You are on page 1of 24

œÿç ¾ ë N ÿç Q¯ÿÀÿ xÿæLÿ{Àÿ {œÿ{àÿ www.nijuktikhabar.

net Óí`ÿœÿæ
1¯ÿÌöLÿë s260.00 F†ÿ”´æÀÿæ xÿæLÿ{¾æ{S œÿç¾ëNÿç Q¯ÿÀÿ
6þæÓLÿë s.130.00 þSæD$#¯ÿæ ÓþÖ S÷æÜÿLÿþæœÿZÿë f~æB
3þæÓLÿë s 65.00 ’ÿçAæ¾æDAdç {¾ {Óþæ{œÿ Q¯ÿÀÿ LÿæSf
sZÿæ þœÿçAÝöÀÿ/¯ÿ¿æZÿ xÿ÷æüÿu AæLÿæÀÿ{Àÿ Ó¸Lÿö{Àÿ {¾{Lÿò~Óç {¾æSæ{¾æS {¯ÿ{Áÿ
¨vÿæB ¨æÀÿç{¯ÿ > S÷æÜÿLÿ œÿºÀÿ D{àÿÈQ LÿÀÿç¯ÿæ fÀÿëÀÿê
Manager, Nijukti Khabar, A{s > -
TS-3/193, Mancheswar I.E.,
-¨÷ÓæÀÿ ¨Àÿç`ÿæÁÿLÿ
Bhubaneswar - 10
NIJUKTI KHABAR Postal Regd.No-BN/43/09-11
RNI No. 52621/93
Employment & Education based leading weekly
18É ¯ÿÌö ÓóQ¿æ-35 µÿë¯ÿ{œÿÉ´Àÿ 5-11 {üÿ¯ÿõßæÀÿê 2011 6.00 Tel:0674- 2582532 / 533 / 534 Fax : 2582535
e - m a i l : n i j u k t i k h a b a r @gmail. c o m
VOLL-XVIII ISSUE - 35 BHUBANESWAR 5-11 February 2011 6.00

Samantaray Academy EAST COAST DIRECTORATE OF TEACHER EDUCATION AND


Multiple Learning Solution Provider...
Join for Best Coaching.... Visit Us : www.samantaray.ac.in RAILWAY SCERT, ORISSA, BHUBANESWAR
BANK P.O. : CLERK ADDENDUM ADMISSION TO C.T. COURSE: 2010-2012
Applications are invited in the prescribed form for admission to 2 years C.T. Course for the
INSURANCE LIC : GIC Re Join
RAILWAY RECRUITMENT CELL,
Office of the Chief Personnel Officer, academic session, 2010-2012 in District Institutes of Education and Training (DIETs). District
SSC GL : ML gu fo 2nd Floor, South Block, ECoR Sadan, Resource Centres (DRCs) and Government Secondary Training Schools of the state.
lar r Samant Vihar, PO - Mancheswar,
DEFENCE CDS : NDA VS Bhubaneswar, Orissa - 751017
1.0 CATEGORY OF CANDIDATES AND DISTRIBUTION OF SETAS :
T With reference to the Employ-
MBA MAT : OJEE
ment Notification No. ECoR/
RAILWAY TECH : NON TECH RRC/D/2010 dtd. 17.12.2010
Surya Vihar, Link Road,Cuttack - 12, published in Nijukti Khabar
Ph. : 0671-2323545 / 9438563121 / 9439164611 / 9437103545 dtd.15-212011; candidates
OFFICE OF THE CHIEF DISTRICT MEDICAL OFFICER: NAYAGARH are advised to read the fol-
CORRIGENDUM NOTICE FOR SELECTION OF lowing para under Para-4 i.e.
MPHW (M) CONTRACTUAL AGE LIMITS, including RELAX-
Selection of candidate for MPHW(M) , of Nayagarh District ATION PROVISIONS : 4 (ii) (f)
vide office Notification No.244 1. The Selection procedure of The upper age will be relaxed 2.0 ELIGIBILITY :
physical handicapped candidate like blind & deaf will be se- for Persons with Disabilities ï The candidate must be a permanent resident of Orissa or Outlying Oriya Tract of West Bengal/Chhatisgarh/
lected as per Gazette Notification 3404/2R/1 -3/2004Gen Jharkhand/Andhra Pradesh.
by 10 years subject to pro- ïCandidates must have passed Higher Secondary/ +2 Examination in Arts / Commerce / Science from CHSE
dt13,02,2006 of Govt of Orissa.2..The remuneration of duction of Disability certificate or its equivalent examinations with a minimum of 50% marks in aggregate in case of General candidates and
MPHW(M) contractual candidates amounting to Rs5200.00 45% of marks in aggregate in case of SC, ST and OBC / SEBC candidate excluding marks secured in fourth
as explained under Para-12
instead of Rs4440.00 Per month. 3. The last date of receipt of optional / extra optional.
application for the post of MPH W(M)contractual is 09.02.2011 (viii) of the notification". ï The candidates must have passed Oriya as MIL up to Matriculation standard or any such equivalent or higher
as published the advertisement fifteen days of the last date of Dy. Chief Personnel Officer examination (+2) or should have passed Oriya as a subject in special examination conducted by the BSE,
Orissa of HSC standard or should have passed HSC Examination of BSE, Orissa in Oriya medium with MIL
publication. SERVING CUSTOMERS
other than Oriya. In case of the candidates who have passed without Oriya as MIL should submit aíCertificate
Chief District Medical Officer, Nayagarh WITH A SMILE to the effect from the concerned Headmaster, that he/she has passed HSC examination in Oriya medium.
ïThe PB Candidates with disability of minimum 40% are eligible to apply.
ïIn case of Green Card Holder Candidates. Green Card of Health and Family Welfare Department, Govern-
ment of Orissa issued in favour of their parents, spouse or self by the concerned CDMO must be submitted
with the application form.
ïIn case of Ex-servicemen candidates, the Ex-servicemen Certificate issued in favour of their parents /
spouse by the respective Defence Headquarters / Rajya Sainik Board / Zilla Sainik Board must be submitted
with the application form.
ï The candidates in Urdu Category seeking admission in Government Urdu ST. School, Cuttack must have
passed Urdu as MIL in HSC Examination or any other Examination declared as equivalent to HSC standard
by the BSE, Orissa.
ï The candidates of Sports Category must have represented the state in any game and submit the Sports
Certificate issued by the Directorate of Sports.
ï The Outlying Oriya Tract (OOT) Candidates who have prosecuted their studies up to HSC Examination in their
respective states will be considered for selection under OOT category. They should have passed Oriya as
a subject of study in HSC Examination or any such equivalent or higher examination (+2) or should have
passed Oriya as a subject in special examination conducted by BSE, Orissa.
ïThe age limit as on 30.11.2010
ïFor Male General Category Candidates : 28 years
For other reserved categories relaxable for five years i.e.
ïSC / ST, OBC / SEBC and Women Candidates of all categories : 33 years
For PH Candidates relaxable up to 10 years i.e. : 38 years
3.0 INFORMATION BROCHURE AND APPLICATION FORM :
ïInformation Brochure and Application Form can be obtained from Office of the Principal of any one of the
DIETs / DRCs of the state / RN S.T. School, Cuttack / Government ST. School, Bhubaneswar on submission
of a Bank Draft of Rs. 100.00 (One Hundred) only issued by any Nationalized Bank (not before 21.02.2011
and not after 01.03.2011) in favour of the Director. TE and SCERT-cum-Chairman. C.T. CSB. Orissa payable
at Bhubaneswar.
ïSC / ST candidates can get Application Form and Information Brochure on submission of a Bank Draft of Rs.
40.00 (Forty) only issued by any Nationalized Bank (not before 21.02.2011 and not after 01.03.2011) in
favour of the Director. TE and SCERT-cum-Chairman. C.T.CSB. Orissa payable at Bhubaneswar on produc-
tion of Caste Certificate and +2 marksheet, in original, and submission of attested true copies of the same
in the Office of the Principal DIET / DRC concerned and RN S.T. School, Cuttack / Government ST. School,
Bhubaneswar as per eligibility criteria mentioned in Para 2.0.
ï PH Candidates (Blind students who have used Braille for studies, Hearing impaired and dumb students,
Orthopaedically handicapped students with disability of more than 75%) can obtain Information Brochure and
Form free of cost on production of attested true copies of PH Certificate and marksheets of +2 Examination
in the Office of the Principal / Headmaster of any one of the Institutions mentioned below.
ïForms are available in the DIETs located at Agarpada, Balangir, Balia, Baragarh, Baripada, Bhawanipatna,
Bissam Cuttack, Chhe;ndipada, Dhenkanal, Dolipur, Jagatsinghpur, Jeypore, Keonjhar, Khallikote, Khurda,
Narasinghpur, Nawarangpur, Paralakhemundi, Puri, Rajsunakhala, Remuna, Sambalpur, Sankara and Tikabali,
f¯ÿ ÜÿæBàÿæBsÓú in DRCs located at Boudh, Chitrakonda, Deograh, Jharsuguda, Nuapada and Sonepur and in RN ST.School
at Cuttack and Government ST. School at Bhubaneswar.
ï Sale of Application Forms from 21.02.2011 to 01.03.2011 during 11.00 a.m. to 05.00 p.m. on all working days.
xÿçAæÀÿxÿçH- {þæs ¨’ÿÓóQ¿æ- 450 There is no provision for supply of Application Form and Information Brochure by post or any other mode.
4.0 SUBMISSION OF FILLED-IN APPLICATION FORMS :
AæÜÿâ æ ¯ÿæ’ÿÿ ¯ÿ¿æZÿ,{¨÷ æ {¯ÿÓœÿæÀÿê ¨’ÿ{Àÿ œÿç ¾ ë N ÿç -¨’ÿÓóQ¿æ-1500 ï Fresh Candidates except special reserved category candidates (PH, Ex-serviceman, Green Card Holder.
OOT, Sports and Urdu) will send their duly filled in application forms in the Envelope provided with the
œÿ$ö {Ó+÷æàÿ {Àÿàÿ{H´, {þæs ¨’ÿÓóQ¿æ-4692 Information Brochure and filling the information on the body of the envelope by Registered / Speed Post so
as to reach the Principal of the DIETs as mentioned in Para 6.0 of Information Brochure on or before
äë’ÿ÷ ÉçÅÿ ¨÷†ÿçÏæ LÿÀÿç¯ÿæ œÿçþ{;ÿ œÿç{”öÉæ¯ÿÁÿê 10.03.2011. ï All PH, Ex-serviceman, Green Card Holder, OOT, Sports and Urdu category candidates shall
submit their filled in application forms in the given Envelope to the Principal, DIET, Khurda by Registered /
BƒçAæœÿ {LÿæÎSæÝö, œÿæ¯ÿçLÿ, {Àÿæ{Ìßæ ¨’ÿ{Àÿ `ÿæLÿçÀÿê Speed Post on or before 10.03.2011. ï Application received through any other mode or after the last date
of receipt shall not be entertained. (FOR DETAILS, PLEASE REFER TO THE INFORMATION BROCHURE)
Îæüÿ Óç{àÿLÿÓœÿ LÿþÉç œÿ, ¯ÿFç ÓúFüÿ,ú ÓçAæBFÓúFüÿ,ú FÓúFÓú¯ÿ,ç ÓçAæÀÿ¨Fç üÿ{ú Àÿ Lÿ{œÿίÿÁÿ ¨’ÿ{Àÿ `ÿæLÿÀç ÿê Director
HÝç É æÀÿ Aœÿ¿æœÿ¿ œÿç ¾ ë N ÿç Óº¤ÿç † ÿ ¯ÿç j 樜ÿ µÿç † ÿÀÿ ¨õ Ï æ{Àÿ Teacher Education and SCERT- cum-Chairman, CT Central Selection Board

œÿç ¾ ë N ÿç Q¯ÿÀÿ F{¯ÿ B+Àÿ{œÿsú { Àÿ www.nijuktikhabar.net


CMYK CMYK
A µÿë¯ÿ{œÿÉ´À ÿ 5-11 {üÿ¯ÿõßæÀÿê, 2011 NIJUKTI KHABAR Bhubaneswar 2
Wâ û Abò õ ùUâ ^ ò õ , bê a ù^gß e QûZâ Q ûZâ â ú @ûagýK
Regd by Govt. of Orissa ùK¦âúd ^ìZ^ ^òdc (Approved by the Govt. of Orissa) ùK¦â I eûRý ieKûeu
@^êiûùe Cq ieKûeú ÊúKéZò_âû¯ ùUâ^òõ @^êÂû^ùe IWÿògûe ÁûUòÁK
ò ûfþ, NALCO, PWD, Zjiòfþ I AeòùMi^ aòbûMcû^uùe
_âùZýK Ròfûä e _âû[ðúuê Rò_,þ Kûe, ùcKû^òRcò þ I Uâû`òKþ ^òdc ajê iõLýK @cò^, Revenue Inspector,, iùbðde, ùUâie,
Wâû`Öicýû^þ, Work Sarkar @ûagýK ùjC[ôaûeê 8ceê B.A.
aòhdùe ùUâ^òõ \ò@û~ûC@Qò ö ùUâ^òõ _ùe _âcûY_Zâ ij ù~ûMýZû [ôaû _âû[ðúuê 45 \ò^ c¤ùe ùUâ^õò \ò@û~òa ö SC/
fûAùi^è \ò@û~òa ö QûZâûaûie iêaò]û @Qò ö AzêK _âû[ðú STuê iêaò]û \ò@û~òa ö ùUâ^òõ _ùe PûKòeò Keòùa ö AzêK
Principal,Institute of Education & Technology, QûZâQûZâúcûù^ 20 \ò^ c¤ùe Principal, Regional Institute
A/37, Ruchika Market, Baramunda, Near State Plot No. 298, Near Side of overbridge, Baramunda,
Bhubaneswar-751003 uê U.50/-uû c^ò@Wÿeð Ke«ê ö
Bank of India, Bhubaneswar-3 uê iûlûZ Ke«ê ö
Mobile- 9238909941, 9238804415, 0674-2354014 WûKù~ûùM c¤ ùUâ ^ ò õ ù^A_ûeò ù a
Ó´ æ ׿ ÓÜÿæßLÿ/ÓÜÿæßç L ÿæ {s÷ œ ÿç ó WA N T E D ÿ
BSS, PROMOTED BY GOVERNMENT OF INDIA SIMPLEX COMPANY HÝçÉæÀÿ AœÿëSëÁÿ JINDAL ¨æBô 112 EMPLOYEESí STATE INSUR-
f~ Lÿþö`ÿæÀÿê Aæ¯ÿÉ¿Lÿ æ Post: S.Incharger, Supervisor, Welder,
Ó´ æ ׿ {ä†ÿ÷ { Àÿ œÿç Ê ÿç † ÿ œÿç ¾ ë N ÿç L ÿë ’ÿõ Î ç { Àÿ ÀÿQ# µÿæÀÿ†ÿ ÓÀÿLÿæÀÿZÿ ’ÿ´ æ Àÿæ {¨÷ æ ûæÜÿç † ÿ
¯ÿç F Óú F Óú FLÿ ¨ævÿ¿Lÿ÷ þ AæÀÿ» LÿÀÿç d ç > HÝç É æÀÿ ¨÷ { †ÿ¿Lÿ AoÁÿÀÿ 10þÀÿë + 3 Worker. Security Guard, Qlf.- 8þÀÿë +3, ITI, Salary-6,800 ANCE CORPORATION
{¾æS¿†ÿæ$# ¯ ÿæ dæ†ÿ÷ H dæ†ÿ÷ ê þæœZ&ë {ÀÿæfSæÀÿäþ LÿÀÿæB¯ÿæLÿë Àÿë 14500 (Fooding & Hostel Free). Biodata ÓÜÿç†ÿ †ÿëÀÿ;ÿ [Ministry of Labour and Employment, Government of India]
OPERATION THEATRE TECHNICIAN A¨{ÀÿÓœÿú $#FsÀÿ ÓÜÿæßLÿ Óæäæ† LÿÀÿ;ÿë æ (þæÓçLÿ `ÿëNÿç{Àÿ 5sç Hyva vehicle Aæ¯ÿÉ¿Lÿ) REGIONAL OFFICE (KERALA). PANCHDEEP BHAVAN,
SIMPLEX COMPANY ROUND NORTH, TRICHUR 680 020, Phone: 0487-2331080/
MEDICAL LABORATORY TECHNICIAN ¨æ{$æ{àÿæfç {sLÿ§çÓçAæœÿ fç ¢ ÿàÿ{ÀÿæÝ, Aœÿë S ë Á ÿ, Ph-9776645058, 9776645092
2331437
Fax: 0487-2338441 E-mail : rdesikerala@gmail.com
MATERNITY ASSISTANT ¨÷Óí†ÿç ÓÜÿæßçLÿæ
RECRUITMENT OF STENOGRAPHERS
B†ÿ¿æ’ÿç ¨ævÿ¿Lÿ÷þ{Àÿ †ÿæàÿçþ ¨æBô ’ÿÀÿQæÖ AæÜÿ´æœÿ LÿÀÿæ¾æDAdç> Üÿ{ÎàÿÀÿ Óë¯ÿç™æ Adç>
¯ÿçj樜 Applications through ONLINE registration are invited from Indian
INTEL COMPANYHÝçÉæ{ÀÿNew Project F¯ÿó Branch Office ¨æBôÿ 98 Official Staff Aæ¯ÿÉ¿Lÿ LÿÀÿdë ç æ
üÿþö H œÿçßþæ¯ÿÁÿê œÿçþ§àÿçQ#†ÿ Lÿæ¾ö¿æÁÿßÀÿë s.100/- ¯ÿçœÿçþß{Àÿ þçÁÿç¨æÀÿç¯ÿ > Post(Age 18-20) Qualification Earn Citizens, for filling up vacancies of Stenographers in the offices
Asst.Manager +3 & above 12000/- of Employeesí State Insurance Corporation in Kerala Region.
CENTRE FOR CAREER STUDIES (CCS) Supervisor, Receptionist
Storekeeper
Worker
10th above
10th pass
8th pass
8400/-
7200/-
5000/-
Number of vacancies : 10 [General-5, SC-1.OBC-4] includes 1
for Ex-serviceman,
Chruch Lane, Similipada, Angul-759122
¨÷ æ $ö ê œÿç f Àÿ Certificate ÓÜÿç † ÿ Interview ’ÿç A ;ÿë æ Pay& Allowances Pay band 5200-20200 with Grade Pay of
Ph:-9438012123, 9937033701 Rs.2400 and other admissible allowances, Age limit: 18 to 27
(Interview Date 7.2.2011 to 12.2.2011)
INTEL(P) LTD years as on 1 .3.2011 Age relaxation as per Government of
India Rules., Qualification : (i)Higher Secondary Pass [12th
Recruitment Notice ¯ÿæB¨æÓú {ÀÿæÝ, {LÿæÀÿçÜÿæ, {|ÿZÿæœÿæÁÿ
{|ÿZÿæœÿæÁÿ, PPH-9583998375, 9937396411 Standard] from recognized Educational Institution under 10 + 2
system . (ii) Speed of 80 words per minute in stenography in
Office of the Director, Central Cattle Breeding Farm, P.O. English/Hindi (III) Working knowledge of computer including use
Sunabeda-2, Dist. Koraput (Orissa) of office suites and database., Fees : Rs.250.00 [No Fee for
Applications are invited from the candidate fulfilling the follow- SC/ST/PH/Ex-Servicemen/ESIC employees and women], Mode
ing conditions for appointment to the temporary post of Agri- of selection : Written Test followed by a stenography test and
culture Fieldman at C.C.B. Farm, Sunabeda-2, Dist. Koraput computer skill test, Centre of Written Test: Thrissur
(Orissa). Candidates should apply through online only. No other means/
1. Name of the Post: Agriculture Fieldman. 2. Group of modes of application will be accepted. For details and applying
ONLINE the candidates may log on to http://
the post: ìCî Non-Gazetted, Non-Ministerial, 3. No. of Post:
www.keralaesic.com. Online Registration starts on
1 (One) on regular basis against a temporary post sanctioned
1.2.2011,10.00 AM. Online Registration closes on 25.2.2011,
on year to year basis which is likely to continue indefinitely. 5.00 PM Last Date for receipt of APPLICATION PRINTOUTS with
Presently post is sanctioned upto February, 2011. 4. Cat- DD and Other Documents: 1.3.2011.
egory: Scheduled Tribe. 5. Qualification: 10+2 pass with ADDITIONAL COMMISSIONER & REGIONAL DIRECTOR
Agriculture or Botany as one of the subject from a recognized
Board or University and one yearís experience of work in an
agriculture farm. Desirable: Degree in agriculture from a
OPENING NEW OFFICE DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION & TRAINING, ORISSA
recognized university or institution. 6.Age: Between 18 to 25
Vacancy -35, Permanent Job ADVERTISEMENT FOR FILLING UP THE POST OF TUTORS & CLINICAL INSTRUCTORS
years (Relaxable up to 40 years for Government Servants).
¨æBô BbÿëLÿ ¨÷æ$öêþæœÿZÿë Óë{¾æS Applications are invited from eligible candidates of the State of Orissa for filling up the posts of
Age relaxation to Reserved Category and Departmental can- Tutors for Govt. A.N.M & G.N.M. Training Centres and Clinical Instructors in the College of
didates will be allowed as per rules in force. 7. Scale of Pay: ’ÿçAæ¾ç¯ÿ æ (No Experience/No Nursing, Berhampur on regular basis in the scale of pay Rs.9300-34,800 + G.P. Rs.4200/
Pay Band-1 Rs. 5,200-20,200/- with Grade Pay Rs. 2,400/- Registration fees) Qualification- - PB2. Reservation :- As per existing Government rules. Provisional Vacancy Posi-
plus usual allowances as admissible to Central Govt. employ- 10th Àÿë Graduation. þæÓçLÿ Aæß- tion : (subject to change) A. Existing
Rs.4,500/- Àÿë Rs. 8,000/- ÓÜÿ (i) Tutors-38, Clinical Instructors-02 B. Expected Vacancy
ees posted at CCBF, Sunabeda from time to time. 8. Place of (ii) Tutors-110, Clinical Instructors-10
work: At Central Cattle Breeding Farm, PO. Sunabeda-2, Dist. Aœÿ¿æœÿ¿ Óë¯ÿç™æ Age-(18-28) yrs. Note: Expected vacancy is to filled up subject to concurrence/approval of the Finance Depart-
Koraput (Orissa) with the liability to serve any where in India. AæÓ;ÿæ 5 ’ÿçœÿ þš{Àÿ Bio-data ment. Eligibility Criteria -(i) (a) Qualification for the Post of Tutors :-
The candidate must have passed M.Sc. Nursing or B.Sc. Nursing (Basic/ Post Basic) or Diploma
9.Probable date by which the vacancy will be filled: ÓÜÿç†ÿ Óæäæ†ÿ LÿÀÿ;ÿë æ in Nursing Education & Administration from any I.N.C. recognized Nursing Institution with 2 years
Immediately. 10. Date, time & place of interview test: Date Time : 10.30AM to 4.30 PM of professional experience. (b) Qualification for the Post of Clinical Instructors :-
and time will be communicated to eligible applicants separetely. MICRO EXPANSION
The candidates must have passed M.Sc. Nursing or B.Sc. Nursing with one year of experience
11. Detailed Bio-data along with photocopy of the required N/6-315, 1st Floor, Infront
or Basic B.Sc. Nursing with Post Basic Diploma in Clinical Speciality from any I.N.C. recognized
of Bank of Baroda, Jaydev
educational/technical qualifications certificates from the rec- Nursing Institution.
Vihar, Bhubaneswar-15
ognized institution duly attested should reach the office of the Phone:9238100178 Note: Professional Experience means experience as a Staff Nurse from any Govt. Hospitals,
Director, C.C.B.F., P.O. Sunabeda-2, Dist. Koraput (Orissa)- Govt. undertaking Hospitals, Public Sector Undertaking Hospitals & Hospitals approved by the
763002 latest by 21.02.2011. The original certificates should Advertisement for State Govt./Govt. of India as a referral hospital for treatment of their employees. (ii) Age & Age
relaxation for both posts :-
be produced for verification at the time of interview / test. invites applications for The maximum age limit for direct candidates is 32 years and for in-service candidates will be 40
12. ìNo Objection Certificateî from the employer in case
the applicant is employed presently fulfilling the above requi- following posts for years as on 31.12.2010 with the relaxation of upper age limit by 5 years for candidates belong-
ing to S.C/S.T/S.E.B.C/ Women/Ex-Servicemen categories and by 10 years for P.H. category. In-
sites, should be attached along with the application form. engagement on con- Service candidates are candidates working under the State Govt.
13. Format of Application as under: Affix recent
tractual basis Selection Procedure :- Selection will be made purely on the basis of academic merit.
Passport Application Form and Fees :- The Application Form is obtainable by downloading from the
a) Name of the candidate (in block letters): size Category of post : Jr. Lab. Tech-
b) Fatherís/Husbandís name: Photograph nician, No.of Post : 2, Consoli- Website i.e. www.orissa.gov.in (click views for all advertisement). An application fee of Rs.300/
c) Date of Birth (as per SSC/Matriculation Certificate): dated Salary : Rs. 5200/-, Qualifi- - (Rupees Three Hundred) only is payable along with application form in shape of Bank Draft to
cation : Must have passed in Lab. be drawn in favour of ëDMET, Orissa Selection Feesí payable at State Bank of India,
d) Address
Technician course from any 3 Medi- Bhubaneswar.
i) Permanent: cal Colleges of the State, Experi- Submission of Application Form : The last date for submission of application is 28.02.2011
ii) For correspondence: ence : Selection of candidates by 5.00 p.m. The application form is to be submitted by Regd. Post/Speed Post/Courier Service in
e) Nationality: - shall be made on merit basis of
the address ëThe Director of Medical Education & Training, Orissa, Heads of Depart-
the marks secured in DMLT Ex-
f)Whether SC/ST/OBC: ments Building, Unit-V, Bhubaneswar-751001í.
amination. Photographer, 1, Rs.
g) Educational Qualification: 9300/-, Diploma in photography/ Note : Mere submission of the application form and empanelment in the selection list shall confer
h) Experience, if any Videography with sound knowl- no right for appointment unless the Govt. is satisfied after making such enquiry as may be
Date: edge in computer software and deemed necessary that the candidate is suitable in all respect for appointment to the service.
hardware course and adequate Sd/- Director of Medical Education &
Place: Signature of candidates experience in dealing with digital
Continued page-24 I & PR 01223/11/0013/1011 Training, Orissa
µÿë¯ÿ{œÿÉ´À ÿ 5-11 {üÿ¯ÿõßæÀÿê, 2011 NIJUKTI KHABAR Bhubaneswar 3
œÿç¾ëNÿç œÿç¾ëNÿç œÿç¾ëNÿç `ûdûe Gaõ ùi`þUò A¬ò^d
ò eòõùe ùUâ^õò ù^A
Hindustan Spices, AN ISO 9001-2008 CERTIFIED Lÿ¸æœÿê
þ{oÉ´Àÿ ÓÜÿ†ç ÿ AœÿSë Áë ÿ, ¾æf¨ëÀÿ,{Lÿ¢ÿlë Àÿ,ÀÿæßSÝæ, ¯ÿæ{àÿÉÀ´ ÿ, ¯ÿàÿæèÿêÀÿ, ¯ÿæÀÿ¨
ç ’ÿæ H LÿÁÿæÜÿæƒç
`ûdûecýû^ bûùa ù~ûM \ò@«ê
ÉçÅÿæoÁÿ{Àÿ œÿ¾
ç Në ÿç ¨æBô ÓþÖ fçàÿæâ Àÿë 72 f~ ¨÷æ$öê Aæ¯ÿÉ¿Lÿ > *Condition apply \ecû jûe: U 7000+ @^ýû^ý iêa]ò û Job
Post (Age 17-28) EARN QUALIFICATION iað^cò Ü gòlûMZ ù~ûMýZû:- cûUâKò þ _ûi Guarantee
Dy. Manager Rs.8300/- +3 above 100%
Labour Incharge Rs.6750/- +2 above gûeúeòK ù~ûMýZû : CyZû-@^êý^ 5’5”
Product Supervisor Rs.4650/- 10th
Packing Boy Rs.3200/- 7th
iaòùgh aòaeYú _ûAñ ^òcfÜ Lò Zô VòKYûùe ù~ûMûù~ûM Ke«ê ö
QæB¯ÿæ H ÀÿÜÿç¯ÿæ þæS~æ > BbÿëLÿ ¯ÿ¿Nÿçþæ{œÿ AæÓ;ÿæ 7 ’ÿçœÿ þš{Àÿ Jagannath Institute of Fire & Safety Engineering
ÓþÖ ¨÷þæ~¨†ÿ÷ ÓÜÿ Óæäæ†ÿ LÿÀÿ;ÿë > Time: 8 A.M. to 2 P.M. AN ISO-9001-2008 Certified fire training Institute
SRIMATI ENTERPRISES ¨âsú œÿó.4693, {ÓðœÿçLÿ Ôÿëàÿú Cuttack:- Plot No D-106, Bank colony, Sector-9, CDA, CTC ,
¨æQ{Àÿ, þ{oÉ´Àÿ {Àÿàÿú{H´ D¨xÿæLÿWÀÿ Óæþœÿæ SÁÿç, Aæ’ÿçþæ†ÿæ Lÿ{àÿæœÿê, µÿë¯ÿ{œÿÉ´Àÿ PhoneNo.-0671-3248474, 9338877707, 8018482160
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
Cont.: 9237559242, 9938978008, Website:www.hindustanspices.com 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
Place your advertisement regarding admission and recruitment
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
NEW OPENING 35 VACANCY 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
Contact .8093545300
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
S.N. POST VACANCY QUAL. PAYMENT
1. Supervisore 13 10th 4200/-
2 Asst.Manager 11 10th/+2 8000/-
3 Branch Manager 11 +2/+3 17000/-
¯ÿßÓ Óêþæ 2011 Óë•æ 18 Àÿë 28 ¯ÿÌö
{ÜÿæB$#¯ÿæ ¯ÿ暆ÿæþíÁÿLÿ æ AæÓ;ÿæ 7 ’ÿçœÿ
þš{À ÿÿBiodata ÓÜÿ Óæäæ† LÿÀÿ;ÿë æ
WELLDONE INTERNATIONAL
GOUDA STREET, MAIN ROAD, JAYPORE, KORAPUT

NEW OFFICE ! VACANCY - 65


(2003 Àÿë 2010) þš{Àÿ 10th Lÿçºæ +2 Lÿçºæ
+3 Pass LÿÀÿç$#¯ÿæ M/F þæœÿZÿë DK/PENGUIN
†ÿæÀÿ ÉæQæ Lÿæ¾ö¿æÁÿß{Àÿ œÿç¾ëNÿç
LÿÀÿëdç æ (No Experience/No Registration
fee ) . S a l a r y : R s . 4 2 0 0 , 5 6 0 0 , 8 4 0 0 .
Walk-In-Interview within 7 days with Biodata.

