Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România

STANDARDUL n r.21
Misiunea de ţinere a contabilităţii, întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare
- Ghid de aplicare Ediţia a Il-a, revizuită şi adăugită

Editura CECCAR, Bucureşti, 2007

NOTĂ :

In cuprinsul prezentei lucrări următorii termeni semnifică în mod riguros acelaşi lucru: standard = normă şi conturi anuale = situaţii financiare.

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României CORPUL EXPERŢILOR CONTABILI ŞI CONTABILILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA (Bucureşti) Standardul profesional nr. 21: misiunea de ţinere a contabilităţii, întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare: ghid de aplicare / Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România - Ed. a 2-a, rev. - Bucureşti: Editura CECCAR, 2007 ISBN 978-973-8478-86-2

657

CUPRINS
I. Standardul profesional nr. 21: Misiunea de ţinere a contabilităţii, întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare.................., Ghid pentru aplicarea Standardului profesional nr. 21: Misiunea de ţinere a contabilităţii, întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare.................................39

II.

III. Norme generale de bază aplicabile tuturor misiunilor expertului contabil..........................................................199

L STANDARDUL PROFESIONAL nr. 21:
Misiunea de ţinere a contabilităţii, întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare

19 2130 NORMA DE RAPORTARE...................................8 212 NORME DE LUCRU............................................ ....................SUMAR 211 NORME DE COMPORTAMENT PROFESIONAL.....9 2121 Programarea lucrărilor.... 13 2125 Controlul regularităţii şi sincerităţii contabilităţii .................................... 15 2127 Analiza critică a situaţiilor financiare.................8 2112 Competenţa......................................9 2120 Cunoaşterea activităţilor întreprinderii clientului...................................................21 ' .............................11 2123 Delegarea şi supravegherea lucrărilor............... 10 2122 Contractarea lucrărilor.............................. 17 2128 Utilizarea lucrărilor altor profesionişti.................................................................. . 14 2126 închiderea conturilor... 18 2129 Documentarea lucrărilor........ 12 2124 Organizarea contabilităţii clientului.....

liber-profesionistul contabil va aprecia nivelul de calificare al personalului clientului şi va propune acestuia măsurile de formare.Secretul profesional şi confidenţialitatea 2115 . având atribuţii privind înregistrările contabile.Competenţa 2113 . direct sau prin personal salariat sau angajat cu convenţie civilă. dacă consideră necesar.211 NORME DE COMPORTAMENT PROFESIONAL privind: 2111 .Independenţa 2112 . cu următorul comentariu pentru norma: 2112 COMPETENŢA Toţi colaboratorii cabinetului/societăţii de expertiză contabilă.Calitatea lucrărilor 2114 . . Dacă lucrările sunt parţial sau total asigurate de client. trebuie să aibă un nivel de formare contabilă corespunzător acestor lucrări.Acceptarea şi menţinerea misiunilor Normele aplicabile sunt normele generale de bază.

participanţi familiali. statut juridic. în plus. volumul..212 NORME DE LUCRU privind: CUNOAŞTEREA ACTIVITĂŢILOR ÎNTREPRINDERII CLIENTULUI NORMA Profesionistul contabil este necesar să obţină o cunoaştere globală a întreprinderii.timp şi bani. nivelul lucrărilor necesare. a evoluţiei sale recente şi a mediului său înconjurător. (august 2000) COMENTARII Profesionistul contabil colectează informaţii privind: identificarea întreprinderii: activităţi. litigiile etc. fiscal şi social. în scopul asigurării că conturile anuale dau o informaţie coerentă şi credibilă. structură etc. dificultăţile de recuperare a creanţelor clienţilor. profesionistul contabil trebuie să se informeze cu privire la evenimentele marcante ale exerciţiului financiar. organizarea administrativă şi contabilă: sistem şi personal contabil.. .definirea caracteristicilor misiunii: natura. sociale etc. specificităţile contabile. 9 .caracteristicile sectorului de activitate. redactarea contractului de prestări de servicii. . fiscale. investiţiile realizate.cerinţele clientului în materie de gestiune. stabilirea bugetului necesar . în vederea stabilirii situaţiilor financiare. în fiecare an. Această procedură permite: . evoluţia activităţii întreprinderii.

de întocmire şi prezentare a situaţiilor financiare trebuie efectuată cu grija de a răspunde necesităţilor clientului. în vederea asigurării bunei executări a acestei misiuni.dosar cu dosar. dar şi obligaţiilor legale şi/sau fiscale. In plus. dar şi al clientului său. în funcţie de structura cabinetului/societăţii.2121 PROGRAMAREA LUCRĂRILOR NORMA Norma aplicabilă este norma generală (august 2000) COMENTARII Derularea unei misiunii de ţinere a contabilităţii. buna desfăşurare a misiunii depinde de transmiterea datelor convenite şi a informaţiilor necesare de către client. programarea lucrărilor este organizată: fie pe dosare . Profesionistul contabil va stabili şi va pune în funcţiune o organizare internă adaptată atât specificului cabinetului său. fie pe echipa de lucru sau pe responsabilul dosarelor. 10 . Este de dorit stabilirea unor modalităţi de transmitere a datelor în cursul anului si cu ocazia închiderii anuale.

2122 CONTRACTAREA LUCRĂRILOR NORMA Norma aplicabilă este norma generală (august 2000) COMENTARII Potrivit legii de organizare a profesiei. completându-1 şi cu alte prestări de servicii convenite cu clientul a-i fi efectuate acestuia. întocmirea şi prezentarea conturilor anuale. Acesta cuprinde în mod special: .indicarea principalelor diligente tehnice ale misiunii. formula de atestare care va fi predată la încheierea misiunii. precum şi indicarea răspunderilor care decurg din aceasta. Contractul de prestări de servicii poate fi încheiat utilizând modelul de contract (model a) anexat prezentelor norme. . 11 . Liber-profesionistul contabil poate personaliza contractul de prestări de servicii. contractul încheiat cu clientul este un contract de prestări de servicii. repartizarea lucrărilor ce revin profesionistului contabil şi clientului.denumirea precisă a misiunii de ţinere a contabilităţii.

din cadrul aceluiaşi cabinet/societate de expertiză contabilă. va proceda la supravegherea lucrărilor executate de colaborator. întocmirea şi prezentarea conturilor anuale va fi în general desfăşurată în cadrul întreprinderilor mici. Pentru aceasta. 12 . responsabilitatea misiunii poate fi încredinţată unui colaborator. Liber-profesionistul contabil de rang superior. va viza notele de sinteză şi va semna raportul.DELEGAREA ŞI SUPRAVEGHEREA LUCRĂRILOR NORMA Norma aplicabilă este norma generală (august 2000) COMENTARII Misiunea de ţinere a contabilităţii. va efectua examinarea finală a dosarului. confirmat din cadrul cabinetului/societăţii de expertiză contabilă. Acestui liber-profesionist contabil de rang superior îi revine în întregime responsabilitatea conţinutului raportului.

ORGANIZAREA CONTABILITĂŢII CLIENTULUI NORMA Profesionistul contabil concepe sau recomandă proceduri de organizare a contabilităţii. 13 . de acord cu clientul. profesionistul contabil. aplicând normele metodologice privind organizarea si ţinerea acestei contabilităţi. pentru a putea inventaria creanţele şi datoriile la sfârşitul exerciţiului. măsurile de protejare-conservare a valorilor patrimoniale active etc. în conformitate cu planul general de conturi. va acorda o atenţie deosebită aplicării procedurilor de ordonare şi înregistrare a documentelor justificative în fisa operaţiilor diverse. autorizarea efectuării plăţilor. în cadrul procedurilor scrise de aplicare a acestui plan de conturi adaptat. elementele de organizare administrativ-contabilă: crearea şi circulaţia în interiorul activităţii a documentelor justificative. El va reaminti. conform legislaţiei în vigoare. elaborează un plan de conturi adaptat necesităţilor acestuia. Pentru ţinerea contabilităţii în partidă simplă aferentă persoanelor fizice care realizează venituri din comerţ sau profesii libere. adaptate la mărimea şi necesităţile activităţilor clientului. (august 2000) COMENTARII Liber-profesionistul contabil. arhivarea-clasarea acestora.

în cazul când înregistrările contabile sunt efectuate de către client. liber-profesionistul contabil controlează calitatea acestora prin sondaj. corecta înregistrare în conturi si în perioada aferentă etc. în orice moment. Controalele se referă la: existenţa documentelor justificative. (august 2000) COMENTARII Regularitatea contabilităţii constă în conformitatea regulilor contabile la principiile contabile corespunzătoare referenţialului contabil identificat. Atunci când înregistrările contabile sunt asigurate de către cabinet/societate de expertiză nu mai este necesară efectuarea controlului ulterior. identificarea şi controlul operaţiilor patrimoniale efectuate.CONTROLUL REGULARITĂŢII ŞI SINCERITĂŢII CONTABILITĂŢII NORMA Profesionistul contabil se asigură de calitatea înregistrărilor contabile şi de existenţa registrelor legale. astfel încât să permită. Registrele de contabilitate se utilizează în strictă concordanţă cu destinaţia acestora şi se prezintă în mod ordonat si completate. 14 . Profesionistul contabil ţine la zi registrele legale sau se asigură că acestea sunt ţinute la zi. Sinceritatea contabilităţii constă în aplicarea cu bună-credinţă a regulilor şi principiilor contabile.

cotele de amortizare practicate. vechimea. 15 .2126 ÎNCHIDEREA CONTURILOR NORMA Profesionistul contabil stabileşte înregistrările contabile necesare închiderii exerciţiului financiar: > pe baza informaţiilor şi a documentelor justificative furnizate de client. inventarierea de către client sau angajator a întregului patrimoniu. procese verbale de recepţie şi punere în funcţiune). (august 2000) COMENTARII Profesionistul contabil inventariază şi colectează toate datele şi informaţiile referitoare la: . Profesionistul contabil îşi va baza lucrările de închidere a exerciţiului financiar pe balanţa sintetică de verificare a conturilor. documentaţia privind creanţele incerte (lista acestora. > punând în aplicare tehnicile de control ale conturilor. aprecierea procentuală a şanselor de încasare). documentaţia lucrărilor efectuate în regie proprie (devize de lucrări. > recurgând eventual Ia o simplificare a înregistrării rezultatelor inventarierii. Aceste date şi informaţii vor fi apreciate cu ocazia examinării critice. somaţiile la plată făcută. a elementelor şi a rezultatului inventarierii patrimoniului. conform normei 2127. El le înregistrează în conturile întreprinderii sau se asi gură că ele sunt corect contabilizate de către client.

Efectuarea acestor controale se face de profesionistul contabil. apreciind caracterul semnificativ al acestora. fără variaţii. a celor de regularizare. leasing. telefon etc. contracte de întreţinere şi reparaţii. Aceste controale pot fi facilitate atunci când contabilitatea este ţinută de cabinet/societate de expertiză. Profesionistul contabil pune în aplicare tehnici de control asupra conturilor de bilanţ şi asupra anumitor poziţii din contul de rezultate (eventual prin documentarea conturilor terţilor): justificarea componenţei soldurilor. abonamente. semnificative de la un exerciţiu la altul (asigurări.). compararea cu documente justificative externe. chirie.El propune întreprinderii cliente (sau efectuează el însuşi) înregistrările contabile privind închiderea exerciţiului financiar: înregistrări relative la conturile asimilate. El ia în considerare pertinenţa datelor şi informaţiilor. pentru cheltuielile repetabile. de amortizare sau de provizioane etc. 16 . care pot duce la simplificarea anumitor operaţii de inventariere: cele necontabilizate la închiderea exerciţiului financiar. verificarea cu documente justificative interne. ţinând seama de caracterul semnificativ al elementelor supuse analizei.

pentru a confirma toate elementele semnificative constatate. de prezentare. a documentelor justificative şi a informaţiilor primite de la client.ANALIZA CRITICĂ A SITUAŢIILOR FINANCIARE NORMA Profesionistul contabil controlează coerenţa şi credibilitatea situaţiilor financiare. ţinând seama de cunoaşterea sa despre activităţile întreprinderii cliente şi de evenimentele importante ale exerciţiului financiar. (august 2000) COMENTARII Profesionistul contabil va analiza situaţiile financiare pentru a se asigura că: nu prezintă nicio anomalie evidentă. Această analiză critică se finalizează printr-o întrevedere cu clientul. la întreprinderi similare sau la studii-statistici sectoriale. precum si pe cele care au avut o contribuţie determinantă la formarea rezultatului. dacă e cazul. 17 . profesionistul contabil compară datele bilanţului şi a contului de profit şi pierdere cu elementele identice ale exerciţiului precedent si analizează variaţiile pe care le consideră semnificative. în raport cu cunoaşterea sa despre activităţile întreprinderii clientului şi a mediului în care aceasta acţionează. El verifică coerenţa diferitelor elemente ale conturilor anuale. în raport cu cunoaşterea sa despre activităţile întreprinderii. dau o informaţie coerentă şi credibilă. El face referiri. în plus. precum şi în raport cu documentele justificative şi informaţiile primite de la client. nu sunt rezultatul niciunei greşeli matematice.

total sau parţial. în acest cadru contractual. Profesionistul contabil nu se poate considera degrevat. 18 .2128 UTILIZAREA LUCRĂRILOR ALTOR PROFESIONIŞTI NORMA Norma aplicabilă este norma generală (august 2000) COMENTARII Misiunea de ţinere a contabilităţii. întocmirea şi prezentarea conturilor anuale îl conduce pe profesionistul contabil la realizarea diligentelor sale profesionale pe baza documentelor justificative şi a informaţiilor comunicate de întreprinderea clientă. ca urmare a preluării concluziilor altor profesionişti-specialişti în cadrul lucrărilor sale. el are dreptul să ceară toate documentele privind viaţa întreprinderii sau lucrările altor profesionişti. Profesionistul contabil va stabili dacă aceste documente sau lucrările altor profesionişti-specialişti sunt coerente şi credibile şi pot fi utilizate pentru realizarea obiectivelor misiunii sale. de propriile sale responsabilităţi.

documentele legale. contracte importante. leasing. înregistrarea firmei etc. brevete. care cuprinde toate informaţiile necesare asupra întreprinderii cliente. de întocmire şi prezentare a situaţiilor financiare. Cu titlu informativ. finanţări pe termen mediu si lung etc. 19 . licenţe. descrierea sistemului contabil. un dosar permanent. cu durata de mai mulţi ani (contracte de asigurări. conţine: un exemplar al contractului de prestări de servicii. de obicei. . profesionistul contabil întocmeşte şi actualizează pentru fiecare dintre clienţii săi: un dosar permanent.).2129 DOCUMENTAREA LUCRĂRILOR NORM A Dosarele de lucru sunt ţinute pentru a documenta controalele efectuate şi pentru a susţine raportul profesionistului contabil. închirieri. subunităţi) şi a activităţilor sale.un dosar anual. în extras. (august 2000) COMENTARII în cadrul misiunii de ţinere a contabilităţii. în extras. cât şi la cele următoare. care centralizează toate documentele de lucru ce se referă la conturile anuale ale exerciţiului financiar respectiv. descrierea întreprinderii cliente (sedii.). care se referă atât la misiunile în curs. care atestă existenţa întreprinderii cliente (actele de constituire.

sau un chestionar de autocontrol. în general: un program tip-standard de control. • foile de lucru referitoare la analiza critică efectuată. 20 .Dosarul anual conţine. • situaţiile financiare şi raportul. nota sintezei generale. balanţa de verificare si fisele de cont din cartea mare. foile de lucru referitoare la închiderea situaţiilor financiare. dacă au fost utilizate ca foi de lucru în controalele efectuate.

21 . De asemenea. atestă în raportul său că nu s-au evidenţiat elemente care să pună în discuţie sau Ia îndoială coerenţa şi credibilitatea situaţiilor financiare. necesară identificării situaţiilor financiare ale întreprinderii cliente. Conturile anuale sunt anexate raportului de atestare. Atunci când raportul se prezintă cu observaţie (ori observaţii) sau se refuză atestarea. de întocmire şi prezentare a situaţiilor financiare. profesionistul contabil trebuie să expună clar motivele respective. Profesionistul contabil semnează atestarea-raportul său în ultima zi a misiunii.2130 NORMA DE RAPORT NORMA Profesionistul contabil declară în raportul său că a îndeplinit diligentele prevăzute de normele profesionale privind misiunea de ţinere a contabilităţii. (august 2000) COMENTARII în cadrul misiunii de ţinere a contabilităţii. se va folosi de modelele anexate prezentei norme. Profesionistul contabil. în care menţionează îndeplinirea misiunii şi precizează natura atestării furnizată de el. profesionistul contabil întocmeşte un raport scris. pentru redactarea raportului său. a doua se referă la formularea raportului. ultima. de întocmire şi prezentare a situaţiilor financiare. Atestarea-raportul cuprinde trei părţi: una relativă la prezentarea misiunii şi la respectarea normelor profesionale.

). CAZ PARTICULAR în societăţile comerciale obligate să aibă auditori statutari sau cenzori. Dacă profesionistul contabil: a evidenţiat una sau mai multe incertitudini care afectează situaţiile financiare (litigii al căror final este incert etc. superioară atestării sale. a întâmpinat limitări ale diligentelor sale în cursul efectuării misiunii (de pildă. profesionistul contabil nu va trebui să elibereze o „atestare" a conturilor anuale. toate obiectivele unei misiuni de prezentare a situaţiilor financiare. amintind natura misiunii încredinţată profesionistului contabil şi existenţa atestării-raportului. dacă apreciază că aceste fapte nu sunt suficient de importante pentru a refuza atestare. ştiind că auditorii statutari vor elibera. la încheierea exerciţiului financiar. nu a constatat elemente care să pună în discuţie coerenţa şi credibilitatea situaţiilor financiare. în cazul în care repercusiunile asupra situaţiilor financiare sunt de aşa manieră că nu poate să obţină un nivel de asigurare suficient. Profesionistul contabil va elibera un raport simplu care nu va conţine nicio „atestare".) sau este în dezacord cu clientul asupra uneia sau mai multor opţiuni ale acestuia din urmă. 22 . o „certificare" a conturilor anuale. el întocmeşte: • un raport cu observaţie (observaţii). fără restricţie. Un raport-atestare fără observaţie (observaţii) este furnizat de profesionistul contabil atunci când în cursul misiunii: a putut pune în aplicare.Această ultimă parte va fi completată de o menţiune pusă pe fiecare pagină a conturilor anuale. un refuz de atestare. nu a putut să se asigure de regularitatea contabilităţii etc. dar care totuşi merită a fi aduse la cunoştinţa utilizatorilor situaţiilor financiare.

.......27 M5.............. Raport cu observaţie(ii) (limitări)........ Raport privind ţinerea contabilităţii..26 M4.......... întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare (pentru societăţile care sunt obligate să aibă auditori statutari sau cenzori)........................ Raport fără observaţie(ii)..........28 M6........Modele de rapoarte de atestare a misiunilor de tinere a contabilităţii............................................29 23 .................25 M3................................24 M2........ Raport cu refuz de atestare (dezacord sau incertitudine)........................... Raport cu refuz de atestare (limitări).. Raport cu observaţie(ii) (dezacord sau incertitudine)............ de întocmire si prezentare a situaţiilor financiare Ml......

. La terminarea lucrărilor noastre care nu reprezintă un audit.......lei..............la..................... se caracterizează prin datele următoare: ^ 1U ' l 1 • ......... pagini. întocmit la Data ....Ml RAPORT FĂRĂ OBSERVAŢIE(II) ATESTARE în cadrul misiunii de tinere a contabilităţii.......... ............ rezultatul net contabil .......total bilanţ.... • r i r ' i • - cifra de afacen.......... pentru exerciţiul financiar de la ................ care conţine ...... nu am găsit elemente care să pună în discuţie (sau sub semnul îndoielii) coerenta si credibilitatea situaţiilor financiare. Semnătura (semnăturile...... şi în conformitate cu contractul de prestări de servicii din data de ........ de întocmire si prezentare a situaţiilor financiare ale întreprinderii X....lei..lei.am efectuat diligentele prevăzute de normele aprobate de Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România privind realizarea acestei misiuni..... în cazul societăţilor de expertiză contabilă) 24 ........... Situaţia situaţiilor financiare alăturate....

...: (descrierea elementelor evidenţiate) ' La data efectuării lucrărilor care nu au constituit un audit.pa gini...lei........ cu excepţia următoarei (următoarelor) observaţii.....am efectuat diligentele prevăzute de normele aprobate de Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România privind realizarea acestei misiuni............. pe care o aducem la cunoştinţa dvs. întocmit la........................ pentru exerciţiul financiar de la.... în cazul societăţilor de expertiză contabilă) .. cu excepţia elementelor menţionate mai sus..........lei...........RAPORT CU OBSERVATIE(II) (DEZACORD SAU INCERTITUDINE) ATESTARE In cadrul misiunii de tinere a contabilităţii............... Semnătura (semnăturile.. nu am constatat existenta unor elemente care să afecteze coerenta si credibilitatea situaţiilor financiare.................la.. rezultatul net contabil.. care conţin.. de întocmire si prezentare a situaţiilor financiare ale întreprinderii X.................... Nu am constatat elemente susceptibile să afecteze în mod semnificativ situaţiile financiare.... Situaţia situaţiilor financiare alăturate............ Data.......... se caracterizează prin următoarele date: - total bilanţ....lei.şi în conformitate cu contractul de prestări de servicii din data de............................. cifra de afaceri.....

.. am efectuat diligentele prevăzute de normele aprobate de Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România privind realizarea acestei misiuni...M3 RAPORT CU OBSERVATIE(II) (LIMITĂRI) ATESTARE In cadrul misiunii de tinere a contabilităţii......... cu excepţia incidenţei eventuale a limitării mai sus arătate...................pagini.................... total cifra de afaceri.....lei............... rezultatul net contabil. în cazul societăţilor de expertiză contabilă) 26 ......................... de întocmire si prezentare a situaţiilor financiare ale întreprinderii X.. nu am constatat elemente care să afecteze coerenta si credibilitatea situaţiilor financiare........până la....... pentru exerciţiul financiar de la............................... Data.......................... care conţin... Semnătura (semnăturile... se caracterizează prin următoarele date: - total bilanţ.......şi în con formitate cu contractul de prestări de servicii din data de.............lei.................. întocmit la..lei. Situaţiile financiare alăturate. constatând următoarele limitări ale diligentelor noastre: (descrierea limitării diligentelor) La data finalizării lucrărilor noastre care nu au constituit un audit....

........... în cazul societăţilor de expertiză contabilă) 27 ..... ...până la... Situaţiile financiare alăturate.. în cadrul acestei misiuni... care conţin.. pentru exerciţiul financiar de la................. ţinând cont de importanta incidenţei punctului (punctelor) evocatfe) mai sus. se caracterizează prin următoarele date: - total bilanţ.... am efectuat diligentele prevăzute de normele aprobate de Corpul Experţilor Contabili si Contabililor Autorizaţi din România privind realizarea acestei misiuni.... întocmit la Data .............. noi nu putem să exprimăm nicio asigurare asupra coerentei si credibilităţii situaţiilor financiare........ rezultatul net contabil......... total cifra de afaceri......şi în confor mitate cu contractul de prestări de servicii din ... de întocmire si prezentare a situaţiilor financiare ale întreprinderii X.lei.... Semnătura (semnăturile...... am constatat următoarele: (descrierea elementelor constatate) La data finalizării lucrărilor care nu au constituit un audit.. lei.....pagini.lei...........RAPORT CU REFUZ DE ATESTARE (DEZACORD SAU INCERTITUDINE) ATESTARE în cadrul misiunii de tinere a contabilităţii.......

. pentru exerciţiul financiar de la..... de întocmire si prezentare a situaţiilor financiare ale întreprinderii X.............până la...... am efectuat diligentele prevăzute de normele aprobate de Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.. întocmit la Data ........ ţinând seama de incidenţa posibilă a limitării controalelor noastre... se caracterizează prin următoarele date: -total bilanţ... Situaţiile financiare alăturate...lei.. cu excepţia celor ce urmează: (descrierea limitărilor diligentelor) La data finalizării lucrărilor care nu au constituit un audit. Totodată....... nu am constatat elemente care să pună în discuţie coerenţa şi credibilitatea situaţiilor financiare......total cifra de afaceri............lei......rezultatul net contabil.....şi în con formitate cu contractul de prestări de servicii din data de..... ......................lei.. . Semnătura (semnăturile................ .......... în cazul societăţilor de expertiză contabilă) 28 .. care conţin........ noi nu putem să exprimăm nicio asigurare privind coerenţa şi credibilitatea situaţiilor financiare.pagini.....RAPORT CU REFUZ DE ATESTARE 1VIS (LIMITĂRI) ATESTARE în cadrul misiunii de tinere a contabilităţii.

.RAPORT PRIVIND ŢINEREA CONTABILITĂŢII.lei...... în cazul societăţilor de expertiză contabilă) 29 ..total cifra de afaceri...şi conform prevederilor contractului de prestări de servicii din data de....lei............. compuse din .... ÎNTOCMIREA ŞI M6 PREZENTAREA SITUAŢIILOR FINANCIARE (PENTRU SOCIETĂŢILE CARE SUNT OBLIGATE SĂ AIBĂ AUDITORI STATUTARI SAU CENZORI) Raport în cadrul misiunii de ţinere a contabilităţii.......... se caracterizează prin următoarele date: -total bilanţ.......... pentru exerciţiul financiar de la................... lei............ am efectuat diligentele prevăzute de normele aprobate de Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România privind realizarea acestei misiuni...rezultatul net contabil.... ......... de întocmire si prezentare a situaţiilor financiare ale întreprinderii X. întocmit la Data......... ............. Semnătura (semnăturile..pagini. ....până la... Situaţiile financiare alăturate.........

.. nr... data încheierii prezentului contract......CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII privind ţinerea contabilităţii.......str.cod fiscal..fişă fiscală (FF1 şi FF2) EXECUTANTUL-PRESTATOR: dl/dna ..având ca principal obiect de activitate....reprezentat de....... .....contabil autorizat/expert contabil.......vizat pe anul în curs.........cod fiscal............facturi clienţi................. cu domiciliul în........str........................... sau Societatea de expertiză contabilă......nr. privind răspunderea pentru organizarea şi ţinerea contabilităţii ce revine celor care au obligaţia gestionării patrimoniului (art.. un volum de: .....vizat pe anul în curs............ cod fiscal........facturi furnizori .... realizând în anul precedent...................carnet membru CECCAR nr.....................nr................................ din anul......................mii lei . str......... cu o cifră de afaceri de.........cu sediul în.....având funcţia de ..........reprezentată de dl/dna..................... 1).......................cu sediul în... 11/4) persoanelor fizice sau juridice care au calitatea de comercianţi (art............... întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare în temeiul prevederilor Legii contabilităţii şi a Regulamentului său de aplicare........... din anul..... carnet membru CECCAR nr.. contabil autorizat/expert contabil........ a intervenit prezentul contract între: CLIENTUL.... 30 .

exceptând unele dificultăţi speciale. • stabilirea circuitului documentelor justificative.1.4. să întocmească situaţiile financiare. aprobate de Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România. întocmirea si prezentarea situaţiilor financiare. în concor danţă cu activităţile clientului. nicio examinare a situaţiilor financiare si nici nu are ca obiect cercetarea sistematică a fraudelor şi a deturnărilor. Această misiune este reglementată profesional de Normele privind ţinerea contabilităţii. la termenul prevăzut la punctul 2. potrivit reglementărilor prevăzute de Legea contabilităţii (art. suplimentar. privind: • organizarea şi conducerea gestiunilor de imobilizări. precum şi coerenţa si credibilitatea situaţiilor financiare rezultate. în afara obligaţiilor îndeplinirii misiunii conform normelor profesionale. 31 . 11/3) şi de Regulamentul ei de aplicare şi sa le prezinte clientului. ţinând seama de documentele justificative şi informaţiile furnizate de client. pe ba za unor scheme sau grafice de circulaţie. Această misiune nu este niciun audit financiar. respectiv bilanţul contabil. OBIECTUL CONTRACTULUI Executantul-prestator se obligă să tină contabilitatea clientului. executantul poate de asemenea asigura.2. Această misiune îi permite executantului să ateste. stocuri si disponibilităţi băneşti. al prezentului contract. • organizarea contabilităţii de gestiune. că nu a constatat elemente care să pună sub semnul îndoielii sau care să afecteze în mod semnificativ regularitatea si sinceritatea contabilităţii. la cererea clientului: a) asistentă pentru elaborarea procedurilor.

1..1.. 2 al Registrului de casă şi extrasele de cont bancare... . actele şi informaţiile necesare executantului pentru ţinerea contabili tăţii.. inclusiv exempla rul nr.. care va sta la baza înregistrărilor în contabilitate. controlul intern de gestiune).... dl/dna.. documentele justificative. .b) c) • controlul operaţiilor patrimoniale efectuate. prin delegatul său. pentru săptămâna precedentă. impo zitul pe salarii. la bugetul asigurărilor sociale şi la fondurile spe ciale..... borderoul de predare a documentelor justificative.jurnalul pentru vânzări.1.... după cum urmează: 2... taxe şi vărsăminte la bugetul de stat..1. 2. Clientul se obligă să predea.... taxa pe valoarea adăugată. contribuţiile la asigurările sociale.în ziua a cincea a lunii următoare celei de referinţă: • statul de salarii: • în cazul când sunt ţinute de client: .jurnalul pentru cumpărări: 32 . întocmirea declaraţiilor cu caracter fiscal privind impozitul pe profit.. controlul financiar-preventiv. al procedurilor de prelucrări utilizate şi al exactităţii datelor contabile furnizate (controlul tehnic-operativ. întocmirea si prezentarea situaţiilor financiare. 2. .........la terme nele prevăzute mai jos. accizele.în prima zi a săptămânii. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 2.. la sediul executantului.. însoţite de documentele aferente. pre cum si celelalte impozite.2. borderoul de predare a documentelor justificative va fi întocmit în ordinea cronolo gică a documentelor....... ţinerea jurnalului pentru vânzări şi a jurnalului pentru cumpărări.

abandonate sau sistate. Clientul se angajează: a) să realizeze lucrările ce-i revin conform prevederilor prezentului contract. 2. a lunii următoare celei de referinţă. dosarul inventarierii anuale a patrimoniului. 2.5. februarie a anului următor celui de referinţă.1.în ziua de . martie a anului următor celui de referinţă în cazul când documentele respective se întocmesc şi se depun de client: a) Declaraţia anuală privind impozitul pe profit. c) extrasele de cont confirmate sau procesele-verbale de punctaj pentru inventarierea creanţelor. .. b) Declaraţia lunară privind taxa pe valoarea adăugată.4. b) Decontul anual privind accizele. în cazul când documentele respective sunt întocmite şi se depun de client: a) Declaraţia lunară privind obligaţiile de plată la bugetul de stat. b) listele de inventariere . comenzi în curs. precum şi pentru creanţele şi obligaţiile incerte sau în litigiu.1.în ziua de . 33 .. d) listele de inventariere separate şi motivarea scrisă a co misiei de inventariere pentru bunurile depreciate.întocmite de subcomisii pe lo curile de depozitare a bunurilor. fără mişcare sau greu vandabile. . a datoriilor si a trezoreriei. care va cuprin de: a) deciziile de numire a comisiei şi subcomisiei de inven tariere. neutili zabile sau deteriorate. e) procesul-verbal privind rezultatele inventarierii cuprin zând conţinutul şi aprobarea..3.în ziua de . f) registrul inventar pentru a fi înregistrate rezultatele in ventarierii... . 2..2.1.2.

.4. Executantul-prestator se obligă: 2. executan tului-prestator în cadrul prezentului contract.b) c) d) să aducă la cunoştinţă executantului-prestator evenimen tele importante sau excepţionale din activitatea sa.să predea. potrivit legii contabilităţii. să ia toate măsurile necesare.să predea. pe baza împuternicirii date: a) documentele justificative care au stat la baza înregistră rilor în contabilitate.4. in clusiv angajamentele susceptibile de a afecta rezultatele sau situaţia patrimonială a clientului. exceptând unele dificultăţi 34 . c) balanţa de verificare.. 2. dacă executantul-prestator i-o cere. martie a anului următor celui de referinţă. până la data de . la sediul său.3. prin care executantul prestator.. . delegatului clientului: un raport de atestare.. b) registrele contabile (jurnal si cartea-mare) cu înregistră rile contabile ale lunii de referinţă. sau de a deveni salariaţii acestuia.4. la sediul său. informaţiile şi explicaţiile acestuia sunt complete.1. Clientului îi sunt interzise orice acţiuni putând aduce atin gere independenţei liber-profesionistului contabil. delegatului clientului. . această interdicţie operează în cazul ofertelor făcute colaboratorilor executantuluiprestator de a executa lucrări pentru client. sau colaborato rilor acestora. să confirme în scris. a lunii următoare celei de referinţă. făcute pe baza docu mentelor justificative primite. în mod deosebit. că documentele justificative.. care nu constituie un audit. 2.2. până la data de . pentru păstrarea documentelor justificative şi a tuturor registrelor contabilităţii. 2.

6. Executantul-prestator. declară că nu a constatat elemente care să pună la îndoială: • regularitatea şi sinceritatea contabilităţii. cu excepţia cheltuielilor de deplasare (transport.5. Executantul-prestator primeşte de la client. chiar indirectă. 2.8. în calitatea sa de liber-profesionist contabil. care se vor actualiza periodic. 2. în cadrul prezentului con tract. 2. pentru realizarea misiunii prevăzute de prezentul con tract. • credibilitatea datelor situaţiilor financiare. diurnă. Onorariile executantului-prestator: 2. cazare) efectuate.7. cu consimţământul clientului.8. 2. pentru misiunea si lucrările suplimentare convenite. • coerenţa situaţiilor financiare.speciale. 35 . onorariile cuvenite şi stabilite în cadrul unei minute. în interesul executării lucrărilor contractate.8. Onorariile sunt exclusive şi incompatibile cu orice altă remunerare. în calitatea sa de liber-profesionist contabil.2. în condiţiile prevăzute de Normele generale de bază. Executantul-prestator. este ţinut răspunzător pentru păstrarea secretului profesional. în funcţie de evoluţia conjuncturală internă. l. o obligaţie de mijloace (adică obligaţia de a-şi folosi toate capacităţile sale pentru îndeplinirea obiectului prezen tului contract) şi nu o obligaţie de rezultat (adică obligaţia primirii onorariului în funcţie de realizarea unei anumite cifre de afaceri sau profit). contractează cu clientul. 2. Executantul-prestator poate fi asistat de colaboratorii aleşi de el.

. Cererea va trebui introdusă în cele trei luni următoare datei de la care clientul a luat cunoştinţă că a fost păgubit. 2. care poa te rezulta din exercitarea misiunii sale contabile. Responsabilitatea civilă a executantului-prestator..1.8...2. 2.9.3..Onorariile nu pot nici să ia forma unui abonament.. 2.8. 2.. face obiec tul unei asigurări obligatorii. nici să fie legate de rezultatele financiare ale clientului. nici de întârzierile execu tării lucrărilor atunci când acestea rezultă dintr-o comuni care tardivă a documentelor de către client. Executantul-prestator nu poate fi considerat răspunzător nici de consecinţele păgubitoare ale greşelilor comise de terţi în raporturile lor cu clientul său. 2. prin eliberarea de către executantulprestator a facturii legal întocmite... Avansuri asupra onorariilor pot fi cerute periodic.şi intră în vigoare la data semnă rii sale.9..4. potrivit legii. DURATA CONTRACTULUI Prezentul contract s-a încheiat pentru o perioadă de un an. Responsabilitatea executantului-prestator... îşi asumă în toate cazurile responsabilitatea lucră rilor sale...9...4..9. Orice cerere de daune-interese nu va putea fi făcută decât în timpul perioadei de prescripţie legală.. 2.8.. Executantul-prestator.. 36 .la. El este reînnoibil în fiecare an următor. Onorariile şi cheltuielile de deplasare cuvenite se decontează clientului periodic. în acest sens... printr-o scrisoare din partea clientului. transmisă cu cel puţin 15 zile înaintea încheierii exerciţiului financiar. 2.. în calitatea sa de liber-profesionist contabil. adică de la.5. 2. 3.3...9..

DIVERSE în afara unor greşeli grave comise de executantul-prestator. d TTTTfiTTTF Litigiile. care eventual pot apărea între executantul-prestator şi clientul său. în plus. 5. cu confirmare de primire şi sub rezerva de a plăti onorariile datorate pentru lucrările deja efectuate şi. termenele de remitere a lucrărilor vor fi prelungite cu o durată egală cu cea a suspendării. 37 . în caz de acţiune în anularea hotărârii arbitrale. oricare dintre părţi se poate retrage din contract fără despăgubiri. conform prevederilor Codului de procedură civilă. o indemnizaţie de 25% din onorariile cuvenite pentru exerciţiul în curs. competent pentru conciliere. cu cel puţin o lună înaintea întreruperii. printr-o scrisoare recomandată. Dacă forţa majoră se prelungeşte cu mai mult de 60 zile. vor trebui prezentate Comisiei de Arbitraj a filialei de care aparţine executantul-prestator al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.Părţile convin ca orice modificare importantă să facă obiectul unui act adiţional prezentului contract. înaintea oricăror acţiuni judiciare. competenţa jurisdicţională depinde de instanţa de care aparţine sediul executantului prestator. clientul nu poate întrerupe executarea prezentului contract decât dupăîncunoştinţarea executantului-prestator. Atunci când executarea prezentului contract este suspendată din cauze de forţă majoră.

cu cel mult 5 zile de la începerea procedurii. EXECUTANT-PRESTATOR.în cazul în care clientul este supus procedurii de reorganizare judiciară sau faliment. cu anunţarea de către client a executantului-prestator. Prezentul contract s-a încheiat în două exemplare. contractul se reziliază de deplin drept. câte unul pentru fiecare parte. încheiat la Data CLIENT. • 38 .

GHID PENTRU APLICAREA Standardului profesional nr. 21: Misiunea de ţinere a contabilităţii.H. întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare .

......60 319.........................59 315...52 2.. Finalitatea misiunii... Documentarea dosarului permanent.... Destinatarul acestei misiuni... Cunoaşterea globală a întreprinderii cliente şi a mediului său înconjurător.........................................48 24..55 311..........SUM AR 1........................................ Prima consultanţă şi sugestii........60 317..............................................................61 41 ......... Demersul metodologic şi etapele misiunii..................... ÎNTOCMIREA ŞI PREZENTAREA SITUAŢIILOR FINANCIARE................. CADRUL DE REFERINŢĂ AL MISIUNILOR PROFESIONIŞTILOR CONTABILI..60 318..............47 23....................... atunci când urmează a îl înlocui pe acesta...........56 3111 Demersul.45 DEMERSUL GENERAL AL MISIUNII DE ŢINERE A CONTABILITĂŢII.................................................................................54 31......... 3...........................................................57 313............................46 21... Scrisoarea către un coleg..................... SUCCESIUNEA ETAPELOR MISIUNII.................. Suporturile operaţionale .56 3112 Tehnici de cunoaştere a întreprinderii....59 316..57 312.... Definirea misiunii.46 22...................formularele........... Definirea necesităţilor întreprinderii în materie contabilă..................... Posibilitatea realizării misiunii........................................................58 314.............. Conţinutul contractului................ Cunoaşterea activităţilor întreprinderii cliente şi contractarea lucrărilor............................................ Identificarea riscurilor.....

.............................67 3321............... Softul contabil existent. Efectuarea unor lucrări de control în timpul exerciţiului financiar...........64 322............62 321........66 331.. Colectarea faptelor şi a evenimentelor importante..74 342................................64 323.................. Respectarea succesiunii etapelor misiunii.................69 335................ Controlul regularităţii şi sincerităţii contabilităţii. Organizarea relaţiei client/cabinet.... 80 351............ Controlul regularităţii şi sincerităţii înregistrărilor contabile............ Efectuarea controlului conturilor....................67 3322..........81 352......................70 3351..............66 332.. Organizarea misiunii..............................75 3422...73 341...... Organizarea şi programarea misiunii.............68 333......... Planul de conturi adoptat.................. Pregătirea lucrărilor pentru închiderea exerciţiului financiar.....71 34..................................32... întocmirea programului de lucru.. Modalitatea organizării administrării întreprinderii.. Organizarea sau aprecierea compartimentelor administrative şi/sau contabile ale clientului... Planificarea misiunii.......70 3352......... Formarea/instruirea personalului.................................82 42 .............................................................................. Aprecierea constatărilor si comunicarea către client a observaţiilor necesare.......65 33......................82 353...............69 334........................79 35..75 3421.......................................... Organizarea sau aprecierea organizării contabilităţii................................ Modalitatea de participare... Lucrări de control ale închiderii exerciţiului financiar........... Primirea dosarului inventarierii anuale....... Modalitatea organizării administrative şi/sau contabile.....................78 343................ Eventuala participare la informatizarea întreprinderii........................ Analiza critică a programului informatic..................

................................92 37............................. întocmirea listei punctelor în suspensie.......... Controlul coerenţei şi credibilităţii.............. 116 © Controale specifice aplicabile întreprinderilor care ţin o contabilitate de angajament în cursul exerciţiului financiar ......... 83 3533................................................................ Examinarea critică a situaţiilor financiare................................ 118 43 ... Supravegherea lucrărilor......... Condiţiile eliberării atestării..89 3622.................... Lucrările de închidere a exerciţiului financiar...88 361.......................86 36........................................89 3621........ Pregătirea şi realizarea interviului final cu clientul ............................90 363................92 366.....................................................95 ANEXE Modele de scrisori către colegi ................ Documentarea controalelor efectuate...................................... Demersul....94 371...... întocmirea situaţiilor financiare definitive........reamintire.... Pregătirea declaraţiilor fiscale...89 362........... Tehnica examinării critice......99 Modelele (A la I)... Concordanţa cu documentele justificative ...........85 355............ închiderea dosarului anual.91 365............91 364.......... 117 Descrierea suporturilor operaţionale care alcătuiesc dosarele permanent şi anual.. Analiza conturilor..... Eliberarea atestării..83 3532.................................( 3531.......................................................................... 106 © Controale specifice aplicabile întreprinderilor care îşi efectuează direct înregistrările contabile... 100 © Program de lucru indicativ privind controlul regularităţii şi sincerităţii situaţiilor financiare..........85 354....................

' 44 .! -• ' .

° s melor tehnice contabile emise de un organism profesional S •8 L 9 abilitat sau a reglementărilor contabile emise de autoritatea o administrativă desemnată de lege (în România. 45 . ' B. prin existenţa nor. © prima. indiferent de modalitatea de practicare a profesiei. Pentru aceasta. CADRUL DE REFERINŢA AL MISIUNILOR PROFESIONIŞTILOR CONTABILI Informaţia contabilă este în mod esenţial destinată utilizării externe întreprinderii. prin existenţa normelor profesionale emise de autoritatea profesională desemnată prin lege (Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România) care reprezintă ansamblul regulilor de urmat de către toţi profesioniştii membri ai Corpului. comerţ. sectorul public sau învăţământ. ca liberi profesionişti contabili sau ca profesionişti contabili salariaţi în industrie. destinată contabilităţii propriu zise.1. destinată profesioniştilor contabili. Ministerul Finanţelor Publice). ea trebuind să folosească un limbaj comun tuturor utilizatorilor. Acţiunea de normalizare cunoaşte două direcţii principale: & l i . a doua. constituind astfel pentru toţi destinatarii ei o credibilitate deosebită prin fidelitatea informaţiilor furnizate şi prin cvasi certitudinea că aceeaşi operaţie este dinainte analizată şi prelucrată în acelaşi mod de către toţi furnizorii de informaţii contabile. conform legii contabilităţii actuale. contabilitatea şi profesia contabilă este normalizată.

2=5 . ţinând seama de caracteristicile organizării interne a întreprinderii. 46 . de regulă. ÎNTOCMIREA ŞI PREZENTAREA SITUAŢIILOR FINANCIARE 21.23 2 !8 {g •S e i O - § es ec v "3 S 4) U S - " © STRUCTURA: foarte lejeră . C RISC DE NEÎNREGISTRARE a informaţiilor.2. misiunea de ţinere a contabilităţii.puţine sau absente proceduri scrise sau de separare a funcţiilor . Această misiune este încredinţată. . valoarea activelor. obişnuită (permiţând compararea până la identificare cu monografiile sau exemplificările din normele tehnice) cu fluxuri relativ limitate. în sensul aplicării acestei misiuni. întreprinderile mici pot fi identificate după diferite criterii/caracteristici ca: © ACTIVITATEA: activitate simplă. mijlocii şi mari utilizează. © DIFUZAREA EXTERNĂ A INFORMAŢIEI FINANCIARE: limitată (de regulă. pentru a ţine întrutotul sau în parte contabilitatea sa.rolul preponderent al şefului întreprinderii sau al celui care gestionează patrimoniul. de cele mai multe ori. DEMERSUL GENERAL AL MISIUNII DE ŢINERE A CONTABILITĂŢII. Definirea întreprinderilor în mici. DESTINATARUL ACESTEI MISIUNI Cu precădere. în scopuri fiscale). de către cel ce gestionează patrimoniul întreprinderii profesionistului contabil. criterii ţinând seama de dimensiunea lor comensurabilă în: cifra de afaceri. întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare este destinată întreprinderilor mici. numărul de salariaţi etc.

destinatarul acestei misiuni este cel care gestionează patrimoniul întreprinderii. între ele şi informaţiile furnizate O -I a ^ ™ de client). ca obiectiv posibilitatea de a îi permite profesionistului contabil să ateste că „nu s-au evidenţiat elemente care să pună în discuţie sau la îndoială coerenţa sau credibilitatea situaţiilor financiare" (Norma 2130 . în principal. în raport cu informaţiile şi documentele primite de la client. urmând ca acesta să valorifice informaţiile financiare respective în interiorul sau în exteriorul întreprinderii.pe de o parte. 22. integrându-se direct în procesul întocmirii conturilor anuale. se înţelege prin: €> COERENŢĂ: •n *• .» g ţiilor financiare (între ele. concordanţa dintre situaţiile financiare şi a ş i '£ documentele fiscale. „ In sensul normei amintite (nr. căruia în final i se prezintă situaţiile financiare. C CREDIBILITATE: calitatea situaţiilor financiare de a fi verosimile atunci când nu conţin erori semnificative şi sunt imparţiale. în raport cu cunoaşterea întreprinderii si a mediului său înconjurător. concordanţa diferitelor elemente ale situa. Controlul coerenţei se realizează prin compararea concordanţei documentelor şi a informaţiilor între ele. FINALITATEA MISIUNII • Misiunea are.Ca atare. 2130). Credibilitatea se realizează asupra calităţii informaţiilor obţinute. de asemenea.august 2000) sau să ateste contrariul. de către profesionistul contabil şi.pe de altă parte. 47 35° . putând fi si informatizat. .

Punctele-cheie ale misiunii constau în conţinutul atestării acesteia bazate pe: ^t> cunoaşterea de către profesionistul contabil a sectorului sau a sectoarelor de activitate. . de la „cunoaşterea întreprinderii" până la emiterea „raportului de atestare". . de aprecierea profesionistului contabil şi de experienţa sa profesională. . DEMERSUL METODOLOGIC ŞI ETAPELE MISIUNII v Prezentul ghid are ca obiectiv propunerea unui demers metodologic.Lucrările de control ale închiderii exerciţiului financiar. 4. tuatiilor financiare. contabilitatea informaţiilor primite de la client. punerea în aplicare de către profesionistul contabil a tehni cilor necesare pentru aprecierea coerenţei şi credibilităţii si.Controlul regularităţii şi sincerităţii contabilităţii. 48 . 3. ^ cunoaşterea activităţilor întreprinderii: condiţiile specifice de exploatare. 5.Organizarea sau aprecierea organizării contabilităţii clientului. .Controlul credibilităţii se realizează asupra situaţiilor financiare propriu-zise.Organizarea şi programarea misiunii. .Cunoaşterea activităţilor întreprinderii clientului şi contractarea lucrărilor. Demersul propus cuprinde 7 etape: 1. în funcţie de raţionamentul profesional.3 a. 2. i ia 31 v ll O! — M O 23.

sunt sintetizate 's: £' E: în tabloul următor: IE 49 . şi cu procedurile de lucru. pe de altă parte. lucrările de închidere a exerciţiului financiar. Demersul general şi concordanţa sa cu normele profesionale. Scopul acestui demers este de a oferi posibilitatea profesionistului contabil să aplice normele profesionale. . care sunt baza demersului. regularităţii şi sincerităţii contabilităţii. Unele din aceste etape se realizează în timpul mai multor exerciţii financiare şi reprezintă un proces permanent. »i ce pe de o parte. organizarea sau aprecierea organizării contabilităţii clientului.Lucrările de închidere ale exerciţiului financiar.formularele . acesta sprijinindu-se pe suporturile operaţionale . de pildă: cunoaşterea activităţilor întreprinderii cliente şi contractarea lucrărilor.care-i permit aplicarea. Altele sunt legate de un exerciţiu determinat. organizarea şi programarea misiunii. 7. de pildă: controlul •a a 2 rt> S.n ore rii exerciţiului financiar. i S. .6.Eliberarea atestării. » g I I eliberarea atestării. lucrările de control ale închide.

Controlul regularităţii şi sincerităţii contabilităţii .Delegarea şi supravegherea lucrărilor 125 .Documentarea lucrărilor 2129 .Contractarea lucrărilor 2120 . Controlul regularităţii şi 121 .Documentarea lucrărilor 2124 .Organizarea contabilităţii clientului Vizitarea întreprinderii Interviuri Colectarea documentelor Organizarea internă a cabinetului Planificarea şi programarea 3.Programarea lucrărilor 123 . Organizarea şi programarea misiunii 115 .Demersul general al misiunii de ţinere a contabilităţii ETAPA DEMERSULUI NORMA TEHNICI ŞI PROCEDURI Cunoaşterea activităţilor întreprinderii clientului şi contractarea lucrărilor 2.Cunoaşterea activităţilor _______întreprinderii clientului 121 .Programarea lucrărilor sincerităţii contabilităţii 2125 .Acceptarea şi menţinerea misiunilor 122 . Organizarea sau aprecierea organizării contabilităţii clientului Interviuri Asistenţă şi consultanţă • Interviuri • Justificarea înregistrărilor contabile • Concordanţa înregistrărilor cu documentele justificative 4.

Eliberarea atestării nunisiui JB J1U3U38 jns.Delegarea şi supravegherea lucrărilor 2127 .Norma de raport B 3J3UIJ i»p 7. Lucrările de control ale închiderii exerciţiului financiar 2125 .i3ui3(| . Lucrările de închidere a exerciţiului financiar 123 .Norma de raport 2130 .Controlul regularităţii şi sincerităţii contabilităţii 2126 .închiderea conturilor Concordanţa înregistrărilor cu documentele justificative Justificarea înregistrărilor contabile Controlul coerentei Supravegherea lucrărilor Examinarea analitică Interviuri 6.5.Analiza critică a conturilor anuale 130 .

întocmite într-o modalitate maximă. Aceste suporturi operaţionale sunt propuneri concepute astfel încât profesioniştii contabili să le poată adapta în funcţie de propria lor organizare internă şi în funcţie de nevoile clienţilor lor. imobilizări).exemplificarea controalelor specifice la clienţii care îşi asi * gură direct înregistrările contabile. decontări cu bugetul statului şi cu orga- "2 § O) U OJD V "3 2 cicluri de operaţii (trezorerie/finanţare. personal. SUPORTURILE OPERAŢIONALE FORMULARELE Cabinetele au toată libertatea de a aprecia mijloacele necesare a fi puse în aplicare pentru a fi în conformitate cu referenţialul normelor profesionale ale CECCAR şi cu dosarele de lucru stabilite de organizarea internă a cabinetului. . Prezentul ghid. Modelele dosarelor elaborate de Consiliul Superior au fost. cumpărări/furnizori. -s JA >C8 „2 £• •*• CS {g imobilizări. un exemplu de program de lucru indicativ privind controlul regularităţii şi sincerităţii contabilităţii cu descrierea a 12 s . cheltuieli externe. în anexa sa. stocuri şi lucrări în curs. descrierea dosarelor de lucru elaborate de Consiliul Superior al CECCAR. 52 . examinarea critică a conturilor anuale. nismele sociale şi de solidaritate.24. anexele). alte conturi. capital şi provizioane. în acest sens ele regrupând un număr important de suporturi susceptibile să corespundă unui mare număr de situaţii. vânzări/clienţi. în mod voit. privind regularitatea şi sinceritatea contabilităţii şi descrierea controalelor privind s 4 cicluri de operaţii (cumpărări/furnizori. cheltuieli externe. cuprinde: modele de scrisori către colegi (când misiunea se preia de la alt coleg). vânzări/clienţi.

de asemenea. Aceste documente sunt utilizate clasându-le pe ciclurile de operaţii în bibliografie sau dosare distincte (permanente. anuale) pentru fiecare client în parte. Dosarul de lucru indicativ Cuprinde foile de lucru specializate pentru dosarul anual şi dosarul permanent. de a le fi modificată forma sau de a fi redactate informatizat. t r o o-i £.1 l£ n o re BS g r r t t O "»9 P IE sg. concluziile şi propunerile necesare. suporturile operaţionale de utilizat. 651 yi B S' 53 .Ele pot fi. Dosarul anual cuprinde pentru fiecare ciclu controalele de efectuat. susceptibile: de a fi înlocuite cu alte suporturi.

3. 35. 36. . .Organizarea sau aprecierea organizării contabilităţii clientului. 34. 33.Controlul regularităţii şi sincerităţii contabilităţii.Eliberarea atestării. l os i u u t/D 54 . .Cunoaşterea activităţilor întreprinderii cliente şi contractarea lucrărilor. . 37. . SUCCESIUNEA ETAPELOR MISIUNII 31. 32. . . Ş .Lucrările de control ale închiderii exerciţiului financiar.Lucrările de închidere a exerciţiului financiar.Organizarea şi programarea misiunii.

CUNOAŞTEREA ACTIVITĂŢILOR ÎNTREPRINDERII CLIENTE ŞI CONTRACTAREA LUCRĂRILOR REAMINTIREA NORMELOR NORME GENERALE DE BAZĂ Acceptarea şi menţinerea misiunilor Profesionistul contabil. înainte de a accepta o misiune. trebuie să aprecieze posibilitatea de a o îndeplini. Profesionistul contabil este necesar să obţină o cunoaştere globală a întreprinderii.31. semnat de ambele părţi. Pentru misiunile repetabile se va verifica periodic dacă permit sau nu menţinerea lor. a evoluţiei sale recente şi a mediului său înconjurător. ţinând seama de regulile etice şi profesionale ale profesiei şi în mod deosebit de regulile de independenţă şi incompatibilitate. NORMA 122 NORME SPECIFICE MISIUNILOR PRIVIND SITUAŢIILE FINANCIARE Cunoaşterea activităţilor întreprinderii clientului. în scopul asigurării că situaţiile financiare dau o informaţie coerentă şi credibilă. NORMA 2120 55 . NORMA 115 Contractarea lucrărilor Relaţiile liber-profesionistilor contabili cu clienţii lor se stabilesc prin contract scris de prestări de servicii.

56 . Definirea necesităţilor întreprinderii în materie contabilă. Aprecierea posibilităţii realizării misiunii în cadrul cabine tului şi acceptarea misiunii. 311.OBIECTIVE Cunoaşterea globală a întreprinderii clientului şi a mediului său înconjurător. Respectarea regulilor deontologiîn cazul preluării m i ce siunii de la un coleg. . Cunoaşterea globală a întreprinderii cliente şi a mediului său înconjurător •^ u la §c a 3111.•= •"? '2 C Q Q JO ) U M t Stabilirea primelor elem ente de consultanţă necesare întreprinderii. Demersul înainte de a se accepta misiunea şi în vederea definirii naturii acesteia. Identificarea riscurilor. întocmirii şi prezentării conturilor anuale. întrucât ea constituie unul din elementele care permit profesionistului contabil efectuarea raţionamentului său profesional asupra coerenţei şi credibilităţii situaţiilor financiare. profesionistul contabil este necesar să stabilească anumiţi parametri ai întreprinderii pentru a o putea înţelege. Determinarea naturii şi întinderii misiunii şi stabilirea unui proiect de buget şi contract de prestări de servicii. Această cunoaştere globală a întreprinderii. a activităţilor sale şi a mediului său înconjurător este importantă în cadrul misiunii de ţinere a contabilităţii. •|.

pentru a cunoaşte mai bine întreprinderea şi nevoile ei.3112. Profesionistul contabil va face cunoscut conducătorului întreprinderii documentele justificative indispensabile misiunii sale. Obiectivul acestor întâlniri este intervievarea acestora în vederea obţinerii maximului de informaţii din partea lor.).de a vedea activitatea întreprinderii: mono sau pluri-activitate. utilaje etc. a regulilor lor de organizare internă. Interviuri. Profesionistul contabil se întâlneşte cu conducătorul întreprinderii. Colectarea documentelor justificative. . întocmirii şi prezentării conturilor anuale este în mod deosebit destinată micilor întreprinderi care sunt cel mai adesea caracterizate prin: inexistenţa. aprecierea calităţii organizării contabilităţii: sisteme contabile. Tehnici de cunoaştere a întreprinderii Vizitarea întreprinderii este un element esenţial al cunoaşterii întreprinderii. care vor trebui înscrise în contractul de prestări de servicii cu termenele aferente de predare. sisteme de conservare/arhivare etc. sisteme informatice. Identificarea riscurilor Misiunea ţinerii contabilităţii. o Oo S3 n if<-»•ni 85 » S 312. o absenţă a separaţiei între anumite funcţii. cu alte persoane care lucrează în întreprindere şi bineînţeles cu persoanele împuternicite cu anumite atribuţii administrative s? si contabile. în formă scrisă. Ea permite profesionistului contabil: întâlnirea cu conducătorul întreprinderii şi aprecierea „climatului" general al întreprinderii. 57 . modalitatea colectării documentelor justificative necesare.. starea bunurilor/mijloacelor (localuri.

Cu titlu indicativ. se pot cita. 58 .. anumite practici ale întreprinderii care merită un control '«"E aprofundat: neplata furnizorilor etc. Aceste caracteristici sunt cele care îl determină pe profesionistul contabil să propună conducătorului întreprinderii o misiune de ţinere a contabilităţii. Definirea necesităţilor întreprinderii în materie contabilă Pentru definirea cât mai aproape de nevoile întreprinderii în materie contabilă şi deci a preciza dimensiunea misiunii. conflicte sociale etc. situaţia actuală a întreprinderii: finanţe dezechilibrate. piaţă tradiţională etc. în locul unei misiuni de examinare a contabilităţii. • antecedentele întreprinderii: constatări negative ale organelor .. cs v I I r a Aceste aprecieri conduc profesionistul contabil să fie în mod deosebit vigilent asupra riscurilor constatate. 'S-t. Pot exista. să recomande remedierile O -B § § care i se par realizabile şi în extrem.„ fiscale. întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare. pentru anumite întreprinderi.riscul de neexhaustivitate (neînregistrarea sau neînlocuirea în totalitate) a informaţiilor din cauza caracteristicilor de organizare internă a întreprinderii. factori de risc specifici. să aprecieze necesitatea de a refuza misiunea. 313. produse învechite. profesionistul contabil ia cunoştinţă: de natura şi calitatea lucrărilor contabile cerute întreprinderii de reglementările în vigoare şi de cererea formulată de conducătorul întreprinderii privind contabilitatea financiară şi de gestiune. de pildă: activitatea întreprinderii: sector în dificultate. calitatea personalului contabil. piaţă restrânsă. întocmire şi prezentare a situaţiilor financiare.

59 o p oe 3. în sfârşit.caracteristicile contabile şi fiscale ale întreprinderii privind cel mai adesea activitatea sa.cantitatea de lucru în caz de ţinere parţială sau completă a contabilităţii. Posibilitatea realizării misiunii Profesionistul contabil apreciază dacă poate accepta misiunea respectând normele profesionale şi în mod deosebit norma privind calitatea lucrărilor şi norma independenţei. Definirea misiunii • Elementele astfel colectate permit profesionistului contabil să decidă dacă poate să accepte misiunea. prestaţiile complementare misiunii contabile dorite de către client: supravegherea îndeplinirii obligaţiilor sociale. juridice etc. importanţa onorariilor în raport cu cifra de afaceri a cabinetului etc. Aceste elemente permit profesionistului contabil să îşi stabilească un buget si să întocmească propunerea contractului de prestări de servicii. va aprecia gradul independenţei pe care îl va avea în raport cu clientul: interese personale. . profesionistul contabil se va asigura de respectarea regulilor de etică în cazul preluării unei misiuni de la un coleg. definind tipul misiunii (ţinerea contabilităţii sau examinarea contabilităţii). & =: "*"* 315. în număr de ore. De asemenea. în periodicitatea intervenţiilor şi în nivelul acestor intervenţii. 314. P 1 M -K ??" p S ^ g . precizând cantitatea şi natura lucrărilor.

O atenţie deosebită se va acorda prevederilor punctului 2 obligaţiile părţilor urmărind respectarea cu claritate a conţinutului şi termenelor obligaţiilor reciproce pentru a se evita astfel eventualele litigii. Prima consultanţă şi sugestii Cunoaşterea activităţii întreprinderii. Scrisoarea către un coleg. întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare. Conţinutul contractului Contractul de prestări de servicii privind ţinerea contabilităţii. este etapa privilegiată care îi permite profesionistului contabil să examineze cu un „ochi nou". 21 privind misiunea de ţinere a contabilităţii. « UJ S 88 ^ a n> o IN 317. sa •<-> U £• « s «« O -w 318. întocmirea şi prezentarea conturilor anuale este necesar să aibă conţinutul prevăzut de „modelul a" anexat Standardului profesional nr. Bineînţeles conţinutul contractului va fi adaptat caracteristicilor întreprinderii şi celor convenite cu clientul. respectiv cunoaşterea globală a acesteia. Membrul Corpului care a fost solicitat trebuie să îndeplinească obligaţia profesională cu acceptul clientului de a cere. atunci când urmează a îl înlocui pe acesta Această procedură este prevăzută de Codul etic naţional al profesioniştilor contabili din România. de regulă în scris. informaţiile necesare indicând natura generală a cererii sale. membrului Corpului aflat în funcţiune. 5B. funcţionarea întreprinderii şi să facă primul diagnostic.fc. 60 . S a S.316. Modelele de scrisori (scrisoare şi răspuns) privind această situaţie sunt anexate prezentului ghid.

319. După etapa cunoaşterii activităţilor întreprinderii clientului si contractarea lucrărilor angajate cu ocazia acceptării unui nou client. pune la zi în fiecare an „dosarul permanent" al clientului. pus la zi cu ocazia închiderii fiecărui exerciţiu financiar. imobilizări. Documentarea dosarului permanent La sfârşitul acestei etape. sunt luate măsuri juridice asigurătorii în raport cu clienţii şi furnizorii?). Diagnosticul astfel stabilit trebuie să conducă profesionistul contabil să facă celui care gestionează patrimoniul sugestiile necesare şi eventual propunerea şi a unor misiuni complementare. profesionistul contabil: examinează periodic dacă evenimentele sau schimbările intervenite în întreprinderea clientă mai permit menţinerea contractului încheiat. de asemenea.Acest diagnostic se va axa în mod deosebit pe organizarea contabilă (existentă sau de organizat în viitor). îndeosebi al conturilor: capitaluri proprii. ca şi pe componentele fiscale (descoperirea unei aplicări eronate de TVA. O rt Dosarul permanent va continua să se îmbogăţească în cadrul procesului permanent de cunoaştere a întreprinderii şi de realizare a misiunii. împrumuturi. profesionistul contabil dispune de primele elemente ale informaţiei permanente asupra întreprinderii care o e vor fi ordonate în „dosarul permanent". de pildă) sau asupra modalităţilor juridice (activităţile întreprinderii corespund formei şi obiectului prevăzut în actul constitutiv?. El va fi. 61 S!' . El va fi utilizat de profesionistul contabil ca un mijloc de control al conturilor. .

Ele ajută înţelegerea şi controlul lucrărilor. întinderea misiunii şi modul în care aceasta va fi realizată. păstrându-şi răspunderea finală a executării misiunii. NORMA 121 Delegarea şi supravegherea lucrărilor. ORGANIZAREA ŞI PROGRAMAREA MISIUNII REAMINTIREA NORMELOR NORME GENERALE DE BAZĂ Programarea lucrărilor.responsabilităţilor -include ţinerea dosarelor de lucru. NORMA 123 Documentarea lucrărilor. de asemenea. Permit. pentru punerea în aplicare a planului misiunii. Misiunile liber-profesionistului contabil pot necesita formarea unor echipe de asistenţi sau de colaboratori. Prin programul de lucru se defineşte natura.32. O bună organizare a misiunilor . Profesionistul contabil trebuie să-şi planifice executarea misiunilor sale. calendarul şi întinderea lucrărilor necesare. planul va fi suficient de detaliat pentru a permite elaborarea programului de lucru. protejând confidenţialitatea acestora. Profesionistul contabil păstrează dosarele sale de lucru pe perioada prescripţiei legale. încât acestea să fie realizate în mod eficient. profesionistului contabil materializarea punerii în aplicare a diligentelor sale pentru fiecare misiune îndeplinită. Elaborarea şi documentarea planului misiunii va trebui să descrie felul. El poate delega acestora executarea unor lucrări. NORMA 125 62 .

constrângeri legate de organizarea cabinetului. nivelul participanţilor la intervenţii. identificării riscurilor: înscrierea eventuală a punctelor specifice în programul de lucru. 63 . volumelor. plecând de la programul de lucru indicativ al acestui ghid. obligaţii externe: termene legale şi fiscale. Această etapă depinde strâns de informaţiile colectate în timpul fazei cunoaşterii activităţilor întreprinderii clientului şi contractarea lucrărilor şi. ţinând seama de: cererile clientului. în special. NORMA 2129 OBIECTIVE: Obiectivul general al acestei etape este să asigure calitatea şi eficacitatea în derularea misiunii. Dosarele de lucru sunt ţinute pentru a documenta controalele efectuate si pentru a susţine raportul profesionistului contabil. periodicităţii intervenţiilor.NORME SPECIFICE MISIUNILOR PRIVIND SITUAŢIILE FINANCIARE Documentarea lucrărilor. în termenii: definirii precise a misiunii: natura lucrărilor. întocmirea unui program de lucru specific. Ea conduce la: planificarea misiunii.

Controalele reprezentând lucrările de bază reprezintă garanţia bunei executări a acestei misiuni. cabinetul poate ajunge la definirea cu clientul a regulilor detaliate optimal privind termenele de comunicare a documentelor contabile sau a vizitelor de control. CS CB CS l O. legale. ţinând seama de respectarea termenelor. la o întreprindere de construcţii. Totodată. Asupra acestui punct. Planificarea misiunii Fiecare dosar este cadenţat şi alimentat cu documentele necesare în funcţie de termenele de respectat: termene fiscale. Pe de altă parte. 64 . sociale. a permis determinarea frecvenţei optime a intervenţiilor celor două părţi.de pildă: modalitatea evaluării producţiei în curs. Planificarea conduce la stabilirea unui plan pe fiecare dosar şi la întocmirea. întocmirea programului de lucru în cadrul acestei misiuni. CS M 322. poate fi necesară completarea acestui program cu efectuarea prealabilă de lucrări specifice legate de: natura activităţii . a: planului intervenţiilor. Un program de lucru indicativ există în anexa acestui ghid. volumul lucrărilor de efectuat. riscurile preidentificate de pildă: evaluarea avantajelor în natură ale întreprinzătorului individual sau ale asociatului unic. planul poate conduce la urmărirea timpilor consumaţi în raport cu prevederile bugetului de timp. în anumite cazuri. planului controlului regularităţii şi sincerităţii contabilităţii. prin contract. repartizarea lucrărilor contabile între client şi cabinet. de exemplu. natura lucrărilor de control de efectuat este oarecum obişnuită. slăbiciunile eventuale ale organizării contabilităţii. în sfârşit.321. calendarului/scadenţarului declaraţiilor.

este necesar să se stabilească nivelul intervenţiilor şi să se fixeze partea pe care fiecare colaborator o are la realizarea misiunii. echipa se limitează cel mai adesea la un colaborator. I i E. profesionistul contabil rezervându-si definirea misiunii. o bună parte a controalelor este delegată colaboratorului. supravegheat de un profesionist contabil mai cu experienţă. Organizarea misiunii Norma de delegare şi de supraveghere are clar stabilit principiul lucrului în echipă şi al delegării. N S5< 3 -: » n f I I n N 85 1 II p O *- 65 . în acest cadru general.323. Repartizarea exactă a atribuţiilor depinde de natura clientului şi de modul operativ de a acţiona al cabinetului. revederea critică a conturilor anuale şi a foilor de lucru pregătite de colaborator. putând fi cu putinţă astfel o supraveghere eficace. relaţiile cu conducătorul întreprinderii. Fiind vorba de o misiune efectuată în general pe lângă micile întreprinderi.

66 . Dacă este cazul. Eventuala participare la informatizarea întreprinderii. să fie în concordanţă cu dispoziţiile fiscale (separarea veniturilor de taxe de TVA. NORMA 2124 •g l IN O BIECTIVE *^ Definirea unui plan contabil adoptat. ORGANIZAREA SAU APRECIEREA ORGANIZĂRII CONTABILITĂŢII REAMINTIREA NORMELOR NORME SPECIFICE MISIUNILOR PRIVIND SITUATELE FINANCIARE Organizarea contabilităţii clientului Profesionistul contabil concepe sau recomandă proceduri de organizare a contabilităţii.Organizarea relaţiei client/cabinet. . SD 2? 331. vi u S :S C Cd • Organizarea sau aprecierea compartimentelor administrative si/sau contabile ale clientului. de pildă).33. conform referenţialului contabil. adaptate la mărimea şi necesităţile activităţilor clientului. Planul de conturi adoptat Profesionistul contabil veghează ca acest plan de conturi: să fie conform cu obligaţiile legale şi să respecte planul de conturi general. formarea/instruirea clientului şi/sau a personalului contabil.

Profesionistul contabil determină metoda contabilă cea mai adecvată. este necesar să i se amintească clientului obligaţiile 5S legale în vigoare ce îi revin.să răspundă nevoilor de informare a clientului: cunoaşterea evoluţiilor semnificative ale activităţilor sale cu eventuala desfăşurare în analitic pe activităţi. pe care o recomandă clientului la începutul misiunii.în cazul când obiectul asigură în totul sau în parte înregistrările sale contabile. să răspundă nevoilor de control ale profesionistului contabil. pe produse-servicii. 3321.. nu există în cadrul întreprinderilor mici cărora le este destinată misiunea de ţinere a contabilităţii. Modalitatea organizării administrării întreprinderii Câteva reguli de bază pot fi reamintite clientului în ceea ce priveşte stabilirea de proceduri proprii acestuia. 67 . de pildă: 1. Organizarea sau aprecierea compartimentelor administrative şi/sau contabile ale clientului Compartimente administrative şi/sau contabile. în conformitate cu normele tehnice: contabilitatea de angajament în partidă dublă sau simplă. întocmirea şi prezentarea conturilor anuale. 3322. modalitatea organizării administrative şi/sau contabile .în toate cazurile. ss* S. -s modalitatea organizării administrării întreprinderii . De aceea. întocmirea unor minime organigrame privind activităţile întreprinderii. de regulă. 332. privind: 3321. pe locuri geografice etc.

4. 5. relaţia buget de venituri si cheltuieli şi contabilitatea de gestiune etc.. 9. în totul sau în parte.a 'S c « CS ftt f* întocmirea fişei postului pentru personalul care întocmeşte. păstrarea/arhivarea documentelor şi registrelor legale.). verifică. 6. 8. prin respectarea lor. 3322. documentarea operaţiilor patrimoniale. Modalitatea organizării administrative şi/sau contabile Realizarea procedurilor proprii arătate la punctul 3321 conduce desigur. contabile etc. fiscale. 10. cont de profit şi pierdere. Când clientul asigură. 3. modalitatea de inventariere a patrimoniului. instruirea personalului). modalitatea ţinerii registrelor obligatorii (administrative. modalitatea de întocmire a situaţiilor financiare (bilanţ contabil. anexe). aşa cum s-a convenit prin contractul de prestări de servicii. întocmirea unor declaraţii fiscale sau ţinerea unor registre. la asigurarea îndeplinirii reglementărilor legale privind buna administrare şi contabilizare a operaţiilor patrimoniale ale clientului. aprobă şi înregistrează documentele justificative pri vind operaţii patrimoniale. întocmirea declaraţiilor cu caracter fiscal şi a contribu ţiilor de asigurări sociale. asigurarea cu personal calificat de specialitate (selectarea personalului de specialitate.W3 I cs i i !.). atunci profesionistul contabil se asigură că persoana sau persoanele . organizarea contabilităţii patrimoniului (plan de conturi propriu.> « 03 N . fişei postului etc. 2. 7. stabilirea circuitului documentelor justificative şi conta bile pe baza unor scheme sau grafice de circulaţie a acestora adaptate mărimii întreprinderii şi particularităţilor acesteia în temeiul organigramei.

a avut în vedere satisfacerea calendaristică a obligaţiilor rezultate din relaţia client/cabinet. Modelul a de contract de prestări de servicii propus în anexa Standardului profesional nr. 21 la punctul 2 . Această apreciere face parte din etapa 31.68 cărora li s-au stabilit aceste atribuţii de serviciu au competenţa necesară. în cursul şi la sfârşitul exerciţiului financiar. profesionistul contabil se asigură că aceste lucrări sunt corect îndeplinite procedând la controalele efectuate în cursul şi la sfârşitul exerciţiului financiar. CW s 3: S o J» § S ir ta I! 334. în cazul când cabinetul asigură înregistrările contabile este important să se stabilească prin contractul de prestări de servicii: modalitatea de transfer a documentelor.Cunoaşterea activităţilor întreprinderii cliente si contractarea lucrărilor. Formarea/instruirea personalului Insuficienţele constatate cu ocazia cunoaşterii activităţilor întreprinderii asupra acestui punct pot să îl determine pe profesionistul contabil să ceară clientului/conducătorului întreprinderii asigurarea 69 . în plus. frecvenţa înregistrărilor contabile.obligaţiile părţilor . 333. prin examinarea analitică a documentelor justificative şi a înregistrărilor în registrele obligatorii. iar de rezultatul ei poate depinde o orientare diferită a repartizării mai mult sau mai puţin aprofundate a sarcinilor si a lucrărilor de control. organizarea înregistrărilor contabile în interiorul cabinetului. Organizarea relaţiei client/cabinet Derularea misiunii în cursul exerciţiului financiar trebuie să fie organizată stabilind frecvenţa şi modalitatea intervenţiilor.

Este de dorit ca profesionistul contabil să fie interesat de această informatizare şi să participe activ atunci când se stabileşte caietul de sarcini. respectiv de aplicare a planului de conturi). prin cunoaşterea activităţilor întreprinderii el este .filială CECCAR. de pildă. evidenţa impozitelor şi a contribuţiilor. se va recomanda persoanei din întreprindere care efectuează înregistrările contabile să ceară soluţii cabinetului ori de câte ori apare o dificultate (de pildă. Formarea/instruirea personalului clientului poate fi oferită şi de cabinet. cea comercială (gestiunea stocurilor. în plus. es :s SE? o ° « 335. cea de gestionare a personalului (state salarii.pentru restul personalului care efectuează operaţii patrimoniale sau în legătură cu acestea. în cazul problemelor de codificare.l i U* J unei formări/instruiri complementare a personalului său contabil (sau a persoanei care are atribuţia înregistrărilor contabile). declaraţiile acestora). mânuitorii de bunuri şi valori magazionerii si casierii. facturarea. întreprinderile mici si mijlocii doresc informatizarea unora din funcţiile lor. Eventuala participare la informatizarea întreprinderii 3351. Formarea personalului clientului prin cabinet permite asigurarea unei mai bune şi corespunzătoare relaţii între formarea primită şi metodologia cabinetului. Modalitatea de participare Din ce în ce mai mult. cea contabilă. clienţi/furnizori). comisiile de inventariere a patrimoniului etc. Această formare poate fi realizată prin cabinetul profesionistului contabil sau printr-o altă societate sau organism de profil . de pildă. în baza altui contract de prestări de servicii .

P a rt i c i p a r e a p r o f e s i o n i s t u l u i contabil la informatizarea întreprin70 .evident competent pentru a partici pa împreu nă cu conduc ătorul întrepri nderii la identifi carea necesit ăţilor acestei a.

controlul fiabilităţii transferurilor înregistrărilor din alte soft-uri asociate (comercial. două situaţii se pot întâlni: * Softul utilizat de întreprindere nu este cunoscut de cabinet. £ B g I î M test asupra unei perioade (lună): coerenţa dintre înregistrările din jurnale şi cartea-mare (mai ales între conturile centralizate).e a .) şi testul asupra unei luni. .. Analiza critică a programului informatic. . numerotarea cronologică a ediţiilor listărilor.derii şi/sau a contabilităţii este o misiune specifică ce nu intră în cadrul misiunii de ţinere a contabilităţii. imposibilitatea modificării unei perioade închise. controalele ce se vor efectua vor avea în vedere: . salarii etc. în afara verificării cerinţelor minimale menţionate mai înainte. balanţele de verificare şi cartea-mare.existenţa unui manual de proceduri informatice suficient şi a unei asistenţe externe corespunzătoare. 3352. în cazul programelor informatice utilizate în domeniul financiar-contabil se va ţine seama de normele tehnice de resort. De regulă. e ra t a § S. 71 W . existenţa şi respectarea procedurilor de salvare şi arhivare corespunzătoare. întocmirea şi prezentarea conturilor anuale. utilizarea corectă a manualului de proceduri informatice de către personalul clientului. profesionistul contabil este necesar să procedeze la o analiză critică a acestui Soft.coerenţa generală în privinţa totalurilor sumelor dintre jurnale. Softul contabil existent Dacă întreprinderea clientului este deja informatizată în ceea ce priveşte sistemul contabil. N &3< •"! 2.

printr-un raport intermediar. la comunicarea observaţiilor necesare. printr-un raport intermediar. •c -g l I I i i S W u. •a. în scris. în acest caz. Profesionistul contabil apreciază.» '3 3 - .Profesionistul contabil apreciază insuficienţele constatate şi procedează la comunicarea către client a celor constatate. * Softul utilizat este cunoscut de cabinet si fiabilitatea sa nu poate fi pusă la îndoială. numai utilizarea procedurilor informatizate ale softului şi procedează.

încât acestea să fie realizate în mod eficient. NORMA 121 NORME SPECIFICE MISIUNILOR PRIVIND SITUAŢIILE FINANCIARE Controlul regularităţii şi sincerităţii contabilităţii Profesionistul contabil se asigură de calitatea înregistrărilor contabile şi de existenţa registrelor legale. Prin programul de lucru se defineşte natura. calendarul şi întinderea lucrărilor necesare. Elaborarea şi documentarea planului misiunii va trebui să descrie felul.34. pentru punerea în aplicare a planului misiunii. întinderea misiunii şi modul în care aceasta va fi realizată. CONTROLUL REGULARITĂŢII ŞI SINCERITĂŢII CONTABILITĂŢII REAMINTIREA NORMELOR NORME GENERALE DE BAZĂ Programarea lucrărilor Profesionistul contabil trebuie să-şi planifice executarea misiunilor sale. planul va fi suficient de detaliat pentru a permite elaborarea programului de lucru. __________________________________________ NORMA 2125 OBIECTIVE Diversitatea clientelei determină profesionistul contabil să-şi organizeze misiunile sale pe parcursul exerciţiului financiar 73 .

.organizarea şi programarea lucrărilor._ -B -. 341. în anii următori. în cadrul primului exerciţiu financiar. De aceea. împărţind derularea misiunii în timp. în scopul asigurării: respectării etapelor permanente ale misiunii. . aceste controale sunt cuprinse în procedurile de ţinere a contabilităţii).B O t« £•= s 8 în aşa fel încât să corespundă cât mai bine necesităţilor clienţilor printr-un raport cost/calitate satisfăcător. . de asigurarea executării succesiunii etapelor misiunii a căror realizare permite: cunoaşterea activităţilor întreprinderii clientului. în primul rând. el poate efectua o parte din lucrările de control în cursul exerciţiului financiar. pregătirea lucrărilor pentru închiderea exerciţiului financiar.organizarea sau controlul organizării contabile a întreprin derii.efectuării unor lucrări de control în timpul exerciţiului financiar şi îndeosebi: ^> controlul regularităţii şi sincerităţii înregistrărilor contabile (în cazul când cabinetul asigură înregistrările contabile ale clientului. Structura unei mici întreprinderi este simplă şi va fi în general apreciată în mod global.|2 'C l I I l f S . Respectarea succesiunii etapelor misiunii Este vorba. este cazul să se asigure punerea la zi a acestei cunoaşteri a activităţilor întreprinderii şi îmbunătăţirea . ^ aprecierea constatărilor şi comunicarea către client a observaţiilor necesare. .

fie a întreprinderii cliente.eventu ală a organizării fie a misiunii. 74 .

trebuie respectate cu bună-credinţă regulile privind evaluarea şi celelalte norme si principii contabile. care presupune o apreciere rezonabilă a faptelor în scopul evitării riscului de a transfera în viitor incertitudini prezente susceptibile de a greva patrimoniul şi rezultatele financiare ale întreprinderii. chiar dacă asemenea obligaţii sau pierderi apar între data încheierii exerciţiului şi data întocmirii bilanţului. Controlul regularităţii şi sincerităţii înregistrărilor contabile Normele tehnice prevăd că.342. pentru a se asigura o imagine fidelă a situaţiei financiare si a performanţelor obţinute de întreprindere. indiferent dacă rezultatul exerciţiului financiar este profit sau pierdere. | J (evidenţiate) până la data încheierii exerciţiului finan 8* ciar. c. se va ţine seama de toate ajustările de valoare datorate deprecierilor constatate. 75 . se vor lua în considerare numai profiturile recunoscute A . se va ţine seama de toate obligaţiile previzibile şi de pier derile potenţiale care au luat naştere în cursul exerciţiului a financiar încheiat sau pe parcursul unui exerciţiu anterior. b. valoarea oricărui element trebuie să fie determinată având în vedere O p următoarele aspecte: B a. cum sunt: © principiul prudenţei. Efectuarea unor lucrări de control în timpul exerciţiului financiar 3421. care conduce la continuitatea aplicării regulilor si normelor privind evaluarea. înregistrarea în contabilitate şi prezentarea elementelor patrimoniale şi a rezultatelor. asigurând comparabilitatea în timp a informaţiilor contabile. principiul permanenţei metodelor. pe baza inventarierii patrimoniu lui. în acest scop.

© principiul intangibilităţii. de pildă.© principiul continuităţii activităţii. care cere ca informaţiile înregistrate în contabilitate să reflecte realitatea economică a evenimentelor şi tranzacţiilor. © principiul necompensării. iar obligaţia de plată către locator. locatorul păstrându-şi dreptul de dispoziţie asupra bunului. beneficiarul bunului îl va înregistra în cadrul activelor sale. nefiind admisă compensarea valorii lor între ele şi nici între veniturile si cheltuielile din contul de rezultate. fără a intra în imposibilitatea continuării activităţii sau fără reducerea semnificativă a acesteia. © principiul prevalentei fondului asupra formei (preluat în reglementări financiare prevalente economicului asupra juridicului). deci cu toate că nu este proprietar deplin. în cazul leasingului financiar. corespunzător în pasiv. beneficiarul a dobândit numai posesia şi utilizarea bunului. 76 3 a -M O J u g | * . potrivit căruia se presupune că întreprinderea îşi continuă în mod normal funcţionarea într-un viitor previzibil. potrivit căruia elementele de activ şi de pasiv trebuie să fie evaluate şi înregistrate în contabilitate separat. este necesar ca aceste elemente să fie aduse la cunoştinţa profesionistului contabil. © principiul independenţei exerciţiilor. care ia în considerare toate veniturile şi cheltuielile corespunzătoare exerciţiului financiar pentru care se va face raportarea fără a se ţine seama de data încasării sumelor sau a efectuării plăţi- ş l jţj CS lo r. nu numai forma lor juridică. care cere ca bilanţul de deschidere al unui exerciţiu să corespundă cu bilanţul de închidere al exerciţiului precedent. Dacă clientul a luat cunoştinţă de unele elemente de nesiguranţă legate de anumite evenimente care pot duce la incapacitatea acestuia de a-şi continua activitatea.

Atunci când înregistrările contabile sunt efectuate de client. în general. Sinceritatea contabilităţii presupune aplicarea cu bună credinţă a regulilor şi procedurilor contabile în funcţie de cunoaşterea pe care responsabilii înregistrării operaţiilor şi tranzacţiilor în conturi 5-2 l trebuie să o aibă despre realitatea. calitatea: existenţei documentelor justificative. 77 . prin sondaj.© principiul importanţei semnificative consideră că este semnificativă orice informaţie omisă sau eronat înregistrată care ar putea influenţa deciziile economice ale utilizatorilor. Totuşi profesionistul contabil se va asigura periodic că toţi colaboratorii săi. aşa cum s-a arătat mai înainte. întrucât respectarea regularităţii şi sincerităţii contabilităţii este realizată prin aplicarea corectă a procedurilor cabinetului. au competenţa necesară şi asigură îndeplinirea corectă a lucrărilor lor. profesionistul contabil poate proceda la aplicarea unor teste de control. nu va fi necesar să se procedeze la controlul ulterior al acestora. după anumite reguli care îi permit acestuia să aprecieze dacă nivelul de informare asigurat prin situaţiile financiare este de natură a influenţa deciziile utilizatorilor acestora. de aceea. importanţa operaţiilor şi a evenimen. presupune conformitatea contabilităţii cu reglementările în vigoare şi cu normele tehnice aplicabile. luate pe baza situaţiilor financiare.l telor ce au loc în întreprinderea clientului. IJ i i Dacă înregistrările contabile sunt asigurate de cabinetul profesionistului contabil. care au în atribuţii lucrări de înregistrări contabile. modalităţii de respectare a S ST regularităţii şi sincerităţii acestor înregistrări. în acest sens. Regularitatea contabilităţii. pragul de semnificaţie este o limită valorică stabilită de profesionistul contabil. profesionistul contabil controlează ulterior. a-i.

cotele de asigurări sociale şi de sănătate. Contactele sistematice ale profesionistului contabil cu clientul său îi permit să colecteze aceste informaţii şi este important ca obţinerea lor să fie consemnată în scris . soldurile sau bonificaţiile practicate sau evoluţia politicii preţurilor putând explica astfel evoluţia marjei comerciale. fie în timpul controlului prin analiza unor înregistrări contabile ale anumitor operaţii selecţionate. cotele celorlalte contribuţii si. investiţiile importante necesitând finanţări.în foi de lucru depuse apoi în dosarul exerciţiului . aplicarea corectă a obligaţiilor privind sarcinile sociale: îndeplinirea condiţiilor cerute întocmirii statelor şi listelor de plată.putând astfel să aprecieze: litigiile apărute în timpul exerciţiului financiar necesitând.Două abordări sunt posibile pentru realizarea acestui control al înregistrărilor contabile: fie înaintea efectuării controlului printr-un test asupra unor înregistrări contabile din zile diferite ale unei luni. 3422. Dar o întreprindere este într-o continuă mişcare şi este esenţial pentru profesionistul contabil să obţină informaţiile evoluţiilor semnificative care pot avea o influenţă asupra situaţiilor financiare sau care trebuie să fie reflectate în acestea. 78 . constituirea unui provizion. poate. în general. de asemenea. Profesionistul contabil verifică. contabil a dobândit această cunoaştere la un moment dat. respectarea dispoziţiilor legale şi contractuale (individuale sau colective de muncă). Aprecierea constatărilor şi comunicarea către client a observaţiilor necesare Finalitatea misiunii este de a da o asigurare asupra coerenţei şi credibilităţii situaţiilor financiare în raport cu cunoaşterea întreprinderii şi a mediului său înconjurător.

putând fi analizaţi la o dată apropiată de data închiderii exerciţiului. eventual. declaraţiile privind retribuţiile anuale. un control al evoluţiei avantajelor în natură. pregătirea anumitor situaţii privind: declaraţiile de TVA. sugerându-i acestuia modalităţile de remediere a deficienţelor constatate. impozitele şi contribuţiile aferente etc. cum ar fi: controlul conturilor terţilor. .. Pregătirea lucrărilor pentru închiderea exerciţiului financiar Pregătirea acestor lucrări este strâns legată de caracteristicile privind hotărârile ce urmează a fi luate în cadrul întocmirii situaţiilor financiare. -S 5g »< ' = : . 343. dacă sunt importanţi. a§. anumite lucrări pot fi realizate în totalitate sau pregătite în cursul exerciţiului.evoluţia remuneraţiilor administratorului (şefului întreprinderii) justificând. în acest sens. pentru a reduce sau chiar a suprima anumite lucrări de control ale sfârşitului exerciţiului. Evident constatările privind controlul regularităţii contabilităţii vor fi aduse la cunoştinţa clientului printr-un raport intermediar la data constatării. fişele fiscale ale angajaţilor.§• §• 2. 3.

35. NORMA 2125 închiderea conturilor Profesionistul contabil stabileşte înregistrările contabile necesare închiderii exerciţiului financiar: > pe baza informaţiilor şi a documentelor justificative furni zate de client. > recurgând eventual la o simplificare a înregistrărilor re zultatelor inventarierii. El le înregistrează în conturile întreprinderii sau se asigură că ele sunt corect contabilizate de către client NORMA 2126 OBIECTIVE Primirea dosarului inventarierii anuale. conform clauzelor contractului de prestări de servicii încheiat cu clientul. LUCRĂRI DE CONTROL ALE ÎNCHIDERII EXERCIŢIULUI FINANCIAR REAMINTIREA NORMELOR NORME SPECIFICE MISIUNILOR PRIVIND SITUAŢIILE FINANCIARE Controlul regularităţii şi sincerităţii contabilităţii Profesionistul contabil se asigură de calitatea înregistrărilor contabile şi de existenţa registrelor legale. 80 . > punând în aplicare tehnicile de control ale conturilor.

respectiv clientul profe. neutilizabile sau deteriorate. listele de inventariere (cod 14. aşa cum n <* rezultă din modelul (a) de contract. comenzi în curs. c.II 5 2 zentarea situaţiilor financiare. 351. întocmirea şi pre. b. d. cât şi Normele privind organizarea şi efectuarea inventarierii patrimoniului. 21 privind misiunea de ţinere a contabilităţii. cuprinzând: a. Primirea dosarului inventarierii anuale Atât Normele tehnice. anexat la Standardul profesional 3. Efectuarea controlului conturilor. deciziile de numire a comisiei şi a subcomisiilor de inventa riere. fără mişcare sau greu vandabile. stabilesc această obligaţie în sarcina celui care gestionează patrimoniul. a datoriilor şi a trezoreriei.Colectarea faptelor si evenimentelor importante ale exerciţiului.12.8nr. listele de inventariere separate şi motivarea scrisă a comisiei de inventariere pentru bunurile depreciate.) întocmite de subcomisii pe locurile de depozitare a bunurilor.3. 3. Documentarea controalelor efectuate.™ modelului (a) sus menţionat. profesionistul contabil urmează să N primească din partea acestuia dosarul inventarierii anuale. 63 81 . Pregătirea declaraţiilor fiscale. extrasele de cont confirmate sau procesele verbale de punctaj pentru inventarierea creanţelor. § 65 Dacă s-a convenit cu clientul încheierea contractului potrivit D. Aceste obligaţii vor fi aduse la cunoştinţa clientului atunci când se negociază clauzele contractului de prestări de servicii.o sionistului contabil.

Colectarea faptelor şi a evenimentelor importante Aşa cum s-a arătat la punctul 342 „efectuarea unor lucrări de control în timpul exerciţiului financiar". La sfârşitul exerciţiului este necesar ca aceste constatări şi sugestii să fie însuşite sau nu de şeful întreprinderii (clientul profesionistului contabil) şi să se verifice dacă nu există şi alte deficienţe. asupra acestor deficienţe. incorect întocmite etc.abandonate sau sistate. urmând ca profesionistul contabil să se asigure că acestea au fost sau nu corect înregistrate în conturile închiderii exerciţiului financiar. sugerându-i-se totodată şi modalităţile de remediere a deficienţelor observate. profesionistul contabil preia aceste informaţii în cadrul înregistrărilor contabile de închidere a exerciţiului financiar. f. e. profesionistul contabil înştiinţează clientul. comunicându-i-se clientului constatările stabilite. în caz de insuficienţă a datelor primite (incomplete.). în această etapă a demersului său. pentru a fi înregistrate rezul tatele inventarierii.) sau de depăşire a termenelor contractuale. registrul inventar (cod 14. au fost făcute anumite constatări privind controlul regularităţii şi sincerităţii înregistrărilor contabile. procesul verbal privind rezultatele inventarierii. s§ c3 8 fi •S "S 352. Efectuarea controlului conturilor Trei tipuri de tehnici pot fi puse în acţiune: 82 . a> v '2 = £ y « 353. precum şi pentru creanţele şi obligaţiile incerte sau în litigiu. făcându-şi rezervele necesare privind buna închidere şi respectare a datelor lucrărilor sale de prezentare a situaţiilor financiare. printr-un raport interimar. l .2.

verificarea în totalitate a operaţiilor compo. verificarea corectei totalizări a componentelor soldului. după cum este cazul concordanţei cu un document justificativ intern 83 . cât şi externe întreprinderii. scadenţa etc.. analiza corectei contabilizări a componentelor soldului (înregistrarea iniţială). suma totală. controlul coerenţei şi credibilităţii. 9 ~ £ » 3 2 l " S mirea. Concordanţa cu documentele justificative Această tehnică are drept scop asigurarea verificării coerenţei diferitelor elemente ale situaţiilor financiare. 3531. ale contabilităţii si ale documentelor fiscale: între ele.Ş-§ BS 3. denu3. 3532. :3 gî PD n I î . numărul scadenţelor de plată sau de încasare a unor conturi de creanţe sau obligaţii. de pildă. aprecierea componentelor soldului: data. între ele şi informaţiile primite de la client. Analiza conturilor Analiza conturilor este o tehnică de control care constă în următoarele lucrări: precizarea componenţei soldului prin defalcarea acestuia în elementele lui corect identificabile. Concordanţa datelor contabile se face atât cu documentele justificative interne. concordanţa anumitor date cu documentele justificative externe sau interne.analiza conţinutului conturilor şi în mod special a soldurilor lor. Această tehnică are o forţă mai mult sau mai puţin probantă.în anumite cazuri. nenţei soldului.

recapitulaţiile statelor şi listelor de plată. Această tehnică a concordanţei datelor contabile cu documentele justificative externe va fi necesar de efectuat la sfârşitul exerciţiului financiar pentru următoarele posturi: Imobilizări s*. = contracte. = registrele fiscale. wg OG C5 împrumuturi rambursare S -ă . = facturi sau acte. acte şi situaţii de (amortizarea lor). factura furnizorului). = procesul verbal al Adunării documentele justificative primite din partea şefului întreprinderii (administratorului) pentru mişcările afectând contul întreprinzătorului individual (pentru întreprinderile individuale) sau conturile de capitaluri ale asociaţilor (pentru societăţile comerciale). 84 . unele din aceste verificări de concordanţă sunt efectuate cu ocazia ţinerii/înregistrării în registrele contabile. Conturi financiare = extrasele de cont bancare. 'C 8 S Datorii fiscale şi sociale reclamaţiile. Când cabinetul asigură înregistrările contabile ale documentelor justificative. statul de plată) sau un document justificativ extern (de pildă. Tehnica concordanţei datelor contabile cu documentele justificative interne permite controlul următoarelor posturi: CAPITALURI PROPRII generale. STOCURI ŞI PRODUCŢIE = situaţia centralizatoare a listelor de ÎN CURS DE EXECUŢIE inventariere şi alte detalii primite din partea clientului.(de pildă.

de pildă. dacă are pe lângă codul contabil şi un scurt comentariu. profesionistul contabil se bazează pe: • cartea-mare în copie. care. Controlul coerenţei şi credibilităţii Cele două tehnici de analiză a conţinutului conturilor şi de concordanţă a acestora cu documentele justificative asigură coerenţa şi credibilitatea conturilor luate individual. poate fi considerată ca o foaie de lucru. Acest al doilea nivel de control este obiectul examinării critice care se efectuează la sfârşitul misiunii asupra proiectului de situaţii financiare şi de declaraţii fiscale. Documentarea controalelor efectuate Pentru efectuarea în bune condiţii a acestor controale. 85 . CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE = situaţia vânzărilor cu declaraţiile de TVA. 3533. situaţia salariilor plătite cu declaraţiile de impozite şi contribuţii etc. 354. coerenţa şi credibilitatea conturilor terţilor controlaţi. Al doilea nivel de control al coerenţei şi credibilităţii trebuie să fie efectuat asupra situaţiilor financiare şi asupra declaraţiilor fiscale I I n f s* | T § S" controlate în mod global.PROVIZIOANE PENTRU = situaţia extraselor de cont confirmate CREANŢE LITIGIOASE sau procesele verbale de punctaj pentru inventarierea creanţelor şi motivarea scrisă pentru cauzele deteriorării creanţelor.

Atunci când dosarul este organizat pe cicluri. cumpărări. imobilizări etc.. pe de o parte. iar pe de altă parte.foaie sintetică" ce reaminteşte.2 'u i "° ^ 4)<u "C <u II B S Dacă sistemul informatic permite. protecţie socială şi conturile asimilate. Structura pe cicluri are avantajul de a fi: logică. fie pe conturi sau grupe de conturi.. suporturile de consultat şi natura controalelor de realizat. precum şi cu bugetul statului. fiecare ciclu cuprinde: • o . atunci când efectuează supravegherea lucrărilor. Pregătirea declaraţiilor fiscale Pregătirea declaraţiilor fiscale la sfârşitul exerciţiului financiar însoţeşte. 355. pentru colaboratorul profesionistului contabil care controlează conturile de personal simultan cu conturile de asigurări sociale. vânzări. dacă s-a prevăzut aceasta în cuprinsul contractului de prestări de servicii. Acesta este fie structurat pe cicluri de exploatare (trezorerie. pentru profesionistul contabil. fiecare foaie sintetică poate face să apară soldurile corespunzătoare exerciţiului N-l.un dosar de organizare a controlului (eventual pe suport informatic). 86 . . utilă. stocuri. în general. misiunea de ţinere contabilităţii. permite colaboratorilor profesionistului contabil să indice concluziile şi propunerile lor. foile astfel prezentate sunt un instrument al examinării analitice prealabile controlului (pe baza soldurilor existente înaintea controlului) şi la sfârşitul misiunii (pe baza soldurilor controlate).

fiind completate cu alte elemente (informaţii complementare etc.o S pleta părţile declaraţiilor fiscale cuprinzând aceste date. Colaboratorii profesionistului contabil urmăresc colectarea informaţiilor în timpul lucrărilor sfârşitului exerciţiului financiar. Un control al coerenţei este asigurat între: elementele declaraţiei fiscale între ele. îndeplinirea îndatoririlor de consultanţă fiscală (alegerea între două opţiuni etc.). 87 . r.) sau lucrări :3de conciliere între contabilitate şi fiscalitate. sunt pre. Acest control al coerenţei formale a corelaţiilor lor poate fi foarte bine informatizat.3.Profesionistul contabil veghează la: respectarea (sau controlarea. la sfârşitul exerciţiului financiar. • elementele declaraţiei fiscale cu datele din situaţiile financiare. Declaraţiile fiscale la sfârşitul exerciţiului financiar rezultă din o situaţiile financiare (cel mai adesea ca un produs informatizat). taxele locale etc. Oi gătite în acelaşi timp cu întocmirea situaţiilor financiare: l utilizând informaţiile din situaţiile financiare pentru a com. dacă întreprinderea respectă) legislaţiei în vigoare.. la controlul: bazei de impozitare în raport cu datele contabile.S . / Aceste operaţii conduc. contribuţiile sociale. buna aplicare a reglementărilor legale: regimul fiscal. respectarea reglementării şi sincerităţii contabilităţii şi a termenelor de plată. în special. 1 Declaraţiile fiscale. procedând la stabilirea calculului rezultatului fiscal.

Efectuarea examinării critice a situaţiilor financiare. NORMA 123 NORME SPECIFICE MISIUNILOR PRIVIND SITUAŢIILE FINANCIARE Analiza critică a situaţiilor financiare Profesionistul contabil controlează coerenţa şi credibilitatea situaţiilor financiare. El poate delega acestora executarea unor lucrări. LUCRĂRILE DE ÎNCHIDERE A EXERCIŢIULUI FINANCIAR REAMINTIREA NORMELOR NORME GENERALE DE BAZĂ Delegarea şi supravegherea lucrărilor Misiunile liber-profesionistului contabil necesită formarea unei echipe de asistenţi sau colaboratori. întocmirea situaţiilor financiare definitive. NORMA 2127 OBIECTIVE întocmirea listei punctelor în suspensie rezultate. în raport cu cunoaşterea sa despre activităţile întreprinderii. Pregătirea şi realizarea interviului final cu clientul.36. Asigurarea supravegherii lucrărilor. a documentelor justificative şi a informaţiilor primite de la client. închiderea dosarului anual. păstrându-şi răspunderea finală a executării misiunii. 88 .

întocmirea listei punctelor în suspensie La sfârşitul lucrărilor de control. El întocmeşte. Totodată sintetizează dificultăţile întâlnite în timpul efectuării misiunii. n 362. 89 . Această verificare generală poate fi în mare parte informatizată. cât şi credibilitatea acestora în totalitatea lor. In sfârşit. Examinarea critică a situaţiilor financiare M 9 3621. care. de asemenea.^ 361. r S. Ansamblul acestor elemente poate fi sintetizat într-un document numit „Lista punctelor în suspensie". să pregătească examinarea critică a situaţiilor • să pregătească chestionarul interviului cu clientul. el notează punctele importante. colaboratorul profesionistului contabil însărcinat cu realizarea dosarului de control (sau profesionistul contabil însuşi) întocmeşte un proiect de situaţii financiare bazat pe constatările dosarului de control. anomalii de corelare între diferitele elemente ale situaţiilor financiare şi declaraţiile fiscale. eventual. 3. examinarea critică este o „citire" a proiectului situaţiilor financiare pentru a verifica atât coerenţa. a n n o a re să pregătească examinarea critică a situaţiilor financiare. Demersul în fapt. elemente lipsă etc. lista punctelor rămase eventual în suspensie: întrebări de pus clientului. evoluţii = inexplicabile ale unor evenimente sau conturi contabile. al cărui subiect este triplu: să atragă atenţia asupra punctelor importante. necesită o supraveghere deosebită şi un interviu cu clientul: de pildă. Această „citire" (lectură) constă într-o: verificare generală a coerenţei destinată să identifice anomaliile flagrante: erori materiale.

proiectului situaţiilor financiare.verificare a credibilităţii de fond prin corelarea cunoaşterii activităţilor întreprinderii de către profesionistul contabil şi a mediului exterior acesteia. Tehnica examinării critice Examinarea critică se bazează pe tehnica examinării analitice. variaţiilor anormale şi tendinţelor. aceasta situându-se chiar prin cumulare sub limita pragului de semnificaţie stabilit. Analiza datelor comparate este necesar să ţină seama de condiţiile de exploatare proprii ale întreprinderii în timpul exerciţiului financiar de bază. . ratelor semnificative (contabilitate. această analiză permite: validarea în planul credibilităţii a unor elemente inventariate (elemente de stocuri. solvabilitate. . situaţiei fluxurilor de trezorerie.balanţei de verificare sintetică. faţă de cel anterior (N-l). lichiditate). facilitarea efectuării unor controale. Această ultimă „citire" se bazează pe tehnicile examinării analitice care se aplică informaţiilor comparative a cel puţin două exerciţii financiare şi în mod deosebit asupra: marjelor comerciale. Totodată. producţie în curs de execuţie). importanţa semnificativă a diferitelor posturi din situaţiile financiare trebuie să rămână limitată. Tehnica examinării analitice are totuşi limite care ţin de factorii următori: datele analizate trebuie să fie perfect comparabile. 90 u-3 . care permite identificarea fluxurilor financiare semnificative. u C e '3 ~s 12 ÎS u Qy• O 3622.

91 re x CD C T ta n5 ' . de regulă.363. Interviul constă în: • a prezenta clientului proiectul situaţiilor financiare. 2123). care cuprinde eventual elementele de cerut clientului sau cele de adus la cunoştinţa acestuia. Acest interviu. examinarea critică a situaţiilor financiare. printr-un paragraf sau prin adnotări pe documente întocmite de colaboratori sau pe orice alt document de lucru. are în vedere: nota de sinteză a listei punctelor în suspensie. suspensie şi pe foile de lucru ale examinării critice care. Aceste lucrări fac astfel obiectul unei supravegheri care poate fi materializată mai ales: printr-o notă de comentarii. bazat pe un chestionar dinainte pregătit sub forma unor întrebări. Gradul de supraveghere este variabil în funcţie de dosarul respectiv şi de echipa care va participa la misiune. ~ Supravegherea se bazează în mare parte pe lista punctelor în o personală a celui care supraveghează asupra punctelor pe care le-a rezolvat el însuşi. a. n 364. printr-o notă r o 3. trebuie să permită să se meargă la elementele esenţiale ale misiunii. Pregătirea şi realizarea interviului final cu clientul Interviul cu clientul la sfârşitul anului este o bună procedură tehnică pentru a valida proiectul situaţiilor financiare. care a scos în evidenţă anomaliile sau evoluţiile semnificative care trebuiesc aduse la cunoştinţa clientului. conform normei de delegare şi supraveghere (nr. dacă au fost corect întocmite. Supravegherea lucrărilor Fazele precedente ale misiunii au putut fi delegate colaboratorilor profesionistului contabil.

a-1 comenta. a lua deciziile necesare. obţinerea de explicaţii asupra unor evoluţii semnificative. la a înscrie sau a pune la zi anumite elemente ale dosarului permanent. pe baza chestionarului dinainte pregătit. 365. copiile facturilor activelor imobilizate cumpărate. profesionistul contabil exercită un atent control al coerenţei situaţiilor financiare între ele şi cu dosarul de lucru. acte-contracte de împrumuturi sau leasing ale 92 . închiderea dosarului anual închiderea dosarului anual conduce: la asigurarea că dosarul exerciţiului este complet. înregistrările complementare conduc la întocmirea situaţiilor financiare definitive. Interviul şi întrevederea cu clientul pot să conducă la un diferend între acesta şi profesionistul contabil cu privire la închiderea situaţiilor financiare. în această fază finală. întocmirea situaţiilor financiare definitive 93 e Interviul şi întrevederea cu clientul pot conduce la modificarea proiectului situaţiilor financiare prezentate. a rezolva punctele în suspensie. respectarea principiilor contabilităţii. ca: chestiuni de evaluare a elementelor patrimoniale. es i. S u — 'CS 366.. profesionistul contabil închide situaţiile financiare după deciziile luate de client şi care pot da naştere unor puncte litigioase eventuale. Este deci de dorit a se păstra răspunsurile primite la întrebările interviului şi concluziile acestei întrevederi. Cele discutate cu clientul în timpul acestei ultime întrevederi au scopul de a rezolva punctele cele mai importante. De pildă. înscrise ca rezerve în cuprinsul atestării (a se vedea etapa a-7-a). a stabili definitiv închiderea situaţiilor financiare. în acest caz.

exerciţiului. Elementele dosarului exerciţiului, care au un caracter permanent, sunt fotocopiate şi transferate în dosarul permanent, ca de pildă, tabloul soldurilor intermediare de gestiune şi situaţia fluxurilor de trezorerie; la arhivare. Practica curentă este de a păstra „la vedere" dosarul exerciţiului şi al celor două exerciţii precedente şi a le arhiva pe celelalte. Gestionarea arhivelor face parte din funcţia de organizare a cabinetelor.

S
5?

n g n

93

37. ELIBERAREA ATESTĂRII REAMINTIREA NORMELOR NORME GENERALE DE BAZĂ Norma de raport Misiunile profesionistului contabil au ca finalitate un raport scris. Documentul stabilit este diferit în funcţie de tipul de misiune. Raportul este realizat în scopul de a face cunoscut clientului şi, dacă este cazul, terţelor persoane natura lucrărilor profesionistului contabil şi concluziile emise la sfârşitul lucrărilor sale. NORMA 130 NORME SPECIFICE MISIUNILOR PRIVIND SITUAŢIILE FINANCIARE Norma de raport Profesionistul contabil declară în raportul său că a îndeplinit diligentele prevăzute de normele profesionale privind misiunea de ţinere a contabilităţii, de întocmire şi prezentare a situaţiilor financiare. De asemenea, atestă în raportul său că nu s-au evidenţiat elemente care să pună în discuţie sau la îndoială coerenţa şi credibilitatea situaţiilor financiare. Situaţiile financiare sunt anexate raportului de atestare. Atunci când raportul se prezintă cu observaţie (ori observaţii) sau se refuză atestarea, profesionistul contabil trebuie să expună clar motivele respective.

Profesionistul contabil pentru redactarea raportului său se va folosi de modelele anexate prezentei norme. NORMA 2130

OBIECTIV Cu ocazia efectuării misiunii, ansamblul lucrărilor permite profesionistului contabil să elibereze atestarea misiunii, aşa cum s-a angajat prin contractul de prestări de servicii.

371. Condiţiile eliberării atestării
w
O -

Atestarea este întocmită şi semnată în ziua terminării lucrărilor misiunii. Atestarea se eliberează în condiţiile arătate de normă (nr. 2130) * si mai ales de comentariul ei. Pe fiecare pagină a situaţiilor financiare se va f ace de profesionistul contabil, sub semnătura proprie, o menţiune care să amintească natura misiunii încredinţată şi existenţa atestării; de pildă:

K 63

B

Prezentele situaţii financiare sunt rezultatul misiunii de ţinere a contabilităţii, fiind însoţite de atestarea noastră eliberată în condiţiile normelor profesionale ale CECCAR. Profesionist contabil................................. Carnet nr..

Profesionistul contabil formulează o observaţie sau un refuz privind coerenţa şi credibilitatea conturilor anuale dacă a constatat anomalii care nu au putut fi justificate sau explicate, în acest caz, profesionistul contabil încheie situaţiile financiare după deciziile luate de către client, dar va menţiona în atestarea sa punctele litigioase. Dacă elementele constatate privind coerenţa şi credibilitatea situaţiilor financiare au o explicaţie satisfăcătoare, profesionistul contabil va nota acest punct forte în dosarul său de lucru putând astfel elibera o atestare fără observaţii sau refuz. în întreprinderile care au auditori statutari sau cenzori, profesionistul contabil apreciază, faţă de situaţia dată şi la cererea întreprinderii, dacă este cazul, să elibereze sau nu o atestare, ştiind că auditorii statutari sau cenzorii vor elibera, la încheierea exerciţiului financiar, o „certificare" superioară atestării sale. Profesionistul contabil va elibera un raport simplu care nu va conţine nicio atestare. Modelele de rapoarte de atestare a misiunilor de ţinere a contabilităţii, de întocmire şi prezentare a situaţiilor financiare sunt anexate normei profesionale nr. 2130.

96

.

...răspuns la prima scrisoare (G)..răspuns la prima scrisoare.............răspuns la prima scrisoare (D).......104 H bis .............a doua scrisoare în cazul neprimirii răspunsului la prima scrisoare (A).......................urmare la răspunsul primei scrisori (G).............prima scrisoare...........101 D -...........102 F -......................... 106 © Controale specifice aplicabile întreprinderilor care îşi efectuează direct înregistrările contabile... 116 © Controale specifice aplicabile întreprinderilor care ţin o contabilitate de angajament în cursul exerciţiului financiar..........................102 G -.......................reamintire Model A ....103 H -.......alt răspuns la prima scrisoare (G)................Modele de scrisori către colegi .101 E ............urmare la răspunsul primei scrisori (D)..........prima scrisoare.............................prima scrisoare.100 B -. 117 Descrierea suporturilor operaţionale care alcătuiesc dosarele permanent şi anual........................ 118 98 ..............................................................100 C ...104 I -...........................................105 © Program de lucru indicativ privind controlul regularităţii şi sincerităţii situaţiilor financiare......

toate acestea se consemnează într-un proces-verbal semnat de predător şi primitor. de a respecta şi de a cere respectarea legilor şi reglementărilor în activităţile respective. avizându-1 pe client. cum ar fi insistenţele predecesorului de a aduce la lumină adevărul. în consecinţă. toate registrele şi documentele clientului care sunt sau pot fi în posesia sa. fără întârziere. abţinându-se de la orice critică de ordin personal cu privire la colegul său predecesor. după ce acesta a încheiat contract cu clientul. 99 . când acestea rezultă clar dintr-un contract şi ţinând seama de faptul că executarea efectivă şi corectă a lucrărilor nu este contestată de client. după ce s-a asigurat că înlocuirea nu este motivată de considerente rezultând din dorinţa clientului de a eluda efectele unei respectări stricte a îndatoririlor profesionale.MODELE DE SCRISORI CĂTRE COLEGI REAMINTIRE Codul etic naţional al profesioniştilor contabili din România înlocuirea unui coleg Membrul Corpului chemat de un client să înlocuiască pe un alt membru al Corpului nu trebuie să accepte executarea lucrărilor decât: după ce a obţinut din partea clientului autorizarea de a contacta colegul predecesor şi a obţine de la acesta informaţiile necesare privind activităţile clientului. după ce a obţinut justificarea (dovada) plăţii onorariilor datorate colegului predecesor. Membrul Corpului aflat în funcţiune trebuie să transmită succesorului său. asigurând păstrarea secretului informaţiilor primite din partea colegului predecesor.

.......... stimate coleg.. a misiunii amintite... întocmirea si prezentarea situaţiilor finan ciare. de cele mai bune şi colegiale o sentimente din partea noastră.. Nu avem nicio obiecţie de formulat în ceea ce priveşte contractarea de către dvs... stimate coleg... Confirmăm primirea scrisorii dvs.. Am fost solicitaţi de dl....... u t/2 i s Model B (răspuns la prima scrisoare) Stimate coleg. Şi noi vă asigurăm.... vă rugăm să binevoiţi a ne face cunoscut dacă nimic nu este potrivnic contractării de către _g noi a acestei misiuni..sau întreprinzător individual. (administrator al societăţii.......... 100 ..... începând cu data de..... de toată consideraţia şi colegialele noastre sentimente..CAZ GENERAL Model A (prima scrisoare) Stimate coleg................. Vă asigurăm..) pentru a asigura o misiune de ţinere a contabilităţii..... din............................. în conformitate cu prevederile Codului etic naţional al profe sioniştilor contabili din România.......... liber profesionist etc......................

...........CAZ GENERAL Model C (a doua scrisoare în cazul neprimirii răspunsului Ia prima scrisoare ...... în continuare..... până astăzi(a)................... considerăm că nimic nu este potrivnic contractării de către noi a acestei misiuni.............. Neprimind un răspuns din partea dvs. o 85' CAZ PARTICULAR: f........vă informam că am fost solicitaţi de dl...............sau întreprinzător 101 ............A -) Stimate coleg... DAR RĂMÂNE TOTUŞI DATOR UN SOLD DIN ONORARIU Model D (prima scrisoare) Stimate coleg................... de cele mai bune sentimente colegiale...... CLIENTUL NU CONTESTĂ ONORARIUL PREDECESORULUI.... (administrator al societăţii........ întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare.............. stimate coleg. Am fost solicitaţi de dl. (a) în 15 zile după expedierea primei scrisori s (B o 2 ..... Prin scrisoarea noastră din..........pentru a asigura o misiune de ţinere a contabilităţii... Vă asigurăm..

.. întocmirea şi prezentarea situaţiilor finan ciare.C................. de cele mai bune şi colegiale sentimente din partea noastră.. de a face rezervele uzuale necesare pe lângă dl.......... începând cu data de. Vă asigurăm..... Domnul ...individual.C. Y............ vă mulţumim pentru bunăvoinţa dvs. privind con tractarea de către dvs............ Confirmăm primirea scrisorii dvs. în consecinţă. stimate coleg.....) pentru a asigura o misiune de ţinere a contabilităţii........ a misiunii amintite.......... Vă asigurăm.......D -) Stimate coleg. Model E (răspuns la prima scrisoare . liber profesionist etc....... Model F (urmare la răspunsul primei scrisori .... Vă precizăm însă că nu am reglat soldul onorariului nostru al cărui total nu a fost de altfel contestat de dl.... stimate coleg........ vă rugăm să binevoiţi a ne face cunoscut....... dacă nimic nu este potrivnic contractării de către noi a acestei misiuni.... de cele mai bune sentimente colegiale........... din........ Y. administrator al S.... în conformitate cu prevederile Codului etic naţional al profesioniştilor contabili din România.....D -) Domnule Preşedinte al Consiliului de administraţie al S.... ne-a solicitat să asigurăm o misiune de ţinere a conta102 ...

de cele mai bune şi colegiale sentimente din partea noastră....administrator.............. urmând a-1 înlocui pe colegul nostru dl.......... liber profesionist etc.... întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare.....sau întreprinzător individual. întocmirea si prezentarea situaţiilor finan ciare................ vă rugăm să binevoiţi a ne face cunoscut... ACESTA EXERCITÂNDU-ŞI > DREPTUL SĂU DE REŢINERE A DOCUMENTELOR | CLIENTULUI * o5 o Model G (prima scrisoare) Stimate coleg. începând cu data de............... (administrator al societăţii............ 103 .............. stimate coleg...... Domnule Preşedinte.......) pentru a asigura o misiune de ţinere a contabilităţii............... dacă nimic nu este potrivnic contractării de către noi a acestei misiuni... rămânând dator cu plata onorariilor colegului nostru............ începând cu data de........bilităţii...... Vă rugăm să credeţi.................... în sentimentele noastre cele mai bune. suntem obligaţi să vă cerem acceptarea contractării misiunii mai sus amintite. Domnul... Vă asigurăm... în conformitate cu prevederile Codului etic naţional al profesioniştilor contabili din România...... re CT9 Am fost solicitaţi de dl......... CAZ PARTICULAR: CLIENTUL CONTESTĂ ONORARIILE PREDECESORULUI......

................ să accepte rezolvarea amiabilă a acestui litigiu pe calea arbitra jului domnului Preşedinte al filialei................................G -) Stimate coleg. să accepte rezolvarea amiabilă a acestui litigiu pe calea arbitra jului d-lui Preşedinte al filialei........................... Vă rugăm să aveţi amabilitatea de a-1 invita pe dl.... în această situaţie... Vă precizăm că nu am reglat soldul onorariului nostru al cărui total nu a fost de altfel contestat de dl............. Confirmăm primirea scrisorii dvs.........................privind contractarea de către dvs..Model H (răspuns la prima scrisoare ............................... Vă asigurăm..... Vă rugăm să aveţi amabilitatea de a-1 invita pe dl... ne exercităm dreptul nostru de reţinere...............G -) Stimate coleg. prin care dl.. a misiunii amintite...administrator).. din.....şi even tual consemnarea sumei litigioase în cont blocat la CECCAR filiala....... Am luat act de conţinutul scrisorii dvs........ Vă precizăm că nu am obţinut reglarea soldului onorariilor noastre al cărui total este contestat de dl................... întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare.(administratorul societăţii Y) solicita asigurarea de către dvs.... Model H bis (alt răspuns la prima scrisoare .... stimate coleg......................(sau consemnarea la o bancă...... din data de........ a unei misiuni de ţinere a contabilităţii............ aşa cum va binevoi dl.. şi că....... de cele mai bune sentimente colegiale......... 104 ..........

...................C..............urmând a-1 înlocui pe colegul nostru dl.................. întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare......... începând cu data de. Domnule Preşedinte.......Această formalitate permite d-lui.................... stimate coleg......... Domnul ......... suntem obligaţi să vă cerem acceptarea contractării misiunii mai sus amintite...... administrator rămânând dator cu plata onorariilor colegului nostru.urmare - Model I (urmare la răspunsul primei scrisori ..... asigurarea celor mai bune sentimente din partea noastră. CAZ PARTICULAR .... n " 105 .C....G -) ' • r--------------r • ' Domnule Preşedinte al Consiliului de administraţie al S..... administrator al S. o• j o B «B ............................ Y........ Domnul . în sentimentele noastre cele mai bune.... Vă rugăm să credeţi........... Primiţi................ Y ne-a solicitat să asigurăm o misiune de ţinere a contabilităţii.. administrator de a intra în posesia documentelor justificative şi registrelor sale aflate acum în situaţia de a fi reţinute de noi până la rezolvarea litigiului..

Verificarea conturilor de regularizare şi asimilate dacă sunt soldate. 106 . Definită ca o dorinţă de a optimiza raportul calitatea conturilor/ costul prestaţiei contabile. BJD © PROGRAM DE LUCRU INDICATIV PRIVIND CONTROLUL REGULARITĂŢII ŞI SINCERITĂŢII SITUAŢIILOR FINANCIARE Misiunea de ţinere a contabilităţii. misiunea de ţinere a contabilităţii. întocmirea şi S i prezentarea situaţiilor financiare are ca obiectiv informarea «d utilizatorilor asupra coerenţei şi credibilităţii conturilor.•S g 2 o. ^ prin tehnici proprii care evită cunoaşterea operaţiilor întreprinderii printr-un studiu/test al procedurilor controlului intern. este o misiune în care profesionistul contabil aduce competenţa şi tehnicitatea sa şi pune în acţiune raţionamentul său profesional asupra documentelor justificative primite din partea întreprinderii. SA. REGULARITATEA ŞI SINCERITATEA CONTABILITĂŢII 1. ^ prin tehnici cunoscute care elimină procedurile controlului realităţii operaţiilor (a observării fizice sau a confirmării directe). Ţinând seama de cele mai înainte arătate. se propune un program de lucru indicativ. întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare se realizează: ^ printr-un control global al credibilităţii care înlătură alte verificări.

controlul operaţiilor de închidere. La sfârşitul exerciţiului financiar. 4. dacă sunt soldate. CICLUL TREZORERIE/FINANŢARE BĂNCI > l g 1. Verificarea documentelor justificative şi obţinerea expli caţiilor pentru diferenţele rezultate din compararea su melor din extrasele de cont bancare şi înregistrările con tabile. Compararea şi verificarea corelaţiilor conturilor de do bânzi cu extrasele de cont bancare ale ultimului trimestru. cu o vechime mai mare de o lună. g- CASA 6. Verificarea închiderii operaţiilor de vânzare/cumpărare a valorilor mobiliare. Verificarea conturilor de viramente interne. c 2. 3. 5. 2. Recomandarea păstrării în mod ordonat în arhiva întreprinderii a benzilor caselor de marcat electronice fiscale. 4. 6. Teste asupra softurilor contabile (eventual actualizarea lor). 5. S B.Controlul prin sondaj al regularităţii înregistrărilor con tabile (dacă înregistrările contabile nu sunt făcute de ca binet). Compararea şi verificarea corelaţiilor dintre cartea-mare/ balanţele de verificare/soldurile jurnalelor (contabilitatea generală/contabilitatea auxiliară/contabilitatea de ges tiune). 107 . Controlul ţinerii registrelor legale. 3. Verificarea conturilor bancare cu extrasele de cont ban care (situaţia comparativă).

Compararea dobânzilor cu condiţiile contractului si de terminarea dobânzii aferente perioadei cuprinsă între data ultimei plăţi de dobânzi şi data închiderii conturilor. 9.•3 2 l u l. 12. 2. Analiza fiscală a operaţiilor. con form contractului. 5. Verificarea garanţiilor acordate odată cu contractul. Compararea facturilor „furnizori cu facturi nesosite" cu facturile primite în exerciţiul următor. Selectarea prin sondaj/eşantion a conturilor furnizorilor înainte de a fi verificate. Compararea soldurilor conturilor de cheltuieli cu materii prime. Verificarea prin sondaj a soldului din registrul de casă/ contabilitate (identificarea soldului creditor sau peste plafonul zilnic în vigoare). Compararea soldului cu condiţiile de rambursare. CICLUL CUMPĂRĂRI/FURNIZORI S 1. Compararea înregistrărilor cu documentele justificative. Verificarea prin sondaj a documentelor justificative. ÎMPRUMUTURI 10. Verificarea coerenţei creditului primit de la furnizori. 11. 4. 6. Pentru conturile selecţionate se vor cere explicaţii . materiale şi mărfuri (grupate) cu aceleaşi solduri ale anului precedent. VALORI MOBILIARE DE PLASAMENT 8. •a S! SC.

privind plată nte sau anomaliile aparente. se va verifica modul de termen depăşit pentru regularizare în exerciţiul următor. ele de e/resta toate 108 .

2. Verificare prin sondaj cu documentele justificative. 3. S D.7. închirierile. 3.z justificative. prin sondaj. cheltuieli cu alte servicii executate de terţi. Compararea creanţelor incerte şi în litigiu cu situaţia pre gătită de client si cu situaţia exerciţiului precedent. CICLUL CHELTUIELI CU LUCRĂRI ŞI SERVICII EXECUTATE DE TERŢI 1. Verificarea facturilor de întocmit cu facturile exerciţiului următor. CICLUL VÂNZĂRI/CLIENŢI 1. asigurările. 4. 8. Motivarea cauzelor existenţei tuturor soldurilor debitoare ale furnizorilor şi a tuturor soldurilor vechi. Compararea prin sondaj a documentelor justificative cu conturile: cheltuieli privind obiectele de inventar (cu respectarea limitei de încadrare reglementată). cheltuieli cu lucrările şi serviciile executate de terţi. 2. 109 . Compararea soldurilor conturilor de venituri cu cele ale exerciţiului precedent. Compararea listei datoriilor cu operaţiile de trezo rerie din primele luni ale exerciţiului următor şi cu facturile primite în cursul primelor luni ale exerci ţiului următor. Compararea cu datele exerciţiului precedent. Compararea cu contractul şi scadenţarul a cheltuielilor privind leasingul. Pentru sumele importante. obţinerea justificării ne cesităţii şi compararea. > n 8 ! 8 o 85 SE. cu documentele .

Selectarea prin sondaj a conturilor clienţi înainte de a fi verificate. 7. 6.•o s u v T3 Determinarea procentului mediu de depreciere a crean ţelor incerte şi în litigiu comparativ cu exerciţiul pre cedent. se vor obţine explicaţii asupra termenelor anormale/depăşite de încasare. Verificarea coerenţei creditului acordat clienţilor. 9. Privitor la conturile selecţionate. pre cum şi pentru toate anomaliile aparente. Compararea listei creanţelor cu operaţiile de trezo rerie din primele luni ale exerciţiului următor şi cu facturile emise în cursul primelor luni ale exerciţiului următor. se vor verifica modalităţile de regularizare/încasare în exerciţiul urmă tor. 5. Obţinerea motivărilor privind componenţa tuturor sol durilor creditoare şi a tuturor soldurilor vechi/restante având vechimi peste 30 de zile. ex £ OH ai X . 10. 8.

CICLU L STOCURI ŞI PRODUCŢIE IN CURS DE EXECUŢIE 1. Obţinerea din partea clientului a unei situaţii recapitulative semnate.S F. Interviu cu şeful întreprinderii/administratorul asupra metodelor de evaluare şi depreciere şi a permanenţei aplicării acestora. Aprecierea metodelor practicate.MATERII PRIME . 3.PRODUSE FINITE 2. în cazul când nu există o asemenea situaţie în dosarul de inventariere primit conform clauzelor contractuale. • MĂRFURI . Calcularea rotaţiei stocurilor. 110 .

analiza şi justificarea mişcărilor. analiza si justificarea mişcărilor. 6. Aprecierea metodei practicate. 5. 111 . Alte imobilizări financiare: 61. SG. pu nerea la zi a dosarului permanent. Verificare. Determinarea şi explicarea variaţiilor. mentelor. 3. r t 2. Compararea sumei totale a producţiei în curs de execuţie cu facturarea din prima lună a exerciţiului următor.LUCRĂRI IN CURS Interviu cu şeful întreprinderii/administratorul asupra metodei de evaluare şi a permanenţei aplicării acesteia. evaluare şi modalitate fiscală (TVA etc. 4. Controlul asupra coerenţei acestei evaluări.. 62. Compararea cu extrasele de cont bancare. o IMOBILIZĂRI FINANCIARE împrumuturi. _ CICLUL IMOBILIZĂRI _ IMOBILIZĂRI CORPORALE ŞI NECORPORALE 1.) pri vind investiţiile în curs efectuate în regie proprie sau în antrepriză. punerea la zi a dosarului permanent. 5. Verificarea globală a deprecierilor. Compararea cu facturile şi documentele de achiziţie. Depozite şi cauţiuni. Aprecierea duratelor de utilizare si verificarea amortis. 63. 4. §' CESIUNI DE IMOBILIZĂRI 7. Calculul şi analiza plus şi minus valorii de cesiune şi verificarea impozitării. 6.

Compararea cheltuielilor cu personalul cu statele de plată şi cu declaraţiile de contribuţii sociale. Obţinerea explicaţiilor asupra întârzierii la plată şi evalua rea penalităţilor de întârziere. Justificarea tuturor soldurilor (componenţa şi vechimea lor). Verificarea concordanţei remunerării administratorilor şi directorilor cu deciziile AGO sau CA. Controlul global al TVA de recuperat. 7. Asigurările sociale. 2. compararea cu declaraţia ultimei luni sau trimestru. 4. 6. Calculul global sau detaliat al concediilor de odihnă ne efectuate aferente exerciţiului încheiat. 3. Compararea cu documentele justificative pentru: impozite si taxe locale. 6. Controlul impozitului pe profit cu declaraţiile aferente. Verificarea declaraţiilor numai în caz de anomalii apa rente. Compararea rubricilor N/N-1 ale cheltuielilor cu perso nalul. 8. 3. Compararea cifrei de afaceri cu deconturile de TVA. Verificarea procentelor globale privind salariile sociale. DECONTĂRI CU BUGETUL STATULUI Verificarea procentelor de TVA aplicate de întreprindere şi modalităţile de recuperare a TVA. 2. taxe profesionale etc.CICLUL PERSONAL •e s u cs u 1. protecţia socială şi conturi asimi late: verificarea componenţei tuturor soldurilor şi a ve chimii lor. SI. 4. 5. . 1. i 2 6J5 o 5.

112 .

Verificarea totalului capitalurilor proprii în raport cu 1/2 din capitalul social (art. CAPITALURI ŞI PROVIZIOANE S J. Calculul impozitului pe profit. PROVIZIOANE REGLEMENTATE 7. CAPITALURI PROPRII Verificarea distribuirii rezultatului cu procesul verbal al adunării generale şi conformitatea cu statutul şi dispo ziţiile legale. 2.7. întocmirea situaţiei avantajelor în natură plecând de la informaţiile comunicate de client şi aprecierea coerenţei. 1. 4. debitor. 6. 9. SUBVENŢII s - P. 5. verificarea constituirii şi reintegrării lor în re zultat. dacă este cazul. Controlul întocmirii declaraţiilor fiscale. Determinarea rezultatului fiscal. Verificarea condiţiilor de atribuire şi modalitatea de afec tare a rezultatului. 113 . Analiza oportunităţii constituirii provizioanelor şi. 153 al Legii societăţilor comer ciale). -u Si CONTUL ÎNTREPRINZĂTORULUI INDIVUDUAL 3. 8. Actualizarea dosarului permanent. Obţinerea acordului clientului asupra poziţiei sale faţă de contul său. Reintegrarea eventuală a cheltuielilor financiare în cazul contului întreprinzătorului individual. Aprecierea globală asupra cheltuielilor. 10.

Analiza. Aprecierea deductibilităţii provizioanelor. Verificarea operaţiilor înregistrate în conturile de bilanţ (46.481.) 1.. 481 . Analiza operaţiilor excepţionale care nu au fost înregistrate. 13.. 15. Aprecierea deductibilităţii dobânzilor. Verificarea evoluţiilor normale ale diferitelor posturi ale bilanţului şi a contului de rezultat si analiza formării rezultatului. a " £ 2. Aprecierea cu clientul a riscurilor reale şi a oportunităţii constituirii de provizioane. ALTE CONTURI (46. 4.67. 10. 14. 3.77. EXAMINAREA CRITICĂ l.. Verificarea detaliată a dosarelor de litigii şi procese.) si analizarea soldurilor.. Calculul dobânzilor. 77. 9. jv '•§ ^ S K. 114 . ŞL.PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ŞI CHELTUIELI 8. Analiza mişcărilor.. ASOCIAŢI CONTURI CURENTE 12. Verificarea corectei evaluări şi înregistrări a operaţiilor în conturile 67. 11. Tabloul variaţiilor. Obţinerea acordului asociatului asupra contului său. evenimentele posterioare închiderii exerciţiului financiar.

2. Analiza explicaţiilor. cheltuielile financiare. ANEXE l. Verificarea coerenţei lor cu condiţiile de exploatare ale întreprinderii. S M. Interviuri cu clientul. 4. credit clienţi şi furnizori etc. Se vor inventaria informaţiile semnificative de inclus în n> m anexe. rotaţia sto curilor.Compararea cu exerciţiul precedent a ratelor semnifica tive (marja comercială. 3 i ft S o I l 115 .). eventual cu statisticile disponibile ale sec torului de activitate şi/sau dosarele întreprinderilor din acelaşi sector de activitate aflate în relaţii contractuale cu cabinetul. 6. Analiza OD (operaţiilor diverse) ale întreprinderii. 5. 3.

1. CICLUL CHELTUIELI CU LUCRĂRI ŞI SERVICII EXECUTATE DE TERŢI Pentru sumele importante. Compararea prin sondaj a cheltuielilor cu documentele justificative pentru conturile: cheltuieli privind obiectele de inventar (cu respectarea limitei de încadrare reglemen tată). l § U 1. S D. Teste asupra softurilor contabile ale clientului (eventuala lor actualizare). Verificarea prin sondaj a înregistrărilor cu documentele justificative. 2. S D. CICLUL VÂNZĂRI/CLIENŢI l. 116 . CICLUL CUMPĂRĂRI/FURNIZORI SC. 2. cheltuieli cu alte servicii executate de terţi. Verificare prin sondaj a înregistrărilor cu documentele justificative. prin sondaj. REGULARITATEA ŞI SINCERITATEA ÎNREGISTRĂRILOR 1. cheltuieli cu lucrările şi serviciile executate de terţi. Controale prin sondaj privind regularitatea înregistrărilor contabile. obţinerea justificării necesităţii si compararea.€> CONTROALE SPECIFICE APLICABILE ÎNTREPRINDERILOR CARE ÎŞI EFECTUEAZĂ DIRECT ÎNREGISTRĂRILE CONTABILE SA. cu documentele justificative.

1. 2. Motivarea tuturor soldurilor creditoare si vechi. se vor obţine explicaţii pri vind termenele anormale de încasare întârziate. 3. Asupra conturilor selecţionate se vor cere explicaţii pri vind termenele de plată depăşite/restante sau pentru toate anomaliile aparente. 2. se va verifica modul de regulariza re în exerciţiul următor. Selectarea prin sondaj/eşantion a conturilor furnizorilor înainte de a le verifica. CICLUL VÂNZĂRI/CLIENŢI g i g 3. CICLUL IMOBILIZĂRI l. Asupra conturilor selectate. CICLUL CUMPĂRĂRI/FURNIZORI 1. €> CONTROALE SPECIFICE APLICABILE ÎNTREPRINDERILOR CARE ŢIN O CONTABILITATE DE ANGAJAMENT ÎN CURSUL EXERCIŢIULUI FINANCIAR SC. Motivarea tuturor soldurilor debitoare ale furnizorilor. Selectarea prin sondaj/eşantion a conturilor clienţilor înainte de a le verifica. 117 . SE. precum şi pentru toate anomaliile aparente.SG. Compararea înregistrărilor cu facturile sau alte documente justificative de achiziţie. se vor verifica modali tăţile de regularizare/încasare în exerciţiul următor.

118 .) Dosar Contabilitate < suport ^raţional *&* S ^ S S — _ — 124 125 129 131 - B S 134 B l Situaţii financiare (3 ultime exerciţii) (sau sinteze) B 2 Plan contabil al întreprinderii (1) . A5 .Semnul ^ semnifică faptul că respectivul dosar şi conţinut au anexate un model al acestora.organizarea contabilităţii etc. ÎNTOCMIREA ŞI PREZENTAREA SITUAŢIILOR FINANCIARE (1) Inde x A Al A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 Conţinutul dosarului permanent Dosar Generalităţi Fişa de caracterizare a clientului Adrese utile Pregătirea contractului Pregătirea bugetului Contractul de prestări de servicii Scrisori către colegi Urmărirea onorariilor Imprimate cu caracter general (hârtie de scrisori.DESCRIEREA SUPORTURILOR OPERAŢIONALE CARE ALCĂTUIESC DOSARELE PERMANENT ŞI ANUAL ALE MISIUNII DE ŢINERE A CONTABILITĂŢII.contractul de prestări de servicii sau B5 . celelalte componente ale dosarelor vor fi completate cu documentele menţionate sau descrierea făcută. tarife etc. de pildă.

.E „ . Suport operaţional Pagina — S 135 C Dosar Juridic PENTRU TOATE ÎNTREPRINDERILE CI înregistrarea de la Registrul comerţului şi de atribuire a Codului fiscal Contract C2 de închiriere C3 împrumuturi Contracte de C4 asigurare Contracte de C5 leasing Depozite şi cauţiuni C6 Brevete Alte contracte C7 C8 PENTRU SOCIETĂŢI C20 Extras din statute C21 Organele de direcţie şi de control şi lista asociaţilor/acţionarilor /-"•II T 3 „. l *' j. C C22 Evoluţia capitalului si a rezervelor t v / C23 Extrase din procesele verbale ale consiliului de administraţie (CA) 119 * 146 145 146 . . * . 137 13 8 13 9 14 •/ S / 143 144 1A . .Index B3 B4 B5 B6 B7 B8 Conţinutul dosarului permanent Ghid contabil profesional Modalităţi de contabilizare Organizarea contabilităţii Test asupra softului contabil Tablou al imobilizărilor Foto copii de pe facturile imobilizărilor sau după calculul/decontarea lucrărilor făcute de întreprindere pentru ea însăşi.

N2 Rezumatele interviurilor X T* X * J T • „ S S 154 155 156 157 s / N3 Nota de sinteza 120 * . ..Index Conţinutul dosarului permanent Suport operaţional Pagina S -S 147 148 C24 Extrase din procesele verbale ale adunărilor generale (AG) C25 Extras al remuneraţiilor si al convenţiilor D Dosar fiscal S 149 Dl Fotocopii de pe eventualele opţiuni D2 Contencioase D3 Controale fiscale D4 Fotocopii de pe declaraţiile de taxe profesionale (TP). Dosar social El Contract colectiv de muncă E2 Contracte de adeziune la organisme sociale E3 Contencioase E4 Controale F Dosar corespondenţă S 150 151 N Dosar general anual NI Puncte în suspensie THV-. _ . .

facturi de întocmit SF Ciclul stocuri şi producţie în curs de execuţie SF l Situaţia recapitulativă a stocurilor SF2 Situaţia recapitulativă a producţiei în curs SF3 Stocuri şi producţie în curs SG Imobilizări SH Personal 121 \ 160 161 ^ ^ V S ^ S S S -S S S -S S -S S S S S S S 162 163 164 165 167 168 169 170 172 173 174 176 178 179 180 181 182 183 184 185 . . litigioşi şi provizioanele constituite SE2 Clienţi . / i e r » N4 Situaţiile financiare XT _ N5 Program de intervenţii X /: T » X 159 i/:n c.. .facturi nesosite SD Ciclul cheltuieli cu lucrări şi servicii executate de terţi SE Ciclul vânzări/clienţi ŞEI Lista clienţilor cerţi. -. . T..Index XT Conţinutul dosarului permanent „. incerţi. . Suport operaţional Pagina . . i • *-v N6 Sinteza timpului utilizat Dosar control anual SA Regularitatea şi sinceritatea contabilităţii SĂI Controlul înregistrărilor contabile SA2 Registrele legale SB Trezorerie finanţare SB l Situaţia comparativă bancară SB2 Casa SB3 împrumuturi/dobânzi ale împrumuturilor SC Ciclul cumpărări/furnizori SCI Lista datoriilor şi provizioanelor constituite SC2 Furnizori ..

) ŞL Examinarea critică SM Anexe SN Suporturi contabile neclasate în cicluri r Suport operaţional Pagina S S 186 . . 67. individual si a contului asociaţi ." t • SJ1 Analiza contului întreprinzătorului . . .conturi curente SJ2 Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli SK Alte conturi (46. 481. . T U Dosar juridic anual v Dosar fiscal anual ' Dosar social anual 196 y 1 9 7 122 . . •* • 187 189 190 191 192 193 194 195 S </ •S . .> v ^. 77. . . .Inde Conţinutul dosarului permanent x SI Decontări cu bugetul statului SJ Capitaluri si provizioane i .

: ______________ FAX: DOSAR GENERALITĂŢI DOSAR CONTABILITATE DOSAR JURIDIC DOSAR FISCAL DOSAR SOCIAL DOSAR CORESPONDENŢĂ A B C D E F • 123 .DOSAR PERMANENT CLIE NT ADR ESĂ TEL.

.. 124 ........ . altele sunt documente interne către client.........) DATA ^REFERINŢA f A ^ ACTUALIZĂRII (1) (3) (2) Al A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 .... ......CLIENT DOSAR GENERALITĂŢI A /^ CONŢINUTUL ^ Fişa de caracterizare a clientului Adrese utile Pregătirea contractului Pregătirea bugetului Contractul de prestări de servicii Scrisori către colegi Urmărirea onorariilor Imprimate cu caracter general (hârtie de scrisori.......... tarife etc.. altele putând fi (ne)aplicabile (N/A). (3) Sumarele din conţinut sunt indicative. unele sunt materializate printro propunere dintr-o foaie de lucru alăturată. (2) înscrieţi data în creion. V ^ / (1) Completaţi rubrica atunci când aveţi informaţii......

......... N T el ...COD Al CLIENT______ ÎNTOCMITĂ DE__________DATA___________ FILA 1/4 F IŞ A D E C A R A C T E R IZ A R E A C L IE N T U L U I • In fo rm a ţii g e n e ra le N u m e................................................................................................ ................... IN T E R L O C U T O R I nsab ili cu care sun tem în legătu ră): (respo A L Ţ I C O N S IL IE R I E X T E R IO R I: .............. d in R egistru l com erţului ...................................... denu m ire sau d en um irea firm ei F o rm a ju rid ică în lo caţie d e g estiu n e A ctivitate Sediul social .............................................................................. în reg istrare fiscală p en tru lib er p ro fesio n işti .................................... C etăţenie . C od C A E N ........................ Q Da Q Nu ................................................. ...... ..... S ediul sau sed iile secu nd are ......................................... M ISIU N E A : N atu ra m isiu nii ... N r..................................................................................... ........... ....................co d C A E.............. pren um e.. 125 ........................................................................... N r................. F ax .... C o d fiscal .................................................. T el .................................D ata în fiin ţării ........ G r u p....... .............................................C o lab o rato r a .............. F ax ...... ........

....forfetar TAXE ŞI IMPOZITE LOCALE......prestarea de servicii E x erci ţiul E x erci ţiul E x erci l ţiu E x erci ţiul Regimul matrimonial Q căsătorit(ă) Q necăsătorit(ă) Statutul soţiei (soţului) Q casnică 126 Q liber profesionist(ă) Q salariat(ă) ..........reduceri de preturi sau tarife la cump..........utilizare privată a unui autovehicul gratuităţi la bunuri şi servicii .....CLIENT COD Al FILA 2/4 ÎNTOCMITĂ DE.......chirie locuinţă .....IVG Q IVG . IMPOZITE INDIRECTE TVA cote Accize cote ÎNTREPRINZĂTORUL INDIVIDUAL sau LIBERUL PROFESIONIST AVANTAJE ÎN NATURA (sume totale anuale) (1) (1) Adăugaţi dacă este necesar o foaie cu explicarea modalităţii de evaluare E x erci l ţiu ..... DATA FIŞA DE CARACTERIZARE A CLIENTULUI • Informaţii fiscale IMPOZITE DIRECTE REGIMUL FISCAL Q Impozit pe profit Q Impozit pe venit global ............. de bunuri ...

.................... fa m ilii p ro d u se sa u p u n cte d e v ân za re şi A repartiţia aproxim ativă a cifrei de afaceri ........... C O N TR IBU ŢII LA D IV ER SE FO NDURI A N G AJA TO R D enum irea şi cota ...................... SARCINI SO CIALE AN GAJATOR A N G AJA T D enum irea şi cota cota ..............................COD Al CLIENT FILA 3/4 DATA ÎNTOCMITĂ DE FIŞA DE C A RA CTERIZAR E A C LIE NTULU I • Inform aţii sociale NU M Ă R DE SA LAR IA ŢI PERM A N EN.....credit client obişnuit ..............................litigii susceptibil să apară ....credit furnizor obişnuit . 127 ...... solvabilitate..................................T E M P O R A R........evoluţia întreprinderii......) .......... ŢI ..................... printre care: O Tabloul soldurilor interm ediare la gestiune Q Situaţia fluxurilor de trezorerie G Ratele sem nificative (rentabilitate..... .................I....... ........................................................existenţa de service după v â n z a re ... lichiditate) N otaţi punctele im portante privind: S E C T O R U L D E A C T I V I T A TvE lu ţia g lo b a lă a s e c to ru lu i (e o caracter sezonier ................... A N G A JA T cota • Inform aţii econom ice însem naţi elem entele disponibile.) E X P L O A T A R E (n r..........................................

zile) Credit furnizor (nr. zile) Credit client (nr.COD Al CLIENT _ FILA 4/4 DATA ÎNTOCMITĂ DE FIŞA DE CARACTERIZARE A CLIENTULUI Indicatori-cheie (fişă de urmărit comparativ cu examinarea critică) Exerciţiul Exerciţiu Exerciţiu ixerciţiu Exerciţiul l l l Cifra de afaceri (CA) Marja Marja în % Rezultatul net Efectiv Rotaţia stocurilor (nr. zile) Cheltuieli fmanciare/CA Investiţiile exerciţiului împrumuturi Trezorerie EBE ÎNTREPRINZĂTORI INDIVIDUALI Aporturi Prelevări Impozit pe venit SOCIETĂŢI Impozit pe profit ALŢI INDICATORI 128 .

...................................Fax Notar .............................................Tel.....Fax Expert contabil consultant fiscal .......... Banca .............Fax Avocat .........................Fax..................Fax................Tel.........................Tel......................Fax 129 ................Tel...................................Fax l Alţi consultanţi ..........................CLIENT COD A2 FILA 1/2 ÎNTOCMITĂ DE__________DATA ADRESE UTILE Adresa personală a administratorului (întreprinzătorului individual) .............................................Tel............Tel...................................................... Banca Tel................................................................................

.... . .. : a CAM ERA DE M UNCĂ A dresa: . T el .. T el..................... T e l. F ax :..F ax ......T el ............... 1 30 .......................... ................Fax ... Fax Q IN S P E C Ţ IA S A N IT A R A A d re s a :...CLIENT COD A2 FILA 2/2 ÎNTOCMITĂ DE__________DATA__________ A D R E S E U T IL E a A D M IN IST R A Ţ IA F IN A N C IA R Ă A d re s a :........................................... .. .. - a C A S A D E A S IG U R Ă R I S O C IA L E A d r e s a :.........................

calificarea şi experienţa profesională) 13. CONTABILITATE 11.CLIENT COD A3 FILA 1/3 ÎNTOCMITA DE DATA PREGĂTIREA CONTRACTULUI 1. alte sisteme) 12. VOLUME ŞI REPARTIZAREA SARCINILOR SARCINI CUMPĂRĂRI Ţinerea Jurnalului VÂNZĂRI Ţinerea Jurnalului BANCĂ Ţinerea Jurnalului CASA Ţinerea Jurnalului IMOBILIZĂRI înregistrarea operativă Calculul amortizării STOCURI Inventar Evaluare REGISTRE OBLIGAŢII Registru jurnal Registru inventar State de plată Altele Nr.PC. CALIFICAREA ŞI CALITATEA PERSONALULUI CONTABIL (Efective. -i a a a a 131 . Soft. DESCRIEREA SUMARA A SISTEMULUI (Computer . operaţii anuale Repartizare Client Cabinet O bservaii ţ • a a a 0 a a 0 0 a a a a aa a aa i .

ALTE ASPECTE 21. ASPECTUL SOCIAL . Taxe indirecte) 2..„fluturaşi" . Datele ultimelor controale sociale Sarcina întocmirea statelor de plată Idem centralizatorul Idem buletinele „fluturaşi" Tinerea dosarelor individuale întocmirea declaraţiilor sociale lunare trimestriale anuale Altele (de precizat) Repartizarea Client Cabinet Observaţii a a a a a a a a 132 a a LJ a a a a a . informatizat.CONTROALE SOCIALE -PARTICULARITĂŢI SOCIALE Numărul buletinelor de salarizare . .(precizaţi repartiţia între diferite regimuri de salarizare) Sistemul de plată în vigoare (manual.CLIENT COD A3 FILA 2/3 ÎNTOCMITĂ DE DATA PREGĂTIREA CONTRACTULUI 14. . .) Contractul colectiv de muncă .. PROBLEME CONTABILE PARTICULARE (Evaluare.

..... ASPECTE PRIVIND GESTIUNEA Q Tablou de bord ...CLIENT COD A3 FILA 3/3 ÎNTOCMITĂ DE DATA PREGĂTIREA CONTRACTULUI 22....acţionarilor -) Altele (de precizat) Client I lepartizar Cabinet i Avocat Observaţii a a a a a a a a a a a a 24............. ASPECTE FISCALE .......CONTROALE FISCALE -PARTICULARITĂŢI FISCALE Sarcina Repartizarea Observaţii Client Cabinet Declaraţii privind impozitele directe a a Idem impozitele indirecte Idem a a impozite şi taxe locale Declaraţii a a privind contribuţiile sociale Idem Casa a a Naţională de pensii Alte declaraţii (de a a precizat) a a Data ultimului control fiscal: 23... a......................... G Situaţii intermediare (precizaţi frecvenţa) a Buget................ registrul mişcărilor acţiunilor ..... procese verbale.......... ASPECTE JURIDICE Sarcina Redactarea proceselor verbale ale CA şi AG Proiectele formalităţilor de convocare a AG şi publicarea deciziilor Ţinerea registrelor obligatorii (registre de prezenţă.. 133 .

DOSAR CONTABILITATE B CLIENT CONŢINUTUL f~ ~~\ REFERINŢA (1) (3) Bl B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 S~ ~N DATA ACTUALIZĂRII (2) Conturi anuale (3 ultime exerciţii) (sau sinteze) Plan contabil al întreprinderii Ghid contabil profesional Modalităţi de contabilizare Organizarea contabilităţii Test asupra softului contabil Tablou al imobilizărilor Fotocopii de pe facturile imobilizărilor sau după calculul lucrărilor făcute de întreprindere pentru ea însăşi • V (1) Completaţi rubrica atunci când sunt informaţii. ^ (2) înscrieţi data în creion. unele sunt materializate printr-o propunere din foaia de lucru alăturată. altele nu pot fi aplicabile. 134 . (3) Elementele referinţelor asupra sumarelor sunt indicative. altele sunt documente interne către client.

..... JURNAL DE CASĂ JURNAL DE OPERAŢII DIVERSE . SATISFĂCĂTOARE NESATISFACATOARE a 2...... CONTROLUL COERENŢEI GLOBALE IN MATERIE DE CUMUL ÎNTRE: JURNALE ia AT Axrrc BALANŢE CARTEA-MARE CONCLUZIA: |___________| |_______ .....OD -CONCLUZII a a a a a NESATISFACATOR a a a Q a a a 135 •~ a a a .................asupra căror înregistrări .................. Banca 2 .....asupra centralizatorului sau rulajelor lunii SATISFĂCĂTOR JURNAL DE CUMPĂRĂRI JURNAL DE VÂNZĂRI JURNAL DE BANCĂ Banca 1 .• CLIENT COD B6 FILA 1/2 DATA ÎNTOCMITA DE TEST ASUPRA SOFTULUI CONTABIL Numele softului........ 1........ TESTUL COERENŢEI ÎNREGISTRĂRILOR ÎNTRE JURNALE ŞI CARTEA-MARE .............Nr............. versiunii Editorul.

facturarea Q Q PROGRAMUL SALARII-centralizator state. CONTROLUL FIABILITĂŢII TRANSFERULUI ÎNREGISTRĂRILOR IMPORTATE . 7. Nua NUQ NUQ Nua RECOMANDĂRI 136 .DIN SOFTURI PROGRAME .urm are 3.ASOCIATE SATISFĂCĂTOR Q NESATISFĂCĂTOR a PROGRAMUL COMERCIAL .VIRATE . a NU a 5.CLIENT COD B6 FILA 2/2 ÎNTOCMITĂ DE__________DATA TE ST A SU PR A SO FT U L U I C O NT A B IL .Q Q EXISTENŢA UNEI DOCUMENTAŢII (manual de utilizare a softului) EXISTENŢA UNEI ASISTENŢE EXTERNE EXISTENŢA UNEI PROCEDURI DE ARHIVARE EXISTENŢA UNEI PROCEDURI DE SALVARE CONCLUZII DA a DA a DA a DA a 6. CONTROLUL DATĂRII ŞI NUMEROTĂRII CRONOLOGICE A EDIŢIILOR SATISFĂCĂTOR a NESATISFĂCĂTOR Q IMPOSIBILITATEA MODIFICĂRII UNEI PERIOADE ÎNCHISE DA 4. 8. 9.

(2) înscrieţi data în creion.DOSAR JURIDIC CLIENT f CONŢINUT ^ ' REFERINŢA 0) (3) DATA ^ ACTUALIZĂRII (2) C PENTRU TOATE ÎNTREPRINDERILE înregistrarea de la Registrul comerţului şi de atribuire Cod C2 C3 C4 C5 C6 C7 Co SOCIETĂŢI Statute Organe de direcţie şi de control şi lista acţionarilor Capital social şi rezerve Extrase din procese verbale ale CA (consiliul de administraţie) Extrase din procese verbale ale adunărilor generale (AG) Extras al remunera ţiilor şi convenţiilor C20 r">o r")i C23 C24 C25 (1) Completaţi rubrica atunci când sunt informaţii. 137 . unele fac obiectul unei propu neri dintr-o foaie de lucru alăturată. altele pot fi neaplicabile si pot fi materializate prin copii. (3) Sumarele din conţinut sunt indicative.

- . Modalitatea de indexare Ui 00 (1) A = anual. Av = avans (plătibil în avans). T = trimestrial.. S = semestrial.Descrierea bunului Durata Data reînnoirii Valoarea garanţiei Chiria anuală Modalitatea de plată (1) (2) (3) R D W P m CONTRACT DE ÎNCHIRIERE 1-a per. (3) TVA . L = lunar. înscrieţi contractele de închiriere . (2) Se = plătibil la scadenţă. DA sau NU.

!-* J !..!.-..io (K > :> i CLIENT COD C3 FILA ÎNTOCMITĂ DE... t.....§ 8 fa " 'ce o O -3 H g o o ° •is •fi S S• • S c ..' ~ - i § i _ ! s l £ ! -i 1^ cj . !*. •S i ş s 13 1) Q ts f ?"§ a 'fi '"S" vi H <D ra ...-- Jj tş n •- y>'a r ... •«»».. -' ... . - «•BKfc ......' -. |s ^ : . „.... -Jfl>„*!r.. « . _ ... " ^ ..E " •— i CN CO <s - 139 . ca c l i e 5 ' « « g ... .... «... .... i *§ "-^ < * ' .. O. — O a s <u !•" ' ™* f i .. DATA ÎMPRUMUTURI ** :. • ^ G 3 || 1 3 "1 o c r _ >cs 51 '&-o J3 C! 1 3 "" cS •- <D . * «.... . II ca & 0 ro îs iIM M | '3 • r- 5 Cd ---g? 2 O& | 8 ^ S w # II c ^ « M - <Q —- ^ -• . » •..

o li 00 13 U CJ 140 ._ • •v _ x J^ - ": a 'S s 5| 2" oo . .. i « î o) | r t i 3 O 3 Q Periodicitatea ţ -g g H .2 s U <u i 3 ca <s B £-a r 2 t o '§ "!' l " S .CLIENT COD C4 FILA ÎNTOCMITA DE DATA CONTRACTE DE ASIGURARE H 2 JJ ' ca E I.i' _ 1u e •s f ca ca . § ob g S r '. -i "> a .

miji.Natura bunului Numele şi adresa organismului proprietar Val. fix (fără TVA) Contract Periodicitatea Scadenţele (fără TVA) Opţiunea dea cumpăra şi data Data Durata * o ° p w H i o M n o z H g > 0 O H r w VI 2 o înscrieţi condiţiile speciale »5j D B O > ° n .

142 . în acest caz. DEPOZITE ŞI CAUŢIUNI Data Numele depozitului Natura depozitului Suma iniţială Data rambursării (1) Observaţii (1) Dacă rambursarea e progresivă. faceţi o fişă specială Depozitele şi cauţiunile pot fi înscrise în gestiunea informatizată a imobilizărilor la rubrica „elemente neamortizabile".COD C6 CLIENT FILA DATA ÎNTOCMITA DE. întocmiţi situaţia recapitulativă de deasupra. Dacă nu. înscrieţi situaţia informatică.

........ înregistrat la. (acces.... Atribuirea reprezentării...... Durata.G............... convocare. ÎN SPECIAL: Forma socială....... Statute armonizate la data de Numărul articolului OBIECTUL ŞI CONTROLUL ARTICOLELOR........COD C20 CLIENT FILA DATA EXTRAS DIN STATUTE ÎNTOCMITA DE Statute în data de............. Distribuirea rezultatelor............ convocare etc.. 143 ... Exerciţiul social...... Capitalul liberalizat.... A....în data de sub numărul. drept de vot............. reprezentare...... Administraţie....... (1) (1) Analizaţi punctele importante şi dispoziţiile speciale...... Forma titlurilor..)............ Depozite în conturi curente etc.......

.... 144 .......------.............COD C21 CLIENT FILA DATA ÎNTOCMITĂ DE.Valoare unitară..... DE TITLURI POSEDATE ______________(1) | (2) | (3) SUMA TOTALĂ (1) ÎN NUDĂ PROPRIETATE (2) ÎN UZUFRUCT (3) ÎN PLINĂ PROPRIETATE Număr total de titluri.... ORGANELE DE DIRECŢIE SI DE CONTROL ŞI LISTA ASOCIAŢILOR/ACŢIONARILOR ORGANELE DE DIRECŢIE ŞI DE CONTROL DATAŞI DATA DATE LOCUL NUMIRII AGO NAŞTERI1 ----------........................ Capital social..................MODIFICARE AGO | CA | DURATA MANDATULUI OEÂPSTTTTT NUME FUNCŢIE LISTA ASOCIAŢILOR/ACŢIONARILOR xnnvrp AnwFSF NR.................

EVOLUŢIA CAPITALULUI ŞI A REZERVELOR Capital social OPERA ŢIA N atura VA RIA ŢIA CAPITA LU LUI N r.COD C22 CLIENT : FILA DATA ÎNTOCMITĂ DE. Dividende Mărirea Rezerve Rezult. de titluri Val. repartizat capitalului Legale Statutare Altele reportat 145 . nom inal ă Sum a total ă Data Rezerve Data Rezult.

Data deliberării (1) Rezumat (1) Precizaţi în mod deosebit dacă PV în copie este depus în dosarul anual. EXTRASE DIN PROCESELE VERBALE ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE -. 146 .COD C23 CLIENT FILA DATA ÎNTOCMITĂ DE.

COD C24 CLIENT FILA DATA ÎNTOCMITĂ DE EXTRASE DIN PROCESELE VERBALE ALE ADUNĂRILOR GENERALE Natura adunări i (D Data adunării (2) Rezumat (1) Precizaţi ORDINARA sau EXTRAORDINARĂ (AGO/AGE). 147 . (2) Precizaţi în mod deosebit dacă PV în copie este depus în dosarul anual.

.FL detaliată) .— . ......DATA.... Natura (sau referirea la o foaie de lucru ..FL detaliată) Identitatea Convenţii reglementate Identitatea Data autorizării CA Data ratificării AG Natura (sau referirea la o foaie de lucru ....... EXTRAS AL REMUNERAŢIILOR ŞI AL CONVENŢIILOR • Remuneraţii •-......... ÎNTOCMITĂ DE.. .................. 148 ...... ... .— Data deciziei CA Durata de la......— ---..• ------------------...... la.............. .COD C25 CLIENT______ FILA .....

unele sunt materializate printro propunere din foaia de lucru. (3) Sumarele din conţinut sunt indicative. (2) înscrieţi data în creion.DOSAR FISCAL D CLIENT CONŢINUT Fotocopii după eventualele opţiuni Contencioase Controale fiscale Fotocopii de pe declaraţiile de taxe profesionale (TP) REFERINŢA (1)(3) Dl D2 D3 D4 DATA ACTUALIZĂRII (2) i] • •• •• • • (1) Completaţi rubrica atunci când sunt informaţii. altele sunt documente interne către client. 149 . altele nu pot fi aplicabile.

DOSAR SOCIAL E CLIENT f "N CONŢINUT colectiv de munca Contract Contracte de adeziune la organisme sociale Contencioase Controale A REFERINŢA El (1) (3) E2 E3 E4 r ( DATA ACTUALIZĂRII (2) V (1) Completaţi rubrica atunci când aveţi informaţii. (2) înscrieţi data în creion. 150 . (3) Sumarele din conţinut sunt indicative. altele nu pot fi aplicabile. altele sunt documente interne ale clientului. unele sunt materializate dintro propunere a unei foi de lucru alăturată.

DOSAR C :ORESPONDENŢĂ F

CLIENT

/

/^~

CON ŢINUT

~ ~\ x

(~

REFERINŢĂ

|

V ...................................

V

/

151

DOSAR ANUAL

EXERCIŢIUL...

CLIENT ADRESĂ TEL.: FAX:

DOSAR GENERAL ANUAL DOSAR CONTROL ANUAL DOSAR JURIDIC ANUAL DOSAR FISCAL ANUAL DOSAR SOCIAL ANUAL

N

S T U V

DOSAR

152

DE REŢINUT

Dosarul anual, ca şi dosarul permanent, se vor înfiinţa pentru fiecare client (contract) în parte. Dosarul anual se compune, pentru fiecare din subdiviziunile dosarului, din foi sintetice (cuprinzând suporturile operaţionale, natura lucrărilor, concluzii şi propuneri) si din foi de lucru specializate. în coloana „referinţă" a foilor sintetice se va menţiona N/A (ne) aplicabil atunci când specificul activităţilor clientului nu necesită efectuarea operaţiilor descrise de fisa sintetică, în aceeaşi coloană se va nota F/L şi data pentru foile de lucru întocmite, atunci când operaţiile descrise de fişa sintetică au fost efectuate. Modelul unei FOI DE LUCRU este următorul:
CLIENT Dosar nr. CODUL DE REFERINŢĂ Data efectuării

Iniţialele sau numele şi prenumele persoanei care a întocmit foaia de lucru

VIZA profesionistului contabil CUPRINS: o descriere clară a obiectului operaţiei sau controlului efectuat identificarea documentelor utilizate descrierea lucrărilor efectuate - concluziile şi propunerile - semnătura întocmitorului

153

DOSAR GENERAL ANUAL

N

CLIENT__________________ ' EXERCIŢIU----------------------------------------:

CONŢINUT ]

REFERINŢĂ

a Puncte în suspensie a Rezumatele interviurilor a Nota de sinteză d Conturi anuale
n n

Q Program de intervenţii a Sinteza timpului utilizat O Dosarul inventarierii patrimoniului d înregistrarea rezultatului inventarierii a........................ a........................

4- 4.

a.................... a.................... a.................... a.................... a.................... a.................... a. .

NI N 2 N3 N 4 N 5 N 6 N 7 N 8

154

CLIENT EXERCIŢIUL ÎNTOCMIT DE COD NI .-.¥¥ . FILA PUNCTE ÎN SUSPENSIE Observaţiile sau comentariile Deciziile sau răspunsurile 155 .

* Nota de sinteză care nu se referă decât la interviul anual cu clientul privind închiderea conturilor.. .. Data executării \ ' r A \ v .. y/ j V } (1) F/L = foaie de lucru............ Această foaie de lucru este independentă faţă de: * Punctele în suspensie... document destinat să colecteze punctele constatate în timpul lucrărilor care nu şi-au găsit rezolvarea imediată... 156 ..CLIENT EXERCIŢIUL_________ÎNTOCMIT DE DATA_______________ COD N2 FILA REZUMATELE INTERVIURILOR / Date şi rezumat al interviurilor cu clientul Studiu şi/sau răspuns de făcut " x^ ^..

altele) Decizii sau răspunsuri 2.Rezumatul faptelor remarcabile (evoluţia situaţiei întreprinzătorului individual. . evoluţia activităţii întreprinderii. evoluţia sectorului de activitate.Observaţii asupra derulării misiunii j 157 . . DATA ____________ ÎNTOCMIT DE COD N3 FILA 1/2 i] • Viza profesionistului contabil data NOTA DE SINTEZA Observaţii sau comentarii 1.CLIENT EXERCIŢIUL.

Eliberarea atestării 158 . .urmarea - Observaţii sau comentarii 3. .Puncte importante de urmărit în N+1 6. . DATA_______ ÎNTOCMIT DE COD N3 FILA 2/2 Viza profesionistului contabil data NOTA DE SINTEZA .Interviu cu clientul 5.Examenul critic Decizii sau răspunsuri 4.CLIENT EXERCIŢIUL. .

ÎNTOCMIT DE COD N5 FILA PROGRAM DE INTERVENŢII Lucr ri de întocmit de ă Lucr ri de întocmit de ă Data efectuat efectuat Col. (1) Data Col. DATA_______ . (1) Data Ianuarie Iulie Data Februarie August M artie Septembrie Aprilie Octombrie Mai Noiembrie Iunie Decembrie 159 .CLIENT EXERCIŢIUL.

CLIENT EXERCF [TUL DATA ÎNTOCMIT DE COD N6 FILA SINTEZA TIMPULUI UTILIZAT Lucrări Timpi reali Participanţi Timpi bugetaţi Participanţi TOTAL OBSERVATE: 160 .

d Personal Q Decontări cu bugetul statului d Capitaluri şi provizioane Q Alte conturi O Examinarea critică Q Anexe a Suporturi contabile (ne)clasate în cicluri (balanţe. ____ _ -«-.DOSAR CONTROL ANUAL S CLIENT EXERCIŢIU / ^"~~ CONŢINUT X r ~ REFERENTA^^ \ ~~ SA SB SC SD SE SF SG SI SJ SK ŞL cur ori Q Regularitatea şi sinceritatea contabilităţii O Trezorerie /finanţare Q Ciclul cumpărări /furnizori Q Ciclul cheltuieli cu lucrări şi servicii executate de terţi O Ciclul vânzări /clienţi Q Ciclul stocuri şi producţie în curs de execuţie a Imobilizări .). \ SM SN / V J 161 .extrase OD (operaţii diverse) etc. jurnale .

...Controlul prin sondaj al regularităţii înregistrărilor contabile (2) (dacă înregistrările contabile nu sunt făcute de cabinet). balanţele de verificare.. controlul operaţiilor de închidere. . ...Compararea şi verificarea corelaţiilor dintre cartea mare. . soldurile jurnalelor (contabilitatea generală/contabilitatea auxiliară de gestiune) \ REFERINŢA F/L sau N/A (1) \ \ a CONCLUZII a PROPUNERI i v .. .REGULARITATEA ŞI SINCERITATEA CONTABILITĂŢII CLIENT EXERCIŢIUL DATA ÎNTOCMIT DE COD SA FILA / / / a SUPORTURI a NATURA LUCRĂRILOR . 162 (1) F/L = foaie de lucru.Teste asupra softului contabil (eventual actualizarea lui)..Controlul ţinerii registrelor legale..Verificarea conturilor de regularizare şi asimilate dacă sunt soldate... (2) Acest control poate fi făcut cu ocazia controlului unui ciclu şi apoi clasat/arhivat în această rubrică..La sfârşitul exerciţiului financiar. .. N/A = (ne)aplicabil..

. S " " C 1^ o> ^ o 1 | cti «^ . de pildă. >« . CONCLUZII: ASUPRA CLASĂRII.H enţa docui tificative o ^_. ACEASTĂ FOAIE DE LUCRU ESTE SPECIFICĂ ÎNTREPRINDERILOR CARE NU ÎNCREDINŢEAZĂ CONTABILITATEA LOR UNUI CABINET U MEDIE Ol SLABĂ O ADAPTAT d INADAPTAT Q BUNĂ d MEDIE d SLABĂ Q 163 .JH ocument e clasat Situaţia anomaliilor lâ ' c 'C P " O J3 u £ ca ® .g •g H c *^ w < •- P ji o o ta Q tis OBSERVAŢII g o^ 6 (l) înregistrarea contabilă e incorectă ţinând seama de datele facturii. DATA_______ ÎNTOCMIT DE COD SĂI FILA CONTROLUL ÎNREGISTRĂRILOR CONTABILE Jurnal Luna o . CONTABILIZĂRII BUNĂ ASUPRA SUPORTULUI CONTABIL ASUPRA TEHNICII CONTABILE ALTELE: .CLIENT EXERCIŢIUL.

/. (2) (2) n n q a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a (1) Notaţi/bifaţi dacă registrele sunt ţinute de cabinet.. ÎNCHIDEREA CĂRŢII-MARI Data trimiterii înregistrărilor de închidere din cartea-mare __________________________ Conform cărţii-mari cu conturile anuale DA O NU Data primirii înregistrărilor din cartea-mare_______ Explicarea anomaliilor şi urmarea dată: DILIGENTE SPECIFICE: 164 .... ... / de ..../ / / / / / / de .... La La La La La La La La / / . . DATA_______ REGISTRELE LEGALE O) Jurnal general Registru inventar Statele de salarii Registru de pers Registru PV-AG Registru PV-CA Existenţa DA NU Parafate DA NU Report cel puţin lunar DA NU COD SA2 ÎNTOCMIT DE FILA Data ultimei actualizări/înreg. . de .. (2) Alte registre profesionale obligatorii.............../.CLIENT EXERCIŢIUL.../ . de .... / de ... de ./.../.. de .. de .

Tabloul împrumutului .Conturile din clasa 5 .Compararea conturilor de dobânzi cu extrasele de cont bancare ale ultimului trimestru. .CLIENT EXERCIŢIUL.Verificarea închiderii operaţiilor de vânzare/ cumpărare a valorilor mobiliare.Benzile caselor de marcat . CASA . .Recomandaţi păstrarea benzilor caselor de înregistrare (marcare) ordonat în arhiva întreprinderii. DATA________ TREZORERIE/FINANŢARE COD SB ITDE FILA a SUPORTURI . .rambursarea lui .Verificarea prin sondaj a soldului din registrul de casă/contabilitate (identificarea soldului creditor sau peste plafonul zilnic în vigoare). . .Verificarea documentelor justificative şi obţinerea explicaţiilor pentru diferenţele rezultate din compararea sumelor din extrasele de cont bancare şi înregistrările contabile cu o vechime mai mare de o lună.Verificarea conturilor bancare cu extrasele de cont bancare (situaţia comparativă bancară).trezorerie a NATURA LUCRĂRILOR BĂNCI .EXTRASE DE CONT BANCARE .Verificarea conturilor de viramente interne dacă sunt soldate. Referinţa^ F/L sau N/A 165 .

Analiza fiscală a operaţiilor.Verificarea garanţiilor acordate odată cu contractul.Compararea dobânzilor cu condiţiile contractului şi determinarea dobânzii aferente perioadei cuprinse între data ultimei plăţi de dobânzi şi data închiderii conturilor.VALORI MOBILIARE DE PLASAMENT . . . ÎMPRUMUTURI . a CONCLUZII a RECOMANDĂRI • 166 .Compararea înregistrărilor cu documentele justificative. .Compararea soldului cu condiţiile de rambursare conform contractului.

CLIENT EXERCIŢIUL. DATA________ ÎNTOCMIT DE COD SB1 FILA SITUAŢIA COMPARATIVĂ BANCARĂ Contabilitate SOLDUL CONTULUI Operaţii contabilizate prin bancă Data Debit Credit Bancă SOLDUL EXTRASULUI Operaţii necontabilizate prin bancă Data Debit Credit TOTAL SOLD LA TOTAL SOLD LA 167 .

CLIENT EXERCIŢIUL. DATA ____________ ÎNTOCMIT DE COD SB2 FILA CASA RESPECTAREA EGALITĂŢII Sold la Borderou de încasare/vânzare sau benzile caselor de marcat sau registru de casă Jurnal (registru jurnal) sau contul Casa Diferenţe Observaţii. urmarea dată: CONTROLUL COERENŢEI Test asupra lipsei de: Răspunsuri Anomalii Solduri creditoare Solduri anormal de ridicate (care depăşesc plafonul zilnic Mişcări ale căror totaluri sunt anormale (încasări şi plăţi peste plafonul zilnic) OBSERVAŢII PRIVIND FUNCŢIONAREA CASEI DA Se utilizează o casă de marcat? Sunt păstrate benzile înregistrate? Soldul este controlat zilnic de administrator? Se poate determina un sold progresiv al casei? a a Q Q NU a a fj d 168 .

3 + 1 ca c 'o "o "* ™ 3aranţii 0 § o+2 eDatorat c es K* J — <u d. DATA ____________ ÎNTOCMIT DE COD SB3 FILA ÎMPRUMUTURI/DOBÂNZI ALE ÎMPRUMUTURILOR s 1 "S 3 <u .CLIENT ____________ EXERCIŢIUL. v% f o « QJ X j l! D3 cd U < 'N IM O "^ "S 5 '.p w | Fi | "ca O |< 3B s" g ^-J a> i> ' -~ d 1 1 2 ~ Si u H S ogS •a 32 g" g S u ca -S o I-2!! •g O Q 2 g S Q 6 0 ă £ o b ci- "ca Q că Q 169 .

.. . . se va verifica modul de regularizare în exerciţiul următor. . ...Pentru conturile selecţionate se vor cere explicaţii privind termenele de plată depăşite/restante sau pentru toate anomaliile aparente.Motivarea cauzelor existenţei tuturor soldurilor debitoare ale furnizorilor şi a tuturor soldurilor vechi/restante.Lista facturilor de primit... DATA _____________ ÎNTOCMIT DE COD SC FILA a SUPORTURI . .Situaţia achitării facturilor (cod 14-6-7). . Referinţa F/L sau N/A 170 .Jurnal pentru cumpărări (cod 14 -6-17/b)... . materiale şi mărfuri (grupa 60) comparată în anul N cu anul N-1.Balanţa conturilor de cheltuieli cu materii prime.Verificarea coerenţei creditului primit de la furnizori. . materiale şi mărfuri (grupa 60) cu aceleaşi solduri ale anului precedent.Selectarea prin sondaj/eşantion a conturilor furnizor înainte de a fi verificate. .CICLUL CUMPĂRĂRI/FURNIZORI CLIENT______ EXERCIŢIUL.Conturile din grupa 40 ..furnizori. . Q NATURA LUCRĂRILOR ^ Verificarea prin sondaj a documentelor justificative...Compararea facturilor „furnizori cu facturi nesosite" cu facturile exerciţiului următor..Compararea soldurilor conturilor de cheltuieli cu materii prime.

L Compararea listei datoriilor cu operaţiile de trezorerie din primele luni ale exerciţiului următor şi cu facturile primite în cursul primelor luni ale exerciţiului următor. 171 . acoN C L uzn aPROPUNERI v_________* *• Acest control este integrat în faza înregistrărilor contabile atunci când cabinetul asigură aceste înregistrări. L Lucrări specifice aplicabile micilor întreprinderi sau liberi profesioniştilor care ţin o contabilitate în partidă simplă.

43 Cod comercial şi OG nr. DATA ____________ ÎNTOCMIT DE COD SCI FILA LISTA DATORIILOR ŞI PROVIZIOANELOR CONSTITUITE Cont Furniz. zile întârziere O) 7 Penalizare sau % (2) 8 Provizion constituit 9 TOTAL X X (1) Numărul zilelor de întârziere aferent col. 26/2000. de plată curente/depăşite Sub Sub 1 Peste 30 Total an 1 an zile 3 4 5 6 (4+5+61 Nr. nr. sau reglementărilor în vigoare sau art. (2) Mărimea sau procentul penalizărilor stabilit conform contractului. 172 . 9 publicată în Monitorul Oficial al României.CLIENT EXERCIŢIUL. Partea I. 1 2 Sold la 3 1 decembrie Term. 5 şi 6.

Cont Furni/ori Felul livrării/prestaţiei VALOARE TVA VALOARE TOTALĂ TOTAL 173 . DATA _____________ ÎNTOCMIT DE COD SC2 FILA FURNIZORI .FACTURI NESOSITE Facturi nesosite pentru care recepţia sau prestarea a fost realizată înainte de data închiderii conturilor.CLIENT EXERCIŢIUL.

174 . închirierile. . . Contracte de leasing. DATA_______ ÎNTOCMIT DE COD SD FILA Referinţa F/L sau N/A a SUPORTURI terţi.Balanţa conturilor cu lucrări şi servicii executate de .Jurnal privind decontările cu furnizorii - (cod 14-6-6). asigurările.7). Contracte de întreţinere. Situaţia achitării facturilor (cod 14-6.cheltuieli cu lucrările executate de terţi. cheltuielile cu lucrările executate de terţi. Contracte de închiriere. Conturile din grupa 61 .Compararea cu contractul şi scadenţarul de cheltuieli privind leasingul. Contracte de asigurare. NATURA LUCRĂRILOR cf . ' Pentru sumele importante.Compararea cu datele exerciţiului precedent. cheltuielile cu serviciile executate de terţi. obţinerea justificării necesităţii şi compararea prin sondaj cu documentele justificative. cs= Compararea prin sondaj a documentelor justificative cu conturile cheltuielilor privind obiectele de inventar (cu respectarea limitei de încadrare reglementată).CICLUL CHELTUIELI CU LUCRĂRI ŞI SERVICII EXECUTATE DE TERŢI CLIENT EXERCIŢIUL.

Pentru conturile selecţionate cereţi explicaţii privind termenele de plată depăşite/restante sau pentru toate anomaliile aparente. 175 . Motivarea cauzelor existenţei tuturor soldurilor debitoare ale furnizorilor şi a tuturor soldurilor vechi/restante.Verificarea coerenţei creditului primit de la furnizori. Selectarea prin sondaj/eşantion a conturilor furnizor înainte de a fi verificate. verificaţi modul de regularizare în exerciţiul următor. a CONCLUZII a PROPUNERI Aceste controale sunt integrate în faza înregistrărilor contabile atunci când cabinetul asigură aceste înregistrări.

. .....Verificarea coerenţei creditului acordat clienţilor.Determinarea procentului mediu de depreciere a creanţelor incerte şi în litigiu comparativ cu exerciţiul precedent....Compararea creanţelor incerte şi în litigiu din situaţia pregătită de client. . Lista clienţilor în termen incerţi şi litigioşi. Lista facturilor de întocmit. Conturile din grupa 41 — clienţi.Verificarea facturilor de întocmit cu facturile exerciţiului următor. DATA ____________ ÎNTOCMIT DE COD SE FILA Referinţa F/L sau N/A a SUPORTURI - Balanţa conturilor de vânzări comparativ N/N -1.Selectarea prin sondaj a conturilor clienţi înainte de a fi verificate. cu situaţia exerciţiului precedent.. Q NATURA LUCRĂRILOR ^ Verificarea prin sondaj a documentelor justificative. Situaţia încasării facturilor (cod 14-6-7)..CICLUL VÂNZĂRI/CLIENŢI CLIENT EXERCIŢIUL. Jurnal pentru vânzări (cod 14-6-12 /a).Compararea soldurilor de venituri cu cele ale exerciţiului precedent. .. ..Asupra conturilor selectate se vor obţine explicaţii privind termenele anormale/depăşite de încasare.. se vor verifica modalităţile de regularizare/încasare în exerciţiul următor. . c = 176 . . întârziate precum şi pentru toate anomaliile aparente.

L Lucrări specifice aplicabile micilor întreprinderi sau liberilor profesionişti care ţin o contabilitate în partidă simplă. a CONCLUZII a PROPUNERI 1 y v J <&* Acest control este integrat în faza înregistrărilor contabile atunci când cabinetul asigură aceste înregistrări. • 177 . L Compararea listei creanţelor cu operaţiile de trezorerie din primele luni ale exerciţiului următor şi cu facturile emise în cursul primelor luni ale exerciţiului următor.Obţinerea motivărilor privind toate soldurile \ creditoare şi a tuturor soldurilor vechi / restante având vechimi peste 30 de zile.\ .

..CLIENT EXERCIŢIUL... (2) Conform motivării scrise a comisiei de inventariere. B = rău platnic (nu plăteşte sau plăteşte cu întârziere).... C = litigiu (contestare judiciară). /% (1) Cauza deprecierii: A = incert (nesigur).. INCERŢI... D = li chidare voluntară sau judiciară/faliment. LITIGIOŞI ŞI PROVIZIOANELE CONSTITUITE Cont Clienţi Sold la 3 1 decembrie Termen de încasare Sub 1 Peste 1 Sub 30 an an zile Deprecierea Cauză (1) Procent (2) Provizion constituit 8 (4/5x7) 1 2 3 4 5 6 7 TOTAL Procentul mediu de depreciere ...... DATA_______ ÎNTOCMIT DE COD ŞEI FILA LISTA CLIENŢILOR CERŢI...... 178 .

CLIENT EXERCIŢIUL. DATA_______ ÎNTOCMIT DE

COD SE2 FILA

CLIENŢI - FACTURI DE ÎNTOCMIT

Facturi de întocmit pentru livrări sau prestaţii efectuate înainte de data închiderii exerciţiului financiar
Cont Clienţi Felul livrării/prestării Valoare TVA Valoare totală

TOTAL

179

CICLUL STOCURI ŞI PRODUCŢIE ÎN CURS DE EXECUŢIE
CLIENT EXERCIŢIUL_________ÎNTOCMIT DE DATA_______________

COD SF FILA

'

Referinţa

>

F/L sau N/A

a SUPORTU RI

- Situaţia recapitulativă a stocurilor primită de la client. - Situaţia recapitulativă a stocurilor N -1. - Conturile din grupele de la 30 la 39.

Q NATURA LUCRĂRILOR - Obţinerea situaţiilor recapitulative, după inventarierea patrimoniului. - Cu privire la materii prime, materiale, mărfuri şi produse finite: a - interviu cu şeful întreprinderii /administratorul privind metodele de evaluare şi de determinare a deprecierilor precum şi permanenţa aplicării lor; b - compararea rubricilor cu situaţiile recapitulative ale exerciţiului precedent. - Cu privire la producţie în curs de execuţie: a - interviu cu şeful întreprinderii/administratorul privind metodele de evaluare şi permanenţa aplicării lor; b - controlul coerenţei acestei evaluări; c - compararea totalului situaţiei recapitulative cu factura din prima lună a exerciţiului următor şi cu avansul încasat.

a CO NC LUZII
RECOMANDĂRI

180

CLIENT EXERCIŢIUL. DATA ____________ ÎNTOCMIT DE

COD SF1 FILA

SITUAŢIA RECAPITULATIVĂ A STOCURILOR
Metoda de evaluare (1) Repartizare % %

Denumirea Materii prime Materii consumabile Obiecte de inventar Produse Mărfuri Ambalaje

Total

%

Depreciere

TOTAL

(1) Indicaţi metoda de evaluare utilizată: CMP; FIFO; altele de precizat. (2) Repartizaţi după caz: pe familii de produse sau pe % TVA.

Inventarul realizat de: Comisia reprezentată de d.................... Semnătura clientului La (locul)....................în (data)...............................................
RECOMANDARE IMPORTANTĂ PENTRU EFECTUAREA INVENTARELOR

Inventarul patrimoniului este realizat pe răspunderea şefului întreprinderii (director, administrator, întreprinzător individual, liber profesionist). El se realizează conform Normelor Ministerului Finanţelor, iar documentele justificative (situaţii, liste, carnete, motivări tehnice etc.), formând dosarul inventarierii, se predau conform clauzelor contractului de prestări de servicii - profesionistului contabil, care după efectuarea înregistrărilor îl restituie clientului. Dosarul inventarierii se păstrează la client 10 ani. Prezenta situaţie este o recapitulaţie după documentele justificative aflate la dosarul de inventariere; ea rămâne la dosarul exerciţiului al profesionistului contabil. 181

CLIENT EXERCIŢIUL. DATA________ ÎNTOCMIT DE

COD SF2 FILA

SITUAŢIA RECAPITULATIVĂ A PRODUCŢIEI IN CURS

CARE ESTE METODA DE EVALUARE?

DA

NU

metoda costurilor de producţie altă metodă (care? de nominalizat)
Lista şantierelor/ secţiilor Materiale Manopera Total

a a

a a
Compararea cu avansurile (primite sau nu)

TOTAL

Inventarul realizat de: Comisia reprezentată de d...................... La (locul)................................în (data)
Semnătura clientului COEFICIENTUL CHELTUIELILOR INDIRECTE

182

CLIENT EXERCIŢIUL.de bunuri Producţie în curs . DATA________ ÎNTOCMIT DE COD SF3 FILA STOCURI ŞI PRODUCŢIE IN CURS Exerciţiu N Materii prime aprovizionate Producţie în curs .de servicii Produse semifabricate şi finite Mărfuri Exerciţiu N-l Variaţia • SITUAŢIA RECAPITULATIVĂ PRIMITĂ DE LA CLIENT • CONTROALE DA NU a a • Control aritmetic al situaţiei recapitulative (adunări) G G Metoda de evaluare este conformă cu: Regulamentul de aplicare al legii contabilităţii reglementările fiscale Metoda de evaluare declarată de client este identică cu cea utilizată în exerciţiul N-l Dacă nu: analiza motivelor schimbării metodei incidenţele asupra valorii patrimoniului şi a rezultatelor menţiuni de făcut în anexă menţiuni de făcut în declaraţiile fiscale 183 G G G G G G .

Situaţii inform atizate (sau m anuale). a CONCLUZII PROPUNERI O NATURA LUCRĂRILOR 184 . .A precierea duratelor de utilizare şi verificarea am ortiză rilor.îm prum u tu ri: analiza şi justificarea m işcărilor.Copii de pe facturile de achiziţie. CESIU N E DE IM O BILIZĂR I . actualizarea dosarului perm anent.im obilizări. . prim ite de la client.A lte im obilizări financiare: C om pararea cu docum entele bancare .A naliza. IM O B ILIZĂ R I FIN A N C IA RE . .V erificarea globală a deprecierii . .Com pararea cu facturile de achiziţie şi actele anexe.C alcu lul şi a naliza p lu s şi m in u s va lo area d e cesiun e şi verificarea im pozitării.IMOBILIZĂRI CLIENT EXERCIŢIUL^ DATA_______ ÎNTOCMIT DE COD SG 1 FILA Referinţa F/L sau N/A a SU PO R TU R I .) privind in v e stiţiile în c u rs e fe c tu a te în re g ie p ro p rie s a u în antrepriză. actualiza rea dosarului perm anent. . . evaluarea şi tratam entul fiscal (TV A etc.Conturile din clasa 2 . . IM O B ILIZĂ R I CO RPO RA LE ŞI N EC O R PO R A LE .D eterm inarea şi explicarea variaţiilor.Situaţii privind scoaterea din funcţiune şi a casărilor.D ep o z ite şi ca u ţiu n i: a n a liz a şi ju stifica re a m işc ă rilo r.

PERSONAL CLIENT EXERCIŢIUL.Declaraţia lunară privind obligaţiile de plată către bugetul asigurărilor sociale . aferente exerciţiului încheiat. . Referinţa F/L sau N/A a CONCLUZII PROPUNERI 185 . . .Conturile din grupa 43 . .Verificarea declaraţiilor numai în caz de anomalii aparente. . .Verificarea procentelor globale privind sarcinile sociale. .Declaraţia privind obligaţiile de plată la constituirea fondului special de susţinere a învăţământului de stat. .Verificarea concordanţei remunerării administratorilor şi directorilor cu deciziile AGO şi CA.Calculul global al concediilor de odihnă neefectuate..Obţinerea explicaţiilor asupra întârzierii la plată şi evaluarea penalităţilor de întârziere. . .Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul fondului special de solidaritate cu persoanele cu handicap. compararea cu declaraţia ultimei luni sau trimestru.cota de şomaj .asigurări sociale .Declaraţia privind obligaţiile de plată la fondul iniţial de asigurări sociale de sănătate.Compararea cheltuielilor cu personalul cu statele de plată şi declaraţiile de contribuţii sociale.Declaraţia nominală pentru asigurări sociale. Q NATURA LUCRĂRILOR .. protecţia socială şi conturi asimilate: verificarea componenţei soldurilor şi a vechimii lor.Compararea rubricilor N/N-1 ale cheltuielilor cu personalul. DATA ____________ ÎNTOCMIT DE COD SH FILA a SUPORTU RI .Asigurările sociale. .

. . .DECONTĂRI CU BUGETUL STATULUI CLIENT EXERCIŢIUL.Declaraţia de venit global (a liberilor profesionişti).Compararea cifrei de afaceri cu deconturile şi declaraţiile de TVA. ..Justificarea tuturor soldurilor (componenţa şi vechimea lor). .Controlul întocmirii declaraţiilor fiscale.Calculul impozitului pe profit. .Conturile dm grupa 44 .Controlul global al TVA de recuperat. .bugetul statului .Declaraţiile privind obligaţiile de plată la bugetul de stat şi bugetele locale.Deconturile de TVA. DATA_______ ÎNTOCMIT DE COD SI FILA a SU POR TU RI .Determinarea rezultatului fiscal. .Verificarea procentelor de TVA aplicate de întreprindere şi modalităţile de recuperare a TVA. . .Controlul impozitului pe profit cu declaraţiile aferente.Compararea cu documentele justificative pentru: impozite şi taxe locale. taxe profesionale etc. .Q NATURA LUCRĂRILOR .întocmirea situaţiei avantajelor în natură plecând de la informaţiile comunicate de client şi aprecierea coerenţei.. . Referinţa F/L sau N/A a CONCLUZII PROPUNERI 186 .. . .

Contul întreprinzătorului individual şi/sau conturile clasei l .CAPITALURI ŞI PROVIZIOANE CLIENT EXERCIŢIUL.conturi curente a NATURA LUCRĂRILOR CAPITALURI PROPRII . .inclusiv asociaţi . CONTUL ÎNTREPRINZĂTORULUI INDIVIDUAL .Analiza oportunităţii constituirii provizioanelor şi. .Reintegrarea eventuală a cheltuielilor financiare în cazul contului întreprinzătorului individual. verificarea constituirii şi reintegrării lor în rezultat. dacă este cazul.Verificarea distribuirii rezultatului cu procesul verbal al AGO şi conformitatea cu statutul şi dispoziţiile legale. .Verificarea totalului situaţiei (activului) nete în raport cu 1/2 din capitalul social. PROVIZIOANE REGLEMENTATE . debitor. SUBVENŢII .Obţinerea acordului clientului asupra poziţiei sale faţă de contul său.Procese verbale ale AGO. .Verificarea condiţiilor de atribuire şi modalitatea de afectare a rezultatului. Referinţa F/L sau N/A 187 .Aprecierea globală asupra cheltuielilor. Actualizarea dosarului permanent. DATA _____________ ÎNTOCMIT DE COD SJ FILA a SUPORTURI .

Calculul dobânzilor. .Aprecierea deductibilităţii provizioanelor.Obţinerea acordului asociatului asupra contului său.CONTURI CURENTE .Verificarea detaliată a dosarelor de litigii şi procese. . ASOCIAŢI .Tabloul variaţiilor. .Aprecierea deductibilităţii dobânzilor.Aprecierea cu clientul a riscurilor reale şi a opor tunităţii constituirii de provizioane.PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ŞI CHELTUIELI . .Analiza mişcărilor. a CONCLUZII q PROPUNERI 188 . . .

Apreciaţi deductibilitatea lor.conturi curente: . F/L Mişcările efectuate în cursul exerciţiului sunt credibile da Q nu LJ Contul întreprinzătorului individual debitor: a se controla regulile deductibilităţii Conturile asociaţi .CONTURI CURENTE Debit Sold la începutul exerciţiului înregistrarea rezultatului precedent APORTURILE EXERCIŢIULUI Numerar Viramente bancare împrumuturi /credite Salarii/remuneraţii Dobânzi /comisioane conturi curente Altele TOTAL APORT Credit Retrageri în numerar Cheltuieli personale prin bancă Impozite personale Asigurări pe viată Rambursarea împrumuturilor /creditelor Regularizări (detalii anexate) Altele RETRAGERILE EXERCIŢIULUI TOTAL RETRAGERI SOLD LA FINELE EXERCIŢIULUI Ref.verificaţi dacă sunt totdeauna creditoare. -pentru conturile curente remunerate. calculaţi dobânda conform statutelor şi deciziilor Adunării generale.CLIENT EXERCIŢIUL. DATA________ ÎNTOCMIT DE COD SJ1 FILA ANALIZA CONTULUI ÎNTREPRINZĂTORULUI INDIVIDUAL ŞI A CONTULUI ASOCIAŢI . 189 .

DATA________ ÎNTOCMIT DE COD SJ2 FILA PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ŞI CHELTUIELI Natura provizioanelor Total la începutul exerciţiului Diminuări sau anulări Total la sfârşitul exerciţiului Constituiri TOTAL • Modalităţile de constituire sau de diminuare/anulare FAPTE CARE MOTIVEAZĂ CONSTITUIREA PROVIZIONULUI PARTICULARITĂŢI FISCALE METODA DE CALCUL MODALITATEA DEFINITIVĂ 190 .CLIENT EXERCIŢIUL.

exerciţiului financiar.Analiza operaţiilor excepţionale care nu au fost .67.. 77.Verificarea corectei evaluări şi înregistrări a .481..Verificarea operaţiilor înregistrate în conturile .. DATA_______ ÎNTOCMIT DE COD SK FILA Referinţa F/L sau N/A a SUPORTURI NATURA LUCRĂRILOR .) şi analizarea soldurilor.481.77. a CONCLUZII a PROPUNERI 191 . înregistrate.) CLIENT EXERCIŢIUL.Analiza evenimentelor posterioare închiderii de bilanţ (46. operaţiilor în conturile 67.. ..ALTE CONTURI (46.

credit clienţi şi furnizori).Analiza OD (operaţiilor diverse) ale întreprinderii.Analiza explicaţiilor.Indicatori economici financiari. . .Informaţii economice.Verificarea coerenţei lor cu condiţiile de exploatare ale întreprinderii.Interviuri cu clientul. cheltuielile financiare. . rotaţia stocurilor.EXAMINAREA CRITICĂ CLIENT EXERCIŢIUL. O NATURA LUCRĂRILOR .Statistici profesionale.Compararea cu exerciţiul precedent a ratelor semnificative (marja comercială. eventual cu statisticile disponibile ale sectorului de activitate şi/sau dosarele întreprinderilor din acelaşi sector de activitate aflate în relaţii contractuale cu cabinetul. DATA _____________ ÎNTOCMIT DE COD ŞL FILA Referinţa F/L sau N/A a SUPO RTURI DOSARUL EXERCIŢIULUI . a CONCLUZII PROPUNERI 192 . . . .Balanţa sintetică N/N-1. DOSARUL PERMANENT .Verificarea evoluţiilor anormale ale diferitelor posturi ale bilanţului şi contului de rezultat şi analiza formării rezultatului. .

ANEXE CLIENT EXERCIŢIUL. DATA _____________ ÎNTOCMIT DE.Se vor inventaria informaţiile semnificative de inclus în anexe. COD SM FILA a SUPORTURI Referinţa F/L sau N/A NATURA LUCRĂRILOR . a CONCLUZII PROPUNERI 193 .

OD (operaţii diverse) etc. Referinţa 194 .SUPORTURI CONTABILE NECLASATE IN CICLURI CLIENT EXERCIŢIUL.Balanţe.extrase . DATA________ ÎNTOCMIT DE COD SN FILA a SU PORTURI . jurnale .

DOSAR JURIDIC ANUAL T CLIENT EXERCIŢIU. CONŢINUT Referinţa a a a a a a a LJ a a a a a a a a LJ a a a a a .

Consult aţii juridice 195 .

a [ J a LJ LJ a u u a 196 . Taxe de formare continuă. Declaraţiile de venit global (ale liberilor profesionişti). Alte taxe si impozite. Declaraţiile privind obligaţiile de plată la bugetul de stat şi bugetele locale. U a a a a a a a u a G L I G CONŢINUT Referinţa Deconturile de TVA. Taxe profesionale.DOSAR FISCAL ANUAL CLIENT EXERCIŢIU.

Declaraţia lunară privind obligaţiile de plată către bugetul asigurărilor sociale . Declaraţia privind obligaţiile de plată la fondul iniţial de asigurări sociale de sănătate. 197 . Declaraţia privind obligaţiile de plată la constituirea fondului special de susţinere a învăţământului de stat.DOSAR SOCIAL ANUAL CLIENT EXERCIŢIU CONŢINUT COPII DUPĂ DECLARAŢII Referinţa a a a a a a a a a a a a a Declaraţia nominală pentru asigurările sociale.cota de şomaj -Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul fondului special de solidaritate cu persoanele cu handicap.

NORME GENERALE DE BAZĂ aplicabile tuturor misiunilor expertului contabil .m.

.............229 201 ..........217 123. 202 111.................... Acceptarea si menţinerea misiunilor................................202 112......207 114......212 12......... NORMA DE RAPORTARE...... Utilizarea lucrărilor altor profesionişti........222 125..........................................SUMAR 11....................... Documentarea lucrărilor......... Delegarea şi supravegherea lucrărilor.............................................205 113.... Independenţa...... Programarea lucrărilor............................209 115............... NORME DE COMPORTAMENT PROFESIONAL......219 124. NORME DE LUCRU................. .. Calitatea lucrărilor...........215 122...................215 121. Competenţa.................. Contractarea lucrărilor............................................................. Secretul profesional şi confidenţialitatea................226 13............

de asemenea. trebuie să nu fie supus niciunei constrângeri care ar putea să îi ameninţe integritatea si obiectivitatea. servicii sau bani. cu excepţia celor date sau primite în condiţiile oferite terţilor. în activităţile unui client. dar. respectarea principiului independenţei.11 NORME DE COMPORTAMENT PROFESIONAL INDEPENDENŢA 111 T T™ V^ ^ NORMA Profesionistul contabil este obligat să fie independent atunci când îşi exercită activitatea ca liber-profesionist. în calitate de membru al executivului acestuia sau ca angajat. deţinerea de participării la capital. directă sau indirectă. de exemplu: acceptarea unor forme de salarizare. (august 2000) COMENTARII Exercitarea liberă a profesiei contabile necesită. care este incompatibil cu: implicarea financiară. sub controlul celui care gestionează patrimoniul. ca. ca obligaţie de primă mărime. 202 . Trebuie nu numai să manifeste o atitudine independentă care să îi permită efectuarea misiunilor sale cu integritate şi obiectivitate. Trebuie. evitând orice situaţie care ar presupune o lipsă de independenţă. de asemenea. darea sau luarea cu împrumut de bunuri. acordarea sau primirea de gajuri sau cauţiuni de la / pentru clienţii profesionistului contabil. implicarea profesionistului contabil în activităţile unui client. să se asigure că şi colaboratorii săi respectă regulile de independenţă.

incidenţa relaţiilor familiale şi personale asupra independenţei. asigurate în acelaşi timp cu exercitarea liberă a profesiei. sunt de reamintit unele din prevederile normelor emise de Corp: trebuie ca majoritatea acţionarilor sau asociaţilor (51%) să fie experţi contabili sau contabili autorizaţi şi să deţină majoritatea acţiunilor sau părţilor sociale. neprecizate anticipat în sumă absolută. sau care sunt incompatibile cu necesitatea de a păstra poziţia de independenţă. prin contract.consiliul de administraţie al societăţii comerciale trebuie să fie ales în majoritate (51%) dintre acţionarii sau asociaţii experţi contabili sau contabili autorizaţi. aceasta presupune ca majoritatea activităţii liber-profesioniş-tilor contabili să nu constea în executarea de lucrări pentru o singură unitate patrimonială. acceptarea executării de lucrări în baza unor onorarii eventuale. condiţiile în care onorariile primite de la un client constituie un procentaj inacceptabil de mare pentru cifra de afaceri totală a societăţii de expertiză sau a unui practician individual. chiar dacă nu se află sub incidenţa cazurilor de incompatibilitate mai înainte amintite sau a celor expres prevăzute de legile în vigoare sau de normele Corpului. prin natura lor. . respectiv societate comercială. In privinţa incompatibilităţilor cu condiţia de independenţă a profesiei contabile.acte de comerţ sau activităţi salarizate în afara Corpului. Lista incompatibilităţilor cu condiţia de independenţă a profesiunii contabile nu este limitativă şi niciun membru al Corpului nu trebuie să se găsească într-o situaţie de natură a-i ştirbi independenţa. integritate şi obiectivitate a profesionistului contabil. privind îndatoririle proprii ale societăţilor recunoscute de Corp. atunci când pot sfârşi printr-un conflict de interese sau care sunt. incompatibile sau în contradicţie cu exercitarea liberală a profesiei contabile. societăţile comerciale de expertiză contabilă şi de contabilitate nu pot avea participări financiare în unităţi patrimoniale 203 .

acţiunile sau părţile sociale ale societăţilor comerciale de expertiză contabilă şi de contabilitate trebuie să fie nominative şi orice nou asociat sau acţionar trebuie să fie admis de Adunarea generală. 204 . Liber-profesionistul contabil este obligat să evite orice situaţie care ar putea presupune o lipsă de independenţă. de asemenea. agricole. în general. acesta datorează fidelitate angajatorului. comerciale. pe care este necesar să îl respecte si să îl aplice. In privinţa profesionistului contabil salariat. bancare sau de asigurări. filialele şi afiliaţii acestora.industriale. să se asigure că şi colaboratorii săi respectă regulile de independenţă. şi nici în societăţi civile. fiind conştient şi pregătit în faţa factorilor care pot da naştere la conflicte de interese. Trebuie. liber-profesionistul contabil trebuie să fie independent faţă de client şi faţă de toate întreprinderile-mamă. dar în acelaşi timp şi profesiei sale şi principiului de independenţă al acesteia.

112

COMPETENŢA

NORMA

Calităţile necesare exercitării profesiei de expert contabil şi de contabil autorizat sunt reglementate. Profesioniştii contabili îşi completează şi îşi actualizează permanent cunoştinţele. Ei se asigură că încredinţează lucrări colaboratorilor care au o competenţă apropiată de natura şi de complexitatea acestora. Ei veghează, de asemenea, la formarea lor continuă. (august 2000) COMENTARII Profesionistul contabil trebuie să îşi întreţină nivelul de competenţă pe tot parcursul carierei sale profesionale; el nu trebuie să efectueze decât lucrările pe care el însuşi sau societatea din care face parte le poate realiza cu competenţă profesională. Fiecare profesionist contabil îşi stabileşte propriul program de formare (învăţământ individual, cursuri, seminarii şi alte forme, cu testarea cunoştinţelor dobândite). Consiliul Superior al CECCAR publică în fiecare an o notă de orientare cu caracter informativ, contribuind la promovarea acţiunilor de formare asupra normelor şi doctrinei profesionale. Perfecţionarea continuă constituie o condiţie de menţinere a competenţei profesionale a membrilor Corpului, în acest sens, membrii Corpului trebuie: a) să îşi dezvolte necontenit cultura, nu numai profesională, dar şi cunoştinţele de cultură generală, singurele capabile să-i întărească discernământul; 205

b)

c)

d)

e)

să acorde fiecărei operaţii şi situaţii examinate toată atenţia si timpul necesare pentru a-şi fundamenta o opinie personală înainte de a face propuneri; să îşi exprime opinia fără nicio reţinere faţă de dorinţa, chiar ascunsă, a celui care îl consultă si să se pronunţe cu sinceri tate, fără ocolişuri, exprimându-şi, dacă este nevoie, rezervele necesare asupra valorii ipotezelor şi concluziilor formulate; să nu dea niciodată ocazia de a se afla în situaţia de a nu putea să îşi exercite libertatea de gândire sau de a fi supus îngrădirii îndatoririlor sale; să considere că independenţa sa trebuie să îşi găsească mani festarea deplină în exercitarea profesiei şi în protejarea ei, cu respectarea integrală a dispoziţiilor legale şi a regulilor stabilite de Corp.

Cu privire la competenţa generală a cabinetului sau a societăţii de expertiză contabilă, menţinerea competenţei presupune: - o evaluare periodică a nevoilor de personal (calitativă si cantitativă); un plan de formare continuă (orientativ, de cel puţin 16 ore pentru persoanele care nu au calitatea de profesionişti contabili). Procedurile de punere în aplicare variază în funcţie de mărimea cabinetului/societăţii. De asemenea, unui profesionist contabil salariat i se poate cere să execute servicii semnificative pentru care însă nu are suficientă pregătire sau experienţă, în aceste situaţii, profesionistul contabil salariat nu trebuie să îl inducă în eroare pe angajatorul său despre nivelul de pregătire sau experienţă pe care îl deţine, iar, dacă este cazul, în mod onest, va cere asistenţa necesară şi opinia unui expert. Un instrument de orientare a membrilor Corpului îl constituie Programul naţional de dezvoltare profesională continuă a contabililor. 206

113

CALITATEA LUCRĂRILOR

NORMA Este necesar ca profesioniştii contabili să îşi exercite profesia cu conştiinciozitate şi devotament. Corectitudinea, imparţialitatea şi, în cadrul profesiei, dorinţa de a fi utili clienţilor lor trebuie să le inspire profesioniştilor contabili recomandările pe care le fac şi să le orienteze executarea lucrărilor. (august 2000) COMENTARII Calitatea lucrărilor este direct influenţată de corecta aplicare a normelor de competenţă, de delegare şi de supervizare, de planificareprogramare şi de documentare a lucrărilor executate. Profesioniştii contabili trebuie să cunoască personal anumite aspecte fundamentale privind executarea lucrărilor, ceea ce implică necesitatea ca anumite însărcinări să nu poată fi repartizate colaboratorilor. De fiecare dată când o lucrare este repartizată, profesionistul contabil trebuie să se asigure că au fost respectate de către colaboratorii săi toate criteriile de calitate cerute pentru executarea lucrărilor încredinţate. Programarea lucrărilor profesioniştilor contabili şi colaboratorilor lor este necesară pentru asigurarea calităţii, permiţând garantarea unei repartizări adecvate, lucrărilor colaboratorilor. Eficacitatea planificării presupune existenţa unui proces permanent şi materializat după modalităţile adaptate la dimensiunea şi la activitatea societăţii. Profesioniştii contabili au dreptul şi datoria să studieze, în folosul clienţilor lor, în condiţiile respectării legalităţii, sincerităţii si corecti207

tudinii, măsurile susceptibile să evite plata unor cheltuieli pentru taxe şi impozite nedatorate. Calitatea lucrărilor depinde de conştiinciozitatea şi integritatea profesioniştilor contabili şi a colaboratorilor lor, în care scop aplică: a) normele Corpului privind exercitarea profesiei şi executarea lucrărilor, trebuind să fie în măsură să justifice aplicarea aces tora prin documente corespunzătoare; b) obligaţiile contabile enunţate de textele legale şi precizate de doctrina contabilă. Asigurarea calităţii lucrărilor executate în interiorul cabinetului sau societăţilor de profil şi în cadrul normelor mai înainte amintite este obligatorie pentru toţi profesioniştii contabili. Organizarea judicioasă a planificării lucrărilor, mai ales în cazul existenţei mai multor colaboratori, cere cu necesitate prevederea exercitării autocontrolului şi controlului lucrărilor executate. Profesioniştii contabili salariaţi, evident, datorează fidelitate angajatorului, prioritatea firească fiind aceea de a respecta obiectivele stabilite de acesta şi regulile şi procedurile redactate pentru susţinerea şi realizarea lor. Dar respectarea normelor profesiei de către profesionistul contabil salariat este obligatorie, chiar cu riscul apariţiei unor situaţii conflictuale între el si angajator, întrucât unui salariat, în mod legitim, nu i se poate cere: să nu respecte legea; să încalce regulile şi normele profesiei; să îi mintă sau să îi inducă în eroare (inclusiv prin tăcere sau atitudine pasivă) pe cei care acţionează ca auditori; să semneze sau să fie asociat la o raportare care practic denaturează faptele.

208

organizată şi responsabilă. ci si pe cele de care s-a luat cunoştinţă prin intermediul lucrărilor executate. cu excepţia cazurilor când a fost autorizat în mod expres în acest scop sau dacă are obligaţia legală sau profesională să facă această divulgare (de pildă. chiar dacă acestea sunt cunoscute de public. cu excepţia cazurilor prevăzute de lege. împreună cu colaboratorii lor. răspund de respectarea principiului deontologic al secretului profesional. Faptele implicate în secretul profesional au o cuprindere largă. nici să confirme faptele care îl privesc pe clientul sau angajatorul său. medicii şi notarii. Acest principiu constituie o caracteristică esenţială a unei profesii exercitate independent. (august 2000) COMENTARII Profesioniştii contabili. precum avocaţii. denunţarea unor infracţiuni). Profesionistul contabil are obligaţia ca secretul să fie dezvăluit atâta timp cât legea îi impune sau îi permite să o facă. 209 .SECRETUL PROFESIONAL ŞI CONFIDENŢIALITATEA NORMA Profesionistul contabil trebuie să respecte caracterul confidenţial al informaţiilor obţinute cu ocazia executării lucrărilor sale şi nu trebuie să divulge niciuna dintre aceste informaţii către terţi. Profesionistul contabil nu trebuie nici să dezmintă. incluzându-le nu numai pe cele încredinţate de clienţi. Pot fi considerate secrete şi acele informaţii a căror divulgare este susceptibilă de a atinge onoarea sau demnitatea umană. situându-i pe expertul contabil si pe contabilul autorizat printre confidenţii clientelei.

nu acelaşi lucru se poate spune despre ceilalţi deţinători de secrete încredinţate prin statut. din oficiu sau citat. profesie sau funcţie. Obligaţia de confidenţialitate nu poate fi invocată autorităţii judiciare: nici în materie penală. iar rezolvarea ei stă în puterea exigentă a aprecierii celui care îl deţine: dacă o interpretare favorabilă „divulgării autorizate" poate să facă lumină în domeniul secretului medical. nici în materie civilă (obligaţia de a-si aduce concursul în vederea descoperirii adevărului şi a bunului mers al justiţiei).în căutarea infracţiunilor clasice comise în cadrul social (abuz de bunuri si bani publici. escrocherie).să răspundă la toate întrebările referitoare la problemele contabile. Organele de cercetare . acoperirea exercitării ilegale a profesiei). el trebuie . 210 . nu poate divulga confidenţele pe care i le-a făcut clientul sau informaţiile la care a avut acces. financiare sau fiscale.respectând întrutotul această regulă .informaţii contabile specifice care se referă la client .Obligaţia de a respecta secretul profesional poate fi obiectul unei controverse. cazurilor de bancrută (mai ales când este vorba de forma contabilă a acestora) sau infracţiunilor proprii reglementărilor profesiei (de pildă.si Tribunalul pot cere informaţii de la specialişti . aceea că numai colaboratorii dintr-un anumit nivel ierarhic au acces la anumite informaţii şi deci numai aceştia sunt susceptibili de a avea obligaţii de natura secretului profesional.Poliţie şi Parchet . Profesionistul contabil poate divulga anumite informaţii numai cu acordul clientului. Obligaţia de confidenţialitate se aplică tuturor informaţiilor generale pe care profesionistul contabil le cunoaşte cu ocazia executării misiunii sale. în practică există o regulă. în schimb. Profesionistul contabil chemat ca martor în faţa Tribunalului sau a organelor de anchetă.

contabilă sau fiscală. nici chiar Tribunalului (în afara cazurilor prevăzute de lege. ceea ce au aflat în timpul misiunii lor.Specialiştii nu ar trebui să dezvăluie necondiţionat. declaraţiile lor trebuie să se limiteze strict la ceea ce este indispensabil bunului mers al procesului. Acest lucru trebuie să li se ceară. el rămâne legat de secretul profesional în faţa organelor de cercetare sau a Tribunalului pentru toate informaţiile confidenţiale care i-au fost încredinţate de către clientul său. Dacă profesionistul contabil poate răspunde tuturor întrebărilor privind tehnica financiară. Cu ocazia acestor mărturii. Este important a se avea în vedere că informaţiile confidenţiale nu pot fi folosite în beneficiul personal şi nici al unei terţe persoane. 211 . mai ales atunci când le sunt intentate procese).

trebuie să aprecieze posibilitatea de a o îndeplini. el trebuie să se asigure că propriile competenţe. . (august 2000) COMENTARII Lipsa experienţei în anumite sectoare de activitate poate face dificilă misiunea profesionistului contabil. în acest sens. Pentru misiunile repetabile se va verifica periodic dacă evenimentele permit sau nu menţinerea lor. cât şi menţinerii celor vechi. O atenţie deosebită este bine să se acorde criteriilor de alegere a unor noi clienţi. ţinând seama de regulile etice şi profesionale ale profesiei şi în mod deosebit de regulile de independenţă şi incompatibilitate.o verificare privind respectarea principiului independenţei profesionale. în raport îndeosebi cu competenţa şi cu mijloacele profesionistului contabil. ale personalului său salariat sau ale colaboratorilor folosiţi sunt suficiente pentru executarea misiunii. prealabil acceptării şi încheierii contractului. o apreciere a eficienţei executării lucrărilor. se va face: o evaluare a riscurilor potenţiale şi posibile. în raport cu respectarea principiilor independenţei şi competenţei. prevăzând situaţia lor prezentă şi viitoare. înainte de a accepta o misiune. decizia finală aparţine profesionistului contabil. Evident.115 ACCEPTAREA ŞI MENŢINEREA MISIUNILOR NORMA Profesionistul contabil. apreciind şi evaluând riscurile. 212 .

în cazul în care un liber-profesionist contabil este solicitat de un client să înlocuiască un alt liber-profesionist contabil în exerciţiu. potrivit reglementărilor în cauză. când acestea rezultă clar dintr-un contract şi ţinând seama de faptul că executarea efectivă şi corectă a lucrărilor nu este contestată de client. în cazul în care numirea sa poate conduce la înlocuirea unui coleg existent în exerciţiu. contractarea de audit financiar de către regiile autonome sau locale). clientul solicită o ofertă sau o participare la licitaţii privind serviciile care pot fi oferite de liber-profesioniştii contabili (de pildă. avizându-1 pe client în consecinţă. s-a asigurat că înlocuirea nu este motivată de considerente rezultând din dorinţa clientului de a eluda efectele unei respectări stricte a îndatoririlor profesionale. fără întârziere. cum ar fi insistenţele predecesorului de a aduce la lumină adevărul. a obţinut justificarea (dovada) plăţii onorariilor datorate colegului predecesor. 213 . în oferta depusă de liber-profesionistul contabil. asigură păstrarea secretului informaţiilor primite din partea colegului predecesor. Liber-profesionistul contabil în exerciţiu trebuie să transmită succesorului său. după ce acesta a încheiat contractul cu clientul. acesta nu trebuie să accepte această misiune decât în condiţiile în care: a obţinut din partea clientului autorizarea de a contacta colegul predecesor şi a obţinut de la acesta informaţiile necesare privind activităţile clientului. toate registrele si documentele clientului care sunt sau pot fi în posesia sa. Sunt situaţii în care. de a respecta şi cere respectarea legilor şi reglementărilor în activităţile respective. în afară de cazul în care liber-profesionistul contabil în exerciţiu are dreptul legal de a le păstra. se abţine de la orice critică de ordin personal cu privire la colegul său predecesor.

motivat.acesta va menţiona necesitatea ca clientul să fie de acord ca profesionistul contabil în exerciţiu să poată fi contactat. Liber-profesioniştii contabili care se găsesc în situaţia imposibilităţii executării lucrărilor contractate din cauza neprimirii datelor şi a informaţiilor necesare conform prevederilor contractului sau din cauza lipsei de cooperare cu clientul sunt în drept să rezilieze. contractul cu acest client. va trebui contactat profesionistul contabil în exerciţiu. Dacă oferta sa a fost adjudecată. • - • 214 .

Prin programul de lucru se definesc natura. Cunoaşterea globală de către profesionistul contabil a activităţilor clientului sau ale unităţii patrimoniale unde este salariat are ca obiectiv identificarea riscurilor care ar putea avea o incidenţă semnificativă asupra conturilor. a controalelor şi planificarea ulterioară a misiunii. calendarul şi întinderea lucrărilor necesare pentru punerea în aplicare a planului misiunii. care să-i permită orientarea şi planificarea/programarea misiunii şi depistarea domeniilor şi a sistemelor semnificative.12 NORME DE LUCRU 121 PROGRAMAREA LUCRĂRILOR NORM A Profesionistul contabil trebuie să îşi planifice executarea misiunilor sale astfel încât acestea să fie realizate în mod eficient. condiţionând astfel programarea iniţială a intervenţiilor. Forma şi conţinutul planului misiunii se vor stabili în funcţie de mărimea întreprinderii clientului sau a celei unde profesionistul 215 . Va trebui ca elaborarea si documentarea planului misiunii să descrie felul. întinderea misiunii şi modul în care aceasta va fi realizată. planul va fi suficient de detaliat pentru a permite elaborarea programului de lucru. COMENTARII (august 2000) Profesionistul contabil trebuie să aibă o cunoaştere globală asupra activităţilor clientului sau ale unităţii patrimoniale unde este salariat.

să precizeze alături de obiectivele misiunii si un buget de ore pe fiecare capitol .autocontrol . de metodologia si tehnicile specifice care se vor aplica.contabil este salariat.subdiviziune -component(ă). dacă se dovedeşte necesar. de complexitatea misiunii. 216 . să fie modificate în timpul realizării misiunii şi a lucrărilor sale. de asemenea. Programul de lucru constă într-un ansamblu de instrucţiuni destinat tuturor colaboratorilor profesionistului contabil pentru asigurarea unei bune executări şi a unui bun control . Programul de lucru poate. Planul misiunii şi programul de lucru trebuie.al lucrărilor.

122 CONTRACTAREA LUCRĂRILOR NORMA Relaţiile liber-profesioniştilor contabili cu clienţii lor se stabilesc prin contract scris de prestări de servicii. Contractul de prestări de servicii cuprinde. Aceasta implică din partea profesionistului contabil cunoaşterea entităţii clientului şi în special a modului de organizare. termenele de execuţie. următoarele elemente: scopul misiunii şi descrierea sa. să determine un buget de ore şi să propună nivelul onorariilor. semnat de ambele părţi. obligaţiile fiecărei părţi. (august 2000) COMENTARII Contractul de prestări de servicii defineşte misiunea liber-profesionistului contabil. dacă este cazul. la normele profesionale. referirea. dacă este cazul. aşa încât să fie capabil să definească tipul de misiune cel mai bine adaptat clientului. 217 . Misiunea propusă trebuie adaptată la particularităţile clientului şi la nevoile acestuia. menţiunea că orice modificare importantă va face obiectul unui act adiţional. la normele profesionale ale Corpului. condiţiile financiare. în general. făcându-se referire. durata misiunii. precizând drepturile şi obligaţiile fiecărei părţi.

modalitatea de rezolvare a litigiilor. dacă este cazul. cât şi de capacitatea sa de a se achita corect de obligaţiile sale faţă de client. 218 . continuarea executării contractului existent ţinând seama atât de propria independenţă. Atunci când este necesar. contractul de prestări de servicii va face obiectul unei actualizări periodice. Cabinetul liber-profesionistului contabil sau societatea de expertiză contabilă trebuie. să efectueze o evaluare a fiecărui client.modalitatea de încetare a misiunii. hotărând. periodic.

DELEGAREA ŞI SUPRAVEGHEREA LUCRĂRILOR NORMA Misiunile liber-profesionistului contabil pot necesita formarea unor echipe de asistenţi sau de colaboratori. . 219 . Aceste persoane trebuie să posede: . care posedă aptitudinea şi competenţa necesare îndeplinirii în bune condiţii a lucrărilor cerute.repartizarea de responsabilităţi diferite în funcţie de nivelul de aptitudini. independenţă şi secret profesional. fixarea de termene pentru fiecare lucrare de efectuat. Organizarea echipei se realizează prin: . respectiv de lucrări către asistenţi sau colaboratori trebuie să se efectueze astfel încât să se asigure un grad rezonabil de certitudine că aceste lucrări vor fi executate de persoane independente.responsabilităţi -. păstrându-şi răspunderea finală a executării misiunii.calităţi personale: respectarea principiilor de integritate. Orice delegare de atribuţii . Lucrul în echipă este organizat în cadrul unui program de lucru. (august 2000) COMENTARII Lucrul în echipă presupune existenţa împărţirii răspunderilor între membrii echipei. competenţe si calităţi personale ale fiecărui asistent sau colaborator. El poate delega acestora executarea unor lucrări.aptitudini şi competente: cabinetul sau societatea de expertiză contabilă trebuie să dispună de un personal care şi-a însuşit şi îşi întreţine competenţa si aptitudinile necesare care să-i permită îndeplinirea responsabilităţilor sale. obiectivitate.

Liber-profesionistul contabil care poartă răspunderea finală a executării misiunii este responsabil si cu supravegherea totală a îndeplinirii lucrărilor delegate asistenţilor şi colaboratorilor. în care scop asigură: instrucţiuni suficiente şi corespunzătoare pentru realizarea lucrărilor delegate. semnarea contractului de prestări de servicii şi a deciziilor privind sistarea sau anularea acestuia. Supravegherea se concretizează. transmiterea către asistenţi şi colaboratori a programului individual de realizat de către aceştia. adnotări la documentele stabilite de către colaboratori sau orice alte documente de lucru. Această supraveghere se exercită. prin: o notă de comentarii . 220 .O organizare satisfăcătoare a supravegherii este de natură să aducă la un numitor comun calitatea muncii şi costul misiunii.care se arhivează la dosarul lucrării. în schimb. revederea lucrărilor efectuate de fiecare asistent sau colaborator fie personal. un control al lucrărilor realizate. în special. analiza şi semnarea rapoartelor şi a oricăror alte atestări/ certificări cerute de client. adică o capacitate şi o experienţă corespunzătoare unor responsabilităţi care le pot fi încredinţate. prin verificarea dosarelor de lucru pentru a se asigura că lucrările progresează conform programului şi termenelor prevăzute pentru executarea lucrărilor colaboratorilor şi pentru a le da acestora indicaţiile de care au nevoie. în principal. Supravegherea poate fi asigurată parţial şi de către colaboratorii deţinând un nivel de competenţă satisfăcător. Sunt de responsabilitatea liber-profesionistului contabil următoarele operaţii: acceptarea sau refuzul unei misiuni. fie de un membru al cabinetului/ societăţii având o competenţă egală sau superioară celui supravegheat. Delegarea implică. note personale ale liberprofesionistului contabil.

Este de reţinut că liber-profesionistul contabil care deleagă o parte din lucrări asistenţilor şi colaboratorilor săi rămâne personal răspunzător pentru formarea şi exprimarea opiniei sale în cadrul final al îndeplinirii misiunii. volumul lucrărilor de executat şi termenele de realizare ale acestora. 221 .Dimensiunile delegării şi supravegherii lucrărilor depind de: mărimea şi complexitatea lucrărilor.

experţi .externi cabinetului/societăţii de expertiză contabilă sau unităţii patrimoniale unde sunt salariaţi apreciază în ce măsură lucrările acestora pot servi la realizarea obiectivelor misiunii (responsabilităţilor) lor.specialist. angajat de client sau de unitatea patrimonială. Profesionistul . expert . tehnician. De regulă. tehnician. angajat de liber-profesionistul contabil. auditul sau specializările proprii profesionistului contabil. se recurge la un specialist.specialist.specialişti. Când liber-profesionistul contabil utilizează lucrările altor profesionişti. angajat al liber-profesionistului contabil. tehnician. un cabinet sau o societate de profil care posedă competenţele. cunoştinţele şi experienţa specifice unui domeniu particular. 222 . aceste lucrări sunt considerate mai degrabă ca aparţinând unei persoane care are capacitatea unui specialist. expert . expert decât ca aparţinând unui colaborator sau unui salariat al său. cabinetului sau societăţii de expertiză contabilă în cauză. altul decât contabilitatea.poate fi: • angajat al clientului sau al unităţii patrimoniale unde profesionistul contabil este salariat. (august 2000) COMENTARII Termenul profesionist .desemnează o persoană. expert atunci când executarea lucrărilor necesită o altă competenţă.UTILIZAREA LUCRĂRILOR ALTOR PROFESIONIŞTI NORMA Profesioniştii contabili care utilizează lucrările altor profesionişti . tehnician.

De pildă: • evaluarea anumitor tipuri de active.în acest caz.profesioniştii contabili au nevoie să utilizeze lucrările altor profesionişti. evaluarea cantităţilor sau stării fizice/morale a activelor. evaluări şi declaraţii de expert -specialist.tabloul . este legat într-un fel sau altul de client sau de unitatea patrimonială menţionată în aliniatul precedent. Riscul de lipsă de obiectivitate al profesionistului solicitat este mai mare în cazul când profesionistul: este angajat al clientului sau al unităţii patrimoniale din care face parte profesionistul contabil salariat beneficiar al lucrărilor profesionistului. • evaluări bazate pe tehnici şi metode specializate.profesioniştilor agreaţi de un organism profesional. experienţa şi reputaţia profesionistului în domeniul pentru care profesionistul contabil doreşte un aviz de specialitate. de: calificările profesionale. 223 . contractelor specifice unui sector de activitate sau altor reglementări. prezentate sub formă de rapoarte. avize ale juriştilor privind interpretarea acordurilor. de pildă. profesionistul contabil va supune lucrările acestor profesionişti procedurilor controlului de calitate.responsabilităţilor . statutelor. în acest scop. evaluarea gradului de înaintare în realizarea fizică a produ selor în curs de fabricaţie. Profesionistul contabil care intenţionează să utilizeze lucrările altui profesionist trebuie să determine competenţa profesională a acestuia. avize. în cursul efectuării misiunilor . va ţine seama. diplome sau înscrierea profesionistului pe lista .

se vor examina instrucţiunile scrise date profesionistului . în acest sens. .specialist.clasificarea legăturilor care pot exista între profesionist. informaţiile privind ipotezele şi metodele pe care profesionistul solicitat le va folosi şi coerenţa lor cu cele aplicate. şi în mod deosebit: obiectivele si întinderea lucrărilor profesionistului. . 224 . expert -. Dacă aceste puncte nu sunt definite clar în instrucţiunile date profesionistului solicitat. profesionistul contabil poate recurge la contactarea directă a acestuia în scopul obţinerii în final a elementelor suficiente şi juste privind realizarea obiectivelor lucrărilor profesionistului solicitat. în exerciţiile precedente. sursele de date utilizate. client sau unitatea patrimonială din care face parte profesionistul contabil salariat. în lumina cunoştinţelor pe care profesionistul contabil le are despre activitatea sau rezultatele procedurilor utilizate de acesta. descrierea generală a aspectelor particulare cerute a fi tratate în raportul profesionistului. .condiţiile de acces ale profesionistului la documentele si fişie rele pertinente. tehnician. cât şi aplicarea lor au în vedere raţionamentele profesionistului solicitat.confidenţialitatea informaţiilor despre client / unitatea patrimonială la care are acces profesionistul solicitat.Profesionistul contabil trebuie să reunească elemente suficiente şi juste care să-i permită aprecierea dacă întinderea lucrărilor profesionistului solicitat acoperă obiectivele care i-au fost stabilite. Validitatea şi temeinicia ipotezelor şi metodelor utilizate. rezultatele lucrărilor profesionistului solicitat. Profesionistul contabil va stabili dacă rezultatele profesionistului solicitat sunt coerente şi credibile în ceea ce priveşte: ipotezele şi metodele folosite. eventual.

pe baza cunoştinţelor sale despre obiectivele asupra cărora profesionistul solicitat şi-a exprimat opinia. profesionistul contabil se va strădui să le înţeleagă şi va stabili dacă ele par rezonabile. Dar. profesionistul contabil nu poate să pună în discuţie ipotezele şi metodele utilizate de profesionistul solicitat. 225 . cunoscând că responsabilitatea finală a misiunii sale îi revine în totalitate.Nedispunând de aceleaşi competenţe ca acesta.

Permit.unitatea patrimo nială .clientului sau angajatorului. • regăsirea informaţiilor pe care în mod frecvent trebuie să le prezinte clientului sau angajatorului. profesionistului contabil materializarea punerii în aplicare a diligentelor sale pentru fiecare misiune îndeplinită. de asemenea. Dosarele de lucru pot fi pe suport de hârtie. 226 . Ele ajută la înţelegerea şi controlul lucrărilor. protejând confidenţialitatea acestora. pe microfilm sau pe suport informatic. • mijlocul eficace de cunoaştere a entităţii .responsabilităţilor . Profesionistul contabil păstrează dosarele sale de lucru pe perioada prescripţiei legale. Dosarele de lucru asigură profesionistului contabil: • modalitatea de îndeplinire a lucrărilor executate si controlul acestora. • buna predare parţială sau totală a misiunii atunci când apar noi colaboratori pe parcursul executării acesteia. (august 2000) COMENTARII Termenul „documentare" semnifică documentele pregătite sau obţinute de profesionistul contabil şi păstrate în dosarele de lucru ale misiunii respective. Dosarele de lucru constituie un mijloc util care îl orientează pe profesionistul contabil şi pe colaboratorii acestuia în organizarea şi executarea misiunii.include ţinerea dosarelor de lucru.125 DOCUMENTAREA LUCRĂRILOR NORMA O bună organizare a misiunilor .

pentru obţinerea informaţiilor şi documentelor necesare realizării misiunii. Dosarul de lucru este unul dintre elementele de organizare internă a cabinetului/societăţii de expertiză contabilă.ameliorarea calităţii intervenţiilor ulterioare. facturarea onorariilor). Totuşi. • documentele elaborate de profesionistul contabil. dificultăţile întâlnite ş. care este consti tuită din ansamblul documentelor susceptibile a fi utile • 227 . dosarul de lucru poate fi împărţit în două: • o parte permanentă . pentru a facilita accesul la dosare. anexele. • documentele justificând intervenţiile făcute pe lângă client . anumite documente de bază trebuie să îşi găsească locul într-un dosar de lucru. • elementele administrative proprii realizării misiunii (bugetul.primite de la client şi de la terţi. ale întinderii lucrărilor şi ale concluziilor la care s-a ajuns. şi anume: • contractul de prestări de servicii. Conţinutul obligatoriu al dosarului de lucru este greu de precizat din cauza varietăţii misiunilor şi a modalităţilor de execuţie.) permit completarea sau realizarea programului de lucru. Atunci când misiunea este repetitivă şi se desfăşoară pe mai multe exerciţii financiare. în măsura în care elementele pe care le conţin (descrierea entităţii.angajator . ca profesionistul contabil să opteze pentru o structură şi o formă definite. O structură sau o formă particulară a dosarelor de lucru nu poate fi preconizată.dosarul permanent -. adiţionalele şi co respondenţa legată de acesta. urmărirea bugetului de timp . • elementele de probă ale realizării diligentelor profesionale.documentele .a programelor individuale de lucru ale colaboratorilor -.a. Totuşi. unităţii patrimoniale. asigurând în acest fel satisfacerea obiectivelor mai înainte amintite. este important. Dosarul de lucru cuprinde doar elementele semnificative ale realizării misiunii şi nu trebuie considerat ca fiind un scop în sine. • informaţiile şi datele .

Pentru aceste misiuni repetitive este recomandabil să se utilizeze documente de lucru standardizate . • o parte aferentă unui exerciţiu financiar dat . care cuprinde documentele privind lucrările efectuate a căror utilitate nu depăşeşte exerciţiul în cauză. 228 .la nivelul cabinetului/ societăţii de expertiză contabilă. Conţinutul dosarelor de lucru reprezintă documentaţia proprie a profesionistului contabil. care trebuie să ia toate măsurile necesare pentru asigurarea păstrării lor pe durata prescrierii legale şi pentru a evita divulgarea nepermisă a conţinutului lor.dosarul exerciţiului -. piesele care nu aparţin clientului sau care nu au fost stabilite prin clauze contractuale a-i fi înmânate clientului cu ocazia desfăşurării misiunii. Documentele confidenţiale din categoria secretului profesional nu pot fi comunicate în exterior decât cu acordul profesionistului contabil. Dosarele de lucru aparţin profesionistului contabil. iar clientul trebuie considerat ca o terţă persoană în ceea ce priveşte secretul profesional.executării misiunilor succesive şi care prezintă deci un interes durabil.tipizate . Documentaţia proprie profesionistului contabil se compune din toate documentele.

raportului .raportul . terţelor persoane natura lucrărilor profesionistului contabil şi concluziile emise la sfârşitul lucrărilor sale. în societăţile de expertiză contabilă. în cuprinsul documentelor .rapoartele -realizate sunt semnate de către profesionistul contabil care a condus misiunea şi de cel care angajează societatea prin semnătura sa socială (expert contabil / contabil autorizat.stabilit poate lua forme variate: scrisoare.liber-profesionist -înscris ca atare în Tabloul Corpului).13 NORMA DE RAPORTARE NORMA Misiunile profesionistului contabil au ca finalitate un raport scris. acesta hotărând difuzarea lui. documentele .raportul . Documentul . Documentul .este datat şi semnat de către profesionistul contabil şi eventual de către un colaborator care 1-a asistat în timpul misiunii. (august 2000) COMENTARII Documentul . 229 .este adresat numai clientului. atunci când ele există. dacă este cazul. independent .se face referire la normele profesionale care guvernează misiunea.raportul . atestare sau notă de comentarii şi raport de audit financiar -statutar sau contractual. Documentul stabilit este diferit în funcţie de tipul de misiune. Raportul este realizat în scopul de a face cunoscute clientului şi.

07. 433.: 433.Redactor: Alina BURLUŞEANU www.ceccar.07. 433.Bucureşti Tel.everest.01.03 www.02.07.ro Tiparul executat la TIPOGRAFIA EVEREST 2001 .ro .