You are on page 1of 18

Ê Ê  .

 ÷    .

      .

                   .

 .

      .

  .

                .

    !    .

"   ÷ ! #  $ %  .

     .

  .

               .

                  .

     .

 " &'   ÷             ! .

                !  .

    c .

1%÷ %0 -÷* &' !   &'  ./0(.- . /./0 %.p $()( ÷* %*$ $()( +.

   .    .

      1  &'  2   !  % ! . .

  &'    .      3    .

   .

  2   .

    Qaraa.

 !  .

  !  %   &'  !   ! .

       ! &'  &'      .

  2  4& $ .

 56"7   + .

" |alau sekiranya |ami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung.  Alkitab . Dan perumpamaan-perumpamaan itu |ami buat untuk manusia supaya mereka berfikir. pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan ketakutannya kepada Allah.

    .

    .

 .

 &'     2    .

 .

 %     !   .

     .

 8 &'    2 4 )2 9"7 + .

" a .

àegala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hamba -Nya Al |itab (Al- Quran) dan Dia tidak mengadakan kebengkokan ‘di dalamnya ! Alfurqaan .

       &'     .

 hak  .

 batil Hak       .

     .

 batil     .

    8  &'   Alfurqaan .

 2 4& 3# 5"7 + .

agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam.    .          !   sunnah   ." Yaha suci Allah yang telah menurunkan Al Furqaan (Al Quran) kepada hamba - Nya.

 4# 7 .

  .

    .

 2     .    .  .

 " a. àunnah fi¶liyah . àunnah qauliah  ! 0  +    &' b.

     .

   !   .

!berwudu.sholat  .

 c. . àunnah taqririyah .

  .

       ..

 &'   .

    !  .

          2 4&  :"567"   ½ .

 + .

" $  .

   0 4.

7     )            4 & 7  0 4  .

7           +     4 7   .

  %    .

   &'  .

    &'     .

  .  0 .

 .

     2 4& . "7"  ‘ + .

" àesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah ‘ ÷  ÷jtihad            syara          .

  ijtihad   .

  2  .

     .

     4dzan   istinbat &'   )   ijtihad  2   dzanniyah 4   7      mujtahid   mujtahid .

   .

 $         .

    ijtihad .  ijtihad    ijtihad    mujtahid    .

 .

  .

  ijtihadnya%  ijtihad .

        .

   .

  · .

)      mujtahid  ) .

    !  .

  $ .

  .

 .

maka ia mendapat satu pahala.maka ia mendapat dua pahala.   . " Hakim apabila berijtihad kemudian dapat mencapai kebenaran. Apabila ia berijtihad kemudian tidak m encapai kebenaran.

     diijtihadkan  .

     diijtihadkan     .

 diijtihadkan syara .

  .

 qath¶i4 7  ! !ijtihad %    ijtihad ! .

 ijtihad 2  ijtihad jama¶i. ijtihad fardhi  ijtihad .

    mujtahid !    ijtihad jama¶i ijma ijtihad .

Qiyas. Qiyas       .    mujtahid ! %     ijtihad   !" 1.

   .

       .

    .

    .

     nash    .

   .

÷jma ÷jma                ijtihad  2 . 2.

      ÷jma   ijma qauli 4! 7  ijma sukuti 4 7ijma qauli  . .

  mujtahidin   .

   !     .

    .

   mujtahid    .

 ijma    mujtahidin  <    .

  ijtihad  .

   ÷jma       .

 .

   .

.

     .

    .

      .

 )      ijma     .

   .    .

   ÷  - .

÷stihsan ÷stihsan      ijtihadiyah        . ½.

       .

  .

 &'   4. Yashalihul mursalah Yashalihul mursalah    ijtihadiah     2 .

    .

(0(÷*   .      ! &'   $/.

       ÷   .

         .

    .

  =        ! .

        .

  =              ( =  ÷        .

    ÷    angle  .

 * .

   ÷  =    = .

    .

                            (  .

   .

       .

 !    #'  .

    .

   .

        &'  8 >  M&'                    .

     )  ÷            .

<59A@5A5 < .      ?         & <@:A@A56 .   .

<@A9 <@ '2<95A66 ) M M &'     .

      .

  .

 ! .

 .

 &'    .

  .

     .

   .

.    .

  .

 m .

    4# 7 %      &'      .

 .

.#< 5B ÷ < :5  < C 9A:5 .8    ! & .

<5 .<CA9 ) M .

 .

 > &'      .

             .

       &  < 9 < C )M M &'   !                         .

.       !   .

 $      .

  .

":9 :6 ) M  . 1             & "C  " B $"  .

 M &'  .

        .

 .

   .    )    .

.

   $  & ."9CAA< 0"< "CAA:< "B< " ) M M    !    .

 +    .

 .

 1    & $" ."9 ) M    .

M   .

  .

    &'               .

#" < ÷ " : ) M         M&'                        . $  & .

  . $   & " #" 5 )  M  M&'      .

    ÷  &'  .

     .

         =     .

"5< ":B Õ .#" C A 5B< )2 " 6" + "66< .   $  & .

 ) M    ! M   .

  !    %   .

        .

   )!  .

  $ & . "6C< "6 ) M  M &'  .

             .

   .#" @5A9B< " 5 ) M   .    ÷     ÷   & .

 M &'        .

       &'    .

   .

7 $  & .         2 4)).#" C5<  "@< . "B )  >    M    .

     !       )  ÷            2 %        !$ & #"6 . "6 ) >     M   .

  .

            .

 .

 )    ÷  .

 .

          $ & #2"6< & "CC %   >      M  .

         .

   .

  .

%       .

   .

÷*%. .0 $   .-.0).%÷.%."5 ë8/0./%.  ./8$%*8.  $ & "9< .

 .

     .

    .

     .

   .  .

          1 .

        .

   2      ‰ .

     .

   .

          %  .

       .

     4.

 7    )  4 .

7    ( .

  .

 .

  .

   .

 .

  .

      .

  .

 .

 .

                     (  .

       $  ÷  % ÷ ( ÷               .

      .

       .

  ÷           .

         . ÷    ÷       .

  =         .

 .  .

   .

         %    .

 0 0 .

      ÷  2  ">         .

            .

     M8     .

          .

     .

     .

  .

              4#  #.

7  .

       .

         .

  .

  .

 0.

         (   .

  &'   )    .

              .

    &'     &'       .

          .

  .

      0.

  ÷ 4  ÷ 7        .

 D .

 2  .

    .

      ?%/)0÷%*÷*    > M   +   .

  >! M >!M .

   +    ÷     .

     .

    2 .

     2 > M     .

   8          renaissance        .

  .

 !          =     2  2 .

 2     !    2 2 2 2  8 .

2 .

  >    M   .

  3  ÷ 0 . >      M .

 .

 .

  >    4 2 7M  .

   .

       .

     (+0$ .

  .

          .

   .    .

  .

    &' .

  :% #  .

  .

 8     ! & D D÷ EF" 56 % .

 #  2  G  2        .

     4 H.

  7           .

  .

   .

   .

G )     & .

 E:F" 9% .

  2  G% 4 7   .

   4  .

7     4  7      .

  .

 .  <  2  .

 )  G   .

            .

   ÷   .

  0.

 (àyura baina¶r-ra¶iyah). ÷    .

     c .

     .

  .

     8   .

 ÷   .

    .     .

56 ÷ "  .

moh onkanlah ampunan bagi mereka. |arena itu maafkanlah mereka.dan bermusyawarahlah denagan mereka dalam urusan itu. |emudian apabila kamu telah membulatkan tekad. àesungguhnya Allah itu mencintai orang -orang yang bertawakalah kepadaNya"4& ÷ "567 . àekiranya engkau bersikap kasar Lagi berhati keras tentulah mereka menjauhkan diri darimu." "Yaka disebabkan rahmat Allah jualah engkau (Yuhammad) berlaku lemah - lembut kepada mereka. maka bertawallah kepada Allah.

 .

 .

   . .

      .

  H   .

     .

   .

 .

 )  . %   ÷   àyura baina µ÷- hakim wa µrra¶iyah.  .

 ÷    .

                 .

   !      .

       .

   .

  .

        .

  .

   < .

       =  .

   .

        .

  .

      .

  .

 .

     .

          .

             8(   !   .

 .

 " Pertama:    .

    .

    !     &   %   .

  .

    !       .

 |edua: )   .

   .

 4 .

 7  .

       .

 ' ÷       ÷ cc .

  .

     .

   ÷     " )   .

    .

 !%       .

  #    0       .    .

   #        .

     .   .

 ) 2 .

   .

   .      2    : .

         .

  .

  5  .

   2 .

       .

 2 .

      2 .

   ) .

  .

   .

  .

  .

         .

 .

     .

   .

 .

  .

   0   " .

  .