÷ ~ æ þ
¨
MR NAYAK, 137/B, Ashok Nagar, Near
Khadiniketan, BBSR-9, Ph: 0674-2536099

Ó´æ׿ Lÿþöê {s÷œÿçó


{Lÿ¢ÿ÷ H Àÿæf¿ ÓÀÿLÿæÀÿZÿ ¯ÿçµÿçŸ Ó´æ׿ AœÿëÏæœÿ H ¯ÿçµÿçŸ fçàÿâæÀÿ NGO
L ÿ ë
þæœÿZÿ{Àÿ $#¯ÿæ xÿæNÿÀÿQæœÿæ, Nursing Home {Àÿ ¯ÿÜÿë ÓóQ¿æ{Àÿ Home
Nurse, ¨æ{$æ{àÿæfçÎ H þÜÿçÁÿæ Ó´æ׿Lÿþöê Aæ¯ÿÉ¿Lÿ {ÜÿD$#¯ÿæÀÿë þæs÷çLÿ
¯ÿæ †ÿ’ÿë–ÿö {¾æS¿†ÿæ $#¯ÿæ dæ†ÿ÷dæ†ÿ÷êZÿë MEDICAL LABORATORY

’ ÿ É
{
TECHN, HOME NURSING COURSE {Àÿ {s÷œÿçó ’ÿçAæ¾ç¯ÿ æ {s÷œÿçó
¨æÓú ¨{Àÿ Aæ»Àÿ ¨÷Öæ¯ÿç†ÿ ¯ÿçµÿçŸ ¯ÿçµÿæSþæœÿZÿ{Àÿ `ÿæLÿçÀÿê LÿÀÿç{¯ÿ æ
Üÿ{Îàÿ Óë¯ÿç™æ I SC/ST þæœÿZÿ ¨æBô Óë¯ÿç™æ Adç æ BbÿëLÿ dæ†ÿ÷dæ†ÿ÷êþæ{œÿ
Form ¨æBô Rs. 70/- M.O. LÿÀÿ;ÿë æ
Principal, REGIONAL INSTITUTE
Plot No.-298, Baramunda, Near Side Over Bridge, Bhubaneswar-3,
M-9238909941, 9238804415, 9583470207

ADVERTISEMENT
Nehru Yuva Kendra, Cuttack invites applications from eligible
youth club members from its affiliated Youth Clubs/Mahila Mandals
for undertaking the training on Youth Leadership and Personal-
ity Development Prog. (YLPDP) of all Blocks. The training will be
provided for one month and residential by nature. The main
subject of the training will be on life skill education & its require-
ment, empowerment and development of management of skills
for running youth clubs and project formulation, entrepreneur-
ship and skill development for self-employment in particular trade/
profession etc. To and Fro TA & DA, free boarding & lodging
facility will be provided during the training period. The eligibility
and criteria mentioned below.
Educational Qualification - Class VIII, IX, X and XI/+2 pass.
Age : Between 20 years to 35 years of age as on dt. 31st
March 2011.
The candidates must be a member of NYK affiliated Youth
FÜÿæÀÿ 62†ÿþ Óæ™æÀÿ~†ÿ¦ ’ÿç¯ÿÓ A¯ÿÓÀÿ{Àÿ
Club/Mahila Samitis of Cuttack District. 30 Nos. of candidates
davp 22111/13/0022/1011

will be selected for this training programme. Candidate have


to produced the original certificate & proof of their qualifica-
tion, age and resident. The details of informations and appli-
cation forms is available in the office. The last date of re-
ceived of application is Dt.7'h February 2011. The short listed
candidates will be called for training. For more details please
contact with following address.
Óí`ÿœÿæ F¯ÿó ¨÷ÓæÀÿ~ þ¦~æÁÿß
District Youth Co-ordinator
Nehru Yuva Kendra, Arunodaya Nagar, Cuttack-12
µÿæÀÿ†ÿ ÓÀÿLÿæÀÿ
Ph. No.-0671-2312747
µÿë¯ÿ{œÿÉ´À ÿ 5-11 {üÿ¯ÿõßæÀÿê, 2011 NIJUKTI KHABAR Bhubaneswar 4
INSTITUTE OF MATHEMATICS & APPLICATIONS
(Govt of Orissa) Andharua, Bhubaneswar-751003, Phone: DIRECTORATE OF HEALTH SERVICES: ORISSA,BHUBANESWAR
0674- 2386976/2386974, Fax: 0674-2386973 The Previous Advertisement No. 234-E dt.09.01.10 and the present advertisement for invitation of
The institute of Mathematics and Applications (Govt. of Orissa) is
offering two futuristic and innovative programmes. Both the application for recruitment to the post of Food Inspector.
programmes have already been approved by the Govt. of Orissa The earlier advertisement No. 234-E dt.09.01.2010 regarding recruitment of Food Inspec-
and are affiliated to the Utkal University.
tor is cancelled and Fresh applications are invited for the Post of Food Inspector
1. B.Sc.(Hons) in Mathematics and Computing: Objective: This
is a 3 year full time rigorous course aimed at those who wish Last date for receipt of application: 21.02.2011 by 5 P.M.
topursue a career in cutting-edge research in mathematical sci- 1. Applications are invited from the eligible candidates for recruitment to the post of 15 (Fifteen) nos. of Food Inspector under the different
ences and related fields. Besides a research career in mathemat- categories as mentioned below in the Pay Band-2 (Rs.9,300 ó 34,800/- + Grade pay Rs.4,200/-) and other allowance as admissible, from time to
ics, there are varieties of other career options for the pass outs time as per the provisions of the Government.
both in academics as well as in corporate houses. A scholarship of 2. Vacancy:
Rs 2500/-per month would be available to some meritorious Category Post to be Filled up For Male For Female
students.Eligibility: Candidate must have passed/appeared Higher S.T 4 2 2
Secondary Examination or equivalent from any stream with Math- S.C 2 1 1
ematics as a subject. S.E.B.C 5 3 2
2. M.A/M.Sc in Computational Finance: U.R 4 1 3
Objective: This is first of its kind in India. The main objective of Total 15 7 8
3. Educational Qualification: - A person shall not be qualified for appointment as Food Inspector unless he / She
this high-end two year full-time programme is to provide students
(a) is a medical officer in charge of Health Administration of a local area; or
with the practical skills and theoretical understanding and evalu-
(b) is a graduate in medicine and has received at least one month..s training in food inspection and sampling work approved for the purpose by the
ations of the tools and models used by the ever changing and Central Government or State Government; or ( c) is a graduate in Science with Chemistry as one of the subjects or is a graduate in Agriculture or
increasingly Complex financial service sectors. Public Health or Pharmacy or in Veterinary Science or a graduate in Food Technology or Dairy Technology or is a diploma holder in Food Technology
Eligibility: Candidate must have passed/appeared Bachelorís or Diary Technology from a University or Institution established in India by law or has equivalent qualifications recognized and notified by the Central
Degree with Mathematics/Statistics as a core subject. Government for the purpose and has received three month..s satisfactory training in food inspection and sampling work under a Food (Health )
How to get application form: Application form and prospectus Authority or in an institution approved for the purpose by the Central Government.
can be (i) Collected from Instituteís counter from 10:30 A.M. to Note:-Applicable for Para-C, incase the candidates having 3 months training in Food inspection and sampling work under a Food
4:00 P.M.in working days or (ii) downloaded from authority is not available then the candidates having the above educational qualification will be considered subject to condition that
www.iomaorissa.org link or (iii) Collected through post by they will under go training of 3 months after selection to make them eligible.
sending the appropriate amount as Demand Draft inclusive of 4. Age Limit: The candidates shall not be less than 21 years and more than 32 years as on 01.01.2011. The upper age limit is relaxable by 5 years
postal charges along with a requesting letter, sufficiently in ad- in case of SC/ST and women candidates, 3 years in case of SEBC candidates,
vance to avoid the postal delay. 5. Procedure for selection :
How to send completed application form: (i) For downloaded (i) The selection will be made strictly basing on the career marks of the candidate as under.
applications, instructions are given in the website. Or (ii) all other A. 20 % weightage marks for H.S.C or equivalent examination excluding 4th optional. B. 20% weightage marks for intermediate or equivalent
form of applications can be submitted by speed post/registered examination excluding 4th optional. C. 60 % weightage marks for the qualification of Food Inspector as mentioned in the para-3 i.e. educational
qualification.
post or in person (not by courier service).
(ii) The merit list shall be drawn up on the basis of weightage percentage of mark obtained in the three examination mentioned in sub-para-A, B, &
ï Application fee for B.Sc. (Hons) in Mathematics and Comput-
C of this paragraphs. (iii) In case more than one candidate has equal weightage percentage of marks, the candidate with higher percentage of mark
ing: Rs.100/(there is no application fee for ST/SC student). Postal
in degree examination shall be a s s i gned higher rank in merit. In case this also becomes the same, the candidate older in age shall be placed above
charges Rs 50/-(only for postal request of application form), the younger.
ï Application fee for M.A/M.Sc in Computational Finance: Rs 6. General Eligibility Criteria of the Candidate
350/-, PostalChargesRs50/-(only for postal request of application In order to be eligible for recruitment to the above post a candidate must satisfy the following condition: He/She
forms).All payments should be in shape of consolidated demand a. shall be a citizen of India. b. shall possess requisite qualification (educational and age eligibility) shown as para-3 & 4 above.
draft in favour of Director, institute of Mathematics and Applica- c. Shall be able to speak, read & write Oriya and have passed a language test in Oriya equivalent to Middle School Standard. d. must not have more
tions payable at Bhubaneswar. than one spouse living. e. shall have good moral character. f. shall be a sound health, good physique, active habits and far from any organic defect
Important Dates: or bodily deformity. g. must not have been debarred from appearing any other competitive examination and holding Govt. service as order by the
Date of availability of application forms and prospectus: competent authority.
Tuesday, February 8,2011. 7. Candidate claiming reservation under any category should furnish relevant certificates issued by the competent authority in support
Last dateof receipt of completed application form: Friday, April of their claim.
8,2011 Date of entrance test: Wednesday, May 18,2011 8. Application Form: The candidates may apply in the prescribed application form mentioned below along with the required documents as mentioned
(Before submitting the completed application form, go through in the application form. A bank draft amounting to Rs.500/- (Rupees Five Hundred) only to be drawn in favour of the Director of Health
the instruction carefully either from printed prospectus or from services, Orissa payable at Bhubaneswar should be attached with the application form in original. The application form along with the required
documents should reach in the Directorate of Health services, Orissa, Heads of Department Building,( Naa tala) Unit-V, Bhubaneswar-
the website) DIRECTOR
751001.. by Regd. Post / Speed post positively. Submission of Application form in other means will not be entertained and is liable to be rejected
For Fetailed Information Contact :
The last date of receipt of application form is dt. 21.02.2011 by 5 P.M. Application received in incomplete form or after the stipulated date will
Institute of Mathematics and Applications, Bhubaneswar be summarily rejected.
Cell Phone:- +91-9437025369 (Associate Dean) N.B: ( i) Candidate who had applied earlier vide advertisement No. 234-E dt.09.01.2010 have to apply afresh. However, the candidates who had
Website : www.iomaorissa.org, submitted B.D. earlier need not submit B.D. again. The detail of which can be referred to in web site www.orissa.gov.in. (ii) The envelop containing the
Email:admission.ima2010@gmail.com application form should be marked ..APPLICATION FOR THE POST OF FOOD INSPECTOR.. on the body of the envelop. (iii) The undersigned reserves
the right to cancel the process of recruitment at any time without assigning any reason.

Advertisement Sd./- K.N.Nayak


Director of Health Services, Orissa
OSFDC Ltd. invites applications from eligible Sch. ó o ó
Caste candidates for availing education loan scheme of NSFDC APPLICATION FOR THE POST OF FOOD INSPECTOR
in following field in India or Abroad. 1.Name of the Candidate : ( in Block Letters ) Affix Photograph
1. Engineering (Diploma / B. Tech. / B.E., M. Tech./ M.E) 2.
Architecture (B. Arch. / M. Arch) 3. Medical (MBBS /M.D/M.S)
4. Biotechnology / Microbiology / Clinical Technology (Diploma
2.Name of the Father/Guardian :
/ Degree) 5. Pharmacy (B. Pharms / M. Pharms) 6. Dental (BDS
/ MDS) 7. Physiotherapy (B. Sc. / M. Sc.) 8. Pathology (B.Sc/ 3.Date of Birth : ( in words ) 4.District of Domicile : 5.Sex :
M.Sc.) 9. Information Technology (BCA / MCA) 10. Manage-
ment (BBA / MBA) 11. Hotel Management & Catering technol- 6.Category ( SC / SC Women / ST / ST Women / /UR / UR Women ) :
ogy (Diploma/Graduation/Post- Graduation) 12. Law(LLB/LLM)
13. Education (CT / NTT / B. Ed. / M. Ed.) 14. Journalism & Mass 7. Address of communication (including Telephone No. / Cell Phone No. / E-mail address etc) :
Communication (Graduation & Post Graduation) 15. Midwifery
16. Arch itectu re (B. Arch. / M. Arch) 17. Medical (MBBS / M.D
8. Educational Qualification (High School onwards ) :
/ M.S) 18. Biotechnology / Microbiology / Clinical Technology
(Diploma / Degree) 19. Company Secretary ship. 20. AMIE / Course Studied Name of the Board / University Year of Passing Marks
Full Marks Marks secured % of marks
Institute of Electronic & Telecommunication (Excluding 4th (Excluding4th
Eligibility : 1. Student(s) should be from the Scheduled Caste optional ) optional)
Community. 2. The annual income of the studentís family should HSC (10th )
be below Double the Poverty line i.e., Rs.40,000/- per annum in Intermediate
rural areas & Rs.55,000/- per annum in Urban areas. (I.Sc/ +2 Science )
Maximum Loan Limit : For studies within India Up to Rs.7.50 Graduation in the
lakh. For studies abroad Up to Rs. 15.00 lakh discipline of
..........
Rate of Interest - 5% per annum (1 % rebate in case of 9. Details of Bank Draft No Date Amount
Women)
Recovery : Recovery (principal & Interest) will commence (The original Bank Draft is to be attached with the Application Form )
after 6 months of completion of course or getting employment,
whichever is earlier. Eligible Students should apply for loan Date: Signature of the Applicant
through DWO-cum-Dist. Manager, OSFDC Ltd. alongwith docu- Declaration
mentary evidence of having secured admission to recognized I Sri/Smt/Miss _______________________________do hereby declared that the above information are true to the best of my knowledge and
regular full time Professional / Technical courses. The loan belief. In case any of the information found to be false in future my application / Candidature is to be rejected and consequent upon my appointment
basing on the said information my appointment is also liable to be rejected.
application can be obtained from the office of DWO-cum-Dist.
Date: Signature of the Applicant
Manager, OSFDC Ltd., located in Collectorate Office of con- Note:-The following documents are to be enclosed along with application Form. a. Two passport size copies of recent photographs signed by the candidates on
cerned District Head Quarter on free of cost. The last date of its front, one pasted at the right hand corner of the first page of the application and other stitched to the application. b. One self addressed envelope (approximately 23
submission of application is 28.2.2011. C.M. x 10 C.Ms) affixed with stamp of Rs.25/-. c. Residential Certificate issued by the Competent authority. d. Self attested photocopies
Managing Director I & PR 01222/11/0016/1011 of all Educational Qualification certificate / Mark sheet. e. Self attested photocopy of caste certificate in case of SC /ST /SEBC.
µÿë¯ÿ{œÿÉ´À ÿ 5-11 {üÿ¯ÿõßæÀÿê, 2011 NIJUKTI KHABAR Bhubaneswar 5
Indian Coast Guard
(Ministry of Defence)
Opportunity for 10+2 Passed with Maths and Physics and Matriculates as
Enrolled Personnel - 02/2011 Batch.
Applications are invited from male Indian nationals possessing educational qualifications and age,
as prescribed below, for recruitment to the post or Navik (General Duty) and Navik (Domestic
Branch) in the Indian Coast Guard, an Armed Force of the Union.
Eligibility
Post Educational Qualification Age
Navik (General Duty) 10+2 with Maths and Physics from Born between 01 Aug 89 to. 31 Jul 93
an education board recognised by (Upper age relaxation of 5 years for
Central/State Government. SC/ST and 3 years for OBC candidates )
Domestic Branch Born between 01 Oct 89 to 30 Sep 93. (Upper age
(Cook & Steward) Matriculate relaxation of 5 years for SC/ ST and 3 years for
OBC candidates)
Pay, Perks and Other Benefits
Navik (General Duty) - Pay Scale Rs.5200-20200 along with Rs.2000 Grade Pay
Navik (Domestic Branch) - Pay Scale Rs. 5200-20200 along with Rs.1900 Grade Pay
In addition Dearness Allowance, Kit Maintenance Allowance and other liberal allowances will be admissible.
Promotion : * Promotion prospects exist upto the rank of Pradhan Adhikari with pay scale Rs.9300-34800 plus Note: Candidates are to choose two centres for examination and mention the centre on the envelope. However,
Grade pay @ Rs.4800/-. * Promotion to the officer cadre subject to suitability and performance. Perquisites. * due to administrative reasons, Coast Guard may allot any suitable centre. Further, Coast Guard will not be
Free ration, free clothing, free medical treatment for self and family including dependent parents. * Government responsible for any postal delay/loss of any documents during transit.
accommodation for self & family on nominal licence fee. * 45 days Earned leave and 08 days Casual leave Last date of Receipt of Applications: 21 FEB 11
every year with leave travel concession for self, family and dependent parents as per Govt. rules. * Insurance For Candidates from North East regions {Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur,
cover of Rs.20 lakhs at a premium of Rs.2000/- per month as Group insurance. * Contributory Pension Scheme, Nagaland, Tripura,Sikkim) and Andaman & Nicobar, Lakshadweep & Kavarathi Islands : 28 FEB 11
Provident Fund and Gratuity on retirement. * Canteen and various loan facilities. * Sports and adventure Travel Expenses : SC/ST candidates, who are not employed by the Central/State Government, will be
activities such as river rafting, mountaineering, hot air ballooning, hang gliding and wind surfing etc. reimbursed 2nd class fare by train/ Goyt. bus/steamer charges by the shortest route if the home station is
Selection Procedure : Selection of candidates is based on the order of merit depending on their performance beyond 75 kms from the place of interview on production of ticket. Guidelines for filling up Application Form.
in Written Test, Physical Fitness Test (PFT) and Fitness in the Medical Examinations. (a) All the columns in the application should be filled in block capital letters. Do not split words. Fill column 3,
Written Test: * The question paper will be bilingual (Hindi & English) and objective type. 'Name of the candidate' and column 5 'Date of birth' as per the example given below:- Write SAKSHAM KUMAR
* The question paper consists of English, "Science, Maths-and General Knowledge. * Duration of examination: BHATIA as
Mental Ability test - 30 Minutes Written Test - 01 hour * The candidates are required to pass in all the tests. S A K S H A M K U M A R B H A T I A
Physical Fitness Test (PFT): All those who pass the written test will be subjected to the PFT. * PFT will consist
of 1.6 Km run to be completed in 6 minutes 30 seconds. * 20 squat ups (Uthak Baithak). * 10 Push ups. And 01 August 1989 as
Candidates undergoing PFT will do so at their own risk. 0 1 0 8 1 9 8 9
Interview: Candidates clearing the above tests will appear for interview. (b) Give exact percentage of marks. For example 59.9 % should not be rounded off to 60 %. 17. Guidelines for
Medical Standards: * Minimum height 157 cms. (May be reduced by 5 cms in the case of Gorkhas, Nepalese, Giving Details on Envelope - The envelope containing the application form should be marked on top as per the
Assamese including those from Nagaland, Mizoram, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Manipur, Tripura, Garhwal, example given below.
Sikkim, local tribals of Andaman and Nicobar Islands, and by 2 cms in case of candidates from Lakshadweep, Application for the post of Navik (GD)/Navik (DB) - 02/2011 Batch
mainland settlers in Andaman & Nicobar and candidates joining the Indian Coast Guard on second appointment Post To
from other government departments).
DOB The Recruitment Officer Post Box No.____________
* Chest: Should be well proportioned. Minimum expansion 5 cms.
* Weight: Proportionate to height and age + 10% acceptable. Hearing: normal. * Medical examination will be CAT
conducted by authorised military doctors as per medical standard prescribed in current regulations applicable to X%
Enrolled Personnel on entry. * Good mental, medical and physical health, free from any disease/disability, likely XII %
to interfere with efficient performance of duties. Sports
* No Cardio-vascular disease, surgical deformities like knock knee, flat feet etc. infection of ears, no history
NCC
of fits or psychiatric ailment, varicose vein, corrective surgery for eye sight etc.
* Candidates are advised to get their ears cleaned for wax and tartar removed from teeth prior to examination, Choice of centre
visual Standards. * General Duty: 6/6 (Good Eye) and 6/9 (Bad Eye) (Candidates using glasses are not eligible (A)
for GD Branch). * Domestic Branch: 6/18 (Good Eye) and 6/36 (Bad Eye). Note: Applicants declared permanent (B)
medically unfit by any Armed Forces Hospital in previous recruitment for the same entry in Coast Guard are (a) POST - NAVIK (GD) or NAVIK (DB) (b) DOB - Date of birth in Christian Era (c) CAT - Category, write
advised not to "apply. Final Medical Examination: All selected candidates who are enrolled will have to undergo whichever applicable GEN/OBC/SC/ST (d) % - Write percentage of marks obtained in Class Xllth /Xth (as
Final Medical Examination at INS Chilka prior to commencement of training. Candidates found 'unfit' during this applicable). (e) Choice of centre: Give two choices of centre (f) Sports - Write whichever is applicable:
medical examination will be discharged from Coast Guard. National level- N, State level- S, University/School- U,
Training : The basic training for Navik (General Duty) will commence in Aug 2011 at INS Chilka followed by sea (g) NCC - Write A,B or C certificate of NCC as applicable. If none then indicate Nil.
training and professional training in the allotted trade. Training for Navik (DB) will commence in Oct 11. Branch/ 18. Disclaimer: Information given in the advertisement and on the website are-guidelines only. In case of any
trade will be allocated as per the requirement of service and performance during basic training. Naviks are liable ambiguity the existing rules and regulations of Indian Coast Guard/Govt of India will be final.
to be discharged as Unsuitable due to unsatisfactory performance at any time during the training. * Candidates to see Coast Guard Website for updates, www.indiancoastguard.nic.in
Selection Criteria : * Applications will be received only through Ordinary Post. Application received through
Speed Post, Registered Post or Couriers will be rejected.
* Short-listingi criteria will be based on higher education and percentage of marks.
* Call up letters for eligible shortlisted candidates will be posted, indicating date, time and place for recruitment
tests, which are scheduled during Mar/Apr 11.
* All original certificates and mark sheets are to be produced at the time of written test. * Results of the written
test will be announced on the same day. * Those who qualify written test will undergo PFT , interview and
recruitment Medical Examination (Preliminary), which may take 2-3 days. * The select list will be prepared from
the candidates who qualify in all respects depending upon the available vacancies. The Zone-wise select list of
candidates (depending upon the numbers to be inducted) will be displayed in Indian Coast Guard Website.
* The candidate's selection pertaining to a particular batch is valid for that batch only. Qualified candidates whose
names do not appear in the final select list cannot claim admission for the next batch. These candidates will have
to undergo the selection procedure afresh provided that they meet the eligible criteria for the fresh batch. *
Appointment letter for enrolment will be forwarded only to medically qualified candidates in the select list.
Unsuccessful candidates will not be intimated separately. How To Apply : Applications can be downloaded
from the Indian Coast Guard website www.indiancoastguard.nic.in . * The application is to be submitted
on plain .paper in the form appended below (type written/hand written in English/Hindi) and is to be sent to the
address of Zonal recruitment centre. * The type of entry-, choice of centre and percentage of marks 10th for
Navik (DB) and 12th for Navik (GD) board examination is to be clearly written on the top of the envelope.
Attested copies (not returnable) of certificates as proof of age, educational qualifications including statement of
marks, caste certificate (SC, ST, OBC as per Govt. of India format), -NCC, Sports and a self-addressed
(unstamped) envelope of size 22x10 cms are to be attached with the application. All enclosures must be pinned/
tagged with the application. * Request for change of examination centre/date will not be entertained. * Use of
Mobile phones will not be permitted during examination. * Character certificate (issued six months prior to exam/
interview).* Candidates should be prepared to stay for 02/03 days at test centres under own arrangements. No
daily allowance will be admissible. * Candidates are required to submit one additional recent coloured passport
size photograph along with the application. Note: Attesting Officer's name with office address and seal should
be clearly legible. Applications : All applications are to be addressed to Post Boxes as given below:-

Continued page-13
µÿë¯ÿ{œÿÉ´À ÿ 5-11 {üÿ¯ÿõßæÀÿê, 2011 NIJUKTI KHABAR Bhubaneswar 6

STAFF SELECTION COMMISSION


NOTICE
Closing Date : 04.03.2011 Written Examination: 05.06.2011
RECRUITMENT OF CONSTABLES(GD) IN BSF, CISF, CRPF AND SSB, 2011

74
22
17
JAMMU 15 2 12 31 10 2 8 20 7 1 5 13 8 1 7 17
JAMMU & KASHMIR 21 29 70 140 22 30 165 150 14 21 99 100 13 16 40 79
JHARKHAND(ENTIRE STATE) 32 69 32 132 27 45 21 80 104 30 99 58 18 39 18 73
JHARKHAND(NAXAL AFFECTED AREAS) 46 100 46 192 106 128 60 247 39 86 39 165 24 53 24 102
KARNATAK 83 36 140 260 69 24 91 169 50 16 103 114 46 20 77 143
Continued page
µÿë¯ÿ{œÿÉ´À ÿ 5-11 {üÿ¯ÿõßæÀÿê, 2011 NIJUKTI KHABAR Bhubaneswar 7
STAFF SELECTION ......(Continuation page-6)

Continued page-8
µÿë¯ÿ{œÿÉ´À ÿ 5-11 {üÿ¯ÿõßæÀÿê, 2011 NIJUKTI KHABAR Bhubaneswar 8
STAFF SELECTION ......(Continuation page-7)

