You are on page 1of 4

C-øn-¯ uÍ •P-Á-›: www.nammaooruseythi.

com -¤¨-µ-Á-› 2011


JÆ-öÁõ-¸ ©õ-u-•® •uÀ @uv öÁÎ-Á-¸-Q-Ó-x. ©°-»õ-k-x-øÓ Âø» ¹ 2 R.DIS.NO.5366 / 93
v¸-ÁÒ-Ð-Áº Bs-k 2042 ©õ-]
Registration No:TN/CH(C)/379/09-11
îä› 1432 Œ£º
lICENCED TO POST WPP NO: 288 / 09 -11

©U-PÎß ©Ú-Œõm-]

F¸:18 B]-›-¯º: •øÚ-Áº A.A#-³¨ öŒ#-v: 2

öÁ[-Põ-¯ Âø»-@¯Ø-Ó® ©U-P-øÍ


ö£¸[-Põ-¯¨-£-kz-x-Q-Ó-x!
öÁÒ-øÍ Œm-øhU Tm-hz-
øu £õºU-P •i-Q-Ó-x.
@uº-uÀ Á¸-Q-Ó-x!
uªÌ-|õ-k Œm-h-Œ-ø£U-S
Akz-u 3 ©õ-uz-vÀ @uº-uÀ
|hU- P C¸U- Q - Ó - x . Âø»
E¯º- Ä U- S Cx- Ä ® J¸
ö£õ[-PÀ ÂÇõ •uÀ-Áº Pø»-bº Gß-Ú öŒ#-¯¨ @£õ-Q-Óõ-º?
Põ- µ - n ® Gß- Q - Ó õº- P Ò!
v.-•.-P. Bm-]-ø¯ ÃÌz-x
-Á-uØ-Põ-P vm-h-ªm-k
C¨-£-i Âø»-P-øÍ
""Âø»Áõ-] Âs-øn •m-k-Q-Ó-x'' Gß-Ö E¯ºz-x-Q-Óõº-PÒ Gß-Q-Óõº-
A»[-Põ-µ-©õ-Pa öŒõÀ-¾-Áõº-PÒ. BÚõÀ, Ax-@Á PÒ!
Âø»-PÒ C¨-£-i HÔU-
C¨- @ £õ- x ö©#- ¯ õ- P BQ- Â m- h - x . Põ#- P - Ô - P Ò, öPõs- @ h¨ @£õ- Ú õÀ,
•m-ø-h, Cø--Óa-] Gß-Ö ©U-PÒ Aß-Óõ-h® Œõ¨-¤- @ u º - u - ¼ À B Ð [
k® En-Ĩ ö£õ-¸m-P-Îß Âø»-P-Ò Âs-ønU- -P-m-]US {a-Œ-¯® £õ-v¨-¦
Q-Èz-xU-öPõs-k öÁs-o-»-øÁ @|õU-Q "º' HØ-£-hz-uõß öŒ#-²®! |À-»
Gß-Ö @£õ#U öPõs-i-¸U-Qß-Ó-Ú! ©øǨ ö£#- x ® Th
C¨- £ - i J¸ CU- P m- h õ- Ú
Œm-h-Œ-ø£z @uº-u-¾-U-S Cß-Ý® 3 ©õ-u®-uõß {ø»! GÚ-@Á, Âø»-P-øÍ
C¸U- Q - Ó - x . GÚ- @ Á Âø»- P - ø Í Pm- k ¨- £ - k z- u Pm-k¨-£k - z-u •uÀ-Áº Pø»-
•uÀ-Áº Pø»-bº Eh--@Ú wÂ-µ •¯Ø-] Gkz-xU bº uÚ-x •Ê @|µz-øu-²®
öPõÒÍ @Ás-k®! "" öÁÀ-» •i-¯õ-uU Pø»-bº öŒ»-  m- k vm- h - ª m- k
wÂ-µ |h-Á-iU-øP Gkz-@u
Bm- ] - ø ¯ öÁ[- P õ- ¯ ® ÃÌz- v - Â m- h - x '' Gß- Ö ,
BP @Ás-k®.
|õ-øÍ-¯ Áµ-»õ-Ö Aø©¢-x-Â-hU--T-hõ-x! Avµ-i |h-Á-iU-øP-PÒ
}lº Aµ- ” ©P- Î º - @ - © Û- ø »¨- £ Ò- Î - ° À Œ©z- x - Á ¨ ö£õ[- P À-  - Ç õ Âø»Áõ-] GÀ-»õ® H- Ô - - Ps-pº Á¢-x-Âm-h-x!
Gkz-uõÀ-uõß Âø»-PÒ-S-
øÓ- ² ®. £xU- P À- P õ- µ º
öPõs- h õ- i - Ú õº- P Ò. ""|®- © F¸ öŒ#- v '' - B - ] - › - ¯ º •øÚ- Á º A.A#- ³ - ¨ , Âm-h-x Gß-Ö Cß-Ö Œº-Á Q@»õ HöÇ-m-k
Œõ- u õ- µ - n - © õ- P ¨ @£]U- -P-øÍ,£PÀ öPõÒ-øÍU-Põ-µº-
""µõ- o Áõ- µ CuÌ'' •ß- Ú õÒ B]- › - ¯ º A.©õ.- Œ õ- ª P»¢- x öPõs- k ¹£õ#U- S ÂØ- Ö Á¢- u
öPõÒÐQ- Ó õº- P Ò. Cx öPõs-i¸ - ¢-u •m-øh ©õ-n- P- ø Í ¤iz- x , Ss- h º
ÁõÌz-v-Úõº-PÒ. uU-Põ-Î C¨-@£õ-x - 40 ¹£õ#! Âø»-uõß øPU-S Gm-hõ-u
GÆ-ÁÍ-Ä yµ® Es-ø©? Áº-P- ÐU-S ©v-¯ En-- ÂÀ Œm- h z- v À EÒ- @ Í uÒÍ
E¸-øÍU-Q-Ç[-S Gß-Ú E¯-µz-vÀ @£õ#U-öPõs-i-
Âø»-PÒ GÆ-ÁÍ-Ä E¯º¢-v- Áõ- µ ® 3 •m- ø h Gß- Ö @Ás-k®!
Âø» Gß-Ö J¸ Põ#-P-Ô ¸U-Q-Ó-x!
C
- À-ø»-ö¯-ßÓõÀ, A-›] -
¸U-Qß-ÓÚ - ? - Gß-£ø - u öu›¢- A®-©õ-Â-h® @Pm-@hõ®. 65 BÚ- x ®¹.2.50 B°Ø- Ö . £õ-vU-P¨-£-k-Á-x ¯õº?
xU- ö PõÒÍ Pøh- Ã - v ¨- C¨-@£õ-x 3.50. Q@»õ J¸ ¹£õ#U- S U
¹£õ# Œõ- ª Gß- Ó õ- º - P Ò! C¢u Âø» E¯º-ÁõÀ
£U-P® E»õ¨ @£õ-@Úõ®! @Põ- È Q@»õ - ¹ .60U- S Q- ø h¨- £ - x Es- ø ©- u õß.
""Ah Œõ-ª 'Gß-Ö ‰U-QÀ £õ-vU-P¨-£-k-£-Áº-PÒ ¯õº?
Âø»- P - ø ÍU @Pm- h - ÂØ-Óx - . Ax ¹100US¨ £Ó¢- BÚõÀ, Aøu¨ ö£õ[- Q
 µ À ø Á z - x U @©À um- k ©U- P Ò
@£õ-x uø»a ”Ø-Ô-Âm-h-x! u-x. C¨-@£õ-x - Q@»õ ¹ - .150. Œõ¨- ¤ - h U Tm- k ,- S - Ç ®- ¦
öPõs-@h-õ®! AÀ-». AÁº-P-Î-h® £n®
Âø»-PÒ |®-ø©-@¯ Áõ-Úz- Bm-kU-P-Ô Q@»õ ¹ 160 @Ás- h õ- © õ? us- p º
Pz-u-›U-Põ-#, öÁs-ø-hU- {øÓ-¯ C¸U-Q-Ó-x!
xU-S yU-Q¨ @£õ#-Â-k® BP C¸¢- u - x . C¨- @ £õ- - x Âm-k öÁÖ® öÁ[-Põ-¯z-
Põ- # , A- Á - ø µUPõ# Gß- Ö RÌz- u m- k ©U- P - Ð ® -
@£õ-¼-¸U-Q-Ó-x! ¹.360! øu Piz- x - U öPõs- k
GÀ-»õ Âø»-²® Jß-ÖU-S AÀ-». Pm-ih - @©ì-v› - U-SU
Põ#-P-Ô-PÒ |À- » «ß Gß- Ó õÀ Œõ¨- ¤ - h - » õ® Gß- Ó õÀ,-
|õ- » õ- Q - Â m- h - x ! Jß- Ö - ® T¼ ¹.450& 500 B - Q - Â- m-hx - !
Põ#- P - Ô - P - Î ß Âø»- Q@»õ ¹.300, 350 BQ-Ó-x! A¢-u öÁ[-Põ-¯-® ÂØ-£-x
Áõ[-P-•-i-¯õ-u HøÇ G--Î-¯- Bm--@h-õ Áõ-h-øP-²® A¨-
ø¯U @Pm-h-@£õ--x |®-£-@Á Gß-Ú Põ-µ-n®? Q@»õ 65 ¹£õ¯õ Gß- Ö
©UPÒ Røµ- ø ¯ P- ø h¢- x £iz-uõß. ¹ 50 Áõ-h-øP 80&
•i-¯-ÂÀ-ø»! C¨- £ - i z uõ- Ö - © õ- Ó õ- P ö£¸-‰a-” - k- Q
- Ó
- Á
- º-PÐ
- U-S
øÁz-xU-öPõs-k Œõ¨-¤-k- 90 Gß-Ö HÔ-Âm-h-x!
öÁ[- P õ- ¯ ® Q@»õ 5 Âø» HÓ Gß-ÚU-Põ-µ-n®? £vÀ öŒõÀ-» @Ás-i-°-¸U-
Áõº-PÒ-. A¢-uU Røµ& G¢-uU Aµ- ” FÈ- ¯ º- P - Ð U- S ®
¹£õ#, 10 ¹£õ#U-S ÂØ-ÖU- £g- Œ - © õ? CÀ- ø », S®.
Røµ Gkz- u õ- ¾ ® ""Pm- k Av- P ¨ £õ- v ¨- ¦ CÀ- ø ».
öPõs-i-¸¢-u-x. C¨-@£õ-x
65 ¹£õ#! Âø»- ø ¯U
£z-x ¹£õ#'' Gß-Ö ]m-k¨
@£õ-» £ÓU-Q-Ó-x!
£Ø-ÓõU-S-øÓ-¯õ?
CÀ-ø»!
Âø»- P Ò HÓ - H - Ó AÁº-
P- Ð U- S Œ®- £ Í- • ® HÖ
öŒß-øÚ-°À
@Pm-h-x® -öÁ[-Põ--¯z-øu •m-øh GÀ-»õ¨ ö£õ-¸-Ю -Q-Óx! öŒ ßøÚ- ° À ©°- » õ- k
E›U-Põ-©@ - »- |©-x Ps-PÎ - À 2 ¹£õ#U- S ÂØ- Ö U- uõ- µ õÍ- © õ- P U- Q - ø hU- Q - Ó - x ! £õ- v U- P ¨- £ - k - Q - Ó - Á º- P Ò -x-øÓ-ø¯-Â-h Põ#-P-Ô
|kz-u- µ ©U-PÒ-uõß! -C-Áº- Âø»-P--Ò S-øÓ-Áõ-P
©°»õ-kx - ø
- Ó v¯õ-Q |õ-
µõ-¯-n-Œõ-ª |P-µõm-] @©Û-
Pø» Aµ[-P® PÒ-uõß ö|¸¨-¤À ÂÊ¢-u -
¦-ʨ @£õ-»z xiU-Q-Óõº-
C¸U- Q ß- Ó - Ú . @uÚõ®-
@£m-øh Pøh-Ãv - °
- À |õ®
ø»¨-£Ò-ΰ
Pø» Aµ[-P® C¸¢-ux
- À Kº AÇ-Põ-Ú

