E D I T U R A U N I V E R S I T A R Ã “ I O N M I N C U ” - B U C U R E ª T I 2 0 0 9

U N I V E R S I T A T E A D E A R H I T E C T U R Ã ª I U R B A N I S M “ I O N M I N C U ” - B U C U R E ª T I
D E P A R T A ME N T U L B A Z E L E P R OI E C T Ã R I I D E A R H I T E C T U R Ã - A N I I I I - I I I
2 0 0 9 - 2 0 1 0
AN 2
UNI VERSI TATEA DE ARHI TECTURÃ ªI URBANI SM “I ON MI NCU” - BUCUREªTI 2
ANUL II AN UNIVERSITAR 2009-2010
3 UNI VERSI TATEA DE ARHI TECTURÃ ªI URBANI SM “I ON MI NCU” - BUCUREªTI
ANUL II AN UNIVERSITAR 2009-2010
CAIET TEME PROIECTARE
A N U N I V E R S I T A R 2 0 0 9 - 2 0 1 0
DEPARTAMENTUL BAZELE PROIECTÃRII DE ARHITECTURÃ
CATEDRA AN II
UNI VERSI TATEA DE ARHI TECTURÃ ªI URBANI SM “I ON MI NCU” - BUCUREªTI 4
ANUL II AN UNIVERSITAR 2009-2010
Universitatea de Arhitectura si Urbanism "Ion Mincu"
Facultatea de Arhitectura AN UNIVERSITAR 2009 - 2010
Învmânt de lung durat - 6 ani (360 credite)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
O C T O M B R I E N O I E M B R I E D E C E M B R I E I A N U A R I E F E B .
5 12 19 26 2 9 17 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
p S.1 P.F. p S.2 P.P. S3 P.F.
Credit TITULAR
LEGENDA p prelegere atelier
PROIECT VERIFICARE P.V. PROIECT ARHITECTURA OBLIGATORIU LUCRARI PRACTICE REP./ST. FORMEI LUCRARI DE VERIFICARE L.V.
PREDARE PROIECT FINALA P.F. PROIECT ARHITECTURA ALEGERE PERIOADA FARA LUCR.DE VERIF,ESEURI ESEURI ES.
SCHITA S. PROIECT SPECIALITATE OBLIGATORIU DISCIPLINA OBLIGATORIE O. COLOCVIU C.
PREDARE REP./ ST. FORMEI L. PROIECT SPECIALITATE ALEGERE DISCIPLINA ALEGERE A. CRITICA DE PROIECT SI EVAL. E.
GkAFlCUL ACIlVlIAIlLOk DlDACIlCE
PROGRAMAREA LUCRARILOR DE VERIFICARE
S E M E S T R U L 3
MORFOLOGIA COMPONENTELOR ARHITECTURII
   
PR. ARllTECTuRA NR. 2
PR. ARllTECTuRA NR. 1
P
R
O
I
E
C
T
A
R
E

A
R
H
.

/

S
P
E
C
.
6
ACTIVITI
ore /
spt.
credite
00CuV./CERCETARE
D
I
S
C
I
P
L
I
N
E

T
E
O
R
E
T
I
C
E
DISCIPLINA
PREDARI
10 TOTAL 11
S
E
M
E
S
T
R
U
LI
I
V
A
C
A
N


3CllTA
4
10
1
SESIUNE
EVALUARE
SEM. I
V
A
C
A
N
T
A
V
A
C
A
N
T
A
PR0|E6T ARh|T. NR.1
4c
Tema ate||er
8PAT|U-8TRU6TURA-EXPRE8|E
PR0|E6T ARh|T. NR.2
ôc
Tema catedra faza |
H0RF0L0C|A L06U|R||
0ocumentare|6ercet.
E
E
PR0|E6T ARh|T. NR.2
faza ||
E
faza |I
5 UNI VERSI TATEA DE ARHI TECTURÃ ªI URBANI SM “I ON MI NCU” - BUCUREªTI
ANUL II AN UNIVERSITAR 2009-2010
Universitatea de Arhitectura si Urbanism "Ion Mincu"
Facultatea de Arhitectura AN UNIVERSITAR 2009 - 2010
Învmânt de lung durat - 6 ani (360 credite)
DIPLOME
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
F E B. M A R T I E A P R I L I E M A I I U N I E I U L I E
22 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
S1+p P.P. S2+p P.F. S3+p P.F.
Credit TITULAR
LEGENDA p prelegere atelier
PROIECT VERIFICARE P.V. PROIECT ARHITECTURA OBLIGATORIU LUCRARI PRACTICE REP./ST. FORMEI LUCRARI DE VERIFICARE L.V.
PREDARE PROIECT FINALA P.F. PROIECT ARHITECTURA ALEGERE PERIOADA FARA LUCR.DE VERIF,ESEURI ESEURI ES.
SCHITA S. PROIECT SPECIALITATE OBLIGATORIU DISCIPLINA OBLIGATORIE O. COLOCVIU C.
PREDARE REP./ ST. FORMEI L. PROIECT SPECIALITATE ALEGERE DISCIPLINA ALEGERE A. CRITICA DE PROIECT SI EVAL. E.
ACTIVITI
ore /
spt.
credite
DOCUM./ CERCETARE
SCHITA
6
PR. ARHITECTURA 4
1
10
PROGRAMAREA LUCRARILOR DE VERIFICARE
GkAFlCUL ACIlVlIAIlLOk DlDACIlCE
PR. ARHITECTURA 3
   
P
R
O
I
E
C
T
A
R
E

A
R
H
.

/

S
P
E
C
.
S E M E S T R U L 4
V
A
C
A
N
T
A
D
I
S
C
I
P
L
I
N
E

T
E
O
R
E
T
I
C
E
DISCIPLINA
10 TOTAL
PREDARI
OBIECTUL DE ARHITECTURA IN CONTEXT URBAN
11
4
V
A
C
A
N
T
A
P
R
A
C
T
I
C
A
V
A
C
A
N
T
A
SESIUNE
EVALUARE
SEM. II
PROIECT ARHIT. NR.3
6c
Tema catedra
LOCUINTA IZOLATA PE LOT
faza I
0ocumentare|6ercet.
PR. ARHIT. NR.3
faza II
PROIECT ARHIT. NR.4
4c
Tema atelier
SPATIU PUBLIC E
E
faza II
UNI VERSI TATEA DE ARHI TECTURÃ ªI URBANI SM “I ON MI NCU” - BUCUREªTI 6
ANUL II AN UNIVERSITAR 2009-2010
21A Prof.dr.arh. Emil Barbu Popescu 22A Conf.dr.arh. Bogdan Tofan 21B Conf.dr.arh. Alexandru Andries 22B Conf.dr.arh. Silvia Costescu
23A Prof.dr.arh. Ioan Lucacel 24A Prof.dr.arh. Anca Otoiu 23B Prof.dr.arh. Gabi Tabacu 24B Prof.dr.arh. Mircea Ochinciuc
25A Conf.dr.arh. Tavi Iliescu 26A Conf.dr.arh. Iulia Stanciu 25B Conf.dr.arh. Anca Mitrache 26B Prof.dr.arh. Adrian Spirescu
7 UNI VERSI TATEA DE ARHI TECTURÃ ªI URBANI SM “I ON MI NCU” - BUCUREªTI
ANUL II AN UNIVERSITAR 2009-2010
Gr. 21 A Prof. dr. arh. Emil Barbu Popescu Presedinte
ªef de lucrãri drd. arh. Dragos Perju
ªef de lucrãri drd. arh. Vladimir Vinea


Gr. 22 A Conf. dr. arh. Bogdan Tofan
Asist. drd. arh. Teodor Badiu
P.O. arh. Daniel Baciu
Gr. 23 A Prof. dr. arh. Ioan Lucãcel
Şefdelucrãridr.arh.MariaEnache
Prep.drd.arh. Daniela Calciu
P.O. arh. Cristiana ªtefan
Gr. 24 A Prof. dr. arh. Anca Oþoiu
Asist. drd. arh. Sergiu Petrea
Asist. drd. arh. Cristina Constantin

Gr. 25 A Conf. dr. arh. Octavian Iliescu
Asist. drd. arh. Iuliana Bucurescu
P.O. arh. Andrei Atanasiu
P.O.arh.CrişanAtanasiu

Gr. 26 A Conf. dr. arh. Iulia Stanciu
Şefdelucrãridrd.arh.ŞtefanDorinAdam
P.O. arh. Robert Zotescu
Gr. 21 B Conf. dr. arh. Alexandru Andrieº
Asist. arh. Razvan Salomia
Asist. arh. Ioana Mântulescu

Gr. 22 B Conf. dr. arh. Silvia Costescu
Asist. drd. arh. Ionut Nedelcu
Asist. drd.arh. Adrian Moleavin

Gr. 23 B Prof. dr. arh. Gabriela Tabacu
Asist. drd. arh. Alexandru Cãlin
Asist. drd. arh. Crisina Stireciu

Gr. 24 B Prof. dr. arh. Mircea Ochinciuc Director departament
Şefdelucrãridr.arh.HaythamZeki
Şefdelucrãridr.arh.AndraPanait
Asist. drd. arh. Emil Ivãnescu
Gr. 25 B Conf. dr. arh. Anca Mitrache
Asist.drd.arh.CarmenŢigău
P.O. arh. Vlad Popescu

Gr. 26 B Prof. dr. arh. Adrian Spirescu ªef catedrã
ªef de lucrãri drd. arh. Mihaela Pelteacu ªef an 3, seria B
Asist.drd.arh.AndreiLakatoº ªef an 3, seria A
P.O. drd. arh. Ioana Alexe
CATEDRA DE PROIECTARE 2 | COLECTIV CADRE DIDACTICE | ANUL II
UNI VERSI TATEA DE ARHI TECTURÃ ªI URBANI SM “I ON MI NCU” - BUCUREªTI 8
ANUL II AN UNIVERSITAR 2009-2010
SEMESTRUL 3
PROIECT NR.1 | Tema de atelier: spaţiu - sTRuCTuRĂ - EXpREsiE
21A-Serăînparc
22A - Cubul de Jazz in strada Blanari
23A-Pavilionexpoziţional
24A - Pavilion de sculptura – Brancusi
25A-Obiectarhitecturalcufuncţiunelaalegerepebdul.Brătianu
26A-SpaţiipentruFestivalulinternaţionaldefilmindependentAnonimul
21B-Pavilionexpoziţional
22B - InfoBOX
23B-Pavilionmeeting-pointurbanînzonaCaseiPresei
24B - Pavilion al culturii române la Balcic
25B - Pavilion de comunicare si informare
26B-Pavilionde(re)prezentarealŞcoliidearhitectură
PROIECT NR.2 | MORfOLOGIA LOCUIRII - LoCuinţE inşiRuiTE
SEMESTRUL 4
PROIECT NR.3 | LoCuinţĂ izoLaTĂ în siT REaL
PROIECT NR.4 | Tema de atelier: spaţiu pubLiC
21A-Bucureşti–reconfigurareaşirevalorizareaspaţiuluiurban
22A-Spaţiupublicdedicatspectacolelornauticeşiconcursurilorsportive
23A-SpaţiupublicPiaţaRomană
24A-Oscenăurbană
25A-FoaierurbanincentrulistoricalBucureştiului
26A-CINE-FORUMFestivalulInternaţionaldefilmindependentAnonimul
21B-SpaţiupublicînparculOperei
22B-Configurareaunuispaţiupublic
23B - Spatiu public – meeting-point urban in zona Casei Presei
24B-SpaţiupublicînBarcelona
25B - Spatiu public - Memoria orasului
26B-Foaierstudenţesc
13
15
19
23
25
29
33
37
39
43
49
53
57
61
65
69
71
73
77
79
83
87
89
93
95
99
101
105
TEmE sChiţĂ dE sChiţĂ
SEMESTRUL 3
schiţanr.1–CULTURĂ
ÎntocmitordetemăAtelierconf.Dr.Arh.BogdanTOFAN
schiţanr.2–LOCUIRE
ÎntocmitordetemăAtelierconf.Dr.Arh.AncaMITRACHE
schiţanr.3–LOCUIRE
ÎntocmitordetemăAtelierprof.Dr.Arh.GabrielaTABACU
schiţarestanţăsemetrul3–LOISIR
ÎntocmitordetemăAtelierconf.Dr.Arh.AlexandruANDRIEŞ
SEMESTRUL 4
schiţanr.4–LOCUIRE
ÎntocmitordetemăAtelierconf.Dr.Arh.SilviaCOSTESCU
schiţanr.5–LOCUIRE
ÎntocmitordetemăAtelierconf.Dr.Arh.OctavianILIESCU
schiţanr.6–SPAŢIUPUBLIC
ÎntocmitordetemăAtelierprof.Dr.Arh.MirceaOCHINCIUC
schiţarestanţăsemestrul4–LOCUIRE
ÎntocmitordetemăAtelierprof.Dr.Arh.AdrianSPIRESCU
schiţacutaxăsemestrele3/4–SPAŢIUPUBLIC
ÎntocmitordetemăAtelierprof.Dr.Arh.EmilBarbuPOPESCU
9 UNI VERSI TATEA DE ARHI TECTURÃ ªI URBANI SM “I ON MI NCU” - BUCUREªTI
ANUL II AN UNIVERSITAR 2009-2010
seriei 2008 !
mi-eteamăcăsufărdesindromul…“moşcrăciun”!
aşacumînînfiecareanalcopilărieiaşteptamcuemoţiedarurilepe
careaveasămilelasemoşulsubbrad,decâţivaaniîncoacesunt
curiossăvădsuprizelepecaremilepoateaduceonouă…seriede
studenţi.
asemenimultorprofesori,suntdepărerecăînoricegeneraţieseas-
cund germenii viitorului arhitecturii.
dar !
…suntemoareînstaresă-idesluşim?
…suntemdestuldegrijuliisă-iprotejămşisă-iînsufleţim?
cevreausăspuncuasta?
credcăfiecareserieareo“marcă”aei,vizibilă,sauascunsă,
influenţatăcovârşitordemediulîncareseformează.
pestudentularhitectl-aşcomparacuunariciaicăruiţepisunt,asemeni
unor antene - toate deschise spre lume.
egreudeţinutînmână,pentrucă“înţeapă”!
şimaigreude“domesticit”,pentrucănu-şiretragedecâtfoarterarţepii.
şi atunci … ?
sănu-l“tundem”casă-lstâpânimmaiuşor!
să-ispunemdoarîncedirecţiesăpornească!
iardacăalegeocalegreşităsă-lajutătămsăînţeleagă“dece”şimai
alescumsăiatotuldelacapăt.
doarastfelsevadescoperipeelînsuşi,
vaficreator…şinicidecum“clonă”aprofesorului,indiferentcâtde
maresaubunarhitectesteacesta!
poatecăoriceseries-arcuvenisă-şigăseascăunmotto…odeviză
proprie.
emomentul,acumînanulII,săvăgândiţicarearficeaaserieivoastre!
aşacumafost(acum40deani)ceaageneraţieimai’68.
prof. dr. arh. mircea ochinciuc
UNI VERSI TATEA DE ARHI TECTURÃ ªI URBANI SM “I ON MI NCU” - BUCUREªTI 10
ANUL II AN UNIVERSITAR 2009-2010
PROGRAMA ANALITICA

a. Concept :
ActivitateadeproiectareaanuluiIIsedesfăşoară
lafelcaşilaalţiani,încadrulatelieruluidepro-
iectare (forma integratoare de reprezentare şi
concepereaviitoruluiobiectdearhitectură).
Programa analitică pentru anul II urmăreşte un
pachet de exigenţe conceptuale, ce se materia-
lizeazăin:
-inţelegereaarhitecturiidreptunadintreformele
complexedeARTĂ;
-punerea în evidenţă a unui echilibru ponderat
între metodele de generare a imaginilor de
arhitecturădelaformeidealepure(cuconotaţii
deabordareestetică)laformestrictutilitare;
- însuşireadecătrestudenţiaelementelordelim-
bajarhitectural:element,volum,spaţiuexterior,
formă,funcţiune;
-stimulareacreativităţii,cascopmajor.
Fiecare coordonator de atelier îşi conturează propria sa metodă de in-
drumarecareseinscrieinsăintr-ometodologiegeneralădeinstruireob-
ligatorie.
b. Continut :
1. Proiectul de arhitectură realizează în cadrul unei simulări com-
plexeapropiereadintreoipotezădelucru(exigenţesociale,cadruur-
banexistentsaucadrunatural,structuriderezistenţă,reglementariurba-
nisticeşitehnice,materialeşitexturi,culoareetc.)şilogicaunuisistem
compoziţionalalesdecătreautor.
Titlurile proiectelor : Spaţiu-Structură-Expresie, Morfologia locuirii,
LocuinţăizolatăpelotşiSpaţiupublic.
Desenuldearhitectură,încărcatcuunbagajdeconvenţiitehnicerepre-
zintăunlimbajgraţiecăruia"ideea"sefinalizeazăintr-oviitoareformă
arhitecturală.
Sistemuldeinstruireseanexeazăîngeneralpeoatitudineintegratoare
abazeidedatecaredefineşteunstudiutinzândinfinalspreocoerenţă
de ansamblu.
2.Schiţadeschiţă
3. Practica de proiectare
C. obiective generale
·definirea volumului elementelor constitutive ale unei construcţii de
arhitectură;
·punereainevidenţăarelaţieiîntrevolume,ritm,scarăşiluminozitate;
·rolulstructuriiderezistenţăîndefinireaconfiguraţieispaţialedincalcu-
lulfuncţiunii(locuire,agrementetc.);
·legaturaindisolubilăîntreexpresieşistil;
·însuşirea progresivă a "gramaticii" de exprimare în cadrul discursului
arhitectural;
·formareagândiriiproiective;
·însuşireaunorregulidecompozitie,decombinareaformelor(alăturare,
articulare,segmentare,deformareetc.);
· familiarizarea cu principiile arhitecturii ecologice, sustenabile.
d. metodologie
Formadepredare:
Proiectelesuntîndrumatecontinuupeperioadarealizariistudiului.
-Prelegerişisusţineriînfiecaresăptamană,înprimaşedinţădeatelier;
-Insuşireaunuimaterialdocumentarobligatoriu;
- Dobandirea capacitatilor de reprezentare prin exercitii de desen, gra-
fica,culoaresaumachetesisimularedecalculator;
-Prezentareauneimapedestudiuindividual;
- Susţinerea liberă a lucrării propuse de către student, ce se constituie
într-oiniţiereîncriticadearhitectura;
- Dezvoltarea posibilităţilor de explicare teoretică de catre studenţi a
soluţiilorarhitecturalepropuse.
11 UNI VERSI TATEA DE ARHI TECTURÃ ªI URBANI SM “I ON MI NCU” - BUCUREªTI
ANUL II AN UNIVERSITAR 2009-2010
Materialedidactice:
- proiecţiideimagini,publicaţiidespecialitate,fotografii,etc.
Bibliografie:
- furnizatăîntemacadruşiînprogramelealternativepeatelier.
Regulament de promovare
Conform planului de invatamant creditele pentru disciplina proiectare
suntrepartizateastfel:
Semestrul 3
•temaatelier 4credite
•temacatedra 6credite
•schitadeschita 1credit
Total 11 credite
Semestrul 4
•temacatedra6credite
•temaatelier4credite
•schitadeschita1credit
Total 11 credite
In fiecare semestru sunt programate cate 3 schiţe plus câte o schiţă
restantăaferentăfiecaruisemestru.
Tematica anului ii
TematicaprevazutăpentrupregătirealaproiectareaanuluiIIdestudiu
cuprindeurmatoareleprogramedearhitectură:
Spaţiu-Structura-Expresie:spaţiipentruexpoziţii,bibliotecă,etc.;
Morfologialocuirii:locuinţeinşiruite;
Locuinţaizolatăpelot;
Spaţiupublic.
Schiţedeschiţă:Structură-expresie(pavilion),locuire(spaţiicomune,de-
talierelocuinţăetc.),locuinţaunifamilială(macheta).
alte aspecte particulare ale catedrei
Activitatea de formare a studenţilor prin diversificarea formei de docu-
mentareafostrealizataprin:
-organizareadedeplasăripeprogramdestudiu(ex.Deplasarept.tema
locuinţecolectivelaParisînperioada3÷12mai2005),Olandaaprilie
÷mai2007,Elveţiaaprilie÷mai2008
-invitareaunorarhitecţicurealizăriinprogramulaflatînstudiu(ex.arh.
Sikkes-Olandapt.temalocuinţeînşiruite).
- diversificarea problematicilor teoretice la analiza proiectelor de atelier
saudean(ex.echipaprof.BearthşiastudenţilorşcoliidinMendrisio-
Elveţialaproiectulcutemaspaţiustructură).
Intocmit,
Şefcatedră-prof.dr.arh.ADRIANSPIRESCU
UNI VERSI TATEA DE ARHI TECTURÃ ªI URBANI SM “I ON MI NCU” - BUCUREªTI 12
ANUL II AN UNIVERSITAR 2009-2010
13 UNI VERSI TATEA DE ARHI TECTURÃ ªI URBANI SM “I ON MI NCU” - BUCUREªTI
ANUL II AN UNIVERSITAR 2009-2010
p r o i e c t d e a t e l i e r
Tema cadru:
proiectul nr.1 spaţiu-sTRuCTuRĂ-EXpREsiE
Numardecredite:4|Durata:6saptamâni
amplasament
Amplasamentulobiectivuluiestestabilitconformfiecăreitemedeatelier
înparte.
obiectivele studiului
- Înţelegerea relaţiei dintre obiectul de arhitectură şi situl / con-
textulexistent;
- Înţelegereaşiaprofundarearoluluistructuriiîndefinireaşiperce-
pereavolumetrieişispaţiuluiarhitectural;
- Formareagândiriicreativeînrelaţiecuunobiectdearhitectură,
lanivelulanvelopanteişimaterialelor.
date de temă
Fiecare atelier va propune conţinutul detaliat al temei, cu respectarea
următoarelorprevederi:
- Suprafaţadesfăşuratăvafiîntre250şi300mp;
- Regimuldeînălţimenuvadepăşi10m(lacornişă);
- Sistemulstructuralesteliberşivafidefinitoriupentruspaţialitate
şipentruexpresivitateaarhitecturală.

Redactarea proiectului
Proiectele vor fi predate pe hârtie, format 50×70 cm, într-o tehnică la
alegere(fărăplanşeredactatepecalculator)şivorcuprinde:
- Plandesituaţie–sc.1/200,însoţitdeoanalizădetaliatăasitului;
- Planuriletuturornivelurilor–sc.1/50;
- 2secţiunireprezentativepentruexplicitareasoluţieidearhitectură
–sc.1/50;
- Toatefaţadele–sc.1/50;
UNI VERSI TATEA DE ARHI TECTURÃ ªI URBANI SM “I ON MI NCU” - BUCUREªTI 14
ANUL II AN UNIVERSITAR 2009-2010
- Macheta–sc.1/100(obligatorie–condiţioneazăpredareaşino-
tarea proiectului).
Planşele desenate vor conţine comentarii pentru justificarea soluţiei şi
specificaţiiprivindmaterialelefolosite.
Fiecareatelierpoatecerepiesesuplimentarefaţădetemacadru.
Criterii de apreciere şi notare
- coerenţa relaţiei structură – expresivitate plastică – calitate a
spaţiului;
- l ogicarezolvăriifuncţionale;dimensionareaşiutilizareacorectă
aelementelorpropuseprinproiect;
- acurateţeaşiexpresivitatearedactăriiproiectului.
noTĂ
Toatestudiilesevorprezentalacorecturăpefoiţăşivorfireuniteîntr-o
mapă,pecarestudenţiiovoraveaasupralorlafiecarecorectură.Nuse
acceptăcorecturipelaptop.
Formatul de redactare a proiectului va avea un chenar şi un cartuş de
identificare,conformmodeluluirecomandatdecatedră.

15 UNI VERSI TATEA DE ARHI TECTURÃ ªI URBANI SM “I ON MI NCU” - BUCUREªTI
ANUL II AN UNIVERSITAR 2009-2010
atelier prof. dr. arh. Emil barbu popEsCu grupa 21a
Tema: sERĂ în paRC
Acestprimproiectdeatelieralanului2reprezintă,înaintedetoate,un
prilejdereflecţieasupraactuluideaconstruişialogiciitectonice,care
permiteedificiuluisăseînalţedeasuprapământului.
Căutareaexpresivităţiisistemuluiconstructivesteîncurajată,întemape
care v-o propunem, de relativa simplitate a organizării funcţionale. În
acelaşitimp,introducereavegetaţieiîninteriorulclădiriinuesteunsim-
plu pretext. Nu veţi proiecta o seră generică, ci un obiect-eveniment,
destinataadăpostioplantă/nişteplantedeosebite.
Maimult,văinvitămsăcercetaţiconsecinţelearhitecturaleale„dimensi-
unii”suplimentarepecareovadeţineaceastăseră,înraportcuunobiect
arhitectural standard, implantat în respectivul context neconstruit. Sera
primeşte în interiorul său un important fragment vegetal, foarte diferit
uneorifaţădenaturaînconjurătoare,dar,închipesenţial,parteaaces-
teia.Relaţiadintrespaţiulinteriorşicelexterioreste,aşadar,fundamental
diferităîncazulacestuiprogramdearhitectură.
amplasament
StudenţiivorputeaalegeîntredouăamplasamentedinBucureşti,înPar-
culHerăstrău(zonaExpo-flora)şiînGrădinaBotanică.Sevorprevedea
amenajări adecvate ale spaţiilor exterioare adiacente construcţiei, care
săoconectezelasistemuldealeipietonalealezonei.
obiective suplimentare ale studiului
Însuşirea unei maniere integrate de abordare a proiectului, între con-
ceptulgeneral,logicatectonicăşimaterialitateaedificiului;
Exersareadisponibilităţiişiaptitudinilordecercetareîndomeniiasociate
arhitecturii.
date de temă
Obiectul de arhitectură propus va respecta suprafaţa desfăşurată şi
regimulmaximdeînălţimedintema-cadru.Pelângăspaţiulprincipalal
serei,acăruiconfiguraţievafideterminatădecătrestudenţi,sevormai
UNI VERSI TATEA DE ARHI TECTURÃ ªI URBANI SM “I ON MI NCU” - BUCUREªTI 16
ANUL II AN UNIVERSITAR 2009-2010
prevedea:ozonădeprimire(informare)–circa25mp,unspaţiudede-
pozitare – circa 8 mp, un grup sanitar minimal (pentru personal) – circa 3
mp,unspaţiutehnic(pentruinstalaţiiledecondiţionareaaerului)–circa
20 mp.
Sistemul structural va fi, la alegere, din metal sau lemn.
Studenţiivorcercetaşiprezenta,înmoddetaliat,caracteristicilerelevante
aleplantelorpropuse(caracteristicifizice,aspect,condiţiimicroclimatice
necesare,moddeîngrijireetc.).Demersuldeproiectarevafistrânslegat
decaracterulelementelorvegetalealese,precumşideimpactulprevăzut
al acestora asupra publicului.
piese desenate, suplimentare faţă de tema-cadru
Operspectivăexterioară,ladouăpunctedefugă.
Criterii suplimentare de apreciere şi notare :
Adecvarea simbolică şi perceptivă dintre elementele vegetale alese şi
propunereadearhitectură;
Abordareaprecisăşirealistăamaterialităţiiobiectuluidearhitectură.
bibliografie
Kenneth Frampton – Studies in Tectonic Culture. The Poetics of Construction in
NineteenthandTwentiethCenturyArchitecture–Chicago,1995–cotaIII3636
Michael Wigginton – Glass in Architecture – Londra, 1996 – cota II 7350
Christian Schittich, Gerald Staib, Dieter Balkow – Glass Construction Manual –
Basel, 1999 – cota III 3912
BurkhardFrohlich(coord.)–MetalArchitecture.DesignandConstruction–Basel,
2003 – cota III 4009
Christian Müller – Laminated Timber Construction – Basel, 2000 – cota II 7361
L’architectured’aujourd’hui–335(aug.2001),342(oct.2002),352(mai2004)
Techniques et Architecture – 475 (ian. 2005)
The Architectural Review – 1304 (oct. 2005)
L’arca–200(febr.2005)
intocmit,
Prof.dr.arh. Emil Barbu Popescu
Sef.lucr.drd.arh. Vladimir Vinea
Sef.lucr.drd.arh.DragoşPerju
17 UNI VERSI TATEA DE ARHI TECTURÃ ªI URBANI SM “I ON MI NCU” - BUCUREªTI
ANUL II AN UNIVERSITAR 2009-2010
UNI VERSI TATEA DE ARHI TECTURÃ ªI URBANI SM “I ON MI NCU” - BUCUREªTI 18
ANUL II AN UNIVERSITAR 2009-2010
19 UNI VERSI TATEA DE ARHI TECTURÃ ªI URBANI SM “I ON MI NCU” - BUCUREªTI
ANUL II AN UNIVERSITAR 2009-2010
atelier Conf. dr. arh. bogdan TOfAN grupa 22a
Tema CLubuL dE Jazz in sTRada bLĂnaRi
spaţiu multifuncţional în zona istorică a bucureştiului
Tema studiului porneste de la ideea inte-
grarii unor functiuni neconventionale cu
caracter public si de reprezentare, intr-un
sit sensibil si plin de incarcatura istorica.
Se propune realizarea unui spatiu mul-
tifunctional care in prima perioa da sa
functioneze ca centru expozitional de in-
formare, pentru interventiile de reabilitare
a zonei istorice a capitalei, iar in final, sa
devina un club de jazz.
amplasament :
Zona istorica Lipscani va dispune astfel de un sediu si un spatiu de dez-
batere publica, cu societatea civila si cu cetatenii interesati de obiectivele
proiectului de reabilitare cultural a centrului orasului.
obiective suplimentare ale studiului :
Interventia propusa va avea ca scop atat studierea spatiului interior
propice pentru dialog si comunicare mediatica, cat si integrarea in con-
textul urban si legatura cu terasa existenta in zona.
Date de tema :
Intr-o suprafata totala desfasurata de max. 300 mp. cladirea va cuprinde
la parter, subsol (demisol) si partial etaj, spatii de reuniuni de grup, sala
de expozitii temporare si permanente (machete ale zonei), panouri de
prezentare cu solutii de arhitectura, compartimentari provizorii de lucru,
etc.
Constructiavacuprinde:
· intrare cu punct de informare si garderoba minimala
· birou cu mic depozit
· spatiu flexibil multifunctional, spatii expozitionale o mica sala de
UNI VERSI TATEA DE ARHI TECTURÃ ªI URBANI SM “I ON MI NCU” - BUCUREªTI 20
ANUL II AN UNIVERSITAR 2009-2010
auditii musicale care in timpul verii se poate extinde in spatial ex-
terior imediat adiacent permitind celor de la terasa din apropiere
sa participle la un spectacol de jazz
· alte spatii de conversatie si informare multimedia
· mic bar
· grup sanitar minimal pe sexe
Sistemul structural ales va utiliza in principiu materiale usoare: metal,
lemn, sticla, materiale plastic. Infrastructura (curti de lumina si de acces
la spatii tehnice) va fi din beton armat.
piese suplimentare fata de tema cadru :
· perspective/axonometrieaeriana
Criterii suplimentare de apreciere :
· calitatea expresiei arhitecturale a obiectului.
· relatia spatiu interior-spatiu exterior (subteran)
· rezolvareacorecta/interesantaarelatieicontextualeobiect–sit.
bibliografie :
· Arhitecti:CarloScarpa,RenzoPiano,MaximilianoFuksas
· TheArchitecturalReview1138/1994Noulinauntrulvechiului
· The Architectural Review 1166 Revitalizare.
· G.M. Cantacuzino “Despre o estetica a reconstructiei”
· Pierre von Meiss De la forme au lieu.
· Domus809/1998RIPARARElaCITA.
· ArchitecturalRecordnr.1,2,7,12/2005.
intocmit,
Conf. dr. arh. Bogdan Tofan
Jazz Club
Blănari
21 UNI VERSI TATEA DE ARHI TECTURÃ ªI URBANI SM “I ON MI NCU” - BUCUREªTI
ANUL II AN UNIVERSITAR 2009-2010
UNI VERSI TATEA DE ARHI TECTURÃ ªI URBANI SM “I ON MI NCU” - BUCUREªTI 22
ANUL II AN UNIVERSITAR 2009-2010
23 UNI VERSI TATEA DE ARHI TECTURÃ ªI URBANI SM “I ON MI NCU” - BUCUREªTI
ANUL II AN UNIVERSITAR 2009-2010
atelier prof. dr. arh. ioan LuCĂCEL grupa 23a
Tema: paviLion EXpoziţionaL LângĂ paRCuL TinERETuLui
Urmatorul pas in invatarea si intelegerea „arhitecturii”, dupa seria de
proiecte din anul trecut, este asezarea unei cladirii intr-un context real.
Terenul ales ofera posibilitatea explorarii expresivitatii structurii prin tema
-expozitie de arhitectura, prin amplasamentele oferite - terenul plat sau
in panta de o parte si alta a aleii principale, prin materialele folosite.
Tema urmareste studiul analitic al principalelor aspecte arhitecturale,
aprofundarea notiunilor de spatiu, sit, functiune, structura.
amplasament:
Terenul rezervat pentru studiu se afla la intrarea in Parcul Tineretului din-
spre Liceul Gh. Sincai, de o parte si de alta a aleeii principale.
Obiectivelesuplimentarealestudiului:
Explorarea expresivitatii structurii intr-un context dat
Date de tema:
Studiul propune realizarea unui pavilion ce va adaposti functiunea de
expozitie, cu o suprafata de maxim 300 mp repartizata la parter (evental
supanta, in functie de solutia propusa).
Pavilionul va cuprinde pe langa sala de expozitie o zona de intrare cu un
punct de informare, grup sanitar, mic depozit.
Se vor prezenta proiecte de arhitectura importante pentru oras, investiti-
ile in curs ale capitalei spre informare si dezbatere sub forma de planse,
machete, etc.
Estepermisaalegereaoricaruitipdestructura:lemn,metal,carmida...
piese suplimentare fata de tema cadru:
O plansa in care se va prezenta ideea principala a proiectului, vor con-
tine comentari pentru a justifica solutia aleasa, scheme prin care sa fie
evidentiate caracteristicile propunerii.
Se va realiza specificarea materialelor folosite.
UNI VERSI TATEA DE ARHI TECTURÃ ªI URBANI SM “I ON MI NCU” - BUCUREªTI 24
ANUL II AN UNIVERSITAR 2009-2010
bibliografie:
- A+U:428/2006;422/2005;400/2004
- ElCroquis:133/2006;105/2001;119/2004
- JapanArchitect:48/2002;53/2004;65/2007;
- L’Arca:39/2003;40/2004;41/2004
- structuri usoare autori: Renzo Piano, Buckminster Fuller; Cala-
trava...
- Expozitiile universale: Sevilia ’92; Lisabona ’98, Hanovra 2000;
Aichi2005;Zaragosa2008;
- Rodica Crisan, Constructii din lemn
intocmit,
Prof. dr. arh. Ioan Lucacel
Sef lucrari dr. arh. Maria Enache
25 UNI VERSI TATEA DE ARHI TECTURÃ ªI URBANI SM “I ON MI NCU” - BUCUREªTI
ANUL II AN UNIVERSITAR 2009-2010
atelier prof. dr. arh. anca oţoiu grupa 24a
Tema: PAVILION DE SCULPTURA – BRANCUSI
„Simplitatea nu este un scop in arta. Se
ajunge fara voie, la simplitate, apropiindu-
tedesimtulrealallucrurilor…Privitilucru-
rile pana le vedeti.” Constantin Brancusi
amplasament:
Încadrultemeigenerale“Structură-expresie”,sepropunesprestudiu
zona de nord a parcului Kiseleff, situat intre soseaua Kiseleff, soseaua
Aviatorilor si strada Arh. Ion Mincu. In aceasta zona se propune ampla-
sarea intr-o zona mai libera de copaci a unui pavilion de sculptura dedi-
cat operei lui Constantin Brancusi . atat de cunoscuta in strainatate si atat
de putin cunoscuta publicului romanesc.
obiective suplimentare ale studiului:
Proiectulurmăreşte,înprimulrând,realizareauneicompozitiiinteresante
si articulate cu situl de amplasament , a unui concept de arhitectura mo-
tivat de logica unei functiuni specifice, transpunerea coerenta a compozi-
tiei intr-un sistem structural care sa permita citirea mesajului volumetric
cat si crearea unor spatii arhitecturale si a unei volumetrii care ofera
experiente si mesaje multiple. Totodata studiul va aborda si modalitatile
de incidenta a luminii asupra spatiului materializate in abordari diverse
ale sistemelor constructive de inchidere.
date de temă:
Sculptura de dimensiuni relativ reduse ale marelui Brancusi o gasesti in
galeriile din Boston, Venetia sau Paris, si foarte putin la Bucuresti. Prin
intermediulfundatieiGuggenheimvafiposibilcaacesteopere„rataci-
toare” sa fie expuse pe perioade mai indelungate dar limitate in timp
intr-un spatiu dedicat lor, la Bucuresti. Aceastei colectii in permanenta
schimbare trebuie sa i se creeze un loc adecvat, trebuie sa i se creeze un
spatiu de expunere si vizitare. Acest spatiu va fi gandit ca un traseu la-
birintic?,secvential?,sauchiaraproape„urban”incarefiecaresculptura
UNI VERSI TATEA DE ARHI TECTURÃ ªI URBANI SM “I ON MI NCU” - BUCUREªTI 26
ANUL II AN UNIVERSITAR 2009-2010
in parte isi va gasi locul propriu si autonomia care sa o poata pune in
valoare. Este un loc al intalnirii intre oameni si sculptura lui Brancusi.
Pavilionul va fi organizat pe o suprafata totala desfasurata de 300mp,
fiind dezvoltat pe parter sau parter si menzanin, volumul avand inaltimea
maximade10msivacuprindeurmatoarelespatii:
- Spaţiudeaccescurecepţiesiinformare,accesibildinspreparc;
- Biroucustodesimicspatiudedepozitare;grupurisanitare;
- Traseudeexpunereasculpturii;
- Spatiudeconversatievizitatori;
Spaţiilecreatevorfiarticulateinmodlogicvalorificândatatpozitiaprivile-
giatainparccatsiorientareanord,luminaşicontextulproiectului,creand
un anume tip de dialog cu parcul existent, in functie de scenariul propus
de fiecare student si totodata permitand orientarea facila a vizitatorilor in
interiorulspatiuluiexpozitional.Volumulcreatvafiunrăspunscontempo-
ran care va media intre traseul spatiului expozitional si expresia formala
si simbolica, capabila sa polarizeze contextul locului.
Structura construcţiei poate fi realizată atât din materiale tradiţionale
(piatră, lemn, zidărie), cât şi moderne (beton, metal, sticla translucida,
etc.), sistemul constructiv ales va fi insa in concordanta cu spatialitatea
si volumul propus, urmarindu-se o abordare realista a materialitatii
obiectului de arhitectura.
bibliografie:
ElCroquis121,122/2004,ToyoIto
ElCroquis120/2004,DavidChipperfield
AldovanEyck-Werken,VincentLigtelijn,ThothBussum1999
ArchitecturalRecord1/2000
Dan Grigorescu, Brancusi si secolul sau, 1993
Detailnr9/2006
FrancineHouben-composition,contrast,complexity–Birkhauser2001
întocmit:
Prof. Dr. Arh. Anca Otoiu
Asistent Drd. Arh. Sergiu Petrea
Asistent Drd. Arh. Cristina Constantin
27 UNI VERSI TATEA DE ARHI TECTURÃ ªI URBANI SM “I ON MI NCU” - BUCUREªTI
ANUL II AN UNIVERSITAR 2009-2010
UNI VERSI TATEA DE ARHI TECTURÃ ªI URBANI SM “I ON MI NCU” - BUCUREªTI 28
ANUL II AN UNIVERSITAR 2009-2010
29 UNI VERSI TATEA DE ARHI TECTURÃ ªI URBANI SM “I ON MI NCU” - BUCUREªTI
ANUL II AN UNIVERSITAR 2009-2010
atelier Conf. dr. arh. octavian alexandru iLiEsCu grupa 25a
Tema: obiECT aRhiTECTuRaL Cu funCţiunE La aLEgERE
amplasament:
Bulevardul I.C.Bratianu face legatura dintre cei mai importanti poli ai
Bucurestiului, unind Piata Universitatii cu Piata Unirii. In ciuda impor-
tantei majore a acestei artere, ea este rezultatul unei dezvoltari haotice,
cu spatii interstitiale reziduale, cu constructii parazitare si spatii publice
incoerente. Toate aceste deficiente se intrepatrund si sufoca prin natura
lor centrul istoric al Bucurestiului. Se propun ca posibile amplasamente
ale studiului o serie de trasee pietonale si alveole urbane create de aces-
tea de-a lungul bulevardului.
obiectivele suplimentare ale studiului:
Pe langa obiectivele studiului prevazute de tema-cadru se urmaresc in-
telegerea relatiei tesut urban nou- tesut urban istoric, intelegerea ele-
mentelor unei analize contextuale complete si extragerea unor concluzii,
intelegerea si utilizarea materialelor in diferite sisteme constructive speci-
fice, intelegerea si punerea in aplicare a conceptului unitar de interven-
tie.
Date de tema:
Se propune realizarea unui obiect arhitectural cu o functiune la alegere
rezultata in urma analizei riguroase a amplasamentului. Structura propu-
sa poate avea functiunea de alimentatie publica, de pavilion expozitional,
de centru de informare, de punct comercial sau poate fi doar o structura
cu rol de adapostire, statie RATB, intrare metrou, punct de presa etc. Se
vor accepta toate propunerile in masura in care acestea vor fi sustinute
de concluziile analizelor. Vor fi prevazute in toate cazurile accese speciale
prinrampesi/sauplatformehidraulicepentrupersoanelecudizabilitati.
piese suplimentare fata de tema cadru:
Proiectul va cuprinde, pe langa cele cerute de tema-cadru, urmatoarele
piese:
1. Desfasurarea de front cu fatada propusa alaturata celor existente
scara1/100.
UNI VERSI TATEA DE ARHI TECTURÃ ªI URBANI SM “I ON MI NCU” - BUCUREªTI 30
ANUL II AN UNIVERSITAR 2009-2010
2. Perspectiva exterioara la nivelul ochiului cu reprezentarea mate-
rialelor folosite.
3. Alte piese definitorii pentru sustinerea solutiei care vor fi stabilite
in cadrul orelor de atelier impreuna cu indrumatorii.
Criterii suplimentare de apreciere si notare:
· propunerea unei anumite functiuni in urma concluziei analizelor,
· originalitatea sistemului constructiv ales in raport cu materialele
folosite si modul cum acestea relationeaza cu zona studiata,
· capacitatea de a integra solutii si sisteme moderne intr-un context
existent preponderent traditional-istoric,
· vor fi apreciate eventuale echipe formate intre studenti care sa
trateze o arie mai larga intr-un concept unitar de interventie.
bibliografie:
Dallo,Eva:ShopDesign,Daab,2005.
Eyck,Aldovan:Werken,Bossum,1999.
Meiss,Pierrrevon:Delacaveauttoit
The Architectural Revue, oct. 2002, februarie 2005, iulie 2006, august
2006, noiembrie 2006.
intocmit,
conf.dr.arh. Octavian Alexandru Iliescu
arh.drd. Andrei Atanasiu
31 UNI VERSI TATEA DE ARHI TECTURÃ ªI URBANI SM “I ON MI NCU” - BUCUREªTI
ANUL II AN UNIVERSITAR 2009-2010
UNI VERSI TATEA DE ARHI TECTURÃ ªI URBANI SM “I ON MI NCU” - BUCUREªTI 32
ANUL II AN UNIVERSITAR 2009-2010
33 UNI VERSI TATEA DE ARHI TECTURÃ ªI URBANI SM “I ON MI NCU” - BUCUREªTI
ANUL II AN UNIVERSITAR 2009-2010
atelier Conf. dr. arh. iulia sTanCiu grupa 26a
Tema: spaţii pEnTRu fEsTivaLuL inTERnaţionaL dE
fILM INDEPENDENT ANONIMUL
preambul
FestivaluldeFilmIndependentAnonimuladebutatcuoprimăediţieîn
anul2004siajungelaa6aeditieanulacesta,cuointenţiedeclaratădin
titulaturadestart:unFESTIVALEXCLUSIVIT,UNFESTIVALALPUBLICULUI
IUBITORDEFILMŞINATURĂ.
Intenţionatafioscenădemanifestareaoamenilordefilmîncăînafir-
mare,cuovădităexcentricitateşifrondădeclarateladebut,festivalula
devenitîncâţivaaniunpunctdeatracţieestival,ajungandînanul2008
laoamploaredecca3000departicipanţi,directimplicaţi,saudoarpub-
licasociatocazionalmanifestării.
Spaţiile care au fost amenajate în acest interval, au evoluat de la
improvizaţii într-un spirit mai mult sau mai puţin vernacular, până la
construcţiicare,odatăamplificate,riscăsădeteriorezecaracterulnatural
deexcepţiealamplasamentului.
Laoraactualăexistă3sălideproiecţiede120,60si40delocuri,uncin-
ematografînaerliber,unclub,restaurant,spaţiicamping,satulfilmului
şiuncomplexdevilepentrucazare.
Atelierul propune un exercitiu mai complex, care nu va presupune doar
răspunsullaniştedatestrictedetemă,cişiidentificareaacestoraîncon-
textul dat.
amplasament
Contextul studiului este localitatea Sfântu Gheorghe, judetul Tulcea,
punctuldevarsareaDunăriiinmare.
obiective suplimentare ale atelierului şi modul de lucru.
Atelierulvaprezentastudenţilor3amplasamentecucaracteristicidifer-
ite,posibilepentrustudiuînacestcontext.Studentiivorputeaoptapentru
UNI VERSI TATEA DE ARHI TECTURÃ ªI URBANI SM “I ON MI NCU” - BUCUREªTI 34
ANUL II AN UNIVERSITAR 2009-2010
unuldintreacesteamplasamente,motivându-şialegereaprintr-oanaliză
detaliatăacaracterului,morfologieişivecinătăţilorterenului,precumşia
necesităţilorfuncţionaleidentificateînacellocspecific.
Analiza sitului va debuta cu un workshop de 3 zile, de studiu concen-
tratlafaţalocului.Pentruodocumentareprealabilăatelierulrecomandă
participareastudenţilorlaediţia2009,caresevadesfăşuraîntre10-16
august ac.
date de temă
Funcţiunile proprii se vor indentifica de către fiecare student în parte,
dupaanalizadatelordesit.Funcţiunirecomandate:
- Spaţiipentruproiecţii,săliconfiguratepentru10,20,50spectatori
- Spatiu prezentare festival
- Spatiu de vânzare filme, carti de specialitate
- Pavilion andocare barci, ponton, ponton plutitor
- Spatiudeprimireaparticipanţilor
- Spatii anexe (accese, grupuri sanitare,)
Functiunile propuse nu vor depăşi totalul suprafeţelor cerute prin tema
cadru,încadrându-seîntre250şi300mp.
piese desenate suplimentare faţă de tema cadru
Sevorprezentasuplimentarfaţadetemacadru
- schemedeconceptcaresajustificesoluţiaaleasapentrurespec-
tivul amplasament
- minim 2 perspective.
- Analizedesitlafaţalocului
Criterii suplimentare de apreciere şi notare
Înţelegereacondiţiilorspecificedesit,şicapacitateaproiectuluidease
adapta creativ la acestea.
Ointegrarecaresărespectecondiţiilecadruluinaturalvaloros.
Vafiapreciatasuplimentarcapacitateadeadaptareaspaţiilorpropuse
pentruafuncţionaşiînafaramanifestărilorfestivalului.
intocmit,
Conf.dr.arh. Iulia Stanciu
35 UNI VERSI TATEA DE ARHI TECTURÃ ªI URBANI SM “I ON MI NCU” - BUCUREªTI
ANUL II AN UNIVERSITAR 2009-2010
UNI VERSI TATEA DE ARHI TECTURÃ ªI URBANI SM “I ON MI NCU” - BUCUREªTI 36
ANUL II AN UNIVERSITAR 2009-2010
37 UNI VERSI TATEA DE ARHI TECTURÃ ªI URBANI SM “I ON MI NCU” - BUCUREªTI
ANUL II AN UNIVERSITAR 2009-2010
atelier Conf. dr. arh. alexandru andRiEş grupa 21b
Tema: paviLion EXpoziţionaL
In conditiile degradarii si distrugerii fondului construit al vechiului Bucur-
esti se constata o slaba prezenta in spatiul public al celor ce incearca sa
atraga atentia asupra acestui fenomen (ONG-uri, asociatii, dar si per-
sonalitati culturale sau chiar voci izolate din publicul larg care se mani-
festa in mediul virtual). Se propune construirea unui pavilion ce urmeaza
a fi un loc de manifestare si exprimare ale pozitiilor celor ce incearca sa
trezeasca interesul opiniei publice, sa-i provoace in acelasi timp reactii,
luari de atitudine.
amplasament
Locul ales este unul ce tocmai a suferit in mod ireparabil din cauza leg-
islatiei permisive si pasivitatii autoritatilor, la intersectia strazilor Maria
Rosetti si Armeneasca, unde in urma demolarii abuzive, din casa de la
nr.38 au ramas numai 2 ziduri. Zona este una emblematica pentru Bucur-
esti, asa cum el arata in urma cu 100-150 de ani si cum apare descris in
literatura sfarsitului de secoL XIX si inceputului de secol XX.
Date de tema
Pavilionul va include in noua arhitectura zidurile casei initiale si va cu-
prinde un spatiu dominant avand o destinatie polivalenta (expoziti, con-
ferinte, spectacole muzicale sau de alta natura,etc), un birou administra-
tiv, un grup sanitar, anexe.
bibliografie
· DETAIL#3/1996
· ArchitectureinExistingFabric-Birkhauser/JohannesCramer,Ste-
fan Breitling
· InDetail:BuildinginExistingFabric-Birkhauser/SchittichChristian
· Spain Architects – Rehabilitation-Manel Padura
· www.archdaily.com
· www.archiweb.cz
· www.danda.be
· www.world-architects.com
intocmit,
Conf.dr.arh.AlexandruANDRIEŞ
UNI VERSI TATEA DE ARHI TECTURÃ ªI URBANI SM “I ON MI NCU” - BUCUREªTI 38
ANUL II AN UNIVERSITAR 2009-2010
39 UNI VERSI TATEA DE ARHI TECTURÃ ªI URBANI SM “I ON MI NCU” - BUCUREªTI
ANUL II AN UNIVERSITAR 2009-2010
atelier Conf. dr. arh. silivia CosTEsCu grupa 22b
Tema: infoboX
amplasament
Piata Victoriei reprezinta un obiectiv important aflat pe lista tuturor turis-
tilor ce viziteaza Bucurestiul si in acelasi timp un punct nodal al orasului.
Pe circulatia pietonala perimetrala din Piata Victoriei, adiacent Muzeului
de Geologie, exista o zona verde unde se doreste amplasarea unui Info-
BOX menit a deveni unul dintre punctele de informare turistica si artistic-
culturala a orasului Bucuresti.
obiective suplimentare ale studiului
Tema de proiectare urmareste intelegerea relatiei dintre materialul uti-
lizat, tehnica de constructie si forma structurala precum si punerea in
valoare a calitatilor expresiv-arhitecturale ale structurii relativ la spatiul
interior, forma constructiei si expresia exterioara.
Date de tema
Spatiul interior al InfoBOX-ului va cuprinde o zona de informare “rapida“
cu pupitre multimedia, cu acces internet, si o zona de informare “lenta”
unde turistii, sau cei interesati, vor putea asculta inregistrari sau citi in-
formatii detaliate. Ambele zone vor cuprinde informatii turistice, istorice,
culturale, arhitecturale, artistice, etc.
Daca in prima zona informatiile vor putea fi accesate in picioare, in zona
a doua se vor prevedea canapele, fotolii, masute si pentru a favoriza
eventualele schimburi de impresii intre turisti, cautarea pe harta a trasel-
or turistice etc.
In legatura directa cu aceste zone vor fi amplasate 2-3 automate pentru
cafea, apa, sandwich.
InfoBOX-ul nu va avea personal de deservire, accesul facandu-se in urma
unei plati cu cardul a celor interesati, pentru evitarea vandalizarii spatiu-
lui.
Suprafata totala desfasurata a constructiei va fi de aproximativ 300mp,
cu regim de inaltime de P sau P+1.
Materialele utilizate sunt la alegerea studentilor, importanta fiind respect-
area conceptului de forma structurala.
UNI VERSI TATEA DE ARHI TECTURÃ ªI URBANI SM “I ON MI NCU” - BUCUREªTI 40
ANUL II AN UNIVERSITAR 2009-2010
piese desenate suplimentare
In plus fata de piesele cerute in tema cadru se cere o perspectiva interio-
ara caracteristica si una exterioara.
Criterii suplimentare de apreciere
Se va aprecia relatia dintre conceptul general al proiectului, materialele
folosite, in special pentru structura si modul de transpunere in proeict a
acestora, precum si modul de amplasare si impactul vizual al constructiei
in raport cu pietonalul perimetral si cu spatiul deschis al pietei.
întocmit,
conf. dr. arh. Silvia Costescu
asist. drd. arh. Adrian Moleavin
41 UNI VERSI TATEA DE ARHI TECTURÃ ªI URBANI SM “I ON MI NCU” - BUCUREªTI
ANUL II AN UNIVERSITAR 2009-2010
UNI VERSI TATEA DE ARHI TECTURÃ ªI URBANI SM “I ON MI NCU” - BUCUREªTI 42
ANUL II AN UNIVERSITAR 2009-2010
43 UNI VERSI TATEA DE ARHI TECTURÃ ªI URBANI SM “I ON MI NCU” - BUCUREªTI
ANUL II AN UNIVERSITAR 2009-2010
atelier prof. dr. arh. gabriela Tabacu grupa 23b
Tema: paviLion mEETing-poinT uRban în zona CasEi pREsEi
scurt text introductiv
Într-uncontexturbanaflatînplinefortdestructurare,încondiţiileunor
vecinătăţicuunprofilmarcatdeserviciimediaimportante(CasaPresei
gazduieşteziare,televiziuni,editurideprestigiu,precumşiClubulRomân
dePresă)darşideclădiridebirouri,carepunzilnicînmişcaremaimulte
mii de oameni, se propune crearea unui cadru adecvat de stimulare a
exprimăriişidezbateriipentrusocietateacivila.Programulareînvedere
imaginarea unui spatiu de tip pavilion care urmeaza sa gazduiasca intal-
niri,miciexpozitii,lansăridecarte,discuţiidespreoras,societate,cultură
siperspectivelelorînlumeacontemporană.Constructiapropusăsedor-
esteafiunobiectsemnalcuroldeaglutinaresocialăşidecreareaunei
anumeidentităţiexpresivealocului.
amplasament
Situl propus se află în spaţiul delimitat de bd. Expozitiei si str. Tipogra-
filor.Prezenţainzonaanumeroaseinstitutiimediagazduitedecladirea
CaseiPreseişidealteconstrucţii-clădiridebirouri,PavilionulRomexpo
-,constiuieunbunpretextpentruamplasareaînacestarealaobiectivului
menţionat. În condiţiile date, proiectul presupune investigrea amplă a
caracteristicilor sitului, asupra carora studentii sunt chemati sa delibereze
şi să formulize o strategie coerentă. Amplasamentul ramane la libera
alegere a fiecărui student, care se va preciza în functie de rezultatele
analizeimulticriterialeasuprazoneiîncauzăşiadirecţiilordedezvoltare
anvizajatecuparticularizăricorectsusţinute.
Obiectivesuplimentarealestudiului: Exercitiul urmareşte dezvoltarea
capacităţilordeinterpretareadateloruneicercetăricearecascoppro-
punerea concreta a unui obiect de arhitectura într-un sit real. Se dor-
este,deasemenea,exersareaidentificăriiunorreperedefundamentare
teoretică,casuportalprocesuluideproiectare.Contextulalesvasolicita
catipderaspuns,pedeoparte,decelareauneiatitudinicorecteşicoer-
ente,specificearhitecturiimoderneînraportcuunpatrimoniuconstruit
definit,precumşicucadrulsăunaturaldeinserţie,iarpedealtăparte,
optiunea pentru o anumită formulă de rezolvare urbana si de arhitec-
tura.
UNI VERSI TATEA DE ARHI TECTURÃ ªI URBANI SM “I ON MI NCU” - BUCUREªTI 44
ANUL II AN UNIVERSITAR 2009-2010
Date de tema:
Constructiapropusăareuncaracterprovizoriusinuvadepăsi300mp,cu
oînălţimedemaximum8m.Pavilionulvacuprinde,spaţiipentru:acces,
expunere,discuţii/seminare/conferinţe,micidepozitari,cafeteriasigrup
sanitarpentruvizitatori.Easevaprelungiînexteriorcudiferitespaţiide-
schise,acoperitesaudescoperite,detipterasă,pergolă,rampă.Sistemul
structuralsiconstructivrămânelalatitudineastudentului.Materialelefo-
losite vor fi alese in concordanta cu conceptul care sta la baza proiectului
sipotfi:lemn,metal,sticla,materialeplasticerigidesauelastic,materi-
ale composite etc.
piese desenate suplimentare
Faţădepieselecerutedetemacadrusemaicere:
Perspectiva exterioara la nivelul ochiului.
Criterii suplimentare de apreciere:
Coerentamentineriiunuidiscursclarşiadecvat,delafazeledeinceput
aleproiectului,pânălapropunereafinală.
bibliografie:
1.BETSKY,Aaron.Landscrapers:BuildingwiththeLand.London:Thames
and Hudson, 2005 (II 5991).
2.DREVON,Jean-Francois.Acier=Steelarchitecture.Ed.a1-a.Paris:
Moniteur, [2007] (III 5081)
3.JODIDIO, Philip. Architecture Now. Koln-Londra-Madrid-New York:
Taschen, 2001 (II 5802).
4.PIANO,Renzo.OnTourwithRenzoPiano.London:Phaidon,2004(I10414).
5.The Architectural Review nr. 1330 (dec. 2007), p. 48
6.The Japan Architect nr. 68 (dec. 2007-febr. 2008), p. 16
7.El Croquis nr. 139 (2008), p. 80
8.Detailnr.1/2(2008),p.30
9. Lotus nr. 128 (sept. 2006), p. 54, 55
10. AMC nr. 164 (oct. 2006), p. 59
11. AMC nr. 176 (febr. 2008), p. 104
întocmit:
prof. dr. arh. Gabriela Tabacu
asist.drd.AlexandruCălin
asist. Cristina Stireciu
45 UNI VERSI TATEA DE ARHI TECTURÃ ªI URBANI SM “I ON MI NCU” - BUCUREªTI
ANUL II AN UNIVERSITAR 2009-2010
UNI VERSI TATEA DE ARHI TECTURÃ ªI URBANI SM “I ON MI NCU” - BUCUREªTI 46
ANUL II AN UNIVERSITAR 2009-2010
47 UNI VERSI TATEA DE ARHI TECTURÃ ªI URBANI SM “I ON MI NCU” - BUCUREªTI
ANUL II AN UNIVERSITAR 2009-2010
UNI VERSI TATEA DE ARHI TECTURÃ ªI URBANI SM “I ON MI NCU” - BUCUREªTI 48
ANUL II AN UNIVERSITAR 2009-2010
49 UNI VERSI TATEA DE ARHI TECTURÃ ªI URBANI SM “I ON MI NCU” - BUCUREªTI
ANUL II AN UNIVERSITAR 2009-2010
atelier prof. dr. arh. mircea ochinciuc grupa 24b
Tema paviLion aL CuLTuRii RomânE La baLCiC
Studiulvizeazăexersarearelaţieistructuriicuexpresiaarhitecturalăatât
înspaţiulinteriorcâtşiînvolumetrie.
amplasament
Propunem realizarea unui pavilion al culturii române din perioada
interbelică,situatînoraşulBalcic.Situlvafialesînurmauneiexcursiide
documentare de cca 2 zile la inceputul perioadei de studiu.
date de temă
IncontextulcreatdeRazboiulBalcanic,precumşialmutăriicurţiireginei
MarialamalulMăriiNegre,Balciculdevineunlocintensfrecventatde
personalităţialeintelectualităţiiromâneştiinterbelice.Invremecepentru
istorici,sociologişiliteraţimiculoraşdepe“CoastadeArgint”reprezenta
ofereastrăcătreoaltăexistenţă,pentruartiştişiarhitecti,Balcic-ulcon-
stituiaoadevarataMecca:Delavrancea,Patrascu,Tonitza,Ghiatza,Ste-
riade, Pallady, Ressu, Muntzer, Darascu, Grigorescu, Theodorescu-Sion
alcatuiesc pleiada de artişti de la Balcik. Afluxul de oameni de cultură
atraşiaiciafacutdinacestlocunechivalentbalcanicalşcoliidelaBar-
bizon.
Avândosuprafaţădesfăşuratădemax.400mpşioînălţimedemax.10m,
nouaconstrucţievaputeagăzdui,laalegere,următoarelefuncţiuni:
- spaţiideprimireşirecepţie
- cafe-bar
- spaţiiexpoziţionale
- micăsalăconferinţeşideauditiimuzicale
- librărie
- spaţiianexe(micădepozitare,grupurisanitare)
- spaţiiinaerliberdestinatecreaţieişimanifestărilorartistice
- terase acoperite-descoperite
piese desenate suplimentare
Studiulserealizeazăindouasecvenţe
Ifazaanalitică(2săptămâni):
deplasare la Balcic în urma căreia se vor studia „in situ” amplasamen-
UNI VERSI TATEA DE ARHI TECTURÃ ªI URBANI SM “I ON MI NCU” - BUCUREªTI 50
ANUL II AN UNIVERSITAR 2009-2010
tulşicontextulsău,realizareauneimacheteîncolectivde2studenţi,a
unuiadinexemplele(laalegere)temei,rezentareauneiplanşedeanaliză
(individuală)aexempluluialesşiaconcluziilorasupraamplasamentului
de la Balcic
II.fazadeconcepţie(3săptămâni)
opropunereindividualadeproiect,avandcabazăexemplelestudiate.
Spaţiilerezultatetrebuiesăsesucceadăierarhicîntr-orelaţie(joc),val-
orificând lumina şi contextul proiectului (vederi panoramice, calitatea
arhitecturalăacomplexuluietc).
Structura construcţiei poate fi realizată atât din materiale tradiţionale
(piatră,lemn,zidărie),câtşimoderne(beton,metal,sticlăetc).
obiective suplimentare ale studiului
a)readucereaspirituluiBalciculuiînculturaromâneascăşipopularizarea
valorilorromâneştipestehotare.
b) inţelegerea relaţiei spaţiale cu inchiderile construcţiei şi perceperea
specificităţiiunorsoluţiiconsacrate,
c)coerenţadintrematerialele/tehniciledeconstrucţieutilizateşitipurile
deexperienţespaţialecarerezultă;
d)realizareauneicompoziţiiinteresante,reprezentativăpentrufuncţiune
şiînrelaţiecucontextul;
notă:
Sepropunurmătoareleexemple:
Herzog&DeMeuron/muzeulSchaulager,MiesvanderRohe/Crown
hall/muzeuldeartaBerlin,TadaoAndo/pavilionVitra,muzeullemnului
inKami,LeCorbusier/HeidiWebermuseum,PeterZumthor/kunsthaus
Bregenz/muzeuKolumbaKoln,DanielLibeskind/muzeuOntario,Frank
Gehry/muzeuVitra,StevenHoll/muzeuKansas,RenaWandel-Hoefer,
WolfgangLorch/sinagogaOhelJakobinMunchen,GrazioliKrischanitz
/muzeulRietbergZurich,etc.
întocmit:
Prof.dr.arh. Mircea Ochinciuc,
Sef.lucr.dr.arh.HaythamZeki,
Sef.lucr.dr.arh. Andra Panait
51 UNI VERSI TATEA DE ARHI TECTURÃ ªI URBANI SM “I ON MI NCU” - BUCUREªTI
ANUL II AN UNIVERSITAR 2009-2010
UNI VERSI TATEA DE ARHI TECTURÃ ªI URBANI SM “I ON MI NCU” - BUCUREªTI 52
ANUL II AN UNIVERSITAR 2009-2010
53 UNI VERSI TATEA DE ARHI TECTURÃ ªI URBANI SM “I ON MI NCU” - BUCUREªTI
ANUL II AN UNIVERSITAR 2009-2010
atelier conf. dr. arh. anca miTRaChE grupa 25b
Tema pavilion de comunicare si informare
amplasament:
Zona centrala a Bucurestiului cuprinde astazi un ansamblu complex de
cladiri, spatii si retele functionale suprapuse de-a lungul timpului. Dintre
acestea traseele auto si parcursurile pietonale, cursul Dimbovitei au fost
si continua sa constituie elemente modelatoare de prima importanta atat
in conformarea spatial volumetrica mostenita, cat si in cea viitoare. Exer-
citiul de fata propune amenajarea unui spatiu si amplasarea unui obiect
(semnal, semn, simbol) care sa valorizeze si sa potenteze unul dintre tra-
seele pietonale importante din centrul capitalei. Spatiul alocat studiului
reprezinta o structura atasata retelei pietonale cu traditie in centrul istoric
al orasului o zona care prin modul de organizare si amenajari propuse ar
putea sa constituie punct de plecare si reper pentru centrul istoric al ora-
sului. Pozitia aleasa se constituie un punct de reper pe Bd. I.C. Bratianu
in vecinatatea Pietei Sf. Gheorghe. Amenajarile existente nu pun in evi-
denta existenta unui spatiu verde important aflat in centrul orasului iar,
traseul tramvaiului impieteaza o zona cu potential sporit de reprezentare
a centrului vechi a Bucurestiului de altadata.
obiective suplimentare ale studiului:
· Punerea studentului in contact cu problematica spatiului public necon-
struit.
· Intelegerea calitatilor materialelor si modul de utilizare ale acestora.
·Calitatea spatiului construit propus tinand cont de: utilitate, context,
forma,structura/materialepuseinopera,semnificatie,buget
Date de tema:
Amenajarea unui spatiu adecvat conceptual, functional si volumetric in
contextul dat.
Programul arhitectural propus este cel al unui spatiu public amenajat in
zone construite structurate, a caror personalitate este definita.
Ariaconstr.max.=300mp,regimdeinaltimeS+P+1E.
Spatiul ce urmeaza sa fie amenajat ar putea sa constituie un punct de
reper local, loc de intalnire, relaxare, discutii, informare, etc pentru locu-
UNI VERSI TATEA DE ARHI TECTURÃ ªI URBANI SM “I ON MI NCU” - BUCUREªTI 54
ANUL II AN UNIVERSITAR 2009-2010
itori si turisti.
Amenajarilevorcuprindespatiipentru:
· expunere;micagalerie,elementescenografice,fotoetc.
· zona prezentari audio
· bar cafenea - ceainarie
· posibil zona amenajari teren, gradene, loc de odihna, discutii,
divertisment ,etc.
· spatiianexa;depozitari,grupurisanitare
Materialele folosite structuri, inchideri, finisaje vor fi in acord cu mesajul
propus prin concept, pozitia in oras, vecinatatile imediate, etc.
Etapelestudiuluivorfiurmătoarele:
· Lecturasitului–contextnatural;construitstilistic;semnificatie
· Alegerea materialelor
· Propuneri de organizare functionala
intocmit,
Conf. dr. arh. Anca Mitrache
55 UNI VERSI TATEA DE ARHI TECTURÃ ªI URBANI SM “I ON MI NCU” - BUCUREªTI
ANUL II AN UNIVERSITAR 2009-2010
UNI VERSI TATEA DE ARHI TECTURÃ ªI URBANI SM “I ON MI NCU” - BUCUREªTI 56
ANUL II AN UNIVERSITAR 2009-2010
57 UNI VERSI TATEA DE ARHI TECTURÃ ªI URBANI SM “I ON MI NCU” - BUCUREªTI
ANUL II AN UNIVERSITAR 2009-2010
atelier prof. dr. arh. adrian spiREsCu grupa 26b
Tema paviLion dE (RE)pREzEnTaRE aL şCoLii dE aRhiTECTuRĂ
De-alungul faţadei Universităţii de Arhitectură, corespunzator Străzii
Academiei,seaflăunspaţiuliber,parţialacoperit,încaresedesfăşoră
parcarea Universităţii. Acest spaţiu, format dintr-unportic, spaţiu verde
populatdearborişiozonămaiamplă,acoperitădeturnulsituatlain-
trare, constituia mai demult, o zonă reprezentativă pentru studenţii de
laarhitecturăşinunumai.Gânditcaocontinuareaholuluimărginitde
celedouăcurţiinterioare,zonaaferentăporticuluieraprilejdeîntâlnire
şidiscuţiipentrustudenţişicadredidactice.
Tema pe care o propunem porneşte de la ipoteza desfiinţării actualei
parcări şi regândirea zonei astfel încât să fie posibilă realizarea unui
spaţiureprezentativ,caresăcontribuielavizibilitateaŞcoliideArhitectură
înspaţiulurbanalzoneicentraleacapitalei.
amplasament
Amplasamentul este reprezentat de locul actualei parcări din faţa
UniversităţiideArhitecturăşiUrbanism“IonMincu”,zonaceurmeazăa
fistudiatăfiinddelimitatăînplanşeleanexate.
date de temă
Studenţii vor propune o construcţie ce va cuprinde spaţiile necesare
desfăşurăriiunoractivităţiuniversitaredetipulexpoziţiilor,judecăţilorde
proiecteşischiţe,urmândcafiecarestudentsăcreezeunscenariu/con-
ceptpropriudeutilitateşiimagineaacestuipavilion.
Altscopalacesteiinvestiţiiestedeagăzduievenimenteprincareactivităţile
studenţilor Universităţii de Arhitectură şi Urbanism să fie cunoscute de
către publicul larg: expoziţii ale proiectelor de atelier, expoziţii în aer
liber,instalaţii,workshop-urietc.
Functiunileacestuipavilionvorfipropusedestudenţiîncorelarecusce-
nariulfiecăruiareferitorlaaceastăconstrucţie.
Proiectul va debuta cu studiul, în echipe de trei studenţi, al câte unui
exemplu semnificativ pentru tema dată, concretizat printr-o prezentare
completă la panou(planuri, secţiuni, concept, perspective etc.), însoţită
de imagini.
UNI VERSI TATEA DE ARHI TECTURÃ ªI URBANI SM “I ON MI NCU” - BUCUREªTI 58
ANUL II AN UNIVERSITAR 2009-2010
Redactare
Proiectulvafiredactatconformcerinţelordintemacadru.
Predarea lucrarilor se va face conform graficului activitatilor didactice sta-
bilit de catedra de proiectare a anul II.
bibliografie:
1.Wines,James,“GreenArchitecture”,Taschen,2008;
2. Alini, Luigi, “Works and projects Kengo Kuma”, Electaarchitecture,
2005;
3.Aymonini,Aldo,”ContemporaryPublicSpace.Un-volumetricArchitec-
ture”,Skira,2006;
4.Nicolin,Pierluigi,“DictionaryofToday’sLandscapedesigners”,Skira,
2003.
întocmit,
Prof. dr. arh. Adrian SPIRESCU
Lect. drd. arh. Mihaela PELTEACU
Asist. drd. arh. Andrei Eugen LAKATOS
59 UNI VERSI TATEA DE ARHI TECTURÃ ªI URBANI SM “I ON MI NCU” - BUCUREªTI
ANUL II AN UNIVERSITAR 2009-2010
UNI VERSI TATEA DE ARHI TECTURÃ ªI URBANI SM “I ON MI NCU” - BUCUREªTI 60
ANUL II AN UNIVERSITAR 2009-2010
61 UNI VERSI TATEA DE ARHI TECTURÃ ªI URBANI SM “I ON MI NCU” - BUCUREªTI
ANUL II AN UNIVERSITAR 2009-2010
Tema proiectul nr.2 moRfoLogia LoCuiRii
LoCuinţE inşiRuiTE
Numardecredite:6|Durata:8saptamâni
Continuândabordarealocuiriiînceputăculucrareanr.4dinanulprece-
dent,temaproiectuluisereferălaunanumittipdegruparealocuinţelor
individuale într-o asamblare de tip urban, generic denumită: locuinţe
înşiruite.
Exerciţiul oferă un prilej de aprofundare a funcţiunilor locuirii, accen-
tulpunându-seperezolvareauneiunităţi,repetatăapoiprinalipire(cu
translaresaurotire)de-alunguluneistrăzi.
Esteuntiprelativcurentînpracticadeproiectare,maialespentrulocuinţa
socială, din multe ţări auropeene. Germania, Olanda, Danemarca, se
remarcă prinsoluţiiextrem deinteresante înfronturi minimelastradă,
variindîntre6.50şi7.50m.
Prinproiectulpropusstudiuluiseurmăreşteşioanalizămulticriterialăa
diverselorcomponentealelocuinţeiînşirute,arelaţiilordintreeledarşi
cuvecinătăţileimediate,saualecontextuluiurbanextins.Seurmăreşte
totodatăînţelegeraformuleideorganizareînrelaţiecuspaţiulexterioral
curţiiprivate,încondiţiileuneiconstrângerimajore,şianume,dimensiu-
nearedusăafrontuluilastradă,compensatăînsădeoadâncimemare
a lotului individual.
Fiecare atelier poate avea un grad propriu de libertate a abordării si
soluţionăriitemei,darîncondiţiilerespectăriidatelorobligatoriidinpr-
ezentatemăcadru,suprafeţeşiregimdeînălţime.
p r o i e c t d e c a t e d r ă
UNI VERSI TATEA DE ARHI TECTURÃ ªI URBANI SM “I ON MI NCU” - BUCUREªTI 62
ANUL II AN UNIVERSITAR 2009-2010
obiectivele studiului:
-Analizaevoluţieimodelelordelocuinţaindividuală;
-Determinarearelaţiilorspaţial-funcţionalespecificeacestuitipparticular
de program al locuirii.
-Promovarealocuinţeiînşiruiteînproiectareadinţaranoastră,undeex-
emplele sunt extrem de reduse.
-Sintetizareaanalizeiîntr-unsetpropriudeconcluzii,caresădevinăun
“mecanism”deabordareşipeviitoraproiectelordelocuinţe.
amplasament:
AmplasamentulseaflaBucureşti,pestradaGeorgeGeorgescu,conform
planuluidesituaţieanexattemei.
Elseaflăîntr-ozonăspecificăaoraşuluidelaînceputulsec.20,cuun
caracter pronunţat tradiţional, în care intervenţia modernă este şi ea o
problemădeopţiune.
Contextul, după cum se poate remarca este al unui zone cu locuinţe
parter, parter +1, cu un procent ridicat de spaţii plantate, curţile fiind
orientate cu vedere spre dealul patriarhiei.
Lăţimeapropusăalotuluiestede7.50m.
Loturilebeneficiazăderacordurilaîntreagagamaareţelelordeutilităţi.
date de temă:
Regimuldeînălţimevafipartercuetajparţialsautotal.
Retragereadelaaliniamentulstrăziiesteoopţiuneastudentului.
Ocuparea la sol a terenului va fi de cca. 45 %
Funcţiunileobligatoriisunt:
- hol de intrare cu grup sanitar (w.c.) - 6 mp,
-birou/biblioteca -12mp,
- camera de zi cu loc de luat masa - 30 mp,
-bucătăriedeschisasauîncamerăseparată(+cămară)-15mp
-3dormitoaredincareunulmatrimonial -12/15mp.
-spaţiidepozitare-dressing/debara -12mp.întotal
-2băidintrecareunacucadă -10mp.întotal
Acestesuprafeţe,considerateminimale,potfidepăşitecumax.20%.
Deasemenea,înconcepţiafuncţional–spaţială,sevorincludebalcoane,
logii şi alte spaţii exterioare, de tip terasă, parţial acoperite sau curte
interioară.
Fiecarelocuinţăvafiprevăzutăcuunlocdeparcare,acoperit,neînchis,
pentru un autoturism, sau garaj, ambele variante la sol.
Încălzireasevafacecucentralăproprie,carepoatefiamplasată,caşi
alteanexe,lademisolsaulasubsol,infuncţiedesoluţie.
Evacuarea resturilor menajere se va face prin pubelele ecologice ampla-
sate la limita terenului.
Sistemul constructiv este la alegere, funcţie de soluţia spaţială şi cea
volumetrică.
Acoperireapoatefiînterasasaucuşarpantă,înspiritultratăriiplastice
propuse.
Criterii de apreciere şi notare:
- respectareatuturordatelordetemă;
- corectitudinearelaţiilorfuncţionaleşiaconcepţieistructurale;
- calitateaexpresieiplastice/volumetrice;
- acurateţeaprezentăriigraficeaproiectului.
Redactarea proiectului:
Predareasevafaceconformregulamentuluidejuriereşinotareîngrafi-
cul de proiectare.
Secerurmătoarelepieseobligatorii:
FazaI-a:durată4săptămâni-documentare/cercetare
Omapăcaresăconţină:
3fişededocumentarecuexempledelocuinţecuplateînformatA4;
3fişeanaliticereferitoareladetaliiconstructiveşidefinisaj,înformatA4;
Acesteasuntparteintegrantăaproiectului,cuobligativitateamenţionării
numeluiobiectuluidearhitectură,aautoruluişiasurseiconsultate.
Analizasituluişivecinătăţilor(inclusivunstudiudeînsorire)înformatA3;
Propuneredepartiuşivolumetrie:planuri,osecţiunecaracteristicaşi2
faţadesc.1:100,înformatA3.
63 UNI VERSI TATEA DE ARHI TECTURÃ ªI URBANI SM “I ON MI NCU” - BUCUREªTI
ANUL II AN UNIVERSITAR 2009-2010
Designer
AEM Studio
Developer
GMS Estates
Contractor
Not yet appointed
Planning Authority
London Borough
of Camden
Crown Place Mews
London NW5
a model approach
to a difficult
brownfield site
FazaII-a:durată5săptămâni
Pe2formatedehârtiealbă50/70cm,aşezateorizontal,într-otehnică
laalegere(monocromsaupolicrom):
-planuriletuturornivelelor,mobilateşicotateconformstandardelor
sc.1:50
(planulparteruluivaconţineşiamenajareaexterioaraacurţii)
-2faţadedintrecareceadelastradăvafiprezentatăcuamorselecase-
lorînvecinate sc.1:50
-secţiunelongitudinalăprinlocuinţă sc.1:50
-2perspective,interior/exterior,desenatelamanaliberă
-machetaîntreguluilot,culocuinţaşiamenajărileexterioare sc.1:50
Lafazaa2-asevapredaunCDcuimaginilepieselordesenateînformat
JPG.
La jurierea şi notarea proiectului se va prezenta obligatoriu conţinutul
celor2fazeşinotapropusădeatelierlaprimafază.
notă:
Esteinterzisăredactareapecalculatorapieselorcerutesauaaltorpiese
suplimentare.
Încazulnerespectăriidatelordetemăşiacondiţiilorderedactare,nuse
permiteprezentareaproiectuluiînComisiadejuriereaCatedrei.
întocmit
prof. dr. arh. Mircea Ochinciuc
This is one of two Award-winning schemes,
each of five mews houses, on remarkably
similar backland sites. Although both exploit
the same basic housing typology, there are
instructive differences in approach, stemming
logically from their varying site orientation
and dwelling size. Crown Place Mews runs
north/ south, so the main living areas here
are placed on the upper two floors, to gain
maximum advantage from the sun, with
two of the bedrooms wrapped round the
garage at ground level.
A terrace at 2nd Floor level exploits views
over an adjacent open space, and provides
a cut-out in the façade to allow the morning
sun to penetrate to the courtyard at the rear.
Highly compact planning means that virtually
no space is wasted on circulation; and at
a density of 83 dwellings per hectare the
scheme represents a model approach to
a difficult site for family housing – one
with important messages about achieving
the government’s target of 60%
brownfield usage.
N
1
2
3
6
4 5
1 Aerial view
2 East elevation
3 Typical house: Gnd flr plan
4 Typical house: 1st flr plan
5 Typical house: 2nd flr plan
6 Site Plan
48 49
UNI VERSI TATEA DE ARHI TECTURÃ ªI URBANI SM “I ON MI NCU” - BUCUREªTI 64
ANUL II AN UNIVERSITAR 2009-2010
5
m
6
.
3
6
5
m
5
5
m
5
3
m
65 UNI VERSI TATEA DE ARHI TECTURÃ ªI URBANI SM “I ON MI NCU” - BUCUREªTI
ANUL II AN UNIVERSITAR 2009-2010
Tema proiectul nr.3 ConTEXT-siT-EXpREsiE
LoCuinTa izoLaTa in siT REaL
Numardecredite:6|Durata:9saptamâni
“identitatea arhitecturala traditionala in cheie moderna”
A. Date de tema
Arhitectura este arta.
Emotie si inspiratie:Arhitecturalocuinteiingeneraltineintotdeaunacont
de locul unde se produce. Aceasta este o cristalizare a mediului cultural,
social, ocupational identitar, si geographic al locului in care se naste. Este
o confirmare a retelei emotionale si spirituale a zonei sociale in momen-
tul in care apare.
Lumina:Arhitecturalocuinteiestedefinitadefunctionalitateacorectrezol-
vatasideluminapecareogestioneazainspaţiiledeviaţă,deorientarea
fatadepunctelecardinaleşideechipamentelepecareleinglobeaza.
Identitate: In conditiile actuale de globalizare afirmarea identitatii locale
devine o necesitate. Reafirmarea unor elemente arhitecturale traditionale
in cheie moderna poate constitui un factor de rafinament si confort. Sim-
plitatea locuintei traditionale de tirg vechi poate deveni motiv ordonator
al arhitecturii contemporane, o regasire peste timp a calmului si atmos-
ferei echilibrate a unei locuinte.
Temapropusăpentrustudiuesteolocuinţăunifamilialăizolatăcuregim
deînălţimeD+P+2E,pentruminim4persoane
Amplasament un teren de cca. 800mp in zona centrala a Bucurestiului,
aflat pe strada Jean Louis Calderon nr 37.
p r o i e c t d e c a t e d r ă
UNI VERSI TATEA DE ARHI TECTURÃ ªI URBANI SM “I ON MI NCU” - BUCUREªTI 66
ANUL II AN UNIVERSITAR 2009-2010
obiective:
1. Studierea unei tipologii specifice arhitecturii romanesti 1900 -
1930 la noi in tara si introducerea ei in limbajul modern arhitectural - o
plansa de sinteza cu rapoarte plin / gol proportii, arhitrava, sageac si
capriori, acoperis sarpanta, porte – fenetre, etc.
2. Studierea relatiei casei cu terenul in zona accesului in “Hoch-
parter”, gard si zona verde.
3. Inscrierea într-un ansamblu constituit cu un anume specific,
pe care amplasamentul ales încă îl mai permite, pe lângă rezolvarea
funcţională,constructivăşideplasticăadecvatăcerinţelorcontemporane.
Vorfipreluatedinzonăînalcătuireapropusăoseriedeelementecum
ar fi : regimul de înălţime, raportul de plin-gol, materiale si texturi ale
faţadelorşiînvelitorii,înălţimealacornişă,eventualemodenaturisian-
cadramente,etc.într-ointerpretarecontemporanăcaresăevitepastişa.
Indiferentdeopţiunepentruamplasarealocuinţeipelotsevorrespecta
prevederile Codului Civil: retragere de 5m de la fundul de lot, 3m pe
latura cu ferestre la funcţiunile majore, 1.90m pe latura cu ferestre la
funcţiuniminore,retragereadelastradăimpusădeconstrucţiileexistente
înzonă.Sevorrespecta:P.O.T.=40%,C.U.T.=1,3
b. funcţiuni
Parterinaltat(Hoch-parter):
-douaaccese:accesprincipalsiaccesdeserviciu
-camerădeziculocdeluatmasa, cca.45mp
(înlegăturăcuterasaacoperităşidescoperită)
- vestibul pe acesul principal cca 6mp
- mic birou arhitectura individual cca 15mp
- grup sanitar de serviciu cca 4mp
-bucătărie cca10mp
-cămară cca2mp
- spatii de depozitare cca 4mp
- terase si spatii exterioare - arhitectura verde
Etaj1:
-dormitorpărinţi cca18mp
-cameradedicatadepozitariihainelor“dressing’şibaiepărinţi cca12mp
- dormitor copil 1 cca 16mp
- dormitor copil 2 cca 16mp
-baiecopiicuduş cca5mp
-degajamentcudulapuriînzidite cca8mp
Laetajsevoradăugadupăcaz,balcoaneşilogii
Demisolparţialsautotal:
-garajlanivelteren,demisol/subsol cca25mp
-centralătermică(volummin.18mc) cca8mp
- spatii depozitare cca 12mp

Etaj2sauMansardă:
-camerădeoaspeţi,studiosaucamerapersonaldeserviciu1-2pers cca30mp
-grupsanitarcuduş cca5mp
- debara si alte spatii de depozitarea in spatiul de sub acoperis cca 8mp
Suprafaţadesfăşuratatotală(Ad)nuvafimaimarede350mp.
Construcţiasevaracordalautilităţileexistenteînzonă.
Sistemulconstructivşiacoperireaimobilului(terasa/şarpanta)precumsi
materialele de inchidere si finisaj sunt la alegerea studentului.
C. Redactarea proiectului.
EtapaI Analizasituluişiproiectpreliminarcupredarelaatelier.
SevorprezentaurmătoarelepiesepeformatA2pehirtiecuchenar50/70
cm,asezatorizontal:
Planşedeanalizasitului,planurideanalizăafatadelordelocuintespeci-
ficeanilor1900–1929dinBucurestisidintara,schiţeşiobservaţiiscrise
privindcaracteristicileurbaneşiarhitecturalealezoneisistrăzii(tipulde
ocuparelasol,tipuridespaţii,gabarite,elementedevocabulararhitec-
tural etc)
Plandesituaţiesc.1/500,studiidefatadelaminaliberainstilou,
4fatadesiplanurilocuinţăsc.1/100
Sevaintocmiomachetădestudiulascara1/100înfiecareatelier.
Etapa II Proiectul final
SevordesenapeformatA1:
-plandesituaţiesc.1/200cuvecinătăţiconformplanşeianexatelatemă
-planurilemobilatealetuturornivelurilorsc.1/50
-Planulparteruluisevadesenaîmpreunăcuîntregterenulindicându-se
amenajărileexterioare.
67 UNI VERSI TATEA DE ARHI TECTURÃ ªI URBANI SM “I ON MI NCU” - BUCUREªTI
ANUL II AN UNIVERSITAR 2009-2010
-secţiuneverticalacaracteristicăsc1/50
-douăfaţadecudesenareaumbrelor,dintrecareunasprestradăsc.1/50
-machetacarevacuprindeîntregterenul(opartedinvecinătăţi)sc,1/100
bibliografie orientativă:
Mariarhitecţiromâni:IonMincu,HoriaCreangă,MarcelIancu,Duiliu
Marcu,PatruliusRadu:Locuintaintimpsispatiu
Arhitecti:architectAntonioCiterio,PhilippeStarck,arhitectCarloScarpa,
architectLouisBaragan,AlvaroSiza,F.L.Wright,LeCorbusier,Richard
Meier, Mario Botta, Tadao Ando, Alberto Campo Baeza etc.
Reviste : Detail, Achitecture d’Auhourd’hui, Japan Architect, Bauen +
Wohnen, DBZ, AMC, Baumeister,The Architectural Review etc.
Ioana Pârvulescu, In intimitatea secolului 19, Humanitas, Bucuresti, 2005
G. Calinescu, Bietul Ioanide
notă
Toate plansele vor fi scanate in format pdf si jpg si vor fi prdate pe un CD
care va insoti predarea planselor finale inainte de jurizare si notare. De-a
lungul activitatii de atelier toate studiile se vor prezenta la corectura pe
foita si vor fi reunite (si in final la predare) intr-o mapa, pe care fiecare
student o va avea asupra sa la fiecare corectura. Nu se accepta corecturi
pe laptop.
Formatulderedactareaproiectuluivaaveaunchenarsiuncartusde
identificare, conform modelului recomandat de catedra.
întocmit,
conf. dr. arh. Bogdan Tofan
asistent drd. arh. Teodor Badiu
UNI VERSI TATEA DE ARHI TECTURÃ ªI URBANI SM “I ON MI NCU” - BUCUREªTI 68
ANUL II AN UNIVERSITAR 2009-2010
69 UNI VERSI TATEA DE ARHI TECTURÃ ªI URBANI SM “I ON MI NCU” - BUCUREªTI
ANUL II AN UNIVERSITAR 2009-2010
Tema cadru:
proiectul nr.4 spaţiu pubLiC
Numardecredite:4|Durata:5saptamâni
amplasament :
Amplasamentul (urban) este stabilit conform fiecărei teme de atelier în
parte.
obiectivele studiului :
-Înţelegerea rolului social al spaţiului public şi a modalităţilor arhitec-
turalededefinireaacestuia;
-Explorareamijloacelorspecificederaportarecreativălacontextulfizic
existent;
-Dezvoltareaabilităţilordegândirearhitecturalădiferenţiată,înrelaţia
dintrespaţiulpublicexteriorşicelinterior.
date de temă :
Fiecare atelier va propune conţinutul detaliat al temei, cu respectarea
următoarelorprevederi:
-Suprafaţastudiatănuvadepăşi1500mp;
-Sepotpropune,deasemenea,obiecteconstruite(cufuncţiunipublice)
avândsuprafaţacumulată(ocupatălasol)demaxim300mp.
Redactarea proiectului :
Proiectele vor fi redactate în colective de 2 studenţi, vor fi predate pe
hârtie,format50×70cm,într-otehnicălaalegere(inclusivredactarepe
calculator)şivorcuprinde:
-Plandesituaţie–sc.1/500,însoţitdeoanalizădetaliatăasitului;
-Plangeneralalperimetruluideintervenţie,cureprezentareazonelorpa-
vateşiplantate,precumşiacelorlalteelementeconstruite–sc.1/100
SPACE
p r o i e c t d e a t e l i e r
UNI VERSI TATEA DE ARHI TECTURÃ ªI URBANI SM “I ON MI NCU” - BUCUREªTI 70
ANUL II AN UNIVERSITAR 2009-2010
-Planurilenivelurilordiferitealepropunerii(dacăestecazul)–sc.1/100;
-3secţiuni/desfăşurăridefronturi–sc.1/1000;
-Macheta–sc.1/100(obligatorie–condiţioneazăpredareaşinotarea
proiectului).
Planşele desenate vor conţine comentarii pentru justificarea soluţiei şi
specificaţiiprivindmaterialelefolosite.
Fiecareatelierpoatecerepiesesuplimentarefaţădetemacadru.
Criterii de apreciere şi notare :
-coerenţamoduluideraportareaproiectuluilacontextulsocialşifizic-
construit;
-calitateaspaţialăapropunerii;
-adaptabilitateaintervenţieipentrudiferitelecategoriidepublic;
-acurateţeaşiexpresivitateagraficăaproiectului.
notă
Toatestudiilesevorprezentalacorecturăpefoiţăşivorfireuniteîntr-o
mapă,pecarestudenţiiovoraveaasupralorlafiecarecorectură.Nuse
acceptăcorecturipelaptop.
Formatul de redactare a proiectului va avea un chenar şi un cartuş de
identificare,conformmodeluluirecomandatdecatedră.
71 UNI VERSI TATEA DE ARHI TECTURÃ ªI URBANI SM “I ON MI NCU” - BUCUREªTI
ANUL II AN UNIVERSITAR 2009-2010
atelier prof. dr. arh. Emil barbu popEsCu grupa 21a
Tema buCuREşTi – REConfiguRaREa şi REvaLoRizaREa
spaţiuLui uRban
Spaţiul public pietonal al Bucureştiului este captiv, astăzi, între aban-
donşisupra-amenajare.Abandonarealuiseface,deobicei,înfavoar-
ea automobilelor, care consumă spaţiul şi erodează confortul urban.
Administraţiilelocale,larândullor,preferăintervenţiileneprofesioniste,
îşi marchează vizibil exercitarea puterii şi restrâng posibilităţile de uti-
lizareliberăşidiversăaspaţiuluiurban.
Înacestpeisajdelocîncurajator,văinvităm,simultan,lasensibilitate şi
radicalitate,demonstrândpotenţialulcataliticalintervenţieipunctuale.
Printr-undemerscaresăcombineintuiţiaşianaliza,veţiselectaşicerceta
un spaţiu public destructurat, confiscat, sub-/supra-utilizat, abandonat
sau,purşisimplu,banalizatdinzonacentralăaCapitalei.Acestapoate
avea un caracter rezidual sau, dimpotrivă, poate fi extrem de frecven-
tat. Pornind de la datele locului, veţi propune un scenariu alternativ,
care trebuie să fie fondat pe un set de ipoteze convingătoare privind
modulîncareutilizatoriiîşipotaproprianouaintervenţie.Înacelaşitimp,
vă sugerăm să reflectaţi asupra nedeterminării funcţionale pe care o
încorporeazăunproiectreuşitdeamenajareurbană,acelacarelasăloc
neprevăzutuluişitransgresiunilormultiplececompuncaracterulliberal
unei metropole.
amplasament :
Fiecarecolectivdestudenţiîşivaalegeunspaţiuurban,de-alungulaxei
bulevardelorMagheru–Bălcescu–Brătianu,incluzândşistrăzileadiacente.
Suprafaţazoneiselectatesevaîncadraîncerinţeletemei-cadru.
obiective suplimentare ale studiului :
· Experimentareaunormodalităţicreativedecercetareprinproiect
aspaţiuluiurbanbucureştean;
· Exersareasensibilităţiifaţădeactivităţile,gesturileşiinteracţiunile
vieţiicotidieneşiinvestigareacorespondenţeloracestoracume-
diulconstruit;
· Înţelegereaimportanţeicomponentelornon-vizualealepercep-
eriioraşului.
UNI VERSI TATEA DE ARHI TECTURÃ ªI URBANI SM “I ON MI NCU” - BUCUREªTI 72
ANUL II AN UNIVERSITAR 2009-2010
date de temă :
Tema-program a intervenţiei va fi stabilită de către studenţi, în funcţie
deinterpretareaproprieapotenţialuluizoneialese.Sepoatepropune,
justificat,şisistematizareaverticalăaterenuluisauamplasareaunuiasau
maimultorobiecteconstruiteminimale,cufuncţiunipublice.
piese desenate, suplimentare faţă de tema-cadru :
·Prezentareadetaliatăasitului(cerutădetema-cadru)vafipersonalăşi
creativă,cudeschiderecătrescenariuldeintervenţie;
·Schiţeprivinddetaliileşimaterialelepropuse;ilustrărigraficealemo-
durilordepercepereşiutilizareaspaţiuluiurban.
Criterii suplimentare de apreciere şi notare :
·Calitateaşioriginalitateaprezentăriiamplasamentuluiales;
·Coerenţainternăapropunerii,delascaraurbanăladetaliuldeame-
najare.
bibliografie :
· Rem Koolhaas, Stefano Boeri, Sanford Kwinter, Hans Ulrich Obrist, Na-
dia Tazi – Mutations – Barcelona, 2001 – cota I 10060
·CliffMoughtin–UrbanDesign:StreetandSquare–Londra,2003–cota
II 5870
·FrancescaFerguson(coord.)–TalkingCities:TheMicropoliticsofUrban
Space – Basel, 2006 – cota III 4045
· Arhitectura – 70 (dec. 2008 – ian. 2009)
·L’architectured’aujourd’hui–355(nov.2004)
· The Architectural Review – septembrie 2006, iunie 2007
· Techniques et Architecture – 456 (nov. 2001), 465 (apr. 2003), 478 (iul.
2005), 486 (oct. 2006)
·ArchitectureandUrbanism(A+U)–9/2004,9/2005
intocmit,
Prof.dr.arh. Emil Barbu Popescu
Sef.lucr.drd.arh. Vladimir Vinea
Sef.lucr.drd.arh.DragoşPerju
73 UNI VERSI TATEA DE ARHI TECTURÃ ªI URBANI SM “I ON MI NCU” - BUCUREªTI
ANUL II AN UNIVERSITAR 2009-2010
atelier Conf. dr. arh. bogdan Tofan grupa 22a
Tema spaţiu pubLiC dEdiCaT spECTaCoLELoR nauTiCE si Con-
CuRsuRiLoR spoRTivE dE CanoTaJ, kaiaC-CanoE
pe bulevardul unirii, intre riul dambovita si biblioteca nationala
Centrul Bucurestiului este asaltat de masini, destructurat si strabatut de
un canal de beton cu apa. De aceea este nevoie de implicarea arhitectilor
in repararea tesutului urban actual. Cresterea valorii unui spatiu urban
central, respectiv cel adiacent Bibliotecii Nationale in contextul unor ac-
tivitati de recreere, de spectacol sportiv pe apa in centrul orasului, reprez-
inta obiectivul principal al acestei teme. Se propune crearea unui spatiu
dedicat spectacolului in aer liber. De aici necesitatea unui anumit sistem
de compozitie/ scenariu/ traseu care sa puna in valoare situl, splaiul
Dimbovitei in zona Bibliotecii Nationale.
amplasament :
Zonadestudiuesteprezentatainplanuldesituatieanexat:
pe Bulevardul Unirii in spatiul adiacent Bibliotecii Nationale si pe zona
dintre cladirea Bibliotecii Nationale si luciul de apa. Se vor aplasa pavil-
ioane legate functional care sa nu depaseasca 300 mp fiecare.
obiective suplimentare ale studiului :
· integrarea in sit a unui spatiu de concurs sportiv
·analiza conditiilor de sit: vecinatatea unei suprafete de apa - directie
de curgere - malul sting, context natural, construit, stilistic, semnificatie,
etc.
· propunerea unei rezolvari arhitecturale, adecvata epocii contemporane,
cu dimensiuni si scara corespunzatoare scopului si modului de utilizare
a spatiilor.
· constituirea unui centru de interes ca preocupare pentru cetateni, pub-
licul utilizator, dominanta fiind semnificatia cultural-informational edu-
cativa precum si favorizarea contactelor sociale, destindere, relaxare,
divertisment, etc.
Date de tema :
Spatiileposibilenuvordepasisuprafatade300mpfiecarepavilion:
UNI VERSI TATEA DE ARHI TECTURÃ ªI URBANI SM “I ON MI NCU” - BUCUREªTI 74
ANUL II AN UNIVERSITAR 2009-2010
· zona de acces linga cladirea Bibliotecii Nationale, poarta, cabina de
bilete
· zona amfiteatru (gradene) cca 500 de persoane, loc de odihna, discutii,
divertisment. Se admit platforme plutitoare care sa avanseze pe luciul
de apa, astfel incit sa nu incomodeze spectacolul sportiv
· se va considera ca exista in apropiere un garaj suprateran cca. 200 de
locuri de parcare in zona dinspre Camera de comert a Romaniei
· spatiu de vinzare, expunere elemente de echipament sportiv, steaguri,
costume, imagini fotografice din spectacole sportive
· mica zona de vizionare a evenimentelor sportive semnificative in com-
petitii sportive nationale si internationale, muzica de exterior, eventual
panouri video exterioare, jocuri de lumini, spectacole de artificii etc.
· bar-cafenea-ceainarie, grup sanitar.
Structura si materialele de constructie vor fi astfel alese incat sa asigure o
vizualizare-transperenta, o imagine de ansamblu care sa marcheze sem-
nificatia locului si sa asigure participarea orasului la evenimentul sportiv.
Proiectul va fi elaborat in echipe de cate 2 studenti, fiecare urmand a
dezvolta un anumit obiect din cadrul compozitiei.
piese suplimentare fata de tema cadru :
· 1 - 2 perspective cu anturaj - plansa reprezentativa
·douadesfasurari-elevatiicuamenajarepeisagerasc.1/200
·detaliereinzonagradenelorcuaccessifluxuridecirculatiesc.1/100
·Individual:planuri,sectiuni,fatadepentruunobiectsc.1/100(1/50)
Tehnica de prezentare preferata este acuarela sau tempera.
Criterii suplimentare de apreciere :
· modul de folosire a terenului.
·categoriidespatii,moddecompuneresitexturidepavare:lemn,pia-
tra, metal, jocuri de apa.
· compozitie volumetrica, imagine de ansamblu, inovatie, noutate, sem-
nificatie.
· integrarea in spatiul urban.
bibliografie :
· MuzeulQuaiBranly,Paris–arhitectJeanNouvel
· RichardMeier;FrankO.Gehry;CoopHimmelblau
intocmit,
Conf. dr. arh. Bogdan Tofan
75 UNI VERSI TATEA DE ARHI TECTURÃ ªI URBANI SM “I ON MI NCU” - BUCUREªTI
ANUL II AN UNIVERSITAR 2009-2010
UNI VERSI TATEA DE ARHI TECTURÃ ªI URBANI SM “I ON MI NCU” - BUCUREªTI 76
ANUL II AN UNIVERSITAR 2009-2010
77 UNI VERSI TATEA DE ARHI TECTURÃ ªI URBANI SM “I ON MI NCU” - BUCUREªTI
ANUL II AN UNIVERSITAR 2009-2010
atelier prof. dr. arh. ioan LuCaCEL grupa 23a

Tema SPATIU PUBLIC - PIATA ROMANA
Revitalizarea unui oras are ca punct important de plecare amenajarea
spatiilor publice, a strazilor, pietelor, parcurilor, cu efect imediat asupra
calitati vietii si a imaginii sale urbane.
Prin interventii constructive minimale schimbarea imaginii unor locuri din
oras duce la generarea unor puncte cu rol polarizator al vietii sociale.
Acest tip de interventii lipsesc din oras si de aceea intelegerea necesitatii
lor e foarte importanta.
Sevoraveainvederemanifestarilesipropunerilecesepetrecinzona:
vezi Proiectul TUB (Transcentral Urban Bucuresti), zilele Street Delivery,
Libraria Carturesti, etc.
amplasament:
Terenul ales pentru studiu este pe Bulevardul Gheorghe Magheru, in ime-
diata apropiere a Pietei Romana. In urma analizei potentialului zonei
sunt posibile 2 amplasamente, conform planului de situatie anexat.
obiectivele suplimentare ale studiului :
Dezvoltarea spiritului critic in legatura cu spatiul public si influentele
acestuia in viata cotidiana
Intocmirea unei teme de arhitectura
Date de tema:
Studiul propune amenajarea unui spatiu urban, intr-un nod important de
circulatie pietonala, in suprafata de aproximativ 1000 -1500 mp.
Fiecarecolectivisivapropuneunscenariupebazaexemplelorsimod-
elelor analizate in prima saptamana si va dezvolta proiectul in concor-
danta cu acesta.
In functie de solutia arhitecturala se poate propune inserarea unui punct
de informare, afisare.
Elementele de mobilier urban folosite vor fi la alegere: banci, fantani,
jardiniere, corpuri de iluminat, cosuri de gunoi, suporturi de biciclete,
gratar copaci, etc.
UNI VERSI TATEA DE ARHI TECTURÃ ªI URBANI SM “I ON MI NCU” - BUCUREªTI 78
ANUL II AN UNIVERSITAR 2009-2010
Se va urmari integrarea elementelor existente (accese metrou, statii Ratb),
folosindu-se si terenul rezervat parcarilor din zona.
piese suplimentare fata de tema cadru:
Scheme prin care sa fie evidentiate caracteristicile zonei, constructii in-
vecinate, directii de privire insotit de un text (max 200 cuvinte) cu descri-
erea intentiilor proiectului.
Criterii suplimentare de apreciere si notare:
Coerenta scenariului, intelegerea, amenajarea si modul de utilizare a
elementelor propuse .
bibliografie:
Newurbanelements,IacoboKraul,ed.Links
Streetfurniture,ed.Links
Newurbanspaces,ed.Links
Ultimate lanscapes design, Alejandro Bahamon, ed. teNeues
AlainProvostpeisagiste,ed.StichtingKunstboek
intocmit,
Prof. dr. arh. Ioan Lucacel
Sef lucrari dr. arh. Maria Enache
79 UNI VERSI TATEA DE ARHI TECTURÃ ªI URBANI SM “I ON MI NCU” - BUCUREªTI
ANUL II AN UNIVERSITAR 2009-2010
atelier prof. dr. arh. anca oţoiu grupa 24a
Tema O SCENA URBANA
amplasament:
Amplasamentul ales se gaseste in centrul istoric al orasului, de-alungul
strazii Calea Victoriei, delimitat de cladirea teatrului Odeon, de cladirea
hotelului Majestic si de un imobil de locuinte relativ recent. In acest loc
gasim actualmente o piateta alveolara, oarecum trista si indiferenta fata
de pietonii care trec zilnic prin acest loc si nu au nici un motiv sa se oprea-
sca. Exista o statuie, o fantana si doua banci. In acest loc se va studia
reamenajarea unui spatiu urban, atat din punct de vedere conceptual-
functional cat si din punct de vedere formal, urmarindu-se valorificarea
unei zone pline de traditie si de amintirile locului din Bucuresti, o zona
care actualmente pare rupta din tesutul urban si care, ar merita sa capete
viata.
obiective suplimentare ale studiului :
Prezentul studiu, pornit de la intelegerea elementelor de context con-
struit, natural si social, este un exercitiu de reabilitare creativa a unui
spatiu public, astfel ca el sa poata fi utilizat de cat mai multe categorii de
persoane, de determinare a unei noi polaritati la nivelul orasului, cat si
transpunerea acestora intr-un concept si apoi intr-o configuratie spatial
volumetrica capabila sa reconstituie afectivitatea locului, sa redefineasca
memoria locului.
date de temă:
În aria de studiu delimitată pe planul anexat se va propune in urma
analizei contextului, desfasurata in prima saptamana a proiectului, o
intervenţiedetrasnformarecreativaaacesteipiateteintr-unspatiucare
ofera prilej de comunicare, de repaus si promenada, care la randul sau
devine un punct de intalnire in centrul orasului, un loc al jocului, al comu-
nicarii, un adevarat spatiu public de destinatie, o scena urbana.
Pentru materializarea noului concept de spatiu public urban se va face
apel la remodelarea traseelor, a pavimentelor, la introducerea spatiilor
verzi, a mobilierului urban, a zonelor de oprire si socializare, a suprafete-
lor de apa, a zonei de tip scena in aer liber pentru diferite spectacole de
UNI VERSI TATEA DE ARHI TECTURÃ ªI URBANI SM “I ON MI NCU” - BUCUREªTI 80
ANUL II AN UNIVERSITAR 2009-2010
teatru urban la care trecatorii devin actori, chiar la modelarea tectonica
a locului, la introducerea unor terase – extensii ale restaurantului prezent
la parterul hotelului, etc.
Acest spatiu exterior, accesibil pietonal, aceasta noua piateta din fata te-
atrului va prilejui intalnirea si oprirea in acel loc a oamenilor, transfor-
mandul intr-un eveniment al publicului.
Spatiul alocat intregii interventii va fi de maximum1500mp.
In aceasta piateta se propune amplasarea unui centru de informare tea-
trala si rezervari de bilete.
Cladireavacuprindeurmatoarelespatii:
Spatiude2ghiseesilocdeasteptare;
Spatiudeprezentarespectacoledecirca30mp;
Vestiarsigrupsanitarpentrupersonal;
Suprafata desfasurata va fi de maximum 150mp.
Alegerea sistemelui structural si tehnic –constructiv sunt libere la alegerea
studentului
Studiul va fi realizat in echipe formate din cate 2 studenti
bibliografie:
-DanaHarhoiu,„Bucuresti,unorasintreOrientsiOccident”
-Norberg-Schulz,Christian–GeniusLoci.Paysage,ambiance,architec-
ture- 1981
- Techinques & Architecture, -456(nov.2001), 478 (iul.2005)
-L’Arca-iunie2004
-L’ArcaPlus-07/1995
-ElCroquis120/2004DavidChipperfield,119/2004Worksystems
- Detail ½- 2009, 12- 2008
întocmit,
Prof. Dr. Arh. Anca Otoiu
Asistent Drd. Arh. Sergiu Petrea
Asistent Drd. Arh. Cristina Constantin
81 UNI VERSI TATEA DE ARHI TECTURÃ ªI URBANI SM “I ON MI NCU” - BUCUREªTI
ANUL II AN UNIVERSITAR 2009-2010
UNI VERSI TATEA DE ARHI TECTURÃ ªI URBANI SM “I ON MI NCU” - BUCUREªTI 82
ANUL II AN UNIVERSITAR 2009-2010
83 UNI VERSI TATEA DE ARHI TECTURÃ ªI URBANI SM “I ON MI NCU” - BUCUREªTI
ANUL II AN UNIVERSITAR 2009-2010
atelier Conf. dr. arh. octavian alexandru iLiEsCu grupa 25a
Tema fOAIER URBAN IN CENTRUL ISTORIC AL BUCURESTIULUI
amplasament:
In continuarea studiului desfasurat la proiectul nr.1 (Bulevardul
I.C.Bratianu) se cere o amenajare a uneia dintre alveolele urbane iden-
tificate insumand o suprafata de circa 1500mp.
obiectivele suplimentare ale studiului:
Pe langa obiectivele studiului prevazute de tema-cadru se urmareste in-
telegerea relatiei tesut urban nou- tesut urban istoric. Avand in vedere
dezvoltarea haotica si intamplatoare a multor zone aflate in lungul bu-
levardului, se cere studentilor sa se concentreze mai ales asupra ame-
najarii spatiului urban in cadrul unei operatii cu interventii constructive
minimale.
Date de tema:
Studentii isi vor stabili tema-program in functie de interpretarea potentia-
lului zonei, propunerea facuta trebuind sa depaseasca motivatia function-
ala. Spatii posibile sunt cele de alimentatie publica,expozitii temporare,
spatii pentru odihna si intalniri, divertisment, informare etc. Structura si
materialele vor fi astfel alese incat sa nu agreseze imaginea existenta a
zonei, sa asigure o vizualizare transparenta a acesteia, creind o imag-
ine de ansamblu care sa marcheze semnificatia locului utilizand diferite
elemente de interventie (mobilier urban, pavaje, oglinzi de apa, texturi,
culori, vegetatie, posibile structuri modulate usoare si demontabile etc.).
Redactarea proiectului:
Inplusfatadecerintelegeneralealetemei-cadrusemaicer:
1. 2-3 perspective reprezentative pentru spatiul public amenajat,
2. redactarea unui scurt eseu (1-2 pagini) care sa argumenteze in-
terventia propusa de echipa,
3. orice alte detalii semnificative propuse in scopul prezentarii cat
mai convingatoare a propunerii.
UNI VERSI TATEA DE ARHI TECTURÃ ªI URBANI SM “I ON MI NCU” - BUCUREªTI 84
ANUL II AN UNIVERSITAR 2009-2010
Criterii suplimentare de apreciere si notare:
· realizarea unui scenariu spatial valid in contextul temei si al zonei
de studiu,
· semnificatie, revitalizare si integrare in spatiul urban existent,
· integrarea unei interventii contemporane intr-o vecinatate istori-
ca definita.
bibliografie:
Norberg-Schulz,C.:Geniusloci.Paysage,Ambiance,Architecture
Norberg-Schulz,C.:Existence,Space&Architecture
Triscu,Aurelian:Spatiiurbanepietonale
Simonds,J.O.:Arhitecturapeisajului
ElCroquis,129-130/2006
l’ArcaInternational26/1999-L’Eau
Joedicke,Jürgen:SpaceandForminArchitecture
intocmit,
conf.dr.arh. Octavian Alexandru Iliescu
asistent univ. drd. Iuliana Bucurescu
85 UNI VERSI TATEA DE ARHI TECTURÃ ªI URBANI SM “I ON MI NCU” - BUCUREªTI
ANUL II AN UNIVERSITAR 2009-2010
UNI VERSI TATEA DE ARHI TECTURÃ ªI URBANI SM “I ON MI NCU” - BUCUREªTI 86
ANUL II AN UNIVERSITAR 2009-2010
87 UNI VERSI TATEA DE ARHI TECTURÃ ªI URBANI SM “I ON MI NCU” - BUCUREªTI
ANUL II AN UNIVERSITAR 2009-2010
atelier Conf. dr. arh. iulia sTanCiu grupa 26a
Tema CINE-fORUM PENTRU fESTIVALUL INTERNATIONAL DE
fILM INDEPENDENT ANONIMUL
preambul
Urmândpaşiifacutidejaprinprimulproiectdinacestandestudii,spaţiul
publicpropusprintemăreprezintăîncununareamanifestarilorFestivalului,
spaţiulmajordeadunarepentrufestivitateadedecernareapremiilor.
amplasament
În contextul studiului de la proiectul 1, localitatea Sfântu Gheorghe, jude-
tulTulcea,colectiveledestudenţiiîşivoridentificaamplasamentulpentru
funcţiuneapropusă.
obiective suplimentare ale atelierului şi modul de lucru.
Avandînvederefaptulcastudenţiisuntîncunoştiinţădecauzăasupra
condiţiilordesit,analizavadebutacuoschiţădeproiectînatelier,lacare
fiecarecolectivdestudentvatrebuisăîşiexpunăprimaideedeconcept
asuprafuncţiuniipropuse.
Desfăşurarea proiectului se va face obligatoriu pe machete de studiu,
iarschiteledeevoluţieaproiectuluisevorpastraşiprezentalafiecare
sedinţădeatelier.
date de temă
Spaţiulpublicpropustrebuiesăîndeplineascăurmătoarelefuncţiuni
- foaieralfestivităţilordegală
- spaţiumajorpentrugaladedecernareapremiilor,pentruproiecţii
înaerliber,cuscenasispaţiileanexeacesteia
- cabinetehnicedeproiecţie
- punct de informare
- ecrane
- semnal
- spaţiianexe
- café-bar
UNI VERSI TATEA DE ARHI TECTURÃ ªI URBANI SM “I ON MI NCU” - BUCUREªTI 88
ANUL II AN UNIVERSITAR 2009-2010
Redactare – cerinţe suplimentare faţă de tema cadru
Sevorprezentasuplimentarfaţadetemacadru
- schemedeconceptcaresajustificesoluţiaaleasapentrurespec-
tivul amplasament
- minim 2 perspective.
Criterii suplimentare de apreciere si notare
Înţelegerea condiţiilor specific de sit, si capacitatea proiectului de a se
adapta creativ la acestea.
O integrare care sa respecte conditiile cadrului natural valoros.
Va fi apreciata suplimentar capacitatea de adaptare a spatiilor propuse
pentruafuncţionaşiînafaramanifestarilorfestivalului.
89 UNI VERSI TATEA DE ARHI TECTURÃ ªI URBANI SM “I ON MI NCU” - BUCUREªTI
ANUL II AN UNIVERSITAR 2009-2010
atelier Conf. dr. arh. alexandru andRiEş grupa 21b
Tema SPATIU PUBLIC
Bucurestiul sufera in mod cronic de lipsa unor spatii care sa coaguleze
interesul publicului si sa scoata din anonimat si zone avand un impor-
tant potential urban. In acelasi timp este evidenta lipsa unor dotari
destinate artelor spectacolului, evidenta mai ales in rarele ocazii in
care orasul gazduieste manifestari culturale de mai mare anvergura
ca festivalurile muzicale sau de teatru. Pornind de la aceste premize
si incercand reinnodarea traditiei concertelor in aer liber din parcurile
publice de acum un secol se propune in parcul adiacent cladirii Operei
Romane a unui spatiu destinat manifestarilor culturale
amplasament
Parcul adiacent cladirii Operei Romane, o zona la alegere in perimetrul
hasurat in planul de situatie anexat.
Date de tema
Zona amenajata (1500 mp) va fi accesibila exclusiv pietonal si doar oca-
zional carosabil, in cazuri de urgenta. Se vor prevedea un spatiu desti-
nat spectacolelor cu scena acoperita si o capacitate de maxim 500 de
persoane, grupuri sanitare si anexe precum si o dotare de alimentatie
publica (cafenea).
Traseele pietonale ale parcului vor fi pastrate.
bibliografie
·Detail In Contemporary Landscape Architecture – Laurence King Pub-
lishingLtd/VirginiaMcLeod/2008
·GROUNDSWELL-ConstructingTheContemporaryLandscape–MOMA-
NewYork/2005
·AD-UrbanSpaces–ArianMostaedi/Links/2003
·UrbanSpaces:Squares&Plazas-Links/2007
·www.archdaily.com
· www.archiweb.cz
· www.danda.be
· www.world-architects.com
intocmit,
Conf.dr.arh.AlexandruANDRIEŞ
UNI VERSI TATEA DE ARHI TECTURÃ ªI URBANI SM “I ON MI NCU” - BUCUREªTI 90
ANUL II AN UNIVERSITAR 2009-2010
91 UNI VERSI TATEA DE ARHI TECTURÃ ªI URBANI SM “I ON MI NCU” - BUCUREªTI
ANUL II AN UNIVERSITAR 2009-2010
UNI VERSI TATEA DE ARHI TECTURÃ ªI URBANI SM “I ON MI NCU” - BUCUREªTI 92
ANUL II AN UNIVERSITAR 2009-2010
93 UNI VERSI TATEA DE ARHI TECTURÃ ªI URBANI SM “I ON MI NCU” - BUCUREªTI
ANUL II AN UNIVERSITAR 2009-2010
atelier Conf. dr. arh. silvia CosTEsCu grupa 22b
Tema CONfIGURAREA UNUI SPATIU PUBLIC
amplasament
In relatie cu prima tema de atelier a anului II, pe acelasi teren studiat, se
va constitui un spatiu public menit sa readuca spatiului pietei Victoriei o
parte din functiunea sa originara, si anume aceea de spatiu de intalnire,
odihna, relaxare.
obiective suplimentare ale studiului
Coerenta si complexitatea interventiei propuse.
Utilizarea creativa a materialelor in relatie cu conceptul central al pro-
punerii.
Date de tema
Tema de proiectare urmareste realizarea unui spatiu public in directa
relatie cu ansamblul urbanisctic din Piata Victoriei.
Spatiul public propus va cuprinde un InfoBOX (realizat in primul proiect
de atelier din anul II, semestrul I) si o functiune de alimentatie publica de
mici dimensiuni.
Redactare – cerinte suplimentare de atelier
O perspectiva de atmosfera, la nivelul ochiului, din interiorul ansamblu-
lui.
Criterii suplimentare de apreciere
Se apreciaza cel mai mult creativitatea raspunsului fata de datele de
tema.
întocmit,
conf. dr. arh. Silvia Costescu
asist. drd. arh. Adrian Moleavin
UNI VERSI TATEA DE ARHI TECTURÃ ªI URBANI SM “I ON MI NCU” - BUCUREªTI 94
ANUL II AN UNIVERSITAR 2009-2010
95 UNI VERSI TATEA DE ARHI TECTURÃ ªI URBANI SM “I ON MI NCU” - BUCUREªTI
ANUL II AN UNIVERSITAR 2009-2010
atelier prof. dr. arh. gabriela Tabacu grupa 23b
Tema mEETing-poinT uRban in zona CasEi pREsEi
scurt text introductiv:
Sepropuneamenajareaunuispatiupubliccare,împreunăcuunpavilion
de informare si discutii să constituie cadrul propice pentru acţiuni co-
munitaredetipdezbatereşipentrumiciexpozitiidespreoras,societate,
cultură cu perspectivelele lor în lumea contemporană. Amenajarea în
cauzăvafidenaturăsătransformeunspaţiuurbandestructuratdarcu
unbunpotenţialsocio-profesionalşieconomicîntr-unadevaratLOCin
zonaanalizată.
amplasament:
Amplasamentulpropusseaflăînspaţiuldelimitatdebd.Expozitieisistr.
Tipografilor. Proiectul se va concentra asupra amenajarii spatiului public
incadruluneioperatiunicarevacuprindesiintrevenţiiconstructivemini-
male.
obiective suplimentare ale studiului:
Înplusfaţădeobiectiveleexerciţiuluinr.1,pentrurezolvareatemeipr-
ezente se aşteaptă un demers nuantat care medieze o relaţie optimă
întrescaraurbanaalocului,aceeaproprieaobiectelorarhitecturaleşi
cea invariabilă a utilizatorilor. Se urmăreşte, deasemenea, negocierea
corectăaraporturilordintrenevoilesitendinteledeexprimarecontempo-
rane,şiistoriasirealitatileunuispaţiuurbananume.Aşezareacoerentă
într-unanumitalgoritmdeexprimarearchitectural-urbanisticăvadeter-
minavaloareaopţiunilor.
Date de tema:
Programul propus nu este fix. Studentii sunt invitati sa dezvolte un sce-
nariu corent bazat pe întelegerea caracteristicilor complexe ale sitului,
arelatiilorşistructurilornou-create,aobiectivelorparticulareurmărite.
Acesta se va limita la o suprafaţă de nu mai mult de 1500 mp., care
urmeazăsădevinăunspaţiupilotpentruamenajareaurbanăazonei.
UNI VERSI TATEA DE ARHI TECTURÃ ªI URBANI SM “I ON MI NCU” - BUCUREªTI 96
ANUL II AN UNIVERSITAR 2009-2010
Redactare:
Fatadepieselecerutedetemacadrusemaicer:
Perspectiveexterioarelanivelulochiuluişiaeriene-localesideansamblu
Schite detaliate ale obiectelor de mobilier urban propuse.
Criterii suplimentare de apreciere:
Coerentamentineriiunuidiscursclarşiadecvat,delafazeledeinceput
aleproiectului,pânălapropunereafinală.
bibliografie:
1.AARTS,Martin.AcceleratingRotterdam,stadinversnelling.Rotterdam:
OntwikkelingsBedrijfgemeente,2000(II5961)
2.BAHAMON,Alejandro.LandscapeArchitecture:WaterFeatures.Glouc-
ester:Rockport,2006(II7319)
3.CERVER,FranciscoAsensio.TheWorldofContemporaryArchitecture.
Koln:Konemann,2000(I9826)
4.RYKWERT,Joseph.TheSeductionofPlace:TheCityinTheTwentyfirst
Century.London:Weidenfeld&Nicolson,2000(II5731)
5.TEXIER,Simon.Voiespubliques:Histoire&Pratiquesdel’espacepublic
aParis.Paris:EditionsA&JPicard,2006(III5042)
6.ElCroquisnr.129/130(ian.2006),p.320
7.ElCroquisnr.136/137(2007),p.10
8.L’architectured’aujourd’huinr.363(mart./apr.2006),p.80,88,104,
106
9. A+U nr. 427 (apr. 2006), p. 44

întocmit,
prof. dr. arh. Gabriela Tabacu
asist.drd.AlexandruCălin
asist. Cristina Stireciu
97 UNI VERSI TATEA DE ARHI TECTURÃ ªI URBANI SM “I ON MI NCU” - BUCUREªTI
ANUL II AN UNIVERSITAR 2009-2010
UNI VERSI TATEA DE ARHI TECTURÃ ªI URBANI SM “I ON MI NCU” - BUCUREªTI 98
ANUL II AN UNIVERSITAR 2009-2010
99 UNI VERSI TATEA DE ARHI TECTURÃ ªI URBANI SM “I ON MI NCU” - BUCUREªTI
ANUL II AN UNIVERSITAR 2009-2010
atelier prof. dr. arh. mircea oChinCiuC grupa 24b
Tema spaţiu pubLiC în baRCELona
amplasament
PropunemamenajareaunuispaţiupublicînBarcelona,într-unperimetru
cuprinsîntrezonaForumşizonaportuluiOlimpic.Situlexactvafialesîn
urmauneiexcursiilaBarcelonacarevainclude,pelângăvizitareaunor
spaţiipublicereprezentative,4ziledelucruefectivîncadrulUniversităţii
deArhitecturadinBarcelona,urmandcarestulstudiuluisăsedesfăşoare
laBucureşti.
date de temă
Aria în care este amplasat situl este cea mai recent urbanizată zonă a
Barcelonei, parţial obţinută prin reabilitarea urbană a unor zone defa-
vorizateşiparţialprinedificărinoi.CaşioraşulOlimpic,zonaForumu-
lui este o colecţie de urbanism şi arhitectură contemporană, adunând
laolaltăclădirisemnatedeHerzog&deMeuron,JeanNouvel,JosepLluis
Mateoetc,precumşispaţiipublicesemnatedeEnricMiralles,FOA,Elías
Torres & José Antonio Martinez Lapeña sau Ábalos & Herreros.
Suprafata zonei supuse studiului va fi de max. 1000 mp. Programul pro-
pusnuesteunulfix,studentiiputândsădezvolteunscenariudeutilizare
aspaţiuluibazându-sepeconcluziileanalizeisitului.
Propunerilevorindica:
- modalităţideacces,semnale
- pavaje, texturi,
- amenajăripeisagere,
- obiecte de mobilier urban (corpuri de iluminat, fântani, jardiniere,
bănci,coşuridegunoi,etc.),
- trasee remodelate,
- vegetaţie,
- puncte de informare,
- dotăricomercialeuşoare,
- expoziţiiinaerliber,
- oglinzideapăsaufântâni,etc
UNI VERSI TATEA DE ARHI TECTURÃ ªI URBANI SM “I ON MI NCU” - BUCUREªTI 100
ANUL II AN UNIVERSITAR 2009-2010
Redactare
omapăcevafiprezentatălaatelierînprimasăptămânădupădeplasare,
dedicatădocumentăriiînamplasamentulalesşitipuluideprogram;pe-
rioadasevafinalizacuîntocmireaunuicaietdedocumentaţie,
studiuluiefectivşiîntocmireaproiectuluiînurmătoarelesăptămâni.
obiective suplimentare ale studiului
Inţelegerea elementelor de mediu ambient, determinarea relaţiilor in-
tre loc-funcţiune-formă-semnificaţie, adaptate la configuraţia urbană
specificăcontextului.
Inscriereaunuiobiectdearhitecturăîntr-uncontextculturaldifererit.
întocmit,
Prof.dr.arh. Mircea Ochinciuc,
Sef.lucr.dr.arh.HaythamZeki,
Sef.lucr.dr.arh. Andra Panait
101 UNI VERSI TATEA DE ARHI TECTURÃ ªI URBANI SM “I ON MI NCU” - BUCUREªTI
ANUL II AN UNIVERSITAR 2009-2010
atelier prof. dr. arh. anca miTRaChE grupa 25b
Tema SPATIU PUBLIC - MEMORIA ORASULUI
amplasament:
Tema propune studiul unui fragment din oras - o artera intens circulata
(Bd. I.C.Bratianu) in apropierea catorva repere culturale si turistice de prim
rang ale capitalei (Biserica Coltei, Piata Universitatii, Muzeul Bucurestilor-
Palatul Sutu, Spitalul Coltea), in aria de influenta a ansamblului arhitec-
tural Biserica (lipsita astazi de Turnul Coltei) si Spitalul Coltea. Ampla-
samentul se afla pe un traseu pietonal important al orasului cuprins intre
Universitate si Pta Unirii, la limita bulevardului, axa nord-sud a orasului,
si in relatie cu zona retrasa a Spitalului si parcului Coltea. Aria propusa
studiuluireprezintaosuprafataastaziaglomerata,uşordeidentificatca
punctdeinteressiinacelaşitimplipsitadeunspatiupublicamenajatin
acord cu importanta unui traseu pietonal important al capitalei.
obiective suplimentare ale studiului:
Spatiul public amenajat propus trebuie sa reprezinte expresia structurata
a elementelor de utilitate in raport cu conformarea spatiului, a formei si
functiunii propuse in detaliu, tinand cont de context, sisteme constructive
si materiale adecvate punerii in opera a acestora, de semnificatie, si nu
in ultimul rand de ratiuni economice.
Accentul se va pune pe calitatea spatiului creat si expresia cu valoare de
semnificat in sfera de influenta imediata a spatiului construit, dar si la
scara spatiului mai amplu al orasului. Se va urmari crearea unui reper
la nivelul traseului pietonal, care sa polarizeze si sa mobileze un spatiu
important al centrului de Bucuresti.
Date de tema:
Programul arhitectural propus este amenajarea spatiului public din ju-
rul Bisericii Coltea, in fata acesteia si alaturi de gradina Spitalului ce
nu va mai beneficia de intrarea astazi activa din directia Bulevardului
I.C.Bratianu.Temasereferadeasemenealaoseriedespatiiconstruite/
ingropatedecomunicare,informaresi/saurelaxare,adresandu-seatat
locuitorilor orasului cat si turistilor. Accentul se va pune atat pe functiunile
interioare:infopoint,internetlab,zonaderelaxare-ceainerie/cafenea,
cat mai ales pe relatia intre circulatia din spatiul public exterior continu-
UNI VERSI TATEA DE ARHI TECTURÃ ªI URBANI SM “I ON MI NCU” - BUCUREªTI 102
ANUL II AN UNIVERSITAR 2009-2010
ata in spatial public interior. Limita intre cele doua tipuri de spatii este
flexibila si permeabila. Spatiul propus in ansamblul sau, are scopul de
a aduna oamenii intr-unul sau mai multe puncte ale traseului. Expresia
arhitecturala va urmari ideea de reper urban, subordonat ansamblului
istoric existent, pornind de la nivelul organizarii interioare, a proportiilor
volumelor propuse, pana la alegerea materialelor.
Criterii suplimentare de apreciere si notare:
Integrarea demersului arhitectural in cadrul mai amplu urban si coerenta
discursului de la faza de concept pana la cea de redactare.
intocmit,
Conf. dr. arh. Anca Mitrache
103 UNI VERSI TATEA DE ARHI TECTURÃ ªI URBANI SM “I ON MI NCU” - BUCUREªTI
ANUL II AN UNIVERSITAR 2009-2010
UNI VERSI TATEA DE ARHI TECTURÃ ªI URBANI SM “I ON MI NCU” - BUCUREªTI 104
ANUL II AN UNIVERSITAR 2009-2010
105 UNI VERSI TATEA DE ARHI TECTURÃ ªI URBANI SM “I ON MI NCU” - BUCUREªTI
ANUL II AN UNIVERSITAR 2009-2010
atelier prof. dr. arh. adrian spiREsCu grupa 26b
Tema foaiER sTudEnţEsC
Funcţionalitateaspaţiuluipublic,spredeosebiredespaţiulinterior,per-
miteformemultmailiberecaresăfiereprezentativepentruunanumitloc
saupentruoanumităidee.Încontextulacesteiteme,studenţiivorstudia
şivorpropuneoorganizarespaţialăpentruzonapublicăaUniversităţii
deArhitectură,caresă-iconferecalităţileunuiveritabilspaţiupublic.
ProiectulreprezintăocontinuareastudiuluiînceputînsemestrulI,avand
catemăPavilionulde(re)prezentarepentruŞcoaladeArhitectură.
amplasament
Amplasamentul se află în centrul Bucureştiului în incinta şi adiacent
UniversităţiideArhitecturăşiUrbanism“IonMincu”,zonaceurmeazăa
fistudiată,fiindsituatapeStradaAcademieişiparţialpeStr.EdgarQui-
net,conformplanşeloranexate.
date de temă
AlaturidepavilionulpropuslaprimulproiectdinsemestrulI,studenţiivor
configurapersonalitateaspaţiuluipuliccuvocaţieacademicăalUAUIM,
prinpropunerispaţialecaresăcontribuielaexprimareaidentităţiiacestei
clădiri.
Obiectulstudiuluiesteamenajareaunuispaţiupublicînincintadelimitată
de cele trei corpuri de clădiri, datând din perioade istorice diferite, ce
formeazăansamblulUniversităţiideArhitecturăşiUrbanism,alcăruicar-
acterestedatdefuncţiuneaacestorclădiri.
Studenţiivortrebui săidentifice elementele caredefinesccadrulcon-
struitalzoneistudiate,şisăpunăinvaloarespaţiulprinamenajăricevor
cuprindeelementedearhitecturăspecificespaţiuluiurban.
Deasemenea,pentruaobţineunspaţiupubliccoerent,sevorputeare-
modela traseele existente şi se poate propune o intercalare între zone
deschiseşizoneacoperite.
Proiectul va debuta cu studiul unui exemplu semnificativ pentru tema
dată, concretizat printr-o prezentare la panou, însoţită de imagini, în
cadrulatelierului.Proiectulvafirealizatînechipededoistudenţi.
UNI VERSI TATEA DE ARHI TECTURÃ ªI URBANI SM “I ON MI NCU” - BUCUREªTI 106
ANUL II AN UNIVERSITAR 2009-2010
Redactare
Proiectulvafiredactatconformcerinţelordintemacadru.
Predarealucrărilorsevafaceconformgraficuluiactivităţilordidacticesta-
bilit de catedra de proiectare a anul II.
bibliografie:
1.Aymonini,Aldo,”ContemporaryPublicSpace.Un-volumetricArchitec-
ture”,Skira,2006;
2.Nicolin,Pierluigi,“DictionaryofToday’sLandscapedesigners”,Skira,
2003;
3.Kottas,Dimitri,”UrbanSpaces.Squares&Plazas”,Links,2007;
4. Baumeister, Nicolette, “New Landscape Architecture”, Braun, 2007.
întocmit,
Prof. dr. arh. Adrian SPIRESCU
Lect. drd. arh. Mihaela PELTEACU
Asist. drd. arh. Andrei Eugen LAKATOS
107 UNI VERSI TATEA DE ARHI TECTURÃ ªI URBANI SM “I ON MI NCU” - BUCUREªTI
ANUL II AN UNIVERSITAR 2009-2010
UNI VERSI TATEA DE ARHI TECTURÃ ªI URBANI SM “I ON MI NCU” - BUCUREªTI 108
ANUL II AN UNIVERSITAR 2009-2010
Directordepartament:prof.dr.arh.mircea ochinciuc|ªefcatedrã:prof.dr.arh.adrian spirescu|Şefidean:şeflucr.drd.arh.mihaela pelteacu, asist.drd.arh. andrei Lakatoº
Graficaşitehnoredactare:şeflucr.dr.arh.andra panait

ANUL II

AN UNIVERSITAR 2009-2010

UNIVERSITATE A D E A R HI T E C T U R Ã ª I U R BA N I S M “ I O N M I N C U ” - B U CU REª T I

2

ANUL II

AN UNIVERSITAR 2009-2010

A N

CAIET TEME PROIECTARE
U N I V E R S I T A R 2 0 0 9 - 2 0 1 0

DEPARTAMENTUL BAZELE PROIECTÃRII DE ARHITECTURÃ CATEDRA AN II

3

U N I V E RS I TAT E A DE ARHI TE CTURÃ ªI URB AN I SM “ I ON MI N CU” - B UCURE ªTI

F. ES.V.V. FORMEI PERIOADA FARA LUCR. E I SESIUNE EVALUARE SEM./ ST. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 5 2 6 7 8 NOIEMBRIE 9 17 23 S E M E S T R U L 9 30 7 14 10 11 DECEMBRIE 21 3 28 4 12 13 14 IANUARIE 11 18 15 25 1 FEB. VACANTA VACAN E E SEMESTRUL II L.F. PROIECT ARHITECTURA OBLIGATORIU PROIECT ARHITECTURA ALEGERE PROIECT SPECIALITATE OBLIGATORIU PROIECT SPECIALITATE ALEGERE p prelegere atelier LUCRARI PRACTICE REP.P.1 P.ANUL II Universitatea de Arhitectura si Urbanism "Ion Mincu" Învmânt de lung durat . S.2 P.DE VERIF./ST.2010  1 2 3 4 OCTOMBRIE 12 19 26  5 ACTIVITI     ore / credite spt. FORMEI P. A. L. 8 15 MORFOLOGIA COMPONENTELOR ARHITECTURII VACANTA            PROIECTARE ARH. 4 10 6 1 TOTAL 10 11 PREDARI 17 18 p S. S3 P. C. P. DISCIPLINA DISCIPLINE TEORETICE Credit PROGRAMAREA LUCRARILOR DE VERIFICARE TITULAR LEGENDA PROIECT VERIFICARE PREDARE PROIECT FINALA SCHITA PREDARE REP. / SPEC.F. LUCRARI DE VERIFICARE ESEURI COLOCVIU CRITICA DE PROIECT SI EVAL.ESEURI DISCIPLINA OBLIGATORIE DISCIPLINA ALEGERE O. p S. E.6 ani (360 credite) AN UNIVERSITAR 2009-2010 Facultatea de Arhitectura AN UNIVERSITAR 2009 . I UNIVERSITATE A D E A R HI T E C T U R Ã ª I U R BA N I S M “ I O N M I N C U ” .B U CU REª T I 4 .

S3+p P. S. NR. FORMEI P.4 4c Tema atelier SPATIU PUBLIC PROIECTARE ARH./ CERCETARE ore / credite spt.V.6 ani (360 credite) AN UNIVERSITAR 2009-2010 Facultatea de Arhitectura AN UNIVERSITAR 2009 .3 6c Tema catedra LOCUINTA IZOLATA PE LOT faza I  PR. ES. 22 1 8 3 4 5 MARTIE 15 22 29 6 5 7 APRILIE 12 19 26 8 3 9 12 24 13 31 7 14 15 IUNIE 14 21 28 5 IULIE 12 19 OBIECTUL DE ARHITECTURA IN CONTEXT URBAN VACANTA PRACTICA PROIECT ARHIT. L.F. 5 U N I V E RS I TAT E A DE ARHI TE CTURÃ ªI URB AN I SM “ I ON MI N CU” .ESEURI DISCIPLINA OBLIGATORIE DISCIPLINA ALEGERE O.B UCURE ªTI VACANTA faza II faza II E E SESIUNE EVALUARE SEM. NR. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 4 10 11 MAI 10 17 DIPLOME 1 2 F E B.P.ANUL II Universitatea de Arhitectura si Urbanism "Ion Mincu" Învmânt de lung durat .3 PROIECT ARHIT.F./ST. DISCIPLINA DISCIPLINE TEORETICE Credit PROGRAMAREA LUCRARILOR DE VERIFICARE TITULAR LEGENDA PROIECT VERIFICARE PREDARE PROIECT FINALA SCHITA PREDARE REP. ARHIT. L. C. FORMEI PERIOADA FARA LUCR.DE VERIF. LUCRARI DE VERIFICARE ESEURI COLOCVIU CRITICA DE PROIECT SI EVAL. ARHITECTURA 3 PR.V.F./ ST.2010  S E M E S T R U L  ACTIVITI PR. 6 10 4 1 TOTAL 10 11 PREDARI 17 18 S1+p P. A. E. PROIECT ARHITECTURA OBLIGATORIU PROIECT ARHITECTURA ALEGERE PROIECT SPECIALITATE OBLIGATORIU PROIECT SPECIALITATE ALEGERE p VACANTA prelegere atelier LUCRARI PRACTICE REP. NR. ARHITECTURA 4 SCHITA DOCUM. II . S2+p P. / SPEC. P.

dr. Adrian Spirescu 6 UNIVERSITATE A D E A R HI T E C T U R Ã ª I U R BA N I S M “ I O N M I N C U ” .B U CU REª T I . Emil Barbu Popescu 22A Conf.dr.arh. Iulia Stanciu 25B Conf.dr.arh.dr.dr.dr. Anca Otoiu 23B Prof. Ioan Lucacel 24A Prof.arh.arh.dr. Anca Mitrache 26B Prof.arh.arh.arh. Bogdan Tofan 21B Conf.dr.dr.arh.ANUL II AN UNIVERSITAR 2009-2010 21A Prof.arh. Silvia Costescu 23A Prof.arh. Alexandru Andries 22B Conf. Mircea Ochinciuc 25A Conf.dr.dr.dr. Gabi Tabacu 24B Prof.arh. Tavi Iliescu 26A Conf.arh.

Andrei Atanasiu . arh. Crişan Atanasiu Conf. arh. Teodor Badiu P arh. arh.O. 26 B 7 U N I V E RS I TAT E A DE ARHI TE CTURÃ ªI URB AN I SM “ I ON MI N CU” . Prof. Dragos Perju ªef de lucrãri drd. Haytham Zeki Şef de lucrãri dr.O. drd. Gr. Anca Oþoiu Asist. Alexandru Cãlin Asist. arh. arh. Presedinte Gr. arh. dr. arh. dr. drd. arh. 23 A Gr. arh.arh. Iulia Stanciu Şef de lucrãri drd. arh. Silvia Costescu Asist. Robert Zotescu .drd. Bogdan Tofan Asist. arh.O. Daniela Calciu P arh. Alexandru Andrieº Asist. Prof. dr. 24 B Gr. Ioan Lucãcel Şef de lucrãri dr. Daniel Baciu . drd. arh. drd. arh. Iuliana Bucurescu P arh. dr. Anca Mitrache Asist. P . dr. 22 A Gr. Maria Enache Prep. Crisina Stireciu Prof. seria A P drd. Cristiana ªtefan . arh. arh.ANUL II AN UNIVERSITAR 2009-2010 CATEDRA DE PROIECTARE 2 | COLECTIV CADRE DIDACTICE | ANUL II Gr. seria B Asist. arh. 23 B Gr.O. arh. dr. drd. dr. arh. dr. 26 A Gr. Octavian Iliescu Asist. arh. Sergiu Petrea Asist. arh. dr. 21 A Prof. Andra Panait Asist. arh.drd.B UCURE ªTI . Mircea Ochinciuc Director departament Şef de lucrãri dr. drd. 25 A Gr. arh. arh. Andrei Lakatoº ªef an 3. Mihaela Pelteacu ªef an 3. arh.O. Emil Barbu Popescu ªef de lucrãri drd. Ioana Mântulescu Conf. dr. arh. Prof. 22 B Gr. arh. arh. Ştefan Dorin Adam P arh. dr. arh. Razvan Salomia Asist. Cristina Constantin Conf. Adrian Spirescu ªef catedrã ªef de lucrãri drd. Ioana Alexe . 24 A Gr. drd. Carmen Ţigău P arh. 25 B Gr. Vladimir Vinea Conf. dr. arh. Gabriela Tabacu Asist. arh. Adrian Moleavin Prof.arh. Ionut Nedelcu Asist. drd. 21 B Conf. arh. Vlad Popescu . arh. arh.O.O. Emil Ivãnescu Conf. drd. drd.

Dr. Arh.Pavilion de sculptura – Brancusi 25A - Obiect arhitectural cu funcţiune la alegere pe bdul. Mircea OCHINCIUC schiţa restanţă semestrul 4 – LOCUIRE Întocmitor de temă Atelier prof. Arh.4 | Tema de atelier: spaţiu pubLiC 65 69 71 21A - Bucureşti – reconfigurarea şi revalorizarea spaţiului urban 22A - Spaţiu public dedicat spectacolelor nautice şi concursurilor sportive 73 77 23A - Spaţiu public Piaţa Romană 79 24A - O scenă urbană 83 25A - Foaier urban in centrul istoric al Bucureştiului 26A - CINE-FORUM Festivalul Internaţional de film independent Anonimul 87 89 21B - Spaţiu public în parcul Operei 93 22B - Configurarea unui spaţiu public 95 23B . 4 – LOCUIRE Întocmitor de temă Atelier conf. Arh. 3 – LOCUIRE Întocmitor de temă Atelier prof.Pavilion de comunicare si informare 26B - Pavilion de (re)prezentare al Şcolii de arhitectură PROIECT NR. Arh.2 | MORfOLOGIA LOCUIRII . Gabriela TABACU schiţa restanţă semetrul 3 – LOISIR Întocmitor de temă Atelier conf. Dr. 6 – SPAŢIU PUBLIC Întocmitor de temă Atelier prof.Pavilion al culturii române la Balcic 25B . Arh. Silvia COSTESCU schiţa nr. Arh. Arh. Octavian ILIESCU schiţa nr.B U CU REª T I .Memoria orasului 105 26B - Foaier studenţesc 8 UNIVERSITATE A D E A R HI T E C T U R Ã ª I U R BA N I S M “ I O N M I N C U ” .Spatiu public . Adrian SPIRESCU schiţa cu taxă semestrele 3/4 – SPAŢIU PUBLIC Întocmitor de temă Atelier prof.LoCuinţE inşiRuiTE 13 15 19 23 25 29 33 37 39 43 49 53 57 61 SEMESTRUL 4 schiţa nr. Bogdan TOFAN schiţa nr.1 | Tema de atelier: spaţiu . Arh.InfoBOX 23B - Pavilion meeting-point urban în zona Casei Presei 24B . Arh. Dr.sTRuCTuRĂ .Cubul de Jazz in strada Blanari 23A - Pavilion expoziţional 24A . Brătianu 26A - Spaţii pentru Festivalul internaţional de film independent Anonimul 21B - Pavilion expoziţional 22B . Dr.EXpREsiE 21A - Seră în parc 22A .3 | LoCuinţĂ izoLaTĂ în siT REaL PROIECT NR. Dr. 5 – LOCUIRE Întocmitor de temă Atelier conf. Dr. Anca MITRACHE schiţa nr. Dr.ANUL II TEmE sChiţĂ dE sChiţĂ SEMESTRUL 3 schiţa nr. Dr. Emil Barbu POPESCU SEMESTRUL 4 PROIECT NR. Alexandru ANDRIEŞ SEMESTRUL 3 AN UNIVERSITAR 2009-2010 PROIECT NR. 1 – CULTURĂ Întocmitor de temă Atelier conf.Spatiu public – meeting-point urban in zona Casei Presei 99 24B - Spaţiu public în Barcelona 101 25B . 2 – LOCUIRE Întocmitor de temă Atelier conf. Dr.

e momentul. influenţată covârşitor de mediul în care se formează. mircea ochinciuc 9 U N I V E RS I TAT E A DE ARHI TE CTURÃ ªI URB AN I SM “ I ON MI N CU” .ANUL II seriei 2008 ! AN UNIVERSITAR 2009-2010 mi-e teamă că sufăr de sindromul … “moş crăciun” ! aşa cum în în fiecare an al copilăriei aşteptam cu emoţie darurile pe care avea să mi le lase moşul sub brad. pentrucă nu-şi retrage decât foarte rar ţepii.toate deschise spre lume. şi atunci … ? să nu-l “tundem” ca să-l stâpânim mai uşor ! să-i spunem doar în ce direcţie să pornească ! iar dacă alege o cale greşită să-l ajutătăm să înţeleagă “de ce” şi mai ales cum să ia totul de la capăt. va fi creator … şi nici decum “clonă” a profesorului. prof. asemeni unor antene .B UCURE ªTI . dr. să vă gândiţi care ar fi cea a seriei voastre! aşa cum a fost (acum 40 de ani) cea a generaţiei mai ’68. asemeni multor profesori. pentrucă “înţeapă” ! şi mai greu de “domesticit”. vizibilă. sau ascunsă. sunt de părere că în orice generaţie se ascund germenii viitorului arhitecturii. doar astfel se va descoperi pe el însuşi. acum în anul II. e greu de ţinut în mână. de câţiva ani încoace sunt curios să văd suprizele pe care mi le poate aduce o nouă … serie de studenţi. dar ! … suntem oare în stare să-i desluşim ? … suntem destul de grijulii să-i protejăm şi să-i însufleţim ? ce vreau să spun cu asta ? cred că fiecare serie are o “marcă” a ei. indiferent cât de mare sau bun arhitect este acesta ! poate că orice serie s-ar cuveni să-şi găsească un motto … o deviză proprie. pe studentul arhitect l-aş compara cu un arici ai cărui ţepi sunt. arh.

10 . Concept : Activitatea de proiectare a anului II se desfăşoară la fel ca şi la alţi ani. obiective generale · efinirea volumului elementelor constitutive ale unei construcţii de d arhitectură.). Practica de proiectare C. ca scop major. î · nsuşirea unor reguli de compozitie. Sistemul de instruire se anexează în general pe o atitudine integratoare a bazei de date care defineşte un studiu tinzând in final spre o coerenţă de ansamblu. articulare. în prima şedinţă de atelier. - unerea în evidenţă a unui echilibru ponderat p între metodele de generare a imaginilor de arhitectură de la forme ideale pure (cu conotaţii de abordare estetică) la forme strict utilitare. structuri de rezistenţă.B U CU REª T I AN UNIVERSITAR 2009-2010 arhitecturală. scară şi luminozitate. - nsuşirea de către studenţi a elementelor de limî baj arhitectural: element. · familiarizarea cu principiile arhitecturii ecologice. · legatura indisolubilă între expresie şi stil. Proiectul de arhitectură realizează în cadrul unei simulări complexe apropierea dintre o ipoteză de lucru ( exigenţe sociale. - Dezvoltarea posibilităţilor de explicare teoretică de catre studenţi a soluţiilor arhitecturale propuse. materiale şi texturi. cadru urban existent sau cadru natural. Desenul de arhitectură. de combinare a formelor (alăturare. ce se materializează in: - nţelegerea arhitecturii drept una dintre formele i complexe de ARTĂ. ritm.ANUL II PROGRAMA ANALITICA a. - Prelegeri şi susţineri în fiecare săptamană. grafica. d. volum. Titlurile proiectelor : Spaţiu-Structură-Expresie. încărcat cu un bagaj de convenţii tehnice reprezintă un limbaj graţie căruia "ideea" se finalizează intr-o viitoare formă UNIVERSITATE A D E A R HI T E C T U R Ã ª I U R BA N I S M “ I O N M I N C U ” . - Susţinerea liberă a lucrării propuse de către student. în cadrul atelierului de proiectare (forma integratoare de reprezentare şi concepere a viitorului obiect de arhitectură). formă. · nsuşirea progresivă a "gramaticii" de exprimare în cadrul discursului î arhitectural. deformare etc. - Prezentarea unei mape de studiu individual. 2. · olul structurii de rezistenţă în definirea configuraţiei spaţiale din calcur lul funcţiunii (locuire. b. sustenabile. segmentare.). agrement etc. Morfologia locuirii. . culoare etc. Programa analitică pentru anul II urmăreşte un pachet de exigenţe conceptuale. · punerea in evidenţă a relaţiei între volume. spaţiu exterior. Schiţa de schiţă 3. metodologie Forma de predare: Proiectele sunt îndrumate continuu pe perioada realizarii studiului. - Insuşirea unui material documentar obligatoriu. funcţiune. Continut : 1. culoare sau machete si simulare de calculator.) şi logica unui sistem compoziţional ales de către autor. - stimularea creativităţii. · formarea gândirii proiective. Locuinţă izolată pe lot şi Spaţiu public.Dobandirea capacitatilor de reprezentare prin exercitii de desen. ce se constituie într-o iniţiere în critica de arhitectura. Fiecare coordonator de atelier îşi conturează propria sa metodă de indrumare care se inscrie insă intr-o metodologie generală de instruire obligatorie. reglementari urbanistice şi tehnice.

ANUL II Materiale didactice: - proiecţii de imagini.B UCURE ªTI . .tema locuinţe înşiruite). Olanda aprilie ÷ mai 2007. Deplasare pt. Morfologia locuirii: locuinţe inşiruite. bibliotecă. Schiţe de schiţă: Structură-expresie (pavilion). echipa prof.arh.diversificarea problematicilor teoretice la analiza proiectelor de atelier sau de an (ex. Tematica anului ii Tematica prevazută pentru pregătirea la proiectare a anului II de studiu cuprinde urmatoarele programe de arhitectură: Spaţiu-Structura-Expresie: spaţii pentru expoziţii..). locuire (spaţii comune. locuinţa unifamilială (macheta). Intocmit. publicaţii de specialitate. 11 U N I V E RS I TAT E A DE ARHI TE CTURÃ ªI URB AN I SM “ I ON MI N CU” . Şef catedră - prof. Locuinţa izolată pe lot. Bearth şi a studenţilor şcolii din Mendrisio - Elveţia la proiectul cu tema spaţiu structură). ADRIAN SPIRESCU Semestrul 4 • tema catedra 6 credite • tema atelier 4 credite • schita de schita 1 credit Total 11 credite In fiecare semestru sunt programate cate 3 schiţe plus câte o schiţă restantă aferentă fiecarui semestru. etc. detaliere locuinţă etc. Regulament de promovare Conform planului de invatamant creditele pentru disciplina proiectare sunt repartizate astfel: Semestrul 3 • tema atelier • tema catedra • schita de schita 4 credite 6 credite 1 credit Total 11 credite AN UNIVERSITAR 2009-2010 alte aspecte particulare ale catedrei Activitatea de formare a studenţilor prin diversificarea formei de documentare a fost realizata prin: - rganizarea de deplasări pe program de studiu (ex.tema o locuinţe colective la Paris în perioada 3÷12 mai 2005).arh. i Sikkes - Olanda pt. Elveţia aprilie ÷ mai 2008 - nvitarea unor arhitecţi cu realizări in programul aflat în studiu (ex.dr. etc. Bibliografie: - furnizată în tema cadru şi în programele alternative pe atelier. fotografii. Spaţiu public.

ANUL II AN UNIVERSITAR 2009-2010 UNIVERSITATE A D E A R HI T E C T U R Ã ª I U R BA N I S M “ I O N M I N C U ” .B U CU REª T I 12 .

- Regimul de înălţime nu va depăşi 10 m (la cornişă) . date de temă Fiecare atelier va propune conţinutul detaliat al temei. 1/50 . însoţit de o analiză detaliată a sitului . cu respectarea următoarelor prevederi : - Suprafaţa desfăşurată va fi între 250 şi 300 mp . la nivelul anvelopantei şi materialelor. Redactarea proiectului Proiectele vor fi predate pe hârtie. - Planurile tuturor nivelurilor – sc. 1/50 . - F ormarea gândirii creative în relaţie cu un obiect de arhitectură. 13 U N I V E RS I TAT E A DE ARHI TE CTURÃ ªI URB AN I SM “ I ON MI N CU” . - 2 secţiuni reprezentative pentru explicitarea soluţiei de arhitectură – sc. într-o tehnică la alegere (fără planşe redactate pe calculator) şi vor cuprinde : - Plan de situaţie – sc. - Î nţelegerea şi aprofundarea rolului structurii în definirea şi perceperea volumetriei şi spaţiului arhitectural . 1/50 . 1/200. format 50×70 cm. - Toate faţadele – sc. obiectivele studiului - Î nţelegerea relaţiei dintre obiectul de arhitectură şi situl / contextul existent .1 spaţiu-sTRuCTuRĂ-EXpREsiE Numar de credite : 4 | Durata : 6 saptamâni amplasament Amplasamentul obiectivului este stabilit conform fiecărei teme de atelier în parte.ANUL II p r o i e c t d e AN UNIVERSITAR 2009-2010 a t e l i e r Tema cadru: proiectul nr. - S istemul structural este liber şi va fi definitoriu pentru spaţialitate şi pentru expresivitatea arhitecturală.B UCURE ªTI .

B U CU REª T I 14 . UNIVERSITATE A D E A R HI T E C T U R Ã ª I U R BA N I S M “ I O N M I N C U ” .ANUL II - M acheta – sc. AN UNIVERSITAR 2009-2010 Planşele desenate vor conţine comentarii pentru justificarea soluţiei şi specificaţii privind materialele folosite. Fiecare atelier poate cere piese suplimentare faţă de tema cadru. pe care studenţii o vor avea asupra lor la fiecare corectură. Nu se acceptă corecturi pe laptop. - l gica rezolvării funcţionale . Criterii de apreciere şi notare - c oerenţa relaţiei structură – expresivitate plastică – calitate a spaţiului . noTĂ Toate studiile se vor prezenta la corectură pe foiţă şi vor fi reunite într-o mapă. dimensionarea şi utilizarea corectă o a elementelor propuse prin proiect . - acurateţea şi expresivitatea redactării proiectului. Formatul de redactare a proiectului va avea un chenar şi un cartuş de identificare. conform modelului recomandat de catedră. 1/100 (obligatorie – condiţionează predarea şi notarea proiectului).

Se vor prevedea amenajări adecvate ale spaţiilor exterioare adiacente construcţiei. amplasament Studenţii vor putea alege între două amplasamente din Bucureşti. fundamental diferită în cazul acestui program de arhitectură. parte a acesteia. în tema pe care v-o propunem. Sera primeşte în interiorul său un important fragment vegetal. dar. arh. implantat în respectivul context neconstruit. înainte de toate. Căutarea expresivităţii sistemului constructiv este încurajată. obiective suplimentare ale studiului Însuşirea unei maniere integrate de abordare a proiectului. Mai mult. în raport cu un obiect arhitectural standard. care să o conecteze la sistemul de alei pietonale ale zonei. Emil barbu popEsCu Tema: sERĂ în paRC grupa 21a Acest prim proiect de atelier al anului 2 reprezintă. Exersarea disponibilităţii şi aptitudinilor de cercetare în domenii asociate arhitecturii. în Parcul Herăstrău (zona Expo-flora) şi în Grădina Botanică. În acelaşi timp. Nu veţi proiecta o seră generică. Relaţia dintre spaţiul interior şi cel exterior este. introducerea vegetaţiei în interiorul clădirii nu este un simplu pretext. foarte diferit uneori faţă de natura înconjurătoare. între conceptul general. destinat a adăposti o plantă / nişte plante deosebite.B UCURE ªTI . un prilej de reflecţie asupra actului de a construi şi a logicii tectonice. aşadar. date de temă Obiectul de arhitectură propus va respecta suprafaţa desfăşurată şi regimul maxim de înălţime din tema-cadru. dr. a cărui configuraţie va fi determinată de către studenţi. Pe lângă spaţiul principal al serei.ANUL II AN UNIVERSITAR 2009-2010 atelier prof. în chip esenţial. de relativa simplitate a organizării funcţionale. vă invităm să cercetaţi consecinţele arhitecturale ale „dimensiunii” suplimentare pe care o va deţine această seră. care permite edificiului să se înalţe deasupra pământului. logica tectonică şi materialitatea edificiului . ci un obiect-eveniment. se vor mai 15 U N I V E RS I TAT E A DE ARHI TE CTURÃ ªI URB AN I SM “ I ON MI N CU” .

Design and Construction – Basel. 2001).drd. 2005) AN UNIVERSITAR 2009-2010 intocmit. Dragoş Perju UNIVERSITATE A D E A R HI T E C T U R Ã ª I U R BA N I S M “ I O N M I N C U ” . precum şi de impactul prevăzut al acestora asupra publicului.arh. Dieter Balkow – Glass Construction Manual – Basel. 342 (oct.B U CU REª T I 16 . Studenţii vor cerceta şi prezenta. 2002). 1995 – cota III 3636 Michael Wigginton – Glass in Architecture – Londra. Sistemul structural va fi. Vladimir Vinea Sef. condiţii microclimatice necesare.dr. Abordarea precisă şi realistă a materialităţii obiectului de arhitectură. Prof. 1999 – cota III 3912 Burkhard Frohlich (coord. Gerald Staib. 2005) The Architectural Review – 1304 (oct. 2005) L’arca – 200 (febr. aspect.drd. mod de îngrijire etc. piese desenate.arh. un spaţiu tehnic (pentru instalaţiile de condiţionare a aerului) – circa 20 mp. din metal sau lemn. 2000 – cota II 7361 L’architecture d’aujourd’hui – 335 (aug. un spaţiu de depozitare – circa 8 mp. la alegere. caracteristicile relevante ale plantelor propuse (caracteristici fizice. Criterii suplimentare de apreciere şi notare : Adecvarea simbolică şi perceptivă dintre elementele vegetale alese şi propunerea de arhitectură .arh. un grup sanitar minimal (pentru personal) – circa 3 mp.ANUL II prevedea : o zonă de primire (informare) – circa 25 mp. 352 (mai 2004) Techniques et Architecture – 475 (ian. 2003 – cota III 4009 Christian Müller – Laminated Timber Construction – Basel. Emil Barbu Popescu Sef. The Poetics of Construction in Nineteenth and Twentieth Century Architecture – Chicago. Demersul de proiectare va fi strâns legat de caracterul elementelor vegetale alese.). în mod detaliat.lucr.) – Metal Architecture. la două puncte de fugă. suplimentare faţă de tema-cadru O perspectivă exterioară. 1996 – cota II 7350 Christian Schittich. bibliografie Kenneth Frampton – Studies in Tectonic Culture.lucr.

B UCURE ªTI .ANUL II AN UNIVERSITAR 2009-2010 17 U N I V E RS I TAT E A DE ARHI TE CTURÃ ªI URB AN I SM “ I ON MI N CU” .

B U CU REª T I 18 .ANUL II AN UNIVERSITAR 2009-2010 UNIVERSITATE A D E A R HI T E C T U R Ã ª I U R BA N I S M “ I O N M I N C U ” .

pentru interventiile de reabilitare a zonei istorice a capitalei. cladirea va cuprinde la parter. bogdan TOfAN Tema AN UNIVERSITAR 2009-2010 grupa 22a CLubuL dE Jazz in sTRada bLĂnaRi spaţiu multifuncţional în zona istorică a bucureştiului Tema studiului porneste de la ideea integrarii unor functiuni neconventionale cu caracter public si de reprezentare. etc. subsol (demisol) si partial etaj. cu societatea civila si cu cetatenii interesati de obiectivele proiectului de reabilitare cultural a centrului orasului. Constructia va cuprinde : · intrare cu punct de informare si garderoba minimala · birou cu mic depozit · spatiu flexibil multifunctional. amplasament : Zona istorica Lipscani va dispune astfel de un sediu si un spatiu de dezbatere publica. intr-un sit sensibil si plin de incarcatura istorica. Date de tema : Intr-o suprafata totala desfasurata de max. 300 mp. compartimentari provizorii de lucru. sa devina un club de jazz. cat si integrarea in contextul urban si legatura cu terasa existenta in zona. obiective suplimentare ale studiului : Interventia propusa va avea ca scop atat studierea spatiului interior propice pentru dialog si comunicare mediatica. iar in final. spatii expozitionale o mica sala de 19 U N I V E RS I TAT E A DE ARHI TE CTURÃ ªI URB AN I SM “ I ON MI N CU” .ANUL II atelier Conf. sala de expozitii temporare si permanente (machete ale zonei). panouri de prezentare cu solutii de arhitectura. Se propune realizarea unui spatiu multifunctional care in prima perioada sa functioneze ca centru expozitional de informare. spatii de reuniuni de grup. dr. arh.B UCURE ªTI .

lemn. · Domus 809/1998 RIPARARE la CITA. sticla. Bogdan Tofan AN UNIVERSITAR 2009-2010 Jazz Club Blănari UNIVERSITATE A D E A R HI T E C T U R Ã ª I U R BA N I S M “ I O N M I N C U ” .ANUL II auditii musicale care in timpul verii se poate extinde in spatial exterior imediat adiacent permitind celor de la terasa din apropiere sa participle la un spectacol de jazz · alte spatii de conversatie si informare multimedia · mic bar · grup sanitar minimal pe sexe Sistemul structural ales va utiliza in principiu materiale usoare: metal. · relatia spatiu interior-spatiu exterior (subteran) · rezolvarea corecta/interesanta a relatiei contextuale obiect–sit. bibliografie : · Arhitecti: Carlo Scarpa.2. 1.12 / 2005. arh. materiale plastic. Cantacuzino “Despre o estetica a reconstructiei” · Pierre von Meiss De la forme au lieu. Infrastructura (curti de lumina si de acces la spatii tehnice) va fi din beton armat. Conf.B U CU REª T I 20 . · Architectural Record nr. · G. Renzo Piano.M.7. dr. intocmit. piese suplimentare fata de tema cadru : · perspective / axonometrie aeriana Criterii suplimentare de apreciere : · calitatea expresiei arhitecturale a obiectului. Maximiliano Fuksas · The Architectural Review 1138/1994 Noul inauntrul vechiului · The Architectural Review 1166 Revitalizare.

ANUL II AN UNIVERSITAR 2009-2010 21 U N I V E RS I TAT E A DE ARHI TE CTURÃ ªI URB AN I SM “ I ON MI N CU” .B UCURE ªTI .

B U CU REª T I 22 .ANUL II AN UNIVERSITAR 2009-2010 UNIVERSITATE A D E A R HI T E C T U R Ã ª I U R BA N I S M “ I O N M I N C U ” .

prin amplasamentele oferite . etc. mic depozit.terenul plat sau in panta de o parte si alta a aleii principale. sit. investitiile in curs ale capitalei spre informare si dezbatere sub forma de planse. Se va realiza specificarea materialelor folosite.ANUL II atelier prof. de o parte si de alta a aleeii principale. ioan LuCĂCEL AN UNIVERSITAR 2009-2010 grupa 23a Tema: paviLion EXpoziţionaL LângĂ paRCuL TinERETuLui Urmatorul pas in invatarea si intelegerea „arhitecturii”. cu o suprafata de maxim 300 mp repartizata la parter (evental supanta. in functie de solutia propusa). Tema urmareste studiul analitic al principalelor aspecte arhitecturale. este asezarea unei cladirii intr-un context real. functiune. arh. 23 U N I V E RS I TAT E A DE ARHI TE CTURÃ ªI URB AN I SM “ I ON MI N CU” . Este permisa alegerea oricarui tip de structura: lemn. grup sanitar. amplasament: Terenul rezervat pentru studiu se afla la intrarea in Parcul Tineretului dinspre Liceul Gh. dr. Pavilionul va cuprinde pe langa sala de expozitie o zona de intrare cu un punct de informare. prin materialele folosite.B UCURE ªTI . vor contine comentari pentru a justifica solutia aleasa. structura. aprofundarea notiunilor de spatiu. piese suplimentare fata de tema cadru: O plansa in care se va prezenta ideea principala a proiectului. Terenul ales ofera posibilitatea explorarii expresivitatii structurii prin tema -expozitie de arhitectura. Se vor prezenta proiecte de arhitectura importante pentru oras. machete. metal.. scheme prin care sa fie evidentiate caracteristicile propunerii. Obiectivele suplimentare ale studiului : Explorarea expresivitatii structurii intr-un context dat Date de tema: Studiul propune realizarea unui pavilion ce va adaposti functiunea de expozitie. carmida. dupa seria de proiecte din anul trecut.. Sincai.

arh. Zaragosa 2008. dr. Lisabona ’98.. 105/2001. 41/2004 - s tructuri usoare autori: Renzo Piano. 422/2005.ANUL II bibliografie: - A+U: 428/2006. 65/2007. Constructii din lemn intocmit. Rodica Crisan. 119/2004 - Japan Architect: 48/2002. Calatrava. - E xpozitiile universale: Sevilia ’92. Aichi 2005. - L’Arca: 39/2003. Maria Enache AN UNIVERSITAR 2009-2010 UNIVERSITATE A D E A R HI T E C T U R Ã ª I U R BA N I S M “ I O N M I N C U ” . arh. Ioan Lucacel Sef lucrari dr. Buckminster Fuller. 53/2004.B U CU REª T I 24 . Prof. 400/2004 - El Croquis: 133/2006. Hanovra 2000.. 40/2004.

secvential?. atat de cunoscuta in strainatate si atat de putin cunoscuta publicului romanesc. si foarte putin la Bucuresti. Aceastei colectii in permanenta schimbare trebuie sa i se creeze un loc adecvat.B UCURE ªTI . date de temă: Sculptura de dimensiuni relativ reduse ale marelui Brancusi o gasesti in galeriile din Boston. Prin intermediul fundatiei Guggenheim va fi posibil ca aceste opere „ratacitoare” sa fie expuse pe perioade mai indelungate dar limitate in timp intr-un spatiu dedicat lor. Venetia sau Paris. în primul rând. arh. sau chiar aproape „urban” in care fiecare sculptura 25 U N I V E RS I TAT E A DE ARHI TE CTURÃ ªI URB AN I SM “ I ON MI N CU” . la Bucuresti. realizarea unei compozitii interesante si articulate cu situl de amplasament . la simplitate. situat intre soseaua Kiseleff.ANUL II atelier prof. Se ajunge fara voie. In aceasta zona se propune amplasarea intr-o zona mai libera de copaci a unui pavilion de sculptura dedicat operei lui Constantin Brancusi . Acest spatiu va fi gandit ca un traseu labirintic?. anca oţoiu AN UNIVERSITAR 2009-2010 grupa 24a Tema: PAVILION DE SCULPTURA – BRANCUSI „Simplitatea nu este un scop in arta. dr. obiective suplimentare ale studiului: Proiectul urmăreşte. a unui concept de arhitectura motivat de logica unei functiuni specifice. Ion Mincu. soseaua Aviatorilor si strada Arh. trebuie sa i se creeze un spatiu de expunere si vizitare. transpunerea coerenta a compozitiei intr-un sistem structural care sa permita citirea mesajului volumetric cat si crearea unor spatii arhitecturale si a unei volumetrii care ofera experiente si mesaje multiple.” Constantin Brancusi amplasament: În cadrul temei generale “Structură- expresie”. se propune spre studiu zona de nord a parcului Kiseleff. apropiindute de simtul real al lucrurilor… Priviti lucrurile pana le vedeti. Totodata studiul va aborda si modalitatile de incidenta a luminii asupra spatiului materializate in abordari diverse ale sistemelor constructive de inchidere.

Este un loc al intalnirii intre oameni si sculptura lui Brancusi. Pavilionul va fi organizat pe o suprafata totala desfasurata de 300mp. Volumul creat va fi un răspuns contemporan care va media intre traseul spatiului expozitional si expresia formala si simbolica. David Chipperfield Aldo van Eyck- Werken. Toyo Ito El Croquis 120/ 2004. Arh. Vincent Ligtelijn. Thoth Bussum 1999 Architectural Record 1/2000 Dan Grigorescu. capabila sa polarizeze contextul locului.B U CU REª T I 26 . complexity – Birkhauser 2001 întocmit: Prof. lemn.). lumina şi contextul proiectului.ANUL II in parte isi va gasi locul propriu si autonomia care sa o poata pune in valoare. creand un anume tip de dialog cu parcul existent. - Traseu de expunere a sculpturii. Structura construcţiei poate fi realizată atât din materiale tradiţionale (piatră. bibliografie: El Croquis121. 1993 Detail nr9 /2006 Francine Houben- composition. metal. - Spatiu de conversatie vizitatori. Arh. Cristina Constantin AN UNIVERSITAR 2009-2010 UNIVERSITATE A D E A R HI T E C T U R Ã ª I U R BA N I S M “ I O N M I N C U ” . sistemul constructiv ales va fi insa in concordanta cu spatialitatea si volumul propus. volumul avand inaltimea maxima de 10m si va cuprinde urmatoarele spatii: - Spaţiu de acces cu recepţie si informare. etc. urmarindu-se o abordare realista a materialitatii obiectului de arhitectura. contrast. - Birou custode si mic spatiu de depozitare. sticla translucida. grupuri sanitare. cât şi moderne (beton. Dr. Spaţiile create vor fi articulate in mod logic valorificând atat pozitia privilegiata in parc cat si orientarea nord. fiind dezvoltat pe parter sau parter si menzanin. accesibil dinspre parc. 122/ 2004. Anca Otoiu Asistent Drd. zidărie). Brancusi si secolul sau. Sergiu Petrea Asistent Drd. in functie de scenariul propus de fiecare student si totodata permitand orientarea facila a vizitatorilor in interiorul spatiului expozitional. Arh.

ANUL II

AN UNIVERSITAR 2009-2010

27

U N I V E RS I TAT E A DE ARHI TE CTURÃ ªI URB AN I SM “ I ON MI N CU” - B UCURE ªTI

ANUL II

AN UNIVERSITAR 2009-2010

UNIVERSITATE A D E A R HI T E C T U R Ã ª I U R BA N I S M “ I O N M I N C U ” - B U CU REª T I

28

ANUL II

AN UNIVERSITAR 2009-2010 atelier Conf. dr. arh. octavian alexandru iLiEsCu grupa 25a

Tema: obiECT aRhiTECTuRaL Cu funCţiunE La aLEgERE amplasament: Bulevardul I.C.Bratianu face legatura dintre cei mai importanti poli ai Bucurestiului, unind Piata Universitatii cu Piata Unirii. In ciuda importantei majore a acestei artere, ea este rezultatul unei dezvoltari haotice, cu spatii interstitiale reziduale, cu constructii parazitare si spatii publice incoerente. Toate aceste deficiente se intrepatrund si sufoca prin natura lor centrul istoric al Bucurestiului. Se propun ca posibile amplasamente ale studiului o serie de trasee pietonale si alveole urbane create de acestea de-a lungul bulevardului. obiectivele suplimentare ale studiului: Pe langa obiectivele studiului prevazute de tema-cadru se urmaresc intelegerea relatiei tesut urban nou- tesut urban istoric, intelegerea elementelor unei analize contextuale complete si extragerea unor concluzii, intelegerea si utilizarea materialelor in diferite sisteme constructive specifice, intelegerea si punerea in aplicare a conceptului unitar de interventie. Date de tema: Se propune realizarea unui obiect arhitectural cu o functiune la alegere rezultata in urma analizei riguroase a amplasamentului. Structura propusa poate avea functiunea de alimentatie publica, de pavilion expozitional, de centru de informare, de punct comercial sau poate fi doar o structura cu rol de adapostire, statie RATB, intrare metrou, punct de presa etc. Se vor accepta toate propunerile in masura in care acestea vor fi sustinute de concluziile analizelor. Vor fi prevazute in toate cazurile accese speciale prin rampe si/sau platforme hidraulice pentru persoanele cu dizabilitati. piese suplimentare fata de tema cadru: Proiectul va cuprinde, pe langa cele cerute de tema-cadru, urmatoarele piese: 1. Desfasurarea de front cu fatada propusa alaturata celor existente scara 1/100.
29 U N I V E RS I TAT E A DE ARHI TE CTURÃ ªI URB AN I SM “ I ON MI N CU” - B UCURE ªTI

· originalitatea sistemului constructiv ales in raport cu materialele folosite si modul cum acestea relationeaza cu zona studiata. Perspectiva exterioara la nivelul ochiului cu reprezentarea materialelor folosite. · capacitatea de a integra solutii si sisteme moderne intr-un context existent preponderent traditional-istoric. oct. Octavian Alexandru Iliescu arh. 2002.B U CU REª T I 30 . conf. Eva: Shop Design. Meiss.ANUL II 2. Eyck. Aldo van: Werken.drd. · vor fi apreciate eventuale echipe formate intre studenti care sa trateze o arie mai larga intr-un concept unitar de interventie. februarie 2005. intocmit. Daab.arh. AN UNIVERSITAR 2009-2010 Criterii suplimentare de apreciere si notare: · propunerea unei anumite functiuni in urma concluziei analizelor. Pierrre von: De la cave aut toit The Architectural Revue. Bossum.dr. august 2006. Andrei Atanasiu UNIVERSITATE A D E A R HI T E C T U R Ã ª I U R BA N I S M “ I O N M I N C U ” . 2005. 3. noiembrie 2006. 1999. bibliografie: Dallo. iulie 2006. Alte piese definitorii pentru sustinerea solutiei care vor fi stabilite in cadrul orelor de atelier impreuna cu indrumatorii.

ANUL II AN UNIVERSITAR 2009-2010 31 U N I V E RS I TAT E A DE ARHI TE CTURÃ ªI URB AN I SM “ I ON MI N CU” .B UCURE ªTI .

B U CU REª T I 32 .ANUL II AN UNIVERSITAR 2009-2010 UNIVERSITATE A D E A R HI T E C T U R Ã ª I U R BA N I S M “ I O N M I N C U ” .

restaurant. Spaţiile care au fost amenajate în acest interval. cu o vădită excentricitate şi frondă declarate la debut. Atelierul va prezenta studenţilor 3 amplasamente cu caracteristici diferite. amplasament Contextul studiului este localitatea Sfântu Gheorghe. UN FESTIVAL AL PUBLICULUI IUBITOR DE FILM ŞI NATURĂ. arh. iulia sTanCiu Tema: AN UNIVERSITAR 2009-2010 grupa 26a spaţii pEnTRu fEsTivaLuL inTERnaţionaL dE fILM INDEPENDENT ANONIMUL preambul Festivalul de Film Independent Anonimul a debutat cu o primă ediţie în anul 2004 si ajunge la a 6a editie anul acesta. spaţii camping. odată amplificate. judetul Tulcea. un cinematograf în aer liber. riscă să deterioreze caracterul natural de excepţie al amplasamentului. satul filmului şi un complex de vile pentru cazare.B UCURE ªTI . Studentii vor putea opta pentru 33 U N I V E RS I TAT E A DE ARHI TE CTURÃ ªI URB AN I SM “ I ON MI N CU” . au evoluat de la improvizaţii într-un spirit mai mult sau mai puţin vernacular. La ora actuală există 3 săli de proiecţie de 120. 60 si 40 de locuri. festivalul a devenit în câţiva ani un punct de atracţie estival. sau doar public asociat ocazional manifestării. Intenţionat a fi o scenă de manifestare a oamenilor de film încă în afirmare. care nu va presupune doar răspunsul la nişte date stricte de temă. posibile pentru studiu în acest context. până la construcţii care. dr. punctul de varsare a Dunării in mare. ci şi identificarea acestora în contextul dat. un club. cu o intenţie declarată din titulatura de start: un FESTIVAL EXCLUSIVIT. Atelierul propune un exercitiu mai complex. obiective suplimentare ale atelierului şi modul de lucru. ajungand în anul 2008 la o amploare de cca 3000 de participanţi. direct implicaţi.ANUL II atelier Conf.

precum şi a necesităţilor funcţionale identificate în acel loc specific. 50 spectatori Spatiu prezentare festival Spatiu de vânzare filme. morfologiei şi vecinătăţilor terenului.arh. Iulia Stanciu AN UNIVERSITAR 2009-2010 UNIVERSITATE A D E A R HI T E C T U R Ã ª I U R BA N I S M “ I O N M I N C U ” .) Functiunile propuse nu vor depăşi totalul suprafeţelor cerute prin tema cadru. - Analize de sit la faţa locului Criterii suplimentare de apreciere şi notare Înţelegerea condiţiilor specifice de sit. carti de specialitate Pavilion andocare barci. intocmit. Pentru o documentare prealabilă atelierul recomandă participarea studenţilor la ediţia 2009. date de temă Funcţiunile proprii se vor indentifica de către fiecare student în parte. motivându-şi alegerea printr-o analiză detaliată a caracterului. şi capacitatea proiectului de a se adapta creativ la acestea. săli configurate pentru 10. ponton. Analiza sitului va debuta cu un workshop de 3 zile.ANUL II unul dintre aceste amplasamente. dupa analiza datelor de sit. grupuri sanitare. de studiu concentrat la faţa locului. care se va desfăşura între 10-16 august ac.B U CU REª T I 34 . piese desenate suplimentare faţă de tema cadru Se vor prezenta suplimentar faţa de tema cadru - s cheme de concept care sa justifice soluţia aleasa pentru respectivul amplasament minim 2 perspective. O integrare care să respecte condiţiile cadrului natural valoros. 20. ponton plutitor - Spatiu de primire a participanţilor Spatii anexe (accese. Funcţiuni recomandate: - Spaţii pentru proiecţii. Conf. Va fi apreciata suplimentar capacitatea de adaptare a spaţiilor propuse pentru a funcţiona şi în afara manifestărilor festivalului. încadrându-se între 250 şi 300mp.dr.

ANUL II AN UNIVERSITAR 2009-2010 35 U N I V E RS I TAT E A DE ARHI TE CTURÃ ªI URB AN I SM “ I ON MI N CU” .B UCURE ªTI .

ANUL II AN UNIVERSITAR 2009-2010 UNIVERSITATE A D E A R HI T E C T U R Ã ª I U R BA N I S M “ I O N M I N C U ” .B U CU REª T I 36 .

alexandru andRiEş Tema: paviLion EXpoziţionaL grupa 21b In conditiile degradarii si distrugerii fondului construit al vechiului Bucuresti se constata o slaba prezenta in spatiul public al celor ce incearca sa atraga atentia asupra acestui fenomen (ONG-uri.com · www. un grup sanitar.archdaily. Alexandru ANDRIEŞ 37 U N I V E RS I TAT E A DE ARHI TE CTURÃ ªI URB AN I SM “ I ON MI N CU” . arh. asociatii. Date de tema Pavilionul va include in noua arhitectura zidurile casei initiale si va cuprinde un spatiu dominant avand o destinatie polivalenta (expoziti.cz www.etc).be · www. la intersectia strazilor Maria Rosetti si Armeneasca. luari de atitudine.com · intocmit. Se propune construirea unui pavilion ce urmeaza a fi un loc de manifestare si exprimare ale pozitiilor celor ce incearca sa trezeasca interesul opiniei publice.world-architects. amplasament Locul ales este unul ce tocmai a suferit in mod ireparabil din cauza legislatiei permisive si pasivitatii autoritatilor. conferinte. bibliografie · DETAIL #3/1996 · A rchitecture in Existing Fabric-Birkhauser/Johannes Cramer. unde in urma demolarii abuzive. arh. Zona este una emblematica pentru Bucuresti. spectacole muzicale sau de alta natura. Conf. un birou administrativ.38 au ramas numai 2 ziduri.B UCURE ªTI .ANUL II AN UNIVERSITAR 2009-2010 atelier Conf. sa-i provoace in acelasi timp reactii. dr. dr. Stefan Breitling · In Detail: Building in Existing Fabric-Birkhauser/Schittich Christian · Spain Architects – Rehabilitation-Manel Padura · www.danda. din casa de la nr. anexe. asa cum el arata in urma cu 100-150 de ani si cum apare descris in literatura sfarsitului de secoL XIX si inceputului de secol XX.archiweb. dar si personalitati culturale sau chiar voci izolate din publicul larg care se manifesta in mediul virtual).

ANUL II AN UNIVERSITAR 2009-2010 UNIVERSITATE A D E A R HI T E C T U R Ã ª I U R BA N I S M “ I O N M I N C U ” .B U CU REª T I 38 .

Suprafata totala desfasurata a constructiei va fi de aproximativ 300mp.B UCURE ªTI . Pe circulatia pietonala perimetrala din Piata Victoriei. masute si pentru a favoriza eventualele schimburi de impresii intre turisti. forma constructiei si expresia exterioara. tehnica de constructie si forma structurala precum si punerea in valoare a calitatilor expresiv-arhitecturale ale structurii relativ la spatiul interior. Date de tema Spatiul interior al InfoBOX-ului va cuprinde o zona de informare “rapida“ cu pupitre multimedia. accesul facandu-se in urma unei plati cu cardul a celor interesati.ANUL II atelier Conf. obiective suplimentare ale studiului Tema de proiectare urmareste intelegerea relatiei dintre materialul utilizat. sandwich. silivia CosTEsCu Tema: infoboX AN UNIVERSITAR 2009-2010 grupa 22b amplasament Piata Victoriei reprezinta un obiectiv important aflat pe lista tuturor turistilor ce viziteaza Bucurestiul si in acelasi timp un punct nodal al orasului. Ambele zone vor cuprinde informatii turistice. arhitecturale. vor putea asculta inregistrari sau citi informatii detaliate. dr. InfoBOX-ul nu va avea personal de deservire. sau cei interesati. 39 U N I V E RS I TAT E A DE ARHI TE CTURÃ ªI URB AN I SM “ I ON MI N CU” . etc. exista o zona verde unde se doreste amplasarea unui InfoBOX menit a deveni unul dintre punctele de informare turistica si artisticculturala a orasului Bucuresti. cautarea pe harta a traselor turistice etc. importanta fiind respectarea conceptului de forma structurala. fotolii. arh. cu regim de inaltime de P sau P+1. in zona a doua se vor prevedea canapele. istorice. Daca in prima zona informatiile vor putea fi accesate in picioare. cu acces internet. pentru evitarea vandalizarii spatiului. culturale. In legatura directa cu aceste zone vor fi amplasate 2-3 automate pentru cafea. apa. artistice. si o zona de informare “lenta” unde turistii. adiacent Muzeului de Geologie. Materialele utilizate sunt la alegerea studentilor.

precum si modul de amplasare si impactul vizual al constructiei in raport cu pietonalul perimetral si cu spatiul deschis al pietei. arh. Criterii suplimentare de apreciere Se va aprecia relatia dintre conceptul general al proiectului.ANUL II piese desenate suplimentare In plus fata de piesele cerute in tema cadru se cere o perspectiva interioara caracteristica si una exterioara. in special pentru structura si modul de transpunere in proeict a AN UNIVERSITAR 2009-2010 acestora.B U CU REª T I 40 . Adrian Moleavin UNIVERSITATE A D E A R HI T E C T U R Ã ª I U R BA N I S M “ I O N M I N C U ” . materialele folosite. dr. arh. întocmit. Silvia Costescu asist. conf. drd.

ANUL II AN UNIVERSITAR 2009-2010 41 U N I V E RS I TAT E A DE ARHI TE CTURÃ ªI URB AN I SM “ I ON MI N CU” .B UCURE ªTI .

B U CU REª T I 42 .ANUL II AN UNIVERSITAR 2009-2010 UNIVERSITATE A D E A R HI T E C T U R Ã ª I U R BA N I S M “ I O N M I N C U ” .

proiectul presupune investigrea amplă a caracteristicilor sitului. deasemenea. Amplasamentul ramane la libera alegere a fiecărui student. ca suport al procesului de proiectare. precum şi cu cadrul său natural de inserţie. edituri de prestigiu. televiziuni. Contextul ales va solicita ca tip de raspuns. Constructia propusă se doreste a fi un obiect semnal cu rol de aglutinare socială şi de creare a unei anume identităţi expresive a locului. care se va preciza în functie de rezultatele analizei multicriteriale asupra zonei în cauză şi a direcţiilor de dezvoltare anvizajate cu particularizări corect susţinute. dr.B UCURE ªTI .constiuie un bun pretext pentru amplasarea în acest areal a obiectivului menţionat. se propune crearea unui cadru adecvat de stimulare a exprimării şi dezbaterii pentru societatea civila. Obiective suplimentare ale studiului: Exercitiul urmareşte dezvoltarea capacităţilor de interpretare a datelor unei cercetări ce are ca scop propunerea concreta a unui obiect de arhitectura într-un sit real. pe de o parte. care pun zilnic în mişcare mai multe mii de oameni. gabriela Tabacu AN UNIVERSITAR 2009-2010 grupa 23b Tema: paviLion mEETing-poinT uRban în zona CasEi pREsEi scurt text introductiv Într-un context urban aflat în plin efort de structurare. discuţii despre oras. Se doreste. precum şi Clubul Român de Presă) dar şi de clădiri de birouri. exersarea identificării unor repere de fundamentare teoretică. în condiţiile unor vecinătăţi cu un profil marcat de servicii media importante (Casa Presei gazduieşte ziare. societate. arh. mici expozitii. iar pe de altă parte. amplasament Situl propus se află în spaţiul delimitat de bd. cultură si perspectivele lor în lumea contemporană. 43 U N I V E RS I TAT E A DE ARHI TE CTURÃ ªI URB AN I SM “ I ON MI N CU” . asupra carora studentii sunt chemati sa delibereze şi să formulize o strategie coerentă. În condiţiile date.ANUL II atelier prof. Pavilionul Romexpo -. decelarea unei atitudini corecte şi coerente. specifice arhitecturii moderne în raport cu un patrimoniu construit definit. Programul are în vedere imaginarea unui spatiu de tip pavilion care urmeaza sa gazduiasca intalniri. optiunea pentru o anumită formulă de rezolvare urbana si de arhitectura. Tipografilor. Expozitiei si str. lansări de carte. Prezenţa in zona a numeroase institutii media gazduite de cladirea Casei Presei şi de alte construcţii - clădiri de birouri.

metal. p. 2004 (I 10414). piese desenate suplimentare Faţă de piesele cerute de tema cadru se mai cere: Perspectiva exterioara la nivelul ochiului.ANUL II Date de tema: Constructia propusă are un caracter provizoriu si nu va depăsi 300 mp. 30 9. 128 (sept. Cristina Stireciu UNIVERSITATE A D E A R HI T E C T U R Ã ª I U R BA N I S M “ I O N M I N C U ” . 1330 (dec. cu o înălţime de maximum 8m. Acier = Steel architecture. On Tour with Renzo Piano. Sistemul structural si constructiv rămâne la latitudinea studentului. 176 (febr.El Croquis nr. p. sticla. PIANO. Aaron. 5. 16 7. 48 6. p.The Japan Architect nr. expunere. drd. de tip terasă. dr. Gabriela Tabacu asist. pergolă. p. Lotus nr. arh. 68 (dec. până la propunerea finală. AMC nr. de la fazele de inceput ale proiectului. 104 întocmit: prof. Pavilionul va cuprinde. Ea se va prelungi în exterior cu diferite spaţii deschise. spaţii pentru: acces. Renzo. bibliografie: 1. acoperite sau descoperite. 164 (oct. 139 (2008). rampă. 2001 (II 5802). ETSKY. p. London: Thames B and Hudson. materiale plastice rigide sau elastic. 55 10. 2007-febr. ODIDIO. a 1-a. 1/2 (2008). 2005 (II 5991).B U CU REª T I AN UNIVERSITAR 2009-2010 44 . Criterii suplimentare de apreciere: Coerenta mentinerii unui discurs clar şi adecvat. 2. p. 80 8. 59 11. 2006). cafeteria si grup sanitar pentru vizitatori. Koln-Londra-Madrid-New York: J Taschen. London: Phaidon.The Architectural Review nr. REVON. Ed. 2006). Paris : D Moniteur. [2007] (III 5081) 3. discuţii/seminare/conferinţe. 54. mici depozitari. p. Jean - Francois. 2008). Landscrapers: Building with the Land. Materialele folosite vor fi alese in concordanta cu conceptul care sta la baza proiectului si pot fi: lemn. 2007). 4. AMC nr. materiale composite etc. Architecture Now. Alexandru Călin asist. 2008).Detail nr. Philip.

B UCURE ªTI .ANUL II AN UNIVERSITAR 2009-2010 45 U N I V E RS I TAT E A DE ARHI TE CTURÃ ªI URB AN I SM “ I ON MI N CU” .

B U CU REª T I 46 .ANUL II AN UNIVERSITAR 2009-2010 UNIVERSITATE A D E A R HI T E C T U R Ã ª I U R BA N I S M “ I O N M I N C U ” .

B UCURE ªTI .ANUL II AN UNIVERSITAR 2009-2010 47 U N I V E RS I TAT E A DE ARHI TE CTURÃ ªI URB AN I SM “ I ON MI N CU” .

B U CU REª T I 48 .ANUL II AN UNIVERSITAR 2009-2010 UNIVERSITATE A D E A R HI T E C T U R Ã ª I U R BA N I S M “ I O N M I N C U ” .

Darascu. Situl va fi ales în urma unei excursii de documentare de cca 2 zile la inceputul perioadei de studiu. situat în oraşul Balcic. noua construcţie va putea găzdui. Grigorescu. Ghiatza. Tonitza. 10m. precum şi al mutării curţii reginei Maria la malul Mării Negre. Balcicul devine un loc intens frecventat de personalităţi ale intelectualităţii româneşti interbelice. pentru artişti şi arhitecti. Theodorescu-Sion alcatuiesc pleiada de artişti de la Balcik.ANUL II atelier prof. Balcic-ul constituia o adevarata Mecca: Delavrancea. Steriade. Muntzer. amplasament Propunem realizarea unui pavilion al culturii române din perioada interbelică. 400 mp şi o înălţime de max. următoarele funcţiuni: - spaţii de primire şi recepţie cafe-bar - spaţii expoziţionale - mică sală conferinţe şi de auditii muzicale - librărie - spaţii anexe (mică depozitare. dr. Pallady. In vreme ce pentru istorici. mircea ochinciuc Tema AN UNIVERSITAR 2009-2010 grupa 24b paviLion aL CuLTuRii RomânE La baLCiC Studiul vizează exersarea relaţiei structurii cu expresia arhitecturală atât în spaţiul interior cât şi în volumetrie. Afluxul de oameni de cultură atraşi aici a facut din acest loc un echivalent balcanic al şcolii de la Barbizon. Ressu. Patrascu. Având o suprafaţă desfăşurată de max.B UCURE ªTI . date de temă In contextul creat de Razboiul Balcanic. arh. sociologi şi literaţi micul oraş de pe “Coasta de Argint” reprezenta o fereastră către o altă existenţă. la alegere. grupuri sanitare) - spaţii in aer liber destinate creaţiei şi manifestărilor artistice terase acoperite-descoperite piese desenate suplimentare Studiul se realizează in doua secvenţe I faza analitică (2 săptămâni): deplasare la Balcic în urma căreia se vor studia „in situ” amplasamen49 U N I V E RS I TAT E A DE ARHI TE CTURÃ ªI URB AN I SM “ I ON MI N CU” .

arh. reprezentativă pentru funcţiune şi în relaţie cu contextul. lemn.lucr. Rena Wandel-Hoefer. Peter Zumthor / kunst haus Bregenz / muzeu Kolumba Koln. cât şi moderne (beton. realizarea unei machete în colectiv de 2 studenţi. rezentarea unei planşe de analiză (individuală) a exemplului ales şi a concluziilor asupra amplasamentului de la Balcic II.B U CU REª T I 50 . avand ca bază exemplele studiate. etc. Mircea Ochinciuc. Structura construcţiei poate fi realizată atât din materiale tradiţionale (piatră. a unuia din exemplele (la alegere) temei. Tadao Ando / pavilion Vitra. zidărie). d) realizarea unei compoziţii interesante. muzeul lemnului in Kami.dr. valorificând lumina şi contextul proiectului (vederi panoramice. Le Corbusier / Heidi Weber museum. Haytham Zeki. Spaţiile rezultate trebuie să se succeadă ierarhic într-o relaţie (joc). Sef. întocmit: Prof. calitatea arhitecturală a complexului etc). Grazioli Krischanitz / muzeul Rietberg Zurich. c) coerenţa dintre materialele / tehnicile de construcţie utilizate şi tipurile de experienţe spaţiale care rezultă.ANUL II tul şi contextul său. Daniel Libeskind / muzeu Ontario.arh. Wolfgang Lorch / sinagoga Ohel Jakob in Munchen. b) inţelegerea relaţiei spaţiale cu inchiderile construcţiei şi perceperea specificităţii unor soluţii consacrate. Andra Panait AN UNIVERSITAR 2009-2010 UNIVERSITATE A D E A R HI T E C T U R Ã ª I U R BA N I S M “ I O N M I N C U ” . Sef. metal. Steven Holl / muzeu Kansas. notă: Se propun următoarele exemple: Herzog & De Meuron / muzeul Schaulager.dr. sticlă etc).lucr. Mies van der Rohe / Crown hall / muzeul de arta Berlin. faza de concepţie (3 săptămâni) o propunere individuala de proiect.dr. obiective suplimentare ale studiului a) readucerea spiritului Balcicului în cultura românească şi popularizarea valorilor româneşti peste hotare.arh. Frank Gehry / muzeu Vitra.

B UCURE ªTI .ANUL II AN UNIVERSITAR 2009-2010 51 U N I V E RS I TAT E A DE ARHI TE CTURÃ ªI URB AN I SM “ I ON MI N CU” .

B U CU REª T I 52 .ANUL II AN UNIVERSITAR 2009-2010 UNIVERSITATE A D E A R HI T E C T U R Ã ª I U R BA N I S M “ I O N M I N C U ” .

discutii. semnificatie. dr. Aria constr. Spatiul alocat studiului reprezinta o structura atasata retelei pietonale cu traditie in centrul istoric al orasului o zona care prin modul de organizare si amenajari propuse ar putea sa constituie punct de plecare si reper pentru centrul istoric al orasului. Dintre acestea traseele auto si parcursurile pietonale.B UCURE ªTI .C. obiective suplimentare ale studiului: · Punerea studentului in contact cu problematica spatiului public neconstruit. · alitatea spatiului construit propus tinand cont de: utilitate. I. buget Date de tema: Amenajarea unui spatiu adecvat conceptual. relaxare. etc pentru locu53 U N I V E RS I TAT E A DE ARHI TE CTURÃ ªI URB AN I SM “ I ON MI N CU” . Programul arhitectural propus este cel al unui spatiu public amenajat in zone construite structurate. Exercitiul de fata propune amenajarea unui spatiu si amplasarea unui obiect (semnal. structura/materiale puse in opera. cat si in cea viitoare. traseul tramvaiului impieteaza o zona cu potential sporit de reprezentare a centrului vechi a Bucurestiului de altadata. anca miTRaChE Tema AN UNIVERSITAR 2009-2010 grupa 25b pavilion de comunicare si informare amplasament: Zona centrala a Bucurestiului cuprinde astazi un ansamblu complex de cladiri. max. loc de intalnire. a caror personalitate este definita. context. Amenajarile existente nu pun in evidenta existenta unui spatiu verde important aflat in centrul orasului iar.ANUL II atelier conf. Pozitia aleasa se constituie un punct de reper pe Bd. cursul Dimbovitei au fost si continua sa constituie elemente modelatoare de prima importanta atat in conformarea spatial volumetrica mostenita. Bratianu in vecinatatea Pietei Sf. arh. · Intelegerea calitatilor materialelor si modul de utilizare ale acestora. spatii si retele functionale suprapuse de-a lungul timpului. simbol) care sa valorizeze si sa potenteze unul dintre traseele pietonale importante din centrul capitalei. informare. Gheorghe. semn. Spatiul ce urmeaza sa fie amenajat ar putea sa constituie un punct de reper local. C forma. regim de inaltime S+P+1E. functional si volumetric in contextul dat. = 300 mp.

Anca Mitrache UNIVERSITATE A D E A R HI T E C T U R Ã ª I U R BA N I S M “ I O N M I N C U ” . pozitia in oras. inchideri. loc de odihna.ANUL II itori si turisti. foto etc. Etapele studiului vor fi următoarele : · Lectura sitului – context natural . divertisment . semnificatie · Alegerea materialelor · Propuneri de organizare functionala intocmit. discutii. dr. depozitari. · spatii anexa . · zona prezentari audio · bar cafenea . gradene. finisaje vor fi in acord cu mesajul propus prin concept. elemente scenografice. arh. Conf. construit stilistic . grupuri sanitare AN UNIVERSITAR 2009-2010 Materialele folosite structuri. vecinatatile imediate. Amenajarile vor cuprinde spatii pentru: · expunere .B U CU REª T I 54 .etc. mica galerie .ceainarie · posibil zona amenajari teren. etc.

ANUL II AN UNIVERSITAR 2009-2010 55 U N I V E RS I TAT E A DE ARHI TE CTURÃ ªI URB AN I SM “ I ON MI N CU” .B UCURE ªTI .

B U CU REª T I 56 .ANUL II AN UNIVERSITAR 2009-2010 UNIVERSITATE A D E A R HI T E C T U R Ã ª I U R BA N I S M “ I O N M I N C U ” .

parţial acoperit. amplasament Amplasamentul este reprezentat de locul actualei parcări din faţa Universităţii de Arhitectură şi Urbanism “Ion Mincu”. zona aferentă porticului era prilej de întâlnire şi discuţii pentru studenţi şi cadre didactice. însoţită de imagini. spaţiu verde populat de arbori şi o zonă mai amplă. Gândit ca o continuare a holului mărginit de cele două curţi interioare. în care se desfăşoră parcarea Universităţii. adrian spiREsCu AN UNIVERSITAR 2009-2010 grupa 26b Tema paviLion dE (RE)pREzEnTaRE aL şCoLii dE aRhiTECTuRĂ De-alungul faţadei Universităţii de Arhitectură. urmând ca fiecare student să creeze un scenariu/concept propriu de utilitate şi imagine a acestui pavilion.). secţiuni. acoperită de turnul situat la intrare. corespunzator Străzii Academiei. Alt scop al acestei investiţii este de a găzdui evenimente prin care activităţile studenţilor Universităţii de Arhitectură şi Urbanism să fie cunoscute de către publicul larg: expoziţii ale proiectelor de atelier. al câte unui exemplu semnificativ pentru tema dată. se află un spaţiu liber. concept. 57 U N I V E RS I TAT E A DE ARHI TE CTURÃ ªI URB AN I SM “ I ON MI N CU” .ANUL II atelier prof. instalaţii. în echipe de trei studenţi. workshop-uri etc. constituia mai demult. o zonă reprezentativă pentru studenţii de la arhitectură şi nu numai. concretizat printr-o prezentare completă la panou(planuri. Proiectul va debuta cu studiul. Tema pe care o propunem porneşte de la ipoteza desfiinţării actualei parcări şi regândirea zonei astfel încât să fie posibilă realizarea unui spaţiu reprezentativ. judecăţilor de proiecte şi schiţe.B UCURE ªTI . expoziţii în aer liber. arh. format dintr-un portic. Acest spaţiu. perspective etc. date de temă Studenţii vor propune o construcţie ce va cuprinde spaţiile necesare desfăşurării unor activităţi universitare de tipul expoziţiilor. Functiunile acestui pavilion vor fi propuse de studenţi în corelare cu scenariul fiecăruia referitor la această construcţie. dr. care să contribuie la vizibilitatea Şcolii de Arhitectură în spaţiul urban al zonei centrale a capitalei. zona ce urmează a fi studiată fiind delimitată în planşele anexate.

Pierluigi. bibliografie: 1. Alini. Un-volumetric Architecture”. 2006. Nicolin. Skira. arh. “Works and projects Kengo Kuma”. arh. James. Taschen.ANUL II Redactare Proiectul va fi redactat conform cerinţelor din tema cadru. “Dictionary of Today’s Landscape designers”. 2005. Mihaela PELTEACU Asist. 2003. “Green Architecture”. Predarea lucrarilor se va face conform graficului activitatilor didactice stabilit de catedra de proiectare a anul II. 2. dr.B U CU REª T I 58 . drd. Wines. Adrian SPIRESCU Lect. Skira. Prof. Andrei Eugen LAKATOS UNIVERSITATE A D E A R HI T E C T U R Ã ª I U R BA N I S M “ I O N M I N C U ” . Aymonini. arh. AN UNIVERSITAR 2009-2010 3. întocmit. 4. Electaarchitecture. drd. 2008. Luigi. Aldo. ”Contemporary Public Space.

ANUL II AN UNIVERSITAR 2009-2010 59 U N I V E RS I TAT E A DE ARHI TE CTURÃ ªI URB AN I SM “ I ON MI N CU” .B UCURE ªTI .

ANUL II AN UNIVERSITAR 2009-2010 UNIVERSITATE A D E A R HI T E C T U R Ã ª I U R BA N I S M “ I O N M I N C U ” .B U CU REª T I 60 .

50 şi 7. a relaţiilor dintre ele dar şi cu vecinătăţile imediate. Prin proiectul propus studiului se urmăreşte şi o analiză multicriterială a diverselor componente ale locuinţei înşirute. generic denumită: locuinţe înşiruite.2 moRfoLogia LoCuiRii LoCuinţE inşiRuiTE Numar de credite : 6 | Durata : 8 saptamâni Continuând abordarea locuirii începută cu lucrarea nr. Olanda. Danemarca. se remarcă prin soluţii extrem de interesante în fronturi minime la stradă. tema proiectului se referă la un anumit tip de grupare a locuinţelor individuale într-o asamblare de tip urban.B UCURE ªTI .ANUL II p r o i e c t d e AN UNIVERSITAR 2009-2010 c a t e d r ă Tema proiectul nr. dimensiunea redusă a frontului la stradă. mai ales pentru locuinţa socială. 61 U N I V E RS I TAT E A DE ARHI TE CTURÃ ªI URB AN I SM “ I ON MI N CU” . Este un tip relativ curent în practica de proiectare. suprafeţe şi regim de înălţime. dar în condiţiile respectării datelor obligatorii din prezenta temă cadru. repetată apoi prin alipire (cu translare sau rotire) de-alungul unei străzi.4 din anul precedent.50 m. în condiţiile unei constrângeri majore. şi anume. Germania. din multe ţări auropeene. compensată însă de o adâncime mare a lotului individual. variind între 6. Exerciţiul oferă un prilej de aprofundare a funcţiunilor locuirii. Fiecare atelier poate avea un grad propriu de libertate a abordării si soluţionării temei. accentul punându-se pe rezolvarea unei unităţi. sau ale contextului urban extins. Se urmăreşte totodată înţelegera formulei de organizare în relaţie cu spaţiul exterior al curţii private.

UNIVERSITATE A D E A R HI T E C T U R Ã ª I U R BA N I S M “ I O N M I N C U ” . care să devină un “mecanism” de abordare şi pe viitor a proiectelor de locuinţe. -Determinarea relaţiilor spaţial-funcţionale specifice acestui tip particular de program al locuirii. Încălzirea se va face cu centrală proprie. in funcţie de soluţie. de tip terasă. conform planului de situaţie anexat temei. -Sintetizarea analizei într-un set propriu de concluzii. se vor include balcoane. în concepţia funcţional – spaţială. -Promovarea locuinţei înşiruite în proiectarea din ţara noastră. - spaţii depozitare - dressing / debara - 12 mp. în total Aceste suprafeţe.c. considerate minimale. Redactarea proiectului: Predarea se va face conform regulamentului de juriere şi notare în graficul de proiectare. Propunere de partiu şi volumetrie: planuri. în spiritul tratării plastice propuse.) .camera de zi cu loc de luat masa . pot fi depăşite cu max. 62 . logii şi alte spaţii exterioare. acoperit. la demisol sau la subsol. Analiza sitului şi vecinătăţilor (inclusiv un studiu de însorire) în format A3. 20. în total - 2 băi dintre care una cu cadă - 10 mp. 45 % Funcţiunile obligatorii sunt: . o secţiune caracteristica şi 2 faţade sc. Retragerea de la aliniamentul străzii este o opţiune a studentului. - corectitudinea relaţiilor funcţionale şi a concepţiei structurale. parţial acoperite sau curte interioară. a autorului şi a sursei consultate. - calitatea expresiei plastice / volumetrice. Acestea sunt parte integrantă a proiectului. Se cer următoarele piese obligatorii: Faza I-a: durată 4 săptămâni - documentare / cercetare O mapă care să conţină: 3 fişe de documentare cu exemple de locuinţe cuplate în format A4. - acurateţea prezentării grafice a proiectului. Evacuarea resturilor menajere se va face prin pubelele ecologice amplasate la limita terenului. Loturile beneficiază de racorduri la întreaga gama a reţelelor de utilităţi.ANUL II obiectivele studiului: -Analiza evoluţiei modelelor de locuinţa individuală. sau garaj. Sistemul constructiv este la alegere.50 m. Contextul. 3 fişe analitice referitoare la detalii constructive şi de finisaj. date de temă: Regimul de înălţime va fi parter cu etaj parţial sau total. amplasament: Amplasamentul se afla Bucureşti. unde exemplele sunt extrem de reduse. ca şi alte anexe. Lăţimea propusă a lotului este de 7. - bucătărie deschisa sau în cameră separată (+ cămară) - 15 mp - 3 dormitoare din care unul matrimonial -12/15 mp. Acoperirea poate fi în terasa sau cu şarpantă. 20%. pe strada George Georgescu.hol de intrare cu grup sanitar (w. după cum se poate remarca este al unui zone cu locuinţe parter. cu obligativitatea menţionării numelui obiectului de arhitectură. El se află într-o zonă specifică a oraşului de la începutul sec. în format A4.6 mp. Deasemenea. curţile fiind orientate cu vedere spre dealul patriarhiei. 1:100. Criterii de apreciere şi notare: - respectarea tuturor datelor de temă. . cu un procent ridicat de spaţii plantate. cu un caracter pronunţat tradiţional. în format A3. parter +1. funcţie de soluţia spaţială şi cea volumetrică. neînchis. pentru un autoturism. în care intervenţia modernă este şi ea o problemă de opţiune.B U CU REª T I AN UNIVERSITAR 2009-2010 Fiecare locuinţă va fi prevăzută cu un loc de parcare. - birou / biblioteca - 12 mp. Ocuparea la sol a terenului va fi de cca. care poate fi amplasată.30 mp. ambele variante la sol.

1:50 - 2 perspective. într-o tehnică la alegere (monocrom sau policrom): - lanurile tuturor nivelelor. 1:50 a model approach to a difficult La jurierea şi notarea proiectului se va prezenta obligatoriu conţinutul celor 2 faze şi nota propusă de atelier la prima fază. 1:50 (planul parterului va conţine şi amenajarea exterioara a curţii) - faţade dintre care cea de la stradă va fi prezentată cu amorsele case2 lor învecinate - secţiune longitudinală prin locuinţă AN UNIVERSITAR 2009-2010 Crown Place Mews sc. aşezate orizontal. notă: La faza a 2-a se va preda un CD cu imaginile pieselor desenate în format Este interzisă redactarea pe calculator a pieselor cerute sau a altor piese suplimentare. cu locuinţa şi amenajările exterioare sc. mobilate şi cotate conform standardelor p sc. desenate la mana liberă - macheta întregului lot. arh. În cazul nerespectării datelor de temă şi a condiţiilor de redactare. Mircea Ochinciuc Designer AEM Studio Developer GMS Estates Contractor Not yet appointed Planning Authority London Borough of Camden 2 3 6 4 1 2 3 4 5 6 U N I V E RS I TAT E A DE ARHI TE CTURÃ ªI URB AN I SM “ I ON MI N CU” . nu se permite prezentarea proiectului în Comisia de juriere a Catedrei. brownfield site JPG. dr. 1:50 London NW5sc.ANUL II Faza II-a: durată 5 săptămâni Pe 2 formate de hârtie albă 50 / 70 cm.B UCURE ªTI Aerial view East elevati Typical hous Typical hous Typical hous Site Plan 63 . N 1 întocmit prof. interior/exterior.

5m 36 64 .ANUL II AN UNIVERSITAR 2009-2010 35 m 55 m 65 m UNIVERSITATE A D E A R HI T E C T U R Ã ª I U R BA N I S M “ I O N M I N C U ” .B U CU REª T I .

ANUL II p r o i e c t d e AN UNIVERSITAR 2009-2010 c a t e d r ă Tema proiectul nr. social. 800mp in zona centrala a Bucurestiului. Aceasta este o cristalizare a mediului cultural. Este o confirmare a retelei emotionale si spirituale a zonei sociale in momentul in care apare.B UCURE ªTI . Date de tema Arhitectura este arta. Simplitatea locuintei traditionale de tirg vechi poate deveni motiv ordonator al arhitecturii contemporane. Reafirmarea unor elemente arhitecturale traditionale in cheie moderna poate constitui un factor de rafinament si confort. ocupational identitar.3 ConTEXT-siT-EXpREsiE LoCuinTa izoLaTa in siT REaL “identitatea arhitecturala traditionala in cheie moderna” Numar de credite : 6 | Durata : 9 saptamâni A. 65 U N I V E RS I TAT E A DE ARHI TE CTURÃ ªI URB AN I SM “ I ON MI N CU” . si geographic al locului in care se naste. Emotie si inspiratie: Arhitectura locuintei in general tine intotdeauna cont de locul unde se produce. Identitate: In conditiile actuale de globalizare afirmarea identitatii locale devine o necesitate. aflat pe strada Jean Louis Calderon nr 37. pentru minim 4 persoane Amplasament un teren de cca. de orientarea fata de punctele cardinale şi de echipamentele pe care le inglobeaza. Tema propusă pentru studiu este o locuinţă unifamilială izolată cu regim de înălţime D+P+2E. Lumina: Arhitectura locuintei este definita de functionalitatea corect rezolvata si de lumina pe care o gestioneaza in spaţiile de viaţă. o regasire peste timp a calmului si atmosferei echilibrate a unei locuinte.

într-o interpretare contemporană care să evite pastişa. Construcţia se va racorda la utilităţile existente în zonă.1/50 - lanul parterului se va desena împreună cu întreg terenul indicându-se P amenajările exterioare. schiţe şi observaţii scrise privind caracteristicile urbane şi arhitecturale ale zonei si străzii (tipul de ocupare la sol. Vor fi preluate din zonă în alcătuirea propusă o serie de elemente cum ar fi : regimul de înălţime. Redactarea proiectului. raportul de plin-gol. demisol/subsol - centrală termică (volum min. 1.B U CU REª T I . arhitrava. retragerea de la stradă impusă de construcţiile existente în zonă. acoperis sarpanta. Studierea unei tipologii specifice arhitecturii romanesti 1900 1930 la noi in tara si introducerea ei in limbajul modern arhitectural . C.o plansa de sinteza cu rapoarte plin / gol proportii. (în legătură cu terasa acoperită şi descoperită) .1/100 Se va intocmi o machetă de studiu la scara 1/100 în fiecare atelier. porte – fenetre. gabarite. 2. tipuri de spaţii.O. funcţiuni AN UNIVERSITAR 2009-2010 - baie copii cu duş - degajament cu dulapuri înzidite La etaj se vor adăuga după caz. gard si zona verde. = 1. materiale si texturi ale faţadelor şi învelitorii. 66 Parter inaltat ( Hoch-parter ): - doua accese: acces principal si acces de serviciu - cameră de zi cu loc de luat masa. 3m pe latura cu ferestre la funcţiunile majore.dormitor copil 2 UNIVERSITATE A D E A R HI T E C T U R Ã ª I U R BA N I S M “ I O N M I N C U ” . 3.arhitectura verde cca.90m pe latura cu ferestre la funcţiuni minore. planuri de analiză a fatadelor de locuinte specifice anilor 1900 – 1929 din Bucuresti si din tara.1/500. studio sau camera personal de serviciu 1-2 pers cca 30mp - grup sanitar cu duş cca 5mp . 4 fatade si planuri locuinţă sc. constructivă şi de plastică adecvată cerinţelor contemporane.T.debara si alte spatii de depozitarea in spatiul de sub acoperis cca 8mp Suprafaţa desfăşurata totală (Ad) nu va fi mai mare de 350 mp. eventuale modenaturi si ancadramente.terase si spatii exterioare .spatii de depozitare .T. Etapa II Proiectul final Se vor desena pe format A1: - plan de situaţie sc.U. elemente de vocabular arhitectural etc) Plan de situaţie sc. Sistemul constructiv şi acoperirea imobilului ( terasa / şarpanta) precum si materialele de inchidere si finisaj sunt la alegerea studentului.ANUL II obiective: 1. pe lângă rezolvarea funcţională. Indiferent de opţiune pentru amplasarea locuinţei pe lot se vor respecta prevederile Codului Civil: retragere de 5m de la fundul de lot.vestibul pe acesul principal .grup sanitar de serviciu - bucătărie - cămară . 45mp cca 6mp cca 15mp cca 4mp cca 10mp cca 2mp cca 4mp Etaj 1: - dormitor părinţi cca 18mp - camera dedicata depozitarii hainelor “dressing’ şi baie părinţi cca 12mp . etc. sageac si capriori. C.1/200 cu vecinătăţi conform planşei anexate la temă - planurile mobilate ale tuturor nivelurilor sc. Se vor respecta : P . etc. Etapa I Analiza sitului şi proiect preliminar cu predare la atelier. balcoane şi logii Demisol parţial sau total: - garaj la nivel teren. Inscrierea într-un ansamblu constituit cu un anume specific. înălţimea la cornişă.mic birou arhitectura individual . Studierea relatiei casei cu terenul in zona accesului in “Hochparter”.18 mc) . studii de fatade la mina libera in stilou.3 b. pe care amplasamentul ales încă îl mai permite.dormitor copil 1 cca 16mp cca 16mp . = 40% . asezat orizontal: Planşe de analiza sitului.spatii depozitare cca 5mp cca 8mp cca 25mp cca 8mp cca 12mp Etaj 2 sau Mansardă : - cameră de oaspeţi. Se vor prezenta următoarele piese pe format A2 pe hirtie cu chenar 50/70 cm.

1/100 bibliografie orientativă: Mari arhitecţi români : Ion Mincu. dr. Alberto Campo Baeza etc. Marcel Iancu. pe care fiecare student o va avea asupra sa la fiecare corectura.B UCURE ªTI . Bauen + Wohnen. F. Richard Meier. Ioana P ârvulescu. Humanitas. Bucuresti. Reviste : Detail. Alvaro Siza. Philippe Starck. Formatul de redactare a proiectului va avea un chenar si un cartus de identificare.ANUL II - secţiune verticala caracteristică sc 1/50 - două faţade cu desenarea umbrelor. întocmit. Duiliu Marcu.Wright. AMC. In intimitatea secolului 19.L. Nu se accepta corecturi pe laptop. Bogdan Tofan asistent drd. Calinescu. Bietul Ioanide notă Toate plansele vor fi scanate in format pdf si jpg si vor fi prdate pe un CD care va insoti predarea planselor finale inainte de jurizare si notare. DBZ. Le Corbusier. Teodor Badiu AN UNIVERSITAR 2009-2010 67 U N I V E RS I TAT E A DE ARHI TE CTURÃ ªI URB AN I SM “ I ON MI N CU” . Achitecture d’Auhourd’hui. dintre care una spre stradă sc. Mario Botta. architect Louis Baragan. Horia Creangă. conform modelului recomandat de catedra. Japan Architect.1/50 - macheta care va cuprinde întreg terenul (o parte din vecinătăţi) sc. arh. Tadao Ando. Baumeister. arh. De-a lungul activitatii de atelier toate studiile se vor prezenta la corectura pe foita si vor fi reunite (si in final la predare) intr-o mapa.The Architectural Review etc. Patrulius Radu : Locuinta in timp si spatiu Arhitecti: architect Antonio Citerio. 2005 G. arhitect Carlo Scarpa. conf.

B U CU REª T I 68 .ANUL II AN UNIVERSITAR 2009-2010 UNIVERSITATE A D E A R HI T E C T U R Ã ª I U R BA N I S M “ I O N M I N C U ” .

cu reprezentarea zonelor paP vate şi plantate. - ezvoltarea abilităţilor de gândire arhitecturală diferenţiată. 1/500.4 spaţiu pubLiC Numar de credite : 4 | Durata : 5 saptamâni amplasament : Amplasamentul (urban) este stabilit conform fiecărei teme de atelier în parte. obiecte construite (cu funcţiuni publice) S având suprafaţa cumulată (ocupată la sol) de maxim 300 mp. vor fi predate pe hârtie. date de temă : Fiecare atelier va propune conţinutul detaliat al temei.ANUL II p r o i e c t d e AN UNIVERSITAR 2009-2010 a t e l i e r SPACE Tema cadru: proiectul nr. format 50×70 cm. însoţit de o analiză detaliată a sitului . obiectivele studiului : - nţelegerea rolului social al spaţiului public şi a modalităţilor arhitecÎ turale de definire a acestuia . într-o tehnică la alegere (inclusiv redactare pe calculator) şi vor cuprinde : - lan de situaţie – sc. de asemenea. E - xplorarea mijloacelor specifice de raportare creativă la contextul fizic existent . precum şi a celorlalte elemente construite – sc. cu respectarea următoarelor prevederi : - Suprafaţa studiată nu va depăşi 1500 mp . în relaţia D dintre spaţiul public exterior şi cel interior.B UCURE ªTI . P - lan general al perimetrului de intervenţie. Redactarea proiectului : Proiectele vor fi redactate în colective de 2 studenţi.1/100 69 U N I V E RS I TAT E A DE ARHI TE CTURÃ ªI URB AN I SM “ I ON MI N CU” . - e pot propune.

- 3 secţiuni / desfăşurări de fronturi – sc. Formatul de redactare a proiectului va avea un chenar şi un cartuş de identificare. 1/100 (obligatorie – condiţionează predarea şi notarea M proiectului). 1/1000. Criterii de apreciere şi notare : - oerenţa modului de raportare a proiectului la contextul social şi fizicc construit .B U CU REª T I 70 . - calitatea spaţială a propunerii . Fiecare atelier poate cere piese suplimentare faţă de tema cadru. AN UNIVERSITAR 2009-2010 UNIVERSITATE A D E A R HI T E C T U R Ã ª I U R BA N I S M “ I O N M I N C U ” . Nu se acceptă corecturi pe laptop. conform modelului recomandat de catedră. - acurateţea şi expresivitatea grafică a proiectului. pe care studenţii o vor avea asupra lor la fiecare corectură. notă Toate studiile se vor prezenta la corectură pe foiţă şi vor fi reunite într-o mapă.ANUL II - Planurile nivelurilor diferite ale propunerii (dacă este cazul) – sc. - acheta – sc. Planşele desenate vor conţine comentarii pentru justificarea soluţiei şi specificaţii privind materialele folosite. - adaptabilitatea intervenţiei pentru diferitele categorii de public . 1/100.

E xersarea sensibilităţii faţă de activităţile. abandonat sau. îşi marchează vizibil exercitarea puterii şi restrâng posibilităţile de utilizare liberă şi diversă a spaţiului urban. astăzi. de obicei. obiective suplimentare ale studiului : · E xperimentarea unor modalităţi creative de cercetare prin proiect a spaţiului urban bucureştean . dimpotrivă. în favoarea automobilelor. Printr-un demers care să combine intuiţia şi analiza. dr. vă sugerăm să reflectaţi asupra nedeterminării funcţionale pe care o încorporează un proiect reuşit de amenajare urbană. Emil barbu popEsCu Tema grupa 21a buCuREşTi – REConfiguRaREa şi REvaLoRizaREa spaţiuLui uRban Spaţiul public pietonal al Bucureştiului este captiv. la sensibilitate şi radicalitate. preferă intervenţiile neprofesioniste. gesturile şi interacţiunile · vieţii cotidiene şi investigarea corespondenţelor acestora cu mediul construit. În acest peisaj deloc încurajator. În acelaşi timp. Administraţiile locale. la rândul lor. amplasament : Fiecare colectiv de studenţi îşi va alege un spaţiu urban. incluzând şi străzile adiacente. arh. banalizat din zona centrală a Capitalei. care consumă spaţiul şi erodează confortul urban. demonstrând potenţialul catalitic al intervenţiei punctuale. de-a lungul axei bulevardelor Magheru–Bălcescu–Brătianu. pur şi simplu. Acesta poate avea un caracter rezidual sau.ANUL II AN UNIVERSITAR 2009-2010 atelier prof. vă invităm. acela care lasă loc neprevăzutului şi transgresiunilor multiple ce compun caracterul liber al unei metropole. poate fi extrem de frecventat. 71 U N I V E RS I TAT E A DE ARHI TE CTURÃ ªI URB AN I SM “ I ON MI N CU” . care trebuie să fie fondat pe un set de ipoteze convingătoare privind modul în care utilizatorii îşi pot apropria noua intervenţie. simultan. veţi selecta şi cerceta un spaţiu public destructurat. Abandonarea lui se face. veţi propune un scenariu alternativ. între abandon şi supra-amenajare.B UCURE ªTI . Suprafaţa zonei selectate se va încadra în cerinţele temei-cadru. Pornind de la datele locului. · Î nţelegerea importanţei componentelor non-vizuale ale perceperii oraşului. confiscat. sub-/supra-utilizat.

2008 – ian.drd.dr. 2001 – cota I 10060 · liff Moughtin – Urban Design: Street and Square – Londra. 2001).drd. C · oerenţa internă a propunerii. 2006 – cota III 4045 · Arhitectura – 70 (dec. Sanford Kwinter.arh. iunie 2007 · Techniques et Architecture – 456 (nov. 2006) · Architecture and Urbanism (A+U) – 9/2004.lucr. şi sistematizarea verticală a terenului sau amplasarea unuia sau mai multor obiecte construite minimale. 2004) · The Architectural Review – septembrie 2006. suplimentare faţă de tema-cadru : · rezentarea detaliată a sitului (cerută de tema-cadru) va fi personală şi P creativă. 486 (oct.ANUL II date de temă : Tema-program a intervenţiei va fi stabilită de către studenţi. justificat. în funcţie de interpretarea proprie a potenţialului zonei alese. Nadia Tazi – Mutations – Barcelona. de la scara urbană la detaliul de ameC najare. Hans Ulrich Obrist. Vladimir Vinea Sef. Dragoş Perju UNIVERSITATE A D E A R HI T E C T U R Ã ª I U R BA N I S M “ I O N M I N C U ” . 9/2005 intocmit. cu deschidere către scenariul de intervenţie .arh. ilustrări grafice ale moS durilor de percepere şi utilizare a spaţiului urban.B U CU REª T I 72 .arh. 2003 – cota C II 5870 · rancesca Ferguson (coord. 465 (apr. Stefano Boeri. Se poate propune. cu funcţiuni publice. Criterii suplimentare de apreciere şi notare : · alitatea şi originalitatea prezentării amplasamentului ales . Emil Barbu Popescu Sef. 2009) · L’architecture d’aujourd’hui – 355 (nov. bibliografie : · Rem Koolhaas. 478 (iul. piese desenate. AN UNIVERSITAR 2009-2010 Prof.) – Talking Cities: The Micropolitics of Urban F Space – Basel. 2005). · chiţe privind detaliile şi materialele propuse . 2003).lucr.

stilistic. semnificatie. dr. arh. Se propune crearea unui spatiu dedicat spectacolului in aer liber.ANUL II atelier Conf.B UCURE ªTI . etc. Date de tema : Spatiile posibile nu vor depasi suprafata de 300 mp fiecare pavilion: 73 U N I V E RS I TAT E A DE ARHI TE CTURÃ ªI URB AN I SM “ I ON MI N CU” . Cresterea valorii unui spatiu urban central. De aceea este nevoie de implicarea arhitectilor in repararea tesutului urban actual. · propunerea unei rezolvari arhitecturale. context natural. de spectacol sportiv pe apa in centrul orasului. destindere. adecvata epocii contemporane. construit. intre riul dambovita si biblioteca nationala Centrul Bucurestiului este asaltat de masini. splaiul Dimbovitei in zona Bibliotecii Nationale. Se vor aplasa pavilioane legate functional care sa nu depaseasca 300 mp fiecare. bogdan Tofan AN UNIVERSITAR 2009-2010 grupa 22a Tema spaţiu pubLiC dEdiCaT spECTaCoLELoR nauTiCE si ConCuRsuRiLoR spoRTivE dE CanoTaJ. destructurat si strabatut de un canal de beton cu apa. publicul utilizator. respectiv cel adiacent Bibliotecii Nationale in contextul unor activitati de recreere. divertisment. relaxare. etc. dominanta fiind semnificatia cultural-informational educativa precum si favorizarea contactelor sociale. amplasament : Zona de studiu este prezentata in planul de situatie anexat : pe Bulevardul Unirii in spatiul adiacent Bibliotecii Nationale si pe zona dintre cladirea Bibliotecii Nationale si luciul de apa. · constituirea unui centru de interes ca preocupare pentru cetateni. cu dimensiuni si scara corespunzatoare scopului si modului de utilizare a spatiilor. kaiaC-CanoE pe bulevardul unirii. obiective suplimentare ale studiului : · integrarea in sit a unui spatiu de concurs sportiv · naliza conditiilor de sit: vecinatatea unei suprafete de apa - directie a de curgere . reprezinta obiectivul principal al acestei teme. De aici necesitatea unui anumit sistem de compozitie/ scenariu/ traseu care sa puna in valoare situl.malul sting.

sectiuni.plansa reprezentativa · doua desfasurari-elevatii cu amenajare peisagera sc. imagini fotografice din spectacole sportive · mica zona de vizionare a evenimentelor sportive semnificative in competitii sportive nationale si internationale. spectacole de artificii etc. semnificatie. piese suplimentare fata de tema cadru : · 1 . bibliografie : · Muzeul Quai Branly. poarta. Proiectul va fi elaborat in echipe de cate 2 studenti. expunere elemente de echipament sportiv. grup sanitar. costume. · ategorii de spatii.ANUL II · zona de acces linga cladirea Bibliotecii Nationale. · compozitie volumetrica. muzica de exterior.B U CU REª T I AN UNIVERSITAR 2009-2010 74 . o imagine de ansamblu care sa marcheze semnificatia locului si sa asigure participarea orasului la evenimentul sportiv. 200 de locuri de parcare in zona dinspre Camera de comert a Romaniei · spatiu de vinzare. eventual panouri video exterioare. loc de odihna.2 perspective cu anturaj . steaguri. inovatie. · bar-cafenea-ceainarie. Se admit platforme plutitoare care sa avanseze pe luciul de apa. jocuri de lumini. divertisment. · integrarea in spatiul urban. 1/100 · Individual: planuri. discutii. dr. noutate. piac tra. 1/100 (1/50) Tehnica de prezentare preferata este acuarela sau tempera. Gehry . Criterii suplimentare de apreciere : · modul de folosire a terenului. imagine de ansamblu. fatade pentru un obiect sc. cabina de bilete · zona amfiteatru (gradene) cca 500 de persoane. Structura si materialele de constructie vor fi astfel alese incat sa asigure o vizualizare-transperenta. fiecare urmand a dezvolta un anumit obiect din cadrul compozitiei. 1/200 · detaliere in zona gradenelor cu acces si fluxuri de circulatie sc. metal. Frank O. arh. mod de compunere si texturi de pavare: lemn . Coop Himmelblau intocmit. astfel incit sa nu incomodeze spectacolul sportiv · se va considera ca exista in apropiere un garaj suprateran cca. Conf. Bogdan Tofan UNIVERSITATE A D E A R HI T E C T U R Ã ª I U R BA N I S M “ I O N M I N C U ” . jocuri de apa. Paris – arhitect Jean Nouvel · Richard Meier .

ANUL II AN UNIVERSITAR 2009-2010 75 U N I V E RS I TAT E A DE ARHI TE CTURÃ ªI URB AN I SM “ I ON MI N CU” .B UCURE ªTI .

ANUL II AN UNIVERSITAR 2009-2010 UNIVERSITATE A D E A R HI T E C T U R Ã ª I U R BA N I S M “ I O N M I N C U ” .B U CU REª T I 76 .

B UCURE ªTI . jardiniere. cosuri de gunoi. cu efect imediat asupra calitati vietii si a imaginii sale urbane. In urma analizei potentialului zonei sunt posibile 2 amplasamente. amplasament: Terenul ales pentru studiu este pe Bulevardul Gheorghe Magheru. Elementele de mobilier urban folosite vor fi la alegere: banci. suporturi de biciclete. etc. conform planului de situatie anexat. Prin interventii constructive minimale schimbarea imaginii unor locuri din oras duce la generarea unor puncte cu rol polarizator al vietii sociale. etc. in imediata apropiere a Pietei Romana. Se vor avea in vedere manifestarile si propunerile ce se petrec in zona: vezi Proiectul TUB (Transcentral Urban Bucuresti). In functie de solutia arhitecturala se poate propune inserarea unui punct de informare. parcurilor. zilele Street Delivery. arh. Acest tip de interventii lipsesc din oras si de aceea intelegerea necesitatii lor e foarte importanta. gratar copaci. a strazilor. ioan LuCaCEL Tema AN UNIVERSITAR 2009-2010 grupa 23a SPATIU PUBLIC .ANUL II atelier prof. fantani. corpuri de iluminat. Libraria Carturesti. intr-un nod important de circulatie pietonala. afisare. pietelor. dr. obiectivele suplimentare ale studiului : Dezvoltarea spiritului critic in legatura cu spatiul public si influentele acestuia in viata cotidiana Intocmirea unei teme de arhitectura Date de tema: Studiul propune amenajarea unui spatiu urban.PIATA ROMANA Revitalizarea unui oras are ca punct important de plecare amenajarea spatiilor publice. Fiecare colectiv isi va propune un scenariu pe baza exemplelor si modelelor analizate in prima saptamana si va dezvolta proiectul in concordanta cu acesta. 77 U N I V E RS I TAT E A DE ARHI TE CTURÃ ªI URB AN I SM “ I ON MI N CU” . in suprafata de aproximativ 1000 -1500 mp.

amenajarea si modul de utilizare a elementelor propuse . teNeues Alain Provost peisagiste. ed. directii de privire insotit de un text (max 200 cuvinte) cu descrierea intentiilor proiectului. piese suplimentare fata de tema cadru: Scheme prin care sa fie evidentiate caracteristicile zonei. statii Ratb). ed. Iacobo Kraul. folosindu-se si terenul rezervat parcarilor din zona. constructii invecinate. ed. intelegerea. Criterii suplimentare de apreciere si notare: Coerenta scenariului. arh. AN UNIVERSITAR 2009-2010 bibliografie: New urban elements. Ioan Lucacel Sef lucrari dr. Stichting Kunstboek intocmit. Links New urban spaces. Maria Enache UNIVERSITATE A D E A R HI T E C T U R Ã ª I U R BA N I S M “ I O N M I N C U ” . dr.B U CU REª T I 78 . ed. ed. Alejandro Bahamon.ANUL II Se va urmari integrarea elementelor existente (accese metrou. Links Street furniture. arh. Prof. Links Ultimate lanscapes design.

de determinare a unei noi polaritati la nivelul orasului. a zonelor de oprire si socializare. atat din punct de vedere conceptualfunctional cat si din punct de vedere formal. o scena urbana. dr. anca oţoiu Tema O SCENA URBANA AN UNIVERSITAR 2009-2010 grupa 24a amplasament: Amplasamentul ales se gaseste in centrul istoric al orasului. urmarindu-se valorificarea unei zone pline de traditie si de amintirile locului din Bucuresti. obiective suplimentare ale studiului : Prezentul studiu. un adevarat spatiu public de destinatie. cat si transpunerea acestora intr-un concept si apoi intr-o configuratie spatial volumetrica capabila sa reconstituie afectivitatea locului. la introducerea spatiilor verzi. a suprafetelor de apa. arh. delimitat de cladirea teatrului Odeon. oarecum trista si indiferenta fata de pietonii care trec zilnic prin acest loc si nu au nici un motiv sa se opreasca. ar merita sa capete viata. In acest loc gasim actualmente o piateta alveolara.ANUL II atelier prof. Exista o statuie. date de temă: În aria de studiu delimitată pe planul anexat se va propune in urma analizei contextului. al comunicarii. o fantana si doua banci. pornit de la intelegerea elementelor de context construit.B UCURE ªTI . o zona care actualmente pare rupta din tesutul urban si care. de-alungul strazii Calea Victoriei. care la randul sau devine un punct de intalnire in centrul orasului. a pavimentelor. natural si social. o intervenţie de trasnformare creativa a acestei piatete intr- un spatiu care ofera prilej de comunicare. a zonei de tip scena in aer liber pentru diferite spectacole de 79 U N I V E RS I TAT E A DE ARHI TE CTURÃ ªI URB AN I SM “ I ON MI N CU” . de repaus si promenada. a mobilierului urban. desfasurata in prima saptamana a proiectului. Pentru materializarea noului concept de spatiu public urban se va face apel la remodelarea traseelor. sa redefineasca memoria locului. astfel ca el sa poata fi utilizat de cat mai multe categorii de persoane. de cladirea hotelului Majestic si de un imobil de locuinte relativ recent. un loc al jocului. este un exercitiu de reabilitare creativa a unui spatiu public. In acest loc se va studia reamenajarea unui spatiu urban.

Detail ½. Dr. Spatiu de prezentare spectacole de circa 30mp.2005) - L’Arca- iunie 2004 - L’Arca Plus- 07/ 1995 - El Croquis 120 / 2004 David Chipperfield.2008 întocmit. 478 (iul. Cristina Constantin AN UNIVERSITAR 2009-2010 UNIVERSITATE A D E A R HI T E C T U R Ã ª I U R BA N I S M “ I O N M I N C U ” . ambiance. chiar la modelarea tectonica a locului. 119 /2004 Work systems . Cladirea va cuprinde urmatoarele spatii: Spatiu de 2 ghisee si loc de asteptare. Sergiu Petrea Asistent Drd.B U CU REª T I 80 .2009. Acest spatiu exterior. un oras intre Orient si Occident” - Norberg- Schulz. etc. Anca Otoiu Asistent Drd. -456(nov. 12.ANUL II teatru urban la care trecatorii devin actori.1981 . la introducerea unor terase – extensii ale restaurantului prezent la parterul hotelului. Prof. Spatiul alocat intregii interventii va fi de maximum1500mp. In aceasta piateta se propune amplasarea unui centru de informare teatrala si rezervari de bilete. Paysage. Vestiar si grup sanitar pentru personal. Suprafata desfasurata va fi de maximum 150mp. Alegerea sistemelui structural si tehnic –constructiv sunt libere la alegerea studentului Studiul va fi realizat in echipe formate din cate 2 studenti bibliografie: - Dana Harhoiu. transformandul intr-un eveniment al publicului. Arh. Christian – Genius Loci. aceasta noua piateta din fata teatrului va prilejui intalnirea si oprirea in acel loc a oamenilor.Techinques & Architecture. architecture. Arh. „Bucuresti. accesibil pietonal. Arh.2001).

ANUL II AN UNIVERSITAR 2009-2010 81 U N I V E RS I TAT E A DE ARHI TE CTURÃ ªI URB AN I SM “ I ON MI N CU” .B UCURE ªTI .

B U CU REª T I 82 .ANUL II AN UNIVERSITAR 2009-2010 UNIVERSITATE A D E A R HI T E C T U R Ã ª I U R BA N I S M “ I O N M I N C U ” .

1 (Bulevardul I. Avand in vedere dezvoltarea haotica si intamplatoare a multor zone aflate in lungul bulevardului. divertisment.C.expozitii temporare. obiectivele suplimentare ale studiului: Pe langa obiectivele studiului prevazute de tema-cadru se urmareste intelegerea relatiei tesut urban nou. propunerea facuta trebuind sa depaseasca motivatia functionala. oglinzi de apa. pavaje. spatii pentru odihna si intalniri.).B UCURE ªTI . Redactarea proiectului: In plus fata de cerintele generale ale temei-cadru se mai cer: 1.ANUL II AN UNIVERSITAR 2009-2010 atelier Conf. creind o imagine de ansamblu care sa marcheze semnificatia locului utilizand diferite elemente de interventie (mobilier urban. se cere studentilor sa se concentreze mai ales asupra amenajarii spatiului urban in cadrul unei operatii cu interventii constructive minimale. vegetatie. arh. 3. Spatii posibile sunt cele de alimentatie publica. 2. posibile structuri modulate usoare si demontabile etc. culori. octavian alexandru iLiEsCu grupa 25a Tema fOAIER URBAN IN CENTRUL ISTORIC AL BUCURESTIULUI amplasament: In continuarea studiului desfasurat la proiectul nr. sa asigure o vizualizare transparenta a acesteia. Structura si materialele vor fi astfel alese incat sa nu agreseze imaginea existenta a zonei.Bratianu) se cere o amenajare a uneia dintre alveolele urbane identificate insumand o suprafata de circa 1500mp. dr. informare etc. 83 U N I V E RS I TAT E A DE ARHI TE CTURÃ ªI URB AN I SM “ I ON MI N CU” . orice alte detalii semnificative propuse in scopul prezentarii cat mai convingatoare a propunerii.tesut urban istoric. redactarea unui scurt eseu (1-2 pagini) care sa argumenteze interventia propusa de echipa. 2-3 perspective reprezentative pentru spatiul public amenajat. texturi. Date de tema: Studentii isi vor stabili tema-program in functie de interpretarea potentialului zonei.

Architecture Norberg-Schulz. · semnificatie. drd. Jürgen: Space and Form in Architecture intocmit.ANUL II Criterii suplimentare de apreciere si notare: · realizarea unui scenariu spatial valid in contextul temei si al zonei de studiu. bibliografie: Norberg-Schulz. C. conf.B U CU REª T I 84 .Paysage.: Genius loci. Aurelian: Spatii urbane pietonale Simonds. Iuliana Bucurescu UNIVERSITATE A D E A R HI T E C T U R Ã ª I U R BA N I S M “ I O N M I N C U ” .: Existence. Ambiance. C.O.arh.dr. revitalizare si integrare in spatiul urban existent.: Arhitectura peisajului El Croquis. J. 129-130/2006 l’Arca International 26/1999-L’Eau Joedicke. · integrarea unei interventii contemporane intr-o vecinatate istorica definita. Space& Architecture AN UNIVERSITAR 2009-2010 Triscu. Octavian Alexandru Iliescu asistent univ.

ANUL II AN UNIVERSITAR 2009-2010 85 U N I V E RS I TAT E A DE ARHI TE CTURÃ ªI URB AN I SM “ I ON MI N CU” .B UCURE ªTI .

ANUL II AN UNIVERSITAR 2009-2010 UNIVERSITATE A D E A R HI T E C T U R Ã ª I U R BA N I S M “ I O N M I N C U ” .B U CU REª T I 86 .

Avand în vedere faptul ca studenţii sunt în cunoştiinţă de cauză asupra condiţiilor de sit. iar schitele de evoluţie a proiectului se vor pastra şi prezenta la fiecare sedinţă de atelier. spaţiul public propus prin temă reprezintă încununarea manifestarilor Festivalului. localitatea Sfântu Gheorghe. iulia sTanCiu AN UNIVERSITAR 2009-2010 grupa 26a Tema CINE-fORUM PENTRU fESTIVALUL INTERNATIONAL DE fILM INDEPENDENT ANONIMUL preambul Urmând paşii facuti deja prin primul proiect din acest an de studii.ANUL II atelier Conf. Desfăşurarea proiectului se va face obligatoriu pe machete de studiu. obiective suplimentare ale atelierului şi modul de lucru. date de temă Spaţiul public propus trebuie să îndeplinească următoarele funcţiuni - - - - 87 foaier al festivităţilor de gală s paţiu major pentru gala de decernare a premiilor. arh. judetul Tulcea. colectivele de studenţii îşi vor identifica amplasamentul pentru funcţiunea propusă. dr. la care fiecare colectiv de student va trebui să îşi expună prima idee de concept asupra funcţiunii propuse. analiza va debuta cu o schiţă de proiect în atelier.B UCURE ªTI . spaţiul major de adunare pentru festivitatea de decernare a premiilor. cu scena si spaţiile anexe acesteia cabine tehnice de proiecţie punct de informare ecrane semnal spaţii anexe café-bar U N I V E RS I TAT E A DE ARHI TE CTURÃ ªI URB AN I SM “ I ON MI N CU” . pentru proiecţii în aer liber. amplasament În contextul studiului de la proiectul 1.

B U CU REª T I 88 . si capacitatea proiectului de a se adapta creativ la acestea. AN UNIVERSITAR 2009-2010 Criterii suplimentare de apreciere si notare Înţelegerea condiţiilor specific de sit. Va fi apreciata suplimentar capacitatea de adaptare a spatiilor propuse pentru a funcţiona şi în afara manifestarilor festivalului. UNIVERSITATE A D E A R HI T E C T U R Ã ª I U R BA N I S M “ I O N M I N C U ” . O integrare care sa respecte conditiile cadrului natural valoros.ANUL II Redactare – cerinţe suplimentare faţă de tema cadru Se vor prezenta suplimentar faţa de tema cadru - s cheme de concept care sa justifice soluţia aleasa pentru respectivul amplasament minim 2 perspective.

Se vor prevedea un spatiu destinat spectacolelor cu scena acoperita si o capacitate de maxim 500 de persoane. dr. dr.world-architects. In acelasi timp este evidenta lipsa unor dotari destinate artelor spectacolului.be · www. o zona la alegere in perimetrul hasurat in planul de situatie anexat.B UCURE ªTI . Conf. evidenta mai ales in rarele ocazii in care orasul gazduieste manifestari culturale de mai mare anvergura ca festivalurile muzicale sau de teatru.archiweb.com · www. arh. Alexandru ANDRIEŞ 89 U N I V E RS I TAT E A DE ARHI TE CTURÃ ªI URB AN I SM “ I ON MI N CU” . in cazuri de urgenta. grupuri sanitare si anexe precum si o dotare de alimentatie publica (cafenea).cz · www. Pornind de la aceste premize si incercand reinnodarea traditiei concertelor in aer liber din parcurile publice de acum un secol se propune in parcul adiacent cladirii Operei Romane a unui spatiu destinat manifestarilor culturale amplasament Parcul adiacent cladirii Operei Romane.com intocmit.archdaily. Traseele pietonale ale parcului vor fi pastrate.danda. alexandru andRiEş grupa 21b Tema SPATIU PUBLIC Bucurestiul sufera in mod cronic de lipsa unor spatii care sa coaguleze interesul publicului si sa scoata din anonimat si zone avand un important potential urban. bibliografie · etail In Contemporary Landscape Architecture – Laurence King PubD lishing Ltd/Virginia McLeod/2008 · ROUNDSWELL-Constructing The Contemporary Landscape – MOMAG New York / 2005 · AD - Urban Spaces – Arian Mostaedi / Links/2003 · Urban Spaces: Squares & Plazas - Links/2007 · www. arh. Date de tema Zona amenajata (1500 mp) va fi accesibila exclusiv pietonal si doar ocazional carosabil.ANUL II AN UNIVERSITAR 2009-2010 atelier Conf.

ANUL II AN UNIVERSITAR 2009-2010 UNIVERSITATE A D E A R HI T E C T U R Ã ª I U R BA N I S M “ I O N M I N C U ” .B U CU REª T I 90 .

ANUL II AN UNIVERSITAR 2009-2010 91 U N I V E RS I TAT E A DE ARHI TE CTURÃ ªI URB AN I SM “ I ON MI N CU” .B UCURE ªTI .

B U CU REª T I 92 .ANUL II AN UNIVERSITAR 2009-2010 UNIVERSITATE A D E A R HI T E C T U R Ã ª I U R BA N I S M “ I O N M I N C U ” .

ANUL II atelier Conf. Criterii suplimentare de apreciere Se apreciaza cel mai mult creativitatea raspunsului fata de datele de tema. semestrul I) si o functiune de alimentatie publica de mici dimensiuni. dr. Adrian Moleavin 93 U N I V E RS I TAT E A DE ARHI TE CTURÃ ªI URB AN I SM “ I ON MI N CU” . din interiorul ansamblului. Date de tema Tema de proiectare urmareste realizarea unui spatiu public in directa relatie cu ansamblul urbanisctic din Piata Victoriei. si anume aceea de spatiu de intalnire.B UCURE ªTI . drd. dr. pe acelasi teren studiat. Redactare – cerinte suplimentare de atelier O perspectiva de atmosfera. Spatiul public propus va cuprinde un InfoBOX (realizat in primul proiect de atelier din anul II. se va constitui un spatiu public menit sa readuca spatiului pietei Victoriei o parte din functiunea sa originara. arh. silvia CosTEsCu AN UNIVERSITAR 2009-2010 grupa 22b Tema CONfIGURAREA UNUI SPATIU PUBLIC amplasament In relatie cu prima tema de atelier a anului II. arh. obiective suplimentare ale studiului Coerenta si complexitatea interventiei propuse. Utilizarea creativa a materialelor in relatie cu conceptul central al propunerii. relaxare. Silvia Costescu asist. conf. la nivelul ochiului. arh. odihna. întocmit.

B U CU REª T I 94 .ANUL II AN UNIVERSITAR 2009-2010 UNIVERSITATE A D E A R HI T E C T U R Ã ª I U R BA N I S M “ I O N M I N C U ” .

dr. negocierea corectă a raporturilor dintre nevoile si tendintele de exprimare contemporane. a obiectivelor particulare urmărite. Acesta se va limita la o suprafaţă de nu mai mult de 1500 mp. care urmează să devină un spaţiu pilot pentru amenajarea urbană a zonei. societate. Proiectul se va concentra asupra amenajarii spatiului public in cadrul unei operatiuni care va cuprinde si intrevenţii constructive minimale. amplasament: Amplasamentul propus se află în spaţiul delimitat de bd. 1. pentru rezolvarea temei prezente se aşteaptă un demers nuantat care medieze o relaţie optimă între scara urbana a locului. Aşezarea coerentă într-un anumit algoritm de exprimare architectural-urbanistică va determina valoarea opţiunilor. şi istoria si realitatile unui spaţiu urban anume. deasemenea. Amenajarea în cauză va fi de natură să transforme un spaţiu urban destructurat dar cu un bun potenţial socio-profesional şi economic într-un adevarat LOC in zona analizată. Se urmăreşte.ANUL II atelier prof. Tipografilor. 95 U N I V E RS I TAT E A DE ARHI TE CTURÃ ªI URB AN I SM “ I ON MI N CU” . cultură cu perspectivelele lor în lumea contemporană.B UCURE ªTI .. arh. Date de tema: Programul propus nu este fix. obiective suplimentare ale studiului: În plus faţă de obiectivele exerciţiului nr. aceea proprie a obiectelor arhitecturale şi cea invariabilă a utilizatorilor. Studentii sunt invitati sa dezvolte un scenariu corent bazat pe întelegerea caracteristicilor complexe ale sitului. a relatiilor şi structurilor nou-create. gabriela Tabacu AN UNIVERSITAR 2009-2010 grupa 23b Tema mEETing-poinT uRban in zona CasEi pREsEi scurt text introductiv: Se propune amenajarea unui spatiu public care.împreună cu un pavilion de informare si discutii să constituie cadrul propice pentru acţiuni comunitare de tip dezbatere şi pentru mici expozitii despre oras. Expozitiei si str.

de la fazele de inceput ale proiectului. Alejandro./ apr. 2006). prof. 10 8. 2000 (II 5961) 2. bibliografie: 1. 104. 44 întocmit. A+U nr. EXIER. 2006 (III 5042) 6. 2000 (II 5731) 5. ARTS. Landscape Architecture: Water Features. drd. Voies publiques: Histoire & Pratiques de l’ espace public T a Paris. 88. 129/130 (ian. 427 (apr. Gabriela Tabacu asist. ’architecture d’aujourd’hui nr. GloucB ester: Rockport. până la propunerea finală. ERVER. 136/137 (2007). arh. p. 320 E 7. 363 (mart. Martin. p. stad in versnelling. London: Weidenfeld & Nicolson. YKWERT. dr. l Croquis nr.B U CU REª T I 96 .ANUL II Redactare: Fata de piesele cerute de tema cadru se mai cer: Perspective exterioare la nivelul ochiului şi aeriene - locale si de ansamblu Schite detaliate ale obiectelor de mobilier urban propuse. Paris: Editions A & J Picard. Alexandru Călin asist. 80. p. The Seduction of Place: The City in The Twentyfirst R Century. L 106 9. p. Criterii suplimentare de apreciere: Coerenta mentinerii unui discurs clar şi adecvat. Francisco Asensio. The World of Contemporary Architecture. Joseph. Cristina Stireciu UNIVERSITATE A D E A R HI T E C T U R Ã ª I U R BA N I S M “ I O N M I N C U ” . AHAMON. 2006 (II 7319) 3. C AN UNIVERSITAR 2009-2010 Koln: Konemann. 2000 (I 9826) 4. Rotterdam: A Ontwikkelings Bedrijf gemeente. Simon. El Croquis nr. 2006). 2006). Accelerating Rotterdam.

B UCURE ªTI .ANUL II AN UNIVERSITAR 2009-2010 97 U N I V E RS I TAT E A DE ARHI TE CTURÃ ªI URB AN I SM “ I ON MI N CU” .

ANUL II AN UNIVERSITAR 2009-2010 UNIVERSITATE A D E A R HI T E C T U R Ã ª I U R BA N I S M “ I O N M I N C U ” .B U CU REª T I 98 .

1000 mp. trasee remodelate. Situl exact va fi ales în urma unei excursii la Barcelona care va include. Suprafata zonei supuse studiului va fi de max. etc grupa 24b 99 U N I V E RS I TAT E A DE ARHI TE CTURÃ ªI URB AN I SM “ I ON MI N CU” . Programul propus nu este unul fix. Jean Nouvel. - expoziţii in aer liber. dr. - amenajări peisagere. date de temă Aria în care este amplasat situl este cea mai recent urbanizată zonă a Barcelonei. obiecte de mobilier urban (corpuri de iluminat.ANUL II AN UNIVERSITAR 2009-2010 atelier prof. - oglinzi de apă sau fântâni. studentii putând să dezvolte un scenariu de utilizare a spaţiului bazându-se pe concluziile analizei sitului. Propunerile vor indica: - modalităţi de acces. etc. texturi. fântani. Ca şi oraşul Olimpic. parţial obţinută prin reabilitarea urbană a unor zone defavorizate şi parţial prin edificări noi. 4 zile de lucru efectiv în cadrul Universităţii de Arhitectura din Barcelona.B UCURE ªTI . arh. semnale pavaje. - dotări comerciale uşoare. puncte de informare. bănci. jardiniere. FOA. Josep Lluis Mateo etc. pe lângă vizitarea unor spaţii publice reprezentative. urmand ca restul studiului să se desfăşoare la Bucureşti. zona Forumului este o colecţie de urbanism şi arhitectură contemporană. precum şi spaţii publice semnate de Enric Miralles. - vegetaţie. mircea oChinCiuC Tema spaţiu pubLiC în baRCELona amplasament Propunem amenajarea unui spaţiu public în Barcelona. într-un perimetru cuprins între zona Forum şi zona portului Olimpic. coşuri de gunoi.). adunând laolaltă clădiri semnate de Herzog & de Meuron. Elías Torres & José Antonio Martinez Lapeña sau Ábalos & Herreros.

adaptate la configuraţia urbană AN UNIVERSITAR 2009-2010 specifică contextului. Andra Panait UNIVERSITATE A D E A R HI T E C T U R Ã ª I U R BA N I S M “ I O N M I N C U ” .arh. Sef.arh. perioada se va finaliza cu întocmirea unui caiet de documentaţie. Inscrierea unui obiect de arhitectură într-un context cultural difererit.lucr. Mircea Ochinciuc.lucr. dedicată documentării în amplasamentul ales şi tipului de program.dr.ANUL II Redactare o mapă ce va fi prezentată la atelier în prima săptămână după deplasare. Sef. determinarea relaţiilor intre loc-funcţiune-formă-semnificaţie. întocmit.dr. Prof. Haytham Zeki. studiului efectiv şi întocmirea proiectului în următoarele săptămâni.B U CU REª T I 100 .dr.arh. obiective suplimentare ale studiului Inţelegerea elementelor de mediu ambient.

la limita bulevardului. Muzeul BucurestilorPalatul Sutu. a formei si functiunii propuse in detaliu. tinand cont de context. de semnificatie. in fata acesteia si alaturi de gradina Spitalului ce nu va mai beneficia de intrarea astazi activa din directia Bulevardului I. Aria propusa studiului reprezinta o suprafata astazi aglomerata. arh. Tema se refera de asemenea la o serie de spatii construite/ ingropate de comunicare. internet lab. anca miTRaChE AN UNIVERSITAR 2009-2010 grupa 25b Tema SPATIU PUBLIC .Bratianu. dr.C. care sa polarizeze si sa mobileze un spatiu important al centrului de Bucuresti.B UCURE ªTI . in aria de influenta a ansamblului arhitectural Biserica (lipsita astazi de Turnul Coltei) si Spitalul Coltea. Se va urmari crearea unui reper la nivelul traseului pietonal. cat mai ales pe relatia intre circulatia din spatiul public exterior continu101 U N I V E RS I TAT E A DE ARHI TE CTURÃ ªI URB AN I SM “ I ON MI N CU” . si nu in ultimul rand de ratiuni economice. sisteme constructive si materiale adecvate punerii in opera a acestora. axa nord-sud a orasului. Accentul se va pune atat pe functiunile interioare: info point.ANUL II atelier prof. uşor de identificat ca punct de interes si in acelaşi timp lipsita de un spatiu public amenajat in acord cu importanta unui traseu pietonal important al capitalei. Piata Universitatii. Spitalul Coltea). Accentul se va pune pe calitatea spatiului creat si expresia cu valoare de semnificat in sfera de influenta imediata a spatiului construit. dar si la scara spatiului mai amplu al orasului. I. informare si/sau relaxare. obiective suplimentare ale studiului: Spatiul public amenajat propus trebuie sa reprezinte expresia structurata a elementelor de utilitate in raport cu conformarea spatiului. zona de relaxare- ceainerie/cafenea.C. Amplasamentul se afla pe un traseu pietonal important al orasului cuprins intre Universitate si Pta Unirii.MEMORIA ORASULUI amplasament: Tema propune studiul unui fragment din oras .o artera intens circulata (Bd. adresandu-se atat locuitorilor orasului cat si turistilor. si in relatie cu zona retrasa a Spitalului si parcului Coltea.Bratianu) in apropierea catorva repere culturale si turistice de prim rang ale capitalei (Biserica Coltei. Date de tema: Programul arhitectural propus este amenajarea spatiului public din jurul Bisericii Coltea.

AN UNIVERSITAR 2009-2010 Criterii suplimentare de apreciere si notare: Integrarea demersului arhitectural in cadrul mai amplu urban si coerenta discursului de la faza de concept pana la cea de redactare.ANUL II ata in spatial public interior. Expresia arhitecturala va urmari ideea de reper urban.B U CU REª T I 102 . a proportiilor volumelor propuse. Spatiul propus in ansamblul sau. intocmit. Limita intre cele doua tipuri de spatii este flexibila si permeabila. dr. Anca Mitrache UNIVERSITATE A D E A R HI T E C T U R Ã ª I U R BA N I S M “ I O N M I N C U ” . arh. pana la alegerea materialelor. are scopul de a aduna oamenii intr-unul sau mai multe puncte ale traseului. subordonat ansamblului istoric existent. Conf. pornind de la nivelul organizarii interioare.

ANUL II

AN UNIVERSITAR 2009-2010

103

U N I V E RS I TAT E A DE ARHI TE CTURÃ ªI URB AN I SM “ I ON MI N CU” - B UCURE ªTI

ANUL II

AN UNIVERSITAR 2009-2010

UNIVERSITATE A D E A R HI T E C T U R Ã ª I U R BA N I S M “ I O N M I N C U ” - B U CU REª T I

104

ANUL II atelier prof. dr. arh. adrian spiREsCu Tema foaiER sTudEnţEsC

AN UNIVERSITAR 2009-2010 grupa 26b

Funcţionalitatea spaţiului public, spre deosebire de spaţiul interior, permite forme mult mai libere care să fie reprezentative pentru un anumit loc sau pentru o anumită idee. În contextul acestei teme, studenţii vor studia şi vor propune o organizare spaţială pentru zona publică a Universităţii de Arhitectură, care să-i confere calităţile unui veritabil spaţiu public. Proiectul reprezintă o continuare a studiului început în semestrul I, avand ca temă Pavilionul de (re)prezentare pentru Şcoala de Arhitectură. amplasament Amplasamentul se află în centrul Bucureştiului în incinta şi adiacent Universităţii de Arhitectură şi Urbanism “Ion Mincu”, zona ce urmează a fi studiată, fiind situata pe Strada Academiei şi parţial pe Str. Edgar Quinet, conform planşelor anexate. date de temă Alaturi de pavilionul propus la primul proiect din semestrul I, studenţii vor configura personalitatea spaţiului pulic cu vocaţie academică al UAUIM, prin propuneri spaţiale care să contribuie la exprimarea identităţii acestei clădiri. Obiectul studiului este amenajarea unui spaţiu public în incinta delimitată de cele trei corpuri de clădiri, datând din perioade istorice diferite, ce formează ansamblul Universităţii de Arhitectură şi Urbanism, al cărui caracter este dat de funcţiunea acestor clădiri. Studenţii vor trebui să identifice elementele care definesc cadrul construit al zonei studiate, şi să pună in valoare spaţiul prin amenajări ce vor cuprinde elemente de arhitectură specifice spaţiului urban. Deasemenea, pentru a obţine un spaţiu public coerent, se vor putea remodela traseele existente şi se poate propune o intercalare între zone deschise şi zone acoperite. Proiectul va debuta cu studiul unui exemplu semnificativ pentru tema dată, concretizat printr-o prezentare la panou, însoţită de imagini, în cadrul atelierului. Proiectul va fi realizat în echipe de doi studenţi.
105 U N I V E RS I TAT E A DE ARHI TE CTURÃ ªI URB AN I SM “ I ON MI N CU” - B UCURE ªTI

Aldo. Mihaela PELTEACU Asist. 2006. Prof. K 4. Un-volumetric ArchitecA ture”. Pierluigi. bibliografie: 1. întocmit. Baumeister. N AN UNIVERSITAR 2009-2010 2003. Braun. ymonini.ANUL II Redactare Proiectul va fi redactat conform cerinţelor din tema cadru. Squares & Plazas”. drd. Andrei Eugen LAKATOS UNIVERSITATE A D E A R HI T E C T U R Ã ª I U R BA N I S M “ I O N M I N C U ” . “New Landscape Architecture”. 2007. 2.B U CU REª T I 106 . Skira. 2007. Skira. arh. Links. ”Contemporary Public Space. Predarea lucrărilor se va face conform graficului activităţilor didactice stabilit de catedra de proiectare a anul II. Nicolette. ottas. 3. dr. icolin. Dimitri. arh. ”Urban Spaces. Adrian SPIRESCU Lect. arh. drd. “Dictionary of Today’s Landscape designers”.

B UCURE ªTI .ANUL II AN UNIVERSITAR 2009-2010 107 U N I V E RS I TAT E A DE ARHI TE CTURÃ ªI URB AN I SM “ I ON MI N CU” .

drd. asist.arh.ANUL II AN UNIVERSITAR 2009-2010 Director departament: prof. mihaela pelteacu.arh.arh.dr. andra panait .arh.dr.B U CU REª T I 108 Grafica şi tehnoredactare: şef lucr.drd. mircea ochinciuc | ªef catedrã: prof. adrian spirescu | Şefi de an: şef lucr.arh. andrei Lakatoº UNIVERSITATE A D E A R HI T E C T U R Ã ª I U R BA N I S M “ I O N M I N C U ” .dr.