 " "àiapa melakukan musyawarah tidaklah akan kehilangan kepintaran. ÷  . àiapa meninggalkan musyawarah belum tentu terjamin dari kesalahan".

 0   .

          .

              .

       .

           .

8     ( ÷khtilafu Tanawwu¶.

         .  .

       ÷      &   0  " .

  .

Yaka jika kamu berbeda pendapat tentang suatu (urusan). Yang demikian itu lebih utama bagi kamu dan lebih baik kesudahannya". (Qà an-Nisa¶:59) ca . kembalilah kepada Allah (Al -Quran) dan Rasullah (àunnah) jika kamu benar - benar beriman kepada Allah dan Hari Akhirat." "Hai orang-orang yang beriman ! taatilah Allah dan taatilah RasuluNya dan Ulil Amri di kalangan kamu.

a ÷ ÷                                          ÷                              ÷                          2          2       .   2         . ttil All ttil l  lil .       )      a     ÷       2 "  "^ i  i .

i it .

.^ I " 8  .

i         2                                                c½ .

è ÷ "  "^ l .

.

  tli .

.

 All jl .

ii.^ ÷ "                              è  "  " ^ i .

t l tl jl i  .

i ti jl  jl  i.

. |.

i i i  t t tl i i it |.

i .

 i l.

j.

 j.

it    t.

t .

li.^ I " 8     lil .

.

i ti jl   i.

         "           ÷  .                              "  "^ .

t ti  t t .

l l.^   c· .

!   D.

   .

D         ÷ )            ÷   .

       .

   .           .

     .

        .

         .

      .

          ÷        .

     # .

     .

 1     .

     .

  .

  .

  .

  &D   $   .

      1           .

   .

  .

.

      0  D % 2  D  2 #   D  "  $      .

     .

  4    .

       .

     D  D    +      .

  ÷ 1   .

  .

      .

      D )   .

 !         .

    4 .

D7    .

    1             .

           )       !    .

     .

 .

       .

     .

   .

      .

 .

   : )      .

     .

       .

    .

    2 D ÷D.

      .

 D  c- .

:)  .

 D 1     . 0        .

 D D    .

 "  8 0 < 8 ) 2. # ) 2( )<  8  .

 8  0           ! .

 &D .

    .

  0 1   .

       .

 .

 0 0  .

    .

  .

  .

 &D    )        .

     .

  0          .

    .

   .

   .

  &D   $  1     .

          .

 .

   D  .

 ) 2 (         ) 2 (  $         . D       2 .

        ÷          .

          2 (    !    $    (     .

         4 7 ) 2 (    !             D .

  2.

         .

.

   1  )    .

D  D .

  .

 %     !       .

     .

    3 .

  .

      ÷    .

 ÷     . %   ÷       40   7     2   2 .  )! )   D  .

    cm .

 <  ÷D     ) 2 . ) 2 (  )  ) 2( < !     ) 2 (       D     .%      "  ÷D  .

          .

     .

 .

 ÷  8  .

  ÷ .

  .

  ÷  .

.

  ÷     .

 ÷ 8     .

  ÷     .

    ÷  .

 ÷  .

   .

 $  .

  ! .

  ÷           ÷ (       ÷  .

    .

 ÷ 1  ÷    D     .

 D   ) 2 (     D  .

    D 1     2 D .

   .

      ÷   .

      .

÷ )   ulil amri  .

  .

D  ahlul halli wal 'aqdi   ÷     .56 .

     .

 $ .

      ÷ 1  ÷   .

   .

 .

             !       8    .

    .

     .

 .

     5! ! D     D       2 #   2 #   ! ! D %   D             ! %   ! .

 D  "  ljma' bayani .

   .

  .

     !  ÷D.

ijma'# ijma' haqiqi< cÕ .  ijma' shahih.

 ÷jma' sukuti .

       .

              .

    .

   .

÷ D   DD  %   .

  .

  D  "  ljma' qath'i .

  .

   D  #D  .

   .

            .

    D.

  .

 < ljma' dhanni .

  .

                .

             D .

   .

  %  2 #! D.

      .

  .

÷ D D " ÷jma' sahabat .

 D.

  0 <  ÷jma' khulafaurrasyidin .

 D .

 ( (      .   ) 2 .

       .

  D   <  ÷jma' shaikhan .   ) 2 . .

 D .

  (  )< : ÷jma' ahli Yadinah .    .

 D.

   .   ÷D      ÷  . .

2 D   .

   ÷ < 5 ÷jma' ulama |ufah .

 D .

 $ 2   D )2   ÷ c‰ .    )2 .