@£õ-x Ax öÁÖ® PÀ SÂ-


- .C
- ¨- PÀ SÂ-¯À B°Ø-Ö! PÒ! Áõ#U- S ®, Á°Ø- Ö U-
S® ö£¸® -@£õ-µõm-h-@©
-Â-Œõ-›z-u-@£õ-x&
ö£. öÁ[-Põ-¯® - Q@»õ¹.40
|hU-Q-Ó-x! ].öÁ[-Põ-¯-® Q@»õ ¹.50
¯-»õ-PU Põm-] AÎU-Q-Ó-x! Km- h À Œõ¨- £ õ- k ¹.40 uU-Põ-Î Q@»õ ¹.30
""Á¾-Áõ-Ú Ai¨-£-øh C¸¢-u-x. C¨-@£õ-x ¹.50. E¸-øÍ Q@»õ ¹.20
(Aì- v - Á õ- µ ®) CÀ- ø ». Cu- Ú õÀ öu¸-  - ¾ ÒÍ ¥ßì Q@»õ ¹.20
©°»õ-k-x-øÓ ö£ìm B]-›-¯º £°Ø-] {Ö-Á-Úz-vÀ Œ©-z-x-Á¨ ö£õ[-PÀ ÂÇõ {PÌa-]-PÒ |hU-S® @£õ-x øP@¯¢- v £Áß- P - Î - À RøµU Pm-k ¹.10
öPõs-hõ-h¨-£m-h-x.-{º-Áõ-P öŒ¯À A¾-Á-»º ”¢-uº uø»-ø© uõ[-Q-Úõº. PÀ-Â-°- C i ¢ - x -  - Ê ¢ - x -
¯À PÀ-¿-› •u-À-Áº ö£õ[-PÀ-Â-Çõ SÔz-x ÂÍU-P-Ä-øµ BØ-ÔÚõº. B]-›-¯º Â-hU-Th - õ-@u! BP@Á Ciz-
£m-h-¯¨-£-°Ø-] {Ö-Á-Ú •uÀ-Áº |ß-Ô TÔ-Úõº. AøÚ-Á-¸U-S® ö£õ[-PÀ ÁÇ[- @uõ®'' Gß-Ö Av-Põ-›-PÒ
P¨-£m-h-x. öŒõ-À¾-Q-ÓõºPÒ.
Ciz- x BÖ ©õ- u ®
BQ-Âm-h-x. BÚõÀ
«s- k ® Pm- k ® AÔ- S - Ô -
C-À-ø»!
Pø» Aµ[-øP ""©õ-hºß
''- - B - P U Pm- h õ- © À •ß- ¦
C¸¢- u - ø u @£õ- » Pø»
AÇ-S-hß Pm-h @Ás-k®! -C-iU-P¨-£m-hU Pø» Aµ[-P-®

•s-h® •Û-]-£õ-¼m-i! @ÁP-©õ-Pz- u-¯õ-µõ-Q-Ó-x


©°»õ-k-x-øÓ |P-µ-Œ-ø£-
Ph¢- u 6 ©õ- u - © õ- P z uø»-
|õ-øP |P-µ Œø£ Bøn-¯º
Tk-uÀ ö£õ-Ö¨-£õ-P
©°-»õ-k-x-øÓ Áµ-»õ-Ö
CÀ-»õ-©ÀC¯[-Q-U ©°-»õ-k-x-øÓ Bøn-¯-›ß Cx Põ-»¨ ö£m-h-P®!
öPõsi-¸U-Q-Ó-x! £o- P - ø Í- ² ® PÁ- Û z- x Áµ-»õØ-ÖU-PÍg-]-¯®!!
|P-µ-Œ-ø£U-S Bøn-¯º Á¢-uõº.
CÀ-ø»! -C-¸¢-u-Áº ©õØ-Ó-
©°-»õ-k-x-øÓU-S J¸ Áµ-»õ-Ö Gß-£-x
áÚ- Á - › 1 •uÀ
»õ- Q ¨ @£õ#-  m- h õº. ö£õ-Ô-¯õͺ uº-©-¼[- Cx-@Á •uÀ •øÓ!
AÁ- ¸ U- S ¨ £vÀ ¦v- ¯ P® Bøn-¯º ö£õ-Ö¨-¤À Cx ö£ìm B]-›-¯º PÀ-¿-› öÁÎ-±-k!
}lº wß PÀ- ¿ - › - ° À ö£õ[- P À ÂÇõ öPõs- h õ- h ¨- £ m- h - x . PÀ- ¿ - › - z Bøn-¯º Cß-Ý® {¯-ªU- C¸U-Q-Óõº.
uø»- Á º •øÚ- Á º A.- C - µ - ¤ - ² - w ß uø»- ø © uõ[- Q - Ú õ- º . A.- © õ.- Œ õ- ª - , P¨-£-h-ÂÀ--ø»! {µ¢-u-µ Bøn-¯º
|P-µ {º-Áõ-Pz-øu |hz-uU- ö£ìm B]-›-¯º PÀ-¿-›, ©À-¼-¯®,
•øÚ-Áº A.-A#-³¨, CøÓ-°À-»¨ ö£õ-Ô-¯õͺ AP-©-x ÁõÌz-v¨ @£]-Úõº-PÒ. PÀ- G¨- @ £õ- x {¯- ª U- P ¨- £ - k
T- i - ¯ - Á º Bøn- ¯ º- u õß. -Áõ-@µõ? ©°-»õ-k-x-øÓ &609 806
¿-› •uÀ-Áº Áõ-”-@u-Áß AøÚ-Á-øµ-²® Áµ-@ÁØ-Óõ-º.
©°»õkxøÓ
2 |®© F¸ ö\´v ¤¨-µ-Á-› 2011

@£õm-i-ø¯ Áµ-@ÁØ-Q-@Óß! @u]¯ ©õ-n-Áº Sh-•-ÊU-S ÂÇõ


& •øÚ-Áº A#-³¨ Põ[-Q-µì @uº-uÀ
""Põ ›U-P-vº'' Gß- Ó
|õøP ©õ-Ám-h @u-]¯ AÇ-S-µõ-áõ.
¦v-¯ £z-v-›-øP-°ß öÁ-Î- -£-Áß |õß.
±m-k-Â-Çõ ©-°-»õ-k-x-øÓ- ©õ-nÁ - º Põ[-Qµ- ì- @uº-u¼ - À u¸-©-¦-µ® bõ-Úõ®--¤-øP
©U-P-Ð-U-S Buõ-¯® Aß-£-µ-Œ-ß Gß CÛ-¯ |s-
@uº-Ä ö£Ø-Ó-Áº-PÒ: Aµ--” ©P-κ Pø»U-PÀ-¿-›-
°À |h¢-u-x. @£õm-i Gß-@Ó øÁz-xU £º. GÚ- x ""|®- © F¸
""|®- © F¸ öŒ#- v '' H.Â.- ] .- P - ø »U- P À- ¿ - › °À ©õ- n - Á º Põ[- Q - µ ì
öPõÒ-Ð-@Áõ®. C¸ £z-v-›- öŒ#v'' £z- v - › - ø P- - ° À ©õ-n-Áº Põ[-Q-µì uø»-Á uø»- Á - µ õ- P ©g- ” Íõ,
B]-›-¯º •øÚ-Áº A#-³¨ øP-PÐ - ® @£õm-i @£õm-kU - B]-›-¯-µõ-P C¸¢-u-Áº. A¢-u
ÂÇõ-Â-À P»¢-x öPõs-k -µõ-P ¤.µõ®-S-©õº,xønz-u- xønz-u-ø»-Á-µõ-P µ®-¯õ,
öPõs- k öŒ#- v - P - ø Íz- AÝ- £ - Á ®- u õß AÁ- ¸ - U - S ø»-Á-µõ-P •P-©-x ö£õ- x a- ö Œ- ¯ - » õͺ- P Íõ- P
ÁõÌz-v¨ @£]-Úõº. AÁº v-µm-i ©U-P-ÐU-SU öPõ-k¨- Œß i.-  .- ° À, ©U- P Ò
TÔ-¯-uõ-Á-x: £@µõì,ö£õ-xa öŒ¯-»õͺ- ©[- P Í ”¢- u - › , |¢- v - Û ,
£õº- P Ò. Cx ©U- P - Ð - U - S öuõ-ø»U-Põm-]° - À @Áø» PÍõ-P @P.P-v-µ-Áß, öÁ[-P- Œ[-R-uõ.
Áµ-@ÁØ-Q-@Óß Buõ-¯® uõ-@Ú? Áõ#¨-¦ AÎz-u-x.- @h--Œß-. H.Bº.- ] . ”- Á - | õ- u ß
""Ph¢- u 18 Bs- k - J¸ PøhU-S GvºUPøh £z-v-›-øPU Pø»-ø¯ AÁº PÀ-¿-›- ©õ-n-Áº Põ[-Q-µì
H.Â.-].-ö£õ-Ô-°-¯À
Põ-»-©õ-P ©°-»õ-k-x-øÓ-°-À Á¢- u õÀ, Aøu¨ - @ £õm- i PØ-ÖU öPõ-s-h-x-hß £» uø»-Á-µõ-P •P-©-x
PÀ-¿-› ©õ-n-Áº Põ[-Q-µì
"|®- © F¸ öŒ#- v ' Gß- Ó ¦v-¯ £z-v-›-øP-¯õͺ-P-øÍ- ›ì- Á õß,- xønz- u - ø »
- ¯ õ- P {- ø ÚU- P U- T - h õ- x . uø»-Áµ- õ-P Põºz-vU, ö£õ-xa-
£z-v-›-øP-ø¯ |õß |hz-vU ²® E¸-ÁõU-Q-Úõº. -Á-µõ-P |@µ¢-v-µß, ö£õ--xa
C¸ Pøh-P-Ю @£õm-i¨ öŒ- ¯ - » õͺ- P Íõ- P v@Úè
öPõs-i-¸U-Q-@Óß. ö
- Œ-¯»- õͺ-PÍ-õP - Pø»-µõ-o,
@£õm- k U- ö Põs- k ¦v- ¯ A¨-£-i E¸-ÁõU-P¨-£m-h-Áº- S©õº, ÂU-@Úè.
AuØ-S¨ @£õm-i¯ - õ-P C¢-u¨ ©o-¯-µ-Œß, Á¸s.
ö£õ-¸m-P-øÍ Áµ-Á-øÇz-x PÒ C¨-@£õ-x £-» £z-v› - ø - P- u¸-©¦ - µ- ® Bw-Ú® Pø»U-
¦v- ¯ £z- v - › - ø P Á¢- v - ¸ U @uº-Ä ö£Ø-Ó {º-Áõ-QP - Ò
Â- Ø £- ø Ú öŒ#- Á õº- P Ò. P-ξ
- ®, öuõ-ø»U-Põm-]P - Î- - PÀ-¿-› ©õ-n-Áº Põ[-Q-µì
-Q-Ó-x Gß-Ö ]» |s-£º-PÒ ©°- » õ- k - x - ø Ó Œm- h - © ß- - Ó
ö£õ-¸m-PÒ uµz-xh - ß C¸¨- ¾® £o¯õØ- Ö - Q - Ó õº- P Ò uø»-Á-µõ-P ¤µ-Œõz, xønz-
öŒõß-Úõ-ºP - Ò. BÚõÀ, |õß EÖ¨- ¤ - Ú º µõ- - á - S - © õ- › - h ®
£-x-hß {¯õ-¯-©õ-Ú Âø» Gß-£-øu |õß ö£¸-ª-uz-x- u-ø»-Áµ- õ-P õ•z-x, ö£õ-x - a
A¨- £ - i {øÚU- P -  À- ø ». ÁõÌz-x¨ ö£Ø-Ó-Úº.
- ° - ¾ ® ÂØ- P ¨- £ - k ®. Cx hß öŒõÀ-¼U öPõÒ-Ð-Q- öŒ-¯-»õͺ-PÍõ-P BÚ¢-uß,-
A¨- £ - i {øÚz- v - ¸ ¢- u õÀ
C¢-u ÂÇõ-ÂÀ |õß P»¢-xU ©U-PÐ - U-S Buõ-¯© - õ-P C¸¨- @Óß. v¸- Á õ- Á - k - x - ø Ó @Põ- • z- - w ”- Á - µ º @Põ-  - ¼ À 26&¢ @uv Sh- • - Ê U- S
öPõs-i-¸¨-@£-Úõ?
¦v-¯ £z-v-›-øP-ø¯ |õß
£-xh - ß, Cµs-k Pøh-PÐ
Áͺa-] Aøh-²®. Cu-ÚõÀ-
- ® Ax @£õ-» Aß-£-µ-Œß
uÚ-x £z-v› - ø- P-°¾
- ® {øÓ-
Es-ø© ÂÍU-PU Tm-h® ÂÇ-õ |h¢-u-x.

