You are on page 1of 8

Σεμινάριο Ειδικής Αγωγής

ΑΙ΢ΘΗΣΗΡΙΑΚΕ΢ ΑΝΑΠΗΡΙΕ΢:
Ανιξλόγηπη – Επικξιμωμία - Παρέμβαπη

προςκεκλθμζνεσ ειςθγιτριεσ:
Δρ Χατηοποφλου Μαριάννα
Ειδικι παιδαγωγόσ για κωφά παιδιά –
Επιςτθμονικόσ ςυνεργάτθσ Παν. Ακθνών
Παιδαγωγικό Ινςτιτοφτο, Τμιμα Ειδικισ Αγωγισ
Δρ Χιουρζα Ουρανία
Διδάκτωρ Πανεπιςτθμίου Γενεφθσ
με Εξειδίκευςθ ςτθν Εκπαίδευςθ Τυφλών -
Διδάςκουςα ςτο ΜΔΔΕ Ειδικι Αγωγι
Ειπαγωγή
Σο ςεμινάριο αυτό ζχει ωσ ςτόχο να καταρτίςει τουσ επιμορφοφμενουσ ςε ζνα ιδιαίτερα
ςθμαντικό πεδίο όπωσ οι αιςκθτθριακζσ αναπθρίεσ. Σο πεδίο αυτό κα εξεταςτεί τόςο ωσ όλον όςο
και ωσ μζροσ. Για το λόγο αυτό και οι ενότθτεσ του ςεμιναρίου κα εςτιάςουν ςε δυο κεντρικά
ςθμεία: τθν κϊφωςθ και τθν τφφλωςθ.
Ο τρόποσ προςζγγιςθσ των κωφϊν παιδιϊν ωσ ακοφοντα «μθ φυςιολογικά» άτομα ι ωσ άτομα
με διαφορετικι γλϊςςα και κουλτοφρα κακορίηει τθ φιλοςοφία και τθ δομι των προγραμμάτων
παρζμβαςθσ για τα παιδιά και τισ οικογζνειζσ τουσ. Θ κϊφωςθ ςυγκρινόμενθ με τισ άλλεσ
αναπθρίεσ μοιάηει να είναι «αόρατθ» αναπθρία, οι ςυνζπειεσ τθσ οποίασ μπορεί να είναι εξαιρετικά
περιοριςτικζσ για τθν ανάπτυξθ του ατόμου και μποροφν να αποβοφν μοιραίεσ αν δεν υπάρξει
ζγκαιρθ και κατάλλθλθ παρζμβαςθ.
΢το ςεμινάριο πρόκειται να παρουςιαςτοφν τα διαφορετικά μοντζλα προςζγγιςθσ τθσ
κϊφωςθσ, οι παράμετροι αξιολόγθςθσ των κωφϊν παιδιϊν, θ ςθμαςία τθσ Ελλθνικισ Νοθματικισ
Γλϊςςασ ωσ προχπόκεςθ για τθν απόκτθςθ γλωςςικϊν δεξιοτιτων και για τθν ανάπτυξθ τθσ
γραπτισ ελλθνικισ γλϊςςασ, κακϊσ και οι τρόποι παρζμβαςθσ από τθ διάγνωςθ ζωσ τθν
ολοκλιρωςθ τθσ εκπαίδευςθσ των κωφϊν παιδιϊν.
΢τισ βαςικζσ αιςκθτθριακζσ αναπθρίεσ κατατάςςονται και τα προβλιματα όραςθσ. Θ
οποιαδιποτε παρζμβαςθ ςε μακθςιακό ι κοινωνικό επίπεδο ςχετίηεται άμεςα με τθν κατανόθςθ
των προβλθμάτων που παρουςιάηουν τα άτομα με οπτικι αναπθρία και αυτι αποτελεί μζροσ τθσ
αξιολόγθςθσ. Με αυτό ωσ δεδομζνο, ςκοπόσ τθσ δεφτερθσ ενότθτασ του ςεμιναρίου είναι θ
ειςαγωγι ςτισ βαςικζσ επιςτθμονικζσ και κεωρθτικζσ ζννοιεσ των προβλθμάτων όραςθσ, θ
κατανόθςθ των ςφγχρονων εκπαιδευτικϊν προςεγγίςεων που ενδείκνυνται για τα παιδιά με πλιρθ
ι με μερικι απϊλεια όραςθσ, αλλά και του φάςματοσ των μζςων ζνταξισ τουσ ςτο ςχολείο και ςτθν
κοινωνία.
Σο εξειδικευμζνο αυτό ςεμινάριο απευκφνεται ςε φοιτθτζσ τθσ ειδικισ αγωγισ, των
παιδαγωγικϊν και ςυγγενϊν τμθμάτων, ςε εκπαιδευτικοφσ, ςε ειδικοφσ ςτισ κοινωνικζσ επιςτιμεσ,
ςε ψυχολόγουσ, ςε γονείσ παιδιϊν με αιςκθτθριακζσ αναπθρίεσ αλλά και ςε όςουσ επικυμοφν να
εντρυφιςουν ςε αυτό το ςθμαντικό κομμάτι τθσ ειδικισ αγωγισ και εκπαίδευςθσ.
Πρόγραμμα ςεμιναρίου
Αισθητηριακές Αναπηρίες

10.00 - 10.30: Πρξπέλεςπη

10.30 – 10.40: Ειπαγωγή

10.40 - 12.30: Α’ ΕΝΟΣΗΣΑ: Κώσωπη

1. ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΟ - ΓΛΩ΢΢ΟΛΟΓΙΚΗ -ΙΑΣΡΙΚΗ ΠΡΟ΢ΔΓΓΙ΢Η ΣΗ΢ ΚΩΥΩ΢Η΢

2. ΑΞΙΟΛΟΓΗ΢Η - ΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΨΚΑ ΔΠΙΣΔΤΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΚΩΥΩΝ ΜΑΘΗΣΩΝ

3. ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΣΙΚΗ ΓΛΩ΢΢Α ΚΑΙ Η ΢ΗΜΑ΢ΙΑ ΣΗ΢

4. ΠΑΡΔΜΒΑ΢Η- ΔΙΓΛΩ΢΢Η ΠΡΟ΢ΔΓΓΙ΢Η

12.40 – 13.00: διάλλειμα

13.00 – 15.00: Β’ ΕΝΟΣΗΣΑ: Σςσλωπη


Ι. ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΟΡΑ΢Η΢: ΥΤ΢Η ΣΩΝ ΙΔΙΑΙΣΔΡΟΣΗΣΩΝ

1. ΢ΤΝΣΟΜΗ ΠΔΡΙΓΡΑΥΗ ΣΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΩΝ ΟΡΑ΢Η΢

2. ΦΑΡΑΚΣΗΡΙ΢ΣΙΚΑ ΣΗ΢ ΑΝΑΠΣΤΞΗ΢ ΣΩΝ ΣΤΥΛΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ – ΧΤΦΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ

ΠΡΟ΢ΔΓΓΙ΢Η

3. ΛΑΝΘΑ΢ΜΔΝΔ΢ ΑΝΣΙΛΗΧΔΙ΢ ΓΤΡΩ ΑΠΟ ΣΟΤ΢ ΣΤΥΛΟΤ΢

4. ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΟΡΑ΢Η΢ ΚΑΙ ΠΡΟ΢ΘΔΣΔ΢ ΔΙΔΙΚΔ΢ ΑΝΑΓΚΔ΢

