szabvanyok_az_epitoiparban

1

Szabványok az építőiparban Az építő anyagok gyártására, az alkalmazás szabályaira, a szerkezetek kialakítására, a beépítendő berendezések kiválasztására szabványokat használunk. A tervezésnél, különösen a kiviteli tervek kidolgozásánál a tervezők számára is nagy segítség a szabványok ismerete. Ha lehet a tervezésnél szabványban rögzített megoldást alkalmazni, az engedélyezési eljárás is megrövidülhet. Egy építési beruházásnál már a szerződések megkötésénél célszerű az adott építési munka megvalósítására előírásokat tartalmazó szabványokra hivatkozni, ezáltal az esetleges későbbi viták is elkerülhetők. Különösen fontos a szabványokra való hivatkozás a közbeszerzési eljárásokban, amikor már a kiírásban utalni lehet az adott építési munkára, a beépítendő anyagok minőségére vagy a megfelelőséget igazoló vizsgálatokra vonatkozó szabványokra azok felsorolásával. Az építési helyszín berendezésénél, szervezésénél, a közművek elhelyezésénél, a közlekedési területek kijelölésénél, a védőtávolságok megállapításánál is indokolt figyelembe venni a szabványban rögzített előírásokat. A kivitelezés során ezek mellett a jogszabályokban hivatkozott munkavédelmi szabványokat, továbbá a balesetek elkerülésére vonatkozó, a tűz- és robbanásveszély elkerülését célzó szabványokat is be kell tartani. Az építési segédszerkezetek követelményeit, tervezését, méretezését szintén jogszabályban hivatkozott szabványok rögzítik. A szabványok előírásainak betartását az építési engedélyezési eljárás keretében, illetve a kivitelezés alatt – helyszíni ellenőrzések alkalmával –, valamint a használatbavételi eljárás keretében vizsgálnia kell az építésügyi, tűzvédelmi, környezetvédelmi, munkavédelmi és más szakhatóságoknak. Mindezek alapján a szabványok és a szabványosítás helyének szerepének ismerete nélkülözhetetlen a ma szakembere számára.

Mik a szabványok? Mi a szabványosítás célja? A szabvány definícióját a nemzeti szabványosításról szóló 1995. évi XXVIII. törvény adja meg. A szabvány elismert szervezet által alkotott vagy jóváhagyott, közmegegyezéssel elfogadott olyan műszaki (technikai) dokumentum, amely tevékenységre vagy azok eredményére vonatkozik és olyan általános és ismételten alkalmazható szabályokat, útmutatókat vagy jellemzőket tartalmaz, amelyek alkalmazásával a rendező hatás az adott feltételek között a legkedvezőbb. Az ipari méretű termelés és kereskedelem alapvető követelménye, hogy gazdaságos anyag-, energia- és emberi erőforrás-felhasználást tegyen lehetővé az alkatrészek és termékek csereszabatossága által. A szabványosítás révén az általános és ismételten alkalmazható eljárások, műszaki megoldások közrebocsátásával a termelés korszerűsítését, a szolgáltatások színvonalának emelését, a kereskedelem akadályainak elhárítását, a műszaki fejlesztés eredményeinek széles körű alkalmazását lehet elérni. A szabványosítás elősegíti az élet, az egészség, a környezet, a vagyon, a fogyasztói érdekek védelmét és a biztonságot. A nemzeti szabványosítás célja továbbá a nemzetgazdasági igények érvényesítése a nemzetközi és az európai szabványosítási tevékenységben, a hazai termékek és szolgáltatások nemzetközi elismertetése. A szabványok – különösen a harmonizált európai szabványok – a megfelelőség-tanúsítás alapjául szolgálnak és a termékek, eljárások, szolgáltatások minőségét biztosító előírásokat rögzítik, hogy azok a felhasználási, alkalmazási szándéknak megfelelőek legyenek.

A szabványosítás elvei A szabványosítás általánosan elfogadott alapelvei: a közmegegyezés, a nyilvánosság és nyitottság, az önkéntesség, a tárgyszerűség, az összefüggőség és ellentmondás-mentesség, valamint az alkalmazkodás a tudomány és a műszaki gyakorlat általános eredményeihez. A közmegegyezés révén a gyártók, a kereskedők, a hatóságok, a szakmai és a fogyasztói érdekképviseleti szervezetek az általuk képviselt kör érdekeit jelenítik meg a szabványok kidolgozásában. Olyan megegyezés jön létre, ahol az érdekeltek egyik csoportjának sincs a lényeges kérdésekben fenntartott ellenvéleménye, mert az eljárás során igyekeztek feloldást találni az ütköző álláspontokra (de a közmegegyezés nem jelent feltétlenül egybehangzó véleményt). Az önkéntes szabványok érvényesülését éppen az garantálja, hogy tartalmukról az érdekeltek megegyeztek. A nyilvánosság és nyitottság úgy érvényesül, hogy a szabvány kidolgozás már a kezdeti fázisban is nyilvános, minden érdekelt félnek joga van részt venni a kidolgozásban, illetve javaslatot

2

tenni a hatályban lévő szabványok módosítására. Az önkéntesség egyszerre jelenti azt, hogy a szabványok kidolgozásában a részvétel nem kötelező, ugyanakkor a szabványok alkalmazása is önkéntes. A tárgyszerűség lényege, hogy a szabvány jól körülhatárolt szakterületen lényegre törő és egyértelmű legyen. Az összefüggőség és ellentmondás-mentesség azt jelenti, hogy egy meghatározott témát csak egyszer kell szabványosítani, más szabványokban már csak hivatkozni kell rá. Az egyes szabványok nem lehetnek egymásnak ellentmondóak, az egy témakörben készülő szabványsorozatoknak, gyűjteményeknek egymással összefüggő rendszert kell alkotniuk. A tudomány és a technika élenjáró eredményei általában csak szűk körben ismertek és használatosak, ezért a szabványok a tudomány és technika mindenkori állását, az általános eredményeket tükrözik, figyelemmel a gazdasági adottságokra is. A leírtak természetesen az ideális helyzetre vonatkoznak, Magyarországon a vállalatok és a szakmai szervezetek még nem használják ki eléggé a lehetőségeket érdekeik képviseletére a szabványosításban. Sokan még mindig az állami hatóságoktól várják a szabványok műszaki tartalmának meghatározását, mint korábban. Várhatóan azonban egyre bővül a szakmai képviselet a szabványosításban, ezért a szabványok önkéntes alkalmazásának gyakorlata is erősödhet.

A szabványosítás szintjei és rendszere Egy termékre vagy építési, vizsgálati eljárásra, tervezési módszerre vonatkozó műszaki specifikáció különböző szabályozási szinteken jelenik meg. A szabványosítás alsó szintje a vállalati szabványosítás, ahol a műszaki dokumentum típusa a vállalati szabvány. A szabványt kidolgozók és a felhasználók köre is az adott vállalaton belül marad. Többnyire a nyilvánosság számára nem hozzáférhető dokumentum. Jellemző példái az építőanyagok gyártására kidolgozott vállalati szabványok. A szabványosítás következő szintje a szakmai szabványosítás, ahol a kidolgozott dokumentumok a műszaki előírások vagy műszaki irányelvek, amelyek a nyilvánosság számára teljesen vagy korlátozottan hozzáférhetők. Ezek kidolgozói egy szakterülethez tartozó vállalatok és magánszemélyek szakmai szövetségei, egyesületek, korábban szakminisztériumok. Ilyen műszaki irányelveket dolgozott ki például a Magyar Építőanyagipari Szövetség a beton és vasbeton készítésére. Alkalmazásuk ajánlott a szakmai csoporton belül, de az építési folyamatban résztvevő felek kölcsönös megállapodása esetén ezeknek az irányelveknek a betartása kötelező is lehet. A legmagasabb szint a nemzeti szabványosítás szintje, ahol a dokumentum típusa a nemzeti szabvány, amely a nyilvánosság számára teljes mértékben hozzáférhető. A kidolgozók az összes érdekcsoportot képviselik (gyártók, ipari felhasználók, fogyasztók, állami szervek, tudományos kutatók, oktatási intézmények, stb.), a kidolgozás államilag kizárólagosan elismert nemzeti szabványügyi szerv keretein belül, műszaki bizottságokban történik, részletesen szabályozott eljárási rend szerint. A nemzeti szabványok alkalmazási köre országos. A szabványosítás szintjei egymásra épülnek. A szabványosítási folyamat nyitottsága és nyilvánossága a magasabb szinteken növekszik, ugyanígy a kidolgozásban és felhasználásban érdekeltek köre is egyre szélesedik. A dokumentumok alkalmazása minden szinten önkéntes, de a kidolgozók széles köre és a szabályozott eljárási mód következtében a nemzeti szabványoknál lép fel a legerőteljesebb nyomás az alkalmazásra. Általános szabály, hogy az alacsonyabb szintű dokumentum nem lehet ellentmondásban a magasabb szintűvel. Az elv oly módon érvényesül, hogy a különböző szintű dokumentumok különböző részletezettséggel foglalkoznak egy adott témával. Természetesen a nemzeti szabványok sem mondhatnak ellent a jogszabályoknak. A szabályozás különböző műszaki dokumentumai közötti fő különbségek a kidolgozás és az alkalmazás módjában vannak. Míg egy termék gyártójának leírása csak tájékoztató jellegű, egy szakmai szervezet vagy ipari ágazat irányelvének, műszaki előírásának alkalmazása ajánlott, az önkéntes alkalmazású szabványok státusza ennél erősebb, a rendeletek alkalmazása pedig mindig kötelező.

3

A gyártók alkalmazástechnikai útmutatóit, illetve a szakmai irányelveket szűkebb érdekcsoportok dolgozzák ki, míg a szabványokat és rendeleteket széleskörű demokratikus egyeztetési eljárást követően fogadják el. A szabványokat az európai országok többségében – ma már Magyarországon is – nem hatóság, hanem magánjogi szervezet, köztestület dolgozza ki. A kidolgozásban az összes érdekelt fél részt vehet a szabványügyi szerv keretein belül. A jogszabályokat az állam jogalkotó szervei dolgozzák ki: a törvényhozó szerv (országgyűlés) törvény, a végrehajtó hatóság (kormány, miniszter) rendelet formájában. A műszaki szabályozás összefüggését a szakmai példa mutatja be: az Építőipari Kivitelezési Biztonsági Szabályzatot miniszteri rendeletben tették közzé, de mellékletében felsorolja a tárgyhoz tartozó azon szabványokat is, melyek alkalmazása munkabiztonsági szempontokból kiemelten fontos, ezért kötelező. 1994. előtt a szabványosítás rendszere többszintű volt, a jogszabályokhoz hasonlóan az összes magyar szabvány betartása kötelező volt. Ezek mellett léteztek ágazati érdeket képviselő (az építésügy területén MSZ04 jelzetű), de szintén országos hatályú ágazati szabványok is, amelyeket is kötelezően kellett alkalmazni. Ezeket kiegészítették a nem kötelező, de szerződési alapul szolgáló országos és építésügyi ágazati műszaki irányelvek (MI, illetve MI-04). A műszaki előírások (ME-04) vezették be építési ágazatban az új építési módokat, technológiákat és eljárásokat. Ezek a műszaki szabályozások kiegészültek országos típustervekkel (MOT), tervezési segédletekkel (TS), útmutatókkal, technológiai utasításokkal, építőipari műszaki feltételekkel (MF). A szabályozás az elvektől a legapróbb részletekig lefedte az építőipar teljes műszaki területét. A Magyar Szabványügyi Hivatal megszűnését követően létrejött Magyar Szabványügyi Testület (MSZT) már nem államigazgatási szerv, hanem önkéntes tagsággal és önkormányzattal rendelkező köztestület, amely a törvény alapján önállóan gazdálkodó nonprofit szervezet. Az MSZT-nek bármely intézmény, szervezet vagy vállalkozás tagja lehet. A tagok képviselőket delegálhatnak minden érdekeltségükhöz tartozó műszaki bizottságba. A műszaki bizottságok állítják össze a szabványok kidolgozásának, módosításának, átdolgozásának, visszavonásának munkaprogramját, valamint ezekben a bizottságokban történik a szabványjavaslatok részletes megtárgyalása és elfogadása. Az Európai Unió tagországaiban is önkéntes szervezetek foglalkoznak a szabványosítással, ezeket a szervezeteket az egyes országok kormányai a nemzeti szabványok kizárólagos kibocsátójaként ismerik el. A szabványosításról szóló törvény hazánkban az MSZT-t ismeri el kizárólagos joggal rendelkező nemzeti szabványügyi szervezetnek. Így az MSZT joga a magyar nemzeti szabványok elfogadása, közzététele és forgalmazása. A magyar nemzeti szabványok, egyes nemzetközi, európai vagy más nemzetek szabványkiadványai az MSZT Szabványboltjában szerezhetők be, illetve a Szabványtárban helyben olvashatók (cím: 1091 Budapest IX., Üllői út 25.).

Nemzetközi szabványosítás A szabványosításban nemzeti kereteken kívül is több szintet lehet felállítani. Az egyes régiók, országcsoportok belső piaci integrációjának érdekében jött létre a regionális szabványosítás. Ilyen regionális szabványosítási szint volt korábban a KGST keretében működött szabványosítás, de ide tartozik az Európai Unió szabványosítási tevékenysége is. Az Európai Unió szabványosítási szervezetei az Európai Szabványügyi Bizottság (CEN), az Európai Elektrotechnikai Szabványügyi Bizottság (CENELEC) és az Európai Távközlési Szabványügyi Intézet (ETSI) közös intézményen belül tevékenykednek. Az Európai Unió Bizottságának konkrét megbízása (mandátuma) alapján kidolgozott dokumentum az európai szabvány (EN). További publikációk: Harmonizációs Dokumentum (HD), Európai Előszabvány (ENV) és CEN/CENELEC jelentés (CR). A szabványtervezetek megjelölése preEN. A kidolgozás műszaki bizottságokban történik (CEN/TC), amelynek munkájába bármelyik tagország részt vehet a tagország nemzeti szabványügyi szervezetén keresztül. Az MSZT teljes jogú tagja a CEN-nek. A szabványok nemzetközi szintű összehangolását a nemzetközi kereskedelem fejlődése tette szükségessé. A nemzetközi szabványosítás szervezetei a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO), valamint a Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság (IEC). A kidolgozott nemzetközi dokumentum típusa a nemzetközi szabvány (ISO, IEC). A szabványok kidolgozása műszaki bizottságokban történik (ISO/TC), melyekben bármelyik tagország részt vehet a tagország nemzeti szervezetén keresztül. Magyarország már évtizedek óta tagja az ISO-nak.

horizontális tevékenységekkel foglalkoznak.  Az irányelvek által meghatározott lényeges követelményeket a termékeknek ki kell elégíteniük. de az eltérés mértékét külön jelzik (például szürke színű háttérrel a szöveg alatt). egyidejűleg részt vehet az európai szabványkiadványok kidolgozásában és elfogadásában. igyekeznek az ellentmondásokat elkerülni. Az új megközelítés az alábbi alapelvekre támaszkodik:  Az új megközelítésű jogszabályok nem egyes termékekkel. hogy az alapvető követelmények teljesüljenek. A jogszabályok összehangolása az ún. hogy ezt miként valósítsák meg. még a harmonizált szabványoké is. melyek teljes egészében lefedik egy-egy CEN/TC vagy ISO/TC működési területét. Magyarország Európai Uniós tagsága miatt köteles alkalmazni az Európai Szabványügyi Bizottság munkamódszereit és eljárási rendjét. akkor azt változatlan formában európai szabványként is kiadják (EN ISO jelű szabvány). Az irányelveknek való megfelelőséget nemzeti szinten kijelölt és az Európai Bizottságnak. Ha egy témakörben nemzetközi szabvány van érvényben. A belső piac működését az áruk tekintetében a szabályozási politika és az iparpolitika támogatja. Az európai szabványügyi szervezetek az EU Bizottságtól kapott megbízás (mandátum) alapján dolgozzák ki a tagországokkal minden részletében egyeztetett ún. ún. A harmonizált szabvány alkalmazása nélkül a legtöbb termék esetében a forgalomba hozatal feltételeként a megfelelőség értékelése bonyolultabb eljárással történik. Az európai és nemzetközi szabványok bevezetése érdekében ún. a javak szabad mozgásának biztosításához feltétlenül szükséges az egységes szabványrendszer alkalmazása. amelyek képviseleti és jóváhagyó szervek. de nem tartalmaznak műszaki követelményeket arra nézve. hogy a harmonizált szabványoknak megfelelően gyártott termékek kielégítik az alapvető követelményeket. hogy az Unió belső piacára kerülhessenek. A harmonizált szabványok tartalmazzák azokat a részletes előírásokat és vizsgálati módszereket. Az Európai Unióban az egységes belső piac működéséhez. Új nemzeti szabványokat nem lehet kiadni olyan témában. de az irányelvben előírt követelmények betartása kötelező. A nemzeti hatóságok kötelesek elismerni. hogy az Európai Unió tagországai is bevezessenek. A jogszabályok alkalmazása kötelező. A kapcsolat a megfelelő műszaki bizottságokon keresztül jön létre. Az Európai Unió operatív irányítását a Bizottság végzi. amelyet lényegesnek tartanak.  A műszaki követelmények megfogalmazásával a szabványügyi szervezetet bízzák meg. “harmonizált” szabványokat. Új témakörökben a szabvány kidolgozásáról kölcsönösen egyeztetnek. amelyben európai szabvány kidolgozása folyamatban van. Ezért a tagországoknak az elfogadott európai szabványokat meghatározott időszakon (általában fél éven) belül változatlan formában nemzeti szabványként be kell vezetni és ezzel egyidejűleg az ezekkel ellentétes korábbi nemzeti szabványokat vissza kell vonni. tükörbizottságok alakultak. de ezek az alapvető követelmények a biztonság magas fokát biztosítják. a szabványok összehangolása pedig az európai szabványokon keresztül valósul meg. A világkereskedelem. amely végrehajtó testület. hanem a termékek nagy csoportjával vagy a gazdaság egészére kiható. . A megbízás a témára vonatkozó irányelvben rögzített alapvető követelményekre épül.4 A szakmai munka a nemzeti szabványügyi szervezetekben – így Magyarországon is – a műszaki bizottságokban folyik. Az Európai Unió vezető szerve a Tanács és a Parlament. A harmonizált szabványoknak megfelelően legyártott termékekről fel kell tételezni. A szabványok alkalmazása önkéntes. “új megközelítésű irányelveken”. a tanúsító szervezetek működésére és a piacfelügyelet működtetésére is nagy hangsúlyt helyez. Milyen a kapcsolat az európai műszaki jogszabályok és szabványok között? Az európai politika lényeges eleme a belső piac megszilárdítása és az Európai Unió ipara versenyképességének fokozása. amelyek biztosítják. Az általuk kiadott irányelveket az egyes tagországoknak bele kell építeniük nemzeti jogszabályaikba. hogy megfelelnek a rájuk vonatkozó alapvető követelményeknek. valamint az EU tagállamoknak bejelentett (notifikált) szervezetek ellenőrzik. Egyes témákat nemzetközi és európai szinten párhuzamosan hagynak jóvá. bevezetés esetén pedig lehetnek eltérések a nemzeti és nemzetközi szabvány között.  A jogszabályok csak a lényeges követelményeket állapítják meg. Ezzel a gyakorlattal ellentétben a nemzetközi szabványokat a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet tagországainak nem kötelező bevezetni. valamint az Európán kívüli fejlett ipari országokkal való kapcsolat érdekében megállapodás jött létre az európai és a nemzetközi szabványügyi szervezetek között. A szabályozási politika a jogszabályok és szabványok összehangolása mellett a termékek megfelelőségigazolásának eljárásaira.

azonban ezekre a termékekre tilos elhelyezni a CE jelölést. törvény (a továbbiakban röviden: Étv. a termékcsoportra meghatározott megfelelőségértékelési eljárást lefolytatták és a termék a műszaki specifikáció szerint megfelelőnek bizonyult. Amíg más termékdirektívák a termékre magára vonatkozva állapítják meg az alapvető követelményeket és a megfelelőség-igazolás módját.) Korm. van rá európai szinten harmonizált műszaki specifikáció. de a Közösség által elismert műszaki specifikációnak. valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól szóló 3/2003. hogy a termék megfelelt minden rá vonatkozó irányelv alapvető biztonsági és egészségvédelmi követelményeinek. A CE jelölés tehát nem minőségi jel. és a gyártás során keletkező hibák valószínűsége alapján határozzák meg és a műszaki specifikációkban rögzítik (vagy harmonizált szabványban. és mikor tekinthető egy építési termék megfelelőnek? Az Európai Unióban az építési célú termékekre vonatkozó 89/106/EGK irányelv (ismert angol nyelvű rövidítése után a továbbiakban CPD) szabályozza. európai műszaki engedélynek vagy más. különösen az egészségügyi és biztonsági követelmények szempontjából játszott szerepe. A megfelelőségértékelés eljárása nem választható önkényesen. hogy a létesítmények eleget tegyenek az alapvető követelményeknek. A terméknek vagy termékcsaládnak az alapvető követelmények. ha megfelel valamely harmonizált szabványnak. (I. amiket alkalmazni lehet egy termék vagy berendezés megfelelőségének igazolására. a termékeknek alkalmasnak kell lenniük a tervezett felhasználásra. amelyik megfelel a rá vonatkozó összes direktívában meghatározott alapvető követelménynek.). valamint ez alapján a megfelelőség értékelése megtörtént. Azt jelenti. Csak az a termék hozható forgalomba.  az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. önmagában nem garantálja. A 89/106/EGK irányelvet három építésügyi jogszabály harmonizálja:  az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. A lényeges követelményeknek a létesítmény normális karbantartása mellett.5 Mikor tekinthető egy építmény megfelelőnek. a termék jellege. a termékjellemzők változása esetén a termék használhatóságára gyakorolt hatása. Az építési termékek esetében a CE megfelelőségi jelölés alkalmazása kissé eltér a más termékeknél szokásostól. rendelet IV.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet. (XII. A terméket akkor lehet felhasználásra alkalmasnak tekinteni. amelyre vonatkozóan van európai szinten harmonizált műszaki specifikáció (szabvány vagy európai műszaki engedély). fejezete és  az építési termékek műszaki követelményeinek. A magyar szabályozás az európai szabályozást tekintette példának. nemzeti szabvány szerint gyártott termék esetében a fogadó ország hatóságai vagy jogszabályai előírhatnak további vizsgálatokat vagy ellenőrzéseket. A CE jelöléssel ellátott termékeket minden EU és EFTA tagállamban korlátozás nélkül lehet forgalomba hozni. nem harmonizált. Csak az a termék viselheti a CE jelölést. hogy mikor tekinthető egy építmény a tervezett felhasználásra alkalmasnak. Az egyes termékcsaládok alapvető követelményeit az irányelv "Értelmező Dokumentumai" és számos más magyarázó irat állapítja meg részletesebben. 25. megfelelőség igazolásának. . évi LXXVIII. amelyeket a termékek segítségével építenek meg. addig a CPD a lényeges követelményeket a használatba vett létesítményekre fogalmazza meg. Az EU tagállamok a saját területükön belül engedhetik más (nem harmonizált) műszaki specifikációk alapján gyártott építési termékek forgalomba hozatalát is. hogy a termék a kívánt célra a legjobb. míg más. a gazdaságilag ésszerű élettartamának teljes időtartama alatt meg kell felelniük. Annak érdekében. vagy az európai műszaki engedélyben). 20. pl. A termékek megfelelőségének értékelésére a CPD felsorolja azokat az értékelési rendszereket.

) BM-GKM-KvVM együttes rendelet szerint: I. 25. B) II. a gyártásközi ellenőrzés folyamatos felügyeletét. A szabvány lehet európai vagy nemzetközi szabvány megfelelője is. értékelését és jóváhagyását. Minden magyar nemzeti szabvány kibocsátói jele “MSZ”-szel kezdődő betűcsoport. a gyártásközi ellenőrzés folyamatos felügyeletét. vagy a rá vonatkozó ETA (európai műszaki engedély). amelyekre vonatkozóan nincs jóváhagyott műszaki specifikáció (magyar szabványként közzétett európai vagy magyar szabvány. az építőanyagot árusító üzletekben és telepeken. az üzemben. . a gyártásközi ellenőrzési rendszer első felülvizsgálatát. vagy az építkezés helyszínén vett minták lehetőség szerinti ellenőrző vizsgálatát. A gyártó végzi a termék első típusvizsgálatát. és a gyártásközi ellenőrzést. illetve ETA). a Szabványügyi Közlönyben közzétett szabvány: nemzeti szabvány – magyar szabvány. A termék első típusvizsgálatát kijelölt vizsgálóhely végzi. (I. A megfelelőség-igazolás alkalmazható módozatát a termék szabványa. A gyártó végzi az első típusvizsgálatot. A megfelelőség-igazolás meglétét a fogyasztóvédelmi hatóság a gyártónál. építőipari műszaki engedélyt (ÉME) kell kérni az arra kijelölt szervezettől. A tanúsító szervezet végzi: a gyártásközi ellenőrzési rendszer első felülvizsgálatát. Ezek együtt adják a szabvány azonosító jelzetét. Azokra a termékekre.6 A megfelelőség-igazolás módozatai a 3/2003. A gyártó végzi a gyártásközi ellenőrzést is és az üzemben vett minták előírt vizsgálati terv szerinti vizsgálatát. az építésfelügyelet pedig az építkezéseken vizsgálja. Hogyan lehet megtudni milyen szabványok vannak hatályban egy témakörre vagy termékre vonatkozóan? A Magyar Szabványügyi Testület (MSZT) által elfogadott. A) II. II. A gyártó végzi a gyártásközi ellenőrzést. illetve ÉME (építőipari műszaki engedély) tartalmazza. A szabvány kibocsátási éve az azonosító jelzethez mindig kettősponttal kapcsolódik és ezek együtt jelentik a szabvány hivatkozási számát. és az üzemben vett minták előírt vizsgálati terv szerinti vizsgálatát. értékelését és jóváhagyását. a kereskedelmi forgalomban. ÉME kiadására jogosult szervezet magasépítés területén jelenleg az Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Kht. A gyártó végzi a gyártásközi ellenőrzést. amely után a kiadvány azonosító száma következik. C) Megfelelőségi Gyártói Gyártói Gyártói megfelelőségi megfelelőségi megfelelőségi tanúsítvány nyilatkozat nyilatkozat nyilatkozat A tanúsító szervezet végzi: a termék első típusvizsgálatát. A megfelelőség-igazolást a szállító köteles a felhasználónak átadni.

hogy milyen kibocsátói jelű szabványt keresünk.. A szabványok elolvasása megrendelés. akkor az MSZT-n keresztül az európai vagy a nemzetközi szabványügyi szervezethez lehet fordulni. december 31-ével hatályukat vesztették. a 27/1994. 25.060. hogy a szabványok más szabványokra utalnak és lehet. A nemzeti szabványok kötelező alkalmazásának megszüntetéséről szóló kormányhatározatnak megfelelően a rendeletek hatályát nem hosszabbították meg. új jogszabályokról gondoskodjanak A hatóságok ezért – különböző megoldásokat alkalmazva – továbbra is hivatkoznak a korábban kötelezővé tett szabványokra. vásárlás útján vagy a szabványtárban személyesen van mód. (II. A jel három számcsoportból áll.hu). Mi a teendő. Az 1/1995. baleset. Ilyenkor a szabvány közzétételének évszáma megváltozik. A rendelet mellékleteibe gyakorlatilag a korábban kötelezővé tett tűzvédelmi szabványok szövegét emelték be. Előfordul.) BM rendelet hatálya 2004. (IX. Ennek egyik. Amennyiben további kérdések merülnek fel. Például az előbb említett építőanyagok és építés szakterületen belül az épületelemek a 91.) KöM rendelet stb. (XI. 10.) FVM rendelet.) KHVM rendelet. illetve azokat többségében még vissza is vonták. “MSZ ISO” vagy “MSZ EN ISO” kibocsátói jele van. amelyeket a harmadik számcsoport kétjegyű száma jelöl. míg az MSZ-04-140-3:1987 fűtési hőszükséglet számítására vonatkozó szabvány). erről. válaszfalak.és egészségvédelmi szabványokat [a 30/1994.mszt. mert az építéssel kapcsolatos szabványok között is előfordul. helyettük azonban lehetőség van a szabványokra példaként hivatkozni. 26. amelyek korábban kötelezővé tették a legfontosabb élet-. célszerű a szabványosító műszaki bizottság elnökét megkeresni a szakkérdéssel. hogy a visszavont rendeletek helyett más elvek szerint megalkotott.) EüM rendelet. akkor a szabvány kibocsátójához kell az értelmezésért fordulni. valamint elavultság esetén visszavonásukról a szabványosító műszaki bizottság dönt.7 akkor “MSZ EN”. A szabványokról legkönnyebben a világhálón keresztül az MSZT honlapján tudunk tájékozódni (www. Figyelni kell arra. 10. Ha európai vagy nemzetközi szabvánnyal kapcsolatban merülnek fel például hibajavítási igények. hierarchikus osztályozási rendszer. a 12/1999. Egy szabvány több csoportban is szerepelhet. míg az 1/1995. Gyakran előfordul. (XI. Például az építmények tűzvédelmi követelményeit tartalmazó MSZ 595 szabványsorozat a . A keresés eredményeként csak a feltételnek megfelelő szabványok címeit és főbb adatait láthatjuk a szöveget ezen az úton nem tudjuk megnézni. bár nem feltétlenül szerencsés módja az. az 58/1999. A szabványkatalógusban a szabvány hivatkozási száma. II. A kormányhatározat szerint a miniszterek feladata. Bizonyos esetekben további alcsoportokat is meghatároztak. hogy csak a kizárólagosan kötelezővé tett szabványok szűntek meg.) BM rendelet. Hatályos magyar szabvány módosítását bárki kezdeményezheti. ha a szabvány értelmezésével kapcsolatban viták merülnek fel? Reméljük erre nem kerül sor. 23. hogy a szabványok tartalmát egy az egyben idézik a jogszabályban. ezért a szabványok egyértelműen a teljes hivatkozási számmal azonosíthatóak. homlokzatok a 91. (XI. 5. Évszám nélküli hivatkozás esetén a szabvány legutolsó kiadását kell figyelembe venni. (I. Például az “Építőanyagok és építés” című szakterület ICS szakjelzete 91. (II. 29. így azok jogszabályokká alakultak át. IKM rendelet.] 2001. A nemzetközi osztályozási rendszer (ICS) egy háromszintű. volt. (XII. Igen fontos azt tudatosítani. hogy egy szabványt korszerűsítenek és azt az előzővel azonos azonosító számmal adnak ki. címe vagy a címben szereplő valamely szó alapján és a témakör azaz a nemzetközi osztályozási rendszer szerinti besorolás alapján kereshetünk. 8. 29. illetve a szabványok korszerűsítéséről. A szabványok alkalmazása Azoknak a miniszteri rendeleteknek a többsége. hogy a vitatott részt egy másik szabványban részletesen tárgyalják. betartásuk most ezért kötelező. így azokból tulajdonképpen jogszabályt készítenek. a 96/1999. de ilyenkor a szabvány rendelkező hivatkozási részét célszerű áttekinteni. hogy megegyezik a szabványok azonosító száma: és eltérő kibocsátói jel mellett egészen más tartalmú szabványokat találunk (például az MSZ EN ISO 140-3:1998 akusztikai szabvány. Az első számcsoport két számjegyből áll és a szakterület szakjelzete.10 jelhez tartoznak. ezen belül például a falak.környezet. melyeket pont választ el egymástól.060 ICS jel alatt találhatók.) BM rendeletet felváltotta a tűzvédelem és a polgári védelem műszaki követelményeinek megállapításáról szóló 2/2002. A következő számcsoport háromjegyű a szakterületeken belüli témaköröknek megfelelően.

Az EUROCODE előszabványok alkalmazása esetén a szakvéleménynek arra kell kitérnie. majd a későbbiekben magukat a szabványokat is visszavonták.) KTM rendelet módosítása kimondja. az építésügyben azt az alapelvet követték. Ekkor a hivatkozás mindig a szabvány legutolsó érvényes kiadására vonatkozik. A szakvéleménynek kell igazolnia azt. általános hivatkozás szabványra. Általános hivatkozás esetén a szabványnak még a jelzetét sem adják meg. hogy az előszabvány az adott tervezési feladatra teljes körűen ki van-e dolgozva (beleértve a kapcsolódó szabványokat is). hogy az építési törvényben rögzített – Építési termék irányelv szerinti – alapvető követelmények teljesítését a vonatkozó nemzeti szabványok vagy azokkal legalább egyenértékű műszaki megoldás alkalmazásával kell biztosítani. a rendeletben található még nemzeti szabványokra való általános hivatkozás is. hogy az egzakt vizsgálati módszerek kidolgozása tipikusan szabványosítási feladat. (XII. Az egészségügy és a környezetvédelem szakterületén találkozhatunk több olyan rendelettel. Az útügyi szakterületen is több hasonló jogszabályt adtak ki. hogy a számításokat a nemzeti szabvány szerint. amely elsősorban a szabványok alkalmazásáról szóló előírásokban módosítja a 45/1997. A rendeletmódosítás kiemeli. (I. 29. Mindezeken túl. illetve annál szélesebb. Az építési engedélyezési tervdokumentációhoz igazoló műszaki számításokat is kell csatolni.8 rendelet 5. akkor a hivatkozás a szabványnak csak az évszámmal jelzett. azaz a szabványnak csak az azonosító jelzetét adják meg. Az alapvető követelmények emlékeztetőül a következők: a mechanikai ellenállás és stabilitás. Ezt szokás rugalmas hivatkozásnak is nevezni.) KTM rendeletet. csak általánosságban utalnak. Ezt szokás merev hivatkozásnak is nevezni. meghatározott kiadására vonatkozik. Mivel a szabványok alkalmazását nem lehet kizárólagosan kötelezővé tenni. 29. Az építészeti-műszaki tervdokumentációk tartalmi követelményeiről szóló 45/1977. egészség. Ezekbe a jogszabályokba is bele van építve több. Ez ellentmond annak az elvnek. az építési engedély kérelemhez építésügyi szakértői véleményt kell mellékelni.és rezgésvédelmi követelményeket tartalmazó szabványok is ideértendők. ha az alkalmazott műszaki megoldás eltér a hivatkozott nemzeti szabványoktól. A szabványhivatkozás módjai jogszabályokban Fontos.) KTM rendeletet és a 46/1997. A dátum nélküli hivatkozásban nem szerepel a kiadás éve. Az előzőekben ismertetett megoldásokkal szemben. nem pedig jogalkotási kérdés. és kielégíti az építési törvény szerinti alapvető követelményeket. a tűzbiztonság. a higiénia. 29. Az ily módon alkalmazandó szabványok köre gyakorlatilag a korábban kötelező alkalmazású építésügyi szabványokkal megegyezik. jogszabályban hivatkoznak a szabványokra. amelyek továbbra is a szabványok előírásainak betartását célozzák. (XII. pl. (XII. illetve az építésügy területét szabályozó más jogszabályokban is találhatók még szabványhivatkozások. amelyben vizsgálati-mérési módszerek leírása is része a jogszabálynak.) KTM rendelet módosítása szerint. hogy betartotta-e az alapvető követelmények teljesítését szolgáló szabványok előírásait. (XII. A rendeletmódosítás alapján az építési engedélyezési tervdokumentációkban. vagy azzal legalább egyenértékű módon kell készíteni. Az építőipar. A jogszabályok kiadásával egyidejűleg ezeket törölték is a kötelező szabványok listájáról.és környezetvédelem. számú mellékletébe került. Kell-e a szabványokat általában alkalmazni? . hiszen például a zaj. meg kell adnia. hogy világosan megkülönböztessük egymástól a szabványokra való hivatkozás különböző módjait. a szabályozás kiterjed arra az esetre is. az adott tárgykörben létező nemzeti szabványokra. és a hővédelem. az energiatakarékosság és hővédelem. Ez példaként való. korábban kötelezővé tett szabvány szövege. a használati biztonság. hogy a nemzeti szabványtól eltérő műszaki megoldás legalább egyenértékű a szabványossal. 29. az építési engedélyezési eljárásról szóló 46/1997. milyen más. a műszaki leírásban a tervezőnek minden esetben ki kell térnie arra. Ha azoktól eltért. valamint a zajvédelem követelményeinek teljesítésére vonatkozik elsősorban. Megjelent az egyes építésügyi jogszabályok módosításáról szóló 2/2002. hogy összhangban a szabványosításról szóló módosított törvénnyel. Ez az előírás a tartószerkezetek méretezésére. 7.) FVM rendelet. Ha dátummal (azaz a szabvány teljes hivatkozási számával) hivatkoznak egy szabványra. és a tervező kizárólag azt alkalmazta. Ilyen esetben. nem keverte más szabványrendszerekkel. a szabványossal legalább egyenértékű megoldást alkalmazott. a zaj és rezgés elleni védelem.

több helyen is felsoroltuk. jobb megoldásokat. A termékek speciális. A szabványok önkéntes alkalmazása egyáltalán nem jelenti tehát azt. stb. hogy a tudomány és technika fejlődését ne akadályozzák a szabványok előírásai. azaz pl. hogy a szabványokban rögzített követelményektől negatív értelemben el lehet térni. akkor ebben nem akadályozza a merev szabályozás. eljárásokat is tud alkalmazni. Ha egy gyártó műszaki fejlesztése révén más. Jelöltük. tudatosan és önkéntesen kell alkalmazni azért. laboratóriumi vizsgálatát leíró szabványokat nem ismertetjük. Például a munkavédelemre. Az építőipar szabványok csoportosításának szempontjai A szabványokat az egységes építőipari normarendszer (ÉN) munkanemei szerint próbáltuk csoportosítani. Sőt a szabványok többségét. Egy szakterületen belül nem a szabvány számának sorrendjét vettük figyelembe.9 A válasz természetesen igen. sikerült jobban megismertetni a szabványosítást és elősegíteni a szabványok használatát. tárgyuk szerint csoportosítottuk a szabványokat. . a műszaki rajzokra vonatkozó szabványok. ezért azokat a szabványokat. mert a szabványok a tudomány és technika olyan elismert eredményeit testesítik meg. nem csökkenhet a terméknek a tervezett célra való alkalmassága vagy biztonsága. mert ezek kevéssé ismertek és a megfelelőség értékeléséhez szükséges előírásokat is tartalmazhatnak. olyan követelményeket és módszereket tartalmaznak. Külön csoportban jelentek meg a tervezési szabványok és a több szakterületet érintő szabványok. A szabványok nem kötelező jellege abból a szándékból fakad. A szabványok tárgya azonban nem minden esetben tette lehetővé az egyértelmű besorolást. A műszaki fejlesztés pedig értelemszerűen nem eredményezhet visszalépést. azonban egy-egy termékcsalád európai vizsgálati szabványai szerepelnek a listában. a tartószerkezetek méretezésére kidolgozott úgynevezett Eurocode-ok közül felsoroltuk az eddig megjelenteket. amelyek több munkanemhez is kapcsolódnak. ha a magyar szabvány hivatalos változata angol nyelven jelent meg. mint amilyeneket a szabványok elismernek. hanem lehetőség szerint típusuk. amelyek a gyakorlatban beváltak és egy-egy szakterület legjobb szakembereinek alapos és körültekintő munkájával készültek. A fokozott érdeklődés miatt. Reméljük.

szállások. sportcsarnokok. Tornacsarnokok. 6. Közforgalmú gyógyszertárak tervezési előírásai Sportlétesítmények. Tervezési előírások Sportlétesítmények. Felvonók és kisteher-felvonók létesítése. Közönségkiszolgáló létesítmények. oktatási építmények. Tervezési előírások Sportlétesítmények. AZ ÉPÍTÉSZETI-MŰSZAKI TERVEZÉST ÉRINTŐ SZABVÁNYOK MSZ ISO 6707-1:1992 MSZ-04-203-1:1981 MSZ-04-203-2:1981 MSZ-04-203-3:1979 MSZ-04-203-5:1979 MSZ-04-203-7:1979 MSZ-04-205-2:1987 MSZ-04-206-2:1981 MSZ-04-206-5:1981 MSZ-04-206-7:1981 MSZ-04-208-6:1981 MSZ-04-209-1:1979 MSZ-04-209-2:1979 MSZ-04-209-3:1991 MSZ-04-209-5:1979 MSZ-04-209-6:1991 MSZ-04-209-7:1979 MSZ-04-209-8:1979 MSZ-04-209-9:1979 MSZ-04-209-10:1979 MSZ-04-209-11:1979 MSZ EN 13200-1:2004 (angol nyelven) MSZ-04-211:1988 MSZ-04-220:1981 MSZ EN 13031-1:2003 (angol nyelven) MSZ EN 50419:2005 Épületek és mérnöki létesítmények fogalommeghatározásai. szállások. Lelátók. Tervezési előírások Sportlétesítmények. rész: A nézőtéri terület elrendezése. 1. Szakmunkásképző iskolák. Öltözők-zuhanyozók szabadtéri és fedett sportlétesítményekhez. Közönségtájékoztatás és hírközlés. Öregek napközi otthona tervezési előírásai Egészségügyi létesítmények. bölcsődék. Általános iskolák tervezési előírásai Oktatási épületek. Tervezési előírások Sportlétesítmények. Tervezési előírások Öltözőcsoportok és csoportos illemhelyek tervezési előírásai Növényházak. Szakmunkásképző tanműhelyek. Előírások Konyhák és éttermek. Uszodák. Szociális otthonok tervezési előírásai Otthonok. játékcsarnokok. Tervezés és kiválasztás MSZ ISO 4190-6:2006 (angol nyelven) . Atlétikai pályák. Labdajátékpályák. Tervezési előírások Otthonok. Munkásszállók tervezési előírásai Otthonok. Általános fogalmak Oktatási épületek.10 Szabványlista az Összevont Építőipari Normarendszer felépítése szerint csoportosítva a hatályos szabványjegyzék alapján ÁLTALÁNOS. Edzőtermek. Tervezés és kivitelezés. Tervezési előírások Sportlétesítmények. Tervezési előírások Sportlétesítmények. Tervezési előírások Nézőtéri berendezések. rész: Növényházak üzemi növénytermesztéshez Elektromos és elektronikai berendezések jelölése a 2002/96/EK (WEEE) irányelv 11(2) cikkelyének megfelelően. Tervezési előírások Sportlétesítmények. szállások. Tervezési előírások Oktatási épületek. Tervezési előírások Sportlétesítmények. Óvodák. Gimnáziumok tervezési előírásai Oktatási épületek. rész: Személyfelvonók létesítése lakóépületekben. Tervezési előírások Nevelési. Tervezési előírások Sportlétesítmények. Tervezési előírások Oktatási létesítmények. 1. Műjégpályák.

Általános méretezési előírások Építmények alapozásának erőtani tervezése. A cölöpalapozás tervezési előírásai Építmények teherhordó szerkezeteinek erőtani tervezése. Általános előírások Építmények acélszerkezeteinek erőtani tervezése. 3. vasbeton és feszített betonszerkezetek Építmények teherhordó szerkezeteinek erőtani tervezése. rész: Tervezés Nem fűtött nyomástartó edények. Jelölések Építmények teherhordó szerkezeteinek erőtani tervezésének általános előírásai Építmények teherhordó szerkezeteinek erőtani tervezése. 3. Vasbeton lemezzel együttdolgozó acélszerkezet MSZ 15022-1:1986 MSZ 15022-1:1986 /2M:2001 MSZ 15022-2:1986 MSZ 15022-3:1986 MSZ 15022-4:1986 MSZ 15022-7:1986 MSZ 15023:1987 MSZ 15024-1:1985 MSZ 15024-2:1988 .11 MSZ EN 134453:2002/A5:2006 (angol nyelven) MSZ EN 134453:2002/A6:2006 (angol nyelven) MSZ EN 134453:2002/A8:2006 (angol nyelven) MSZ EN 14383-1:2006 (angol nyelven) Nem fűtött nyomástartó edények. Magasépítési szerkezetek terhei Építmények teherhordó szerkezeteinek erőtani tervezése. Előregyártott beton. Földnyomások meghatározása Tervezési előírások a munkagödrök határolására. Betonszerkezetek Építmények teherhordó szerkezeteinek erőtani tervezése. rész: Szakkifejezések TARTÓSZERKEZETEK TERVEZÉSI SZABVÁNYAI MSZ 15001:1987 MSZ 15002-1:1987 MSZ 15002-2:1987 MSZ 15003:1989 MSZ 15004:1989 MSZ 15005-1:1989 MSZ 15012-1:1986 MSZ 15012-2:1985 MSZ 15020:1986 MSZ 15021-1:1986 MSZ 15021-2:1986 Alapozások tervezésének általános előírásai Építmények alapozásának erőtani tervezése. rész: Tervezés Nem fűtött nyomástartó edények. 3. Vasbeton szerkezetek Építmények teherhordó szerkezeteinek erőtani tervezése. Településrendezés és épülettervezés. Fogalommeghatározások Építmények teherhordó szerkezeteinek erőtani tervezése. 1. Magasépítési szerkezetek merevségi követelményei Építmények teherhordó szerkezeteinek erőtani tervezése. Vasbeton szerkezetek szerkesztési előírásai Építmények falazott teherhordó szerkezeteinek erőtani tervezése Építmények acélszerkezeteinek erőtani tervezése. megtámasztására és víztelenítésére Síkalapok határteherbírásának és süllyedésének meghatározása Alapozások tervezése. rész: Tervezés Bűnmegelőzés. Feszített vasbeton szerkezetek Építmények teherhordó szerkezeteinek erőtani tervezése.

