You are on page 1of 2

LLIBRES SEGON DE PRIMÀRIA ( 2010/11)

 Matemàtiques. Projecte Tornassol Cicle Inicial 2. Editorial


Teide. Codi ISBN 978-84-307-7503-3 ( Són 4 quaderns ).

 Quinze són quinze. Càlcul ràpid nº 2. Editorial Text/La Galera.


Codi ISBN 84-7739-993-X

 Llengua Catalana. Aprenc a llegir 2n. Editorial Cruïlla. Codi ISBN


84-7739-993-X. Projecte 3.16.

 Llengua Catalana. Editorial Cruïlla. Quadern d’activitats. Projecte


3.16.
- Quadern 5: ISBN 978-84-661-1544-5
- Quadern 6: ISBN 978-84-661-1545-2

 Lletra clara. Quaderns d´escriptura . Editorial Nadal.


Nº 14 : ISBN 978-84-7887-384-8
Nº 15 : ISBN 978-84-7887-385-6

 Lengua Castellana. Editorial Cruïlla. Cuaderno de actividades.


Projecte 3.16.

- Cuaderno 4: ISBN 978-84-661-1547-6


- Cuaderno 5: ISBN 978-84-661-1548-3
- Cuaderno 6: ISBN 978-84-661-1549-0

LECTURES :
- Hi ha coses que són de mal perdre. Ed. La Galera.Col.lecció
Grumets Grocs. Jaume Cela. Codi ISBN 978-84-246-95-170
- Les cuques ballaruques. Ed. Cruïlla. Vaixell de vapor-sèrie blanca.
Antoni Dalmases. Codi ISBN 978-84-661-06-412

LECTURA :
- Piel de caramelo. Ed. La Galera. Col.lecció Grumets Grocs. Joan
de Déu Prats. Codi ISBN 978-84-246-8672-1