RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY ÉS VIZSGALEÍRÁS

BIOLÓGIA

Munkaanyag

Készült az Oktatási Minisztérium megbízásából

2002.

Készítette: Baranyai József Fodor Gábor Oláh Zsuzsa Pölöskei Gáborné Zolnai Ildikó, Csorba László Kézdy Edit Kovács Október Lenkei Irén közreműködésével.

Tartalom Bevezetés A vizsga célja A részletes követelményrendszer használata A vizsga leírása: KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA A vizsga célja A vizsga szerkezete Írásbeli vizsga Az írásbeli vizsga célja Az írásbeli vizsga leírása Tartalmi szerkezet Szóbeli vizsga A szóbeli vizsga célja Értékelés A szóbeli vizsga leírása Tartalmi szerkezet A szóbeli vizsga felépítése és értékelése EMELT SZINTŰ VIZSGA A vizsga célja A vizsga szerkezete Írásbeli vizsga Az írásbeli vizsga leírása Tartalmi szerkezet Feladattípusok A feladatsor felépítése Szóbeli vizsga A szóbeli vizsga célja A szóbeli vizsga leírása Tartalmi szerkezet Feladattípusok A szóbeli vizsga felépítése Mellékletek A részletes vizsgakövetelmények témakörei: 1. Bevezetés a biológiába 2. Egyed alatti szerveződési szint 3. Az egyed szerveződési szintje 4. Az emberi szervezet 5. Az egyed feletti szerveződési szint 6. Öröklődés, változékonyság, evolúció Részletes követelményrendszer. Mellékletek

elméleti háttér) megmutatása. kevésbé elvont és mennyiségében is kisebb ismeretkört tartalmaznak. Ennek megfelelően: • A puszta kijelentések mellett cél a vizsgálati módszerek (eszközök. • Az ember és környezete kapcsolatának ismeretében minden témakörben elvárható a helyes döntések fölismerésének képessége. érvekkel való alátámasztása és az ellenérvek ismerete. Az emelt szintű követelmények a középszinthez képest (azon felül és ahhoz kapcsolódva) a biológia tudományának elvontabb területeit is tartalmazzák. • az értékmentes tudomány absztrakt feltevése felől a megalapozott véleménynyilvánítás lehetősége és igénye felé. az ismeretek köre is szélesebb. a szemléletében újszerű. A középszintű követelmények a gyakorlathoz közelebb álló. hangsúlyozottan szereplő gondolatokat tartalmazzák. A hangsúlyeltolódások főbb okai: • hangsúlyozottan szerepel a mindennapi élettel összefüggő. problémáinak érzékeltetése is. Ahol és amennyire szükséges. ezért lehetővé kell tennie az esetleg szükséges szelekciót is. • Egyszerű biológiai vizsgálatok elvégzése mellett cél ezek értelmezésének. . • a követelményrendszerben megjelenő tudománykép a pusztán empirikus-leíró és statikus jelleg felől közelít a kognitív. az egészség. következmények és a teendők ismerete. • Fontos Magyarország és közvetlen környéke (lakókörnyezet) sajátos problémáinak. eljárások. többszempontú és dinamikus látásmód felé. mérése. (Különösen a környezet. alkalmazható tudás feltárása. az egészséges életmód szabályainak ismerete. a várható változások. szempontjainak figyelembevétele. értékelésének képessége is. diszharmonikus állapotok felismerése. az egyes módszerek korlátainak. Az emelt szint alapvetően a biológiából továbbtanulni szándékozók számára készült.és természetvédelem. A vastagon szedett mondatok. amelyek befolyásolhatják a feltehető kérdéseket. valamint a megelőzési lehetőségek. A véleményalkotás szabadságának tiszteletben tartásával elvárható az etikai szempontból fontos kérdésekben az álláspont megfogalmazása. de több ponton módosítja is azt. • Fontos a betegségek. • a pusztán elméleteket közlő megközelítés felől a gyakorlatban is használható ismeretek felé. kulcsfogalmak köré épülnek. A fejezeteken belül a dőlt betűs részek tartalmazzák a gyakorlati ismereteket. betegségmegelőzés és a kulturális örökség területén). A részletes követelményrendszer használata A részletes követelményrendszer fejezetei témakörök. illetve a tanulók vizsgára való felkészítését is.BEVEZETÉS A vizsga célja Az új érettségi követelményrendszer épít a hazai biológiaoktatás hagyományaira.

Foglaljon állást: etikai tartalmú (értékválasztást tartalmazó) feladat.: konkrétan elvégzendő gyakorlati feladatra utal (a középszintű szóbeli vizsgán). a követelményekben megadott tények ismeretében. Írásbeli vizsga . A szóbeli tételsort a megadott szempontok alapján a felkészítő tanár ill. A jelöltnek tudnia kell érvelni valamely általa választott álláspont mellett.A követelmények megfogalmazásakor számos. részleteit értelmezve (az ábrát nem a vizsgázónak kell elkészítenie). Ismerje fel: ugyanezt ábra segítségével. részben szinonim. Az ismeret tehát a meghatározás és a felosztás logikai képességét jelenti a megadott mélységig. hogy a feladatsor képet adjon a jelölt általános. lényegre törő ábrát. és a mindennapi élettel kapcsolatos biológiai műveltségéről. A két pontszám összeadódik. magyarázni. Hasonlítsa össze: legyen képes két vagy több önálló ismerethalmazt egy vagy több. illetve funkcióit adhatjuk meg. iskolai szakmai munkaközösség állítja össze. Az útmutató alapján a felkészítő tanár értékeli. Értelmezze. Az írásbeli vizsgán 100. pontosságig. annak esetleges jelöléseit. A vizsgaeredményt az összesített pontszám alapján az általános vizsgaszabályzatban rögzítettnek megfelelően kell megadni: A szaktanár a jelölt korábbi teljesítménye alapján indokoltan maximum 3 ponttal növelheti a jelölt írásbeli feladatsorának pontszámát. a konkrét kérdések nem. világosan látott szempont alapján leírni és az összevetés eredményét megfogalmazni. sorolja fel alkotóinak körét. Ezzel a jelenség okait. a szóbelin 50 pont szerezhető. azokat felhasználva. részben azonban eltérő jelentésű igét használtunk: Ismertesse. A vizsga szerkezete A középszintű vizsga írásbeli és szóbeli részből áll. Az írásbeli 120 perces. mutasson ki stb. a kívánt részletességgel írja le. elemezze: az ismeretet legyen képes tágabb összefüggések közé helyezni. Vizsgaleírás terve 2002-03-21 KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA A vizsga célja A középszintű érettségi feladatainak megadásakor az a cél. Rajzolja le: maga a jelölt készítse el a világos. Végezzen el. központilag összeállított kérdésekből és javítási útmutatóból áll. jellemezze: adja meg a fogalom (jelenség. A szóbeli –30 perces felkészülési idő után – 15 perces feleletből áll. A témakörök nyilvánosak. folyamat) tartalmát.

Segédeszközként az Állat. ábrák értelmezésének a képessége. ill. Amennyiben a jelölt terepmunkájáról .Az írásbeli vizsga célja Az általános. b. Az írásbeli vizsga leírása Tartalmi szerkezet A vizsga tematikája a középszintű követelményrendszerben megadott bármely témakört érintheti. Szóbeli vizsga A középszintű szóbeli vizsga az eddigi gyakorlatnak megfelelően az iskolában rendezhető meg. Feladattípusok A feladattípusok formai szempontból a következők: a) Feleletválasztó feladatok • • • • • • igaz/ hamis állítás egyszerű választás többszörös választás (betűkombináció felsorolásával): a.és Növényismeret c. ábraelemzés illesztés (párosítás) b) Feleletalkotó feladatok • rövid válasz (nem meghatározás. ill. tankönyvek és a kísérletekhez szükséges eszközök vehetők igénybe. A feladatok javításakor a megadott javítókulcshoz kell ragaszkodni. • szakmai szövegek. A feladatok 50%-a egyszerű zárt végű feladattípus. • a biológiai megfigyelések és kísérletek értelmezésének készsége. • a jelenségek közti kapcsolatok felismerésének képessége. hacsak a követelményrendszerben nem szerepel ez egyértelműen) • ábrakészítés vagy kiegészítés A feladatsor felépítése A középszintű írásbeli vizsgán 100 pont szerezhető. részletes követelményekben megfogalmazott fejlesztési célok közül az írásbeli vizsga az alábbiakra helyezi a hangsúlyt: • biológiai tények és elvek felidézésének képessége. Egy-egy részfeladat (item) 1 pontos. c variációk négyféle asszociáció struktúra-funkció ill.

az iskolához közeli életközösség élővilágának jellemzése segédanyag (képanyag – video. jegyzőkönyvét az elnök előzetes ellenőrzése után használhatja. A szóbeli vizsga leírása Tartalmi szerkezet Mivel a szóbeli vizsgán nem a vizsgakövetelményekben megfogalmazott lexikális ismeretek teljes körű felidézése a cél. a mellette való érvelés képessége. A tételek száma minimum 20. feladata vagy laboratóriumi vizsgálat elvégzése. hogy az A) altételt húzni fogja. dia. vagy növényfaj meghatározása és ökológiai igényeinek jellemzése a Növényismeret könyv segítségével vagy nemzeti park. fénykép) alapján. a témaköröknek sem kell ezek mindegyikére kiterjednie. és erről projektmunkát (jegyzőkönyvet. Feladattípusok A vizsga két altételből áll.jegyzőkönyvet készített és az A) altételként ennek ismertetését választotta. ha a jelölt ilyet készített és ezt választja. • A B) altételek egy-egy életközeli témafelvetést fogalmaznak meg. szakdolgozatot) készített. melyről a diák a vizsgára jelentkezés időpontjáig dönt. A szóbeli vizsga célja Az általános ill. értelmezésének készsége. . A) Gyakorlati rész: célja a jelölt laboratóriumi vizsgálatokban és/vagy terepmunkában való jártasságának bemutatása. Ha a jelölt úgy dönt. Az A) altétel lehet • önálló terepmunkát bemutató felelet (projekt). részletes követelményekben megfogalmazott fejlesztési célok közül a szóbeli vizsga az alábbiakra helyezi a hangsúlyt: • a rendszeres biológiai megfigyelések. egyszerű kísérletek elvégzésének. Két lehetőség nyílik: • • Ha a jelölt önálló terepmunkát végzett. • az álláspont megfogalmazása. természetvédelmi terület.regionális problémák ismerete • a biológiai ismeretek alkalmazásának képessége a helyes életmód kialakítása. Amennyiben nem terepmunkát választ: • laboratóriumi vizsgálat (a részletes követelményekben dőlt betűvel szedett lehetőségek közül) vagy fajismerethez kapcsolódó feladat (ezek a lehetőségek 50-50% arányban szerepelnek az altételek között). ill. Valamennyi két altételt tartalmaz. • a helyi ill. vállalkozhat ennek bemutatására. Ez fakultatív lehetőség. a fontosabb betegségek és megelőzési módjaik ismeretének összefüggésében.

A szóbeli vizsgán elérhető maximális pontszám tehát 50.• B) Elméleti rész: A jelölt véleményalkotásának. . önálló előadásmódjának próbája a B) altételben fölvetett téma kapcsán fölmerülő egészségtani. A két altételre 25-25 pont adható. környezetvédelmi problémáról.

de tanári kérdésekre pótlólag sikeresen megválaszolta 3 pont • Ha a tények fölidézése tanári segítséggel is csak részlegesen. Az útmutató alapfölépítése a következő: • A feladat megértése és helyes elvégzése • Az értékelés tartalmi helyessége • A felelet fölépítése. Az értékelést a szaktanár az előre elkészített értékelési útmutató alapján pontozással értékeli. összefüggően és a nyelvhelyesség szabályainak megfelelően adta elő. 2 pont • Ha a tanári segítséggel fölidézett tények közt nem vagy alig volt összefüggés. Az útmutató alapfölépítése a következő: • Az érvelés alapjául szolgáló tények ismerete 15 pont • A véleményalkotás képessége.A szóbeli vizsga felépítése és értékelése A) altétel. de az elmondott állítások önmagukban helytállók (például a tapasztalatok és a magyarázatok nem kapcsolódnak egymáshoz) 4 pont • Ha a tényeket és összefüggéseket önállóan nem. 0 pont Ezek a szempontok a B) altétel értékelésénél is irányadók. 5p • Ha a gondolatmenet nem alkot összefüggő egészet. a vázlat készítése szükséges is). a tanár a felelet végén segítő. A jelölt a felkészülési idő alatt végiggondolja – esetleg lejegyzi – mondandójának lényegét. pontatlanul sikerült. ill. majd röviden – kb. A kifejtést önállóan végzi. kiegészítő kérdéseket tehet föl. ellentétes vélemények összevetésének képessége 5 pont • Nyelvi kifejezőkészség 5 pont Összesen 25 pont . A jelölt a felkészülési idő alatt elvégzi a vizsgálatot. 5 perc alatt – értékeli eredményeit. B) altétel. elemzést. nyelvi kritériumok Összesen: 10 pont 10 pont 5 pont 25 pont A nyelvi kritériumok értékelésének szempontjai: • Ha a vizsgázó mondandóját önállóan (segítség nélkül) és egész gondolatmenetbe illesztve. A felelet megkönnyítésére vázlatot készíthet és használhat (amennyiben a feladat ezt megköveteli. Az értékelést a szaktanár az előre elkészített értékelési útmutató alapján pontozással értékeli.

Az írásbelire 240 perc áll rendelkezésre. főiskolák igényeinek is megfelel. Az írásbeli vizsga leírása Tartalmi szerkezet Az emelt szintű írásos érettséginek lehetőséget kell adnia arra. valamint javítási kulcsa központi és javítása is központilag történik. és 100 pontos. A szóbeli vizsgabizottság előtt történik. Írásbeli vizsga Az írásbeli vizsgán zsebszámológép használható. A szóbeli –30 perces felkészülési idő után – 20 perces feleletből áll A szóbelin 50 pont szerezhető. Feladattípusok A fentiek figyelembe vételével a javasolt feladattípusok formai szempontból a következők: a) Feleletválasztó feladatok • igaz/ hamis állítás • egyszerű választás • többszörös választás (betűkombináció felsorolásával): a. így emelt szinten összesen 150 pont szerezhető. A feladatlapon az egyes feladatok pontszámait föl kell tüntetni. ábraelemzés • illesztés (párosítás) .EMELT SZINTŰ VIZSGA A vizsga célja Az emelt szintű érettségi vizsga speciális célja az. A pontszámokat az általános vizsgaszabályzat alapján kell értékelni. c variációk • négyféle asszociáció • struktúra-funkció ill. hogy a jelölt továbbtanulásra való alkalmasságát bizonyítsa. Mindkettőre központilag kijelölt helyen kerül sor. ugyanakkor nem bontja meg az érettségi egységes formáját. a tételek nem. Mivel ez feltehetően egybeesik a választott felsőfokú oktatási intézmény profiljával. amely az egyetemek. Feladatai. A vizsga szerkezete Az emelt szintű vizsga írásbeli és szóbeli részből áll. témakörei nyilvánosak. a két pontszám összeadódik. a vizsga olyan kötelezően választható egységet is tartalmaz. b. hogy a jelölt általános biológiai műveltségén túl egy általa választott szakterületben való elmélyült tudását is bizonyítsa.

és természetvédelem. A vizsgázónak olyan feladatokat kell kapnia. magyarázata A feladatsor felépítése A vizsga három részből áll. környezet. b) Kísérletek eredményeinek értékelése (problémafeladat) c) A jelölt által választható esszé Összesen: 50 pont 30 pont 20 pont 100 pont • A jelölt által szabadon választható esszé (c. ugyanakkor a különböző képzési irányoknak megfelelő sajátos igényeket is képesek kielégíteni. melyek részleges egységességet biztosítanak (tematikailag és értékelésben is). képességek meglétét bizonyítsa. egészséges életmód) b) Ökológia. valamint a tartalomra és a szerkesztésre kapható részpontszámok feltüntetésével). táblázatok) • szövegértés • példamegoldás • problémafeladat (a probléma.) minden évben az alábbi két témakörből kerül ki (mindkét változat azonos feladattípusú. . A szóbeli vizsga célja A szóbeli vizsga célja. egyszerűbb feladatok. problémaérzékenységéről. szabályfelismerés (grafikonok. hanem kifejezőkészségéről.b) Feleletalkotó feladatok • rövid válasz (nem meghatározás. fordítottja: a felosztás logikai alapjának keresése (a megadott halmazok értelmezésével) • képek sorba rendezése. önálló ismeretszerzésre és feldolgozásra serkentsen.nem feltétlenül a megoldás sorrendjében történő – pontos megadásával. elemzése) • halmazba sorolás (a felosztás logikai alapjának egyértelmű megjelölésével) ill. hogy elkerülve a fölösleges ismétlődést ne az írásbelin már bizonyított lexikális tudásáról. hacsak a követelményrendszerben nem szerepel ez egyértelműen) • számolásos feladat (számológép használható) • ábrakészítés vagy kiegészítés • irányított esszé (a szempontok . kiegészítése. A fontosabb készségek. növényélettan Szóbeli vizsga Szóbeli vizsgán 30 perc felkészülési idő adott. pontos fogalmazást. Cél. képességek: • egyszerű ismeretfelidézés (reproduktív feladat) • adatértés és értelmezés. pontszámú és nehézségű): a) Embertan (élettan és szervezettan. olvasottságáról tegyen bizonyságot. A központilag kiadott szöveggyűjtemény használható. elősegítse a lényegretörő. a) A témakör egészét lefedő. az eredmények érvényessége és a hibalehetőségek felismerése. hogy a felsőoktatásban (is) szükséges készségek. a választott módszer.

Az A) altételre adható maximális pontszám: 15 pont 10 pont 25 pont . az ahhoz tartozó grafikonokkal. ábrákkal stb. forma: • Nyelvhelyesség. tömörség.) egy. kifejezőkészség • Koherencia (a beszámoló fölépítése. • Lényeglátás. az OM által jóváhagyott szöveggyűjtemény tartalmazza illetve az ebben szereplőkhöz hasonló nehézségű. kifejtése egy (megadott) szöveg ismeretében. B) altétel: Valamely gyakorlati probléma megoldása. alapján. Feladattípusok a) Kísérlet. mélységű és összetettségű szövegek adhatók. a mondatok összefüggései). megfigyelés elemzése megadott szempontok alapján b) Problémamegoldás adott szöveg fölhasználásával A szóbeli vizsga felépítése A tétel két altételből áll A) altétel: Egy kísérlet megtervezése vagy egy elvégzett biológiai vizsgálat leírása alapján annak értelmezése. az A) részt önállóan fejti ki (10 perc).A szóbeli vizsga leírása Tartalmi szerkezet A szóbeli érettségi vizsga lehetséges témáinak köre az érettségi követelmények teljes anyaga. A jelölt vázlatot készíthet. A szöveget (mely lehet például egy újságcikk is. • Szakkifejezések helyes használata. a B) rész megbeszélés (disputa) jellegű (10 perc). Teljesítményét a bizottság pontszámmal értékeli az alábbi módon: A) altétel: 25 pont B) altétel: 25 pont Összesen: 50 pont Az értékelés szempontjai: A) altétel Tartalmi elemekre összesen: Kifejezőkészség.

B) altétel Tartalmi elemekre összesen 15 pont Kifejezőkészség. forma: • Nyelvhelyesség. • Szakkifejezések helyes használata. • Vitakultúra (az érvek és ellenérvek megértésének és összevetésének képessége) 10 pont A B) altételre adható maximális pontszám: 25 pont . tömörség. kifejezőkészség. lényeglátás.

1.1.3.2.2. Bevezetés a biológiába 1. Szervetlen és szerves alkotóelemek 2.2.1.1.1 vírusok 3.4 Fizikai.3 lipidek 2.1.3 anyagcsere 2.6 nukleinsavak 2.1. Az anyagcsere folyamatai 2. Önálló sejtek 3.2.2. személyiségei 1. A biológia tudománya 1. kémiai alapismeretek 2.5 szabályozás 3.1.3.3.3. Az élet jellemzői 1.5 fehérjék 2.1.3 szerveződési szintek 1.1 1.2 mozgás 2.3. Az egyed szerveződési szintje 3.1 az élő rendszerek jellemzői 1.2 vizsgálati szempontok vizsgálati módszerek 1.3.3.2.2 az életműködések 1.2 molekulák 2.2 prionok 3. Nem sejtes rendszerek 3.1 elemek.Részletes tartalom: 1.2.1 elhatárolódás 2.1. Sejtalkotók 2.4 szénhidrátok 2. ionok 2.1.3.3.4 szaporodás 2.3.1 prokarióták 3. Egyed alatti szerveződési szint 2.1.2 egysejtű eukarióták .2 információtartalom 2.1. A biológia történetének főbb lépései.1.1 anyag.és energiaforgalom 2.

2 emésztés 4.4. Szövetek.3. termés 3. A többsejtűség felé vezető utak 3.5.3.3. A mozgás 4. védelme 4.2 sejtfonalak 3.4.3.1.1 a bőr gondozása.4.4 szabályozás 4.1 vázrendszer 4.3 szabályozás 4. szár.3.4.3.4.4.2 az állatvilág főbb csoportjai a szervi differenciálódás szempontjából 3.3 felszívódás 4.3 a növények szövetei.1 táplálkozás 4. (viselkedés) 4.1 a gombák.3.3.4 a mozgás és a mozgási rendszer egészségtana 4.2.4.4 álszövet 3. szervek. A kültakaró 4.1 a növényvilág főbb csoportjai a szervi differenciálódás szempontjából 3. szervrendszerek.3. növények. Homeosztázis 4.5 egészségtana 4.2 izomrendszer 4. A táplálkozás 4.2.4. Az ember szervezete 4.4 az állatok szövetei.4.3. szervei  szövetek  gyökér. testtájak 3.4. levél  virág. szervrendszerei  szövetek  kültakaró  mozgás  anyagcsere  szaporodás  szabályozás.3 teleptest 3.4. állatok elkülönülése 3. A légzés .3.

8.5. A szabályozás 4.5 a keringési rendszer egészségtana.8.6.1 légcsere 4. elsősegélynyújtás 4.4 szabályozás 4.2 a szöveti keringés 4.2 szabályozás 4.1 a testfolyadékok 4.6.2 gázcsere 4.1 az idegrendszer  információelméleti vonatkozások  az idegsejt  idegszövet  az idegrendszer általános jellemzése  gerincvelő  agy  testérző rendszerek  speciális érzőrendszerek (érzékszervek)  testmozgató rendszerek  vegetatív ( érző-mozgató) rendszerek  az idegrendszer kapcsolata más szervekkel 4.6. A kiválasztás 4.5.4.7.5. elsősegélynyújtás 4.7.8.5 a légzés és a légzőrendszer egészségtana.5.3 a keringési rendszer működése 4.1 a vizeletkiválasztó rendszer működése 4.5.2 az emberi magatartás biológiai.7. Az emberi szervezet anyagszállítása 4.pszichológia alapjai  magatartási elemei  öröklött elemek  tanult elemek  emlékezés  társas viselkedés alapjai .6.3 a kiválasztó szervrendszer egészségtana 4.6.3 hangképzés 4.7.6.4 szabályozás 4.

8.1.5.3 a génműködés szabélyozása 6.2. Ökoszisztéma 5.5.5.5 az immunrendszer 4.1 minőségi jellegek .8. evolúció 6. Életközösségek 5.1 egyedfejlődés 4.3 környezetvédelem 5.4.2.1 kölcsönhatások a környezettel 5.2 mutáció 6.3.9.1.1 tájékozódás a Föld élővilágában 5.1. Bioszféra 5. Molekuláris genetika 6.1.4.3 az idegrendszer egészségtana 4.5.2.2 energiaáramlás 5.1. Biomok 5.2 környezetvédelem 5.5.1 életközösségek jellemzői 5.2.2 hazai életközösségek 5.1 anyagforgalom 5. változékonyság.2.9. pszichés fejlődés 4.3.4.1.1.4 a hormonrendszer 4.3 információtartalom és annak megváltozása 5. Egyed feletti szerveződési szint 5. Egyed szintű genetika 6.2.3.3 környezetvédelem 5.1.2 a szaporodás.2 kölcsönhatások egymással  viselkedésbeli kölcsönhatások  ökológiai kölcsönhatások 5.2 környezetvédelem 5. Öröklődés.4 környezetvédelem 6.Populáció 5. fejlődés egészségtana 5.1 alapfogalmak 6.8.9.1 globális folyamatok 5. Szaporodás 4.

4.1 Prebiológiai evolúció 6.3 biotechnológia 6.2.4.4 bioetika 6.3.2 A biológiai evolúció korszakai 6.3.4.3.4.3 Az ember evolúciója Mellékletek: Fajlista Életközösségek A biológiai evolúció korszakai .2 mennyiségi jellegek 6.3.3.6. A bioszféra evolúciója 6.2 adaptív és nem adaptív evolúciós folyamatok 6.1 ideális populáció 6. Populációgenetika és evolúciós folyamatok 6.

hogy az élő rendszerek vizsgálatához gyakran integrált természettudományos ismeretek szükségesek. ökológia. etológia. nemzetség. Tudja. anatómia – élettan). hogy a csoportosítás (rendszerezés) az azonosításhoz Tudja. ökológia. evolúcióbiológia. Értse. Értelmezze.1. osztály. alfaj egyre kisebb rendszertani kategória. A biológia tudománya 1. mondjon rá példát. szaporodásés fejlődésbiológia. Tudja miért fontos a modellalkotás. család. faj. Főbb között. hogy a biológia a természettudományok egyik ága. Értse. nélkülözhetetlen. de adott esetben külön-külön is vizsgálható (pl. biotechnológia. de ennél kisebb és nagyobb rendszertani kategóriák is vannak az Tudja. Értse. Tudja mi a különbség a hipotézis és a teória (elmélet) amely az élőlényekkel. hogy a biológiai tudás nem megfelelő felhasználása hozzájárulhat az élővilág pusztulásához. életjelenségekkel foglalkozik. hogy a rendszerezés alapegysége a faj. területei: sejtbiológia. Tudja ismertetni.1. . Tudja mi a kísérleti változó. törzs.1 vizsgálati szempontok Tudja. élettan. ismertesse a szempontokat. anatómia. rend.RÉSZLETES KÖVETELMÉNYRENDSZER TÉMAKÖR Középszint VIZSGASZINT Emelt szint 1. hogy a szerkezet és a funkció egymást feltételezi. Tudjon megtervezni biológiai kísérletet. hogy miben járult és járulhat hozzá a biológia tudás az egészséges életmód és környezet fenntartásához. genetika. BEVEZETÉS A BIOLÓGIÁBA 1. rendszertan. mit jelent a kettős nevezéktan. hogy az ország.

adatgyűjtés. feloldóképességét. elektroforézis) Végezze el a levél színanyagainak a szétválasztását. homeosztázis: Bernard biogenetikai alaptörvény: Haeckel vírus: Ivanovszkij idegrendszer-kutatás: Cajal. kromatográfia. anatómiai vizsgálatokat: boncolás. Schwann vérkeringés: Harvey őslénytan. törzs.1. személyiségei ókori orvoslás: Hippokratész anatómia: Vesalius mikroszkóp: Leuwenhoek sejttan: Hooke. hogy a természetes rendszer alapja az élővilág fejlődéstörténete. elektronmikroszkóp. röntgen. élettani vizsgálatok gyakorlati alkalmazását: EKG.ország. 1. nyúzat. ultrahang. szövettenyésztés.2. a könyvtár és az Internet használatában. kiiktatás. mérés. néprajzi vonatkozások: Herman Ottó evolúció: Darwin mikroorganizmusok: Pasteur orvostudomány: Semmelweis Ignác genetika: Mendel DNS: Watson és Crick. mágneses rezonancia vizsgálat(MR). korrelációtan: Cuvier kísérleti élettan. Golgi növényélettan: Paál Árpád . átvágás. TÉMAKÖR Középszint VIZSGASZINT Emelt szint Tudja. Szentágothai János növényélettan: Liebig Nobel-díjasaink: Ismertesse az elválasztási technikák rövid elvi alapjait ( kromatográfia. Legyen jártas a szakirodalom. Tudjon felsorolni természettudományos folyóiratokat. Ismerje az elektronmikroszkóp rövid elvi alapját. rendszerezés: Arisztotelész. képalkotó eljárások gyakorlati alkalmazását: mikroszkóp. adatelemzés. gyógyszeres kezelés. Tudja a fénymikroszkóp működési elvét (nagyítás. pozitron emissziós tomográfia (PET). 1.2 vizsgálómódszerek Ismerje az alábbi módszereket: megfigyelés. EEG. számítógépes rétegfelvétel (CT). Linné leírás: Kitaibel állattan. metszet készítése és elemzése. Tudja használni a fénymikroszkópot: kaparék. osztály). feloldóképesség). Wilkins élettan: Pavlov. A biológia történetének főbb lépései.

Pasteur. biom. de azokból nem vezethetők le (pl. 1. Különböztesse meg a statikus és dinamikus egyensúlyt a stacioner állapottól és a homeosztázistól. kórélettana: Bárány Róbert pszichoanalízis: Freud Ismerje az alább felsorolt tudósok kutatási módszereit: TÉMAKÖR Középszint VIZSGASZINT Emelt szint modern halláselmélet. Corti-szerv működése: Békésy Darwin. Az élet jellemzői 1.2 életműködések 1. Értelmezze. Ivanovszkij. Ismertesse a chemoton elmélet lényegét ( körfolyamat. növekedés. Értelmezze az egyensúly és a stabilitás fogalmát. egyed. halandóság. szervrendszer. hogy a magasabb szerveződési szintek működései magukba foglalják az alacsonyabb szintűekét. kiválasztás. nyomjelző izotópok: Hevesy György Tudja a Human Genom Project célját és jelentőségét. populáció.3 szerveződési szintek . táplálkozás. belső egység. szerv. öröklődés és öröklődő változékonyság.működő rendszerként értelmezni az élő szervezeteket. Paál György Árpád. Fogalmazza meg az élő rendszerek általános tulajdonságait: Különböztesse meg a cél-oksági (teleologikus) folyamatokat anyagcsere. egyed alatti és egyed feletti. időzítő és irányító mechanizmusok (biológiai óra). Liebig. mozgás. Tudja a tudósok nevét kapcsolni egy tudományterülethez. evolúció.3. Miller.3. ingerlékenység. társulás. Különböztesse meg a termodinamikailag nyílt és zárt rendszereket. Hozzon példákat ezekre. 1. Pavlov. Semmelwieis. a fizikai kémiai folyamatok az életműködések részjelenségei). Mendel. homeosztázis.3. sejtszintű. alkalmazkodás.a szerveződési szinteken belül . biológiai oxidáció: Szent-Györgyi Albert helyzetérző szerv működése. Ismertesse a szerveződési szint fogalmát és biológiai tartalmát: sejt alatti. szaporodás. bioszféra.1 az élő rendszerek jellemzői Legyen képes . membránképzés). szövet.3.C-vitamin. és az alkalmazkodást (adaptívitást).

Fizikai. Ismertesse a szervezet ozmotikusan aktív anyagainak szerepét az életfolyamatokban (vérfehérjék a visszaszívásban. szaharóz felhasználásával). talajkolloidok. optimális feltételeit. tudjon példákat erre a köznapi életből. hogy egyes enzimek vitamint vagy fémiont tartalmaznak. izotópok. Ismertesse a turgor jelentőségét a zárósejtek működésében. Magyarázza az ozmózis jelenségének folyamatát. Ismertesse az enzimmérgek működési mechanizmusát. kapillaritás). az ecetsav. oldat.4. Értse a só felhasználásával történő tartósítás biológiai alapjait. hogy a tengervíz és a desztillált víz miért nem alkalmas ivóvízként. Végezzen élő anyaggal ozmózisos kísérletet NaCl. radioaktív izotópok. hogy az emberi szervezetben nemcsak a tápcsatornában. ismerje a . Ismerje a diffúzió és az ozmózis jelenségét.1. Tudja felírni az etanol. Tudja. a glükóz szerkezeti és összegképletét. Építsen kémiai ismereteire.ozmotikus viszonyok). pH . durva diszperz rendszer. puffer. illetve az ATP szintézist az egyenlőtlen ioneloszlással Magyarázza az oldódást kémiai polaritás alapján. Lássa a turgornyomás és az ozmotikus nyomás kapcsolatát. nyirokképzés). szol. Tudja. Ismertesse az enzimműködés lényegét. Na-K pumpa). tudja a következő fogalmakat: Tudja a következő fogalmakat: kolloid. emulzió. utóbbit hozza összefüggésbe szervezete jellemző értékeivel (testhőmérséklet. kémiai kötések. pH. Ismerjen enzimhibán alapuló öröklődő emberi betegségeket (lisztérzékenység. ismerje fel az alkoholos hidroxilcsoportot. Tudja az aktiválási energia. gél. Hozza összefüggésbe az ATP-bontó enzimeket az energiaigényes folyamatokkal (miozin. az aldehidcsoportot és a karboxilcsoportot. Ismerje az élettani (fiziológiás) sóoldat fogalmát. hanem a szervezet minden sejtben működnek enzimek. Mutassa ki az orvosi szén nagy felületi megkötőképességét festékoldattal. a glicerin. Ismertesse a felületen való megkötődés biológiai jelentőségét (enzimműködés. Magyarázza. molekula. nem ülepednek). kémiai alapismeretek . Tudja a kolloid oldatok jellemző tulajdonságait (nagy a TÉMAKÖR Középszint VIZSGASZINT Emelt szint fajlagos felületük. Végezzen el egyszerű plazmolízises kísérletet hagyma bőrszöveti nyúzatával. fenilketonúria). és a katalizátor fogalmát. atom.

betegség megnyilvánulásának a megelőzhetőségét. . (mitokondrium). Tervezzen meg egy olyan kísérletet. amely az enzim működéséhez szükséges optimális kémhatást és hőmérsékletet bemutató kísérletet. Végezzen el egy enzimes bontást kémcsőben.

példákat a makromolekula. szteroidok. hozza összefüggésbe az elemek kémiai jellemzőivel és bolygónk Tudja a Liebig törvény ismeretében értelmezni az elemek keletkezésével. csírázás. miért jódozzák a sót. S. foszfatidok. és szétbomlása folyamatában. Ismerje fel a zsírokban az észterkötést. lipidek közé tartoznak. N fordul elő szerepét az élő szervezetben. miért tesznek a fogkrémekbe fluort.1. Ismertesse a szén-dioxid és az ammónia jelentőségét az élővilágban. hozzon rá köznapi Tudja. O. O. NO2–. N. anyagszállítás). Ca. olajok. a CO32–. 2. H.alapegységek összekapcsolódása fotoszintézis. Mutasson ki szén-dioxidot lúgos. Mutassa ki az élőlények víztartalmát. H2PO4–. Cl. mennyiségi viszonyainak következményeit a vízkultúrás Ismertesse a HCO3–.1.1.2 molekulák 2. NO3–. Tudja. legnagyobb mennyiségben az élőlényekben. Si Tudja magyarázni. H. EGYED ALATTI SZERVEZŐDÉSI SZINT 2. a foszfatidok. Szervetlen és alkotóelemek 2. K. és a keletkezett hamuból. hogy miért C. karotinoidok és viaszok molekulavázát. HPO42–. I. PO43– ionok természetes előfordulásait. kísérletben. Tervezzen kísérletet: milyen elemeket lehet kimutatni növényi részek égetése során.TÉMAKÖR Középszint VIZSGASZINT Emelt szint 2. olajok.3 lipidek . Na. P. F. hőszabályozás. (Fe3+ és Cl-) Tudja mindennapi példákkal is alátámasztani a víz Tudja a hidrolízis és a kondenzáció fogalmát. hogy a lipidek közé tartoznak a zsírok. Ismerje a lipidek oldódási tulajdonságait. Mg. az Ismerje fel a zsírok. Fe. hogy a karotinoidok és a viaszok. fenolftaleines vízzel.1 elemek. a szteroidok is a példákat. Tudja. ionok szerves Ismertesse a C.1. hozzon rá fontosságát az élő szervezetekben (oldószer. Mutasson ki szén-dioxidot meszes vízzel.

Ismertesse a zsírok és olajok biológiai szerepét (energiaraktározás. Ismerje fel a keményítőben az éterkötést. Mutasson ki festési eljárással lipideket növényi szövetekből. 2. mechanikai védelem). hogy a vérben miért szállítófehérjéhez kötve szállítódik a koleszterin. Tudja. xantofill) és az ember látási folyamatában (A-vitamin. Ismerje a szénhidrátok tulajdonságait. rodopszin). . hogy egyes zsírsavakat az ember szervezete nem tud előállítani. Ismerje az emulgeálás és emulzió fogalmát. Ismertesse a koleszterin táplálkozás-élettani szerepét. miért alkalmasak a biológiai membránok kialakítására (hártyaképzés). és hozza ezt összefüggésbe a zsírszövet szervezeten belüli előfordulásával. ezek az esszenciális zsírsavak. Ismertesse a foszfatidok oldódási tulajdonságai alapján. Ismertesse az epesav oldódási tulajdonságai alapján az epe zsírokat szétoszlató szerepét.1. Tudja. Értelmezze. di.és poliszacharid fogalmát. hogy a zsírok glicerinből és zsírsavakból épülnek fel. hőszigetelés.4 szénhidrátok Végezzen kísérletet az epe zsírokat szétoszlató szerepének bemutatására. Tudja adatok alapján kiszámítani a legáltalánosabb élelmiszerek %-os zsírtartalmának ismeretében az adott mennyiségű élelmiszerben levő zsír energia tartalmát. Értelmezze. hogy mi az összefüggés a karotinoidok konjugált kettőskötés-rendszere és fotokémiai szerepe között a növényekben (karotin.TÉMAKÖR Középszint VIZSGASZINT Emelt szint Magyarázza. hozzon rá köznapi Ismerje a mono-. hogy a zsírban oldódó vitaminokat miért nem kell mindennap fogyasztani. példákat.

glükóz. Írja fel az aminosavak peptidképződést. dezoxiribóz. tejcukor) és nagy molekulájú. glikogén. nem édes ízű. vízoldható szénhidrátok (glükóz. Értse. Biológiai anyagból mutasson ki redukáló szénhidrátot (Fehling-reakció és az ezüsttükörpróbát. hogy különböző növények más összetételű keményítőt termelnek. szállítófehérjék. Ismertesse az amidcsoport szerkezetének és az oldalláncok méretének hatását a fehérjék térszerkezetére. vázanyagok. glükózegységekből felépülő. Ismertesse a fehérjék térszerkezetét kialakító kötéseket.1. összhúzékony fehérjék.TÉMAKÖR Középszint VIZSGASZINT Emelt szint Ismerje fel a ribóz. gyümölcscukor. édes ízű. jelölő fehérjék. cellulóz). általános képletét és a Találjon összefüggést az aminosav-oldalláncok képlete és polaritásuk. szabályozó fehérjék). hogy az élőlények általában miért nem cukrot. Magyarázza. tartalék tápanyagok. sav–bázis tulajdonságaik között. Végezze el a keményítő kimutatását jóddal. fruktóz. hogy vannak kis molekulájú. szacharóz molekulájának vázát. miért édes a sokáig rágott kenyérhéj. véralvadás. Tudja a glükóz összegképletét. miért inkább keményítőt raktároznak. a laktóz és a maltóz diszaharid. Tudjon ezek előfordulására a mindennapi életből vett példákat mondani. Ismertesse a fehérjék biológiai szerepét (enzimek. receptorok. anyagok). Ismerje természetes előfordulásukat és az élő szervezetben betöltött szerepüket. hogy a cellobióz. répacukor. hogy adott környezetben az aminosavsorrend egyértelműen meghatározza a fehérje térbeli szerkezetét. és ismerje előfordulásukat. Tudja. Tudja. . Ismertesse a keményítő. Tudja. szerkezeti szénhidráttartalmának ismeretében az adott mennyiségű élelmiszerben levő szénhidrát energia tartalmát. a glikogén és a cellulóz Tudja kiszámítani a legáltalánosabb élelmiszerek %-os szerepét az élővilágban (energiaraktárak.5 fehérjék Tudja. antitestek. hogy a fehérjék alapegységei az aminosavak (20 féle). vízben rosszul vagy egyáltalán nem oldódó szénhidrátok (keményítő. azaz szőlőcukor. 2. ill. mikroszkóppal. vizsgálatát Értse a cukorbetegség ozmotikus következményeit. Tudja magyarázni.

miért nem alkalmas a xantoproteinreakció minden fehérje kimutatására. és Magyarázza a DNS kettős hélix szerkezetét és a miért nem az RNS. Végezzen el fehérjék kicsapódását bemutató kísérleteket Tervezzen kísérletet a fehérjék denaturációjának (hő. hogyan hozható összefüggésbe a tRNS szerkezete Tudja a nukleinsavak biológiai jelentőségét. DNS) biológiai jelentőségét. a fehérjék és a Tudja a nukleotidok (cAMP. Ismerjen kísérleteket a DNS örökítő szerepének bizonyítására (Griffith és Avery. Tudjon a stresszfehérjékről (hősokkfehérjék). a denaturáció és a koaguláció lehetséges okait és következményeit. mennyiségű élelmiszerben levő fehérje energiatartalmát. NADP. hogyan függ össze a fehérjék fajlagossága Tudjon példákat mondani a mindennapi életből a fehérjék szerkezetének megváltozására (tojás. hogy a vegetáriánus étrend összeállításánál a Magyarázza el. bemutatására.és hússütés. miért a DNS vált az általános örökítő anyagá. fehérjeforrásokat úgy kell kombinálni. örökítő (önmegkettőződő) szerep. hogy kapcsolat van a nukleinsavak. KoA) és tulajdonságok között. Hersney és 2. másodlagos. hozza összefüggésbe működésüket a sejt öngyógyító folyamataival. Tudja. negyedleges szerkezete. hogyan rejlik a DNS szerkezetében az Ismerje fel a nukleotidok és a nukleinsavak általános.6 nukleinsavak . Értelmezze. (specificitása) a fehérjék térszerkezetével. Ismertesse a visszafordítható (reverzibilis) és a visszafordíthatatlan (irreverzibilis) kicsapás. dauer). miért elengedhetetlen alkotói VIZSGASZINT Emelt szint Tudja adatok alapján kiszámítani a legáltalánosabb élelmiszerek %-os fehérjetartalmának ismeretében az adott étrendünknek az esszenciális aminosavak. nehézfémsók. bázispárosodást. Tudja. mit jelent a fehérjék elsődleges. NAD. mechanikai hatás). cukorinformációhordozó. Tudja. Tudja. biológiai szerepe van. nukleinsavak (RNS. Ismertesse az ATP biológiai szerepét. hogy ne alakuljon ki harmadlagos. bázis-foszfát egységekből felépülő molekulavázát. funkciójával.TÉMAKÖR Középszint Magyarázza. Értelmezze.1. Tudja. és ennek milyen fehérjehiány.

Chase kísérlete) .

egy növény fotoszintetizál és olajcseppeket raktároz. hogy a gükolízis.1 anyag. 2. a citromsavciklus (acetil-KoA. sok energia). egyéb szénhidrátok.TÉMAKÖR Középszint VIZSGASZINT Emelt szint Tudja.2. hogy a nukleinsavak is tölthetnek be enzimfunkciót. a fotoszintézis alapvető Tudja összekapcsolni a lebontó és felépítő folyamatokat szükségességét a földi életben. hogyan függ össze napszakaszosan is a fotoszintézis és a sejtlégzés. hogy a légzési oxigén víz bontásából keletkezik a fényszakaszban. Tudja. és hogy a fotoszintézissel termelt oxigént használják az élőlények a légzéshez. + H2O→ CO2 és H-ig) és a végső oxidáció (H + O2→ H2O. hogy a fotoszintetizáló élőlények az ökoszisztémában termelők. hogy a lebontó folyamat fő útja a glükóz (C6) lebontása. hogy a felépítő folyamatok reduktívak. a lebontók oxidatívak. Tudja. hogy a végső oxidáció során a szállító molekulához kötődő hidrogén molekula oxigénnel egyesül. Tudja. a citromsavciklus. illetve a fényszakasz és a sötétszakasz folyamataiban milyen anyagok lépnek be és ki. kevés energia. Tudja. ismerje mindennapi felhasználását. Tudja. hogy az erjedés lényege. (pl. NADH). tudja hogy több lépésben végbemenő folyamatok Tudja. Tudja. fehérjék ebbe a lebontásba kapcsolódnak be. hogy energiaforrás szempontjából az élőlények fototrófok vagy kemotrófok és mixotrófok lehetnek. hogy a végtermék még redukált állapotú. Tudja a fotoszintézis két lépését. Az anyagcsere folyamatai 2. víz keletkezik. Magyarázza a növények. Ismertesse a fotoszintézist és a biológiai oxidáció lényegét. Tudja. A lipidek.2. energia kell-e hozzájuk vagy ATP keletkezik-e. Ismerje az autotróf és heterotróf élőlények nitrogénforrásait. a terminális oxidáció és az erjedés. hogy a fényszakasz lényege a fényenergia kémiai energiává alakulása és a sötétszakaszban a szén-dioxidból ATP és H felhasználásával glükóz keletkezik. hogy az autotrófok a fotoszintézissel felépített köztestermékekből vagy glükózból építik saját szerves anyagaikat.és energiaforgalom Ismertesse az autotróf és a heterotróf élőlények felépítő és lebontó folyamatainak lényegét és kapcsolatait. és közben ATP képződik. és azt. vagy a fogyókúrázó saját zsírját bontja. Tudja magyarázni sematikus ábrán. Ismerje fel. Ennek három lépése a glükolízis (C6→ C3-ig. aminek fontos szerepe lehetett az élet kialakulásában. Tudja az erjedés lényegét. és ezt részben .

Értse. Értse. hogy pl. antikodon.2 információtartalom Tudja. hogy hogyan működik a kapcsolat a nukleinsavak. Értse. 8 aminosavból álló fehérjét tud előállítani. hogy nem mindig aktív minden gén. Értse. hogy a sejtek az átalakított fényenergiát a szerves molekulák kémiai kötéseiben raktározzák. hogy vannak rákkeltő gének (onkogének). . a folyamatban 9 tRNS vesz részt. TÉMAKÖR Középszint VIZSGASZINT Emelt szint Tudja. melyek rendes génjeink megváltozott formái. a gén fogalmát. hogyan igazolták a transzformációs kísérletek. hogy vannak konzervált DNS-szakaszok (homeobox). Értelmezze. m-RNS. mi a biológiai alapja annak. egy 30 bázispárból álló DNS-szakasz max. hogy minden átépítés energiaveszteséggel jár. miért 3 bázis egy kodon. hogy a baktériumokkal emberi fehérjéket is meg tudunk termeltetni. pl. r-RNS és t-RNS).elégeti. Tudja. Tudja. a fiziológiai szabályozás. a muslicák és az emlősök génjeinek a hasonlósága megnyilvánul a szövetek vagy szervek fejlődése.2. Ismertesse a biológiai fehérjeszintézist (átírás. Tudja. fordítás. hogy a fehérjék és a nukleinsavak monomerjeik sorrendjében információt hordoznak. az idegrendszer működése és a viselkedés szintjén is. 2. részben pedig a vércukorszintjét növeli). hogy a gének DNS-szakaszok. kodon. Tudja. a fehérjék működése és a tulajdonságok között. és ATP-n keresztül használják fel. Ismerje a genetikai kód.

Ismertesse a sejtbe bejutó anyagok vagy belső felesleges anyagok lebontásának lehetőségét (lizoszóma). Tudjon példákat az állábas. Rajzolja fel és magyarázza az endo.3. összekötés. membráncsatornák. 3. Ismerje e sejtalkotók szerepét a sejt életében. csillós mozgásokra a saját szervezetében. ostort. Ismertesse a mitokondrium és a színtest szerepét ( biológiai oxidáció. sejtközpontot. mitokondriumot. zárványt. hogy a sejt belső hártyarendszere felületnagyobbító szerepű. Ismerje a biológiai hártyák (membránok) szerepét Ismerje a passzív és az aktív szállítás mechanizmusát. általános elvét. 2. hogy a sejtmozgások sejtváz működésének eredményei. szállítók. riboszómát. citoplazmát. Golgi-készüléket. sejtfalat.3. nyomon követés radioaktív izotópokkal).3 anyagcsere Ismertesse a citoplazma és az endoplazmatikus membránok felépítését. lizoszómát. sejtmagot. fotoszintézis). Ismerje a passzív és az aktív szállítás lényegét. Ismertesse a váladéktermelés nyomon követésének főbb módszereit (mikroszkópos megfigyelés. hajtóerőit. Sejtalkotók (az eukarióta sejtben) VIZSGASZINT Emelt szint 2. Értelmezze a levelek őszi színváltozását. Példákkal bizonyítsa. Tudja.TÉMAKÖR Középszint 2. és tudja jelentőségét. jelölés. csillót. jelfogás) és felépítésének végrehajtóit (kettős lipidréteg. Tudja. ezek és a szabad riboszómák . (határolás. vonjon párhuzamot a sejt és saját szervezete szervrendszereinek az működése között.2 mozgás Ismerje fel rajzolt ábrán a sejthártyát. endoplazmatikus hálózatot. zöld színtestet. mely sejtekben és miért fordul elő egy-egy sejtalkotó nagyobb számban.3.1 elhatárolás 2. ostoros.és exocitózis folyamatát. pumpák). Ábra segítségével vázolja a váladéktermelés folyamatát és a váladék útját a sejtben a kiválasztásig.

osztódás). Értelmezze a K–Na-pumpa fontosságát. hogy ingerek hatására valamilyen belső anyag koncentrációja változik meg. Tudja a lebontó és felépítő folyamatok megismert szakaszait a megfelelő sejtalkotóhoz. Tudja. Ismerje a kromoszóma fogalmát. hogy egy idős ember érett vörösvérsejtje fiatalabb. Ismertesse a kemiozmózis-teória lényegét. mint egy fiatal ember érett agysejtje. hogy szervezetünkben van programozott és nem . megkettőződés.Ismerje a sejtközpont és az osztódási orsó funkcióját. ioncsatorna-nyitás). a meiózis folyamatában a genetikai változatosság egyik oka az anyai és az apai eredetű kromoszómák véletlenszerű szétválása. Tudja. hogy a sejtosztódás előtt DNS-megkettőződés. Értse. Értse. Ábrasoron tudja sorrendbe tenni a sejtosztódás fázisait. Ismerje a sejtek osztódási ciklusát (nyugalmi szakasz.TÉMAKÖR Középszint VIZSGASZINT Emelt szint szerepét a belső fehérjék képzésében. osztódóképességét. Értse a mitózis és a meiózis különbségét. folyamán DNS elosztás megy végbe. a megfelelő struktúrához kötni. 2.5 szabályozás Példákon tudja bemutatni. 2.3. Tudja. Ismertesse az energiatermelő sejtalkotókat (a mitokondrium és a színtest) felépítését és működését. DNS. Tudja. hogy a sejt válasza működésének megváltozása lehet Tudja. Tudja a kromoszómaszerelvény fogalmát.3. Tudja. jelentőségét. Tudja.4 osztódás Ismertesse a sejtmag felépítését és működését nem osztódó és osztódó sejtben. hogy az ember testi sejtjében 23 pár. az ivarsejtjében 23 kromoszóma van (22 testi és 1 ivari kromoszóma). hogy a hormonok milyen mechanizmusokkal befolyásolhatják a sejtanyagcserét (adrenalin – cAMP. mi a különbség a kromoszóma és a kromatida között. nyugalmi szakasz. hogy a sejtek a belső és a külső környezetből ingerek érik.

(alakváltozás. Hozzon ezekre példákat. . szekréció vagy elektromos változás). programozott sejthalál.

szaprofitonok lehetnek. herpesz. Legyen tisztában alapvető járványtani fogalmakkal (fertőzés. spóraképzését. hogy az örökítő anyagot nem tartalmazó prionok is képesek betegséget okozni. virion. hogy a felelőtlen antibiotikum-szedés rezisztens formák szaporodását idézheti elő. szalmonella. AIDS.2. prokarióták Ismerje a baktériumok DNS-ének jellemzőjét. Tudja. borkészítés. Tbc. Tudja. veszettség). a tej savanyodása. Lyme-kór. sterilizálási eljárásokat. Ismertesse a vírusok felépítését és a vírusfertőzés Ismerje a következő fogalmakat: vegetatív vírus.1 prionok 3. Ismerje ezek megelőzését és az antibiotikumos védekezés lehetőségét. folyamatát. 3. higiénia). Önálló sejtek 3.TÉMAKÖR Középszint VIZSGASZINT Emelt szint 3. lizogénia. ipari. Nem sejtes rendszerek 3. evolúciós. Ehhez használja fel a mindennapi életben tapasztaltakat: bélbaktériumaink szerepe. Ismertesse a baktériumok szaporodását.1. Ismertesse a baktériumok biológiai. Ismerjen baktérium által okozott emberi megbetegedéseket: tetanusz. lássa ezek kapcsolatát változatos anyagcseréjükkel. gyulladásos folyamatok.1 vírusok Ismertesse a vírusok biológiai. hepatitis. kullancs által terjesztett vírusos megbetegedések. hogy a baktériumok anyagcseréjük sajátosságai miatt autotrófok és heterotrófok. testfelépítését. egészségügyi jelentőségét. és a baktériumok ivaros jellegű folyamatait. bakteriofág. paraziták.1. Ismerjen fertőtlenítési. Ismerje. fogszuvasodás. alakjait. kanyaró. illetve szimbióták. mezőgazdasági és egészségügyi jelentőségét. járvány.1. Ismerje a vírusok kialakulására vonatkozó elméletet. AZ EGYED SZERVEZŐDÉSI SZINTJE 3. . rubeola.2. Ismerjen vírus által okozott emberi megbetegedéseket (influenza.1.

.

és ennek kapcsán ismertesse a baktériumok jellemzőit. Ismertessen emberben is előforduló amőboid.2.3. hogy a testszerveződés és az anyagcserefolyamatok alapján miért alkotnak külön országot az élőlények természetes rendszerében a növények. 3. A többsejtűség felé vezető utak 3.1 a gombák. a vízvirágzásnak és az élelmiszerek romlásának. hogy miben különböznek a gombák. Tudja részletesebben. növények. ivarsejtképzés. oka lehet Tudja az ősbaktériumok evolúciós jelentőségét. lehetőség van a teljes információcserére ). egysejtű eukarióták Ismerje az endoszimbióta elméletet. a papucsállatka. életmódját. a zöldszemes ostoros és az élesztőgomba testfelépítését. Vizsgáljon mikroszkóppal szénabacilust. ostoros. Ismertesse a gombostűfej moszat és a fejespenész testfelépítésének hasonlóságait. állatok elkülönülése Magyarázza. . a gombák és az állatok. Hasonlítsa össze a prokarióta és az eukarióta sejt szerveződését és működését. Tudja. hogy a felépítés. illetve a működés mely jellemzői tették lehetővé az eukarióták robbanásszerű fejlődését (az anyagcsere lépései elkülönültebbek. különbözőségeit. haploid és diploid szakasz hossza. csillós mozgást. hogy a sejtek működésbeli különbsége felépítésbeli differenciálódással jár. 3. Ismerje fel ezeket az élőlényeket fénymikroszkóppal. spóraképzés). és figyelje meg mozgásukat. Tudja. jobban szabályozottak. hogy a prokarióták gyors szaporodása.3.TÉMAKÖR Középszint VIZSGASZINT Emelt szint Tudja.2. a növények és az állatok (életszakaszok típusa. Ismerje az amőba. Legyen képes az egysejtűek életmódjával összefüggő kísérletek elemzésére.

.

testfelépítését és . Vizsgáljon kézinagyítóval és mikroszkóppal lombosmohákat. táplálkozásra alkalmatlan és mérgező kalapos gombákat. hogy a zuzmók gombák és moszatok szimbiózisai. Hozza összefüggésbe a mohák társulásokban elfoglalt helyét. Ismerje a kalapos gombák jellemzőit és spórából való kialakulásának folyamatát. a kalapos gombákra és a mohákra. Ismerje a zuzmók testfelépítését A moszatok színanyagait hozza összefüggésbe a különböző színű moszatok tengerekben elfoglalt mélységével. Ismerje a gombák fonalas testfelépítését.3. Tudja. rajzolja és jellemezze a mikroszkópban látottakat. csillárkamoszat). sejtfonal.3 teleptest Tudja. tudja. hogy vannak gombás bőrbetegségek. hogy a gyilkos galóca halálosan mérgező. Vizsgáljon fénymikroszkóppal penészgombát és fonalas zöldmoszatokat. hogy ez a szerveződés jellemző a vörös. Tudja a gombafogyasztás szabályait. magyarázza helyüket a törzsfán. teleptest). spórás Hasonlítsa össze a tömlős és a bazidiumos gombákat. Tudja. ismertesse a megfigyeltek alapján testfelépítésüket.3. allergiát okozó gombák és a szervezetben élősködő fajok. szaporodását.TÉMAKÖR Középszint VIZSGASZINT Emelt szint 3. példafajokon keresztül. 3.és barnamoszatok többségére. Sorolja fel a hétköznapi életben legismertebb ehető. Ismertesse az ecsetpenész gyakorlati jelentőségét.2 sejtfonalak A zöldmoszatok példáján mutassa be az egysejtű szerveződéstől a többsejtű szerveződés típusait (sejttársulás. Rajzolt ábrán tudja értelmezni a mohák kétszakaszos egyedfejlődésének lépéseit. zuzmókat. sok zöldmoszatra (pl.

Tudja. hogy a zuzmók a levegő szennyezettségének indikátorai. .

4 álszövet Tudja. és ennek fejlődéstörténeti jelentőségét. hogy az új nagy Ismertesse. 3. hozza ezeket összefüggésbe a szárazföldi élethez való hatékonyabb alkalmazkodással. Ismerje a szivacsok testfelépítésének főbb jellemzőit. Rajzolt ábrán tudja értelmezni a harasztok és a zárvatermők kétszakaszos egyedfejlődésében az ivaros és az ivartalan szakaszok arányát. víztől független szaporodás).TÉMAKÖR Középszint VIZSGASZINT Emelt szint Figyeljen meg környezetében előforduló zuzmófajokat.3.4.4.  spóratermő levelek elkülönülése . miért az ősi zöldmoszatokból törzsfejlődési vonalak sohasem specializálódott származtathatók az ősi szárazföldi növények. Ismertesse a harasztoknál megjelenő evolúciós „újításokat” (szövetek. élőlényekből indulnak ki. szervrendszerek. mag. felépítésével.Szövetek. 3. vízért való verseny. szervek. ivarlevelek). Tudja. Ismertesse a nyitvatermőknél megjelenő evolúciós „újításokat” (virág. hogy a szivacsok álszövetesek. hogy a növényvilág fejlődését befolyásolta a fényért. testtájak 3.1 a növényvilág főbb csoportjai a szervi differenciálódás szempontjából Értelmezze példákon keresztül.szervek. hozza ezeket összefüggésbe a szárazföldi élethez való hatékony alkalmazkodással. vonjon a levegő tisztaságára vonatkozó következtetéseket. a szárazabb élőhelyeken való szaporodás lehetősége. Tudja ezeket összefüggésbe hozni a szervek megjelenésével.

és szobanövények. tanórán bemutatott fajok virága alapján. 3.TÉMAKÖR Középszint VIZSGASZINT Emelt szint Ismerje a kettős megtermékenyítés folyamatát.  rovarmegporzá Ismertesse a zárvatermőknél megjelenő evolúciós „újításokat” (takarólevelek.4. Tudja használni a növényismeret könyvet a környezetében élő növények megismeréséhe. a pillangósvirágúak. hogy az állatok országának ma élõ képviselõi mellett fejlődési vonalak sohasem specializálódott kihalt törzsek maradványai is ismeretesek. Tudja a zárvatermők virágának ősi és levezetett bélyegeit ismertetni. szállítócsövek.2 az állatvilág főbb csoportjai a szervi differenciálódás szempontjából Értelmezze példákon keresztül. Törzs-. maradványnövények. a rózsafélék.és gabonanövények. mindennapi életünkben: gyümölcsök. hogy az új nagy Tudja. a boglárkafélék. fészkesek. takarmány. gyógy-. élőlényekből indulnak ki.és ipari növények. Ismertesse a növényfajok védetté nyilvánításának szempontjait (génkészlet. termés. ökológiai igényeinek jellemzéséhez. a liliomfélék és a pázsitfűfélék csoportjába tartozó. zárt magház. kerti gyom. kettős s megtermékenyítés. Képes legyen a bemutatott fajokat összehasonlítani. és élőhelyének. . bibe. illetve osztályjellemzők alapján tudja jellemezni a Példafajokon keresztül mutassa be a növények szerepét fajlistában szereplő fajokat. veszélyes (allergén) növények. indikátorszerep).és élvezeti növények. fűszer. a szervi differenciálós szempontjából. a keresztesvirágúak. gyökérszőrök) hozza ezeket összefüggésbe a szárazföldi élethez való hatékonyabb alkalmazkodással. zöldség.

jelentõs változásokon mentek keresztül. de életműködéseikhez meleget igényelnek. fajlistában szereplő fajokat. illetve szerepet játszhattak abban. hogy a Földön a fajokban leggazdagabb állatcsoporttá válhassanak. melyek a szárazföldi életmódra élőlények adottságait technikai vívmányaiban (pl. bélcsatorna alakulása. ha az férgek. puhatestűek.és osztályjellemzők alapján tudja jellemezni a Ismertesse a lapos. alkalmassá tették őket. gerincesek származási kapcsolatait. hogy hasonló tulajdonságok egymástól függetlenül is aszimmetrikus állatcsoportokat. Tudja. közeli rokon fajok is lehetnek nagyon különbözõek. ízeltlábúak. Törzs. gerincesek) illetve a evolúcióban gyors. használja fel az ember a Sorolja fel az ízeltlábúak testfelépítésének azon természet (természetes szelekció) által létrehozott jellegzetességeit. illetve a funkciók hatékonyabb elvégzésére. radar. ezért a hasonló fajok nem föltétlenül közeli rokonok. hogy a szárazföldi élethez a gyűrűsférgek és a kétéltűek nedves élőhelyhez alkalmazkodtak. a madarak és emlősök viszont a száraz és hideg körülményekhez egyaránt képesek jól . kétoldalúan szimmetrikus és Értse. tengeralattjáró). egységekre az állatvilágból (ember esetében is). miért jelenthetett a szelvényesség újabb lehetőségeket a differenciálódásra. a szimmetriaviszonyokat kialakulhatnak a törzsfa különbözõ ágain (konvergencia).TÉMAKÖR Középszint VIZSGASZINT Emelt szint Ábráról ismerjen fel sugaras. hozza ezeket összefüggésbe környezethez való hatékony alkalmazkodással. magyarázza életmódjukkal. csalánozók. magyarázza. illetve Értse az állatvilág főbb csoportjainak (.és gyűrűsférgek evolúciós újításait (szimmetria. szervek differenciálódása). a rovarok és a hüllők a szárazságot jól tűrik. Hozzon példákat ismétlődő szervekre. repülőgép. Mutassa be hogyan használta.

majd a szárazföldi. hogy az állatvilág fejlődésének hajtóereje elsősorban az életműködések hatékonyabb elvégzése. halak csőidegrendszer. többrétegű hám. belső váz. Mutassa be a madarak testfelépítésén a hüllőszerű bélyegeket. A magzatburok szerepét hozza összefüggésbe szárazföldi élethez való hatékony alkalmazkodással. Tudja. Tudja összehasonlítani az emberszabású majmok és az ember anatómiai és élettani tulajdonságait. Ismertesse az ősi bojtosúszójú halak evolúciós jelentőségét. előbél eredetű lépcsőfokának az ősi rovarevő emlősök. ezek funkcionális következményeit. Ismertesse a gerinces állatok közös jellegzetességeit. hogy a hüllők az első igazi szárazföldi állatok. Magyarázza. szőrzet stb) az egyes gerinces állatcsoport Magyarázza miért tekinthetők a törzsfejlődés fontos anatómiai jellegzetességeinek tükrében (pl. miért mondhatjuk. lépcsőfokának az ősi fejgerinchúrosok. a Ismertesse az ember és a gerinces állatok anatómiai Ábra alapján elemezze a gerincesek átmeneti alakjaiban (ősi kétéltű. ősgyíkmadár) keveredő hal-kétéltű illetve hüllő-madárjellegeket. Ismertesse az állandó testhőmérséklet kialakulásának anatómiai és funkcionális feltételeit. 2 vérkör. ötujjú végtag. hasonlóságait (csőidegrendszer. légzőszerv). . vízhiányos és hideg élőhelyekhez való alkalmazkodás volt. TÉMAKÖR Középszint VIZSGASZINT Emelt szint Ismertesse a porcoshalak (cápa) és a csontoshalak (ponty) Magyarázza miért tekinthetők a törzsfejlődés fontos anatómai különbségeit.alkalmazkodni.

Ismerje fel egyszerű. 3. Ismerje a gyökér alapvető működéseit (rögzít. a kétszikű levél keresztmetszetét. szervei  szövetek Tudja. felszív. Vizsgáljon fénymikroszkóppal önállóan készített növényi szövet preparátumot.4. alapszövet és szállítószövet. környezetvédelmi problémái tükrében ismertesse környezete állat világának egy-egy jellemző aspektusát. . a fás szár keresztmetszetét. jellemzők. Jellemezze az osztódó szövetet és az állandósult szöveteket: a bőrszövetet. Jellemezze az emberi nagyrasszokat (élőhely. szár.3. a fás szár keresztmetszetét. Magyarázza az évgyűrűk keletkezését. sematikus rajzon a gyökér hossz.  gyökér. a növények szövetei.TÉMAKÖR Középszint VIZSGASZINT Emelt szint Rajzolt ábráról ismerje fel a típusállatok fő szerveit. hogy milyen működésekre specializálódtak a következő szövetek: osztódó szövet és állandósult szövetek: bőrszövet. színkomplexió. tudja összefüggésbe hozni funkcióikkal. és ez milyen változást okozott a felépítésükben. Lakóhelye illetve közvetlen környezete természetvédelmi értékei. testarányok. fej-arc. szőrzet). az alapszövetet és a szállítószövetet. Ismerje fel ezeket a szöveteket rajzon. a kétszikű és egyszikű lágyszár keresztmetszetét. szállít).és keresztmetszetét. tudja magyaráznia látottakat. levél Ismerje fel fénymikroszkópos fényképen a gyökér hossz. a kétszikű levél keresztmetszetét. tudja magyaráznia látottakat. a kétszikű és egyszikű lágyszár keresztmetszetét.és keresztmetszetét.

a levél felépítését és működését. Tervezzen kísérletet a foto-. a szár. Tudjon kapcsolatot teremteni a virág és a termés részei között. Soroljon fel növényeket. honosítás) nappalhosszúságával. Jellemezze a gyökér. az egylaki és a kétlaki növény fogalmát. melyeknek gyökerét. Tudja mi a rügy.  virág. tudja értelmezni a fás szár kialakulását. Ismerje a növények további önfenntartó függ össze a zárósejtek felépítésével. A virágpor fénymikroszkópos vizsgálata alapján következtessen a megporzás módjára. a színtestek és a fotoszintézis Értelmezze. növény meglocsolása után visszanyeri tartását.TÉMAKÖR Középszint VIZSGASZINT Emelt szint Ismerje a szár alapvető működéseit (tartja a leveleket.és hidrotropizmus. hozza összefüggésbe a gyökér. Kövesse a gázcserenyíláson át felvett szén-dioxid-molekula sorsát a növényben. módosulásait. turgorával és az működéseit (vízforgalom. szár és levél Ismerje a levél alapvető működését (fotoszintézis). helyzetváltoztató mozgás). kiválasztás. hormonokkal és a növények vízforgalmának Ismertesse a folyadékszállítás kémiai és fizikai szabályozásával. . Kövesse egy talajból felvett vízmolekula atomjainak sorsát a A lombhullatást hozza összefüggésbe a növényi növényben. Képes legyen fénymikroszkóppal vizsgálni a sejtüreg Értelmezzen tanórán bemutatott. szállít). Ismerje az egyivarú és a kétivarú virág. Hozza összefüggésbe a nappalhosszúság virágképzésben betöltött szerepét az eredeti élőhely illetve a megváltoztatott élőhely (pl. valamint a termonasztia bemutatására. Ismerje a termés biológiai szerepét és a magterjesztés stratégiáit. kapcsolatos kísérletet. geo. Tudjon példát mondani környezeti hatásokra bekövetkező módosulásokra és Magyarázza a növények vízforgalma alapján: hervadó alkalmazkodásra (adaptáció). szárát illetve levelét fogyasztjuk. ozmózis jelenségével. hogy a gázcserenyílások működése hogyan folyamata között. hajtóerőit. tudjon felépítésével. termés Ismerje a virág biológiai szerepét és részeit. kapcsolatot teremteni a levél. gázcsere. anyagszállítással sejtnedvében és a kristály formájában való kiválasztást.

emberi vér. szervrendszerei  szövetek Tudja. üvegporc. Hozza összefüggésbe a növényi hormonok hatásával: az ablakba helyezett növény elhajlik. emberi vér. és ez milyen változást okozott a felépítésükben. Ismerje a szobai és kiskerti növények szaporítási módjait (tőosztás. 3. Soroljon fel növényeket. csillós hám. hogy milyen működésekre specializálódtak a következő szövetek: hámszövet (működés és felépítés szerint is). dugványozás. szemzés). vegetatív szervekkel történő szaporodás).4. lehetséges értékeit elvégzett csírázási kísérlet kapcsán. az állatok szövetei. üvegporc. szöveteket: többrétegű elszarusodott laphám. vázizom. . a gyümölcsfák terebélyesedését metszéssel befolyásoljuk. oltás. csontszövet. tudjon újból kinő. hozza összefüggésbe az energianyerésre felhasznált szerves anyag összetételével. magját illetve termését fogyasztjuk. Jellemezze a szövettípusokat.TÉMAKÖR Középszint VIZSGASZINT Emelt szint Ismerje az ivaros és az ivartalan szaporodás előnyeit és hátrányait. csontszövet. gyümölcs az egészséges gyümölcsök rothadását okozza. a lenyírt/lelegelt fű Ismerje a hormonok szerepét a növények életében. rothadó értelmezni auxinnal elvégzett kísérleteket. izomszövet.4. illetve a csírázás folyamatával. a sötétben tartott burgonya kihajt. Ismerje a virágos növények fajfenntartó működéseit (mag illetve termésképzés. Ismerje fel fénymikroszkópi fényképen a következő vázizom. csillós hám. melyeknek virágját. középszinten megadott Ismerje fel fénymikroszkópos készítményen a következő szöveteket: többrétegű elszarusodott laphám. kötőszövet és idegszövet. Ismertesse a csírázás külső és belső feltételeit egy otthon Ismertesse a légzési hányados fogalmát.

.

kapcsolni. a toll részeit. magyarázza a különbségeket.TÉMAKÖR Középszint  kültakaró VIZSGASZINT Emelt szint Ismertesse a vedlés folyamatát rovarok esetében. a párolgás csökkentése). hozza összefüggésbe ezek felépítését az állat . a testfolyadékot mint hidrosztatikai vázat.és belső vázat (mely Ismerje a mozgásrendszer aktív és passzív részeit. élőlénycsoportokhoz élőhely és az életmód szempontjából. a harántcsíkolt izmot. hogy az életmód (élősködés. hátrányai). béka illetve madárcsontvázat. vízi. hámizomsejtet. Vonjon párhuzamot a féregmozgás és az ember szervezetében előforduló perisztaltikus mozgás között. illetve hozzon további példákat. a állatcsoportoknál fordulnak elő. Vizsgáljon madártollakat. előnyei. Ismertesse az emlősök bőrében előforduló mirigyeket. a simaizmot. Tudja ezt konkrét élőlényekhez. azok funkcióit. a bőrizomtömlőt. Hasonlítson össze a csontos hal. Hasonlítsa össze egy kétéltű és az ember kültakarójának fénymikroszkópos képét. magyarázza a különbségeket. Tudja ezt konkrét élőlényekhez. magyarázza ezek felépítésbeli különbségét az életmód függvényében.  mozgás Hasonlítsa össze a külső. és hogy az egyrétegű hám termelhet kutikulát. mozgás) hogyan nyomja rá a bélyegét a kültakaró felépítésére. szárazföldi) és a funkció (hőszigetelés. légzés. mészvázat és kitinpáncélt. élőlénycsoportokhoz kapcsolni. hogy mi a kültakaró alapvető feladata (védelem. mely állatcsoportokban fordul elő még a vedlés. Ismertesse példafajokon keresztül. sorolja fel főbb típusait. Ismerje. Hasonlítsa össze a különböző osztálybeli gerincesek mellkasát. valamint a belső Értelmezze a gerincesek végtagtípusának alakulását az vázat. Hasonlítsa össze a különböző gerinces osztályok kültakarójának felépítését. a külső meszes és kitines vázat. a többrétegű hám pedig lehet el nem szarusodó és elszarusodó.

Hasonlítsa össze a sejten kívüli emésztés előnyét élőlénycsoportokhoz kapcsolni. A növényevő.és izomrendszer tagolódásával. Hasonlítsa össze az örvényféreg és a földigiliszta tápcsatornáját. hogy az emésztés lehet sejten belüli és kívüli.és kétnyílású. magyarázza a hasonlóságokat. a légzés. Ismertesse a rovarok –rágó. . az emésztőmirigyek megjelenése felé mutat. Ismertesse. TÉMAKÖR Középszint VIZSGASZINT Emelt szint  anyagcsere Magyarázza.szájszervének és az emlősök fogazatának az életmóddal és a táplálkozással való összefüggését. Ismerje. a törzs elemelkedését a földtől. húsevő. hogy az anyagcsere a táplálkozás. A végtagok (lábak) kialakulását. hogyan segíti elő a lábak mindenkori helyzete a mozgás mechanizmusát. hogy a fejmozgások lehetséges irányai hogyan tükrözik a koponya kapcsolódását a csigolyákhoz. hozza összefüggésbe a váz. Tudja ezt konkrét élőlényekhez. nyaló. és a fejlődés a meg. hogy keringés és a kiválasztás szervrendszerén keresztül valósul a bélcsatorna lehet egy. az állkapocs megfelelő irányú mozgásával. bélcsatorna tagolódása. a Ismerje. szemben a sejten belüli emésztéssel. mindenevő táplálkozásmódot hozza összefüggésbe a bélcsatorna hosszával. hogyan függ össze a madarak testfelépítése a repülő életmóddal Magyarázza a rovar.légzésének mechanizmusával. szúró-szívó. gyík és a kutya mozgásait összehasonlítva. különbségeket.

élőlénycsoportokhoz kapcsolni. Magyarázza a különböző állatcsoportoknál előforduló aktív belégzést illetve kilégzést a légzőszervben lévő gáz külső légkörihez viszonyított nyomásának függvényében. élőlénycsoportokhoz kapcsolni. hogy a légzés légzőszerv nélkül. illetve légcsőrendszer. a vízi vagy szárazföldi környezetnek megfelelően kopoltyú vagy tüdő. Az ellenáramlás elvének ismeretében magyarázza a halkopoltyú oxigénfelvevő hatékonyságát. Hasonlítsa össze a madarak légzését nyugalomban és repüléskor. .TÉMAKÖR Középszint VIZSGASZINT Emelt szint Hozza összefüggésbe a madárcsőr alakját a táplálkozás Hozza összefüggésbe az állatvilág különböző módjával. a fogyasztott táplálék összetételével. hüllők) Ismerje. Tudja ezt konkrét élőlényekhez. Tudja ezeket konkrét élőlényekhez. összetett) az állatok táplálkozásával. a légzőszerv pedig lehet kültakaró és előbél eredetű. kétéltűek. Figyelje meg és magyarázza a hal légzésszáma és környezetében lévő víz hőmérséklete közötti összefüggést Hasonlítson össze vizes élőhelyen élő élőlények légzését (halak. rágó. diffúzióval is megvalósulhat. zúzó. egyszerű. értelmezze a madárlégzés kiemelkedő hatékonyságát. gyomortípusait (mirigyes. Ismertesse a halak szájának és kopoltyúfedőjének összefüggő mozgásait a hallégzés mechanizmusának ismeretében.

földigiliszta) és magyarázza a látottakat. járulékos mirigy). a szűznemzés. kivezető járat. . az embrionális és posztembrionális Tudja a tojás evolúciós előnyeit. Magyarázza a tyúkvér és az emberi vérkenet mikroszkópos képének különbözőségét. hogy a szervek vesécske és vese típusúak lehetnek. hogy a keringés megvalósulhat aktívan mozgó sejtekkel. illetve azok szerveit (toll. ismertesse a szíven átáramló vér illetve testfolyadék oxigén illetve szén-dioxid tartalmát. nyílt és zárt keringéssel (vérnyirok és vér). a hímivarsejt. Ábrán ismerjen fel koponyapreparátumon fogazattípusokat. élőlénycsoportokhoz kapcsolni. Ismerje az ivarszervek általános felépítését (ivarmirigy. egy. rovar. Hasonlítsa össze a nyílt és zárt keringést. hogy a kiválasztás megvalósulhat sejtenként vagy szervekkel. élőlénycsoportokhoz kapcsolni.és kétvérkörös típusban. Ismerje a szaporodás víztől való függetlenedésének folyamatát. Tudja ezt konkrét élőlényekhez. hogy az állatok szaporítószerveinek felépítése a környezet hatására kevéssé változó bélyeg. a hímnősség és a váltivarúság.  szaporodás egyedfejlődés Ismerje. Ismerje. párzószerv. Ismerje a petesejt. Sztereomikroszkóppal vagy kézinagyítóval vizsgáljon állatokat. az ivari kétalakúság. Tudja ezt konkrét élőlényekhez. a zigóta. Hasonlítsa össze a rovarok Malpighi .edénnyel és a gerincesek vesével történő kiválasztásának lényegét. ezért a rendszerezés alapjául is alkalmas.TÉMAKÖR Középszint VIZSGASZINT Emelt szint Ismerje. Tudjon példát az ivartalan szaporodásra és a regenerációra. Tudja összehasonlítania a különböző állatcsoportok szívének felépítését és működését.

mondja el részeit. a kifejlés. TÉMAKÖR Középszint Ismertesse a teljes átalakulás. tudja élőlényekhez kötni az átalakulás típusait. Vizsgáljon tojást. a részek funkcióit. és az átváltozás fő egyedfejlődési stádiumait. VIZSGASZINT . az ivadékgondozás és az utódszám összefüggését. hozza összefüggésbe a víztől független szaporodással. A magzatburok szerepét.fejlődés fogalmát. a külső és belső megtermékenyítés. Ismertesse a belső megtermékenyítés előnyeit a külső megtermékenyítéshez képest.

fogalmát. Ismerje az érzékszervek típusait. gyűrűsférgek. AZ EMBERI SZERVEZET 4. agresszió) és a viselkedések egyedfejlődését. hogy a szabályozás hormonális és idegi úton valósulhat meg. illetve példákból ismerje fel ezeket. komfortmozgás. evolúcióján.szabályozás érzékelés. TÉMAKÖR Középszint VIZSGASZINT Emelt szint 4. párzás. Jellemezze az alábbi magatartásformákat: (reflex. udvarlás-nász. Ismerje a fajfenntartással kapcsolatos viselkedéseket (a partner felkeresése. társítások. illetve példákból ismerje fel ezeket. mozgásmintázat. a gerinces agy ismerje fel ezeket. Tudjon ezekre példát hozni. belátásos tanulás). önzetlenség. a szem gerincesek).viselkedés Tudja. Ismertesse a fényérzékelés lehetőségeit és részletesebben a fényérzékelés lehetőségeit (fényérzékeny sejtek. a dúc. tudjon ezekre példát hozni. mozaikszem. ivadékgondozás. hogy a beállított értékek maguk is változnak.1. jelentőségét. Értelmezze. védelme). (tájékozódás. . felépítése életmódjukhoz (színlátás. Homeosztázis Ismertesse a homeosztázis fogalmát. Ismerje az önfenntartással kapcsolatos viselkedéseket Hasonlítsa össze a rovarszem teljesítményét az emberével. a központosulás előnyét. pupilla alakja. Ismerje a diffúz idegrendszer. Tudja ezt konkrét Ismertesse hogyan alkalmazkodott az állatok szemének élőlénycsoportokhoz kapcsolni ( csalánozók. táplálkozási magatartás. irányított mozgás. illetve példákból A kefalizáció folyamatát mutassa be. tudjon ezekre példát hozni. menekülés).és a csőidegrendszer csészeszem. hólyagszem).

hogy miért veszélyes és akár halálos is lehet az égési sérülés. védelme .2.4. Tudja. hő ingerek). hogyan alakul ki a mitesszer. Ismerje fel mikroszkópi készítmény fotóján. 4. nyomás. Ismerje a bőr hajszálereinek szabályozhatóságát. hőszabályozás: fájdalom.2 szabályozás 4. a pattanás. kozmetikázása.3 a bőr gondozása. mit jelent a bőr tisztántartása. a napsugárzás hatását a bőrre.2. illetve ábrán a Magyarázza a hám megújulását. Tudjon égési sérülést ellátni. és ennek szerepét a testhőmérséklet szabályozásában. bőr részeit.2.2. (védelem. vérhólyag és mi a teendő velük. mi az anyajegy. hajápolás. vízhólyag.1 bőr Ismertesse a bőr funkcióit. és ábrán azonosítsa a bőr részeit. Ismertesse a bőr szöveti szerkezetét. a bőrápolás. érzékelés. Tudja. a védekezést. a napozás egészségtani vonatkozásait. Kültakaró 4. Ismertesse a bőr festéksejtjeinek működését. tapintás. Tudja. mirigyeit és azok funkcióit. a szemölcs.

Ismertesse egy lapos és egy hosszú csöves csont szerkezetét a megfelelő funkciókhoz kötve. Ismertesse a gerincoszlop tájékait. ezek szerepét. Ismerje fel az arckoponyán az orrcsontot. felső és alsó állcsontot. Ismerje a csípőficam szűrésének fontosságát és korrigálásának lehetőségeit. Ismerje fel a csigolya részeit.3. tudjon az arcüreg szerepéről. járomcsontot. Rajzolt ábrán ismerje fel ezeket. varratos. a gerincesek ötujjú végtagtípusának csontjait. porcos és ízületes kapcsolódására. hozza összefüggésbe arányuk változását az életkorral. Mondjon példát egy-. csonttörés után a gyógyulás folyamatának a lényegét. Ismerje fel rajzon az ízület részeit. két. hogy ezek milyen mozgást tesznek lehetővé az adott helyeken. Tudjon példát mondani a csontok összenövésére. Tudja. a fiatalkori és időskori csontsérülésekkel. csontjait. Ismertesse a csont kémiai összetételét (szerves és szervetlen alkotók). A mozgás 4. . alkotójának szétválasztására.TÉMAKÖR Középszint 4.3. magyarázza. Ismertesse a medence csontjait. Magyarázza a gerincoszlop kettős S alakját. hogy a csigolyák milyen funkciókat töltenek be Ismerje a függesztőövek funkcióját.1 vázrendszer VIZSGASZINT Emelt szint Tudja milyen biológiai funkciói vannak a csontvázrendszernek. a mellkas és az Tervezzen kísérletet a csont szerves és szervetlen agykoponya csontjait. Ismertesse. Röntgenfelvételen ismerje fel a végtagok csöves csontjait.és háromtengelyű ízületre.

3 szabályozás Tudja. szűntethető meg az izomláz. Értelmezze a Ca2+-ion és igényes. Ismertesse miért fontos a bemelegítés. rángás.3 4 a mozgás és mozgási Ismertesse a mozgási szervrendszer gyakoribb betegségeit rendszer egészségtana és ellátásuk módját (elemi elsősegélynyújtás): törés. fejbiccentő izom Ismertesse a vázizom felépítését: izomsejt.és Ca2+. hogy a vázizmok akaratlagos mozgásai agykérgi Értse. hőtermelés). Értelmezze. mimikai izmok. rándulás. 4. ficam. végtagok hajlító. izomrost. gerincferdülések illetve ezek megelőzésének lehetőségei. Értse mi a szerepe annak.3. gát izmok. Tudja a helyét és funkcióit a következő izmoknak: gyűrű alakú záróizmok. tetanuszos összehúzódás folyamatát. húzódás. Értse. hogyan (glikogénbontás. lúdtalp. és oxigéntároló molekulával rendelkezik. a folyamat ATP. 4. bokasüllyedés. az ATP szerepét. izületi gyulladás. Értse az életmód szerepét a betegségek és a sérülések .izom szinapszis. inak.Tudjon példákat hozni a férfi és a női csontváz TÉMAKÖR Középszint 4. izomrendszer különbségeire. Tudjon az arthroszkópia lehetőségéről. kifelé és befelé forgató. tejsavas erjedés.összehúzódását (aktin és miozin). alapvető háttere az izomtónus. izompólya. hajlító és feszítő.2. oxidáció.3. mellizom. gerincsérülés. bordaközi izmok. záróizmok Ismertesse az ideg. hogy az izom saját energiatároló funkciókhoz kötöttek. és oxigéntároló molekulával rendelkezik. hogy az izom saját energiatároló Ismertesse az izomműködés energetikájának lényegét. hogy valamennyi izommozgás. hasizmok. Értse az izomláz kialakulásának okait.és feszítő izmai. hogy a sejt összehúzódása a sejtváz elemeinek Ábra segítségével magyarázza el a gerinces vázizomrost egymáson való elcsúszása. VIZSGASZINT Emelt szint Tudja az alábbi szempontok alapján az izmokat csoportosítani: közelítő és távolító. rekeszizom. mi a szerepe annak. Ismertesse izomműködés alapvető biokémiai folyamatai. antagonista és szinergista.

tripszin. a zsír és a nukleinsav emésztésének folyamatában. működésük helyét (amiláz. A táplálkozás 4. lipáz. a raktározásban és a méregtelenítésben. Ismertesse az emésztőnedveket. jellemezze VIZSGASZINT Emelt szint Ismertesse az emésztésben résztvevő enzimeket. Ismertesse a rendszeres fogorvosi szűrővizsgálat jelentőségét.glükóz. a fogszuvasodás megelőzését. Tudja. termelődési helyüket és szerepüket a fehérje. hogy mi a különbség a táplálék és tápanyag között. 4.4. állóképességet fokozó). Ismertesse a sportorvosi rendelés jelentőségét. a fehérje. erepszin.megelőzésében.és glikogénszintézisben. típusait (erőnléti. Ismertesse a mozgás szerepét a testsúly szabályozásában. kezelését. Ismertesse a testedzés jelentőségét. hogy miért van szükség több enzimre egy makromolekula emésztéséhez. Ismerje a testépítés során alkalmazott táplálék TÉMAKÖR Középszint kiegészítők káros hatásait. a fogképletet. pepszin. Tervezze meg a hasnyál vagy a gyomornedv hatását bemutató kísérletet. a szénhidrát.4. ügyességi. Magyarázza.4. Ismertesse a máj szerepét az emésztőnedv-termelésben. nukleáz).4. . 4. és tudja működésük Ismertesse a bélfelület növelő struktúráit. Ismerje fel a fog részeit. és értse folyamatait. Ismerje a szájápolás higiéniáját.3 felszívódás Ismertesse a bélbolyhok helyét. Ismerje fel ábrán az emésztőrendszer részeit. 2 emésztés Tudja a táplálkozás jelentőségét. hatásukat. tudja biológiai funkcióit. 1 táplálkozás 4.

. Ismertesse a bélperisztaltika fogalmát.lényegét. működésüket.

K-. nyelés). szénhidrát és zsír alkotó részeinek útját a szövetekbe történő beépülésig.4 szabályozás VIZSGASZINT Emelt szint Kövesse a táplálékkal felvett fehérje. Tudja. hogy mi válthatja ki az éhség-. nem az életmódnakszükségleteknek megfelelő étkezés. hiányuk vagy túlzott fogyasztásuk sárgasággal. zsírok. Értelmezze: a tápcsatorna megbetegedéseiben kockázati tényező lehet az ember helytelen életmódja is (helytelen fogápolás. szénhidrátok. vitaminok Értelmezze miért természetes forrásait. A-.4. túltápláltság és a .. Ismerje az egyes vitaminok élettani jelentőségét. Ismertesse a fehérjék. illetve a felhasználásig. Megfelelő táblázat segítségével állítsa össze egy könnyű Megfelelő táblázat segítségével állítsa össze egy cukorbeteg fizikai munkát végző fogyókúrázó napi étrendjét gyerek napi étrendjét. hányás. ásványi anyagok (nyomelemek).4. táblázat segítségével. következményeit.B12. túlzott alkohol. 4.5 táplálkozás egészségtana Figyelje meg az élelmiszerek csomagolásán feltüntetett összetevőket és magyarázza a lehetséges kockázati tényezőket. Rágás folyamatát hozza összefüggésbe a bélcsatorna további szakaszainak a működésével. a kóros stressz.C-vitamin. B1-. hogy miért tartozik hozzá az egészséges életmódhoz sok növényi rostot tartalmazó ételek fogyasztása.B6-. és folsav). szomjúságérzetet és a tápcsatorna reflexes folyamatait ( nyál-és gyomornedv termelés. Ismertesse az alapanyagcsere fogalmát.TÉMAKÖR Középszint 4. ( D-.és gyógyszerfogyasztás. étkezési rostok. Ismertesse a minőségi és mennyiségi éhezés fogalmát. E-. járhatnak a májbetegségek együtt Tudja.

környezet mikroorganizmusai. vegyszerei. valamint .

nemtől és állapottól (terhesség.és ételtartósítás alapvető szabályait. Magyarázza meg a mellkasi és hasi légzést. A légzés 4.5. Soroljon fel légzési segédizmokat. magyarázza az eltérést. Ismertesse a légzési perctérfogat fogalmát. rekeszizom. Tudja felsorolni az élelmiszer.5. mely porcok között feszülnek ki a hangszalagok. hörgőcskéket és a léghólyagocskákat. Ismertesse a légzőrendszer szerveit. Ismerje fel ábrán a gége alábbi részeit: pajzsporc.2 gázcsere Ismertesse a légzőrendszer funkcióit. A Donders-modell légzőműködéseket. magassága.. Adjon magyarázatot az eltérésekre. Ismerje a vitálkapacitás fogalmát. tudja hogy ezek részvétele a nehézlégzésben feltűnő. bordaközi izmok szerepének feltüntetésével. beleértve a légcsövet. kortól. hogyan változnak az étrendi elvárások foglalkozástól. 4. a gázcsere és a sejtlégzés összefüggéseit. Elemezze a légzési térfogatváltozásokat és a légzőmozgásokkal kapcsolatos nyomásváltozásokat bemutató grafikont. és a környezet káros hatása).5. Ismerje a légcsere. Tudja elmagyarázni. . gégefedő. Magyarázza meg a belégzés és kilégzés folyamatát a mellhártya. mi befolyásolja a hangszínt. Hasonlítsa össze aktív sportoló és nem sportoló fiúk és lányok vitálkapacitását bemutató táblázat értékeit. szoptatás) függően. mitől függ a keletkezett hang erőssége.TÉMAKÖR Középszint VIZSGASZINT Emelt szint veleszületett hajlama. Tudja.1 légcsere 4. ábráján tudja értelmezni a Tudja. 4.3 hangképzés Határozza meg a légzésszámot nyugalomban és munkavégzés után.5. hörgőket.

Ismertesse a tüdőben és a szövetekben folyó gázcserét a diffúzió alapján (a parciálisnyomás-viszonyok .hangszalagok. Ismertesse a hangképzést.

Tervezzen kísérletet a cigarettázás során keletkező anyagok kimutatására. szabályozás 4. Tudja miért jár gyakran együtt a torokgyulladás középfülgyulladással.5. keletkezésük helyét. asztma). hogy a szabályozásban a kemoreceptorokon kívül. globin: fehérje). Magyarázza a jelentőségét.6. 4.5. Fe. a fehérvérsejtek és a vérlemezkék szerepét. szövetnedv. Kapcsolja össze fizikai ismereteivel a légmell és a keszonbetegség kialakulását. Ismertesse az újraélesztés ABC-jét ( A= átjárható légútak. B= befúvás.6. a légzés és a légzőrendszer egészségtana (elsősegélynyújtás) VIZSGASZINT Emelt szint figyelembevételével). aminosavak és a zsírok alkotóinak felszívásában és szállításában. a vérlemezkék a trombin a fibrin a kalcium ion szerepét a véralvadás folyamatában. kapcsolatukat. hogy a tartós (magashegység. Magyarázza el. keletkezésüket. C= cirkuláció) Hozza összefüggésbe a tüdő-léghólyagocskák felületi feszültségét a dohányzással. a normál értéktartománytól az eltérés okait. és következményeit. mechanoreceptorok is részt vesznek. okozza a Ismertesse a sérült érfal. hogy a légzés szabályozásában a vér szén-dioxid koncentrációja is fontos szerepet játszik. dohányzás) miért vörösvértestek számának növekedését. hogy mi okból változhat a vér kémiai oxigénhiány összetétele. Tudja.TÉMAKÖR Középszint 4. Ismertesse a vörösvérsejtek. a sejtes elemek és a vérplazma arányát. Tudja magyarázni a vér és nyirok szerepét a glükóz. a testfolyadékok Ismerje a vér.vitamin szükséges. Tudja a teljes vértérfogat mennyiségét. tudja hogy a folyamathoz K.5. Ismertesse. Ismertesse a hemoglobin fő részeit (hem: 4 db N-tartalmú gyűrű. Ismertesse a vérzéscsillapítás módjait. Ismertesse az orron át történő belégzés előnyeit a szájon át történő belégzéssel szemben. Ismertesse a légzőrendszert károsító tényezőket és a légzőrendszer gyakori betegségeit (légúti és rákos megbetegedések.4. nyirok összetételét. Ismertesse a vérplazma fő alkotórészeit és jelentőségüket. Tudja. Ismerje a vérszegénység lehetséges okait. hogy a vér pH-ja szűk tartományban változik. Az anyagszállítás 4. Ismertesse a tüdőszűrés jelentőségét.1. Hozza összefüggésbe ezeket a vérzékenység kialakulásával .

a szöveti folyadék szerepét. agy. hogy milyen állapotokban változik meg a szív Értelmezze. mint a sejtek közötti anyagcsere helyét. szövettani alapok). hogy miért nem húzódnak össze egyszerre a nyugalmi működése. Ismerje a sinus csomót és a pitvar-kamrai csomót. hogy mi a félhold alakú és a vitorlás működése Ismertesse a szív szöveti felépítését. mint a szív ingerületkeltő és vezető rendszerének részeit. billentyűk mindenkori helyzetét figyelembe véve. Értelmezze. 4. legyen Tudja a vérnyomás fogalmát és normál értékét. máj. hogy a szív szívbillentyűk és a nagyerek kilépésénél található zsebes szakaszosan működik.6. 4. hogy miért Tudja elemezni a szívműködést (annak fázisait) a életveszélyes ezek elzáródása. nyirokcsomók Ismertesse a szövetnedv áramlási mechanizmusát a vérnyomás és a plazmafehérjék ozmotikus nyomásának viszonya alapján. . vékonybél.6. a Legyen képes alapvető számítások elvégzésére a légzési gázok szállításával kapcsolatban. az erek keresztmetszetének alakulását ábrázoló görbéket. hogy a hosszabb egyhelyben állás miért okozhat ájulást. az ínhúrok és a szemölcsizmok funkciója. Egyszerűen magyarázza.TÉMAKÖR Középszint 4. hogy milyen mechanizmus mozgatja a folyadékot a nyirokerekben. pitvarok és a kamrák (élettani. Ismertesse. tisztában ezek szöveti eredetével. Értse a nyirokkeringés jelentőségét lényegét. hogy a legtöbb szerv hajszálereinek egy része zárt. Ismertesse.3 a keringési rendszer Ismertesse az ember keringési szervrendszerének funkcióit Magyarázza el. hogy mi a koszorúerek feladata. Grafikonon tudja azonosítani a vérnyomás változását. Legyen képes alapvető számítások elvégzésére a keringés mennyiségi viszonyainak terén. Ismerje a lép helyét és szerepét. Tudja. a véráramlás sebességét. a szöveti folyadék és a nyirok kapcsolatát. Tudjon pulzust és vérnyomást mérni. billentyűk.2 a szöveti keringés VIZSGASZINT Emelt szint Ismertesse a nyirokrendszer felépítését. Ismertesse a vér.4 szabályozás Tudja. a véráramlás mégis folyamatos.6. és működését. Hozzon példát a kapillárisok szerepére a különböző szervekben: vese.

5 a keringése Ismertesse a helytelen életmód hatását az rendszer érelmeszesedés. elsősegélynyújtás ismerje ezek fogalmát.7. Értelmezze. milyen tényezők segítik a vénás áramlást. kiválasztás (exkréció). A kiválasztás 4.7. verőtérfogat. pl. Tudjon alapvető sebellátási módokat. Ismertesse a kapillárisok funkcióját az anyagcserében. Ismerje a kiválasztás három fő részfolyamatát: szűrletképzés. vérnyomás ingadozás és az infarktus kialakulására . Ismertesse a zsebes billentyűk szerepét a vénákban. Tudja a véreloszlás megváltozásának élettani okát. Értse a testedzésnek és a helyes táplálkozásnak a keringési rendszer egészségére gyakorolt hatását. a nefron működését: vesetestecske (tok. rendszer működése Ismertesse a bőr. a trombózis. a végbél és a vesék szerepét a kiválasztásban. 4. vagy csökkentik a pulzusszámot és a vérnyomást. a máj. perctérfogat értékeit. a egészségtana.6. visszaszívás. a tüdők. visszértágulat.TÉMAKÖR Középszint VIZSGASZINT Emelt szint Ismertesse a szívfrekvencia. tudja ellátni a kisebb vérzéssel járó sérüléseket. Tudja felsorolni és ábrán ismerje fel a vizeletkiválasztó Ismertesse . Ismertesse. hogy élettanilag milyen hatások emelik.a légzés folyamatában.1 a vizeletkiválasztó Értse a kiválasztás funkcióját. 4.

karbamid. Tudja. Értse. változatosságát. hidrogénion) kiválasztása történik. hogy a nyugalmi potenciál kialakulásában a membrán két oldalának eltérő ionösszetétele.7. a szűrletképzés az aktív és passzív transzport folyamatait. miért keletkezik vizelet tartós szomjúság esetén is. karbamid visszaszívása. Tudja alkalmazni az ellenáramlás elvét a kiválasztás folyamatára. Magyarázza a kémiai és az elektromos potenciálok összefüggését az ionmozgásokkal. ionok (pl. K+. Tudja.8. glükóz és vér a vizeletben. hajszálérgomolyag). glükóz. hogy az evolúció során egyre több szabályozókör alakul ki. Ismertesse különböző korok elgondolásait. gyógyszerek. hogy a vesében víz. hátrányait a több hibalehetőségben. számítógép). a szabályozás és a vezérlés között. valamint a vizelet összehasonlító elemzése alapján értelmezhető. idegrendszer információelméleti vonatkozások sejtszintű folyamatok . Tudja.2 szabályozás VIZSGASZINT Emelt szint 4. Na+. Értse a művesekezelés jelentőségét. a csatorna falát behálózó hajszálerek.rendszer főbb részeit. funkcióit. csatornák. telefonközpont. Értse a folyadékbevitel jelentőségét a vesekőképződés megelőzésében. hormonok.7. TÉMAKÖR Középszint 4. Tudja. mechanikus gőzgép.1. Cl. gyógyszerek. hogy a vizeletképződés folyamata a vér. modelljeit agy működéséről (viasztábla. Ismertesse az idegsejt felépítését.3 a kiválasztó szervrendszer egészségtana Tudja hogy mi és hogyan befolyásolja a vizelet Ismertesse a vazopresszin és aldoszteron szerepét a összetételét és mennyiségét. Ismerje a biokibernetika fogalmát. sók. a tokban és a csatornában lévő folyadék. ioneloszlása játszik elsődleges szerepet. hogy egészséges körülmények között miért nem lehet fehérje. Értse a visszacsatolások szerepét a szabályozásban. folyadéktérfogat és sóháztartás szabályozásában Magyarázza.8. Értse a helyi (lokális) és a tovaterjedő potenciál kialakulá- 4. Értse ennek előnyeit a pontosabb szabályozásban. A szabályozás 4. Ismertesse a vizelet főbb összetevőit: víz. Tudja mi a különbség az irányítás két alapformája.és egyéb ionok.

Ismerje az idegsejt elemi működéseit ( az ingerület keletkezését. amely lehetővé teszi az ingerületi állapot átadását. kémiai. hogy egyes molekulák az ingerületi folyamatok kialakulását serkentik. Ismertesse az ideg . receptormódosítás) Ismertesse az ingerület átadásának lehetséges típusait ( szinaptikus. ez fontos tényezője a tanulási és emlékezési folyamatoknak. Ismertesse az idegsejt alapvető típusait ( érző. példával igazolja. Értelmezze szívizom elnyújtott repolarizációjának biológiai szerepét. hogy a szinapszis az idegsejt kapcsolódása más sejttel. Értse. Tudja. hozza összefüggésbe az idegsejt felépítésével. . nem szinaptikus). hogy az inger erőssége az akciós potenciálok szaporaságában kódolt. az ingerküszöb fogalmát. hozza összefüggésbe az analóg jel digitális jel fogalmakkal. hiszen az ingerület nem feltétlenül elektromos potenciálváltozásban nyilvánul meg). visszavételének gátlása. Tudja. hogy a drogok és egyes mérgek hogyan hatnak a szinapszis működésére (jelátvivő anyag működésének fokozása. hogy a szinapszisok száma és működése is plasztikus. hogyan változhat ez meg a külső és belső környezeti hatásokra Ismertesse a receptor. vezetését valamint más sejtekre való továbbadását). fény. míg mások gátolják. hogy az ingerület a sejt környezeti hatásra bekövetkező anyagcsere-változása (bármely sejtre jellemző lehet.izom szinapszis felépítését és működését.Ismertesse az inger. Tudja. mozgató. TÉMAKÖR Középszint VIZSGASZINT Emelt szint Tudja. hő). a receptornak megfelelő (adekvát) inger fogalmát. hogy a jelátvivő anyag hatása elsősorban a receptortól függ. hozza összefüggésbe a tetanuszbaktérium izomgörcsöt okozó hatásával. típusait (mechanikai. Értelmezze az acetilkolin példáján. sának feltételeit. Tudja.

az ingerre adott válasz továbbítása (mozgatóidegsejt) a végrehajtó szervhez (izom.interneuron). hogy az idegrendszer központjai emeletszerűen . érzőidegsejt). mag. mirigy). TÉMAKÖR Középszint VIZSGASZINT Emelt szint Ismertesse a gliasejtek főbb funkcióit a központi és környéki idegrendszerben. az ideg. hogy az idegrendszer a szervezet legfelsőbb szabályozója.  az idegrendszer Tudja. melyek külső jelek nélkül is kimeneti jeleket állítanak elő (spontán aktivitás). Értse.és szürkeállomány fogalmát. Tudja. Tudja az idegrendszer működésének fő folyamatait. és ismerje az ezt megvalósító sejttípusokat: az információ felvétele-bevitele (receptorsejt. hogy az idegrendszer összetett egységei a neuronhálózatok. Tudja miért helyesebb reflexkörről beszélni reflexív helyett. hogy az agytörzsi hálózatos állomány és az agykérgi oszlopok is idegsejthálózatok. hogy az idegsejtek mely részei alkotják a szürkeállományt. fehér. vegetatív jelentését. feldolgozása (asszociációs sejtek). környéki idegrendszer. kéreg. a testi (szomatikus). hozza összefüggésbe az ingerület vezetési sebességével és az SM (szklerózis multiplex) betegség kialakulásával. dúc. pálya. Értse annak a jelentőségét. Tudja. és a fehérállományt. hogy az emberi agy idegsejtjeinek legnagyobb része interneuron. általános jellemzése Ismerje a központi. Tudja.

Hasonlítsa össze a vázizomreflexet a vegetatívreflexszel. nemi szervek vérbősége). vegetatív szabályozás (a bőr reflexes érszűkülete ill. agy-gerincvelői folyadékkal és agyhártyákkal védetten helyezkedik el. Váltson ki térd reflexet. . Tudja. és magyarázza funkcióját. Ábra segítségével értelmezzen bőreredetű reflexkört. gerincvelő épülnek fel. védekező mechanizmusok. hogy 31 pár (kevert) gerincvelői ideg van. és a felsőbbek felülszabályozzák az alsóbb központokat. Ismertesse a gerincvelő szerkezetét. Tudja. Ismertesse a gerincvelő főbb funkcióit: izomtónus kialakítása. Rajzolt ábrán ismertesse a gerincvelői sérülés és a funkciókiesés kapcsolatát. hogy az idegrendszer központi része csontos tokban.

működése). beszédmozgató. és hozza összefüggésbe lényegi működésükkel. hogy az agykéreg működésében az agykérgi oszlopok fontos szerepet játszanak. hogy 12 pár agyideg van. Ismertesse a nemi különbségeket az agyműködésben. Tudja főbb központjait ( író. beszédérző. hogy az érzőpályák kéreg alatti központjaiban már előzetes feldolgozás is történik (pl. köztiagy /talamusz. a halló-egyensúlyozó és a X.  testérző rendszerek speciális érzőrendszerek Tudja. Ismerje fel (rajzolt ábrán) az agy nyílirányú metszetén az agy részeit (agytörzs /nyúltvelő. a bolygóideg. hogy az elsődleges érzőkéreg sérülése a tudatosuló érzékelés kiesését jelenti. a szagló-. Tudja. a látóa VIII. Az agykérgi modellalkotást hozza összefüggésbe az éntudattal. Ismerje a szem részletes felépítését és működését (sugárizom működése. Értse az érzékszervek működésének általános elveit: (adekvát) inger. a szürkeés a zöldhályog lényegét. csapok. a II.  . Tudja. Ismerje a szem alapvető felépítését és működését. Ismerje az érzékcsalódás fogalmát. híd. középagy /. Ismerje fel ábrán a nagyagy lebenyeit. nagyagy). Tudja a reakcióidő fogalmát. Ismertessen hipotéziseket az alvás funkcióival kapcsolatosan. az agykéreggel való kapcsolatát hozza összefüggésbe az alvás-ébrenléttel és a kómával. talamusz = kéreg alatti látóközpont). hipotalamusz/. halló. az I. Tudja. Ismertesse az agytörzsi hálózatos állomány működéseit. a szemüveggel korrigálható fénytörési hibákat. hogy az álomalvás életszükséglet. olvasó. Ismertesse az érzékszerveink főbb funkcióit az analizátor fogalmának ismeretében. látó központok) Ismertesse a jobb és a baloldali agyféltekéhez köthető főbb funkciókat. kisagy. elsődleges érző. és hogy kiváltásukban pszichés tényezők és drogok is szerepet játszhatnak. ingerület. Tudja. érzet. pálcikák elhelyezkedése.TÉMAKÖR Középszint  agy VIZSGASZINT Emelt szint Hozza összefüggésbe az agytörzs funkcióit a gerinces agy evolúciójával. elsődleges mozgató.

hő. Ismerje a távolságészlelés módjait. a színtévesztés. hogy miért erősödnek fel a hangok a középfülben. szőrsejtek). Próbálja ki és magyarázza a pupillareflexet. támpontjait. Értelmezze két pont küszöbértékét. Értse a pupilla akkomodációs és szemhéjzáró reflex funkcióit. Ismertessen egyszerű kísérleteket a vakfolt. fájdalom. Tudja magyarázni. Ismerje a helyzetérzékelés receptorainak (tömlő. Ismerje a szaglóhám. az ízlelőbimbók szerepét az érzékelésben.zsákocska.TÉMAKÖR Középszint VIZSGASZINT Emelt szint A lencsetörvény segítségével értelmezze a fizikai képalkotást a retinán. Ismertessen kísérletet a hangirány érzékelésének bemutatására. Ismerje a hallószerv részletes felépítését és működését (Corti-szerv. Ismertesse a látórendszer kapcsolatát az egyensúlyérzéssel. Ismerje a fül alapvető felépítését és működését. a három félkörös ívjárat szerepét. Ismerje a bőr (mechanikai. alaphártya. Ismertesse a zajszennyeződés forrásait. izomorsó. A látóideg és látópálya sérüléseit hozza összefüggésbe a különböző látótérkiesésekkel. háromfélkörös ívjárat. ínorsó) működését. halláskárosítópszichés hatását. a csiga. chemoreceptorok) és a belső szervek receptorait. Vizsgálja a különböző íz-receptorok elhelyezkedését a nyelven. . a látásélesség és a térbeli tájékozódás vizsgálatára. a tömlőcske és zsákocska.

agytörzs. Értse. hogyan valósul ez meg. hogy az akaratlagos mozgások szerveződésében az agykéreg mozgatómezője nélkülözhetetlen és a vázizomzatot közvetlenül agytörzsi és gerincvelői mozgatósejtek idegzik be. bőrből). Tudja. hogy alapvetően motivációs állapotok irányítják és aktiválják magatartásunkat . hogy a bélidegrendszer idegsejtjeinek száma közelítőleg megegyezik a gerincvelőével. Tudja. hogy a mozgások megszervezésében jelentősek az érzőinformációk (látó. hogy a vegetatív működés szimpatikus és Ismertesse a limbikus rendszer lényegi szerepét az paraszimpatikus lehet. köztiagy és a limbikus rendszer lényegi funkcióit. halló. izmokból. hogy a motoros rendszer is hierarchikusan szervezett és minden egyes szint folyamatosan értesül a működtetett izmok állapotáról. Tudja. és a testhőmérséklet szabályozása. Tudja. miben nyilvánul meg szervezetünkben a szimpatikus összefüggésbe az agresszióval. Ismertesse a mozgatópályák kereszteződéseinek funkcionális következményeit. emberi magatartási folyamatokban. Értelmezze: a kisagy fő funkciója a mozgáskoordináció. egyensúlyozó szervekből. Érte annak jelentőségét. Ismertesse a vegetatív központokat: gerincvelő. Értelmezze milyen folyamatok szabályozását jelenti a vegetatív működés. működését hozza Tudja. izületekből. és a paraszimpatikus túlsúly.TÉMAKÖR Középszint  testmozgató rendszerek VIZSGASZINT Emelt szint Tudja. Ismertesse hogyan valósul meg szervezetünkben a keringés.  vegetatív érző és mozgató rendszerek Ismertesse a szimpatikus és a paraszimpatikus idegrendszer anatómia hasonlóságait és különbségeit. hogy alkohol hatására ez az egyik leghamarabb kieső funkció.

.

az operáns tanulás és a belátásos tanulás kutatására irányulnak. és tudja. Ismerje módszerük korlátait. hogy az öröklött magatartási elemek hátterében feltétlen reflexek is állnak. Legyen képes a szomatikus és vegetatív működések kapcsolatát felismerni az alábbi esetekben: szólnak neki és odanéz (szomatikus–szomatikus). drogtoleranciával.8. hogy nem választhatók el élesen. Hozzon példákat ezekre az ember viselkedéséből.TÉMAKÖR Középszint  az idegrendszer kapcsolatai VIZSGASZINT Emelt szint Ismertesse Sperry hasított-agy kísérletét Fogalmazzon meg hipotézist a kétlábra állás.  tanult elemek Értelmezze a tanulás fogalmát a viselkedés megváltozása alapján. agresszió. Mutassa be az idegrendszer más szervrendszerekkel való fő kapcsolatait. kulturális alapjait. szívfrekvenciafokozódással.2 az emberi magatartás biológiai-pszichológiai alapjai Hasonlítsa össze az öröklött és tanult magatartásformákat. . Ismertessen olyan kísérleti módszereket. félelemmel. Ismertesse a feltétlen reflexeknek a jelentőségét. a beszéd (nyelv) és az agy evolúciójának lehetséges összefüggéseire. ismertesse működésük lényegét. fáj a hasa és szól. Ismerje fel a központi és a környéki idegrendszer részeit vázlatos ábrán. ökológiai. amelyek a feltételes reflex. meglátja a veszélyforrást és megijed (szomatikus–vegetatív). érzelmet kifejező mimika. Feltételes reflexeket hozza összefüggésbe a fájdalmas ingerekre fellépő vérnyomás-növekedéssel.  magatartási elemei  öröklött elemek Tudja. hogy fáj (vegetatív–szomatikus). pótcselekvések. eszközkészítés. Hozzon példákat az emberi magatartás öröklött elemeire : szopóreflex. hogy a vegetatív szabályozás (is) hierarchikus felépítésű. A légzés példáján bizonyítsa. Ismertesse az emberi viselkedés evolúciós ( genetikai). fázik és elsápad (vegetatív– vegetatív). 4.

hogy a tanult magatartáselemek a előhívás). tárolás. hosszútávú memória) és az Tudja. a memóriatárakat (szenzoros-. Példákon mutassa be a megerősítés rászoktató vagy A jutalmazást (jutalmazási rendszert) hozza leszoktató hatását. Hozzon példákat a társas kapcsolatokban megnyilvánuló vonzódásra és taszításra (pl. a rászokás és a függőség összefüggésbe a kábítószerfüggéssel. ivadékgondozás. az iskola. reklám stb. hogy az emberi magatartás különböző Magyarázza a társas kapcsolatokban megnyilvánuló kapcsolatokban nyilvánul meg. memóriában rögzülnek. Tudja. verbális) megnyilvánulására (pl. beszéd).  emlékezés  a társas viselkedés alapjai . járás. Ismertesse az emlékezés szakaszait (kódolás. rövidtávú-. típusait. rangsor). Lássa a család. csoportos szelekció). Hasonlítsa össze a csoportok közötti taszítás (agresszió). behódolás. a szokás. hogy különböző emlékezeti rendszerek vannak a információfeldolgozás kontrollfolyamatait. készségek és a tények felidézésére. kialakulását. Foglaljon állást a fentiekkel kapcsolatban. Tudja.TÉMAKÖR Középszint VIZSGASZINT Emelt szint Világítsa meg a tanulás és az érzelmek kapcsolatát (megközelítés-elkerülés). altruizmus megnyilvánulásait emberek és állatok esetében. Ismertesse Lorenz bevésődésre vonatkozó kísérleteit. fenyegetés). szerepét a szokások kialakításában. vonzódás és taszítás okait (csoportos kohézió. a hírközlés.  pszichés fejlődés Ismertesse az érzelmi fejlődés hatását az értelmi fejlődésre. hozza összefüggésbe a család szocializációs funkcióival. Példákon mutassa be a tanulás kritikus szakaszait az egyedfejlődés során (bevésődés. ezek formáira (pl.

.

. gondolkodással. alvás.3 az idegrendszer egészségtana Értelmezze: Az egészség nem csupán a betegség hiányát Értelmezze a zsigeri működések kapcsolatát az érzelmijelenti. migrén. agyvérzés. mentális és szociális pszichikus működésekkel. és ún. Tudja a fájdalom csillapítás néhány módját. Ismertesse az:. Ismertesse az idegrendszer leggyakoribb betegségeit: agyrázkódás. Az olyan stresszorok azonban. Alzheimer-kór. hozza összefüggésbe a a jólétet. krónikus stresszreakciót váltanak ki. hozza összefüggésbe a pályaválasztással. 4. hogy a stressz önmagában nem betegség. társadalmi nyomásra.TÉMAKÖR Középszint VIZSGASZINT Emelt szint Ismertesse a 16-18 év közöttiek személyiségfejlődésének pszichoszociális. ezek esetleges veszélyeit. Tudja. hogy az anorexia és a bulémia kialakulása visszavezethető személyiségtényezőkre. biológiai faktorokra. Értse. stressz-betegségek kialakulásához vezetnek. amelyek tartóssága meghaladja a szervezet alkalmazkodóképességét. hanem a teljes fizikai. drognélküli élet. a test és a szellem edzése).8. szélütés. Parkinson-kór megbetegedés lényegét. és betegségeket sem idéz elő. Ismertesse az életmód szerepét az idegrendszeri betegségek kialakulásának megelőzésében (bukósisak. epilepszia. pszihoszomatikus betegségek kialakulásával. erkölcsi jellemzőit. kognitív.

hogy a lipidek közé tartoznak a szteroidok is.4 a hormonrendszer   hormonális szabályozás Ismertesse a hormonrendszer működésének a lényegét. a drogfogyasztás megelőzésében. a hormontermelést és szabályozását. a környezet felelősségét és lehetőségét. glükokortikoidok): só. agyalapi mirigy hormonjai. adrenalin. Magyarázza. hogy ugyanaz a hormon más szervben más hatást fejthet ki. -tás 4.TÉMAKÖR Középszint VIZSGASZINT Emelt szint Tudja mit jelent a lumbálás kifejezés. Tudja. növekedési hormon. inzulin. mikor alkalmazzák. Értse. ösztrogén. hogyan viselkedjen. a család. hogy az apoláris és poláris hormonok hatásmechanizmusa különböző (közvetlen hatás és másodlagos hírvivők).8. ha valaki a környezetében idegrendszeri betegségben szenved. hipotalamusz hormonjai. Elsősegélynyúj Tudja. Értelmezze sejtbiológiai ismeretei alapján. progesyteron. tesztoszteron. Tudja összehasonlítani a hormonrendszer és az idegrendszer szabályozó működését.  belső elválasztású mirigyek Ismertesse az ember belső elválasztású mirigyeinek elhelyezkedését. hogyan befolyásolják a hormonok a szervezet szénhidrát-anyagcseréjét (adrenalin. mit tegyen. oxitocin.  drogok Ismertesse a pszichoaktív szerek főbb csoportjait. Ismerje az alábbi hormonok termelődési helyét és hatását: Ismerje az alábbi hormonok termelődési helyét és hatását: inzulin. Ismertesse a szülő. Értse a hormonális fogamzásgátlás biológiai alapjait . mellékvese hormonjai. kálciumanyagcseréjét.és vízháztartását. a kémiai és a viselkedési függőségek közös jellegzetességeit. Ábra alapján magyarázza a női nemi ciklust. A pajzsmirigy példáján jellemezze a hormontermelés szabályozásának alapelveit (TSH). tiroxin.

tiroxin és az adrenalin termelésén keresztül. Minden típusra mondjon példát. hogy hormon nem csak belső elválasztású mirigyben az inzulin. megsemmisítését. mesterséges). immunválaszt. nyiroksejtek). kialakulásuk immunglobulinok jelentőségét.5 az immunrendszer  immunitás Értse az antitest. természetes. antigén. a növekedési hormon példáján. Hozzon példát a Magyarországon kötelező védőoltásokra.  a hormonrendszer egészségtana Ismertesse a golyva. immunitás fogalmát. az Magyarázza meg a gyulladás tüneteit. Ismertesse a hormonhiányból vagy túltermelésből eredő rendellenességeket. hogy a hormonok hathatnak a viselkedésre is. Ismerje a vérszérum fogalmát. kialakulását. Ismertesse a cukorbetegség lényegét. Ismertesse a memóriasejtek szerepét a másodlagos immunválasz kialakításában. felismerését. Tudja. Magyarázza a rendszer működésének a lényegét: az idegen anyag megtalálásának a módját. Tudja összehasonlítani a nem specifikus és specifikus Sorolja fel az immunrendszer jellemző sejtjeit (falósejtek. . Tudjon az autoimmun betegségek létezéséről és lényegéről. Ismerje a vírus és baktérium által okozott betegségek eltérő kezelésének az okát. 4. tüneteit és kezelési módjait. Ismertesse az immunizálás különböző típusait (aktív. gyakorlatilag minden szerv képes előállítani hormont. jöhet létre. passzív. Ismertesse Pasteur és Semmelweis tudomány történeti jelentőségét. az idegen anyag okát. Ismertesse a falósejtek szerepét és a genny eredetét.TÉMAKÖR Középszint VIZSGASZINT Emelt szint Magyarázza a belső környezet állandóságának a biztosítását Tudja.8.

petevezeték. 4. ondóvezeték. csíralemezek. vércsoportok Ismertesse az AB0 és Rh-vércsoportrendszert.asztma) kialakulását. a szervezetben pedig nem. értse az allergiák és a környezetszennyezés közti kapcsolatot.1 szaporítószervek Ismertesse a férfi és női nemi szervek felépítését működését (ivarmirigyek: here.összeférhetetlenség jelenségét. valamint a megtermékenyítés folyamatait. kivezetőjárat: mellékhere. Szaporodás és egyedfejlődés 4.9. Magyarázza. Ismertesse az ember magzati fejlődésének és születésének folyamatát.vércsoport cseppreakcióban miért mutat kicsapódást. hüvely). Tudja a méhlepény és a magzatvíz szerepét. ivarmirigy általi. méh párzószervek: hímvessző. Ismerje a láz védekezésben betöltött szerepét és a lázcsillapítás módjait.9. . tudjon felsorolni allergén anyagokat. Magyarázza az allergia (pl. velőcső kialakulása) Magyarázza a magzati és anyai vérkeringés kapcsolatát. Ismertesse az ember posztembrionális fejlődésének Ismerjen fel ábráról petesejtet és hímivarsejtet és ezek részeit. szülés.2 egyedfejlődés Ismertesse az ember embrionális fejlődésének lépéseit. a terhesség. a szoptatás biológiai folyamatait. petefészek. pszichés). Ismertesse a szervátültetésekkel kapcsolatos gyakorlati és etikai problémákat  az immunrendszer egészségtana .9. másodlagos. húgycső. hogy a 0. 4. TÉMAKÖR Középszint VIZSGASZINT Emelt szint Ismertesse a vérátömlesztés és a véradás jelentőségét. járulékos mirigyek: prosztata. Ismerje a nem meghatározottságát (kromoszomális. (barázdálódás. ondóhólyag. Ismertesse az anyai Rh .

a gondolkodásmód változása). járás.szakaszait. beszéd. fogak megjelenése. jellemző tevékenység. nemi érés.és hosszgyarapodás. ezek időtartamát és legjellemzőbb biológiai változásait (tömeg. .

lombikbébi. a szoptatás előnyeit a csecsemőre és az anyára nézve. gombás betegségek). fejlődés egészségtana Ismertesse a családtervezés különböző módjait. béranyaság). szervek szintjén. hogyan előzhető meg a nemi úton terjedő betegségek (szifilisz. Ismerje a szoptatás fogamzásgátló hatását. a terhesség és szoptatás alatt követendő életmódot. terhességi tesztek lényegét. a terhesség megszakítás lehetséges következményeit. Ismertesse az újraélesztés és az eutanázia biológiai és etikai vonatkozásait. AIDS.  a szaporodás. .TÉMAKÖR Középszint VIZSGASZINT Emelt szint Tudja az akceleráció fogalmát. Ismertesse a várandóság jeleit. a terhesgondozás jelentőségét. valamint a kapcsolódó etikai problémákat (mesterséges ondóbevitel. Ismertesse a meddőség gyakoribb okait és az ezeket korrigáló orvosi beavatkozások lényegét. Ismertesse az öregedés (menopauza) során bekövetkező biológiai változásokat a szervezet. feltételezett okait. Tudjon különbséget tenni a klinikai és a biológiai halál fogalma között. Magyarázza. Ismertesse a rendszeres nőgyógyászati szűrővizsgálat jelentőségét.

TÉMAKÖR Középszint VIZSGASZINT Emelt szint 5. Értelmezzen emberi korfákat. a környezet időbeli (periodikus és előrehaladó) és térbeli (horizontális. Tudja. a valószínűség. térbeli eloszlás).1. Értelmezzen tűrőképességi görbéket: minimum. a környezet eltartóképességének fogalmát. mind a növényvilág igényei alapján. a testfelület és az élőhely átlag hőmérsékletének az összefüggését. (lásd 2. szűk és tág tűrés.EGYED FELETTI SZERVEZŐDÉSI SZINTEK 5. Tudja ezeket grafikus ábrán magyarázni. Ismerje az r. . vonjon le belőlük következtetéseket. összefüggését a környezet állandóságával. Ismertesse ezek mezőgazdasági szerepét (pl. Ismerje az élettani és az ökológiai optimum különbségét. az élőlény élettartamával és testnagyságával. sáskajárás). egyedsűrűség. Mondjon példát hirtelen elszaporodó (gradáció) majd összeomló létszámú populációra. hogy a tűrőképesség grafikus ábrázolása legtöbbször nem szimmetrikus görbe.1. koreloszlás. Ismertesse a testtömeg. a biológiai védekezés előnyeit. optimum.1.pontot) Értelmezze a statisztikus megközelítés. a védekezés módjait. 5. Ismerje a környezet fogalmát (élettelen és élő). Hozza összefüggésbe az indikátor szervezetekkel.1 környezeti kölcsönhatások Ismerje a környezet kitettségtől függő változását. az előfordulási gyakoriság fogalmát. Esettanulmány alapján ismerjen fel néhány hiánybetegséget mind az állatvilág.és a K-stratégia fogalmát. maximum. Populáció Ismerje a populáció ökológiai és genetikai értelmezését. Ismerje a populáció jellemzőit (egyedszám. vertikális) változását. Ismerje a populáció egyedszámának korlátlan és korlátozott növekedési lehetőségét.

Ismertesse a szimbiózis. az élősködés és a táplálkozási kölcsönhatás (predáció) fogalmát. illetve példákból ismerje fel ezeket. a behódolás fogalmát. Ismerje a hasonló igényű populációk kizáródásának elvét. táplálékláncban. a víz. állati és növényi példákkal. a társas kapcsolatok. mérgek felhalmozódását a. Mutassa be példán. Alkosson véleményt az emberi agresszióról. Ismerje a peszticidek.) az antibiózis. hogy egy faj elterjedését több környezeti tényező is befolyásolja. vándorlás. Ismerje az ökológiai fülke (niche) fogalmát. Ismerje ezek hatását az élőlényekre. Ismertesse a talaj termőképességének okát. Példákkal igazolja. Elemezze a kéttagú (róka-nyúl) szaporodási modellt. 5. a rangsor.TÉMAKÖR Középszint VIZSGASZINT Emelt szint Tudja. párosodási rendszerek (csoportszerveződés) szaporodás viselkedés típusait Tudjon ezekre példát hozni. hogy az egyes élőlénypopulációk közti kölcsönhatások sokrétűek. az asztalközösség  ökológiai kölcsönhatások (kommenzalizmus. tájékozódás. Példákon keresztül mutassa be az állatok és az ember kommunikációja közötti különbségeket. . a versengés. a hő. az önzetlen és az agresszív kölcsönhatások magatartás. hogy az élettelen környezet legfontosabb tényezője a fény.1. egymással populációdinamika és magatartás viselkedésökológiai alapjait. lássa a csökkenő és növekvő létszámok kölcsönös függését.  viselkedésbeli Ismerje a territórium.. a rituális harc. fogalmazza meg a különbség lehetséges okait. gyakran nem írhatók le egyetlen megnevezéssel.kölcsönhatások Ismerje az élőhely kiválasztás.2. az emberi nyelv sajátosságait. kialakulásának feltételeit. Vesse össze ezt valós adatokkal. a levegő és a talaj.

Magyarázza meg a talajerózió okait. a határérték fogalmát (CO. nitrogén-oxidok. Értelmezze a vizek öntisztuló képességének magyarázatát.3 környezetvédelem Ismertesse a környezetvédelem fogalmát. Magyarázza az emberi tevékenység hatását az ózonpajzs sérülésének a kialakulásában. a hőszennyezést. kialakulásuk feltételeit. Ismertesse a savas esők okát és következményeit. Ismerje a mesterséges megvilágítás. Értelmezze a talaj romlásának. Ismerje a fontosabb légszennyező anyagokat. a globális felmelegedés kedvezőtlen hatásait. Hasonlítsa össze az élettani és ökológiai niche fogalmát. Tudja mi a teendő szmogriadó esetén. Értelmezze a “közműolló” fogalmát. ezek eredetét és károsító hatását. korom. Ismerje az üvegházhatást. illetve a levegő magasabb rétegeibe kerülő por fénymennyiséget csökkentő és lehűlést okozó hatását. por. a fényszennyezés kedvezőtlen hatását. a mechanikai és biológiai víztisztítás lényegét.TÉMAKÖR Középszint VIZSGASZINT Emelt szint Hozza összefüggésbe az elvet a biológiai sokféleséggel és az evolúciós folyamatokkal. szmogot. Különböztesse meg a “londoni” típusú és a fotokémiai CO2.1. Ismertesse a természetes vizek forrásait fenyegető veszélyeket. ólom és ólomvegyületek. lehetőségeit. halogénezett szénhidrogének). csökkentésének lehetőségeit. illetve javításának folyamatát. 5. .

értelmezzen egy ökológiai mintázatot bemutató ábrát. hogy egy életközösség sokfélesége produktivitása és stabilitása összefügg. Értelmezze a szintezettség kialakulásának okát. Grafikonon vagy ábra segítségével értelmezze. Ismerje a szukcesszió. szintezettség. Ismertesse a ligeterdőket fenntartó környezeti tényezőket. 5. talaj.és növényfajok.és állatismeret határozó könyveket. Ismerje az UV.2 hazai életközösségek Jellemezzen egy iskolájához vagy lakóhelyéhez közeli természetes.2. lássa védelmük fontosságát és lehetőségeit. Ismertesse a mintázat kialakulásának okait. bizonyítására. hogy az életközösség is értelmezhető ökoszisztémaként. 5. a közlekedés és a mezőgazdaság hatását a ligeterdőkre. röntgensugárzás élő Tervezzen kísérletet a környezetszennyezés káros hatásai szervezetre gyakorolt hatását. tavak kotrása). Értelmezze a szukcesszió tartós megszakadásának lehetséges okait ( legeltetés. Segítségül használja a növényismeret. .2. uralkodó állat. radioaktív sugárzás. Értelmezze a változások természetes és ember által befolyásolt folyamatát. a kezdő (pionír). időbeni változások).TÉMAKÖR Középszint VIZSGASZINT Emelt szint Ismertesse az atombomba-kísérletek és atomerőmű balesetek következményeit. Értelmezze a folyószabályozások. a zárótársulás és a leromlás (degradáció) fogalmát. Értse az életközösségek időbeni változásait. a lecsapolások hatását.2. az aszpektus. Értse. Fogalmazza meg álláspontját a legfontosabb teendőkről. ismertesse a szennyezés csökkentésének lehetőségeit. hogyan változik az életközösség a szukcesszió folyamatában.1életközösségek jellemzői Tudja. és ember által befolyásolt társulást (környezeti tényezők. Életközösségek 5. Hasonlítsa össze a természetes erdők és a faültetvények jellemzőit.

Sorolja fel a sziklagyepeket fenyegető fontosabb károsító hatásokat. Tudja felsorolni a legfontosabb zonális biomokat : trópusi esőerdő. szubtrópusi erdők. Ismertesse a szikes puszták jellemzőit. az itt élő fajok természetvédelmi jelentőségét. útszéli. életközösség előrehaladó változásait. 5. a bükkös és a fenyves jellemzőit. (száraz kontinentális) füves puszták. . jellemző fajait. a nem zonális biomokat (tengerek. a szikes talaj kialakulásának feltételeit. kialakulásuk okait. édesvizek. Ismertesse a fontosabb gyomtársulás-típusokat (vetési. a nyáras-borókásokat kialakulását.3. a másodlagos szikesedés Ismertesse az alföldi futóhomok kialakulásának okait. hogy a biomok is értelmezhetők ökoszisztémaként. jellemző környezeti sajátságaikat. Egy tó feltöltődésének folyamatán keresztül mutassa be az Ismertesse a gyomnövény fogalmát. Ismertesse a sziklagyepek előfordulásait. sivatag. szavanna. tűlevelű erdők.3. vágástársulások). mérsékeltövi lombos erdők.1 tájékozódás a Föld élővilágában Tudja. Biomok 5. Hasonlítsa össze a tölgyes. Ismertesse a sziki gyepek jellemzőit.Hozza összefüggésbe az adott életközösséget az azt kialakító környezeti tényezőkkel. tundra. hozzon rá példát. TÉMAKÖR Középszint VIZSGASZINT Emelt szint Tudjon példákat mondani ezen társulások hazai előfordulására.

5.3.2 környezetvédelem

magashegyek). Tudjon példát mondani az egyes övekben a természetes növény- és állatvilágot létében fenyegető emberi beavatkozásokra (pl. az esőerdők irtása, a monokultúrák hatása, kőolajszennyezés).

TÉMAKÖR Középszint 5.4. Bioszféra 5.4.1 globális folyamatok

VIZSGASZINT Emelt szint

Tudja, hogy a bioszféra is értelmezhető ökoszisztémaként. Ismerje a Gaia-elméletet.

Ismertesse a városok ökológiai hatásait.

Ismerje a műanyagok lassú lebomlásából és a Ismertesse a közlekedés (úthálózat) ökológiai hatásait. hulladéktermelésből adódó globális problémákat Ismertesse a hulladék típusait, kezelésük lehetséges módját. Ismertesse a hulladék típusait, kezelésük lehetséges módját. Lássa a szelektív gyűjtés előnyét, összefüggését a feldolgozással, újrahasznosítással. Ismerje a népességnövekedés, urbanizáció, élelmiszer és energiaszükséglet növekedésének kialakulását és következményeit. Képes legyen civilizációs ártalmakat felsorolni, és kialakulásukat magyarázni: helytelen életmód, kábítószer-fogyasztás, túlzott gyógyszerfogyasztás, vegyszerek károsító hatásai. 5.4.2 környezetvédelem Jellemezzen civilizációs ártalmakat. Tudja, hogy a globális problémák között tartjuk számon a népességrobbanás, globális felmelegedést, Tudja, hogy a mennyiségi növekedésnek a Földön anyagi-és hulladékproblémát, a savasodást, a tengerek-óceánok, energetikai korlátai vannak. édesvizek problémáit, az ózonpajzs csökkenését, a Föld erdeinek pusztulását. Ismertesse miért lehetnek ezek ökológiai válság tényezői. Értse, hogy az ökológiai válság társadalmi és gazdasági kérdésekkel is összefügg.

TÉMAKÖR Középszint 5.5. ökoszisztéma 5.5.1 anyagforgalom

VIZSGASZINT Emelt szint

Ismertesse az ökoszisztéma fogalmát. Különböztesse meg a flóra és fauna fogalmát az életközösségétől. Értelmezze és példák segítségével mutassa be a termelők, a Értelmezze az ökoszisztéma tagjainak kölcsönös egymásra lebontók és a fogyasztók szerepét az életközösségek utaltságát, a ragadozók szerepét a társulás stabilitásának fenntartásában. anyagforgalmában és energiaáramlásában. Fogalmazza meg a táplálkozási lánc és hálózat különbségét. Elemezzen táplálékhálózatot. Értelmezze a szén és az oxigén körforgásának útját: az autotróf és heterotróf lények szerepét, a humuszképződés lényegét. Ismerje a szénhidrogén- és kőszénképződés okát, a karbonát-kőzetek keletkezését. Értelmezze az élőlények szerepét e folyamatokban. Ismertesse a foszfor körforgásában a tengeri madarak szerepét, a biológiai ciklusból való kilépés lehetőségét (foszfátüledék). Ábra segítségével elemezze a lebontó szervezetek, a nitrogéngyűjtő, a nitrifikáló és a denitrifikáló baktériumok szerepét a nitrogén körforgásában. Értelmezze a biomassza és a produkció függését a globális éghajlati tényezőktől. Hasonlítsa össze a produkció, biomassza és egyedszám fogalmát.

5.5.2 energiaáramlás

Értelmezzen “ökológiai produkció és energia piramist”. Magyarázza meg az egyirányú energiaáramlás Ismertesse a hagyományos és az “alternatív” termodinamikai okát. energiaforrásokat, a megújuló és a nem megújuló energia különbségét. Értelmezze az atomenergia felhasználásának lehetőségét és veszélyeit. Magyarázza a fenntartható fejlődés fogalmát. Ismerje az energiatakarékosság lehetőségeit.

Hozzon példát a hosszú távon és a csak ideiglenesen elérhető produkcióra. műtrágyázás. a biológiai sokféleség és az ökoszisztéma és gyakorlati szükségességét.3 biológiai sokféleség VIZSGASZINT Emelt szint Tudja. 5.4 környezet-és természetvédelem Hozza kapcsolatba a fajok védettségét az élőlény bennszülött (endemizmus) vagy maradványfaj (reliktum) Ismertesse a természetvédelem fogalmát. jogi az emberi hatások. Ismertesse a lakóhelyéhez legközelebb fekvő nemzeti Tudja. a tápláléklánc szintjeinek száma). hogy milyen elvek alapján készíthet biokertet.5. tiltás. .5. hogyan csoportosítjuk a védett területeket példákkal és jogi lehetőségekről (adók. a struktúrák. hogy az ökoszisztémák térben és időben rendezett Értelmezze a diverzitást a gének szintjén (pl. egészségügyi. a mellette szóló jellegével. fajösszetételük. kulturális és gazdasági érveket. a fajok kapcsolatrendszere heterozigótaság mértéke a populációban). határérték. Ismertesse a biológiai sokféleség megőrzésének etikai. Magyarázza meg miért fontos tényezők a Balaton megóvásában a következők: nádvágások. ennek okaira (pl. Értelmezze a kapcsolatot a környezet állapota. erdőírtás. a jellemző.TÉMAKÖR Középszint 5. veszélyét. Értelmezze a sokféleség fontosságát az ökoszisztéma stabilitásában. Tudjon a szennyezés csökkentését ösztönző főbb gazdasági Tudja. a természetvédelem stabilitása között. talajerózió). lehetőségeit. ( természetvédelmi terület tájvédelmi körzet. a faj szintjén (pl. időszakos horgászati tilalom. a vízgyűjtőterületeken zárt rendszerű emésztőgödrök kötelezővé tétele. Ismertesse az ivóvíz nitrátosodásának okait. nemzeti park) polgári per). az éghajlat. Legyen képes az elemek körforgásába elhelyezni és magyarázni az emberi tevékenység bioszférára veszélyes tevékenységeit. etikai. fajok száma) és az ökoszisztéma szintjén (pl. bírság.

Ismertesse egy.parkot. terület értékeit. lakóhelyéhez közeli természetvédelmi Tudja hazánk nemzeti parkjait térképen felismerni. ennek fontosabb értékeit. . és az azt fenyegető veszélyeket.

zigótaképzéskor). ÖRÖKLŐDÉS. Tudja mi a különbség a gén és allél. a mutációt és ivaros szaporodást. hogy a Down-szindróma a kromoszómák számbeli és számbeliek. különbség) a genetikai változékonyság forrásait.1. A gén és allél fogalmát hozza összefüggésbe a homológ A sejttanban tanultak felhasználásával magyarázza a ivaros kromoszómák. szaporodás.2 mutáció Tudja összehasonlítani (hasonlóság. VÁLTOZÉKONYSÁG. 6.1 alapfogalmak 6. és az allélgyakoriságok a populációra jellemzők. és ezek megoszlása nem egyforma. hogy az emberi népességben egy génnek sokféle összehasonlítani. kromatinfonál és kromoszóma között. Ismertesse a sarlósejtes vérszegénység. genotípus és fenotípus. kromoszóma. is. genetikai hátterét. Tudja. rendellenessége. hozzon ezekre példákat. közömbös és előnyös pontmutációk következményeit az aminosavsorrendben. Tudja. génváltozata lehet. Ismertesse kialakulásának kockázati tényezőit.és genommutációkat Tudja. hogy mutációval génváltozatok jönnek létre. az öröklődés és változékonyság összefüggéseit (az információ kombinálódása a számfelező sejtosztódáskor. . EVOLÚCIÓ Ismerje a haploid. fogalmakat. diploid. Tudja a gén-. hogy egy populációban egy génnek számos allélformája van. hogy a mutáció lehet hátrányos.1 Molekuláris genetika 6.1. hogy a kromoszómamutációk lehetnek szerkezetiek Tudja.TÉMAKÖR Középszint VIZSGASZINT Emelt szint 6. homozigóta és heterozigóta. és ezek új fajok keletkezésének lehetnek forrásai az evolúcióban. A kodonszótár segítségével vezesse le különböző típusú Értse. Tudja. Lássa az információtartalom és a tulajdonság összefüggését (DNS-gén-fehérje-tulajdonság). kétkromatidás kromoszóma fogalmakkal.

Egyed szintű genetika 6.2. az Rh és AB0-vércsoportok öröklődését. Tudja.1 minőségi jellegek Tudja. hogy az eukarióta sejt génműködésének szabályozásában erősítő és kioltó faktorok vesznek részt.TÉMAKÖR Középszint Ismertesse a fenilketonúria genetikai hátterét. Ismerje az ultraibolya sugárzás és a radioaktív sugárzás mutációt okozó hatását (kromoszómatörés és pontmutáció ivari és testi szövetekben. Magyarázza miért alkalmas alanya az ecetmuslica a genetikai vizsgálatoknak. 6. daganatok indukálása). Tudjon két gén két-két allél illetve 1 gén három-három alléljával. VIZSGASZINT Emelt szint Ismertesse az albinizmus a genetikai hátterét. hogy a diploid szervezetek által termelt ivarsejtek számfelező osztódása során az adott génhelyen lévő két Értelmezze Mendel kutatási módszerét. hozza összefüggésbe a valószínűség és gyakoriság fogalmával. ennek okait (kapcsoltság. letális alléllal kapcsolatos számításokat végezni. szerepüket. Ismerje a rákszűrés jelentőségét. a karcinogén kifejezéseket Tudja.3 a szabályozása génműködés Ismertesse. Tudja. sejtmagon kívüli öröklés). Tudja levezetni a dominanciaviszonyok ismeretében egy 1 génes enzimbetegség (például lisztérzékenység vagy tejcukor-érzékenység).2. hogy az allélkölcsönhatások lehetnek dominánsrecesszívek. Adja meg Mendel következtetéseinek érvényességi korlátait. intermedierek és kodominánsak. hogy vannak jó és rosszindulatú daganatok. Ismerje a mutagén. hogy a mutációt kiváltó ágensek két nagy kategóriába sorolhatók: kémiai mutagének és a sugárzások. értelmezze sejtjeink azonos genetikai információt hordoznak. hogy különböző felépítésű-és működésű testi Ismerje fel ábra alapján a laktóz–operon részeit. a .1. Tudja. 6. Soroljon fel ember esetében dominánsan illetve recesszíven öröklődő jellegeket. Hozzon példákat a környezetben fellelhető mutagén anyagokra és hatásuk felismerésének problémáira.

hanem csupán azok kromoszómális elhelyezkedését jelzi. VIZSGASZINT Emelt szint Ismerje a tesztelő keresztezésből levonható következtetéseket. hogy a mennyiségi jellegek kialakításában általában sok gén vesz . Tudja. Tudja az ivarsejtek szerepét az ivar meghatározásában. Értelmezze miért nem okoz betegséget az X ivari kromoszómához kapcsolt recesszív gén az adott jelleget csak hordozó nőben. Két gén kölcsönhatásának jellegére tudjon következetni a második utódnemzedék aránypárjaiból.allél közül csak egy kerül az ivarsejtbe. Tudjon genetikai családfát értelmezni egy gén által TÉMAKÖR Középszint megszabott tulajdonságok esetében. kopaszság). Értelmezze: az X kromoszómához kötöttség nem a gének funkcióját. Tudja. hogy a legtöbb tulajdonság a gén kölcsönhatása eredményeként alakul ki. hogy a mennyiségi jellegek eloszlása a 6.2. hogy a gének szabad kombinálódása és teljes kapcsoltsága között szinte mindenféle átmenet előfordulhat. hogy a gének megnyilvánulását az ivar (hormonális állapot) is befolyásolhatja (pl.2. Értelmezze. a rekombinációs gyakoriság és a genetikai térképezés módszerének összefüggését. hozza összefüggésbe az ivari kromoszóma fogalmával és a megtermékenyítéssel. Értelmezze: a maximális rekombinációs gyakoriság 50 %. Tudjon következtetni a gének számára az utódokban megjelenő geno-és fenotípus eloszlásból. Tudjon számítási feladatokat végezni mennyiségi öröklődéssel kapcsolatban.mennyiségi jellegek Hasonlítsa össze a mennyiségi jellegeket és a minőségi jellegeket kialakító gének hatásait. Ismerje. Magyarázza 2 gén 2 tulajdonság esetében a független és a kapcsolt öröklődés második generációs fenotípus eloszlásarányainak különbségét. Tudja. Értse a kapcsoltság.

részt. . populációban normáleloszláshoz közelít. és a kialakuló tulajdonságra a környezet hatása viszonylag jelentős.

hering sirály-ezüst sirály). Hozza kapcsolatba a mennyiségi öröklődést a háziasítással és a hibridvetőmagok elterjedésével.3. kapcsolatát a genetikai sodródással és a beltenyészet következtében föllépő leromlással. Lássa a matematikai modell és a megfigyelhető biológiai folyamatok összefüggését. Értelmezze a fokozati sorok evolúciós jelentőségét (pl. Értse a populációnagyság jelentőségét a fajra jellemző allélgyakoriságok megőrzése szempontjából. Értelmezze a kihalási küszöb fogalmát.2 adaptív és nem adaptív Ismertessen adaptív és nem adaptív jellegű evolúciós evolúciós folyamatok folyamatokat.3 Populációgenetika és evolúciós folyamatok 6. Soroljon fel mennyiségi jellegeket ember esetében is. 6. Értelmezze az eltartóképességet mint e függvények metszéspontját. Lássa a ki. Tudja az evolúciót gén és populáció szintjén is értelmezni. .TÉMAKÖR Középszint VIZSGASZINT Emelt szint Ismerje az ikervizsgálatok szerepét a mennyiségi jellegek öröklődésének felderítésében.1 ideális és reális populáció Tudja. a stabilizáló és a szétválasztó szelekció fogalmát.3. Értelmezze az ideális populáció fogalmát. Magyarázza el ennek természetvédelmi vonatkozásait (fajmegőrzés). Értelmezze a születési és halálozási ráta fogalmát. hogy a folyamat milyen típusba sorolható. ezek függését a populációsűrűségtől. Értelmezze. Értelmezze a Hardy–Weinberg összefüggést 1 gén 2 allélos számítások esetén. illetve egy példa alapján képes legyen megítélni. Értse a beltenyésztés és a nem véletlenszerű párválasztás biológiai hatásait. hogy a mutációk jelentik a populációk genetikai változatosságának forrását. hogy a populációk genetikai szempontból allél.és bevándorlás szerepét az allélgyakoriságok megváltozásában. kapcsolja össze ezeket a fajkeletkezés elméletével. 6.és genotípus gyakoriságokkal jellemezhetők. feltételeit. Ismertesse az irányító.

Lássa a genetikai tanácsadás lehetőségeit. vonatkozó elméleteket. hogy a szerves anyagok kialakulása nem jelenti automatikusan az élő rendszerek kialakulását. hogy miért jelenthet a háziasítás genetikai beavatkozást 6. Ismertesse a módszer mellett és ellen felhozott érveket. funkciójukat vesztett szervek léte). Ismerje az élő kövület fogalmát. az embriók hasonlósága. Fogalmazza meg álláspontját.1 prebiológiai evolúció Tudja. Ismertesse a humángenetika sajátos vizsgálati módszereit. lenyomat.3. klónozott fajták a mezőgazdaságban). 6.3 biotechnológia Ismerje a klón fogalmát. az ebből levonható következtetéseket. Ismertesse a pontozott (ugrásszerű) evolúció tényét az értelmezések lehetőségeit. Értse. Ismertessen az élőlények anyagainak kialakulására Ismertesse Miller kísérletét és annak jelentőségét. alkosson véleményt szerepéről. magzati diagnosztika). Tudjon példákat említeni az evolúció közvetlen bizonyítékaira ( zárvány. Értse az evolúció közvetett bizonyítékait (DNS. genetikai kód.4. A bioszféra evolúciója 6.TÉMAKÖR Középszint VIZSGASZINT Emelt szint Ismertesse a pollenanalízis és az évgyűrűelemzés módszerét. Lássa a biológiai alkalmasság (fittnes) és az emberi élet értéke közti különbséget. kövületek. génátvitel haszonnövénybe. hogy a biológiai evolúciót fizikai és kémiai evolúció Indokolja az élő sejt kialakulásához vezető lehetséges előzte meg. lépéseket. Ismertessen néhány példát a “génsebészet” (genetikai technológia) alkalmazására (inzulintermeltetés.molekuláris törzsfák. sejtes felépítés. Értelmezze. a módszer korlátait (családfaelemzés. hozzon rá példát. .3. Ismertesse a relatív és az abszolút (C14/C12) kormeghatározás fogalmát. etikai megfontolásait.4. homológ szervek.4 bioetika 6. lerakódás).

és állatvilágának kialakulását. 6. Tudja. szervek. hogy minden ismert állatcsoport kialakult a tengerben.4. Tudja milyen főbb lépések jellemezték a mai állatvilág kialakulását. színkomplexió. a biológiai és kulturális örökség az emberiség közös kincse. Értse. Ismertessen elméleteket a hüllők nagyméretű kipusztulására vonatkozóan a földtörténeti középidő végén. a középidő és az újidő növény . (melléklet) Magyarázza az erszényes emlősök példáján a különböző kontinensek élővilágának különbözőségét és hasonlóságát. Ismerje a korai emberfélék és a homo nemzetség evolúciójának főbb lépéseire vonatkozó elképzeléseket .3 az ember evolúciója Tudja összehasonlítani az emberszabású majmok és az ember közös vonásait. hogy milyen főbb lépések jellemezték a mai növényvilág kialakulását. 6. Magyarázza geológiai és éghajlati jellemzők alapján az óidő. fej-arc jellemzők. szőrzet). Értse hogy az ember evolúciója során kialakult eltérések (nagyrasszok) nem különböznek.2 a biológiai evolúció korszakai Tudja.és egy koponyatöredékből milyen módon lehet következtetéseket levonni az adott emberelőd fejlettségéről.TÉMAKÖR Középszint VIZSGASZINT Emelt szint Magyarázza hogy a változékonyság és szelekció is hozzátartozik a sejt evolúcióhoz. Jellemezze az emberi nagyrasszokat (élőhely.4. testarányok. szervrendszerek és testtájak. hogy egy állkapocs. azaz több ágon – különböző testszerveződési megoldásokkal – is kialakultak a szövetek.

Melléklet a biológia érettségi részletes követelményeihez I. coli * Egysejtű eukarióták óriás amőba* közönséges papucsállatka* zöld szemesostoros* Nummulina élesztőgombák* Gombák peronoszpóra ecsetpenész* gyilkos galóca* nagy őzlábgomba közönséges csiperke* fejespenész* . amelyen a szervezettani ismereteket lehet bemutatni) Középszint Vírusok influenza* rubeola ajakherpeszt okozó kanyaró HIV hepatitisz veszettség Emelt szint dohánymozaik vírus bakteriofágok (T2*) Baktériumok tetanusz diftéria tbc szalmonella Lyme-kórt okozó baktérium rothasztó baktériumok erjesztő baktériumok szénabacilus nitrifikáló baktériumok nitrogénmegkötő baktériumok denitrifikáló baktériumok szifilisz kórokozója tejsavbaktériumok E./ Fajlista (* az a típusfaj.

jóféle vargánya Középszint óriáspöfeteg légyölő galóca Zuzmók tölgyfazúzmó* sárgazúzmó Mohák ligetmoha* tőzegmoha Harasztok kapcsos korpafű* mezei zsurló* erdei pajzsika* Nyitvatermők erdei fenyő* lucfenyő vörösfenyő feketefenyő Zárvatermők mocsári gólyahír fehér tündérrózsa réti boglárka gyepűrózsa* vadalma erdei szamóca szilva veteménybab borsó szója kereklevelű harmatfű szőlő sárgarépa kapor petrezselyem kömény burgonya paprika paradicsom petúnia dohány rezgő nyár Emelt szint struccharaszt páfrányfenyő boróka tiszafa fehérnyár .

fehér fűz tök uborka Középszint görögdinnye káposzta repce mustár retek napraforgó kamilla gyermekláncfű szegfű kaktuszok fikusz nyír mogyoró gyertyán bükk kocsányos tölgy* kocsánytalan tölgy csertölgy molyhos tölgy átokhínár békaszőlő vízitök vöröshagyma* őszi kikerics agárkosbor zsombéksás kukorica rozs búza* angolperje* parlagfű vadkender nád békalencse gyékények Állatok Szivacsok tavi szivacs* balatoni szivacs magas kőris Emelt szint éger légybangó tavi káka árvalányhaj kókuszpálma .

Csalánozók zöld hidra* fátyolos medúza* .

Középszint Laposférgek füles planária* horgasfejű galandféreg Fonálférgek hegyesfarkú bélgiliszta* Gyűrűsférgek földigiliszta* orvosi pióca Puhatestűek nagy meztelencsiga éti csiga * tavi kagyló* tintahal (szépia)* Emelt szint májmétely simafejű galandféreg kerti csiga pannon csiga Ammonites Ízeltlábúak folyami rák * kis vízibolha érdes pinceászka erdei vaspondró háromkaréjú ősrák közönséges barna százlábú óriás szitakötő konyhai csótány imádkozó sáska (ájtatos manó) zöld lombszöcske olasz sáska fűrészlábú szöcske lótücsök portetű macskaszőrtetű vértetű óriás énekeskabóca tiszavirág .

molnárpoloska Középszint májusi cserebogár tavaszi ganajtúró hétpettyes katicabogár szarvasbogár burgonyabogár házi légy* közönséges muslica* gyötrőszúnyog háziméh földi poszméh lódarázs erdei vöröshangya földi poszméh verőköltő bodobács Emelt szint nagy szentjánosbogár aranyos virágbogár bőrfutrinka havasi cincér franciadarázs fecskefarkú lepke citromlepke kardoslepke nappali pávaszem atalanta lepke koronás keresztespók * fali kaszáspók kárpáti skorpió kullancsfajok* Halak keszeg* lesőharcsa csuka Kétéltűek zöld leveli béka barna ásóbéka .

barna varangy zöld varangy Középszint kecskebéka* foltos szalamandra Hüllők mocsári teknős törékeny gyík /lábatlan mocsári béka zöld gyík fürge gyík * vízi sikló keresztes vipera Madarak kormorán (kárókatona) nemes (nagy) kócsag fehér gólya fekete gólya bütykös hattyú tőkés réce kerecsensólyom egerészölyv héja fogoly fácán dankasirály balkáni gerle* kakukk vöröshasú unka sárgahasú unka Emelt szint tarajos gőte magyar gyík erdei sikló parlagi vipera szürkegém vörösgém vörös vércse parlagi sas vörös kánya túzok jégmadár .

erdei fülesbagoly kuvik fekete harkály Középszint partifecske mezei pacsirta vörösbegy kerti rozsdafarkú ökörszem fülemüle feketerigó kis tarkaharkály őszapó széncinege erdei pinty házi veréb * sárgarigó mátyásmadár (szajkó) szarka holló vetési varjú Emlősök keleti sün vakondok mezei cickány nagy patkósorrú denevér mezei nyúl erdei egér uhu Emelt szint tövisszúró gébics csúszka fakusz keresztcsőrű seregély .

házi egér * mezei pocok mókus ürge hörcsög nyest vidra borz barna medve farkas róka gímszarvas őz vaddisznó vadmacska hiúz menyét mogyorós pele .

kövirózsafajok Kövi fodorka. nagy csalán. leánykökörcsin Emberi beavatkozással létrejött Gyom-társulás Tengerszint Fás szerint társulások Vízellátottság szerinti tagozódás Alapkőzet szerinti tagozódás tölgyesek bükkös fenyves Puhafa -ligeterdők Keményfa ligeterdők láperdő Homoki erdő Csertölgy. luc Terebélyes harangvirág. Tőzegmoha. mezei szil. sovány csenkesz. fogasír Erdei fenyő.Életközösségek Középszint Vízi társulások Fátlan társulások Plankton-társulások Plankton Lebegő hínár Békalencse. réti margitvirág. pázsitfüvek Északi fodorka. nyárfa. gyöngyvirág . kék búzavirág. kékperje Acsalapu. báránypirosító. csattanó maszlag. magyar kőris. varjúháj. hínáros békaszőlő Gyökerező Tündérrózsa. beléndek Fűzfa. hóvirág. széleslevelű gyékény. nád Zsombéksás. vetővirág.II/. kutyabenge Kocsányos tölgy. réti lóhere Konkoly. kocsánytalan tölgy Gyertyán. sziki üröm Sziki őszirózsa. ligeti szőlő Kocsányos tölgy. kamilla. gyöngyvirág Enyves éger. homoki árvalányhaj Bárányparéj. vízellátottság szerinti tagozódás nádas magas sásos láprét Patakmenti magaskórós Hegyi kaszáló Tavi káka. királydinnye. kőris. komló. vízitök hínártársulások Homoki gyep Száraz szikes Nedves szikes szikikátgyepek mészkősziklagyepek dolomitsziklagyepek lejtősztepprét Vizeket szegélyező. nyúlfarkfű. kocsánytalan tölgy Bükk. kőtörőfüvek Cifra kankalin. nadragulya. odvas keltike. Emelt szint magyar csenkesz. Tavaszi hérics.

ritka páfrányok Molyhos tölgy. nagylevelű hárs. sziki aljnövényzet Magas kőris. csarab.Középszint Mészkerülő erdők Sziki erdők Domborzati viszonyok szerinti tagozódás Törmeléklejtő erdők szurdokerdők bokorerdők Emelt szint Kocsánytalan tölgy vagy bükk. áfonya kocsányos tölgy. bükk. kislevelű hárs Magas kőris. tatárjuhar. veresgyűrű som . körtikék. korpafüvek. virágos kőris.

/A biológiai evolúció korszakai Földtörténeti korbeosztás (millió év) Ősidő nagyságrend: 5000-2500 (4600-2600) Előidő nagyságrend: 2500-500 (2600-570) Óidő nagyságrend: 500-250 (570-235) Hegységképződés ózonpajzs kialakulása Hegységképződés kőszéntelepek képződése Kialakult a Pangea a déli félteke eljegesedése Középidő nagyságrend: 250 – 50 (235-67) Az Atlanti-óceán kinyílása Gondwana feldarabolódása A szárazföldek és kontinensek mai elrendeződése Eljegesedés az északi féltekén A zárvatermők benépesítik a szárazföldet Főbb geológiai és klimatológiai változás A Föld bolygó életének kezdete a földkéreg és az ősóceán kialakulása Főbb evolúciós események a növényvilágban Az első élő rendszerek kialakulása a kékbaktérimok kialakulása – fotoszintézis Valódi sejtmagvas egysejtűek – eukarióták .III. ivaros szaporodás Főbb evolúciós események az állatvilágban Az első szárazföldi növények .szövetes szeveződés (harasztok és nyitvatermők ősei) Harasztok virágkora Valamennyi gerinctelen törzs megjelent .belső váz A halak elterjedése az első szárazföldi gerincesek A kétéltűek virágkora a hüllők megjelenése A szárazföldi hüllőknél kialakul a hőszabályozás a tengeri gerinctelenek tömeges kihalása a dinoszauruszok virágkora a madarak megjelenése A dinoszauruszok kihalása.máig) . az erszényesek és méhlepényesek szétválása Az emlősök meghódítják a szárazföldeket Az emberi (Homo) nemzetség első leletei Újidő nagyságrend: 50-máig (67.külső szilárd váz első gerincesek .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful