You are on page 1of 2

Num. 6261 / 06.05.

2010 18080

Conselleria d’Educació Conselleria de Educación


RESOLUCIÓ de 22 d’abril del 2010, de la Direcció Gene- RESOLUCIÓN de 22 de abril de 2010, de la Dirección
ral d’Ordenació i Centres Docents, per la que es fixa el General de Ordenación y Centros Docentes, por la que se
calendari escolar del curs acadèmic 2010/2011. [2010/4854] fija el calendario escolar del curso académico 2010/2011.
[2010/4854]

L’Orde d’11 de juny de 1998, de la Conselleria de Cultura, Educa- La Orden de 11 de junio de 1998, de la Conselleria de Cultura,
ció i Ciència (DOGV de 18 de juny), establix els criteris generals pels Educación y Ciencia (DOGV de 18 de junio), establece los criterios
quals s’ha de regir el calendari escolar per a tots els centres docents generales por los que se ha de regir el calendario escolar para todos
de la Comunitat Valenciana que impartixen ensenyances d’Educació los centros docentes de la Comunitat Valenciana que imparten ense-
Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria, Forma- ñanzas de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secun-
ció Professional, Batxillerat, Ensenyances Artístiques i Ensenyances daria Obligatoria, Formación Profesional, Bachillerato, Enseñanzas
d’Idiomes. L’esmentada disposició atribuïx a la Direcció General de Artísticas y Enseñanzas de Idiomas. La citada disposición atribuye a
Centres Docents, hui Direcció General d’Ordenació i Centres Docents, la Dirección General de Centros Docentes, hoy Dirección General de
la competència per a dictar la resolució en què es fixe el període lectiu Ordenación y Centros Docentes, la competencia para dictar la resolu-
de cada curs acadèmic. ción en la que se fije el período lectivo de cada curso académico.
D’altra banda, la disposició addicional quinta de la Llei Orgànica Por otra parte, la disposición adicional quinta de la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de maig, d’Educació, establix el nombre mínim de dies 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece el número mínimo de
lectius que ha de comprendre el calendari escolar. días lectivos que debe comprender el calendario escolar.
Fent ús de les competències atribuïdes per l’Orde d’11 de juny de En uso de las competencias atribuidas por la Orden de 11 de
1998 i les funcions assignades en el Reglament Orgànic i Funcional junio de 1998 y las funciones asignadas en el Reglamento Orgánico
de la Conselleria d’Educació, aprovat pel Decret 118/2007, de 27 de y Funcional de la Conselleria de Educación, aprobado por el Decreto
juliol, resolc: 118/2007, de 27 de julio, resuelvo:

Primer Primero
Les activitats escolars del curs acadèmic 2010/2011 s’iniciaran Las actividades escolares del curso académico 2010/2011 se ini-
i finalitzaran, en funció de les ensenyances cursades, en les dates ciarán y finalizarán, en función de las enseñanzas cursadas, en las
següents: fechas siguientes:
En Educació Infantil i Educació Primària, les activitats escolars En Educación Infantil y Educación Primaria, las actividades esco-
començaran el 9 de setembre del 2010 i acabaran el 23 de juny del lares comenzarán el 9 de septiembre de 2010 y terminarán el 23 de
2011. junio de 2011.
En Educació Secundària Obligatòria, Formació Professional i Bat- En Educación Secundaria Obligatoria, Formación Profesional y
xillerat, s’iniciaran el 15 de setembre del 2010 i finalitzaran el 23 de Bachillerato, se iniciarán el 15 de septiembre de 2010 y finalizarán el
juny del 2011. 23 de junio de 2011.
En Ensenyances Artístiques, d’Idiomes i Formació de Persones En Enseñanzas Artísticas, de Idiomas y Formación de Personas
Adultes, començaran el 27 de setembre del 2010 i finalitzaran el 17 de Adultas, comenzarán el 27 de septiembre de 2010 y finalizarán el 17
juny del 2011. de junio de 2011.

Segon Segundo
L’alumnat que curse primer cicle d’Educació Secundària Obliga- El alumnado que curse primer ciclo de Educación Secundaria
tòria en un centre que, de forma provisional, impartisca estes ense- Obligatoria en un centro que, de forma provisional, imparta estas ense-
nyances acomodarà l’inici i la finalització de les seues activitats al que ñanzas acomodará el inicio y la finalización de sus actividades a lo
establix el punt 1 de l’apartat anterior. establecido en el punto 1 del apartado anterior.
L’alumnat s’incorporarà al centre en la data indicada segons els El alumnado se incorporará al centro en la fecha indicada según
estudis cursats, sense que puga escalonar-se la dita incorporació, los estudios cursados, sin que pueda escalonarse dicha incorporación,
excepte la prevista en la normativa vigent per a l’alumnat que accedix salvo la prevista en la normativa vigente para el alumnado que accede
per primera vegada al centre per a cursar Educació Infantil. por primera vez al centro para cursar Educación Infantil.
Per a facilitar la incorporació de l’alumnat, amb l’acord previ del Para facilitar la incorporación del alumnado, previo acuerdo del
Consell Escolar del centre, es podrà anticipar un dia l’inici de les acti- Consejo Escolar del centro, se podrá anticipar un día el inicio de las
vitats escolars de l’alumnat de primer curs d’Educació Secundària actividades escolares del alumnado de primer curso de Educación
Obligatòria. Secundaria Obligatoria.

Tercer Tercero
En el present curs escolar les activitats escolars lectives de l’alum- En el presente curso escolar las actividades escolares lectivas del
nat d’Educació Infantil i Educació Primària comportaran entre 862 i alumnado de Educación Infantil y Educación Primaria comportarán
872 hores lectives. entre 862 y 872 horas lectivas.
En els dos primers cursos d’Educació Secundària Obligatòria, les En los dos primeros cursos de Educación Secundaria Obligatoria,
hores lectives hauran d’ascendir entre 1.021 i 1.033 hores lectives. las horas lectivas deberán ascender entre 1.021 y 1.033 horas lectivas.
En tercer i quart curs d’Educació Secundària Obligatòria s’afegi- En tercer y cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria se
ran dos hores setmanals més a les previstes en l’apartat anterior. añadirán dos horas semanales más a las previstas en el apartado ante-
rior.
Els centres que impartisquen Batxillerat i cicles formatius de For- Los centros que impartan Bachillerato y ciclos formativos de For-
mació Professional ajustaran les seues hores lectives al que establixen mación Profesional ajustarán sus horas lectivas a lo establecido en los
els corresponents reials decrets pels quals s’aproven els respectius correspondientes reales decretos por los que se aprueban los respecti-
títols i s’establixen els currículums actualment vigents. vos títulos y se establecen los currículos actualmente vigentes.
Les activitats d’avaluació de l’alumnat del segon curs del Batxille- Las actividades de evaluación del alumnado del segundo curso
rat es programaran en els centres, segons les necessitats derivades de del Bachillerato se programarán en los centros, según las necesidades
la seua inscripció en les proves d’accés als estudis universitaris. derivadas de su inscripción en las pruebas de acceso a los estudios uni-
versitarios.
Num. 6261 / 06.05.2010 18081

Els conservatoris de Música i de Dansa, l’Escola Superior d’Art Los conservatorios de Música y de Danza, la Escuela Superior
Dramàtic, les escoles d’Arts i Superiors de Disseny, les escoles ofi- de Arte Dramático, las escuelas de Artes y Superiores de Diseño, las
cials d’Idiomes i les escoles Superiors de Ceràmica s’ajustaran al que escuelas oficiales de Idiomas y las escuelas Superiores de Cerámica
establix la normativa que regula els plans d’estudi que es troben en se ajustarán a lo establecido en la normativa que regula los planes de
vigor. estudio que se encuentren en vigor.

Quart Cuarto
Els períodes de vacacions del curs 2010/2011 seran els següents: Los períodos de vacaciones del curso 2010/2011 serán los siguien-
tes:
Vacacions de Nadal: des del 23 de desembre del 2010 al 6 de gener Vacaciones de Navidad: desde el 23 de diciembre de 2010 al 6 de
del 2011, ambdós inclusivament. enero de 2011, ambos inclusive.
Vacacions de Pasqua: des del dijous 21 d’abril al dilluns 2 de maig Vacaciones de Pascua: desde el jueves 21 de abril al lunes 2 de
del 2011, ambdós inclusivament. mayo de 2011, ambos inclusive.

Quint Quinto
Durant este curs escolar seran festius i no lectius els dies següents: Durante este curso escolar serán festivos y no lectivos los días
siguientes:
12 d’octubre, Dia de la Hispanitat 12 de octubre, Día de la Hispanidad
1 de novembre, Dia de Tots Sants 1 de noviembre, Día de Todos los Santos
6 de desembre, Dia de la Constitució 6 de diciembre, Día de la Constitución
7 de desembre 7 de diciembre
8 de desembre, Immaculada Concepció 8 de diciembre, Inmaculada Concepción

Sext Sexto
Les proves extraordinàries de setembre hauran d’estar finalitzades Las pruebas extraordinarias de septiembre deberán estar finaliza-
amb anterioritat al dia 7 de setembre del 2010, data en què s’entrega- das con anterioridad al día 7 de septiembre de 2010, fecha en que se
ran les qualificacions de les mateixes. entregarán las calificaciones de las mismas.

València, 22 d’abril del 2010.– El director general d’Ordenació i Valencia, 22 de abril de 2010.– El director general de Ordenación
Centres Docents: Rafael Carbonell Peris. y Centros Docentes: Rafael Carbonell Peris.