4. rész: Silók és tartályok A tervezés alapjai és a tartószerkezeteket érő hatások. 2. az MSZ ENV 1992-1-5:1999. rész: A tartószerkezeteket érő hatások. rész: Általános hatások. az MSZ ENV 1992-1-6:2000 és az MSZ ENV 1992-3:2001 helyett) Eurocode 2: Betonszerkezetek tervezése. 5. 2. Ütés.7. rész: Általános hatások. A tűznek kitett szerkezeteket érő hatások (Az MSZ EN 1991-1-2:2003 helyett) Eurocode 1: A tartószerkezeteket érő hatások. Sűrűség. Hóteher Eurocode 1: A tartószerkezeteket érő hatások. 1-1. rész: Daruk és más gépek hatásai Eurocode 2: Betonszerkezetek tervezése. rész: A tartószerkezeteket érő hatások. 1-4. önsúly és az épületek hasznos terhei (Az MSZ EN 1991-1-1:2003 helyett) Eurocode 1: A tartószerkezeteket érő hatások.12 MSZ 15025:1989 MSZ 15028-1:1976 MSZ 15227:1980 MSZ 15227:1980 /1M:1988 MSZ-04-422:1990 Építmények teherhordó faszerkezeteinek erőtani tervezése Építmények teherhordó szerkezeteinek erőtani tervezése. rész: Általános és az épületekre vonatkozó szabályok (Az MSZ ENV 1992-1-1:1999. Alumíniumszerkezetek Vízépítési műtárgyak vasbeton szerkezeteinek erőtani tervezése Teherhordó fémhorgok műszaki követelményei és vizsgálata EUROCODE SZABVÁNYOK ÉS ELŐSZABVÁNYOK MSZ EN 1990:2002/A1:2006 (angol nyelven) MSZ EN 1991-1-1:2005 (magyar nyelven) Eurocode: A tartószerkezetek tervezésének alapjai (Az MSZ EN 1990:2005 módosítása) Eurocode 1: A tartószerkezeteket érő hatások. 1-1. 1-5. rész: Általános hatások. rész: Hidak forgalmi terhei Eurocode 1: A tervezés alapjai és a tartószerkezeteket érő hatások. 2-5. az MSZ ENV 1992-1-4:2000. 1-6. Hatások a megvalósítás során (Az MSZ ENV 1991-2-6:2001 helyett) Eurocode 1: A tartószerkezeteket érő hatások. rész: Általános hatások. Szélhatás (Az MSZ ENV 1991-2-4:1999 helyett) Eurocode 1: A tartószerkezeteket érő hatások. 1-2. robbanás okozta rendkívüli hatások Eurocode 1: A tartószerkezeteket érő hatások. rész: Általános hatások. az MSZ ENV 1992-1-3:1999. 1-2. rész: MSZ EN 1991-1-2:2005 (magyar nyelven) MSZ EN 1991-1-3:2005 MSZ EN 1991-1-4:2005 (angol nyelven) MSZ EN 1991-1-5:2005 (magyarul) MSZ EN 1991-1-6:2005 (angol nyelven) MSZ EN 1991-2:2004 (angol nyelven) MSZ ENV 1991-2-5:2001 MSZ ENV 1991-2-7:1999 (angol nyelven) MSZ ENV 1991-4:2006 (angol nyelven) MSZ ENV 1991-5:1999 (angol nyelven) MSZ EN 1992-1-1:2005 (angol nyelven) MSZ EN 1992-1-2:2005 . Hőmérsékleti hatások A tervezés alapjai és a tartószerkezeteket érő hatások. rész: Általános hatások. 1-3. Hőmérsékleti hatások (Az MSZ EN 1991-1-5:2004 helyett) Eurocode 1: A tartószerkezeteket érő hatások.

kémények. Tartályok . rész: Általános szabályok. Kémények Acélszerkezetek tervezése. rész: Tornyok. 2. sík lemez szerkezeti elemek kiegészítő szabályai Acélszerkezetek tervezése. Héjszerkezetek kiegészítő szabályai Acélszerkezetek tervezése. Kiegészítő szabályok hidegen alakított elemekhez Acélszerkezetek tervezése. árbocok Acélszerkezetek tervezése. 1-3. 1-9. 4. 1-6. rész: Gátak és folyadéktároló szerkezetek Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése. rész: Csomópontok tervezése (Az MSZ ENV 1993-1-1:1995. 3-2. rész: Általános szabályok. 4-1. Tervezés tűzterhelésre (Az MSZ ENV 1992-1-2:2002 helyett) Betonszerkezetek tervezése. Kiegészítő szabályok korrózióálló acélokhoz Acélszerkezetek tervezése. 3-1. rész: Általános szabályok. Tervezés tűzterhelésre (Az MSZ ENV 1993-1-2:2000 helyett) Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése. 1-1. az MSZ ENV 19931-1:1992/A1:1999 és az MSZ ENV 1993-11:1992/A2:2002 helyett) Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése. sík lemezszerkezetek kiegészítő szabályai Acélszerkezetek tervezése. rész: Általános szabályok. az MSZ ENV 19931-1:1992/A1:1999 és az MSZ ENV 1993-11:1992/A2:2002 helyett) Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése. 1-2. rész: Fáradás (Az MSZ ENV 1993-1-1:1995. Tornyok. Keresztirányban terhelt.13 (angol nyelven) MSZ EN 1992-2:2006 (angol nyelven) MSZ ENV 1992-4:1999 (angol nyelven) MSZ EN 1993-1-1:2005 (angol nyelven) és MSZ EN 1993-11:2005/AC:2005 MSZ EN 1993-1-2:2005 (angol nyelven) és MSZ EN 1993-12:2005/AC:2005 MSZ EN 1993-1-8:2005 (angol nyelven) és MSZ EN 1993-18:2005/AC:2005 MSZ EN 1993-1-9:2005 (angol nyelven) és MSZ EN 1993-19:2005/AC:2005 MSZ EN 1993-1-10:2005 (angol nyelven) és MSZ EN 1993-110:2005/AC:2005 MSZ ENV 1993-1-3:1999 (angol nyelven) MSZ ENV 1993-1-4:1999 (angol nyelven) MSZ ENV 1993-1-5:1999 (angol nyelven) MSZ ENV 1993-1-6:2000 (angol nyelven) MSZ ENV 1993-1-7:2000 (angol nyelven) MSZ ENV 1993-2:1999 (angol nyelven) MSZ ENV 1993-3-1:1999 (angol nyelven) MSZ ENV 1993-3-2:2000 (angol nyelven) MSZ ENV 1993-4-1:2000 (angol nyelven) MSZ ENV 1993-4-1:2000 (angol nyelven) Általános szabályok. 1-5. az MSZ ENV 19931-1:1992/A1:1999 és az MSZ ENV 1993-11:1992/A2:2002 helyett) Acélszerkezetek tervezése. 1-8. árbocok. tartályok és csővezetékek. rész: Tornyok. rész: Hidak Acélszerkezetek tervezése. rész: Általános szabályok. rész: Általános és az épületekre vonatkozó szabályok (Az MSZ ENV 1993-1-1:1995. 1-4. 2. az MSZ ENV 19931-1:1992/A1:1999 és az MSZ ENV 1993-11:1992/A2:2002 helyett) Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése. rész: Silók. rész: Az anyagok szívóssága és vastagságirányú jellemzői (Az MSZ ENV 1993-1-1:1995. árbocok. 1-7. rész: Silók. rész: Betonhidak tervezési és szerkesztési szabályok (Az MSZ ENV 1992-2:2000 helyett) Betonszerkezetek tervezése. 1-10. rész: Általános szabályok. Silók Acélszerkezetek tervezése. tartályok és csővezetékek. Keresztirányú terhelés nélküli. kémények. 4-2.

rész: Általános szabályok (Az MSZ EN 1997-1:2005 helyett) Geotechnikai tervezés. az MSZ ENV 1998-1-2:1999 és az MSZ ENV 1998-1-3:2000 helyett) Eurocode 8: Tartószerkezetek földrengésállóságának tervezése. 3. rész: Silók. rész: Tervezés. rész: Szádfalak Acélszerkezetek tervezése. rész: Általános és az épületekre vonatkozó szabályok (Az MSZ ENV 1994-1-1:1999 helyett) Eurocode 4: Acél és beton kompozit szerkezetek tervezése. 1-1. 2. Tervezés tűzterhelésre (Az MSZ ENV 1995-1-2:2000 helyett) Eurocode 5: Faszerkezetek tervezése. rész: Általános szabályok. 1-2. Csővezetékek Acélszerkezetek tervezése. rész: Általános és a hidakra vonatkozó szabályok. rész: Tervezés terepi vizsgálatok alapján Eurocode 8: Tartószerkezetek földrengésállóságának tervezése. rész: Vasalt és vasalás nélküli falazott szerkezetekre vonatkozó általános szabályok (Az MSZ ENV 1996-1-1:2000 és az MSZ ENV 1996-1-3:1999 helyett) Eurocode 6: Falazott szerkezetek tervezése. 3. 3. 4-3. rész: Általános szabályok. (Az MSZ ENV 1994-2:1999 helyett) Eurocode 5: Faszerkezetek tervezése. 1. Közös és az épületekre vonatkozó szabályok (Az MSZ ENV 1995-1-1:2000 helyett) Eurocode 5: Faszerkezetek tervezése. rész: Daruk alátámasztó szerkezetei Eurocode 4: Acél és beton kompozit szerkezetek tervezése. rész: Vasalatlan falazott szerkezetek egyszerűsített méretezési módszerei (Az MSZ ENV 1996-3:2000 helyett) Eurocode 7: Geotechnikai tervezés. 2. 1-2. 5. a falazóanyagok és a megvalósítási mód megválasztása (Az MSZ ENV 1996-2:2000 helyett) Eurocode 6: Falazott szerkezetek tervezése. Tervezés tűzterhelésre (Az MSZ ENV 1996-1-2:2000 helyett) Eurocode 6: Falazott szerkezetek tervezése. 2. 1-1.14 MSZ ENV 1993-4-3:2000 (angol nyelven) MSZ ENV 1993-5:1999 (angol nyelven) MSZ ENV 1993-6:2000 (angol nyelven) MSZ EN 1994-1-1:2005 (angol nyelven) Acélszerkezetek tervezése. 1-2. 1. tartályok és csővezetékek. rész: Hidak (Az MSZ ENV 1995-2:1999 helyett) Eurocode 6: Falazott szerkezetek tervezése. szeizmikus hatások és az épületekre vonatkozó szabályok (Az MSZ ENV 1998-1-1:1998. rész: Általános szabályok. rész: Általános szabályok. 6. rész: Épületek értékelése és megerősítése MSZ EN 1994-1-2:2005 (angol nyelven) MSZ EN 1994-2:2006 (angol nyelven) MSZ EN 1995-1-1:2005 (angol nyelven) MSZ EN 1995-1-2:2005 (angol nyelven) MSZ EN 1995-2:2005 (angol nyelven) MSZ EN 1996-1-2:2005 (angol nyelven) MSZ ENV 1996-1-1:2006 (angol nyelven) MSZ EN 1996-2:2006 (angol nyelven) MSZ EN 1996-3:2006 (angol nyelven) MSZ EN 1997-1:2006 MSZ ENV 1997-3:2000 MSZ EN 1998-1:2005 (angol nyelven) MSZ EN 1998-3:2005 (angol nyelven) . 1-2. Tervezés tűzterhelésre (Az MSZ ENV 1994-1-2:2000 helyett) Eurocode 4: Acél és beton kompozit szerkezetek tervezése. rész: Általános szabályok.

rész: Hidak (Az MSZ ENV 1998-2:1999 helyett) Tartószerkezetek földrengésállóságának tervezési előírásai. rész: Fáradás Eurocode 1: A tartószerkezeteket érő hatások. rész: Gátak és folyadéktároló szerkezetek MINŐSÉGÜGYI SZABVÁNYOK MSZ EN ISO 9000:2005 (magyar nyelven) MSZ EN ISO 9001:2001 Minőségirányítási rendszerek. 1. rész: Tornyok. Útmutató a működés fejlesztéséhez (Az MSZ EN ISO 9004-1:1998 helyett) Mérésirányítási rendszerek. 1-1. 2. árbocok. 2. Általános és az épületekre vonatkozó szabályok Alumíniumszerkezetek tervezése. 6. A mérési folyamatokra és a mérőberendezésekre vonatkozó követelmények Útmutató a minőségirányítási rendszerek dokumentálásához Útmutató az ISO 9001:2000-hez alkalmazható statisztikai módszerek Útmutató a minőségirányítási és/vagy környezetközpontú irányítási rendszerek auditjához Vizsgáló. tartályok és csőrendszerek Alumíniumszerkezetek tervezése. rész: Általános szabályok.és kalibrálólaboratóriumok felkészültségének általános követelményei Megfelelőségértékelés. Rendkívüli hatások (Az MSZ ENV 1991-2-7:1999 helyett) Eurocode 2: Betonszerkezetek tervezése. Követelmények (Az MSZ EN ISO 9001:1996. Tervezés tűzterhelésre Alumíniumszerkezetek tervezése. Megfelelőségértékelést végző szervezeteket akkreditáló testületekre vonatkozó általános követelmények Megfelelőségértékelés. 5. A szállító megfelelőségi nyilatkozata. A szállító megfelelőségi nyilatkozata. rész: Alapozások. és az MSZ EN ISO 9003:1996 helyett) Minőségirányítási rendszerek. 4. Alapok és szótár (AZ MSZ EN ISO 9000:2001 helyett) Minőségirányítási rendszerek. rész: Silók. megtámasztó szerkezetek és geotechnikai szempontok (Az MSZ ENV 1998-5:1999 helyett) Eurocode 8: Tartószerkezetek földrengésállóságának tervezése. az MSZ EN ISO 9002:1996. 1-7. rész: Általános hatások. 1-2. rész: Támogató dokumentáció MSZ EN ISO 9004:2001 MSZ EN ISO 10012:2003 MSZ ISO/TR 10013:2003 MSZ ISO/TR 10017:2004 MSZ EN ISO 19011:2003 MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 MSZ EN ISO/IEC 17011:2004 MSZ EN ISO/IEC 170501:2004 MSZ EN ISO/IEC 170502:2004 .15 MSZ EN 1998-5:2005 (angol nyelven) MSZ EN 1998-6:2005 (angol nyelven) MSZ EN 1998-2:2006 (angol nyelven) MSZ ENV 1998-4:1999 (angol nyelven) MSZ ENV 1999-1-1:2000 (angol nyelven) MSZ ENV 1999-1-2:2000 (angol nyelven) MSZ ENV 1999-2:1999 (angol nyelven) MSZ EN 1991-1-7:2006 (angol nyelven) MSZ EN 1992-3:2006 (angol nyelven) (Az MSZ ENV 1998-1-4:1999 helyett) Eurocode 8: Tartószerkezetek földrengésállóságának tervezése. 3. kémények (Az MSZ ENV 1998-3:1999 helyett) Eurocode 8: Tartószerkezetek földrengésállóságának tervezése. rész: Általános szabályok. 2. rész: Általános követelmények Megfelelőségértékelés.

Nyomjelző gázos eljárás MSZ EN 1934:2000 Épületek hőtechnikai viselkedése. A fűtési energiaszükséglet számítása. rész: Egyes időjárási elemek havi és éves középértéke (angol nyelven) MSZ EN ISO 15927Épületek hő.16 KÖRNYEZETKÖZPONTÚ IRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK MSZ EN ISO 14001:2005 Környezetközpontú irányítási rendszerek: Követelmények és alkalmazási irányelvek (Az MSZ EN ISO 124001:1997 helyett) MSZ ISO 14004:2005 Környezetközpontú irányítási rendszerek: Az elvek. 5. hőárammérővel. Anyagátvitel. . 1.és nedvességtechnikai viselkedése. Épületszerkezetek és (angol nyelven) épületelemek légáteresztő képessége. Fűtési hőszükséglet számítás MSZ-04-140-4:1978 Épületek és épülethatároló szerkezetek hőtechnikai számításai. Fizikai mennyiségek és fogalommeghatározások MSZ-04-140-2:1991 Épületek és épülethatároló szerkezetek hőtechnikai számításai. Hőtechnikai méretezés MSZ-04-140-3:1987 Épületek és épülethatároló szerkezetek hőtechnikai számításai. 2004 Éghajlati adatok kiszámítása és bemutatása. a rendszerek és a megvalósítást segítő módszerek általános irányelvei (Az MSZ EN ISO 14004:1997 helyett) HŐTECHNIKAI SZABVÁNYOK MSZ EN ISO 7345:1997 Hőszigetelés. Hőátvitel a talajban. 4:2005 Éghajlati adatok kiszámítása és bemutatása.és szerelőipari épületszerkezetek. Épületgépészeti hőszigetelések MSZ EN 832:2002 Épületek hővédelme. Laboratóriumi vizsgálat MSZ EN 13829:2001 Épületek hőtechnikai viselkedése. A légcsere meghatározása (angol nyelven) épületekben. Hőárammérő készülék MSZ EN 12114:2000 Épületek hővédelme. Épületek légáteresztő képességének meghatározása. A hővezetési ellenállás meghatározása mérőkamrás eljárással. A hővezetési ellenállás és a kapcsolódó tulajdonságok meghatározása állandósult állapotban. 5:2005 Éghajlati adatok kiszámítása és bemutatása. rész: Óránkénti adatok az éves fűtési és hűtési energiaigény (angol nyelven) becsléséhez MSZ EN ISO 15927Épületek hő. Lakóépületek MSZ EN ISO 13790:2005 Épületek hőtechnikai viselkedése. Számítási módszerek. 4. Falazat MSZ EN ISO 15927-1: Épületek hő. Hűtési hőterhelés számítás MSZ-04-803-10:1990 Építő. A fűtési energiaigény számítása MSZ EN ISO 9346:1998 Hőszigetelés.és nedvességtechnikai viselkedése. Túlnyomásos eljárás (angol nyelven) MSZ EN ISO 12569:2001 Épületek hőszigetelése. Fizikai mennyiségek és fogalommeghatározások MSZ ISO 8301:1998 Hőszigetelés. rész: Hőterhelési adatok helyiségek fűtésének tervezéséhez (angol nyelven) MSZ EN ISO 13370:1999 Épületek hőtechnikai viselkedése.és nedvességtechnikai viselkedése.

Számítási módszerek Épületszerkezetek és épületelemek. Transzmissziós hőveszteségi tényező. Hőáramok és felületi hőmérsékletek. Általános feltételek és érvényesítési (validálási) eljárások Épületelemek hővédelme. Alapozások hőtechnikai tervezése a jéglencseképződés elkerülésére Épületek hőtechnikai viselkedése. A (angol nyelven) hővezetési ellenállás meghatározása segédfűtőlapos és hőárammérős eljárással. 5. Hővezetési ellenállás és hőátbocsátás.és nedvességtechnikai tulajdonságok. A (angol nyelven) hővezetési ellenállás meghatározása segédfűtőlapos és hőárammérős eljárással. Nagy és közepes hővezetési ellenállású vastag termékek MSZ EN 12664:2001 Építési anyagok és termékek hőtechnikai viselkedése.és nedvességtechnikai viselkedése.és nedvességtechnikai (angol nyelven) viselkedése. rész: Vonal menti hőhidak Épületszerkezetek és épületelemek hővédelme. rész: Általános számítási módszerek Hőhidak az épületszerkezetekben. Közepes és kis hővezetési ellenállású száraz és nedves termékek MSZ EN 12667:2001 Építési anyagok és termékek hőtechnikai viselkedése. 4. Egyszerűsített módszerek és tájékoztató értékek (idt ISO 14683:1999) Hőhidak az épületszerkezetekben. Számítási módszer Hőhidak az épületszerkezetekben. Számítási módszer Épületek hőtechnikai viselkedése. Dinamikus hőtechnikai jellemzők. rész: Mérés csővizsgálati eljárással Épületszerkezetek és épületelemek hő-és nedvességtechnikai viselkedése.és nedvességtechnikai . Kiegészítő műszaki feltételek a hőtechnikai méréseket végző laboratóriumok értékeléséhez. Táblázatos tervezési értékek Építési anyagok és termékek hőtechnikai viselkedése. Kiegészítő műszaki feltételek a hőtechnikai méréseket végző laboratóriumok értékeléséhez. Hűtés nélküli helyiségek nyári belső hőmérsékletének számítása.17 MSZ EN ISO 13793: 2002 (angol nyelven) MSZ EN ISO 13791:2005 (angol nyelven) MSZ EN ISO 13786:2000 (angol nyelven) MSZ EN ISO 13789:2000 MSZ EN ISO 14683:2000 (angol nyelven) MSZ EN ISO 102111:1998 MSZ EN ISO 10211-2: 2002 MSZ EN 1946-4:2000 (angol nyelven) MSZ EN 1946-5:2001 (angol nyelven) MSZ EN 12865:2001 (angol nyelven) MSZ EN ISO 13788: 2002 MSZ EN ISO 6946:1999 és MSZ EN ISO 6946:1996/A1:2003 (angol nyelven) MSZ EN 12524:2000 (angol nyelven) MSZ EN 12939:2001 (angol nyelven) Épületek hőtechnikai viselkedése. A hővezetési ellenállás meghatározása segédfűtőlapos és hőárammérős eljárással. Külső falrendszerek csapóesővel szembeni ellenállásának meghatározása pulzáló légnyomás esetén Épületszerkezetek és épületelemek hő. Hő. Hőáramok és felületi hőmérsékletek számítása. Vonalmenti hőátbocsátási tényező. Általános számítási módszerek Építési anyagok és termékek. A páravezetési tulajdonságok meghatározása MSZ EN 13009:2000 Építési anyagok és termékek hő. rész: Meleg mérőkamrás mérések Épületszerkezetek és épületelemek hővédelme. 2. 1. Nagy és közepes hővezetési ellenállású termékek MSZ EN ISO 12572:2001 Építési anyagok és termékek hő. A kritikus felületi nedvességet és a szerkezeten belüli páralecsapódást megelőző belső felületi hőmérséklet.

rész: Redőnyszekrények MSZ EN ISO 10077-1: Ajtók. A napsugárzás. 2.és fényátbocsátás kiszámítása. (angol nyelven) Előformázott csőszigetelés felső alkalmazási hőmérséklethatárának meghatározása HANGSZIGETELÉSI SZABVÁNYOK MSZ-04-601-1:1988 MSZ-04-601-2:1988 MSZ-04-601-3:1988 Épületakusztika. rész: Tok. A hőátbocsátási tényező meghatározása mérőkamrás eljárással. 2.és nedvességtechnikai (angol nyelven) viselkedése.és szárnyszerkezetek MSZ EN 12412-4:2004 Ajtók. rész: Egyszerűsített módszer MSZ EN ISO 10077-2: Ajtók. Közösségi épületek hangszigetelési . ablakok és társított szerkezetek hőtechnikai 2004 viselkedése. A fűtési energiaigény számítása MSZ EN 14706:2006 Épületgépészeti és ipari hőszigetelő termékek. Lakások és önálló üdülőegységek hangszigetelési követelményei Épületakusztika.és szárny(angol nyelven) szerkezetekhez MSZ EN ISO 12241:1999 Épületekben és ipari létesítményekben lévő csövek. A hőátbocsátási tényező kiszámítása. 4. rész: Részletes számítási módszer MSZ EN 12412-2:2004 Ajtók. 1. Egyszerűsített módszerek MSZ EN ISO 13790:2005 Épületek hőtechnikai viselkedése. Hengeres csövek hőszigetelése (angol nyelven) állandósult állapotú hőátadási tulajdonságainak meghatározása MSZ EN ISO 13792:2005 Épületek hőtechnikai viselkedése. A nedvesség okozta duzzadási együttható meghatározása MSZ EN 12570:2000 Építési anyagok és termékek hő. (angol nyelven) csatornák és más berendezések hőszigetelése. ablakok és társított szerkezetek hőtechnikai 2002 viselkedése.és fényátbocsátás kiszámítása. (angol nyelven) 1. Számítási szabályok MSZ EN ISO 8497:1999 Hőszigetelés. ablakok és társított szerkezetek hőtechnikai (angol nyelven) viselkedése. A minősítési és a (angol nyelven) tervezési hőtechnikai értékek meghatározása MSZ EN 13363-1:2004 Üvegezéssel társított napvédő eszközök. A hőátbocsátási tényező meghatározása mérőkamrás eljárással. A felső (angol nyelven) alkalmazási hőmérséklethatár meghatározása MSZ EN 14707:2006 Épületgépészeti és ipari hőszigetelő termékek. A nedvességtartalom meghatározása megemelt hőmérsékleten való szárítással MSZ EN 12571:2000 Építési anyagok és termékek hő.és nedvességtechnikai (angol nyelven) viselkedése.18 (angol nyelven) viselkedése. A hőátbocsátási tényező kiszámítása. Hűtés nélküli (angol nyelven) helyiségek nyári belső hőmérsékletének számítása. 2. A higroszkopikus szorpciós tulajdonságok meghatározása MSZ EN 10456:2000 Építési anyagok és termékek. A (angol nyelven) napsugárzás. ablakok és társított szerkezetek hőtechnikai (angol nyelven) viselkedése. Az épületen belüli hangszigetelés vizsgálata Épületakusztika. rész: (angol nyelven) Egyszerűsített módszer MSZ EN 13363-2:2005 Üvegezéssel társított napvédő eszközök. rész: Numerikus módszer tok.

rész: Hangátvitel a belső térből a szabadba MSZ EN 12354-6:2004 Épületakusztika. rész: Homlokzatok hangszigetelése külső zajok ellen MSZ EN 12354-4:2003 Épületakusztika. Épületek és épületelemek 3:1995/A1:2006 hangszigetelésének vizsgálata. rész: Könnyűszerkezetű referenciafödémen lévő padlóburkolatok lépéshangszigetelés-javításának laboratóriumi vizsgálata MSZ EN ISO 140-12:2001 Akusztika. rész: Homlokzati elemek és homlokzatok léghangszigetelésének helyszíni vizsgálata MSZ EN ISO 140-6:2001 Akusztika. Épületek akusztikai minőségének becslése az elemek teljesítőképessége alapján. 1. Épületek és épületelemek hangszigetelésének vizsgálata. rész: Hangelnyelés helyiségekben MSZ EN ISO 11821:2001 Akusztika. módosítás: Könnyű szerkezetű kettős falak vizsgálati nyílásának keretére vonatkozó követelmények MSZ EN ISO 140Akusztika. rész: Álpadlók egymás melletti helyiségek közötti léghang. 1.és lépéshang-szigetelésének laboratóriumi vizsgálata . Épületek és épületelemek (angol nyelven) hangszigetelésének vizsgálata. Épületek és épületelemek hangszigetelésének vizsgálata. 4. rész: Kerülő utas 1:1997/A1:2006 hangátvitel nélküli laboratóriumi mérőhelyiségekre vonatkozó követelmények. rész: Helyiségek közötti léghangszigetelés MSZ EN 12354-2:2000 Épületakusztika. 5. rész: Födémek lépéshangszigetelésének helyszíni vizsgálata MSZ EN ISO 140-11:2005 Akusztika. 1. Mozgatható válaszfal hangcsillapításának (angol nyelven) helyszíni mérése (idt ISO 11821:1997) MSZ EN ISO 140Akusztika. módosítás: Könnyű szerkezetű kettős falak beépítési útmutatója MSZ EN ISO 140-4:2000 Akusztika.19 követelményei MSZ-04-601-5:1989 Épületakusztika. 1. Épületek és épületelemek hangszigetelésének vizsgálata. rész: Födémek lépéshang-szigetelésének laboratóriumi vizsgálata MSZ EN ISO 140-7:2001 Akusztika. Homlokzati szerkezetek léghangszigetelési követelményei MSZ E 184:2004 Zajkibocsátás és zajterhelés vizsgálata. rész: Helyiségek közötti lépéshang-szigetelés MSZ EN 12354-3:2000 Épületakusztika. Épületek és épületelemek hangszigetelésének vizsgálata. Épületek akusztikai minőségének becslése az elemek teljesítőképessége alapján. Épületek akusztikai minőségének becslése az elemek teljesítőképessége alapján. rész: Épületelemek léghangszigetelésének laboratóriumi vizsgálata. 6. 7. 4. Épületek és épületelemek hangszigetelésének vizsgálata. 3. Épületek és épületelemek hangszigetelésének vizsgálata. Fogalommeghatározások MSZ EN 12354-1:2000 Épületakusztika. Épületek akusztikai minőségének becslése az elemek teljesítőképessége alapján. 2. 6. Épületek akusztikai minőségének becslése az elemek teljesítőképessége alapján. rész: Helyiségek közötti léghangszigetelés helyszíni vizsgálata MSZ EN ISO 140-5:2000 Akusztika. 11. 3. 12.

ha a szerkezeti (angol nyelven) csomópontnak nincs jelentős hatása MSZ EN ISO 10848Akusztika. Hangelnyelési tényező és impedancia 2001 meghatározása állóhullámú csőben. 2. ha a szerkezeti (angol nyelven) csomópontnak jelentős hatása van MSZ EN ISO 18233:2006 Akusztika. Szótár (ISO 13943:1999) MSZ EN 13501-2:2004 Épületszerkezetek és építési termékek tűzvédelmi (angol nyelven) osztályozása. rész: Könnyűszerkezetek vizsgálata. rész: Mérés folytonos letapogatással. A léghang.és lépéshangátvitel laboratóriumi vizsgálata. Műszaki módszer (angol nyelven) MSZ EN ISO 10052:2005 Akusztika. rész: Osztályba sorolás a tűzállósági vizsgálatok eredményeinek felhasználásával. 1. rész: Léghangszigetelés MSZ EN ISO 717-2:2000 Akusztika. 7. Új mérési módszerek alkalmazása az (angol nyelven) épület. 14. rész: Lépéshangszigetelés MSZ EN ISO 10534-1: Akusztika.20 MSZ EN ISO 140-14:2005 Akusztika. 2:2006 2. Épületek és épületelemek (angol nyelven) hangszigetelésének vizsgálata. Szomszédos helyiségek közötti kerülőutas léghang. Szomszédos helyiségek közötti kerülőutas 1:2006 léghang.és lépéshangátvitel laboratóriumi vizsgálata. rész: Útmutató különleges helyszíni körülmények között végzett vizsgálatokhoz MSZ EN ISO 717-1:2000 Akusztika. rész: Osztályba sorolás az (angol nyelven) . rész: Könnyűszerkezetek vizsgálata. 2. a szellőzőberendezések kivételével MSZ EN 13501-3:2006 Épületszerkezetek és építési termékek tűzvédelmi osztályozása. Zajforrások hangteljesítményszintjének meghatározása hangintenzitásméréssel.és lépéshangszigetelés és az (angol nyelven) épületgépészeti berendezések által keltett zaj helyszíni vizsgálata. 1.és lépéshangátvitel laboratóriumi vizsgálata. Épületgépészeti berendezések hangnyomásszintjének mérése épületekben. Tájékoztató módszer MSZ EN ISO 9614-3:2003 Akusztika. Épületek és épületelemek hangszigetelésének értékelése. rész: Állóhullámarányt alkalmazó módszer (angol nyelven) MSZ EN ISO 10534-2: Akusztika. rész: Jellemzők. Hangelnyelési tényező és impedancia 2001 meghatározása állóhullámú csőben. Szomszédos helyiségek közötti kerülőutas léghang. (angol nyelven) A tüzek osztályozása (a módosítás angol nyelven) Hordozható tűzoltó készülékek. rész: Átviteli függvényt alkalmazó módszer (angol nyelven) MSZ EN 14366:2005 Szennyvízvezetékek által keltett zaj laboratóriumi (angol nyelven) vizsgálata MSZ EN ISO 16032:2005 Akusztika. pontos módszer MSZ EN ISO 10848Akusztika. 1. Épületek és épületelemek hangszigetelésének értékelése.és teremakusztikában TŰZVÉDELEM MSZ EN 2:1993 MSZ EN 2:1992/A1:2005 MSZ EN 3-7:2004 2. 3. 3. teljesítménykövetelmények és vizsgálati módszerek (Az MSZ EN 3-7:2004 helyett) MSZ EN ISO 13943:2004 Tűzbiztonság. rész: Általános előírások (angol nyelven) MSZ EN ISO 10848Akusztika. 3:2006 3. 2.

Tömlőberendezések. rész: Falitűzcsap-szekrények lapos tömlőkkel Beépített tűzoltó berendezések. 4. Általános előírások (G 26) . Sprinkler és vízpermetező oltóberendezések részegységei. Tömlőberendezések. 1. rész: Sprinklerek (Az MSZ EN 12259-1:1999+A1:2001 módosítása) Beépített tűzoltó berendezések. 2. Automatikus sprinklerrendszerek. rész: Fali tűzcsapszekrények lapos tömlővel (Az MSZ EN 671-2:2001 módosítása) Tűzoltó tömlők. 1. Méretezés Nyitott szórófejes vízzeloltó berendezés. rész: Tartályok szelepeinek és indítóberendezéseinek követelményei és vizsgálati módszerei Beépített tűzoltó berendezések. 1.Épületek és egyéb építmények villámvédelmi . Sprinkler és vízpermetező oltóberendezések részegységei. Habbal oltó rendszerek.Vízellátás és csőrendszer (G 26) Nyitott szórófejes. Általános előírások Nyitott szórófejes vízzeloltó berendezés. kivitelezés és karbantartás Beépített tűzoltó berendezések.21 MSZ EN 13501-5:2006 (angol nyelven) MSZ EN 671-1:1999 MSZ EN 671-2:2001 MSZ EN 6712:2001/A1:2004 (angol nyelven) MSZ EN 14540:2004 (angol nyelven) MSZ EN 12094-4:2004 (angol nyelven) MSZ EN 122591:1999+A1:2001/A3:2006 (angol nyelven) MSZ EN 12259-2:1999/ A2:2006 (angol nyelven) MSZ EN 122593:2000/A2:2006 (angol nyelven) MSZ EN 124161:2001/A1:2004 (angol nyelven) MSZ EN 12845:2004 (angol nyelven) MSZ EN 13565-1:2004 (angol nyelven) MSZ 9781-1:1987 MSZ 9781-2:1987 MSZ 9781-3:1987 MSZ 9784-1:1984 MSZ 9784-2:1984 MSZ 9784-3:1984 MSZ 9785 szabványsorozat MSZ 274-1:1977 MSZ 274-2:1981 épületgépészeti rendszerekben alkalmazott termékek és elemek tűzállósági vizsgálati eredményeinek felhasználásával: tűzálló szellőzővezetékek és tűzgátló csappantyúk Épületszerkezetek és építési termékek tűzvédelmi osztályozása. Tervezés. Fogalommeghatározások (F 07) . Porral oltók. rész: A száraz riasztószelep felépítése (Az MSZ EN 12259-3:2001 módosítása) Beépített tűzoltó berendezések. rész: Tömlődob alaktartó tömlővel Beépített oltóberendezések. 2. Szivárgásmentes lapos tömlők beépített tűzoltó berendezésekhez Beépített tűzoltó berendezések. vízzel oltó berendezés. Vízellátás és csőrendszer Tűzjelző berendezés Villámvédelem. rész: Követelmények és a részegységek vizsgálati módszerei Sprinklerberendezés. rész: A részegységek követelményei és vizsgálati módszerei (Az MSZ EN 12416-1:2001 módosítása) Beépített tűzoltó berendezések. 1. 5. Sprinkler és vízpermetező oltóberendezések részegységei. Tömlőberendezések. rész: A nedves riasztószelep felépítése (Az MSZ EN 12259-2:2001 módosítása) Beépített tűzoltó berendezések. 3. Gázzal oltó berendezések részegységei. rész: Osztályba sorolás a külső tűzhatásnak kitett tetők vizsgálati eredményeinek felhasználásával Beépített oltóberendezések. 2.Méretezés (G 26) .

rész: Födémek és tetők Teherhordó elemek tűzállósági vizsgálata. 1. 4. rész: Lépcsők Épületgépészeti berendezések tűzállósági vizsgálata. rész: Mennyezetek Teherhordó elemek tűzállósági vizsgálata. 6. 1. főfejezet: Tűzvédelem fokozott kockázat vagy veszély esetén Kéményszerkezetek tűzállósági követelményei. rész: Konvejorrendszerek és záróelemeik Épületgépészeti berendezések tűzállósági vizsgálata. rész: Kettős és üreges padlók Épületgépészeti berendezések tűzállósági vizsgálata. rész: Biztonságtechnika. 48. 1. 1. rész: Átvezetések tömítései Épületgépészeti berendezések tűzállósági vizsgálata. rész: Füstelvezető csővezetékek Ajtók és nyílászáró szerkezetek tűzállósági vizsgálata. 7. rész: Tűzgátló csappantyúk Épületgépészeti berendezések tűzállósági vizsgálata. függőfolyosók és kezelőjárdák Teherhordó elemek tűzállósági vizsgálata.22 MSZ 274-3:1981 MSZ 274:1981/1M:1985 MSZ 9904:1984 MSZ 15631:1985 MSZ 2364-482:1998 csoportosítása (F 07) . 2. 5. A tűzvédő képesség meghatározása MSZ 14799:1988 MSZ EN 1363-1:2000 (angol nyelven) MSZ EN 1363-2:2000 (angol nyelven) MSZ EN 1364-1:2000 (angol nyelven) MSZ EN 1364-2:2000 (angol nyelven) MSZ EN 1365-1:2000 (angol nyelven) MSZ EN 1365-2:2000 (angol nyelven) MSZ EN 1365-3:2000 (angol nyelven) MSZ EN 1365-4:2000 (angol nyelven) MSZ EN 1365-5:2005 (angol nyelven) MSZ EN 1365-6:2005 (angol nyelven MSZ EN 1366-1:2000 (angol nyelven) MSZ EN 1366-2:2000 (angol nyelven) MSZ EN 1366-3:2005 (angol nyelven) MSZ EN 1366-6:2005 (angol nyelven) MSZ EN 1366-7:2005 (angol nyelven) MSZ EN 1366-8:2005 (angol nyelven) MSZ EN 1634-1:2000 (angol nyelven) MSZ EN 1634-3:2005 (angol nyelven) MSZ EN 14135:2005 (angol nyelven) MSZ EN ISO 9239-1:2002 Padlóburkolatok tűzveszélyességi vizsgálatai. 8. 2. 2. 3. rész: Erkélyek. rész: Gerendák Teherhordó elemek tűzállósági vizsgálata. 3. 6. rész: Szellőzővezetékek Épületgépészeti berendezések tűzállósági vizsgálata. rész: Tűzgátló ajtók és nyílászáró szerkezetek Ajtók és nyílászáró szerkezetek tűzállósági vizsgálata. rész: Oszlopok Teherhordó elemek tűzállósági vizsgálata. 3. kötet: Védelmi módok kiválasztása a külső hatások figyelembevételével. rész: Falak Teherhordó elemek tűzállósági vizsgálata. rész: (angol nyelven) Az égési viselkedés meghatározása sugárzó hőforrás használatával . rész: Falak Nem teherhordó elemek tűzállósági vizsgálata. 2. 1. 4. rész: Alternatív és kiegészítő eljárások Nem teherhordó elemek tűzállósági vizsgálata. 482. rész: Füstgátló ajtók és nyílászárók Burkolatok. laboratóriumi vizsgálata és minősítésük tűzállóság szempontjából Tűzállósági vizsgálatok.A villámhárító berendezés műszaki követelményei Éghető folyadékok tárolása és szállítása 300 literig (G 26) Tűzvédelmi jelzőtáblák Épületek villamos berendezéseinek létesítése. rész: Általános követelmények Tűzállósági vizsgálatok. 1.

rész: Lángérzékelők. Pontszerű érzékelők Tűzjelző berendezések. Az égéshő meghatározása Tűzveszélyességi vizsgálatok. Kondicionálási eljárások és hordozók (mintaalapok) kiválasztásának általános szabályai Épületszerkezetek és építési termékek tűzvédelmi osztályozása. 8. mérési módok. A neméghetőség vizsgálata Külső tűz tetőre gyakorolt hatásának vizsgálati módszere (angol nyelven) Építési célú termékek tűzveszélyességi vizsgálatai. Építési célú termékek vizsgálata a padlóburkolatok kivételével. rész: Bemeneti/kimeneti eszközök Beépített tűzoltó berendezések. elfogadási követelmények Általános alapelvek az építkezések geodéziai ellenőrző méréseinek végrehajtására Építkezési geodéziai munkálatok fogalommeghatározásai . 5. A gázzal oltó berendezések részegységei.23 MSZ EN 13238:2002 (angol nyelven) MSZ EN 13501-1:2002 (angol nyelven) MSZ EN 13823:2002 (angol nyelven) MSZ EN ISO 1182:2002 (angol nyelven) MSZ ENV 1187:2003 és MSZ ENV 1187:2002/A1:2005 MSZ EN ISO 1716:2002 (angol nyelven) MSZ EN ISO 119252:2002 (angol nyelven) MSZ EN 1866:2006 MSZ EN 5410:2002/A1:2006 (angol nyelven) MSZ EN 5411:2001/A1:2006 (angol nyelven) MSZ EN 54-17:2006 (angol nyelven) MSZ EN 5418:2002/A1:2006 (angol nyelven) MSZ EN 12094-5:2006 (angol nyelven) Építési célú termékek tűzveszélyességi vizsgálatai. 2.és kisnyomású elosztószelepek és működtetőszerkezeteik követelményei és vizsgálati módszerei (Az MSZ EN 12094-5:2001 helyett) Beépített tűzoltó berendezések.és szerelőipari szerkezetek általános előírásai Építőipari mérési és kitűzési módszerek. rész: Osztályba sorolás a tűzveszélyességi vizsgálatok eredményeinek felhasználásával Építési célú termékek tűzveszélyességi vizsgálatai. egy égő tárgy hőhatása esetén Építési célú termékek tűzveszélyességi vizsgálatai. 1. Tervezés és szervezés. rész: Nagy. 17. 11. rész: A csatlakozók követelményei és vizsgálati módszerei MSZ EN 12094-6:2006 (angol nyelven) MSZ EN 12094-8:2006 (angol nyelven) ÁLTALÁNOS A KIVITELEZÉSI TEVÉKENYSÉGHEZ KAPCSOLÓDÓ SZABVÁNYOK MSZ-04-800:1989 MSZ ISO 4463-1:1992 MSZ ISO 7077:1990 MSZ ISO 7078:1990 Építő. A gázzal oltó berendezések részegységei. rész: Kézi jelzésadók Tűzjelző berendezések. 10. rész: „Egyedi láng”-os vizsgálat Szállítható tűzoltó készülékek Tűzjelző berendezések. Építési célú termékek gyúlékonysága közvetlen lánghatás mellett. rész: Zárlatszakaszolók Tűzjelző berendezések. 18. rész: Nem villamos tiltórendszerek követelményei és vizsgálati módszerei (Az MSZ EN 12094-6:2001 helyett) Beépített tűzoltó berendezések. A gázzal oltó berendezések részegységei. 6.

Általános előírások Munkavédelem. Biztonságtechnikai követelmények Munkavédelem. 2. Bőrvédő készítmények csoportosítása és általános követelményei Építési állványelemek munkavédelmi követelményei Munkavédelem. Robbanásbiztonság általános követelményei Munkavédelem. Építőipari munkák általános biztonságtechnikai követelményei Munkavédelem. Anyagmozgatási munkák általános biztonsági követelményei Munkavédelem. Anyagmozgatási munkák általános biztonsági követelményei Biztonsági szín és alakjelek Tűzvédelmi jelzőtáblák Munkavédelem. rész: Kezelőszemély által használható emelőlapos felvonók Építkezési teherfelvonók. 1. rész: Általános jelképek Daruk vezérlőelemeinek grafikus jelképei. rész: Ferde pályás felvonók személyek által nem használható teherszállító eszközzel Függőlegesen vezetett fülkéjű építési személy. dúcolások és alapozások biztonságtechnikai követelményei Munkavédelem. telepítés.24 MSZ ISO 6405-1:1994 MSZ ISO 7296-1:1993 MSZ 1375:1983 MSZ 17066:1985 MSZ 15631:1985 MSZ 17304:1983 MSZ 17305:1983 MSZ 17314:1985 MSZ 20163:1985 MSZ-04-900:1989 MSZ-04-901:1989 MSZ-04-902:1983 MSZ-04-903:1983 MSZ-04-904:1983 MSZ-04-905:1983 MSZ-04-965:1984 MSZ-04-963-1:1987 MSZ-04-963-2:1987 MSZ-04-91:1988 MSZ-04-93:1990 MSZ-04-805-2:1981 MSZ EN 12158-1:2002 (angol nyelven) MSZ EN 12158-2:2002 (angol nyelven) MSZ EN 12159:2002 (angol nyelven) Földmunkagépek. Felvonóberendezések Építkezési teherfelvonók.és szerelőipari villamos vezetékek és berendezések. Beton. Kiegészítő biztonságtechnikai követelmények Építkezési személy-teheremelő berendezések.és teherfelvonók EGYÉNI VÉDŐESZKÖZÖK MSZ EN 340:1994 MSZ EN 397:1997 MSZ EN 388:1997 MSZ EN 381 szabványVédőruházat.és vasbeton munkák biztonságtechnikai követelményei Munkavédelem. Építőipari gépek. Létesítés. A kezelőelemek és az egyéb kijelzők jelképei. Épületszerelési munkák biztonságtechnikai követelményei Munkavédelem. Építőipari földmunkák. üzemeltetés Személyemelésre ideiglenesen felhasználható emelőberendezések biztonságtechnikai kiegészítő követelményei Építő. Építőipari bontási munkák biztonságtechnikai követelményei Munkavédelem. Építőipari gépek. Építőipari gépek telepítési követelményei Munkavédelem. Kőműves munkák biztonságtechnikai követelményei Munkavédelem. 1. Általános előírások Ipari védősisakok Védőkesztyűk mechanikai veszélyek ellen Védőruházat kézi láncfűrészek használói részére .

Építőipari mértani paraméterek pontosságának általános előírásai Építőipari tűrések.25 sorozat MSZ EN 470-1:1998 MSZ EN 341:1994 MSZ EN 353-1:1994 MSZ EN 353-2:1994 MSZ EN 354:1994 MSZ EN 355:1994 MSZ EN 358:1994 MSZ EN 360:1995 MSZ EN 361:1995 MSZ EN 362:1995 MSZ EN 363:1995 MSZ EN 365:1995 Hegesztéshez és hasonló műveletekhez használatos védőruházat. Rögzítőkötelek Személyi védőeszköz magasból való lezuhanás megelőzésére. Merev rögzített vezetéken alkalmazott vezérelt típusú lezuhanásgátlók Személyi védőeszköz magasból való lezuhanás megelőzésére. Pontossági osztályok Építőipari tűrések. 1. rész: Általános követelmények Személyi védőeszköz magasból való lezuhanás megelőzésére. Energiaelnyelők Személyi védőeszköz munkahelyzetekhez és magasból való lezuhanás megelőzésére. Hajlékony rögzített vezetéken alkalmazott vezérelt típusú lezuhanásgátlók Személyi védőeszköz magasból való lezuhanás megelőzésére. A célméret megválasztásának eljárásai és a várható illeszkedés Építési tűrések. Technológiai és funkcionális tűrések Építési tűrések. A normális méreteloszlású szerkezeti elemek közötti várható illeszkedések valószínűségelméleti alapjai Építési tűrések. Lezuhanásgátló rendszerek Személyi védőeszköz magasból való lezuhanás megelőzésére. A használatra és a megjelölésre vonatkozó utasítások általános előírásai ÉPÍTÉSI TŰRÉSEK ÉS MODULKOORDINÁCIÓ MSZ ISO 1791:1990 MSZ 7651:1989 MSZ 7653:1982 MSZ 7661-1:1982 MSZ 7661-2:1982 MSZ 20161:1983 MSZ 20162:1985 MSZ 20164:1988 MSZ 7658-1:1979 MSZ 7658-2:1982 MSZ 7658-3:1984 MSZ ISO 3443-1:1993 MSZ ISO 3443-2:1993 Az építési modulkoordináció fogalommeghatározásai Az építési modulkoordináció alapelvei Az építési modul alkalmazási előírásai Építési modul. Koordinációs tér Építőipari mértani paraméterek pontosságának számítási alapelvei Építőipari mértani paraméterek pontosságának ellenőrzése Építőipari méretpontosság statisztikai elemzése Építőipari tűrések. A szerelés várható eltéréseinek és a tűrések kiosztásának meghatározási módszerei MSZ ISO 3443-3:1993 MSZ ISO 3443-4:1993 . Teljes testhevederzet Személyi védőeszköz magasból való lezuhanás megelőzésére. Munkahelyzet rendszerek Személyi védőeszköz magasból való lezuhanás megelőzésére. Értékelési és specifikációs alapelvek Építési tűrések. Modulhálók Építési modul. Ereszkedőeszközök Személyi védőeszköz magasból való lezuhanás megelőzésére. Csatlakozók Személyi védőeszköz magasból való lezuhanás megelőzésére. Visszahúzható típusú lezuhanásgátlók Személyi védőeszköz magasból való lezuhanás megelőzésére.

Rendszerek. Előre gyártott elemek szerelési rajzai MSZ ISO 5261:1994 Fémszerkezetek műszaki rajza MSZ ISO 6284:1994 Tűrésmegadás építőipari rajzokon MSZ EN ISO 7200:2004 Termékek műszaki dokumentációja. 2. 1. Az ábra.és a feliratmező elhelyezése rajzlapokon MSZ 369:1979 Függőleges szerkezetek ábrázolása építőipari rajzokon MSZ EN ISO 15785:2003 Műszaki rajzok. Rendszerek. rész: Helyiségnevek és – számok MSZ ISO 4172:2000 Műszaki rajzok. Építőipari rajzok. Rendszerek. korcolt és préselt kötések . a szöveg. rész: Egészségügyi berendezési tárgyak egyszerűsített ábrázolása MSZ ISO 4067-6:2003 Műszaki rajzok. statisztikai módszerrel Építési tűrések. Építészeti rajzok. a fűtés. 2. Adatmező a feliratmezőben és a dokumentumokfejléce (angol nyelven) MSZ ISO 7437:1994 Műszaki rajzok. Az előre gyártott szerkezeti elemek gyártási rajzainak általános előírásai MSZ ISO 7518:1994 Műszaki rajzok. Épületek és épületrészek MSZ ISO 4157-2:2000 Műszaki rajzok. Épületek és épületelemek mérési pontjai A MŰSZAKI RAJZOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABVÁNYOK MSZ ISO 128:1992 MSZ ISO 129:1992 MSZ ISO 2594:1993 MSZ EN ISO 3766:2004 A műszaki ábrázolás általános előírásai Méretmegadás műszaki rajzokon Vetítési módszerek építőipari rajzokon Építészeti rajzok. a szellőzés és a vízelvezetés rajzjelei MSZ ISO 4067-2:1998 Épületek és műtárgyak műszaki rajzai. 6. Az elfogadás kritériumainak alapelvei.26 MSZ ISO 3443-5:1993 MSZ ISO 3443-6:1993 MSZ ISO 3443-7:1993 MSZ ISO 3443-8:1993 MSZ ISO 7976-1:1992 MSZ ISO 7976-2:1990 Építési tűrések. Tűrési előírásokban használt értéksorok Építési tűrések. Az elrendezési tervek és a szerelési rajzok általános előírásai MSZ ISO 8048:1993 Nézetek. Betonvasalások egyszerűsített ábrázolása MSZ ISO 4067-1:1998 Műszaki rajzok. és a konformitás ellenőrzése 2-es. rész: A vízellátás. Építőipari rajzok. Bontás és átépítés ábrázolása MSZ ISO 7519:2000 Műszaki rajzok. Ragasztott. rész. Építészeti rajzok. Építőipari rajzok. Épületek és épületelemek mérési módszerei és eszközei Építészeti tűrések. Építőipari rajzok. Méretvizsgálat és az építés ellenőrzése Építészeti tűrések. Az elfogadás kritériumainak alapelvei és a konformitás ellenőrzése 1-es módszerrel Építési tűrések. metszetek és szelvények ábrázolása építőipari rajzokon MSZ ISO 9431:2000 Építészeti rajzok. 1. Épületek és épületrészek megjelölése. rész: A talajban levő vízellátó és vízelvezető rendszerek rajzjelei MSZ ISO 4068:1994 Referenciavonalak az építőipari rajzokon MSZ ISO 4069:1993 Felületek általános ábrázolása építőipari rajzokon MSZ ISO 4157-1:2000 Műszaki rajzok.