ÁõÌ- z - x - Q - @ Óß! Áµ- @ ÁØ


Q
- @
- Óß !!H-öÚß-ÓõÀ, G¢-uz
uõß öuõ- È - ¼ À @£õm- i -
P-øÍ Áµ-@ÁØ-P @Ás-k®
¯¨ @£¸U- S ¨ £°Ø- ]
AÎz- x ¦v- ¯ £z- v - › - ø P-
P»¢-x-øµ-¯õ-hÀ
öuõ-ȼ - ¾
- ® @£õm-i° - ¸- U-P Gß-Ö öŒõÀ-¾-Q-@Óß. ¯õͺ- P - ø Í E¸- Á õU- P -
@Ás-k®. A¨-@£õ-x-uõß- J¸ @Ás-k-@PõÒ @Ás-k® Gß-Ö @Pm-kU
A¢- u z öuõ- È À Áͺa- ] ¦v- ¯ Cu- ø Ç öuõ- h [- öPõÒ- Ð - Q - @ Óß"" Gß- Ó õ- º
Aøh- ² ® Gß- Ö {øÚ¨ Q°- ¸ U- S ® @Põ- © À A#--³¨.

¦v-¯ }v-©ß-Ó ÁÍõ-Pz-xU-S


@Áu|õ-¯-P® ö£¯º ©°-»õ-k-x-øÓ-°À |P-µ v.•.-P. Œõº-¤À ìö£Um-µ®
Es-ø© {ø» ÂÍU-P¨ ö£õ-xU-Tm-h® |h¢-u-x.
|P- µ a öŒ¯- » õÍ- ¸ ®, |P- µ - Œ - ø £ EÖ¨- ¤ - Ú - ¸ - © õ- Ú
ÁÇU-P-Ô-bº µõ-@Œ-¢-v-µß @Ás-k-@PõÒ öŒÀ-Á-µõä uø»-ø© uõ[-Q-Úõº. H.@P.-Gì.-Â-á-¯ß
G®.-¤. ]Ó¨-¦-øµ-¯õØ-Ô-Úõº.
©°-»õ-kx - ø- Ó°À ¦v-uõ- •uÀ }v-£-v B]-›-¯º @Põ-©À Aß-£-µ-Œß
Œõ-u-øÚ £øhz-u
PU Pm-h¨-£-h C¸U-S® }v- -AÁº ©°-»õ-k-x-øÓ-°À AøÚ-Áø - µ-²® Áµ-@ÁØ-Óõº.
©ß-Ó ÁÍõ-Pz-xU-S ©-°»
x-øÓ @Áu-|õ-¯-P®¤Ò-øÍ-
- õ-k- ©õ-Á- m-h •ß-^¨ BP¨ £o- Œm- h - © ß- Ó EÖ¨- ¤ - Ú º ©õ-n-Á&-©õ-n-Â-PÒ
¯õØ- Ô Úõº. uªÌ- | õm- i À µõ- á - S - © õº, E.- u .- £ .- P .
°ß ö£¯-øµ ‹m-h-@Ás- }v-£-v-¯õ-P¨ £o-¯õØ-Ô-¯ uø»-Áº •øÚ-Áº A.C-µ-¤-
k® Gß- Ö ÁÇU- P - Ô - b º •uÀ uª-Ǻ& •u-À C¢-v-¯- ²-wß, •ß-ÚõÒ Œm-h-©ß-Ó
µõ-@Œ¢-v-µß @Ás-k-@PõÒ ¸[-T-h @Áu |õ-¯-P®-uõß. EÖ¨- ¤ - Ú º- P Ò Sz- u õ- » ®
Âkz-uõº. ©°-»õ-k-x-øÓ |P-µ-Œ-ø£- PÀ-¯õ-n®,-öá-P-Ã-µ-£õs-i-
©°-»õ-k-x-øÓ-°À °ß uø»-Áº £u- ÁQz-u ¯ß,-H.-Â.-].-PÀ-¿-›a
""Põ-Â-›U Pvº'' Gß-Ó ¦-v-¯ •uÀ uª-Ç-¸® AÁº-uõß. öŒ¯- » º öŒ¢- v À- @ ÁÀ,- H .- ©À¼-¯® ö£ìm uõ[- Q @£]- Ú õº.öŒ¯- » º ©õ-n-Á& ©õ-n--Â-
£z-v-›-øP-°ß öÁÎ-±m-k PÀ-¿-› ÁÍõ-Pz-vÀ ö£ìm £õ- » õ- â - £ õ- ¦ •ß- Û - ø » P--Î-øh-@¯ P»¢-x-øµ-¯õ-hÀ
}v-©ß-Ó[-P-ÎÀ uª-ÈÀ Bº.-].-PÀ-Â {Ö-ÁÚ - [-PÎ - ß
ÂÇõ |h¢-u-x. B]- › - ¯ º £°Ø- ] {Ö- Á - Ú - ÁQz-uõº. ©õ-n-Áº |øh-ö£Ø-Ó-x.
Áõ-uõ-h AÝ-©-v @Ás-k® uõ- Í õͺ H.- B º.- ] . ”- Á -
|õ-øP ©õ-Ám-h Pö»U-hº Gß-Ö Cß-Ö @Pm-Q-@Óõ®. |õ-uß, Áºz-uP - º Œ- [-Pz uø»- •®, ö£ìm PÀ-  - ° - ¯ À PÀ- ¯ õ- n - ” ¢- u - µ ® Áµ- @ ÁØ- CU-P-¸z-u-µ[-QÀ PÀ-¿-›
•Û-¯-|õ-uß uø»-ø© uõ[- BÚõÀ. 150 Bs-k-U-S •ß- Áº µÂa-Œ¢-v-µß, |Pº-©ß-Óz- PÀ- ¿ - › - ² ® Cøn¢- x Óõº. ""µõ--o Áõ-µ CuÌ'' •uÀ-Áº-PÒ, ›-Ä - ø
- µ-¯õͺ-
Q-Úõº. AÁº @£”®-@£õ-x-, @£ }v- © ß- Ó z- v À ÁÇU x- ø nz- u - ø »- Á º u®- ¤ ""öŒ#-v² - ® öŒ#-v¯
- õÍ-¸®'' •ß-ÚõÒ B]-›-¯º PÒ, A¾-Á-»º-PÒ,-©õ-n-Á,
©°-»õ-k-x-øÓU-S £» ÁøP-
|õ P¨- £ m- i - Ú ®, - v - ¸ - 12&® ÁS¨-¦ ©õ-n-Áß - Gß-Ó P¸z-u-µ[-P® |hz-v-Ú. A.- © õ.- Œ õ- ª öŒ#- v - P - ø Í ©õ-n-Â-PÒ P»¢-x öPõ-[-n-
P
- Ô
- b- º-PÒ uª-ÈÀ ÁÇU-Põ-h Œz-v-@¯¢-v-µß, ÁÇU-P-Ô-bº Áõ- ¹ º, ug- Œ õ- Å º BQ- ¯
°-¾® ]Ó¨-¦z @u-iz-u¢-u @Ás-k® Gß-Ö TÔ-¯-Áº, Œ[-P-z-u-ø»-Áº ]Á-¦s-o- A-¸s-S-©õº uz-v&u-¨-£-i ö£ìm PÀ- {Ö-Á-Ú[- GÆ-Áõ-Ö @ŒP-›U-P-@Ás-k® h-Úº. PÆ-Â-°-¯À PÀ-¿-›
}v-£-v @Áu-|õ-¯-P® ‰ß-Ö ©õ-Ám-h-[-P-Ò Ah[- uõs- k - u - ¼ À •u- ¼ - h ® P- Î ß uø»- Á º •øÚ- Á º Gß-£-x SÔz-x @£]-Úõº. ©õ- n -  A»- @ ©- ¾ - © [- ø P
@Á-u-|õ-¯-P-®-. ¯®,-A#-³-¨ AÓU-Pm-h-øÍ
Q- ¯ - © s- h - » z uh- P ͨ |ß-Ô TÔ-Úõº.
- ¤ Ò- ø Í- ° ß ]ø»- ø ¯ ¦v-¯ Pm-i-h® öŒ¯- » º £õ- » õ- â - £ õ- ¦ , ö£Ø-Óõº. A.A#-³¨ uø»-ø© Au-øÚ öuõ-hº¢-x
©°-»- õk-x-øÓ°À •U-Q-¯ - C Æ- Á Í- Ä ]Ó¨- ¦ Á¸- Á õ# @Põm- h - õ m- ] - ¯ º @£õm- i - P Ò ug- Œ õ- Å - › À 11&® ÁS¨- ¦ ©õ- n - Â
Chz-vÀ øÁU-P @Ás-k® Áõ#¢- - u @Áu |õ- ¯ - P ®, £Ç- { , u¸- © - ¦ - µ ® PÀ- ¿ - › |øh-ö£Ø-Ó-Ú. CvÀ TøÓ- Q›- á õ 1500 « Km- h z- v À
Gß-Ö TÔ-Úõ-º.
Cµõ-@Œ¢-v-µß
©°-»õ-k- x-øÓ-°ß uø»-©-
Pß-P-ÎÀ J¸-Áº.
•uÀ- Á º v¸- - | õ- Ä U- P - µ - ” ,
wß PÀ-¿-› •uÀ-Áº Áõ-”-
|õ- k Qm- h ¨- £ õ |P- µ õm- ]
@©Û-ø»¨-£Ò-Î ©õ-n-Áº-
•u- ¼ - h ®. 12 &® ÁS¨- ¦
©õ- n -  ”ø©- ¯ õ £º- à ß
£õ-µõm-k -Â-Çõ
- A - k z- x , ÁÇU- P - Ô - b º AÁ-¸U-S ©°-»õ-kx - ø- Ó-°À @u-Áß P»¢-xU öPõ-s-hõº- PÒ ö£¸®-£õ-»õ-Ú @£õm-i- 400 «m- h º Km- h z- v À
µõ-@Œ¢-v-µß @£-]-Úõ-º. CÁº |À- » {øÚ- Ä a- ] ß- Ú ® PÒ. APì-iß-Â-á-# |ß-Ô P- Î À P»¢- x öPõs- k •u-¼-h® .