Note 1:10% vacancies are reserved for Ex-servicemen category in each category which has not been shown KILLED in the 1984 riots and communal
separately. riots of 2002 in Gujarat(OBC) 8 years
Note II: Candidates selected for appointment are liable to serve anywhere in India. 35 Children and dependents of victims KILLED
Note III: Firm number of vacancies in each category of posts will be determined in due course. in the 1984 riots and communal riots of 2002
Note IV: State-wise and Category-wise vacancies in each force are indicative. in Gujarat(SC/ST) 10 years
Note V: As the vacancies have been allotted to the concerned States/ UTs, candidates
are required to submit domicile certificates of the states in which they are to be considered. NOTE-I : Ex-servicemen who have already secured employment in civil side urader Central Government in
Note VI: Wards of serving personnel of Central Police Organizations, who are residing with her / him, may apply Group 'C' & 'D' posts on regular basis after availing of the benefits of reservation given to ex-servicemen for
either from their home state or from the state in which the serving person is posted/ deployed at the time of their re-employment are NOT eligible for fee concession or for claiming'benefits of reservation under EX-
recruitment. To avail this concession, they have to submit photocopy of certificate from the unit commander as SERVICEMEN category. However, they are eligible for age relaxation.
per format annexed to this notification ( Annexure IX ). However, they will not be entitled to reservation for Naxal NOTE-II: The period of "Call up Service" of an Ex-Serviceman in the Armed Forces shall also be treated as
and Militancy affected districts if they are not actually domiciled in such districts. service rendered in the Armed Forces for purpose of age relaxation.
Note VII: The appointment of candidates is subject to training space and vacancy. As such, candidates may be NOTE-III: For any serviceman of the three Armed Forces of the Union to be treated as Ex-Serviceman for the
appointed in phases in accordance with availability of vacancy as well as training space. purpose of securing the benefits of reservation, he must have already acquired, at the relevant time of
3. NATIONALITY/CITIZENSHIP : submitting his application for the Post/Service, the status of ex-serviceman and /oris in a position to establish
A candidate must be a citizen of India to apply for this post. his acquired entitlement by documentary evidence from the competent authority that he would complete
4. (A) AGE LIMITS : 18-23 years as on 01.08.2011.' Candidates should not have been born earlier than specified term of engagement from the Armed Forces within the stipulated period of one year from the
02.08.1988 and not later than 31.07.1993. Note I: The upper age limit is relaxable for SC, ST, OBC, Ex- CLOSING DATE (i.e 04.03.2011)
'Servicemen and other categories of persons in accordance with the Government orders on the subject. Note II: NOTE-IV: Break between Army Service and re-employment should not exceed 2 years i.e. maximum Two years
Candidates should note that only the Date of Birth as recorded in the Matriculation/Secondary Examination will be admissible between date of discharge and the last date of submission of application.
Certificate or an equivalent certificate available on the date of submission of application will be accepted by the EXPLANATION 1: An Ex-Serviceman means a person who has served in any rank whether as a combatant or
Commission for determining the age eligibility and no subsequent request for its change will be considered or non-combatant in the Regular Army, Navy, Air Force of the Indian Union, and
granted. (i) who retired from such service after earning his/her pension. This would also include persons who are retired/
4. (B) Category-Codes and age relaxation available to different category of eligible . candidates, for claiming Age retire at their own request but after having earned their pension or (ii) who has been released, otherwise than on
Relaxation as on the date of reckoning : - his own request from such service as a result of reduction in establishment; or(iii) who has been released from
Code No. Category Age-Relaxation permissible beyond the Upper age limit such service after-completing the specific period of engagements, otherwise than at his own request or by way
01 SC/ST 5 years of dismissal or discharge on account of misconduct or inefficiency, and has been given a-gratuity; and includes;
02 OBC 3 years personnel of the Territorial Army of the following categories, namely:-
09 Ex-Servicemen( Unreserved / General) 03 years after deduction of the military service ren (a) Pension holders for continuous embodied service, (b) Persons with disability "attributable to military service;
dered from the actual age as on the date of reckoning. and (c) Gallantry award winners.
10 Ex-Servicemen ( OBC ) 06 years (3 years + 3 years) after deduction of the EXPLANATION 2: The persons serving in the Armed Forces of the Union- who on retirement from service, would
military service rendered from the actual age as on come under the category of "ex-serviceman" may be permitted to apply for re-employment one year before the
the date of reckoning. completion of the specified terms of engagement and avail themselves of all concessions available to ex-
11 Ex-servicernen ( SC/ST ) 08 years (3 years + 5 years) after deduction of the servicemen but shall not be permitted to leave the uniform until they complete the specified term of engagement
military service rendered from the actual age as on in the Armed-Forces of the Union. EXPLANATION 3: Children means
the date of reckoning. a) son (including adopted son) or b) daughter (including adopted daughter
21 Candidates who had ordinarily 5 years Dependent family member means
been domiciled in the State of Jammu & a) spouse or (b) children or (c) brother or sister in the case of unmarried victim who was wholly dependent on
Kashmir during the period 1st Jan 1980 that victim at the time of his getting killed in the riots would be eligible. In order to be eligible for upper age
to 31st Dec 1989.( Unreserved ) relaxation in the category 33/34/35, the applicant should produce a certificate to that effect from the concerned
22 Candidates who had ordinarily been 8 years District Collector/District Magistrate wherein the victim was killed.
domiciled in the State-of Jammu & Kashmir 4(C): PROCESS OF CERTIFICATION AND FORMAT OF CERTIFICATES: Candidates who wish to be considered
during the period 1st Jan 1980 to 31st Dec 1989. ( OBC ) against vacancies reserved/or seek age-relaxation must submit requisite certificate from the competent author-
23 Candidates who had ordinarily been 10 years ity, in the prescribed format when such certificates are sought by concerned Regional/Sub Regional Offices at
domiciled in the State of Jammu & Kashmir the time of Written Examination or Medical Examination or any other time as may be decided by the Commis-
during the period 1st Jan 1 980 to 31 st Dec sion. Otherwise, their claim for SC/ST/ OBC/Ex-Servicemen status will not be entertained and their candidature/
1989. ( SC/ST) applications will be considered under General (UR) category. The formats of the certificates are annexed.
30 Departmental Candidates (Unreserved) who have Certificates obtained in any other format will not be accepted. Candidates claiming OBC status may note that
rendered not less than 3 years of regular and certificate on creamy layer status should have been obtained within three years before the closing date i.e.
continuous service as on closing date. Up to 40 years of age 04.03.2011. Candidates belonging to the State/ UT will only be considered for recruitment in their respective
31 Departmental Candidates (OBC) who have State/ UT on production of valid "Domicile Certificate" issued by the competent authority so authorized by the
rendered not less than 3 years of regular concerned State/ UT to prove their domiciliary status. Since the State of Assam is not issuing Domicile
and continuous service as on closing date. Up to 43 years of age Certificate/ PRC, candidate belonging to the state of Assam is not required to submit the same. However, their
32 Departmental Candidates (SC/ST)) who selection will be subject to verification of residential status from the concerned District Authorities. West
have rendered not less than 3 years of Pakistani refugees who have settled in J&K but have not been given the status of J&K citizen of the State will
regular and continuous service as on closing date. Up to 45 years of age be recruited without the condition of having a domicile certificate from the designated authority of the J&K State.
33 Children and dependents of victims KILLED NOTE I: The closing date i.e. 04.03.2011 for receipt of application will be treated
in the 1984 riots and communal riots of 2002 as the date of reckoning for OBC and creamy layer status of the candidate. NOTE II: Candidates are warned
in Gujarat(Unreserved) 5 years that they will be permanently debarred from the examination conducted by the Commission in case they
fraudulently claim SC/ ST/OBC/Ex-Servicemen status.
34 Children and dependents of victims
Continued page-9

CMYK CMYK
µÿë¯ÿ{œÿÉ´À ÿ 5-11 {üÿ¯ÿõßæÀÿê, 2011 NIJUKTI KHABAR Bhubaneswar 9
STAFF SELECTION ......(Continuation page-8) (ii) Physical standards laid down for the post of Constable "are -
a) Height: For Males : 170 cms. For Females : 157 cms.
5. ESSENTIAL QUALIFICATIONS as on Closing Date i.e. 04.03.2011 Matriculation or X class pass from b) Chest: For males only - Unexpanded : 80 cms.
recognized Board/ University. Expanded : Min expansion : 5 cms.
6. MODE OF PAYMENT: c) Weight: For males and Females : Proportionate to height and age as per medical standards
(i) Off-line applications: . (iii) Relaxation - Relaxation will be permissible in height and chest to the candidates as follows:
The candidates should pay the fee of Rs. 50/- ( Rs Fifty only) by means of "Central Recruitment Fee Stamps a) Height - Minimum height of candidates falling in the categories of Garhwalis, Kumaonese, Gorkhas, Dogras
(CRFS) only. CRFS are available at the counter of all Departmental Post Offices of the country. Recruitment and Marathas and candidates belonging to the states of Sikkim, Nagaland, Arunachal Pradesh, Manipur, Tripura,
Fee Stamps should be pasted on the application form in the space earmarked for the purpose and got cancelled Mizorarn, Meghalaya, Assam, Himachal Pradesh, Kashmir and Leh & Ladakh regions of J&K will be 165 cms for
from the Counter of Post Office of issue with the date stamp of the Issuing Post Office in such a manner that male and 155 cms for females. The minimum height for all the candidates belonging to Scheduled Tribes will be
the impression or the cancellation stamps partially overflows on the Application Form itself, taking care at the 162.5 cms for males and 150 cms for females.
same time that the impression is clear and distinct to facilitate the identification of date and Post Office of issue b) Chest - Minimum chest of male candidates falling in the categories of Garhwalis,Kumaonese, Gorkhas,
at any subsequent stage. After getting the Recruitment Fee Stamps cancelled from the Post Office/the Dogras and Marathas and candidates belonging to the states of Sikkim, Nagaland, Arunachal Pradesh, Manipur,
candidate must submit their application to the concerned Regional Office/Sub Regional Office of the Commis- Tripura, Mizoram, Meghalaya, Assam, Himachal Pradesh, Kashmir and Leh & Ladakh regions of J&K will be 78
sion in the usual manner after completing other formalities. cms (minimum 5 cms expansion). The minimum chest for all male candidates belonging to Scheduled Tribes will
ii. On-line applications: be 76 cms ( minimum 5 cms expansion).
The candidates submitting their applications on-line should pay the requisite fee only through State Bank of India (iv) At the very beginning of the PST / PET candidates will be asked to go under the bar set to above standard
either in the form of challan or net-banking. heights and those not fulfilling the height requirements will be eliminated.
(iii) Women candidates and candidates belonging to Scheduled Caste, Scheduled Tribe and Ex-Servicemen (v) Those qualifying the height test will be subjected to race of 5 Kms for male and 1.6 Kms for female to be
eligible for reservation are exempted from paying fee. completed within 24 minutes and 8.30 minutes respectively.
NOTE I: Fee once paid will not be refunded under any circumstances. (vi) Those qualifying in the 5 /1.6 Kms race will be subjected to biometric methods to eliminate the possibility
fœÿ IÌ™# {þÝçLÿæàÿ {ÎæÓö

NOTE ll:Fee paid by modes other than CRFS / SBI challan / SBl Netbanking, as stated above, will not be of impersonation by the candidates.
accepted and the applications of such candidates will be rejected forthlight and the payment made shall stand NOTE:1. Relaxation in height and chest (as the case may be) as mentioned above will be permissible only on
forfeited. production of certificate at the time of PST/PET in the proforma as prescribed in Annexure VIll from the
NOTE III: Candidates may please note that non-cancellation of CRFS from the concerned Post Office in the competent authorities of the District where he/she ordinarily resides.
manner indicated above, will lead to rejection of his/her application form. Therefore, it is in the interest of 2. Those candidates who are declared not qualified in Physical Standards, i.e., height and chest, may prefer an
candidates that they get the. CRFS cancelled from the concerned Post Office. appeal in writing on the same day, if they so desire, to the appellate authority present on the PET ground. The
7. CENTRES OF EXAMINATION decision of the appellate authority will be final and no further appeal or representation in this regard will be
A candidate must indicate the centre in which he would like to appear for the Written Examination, in the event entertained.
of his selection in Physical Standards Test/ Physical Efficiency Test, in the Application Form. A candidate must 3. Designated CPO will conduct PST/PET in each PST/PET centre.
submit his/her application only to the concerned Regional/Sub Regional Office of the Commission under whose II. Physical Efficiency Test
jurisdiction the Centre selected by him / her falls. Application received in any other Regional/Sub Regional Candidates who have been screened as at I above will be required to undergo PET
Office of the Commission will be rejected summarily. which will consist of the following -
The applications should be addressed to the Regional / Sub-Regional Offices of the Commission as indicated Male Candidates :
in the table below:- (a) Long Jump : 11 feet (Three chances to be given)
(b) High Jump : 31/2 feet (Three chances to be given )
Female Candidates:
(a) Long Jump : 9 feet (Three chances to be given )
(b) High Jump : 3 feet (Three chances to be given ) PET will not be held for Ex-servicemen. However,
they will be required to qualify in fhe Medical Examination.
Note: Physical Standards and Physical Efficiency Tests are mandatory but are only qualifying in nature and will
not carry any marks. III- Written Examination - 5th June. 2011
The candidates qualifying in PST/PET will be called for a Written Examination. Though the Commission will
endeavour to accommodate the candidates in centres opted by him / her, it may combine the centres or divert the
candidates to other centres, depending on administrative convenience. The Written examination will consist of only
one objective type paper containing 100 questions and carrying 100 marks, with the following composition :-

All questions will be of Objective Multiple Choice Types. Questions will be set bilingually in Hindi
and English in Parts A, B and C. Candidates are required to attempt either Hindi or English section
of Part 'D' of the question paper. The syllabus for the Written Examination will be:
A. General Intelligence & Reasoning: Analytical aptitude and ability to observe and distinguish
patterns will be'tested through questions principally of non-verbal type. This component may include
questions on analogies, similarities and differences, spatial visualization, spatial orientation, visual
memory, discrimination, observation, relationship concepts, arithmetical reasoning and figural
classification, arithmetic number series, non-verbal series, coding and decoding, etc.
B. General Knowledge and General Awareness: Questions in this component will be aimed at testing
the candidate's general awareness of the environment around him. Questions will also be designed
to test knowledge of current events and of such matters of every day observations and experience in
their scientific aspect as may be expected of any educated person. -The test will also include
questions relating to India and its neighbouring countries especially pertaining to sports, History,
Culture, Geography, Economic Scene, General Polity, Indian Constitution, scientific Research etc.
These Questions will be such that they do not require a special study of any discipline.
C. Elementary Mathematics: This paper will include questions on problems relating to Number
Systems, Computation of Whole Numbers, Decimals and Fractions and relationship between Num-
bers, Fundamental.arithmetical operations, Percentages, Ratio and Proportion, Averages, Interest,
Profit and Loss, Discount, Mensuration, Time and Distance, Ratio and Time, Time and Work, etc.
D. English/Hindi: Candidates' ability to understand basic English/ Hindi, his basic comprehension
and writing ability, etc. would be tested. The questions in all the above components will be of
Matriculation level.
NOTE -1: The Commission will be using software to detect attempted irregularities in an examina-
tion Hall / Sub-Centre / Centre / State. The Candidates are advised to desist from use of any unfair
method in the examination hall which will render them ineligible for further consideration for the
examination an,d also lead to their debarment from Commission's examinations in future.
NOTE -2: Candidates are not permitted to use Mobile Phone, Calculators or any other electronic/
electrical device. Candidates must not, therefore, bring Mobile Phone, Calculators or any other
electronic / electrical device inside the Examination premises. Possession of these items, whether in
use or not, will be considered as "use of unfair means" in the Examination and appropriate action
will be taken by the Commission against such candidates, as per extant policy of the Commission.
NOTE - 3: The Commission will not take cognizance of representations regarding the Question
Paper of Written Examination, received later than fifteen days after the Examination.
NOTE-4: The date of written examination is subject to change, in which event the new date will be
notified through Newspapers, Commission's websttes and Admission Certificates for the examina-
tion.
IV. Medical Examination
(i)Only those candidates who have scored above the cut off marks fixed by the Commission in Written
NOTE I: No change of Centre of Examination will be allowed under any circumstances. Hence, the candidates Examination will be required to appear in the Medical Examination*The Commission shall have
should select the centres, carefully and indicate the same correctly in their applications. the discretion to fix different qualifying standards for candidates belonging to different categories in
NOTE ll:The Commission reserves the right to cancel any Centre and ask the candidates of that centre to different states/UTs, taking
appear from another centre. Commission also reserves the right to divert candidates of any centre to some into consideration vacancies allotted to each State/UT. (ii) The selected candidates will be medi-
other Centre to take the examination. cally examined to assess their physical and medical fitness as prescribed in the eligibility conditions.
8- SCHEME OF RECRUITMENT : "Temporary Unfitness" will not be allowed. However, candidates declared unfit may file an appeal/
I- Physical Standards Test representation within 15 days of rejection by the medical Board. However, such candidates, if found
(i) All candidates applying for the recruitment and prima-facie eligible will be called to appear in Physical fit by appeal panel in due course, will be recruited against the wastage.
Standards Test and Physical Efficiency Test at places finalized by the Commission in consultation with the (III) Medical Standards:
CPOs. Detailed scrutiny of their eligibility will not be undertaken by the Commission before PET/ PST. a) Eye Sight: The minimum distant vision should be 6/6 & 6/9 of 2 eyes without correction i.e. without
Therefore, it will be the responsibility of the candidate to verify their eligibility as prescribed in this notice before wearing of glasses. The candidate should possess high COLOUR VISION.
appearing for PST/ PET. Continued page-10

CMYK CMYK
µÿë¯ÿ{œÿÉ´À ÿ 5-11 {üÿ¯ÿõßæÀÿê, 2011 NIJUKTI KHABAR Bhubaneswar 10
STAFF SELECTION ......(Continuation page-9)
b)The candidates must not have knock Knee, flat foot, varicose vein or squint in eyes, bow legs,
inability to close the left eye, inability to flex, the fingers properly and any other obvious deformities.
They must be in good mental and bodily health and free from any physical defect which is likely to
interfere with the efficient performance of the duties.
9. GENERAL INSTRUCTIONS TO BE COMPLIED BY THE CANDIDATES IN THE WRITTEN EXAMI-
NATION
(i) Candidates must write the papers/indicate the answers in their own hand.
(ii) In the question papers, wherever necessary, the Metric systems of weights and measures "only wilI
be used.
(iii) Candidates are not permitted to use calculators and other electronic gadgets except as specified
in the Notice.They should not, therefore, bring the same inside the Examination Premises/Venue.
(iv) If any candidate is found to possess mobile phones or any other means of wireless communica-
tion in the working mode or switched off mode in the examination hall, his/her Candidature shall be
cancelled forthwith.
(v) OMR Type of Answer sheets will be supplied by the Commission to candidates for "recording their
answers of Multiple Choice Objective Type Questions.Candidates are advised to reaed very care-
fully, the following instructions, in their own interest.
(a) Part A of OMR Answer Sheet to be filled in Ball Point Pen (Black/Blue) only.
(b) Part B of OMR Answer Sheet should also be filled in ball point pen(Black/Blue) only, as per
instructions given in OMR Answer Sheet.
(c) Candidate should write his/her name, Roll Number, Ticket Number, Name of the Examination as
mentioned in Admission Certificate, Date of birth, Test Form Number correctly, in the relevant places
in OMR Answer Sheet. Answer Sheet not bearing candidates Name, Roll Number, Ticket Number,
Test Form Number, language in Part D (English/Hindi) and signature and which do not have such
details fully and correctly coded ,will not be evaluated and 'Zeroí marks will be awarded to them.
10. MODE OF SELECTION :
[i)The final selection of the candidates will be made in order of merit in each category in each state.
(ii) The minimum cut off percentage of marks for selection will normally be as under:
General and Ex-servicemen : 35%
SC/ST/OBC :33%
The cut off is relaxable at the discretion of the Commission. Provided that SC, ST, and OBC, who are
selected on their own merit without relaxed standards, along with candidates belonging to other-
communities, will not be adjusted against the reserved share of vacancies. Such SC, ST, and OBC
will be accommodated against the general/unreserved vacancies, as per their position in the overall
Merit List. The reserved vacancies will be filled up separately from amongst the eligible SCs, STs,
and OBCs, candidates which will, thus, comprise of SC, ST, and OBC candidates who are lower in
merit than the last general candidate on merit list of unreserved category but otherwise found
suitable for appointment by relaxed standard. An Ex-Serviceman candidate who qualifies on the
basis of relaxed standards viz. age limit, experience or qualifications, extended zone of consider-
ation, etc. will be counted against reserved vacancies and not against general vacancies subject to
fitness of such candidate for selection. Such candidates will also be recommended at the relaxed
standards. Deduction from the age of Ex-Servicemen is permissible against the reserved or unre-
served posts and such exemption is not termed as relaxed standards in regard to age.
(iii) Allotment of CPO to the candidates selected from each state will be on merit-cum-option
depending on availability of vacancies in each CPO earmarked for the State.
(iv)The Commission, with the approval of the Ministry of Home Affairs, shall have the discretion to
divert candidates from Surplus States to deficit States.
NOTE-: The candidates applying for the examination should ensure that they fulfill all the eligibility
conditions for admission to the examination. Their admission at all the stages of examination will be
purely provisional, subject to their satisfying the prescribed eligibility conditions. If, on verification,
at any time before or after the written examination and interview, it is found that they do not fulfill
any of the eligibility conditions, their candidature for the examination will be cancelled by the
Commission.
11. RESOLUTION OF TIE CASES
(a) The tie is resolved by the Commission by referring to the marks in Part A of the written paper i.e.
a candidate having more marks in Part A is given preference.
(b) If the tie still persists, the candidate older in age gets preference.
(c) If the tie still persists, it is finally resolved by referring to the alphabetical order of names i.e. a
candidate whose name begins with the alphabet which comes first in the alphabetical order gets
preference.
12. HOW TO APPLY : The application must be submitted only in the prescribed format on - line or
on paper. Format of the paper application is at Annexure I and Instructions for filling up paper
application and on-line application are at Annexure II and III respectively. 13. ADMISSION TO THE
RECRUITMENT:
All candidates who apply in response to this advertisement by the CLOSING DATE and are eligible
will be assigned Roll numbers, which will be communicated to them at the time of calling them for
PST/PET, within two weeks from the CLOSING DATE unless their candidature is cancelled due to
any reason like submission of multiple applications etc. A candidate must write his/her Roll number
along with his/her name, date of birth and name of the examination while addressing any commu-
nication to the Commission. Communication from the candidate not furnishing these particulars
shall not be entertained.
Admission Certificates (ACs) for the Examination indicating the time table and also venues of PST
/ PET, Written Examination and Medical Examination for each candidate will be issued to all
applicants about two weeks before the date of such tests/ examination. The facility of downloading
of ACs from the Website of the concerned Regional/Sub-Regional Office will also be available
simultaneously. IF ANY CANDIDATE DOES NOT RECEIVE ADMISSION CERTIFICATE FOR ANY
STAGE OF THE EXAMINATION OR IS UNABLE TO DOWNLOAD THE AC FROM THE WEBSITE OF
THE RESPECTIVE REGIONAL/SUB-REGIONAL OFFICE OF THE COMMISSION WHERE THE
CANDIDATE HAS APPLIED. AT LEAST ONE WEEK BEFORE THE DATE OF THE STAGE OF THE
EXAMINATION. HE/SHE MUST IMMEDIATELY CONTACT THE CONCERNED REGIONAL/SUB
REGIONAL OFFICE (S) OF THE COMMISSION WITH PROOF OF HAVING SUBMITTED HIS/HER
APPLICATION. (In case of Applications submitted under Certificate of Posting, the Date-Stamp of
the Post-Office concerned should be clearly legible). IN THE CASE OF ONLINE
APPLICATION.REGISTRATION ID SHOULD BE AVAILABLE WITH THE CANDIDATE, FAILURE TO
DO SO WILL DEPRIVE HIM/HER OF ANY CLAIM FOR CONSIDERATION. Detailed Programme of
PST/PET and Medical Examination will be available on the website of the concerned Regional/
Sub-Regional Offices, alongwith Roll Number block of candidates for each day, at least two weeks
before PST/PET or Medical Examination. Similarly, details of centres / sub-centres will also be
available on the Regional websites at least two weeks before the written examination. Candidates
are advised to visit the concerned Regional/Sub-Regional Office's website periodically for obtaining
the information, though call-letters will be sent by post. The Tentative Schedule for Recruitment is:
PST/PET : March to May, 2011
Written Examination : 5th June, 2011
Medical Examination : July-August, 2011
Declaration of Result : 31st October, 2011
14. COMMISSION'S DECISION FINAL
The decision of the Commission in all matters relating to eligibility, acceptance or rejection of the
applications, penalty for false information, mode of selection, conduct of examinations) and inter-
views, allotment of examination centres, selection and allotment will be final and binding on the
candidates and no enquiry/correspondence will be entertained in this regard
15. COURTS JURISDICTION
Any dispute in regard to this recruitment will be subject to courts/tribunals having jurisdiction over the
City/Town in which the concerned Regional/Sub-Regional Office of the SSC is situated and where
the candidate has submitted his/her application.
16. For Application form, instructions for filling up the application form and for on-line payment/
submission of application, candidates are advised to refer Annexure-l, Annexure- II and III respec-
tively.
Continued page
µÿë¯ÿ{œÿÉ´À ÿ 5-11 {üÿ¯ÿõßæÀÿê, 2011 NIJUKTI KHABAR Bhubaneswar 11
STAFF SELECTION ......(Continuation page-10)
Annexure -II
BROCHURE
INSTRUCTIONS FOR FILLING UP THE APPLICATION
1.0 Please read the instructions given in the Notice of Examination carefully before filling up the
application form, in your own interest.
2.0 Use only blue/black ball pen to write in the boxes. i.e.
Column 1 and 1.1: State / UT of Domicile : For name and Code, see Annexure XII. Domicile
certificate will be required as proof, to be produced at the time of PST/PET or Written or Medical
Examination.
Column 2 and 2.1: Name of the Examination Centre and Code. Refer to para-7 of the Notice of the
Examination. It may be noted that the application should be sent to the Regional Office in whose
jurisdiction the centre is situated, irrespective of State/UT of Domicile. Column 12.1: Code for
seeking age relaxation.
Refer to paraî4 B of the Notice of the Examination. -
Column 15: Refer to Para 8 l(iii) of the Notice of the examination.
Column 16 and 16.1: For Code for Border districts and Militancy/ Naxal affected area, PI see
Annexure XIII and Annexure XIV respectively.
Column 17: Preference for Posts
Candidates should carefully indicate preference for CPOs. .Option once exercised will be final and
no change will be allowed under any circumstances.
Column 18: Educational Qualification from Matriculation or Equivalent onwards: See Annexure-X
for Codes. Use OTHERS (Code No.35) for any other qualification. Subject Code :See Annexure - XI
for codes. Use OTHERS (Code No.48) for other subjects. ,
Column 20:Postal Address
Write your complete communication address including your Name in English in capital letters or in
Hindi with blue/black ball pen. Do not forget to write 6 digits PIN Code in the boxes. All the
correspondence will be made to this address.
Column 20:Permanent/ Domicile Address
Write your complete permanent address including your Name in English in capital letters or in Hindi
with blue/ black bail pen. Do not forget to write 6 digits PIN Code in the boxes.
Column 21:Photograph
Paste your recent photograph of size 4cmx5cm. Do not staple and do not get the photo attested.
Please note that your application shall be rejected summarily without photograph or with mutilated
/ defaced photograph.
Box in the Application form for Roll Number to be left unfilled (blank) by the candidate Column 22
& 23: Signature of Candidate (Wherever required)
Please sign in running hand. Signature in capital letters of English shall not be accepted and your
application shall be summarily rejected. Unsigned application shall also be rejected. ï
IMPORTANT:- It is in the interest of the candidates to furnish e-mail ID and /or mobile number to
enable the Commission at its option, to send the call letter / inform about venues for PST/PET or
Written Examination.
ANNEXURE-VI
FORMAT FOR SC/ST CERTIFICATE
A candidate who claims to belong to one of the Scheduled Caste or the Scheduled Tribes should
submit in support of his claim an attested/certified copy of a certificate in the form given below, from
the District Officer or the sub-Divisional Officer or any other officer as indicated below of the District
in which his parents(or surviving parent) ordinarily reside who has been designated by the -State
Government concerned as competent to issue such a certificate. if both his parents are dead, the i) Resolution No. 12011/68/93-BCC dated the 10th September, 1993, published in the Gazette of
officer signing the certificate should be of the district in which the candidate himself ordinarily India Extraordinary - Part I, Section I, No. 186 dated 13th September, 1993.
resides otherwise than for the purpose of his own education. Wherever photograph is an integral part ii) Resolution No. 12011/9/94-BCC, dated 19.10.1994 published in Gazette of India extraordinary
of the certificate,the Commission would accept only attested photocopies of such certificates and Part I Section I No. 163, dated 20th October, 1994.
not any other attested or true copy. (The format of the certificate to be produced by Scheduled iii) Resolution No. 12011/7/95-BCC dated the 24th May 1995 Published in the Gazette of India
Castes and Scheduled Tribes candidates applying for appointment to posts under Government extraordinary Part-l Section I No. 88 dated 25th May, 1995.
of'lndia) This is to certify that Shri/Shrimati/Kumari* _______ son/daughter of iv) Resolution No.12011/96/94-BCC dated 9th March, 1996.
___________ of village/town/* in District/Division *________ of the State/Union v) Resolution No. 12011/44/96-BCC, dated the 6th December, 1996, published in the Gazette of
Territory* _____belongs to the Caste/Tribes__________ which is recognized as a Scheduled Castes/ India - Extraordinary-part I, Section-l, No. 210, dated the 11th December, 1996. vi) Resolution
Scheduled Tribes* under: -The Constitution (Scheduled Castes) order, 1950 _______ No.12011/13/97-BCC dated 3rd December, 1997. vii) Resolution No.12011/99/94-BCC dated 11th
The Constitution (Scheduled Tribes) order, 1950 _________ December, 1997. viii) Resolution No.12011/68/98-BCC dated 27th October, 1999.
The Constitution (Scheduled Castes) Union Territories order, 1951 * _____ The Constitution (Sched- ix) Resolution No.12011/88/98-BCC dated 6th December, 1999, published in the Gazette of India,
uled Tribes) Extra Ordinary Part-l, Section-l No.270, 6th December, 1999.
Union Territories Order, 1951*_________ x) Resolution No.12011/36/99-BCC dated 4th April, 2000, published in the Gazette of India, Extra
As amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Lists(Modification) order, 1956, the Ordinary Part-l, Section-l, No.71 dated 4th April, 2000.
Bombay Reorganization Act, 1960 & the Punjab Reorganization Act, 1966, the State of Himachal xi) Resolution No.12011/44/99-BCC dated 21.9.2000, published in the Gazette of India, Extra
Pradesh Act 1970, the North-Eastern Area(Reorganization) Act, 1971 and the Scheduled Castes and Ordinary Part-l, Section-l, No.210 dated 21.9.2000.
Scheduled Tribes Order(Amendment) Act, 1976. Shri ___________ and/or his family ordinarily reside(s) in the ___________ District/ Division of the
The Constitution (Jammu & Kashmir) Scheduled Castes Order, 1956_______ __________\___ State.
The Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959 as amended by This is also to certify that he/she does not belong to the persons/sections (Creamy Layer) mentioned
the Scheduled Castes and in column 3 of the Schedule to the Government of India, Department of Personnel & Training OM
Scheduled Tribes order (Amendment Act), 1976*. No. 36012/22/93-Estt. (SCT,) dated 08.09.1993 and modified vide Govt. of India Deptt. of Personnel
The Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes order 1962. and Training OM No. 36033/3/2004-Estt(Res) dated 09.03.2004 & 14.10.2008
The Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order 1962@. Dated: District Magistrate or
The Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order 1964@ Seal: Deputy Commissioner etc.
The Constitution (Scheduled Tribes) (Uttar Pradesh) Order, 1967 @ Note-l (a) The term 'Ordinarily' used here will have the same meaning as in Section 20 of the
The Constitution (Goa, Daman & Diu) Scheduled Castes Order, 1968@ Representation of the People Act, 1950.
The Constitution (Goa, Daman & Diu) Scheduled Tribes Order 1968 @ (b) The authorities competent to issue Caste Certificate are indicated below:-
The Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970 @ (i) District Magistrate/Additional Magistrate/Collector/Dy. Commissioner/ Additional Deputy Commis-
The Constitution (Sikkim) Scheduled Castes Order 1978@ sioner/Deputy Collector/lst Class Stipendary Magistrate/ Sub-Divisional Magistrate/Taluka Magis-
The Constitution (Sikkim) Scheduled Tribes Order 1978@ * trate/ Executive Magistrate/Extra Assistant Commissioner (not below the rank of 1st Class Stipendiary
The Constitution (Jammu & Kashmir) Scheduled Tribes Order 1989@ Magistrate). (ii). Chief Presidency Magistrate /Additional Chief Presidency Magistrate/ Presidency
The Constitution (SC) orders (Amendment) Act, 1990@ Magistrate. (iii) Revenue Officer not below the rank of Tehsildar
The Constitution (ST) orders (Amendment) Ordinance 1991 @
The Constitution (ST) orders (Second Amendment) Act, 1991 @ (iv) Sub-Divisional Officer of the area where the candidate and/or his family resides.
The Constitution (ST) orders (Amendment) Ordinance 1996 Note :II Cosing date for receipt of application will be treated as the date of reckoning forOBC status
%2. Applicable in the case of Scheduled Castes, Scheduled Tribes persons who have migrated from of the candidate and also for assuming that the candidate does not fall in the creamy layer.
one State/Union Territory The candidate should furnish the relavant OBC certificate in the format prescribed for Central
Administration. Government jobs asper Annexure-VII issued by the competent authority on or before the Closing Date
This certificate is issued on the basis of the Scheduled Castes/ Scheduled tribes certificate issued to as stipulated in the Notice.
Shri/Shrimati ________Father/mother___________ of Shri/Srimati/Kumari*_____________ of ANNEXURE-VIII
village/town*__________ in District/Division* ______________of the State/Union Terri-
tory*,____________ who belong to the ________________ Caste/Tribe which is recognized as a FORM OF CERTIFICATE TO BE SUBMITTED BY THOSE CANDIDATES WHO INTEND TO AVAIL
Scheduled Caste/Scheduled Tribe in the State/Union Territory* issued by RELAXATION IN HEIGHT OR CHEST MEASUREMENT
the__________dated__________________%3 (Please see Note below Para 8 of the Notice for the Examination)
Shri/Shrimati/Kumari and /or his/her family ordinarily reside(s) in village/ Certified that Shri_______________S/o/Shri______________is permanent resident of
town*________ of_______ District/Division* _______of the State/Union Territory of _______ village______________Tehsil/Taluka__________District____________of__________State.
Place: Signature_________ 2.It is further certified that:
Date: Residents of entire area mentioned above are considered as ( Garhwali, Kumaonis, Gorkhas, Dogras,
Designation Marathas in height and chest measurement for recruitment in the para military forces of the union of
(With seal of office) India.
ANNEXURE-VII He/She belongs to the States of Sikkim/ Himachal Pradesh / Kashmir and Leh & Ladakh regions of J
FORMAT OF CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY OTHER BACKWARD CLASSES APPLYING & K/North Eastern States which is considered for relaxation in height and chest measurment for
FOR APPOINTMENT TO POSTS recruitment in the para military forces of Union of India.
UNDER THE GOVERNMENT OF INDIA He / she belong to Scheduled Tribe
This is to certify that __________________ son/ daughter of Signature
________ of village ________ District/Division_________ in the _____________State District Magistrate/Sub-Division Magistrate/Tehsildar
_______________ belongs to the ______________ Community which is recognized as a back-
ward class under: For some details see the Next issue of Nijukti Khabar
µÿë¯ÿ{œÿÉ´À ÿ 5-11 {üÿ¯ÿõßæÀÿê, 2011 NIJUKTI KHABAR Bhubaneswar 12

iõ_û\Kúd AFàÿ Fƒ {¨+ú {sLÿ{œÿæ{àÿæfê MUST READ-BUY TODAY-MOST USEFUL


BOOKS, N.P.s. GUIDES-2011
F{¯ÿ ¾ë¯ÿæþæœÿZÿ ¨æQ{Àÿ Lÿ¿æÀÿçßÀÿÀÿ A{œÿLÿ ¯ÿçLÿÅÿ ÀÿÜÿçdç> {†ÿ~ë {Óþæ{œÿ N.P.s RAILWAY RECRUITMENT CELL Group-D Guide
œÿçfÀÿ Àÿë`ÿç AœÿëÓæ{Àÿ {LÿæÓö `ÿßœÿ LÿÀÿ;ÿë F¯ÿó {Ó {ä†ÿ÷{Àÿ Që¯ÿú µÿàÿ LÿÀÿç {’ÿQæB¯ÿæ (Both in Oriya & English Language)
¨æBô {`ÿÎç†ÿ ÀÿÜÿ;ÿë> ¾’ÿç Aæ¨~ Óç¨çFþ Sø¨ú ÓÜÿç†ÿ B+Àÿ þçÝçFs {†ÿ{¯ÿ F {ä†ÿ÷ ï N.P.S JUNIOR CLERK GUIDE (District Level)
Aæ¨~Zÿ ¨æBô ¨ëÀÿæ üÿçs > `ÿæÜÿç’ÿæ LÿæÜÿ]Lÿç? Aæ™ëœÿçLÿ fê¯ÿœÿ{ÉðÁÿê AFàÿ Fƒ ï N.P.S WELFARE EXTENSION OFFICER GUIDE
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ {¨+ú Àÿ þÜÿˆÿ´Lÿë Aæþ fê¯ÿœÿ{Àÿ ¯ÿÞæB {’ÿBdç > F$#¨æBô Üÿ] {¨+Àÿ D¨{¾æS ï N.P.s LOCAL FUND AUDITOR GUIDE
WÀÿ †ÿ$æ, AæþÀÿ {’ÿðœÿ¢ÿçœÿ ¯ÿÖë µÿç†ÿ{Àÿ Óæþçàÿ {ÜÿæBSàÿæ~ç > {†ÿ~ë LÿÀÿç AFàÿ Fƒ ï N.P.s DIPLOMA ENTRANCE TEST GUIDE
5sç ÓüÿÁÿ AÚ {¨+ {sLÿ{œÿæ{àÿæfê ¨÷Éä ç †ç ÿ ¾ë¯ÿæþæœÿZÿ ¨æBô {ÀÿæfSæÀÿÀÿ A¨æÀÿ Ó»æ¯ÿœÿæ ÀÿQ#d>ç
ï N.P.s ODISHA JEE LATERAL GUIDE
N.P.s IGNOU B.Ed. Entrance Guide
* Lÿþë¿œÿç{LÿÓœÿ Ôÿçàÿ ¨÷Öë†ÿ LÿÀÿ;ÿë æ Lÿæ¾ö¿Lÿ÷þÀÿ A†ÿ¿™#Lÿ ¯ÿç{ÉÌ {LÿæÓö: {¨+ Fƒ AFàÿ {sLÿ{œÿæ{àÿæfê{Àÿ Ó§æ†ÿLÿ F¯ÿó Óæs}üÿç{Lÿs Distributor : MADHAB BOOK STORE
{LÿæÓö LÿÀÿç$#¯ÿæ ¾ë¯ÿæþæœÿZÿ ¨æBô F$#{Àÿ Që¯ÿ A¯ÿÓÀÿ Adç {Ψú ÜÿÀÿ{Lÿæsö ¯ÿsàÿÀÿ Bhartia Tower, Badambadi, Cuttack-9, Ph-2311043
¯ÿ¿Ö†ÿæ þš{Àÿ ¨ÀÿØÀÿ ÓÜÿç†ÿ ¯ÿç`ÿæÀÿ-¯ÿçþÉö LÿÀÿç¯ÿæÀÿ Óþß {¨÷ò{’ÿ¿æSçLÿê Óó×æœÿ{Àÿ {¨+ Fƒ AFàÿ {sLÿ{œÿæ{àÿæfê{Àÿ FLÿ þæÓÀÿë 12
¯ÿæÜÿæÀÿ LÿÀÿ;ÿë æ SHREE MADHAB BOOK STORE
þæÓ ¨¾ö¿;ÿ Óæsçüÿ}{Lÿs {LÿæÓö AæÀÿ» LÿÀÿæ¾æBdç> Óæsçüÿç{Lÿs {LÿæÓö{Àÿ A¨{ÀÿsÀÿ Rajabagicha Labour Colony
* Ó¯ÿë Óþß{Àÿ {¯ÿ÷œÿLÿë $ƒæ ×ç†ÿç{Àÿ ÀÿQ;ÿë æ <F$#{Àÿ Që¯ÿÉçW÷ F¯ÿó àÿ¿æ¯ÿú ÓÜÿç†ÿ Óº¤ÿêß {Lÿ{†ÿLÿ {LÿæÓö Ó¯ÿë Óæþçàÿ> F+÷ç `ÿæÜÿç’ÿæLÿë {œÿB FLÿ Qr.No. P/5, Badambadi-2431148, 2431158
Aæ¨~ œÿçfÀÿ {’ÿðœÿçLÿ Lÿˆÿö¯ÿ¿ ÓæÀÿç¨æÀÿç{¯ÿ æ Óæ™æÀÿ~ Ó´æµÿæ¯ÿçLÿ {LÿæÓö LÿÀÿæ¾æDdç>
×ç†ÿç{Àÿ ÀÿÜÿç Ó¯ÿë ¨÷LÿæÀÿ ÓþÓ¿æÀÿ Óþæ™æœÿ {ÜÿæB¨æÀÿç¯ÿ æ {¾æS¿†ÿæ F¯ÿó `ÿßœÿ: ¯ÿê{sLÿ AFàÿ Fƒ {¨+ú {sLÿ{œÿæ{àÿæfê{Àÿ ¨÷{¯ÿÉ
* Óþß $æD $æD Ó†ÿLÿö ÀÿÜÿ;ÿë æ ¾’ÿç Aæ¨~Zÿë àÿæSëdç {¾ Aæ¨~Zÿ
Lÿ$æLÿë Aœÿ¿ ¨÷Lÿæ{Àÿ œÿçAæ¾æDdç {†ÿ{¯ÿ AæSÀÿë F ×ç†ÿçLÿë Óë™æÀÿç {œÿ¯ÿæÀÿ
¨æBô B+ÀÿþçÝçFs{Àÿ S~ç†ÿ, {µÿò†ÿçLÿ F¯ÿó ÀÿæÓæßœÿ ¯ÿçjæœÿ ÀÿÜÿç¯ÿæ Aœÿç¯ÿæ¾ö¿>
AFàÿ Fƒ {¨+ {sLÿ{œÿæ{àÿæfê{Àÿ Fþ{sLÿ F¯ÿó ¨çF`ÿÝç þ™¿ LÿÀÿæ¾æB¨æ{Àÿ> Àÿ
{`ÿÎæ `ÿæàÿëÀÿQ;ÿë æ A$öæ†ÿ F$#¨æBô ¨÷ßæÓ fæÀÿç ÀÿQ;ÿë æ
* ÓþÖZÿ ÓÜÿ þçÁÿæþçÉæ LÿÀÿ;ÿë æ ÜÿëF†ÿ A™#LÿæóÉ ÓÜÿLÿþöêZÿÀÿ
{ÀÿæfSæÀÿÀÿ {ä†ÿ÷: AFàÿ Fƒ {¨+ {sLÿ{œÿæ{àÿæfê{Àÿ ¯ÿç{sLÿ F¯ÿó
Óæs}üÿç{Lÿs {LÿæÓö LÿÀÿç$#¯ÿæ dæ†ÿ÷þæœÿZÿ ¨æBô {¨+ F¯ÿó ¯ÿæÜÿœÿ D¨#æ’ÿLÿ Lÿ¸æœÿê, AæoÁÿçLÿ ¨÷†ÿçœÿç™# ÜÿëA;ÿë
A{sæ{þæ¯ÿæBàÿ D{’ÿ¿æS F¯ÿó W{ÀÿæB D¨ÿLÿÀÿ~ D¨#æ’ÿLÿ D{’ÿ¿æS SëÝçLÿ{Àÿ
ÓLÿæÀÿæŠLÿ þ{œÿæ¯ÿõˆÿçÀÿ ¨÷µÿæ¯ÿ Aæ¨~Zÿ D¨{Àÿ ¨Ýç¨æ{Àÿ æ {Ó$#Àÿë
Aæ¨~ ¯ÿÜÿë†ÿ Lÿçdç Éçäæ LÿÀÿç{¯ÿ ¾æÜÿæ {’ÿðœÿ¢ÿçœÿ fê¯ÿœÿ{Àÿ ¨÷†ÿçþëÜÿíˆÿö{Àÿ
{ÀÿæfSæÀÿ D¨àÿ² > F†ÿ’ÿ¯ÿ¿†ÿê†ÿ AFàÿ Fƒ {¨+{Àÿ Ó§æ†ÿLÿþæœÿZÿë ¯ÿçþæœÿ D{’ÿ¿æS,
LÿœÿÎ÷LÿÓœÿ D{’ÿ¿æS ÓÜÿç†ÿ ¯ÿœÿ؆ÿç ÝçsÀÿ{f+ F¯ÿó Lÿ{Ó½sçLÿ{Àÿ `ÿæLÿçÀÿêÀÿ Që¯ÿú
W{Àÿ ¯ÿÓç {ÀÿæfSæÀÿ LÿÀÿ;ÿë >
A¯ÿÓÀÿ Adç> œÿçfÀÿ ¯ÿç¯ÿÀÿ~ê ÓÜÿ 160 sZÿæ fþæ LÿÀÿç œÿç¾ëNÿç Q¯ÿÀÿ AæoÁÿçLÿ ¨÷†ÿçœÿç™#
Aæ¨~Zÿë ÓæÜÿ澿 LÿÀÿç¯ÿ D`ÿç†ÿú |ÿèÿ{Àÿ ¯ÿó`ÿç ÀÿÜÿç¯ÿæ ¨æBô æ
{LÿæÓö F¯ÿó Óó×æœÿ `ÿßœÿ: {’ÿÉÀÿ ¯ÿç µ ÿç Ÿ ¯ÿç É ´ ¯ÿç ’ ÿ¿æÁÿß F¯ÿó µÿæ{¯ÿ Lÿæ¾ö¿ LÿÀÿç S÷æÜÿLÿ F¯ÿó ¯ÿçj樜ÿ ÓóS÷Üÿ D¨{Àÿ 30% LÿþçÉœÿ ¨æAæ;ÿë >
* ÓþÖZÿÀÿ Ó´µÿæ¯ÿ F¯ÿó `ÿÀÿç†ÿ÷Lÿë AæQ# AæS{Àÿ ÀÿQ# {ÓB
Óó×æœÿSëÝçLÿ{Àÿ ¨÷{¯ÿÉ ¨÷Lÿ÷çßæÀÿ {sLÿœÿçLÿ {ÜÿDdç AàÿSæ AàÿSæ> FÜÿç {LÿæÓö Aœÿí¿œÿ 8þ ¨æÓú LÿÀÿç$#¯ÿæ ¨÷æ$öê F$#¨æBô Aæ{¯ÿ’ÿœÿ LÿÀÿç¨æÀÿç{¯ÿ > AæS÷Üÿê
AœÿëÓæ{Àÿ œÿçfÀÿ ¯ÿ¿¯ÿÜÿæÀÿLÿë ¯ÿœÿæB ÀÿQ;ÿë æ D`ÿç†ÿú ¯ÿ¿¯ÿÜÿæÀÿ œÿçÊÿç†ÿ
µÿæ¯ÿ{Àÿ ÓþÖZÿ ¨æBô µÿàÿ æ
ßë¨{ç Àÿ {Lÿ¯ÿÁÿ ÜÿÀÿ{Lÿæsö ¯ÿsàÿÀÿ {¨ò{’ÿ¿æSçLÿê Óó×æœÿ Lÿæœÿ¨ëÀÿÀÿë LÿÀÿæ¾æB¨æÀÿç¯ÿ ¨÷æ$öê :(1) 2{Sæsç ¨æÓú{¨æsö ÓæBf üÿ{sæ (2) œÿæþ, ¨ç†ÿæZÿ
> DˆÿÀÿ ¨÷{’ÿÉ{Àÿ AFàÿ Fƒ {¨+ {sLÿ{œÿæ{àÿæfê{Àÿ Ó§æ†ÿLÿ LÿÀÿç¯ÿæ ¨æBô œÿæþ, fœÿ½†ÿæÀÿçQ, ¨í‚ÿövÿçLÿ~æ(¨çœÿú{Lÿæxÿú ÓÜÿ), {¾æSæ{¾æS {üÿæœÿú
œÿçfÀÿ Dˆÿþ Lÿ¿æÀÿçßÀÿ Svÿœÿ Óç™æÓÁÿQ Aæ¨~Zÿ ¯ÿ¿¯ÿÜÿæÀÿ dæ†ÿ÷þæœÿZÿë DˆÿÀÿ ¨÷{’ÿÉ {sLÿœÿçLÿæàÿ ßëœÿçµÿÀÿÓçsê ’ÿ´æÀÿæ Aæ{ßæfç†ÿ ¨Àÿêäæ{Àÿ
D¨{Àÿ œÿçµÿöÀÿÉêÁÿ æ {†ÿ~ë F$#¨÷†ÿç ¯ÿç{ÉÌ ’ÿõÎç {’ÿ¯ÿæLÿë ¨Ýç¯ÿ, œÿºÀÿ {àÿQ# FLÿ ’ÿÀÿQæÖ (3) s.160/- M.O/D.D. Manager, Nijukti
µÿàÿ Àÿ¿æZÿ ÀÿQ#¯ÿæLÿë ¨Ýç¯ÿ > F†ÿ’ÿ¯ÿ¿†ÿê†ÿ Aæ{ßæfç†ÿ ¨Àÿêäæ{Àÿ µÿàÿ Àÿ¿æZÿ
Khabar, Bhubaneswar-751010 Zÿ œÿæþ{Àÿ LÿÀÿç œÿç þ § vÿç L ÿ~æ{Àÿ
AàÿSæ AàÿSæ œÿçßþ Lÿæœÿëœÿú Ó¯ÿë ÀÿÜÿçdç, Lÿç;ÿë ¾æÜÿæ {ÜÿDdç Óæ™æÀÿ~ ÀÿQ#¯ÿæLÿë ¨Ýç¯ÿ> F†ÿ’ÿ¯ÿ¿†ÿê†ÿ þëºæB œÿæS¨ëÀÿ, fÁÿSæôH LÿàÿçLÿ†ÿæ F¯ÿó SëfÀë ÿæs{Àÿ
†ÿæÜÿæ {ÜÿDdç {ÓæÓçßæàÿ Ôÿçàÿ æ FB ¯ÿçÌß {œÿB Ó§æ†ÿLÿ F¯ÿó Ó§æ†ÿ{LÿæˆÿÀÿ {LÿæÓö Óó`ÿæÁÿç†ÿ LÿÀÿæ¾æDdç> ¨vÿæB¨æÀÿç{¯ÿ >
Lÿæ¾ö¿×Áÿ{Àÿ AàÿSæ-AàÿSæ µÿæ¯ÿç¯ÿæ F¯ÿó Lÿæ¾ö¿ LÿÀÿç¯ÿæ ¨Àÿç¯ÿ{ˆÿö þëQ¿ Óó×æœÿ F`ÿ¯ÿêsê AæB Lÿæœÿ¨ëÀÿ Fþ ßë AæBÓêsê þëºæB Manager, NIJUKTI KHABAR
FœÿAæBsê-œÿæS¨ëÀÿ> œÿ$ö þÜÿæÀÿæÎ÷ BœÿÎç`ÿë¿s Aüÿú {LÿþçLÿæàÿ TS 3/193, Mancheswar Ind. Estate
¾’ÿç sçþú µÿæ¯ÿœÿæ{Àÿ Lÿæþ LÿÀÿ;ÿç, {†ÿ{¯ÿ ÓþÖZÿ ÓÜÿç†ÿ Aæ{SB {sLÿ{œÿæ{àÿæfê fàÿSæHô LÿàÿçLÿ†ÿæ ¯ÿçÉ´¯ÿç’ÿ¿æÁÿß LÿàÿçLÿ†ÿæ DÓþæœÿçßæ ¯ÿçÉ´
`ÿæàÿç{¯ÿ> Bhubaneswar- 751010
¯ÿç’ÿ¿æÁÿß -Aæ¤ÿ÷¨÷{’ÿÉ

AæLÿ} H {àÿæfç L ÿæàÿ Ó{µÿö


{¨{s÷æàÿçßþ BqçœÿçßÀÿçó{Àÿ Lÿ¿æÀÿçßÀÿ
¨õ$#¯ÿêÀÿ ÉNÿç {ä†ÿ÷Lÿë
Aüÿú Bƒç A æ
¨’ÿ : {üÿæÀÿþ¿æœÿ(H´æLÿöÓ), ’ÿÀÿþæ-
5200Àÿë 20,200 {S÷xÿ {¨:1900
¨’ÿÓóQ¿æ:02 (Óæ™æÀÿ~,-1 FÓúÓç-
{¨{s÷æàÿçßþ 70 ¨÷†ÿçɆÿ ÉNÿç Lÿæ¾ö¿ üÿçàÿÜÿ AæLÿuµÿçsç D¨{Àÿ
1) ¯ÿßÓ- 25¯ÿÌö ({Lÿ¢ÿ÷ ÓÀÿLÿæÀÿê
{¾æSæDdç F¯ÿó AæSæþê ¨¾ö¿{¯ÿÓç†ÿ æ Lÿç;ÿë FÜÿæ A†ÿç ¯ÿçÖõ†ÿ œÿçßþæœÿëÓæ{Àÿ ¯ÿßÓ Óêþæ{Àÿ {LÿæÜÿÁÿ)
100¯ÿÌö ¨¾ö ¿ ;ÿ FÜÿç × ç † ÿç †ÿ$æ DûæÜÿfœÿLÿ F¯ÿó †ÿçœÿç ¨÷LÿæÀÿ {¾æS¿†ÿæ:þæs÷çLÿ F¯ÿó É÷þçLÿþæœÿZÿÀÿ
D¨àÿ² {Üÿ¯ÿ æ ¨ëÀÿë~æ {dæs Lÿæ¾ö¿™æÀÿæ D¨{Àÿ Aæ™æÀÿç†ÿ †ÿ$æ {dæs{þæs œÿçþöæ~Àÿ †ÿ’ÿæÀÿQ LÿÀÿç¯ÿæ
{¨{s÷æàÿ ¨¸vÿæÀÿë AæÀÿ» LÿÀÿç ¾$æ A¨Î÷çþ, þçxÿÎ÷çþ F¯ÿó æ ¨÷æÀÿ»çLÿ œÿç¾ëNÿç Óþß{Àÿ `ÿƒçSÝ{Àÿ
¨{Àÿ µÿæÀÿ†ÿÀÿ {¾{Lÿò~Óç ×æœÿ{Àÿ `ÿæLÿçÀÿê
{Îs Aüÿ Aæsö {s{Lÿ§æ{àÿæfç, xÿæDœÿúÌu&÷çþ, A¨Îç÷þ Lÿæ¾ö¿SëÝçLÿ LÿÀÿç{¯ÿ æ ’ÿÀÿQæÖ BóÀÿæfê F¯ÿó
¾ëNÿ Óµÿ}Ó{ÎÓœÿ {¨{s÷æàÿ, {Üÿàÿæ {ÓÓþç L ÿ Ó{µÿö , Üÿç ¢ ÿê{Àÿ 14 {üÿ¯ÿõßæÀÿê 2011 Óë•æ
xÿç{fàÿ, ÓçFœÿfç, Fàÿ¨çfçÀÿ FOÿ{¨âæ{ÀÿÓœÿ BófçœÿçßÀÿóç F¯ÿó ÓþÖ þæLÿöÓçsú F¯ÿó Óæs}üÿç{LÿsÀÿ
Aæ¯ÿÉ¿Lÿ†ÿæ ¯ÿçµÿçŸ {ä†ÿ÷{Àÿ ¨÷xÿLÿÓœÿ BófçœÿçßÀÿçó æ þçxÿçÎ÷çþ Aæ{s{Îxÿ Lÿ¨ç ÓÜÿ
Superintending Archae-
¾$æ A{sæ{þæ¯ÿæBàÿ, ÉçÅÿ F¯ÿó Lÿæ¾ö ¿ ™æÀÿæ {Üÿàÿæ ologist, Archaeological
W{ÀÿæB {ä†ÿ÷{Àÿ ÀÿÜÿç`ÿç æ {†ÿ~ë {ØÓçAæàÿ{fÓœÿ {¾¨ÀÿçLÿç AFàÿ, Survey of India,
Chandigarh Circle Bays
þæœÿ¯ÿ ÓºÁÿÀÿ ¯ÿçœÿç{¾æS ¨æBô {s÷ œ ÿç ó Àÿç Ô ÿ þ¿æ{œÿf{þ+, No. 51-52, Sector 31-A,
FÜÿç {ä†ÿ÷ ¨¾ö¿æ© s÷æœÿÛ{¨æ{sÓœÿ þ{xÿàÿ F¯ÿó Chandigarh

Óë¯ÿç™æÓë{¾æS ¨Àÿç¨í‚ÿö æ AFàÿ ÀÿçüÿæBœÿçó xÿæDœÿÎ÷çþ Aæ™æÀÿç†ÿ Walk in interview for the
{¨÷æ{fLÿu, {¨{s÷æàÿçßþ ¨÷xÿLÿu Bƒç A æœÿ Ôÿë à ÿ Aüÿ þæBœÿÛ , ¯ÿ÷çsçÉ {¨{s÷æàÿçßþ {þæ¯ÿçàÿ,
F¯ÿó S¿æÓ DŒæ’ÿœÿ H A{s æ ¯ÿç{ÉÌ µÿæ¯ÿ{Àÿ {ÓàÿÓ following posts under
Óµÿ}Óçó F¯ÿó þæ{Lÿösçó{Àÿ ÀÿÜÿçdç ™æœÿ¯ÿæ’ÿ, BœÿÎç ` ÿë ¿ s Aüÿ Aæ’ÿç AæSæþê ’ÿçœÿ{Àÿ Df´Áÿ
¯ÿçœÿç{¾æS Óë{¾æS¿ ¯ÿõˆÿç™æÀÿê/ F¯ÿó þæ{Lÿösçó F¯ÿó Aœÿ¿ ÓÜÿæßLÿ RNTCP, Koraput will be
æ FÜÿç ÉçÅÿ FLÿ S†ÿçÉêÁÿ {¨{s÷æàÿçßþ {s{Lÿ§æ{àÿæfç, µÿ¯ÿç Ì ¿†ÿ ¨÷ ’ ÿæœÿ LÿÀÿç ¯ ÿæLÿë held on 14.2.2011 at
¨÷{üÿÓœÿæàÿþæœÿZÿ ¨æBô FLÿ D{’ÿ¿æS æ ¯ÿˆÿöþæœÿ Óþß{Àÿ Sæ¤ÿêœÿSÀÿ, SëfëÀÿæs ¾æDd;ÿç> FÜÿç BófçœÿçßÀÿþæ{œÿ Lÿæ¾ö¿ ¾$æ Ó¨ÈæB {`ÿœÿ, þæ{Lÿösçó
11A.M. in the office of
¯ÿÝ `ÿ¿æ{àÿq æ Aæ;ÿföæ†ÿçLÿ †ÿ$æ œÿçLÿs µÿ¯ÿçÌ¿†ÿ{Àÿ fç.FÓú.¨ç.Óç ’ÿ´æÀÿæ ¨÷{þæ{sxÿ Ó»æ¯ÿ¿ {†ÿð Á ÿ F¯ÿó S¿æÓ F¯ÿó Àÿç{sàÿçó æ
CDMO, Koraput.
{ä†ÿ÷{Àÿ {¨{s÷æàÿçþ {¨{s÷æàÿçßþ BófçœÿçßÀÿçó FLÿ B+ç{S÷{sxÿ AFàÿ F¯ÿó ÀÿçfÀÿµÿßÀÿ þíàÿ¿æZÿœÿ, xÿ÷çàÿçèÿ Së f ë À ÿæsÀÿ Sæ¤ÿêœÿSÀÿ×ç † ÿ Name of the post-Medical
BófçœÿçßÀÿçó F¯ÿó †ÿ†ÿú Óº¤ÿêß {ä†ÿ÷{Àÿ Ó{¯ÿöæ‡õÎ Óë{¾æS S¿æÓ Lÿó¨æœÿê, þÜÿæÀÿæÎ÷ Lÿæ¾ö¿Àÿ †ÿˆÿ´æ¯ÿ™æœÿ, ÀÿçLÿµÿÀÿç BœÿÎç`ÿë¿s Aüÿ {¨{s÷æàÿçßþ Officer District TB Centre (MO-
DTC), No.of Vacancy-1 (One),
ÓÜÿæßLÿ BófçœÿçßÀÿóç {ä†ÿ÷{Àÿ ÀÿÜÿçdç æ {¨{s÷æàÿç÷þ BœÿÎç`ÿë¿s Aüÿ {s{Lÿ§æ{àÿæfç ÔÿçþúLÿë ¯ÿædç¯ÿæ F¯ÿó Lÿæ¾ö¿LÿæÀÿê {s{Lÿ§ æ {àÿæfç FLÿ AS÷ ~ ç Consolidated Remuneration
¾{$Î Aæ¯ÿÉ¿Lÿ†ÿæ ÀÿÜÿçdç æ BófçœÿçßÀÿþæ{œÿ FÜÿç {ä†ÿ÷{Àÿ BœÿÎç`ÿë¿s Aüÿ {s{Lÿ§æ{àÿæfç LÿÀÿç¯ÿæ, D{ˆÿæÁÿœÿ Lÿæ¾ö¿ F¯ÿó Éç ä æœÿë Ï æœÿ {¾Dô v ÿæ{Àÿ p.m.: Rs. 28,000/-, Candidates
¨ç.xÿ¯ÿâ&ë¿Óç Àÿç{¨æsö-2005Àÿ {¨{s÷æàÿçßþ BófçœÿçßÀÿóç xÿçS÷ê eligible for the Post of MO-DTC:
ÀÿçÓaÿö H {xÿµÿàÿ¨{þ+ ¨ë{œÿ, ßëœÿçµÿÀÿÓçsç Aüÿ ¯ÿ¿¯ÿÜÿæÀÿçLÿ Óë¯ÿç™æÀÿ xÿçfæBœÿ 1.MBBS or equivalent degree from
AæLÿÁÿœÿÀÿë f~æ¾æBdç {¾, ÉçäæÀÿ Óë{¾æS ÀÿÜÿçdç æ FÜÿç
¯ÿˆÿöþæœÿ {¨{s÷æàÿçßþ Lÿ¿æÀÿçßÀÿ LÿÀÿç¨æÀÿç{¯ÿ æ {¨{s÷æàÿçßþ F¯ÿó Fœÿf} LÿÀÿç¯ÿæ Aæ’ÿç LÿÀÿç¨æÀÿç{¯ÿ æ Fþæ{œÿ Institution recognized by Medical
{Sâæ¯ÿæàÿ AæÓæBœÿ{þ+ ’ÿ´æÀÿæ Îxÿçf, fæ†ÿêß F¯ÿó Aæ;ÿföæ†ÿêß Lÿ¸ë¿sÀÿ þæšþ{Àÿ FÓ¯ÿë Lÿ澿 AœÿëÏæœÿ (F.AæB.AæBAæB)Àÿ Council of India. 2. Must have
{s{Lÿ§æ{àÿæfç F¯ÿó þæLÿö AœÿëÓæ{Àÿ †ÿæÀÿ ¨÷$þ ¯ÿ¿æ`ÿ completed compulsory rotatory
þ¿æ{œÿf{þ+{Àÿ 10 ÜÿfæÀÿÀÿë {Óþæ{œÿ ¯ÿç µ ÿç Ÿ {¯ÿð Ì ßç L ÿ þæœÿÀÿ {†ÿðÁÿ H S¿æÓ LÿÀÿç{¯ÿ F¯ÿó FÜÿæ D{àÿâQœÿêß internship. * Preferential Qualifi-
Àÿæf{œÿð†ÿçLÿ †ÿ$æ A$ö{œÿð†ÿçLÿ Lÿó¨æœÿêSëÝçLÿ ¾$æ {ÓB ¯ÿ÷çsçÉ ¯ÿçÌß{Àÿ A{œÿLÿ Óë¨Àÿ Lÿ¸ë¿sÀÿ {¨{s÷æàÿçßþ BófçœÿçßÀÿçó xÿçS÷ê cation : Diploma/M.D. Public
A™#Lÿ ¯ÿõˆÿç™æÀÿêZÿ Aæ¯ÿÉ¿Lÿ†ÿæ
ÓþÓ¿æÀÿ Óþæ™æœÿ LÿÀÿç¨æÀÿç{¯ÿ S¿æÓ ÀÿçàÿæFœÿÛ {¨{s÷æàÿçßþ, þæàÿçLÿ {Üÿ{àÿ ¯ÿˆÿöþæœÿÀÿ {†ÿðÁÿ ¨ævÿ¿Lÿ÷ þ ¾$æ {Lÿþç L ÿæàÿ, Health/Tuberculosis and Chest
¯ÿçµÿçŸ {ÓLÿuÀÿ †ÿ$æ diseases., One year experience
FOÿ{¨âæ{ÀÿÓœÿ F¯ÿó ¨÷xÿLÿÓœÿ, æ {¨{s÷æàÿçßþ BófçœÿçßÀÿóç xÿçS÷ê LÿæBÀÿœÿ Bƒç A æ ¯ÿç ¨ ç Ó ç F àÿú Lÿó¨æœÿêÀÿ þæàÿçLÿþæ{œÿ æ FÜÿæ {þLÿæœÿçLÿæàÿ, BœÿÎø{þ{+Óœÿ in RNTCP work. For more infor-

Àÿç¨æÀÿçó, ÀÿçÓaÿö F¯ÿó ¨ævÿ¿Lÿ÷þ $#¯ÿæ ¨÷þëQ AæBHÓç F àÿú , Üÿæàÿç ¯ ÿÀÿ¾œÿ, Aœÿë þ æœÿ LÿÀÿæ¾æF {¾, F¯ÿó Lÿ{+÷æàÿ BófçœÿçßÀÿçó Aæ’ÿç mation log on to www.koraput.nic.

{xÿµÿàÿ¨{þ+, ¨æB¨àÿæBœÿ ÉçäæœÿëÏæœÿSëÝçLÿ {Üÿàÿæ fç F Óú ¨ ç Ó ç , Së f ë À ÿæs S¿æÓ, {¨{s÷æàÿçßþ BófçœÿçßÀÿçóþæœÿZÿ ¨÷’ÿæœÿ LÿÀÿëdç> Chief District Medical Officer,
Koraput

CMYK CMYK
µÿë¯ÿ{œÿÉ´À ÿ 5-11 {üÿ¯ÿõßæÀÿê, 2011 NIJUKTI KHABAR Bhubaneswar 13
STEPS IN SETTING UP A SMALL SCALE INDUSTRY INDIA GOVERNMENT MINT
In an industry, as in any work, one has to go through various steps before he reaches the goal. Alipore, Kolkata -700053 Tel.: (033) 2401-4132-35, Fax : (033) 2401-0553, e-mail:
These are enunciated below : calmint@vsnl.net
STEP-I. DECIDING TO BE AN ENTREPRENEUR India Government Mint, Alipore, Kolkata - 700053, one of the nine units under the Security Printing
A strong entrepreneurial attitude is the most vital fact behind every successful project. There- & Minting Corporation of India Limited (SPMCIL) and a Miniratna Category -I Central Public Sector
fore, the imperative need is to know oneís qualities, strength and weaknesses as an entrepre-
Enterprise (wholly owned by Government of India), invites applications for filling up the Post -
neur Oneís strength could be his qualifications, training, experience, personality traits, knowl-
Name of the Post :Junior Data Entry Operator cum Office Assistant,Level-W-3,Scale of Pay :Pay
edge etc. Every person, irrespective of his financial status possesses sufficient strength to
become an entrepreneur. One may even start with a low investment enterprise and gradually Band-1, Rs.5200-20200 with grade pay of Rs.2000*, Total No.of Post:15 (SC-02, ST-01, OBC-
build it up. After one has resolved himself in regard to the above consideration, the next step 03. Gen-09), Age not exceeding(As on 31/12/2010): 30 Yrs. (Age relaxation as per
would be to gear himself for the endeavour. Govt. Rules). * ìPay- scale mentioned above is in CDA and the Company shall change over to
STEP-II. TRAINING : There are organisations which provide training to potential entrepreneurs IDA pattern of pay-scales. Method of application : Online Application form will be available on
which is motivating as well as encouraging. Training may be technical or managerial. The website mentioned below from 24.01.2011. Application Form is essential to be filled online.
entrepreneurship development training is conducted by over 700 organisations all over the Printout of the Filled in Application Form with required enclosures must reach designated post
country such as by SISIs (Small Industries Service Institute), District Industries Centres (DICs), box by 15.02.2011. o For APPLYING ONLINE, eligibility and other details please visit our Website:
Banks, State Financial Corporations, Institutes or Centres of Entrepreneurship Development, www.specialtest.in / igmk -
Technical Consultancy Organisations, Small Industries of Entrepreneurs Association, Chamber
fœÿ IÌ™# {þÝçLÿæàÿ {ÎæÓö

of Commerce & Industries and others. Such training is usually given freely and in certain cases
one may even get a stipend particularly when EDPs (Entrepreneurship Developmenf Programmes) INDIAN COAST GUARDSTAFF SELECTION ......(Continuation page-5)
are conducted by the SISIs.
11. Declaration:-
STEP-III. PROJECT IDENTIFICATION AND SELECTION (a) I, hereby solemnly declare that all the statements made in the above application are true and correct to the
Scrutmization of the selective project of oneís choice out of the many existing items, is the best of my knowledge and belief. I fully understand that in the event of. any information being found false or
discretary prerequisite for starting of any industry. First, short listing of ideas generated, can be incorrect, appropriate action can be taken against me.
done by considering availability of Technical know-how, investment, health of industry, raw (b) I undertake to produce all my original certificates and statement of marks and three photocopies of each,
material availability, market demand and supply position etc. However, the final selection should duly attested by a Gazetted Officer, at the time of appearing in the Selection Test.
be done based on an actual market survey. Oneís personal assessment with regard to his Place:
experience, qualification, aptitude, personality characteristics, family background, financial po- Date Signature of the Candidate
(Left hand thumb impression of the Candidate)
sition and the like, serves as a vital fact for project identification. Further, the project should be
Note: (i) Give specific details, vague replies will render the application liable for rejection, (ii) All activities
profitable enough to meet his financial requirements at present as well as in the years to come. connected with Recruitment including Medical Examination will be conducted
STEP-IV. LOCATION OF THE ENTERPRISE : Location is of paramount importance for ensuring Free of Cost. (iii) Application with scanned photo and black & white photo will be rejected summarily. Caution:
success of any business including an industrial enterprise. An ideal location will be one where Selection in Coast Guard is fair and on Merit only. Candidate should not fall prey to unscrupulous persons
all raw materials/inputs/feed stocks are available locally, market is in the vicinity, skilled labour is posing as Recruitrrient Agent. For complaint against such persons, Candidate must approach the Director
abundant and infrastructural facilities, particularly power, ensured. The site selected should be (Recruitment) Coast Guard HQ, Selection Board, Noida on Phone - 0120-2411752.
suitable for construction of industrial structure to house the plant and machinery etc. Also, the
area should have an industrial culture and market to send oneís project. Further, an entrepreneur
can arrive at a worthwhile decision after taking into account the following aspects:1. Nearness
OFFICE OF THE CHIEF DISTRICT MEDICAL
to market and raw materials, 2. Availability of adequate transport system for the procurement of
raw materials, despatching finished goods to markets 3. Availability of an industrial area/estate
OFFICER, KANDHAMAL
**************************************************************
or an industrial zone with essential services viz. power, water supply and facilities for effluent
No/FW/2011 Phulbani Dated//2011
disposal, 4. Availability of required skills at reasonable wage rates, 5. Climatic conditions/envi-
ronmental factors effecting the industry, 6. Incentives/concessions applicable for industrially Advertisement for walk-in-interview
backward areas. The candidates having Diploma in Pharmacy passed from Govt. or registered institutions of Orissa &
registered with Orissa Pharmacy Council are require to attend a Walk- in-Interview held on 9/2/2011 at
STEP-V. ARRANGING TECHNICAL KNOW-HOW : Appropriate technical know-how is the key to
10.00A.M in the Office of the Chief District Medical Officer, Kandhamal, Phulbani. While attending interview
entrepreneurial success. Quality products are ensured withíright technology. However, care they should bring their Original Certificates with one set of Xerox copies duly attested at the time of interview.
should be taken the technology chosen is commercially acceptable and is similar to or better than
Category of posts No. of posts Remuneration Essential Qualification
that acquired by oneís present and potential competitions. One significant consideration to be
M.P.H.W(Male) Passed in Diploma in Pharmacy from
kept in view is that for any product there may be more than one way of manufacturing. A close on Contractual Basis S.T- 22, S.C- 11 Rs. 5200/-per Govt. or Govt. registered institutions
study of the advantages and disadvantages of each of the processes should be made prior to S.E.B.C-11, General- 20 month consolidated of Orissa & registered with Orissa
choosing the best option. Total- 64 Pharmacy Council.Selection shall be
STEP-VI. CONSTITUTION OF THE FIRM : Constitution of a firm can be done in variety of forms; made on the marks scored & per-
proprietorship, partnership, private limited company, public limited company or a co-operative centage obtained in two examinations
society. A co-operative society as a form of enterprise is a very convenient form to arrange of Diploma in Pharmacy. Preference
loans, but extremely difficult to run. A co-operative society is recommended only if the members shall not be given for earlier passed
are confident of ensuring smooth operations under all circumstances and for all times. Also, out over letter pass outs.
there is a limit on the distribution of dividends in case of a co- operative society. However, certain Terms and conditions of the post
advantages are offered like getting exclusive facilities under various government schemes. 1. Nativity followed by permanent resident of Kandhamal district will be given preference & in case of the
Whether the firm is sole proprietorship or partnership, oneís liability is unlimited. The firmís vacancies are not filled up, applicant belongs to neighboring district will be considered.
creditors can sue one and recover their debts from oneís personal assets also. When size of 2. Candidates must not be below the age of 18 years or above 32years. Upper age limit shall be relaxed by
operations are huge, a private limited company may be the answer. This way when the firm 5 years to S.C/ S.T candidates, 3 years to SEBC & 10 years to candidates of P.H category.
faces bankruptcy, oneís liability is limited to the extent of .his shareholding the personal assets 3. In no case there shall be any change grade from M.P.H.W (Male) to Pharmacist in view of their Diploma in
Pharmacy.
are not at stake. A public limited company shall come in handy when one expands and graduates 4. Selected candidates should be submit an undertakings that they will not claim any regular appointment in
into a medium or large scale industry. future. All such engagement shall be contractual & only male candidates are eligible for the post.
STEP-VII. REGISTRATION : After the formation of an enterprise, the entrepreneur while estab- 5. The undersigned reserves the right to cancel any or all the proposals without assigning any reason thereof.
lishing a unit has to get his firm registered with Registrar of Firms, Income Tax Department Documents to be submitted along with the application:
andíDT/DIC.If the firm is a partnership firm the partners may get their partnership registered with 1. Attested copy of H.S.C Examination passed or itís equivalent examination with marksheet.
the Registrar of Firms. For corporate entities (Private or Public Limited Companies) registration 2. Attested copy of the Diploma in Pharmacy certificate of Pharmacist along with registered with Orissa
with Registrar of Company is essential. Registration with Directorate of Industries DOI or DIS- Pharmacy Council.
3. Attested copy of recent resident/ caste certificate in case of S.C/S.T/ S.E.B.C obtained from the
TRICT INDUSTRIES CENTRE (DIC) is not compulsory but, helpful in obtaining various facilities. Concerned Revenue Authority.
Such registration is done in two stages: (a) Provisional Registration, (b) Permanent Registration. 4. Attested copy of valid employment registration card from local employment exchange.
STEP-VIII ARRANGING FINANCE : Finance for the industrial project should be obtained before APPLICATION FORM
applying for registration. Finance for business has two components: (a) Fixed Capital, (b) Name of the Post applied forÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ Affix one
Working Capital. Fixed capital comprises the amount required for land, building, plant and machin- 1. Name of the candidate (Block Letter:)- recent Colour
ery, office equipment, furniture, fixtures, fittings, installations and other fixed assets etc. Work- 2. Name of the Father: passport size
ing capital is required for day to day operations of the unit for payment of wages, manufacturing/ 3. Date of Birth: photograph
administrative expenses, purchasing, processing and storing raw materials, goods in process, (As per Christian Era)
finished goods, consumable stores/spares, etc. provide credit to trade on sales, to meet ex- 4. Present postal Address:
penses on workers wages, transport and the like. Fixed capital can be had in the form of term 5. Permanent Address:
6. Education Qualification:-
loan, hire purchase, or differed payment facility. Working capital can be arranged from a com-
Name of the institutions Name of the Govt./Private Total Marks Percentage
mercial bank in the form of cash credit, overdraft and bills purchase/discount facility. Term loans examination Marks obtained
are provided by State Financial Corporation (SFCs). Almost every State/Union Territory has one pass out
SFC. Where there is no SFC, the State Industrial Development Corporation (SIDC) perform the
functions. Apart from these corporations, banks (Commercial, Co-operative and Regional, Rural
Banks) also sanction term loans although their main operations are extension of working capital
facilities. All SSIs engaged or proposed to be engaged in legally permissible process/service
activity are eligible for financial assistance. Among other sources for raising finance is National 7. Valid Employment Regd. No. with name of employment exchange: 8. Caste:
Small Industries Corporation Limited (NSIC) which gives machinery, indigenous and imported, on Declaration by the Candidate
hire-purchase and leasing basis besides extending assistance (including financial) for procure- I , SriÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖdo hereby declare that all the information and facts men-
tioned above are true to the best of my knowledge and belief.
ment of raw material, imported and indigenous, and for sale to government agencies. For margin
money which is the amount of money that one has to invest in the project from his own sources, Signature of the Candidate
there are a number of schemes through which partially or completely margin money required to Sd/- N.Ch.Behera,
set up the project is available. These are Special Capital Scheme, Seed Capital Scheme, National Chief District Medical Officer,
Equity Fund and Engineers Equity Fund. Kandhamal
I & PR 06754/11/0004/1011

CMYK CMYK
µÿë¯ÿ{œÿÉ´À ÿ 5-11 {üÿ¯ÿõßæÀÿê, 2011 NIJUKTI KHABAR Bhubaneswar 14
NORTH CENTRAL RAILWAY, Allahabad IREM Vol I (1989 Edition), Casual Labourer working in Railway andíhave
put in a minimum of 3 years service will be given age relaxation to the
palsy such as a group of non-progressive condition of a person charac-
terized by abnormal motor control posture resulting from brain insult or
RAILWAY RECRUITMENT CELL extent of service rendered by them, subject to the age limit not exceed- injuries occurring in the prenatal, peri-natal or infant period of develop-
Open Market Recruitment against vacant posts in PBI Rs. 5200 - 20200 ing 40, 43 & 45 years in case of General, OBC and SC/ST candidates
ment 3) Visually Handicapped (VH):- Candidates having following dis-
GP Rs. 1800 over NC Railway Employment Notice No: RRC/NCR/1/2010. respectively. 5) Upper age limit in case of widows, divorced women and
women judicially separated from the husband but not remarried shall be crepancies will be eligible for recruitment under VH. (i) Good .vision with
Date of Issue: 19.12.2010 Last Date 18.02.2011 & Time upto: 1800 hrs. relaxed up to 35 years for Unreserved, 38 years for OBC and 40 years corrective lens should be accepted not more than 6 / 60 or 20/200
For residents of Andaman & Nicobar, Lakshadweep Islands for SC/ST candidates. 6) Relaxation of 5 years will be given to the (Snellen). Limitation of extent of vision should be on minimum 20 degree
Last date will be 05.03.2011 upto 18.00 hrs candidates who had ordinarily been domiciled in the Kashmir Division of angle. Note Only PH candidates are exempted from Physical Efficiency
Address for sending applications: the State of Jammu & Kashmir during the period from 01.01.1980 to Test (PET).
Assistant Personnel Officer/Recruitment, Railway Recruitment Cell, 31.12.1989, on production of a residential certificate issued from the X. CANDIDATE FOR ANDAMAN, NICOBAR & LAKSHADWEEP:- The
North Central Railway, Nawab Yusuf Road, Near Valmiki Chauraha, appropriate authority of the state of Jammu & Kashmir.
closing date for candidates belonging to Andaman, Nicobar & Lakshadweep
Civil Lines,Allahabad (U.P) PIN Code - 211001. Website : V. PROOF OF AGE: Certificate of Matriculation/10th or equivalent from
www.ncr.indianrailways.gov.in. recoganized Educational Board. Islands, would be 05.03.2011, upto 18.00 hrs. Such candidates shot
For detailed information and corrigendum - kindly see the Hindi daily VI. EXAMINATION FEE: 1) The examination fee for Unreserved and OBC enclose a domicile certificate of Andaman, Nicobar & Lakshadweep
newspaper Amar Ujala, Daink Jagran, Hindustan (Allahabad, Agra, Jhansi. candidates is Rs. 40/- (Forty only). 2) Candidates belonging to SC/STs Islands issued by appropriate authority of the Andaman. Nicobar Admin-
Kanpur, Aligarh Edition), Dainik Bhaskar (Gwalior) Rashtriya Sahara and Physically Handicapped category are fully exempted from the pay- istration or a certificate from a school or college last attended which
Urdu (Lucknow) published on dated 19.12.2010 & 26.12.2010, for En- ment of examination fees. 3) The candidates belonging to Women, shows that the candidate has passed his/her examination from the
glish Times of India Lucknow Edition published on dated 18.01.2011 and Minorities and economically backword classes (having annual family school/college-situat in Andaman, Nicobar & Lakshadweep.
our website: www.ncr.indianrailways.gov.in income of less than Rs. 50.000/-) are also fully exempted from .the
XI. INVALID APPLICATIONS: The application having any of the following
IMPORTANT payment of examination fee but for exemption candidates must attach
1. Candidates to note that all the Zonal Railways are likely to issue income certificate issued by appropriate authority with the application. 4) discrepancies or irregularities will be summarily rejected: 1) Applications
Notification for recruitment against vacant posts separately. Physical The examination fee should be paid in the form of crossed Demand Draft submitted in prescribed format as given in this employment notice.
Efficiency Test will be held by all the Zonal Railways during the same from any Nationalized Bank or Indian Postal Order payble at Allahabad Incomplete or illegible applications 3) Unsigned / undated application
period simultaneously. Similarly, the Written Examination for those who drawn in favour of Dy. Chief Personnel Officer, Recruitment, Railway applications without clear and un-smudged thumb impression and without
qualify in the Physical Efficiency Test will be held on the same day Recruitment Cell, North Central Railway, Allahabad. Validity of Bank Marks of identifications. 4) Without photograph or affixing copy of
simultaneously by all the Zonal Railways. Therefore one candidate will Draft or Indian Postal Order (issued after the date of notification) should Photograph. 5) Without signature in box below the photo or difference in
be able to appear in the written examination/PET against notification of be of at least 6 months. Application received along with Payment of
signature. 6) Without Bank Draft/Indian Postal orders of requisite value.
only one Zonal Railway. Candidates should keep this in mind before examination fee in other form will not be accepted. Candidates must
applying for any particular Notification. write their Name and Address on the back side of original Bank Draft/lPO 7. Applications not filled in English or Hindi or by candidate in his/her
2. Prior to publication of this notification NORTH CENTRAL RAILWAY and enclose it with the application form. Examination fee is not refund- handwriting. 8) Item No 22 of Application format without written candidateís
has not issued any notification to fill up the vacant posts by substi- able and it can not be adjusted for another examination. in own handwriting. 9) Without caste certificate issued by appropriate
tutes. If any application received not with conformity of valid notifica- VII. HOW TO APPLY: 1) Candidates should carefully read the instruc- authority in respect of SC/ST and OBC candidates, 10) Under aged/
tion issued by NORTH CENTRAL RAILWAY, the same will not be con- tions before filling up application form. The application should be made Over aged candidates. 11) Not having the requisite education qualifica-
sidered. on white A-4 size paper. Candidates must write ìNorth Central Railway tion at the time of submitting application. 12) Applications received after
3. Railway Recruitment Cell, NORTH CENTRAL RAILWAY, Allahabad Notification No. RRC/NCR/1/2010î on the top of envelop containing the
18.00 hrs on closing date.13) Anyother irregularity.
has not engaged any agent or assigned any coaching center for any application. Physically handicapped candidates must write ìPhysically
action. Candidates are warned to beware of any claim by any person/ handicappedî on the right side of the envelope. 2) The candidates should XII. RECRUITMENT PROCEDURE: I) All eligible candidates have to
agencies. OMR answer sheetî will be. utilized for written examination and send the applications along with required documents by ORDINARY appear first in Physical Efficiency Test (PET) and on qualifying they will
its evaluation will be done through computers. Candidates will be se- POST, so as to reach Railway Recruitment Cell/North Central Railwayís be called to appear in written test. Physically Handicapped candidates
lected completely on merit basis. Please beware of Touts & do not be office within the closing date 18.02.2011 positively. Applications re- are exempted to appear in PET. Candidates to a limited extent, in order
misguided . ceived after the due date. for any reason whatsoever, will not be consid- of merit, out of those who obtain the prescribed minimum pass marks in
I. Detailed Notification:- 1) NORTH CENTRAL RAILWAY invites appli- ered. Speed Post/Courier/Registered AD envelopes will not be acknowl- the written test will be called for verification of original documents and
cations on plain paper in the prescribed format from eligible citizens of edged. 3. Each and every column of application form should be fill up
identity and medical examination of relevant standard. The candidates
India to fill up the 4692 vacant posts in Pay Band-1 of Rs.5200-20200 correctly in own handwriting. Put her/his signature with date at the bottom
Grade Pay Rs. 1800/-. Number of Vacancies are liable to be changed. 2) of the application at the prescribed place. 4) While filling up the item No. of all categories shall be required to appear in prescribed PET. Male
Application -may be sent by ordinary post to Assistant Personnel Of- 1 & 2 of application candidates should write the name by putting one candidates: Should be able to run a distance of 1500 meter in 6 minutes
ficer/Recruitment, Railway Recruitment Cell, North Central Railway, letter in one box and leave one box between two part as explained below: in one chance. Female Candidates: Should be able to run a distance of
Nawab Yusuf Road. Near Valmiki Chauraha, Civil Lines, Allahabad Example: 400 meter in 3 minutes in one chance. Railway administration will not be
(U.P) PIN Code - 211001. Application can also be dropped in the box R A M A N K U M A R S I N G H liable/responsible for any loss enjury/damage* Physical Efficiency Test
kept at the recruitment cell on any working day before last date and 5) In column No. 3 candidates should write his/her date of birth in digits (PET) will be arranged at Allahabad or at any other place. Venue and time
time. 3) Applications received after last date and time will not be enter- beginning with date, month and year as below: 0 1 0 7 1 9 8 2 for Physical Efficiency Test (PET) will be informed through call letters/
tained. The envelope containing application should be clearly Super- For first July nineteen eighty two. Day Month Year
scribed ìNorth Central Railwayís Notification No RRC/NCR/1/2010". website. 2) The venue of Physical Efficiency Test (PET)/Written exami-
6) Priority for choice of Division for the purpose of Category, Physic
Physically handicapped candidates should mention ìPhysically handi- nation decided by Railway Administration shall be final. No request for
Examination Test (PET) and posting should be filled up carefully. Candi-
cappedî on the right side of the envelope. 4) Candidates are advised to date are advised to indicate the preference of category forposting by change of venue/time on whatsoever ground shall be entertained. 3) For
give their option in order of priority for categories, place of Physical writing the choice of category below the no. 1 to 7 of column no 11 of their Physical Efficiency Test (PET) candidates have to stay one or two days
Efficiency Test (PET) and posting in column No. 11 & 12 of the applica- applicatioi for example, if preference of candidate is 1 st for category or more at their own cost. They have to make their own arrangement for
tion form. However this would not confer any right on the candidates 1,2nd for category 5 and 3rd for category 7, it shall be filled up correctly lodging/boarding. 4) Maintaining discipline by the candidates at the venue
and Railway Administration reserves all the rights to allot any of the as under: of PET is must. Any act of indiscipline will debar the candidate from
department/category/place of posting to the successful candidates. 5) 1 2 3 4 5 6 7
Date and time of the examination will be informed after fixing as per the consideration. The decision on this by the Committee at the venue will be
1 2 3
administrative feasibility. No request for change of time, date and final and binding. The appointment of the candidates will be subject to
7) Column No. 12 of the application may also be filled up similarly.
center of examination willbe entertained on any account. Note: Railway is not bound for allotment of Category/Division as per their being found suitable after antecedent verification and medical
II. Details of vacancies are as under:- option candidates. fitness as per rules. The selection of candidate by RRC/NCR does not
Medical 8) Column No. 17 of application for relaxation of upper age limit should confer any right ëto the candidate for appointment till success in Medical
Standard be filled up through code.as under: examination.
XIII. INSTRUCTIONS FOR THE CANDIDATES: 1) Selected candidates
are likely to be posted anywhere on North Central Railway. RRC will not
be responsible for any postal delay/wrong delivery whatsoever, at any
stage of the selection process. All candidates, irrespective of commu-
VIII. ENCLOUSRES: The following enclosures duly self attested are to nity will be considered for UR vacancies. However, against vacancies
enclosed along with the application (I) one additional passport size photo- of specific community quota, only candidates of that particular commu-
graph (With Name and Date of Birth on the reverse side of the Photo- nity will be considered and any subsequent representation for change of
graph). 2) Examination fee in the form of IPO/DD of Rs. 40 for UR ar community status will not be entertained under any circumstances. 2)
OBC candidates should be enclosed at the top of the application. 3) A Before applying to the post, the candidates should ensure that he/she
copy of educational qualification certificate of 10th or ITI or equivalent fulfills the eligibility criteria. The RRC/NCR shall reject applications not
should enclosed. 4) A copy of certificate for the proof of date of birth. 5) fulfilling the requisite criteria, at any stage of recruitment and If errone-
SC/ST, OB and SC/ST migrated person from one state/union territory to ously appointed, such candidates shall be liable to be removed from
another, should enclosed the prescribed caste certificate which ever is service. 3) FREE JOURNEY RAILWAY PASS: A free second class
applicable as per annexureI ,ll & III issued by appropriate authority. 6) In Railway pass from nearest Railway station to the place of examination
case of Physically Handicapped persons a copy of certificate issued on and back will be issued to the candidates belonging to SC/ST communi-
Note: 1) Total 146 vacancies are allotted to Physically handicapped prescribed format as given in annexure-7) No objection certificate from ties only for appearing in the Physical Efficiency Test (PET)/Written
candidates which are limited to the categories against which marked star the employer, if already employed. Authority empowered to issue certifi- Examination. All other candidates shall bear their own traveling and other
(*). 2. Number of vacancies indicated above are liable to be changed. cate: a) District Magistrate/ Additional District Magistrate / Collector / expenses. 4) SYLLABUS OF EXAMINATION: Question paper for the
ll.(1) Candidates selected and eligible with all respect can be appointed Deputy Commissioner/ Deputy collector/1st class Stipendiary Magis- written examination shall be of class 10th standard/equivalent to Matric,
at any place within the geographical jurisdiction of NCR. This recruit- trate/City Magistrate/Sub. Divisional Magistrate/Taluk Magistrate/Execu- consisting of multiple choice objective type questions mainly aimed to
ment will be based on the availability of posts at the time of actual tive Magistrate/Extra Assistant Commissioner (not below the rank of 1st assess general knowledge/awareness, mathematics, general science,
appointment. ll-{2) As per direction of Ministry of Railway candidates Knowledge of language and reasoning etc. 5) Date and venue of Physi-
class Stipendiary Magistrate)-. Chief Presidency Magistrate/Additional
recruited against Handicapped Quota will be appointed on the posts cal Efficiency Test (PET), Written Test and document verification will be
Chief Presidency Magistrate. Revenue Officers not below the rank of
against which star(*) indicated. fixed by the RRC/NCR and shall be intimated to eligible candidates by
Tehsildar. D) Sub Divisional Officer the area where the candidates and/ post. 6) Examination schedule may be seen at website no.
III. EDUCATIONAL QUALIFICATIONS: Candidates should have pos-
ses the qualification of 10th Passed or ITI or equivalent from any or his family ordinarily resides.Administrator/Administrator Secretary / www.ncr.indianrailways.gov.in and be published in News papers. Candi-
recoganized Educational Instituation / Board upto 01.01.2011. Development Officer (in the case Lakshadweep islands). Note: Any dates are also advised to visit website time to time. The RRC/NCR at its
IV. AGE LIMIT AND RELAXATION PROVISIONS : i) For all the above Certificate, Photograph etc. which are not enclosed with applications will discretion may hold additional written examination -and/or PET or re-exami-
vacancies, the age limit will be 18-33 years and will be reckoned as on not be enclosed/later on. nation or cancel part or whole of the written examination and or PET. Request
01.01.2011. 2) The upper age limit .will be relaxed on production of valid IX. PHYSICALLY HANDICAPPED CANDIDATE: 1) Hard of Hearing (HH):- for postponement of the examination and/or change of centre/venue will not
requisite certificate issued byíappropriate authority to SC/ST candi- Hard of hearing candidate are those who are abnormal in hearing, in this be .entertained. 7) Merely issue of call letter for appearing in PET/Written
dates upto 5 years and OBC candidates upto 3 years. 3} The upper age Examination, by RRC/NCR does not confer any right for subsequent stage
category those HH are coming whose conversation range of frequencies
limit is relaxed by 10 years (15 years for SC/ST and 13 years for OBC) of recruitment process or placing name on the panel.
to those Physically Handicapped candidates having in possession of as in better ear has been lost 60% or more. 2) Orthopedicaly Handi-
XIV. ACTION AGAINST CANDIDATES FOUND GUILTY OF MISCON-
valid disability certificate issued by Medical Board duly constituted by capped (OH):- Disability of the bones, Joints muscles leading to substant
DUCT: 1) Candidates are warned that they should not furnish any par-
the Central or State Government. 4} As prescribed in Para 115 (iv) of ial restriction of the movement of the limbs or any form the cerebral
Continued page-15
µÿë¯ÿ{œÿÉ´À ÿ 5-11 {üÿ¯ÿõßæÀÿê, 2011 NIJUKTI KHABAR Bhubaneswar 15
North Central railway...(Continuation page-14) tory*................................ issued by the ...............(name of prescribed v) BH - Stiff back and hips (cannot sit or stoop)
authority) vide their No............... dated.............. vi) MW- Muscular weakness and limited physical endurance. B. Blind-
ticulars that are false or suppress any material information while filling
3. Shri/Smt/Kum*............................................. and of his/her * fam- ness or Low Vision: (i) B-Blind (ii) PB - Partially Blind
in the application form. Candidates are also warned that they should
ily ordinarily reside(s) in village/townî ........................ of ................. C) Hearing-Impairment: (i) D-Deaf (ii) PD - Partially Deaf (Delete the
neither attempt to alter or otherwise tamper with any entry in the docu-
District/Division* of State / Union Territory of .......................... place category which ever is not applicable) 2. This condition is progressive /
ment or its attested/certificed copy submitted by them nor should they
........................State/ Union Territory Signature .................. Date non-progressive / likely to improve / not likely to improve. Re-assess-
submit a tampered/fabricated document. 2) A candidate found by the
.................. Designation (with seal of office).............................. ment of this case is not recommended/is recommended after appearly
Railway Recruitment Cell to be guilty of (i) Canvassing support for his of..................years................ months* .Percentage of disability in
(*) Please delete the words which are not applicable
candidature by any means or-(ii) Impersonating or (iii) Procuring imper- his/her case is................ percent
Please quote specific presidential offer (*). Delete the Paragraph which
sonation or (iv) Submitting fabricated/tampered documents or (v) Mak- 4. Shri/Smt. / Kum........................ meets the following physical re-
is not applicable.
ing statements which are incorrect or false, or (vi) Resorting to any quirements of discharge of his/her duties:
Note: The term* Ordinarily resides* used will have the same meaning as
other irregular or improper means for furtherance of his candidature for i) F-can perform work by manipulatingwithfigures Yes/No
in Section 30 of the Representation of the Peoples Act, 1950.__________ (ii)PP-can perform work by pulling and pushing Yes/No
the selection or (vi) Using unfair means during the examination or
Annexure ëIIí iii) L-can perform work by lifting Yes/No
possessing, carrying or using mobile phone, calculator or any other
Form of Certificate to be produced by Other Backward Classes applying iv) KC-can perform work by kneeling and crouching Yes/No
such instrument or (viii) Writing irrelevant matter including obscene
for appointment to post under Government of India v) B-can perform work by bending Yes/No
language or pornographic matter in the script(s) or (ix) Committing
This is to certify that Shri/Smt/Kum*................................... Son/Daugh- vii) St-can perform work by standing Yes/No
mischief in any other manner-inThe examination hall or (x) Harassing or
ter* of................. of village .......................:.............. District/ viii) W-can perform work by walking Yes/No
doing bodily harm to the staff employed by the RRC/NCR for the ix) SE-can perform work by seeing Yes/No
Divisionî........................... in ............................. State belongs
conduct of the test. 3) He may be in addition to action under relevant x)H-can perform work by hearing/speaking Yes/No
to the ..................community which is recognized as a backward class
provisions of the Rules/Laws render himself liable to criminal prosecu- xi) RW-can perform work by reading and writing Yes/No
under:
tion and further (a) be disqualified by the RRC/NCR from selection for (Dr ) (Dr ) (Dr. )
1)Resoiution No.12011/68/93-BCC(C) dated 10th September 1993, pub-
which he is a candidate or (b) be debarred either permanently or for a Member Member Chairman
lished in the Gazette of India - Extraordinary - part 1 Section 1, No. 186 Counter signed by the Medical Super
period decided by the RRC/NCR, from any examination or selection (*Strike out which is not applicable)
dated 13lh September 1993. intendent CMO/Heati of Hospital (with Seal)
conducted by any of the Railway Recruitment Cells/Railway Recruit-
2)Resolution No.12011/9/94-BCC dated 19th October 1994. published in Annexure V
ment Board or (c) be taken up for disciplinary action under the appropri-
the Gazette of India-Extraordinary-parti Section 1,No.163 dated 20th FORMAT OF INCOME CERTIFICATE TO BE ISSUED ON LETTER
ate rules, if he is already in service.
October1994. HEAD AS PER PARA 3 OF THE LETTER
XV. IMPORTANT: 1) Examination center will be decided by the RRC/
3)Resolution No.12011/7/95-BCC dated 24th May 1995, published in the No.E(RRB)/2009/25/21dated28/10/72009
NCR and indicated in call letter issued to candidates for appearing in
Gazette of India - Extraordinary - part 1 Section 1, No.88 dated 25th May 1995. ncorne certificate for waiver of examination fees for examinations for
written examination. 2) Posting of the selected candidates may be
4) Resolution No.12011/44/96-BCC dated 6th December 1996, published Economically Backward Classes.
made as per requirement of the administration at the appropriate time.
in the Gazette of India - Extraordinary - part 1 Section 1, No.210 dated 11 1.Name of candidate
No particular Place or Department or Division of posting can be assured
th December 1996. 2. Fatherís name
or assumed. 3) In case of legal dispute, the jurisdictions of judiciary will
5) Resolution No.12011/68/93-BCC published in the Gazette of India - Ex- 3. Age .
be at Allahabad . 4) The decision of Dy. CPO/RRC/NCR in all matters
traordinary No.129 dated 8th July 1997 4. ResidentialAddress
relating to eligibility, acceptance or rejection of the applications issued
6) Resolution NO.12011/12/96-BCC published in the Gazette of India- Ex- 5.Annual Family Income (in words & figures)
of free rail passes, penalty for false information, mode of selection,
traordinary No. 164 dated 1st Sept. 1997 6. Date of issue
conduct of exarnination(s). allotment of examination center, allotment
7) Resolution No. 12011/99/94-BCC published in the Gazette of India - 7. Signature ___________________
of post/place to selected candidates and all other matters related with
Extraordinary No.236dated 11th Dec 1997 (Name of issuing authority)
conduct of recruitment process will be final and binding on the candi-
8) Resolution No.12011/13/97-BCC published in the Gazette of India - Ex- 8. Stamp of issuing authority
dates, and no enquiry or correspondence will be entertained in this Annexure ëVIí
traordinary No.239dated 3rd Dec.1997.
connection. Candidates will be selected purely as per merit. By order - Declaration for Minority Community Candidates
9) Resolution NO.12011/12/96-BCC published in the Gazette of India -
Deputy Chief Personnel Officer (Recruitment) Railway Recruitment It is declared that I................................................. belong to the
Extraordinary No.166dated3rdAug.1998
Cell / North Central Railway ................ Religion which is Minority community. Therefore, I seek
10) Resolution No.12011/68/93-BCC published in the Gazette of India
Abbreviations : 1. NCR: NORTH CENTRAL RAILWAY, 2. RRC: RAIL- exemption from the payment of Examination Fee. I shah submit the ì
-Extraordinary No. 171 dated 6th Aug. 1998
WAY RECRUITMENT CELL, 3. APD: APPLICATION PERSONNEL DATA, Minority ìcmmunity Declarationí affidavit on non-judicial stamo paper at
11) Resolution No.12011/68/98-BCC published in the Gazette of India
4. W/S : WORKSHOP, 5. Elect.: ELECTRICAL, 6. S&T: SIGNALS TELE the time of verification of the documents, in case I am found suitable.
-Extraordinary No.241 dated 27th Oct. 1999 ,
COMMUNICATION, 7. Mech.: MECHANICAL, 8. Comml.: COMMER- Signature: tame:........... Date:..............
12) Resolution No-12011/88/98-BCC published in the Gazette of India
CIAL, 9. SC: SCHEDULE CASTE, 10. ST; SCHEDULE TRIBE, 11: OBC
-Extraordinary No.270 dated 6th Dec. 1999
; OTHER BACKWORD CASTE, 12. UR : UN RESERVED, 13. SRE :
13) Resolution NO.12011/36/99-BCC published in the Gazette of India
SERVING RAILWAY EMPLOYEE, 14. QAOE : QUASI ADMINISTRA-
Extraordinary No.71 dated 4th April 2000.
TIVE OFFICEíS EMPLOYEE, 15. D/W: DIVORCED/WIDOW. 16. DJK
Shri/SmWKum*.... ....................................... ....and /or his/her* family
DOMECILE of JAMMU& KASHMIR, 17/PH: PHYSICALLY HANDI-
ordinarily reside(s) in ............................................... District?
CAPPED, 18. VH : VISUALLY HANDICAPPED, 19. OH: ORTHOPEDI-
Division*of..............*....:........... State. This is also to certify that he/
CALLY HANDICAPPED, 20. HH : HARD OF HEARING, 21. PET: PHYSI-
she does not belong to the persons/sections ( Creamy Layer) mentioned
CAL EFFICIENCY TEST IMPORTANT DIRECTION:- The candidates
in column 3 of the Schedule to the Government of India, Department of
are required to obtain caste certificates in the proper proforma from the
Personnels Training OM No.36012/22/93-Estt(SCT) dated 8/9M993.
appropriate authority and produce the original certificate at the time of
Date: District Magistrate/Dy. Commissioner etc.
verification, failing which he/she may be disqualified. This is strictly
Seal
required vide chapter 13 of the Broucher (Published by Govt. of India,
Note: The term* Ordinarily resides* used will have the same meaning as
Ministry of Personnel. Public Grievances & Pensions Department of
in Section 30 of the Representation of the Peoples Act, 1950.
Personnel Training, New Delhi)
2. Application in the case of Scheduled Caste/ScheduledTribe Persons
Annexure I
who have rr-igrate from one state/Union Territory ìhe certificate iusuued
FORM ìOF CASTE CERTIFICATE FOR SC/ST CANDIDATES
on the basis of Scheduled Caste/Scheduled Tribe certificate issued
1. Form of Certificate to be produced by a candidate belonging to
to Shri/Smt/Kumí.............Father/Mother of Shri/Srrtt./Kum...................in
Scheduled Caste or Scheduled Tribe in support of Claim This is to
Diati1ct/Division*.,......,..............,..ofitate/Union Territory.....................
certify that Shri/Smt/Kum* ................ Son/Daughter* of.............. of
Who belongs to the............ ...............Caste/Tribe* which is recognized
village /town* ...............District/Division* ........................... of
as a scheduled Caste/Scheduled Tribe* in state/Union
state/Union Territory* ............... belongs to the ......... Caste/Tribe *
Territory*...................issued by he.................................(name of pre-
which is recognized as Scheduled Caste/Schedule Tribe* under
scribed authority) vide their No....................dated....................
The Constitution (Scheduled Caste/Scheduled Tribes) order. 1950 The
I. Shri/SmtíKum*...........................and of his/her * family ordinarily
Constitution (Scheduled Caste/Tribe) (Union Territories) order , 1951 (as
reside(s) in village / town*...................if.. ......... .....District/Division*
amended by the Schedule Caste and Scheduled Tribes Lists Modifica-
of State/Union Territory.......í......,.... place.................í......State/Union
tion) Order 1956 the Bombay Reorganisation Act 1960, the Punjab
erritory Signature.......................Date................Designation (with seal
Reorganisation Act. 1966. the State of Himachal Pradesh Act, 1970, the
of office)....................:....
North Eastern Areas Reorganisation Act1971 and the Scheduled Tribes
*)Pleasedeletethewordswhicharenotapplicable
Order (Amendment Act, 1976. The Constitution (Jammu & Kashmir)
ëlease quote specific presidential offer (8). Delete theParagraph which is
Scheduled Caste order, 1956 The Constitution (Jammu & Kashmir)
net applicable.
Scheduled Tribes order, 1956 The Constitution (Andaman and Nicobar
tote: The term* ordinarily residesî used will have the same meaning as in
Islands) Scheduled Tribes order, 1962 The Constitution (Dadra and
section 30 of the Representation of the
Nagar Haveli) Scheduled Caste order, 1962 The Constitution (Dadra
PeoplesAct, 1950. _____________________
and Nagar Haveli) Scheduled Tribes order, 1962 The Constitution
Annexure ëIV
(Pondicherry) Scheduled Caste order, 1964 The Constitution Scheduled
Name & Address of the Institute / Hospital Certificate No.....................
Tribes (Uttar Pradesh) order, 1967 The Constitution (Goa. Daman and
DISABILITY CERTIFICATE Date.......
Diu) Scheduled Caste order, 1968 The Constitution (Goa, Daman and
This is certified that Shri/Smt/Kum................son/wife/
Diu) Scheduled Tribes order, 1968 The Constitution (Nagaland) Sched- Photo
daughter of Shri....................
uled Tribes order. 1970 The Constitution (Sikkim) Scheduled Caste
.age...................... sex................identification
order, 1978 The Constitution (Sikkim) Scheduled Tribes order. 1978
marks (s) ..................is sufferingfrom permanent disability of following
2. Application in the case of Scheduled Caste/Scheduled Tribe Persons
category.
who have migrated from one State/Union Territory
A. Locomotor orcerabral palsy:
This certificate is issued onlhe basis of Scheduled Caste/Scheduled
i) BL-Both legs affected but not arms.
Tribe certificate issued to Shri/Smt/Kum*................................. Fa-
ii)BA-Both arms affected (a) Impaired reach (b) Weakness of grip
ther/Mother of Shri /Smt./Kum ........................ In District/
iii)OL-Oneiegaffected(rightorleft) (a) Impaired reach (b) Weakness of
Division*..........................Of State /Union Territory.......................
grip (c)Ataxic
whft belongs to the ................Caste/Tribe*which is recognized as a
iv)OA-One arm affected (a) Impaired reach (b)Weaknessofgrip(c)Ataxic
Scheduled Caste / Scheduled Tribeî in State/Union Terri- Serving Customers with a Smile
µÿë¯ÿ{œÿÉ´À ÿ 5-11 {üÿ¯ÿõßæÀÿê, 2011 NIJUKTI KHABAR Bhubaneswar 16
DISTRICT WATERSHED DEVEL- ADVERTISEMENT FOR FILLING UP OF THE POSTS OF
OPMENT MISSION, SAMBALPUR
District Watershed Development Mission, Leader-cum-
Collector,Sambalpur invites applications from eligible
JUNIOR HORTICULTURE OFFICER ON REGULAR BASIS
Applications in the prescribed format are invited from the eligible Agriculture Graduates for their appointment as Junior Horticulture Officer
candidates for engagement on contractual basis as
under the Director of Horticulture, Odisha, Bhubaneswar on regular basis in the scale of pay Rs 9300 ñ34,800/- + Grade pay of Rs. 4200/
Watershed Management Team Member (Social/ Liveli-
hoods/ Engineering/ Micro Enterprise) for execution of - for filling up of 79 nos. of vacancies. The formats can be obtained by the intending candidates from the Director of Horticulture, Odisha
IWMP watersheds in Sambalpur District . The existing / University Employment Information and Guidance Bureau, OUAT, Bhubaneswar and also can be down loaded from website of Director
requirement of Watershed Management Team Mem- of Horticulture, Odisha, ìwww.orissanhm.ori.nic.inî. The details of category-wise vacancies position are indicated below.
bers under different disciplines is given below. 1. Scheduled CasteÖ 14 nos
Eligibility Criteria 2. Scheduled TribeÖ 29 nos
Discipline : WMT(Livelihoods), No of Vacancy : 3. Socially & Educationally
4,Minimum Educational Qualification and Experience : Backward CasteÖ 4 nos
Graduate in Agriculture/Foresty/ Horticulture/ Veteri- 4. Un-reservedÖ 32 nos
nary/Fisheries/Agriculture Engineering with a minimum
of one year relevant work experience in Watersheds, Total 79 nos
Livelihoods, Rural Development,Natural Resource TERM AND CONDITIONS
Management and Micro Enterprise etc, Bachelor De- 1. The applicant must be a citizen of India. 2. He /She should have the proficiency in writing and speaking Odia language and should have
gree in Science (CBZ) With atleast 3 years relevant passed the language test in Odia up to standard VII. 3. The candidates belonging to un-reserved category should not be more than 32ó
work experience in Watersheds, Livelihood, Rural De- years of age as on -1st August 2010 i.e. should be born on or after 1st Aug-78. 4. the candidates belonging to SC/ST category should not
velopment, Natural Resource Management and Micro be more than 37 year of age as on 1st August 2010 i.e. should be born on or after 1st Aug-73. 5. The candidates belonging to SEBC/
Enterprise. WOMEN and physically Challenged candidates should not be more than 35 years of age as on 1st August 2010 i.e. should be born on or
WMT(Social),4, Post Graduate in Sociology/ Social after 1st Aug-75. 6. There shall be reservation of posts for the candidates belonging to SC/ST/SEBC/WOMEN/PHYSICALLY CHALLENGED
Work/ Rural Management/ Rural Development with a category as per the O.R.V Act.
minimum of 3 years relevant work experience in Water EDUCATIONAL QUALIFICATION : The candidates must have passed B.Sc(Ag) / B.Sc(Forestry) or equivalent examination from any
sheds, Livelihoods, Rural Development, Natural Re- recognized University of the country.
source Management and Micro Enterprises etc. DOCUMENTS TO BE SUBMITTED : The candidates should submit true copies of the following certificates / testimonials with their dated,
WMT (Engineering), 4, Graduate Degree in Civil En- signature in the applications, failing which their applications shall be rejected.
gineering /Agriculture Engineering with one year rel- a) The attested copies of all certificates i.e. H.S.C, +2 Science and B.Sc(Ag) in support of their educational qualification and age and mark
evant work experience in Watershed, Livelihoods, Rural sheet. ( b) Two passport size photographs duly attested. ( c) The attested copies of conduct certificate from the institutions last attended.
Development, Natural Resource Management and Mi- A character certificate from a Gazetted Officer or Character Certificate from two respectable persons (not being the relatives) who are
cro Enterprises etc. Diploma in Civil with at least 3 well acquainted with him in private life and are unconnected with his College and University career. ( d) No objection certificate from the
years relevant work experience in Watersheds, Live Organization if the candidate is at present in Government service. ( e) Attested copies of the certificates in support of claim for
lihoods , Rural Development, Natural Resources Man- consideration under the category of SC/ST/SEBC and PHYSICALLY CHALLENGED Candidates. ( f) Photo copy of receipt for Rs. 50/- in
agement and Micro Enterprises etc. case of the candidates belonging to unreserved category as fees for examination deposited in any Branch of the State Bank of India in
WMT (Micro Enterprise), 4, Post Graduate in Eco- favour of Director of Horticulture, Odisha, Bhubaneswar in the savings Bank Account No. 31599975699 of SBI, OUAT Campus Branch, IFS
nomics/ Sociology/ Social work/ Rural Management/ Code No. SBIN-0003341.
Rural Development / MBA with a minimum of 3 years
SELECTION PROCEDURE : 1. The selection shall follow the procedure stipulated in the Orissa Subordinate Agriculture Services Rules,
relevant work experience in Watersheds, Livelihoods,
1980 read with the subsequent amendment rules, 1999. 2. The selection shall consist of, (a) the academic performance and (b) Viva voce.
Rural Development, Natural Resource Management and
3. If the number of applicants is more than three times the vacancies, a list of the candidates will be prepared in the order of their academic
Micro Enterprise etc.
performance. Then those candidates who fall within zone of consideration (three times the number of vacancies) shall be called for viva
Total, 16, Post Graduate in Agriculture, Economics
with a minimum of one year relevant work experience voce. The list of applicants will be published at the Directorate of Agriculture and Horticulture. 4. The viva voce test shall be directed
in Watersheds , Livelihoods, Rural Development, Natu- towards an assessment of the candidateís knowledge of the subject matter, intelligence, alertness of the mind, capacity for expression,
ral Resource Management and Micro Enterprises etc. personality and potential for development. 5. The Selection Board shall be competent to deduct up to 5 marks from the mark obtained by
In case of non-availibity of experienced candi- the candidate in the course of the examination if his knowledge of the subject-matter is found superficial or his conduct in the course of
dates, the Selection Committee may relax the the viva voce test is indecorous. 6. The date of viva voce will be intimated to the candidates.
job experience. LAST DATE FOR SUBMISSON OF APPLICATION : The application shall be sent in an envelop superscribed ì APPLICATION FOR POST OF
The application should reach Office of the Project Di- JUNIOR HORTICULTURE OFFICERî so as to reach the Director of Horticulture, Odisha, Bhubaneswar , Pin-751015 latest by 28.2.2011. The
rector, DRDA,-Sambalpur on or before 15.02.2011 î applications can also be dropped in the sealed box kept in the Office of the Director of Horticulture, Odisha, Bhubaneswar within the
during working hours i.e from 10 A.M. to 5 P.M. The stipulated date. Director of Horticulture
candidates must be below 45 years age. Orissa, Bhubaneswar.
Skill and attributes FORM
ï Candidates with working knowledge on Computer
MS Excel, MS word and MS Power Point will be given APPLICATION FOR APPOINTMENT TO THE POST OF JUNIOR HORTICULTURE
preference. OFFICER UNDER DIRECTOR OF HORTICULTURE, ORISSA, BHUBANESWAR.
ï Knowledge in Oriya essential.
1. Name of the applicant
ï The Candidates must be willing to stay and travel
(In capital letter) surname first Passport size
extensively in remote villages in the project.
2. Father/Husbandís name photo duly
The engagement will be purely on contractual basis
for the preiod of one year or till the completion of 3. Permanent Home address signed & to be
projects which ever in earlier. On engagement, candi- Village Post PS affixed here
dates will be paid a monthly consolidated remuneration District Pin
of Rs, 10.000/- and a fixed amount of Rs 1000/- per 4. Present address
month will be paid towards meeting, travelling and other Village Post PS
subsistence expenses. They shall abide by the rules District Pin
and regulations stipulated by District Watershed De- 5. Contact Phone Number:
velopment Mission, Sambalpur from time to time and 6. Date of birth
are required to tour extensively in concern watershed (As recorded in HSC Exam) Day Month Year
area.
N.B. For detail visit
website:www.sambalpur.nic.in. 7. Age (As on 01.08.10) Day Month Year
Incomplete Applications and Applications re- 8. Nationality
ceived after 5 P.M. on 15.02.2011 are liable to be 9. Particulars of academic qualification
rejected. (Copies of certificate and mark sheet
APPLICATION FORMAT attested by Gazetted officer should be attached).
Position applied for Examination passed Name of the Institution Name of the University Year of passing Division/Class
Space for
1. Name of the Candidate Photograph HSC or Equivalent
2. Fatherís Name :
3 Sex:Male/Female :
+2 Science or
4.Permanent Address: Equivalent
5.Address for Communication: B.Sc (Ag) /
6. Contact Phone no. if any : B.Sc(Forestry)
7. Date of Birth of the Candidate: 9. Whether belonging to a scheduled caste /
(Attach True copy of H.3.C. Certificate/ Birth Certificate
Scheduled Tribe (specify) certificate issued by competent authority to be
in support of Date of Birth)
8. Educational Qualification : Attached attested true
attached.
copies of Certificate. 10. Sex: Male Female 11. Marital Status Married Unmarried
Qualification Year of Passing Division Awarded (Copy of % of Marks 12. Are you Physically handicapped:
mark sheet to be enclosed) (Attach attested copy of certificate)
DECLARATION 12. Registered No. and Name of Employment Exchange. 13. Particular application fees deposited.
The above cited information are true to the best of my DECLARATION
knowledge
I do hereby declare that the information submitted above are true to the best of my knowledge and belief. I further declare that if any
Date:
contrary is proved at any stage, I shall forfeit my claim for appointment and shall also be punished as per law.
Place: Singnature of the candidate
I & PR 06105/11/0023/1011 Signature of applicant
Collector-cum-Mission Leader, Sambalpur

CMYK CMYK
µÿë¯ÿ{œÿÉ´À ÿ 5-11 {üÿ¯ÿõßæÀÿê, 2011 NIJUKTI KHABAR Bhubaneswar 17
OFFICE OF THE CHIEF DISTRICT MEDICAL OFFICER, KHURDA CORRIGENDUM
DIRECTORATE OF TEACHER EDUCATION AND SCERT,ORISSA, BHUBANESWAR NOTICE FOR SELECTION OF MPHW (M), CONTRACTUAL
ADMISSION TO B.Ed. COURSE : 2010-2011 Selection of candidate for MPHW (M), contractual of Khurda district vide this office Notification No. 264 dated
(Session continues upto December, 2011) 11.01.2011 published on dated 22-28 January 2011 in Nijukti Khabar. 1. The selection procedure of Physical
In pursuance of the order of the Honíble High Court, Orissa passed in WP (C) No. 11685 of 2010 and instruction handicap d candidate like blind & deaf will be selected as per Gazette Notification 3404/2R/1-3/ 2004/ Gen dated
13.02.2006 of Govt. of Orissa. 2. The remuneration of MPHW (M) contractual candidates amounting to Rs.
of the Government, applications are invited from eligible candidates in the prescribed form for Admission to 5200.00 instead of 4440.00 per month. 3. The last date of receipt of the application for the post of MPHW (M),
B.Ed. Course for the academic session, 2010-2011 in different Teacher Education istitutions (TEls) of the State. contractual is 01.02.2011 as published the advertisement on dt. 12.01.2011. CDMO, Khurda
1.0 INSTITUTIONS OF TEACHER EDUCATION :
(1) RNIASE, Cuttack, (2) DPIASE, Berhampur, (3) Dr. PMIASE, Sambalpur, (4) CTE, Balasore, (5) NKC CTE,
Angul, (6) CTE, Balangir, (7) KSUB CTE, Bhanjanagar, (8) NDW CTE, Bhubaneswar, (9) DAV CTE, Koraput, (10) ADVERTISEMENT
Anandapur Anchalika Training College (AATC), Fakirpur, (11) UG CTE, Baripada, (12) College of Teacher APPLICATIONS IN THE PRESCRIBED FORMAT GIVEN BELOW ARE INVITED FROM THE INTENDING
Education, Rourkela, (13) College of Teacher* Education, Kalahandi at Bhawanipatna and (14) Government CANDIDATES FOR SELECTION AND APPOINTMENT TO THE POST OF JUNIOR DISTRICT SPORTS
Teacherís Training College, Phulbani, Kandhamal. OFFICER AND JUNIOR COACH IN THE FOLLOWING SPORTS DISCIPLINES UNDER THE ADMINISTRA-
2.0 CATEGORY OF CANDIDATES AND DISTRIBUTION OF SEATS : TIVE CONTROL OF DIRECTOR, SPORTS & YOUTH SERVICES, ORISSA. BHUBANESWAR ON CON-
TRACTUAL BASIS AT CONSOLIDATED REMUNERATION OFí 9.300/- PER MONTH
NAME OF THE POST : JUNIOR DISTRICT SPORTS OFFICER, NO. OF VACANCIES : 07 (SEVEN),
REQUISITE QUALIFICATION :
DEGREE IN PHYSICAL EDUCATION FROM LAXMIBAI NATIONAL COLLEGE OF PHYSICAL EDUCATION,
GWALIOR OR FROM ANY RECOGNISED UNIVERSITY OR DIPLOMA FROM THE NSNIS, PATIALA
WITH DEGREE FROM A RECOGNIZED UNIVERSITY.
868 JUNIOR COACH, 05 (FIVE) DISCIPLINE HOCKEY- 02 (01 FOR WOMAN) ATHLETICS- 01, FOOTBALL- 01,
ARCHERY-01, DEGREE FROM A RECOGNIZED UNIVERSITY WITH DIPLOMA FROM THE NATIONAL
3.0 ELIGIBILITY : INSTITUTE OF SPORTS, PATIALA IN THE RESPECTIVE SPORTS DISCIPLINES.
Candidates belonging to General, SC, ST, OBC/SEBC, Physically Handicapped, Green Card ELIGIBILITY : FOR THE POSTS AT SL. 1 & 2. A CANDIDATE SHOULD (A) BE A CITIZEN OF INDIA (B) IS
Holders, Ex-servicemen and Outlying Oriya Tract category are eligible to apply as per the following NOT LESS THAN 21 YEARS OF AGE OR NOT MORE THAN 32 YEARS OF AGE AS ON 01.01.2011. THE
conditions. MAXIMUM UPPER AGE LIMIT IS RELAXABLE BY FIVE YEARS IN CASE OF S.C./S.T./WOMEN CANDIDATE
ï The candidate must be a permanent resident of Orissa or Outlying Oriya Tract of West Bengal AND BY THREE YEARS IN CASE OF SEBC CANDIDATES AND THE PERIOD OF SERVICE SPENT IN
/ Chhatisgarh / Jharkhand/ Andhra Pradesh. DEFENCE SERVICE FOR EX-SERVICEMEN (C) BE OF GOOD CHARACTER (D) BE OF SOUND HEALTH,
ï Arts and Science Graduates belonging to General category having at least 50% marks and GOOD PHYSIQUE (E) MUST NOT HAVE MORE THAN ONE SPOUSE LIVING (F) MUST HAVE PASSED M.E.
SC/ST and OBC/SEBC candidates having at least 45% of marks in aggregate with two school SCHOOL EXAMINATION WITH ORIYA AS LANGUAGE SUBJECT. HE/SHE SHOULD BE A PERMANENT
RESIDENT OF ORISSA.
subjects in the Bachelorís Degree Examination are eligible to apply. School Subjects:
DOCUMENTS TO BE ATTACHED : CANDIDATES SHOULD ATTACH (A) ATTESTED TWO PHOTOCOPY OF
English, Oriya, Hindi, Sanskrit, History.-Geography, Economics, Indian Economy, Political Science,
HSC EXAMINATION OR EQUIVALENT CERTIFICATE IN SUPPORT OF PROOF OF AGE (B) ATTESTED
Landmarks in Indian History, Indian Geography, Science and Technology, Indian Polity, Physics, PHOTOCOPY OF CERTIFICATE IN SUPPORT ëOF QUALIFYING EDUCATION (C) ATTESTED PHOTOCOPY
Chemistry, Mathematics, Botany, Zoology, Computer Science. One of these subjects should have OF MARK SHEETS OF ALL EXAMINATIONS (D) ATTESTED PHOTOCOPY OF EXPERIENCE CERTIFICATE
been opted either as Honours or as Elective / Pass. IF ANY (E) ATTESTED PHOTOCOPY OF ACHIEVEMENT IN THE FIELD OF GAMES AND SPORTS IF ANY
ï The candidates must have passed Oriya as MIL of HSC standard or any such equivalent or higher (F) TWO PASS PORT SIZE RECENT PHOTOGRAPHS DULY SIGNED BY THE CANDIDATE (ONE SHOULD
examination or have passed Oriya as a subject in specific examination conducted by BSE, Orissa BE AFFIXED AT THE TOP RIGHT HAND CORNER OF THE APPLICATION FORM) (G) A SELF ADDRESSED
of HSC standard or should have passed HSC examination of BSE, Orissa in Oriya medium with MIL ENVELOPE DULY STAMPED FOR DESPATCH OF INTERVIEW CALL LETTER IF ANY. THE SELECTION
other than Oriya. In case of the candidates who have passed without Oriya as MIL should submit a COMMITTEE MAY PREPARE A SHORTLIST OF THE APPLICATIONS TO INVITE THEM FOR APPEARING
certificate to the effect from the BSE, Orissa that he / she has passed HSC Examination in Oriya THE SELECTION TEST/PERSONAL INTERVIEW.
medium* HOW TO APPLY ?
ï Physically Handicapped candidates with disability of minimum 40% are eligible to apply. THE CANDIDATES ARE REQUIRED TO APPLY FOR THE POST IN A-4 SIZE XEROX PAPER IN THE
ï In case of Green Card Category candidates, Green Card issued by Health and Family Welfare PRESCRIBED FORMAT. THE COMPLETED APPLICATION FORM ALONGWITH ENCLOSURES SHOULD BE
Department, Government of Orissa in favour of their parents, spouse or self by the concerned CDMO SENT TO THE DIRECTOR. SPORTS AND YOUTH SERVICES, C-I, NAYAPALLI, BHUBANESWAR-751012
EITHER BY POST OR BY HAND SO AS TO REACH ON OR BEFORE 22ND FEBRUARY, 2011. APPLICA-
must be submitted with the application form. In case of Ex-servicemen candidates, the Ex-
TION RECEIVED AFTER THE DUE DATE SHALL NOT BE ENTERTAINED. NAME OF THE POST APPLIED
servicemen certificate issued in favour of son/un-married daughter/spouce of Ex-servicemen or
FOR SHOULD BE SCRIBED IN BLOCK LETTERS AT THE TOP OF THE ENVELOPE CONTAINING THE
self by the respective Defence Headquarters/ Rajya Sainik Board / Zilla Sainik Board must be APPLICATION. (THE COPY OF THIS ADVERTISEMENT AND APPLICATION FORMAT WILL BE AVAILABLE
submitted with the application form. The Outlying Oriya Tract candidates who have prosecuted IN THE DIRECTORATE OF SPORTS AND YOUTH SERVICES, C-L, NAYAPALLI, BHUBANESWAR EITHER
their studies up to High School Certificate Examination in their respective states will be considered BY POST OR IN PERSON ON ANY WORKING DAY TILL THE LAST DATE OF RECEIPT OF APPLICATION.
for selection under OOT category. They should have passed Oriya as a subject of study in HSC CANDIDATES MAY ALSO DOWN LOAD THE APPLICATION FORMAT IN THE WEBSITE OF THE DIRECTOR-
Examination or any such equivalent or higher examination or have passed Oriya as a subject in ATE OF SPORTS &YOUTH SERVICES-HTTP // WWW.DSYSORISSA.GOV.IN.
special examination conducted by BSE, Orissa. CRITERIA OF SELECTION :SELECTION WILL BE MADE STRICTLY ON MERIT BASING UPON THE MARKS
ï Inservice Candidates: Untrained teachers with Graduation, appointed on regular basis, against SECURED FROM H.S.C. TO BPED /NSNIS EXTRA WEIGHTAGE WILL BE GIVEN TO THE CANDIDATE
the sanctioned yardstick TGT posts in Government/ Government Aided/Recognised High Schools WHO HAVE POSSESSED M.P.ED AND POSSESSES MPED/P.HD. /EXPERIENCE IN ANY STATE/CENTRAL
and teachers with Graduation appointed on regular basis against the sanctioned of submission of GOVERNMENT RECOGNIZED INSTITUTIONS.
application form and continuing as such till date are eligible to apply. THE LAST DATE FOR RECEIPT OF APPLICATION, EITHER BY HAND OR BY POST OR COURIER IS
ï Age limit as on 30.11.2010 : 22ND FEBRUARY, 2011. THIS DIRECTORATE SHALL NOT BE RESPONSIBLE FOR POSTAL DELAY OR IF
For male General Category Candidates : 30 years ANY IN RECEIPT OF THE APPLICATIONS. THIS HAS BEEN
N.B.: CANDIDATES WHO HAVE APPLIED EARLIER IN RESPONSE TO ADVERTISEMENT NO. II-R
For other reserved categories relaxable for five years i.e.
DTD.23.06.2009 AND VERIFICATION OF THEIR CERTIFICATES AND TESTIMONIALS COMPLETED, NEED
SC/ST/OBC/SEBC and Women candidates of all categories : 35 years
NOT APPLY AGAIN. DIRECTOR, SPORTS & YOUTH SERVICES, ORISSA, BHUBANESWAR-751012
For PH Candidates relaxable upto 10 years i.e. : 40 years
4.0 APPLICATION FORM AND INFORMATION BROCHURE*
APPLICATION FORMAT FOR RECRUITMENT OF JUNIOR DISTRICT SPORTS
ï Information Brochure and Application Form can be obtained from anyone of the institutions OFFICER/JUNIOR COACH Passport size
mentioned in Para 1.0 above in person on submission of a Bank Draft of Rs. 200.00 ( Rupees Two POST APPLIED FOR :______________ photograph
Hundred) only issued by any Nationalised Bank in favour of the Director. TE and SCERT-cum- Advertisement No....................... Date:.......................
Chairman. B.Ed. CSB. payable at Bhubaneswar. The Bank Draft issued before 21.02.2011 and 01 Full Name (in Block letter)
after 01.03.2011 shall not be accepted. 02 Father s Name
ï SC/ST candidates can obtain the Information Brochure and Application Form on submission of 03. Date of Birth
a Bank Draft of Rs.40.00 (Rupees Forty) Issued by any Nationalised Bank in favour of the Director. 04.(a) Marital Status
TE and SCERT-cum-Chairman. B.Ed. CSB. payable at Bhubaneswar on production of Caste (b) Sex (Male/Female) Married/Un-Married Male/Female
Certificate and mark sheet of the Degree Examination in original and submission of attested true 05. Present Address
copies of the same in the Office of the Principal of anyone of the Institutions mentioned in para 1.0 (Address For correspondence)
above. 06 Permanent Address
ï PH Candidates (Blind students who have used Braille for studies, Hearing impaired and dumb 07 Community (SC/ST/SEBC/Other)
students, Orthopaedically handicapped students with disability of more than 75%) can obtain 08 Are you an Ex-Serviceman/
Information Brouchure and Form free of cost on production of attested true copies of PH Certificate Sportsman/Physically Handicapped ?
and marksheets of Degree Examination in the office of the Principal of any one of the Institutions If so, give details.
as mentioned in para 1.0. 09 If you claim age relaxation?
ï Sale of Application Forms from 21.02.2011 to 01.03.2011 during 11.00 a.m. to 05.00 p.m. on all Indicate the reason thereof
working days. There is no provision for supply of Application Form and Information Brochure by 10. Educational Qualification
post or any other mode. Name of the Examination passed Year of passing Name of Board/University Percentage in aggregate
5.0 SUBMISSION OF APPLICATION FORMS : , HSC (Matric)
ï Fresh Candidates except special reserved category candidates (PH, Ex-serviceman, Green Card +2/IA/ISC/I.COM
Holder, OOT, Inservice) will send their duly filled in application forms in the Envelope provided with +3 Degree
the Information Brochure and filling the Information on the body of the envelope by Registered/ Post Graduate
Speed Post so as to reach the Principal of the Teacher Education Institute as mentioned in Para Diploma from NS NIS with discipline
5.0. of Information Brochure on or before 10.03.2011. Others
ï All PH, Ex-serviceman, Green Card Holder, OOT Cateogry candidates should submit their filled 11. Experience if any:
in application forms in the given Envelope to the Principal, Nalini Devi Womenís College of 12. Achievements in the field of
Teacher Education, Bhubaneswar, Unit-Ill, Kharavela Nagar by Registered/Speed Post on or before Sports & Games it any:
* ï The Inservice Teachers should submit their application forms to their respective DIs and Cls of List of enclosures:1.
schools as the case may be on or before 10.03.2011. Their application forms will be forwarded to Furnished 2.
the concerned Director i.e. Director, Elemenatary Education/Director, Secondary Education respec- 3.
tively by the District Inspector of Schools latest by 17.03.2011. The filled in Application Form of any
DECLARATION
Inservice Teacher will not be entertained directly from Cl/DI or the candidate at the Directorate of
I hereby declare that all statements made in this application are true, complete and correct to the best of my
TE and SCERT, Orissa, Bhubaneswar. knowledge and belief. I have read the details of the Advertisement Notice carefully and I hereby declare that,
ï Application received through any other mode or after the last date of receipt shall not be I will fulfil all the conditions of eligibility prescribed for admission to the recruitment for the post Junior District
entertained. (FOR DETAILS, PLEASE REFER TO THE INFORMATION BROCHURE) Sports Officer/Junior Coach. I have informed my head of Office/Department In writing that, I am applying for
Director, this examination and N.O.C. is enclosed (for in-service candidates only).
Teacher Education and SCERT, Place:.................................
-cum-Chairman, B.Ed. Central Selection Board Date: ................................. Full Signature of the Candidate
µÿë¯ÿ{œÿÉ´À ÿ 5-11 {üÿ¯ÿõßæÀÿê, 2011 NIJUKTI KHABAR Bhubaneswar 18
ADVERTISEMENT FOR THE POST OF PARAMEDICS STAFF i.e. OFFICE OF THE CHIEF DISTRICT MEDICAL OFFICER, NAYAGARH
M.P.H.W (MALE)/JUNIOR LAB. TECH./STAFF NURSE UNDER CDMO Nayagarh invites application from eligible candidates of Nayagarh District for the follow-
CHIEF DISTRICT MEDICAL OFFICER. DEOGARH ing posts on contractual basis with contractual Remuneration of Rs.5200/- P.M.
Applications are invited from the eligible candidates for the following posts on contractual basis. Name of Post No of Post Categories of post
The applications with all required documents should reach in the office of the undersigned by Radiographer 2 Nos SC-1.UR-1
Regd. Post/Speed Post. Only on or before 10 days of the last day of advertisement. The applica- Staff Nurse 12Nos ST-2, SC-2, UR-4, SEBC-4
tion and after due date and in-complete will be rejected. For details of criteria, terms & conditions Pharmacist 6 Nos ST-3, SC-1,UR-1,SEBC-1
application form, please log on to www.deogarhnic.in LT (Malaria) 1 No UR-1
SI. No. Category of post. No. of Post. ST SC UR SEBC Consolidated Pay LT (Path) 2 Nos ST-1,SEBC-1
1. M.P.H.W. (Male) 04 01 - 02 01 Rs. 4440/- PM N.B: The details qualification, criteria, norms & conditions along with application format may
2. Jr. Lab. Tech. 02 01 - - 01 Rs. 5200/- PM be downlowded from www.nayagarh.nic.in. The application with all required documents
3. Staff Nurse 01 - - 01 - Rs. 5200/- PM should reach in the office of the undersigned by Registered post/Speed post only on or
Chief District Medical Officer, Deogarh before fifteen days of this publication by 5 P.M. The application received after due date and
incomplete will be rejected.
ORISSA STATE EMPLOYMENT MISSION SOCIETY (OSEMS) Chief District Medical Officer, Nayagarh
Govt. of Orissa, Niyojan Bhawan, Kharvelnagar, Sriya Square, Bhubaneswar.
ADVERTISEMENT FOR ENGAGEMENT OF MPHW (MALE) / JUNIOR LAB.
Tel. No. 0674-2391320, Fax-0674-2391320
ADVERTISEMENT INVITING APPLICATIONS FROM UNEMPLOYED YOUTH FOR TECH / STAFF NURSE ON CONTRACTUAL BASIS UNDER THE CHIEF
PLACEMENT LINKED TRAINING PROGRAMME DISTRICTMEDICAL OFFICER, DEOGARH.
Orissa State Employment Mission in association with leading Private Skills Building Organizations Applications are invited from eligible candidates in the prescribed format given below for selec-
is going to start a new Placement Linked Training Programme in a PPP mode in all the districts of tion to the post of Multi Purpose Health Worker ( Male) / Jr. Lab. Tech. / Staff Nurse on contract
the state. The main objective of the placement linked training programme is to groom the youth of basis with consolidated pay of @ Rs. 4440/- P.M. / @ Rs. 5200/- P.M. / @ Rs. 5200/-P.M.
the state to become ìMarket Readyî by sharpening their skills in the various demand driven respectively.
sectors while ensuring placement in the process through these organisations/Placement Linked 2. Vacancies: For the post of MPHW (Male)-.Scheduled Tribe-01, UR-02, SEBC-01,
Training Providers (PLTP). The Sectors/Trades in which these organizations / PLTPs will conduct Total-04
training along with the required qualifications, duration of training and the districts selected by For the post of Jr. Lab. Tech.- Scheduled Tribe- 01, SEBC-01
each of these organization/PLTP for undertaking this training are given below: For the post of Staff Nurse- UR-01
3. Qualification: Candidate must have passed Diploma in Pharmacy from either Govt./ Recog-
nized Institution of Orissa and Registered with Orissa Pharmacy Council for the post of MPHW (
Male) Candidates must have passed in DMLT course from any Govt. Medical College of the State
or from AICTE approved Private institution for the post of Jr. Lab. Tech. Candidate must have
passed G.N.M examination form Govt. Institution / approved Privet Institution with registration
from Orissa Nursing Council.
4. Age Limit: The candidates must not be below the age of 18 years or above 32 years as on
date of publication and the upper age will be relaxed up to 5 years for ST/SC candidates and 3
years for SEBC candidates and 10 years for physically handicapped candidates.
5. Mode of selection: The candidates shall be selected on the basis of merit according in the
marks obtained by them in diploma in pharmacy for the post of MPHW (Male).
The candidates shall be selected on the basis of merit according in DMLT examination for the
post of Jr. Lab. Tech. The candidates shall be selected on the basis of merit according in G.N.M.
examination for the post of Staff Nurse.
General Conditions:
a. The applicants have to send their application forms through registered Post/Speed post only
in the address of the CDMO, Deogarh, At/Po, District- Deogarh, PIN-768108, which should reach
at the above address on or before 8 days of last day of advertisement. b. Candidate must be a
residence of Deogarh district in case of non availability, other district candidates will be consid-
ered. c. Engagement of the post is purely temporary and may be terminated at any time without
assigning any reason thereof. The extension of the contract from selected candidates will be
made by the CDMO, Deogarh as per satisfactory performance. d. The selected candidate will
have to submit an undertaking to the effect that they will not claim any government post/ Regular
appointment in future. e. Applicants should clearly mentioned the object of the application i.e.
ëApplications for the post of M.P.H.W.(M) or Lab. Tech. or Staff Nurse on the top of the envelopes.
f. The number of vacancies as mentioned above categorically is subject to change if required by
rule in future.g. The candidates are required to enclose the following documents along with the
This training programme is basically of short duration in nature ranging between 120-400 hrs
application forms
depending upon the trade requirements.
i. Attested Xerox copy of educational qualification certificate. ii. Attested Xerox copy of recent
After submission of applications, the Placement Linked Training Providers will conduct an as-
residential certificate from competent authority. iii. Attested Xerox copy of recent Caste certifi-
sessment to identify the skill requirements and also the seriousness of the candidates who are
cate for ST/SC/SEBC candidates from competent authority. iv. Attested Xerox copy recent
not only willing to complete training but also ready to work any where inside the state including
passport size 2 nos. v. Two stamped self address envelopes (10CMX 20CM). vi Xerox copy of
outside if required.
the valid employment registration card.
No training cost is to be borne by the candidate as the same will be borne by State Employment
Sd/-
Mission. But the trainees have to make their own lodging and boarding arrangements if required
for their purpose even though the training will be organised in all the District headquarter towns. Chief District Medical Officer, Deogarh
Applications in the prescribed format as given below are invited from the eligible willing candi- PRO-FORMA
dates which must reach the respective District Employment Officers on or before 25.02.2011. APPLICATION FOR ENGAGEMENT OF MPHW (M) / JUNIOR LAB. TECH / STAFF
The details of the advertisement can also be downloaded from Government of Orissa portal NURSE ON CONTRACTUAL BASIS
www.orissa.gov.in under "Advertisement Section". (To be filled up by the Candidate in his own handwriting) Attested recent
Director of Employment-cum-Employment Mission, Orissa. 1. Name of the applicant in block letter passport size
APPLICATION FORMAT 2 Fathers name: photo to be
1. Full Name of the candidate (In block letters): Affix a recent 3. Date of birth: affixed
2. Father's Name / Husband's name : passport size 4. Permanent Address:
3. Date of Birth photograph 5. Post applied for:
4. Marital status 6. Present Address for communication with contact Tel/Mob. No:
5. Attested copies of HSC/SLC/Birth certificate / to be attached : 7. Category of SC/ST/SEBC (attach the relevant certificate)
6. Permanent Address: 8. Employment registration no. with name of Employment exchange.
7. Present address for postal communication and telephone No.: 9. Qualification:
8. Mobile No.: 10. Marks secured
9. E-mail ID :
10. Whether belongs to SC/ST/SEBC Name of Examination Total Marks Marks secured percentage
11. Educational Qualification
(Attested copies of all certificates & Marksheet required for the trades to be attached)
12. Additional Qualification / Experience Certificate if any:
13. Sectors/trades in which candidate is willing to undertake training :
14. Are you willing to go outside the district if training
: in the trade selected by you is not available inside the district
15. Are you willing to move any where in the state/outside
if offered with a job on completion or training
Declaration Full signature of the candidate with date.
I do hereby declare that all information and facts furnished in this application are true. However, DECLARATION:
if same be found false, then legal action as per law can be instituted against me. I do hereby declare that all the information mentioned in the application form are true to the best
Place : of my knowledge and belief. If any forgery/false etc. will be detected in future, I will be penalized.
Date : Full signature of the candidate Full signature of the candidate with date.
µÿë¯ÿ{œÿÉ´À ÿ 5-11 {üÿ¯ÿõßæÀÿê, 2011 NIJUKTI KHABAR Bhubaneswar 19

ALLAHABAD BANK he/ she had ordinarily resided or any other authority designated in this regard by the Govt. of
Jammu & Kashmir, to the effect that the candidate had ordinarily been domiciled in the Kashmir
Division of the state of Jammu & Kashmir during 1st January 1980 to 31st December 1989.
(A Government of India Undertaking)
4.The children/Family members of those who died in the 1984 riots by 5 years.
HEAD OFFICE : 2, N. S. ROAD, KOLKATA 700001
Persons eligible for age relaxation under this criterion must produce a certificate from the
Advt No. : REC/ 01/2011-12 Contact No. 033-22314630, FAX-033-22308442
District Magistrate to the effect that they are eligible for relief in terms of the Rehabilitation
PROBATIONARY OFFICERS' RECRUITMENT PROJECT-2011-12 Package for 1984 Riot Affected Persons sanctioned by the Government and communicated vide
Allahabad Bank invites ON-LINE Applications from Indian Citizens for recruitment of 1500 Proba- Ministry of Finance, Dept. of Financial Services communication No.F.No.9/21/2006-IR dated
tionary Officers. Candidates are required to apply on-line through Bank's website 27.07.2007
www.allahabadbank.in (where full advertisement & fee payment challan are available). 5.Above relaxations are available only if the candidates fulfill the various conditions prescribed in
The candidates are required at first to see the eligibility criteria and if eligible, take a print of the Fee the Govt. of India orders and instructions in this regard. To claim relaxation in age, fees etc.
Payment Challan available in Bank's website www.allahabadbank.in, fill in completely to pay the reserved category candidates should submit a copy of the relevant certificate in support of his/
fee and / or postage in cash at any branch of Allahabad Bank in the designated Account her claim at the time Pre-examination training and/or interview.
No.5000000000 and obtain receipt. (With Journal Number mentioned on it) Apply On-Line through 3.Physically Challenged Persons (PC) -
the Recruitment link provided at the Bank's website. I Degree of Disability for Reservation
Events Important dates Only such persons would be eligible for reservation in services / posts who suffer from not less
Fee Payment Challan available on Bank's website from 01.02.2011 (Tuesday) than 40% of relevant disability and is certified by a Medical Board appointed by the Central/State
Payment of application fee / postage 01.02.11 To 01.03.11 Govt.
Opening Date for ON-LINE Registration of Application on website 01.02.2011 II Definition of Categories of Disabilities:
Closing Date for ON-LINE Registration of Application on website (i)An Orthopaedically Challenged (OC) person is one suffering from Locomotor Disability or
(For all applicants including those from far flung areas.) 01.03.2011 Cerebral Palsy. Persons who suffer from not less than 40% of relevant disability (as certified by
Relevant date of Age / Qualification reckoned as on 01.01.2011 a Medical Board appointed by the Center/ State Govt) would be eligible for reservation in ser-
Tentative Date of Written Test 17.04.2011 vices/ posts. Locomotor Disability means disability of the bones, joints or muscles leading to
Note : Application Form by post /courier/ hand/e-mail will not be accepted. substantial restriction of the movement of the limbs or any form of cerebral palsy.Cerebral Palsy
Name of Post/ Vacancies: means a group of non progressive conditions of a person characterized by abnormal motor
Post Grade/ Scale Age as on 01.01.2011 control posture resulting from brain insult or injuries occurring in the pre-natal, peri-natal, or infant
Probationary Officer JMG Scale-I Min: 21 years Max : 30Years period of development.
B.P.:Rs.14,500-27,700* (ii)Deaf & Hearing Impaired (HI) : the deaf are those persons in whom the sense of hearing is non-
DA, HRA, CCA etc. will be paid as per Bank's rules in force from time to time depending upon place functional for ordinary purposes of life i.e. total loss of hearing in both ears. They do not hear,
of posting. Medical, LTC, Defined Contributory Retirement Benefit Scheme, Gratuity etc will be understand sounds at all even with amplified speech. Hearing impairment means loss of sixty
admissible as per Bank's rules. decibels or more in the better ear in the conversational range of frequencies.
Reservation in Posts: [Including Backlog] (iii)Visually Impaired (VI): The visually impaired persons are those suffering from blindness or low
Scale No. of Vacancies Out of which for Physically challenged (PC) vision. Blindness - refers to a condition where a person suffers from any of the following
SC ST OBC GEN Total OC VI HI conditions: (i) total absence of sight, (ii) Visual acuity not exceeding 6/60 or 20/200 (Snellen) in
JMG Scale - I 225 115 405 755 1500 15 26 37 the better eye with correcting lenses, (iii) Limitation of the field of vision subtending an angle of
(Post Code - 01 20 degree or worse. Person with low vision - means a person with impairment of visual function-
* Backlog vacancies ing even after treatment or standard refractive correction, but who uses or is potentially capable
Abbreviations stand for of using vision for the planning or execution of a task with appropriate assistive device.
SC - Scheduled Caste , ST - Scheduled Tribe, OBC - Other Backward Classes (Under Non Creamy III) USE OF SCRIBE / PAPER WRITER
Layer category as on 31.03.2010) ,Gen - General ,PC - Physically Challenged, OC - Orthopaedically The visually impaired candidates and candidates whose writing speed is affected by cerebral
Challenged, VI - Visually Impaired, HI - Hearing Impaired. palsy can use their own scribe at their cost during the written examination. In all such cases
Note :a) The number of vacancies as also the number of reserved vacancies is provisional and where a scribe is used, the following rules will apply:
may vary according to the actual requirement of the Bank. The candidate will have to arrange his/ her own scribe at
b)It is clarified that it may not be possible to employ Physically Challenged candidates in all Offices/ a. his/ her own cost.
Branches of the Bank and they will have to work in the post/branch identified by the Bank as b.The academic qualification of the scribe should be one grade lower than the stipulated eligibility
suitable for them. criteria.
c)As the reservation for Physically Challenged candidates is on horizontal basis, the selected c.The scribe should be from a discipline different that of the candidate. The scribe should
candidates will be placed in the appropriate category (viz SC/ST/OBC/Gen) to which they belong. possess 60% or lesser marks.
d)Candidates belonging to and applying for a post under the Reserved OBC Category are required d.Both the candidate as well as the scribe will have to give a suitable undertaking, confirming that
to submit a certificate regarding his/her "Community" in the prescribed format, i.e. "FORM OF the scribe fulfills all the stipulated eligibility criteria for a scribe as mentioned above. Further, in
CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY OTHER BACKWARD CLASSES APPLYING FOR APPOINT- case, it later transpires that he/ she did not fulfill any of the laid down eligibility criteria or
MENT TO POSTS UNDER THE GOVERNMENT OF INDIA" (Format available on Bank's website along suppressed material facts, the candidature of the applicant will stand cancelled, irrespective of
with this Notification) and the certificate should clearly contain the "NON-CREAMY LAYER CLAUSE" the result of the written examination.
based on the income for the Financial Year ending 31.03.2010 or later. e.Such candidates who use a scribe shall be eligible for extra time of 20 minutes for every hour
The certificates should have been issued on or after 01.04.2010. Candidates not producing the of the examination.
above certificate will not be considered under the OBC category. 4. Minimum Educational Qualifications : (As on 01.01.2011) :
1.Eligibility Criteria: Nationality / Citizenship : A candidate must be either (i) a citizen of India, OR Post Code Post Qualification
(ii) a subject of Nepal, OR (iii) subject of Bhutan, OR (iv) a Tibetan refugee who came over to India 01 Probationary Officer Graduate in any discipline with minimum 55% marks (for
before 1st January, 1962 with the intention of permanently settling in India, OR (v) a person of SC/ST/ PC-50%) in aggregate** from a University
Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka, East African countries of Kenya, recognised by Government of India. Essential : Com
Uganda, the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar), Zambia, Malawi, puter qualification like diploma in computer operation from
Zaire, Ethopia and Vietnam with the intention of permanently settling in India. Provided that a NIIT, SSI, Aptech, CMC, DOEACC course / certificate (O/
candidate belonging to categories (ii), (iii), (iv).& (v) above shall be a person in whose favour a A/B/C) level etc. etc.
certificate of eligibility has been issued by the Government of India. A candidate in whose case a ** N.B. : The percentage of marks shall be arrived at by dividing the aggregate /total marks
certificate of eligibility is necessary may be admitted to the examination/ interview conducted by obtained by the candidate in all the subjects irrespective of optional /additional subjects studied
the Bank but on final selection the offer of appointment may be given only after the necessary with the aggregate/total maximum marks of the examination passed (both for Pass and /or
eligibility certificates has been issued to him by the Government of India Honours course) for all the years of the examination.
2.Relaxation in Upper Age Limit : Note : The date of passing the examination which reckons for eligibility will be the date appearing
Sl Category Age Relaxation on the Mark Sheet or Provisional Certificate.
1 Scheduled Caste/ Scheduled Tribe Candidates 5 years (A)All Educational Qualifications should be from a recognized Board/ University/ Institute. The
2 Other Backward Classes Candidates 3 years Educational Qualifications prescribed for the posts are the minimum requirements for eligibility.
3 In the case of Ex- service commissioned Officers, including (B)Candidates should ensure that he/she fulfills the eligibility criteria & other norms including
ECOs/ SSCOs, who have rendered at least 5 years military being in possession of documents specified in this notification before applying for any posts.
service and have been released on completion of assignment 5. Important Instructions :
(including those whoseassignment is due to be completed within (i) Payment of application fee and/ or postal charges by Demand Draft /Cheques/ Money Orders/
the next one year from the last date for receipt of application) Postal Order etc will not be accepted.
otherwise than by way of dismissal or discharge on account of (ii) Application once made will not be allowed to be withdrawn and fees once paid will not be
misconduct or inefficiency or on account of physical disability refunded on any account nor can it be held in reserve for any other selection process.
attributable to military service or on invalidment. 5 years (iii) Candidates are advised in their own interest to apply on-line much before the closing date and
4 Persons domiciled in Kashmir Division of Jammu & Kashmir State not to wait till the last date for depositing the fees to avoid the possibility of dis-connection/
during the period from 01.01.1980 to 31.12.1989 5 years inability/failure to log on the Bank's website on account of heavy internet/website jam.
5 Officers serving in the Regional Rural Banks and who have put in (iv) The Bank does not assume any responsibility for the candidates not being able to submit their
a minimum of 5 years of service 5 years applications within the last date on account of the aforesaid reasons mentioned in the para - (iii)
6 Physically Challenged Category candidates 10 years or for any other reason beyond the control of the Bank.
7. The children/family members of those who died in 1984 riots 5 years (v)Care has to be taken by the applicant while putting information in the On-Line application
Note : relating to relaxation sought based on caste/category etc. as no further changes will be allowed
1.The relaxation in upper age limit is cumulative as per Govt of India guidelines. in the application.
2.An ex- serviceman who has once joined a Government job on civil side after availing of the (vi) The advertisement notifying the vacancies is also available on Bank's website www.
benefits given to him as an Ex-Serviceman for his re-employment, including a job in the Public allahabadbank.in Candidates are advised to remain in touch with Bank's website for any notifi-
Sector Undertaking ceases to enjoy ex-serviceman status for further employment. cation which may be put for further information..
3.All persons eligible for age relaxation under 2 (4) above must produce the domicile certificate at (vii) The candidates must affix their recent coloured passport size photograph at the place
the time of interview, from the District Magistrate in the Kashmir Division within whose jurisdiction indicated in the call letter for written test and must sign across the photograph so that a part of the
Continued page
µÿë¯ÿ{œÿÉ´À ÿ 5-11 {üÿ¯ÿõßæÀÿê, 2011 NIJUKTI KHABAR Bhubaneswar 20
Allahabad Bank...(Continuation page-19) (v)Thereafter, open the Recruitment Notification titled "ALLAHABAD BANK PROBATIONARY
signature spreads over the call letter beyond the photograph. They should also keep (10) ten OFFICERS' RECRUITMENT PROJECT-2011-12".
copies of the same photograph for future, if required. It should be noted that Black & White (vi)Take a print of the entire Recruitment Notification, including the 'FEES PAYMENT CHALLAN'.
photograph will not be accepted and call letters containing such photograph will be rejected (vii)Fill in the Fee Payment Challan in a clear and legible handwriting in BLOCK LETTERS.
(viii)Financial Bond for rendering service to the Bank for minimum period of three years: (viii)Go to the nearest Allahabad Bank Branch with the Fee payment Challan and pay, in
Candidates selected for appointment in the Bank will be required to furnish a "Bond" of Rs.50,000/ Cash,(deposit open from 01.02.2011to 01.03.2011) in the designated Account No. in the name &
- with one "Surety" acceptable to the Bank in the specified proforma before joining the Bank on style of "ALLAHABAD BANK PROBATIONARY OFFICERS' RECRUITMENT PROJECT-2011-12".
his/her selection for rendering service for a minimum period of three years from the date of joining The details of fee to be paid is indicated below :
the Bank and in the event of his/her resignation/termination from the post before the end of the Category of Applicant Amount of Fees/Postage Allahabad Bank's Account No.
specified period, he/she must pay to the Bank the said amount of the Bond. (Non-refundable) ( in which application fee/ postage
6.Selection Procedure: charges to be deposited)
The selection process will comprise Written Test and Interview. SC/ST/Physically Challenged (PC) Rs. 50/-
A) Written Test: GEN/OBC Rs.400/- 50048377141
i.The written test will comprise Objective Tests on (i) Test of Reasoning Ability, (ii) Quantitative (ix)Obtain both i.e. the Candidate's & Examination Hall Copy of the Fee Payment Challan duly
Aptitude, (iii) General Awareness with special reference to Banking Industry, (iv) Computer receipted by the Bank with (a) Branch Name & Code Number, (b) Journal number, (c) Date of
Knowledge & (v) English Language Deposit & amount filled by the Branch Official. (x)Candidates are now ready to Apply On-Line by
ii.The passing marks in each of the tests will be decided by the Bank on the basis of the perfor- re-visiting the --> Recruitment option on the Bank's website and going to the option "Click here to
mance of all the competing candidates taken together in each test to a minimum required level. Apply On-Line" under ALLAHABAD BANK PROBATIONARY OFFICERS' RECRUITMENT PROJECT-
Candidates have to pass in each of the Objective test separately. Candidates are also required to 2011-12" to open up the appropriate On-Line Application Format. (xi)Carefully fill in the details
score a minimum 40% cut-off (35% for SC/ST/OBC) marks in aggregate to be considered for from the Fee Payment Challan in the On-Line Application Form at the appropriate places. Fill in all
being called for interview. Bank reserves the right to vary cut-off marks. other required information. Ensure that all Biodata details are correctly filled in. Click the Submit
iii.There will be separate cut-off marks for reserved category candidates with relaxed standards. button. Retain your Registration No. and Password for further reference safely. After applying
iv.Other details regarding the written test will be given in the 'Information Booklet' which will be On-line candidate must retain the print out of application form for further reference. (xii) Exami-
available in the Bank's website alongwith the Call Letter for the Written Test. nation Hall copy of the Fee Payment Challan is required to be submitted with the Call Letter at the
Note : There will be negative marks for the wrong answers in the Objective tests. time of written test. Without the Examination Hall copy of the Fee Payment Challan, the candidate
(B) Interview : will not be allowed to appear in the written test. Candidates are advised to keep the candidate's
Depending upon the number of vacancies only a certain number of candidates from among those copy of the Fee Payment Challan safely for future use. (xiii) The name of the candidate or his/her
who qualify by ranking sufficiently high in merit on the basis of aggregate marks in the written test father/husband etc. should be spelt correctly in the application as it appears in the certificates/
will be called for the interview. The candidate has to secure minimum passing marks in the mark sheets. Any change / alteration found may disqualify the candidature.
interview. 11. General Instructions: 1. Candidates are advised to keep a copy of the application print-out
(C) Final selection will be made on the basis of aggregate marks obtained by the candidates in and Candidate's copy counterfoil of the Fee Payment Challan for their record.
the written test & Interview taken together and will be strictly according to the descending order 2. Candidates serving in Government/Public Sector Undertakings (including Banks and Financial
of merit. Institutions) are advised to obtain prior permission from their employer for applying for the post
Note : In case of similar marks secured by two or more candidates the merit order of such and to submit "No Objection Certificate" from the employer at the time of interview, failing which
group of candidates will be as per their aggregate written test marks and further as per their date their candidature may not be considered and traveling expenses, if any admissible, will not be
of birth (i.e. more senior in age will be placed first before less senior in age.) Merely satisfying the reimbursed. 3. Candidates should ensure that he/she has met with the eligibility criteria and
eligibility norms does not entitle a candidate to be called for written test / Interview The Bank also complied with the requirements and adhered to the instructions and terms and conditions con-
reserves the right to shortlist candidates to be considered for interview on the basis of qualifica- tained in this notification. Candidates are therefore advised to carefully read the Notification and
tion, work experience, age or any other suitable criteria. The Bank reserves the rights to alter, complete ON-LINE Application Form and submit the same as per the instructions given in this
modify or change any of the other terms and conditions spelt out in this advertisement, including regard. 4 Only candidates willing to serve anywhere should apply. 5. Any dispute arising out of
selection criteria for passing/method and procedure for selection. this advertisement shall be subject to the sole jurisdiction of the Courts situated at Kolkata.
7. Written Test: 6. No candidate is permitted to use calculators, mobile phones, pagers or any other gadgets/
Probationary Officer 17.04.2011 (Sunday) instruments in the Examination Hall.
(i) Date of examination is tentative. The exact date will be communicated to the candidates through 7.Canvassing in any form will be a disqualification.
call letter for written examination to be downloaded by the candidates. The Bank, however, 8. The Bank would be free to reject any application, at any stage of the recruitment process, if the
reserves the right to cancel or make any change in the date of examination, if need arises. candidate is found ineligible for the post for which he/ she has applied. Decision of the Bank in all
(ii) The Written tests for Probationary Officers will be scheduled at the following Centers and the matters regarding eligibility of the candidate, the stages at which such scrutiny of eligibility is to be
address of the Venue will be advised in the Call Letter - undertaken, the documents to be produced for the purpose or the conduct of examination, inter-
Center Code No Name of Center Center Code No Name of Center view, selection and any other matter relating to recruitment will be final and binding on the candidate.
11 Ahmedabad 12 Bengaluru No correspondence or personal enquiries shall be entertained by the bank in this behalf.
13 Bhopal 14 Bhubaneswar 9. All candidates will have to produce, if called for interview, originals as well as attested
15 Chandigarh 16 Chennai photocopies of their educational and experience certificates as well as caste certificate, certifi-
17 Guwahati 18 Hyderabad cate of handicap or any other certificate in support of their eligibility, failing which their candida-
19 Jabalpur 20 Jaipur ture will be cancelled. Candidates belonging to and applying for a post under the Reserved OBC
21 Kolkata 22 Lucknow Category are required to submit a certificate regarding his/her "Community" in the prescribed
23 Mumbai 24 Nagpur format, i.e. "FORM OF CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY OTHER BACKWARD CLASSES APPLY-
25 New Delhi 26 Patna ING FOR APPOINTMENT TO POSTS UNDER THE GOVERNMENT OF INDIA" (Format available on
27 Raipur 28 Ranchi Bank's website along with this Notification) and the certificate should clearly contain the "NON-
29 Siliguri 30 Varanasi CREAMY LAYER CLAUSE" based on the income for the Financial Year ending 31.03.2010 or later.
Request for change of centre of Examination shall not be entertained. The Bank, however, The certificates should have been issued on or after 01.04.2010. Candidates not producing the
reserves the right to cancel any of the Centers and/ or add other Centres, depending on the above certificate will not be considered under the OBC category.
response, administrative feasibility, exigencies etc. The Bank also reserves the right to allot the Candidates belonging to OBC category but coming under Creamy Layer are not entitled to the
Candidate at any Centre other than the one he/ she has opted for and to waive any of the criteria benefits of OBC reservation. They should indicate their category as General while making On-
looking at the requirement and exigencies. Line registration. 10. Candidates will have to appear for written test and/ or interview at their own
8. expenses and risks and the Bank will not be responsible for any injury/ losses etc. of any nature.
Probation period for Probationary Officers Two years However, SC/ST unemployed candidates attending the interview will be reimbursed 2nd class to
& fro rail/ bus fare by the shortest route on production of evidence of travel.
The candidate will remain initially on probation for a period of two years from the date of joining in 11. Any request for change of address /email ID will not be entertained.
the Bank's service which may be extended at the Bank's discretion. The confirmation to the 12. In case any dispute arises on account of interpretation in version other than English, English
permanent establishment of the bank will be considered as applicable in the terms of Service version will prevail.
Regulations provided the work, conduct, general ability are found to be of the standard required 13. The Bank may at its discretion hold re-examination wherever necessary in respect of a
by the Bank. center/ venue of a candidate(s).
9. Pre- Examination Training : (a) It is proposed to impart free Pre- Examination Training to a
14. Appointment of selected candidates is subject to his/ her being found eligible, medically fit,
limited number of Candidates belonging to Scheduled Castes/ Scheduled Tribes/ Minority Commu-
satisfactory character & antecedents reports alongwith police and caste certificate verification
nities on "First come first served basis" at Lucknow/ Kolkata/ Hyderabad/ Bhubaneswar/ Patna/
as per the requirement of the Bank. Such appointments will also be subject to the Service &
Chandigarh. Training centers may also be changed at the discretion of the Bank. An eligible
candidate who wishes to avail Pre-Examination Training should fill in the relevant column in the Conduct Rules of the Bank.
application format. Expenses regarding traveling, boarding, lodging etc will be borne by the 15. Candidate's admission to the examination / interview is strictly provisional. The mere fact that
candidate for attending the Pre-Examination Training programme at the concerned Training Center. the call letter has been issued to the candidate does not imply that his candidature has been finally
(b) Call Letters for Pre-Examination Training : All eligible candidates will be required to cleared by the Bank.
download their call letter from the Bank's website. An eligible candidate who fails to download the 16. Candidates should ensure that the signatures appended by them in all the places viz. in their
call letter may contact at the Zonal Offices attached to the training centre with the original call letter, attendance sheet etc. and in all correspondences with the Bank in future should be
matriculate level certificate, coloured photograph, ID card, details of his/ her name, address along identical and there should be no variation of any kind.
with the Xerox copy of the On-line application form for the post applied for & details of fee 17. The candidates must affix their recent coloured passport size photograph from the same
deposited for obtaining duplicate call letter. negative at the places indicated in the call letter and must sign across the photograph after it is
10. How To Apply: (i)Candidates are required to apply On-Line through website affixed so that a part of the signature spreads over the call letter beyond the photograph. They
www.allahabadbank.in No other means/ mode of application will be accepted. (ii)Candidates are should also keep some copies of the same photograph for future, if required. Please note that
required to have a valid personal e-mail ID. It should be kept active during the currency of this Black & White photograph will not be accepted and call letters containing such photograph will be
recruitment project. Bank will be sending call letters for Pre-Examination Training, Written test, rejected
Interview etc. through the recorded e-mail ID. Under no circumstances, he/she should share/ 18. Competent Authority for Issue of Certificate to SC/ST/OBC/PC is as under:
mention e-mail ID to/ of any other person. (iii)In case a candidate does not have a valid personal (a)For SC/ST/OBC - District Magistrate/ Addl. Distt. Magistrate/ Collector/ Deputy Commissioner/ Addl. Dy.
e-mail ID, he/she should create his/her new e-mail ID before applying on-line. (iv) Applicants are Commissioner/ Dy. Collector/ First Class Stipendary Magistrate/ Sub- Division Magistrate / Taluka Magis-
first required to go to the Bank's website www.allahabadbank.in and click on the Home Page trate/ Executive Magistrate/ Extra Assistant Commissioner/ Chief Presidency Magistrate/ Additional
open the link "Recruitment". Continued page-23
µÿë¯ÿ{œÿÉ´À ÿ 5-11 {üÿ¯ÿõßæÀÿê, 2011 NIJUKTI KHABAR Bhubaneswar 21

Continued page
µÿë¯ÿ{œÿÉ´À ÿ 5-11 {üÿ¯ÿõßæÀÿê, 2011 NIJUKTI KHABAR Bhubaneswar 22
Defence.....

Continued page
µÿë¯ÿ{œÿÉ´À ÿ 5-11 {üÿ¯ÿõßæÀÿê, 2011 NIJUKTI KHABAR Bhubaneswar 23
Defence..... Research Allahabad Bank...(Continuation page-20)
Chief Presidency Magistrate/ Presidency Magistrate/ Revenue Officer not below the rank of Tahsildar/ Sub
Divisional Officer of the area where the candidate and/ or his/ her family normally resides. (b)For Physically
Challenged (PC)- the Competent Authority to issue Disability Certificate shall be a Medical Board duly
constituted by the Central or State Govt. The Central/ State Govt. may constitute Medical Boards consisting
of at least 3 members out of which one shall be a specialist in the particular field for assessing locomotor/
cerebral/ visual/ hearing disability as the case may be. . Action Against Candidates Found Guilty of Miscon-
duct: Candidates are advised in their own interest that they should not furnish any particulars that are false,
tampered, fabricated and should not surpress any material information while filling up the application form. At
the time of written examination/ interview, if a candidate is (or has been ) found guilty of - (i) using unfair means
during the examination or (ii) impersonating or procuring impersonation by any person or (iii) misbehaving in the
examination hall or taking away the question booklet (or any part thereof ) / answer sheet from the examination
hall or (iv) resorting to any irregular or improper means in connection with his/ her candidature for selection or
(v) obtaining support for his/ her candidature by unfair means, or at the time of interview, joining / any time in
future, furnishing false information/declaration regarding previous employment, such a candidate may, in
addition to rendering himself/ herself liable to criminal prosecution, be liable
(a)To be disqualified from the examination for which he/ she is a candidate. (b)To be debarred either
permanently or for a specified period from any examination or recruitment conducted by Allahabad Bank.
(c)For termination of service, if he/ she has already joined the Bank. The Bank would be analyzing the
responses of a candidate with other candidates to detect patterns of similarity, if as per the laid down
procedure, it is suspected that the responses have been shared and scores obtained are not genuine/ valid, the
bank reserves right to cancel his/ her candidature.
20.Call Letters for Written Examination : All eligible candidates will be required to download their call letter
from the Bank's website. An eligible candidate who fails to download the call letter may contact at the following
addresses with the original matriculate level certificate, coloured photograph, ID card, details of his/ her name,
address along with the Xerox copy of the On-line application form for the post applied for & candidate's copy
of the Fee Payment Challan for obtaining duplicate call letter. Duplicate call letters will be issued at the
following Bank's offices prior to five days of the written examination.
Center Code Centre Name Address / Tel.No. / Fax No.
11 Ahmedabad The Zonal Manager, Allahabad Bank, Zonal Office, Navin
House, 2nd Floor, Opp Sardar Patel Seva Samaj Bhawan,
Near Navrangpura Telephone Exchange, C.G. Road,
Navarangpura, Ellis Bridge, Ahmedabad 380006
Tele - 079-26463062/26420435/26442114 Fax - 079-26400946
12 Bengaluru The Zonal Manager, Allahabad Bank, Zonal Office :
Bengaluru, N-603, Manipal Centre, North Block (Front
Wing) 47 Dickenson Road, Bengaluru . 560042
Tele - 080- 25590985/25590987 Fax - 080- 25590986
13 Bhopal The Zonal Manager, Allahabad Bank, Zonal Office, M.P
Housing Board Office Complex, Block - C, 1st Floor,
Gautam Nagar, Bhopal 462023,Tele - 0755-2583634/
2600714/2784821 Fax - 0755-2583633
14 Bhubaneswar The Zonal Manager, Allahabad Bank, Zonal Office, 3/
1B, IRC Village, Civic Center, Nayapally, Bhubaneswar.
751015,Tele - 0674- 2551433/ 2557563 Fax - 0674 2557564
15 Chandigarh The Zonal Manager, Allahabad Bank, Zonal Office, Bank
Square, 2nd Floor, Sector-17B Chandigarh 160017.
Tele - 0172-5073594/ 2709458/2701590. Fax - 0172-2704752
16 Chennai The Zonal Manager, Allahabad Bank, Zonal Office,,
Vairam Complex, 2nd Floor, 112, Sir Thyagaraya Road,
T. Nagar, Chennai. 600017,Tele - 044- 28154900/
28154718 Fax - 044- 28154914
17 Guwahati The Zonal Manager, Allahabad Bank, Zonal Office, Opp.
Bora Service Station, G.S. Road, Ulubari, Guwahati
781007.Tele - 0361- 2464676/ 2460716 Fax - 0361- 2460724
18 Hyderabad The Zonal Manager, Allahabad Bank, Zonal Office, D.R.
No. 3-6-435, Main Road, 1st & 2nd Floor, Himayat Nagar,
Hyderabad 500029,Tele - 040- 27671925/27637738/
27600056 Fax - 040-27632391
19 Jabalpur The Zonal Manager, Allahabad Bank, Zonal Office, Resi
dency Road, Civil Lines, Jabalpur. Madhya Pradesh Pin
482001,Tele - 0761- 4013346/2629376 Fax - 0761-2626276
20 Jaipur The Zonal Manager, Allahabad Bank, Zonal Office, west
Wing, Gr. Floor LIC Building, Jeevan Nidhi, Ambedkar
Circle, Bhawani Singh Road, Jaipur. 302005 Tele - 0141-
2740493/ 2741344 Fax- 0141-2740480
21 Kolkata The Zonal Manager, Allahabad Bank, Zonal Office -
Metro, Gillander House (Gr Floor) 8, N.S. Road, Kolkata
700001,Tele - 033-22468564/22316634/22316707 Fax
- 033-22316633
22 Lucknow The Zonal Manager, Allahabad Bank, Zonal Office, 2nd
Floor, New Administrative Building, Hazratganj, Lucknow.
226001,Tele - 0522-2288612 Fax - 0522-2288033
23 Mumbai The Zonal Manager, Allahabad Bank, Zonal Office,
Manish Commercial Centre, 216 A, Dr. Annie Besant
Road, Worli(W), Mumbai 400025,Tele - 022- 24973974/
24985450 Fax - 022-24964644
24 Nagpur The Zonal Manager, Allahabad Bank, Zonal Office, Palm
Road, Civil Lines, Nagpur. 400001, Tele - 0712-6535246/
2530666 Fax - 0712-2520552
25 New Delhi The Zonal Manager, Allahabad Bank, Zonal Office, 17,
Parliament Street, New Delhi. 110001, Tele : 011-
23745505 Fax - 011- 23367770
26 Patna The Zonal Manager, Allahabad Bank, Zonal Office, Budh
Marg, Patna - Gaya Road,, Patna 800001
Tele - 0612-2234502/ 2224313 Fax - 0612-2232636
27 Raipur The Zonal Manager, Allahabad Bank, Zonal Office, Op
posite Pandri Mandi Gate, Vidhan Sabha Marg, Raipur
492004 Tele - 0771-4059516/ 2438270
28 Ranchi The Zonal Manager, Allahabad Bank, Zonal Office, 2nd
Floor,Paras Complex, Lalpur Chowk, Circular Road,
RANCHI ñ 834 001.Tele ñ 0651-2562472/ 2563205 Fax ñ 0651-2562560
29 Siliguri The Zonal Manager, Allahabad Bank, Zonal Office, 2,
Church Road, Siliguri ñ 734401, Darjeeling, West Bengal Tele ñ
0353 ñ 2431148 /2530403 Fax ñ 0353 - 2431176
30 Varanasi The Zonal Manager, Allahabad Bank, Zonal Office,
Mohammad Ikram Khan Complex, Varuna Bridge,
Varanasi, U.P. 221002, Tele ñ 0542-2507569/ 2507573
Fax ñ 0542 2502775
The above advertisement is also displayed in the Bank's website www.allahabadbank.in Candidates who have
applied are requested to visit 'Recruitment" Section on Bank's Website for updates (including date/s for written
test and/ or interview, results etc.) which may be put up for information.
Place : Kolkata General Manager (HR)
Date : 10.01.2011
µÿë¯ÿ{œÿÉ´À ÿ 5-11 {üÿ¯ÿõßæÀÿê, 2011 NIJUKTI KHABAR Bhubaneswar 24
OFFICE OF THE CHIEF DISTRICT MEDICAL OFFICER, KANDHAMAL
ADVERTISEMENT FOR WALK-IN-INTERVIEW FOR THE POST OF MTS
UNDER CDMO, KANDHAMAL
The candidates with following qualification are required to attend a Walk- in- Interview to be held
on 25.02.2011 at 10.00 AM in the Office of the C.D.M.O., Kandhamal. The candidates are required
to bring their original certificates with one set of Xerox copies duly attested for verification at the
time of interview. Natives and residents of Kandhamal District with valid employment registration
number in Kandhamal District will be preferred. Local candidates who belongs to ST category
will also be given preference.. Category of post : Malaria Technical Supervisor(Contractual),
No.of Posts:2 (Two), Remuneration: Rs. 6500/- + POL Rs. 2500/-+ DA Rs. 1000/- Age : Below
40 Years, Qualification : 1. Graduate from Biology stream desirable. Graduate with Science
subject in class 11th and 12th will be considered in absence of desired qualification. Qualification
can be relaxed only in exceptional cases. 2. Experienced candidate in health related programme
shall be given preference.______
Terms and Conditions:
The undersigned reserves the rights to cancel any or all the proposals without assigning any
reason thereof. Selected candidates should submit an undertaking that they will not claim any
regular appointment in future. Documents to be submitted alongwith the application.
1. Attested copies of passport size colour Photographs - 2 Nos.
2. Attested copy of recent Residential Certificate.
3. Attested copy of recent Caste Certificate (in case of SC/ST/SEBC)
4. Attested copy of Photocopies of all certificates / mark sheets in proof of the claim made by the
candidate relating to his educational qualification.
5. Attested copy of valid Employment Registration Card.
6. Experience Certificate if any.
7. Attested copy of valid two-wheeler driving licence.
8. One self addressed envelope size = 24 x 10cm with affix postage stamp worth of Rs.5/-.
Chief District Medical Officer, Kandhamal
APPLICATION FORM
(Please fill in block letters)
Post Applied For: Attested Photograph
1. First Name: Last Name:
2. Date of Birth : Age as on 01.01.2011: 3. District of Domicile:
4. Sex: ORISSA RED CROSS
5. Please mention if SC/ST/OBC: General
6. Present Contact Address: 7. Permanent Telephone No. BLOOD BANK, BOUDH,
Permanent Contact Address:
(STD Code) Number_____
8. Present Telephone No.
ORISSA
9. Email Address:
(STD Code) Office Number
10. Mobile No.:
WALK-IN-IN-
11. Languages Spoken/written:
12. Computer Literacy:
TERVIEW
13. Education: High School onwards, please list all your qualifications One number of Blood Bank
Technician is required for
Marks
ORC Bloíod Bank, Boudh
Degree Institute/Board & Location Year Full Marks % Full/PartTime/
on contractual basis on
Marks secured Distance Learning
monthly remuneration
Matriculation Rs.3000/- per month.
+2 Qualification : (i) Diploma
+3 in Medical Laboratory
Technology with one year
14. Employment Record experience in testing of
Total years of post qualification experience Blood or its components/
Years of experience in the Development Sector/NGO Pathological field (Selec-
Years of experience in Government tion will be made on merit
15. Details of Employment: (Use separate sheets, if required on the basis of marks se-
Starting with your present employment, list in reverse order all the employments you have had. c u r e d i n D M LT E x a m .
16. A Current Employment: Incase of adequate number
From : Month/Year To: Month/Year Designation of candidates passed from Advertisement for invites..(Continuation page-2)
Govt. lnstitutions(Three MC photography, Experience candidate in photography and computer in any Health Institutions
Till date will be given priority. Health Visitor, 2, Rs.5200/-, Essential Qualification: 1. interme-
Location of Employment of the state) are not avail- diate of science with experience of working in health sector as M.F.W,/ M.P.H.S., 2. Must
able, then candidates be knowing cycling . Preferential qualification : 1 .Training course for MPW or recog-
Description of your duties
passed out from private In- nized Sanitary inspector course. 2.Tuberculosis Health Visitor recognized course
16B. Previous Employment: GENERAL CONDITIONS : 1. The applicants have to apply to the Superintendent, SCB
stitutions may be consid-
From : Month/Year To Month/Year Designation Medical College Hospital, Cuttack-753007 by Regd. Post / Speed Post only, so as to reach
e r e d ) . Age o f c a n d i d a t e s the same within 12 days from the date of publication of the advertisement. 2. Application
Location of Employment should not exceed 32 years received incomplete or after the stipulated date will not be entertained. The authority does not
Description of your duties as on publication of adver- take any responsibility for postal delay if any. 3. The candidates belonging to the Cuttack
16C. Previous Employment: tisement (Relaxation for District will be given priority in appointment, in case the vacancies are not filled up applicants
From : Month / Year To : Month/Year Designation belonging to the other District will be considered. 4. The appointment on contractual basis
women/SC/ST/SEBC/Ex- is purely temporary and may be terminated at any time without notice or assigning any reason
Serviceman,PH Candidates thereof. 5. Candidates appointed on contractual basis will not claim for inter district transfer.
as per Govt. Norms). 6. The undersigned reserves the right to short list the applicants in case of receipt of large
Description of your duties number of applications. 7. Two numbers of self addressed postal envelops duly stamped of
Date of Interview :
Rs.22.00 in each envelop for one post. Name of the post applied for should be written in the
Date:______________ 09.02.2011, Time : 11 A.M. top of the envelop. If the post applied for not indicated on the top of the envelops the same
Place :_____________ Signature of the Applicant Venue : Office Chamber of seems to be rejected. 8. The candidates shall not be less than 18 years and not more than
CDMO, Boudh. Interested 32 years of age. The age will be relaxable as per the Govt. norms where necessary.
The candidates are required to submit the following documents alongwith the
DISTRICT RURAL DEVELOPMENT AGENCY, GANJAM, CHATRAPUR candidates may appear with application form
DRDA, Ganjam, Chatrapur invites application from eligible candidates for engagement on contractual basis as
the following original docu- 1. Attested Xerox copy of H.S.C. and equivalent examination certificate and mark sheet for
Watershed Management Team Member (Social, Livelihoods, Micro Enterprises, Engineering) against existing ments with a set of Attested all the candidates. 2. Attested Xerox copy of Diploma pass certificate (for photographer
Xerox copy. (i) Certificate in candidate only). 3. Attested Xerox copy of DMLT certificate & mark sheet (for Lab. Technician
requirement of IWMP Watersheds in Ganjam District as follows . candidate only. 4. Attested Xerox copy of permanent residential certificate from the competent
SI.No. Discipline Age Limit Vacancy support of educational authority. 5. Attested Xerox copy of caste certificate for ST/SC/ SEBC from competent author-
qualification passed from ity. 6. Attested recent passport size photograph (2 nos.) duly attested by Gazetted officer with
1 WMT (Social) 45 Years 2 (Two) Nos.
recognized institution, (ii) seal. 7.Two self address envelop size 27 x 10 CM duly stamped Rs.22.00 in each envelop for
2 WMT (Livelihood) 45 Years 2 (Two) Nos. one post. Superintendent
Recent Passport size pho-
3 WMT (Micro Enterprises) 45 Years 2 (Two) Nos. tographs 02 nos., (iii) Resi-
SCB Medical College Hospital, Cuttack E-mail: scbsuperintendent@yahoo.com
4 WMT (Engineering) 45 Years 2 (Two) Nos. APPLICATION FORM
dential Certificate (recent 1. Name of the post applied for Affix passport
Total 8 (Eight) Nos. within 6 months), (iv) Reg- 2.Name of the candidate (in capital letter) size photograph
The application form along with the required qualifications and terms and conditions for engagement can be downloaded from istration certificate of em- 3. Name of the Father : 4. Date of Birth :
the district website www.ganjam.nic.in & http://panchayat.gov.in/ganjam or can be collected in person from DRDA on any ployment exchange, (v) 5. Permanent address : 6. Present postal address (for communication),
working days during office hours. The applications in prescribed format are to be submitted in the Office of the Project Director, Matriculation Certificate in 7. Caste 8. Qualification
DRDA, Ganjam. Chatrapur on or before 14/02/2011 upto 5.00 PM along with the photo copies of certificates/mark sheets in 9. a. Name of the Examination, b. Total Marks of the examination. Mark secured, d. Percent-
support of date of birth, (vi) age of mark
support of educational qualification and experience, duly attested by a Gazetted Officer, for scrutiny, either in person or by
Registered Post (with AD). Incomplete applications in any respect are, liable for rejection. The undersigned reserves the right
Preference will be given to Full signature of the candidate
to reject or accept any or all applications without assigning any reason thereof. local candidate. I do hereby declared that all the information in the form are true to best of my knowledge and belief.
Collector & Mission Leader Ganjam, Chatrapur CDMO, Boudh Full signature of the candidate with date

Printed, Published & Owned by SATYAJIT PANDA, Published at TS-3/193, Mancheswar Industrial Estate, Bhubaneswar-751 010, Printed at Nijukti Khabar Prakashan , TS-3/193, Mancheswar Ind.Estate,
Bhubaneswar-751010, Phone No.(0674) 2582532, 2582533, 2582534 FAX: 2582535, e-mail: nijuktikhabar@gmail.com Editor - SUDHIR KUMAR PANDA iµû\K-iê]úeKêcûe _Šû
CMYK CMYK