27 jelölései MSZ EN ISO 6412-1:2003 Műszaki rajzok. Épületszerkezetek jobbos és balos alakjának megkülönböztetése MSZ 1228-21:1989 Építési tervek. Építészeti tervrajzok általános követelményei MSZ 1228-2:1985 Építési tervek. áthidalók és álmennyezetek ábrázolása és rajzjelei MSZ 1228-15:1986 Építési tervek. tartószerkezeti tervrajzok. Szegecsek és csavarok elhelyezésére való lyukak gyökméretei acélszerkezeteken MSZ 23023:1992 Modelles műszaki tervezés . Fűtési berendezési tárgyak rajzjelei MSZ 1228-12:1985 Építési tervek. Kémények és szellőzők MSZ 1228-5:1980 Építési tervek. födémek. Tetők. Építmények vasbetonszerkezeti tervének ábrázolása MSZ 14753-3:1988 Tartószerkezeti rajzok. Külső hőszállító vezetékek rajzai MSZ 3540:1979 Ideiglenes és felvonulási létesítmények elrendezési terveinek rajzjelei MSZ 7141:1986 Ácsszerkezeti rajz MSZ 14753-1:1965 Építési tervek. Berendezési tárgyak rajzjelei MSZ 1228-8:1982 Építési tervek. rész: Egyméretű axonometrikus ábrázolás MSZ 1228-1:1999 Építési tervek. Mérnöki építmények terveinek általános követelményei MSZ 1228-4:1982 Építési tervek. Építmények alapjainak ábrázolása és jelölése MSZ 1228-17:1986 Építési tervek. Kőszerkezetek ábrázolása és jelölése MSZ 1228-20:1989 Építési tervek. Csővezetékek egyszerűsített ábrázolása. 2. 1. Tereprendezés ábrázolása és jelölése MSZ 1228-16:1999 Építési tervek. Csővezetékek egyszerűsített ábrázolása. rész: Általános előírások és a merőleges ábrázolás MSZ EN ISO 6412-2:2003 Műszaki rajzok.

rész: Burkolatterítő gépek egyedi követelményei Útépítő gépek. rész: Közös követelmények Mobil útépítő gépek. rész: Útmaró gépek egyedi követelményei Mobil útépítő gépek. Biztonság. Fúrópajzsok. Biztonsági követelmények Fúróberendezések. rész: Falazóelem-gyártó gépek Betonból és mészhomokból készített építőipari termékek gyártásához használt gépek. 4. csősajtoló gépek. Biztonsági követelmények Falazat. Építőgépek MSZ EN 500-1:1999 MSZ EN 500-2:1999 MSZ EN 500-3:1999 MSZ EN 500-4:1999 MSZ ENV 500-6:1999 MSZ EN 536:2000 MSZ EN 791:1999 MSZ EN 815:1999 MSZ EN 815:1996/A1:2005 (angol nyelven) MSZ EN 996:1999 MSZ EN 996:1995/A1:2000 MSZ EN 996:1995/A2:2004 MSZ EN 12001:2004 MSZ EN 12110:2003 MSZ EN 12111:2005 Mobil útépítő gépek.28 I. 1. . Biztonság. Biztonsági követelmények Alagútfúró gépek. Bontás. Biztonsági követelmények Alagútfúró gépek. Vágatelőfejtők. Biztonság Sziklafúrásra alkalmazható. kanálfúrógépek. Aszfaltkeverő telepek. Biztonság. Légzsilipek. folyamatos működésű és ütve lazító fejtőgépek. Biztonság Betonból és mészhomokból készített építőipari termékek gyártásához használt gépek. építőanyagok újrahasznosítása MSZ ISO 7518:1994 MSZ-04-905:1983 Műszaki rajzok. Biztonság. Biztonsági követelmények Alagútfúró gép.és terítőgépek betonhoz és habarcshoz. alagútfalazó berendezések.és kődaraboló gépek helyszíni munkákhoz. Építőipari rajzok. rész: Talajstabilizáló gépek egyedi követelményei Mobil útépítő gépek. Biztonság. EGYÉB KIEGÉSZÍTŐ ERŐFORRÁSOK 2. 1. 6. Építőipari bontási munkák biztonságtechnikai követelményei 5. szóró. Biztonsági követelmények MSZ EN 12336:2005 (angol nyelven) MSZ EN 12418:2001 MSZ EN 12629-1:2001 MSZ EN 12629-2:2003 (angol nyelven) MSZ EN 12629-3:2003 (angol nyelven) Szállító-. 3. Biztonság. rész: Tömörítőgépek egyedi követelményei Mobil útépítő gépek. Biztonság. Biztonság. Bontás és átépítés ábrázolása Munkavédelem. 3. 2. rész: Általános követelmények Betonból és mészhomokból készített építőipari termékek gyártásához használt gépek. pajzs nélküli alagútfúró gépek és rudazat nélküli aknafúró gépek biztonsága Cölöpverő berendezés. 2.

Biztonság. A kezelőfülke méretei Homlokrakodók típusai és fő jellemzői . 4. Biztonság. 7. rész: Csőelőfeszítő gépek Betonból és mészhomokból készített építőipari termékek gyártásához használt gépek. Biztonság. Biztonsági követelmények Építőipari gépek. Biztonság. Biztonság. rész: Függőleges tengelyű csőgyártó gépek Betonból és mészhomokból készített építőipari termékek gyártásához használt gépek. Biztonság. rész: Betoncsőbevonó gépek Betonból és mészhomokból készített építőipari termékek gyártásához használt gépek. 5-2. rész: Helyhez kötött és mobil berendezések előre gyártott. rész: Helyhez kötött és mobil berendezések feszített betontermékek hosszúpados gyártáshoz Betonból és mészhomokból készített építőipari termékek gyártásához használt gépek. 5-3. rész: Beton tetőcserepeket gyártó gépek Betonból és mészhomokból készített építőipari termékek gyártásához használt gépek. vasalt termékek gyártásához Betonból és mészhomokból készített építőipari termékek gyártásához használt gépek. rész: Gépek és berendezések mészhomokból (és betonból) készített építőipari termékek gyártásához Útfelület-megmunkáló gépek. 8. Biztonság. A jelzőelemek követelményei Építőipari gépek és berendezések.és forgóasztalos gépek Betonból és mészhomokból készített építőipari termékek gyártásához használt gépek.0804:1989 rész: Toló.29 MSZ EN 12629-4:2001 MSZ EN 12629-5-1:2004 MSZ EN 12629-5-2:2004 MSZ EN 12629-5-3:2004 MSZ EN 12629-5-4:2004 MSZ EN 12629-6:2005 (angol nyelven) MSZ EN 12629-7:2004 (angol nyelven) MSZ EN 12629-8:2003 (angol nyelven) MSZ EN 13020:2005 (angol nyelven) MSZ EN 13309:2001 (angol nyelven) MSZ EN 13862:2001 MSZ 7901:1986 MSZ 10133:1986 MSZ 14266-1:1988 MSZ 14266-3:1989 MSZ-05-86. 5-4. Biztonság. 6. Belső villamos ellátású gépek elektromágneses összeférhetősége Burkolatvágó gép. Biztonság Betonkeverő gép követelményei és vizsgálata Parkettacsiszoló gép követelményei és vizsgálata Építőipari gépek és berendezések. 5-1. rész: Vízszintes tengelyű csőgyártó gépek Betonból és mészhomokból készített építőipari termékek gyártásához használt gépek.

rész: A megfelelőség értékelése Cement. rész: Vizsgálati módszerek Építési mész. Követelmények és megfelelőségi feltételek Cementek. rész: Műszaki feltételek. 2. követelmények és megfelelőségi feltételek Kőművescement. Aluminátcementek és nagy timföldtartalmú aluminátcementek Cementkiegészítő anyagok A beton alapanyagainak munkahelyi vizsgálata A betonkeverék és a friss beton vizsgálata Megszilárdult beton vizsgálata A cementek CaSO4 tartalmú kötésszabályozó anyagai Cement. követelményei és megfelelőségi feltételei Perlitek csoportosítása és fogalommeghatározásai Duzzasztott perlitek vizsgálati módszerei Duzzasztott perlitek Kőművescement. készítés és megfelelőség (Az MSZ EN 206-1:2002 módosítása) Cementvizsgálati módszerek A cementek fizikai jellemzőinek vizsgálata Cementek. rész: Műszaki feltételek. 1. rész: Kis kezdőszilárdságú kohósalakcementek összetétele. 4. 2. Nagyon kis hőfejlesztésű különleges cementek összetétele. követelményei és megfelelőségi feltételei Útmutató az EN 197-2 Cement. 3. Színes portlandcementek Cementek. teljesítőképesség. Keverékkészítés MSZ 4719:1982 MSZ ENV 206-1:2002 MSZ EN 2061:2000/A1:2004 (angol nyelven) MSZ EN 196 szabványsorozat MSZ 523 szabványsorozat MSZ 4702-2:1997 MSZ 4702-7:1982 MSZ 4702-8:1990 MSZ 4702-9:1990 MSZ 4706 szabványsorozat MSZ 4713 szabványsorozat MSZ 4714 szabványsorozat MSZ 4715 szabványsorozat MSZ 4717:1999 MSZ EN 197-1:2000 MSZ EN 1971:2000/A1:2004 MSZ EN 197-2:2000 MSZ EN 197-4:2004 (angol nyelven) MSZ CR 14245:2002 MSZ EN 14216:2004 (angol nyelven) MSZ 16011:1987 MSZ 16014:1987 MSZ 16015:1988 MSZ EN 413-1:2004 (angol nyelven) MSZ ENV 413-2:2005 (angol nyelven) MSZ EN 459-2:1997 MSZ EN 459-1:2002 Betonok Beton. rész: Vizsgálati módszerek Építési mész. 1. KEVERÉKEK ÉS IDEIGLENES SEGÉDSZERKEZETEK 11. 2. rész: Fogalommeghatározások. tartalmazza az AC:2002 módosítást is) MSZ EN 459-3:2002 . 1. 1. rész: Az általános felhasználású cementek összetétele.30 II. 1. Mélyfúrási portlandcementek Cementek. követelmények és megfelelőségi feltételek Az MSZ EN 459:2002 helyett (tartalmazza az AC:2002 módosítást is) Építési mész. rész: A megfelelőség értékelése (Az MSZ EN 459-3:2002 helyett. 2. rész: Összetétel. rész: „A megfelelőség értékelése” szabvány alkalmazásához Cement. teljesítőképesség. követelményei és megfelelőségi feltételei Cement. készítés és megfelelőség Beton.

habarcshoz és injektáló habarcshoz. Vizsgálati módszerek Adalékszerek betonhoz. 1. rész: Betonadalékszerek. Kőanyaghalmazok kémiai tulajdonságainak vizsgálata. Kőanyaghalmazok geometriai tulajdonságainak vizsgálata. megfelelőség. 2. habarcshoz és injektálóhabarcshoz. Kőanyaghalmazok mechanikai és fizikai tulajdonságainak vizsgálata Kőanyaghalmazok termikus tulajdonságainak és időállóságának vizsgálati módszerei. követelmények. 3. Fogalommeghatározások. valamint kötőanyag nélküli és kötőanyagos alkalmazásokhoz Kőanyaghalmazok (adalékanyagok) habarcshoz Kőanyaghalmazok (adalékanyagok) betonhoz Építési kőanyagok mintavétele és vizsgálati rendszere Építési kőanyagok kőzettani vizsgálati rendje Építési kőanyagok tömegösszetételi vizsgálatai Építési kőanyagok szilárdságvizsgálata próbatesten Építési kőanyagok energiavezetési és térfogatállandósági vizsgálatai Építési kőanyagok szilárdságvizsgálata próbahalmazon Építési kőanyagok szemszerkezeti és szennyeződési vizsgálata Építési kőanyagok időállóság-vizsgálata Kőanyaghalmazok általános tulajdonságainak vizsgálata. Meghatározások. 2. rész: Adalékszerek falazóhabarcshoz. rész: Könnyű kőanyaghalmazok (adalékanyagok) aszfaltkeverékekhez és felületkezelésre. megfelelőség. habarcshoz és injektálóhabarcshoz Könnyű kőanyaghalmazok. követelmények.31 MSZ EN 1015 szabványsorozat MSZ EN 450:1998 MSZ EN 480 szabványsorozat MSZ EN 9342:2001/A2:2006 (angol nyelven) MSZ EN 934-3:2004 Falszerkezeti habarcsok vizsgálati módszerei Pernye betonhoz. MSZ EN 13043:2003 (angol nyelven) MSZ EN 13055-1:2003 (angol nyelven) MSZ EN 13055-2:2004 (angol nyelven) MSZ EN 13139:2002 MSZ EN 12620:2006 MSZ 18282 szabványsorozat MSZ 18283:1979 MSZ 18284 szabványsorozat MSZ 18285 szabványsorozat MSZ 18286 szabványsorozat MSZ 18287 szabványsorozat MSZ 18288 szabványsorozat MSZ 18289 szabványsorozat MSZ EN 932:2000 szabványsorozat (angol nyelven) MSZ EN 933 szabványsorozat (angol nyelven) MSZ EN 1097 szabványsorozat (angol nyelven) MSZ EN 1367 szabványsorozat (angol nyelven) MSZ EN 1744 szabványsorozat . jelölés és címkézés Adalékszerek betonhoz. Fogalommeghatározások. megjelölés és címkézés Kőanyaghalmazok (adalékanyagok) utak. rész: Könnyű kőanyaghalmazok (adalékanyagok) betonhoz. követelmények és minőség-ellenőrzés Adalékszer betonhoz. habarcshoz és injektálóhabarcshoz. repülőterek és más közforgalmú területek aszfaltkeverékeihez és felületkezeléséhez Könnyű kőanyaghalmazok.

és szerelőipari csővezetékek. dúcolások és alapozások biztonságtechnikai követelményei Tervezési előírások a munkagödrök határolására. Dúcolás. rész: Termékmeghatározás Munkaárok-dúcoló rendszerek. 2. követelmények és megfelelőségi feltételek Cementvizsgálati módszerek. szerelvények.és szerelőipari segédszerkezetek. Szádfalak.és szerelőipari segédszerkezetek. rész: Értékelés számítással vagy vizsgálattal 14. Felvonulási létesítmények MSZ 3540:1979 MSZ-04-64:1990 MSZ-04-804-1:1989 MSZ-04-805-1:1990 Ideiglenes és felvonulási létesítmények elrendezési terveinek rajzjelei Építkezési felvonulási villamos berendezés követelményei Építő. 5. 3. megtámasztására és víztelenítésére Földmunkák és földművek fogalommeghatározásai Munkaárok-dúcoló rendszerek. rész: A puccoláncementek puccolánosságának vizsgálata 12. földpart-megtámasztás MSZ-04-801-2:1990 MSZ-04-901:1989 MSZ 15003:1989 MSZ 15032:1986 MSZ EN 13331-1:2003 (angol nyelven) MSZ EN 13331-2:2003 (angol nyelven) Építő. Munkaterületek víztelenítése . Teherhordó állványok előre gyártott elemekből.és szerelőipari villamos vezetékek és berendezések. Szerkezettervezési módszerek Ideiglenes védőkorlátrendszerek. 2. rész: A cement kémiai elemzése Cementvizsgálati módszerek. résfalak Munkavédelem. rész: A kötési idő és a térfogat-állandóság meghatározása Cementvizsgálati módszerek. Építőipari földmunkák. üzemi és próbanyomása Ideiglenes építési szerkezetek. Termékelőírások. Víztelenítés MSZ-04-801-3:1990 Építő. 1. Épületgépészeti csővezetékek Építő. Építmények villamos vezetékei és szerelvényei Erősáramú üzemi szabályzat Csővezetékek névleges.32 (angol nyelven) MSZ EN 12620:2003 (angol nyelven) MSZ EN 14647:2006 (angol nyelven) MSZ EN 196-1:2005 (magyar nyelven) MSZ EN 196-2:2005 (magyar nyelven) MSZ EN 196-3:2005 (magyar nyelven) MSZ EN 196-5:2005 (magyar nyelven) Kőanyaghalmazok (adalékanyagok) betonhoz Kalcium-aluminát cement. vizsgálati módszerek MSZ 1585 szabványsorozat MSZ 2873:1986 MSZ EN 12813:2004 (angol nyelven) MSZ EN 13374:2004 (angol nyelven) 13. Összetétel. 1. rész: A szilárdság meghatározása Cementvizsgálati módszerek.

Láb-deszka Építési állványbakok fából. A méretezés általános előírásai Építési állványok.és műállványok műszaki és munkavédelmi követelményei Építési állványok. teherbírási követelmények Építési állványmunkaszintek elemei. általános követelmények Építési állványok. Általános műszaki előírások Építési állványbakok fából. Kikötőkar Építési falétraállványok elemei. Fémállványok méretezése. általános követelmények Építési állványok. Általános előírások Építési állványok. Talpas létra Építési falétraállványok elemei. Deszkatáblarögzítő kapocs Építési állványmunkaszintek elemei. Állványlétra Építési falétraállványok elemei. Nagybakok Építési állványbakok fából. Zsaluzás és állványozás MSZ 20163:1985 MSZ 13010-1:1979 MSZ 13010-2:1985 MSZ 13010-3:19859 Építési állványelemek munkavédelmi követelményei Építési állványok. kidugó. Könnyűállványok deszkatáblái Építési állványmunkaszintek elemei. Kereszt-merevítő fából MSZ 13010-4:1979 MSZ 13010-5:1979 MSZ 13010-6:1980 MSZ 13010-7:1980 MSZ 13010-8:1980 MSZ 13010-9:1980 MSZ 13011-1:1976 MSZ 13011-2:1976 MSZ 13011-3:1976 MSZ 13011-4:1976 MSZ 13011-6:1976 MSZ 13011-7:1976 MSZ 13011-9:1976 MSZ 13012-1:1984 MSZ 13012-2:1984 MSZ 13012-3:1984 MSZ 13012-4:1984 MSZ 13013-1:1978 MSZ 13013-2:1978 MSZ 13013-3:1978 MSZ 13014-1:1977 MSZ 13014-2:1977 MSZ 13014-3:1977 MSZ 13014-4:1977 MSZ 13014-5:1977 MSZ 13014-6:1977 MSZ 13014-7:1977 MSZ 13014-8:1977 . Csőláb Építési falétraállványok elemei. Általános műszaki előírások Építési állványmunkaszintek elemei. Ácsolt bak Építési állványbakok fémből.33 MSZ 15003:1989 Tervezési előírások a munkagödrök határolására. Faállványok méretezése. Az állványozás anyagai és választékuk Építési állványok. Általános műszaki előírások Építési falétraállványok elemei. Munkaállványok műszaki és munkavédelmi követelményei Építési állványok. mozgó-. Fémállványok méretezése. teherbírási követelmények Építési állványok. Korlát-deszka Építési állványmunkaszintek elemei. Kisbakok Építési állványbakok fából. Támasztó-. Állvány-palló Építési állványmunkaszintek elemei. Kikötő-szorítófa Építési falétraállványok elemei. Kampós kikötőkar Építési falétraállványok elemei. Kikötődeszka Építési falétraállványok elemei. Általános műszaki előírások Építési állványbakok fémből. Palló-rögzítő kapocs Építési állványmunkaszintek elemei. Faállványok méretezése. Kisbak Építési állványbakok fémből. megtámasztására és víztelenítésére 15.

teherbírás és biztonsági követelmények Gördíthető munkaállványok előre gyártott elemekből. rész: Anyagtájékoztató Építési segédszerkezetek. Kávaszorító cső Építési állványkapocs Készelemes könnyűállványok. Csőtalp Építési csőállvány elemei. Anyagok. Menetes csőtalp Építési csőállvány elemei. Építőipari munkák általános biztonságtechnikai követelményei Munkavédelem.és lábdeszka-rögzítőszerelvények Építési csőállvány elemei. Vaskonzol Építési falétraállványok elemei. Toldóhorog Építési falétraállványok elemei. Korlátdeszka. Kikötőkar Építési csőállvány elemei. Derékszögű bilincs Építési csőállvány elemei. osztályozás és értékelés Emelőállványok. 2.és vasbeton munkák biztonságtechnikai követelményei Munkaállványok előre gyártott elemekből. Keretes csőállvány kiegészítő elemek Munkavédelem. 1. Anyagok. Csuklós bilincs Építési csőállvány elemei. rész: Terhelési vizsgálatok . Oszlopos kúszó munkaállványok Homlokzati állványok előre gyártott elemekből. rész: Állványok. teherbírás és biztonsági követelmények Előre gyártott fa zsaluzattartók. minősítés Készelemes könnyűállványok. Általános előírások Készelemes könnyűállványok. Áttoló vas Építési falétraállványok elemei. Kampós csavar Építési falétraállványok elemei. méretek. Kikötő-falszeg Építési csőállvány elemei. Keretes csőállvány elemek Készelemes könnyűállványok. Toldóbilincs Építési csőállvány elemei. Beton. Kereszt-merevítő fémből Építési falétraállványok elemei. 2. 3. 1. Istrángkötél Építési falétraállványok elemei. Általános műszaki előírások Építési csőállvány elemei. rész: Részletes számítási módszerek a szerkezet kialakítására Építési segédszerkezetek.34 MSZ 13014-9:1977 MSZ 13014-10:1977 MSZ 13014-11:1977 MSZ 13014-12:1977 MSZ 13014-13:1977 MSZ 13014-14:1977 MSZ 13014-15:1977 MSZ 13015-1:1978 MSZ 13015-2:1978 MSZ 13015-3:1978 MSZ 13015-4:1978 MSZ 13015-5:1978 MSZ 13015-6:1978 MSZ 13015-7:1979 MSZ 13015-8:8:1979 MSZ 13015-9:1979 MSZ 13015-10:1979 MSZ 13016:1976 MSZ 13017-1:1983 MSZ 13017-2:1983 MSZ 13017-3:1983 MSZ 13017-4:1983 MSZ-04-900:1989 MSZ-04-904:1983 MSZ HD 1000:2002 MSZ HD 1004:2000 MSZ EN 13377:2003 (angol nyelven) MSZ EN 1495:2001 és MSZ EN 1495:1997 /A1:2004 (angol nyelven) MSZ EN 12810-1:2004 (angol nyelven) MSZ EN 12810-2:2004 (angol nyelven) MSZ EN 12811-1:2004 (angol nyelven) MSZ EN 12811-2:2004 (angol nyelven) MSZ EN 12811-3:2003 EN 128113:2002/AC:2004 Építési falétraállványok elemei. rész: Termékelőírások Homlokzati állványok előre gyártott elemekből. méretek. vizsgálat. Teljesítménykövetelmények és általános kialakítás Építési segédszerkezetek. Mintavétel. Követelmények. Állványcsövek Építési csőállvány elemei.

Működési és általános tervezési követelmények Csatlakozások. rész: Csőcsatlakozások. 1.35 (angol nyelven) MSZ EN 12812:2004 (angol nyelven) MSZ EN 74-1:2006 (angol nyelven) Állvány.és zsaluzóállványokhoz. Követelmények és vizsgálati eljárások . központosító csapok és talplemezek munka.

és sziklamunka MSZ 15032:1986 MSZ 15105:1965 MSZ ISO 6405-1:1994 MSZ 1228-15:1986 MSZ 11311:1954 MSZ-04-901:1989 MSZ 21470-105:2006 Földmunkák és földművek fogalommeghatározásai Építőipari földmunka Földmunkagépek.36 III. A kezelőelemek és az egyéb kijelzők jelképei. Irtás. Építmények alapjainak ábrázolása és jelölése Munkavédelem. Építőipari földmunkák. Talajok laboratóriumi vizsgálata. rész: A víztartalom meghatározása Geotechnikai vizsgálatok. Síkalapozás MSZ 1228-16:1999 MSZ-04-901:1989 MSZ 14043 szabványsorozat MSZ EN ISO 14688-1: 2003 MSZ EN ISO 146882:2005 MSZ EN ISO 14689-1: 2004 MSZE CEN ISO/TS 17892-1:2006 (magyar nyelven) MSZE CEN ISO/TS 17892-2:2006 (magyar nyelven) MSZE CEN ISO/TS 17892-3:2006 Építési tervek. 1. Talajok laboratóriumi vizsgálata. alagcsövezés MSZ-04-801-3:1990 MSZ EN 14364:2006 (angol nyelven) Építő. rész: A szemcsék sűrűségének . rész: A szénhidrogén-tartalom meghatározása a 36-220 ºC forrásponttartományban gázkromatográfiás módszerrel. 1. rész: Finom szemcséjű talajok térfogatsűrűségének meghatározása Geotechnikai vizsgálatok. Szilárd kőzetek azonosítása és osztályozása. 3. üvegszálerősítésű. rész: Azonosítás és leírás Geotechnikai vizsgálatok. 22. hőre keményedő műanyagok (GRP). Talajok azonosítása és osztályozása. rész: Osztályozási alapelvek Geotechnikai vizsgálatok. rész: Azonosítás és leírás Geotechnikai vizsgálatok. A csövek. Talajok laboratóriumi vizsgálata. dúcolások és alapozások biztonságtechnikai követelményei Környezetvédelmi talajvizsgálatok. Munkaterületek víztelenítése Műanyag és csővezetékrendszerek nyomás alatti és nyomás nélküli alagcsövezéshez és csatornázáshoz. föld.és szerelőipari segédszerkezetek. Talajok azonosítása és osztályozása. dúcolások és alapozások biztonságtechnikai követelményei Talajmechanikai vizsgálatok Geotechnikai vizsgálatok. Építőipari földmunkák. 2. a csőidomok és a kötések követelményei 23. 1. 105. ALÉPÍTMÉNYI MUNKÁK 21. 1. Telítetlen poliésztergyanta (UP) alapú. rész: Általános jelképek Építési tervek. Szivárgóépítés. Tereprendezés ábrázolása és jelölése Nyomtatvány vonalas földmunkák tömegszámítására és tömegelosztására Munkavédelem. 2.

Résfalak Speciális geotechnikai munkák kivitelezése. partvédő művek) való alkalmazás előírt jellemzői Geotextíliák és rokon termékeik. Mélyalapozás MSZ 11312-1:1980 MSZ 11312-2:1980 MSZ EN 12794:2005 (angol nyelven) MSZ 11324:1968 MSZ EN 1536:2001 MSZ EN 1537:2002 (angol nyelven) MSZ EN 1538:2002 (angol nyelven) MSZ EN 12699:2002 MSZ EN 12063:2002 (magyar nyelven) MSZ EN 12715:2002 Előregyártott vasbeton és feszítettbeton vertcölöpök. 1. Talajkiszorításos cölöpök Speciális geotechnikai munkák kivitelezése. rész: Az Atterberg-határok meghatározása Kézi működtetésű hidraulikus alátámasztó rendszerek alapozási munkákhoz. Az alagutak és a föld alatti műtárgyak szerkezetében való alkalmazás előírt jellemzői Geotextíliák és rokon termékeik. 12. . Talajhorgonyok Speciális geotechnikai munkák kivitelezése. Talajok laboratóriumi vizsgálata. A víztározók és gátak szerkezetében való alkalmazás előírt jellemzői Geotextíliák és rokon termékeik. A vízelvezető rendszerekben való alkalmazás előírt jellemzői Geotextíliák és rokon termékeik. Talajok laboratóriumi vizsgálata. rész: Termékelőírások Kézi működtetésű hidraulikus alátámasztó rendszerek alapozási munkákhoz.37 (magyar nyelven) MSZE CEN ISO/TS 17892-4:2006 (magyar nyelven) MSZE CEN ISO/TS 17892-12:2006 (magyar nyelven) MSZ EN 14653-1:2005 (angol nyelven) MSZ EN 14653-2:2005 (angol nyelven) MSZ EN 13251:2001 meghatározása. Típusok Előre gyártott betontermékek. Az alagutak és a föld alatti műtárgyak szerkezetében való alkalmazás előírt jellemzői Geotextíliák és rokon termékeik. Általános előírások Előregyártott vasbeton és feszítettbeton vertcölöpök. Cölöpök alapozáshoz Facölöpök Speciális geotechnikai munkák kivitelezése. Fúrt cölöpök Speciális geotechnikai munkák kivitelezése. 4. A folyékonyhulladék-lerakó létesítményekben való alkalmazás előírt jellemzői MSZ EN 13252:2001 MSZ EN 13253:2001 MSZ EN 13254:2001 MSZ EN 13255:2001 MSZ EN 13256:2001 MSZ EN 13257:2001 MSZ EN 13265:2001 24. Piknométeres módszer Geotechnikai vizsgálatok. 2. A csatornák szerkezetében való alkalmazás előírt jellemzői Geotextíliák és rokon termékeik. rész: A szemeloszlás meghatározása Geotechnikai vizsgálatok. rész: A számítás vagy a vizsgálat értékelése Geotextíliák és rokon termékeik. valamint a gyűjtőszerkezetekben való alkalmazás előírt jellemzői Geotextíliák és rokon termékeik. Szádfalak Speciális geotechnikai munkák kivitelezése. Az eróziót szabályozó munkákban (partvédelem. A földmunkák és az alapozások során.

Talajok laboratóriumi vizsgálata. Talajjavítás vibrációs mélytömörítéssel Speciális geotehcnikai munkák kivitelezése. Talajok laboratóriumi vizsgálata. Talajok laboratóriumi vizsgálata. 1. Mélykeverés Geotechnikai vizsgálatok. Piknométeres módszer Geotechnikai vizsgálatok. rész: Osztályozási alapelvek Talajmechanikai vizsgálatok Geotechnikai vizsgálatok. rész: Finom szemcséjű talajok térfogatsűrűségének meghatározása Geotechnikai vizsgálatok. 4. Talajok laboratóriumi vizsgálata. Talajerősítés . rész: A szemeloszlás meghatározása Geotechnikai vizsgálatok.38 (angol nyelven) MSZ EN 12716:2002 MSZ EN 14679:2005 (angol nyelven) MSZ EN ISO 146881:2003 MSZ EN ISO 146882:2005 (magyar nyelven) MSZ 14043 szabványsorozat MSZ EN ISO 14688-1: 2003 (angol nyelven) MSZ EN ISO 14689-1: 2004 (angol nyelven) MSZE CEN ISO/TS 17892-1:2006 (magyar nyelven) MSZE CEN ISO/TS 17892-2:2006 (magyar nyelven) MSZE CEN ISO/TS 17892-3:2006 (magyar nyelven) MSZE CEN ISO/TS 17892-4:2006 (magyar nyelven) MSZE CEN ISO/TS 17892-12:2006 (magyar nyelven) MSZ EN 14731:2006 (angol nyelven) MSZ EN 14475:2006 (angol nyelven) Talajszilárdítás Speciális geotechnikai munkák kivitelezése. Szilárd kőzetek azonosítása és osztályozása. 1. 12. rész: A szemcsék sűrűségének meghatározása. 2. Talajok laboratóriumi vizsgálata. 3. 1. Talajok azonosítása és osztályozása. rész: A víztartalom meghatározása Geotechnikai vizsgálatok. 2. Jethabarcsosítás Speciális geotechnikai munkák kivitelezése. Talajok azonosítása és osztályozása. 1. Talajok azonosítása és osztályozása. rész: Az Atterberg-határok meghatározása Speciális geotechnikai munkák kivitelezése. rész: Azonosítás és leírás Geotechnikai vizsgálatok. rész: Azonosítás és leírás Geotechnikai vizsgálatok. rész: Azonosítás és leírás Geotechnikai vizsgálatok.

rész: Szulfátálló cementfajták Az MSZ 4702-2:1997 helyett MSZ 4737-2:2002 Különleges cementek. rész: Műszaki feltételek. követelmények és megfelelőségi feltételek (angol nyelven) (Az MSZ EN 450:1998 helyett) MSZ EN 450-2:2005 Pernye betonhoz. rész: A megfelelőség értékelése (angol nyelven) MSZ EN 480 szabványAdalékszer betonhoz. habarcshoz és sorozat injektálóhabarcshoz.és szerelőipari szerkezetek. 1. rész: Adalékszerek falazóhabarcshoz. jelölés és címkézés MSZ EN 934Adalékszerek betonhoz. A visszapattanási érték meghatározása MSZ EN 12504-4:2005 A beton vizsgálata. rész: Fehér cementek MSZ 4706 szabványsorozat Cementkiegészítő anyagok MSZ 4717:1999 A cementek CaSO4 tartalmú kötésszabályozó anyagai MSZ EN 450-1:2005 Pernye betonhoz. Helyszínen készített beton és vasbeton szerkezetek Munkavédelem. megfelelőség.és vasbetonszerkezeti fogalmak és meghatározások Építő. 2. megfelelőség. 1. rész: Meghatározások. rész: Adalékszerek feszítőkábelek injektálóhabarcsához.és vasbeton munkák biztonságtechnikai követelményei Betonszerkezetek kivitelezése. 2.39 IV. homokos kavics és kavics Cement. 6. 4. Beton. ÉPÍTŐMESTERI MUNKÁK 31. 4. jelölés és címkézés (Az MSZ EN 934-4:2002 és az MSZ EN 9344:2001/A1:2005 helyett) MSZ EN 934-3:2005 Adalékszerek betonhoz. rész: A megfelelőség értékelése Cementvizsgálati módszerek MSZ EN 197-2:2000 MSZ EN 196 szabványsorozat MSZ 523 szabványsorozat A cementek fizikai jellemzőinek vizsgálata MSZ 4737-1:2002 Különleges cementek. Fogalommeghatározások. 1. habarcshoz és injektáló habarcshoz. 2. valamint az MSZ EN 206-1 alkalmazási feltételei Magyarországon Homok. követelmények. követelmények. habarcshoz és injektáló habarcshoz. Vizsgálati módszerek MSZ EN 12504-2:2001 A beton vizsgálata szerkezetekben. teljesítőképesség. 1. készítés és megfelelőség. Fogalommeghatározások. 2. rész: Általános előírások Beton. habarcshoz és (magyar nyelven) injektálóhabarcshoz. 1. rész: Az ultrahang terjedési (angol nyelven) sebességének meghatározása MSZ EN 934-4:2006 Adalékszerek betonhoz. rész: Mintavétel. Helyszíni beton és vasbeton munkák MSZ 15033:1979 MSZ-04-803-5:1989 MSZ-04-904:1983 MSZ ENV 13670-1:2000 (angol nyelven) MSZ 4798-1:2004 (magyar nyelven) MSZ 18293:1979 MSZ EN 197-1:2000 Beton. rész: (angol nyelven) Roncsolásmentes vizsgálat. 3. rész: Az általános felhasználású cementek összetétele. megfelelőség6:2001/A1:2006 ellenőrzés és megfelelőségértékelés (angol nyelven) MSZ 339:1987 Melegen hengerelt betonacél . követelményei és megfelelőségi feltételei Cement.

Vizsgálati módszerek. rész: Műszaki feltételek. rész: A próbatestek és sablonok alak-. helyébe az MSZ EN 10080:2005 lép) Betonacél. 01-jéig még érvényes) Betonacél és feszítőacél. 05. Mechanikai tulajdonságok A megszilárdult beton vizsgálata. 05. A betonkeverékhez szükséges víz mintavétele. helyébe az MSZ EN 10080:2005 lép) Hidegen alakított betonacélhuzal Feszítőhuzal feszített vasbeton szerkezetekhez Hegesztett síkháló vasbeton szerkezetekhez (2007. 3. rész: Betonacél rúd és huzal Betonacél és feszítőacél. Előírások a vizsgálóberendezésekre A megszilárdult beton vizsgálata. rész: Feszítőacél Betonok. Vizsgálati módszerek. 1. 1. 6. 3. vizsgálata és alkalmasságának meghatározása. teljesítőképesség. Hegeszthető betonacél. Általános követelmények (Az MSZ 339:1987 és az MSZ 5761:1987 helyett. 2. rész: Nyomószilárdság. 5. Cementtartalom. 2. 4. amelyek azonban 2007. A beton alakváltozása A megszilárdult beton vizsgálata. 05. A statikus rugalmassági modulus meghatározása nyomásra Keverővíz betonhoz. készítés és megfelelőség MSZ EN 12350:2000 szabványsorozat MSZ 4715-3:1972 MSZ 4715-4:1987 MSZ 4715-6:1972 MSZ 4715-7:1972 MSZ EN 12390-1:2006 MSZ EN 12390-2:2001 MSZ EN 12390-3:2002 MSZ EN 12390-4:2000 MSZ EN 12390-5:2006 MSZ EN 12390-6:2006 MSZ EN 12390-7:2006 Beton. rész: Hegesztett síkháló Betonacél és feszítőacél.40 MSZ 982:1987 MSZ 5720:1993 MSZ 5761:1987 MSZ EN 10080:2005 (angol nyelven) MSZ EN ISO 15630-1: 2002 (angol nyelven) MSZ EN ISO 15630-2: 2002 (angol nyelven) MSZ EN ISO 15630-3: 2002 (angol nyelven) MSZ-04-561:1985 MSZ ENV 206-1:2002 MSZ EN 2061:2000/A1:2004 (angol nyelven) MSZ ISO 6284:1993 MSZ EN 1008:2003 (angol nyelven) (2007. adalékanyag szemmegoszlása A megszilárdult beton vizsgálata. habarcsok és alkotórészeik vízoldható kloridion tartalmának meghatározása potenciómetrikus módszerrel Beton. rész: A próbatestek hajlító-húzó szilárdsága A megszilárdult beton vizsgálata. Hidrotechnikai tulajdonságok A megszilárdult beton vizsgálata. méret és egyéb követelményei A megszilárdult beton vizsgálata. rész: A szilárdságvizsgálatokhoz szükséges próbatestek készítése és értékelése A megszilárdult beton vizsgálata. Vizsgálati módszerek. rész: A próbatestek hasító-húzó szilárdsága A megszilárdult beton vizsgálata. rész: A . 01-jéig érvényes. 1. 7. 01-jéig érvényes. beleértve a betongyártási folyamatból visszanyert vizet is A friss beton vizsgálatai (mindegyik angol nyelven) A megszilárdult beton vizsgálata. rész: A próbatestek nyomószilárdsága A megszilárdult beton vizsgálata.

41 MSZ EN 12390-8:2001 MSZ 17213-1:1989 MSZ 17215-6:1984 MSZ 17215-7:1984 MSZ 17215-9:1989 MSZ EN 990:2003 (angol nyelven) MSZ CR 13902:2000 (angol nyelven) MSZ CR 1901:2000 (angol nyelven) MSZ CR 12793:2000 (angol nyelven) MSZ CR 13901:2000 (angol nyelven) MSZ EN 14487-1:2006 (angol nyelven) MSZ EN 14721:2006 (angol nyelven) MSZ EN 14488-3:2006 (angol nyelven) MSZ EN 14488-5:2006 (angol nyelven) MSZ EN 14488-7:2006 (angol nyelven) megszilárdult beton testsűrűsége A megszilárdult beton vizsgálata. 5. 2. Előregyártott elemek Műkövek. 1980 szabványsorozat . vasbeton és feszített vasbeton szerkezetek Építő.és szerelőipari szerkezetek.és szerelőipari szerkezetek. rész: A hajlítószilárdság meghatározása (hajlító-húzó szilárdság) Műszaki rajzok. rész: A szálerősítésű lappróbatestek energiaelnyelő képességének meghatározása Lőtt beton vizsgálata. rész: A szálerősítésű gerendapróbatestek hajlítószilárdságának (első repedési. rész: A szálerősítésű beton száltartalma 32. A betonacél korróziós állapotának helyszíni vizsgálata Beton. 1.és vasbetonszerkezetek korrózióvédelme. Az előre gyártott szerkezeti elemek gyártási rajzainak általános előírásai Munkavédelem. A száltartalom meghatározása friss és megszilárdult betonban Lőtt beton vizsgálata. Építőipari rajzok. Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése MSZ-04-803-7:1990 MSZ-04-803-2:1989 MSZ 2505-1:1979 MSZ 2505-2:1981 MSZ EN 14617-2:2004 (angol nyelven) MSZ ISO 7437:1994 Építő. előírások és megfelelőség Fémszálas beton vizsgálati módszere. Fogalommeghatározások Műkő. rész: Fogalommeghatározások. Megszilárdult betonok termoanalitikai vizsgálata Vizsgálati módszerek a vasalás korrózióvédelmének igazolására autoklávolt pórusbetonban és könnyű adalékanyagos.és vasbetonszerkezetek korrózióvédelme. 8. A beton acélt védő hatásának vizsgálata és minősítése Beton. Előre gyártott beton. legnagyobb és nagy lehajlásokhoz tartozó maradék szilárdságának) meghatározása Lőtt beton vizsgálata. Vizsgálati módszerek. nagy hézagtérfogatú betonban Vizsgálati módszerek a friss beton víz/cement tényezőjének meghatározására Regionális előírások és ajánlások a beton alkálikovasav-reakció okozta károsodásának elkerülésére A megszilárdult beton karbonizációs mélységének mérése A betoncsalád-elv alkalmazása a beton előállításakor és megfelelőségének ellenőrzésekor Lőtt beton. rész: A víz nyomás alatti behatolási mélysége Építőipari korrózióvédelem fogalommeghatározásai. Beton. Épületszerelési munkák biztonságtechnikai követelményei Közvilágítási feszített vasbeton oszloptörzsek MSZ-04-902:1983 MSZ 32:1979.és vasbeton szerkezetek Beton.és vasbetonszerkezetek korrózióvédelme. 3. Kőszerkezetek és kőszobrász szerkezetek Műkő. 7.

1987 szabványsorozat MSZ 9372-1:1982 MSZ 9372-2:1982 MSZ 9372-3:1982 MSZ 9372-4:1990 MSZ 9373-1:1982 MSZ 9373-2:1988 MSZ 9373-3:1982 MSZ 9373-4:1985 MSZ 9373-5:1986 MSZ 9373-6:1986 MSZ 9395-1:1979 MSZ 9395-2:1979 MSZ 9395-3:1979 MSZ 9395-4:1979 MSZ 9395-5:1981 MSZ 9395-6:1987 MSZ 10798-1:1989 MSZ 10798-2:1989 MSZ 10798-3:1989 MSZ 10798-4:1989 MSZ 10798-5:1989 MSZ 15958-1:1987 MSZ 15958-2:1987 MSZ 15958-3:1988 MSZ 16030:1963 MSZ 16030-1:1988 MSZ EN 445:1998 MSZ EN 446:1998 MSZ EN 447:1998 Vasbeton támlemezek Feszítettbeton oszlopgyámok Vezetéktartó vasbeton és feszített vasbeton oszlopok Feszítettbeton födémgerendák. P-28 jelű tetőelem Üzemben gyártott vasbeton tetőelemek. A minőség ellenőrzése Üzemben gyártott vasbeton nyílásáthidalók. Vizsgálat Injektálóhabarcs feszítőkábelekhez. MB jelű födémbéléstestek Üreges beton födémbéléstestek. Y-42 jelű vasbeton tetőpanel Üzemben gyártott vasbeton tetőelemek. EP jelű födémgerendák Feszítettbeton födémpallók. Y-13 jelű tetőpanel Üzemben gyártott vasbeton tetőelemek. A minőség ellenőrzése Feszítettbeton födémpallók. PK jelű födémpallók Feszítettbeton födémpallók.42 MSZ 4736 szabványsorozat MSZ 4752:1983 szabványsorozat MSZ 4781:1980. A közönséges . vasbeton. Z-1 jelű tetőpanel Üzemben gyártott vasbeton tetőelemek. A minőség ellenőrzése Üreges beton födémbéléstestek. EB jelű födémbéléstestek Üreges beton födémbéléstestek. 29 cm magas áthidalók Előregyártott vasbeton. SD jelű konzolos födémpallók Feszítettbeton födémpallók. M jelű födémgerendák Feszítettbeton födémgerendák. 25 cm magas áthidalók Üzemben gyártott vasbeton nyílásáthidalók. Injektálási eljárások Injektálóhabarcs feszítőkábelekhez.és feszített vasbeton elemek minőségének ellenőrzése.és feszítettbeton elemek. A minőség ellenőrzése Üzemben gyártott vasbeton tetőelemek. SD jelű födémpallók Feszítettbeton födémpallók. B jelű födémbéléstestek Üreges beton födémbéléstestek. A minőség ellenőrzése Feszítettbeton födémgerendák. PS és PSN jelű födémpallók Feszítettbeton födémpallók. Vizsgálati módszerek Injektálóhabarcs feszítőkábelekhez. E jelű födémgerendák Feszítettbeton födémgerendák. Y-89 jelű feszített vasbeton tetőpanel Üreges beton födémbéléstestek. BB jelű födémbéléstestek Üzemben gyártott vasbeton nyílásáthidalók. Vizsgálat és minősítés Előregyártott beton-. SD jelű szerelőpallók Üzemben gyártott vasbeton tetőelemek.