ΙΙ. Η ΕΚΠΑΙΔΕΤ΢Η ΣΩΝ ΜΑΘΗΣΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΟΡΑ΢Η΢ -ΤΠΟ΢ΣΗΡΙΚΣΙΚΕ΢

ΠΑΡΕΜΒΑ΢ΕΙ΢

1. ΔΚΠΑΙΔΔΤ΢Η ΣΩΝ ΣΤΥΛΩΝ ΜΑΘΗΣΩΝ

2. ΔΚΠΑΙΔΔΤ΢Η ΣΩΝ ΜΑΘΗΣΩΝ ΜΔ ΦΑΜΗΛΗ ΟΡΑ΢Η (ΑΜΒΛΤΩΠΩΝ)

3. ΔΙΔΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΑ ΑΣΟΜΑ ΜΔ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΟΡΑ΢Η΢

4. Ο ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΟ΢ ΤΠΟ΢ΣΗΡΙΞΗ΢ ΜΑΘΗΣΩΝ ΜΔ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΟΡΑ΢Η΢ ΚΑΙ Ο

ΡΟΛΟ΢ ΣΟΤ

5. ΒΑ΢ΙΚΔ΢ ΤΠΟ΢ΣΗΡΙΚΣΙΚΔ΢ ΠΑΡΔΜΒΑ΢ΔΙ΢

15.00 -15.30: Ερωρήπειο-πςζήρηπη

15.30 Λήνη πεμιμαρίξς - Παραλαβή βεβαιώπεωμ


Θμερομθνία, ώρεσ και χώροσ διεξαγωγισ

Θμερομθνία διεξαγωγισ: ΢άββατο 5 Φεβρουαρίου 2011


Ϊρα προςζλευςθσ: 10.00 π. μ. – 10.30 π. μ.
Ϊρεσ διεξαγωγισ: 10.30 π. μ. - 15.30 μ. μ.

Σο ςεμινάριο κα διεξαχκεί ςτο Πνευματικό Κζντρο του Διμου Ακθναίων (πίςω από τθν Ακαδθμία των
Ακθνών) ςτθν οδό Ακαδθμίασ 50 ςτθν Ακινα.
(ςτάςθ μετρό: Πανεπιςτιμιο)

Ειςθγιτριεσ

Δρ. Χαρζξπξύλξς Μαριάμμα

΢ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Θ Μαριάννα Χατηοποφλου είναι εκπαιδευτικόσ για κωφά παιδιά και Διερμθνζασ Ελλθνικισ Νοθματικισ
Γλϊςςασ.
΢ποφδαςε ςτθ Μαράςλειο Παιδαγωγικι Ακαδθμία (1985) και ςτο Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν, ςτο Σμιμα
Εκπαίδευςθσ και Αγωγισ ςτθν Προςχολικι Θλικία (ΣΕΑΠΘ) (1996). Σο 1985-1986 ειδικεφτθκε ςτθν
εκπαίδευςθ του κωφοφ παιδιοφ και το 1989-1990 ςτθ διερμθνεία τθσ Ελλθνικισ Νοθματικισ γλϊςςασ.
Μετζπειτα απζκτθςε και το διδακτορικό τθσ τίτλο από το Πανεπιςτιμιο τθσ ΢τοκχόλμθσ, ςτθ γλωςςολογία τθσ
νοθματικισ γλϊςςασ.
Από το 1986 ζχει υπθρετιςει ωσ ειδικι εκπαιδευτικόσ ςτο Ειδικό Δθμ. ΢χ. Κωφϊν του Εκνικοφ
Ιδρφματοσ Κωφϊν, ςτο Ειδικό Δθμ. ΢χ. Κωφϊν και Βαρθκόων Αργυροφπολθσ και ςτο ΚΕΔΔΤ Β’ Ακινασ.
Από το 1987 είναι Διερμθνζασ Ελλθνικισ Νοθματικισ Γλϊςςασ και ζχει εργαςτεί για τθν Ομοςπονδία
Κωφϊν Ελλάδασ (ΟΜΚΕ), ςε πολλά ευρωπαϊκά και παγκόςμια ςυνζδρια, ςε ςεμινάρια κακϊσ και ςε
πανεπιςτθμιακά προγράμματα (ΦΠΨ, ΠΣΔΕ, ΠΣΠΑ).
Ζχει διδάξει ςτο Πρόγραμμα Μετεκπαίδευςθσ Ειδικισ Αγωγισ του ΣΕΑΠΘ, του Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν
(1996-2009), ςτο μεταπτυχιακό πρόγραμμα «ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ» κατεφκυνςθ ειδικισ αγωγισ του
ΣΕΑΠΘ, του Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν (2000-2007) και ςε πολλά άλλα προγράμματα εκπαίδευςθσ ενθλίκων και
επιμόρφωςθσ εκπαιδευτικϊν.
Ζχει κάνει ειςθγιςεισ ςε ευρωπαϊκά ςυνζδρια ςτθν Ελλάδα και ςτο εξωτερικό. Ζχει δθμοςιεφςει
ςχετικά με τθν εκπαίδευςθ και τθν ανάπτυξθ τθσ γλϊςςασ του κωφοφ παιδιοφ ςε ελλθνικά περιοδικά και
βιβλία, και ζχει γράψει μία μονογραφία ςτα αγγλικά.

Δρ Χιξςρέα Οςραμία

΢ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Θ Δρ Ουρανία Χιουρζα απζκτθςε το Διδακτορικό τθσ τίτλο από το Πανεπιςτθμίο τθσ Γενεφθσ (Σχολι
Ψυχολογίασ και Επιςτθμών τθσ Αγωγισ- Ειδικι Αγωγι: Εκπαίδευςθ Τυφλών) ενϊ κατζχει Πτυχίο ΢χολισ Ψυχολογίασ
και Επιςτθμϊν τθσ Αγωγισ του Πανεπιςτθμίου Γενεφθσ, Πτυχίο Αρςακείου Παιδαγωγικισ Ακαδθμίασ Ψυχικοφ
(Ακθνϊν), Πτυχίο Παντείου Ανωτάτθσ ΢χολισ Πολιτικϊν Επιςτθμϊν. Παράλλθλα, κατζχει από το Τπουργείο
Τγείασ και Πρόνοιασ Βεβαίωςθ Ετιςιασ Επιμόρφωςθσ επαγγελματιϊν ςε κζματα τυφλοκωφϊν.
Από το 2003 μζχρι ςιμερα είναι ςχολικι ςφμβουλοσ με αρμοδιότθτα τθ ΢υμβουλευτικι-κακοδιγθςθ-
επιμόρφωςθ εκπαιδευτικϊν & γονζων-παιδιϊν με προβλιματα όραςθσ. Παράλλθλα, υπιρξε επι 20 ζτθ
Δαςκάλα και Τποδιευκφντρια ςτο Ειδικό Δθμοτικό ΢χολείο Συφλϊν (Κ.Ε.Α.Σ.) και 14 ζτθ Μζλοσ και
Επιςτθμονικά υπεφκυνθ τθσ Ομάδασ Εργαςίασ του ΤΠΕΠΘ για τα βιβλία Braille (των τυφλϊν) του Δθμοτικοφ
΢χολείου. Ακόμθ, δίδαξε ςτο ΙΕΚ Αγ. Αναργφρων ενϊ διετζλεςε και Εκπαιδεφτρια παιδιών και νζων
πνευματικά κακυςτερθμζνων ςτθ Γενεφθ – Ελβετία κακϊσ και Δαςκάλα και Διευκφντρια ςε Ιδιωτικά και
Δθμόςια ςχολεία
Ζχει διδάξει ςτο Μαράςλειο Διδαςκαλείο Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ -Σμιμα Ειδικισ Αγωγισ τα γνωςτικά
αντικείμενα: «Θ πρϊτθ ανάγνωςθ για τυφλοφσ και αμβλφωπεσ μακθτζσ» και «Καταςκευι διδακτικοφ-
εποπτικοφ υλικοφ και βιβλίων για τυφλοφσ και αμβλφωπεσ μακθτζσ»
΢το Πανεπιςτιμιο Πατρών, το γνωςτικό αντικείμενο: «Θ εκπαίδευςθ των τυφλϊν ςτθν Ελλάδα, το
ςφςτθμα Braille και θ Πρϊτθ Ανάγνωςθ για τυφλοφσ μακθτζσ»
΢το Πανεπιςτιμιο Ακθνών, ςτο πλαίςιο Ετιςιου Επιμορφωτικοφ ΢εμιναρίου «Ειδικι Αγωγι και
Εκπαίδευςθ» του Εργαςτθρίου Πειραματικισ Παιδαγωγικισ του Σμιματοσ Φιλοςοφίασ, Παιδαγωγικισ και
Ψυχολογίασ, το γνωςτικό αντικείμενο: «Εκπαίδευςθ μακθτϊν με Προβλιματα Όραςθσ».
΢το Πανεπιςτιμιο Αιγαίου, ςτο πλαίςιο Ετιςιου Επιμορφωτικοφ Προγράμματοσ ςτθν Ειδικι Αγωγι του
Σμιματοσ Επιςτθμϊν τθσ Προςχολικισ Αγωγισ & του Εκπαιδευτικοφ ΢χεδιαςμοφ τθσ ΢χολισ Ανκρωπιςτικϊν
Επιςτθμϊν, το γνωςτικό αντικείμενο: «Εκπαίδευςθ των μακθτϊν με Προβλιματα Όραςθσ».
΢το Πανεπιςτιμιο Αιγαίου, ςτο πλαίςιο Ετιςιου Επιμορφωτικοφ Προγράμματοσ ςτθν Ειδικι Αγωγι του
Σμιματοσ Επιςτθμϊν τθσ Προςχολικισ Αγωγισ & του Εκπαιδευτικοφ ΢χεδιαςμοφ τθσ ΢χολισ Ανκρωπιςτικϊν
Επιςτθμϊν, το γνωςτικό αντικείμενο: «Εκμάκθςθ τθσ γραφισ Braille».
΢το 2ο ΠΕΚ Ακινασ, ςτο πλαίςιο τθσ Ειςαγωγικισ Επιμόρφωςθσ των Δαςκάλων, διάφορα γνωςτικά
αντικείμενα ςχετικά με τθν εκπαίδευςθ.
Σα ερευνθτικά τθσ ενδιαφζροντα επικεντρϊνονται ςτθν Ανάπτυξθ μεκόδου διδαςκαλίασ πρϊτθσ γραφισ
και ανάγνωςθσ ςτο ςφςτθμα Βraille, ςτθν Ανάπτυξθ ςυςτιματοσ ΢υμβολογραφίασ Μακθματικϊν, Φυςικισ,
Χθμείασ ςτο ςφςτθμα Braille κακϊσ και ςτθ Μελζτθ τθσ δθμιουργικισ ςκζψθσ μζςα από ςχζδια μονογενϊν
διδφμων
Αποτελεί Μζλοσ 4 επιςτθμονικϊν επιτροπϊν για κακοριςμό Πανελλινιασ ΢υμβολογραφίασ
Μακθματικϊν, Φυςικισ και Χθμείασ ςτο ςφςτθμα Braille και άλλων κεμάτων εκπαίδευςθσ ατόμων με
προβλιματα όραςθσ ενϊ ζχει και ΢υμμετοχι ςε προγράμματα Διεκνϊν Οργανιςμϊν και τθσ Ε.Ε. για τθν
εκπαίδευςθ παιδιϊν με προβλιματα όραςθσ
ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ΢ ΔΘΜΟ΢ΙΕΤ΢ΕΙ΢
1.Chiourea, U. (2009). Evaluation of a new method of teaching Braille to blind pupils in the first grade of
primary school in Greece, in Journal of Cognitive Education and Psychology, Volume 8, Number 2, (pp. 212-
213).
2.Chiouréa, U. (2009). Evaluation d’une méthode d’apprentissage du braille chez les élèves aveuglez de la
première année scolaire en Grèce. Genève: FAPSE.
3.Χιουρζα, Ο. (2007).Σο παιδί με προβλιματα όραςθσ ςτο κοινό ςχολείο. Θ διαδικαςία τθσ ανάγνωςθσ Braille,
ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ., 4ο Πανελλήνιο ΢υνέδριο: ΢χολείο Ίςο για Παιδιά Άνιςα, Ακήνα, 4-6 Μαΐου 2007, ISSN: 1790-
8574 (ςελ. 248-257).
4.Χιουρζα, Ρ. (2006). Προετοιμαςία για ζνταξθ μακθτϊν με πρόβλθμα όραςθσ ςε δθμοτικά ςχολεία
βλεπόντων, Ειδικι Αγωγι- Special Education 31/01/2006.
5.Χιουρζα, Ρ. (2006). Ευζλικτθ Ηϊνθ Διακεματικϊν Προςεγγίςεων και Δθμιουργικϊν Δραςτθριοτιτων.
Διδακτικζσ εφαρμογζσ ςτα Δθμοτικά ΢χολεία τθσ 1θσ Περιφζρειασ Π.Ε. Ανατολικισ Αττικισ ςχολ. ζτοσ 2003-
2004. Ακινα: ΢.Ι. Ηαχαρόπουλοσ Α.Ε., ISBN: 960-208-729-3.
6.Χιουρζα, Ρ. (1998). Ειςαγωγι ςτθν Εκπαίδευςθ των Συφλϊν ςτθν Ελλάδα. Ακινα: Λφχνοσ. ISBN: 960-7097-
63-7
΢ΤΓΓΡΑΦΘ ΔΙΔΑΚΣΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ BRAILLE
1.Ράνια Χιουρζα, Μαρία Σςαγκαράκθ: Για τουσ τυφλοφσ μακθτζσ τθσ Αϋ Δθμοτικοφ που διδάςκονται το
ςφςτθμα Braille, ςειρά 3 βιβλίων για το μάκθμα τθσ Γλϊςςασ και 2 ςυνοδευτικϊν τετραδίων ακιςεων:Α.
«Εικόνεσ για ςυηιτθςθ» Β. «Προαςκιςεισ Ανάγνωςθσ» Γ. «Γνωριμία με γράμματα και με διγράμματεσ
ςυλλαβζσ και διςφλλαβεσ λζξεισ» ΣΕΣΡΑΔΙΑ Α΢ΚΘ΢ΕΩΝ: Α. «Μακαίνω να γράφω» Β. «Αςκιςεισ Γλϊςςασ»
(Με ζγκριςθ του Παιδαγωγικοφ Ινςτιτοφτου ςε χριςθ των τυφλϊν μακθτϊν από το ςχολ. ζτοσ 1991-92).
2.Ράνια Χιουρζα, Γιάννθσ Μενεΐδθσ, Μαρία Σςαγκαράκθ, Μανϊλθσ Ευδοκάκθσ: «΢υμβολογραφία
Μακθματικϊν, Φυςικισ, Χθμείασ για χριςθ των τυφλϊν μακθτϊν του δθμοτικοφ ςχολείου». (Με ζγκριςθ του
Παιδαγωγικοφ Ινςτιτοφτου ςε χριςθ των τυφλϊν μακθτϊν τθσ Ελλάδασ, από το 1991).
3. Διαςκευι – προςαρμογι ςτισ ανάγκεσ των τυφλϊν μακθτϊν και μεταγραφι ςτο ςφςτθμα Braille, των
περιςςότερων ςχολικϊν βιβλίων του δθμοτικοφ (Ωσ μζλοσ τθσ Ομάδασ Εργαςίασ του ΤΠΕΠΘ με τθν εποπτεία του
Παιδαγωγικοφ Ινςτιτοφτου): -Βιβλία και Σετράδια Εργαςιϊν Γλϊςςασ όλων των τάξεων -Βιβλία Μακθματικϊν
όλων των τάξεων -Βιβλία και Σετράδια Εργαςιϊν Μελ. Περιβάλλοντοσ Αϋ, Βϋ, Γϋ, Δϋτάξεων -Βιβλία και
Σετράδια Εργαςιϊν Φυςικϊν Εϋκαι ΢Σϋ τάξεων -Βιβλία Γεωγραφίασ Εϋκαι ΢Σϋτάξεων - Βιβλία Ιςτορίασ Γϋ και Δϋ
τάξεων - Σετράδιο Ιςτορίασ ΢Σϋτάξθσ - Βιβλίο Θρθςκευτικϊν Δϋτάξθσ.
4. Βιβλία Μακθματικών Α΄ τάξθσ: Ανακεϊρθςθ - διαςκευι – προςαρμογι και ανάγλυφθ εικονογράφθςθ
(1998)
5. Βιβλία Μακθματικών Β΄ τάξθσ: Ανακεϊρθςθ - διαςκευι – προςαρμογι και ανάγλυφθ εικονογράφθςθ
(1999)
6. ΢τα πλαίςια του ςεμιναρίου Ειδικισ Αγωγισ του ΜΔΔΕ: «Καταςκευι διδακτικοφ-εποπτικοφ υλικοφ και
βιβλίων για τυφλοφσ και αμβλφωπεσ μακθτζσ», ωσ διδάςκουςα, με προςωπικι πρωτοβουλία, κακοδιγθςθ –
εποπτεία και γενικι επιμζλεια, ςυγγραφι και ζκδοςθ 3 βιβλίων Braille προςχολικισ αγωγισ (τα μοναδικά
ςτθν Ελλάδα) τα οποία χρθςιμοποιοφνται από τα τυφλά παιδιά του Νθπιαγωγείου: Α. «Ποφ είναι; ποφ
είναι;» (Διδαςκαλία προμακθματικϊν εννοιϊν - Δεκζμβριοσ 1999) Β. «Οι πρϊτοι μου αρικμοί» (Δεκζμβριοσ 1999)
Γ. «Σα πρϊτα μου γράμματα» (Γνωριμία με τθ γραφι Braille – Απρίλιοσ 2002)
ΕΠΙ΢ΣΘΜΟΝΙΚΕ΢ ΜΕΛΕΣΕ΢
1. Chiouréa Uranie «La punition chez l’ enfant et ses consequences », sous la direction du Professeur Stucki
M., FPSE, Université de Genève (Mars 1977).
2. Χιουρζα Ουρανία, Θ τιμωρία ςτο παιδί και οι ςυνζπειζσ τθσ», με κακοδιγθςθ του Κακθγθτι Stucki M.,
FPSE, Πανεπιςτιμιο Γενεφθσ (Μάρτιοσ 1977).
3. Chiouréa Uranie & Jubin Yvette, «L’enfant handicapé et son milieu. Comment est-il pris en charge?» FPSE,
Université de Genève (Mars 1976).
4. Χιουρζα Ουρανία & Jubin Yvette, «Σο παιδί με ειδικζσ ανάγκεσ και το περιβάλλον του. Πϊσ
υποςτθρίηεται;», FPSE, Πανεπιςτιμιο Γενεφθσ (Μάρτιοσ 1976).
5. Chiouréa Uranie, «Motivation et apprentissage scolaire», FPSE, Université de Genève (Juin 1975).
6. Χιουρζα Ουρανία, «Κίνθτρα και ςχολικι μάκθςθ», FPSE, Πανεπιςτιμιο Γενεφθσ (Ιοφνιοσ 1975).

παροχζσ & δθλώςεισ ςυμμετοχισ

΢ε όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ παρζχεται:


 Βεβαίωςθ παρακολοφκθςθσ
 ΢χετικό επιςτθμονικό υλικό ςε ψθφιακι μορφι
 Φάκελοσ ςυνζδρου
 Μπλοκ ςθμειϊςεων
 ΢τυλό

Δθλώςεισ ςυμμετοχισ
Μζχρι και τισ 2.2.11
Εκπαιδευτικοί - επαγγελματίεσ 55€

Φοιτθτζσ - ςπουδαςτζσ 45€


Άνεργοι (με κάρτα ανεργίασ) 45€
Εγγραφι μετά τισ 2.2.11 ι απευκείασ εγγραφι τθν θμζρα διεξαγωγισ: 65€ για όλεσ τισ
(και εφόςον υπάρχουν διακζςιμεσ κζςεισ) κατθγορίεσ

Πλθροφορίεσ για κράτθςθ και δζςμευςθ κζςθσ


Δθλϊνοντασ ςυμμετοχι είτε τθλεφωνικά είτε μζςω διαδικτφου ςτο link
(http://www.e-employ.gr/application.php) πραγματοποιείτε μια προκράτθςθ κζςθσ.
Θ ςυμμετοχι ςασ ςτθν εκδιλωςθ κεωρείται δεδομζνθ μόνο με εμπρόκεςμθ προπλθρωμι του
ποςοφ ςυμμετοχισ ςτον τραπεηικό λογαριαςμό τθσ εταιρείασ που είναι ο ακόλουκοσ:
ΣΡΑΠΕΗΑ EUROBANK
αρικμόσ λογαριαςμοφ κατάκεςθσ 0 0 2 6 . 0 0 3 7 . 0 1 . 0 2 0 0 4 9 9 1 6 2

δικαιοφχοσ EMPLOY

Ωσ αιτιολογία κατάκεςθσ γράφετε τον κωδικό Ρ11 και το ονοματεπώνυμο ςασ και
κρατάτε το αποδεικτικό τθσ τραπζηθσ το οποίο επιδεικνφετε κατά τθν προςζλευςθ ςασ (μαηί με
το φοιτθτικό πάςο για τουσ φοιτθτζσ ι τθν κάρτα ανεργίασ για τουσ ανζργουσ) ςτθ γραμματεία
του ςεμιναρίου τθν θμζρα διεξαγωγισ.
΢θμαντικι ςθμείωςθ:
Για τθν καλφτερθ εξυπθρζτθςι ςασ, παρακαλοφμε μθν προχωριςετε ςε πλθρωμι εάν προθγουμζνωσ
δεν ζχετε δθλϊςει τθλεφωνικι ι θλεκτρονικι ςυμμετοχι, κακϊσ ο αρικμόσ των κζςεων είναι
περιοριςμζνοσ και κα τθρθκεί αυςτθρά ςειρά προτεραιότθτασ. Ακυρϊςεισ κζςεων και επιςτροφι του
ποςοφ γίνονται δεκτζσ μζχρι και 10 θμζρεσ πριν τθν θμερομθνία διεξαγωγισ, και εφόςον ειδοποιθκεί
εγκαίρωσ τθλεφωνικά το αρμόδιο τμιμα τθσ εταιρείασ. ΢ε διαφορετικι περίπτωςθ το ποςό
παρακρατείται εξ’ ολοκλιρου και επιτρζπονται μόνο αντικαταςτάςεισ ςυμμετοχϊν με άλλο άτομο.

Γραμματεία ςεμιναρίου

Για δθλώςεισ ςυμμετοχισ και οποιαδιποτε περαιτζρω διευκρίνιςθ, παρακαλοφμε επικοινωνιςτε


με τθ γραμματεία του ςεμιναρίου.

Σ. 2310 230545
F. 2310 230415
M. info@e-employ.gr
Url. www.e-employ.gr

Ϊρεσ επικοινωνίασ: 10:00 ζωσ 19:00 κακθμερινά από Δευτζρα - Παραςκευι