a termékenységi rítusokhoz kapcsolódó.ez az. hogy megzavarja az istenek mulatozását és megkeserítse örömüket. megőrölnélek velőnél finomabbra. évszakhoz kötött szertartás volt. melyben minden óriás megfulladt Bergelmer kivételével. ott is maradt. ". ezt a választ kapja: "Számtalan korszakkal azelőtt.Bősz láng aszalta. Erre egy lakoma szolgáltat alkalmat. melyek tükröződnek Ibn Vasidzsa. azóta sokat vitatott sorához. " Amire Loki válasza: "Miféle kis kölyök az 57 . a Tammúz. hogy alakot öltött a föld. Ymer a világ kezdetén élő őseredeti óriás. a csontja velejét. illetve magához Snorrihoz. ami tipikusan nem agrárjellegű. gonosz károgó és tagonként összezúználak. Ennek megfelelően a Snaebjörn-műben előforduló lidmeldr kifejezést . az egyiptomi gabonaisten halála feletti siralmakkal együtt. függelék). mely aztán emelkedettebb vallásos eszmékhez vezetett.úgy magyarázza. (Szabó Lőrinc ford. mint "őrlemény testrészekből"`'. ahogy hajdanában Dzsamsid (vagy akkori nevén Dzsambussíd) elmúlása fölött zokogtak és siránkoztak. De amikor a Vafthrudreismalban Odin megkérdi (35. s onnan származik az óriások nemzetsége". amit a nagy malom őröl . Furcsa és szokatlan jellegzetesség.. és további gondos vizsgálatot érdemel. Ez ma már közhelyszámba menő ismeret. Snorri kijelenti. akik a "föld és ég között" felfüggesztett Naptemplomban gyűlnek össze. hogy "malomkő alá fektették". De vajon ez volt az eredeti jelentése is? Ellenállhatatlan előítélet vezet a gondolathoz.. ott lesz a mítosz legelemibb és legprimitívebb szintje. perzselő. Ebben az ősi költeményben Ymer halálát mesélik el. Rydbergnél e szavak fordítása: "malomra fektették".

Ezek a történetek talán nem felelnek meg a kényes ízlésnek. amit a keltakori Írország jelképez. Számos isten megcsonkítja magát. akkor van egy példánk Mexikóból. hogy ez a malom. Gollancz szerint e műben: Érzékletes leírást kapunk egy tizedik századi sarkköri kalandorról. Nagyjából Snaebjörn sarkköri expedíciója idején (980 körül) unokatestvére. csak nem intuitív.azért hívták így. király lányaként és három király feleségeként végül arra kényszerült. jól megkülönböztethető. az ismeretlen földet. azt a kölcsönhatást. és kevés kétség férhet hozzá. Georgia és Florida államokat. De ha már megjegyezzük. majd az őrleményt az ékszertálba (csalcsiuhapactli) teszik. akinek a lányát Cearbhall vette el.az észak-amerikai partvidék azon részén. melyet az Edda-dalokig követett VigFusson Corpus Poeticuml Boreale című művében. most nem tárgyalhatjuk ezeket. aki Írország győzelmes királya volt s állítólag száz évvel a keresztény kor előtt uralkodott. parazitaként eszik s csóválja farkát? Freyr füléhez közel mindig ott vagy és zörögsz a malomkő alatt. amely a Chesapeake-öböltől kiindulva magában foglalja Észak-és DélCarolina. hanem az archaikus mítosz azon tüneményes kincsestárában is. hogy többé ne építsünk azon mesterkéletlen történetek természetes vagy intuitív megértésére. s péniszéből vért bocsát a "lisztre". Ki volt Snaebjörn. ha csakugyan a malomkő alá fektették. a kelta és skandináv kultúra kölcsönhatását testesíti meg. melyeket állítólag a zöld gyepen táncoló falusiak szoktak volt előadni. és elhozza Tamoancsanba (az úgynevezett "Alászállás házába"). akinek föntebb idézett néhány sora oly sok mindent megvilágított? Tudósaink kutatásokba bocsátkoztak. Flann volt az anyja Sionna királynak és Lady Gormflaithnek. Ari Marson állítólag partra szállt a "Fehér Ember Földjén" vagy "Nagy-lzlandon" . Kr u. akit kegyetlen sors üldözött. látom. Dédapja. Lann vagy Flann. bár kevéssé vonzó mitológiai jellegzetesség volt. a Keletről Jött. mint egy ír királyi család tagja. ez a ködös alak. és igazi kincsre bukkantak az "Izlandi települések könyve" című munkában. mert Svédországból érkezett a Hebridákra-feleségül vette annak a Cearbhallnak.aki. hogy Bergelmer nem volt abban az állapotban. mint "egyike Európa főbb uralkodóinak abban az időben. Ezzel Hamletnek nemcsak a skandináv hagyomány körén belül van meg a helye. Malachyhoz. Írország királyához. ahogy illett akkoriban egy lovagias úrhoz. Cearbhall féltestvére feleségül ment I. Cearbhall Connlától származott. " Sok más dolog is utal arra. melyre Bergelmert "ráemelték". hogy utódokat nemzzen az óriásoknak. ahonnan 58 . de legalább eléggé groteszk hangzásúak és kificamodottak ahhoz. hogy megtalálja "Gunnbjörn Szirtjét". Ossory urának lányát. Ily módon Snaebjörn.és az Újvilág legkorábbi fölfedezőinek egyikeként vált híressé. aki Dublin Királyaként uralkodott 882-től 888-ig. Eywind. Ugyanis egy korábbi és egyszerűbb változata átkerülhetett Írországból Izlandra. miután bosszút állt szép nőrokona gyilkosán. 800 és 1000 között. Egy kérdés marad hátra ebből az elemzésből. Egy valódi kozmológiai hasonlat minden. Maga a Hamlet-történet is ezt a kulturális cserét reprezentálja. Általánosan elfogadott tény. Ott Csiakoatl vagy Kilactli istennő az őrlőkövön megőrli az értékes csontot. melyet Solotl vagy Kecalkoatl szerez meg az "alvilágból". az "ékszer-csont" vagy "áldozati csont". Ebből a keverékből formázzák meg az emberiséget. ahová a vikingek eredetileg elvitték a nagy Orvendel fiának történetét. Családjának története nem érdektelen. amikor Izlandot a Harold Harfagr zsarnoksága elől menekülő nemesek és mások népesítették be". aki veszélyes fölfedező útra indult. név szerint Snaebjörnről. hogy házról házra járva kenyeret kolduljon. Ebben a költőt Amerika első fölfedezésével összefüggésben említik. hogy ez a Snaebjörn azonos a költő Snaebjörnnel. Crimhthann Cosgach unokájától.