11. rész: Csúszóelemek Szerkezeti saruk. 7. rész: Általános tervezési szabályok Szerkezeti saruk. rész: Gördülő saruk Szerkezeti saruk. Vizsgálati módszerek Előre gyártott betontermékek általános szabályai (MSZ EN 13369:2004 helyett) Szerkezeti saruk. minőség-ellenőrzés és megfelelőségértékelés. MSZ EN 12615:2000 MSZ EN 12617-2:2005 MSZ EN 12618-2:2005 MSZ EN 12618-3:2005 MSZ EN 12636:2000 MSZ EN 12637-1:2005 MSZ EN 13894 szabványsorozat (angolul) MSZ EN 13579:2003 MSZ EN 13580:2003 MSZ EN 13581:2003 MSZ EN 14117:2005 MSZ EN 14406:2005 MSZ EN 14497:2005 MSZ EN 14498:2005 (angolul) MSZ EN 13369:2004/A1:2006 (angol nyelven) MSZ EN 1337-1:2002 (angol nyelven) MSZ EN 1337-2:2004 (angol nyelven) MSZ EN 1337-4:2004 (angol nyelven) MSZ EN 1337-6:2004 (angol nyelven) MSZ EN 1337-7:2004 (angol nyelven) MSZ EN 1337-9:1999 (angol nyelven) MSZ EN 1337-10:2003 (angol nyelven) MSZ EN 1337-11:1999 (angol nyelven) MSZ EN 1504 szabványsorozat (angol nyelven) MSZ EN 1169:2000 MSZ EN 1170:2000 szabványsorozat injektálóhabarcsok előírásai Előre gyártott betontermékek. követelmények. Fogalommeghatározások. 10. Kerítéselemek Termékek és rendszerek a betonszerkezetek védelmére és javítására. MSZ EN 1799:2000 MSZ EN 1877:2000 MSZ EN 12188:2000 MSZ EN 12189:2000 MSZ EN12192:2000 MSZ EN 12504-3:2005 MSZ EN 12614:2005. 4. rész: Védelem Szerkezeti saruk. 2. rész: Teflonbetétes gömbsüvegés hengeres saruk Szerkezeti saruk.43 MSZ EN 12839:2001 (angol nyelven) MSZ EN 12190:2000 MSZ EN 1767:2000 MSZ EN 1771:2005. rész: Billenő saruk Szerkezeti saruk. tárolás és beépítés Termékek és rendszerek a betonszerkezetek védelmére és javítására. rész: Felülvizsgálat és karbantartás Szerkezeti saruk. 9. 6. rész: Szállítás. Előre gyártott betontermékek vizsgálati módszerei . 1.

vasalt építőelemek könnyű adalékanyagos nagy hézagtérfogatú betonból Előre gyártott betontermékek. Födémrendszerek födémlemezei Előre gyártott betontermékek. 3. rész: Vasbeton és feszített beton lámpaoszlopok követelményei MSZ EN 14649:2005 (angol nyelven) MSZ EN 13747:2005 (angol nyelven) MSZ EN 14650:2005 MSZ EN 14651:2005 MSZ EN 14840:2006 MSZ EN 680:2006 MSZ EN 14188-3:2006 MSZ EN 40-4:2006 (angol nyelven) 33. Oszlopok Előre gyártott betontermékek. Lineáris szerkezeti elemek Előre gyártott betontermékek.és szerelőipari szerkezetek. Követelmények és vizsgálati módszerek Előre gyártott betontermékek. Fémszálas beton üzemi gyártásellenőrzésének általános szabályai Fémszálas beton vizsgálati módszere. Falazás és egyéb kőműves munkák MSZ 15031:1953 MSZ-04-803-1:1990 Kőművesszerkezetek terminológiája Építő. Kőművesszerkezetek . Bordás födémelemek Előre gyártott betontermékek. 1. rész: Monolit vagy szobaméretű egyedi részekből álló vasbeton garázsok követelményei Előre gyártott betontermékek. Faforgács adalékanyagos beton.44 MSZ EN 1737:2000 MSZ EN 1738:2000 MSZ EN 1739:2000 MSZ EN 1740:2000 MSZ EN 1741:2000 MSZ EN 1742:2000 (angol nyelven) MSZ CR 13962:2000 (angol nyelven) MSZ EN 1520:2003 (angol nyelven) MSZ EN 12843:2005 (angol nyelven) MSZ EN 13224:2005 (angol nyelven) MSZ EN 13225:2005 (angol nyelven) MSZ EN 13693:2005 (angol nyelven) MSZ EN 14474:2005 (angol nyelven) MSZ EN 12794:2005 (angol nyelven) MSZ EN 1168:2005 (angol nyelven) MSZ EN 13978-1:2005 (angol nyelven) A LAC (könnyű adalékanyagos beton)-építőelemek szerkezetekben való alkalmazásának irányelvei Előre gyártott. 4. Különleges tetőelemek Előre gyártott betontermékek. Előre gyártott betongarázsok. Előformázott hézagkitöltő profilok vizsgálati módszerei Autoklávolt pórusbeton száradási zsugorodásának meghatározása Hézagkitöltő szalagok és anyagok. rész: Előformázott hézagkitöltő profilok előírásai Lámpaoszlopok. A hajlító-húzó szilárdság mérése (arányossági határ (LOP). Cölöpök alapozáshoz Előre gyártott betontermékek. Üreges födémpanelek Előre gyártott betontermékek. A cementben és betonban lévő üvegszálak szilárdságtartásának vizsgálati módszere (SIC-vizsgálat) Előre gyártott betontermékek. maradó hajlítóhúzó szilárdság) Hézagkitöltő szalagok és anyagok.

2. kézi falazóelemek LEIER-építőelemek. rész: Adalékanyagos beton falazóelemek (tömör és pórusos adalékanyagokkal) Falazóelemek követelményei. Fogalommeghatározások. konzolok Falazatok kiegészítő elemeinek követelményei. HABISOL hőszigetelő falazóelemek LEIER-építőelemek. bilincsek. 5. 1. Általános műszaki előírások Égetett agyag burkolóelemek. 1. rész: Fogalommeghatározások és követelmények Gipsz kötőanyagok és gipsz vakolóhabarcsok. könnyűbeton. akasztók. Főfalazó-elemek LEIER-építőelemek. rész: Kötővasak. FB jelű vázkerámia födémbéléstestek Falazatok kiegészítő elemeinek követelményei. Kőműves munkák biztonságtechnikai követelményei Falazóelemek követelményei. rész: Égetett agyag falazóelemek Falazóelemek követelményei. A hőszigetelés tervezési értékeinek meghatározási módszerei Gipsz falazóelemek. 4. követelmények és vizsgálati módszerek Gipsz falazóelemek. Falburkoló klinkertégla Égetett agyag födémelemek. 1. Általános műszaki előírások Égetett agyag födémelemek. rész: Pórusbeton falazóelemek Falazóelemek követelményei. követelmények és vizsgálati módszerek Gipsz kötőanyagok és gipsz vakolóhabarcsok.45 MSZ 1228-17:1986 MSZ-04-903:1983 MSZ EN 771-1:2005 MSZ EN 771-2:2005 MSZ EN 7713:2003/A1:2005 MSZ EN 771-4:2000 és MSZ EN 7714:2003/A1:2005 MSZ EN 771-5:2004 és MSZ EN 7715:2003/A1:2005 (angol nyelven) MSZ EN 771-6:2006 (angol nyelven) MSZ 554:1979 MSZ 3554:1979 MSZ 3555-1:1991 MSZ 3555-2:1991 MSZ 3555-3:1979 MSZ 552-1:1982 MSZ 552-7:1982 MSZ EN 845-1:2001 (angol nyelven) MSZ EN 845-2:2001 (angol nyelven) MSZ EN 845-3:2003 (angol nyelven) MSZ EN 1745:2003 (angol nyelven) MSZ EN 12859:2001 MSZ EN 12859:2001/A1:2004 (angol nyelven) MSZ EN 12860:2002 Építési tervek. 2. rész: Acélhálóval erősített kötőelemek Falazatok és falazati termékek. rész: Vizsgálati módszerek Adalékos. Fogalommeghatározások. rész: Természetes kő falazóelemek Padlásburkoló tégla. 6. égetett agyagból Kábeltégla égetett agyagból Égetett agyag burkolóelemek. Falburkoló tégla Égetett agyag burkolóelemek. Általános előírások LEIER-építőelemek. 3. Kőszerkezetek ábrázolása és jelölése Munkavédelem. követelmények és vizsgálati módszerek Gipszalapú ragasztók gipsz falazóelemekhez. Pincefalazó-elem MSZ EN 13279-1:2005 (angol nyelven) MSZ EN 13279-2:2004 (angol nyelven) MSZ 11404:1992 MSZ 11405-1:1992 MSZ 11405-2:1992 MSZ 11405-3:1992 MSZ 11405-4:1992 . Fogalommeghatározások. rész: Műkő falazóelemek Falazóelemek követelményei. rész: Szemöldökfák Falazatok kiegészítő elemeinek követelményei. 3. rész: Mészhomok falazóelemek Falazóelemek követelményei. 2.

2. rész: Fogalommeghatározások. rész: Összetétel. Vékony kőlapok. tartalmazza az AC:2002 módosítást is) Adalékszerek betonhoz. követelmények.46 MSZ 11405-5:1992 MSZ 11405-6:1992 MSZ EN 772 szabványsorozat MSZ EN 846 szabványsorozat (angol nyelven) MSZ EN 1052 szabványsorozat MSZ EN 998-1:2003 MSZ EN 998-2:2003 MSZ EN 1015 szabványsorozat MSZ EN 413-1:2004 (angol nyelven) MSZ ENV 413-2:2005 (angol nyelven) MSZ CR 13933:2000 (angol nyelven) MSZ EN 459-1:2002 MSZ EN 459-2:2002 MSZ EN 459-3:2002 LEIER-építőelemek. megjelölés és címkézés Lakó. 3. Fogalommeghatározások.és közösségi épületek kéményei. Követelmények Természetes építőkövek.és közösségi épületek kéményei. Bedolgozhatósági vizsgálat (összetartó képesség) Építési mész. rész: A megfelelőség értékelése (Az MSZ EN 459-3:2002 helyett. Követelmények Természetes építőkövek vizsgálata.és közösségi épületek kéményei. Tömbkövek. Fogalommeghatározások és általános előírások Lakó. rész: Vizsgálati módszerek Építési mész. rész: Vizsgálati módszerek Kőművescement. rész: Külső téri és belső téri vakolóhabarcsok Falszerkezeti habarcsok előírásai. 1. A dinamikus rugalmassági modulus meghatározása (alaprezonancia-rezgés mérésével) MSZ EN 934-3:2004 MSZ 04-82-1:1985 MSZ 04-82-2:1985 MSZ 04-82-4:1985 MSZ EN 12440:2001 (angol nyelven) MSZ EN 1467:2004 (angol nyelven) MSZ EN 1468:2004 (angol nyelven) MSZ EN 1469:2005 (angol nyelven) MSZ EN 12057:2005 (angol nyelven) MSZ EN 12058:2005 (angol nyelven) MSZ EN 14147:2004 (angol nyelven) MSZ EN 14205:2004 (angol nyelven) MSZ EN 14146:2004 (angol nyelven) . követelmények és megfelelőségi feltételek Kőművescement. 2. Követelmények Természetes építőkövek. habarcshoz és injektálóhabarcshoz. A Knoopkeménység meghatározása Természetes építőkövek vizsgálati módszerei. 1. Zsaluzóelemek Falazóelemek vizsgálati módszerei Falazatkiegészítő elemek vizsgálati módszerei Falazatok vizsgálati módszerei Falszerkezeti habarcsok előírásai. követelmények és megfelelőségi feltételek Építési mész. A megnevezés ismérvei Természetes építőkövek. Követelmények Természetes építőkövek. Kőlapok. rész: Adalékszerek falazóhabarcshoz. Válaszfallapok LEIER-építőelemek. Központi kémények Természetes építőkövek. rész: Falazóhabarcsok Falszerkezeti habarcsok vizsgálati módszerei Kőművescement. Egyedi kémények Lakó. Burkolólapok. Sóköd okozta öregedéssel szembeni ellenállás meghatározása Természetes építőkövek vizsgálata. 2. Járólapok és lépcsőburkoló lapok. Követelmények Természetes építőkövek. 3. 1. megfelelőség.

A kapocslyuk kiszakítási szilárdsága Természetes építőkövek vizsgálati módszerei. A hajlítószilárdság meghatározása harmadpontos terheléssel Természetes építőkövek vizsgálati módszerei.47 MSZ EN 14157:2005 (angol nyelven) MSZ EN 14579:2005 (angol nyelven) MSZ EN 14580:2005 (angol nyelven) MSZ EN 14581:2005 (angol nyelven) MSZ EN 14158:2004 (angol nyelven) MSZ 18294:1986 MSZ 18280:1980 MSZ 18281:1979 MSZ 18282 szabványsorozat MSZ 18283:1979 MSZ 18284 szabványsorozat MSZ 18285 szabványsorozat MSZ 18286 szabványsorozat MSZ 18287 szabványsorozat MSZ 18288 szabványsorozat MSZ 18289 szabványsorozat MSZ 18290 szabványsorozat MSZ EN 1925:2000 MSZ EN 1926:2000 MSZ EN 1936:2000 Természetes építőkövek vizsgálati módszerei. A statikus rugalmassági modulus meghatározása Természetes építőkövek vizsgálati módszerei. Fogalommeghatározás Természetes építőkövek vizsgálati módszerei. A kopásállóság meghatározása Természetes építőkövek vizsgálati módszerei. Sókristályosodással szembeni ellenállás meghatározása Természetes építőkövek vizsgálati módszerei. a testsűrűség. A törési energia meghatározása Építőkövek Építési kőanyagok alapfogalmai. A fagyállóság meghatározása Természetes építőkövek. A MSZ EN 12372:2000 MSZ EN 12370:2000 MSZ EN 12407:2000 (angol nyelven) MSZ EN 12371:2002 (angol nyelven) MSZ EN 12670:2002 (angol nyelven) MSZ EN 13161:2002 (angol nyelven) MSZ EN 13364:2002 (angol nyelven) MSZ EN 13373:2003 (angol nyelven) MSZ EN 13755:2002 . Kőzettani vizsgálat Természetes építőkövek vizsgálati módszerei. Az elemek geometriai jellemzőinek meghatározása Természetes építőkövek vizsgálati módszerei. A lineáris hőtágulási együttható meghatározása Természetes építőkövek vizsgálati módszerei. a nyílt porozitás és az összes porozitás meghatározása Természetes építőkövek vizsgálata. A nyomószilárdság meghatározása Természetes építőkövek vizsgálata. A hajlítószilárdság meghatározása koncentrált terhelés alatt Természetes építőkövek vizsgálata. Az anyagsűrűség. A kapillárisvízfelszívási tényező meghatározása Természetes építőkövek vizsgálata. A hangterjedés sebességének meghatározása Természetes építőkővek vizsgálati módszerei. jelölések Építési kőanyagok kőzettani megnevezése és osztályai Építési kőanyagok mintavétele és vizsgálati rendszere Építési kőanyagok kőzettani vizsgálati rendje Építési kőanyagok tömegösszetételi vizsgálatai Építési kőanyagok szilárdságvizsgálata próbatesten Építési kőanyagok energiavezetési és térfogatállandósági vizsgálatai Építési kőanyagok szilárdságvizsgálata próbahalmazon Építési kőanyagok szemszerkezeti és szennyeződési vizsgálata Építési kőanyagok időállóság-vizsgálata Építési kőanyagok felületi tulajdonságainak vizsgálata Természetes építőkövek vizsgálata.

Magasépítési acélszerkezetek Acélszerkezetek megvalósítása 1. Ácsmunka MSZ 76:1982 MSZ 77:1985 MSZ 7141:1986 MSZ-04-803-6:1989 Fa tetőszerkezetek fogalommeghatározásai Ácsszerkezetek kötéseinek és kapcsolatainak fogalommeghatározásai és elnevezései Ácsszerkezeti rajz Építő. A csúszási ellenállás meghatározása ingás vizsgálóeszközzel Műkövek. követelmények és vizsgálati módszerek MSZ ENV 1090-3:1999 MSZ ENV 1090-4:2000 MSZ ENV 1090-5:2001 MSZ ENV 1090-6:2005 (angol nyelven) MSZ 6442:1979 MSZ 6442:1979/1M:1983 (angol nyelven) MSZ 6442:1979 MSZ 6442:1979/1M:1983 MSZ EN 14024:2005 (angol nyelven) MSZ EN 14195:2005 (angol nyelven) 35.és könnyű épületszerkezetek szerelése MSZ 9990:1984 MSZ ISO 5261:1994 MSZ-04-803-25:1990 MSZ ENV 1090-1:1999 MSZ ENV 1090-2:2001 Épületszerkezeti csatlakozások fogalommeghatározásai Fémszerkezetek műszaki rajza Építő. Követelmények. Fém.és szerelőipari szerkezetek. Műkövek. A hőlökés okozta öregedéssel szembeni ellenállás meghatározása Természetes építőkövek vizsgálati módszerei. rész: Kiegészítő szabályok zárt szelvényű szerkezetekre Acélszerkezetek megvalósítása 5. Fogalommeghatározások. Ácsszerkezetek és teherhordó faszerkezetek . Szakszókincs és osztályozás 34.48 (angol nyelven) MSZ EN 14066:2003 (angol nyelven) MSZ EN 14231:2003 (angol nyelven) MSZ EN 14617 szabványsorozat (angol nyelven) MSZ EN 14618:2005 (angol nyelven) vízfelvétel meghatározása légköri nyomáson Természetes építőkövek vizsgálati módszerei. 6. rész: Általános és az épületekre vonatkozó szabályok Acélszerkezetek megvalósítása 2.és szerelőipari szerkezetek. rész: Kiegészítő szabályok hidakra Acélszerkezetek megvalósítása. Mechanikai teljesítőképesség. rész: Kiegészítő szabályok nagy folyáshatárú acélokra Acélszerkezetek megvalósítása 4. igazolás és vizsgálatok a kiértékeléshez Fémkeretes elemek gipszkartonlemezrendszerekhez. rész: Kiegészítő szabályok korrózióálló acélokra Acélszerkezetek ömlesztőhegesztéssel készített kötéseinek és szerkezeti elemeinek gyártási követelményei Acélszerkezetek ömlesztőhegesztéssel készített kötéseinek és szerkezeti elemeinek gyártási követelményei Hőhíd-megszakításos fémprofilok. rész: Kiegészítő szabályok hidegen alakított vékony falú elemekre és burkolati lemezekre Acélszerkezetek megvalósítása 3. Vizsgálati módszerek.

3. Vizsgálati módszerek. Követelmények Rétegelt falemezek. rész: Minőség-ellenőrzés az üzemben Fa alapanyagú lemezek. Csoportosítás és fogalommeghatározások. 3. Teljesítménykövetelmények és a gyártás alapkövetelményei Rétegelt-ragasztott fa. Fogalommeghatározás és csoportosítás Fa alapanyagú lemezek. A felületi réteg tapadása. Csap típusú kapcsolóelemek palástnyomási szilárdságának és beágyazási értékeinek meghatározása Szerkezeti fa. 5. Vizsgálati módszerek. Vizsgálati módszer Forgácslapok. csoportosítás és jelölés Fa alapanyagú lemezek. rész: Szárazeljárással gyártott rostlemezek vizsgálata Faszerkezetek. vizsgálat: 2.49 MSZ 15025:1989 MSZ 10144:1986 MSZ 10145:1986 MSZ EN 3023:2004/A1:2006 (angol nyelven) MSZ ENV 302-5:2002 MSZ EN 309:2005 (angol nyelven) MSZ EN 311:2002 MSZ EN 312:2004 (angol nyelven) MSZ EN 313-2:2001 MSZ EN 314-1:2005 MSZ EN 316:2001 MSZ EN 318:2002 MSZ EN 321:2002 MSZ EN 326-2:2003 Építmények teherhordó faszerkezeteinek erőtani tervezése Teherhordó faszerkezetek anyagai Teherhordó faszerkezetek faanyagának minőségellenőrzése Ragasztóanyagok teherviselő faszerkezetekhez. Vizsgálati módszerek. A légnedvességváltozás hatására bekövetkező méretváltozások meghatározása Fa alapanyagú lemezek. Mintavétel. A nedvességállóság meghatározása ciklikus vizsgálat alapján Fa alapanyagú lemezek. 1. Statikus terheléssel végzett vizsgálat általános alapelvei Rostlemezek. Szilárdsági osztályok Faszerkezetek. próbatestek kialakítása. Teljesítménykövetelmények és a gyártás alapkövetelményei MSZ EN 326-3:2004 (angol nyelven) MSZ EN 336:2003 MSZ EN 338:2003 MSZ EN 380:1998 MSZ EN 382-1:1999 MSZ EN 383:1998 MSZ EN 384:2004 MSZ EN 385:2002 MSZ EN 386:2002 MSZ EN 387:2002 (angol nyelven) . Nagy keresztmetszetű elemek ékcsapos toldása. Teljesítménykövetelmények és a gyártás alapkövetelményei Rétegelt-ragasztott fa. vizsgálat. A ragasztás minősége. rész: A hagyományos összeszerelési idő meghatározása Forgácslemezek. mérettűrések Szerkezeti fa. Mintavétel. a hőmérséklet és a páratartalom ciklikus változásakor Ragasztóanyagok teherviselő gerendaszerkezetekhez. rész: A cellulóz savas károsodása hatásának meghatározása a keresztirányú húzószilárdságra. 2. rész: Lemezszállítmány ellenőrzése Szerkezeti fa. Fogalommeghatározás. Vizsgálati módszerek. próbatestek kialakítása. Méretek. A mechanikai tulajdonságok és a sűrűség jellemző értékeinek meghatározása Ékcsapos toldású szerkezeti fa. A felületi elnyelőképesség meghatározása. 1. rész: Vizsgálati módszerek Farostlemezek. rész: Fogalommeghatározások Rétegelt falemezek.

Szerkezeti fa és rétegelt-ragasztott fa. Fogalommeghatározások. rész: A rovarkárosításokra vonatkozó fogalmak Hengeres faanyagok és fűrészárú. Osztályozás a felület külső megjelenése szerint. 3. A fa alapanyagú lemezek mechanikai tulajdonságainak meghatározása Hengeres faanyagok és fűrészárú. A nyírószilárdság és a rostirányra merőleges mechanikai tulajdonságok meghatározása MSZ EN 844-11:2001 MSZ EN 844-12:2002 MSZ EN 975-1:2002 MSZ EN 1058:1997 MSZ EN 14250:2005 (angol nyelven) MSZ EN 1059:2002 MSZ EN 1075:2004 (angol nyelven) MSZ EN 1193:2000 . rész: Lombos fafajok Rétegelt falemezek. rész: Fenyőfélék Rétegelt falemezek. szeglemezes szerkezeti elemek termékkövetelményei (Az MSZ EN 1059:2002 helyett) Faszerkezetek. 5. Csap típusú kapcsolóelemek folyáshatárhoz tartozó hajlító nyomatékának meghatározása Faszerkezetek. Vizsgálati módszerek. Szerkezeti fa és rétegelt-ragasztott fa. A mechanikai tulajdonságok és a sűrűség jellemző értékeinek meghatározása Faszerkezetek. rész: Középkemény rostlemezek követelményei Rétegelt falemezek. 12. rész: Kemény rostlemezek követelményei Rostlemezek. 3. 10. Követelmények. rész: Módszerek a jellemzők és hibák mérésére és kifejezésére Rétegelt falemezek. 2. rész: Kiegészítő fogalmak és a fogalmak jegyzéke Fűrészárú. Előre gyártott. rész: Általános követelmények Rostlemezek. Szeglemezes kapcsolatok Faszerkezetek. szeglemezes rácsos tartók termékkövetelményei Faszerkezetek. Osztályozás a felület külső megjelenése szerint.50 MSZ EN 391:2002 MSZ EN 408:2003 MSZ EN 409:1998 MSZ EN 594:2000 MSZ EN 595:2000 MSZ EN 596:2000 MSZ EN 622-1:2003 MSZ EN 622-2:2004 (angol nyelven) MSZ EN 622-3:2004 (angol nyelven) MSZ EN 635-2:1999 MSZ EN 635-3:1999 MSZ EN 635-5:2001 MSZ EN 636:2004 (angol nyelven) MSZ EN 789:2005 MSZ EN 844-10:2001 Rétegelt-ragasztott fa. 2. 11. Osztályozás a felületi jellemzők szerint. rész: Az elszíneződésre és a gombásodásra vonatkozó fogalmak Hengeres faanyagok és fűrészárú. Követelmények. Favázas falpanelek teherbírása és merevsége Faszerkezetek. Vizsgálati módszerek. Favázas falpanelek ütővizsgálata lágy testtel Rostlemezek. A ragasztási rétegek elválásának vizsgálata Faszerkezetek. Rácsostartók vizsgálata a teherbírás és alakváltozás meghatározására Faszerkezetek. Fogalommeghatározások. Követelmények Faszerkezetek. 1. Lombos faanyagok osztályozása szemrevételezéssel. Vizsgálati módszerek. Vizsgálati módszerek. Vizsgálati módszerek. Követelmények. Előre gyártott. Fogalommeghatározások. Vizsgálati módszerek. Egyes fizikai és mechanikai tulajdonságok meghatározása Faszerkezetek. rész: Tölgy és bükk Fa alapanyagú lemezek. 1.

Karakterisztikus értékek a szerkezettervezéshez. Kazein ragasztóanyagok. rész: Tölgy és bükk Hengeres faanyagok lombos fafajokból. rész: Lucfenyők és jegenyefenyők Hengeres fenyőanyagok minőségi osztályozása. Követelmények Faszerkezetek. Karakterisztikus értékek a szerkezettervezéshez. Osztályozás és teljesítménykövetelmények Fa alapanyagú lemezek. Teherhordó padlóburkolatok teherhordó képessége Hengeres faanyagok és fűrészáru. rész: Rétegelt falemezek Ragasztóanyagok teherviselő gerendaszerkezetekhez. 1. Minőségi osztályozás. Rétegelt-ragasztott fa. A padlók. jegenyefenyő. 1. Teherhordó tűzőkapcsos kapcsolatok Faszerkezetek. rész: OSB lapok. forgácslapok és rostlemezek Fa alapanyagú lemezek. A szilárdsági osztályok és a jellemző értékek meghatározása Faszerkezetek. Vizsgálati módszerek. Minőségi osztályozás. erdeifenyő. 2. 2. Fenyő faanyagok osztályozása szemrevételezéssel. Rétegelt-ragasztott fa. 1. rész: Pinus-félék Hengeres fenyőanyagok minőségi osztályozása.51 MSZ EN 1194:2000 MSZ EN 14080:2005 (angol nyelven) MSZ EN 1195:2000 MSZ EN 1313-1:2004 (angol nyelven) MSZ EN 1313-2:2004 (angol nyelven) MSZ EN 1316-1:1999 MSZ EN 1316-2:1999 MSZ EN 1316-3:1999 MSZ EN 1380:2001 MSZ EN 1381:2001 MSZ EN 1382:2001 MSZ EN 1438:1999 MSZ EN 1611-1:2002 és MSZ EN 16111:1999/A1:2003 MSZ EN 1912:2005 (angol nyelven) MSZ ENV 1927-1:1999 MSZ ENV 1927-2:1999 MSZ ENV 1927-3:1999 MSZ EN 12169:2001 (angol nyelven) MSZ EN 12369-1:2001 (angol nyelven) MSZ EN 12369-2:2004 (angol nyelven) MSZ EN 12436:2002 Faszerkezetek. rész: Vörösfenyők és duglászfenyők Fűrészárútételek megfelelőség értékelésének követelményei Fa alapanyagú lemezek. 1. rész: Kőris és juhar Faszerkezetek. rész: Fenyőfélék Tömör falemezek. 1. A padlók. rész: Lombos fűrészáru Hengeres faanyagok lombos fafajokból. Vizsgálati módszerek. A kapcsolóelemek kihúzási teherbírása A fa és a fa alapanyagú termékek tervezési jelölései Fűrészárú. 3. 2. falak és tetők teherhordó lemezeire vonatkozó előírások és teljesítménykövetelmények Fa alapanyagú lemezek. A vizuális szilárdsági osztályok és a fafajok szilárdsági besorolása Hengeres fenyőanyagok minőségi osztályozása. Osztályozás a felület külső MSZ EN 12871:2002 MSZ EN 12872:2001 (angol nyelven) MSZ EN 13017-1:2003 MSZ EN 13017-2:2003 . Vizsgálati módszerek. Szilárdsági osztályok. Megengedett méreteltérések és ajánlott méretek. rész: Fenyő fűrészáru Hengeres faanyagok és fűrészáru. rész: Európai lucfenyő. falak és tetők teherhordó lemezeire vonatkozó útmutató Tömör falemezek. 3. Teherhordó szegezett kapcsolatok Faszerkezetek. Vizsgálati módszerek. 2. 1. Osztályozás a felület külső megjelenése szerint. duglászfenyő és vörösfenyő Szerkezeti fa. rész: Nyár Hengeres faanyagok lombos fafajokból. Megengedett méreteltérések és ajánlott méretek.

Jellemzők. A kötőelemek kihúzással szembeni ellenállásának meghatározása Hengeres faanyagok és fűrészáru. Vizsgálati módszerek Fa alapanyagú lemezek. Egyes mechanikai jellemzők számítási módszere Furnérfa (LVL). Európában használt fafajok jegyzéke Parketta és más fa padlóburkolatok. A rugalmasság és a kopásállóság meghatározása Fa alapanyagú lemezek. jelölés Hengeres szerkezeti fa. rész: Lombos fafajok Tömör falemezek (SWP). A teherbíró képesség és az alakváltozási jellemzők meghatározásának alapelvei Faszerkezetek. rész: Meghatározás kapacitásméréssel Fűrészáru. fa alapanyagú lemezek. Úsztatott padlók.52 MSZ EN 13353:2004 (angol nyelven) MSZ EN 13446:2002 (angol nyelven) MSZ EN 13556:2004 MSZ ENV 13696:2000 MSZ EN 13810-1:2003 MSZ EN 13879:2002 (angol nyelven) MSZ EN 13986:2005 MSZ EN 14251:2004 (angol nyelven) MSZ ENV 14272:2002 (angol nyelven) MSZ EN 14279:2005 (angol nyelven) MSZ EN 14322:2004 megjelenése szerint. melamingyantás papírlaminált lemezek. Gipsz. Szerkezeti furnérfa. Vakolatok Építő. 2. Vakolás és rabicolás MSZ-04-803-9:1990 MSZ-04-803-4:1990 MSZ EN 13914-1:2005 Építő. Belső térben használható. Fogalommeghatározások.és szerelőipari szerkezetek. Mechanikus kapcsolóelemekkel kialakított fakötések. Fogalommeghatározások. Követelmények Fa alapanyagú lemezek. a megfelelőség értékelése. rész: Teljesítményjellemzők és követelmények Fa alapanyagú lemezek. A hagyományos szárazanyagtartalom és az állandó tömegű szárazanyag-tartalom meghatározása MSZ EN 14323:2004 MSZ EN 14354:2005 (angol nyelven) MSZ EN 14374:2005 (angol nyelven) MSZ EN 26891:1995 MSZ EN 28970:1995 MSZ 6768:2002 MSZ EN 13183-3:2005 (angol nyelven) MSZ EN 14298:2005 (magyar nyelven) MSZ EN 827:2006 (angol nyelven) 36. követelmények és osztályozás Fa alapanyagú lemezek. A fa térfogati sűrűségének követelményei Pozdorjalapok (Az MSZ 6768-2:1984.és szerelőipari szerkezetek. Vizsgálati módszerek Rétegelt falemezek. Belső térben használható. Követelmények Faszerkezetek. 1. melamingyantás papírlaminált lemezek. A lapsíkkal párhuzamos hajlítási tulajdonságok meghatározása Építési célú. Mechanikus kapcsolóelemekkel kialakított fakötések vizsgálata. az MSZ 6768-3:1984 és az MSZ 6768-4:1984 helyett) A fűrészáru nedvességtartalma. 3. Furnérozott padlóburkoló anyagok Faszerkezetek. csoportosítás és előírások Fa alapanyagú lemezek. A szárítás minőségének értékelése Ragasztóanyagok. műmárvány és épületszobrász szerkezetek A külső és belső vakolás tervezése. előkészítése és .

rész: Rendszer jellegű égéstermék-elvezető berendezések építőelemei (Az MSZ EN 1856-1:2003 helyett) Égéstermék-elvezető berendezések. Építőelemek. rész: A belső vakolás tervezési szempontjai és alapelvei Fémlécek és fém díszítőelemek. Követelmények és vizsgálati módszerek (Az MSZ EN 1806:2002 helyett) Égéstermék-elvezető berendezések. Egyedi kémények Lakó. Fogalommeghatározások. követelmények és vizsgálati módszerek. rész: Fém béléscsövek és összekötő elemek Égéstermék-elvezető berendezések. rész: Belső vakolat Fémlécek és fém díszítőelemek. Követelmények Égéstermék-elvezetők és tartozékaik. Fém égéstermékelvezető berendezések követelményei. Beton béléscsövek MSZ EN 18561:2003/A1:2006 (angol nyelven) MSZ EN 1856-2:2004 (angol nyelven) MSZ EN 1857:2003 (angol nyelven) és MSZ EN 1857:2003/AC:2005 MSZ EN 1858:2003 Égéstermék-elvezető berendezések.és közösségi épületek kéményei. rész: Külső vakolás A külső és belső vakolás tervezése. Fém égéstermékelvezető berendezések követelményei.és közösségi épületek kéményei. rész: Fogalommeghatározások és követelmények Gipsz kötőanyagok és gipsz vakolóhabarcsok.és közösségi épületek kéményei. követelmények és vizsgálati módszerek 37. 1.53 (angol nyelven) MSZ EN 13914-2:2005 (angol nyelven) MSZ EN 13658-1:2005 (angol nyelven) MSZ EN 13658-2:2005 (angol nyelven) MSZ EN 13279-1:2005 (angol nyelven) MSZ EN 13279-2:2004 (angol nyelven) MSZ EN 14209:2006 (angol nyelven) kivitelezése. Követelmények és vizsgálatok Égéstermék-elvezető berendezések. Fogalommeghatározások. Égéstermék-elvezető rendszerek MSZ 04-82-1:1985 MSZ 04-82-2:1985 MSZ 04-82-4:1985 MSZ 8840-1:1989 MSZ 8840-2:1989 MSZ 7044:1987 MSZ EN 1443:2003 MSZ EN 1457:2001 MSZ EN 1457:1999/A1:2003 MSZ EN 1806:2006 (angol nyelven) Lakó. Építőelemek. Általános követelmények Égéstermék-elvezető berendezések. előkészítése és kivitelezése. 2. Vizsgálat Égéstermék-elvezetők és tartozékaik gázfogyasztó készülékekhez Égéstermék-elvezető berendezések. rész: Vizsgálati módszerek Előformázott gipszkarton párkányok. Fogalommeghatározások és általános előírások Lakó. Fogalommeghatározások. 1. 2. 2. rész: Külső vakolat Gipsz kötőanyagok és gipsz vakolóhabarcsok. Kerámia idomdarabok egyhéjú égéstermék-elvezető berendezésekhez. Beton . 1. Központi kémények Égéstermék-elvezetők és tartozékaik. 1. 2. Kerámia béléscsövek. követelmények és vizsgálati módszerek.

rész: Falazással készített béléscsövek. Égéstermékelvezető berendezésekhez való termékek fagyállóságának vizsgálati módszere Szabadon álló ipari égéstermék-elvezető berendezések. Termékkövetelmények Szabadon álló égéstermék-elvezető berendezések. Tervezés és kivitelezés Szabadon álló égéstermék-elvezető berendezések. Fém égéstermékelvezető berendezések kivitelezési szabályai.54 (angol nyelven) MSZ EN 1859:2000/A1:2006 (angol nyelven) MSZ EN 12446:2003 (angol nyelven) MSZ EN 12391-1:2004 MSZ EN 13069:2006 (angol nyelven) MSZ EN 133841:2002/A1:2006 (angol nyelven) MSZ EN 13384-2:2003 MSZ EN 13384-3:2006 MSZ EN 13216-1:2005 (angol nyelven) MSZ EN 14471:2006 (angol nyelven) MSZ EN 13502:2003 MSZ EN 14297:2005 (angol nyelven) MSZ EN 13084-1:2003 (angol nyelven) MSZ EN 13084-2:2003 (angol nyelven) MSZ EN 13084-4:2006 (angol nyelven) MSZ EN 13084-5:2005 (angol nyelven) MSZ EN 13084-6:2005 (angol nyelven) MSZ EN 13084-7:2006 (angol nyelven) MSZ EN 13084-8:2005 idomdarabok Égéstermék-elvezető berendezések. rész: Általános vizsgálati módszerek Égéstermék-elvezető berendezések. rész: Falazással készített béléscsövek anyagai. 7. 6. 1. Rendszer jellegű égéstermék-elvezető berendezések műanyag béléscsövekkel.és áramlástechnikai méretezési eljárás. .és áramlástechnikai méretezési eljárások. 1. Fém égéstermékelvezető berendezések. Betonból készített külső héjak Égéstermék-elvezető berendezések. rész: Acél béléscsövek. rész: Egyhéjú acélkéményekhez és acél béléscsövekhez alkalmazott hengeres acél építőelemek termékkövetelményei Szabadon álló ipari égéstermék-elvezető berendezések. Hő. rész: Beton égéstermék-elvezető berendezések Szabadon álló ipari égéstermék-elvezető berendezések. rész: Égéstermékelvezető berendezések több tüzelőberendezéshez Égéstermék-elvezető berendezések. Tervezés és kivitelezés Szabadon álló égéstermék-elvezető berendezések. Kerámiából készített külső héjak rendszer jellegű égéstermékelvezető berendezésekhez. Követelmények és vizsgálati módszerek Égéstermék-elvezető berendezések. Rendszer jellegű égéstermék-elvezető berendezések vizsgálati módszerei. rész: Általános követelmények Szabadon álló ipari égéstermék-elvezető berendezések. 5. rész: Égéstermék-elvezető berendezés nyitott égésterű tüzelőberendezésekhez Égéstermék-elvezető berendezések. Követelmények és vizsgálati módszerek kerámia kitorkolló idomdarabokhoz Égéstermék-elvezető berendezések. Építőelemek. rész: Égéstermékelvezető berendezések egy tüzelőberendezéshez Égéstermék-elvezető berendezések. 2. Vizsgálati módszerek (Az MSZ EN 1859:2001 helyett) Égéstermék-elvezető berendezések. 4.és áramlástechnikai méretezési eljárások. 1. 1. Követelmények és vizsgálati módszerek Égéstermék-elvezető berendezések. Hő. rész: Egy tüzelőberendezéshez való égéstermék-elvezető berendezések diagramjainak és táblázatainak kidolgozási módszerei Égéstermék-elvezető berendezések. 2. Hő. 3.

Fogalommeghatározások. Fogalommeghatározások.és szerelőipari szerkezetek. Fogalommeghatározások. Fogalommeghatározások. rész: Követelmények és vizsgálati módszerek nedves üzemi feltételek esetén 38. Rendszer jellegű égéstermék-elvezető berendezések kerámia béléscsövekkel. Cserépkályhák MSZ-04-803-24:1990 Építő. követelmények és vizsgálati módszerek Gipsz alapú ragasztók hő-/hangszigetelő rétegelt panelekhez és gipszkarton lemezekhez. Fogalommeghatározások.55 (angol nyelven) MSZ EN 13063-1:2006 (angol nyelven) MSZ EN 13063-2:2005 (angol nyelven) 8. Rendszer jellegű égéstermék-elvezető berendezések kerámia béléscsövekkel. 2. Helyszínen készített cserépkályhák MSZ 21512:2006 Kályhacsempe MSZ 8840 szabványsorozat Füstcsövek és tartozékai 39. követelmények és vizsgálati módszerek Gipszkarton lemezek követelményei Gipszkarton lemezek fugázóanyagai. Fogalommeghatározások. Fogalommeghatározások. követelmények és vizsgálati módszerek Fémkeretes elemek gipszkarton-lemez rendszerekhez. 1. követelmények és vizsgálati módszerek Újrafeldolgozással előállított gipszkarton termékek. rész: A koromégés-állóság követelményei és vizsgálati módszerei Égéstermék-elvezető berendezések. követelmények és vizsgálati módszerek Álmennyezetek gipszelemei. követelmények és vizsgálati módszerek MSZ EN 14246:2006 (angol nyelven) . Szárazépítés MSZ EN 520:2005 (angol nyelven) MSZ ISO 6308:1990 MSZ EN 13963:2005 (angol nyelven) MSZ EN 14190:2005 (angol nyelven) MSZ EN 14195:2005 (angol nyelven) MSZ EN 13950:2006 (angol nyelven) MSZ EN 14496:2006 (angol nyelven) Gipszkarton lemezek. követelmények és vizsgálati módszerek Gipszkarton hő-/hangszigetelő rétegelt panelek. rész: Elemekkel összekötött tartóoszlop-szerkezetek tervezése és kivitelezése Égéstermék-elvezető berendezések.

Termékkövetelmények és vizsgálati módszerek Szálerősítésű cement tetőfedő hullámlemezek és idomelemek. Zsindely.és idomcserepek tetőfedésre és falburkolásra. A fizikai tulajdonságok meghatározása.és idomcserepek tetőfedésre és falburkolásra.56 V. Tetőfedő szerkezetek Beton tető. 09. 31-ig még érvényesek) Átfedéses elhelyezésű égetett agyag tetőcserepek. Tetőfedés MSZ 15038:1954 MSZ 15038-1:1982 MSZ 15038-2:1982 MSZ 15038-3:1983 MSZ 15038-4:1982 MSZ-04-803-11:1990 MSZ EN 490:2004/A1:2006 (angol nyelven) MSZ EN 491:2005 (angol nyelven) Tetőfedőmunkák terminológiája Tetőfedőmunkák fogalommeghatározásai.és kévefedések fogalmai Építő. Kiselemes fedések fogalmai és elnevezése Tetőfedőmunkák fogalommeghatározásai. amely azonban 2006. SZAKIPARI MUNKÁK 41. Termékkövetelmények és vizsgálati módszerek (MSZ EN 544:1999 helyett) MSZ EN 1304:2005 (angol nyelven) MSZ EN 1304:2005 MSZ EN 539-1:2006 (angol nyelven) MSZ EN 539-2:2006 (angol nyelven) MSZ EN 538:1996 MSZ EN 1024:1998 MSZ ISO 390:1995 MSZ EN 492:2006 MSZ EN 494:2005 és MSZ EN 494:2004/A1:2006 (angol nyelven) MSZ EN 544:2006 (angol nyelven) . Általános fogalmak Tetőfedőmunkák fogalommeghatározásai. A geometriai jellemzők meghatározása Szálerősítésű cementtermékek. 30-ig még érvényes) Égetett agyag tető.és szerelőipari szerkezetek. Termékkövetelmények és vizsgálati módszerek Bitumenes zsindelyek ásványi és/vagy szintetikus hordozóréteggel. A termék fogalommeghatározásai és jellemzői (Az MSZ EN 1304:2000 és az MSZ EN 1304:1998/A1:2001 helyett. 01. rész: A víztartó képesség vizsgálata Átfedéses elhelyezésű égetett agyag tetőcserepek. A termékek fogalommeghatározásai és jellemzői Átfedéses elhelyezésű égetett agyag tetőcserepek. A fizikai tulajdonságok meghatározása. Mintavétel és ellenőrzés Szálerősítésű cement tetőfedő lemezek és idomelemek. Nagyelemes fedések fogalmai Tetőfedőmunkák fogalommeghatározásai. A hajlító-törő erő vizsgálata Átfedéses elhelyezésű égetett agyag tetőcserepek. Termékkövetelmények (Az MSZ EN 490:2005 helyett) Beton tető. amelyek azonban 2007. 1. 2 rész: A fagyállóság vizsgálata (MSZ EN 539-2:2000 helyett) Átfedéses elhelyezésű égetett agyag tetőcserepek.és idomcserepek. Vizsgálati módszerek (Az MSZ EN 491:1995 helyett.

Önhordó acél. alumínium vagy korrózióálló acéllemez tetőfedő termékek műszaki előírásai. Termékkövetelmények és vizsgálati módszerek (Az MSZ EN 534:2000 helyett. rész: Vizsgálati módszerek (Az MSZ EN 12326-2:2000 módosítása) Előregyártott tetőtartozékok. rész: Termékkövetelmények Pala és kő átfedéses elhelyezésű tetőfedő és falburkoló termékek. 2. korrózióálló acéllemez tetőfedő termékek műszaki előírásai Fémlemez tetőfedő termékek. Önhordó réz. Teljes felületen alátámasztott. A tartó szilárdságának vizsgálati módszere Fémlemez tetőfedő termékek. rézlemez tetőfedő termékek műszaki előírásai Fémlemez tetőfedő termékek. 1.vagy cinklemez tetőfedő termékek műszaki előírásai Fémlemez tetőfedő termékek. Önhordó acél. 31-ig még érvényes) Egyhéjú tetőfedés fényáteresztő. Teljes felületen alátámasztott. alumínium vagy korrózióálló acéllemez tetőfedő termékek műszaki előírásai. alumíniumlemez tetőfedő termékek műszaki előírásai Fémlemez tetőfedő termékek. Rögzített tetőlétrák. 3. bordás műanyag lemezzel Égetett agyag vagy beton tetőcserepekkel készült fedés szélhatással szembeni ellenállása. Esővízcsővezetékrendszerek tartói. tipegők Előregyártott tetőtartozékok. acéllemez tetőfedő termékek műszaki előírásai Fémlemez tetőfedő termékek. amely azonban 2008. rész: Acél Fémlemez tetőfedő termékek. Járdák. lépcsőfokok. 1. rész: Alumínium Fémlemez tetőfedő termékek. Teljes felületen alátámasztott.57 MSZ CR 833:2000 MSZ EN 534:2006 (angol nyelven) MSZ EN 1013:2000 szabványsorozat (angol nyelven) MSZ EN 14437:2005 (angol nyelven) MSZ EN 12326-1:2004 (angol nyelven) MSZ EN 123262:2000/A1:2004 (angol nyelven) MSZ EN 516:1998 MSZ EN 517:2006 (angol nyelven) MSZ EN 12951:2005 (angol nyelven) MSZ EN 607:2005 (angol nyelven) MSZ EN 612:2005 (angol nyelven) MSZ EN 1462:2005 (angol nyelven) MSZ EN 12095:1998 Az átfedéses tetőfedés általános követelményei Bitumenes hullámlemezek. követelmények és vizsgálat Fémlemezből készült szegéllyel merevített homlokzatú ereszcsatornák és korcolt kötésű csapadékvízlefolyócsövek (Az MSZ EN 612:1998 helyett) Ereszcsatorna-tartók. rész: Korrózióálló acél MSZ EN 502:2001 MSZ EN 504:2001 MSZ EN 505:2001 MSZ EN 507:2001 MSZ EN 506:2001 (angol nyelven) MSZ EN 508-1:2001 (angol nyelven) MSZ EN 508-2:2001 (angol nyelven) MSZ EN 508-3:2001 (angol nyelven) . alumínium vagy korrózióálló acéllemez tetőfedő termékek műszaki előírásai. Önhordó acél. Termékkövetelmények és vizsgálati módszerek PVC-U-ból készült ereszcsatornák és tartozékok. Fogalommeghatározások. Teljes felületen alátámasztott. Követelmények és vizsgálat Műanyag csővezetékrendszerek. 03. 2. Tetőrendszervizsgálati módszer Pala és kő átfedéses elhelyezésű tetőfedő és falburkoló termékek. A tetőn való mozgás szerkezetei. Biztonsági tetőhorgok (Az MSZ EN 517:1998 helyett) Előre gyártott tetőtartozékok.