©°- » õ- k - x - ø Ó Œ‰- P CÀ-»õ-u-x ö£¸[-S-øÓ-¯õ- TÔ-Úõº. öÁØ- Ô ¨ ö£Ø- Ö Œõ- u - ø Ú 12&® ÁS¨- ¦ ©õ- n - Á º
|h-Ái - U-øPU-SÊ - z-uø
- »-Áº. S®. £øhz-xÒÍ-Úº. v@Úè 800 «m-hº Km-h¨-
£õ- µ - w - ¯ - áÚ- u õ Pm- ] - ° ß ©°-»õ-kx - ø
- Ó }v-©ß-Óz- Põ¨-¤ @Ás-hõ®! 10& ® ÁS¨-¦ ©õ-n-Áº £¢-u-¯z-vÀ•u-¼-h®. 12&®
@u]- ¯ U- S - Ê E- - Ö ¨- ¤ - Ú º. xU-S Âøµ-ÂÀ ¦v-¯ Pm-i- G ¢- u ©õz- v - ø µ- ø ¯- ² ® £õ-»õ-â 1500 «m-hº Km-hz- ÁS¨-¦ ©õ-n-Áß E©õ-£-v -
AÁº @£”-øP-°À TÔ-¯-uõ- h® Pm-h C¸U-Q-Óõ-º-PÒ. Põ¨-¤-²-hß @Œºz-x ÂÊ[- vÀ •u-¼-h® ö£Ø-Ö ¦v-¯ ]- Á ® 400 «m- h º Km- h ¨-
Á-x: C¢-uU-Pm-i-hz-xU-S @Áu- Põ- w º- P Ò. £U- P ÂøÍ- Ä Œõ-u-øÚ¨ £øhz-uõº. A@u
}v- £ - v @Áu- | õ- ¯ - P ®- £¢-u¯- z-vÀ •u-¼h- •
- ®, 200
|õ¯-Pz-vß ö£¯-øµa ‹m-h HØ-£-h Áõ#¨-¦ Es-k! ©õ- n - Á º 800 «m- h º «m-hº Km-h¨-£¢--u-¯z-vÀ
¤Ò-øÍ ©°-»õ-k-x-øÓU-S @Ás-k®. Az-xh - ß, A[-S £õ¾-hß @Œºz-x® ©õz-v- Km-hz-vÀ Cµs-hõ-ª-h® Cµs-hõ-ª-h-•® ö£Ø-Ó-õº.
]Ó¨-¦z @u-iU öPõ-kz-uÁ - º. AÁ-µ-x ]ø»-ø¯--²® øµ- P - ø Í Œõ¨- ¤ - h õ- w º- P Ò. ö£Ø-Óõº.
AÁº GÊ-v-¯ ""¤µ-uõ-£- {Ö- Á @Ás- k ®. Gß- Ö ]» ©õz-vø - µ- P
- Î
- ß ŒU-vø - ¯
•-u-¼-¯õº Œ›z-v-µ®'' Gß-Ó
|õ-ÁÀ-uõß uª-ÈÀ GÊ-u¨-
ÁÇU-P-Ô-bº Cµõ-@Œ¢-v-µß
TÔ-Úõ-º.
£õÀ SøÓz-x Âk®.
G ¢- u ©õz- v - ø µ- ø ¯- ² ®
E»-P Cì-»õ-ª-¯z uªÌ
£mh •uÀ |õ-ÁÀ Gß-£-x
©m- k - @ © £»- ¸ U- S z öu›-
ÁõÌz-x-øµ
- ¦ - v - ¯ £z- v - › - ø P- ° ß
us-p-¸-hß @Œºz-x C»U-Q-¯ ©õ-|õ-k B¤-¯õ £º-Âß §[-S-Ç-¼
ÂÊ[-S-Á-@u ]Ó¢-u-x. ©@Úõ-µg-Œ-Û
²®. @Põ-»õ-»®-§-›À 2011 @© 20 & 22 ©°»õ-k-x-øÓ ö£ìm PÀ- {Ö-Á-Úz-vÀ Cµs-hõ® Bs-k £m-h-¯¨-£-°Ø-]z
øu¯À G¢-v-µ® ÁÇ[-S® ÂÇõ © @»]- ¯ z uø»- | - P º ©@»- ] - ¯ ¨ ¤µ- u - © º
@uº- Ä GÊ- v - ¯ ©õ- n -  B¤- ¯ õ £º- Â ß •u- ¼ - h ® (746), ©õ- n -  §[- S - Ç - ¼
@P-õ»õ-»®-§› - À •u-ß •øÓ- hz-@u-õ- ÿ |⨠xß A¨xÀ
- ¯õ-P, E»-P Cì-»õ-ª-¯- zu- µŒõU öuõ-h[-Q øÁU-P-Â- Cµs-hõ® Ch® (726), ©õ-n- ©@Úõ-µg-Œ-Û ‰ß-Óõ® Ch® (706) ö£Ø-Ó-Úº.
ªÌC- » U- Q - ¯ - © õ- | õ- k 2011 ¸U-S® C¢-u ©õ-|õm-iÀ-, PÀ- {-Ö-Á-Úzuø»-Áº A#-³¨, öŒ¯-»º £õ-»õ-â-£õ-¦, PÀ-Â-°- ¯À PÀ-¿-›
@© 20,21,22 BQ-¯ ‰ß-Ö ©@»-]¯ - AÔ-bº-PÒ,-C» - U-Q- •uÀ-Áº, B]-›-¯º £m-h-¯¨ £°Ø-] •uÀ-Áº, @£µõ-]-›-¯º-PÒ BQ-@¯õº @uºa-]
|õm-PÒ |øh-ö£-Ó-ÄÒÍ-x. ¯-Áõ-nº-PÒ- BQ-@¯õ-¸-hß ö£Ø-Ó -A-øÚz-x ©õ-n-Áº-P-ÐU-S® ÁõÌz--x-P-øÍ öu›-Âz-u-Úº.
©- @ »- ] - ¯ C¢- v - ¯ •ì- - uªÌ-|õ-k,-C-»[-øP,-][-øP
¼® Œ-•-uõ-¯z-vß @£µõͺ- BQ- ¯ |õ- k - P - ø Ía@Œº¢- u
PÒ,- Œ - • - u õ- ¯ ¨- ¤ - µ - • - P º- P Ò, AÔ- b ºPЮ, C»U- Q - ¯
Cì- » õ- ª - ¯ A- - Ô - b - º - P Ò, Áõ-nº-P-Ю £[-S¨ ö£Ø-Ö
C»U- Q - ¯ Áõ- n º- P Ò BQ- B#ÄUPm-k-øµ-PÒ
@¯õ- º Ah[- Q - ¯ 20 @£º £øhU-P EÒÍ-Úº.
öPõs-h ÁÈ |hz-x® SÊ, - C ®- © õ- | õm- i À uõ#-
©»õ- ¯ õ¨ £À- P - ø »UPÇ- P »õ¢-x, ¦¸-øn, B[-Põ[,
C¢- v - ¯ B#- Â - ¯ - À xøÓ- Á- ø Í- S - h õ |õ- k - P - Î - ¼ - ¸ ¢-
©°-»õ-k-x-øÓ -]-@Ú-P® »¯ßì Œ[-P® -‰-»-©õ-P @Œõ-Ç®-@£m-øh A¸-ø© x® vµÍõ-P¨ @£µõ-ͺPÒ
²- h ß Cø- n ¢- - x C¢- u
CÀ-»z-vØ-S Gì-öPõ-¯º Œõ-vU Sk®-£z-v-Úº øu¯À G¢-v-µ® ÁÇ[-Q-Úº. Q¸è--n- ©õ- | õm- ø h |hz- u -  - ¸ U- P»¢-xU öPõÒ-Áõº-PÒ GÚ
‰ºz-v-, £õº-Á-v P[-S-¼, Œ[-P-› £µ-”-µõ-©ß, - ]-Á-Põ-©-”¢-u-›, »¯ßì uø»-Áº Q- Ó - x . hz- @ uõ CU- £ õÀ Gvº-£õºU-P¨-£-k-Q-Ó-x.
]u®-£-µ®,-öŒ-¯-»º @ÁÀ-Â-È •Ý-Œõ-ª, ©g-”Íõ -ÿ-uº, A¸-ø© CÀ-» uø»-ø© ©õ-|õm-k HØ-£õ-k-P-øÍ öŒ#- B#-ÄU-Pm-k-øµ-PÒ
B]-›-¯º Áõ-”-Q P»¢-x öPõs-h-Úº. Q-Óõº. Gß-Ý-® P¸¨-ö£õ-¸-Ð-hß
|hz-u¨-£-k® C¢-u
©õ- | õm- i À ö£õ- x - Á õ- - P
Cì-»õ-ª-¯ C»U-Q-¯[-PÒ
£Ø-Ô-¯ 12 uø»¨-¦-P-ÎÀ
B#-ÄU Pm-kø - µ-PÒ£-øhU-P-
EÒÍ-Ú.
öuõ-hº-¦-US:
PÂ-bº ^Û ø|Úõ •P-®© - x
-
019 4567523.
¦»-Áº £.-•.-Aß-Áº
03 26930505
PÂ-bº ø©-w. ”À-uõß
012 290 2057
¤uõ-ÄÀ-»õ-Põß
012 3673464
©°»õkxøÓ
¤¨-µ-Á-› 2011 |®© F¸ ö\´v 3
{øÚU-PU-T-hõ-x. C¸-Á-¸U- C¢-v-¯ PØ-P-øÍ öÁÎ-|õ-k-
ö|g-]À {Ç-»õ-k® öŒ#-v S® ¯õ- £ õ- µ ® |ß- Ó õ- P
|hU-S®. Au-ÚõÀ-uõß J@µ
P-ÐU-S HØ-Ö-©-v öŒ#-Á-uØ-
Põ- P AÁº C¢- u ö£õ- ¸ m-
Pm-i-hz-vÀ ‰ß-Ö v@¯m- Põm- ] - ø ¯ |hz- x - Q - Ó õº.

v¸a-] ©õ-oU-P¨ ö£õ-¸m-Põm-]- hº Pm-kQ


P- ø ÍU
- Ó
- õº-PÒ. Sá-µõz-v-

v¸a- ] - ° À
öPõs- k Á¢- x
£møhz
öuõ-È-¼À ]Ó¢-u-Áº-P-øÍ
AøÇz- x ]Ó¨- ¦ öŒ#-
Q-Óõº. Cx J¸ ¦µ-@©õ-åß-

(1991) ¤.Gì.--A¨-xÀ µS-©õß Eøµ wm-k®öuõ-ÈÀ öuõ-h[-S[-


PÒ. |õß @Ás-k-©õ-ÚõÀ
uÍ® u¸-Q-@Óß.
uõß. CuØ- P õ- P |õ®- u - õ ß
A#-³¨ø£ PÄ-µ-Á¨-£-kz-u-
@Ás-k®.
B[-Põ[
G¢-u ¯õ-£-õ-µ-•® ©U-P-ÐU-S £¯ß-£-h @Ás-k® Œ-Ä-v-°À µõ-£ºm
@©õ- Á õ- z Gß- Ó |s- £ º.
AÁ-µ-x Sk®-£z-øu
}s- h Põ- » - © õ- P GÚU- S z-
öu- › - ² ®. AÁ- ¸ - ø h- ¯
Föµ[-S® Œ[-P-©®
C¸£-x Bs-kU-S •ß& AÁº ö£›- ¯ ¯õ- £ õ- › . ]ß- Ú z- u õ A¨- x À- µ - R - ø - © öŒß-øÚ |P-›À C¢-u Bs-k® Œ[-P© - ® ÂÇõ
Põ-µ-n®, A¢-u ¯õ-£-õ-µz- öŒõ¢-u ©õ-Úz-vÀ £ÓU-PU 1965 •uÀ GÚU-Sz-öu-›-²®. ]Ó¨-£õ-P |h¢-u-x.
Auõ-Á-x 1991 B® Bs-iÀ
uõÀ ©U-P-ÐU-S®-, Œ•-uõ-¯z- T
- i- ¯
- Á- º. öµõU-P® öPõ-kzx A¨- @ £õ- x AÁº- P Ò PÀ C¢- u - Œ [- P - © - ® ÂÇõ- Á õÀ |õm- k ¨- ¦ - Ó U P- ø »- b º-
v¸a- ] - ° À ©õ- o U- P ¨
- x U- S ® G¢- u ¨ £¯- Ý ® ŒµU- - S - Á õ[- P U- T - i - ¯ - Á º. ¯õ-£õ-µ® öŒ#-¯-ÂÀ-ø». P-ÐU-S J¸ öÁÎa-Œ® QøhU-Q-Ó-x! 10&20 |õ-øÍU-S
ö£õ-¸-m-Põm-] Jß-Ö
CÀ-ø». AÁ- ø µ |õß- u õß •uß Gß-øÚ¨ £õºz-x PÀ ¯õ- Á°-Ö {øÓ-¯ Œõ¨-£õ-k QøhU-Q-Ó-x! -øPU-S öPõg-
|h¢-u-x. •øÚ-Áº
J¸ öuõ--ÈÀ, ¯õ-£õ-µ® •uÀ B[-Põ[ AøÇz-x¨ £õ-µz-vÀ CÓ[-Q C¸U-PU- Œ® Põ- ” ® Á¸- Q - Ó - x . |õm- k ¨- ¦ - Ó U- P - ø »- P - ø Í |P- µ
A.A#-³¨ ( |^-® ¤µ-uºì) @£õ@Úß.
Gß-ÓõÀ, Ax Œ•-uõ-¯z-xU- T-k®.A#-³¨-¤ß u¢-øu-ø¯ ©U-PÒ Ps-kPÎU-P J¸ Áõ#¨-¦® QøhU-Q-Ó-x. Cx
C¢- u ¨ ö£õ- ¸ m- P õm- ] - ø ¯ 1955 CÀ |õß B[-Põ[
S¨ £¯-ß-£-k-Á-uõ-P C¸U-P C¨- @ £õ- x - u õß £õºU- öŒz-xU öPõs-i-¸U-S® |õm-k¨-¦-ÓU-P-ø»-P-ÐU-S J¸
|hz-v-Úõº. @£õ-Ú @£õ-x A[-S u-ª-Ǻ-
@Ás- k ® Gß- Ö {øÚz- Q-@Óß. AÁº GÚU-S ©õ-ø» |À-» hõ-ÛU BS®.
P- ¨ £À Pm- k ® uª- Ç ß PÒ CÀ-ø». DÇz uª-Ǻ-PÒ
@uß. ©Û-u- ÝU-S @uøÁ @£õm-hõº. CÆ-ÁÍ-Ä |À-» BÚõÀ, Bs-k @uõ-Ö® µÀ-Âm-k Gs-nU-T-i-¯
¤.Gì.--H.µ-S-©õß ]»º C¸¢-uõº-PÒ.
‰ß- Ö . En- Ä , Eøh, ¤Ò-øÍ-ø¯ ö£Ø-Ó ]» |õm-PÒ ©m-k® öŒß-øÚ |P-›À ©m-k® Œ[-P-©-®
""PõU-Põ'', @©m-k¨-£õ-øÍ- 1969 CÀuõß uª-Ǻ-PÒ
C¸¨-¤-h®. C¢-uz AÁ-¸U-S |õß-uõß ©õ-ø» ÂÇõ |hU- Q - Ó - x . Hß Cøu Bs- k •Ê- Á - x ®
¯® öŒ¯Ø-øP-U PÀ öuõ-ÈØ- Áµz-öuõ-h[-Q-Úõº-PÒ.
@uøÁ- ø ¯ {øÓ- @ ÁØ- Ö ®- @£õ-h @Ás-k®.
Œõ-ø» Av--£º ö£õÒÍõa-] ¡Ø-ÖU-S @©Ø--£m-h uª-Ǻ-
£- i öuõ- È À, ¯õ- £ õ- µ ®
|õ.-©-Põ-¼[-P®, PÒ PÀ ¯õ- £ õ- µ ®
C¸U-P @Ás-k®.
B[-Põ[ ©õ-oU-P ¯õ-£õ-› öŒ#-Q-Óõº-PÒ. B[-Põ[-øP
³Ýì- £õ# BQ- @ ¯õº
AuØ-Põ-PU PÀ ¯õ-£õ-µ®
öŒ#- ¯ @Ás- h õ® Gß- Ö
^Úõ Gk- z - x U- ö PõÒÍ £o K#-Ä
C¢- u ©õ- | - õ m- i À P»¢- x C¸UQ-Ó-x. A¨-@£õ-x
v¸a- ] ©õ- o U- P ¨ ö£õ- ¸ m- P õm- ] - ° À A¨- x À- |õß öŒõÀ-»-ÂÀ-ø». C¢- A[-SÒÍ |® ¯õ-£õ-›-PÒ £õµu ì@hm Á[-Q-°À
öPõs- h õº- P Ò. µS- © õß
µ-S-©õ-ÝU-S ¸-x (10&1&1991). A¸--QÀ A#-³¨. uz öuõ-È-¼À ©Û-u @|¯® @£[-Põ-SU-S ©õ-ÔU öPõÒÐ- 42 Bs-k- ]Ó¨-£õ-P £o-
PõU-Põ, ö£õÒÍõa-]
-CÀ--ø». ©Û-uz @uøÁU-S Áõº-PÒ. ¯õØ- Ô - ¯ Œz- v - ¯ - ‰ ºzv
©Põ- ¼ [- - P ® BQ- @ ¯õº ""|õß G¨-@£õ-x - A®-©õ ¤Ó¢- -C-¨-@£õ--x Põè-«-›À }»® -A-Á-]-¯® CÀ-»õ-u G[- @ P £n¨ ¦ÇU- P ® áÚ- Á - › 31&¢- @ u- v £o
¸-x-PÒ ÁÇ[-Q ]Ó¨-¤U- @uß'' Gß-Ö J¸ •øÓ Gß Qøh¨-£-x SøÓ¢-x öuõ-ÈÀ, Cx.GÚ-@Á |õß Av- P - © õ- P C¸U- Q - Ó - @ uõ K#-Ä ö£Ø-Óõº. AÁ-¸U-S
P¨-£m-hõº-PÒ. uõ- ¯ õ- › - h ® @Pm- @ hß. Âm-h-x. ¤ß Áõ- [ - Q U- - ö Põs- @ hß A[- S PÀ ¯õ- £ õ- µ ®
ö£õ- ¸ m- P õm- ] ©»º yz-xU-S-i-°À •z-x £º-©õ ©õ-oU-P® ]-Ó¢-ux - . Gß-Ö-uõß TÖ-Q-@Óß. Gß |ß- Ó õ- P |hU- S ®. •ß- ¦
Jß-Ö® öÁ-Î-°-h¨-£m-h-x. Œ»õ- £ ® ( •z- x - U SΨ- ¦ ) A[-S @©õ-@Põ Gß-Ó F›À ¤Ò- ø ÍPÒ, F- º UPõ- µ º- P Ò £õ-›ì, ¤Ó-S Aö©-›U-Põ,
µS- © õ- ß PõU- P õ A®- |h¢-u @£õ-x |õß ¤Ó¢-@uß E¯º¢-u ©õ-oU-P® Q-øhU- £®-£õ-°À PÀ ¯õ-£õ-µ® C¨- @ £õ- x á¨- £ õß. CÛ
©-»-øµ öÁÎ-°m-hõº. Gß-Ö AÁº-PÒ öŒõß-Úõº- Q-Ó-x. |õß 1957 CÀ A[-S öŒ#- x öPõs- i - ¸ U- Q - Ó õº- @£[-PõU Á¸®. Auß ¤ß
A¨-@£õ-x - AÁº K - º A¸-ø©- PÒ. 1927 ¤¨-µÁ - ›- °
- À yz-xU- @£õ-Ú @£õ-x, |-©-x F›À PÒ. £®- £ õ# Á¸®. £®- £ õ#
¯õ- Ú Eøµ {PÌz- v - Ú õº. S- i - ° À •z- x U- S - Î ¨- ¦ Œõ-ø» |øh-£õ-øu- |À-» Fº. G[-PÒ FºU-Põ-µº-
øÁµ®, ©Ø-Ó ©õ-oU-PU- |hU-S® J¸ ÂÇõ-Áõ-P |hz-uU-Th - õ-x? @Põ-øÁ, @Œ»®,
A v À A Á º u õ ß |-h¢-u-x. P- Î À Ph- ø » ÂØ- £ - x PÒ A[- S ¯õ- £ õ- µ ®
PØ-PÒ Â¯õ-£-õ-µ® CÀ-»õ- v¸a-]-, -©-x-øµ, v¸-ö|À-@Á-¼ Gß-Ö -£-» |P-µ[-P-ÎÀ
öuõ-ȼ - À Dk-£m-h Áµ-»õØ- •z-x ¯õ-£õ-µ® G[-PÒ @£õ- » , A[- S ©õ- o U- P U öŒ#-Q-Óõº-PÒ.
©À @£õ- S - © õ Gß- Ó õÀ , ©õ- u ® J¸ |P- µ ©õ- P Bs- k •Ê- Á - x ® Œ[- P - © ®
øÓ öŒõß-Úõº. øÁµ ¯õ- £µ®- £ - ø µz öuõ- È À. 1945 PØ- P - ø Í |øh- £ õ- ø u- ° À A#-³¨
@£õ-Põ-x! ö£s-PÒ ÂÇõ-øÁ |hz-u-»õ--@©!
£õ-µz-øu Âm-k - m-k @ÁÖ CÀ- |õ-Ý® A¢-uz öuõ-ÈÀ TÖ Pm- i ÂØ- £ - ø u¨ A#-³¨ C¢-u¨ ö£õ-¸m-
C¸U-S®-Áø - µ ©õ-oU-PU-PØ- Cx ©Ø-Ó |P-µ ©U-P-ÐU-S® |õm-k¨-¦-Ó-U Pø»-P-øÍ
öuõ-È-¾U-S Hß @£õ-@Úß öŒ#- ¯ z öuõ- - h [- Q - @ Úß. £õºz- @ uß. A¢- u AÍ- Ä Põm-]-ø¯ |hz-x-Q-Óõº.
PÒ C¸U--Pz-uõß öŒ#-²®. ]Ó¨-£õ-Ú ÁÈ-¯-ݨ-¦ ÂÇõ AÔ- • - P ¨- £ - £ - k z- v - ¯ - x @£õ- » BS®. |õm- k ¨- ¦ - Ó U
Gß- Ó ""Cµ- P - ] - ¯ z- ' 'øu²® BÚõÀ, C-øh-°À {Öz-v- Qøhz-u-x. £õ-Qìuõ-Û-¾® ö£õ-x-Áõ-P £õ-ø»
PÀ- ¯õ-£õ-µ-•® |hU-S®! |h¢-u-x. Pø»-bº-P-ÐU-S® Bs-k •Ê-Á-uØ-S® ÁõÌU-øPU-S
öu›-  z- u õº. G¢- u ¯õ- Âm- k , «s- k ® £iU- P ©õ-oU-P® Qøhz-u-x. u°-µõU-Q Pøh¢-x
ç- £ õ µõ- o Põ- » ® •uÀ 1969 -CÀ ©°-»õ-k-x-øÓ- ÁÈ HØ-£k - ®. Pø»-PÐ - ® öŒÈz-x ÁÍ-¸®. GÚ-@Á, Cx-
£- õ - µ ® & GßÚ öuõ- È À @£õ- - @ Úß. 1947 CÀ £a--øŒ-²® |©-x |õm-iÀ öÁs-ön# Gk¨-£õº-PÒ.
”ø»-©õß |¤ Põ-»® Áøµ °À £õ-µu - ì-@hm Á[-Q°- À £Ø-Ô uªÌ-|õ-k Aµ-” ]¢-vU-P @Ás-k®.
ö Œ # - u õ - ¾ ® A x «s- k ® Az- ö uõ- È - ¾ U- S Qøh¨-£-x-uõß E¯º¢-u-x. ""Pøh- ¢ u @©õ- › À öÁs-
Cµz- v - Ú U- P À ¯õ- £ õ- µ ® AÁº £o-°À @Œº¢-uõº. 30 ""@uº-uÀ ¤µŒõ-µ® |hU-Q-Ó-x ''Gß-Ö GvºU Pm-]-PÒ
Œ•-uõ-¯z-xU-S¨ £¯ß-£-k- Á¢- @ uß. öuõ- È À öŒ#- ¯ ön# Gk¨- £ - Á º- ''Gß- Ö
|h¢-v-¸U-Q-Ó-x. Bs-k Põ-»® Põ-ŒõÍ-µõ-P¨ SøÓ TÓU-T-k®. GvºU Pm-]-PÒ Gøuz-u-õß SøÓ TÓ-
Á- u õ- P C- ¸ - U - P @Ás- - k ®
Gß-Ö® AÁº ÁØ-¦-Öz-v-
Gz-u-øÚ PÀ-¿-›? ]- » - ø - µ a öŒõÀ- ¾ - Á õº- P Ò.
£o-¯õØ-Ô-¯-¤ß 2004 CÀ ÂÀ-ø»?
1968 CÀ £®-£õ-°À J¸ A#-³¨ us-p-›À öÁs- & •øÚ-Áº A.A#-³¨,
Úõº. - ön# GkU- P U- T - i - ¯ - Á º! £u-  - E - ¯ º- Ä ö£Ø- Ö ,
øÁµ ¯õ-£õ-› £» @Põ-i ^º-Põ-ÈU-Sa öŒß-Óõº. B]-›¯º
A-Á-µ-x Eøµ Cß-øÓU- AÆ-ÁÍ-Ä Œõ-©ºz-v-¯-Œõ-¼.
öŒ»-Ä öŒ#-x J¸ v¸-©n - z-
S® Áo-Pº-P-ÐU-S®,
øu |hz- v - Ú õº. AuØ- S
öuõ-È-»-v-£º-P-ÐU-S® |À-»
|õ- Ý ® @£õ- ° - ¸ ¢- @ uß.
ÁÈ Põm-hU Ti-¯-x. A¢-u
Eøµ-ø¯ «s-k® öÁ-ΰ
Á- v À ©QÌa- ]
- k
Aøh-
- -
A[-S Gß-øÚ Œ¢-vz-u J¸
£øÇ-¯ øÁµ -Â-¯õ-£õ-› Gß-
øÚ¨ £õºz- x £›- u õ- £ ¨-
¦z-u-P¨ §[-Põ-ÂÀ Cµ-¤-²-wß
Q-@Óõ®. A¢-u A›-¯ Eøµ:
£m- h õº. AÁ¸U- S @Põ- i
öŒõÀ-¾-Á-x G--Î-x! @-Põ-i-¯õP ¯õ-£õ-µ® |h-¨-
Cß-Ö Põ-ø»-°À
£- u õ- P a öŒõß- Ú õº. ""Œ›,
Gß- ø Ú¨ £õºU- P A#- ³ ¨ RÇU-P-øµ-US öŒß-Ó •-øÚ-Á-º A. A#-³¨ A[-S Gz-uø - Ú Põ-@»ä |hz-xQ - Õ- º-
Á¢- u õº. AÁ- › - h ® "|õß ¤.Gì.- - A ¨- x À- µ - S - © õ- ß PõU- P õ- ø Á AÁ- µ - x Ãm- i À PÒ.'' Gß- Ö |õß @Pm-
Gß- Ú @£”- Á - x '? Gß- Ö Œ¢-vz-x EhÀ |»® ÂŒõ-›z-uõº. (24 & 12 & 2010) @hß.
@Pm- @ hß. v¸a- ] - ° À öŒß-ø-Ú-°À ¤.Gì.-A¨-xÀ µS-©õß £À-P-ø»U PÇ-P Põ- @ »- á õ Gß- Ö AÁº
øÁµ® £m- ø hz wm- k ® {Ö-Á-Úº CÁº. Â-Èz-uõº. ""|õß Põ-@»-ä,
öuõ-ÈÀ öuõ-h[-SÁ - x- £Ø-Ô
öPõ-Ê®-¦U-S¨ @£õ-@Úß. Akz-ux - µæ-¯õ. µæ-¯õ-ÂÀ @»jì Põ- @ »ä, Bì- £ z-
B@»õ-Œ-øÚ öŒõÀ-¾[-PÒ
• z - x P - Ð ® , P Ø - P - Ð ® - Q - ø h¨- £ - ø u ""£øÇ- ¯ v- › , £Ò- Î U- T - h ® |hz- x -
Gß-Ö AÁº TÔ--Úõº. öŒß-øÚ-°À |h¢-u ¦z-u-PU Põm-]-ø¯ E.u.-£.-P.
ÂØ-£-øÚ öŒ#-@uß. £a-øŒ'' Gß-£õº-PÒ. öPõ-»®- Q-@Óß. Bs-hÁ - ß - Gß-øÚ-
B@»õ-Œ-øÚ öŒõÀ-¾-Á-x uø»-Áº •øÚ-Á-º A.C-µ-¤-²-wß ”Ø-Ô¨ £õºz-uõº.
G-Î-x! ö£›-¯ BÐU-SU-T-h C»[- ø P- ° À ©m- k - @ © ¤- ¯ õ-  À £@Põ- h õ-  À ²® |ß-Óõ-Pz-uõß øÁz-v¸ - U- ]Á-Œ[-P-›, @»Úõ uªÌ-Áõ-n-Ý-hß Cµ-¤-²-wß
|Á-©-o-PÒ -Q-øhU-Qß-Ó-Ú £a-øŒ QøhU-Q-Ó-x. Q- Ó õß.'' Gß- Ö |õß AÁ-¸-hß A.-©õ.-Œõ-ª.
]Ô- ¯ - Á º- P Ò B@»õ- Œ - ø Ú
Gß-Ö {øÚz-xU öPõs-i- C»[- ø P- - ° - ¾ ®, v¸- öŒõß-@Úß.
öŒõÀ- » •- i - ² ®. - C - x
¸¢-@uß. -B-Úõ-À, Á- Ú ¢-u¦- µ- z-v¾ - ® øÁl-›¯ - ® G¢-uz öuõ-È-¾® ¯õ-@µõ-
öŒ-»-Ä CÀ-»õ-u-x® Th.
©õ-oU-PU-PØ-PÒ Q-øhU-S® Qø- h -U Q-Ó-x . k® •i¢-x-Â-hõ-x. J¸-Áº
øÁµU-PØPøÍ £m-øhz
Ch[- P - Î À C- » [- - ø P- ² ® 1963 CÀ |õ- Ý ® Gß öuõ-È-ø» ‰k-Q-Óõº Gß-
wm-k® £m-h-øÓ @£õ-k-Á-x
Jß- Ö Gß- £ - x ¤Ó- - S - u õß ©øÚ-Â-²® 9 ©õ-u® E»-P¨ ÓõÀ,Cß-öÚõ-¸Á - º öuõ-h[-
£Ø-Ô B@»õ-Œ-øÚ öŒõ-À-»a
öu›¢-u-x. £¯-n® @£õ-@Úõ®. S- Á õº. |õß Pøh- P - ø Í
öŒõÀ- ¼ - ° - ¸ U- Q - Ó õº- P Ò.
Põè-«º -}-»® A¨-@£õ-x G¢-öu¢-u |õm-iÀ ‰i-¯ Chz-vÀ ©õº-Á-õ-i-
GÚ-@Á, øÁµ ¯õ-£õ-µz-xU-
Põè-«-›À }»® Qøhz- Gß- Ú PÀ QøhU- Q - Ó - x PÒ Á¢-x Âm-hõ-º-PÒ.
S® ,G- Ú U- S ® EÒÍ
öuõ- h º- ¦ £Ø- Ô •u- ¼ À u- x . Ax E»- Q - À E¯º- G¨-£i - ¯õ-£õ-µ® öŒ#-QÓ - õº- £m-h-øÓ
Áõ- Ú - x . C»[- ø P }»® P Ò G ß - £ - ø u ö u › ¢ -x v-¸a-]-°À øÁµU-PØ-PÒ
öŒõÀ-» ¸®-¦-Q-@Óß.
G¨-@£õ-x ¤Ó¢-@uß? Põ- µ m 500 hõ- » º Gß- Ó õÀ öPõs- @ hß. £m--øhz-wm-k® £m-h-øÓ- - ¦ z- u - P U Põm- ] - ° - À |h¢- u ¡À öÁÎ- ± m- k ¦z- u - P U Põm- ] - ° À •øÚ- Á º A.- A #- ³ ¨- ,
|õß 1927 À ¤Ó¢-@uß. - Põè- « º }»® Põ- µ m 3000 øÁ-µ® ÂØ-£-øÚ PÒ Aø©¨- £ - x £Ø- Ô ÂÇõ-ÂÀ Cµ-¤² - w
- ß, Gì.-Â.-@Œ-Pº, £õs-i¯
- µ- õ-áß,- A.-©õ.-Œõ-ª.
|Á-©o - P - Î
- ÀøÁµ®uõß @¯õ- Œ - ø Ú öŒõ- À - ¾ ®- £ - i @Œõ.
hõ- » º Âø» @£õ- S ®.
Av-P® ÂØ-£-øÚ-¯õ-Q-Ó-x.
©o-P-ÎÀ øÁ-µ® ©m-k®
85 Œu®. ©Ø-Ó ©oPÒ 15
Gß-Û-h® @Pm-i-¸U--Q-Óõ-º-
PÒ.
@Põ- ø Á , öPõa- ] - ° À
v¸-©-n Áµ-@ÁØ-¦
Œu®. Gøh AÍ-ÂÀ £õºz- {øÓ-¯ £m-h-øÓ-PÒ C¸U-
uõÀ C¢- v - ¯ ºPÒ- Av- P Qß-Ó-Ú. C»[-øP, ©@»-]-
øÁµ® ÂØ-£ø - Ú öŒ#-QÓ - õº- ¯õ-  - ¾ ® Á¢- x Âm- h - Ú .
PÒ. Âø» AÍ-  À á¨-£õ-ÛÀ T-h C¸U-Qß-Ó-
£õºz-uõÀ Aö©--›U-Põ-ÄU-S Ú.
•u-¼-h®. Gß |s- £ º J¸- Á - › ß
1953 CÀ øÁµ ¯õ-£õ-µz- ©Pß á¨-£õ-ÛÀ C¸¢-uõº.
vÀ GÚU- S BøŒ HØ- øÁµ ¯õ-£õ-µ® öŒ#-²®-
£m- h - x . ]Ô- ¯ AÍ-  À £-i AÁ-›-h® öŒõß-@Úß.
öŒ#@uß. 1960 CÀ B»¢- |õ-@Ú B[-Põ[-QÀ- RÇU-P-øµ öuõ-È-»-v-£º Põ-¼z Sk®-£z v¸-©-n ©z- v - ¯ Aø- © a- Œ º Áõ- Œ ß @|›À Á¢- x ©n-
vÀ 2 Sá- µ õz- v - P Ò Pø- h C- ¸ ¢- x 15.000 hõ- » ¸U- S Áµ-@ÁØ-¦ öŒß-øÚ-°À |h¢-u-x. ©U-P-øÍ ÁõÌz-v-Úõº.
øÁz- v - ¸ ¢- u õº- P Ò. |õß øÁµ[-PÒ AÁ-¸U-S
3 Áx Pøh vÓ¢- @ uß. Aݨ-¤ ø - Áz-@u
- ß. ""ÂØ-Ö
‹- µ z , Aøu ”Ø- Ô ²ÒÍ £n® öPõ-k[-PÒ'' Gß-Ö
Ch[-Pø - Í @Œº¢-u Sá-µõz-v- öŒõß-@Úß. AÁº Cß-Ö
PÒ ö£›-¯ AÍ-ÂÀ öŒ#-uõ- º- á¨- £ õ- Û À ö£›- ¯ øÁµz
PÒ. öuõ-ÈØ-Œõ-ø» @£õm-i¸ - U-Q-
©U-P-ÐU-S Óõº.
£¯ß-£-h @Ás-k®! v¸a-]-°-¾® Ax @£õÀ
BÚõÀ, |õß Av- P ® £m- h - ø Ó @£õ- h •i- ² ®.
Dk-£-h •i-¯-ÂÀ-ø». 1962 - ¯õ-¸® @£õm-i-¯õ-P {øÚU- •øÚ- Á º Cµ- ¤ - ² - w Ýhß ¤ß- Ú - o ¨ £õ- h - Q
CÀ PÀ- ¯õ- £ - õ - µ z- v - À PU Thõ-x. |©-x Pø-hUS Œm- h - © ß- Ó EÖ¨- ¤ - Ú º AŒß A¼ P»¢- x
öPõs-hõº. GÀ.-Bº.-D-”-Á-›, |i-øP 'µõ-á-ÿ, P¸-nõ-P-µß
C¸¢- x |õß Jx[- Q U Gv--›À J¸-Áº Pøh vÓ¢-
öPõs- @ hß. AuØ- S U uõÀ Aøu @£õm- i - ¯ õ- - P
©°»õkxøÓ
4 |®© F¸ ö\´v ¤¨-µ-Á-› 2011

©°-»õ-k-x-øÓ SINCE-1944 : 223176


u[P®, öÁÒÎ, |øPPÒ
Áõ[P ]Ó¢u Ch®

©U-PÎß ©Ú-Œõm-]

ö£õ[-PÀ @Ám-i @Œø» ¦v-¯ S°À-PÒ •uÀ Eu- £°Ø-]


HØ-P -@Ás-k® u-ø»-Â-v!
Ah-UP - ® "" @Ás-k®'' @Põj”-Áµ- º
Aß-¦ "" @Ás-k®'' SiU-QÓ - õº TÌ
£s-¦ "" @Ás-k®'' ¤a-øŒU-Põ-µß
£õ-Œ®- "" @Ás-k®'' Œõ¨-¤k
- Q- Ó
- õß @Œõ-Ö!
PÀ-Â
- "" @Ás-k®'' & Œ- õ. ›¯õì,
P¸-øn "" @Ás-k®'' }lº
Â@Á-P® "" @Ás-k®''
ŒU-v "" @Ás-k®'' A¨-£-i¨ @£õ-k!
©ß-ÛU-P "" @Ás-k®'' K[Q J@µ AøÓ
|®-¤U-øP "" @Ás-k®'' Gß-øÚ |õ-@Ú AøÓ¢-@uß
Cz-uø - Ú-²® ©Ú® ÃÌ¢-ux
- öPõ-”
- !
HØ-P "" @Ás-k®''! & •.A¨-xÀ
- »
- õ,
& •.A¦éõ-©õ Áh-Pø - µ
Szuõ- » ® uõ- ¾ - P õ A¾- Á - » - P z- v À ö£õ[- P À £s- i - ø P- ø ¯- ö ¯õm- i ÁøÍ¢-x¨ @£õ Áõ# ”z-u®
C»-Á-Œ @Ám-i& @Œø» ÁÇ[-S® ÂÇõ |h¢-u-x. @£--¹-µõm--]z uø»-Áº Sg-” Ø Á- ø Í¢- u - ø Á Áõ- Ê ®
uø»- ø © uõ[- Q - Ú õº. Sz- u õ- » ® P.Aß- £ - Ç - P ß G®.- G À.- H .- £¯- Ú õ- Î - P - Ð U- S |õØÓ® CÀ-»õ-©À Áõ# ©¯U-P-©õ-Ú-Áº-P-ÐU-S •u-¾-u- G¨-£-ia öŒ#-Á-x -Gß-Ö -©-°-»õ-k-x-øÓ ö£ìm
ÁøÍ- ¯ õ- u - ø Á Ji¢- x
C»-Á-Œ @Ám-i& @Œø» ÁÇ[-Q ]Ó¨-¦-øµ-¯õ-Ø-Ô-Úõ-º. A¨-@£õ-x AÁº @£”-øP-°À, ÂÊ® ”z-u-©õ-P C¸U-PU ShÀ ”z- |º-][ PÀ-¿-› ©õ--n-Â-PÒ ö£õ[-PÀ ÂÇõ-ÂÀ ö-Œ#-x Põm-i-Úõº-PÒ.
Sz-uõ-»® uõ-¾-Põ-ÂÀ 33 -B-°-µz-x 255 Sk®-£[-P-ÐU-S C»-Á-Œ @Ám-i& @Œø» ¯õ-£õ- µ® u- © õ- P C¸U- P @Ás- k ®.
ÁÇ[--P¨-£m-kÒÍ-Ú Gß-Ö öu-›-Âz-uõº. Ø ©U-PÒ BøŒ¨-£k - Á - ø
- uU
|õÒ-@uõ-Ö® ©»® P-Èz-uõÀ PÀ-Â-°-¯À - B - u õ- ¯ ® ö£Ö- [ PÒ vÓ¨-¦ ÂÇõ
v¸-©-nz-xU-S •ß Cµz-u¨ £›-@Œõ-u-øÚ ©¸z-x-Á-›-h® @£õ#
öPõ-k¨-£-x ¯õ-£õ-µ®!
ShÀ ”z-u-©õ-P C¸-U-S®.
£°Ø-] •Põ® - { ¯õ- ¯ - © õ- Ú Â¯õ- £ õ- µ ® ©°-»õ-k-x-øÓ Jß-Ô-¯®
©Ûuº-P-Îß Cµz-uz-øu F]¨ @£õm- k U öPõs-
©U- P - Ð U- S AÁ- ] - ¯ ¨- £ - k - Ga--]À ©°»õ- k - x - ø Ó ö£ìm
{ø»z-u Buõ-¯z-xU-S BøÚ- @ - © - » - P - µ ® Fµõm- ] -
Á-øuU öPõ-k¨-£-x öuõs-k! Ai¨-£-øh. °À K.Gì.â.]. {v ¹.3
Gm- k ÁøP¨£kz- v - ° - ¸ U- AÀ- » . BÚõÀ Pn- Á ß hõÀ Cøuz ukU-P x¨-£õ-wº-PÒ! PÀ-  - ° - ¯ À PÀ- ¿ - › - ² ®, C»m- Œ ® ©v¨- ¥ m- i À
Q-Óõº-PÒ. AøÁ& H,¤,H-¤,-- ""K - @ - | º'', ©øÚ-  ""K •i-²®. ©Ú @|õ-¯-õÎU-S |õ ® Es- h En- Ä @µõm-h› ªm&-h--Äß ö£õ-¸Íõ-uõ-µ ©õ-|õ-k Pm-h¨-£m-kÒÍ Œ•-uõ-¯U-
K. Cø- Á @|º (£õ- ] - i Æ), G- v - º '' Gß- Ö C¸¨- £ - x Hß Cz- u - ø Ú - ] U- P À? -©õz-v-øµ öŒ›U-P Áõ-°À F-Ö® EªÌ- Œ[-P•
- ® Cøn¢-x ©õ-nÁ - E»Pz uª- Ç º 2 &Á- x T- h z- ø u ©°- » õ- k - x - ø Ó
Gv- - º (ö|- P - i Æ) Gß- Ö B£z- x . C¢- u ¨ ö£s v¸-©-nz-xU-S •ß Bs& ©Ú @ | õ - ¯ õ - Î - P - Ð U - S }º Pm- h õ- ¯ ® @uøÁ.- & ©õ-n-Â-P-ÐU-Põ-Ú £°Ø-] ö£õ-¸Íõ-uõ-µ- ©õ-|õ-k G®.-GÀ.-H.-µõ-á-S-©õº vÓ¢-x
C¸-Á-øP¨-£-k®. P¸z- u - › z- u õÀ, SÇ¢- ø u ö£s C¸-Á-¸® Cµz-u¨- ©¸z-x-Áº-PÒ ©õz-v-øµPÒ •Põ-ø© |hz-v-Ú. ¤¨- µ - Á - › 25, 26 @uv- P - Î À øÁz- u õº. Jß- Ô - ¯ U- S - Ê z
G-Ú@- Á, G
- a-]À x¨-£õ-wº-PÒ.
""K'' Cµz-u® EÒÍ-Áº-PÒ CÓ¢- x - ¤ - Ó U- P Áõ#¨- ¦ £-›-@Œõ-u-øÚ öŒ#-x öPõ-k¨-£õº-PÒ. CøÁ @µõm-h› ªm-&h-Äß Œ[-P x£õ-°À |hU-P C¸U-Q-Ó-x. uø»- Á º ‰Á- ¿ º ‰ºz- v
Ga-Œ›- U-øP-¯õ-P C¸U-P @Ás- Es-k. E°-¸-h-ß ¤Ó¢-uõ- öPõs-hõÀ, C¢-u ]U-PÀ @|õ- ø - ¯ U Sn¨- £ - k z- x ® £nz-vß SµÀ öŒ¯-»º ]z-uõºz-uß uø»-ø© ÁQz-uõº.
k®. Pn- Á ß, ©øÚ-  ¾® ‰øÍ Áͺa-], EhÀ H-Ø-£-hõ-x. Áõ-ø» Âm-k ©õz-vø- µ-P@- Í. yU-P ©õz-vø
- µ Ø £n® @£”®. ]» Áµ-@ÁØ-Óõº. Œ[-Pz-uø - »-Áº {- Ö - Á - Ú [- P - Î ß öŒ¯- » º F- µ õm- ] ©ß- Ó z- u - ø »- Á º
C¸- Á - ¸ ® ""K'' Cµz- u z- Áͺa-] £õ-vU-PU- x®-ø£¨-¤-iU-P Gß- Ö uÁ- Ó õ- P {øÚU- P U @|µz-vÀ Áõ-ø¯ ‰h-Ä® v¸- | õ- Ä U- P - µ - ” uø»- ø © £õ- » õ- â - £ õ- ¦ ÁõÌz- x - ø µ |-Áõã-wß Áµ--@ÁØ-Óõº.
x- h ß C¸¨- £ - x B£z- x T-k®.P¸z-u-›z-u-x® J¸ @Ás-h-õ@©! Thõ-x. öŒ#-²®. Eøµ- ¯ õØ- Ô - Ú õº. PÀ-  ÁÇ[-Q-Úõº.

Gß-Ö öŒõÀ-¾-Q-Ó-Áº-PÒ A¢-u ”Ò-Î ö£õ-ÖU-Q-¯-Á-

{øÚz-@uß GÊ-x-Q-@Óß øÚ¨ @£õß-ÓÁ


CÁº-PÒ K-#Ä
- º-PÒ! ""öÁº-i@ - Põ'' uõU-Q¯
- G-k¨-£õº-PÍ-õ? {ø»-°À •m-k•
uø»-ø¯ SÛ¢-xU öPõÒ-Ð-Á-x-uõß ¦z-v-Œõ--¼-z-
- ¤
- ß-uõß
- ß

•øÚ-Áº A.C-µ¤-²-wß (uø»-Áº-, E»-Pz -u-ªÌ¨- £s-£õm-kU -P-Ç-P®) u-Ú®!


GÚU- S |À- » •øÓ- ° À øÁz- v - ¯ ®- öŒ#- x
Sκ Põ-¯ ”Ò-Ψ B@»õ-Œ-øÚ AÎz-u Cµõ-©-|õ-u-¦-µ® ©¸z-x-Áº
@áõ- - Œ ¨- µ õ- á ß, öŒß- ø Ú ©¸z- x - Á º E©õ- £ - v
ö£õ-ÖU-Q-¯-Áß! (- Â - á - ¯ õ),Œz- v - ¯ õ- • - µ - Î ( »¼- u õ Põ- @ ©- ” - Á - µ ß)
BQ-@¯õ-¸U-S C¢-u @|µz-vÀ GÚ-x |ß-Ô-ø¯z
|õ ß ©¯- U - P ® @£õm- k ÂÊ¢- u - õ - ¾ ®
öu›-Âz-xU öPõÒ-Ð-Q-@Óß.
ÂÊ¢-@uß, E»-P® •Ê-Á-v-¾® C¸¢-x GÚU-S
¡Ø-ÖU-P-nU-Põ-Ú ""@£õß'' -PÒ Á¢-x-Âm-h-Ú! ***************************
G¨-£i - °
- ¸
- U-QÕ
- º-PÒ? Gß-Ö, |s-£º-PÐ - ®, Aß-£º- ÁõÌz-x-Q-@Óß!
P-Ю PÁ-ø»-²-hß ÂŒõ-›z-uõº-PÒ. ""|ß-Óõ-P
C¸U- Q - @ Óß'' Gß- Ö |õ- @ Ú AÁº- P - Ð - h ß ©õs- ¦ - ª - S xøn •u- » - ø ©a- Œ º uÍ- £ - v -
@£õ- Û À @£]- ¯ - x - A - Á º- P - Ð U- S ö£›- ¯ •.- P .- ì - h õ- ¼ ß AÁº- P - Ð U- S ©õºa- ” 1&¢ @uv
BÖ-u-»õ-P C¸¢-u-x. ©o@©P- ø » ¤µ- ” - µ ® öÁÎ- ° m- h 34 ¡À- P - Î ß ö- Á - Î - ± m- k Â- Ç õ öŒß- ø Ú- ° À ¦z- u - P U ¤Ó¢-u-|õÒ. AÁ-¸U-S GÚ-x CÛ-¯ ÁõÌz-x-P-øÍ
©¯[- Q ÂÊ¢- u Gß- ø Ú £kU- ø P- ° À Põm-]-°À |h¢-u-x. ¡À-P-øÍ áÁ-Pº £Ç-{-¯¨-£ß öÁÎ-°m-hõº. Cµ-¤-²-wß ö£Ø-Ö-U öPõs-hõº. Gì.-Â.-@Œ-Pº C¨-@£õ-@u öu›Âz-xU-öPõÒ-Ð-Q-@Óß.
øÁz-x, 108 @ÁÝU-S Gkz-x öŒß-Ö ©¸z-x-Á- G®.-GÀ.-H. @Œõ, |i-Pº £õs-i-¯-µõ-áß, |i-øP öŒõº-n-©õÀ-¯õ, -@»-Úõ u-ª-Ì-Áõ-nß, µÂ uªÌ-Áõ-nß . - C ¢- u Bs- k ® öŒß- ø Ú- ° À ¦z- u - P U
©-øÚ-°À @Œºz-u-x-uõß Cz-u-øÚ £µ-£-µ¨-¦U-S® -Põm-] |h¢-u-x. |À-» PõØ-@Óõm-hz-x-h-ß £¢-uÀ
öŒõÀ-¾-Q-Óõº-PÒ. öPõs-hõ @£õ-P¨ @£õ-Q-@Óõ®! Aø©z- v - ¸ ¢- u õº- P Ò. ö|¸U- P - i CÀ- » õ- © À
Põ- µ - n ®! öŒ#- v - ø ¯ @PÒ-  ¨- £ m- h - Á º- P Ò
Põ- x U- S Ò G¾®- ¦ @u#¢- u õ- À CÆ- Á õ- Ö Cµ-Ä®, £P-¾® £n® Œ®-£õ-v - ¨-£v
- @
- »-@¯ FÔ¨ ›¢-u |øh-£õ-øu. ¦z-u-PU -Põm-] Aø©¨-£õͺ
GÚU- S ©õ- µ - ø h¨- ¦ HØ- £ m- k - Â m- h - x Gß- @ Ó
{øÚz-xÂm-hõºPÒ! HØ-£-hU-T-k®. Põ-x |µ®-¦ £õ-vU-P¨-£m-hõ-¾® C¢-u @£õ-Ú-Áº-PÒ, Œ®-£õ-vz-u £nz-øu AÝ-£-ÂU-P -P-ÐU-S GÚ-x ÁõÌz-x-PÒ.
Es- ø ©- ° À GÚU- S ©õ- µ - ø h¨- ¦ HØ- £ - h - ©¯U-P®-Á-µ Áõ#¨-¦ C¸U-Q-Ó-x. @|µ-ªÀ-ø» Gß-Q-Óõº-PÒ. Cx G¨-£-i C¸U-Q-Ó-x -¦z-u-PU Põm-]-ø¯ £õºU-P |õ-ß @£õ-°-¸¢-@uß.
Gß- Ó õ- À , J¸- Á ß Sκ- P õ- ¯ U Põm- i À ”Ò- Î |À-¼ S¨-¦-Œõ-ª,]-Á-Œ[-P-›,-á-Á-P-¸À-»õ @£õß-Ó
ÂÀ- ø ». öÁÖ® ©¯U- P ®- u õß. "öÁÖ®' øP°À ©õz-v-øµ ö£õ-ÖU-Q-Úõß. ö£õ-ÖU-Q-Úõß, ö£õ-ÖU-Q-Úõß, £øÇ-¯ |s-£º-P-øÍ -A[-S Œ¢-vU-P •i¢-u-x.
Gß- Ö ö- Œ õÀ- » U- - T - h õ- x . ªP "^›- ¯ ì' BÚ
©-¯U-P®-uõß. Eh-Ú-i-¯õ-P ©¸z-x-Á-©-øÚ-°À C¢- u ""öÁº- i - @ Põ''- ©- ¯ U- P ® £» @£¸U- S ö£õ-ÖU-QU-öPõs-@h C¸¢-uõß! Pm-kU Pm-hõ-P ""vÚz- u ¢- v '' öÁ- Î - ° m- k ÒÍ ""Áµ- » õØ- Ö a- -
@ŒºU-P¨-£m-k, |À-»- ©¸z-x-Áº-PÒ AU-P-øµ-¯õ-P Á¢- v - ¸ U- Q - Ó - x Gß- £ - x C¨- @ £õ- - x - u õß GÚU- S ”Ò- Î - P - ø Í @Œºz- u õß. ""G¨- @ £õ- x Sκ- P õ- ¯ ¨ ”- Á - k - P Ò'' ¡À Jß- Ö U- S Cµs- - h õ- P A[- S
PÁ-Ûz-u-uõÀ-uõß |õß ¦z-x-°º ö£Ø-@Óß Gß-Ö- öu›¢-u-x. @£õ--Q-Óõ#?'' Gß-Ö J¸-Áº @Pm-hõº. ""Sκ Põ-¯ Áõ[- Q - @ Úß. A¸- ø ©- ¯ õ- Ú ¡À. AÇ- P õ- Ú
-uõß öŒõÀ-»-@Ás-k®. J-¸
- •øÓ Á¢-u C¢-u ©¯U-P® «s-k® ÁµU-Tk - ®. @|µ-ªÀ-ø» '' Gß-Ö TÔ-Âm-k SÛ¢-x ”Ò-ÎP - ø- Í Aa- ” ! B[- Q - » ¡À- P - Ð U- S Cøn- ¯ õ- P
-A¨-£-i Gß-Ú ©-¯U-P®? G¨-@£õ-x Á¸® Gß-Ö öŒõÀ-» •i-¯-õ-x. GÚ-@Á, ö£õ-ÖU-Pz öuõ-h[-Q-Âm-hõß! C¸¢-u-x.""vÚz-u¢-v''-US GÚ-x Áõ-Ìz-x-PÒ!
öÁº-i-@Põ- AÁº-PÒ A¢-u ©¯-UP - z-øu Gvº-£õºz-x G¨-@£õ-x® J¸ Œ®--£õ-vz-u £nz-øu AÝ-£-ÂU-P @|µ-ªÀ-ø» ""Põ-  - › U- P - v º'' Gß- Ó £z- v - › - ø P öuõ- h - [ - Q
Cøu ""öÁº- i - @ Põ''- Gß- Ö ©¸z- x - Á º- P Ò ©õz-vø - µ øP°À øÁz-v¸ - U-QÓ
- õº-PÒ. ©¯U-P® Á¸® C¸U- S® @Põ-©À Aß-£µ- Œ- Ý - U-S GÚ-x ÁõÌz-xP - Ò.
öŒõÀ-¾-Q-Óõº-PÒ. @£õ-¼-¸¢-uõÀ Eh-@Ú C¢-u ©õz-v-øµ-ø¯ Áõ-°À Põ-¼z CÀ-»z v¸-©-n® RÇU-P-øµ-°À |-h¢--u-x.
|©-x Põ-x-P-Îß |k-ÂÀ us-pº C¸U-Q-Ó-x. @£õm-k, us-pº S-iz-x-Â-h @Ás-k®. öŒß- øÚ-°À ©n-©U-P-ÐU-S Áµ-@ÁØ-¦ |h¢-u-x.
|õß @£õ- ° - ¸ ¢- @ uß. ©z- v - ¯ - Aø©a- Œ º
C¢-u uß--pº-uõß |®-ø© -@|-µõ-P {ªº¢-x {Ø-P GÚU-S J¸ £õ-h® Áõ-Œß,Œm-h-©ß-Ó EÖ¨-¤-Úº AŒß A¼, @©¯º
øÁU-Q-Ó-x. C¢-u us-p-¸-U-S Huõ-Á-x £õ-v¨-¦
GÚU-S Á¢-u ©-¯U-P® GÚU-S J¸ £õ-h© - õ-P Aø©¢- ”¨- ¤ - µ - © - o - ¯ ß, •øÚ- Á º A.A#- ³ ¨, |- i - P º
HØ-£m-hõÀ, |õ® {Ø-P •i-¯õ-x.- ©¯U-P®-Á-¸®.
u-x. EøǨ-¦U-S HØ-Ó K#-Ä @uøÁ. EhÀ |»®-uõß ¤µ-¦, ö£õ-Ô¯ - õͺ Põ-uº,-•£ - õ-µU, B]U Á¢-v¸
- ¢-uõº-
E»- P - @ © ”Ø- Ö - Q - Ó ©õ- v - › öu›- ² ®. Áõ¢- v
Es-ø©-¯õ-Ú öŒÀ-Á®. öPõg-Œ-®T-h K#-Ä Gkz-xU PÒ.
HØ-£-k®. @Áº AÖ¢-u ©µ® @£õ-» R@Ç ÂÊ¢x-
öPõÒÍõ-©À Ki Ki EøǨ-£Á - º-PÒ u[-PÎ - ß EhÀ Gì.- G ®.- C - u - ¯ - x - À - » õ, A»õ- Ä - w ß C.- B .- £ .
Â- k - @ Áõ®. Eh- Ú - i - ¯ õ- P ©¸z- x - Á Eu- Â
|»z-øu öPkz-xU öPõÒ-Ð-Q-Óõº-PÒ. Sk®-£z-v-¸-©-n® öŒß-øÚ--°À |h¢-u-x.-Põ-¯- À
QøhU- P õ-  m- h õÀ ÂøÍ- Ä £¯[- P - µ - © õ- P
GxU- S Œ®- - £ õ- v U- Q - @ Óõ®? @|õ- ° À ÂÊ¢- x ¤µ-¦ ”À-uõß,-Põ-Û ŒuU-Pz-xÀ-»õ (GÀ.-@P.-Gì),
C¸U-S®. Bº.-Gì. A¨-xÀ »z-w¨, ©¸z-xÁ - º @ŒU A»õ-Äw
- ß,
Hß C¢-u ©¯U-P® £õ- ° À £kz- x U- Q - h U- P - Á õ? |õ® @£õ- S - ® @£õ- x
}lº wß PÀ- ¿ - › - ° À •z- u - ª Ì ©ß- Ó z öuõ- h U- P - µÂ uªÌ-Áõ-nß Sk®-£z-v-¸-©-n[-PÒ ¤¨-µ-Á-›
(öÁº-i-@Põ)- HØ-£-k-Q-Ó-x? Gøu-²® Gkz-x¨ @£õ-Áx CÀ-ø»-@¯! }lº ö£›-¯õº-
Â- Ç õ |h¢- u - x . - A .- © õ.- Œ õ- ª Sz- x ÂÍU- S •uÀ Áõ- µ z- v À |h- U - P C¸- U - Q ß- Ó - Ú . C¢- - u
}›- È - Ä , - C - µ z- u AÊz- u ® BQ- ¯ - Á Ø- Ö U- S ® As-nß A¨-xÀ ©ã-x öŒõÀ-¾-Á-x @£õ-», |õ® HØ-Ôz öuõ-h-[-Q øÁz-uõº. Cµ-¤-²-w-ß uø»-ø©
CuØ-S® öuõ-hº-¦ CÀ-ø» Gß-Ö ©¸z-x-Áº-PÒ Œ®- £ õ- v z- u £nz- ø u ""iµõ¨- k '' ©õØ- Ô Gkz- x U ©n-©U-P-ÐU-S® GÚ--x |ÀÁõÌz-x-PÒ.
uõ-[-Q-Úõº.
B]-›¯
- º, öÁÎ-°k - £ - º- , E›-ø©-¯õͺ : •øÚ-Áº A.A´-³¨
- Á - , 3&], á©õ-Àì, 44, GÀ-hõ-®ì \õø», ÷uÚõ-®÷ - £-mø
- h, ö\ßøÚ & 600 018, öuõø»-÷ - £]&öuõø»-|P - À: 24340523 ©°-»õ-kx
- øÓ öuõh-º¦ •-PÁ
- ›
- : µ\õU hÁ-º, 15, Pa-÷\› \õø»,
©°-»õ-kx- øÓ & 609 001,öuõø»-÷£] : 04364&225152 öuõø»-|P - \- À: nammaooruseythi@hotmail.com Aa-]m
- À: 225101. ªß-Úg - h - º: Gì. ÷í-©õ- P
- Á - µ- ß
- , GÀ.¤.öhU., ÷á.Bº.¤›-sö - h-U, 286, R̨£õUPz ÷uõmha\õø», ö\ß-øÚ&600 010.
öuõø»÷£] : 26477931.