You are on page 1of 3

MEDITAŢII ON-LINE LA LIMBA ROMÂNĂ www.meditatii-la-romana.page.

tl
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar _ Teza cu subiect unic pe semestrul I Limba şi literatura română Clasa a VII-a Barem de corectare şi de notare Varianta 11 Notă! Se acordă acelaşi punctaj pentru răspunsurile redactate în spiritul soluţiilor din barem. Subiectul I (60 de puncte)

1. Despărţirea cuvintelor în silabe: în-tris-ta-re, (să) pri-veas-că, ne-clin-tit. (2 p. + 2 p. + 2 p.) 6 puncte 2. Exemple de răspuns: (cu) uimire – conversiune/ schimbarea valorii gramaticale (infinitiv lung
substantivizat); aşadar - compunere (prin sudare/ unire/ alipire...); dorinţa - derivare (cu sufix). (2 p. + 2 p. + 2 p.) 6 puncte 3. Exemple de răspuns: neclintit – nemişcat, imobil..., arată – sugerează, indică..., gata – pregătite, aproape să...etc. (2 p. + 2 p. + 2 p.) 6 puncte 4. Alcătuirea corectă a enunţului cu un omonim al cuvântului dar, de exemplu: De ziua mea am primit acest dar simbolic (substantiv; cadou). (Corectitudinea enunţului: 3 p.; folosirea adecvată a formei omonimului cerut: 3 p.; punctajul stabilit se acordă numai pentru îndeplinirea în totalitate a celor două criterii de performanţă). 6 puncte 5. Motivarea folosirii punctelor de suspensie în enunţul dat, de exemplu: punctele de suspensie indică o întrerupere a vorbirii personajului, care nu vrea să-şi exprime până la sfârşit gândirea, considerând restul uşor de subînţeles/ marchează un gând nerostit în întregime, intonaţia comunicării fiind ascendentă etc. (Motivarea corectă şi nuanţată a folosirii punctelor de suspensie: 6 p.; motivarea parţial corectă sub aspect logic şi/ sau ortografic: 4 p.; încercare de motivare sau cu mai mult de 2 greşeli de exprimare şi/ sau de ortografie: 2 p.). 6 puncte

A.

6. Exemplu de răspuns: un mod principal de expunere în fragmentul citat este naraţiunea (sau dialogul).
6 puncte

B.

7. Transcrierea unui scurt fragment în care este sugerată o trăsătură morală a personajului Egon: − Îmi pare 8.
rău să-l lăsăm aci! vorbi Egon. Parcă m-aş despărţi de un prieten. 6 puncte Menţionarea a două trăsături care să justifice faptul că textul citat aparţine genului epic/ unei opere epice: prezenţa naratorului, a acţiunii/ a conflictului, a personajelor, moduri principale de expunere: naraţiunea şi dialogul etc. (Formulare corectă, nuanţată: 6 p.; formulare parţial corectă sub aspect logic şi/ sau ortografic: 4 p.; formulare parţial corectă, cu mai mult de 2 greşeli de exprimare şi/ sau de ortografie: 2 p.) 6 puncte

C.
C.1. Conţinutul rezumatului Respectarea fidelităţii faţă de textul dat. (Concordanţa dintre conţinutul textului dat şi rezumatul realizat - în totalitate: 2 p./ parţial: 1 p.) 2 puncte 2. Desprinderea elementelor esenţiale/ a ideilor principale ale textului. (Desprinderea adecvată a elementelor esenţiale/ a ideilor principale: 2 p.; desprinderea parţial adecvată sau cu omisiuni a elementelor esenţializate/ a ideilor principale: 1 p.) 2 puncte 3. Prezentarea esenţializată, pe baza ideilor principale, a succesiunii întâmplărilor la care participă personajele. (Prezentare în succesiune logică, esenţializată: 2 p.; prezentare cu omisiuni sau cu amănunte nesemnificative: 1 p.) 2 puncte 4. Respectarea unor convenţii specifice rezumatului. (Relatarea la persoana a III-a; utilizarea modurilor 1.

şi a timpurilor verbale potrivite; trecerea de la vorbirea directă la vorbirea indirectă, fără dialog inserat; relatarea obiectivă, fără intervenţii emoţional-subiective şi fără citate - în totalitate: 2 p./ parţial: 1 p.) 2 puncte

C. 2. Redactare (Pentru acordarea punctajului, rezumatul trebuie să se încadreze în limita de spaţiu cerută.) 5. 6. 7. 8. Coerenţa textului. (Claritatea enunţului, lexic şi sintaxă adecvată.) Registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului rezumatului. Ortografia şi punctuaţia. (0-2 greşeli: 1 p.; 3 sau mai multe greşeli: 0 p.) Aşezarea corectă a textului în pagină, lizibilitatea. 1 punct 1 punct 1 punct 1 punct

Subiectul al II-lea (30 de puncte) A. Conţinutul compunerii 1. Formularea unui titlu expresiv/ personalizat al compunerii. (Formularea expresivă/ personalizată a titlului, în acord cu tema/ cu subiectul, cu ideea sau cu imaginea centrală a textului: 4 p.; formularea unui titlu comun, dar în acord cu tema/ cu subiectul, cu ideea sau cu imaginea centrală a textului: 2 p.; formularea unui titlu care nu subliniază un aspect relevant al conţinutului: 1 p.) 4 puncte Respectarea convenţiilor specifice unei descrieri: folosirea descrierii ca mod principal de expunere; insistenţa pe grupul nominal (substantiv + adjectiv cu valoare stilistică de epitet); punerea în evidenţă a trăsăturilor, prin ordonarea detaliilor, prin utilizarea adecvată a unor figuri de stil şi a unor imagini adresate vizualului, auditivului etc. (Respectarea convenţiilor specifice unei descrieri, în acord cu tema/ cu subiectul sau cu ideile conţinutului: 6 p.; respectarea parţială a convenţiilor specifice unei descrieri: 3 p.; respectarea doar a unei/ a unor convenţii specifice unei descrieri, în text apărând ca dominant alt mod de expunere: 1 p.) 4 puncte Prezenţa unui conţinut şi a unui stil adecvate tipului de text şi cerinţei formulate. (Conţinutul şi stilul adecvate tipului de text şi cerinţei formulate: 12 p.; stilul potrivit tipului de descriere, dar conţinutul parţial adecvat cerinţei formulate: 9 p.; stil adecvat, dar conţinut formal/ banal, fără sublinierea unei/ unor trăsături reprezentative pentru imaginea animalului descris: 6 p.; stil şi conţinut parţial adecvate unei descrieri personalizate, improvizaţii etc.: 3 p.) 4 puncte

2.

3.

B. Redactare (Pentru acordarea punctajului, compunerea trebuie să se încadreze în limita de spaţiu cerută.) 4. 5. 6. Coerenţa textului. (Claritatea enunţului, lexicul şi sintaxa adecvată – în totalitate: 3 p./ parţial: 1 p.) 3 puncte Ortografia şi punctuaţia. (0-1 greşeli: 3 p.; 2-3 greşeli: 2 p.; 4-5 greşeli: 1 p.) 3 puncte Aşezarea corectă a textului în pagină, lizibilitatea– în totalitate: 2 p./ parţial: 1 p. 2 puncte

NOTĂ! Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se obţine prin împărţirea la 10 a punctajului obţinut de elev.

MEDITAŢII ON-LINE LA LIMBA ROMÂNĂ www.meditatii-la-romana.page.tl

Limba şi literatura română Varianta 11

2