Kőszerkezetek és kőszobrász szerkezetek Építő. Kül. Beltéri diszperziós ragasztók tapadási szilárdságának meghatározása Az MSZ EN 1324:1998 módosítása Habarcsok és ragasztók kerámia burkolólapokhoz.58 MSZ EN 15057:2006 (angol nyelven) Szálerősítésű cement tetőfedő hullámlemezek.és szerelőipari szerkezetek. Mechanikai és villamos teljesítménykövetelmények Esztrichhabarcsok és esztrichek. hideg. Beltéri diszperziós ragasztók tapadási szilárdságának meghatározása Habarcsok és ragasztók kerámia burkolólapokhoz. MSZ EN 1324:1996 /A1:2000 MSZ EN 1346:1999 MSZ EN 1347:1999 MSZ EN 1348:1998 MSZ EN 1348:1997 /A1:2000 MSZ EN 12002:1998 MSZ EN 12003:1998 MSZ EN 12004:2001/A1:2004 MSZ EN 12808 szabványsorozat MSZ EN 14259:2004 (angol nyelven) MSZ EN 13318:2000 . Kül. Fogalommeghatározások és követelmények Habarcsok és ragasztók kerámia burkolólapokhoz.és szerelőipari szerkezetek. Fapadló burkolatok Építő.és melegburkolatok készítése MSZ 15035:1979 MSZ-04-803-12:1990 MSZ-04-803-13:1989 MSZ-04-803-14:1989 MSZ-04-803-15:1990 MSZ-04-803-2:1989 MSZ-04-803-3:1989 MSZ EN 14135:2005 (angol nyelven) MSZ EN 12004:2002 MSZ EN 1308:1999 MSZ EN 1308:1996 /A1:2000 MSZ EN 1323:1999 MSZ EN 1324:1999 Épületburkolatok terminológiája Építő. A lecsúszás meghatározása Habarcsok és ragasztók kerámia burkolólapokhoz. A nedvesítőképesség meghatározása Habarcsok és ragasztók kerámia burkolólapokhoz. Reaktív műgyanta ragasztók nyírószilárdságának meghatározása Habarcsok és ragasztók kerámiai burkolólapokhoz. A lecsúszás meghatározása Habarcsok és ragasztók kerámia burkolólapokhoz.és szerelőipari szerkezetek. Az ütésállóság vizsgálati módszere 42.és szerelőipari szerkezetek. Az elengedési idő meghatározása Habarcsok és ragasztók kerámia burkolólapokhoz. Aljzatkészítés. Betonlapok Habarcsok és ragasztók kerámia burkolólapokhoz. Padlóburkolatok Építő.és szerelőipari szerkezetek.és beltéri cementtartalmú habarcsok tapadási szilárdságának meghatározása Habarcsok és ragasztók kerámia burkolólapokhoz.és beltéri cementtartalmú habarcsok tapadási szilárdságának meghatározása Habarcsok és ragasztók kerámia burkolólapokhoz. Homlokzatburkolatok Építő. A tűzvédő képesség meghatározása Habarcsok és ragasztók kerámia burkolólapokhoz. Fogalommeghatározások és követelmények Ragasztók és fúgázóhabarcsok kerámia burkolólapokhoz. Vizsgálatok Padlóburkolók ragasztóanyagai. Lap-burkolatok Építő. Cementtartalmú habarcsok és fúgázóanyagok alakváltozásának meghatározása Habarcsok és ragasztók kerámia burkolólapokhoz.és szerelőipari szerkezetek. Műkőszerkezetek Burkolatok.

jellemzők és megjelölés (Az MSZ EN 87:1993. az MSZ EN 186-2:1993. fa falburkolatok és védőburkolatok. rész: Mozaiklapok beltéri használatra MSZ EN 154:1993 MSZ 16021-16:1989 MSZ 3555 szabványsorozat MSZ EN 13748-1:2004 és MSZ EN 137481:2004/A1:2005 (angol nyelven) MSZ EN 13748-2:2004 (angol nyelven) MSZ EN 14342:2005 (angol nyelven) MSZ EN 13810-1:2003 (angol nyelven) MSZ EN 1533:2000 MSZ EN 1534:2000 MSZ EN 13442:2003 Mozaiklapok. Fogalommeghatározások. rész: Mozaiklapok kültéri használatra Fa padlóburkolatok. jelölés Fa alapanyagú lemezek. a megfelelőség értékelése. Vékony csaphornyos parketta és blokkparketta tömör fából MSZ EN 13488:2003 MSZ EN 13489:2003 MSZ EN 13629:2003 MSZ EN 13647:2003 MSZ EN 13756:2003 MSZ EN 13226:2003 MSZ EN 13227:2003 MSZ EN 13228:2003 . az MSZ EN 121:1993. fa falburkolatok és védőburkolatok. A hajlítószilárdság meghatározása. rész: Teljesítményjellemzők és követelmények Parketta és más fa padlóburkolatok. Jellemzők. osztályozás. lombos tömör fa padlódeszka Fa és parketta padlóburkolatok. 1. Úsztatott padlók. Mozaikparketta-elemek Fa padlóburkolatok. Csaphornyos és vendégcsapos parkettaelemek Fa padlóburkolatok. Vizsgálati módszerek Parketta és más fa padlóburkolatok. Kémiai hatásokkal szembeni ellenálló képesség meghatározása Fa padlóburkolatok. az MSZ EN 178:1993. az MSZ EN 177:1993. A zsugorodás meghatározása Kerámia burkolólapok vizsgálata Kerámia burkolólapok.59 (angol nyelven) MSZ EN 13813:2003 MSZ EN 13892 szabványsorozat MSZ EN 13872:2004 (angol nyelven) MSZ EN ISO 10545 szabványsorozat MSZ EN 101:1994 MSZ EN 14411:2004 Fogalommeghatározások Esztrichhabarcsok és esztrichek. Mázatlan lapok kopásállóságának vizsgálata Böhme-módszerrel Égetett agyag burkolóelemek Mozaiklapok. az MSZ EN 176:1993. az MSZ EN 187-1:1993. 1. Fogalommeghatározások Fa padlóburkolatok. az MSZ EN 187-2:1993 és az MSZ EN 188:1993 helyett) Mázas kerámia burkolólapok felületi kopásállóságának meghatározása Kerámia burkolólapok vizsgálati módszerei. Vizsgálati módszer Fa és parketta padlóburkolatok. Táblásított. az MSZ EN 186-1:1993. Tömör lamellaparketta termékek Fa padlóburkolatok. A benyomódásállóság meghatározása (Brinell). 2. A geometriai tulajdonságok meghatározása Fa padlóburkolatok. Tulajdonságok és követelmények Esztrichhabarcsok vizsgálati módszerei Padlósimító és/vagy –szintező keverékek vizsgálati módszere. Többrétegű parkettaelemek Fa padlóburkolatok. az MSZ EN 159:1993. A látható felületek karcolási keménységének meghatározása Mohs szerint Kerámia burkolólapok.

Vizsgálatok Rugalmas padlóburkoló anyagok. Poli(vinil-klorid) padlóburkoló anyagok különleges nedves területeken való felhasználásra. Szintetikus. A mintázatlan és a mintázott linóleum előírásai Rugalmas padlóburkoló anyagok. Előírás a korkment alátétre Rugalmas padlóburkoló anyagok. sima. Szőnyegalátétek minimumkövetelményei Textil padlóburkoló anyagok. gumi padlóburkoló anyagok előírásai. Flóros tűnemezelt padlóburkoló anyagok osztályba sorolása Textil padlóburkoló anyagok. Előírások. Előírás Rugalmas padlóburkoló anyagok. Előírás Rugalmas padlóburkoló anyagok. Műszaki leírás Rugalmas padlóburkoló anyagok. 2. követelmények és vizsgálati módszerek Rugalmas padlóburkoló anyagok.és mennyezetburkolatok. A rugalmasság és a kopásállóság meghatározása Parketta és más fa padlóburkolatok. hőre lágyuló polimer alapú padlóburkoló anyagok. Előírás Rugalmas padlóburkoló anyagok. Előírás Textil padlóburkoló anyagok. fa fal.60 MSZ ENV 13696:2000 (angol nyelven) MSZ EN 1910:2002 MSZ EN 13990:2004 (angol nyelven) MSZ EN 13329:2000 MSZ EN 12104:2000 MSZ EN 660:2000 szabványsorozat és MSZ EN 425:2003 MSZ EN 12103:2000 MSZ EN 12455:2000 MSZ EN 13553:2003 (angol nyelven) MSZ EN 13845:2005 (angol nyelven) MSZ EN 548:2004 (angol nyelven) MSZ EN 649:1996/A1:2004 (angol nyelven) MSZ EN 651:1996/A1:2004 (angol nyelven) MSZ EN 654:1996/ A1:2004 (angol nyelven) MSZ EN 14521:2004 (angol nyelven) MSZ EN 14565:2004 (angol nyelven) MSZ EN 14499:2005 (angol nyelven) MSZ EN 13297:2001 MSZ EN 11378-2:2001 (angol nyelven) MSZ EN 985:2002 MSZ EN 986:2000 MSZ EN 994:2000 MSZ EN 995:2000 MSZ EN 1269:2000 MSZ EN 1318:2000 MSZ EN 1471:2000 MSZ EN 1813:2000 MSZ EN1814:2000 MSZ EN 1963:2000 MSZ EN ISO 11857:2003 Parketta és más fa padlóburkolatok. hab hátoldalú vagy anélküli. Előírás Rugalmas padlóburkoló anyagok. Mintázott felső rétegű. Rugalmas padlóburkoló anyagok. rész: Dobos vizsgálat Textil padlóburkoló anyagok. Préselt parafa alátétek. Előírás Rugalmas padlóburkoló anyagok. Habréteget tartalmazó poli(vinil-klorid) padlóburkoló anyagok. Kis hajlékonyságú poli(vinil-klorid) lapok. Előírás Rugalmas padlóburkolók. Laboratóriumi szenyeződésvizsgálatok. Hajópadló fenyő tömör fából Rétegelt padlóburkoló anyagok. Vizsgálatok . Parafa padlólapok. A mérettartás meghatározása Fa padlóburkolatok. Homogén és heterogén poli(vinil-klorid) padlóburkoló anyagok. Szemcsézéssel javított csúszásgátlású poli(vinil-klorid) padlóburkolók.

1. Gördülő teher alatti viselkedés (angol nyelven) meghatározása MSZ EN 12228:2003 Sportpályaburkolatok. a vinil-klorid monomer tartalomnak és a formaldehid felszabadulásnak a meghatározása MSZ ISO 7361:1992 Az elemekből álló homlokzatok építőipari teljesítményjellemzői MSZ-04-181:1979 Épülethomlokzati hézagtömítő kittek termékkategóriái és általános előírásai . A labdarúgási viselkedés (angol nyelven) meghatározása MSZ EN 13865:2004 Sportpályaburkolatok. Az ütési ellenállás (angol nyelven) meghatározása MSZ EN 1569:2000 Sportpályaburkolatok. textil falburkoló anyagok előírásai MSZ EN 233:1992 Tekercskiszerelésű. Nehézfémek és bizonyos más elemek migrációjának. fagy és hő (angol nyelven) hatására bekövetkező méretváltozások meghatározása MSZ EN 13864:2004 Sportpályaburkolatok. vinil és műanyag falburkoló anyagok MSZ EN 234:1993 Tekercskiszerelésű. Nem töltött műgyep kopásállóságának meghatározása (angol nyelven) MSZ EN 259:1993 és Tekercskiszerelésű. A változó víz. Műanyag sportpályaburkolatok vastagságának meghatározása (angol nyelven) MSZ EN 1516:2000 Sportpályaburkolatok. Fogalommeghatározások és (angol nyelven) jelképek MSZ EN 12149:2000 Tekercskiszerelésű falburkoló anyagok. A benyomódási ellenállás (angol nyelven) meghatározása MSZ EN 1517:2000 Sportpályaburkolatok. Gyorsított öregítési eljárás meleg levegővel (angol nyelven) MSZ EN 13672:2005 Sportpályaburkolatok. Műanyag felületek összeillesztési szilárdságának meghatározása (angol nyelven) MSZ EN 12234:2003 Sportpályaburkolatok. nagyszilárdságú falburkoló MSZ EN 259:1991/ anyagok előírásai A1:2000 (angol nyelven) MSZ EN 266:1993 Tekercskiszerelésű. Tenisz (angol nyelven) MSZ EN 12235:2004 Sportpályaburkolatok. Szög alatt érkező labda viselkedésének meghatározása. utólagos kezelést igénylő falburkoló anyagok előírásai MSZ EN 234:1989/ Tekercskiszerelésű. utólagos kezelést igénylő A1:2000 falburkoló anyagok előírásai Az MSZ EN 234:1993 módosítása (angol nyelven) MSZ EN 235:2002 Falburkoló anyagok. papír. Szintetikus fonalak (angol nyelven) szakítószilárdságának meghatározása MSZ EN 13744:2005 Sportpályaburkolatok. Gyorsított öregítési eljárás (angol nyelven) meleg vízben való tárolással MSZ EN 13817:2005 Sportpályaburkolatok. A merőlegesen érkező labda viselkedésének meghatározása (angol nyelven) MSZ EN 13745:2004 Sportpályaburkolatok. A szabályos fényvisszaverési tényező meghatározása (angol nyelven) MSZ EN 13746:2004 Sportpályaburkolatok. rész: (angol nyelven) Az égési viselkedés meghatározása sugárzó hőforrás használatával MSZ EN 984:2002 Tűnemezelt padlóburkoló anyagok Vizsgálat MSZ EN 1969:2000 Sportpályaburkolatok.61 (angol nyelven) MSZ EN ISO 9239-1:2002 Padlóburkolatok tűzveszélyességi vizsgálatai. kész.

Vizsgálati módszerek és minimális követelmények 43. Mintavétel a megfelelőség értékeléséhez Ragasztóanyagok. Szabadtéri sportpályák kötőanyag nélküli ásványi burkolata víztartalmának meghatározása Fa padlóburkolatok. Követelmények és vizsgálati módszerek Falburkoló anyagok. Ragasztóanyagok a parkettának vakpadlóhoz való rögzítéséhez. Szabadtéri sportpályák kötőanyag nélküli ásványi burkolata összetételének és szemalakjának meghatározása Sportpályaburkolatok. A függőleges alakváltozás meghatározása Szabadtéri sportpályák műanyag burkolatai. Követelmények és vizsgálati módszerek Feszített mennyezetek. Termékkövetelmények és vizsgálati módszerek Szálerősítésű cementtermékek. A parafa lapok előírásai Falburkoló anyagok. Szabadtéri sportpályák kötőanyag nélküli ásványi burkolata vastagságának meghatározása Sportpályaburkolatok. Mesterséges öregítés Sportpályaburkolatok. Bádogozás MSZ 15038:1954 Tetőfedőmunkák terminológiája .62 MSZ 1170:1989 MSZ 1199:1977 MSZ 4750:1958 MSZ 4750:1958/1M:1964 MSZ EN 12467:2000 és MSZ EN 12467:2004/A1:2006 (angol nyelven) MSZ ISO 390:1995 MSZ EN 13964:2004 (angol nyelven) MSZ EN 14716:2005 (angol nyelven) MSZ EN 12781:2001 (angol nyelven) MSZ EN 13085:2001 (angol nyelven) MSZ EN 13213:2001 (angol nyelven) MSZ EN 12825:2003 (angol nyelven) MSZ EN ISO 15605:2004 MSZ EN 14808:2006 (angol nyelven) MSZ EN 14809:2006 (angol nyelven) MSZ EN 14836:2006 (angol nyelven) MSZ EN 14952:2006 (angol nyelven) MSZ EN 14953:2006 (angol nyelven) MSZ EN 14954:2006 (angol nyelven) MSZ EN 14955:2006 (angol nyelven) MSZ EN 14956:2006 (angol nyelven) MSZ EN 14761:2006 (angol nyelven) MSZ EN 14762:2006 (angol nyelven) MSZ EN 14293:2006 (angol nyelven) Azbesztcement lemezek vizsgálati módszerei Azbesztcement burkoló síklemezek Azbesztcement lemezek felerősítő szerelvényei Szálerősítésű cement burkolóelemek. Az erőelnyelés meghatározása Sportpályaburkolatok.és kötőanyag nélküli ásványi burkolata keménységének meghatározása Sportpályaburkolatok. A parafa tekercsek előírásai Üreges padlószerkezetek Kettős padlók Ragasztóanyagok. Ipari alkalmazású parketta elemek Fa padlóburkolatok. Parketta tömör fából. Mintavétel Sportpályaburkolatok. Mintavétel és ellenőrzés Álmennyezetek. Kötőanyag nélküli ásványi burkolatok vízfelvételének meghatározása Sportpályaburkolatok. Szabadtéri sportpályák természetes gyep.

Párkánylefedés Kőművesszerkezetek lefedése fémlemezzel. Szerkezeti elemek Épületbádogos szerkezetek terminológiája. Salakszellőző szegély. Általános fogalmak Épületbádogos szerkezetek terminológiája.63 MSZ 15038-1:1982 MSZ 7959-1:1978 MSZ 7959-2:1978 MSZ 7959-3:1978 MSZ 7959-4:1978 MSZ 7959-5:1978 MSZ 7945-1:1988 MSZ 7945-2:1988 MSZ 7945-3:1988 MSZ 7945-4:1988 MSZ 7945-5:1988 MSZ 7945-6:1989 MSZ 7946-1:1989 MSZ 7946-2:1989 MSZ 7946-3:1989 MSZ 7946-4:1989 MSZ-04-803-16:1990 MSZ EN 501:1998 MSZ 7943-1:1986 MSZ 7943-2:1986 MSZ 7943-3:1986 MSZ 7943-4:1986 MSZ 7943-5:1989 MSZ 11502:1975 MSZ EN 516:2006 (angol nyelven) Tetőfedőmunkák fogalommeghatározásai. Tetősíkból kiemelt mozgási hézag lefedése és szegélyezése Fémlemez szellőzősisak Előregyártott tetőtartozékok. Tetőösszefolyó Bitumeneslemez-szigetelésű tetők fémlemez szegélyei. Vízgyűjtő és vízlevezető szerelvények Épületbádogos szerkezetek terminológiája. Kifelé lejtő tetők ereszszegélye Bitumeneslemez-szigetelésű tetők fémlemez szegélyei. A tetőn való mozgás szerkezetei. tipegők . Csatornaszellőzőcső-szegély és – szellőzőfej Bitumeneslemez-szigetelésű tetők szerelvényeinek fémlemez szegélyei. Járdák. Épületbádogos szerkezetek Fémlemez tetőfedő termékek. Cserép. Befelé lejtő tetők ereszszegélye Bitumeneslemez-szigetelésű tetők fémlemez szegélyei. Rúd.és palafedésű tetők fémlemezszegélyei Bitumeneslemez-szigetelésű tetők fémlemez szegélyei. Általános előírások Bitumeneslemez-szigetelésű tetők fémlemez szegélyei. Fallefedés Kőművesszerkezetek lefedése fémlemezzel. Általános előírások Kőművesszerkezetek lefedése fémlemezzel. Teljes felületen alátámasztott. lépcsőfokok. Kavicsolt lemezfedésű tetők fémlemezszegélyei Épületbádogos szerkezetek terminológiája. sisak és huzalkosár Bitumeneslemez-szigetelésű tetők szerelvényeinek fémlemez szegélyei. Tetőkibúvó szegély és fedél Építő. Ablakkönyöklő-lefedés Kőművesszerkezetek lefedése fémlemezzel. horganylemez tetőfedő termékek műszaki előírásai Kőművesszerkezetek lefedése fémlemezzel. cső és feszítőhuzal szegélyei Bitumeneslemez-szigetelésű tetők szerelvényeinek fémlemez szegélyei. Szerkezeti mozgási hézag tetősíkban történő lefedése Bitumeneslemez-szigetelésű tetők szerelvényeinek fémlemez szegélyei. Fémlemezfedések Épületbádogos szerkezetek terminológiája. Falszegély Bitumeneslemez-szigetelésű tetők fémlemez szegélyei.és szerelőipari szerkezetek.

alumínium vagy korrózióálló acéllemez tetőfedő termékek műszaki előírásai. 1. Termékkövetelmények és vizsgálati módszerek Fémlemezből készült szegéllyel merevített homlokzatú ereszcsatornák és korcolt kötésű csapadékvízlefolyócsövek (Az MSZ EN 612:1998 helyett) Ereszcsatorna-tartók. Műszaki követelmények Ablakok és erkélyajtók. Épület-asztalos szerkezetek Építő.vagy cinklemez tetőfedő termékek műszaki előírásai Fémlemez tetőfedő termékek. alumínium vagy korrózióálló acéllemez tetőfedő termékek műszaki előírásai. Fogalommeghatározások Ablakok és erkélyajtók. Önhordó acél. Egyedi műanyag tetővilágítók. Vizsgálati előírások. Biztonsági tetőhorgok (Az MSZ EN 517:1998 helyett) Előre gyártott tetőtartozékok. rézlemez tetőfedő termékek műszaki előírásai Fémlemez tetőfedő termékek. minősítés Ablakok és erkélyajtók. Önhordó acél. 3. Teljes felületen alátámasztott.64 MSZ EN 517:2006 (angol nyelven) MSZ EN 12951:2005 (angol nyelven) MSZ EN 612:2005 (angol nyelven) MSZ EN 1462:2005 (angol nyelven) MSZ EN 502:2001 (MSZ EN 516:1998 helyett) Előregyártott tetőtartozékok. Épülettartozékok MSZ 15040:1981 MSZ-04-803-17:1990 MSZ-04-803-23:1990 .és szerelőipari szerkezetek. rész: Alumínium Fémlemez tetőfedő termékek. Asztalosszerkezetek elhelyezése MSZ ISO 1804:1992 MSZ EN 12519:2004 (angol nyelven) MSZ 9386:1993 MSZ 9387:1993 MSZ 9384-1:1988 MSZ 9384-2:1989 MSZ 9384-8:1989 MSZ 9384-9:1988 Ajtók fogalommeghatározásai Ablakok és bejárati ajtók. Teljes felületen alátámasztott. Követelmények és vizsgálat Fémlemez tetőfedő termékek. acéllemez tetőfedő termékek műszaki előírásai Fémlemez tetőfedő termékek. Rögzített tetőlétrák. Önhordó réz.és szerelőipari szerkezetek. rész: Acél Fémlemez tetőfedő termékek. korrózióálló acéllemez tetőfedő termékek műszaki előírásai Fémlemez tetőfedő termékek. rész: Korrózióálló acél Előre gyártott tetőtartozékok. Faablakok és fa erkélyajtók anyagtól függő műszaki követelményei vizsgálatai és minősítése Épületasztalos-ipari fogalommeghatározások Építő. Terminológia Ajtók műszaki követelményei Ajtók minősítése és minőségtanúsítása Ablakok és erkélyajtók. Termékkövetelmények és vizsgálati módszerek MSZ EN 504:2001 MSZ EN 505:2001 MSZ EN 507:2001 MSZ EN 506:2001 (angol nyelven) MSZ EN 508-1:2001 (angol nyelven) MSZ EN 508-2:2001 (angol nyelven) MSZ EN 508-3:2001 (angol nyelven) MSZ EN 1873:2006 (angol nyelven) 44. Teljes felületen alátámasztott. alumínium vagy korrózióálló acéllemez tetőfedő termékek műszaki előírásai. Önhordó acél. alumíniumlemez tetőfedő termékek műszaki előírásai Fémlemez tetőfedő termékek. 2. Teljes felületen alátámasztott.

Ajtókilincsek és fogantyúk. Robbanással szembeni (angol nyelven) ellenállás. 1. Robbanással szembeni (angol nyelven) ellenállás. ajtók. Követelmények és vizsgálati módszerek MSZ EN 1670:2000 Zárak és épületvasalatok. Követelmények és osztályba sorolás MSZ ENV 1628:2000 Ablakok. (angol nyelven) 3. Robbanással szembeni ellenállás. ajtók és ablaktáblák. Betörésállóság. Ismételt működtetéssel szembeni ellenállás (mechanikai tartósság). rész: Szabadtéri vizsgálat MSZ EN 13124-1:2001 Ablakok. redőnyök. ajtók és ablaktáblák. Követelmények és osztályba sorolás. ajtók és ablaktáblák. Vizsgálati módszer (angol nyelven) MSZ ENV 1630:2001 Ablakok. ajtók. függönyfalak. Vizsgálati módszer a dinamikus terheléssel szembeni ellenálló képesség meghatározására MSZ EN 13120:2004 Belső ablaktáblák. Vizsgálati (angol nyelven) módszerek MSZ EN 14203:2004 Ablaktáblák és redőnyök. 2. ablaktáblák. Betörésállóság. Vizsgálati módszer. rész: Lökéshullámcső MSZ EN 13123-2:2004 Ablakok. a vastagság és a derékszögűség meghatározására MSZ ENV 1627:2000 Ablakok. Az összegyűlt víz terhelésével szembeni ellenállóképesség. Követelmények és vizsgálati (angol nyelven) módszerek MSZ ENV 1933:2001 Külső árnyékoló előtetők. Vizsgálati módszer. ablaktáblák. Betörésállóság. külső lezárószerkezetek. redőnyök. Robbanással szembeni (angol nyelven) ellenállás. Tolóajtók és harmonikaajtók vasalatai. A teljesítőképesség adatai (angol nyelven) MSZ EN 1527:2000 Zárak és épületvasalatok. Vizsgálati módszer a statikus terheléssel szembeni ellenálló képesség meghatározására MSZ EN ISO 1634-3:2002 Ajtók és nyílászáró szerkezetek tűzállósági vizsgálata. A függőleges terheléssel szembeni ellenálló képesség meghatározása MSZ EN 949:2000 Ablakok. Vizsgálati (angol nyelven) módszer MSZ EN 14759:2005 Ablaktáblák. ajtók. Léghangszigetelés. Vizsgálati módszer a manuális betörési kísérlettel (angol nyelven) szembeni ellenállóképesség meghatározására MSZ EN 951:2000 Ajtólapok.és ajtótáblák. redőnyök. Vizsgálati módszer a magasság. Az ajtók ellenálló képességének meghatározása lágy. külső lezárószerkezetek. ajtók és ablaktáblák. Betörésállóság. nehéz test ütésével szemben MSZ ENV 1523:2001 Ablakok. Lövedékállóság. rész: Lökéshullámcső (angol nyelven) MSZ EN 13124-2:2004 Ablakok. Követelmények és osztályba sorolás. ajtók. ajtók. 1. Kézi működtetésű forgatókar alkalmazhatósága.65 MSZ 507:1982 MSZ 528:1978 MSZ 7656:1982 MSZ EN 947:2000 Diópánt Épületzárak általános előírásai Nyílászáró szerkezetek modulméretei Nyílóajtók. Követelmények és vizsgálati módszerek MSZ EN 1906:2002 Zárak és épületvasalatok. rész: Szabadtéri vizsgálat MSZ EN 14201:2004 Ablaktáblák és redőnyök. ablak. rész: Füstgátló ajtók és nyílászárók MSZ ENV 1629:2000 Ablakok. ajtók. 2. Korrózióállóság. . Teljesítőképességi követelmények a biztonság figyelembevételével (angol nyelven) MSZ EN 13123-1:2001 Ablakok. külső lezárószerkezetek.

külső és belső redőnyök.66 MSZ EN 1935:2004 (angol nyelven) MSZ EN 1303:2000 MSZ EN 1026:2001 (angol nyelven) MSZ EN 1027:2001 (angol nyelven) MSZ EN 1121:2001 (angol nyelven) MSZ EN 1191:2001 (angol nyelven) MSZ EN 1192:2001 MSZ EN 1294:2001 (angol nyelven) MSZ EN 1529:2001 MSZ EN 1530:2001 MSZ EN 1932:2001 (angol nyelven) MSZ EN 12045:2001 (angol nyelven) MSZ EN 12046-1:2004 (angol nyelven) MSZ EN 12046-2:2001 (angol nyelven) MSZ EN 12051:2001 MSZ EN 12194:2001 (angol nyelven) MSZ EN 12207:2001 MSZ EN 12208:2001 MSZ EN 12210:2001 MSZ EN 12211:2001 (angol nyelven) MSZ EN 12217:2004 (angol nyelven) MSZ EN 12219:2001 (angol nyelven) MSZ EN 12835:2001 (angol nyelven) MSZ EN 13049:2003 (angol nyelven) MSZ EN 13115:2001 (angol nyelven) MSZ EN 13125:2001 (angol nyelven) MSZ ENV 13420:2001 (angol nyelven) MSZ EN 13527:2001 Követelmények és vizsgálati módszerek Zárak és épületvasalatok. Osztályba sorolás Ajtók és ablakok. Vizsgálati módszer. A mechanikai tulajdonságok osztályba sorolása. sz. deformáció és működtető erők Ablaktáblák és redőnyök. rész: Ajtók Épületvasalatok. 1. Osztályba sorolás Ajtók és ablakok. Tűrési osztályok Külső ablaktáblák és redőnyök. A szilárdsági követelmények osztályba sorolása Ajtólapok. Légzárósági vizsgálat Ablakok. Két különböző légállapotú tér közötti viselkedés. 8. Vizsgálati módszer Az MSZ EN 86:1992 helyett Ajtók. Követelmények és vizsgálati módszerek Ablakok és ajtók. Általános és helyi síklapúság. Követelmények és osztályozás Ajtók. Vizsgálati módszerek Ajtók és ablakok. Ismételt nyitással és zárással szembeni ellenállás. Vízzáróság.és ablakzárak. A termék légzárósági osztályba sorolása Ablakok. Hengerzárbetétek. Két különböző légállapotú tér közötti viselkedés. Szélállóság. Osztályba sorolás (Helyesbítette a Szabványügyi Közlöny 2003. . biztonsági követelmények és osztályozás Ablakok. Vizsgálati módszer (Az MSZ EN 77:1992 helyett) Ajtók. Épületvasalatok. Követelmények és vizsgálati módszerek Ablaktáblák. Használati biztonság. Vizsgálati módszer Gépi működtetésű ablaktáblák és redőnyök. Vizsgálati módszer Ablaktáblák és redőnyök. A nedvességváltozás hatása azonos légállapotú terekben (Az MSZ EN 43:1992 helyett) Ajtólapok. Tűrési osztályok Ajtólapok. rész: Ablakok Működtetőerő. Légáteresztés. Egytengelyű forgó. Vízzárás. Vizsgálati módszer Az MSZ EN 78:1992 helyett Ablakok és ajtók. 2. Szélteherrel szembeni ellenállás. szélesség. A működtetőerő mérése.és nehéztest-ütés. Követelmények és vizsgálati módszerek. Vizsgálati módszer. Ajtó. Légzáróság. Működtetőerők. Vizsgálati módszer Ajtók. Lágy. Követelmények és osztályba sorolás Légzáró ablaktáblák. Kiegészítő hővezetési ellenállás. Magasság.) Ablakok és ajtók. Vizsgálati módszer. Szélteherrel szembeni ellenállás. Az átadott erő meghatározása Működtetőerők. vastagság és derékszögűség. Feszítés. Helytelen használat. Légállapoti hatások. Vizsgálati módszer Az MSZ EN 42:1992 helyett Ablakok és ajtók.és diópántok.

rész: Zárak és épületvasalatok valamennyi típusának általános követelményei Zárak és épületvasalatok. Teljesítőképességi követelmények a biztonság figyelembevételével Redőnyök.67 (angol nyelven) MSZ EN 14501:2006 (angol nyelven) MSZ EN ISO 125671:2001 (angol nyelven) MSZ EN ISO 125672:2006 (angol nyelven) MSZ EN 1522:2001 MSZ EN 13561:2004 (angol nyelven) MSZ EN 13659:2004 (angol nyelven) MSZ EN 14202:2004 (angol nyelven) MSZ EN 14608:2004 (angol nyelven) MSZ EN 14609:2004 (angol nyelven) MSZ EN 14600:2006. rész: Bukónyíló. rész: Teljes ajtók és ablakok Ablakok és ajtók hőtechnikai viselkedése. Az ablakszárny síkjában ható statikus terheléssel szembeni ellenállás meghatározása Ablakok. Szilárdság szerint osztályozott négyszög keresztmetszetű szerkezeti fa. Teljesítőképességi jellemzők és osztályba sorolás Ablakok és ajtók hőtechnikai viselkedése.és vizuális komfort. kapuk Zárak és épületvasalatok. teljesítőképességi jellemzők. kapuk és nyitható ablakok. A statikus csavarással szembeni ellenállás meghatározása Tűzálló és/vagy füstgátló tulajdonságú ajtók. 2. Belső idomkeretes szárny. rész: Tetősíkban fekvő és kiemelt ablakok Ablakok. 0. idomacéltokkal Modulméretű tűzálló acélajtók. Faszerkezetek. Követelméyek és osztályozás Külső ablaktáblák. Teljesítőképességi követelmények a biztonság figyelembevételével Ablaktáblák és redőnyök. Ablakok és erkélyajtók követelményei és vizsgálati módszerei. Termékszabvány. (angol nyelven) MSZ EN 14081:2006 szabványsorozat (angol nyelven) MSZ EN 14755:2006 (angol nyelven) MSZ EN 14519:2006 (angol nyelven) MSZ EN 14351-1:2006 (angol nyelven) Vizsgálati módszer Ablaktáblák és redőnyök. 1. Épületlakatos szerkezetek Vészlétrák. először bukó és csak bukó vasalatok MSZ EN 13126-1:2006 (angol nyelven) MSZ EN 13126-8:2006 (angol nyelven) 45.és szerelőipari szerkezetek. Lövedékállóság. Hő. A hőátbocsátási tényező meghatározása mérőkamrás eljárással. Ablakok és erkélyajtók követelményei és vizsgálati módszerei. ajtók és külső lezárószerkezetek. Követelmények és vizsgálati módszerek Ablakok. A hőátbocsátási tényező meghatározása mérőkamrás eljárással. 8. Lakatosszerkezetek elhelyezése MSZ 15041:1989 MSZ 15048:1965 MSZ-04-803-18:1990 § MSZ 15670:1989 MSZ 8196-1:1969 Épületlakatos-ipari munkák fogalommeghatározásai Épületszegező lakatosmunka terminológiája Építő. Csaphornyos profilok Ablakok és ajtók. Extrudált forgácslapok. Csőmotorok és zsalumotorok használati alkalmassága.5 óra tűzállósági MSZ 8196-2:1969 . 0. vészhágcsók Modulméretű tűzálló acélajtók. 1. 1. Követelmények Tömör fa falburkolatok és védőburkolatok fenyőből.5 óra tűzállósági határértékű ajtó. vészkijárati kilépők. Követelmények és osztályba sorolás. rész: Tűzálló és/vagy füstgátló tulajdonság nélküli ablakok és külső bejárati ajtók.

kilincsek és zárólemezek. kereskedelmi és garázsajtók. Függőzárak és függőzárveretek. Hengerzárbetétek. kapuk. Szélteherrel szembeni ellenállás. Járdák. Csukássorrendszabályozók. kapuk. Követelmények és vizsgálati módszerek (Az MSZ EN 1303:2000 helyett) Ipari. Épületvasalatok. Követelmények és vizsgálati módszerek Zárak és épületvasalatok. Osztályba sorolás Ipari. tipegők Előregyártott tetőtartozékok. Követelmények és vizsgálati módszerek Zárak és épületvasalatok. vizsgálatai és minősítése Hőhíd-megszakításos fémprofilok. Osztályba sorolás Ipari. kapuk. Villamos működtetésű rögzítőberendezések nyílóajtókhoz. kereskedelmi és garázsajtók. Követelmények és vizsgálati módszerek Zárak és épületvasalatok. A tetőn való mozgás szerkezetei. Követelmények és vizsgálati módszerek Épületvasalatok. Követelmények. Kilinccsel vagy nyomólappal működtetett vészkijárati zárak. igazolás és vizsgálatok a kiértékeléshez Zárak és épületvasalatok. Biztonsági tetőhorgok (Az MSZ EN 517:1998 helyett) Ablakok és erkélyajtók. Alumíniumablakok és alumínium erkélyajtók anyagtól függő műszaki követelményei. kereskedelmi és garázsajtók. Acélablakok és acél erkélyajtók anyagtól függő műszaki követelményei. kapuk. Vízbehatolással szembeni ellenállás. Pánikajtózárak vízszintes működtető rúddal. lépcsőfokok. Mechanikai teljesítőképesség. vizsgálatai és minősítése Ablakok és erkélyajtók. PVC-ablakok és PVC erkélyajtók anyagtól függő műszaki követelményei. Légzáróság. Osztályba sorolás Ipari. Szabályozottan működő ajtócsukó eszközök. Belső idomkeretes szárny. Ablakok. Követelmények és vizsgálati módszerek Zárak és épületvasalatok. kereskedelmi és garázsajtók. zsaluk és függönyfalak tömítése és huzattal szembeni szigetelése. Követelmények és vizsgálati módszerek Zárak és épületvasalatok.68 MSZ 195:1982 MSZ 236:1982 MSZ 14777:1987 MSZ EN 516:1998 MSZ EN 517:2006 (angol nyelven) MSZ 9384-10:1988 MSZ 9384-11:1988 MSZ 9384-12:1988 MSZ EN 14024:2005 (angol nyelven) MSZ EN 179:1999 és MSZ EN 179:1997/A1:2003 MSZ EN 1125:1999 és MSZ EN 1125:1997/A1:2003 MSZ EN 1154:1999 MSZ EN 12320:2001 MSZ EN 1155:1999 MSZ EN 1158:1999 MSZ EN 12365:2004 szabványsorozat (angol nyelven) MSZ EN 12209:2004 (angol nyelven) és MSZ EN 12209:2003 /AC:2005 MSZ EN 1303:2005 (angol nyelven) MSZ EN 12424:2001 MSZ EN 12425:2001 MSZ EN 12426:2001 MSZ EN 12427:2001 határértékű tolóajtó. vizsgálatai és minősítése Ablakok és erkélyajtók. ajtók. idomacéltokkal Acél padlócsatorna-fedél Acél aknakeret és aknafedél Biztonsági kéményajtó öntöttvasból Előregyártott tetőtartozékok. Követelmények és vizsgálati módszerek Zárak és épületvasalatok. Mechanikus működtetésű zárak. Zárak és kilincsek. .

Ütéssel szembeni ellenállás. Vizsgálati módszerek Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek. Vizsgálati módszer Ipari. rész: A kapuk részei Ipari. 2. Légzáróság. Fogalommeghatározások. kereskedelmi és garázsajtók. Helyszíni vizsgálat Függönyfalak. Vízzáróság. Vizsgálati módszerek Ipari. Szélteherrel szembeni ellenállás. Biztonság. Vízzáróság. Követelmények Függönyfalak. Követelmények Ipari. rész: Nem tűz. Hőátbocsátás. 2-103. kapuk. kapuk. Követelmények Ipari. Vizsgálati módszer Függönyfalak. Vizsgálati módszer Függönyfalak. kapuk. Követelmények és vizsgálati módszerek Ipari. Vízzáróság. Teljesítőképességi követelmények Polgári védelem. Termékszabvány. rész: A kapuk fajtái Kapuk. kereskedelmi és garázsajtók. A gépi üzemeltetésű ajtók használati biztonsága. Teljesítménykövetelmények és osztályba sorolás Függönyfalak. ajtók és ablakok hajtásainak egyedi előírásai Függönyfalak. kapuk.és füstgátló termékek Ipari. Óvóhelyi nyílászáró szerkezetek . kereskedelmi és garázsajtók. kapuk. A gépi üzemeltetésű ajtók használati biztonsága. kapuk. kereskedelmi és garázsajtók. Fogalommeghatározások. Vizsgálati módszer Ipari. Légzáróság. Szélteherrel szembeni ellenállás. rész: Kapuk. kapuk. Mechanikai szempontok. Termékszabvány Függönyfalak. kereskedelmi és garázsajtók. kapuk. Szélteherrel szembeni ellenállás. 1. Laboratóriumi vizsgálat dinamikus légnyomás és vízpermet alatt Függönyfalak. kereskedelmi és garázsajtók. Laboratóriumi vizsgálat statikus nyomás alatt Függönyfalak.69 (angol nyelven) MSZ EN 12428:2001 MSZ EN 12433-1:2002 MSZ EN 12433-2:2001 MSZ EN 13241-1:2003 (angol nyelven) MSZ EN 12444:2001 (angol nyelven) MSZ EN 12445:2001 (angol nyelven) MSZ EN 12453:2001 (angol nyelven) MSZ EN 12978:2003 (angol nyelven) MSZ EN 12489:2001 (angol nyelven) MSZ EN 12604:2001 (angol nyelven) MSZ EN 12605:2001 (angol nyelven) MSZ EN 60335-2-103: 2003 (angol nyelven) MSZ EN 12152:2002 (angol nyelven) MSZ EN 12153:2001 (angol nyelven) MSZ EN 12154:2001 MSZ EN 12155:2001 (angol nyelven) MSZ EN 12179:2001 (angol nyelven) MSZ ENV 13050:2001 (angol nyelven) MSZ EN 13051:2001 (angol nyelven) MSZ EN 13116:2001 (angol nyelven) MSZ EN 13830:2004 (angol nyelven) MSZ EN 14019:2004 (angol nyelven) MSZ 14770:1969 MSZ 14771-1:1969 MSZ 14771-2:1969 MSZ 14772-1:1969 MSZ 14772-2:1969 Légzáróság. Vizsgálat és számítás Ipari. kapuk. A gépi működtetésű ajtók és kapuk biztonsági szerkezetei. kereskedelmi és garázsajtók. Teljesítménykövetelmények és osztályozás Függönyfalak. 1. Vízzáróság. kereskedelmi és garázsajtók. Mechanikai szempontok. kereskedelmi és garázsajtók. Követelmények a számításhoz Kapuk. Vízbehatolással szembeni ellenállás.

A hőátbocsátási tényező (U-érték) meghatározása Számítási módszer Építési üveg. rész: Fogalommeghatározások és osztályba sorolás Építési üveg. B. Speciális alaptermékek. Átlátszó vagy áttetsző üvegtermékeket tartalmazó tűzálló üvegezett elemek A tűzállóság osztályozása Építési üveg. Termékszabvány Építési üveg. Biztonsági üvegezés. 1.és szerelőipari szerkezetek. rész: Fogalommeghatározások. Nátrium-kalcium-szilikát üveg alaptermékek Építési üveg. A hőátbocsátási tényező (U-érték) meghatározása. 2. általános fizikai és mechanikai tulajdonságok (Az MSZ EN 1748-1:1999 helyett) Építési üveg. rész: A megfelelőség értékelése. Termékszabvány Építési üveg. 1. Üvegezés MSZ-04-63:1974 MSZ 21400:1989 MSZ-04-803-19:1990 MSZ EN 356:2000 (angol nyelven) MSZ EN 357:2005 (angol nyelven) MSZ EN 410:2000 MSZ EN 572 szabványsorozat (angol nyelven) MSZ EN 673:1999 MSZ EN 673/A1:2001 (angol nyelven) MSZ EN 674:1999 MSZ EN 675:1999 MSZ EN 1036:2000 (angol nyelven) MSZ EN 1063:2000 (angol nyelven) MSZ EN 1748-1-1:2005 (angol nyelven) Épületüvegezés. Üvegkerámiák.és Sosztályba tartozó bevonatok követelményei és MSZ EN 1748-1-2:2005 (angol nyelven) MSZ EN 1748-2-1:2005 (angol nyelven) MSZ EN 1748-2-2:2005 (angol nyelven) MSZ EN 1863-1:2000 (angol nyelven) MSZ EN 1863-2:2005 (angol nyelven) MSZ EN 1096-1:2000 (angol nyelven) MSZ EN 1096-2:2001 (angol nyelven) . rész: Üvegkerámiák. Kézi támadással szembeni ellenálló képesség vizsgálata és osztályozása Építési üveg. Vizsgálat Építési üveg. Speciális alaptermékek. Hajlítóvizsgálat 46. Biztonsági üvegezés. Üvegszerkezetek Építési üveg. A golyóállóság vizsgálata és osztályozása Építési üveg. általános fizikai és mechanikai tulajdonságok (Az MSZ EN 1748-2:1999 helyett) Építési üveg. rész: Fogalommeghatározások. rész: Fogalommeghatározás és leírás Építési üveg. Terminológia Edzett biztonsági síküveg építészeti célra Építő. Speciális alaptermékek. Boroszilikátüvegek. 2. 2-1. 1-2. Termékszabvány Építési üveg. Speciális alaptermékek. A hőátbocsátási tényező (U-érték) meghatározása Számítási módszer Építési üveg. rész: A megfelelőség értékelése. Bevonatos üveg. Vizsgálat Építési üveg.70 MSZ 14776:1977/1978 szabványsorozat MSZ EN ISO 7438:2006 (angol nyelven) Fémek. Az üvegezés fénytechnikai és napsugárzási jellemzőinek meghatározása Építési üveg. 2-2. rész: Az A-. Boroszilikátüvegek. Hőerősített nátrium-kalcium-szilikátüveg. A megfelelőség értékelése. A hőátbocsátási tényező (U-érték) meghatározása. Hőerősített nátrium-kalcium-szilikát üveg. 1-1. Bevonatos üveg. Ezüstbevonatú flótüveg tükrök beltéri használatra Építési üveg.

Bevonatos üveg. rész: Üzemi (angol nyelven) gyártásellenőrzés és időszakos vizsgálatok MSZ EN 12758:2003 Építési üveg. Számítási módszer MSZ EN 13363-2:2005 Üvegezéssel társított napvédő eszközök. rész: (angol nyelven) Részletes számítási módszer MSZ EN 12600:2003 Építési üveg. Az emissziós tényező meghatározása Felülvilágítók és üvegházi görgős árnyékolók. Rétegelt üveg és rétegelt biztonsági üveg Építési üveg. biztonsági nátriumkalcium-szilikát üveg. rész: A peremtömítések fizikai tulajdonságainak vizsgálati (angol nyelven) módszerei MSZ EN 1279-6:2003 Építési üveg. 1. Az energiamérleg értékének (angol nyelven) meghatározása.és fényátbocsátás kiszámítása. rész: (angol nyelven) Hosszú idejű vizsgálat és követelmények a gázszivárgás sebességére és a koncentráció tűréseire MSZ EN 1279-4:2003 Építési üveg. Eljárások az üvegszilárdsági adatok (angol nyelven) Weibull-eloszlása illeszkedési jóságának és megbízhatósági tartományának meghatározására MSZ EN 12150-1:2000 Építési üveg. Hóteherrel szembeni ellenállás. Vizsgálati módszer Építési üveg. 2. Termikusan edzett biztonsági nátrium(angol nyelven) kalcium-szilikát üveg. rész: Fogalommeghatározás és leírás MSZ EN 12150-2:2005 Építési üveg.71 MSZ EN 1096-3:2001 MSZ EN 1096-4:2005 (angol nyelven) MSZ EN 13541:2001 MSZ EN 1288:2000 szabványsorozat (angolul) MSZ EN 12543:2000 szabványsorozat MSZ EN 12898:2001 (angol nyelven) MSZ EN 12833:2001 (angol nyelven) MSZ EN 1279-1:2004 (angol nyelven) vizsgálati módszerei Építési üveg. mérettűrések és a rendszer leírásának szabályai MSZ EN 1279-2:2003 Építési üveg. 6. Szigetelő üvegegységek. Szigetelő üvegegységek. rész: A megfelelőség értékelése. (angol nyelven) Termékszabvány MSZ EN 13024-2:2005 Építési üveg. Termékszabvány Építési üveg. 3. Biztonsági üvegezés. Üvegezés és léghangszigetelés. rész: Meghatározás és leírás MSZ EN ISO 14438:2003 Építési üveg. rész: A megfelelőség értékelése. 2. A napsugárzás. 1. rész: Általános előírások. 4. Szigetelő üvegegységek. Termikusan edzett boroszilikát (angol nyelven) biztonsági üveg. Az üveg hajlítószilárdságának vizsgálata Építési üveg. (angol nyelven) Termékleírások és a tulajdonságok meghatározása MSZ EN 13024-1:2003 Építési üveg. Bevonatos üveg.és Dosztályba tartozó bevonatok követelményei és vizsgálati módszerei Építési üveg. Termikusan edzett. rész: A megfelelőség értékelése. rész: A C. A robbanáskor fellépő nyomással szembeni ellenálló képesség vizsgálata és osztályozása Építési üveg. Szigetelő üvegegységek. 2. 1. Ütésvizsgálati módszer (angol nyelven) és a síküvegek osztályba sorolása MSZ EN 12603:2003 Építési üveg. Termikusan edzett biztonsági . 4. Szigetelő üvegegységek. 2. Ingás vizsgálat. 3. Termékszabvány MSZ EN 12337-2:2005 Építési üveg. rész: (angol nyelven) Hosszú idejű vizsgálat és követelmények a nedvességbehatolásra MSZ EN 1279-3:2003 Építési üveg. Kémiailag erősített nátrium-kalciumszilikát üveg.

termikusan edzett nátrium-kalciumszilikát biztonsági üveg. korrózióvédelem) MSZ-04-803-20:1990 MSZ-04-803-21:1990 MSZ 1891-4:1983 MSZ 17212:1984 MSZ-04-262-1:1989 MSZ-04-262-2:1989 Építő. Ragasztott strukturális üvegezés.és szerelőipari szerkezetek. rész: Fogalommeghatározás és leírás Építési üveg. Strukturális és/vagy ultraibolya sugárzásnak ellenálló tömítés termékszabványa (ragasztott strukturális üvegezésben és/vagy sugárzásnak kitett tömítésű szigetelő üvegegységben való használatra) 47. rész: Alátámasztott és alátámasztás nélküli ragasztott strukturális üvegezési rendszerek egy. alkáliföld-szilikát biztonsági üveg. Mintavétel. 2. rész: Fogalommeghatározás és leírás Építési üveg. alkáliföld-szilikát biztonsági üveg. Termékszabvány Építési üveg.és többrétegű üvegtermékei Építési üveg. rész: A megfelelőség értékelése. Rétegelt üveg és rétegelt biztonsági üveg. Termékszabvány Építési üveg. rész: A megfelelőség értékelése Építési üveg. rész: Rétegelt biztonsági üveg (Az MSZ EN ISO 12543-2:2000 módosítása) Építési üveg. Termékszabvány MSZ EN 13022-2:2006 (angol nyelven) MSZ EN 15434:2006 (angol nyelven) Építési üveg. 2. Tisztítási eljárások. rész: Úsztatott (float-) üveg Építési üveg. termikusan edzett nátrium-kalciumszilikát biztonsági üveg. rész: Összeépítési szabályok Építési üveg. rész: A megfelelőség értékelése. tisztító anyagok minőségi követelményei. vizsgálatai és minősítése Épülethomlokzatok tisztítása és kezelése. Ragasztott strukturális üvegezés. mázolás. Alkáliföld-szilikát üveg alaptermékek. 2. Alkáliföld-szilikát üveg alaptermékek. rész: A megfelelőség értékelése. 2. 1. Termékszabvány Építési üveg. A megfelelőség értékelése. Felületképzés (festés. 1. Hőkezelt (heat soaked). vizsgálat és minősítés Épülethomlokzatok tisztítása és kezelése. Rétegelt üveg és rétegelt biztonsági üveg. tapétázás. 2. Kezelési MSZ-04-262-3:1989 . Termikusan edzett. Termékszabvány Építési üveg. Hőkezelt (heat soaked). rész: A megfelelőség értékelése. 5. Mázolt bevonatok Építő.és szerelőipari szerkezetek. Szigetelő üvegegységek. Termikusan edzett. Festett bevonatok és tapéták Acélfelületek előkészítése felületvédelemhez. Pácolt felületek vizsgálata és minősítése Építményszerkezetek korrózióvédelmének alapelvei Épülethomlokzatok tisztítása és kezelése. 2. 1. 1.72 (angol nyelven) MSZ EN 14178-1:2005 (angol nyelven) MSZ EN 14178-2:2005 (angol nyelven) MSZ EN ISO 125432:1998/A1:2005 (angol nyelven) MSZ EN 1279-5:2005 MSZ EN 14179-1:2005 (angol nyelven) MSZ EN 14179-2:2005 (angol nyelven) MSZ EN 14321-1:2005 (angol nyelven) MSZ EN 14321-2:2006 (angol nyelven) MSZ EN 14449:2005 (angol nyelven) és MSZ EN 14449:2005/AC:2005 MSZ EN 13022-1:2006 (angol nyelven) boroszilikátüveg.

Minőség-ellenőrzés és megfelelőségértékelés. követelmények. minőség-ellenőrzés és megfelelőségértékelés.73 MSZ 537:1997 MSZ EN 233:1992 MSZ EN 234:1993 MSZ EN 235:2002 MSZ EN 259:1993 MSZ EN 266:1993 MSZ EN 1504-1:2006 (angol nyelven) MSZ EN 1504-2:2005 (angol nyelven) MSZ EN 1504-4:2005 (angol nyelven) MSZ EN 1504-8:2005 (angol nyelven) MSZ ENV 1504-9:1999 MSZ EN 1504-10:2004 (angol nyelven) MSZ EN ISO 4617:2000 (angol nyelven) MSZ EN ISO 4618:2000 szabványsorozat (angolul) MSZ ENV 1543:1999 MSZ EN 12637-3:2004 MSZ EN 14068:2004 MSZ EN 13578:2004 MSZ EN 13894:2004 MSZ EN 13295:2004 MSZ EN 13396:2004 MSZ EN 1771:2005. utólagos kezelést igénylő falburkoló anyagok előírásai Falburkoló anyagok. rész: Felületvédő rendszerek betonhoz Termékek és rendszerek a betonszerkezetek védelmére és javítására. és a kivitel minőség-ellenőrzése Festékek és lakkok. rész: Minőség-ellenőrzés és megfelelőségértékelés Termékek és rendszerek a betonszerkezetek védelmére és javítására. hangszigetelő és tűzvédelmi bevonat Tekercskiszerelésű. Fogalommeghatározások. Fogalommeghatározások és jelképek Tekercskiszerelésű. követelmények. vizsgálatai és minősítése SZIKETHERM hő-. minőség-ellenőrzés és megfelelőségértékelés. MSZ EN 12614:2005. minőség-ellenőrzés és megfelelőség-értékelés. nagyszilárdságú falburkoló anyagok előírásai Tekercskiszerelésű. követelmények. Követelmények. 8. követelmények. kész. Fogalommeghatározások. követelmények. vinil és műanyag falburkoló anyagok Tekercskiszerelésű. Festékanyagok szakkifejezései és azok meghatározásai Termékek és rendszerek a betonszerkezetek védelmére és javítására. Fogalommeghatározások. rész: Szerkezeti ragasztás Termékek és rendszerek a betonszerkezetek védelmére és javítására. textil falburkoló anyagok előírásai Termékek és rendszerek a betonszerkezetek védelmére és javítására. MSZ EN 12617-2:2005 MSZ EN 12618-2:2005 eljárások és anyagok minőségi követelményei. 4. Fogalommeghatározások. minőség-ellenőrzés és megfelelőség-értékelés. rész: A termékek és rendszerek alkalmazása a helyszínen. . Egyenértékű szakkifejezések jegyzéke Festékek és lakkok. 2. Fogalommeghatározások. 10. 9. papír. Fogalommeghatározások. rész: Termékek és rendszerek alkalmazásának általános elvei Termékek és rendszerek a betonszerkezetek védelmére és javítására. Vizsgálati módszerek. 1. rész: Fogalommeghatározások Termékek és rendszerek a betonszerkezetek védelmére és javítására. minőség-ellenőrzés és megfelelőségértékelés.

rész: Környezetek osztályozása . 3. rész: A vizsgálat előtti kondicionálás módszerei Acélfelületek előkészítése festékek és hasonló termékek felhordása előtt. Fémes szemcseszóró anyagok vizsgálati módszerei Acélfelületek előkészítése festékek és hasonló termékek felhordása előtt. Fémes szemcseszóró anyagok műszaki leírása Acélfelületek előkészítése festékek és hasonló termékek felhordása előtt. rész: Szemcseszórás Acélfelületek előkészítése festékek és hasonló termékek felhordása előtt. Acélszerkezetek korrózióvédelme festékbevonat-rendszerekkel. rész: A szén-dioxid-áteresztő képesség meghatározása Festékek és lakkok. 11. 2. rész: Általános bevezetés Festékek és lakkok. Festékek színének vizuális összehasonlítása Acélfelületek előkészítése festékek és hasonló termékek felhordása előtt. Bevonóanyagok és bevonatrendszerek kültéri falazatra és betonra. 1. Acélszerkezetek korrózióvédelme festékbevonat-rendszerekkel. 6. Bevonóanyagok és bevonatrendszerek kültéri falazatra és betonra. Nemfémes szemcseszóró anyagok vizsgálati módszerei Festékek és lakkok. Vizsgálatok Festékek és lakkok. Felület-előkészítési módszerek. Bevonóanyagok és bevonatrendszerek külső falazatokra és betonra. 1. Felület-előkészítési módszerek.74 MSZ EN 12618-3:2005 MSZ EN 12637-1:2005 MSZ EN 14117:2005 MSZ EN 14406:2005 MSZ EN 14497:2005 MSZ EN 14498:2005 (angol nyelven) MSZ ENV 927:2001 szabványsorozat (angolul) MSZ EN ISO 7783:2000 szabványsorozat MSZ EN 13300:2001 (angol nyelven) MSZ EN ISO 1520:2001 (angol nyelven) MSZ EN ISO 3668:2001 (angol nyelven) MSZ EN ISO 8502:2000 szabványsorozat (angol nyelven) az első rész előszabvány MSZ EN ISO 11124:2000 szabványsorozat MSZ EN ISO 11125:2000 szabványsorozat MSZ EN ISO 11126:2000 szabványsorozat MSZ EN ISO 11127:2000 szabványsorozat MSZ EN 1062-6:2003 (angol nyelven) MSZ EN 1062-11:2003 (angol nyelven) MSZ EN ISO 8504-1:2001 (angol nyelven) MSZ EN ISO 8504-2:2001 (angol nyelven) MSZ EN ISO 8504-3:2001 (angol nyelven) MSZ EN ISO 129441:2000 MSZ EN ISO 129442:2000 Festékek és lakkok. Bevonóanyagok és bevonatrendszerek kültéri fafelületre Festékek és lakkok. Mélyhúzási vizsgálat Festékek és lakkok. Nemfémes szemcseszóró anyagok műszaki előírásai Acélfelületek előkészítése festékek és hasonló termékek felhordása előtt. rész: Kézi és gépi szerszámos tisztítás Festékek és lakkok. Felület-előkészítési módszerek. Vizsgálatok a felületi tisztaság értékelésére Acélfelületek előkészítése festékek és hasonló termékek felhordása előtt. rész: Alapelvek Acélfelületek előkészítése festékek és hasonló termékek felhordása előtt. Osztályba sorolás Festékek és lakkok. 2. Vizes bevonóanyagok és bevonatrendszerek belső falakra és mennyezetekre.

Acélszerkezetek korrózióvédelme festékbevonat-rendszerekkel. rész: Felület. Acélszerkezetek korrózióvédelme festékbevonat-rendszerekkel. A fonalas korrózióval szembeni (angol nyelven) ellenállóképesség meghatározása. 8. műszaki helyesbítést) Festékek és lakkok. rész: Laboratóriumi vizsgálati módszerek a korrózióvédő képesség értékelésére Festékek és lakkok. rész: Tervezési szempontok Festékek és lakkok. rész: Előírások kidolgozása új munkákhoz és karbantartáshoz Festékek és lakkok. A szerves illó vegyületek (VOC) meghatározása. rész: Általános szakkifejezések Festékek és lakkok. 4. Acélszerkezetek korrózióvédelme festékbevonat-rendszerekkel. 5. 7. rész: A festési munka végrehajtása és ellenőrzése Festékek és lakkok. Vizsgálatok MSZ EN ISO 11341:2000 MSZ EN 233:2001 Tekercskiszerelésű falburkoló anyagok. A bevonatok nedves dörzsöléssel szembeni ellenálló képességének és tisztíthatóságának meghatározása MSZ EN ISO 4623-1:2002 Festékek és lakkok. 6. Acélszerkezetek korrózióvédelme festékbevonat-rendszerekkel. Kész papír. 6. A sűrűség meghatározása. . Acélszerkezetek korrózióvédelme festékbevonat-rendszerekkel. 1. 3.és felületelőkészítési típusok Festékek és lakkok. Festékek és lakkok. A kifolyási időtartam meghatározása mérőpoharakkal (tartalmazza az 1994.75 MSZ EN ISO 129443:2000 MSZ EN ISO 129444:2000 MSZ EN ISO 129445:2000 MSZ EN ISO 129446:2000 MSZ EN ISO 129447:2000 MSZ EN ISO 129448:2000 MSZ ENV 12837-8:2000 MSZ EN 971-1:2001 (angol nyelven) MSZ EN 1062:2001 szabványsorozat (angol nyelven) MSZ EN ISO 2431:2001 (angol nyelven) MSZ EN ISO 2811:2001 szabványsorozat (angolul) MSZ EN ISO 6270:2001 szabványsorozat (angol nyelven) MSZ EN ISO 7253:2001 (angol nyelven) MSZ EN ISO 11507:2001 (angol nyelven) MSZ EN ISO 11890:2001 szabványsorozat (angol nyelven) MSZ EN ISO 11998:2001 (angol nyelven) Festékek és lakkok. Nedvességgel szembeni ellenálló képesség meghatározása. Az acélszerkezetek festékrendszerekkel való korrózióvédelmét ellenőrzők minősítése Festékek és lakkok. Festékek és lakkok. Kitétel fluoreszcens UV-nek és víznek Festékek és lakkok. évi 1. A bevonóanyagok szakkifejezései és fogalommeghatározásai. Acélszerkezetek korrózióvédelme festékbevonat-rendszerekkel. A semleges sós permettel (párával) szembeni ellenállóképesség meghatározása Festékek és lakkok. Festékek és lakkok. A szokásos hibatípusok erősségének és méretének meghatározása. 1. A bevonatok kitétele mesterséges időjárásnak. Bevonóanyagok és bevonatrendszerek kültéri falazatra és betonra Festékek és lakkok. rész: Festékbevonatrendszerek Festékek és lakkok. rész: Acélfelületek MSZ EN ISO 4628-6:2002 Festékek és lakkok. Festékbevonatok degradációjának (angol nyelven) értékelése. rész: A krétásodási fok osztályozása szalagmódszerrel MSZ EN ISO 9514:2000 Festékek és lakkok.

1. 1. Osztályozás és követelmények (angol nyelven) MSZ 4683 Ásványi gyapotok vegyvizsgálata szabványsorozat MSZ CR 245:2000 Hőszigetelés. Műszaki előírások 13167:2001/A1:2004 (Az MSZ EN 13167:2001 módosítása) (angol nyelven) MSZ EN Hőszigetelő termékek épületekhez. Gyári készítésű habüveg (CG-) termékek. Műszaki előírások MSZ EN Hőszigetelő termékek épületekhez. Műszaki 13164:2001/A1:2004 előírások (Az MSZ EN 13164:2001 módosítása) (angol nyelven) MSZ EN 13165:2001 Hőszigetelő termékek épületekhez. Műszaki előírások 13166:2001/A1:2004 (Az MSZ EN 13166:2001 módosítása) (angol nyelven) MSZ EN Hőszigetelő termékek épületekhez. rész: Az ütésállóság meghatározása Termikus szórás.és szerelőipari szerkezetek. Gyári készítésű expandált polisztirol. Műszaki /A1:2004 és MSZ EN előírások 13165:2001/A2:2005 (angol nyelven) MSZ EN Hőszigetelő termékek épületekhez. Gyári készítésű merev poliuretánhab (PUR-) termékek. Szerves porbevonatok a horganyzott vagy sherardozott. rész: Terminológia. Építőanyagok osztályozása hőszigetelő tulajdonságaik szerint (angol nyelven) MSZ EN 12431:2000 Építőipari hőszigetelő termékek. nagy szilárdságú falburkoló anyagok.76 (angol nyelven) MSZ EN 259-1:2001 (angol nyelven) MSZ EN 259-2:2001 (angol nyelven) MSZ EN ISO 14924:2006 MSZ EN 13438:2006 (angol nyelven) MSZ EN 14879-:2006 (angol nyelven) vinil és műanyag falburkoló anyagok Tekercskiszerelésű. Szigetelés MSZ 8292:1986 MSZ-04-803-8:1990 Vízszigetelő munkák fogalommeghatározásai Építő. Gyári készítésű . Tömítőanyagok. nagy szilárdságú falburkoló anyagok. rész: Előírások Tekercskiszerelésű. Úsztatott padlószerkezetekben alkalmazott hőszigetelő termékek vastagságának meghatározása MSZ EN 13172:2001 Hőszigetelő termékek. Gyári készítésű extrudált polisztirolhab (XPS-) termékek. a hordozó kivitele és előkészítése 48. építési célú acéltermékekhez Szerves bevonatrendszerek és bélések ipari berendezések és üzemek agresszív közegek által okozott korrózióval szembeni védelméhez.(EPS-) termékek. Vízszigetelő szerkezetek MSZ 10202:1983 Nádszövet MSZ 10204:1983 Nádlemez MSZ 11444:1983 Fagy ellen védő lemez nádféleségekből MSZ 16011:1987 Perlitek csoportosítása és fogalommeghatározásai MSZ 16014:1987 Duzzasztott perlitek vizsgálati módszerei MSZ 16015:1988 Duzzasztott perlitek MSZ EN 26927:1993 Épületszerkezetek tömítőanyagainak szakkifejezései MSZ EN ISO 11600:2004 Épületszerkezetek. A termikusan szórt bevonatok utókezelése és kikésztése Festékek és lakkok. Gyári készítésű fenolhab (PF-) termékek. A megfelelőség értékelése MSZ EN 13163:2001 Hőszigetelő termékek épületekhez. 2.

rész: A beépítés előtti kötött és laza kitöltőanyagok előírásai Hőszigetelő termékek épületekhez. Gyári készítésű expandált polisztirol. 1.77 13168:2001/A1:2004 (angol nyelven) MSZ EN 13169:2001/A1:2004 (angol nyelven) MSZ EN 13171:2001/A1:2004 és MSZ EN 13171:2001/AC:2005 (angol nyelven) MSZ EN 14063-1:2004 (angol nyelven) fagyapot (WW-) termékek. Előírások Építőipari hőszigetelő termékek. Ciklikus terhelés alatti viselkedés meghatározása Építőipari hőszigetelő termékek. Gyári készítésű farost (WF-) termékek. A szervesanyagtartalom meghatározása Épületgépészeti és ipari hőszigetelő termékek. Duzzasztott vermikulitból (EV) a helyszínen kialakított hőszigetelés. Expandált polisztirol alapú.(EPS-) termékek. összetett külső hőszigetelő rendszerek (ETICS). rész: A beépítés előtti laza kitöltőanyag előírásai Hőszigetelő termékek épületekhez. rész: A beépítés előtti kötött és laza kitöltőanyagok előírásai Hőszigetelő termékek épületekhez. Helyszínen kialakított duzzasztott agyagkavics könnyűadalékanyag-termékek (LWA). Alkalmazási előírások Hőszigetelő termékek épületekhez. Műszaki előírások (Az MSZ EN 13169:2001 módosítása) Hőszigetelő termékek épületekhez. Ásványgyapot alapú. 1. Vizsgálatok (angol nyelven) . 1. Előírások Hőszigetelő termékek épületekhez. Műszaki előírások (Az MSZ EN 13171:2001 módosítása) MSZ EN 14316-1:2004 (angol nyelven) MSZ EN 14317-1:2004 (angol nyelven) MSZ 7573:2002 MSZ EN 13499:2004 (angol nyelven) MSZ EN 13500:2004 (angol nyelven) MSZ EN 13793:2004 (angol nyelven) MSZ EN 13820:2004 (angol nyelven) MSZ EN 13467:2002 MSZ EN 13468:2002 MSZ EN 13469:2002 MSZ EN 13470:2002 MSZ EN 13471:2002 MSZ EN 13472:2002 MSZ EN ISO 13787:2003 MSZ EN 822:1997 Építőipari hőszigetelő termékek vizsgálatai MSZ EN 823:1997 MSZ EN 824:1997 MSZ EN 825:1997 MSZ EN 826:1997 MSZ EN 1602:1998 MSZ EN 1603:1998 MSZ EN 1604:1998 MSZ EN 1605:1998 MSZ EN 1606:1998 MSZ EN 1607:1998 MSZ EN 1608:1998 MSZ EN 1609:1999 Hőszigetelő anyagok és termékek. összetett külső hőszigetelő rendszerek (ETICS). Duzzasztott perlitből (EP) a helyszínen kialakított hőszigetelés. Gyári készítésű duzzasztott perlit (EPB-) termékek. Műszaki előírások (Az MSZ EN 13168:2001 módosítása) Hőszigetelő termékek épületekhez.

Bitumenes. műanyag és gumilemezek tetők vízszigetelésére. Fogalommeghatározások. Üvegfátyolbetétes hegeszthető lemez Bitumenes lemezek hordozóanyagai. műanyag és gumilemezek tetők vízszigetelésére. Papírbetétes fedéllemez Bitumenes lemezek. Bitumenes. Mintavétel és vizsgálatok Bitumenes lemezek. Bitumenes. követelmények és vizsgálati módszerek Hajlékony vízszigetelő lemezek. Csupaszlemez Bitumenes lemezek. Fogalommeghatározások Bitumenes lemezek. A jégveréssel szembeni ellenálló képesség meghatározása Hajlékony vízszigetelő lemezek.78 MSZ EN 12597:2001 (angol nyelven) MSZ 135-1:1981 MSZ 135-2:1981 MSZ 135-3:1981 MSZ 135-5:1981 MSZ 135-6:1982 MSZ 137-1:1982 MSZ EN 14023:2006 MSZ EN 12970:2001 (angol nyelven) MSZ EN 13416:2001 (angol nyelven) MSZ EN 13583:2001 (angol nyelven) MSZ EN 1107-2:2001 (angol nyelven) MSZ EN 1296:2001 (angol nyelven) MSZ EN 1297:2005 (angol nyelven) MSZ EN 1425:2000 MSZ EN 12592:2000 MSZ EN 12593:2000 MSZ EN 12594:2000 MSZ EN 12607-1:2000 MSZ EN 13358:2004 MSZ EN 13398:2004 MSZ EN 13588:2004 MSZ EN 13632:2004 MSZ EN 13702-1:2004 MSZ EN 13702-2:2004 MSZ EN 13703:2004 MSZ EN 14733:2005 MSZ EN 14771:2005 (angol nyelven) MSZ EN 1426:2000 MSZ EN 1427:2000 MSZ EN 12595:2000 MSZ EN 13399:2004 MSZ EN 13587:2004 MSZ EN 13589:2004 MSZ EN 13808:2005 (magyarul) Bitumen és bitumenes kötőanyagok. Mesterséges öregítési módszer hosszú ideig tartó megemelt hőmérsékleten Hajlékony vízszigetelő lemezek. műanyag és gumilemezek tetők vízszigetelésére. Üvegfátyolbetétes fedéllemez Bitumenes lemezek. A mérettartósság meghatározása. Bitumenes. megemelt hőmérséklet és víz kombinált hatásával Bitumen és bitumenes kötőanyagok vizsgálatai . A mintavétel szabályai Hajlékony vízszigetelő lemezek. A polimerrel modifikált bitumenek minőségének keretelőírása Öntött aszfalt vízszigeteléshez. Mesterséges öregítési módszer hosszú ideig tartó UV-sugárzás. műanyag és gumilemezek tetők vízszigetelésére. rész: Műanyag és gumilemezek tetők vízszigetelésére Hajlékony vízszigetelő lemezek. Üvegfátyol Bitumen és bitumenes kötőanyagok. 2.

beleértve a talajvíz elleni szigetelőlemezeket is. Fogalommeghatározások és jellemzők Hajlékony vízszigetelő lemezek. Tetőfedések és falak alátátfedéseinek és alátéthéjazatainak anyagai. Párafékező. 1. rész: Átfedéses tetőfedések alátétlemezei Hajlékony vízszigetelő lemezek. 1. rész: Bitumenes lemezek tetők vízszigetelésére. párazáró műanyag és gumilemezek. műanyag és gumilemezek tetők vízszigetelésére. Alátétlemezek fogalommeghatározásai és jellemzői. rész: Falburkolatok alátétlemezei Hajlékony vízszigetelő lemezek. műanyag és gumilemezek tetők vízszigetelésére. Talajnedvesség elleni bitumenes lemezek. A vízzáróság meghatározása Hajlékony vízszigetelő lemezek. A mérettartóság meghatározása. Fogalommeghatározások és . Bitumenes. Hajlékony vízszigetelő lemezek. Bitumenes lemezek tetők vízszigetelésére. Párafékező. Kis hőmérsékleten való nyújtás utáni vízzáróság meghatározása Hajlékony vízszigetelő lemezek.79 MSZ EN 1844:2001 MSZ EN 1848-2:2001 MSZ EN 1849-2:2001 MSZ EN 1850-2:2001 (mindegyik angol nyelven) MSZ EN 13111:2001 (angol nyelven) MSZ EN 1928:2000 (angol nyelven) MSZ EN 1107-1:2000 Műanyag és gumilemezek vizsgálata MSZ EN 1108:2000 MSZ EN 495:2001 MSZ EN 1110:2000 MSZ EN 1109:2000 MSZ EN 1847:2001 MSZ EN 1848-1:2000 MSZ EN 1849-1:2000 MSZ EN 1850-1:2000 MSZ EN 1931:2000 MSZ EN 12039:2000 MSZ EN 12310-1:2000 MSZ EN 12310-2:2001 MSZ EN 12311-1:2000 MSZ EN 12311-2:2001 MSZ EN 12316-1:2000 MSZ EN 12316-2:2001 MSZ EN 12317-1:2000 MSZ EN 12317-2:2001 MSZ EN 12730:2001 MSZ EN 13375:2005 MSZ EN 13596:2005 MSZ EN 13653:2005 MSZ EN 13707:2005 MSZ EN 13859-1:2005 (angol nyelven) MSZ EN 13859-2:2005 (angol nyelven) MSZ EN 13897:2005 (angol nyelven) MSZ EN 13969:2005 (angol nyelven) MSZ EN 13970:2005 (angol nyelven) MSZ EN 13984:2005 (angol nyelven) Hajlékony vízszigetelő lemezek. párazáró bitumenes lemezek. 2. Fogalommeghatározások és jellemzők Hajlékony vízszigetelő lemezek. Bitumenes. A vízáthatolási ellenállás meghatározása Hajlékony vízszigetelő lemezek. Az alaktartóság meghatározása ciklikusan változó hőmérsékleten Hajlékony vízszigetelő lemezek vizsgálatai (mindegyik angol nyelven) Hajlékony vízszigetelő lemezek. Alátétlemezek fogalommeghatározásai és tulajdonságai.

ásványi töltőanyagos módszer Bitumen és bitumenes kötőanyagok. A bitumenemulziók pH-értékének meghatározása Bitumen és bitumenes kötőanyagok. 1. 2. Talajnedvesség elleni műanyag és gumi szigetelőlemezek. műanyag és gumilemezek tetők vízszigetelésére. Fogalommeghatározások és jellemzők Bitumen és bitumenes kötőanyagok. Zúzottköves módszer Hajlékony vízszigetelő lemezek. A repedésáthidaló képesség meghatározása Hajlékony vízszigetelő lemezek. A bitumenemulziók szitamaradékának meghatározása és tárolási stabilitásának meghatározása szűréssel Bitumen és bitumenes kötőanyagok. A vízfelvétel meghatározása Hajlékony vízszigetelő lemezek. járműforgalomnak kitehető betonfelületek vízszigetelése. A törési tulajdonságok meghatározása. rész: A kationaktív bitumenemulziók keverési idejének meghatározása Bitumen és bitumenes kötőanyagok. A bitumenemulziók kifolyási idejének meghatározása kifolyásos viszkoziméterrel Bitumen és bitumenes kötőanyagok. járműforgalomnak kitehető betonfelületek vízszigetelése. Bitumenes falszigetelő lemezek. Árnyékolók beépítése . A bitumenemulziók ülepedési hajlamának meghatározása Bitumen és bitumenes kötőanyagok. Beton hídpályaszerkezetek és más. A bitumenemulziók penetrációs képességének meghatározása Bitumen és bitumenes kötőanyagok. A bitumenemulziók keverési stabilitásának meghatározása cementtel Bitumen és bitumenes kötőanyagok. A bitumenemulziókból desztillációval visszanyerhető kötőanyag és olajpárlat meghatározása Bitumen és bitumenes kötőanyagok. Műanyag és gumilemezek tetők vízszigetelésére. Azeotrop desztillációs módszer Bitumen és bitumenes kötőanyagok.80 MSZ EN 13956:2006 (angol nyelven) MSZ EN 12691:2006 (angol nyelven) MSZ EN 14223:2006 (angol nyelven) MSZ EN 14224:2006 (angol nyelven) MSZ EN 14909:2006 (angol nyelven) MSZ EN 1428:2000 MSZ EN 1429:2000 MSZ EN 1431:2000 MSZ EN 12846:2002 MSZ EN 12847:2002 MSZ EN 12848:2002 MSZ EN 12849:2002 MSZ EN 12850:2002 MSZ EN 13075-1:2002 MSZ EN 13075-2:2002 MSZ EN 13614:2004 MSZ EN 14967:2006 (angol nyelven) jellemzők Hajlékony vízszigetelő lemezek. Fogalommeghatározások és jellemzők Hajlékony vízszigetelő lemezek. Bitumenes. Beton hídpályaszerkezetek és más. A bitumenemulziók tapadóképességének meghatározása vízbe merítéses vizsgálattal. A törési tulajdonságok meghatározása. rész: A kationaktív bitumenemulziók törési értékének meghatározása. Fogalommeghatározások és jellemzők 49. A bitumenemulziók víztartalmának meghatározása. Ütésellenállás meghatározása Hajlékony vízszigetelő lemezek.

A hőátbocsátási tényező kiszámítása. Kiegészítő hővezetési ellenállás. Az összegyűlt víz terhelésével szembeni ellenállóképesség. rész: Numerikus módszer tok. 2. Beltéri beépített berendezési tárgyak elhelyezése MSZ 1228-5:1980 MSZ 1228-8:1982 MSZ EN 1116:2004 Építési tervek. A hőátbocsátási tényező meghatározása mérőkamrás eljárással. Vizsgálati módszer Gépi működtetésű ablaktáblák és redőnyök. Vizsgálati módszer Külső ablaktáblák. Csőmotorok és zsalumotorok használati alkalmassága. külső és belső redőnyök. Vizsgálati módszerek Ablaktáblák és redőnyök. Hő. ablakok és társított szerkezetek hőtechnikai viselkedése. ablakok és társított szerkezetek hőtechnikai viselkedése. Vizsgálati módszer Felülvilágítók és üvegházi görgős árnyékolók. Kézi működtetésű forgatókar alkalmazhatósága.és vizuális komfort. Az átadott erő meghatározása Ablaktáblák. Szélteherrel szembeni ellenállás. szójegyzék és fogalommeghatározások Külső árnyékoló előtetők. Keménytest-ütés. Léghangszigetelés. Követelmények és vizsgálati módszerek Ablaktáblák és redőnyök. Ismételt működtetéssel szembeni ellenállás ( mechanikai tartósság). ablakok és társított szerkezetek hőtechnikai viselkedése. A teljesítőképesség adatai Ajtók. külső és belső redőnyök. Teljesítőképességi követelmények a biztonság figyelembevételével Ablaktáblák és redőnyök. A hőátbocsátási tényező kiszámítása. A termék légzárósági osztályba sorolása Ablaktáblák. Vizsgálati módszer Külső ablaktáblák és redőnyök. Berendezési tárgyak rajzjelei Építési tervek. Használati biztonság. Helytelen használat. Követelmények és vizsgálati módszerek Ablaktáblák és redőnyök. Hóteherrel szembeni ellenállás. Szakszókincs. Vizsgálati módszer Külső ablaktáblák és redőnyök. A működtetőerő mérése. Szélteherrel szembeni ellenállás. Vizsgálati módszerek Ajtók. Teljesítőképességi jellemzők és osztályba sorolás Ablaktáblák. rész: Redőnyszekrények Légzáró ablaktáblák. Konyhabútorok és konyhai készülékek . 1. rész: Egyszerűsített módszer (ISO 10077-1:2000) Ajtók. 4.és szárnyszerkezetekhez 50. Légzárósági vizsgálat Ablaktáblák és redőnyök. Vizsgálati módszer Ablaktáblák és redőnyök. Fűtési berendezési tárgyak rajzjelei Konyhabútorok.81 MSZ EN 12216:2003 (angol nyelven) MSZ ENV 1933:2001 (angol nyelven) MSZ EN 12833:2001 (angol nyelven) MSZ EN 1932:2001 (angol nyelven) MSZ EN 1932:2001 (angol nyelven) MSZ EN 12045:2001 (angol nyelven) MSZ EN 12194:2001 (angol nyelven) MSZ EN 12412-4:2004 (angol nyelven) MSZ EN 12835:2001 (angol nyelven) MSZ EN 13125:2001 (angol nyelven) MSZ EN 13330:2003 (angol nyelven) MSZ EN 13527:2001 (angol nyelven) MSZ EN 13561:2004 (angol nyelven) MSZ EN 14201:2004 (angol nyelven) MSZ EN 14202:2004 (angol nyelven) MSZ EN 14203:2004 (angol nyelven) MSZ EN 14501:2006 (angol nyelven) MSZ EN 14759:2005 (angol nyelven) MSZ EN ISO 100771:2002 (angol nyelven) MSZ EN ISO 100772:2004 (angol nyelven) Ablaktáblák.

Szintezők. Biztonsági követelmények és vizsgálati módszerek Lakásbútor. Tartó. Fiók. Biztonsági követelmények és vizsgálati módszerek Bútorszerelvények fogalommeghatározásai. Görgők és csúszótalpak Szekrények Szekrények funkcionális méretei Bútorok minősítése Bútorok igényességi fokozatai Szekrények tartóssági fokozatai Szekrények tartósságának vizsgálata Szekrények szilárdsági és stabilitási fokozatai Szekrények szilárdságának és stabilitásának vizsgálata Bútorszerelvények általános fogalommeghatározásai Bútorzárak fogalommeghatározásai.és tolóajtó-vezetékek Bútorszerelvények fogalommeghatározásai.és függesztőszerelvények Bútorszerelvények fogalommeghatározásai.82 MSZ EN 14749:2005 (angol nyelven) MSZ EN 14749:2005 (angol nyelven) MSZ ISO 8555-1:1992 MSZ ISO 8555-2:1992 MSZ ISO 8555-3:1992 MSZ ISO 8555-4:1992 MSZ ISO 8555-5:1993 MSZ ISO 8555-6:1993 MSZ ISO 8555-7:1993 MSZ ISO 8555-8:1993 MSZ 8350:1987 MSZ 8420:1988 MSZ 8865:1987 MSZ 8868:1986 MSZ 8899:1985 MSZ 8900:1986 MSZ 9050:1986 MSZ 9051:1986 MSZ 9911:1989 MSZ 9912-2:1989 MSZ 9912-3:1989 MSZ 9912-4:1989 MSZ 9924:1986 MSZ 9925:1986 MSZ 9926:1986 MSZ 9927:1986 MSZ 9928:1986 MSZ 9929:1986 MSZ 9930:1986 MSZ 9931:1986 MSZ 12579 szabványsorozat összehangolt méretei Lakásbútor. .és konyhabútor-tárolóegységek és munkapultok. Szerelési típusok Bútorzárak fogalommeghatározásai. Kulcsok. kilincsek.és konyhabútor-tárolóegységek és munkapultok. Összehúzó. Külső szerelvények Bútorszerelvények fogalommeghatározásai. Csappantyúk. bútorlábak. Beépítési típusok Bútorzárak fogalommeghatározásai. Pántok Bútorszerelvények fogalommeghatározásai. hengerzárbetétek Bútorfelületek vegyi hatásokkal szembeni ellenálló képességének fokozatai Bútorfelületek vegyi hatásokkal szembeni ellenállóképességének vizsgálata Bútorfelületek hőállósági fokozatai Bútorfelületek hőállóságának vizsgálata Bútorfelületek mechanikai igénybevételekkel szembeni ellenálló képességének fokozatai Bútorfelületek mechanikai igénybevételekkel szembeni ellenállásának vizsgálata Bútorfelületek klímaállósági fokozatai Bútorfelületek klímaállóságának vizsgálata Bútorszerkezetek és szerkezeti elemek fogalommeghatározásai.és rögzítőszerelvények Bútorszerelvények fogalommeghatározásai. állványok Bútorszerelvények fogalommeghatározásai. reteszek és támasztószerkezetek Bútorszerelvények fogalommeghatározásai.

KÖZMŰ. polipropilén (PP) és polietilén (PE). rész: A csövek. rész: A talajban levő vízellátó és vízelvezető rendszerek rajzjelei Csatornatönk Öntöttvas aknakeret és aknafedél Műanyag csővezetékrendszerek föld alatti. nyomás nélküli alagcsövezéshez és csatornázáshoz. Közmű csatornaépítés MSZ ISO 4067-6:2003 MSZ 14150:1952 MSZ 16099:1988 MSZ ENV 1401 szabványsorozat MSZ EN 1437:2003 (angol nyelven) Műszaki rajzok. Kemény poli(vinil-klorid) (PVC-U). Polipropilén (PP). Polietilén (PE) Műanyag csővezetékrendszerek a föld alatti. 1. követelményei Műanyag csővezetékrendszerek földbe temetett és föld feletti nyomórendszerekhez. Csővezetékrendszerek föld alatti alagcsövezéshez és csatornázáshoz. Szennyvízvezetékek és csatornák kitakarás nélküli fektetése és vizsgálata Épületen kívüli csatorna és vízelvezető rendszerek felújítására és javítására használt elemek általános követelményei Épületek elárasztást gátló eszközei. rész: A kiegészítő csőidomok.83 VI. általános rendeltetésű vízhez. nyomás nélküli alagcsövezéshez és csatornázáshoz. A ciklikus hőmérsékleti igénybevétellel és az egyidejű külső terheléssel szembeni ellenállás vizsgálati módszere Műanyag csővezetékrendszerek nyomás nélküli. 5 rész: Helyreállítás Települések vízelvezető rendszerei. 1. a csőidomok és a rendszer követelményei (Az MSZ EN 1852-1:1999 módosítása) Műanyag csővezetékrendszerek föld alatti. rész: Szivattyútelepek Települések vákuumos szennyvízelvezető rendszerei. 6. beleértve a kis mélységű kémlelőaknákat. Kemény poli(vinil-klorid) (PVC-U) Műanyag csővezetékrendszerek. Rendszerek. 6. Polipropilén (PP). alagcsövezéshez és csatornázáshoz. 1. föld alatti alagcsövezéshez és csatornázáshoz.ÉS VÍZÉPÍTÉSI MUNKÁK 53. Szennyvízelvezető vezetékek és csatornák fektetése és vizsgálata Települések nyomás alatti szennyvízelvezető rendszerei. nyomás nélküli alagcsövezési és csatornázási hálózatok felújításához Műanyag csővezetékrendszerek föld alatti. rész: MSZ EN 13598-1:2004 (angol nyelven) MSZ EN 13244:2003 szabványsorozat (angol nyelven) MSZ EN 13566:2003 szabványsorozat (angol nyelven) MSZ ENV 18521:1997/A1:2003 (angol nyelven) MSZ ENV 1852-2:2000 (angol nyelven) MSZ EN 752-5:1999 MSZ EN 752-6:2001 MSZ EN 1091:2001 MSZ EN 1610:2001 MSZ EN 1671:2001 MSZ EN 12889:2001 (angol nyelven) MSZ EN 13380:2001 (angol nyelven) MSZ EN 13564-1:2003 . 2. rész: Útmutató a megfelelőség értékeléséhez Települések vízelvezető rendszerei. nyomás nélküli alagcsövezéshez és csatornázáshoz.

84

(angol nyelven) MSZ EN 13564-2:2003 (angol nyelven) MSZ EN 14457:2004 (angol nyelven) MSZ EN 12050:2001 szabványsorozat (angol nyelven) MSZ EN 12056:2001 szabványsorozat (angol nyelven) MSZ EN 476:2001

Követelmények Épületek elárasztást gátló eszközei. 2. rész: Vizsgálati módszerek Szennyvízvezetékek és csatornák kitakarás nélküli fektetésekor használandó elemek általános követelményei Épületek és telkek szennyvízátemelői. Építési és vizsgálati alapelvek Gravitációs vízelvezető rendszerek épületen belül.

MSZ EN 12566 szabványsorozat MSZ EN 14654-1:2006 (angol nyelven) MSZ EN 12666-1:2006 (angol nyelven)

MSZ EN 134806:2004/A1:2006 (angol nyelven) MSZ EN ISO 10931:2006 Műanyag csővezetékrendszerek ipari alkalmazásokhoz. Poli(vinilidén-fluorid)(PVDF). Az (angol nyelven) alkotóelemek és a rendszer műszaki követelményei MSZ EN 1796:2006 Műanyag csővezetékrendszerek nyomásos vagy nyomás nélküli vízellátáshoz. Telítetlen poliészter (angol nyelven) gyanta-(UP-) alapú, üvegszálerősítésű, hőre keményedő műanyagok (GRP) MSZ EN 14758-1:2006 Műanyag csővezetékrendszerek nyomás nélküli, föld alatti alagcsövezéshez és csatornázáshoz. Polipropilén (angol nyelven) ásványi modifikálóanyagokkal (PP-MD). 1. rész: A csövek, a csőidomok és a rendszer követelményei MSZ EN 14802:2006 Műanyag csővezetékrendszerek. Hőre lágyuló (angol nyelven) műanyag aknacsövek vagy felszálló csövek tisztító és ellenőrző aknákhoz. Az útburkolati és a forgalmi terheléssel szembeni ellenállás meghatározása MSZ EN 14741:2006 Hőre lágyuló műanyag csővezeték- és (angol nyelven) csatornarendszerek. Kötések földbe temetett, nyomás nélküli alkalmazásokhoz. A rugalmas tömítésű kötések tartós tömítési teljesítményének vizsgálati módszere a tömítési nyomás becslésével.

Gravitációs rendszerű szennyvízelvezető csatornák és vezetékek szerkezeti elemeinek általános követelményei. Szennyvíztisztító kisberendezések 50 összes lakosegyenértékig (LE-ig) Vízelvezetők és csatornák tisztítási műveleteinek irányítása és ellenőrzése. 1. rész: Csatornatisztítás Műanyag csővezetékrendszerek nyomás nélküli, föld alatti alagcsövezéshez és csatornázáshoz. Polietilén (PE). 1. rész: A csövek, a csőidomok és a rendszer követelményei Fémből készült ipari csővezetékek. 6. rész: Földbe fektetett csővezetékek kiegészítő követelményei

54. Közmű csővezetékek és szerelvények szerelése MSZ 7487-1:1979 MSZ 7487-2:1980 MSZ 7487-3:1980 Közmű- és egyéb vezetékek elrendezése közterületen. Fogalommeghatározások Közmű- és egyéb vezetékek elrendezése közterületen. Elhelyezés a térszint alatt Közmű- és egyéb vezetékek elrendezése közterületen.

85

MSZ-10-131-3:1987 MSZ-10-141-6:1989 MSZ 1228-21:1989 MSZ –09-85.0011:1988 MSZ-09-85.0021:1989 MSZ EN 1295-1:2001

MSZ EN 488:2003 (angol nyelven)

MSZ EN 489:2003 (angol nyelven)

MSZ EN 448:2003 (angol nyelven)

MSZ EN 253:2003/A1:2006 (angol nyelven) MSZ EN 14419:2004 (angol nyelven) MSZ 7048-1:1983 módosította az SZ/8/2002. (Sz. K. 8.) MSZT közl. MSZ 7048-2:1983 módosította az SZ/8/2002. (Sz. K. 8.) MSZT közl. MSZ 7048-3:1983 módosította az SZ/8/2002. (Sz. K. 8.) MSZT közl. MSZ EN 1775:2002 1998/A1:2002 1998/A2:2002 (a módosítások angolul) MSZ EN 12186:2002 és MSZ EN 12186:2000/A1:2006 (angol nyelven) MSZ EN 12279:2002 és MSZ EN 12279:2000/A1:2006 (angol nyelven) MSZ EN 14141:2004 (angol nyelven)

Elhelyezés a térszint felett Közműves vízellátás. Csővezetékek, műtárgyak tisztítása és fertőtlenítése Vízi létesítmények rendszeres műszaki ellenőrzése és vizsgálata. Csővezetékek Építési tervek. Külső hőszállító vezetékek rajzai Forróvíz hőhordozójú távhőrendszerek biztonságtechnikai követelményei Kényszeráramlású forróvízkazánok távhőrendszeri alkalmazásának követelményei Földbe fektetett csővezetékek statikai számítása különböző terhelési feltételek esetén. 1. rész: Általános követelmények Távhőhálózati csővezetékek. Földbe fektetett melegvízhálózatok gyárilag szigetelt, kötött köpenyű csőrendszerei. Poliuretán hőszigetelésű és polietilén külső köpenyű acélcsövek acél elzárószerelvényei Távhőhálózati csővezetékek. Földbe fektetett melegvízhálózatok gyárilag szigetelt, kötött köpenyű csőrendszerei. Poliuretán hőszigetelésű és polietilén külső köpenyű acélcsövek csőkötései Távhőhálózati csővezetékek. Földbe fektetett melegvízhálózatok gyárilag szigetelt, kötött köpenyű csőrendszerei. Acélcsőből, poliuretán hőszigetelésből és polietilén külső köpenyből álló, kötött csőidomok Távhőhálózati csővezetékek. Földbe fektetett melegvízhálózatok gyárilag szigetelt, kötött köpenyű csőrendszerei. Acélcsőből, poliuretán hőszigetelésből és polietilén külső köpenyből álló, kötött csőrendszer Távhőhálózati csővezetékek. Földbe fektetett melegvízhálózatok gyárilag szigetelt, kötött köpenyű csőrendszerei. Megfigyelőrendszerek Körzeti gázellátó rendszerek. Fogalommeghatározások, csoportosítás, általános követelmények Körzeti gázellátó rendszerek. Fogyasztói és csatlakozóvezetékek Körzeti gázellátó rendszerek. Elosztóvezetékek védőtávolságai Gázellátás. Fogyasztói gázvezetékek. Legnagyobb üzemi nyomás  5 bar. Műszaki előírások Gázellátó rendszerek. Gáznyomás-szabályozó állomások gázellátáshoz és gázelosztáshoz. Műszaki követelmények Gázellátó rendszerek. Gáznyomás-szabályozók a csatlakozóvezetékben. Műszaki követelmények

Földgázszállító csővezetékek szerelvényei. Műszaki követelmények és vizsgálatok

86

MSZ EN 14408-1:2005 (angol nyelven) MSZ EN 14408-3:2005 (angol nyelven) MSZ EN 1555-3:2003 és /A1:2005 (angol nyelven) MSZ 151-1:2000

Műanyag csővetetékrendszerek föld alatti gázellátó hálózatok felújításához. 1. rész:Általános előírás Műanyag csővetetékrendszerek föld alatti gázellátó hálózatok felújításához. 3. rész: Bélelés szoros illesztésű csövekkel Műanyag csővezetékrendszerek éghető gázok szállítására Polietilén (PE). 3. rész Csőidomok Erősáramú szabadvezeték. Az 1 kV-nál nagyobb névleges feszültségű szabadvezetékek létesítési előírásai Erősáramú szabadvezeték. Kisfeszültségű szabadvezetékek létesítési előírásai Létesítési biztonsági szabályzat 1000 V-nál nagyobb feszültségű erősáramú villamos berendezések számára Nyomvonalas távközlő létesítmény megközelítési és keresztezési előírásai. 5. rész: Távközlő létesítmények Nyomvonalas távközlő létesítmény megközelítési és keresztezési előírásai. 7. rész: Csővezetékek Nyomvonalas távközlő létesítmény megközelítési és keresztezési előírásai. 9. rész: Rádiótávközlő, optikai távközlő és műsorszóró létesítmények megközelítési előírásai Vízelvezetési és csatornázási kőagyag csövek, idomaik és kötéseik. 1. rész: Követelmények Vízelvezetési és csatornázási kőagyag csövek, idomaik és kötéseik. 2. rész: Minőség-ellenőrzés és mintavétel Vízelvezetési és csatornázási kőagyag csövek, idomaik és kötéseik. 10. rész: Teljesítménykövetelmények Vasalatlan, acélszálas és vasalt betoncsövek és idomok Vasalatlan, acélszálas és vasalt betonból készült tisztító- és ellenőrző aknák Műanyag csővezetékrendszerek föld alatti vízellátó hálózatok felújításához. 1. rész: Általános előírás Műanyag csővezetékrendszerek föld alatti vízellátó hálózatok felújításához. 3. rész: Bélelés szoros illesztésű csövekkel Karimák és kötéseik. Csővezetékek elemei. A PN fogalommeghatározása és kiválasztása Szivattyúk. Örvényszivattyúk. Fűtő- és használati meleg vizet szolgáltató berendezések legfeljebb 200 W bemenőteljesítményű keringetőszivattyúi. 1. rész: Nem automatikus keringetőszivattyúk, követelmények, vizsgálat, megjelölés Szivattyúk. Örvényszivattyúk. Fűtő- és használati meleg vizet szolgáltató berendezések legfeljebb 200 W bemenőteljesítményű keringetőszivattyúi. 2. rész: Szerkezeti és folyadékban terjedő zaj vizsgálati (rezgésakusztikai) előírásai

MSZ 151-8:1983 MSZ 1610 szabványsorozat MSZ 17200-5:2000 MSZ 17200-7:2000 MSZE 17200-9:2005

MSZ EN 295-1:1991 /A3:2001 MSZ EN 295-2:1991 /A1:2001 MSZ EN 295-10:2005 (angol nyelven) MSZ EN 1916:2003 (angol nyelven) MSZ EN 1917:2003 (angol nyelven) MSZ EN 14409-1:2005 (angol nyelven) MSZ EN 14409-3:2005 (angol nyelven) MSZ EN 1333:2006 MSZ EN 1151-1:2006 (angol nyelven)

MSZ EN 1151-2:2006 (angol nyelven)

Tulajdonságok. Anyagelőírások. Előírások. rész: Hidraulikus útépítési kötőanyaggal készített keverékek Hidegaszfalt vékony rétegekhez. Előírások. Előírások. 3. Anyagelőírások. Vizsgálatok Meleg hézagkitöltő anyagok. Általános követelmények és rajzjelek Úttervezési rajzok. követelmények és megfelelőségi feltételek Kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú keverékek. rész: Visszanyert aszfalt Aszfaltkeverékek. KÖZLEKEDÉSI ÉPÍTÉSI MUNKÁK 61. CBR-vizsgálat Útpályaszerkezetek teherbíró képességének vizsgálata. rész: A hibák szemrevételezéses értékelése Aszfaltkeverékek. rész: . 1. A behajlás mérése Betonok Beton. 5. Összetétel. rész: Pernye hidraulikus kötőanyagú keverékekhez Hidraulikus kötőanyagú keverékek.87 VI. 4. Tárcsás vizsgálat Útpályaszerkezetek teherbíró képességének vizsgálata. 8. 5. Közművek és vezetékek Aszfaltkeverékek. Meleg aszfaltkeverék vizsgálati módszerei Égetett agyag útburkoló elemek 62. bedolgozási és megfelelőségi követelmények Úttervezési rajzok. Kőburkolat készítése MSZ EN 1341:2002 MSZ EN 1342:2002 MSZ EN 1343:2002 Természetes útburkoló kőlapok külső elhelyezésre. Követelmények és vizsgálati módszerek Természetes útburkoló kövek külső elhelyezésre. 8. előállítási. Bitumenes alap és makadámburkolat készítése MSZ ENV 13282:2000 MSZ EN 13286 szabványsorozat MSZ EN 13880-5:2005 MSZ EN 14227-1:2005 MSZ EN 14227-3:2005 MSZ EN 14227-4:2005 MSZ EN 14227-5:2005 MSZ EN 12274-8:2006 MSZ EN 13108-8:2006 MSZ EN 13108-20:2006 Hidraulikus útkötőanyagok. Útburkolat alap és makadámburkolat készítése MSZ 2509-2:1989 MSZ 2509-3:1989 MSZ 2509-4:1989 MSZ 4719:1982 MSZ ENV 206:2000 (angol nyelven) MSZ 11307-1:1983 MSZ 11307-2:1979 MSZ EN 12697 szabványsorozat MSZ EN 1344:2002 (angol nyelven) Útpályaszerkezetek teherbíró képességének vizsgálata. Követelmények és vizsgálati módszerek 63. Vizsgálati módszerek. Előírások. 20. Követelmények és vizsgálati módszerek Természetes útszegélykövek külső elhelyezésre. rész: Vizsgálati módszer a megfolyási ellenállás meghatározására Hidraulikus kötőanyagú keverékek. rész: Cement kötőanyagú szemcsés keverékek Hidraulikus kötőanyagú keverékek. rész: Pernye kötőanyagú keverékek Hidraulikus kötőanyagú keverékek.

rész: Üzemi gyártásellenőrzés Aszfaltkeverékek. Anyagelőírások. Előírások. rész: Érdesített homokaszfalt Aszfaltkeverékek. 2. 14. Követelmények és vizsgálati módszerek Betonburkolatok. 13. rész: Aszfaltbeton Aszfaltkeverékek. rész: Hézagkitöltő anyagok funkcióvizsgálata Hidraulikus kötőanyagú keverékek. Beton pályaburkolat készítése MSZ EN 1338:2003 (angol nyelven) MSZ EN 1339:2003 (angol nyelven) MSZ EN 1340:2003 (angol nyelven) MSZ EN 13863-1:2004 Beton útburkoló elemek. Anyagelőírások. rész. Vizsgálati módszer két réteg közötti kötés meghatározására Betonburkolatok. 1. 7. Előírások. 1. 1. Követelmények és vizsgálati módszerek Beton járdalapok. Beton hídpályaszerkezetek és más. rész: Cementtel kezelt talaj Hidraulikus kötőanyagú keverékek. rész: Öntött aszfalt Aszfaltkeverékek. 4. rész: Zúzalékvázas masztix aszfalt Aszfaltkeverékek. Hídépítés MSZ EN 13375:2005 (angol nyelven) Hajlékony vízszigetelő lemezek. Előírások. 3. rész: Betonburkolatok rendeltetésnek megfelelő követelményei MSZ EN 13863-2:2004 MSZ EN 13877-1:2005 MSZ EN 13877-2:2005 66. rész: Aszfaltbeton nagyon vékony rétegekhez Aszfaltkeverékek. rész: Anyagok Betonburkolatok. 10. Anyagelőírások. 21. Anyagelőírások. Előírások. Anyagelőírások. Anyagelőírások. járműforgalomnak kitehető betonfelületek vízszigetelése. rész: Porózus aszfalt Hideg hézagkitöltő anyagok. 12. 11. 2. Követelmények és vizsgálati módszerek Beton útszegélyelemek. Vizsgálati módszerek. 2. 5. rész: Pernyével kezelt talaj 64. Előírások.88 MSZ EN 13108-21:2006 MSZ EN 13108-1:2006 (angol nyelven) MSZ EN 13108-2:2006 (angol nyelven) MSZ EN 13108-3:2006 (angol nyelven) MSZ EN 13108-4:2006 (angol nyelven) MSZ EN 13108-5:2006 (angol nyelven) MSZ EN 13108-6:2006 (angol nyelven) MSZ EN 13108-7:2006 (angol nyelven) MSZ EN 14187-9:2006 (angol nyelven) MSZ EN 14227-10:2006 (angol nyelven) MSZ EN 14227-11:2006 (angol nyelven) MSZ EN 14227-12:2006 (angol nyelven) MSZ EN 14227-13:2006 (angol nyelven) MSZ EN 14227-14:2006 (angol nyelven) Típusvizsgálat Aszfaltkeverékek. 9. rész: Hidraulikus útépítési kötőanyaggal kezelt talaj Hidraulikus kötőanyagú keverékek. rész: Lágyaszfalt Aszfaltkeverékek. Anyagelőírások. rész: Salakkal kezelt talaj Hidraulikus kötőanyagú keverékek. Próbatestek . rész: Mésszel kezelt talaj Hidraulikus kötőanyagú keverékek. rész: Vizsgálati módszer a betonburkolat vastagságának geodéziai módszerrel való meghatározására Betonburkolatok. Anyagelőírások. 6.

rész: Utak. rész: Hidak Eurocode 5: Faszerkezetek tervezése. Beton hídpályaszerkezetek és más. járműforgalomnak kitehető betonfelületek vízszigetelése. rész: Hidak Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése. vasbeton és feszített vasbeton közúti hidak tervezése Közúti öszvérhidak tervezése Fahidak tervezése MSZ-07-2307:1987 MSZ-07-3700:1991 MSZ-07-3701:1986 MSZ-07-3702:1987 MSZ-07-3709:1987 MSZ-07-3710:1987 MSZ-07-3711:1986 68. Beton hídpályaszerkezetek és más. Beton hídpályaszerkezetek és más. Az aszfaltréteg tömörítéssel szembeni ellenálló képességének meghatározása Hajlékony vízszigetelő lemezek. járműforgalomnak kitehető betonfelületek vízszigetelése. 5. Az összeférhetőség meghatározása hőkondicionálással Hajlékony vízszigetelő lemezek. rész: Hidak Eurocode 8: Tartószerkezetek földrengésállóságának tervezési előírásai. 2. felüljárók. alagutak Magassági alappont hidakhoz Közúti hidak létesítésének általános szabályai Közúti hidak erőtani számítása Acélhidak tervezése Beton. 2. rész: Hidak Eurocode 4: Betonnal együtt dolgozó acélszerkezetek tervezése. Beton hídpályaszerkezetek és más. 3. 2. A dinamikus víznyomással szembeni ellenálló képesség meghatározása előkezeléssel végzett károsítás után Acélszerkezetek megvalósítása. járműforgalomnak kitehető betonfelületek vízszigetelése. A tapadási szilárdság meghatározása Hajlékony vízszigetelő lemezek. rész: Kiegészítő szabályok hidakra Eurocode 1: A tartószerkezeteket érő hatások. Beton hídpályaszerkezetek és más. járműforgalomnak kitehető betonfelületek vízszigetelése. Útpályatartozékok készítése MSZ-07-3603:1981 MSZ EN 12767:2002 Úttartozékok Úttartozékok tartószerkezeteinek passzív biztonsága. hidak. 2. rész: Hidak forgalmi terhei Eurocode 2: Betonszerkezetek tervezése. járműforgalomnak kitehető betonfelületek vízszigetelése. aluljárók. 2. rész: Hidak Nyomvonalas távközlő létesítmény megközelítési és keresztezési előírásai. A nyírási szilárdság meghatározása Hajlékony vízszigetelő lemezek. 2. Követelmények és vizsgálati módszerek .89 MSZ EN 13596:2005 (angol nyelven) MSZ EN 13653:2005 (angol nyelven) MSZ EN 14691:2005 (angol nyelven) MSZ EN 14692:2005 (angol nyelven) MSZ EN 14694:2005 (angol nyelven) MSZ ENV 1090-5:2001 MSZ EN 1991-2:2006 MSZ ENV 1992-2:2000 (angol nyelven) MSZ ENV 1993-2:1999 (angol nyelven) MSZ ENV 1994-2:1999 (angol nyelven) MSZ EN 1995-2:2005 (angol nyelven) MSZ ENV 1998-2:1999 (angol nyelven) MSZ 17200-3:1999 készítése Hajlékony vízszigetelő lemezek.

rész: A világítási jellemzők számítása Útvilágítás. Fényvisszavető útburkolati jelzőtestek. 2. 2. rész: Követelmények és tulajdonságok Közúti vakításgátló rendszerek.és aknalefedések. megjelölés Lánckorlát gyalogos forgalomhoz Csőkorlát gyalogos forgalomhoz Útelzáró jelzőlámpa Közúti vasbetonkorlát Gyalog. Utánszóró szerek. Az üzemi gyártásellenőrzés követelményei Forgalomirányító berendezések. rész: A helyszíni vizsgálat előírásai Az útburkolati jelek anyagai.és kerékpárút csőkorlát vasbeton oszlopokkal Útépítés. Figyelmeztető és biztonsági fényjelzők Forgalomirányító berendezések. vizsgálatok. 2. Fényvisszavető útburkolati jelzőtestek. rész: A világítási jellemzők követelményei Útvilágítás. 1. rész: Nem akusztikai jellemzők . Az azonosítás laboratóriumi módszerei Az útburkolati jelek anyagai. Előírások Közúti zajárnyékoló berendezések. rész: Követelmények új állapotban Az útburkolati jelek anyagai. Előre bekevert üveggyöngyök Az útburkolati jelek anyagai. érdesítőszerek és utánszóró anyagkeverékek Az útburkolati jelek anyagai.90 MSZ EN 1423:1999 MSZ EN 1423:1997/A1: 2004 MSZ EN 1424:1999 MSZ EN 1436:1999 MSZ EN 124:1999 MSZ 10842:1976 MSZ 10843:1976 MSZ 11328:1953 MSZ 11341:1976 MSZ 11343:1976 MSZ 11342:1954 MSZ EN 1463-1:2000 MSZ EN 14631:1997/A1:2004 MSZ EN 1463-2:2002 MSZ EN 1790:2000 MSZ EN 12802:2002 MSZ EN 13212:2003 MSZ EN 12352:2006 MSZ EN 12368:2006 MSZ EN 12676-1:2002 MSZ EN 12676-2:2002 MSZ EN 13201-2:2004 (angol nyelven) MSZ EN 13201-3:2004 (angol nyelven) MSZ EN 13201-4:2004 (angol nyelven) MSZ EN 14388:2005 (angol nyelven) MSZ EN 14389-2:2005 Az útburkolati jelek anyagai. Szerkezetkialakítási követelmények. Eljárások a hosszú távú teljesítmény értékelésére. Előre gyártott útburkolati jelek Az útburkolati jelek anyagai. rész: A világítási jellemzők mérési módszerei Közúti zajárnyékoló berendezések. 2. 4. Fényjelző készülékek Közúti vakításgátló rendszerek. Kerékvető vasbetonból Az útburkolati jelek anyagai. Üveggyöngyök. 1. Az útburkolati jelek felhasználói követelményei Közlekedési területeken alkalmazott víznyelő. 3. rész: Vizsgálati módszerek Útvilágítás.

A villamos berendezés hőhatása elleni védelem MSZ 2364-430:2004 Legfeljebb 1000 V névleges feszültségű erősáramú villamos berendezések létesítése. kötet: Túlfeszültségvédelem. kötet: Szabadvezetékek MSZ EN 60617:2000 Villamos rajzjelek. Elektromos energia ellátás. rész: Biztonságtechnika. 52. Túláramvédelem MSZ 2364-442:1998 Épületek villamos berendezéseinek létesítése. 41. Fogalommeghatározások MSZ 2364-300:1995 Legfeljebb 1000 V névleges feszültségű erősáramú villamos berendezések létesítése. Általános jellemzők elemzése MSZ 2364-410:1999 Épületek villamos berendezéseinek létesítése. Munkahelyi világítás. Általános műszaki követelmények és vizsgálatok MSZ 1166 szabványPVC-szigetelésű vezetékek legfeljebb 450 / 750 V sorozat névleges feszültségig MSZ 1167 szabványErősáramú szigetelt vezetékek és kábelek általános sorozat előírásai MSZ 146 szabványsorozat Erősáramú kábelek MSZ 14550 szabványErősáramú vezetékek megengedett terhelése sorozat MSZ EN 12464-1:2003 Fény és világítás. 442. rész sorozat MSZ 2364-100:2004 Legfeljebb 1000 V névleges feszültségű erősáramú villamos berendezések létesítése. szabványsorozat MSZ EN 60617-11:2000 Villamos rajzjelek. rész: Belső téri munkahelyek (Az MSZ 6240-2:1986. ELEKTROMOS MUNKÁK 71. 4. kötet: Áramütés elleni 410:1999/A1:2004 védelem (IEC 36444-4-41:1992) MSZ 2364-420:1994 Legfeljebb 1000 V névleges feszültségű erősáramú villamos berendezések létesítése. közcélú elosztóhálózatra csatlakoztatás Erősáramú villamos szerelési anyagok 1000 V-ig és 200 A-ig. főfejezet: A kisfeszültségű villamos . kötet: Villamos kábelek és vezetékek MSZ IEC 50 (466):1997 Nemzetközi elektrotechnikai szótár 466. Alkalmazási terület MSZ 2364-200:1992 Legfeljebb 1000 V névleges feszültségű erősáramú villamos berendezések létesítése. rész: MSZ 2364Biztonságtechnika.91 VIII. 44. Építmények villamos vezetékei és szerelvényei Erősáramú üzemi szabályzat MSZ 1585 szabványsorozat MSZ 447:1998 MSZ 451:1975 Kisfeszültségű.és szerelőipari villamos vezetékek és berendezések. az MSZ (angol nyelven) 6240-3:1986 és az MSZ 6240-4:1986 helyett) MSZ 2040:1995 Egészségügyi intézmények villamos berendezéseinek létesítése MSZ IEC 50 (461):1997 Nemzetközi elektrotechnikai szótár 461. Építészeti és topográfiai létesítési tervek rajzok MSZ 2064 szabványVillamos berendezések irányelvei. 4. 1. villanyszerelés MSZ –04-805-1:1990 Építő.

7. Leválasztás és kapcsolás Legfeljebb 1000 V névleges feszültségű erősáramú villamos berendezések létesítése. 551. rész: Biztonságtechnika. Feszültségcsökkenés-védelem Legfeljebb 1000 V névleges feszültségű erősáramú villamos berendezések létesítése. Biztonsági berendezések táplálásak kiválasztása és szerelése Épületek villamos berendezéseinek létesítése. főfejezet: Tűzvédelem fokozott kockázat vagy veszély esetén Legfeljebb 1000 V névleges feszültségű erősáramú villamos berendezések létesítése. 4. rész: Különleges berendezésekre vagy helyiségekre vonatkozó követelmények. 61. kötet: Védelmi módok kiválasztása 482. 55. Áramütés elleni védelem alkalmazása Legfeljebb 1000 V névleges feszültségű erősáramú villamos berendezések létesítése. Földelőberendezések és védővezetők kiválasztása és szerelése Épületek villamos berendezéseinek létesítése. 6. 52. 5. rész: A villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. főfejezet: Kisfeszültségű áramfejlesztők (IEC 364-5-551:1994) Legfeljebb 1000 V névleges feszültségű erősáramú villamos berendezések létesítése.92 MSZ 2364-450:1994 MSZ 2364-460:1994 MSZ 2364-470:1995 MSZ 2364-473:1994 MSZ 2364-482:1998 MSZ 2364-510:1995 MSZ 2364-520:1997 MSZ 2364-523:1998 MSZ 2364-537:1995 MSZ 2364-540:1995 MSZ 2364-523:1998 MSZ 2364-560:1995 MSZ 2364-610:1998 MSZ 2364-702:1994 MSZ 2364-703:1994 MSZ 2364-705:1999 berendezések védelme a nagyfeszültségű rendszerek földzárlata esetén Legfeljebb 1000 V névleges feszültségű erősáramú villamos berendezések létesítése. rész: A villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. 5. kötet: Egyéb szerkezetek. Uszodák Legfeljebb 1000 V névleges feszültségű erősáramú villamos berendezések létesítése. 5. kötet: Első felülvizsgálat (IEC 364-6-61:1986) Legfeljebb 1000 V névleges feszültségű erősáramú villamos berendezések létesítése. Szaunafűtő berendezést tartalmazó helyiségek Épületek villamos berendezéseinek létesítése. Túláramvédelem alkalmazása Épületek villamos berendezéseinek létesítése. 523. Leválasztókapcsolás és üzemi kapcsolás eszközei Legfeljebb 1000 V névleges feszültségű erősáramú villamos berendezések létesítése. 48. 705. főfejezet: Mezőgazdasági és kertészeti épületek villamos . főfejezet: Megengedett áramok (IEC 364-5-523:1983) Legfeljebb 1000 V névleges feszültségű erősáramú villamos berendezések létesítése. rész: A villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. kötet: Kábel és vezetékrendszerek. kötet: Kábel és vezetékrendszerek (IEC 364-552:1993) Épületek villamos berendezéseinek létesítése. Villamos szerkezetek kiválasztásának és szerelésének általános előírásai Épületek villamos berendezéseinek létesítése. 52. rész: Felülvizsgálat.

Villamos berendezések szigetelési ellenállásának mérése Az 1000 V-nál nem nagyobb feszültségű erősáramú villamos berendezések időszakos felülvizsgálata Erősáramú kábelvonalak 0. A kábelek fektetése Erősáramú kábelvonalak 0. kereskedelmi és kisipari környezet Vízhálózatra csatlakozó villamos készülékek. rész: Különleges berendezésekre vagy helyiségekre vonatkozó követelmények.Általános zavarkibocsátási szabvány 2. Elektromágneses összeférhetőség. 1. szellőző. rész: Lakóhelyi. Készülékcsatlakozó készletek és összekötő készülékcsatlakozó készletek Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek. főfejezet: Padló és mennyezetfűtési rendszerek Érintésvédelmi vizsgálati módszerek. kereskedelmi és kisipari környezet Elektromágneses összeférhetőség . 2-51. rész: Ipari környezet. Általános zavartűrési szabvány. rész: Fűtést és meleg vizet szolgáltató létesítmények keringtetőszivattyúinak egyedi előírásai Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek. Biztonság. 2-83. 2-35. 2-88. rész: Fűtött csapadéklevezetők egyedi előírásai Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek. rész: Különleges berendezésekre vagy helyiségekre vonatkozó követelmények. rész: Átfolyórendszerű vízmelegítők egyedi előírásai Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek biztonsága. PVC-szigetelésű és PVCburkolatú kábelek 3.6 /6 kV feszültségre Elektromágneses összeférhetőség.vagy légkondícionáló rendszerekben használatos légnedvesítők egyedi követelményei Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek MSZ EN 50081-2:1994 MSZ EN 50082-1:1993 MSZ EN 61770:1999/A2:2006 (angol nyelven) MSZ EN 60799:2000 MSZ EN 603351:2002/A12:2006 (angol nyelven) MSZ EN 60335-2-21:1997 és 12 módosítása (angol nyelven) MSZ EN 60335-2-35:2003 (angol nyelven) MSZ EN 60335-2-51:2001 (angol nyelven) MSZ EN 60335-2-83:2003 (angol nyelven) MSZ EN 60335-2-88:2003 (angol nyelven) MSZ EN 60335-2-97:2001 . 753. Általános zavarkibocsátási szabvány. főfejezet: Vezetőanyagú szűk helyek (IEC 364-7-706:1983) Épületek villamos berendezéseinek létesítése. 7.6 / 1 kV-ig terjedő névleges feszültségre. rész: Fűtő-.93 MSZ 2364-706:1999 MSZ 2364-753:2004 MSZ 4851 szabványsorozat MSZ 4852:1977 MSZ 10900:1970 MSZ 10900:1970/1M:1986 MSZ 13207-1:1994 MSZ 13207-3:1995 MSZ-05-48. A terhelhetőség meghatározása Erősáramú kábelek.1511 szabványsorozat MSZ EN 50081-1:1993 berendezései (IEC 364-7-705:1984) Épületek villamos berendezéseinek létesítése. 7. 706. rész: Lakóhelyi. Biztonság. rész: Általános követelmények (Az MSZ EN 60335-1:2003 módosítása) Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek biztonsága.6 / 1 kV-ig terjedő névleges feszültségre. Biztonság. 1. 2-21. A vízvisszaszívás és a tömlőkészletek meghibásodásának elkerülése Villamos szerelési anyagok. rész: Tárolórendszerű vízmelegítők egyedi előírásai Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek biztonsága. 1.

02. rész: Általános alapelvek Villámvédelmi berendezés elemei. az MSZ 274-3:1981/1M:1985. 5-55. Általános és biztonsági követelmények Lámpatestek Lámpafejek és lámpafoglalatok. rész: A villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. 02.94 (angol nyelven) MSZ EN 60669-1:2000 (angol nyelven) MSZ EN 60934:1994 A11:2000 (angol nyelven) MSZ EN 61008 és MSZ EN 61008 szabványsorozatok (angol nyelven) MSZ EN 60920:1991 A1:2000 (angol nyelven) továbbá MSZ EN 60920:1991 A2:2000 MSZ EN 60598 szabványsorozat MSZ EN 60061:2000 szabványsorozat és módosításai (angol nyelven) MSZ EN 60238:2000 szabványsorozat (angol nyelven) MSZ EN 60838:2000 szabványsorozat (angol nyelven) MSZ EN 60400:2000 szabványsorozat (angol nyelven) MSZ EN 62305-1:2006 (angol nyelven) MSZ EN 62305-2:2006 (angol nyelven) biztonsága. rész: Általános alapelvek (Az MSZ 274-1:1997 helyett. amelyek azonban 2009. rész: A vezetők és a földelők követelményei Épületek villamos berendezéseinek létesítése. 1. amelyek azonban 2009. 01-jéig még érvényes) Az elekromágneses villámimpulzus elleni védelem. MSZ 274-3:1981/2M:2001 és az MSZ 274-4:1977 helyett. rész: Kockázatelemzés (Az MSZ 274-2:1981 és az MSZ 2742:1981/1M:2001 helyett. valamint csereszabatosságukat és biztonságukat ellenőrző idomszerek Edison-menetes lámpafoglalatok Különféle lámpafoglalatok Fénycsőfoglalatok és gyújtófoglalatok MSZ EN 62305-3:2006 (angol nyelven) MSZ EN 62305-4:2006 (angol nyelven) MSZ IEC1312-1:1997 MSZ EN 50164-1:2000 (angol nyelven) MSZ EN 50164-2:2003 (angol nyelven) MSZ HD 60364-5559:2006 Villámvédelem. rögzített villamos szerelésekhez. 1. 02. 1. 02. 1. 01-jéig még érvényesek) Villámvédelem. 2. rész: Gördülő ablaksötétítők meghajtóegységeinek egyedi előírásai Kapcsolók háztartási és hasonló jellegű. 4. amely azonban 2009. 3. rész: Összekötő elemek követelményei Villámvédelmi berendezés elemei. rész: Általános követelmények Megszakítók berendezésekhez (CBE) Áram-védőkapcsolók és maradékáram-működtetésű megszakítók Fénycsőelőtétek. 01-jéig még érvényesek) Villámvédelem. rész: Villamos és elektronikus rendszerek létesítményekben (Az MSZ IEC 1312-1:1997 helyett. 2. 01-jéig még érvényes) Villámvédelem. 2-97. amely azonban 2009. rész: A létesítmények fizikai károsodása és életveszély (Az MSZ 274-3:1981. .

7-703. Kapcsolók és hozzájuk tartozó szerelvények lakások és épületek elektronikus rendszereiben (HBES-ekben) való használathoz Riasztórendszerek. 5. 559. Szaunafűtő berendezést tartalmazó helyiségek és fülkék Villamos fogyasztásmérő berendezések. rész: Riasztásátviteli berendezések általános követelményei Kapcsolók háztartási és hasonló jellegű.95 MSZ HD 60364-7712:2006 MSZ HD 60364-7715:2006 MSZ HD 60364-7703:2006 MSZ EN 62059-41:2006 (angol nyelven) MSZ EN 62208:2004 Egyéb szerkezetek. rész: Alkalmazási irányelvek Riasztórendszerek. rész: Különleges berendezésekre vagy helyiségekre vonatkozó követelmények. Riasztásátviteli rendszerek és berendezések. 7-715. rész: Tápegységek Riasztórendszerek. 1-2. 7-712. Segélyhívó rendszerek. Behatolásjelző rendszerek. rész: A megbízhatóság előrejelzése Üres burkolatok kisfeszültségű kapcsoló. -felügyelet (gyengeáram) MSZ EN ISO 164842:2005 (angol nyelven) MSZ EN ISO 164843:2006 (angol nyelven) MSZ EN ISO 164845:2004 (angol nyelven) MSZ EN 50131-1:2006 MSZ EN 50131-6:2006 MSZ EN 50132-4-1:2001 Épületautomatikai és -szabályozási rendszerek. rész: Különleges berendezésekre vagy helyiségekre vonatkozó követelmények. rész: Hardver Épületautomatikai és -szabályozási rendszerek. rész: Általános követelmények Riasztórendszerek. Beléptető rendszerek biztonságtechnikai alkalmazásokhoz. rész: Rendszerkövetelmények Riasztórendszerek. Behatolásjelző rendszerek. rész: Fekete-fehér monitorok Riasztórendszerek. 7. rész: Adatközlési protokollok Riasztórendszerek. Napelemes (PV) energiaellátó rendszerek Épületek villamos berendezéseinek létesítése. Általános követelmények.és vezérlőberendezésekhez. 5. rögzített villamos szerelésekhez. 1. rész: Funkciók Épületautomatikai és -szabályozási rendszerek. 3. 01-jéig még érvényes) 72. rész: Különleges berendezésekre vagy helyiségekre vonatkozó követelmények. 2-1. 12. Megbízhatóság. 4-1. 6. Zárt láncú televíziós megfigyelő rendszerek biztonságtechnikai alkalmazásokhoz. (Az MSZ EN 50298:2000 helyett. rész: Bérelt (dedikált) riasztási útvonalakat használó rendszerek követelményei Riasztórendszerek. Kiegészítő szabvány. Riasztásátviteli rendszerek és berendezések. Épületautomatika. 41. fejezet: Lámpatestek és világítási berendezések Épületek villamos berendezéseinek létesítése. amely azonban 2006. 2. 1. Törpefeszültségű világítási berendezések Épületek villamos berendezéseinek létesítése. MSZ EN 50136-1-2:2000 MSZ EN 50136-2-1:2006 MSZ EN 50428:2005 MSZ EN 50133-1:2006 MSZ CLC/TS 501347:2006 MSZ EN 50132-5:2001 . Zárt láncú televíziós megfigyelő rendszerek biztonságtechnikai alkalmazásokhoz.

rész: Bérelt (dedikált) riasztási útvonalakat használó rendszerekben alkalmazott berendezések követelményei Riasztórendszerek. főfejezet: Tűzvédelem fokozott kockázat vagy veszély esetén Füst. 1. Automatikus sprinklerrendszerek. rész: Nyilvános. átbocsátott fénnyel vagy ionizációval működő pontszerű érzékelők Tűzjelző berendezés. 482. Riasztásátviteli rendszerek és berendezések. Riasztásátviteli rendszerek és berendezések. 1-4. 2-2. kötet: Védelmi módok kiválasztása a külső hatások figyelembevételével. rész: A füstgátak műszaki előírása MSZ EN 121011:2005/A1:2006 . kapcsolt távbeszélő-hálózatot használó. 7. Beléptető rendszerek biztonságtechnikai alkalmazásokhoz. digitális kommunikátoros rendszerek követelményei Riasztórendszerek. beszédkommunikátoros rendszerekben alkalmazott berendezések követelményei 74. Szórt fénnyel. Riasztásátviteli rendszerek és berendezések. kommunikátoros rendszerekben alkalmazott berendezések követelményei Riasztórendszerek. rész: Jelzésadó eszközök Riasztórendszerek. 2-3. 3. Pontszerű füstérzékelők Beépített tűzoltó berendezések. rész: Részegységek általános követelményei Riasztórendszerek. rész: Rendszerkövetelmények Riasztórendszerek. fénysugárral működő vonalszerű érzékelők Tűzjelző berendezés.és hőszabályozó rendszerek. 12. rész: Füstérzékelők. 2-4.96 MSZ EN 50133-2-1:2001 MSZ EN 50133-7:2000 MSZ EN 50134-1:2002 MSZ EN 50134-2:2000 MSZ EN 50134-3:2001 MSZ EN 50136-1-3:2000 MSZ EN 50136-1-4:2000 MSZ EN 50136-2-2:2000 MSZ EN 50136-2-3:2000 MSZ EN 50136-2-4:2000 rész: Videóátvitel Riasztórendszerek. Tűz. 1-3. 4. Optikai elven. Riasztásátviteli rendszerek és berendezések. 2-1. Segélyhívó rendszerek. rész: Nyilvános. Riasztásátviteli rendszerek és berendezések. 48. rész: Alkalmazási irányelvek Riasztórendszerek. kivitelezés és karbantartás Épületek villamos berendezéseinek létesítése. kapcsolt távbeszélő-hálózatot használó.és füstvédelem MSZ EN 54-7:2003 és MSZ EN 547:2000/A1:2003 (angol nyelven) MSZ EN 54-12:2003 (angol nyelven) MSZ 9785-7:1989 MSZ EN 12845:2004 (angol nyelven) MSZ 2364-482:1998 Tűzjelző berendezések. rész: Helyi egység és vezérlő Riasztórendszerek. rész: Nyilvános. Segélyhívó rendszerek. 1. kapcsolt távbeszélő-hálózatot használó. rész: Nyilvános. Beléptető rendszerek biztonságtechnikai alkalmazásokhoz. 7. beszédkommunikátoros rendszerek követelményei Riasztórendszerek. rész: Füstérzékelők. 2. digitális. kapcsolt távbeszélő-hálózatot használó. Segélyhívó rendszerek. Tervezés. rész: Biztonságtechnika.

rész: Természetes. 2. 2. Megújuló energiahasznosító berendezések MSZ EN 60335-2-40 és módosításai (angol nyelven) MSZ EN 12975-1:2001 Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek. Biztonság. Egyedi kivitelezésű rendszerek. rész: Általános követelmények (MSZ EN 12976-1:2001 helyett) Termikus napenergia-hasznosító rendszerek és részegységeik. 2. 10. Követelmények és osztályba sorolás Robbanáselfojtó rendszerek Gázok és gőzök öngyulladási hőmérsékletének meghatározása 75. füst. rész: Vizsgálati módszerek Termikus napenergia-hasznosító rendszerek és részegységeik. rész: Általános követelmények Termikus napenergia-hasznosító rendszerek és részegységeik. 1. rész: A napenergia-hasznosító rendszerek tárolóedényei műszaki adatainak meghatározása Akkumulátorcellák és –telepek fotovillamos napenergia-rendszerekhez. Általános követelmények és vizsgálati módszerek (IEC 61427:1999) Napenergia. Napkollektorok. Napkollektorok. 3. Gyárilag előállított rendszerek.97 (angol nyelven) MSZ EN 12101-2:2004 MSZ EN 12101-10:2006 (angol nyelven) MSZ EN 14604:2006 (angol nyelven) MSZ EN 14600:2006 (angol nyelven) MSZ EN 14373:2006 (angol nyelven) MSZ EN 14522:2006 (angol nyelven) (Az MSZ EN 12101-1:2006 módosítása) Füst. Egyedi kivitelezésű rendszerek. kapuk és nyitható ablakok.és hőszabályozó rendszerek. rész: Vizsgálati módszerek (MSZ EN 12976-2:2001 helyett) Termikus napenergia-hasznosító rendszerek és szerkezeti részeik. rész: Mérési alapelvek földfelszíni fotóvillamos (PV) napelemekhez .és hőelszívó készülékek műszaki előírásai Füst. Egyedi kivitelezésű rendszerek. Előre gyártott rendszerek. 1. rész: Referencia-napelemek követelményei (IEC 904-2:1989) MSZ EN 12975-2:2001 MSZ EN 12976-1:2006 (angol nyelven) MSZ EN 12976-2:2006 (angol nyelven) MSZ ENV 12977-1:2001 MSZ ENV 12977-2:2001 (angol nyelven) MSZ ENV 12977-3:2001 (angol nyelven) MSZ EN 61427:2002 (angol nyelven) MSZ EN ISO 9488:2000 MSZ EN 60904-2:1998 MSZ EN 609042:1993/A1:1999 (angol nyelven) MSZ EN 60904-3:1998 (angol nyelven) Fotóvillamos eszközök. rész: Energiaellátás Füstriasztóeszközök Tűzálló és/vagy füstgátló tulajdonságú ajtók. 2. 2-40 rész: Villamos hőszivattyúk. rész: Általános követelmények Termikus napenergia-hasznosító rendszerek és részegységeik. 3.és hőszabályozó rendszerek. 1. Szakszótár (ISO 9488:1999) Fotóvillamos eszközök. légkondicionálók és légszárítók egyedi előírásai Termikus napenergia-hasznosító rendszerek és szerkezeti részeik. 2. rész: Vizsgálati módszerek Termikus napenergia-hasznosító rendszerek és szerkezeti részeik.

7-712.98 MSZ EN 60904-6:1998 MSZ EN 609046:1994/A1:1999 (angol nyelven) MSZ HD 60364-7712:2006 referenciaspektrumú sugárzással (IEC 904-3:1989) Fotóvillamos eszközök. Napelemes (PV) energiaellátó rendszerek (IEC 60364-7-712:2002) Napelemek. rész: Különleges berendezésekre vagy helyiségekre vonatkozó követelmények. rész: Referencia napelemmodulok követelményei (IEC 904-6:1994) MSZ EN 50461:2006 (angol nyelven) Épületek villamos berendezéseinek létesítése. 6. Adatlapok és gyártmányadatok kristályos szilícium napelemekhez .

a csőidomok és a rendszer követelményei A felújításhoz használt műanyag csővezetékrendszerek osztályozási és kiviteli útmutatója Öntöttvas csövek. rész: A vízellátás. Épületgépészeti hőszigetelések Távközlő hálózat létesítése épületben Épületek fűtési rendszerei.és szennyvíz elvezetéséhez az épületszerkezeten belül. csőidomok. melegvíz és forróvízfűtés terminológiája Vízellátási terminológia II. Műszaki követelmények.99 IX. Vízfűtéses rendszerek létesítése és üzembe helyezése Épületgépészeti berendezések tűzállósági vizsgálata 81. ÉPÜLETGÉPÉSZETI MUNKÁK 80. Polipropilén (PP). Vízfűtéses rendszerek tervezése Épületek fűtési rendszerei. 1. Ellenőrzés Épületeken belüli vákuumos vízelvezető rendszerek Műanyag csővezetékrendszerek (alacsony és magas hőmérsékletű) talaj. Rendszerek és alkotórészek. Építő. Általános épületgépészeti szerelés MSZ ISO 4067-1:1998 MSZ 15045:1954 MSZ 15046:1960 MSZ EN 1264 szabványsorozat (angol nyelven) MSZ EN 12098 szabványsorozat (angol nyelven) MSZ-04-803-10:1990 MSZ 17030:2002 szabványsorozat MSZ EN 12831:2003 (angol nyelven) MSZ EN 12828:2003 (angol nyelven) MSZ EN 14336:2005 (angol nyelven) MSZ EN 1366 szabványsorozat (angol nyelven) Műszaki rajzok. rész: A csövek. Épületgépészeti csővezeték szerelése MSZ 15286:1999 MSZ-04-132:1991 MSZ-04-134:1991 MSZ-10-244:1985 MSZ-14-01004-1:1990 MSZ EN 12109:1999 (angol nyelven) MSZ EN 1329-1:2000 Ivóvízellátás.és szerelőipari szerkezetek. Rendszerek. Épületvízellátás és melegvízszolgáltatás Padlófűtés. Kemény poli(vinil-klorid) (PVC-U). 1.és szennyvíz elvezetéséhez az épületszerkezeten belül. Fűtési rendszerek szabályozása. rész: A csövek. 1. Csővezetékek tisztítása és fertőtlenítése Épületek vízellátása Épületek csatornázása Lakossági vízbekötések Tűzvédelmi vízvezetékhálózat. Hőszükséglet-számítási módszer Épületek fűtési rendszerei. a fűtés. a szellőzés és a vízelvezetés rajzjelei Központi gőz-. tartozékok és azok MSZ EN 1451-1:2000 MSZ EN 13689:2003 (angol nyelven) MSZ EN 877:2000 . a csőidomok és a rendszer követelményei Műanyag csővezetékrendszerek (alacsony és magas hőmérsékletű) talaj.

Kettős csőbilincs MSZ 261-6:1988 Csőtartó szerkezetek. rész: Tisztító. Követelmények és vizsgálati módszerek (angol nyelven) Az MSZ EN 969: 1999 módosítása MSZ EN 1452:2000 Műanyag csővezetékrendszerek vízellátáshoz. Nyomásveszély (angol nyelven) ellen biztosító csoportok.és (angol nyelven) nyomásveszély elleni biztonsági szerelvények. Csőbilincs kétszáras felfüggesztéshez MSZ 261-8:1988 Csőtartó szerkezetek. 3. 2. Kézi működtetésű. Vizsgálatok és (angol nyelven) követelmények MSZ EN 806-1:2001 és Épületeken belüli. Általános előírások MSZ 261-2:1984 Csőtartó szerkezetek. (angol nyelven bevezetett) csatornák és más berendezések hőszigetelése. Szakkifejezések szabványsorozat MSZ EN 13828:2004 Épületek csőszerelvényei. emberi fogyasztásra szánt vizet szállító vezetékek műszaki előírásai. rész: (angol nyelven) Csőméretezés. szabványsorozat MSZ EN 1453-1:2000 Műanyag csővezetékrendszerek (alacsony és magas hőmérsékletű) talaj.100 (angol nyelven) kötései a víznek az épületekből való elvezetéséhez. Követelmények. Hő. Függesztő gerenda MSZ EN 1444:2001 Szálerősítésű cementből készült csövek. Számítási szabályok (ISO 12241:1998) MSZ 261-1:1984 Csőtartó szerkezetek. Kemény poli(vinil-klorid) (PVC-U). Útmutató a (angol nyelven) helyszíni munkavégzéshez MSZ EN 588-2:2002 Szálerősítésű cementcsövek szennyvízelvezetés és (angol nyelven) alagcsövezés céljára. rész: Tervezés MSZ EN 806-3:2006 Épületeken belüli. U alátámasztás MSZ 261-4:1985 Csőtartó szerkezetek. Vizsgálatok és követelmények MSZ EN 1491:2000 Épületekben használt csőszerelvények. Vizsgálatok és követelmények MSZ EN 1490:2000 Épületekben használt csőszerelvények. Nyomásveszély ellen biztosító szerelvények. emberi fogyasztásra szánt vizet MSZ EN 806-1:2000/ szállító vezetékek követelményei. csőidomok. Vizsgálatok és követelmények MSZ EN 969:1995 Gömbgrafitos öntöttvas csövek. Függesztő csőbilincs MSZ 261-7:1988 Csőtartó szerkezetek. Csőbilincs egy és két füllel MSZ 261-5:1986 Csőtartó szerkezetek.és ellenőrző aknák MSZ EN 1487:2000 Épületekben használt csőszerelvények. 1.és szennyvíz elvezetéséhez az (angol nyelven) . Vizsgálatok és követelmények MSZ EN 1489:2000 Épületekben használt csőszerelvények. Biztonsági (angol nyelven) nyomáscsökkentő szerelvények. tartozékok /A1:2000 és azok kötései gáz csővezetékekhez. vizsgálati módszerek és minőségbiztosítás MSZ EN ISO 12241:1999 Épületekben és ipari létesítményekben lévő csövek. Egyszerűsített módszer MSZ EN 736:2000 Csőszerelvények. 2. emberi fogyasztásra szánt vizet (angol nyelven) szállító vezetékek követelményei. Hidraulikus biztonsági csoportok. rézötvözetű és korrózióálló acélból készült golyós csapok az épületek ivóvízellátásához. Kengyelek MSZ 261-3:1984 Csőtartó szerkezetek. rész: Általános A1:2003 (angol nyelven) követelmények MSZ EN 806-2:2005 Épületeken belüli. Vizsgálatok és követelmények (angol nyelven) MSZ EN 1488:2000 Épületekben használt csőszerelvények.

és szennyvíz elvezetéséhez az épületszerkezeten belül. a csőidomok és a rendszer követelményei MSZ EN 1519-1:2000 Műanyag csővezetékrendszerek (alacsony és magas hőmérsékletű) talaj. a csőidomok és a rendszer követelményei MSZ EN 12108:2001 Műanyag csővezetékrendszerek. Akrilnitril-butadiénsztirol (ABS). rész: A csövek. a csőidomok és a rendszer követelményei MSZ EN 1566-1:2000 Műanyag csővezetékrendszerek (alacsony és magas hőmérsékletű) talaj. 5. rész: A csövek. Rugalmas (angol nyelven) tömítőgyűrűs kemény poli(vinil-klorid) (PVC-U) tokos . Kemény poli(vinil-klorid) (PVC(angol nyelven) U).és szennyvíz elvezetéséhez az épületszerkezeten belül. Klórozott poli(vinil-klorid) (PVC-C). 1. 1. Polietilén (PE). Sztirolkopolimer-keverékek (SAN+PVC). rész: A rendszer céljának való megfelelés Műanyag csővezetékrendszerek emberi fogyasztásra szánt víz szállítására. Hőre lágyuló műanyagok. rész: Útmutató a megfelelőség értékeléséhez Műanyag csővezetékrendszerek (alacsony és magas hőmérsékletű) talaj. rész: A csövek. 2. Polietilén (PE).101 MSZ ENV 1453-2:2001 (angol nyelven) MSZ EN 1455-1:2000 MSZ EN 1455-5:2003 MSZ EN ISO 8795:2002 MSZ EN 10241:2000 (angol nyelven) MSZ EN 512:2000 és MSZ EN 512:1994/A1:2003 MSZ EN 1565-1:2000 épületeken belül. A tömörség vizsgálata negatív nyomással MSZ EN ISO 13845:2000 Műanyag csővezetékrendszerek. Kemény poli(vinil-klorid) (PVC-U). 1. Az ajánlott beépítési gyakorlat MSZ EN ISO 13844:2000 Műanyag csővezetékrendszerek.és szennyvíz elvezetéséhez épületeken belül. Útmutató az emberi fogyasztásra szánt meleg és hideg víz (angol nyelven) nyomócsővezeték-rendszereinek épületen belüli beépítéséhez MSZ EN 12200-1:2001 Műanyag esővízcsővezeték-rendszerek föld feletti. rész: A csövek és a rendszer követelményei Műanyag csővezetékrendszerek szerkezeti falú csövekkel (alacsony és magas hőmérsékletű) talaj. 1. a csőidomok és a rendszer követelményei Műanyag csővezetékrendszerek éghető gázok szállítására. Rugalmas (angol nyelven) tömítőgyűrűs kemény poli(vinil-klorid) (PVC-U) tokos kötések PVC-U csövekkel való alkalmazáshoz. a csőidomok és a rendszer követelményei MSZ EN 13801:2001 Műanyag csővezetékrendszerek (alacsony és magas hőmérsékletű) talaj. 1. Kemény poli(vinil-klorid) (PVC-U). A migráció értékelése.és szennyvíz elvezetéséhez az épületszerkezeten belül. A műanyag csövek.és szennyvíz elvezetéséhez az épületszerkezeten belül. külső alkalmazáshoz. csőidomok és kötéseik migrációs értékeinek meghatározása Menetes csőszerelvények acélból Szálerősítésű cementből készült termékek.és szennyvíz elvezetéséhez az (angol nyelven) épületszerkezeten belül. Nyomócsövek és csatlakozók Műanyag csővezetékrendszerek (alacsony és magas hőmérsékletű) talaj. 1. rész: A csövek. rész: A csövek.

rész: Csövek Műanyag csővezetékrendszerek meleg és hideg vizes berendezésekhez. 1. rész: A rendszer céljának való megfelelés Műanyag csővezetékrendszerek meleg és hideg vizes berendezésekhez. nyomás nélküli alkalmazásra. Térhálósított polietilén (PE-X). rész: Általános előírás Műanyag csővezetékrendszerek meleg és hideg vizes berendezésekhez. rész: A rendszer céljának való megfelelés Műanyag csővezetékrendszerek meleg és hideg vizes berendezésekhez. Hőre lágyuló műanyag csővezetékrendszerek földbe fektetett. 5. Polibutilén (PB). 3. 5. 1. A tömörség vizsgálata belső nyomással és szögeltéréssel Műanyag csővezetékrendszerek. 2. rész: Csőidomok Műanyag csővezetékrendszerek meleg és hideg vizes berendezésekhez. rész: Csövek Műanyag csővezetékrendszerek meleg és hideg vizes berendezésekhez. 3. Klórozott poli(vinil-klorid) (PVC-C). Polibutilén (PB). Polibutilén (PB). Polipropilén (PP). Polibutilén (PB). 5. A rugalmas tömítőgyűrűs kötések tömörségének vizsgálati . 3. rész: Csőidomok Műanyag csővezetékrendszerek meleg és hideg vizes berendezésekhez. Térhálósított polietilén (PE-X). rész: Általános előírás Műanyag csővezetékrendszerek meleg és hideg vizes berendezésekhez. Húzásnak ellenálló és húzásnak ellent nem álló szerelvények és kötések hőre lágyuló műanyag nyomócsővezetékhez. 5. Klórozott poli(vinil-klorid) (PVC-C). 3. rész: Csövek Műanyag csővezetékrendszerek meleg és hideg vizes berendezésekhez. Térhálósított polietilén (PE-X).102 MSZ EN 13846:2001 (angol nyelven) MSZ EN ISO 158741:2004 (angol nyelven) MSZ EN ISO 158742:2004 (angol nyelven) MSZ EN ISO 158743:2004 (angol nyelven) MSZ EN ISO 158745:2004 (angol nyelven) MSZ EN ISO 158751:2004 (angol nyelven) MSZ EN ISO 158752:2004 (angol nyelven) MSZ EN ISO 158753:2004 (angol nyelven) MSZ EN ISO 158755:2004 (angol nyelven) MSZ EN ISO 158761:2004 (angol nyelven) MSZ EN ISO 158762:2004 (angol nyelven) MSZ EN ISO 158763:2004 (angol nyelven) MSZ EN ISO 158765:2004 (angol nyelven) MSZ EN ISO 158771:2004 (angol nyelven) MSZ EN ISO 158772:2004 (angol nyelven) MSZ EN ISO 158773:2004 (angol nyelven) MSZ EN ISO 158775:2004 (angol nyelven) MSZ EN 1277:2004 (angol nyelven) kötések PVC-U csövekkel való alkalmazáshoz. rész: A rendszer céljának való megfelelés Műanyag csővezetékrendszerek. rész: A rendszer céljának való megfelelés Műanyag csővezetékrendszerek meleg és hideg vizes berendezésekhez. rész: Csőidomok Műanyag csővezetékrendszerek meleg és hideg vizes berendezésekhez. 2. 2. rész: Általános előírás Műanyag csővezetékrendszerek meleg és hideg vizes berendezésekhez. rész: Csövek Műanyag csővezetékrendszerek meleg és hideg vizes berendezésekhez. A tartós tömörség vizsgálata belső víznyomással Műanyag csővezetékrendszerek meleg és hideg vizes berendezésekhez. Polipropilén (PP). rész: Csőidomok Műanyag csővezetékrendszerek meleg és hideg vizes berendezésekhez. 1. Polipropilén (PP). 1. Klórozott poli(vinil-klorid) (PVC-C). 2. Polipropilén (PP). Klórozott poli(vinil-klorid) (PVC-C). Térhálósított polietilén (PE-X). rész: Általános előírás Műanyag csővezetékrendszerek meleg és hideg vizes berendezésekhez.

kemencék és hő-hasznosítók Gáz. A legfeljebb 70 kW névleges hőterhelésű kondenzációs kazánok különleges követelményei Gáztüzelésű központi fűtési kazánok. Polietilén (PE) 82. Fröccsöntött. rész: Egészségügyi berendezési tárgyak egyszerűsített ábrázolása Építési tervek. Különleges követelmények a legfeljebb 70 kW hőterhelésű meleg vizes kombinált kazánok üzemeltetésére Gáztüzelésű kazánok.és olajtüzelésű berendezések tetőtéri telepítése A gázkészülékeknek az égéstermék-elvezetés módja (típusok) szerinti európai osztályozási rendszere (Az MSZ CR 1749:2001 helyett) Gáztüzelésű központi fűtési kazánok.és csatornarendszerek. hőre lágyuló műanyag csőidomok. Ipari kémények. legfeljebb 70 kW névleges hőterhelésű fűtőkazánok MSZ 1228-5:1980 MSZ-04-220:1981 MSZ-04-803-22:1990 MSZ 12623:1985 MSZ 12627:1984 MSZ CEN/TR 1749:2006 MSZ EN 297:1997 és módosításai MSZ EN 625:1998 MSZ EN 677:2000 MSZ EN 483:2002 . 2.103 MSZ EN 681:2002 szabványsorozat MSZ EN 682:2002 MSZ EN 12763:2001 (angol nyelven) MSZ EN ISO 9080:2003 (angol nyelven) MSZ EN ISO 2505:2005 (angol nyelven) MSZ EN ISO 3126:2005 (angol nyelven) MSZ EN ISO 580:2005 (angol nyelven) MSZ EN 1555 szabványsorozat MSZ EN 12201 szabványsorozat (angol nyelven) módszerei Rugalmas tömítések. Hosszváltozás.és olajtüzelésű berendezések kezelési osztályba sorolása Gáz. Cső alakjában levő. épületek vízelvezető rendszeréhez. Vizsgálati módszerek a hőhatások vizuális értékelésére Műanyag csővezetékrendszerek éghető gázok szállítására. Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése MSZ ISO 4067-2:1998 Épületek és műtárgyak műszaki rajzai. hőre lágyuló műanyagok tartós hidrosztatikus szilárdságának meghatározása extrapolálással Hőre lágyuló műanyag csövek. Berendezési tárgyak rajzjelei Öltözőcsoportok és csoportos illemhelyek tervezési előírásai Építő. Polietilén (PE) Műanyag csővezetékrendszerek vízellátáshoz. B11 és B11BS típusú.és csatornarendszerek. A méretek meghatározása Műanyag csővezeték. A vízellátás és –elvezetés területén alkalmazott csőkötés-tömítések anyagkövetelményei Rugalmas tömítések. C típusú. Méretek és a szállítás műszaki feltételei Műanyag csővezeték. Rendszerek.és szerelőipari szerkezetek. legfeljebb 70 kW névleges hőteljesítményű. kazánok. atmoszférikus égőkkel felszerelt kazánok Gáztüzelésű központi fűtési kazánok. Vizsgálati módszer és paraméterek Műanyag csővezetékrendszerek. Műanyag alkotóelemek. A gázt és cseppfolyós szénhidrogéneket szállító csövekben és csőidomokban alkalmazott tömítések anyagkövetelményei Csövek és idomok szálerősítéses cementből.

rész: Vizsgálatok és teljesítményadatok (A módosítások angol nyelven) Radiátorok és konvektorok. Legfeljebb 50 kW névleges hő-teljesítmény. Fűtőkazánok ventillátoros légbefúvásos égőkkel Fűtőkazánok. Általános előírások Gáztömörség és vizsgálata. rész: Hatékony energiafelhasználás Gáztüzelésű központi fűtési kazánok. Követelmények és vizsgálati módszerek (Az MSZ EN 215:2004 módosítása) Kazánok és nyomástartó edények biztonsági szerelvényei Cseppfolyósított gázzal üzemelő készülékek előírásai. 1. Forgódugattyús gázmérők (Az MSZ EN 12480:2002 helyett) Kézi működtetésű gömbcsapok és zárt házú kúpos csapok épületek gázvezeték-szereléséhez Gázkészülékek megjelölésének általános útmutatója Gáztüzelésű legfeljebb 70 kW névleges hőterhelésű. Mágnesszelep Ferde felső csatlakozótoldat membrános gázmérőhöz Gyújtóláng-égő Gáztömörség és vizsgálata. 70 kW- MSZ EN 483:2000 (angol nyelven) MSZ EN . szilárd tüzelésű tűzhelyek.104 MSZ EN 303 szabványsorozat MSZ EN 304:1994 MSZ EN 12809:2001 (angol nyelven) és MSZ EN 12809:2001/A1:2005 MSZ EN 12815:2001 és MSZ EN 12815:2001/A1:2005 (angol nyelven) MSZ EN 442-1:1998 MSZ EN 442-1:1995/ A1:2004 MSZ EN 442-2:1998 MSZ EN 442-2:1996/ A2:2004 MSZ EN 442-3:2004 (angol nyelven) MSZ EN 215:2004/A1:2006 (angol nyelven) MSZ 7400 szabványsorozat MSZ EN 449:1999 Fűtőkazánok. Olajporlasztásos égővel ellátott fűtőkazánok vizsgálata Lakossági. szilárd tüzelésű kazánok. C típusú. önálló. rész: A megfelelőség értékelése Termosztatikus radiátorszelepek. 2. 2. Égéstermék-elvezetés nélküli háztartási helyiségfűtő készülékek (beleértve a diffúziós katalitikus égésű fűtőkészüléket) Alsó csatlakozótoldat membrános gázmérőhöz Felső csatlakozótoldat membrános gázmérőhöz Csatlakozóanya membrános gázmérőhöz Gázellátás szerelvényei. Elektronikus gáztérfogat-átszámító eszközök Ultrahangos háztartási gázmérők Gázmérők. Gyorszár Gázellátás szerelvényei. B típusú. Követelmények és vizsgálati módszerek Lakossági. legfeljebb 70 kW névleges hőterhelésű fűtőkazánok Gáztüzelésű központi fűtési kazánok. 3. abszorpciós és adszorpciós légkondícionáló és/vagy hőszivattyús berendezések. Gázfogyasztó készülék Gázmérők. rész: Műszaki előírások és követelmények (A módosítások angol nyelven) Radiátorok és konvektorok. Követelmények és vizsgálati módszerek MSZ 298:1982 MSZ 299:1982 MSZ 300:1982 MSZ 2394-1:1979 MSZ 2394-2:1979 MSZ 5797:1982 MSZ 11411:1974 MSZ 11413-1:1977 MSZ 11413-2:1979 MSZ EN 12405:2002 (angol nyelven) MSZ ENV 14236:2002 (angol nyelven) MSZ EN 12480:2002/A1:2006 (angol nyelven) MSZ EN 331:2000 MSZ CR 1472:2000 (angol nyelven) MSZ EN 12309-2:2000 (angol nyelven) Radiátorok és konvektorok.

Vizsgálati eljárások a teljesítményadatok meghatározására Egyedi. Fehércserép (fajansz) mosdó szerelési méretei MSZ 14074:1953 Épületvízvezeték. szabad vízbevezetésű WC kagylók csatlakozó méretei MSZ EN 198:1999 Akrilanyagú. A távfűtés víz-víz hőcserélői. de legfeljebb 300 kW névleges hőterhelésű fűtőkazánok (Az MSZ EN 656:2000 helyett) Egyedi. Csatlakozó méretek MSZ EN 80:2001 Falivizeldék. Csatlakozóméretei MSZ 14083:1955 Mosdó szerelése vékony falra és ellenlemez a szereléshez MSZ EN 14528:2005 Bidék. égéslevegő és/ vagy égéstermékszállító ventilátoros. szabad vízbevezetésű WC-kagylók.5 att feletti nyomásokra). konvekciós fűtőkészülékek Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek biztonsága. rész: Tárolórendszerű vízmelegítők egyedi előírásai MSZ EN 60335-2-35:1997 Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek biztonsága. Csatlakozó méretek MSZ EN 1253 Víznyelők épületekben (angol nyelven) szabványsorozat MSZ EN 37:1990 Padozaton álló. lakossági felhasználású fürdőkádak műszaki előírásai MSZ EN 200:2005 Egészségügyi szerelvények. Felszerelés és elhelyezés MSZ 14122:1969 Biztonságtechnikai felszerelés használati melegvíztermelő berendezésekhez MSZ EN 31:1990 Mosdók csatlakozó méretei MSZ EN 32:1990 Falimosdók csatlakozó méretei kőcsavaros felerősítéshez MSZ 14073:1953 Épületvízvezeték. rész: Átfolyórendszerű vízmelegítők egyedi előírásai MSZ 8607:1985 Átfolyórendszerű gáz-vízmelegítő követelményei és vizsgálata MSZ 14121:1968 Forróvízfűtési berendezések 110C-nál nagyobb kimenő fűtővíz hőmérséklettel (biztosítás 0. tárolórendszerű használativíz-melegítők Háztartási gáztűzhelyek Hőcserélők. 2. Kifolyószelepek és keverő . gáztüzelésű. konvekciós fűtőkészülékek Gáztüzelésű. 2. Működési követelmények és vizsgálati módszerek (angol nyelven) MSZ EN 34:2001 Falon függő. Csatlakozó méretek MSZ EN 38:2001 Falon függő. öblítőtartályos WC-kagylók.105 656:1999/A1:2006 (angol nyelven) MSZ EN 613:2001 és MSZ EN 613:2000/A1:2003 MSZ EN 89:2001 (angol nyelven) MSZ EN 30 szabványsorozat (angol nyelven) MSZ EN 1148:2000 és MSZ EN 1148:1998/A1:2006 (angol nyelven) MSZ EN 1266:2003 és MSZ EN 1266:2002/A1:2006 (angol nyelven) MSZ EN 60335-2-21:1997 nál nagyobb. Kézmosó szerelési méretei MSZ EN 111:2003 Fali kézmosók. gáztüzelésű.

3. 4. Búrás bűzelzáró mosdóhoz. rész: Minőség-ellenőrzés Egészségügyi szerelvények. PN 10 típusú vizeletöblítő szelep Egészségügyi szerelvények. rész: Zárószerelvények A vízellátás szerelvényei. kerámiabetétes keverő csaptelepek Egészségügyi kerámiatermékek. Általános műszaki előírások Egyfogantyús. rész: Légszelepek A vízellátás szerelvényei. Automatikus elzárószelepek. A rendeltetésnek való megfelelés követelményei és az alkalmasságot igazoló vizsgálatok. Követelmények és vizsgálatok A vízellátás szerelvényei. Galvanizált nikkel-króm bevonatok általános követelményei Egészségügyi szerelvények. rézötvözetekből készült tömítőszelepek. A rendeltetésnek való alkalmasság követelményei és az alkalmasságot igazoló vizsgálatok. Nyomásra nyitó és automatikusan záró.106 (angol nyelven) MSZ EN 232:1993 MSZ EN 251:1993 MSZ EN 263:1998 MSZ EN 274-1:2002 (angol nyelven) MSZ EN 274-2:2002 (angol nyelven) MSZ EN 274-3:2002 (angol nyelven) MSZ EN 248:2003 (angol nyelven) MSZ EN 12541:2003 (angol nyelven) MSZ EN 246:2004 (angol nyelven) MSZ EN 695:2006 (angol nyelven) MSZ EN 816:1999 (angol nyelven) MSZ EN 817:1999 (angol nyelven) MSZ 1717:1986 MSZ 3511-4:1984 MSZ 3511-9:1986 MSZ 3511-10:1986 MSZ 3511-11:1986 MSZ 3550:1984 MSZ 5202:1976 MSZ 13879:1979 MSZ 14063:1986 MSZ 5230-1:1979 MSZ EN 1213:2000 (angol nyelven) MSZ EN 1567:2000 (angol nyelven) MSZ EN 1074-1:2000 (angol nyelven) MSZ EN 10742:2000/A1:2004 (angol nyelven) MSZ EN 1074-3:2000 (angol nyelven) MSZ EN 1074-4:2000 (angol nyelven) MSZ EN 1074-5:2001 csaptelepek (PN). Ülőmosdó (bidé) Egészségügyi kerámiatermékek. 1. Fürdőszobatartozékok Egészségügyi kerámiatermékek. 2. fémből Épületekben használt szelepek. Sugárszabályozók általános követelményei Konyhai mosogatók. rész: Visszacsapó szerelvények A vízellátás szerelvényei. Öblítőtartály Egészségügyi kerámiatermékek. Vizeldekagylók Egészségügyi kerámiatermékek. PN 10 Egészségügyi szerelvények. Vizsgálatok és követelmények Épületekben használt szelepek. rész: Követelmények Egészségügyi épületgépészeti berendezések lefolyószerelvényei. 1. A rendeltetésnek való megfelelés követelményei és az alkalmasságot igazoló vizsgálatok. A rendeltetésnek való megfelelés követelményei és az alkalmasságot igazoló vizsgálatok. Mechanikus keverő csaptelepek (PN 10). Épületek ivóvízellátásához használt. Általános műszaki követelmények Fürdőkádak csatlakozóméretei Zuhanytálcák csatlakozóméretei Lakossági felhasználású fürdőkádak és zuhanytálcák készítéséhez használt öntött akrillapok követelményei Egészségügyi épületgépészeti berendezések lefolyószerelvényei. 2. Víznyomást csökkentő szelepek és szelepkombinációk. Csatlakozóméretek Egészségügyi szerelvények. Általános műszaki előírások Úszógolyós szelep Tűzzománcozott sajtolt lemez fürdőkád műszaki követelményei és vizsgálata Tartályos WC.és vizeldeöblítők általános műszaki előírásai Bűzelzárók. A rendeltetésnek való . rész: Vizsgálati módszerek Egészségügyi épületgépészeti berendezések lefolyószerelvényei. rész: Általános követelmények A vízellátás szerelvényei. 3.

rész: Vezérlőszerelvények A vízellátás szerelvényei. biztonsági és vizsgálati követelmények Padozaton álló mosdók. Csatlakozó méretek Padozaton álló. égéslevegő. 2. Termosztatikus keverő csaptelepek (PN 10). Általános műszaki előírások Egészségügyi szerelvények. 1. öblítőtartályos WC csészék. Működési követelmények és vizsgálati módszerek Egészségügyi szerelvények. Általános műszaki előírások Egészségügyi szerelvények. Csatlakozó méretek Padozaton álló. rész: Tűzcsapok Épületen belül elhelyezett vízminőség-javító egység. Kisnyomású mechanikus keverő csaptelepek. felső vízbevezetésű bidék. felső vízbevezetésű bidék. 1. rész: Részecskeméret-tartomány: 1 µm –kisebb mint 80 µm. gáztüzelésű. 5. biztonsági és vizsgálati követelmények Épületen belül elhelyezett vízminőség-javító egység. Működési. Mechanikus szűrők.107 (angol nyelven) MSZ EN 1074-6:2004 (angol nyelven) MSZ EN 13443-1:2003 (angol nyelven) MSZ EN 13443-2:2005 (angol nyelven) MSZ EN 31:2000 MSZ EN 32:2000 MSZ EN 33:2003 MSZ EN 35:2000 MSZ EN 36:2000 MSZ EN 37:2000 MSZ EN 997:2004 (angol nyelven) MSZ EN 80:1978/ A1:2000 (angol nyelven) MSZ EN 13310:2003 (angol nyelven) MSZ EN 1111:2000 MSZ EN 1286:2000 (angol nyelven) MSZ EN 1287:2000 (angol nyelven) MSZ EN 13558:2004 (angol nyelven) MSZ EN 13559:2004 (angol nyelven) MSZ EN 13904:2004 (angol nyelven) MSZ EN 13905:2004 (angol nyelven) MSZ EN 14124:2005 (angol nyelven) MSZ EN 12566-3:2006 (angol nyelven) megfelelés követelményei és az alkalmasságot igazoló vizsgálatok. Csatlakozó méretek Falimosdók. Gáztüzelésű nagykonyhai készülékek. Csatlakozó méretek Konyhai mosogatók. rész: Részecskemérettartomány: 80 µm – 150 µm. Csatlakozó méretek Bűzelzárós WC-csészék és WC berendezések Bűzelzáró nélküli falivizeldék. Általános műszaki előírások Háztartási célú zuhanytálcák extrudált és ütve alakított akrillemezeinek követelményei Háztartási célú fürdőkádak és zuhanytálcák koextrudált és ütve alakított ABS-/akrillemezeinek követelményei Kis ellenállású zuhanycsatlakozók egészségügyi szerelvényekhez Kis ellenállású zuhanytömlők egészségügyi szerelvényekhez Belső túlfolyós öblítőtartályok töltőszelepei Szennyvíztisztító kisberendezések 50 összes lakos egyenértékig (LE-ig). rész: Készre gyártott és/vagy helyszínen összeszerelt háztartási szennyvíztisztító berendezések. Csatlakozó méretek Padozaton álló. Mechanikus szűrők. Működési.és/vagy égéstermék- MSZ EN 203-1:2006 (angol nyelven) MSZ EN . A rendeltetésnek való megfelelés követelményei és az alkalmasságot igazoló vizsgálatok. szabad vízbevezetésű WC-csészék. rész: Általános biztonsági követelmények Egyedi. 3. Kisnyomású. hőfokszabályozós keverő csaptelepek. Csatlakozó méretek Falra szerelhető. 6.

de legfeljebb 1000 kW névleges hőterhelésű. téglalap keresztmetszetű légvezetékek és légvezetékszerelvények. Légelosztó központok. Kör keresztmetszetű karimák méretei általános szellőztetéshez Épületek szellőztetése. 1. 2. Légcsatornák. egyégős. Légkezelő egységek. sötétsugárzók nem háztartási célra. rész: Az energiafelhasználás értékelése Gáztüzelésű. Fémlemezes. rész: Az energia észszerű felhasználása Gáztüzelésű. Fémlemezes. kör keresztmetszetű légvezetékek és légvezetékszerelvények. Követelmények és vizsgálati módszerek MSZ EN 13203-2:2006 (angol nyelven) MSZ EN 13836:2006 (angol nyelven) MSZ EN 416-2:2006 (angol nyelven) MSZ EN 419-2:2006 (angol nyelven) MSZ EN 14785:2006 (angol nyelven) 83. A légcsatorna részegységeinek követelményei a légcsatorna rendszer karbantarthatóságának könnyítésére . használati meleg vizet előállító készülékek. központi fűtésű kazánok. légvezetékek záró. Mechanikai paraméterek Épületek szellőztetése. rész: A forróvízleadási teljesítmény értékelése Gáztüzelésű. rész: Az energia észszerű felhasználása Lakóépületek fapellett-tüzelésű fűtőkészülékei. Szellőztető berendezések. Legfeljebb 10 MW névleges teljesítmény és legfeljebb 110 ºC üzemi hőmérséklet Háztartási célú fürdőkádak Háztartási célú zuhanytálcák Gáztüzelésű központi fűtési kazánok. 70 kW-nál nagyobb. Légtechnikai vezetékek és berendezések Egészségügyi intézmények mesterséges levegőellátása Épületek szellőztetése. konvekciós fűtőkészülékek Fűtőkazánok. csöves.108 1266:2002/A1:2006 (angol nyelven) MSZ EN 14394:2006 (angol nyelven) MSZ EN 14516:2006 (angol nyelven) MSZ EN 14527:2006 (angol nyelven) MSZ EN 15417:2006 (angol nyelven) MSZ EN 13203-1:2006 (angol nyelven) szállító ventilátoros. Legfeljebb 70 kW hőterhelésű és 300 l víztároló-kapacitású készülékek. Blokkégős fűtőkazánok. Légvezetékek. 2. nem háztartási.és szabályozószerelvényeinek áramlástani vizsgálata Épületek szellőztetése. használati meleg vizet előállító készülékek. rendszerek MSZ-04-804-2:1990 MSZ-03-190:1987 MSZ EN 12220:2000 (angol nyelven) MSZ EN 1505:2000 (angol nyelven) MSZ EN 1506:2000 (angol nyelven) MSZ EN 1751:2000 (angol nyelven) MSZ EN 1886:2000 (angol nyelven) MSZ EN 12097:2006 (angol nyelven) Építő. B típusú kondezációs kazánok sajátos követelményei Gáztüzelésű. B típusú kazánok Gáztüzelésű. felülről sugárzó. Légnedvesítők. felülről sugárzó. 300 kW-nál nagyobb. világító fűtőkészülékek. de legfeljebb 1000 kW névleges hőterhelésű. Méretek Épületek szellőztetése. szerelvények. Méretek Épületek szellőztetése.és szerelőipari csővezetékek. Legfeljebb 70 kW hőterhelésű és 300 l víztároló-kapacitású készülékek. 2.

Lakóépületeket szellőztető rendszerek elemeinek/termékeinek teljesítőképességvizsgálata. Műszaki adatok meghatározása. Légvezetékek tartószerkezetei. rész: Egylakásos lakóházak használtlevegő-szellőztető rendszerének egységei Épületek szellőztetése. 2. Lakóépületeket szellőztető rendszerek elemei/termékei. 8. rész: Lakóépületek szellőztetőrendszereihez használt ventilátorok Épületek szellőztetése.109 MSZ EN 810:2000 (angol nyelven) MSZ EN 12792:2004 (angol nyelven) MSZ EN 12236:2002 (angol nyelven) MSZ CR 14378:2002 (angol nyelven) MSZ CR 1752:2000 (angol nyelven) MSZ EN 12599:2000 (angol nyelven) MSZ EN 13141-1:2004 (angol nyelven) MSZ EN 13141-2:2004 (angol nyelven) MSZ EN 13141-3:2004 (angol nyelven) MSZ EN 13141-4:2004 (angol nyelven) MSZ EN 13141-5:2005 (angol nyelven) MSZ EN 13141-6:2004 (angol nyelven) MSZ EN 13141-7:2004 (angol nyelven) MSZ EN 13141-8:2006 (angol nyelven) MSZ EN 13142:2004 (angol nyelven) (Az MSZ EN 12097:2000 helyett) Villamos kompresszoros légnedvesség-csökkentők. fogalommeghatározások és rajzjelek Épületek szellőztetése. rész: Kívül és belül szerelt légátviteli eszközök Épületek szellőztetése. mechanikus légellátó és használtlevegő-elvezető egységeinek (beleértve a hővisszanyerőket is) teljesítőképesség-vizsgálata Épületek szellőztetése. 7. Épületek belső környezetének tervezési alapjai Épületek szellőztetése. 1. Lakóépületeket szellőztető rendszerek elemeinek/termékeinek teljesítőképességvizsgálata. megjelölés. Vizsgálati és mérési módszerek beszerelt szellőztetési és légkondicionálási rendszerek átvételéhez Épületek szellőztetése. rész: Különálló szobákba tervezett mechanikus szellőztetőrendszerek vezeték nélküli. Lakóépületeket szellőztető rendszerek elemeinek/termékeinek teljesítőképességvizsgálata. 3. 4. Lakóépületeket szellőztető rendszerek elemeinek/termékeinek teljesítőképességvizsgálata. rész: Tetőn kivezetett csövek végdarabjai Épületek szellőztetése. Lakóépületeket szellőztető rendszerek elemeinek/termékeinek teljesítőképességvizsgálata. 6. illetve belépőnyílása Épületek szellőztetése. Lakóépületeket szellőztető rendszerek elemeinek/termékeinek teljesítőképességvizsgálata. Lakóépületeket szellőztető rendszerek elemeinek/termékeinek teljesítőképességvizsgálata. A légkezelő részegységek mechanikai energiaveszteség-tényezőinek tapasztalati meghatározása Épületek szellőztetése. Elvárható és optimális teljesítőképesség-jellemzők . üzembe helyezési követelmények és műszaki adatlap Épületek szellőztetése. Jelölések. rész: Lakóépületek páraelszívói Épületek szellőztetése. rész: Használt levegő és friss levegő ki-. rész: Egylakásos lakóházakba szerelhető mechanikus szellőztetőrendszerek mechanikus légellátó és használtlevegő-elvezető egységei (a hővisszanyerőket is beleértve) teljesítőképességvizsgálata Épületek szellőztetése. Szilárdsági követelmények Épületek szellőztetése. 5. Lakóépületeket szellőztető rendszerek elemeinek/termékeinek teljesítőképességvizsgálata.

Hűtőgerendák. Terminálok. Szellőztetett terek légsebességmérésének műszerezettségi követelményei Épületek szellőztetése. Fémlemezes. Légvezetékek. Szigetelőlapokkal burkolt légvezetékek Épületek szellőztetése. Passzív hűtőgerendák vizsgálata és osztályozása Épületek szellőztetése. Nemfémes csatornák. kalibrált érzékelővel végzett légárammérési módszer 84. Kör keresztmetszetű fémvezetékek szilárdsága és tömörsége Épületek szellőztetése. Légvezetés.110 MSZ EN 13465:2004 (angol nyelven) MSZ EN 14134:2004 (angol nyelven) MSZ EN 14239:2004 (angol nyelven) MSZ EN 14240:2004 (angol nyelven) MSZ EN 14518:2006 (angol nyelven) MSZ EN 13181:2001 (angol nyelven) MSZ EN 13030:2002 (angol nyelven) MSZ EN 13180:2002 (angol nyelven) MSZ EN 13053:2006 (angol nyelven) MSZ EN 12237:2003 (angol nyelven) MSZ EN 12238:2001 (angol nyelven) MSZ EN 12239:2001 (angol nyelven) MSZ EN 12589:2001 (angol nyelven) MSZ EN 13264:2001 (angol nyelven) MSZ EN 13182:2002 (angol nyelven) MSZ EN 13403:2003 (angol nyelven) MSZ EN 1507:2006 (angol nyelven) MSZ EN 14277:2006 (angol nyelven) Épületek szellőztetése. Lakóépületek szellőztetőrendszereinek teljesítőképesség-vizsgálata és a beszerelés ellenőrzése Épületek szellőztetése. A légvezetékek felületének mérése Épületek szellőztetése. A készülékek. négyszögletes keresztmetszetű légvezetékek. Állandó és változó légáramú terminálok aerodinamikai vizsgálata és értékelése Épületek szellőztetése. Tartóssági és szivárgási követelmények Épületek szellőztetése. Légcserélők aerodinamikai vizsgálata és értékelése Épületek szellőztetése. folyadékhűtők és hőszivattyúk . Légtechnikai készülékek. Lakóházak légszállítási fokozatait meghatározó számítási módszerek Épületek szellőztetése. Légterminálberendezések. Légtermináleszközök. Szellőzőnyílások. Légtermináleszközök. Az ATD/nyomószellőztetés házában vagy ahhoz közel. Helyiségek szellőztető és légkondicionáló rendszereinek teljesítménykövetelményei Helyiségfűtő és –hűtő villamos kompresszoros légkondicionáló berendezések. Vízhűtéses mennyezetek. Padozatba épített légtermináleszközök. alkatrészek és részegységek osztályozása és teljesítőképességi adatai (Az MSZ EN 13053:2002 helyett) Épületek szellőztetése. Vizsgálat és osztályozás Épületek szellőztetése. Hajlékony légvezetékek méretei és mechanikai követelményei Épületek szellőztetése. Zsaluk vizsgálata és értékelése esőpróbával Épületek szellőztetése. Terminálok. Légkondicionáló berendezések MSZ EN 13779:2005 (angol nyelven) MSZ EN 14511:2004 szabványsorozat (angol nyelven) Nem lakóépületek szellőztetése. Vizsgálat a szerkezeti osztályozáshoz Épületek szellőztetése. Zsaluk vizsgálata homokpróbával Épületek szellőztetése. Kevert áram aerodinamikai vizsgálata és értékelése Épületek szellőztetése. Légvezetékek.

11. rész: A fordulásjelzők kiegészítő biztonsági követelményei és vizsgálati módszerei Uszodai berendezések. 1. Követelmények. rész: Állítható medencefenekek és állítható elkülönítő szerkezetek kiegészítő biztonsági követelményei és vizsgálati módszerei . tervezés és beépítés Hűtőberendezések és hőszivattyúk. Uszodatechnika MSZ EN 13451-1:2001 (angol nyelven) MSZ EN 13451-2:2001 (angol nyelven) MSZ EN 13451-3:2001 (angol nyelven) MSZ EN 13451-4:2001 (angol nyelven) MSZ EN 13451-5:2001 (angol nyelven) MSZ EN 13451-6:2001 (angol nyelven) MSZ EN 13451-7:2001 (angol nyelven) MSZ EN 13451-8:2001 (angol nyelven) MSZ EN 13451-10:2004 (angol nyelven) MSZ EN 13451-11:2004 (angol nyelven) Uszodai berendezések. Biztonsági és környezetvédelmi követelmények. 8. Hajlékony csövek. rész: A vízkezeléshez használt medencetartozékok kiegészítő biztonsági követelményei és vizsgálati módszerei Uszodai berendezések. rezgésszigetelők és kompenzátorok. cső. rész: Szórakozási célú berendezések kiegészítő biztonsági követelményei és vizsgálati módszerei Uszodai berendezések. Hűtés MSZ EN 378 szabványsorozat MSZ EN 814:2000 szabványsorozat MSZ EN 1736:2000 (angol nyelven) MSZ EN 1861:2000 (angol nyelven) Hűtőrendszerek és hőszivattyúk. Villamos kompresszoros légkondicionáló berendezések és hőszivattyúk. 4. 7. 6. ugródeszkák és tartozékaik kiegészítő biztonsági követelményei és vizsgálati módszerei Uszodai berendezések. rész: Létrák. rész: Általános biztonsági követelmények és vizsgálati módszerek Uszodai berendezések. rész: Rajtkövek kiegészítő biztonsági követelményei és vizsgálati módszerei Uszodai berendezések.és készüléktervek. 10. rész: Ugróemelvények. lépcsős létrák és íves fogódzkodók kiegészítő biztonsági követelményei és vizsgálati módszerei Uszodai berendezések. 5. Hűtőberendezések és hőszivattyúk. A rendszer folyamatábrája. Elrendezés és jelképek 86. rész: Vízilabdakapuk kiegészítő biztonsági követelményei és vizsgálati módszerei Uszodai berendezések. rész: A medencékben használt pályaelválasztó kötelek kiegészítő biztonsági követelményei és vizsgálati módszerei Uszodai berendezések. 3.111 85. Hűtés. 2.

és személy-teher felvonók biztonsága növelésének előírásai Mozgólépcsők és mozgójárdák szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai Felvonók. 1. rész: Felvonók viselkedése tűz esetén Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai.és teherfelvonók. 72. rész: A felvonók megközelíthetősége személyek részéről.112 X. 3. 2. rész: Aknaajtók tűzállósági vizsgálata Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai.és személy-teher felvonók távvészjelző rendszere Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. Felvonók. mozgólépcsők és mozgójárdák adatrögzítésének és távfelügyeletének szabályai Elektromágneses összeférhetőség. A személy. A személy.és teherfelvonók speciális alkalmazásai. 1. rész: Villamos és hidraulikus üzemű kisteher-felvonók Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. rész: Meglévő személy.és teherfelvonók különleges alkalmazásai. rész: Villamos üzemű személy.és teherfelvonók speciális alkalmazásai. rész: Tűzoltófelvonók Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. rész: Hidraulikus üzemű személy. KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK.és teherfelvonók Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai.és kerékterek (Az MSZ EN 81-2:2002 módosítása) Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. beleértve a fogyatékkal élő személyeket is Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai.és kerékterek (Az MSZ EN 81-1:2002 módosítása) Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. Személy. A személy. LÉESÍTMÉNYEK 87.és teherfelvonók speciális alkalmazásai. MSZ EN 812:1998/A1:2006 (angol nyelven) MSZ EN 812:1998/A2:2005 MSZ EN 81-3:2002 MSZ EN 81-28:2004 MSZ EN 81-58:2004 (angol nyelven) MSZ EN 81-70:2006 MSZ EN 81-71:2005 (angol nyelven) MSZ EN 81-72:2004 MSZ EN 81-73:2005 (angol nyelven) MSZ EN 81-80:2004 (angol nyelven) MSZ EN 115:1999 MSZ EN 115:1995/A2:2005 MSZ EN 627:2000 MSZ EN 12015:2005 (angol nyelven) . 2. A2: Gép. Felülvizsgálat és vizsgálatok. 71. Meglévő felvonók.és teherfelvonók Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. 73.és emelőberendezések (felvonók) MSZ EN 811:1998/A1:2006 (angol nyelven) MSZ EN 811:1998/A2:2005 Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. A személy. rész: Személy. Beépített szállító.és teherszállításra használt felvonók. 80. mozgólépcsők és mozgójárdák termékcsaládszabványa. 70. rész: Villamos üzemű személy. 28. rész: Vandálbiztos felvonók Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. A2: Gép.és teherfelvonók. 58. rész: Hidraulikus üzemű személy.

II. 1.. Fülkék és ellensúlyok vezetősínjei. 5. A húzószilárdság meghatározása (húzás szakadásig) Épületszerkezetek. tömítések MSZ EN ISO 8339:2005 (angol nyelven) MSZ EN ISO 8340:2005 Épületszerkezetek. osztályba tartozó kisteher-felvonók Felvonók és kisteherfelvonók. A karbantartási utasítások követelményei Felvonók létesítése. rész: Ferde pályás emelők személyek szállítására nem használható teherszállító eszközökkel Függőlegesen vezetett fülkéjű építési személy. osztályba tartozó felvonók Felvonók létesítése. mozgólépcsők és mozgójárdák termékcsaládszabványa. 3. A felvonók épülettűzzel kapcsolatos kiegészítő követelményei Felvonók létesítése. és VI. Körforgó személyfelvonók műszaki követelményei Felvonók létesítési szabványaiban előírt egyes műszaki követelmények vizsgálati módszerei Felvonók üzembehelyezési vizsgálata Felvonók ellenőrző vizsgálata Felvonók évenkénti fővizsgálata A felvonó karbantartás szakszerűségének ellenőrzése Felvonók karbantartása Építkezési személy-teheremelő berendezések. T-típus 88. 2. Teherfelvonók műszaki követelményei Felvonók létesítése meglévő épületben Mozgólépcsők és mozgójárdák karbantartása Felvonók létesítése. osztályba tartozó felvonók Felvonók létesítése. 1. rész: IV. III..113 MSZ EN 12016:2005 (angol nyelven) MSZ EN 12158-1:2002 (angol nyelven) MSZ EN 12158-2:2002 MSZ EN 12159:2002 (angol nyelven) MSZ EN 13015:2002 MSZ ISO 4190-1:2006 (angol nyelven) MSZ ISO 4190-2:2006 (angol nyelven) MSZ ISO 4190-3:2006 (angol nyelven) MSZ ISO 4190-5:1994 MSZ 6701-9:1976 MSZ 9113:2003 MSZ 9114:2003 MSZ 15696:2003 MSZ 15700:2005 MSZ-04-11-2:1985 MSZ-04-11-4:1985 MSZ-04-76:1990 MSZ-04-77:1988 MSZ-04-78:1988 MSZ-04-79:1988 MSZ-04-80:1984 MSZ-04-81:1980 MSZ-04-91:1988 MSZ-04-93:1990 MSZ-04-805-2:1981 MSZ ISO 7465:2006 (angol nyelven) Zavarkibocsátás Elektromágneses összeférhetőség. üzemeltetés Személyemelésre ideiglenesen felhasználható emelőberendezések biztonságtechnikai kiegészítő követelményei Építő. jelzőszervek és egyéb szerelvények Anyagmozgató berendezések elnevezése. rész: V. Létesítés. 2. rész: Vezérlőszervek.és teherfelvonók Felvonók és mozgólépcsők karbantartása. Személyfelvonók forgalom ellátásának követelményei Felvonók létesítése. rész: Kezelőszemély által használható emelőlapos felvonók Építkezési teheremelők. Rögzítések. Felvonók Felvonók létesítése. Zavartűrés Építkezési teherfelvonók. Tömítőanyagok. telepítés.és szerelőipari villamos vezetékek és berendezések. Felvonók. rész: I. A húzószilárdság . Felvonóberendezések Személyfelvonók és kiteher-felvonók. Tömítőanyagok.

114

(angol nyelven) MSZ EN ISO 10563:2005 (angol nyelven) MSZ EN ISO 10590:2005 (angol nyelven)

MSZ EN ISO 10591:2005 (angol nyelven)

MSZ EN ISO 11432:2005 (angol nyelven) MSZ-04-181:1979 MSZ EN 681-1:2000 és MSZ EN 6811:1996/A2:2002 és MSZ EN 6811:1996/A3:2005 (angol nyelven) MSZ EN 681-2:2000 (angol nyelven) és MSZ EN 6812:2000/A1:2002 és MSZ EN 6812:2000/A2:2005 (angol nyelven) MSZ EN 681-3:2000 és MSZ EN 6813:2000/A1:2002 és MSZ EN 6813:2000/A2:2005 (angol nyelven) MSZ EN 681-4:2000 (angol nyelven) és MSZ EN 6814:2000/A1:2002 és MSZ EN 6814:2000/A2:2005 (angol nyelven) MSZ EN 682:2002 MSZ EN 682:2002/A1:2005 (angol nyelven) MSZ EN 1279-4:2003 (angol nyelven) MSZ EN 1366-3:2005 (angol nyelven) MSZ EN 14241-1:2006 (angol nyelven)

meghatározása tartós húzással (Az MSZ EN 28340:1993 helyett) Épületszerkezetek. Tömítőanyagok. A tömeg- és térfogatváltozás meghatározása (Az MSZ EN ISO 10563:1999 helyett) Épületszerkezetek. Tömítőanyagok. A húzási tulajdonságok meghatározása vízbe merítés utáni tartós húzással (Az MSZ EN ISO 10590:1999 helyett) Épületszerkezetek. Tömítőanyagok. A tapadási és a nyúlási tulajdonságok meghatározása vízbe merítés után (Az MSZ EN ISO 10591:1999 helyett) Épületszerkezetek. Tömítőanyagok. A nyomási ellenállás meghatározása (Az MSZ EN ISO 11432:2001 helyett) Épülethomlokzati hézagtömítő kittek termék-kategóriái és általános előírásai Rugalmas tömítések. A vízellátás és -elvezetés területén alkalmazott csőkötéstömítések anyagkövetelményei. 1. rész: Gumi

Rugalmas tömítések. A vízellátás és -elvezetés területén alkalmazott csőkötéstömítések anyagkövetelményei. 2. rész: Hőre lágyuló, rugalmas műanyagok

Rugalmas tömítések. A vízellátás és -elvezetés területén alkalmazott csőkötéstömítések anyagkövetelményei. 3. rész: Habgumik

Rugalmas tömítések. A vízellátás és -elvezetés területén alkalmazott csőkötéstömítések anyagkövetelményei. 4. rész: Öntött poliuretán tömítőelemek

Rugalmas tömítések. Gázt és folyékony szénhidrogéneket szállító csövekben és csőidomokban használt tömítések anyagkövetelményei Építési üveg. Szigetelő üvegegységek. 4. rész: A peremtömítések fizikai tulajdonságainak vizsgálati módszerei Épületgépészeti berendezések tűzállósági vizsgálata. 3. rész: Átvezetések tömítései Égéstermék-elvezető berendezések. Rugalmas tömítések és tömítőanyagok. Anyagkövetelmények és

115

vizsgálati módszerek. 1. rész: Tömítések béléscsövekben MSZ EN ISO 9047:2003 Épületszerkezetek. Hézagtömítések. A tömítőanyagok tapadási és nyúlási tulajdonságainak meghatározása (angol nyelven) változó hőmérséklet esetén MSZ EN ISO 11431:2003 Épületszerkezetek. Hézagtömítések. A tömítőanyagok (angol nyelven) tapadási és nyúlási tulajdonságainak meghatározása hő, víz és üvegen átjutó mesterséges fény hatása után MSZ EN 26927:1993 Épületszerkezetek tömítőanyagainak szakkifejezései MSZ EN 28394:1993 Egykomponensű tömítőanyagok feldolgozhatóságának vizsgálata MSZ EN 29048:1993 Épületszerkezetek. Tömítőanyagok. A feldolgozhatóság meghatározása szabványos berendezéssel MSZ EN ISO 7389:2004 Épületszerkezetek. Tömítőanyagok. A rugalmas alaktartó képesség meghatározása (angol nyelven) MSZ EN ISO 7390:2004 Épületszerkezetek. Tömítőanyagok. A megfolyási (angol nyelven) ellenállás meghatározása MSZ EN ISO 9046:2005 Épületszerkezetek. Tömítőanyagok. A tapadási és a nyúlási tulajdonságok meghatározása állandó (angol nyelven) hőmérsékleten MSZ EN ISO 9047:2003 Épületszerkezetek. Hézagtömítések. A tömítőanyagok (angol nyelven) tapadási és nyúlási tulajdonságainak meghatározása változó hőmérséklet esetén MSZ EN ISO 11600:2004 Épületszerkezetek. Tömítőanyagok. Osztályozás és (angol nyelven) követelmények

90. Takarítás MSZ-04-803-23:1990 Építő- és szerelőipari szerkezetek. Épülettartozékok

91. Kertépítési és parképítési munkák MSZ-04-801-1:1990 MSZ 15105:1965 MSZ 11445:1983 MSZ 18291:1978 MSZ 18292:1978 Építő- és szerelőipari segédszerkezetek. Növénytelepítések Építőipari földmunka Fagy ellen védő kertészeti takaró nádféleségekből Zúzottkő Terméskő

92. Szabadidő és sport létesítmények MSZ-04-209-1:1979 MSZ-04-209-2:1979 MSZ-04-209-3:1991 MSZ-04-209-5:1979 MSZ-04-209-6:1991 MSZ-04-209-7:1979 MSZ-04-209-8:1979 Sportlétesítmények. Tornacsarnokok, játékcsarnokok, sportcsarnokok. Tervezési előírások Sportlétesítmények. Edzőtermek. Tervezési előírások Sportlétesítmények. Uszodák tervezési előírásai Sportlétesítmények. Atlétikai pályák. Tervezési előírások Sportlétesítmények. Labdajátékpályák. Tervezési előírások Sportlétesítmények. Műjégpályák. Tervezési előírások Sportlétesítmények. Öltözők-zuhanyozók, szabadtéri és

116

MSZ-04-209-9:1979 MSZ-04-209-10:1979 MSZ-04-209-11:1979 MSZ-10-533-1:1990 MSZ EN 748:2005 MSZ EN 749: 2005 MSZ EN 750:2005 (angol nyelven) MSZ EN 1516:2000 MSZ EN 1517:2000 MSZ EN 1569:2000 MSZ EN 12228:2003 MSZ EN 12229:2000 MSZ EN 12230:2003 MSZ EN 12231:2003 MSZ EN 12232:2003 MSZ EN 12233:2003 MSZ EN 12234:2003 MSZ EN 12235:2004 MSZ EN 12616:2003 MSZ EN 13672:2005 MSZ EN 13744:2005 MSZ EN 13745:2004 MSZ EN 13746:2004 MSZ EN 13817:2005 MSZ EN 13864:2004 MSZ EN 13865:2004 (angol nyelven) MSZ EN 1271:2005 (angol nyelven) MSZ EN 1510:2005 (angol nyelven) MSZ EN 1270:2006 (angol nyelven) MSZ EN ISO 172011:2005 (angol nyelven) MSZ EN 13200-1:2004 (angol nyelven) MSZ EN 12193:2000 (angol nyelven) MSZ EN 12572:2000 MSZ 21560:1955 MSZ 21561:1955 MSZ EN 71-1:2006 (angol nyelven)

fedett sportlétesítményekhez. Tervezési előírások Sportlétesítmények. Lelátók. Tervezési előírások Sportlétesítmények. Közönségkiszolgáló létesítmények. Tervezési előírások Sportlétesítmények. Közönségtájékoztatás és hírközlés. Tervezési előírások Fürdőmedencék. Építés és átvétel műszaki követelményei Játéktéri eszközök. Futballkapuk. Funkcionális és biztonsági követelmények, vizsgálati módszerek Játéktéri eszközök. Kézilabdakapuk. Funkcionális és biztonsági követelmények, vizsgálati módszerek Játéktéri eszközök. Gyeplabdakapuk. Funkcionális és biztonsági követelmények, vizsgálati módszerek Sportpályaburkolatok. Vizsgálatok

Játéktéri eszközök. Röplabda-felszerelések. Funkcionális és biztonsági követelmények, vizsgálati módszerek Játéktéri eszközök. Teniszfelszerelések. Funkcionális és biztonsági követelmények, vizsgálati módszerek Játéktéri eszközök. Kosárlabda-felszerelések. Funkcionális és biztonsági követelmények, vizsgálati módszerek Akusztika. Lőterek zaja. 1. rész: A torkolattűz dörrenésének meghatározása méréssel Nézőtéri berendezések. 1. rész: A nézőtéri terület elrendezése. Előírások Fény és világítás. Sportlétesítmények világítása Mesterséges mászófalak. Biztosítási pontok, stabilitási követelmények és vizsgálati módszerek Sportszerek. Kígyóhorog, betonba ágyazható Sportszerek. Kígyóhorog csőszerkezetre Gyermekjátékszerek biztonsága. 1. rész: Mechanikai és fizikai tulajdonságok

A közutakat keresztező ökológiai átjárok kialakítása MSZ 20369:2003 MSZ/T 20371:2005 95. Elemzési módszerek Sportpályaburkolatok. otthoni használatra Gyermekjátékszerek biztonsága. rész: Hinták. 5. 8. A szeggel szembeni ellenálló képesség meghatározása Szabadtéri sportpályák műanyag burkolatai. Belsőépítészet. Műtárgyak és műszaki létesítmények természetvédelmi oltalom alatt álló erdőkben Természetvédelem. Előírások Sportpályaburkolatok. 11. rész: Gyúlékonyság Gyermekjátékszerek biztonsága. csúszdák és hasonló tevékenységet igénylő gyermekjátékszerek belső és külső téri. A csúszási ellenállás meghatározása 93.7610-7:1988 Díszítési célú. kandallóhatású gázkészülékek (angol nyelven) Festékbevonatok és bevonatrendszerek károsodásának értékelése. 2. Környezetvédelmi berendezések MSZ 20365:2003 Természetvédelem. díszítéstechnika MSZ EN 509:2000 MSZ EN 509:1999/A1:2003 MSZ EN 509:1999/A2:2005 MSZ-05-22.117 MSZ EN 71-2:2006 (angol nyelven) MSZ EN 715:1993/A1:2006 (angol nyelven) MSZ EN 71-8:2003/ A1:2006 (angol nyelven) MSZ EN 71-11:2006 (angol nyelven) MSZ EN 14810:2006 (angol nyelven) MSZ EN 14877:2006 (angol nyelven) MSZ EN 14904:2006 (angol nyelven) MSZ EN 14837:2006 (angol nyelven) Gyermekjátékszerek biztonsága. Előírások Sportpályaburkolatok. Erdészeti földutak és erdészeti közelítőnyomok természetvédelmi oltalom alatt álló erdőkben Természetvédelem. Többcélú sportolásra alkalmas beltéri burkolatok. rész: Kémiai játék (készletek) a kísérletezőkészletek kivételével Gyermekjátékszerek biztonsága. Díszítő tulajdonságok változásának értékelése . rész: Szerves kémiai vegyületek.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful