You are on page 1of 16

PLUSY dlaBIZNESU

GazetaInformator.pl

Kędzierzyn-Koźle

Interwencje w sprawie
pracowników transgranicznych

Fot. UM Wodzisław Śląski


Racibórz

Wodzisław Śląski

Gazeta bezpłatna – od 2006 r.| ISSN: 2080-3664 | rok XV | 28 października 2020 | Nr 14 (319)

RACIBÓRZ COVID-19

O krok od utraty wydolności


Brak dialogu w obliczu walki o najwyższe cele. Chodzi o sytuację rodzin - pisze włodarz Wo-
Polaków pracujących dzisławia Śląskiego.

Fot. Katarzyna Przypadło


IRENEUSZ BUREK w Czechach w przypad-
ku zamknięcia granic. G. Lenartowicz pisze
Niemal każdy dzień z rekor- Prezydent Wodzisławia do premiera
dem zakażeń (Obecnie w Pol- Śląskiego Mieczysław Kie- Głos w sprawie zabra-
sce przybywa około 20 tysięcy ca napisał list do Ministra ła także posłanka Gabriela
nowych przypadków zakażenia Rozwoju, Pracy i Techno- Lenartowicz, która otrzy-
koronawirusem, około 2 tysią- logii Jarosława Gowina. muje liczne prośby o inter-
ce na Śląsku). Marszałek wo- Niepokoją go bowiem me- wencję w sprawie pracow-
jewództwa Jakub Chełstowski, dialne doniesienia o tym, ników transgranicznych.
metropolita katowicki abp Wik- że w przypadku dalsze- Dlatego posłanka złożyła
tor Skworc i ratownicy katowic- go wzrostu zachorowań interpelację do premiera
kiego Wojewódzkiego Pogoto- na Covid-19 władze Czech Mateusz Morawieckiego
wia Ratunkowego zwracają się planują m.in. zamknięcie i zadała mu pytania o prze-
z apelem do mieszkańców, by granic. - Obecna sytuacja kraczanie granic przez Po-
pozostali w domach, bo tylko bardzo doświadcza tysiące laków pracujących w Repu-
w ten sposób można najskutecz- pracowników i właścicieli blice Czeskiej.
niej przerwać transmisję coraz O ile Miasto często odcina się od zadania opieki medycznej cedując temat na powiat, to firm. Kolejnych dni i ob- „Czy Polski Rząd pro-
bardziej zabójczego koronawi- kuriozalna jest postawa wobec problemów lokalnego biznesu. Posiedzenia Konsultacyjnej ostrzeń boją się znów pra- wadzi rozmowy z Rząda-
rusa. – Ilość ocalonych istnień Rady Gospodarczej mają być wyrazem konsultacji i dialogu jakie Miasto gwarantuje biz- cownicy transgraniczni. To mi krajów sąsiadujących
to wypadkowa naszej świado- nesowi. W tym kontekście warto nawiązać do sytuacji z kwietnia kiedy to Dariusz Polowy w ich imieniu piszę do mi- w sprawie umożliwie-
mości. Bądźmy odpowiedzial- nie wyraził zgody na udział przedstawicieli sąsiednich samorządów w posiedzeniu online, nistra Jarosława Gowina - nia bezproblemowego
ni! – przekazują we wspólnym co zgodnie z intencją przedsiębiorców, miało na celu wymianę doświadczeń i omówienie poinformował Mieczysław i skoordynowanego prze-
stanowisku. możliwej współpracy i wsparcia przedsiębiorców powiatu w okresie lockdown. Kieca na swoim Facebo- kraczania granicy przez
– Znaleźliśmy się w bardzo oku. polskich pracowników
trudnym momencie związanym skiego szpitala, wystąpił do sta- debatę w Urzędzie Miasta. - Wy- wało na okoliczność „drugiej - Jak najbardziej rozu- transgranicznych w sytu-
z epidemią koronawirusa. Nie rosty Grzegorza Swobody o in- dawało się, iż w obliczu nawro- fali covid” w zakresie ochrony miem kwestie bezpieczeń- acji wprowadzenia przy-
będzie przesadą stwierdzenie, formację, czy starosta i zarząd tu pandemii, rekordowych ilości zdrowia mieszkańców i sytuacji stwa nas wszystkich. Nigdy wołanych powyżej poten-
że druga fala tej niezwykle groź- powiatu posiadają opracowany dziennych zachorowań pytanie przedsiębiorców? nie będę negował działań cjalnych obostrzeń? Czy
nej dla zdrowia i życia pandemii plan zabezpieczenia medyczne- o takie plany będzie formalno- Minęły trzy tygodnie, covid na rzecz jego zapewnie- są prowadzone rozmowy,
uderzyła z podwójną siłą. Z jej go mieszkańców na okoliczność ścią(...) Fakt, że nie ma żadnego zbiera żniwo. Darmo szukać in- nia. Natomiast ważne jest które zagwarantują pol-
skutkami boryka się w tej chwili funkcjonowania szpitala w Raci- planu zabezpieczenia zdrowot- formacji na stronie urzędowej także zapewnienie bezpie- skim obywatelom pracu-
cały świat, walka z wirusem jest borzu jako tzw. szpital wielospe- nego mieszkańców to „wiado- miasta o jakichkolwiek działa- czeństwa ekonomicznego. jącym w u sąsiadów prze-
dziś bodaj największym wyzwa- cjalistyczny, udzielający świad- mość porażająca, która w peł- niach urzędu we wspomnianym Podejmowane na górze de- mieszczenie się z miejsca
niem, z jakim musimy się wszy- czeń dla pacjentów z COVID-19. ni oddaje brak profesjonalnego zakresie. Nieoficjalnie dowiadu- cyzje nie mogą skutkować zamieszkania do pracy
scy zmierzyć. Zapytał także, czy opracowano podejścia Starosty do zabezpie- jemy się, że Miasto „przygotowu- pozostawieniem człowieka w taki sposób, by utrzy-
Dobro najwyższe – a takim plan zabezpieczenia medycz- czenia ochrony zdrowia miesz- je odpowiedź na pytanie Janusza bez środków do życia - pi- mać w mocy zwolnienie
przecież jest nasze zdrowie i ży- nego mieszkańców na ewentu- kańców powiatu w tym jakże Szlapańskiego” (sic!). Na pytanie sze prezydent Wodzisławia ich od obostrzeń, czyli bez
cie – winno stać ponad podzia- alność ponownej konieczności trudnym czasie.” - komentuje redakcji do starosty i prezyden- Śląskiego. konieczności odbywania
łami, ponad wszelkimi poglą- zlikwidowania „niecovidowej” Marek Labus. ta: Jakie procedury awaryjne są W liście Mieczysław kwarantanny i testów?”
dami. działalności szpitala, tak jak to przyjmowane w obecnej sytu- Kieca prosi o potwier- - zapytała w interpelacji
Ogromną pracę wykonują miało miejsce w marcu. Urzędnicze odpowiedzi acji covidowej w zakresie zdro- dzenie lub zaprzeczenie G.Lenartowicz.
w tej chwili ratownicy medycz- W odpowiedzi Starostwo – są a jakoby ich nie było wia, wsparcia społecznego oraz doniesieniom na temat Pracownicy trans-
ni, znajdujący się na pierwszej poinformowało, że nie ma ta- Obok pytań retorycznych do przedsiębiorców? Szymon Kura, ograniczeń w ruchu oraz graniczni z problemem
linii frontu walki z COVID-19. kich planów. „Jeżeli posiada Pan starosty: Co przez tyle miesięcy Inspektor Biura Obsługi Starosty informację, czy strona przekraczania granicy
Karetki bez przerwy wyjeżdża- w formie zmaterializowanej ta- robił starosta ze swoim zastęp- odpowiada: - Mam wrażenie, że rządowa z odpowiednim borykają się od samego po-
ją do wezwań – coraz większej kie plany, ich wersje wstępne cą, sztabem kryzysowym oraz pytanie jest zbyt ogólne. Oczy- wyprzedzeniem prowa- czątku pandemii. W kwiet-
liczby chorych na koronawirusa. lub założenia koncepcyjne, to urzędnikami odpowiedzialnymi wiście podejmujemy działania dzi jakiekolwiek rozmowy niu na przejściu granicznym
Ale wszystko dzieje się na gra- Zarząd Powiatu chętnie zapo- za zapewnienie ochrony zdrowia rekomendowane i zatwierdzo- w sprawie umożliwienia w Chałupkach protestowali
nicy wydolności systemu. – Nie zna się z tymi dokumentami, je- w powiecie? Dlaczego nie powo- ne do realizacji z ramienia ad- bezproblemowego przekra- oni przeciwko decyzjom
mamy chwili wytchnienia. Jeste- żeli zechce je Pan nam udostęp- łano zespołu ekspertów już kilka ministracji rządowej, w związku czania granicy przez pol- rządu. - Problem pogra-
śmy o krok od utraty wydolności. nić” – czytamy w odpowiedzi miesięcy temu? Kto te zaniedba- z zagrożeniem zakażenia choro- skich pracowników zatrud- nicza to nie tylko problem
My już nie prosimy, my błaga- starostwa. nia włodarza powiatu powinien bą COVID-19… Z kolei rzecznik nionych w Czechach. - Dla pracowników transgranicz-
my o to, aby ludzie zostali w do- - To niebezpieczna ignoran- naprawić i rozliczyć?... są też py- Prezydenta Miasta, Lucyna Si- wielu mieszkańców mia- nych, ale również przed-
mach(...)– przekonuje w bardzo cja i cyniczna bufonada. Sta- tania do prezydentów. Podczas wek odpowiada: - Proszę bardzo sta Wodzisławia Śląskie- siębiorców, którzy w dużej
emocjonalnym tonie Piotr Szwe- rosta Grzegorz Swoboda jak posiedzenia Konsultacyjnej Ra- o wskazanie o jaką informację go wprowadzone restryk- mierze byli uzależnieni od
dziński, jeden z ratowników Wo- ognia unika spotkań organizo- dy Gospodarczej przy prezyden- dokładnie chodzi. cje i utrudnienia związane rynku czeskiego, czeskich
jewódzkiego Pogotowia Ratun- wanych przez radnego Piotra cie Raciborza (7.10.2020) padło I tak toczy się dialog. Od- z dojazdem do pracy za klientów, czeskiego ryn-
kowego w Katowicach. Klimę z udziałem mojej osoby, bardzo konkretne pytanie ze powiedzi na „pytania bez odpo- granicą w znaczący sposób ku pracy - mówili wówczas
dotyczących szpitala i ochrony strony przedsiębiorcy, Janusza wiedzi”. Kolejne, tradycyjnie już, wpłyną na funkcjonowanie protestujący.
Powiat raciborski bez planu zdrowia mieszkańców. Trady- Szlapańskiego (na zdj.): Jakie przygotują rzecznicy. I zapewne i życie codziennie nie tyl-
Marek Labus, wielokrotnie cyjnie zdezerterował również konkretne rozwiązania i proce- będą miały jedną cechę wspólną: ko ich, ale także całych ich C
podnoszący problem racibor- 7 października i nie przyszedł na dury Miasto Racibórz opraco- Łączę pozdrowienia.
R E K L A M A

terminale płatnicze
kasy fiskalne Kasy fiskalne
on-line Racibórz, ul. Klasztorna 12

- cz ytaj więcej na str.6


Wodzisław Śląski, ul. św. Jana 16
tel. 32 415 98 18, 510 262 252
softib.pl centrumkasfiskalnych.pl
2 „Druga strona” 28 października 2020, nr 14 (319) << GazetaInformator.pl
RACIBÓRZ SAMORZĄD

Rozpad koalicji
Michał Fita: argumenty mojego odwołania są pozorne i nieuczciwe.

Fot. UM Racibórz
KATARZYNA CICHOŃ obrażał sobie tę koalicję. Je-
go zdaniem w pracy dawał
O odwołaniu Michała Fi- maksymalnie dużo zaan-
ty z funkcji zastępcy prezy- gażowania i oferował swo-
denta Dariusz Polowy poin- ją pomoc przy każdej oka-
formował 21 października. zji. „Mieszkańcy, z którymi
Tego samego dnia na stronie miałem przyjemność rozma-
magistratu opublikowano wiać i rozwiązywać ich pro-
obszerne oświadczenie pre- blemy mogą to potwierdzić.
zydenta, w którym ten podał W tym świetle styl zerwania
powody swojej decyzji. umowy i jej publiczne uza-
sadnienie uważam za dalece
„Łaski nie robi” niestosowne i bezpodstaw-
Dariusz Polowy dużą ne, a także niegodne prezy-
część oświadczenia poświę- denta miasta. Czas spędzony
cił sprawie lodowiska, przy- w Urzędzie Miasta uważam
pominając na początku, że za pożyteczny. Wiele rzeczy
to on jest autorem koncep- udało się zrealizować, a wie-
cji przywrócenia mieszkań- le jest w trakcie realizacji” -
com obiektu. „Mój zastępca napisał M. Fita. Dodatkowo
dostał ode mnie polecenie sporządził listę najważniej-
wykonania mojej obietni- szych, jego zdaniem, działań
cy wyborczej związanej z lo- i inicjatyw, jakie podejmo-
dowiskiem. Pan Michał Fita wał podczas pracy wicepre-
miał bardzo dużą ilość czasu zydenta.
na wykonanie mojego pole- Wymienił 24 projek-
cenia, gdyż został wiceprezy- ty, a wśród nich znalazło się
dentem w końcówce 2018 r. m.in. uruchomienie dodatko-
Do środy 23 września 2020 Michał Fita oraz Dariusz Polowy podczas wiecu wyborczego w październiku 2018 roku. wych oddziałów przedszkol-
roku nie otrzymałem od mo- nych, lobbowanie i działania
jego zastępcy niczego kon- ska. Kilka dni później w dniu Jak nie działa, mnie efekt, a nie przypisywa- tu Krzysztof Żychski. Termin w sprawach budowy i re-
kretnego, mimo, iż miał na 30 września odbyła się plano- trzeba zmienić nie sobie zasług. Niestety, ale przedstawienia koncepcji był montów raciborskich dróg,
to co najmniej 20 miesięcy. wana comiesięczna sesja rady Prezydent Polowy zwró- komunikacja między koali- zaplanowany na paździer- w tym obwodnicy i chodni-
Pan Michał Fita nam łaski miasta. W okresie przedsesyj- cił uwagę, że niezależnie od cjantami nie działała w dwie nik 2020. Prezydent Polowy ków, zmiana projektu dwor-
nie robi, że pracuje, musimy nym pan Michał Fita nie wy- sprawy lodowiska ciągle nie strony. O planach i decyzjach o tym wiedział i do tej pory ca kolejowego z systemowego
mieć świadomość, że został stąpił z wnioskiem czy infor- ma uchwały o najmie loka- prezydenta Polowego dowia- nie zgłaszał żadnych uwag. na nowoczesny, trzy segmen-
zatrudniony do pracy, a nie macją, że zamierza na sesji li komunalnych, brakuje no- dywałem się z prasy bądź tuż Po przedstawieniu założeń towy obiekt z funkcjami ko-
do lansowania swojej oso- przedstawić jakąś koncepcję wych rozwiązań w dziedzinie przed ich upublicznieniem. usłyszałem wręcz, że „można mercyjnymi, publicznymi
by. Powinien pracować dla lodowiska. W wyniku moich kultury i sportu, nieopraco- Z tego powodu skutecznie to pokazać”. Zdziwiło mnie, i kolejowymi, modernizacja
dobra mieszkańców Racibo- działań przyspieszających, wana jest też strategia mia- zaproponowałem, aby przy- iż kwestia lodowiska została zakorkowanych skrzyżowań
rza, bo to mieszkańcy Raci- zgodnych z sugestią pani An- sta. „To wszystko są sprawy, najmniej raz w tygodniu całą przedstawiona jako powód - m.in. planowana budowa
borza tak naprawdę składają ny Szukalskiej, nagle pan Mi- za które był odpowiedzial- trójką prezydentów omawiać mojego zwolnienia z pracy. świateł na skrzyżowaniu przy
się na jego wypłatę. Koszty chał Fita obudził się ze swoje- ny pan Michał Fita” - napi- plan działań na nadchodzące Tym bardziej, że alternatyw- mleczarni. Dalej wymienił
utrzymania stanowiska pra- go 20-miesięcznego letargu sał prezydent i oświadczył, że dni. Spotkania te nie przynio- na koncepcja na nowe lodo- kompleksowe połączenie sie-
cy wiceprezydenta nie są ni- i wyskoczył jak „Filip z kono- obiecał inny styl zarządzania sły zmiany” - relacjonuje Fita. wisko opiera się wyłącznie ci drog rowerowych w Raci-
skie, przez te 20 miesięcy pii” na sesji z niedopracowa- miastem, a całej kadencji nie Dalej ustępujący wicepre- na zdjęciach…” - komentuje borzu, zakup mobilnego to-
mieszkańcy Raciborza mu- ną koncepcją bardzo drogie- można przeczekać. „Jeżeli coś zydent przywołał sytuacje, Fita. ru rowerowego, działania na
sieli wydać na utrzymanie te- go lodowiska. Jego koncepcja nie działa, to trzeba to zmie- w których decyzje zapadały Michał Fita odniósł się rzecz gazyfikacji - szczególnie
go stanowiska pracy ponad kosztuje ponad 13,5 mln zł nić” - zakończył. bez jego wiedzy. Jako przykła- też do innych zarzutów, ja- Miedoni, koordynacja dzia-
200.000 zł. Wydaje się, że za brutto, moja koncepcja za- dy podał sprawę przeniesienia kie przedstawił prezydent łań miasta w zakresie wspar-
tak wysoki wydatek miesz- myka się w kwocie 4,8 mln zł M Fita: Argumenty pływaków z SP15 do H2Ostróg Polowy. „Nawiązując do in- cia lokalnego biznesu w trak-
kańcy Raciborza nie powin- brutto. Koncepcja pana Mi- uzasadniające moje czy likwidacji jednej ze szkół. nych zarzutów, to uchwała cie pandemii: czynsze za
ni czekać aż 20 miesięcy na chała Fity jest droższa o 8,7 odwołanie są pozorne Jego zdaniem brakowało roz- o najmie lokali komunalnych 1 zł w lokalach miejskich oraz
owoce. Na przedstawienie ja- mln złotych. Prezentacja kon- i nieuczciwe mów i konsultacji. „Nikt nie przygotowywana była dwu- konkursy na najlepszy bizne-
kiejkolwiek oszczędnej, sen- cepcji lodowiska według pana Micha Fita postanowił chce być traktowany jak ma- krotnie (jej poprzednia wer- splan. Następnie wymienił
sownej i przemyślanej kon- Michała Fity jest tak niedo- podsumować swoją pracę szynka do głosowania. To by- sja została odrzucona przez akcję 50 tys. maseczek dla
cepcji lodowiska” - napisał pracowana, że nie dowiedzie- w Urzędzie Miasta pismem, ło nieuczciwe i powodowało nadzór prawny Wojewo- raciborzan, której był inicja-
Dariusz Polowy. liśmy się, czy w tej cenie 13,5 które rozesłał do mediów. Fita coraz większą rysę w koalicji. dy mimo, że nadzór prawny torem, organizację obozów
Dalej prezydent D. Polo- mln zawarta jest cena rolby, przypomniał sytuację z wybo- Przy nieprzemyślanych po- Urzędu Miasta Racibórz ją w Pleśnej, ustalenie z mBan-
wy oznajmił, że postanowił maszyny do lodu, która kosz- rów prezydenckich, kiedy po mysłach przyjmowaliśmy więc zatwierdził). Ponownie przy- kiem i organizację darmowe-
„zmienić ślamazarną i nie- tuje około 300.000 zł. Jeżeli uzyskaniu przez niego trze- rolę „wentyla bezpieczeństwa” gotowany projekt jest aktual- go dla mieszkańców lodowi-
wydajną pracę nad koncep- pan Michał Fita nie doliczył ciego wyniku podjęto decyzję mając na uwadze dobro mia- nie analizowany przez Urząd ska na raciborskim Rynku
cją lodowiska pana Michała ceny rolby do kosztów swojej o zawarciu koalicji. „Nie było sta i mieszkańców” - komen- Marszałkowski Województwa podczas zimy 2019/2020,
Fity”. „Sam osobiście zająłem koncepcji to koszt jego lodo- wówczas mowy o mojej pracy tuje Michał Fita. Śląskiego. Moja aktywność finalizację budowy mieszkań
się tym tematem we wrześniu wiska wyniesie aż 13,8 mln na zasadzie najemnika, który w dziedzinie kultury i sportu przy Łąkowej, ogólnomiej-
2020 roku. Zajęło mi to tyl- zł. W takim przypadku je- ma posłusznie realizować cele Lodowisko to choćby nowa formuła Dni skie akcje sadzenia drzew
ko niespełna 30 dni. W tym go koncepcja jest droższa od i program wyborczy prezyden- M. Fita podkreślił, że lo- Raciborza, nowy i mobilny i krzewów czy miejskie im-
czasie wykonywałem również mojej propozycji aż o 9 mln ta koalicjanta. Ustaliliśmy za dowisko od samego początku pumptruck dla rowerzystów prezy bez plastiku, a także
setki innych bieżących obo- zł - wyliczył Dariusz Polowy. to, że kluczowe dla miasta de- kadencji było jednym z waż- czy ogłoszenie przetargu na organizację licznych imprez
wiązków prezydenta miasta Dalej podkreślił, że prace za- cyzje będziemy podejmować nych punktów programu do projekt boiska ze sztuczną kulturalnych, m.in. razem
Raciborza” - oświadczył pre- kończyłby się na wiosnę 2023 wspólnie. Liderów było więc zrealizowania. „Przypomi- nawierzchnią. W sprawie z RCK Dni Raciborza i kon-
zydent. „W tym czasie pra- roku. Jego zdaniem taki ter- dwóch i na ten układ zgodził nam, że już w styczniu 2019 strategii dla miasta jeszcze certu zespołu Kult, koncert
cowałem nad koncepcją lo- min jest nie do przyjęcia, bo się Dariusz Polowy” - przypo- r. moi radni złożyli wnio- w 2019 r. wraz z moimi rad- „Wielcy Raciborzanie”, Po-
dowiska. Owoce mojej pracy mieszkańcy oczekują szyb- mina Michał Fita. sek do prezydenta Polowe- nymi zaproponowaliśmy spe- żegnanie Lata, Koncert Świą-
przedstawiłem szczegółowo szych działań. „Drugi powód go o podjęcie działań zmie- cjalistę do jej opracowania. teczno-Noworoczny, Gala
opinii publicznej na konferen- to kwestia umowy dżentel- Trudna współpraca rzających do opracowania Prezydent Polowy wytypo- Sportu czy realizacja trzech
cji prasowej w dniu 23 wrze- meńskiej, której nie mogę ze- M. Fita opisał, jak prze- koncepcji budowy całorocz- wał kogoś innego, kto w koń- jarmarków świątecznych
śnia 2020 roku. Kilka dni po rwać. Jestem już umówiony biegała komunikacja między nego, krytego lodowiska cu odmówił mu współpracy” i szopki bożonarodzeniowej
mojej konferencji pan Michał na wspólne jeżdżenie na łyż- koalicjantami. „O wszystkich miejskiego przy ul. Zamko- - pisze Fita. na Rynku.
Fita przyszedł do mojego ga- wach na nowym raciborskim moich planach i działaniach wej. Poza mną w prace nad Całą treść oświadczenia
binetu. Z rozmowy wynikało, lodowisku w dniu 1 grudnia na bieżąco informowałem tą inwestycją zaangażowani Niestosowny styl Dariusza Polowego oraz peł-
że w tym dniu nie miał jakiej- 2021 roku z panem Michałem prezydenta. W wielu przy- byli dyrektor OSIRu Paweł zerwania umowy ne podsumowanie Michała
kolwiek profesjonalnie przy- Wosiem” - napisał prezydent padkach schodziłem na drugi Król oraz naczelnik Wydzia- Ustępujący wiceprezy- Fity przeczytasz na portalu
gotowanej koncepcji lodowi- Polowy. plan, gdyż ważniejszy był dla łu Edukacji, Kultury i Spor- dent przyznał, że nie tak wy- raciborz.com.pl.

Wydawca: R-Media Ireneusz Burek W S P Ó Ł P R A C A R E D A K C Y J N A


ISSN: 2080-3664 Redakcje:
Raciborski
47-400 Racibórz, ul.Klasztorna 12
tel. 32 414 90 30, 502 21 31 22 47-400 Racibórz, ul.Klasztorna 12

Portal Internetowy
www.r-media.pl biuro@r-media.pl Wszystkie prawa autorskie do opracowań
graficznych i reklam zastrzeżone. 44-300 Wodzisław Śl., ul. św. Jana 16
Redaktor naczelny: Ireneusz Burek
od 2001 roku
GazetaInformator.pl >> 28 października 2020, nr 14 (319) Wspieramy Dobre Tematy 3
KUŹNIA RACIBORSKA – EKOLOGIA WODZISŁAW ŚLĄSKI KULTURA

FUNDACJA MÓJ LAS Wyróżnieni w konkursie „Marka – Śląskie”


POSADZIŁA PONAD
Wodzisławski dworzec kolejowy oraz Gazeta Wodzisławska zostali laureatami
2 TYS. DRZEW W KUŹNI XI edycji konkursu promocji województwa śląskiego.
RACIBORSKIEJ

Fot. UM Wodzisław Śląski


katarzyna cichoń budowanie marki. Kandydatów

Fot. Fundacja Mój Las


do nagrody rokrocznie mogą
Rewitalizacja dworca ko- zgłaszać np. jednostki samorzą-
lejowego została wyróżniona du terytorialnego, samorządy
w kategorii Dziedzictwo Kultu- zawodowe, gospodarcze, wyższe
rowe Regionu, Gazeta Wodzi- uczelnie czy organizacje trzecie-
sławska zaś w kategorii Media. go sektora.
Nagrody przyznała kapituła „Jestem bardzo dumny
konkursu pod przewodnictwem i szczęśliwy. Serdecznie dzięku-
marszałka województwa ślą- ję i jednocześnie gratuluję moim
skiego Jakuba Chełstowskiego. współpracownikom!” – napisał
W jej skład weszli m.in. przed- w mediach społecznościowych
stawiciele Regionalnej Izby prezydent Mieczysław Kieca.
Przemysłowo-Handlowej w Gli- Warto dodać, że wodzisław-
wicach, TVP Katowice, Radia ski dworzec ma szansę na tytuł
Wolontariusze wraz praszamy wszystkich, którym Katowice i Dziennika Zachod- „Dworca Roku 2020” w konkur-
z harcerzami, przed- bliskie jest dobro klimatu, do niego. Wodzisławia Śląskiego odebrały celu promowanie najlepszych sie, którego organizatorem jest
stawicielami UTW i To- wspólnego działania, by no- Tegoroczna gala wręczenia Anna Szweda-Piguła oraz Kata- firm, instytucji, organizacji, sa- fundacja PKP i ProKolej. O to
maszem Sikorą nie tyl- wych lasów powstawało co- nagród odbyła się 17 październi- rzyna Rokowska-Szyroki z Wy- morządów czy inicjatyw, które miano walczy dziesięć dworców,
ko posadzili drzewa, ale raz więcej – mówią wolonta- ka w Arenie Gliwice. Ze wzglę- działu Dialogu Promocji i Kultu- swój sukces osiągnęły zarówno które najlepiej spełniły kryte-
także dowiedzieli się, jak riusze. dów sanitarnych uroczystość ry Urzędu Miasta. dzięki sprzyjającej koniunkturze, ria audytów. Na wodzisławski
w szkółce w Nędzy przy- Fundacja Mój Las to gru- miała charakter hybrydowy Konkurs “Marka – Śląskie”, mozolnej pracy, jak i w oparciu obiekt można głosować interne-
gotowywane są sadzonki. pa osób, które poznały się a samo wydarzenie było trans- współfinansowany ze środków o właściwie dopasowane działa- towo za pośradnictwem strony
2123 posadzone drzewa w projekcie wolontariatu. Ce- mitowane online. Nagrody dla województwa śląskiego, ma na nia marketingowe i planowane dworzec-roku.pl
w Kuźni Raciborskiej to wy- chuje ich poszanowanie dla
nik pierwszej akcji Fundacji przyrody i nieokiełznana chęć REGION – JAKOŚĆ ŻYCIA

Fot. Katarzyna Przypadło


Mój Las z Rybnika w ramach działania. – Naszą misją jest
misji sadzenia lasów. Wolon-
tariusze w obecności amba-
sadora fundacji – Tomasza
dbanie o klimatyczną równo-
wagę. Jesteśmy przekonani,
że zwiększenie zalesienia na-
Wieś jak malowana
Sikory, byłego biathlonisty, szego kraju jest przywróce-
wielokrotnego olimpijczyka niem równowagi biologicznej. Chałupki i Bełsznica zo- kulturowego i przyrodniczego
– razem z harcerzami z 13. Wierzymy, że tylko wspólne stały wyróżnione w konkur- przy uwzględnieniu potrzeb przy-
Ratowniczej Drużyny Harcer- działania dadzą pozytywny sie „Piękna wieś wojewódz- szłych pokoleń, a także kształto-
skiej i 16. Harcerskiej Druży- rezultat. Lasy są naszym na- twa śląskiego” 2020. wanie i utrzymanie ładu prze-
ny Pożarniczej działającej turalnym sprzymierzeńcem. W tegorocznej edycji kon- strzennego.
w Szczepie harcerskim w Go- Udział lasów w wymianie kursu na nagrody przeznaczono Z uwagi na sytuację epide-
tartowicach wraz z przedsta- CO2 jest oczywisty. Zalesienie kwotę 120 000 zł. Przyznano je miczną w tym roku nie odbywa-
wicieli Uniwersytetu Trzecie- nieużytków i gleb VI klasy to w pięciu kategoriach: najpiękniej- ły się tradycyjne wizje w terenie.
go Wieku z Rybnika posadzili także ograniczenie stosowa- sza wieś, najpiękniejsza zagroda Zgłoszenia były oceniane przez ko-
17 października nowy las. Od- nia nawozów sztucznych uży- wiejska, najlepsze przedsięwzię- misję konkursową na podstawie
było się to pod patronatem wanych w nadmiernych ilo- cie odnowy wsi, najlepsza strona przesłanych przez uczestników
Nadleśnictwa Rudy Racibor- ściach, by na słabych glebach internetowa sołectwa oraz najlep- materiałów multimedialnych.
skie. – To dzisiejsze wspól- uzyskać efektywne plony. La- sze przedsięwzięcie popularyzu- Zarząd Województwa Ślą-
ne działanie sprawiło, że nie sy zatrzymują wodę, której jące tradycje, obrzędy i zwyczaje skiego docenił także wsie
tylko posadziliśmy tak wie- mamy coraz mniej. Lasy to ludowe. z powiatu raciborskiego i wo-
le drzew, ale też zdobyliśmy zatem naturalne „zbiorniki Celem konkursu jest kształto- dzisławskiego. Chałupki (gmina
wiedzę, jak w szkółce w Nędzy retencji”. Lasy tworzą przy- wanie świadomości obywatelskiej Krzyżanowice) oraz Bełsznica
przygotowywane są sadzon- jazny mikroklimat, dają nam i kulturowej mieszkańców, pielę- (gmina Gorzyce) zostały wyróż-
ki, by powstał las. Dziękuje- spokój i dobrą energię. Drze- gnowanie i rozwijanie tożsamości nione w kategorii najpiękniejsza
my wszystkim za tak liczny wa dają nam chłód w gorące lokalnej, pobudzanie aktywności wieś. Tym samym każdy z wsi
udział. Jako fundacja liczy- dni. Lasy to nasze fabryki tle- gospodarczej, popularyzacja ob- otrzyma 3000 zł nagrody.
my, że w następnych akcjach nu, to nasze bezpieczne ży- rzędów i zwyczajów ludowych, Wieża widokowa na Meandrach Odry to jedna z głównych
frekwencja będzie równie wy- cie. Lasy stanowią naturalną zachowanie wartości środowiska c atrakcji Chałupek.
soka. W Polsce wchodzimy ostoję wielu zwierząt i roślin.
właśnie w okres półrocznego Lasy po prostu są naszym RACIBÓRZ – EKOLOGIA
smogu. Niestety, bez takich sprzymierzeńcem – uważają
działań jak dziś nie poradzi-
my sobie z poprawą czystości
powietrza. Zachęcamy i za-
przedstawiciele fundacji.

kp
W Raciborzu zasiano pierwszą łąkę kwietną
RADLIN – SYLWETKI
Fot. Fundacja Łąka

Miasto Racibórz z Fun- dziernika warsztaty edukacyj-


dacją Łąka zorganizowało ne dotyczące zakładania łąk
HONOROWY OBYWATEL warsztaty edukacyjne doty-
czące zakładania łąk kwiet-
kwietnych i budowy domków
dla owadów. Tym samym w Ra-
RADLINA ODSZEDŁ DO nych i budowy domków dla
owadów.
ciborzu przy parku zamkowym
powstała pierwsza łąka kwietna.
WIECZNOŚCI Łąki kwietne – nawilżają po-
wietrze, absorbują zanieczysz-
Skomponowana została z ok. 45
gatunków roślin. W pierwszej
czenia, ochładzają i spulchniają części warsztatów ornitolog Pa-
Wiktor Bugla, nauczy- chowawczym dla Głuchych glebę sprawiając, że woda desz- weł Pstrokoński oprowadził ze-
ciel i poeta, zmarł w wie- w Raciborzu. Został wyróż- czowa wnika łatwiej i zostaje na branych po części parku zamko-
ku 90 lat. niony nagrodą Prezyden- dłużej. W porównaniu do trady- wego, przyglądając się drzewom
Wiktor Bugla urodził się ta Raciborza za działalność cyjnego trawnika rzadziej trzeba i ptakom, które tu występują.
Fot. UM Racibórz

w 1930 roku w Radlinie. Po- w dziedzinie kultury i lite- je kosić, a to oznacza mniej spa- O ptakach migrujących, odwie-
eta, tłumacz i prozaik, któ- ratury. W 2000 roku został lin. To tylko kilka spośród wielu dzających Bramę Morawską,
ry swoją twórczością skupiał uhonorowany wyróżnieniem korzyści płynących z zakładania opowiedział wiceprezydent Mi-
się na tematyce regionalnej, Quality za całokształt do- w miastach łąk kwietnych. chał Fita. On także wziął udział
bliskiej Górnemu Śląskowi. konań i osiągnięć, nadawa- W Raciborzu od jakiegoś w samym sianiu łąki, które prze-
Znaczną część swych wierszy nym przez Radlińskie Towa- czasu wypracowywane są ko- prowadzono z mieszkańcami.
pisał po śląsku. Tłumaczył na rzystwo Kulturalne, którego rzystniejsze rozwiązania dla ra- Łąka wzrośnie na wiosnę, pierw-
język polski wiersze wybit- był honorowym członkiem. ciborskiej zieleni. Sukcesywnie sze kwiaty wyda wczesnym la-
nego poety górnośląskiego W 2018 roku, podczas obcho- przygotowywane są nowe te- tem 2021 r., a docelowy wy-
Josepha von Eichendorffa. dów 15-lecia samorządności reny pod łąki kwietne m.in. na gląd uzyska w ciągu dwóch lat.
Ukończył Gimnazjum w Ryb- Radlina, został uhonorowany Ostrogu, w okolicach Czarnego Następnie jej skład gatunkowy
niku oraz filologię polską na jako pierwszy w historii tytu- Placu i fragmentach trawników może się zmieniać w zależności
Uniwersytecie Wrocławskim. łem „Honorowy Obywatel Ra- wzdłuż ul. Armii Krajowej oraz zabiegiem służb komunalnych właśnie z uwagi na właściwości od terminów koszenia oraz wa-
Pracował jako nauczyciel, dlina” ulicy 1 Maja – tam, gdzie nie jest także omijanie przy ko- takich łąk. runków glebowych..
blisko 30 lat był wychowaw- ma to wpływu na bezpieczeń- szeniu fragmentów na których Miasto razem z Fundacją
cą w Ośrodku Szkolno-Wy- c stwo ruchu kołowego. Celowym kwitną maki czy pola rumianku, Łąka zorganizowało 20 paź- kp
4 Publicystyka 28 października 2020, nr 14 (319) << GazetaInformator.pl
RACIBÓRZ KRAINA GÓRNEJ ODRY

Zamek Piastowski w Raciborzu ZOBACZ WIĘCEJ


KRAINA GÓRNEJ ODRY

W Raciborzu znajduje się jedyna zachowana siedziba górnośląskich władców z XIII-wieczną kaplicą
zwaną perłą śląskiego gotyku.

Fot. Katarzyna Przypadło


katarzyna przypadło mieszkującym dorzecze Gór- snością króla Czech, później zmodernizowano dziedziniec dębowe ławki z XIX w. oraz czy zamkowy jarmark kwiatów,
nej Odry, które posiadało tam przeszła w ręce rodów szlachec- i ściany budynku wschodniego. najcenniejsze fragmenty ołta- żywności ekologicznej i ręko-
Zamek Piastowski w Ra- pięć grodów. Jednym z tych kich. Często zmieniał właścicie- Zamek mieści dziś sale wysta- rza, tj. obraz Jana Bochenka dzieła.
ciborzu uważa się za najcen- grodów był prawdopodobnie li. 24 sierpnia 1683 r. w zamku wiennicze i konferencyjne oraz i dwie figury świętych. W kwiet- W budynku bramnym zlo-
niejszy średniowieczny zaby- Racibórz. Badania archeolo- należącym wówczas do Fran- zaplecze gastronomiczne. niu 2017 r. została wyróżniona kalizowany jest także Punkt
tek w województwie śląskim, giczne wskazują na powstanie ciszka Euzebiusza Oppersdorf- Ok. 1290 r. powstała kapli- w 42. edycji konkursu General- Informacji Turystycznej, który
a kaplicę św. Tomasza Becketa grodu w X w. Wzmiankowany fa zatrzymał się Jan III Sobieski ca zamkowa, która jest pomni- nego Konserwatora Zabytków jest otwarty przez siedem dni
z Canterbury określa się mia- jest on przez Galla Anonima, w drodze na Wiedeń, a w cza- kiem ugody pomiędzy księciem na „Zabytek Zadbany”. w tygodniu.
nem perły śląskiego gotyku. który wspomina, że w 1108 r. sie wojen napoleońskich mie- Henrykiem IV Probusem a bi- Na zamku moźna oglądać Zamek znajduje się przy ul.
W zamku rezydowali książęta wojska Bolesława Krzywouste- ścił się tu szpital dla żołnierzy skupem wrocławskim Toma- wystawy czasowe, jak i stałe, Zamkowej 2. Można go zwie-
piastowscy. Budowla, będąca go odbiły budowlę z rąk Mora- francuskich. W pierwszej poło- szem II. Otrzymała wezwanie m.in. „Skarby ziemi racibor- dzać:
unikalną atrakcją Krainy Gór- wian. wie XIX w. należał do książąt angielskiego męczennika – bi- skiej”, „Śląskie Sherwood”, - w okresie od 1 października do
nej Odry, w wyniku wielu prze- Początkowo była to bu- von Ratibor, którzy przebudo- skupa z Canterbury. Świątynia „Izba tradycji śląskiego wię- 31 marca: od wtorku do piątku
budów dokonywanych w ko- dowla drewniano-ziemna, póź- wali wzmiankowany już w 1567 nazywana jest śląską Sainte- ziennictwa”, „Książęta von Ra- w godz. 9:00-16.00, w sobo-
lejnych wiekach reprezentuje niej wzniesiono kolejne części r. i funkcjonujący do dziś bro- -Chapelle oraz perłą śląskiego tibor” czy „Przy książęcym sto- ty, niedziele i święta w godz.
mieszankę stylów architekto- z kamienia, zaś pierwsze par- war zamkowy, najstarszy na gotyku. Na przestrzeni wieków le”. Dużą frekwencją cieszą się 10:00-18:00,
nicznych. tie ceglane powstały prawdo- Górnym Śląsku. Od lat 50. XX poddawana była wielu prze- takie imprezy jak Intro Festi- - w okresie od 1 kwietnia do 30
Przypuszcza się, że pierw- podobnie w XIII w. W zam- w. budowla niszczała. W latach budowom i rekonstrukcjom, val, czyli festiwal muzyki elek- września od wtorku do niedzieli
sza wzmianka o raciborskim ku rezydowali kolejni książęta 2008-2012 r. zamek przeszedł trawiły ją pożary, niszczyły po- tronicznej i światła, Zamkowa w godz. 10:00-18:00.
grodzie powstała ok. 845 r. piastowscy. W pierwszej poło- odbudowę i został udostęp- wodzie i wojska. Kaplica od Noc z Duchami, Raciborskie Zwiedzanie co pełną godzi-
w nocie zwanej „Geografem wie XIV w. zamek trafił w rę- niony do zwiedzania. Renowa- czerwca 2016 r. jest już w peł- Dni Nauki i Techniki, Między- nę. Aktualnie z powodu pande-
Bawarskim”. Wspomina ona ce Przemyślidów opawskich, cję przeszedł budynek bram- ni odrestaurowana. Wzboga- narodowe Spotkania Artystycz- mii między godz. 13:00 a 14:00
o plemieniu Gołężyców za- w XVI w. budowla stał się wła- ny, dom książęcy i słodownia, ciła się o wyposażenie, w tym ne Śląsk – Kraina Wielu Kultur jest przerwa techniczna.

RACIBÓRZ – SYLETKI

Fot. UM Racibórz
Historyk, nauczyciel, lider
Norbert Mika zmarł w wieku 59 lat.
Nauczyciel i historyk stawowej nr 18 im. Książąt Na rzecz samorządu Działalność lidera
z dorobkiem Raciborskich w Raciborzu. i opozycji Norbert Mika zasłynął też
Norber Mika urodził się Po sześciu latach objął sta- Norbert Mika był czynnym z kontrowersyjnej działalno-
25 maja 1961 roku w Raci- nowisko dyrektora Gimna- działaczem samorządowym. Ja- ści współnoty Ruchu Odnowy
borzu. Ukończył studia z hi- zjum nr 3 im. Augustyna ko radny Powiatu Raciborskiego w Duchu Świętym w Kościele
storii na Uniwersytecie Ja- Weltzla w Raciborzu. w latach 2002-2006 przewod- Katolickim przy parafii Naj-
giellońskim w Krakowie W 1999 roku został od- niczył Komisji Oświaty, Kultu- świętszego Serca Pana Jezusa
i obronił pracę magisterską znaczony przez Prezydenta ry, Sportu i Rekreacji. W latach w Raciborzu, której był lide-
pt. „Walka o spadek po Ba- Rzeczypospolitej Polskiej 2006-2010 pełnił funkcję prze- rem przez ponad 20 lat.
benbergach w latach 1246- Złotym Krzyżem Zasługi, wodniczącego Rady Powiatu W 2004 roku „Duży For-
1278”. Później ukończył a dwa lata później przez Mi- Raciborskiego, w latach 2010- mat” Gazety Wyborczej pu-
studia podyplomowe z za- nistra Edukacji Narodowej 2014 był członkiem Zarządu blikował obszerny materiał
rządzania oświatą i przed- i Sportu Medalem Komi- Powiatu Raciborskiego. Anga- (Marcina Kowalskiego), kó- wy w Duchu świętym Diecezji wpływem wspólnoty, o obra-
siębiorczości na Akademii sji Edukacji Narodowej. Za żował się w tym czasie w odbu- ry próbował odpowiedzieć na Opolskiej. W swoim oświad- żaniu wiary: „…biskup to bel-
Ekonomicznej im. Karola zasługi w pracy z dziećmi dowę zniszczonego w okresie II pytanie dlaczego w Racibo- czeniu napisali: „Odcinamy zebub, a hostia to zwykły wa-
Adamieckiego w Katowi- i młodzieżą Zarząd Woje- wojny światowej Zamku Pia- rzu doszło do sytuacji, w któ- się zdecydowanie od ich me- fel”, traktowaniu niektórych
cach, a w 2006 roku uzyskał wódzki Towarzystwa Przyja- stowskiego w Raciborzu. rej Kościół Katolicki bada czy tod działania i nauk głoszo- ludzi, którzy opuścili grupę
tytuł doktora nauk huma- ciół Dzieci w Katowicach na- Norbert Mika był działa- grupa ma charakter heretycki. nych w wyżej wymienionej jak trędowatych. Na te i inne
nistycznych na Uniwersyte- dał Norbertowi Mika w 2002 czem antykomunistycznej opo- Arcybiskup Alfons Nossol wy- grupie, które są nie do pogo- zarzuty, wezwany przez bi-
cie Śląskim w Katowicach, roku Odznakę „Przyjaciel zycji w Raciborzu. Z tego też znaczył wówczas administra- dzenia z wiarą wyznawaną skupa Nossola, odpowiedział
broniąc pracę pt. „Mieszko, Dziecka”. Ponadto odebrał powodu był inwigilowany i szy- tora w osobie księdza Adama przez nas /.../ Od lat z troską lider Maranathy (nazwa, któ-
książę raciborski, syn Wła- dwie nagrody Ministra Edu- kanowany w okresie studiów, Rogalskiego, proboszcza pa- i bólem patrzymy, jak wie- rą przyjęła grupa z Raciborza)
dysława II Wygnańca”. kacji Narodowej, jedną Ślą- pracy zawodowej i działalności rafii NSPJ do sporządzenia le zła przynoszą ludziom, Norbert Mika: „Szanujemy
Norbert Mika pracował skiego Kuratora Oświaty kościelnej. Komisja Ścigania raportu, na podstawie które- a przez to Kościołowi, prak- hierarchię kościelną, osobę
w Szkole Podstawowej nr i pięć Prezydenta Miasta Ra- Zbrodni przeciwko Narodo- go kościół miał podjąć decyzje tyki grupy.” Jakie są zarzuty Matki najświętszej i wszyst-
15 im. Jana III Sobieskiego cibórz. Za swoją aktywność wi Polskiemu nadała mu sta- czy grupa Odnowy z Racibo- wobec Odnowy? W materia- kie sakramenty... kochamy
w Raciborzu jako nauczy- na płaszczyźnie naukowej tus pokrzywdzonego w oparciu rza zostanie wykluczona z Ko- le GW przede wszystkim byli nasz Kościół i chcemy w nim
ciel historii, gdzie zajmo- i pisarskiej decyzją Starosty o zachowany materiał archiwal- ścioła Katolickiego. uczestnicy ruchu opowiadają trwać.”- czytaliśmy wówczas
wał m.in. stanowisko wice- Raciborskiego w 2014 roku ny przechowywany w Instytucie - Od raciborzan zdystan- o negacji kultu maryjnego, nie w artykule Gazety Wyborczej.
dyrektora. Od 1993 roku był został odznaczony nagrodą Pamięci Narodowej – Oddział sowały się wszystkie ośrodki przystępowaniu do spowiedzi,
dyrektorem w Szkole Pod- „Mieszka”. Katowice. (18 grup) Katolickiej Odno- o przypadkach rozwodów pod c
PLUSY dlaBIZNESU
Dodatek tematyczny 14/2020 GazetaInformator.pl 28 października 2020 nr 14 (319)
REGION RYNEK PRACY

Na rynku pracy brakuje specjalistów


Między pierwszym a trzecim kwartałem roku aż 33 proc. ogłoszeń było kierowanych do specjalistów ds. handlu i sprzedaży.

Fot. Freepik.com
dominika krebs skupiono się przede wszystkim Ilość ogłoszeń kierowana
na możliwościach prowadze- do tego rodzaju specjalistów
Minęły trzy kwartały bie- nia rekrutacji zdalnej. Dzięki w porównaniu z poprzed-
żącego roku, które wiązały się czemu wraz z odmrażaniem nim rokiem nieznacznie się
z nietypowymi okolicznościa- gospodarki, z początkiem ma- zmniejszyła. Niewątpliwie
mi również na rynku pracy. ja, na Pracuj.pl zwiększyła się wpływ na taki stan rzeczy
Pandemia koronawirusa przy- aktywność pracodawców i spa- miał COVID-19 i zamknięcie
niosła wiele zmian w firmach, dek liczb ogłoszeń w okresie galerii handlowych czy sta-
m.in. wprowadzenie pracy trzech kwartałów nie jest aż tak cjonarnych punktów obsługi.
zdalnej czy zatrzymanie funk- znaczny. Na podium pod wzglę-
cjonowania firm. Wiązało się dem liczby publikowanych
to ze wstrzymaniem rekrutacji Druga fala spadku dla tych osób ofert znajdują
nowych pracowników, a często rekrutacji? się również specjaliści IT (14
również z redukcją obecnego Dane Pracuj.pl wskazują, że proc.). Ta grupa już przed
zatrudnienia. w porównaniu do poprzednie- pojawieniem się COVID-19
Z pomocą tarcz antykryzy- go miesiąca liczba publikowa- najczęściej brała udział w re-
sowych z miesiąca na miesiąc nych ogłoszeń wzrosła o 19%. krutacjach zdalnych. To na
pracodawcy coraz lepiej radzili Trzeci kwartał wiązał się z suk- ich doświadczeniu rekrute-
sobie z nową, wyjątkową sytu- cesywną poprawą aktywności rzy bazowali planując dzia-
acją, co też pozytywnie wpłynę- pracodawców. Co za tym idzie łania w walce z koronawiru-
ło na rekrutacje. Jak wskazują pod koniec trzeciego kwartału sem.
dane Pracuj.pl od stycznia do dostępnych było ponad 74 000 Biorąc pod uwagę po-
września 2020 roku umiesz- aktywnych ofert pracy, na które ziom zaawansowania po-
czono 391 010 ofert pracy, można było aplikować. szukiwanych pracowników
co stanowiło spadek o 10% Rynek pracy powoli zaczął i oferowanych stanowisk
w porównaniu do analogiczne- się normować pod kątem re- okazuje się do specjalistów
go okresu ubiegłego roku. krutacji, jednakże pojawiła się średniego szczebla kierowa-
Jak twierdzi Rafał Nachy- spodziewana, druga fala pan- nych było więcej niż 60 proc.
na, dyrektor zarządzający Pra- demii. Polska notuje obecnie ogłoszeń, opublikowanych
cuj.pl, okres od stycznia do kilkanaście tysięcy zakażeń między styczniem i wrze-
września to pewnego rodzaju dziennie, co przyczynia się do śniem. Drugą najbardziej
lekcja pokory dla ekspertów wprowadzenia przez rząd do- popularną grupą były osoby
HR. Na początku 2020 roku datkowych obostrzeń w całym na stanowiska kierownicze
spodziewano się, że zakończy kraju. Dynamiczna sytuacja (13 proc.) oraz pracownicy
się dekada nieustannego wzro- pandemiczna i ewentualne fizyczni (13 proc.).
stu rynku pracy, ale również że związane z nią komplikacje dla Jednakże jesień jest wciąż nie- Najczęściej poszukiwani wierzchniowe czy mniejsze Co piąte ogłoszenie na
dojdzie do stabilizacji aktywno- pracodawców ponownie mo- wiadomą ze względu na na- Między pierwszym a trze- firmy zatrudniające przed- Pracuj.pl (22 proc) było
ści rekrutacyjnej firm na wyso- gą utrudnić plany rekrutacyj- dal nieustabilizowaną sytuację cim kwartałem 2020 roku stawicieli handlowych nadal skierowane do mieszkań-
kim poziomie. Wybuch pande- ne firm. pandemiczną. Dlatego też cały niezmiennie największym w obliczu całego rynku pra- ców woj. mazowieckiego. Na
mii jednak zmienił te prognozy, Jak podsumowuje Rafał rynek nadal powinien stawiać zainteresowaniem cieszy- cy ta specjalizacja zachowała drugim miejscu znalazło się
przyczyniając się do zamroże- Nachyna, mimo dynamicznej na rozwój zdalnej rekrutacji li się specjaliści ds. han- swoje znaczenie. woj. dolnośląskie (10 proc).
nia rekrutacji i zmniejszenia i ciężkiej sytuacji, wpływającej prowadzonej przy pomocy na- dlu i sprzedaży. Aż 33 proc. Drugą grupą najczęściej Zaś na trzecim miejscu ex
liczby publikowanych ofert na rekrutacje, rynek pracy na rzędzi online bazując na do- ogłoszeń było kierowanych poszukiwanych pracowni- aequo województwa: śląskie,
pracy w najgorszym okresie koniec trzeciego kwartału po- świadczeniach z pierwszych do nich. Mimo wpływu pan- ków byli eksperci ds. obsługi wielkopolskie i małopolskie
nawet o 50%. W tym okresie został w dość dobrej kondycji. miesięcy pandemii. demii na sklepy wielkopo- klienta (18 proc. ogłoszeń). (9 proc).

REGION – FINANSE

Jak nie stracić subwencji PFR - webinar 4 listopada


Poznaj wymogi formalne dla umorzenia subwencji PFR oraz najważniejsze kwestie prawa pracy w czasach pandemii.
Śląskie Porozumienie Go- nika przestojem, czy informo-
spodarcze ŚLĄSK.ONLINE wać pracowników o przypad-
wraz z Raciborską Izbą Go- kach Covid wśród załogi i co
spodarczą oraz Izbą Gospo- na to RODO. Omówione zo-
darczą w Wodzisławiu Ślą- stanie też zagadnienie finan-
skim zapraszają na bezpłatny sowania testów COVID przez
webinar. pracodawcę oraz kwestia
Podczas spotkania online kwarantanny w rodzinie pra-
omówione zostaną dwa za- cownika.
gadnienia: umorzenie sub- Temat omówi radca praw-
wencji PFR oraz prawo pracy ny Martyna Michta z KRPM
w czasach pandemii. Uczest- Legal.
nicy webinaru dowiedzą się Spotkanie online już 4 li-
m.in. jakie są wymogi for- stopada o godz. 11:00. Link
malne dla umorzenia sub- do spotkania będzie aktywny
wencji PFR, jak liczyć śred- 15 minut przed webinarem na
nie zatrudnienie, jak obliczyć stronie plusydlabiznesu.pl.
stratę z działalności. Poznają
też sposób spłaty nieumorzo-
nej części subwencji PFR i do-
wiedzą się, kiedy trzeba zwró- Zapisz się już dziś:
cić subwencję PFR w całości
w ciągu 14 dni.
Podczas webinaru zosta-
ną udzielone także odpowie-
dzi na pytania: jak bezpiecz-
nie zlecać pracę zdalną, kiedy
i jak można obniżyć wymiar https://tiny.pl/7ngnn
czasu pracy lub objąć pracow-
II PLUSY dlaBIZNESU 28 października 2020, nr 14 (319) << GazetaInformator.pl
R E K L A M A

Z APYTA J O kasy fiskalne on-line ji „1234”


s bonus o wartości 1230 zł (brutto) w promoc
*)

Tylko u na

Wszechstronny system kasowy dla Twojej firmy


• ułatw sobie pracę dzięki pomysłowemu oprogramowaniu, działającemu na platformie
Android i współpracującemu z nowoczesnym sprzętem
• obsługuj system kasowy w sposób intuicyjny, prosty, bez konieczności skomplikowanej
instalacji i konfiguracji
ib.pl
• obserwuj w czasie rzeczywistym informacje o przychodach, zysku, produktach, zapasach
Wszystkie atuty w ręku! magazynowych oraz działaniach pracowników

20 03

47, 697 212 351 Elastyczne plany abonamentowe Dotykačka


aciborskiemedia.pl biuro@raciborskiemedia.pl

ib.pl

System kasowy Dotykačka usprawnia pracę System kasowy Dotykačka doskonale sprawdza
i podnosi efektywność małych i średnich się we wszystkich typach placówek handlowych
restauracji, barów, kawiarni i cukierni oferujących zróżnicowany asortyment towarów
• zestawienia sprzedaży i historia rachunków • zdalne zarządzanie bazą towarową
• kontrola stanów magazynowych i raporty sprzedaży • szerokie możliwości raportowania sprzedaży
• mapa stołów; możliwość parkowania rachunków • brak ograniczeń ze względu na liczbę pracowników, produktów
• systemy rabatowe; happy hours i wystawionych dokumentów
• kontrola uprawnień użytkowników • współpraca z czytnikami i wagami; obsługa kodów PLU i EAN
• obsługa aplikacji Mobilny Kelner • obsługa kart rabatowych i bonusowych

Dotykačka jest efektywnym wsparciem dla firm Dotykačka to kompletny system kasowy oraz
usługowych - niezależnie od profilu i miejsca nowoczesny sprzęt współpracujący z wieloma
działalności urządzeniami i akcesoriami. Wybierz zestaw
odpowiadający Twoim potrzebom.
• mobilne rozwiązania kasowe
• intuicyjna i łatwa obsługa • zarządzanie rezerwacjami
• bogaty wybór kompatybilnych urządzeń i akcesoriów • możliwość parkowania rachunków
• brak ograniczeń ze względu na liczbę pracowników, produktów • automatyczna wycena usług czasowych (np. minutowa)
i wystawionych dokumentów • zarządzanie stanami magazynowymi
• stały dostęp do aktualizacji oprogramowania i sterowników • obsługa programów rabatowych i lojalnościowych
• współpraca z zewnętrznymi systemami (API)

Więcej na softib.pl SOFT-ib Ireneusz Burek, NIP 639-100-40-27


Oddziały:
Racibórz, ul. Klasztorna 12 | tel. 32 415 98 18, 504 18 18 27
ib.pl
Wodzisław Śląski, ul. św. Jana 16 | tel. 32 440 89 88, 601 46 20 03
Kędzierzyn, ul. W. Planetorza 9/2 | tel. 77 482 67 47, 533 355 477
*)
O szczegóły promocji pytaj handlowców. softib.pl centrumkasfiskalnych.pl r-media.pl
GazetaInformator.pl >> 28 października 2020, nr 14 (319) PLUSY dlaBIZNESU III
WODZISŁAW ŚLĄSKI KRAINA GÓRNEJ ODRY

Trwają prace w pałacu Dietrichsteinów


Prognozowany termin zakończenia robót to lato 2021 r.
katarzyna przypadło zasypywaniem, stabilizacją zabezpieczenie obiektu przed mieszczeń, nowej, drewnianej orynnowania. Prognozowany 2014-2020. Koszt całkowity
oraz wzmocnieniem grun- warunkami atmosferycznymi, stolarki okiennej na podsta- termin zakończenia robót to remontu wodzisławskiego Pa-
Trwają roboty remonto- tu wokół pałacu, wykona- wykonanie robót konstruk- wie najstarszych zachowa- lato 2021 r. łacu to 11 937 180,23 zł.
wo-budowlane w pałacu Die- niem bruzd pod instalacje cyjnych związanych z przebi- nych okien, konserwacja za- Jedna z pierwszych bu- W ramach projektu są
trichsteinów w Wodzisławiu elektryczne oświetlenia ze- ciami otworów, drzwiowych, chowanych tynków i detali dowli w stylu klasycystycz- prowadzone prace konser-
Śląskim. Obecnie wykony- wnętrznego pałacu, a także budową windy i klatek scho- architektonicznych, remont nym w Polsce jest remon- watorskie, restauratorskie
wane są m.in. prace związa- wyprowadzeniem instalacji dowych. krat okiennych, uzupełnienie towana dzięki zdobytym i adaptacyjne Pałacu Die-
ne z montażem nowej więźby elektrycznej i jej zamurowa- Do wykonania został nowymi tynkami, renowacja środkom unijnym. Dofinan- trichsteinów. Obiekt zosta-
dachowej. Wykonawca zaj- niem. montaż pokrycia dachowego i odtworzenie detali architek- sowanie z uwzględnieniem nie dostosowany do potrzeb

Fot. Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego


muje się też naprawą spękań Dotychczas wykonano już z dachówki karpiówki w natu- tonicznych, montaż blacha- budżetu państwa wyno- osób niepełnosprawnych.
i uszkodzonych murów, frag- takie prace jak: rozbiórka po- ralnym kolorze ceglastoczer- rek nad cokołem, gzymsami si 11 150 445,72 zł – według Działania te przyczynią się do
mentarycznym odkrywaniem zostałych podłóg na parte- wonym, wykonanie blacharki, oraz obramieniami okienny- pierwotnych umów. To realizacji celu głównego pro-
fundamentów i wykonaniem rze budynku, iniekcje ścian roboty murarskie na podda- mi, uchwytów na oświetlenie 95% kosztów całej inwesty- jektu, jakim jest zwiększenie
odcięć poziomych i piono- budynku, skuwanie wtór- szu, montaż instalacji, wy- zewnętrzne, malowanie i sca- cji. Dofinansowanie zostało atrakcyjności pałacu i znaj-
wych hydroizolacji wraz ze nych tynków z elewacji i de- konanie ścianek działowych, lanie kolorystyczne zgodnie przyznane w ramach Regio- dującego się w nim muzeum,
wzmocnieniem murów piw- tali architektonicznych, de- montaż stałego wyposażenia z odkrytą pierwotną kolory- nalnego Programu Operacyj- a przez to również do zwięk-
nicznych i fundamentowych, montaż więźby dachowej, budynku i wykończenie po- styką, hydrofobizacja, montaż nego Województwa Śląskiego szenia atrakcyjności miasta.

RACIBÓRZ – GASTRONOMIA

Podaj swoim gościom jedzenie jak z restauracji


Zamknięcie lokali sprawiło, że nie wiesz jak zorganizować imprezę? Skorzystaj z pysznego cateringu!

Zawojski - osobisty szef cześniejszy posób na zreali- Ideą osobistego szefa


kuchni to istne panaceum zowanie własnego przyjęcia kuchni jest głównie to, aby
na obecne czasy walki z pan- w swoim domu, firmie lub zdjąć z klienta ciężar, jaki spo-
demią. - Twoja impreza lub na działce poza miastem. Po- czywa na nim podczas organi-
spotkanie nie może odbyć trawy serwowane przez do- zacji przyjęcia w swoim domu,
się w restauracji? Mam dla świadczonego szefa kuchni ogrodzie lub na działce. Dzię- OSOBISTY SZEF KUCHNI

Ciebie świetną propozycję! bezpośrednio w Twoim do- ki temu możesz podać swoim
Przenoszę poziom potraw mu to gwarancja zachwytu gościom nietuzinkowe, pysz-
do komfortu Twojego domu Twoich gości. Dzięki takiej ne dania, bez spędzania wielu Zawojski - osobisty
i mieszkania. Jeśli więc masz formie wiesz, że potrawy są godzin na zakupach i w kuch- szef kuchni
właśnie taki problem, bo pan- zrobione z najświeższych pro- ni. „Potrawy jak w restauracji
demia pokrzyżowała Twoje duktów, a Twoi goście mogą w komforcie Twojego domu” Tel. 793 776 625
plany, pisz prędko, mam jesz- wypytać szefa o każdy szcze- – tak brzmi główne założenie.
cze kilka wolnych terminów - gół wykonywanego dania. To Przykładowe realizacje mateusz@zawojski.com.pl
zachęca Zawojski. połączenie dobrego jedzenia można śledzić na Facebooku www.zawojski.com.pl
Catering z personalnym ze świetną zabawą i atrakcją pod adresem www.facebook.
szefem kuchni to najnowo- dla gości. com/zawojskiszefkuchni. Artykuł sponsorowany
IV PLUSY dlaBIZNESU
na poziomie << GazetaInformator.pl
28 października 2020, nr 14 (319)

KRAJ | SPRAWY KONTROWERSYJNE

„To jest wojna”


- nie walczymy o aborcję na życzenie...
KATARZYNA CICHOŃ czynu zabronionego, m.in.
gwałtu.
Polskie prawo, na pod- „W tej chwili sytuacja
stawie ustawy z 1993 roku, jest dosyć jasna. Na mocy
dopuszczało aborcję w trzech obowiązującej konstytucji
przypadkach: gdy ciąża sta- nie może być prawa, któ-
nowi zagrożenie dla życia lub re w okresie prenatalnym,
zdrowia kobiety, gdy zacho- z powodu niepełnospraw-
dzi uzasadnione podejrzenie, ności dziecka, doprowadza
że ciąża powstała w wyniku do jego śmierci, pozwala na
gwałtu oraz gdy badania pre- jego zabijanie. Konstytucja
natalne lub inne przesłanki bardzo wyraźnie mówi „ży-
medyczne wskazują na du- cie każdego Polaka, każdego
że prawdopodobieństwo obywatela podlega ochronie”
ciężkiego i nieodwracalne- - skomentowała w rozmowie
go upośledzenia płodu albo z TVP Info posłanka Prawa
nieuleczalnej choroby zagra- i Sprawiedliwości Joanna
żającej jego życiu. 22 paź- Lichocka.
dziernika 2020 roku Trybu-
nał Konstytucyjny orzekł, że Reakcja społeczeństwa
ta ostatnia z przesłanek jest W całej Polsce rozpoczę-
niezgodna z Konstytcją RP. ły się protesty i manifestacje
Zdaniem Trybunału pod przciwko decyzji Trybunału
przewodnictwem Julii Przy- i zaostrzeniu prawa aborcyj-
łębskiej niezgodne z polską nego. Uczestnicy protestów
konstytucją jest przerywanie zwracają uwagę na ograni-
ciąży z powodu przesłanki czanie praw kobiet, pozbywa-
eugenicznej (duże prawdo- nie je wyboru w najtrudniej-
podobieństwo nieodwracal- szych życiowych chwilachi
nego upośledzenia płodu lub i zmuszanie do heroizmu.
choroby, która zagraża jego
życiu). Teraz zgodnie z pol- „To jest wojna”
skim prawem będzie moż- Na transparentach
na przerwać ciążę jedynie uczestników protestów po-
w dwóch przypadkach: gdy jawiły się hasła mówiące
stanowi zagrożenie dla życia o prawie wyboru czy odbie-
i zdrowia kobiety oraz gdy raniu kobietom wolności.
zachodzi uzasadnione podej- - Dziś nie walczymy o abor- Na transparentach pojawiły się takie hasła jak: „Wybór, nie zakaz”, „Demokracja oznacza Protesty przeciwko zaostrzeniu praw
rzenie, że ciąża jest skutkiem cję na życzenie, walczymy wybór” czy „Piekło kobiet”. Śląskim czy Rybniku. Na zdjęciach m

REGION – FINANSE RACIBÓRZ – GOSPODARKA

Bez opłat targowych w 2021 Milionowa inwestycja w Raciborzu


Rząd poszedł za przykładem Wodzisławia Śląskiego. Henkel zainwestuje w Raciborzu blisko cztery miliony euro,
co pozwoli na produkowanie nowych form detergentów.
Fot. Henkel

ustala gmina. Ministerstwo


Finansów ogranicza tylko

Fot. Henkel
maksymalną stawkę. W tym Dotychczas w raciborskim
roku to 792,21 zł dziennie. zakładzie wytwarzane były
Rząd zapowiedział, że zre- proszki i żele do prania. Po
kompensuje samorządom do- zakończeniu nowej inwestycji
chody, które te utracą w efek- produkowane będą tam także
cie zniesienia opłaty targowej. nowe formaty żeli Persil oraz
Warto przypomnieć, że E, płyny do prania specjali-
Wodzisław Śląski jest pierw- stycznego Perwoll oraz płyny
szym miastem w regionie, któ- do płukania tkanin E i Silan
re nie pobiera opłaty targowej przeznaczone do sprzedaży
na targowiskach. Taka decyzja na rynkach Polski, Ukrainy
zapadła w grudniu 2019 roku, i krajów bałtyckich. Urucho-
gdy projekt złożony przez rad- mienie nowej linii produkcyj-
nego Łukasza Chrząszcza oraz nej, które planowane jest na
członków zarządu Wodzisław trzeci kwartał 2021 r., zwięk-
Zwolnienie z opłaty targo- mach, rezygnując m.in. z zaku- 2.0 – Kacpra Biernackiego szy produkcję wydziału pły- cją konieczności transportu inwestycja pozwalająca nam
wej to część działań pomoco- pów na targowiskach. oraz Bartosza Młotka zyskał nów o 200%. produktów do Polski. Dzię- realizować założenia naszej
wych. Rząd ma bowiem świa- Opłatę targową pobiera uznanie 13 radnych. – Miasto - Nowa inwestycja po- ki temu zredukujemy ilo- strategii zrównoważonego
domość, że oprócz sklepów się od osób fizycznych, osób przestanie pobierać opłatę od zwoli znacząco podnieść wy- ści przewozów logistycznych rozwoju. Pierwsze produk-
cierpią także targowiska - po- prawnych oraz jednostek or- lutego 2020 roku. Wierzymy, korzystanie potencjału li- o kilkaset tysięcy km rocznie, ty z nowej linii zjadą z taśmy
wiedział premier. Obowiązki ganizacyjnych nieposiada- że doprowadzi to do ożywienia nii produkcyjnych zakładu co przełoży się na elimina- z początkiem trzeciego kwar-
zachowania dystansu społecz- jących osobowości prawnej, się targowisk w mieście – mó- w Raciborzu, stworzy nowe cję ok. 560 ton CO2 – mówi tału 2021 r. – zapowiedział
nego czy zakrywania ust i nosa której dokonują sprzedaży na wili wówczas inicjatorzy. miejsca pracy oraz przynie- Adrian Wycisk, dyrektor fa- Adrian Wycisk.
w przestrzeni publicznej spra- targowiskach. Wysokość opła- sie duże oszczędności środo- bryki w Raciborzu. - Cieszy-
wiają, że Polacy pozostali w do- ty targowej na swoim terenie C wiskowe związane z likwida- my się, gdyż jest to kolejna C
R E K L A M A
GazetaInformator.pl >> 28 października 2020, nr 14 (319) PLUSY dlaBIZNESU V

Fot. Zuzanna Sczyrba


o ludzkie uczucia i możliwość Zawsze tragiczny, ale wybór
godnej śmierci bez bólu – - napisał w mediach społecz-
mówią uczestnicy protestów nościowych.
i zapowiadają, że że to woj-
na, bowiem będą uporczywie Aborcja na świecie
walczyć o swoje prawa. Wyrok Trybunału Kon-
stytucyjnego stawia Polskę,
Kompromis dawał pod względem prawa abor-
wybór cyjnego, obok takich państw
Głos w sprawie zabrał jak Boliwia, Peru, Namibia,
Mieczysław Kieca, prezy- Niger, Czad czy Algieria. Re-
dent Wodzisławia Śląskiego, strykcyjne prawa aborcyj-
który mówił o wielkim cier- ne obwiązują w większości
pieniu rodzin pozbawionych krajów Afryki i Ameryki Po-
wyboru.. - Mieliśmy kom- łudniowej, państwach arab-
promis. Dla jednych zgni- skich i niektórych innych
ły, dla innych niewygodny, krajach z większością mu-
dla jeszcze innych wystar- zułmańską.
czający, a dla kolejnych nie. Prawo aborcyjne w Pol-
Ale był to jakiś kompromis. sce należy do bardzo restryk-
Kompromis, który nie ska- cyjnych także w kontekście
zywał na niezasłużone, nie- całej Europy. Poza Polską
potrzebne cierpienie matek i Maltą w znacznej większo-
i ojców, dzieci. Nie skazy- ści krajów Unii Europejskiej
wał, brutalnie przymusza- aborcję można wykonać nie
jąc, na trudną, pełną bólu tylko ze względu na stan
ciążę. Nie skazywał na dra- zdrowia, ale także z powodu
matyczny poród. Nie skazy- przesłanki ekonomicznej czy
wał na patrzenie na śmierć społecznej, jeżeli kobieta ży-
dziecka. Nie skazywał na je w ubóstwie i nie stać jej na
jeszcze większą traumę, na wychowanie dziecka.
jeszcze większe psychiczne Wyjątki w Europie sta-
i fizyczne zniszczenie. Kom- nowią Watykan, San Mari-
promis dawał wybór. Pozwa- no i Malta, gdzie aborcja jest
lał poradzić sobie rodzicom nielegalna. Natomiast Mo-
z tym bezmiarem cierpienia nako, Andora i Lichtenstein
W protestach w całym kraju biorą udział nie tylko kobiety, po swojemu. Nie odbierał to kraje, w których dostęp do
wa aborcyjnego odbywają się także w Raciborzu, Wodzisławiu ale całe rodziny, które nie zgadzają się z zaostrzeniem prawa nikomu godności, nie od- zabiegu przerwania ciąży jest
manifstacja zorganizowana w Raciborzu 26 października. aborcyjnego w Polsce. bierał nadziei. Dawał wybór. mocno ograniczony.

RACIBÓRZ – PROMOCJA

Nowe logo Raciborza


Rada Miasta przyjęła uchwałę o ustanowieniu znaku promocyjnego Raciborza.
Na początku 2018 roku Najpierw znak ocenili co mogłoby mu się podobać. sam autor projektu Zbi-
Miasto podjęło współpracę członkowie komisji oświa- Sceptyzm wyrazili także Ma- gniew Góral, który omówił
z firmą ze Szczecina, która ty, którzy opiniowali pro- rian Czerner oraz Józef Gal- swoją koncepcję. Podkreślił
zaproponowała aktualiza- jekt uchwały w tej sprawie li, którzy jednak byli ciekawi, lekkość znaku oraz jego no-
cję logo Raciborza. Efektem 21 października. Wszyscy co autor projektu zaprezen- woczesny charakter. Osta-
współpracy były cztery wer- obecni (dziesięciu radnych) tuje na sesji. Finalnie w gło- tecznie radni przyjęli nowe
sje logotypu, które poddano zagłosowali za przyjęciem sowaniu za była jedynie An- logo osiemnastoma głosami.
pod głosowanie internautów. znaku, chwaląc jednocześnie na Wacławczyk. Józef Galli Od głosu wstrzymali się rad-
Raciborzanom nie przypa- logo. i Michał Szukalski zagło- ni Marcin Fica, Henryk Ma-
dły one do gustu i spotkały 27 października nad pro- sowali przeciw, a od głosu inusz oraz Mirosław Lenk.
się szeroką falą krytyki. Wo- jektem uchwały pochyli- wstrzymali się Marian Czer- Nikt nie zagłosował przeciw.
bec tego, po konsultacjach, li się członkowie komisji fi- ner, Justyna Henek-Wypior,
miasto zdecydowało się na nansów. Ci nie byli już tak Krystyna Klimaszewska, Mi- C
współpracę z raciborską fir- przychylni do projektu no- rosław Lenk, Henryk Ma-
mą Zbigniew Góral Identyfi- wego logo. Mirosław Lenk inusz oraz Anna Szukalska.
kacja Wizualna. Nowe logo, stwierdził, że, mimo chęci, Na sesji Rady Miasta
które z założenia miało ba- nie znajduje w znaku nic, 28 października wystąpił
zować na herbie, przybrało
ostateczną formę w sierpniu R E K L A M A
Podstawowa wersja znaku tego roku.
- Logotyp jest głównym
elementem tożsamości wi-
zualnej miasta Racibórz. Lo-
go zbudowane jest z sygnetu,
logotypu oraz taglain’u. Sy-
gnet: odświeżony herb Ra-
ciborza przedstawiający na
białym tle połowę orła i po-
łowę koła wozowego. Logo-
typ zbudowany jest z dwuele-
mentowego kroju ISIDORA
BOLD, podkreśla nowocze-
sność oraz tradycje miasta.
Nie wolno samodzielnie mo-
dyfikować kolorystyki oraz
kształtu logotypu. Logotyp
stanowi całość i nie powinien
być poddawany jakimkolwiek
zniekształceniom oraz mody-
fikacjom – czytamy w pod-
stawowej księdze identyfi-
Negatywowa wersja znaku. kacji.
VI PLUSY dlaBIZNESU 28 października 2020, nr 14 (319) << GazetaInformator.pl
RACIBÓRZ MOTORYZACJA R E K L A M A

Bezpieczne podróżowanie
w czasie pandemii
Samochód to aktualnie najbezpieczniejszy środek lokomocji.
Dowiedz się, jak przewieźć nim większy bagaż.
W dobie koronawirusa po- i pokażą, jak prawidłowo go
dróżowanie pociągiem, auto- zamontować. Dodatkowym
busem czy samolotem może atutem jest możliwość zaku-
nieść za sobą zwiększone ry- pów na raty 0%.
zyko zakażenia. Dlatego sa-
mochód, którym podróżujemy Podróżuj z trzeźwym
tylko z najbliższymi, jest obec- umysłem
nie najbezpieczniejszą formą Ile razy po zakrapianej im-
podróżowania. Mogłoby się prezie zastanawialiście się, czy
wydawać, że nasze cztery koła możecie już w pełni bezpiecz-
mocno ograniczają ilość możli- nie prowadzić samochód? To
wych do zabrania bagaży. Wte- nie tylko kwestia uniknięcia
dy z pomocą przychodzi Camp- mandatu, ale co najważniej-
Box – wypożyczalnia i sprzedaż sze, odpowiedzialności za
bagażników samochodowych zdrowie własne oraz innych
i boksów dachowych. osób. Właśnie dlatego ideal-
nym rozwiązaniem są alko-
Bezpiecznie maty od CampBox. Urządze-
i z certyfikatem nie ma świadectwo kalibracji
Aby bezpiecznie prze- i jest pewnego pochodzenia –
wozić swój ekwipunek, war- badanie tylko wtedy ma sens.
to zamontować certyfiko- To alkomaty porównywalne
wany osprzęt dedykowany z policyjnymi i nawet 2-let-
konkretnemu samochodo- nią darmową kalibracją. To
wi. Specjaliści z CampBox świetna inwestycja w bezpie-
dobiorą odpowiedni model czeństwo.

CAMPBOX

ul. Bosacka 61
47-400 Racibórz
Tel. 504 107 765

www.sklep.campbox.pl

Artykuł sponsorowany
GazetaInformator.pl >> 28 października 2020, nr 14 (319) PLUSY dlaBIZNESU VII
R E K L A M A

REGION – EDUKACJA ZAWODOWA

Uczniowie! Pamiętajcie o praktyce


Jak wzmacniać kompe- uczniów nie ma okazji zwery- oraz dowiedzieć się, jak ope- Przecietny uczeń zadowoli mógł pochwalić się doświadcze- takiego doświadczenia znacznie
tencje przed wejściem na fikować swoich umiejętnosci, racyjnie wygląda praca w za- się wpisem zaliczenia w dzien- niem zawodowym podczas przy- łatwiej jest znaleźć zatrudnienie
rynek pracy. wiedzy i zainteresowań gdyż wodzie, który wybrali idąc do niczku praktyk. Świadomy mło- szłych rekrutacji jeśli praktyka na wymarzonym stanowisku.
Praktyki i staże zawodowe nie zabieagają o doświadcze- szkoły. To czas na rozwijanie dy człowiek, który wytyczas so- idzie w parze z nauką. Osobie,
odgrywają ważną rolę w przy- nia praktyczne. Bardzo czę- kompetencji zawodowych bie cel rozwoju wie, że będzie która miała możliwość zdobycia I
szłym życiu zawodowym. sto też o wyborze praktyki i tzw. kompetencji miękkich,
Dlaczego? Gdyż pozwalają uczniowskiej decyduje przy- takich jak chociażby umiejęt-
równolegle z edukacją teore- padek, czasem zwyczajne ność pracy w zespole czy ko-
PRACOWNIA
tyczną nabywać doświadcze- szczęście gdy szkolny opie- munikacji w biznesie. Będąc WYMIANA OPON Sprzedam PROTETYCZNA
nie praktyczne oraz konfron- kun praktyk „wyśle do dobre- blisko załogi firmy, obserwu-
tować własne wyobrażenie go pracodawcy”. jąc rzeczywistość na stanowi-
W RACIBORZU nieruchomość Izabela Kuczmierczyk
o przyszłej pracy w zawodzie. Niewielu uczniów ma sku pracy, młodzi pracowni- ulica Kościuszki 31 w Raciborzu Racibórz, ul. Opawska 27a/1
Istotą dobrego wejścia na ry- świadomość tego, że praktyki cy mają możliwość poznania Tel. 513 129 915
nek pracy jest wybór pracy, warto rozpocząć jak najszyb- relacji i mechanizmów, które - wjazd na mały targ. o pow. 23,5 ara z domem,
warsztatem samochodowym
czynne: pn.-pt. 9:00-13:00
która daje satysfakcję i roz- ciej, głównie po to, aby zdo- w przyszłości pomagają zdo- Rezerwacja
oraz garażami (wysoki i niski) Protezy akrylowe,
wój osobisty. Niestety wielu być doświadczenie zawodowe bycie dobrego zatrudnienia.
terminu nylonowe, acronowe,
730 230 203 Tel. 698 300 561 NAPRAWY PROTEZ

LAKIERNICTWO GABINET
MONTAŻ
POJAZDOWE BIOENERGOTERAPII
– schorzenia kręgosłupa I NAPRAWA
KRYSTIAN ZIMNY
lakiernictwo, blacharstwo,
i narządów ruchu
– stany bólowe ŻALUZJE
sprzedaż lakierów samochodowych

ul. Wodna 13, Racibórz


– choroby wewnętrzne
Racibórz, ul Mickiewicza 18
ROLETY
Tel. 32 415 48 63 (3 piętro) MOSKITIERY
602 611 613 Rejestracja tel. 32 755 21 31 TEL. 604 729 874
T. W. SERWIS
ELEKTROMECHANIKA
MECHANIKA
WYMIANA OPON
KLIMATYZACJE
Tomasz Witecki
Tel. 694 709 872
Racibórz, ul. Ocicka 163

CENNIK OGŁOSZEŃ:
drobne: ■ tekstowe – 6 zł ■ w ramce – 10 zł ■ na kolorowym tle – 14 zł ul. Klasztorna 12 (róg Klasztornej i Ogrodowej) Racibórz
modułowe: ■ tekstowe – 20 zł ■ graficzne – 35 zł ceny brutto (z VAT) tel. 533 399 344, 32 414 90 30, ogloszenia@gazetainformator.pl
VIII Ekologia 28 października 2020, nr 14 (319) << GazetaInformator.pl
EKOINFORMATOR

EK LOGIA
REGION EKOLOGIA

PSZOK – sposób na kłopotliwe odpady


Zużyty sprzęt RTV i AGD, jak i opony, akumulatory, gruz po remoncie czy też meble – wszystkie te odpady można
nieodpłatnie oddać w gminnym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
KATARZYNA PRZYPADŁO rządowe oferują również ich wręcz porzucanie ich w miej- opakowaniowe, opakowania lepiszcze i żywice zawierają- Jakich odpadów
mobilne wersje. scach do tego nieprzeznaczo- z tekstyliów, opakowania za- ce substancje niebezpieczne, nie oddamy do PSZOK-u?
Według raportu ONZ „Glo- Gdzie szukać informacji na nych, np. lasach czy polach. wierające pozostałości sub- farby, farby drukarskie, tusze, PSZOK nie przyjmie
bal E-Waste Monitor 2020” ich temat? – Adresy PSZOK- Powoduje to wielkie straty dla stancji niebezpiecznych lub ni- tonery do drukarek, kleje, le- zmieszanych odpadów ko-
tylko w 2019 roku w skali całe- -ów oraz godziny ich pracy po- przyrody i państwa, które wy- mi zanieczyszczone, pojemniki piszcze i żywice, detergenty munalnych. Punkty te nie
go świata wyrzucono 53,6 mi- winny być ogólnodostępne za- daje na oczyszczanie takich pod ciśnieniem po aerozolach, zawierające substancje niebez- odbiorą również odpadów,
lionów ton elektrośmieci, które równo na stronie internetowej miejsc ogromne środki finan- zużyte lub przeterminowane pieczne, detergenty, leki, aku- do których stosuje się odręb-
są jedynie szczytem góry pro- gminy, jak również bezpośred- sowe, np. na usuwanie odpa- gaśnice samochodowe i z go- mulatory i baterie, telewizory, ne przepisy w zakresie go-
duktów, które nie powinny tra- nio w urzędzie. Przed wizytą dów z lasów ponad 16 mln zło- spodarstw domowych, beton monitory, małe i duże urządze- spodarowania opadami i tak
fić do zwykłego kosza. Co w ta- w PSZOK-u warto pamiętać, tych rocznie. Dodatkowo takie oraz gruz betonowy, gruz ce- nia elektryczne i elektroniczne, na przykład do PSZOK-u nie
kim razie można z nimi zrobić? aby odpady wymagające opa- działanie grozi mandatem na- glany, zmieszane odpady z be- drewno zawierające substan- oddamy odpadów w ilościach
Zużyty sprzęt RTV i AGD, jak kowania, były szczelnie zabez- wet w wysokości kilku tysięcy tonu, gruzu ceglanego, cerami- cje niebezpieczne, drewno, tj. wskazujących na to, że po-
i opony, akumulatory, gruz pieczone i posiadały oryginalną złotych. Oddanie odpadów do ki, glazury, terakoty itp., szkło skrzynki drewniane, deski itp., chodzą z działalności gospo-
po remoncie czy też meble – informację, np. w postaci ety- PSZOK-u jest rozwiązaniem okienne, drzwiowe, bezbarw- odpady tworzyw sztucznych, darczej albo odpadów zawie-
wszystkie te odpady można kiety umożliwiającą identyfika- w pełni legalnym i bezpłatnym. ne, lustra, odzież, tekstylia, np. wiadra, miski, zabawki, rających azbest.
nieodpłatnie oddać w gmin- cję odpadu w chwili przekaza- rozpuszczalniki, kwasy, alkalia skrzynki, meble ogrodowe itp., Szczegółowe zasady
nym Punkcie Selektywnego nia. Surowce w opakowaniach Jakie odpady przyjmuje (substancje żrące), odczynni- odpady metali, np. ramy rowe- przyjmowania odpadów
Zbierania Odpadów Komunal- cieknących lub uszkodzonych PSZOK? ki fotograficzne, środki ochro- rowe, koła rowerowe, wiesza- przez Punkty Selektywnego
nych, tzw. PSZOK. w stopniu powodującym wy- Każdy Punkt Selektywnego ny roślin zawierające substan- ki, obudowy urządzeń, klamki, Zbierania Odpadów Komu-
ciek substancji znajdujących się Zbierania Odpadów Komunal- cje niebezpieczne, świetlówki, elementy metalowe itp., środki nalnych są publikowane na
Czym jest PSZOK? wewnątrz mogą zostać nieprzy- nych musi zapewniać przyjęcie świetlówki energooszczędne, ochrony roślin niezawierające stronach internetowych gmi-
PSZOK to specjalnie zor- jęte przez pracowników. Jest to takich odpadów, jak: przeter- termometry rtęciowe, urządze- substancji niebezpiecznych, ny lub związku międzygmin-
ganizowane dla mieszkańców bardzo ważne, ponieważ jedna minowane leki, odpady wiel- nia chłodnicze i klimatyzacyj- inne odpady komunalne, nego zajmującego się odpa-
gminy miejsce, w którym mo- rozlana bateria z pilota samo- kogabarytowe, odpady zielone, ne, np.: lodówki, chłodziarki, odpady wielkogabarytowe – dami na terenie danej gminy.
gą oni pozostawić odpady ko- chodowego jest w stanie zatruć odpady budowlane, poremon- klimatyzatory domowe, oleje np. meble, materace. Warto też pamiętać, że
munalne, w szczególności te, aż 400 litrów wody – komen- towe i rozbiórkowe, zużyte opo- spożywcze (przeterminowa- PSZOK powinien również przeterminowane leki można
których nie należy wrzucać do tuje Michał Kurtyka, minister ny, elektrośmieci, czyli sprzęt ne zużyte), przepracowane lub przyjąć odpady, które powsta- oddać za darmo także w ap-
przydomowych pojemników klimatu i środowiska. elektryczny i elektroniczny, przeterminowane oleje silni- ją np. w ramach samodzielnie tekach, a po zakupie nowe-
czy worków lub pergoli. Działa- Niedopuszczalną praktyką baterie i akumulatory, opako- ków samochodowych, farby, prowadzonego przez mieszkań- go tonera czy sprzętu AGD
ją one we wszystkich gminach jest pozostawianie problema- wania z papieru i tektury, od- farby drukarskie, tusze, tonery ców remontu, np. gruz, stolar- sprzedawca ma obowiązek
w wersji stacjonarnej, a dodat- tycznych odpadów w zwykłych pady opakowaniowe z meta- do drukarek zawierające sub- ka okienna, czy też resztki sty- nieodpłatnie odebrać zużyty
kowo niektóre jednostki samo- pojemnikach do segregacji lub li i tworzyw sztucznych, szkło stancje niebezpieczne, kleje, ropianu. sprzęt tego samego rodzaju.

ZAWADA KSIĄŻĘCA – EKOLOGIA REGION – EDUKACJA

Mała pszczoła – wielki problem. Konkurs plastyczny „TAK dla


Warsztaty w Zawadzie Książęcej czystego powietrza”
Zajęcia mają przybliżyć młodemu pokoleniu tematykę fenomenu Praca musi być tematycznie związana z przyrodą, ze zmianami,
przyrodniczego, jakim są pszczoły, ich pożytku dla całego środowiska jakie zaszły lub powinny zajść w otoczeniu uczniów dzięki
i ludzi, a także zgubnego wpływu działalności człowieka na ich życie. środkom Unii Europejskiej wykorzystanym na ochronę
środowiska, w tym na ochronę powietrza.
Fot. GCK Nędza

17 października w Zawa-
dzie Książęcej odbyło się kolejne
spotkanie w ramach inicjatywy Wojewódzki Fundusz cyduje data wpływu do WFO-
„Mała pszczoła – wielki pro- Ochrony Środowiska i Go- ŚiGW w Katowicach) na adres
blem” zaproponowanej przez spodarki Wodnej w Katowi- organizatora: ul. Plebiscytowa
Koło Pszczelarzy Gminy Nędza. cach zaprasza uczniów szkół 19, 40-035 Katowice) z dopi-
Działanie zrealizowane było podstawowych i świetlic skiem „Konkurs plastyczny”.
w ramach projektu „Przystanek środowiskowych do udzia- Prace przesłane po terminie
Kulturalny Nędza”. łu w konkursie plastycznym nie będą brać udziału w kon-
Do udziału w warsztacie z zakresu efektów likwida- kursie. Ogłoszenie wyników
zaproszono dzieci i młodzież. cji niskiej emisji pt. „TAK dla i wręczenie nagród nastąpi do
Uczestnicy mieli za zadanie za- czystego powietrza”. Celami końca grudnia 2020 r.
projektować etykietki na słoik są: szeroko pojęta edukacja Regulamin i kartę zgło-
z miodem oraz elementy eduka- ekologiczna dzieci i młodzieży 15 lat, którzy będą podziele- szeniową można znaleźć na
cyjnej gry planszowej o pszczo- projektu wyznaczony z ramienia dzy o tych niesamowitych stwo- poprzez rozwój umiejętności ni na pięć kategoriach wieko- stronie internetowej WFO-
łach. Prace dzieci zostaną opra- Narodowego Centrum Kultury. rzeniach. Już za dwa tygodnie, plastycznych, zwrócenie uwa- wych. Należy wykonać pracę ŚiGW w Katowicach. Osobą
cowane graficznie, a następnie Działania realizowane podczas kolejnych warsztatów gi na piękno otaczającej nas w dowolnej technice plastycz- odpowiedzialną za organiza-
wydrukowane. Tak przygotowa- w ramach całej inicjatywy mają w ramach inicjatywy, uczestni- przyrody, popularyzowanie nej na kartce, blejtramie itp. cję ze strony WFOŚiGW jest
ne etykiety będą umieszczane na w sposób ciekawy i twórczy przy- cy poznają dokładną budowę ula wiedzy o funduszach unijnych formatu A3. Musi być ona te- Małgorzata Gałuszka, tel.
miodach wytwarzanych w pa- bliżyć młodemu pokoleniu tema- pszczelego. Następnie uczestni- wykorzystywanych na ochro- matycznie związana z przyro- 32 6032 398, e-mail: m.ga-
siekach z terenów gminy Nę- tykę fenomenu przyrodniczego, cy spotkania wspólnie opracują nę środowiska, w tym czyste- dą, ze zmianami, jakie zaszły luszka@wfosigw.katowice.pl.
dza. Gra planszowa natomiast jakim są pszczoły, ich pożytku dla koncepcję twórczą i pomalują go powietrza, a także promo- lub powinny zajść w otoczeniu Konkurs jest współfinan-
zostanie wydana w dziesięciu całego środowiska i ludzi, ważnej razem ul. cja Programu Operacyjnego uczniów dzięki środkom Unii sowany ze środków Pomo-
egzemplarzach. Będzie można roli, jaką pełnią w rolnictwie czy Dofinansowano ze środków Infrastruktura i Środowisko. Europejskiej wykorzystanym cy Technicznej Programu
zagrać w nią m.in. w Gminnej sadownictwie, a także zgubnego Narodowego Centrum Kultury Konkurs jest skierowany na ochronę środowiska, w tym Operacyjnego Infrastruktura
Bibliotece lub w Gminnym Cen- wpływu działalności człowieka w ramach programu „Dom Kul- do uczniów szkół podstawo- na ochronę powietrza. i Środowisko na lata 2014-
trum Kultury w Nędzy. Podczas na ich życie. Podczas każdego tury+ Inicjatywy Lokalne 2020”. wych i podopiecznych świe- Prace konkursowe nale- 2020.
warsztatów obecna była Iwo- spotkania warsztatowego po- tlic środowiskowych z woje- ży nadsyłać do 13 listopada
na Kusak – animator i opiekun ruszane są kolejne obszary wie- KP wództwa śląskiego od 6 do 2020 r. do godz. 15:00 (de- KP

„Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów


Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”.
GazetaInformator.pl >> 28 października 2020, nr 14 (319) Ekologia 5
EKOINFORMATOR

EK LOGIA
REGION SMOG

Wyższe dotacje dla najuboższych. Rusza II część programu Czyste Powietrze


– Jesteśmy przekonani, że uruchomienie drugiej części programu spowoduje jeszcze większe zainteresowanie,
dzięki czemu wyeliminowanych zostanie jeszcze więcej starych kopciuchów zatruwających nasze środowisko
– mówi Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach.
KATARZYNA PRZYPADŁO To druga część programu osoby fizyczne – właściciele lub
Czyste Powietrze. Żeby uzy- współwłaściciele domów jed-
Nawet 37 tys. zł dotacji skać podwyższone bezzwrotne norodzinnych – o dochodach
na wymianę kopciucha i ter- dofinansowanie, konieczne jest miesięcznych do 1400 zł/os.
momodernizację domu mogą otrzymanie zaświadczenia o do- (gospodarstwa wieloosobowe)
otrzymać osoby o najniższych chodach wydawane przez gmi- lub do 1960 zł (gospodarstwa
dochodach w ramach drugiej nę. Żądanie takiego zaświadcze- jednoosobowe) mają szansę na
części programu Czyste Powie- nia osoby zainteresowane mogą dotację do 60% poniesionych
trze. Konieczne będzie wyda- złożyć w gminie osobiście, pocz- kosztów realizacji ekoinwesty-
wane przez gminę zaświadcze- tą albo przez platformę ePUAP. cji, maksymalnie 37 tys. zł.
nie o dochodach. Za obsługę O wydanie zaświadczenia należy Pozostali beneficjenci Czy-
wniosku gminy mogą otrzymać się zwrócić do gminy zgodnie ze stego Powietrza, z rocznym
nawet 100 zł refundacji. Woje- swoim adresem zamieszkania. dochodem do 100 tys. zł, są
wódzki Fundusz Ochrony Śro- – Drugą część Czystego uprawnieni do podstawowe-
dowiska i Gospodarki Wodnej Powietrza uruchamiamy, li- go poziomu dofinansowania
w Katowicach 21 października cząc na efektywną współpracę – pierwsza część programu.
rozpoczął przyjmowanie wnio- z gminami biorącymi na siebie To oznacza, że mogą starać się
sków. dodatkowe obowiązki. Dlate- o wsparcie do 25 tys. zł przy wy-
– Program Czyste Powie- go też – na podstawie nowych mianie źródła ciepła oraz mon-
trze cieszy się w województwie zapisów porozumień – będzie- tażu instalacji fotowoltaicznej,
śląskim ogromnym zaintere- my premiować gminy za sku- a nawet do 30 tys. zł, jeśli inwe-
sowaniem. Pokazał to zarówno spowoduje jeszcze większe zain- mu Czyste Powietrze 2.0 weszły nansowania. To kolejny waż- tecznie składane wnioski w ra- stycja obejmuje pompę ciepła
sukces wakacyjnego Mobilnego teresowanie, dzięki czemu wy- w życie na początku paździer- ny krok w walce ze smogiem, mach programu. Przewidujemy oraz instalację PV. Ponadto dla
Biura, które z ekspertami Fun- eliminowanych zostanie jeszcze nika. który ograniczamy, inwestując refundację w wysokości do 100 wszystkich – w rozliczeniu PIT
duszu objeżdżało gminy nasze- więcej starych kopciuchów za- – Otwiera nam to drzwi do w termomodernizację polskich zł za obsługę wniosku naszych – dostępna jest ulga termomo-
go regionu, ale także ponad 22 truwających nasze środowisko wzmocnionej współpracy z gmi- domów jednorodzinnych i wy- beneficjentów – wyjaśnia Pa- dernizacyjna do 53 tys. zł.
tysiące złożonych od początku – mówi Tomasz Bednarek, pre- nami, które są zobligowane do mianę starych, nieefektywnych weł Mirowski, wiceprezes NFO- Czyste Powietrze to pro-
programu wniosków na łącz- zes WFOŚiGW w Katowicach. wydawania zaświadczeń upraw- źródeł ciepła oraz montaż odna- ŚiGW. gram z budżetem 103 mld zł
ną kwotę około 342 mln zł. Je- Przepisy umożliwiające niających mniej zamożnych wialnych źródeł energii – mówi Według obowiązujących na lata 2018-2029. Jego celem
steśmy przekonani, że urucho- wsparcie uboższej części spo- beneficjentów programu do Michał Kurtyka, minister klima- od połowy maja nowych zasad jest poprawa jakości powietrza
mienie drugiej części programu łeczeństwa w ramach progra- podwyższonego poziomu dofi- tu i środowiska. programu Czyste Powietrze 2.0 oraz zmniejszenie emisji gazów

RACIBÓRZ – EKOLOGIA REGION – EDUKACJA

Raciborski urząd miasta bardziej eko Rusza kolejna podróż z Planetą Energii
Na dachu zamontowano instalację fotowoltaiczną, a wewnątrz Uczniowie wspólnie z ambasadorem akcji, dr. Tomaszem Rożkiem,
budynku 684 nowych ledowych opraw oświetleniowych. wyruszają na misję ratunkową, podczas której poprzez zabawę
Przebudowano też energochłonny i niewydajny system odkrywają pojęcia związane z prądem, energią i ekologią.
wentylacji i klimatyzacji.

Fot. Planeta Energii


Wystartowała X edycja pro-
Fot. UM Racibórz

nej elementem inwestycji jektu Planeta Energii. Tegorocz-


był montaż instalacji foto- na odsłona wydarzenia łączy się
woltaicznej, na którą składa z akcją „Edukacja zdalna z ener-
się 160 sztuk paneli o łącz- gią”. Dzięki programowi na-
nej mocy 40 kWp. Wewnątrz uczyciele zyskają cenną wiedzę
budynku zrezygnowano i skuteczne narzędzia do kształ-
z nieekologicznego oświe- cenia on-line lub w formie hy-
tlenia na rzecz 684 nowych brydowej.
ledowych opraw oświetle- Planeta Energii to przykład
niowych. Przebudowano po- ciekawie opowiedzianych hi-
nadto energochłonny i nie- storii, które są przekazywane Istotną częścią tegorocznej bardzo proste. Każde dziecko,
wydajny system wentylacji dzieciom w atrakcyjny i niesza- edycji Planety Energii jest tak- które ukończy zadania z misji
i klimatyzacji. Wykonawcą blonowy sposób; to cykl anima- że kształtowanie świadomości nr 2 „Kraina Odpadów”, może
robót budowlanych wybra- cji i interaktywnych ćwiczeń, na temat racjonalnego gospo- przesłać elektronicznie na adres
nym w drodze przetargu nie- w których bohaterami są sym- darowania odpadami. W Pol- konkurs@planetaenergii.pl pra-
W siedzibie Urzędu Miasta też ilość emitowanego pyłu ograniczonego było konsor- patyczni mieszkańcy Krainy sce przeciętny Kowalski tylko cę artystyczną o ograniczaniu
w Raciborzu zakończyła się zawieszonego i innych szko- cjum firm, którego liderem Energii oraz Krainy Odpadów. w 2019 roku „wyprodukował” produkcji odpadów. Aby zgłosić
właśnie realizacja wielolet- dliwych składników takich było SGS Systemy Grzewcze Uczniowie wspólnie z amba- ich 332 kg. Dzięki nowym lek- szkołę do konkursu, należy zare-
niego zadania polegającego jak NOx i SOx. – Dotąd ni- i Sanitarne Sp. z o.o. z siedzi- sadorem akcji, dr. Tomaszem cjom o Krainie Odpadów mło- jestrować się na platformie inter-
na termomodernizacji dachu, skoefektywny energetycznie bą w Raciborzu. Rożkiem, wyruszają na misję de pokolenie zyska wiedzę na netowej, przesłać sprawozdanie
montażu paneli fotowoltaicz- budynek urzędu miasta stał Zadanie współfinansowane ratunkową, podczas której po- temat tego, jak ważne jest zapo- dotyczące realizacji lekcji o Pla-
nych, wymianie oświetlenia się przykładem do naślado- było z Europejskiego Fun- przez zabawę odkrywają poję- bieganie nadmiernemu powsta- necie Energii i projekt pracy do-
i przebudowie systemu wen- wania dla innych budynków duszu Rozwoju Regionalne- cia związane z prądem, ener- waniu odpadów i ich prawidło- datkowej obrazujący tematykę
tylacji i klimatyzacji. Dzięki użyteczności publicznej – go i budżetu państwa kwotą gią i ekologią. Energa wspiera wa segregacja. „Krainy Odpadów”. Zgłoszenia
zastosowanym rozwiązaniom podkreśla magistrat. 1 952 380,49 zł. To dofinan- kwestię bezpieczeństwa naj- Planeta Energii skierowa- konkursowe można wysyłać do
o ¼ obniżone zostało zapo- W ramach zadania termo- sowanie na poziomie 84% młodszych i nauczania prawi- na jest do zerówek oraz uczniów 14 grudnia 2020 roku.
trzebowanie na energię, a po- modernizacji poddany zo- wartości wydatków kwalifi- dłowego korzystania z urządzeń z klas I-IV szkół podstawowych. Szczegóły na www.planeta-
wietrze, którym oddychamy, stał dach siedziby ratusza. kowanych. elektrycznych, z którymi na co Konkurs przewidziany jest za- energii.pl.
każdego roku będzie lżejsze Kluczowym z punktu widze- dzień mają styczność chociażby równo dla całych klas, jak i in-
o 48 ton CO2. Zmniejszy się nia efektywności energetycz- KP w domach. dywidualnych osób. Zasady są KP

„Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów


Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”.
<< GazetaInformator.pl
6 zdrowie 28 października 2020, nr 14 (319)
Z regionu
REGION ZDROWIE

Czad – cichy zabójca znów


atakuje
Jesień to czas, kiedy rozpoczyna się sezon grzewczy, a tym
samym częściej dochodzi do zatruć tlenkiem węgla.
katarzyna przypadło Niebezpieczeństwo zacza- gotowie ratunkowe, PSP; jak
dzenia wynika z faktu, że tlenek najszybciej podać tlen, a jeżeli
Trwa sezon grzewczy, przez węgla jest gazem niewyczuwal- osoba poszkodowana nie oddy-
co częściej dochodzi do zatruć nym zmysłami człowieka – bez- cha, ma zatrzymaną akcję serca,
tlenkiem węgla. Czad jest gazem wonny, bezbarwny i pozbawio- należy natychmiast zastosować
silnie trującym, bezbarwnym ny smaku, blokuje dostęp tlenu sztuczne oddychanie np. meto-
i bezwonnym. Gdy dostanie się do organizmu poprzez zajmo- dą usta – usta oraz masaż serca
do organizmu, uniemożliwia wanie jego miejsca w czerwo- Zadbaj o warunki do ewa-
prawidłowe rozprowadzenie nych ciałkach krwi, powodując kuacji na wypadek pożaru: nie
tlenu we krwi i może powodo- przy długotrwałym narażeniu stosuj krat w drzwiach i oknach,
wać uszkodzenia mózgu oraz – w większych dawkach śmierć na klatkach schodowych i przej-
innych narządów. przez uduszenie. ściach między nimi oraz wyj-
Główną przyczyną zatruć ściach na dach – krata utrudni
czadem – tlenkiem węgla są: Co zrobić, aby uniknąć za- ewakuację podczas pożaru oraz
niedostosowania istniejącego czadzenia? wydłuży czas oczekiwania na
systemu wentylacji do standar- Nie należy bagatelizować pomoc strażaków; jeżeli mu-
dów szczelności stosowanych objawów duszności, bólów i za- sisz, zakładaj kraty, które moż-
okien i drzwi w związku z wy- wrotów głowy, nudności, wy- na otworzyć od wewnątrz. Klucz
mianą starych okien i drzwi na miotów, oszołomienia, osłabie- przechowuj w miejscu, znanym
nowe – szczelnie zamknięte nia, przyspieszenia czynności wszystkim domownikom; pa-
okna w pomieszczeniach, w któ- serca i oddychania, gdyż mogą miętaj, że podczas pożaru może
rym następuje spalanie gazu lub być sygnałem, że ulegamy za- to być jedyna droga ewakuacji.
innych paliw – oraz niespraw- truciu czadem; w takiej sytuacji Nie zastawiaj sprzętami koryta-
ność przewodów kominowych: należy natychmiast przewie- rzy i dojść do mieszkań – może
wentylacyjnych, spalinowych trzyć pomieszczenie, w którym to utrudnić ewakuację oraz doj-
i dymowych. Wadliwe działanie się znajdujemy i zasięgnąć po- ście ratowników. Gdy opusz-
przewodów może wynikać z ich rady lekarskiej. czasz mieszkanie, sprawdź, czy
nieszczelności – pęknięcia, wy- Powinniśmy również często zostały wyłączone wszystkie od-
kruszenia, braku ich konserwa- wietrzyć pomieszczenie, w któ- biorniki prądu i gazu, a przed
cji, w tym czyszczenia lub wad rych odbywa się proces spalania opuszczeniem domu na dłuż-
konstrukcyjnych – nie należy – kuchnie, łazienki wyposażone szy czas odłącz zasilanie prą-
dokonywać przeróbek komi- w termy gazowe, a najlepiej za- dem elektrycznym oraz zakręć
nów na własną rękę. Nie wolno pewnić, nawet niewielkie, rozsz- zawory wody i gazu, u sąsiadów
też zaklejać kratek wentylacyj- czelnienie okien. pozostaw informację, gdzie bę-
nych ani okien. Może prowadzić W trosce o własne bezpie- dziesz przebywać.
to do niedrożności przewodów, czeństwo warto rozważyć za-
braku ciągu, a nawet do powsta- montowanie w domu czujek dy-
wania zjawiska ciągu wstecz- mu i gazu. Koszt zamontowania
nego, polegającego na tym, że takich czujek jest niewspółmier-
dym zamiast wydostawać się nie niski do korzyści, jakie da-
przewodem kominowym na ze- je zastosowanie tego typu urzą-
wnątrz, cofa się z powrotem do dzeń – łącznie z uratowaniem
pomieszczenia. najwyższej wartości, jaką jest
nasze życie.
Skąd się bierze czad
i dlaczego jest tak Jak pomóc przy zatruciu
niebezpieczny? tlenkiem węgla?
Tlenek węgla powstaje pod- Przy zatruciu tlenkiem wę-
czas procesu niepełnego spala- gla należy zapewnić dopływ
nia materiałów palnych, w tym świeżego czystego powietrza;
paliw, które występuje przy nie- w skrajnych przypadkach wybi-
dostatku tlenu w otaczającej jając szyby w oknie. Następnie
atmosferze. Może to wynikać trzeba wynieść osobę poszkodo-
z braku dopływu zewnętrznego waną w bezpieczne miejsce, je-
powietrza do urządzenia, w któ- śli nie stanowi to zagrożenia dla
rym następuje spalanie gazu zdrowia osoby ratującej; w przy-
lub innych paliw. Jest to szcze- padku istnienia takiego zagroże-
gólnie groźne w mieszkaniach, nia pozostawić przeprowadzenie
w których okna są szczelne lub akcji służbom ratowniczym; we-
uszczelnione na zimę. zwać służby ratownicze – po-
R E K L A M A
GazetaInformator.pl >>
zapowiedzi 7
28 października 2020, nr 14 (319)
Z regionu
RACIBÓRZ – ROZRYWKA

6 listopada, godz. 17:00, Sala widowiskowa RCK RDK 8 listopada, godz. 17:00, Sala widowiskowa RCK 15 listopada, godz. 17:00, RCK RDK (ul. Chopina 21)
(ul. Chopina 21) DK Strzecha (ul. Londzina 38) Koncert piosenki musicalowej
Otwarcie wystawy pt. „Leopold Tyrmand Zaduszki bluesowe: Keith Dunn
– o stylu bycia „w kontrze”
Zapraszamy na otwarcie wy-
stawy pt. Leopold Tyrmand
– o stylu bycia „w kontrze”,
któremu będzie towarzyszyć
dyskusja o pisarzu z autorem
ekspozycji Mikołajem Wol-
skim oraz recital Agnieszki
Kawulok (śpiew) i Jarosława
Hanika (fortepian).
Leopold Tyrmand to wybitny
pisarz, dziennikarz i publicy-
sta. Jeden z najbardziej ory-
ginalnych polskich prozaików
drugiej połowy XX wieku, któ-
ry w najtrudniejszych czasach
zachował wymagającą odwa-
gi niezależność intelektualną.
Był nie tylko zdecydowanym
przeciwnikiem komunizmu,
ale także arbitrem elegan-
cji, miłośnikiem kobiet, mo-
dy, architektury oraz wielkim
propagatorem jazzu.
Autorami scenariusza wysta- Harmonijkarz, wokalista, autor tekstów i producent muzyczny. Usłyszymy najpiękniejsze piosenki musicalowe, zarówno
wy są Mikołaj Wolski z Od- Urodzony w Bostonie, wyrósł w tradycji czarnej muzyki amery- w wykonaniu solowym, jak i w duetach, m.in.: City of stars
działowego Archiwum IPN w Katowicach oraz Adrian Rams kańskiej. Jest siostrzeńcem legendy bluesa Jimmiego McCra- (La La Land), Beauty and the Beast (Piękna i Bestia), New
z Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Katowicach klina. Już w wieku 12 lat zaczął grać na harmonijce utwory od York, New York, Księżyc (Dzwonnik z Notre Dame).
Rok 2020 został ogłoszony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Mozarta po Muddy Waters. Znany jest na scenach od Nowego W koncercie wystąpią: Joanna Skowyra, Paulina Świerczek,
rokiem Leopolda Tyrmanda. Orleanu, Seulu przez Paryż, Amsterdam do Petersburga. Wie- Wiktoria Śmietana, Justyna Chory, Julia Mielnik, Wiktoria
Bezpłatne wejściówki dostępne w kasie RCK RDK lokrotnie występował w Polsce szczególnie w latach 90-tych. Krzyżyk, Rafał Jarzombek (wokale), Adam Jarzmik (piano),
Znany jest ze swoich ogromnych umiejętności improwizacyj- Marek Kuder (piano).
Dzień wcześniej - 5 listopada o 18:00, zapraszamy do nych oraz melodycznego i perkusyjnego grania na harmonijce Aranżacje: Adam Jarzmik, przygotowanie wokalne: Joanna
Kina Przemko (RCK DK Strzecha, ul. Londzina 38) z zespołem. Skowyra.
na film „Pan T.” w reżyserii Marcina Krzyształowicza Bilety w cenie 25 zł do nabycia w kasach RCK Bilety w cenie 10 zł do nabycia w kasach RCK
z rewelacyjną rolą Pawła Wilczaka. oraz na www.biletyna.pl oraz www.biletyna.pl
Bilet na film: 10 zł Honorowane raciborskie karty: „Senior 60+” oraz „Rodzina+”. Honorowane raciborskie karty: „Senior 60+” , „Rodzina+”
Artykuł sponsorowany

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie: www.rck.com.pl, bądź na naszym Facebooku:


www.facebook.com/RaciborskieCentrumKultury

RACIBÓRZ – KULTURA

MIESZKAŃCY BRZEZIA ODKRYWAJĄ SWOJĄ „MAŁĄ OJCZYZNĘ”

źródło: fotopolska.eu

O historii brzeskich stawów, jako części dawnego majątku O symbolice brzeskiego ryneczku oraz szkole z Małgorzatą Przejście graniczne Dębicz - Racibórz, 1927 r.
Grabówka opowiadała Jolanta Żurek. Rother – Burek rozmawiał Ireneusz Burek.

Projekt RCK ma na roku stanowiło samodzielną terów z zaznaczeniem postaci zia, nauczycielka, geografka, powstań śląskich i II woj- lata 2017-2022 w ramach
celu rozwijanie wiedzy o miejscowość. Inspiracją by- znanych z walki o polskość w przewodnik turystyczny po ny światowej oraz redaktor Programu Dotacyjnego „Nie-
historii własnego regio- ły zgromadzone przez miesz- ostatnim 100-leciu brzeskiej ziemi raciborskiej, znawczy- „Brzeskiego Parafianina”. podległa”.
nu, nawiązaniu bliskich kańców pamiątki powstań- historii. Przeprowadzone zo- ni gwary Brzezia i zbiercz- Partnerem w realizacji
więzi ze środowiskiem cze i wojenne oraz artykuły staną też warsztaty teatralne, ka historii swojej rodzinym, programu jest Szkoła Pod- C
i rozbudzenie poczucia w kwartalniku „Brzeski Pa- w wyniku których wyłoni się a rozmowa poświęcona była stawowa nr 3 im. K.K. Ba-
przynależności do środo- rafianin”. spektakl, powstanie także wy- rodzinie Hermanów i Cieśli- czyńskiego w Brzeziu. Pro- Zobacz zapowiedzi
wiska lokalnego. W ramach przedsięwzię- stawa zdjęć oraz film doku- ków. Kolejny wywiad z Jo- jekt rozpoczął się 1 września,
Raciborskie Centrum cia przebudowana będzie mentujący inicjatywę. Projekt lantą Żurek dotyczył historii finał będzie miał miejsce 11
Kultury rozpoczęło realizację podstrona internetowa www. ma na celu rozwijanie wiedzy brzeskich stawów, jako części listopada 2020 r. w RCK
projektu „Byliśmy. Jesteśmy. brzezie.raciborz.com.pl, opu- o historii własnego regionu, dawnego majątku Grabówka. RDK przy ul. Chopina 21. Za
Będziemy. Kamienie gra- blikowany online został spa- nawiązaniu bliskich więzi ze W następnym filmie o sym- zdjęcia i montaż odpowiada
niczne Brzezia”. Pomysł na cer pt. „Kamienie graniczne środowiskiem i rozbudzenie bolice brzeskiego ryneczku Adrian Szczypiński. Filmy
realizację projektu zrodził się Brzezia” z etiudami teatralny- poczucia przynależności do Ireneusz Burek rozmawiał z można zobaczyć na portalu
wśród mieszkańców Brzezia, mi w pięciu ważnych dla hi- środowiska lokalnego. Małgorzatą Rother – Burek, raciborz.com.pl
które od 1922 r. znajdowało storii Brzezia punktach i pięć W pierwszym wywiadze rodowitą mieszkanką Brze- Projekt dofinansowany
się po polskiej stronie gra- wywiadów online przeprowa- wystąpiła Jolanta Żurek - zia, archiwizującą jego histo- ze środków Programu Wie-
nicy z Niemcami, a do 1975 dzonych z potomkami boha- rodowita mieszkanka Brze- rię, potomkinią uczestników loletniego „Niepodległa” na
Reklama 28 października 2020, nr 14 (319) << GazetaInformator.pl
R E K L A M A

You might also like