míg Ukko. Úticélja Pohjola földje. mert az ugor-fmn hagyománynak mások a gyökerei. mert túl idősnek látszik. az "Északi ország". aki meg sem jelenik a történetben. És van egy aranypózna. Väinämöinen elhatározza.sok szálat lehetett a Közel-Keletig nyomon követni. a szőke hajú s a "kékharisnyás" Kullervo egy másik "Kaleva-fi". Ideje most az események fő szálával foglalkozni. kigúnyolja amiért nem ismerte fel. Szeszélyes képzelet szülte mese ez. Címét a költemény Kalevától. Az eposz egy igen költői elmélettel kezdődik a világ keletkezéséről. melyekből kialakul a látható világ. A Lönnrotféle 1849-es végleges kiadás 22 793 verssort tartalmaz. és láthatóan más időkerethez. hogy összegyűjtse és lejegyezze őket. Kullervo. majd örökre elmenekül. mely magától őröl. Csak egy ponton kapcsolódnak össze Ilmarinennel. Irtisi osztják mese A nagyközönség a Kalevalát hallomásból ismeri. "derék öreg". aranykalitkával a tetején. Ő már születésétől fogva öreg. a finn Zeusz elküldi hozzá madarát. Már csak azért is rendkívül fontos számunkra. a "hősökhöz kegyetlen" ködös. Az események álomszerűen bontakoznak ki. mely föl-le mászik a póznán. hogy ellenfelének ígéri húgát. hogy más menyasszonyt keres. Az 1820-tól 1849-ig terjedő időszakot dr. A legértékesebb dalok egy részét a messzi északon Arhangelszk és Olonyec környékén jegyezte föl. melyek ma újra Oroszországhoz tartoznak. a halált keresve. az ősidők kovácsa. mint ami égen-földön található. A levegő szűz leánya. s mintegy a természet "bábájának" szerepét játssza el azzal. a tarka kőre. El is bujdosik otthonról kétségbeesésében. szürrealista 59 . mesét mond. de Vainämöinen fokról-tokra beleénekli a földbe. míg meg nem születik Väinämöinen a szűztől és a vizektől. mely nagyjából Lappfölddel azonosítható. Elias Lönnrot annak szentelte. és a port százversztányira szórja szét. amikor fölfelé mászik. a vas feltalálója. s végül egy tóhoz érkezik. Odaúszik az egyik sziklához. A madár fészket rak Ilmatar térdén és hét tojást rak bele. " Väinämöinen megpróbálja kihalászni. s a parasztok közötti szájhagyomány őrizte meg. a szép Ainót. a mágikus ének mestere. a parasztok között élt. mely egyúttal az Észak Szöge is. tele elragadó képtelenségekkel és csodálatosan ősi vonásokkal. ahol hétszáz évig lebeg. de az ő kalandjai a jelek szerint külön szálon bontakoznak ki. a Hamlet-szerű hős. s a hallottakat valamilyen elfogadható sorrendbe állította. Ilmatar leereszkedik a vizek felszínére. egyfajta sarkköri Don Juan. És van egy bölcs kandúr. ötven rúnába vagy énekbe rendezve. aki több dolgot tud kovácsolni. mint az indoeurópainak. hogy mágikus dalával állatok és fák teremtésére készteti.az ő három fia: Väinämöinen. s csak úgy menekülhet meg. miközben egyik helyről a másikra vándorolt a legtávolabbi körzetekben. akinek a történetét már korábban elmeséltük. egy titokzatos őstől kapta. más világkorszakhoz tartoznak. "amikor felállt a csúcsra. A XIX. a lány lazac képében beúszik a hálójába. De ez a világ üres és terméketlen marad. Ilmarinen. énekel. Youkahainen kihívja őt dalversenyre. és elindul háztűznézőbe. FEJEZET A tarka tető Van egy malom. De a lánynak nem kell Väinämöinen. Amikor lefelé mászik. magától leng. századig az eposz csak töredékekben létezett. az a hullámokba süllyedt alatta. A hősök . VII. Azóta már nagy mennyiségű új anyagot fedeztek fel. mágiában gazdag táj. Így válik érthetőbbé Hamlet alakjának egyetemessége. valójában teljes egészében mágikus és kozmológiai jellegű. mint Finnország nemzeti eposzát. és a "szépséges" vagy "léha" Lemminkäinen. Egy alsóbbrendű lappföldi varázsló.

ott ragyog a Hold a lombján. Ilmarinen már mászik is felfelé. majdnem úgy.mármint az emberi tudattal befogható világgal -egyidős. énekek pedig a Szampó elrablásával foglalkoznak). Akkor a vén Väinämöinen csak énekel csendes szóval: vihart indít a szelekből. fergeteggel. de a hozzávezető fonalat is már régen elvesztettük. egyfajta bőségszarut-pedig az eredeti történet eléggé egyértelmű. Vendégszeretően fogadja Louhi. "mitikus képlet. forgataggal vidd a sötét Pohjolába!" Bizony kovács llmarinen akkor ugyancsak megindult! Úgy szállott a szél fúvásán. Az archaikus. ahol ". mert az ágán áll a Göncöl. a "derék öreg". szeszélyes bája és csillogó képtelensége "Jack és az égigérő bab" meséjét juttatja eszünkbe. de mágikus bőségosztót. ilyen szóra nyitja száját: "Vegyed vihar csónakodba. 60 . és minden indoklás nélkül arra kéri. A történet keresetlensége. lombja közt ragyog a Hold is. A népi legenda el vesztette jelentését. Väinämöinen. hogy a Szampó kalandja különálló egység (mint Odüsszeusz utazása az alvilágba). nem vonzza a feladat. tavaszi szél ösvényein. A kovácsot egy magas fenyő történetével ámítja. hogy építse meg neki a Szampót. hogy megkaparintsa a csillagokat. a 39-42. ének a kovácsolással. a legmagasabb rangú varázsló. Pohjola partjaira vetődik. romlatlan elemek úgy állnak előttünk. a kovács közelebb állott. az ágain áll a Göncöl. mire hajóval hazaküldik. tavaszi szél. a pohjolai asszony (akit szajhának is hívnak). mint Odüsszeusz Szkheria szigetére a hajótörés után. Holdnak hátán.Osmo rétje oldalában. mindketten odamennek Osmo rétjének szélére. és a Szampót úgy kezeli. aki "bátyját" és víg cimboráját elég tiszteletlen módon hazugnak és hiú fecsegőnek nevezi.. hogy csak Ilmarinen. de mögöttük itt megjelennek egy olyan mese megkövesült motívumai. így a bölcsességben megőszült Väinämöinen kisszerű csaláshoz folyamodik. melyet aztán többé-kevésbé összefüggően illesztettek a hagyomány többi részéhez. mely megmaradt minden elmesélhető cselekmény nélkül"." Ilmarinen nem hisz neki. Göncölszekér oldalában. erős időt énekével. Comparetti kutatásai kimutatták. hogy az új fát megcsodálja. mely szerinte ott nő. mind azt mondja. hogy hozza el a kovácsot. mondogatja. mint monumentális romok. A fő cselekményszál a Szampó nevű nagy malom kikovácsolása és megszerzése körül bonyolódik (a 10. az ősidők kovácsa tudja ezt megtenni.összefüggéstelenségben. Ilmarinent. kis hajódba.. Napnak alján. mely a világgal . Väinämöinen megmondja. mint valami bizonytalan. melynek jelentését.

szokására annál rosszabb: egy fejet kíván naponta. ami legjobban Louhit döbbenti meg. a nyele is rézzel rajzolt. A következő három napon át a szolgák szítják a tüzet a fújtatókkal. Bizony szemre szép az íja. aranyos íj lett a lángban.jut Pohjola udvarára. Így szándékai ellenére Ilmarinen földet ér Pohjolában. megitatja szomjúságtól. . A vénasszony vendégszeretőnek mutatkozik. meddő tehénnek tejéből. te kovács Ilmarinen. Másnap Ilmarinen újra megnézi: termett egy hajó a tűzben. " Ilmarinen rááll az ajánlatra. hogy hol állítsa föl a kovácsműhelyt. mi lett a lobogó lángban. Maga kovács Ilmarinen nem örült nagyon az íjnak: hanem azt is kettétörte. mi termett az égő tűzben. hattyú tollának hegyéből. ezüst a vége. aranyív. mi van a tűzhely tövében. 61 .. nyári juh gyapja aprajából? Fizetséged lesz a lányom. eleje arannyal rajzolt. sarjolai szaunára. kettétörte. tarka tető rajzolását. jobb napokon kettőt kíván. majd így szól hozzá: "Ó. és három napon át nézelődik. örök idők nagy kovácsa! Érted-e szampó ácsolását... Hát egy íj termett a tűzben. Aztán egy nap elteltével maga kovács Ilmarinen csak elindul nézegetni. és még a kutyák sem ugatják meg. tűzbe lökte.. aprón apró árpaszemből. az oldala rézből öntött. "pohjolai rétek végén". megeteti éhségétől. veres csónak lett a lángban. munkád bére lesz a szépség.

mégis dél fújja leginkább. de nem olyan szép szokásra: az erdőben elfeküszik. tejét a földön folyatja. de nem olyan szép szokásra: falu rétjét szántogatja. tűzbe lökte. réz a rúdja. harmadikon folyvást fújják: az ablakon láng lobogott. szükségtelen harcba szállna. Ilmarinen visszadobja a csónakot a tűzbe. égre felfutott a pernye. homlokán a Göncöl csillog. annak is arany az éle. kettétörte. Jó is a jószág. arany az alja. Maga kovács Ilmarinen nem is örült az ekének: hanem azt is kettétörte. de nem olyan szép szokásra: ok nélkül csatába menne. Szép az eke külsejére. Maga kovács Ilmarinen nem is örült a tehénnek: azt az üszőt összevágta. 62 . tűzbe tette. Fújtatónak fergeteget. szítani szeleket rendelt. szemre szép is. s a következő napon ismét megnézi a kemence alját: termett egy üsző a tűzben. földjeit felhasogatja. fején fénylik a kerek Nap. összevágta. ajtaján is szikra pattant. fújja. szítják másnap. nyugat szítja. észak éleszti erősen.Bizony szemre szép a csónak. annak is arany a szarva. A negyedik napon: termett egy eke a tűzben. Szítják egy nap. Szítják a szelek szaporán: kelet. szarva vége szép ezüstös.

örök idők nagy kovácsa úgy kalapál. a lény pedig lenyelte. Megépíti azt a szampót. Ilmarinen vasból kovácsolt neki cipőt. Alighogy leért a 63 . roppant rézhegy belsejébe. De Ilmarinen még nem kapja meg jutalmát. Ezt az utolsó történetet érdemes elmesélni. a szampó most születik. mi van a tüze tövében: látja. " Sok szót talált. Aztán arra gondolt. amelyekre szüksége volt. Ilmarinen megint indul harmadnapra. Ennek ellenére a hős elindult. hogy a nagy Vipunent holtan fogja találni. kalapáccsal. de figyelmeztette. Väinämöinen hajóépítésbe kezdett. harmadik hazai hegybe. egyik oldalt lisztmalommal. Más dolgok történnek: Lemminkäinen kalandjai. Väinämöinen beleszédült. hogy az út kardokon és kiélesített fejszéken át vezet. Az óriás felébredt és kitátotta hatalmas száját. Az óriás a föld alatt feküdt. kilenc zárnak rejtekébe. Ekkor egy pásztor azt mondta neki. de amikor arra került a sor. a Halál birodalmában keresi őket. hogy ehhez három szóra van szüksége énekében. vízi vidékre a másik. inget és kesztyűt. úgy kovácsol. de hozzátette. Gyökereit nyújtóztatja kilenc ölnek mélységébe: föld mélyébe ér az egyik. hogy keresse Antero Vipunen. Örül a pohjolai asszony. harmadikon pénzmalommal. Kezdett őrölni a szarapó. Hiába nézte a fecskék fején. másikkal őrölt eladni.füstje fellegekbe szállott. de nem azokat. másik oldalt sómalommal. Väinämöinen megtalálta az utat az óriás szájához. melyeket nem tudott. a hattyúk nyakán. de mindhiába. ráverővel. viteti a szörnyű szampót pohjolai kőhalomba. rengett az írott fedél is: egy hombárral őrölt estigegy hombárral őrölt enni. majd Väinämöinen kalandjai az óriás hasában. Akkor kovács Ilmarinen. rájött. bármennyire is kereste őket. harmadikkal megtartani. Hosszú ideig nem hallunk semmit a Szampóról. hogy beillessze a hajóorrot és a tatot. a rénszarvas nyelve alatt. a ludak hátán. megint indul nézegetni. és fák nőttek a feje fölött. Sőt az élők világába is csak nagyerejű mágia révén menekülhetett vissza. hogy Tuonela. menyasszony nélkül tér vissza. halála és felélesztése. az emberevő óriás szájában. Az a kovács. és vasbotját belenyomta. tarka tető most növekszik.

A történet ekkor hirtelen váltással Kullervót vezeti fel. és elkezdett az üllőn vasat kalapálni. míg Pohjola összes lakója álomba merül.és csatlakozik hozzájuk Lemminkäinen is. hogy hova menjen. de ő jól érzi magát odabent. Väinämöinen megöli a halat. aki a pohjolai hírek felől kérdezi. Elindulnak kettesben csónakkal -bár Ilmarinen sokkal inkább választaná a szárazföldi utat . Épített magának egy tutajt. míg meg nem tudja a titkos szavakat. azt a tarka tetős szampót!" 64 . Itt következik egy teljesen orfikus jellegű fejezet Väinämöinen varázsos Kantele-zenéjéről. vedd el most a szampót. hála a Szampónak. vérfertőző tettéről és öngyilkosságáról. ne csikorogjon a sarka. Eredj. Ott van vele Ilmarinen. mellyel az egész világot rabul ejti. ott vari velem másodikul. és állkapcsából (lásd 10. Akkor öreg Väinämöinen csak énekel csendes szóval a rézhegynek oldalában. még Louhi akarata ellenére is. hogy a nagy ajtó ne szóljon. a kővárnak környékében: megmozdul a vár kapuja. hogy befejezze hajóját. vajjal keni a lakatot. erre Ilmarinen elrabolja a leányt. hogy megszerzik maguknak a Szampót. aki mágikus átkokkal próbálta kiénekelni magából. Akkor öreg Väinämöinen a száját csak szára nyitja: "Lempi fia. léha gyermek. Ekkor elhatározzák. Végül Vipunen megnyitotta varázserejű rúnáinak sírházát. és föl-le hajókázott vele az óriás belsejében. erős ajtók feltárulnak. mint a forgács. már a kijutáson kezdett gondolkodni. de az oly rosszindulatú és csalfa. nekem legjobbik barátom!. Aranyból "Pandorát" új asszonyt kovácsol magának. A csónak fönnakad egy hatalmas csuka hátán. hősünk kiszállott és visszatért. hogy hallgassák őt. sok napon és éjen át énekelt. De nem talál benne örömet. Vipunen szétnyitotta hatalmas állkapcsát. hogy feleségül kérje Louhi második lányát. ami azonban nehéz feladatnak bizonyul. jó írral az ajtó sarkát. függelék) kifaragja Kantelét. Kikosarazzák. Ekkor a fivérek nekilátnak. Végül megérkeznek Pohjolába. de még osztozni sem rajta hőseinkkel. Amikor Kullervo véletlenül megöli Ilmarinen feleségét. Ott minden rendben van. Väinämöinen mindent jól megjegyzett. nyitja a reteszt horoggal: enged a zár. a hárfát. csikorog a nagy vasajtó. Väinäraöinen elkezd játszani a Kantelén. mondja Ihnarinen. hogy köszöni szépen. és nem távozik. hogy Ilmarinen sirállyá változtatja. a mese visszakanyarodik Ilmarinen szomorú sorsához. és sok-sok keresetlen szóval adta tudtára. Ezután meglátogatja Väinämöinent. de a rúnákat nem árulta el. Az óriást ez belülről csiklandozta. s visszatér Pohjolába. De Väinämöinen azt felelte. a Hold. nyitja ujjával a zárat. a Nap. a tenger hullámai és a vízesések megálltak. értesülünk kalandjairól. Ekkor Väinämöinen kovácsműhelyt épített. ahol Louhiamint várható volt. s végül beleegyezett a távozásba. akit a kovács oly drágán vásárolt Pohjolában.nem hajlandó megválni a Szampótól. melyet rajta kívül senki sem tud rendesen megszólaltatni.terjedelmes gyomorba. hogy ellopják a Szampót. ezzel alaposan megkínozta belülről az óriást.

szép fedele meg se ingott. azt a szép fedelű szampót. Hozza. szó nélkül. ha a cipóm sarka fordul!" Lendíti is Lernminkäinen. hajójukra hengergetik. gyökereit nyújtóztatták kilenc ölnek mélységére. vagyis a szép messzikedvű -küldetlen is könnyen mozdul. ha a jobbik lábam lendül. az oldala óriási. Csónakjukra csak kiviszik. vele kovács Ilmarinen. tömérdek annak a teste. öles szarva az ökörnek. szampó gyökereit szántja. Mentében már mondogatja. szívesen indulkészül kivenni a szampót. Csónakra tették a szampót. azt a tarka tetős szampót. harmadikul Lemminkanen kiveszik a szörnyű szampót poljolai kőmalomból. öles a szarva. megfeszíti. szép szampónak ága-bogát: hát a szampót megmozdítja.Akkor léha Lemneinkäinen. ekét is hoz a mezőről. vízre viszik a hajót is. a rétről azt az ökröt. úgy szabaduljon a szampó. 65 . Van egy ökör Pohjolában. térdre ereszkedve tépi: de a szampó meg se mozdult. orra másfél. fedelestül elfordítja. két karjával átöleli. haladtában úgy dicsekszik: "Amilyen legény vagyok én. Akkor öreg Vainamöinen. inai igen erősek. roppant rézhegy rejtekéből. meglendíti. úgy forduljon szép fedele. Ukkónak derék utóda.

ott is tovább ordítozott. Pohjola rusnya asszonya. a kalóz -és hőseink eleveznek. emelgeti is a lábát. el is repült nagy sietve. de nem valami szép hangon. félelmében felkiáltott. ugyanis: Daru üldögél egy tőkén. így Lempi fia egyedül énekel erős. De bizony megijed szörnyen Lenminkäinen érzekétől. pohjolai paszta földről?" Derék öreg Väinaöinen meg is mondja. állítja. Louhi hadihajóját elsüllyeszti egy sziklán. visszük örökös örömre. Végül Louhi óriási sassá változik. az ujjait nézegeti. Észak lápjain megállott. embernek elérhetetlen. bírhatatlan. A csónak a vízbe csobban. de Väinämöinen mindegyiken úrrá lesz. Väinamöinen habozik. egy zsombéknak túlsó szélén. ahogy csak bírnak. ráfeleli: "Elvisszük most ezt a szampót. homályos sziget hegyébe. ezt a szép fedelű szampót ködös félsziget fejébe. Kérdi kovács Ilmarinen. melyet ő varázsolt oda. Szólt a daru szörnyű hangon. Van még ott egy kis helyecske. szélről a tengerbe térül. Aztán amikor odaért. van ott egy darabka földünk. csalt elrepült Pohjoláig. és elragadja a szampót. mondogatja: "Hova visszük ezt a szampót.ugyanígy vitte föl Grottit a hajójára Mysingr. győzhetetlen. elvisszük boldog napokra. 66 . a hárfa. mely betölti az egész teret a felhők és hullámok között. Lemminkäinen zenét szeretne . Így hát megkezdődik az üldözés. egyik akadályt a másik után veti útjukba Louhi. de ugyanakkor a tenger fenekére süllyed szeretett Kanteléje. gonoszokat felkeltette. merre visszük erről a gonosz vidékről.száz deszkájú csónakukat." A szampót tehát fölviszik a hajóra . megkérdezi. rettentő hangon rikácsolt: Pohjolát felébresztette.sokkal jobban megy úgy az evezés. hova visszük.

örömömnek zengő fája. minden ágán egy-egy alma. még az ezüst is megindul. ezúttal nyírfából. boldog napnak virradása Finnország messze mezőin.Vízbe is veti a szampót. földnek szántása. mindennek növekedése! Ez lesz holdnak fényessége. Finnországnak drága földjén! " Väinämöinen új Kantelét készít. aranykerekségű alma. ömlik az aranyos hegyre. iratos fedele porlik. Väinämöinen elveti a szampó darabkáit. A szögeit hol szerezzem. A tarka tető darabjai a tenger színén úsznak. árad az arany a száján. de ezúttal Louhinak sikerül elrabolni a napot és holdat. ül egy görbe nyírfaágra. Még előbb megkérdi: "Itt a kantelének fája. várából a nap előjön. melyekből aztán fák nőnek: "Ez lesz termése a magnak. ezért Lappföld szegény marad. mert Kijön házából a hold is. Väinämöinen sokat összeszed belőlük. tarka tetejét taszítja veres csónak oldaláról kék tengernek közepébe: széttöredezik a szampó. mikor szólal öt szavával. forrása minden javaknak.de ez jön utoljára. Mikor annak szól a szája. fájának csavarját vette! Väinämöinen újrajátszani kezd ellenállhatatlan hangszerén. kerekségükön kakukkok. magas tölgyfa udvar mellett. árad az ezüst halomra: a szöget abból tette. honnan vehessem csavarját?" Nőtt egy tölgyfa pajla mellett. Suomi (Finnország) ellenben jómódú és termékeny. 67 . a tölgyfán tömérdek ágak. húrjait pedig fiatal lányok hajából . de Louhi csak egy apró darabkát tud megszerezni. vetése. Azért tudta megtenni.

E szerencsétlen időkben. Nap mint nap dalolt nem fáradva. újabb napot nézegetni. de ezek nem világítanak megfelelően. rézből rakott sajkájában. elindult a tengerekre. megy a felső földanyához. rezes csónakot teremtett. új kor hírnöke. De múlik az idő az ősz Väinämöinen fölött is. 68 . A kapzsi Louhi egy vashegy belsejébe rejti a napot és holdat. neki mennie kell. hogy nincs hely mindkettőjük számára a világon. nap se.ül egy fenyőfa hegyére. Így szól mégis indultában. amit meg is tesz. majd ha nem lesz hold se. telnek. Mivel nagyon régen kezdte. Dalt. úgy hallgatja kanteléjét. másik megjön. ismételten panaszkodik. melyet gyermek nem dalol. megint keresnek majd engem. utoljára szólni kezdett: énekelt egy rézhajócskát. Éjről éjre szólt szüntelen. újabb holdat hordozgatni. Louhi végül szabadon engedi az égi világítókat. Väinämöinen tudta. mondogatja elmentében: "Majd az idők múlnak. indul rezes csónakjában. Férfiak értelmén túlit. Régmúlt korok énekeit." Akkor a vén Väinämöinen elindul a hosszú útra. megint várnak s hívnak engem. Most egy Csodás Gyermek született. Ó bölcsesség rejlett szóit. alsó egekbe elindul. mert már fél a hősöktől. egy nap múlik. hogy a Szampó elvesztésével elhagyta az ereje. hogy új tüzet gyújtson. újabb szampót megszerezni. majd ha nem lesz majd vigasság. már minden énekelhetőt eldalolt. Maga a csónakba szállott. Ilmarinen pótléknak új napot és holdat kovácsol. Ha a gyermek életben marad. Mikor népünk pusztulóban. Már csak az maradt neki hátra. újabb lantot pendíteni. szép szavának kedvességét. Elbúcsúzik hazájától: Ott is énekelni kezdett.

Kardtól eredő seb gyógyításához a laulaja előadta a "vas eredetéről" szóló rúnát. az. ami egy fúvós hangszer. hogyan kezdődött a világ. jelenti a malom gerendázatát. Ami a Szampó nevet illeti. A mai ember már nehezen érti meg. De ez a név már másik történethez és világhoz tartozik. Okoi Audistából. a laulo. Ez nem jelent zavaró kétértelműséget. "sokszínű. a messzi észak szerény kis falvaiban. Ezáltal az időt kétféleképpen is tartalmazza: az idő beállítását és ütemességét. Simana Mekrijärviből. míg rájöttek. hogy ez a való Igazság arról.(Néhány nehezen azonosítható. aki a világ keletkezését szavalta el. amivel később foglalkozunk kell. vagy eddig fordításban még meg nem jelent töredék kivételével mindenütt Nagy Kálmán fordítását használtuk. akik megőrizték az epikus rapszódiákat. ez ellenállt a nyelvészek erőfeszítéseinek. így a kutatás visszatér a skandináv malomhoz. Minthogy "őröl". és Ontrei. mely a dolgokat visszahozza tényleges kezdetükig. valóban használatos volt a mennyboltozat tetejére a finn népköltészetben. és már egyetlen helytelen szó lerontotta volna a hatást. Akiket a görögök "névteleneknek" neveztek. legősibb neve pedig Eridu. Ily módon mérhetetlen ősiségtöredékek maradtak fenn az élő népköltészetbe ágyazódva. mint Comparetti és mások régen kimutatták. bár "másolói". "nyomdászai" és "kiadói" mind kiváló emlékezőképességgel megáldott parasztok. már mai csengésű neveikkel: Arhippa Perttunen. melyben csupán néhány hang folytatódik végeérhetetlenül. Ez az Örvény mely az összes vizeket elnyeli. német raunen). Nem egészen népköltészet a szó ma elfogadott értelmében. hogy a szanszkrit skambha. a legalsó tengerbe a föld legalsó üregeibe az ég legalsó térségeibe a halál nagy szájának ajtajaihoz.) Mint Haaviótól tudjuk. kezüket nyújtják felénk szinte napjainkig. hiszen a rúna lényegileg dúdolt vagy énekelt ráolvasás (vö. mely bizonyára égi adománynak tűnt a régi gondolkodók számára. oszlop. Az egész meghökkentő történetből egy dolog vitán felül megállapítható: a Szampó nem más. a "legmélyebb eredethez". amely a Grotti pusztulásából származik. a tenger szörnyének bendőjébe. melyek a nehéz ludr (ahol ra tőhöz tartozik) szóban testesülnek meg. 69 . de előkerül "loor" alakban is. Skandináv neve Hvergelmer. ezt mondta Lönnrotnak: "Mi ketten tudjuk. -A ford. A kirjokansi. tarka". mint maga az ég. Az egyik idős laulaja. azon jelentések komplexumához. De a malom fő tengelye a világnak is tengelye. mindenféle kétely nélkül. a Szampó nyilvánvalóan egy malom. melynek mégis van egy kanonikus formában megőrzött szövegből álló magja. még több rúna szól Väinämöinen eltávozásáról. Vagy elhajózott a maelstrom torkába a maelstrom szájába. Lemerül a tenger mélységeibe. szabadon rögtönzött szóbeli "kadenciákkal". " Mondta ezt több évszázaddal a kereszténység elfogadása után. a házaló. milyen minőséget képvisel ez az ősi előadásmód. pózna jelentésű szóból eredeztethető. hanem inkább jelentésgazdagodást. a maelstrom garatjába. mint állandó jelző.

Sok ilyen összeférhetetlen dolog van még az eposzban. mert el van törve a tábla. Egy Szetna (vagy Szeton Khamveze) neve ifjú egyiptomi el akarta lopni Thot mágikus könyvét Nefer-ka Ptah hullájától . egyetlen húgát. de Väinämöinen a lappot fokról fokra "beleénekli" a mocsárba egészen nyakig. mert a Szampó legnagyobb része a tengerbe hullott. és a IX. s így szoros párhuzamba állítható a Grottival. a rosszindulatú lapp mágussal. hogy kozmogóniai rejtvényeket ad föl neki. Így például Väinämöinen dalversenye Youkahainennel (lásd p. és megkérdezte: "El tudod-e vinni ezt a könyvet egy bölcs írnok segítségével. Itt a Király helyett az "Özvegy Fiát" (nincs megindokolva e jelző. talán az első változata a Három Birodalmat fölkutató Nagy Sándor legendájának. Az eddig előkerült változatok alapján született a merész föltételezés. hogy "vándorkövek". Aztán itt van az a történet. Harmadjára már füléig süllyedt el. Nefer-ka Ptah megnyert egy játszmát. láthatóan más világkorszakból érkezik. hogy ők ketten 70 . Az ott élő emberek nyilván észrevették a különbséget az arktikus vizek nyüzsgő élete és a messzi észak terméketlen földjei között. melyek szerint a tenger azért gazdagabb a szárazföldnél.vagy az volt -s ezt gyönyörűen kiemeli a sok változat. Ez egyszer az archaikus képletet Egyiptomig tudjuk visszafelé követni. végül visszakerül a szárazföldre. Továbbra is rejtélyes Kullervo rendellenes helyzete a Kalevalában. és csak akkor énekli a varázsigéket "visszafelé" kiszabadítása érdekében. ahol a hős megtalál egy régen keresett tárgyat. Mikor a föld már csak "borsószem nagyságúnak látszik" (efféle hasonlatokat találunk az Etanában is). VIII. hogy neki csak Väinämöinen búcsúja után kellett volna megjelennie . s miután behozták a sakktáblát a "kutyákkal" (vagyis bábokkal).A Szampó minden jó forrása . a griff hirtelen a tenger fenekére merül. mintha teljes változatban kapnánk meg azt a történetet. amikor az odaígéri neki Ainót. hogy a földet egyre kisebbnek látja maga alatt. melyek elemzése szintén meglepetéseket tartogat. melyben Väinämöinen a halott óriás hasában keresi a három elveszett rúnát. a táblát Szetna fejére helyezte. Youkahainen azzal próbálja legyőzni az ősz bölcset. Csakhogy a Szampó katasztrófa áldozata lett szállítás közben.az egyik nagy egyiptomi isten. aki a jelek szerint állandó ellenlábasa. akit gyakran múmiaként ábrázoltak. melyeket az idő gleccsere Finnországban rakott le. OMAR KHAJJAM A Szampón kívül sok más mítosz ágyazódik be a Kalevala elbeszélésének menetébe. de aztán újra felbukkan a szabadkőműves hagyományban) emeli a levegőbe egy griffmadár úgy. mely elsősorban Percevalhoz tartozna. E különös ábrázolások hátterében álló csillagászati képzetet az Intermezzóban írtuk le. FEJEZET Sámánok és kovácsok E közönséges fémből kulcs reszelhető Mely megnyitja az ajtót az odakint szűkölőknek. amitől az ifjú derékig a földbe süllyedt. mely a babiloni ékírásos szövegben félbeszakad. Olyan ez.hogy valójában ő maga volna a meg nem nevezett Csodálatos Gyermek. de ekkor Szetna fennhangon a fivérét hívta segítségül. 88). De Ptah ébren volt. hogy távozzon a színről. Hacsak nem rögtönzött történetekként kezeljük őket. akkor az a benyomásunk. ahová Lönnrot beilleszti az elbeszélésbe. fejezetben újra foglalkozunk vele. s ez volna az oka annak. mely Etana és a Sas ismert történetét ismétli el. aki arra kényszeríti Väinamöinent. aki megmentette őt. valójában nincs meg a neki való hely. mint már megjegyeztük. Van aztán egy finn népmese. elmondott egy varázsigét. Ott. vagy talán le akarsz engem győzni dámajátékban? Játszol velem "Ötvenkettőt"? " Szerva beleegyezett.

mely alig látható fonalként húzódik végig az egész hagyományon.. állítólagos jóslata alapján. vagy az etruszk Aruns Velthymnusnak.megéneklik Kolivánovicsnak. A Kalevalában Sámson már az első rúnában szerepel. Koliván fiának tetteit. de hát ez csak az egyház ismert átalakító hatása. Már nem tudhatjuk meg. Comparetti szívesen megfordítaná a származtatást. De hát ki ez a Kaleva? Olyan titokzatos entitás. mint a többi hősök.. mellyel föltétlenül el kell tudnunk számolni. Tulajdonképpen irodalmunkban ő az első. Akkor talán mégsem véletlen.talán véletlenül . mely szerint Kaleva Finnország "megszemélyesítője".egy olyan név bukkan fel. / Vakon. melyet foglyulejtői ugyanúgy nem értettek. de mindkettő jelzi. neve Sämpsä Pellervoinen.): ". hogy a Sámson név egy olyan ritka tétel. mezei istenségnek mutatják. Valójában az anya ezt mondja Väinämöinentől fogant törvénytelen gyermekéről (50. hogy Lykophron. majd halálra sebzetten zuhant a résbe. vagy "földtől nemzett"."Kalevanpoika" vagy "Kalevipoeg" . hogy Kaleva még ősibb kovács. mint amely a Mennyei Malom birtoklásáért folyt.nem is találkoznak.az észt rúnák közeli szomszédai . mint ahogyan Finnországban: Kullervo Kalevanpoika. Kaleva ember. mely megfelelhet a görög Triptolemosznak. Paradox módon ezzel együtt fordul elő megint a Mylinos név. hogy a Gyermek: maga Krisztus. Amikor Pickett tábornok Gettysburgöt ostromolta. (Krohn fölveti a Sämpsä névnek a Szampóból való eredeztetését.) Lehetséges. Ez meglepte a Kalevala angol kiadóját. míg kegyetlen fogva tartói föl nem oldották kötelékeit. A küzdelmet nyilvánvalóan úgy látták. akkor te még se nagy. akik csak generikus értelemben "fiak". a malom rab. Azoknak. s a költő mágusi hírnevet szerzett magának. hogy Sámson neve a messzi északon is feltűnik. mint "mezei gyermek. (Az efféle szavak hosszú életűek. A Vergilius Negyedik Eclogájában szereplő Gyermeket is Krisztusnak vélték később. Megtudjuk (Bírák 16. a támadás tetőpontján elsőnek Armistead tábornok jelent meg a falon. mi volt a szerepe a költemény eredeti rendjében. Milton: A küzdő Sámson. Van egy különös sor a vas eredetéről szóló varázsigében: "Szegény Vas. igen jól beleillene a mitikus képbe az. mint Ilmarinen.. a fő mitográfus Zeuszról. Jánosházy György ford. Azok az idők nem voltak alkalmasak retorikai alakzatok gyártására. elég az. 199f. Itt . nyugodtan kizárható. mint később a történész. Ő 71 . hogyan őrölt ". De sok érv szól amellett is.nyilván egy titkos katonai testvériség jelszava. annál is inkább. se kicsi nem voltál. hogy megvan benne. Kaleva egyelőre megmarad jelentőségteljes hiánynak. hogy Väinämöinennek legyen egy időhöz kötött avatárja. Olyan okokból. Hiszen magát Sámsont. aki "elveti a fákat". de jóformán semmit sem mondanak magáról Kolivánról. majd segít Väinämöinennek a fák kivágásában.szolgái közt" (J. mint teljesen komolytalan. Az orosz szövegek teljes nevén Szamszon Kolivánovicsnak nevezik. melyek hamarosan beláthatóvá válnak. akik fölemelték őt.) Olyan nevei. ki hatalmasoknál bátrabb. A nép ma úgy hiszi. 21).). hogy az orosz bilinák . hogy e szót "kovács" jelentésben vegyük. Simson Agonistest tiszteletbeli hely illeti meg a Malom óriás hősei között.. / Väinämöinennél erősebb". Az "óriás" mellékjelentés kapcsolódik hozzá: az Ószövetség egyes finn változataiban a gigászi refaitákat és enakitákat "Kaleva gyermekeinek" nevezik. mert a csecsemőt "kéthetes Kalevának" is nevezik. De Setälä megjegyzi.sokkal nyilvánvalóbb módon. névadó jelenléte mégis érezhető az egész költeményben. Egyikük sincs meggyőződve igazáról. mely távollétével tüntet. a tábornok ezt ismételgette: "Az Özvegy Fiai közül vagyok" . egyfajta Britannia az ő háromágú szigonyával. mint az óriások istenek elleni csatájának vezetője. és egyik javaslat sem meggyőző. a Molnárról beszél (435). Gázában. " Mindenesetre az a ma divatozó felfogás. hogy "játsszék" előttük az ő templomukban. aki az ősz bölcs után következik. "Molnár". Ugyanis Kullervo a finn és észt hagyományban egyaránt Kalevának a fia. A Malomhoz kapcsolódó ismeretek kezdenek átfoghatatlanná válni: már az sem meglepő.

és kétségtelenül ez tette számára lehetővé. mellyel végül is megállapítható a sorrend. melyeket költészetté formált. De Sámson túlvisz bennünket e téma keretein.melyek egy nyilvánvalóan 72 .) összehasonlító mitológiával kezdett foglalkozni. Az előre gyártott elemek egyike. Ami Homéroszt és a homéroszi rapszódiákat illeti. hogy azt már senki sem tudta volna tetten érni. ha külön fejezetben térünk vissza rá. a fennmaradottakhoz és elveszettekhez. Más szóval. ez egy veszélyes terület. Az ő "mítoszkönyvtárából". mint amit Lönnrot tudott nyújtani. versmértékek és szünetek . Menjához hasonlóan ő is bosszút áll.összefércelésnél. Mégis egy Aiszkhüloszra vagy Szophoklészre volt szükség ahhoz. mint amelyre saját magát korlátozta? Vajon nem gátolta őt az archaikus háttér ismeretének hiánya? Firdauszi csakugyan ismerte azokat az asztrológiai tanokat. melyhez Frazer fűzött bámulatos jegyzeteket. önmagában aligha eredményezett volna többet. szögletesre vágott téglákat és jól megfaragott köveket. Követői. melynek áttetszőségét és közvetlen hatását nem szabad lerontani. hogy megértsük a homéroszi eposzok születését? Igennel válaszol. vagyis nem olyan műveket. aki a múlt században nekifogott a finn költészet kutatása nehéz feladatának. érintetlenül hagyták a zűrzavart. Az alaktalan massza önkényes egésszé kovácsolása helyett a Finn Folklórtársaság (rövidítve F. "az orfikus és pitagoreusi szakértőkből álló [híres] bizottság. a régi nagy tudós. a görög tragédiákat illetően még többet tudunk. hogy műalkotás legyen belőlük. Föltéve. egyúttal humanizálva őket. Nem is annyira azért. de a finn paraszti hagyomány "rövid dalai" már annyira eltávolodtak az eredeti képzettől. Ami viszont azt mutatja. mert nem illik egy "sémára" leredukálni egy csodás és finoman szórt műalkotást. hogy mondanivalójuk átalakuljon. hogy Homérosz létére mégiscsak szükség volt. Innen adódik a következtetés. mivel olyan időszakban éltek. F. Sokkal elérhetőbbek számunkra és jobban ismertek az Isteni színjáték forrásai . hogy a homéroszi kérdés így is nyitva marad. melyek révén szétszórt forrásai összefüggő értelmet nyertek. Lönnrotot nem gátolta a hiány. hogy összegyűjtsék a szétszóródott rapszódiákat".történelem. Hála Apollodórosznak. be egy világméretű kontextusba. vajon nem végezhetett volna sikeresebb rekonstrukciót annál az .egyébként nagyon intelligens . Talán jobb lett volna a kérdést a másik oldalról megközelíteni. amikor mítosz. akik döbbenetes számú változatot ástak elő minden egyes rúnához. jól hangzó klasszikafilológiai kérdést tett föl magának: segítene-e nekünk abban. Tulajdonképpen Homérosz ügyessége abban állt. melyet Pisistratus állított fel. Van egy sajnálatosan közkeletű tévhit. hogy azok a szakértők nem voltak tudósok a szó mai értelmében. az egyetlen eszköz. hogy ezeket az anyagokat oly sikeresen formálta át. hogy ez a "könyvtár" szolgáltatta az "alapkönyvet" mindegyik tragédiához. hogy Lönnrot maga is valamiféle "orfikus és pitagoreus szellem" lett volna a szó régi értelmében. filozófia és mítosz. de bevallja. és a ház rászakadt a filiszteusokra. a megírtakhoz és meg nem írtakhoz egyaránt. költészet és szellemi alkotómunka még egységes egészet alkottak. hogy Sáhnáméját egységes egésszé ötvözze. Elegendő itt fölvetni azt a gondolatot. a Szampó különös történetének a végén jogunk van megkérdezni: sok értelme van ennek önmagában? Fontos ez egyáltalán az irodalomtörténeten kívül? Comparetti. fejezetben található. kiderül. az Őrlőasszony Átka. Így jobb lesz.Comparetti a céh tiszteletre méltó tagjaként megengedhetett magának némi kilengéseket . ellenben mondjuk a Hajók Katalógusának irodalmi szempontú vizsgálatával rejtett szépségek tárulnak fel az olvasó előtt. Nos. hogy Homérosz már kész anyagokat talált maga körül. hogy észrevétlenné váltak. hogy az epikus költőgéniusz hagyományos képzete még az összehasonlító filológus számára is rejtély marad. mely szerint a szövegben kódolt magasszintű elméleti utalások kifejtésével valamiféle összefüggéstelen rejtvénnyé válik a szöveg.hanem lényegében azért.pedig utolsó erejével megrándította a középső oszlopokat. De Comparetti sietve mutat rá arra. mint az Iliász és az Odüsszeia. és még fogunk találkozni hasonló adatokkal. mert Homéroszra kizárólagos igényt tart a homéroszi tudósok félelmetes céhe . a VI.

Mégis éppen ezért.2. De itt megint félrevezet a köznapi szóhasználat. de legjobb esetben is csak a tanulás befejeztével. Dante annál inkább igazi alkotónak tekintendő. Léteztek más utak és módok is. aki maga sem a legkisebbek közül való volt. hanem a mitikus tudás élő szubsztanciáira. Nyilvánvalóan maga a "költő" fogalma. mely nem elméleti trópusok és allegóriák ismeretére vonatkozik. hogy soha nem következett be. hogy kételkedjünk ebben. ahogy Ovidius mondta. aki érti. --. Ma "művelt" az az ember. A kínai tudósok képzése egészen a legutóbbi időkig ezt a vonalat követte. rész --- 73 . Arisztotelészi értelmezésben az ezoterikus ismeret olyan. miről van szó. szorul újraértelmezésre. és Dante feltétlenül ilyen volt. hézagmentes szerkezetet nyújtanak. poietes. Veteres docti poetae.teljes. amelyet sokáig tanulunk. amikor közelebb kerülünk a hagyományos forrásokhoz. De így volt-e a távoli korokban? Okunk van rá. A kulcsszó itt a "művelt". A megértés valami különálló dolog volt. mielőtt megértenénk. Lehet.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful