You are on page 1of 73

Page 1 of 73

รวมข้อสอบ MCQ ตัง้ แต่ปี 2549-2551
โดย P’Q 191 Rx CU 65 et al.
หมายเหตุ จุดประสงค์ของการรวบรวมแนวข้อสอบนี้เพื่อ
1. เป็ นแนวทางให้ผ้ที่กำาลังจะสอบใช้ศึกษาเพื่อเตรียมตัวในการอ่านสอบได้ตรงจุดมากขึ้น
2. ใช้เป็ นแบบฝึ กหัดทบทวนความร้้ที่ได้ศึกษามาทัง้ หมดก่อนลงสนามสอบจริง
3. ใช้เป็ นแบบฝึ กหัดกระตุ้นให้ผ้ที่ยังไม่มค
ี วามพร้อมในการสอบมีแรงผลักดันให้อยากแสวงหาความร้้
และเตรียมความพร้อมในการสอบให้มากขึ้น
4. รวบรวมแนวทางที่ได้มีผ้รวบรวมจากหลายๆ แห่งมารวมไว้เป็ นชุดเดียวกันเพื่อง่ายต่อการศึกษา
และเก็บรวมรวม
** การรวบรวมนี้ไม่ได้ต้องการให้ผ้อ่านท่องจำาเพื่อไปสอบเพียงอย่างเดียวโดยไม่ได้ทบทวนเนื้อหาที่
เรียนควบค่้ไปด้วย เพราะการทำาเช่นนี้นอกจากจะไม่ได้ทงั ้ ความร้้และความพร้อมในการสอบแล้ว จะยัง
ไม่สามารถทำาข้อสอบในส่วนของ MCQ ได้อีกด้วย (จะพาลตก MCQ ก่อนจะได้สอบ OSPE) **
คำาชี้แจง ข้อสอบ MCQ ก่อนปี 2549 จะออกเป็ น case โดยแบ่งสอบ 2 วัน วันละ 10 case รวม 2 วัน
20 case ออก case ละ 15 ข้อ ทัง้ หมด 300 ข้อ (จากการสอบถามผ้้มีประสบการณ์)
ข้อสอบ MCQ หลังปี 2549 ออกเป็ น case เช่นเดียวกัน โดยแบ่งสอบ 2 วัน วันละ 15 case
รวม 2 วัน 30 case ออก case ละ 10 ข้อ ทัง้ หมด 300 ข้อเช่นเดียวกัน (จากการสอบเองและการ
สอบถาม)
และข้อสอบจะแบ่งออกเป็ น 4 ชุด คือ A,B,C,D ซึ่งแตกต่างกันที่การเรียงข้อสอบ (ป้องกันการลอก
ข้อสอบ)
การรวบรวมข้อสอบนี้ไม่สามารถรวบรวมได้ครบถ้วนทุกๆ รายละเอียด เนื่องจากในคำาถาม 1 กรณี
ศึกษา มีรายละเอียดเล็กๆ จำานวนมากซึ่งผ้้รวบรวมท่านอื่นๆ ไม่สามารถเก็บได้หมด (รวมทัง้ ตัวผมเอง
ด้วย) จึงจะสังเกตได้ว่ารายละเอียดในบางข้ออาจจะน้ อยมาก จึงได้กล่าวไว้ในตอนต้นว่าเป็ นเพียงแนวทาง
ในการศึกษาเท่านัน

แนวทางการออกข้อสอบของแต่ละ case จะเป็ นการบ้รณาการความร้้ที่ได้เรียนมาทัง้ หมด โดยแบ่ง
อัตราส่วนของการออกข้อสอบเป็ น ความร้ท
้ างด้านคลินิก: ความร้้ทางด้านเทคโนฯ: ความร้้ทางด้า
นกฏหมาย ≈ 4:3:3 (โดยประมาณในปี 2551)
สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น ลองด้ข้อสอบกันเลยดีกว่า (เท่าที่สามารถรวมรวมได้)
หากพบเห็นข้อผิดพลาดประการใดช่วยแจ้งหรือช่วยแก้ไขก่อนจะส่งต่อไปเพื่อเพื่อนๆ และรุ่นน้ องที่
จะสอบต่อๆ ไปด้วยนะครับ ขอบคุณมาไว้ ณ ทีน
่ ี้ด้วยนะครับ
ขอบคุณ…..

Page 2 of 73

- รุ่นพี่ทุกๆ คนจากทุกๆ มหาวิทยาลัยที่ได้รวบรวมข้อสอบมาหลายๆ ปี ต่อเนื่องกัน ทำาให้ผมมีแนวทางและ
สามารถรวบข้อสอบชุดนี้ได้
- เพื่อนๆ ที่น่ารักทุกคนในกลุ่มได้แก่ จิ๋ว, ไอซ์, อี๋, เอ (อาโน), เมี่ยง (จุุกกร้้), บี(ปาริชาติ), นิ, นิ้ง, หมิว
จากการประชุมวิชาการกันที่ New Light และคนอื่นๆ ที่ไปทัวร์ต่างประเทศ เช่น หลิง(ไต้หวัน), อุุม(USA)
แม้จะไม่ได้อย่้เจอกันแต่ก็เป็ นเพื่อนที่ดีต่อกันมาตัง้ 5 ปี
- ์ ระสาทวิชาความร้้ให้ตัง้ แต่เล็กจนเป็ นผ้้ใหญ่ได้ จนถึงทุกวันนี้
อาจารย์ทุกๆ ท่านที่ประสิทธิป

Page 3 of 73

ข้อสอบใบประกอบปี 2549 เดือนมีนาคม (วัน d. Lamivudine
ที่ 1) e. Diravirdine
สถานการณ์ ที่ 1 นายมานะไปบริจาคเลือดที่โรง 6. ฝ้ าขาวที่เกิดที่กระพุ้งแก้ม สามารถรักษา
พยาบาลแห่งหนึ่ง ทางโรงพยาบาลขอให้ตรวจ โดยใช้ยาชนิดใด
ร่างกายเพิ่มเติม แต่นายมานะไม่ไปตรวจ การ a. Cotrimazole
ตรวจร่างกายของแพทย์: ผ้้ป่วยมีร้ปร่างผอม ปอดมี b. Nystatin
เสียงผิดปกติ c. Claritromycin
1. จากข้อม้ลที่กล่าวมาทัง้ หมด ท่านคาดว่า 7. อ่านไม่ออก
นายมานะเริ่มต้นป่ วยเป็ นโรคอะไร คนไข้ได้รับยาจากแพทย์รวม 4 ชนิด ได้แก่
a. วัณโรค ( tuberculosis) 1. zidovudine 100 mg 2. ritonavir 3.
b. ปอดบวม (pneumonia) azithromycin tab 150 mg 4. rifampicin
c. หนองใน (gonorrhoea) มีส้ตรโครงสร้างทางเคมีดังนี้
d. เชื้อราแคนดิดา (candidosis)
e. เอดส์ ( HIV)
2. อ่านไม่ออก
3. ยา GPOvir ขององค์การเภสัชกรรม 1. zidovudine
ประกอบด้วย
a. Zidovudine + Didanosine +
Ritronavir
b. Stavudine + Lamivudine +
Saquinavir
3.azithromycin
c. Stavudine + Lamivudine
+Nevirapine
4. อ่านไม่ออก
5. นายมานะได้รับยาจากแพทย์และรับ
ประทานยาติดต่อเป็ นเวลานาน พบว่าทำาให้ 4. rifampicin

มีน้ำ าตาลในเลือดส้ง ไขมันในเลือดส้ง และ 2.

lipodystrophy ที่อวัยวะ อยากทราบว่า ritonavir

เนื่องจากยาชนิดใด ์ อง zidovudine
8. จงบอกกลไกออกฤทธิข

a. Abacavir a. Inhibit protein synthesis

b. Ritonavir Inhibit HIV protease

c. Nevirapine c. Inhibit HIV reverse transcriptase

ใช้ผลิตภัณฑ์สวนล้างช่องคลอด สถานการณ์ ที่ 2 ผ้้ป่วยหญิงค่้ อายุ 24 ปี มา บ่อยๆ ปรึกษาท่านซึ่งเป็ นเภสัชกรประจำาร้านยา ผ้้ป่วย 14. อาจใช้เหน็บหรือใช้อมก็ได้ ... ให้ Clotrimazole ชนิ ดเหน็ บช่อง ionize ในทางเดินอาหาร คลอดก่อนนอน 7 วัน e. พิจารณาโครงสร้างของ Ritronavir ท่านคิด e. รับประทานยา Tetracyclin 250 mg ส่วน hydrozone เป็ นเวลานาน c. ให้ Tinidazole ชนิดเหน็บช่องคลอด b. Inhibit cell wall synthesis d. ยาไม่เสีย เป็ นธรรมชาติของยา b. คลอดแบบ single dose d. ยาเสียเนื่องจาก air oxidation ของข้อก่อนหน้ านี้ b. ให้ Ciprofloxacin ชนิดเหน็บช่อง 10. ไม่มี basic functionality จึงไม่ c. Gonorrhea e.. Herpes genitalis 9. ท่านควรให้การรักษาผ้้ป่วยรายนี้อย่างไร a. Inhibit thymidine kinase c. เมื่อให้ยาร่วมกับอาหารยาจะออกฤทธิ์ช้าลง a. ให้ Metronidazole ชนิดเหน็บช่อง c. ให้ Cotrimoxazole ชนิดเหน็บช่อง เม็ดเป็ นสีส้มแดงทัง้ เม็ด ท่านจะอธิบายให้ คลอดก่อนนอน คนไข้เข้าใจอย่างไร 13. ยาเสียเนื่องจากความชื้นในอากาศ c.. ผ้้ป่วยอย่้ในระยะตัง้ ครรภ์ e. ยามี polar functionality จึงละลายนำ้ าได้ดี d. ยามีการละลายนำ้ าตำ่า จึงด้ดซึมได้ไม่ดีเมื่อเทียบ แบบ single dose กับ. ต้องจุ่มน้ ้าก่อนใช้ มา 2 วันแล้ว ซักประวัติเพิ่มเติมแล้วพบว่าผ้้ b. ยาไม่เสีย สีที่เกิดขึ้นนัน ้ เกิดจากการ d. รับประทานยาคุมกำาเนิดเป็ นเวลา เม็ดชนิ ดนี ้ ติดต่อกัน 3 เดือน d.. เมื่อคนไข้หักเม็ดยา Rifampin ซึ่งเป็ น คลอดก่อนนอน white sugar-coated tablet พบว่าในยา e. ข้อใดไม่น่าจะเป็ นสาเหตุของการติดเชื้อ a. Page 4 of 73 d. เนื่องจากเป็ น peptide-like จึงสลายตัวได้งา่ ยใน. ผ้้ป่วยติดเชือ ้ จากเพศสัมพันธ์ แต่งสี e. ข้อใดถ้กต้องเกี่ยวกับยาเม็ดเหน็บช่อง มีอาการตกขาวมีสีขาวขุ่นคล้ายนม ไม่มีกลิ่น มี คลอด อาการคันบริเวณช่องคลอดและอวัยวะ มีอาการ a. Trichomoniasis ว่าข้อใดไม่ถ้กต้อง 12. Candidiasis d. b. Bacterial vaginosis เท่านัน ้ b. เก็บในต้้เย็นอุณหภ้มิ 8-15 c ο a. ยาเสียเนื่องจาก hydrolysis ของ a. ต้องละลายนำ้ าแล้วสวนล้างช่อง ป่ วยไม่มีประวัติแพ้ยา คลอด 11. ผ้ป ้ ่ วยรายนี้ควรจะเป็ นโรคใด c.

Metronidazole ยา 1 OD 1 ? 90% 17. Cotrimoxazole ยา a 2x2pc 1 20 บาท 70% c. 90 บาทต่อเม็ด b. Emulsion base Vanotab® บริษท ั ต้องตัดสินใจตัง้ ราคายา e. Clotrimazole รักษา b. หลังจากท่านทำางานวิจัยโดยวิธีขา้ งต้น ท่าน เภสัชกรควรเลือกใช้ พบว่าเชื้อ D เป็ นสาเหตุของการเกิดโรค a. Page 5 of 73 e. Case control แพทย์ตรวจวัดความเข้มข้นของยา Phenytoin b. ยารับประทาน c. Case 2g d. ยาครีม a. 98 บาทต่อเม็ด c. เม็ดยาควรมีน้ำ าหนักไม่เกินเม็ดละ c. Itraconazole วัน d. ยาฉีด e. Analysis of secular trend 15. หากผ้้ป่วยรายนี้ย่้ในระหว่างตัง้ ครรภ์ ร้ป จากข้อม้ลข้างต้น ท่านคิดว่าบริษท ั ยาจะตัง้ ราคา แบบยาใดจึงเหมาะสม เท่าไรจึงไม่ขาดทุน a. อ่านไม่ออก Vanotab® วัน 18. หากผ้้ป่วยไม่สะดวกที่จะใช้ยาเหน็บช่อง วิธีใช้ ราคาต่อ ประสิทธิภ คลอดท่านจะจ่ายยาอะไร เม็ด าพการ a. Natural fat base จริง ท่านจึงส่งข้อม้ลดังกล่าวไปบริษท ั ยา b. Absorption base โดยมีข้อม้ลดังนี้ 16. 103 บาทต่อเม็ด e. ในช่วงเวลาเดียวกันมีผ้ป่วยหลายร้อยรายที่ สถานการณ์ ที่ 3 ผ้้ป่วยหญิงไทยค่้ อายุ 32 ปี มีอาการเหมือนผ้้ป่วยรายนี้มาปรึกษาท่านที่ ได้รับการวินิจฉัยว่าป่ วยเป็ นโรคลมชักแบบ ร้านยา จนทำาให้ท่านสงสัยว่าเชื้อ D อาจ Partial seizure secondarily to generalized เป็ นสาเหตุของการเกิดโรค แต่ท่านต้องการ tonic-clonic seizure ได้รับการรักษาด้วย วางแผนงานวิจัยทางเภสัชระบาดวิทยาเพื่อ Phenytoin sodium (100mg) 3 capsule hs วิจัยว่าเชื้อ D เป็ นสาเหตุ ท่านคิดว่าวิธีการ มาพบแพทย์ตามนัดหลังจากรับประทานยาไป ศึกษาแบบใดที่เหมาะสมที่สุด ได้ 1 เดือนพบว่าผ้้ป่วยไม่มีอาการชัก แต่เมื่อ a. 110 บาทต่อเม็ด 19. หากต้องการเตรียมยาเหน็บช่องคลอด 20. Synthetic fat base แห่งหนึ่งเพื่อให้ผลิตยาชนิดใหม่ในการ c. ยาเหน็บ b. 100 บาทต่อเม็ด d. ยานำ้ าสวนช่องคลอด d. Randomized control study ในกระแสเลือดพบว่ามีระดับความเข้มข้น 28 . Water soluble base รักษาโรคนี้ บริษท ั ได้ผลิตยาชนิดใหม่ช่ ือว่า d.

Valproate a. Page 6 of 73 mg/L (เป้าหมายของระดับความเข้มข้นของยา 24. Conjugated estrogen ผลิตยาที่ต่างกัน. Hepatitis c. Lactose หรือใช้ยา 2 ชนิดร่วมกัน b. Microcrystalline cellulose b. Vigabutrin phenytoin ลงแคปซ้ล d. Calcium sulfate เหมือนกับ Phenytoin Sodium d. Pregelatinized starch a. เนื่องจาก phenytoin เป็ นยาที่ไม่ละลายนำ้ า e. Diazepam 27.. อาการไม่พงึ ประสงค์ในข้อใดที่สัมพันธ์กับ c. Sodium starch glycolate ป่ วย e. ข้อใดกล่าวไม่ถ้กต้องเกี่ยวกับการรักษาโรค a. 26. ควรใช้ยากันชักเฉพาะช่วงที่ผ้ a. Erythromycin ป่ วยมีอาการชักเท่านั น ้ b. Carbamazepine b. Ethosuximide e. ยาในข้อใดหากรับประทานพร้อมกับ ด้วยการผ่าตัด phenytoin จะทำาให้ phenytoin เพิ่มขึ้น c. Hyponatremia 28. Phenytoin ลมชัก b. Cimetidine d. สารชนิดใดที่สามารถช่วยให้บรรจุยา c. Glugival hyperplasia b. Rash d. หากใช้ยากันชักชนิดเดียวกันจากผ้้ c. Ataxia e. สามารถรักษาโรคลมชักบางชนิดได้ 25. อ่านไม่ออก . Carbamazepine a. ยากันชักข้อใดที่มีกลไกการออกฤทธิ ์ c. แนะนำ าให้ผ้ป่วยหลีกเลี่ยงปั จจัย c. Dextrose 22. หากยากันชักชนิดแรกไม่สามารถ จึงไม่ควรใช้สารใดต่อไปนี้ ควบคุมอาการชักได้ ให้ใช้ยาตัวอื่น a. Colloidal silicone dioxide a. Crospovidone e. Gabapentin b. Croscarmellose 23. Phenobarbital กระตุ้นให้เกิดการชัก d. Sodium lauryl sulphate ระดับ Phenytoin ในกระแสเลือดของผ้้ d. ยากันชักตัวใดมีผลเพิ่มระดับความเข้มข้น Phenytoin ในการรักษาโรคลมชัก คือ 10-20 ของยาซึ่งผ่านกระบวนการเมตาบอลิซึม mg/L) จากเอนไซม์ตัวเดียวกัน 21.

ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น Dexamethasone e. ใช้ infrared spectroscopy (IR) b. Metoclopramide b. Dexamethasone อาหาร c. กลไกการออกฤทธิข สถานการณ์ ที่ 4 ผ้ป ้ ่ วยชาย นายสมคิดอายุ 50 a. วิธิการใช้ e. ยา Cisplatin เป็ นยาที่มีผลพิษต่อไตส้ง 2 hour on day 1 (Nephrotoxicity) การป้องกันสามารถทำาได้ Etoposide 100 mg/m IV drip over 1 หลายประการต่อไปนี้ ยกเว้น 2 hour on day 1. ใช้ infrared spectroscopy (IR) มิลลิกรัมเท่ากับเท่าใด ตรวจสอบหม่้ secondary amide a.. Ondansetron + Dexamethasone c. โครงสร้างของ phenytoin ข้อใดไม่ถ้กต้อง ผ้้ป่วยหนัก 60 kg. Inhibitor of mitosis Cisplatin 100 mg/m IV drop over 1 34. 175 ตรวจสอบหม่้ carbonyl c. Topoisomerase II inhibitor Cancer (NSCLC) Satge IV ซึ่งไม่สามารถ c. ค้าแนะน้ าในการรับประทาน b. Ondansetron a. Intercalating agent บำาบัดดังนี้ คือ e. ส่วนส้ง 180 cm Surface ในการวิเคราะห์ area= 1. ยาใดต่อไปนี้เหมาะสมที่สุดในการใช้ป้องกัน ด้วยข้อจำากัด. 200 d. 250 e. 150 c. ข้อใดไม่ใช่ช้อบังคับของสภาเภสัชกรรมว่า 32.2 a. Antimetabolite รักษาได้ด้วยการผ่าตัดได้และจะได้รับยาเคมี d. ใช้ ultraviolet spectrometry (UV) d. Page 7 of 73 29. ข้อบ่งใช้ d.2540 เมื่อเภสัชกรจ่ายยา Acute Emetic Phenytoin ให้แก่ผ้ป่วย a.. 225 ตรวจสอบหม่้ Benzene e. การให้สารนำ้ าปริมาตรมากก่อนและ หลังให้ยา .. Akylating agent ปี ได้รับการวินิจฉัยด้วย Non-Small Cell Lung b. ขนาดยา Cisplatin ที่ผ้ป่วยจะได้รับเป็ น b. ใช้ infrared spectroscopy (IR) รอื่นๆ เป็ นปกติ ตรวจสอบหม่้ Benzene 31. ข้อควรระวังในการใช้ ์ องยา Cisplatin คือ 33.. ใช้ ultraviolet spectrometry (UV) ตรวจสอบหม่้ secondary amide 30.. Metoclopramide + d.73 m การตรวจทางห้องปฎิบัติกา 2 a.

ผ้้หญิงมีพฤติกรรมการให้ความร่วม Mannitol มือในการใช้ยาดีกว่าผ้้ชาย d.4 . องค์ความร้้ในเรื่องปั จจัยที่มีผลต่อการใช้ยา c.. Erosion controlled สมำ่าเสมอมีความสำาคัญอย่างมากในการที่ d.+ + + c. Dissolution controlled 36.21 mg/ml : 48 hours d.41 mg/ml : 8 hours การใช้ยาดีกว่าคนที่มีการศึกษาตำ่า 1. . 38. ผ้้ป่วยส้งอายุมีพฤติกรรมให้ความ polyvinyl ร่วมมือในการใช้ยาไม่ดีเท่ากับผ้้ป่วย ≤ 0. -+ + d. Cytarabine 2 D5W ปริมาณ 500 ml โดยใช้ข้อม้ลเบื้องต้น c.0 .0. Metrotrexate a.. e. 96 ชม. การดัดแปลงโครงสร้างของ Cisplatin เพื่อ precipitation ให้มพ ี ิษต่อไตน้ อยลงทำาให้ได้ยาใหม่คือ หากท่านเตรียมยา etoposide สำาหรับนาย a. : At temperature in D5W or NS in c. กลไกการปลดปล่อ+ยตัว+ยาตามร้ปต่อไปนี้ + ++ + b.6 ..0. Diffusion controlled เพียงพอ b.+ + . Carboplatin ผสมแล้วไว้ที่อุณหภ้มิห้อง e.-+ . การเตรียม Cisplatin ด้วย b. การให้ Osmotic diuretic เช่น a. Doxorubicin สมคิด ในขนาดข้างต้น (100 mg/m ) ใน b.4 มากกว่าการใช้ยาเม็ด mg/ml due to highly unpredictable time to 37. Page 8 of 73 b. การให้ยานำ้ า (ถ้าทำาได้) จะทำาให้ผ้ manufacturer does not recommended ป่ วยมีความร่วมมือในการใช้ยา administration at conc.61 mg/ml : 2 hours e.2 mg/ml : 96 hours วัยกลางคน 0. Melphalan ยาจะมีความคงตัวได้นานเท่าไร เมื่อเก็บยาที่ d. 2 ชม. การให้สารละลายปริมาตรมากพร้อม เภสัชกรจะช่วยให้ผ้ป่วยใช้ยาได้อย่าง Magnesium สมำ่าเสมอ ข้อใดเป็ นความจริง c. Ion exchange controlled . คนมีการศึกษาส้งให้ความร่วมมือใน 0. more than 0. 8 ชม. 48 ชม.0. ต้องการเตรียมยา etoposide เมื่อท่าน ผลทำาให้ผ้ป่วยมีพฤติกรรมให้ความ เปิ ดข้อม้ล stability ร่วมมือต่อการใช้ยา. ไม่สามารถบอกได้เนื่องจากข้อม้ลไม่ a.. + + +. การเลือกใช้ยาบำาบัดโดยการรับ สารละลาย Sodium chloride ประทานยาเพียงครัง้ เดียวต่อวันมี 35. Osmotic controlled e.

ข้อใดไม่ใช่ major risk factor ต่อการเกิด ในไขมัน Coronary heart disease e. ลดระดับ Total cholesterol สถานการณ์ ที่ 5 ชายอายุ 53 ปี เป็ นโรคเบาหวาน b. 160 mg/dl c. การเตรียมยาเคมีบำาบัดในร้ปสารละลาย พี่ชายเสียชีวิตด้วย Myocardial infarction เมื่อ เพื่อให้ยาทางหลอดเลือดจะต้องเตรียมยาที่ อายุ 44 ปี ใด ดื่มไวน์ 2 แก้วทุกวัน a.000 ผ้้ป่วยเป็ นชายอายุ 53 ปี c. ร้ปต่อไปนี้แสดงลักษณะของไลโซมทีม ่ ีผนัง HbA1c (<7) 7. เป้าหมายแรกในการรักษาภาวะ d. เพิ่มระดับ HDL-C วัน มาพบแพทย์ที่คลินิกผ้้ป่วยนอก ผลการตรวจ d. 130 mg/dl b. < 100 mg/dl FBS (<126) 135 mg% b. ลดระดับ LDL-C ร่างกาย BP 138/88 mmHg HR 85 RR 18/min e. ส่วน B คือ ที่เก็บของยาที่ละลาย 42.0% 2 ชัน ้ ของฟอสโฟไลปิ ด ข้อใดต่อไปนี้ถ้ก จากการซักประวัติเพิ่มพบว่าบิดาเสียชีวิตด้วยโรค ต้อง Myocardial infarction เมื่ออายุ 53 ปี พี่ชายเสีย A ชีวิตด้วยโรคเดียวกันนี้เมื่ออายุ 44 ปี ยาที่กินอย่้คือ Glibencarmide 10 mg BID 41. Biological safety cabinet a. Clean room class 100. ส่วน B คือ hydrophilic medium d. Clean room class 10. Horizontal laminar airflow hood Hyperlipidemia ของผ้้ป่วย e. ส่วน A คือ hydrophobic medium c. < 130 mg/dl . ผ้ป ้ ่ วยมีค่า LDL. 140 mg/dl a.C (>40) 33mg/dL a. Clean room class 1. 150 mg/dl b. Page 9 of 73 39. ส่วน C คือ hydrophobic medium e. ลดระดับ Non-HDL-C และผลทางห้องปฎิบัติการอื่นๆ ดังนี้ 44.C เท่าไร c B a. ลดระดับ Triglyceride มานาน 5 ปี ไม่ส้บบุหรี่ ดื่มไวน์วันละ 3-4 แก้วทุก c.000 มีระดับ HDL-C 33 mg/dl b. ส่วน C คือ ที่เก็บของยาที่ละลายใน บิดาเสียชีวิตด้วย Myocardial infarction เมื่ออายุ ไขมัน 53 ปี 40.000 43. 170 mg/dl d. การรักษาผ้้ป่วยรายนี้จะต้องลดระดับ LDL Total cholesterol (<240) 243 mg/dL – C ให้ได้เท่าไร เพื่อป้องกัน Triglyceride (<200) 200 mg/dL atherosclerosis HDL.

Simvastatin และ Pravastatin เป็ น จ้านวน LDL-C receptor prodrug c. ลด enterohepatic recycling ของ c. ยาที่คนไข้ควรได้รับเพื่อให้ได้ผลตามเป้า c. ยากลุ่ม fibric acid e. Cholestyramine เพิ่มการด้ดซึมยา e. ยากลุ่ม nicotinic acid Provastatin d. ยากลุ่ม plant sterols เช่น Simvastatin และ Provastatin sitosterol campesterol 46. โครงสร้างที่แสดงข้างต้นสัมพันธ์กับการ ด้วยกลไกใด ์ องยาอย่างไร ออกฤทธิข a. Cholestyramine ไม่มีผลต่อการด้ด b. อ่านโจทย์ไม่ออก โรคของโรงพยาบาลมีนโยบายให้มีกิจกรรม a. Simvastatin ลดการด้ดซึมยา หมายตามข้อข้างต้น Cholestyramine a. Pravastatin มีโครงสร้างที่ออกฤทธิ ์ cholesterol ในร่างกาย 2 โครงสร้าง คือ d. ลดการสร้าง cholesterol และเพิ่ม b. Pravastatin เป็ น prodrug b. ลดการสร้าง LDL-C receptor ที่ตับ a. < 160 mg/dl b. Cholestyramine ลดการด้ดซึมยา d. < 190 mg/dl Pravastatin เพราะ Pravastatin มี e. เพื่อลดค่าใช้จ่ายจากยาที่ไม่จำาเป็ น . ลดการสร้าง VLDL โครงสร้างทีเ่ กิดการเชื่อมเป็ นวง e. ยากลุ่ม bile acid segvegtrants ซึมยา Simvastatin และ c. < 200 mg/dl carboxylic acid ในโครงสร้าง 45. ลดการสร้าง HDL lactone ring และร้ปที่เป็ น carboxylic acid d. คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำาบัด 47. Cholestyramine ลดการด้ดซึมยา Drug use… ของกลุ่ม statin ข้อใดไม่ถ้ก Simvastatin เพราะ Simvastatin มี ต้องเกีย ่ วกับวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้ lactone ring ในโครงสร้าง a. ยาในกลุ่ม Statin สามารถลดระดับ LDL-C 48. Simvastatin และ Pravastatin ไม่ Simvastatin เป็ น prodrug Pravastatin 49. ยากลุ่ม Statin d. เพื่อป้องกันปั ญหาจากยา b. Simvastatin มีโครงสร้างที่ออกฤทธิ ์ คือ โครงสร้างที่ lactone ring เปิ ด e. Page 10 of 73 c.

. เพื่อให้มีกระบวนการใช้ยาที่เป็ น d. Meta-analysis. Cohort study . Cross..ที่ห้องฉุกเฉินเปลี่ยนไปให้เป็ นร้ปแบบยา ด้วยโรคหืดมานาน 10 ปี ตลอดเวลาที่ผา่ นมาผ้้ป่วย ฉีดเพื่อให้ออกฤทธิเ์ ร็วและเพิ่ม รักษาด้วย Salbutamol MDI เฉพาะเวลาที่มีอาการ bioavailability ซึ่งสามารถควบคุมอาการของโรคได้ดี เมื่อไม่นาน 54. ฝ่ ุน a. Case report. หากใช้ร่วมกับ inhaled steroid ให้ sectional study พ่น steroid ก่อน d. Randomized c. Case controlled e. Cross-sectional a. ข้อใดถ้กต้องเกี่ยวกับยา Salbutamol MDI b. เพื่อให้สามารถดำาเนินชีวิตได้ปกติ เม็ด วันละ 4 ครัง้ b.แนวทางการใช้ยาโดยสายวิชาชีพ ปอด e.Sustained-released theophylline c. เพื่อให้ควบคุมอาการของโรคได้ c. Cross-sectional study.ผ้้ป่วยทุกรายควรพกติดตัวไว้ตลอด controlled study เวลาเพราะเป็ นยาช่วยชีวิต e. อากาศร้อน วิชาการที่น่าเชื่อถือ งานวิจัยประเภทใดที่ม c.. เพื่อให้ผ้ป่วยมีส่วนร่วมกับทีม 52.ตัวยามีฤทธิเ์ ป็ น long-acting beta 2 study antagonist c.หลักฐานทาง b. b. เวลาเกิด attack ให้พ่น 2-4 puffs Randomized controlled study ทุกหนึ่งชัว ่ โมงอย่างมากที่สุด 3 ครัง้ สถานการณ์ ที่ 6 ชายไทยโสด อายุ 25 ปี ป่ วย e. . d. ควันบุหรี่ study 53. เพื่อป้องกันการทำาลายของเนื้อเยื่อ d. Case controlled study.Inhaled fenoterol (100mcg/puff) ครัง้ 51. Page 11 of 73 c. ในการเสนอเกณฑ์การประเมินการใช้ยาก เดินขึ้นบันได 2 ชัน ้ ลุ่ม statin เภสัชกรควร. Zileuton (600mg/tablet) ครัง้ ละ 1 a...ี ขนแมว ความน่าเชื่อถือมากที่สุด d. ข้อใดไม่ใช่เป้าหมายการรักษาของผ้้ป่วย ละ 3 puffs ก่อนนอน โรคหืดรายนี้ b. เพื่อหลีกเลี่ยงอาการไม่พึง (200mg) ครัง้ ละ 1 เม็ด วันละ 2 ประสงค์อันเนื่ องมาจากยารับ ครัง้ ประทาน . เพื่อป้องกันการเกิดอาการเรื้อรัง มาตรฐาน e. ข้อใดที่มีโอกาสน้ อยที่สุดในการกระตุ้นการ รักษาในการวางแผนรักษาด้วยยา เกิดอาการหอบหืด 50. แพทย์ได้สัง่ ยาเพิม ่ 2 ชนิดแต่ผ้ป่วยขอใช้ มานี้เริ่มมีอาการรุนแรงขึ้นและทำาให้ต้องตื่นนอน แค่ชนิดเดียว ข้อใดต่อไปนี้เหมาะสมที่สุด ตอนกลางคืนเกือบทุกคืนเนื่องจากไอและหอบ a.

คือ Nebulizer b. Inhaled Cromolyn MDI c. Inhaled beclomethasone (250 b.Ketotifen (1mg/tablet) ครัง้ ละ 1 เม็ด e. Inhaled fermoterol (4. อุปกรณ์ที่เหมาะสมสำาหรับพ่นยาใน mcg/blister) ครัง้ ละ 1 blister ทุก เด็กเล็กๆ หรือผ้้ป่วยที่อาการหนัก 12 ชม. ข้อใดไม่ถ้กต้องเกี่ยวกับ inhaler device 55. การใช้ Dry powder Inhaler (DPI) (1mg/puff) ครัง้ ละ 2 puff วันละ 3 ครัง้ สะดวกกว่า. การใช้น้ำ ากลัว ้ คอแล้วบ้วนทิ้งหลังพ่นยา แรงเป่ าลมเข้าไปในหลอดยา ซึ่งเป็ น steroid ป้องกันผลข้างเคียงใดได้มากที่สุด ปั ญหาในผ้้ป่วยที่มีอาการหนัก ผ้้ a. Ciprofloxacin d. Amoxicillin e. ตรงที่ไม่ต้องกลัน ้ c. Turbutaline (2. Fluvexamine mcg/puff) . ยาใดต่อไปนี้ไม่เกิดปฏิกิริยาเมื่อรับประทาน c. Sore throat ป่ วยเด็ก และผ้้ป่วยส้งอายุ b.. Inhaled budesonide (200 c.5 ร่วมกับ Theophylline mcg/dose) a.Inhaled Ipratopium MDI (18 การส้ดหายใจเข้า mcg/puff) ครัง้ ละ 2 puff วันละ 3 ครัง้ e.Inhaled Salmeterol DPI (50 b. Page 12 of 73 d. ประโยชน์ของ spacer นอกจากจะ ด้วยอาการหอบที่ยงั ควบคุมไม่ค่อยได้ผล ช่วยให้ผ้ป่วยที่ใช้ Metered Dose แพทย์เห็นว่าต้องสัง่ เพิ่มยาชนิดที่ 2 ที่เคย Inhaler (MDI) ไม่ถ้กวิธีได้รับยา แนะนำ าแต่แรก ยานัน ้ จะเป็ นยาใดตามหลัก มากขึ้นแล้ว ยังช่วยลดการเกิด oral การรักษา thrash ได้อีกด้วย a. Metallic taste กฎหมายจัดเป็ นยาควบคุมพิเศษ d. ข้อจำากัดของ Turbuhaler คือ ต้องมี 56. Rifampicin วันละ 2 ครัง้ 58. Gingivitis a. Oral thrush b.5mg/tab) e. Pharyngitis 59. สองอาทิตย์ต่อมาผ้้ป่วยกลับไปพบแพทย์ a. ข้อดีของการใช้ breath activated d. ยาที่ใช้ในการรักษาโรคหืดชนิดใด ซึ่งตาม c.Inhaled Fluticasone DPI (250 หายใจนานอย่างน้ อย 10 วินาทีหลัง mcg/inhalation) ครัง้ ละ 2 inhalation ส้ดพ่น วันละ 3 ครัง้ d. Prednisolone (5mg/tab) 57.. Prednisolone (5 mg/tab) ครัง้ ละ device คือ ไม่ต้องอาศัยการ 5 เม็ด หลังอาหาร เช้า เย็น ประสานงานในการกดหลอดยากับ e. Cimetidine mcg/puff) ครัง้ ละ 2 puffs วันละ 2 ครัง้ d.

ข้อใดที่ไม่ใช้ส้ตรยาทีใช้ในการรักษาโรค b. เป็ น metered dose inhaler ชนิด b. Castor oil d. ใช้ propellant ชนิด non-CFC จึงมี ประจำาทุกวัน ความเป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม e. Mineral oil e. ผ้้ป่วยมักจะดื่มนม 1 แก้วเป็ น c. Phylium seed 15 นาที ก่อนลุก . Bisacodyl หลังจากเหน็บ d. Hydrocortisone. ท้าให้อุจจาระจับตัวเป็ นก้อน เหน็บทวารเพื่อรักษาโรคริดสีดวงทวาร e. ฉีกซองพลาสติกก่อนใช้ ประจำาร้านนี้ท่านจะแนะนำ ายาชนิดใด b. ทำาให้อุจจาระอ่อนนุ่ม สถานการณ์ ที่ 7 หญิงไทยอายุ 33 ปี มาที่ร้าน c. ล้างมือให้สะอาดก่อนเหน็บยา b. Castor oil ริดสีดวงทวาร c. ใช้พ่นทางจม้กไม่ใช่ทางปาก ในห้องน้ ้าเป็ นเวลานาน e. สามารถใช้ได้ในกรณีที่ทางเดิน ์ องยาระบาย 64. Zinc oxide 66. ผ้้ป่วยมักจะออกกำาลังกายสมำ่าเสมอ หนึ่ง c. ข้อใดผิดเกี่ยวกับ Evohaler a. จากการซักถามเพิ่มเติม ทราบว่าผ้้ป่วยมัก เหน็บทวาร มีอาการท้องผ้ก หากท่านเป็ นเภสัชกร a. ช่วยหล่อลื่นอุจจาระ หืด b. ไม่ต้องนำ ายาเหน็บออกจากร่างกาย c. จากการซักถามถึงพฤติกรรมของผ้้ป่วย ข้อ sustained-release) ใดเป็ นสาเหตุที่ทำาให้เกิดริดสีดวงทวาร 60. เหน็บยาแล้วให้นอนพักอย่างน้ อย e. cimetidine e. เก็บยาไว้ในต้้เย็นช่องแช่แข็ง a. ผ้้ป่วยมักจะนั่ งอ่านหนั งสือพิมพ์ d. ข้อใดไม่ใช่คำาแนะนำ าที่ถ้กต้องในการใช้ยา 62. Senna c. Prednisolone d. Theophylline (200 mg 63. เพิ่มการเคลื่อนไหวของลำาไส้เล็ก เนื่องจากมีติ่งยื่นออกมาทีท ่ วารหนัก ขณะถ่าย 65. หากผ้้ป่วยมีประวัติเป็ นลำาไส้อุดตันควรให้ อุจจาระมีอาการปวดบริเวณทวารหนัก และบาง ยาตัวใด ครัง้ จะมีเลือดสดๆ ไหลออกมาหลังถ่ายอุจจาระ a. Hyossacine HCl. ใช้ propellant ช่วยนำ าส่งยาไปยัง กาแฟ ตำาแหน่งที่ต้องการ d. Senna 61. Bisacodyl a. ผ้้ป่วยมักจะหลีกเลี่ยงการดื่มชา b. ผ้้ป่วยมักจะดื่มนำ้ าวันละ 6 แก้ว a. เพิ่มแรงดันออสโมติกภายในลำาไส้ ยาที่มีเภสัชกรปฎิบัติงานอย่้ ผ้้ป่วยอยากได้ยา d. Page 13 of 73 e. ข้อใดไม่ใช่กลไกการออกฤทธิข หายใจของผ้้ป่วยตีบ เช่น ขณะจับ a. Lactulose b. Phylium seed c.

ถ้าท่านเป็ นเภสัชกรโรงงานและต้องการ d. จำานวนครัง้ ของการเป็ นริดสีดวง ริดสีดวงทวารชนิดหนึ่งซึ่งมีตัวยาสำาคัญ ทวารต่อจำานวนประชากรที่มีความ ประกอบด้วย เพชรสังฆาต อัคคีทวาร เสี่ยงที่จะเกิดโรคริดสีดวงทวาร ณ โกฎ.. ตำารับยาแผนโบราณซึ่งเป็ นยาส้ตร เตรียมยาเหน็บซึ่งแต่ละแท่งหนัก 2g และ ผสมให้ผลการรักษาทีด ่ ีกว่าส้ตร มีตัวยาสำาคัญแท่งละ 0.5 อยากทราบว่าต้องใช้base e. มีฤทธิท จะเกิดโรคริดสีดวงทวาร ณ จุดเวลา ระบายและลดอักเสบ ใดเวลาหนึ่ง b.. จำานวนคนที่เกิดเป็ นริดสีดวงทวาร ข้อใดถ้กต้องเกี่ยวกับยาดังกล่าว ต่อจำานวนประชากรที่มีความเสี่ยงที่ ์ างเภสัชวิทยา คือ ช่วย a. ขนาดยาที่ใช้รับประทานส้งเกิน สถานการณ์ ที่ 8 ผ้้ป่วยชายไทย อายุ 60 ปี ไปอาจท้าให้ตับอักเสบได้ หนัก 48 kg ส้ง 170 cm เข้ารับการรักษาใน c.. Potassium chloride จะเกิดโรคริดสีดวงทวาร c. Potassium permanganate ความเสี่ยงที่จะเกิดโรคริดสีดวง 69. 155 g ริดสีดวงทวาร b.. เป็ นยาล้กกลอนซึ่งไม่สามารถด้ดซึม โรงพยาบาลด้วยอาการขาบวมทัง้ สองข้าง ได้ในระบบทางเดินอาหาร . Sodium bicarbonate c. 200 g “อุบัติการณ์” มีความหมายว่าอย่างไร 68. ผ้ป ้ ่ วยต้องการทราบความเห็นของเภสัชกร ทวาร ในช่วงเวลาหนึ่ ง เกีย ่ วกับยาแผนโบราณที่ใช้ในการรักษา d. 180 g ถ่ายอย่างสมำ่าเสมอจะช่วยลด “อุบัติการณ์” d. Calcium carbonate ต่อจำานวนประชากรที่มีความเสี่ยงที่ b. จำานวนคนที่เกิดเป็ นริดสีดวงทวาร a. Potassium lichromate ทวารต่อจ้านวนประชากรที่มี e.3g Displacement เดีย ่ ว valve = 1. Page 14 of 73 67. และโกฎนำ้ าเต้า โดยรับประทาน จุดเวลาใดเวลาหนึ่ง ครัง้ ละ 15 เม็ด วันละ 3 ครัง้ ก่อนอาหาร e. ผ้ป ้ ่ วยเคยไปพบแพทย์และได้ยาเป็ นผงที่มี a. สำานักงานสาธารณสุขม้ลฐานไม่ สำาหรับยาเหน็บเท่าไร แนะนำ าให้ใช้สมุนไพรรักษาอาการ a. ผ้ป ้ ่ วยเคยอ่านเอกสารวิชาการพบว่า การขับ c. 197 g ของริดสีดวงทวารได้ จึงสอบถามท่านว่า e. 175 g 70. จ้านวนคนที่เกิดเป็ นริดสีดวง d. จำานวนคนที่เกิดเป็ นริดสีดวงทวาร วิธีการใช้คือ นำ าผงยาละลายในนำ้ าอุ่นแล้ว ต่อจำานวนประชากรทัง้ หมด ในพื้นที่ แช่ประมาณ 15 นาที ท่านคิดว่าผงยาที่ ในช่วงเวลาหนึ่ง แพทย์จ่ายคือ ยาอะไร b.

Calcium phosphate 73. Chronic renal failure bicarbonate จำานวนกี่แอมพ้ล เมื่อ d. Clean room class 1000 d. ออกฤทธิเ์ ร็วและแรง clearance 18 ml/min ข้อม้ลเพิม ่ เติม 71. Clean room class 10. 4 Amp c. Sodium chloride c.000 . 3 Amp b. Hydrochlorothiazide a.4 mg/dl) c. Amiloride d.5 บกพร่องในการทำางานอย่างรุนแรง mEq/l (normal 3.2 mEq/l) d. ป้องกัน renal shut down mg/dl (normal 0. ยาในข้อใดสามารถแก้ไขอาการ (Mw ของ Na=23. Furosemide c. ไม่มีผลรบกวนสมดุลกรด-ด่าง นอกจากนัน ้ ผ้้ป่วยมีประวัติป่วยเป็ นโรคไต ในร่างกาย มานาน 5 ปี มี creatinine e. Spironolactone b. Acute renal failure 75. 2 Amp a.8 แสดงว่าการทำางานของไตอย่้ในภาวะใด mmol/l ใน sterile water for injection 100 ml a. Calcium chloride e. จากข้อม้ลข้างต้นเภสัชกรต้องเตรียม b. แพทย์ควรให้ยาขับปั สสาวะชนิดใดกับผ้้ 76. Indapamide ทางห้องปฎิบัติการเป็ นดังนี้ 74. Clean room class 100 c. บริเวณที่ใช้ในการเตรียมยาข้อข้างต้นนี้ ป่ วยรายนี้ ต้องเป็ น a. C=12. Sodium polystyrene sulfonate d.5-5. Renal insufficiency สารละลายดังกล่าวจาก sodium c.5-1. 6 Amp e. ลดอาการบวมคัง่ นำ้ า Serum creatinine concentration = 3 b. ออกฤทธิไ์ ด้แม้ในผ้้ป่วยที่ไตมีภาวะ Serum potassium concentration = 6. O=16) hyperkalemia ในผ้้ป่วยรายนี้ a. เมื่อพิจารณาจากประวัติความเจ็บป่ วย แพทย์พบว่าผ้้ป่วยเกิดภาวะ acidosis จึงสัง่ จ่าย อาการแสดงและค่า Creatinine clearance sodium bicarbonate เพื่อให้ได้ bicarbonate 2. 5 Amp d. Clean room class 10 b. Uremia sodium bicarbonate ขนาดบรรจุแอมพ้ล e. Page 15 of 73 เหนื่อย อ่อนเพลีย และเบื่ออาหาร ค่าผลตรวจ e. Potassium chloride b. End-state renal failure ละ 5 ml และมีความเข้มข้น 2 mg/ml 72. H=1. ข้อใดไม่ใช่เหตุผลในการเลือกใช้ยาขับ Blood urea nitrogen = 60 mg/dl (normal ปั สสาวะในข้อข้างต้น 7-20 mg/dl) a.

. ท่านคิดว่ายาที่เหมาะสมสำาหรับผ้้ป่วย คือ c.. Page 16 of 73 e. Case control d.. Microbial limit test สมุนไพรใดทีม ่ ีสรรพคุณขับปั สสาวะ d... Lithium carvonate เภสัชกรรมเท่านัน ้ ไม่จำากัดวงเงิน b.. หญ้าหนวดแมว ยาหลักแห่งชาติที่องค์การเภสัชกรรมผลิต สถานการณ์ ที่ 9 นายเอกได้รับการวินิจฉัยจาก ข้อใดถ้กต้อง แพทย์ว่าเป็ น generalized anxiety disorder a. มะขามป้อม สาธารณสุขประสงค์ที่จะซื้อยา Sodium d. เภสัชกรสามารถจ่ายได้ในร้านยา ป้องกันการส้ญเสียโพแทสเซียมในคนไข้ b. Chlorpromazine ก็ได้ถ้าวงเงินไม่เกิน 50. Clozapine d. Cohort ประเภท. Osmolarity 80. Diazepam เภสัชกรรม ไม่จำากัดวงเงิน 82. จัดซื้อโดยวิธีตกลงราคาจากบริษท ั ใด c. จัดอย่้ในประเภทยาอันตราย diuretic ตัวหนึ่งต้องการเปรียบ. ถ้าบริษท ั ที่จำาหน่ายยา A ซึ่งเป็ นยาในกลุ่ม a. จัดซื้อด้วยวิธีกรณีพิเศษจากองค์การ e. ต้องทำาบัญชีรายงาน คณะกรรมการอาหารและยา . ขมิ้นชัน bicarbonate injection ซึ่งเป็ นยาในบัญชี e.. Randomized control trial b.. จัดอย่้ในประเภทยาเสพติดให้โทษ b.. จัดอย่้ในประเภทยาอันตราย จ่ายได้ ยา A……… เฉพาะในโรงพยาบาล a. จัดอย่้ในประเภทยาควบคุมพิเศษ โรคไตได้ไม่แตกต่างจาก HCTZ วิจัยแบบ เภสัชกรไม่สามารถจ่ายได้ ใดดีที่สุด ถ้าการวิจัยนี้เริ่มดำาเนินการก่อนที่ c. ข้อใดถ้กต้องเกี่ยวกับยา fluoxetine 79. Clean room class 100. จัดซื้อด้วยเงินงบประมาณเท่านัน ้ เนื่องจากมีอาการวิตกกังวลเกี่ยวกับภรรยาและล้ก b. ในกรณีที่ผ้ป่วยต้องการใช้สมุนไพร c. จัดซือ ้ ด้วยวิธีกรณี พิเศษจาก ตลอดเวลาจนไม่สามารถดำาเนินชีวิตประจำาวันและ องค์การเภสัชกรรมถ้าวงเงินเกิน ทำางานได้เป็ นเวลา 6 เดือน 50. Preservative b.000 บาท d. Meta-analysis of case control 77. Haloperidol e. จัดซื้อโดยวิธีตกลงราคาจากองค์การ a. ปี บ e. Sterility e. ทองพันชัง่ 78. Deseriptive a.000 c. Particulate matter a. กรณีที่โรงพยาบาลสังกัดกระทรวง c. การเตรียมยาข้อข้างต้นไม่จำาเป็ นต้องคำานึง studies ถึง d.000 บาท 81.

ควรแนะนำ าการเพิ่มและลดขนาดยา disorder และสัง่ จ่ายยาตัวหนึ่งให้ หลังจาก ให้ผ้ป่วยเพื่อให้ผ้ป่วยสามารถปรับขนาด ที่รับประทานยาแล้วเกิดอาการง่วงนอน ยาได้เองตามอาการ ปากคอแห้ง หน้ ามืดบ่อยๆ เวลาลุกขึ้น ท่าน e. สมุนไพรข้อใดที่แสดงฤทธิต b. Page 17 of 73 ์ ่อจิต e. สามารถหยุดได้ทันทีโดยไม่ต้องปรับ เคียงของยาข้างต้น คือ อาการง่วงนอน เปลี่ยนขนาดของยาใหม่ ปากคอแห้ง หน้ ามืดบ่อยๆ เวลาลุกขึ้นไม่ได้ b. Paroxetine benzodiazepine ซึ่งผ้้ป่วยรับประทาน c. ควรแนะน้ าผ้้ป่วยว่าในการใช้ยา ทำาให้เกิดอาการประสาทหลอนได้ ส่วนใหญ่ จะเริ่มเห็นผลลดอาการซึม a. Amitriptyline ละ 75% ของยาที่ให้ผลในการรักษา d. ควรแนะนำ าให้ผ้ป่วยใช้ยาหลังอาหาร หยุดยาได้ทันที เท่านัน ้ จะได้ไม่ลืมใช้ยา ์ ่อจิตประสาท 87. ฝิ่ น b. กัญชา . ให้ผ้ป่วยรับประทานยาที่ได้รับต่อไป ร่วมมือในการใช้ยาของผ้้ป่วย คือ อีก 1 สัปดาห์ จากนัน ้ จึงสามารถ a. หากน้ องชายของนายเอกทนอาการข้าง a. จัดอย่้ในประเภทวัตถุออกฤทธิต เศร้าได้ต้องใช้เวลา 2-3 สัปดาห์ เพื่อ ประสาท ให้ผ้ป่วยใช้ยาอย่างต่อเนื่ อง 83. Imipramine c. ค่อยๆ ลดขนาดยาที่ผ้ป่วยได้รับ e. ควรแนะนำ าให้ผ้ป่วยหยุดยาทันทีเมื่อ คิดว่ายาที่น้องชายนายเอกได้รับ คือ เกิดอาการข้างเคียง เช่น นอนไม่หลับ a. Sertraline ต้องการหยุดยาดังกล่าวควรทำาอย่างไร 84. ควรแนะนำ าให้ผ้ป่วยดื่มนำ้ ามากๆ เพื่อ เวลา นายเอกพาไปพบแพทย์ แพทย์ ลดการระคายเคืองกระเพาะอาหาร วินิจฉัยว่าเป็ น major depressive d. น้ องชายของนายเอกมีอาการซึมเศร้าตลอด c. Sertraline อย่้สัปดาห์ละ 25% ของขนาดยา 85. Doxepin d. กรณีที่ผ้ป่วยได้รับยากลุ่ม b. Bupropion ของผ้้ป่วยกลับมาเป็ นปกติ หากท่าน e. ให้ Triazolam ก่อนแล้วค่อยๆ ลด แพทย์จึงมาปรึกษาท่าน ท่านจะให้คำา ขนาดยาทีผ ่ ้ป่วยรับอย่้สัปดาห์ละ แนะนำ าเป็ นการสัง่ ยาใด 25% ของขนาดยาที่ให้ผลรักษา a. Venlafaxine 86. Elomipramine ขนาดของยาที่ผ้ป่วยได้รับอย่้สัปดาห์ c. คำาแนะนำ าในการใช้ยากลุ่ม ที่ให้ผลในการรักษา antidepressant ที่สำาคัญเพื่อช่วยเพิ่มความ e. Amitriptyline อย่างสมำ่าเสมอเป็ นเวลา 6 เดือน อาการ d. ให้ Olanzapine ก่อนแล้วค่อยๆ บด b.

ยาเม็ดรับประทานแบบ osmotic ประทานต่อไปนี้ c. Hydroxypropyl methylcellulose bradycardia d. Cellulose acetate phthalate decreased sweating. สารใดต่อไปนี้ทำาหน้ าที่เป็ นทัง้ สารเพิ่ม weeks ปริมาณ( bulking agent) และสารช่วยแตก ผ้้ป่วยรับประทานยาตามแนะนำ าและ ตัว( disintegrant ) เมื่อถึงเดือนที่ 2 ของการักษาพบว่าผ้้ป่วย a. b. เข้มข้น 0. ยาส้บ Thyroid stimulating hormone (TSH) ตำ่า d. กาแฟ เกินค่าช่วงปกติ e. Sodium lauryl sulfate 92. Page 18 of 73 c. ยาเม็ดรับประทานแบบ matrix แพทย์เริ่มการรักษาด้วยยารับ b. ยาฉี ดเข้าใต้ผิวหนั งแบบ matrix Propylthiouracil 100 mg TID for 6 90.1 normal และตัวยามีความ dry skin คงตัวดี หากท่านต้องการผลิตเป็ นยาเม็ด b. Goiter. Polyvinyl pyrroridone irritability 89. Propylthiouracil จัดอย่้ในบัญชียา ก ตาม สถานการณ์ ที่ 10 สตรีรายหนึ่งอายุ 28 ปี มีผล บัญชียาหลักแห่งชาติปี 2542 ยาที่อย่้ใน การตรวจการทำางานของต่อมไทรอยด์ดงั นี้ บัญชี ก หมายถึงข้อใด a. depression. lethargy. e. fatigue. Magnesium sulfate สภาวะทางคลินิกของภาวะต่อมไทรอยด์ c. Microcrystalline cellulose ของผ้้ป่วยดีข้ ึน แต่ยังไม่เข้าส่้ cuthyroidal d. Polyvinyl acetate phthalate d. ชา Thyroxine ส้งเกินค่าช่วงปกติ 88. หากต้องการตัง้ ตำารับยาที่ออกฤทธิไ์ ด้นาน e. กลุ่มอาการใดสอดคล้องกับผลสรุปที่ได้จาก มีลักษณะเป็ นสีขาว ละลายในนำ้ าบริสุทธิไ์ ด้ การตรวจการทำางานของต่อมไทรอยด์ดัง น้ อยมาก ละลายได้ดีมากใน เมทธีลีนคลอ กล่าว ไรด์ และละลายได้ใน methanol และ HCl a. Risperidone เป็ นยาสำาหรับโรคจิตประสาท 91. Goiter. Corn starch state e. รายการยาที่ต้องใช้โดยผ้้เชี่ยวชาญ . 1 เดือน ควรตัง้ ตำาหรับยา decreased appetite a. c. Shellac c. cold intolerance. loose bowels. Goiter. Lactose ตัง้ ครรภ์ได้ประมาณ 1 เดือน แพทย์สรุปว่า b. Goiter. ยาฉีดเข้าเส้นเลือดแบบสารละลาย Propanolol 20 mg QID for 3 weeks d. เคลือบฟิ ล์มควรใช้สารใดเป็ นสารเคลือบ lethargy a. insomnia. weight gain. puffy face. constipation. Goiter.

เม็ดเลือดขาวต้่า a. รายการยาทีจ ่ ำาเป็ นต้องใช้ในสถาน 95. กระตุ้นเอนไซม์ thyroid e. รายการยาที่มีความจ้าเป็ นส้าหรับ c. เพิ่ม propranolol ให้รับประทานต่อ ร่วมกับยา propylthiouracil propylthiour 94.. Page 19 of 73 b.ขนาด 50 mg เป็ นเม็ดสีขาว 93. แนะน้ าให้ผ้ป่วยรับประทานยา Propylthiouracil ในขนาดดังกล่าว ต่อไป c. ใช้รักษา hypothyroid สถานพยาบาลทุกระดับ d. รายการยาที่อาจมีความจำาเป็ นต้อง peroxidase ใช้สำาหรับช่วยชีวิตผ้้ป่วยบางราย แต่ e. ง่วงนอน propylthiouracil ถ้ก metabolized d. ปวดข้อ carbimazole และ propylthiouracil b. Propylthiouracil: White. อาการไม่พงึ ประสงค์ใดเกิดขึ้นจากการใช้ acil thiouracil ข้อใดถ้กต้องเกี่ยวกับยา methimazole. ข้อใดถ้กต้องเกี่ยวกับยา Propylthiouracil พยาบาลบางระดับ a. ยับยัง้ การหลัง่ ของ thyroid พิเศษของกระทรวง hormone d. crystalline sub มีการทำา drug use evaluation เพื่อ that has a bit ?? water มีการผลิต ประเมินการใช้ยา เป็ น. เปลี่ยนยา Propylthiouracil เป็ น methimazole ในขนาดรับประทาน methimazole ที่สมม้ลกัน b. carbimazole และ c. การปฏิบัติในข้อใด เหมาะสมเกี่ยวกับการ โครงสร้างของยา 3 รักษาต่อไปในผ้้ป่วยรายนี้ a. เพิ่มการสร้าง T3 อาจทำาให้เกิดอันตรายต่อผ้้ป่วยควร 96. หยุดยารับประทาน เปลี่ยนวิธีการ รักษาเป็ นการผ่าตัดต่อม carbimazole d. SLE like syndrome โดยปฏิกิริยา desulfunation ก่อน e. รายการยาสำาหรับใช้เฉพาะโครงการ b. หยุดยารับประทาน ให้การรักษาด้วย การทาน iodine e.. a. เป็ นอนุพันธ์ของ thiourea c. methimazole. Metallic taste ์ างเภสัชวิทยา จึงจะได้สารที่มีฤทธิท .

Lithium สามารถลด secretion ของ กับโครงสร้าง carbimazole จึงจะได้ Thyroxine และ thiiodothyroxine ์ างเภสัชวิทยาที่ สารที่มีฤทธิท และสามารถช่วยในการรักษา ต้องการ hyperthyroidism e. Lugol’s solution ประกอบด้วยสาร d. Propanolol ช่วยลดอาการต่างๆ b. Ion บางชนิด เช่น thiocyanate อาจ c. แหล่งนำ้ าดื่มมีการปนเปื้ อนของ เกิดจาก thyrotoxicosis สารหน้ c. methimazole จะถ้ก metabolized มีผลทำาให้เกิด goiter โดยปฏิกิริยา conjagation ได้เป็ น b. Propanolol ช่วยลดอาการข้างเคียง ชนิดใดเป็ นส่วนประกอบ จากการใช้ยา propylthiouracil a. กินอาหารที่มี thiocyanide มากเกิน ์ องยา propylthiouracil ดี และฤทธิข ไป ขึ้น 100. ต้องเกิดปฏิกิริยา ester hydrolysis d.. propylthiouracil จะถ้ก e.. ต้องเกิดปฏิกิริยา amide hydrolysis c. Propanolol เป็ น alpha-adrenergic ว่าชุมชนนัน ้ มีลักษณะอย่างไร blocking agent ชนิดหนึ่ง a. ได้รับ iodine มากเกินไป เช่น tremor และ tarchycardia ที่ c. ข้อใดถ้กต้องเกี่ยวกับการใช้ยา propanolol iodide ใน thyroid ร่วมกับ propylthiouracil 99. Manganese . Thiocyanate อาจได้จากการ carbimazole จึงจะได้สารที่มีฤทธิ ์ metabolize สารจาก. Iodine + KI b. Percholate เป็ น ion ที่ช่วยเพิ่ม ต้องการ การ uptake iodide และเพิ่มระดับ 97. Goitrin สามารถยับยัง้ thyroid กับโครงสร้าง carbimazole จึงจะได้ peroxidase ์ างเภสัชวิทยาที่ สารที่มีฤทธิท e. Propanolol มีความสำาคัญต่อ d. เช่น กะหลำ่า ทางเภสัชวิทยาที่ต้องการ ปลี d. Propanolol ออกฤทธิเ์ สริมกับ metabolized โดยปฏิกิรย ิ า propylthiouracil โดยลดการ dealkylation ซึ่งจะตัด Propyl สังเคราะห์ T4 ่ ีฤทธิ ์ group ออกก่อนจึงจะได้สารทีม 98. Page 20 of 73 b. แหล่งนำ้ าดื่มมีการปนเปื้ อนของสาร pharmacokinetic ของ ตะกัว ่ propylthiouracil ทำาให้การด้ดซึม e. ชุมชนที่มีคนเป็ น toxic goiter มากบ่งบอก a. ข้อใดผิดเกี่ยวกับ goiter ทางเภสัชวิทยาที่ต้องการ a. ได้รับ iodine ตำ่าเกินไป b.

การให้ยาแบบแผ่นแปะจะมีผลการ d. ตัวยาที่มีความเป็ นไปได้ที่จะนำ ามา เกีย ่ วกับยาแผ่นแปะ (transdermal patch) พัฒนาให้เป็ น Transdermal มีคุณสมบัติ ว่ามีข้อดีที่เหนือกว่าการรับประทานอย่างไร ต่อไปนี้ ยกเว้น a. Page 21 of 73 c.5 mg 101. estradiol valerate 2 mg + valerate 2 mg + norgestrel 0.625 mg + คลอด medroxyprogesterone 5 mg c.625 mg b. การให้ยาแบบแผ่นแปะจะมีผลการ coefficient ใกล้เคียงกับ 1 รักษาอาการร้อนว้บวาบได้ดีกว่า e. medroxyprogesterone acetate 5 ส้ตรผสมที่ผ้ป่วยได้รับเมื่อเปรียบเทียบกับ mg ยาฮอร์โมนเดี่ยว c. Hyperbilirubinemia มะเร็งปากมดล้ก d. ข้อใดเป็ นอาการไม่พงึ ประสงค์ที่ร้าย มะเร็งเยื่อบุมดล้ก แรงของยาที่เลือกใช้ในข้อ 103 d. เป็ นตัวยาที่มีค่า partition c. Methimazole d. เป็ นตัวยาที่มี therapeutic index ต้่า . Thiocyanate รักษาช่องคลอดแห้งได้ดีกว่า e. conjugated estrogen 0. จะช่วยทำาให้ไม่มีเลือดออกจากช่อง e. Hyperlipidemia มะเร็งเต้านม b.5 mg norgestrel 0. เป็ นตัวยาที่มีค่าครึ่งชีวิตสัน ้ ด้ดซึมที่ดีกว่าแบบรับประทาน d. การให้ยาแบบแผ่นแปะจะมีผลการ c. จะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิด a. conjugated estrogen 0. จะช่วยลดความเสี่ยงของการเป็ น 104. Congestive heart failure 102. Propylthiouracil e. สำาหรับผ้้ป่วยที่ตัดมดล้ก ควรใช้ หลับ เหงื่อออกตอนกลางคืน ไปพบแพทย์แล้วได้รับ ฮอร์โมนทดแทนแบบใด ยาส้ตรผสมซึ่งมีองค์ประกอบของ estradiol a. จะช่วยให้ผลดีต่อระบบหัวใจและ cypoterone acetate 2 mg หลอดเลือด d. Osteoperosis e. เป็ นตัวยาที่มีความแรงส้ง first pass metabolism ทีต ่ ับ b. จะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิด c. การให้ยาแบบแผ่นแปะจะไม่มี a. ethimylestradiol 30 mcg + a. สามารถด้ดซึมผ่านทางผิวหนังได้ b. ข้อใดเป็ นข้อดีที่เหนือกว่าของยา b. ต่อมาเนื่องจากผ้้ป่วยลืมรับประทาน e. การให้ยาแบบแผ่นแปะจะมีผลการ สถานการณที่ 11 หญิงอายุ 55 ปี มีอาการร้อน รักษา osteoperosis ดีกว่า ว้บวาบ คันช่องคลอด หงุดหงิดง่าย นอนไม่ค่อย 103. Thromboembolism ยาบ่อยๆ แพทย์จึงต้องการทราบข้อม้ล 105.

ถั่วเหลือง c. UV-visible spectrophotometer เนื่องจากผื่นขึ้นบริเวณใบหน้ าหลังจากไปว่ายนำ้ าที่ H-NMR spectrometer 1 b. Premarin 0. Ibuprofen 400 mg a. Antacid gel เกิด SLE ยกเว้นข้อใด e. Diclofenac inj 75 mg c. Doxycyclin capsule 111. Piroxicam 10 mg d. จากร้ปแสดง spectrum ของ ประจำาเดือนข้อใด ไม่สามารถจ่ายแก่ผ้ป่วย phytoestrogen ชนิดหนึ่ง ได้แม้มีใบสัง่ แพทย์ก็ตาม a. มะเขือเทศ e. Page 22 of 73 106. Indomethazin 25 mg c. ว่านชักมดล้ก b. สตรีวัยหมดประจำาเดือนได้รับใบสัง่ กล่าวแล้ว ผ้้ป่วยมีอาการข้อติด และปวดบวม ยาจากแพทย์มา 5 รายการ ข้อใดเป็ นยา บริเวณข้อมือ อ่อนเพลีย และมีไข้ ในฐานะเภสัชกร แผนปั จจุบันบรรจุเสร็จซึ่งมิใช่ยาอันตราย ท่านได้พิจารณาแล้วคาดว่าน่าจะเป็ น Systemic หรือยาควบคุมพิเศษ Lupus Erythematosus (SLE) ซึ่งเป็ นโรคซึ่งควร a. ข้อม้ลซึ่งเภสัชกรร้านยาควรถามเพื่อ c. ขมิ้นชัน 110. สมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์ธรรมชาติตัว 109.625 mg . Methadone tab 10 mg d. Mass spectrometer จากอาการดังกล่าวแล้ว พบว่านอกจากอาการดัง 108. สตรีวัยหมดประจำาเดือนมาขอซื้อยา ใดที่แนะนำ าให้หญิงที่อย่้ในภาวะหมดประจำา บรรเทาอาการปวดเข่า สามารถจ่ายยารับ เดือนใช้เพื่อบรรเทาอาการที่เกิดจากภาวะ ประทานชนิดใดแก่ผ้ป่วยรายนี้ หมดประจำาเดือน a. FT-IR spectro ปรึกษาจากเภสัชกร จากการสัมภาษณ์พบว่านอก e. Diazepam 10 mg b. Senna tablet ให้คำาแนะนำ าเพราะอาจเป็ นตัวกระตุ้นการ d. บอระเพ็ด d. Voltaren SR tab 100 mg ใช้วิธีใดในการวิเคราะห์สารดังกล่าว สถานการณ์ ที่ 12 หญิงอายุ 22 ปี มาที่รา้ นยา a. ยาบรรเทาอาการปวดในสตรีวัยหมด 107. บ้านมา 2 วัน แต่อาการยังไม่ดีข้ ึนจึงมาขอคำา d. Dexamethasone 0.5 mg b. B1-6-12 tablet ส่งต่อ จึงแนะนำ าและส่งต่อผ้้ป่วยไปยังโรงพยาบาล b. Celebrex 200 mg e. ชายหาดพัทยา ผ้้ป่วยใช้ยาทาแก้ผ่ ืนคันซึ่งมีอย่้ที่ C-NMR spectrometer 13 c. Pentazocine tab 25 mg e.

Product B a. Page 23 of 73 a. ค่าคงที่อัตราเร็วการเสื่อมสลาย e. Product A แบบใดจึงจะเหมาะสมกับยา b. Psuedoplastic flow with d. ประวัติการใช้ยาเพราะยาบางตัว จากการสัมภาษณ์เพิ่มเติมพบว่า เมื่อสองวันก่อนผ้้ เช่น hydralazine chorpropamide ป่ วยได้ไปซื้อยา aspirin บรรเทาอาการปวดบวมที่ หรือยาในกลุ่ม anticonvulsant ข้อมือ สามารถกระตุ้นการเกิด lupus ได้ 115. W/O emulsion base ที่สุด 113. Dilantant flow with thixotropy กล่าว d. K) ของ aspirin tab นี้ ต่อมาผ้้ป่วยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็ น SLE จาก สามารถคำานวณได้จาก แพทย์ทโี่ รงพยาบาลและได้รับยา a. Psuedoplastic flow c. ผ้้ป่วยรายนี้ควรได้รับการตรวจในข้อ hydrazine ในบุหรี่กระตุ้นอาการ ใดก่อนได้รับยา Lupus ได้ a. Antithixotropy 116. ประวัติการได้รับเลือดในอดีต คงตัวของยา aspirin tab จากหลายบริษท ั 112. ทัง้ สามมีความคงตัวเท่าๆ กัน thixotropy e. Product C b. Ocular examination b. Urinalysis เชือ ้ ในอดีต e. หากเภสัชกรทำาการประเมินผลความ e. Liver function test c. ไม่สามารถประเมินได้จากข้อม้ลดัง c. Hydrocarbon base Product B b. Topical steroid ควรมีการไหลเป็ น a. ผ้้ป่วยมีผ่ ืนขึ้นผิวหน้ าต้องการใช้ โดยวัดความเข้มข้นคงเหลือของ aspirin ที่ topical steroid จะเลือก topical steroid ที่ เวลาต่างๆ และได้ผลการทดลองดังนี้ อย่้ในยาขีผ ้ ้ ึงพื้นชนิดใดที่เหนอะหนะน้ อย Product A ที่สุด a. ประวัติการส้บบุหรี่เพราะสาร 114. Newtonium flow (rate constant. ความชันของกราฟ (slope) hydroxychloroquin 200 mg . Absorption base d. O/W emulsion base Aspirin tab ของบริษท ั ใดที่มีความคงตัวดี e. การใช้ sunscreen SPF 15 ขึน ้ ไป b. EKG d. Chest x-ray ก่อนออกแดด c. ประวัติความเจ็บป่ วยด้วยโรคติด d. Oleaginous base Product C c.

Ethambutol e. Intercept ของกราฟ ฐานะเภสัชกรควรทำาอย่างไร d. ข้อสรุปใดที่ได้จากกราฟการสลายตัว เหมือนกัน ของ aspirin tab b.ของการสลายตัวของ aspirin ขึ้น Potency ต่างกัน กับความเข้มข้นของตัวยา d. Pyrazinamide. ไม่สามารถให้ยาแทนกันได้เพราะ e. อายุบนหิ้ง (shelf life) ของการสลาย เหมือนกัน ตัวของ aspirin c. ให้ยา Dexamethasone แทนได้ e. ให้ยา Dexamethasone แทนได้ a. ส่วนกลับของ Intercept ของกราฟ a. ไม่สามารถให้ยาแทนกันได้และควร สอบถามประวัติผ้ป่วยพบว่าผ้้ป่วยติด แจ้งให้แพทย์ทราบ เชื้อ TB และเคยได้รับยา Isoniazid. เกี่ยวกับ amcinonide และ Rifampin.ของการสลายตัวของ aspirin มี ของยาทัง้ สองตัวก่อนท้าการ ค่าคงที่ เปลี่ยนยาเนื่ องจากยาทัง้ สองตัวมี d. หากผ้้ป่วยอาการไม่ดีข้ ึน แพทย์ mineralocorticoid เปลี่ยนเป็ นยา steroid และ cytotoxic drug e. …การสลายตัวของ aspirin เป็ น first Prednisolone เป็ น glucocorticoid order rxn แต่ dexamethasone เป็ น 118. Page 24 of 73 b. ค่าครึ่งชีวิต (half life) ของการสลาย เพราะยาทัง้ สองตัวเป็ น steroid ตัวของ aspirin ประเภท long acting steroid b. ต้องค้านวณ equivalent dose c. Pyrazinamide ร่วมกับ Ethambutol . แพทย์สัง่ จ่าย Prednisolone แต่โรง (slope) พยาบาลมียา Dexamethasone เท่านัน ้ ใน c. ส่วนกลับของความชันของกราฟ 119. …. …. Pyrazinamide amcinonide d. ผลบวกของ Intercept และ slope เพราะยาทัง้ สองตัวเป็ น steroid ของกราฟ ประเภท short acting steroid 117. Ethambutol prednisolone ข้อใดผิด ยาในข้อใดที่สามารถกระตุ้น SLE ได้ a. 120. Isoniazid b. Rifampin c.

Probenacid ประเภทใดตาม พรบ. Uricosuric agent รายนี้น่าจะเป็ นโรคใด d. Corticosteroid สัตว์ และมีอาการในตอนเช้า b. Amcinonide มี antiinflamatory a. ข่า c. Tramadol e e. ดองดึง มากกว่า prednisolone d. Acute gout Sig: 2 tab p. Allopurinol a.o. ผ้้ป่วยมาพร้อมใยสัง่ ยาซึ่งเขียนว่า c. Allopurinol สถานการณ์ ที่ 13 ผ้้ป่วยชาย อายุ 45 ปี มี d. Amcinonide มี salt และ water e. Osteoarthritis 126. ยากลุ่มใดที่ไม่สามารถนำ ามาใช้รักษา paracetamol จากการซักประวัติเพิ่มเติมพบว่า อาการของผ้้ป่วยรายนี้ได้ เมื่อวานผ้้ป่วยรับประทานหน่อไม้และเครื่องใน a. ยา พ. ขมิ้น retention มากกว่า prednisolone 124. Tramadol มานาน 1 วัน ต้องการซื้อยาแก้ปวด 125. Osteomalacia ผ้้ป่วยนำ ายาที่ได้รับไปตรวจวิเคราะห์ที่กรม 122. ยาปลอม . 2510 c. Para-aminophenol derivatives b. ทัง้ สองมีโครงสร้างหลักเป็ น 123.ศ. Rheumatoid arthritis e. ให้ยาใดในการรักษา วิทยาศาสตร์ พบว่ามี % labeled amount a. Xanthine oxidase inhibitor 121. Amcinonide มี lipophilicity c. เมื่อผ้้ป่วยหายจากอาการปวด บวม e. สมุนไพรที่มีสารสกัดที่รักษาอาการ Pregnane ข้างต้น คือ b. โครงสร้างของ Amcinonide ซึ่งมี แดง ท่านจะให้ยาตัวใดในการป้องกันการก 9-F และ 11-OH ทำาให้ ลับมาเป็ นซำ้า amcinonide มี glucocorticoid a. จากข้อม้ลข้างต้นท่านคิดว่าผ้้ป่วย c. Prednisolone activity ส้งกว่า prednisolone b. NSAID a. Colchicine a. ไพล activity มากกว่า prednisolone b. Indomethacin c. tid pc e. ยอ d. Paracetamol อาการปวด บวมแดง ที่ข้อนิ้วหัวแม่เท้าข้างซ้าย e. Page 25 of 73 prednisolon d. Osteoporosis Rx Diclofenac 25 mg # 30 d. Paracetamol เท่ากับร้อยละ 60 ต้องจัดยานี้เป็ นยา b.

Page 26 of 73

b. ยาสิ้นอายุ d. จ่ายยาประเภทยาเสพติดให้โทษ
c. ยาเลื่อมคุณภาพ ประเภท 2 โดยไม่มีใบสัง่ ยา
d. ยาผิดมาตรฐาน e. จ่ายยาประเภทยาเสพติดให้โทษ
e. ยาตำ่ากว่ามาตรฐาน ประเภท 3 โดยไม่มีใบสัง่ ยา
127. ควรเตรียมยาในร้ปแบบใด สถานการณ์ ที่ 14 ผ้้ป่วยหญิงอายุ 19 ปี มาพบ
a. Uncoated tablet แพทย์ด้วยอาการ ปวด แสบ คันตาเฉพาะข้างขวา
b. Enteric coated tablet และคันตลอดเวลา มีเปลือกตาบวม มีขี้ตามาก
c. Efervessant tablet เฉพาะเวลาตื่นนอนและขี้ตามีสีเหลือง และตาข้าง
d. Filmed coated tablet ขวานัน
้ มีสีแดงเมื่อเทียบกับตาอีกข้าง
e. Sugar coated tablet 131. อาการทีเ่ กิดขึ้นน่าจะเกิดจากเชื้อใด
128. เหตุผลที่ต้องเตรียมยาในร้ปแบบ มากที่สุด
ข้างต้น (enteric coated tab) คือ a. Staphylococcus aureus
a. เพื่อให้ยาออกฤทธิไ์ ด้รวดเร็ว b. Staphylococcus epidermidis
b. เพื่อให้กลบกลิ่นและรสที่ไม่ดีของยา c. Streptococcus pnuemoniae
c. เพื่อป้องกันการเสื่อมสลายของตัวยา d. Neisseria gonorrheae
d. เพื่อลดอาการข้างเคียงของยา e. Chlamydia tracamatis
e. เพื่อให้ยาออกฤทธิไ์ ด้ยาวนานและ 132. จากข้อม้ลข้างต้นท่านคิดว่าแพทย์
ต่อเนื่อง ควรจ่ายยาตัวใดให้แก่ผ้ป่วยรายนี้
129. ยาในข้อใดที่เภสัชกรสามารถจ่ายได้ a. Dexamethazone eye drop
เมื่อได้รับใบสัง่ ยาจากแพทย์เท่านัน
้ b. Oxymethazoline eye drop
a. Celecoxib c. Idoxuridine eye drop
b. Tramadol 133. ์ องยาในข้อข้างต้น
กลการออกฤทธิข
c. Meloxicam คือ
d. Prednisolone a. ยับยัง้ การสังเคราะห์ DNA ของเชื้อ
e. Indomethacine b. ยับยัง้ การสร้างโปรตีนของเชือ

130. ถ้าเภสัชกรจ่ายยาข้างต้นโดยไม่มี c. ยับยัง้ การสังเคราะห์ RNA ของเชื้อ
ใบสัง่ แพทย์จะมีความผิดในข้อใด d. ยับยัง้ การเคลื่อนที่ของ leucocytes
a. จ่ายยาควบคุมพิเศษโดยไม่มี e. ยับยัง้ การสร้าง cell wall
ใบสั่งยา 134. ข้อใดถ้กต้องเกี่ยวกับการเก็บยาใน
b. จ่ายยาอันตรายโดยไม่มีใบสัง่ ยา ข้อข้างต้นหลังจากเปิ ดใช้แล้ในแง่...
์ ่อจิต
c. จ่ายยาประเภทวัตถุออกฤทธิต สามารถเก็บได้
ประสาทโดยไม่มีใบสัง่ ยา a. อุณหภ้มิ 25c เก็บได้ 6-8 week

Page 27 of 73

b. อุณหภ้มิ 25c เก็บได้ 3-4 week b. 0.38%
c. อุณหภ้มิ 2-8c เก็บได้ 6-8 week c. 0.48%
d. อุณหภ้มิ 2-8c เก็บได้ 3-4 week d. 0.58%
e. อุณหภ้มิ 8-15c เก็บได้ 3-4 week e. 0.68%
135. จากโครงสร้างที่กำาหนดให้ยานี้ 137. ยา A เป็ นกรดอ่อนที่ละลายนำ้ ายาก
ละลายนำ้ าได้ค่อนข้างน้ อยสามารถดัดแปลง และสลายตัวโดยปฏิกิริยา hydrolysis
โครงสร้างให้ละลายนำ้ าได้มากขึ้นโดยการเต เทคนิคใดต่อไปนี้ไม่ช่วยเพิ่มการละลาย
รียมในร้ปแบบของ C-3 hemisuccinoyl และความคงตัวของยา A
ester ซึ่งจะสามารถทำาให้อย่้ในร้ปของ a. ใช้ complexing agent
เกลือโซเดียม และละลายนำ้ าได้ ในกรณีที่ b. ปรับ pH ให้น้อยกว่า pKa
ต้องการเตรียมยาตาซึ่งมีปัญหาเรื่องความ c. ท้าให้ยาเป็ นร้ปเกลือของกรด
คงตัวและความสามารถในการละลายจะ อ่อน
สามารถใช้สารในร้ป ester นี้ได้หรือไม่ d. ใช้ cosolvent
เพราะเหตุใด e. ทำาให้อย่้ในร้ป lyophilized powder
C-3 hemisuccinoyl ester 138. เมื่อเตรียมยาตา A ได้แล้วพบว่ายา
a. ไม่ได้เพราะยาร้ปนี้ไม่คงตัว ที่ได้มีความหนืดตำ่า ควรเลือกใช้สารเพิ่ม
b. ไม่ได้เพราะยาร้ปนี้ไม่สามารถออก ความหนืดในข้อใดต่อไปนี้ ก่อนนำ าไป
์ ี่ตา
ฤทธิท ทำาการปราศจากเชื้อด้วยวิธีการกรอง
c. ไม่ได้เพราะยาร้ปนี้ไม่ละลายในตัว a. สารในกลุ่ม clay
ทำาละลายของยาตา b. สารในกลุ่ม polysaccharide
d. ได้เพราะยาในร้ปนี้ละลายนำ้ าได้ดี c. สารในกลุ่ม cellulose
และมีความคงตัวดี d. สารในกลุ่ม hydrated silicate
e. ได้ถึงแม้ว่าความคงตัวไม่ดีข้ ึนเพราะ e. สารในกลุ่ม colloidal silicone
ยาอย่้ในร้ปที่ละลายนำ้ าได้ดี dioxide
136. แพทย์ต้องการให้เภสัชกรเตรียมยา 139. อ่านไม่ออก
ตา 2% ของยา A ปริมาตร 180 ml ให้ได้ 140. ยาหยอดตาชนิดหนึ่งฉลากแจ้งว่ามี
isotonicity เภสัชกรต้องใช้ความเข้มข้น ปริมาณสารสำาคัญ polymycin B sulfate
ของเกลือแกงเท่าใด (Freezing point ของ 10,000 units/ml วันหมดอายุ คือ 12
นำ้ าตา = -0.52 c, freezing point ของ A เม.ย. 2548 แต่เมื่อตรวจวิเคราะห์พบว่ามี
o

1% = -0.12 c, freezing point ของ ปริมาณเพียง 8,500 units/ml ยาดังกล่าว
o

เกลือแกง = -0.58 c) จัดเป็ นยาประเภทใด
o

a. 0.28% a. ยาปลอม

Page 28 of 73

b. ยาแปรสภาพ dipropionate < 0.05%
c. ยาผิดมาตรฐาน clobetasone propionate
d. ยาเสื่อมคุณภาพ b. 0.05% clobetasone propionate <
e. ยาเทียม 0.1% betamethasone valerate <
สถานการณที่ 15 ผ้้ป่วยอายุ 25 ปี มีผ่ ืนแดงคัน 0.05% betamethasone
ขอบเขตไม่มี เป็ นมัน (greasy scale) ปกคลุมที่ dipropionate
บริเวณ nasolabial folds คิ้ว หนังศีรษะ คล้ายกับ c. 0.05% betamethasone
รังแค เป็ นมานาน 10 ปี โดยเป็ นๆ หายๆ รักษาด้วย dipropionate < 0.05%
ยาต้านเชื้อราแล้วอาการไม่ดีข้ ึน ไม่มีสัมผัสสารที่ก่อ clobetasone propionate < 0.1%
ให้เกิดอาการระคายเคืองหรือการรักษาแบบ betamethasone valerate
psoriasis จึงมาปรึกษาเภสัชกร d. 0.1% betamethasone valerate <
141. ท่านคิดว่าผ้้ป่วยรายนี้น่าจะป่ วยเป็ น 0.1% triamcinolone acetonide <
โรคใด 0.05% clobetasone propionate
a. Contact dermatitis e. 0.05% clobetasone propionate <
b. Psoriasis 0.1% betamethasone valerate <
c. Saborrheic dermatitis 0.1% triamcinolone acetonide
d. Dandruff
e. Tinea vesicolor
142. ยาใดไม่สามารถใช้รักษาภาวะดัง 144. ข้อใดผิด
กล่าวได้ a. Ketoconazole shampoo ไม่ควรใช้
a. Selenium sulfide shampoo ในเด็ฏอายุต่ำากว่า 12 ปี
b. Tar shampoo b. Dandruff สามารถรักษาได้ด้วย
c. Salicylic acid Topical corticosteroid
d. Topical steroid c. Sulfur ออกฤทธิเ์ ป็ น keratolytic
e. Ketoconazole shampoo agent
143. กรณีที่เภสัชกรเลือกจ่ายยา topical d. ผลข้างเคียงของ coal tar คือ
steroids สำาหรับผื่นในผ้้ป่วยรายนี้ ข้อใด photosensitivity
เป็ นการเรียงลำาดับความแรงของ topical e. Selenium sulfide ช่วยลด
steroids จากความแรงน้ อยที่สุดไปมาก hyperproliferation ของ cell
ที่สุดได้อย่างถ้กต้อง 145. ointment each g contains:
a. 0.1% betamethasone valerate < Betamethasone 0.5 mg and salicylic
0.05% betamethasone acid 30 mg in a paraben – freez

เป็ นสารช่วยทางเภสัชกรรม โดยทำา b. แพทย์สัง่ จ่ายยาสระผมชนิดหนึ่ง มี mineral oil ท่านคิดว่า ointment base ลักษณะเป็ นขวดพลาสติกสีน้ำ าตาล ท่านพบ ของยาชนิดนี้ตามที่ระบุไว้เป็ นแบบใด ว่าทีฉ ่ ลากมีข้อความ Reg. 2C802/45 a.พ. เป็ นตัวยาสำาคัญในการออกฤทธิล พ.5 mg . no.พ. Methotrexate tab 2. ยาที่ใช้ในโรคผิวหนังของชายผ้้นี้ เทคนิคใด รายการใดที่ผ้ป่วยไม่สามารถเรียกซื้อได้ a. Dexamethasone cream d. 2C802/45) อาจมี ชนิดตัวยา d.2545 การอักเสบ โดยลดเอนไซม์ e. Page 29 of 73 ointment base of white petroleum and 148. 4 ชนิด 147. IR spectroscopy b. Hydroxyzine tablet 25 mg chromatography e. ยานี้ผลิตในประเทศไทยและจะหมด ถ้กต้องเกี่ยวกับ salicylic acid อายุในวันที่ 8 ก. 5 ชนิด ยา Ketoconazole ท่านคิดว่าผ้้วิเคราะห์ใช้ 150. ยาที่ฉลากมีข้อความดังข้อข้างต้น เป็ น Keratolytic agent (Reg. 2545 c. เป็ นตัวยาส้าคัญในการออกฤทธิ์ 149. จากข้อม้ลและโครมาโตแกรมของ e. 3 ชนิด d. High performance thin layer d. acidic ointment base ก. เป็ นสารช่วยทางเภสัชกรรม โดยทำา ์ งั ต่อไปนี้ยกเว้นข้อใด สำาคัญที่ออกฤทธิด หน้ าที่เป็ น antioxidant a. จากตำารับยาในข้างต้น ข้อใดกล่าว c. ยานี น ้ ้ าเข้ามาจากต่างประเทศ ได้ ทำาให้ผิวหนังชุ่มชื้น รับอนุญาตทะเบียนยาในปี ์ ด b. 1 ชนิ ด e. emulsion ointment base อนุญาตทะเบียนยาในปี พ. no. High performance liquid c. ยานี้ผลิตในประเทศไทย เมื่อวันที่ 8 e. Gas chromatography จากเภสัชกรหากไม่มีใบสัง่ ยาจากแพทย์ b. water soluble ointment base ข้อความนี้มีความหมายว่าอย่างไร b.2545 d. Betamethasone + salicylic chromatography ointment e. Coal tar shampoo c.ศ.ศ. absorption ointment base b. 2545 146. 2545 a. ยานี้ผลิตในประเทศไทย ได้รับ c.พ. oleaginous ointment base a. UV/visible spectrophotometer a. เป็ นตัวยาสำาคัญในการออกฤทธิ ์ d. ยานี้นำาเข้ามาจากต่างประเทศและ phospholipase A2 ผลิตเมื่อวันที่ 8 ก. 2 ชนิด หน้ าที่เป็ น emulsifying agent c.

Page 30 of 73 ข้อสอบใบประกอบ 2549 เดือนมีนาคม (วันที่ 2) .

Amoxycillin 5 ชนิด นำ ามาบดผสมกินเช้าเย็น ตามพรบ. ควรเป็ นการทดสอบโคฮอท ( cohort จ. Dicloxacillin ค. Erytromycin ง. ควรเป็ นการทดสอบแบบสุ่มและข้ามสลับ สถานการณ์ ที่ 1 ผ้ป ้ ่ วย อายุ 44 ปี มาด้วย ( randomized cross) ลักษณะนี้สามารถควบคุม อาการปั สสาวะขัดแสบ มีไข้ แพ้ยา penicillin ความแปรผันทางชีวภาพของอาสาสมัคร 1. ยาแผนไทย จ.ศ. Ciprofloxacin ( randomized parallel) ของโรค เป็ นโรค ค. Chloramphenical ค. Erytromycin เกี่ยวกับการรักษาที่คนได้รับและการปกปิ ดผ้้ ข. Page 31 of 73 ก. ข้อใดคือข้อเสียของการใช้ยา griseofulvin มา ยาดังกล่าวเป็ นยานำ้ าแขวนตะกอน ตอบ ผิวหนังไวแสง 7. ยาใดต่อไปนี้ เหมาะสมในการใช้รักษาผ้้ป่วย ทดลองในประชากรกลุ่มใหญ่ได้ อายุ 10 ปี มีประวัติ แพ้ยา penicillin ง. ยาสามัญประจำาบ้าน ข. ควรเป็ นการทดลองแบบเปิ ดข้าง ( anaphylaxis ) เดียว( single binded design ) เป็ นที่ครบถ้วน ก. ยาที่ได้รับดังกล่าวมีลักษณะเป็ น flocculation 5. ยาในข้อใดเป็ นยาทีม ่ ีประสิทธิภาพ และควร พ. ยาแผนโบราณ ค. Cotrimazole จ. จงเลือกใช้ยาให้เหมาะสมกับผ้้ป่วยรายนี้ ข. Levofloxacin ทำาการทดลองเพียงพอสำาหรับการวิจัยในหัวข้อนี้ ค. หากท่านต้องออกแบบทางคลีนิก เพื่อทดสอบ ข้อใดแสดงลักษณะของยาแขวนตะกอน ประสิทธิภาพ โรคติดเชื้อแบคทีเรียในทางเดิน ก. ยาสุมนไพร ก. 2510 เลือกใช้เป็ น ก. Amoxycillin study design) เนื่องจากตัวอย่างและสามารถ 2. Chloramphenical สมุนไพรขับปั สสาวะ ยาดังกล่าวทำาจากสมุนไพร จ. Azithromycin 6. อัตราการตกตะกอนเกิดขึ้นอย่างช้า ปั สสาวะ การทดลองดังกล่าวควรมีร้ปแบบใด . ยาปลอม ง. ควรเป็ นการทดลองแบบสุ่มและค่้ ก.ยา 3. Erytromycin เฉี ยบพลัน อาจไม่สามารถข้ามสลับได้ ง. Tetracyclin ข. Norfloxacin ขนาน ข. ผ้้ป่วยมาปรึกษาท่านว่ามีญาติแนะนำ า ให้ใช้ ง. Amoxycillin ในขณะเดียวกันผ้้ป่วยได้นำายาที่ญาติผ้ป่วยได้รับ 4.

platelet ครัง้ ก่อนนอน ข. จ่ายยา ferrous sulfate และ folic acid ง. aplastic anemia oral solution ข. 1 tsp. ferrous sulfate สถานการณ์ ที่ 2 แม่ของเด็กชายอายุ 12 ปี มา จ. iron deficiency failure ข. ในกรณีหากพ่อเด็กตัดสินใจนำ าผ้้ป่วยไป นี้มีแนวโน้ ม ตรวจที่รพ. รับประทานครัง้ ละ 1 ช้อนชา วันละ 4 ก. จ่ายยา folic acid ข. qid ac & hs ข้อใดไม่ถ้กต้อง ค. แนะน้ าให้พาผ้้ป่วยไปโรงพยาบาล ค. เป็ นต้ารับแบบใช้ได้ทันที ( ready to ง. Page 32 of 73 ข. ข้อใดควรใช้ในการรักษาผ้้ป่วยรายนี้ในโรง เพิ่ม พยาบาล ค. vitamin B12 จ. folic acid ง. ตำารับประกอบด้วยตัวยาและสารปรุงแต่ง 13. พบว่าเป็ น G6PD อาการซีดในผ้้ป่วย 9. ปั จจัยใดที่น่าจะเป็ นสาเหตุทำาให้เกิดอาการ . จ่ายยา ferrous gluconate และปริมาตรตะกอนเริ่มต้น ง.60 ข้อใดกล่าวถ้กต้อง และได้รับยา Aspirin อุจจาระสีปกติ แต่ปัสสาวะ ก. เป็ นตำารับที่โดยทัว ่ ไปที่เก็บหลังผสมได้ ง. หากเขย่าขวดอีกครัง้ ยาจะสามารถ 11. แม่ของเด็กให้ข้อม้ลเพิ่มเติมว่า ล้กไม่เคยมี กลับมาเป็ นเหมือนเดิม อาการแบบนี้มาก่อน กินแต่เนื้อสัตว์ ไม่ชอบกิน 8. ผลการประเมินในเบื้องต้น พบว่าเป็ น ทันที ตำารับที่ยอม จ. เภสัชกรท่านหนึ่งทำาการทดสอบคุณภาพยานำ้ า ผัก ชอบกินยาเม็ดวิตามินซี และไม่ได้กินอาหาร แขวนตะกอนและคำานวณค่า sedimentation มีอาการปวดฟั น ไปทีค ่ ลินิกทันตกรรมแห่งหนึ่ง ratio ได้เท่ากับ 0. packed red cell ขอซื้อยาไปให้ล้ก โดยมีอาการซีดมาได้ 3 วัน 14. เป็ นตำารับที่โดยทัว ่ ไป ที่ตัวยามักเสื่อมได้ ค. sedimentation ratio เป็ นค่าที่ใช้บอก สีคลำ้าเป็ นสีน้ำ าตาล ระดับการเกิด ก. จ่ายยา vitamin B 12 ค้านวณอัตราส่วนของตะกอนระยะเวลาหนึ่ ง ค. แพทย์สัง่ จ่ายยา Cloxacillin sodium for ก. ความส้งของตะกอนมีความส้งมาก แล้ว ค. pernicious anemia ก. sedimentation ratio ได้จากการ ข. hemolytic anemia sig. ตำารับที่มีค่า sedimentation ratio ส้งกว่า 12. chronic renal failure use) จ.

chitosan ก. dosage form 20. แต่งงานกันได้ และหากตัง้ ครรภ์เป็ นล้กผ้้ 22. มี Tanakan เป็ นยาช่วยเพิ่ม 15 -18 ไม่มี การไหลเวียนของเลือด 19. c มีผลิตภัณฑ์บางชนิดที่ไม่สามารถแยกได้ว่าเป็ น ค. แต่งไม่ได้ จะทำาให้ไม่มีคุณภาพชีวิตมี ข. Ginkgo . ผิดกฎหมายยา ก. hydroxyl citric acid ข. แต่งงานกันได้ และหากตัง้ ครรภ์เป็ น ง. ช่วงสายมีหญิงคนหนึ่งเข้ามาในร้าน เพื่อขอ ประจำาตัวของผ้้ป่วย เภสัชกรมีความผิดอย่างไร ซื้อยาลดนำ้ าหนัก ส้ง 145 ซม. 29 จ. medium chain triglyceride oil ล้กชายให้ทำาแท้ง แต่ถ้าเป็ นหญิงไม่เป็ นไร จ. และมีน้ำ าหนัก 61 ก. จะมีค่าดัชนีเท่าใด (BMI) ข. เมื่อเด็กชายคนนี้โตขึ้นและจะแต่งงาน ข. ราคา จ. ทุกคนเป็ นโรคนี้ได้ ไม่ว่าชายหรือหญิง ก. Vit. กินแต่เนื้อสัตว์ ไม่ชอบกินผัก ปั ญหานี้ ก. ถ้าท่านเป็ นสุดารัตน์ ท่านจะใช้เกณฑ์ข้อใด หญิงให้ทำาแท้ง แต่ถ้าชายเป็ นไม่เป็ นไร ในการจำาแนกผลิตภัณฑ์ ง. ผิดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ กก. 30 สถานการณ์ ที่ 3 สุดารัตน์ เป็ นเภสัชกรประจำา 24. ละเมิดสิทธิข ข. แต่งงานกันได้แต่ไม่ควรมีล้ก เพราะ ค. หญิงสาวดังกล่าว นำ าตัวอย่างยาซึ่งบรรจุใน ร้านยาแผนปั จจุบันแห่งหนึ่ง ปั ญหาที่พบในร้านก็ . ต่อมาผ้้ป่วยได้รับยาชนิดหนึ่งจากร้านยา แต่ ง. 28 เงื่อนไขการปฏิบัติหน้ าที่ ง. ท่านคิดว่าผลิตภัณฑ์ชนิดใดที่ก่อให้เกิด จ. aspirin กันระหว่างผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและยา พบว่า ข. amoxy อาหารหรือเป็ นยา ง. เลขสารบบอาหาร 13 หลัก เภสัชกรไม่ได้ถามข้อม้ลการแพ้ยาและโรค 23. Amitryptyline 21. conjugated linoleic acid ค. ไม่ทำาตามประกาศเรื่องการเลือกสรร จ. 27 ง. ผิดข้อบังคับสภาว่าด้วยข้อจำากัดและ ค. ข้อบ่งใช้ ความทุกข์ไปตลอดชีวิต เป็ นการทำาบาป ค. ขนาดที่ใช้ คราวนี้ผ้ป่วยมีอาการรุนแรงจนถึงแก่ชีวิต จ. Page 33 of 73 ซีดในคนไข้ คือ ต้องการเก็บผลิตภัณฑ์เข้าบนชัน ้ โดยแยก ก. 26 ์ องผ้้ป่วย ค.

collagen พิเศษ ง. colloidal silicon dioxide. Page 34 of 73 ซองยาที่มไี ปพบแพทย์ที่โรงพยาบาล เพื่อปรึกษา ช่วยลดนน. conjugated linoleic acid ข. ออกฤทธิ์กระตุ้นต่อระบบประสาทส่วน 8% กลาง PVP in 50% ethanol . confectionness sugar 1.flavors 3.ได้ ซึ่งเธอนำ าผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เรื่องยาลดนำ้ าหนัก Phentermine โดยบอกว่า ชนิดนี้ไปถามเภสัชกร ท่านคิดว่าผลิตภัณฑ์เสริม เมื่อเธอรับประทานยาดังกล่าวแล้วมีอาการข้าง อาหารดังกล่าวคืออะไร เคียง ท่านคิดว่าอาการข้างเคียงดังกล่าวคือ ก. หญิงสาวคนหนึ่งมีคนแนะนำ าให้ลองใช้ ส้ตรตำารับ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดหนึ่งโดยบอกว่าจะ ก. Catechin ง. กลไกการออกฤทธิข สารช่วยต่างๆดังนี้ คือ Tapioca starch.5 mg ด้านกรรมวิธีการทำา ประสาทประเภท 2 แกรน้ลแบบส้ตรตำารับที่พัฒนาโดยประกอบด้วย ์ อง phentermine 26. Lecitin ติดให้โทษประเภทที่ 2 ฝ่ ายวิจัยและพัฒนาของโรงงานยาแห่ง ค. นอนไม่หลับ หัวใจเต้นเร็ว ค. เพิ่มการเผาผลาญของไขมันส่วนเกิน and colors อาศัยข้อม้ลข้างต้นตอบคำาถามต่อ 4. ปวดกล้ามเนื้อ 29. evening primrose oil ก. สารช่วยตัวใด ทีค ่ วรมีปริมาณมากที่สุดใน 28. ถึงแม้จะมีใบสั่งแพทย์ ก็จ่ายไม่ได้ หนึ่ง ได้รับมอบหมายให้พัฒนาส้ตรตำารับ tablet เนื่ องจากเป็ นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและ ขนาดรับประทาน 37. เพิ่มอัตราการเกิด thermogenesis ไปนี้ 27. ได้ ถ้ามีใบสัง่ จากแพทย์ เพราะเป็ นยาเสพ จ. ได้ ถ้ามีใบสัง่ แพทย์ เพราะเป็ นยาควบคุม ค. ยับยัง้ การทำางานของเอนไซม์ไลเปส stearate. ปวดแสบกระเพาะ ข. ซึมเศร้า เหงาหงอย ง. chitosan หรือไม่ เพราะเหตุใด ข. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในข้อใดมีคุณสมบัติ จ. Tapioca starch . hydroxyl citric acid ค. conjugated linoleic acid ก. เภสัชกรสามารถจ่ายยา phentermine ได้ ก. ข้อห้ามใช้สำาหรับ phentermine คือ 30. ความดันเลือดตำ่า คล้าย dietary fiber 25. magnesium 2. chitosan ข.

ยาครีม Isotretinoin 0. Confectionness sugar ค. สิวอักเสบและสิวไม่อักเสบ มีวิธีการรักษา ป่ วยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็ น Acute myocardial แตกต่างกัน infraction (AMI) ค. ข้อใดผิดเกี่ยวกับ Isotretinoin ออกกำาลังกายมาแล้ว 6 เดือน เป็ นดังนี้ TC 250 mg/dl ก. ทำาให้ระดับ serum triglyceride ส้งขึ้น สถานการณ์ ที่ 4 ผ้ป ้ ่ วยหญิงไทยค่้อายุ 28 ปี 40.ข้อใดผิดเกี่ยวกับวิธีการรักษาสิว stable angina เมื่อ 2 ปี แพทย์ให้ยาตัวหนึ่ง ก. Sodium starch glycolate ด้วยวิธีอ่ ืน ง.ยา 31. ภาวะเครียด จ. ยาใช้ภายนอกและยาควบคุมพิเศษ ค. magnesium stearate ง. การใช้ antibiotic รักษาสิวต้องใช้ติดต่อ Clopidogrel 75 mg PO OD กันเป็ นระยะยาว SL Isosorbide dinitrate (ISDN) 5 mg Prn 33-38 ไม่มี เจ็บอก วันนี้ผ้ป่วยมาพบแพทย์ตามนัดและ 39. ฮอร์โมนเพศไม่สมดุล ง. ห้ามใช้ในคนไข้ที่ตัง้ ครรภ์ จ. ยาใช้เฉพาะที่และยาอันตราย ง. มีฮอร์โมนบางชนิดใช้รักษาสิวได้ Aspirin (ASA) 51 mg PO OD จ. พันธุกรรม ข. ยาใช้ภายนอกที่ไม่ใช่ยาอันตราย ก. Page 35 of 73 ข. ใช้ได้กับสิวที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษา ค. ข้อแนะนำ าใดต่อไปนี้เหมาะสมที่สุด ข. การรักษาสิวที่ดีต้องเริ่มด้วย systemic Atenolol 50 mg PO OD antibiotic เท่านั น ้ Ramipril 10 mg PO OD ง. อาหารประเภทไขมันส้ง สถานการณ์ ที่ 5 นายสมยศอายุ 57 ปี มีประวัติ 32. ยา steroid ค. ยาใช้ภายนอกและยาอันตราย ข.ศ. 2542 มีประวัติท้องผ้กบ่อยครัง้ ผ้้ ข. เป็ นอนุพันธ์ุของ Vitamin A ที่ด้ดซึมดีใน TG 245 mg/dl ทางเดินอาหาร 41. ยาใช้เฉพาะที่และยาควบคุมพิเศษ จ. ข้อใดสัมพันธ์กับการเกิดสิวน้ อยที่สุด ก. จัดเป็ น Drug of choice ส้าหรับการ สำาหรับผ้้ป่วยรายนี้ รักษาสิว . การลดการทำางานของต่อมไขมัน ตัง้ แต่ พ.05% จัดเป็ นยา มาพบเภสัชกรที่ร้านยาเพื่อซื่อยารักษาสิว ประเภทใดตามพรบ. colloidal silicon dioxide จ.

Ramipril ภาวะ hypokalemia นำ้ าลาย ค. เมื่อมีอาการอมยาไว้ปากระหว่างเหงือก ก. Cholestyramine กล้ามเนื้ออ่อนแรง 46. Page 36 of 73 ก. เริ่มการรักษาโดยใช้ Cholestyramine 4 ง. เมื่อมีอาการอมยาไว้ใต้ลิ ้นจนกว่ายาจะ 43. enalapril เพิ่มเป็ น 2 เม็ดได้ ค. ความเสี่ยงของการเกิดภาวะกล้ามเนื้อ 45. เริ่มการรักษาโดยใช้ Gentibozil 600 mg compensatory outflow จากระบบประสาท BID ส่วนกลาง 42. เคีย ้ วยานี้ให้ละเอียดก่อนกลืนเวลามีอาการ propanolol ค. จะเขียนคำาแนะนำ าใน จ.block) . cholertyramine . กระตุ้นการหลัง่ rennin ที่ไต gm BID จ. ง. Niacin จ. ข. ลด heart rate ลดแรงบีบตัวของหัวใจ และ follow up ในอีก 6 เดือน ท้าให้ cardiac output ลดลง ง. ผ้้ป่วยมีปัจจัยเสี่ยงเพียง 1 ปั จจัย ดังนัน ้ ข. ์ อง Atenolol (ยาก กลไกการออกฤทธิข ลุ่ม . Isosorbide mononitrate ปวดศรีษะ การใช้ยาอย่างไร จึงจะเหมาะสมที่สุด 44. ข้อใดถ้กต้องเกี่ยวกับของอาการไม่พึง ละลายหมด โดยพยายามไม่กลืนน้ ้าลาย ประสงค์ จ. Gentibrosil ตามัว (blurred vision) mononitrate 20 mg. ลด heart rate ลดแรงบีบตัวของหัวใจ ควรใช้การควบคุมอาหาร รักษาต่อไป ทำาให้ cardiac output เพิ่มขึ้น ค. genfibrozil ง. เพิ่ม heart rate ลดแรงบีบตัวของหัวใจ mg ทุกเย็น และ flollow up ทำาให้ cardiac output เพิ่มขึ้น ข. Atenolol ภาวะการหอบหืด และกระพุ้งแก้มจนยาละลายหมด ไม่กลืน ข. ทำาให้เกิด negative feedback และ จ. เริ่มการรักษาโดยใช้ Niacin 1gm BID ค. เริ่มการรักษาโดยใช้ Simvastation 20 ก. ท่านจะแนะนำ าการใช้ Sublingual อักเสบและกล้ามเนื้อละลาย (Rhabdo) จาก isosorbide dinitrete แก่ผ้ป่วย การใช้ยากลุ่ม statin จะเพิม ่ ส้งขึ้นเมื่อใช้ร่วม ก. รับประทานยาแล้วดื่มนำ้ าตามมากๆ เวลามี กับยาชนิดใด อาการ ก. กรณีที่แพทย์สัง่ ให้ใช้ isosorbide ง. เมื่อลืมรับประทานยา ให้รับประทานยา ข.

Gastric floating tublet 48. เภสัชกรที่มีหน้ าที่คัดเลือกยาที่ดีให้แก่โรง จ. จากอาการดังกล่าว อยากทราบว่าผ้้ป่วยราย ข. ข้อใดต่อไปนี้ถ้กต้องเกี่ยวกับยาที่ผ้ป่วยได้ ค. Soft elastic capsule การติดตามค่า PT/ID อย่างสมำ่าเสมอ ข. อมใต้ลิ้น วันละ 2 ครัง้ เช้า-เย็น ก. ปริมาณ alcohol ที่มีในยา sympathomimetic activity 50. Page 37 of 73 ก. Methods unit tablet พยาบาลเรื่องราคายาออก ท่านจะกำาหนด สถานการณ์ ที่ 6 ผ้้ป่วยชายอายุ 20 ปี มาพบ คุณลักษณะของยา โดยมี Enalapril ที่ใช้ แพทย์ด้วยอาการหวัด มีน้ำ าม้กใส คัดจม้ก คัน เป็ นเกณฑ์ในการคัดเลือกยา ยกเว้น จม้ก จาม ซึ่งเป็ นมาประมาณ 5 วัน ก. กำาหนดขีดจำากัด (limit) ของ Enalaprilat ข. การใช้ ASA ร่วมกับ Clopidogrel ต้องมี ก. Volatility ของยา จ. Ramipril นี ช ้ ่วยไปลดหรือป้ องกันการ (ACE) inhibitor ตัวหนึ่งมีปัญหา pH ใน ด้าเนิ นของโรค heart failure ของ stroke กระเพาะอาหาร องผ้้ป่วยได้ และมีการด้ดซึมไม่ดท ี ี่ลำาไส้เล็ก ท่านควรจะ ค. รับประทานวันละ 2 ครัง้ 49. ISDN ลด Myocardial oxygen demand ค. กลุ่ม Angiotensin-converting enzyme ข. route of administration ของยา 47. กำาหนดค่า dissolution 51. อมใต้ลิ้น วันละ 2 ครัง้ เช้า-บ่าย (3 โมง) ข. ก้าหนดสีของยาเม็ด นี้น่าจะเป็ นโรคอะไร . มีปัจจัยอะไรที่ไม่มีผลต่อการออกฤทธิใ์ น เช้า-ก่อนนอน ด้าน onset และ duration ของยา ง. รับประทานวันละ 2 ครัง้ เช้า-บ่าย (3 จ. Atenolol ไม่ควรใช้เพื่อป้องกันการเกิด nitrogen AMI ในอนาคตเนื่องจาก intrinsic จ. Structure ของยา (ชนิดของ oxide ของ ก. รับประทานวันละ 2 ครัง้ เช้า. Plastic natrices tablet เนื่องจาก ลด HR และ BP ง. ค. Clopidogrel จัดเป็ นยาในกลุ่ม Platelet พัฒนาอย่างไรให้มีประสิทธิภาพในการรักษาดี glycoprotein I receptor antagonist ที่สุด ง. กำาหนดขีดจำาหัด (limit) ของ piperazine โมง) diketone ค. Enteric coating tublet จ. metabolisum ของยา รับ ง. กำาหนดปริมาณ Active ingredient เย็น ง.

ต่างกันเฉพาะตำาแหน่งที่ 1. ให้รับประทานครัง้ ละ 1 หยด วันละ ข. ในระหว่างจ่ายยา เภสัชกรได้ให้คำาแนะนำ า ยาอื่นทดแทนแพทย์ได้สัง่ ยา ephedrine มา แก่ผ้ป่วยเกี่ยวกับการใช้ยาว่าไม่ควรใช้ยา ให้ จากส้ตรโครงสร้างของ ephedrine อยาก ติดต่อกันนานเกิน 7 วัน อยากทราบว่าเพราะ ทราบว่ามีความแตกต่างจาก เหตุใด Pseudoephedrine อย่างไร ก. เนื่องจากจัดเป็ นยาควบคุมพิเศษ ก. Common cold จ. ต่างกันเฉพาะตำาแหน่งที่ 2. เนื่ องจากจัดเป็ นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิต วันละ 2 ครัง้ เช้า-เย็น ประสาท ง. ต่างกันเฉพาะตำาแหน่งที่ 1. Cystitis ง. ให้หยอดยาทางจม้กทัง้ 2 ข้าง จ. ต่างกันเฉพาะตำาแหน่งที่ 3. หลังการตรวจวินิจฉัย แพทย์ได้สัง่ จ่ายยา ข. Bronchitis ก.3 ว่ามียาหมดคือ Pseudoephredrine ขนาด 60 ง.4 ให้ โดยบอกว่ายานี้ไม่มจ ี ำาหน่ายในร้านยา ขอให้ 54.3 รวม 4 รายการ เมื่อผ้้ป่วยไปรับยาที่ห้องยาพบ ค. Allergic rhinitis ค. ให้หยอดยาทางจม้ก ครัง้ ละ 1 หยด ง. ในใบสัง่ ยาที่แพทย์เขียนมาทดแทนคือ ผ้้ป่วยมารับยาที่โรงพยาบาลในภายหลัง อยาก ephedrine 0. เนื่องจากจัดเป็ นยาที่ลงทะเบียนแบบมี 1 ครัง้ หลังอาหารเช้า เงื่อนไขต้องติดตามการใช้ในโรงพยาบาล ข. ต่างกันเฉพาะต้าแหน่ งที่ 2. เพื่อป้องกันปั ญหาการดื้อยา ข.2 52.5 1 drop bid แนะนำ าอย่างไร ทราบว่าทำาไมยานี้จงึ ไม่มีจำาหน่ายในร้านยา จึงจะถ้กต้องสมบ้รณ์ ก. เพื่อป้องกันการเกิด hyperglycemia .4 มิลลิกรัม เภสัชกรจึงได้เขียนใบรับรองยาหมด จ. ให้รับประทานครัง้ ละ 1 หยด วันละ ค. เนื่องจากจัดเป็ นยาเสพติดให้โทษ ประเภท 2 ครัง้ ก่อนอาหารเช้า-เย็น 2 ค. เนื่องจากจัดเป็ นยาอันตราย ครัง้ ละ 1 หยด วันละ 2 ครัง้ เช้า- 53. เนื่องจากผ้้ป่วยมีอาการคัดแน่นจม้กมาก เย็น เภสัชกรห้องยาจึงติดต่อปรึกษาแพทย์เพื่อหา 55. เพื่อป้องกันการเกิด hypertension ค. Sinusitis ข. Page 38 of 73 ก.

ตะไคร้ ด้วย NSS 5 ml ค. สารใดต่อไปนี้ไม่พบในตำารับยาหยอดจม้ก ammonium chloride ก.0% 2. Page 39 of 73 ง. เพื่อป้ องกันการเกิด rebound ข.5 ml 60. สมุนไพรแก้ไอตัวอื่นนอกจากสมุนไพรข้อ ง. Preservative ง. ยาแก้ไอนำ้ าดำา องค์การเภสัช ขนาด 120 congestion ml จ. Antioxidant glyceryl guaicolate จ. กระเทียม ที่ร้านขายยา อยากทราบว่า ยาใดซื้อได้ในร้าน จ. นำ า ephedrine 1. Coloring agent terpin hydrate) ค. ขิง ด้วย NSS จนครบ 5 ml ง. ต่อมาผ้้ป่วยเริ่มมีอาการไอแห้งๆ จึงไปซื้อยา ง.0% 2.5 ml เจือจางด้วย จ. Terco-D  (Dextromethrophan and ข. เพื่อไม่ให้เกิดปั ญหา insomnia ค.0% 2.0% 2. Cofeed  (Diphenhydramine and 56. หลังจากได้รับยาแก้ไอแล้ว ผ้้ป่วยได้ 57.0% ท่านจะเตรียม เพื่อลดอาการไอได้บา้ ง ท่านจะแนะนำ าให้ใช้ ยาอย่างไรให้ได้ตามใบสัง่ แพทย์ สมุนไพรข้อใด 1 ก. กระเพรา ยาแผนปั จจุบัน (ขย. น้ า ephedrine 1.5 ml เจือจาง ข. ตามใบสัง่ แพทย์สัง่ จ่ายยา ephedrine 0. นำ า ephedrine 1.5 ml เจือจาง ค. ไพล ข.5 ml เจือจางด้วย ข้างต้น นำ้ าจนครบ 5 ml ก. Godlpect  (Codeine phosphate and ง. ฟ้ าทะลายโจร ด้วยนำ้ า 2.0% 2. ข่า จ. ยาแก้ไอน้ ้าด้าองค์การเภสัช ขนาด 60 ขอคำาปรึกษาจากเภสัชกรโดยเล่าว่าประมาณ 2 ml สัปดาห์ที่ผ่านมา มีอาการอึดอัด ปวดแสบยอดอก ในช่วงกลางวัน ต่อมา 2-3 วันมีอาการในตอน .5 ml ml เจือจาง ก. ดีปลี 58. นำ า ephedrine 1. Toxicity adjusting agent 59. นำ า ephedrine 1.5% สอบถามเภสัชกรว่าสามารถใช้สมุนไพรตัวใด แต่ในห้องยามี ephedrine 1.5 ml ข. 1) สถานการณ์ ที่ 7 ผ้้ป่วยชายอายุ 30 ปี มา ก. Buffering agent จ. เสลดพังพอน acetate buffer 2. ชุมเห็ดเทศ ค.

ในผ้้ป่วยที่มีอาการรุนแรง ค.ี . และความหนื ดเพิ่มขึน ้ เมื่อตัง้ ทิ ้งไว้ ข. ยาสมุนไพรเปล้าน้ อย ขนาดบรรจุ 10 เม็ด จ. มีความหนืดไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อออกแรง ลดกรดที่มี Magnesium เป็ นองค์ประกอบ เขย่าหรือเมื่อตัง้ ทิง้ ไว้ ง.63. ยาเม็ดอะล้มินา-แมกนีเซียม ขนาดบรรจุ ความหนืดลดลงเมื่อตัง้ ทิง้ ไว้ 20 เม็ด ... ยาโปรตามีน ขนาดบรรจุ 100 เม็ด อาการแบบนี้มาก่อน ปกติด่ ืมสุราบ้างเมื่อมีงาน .. ผงยาจับกันอย่างหลวมๆ ไม่อด ั ตัวกันแน่น ประทานยาลดกรดเพื่อรักษาโรคกระเพาะ ที่ก้นภาชนะ ก. ควรรับประทานยาก่อนอาหาร 1 ชม. มีความหนืดลดลงเมื่อออกแรงเขย่าและ ์ ย่้ได้นาน ก่อนนอนเพื่อให้ยามีฤทธิอ ความหนืดลดลงเมื่อตัง้ ทิง้ ไว้ จ.. ยา Cimetidine 200 mg ขนาดบรรจุ 10 หรือถ้าปวดมากจะกินยาลดกรดเพื่อบรรเทา เม็ด อาการ สุขภาพโดยทัว ่ ไปแข็งแรงดีไม่เคยมี จ.. ยาชนิดเม็ดส่วนใหญ่ต้องกลืนยาทัง้ เม็ด จ. และ ข. ผงยาไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงการละลาย ห้ามเคี้ยว เมื่อเวลาผ่านไป ข... ผงยาสามารถแขวนตะกอนอีกด้วยแรง และตื่นสาย การซักประวัติเพิ่มเติม พบว่าผ้้ป่วย เขย่าปานกลาง มีความเครียดจากการทำางาน กินอาหารไม่ตรง ข. ในผ้้ป่วยที่เป็ นโรคไตร่วมด้วย ควรให้ยา ก. ข้อใดต่อไปนี้ ถ้กต้อง เกีย ่ วกับการรับ ง.. หากพิจารณาตามกฎหมาย ยาใดทีผ ่ ้ป่วย ความหนืดเพิ่มขึ้นเมื่อตัง้ ทิ้งไว้ สามารถซื้อได้ด้วยตนเอง ง. มีความหนื ดลดลงเมื่อออกแรงเขย่า ก. ระบบยาแขวนตะกอนควรจะมีลักษณะการ คือ Aluminium hydroxide ไหล (rheology) อย่างไร ค. มีความหนืดเพิ่มขึ้นเมื่อออกแรงเขย่าและ ค. ผงยามีขนาดโตขึน ้ ภายหลังจากเก็บไว้ กระเพาะ เมื่อเวลาผ่านไประยะหนึ่ ง 61.. ยาลดกรดชนิดนำ้ าทุกชนิดที่ไม่ม. ผงยาแขวนตะกอนอย่้ได้ในสารละลายโดย เวลา อาหารที่กินส่วนใหญ่ได้แก่ ผักและผลไม้ ไม่ต้องออกแรงเขย่า ท่านซึ่งเป็ นเภสัชกรคาดว่าผ้้ป่วยจะเป็ นโรค ค... ยาอาจทำาให้ท้องเสีย เพราะมีตัวยาสำาคัญ 64.. Page 40 of 73 กลางคืนด้วย เมื่อมีอาการดังกล่าวหลังอาหาร ง. ผ้้ป่วยได้รับยาลดกรดชนิดนำ้ าแขวนตะกอน สังสรรค์ครัง้ ละประมาณ 2-3 ขวด นอกจากดื่ม ลักษณะใดที่บ่งชี้ถึงความไม่คงตัว สุราแล้ว ส้บบุหรี่วันละซอง มีอุปนิสัยนอนดึก ก. มีความหนืดเพิม ่ ขึ้นเมื่อออกแรงเขย่าและ 62.

สำาหรับแคปซ้ลขมิ้นชันได้ถ้กคัดเลือกให้ บรรจุในบัญชียาหลัก . ระยะเวลาที่ใช้รักษา duodenal ulcer ยาว ง. ถ้ายานำ้ าแขวนตะกอนมีอัตราเร็วในการตก 68. ยา ข. Stignasterol ง. การวิเคราะห์นี้เป็ นการไตเตรทแบบใด ตุ้นการหลัง่ ก. Curcumin ค. Diazotization แบบ direct titration จ. สามารถให้ผ้ป่วยรับประทานยากลุ่มนี้ครัง้ การวิ เ คราะห์ Aluminum hydroxide gel ตาม เดียวก่อนนอนได้ USP 26 โ ด ย ล ะ ล า ย Aluminum hydroxide จ. เติมสารเพิ่มความหนื ด เช่น กว่า gastric ulcer methylcellulose ค. pytori ได้ ผงยาจับตัว ง. สารสำาคัญของขมิ้นชันที่ออกฤทธิใ์ นการกระ 66. Precipitation แบบ back titration ค. Lupeol ข. เติมผงยาเพิ่มขึ้น สำาหรับการใช้ยากลุ่มนี้ ข.05 M Zn SO4 เมือกออกมาเคลือบกระเพาะอาหาร ได้แก่ กจากข้อม้ลข้างต้นจงตอบคำาถาม 69. อ่านไม่ออก 70. ใช้ผงยาที่มข ี นาดอนุภาคใหญ่ข้ ึน ก. redox แบบ direct titration ก. acid-base แบบ back titration ข. hydroxyanthracens 67. ผ้ป ้ ่ วยไม่ต้องการกินยาลดกรดอีกต่อไป ตะกอน (Sedimentation rate) ส้ง ควรแก้ไข อยากให้เภสัชกรแนะนำ ายารักษาโรคกระเพาะ อย่างไร เภสัชกรแนะนำ า H2-blocker ข้อใดถ้กต้อง ก. เติมสารลดแรงตึงผิว (Surfactant) เพื่อให้ H. Complexation แบบ back titration ง. ยากลุ่มนี้สามารถยับยัง้ การเจริญของเชื้อ จ. เติมแอลกอฮอล์เพื่อเพิ่มการละลายของผง 12 wk. ยาที่เป็ น prototype ของกลุ่มนี้เกิด ด้ ว ย HCl หลั ง จากปรั บ ปริ ม าตรจนได้ ต ามที่ ปฏิกิริยากับยาอื่นน้ อย ต้ อ ง ก า ร แ ล้ ว จ ะ เ ติ ม ส า ร ล ะ ล า ย 0. Page 41 of 73 65.05 M เภสัชกรได้พิจารณาแนะนำ ายาจาก disodium ethylendiamine (diNaEDTA) สมุนไพร เช่น แคปซ้ลขมิ้นชัน เพื่อใช้รักษา ปริมาณมากเกินพอให้ความร้อน 5 นาที จากนั ้น โรคกระเพาะอาหารของผ้้ป่วย สารสำาคัญของ เติ ม Alcohol และสารละลาย dithis….. โดยทั่วไประยะเวลาที่ใช้รักษาคือ 8- ค. andrographolide จ. TS ขมิ้นชันที่ออกฤทธิใ์ นการกระตุ้นการหลัง่ เยื่อ ทำาการไตเตรทด้วยสารละลาย 0.

สถานการณ์ ที่ 8 หญิงไทยเดี่ยว 73. ยาจากสมุนไพรที่มีการพัฒนา ต่อมาผ้้ป่วยได้กลับมาหาท่านเนื่องจากอาการ จ. ในเดือนถัดมาผ้้ป่วยมีอาการปวดศีรษะและ ง. Page 42 of 73 ก. Verapamil ง.ผ้้ป่วยรายนี้ควรได้รับยาชนิดใดเป็ นขนาน จากร้านยา หลังกินยา ผ้้ป่วยมีอาการคลื่นไส้ แรก ในการรักษาอาการปวด อาเจียน และชาตามปลายมือปลายเท้า ท่าน ก. T ง. Methylergotamine คิดว่าปฏิกิริยาระหว่างยาที่เกิดขึ้นเกิดจาก ข. ยาตำารับตามตำารายาไทย จ. Migraine 75. Sunatriptane กระบวนการใด . Ergothamine จัดเป็ นสารสำาคัญกลุ่มใด เงียบและมืด ก. ยาแผนโบราณ ง. Flavonoids โรคใด ค. Terpenoids ค. ข้อใดไม่ถ้กต้องเกี่ยวกับยาที่ผ้ป่วยได้รับใน อายุ 29 ปี มาที่ร้านขายยาด้วย ครัง้ นี้ อาการปวดศีรษะแบบตุบๆ มีอาการ ก. Amitriptyhline ข. M เจ็บคอ จึงได้ซ้ ือยาปฏิชีวนะ erythomycin 72. Phenolics ก. ถ้ามีอาการชาที่ปลายมือปลายเท้าให้หยุด ข้างเดียวและมักจะมีอาการคลื่นไส้ ยา อาเจียนร่วมด้วย อาการปวดศีรษะ ง. ยาจากสมุนไพรที่มีการใช้องค์ความร้้แบบ ปวดเพิ่มมากขึ้น จึงจ่าย ergotamine และ ดัง้ เดิม Caffeine 100 mg ให้แก่ผ้ป่วย. C จ. รับประทานยาซำ้าได้เมื่ออาการไม่ดข ี ้ ึน ศีรษะจะมีอาการเห็นแสงระยิบระยับ ภายใน 30 นาที นำ ามาก่อน อาการปวดศีรษะจะเป็ น ค. Alkaloids 71. ขนาดเริ่มต้นคือ 1-2 เม็ด รับประทานเมื่อ ปวด 1-2 ครัง้ ต่อเดือน เป็ นมา 3-4 มีอาการ เดือนแล้ว ก่อนที่จะมีอาการปวด ข. Tannins ข. ยาแผนไทย ค. Naproxen ค. ไม่ควรรับประทานยาเกิน 6 เม็ด ต่อวัน จะลดลงถ้าได้นอนหลับ ในห้องที่ 74. T กินยา ergotamine พร้อมทัง้ มีอาการหวัด จ.ผ้้ป่วยมีอาการปวดศีรษะแบบนี้ แสดงว่าเป็ น ข.

Potentiometry ค. วิธีการใดที่นิยมใช้ในการวิเคราะห์ระดับยา ก. Indomethacin (2) metformin tablet (500) 1x3 AC ข. ระยะเวลาที่จะมีอาการปวดศีรษะสามารถ แพทย์วินิจฉัยว่าผ้้ป่วยเป็ นหัวใจขาดเลือด มาวัน คาดการณ์ล่วงหน้ าได้ นี้ผ้ป่วยมาพบแพทย์ตามนัดและแพทย์ได้จ่ายยา 78. Distribution . กินยาต่อไปจนกว่าผ้้ป่วยจะทนอาการไม่ ง. กินยาเดือนเว้นเดือน จนกว่าจะไม่มีอาการ 77. Verapamil ข. Page 43 of 73 ก. Ergotamine (3) Isoserbide mononitrate tablet (20) ค. Ketotifen เป็ นครัง้ แรกมากกว่า 55 ปี สถานการณ์ ที่ 9 ผ้้ป่วยหญิงไทยค่้อายุ 58 ปี มี ง. Ultra-Violet spectophotometry และอาการปวดศีรษะลดลว ค. และอายุที่ ง. Sumatriptan 1x2 AC ง. ยาในข้อใดที่น่าจะเหมาะสมและใช้ได้ผลดีใน เพื่อรักษา การป้องกันอาการปวดศีรษะในผ้้ป่วยรายนี้ (1) glibenclamide tablet (5) 1x2 AC ก. ยาในข้อใด ไม่ควร ใช้ป้องกันอาการปวด ใหม่และงานค่อนข้างยุ่ง ข้อใดเป็ นการ ศีรษะในผ้้ป่วยที่มีอาการ ประเมินว่าผ้้ป่วยควรได้ยาเพื่อการป้องกัน ก. อาการปวดศีรษะค่อนข้างรุนแรง ค. Propranolol (4) Aspirin tablet (300) 1x1 PC . ผ้ป ้ ่ วยมีอาการปวดนาน 12 ชม. ผ้้ป่วยทนต่ออาการไม่พึงประสงค์ของ BMI = 28 kg/m มาพบแพทย์ เนื่องจากมี 2 ยาบรรเทาการปวดศีรษะไม่ได้ ปั สสาวะบ่อย เจ็บหน้ าอก นำ้ าหนักลด อ่อนเพลีย จ. การใช้ยาป้องกันอาการปวดศีรษะของผ้้ป่วย ค. Propranolol ค. Fluoxetine ข. Biotransformation รายนี้ ควรได้รับ 76. อย่างน้ อย 6 เดือน หลังจากความถี่ ข. Amitriptyline ก. fluorometry พึงประสงค์ไม่ได้ จ. กินได้ตลอดไป มีอาการปวดศีรษะบ่อยขึ้น เพิ่งเปลี่ยน งาน 80.ผ้ป ้ ่ วยปวดศีรษะมากกว่า 2-3 ครัง้ /เดือน ข. อย่างน้ อย 6 เดือน หลังจากการปวดศีรษะ ในเลือดของยา ergotamine ครัง้ สุดท้าย ก. ผ้ป ้ ่ วยรายเดิมกลับมาหาท่านอีกและบอกว่า จ. HPLC ข. Polamography ง. Absorption . 79. จ.

ปั สสาวะบ่อย 85. มีผลโดยเสริมฤทธิย จ. ไม่มี อันตรกิริยากับยาที่ได้รับจากโรง 84. glucoside ง. กระตุ้นการหลัง่ Insulin จากตับอ่อน คนไข้ไม่ใช่อาการ DM ค. up-regulation of sulfonylureas ยาที่ผ้ป่วยได้รับ receptor ก. ไม่ควรดื่ม alcohol ร่วมกับยา เกร็ดเลือดของ aspirin glibenclamine ข. อาการไม่พึงประสงค์ของยา metforin กับยาที่ได้รับจากโรงพยาบาลหรือไม่ ได้แก่ ………. อาการไม่พงึ ประสงค์ของยาที่อาจพบ 86. Chlorpropamide จ. ข้อใดกล่าวไม่ถ้กต้องเกี่ยวกับกลไกการออก พยาบาล ์ อง glibenclamide ฤทธิข 87. ลดการทำาลาย Insulin ที่ตับ ก. ์ ับยัง้ การแข็งตัวของ ก. hyperinsulinemia ทันที จ. กระต้น ุ การหลั่ง glucagon ควบคุมคุณภาพ ในหัวข้อ uniformity นำ้ าหนัก . นำ้ าหนักลด ก. มีผลโดยลดประสิทธิภาพการจับของยา ยาใดแทน Metformin isosorbide mononitrate ก. เมื่อนำ ายาเม็ดจำานวน 10 เม็ด มาทำาการ ก. ยา glibenclamide ควรรับประทานก่อน ค. Page 44 of 73 81. มีผลโดยเสริมฤทธิ์ลดน้ ้าตาลในเลือด 83. rosiglitazone เลือดของ glibenclamide ค. desensitization of sulfonylureas จ. มีผลโดยลดประสิทธิภาพการลดนำ้ าตาลใน ข. หิวนำ้ าบ่อย ง. อ่อนเพลีย receptor 82.ข้อใดกล่าวไม่ถ้กต้องเกี่ยวกับคำาแนะนำ าของ ข. ผ้ป ้ ่ วยมาขอคำาแนะนำ าในการทานใบแปะกุวย สำาหรับยา glibenclamide คือ weight gain ร่วมด้วย อยากทราบว่า ใบแปะกุวยจะมีผล ง. ยา aspirin ควรรับประทานหลังอาหาร ง. กรณีที่ผ้ป่วยรายนี้ไม่สามารถใช้ยา ของ metformin Metformin ได้และเป็ น glaucoma ควรใช้ ค. increase insulin sensitivity ค. กระตุ้นการหลัง่ somatostatin ข. จากข้อม้ลดังกล่าว อาการใดต่อไปนี้ของ ข. ข้อใดเป็ นผลที่อาจเกิดขึ้นได้จากการใช้ยา ค. down-regulation of sulfonylureas อาหารประมาณ 30 นาที receptor ข. เจ็บหน้ าอก Glibenstermine เป็ นระยะเวลานาน ง.

Ethinyl estradiol + Gestodene เหตุใด 92. 6% ประทานยาคุมกำาเนิดประกอบด้วย Ethinyl 88. Page 45 of 73 เฉลีย ่ ของเม็ดยาเท่ากับ 125 mg. Levonorgestrel ค. สภาเภสัชกรรม ก.สองพระยา บุตร 3 ปี ขณะนี้กำาลังให้นมบุตร จ. paling อาหารเย็น ต่อมาสตรีรายนี้หยุดรับประทานยา ค. สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอ ข.15 mg การเกิดความไม่สมำ่าเสมอของสีนี้ว่า เป็ นวิธีแรก โดยรับประทานเม็ดแรกของแผง ใน ก. วงแหวนอะโรมาติกด้านปลาย ซึ่งมีหม่ค ้ ลอ ข. 5% สถานการณ์ ท1 ี่ 0 สตรีรายหนึ่งเพิ่งเริ่มรับ จ. หม่ซ ้ ัลโฟนทำาให้โครงสร้างมีความเป็ นกรด เท่าไร ง. สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ง. ค่า S ข. ถ้าสีของยาเม็ด aspirin มีลักษณะด่าง เรียก estradiol 30 µ g + Levonorgestrel 0. หม่ย ้ ้เรียทำาให้โครงสร้างมีความเป็ นเบส ก. Ethinyl estradiol + Desogestrol 90.00 น. Lynestrenol ข. หลัง ข. 4% ไม่ได้ ง. 3% โรในเมตาบอไลซ์โดยกระบวนการออกซิเดชัน ค. ส้านั กงานสาธารณสุขจังหวัด ค. จากโครงสร้างของยา glibenclamide เพราะ จ. mottling 2 สัปดาห์ ได้ปรึกษาเภสัชกรเกี่ยวกับการคุม จ. ถ้าต้องการเปิ ดร้านขายยาใน อ. Ethinyl estradiol + Levonorgestrel ง. ต่อมาสตรีรายนี้ได้เปลี่ยนวิธีการคุมกำาเนิด เป็ นให้สามีใช้ถุงยางอนามัยและการคุมกำาเนิด ฉุกเฉินเพราะถุงยางอนามัยขาด การซัก ประวัติเพิ่มเติมได้ข้อม้ลดังนี้ มีเพศสัมพันธ์ ก. picking คุมกำาเนิดเพื่อต้องการตัง้ ครรภ์ เมื่อคลอดบุตรได้ ง. 2% จ.อ่างทอง จะต้องติดต่อหน่วยงานใด 91. faking วันที่ 5 ของรอบเดือน เมื่อเวลา 18. ยาคุมกำาเนิดรับประทานขณะให้นมบุตร คือ ก. capping กำาเนิดต่อไปอีก เพราะต้องการเว้นระยะการมี 89. สามารถหมุนแสง polarized ได้ เมื่อ 3 วันที่ผ่านมา มีประจำาเดือนเมื่อ 2 . สามารถวิเคราะห์ได้โดยใช้วิธี HPLC-UV (Sample standard deviation) RSD detection (relative standard deviation) จะเท่ากับ ค.

ออกฤทธิไ์ ด้นานขึ้น ง. ไม่จำาเป็ นต้องคุมกำาเนิดฉุกเฉิน เพราะช่วง stand 125 124 124 1245 5 เวลาที่มีเพศสัมพันธ์นัน ้ อย่้ในระยะปลอดภัย ard 000 000 500 00 ข. ถ้กท้าลายในทางเดินอาหารเร็วมาก ข.15 mcg/ml ได้ผลการทดลองดัง เคยใช้วิธีการคุมกำาเนิดฉุกเฉินมาก่อน คำา ตาราง แนะนำ าการจ่ายยารับประทานยาคุมกำาเนิด 1 2 3 avar sd ฉุกเฉิน ในข้อใดเหมาะสม age ก. ยาคุมที่มี Ethinyl estradiol 50 µ g + ง.8 ไม่เกิน 12 ชม. 98. ใช้วธ ิ ี dry granulation .75 mg โดยนำ ายา 20 เม็ด ละลายด้วยตัว dose ตำ่าที่สุด ข้อใดต่อไปนี้ถ้กต้อง ทำาละลาย กรองแล้วนำ ามาวิเคราะห์ปริมาณ ก. ใช้วิธี wet granulation ด้วยเทคนิด HPLC Levonorgestrel ความ ข. 101. Loss on drying การควบคุมคุณภาพ Levonorgestrel 96. Ethinyl estradiol 2. ค่า Labeled amount ของ Levonorgestrel ค.8 เกิน 12 ชม. พัฒนาส้ตรโครงสร้างของ Levonorgestrel ์ อง แสดงถึงความสามารถในการออกฤทธิข ที่ตำาแหน่ง 17 โดยการทำาปฏิกิริยา จะมีเภสัช Levonorgestrel จลนศาสตร์อย่างไร ก. 99. Identification ด้วยเครื่อง IR ก. ให้รอทดสอบการตัง้ ครรภ์ เพราะเลย samp 128 128 127 1280 5 ระยะเวลาที่ยาคุมกำาเนิดฉุกเฉินจะมี le 000 500 500 0 ประสิทธิภาพ 94. ค. Page 46 of 73 สัปดาห์ที่ผ่านมา รอบเดือน 30 + 2 วัน ไม่ เข้มข้น 0. 102. Levonorgestrel 0.8 Levonorgestrel 0. 100. 95.25 mg2 ครัง้ ห่างกันไม่ จ. ค่าครึ่งชีวิตสัน ้ ลง ค. Specific rotation ค. ในการควบคุมมาตรฐานวัตถุดิบหัวข้อใด 93. ถ้กขับในร้ปไม่เปลี่ยนแปลง จ.5 mg วันละ 2 ครัง้ มีคา่ เท่าใด เป็ นเวลา 3 วัน ก. UV analysis จ. ไม่ถ้กด้ดซึมในทางเดินอาหาร spectorphotometry ข.8 ง. โดยปกติแล้วยาคุมกำาเนิดมักจะมีขนาดที่ใช้ 0.75 mg 2 ครัง้ ห่างกัน ข. Related substance ง.8 จ.

ในผ้้ป่วยที่ใช้ยา phenyltoin ป้องกันการ Testosterone ชัก ง.15 mg ในทุกเม็ดของ บรรจุเสร็จ การให้แบบ biphasic combination โดยมี 3. Page 47 of 73 ค.Lynestrenol . ใช้วิธี wet granulation หรือ direct estradiol compression จ. 2510 ยารับประทาน estrogen คุมกำาเนิดจัดอย่้ในข้อใด ข. ยาที่จ่ายได้ในร้านยาแผนปั จจุบัน Levonorgestrel 0. ยาที่จ่ายตามใบสัง่ แพทย์เท่านัน ้ progestins 1.ตาม พ. Levonorgestrel เป็ น isomer หนึ่งของ 97. ยาควบคุมพิเศษ สถานการณ์ ที่ 11 ผ้้ป่วยหญิงอายุ 27 ปี มา พบเภสัชกรที่ร้านยาด้วยอาการปวดบิดเป็ นพัก ๆ . ในผ้้ป่วยวัณโรคที่ใช้ rifampin อย่างต่อ . ใช้ยาคุมทีม ่ ี Ethinyl estradiol ไม่มีปัญหา Norgestrel ในการเกิดปฏิกิริยาระหว่างยา กรณีใดบ้าง 99. ข้อใดถ้กต้องเกี่ยวกับ Ethinyl estradiol + จะขัดขวางการเกิด oxidation ของกลุ่ม OH Levonorgestrel ไปเป็ น ketone ก. Lynestrenol เป็ นยาในกลุ่ม estrogen ข. ใช้วิธี wet หรือ dry granulation การคุมกำาเนิดโดยไม่ต้องใช้ร่วมกับ Ethinyl จ. Levonorgestrel อาจใช้เป็ นยาเดี่ยวสำาหรับ ง. Lynestrenol มีผล androgenic effect จ.03 mg + 2. การให้ Ethinyl estradiol 0. ยาที่จ่ายได้โดยเภสัชกร ค.ศ.บ. Levonorgestrel เป็ นยาในกลุ่ม 1. Norethindrone เป็ นยาในกลุ่ม เวลาหลายเดือน progestins ค. Norethindrone เป็ นผล androgenic เนื่อง effect เพราะมีโครงสร้างคล้ายกับ ง. ในผ้้ป่วยที่ได้รับยา corticosteroid เป็ น ข. ยาประเภท over the counter ยา 2 ชนิ ดในแผง 4.ยา พ. Norethindrone เนื่อง ก. Ethinyl estradiol เป็ นยาในกลุ่ม 100. ในผ้้ป่วยที่ได้รับยา barbiturate อย่างต่อ ค. ข้อใดผิดเกี่ยวกับยาคุมกำาเนิด 2 ชนิดนี้ ก. ในผ้้ป่วยที่ได้รับยา aspirin อย่างต่อ ตำ่ากว่า Norethindrone เนื่ อง จ. กลุ่ม C=CH ในโครงสร้างยาทัง้ 2 ชนิดนี้ 98. ใช้วิธี direct compression ง.ร.

ขัอใดต่อไปนี้ไม่ใช้ลักษณะอาการของ 104. หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ผ้้ป่วยบอกว่ามักจะมีอาการปวดก่อนมีประจำา ระหว่างรับประทานยา Ibuprofen เดือนไม่กี่ชัว ่ โมง และเป็ นอย่้ตลอด 2-3 วันแรก 103. thromboxane 101. Cycloxygenase รับประทาน Ibuprofen ครัง้ ละ 1 เม็ด หลัง 4. tolperisone paracet หรือ Ibuprofen 105. ์ ับยัง้ การสร้าง ยา Ibuprofen ออกฤทธิย ของประจำาเดือน เภสัชกรจึงจ่ายยา สารใดในร่างกายซึ่งมีผลระงับอาการปวดได้ paracetamol และ Ibuprofen อย่างละ 20 เม็ด 1. อาการปวดท้องดีข้ ึนเมื่อรับประทานยา 5. orphenadine 5. Prostaglandin ละ 1-2 เม็ด ทุก 4-6 ชัว ่ โมง แต่ถ้าปวดมากให้ 3. Serotonin โดยถ้าปวดไม่มาก ให้รับประทาน Paracet ครัง้ 2. ยาใดที่ไม่สามารถใช้รักษาอาการปวด 102. 2. หากผ้้ป่วยรายนี้รับประทานยา Primary dysmenorrhea Ibuprofen แล้วประมาณ 1 ชม. ควรนอนพักผ่อนมาก ๆ ระหว่างมีประจำ4. โครงสร้างใดเป็ น major metabolite ของ อาหารทันที paracetamol ง. ควรรอให้มีอาการปวดท้องก่อนถึงรับ ประทานยา Ibuprofen . ยังมีอาการปวด 1. colcicine อาจช่วยบรรเทาและอาการปวดท้อง naproxen ข.า celecoxib เดือน 5. hyoscine-n-butylbomide 4. mefenamic acid ค. ควรรับประทานยา Ibuprofen หลัง 106. ปวดบิดเป็ นพัก ๆ ที่บริเวณท้องน้ อย 1. ปวดท้องก่อนมีประจำาเดือนไม่กี่ชม. เริ่มมีอาการปวดท้องเมื่ออายุ 27 ปี ์ ก้ปวดท้อง จะแนะนำ ายาชนิดใดเพื่อเสริมฤทธิแ 2. เภสัชกรไม่ควรให้คำาแนะนำ าข้อใดแก่ผ้ ประจำาเดือน ป่ วยรายนี้ 1. mefenamic acid 3. ประคบบริเวณท้องน้ อยด้วยถุงนำ้ าร้อน2. aspirine ก. estradiol+ levonorgertrel ประจำาเดือน 4. Page 48 of 73 ที่บริเวณท้องน้ อยและมีประจำาเดือนเป็ นวันแรก จ. ปวดท้องตลอดช่วง 2-3 วันแรกของการมี 3. Leukotriene อาหาร วันละ 3 เวลา 5.

ตัวออกเป็ นชัน ้ แก้ปัญหาดังกล่าวอย่างไร สาย มาพบท่านอีก โดยอาการไข้ของ ด. วันเดือนปี ที่ยาสิ้นอายุ Ibuprofen 5. ล้กเดือย 1. ขมิ้นชัน นัน ้ ยาต้องมีข้อม้ลที่เป็ นความจริงดังต่อไปนี้ 2. ลดความเร็วในการตอกลง เห็นผื่นลามมาที่แขนและขาเล็กน้ อย ลักษณะผื่น เป็ นจุดกลมสีแดง บางจุดราบ บางจุดมีน้นเล็ก น้ อย . มะขามแขก 3. ถ้าท่านพบว่ายาเม็ด Paracet มีการแยก dry powder 3 วันต่อมา นางสำารวยพา ด. ให้ใช้ die ที่มีช่องด้านบนใหญ่กว่าด้านล่าง เป็ นผื่นขึ้นที่หลังแล้วลามมาทีล ่ ำาตัว ขณะนี้เริ่ม 3. สารออกฤทธิ ์ 5. อาจเพิ่มปริมาณสารยึดเกาะเพื่อให้แก ตอบ รน้ลจับกันได้ดี 110. ระหว่างที่มีอาการปวดประจำาเดือน ผ้้ป่วย ยาเป็ นยาปลอมจึงนำ ามาให้เภสัชกรด้ เมื่อตรวจ ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีส่วนประกอบ สอบแล้วพบว่ายาดังกล่าวไม่จัดเป็ นยาปลอม ดัง 1. กวาวเครือ 2. เติมสารพวก hygroscopic ลงไปเพื่อไม่ใช้ แกร น้ลชื้นเกิน 5. มีน้ำ าหนักหลังเคลือบฟิ ลม์ข้ ึน 2 เท่า เดือน ชื่อ ด. เคลือบได้เฉพาะฟิ ล์มใส ไม่มีสี จึงจ่าย para syrup ยาแก้ไอ และ amoxicillin 109. ร้ปร่างคงเดิมหลังเคลือบ ร้านยาแห่งหนึ่งด้วยอาการไข้ ไอ นำ้ าม้ลไหล และ 3. ให้ใช้ punch ที่มค ี วามโค้งมาก (deep ลดลง แต่มีผ่ ืนขึ้นที่หน้ าและลำาตัว โดยนาง concave punch ) สำารวยเล่าว่า 2.ญ.ญ. ชื่อยา 4.ญ. ข้อใดกล่าวถึงยาชนิดเม็ดเคลือบฟิ ลม์ 4. ผ้้ป่วยสงสัยว่ายา Ibuprofen ที่ซ้ ือจากร้าน 107. เคลือบเพื่อให้มีผลต่อการปลดปล่อยยา ทานอาหารไม่ค่อยได้มาเป็ นเวลา 1 วันแล้ว ท่าน 4. ที่ตัง้ สถานที่ผลิตยา 108. สาย มาพบท่านซึ่งเป็ นเภสัชกรที่ 2. เลขที่ทะเบียนโฆษณายา ไดัถ้กต้อง สถานการณ์ ที่ 12 นางสำารวย พาบุตรสาววัย 8 1. Page 49 of 73 4.สาย 1. ชาเขียว ยกเว้นข้อใด 3.

พ. สอบถามประวัติการได้รับวัคซีน 2. สอบถามประวัติการแพ้ยา วัคซีนตามโปรแกรมถือว่ามีความผิดตา 2. สาธารณสุขนัน ้ .ญ.ญ. โรคภ้มค ิ ุ้มกันบกพร่อง 1.ญ.ญ. หัด 114. ท่านได้แนะนำ านางสำารวยให้พา ด.ญ.ญ. โรคภ้มิแพ้ วัคซีน 113. สาย ไปรับวัคซีนตาม ข้อ โดยนางสำารวยตอบว่า ด. ไม่ต้องตกใจ เป็ นอาการข้างเคียงของ 5. ไม่เสียค่าใช้จ่าย ในสถานพยาบาลอื่นมี 4. ท่านคิดว่า คำาถามข้อใดจำาเป็ นน้ อยที่สุดที่ 1.สาย ไม่เคยได้ โปรแกรมสร้างเสริมภ้มิคุ้มกัน หลังจาก รับวัคซีนใดมาก่อน เนื่องจากครอบครัวมีฐานะ อาการของ ด. ท่านคิดว่า ด. ท่านคิดว่าจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไรให้เกิด 3. สาย น่าจะเป็ นโรค/อาการ และ MMR หลังจากฉีดวัคซีนได้ 1 วัน อะไร ด.ญ. Page 50 of 73 111. สาย 2. สาย ไปรับวัคซีนตาม สัตว์ปีกหรือไม่ มีอาการผื่นเมื่อเช้านี้ โปรแกรมของเด็กวัย 9 เดือน ได้แก่ DTP 112. สอบถามโรคประจำาตัว มกฏหมาย 3. ยากจน ด. หวัดนก สำารวยพามาพบท่านที่ร้านยา 2.สาย มีอาการไข้ส้งและร้องไห้บ่อย นาง 1. อีสุกอีไส ผลดีที่สุด 4. จ่ายยาลดไข้ ถ้าไข้ไม่ลด ให้มาพบที่ร้านยา ไปรับวัคซีนตามโปรแกรมสร้างภ้มิคุ้มกันของ อีกครัง้ กระทรวงสาธารณสุข การรับวัคซีนตาม 3. สอบถามเกี่ยวกับผ้้ใกล้ชิดที่มีอาการ ผิดตามกฏหมาย ผื่นแดง หลังจากได้ข้อม้ลจากท่าน นางสำารวยตัดสิน จากการสอบถามข้างต้น สมมุติว่าท่านได้ถามทุก ใจว่า จะพา ด.ญ. สอบถามการได้สัมผัสกับสัตว์ปีกที่มี ค่าใช้จ่าย หากผ้้ปกครองไม่น้าบุตรไป ชีวิต รับวัคซีนตามโปรแกรมถือว่าไม่มีความ 5. สาย ไม่มีโรคประจำาตัว ตนเองต้อง สาย 9 เดือน และมีสุขภาพแข็งแรงดี นาง ทำางานนอกบ้านจึงไม่ได้สังเกตว่าบุตรไปสัมผัส สำารวยพา ด. ให้เช็ดตัวเด็กเป็ นระยะ ๆ ถ้าไข้ไม่ลดลง โปรแกรมสร้างเสริมภ้มิคุ้มกันในศ้นย์บริการ นำ าส่ง ร. สาย กลับส่้ปกติ เมื่อ ด.ญ. ไม่เสียค่าใช้จ่าย ในสถานพยาบาลอื่นมีคา่ จะใช้ประกอบการประเมินผ้้ป่วย ใช้จ่าย หากผ้้ปกครองไม่นำาบุตรไปรับ 1.

ในโปรแกรมสร้างภ้มค ิ ุ้มกัน ไม่ครอบคลุม 115. จ่ายยาลดไข้และให้เช็ดตัวเด็กเป็ น 5. อ่านไม่ออก ประโยชน์ ในเรื่องการให้และไม่ให้วัคซีน การ 117. สายไม่ควรได้รับ 3. ให้เช็ดตัวเด็กเป็ นระยะ ๆ จ่ายยาลดไข้แ2. เป็ นภ้มิคุ้มกันสำาเร็จร้ป คือเกิดภ้มิคุ้มกันทันที 5. ในการศึกษาความเหมาะสมในการให้ 5. ละ กระตุ้นภ้มิคุ้มกันระยะยาว โทรรายงานแพทย์หรือพยาบาล ปรึกษา 3. Hydroxyzine HCI tablet vaccine 3. Cost benefit Analysis . สายเป็ นโรค เคมีหรือ/และความร้อน อีสุกอีใส ด. ในโปรแกรมสร้างภ้มค ิ ุ้มกัน วัคซีนบาง ศึกษาดังกล่าว เรียกว่า ประเภทเป็ น live-attenuated vaccine มีข้อดี1. บาดทะยัก 2.ญ. Prednisolone cream ทัง้ หมด 120.ญ. ต่อมา ด. DTP vaccine เป็ น subunit vaccine วัคซีนชนิดหนึ่งว่าสมควรทำาการศึกษาทัง้ ในด้าน ส่วน MMR vaccine เป็ น toxoid ต้นทุนค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น และผลได้ในร้ปอัตถ 116. น Calamine lotion MMR vaccine เป็ น subunit vaccine 5. DTP vaccine เป็ น inactivated vaccine1. อาการข้างเคียงน้ อยกว่า และบันทึกประวัติการแพ้วัคซีน 4. DTP vaccine เตรียมจากไวรัส ส่วน 3. กระตุ้นภ้มิคุ้มกันเร็วกว่า ระยะ ๆ อาการจะดีขึน ้ 118.ญ. โปลิโอ 1. Cost Effectiveness Analysis 1. สายเข้าส่้วัย 4 ขวบ วันหนึ่ง ไม่สามารถก่อโรคได้ ส่วน MMR vaccine นางสำารวยได้พาไปหาเภสัชกรเพราะมีตุ่มนำ้ าใส ์ ้วยสาร ผลิตโดยทำาให้จุลินทรีย์หมดฤทธิด และมีอาการไข้ร่วมด้วย หาก ด. คางท้ม ์ งจน ในสภาวะที่ทำาให้จุลินทรีย์อ่อนฤทธิล 119. Chlorphenimine maleate tablet ส่วน MMR เป็ น live-attenuated 2. Cost Minimization Analysis กว่าวัคซีนประเภทอื่นอย่างไร 2. DTP vaccine ผลิตโดยนำ าจุลินทรีย์เลีย ้ ง 5. DTP vaccine เป็ น toxoid ทัง้ หมด ส่ว4. หัด ประเภทของวัคซีน ข้อใดไม่ถ้กต้อง 2. อีสุกอีใส MMR vaccine เตรียมจากแบคทีเรีย 4. Page 51 of 73 4. Neomycin/bacitracin ointment 4. DTP และ MMR Vaccine มีความแตก วัคซีนป้องกันโรคใด ต่างกันทัง้ ประเภทของจุลินทรีย์ที่ใช้เตรียม 1. ปลอดภัยมากกว่า 3.

ส้ง 155 cm อาชีพเกษตรกรรม มา 123. Page 52 of 73 4. Cost outcome Description 5. ข้อใดเป็ นข้อแนะนำ าที่ไม่เหมาะสมสำาหรับผ้้ 126. ครีมพญายอ 5. glucosamine sulfate 2. Prednisolone 5. เจลพล้ 1. โรคนี้ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ . hydroxychloroquine 3. ลดนำ้ าหนัก ควรเลือกใช้ยา opioid analgesic จะ 2. ในตำารับต้องมี emulfying agent ซื้อยา Diclofenac gel เพื่อนวดบริเวณที่ปวด 124. ต้ารับนี ไ้ ม่จ้าเป็ นต้องมี preservative ครัง้ หลังจากทำางานมีอาการปวดรุนแรง นอกจาก เนื่ องจากไม่มีน้าเป็ นส่วนประกอบ นี้ยังมีอาการข้อติดขัดเคลื่อนไหวไม่สะดวก หลัง 3. ครีมไพล 4. methotrexate 125. หลีกเลี่ยงการฉีดยาเข้าข้อในและติดต่อกัน 5. อ่านไม่ออก 122. ครีมชุมเห็ดเทศ 2. ข้อใดจัดเป็ นยาหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร มากที่สุด ในกลุ่มชะลอความเสื่อมสลายของกระด้กอ่อน 1. ให้อออกกำาลังกาย เหมาะสมกว่ากลุ่ม NSAIDs 3. เมื่อโรคข้อเสื่อมเกิดการอักเสบร่วมด้วย 1. ข้อใดไม่ถ้กต้องเกี่ยวกับตำารับ diclofinac พบแพทย์ทโี่ รงพยาบาลด้วยอาการปวดเข่าด้าน emulsion gel ขวาเป็ นมานานหลายปี อาการปวดค่อย ๆ มาก 1. รับประทานยา codeine และ para เมื่อ สถานการณ์ ที่ 13 ผ้้ป่วยหญิง อายุ22 ปี นำ้ า มีอาการปวดรุนแรง หนัก 75 kg. ตำารับ emulsion gel ล้างออกด้วยนำ้ าง่าย โรคความดันโลหิตส้ง ผ้้ป่วยมีประวัติทางการ กว่าตำารับ cream เมื่อใช้ทาทีผ ่ ิวหนัง ทำางานของไตเสื่อม ก่อนที่จะมาโรงพยาบาล เคย 5. ใช้ carbopol เป็ นสารก่อเจล ขึ้น ถ้าทำางานหนักยิง่ มีอาการปวดมากขึ้น บาง 2. ท่านคิดว่าผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรในข้อใด และพบว่าอาการไม่ดีข้ ึน มีข้อบ่งใช้ใกล้เคียงกับ diclofinac emulsion gel 121. ในขัน ้ ตอนการพัฒนาตำาหรับ อาจทดสอบ จากนัง่ หรือนอนนานๆ มีเสียงดังในข้อเวลาเดิน ความคงตัวทางกายภาพด้วยวิธี freeze- ไม่มีประวัติ มีไข้ นำ้ าหนักลด แพทย์วินิจฉัยว่า cycle เป็ นโรคข้อเสื่อม มีประวัติเป็ นแผลในกระเพาะ 4. Cost Utility Analysis 4. เจลว่านหางจระเข้ 3. aruanofin 4. ข้อใดถ้กต้อง ป่ วย 1.

จ่ายยา Diclofenac tab 25 mg ที่เลยวัน ยับยัง้ เอ็นไซม์ cox-2 ทีก ่ ระเพาะ หมดอายุตามฉลากไปแล้ว 2 วัน อาหาร 2. ยาบรรเทาอาการปวดข้อเข่าของผ้้ป่วยราย analgesic ทีพ ่ บบ่อย คือ ท้องเสีย นี้ รายการใดไม่สามารถไปเรียกซื้อได้ แม้มีใบสัง่ 5. ยากลุ่ม cox-2 มีผลต่อการเกาะกลุ่มของ แพทย์ เกล็ดเลือดมากกว่ายากลุ่ม cox-1 Diclofenac injection 75 mg/3 ml 127. ยากลุ่ม cox-2 inhibitor ออกฤทธิจ อย่างละ 1 เม็ด หลังอาหาร Cox-2 เท่านัน ้ โดยไม่สามารถจับกับ 4.บ.ร. ยา 2. ยากลุ่ม cox-2 inhibitor ทุกตัวไม่สามารถ 3. Dexanethasone injection 2 selective inhibitor ข้อใดถ้กต้องเกี่ยวกับ Methadone tablet 10 mg cox-2 selective inhibitor Prednisolone tab 5 mg 1. การใช้ยา NSAIDs ควรเริ่มในขนาดที่ส้ง 1/1000 ก่อนเพื่อบรรเทาอาการเจ็บปวดทันทีก่อน 1/100 4. opioid analgesic ไม่ควรใช้ติดต่อกัน 100/1 นานเพราะจะท้าให้เกิดการติดยา 1/1 3. ในโครงสร้างของยากลุ่ม Cox-2 inhibitor Rofecoxib tab 25 mg มี Carboxyl group เป็ นส่วนสำาคัญที่ใช้ใน 130. Diclofenac มี pKa = 4. ยากลุ่ม cox-2 inhibitor ไม่มีผลข้าง 2510 เคียงต่อกระเพาะอาหาร เนื่ องจาก 1.5 ดังนัน ้ ใน ลงในกระปุกยาตัวเดียวกัน ซึ่งซื้อมาจาก กระเพาะอาหาร (pH=1) …. เท่าใด บริษท ั ผลิตต่างกัน 3 เดือน 1000/1 . เมื่อแพทย์พิจารณาแล้วจึงจ่ายยากลุ่ม cox. ผลข้างเคียงของการใช้ยากลุ่ม opioid 129. ยากลุ่ม cox-2 inhibitor แต่ละตัวมี cox. วันหมดอายุตามฉลาก แต่ลักษณะเม็ดยาก 2/cox-1 Selective ratio ที่แตกต่างกัน ระดำากระด่าง 4. Page 53 of 73 2. เภสัชกรร้านยา สามารถจ่ายยาแก่ผ้ป่วย การจับกันของ enzyme cox-2 รายนี้ ตามกรณีใดได้ โดยไม่ผิด ตาม พ. จ่ายยา Piroxicam cap 10 mg ที่ยงั ไม่ถึง 3. นำ ายาเม็ด Piroxicim 20mg ซึ่งเป็ นยา เอนไซม์ cox-1 ได้ ตัวอย่างอย่้ในแผง 4 เม็ด มาแกะแผงออก 128. จ่ายยาเม็ด Tolperisone 50 mg และ ให้ในผ้้ป่วยที่แพ้ยากลุ่ม sulfonamide ได้ Diclofenac 25 mg ใส่ในซองเดียวกัน ์ ับกัน 5.

หากไม่รับการรักษาจะทำาให้เกิดตาบอดได้ 100 ml 4. Suspension .1% Dexamethasone ED โรคต้อกระจก 4.05% Naphazoline ED โรคต้อเนื้อ 135. Solution 1. เกิดจากความดันโลหิตส้งกว่าปกติ NaCl 2. หลังจากที่เภสัชกรได้ทำาการซักประวัติแล้2. Hypotonic solution Atropine เพื่อควบคุมอาการได้ 2. Page 54 of 73 5.9 132. Carbachol ขอซื้อยาหยอดตาเนื่องจากมีอาการตามัวในช่วง 134.5 g 1. นำ ายา Rofecoxib 25 mg ซึ่งซื้อมาจาก ข.5 % Atropine ED เมื่อหยอด โรคตาก้งุ ยิง แล้วมีอาการแสบตา น่าจะเกิดอะไรขึ้น ข้อม้ล โรคต้อหิน 7% Atropine sulfate solution เทียบเท่า 0. Mannitol กว่าทำาในประเทศไทยมาขายที่ร้านยา ง. สามารถพบได้ในผ้้ป่วยที่มีการใช้ steroid 8.1% Diclofinac ED. ยาชนิดใดต่อไปนี้ที่ไม่มีข้อห้ามใช้ หรือข้อ 4 วันที่ผ่านมา มีอาการปวดตามากตาส้้แสงไม่ได้ ควรระวังในผ้้ป่วยโรคต้อหิน ไม่มโี รคประจำาตัวอื่น 0. 0.3 g เป็ นประจำา H2O 3. สารชนิดใดที่สามารถใช้รักษาได้โดยมีฤทธิ ์ สำาหรับยาตา ลด aqueos humer ภายในล้กตา 1.1% Fluorometholone ED ท่านคิดว่าอาการที่ผ้ป่วยเล่าสัมพันธ์กับโรคใด 0. Pilocarpine ร้านค้าปลอดภาษีที่สิงคโปร์และมีราคาถ้ก ค.5% Atropine ED โรคตาแดง 5. เภสัชกรจึงได้ให้คำาแนะนำ าแก่ผ้ป่วย อยาก % NaCl ทราบว่าข้อใดไม่ถ้กต้อง ยาประกอบด้วย Atropine sulfate 0. Atropine sulfate อนาคตได้ 136.ตำารับยา 0. Thiazide สถานการณ์ ที่ 14 ผ้ช ้ ายส้งอายุคนหนึ่งเข้ามา จ. 131. แพทย์จะพิจารณารักษาตาอีกข้าง (ใน 3. ว 0. การรักษาสามารถใช้ยาหยอดตา 1. 0. ร้ปแบบใดที่ไม่สามารถเตรียมเป็ นยา 133. Timolol 2. Isotonic solution กรณีที่เป็ นตาข้างเดียว) เฉียบพลันใน 4. Hypertonic solution 5.

ระยะเวลา 1 เดือน 2. Diclofenac ED สมำ่าเสมอและไม่แยกชัน ้ 2. ต้องมีเชื้อ E. Chloramphenicol eye ointment 141. ยาหยอดตาที่เปิ ดใช้แล้ว โดยทัว ่ ไปแนะนำ า Propylene glycol ให้ผ้ป่วยทิ้งไปใน 8. Cream ทำางานที่โรงงานยาแห่งหนึ่ง ได้รับมอบหมายให้ 5.อ่านไม่ออก 2. Ointment สถานการณ์ ที่ 15 เภสัชกรสำาเร็จใหม่ เข้า 4. Liquid paraffin ( HLB for o/w) 2. สามารถนำ าไปอบควันแกุส Triamcinolone acetonide 3. ต้องผ่านการทดสอบ LAL test 1. ระยะเวลา 24 ชม. Page 55 of 73 3.0 5. ท้าให้ปราศจากเชือ ้ โดยกรองผ่าน 0. Breaking 5. % by weight ο 2. Caping . Timolol ED เรียกว่า 4.1 sterile membrane Lanolin ( HLB for o/w) 4. ข้อใดถ้กต้องเกี่ยวกับการเตรียมยาหยอด เป็ นโลชันประเภทอิมัลชัน ซึ่งมีส้ตรที่ใช้เตรียม ตา ดังนี้ 1. Ocular insert พัฒนายาทาผิวหนัง triamcinolone 0.0 3.coli ไม่เกิน 10 cfc/ml Stearic acid ( HLB for o/w) 138. ระยะเวลา 7 วัน Tween 80 ( HLB for o/w) 4. % ชนิดที่ 137.0 139. สามารถนำ าไปผ่านความร้อนแห้งที่ 170 C 2 ชม. Cracking 3. ระยะเวลา 5 วัน 5.5 5. Tetracycline eye ointment\ 2. ยาตาข้อใดต่อไปนี้ เป็ นยาสามัญประจำา เพื่อสังเกตความคงตัวพบว่าโลชันแยกเป็ น 2 ชัน ้ บ้าน เมื่อเขย่าพบว่าสามารถกลับมาเป็ นอิมัลชันที่ 1. ระยะเวลา 3 เดือน เมื่อเตรียมโลชันตามส้ตรข้างต้น และตัง้ ทิ้งไว้ 140.0 1. ปรากฏการณ์แยกชัน ้ ที่เกิดขึ้นกับอิมัลชัน 3. Dexamethazone ED 1.

จากโครงสร้างทางเคมีของยาในกลุ่ม glucocorticoids ส่วนประกอบสำาคัญในการ.7 : 15.87 C. ความหนาแน่นของวัตภาคในและนอกมีค่า และระบบสารก่ออิมัลชัน ( emulsifier ใกล้เคียงกัน system) มีคา่ HLB ที่ส้ง 143. ไม่มีสารก่ออิมัลชัน(emulsifier)ในตำารับ 3. วัตภาคนำ้ ามันมีปริมาณมากเกินไป และระบบสารก่ออิมัลชัน ( emulsifier 3.43 D. มีปริมาตรวัตภาคนำ้ ามันส้งกว่าวัตภาคนำ้ า emulsion ของวัตภาคนำ้ ามัน stearic acid และ และระบบสารก่ออิมัลชัน ( emulsifier liquid paraffin ในตำารับข้างต้นมีคา่ เท่ากับ system) มีคา่ HLB ที่ต่ำา 1. 11.0 D>A>C>B 5. สัดส่วนที่เหมาะสมของสารก่ออิมัลชันที่ใช้ A. มีปริมาตรวัตภาคนำ้ าส้งกว่าวัตภาคนำ้ ามัน 2. Betametasone cream 3. Clobatasol ointment 0. Tween 80 : Span 80 = 8. มีปริมาตรวัตภาคน้ ้าส้งกว่าวัตภาค 5.13 146.5 : 2.05 % 1. 10. สาเหตุความไม่คงตัวดังกล่าวคือ ( emulsifier system) มีค่า HLB ทีส ่ ้ง 1. Triamcinolone 0. มีปริมาตรวัตภาคนำ้ ามันและวัตภาคนำ้ า 2. Page 56 of 73 4.1% 2. Tween 80 : Span 80 = 1.5 A>D>B>C 145. Tween 80 : Span 80 = 3. Tween 80 : Span 80 = 2. Phase seperation น้ ้ามัน และระบบสารก่ออิมัลชัน 142..7 B>D>C>A 4.. Phase inversion 1. มีปริมาตรวัตภาคนำ้ ามันส้งกว่าวัตภาคนำ้ า 5. 14.0 : 3. Hydrocortisone cream 2. 9. อนุภาคมีขนาดใหญ่เกินไป 2.0 ผิวหนังจากความแรงมากไปน้ อย 144. 12. Tween 80 : Span 80 = 15.5 5.5% สำาหรับตำารับนี้ เพื่อให้เกิดเป็ น o/w B..04 ( emulsifier system) มีค่า HLB ที่ส้ง 4.43 : 2. ค่า required HLB ในการเกิดเป็ น o/w 4. อิมัลชันที่เตรียมได้ตามส้ตรข้างต้นควร C>D>A>B เป็ นอิมัลชันชนิด o/w D>B>C>A 147.87 : 8. . จงเรียงความแรงของ steroid ชนิดทา 5. ความหนื ดของวัตภาคนอกส้งเกินไป system) มีคา่ HLB ที่ต่ำา 4..75 เท่าๆกัน และระบบสารก่ออิมัลชัน 3.

เพื่อเพิ่มการละลายยา เพราะทำาให้มี cream 0. เพื่อลดความเป็ นพิษของยาโดยลดความ 4. เขาจะไม่สามารถเป็ นเจ้าของโรงงานผลิต triamcinolone lotion นี้ได้ 3. ยาแผนปั จจุบันบรรจุเสร็จ การทดลอง peak ของ triamcinolone ซ้อนกับ 5. ยาควบคุมพิเศษ acetonide ด้วยวิธี HPLC โดยมี และใช้ 3. เพื่อเพิ่มการด้ดซึมยา เพราะท้าให้มี เพื่อขอขึ้นทะเบียนตำารับนี้ได้ lipophilicity มากขึน ้ 150. ลด injection volume 3. เขาจะไม่สามารถพัฒนาตำารับ triamcinolone lotion นี้ข้ ึนมาได้ 2.ketone (b)11-OH group ใช้ guard column ใน system และ(c)17 B – ketol side chain ในกรณีของ เปลี่ยนแปลงสัดส่วนของ mobile phase การทำาให้อย่้ในร้ป acetonide ที่ตำาแหน่ง 16 149.1 % จำาหน่ายในขนาดบรรจุ 15 g จะ hydrophiliciy มากขึ้น จัดเป็ นยาพวกใด 5. ลดความยาว column . เพิ่ม flow rate 2. ยาสามัญประจำาบ้าน internal standard คือ fluoxymesterone ใน 4. หากเภสัชกรคนนี้ยังไม่ได้เป็ นผ้้ประกอบ และ 17 มีประโยชน์อะไร วิชาชีพเภสัชกรรม ข้อใดกล่าวถ้กต้อง 1. เขาจะไม่สามารถระบุช่ ือว่าเป็ นผ้้พัฒนา triamcinolone acetonide triamcinolone lotion ตำารับนี้ได้ 1. ทำาให้ยาจับกับ receptor ด้วย van der ต้ารับนี ไ้ ด้ waal force 5. เขาจะไม่สามารถท้าหน้ าที่เป็ นเภสัชกร เป็ นกรดของ steroid ควบคุมการผลิต triamcinolone lotion 2. ยาใช้ภายนอกที่ไม่ใช้ยาอันตราย peak ของ fluoxymesterone ดัง chromatogram แนวคิดใดถ้กต้องหากต้องการ ข้อสอบใบประกอบเดือนตุลาคมปี 49(วันที่ ให้ peak ของทัง้ สองแยกจากกัน โดย 1) 1. ในการวิเคราะห์ปริมาณ triamcinolone 2. ทำาให้เกิด sodium retention เพิ่มมากขึ้น 1. เจ้าของโรงงานผลิต triamcinolone 4. เขาจะไม่สามารถทำาหน้ าที่เป็ นผ้้เดินเรื่อง 3. Page 57 of 73 conjugated 3. ยาอันตราย 148.

ยาว ไปศึกษาด้นะครับ) 6. ให้ ส้ตร ตำารับอะไรไม่ร้มา ถามว่าจะทำา 5. ASSAY เดิมแพทย์คนเดิมจึงเพิ่มยาให้อีกตัว 2. ขนแมว 3. ข้อใดไม่ใช่ เป้าหมายในการรักษาของผ้้ ผ้้ป่วยชาย เป็ น HTN มา 5 ปี ได้รับ ป่ วยรายนี้ ยา HCTZ + Metoprolol จ่้ๆเกิด เจ็บหน้ าอก . ควันบุหรี่ เกิดอะไรขึ้น 3. การเก็บ NTG ข้อใดผิด ได้ตัวเดียว อยากทราบว่าควรจะได้ยา . อากาศร้อน attack 5. ยา Prednisolone เป็ นยาประเภทใดตา ผ้้ป่วยหญิงวัยกลางคน เป็ นหืด ปกติ มกฏหมาย ได้ Salbutamol MDI แบบ PRN อย่างเดียว . ผ้้ป่วยทำายา Metoprolol หายไป 5 วัน 2. ผลระยะยาวของการทาน Metoprolol น้ อยที่สุด . ฝ่ ุน 2. Dissintigration .ตาม GINA (ลองไปศึกษาอ่านด้นะ ขึน ้ มาค่า Lab ทีใ่ ห้มา BP 125/85 BUN Scr ครับ) ปกติ 2. ผ้้ป่วยควรได้รับยาใดเมื่อเกิด heart 4.เกีย ่ วกับการใช้ spacer (ลองไป ทบทวนด้) . เกี่ยวกับ อุปกรณ์ในการช่วยพ่นข้อใดผิด เป็ นมากกว่าเดิมทัง้ กลางวันกลางคืน . ข้อใดจำาเป็ นน้ อยที่สุดในการตรวจสอบ . เดินขึ้นบันได . Disolution อยากทราบว่าเป็ นยาอะไร 3.special control ส้ดพ่นเป็ นครัง้ คราวตอนมีอาการอย่้ๆ เกิด 7. Uniformity ์ ัน ออกฤทธิส ้ .เกีย ่ วกับการระเบิดอะไรสักอย่าง อะไร 5. หมอสัง่ เพิ่มยาให้ 2 ตัว แต่ผ้ป่วยอยาก 4.เพื่อป้องกันการเกิด heart attack 1. จากนัน ้ อาการของผ้้ป่วย เป็ นหนักกว่า 1. ปั จจัยในข้อใดกระตุ้นให้เกิดอาการหืด 1. Page 58 of 73 กรณี ศึกษาที่ 1 Ishmic Hearth Disease 1. การกลัว ้ ปากทำาเพื่อจุดประสงค์ใด เป็ น อะไร .steroid แบบพ่น คุณภาพ NTG 4.long acting Beta2 agonist (อันไหน 4.NTG 3.ป้องกันการเกิด Oral thrush กรณี ศึกษาที่ 2 Asthma 6.

ยาใดไม่สามารถใช้ในผ้้ป่วยรายนี้ได้. การใช้ยานี้ควรระวังเรื่องใด 4.Turbuhaler ต้องออกแรงมากกว่าใน 3. ก ข ค ง 9. 2. ให้ตำารับยาหยอดตาที่ใช้หยอดห้ได้ด้วย 5. ผ้้ป่วยอาการแย่ลงความดันในล้กตาไม่ . เกี่ยวกับ Evohaler ข้อใดผิด 5.Strep production pneumo. Page 59 of 73 8. หากเกิดอาการ………. ก ข (dry powder inhaler) 2. ข้อใดผิดเกี่ยวกับระหว่าง MDI กับ DPI 1.Paraben 8.Decrease aqueous humor 1. กลไกการออกฤทธิ์ของยาตัวนี ้ กลาง วันนี ม ้ าหาเภสัชกร . ทุกบัญชี .ตาบอด จากนัน ้ คุณ แม่ ก็เป็ นหวัดต่อ หมอสัง่ จ่าย 9. Pseudoephedine เดี่ยวเป็ นยาประเภท บัญชีใด ใดตามกฎหมาย .Erythromycin 4. เชื้อดื้อจะใช้อะไรแทน. Preservative ข้อใดไม่นิยมใช้ในยา 7. เภสัชกรจะสัง่ ใช้ยาอะไรเป็ น First Atropine choice 3. จะแนะนำ ายาตาตัวนี้เข้าบัญชียาใน โรง pseudoephedrine พยาบาลที่ไม่มีจักษุแพทย์จะแนะนำ าเข้า 7. เมื่อใช้ไปนานๆอาการไม่พึงประสงค์ของ ยาวประมาณครึ่งหน้ า ถามว่า ถ้าจะทำา ยานี้ คือ เป็ นตำารับหยอดห้อย่างเดียวไม่ต้องเติม 6.Hyoscine 3.เป็ นเครื่องมือที่ใช้พ่นเข้าทางจม้ก กรณี ศึกษาที่ 4 Otitis Media กรณี ศึกษาที่ 3 Glaucoma แม่พาล้ก อายุ 6 ขวบ ไป หา หมอ แพทย์สัง่ Betaxolol ให้ผ้ป่วยหญิงรายนึง ซึ่งมี เพราะอาการ เจ็บห้ ได้ ยา พารา + แก้ อาการ…. ข้อใดเป็ นคำาแนะนำ าการใช้ยาตาที่ถ้กต้อง สารในข้อใด.Amoxycillin ลด เพราะ ใช้ยาใด . การแนะนำ าข้อใดเพิ่ม Compliance ให้ หยอดตา กับผ้้ป่วย .อาการของต้อหิน อักเสบ ทานหมดแล้ว จ้าชื่อไม่ได้ เจ็บห้ชัน ้ 1. 2. ก ค . ก ข ค การเป่ าลมเข้าเครื่องพ่น 4.ไม่ยาก ตัดตัวเลือกทีผิดได้ 5.Purified water .ไม่รีบรักษาจะส่งผล 6. อาการดังกล่าวเกิดจากเชื้อใด. เกิดกับอายุช่วงไหน ในเรื่องใด.

จะจ่ายยาอะไรให้ด-ี ไดอาซีแพม ถามว่าเกิดจากยาตัวไหน พี่ว่าคงไม่มีใคร จากนัน ้ สามีเป็ น นอนไม่หลับ 2 สัปดาห์ ตอบ MTV หรอกนะ ต้องใช้เวลาประมาณ 1 ชม. ให้ แต่ส้ตรโครงสร้างยามาถามว่ากลไก กรณี ศึกษาที่ 5 Anxiety / Depression การออกฤทธ์เป็ นอย่างไร ผ้้ป่วยเป็ นภรรยา นอนไม่หลับ กังวล 4. กินยาแล้วอย่้ๆ ก็เป็ น Psychosis ขึ้นมา 1. จำาโจทย์ไม่ได้ แต่ตอบ Phyto Estrogen ไหน.ไม่ตกเลข ก็ทำาได้ทุกคน หาแล้วบอก พวกนัน ้ อ่ะ ด้วยว่าเข้ามาตรฐานหรือไม่ 3. fluoxetine เป็ นยาประเภทใดตามกฏ เช่นกัน หมาย 5.แป้งข้าวโพด . สารช่วยข้อใดช่วยแตกตัว. Page 60 of 73 .ยาอันตราย . เภสัชกรจ่ายได้หรือไม่อย่างไร. 3. Zolpidem SAR แล้วสามีก็เป็ นโรคซึมเศร้า กรณี ศึกษาที่ 7 Oral Contraceptives 3. จะเปลี่ยนเป็ นยาตัวไหน ให้สามี. ข้อใดไม่ใช่เหตุผลในการ เป็ นข้อความใน ฟาร์มาโคเปี ย แล้วให้เรา ให้Levodopa/Carbidopa หา % LA 2. ลืม 3 เม็ด ทำาอย่างไรดี 4..ไม่ได้ ผ้้ป่วยส้งอายุ ได้รับการวินิจฉั ยว่าเป็ น เพราะ……….Amitriptyline 2. เป็ นส้ตรโครงสร้าง แล้วถามเปรียบเทียบ 2. ให้ส้ตรโครงสร้าง pseudoephedrine มา levodopa/Carbidopa Ibuprofen 400 mg ค่ะ แล้ว ถามอะไรไม่ร้เกี่ยวกับ เมดเคม เวลาปวด MTV ค่ะ 10. ข้อใดผิดจะพ้ดเกีย ่ วกับ On – Off อะไร . จึงจะหลับได้ 5. ข้อใดไม่ใช่อนุพันธ์ของ โปรเจสโตเจน .P2 กรณี ศึกษาที่ 6 Parkisonism 8. ส้ตรโครงสร้างยานอน หลับสักตัวนี่ แล้ว 4. จะพ้ดเกี่ยวกับ EE ที่มจ ี ำาหน่ายในไทยใน Sertaline แง่ขนาดและชนิด 5. จะพ้ดเกี่ยวกับ Progestogen ที่มี ก็ถามไปเรื่อย จำาหน่ายในไทยในแง่ ขนาดและชนิด 6. พาร์กินสันได้ ? ปี ยาที่ได้รับประจ้า คือ 9. ให้ภาษาอังกฤษ ประมาณ 3 บรรทัดคง 1. สามีทานยาแล้วง่วงซึม เกิด ปั สสาวะ ผ้้ป่วยหญิงเพิ่มจะเริ่มกินยาคุมก้าเนิ ด แสบขัด ตาพร่า คาดว่าเกิดจากยาตัว 1.ตอบอะไรไม่ร้ข้ ึนต้นด้วย ตัว ดี 7. จะจ่ายยาอะไร ให้สามี.

ข้อใดไม่ใช่สาเหตุที่ทำาให้เกิดโรคนี้ 2.ตัวเลือกเป็ นยา อาการปวด เม็ดแบบรับประทานหมดเลย . หาปริมาณ ยาพื้น ให้ ค่า Displcement 4. 1 gr / 2 flz คือการจ่ายแบบใด . พยาธิสภาพของโรค มันจะถามข้อใดผิ กรณี ศึกษาที่ 9 Cysitis ผ้้ป่วยหญิง ดมัง้ 1. อาการคันช่องคลอดเกิดจากสาเหตุใดได้ 2. การทดสอบคุณภาพยาเหน็บช่องคลอด 3. ต้มจืดเต้าห้หม้สับ 20 แท่งจะใช้ยาพื้นเท่าไหร่ในการเตรียม 2. ยาตัวไหนที่ผ้ป่วยไม่ควรทานเพื่อระงับ ใช้วิธีเดียวกับยาอะไร. อาหารข้อใดที่ ผ้ป ้ ่ วยคนนี้ ทานได้ 2.คำาถามเกีย ่ วกับไบโอฟาร์มร้้นะว่าห้าม กรณี ศึกษาที่ 8 Primary dysmennrhea + กินร่วมกันแต่ตัวเลือกมันอธิบายยาก ตกขาว กรณี ศึกษาที่ 10 Gout หญิงไทยตกขาว+เจ็บท้องเมนส์ เคสละ ผ้้ชายวัยกลางคน ระดับ ย้ริก 20 กว่า 5 ข้อ มีค่า Lab และอาการอีก เยอะแยะ แต่จับใจ 1. จะจ่ายยาอะไร ์ อง 5. Para inhibit COX 2. Colchicine ทำาอะไรไม่ร้กับย้ริก 3. ข้อใดผิดเกี่ยวกับกลไกการออกฤทธิข ข้อนี้ถ้าใครตอบไม่ได้ก็ไปด้ข้อท้ายๆก่อน ยา มันจะพ้ดแต่ยานัน ้ ก็เอามาตอบเลย 1. ถามเกี่ยวกับการตกขาวว่ามีลักษณะ ความได้ว่าเป็ น gout อย่างไร 1.Low dose aspirin ที่เหลือ เป็ น 6. ยำายอดผักกะเฉด บ้าง 3. ข้อใดทำาให้เกิดการตกขาวยกเว้น 1. หน่อไม้ฝรัง่ ผิดก้งุ Value = 2 นำ้ าหนัก ผงยา 1 กรัม เตียม 5. ให้สมการและกราฟ ไคเนติกมาให้ . แกงส้มชะอม 4. เกี่ยวกับ กล้ามเนื้อมดล้ก ถามอะไรสัก NSAIDs และ Para อย่าง กลไกการปวดท้องเมนส์มัง้ 4. เหตุใดจึงห้ามกินร่วมกับ ยาลดกรด อย่างเดียว . เวลา gout attack ยาข้อใดกินไม่ได้- ยาเหน็บ Allopurinol 5. Norfloxacin เป็ นยาใดตามกฏหมาย มันเป็ น ภาษาอังกฤษหมด 4. กระเพาเครื่องในไก่ 3.เทียบบัญญัติไตรยางค์เอา คำานวณเลยใช้ความร้้ทางคณิตศาสตร์ 5. Page 61 of 73 6.

ถามเกี่ยวกับ ฮอร์โมน Insulin กับ อังกฤษ ง่ายๆ แต่พี่ดันกา ข้อ 1 Glucagon อ่ะ 6. ใช้อะไรรักษา. 11. ที่เหลือจะตัดออกได้ ภาษา 5. ให้ร้ปการ Shift electron มา แล้ว ให้ ไหนแทน โครงสร้างของ Chlopropamide แลก 12.เขย่า 13. ให้ส้ตรโครงสร้าง Colchicine มา แล้ว 7. สมุนไพรข้อใดที่มีสารเหมือน ยากอย่้นะ จะแบบว่าของแข็งแขวน Colchicine ตะกอนในนำ้ ามัน อะไรประมาณนัน ้ อ่ะ แต่ . เกี่ยวกับระดับนำ้ าตาลตอนเช้าคุมไม่ได้ Tolbutamide แล้ว ถามข้อใดถ้กต้อง ถามสาเหตุ 4. Page 62 of 73 3. ให้ร้ปโครงสร้าง Glipizide มาแล้วถามว่า 2 อีกแถม ยังเป็ น Type II เหมือนกันอีกค่ะ อย่้กลุ่มไหน แต่วันที่ 2 จะมี Insulin แทรกมาบ้าง จะพ้ดๆ 1. แหละแล้วเกิด นำ้ าตาลตำ่ามาก บ่อย เกิด life ดีนะข้อนี้จำาส้ตรได้ จากอะไร . ผ้้ป่วย ได้ยา Sulfonylurea สักตัวนี่ 8. Sulfonylurea----พี่ตอบข้อนี้ แต่ รวมกัน ในเคสนี เ้ ลย สงสัยเป็ นเพราะคนแก่ แอบงง ว่ามันจะให้ส้ตรโครงสร้าง ปกติได้ ยาเม็ดลดน้ ้าตาล อย่้ๆ ก็หน้ ามืด มาทำาไม วิง เวียน เป็ นลม 2. จะเปลี่ยนเป็ นตัวไหนได้ในกลุ่ม ได้คะแนนง่ายๆเลย Sulfonylurea เหมือนเดิม กรณี ศึกษาที่ 11 Diabetes Miletus . บอกค่า K มาอย่างเดียวแล้ว หา Shelf. ทำาไม ใช้ Thiazolidinedione ใน Type I ขวดก่อนใช้ ไม่ได้ .Glucose เขาผิดปกติเกี่ยวกับไตอ่ะ จะใช้ยาตัว 3.ดองดึง ไม่เอาสารละลายแน่นอน 7.0. ผ้้ป่วยเป็ นโรคไต โจทย์จะประมาณว่า hypoglycemia ให้ค่า Scr ทีผ ่ ิดปกติมา เราก็ต้องร้้นะว่า 2. การใช้ Insulin ข้อใดไม่ถ้กต้อง. ถามร้ปแบบว่า NPH เป็ นยาร้ปแบบใด 6. Sulfone 1. วิธีการเก็บ Insulin เกีย ่ วกับอุณหภ้มิ ถามอะไรจำาไม่ได้ 8.104/K ตัง้ หารยาวเลย ทวนด้วยนะ 9. อาการอย่างนัน ้ เกิดจากภาวะอะไร.Glipizide เพราะ ข้อต่อไปถามถึง จ้าโจทย์ไม่ได้อ่ะ มันสับสน เพราะ ว่า Glipizide!? เบาหวานออกวันแรกแล้ว เอามาออก วันที่ 10.

คาลาไมน์โลชัน ่ มีสารสำาคัญ อะไร บ้านกันเอง 6. DU เปรียบเทียบกันแล้ว จริงๆ ยาว ประมาณ 5-6 บรรทัดแต่สรุปได้ ถามข้อใดถ้ก ว่า ขาดวิตามิน เอ 6. ถามเกี่ยวกับ สเตียรอยด์ชนิดทา .พีเ่ ดาว่า curcumin นะ แต่ทำาไมเค้า 14.ตอบไปเถอะ 7.Hydroxyzine 10 บรรทัด mg 1 x 3 1. วิธีการปฏิบัติตนของผ้้ป่วยเบาหวาน กรณี ศึกษาที่ 13 Hypersensitivity กรณี ศึกษาที่ 12 Peptic Ulcer หญิงวัยกลางคนรับประทานกุ้งเข้าไป ผ้้ป่วยเครียดจากการท้างาน เป็ นตอน แล้วแพ้ เกิด ผื่น อาการ อีกเยอะแยะ ฯลฯ กลางคืนมากขึน ้ อาการของโรคกะเพาะอา 1. Page 63 of 73 . ยาสามัญประจำาบ้านที่ใช้เป็ นยาลดกรด 4.ตัวเลือกจะงงๆนะไปด้ยาสามัญประจำา 5. ข้อแนะนำ าการปฏิบัติตัวหลีกเลี่ยงการแพ้ 4. ขมิ้นชันแคปซ้ลอย่้ในตำารับใดของบัญชี . อาการใดเป็ นอาการ ของ การขาดวิตามิน เอ . ควรได้รับยาอะไร. ในฐานะที่ท่านเป็ นเภสัชกร จะส่งเสริมให้คน 7. คาลาไมน์โลชัน ่ ตกตะกอน เกี่ยวกับสาร 3. ถ้าอาการรุนแรง .ต้องอาศัยการทำางานของตับอ่อน .ตอบที่เป็ นวันละ 7 ครัง้ อ่ะ . อาการแพ้ เป็ น Type ไหน หารอ่ะ โจทย์ก็ ร่ายยาว มาประมาณ 3-5 2. Triple therapy ออกแทบทุกปี 2.3 ตัวนัน ้ แหละ พีจ ่ ำาไม่ได้หรอก แต่ใน . วิทยากระแสไหลของ ยาลดกรด 1. ตำารับยานำ้ า Antacid เขย่ายาก จะใส่สาร กรณี ศึกษาที่ 14 Vitamin A Deficiency อะไรดี ประชากร ขาด วิตามิน เอ แต่ โจทย์ 5. ถ้าทานพร้อมกับยาอื่นจะแนะนำ าอย่างไร อะไร . อาหารชนิดใดมีปริมาณวิตามิน เอ ส้งทัง้ ค่้ 9. การทาน H2 Block ข้อใดถ้ก หันมาทานอาหารที่มีวิตามินเอ เพื่อป้องกัน .ฟั กทอง ตับ . เกี่ยวกับ GU.เกีย ่ วกับ สเตียรอยด์ ชนิดรับประทาน 2.ทานวันละครัง้ ก่อนนอนได้ ภาวะดังกล่าวแทนการรักษาได้อย่างไร 8. วิธีให้ Antacid ข้อใดถ้กต้อง 3. ขมิ้นชันมีสารใดในการรักษาโรคกระเพาะ . Thiazolididione เกิดผลข้างที่อันตราย เอาไปทาหน้ าละ งง อย่างไร 10.เกร็ดกะดี่ ไม่ร้ถ้กป่ าวอ่ะ ตัวเลือก มันจะเด่นอย่้ตัวเลือกเดียว 3.Hepatotoxicity ยาหลักแห่งชาติ 15.

ผ่านรังสีเลย เดาว่า ชีววัตถุนี่มันน่าจะ คุณหมอ ฉี ดวัคซีน กลัวความร้อน 1. Page 64 of 73 4. โจทย์ให้ตำารับ Cod liver oil มา ยาว .พามาทีหลังเหมือนเคยได้ยินที่ไหนไม่ 8. Preservative ในตำารับ 5.เท่าที่พี่มค ี วามร้้จากการไปฝึ กงานมัน 9.5 ครัง้ 6. อีก 5 ข้อ ที่เหลือเป็ น ชีววัตถุ ข้อ 6 ถาม บัญญัติไตรยางค์เอาง่ายๆ ถึงการ ทำาให้ปราศจากเชื้อของ ชีววัตถุ กรณี ศึกษา ที่ 15 Vaccine and Biologics ทำาอย่างไร เด็กน้ อยโดนหมากัด ทีห ่ น้ า คุณแม่พามาให้ .เทียบ 6. แม่ต้องพาล้กมาฉีดกี่ครัง้ . วิตามิน เอ ไม่ควรรับประทานค่้กับยาข้อใด 3. ถ้าครัง้ ที่ 2 ของการฉีดวัคซีนเด็กไม่ 7. การได้รับ Imunoglobulin เป็ นการ ต่อไปนี้ กระตุ้นการสร้างภ้มิคุ้มกันแบบใดผ่าน . Dry freeze ของ ชีววัตถุเตรียมอย่างไร . วิตามิน เอ เป็ น ยาประเภทไหน สามารถมาตามตารางนัดใดข้อใดสามารถ .อีมัลชัน ่ 4. เลยตอบ ข้อที่เป็ น Immunoglobulin ค่้ . ข้อใดถ้กเกี่ยวกับชีววัตถุ อะไรอีก 8.พีเ่ ดาเอาข้อนี้ไม่ได้ พี่เดาว่า Active ประมาณเกือบเต็มหน้ า แล้วถามว่าเตรียม ผ่าน HMI เป็ นยาร้ปแบบไหน.เป็ นตารางบัฟเฟอร์ ออกมาเลย นึกไม่ กับ tetanus วัคซีน ออก 2.Cholestyramine ระบบไหน 5. วัคซีนหมาบ้าเป็ นชนิดใด . ให้ หา Pka ของ ระบบบัฟเฟอร์ว่าจะใช้ ต้อง ฉีด Immunoglobulin ค่ะ แต่ ตัว บัฟเฟอร์ที่มี Pka เท่าไหร่ สำาหรับชีววัตถุ เลือก มันมีวัคซีนชนิดอื่นมาเพิ่มด้วยพี่ ที่มี pH ….พี่ไม่แน่ใจ ว่า เป็ นยาอันตราย หรือ ทำาได้เพื่อให้เด็กมีภ้มิคุ้มกันได้อย่้ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร . โจทย์บอก % RDA มา แล้วถามว่าต้องกิน ร้้อ่ะ ว่าไม่ควรพามาก่อน ตารางนัดอ่ะ เท่าไหร่ ถึงจะได้เท่ากับ RDA . หมอ ฉีดวัคซีนหมาบ้าให้แล้ว ต้อง ฉีด 7.เชื้อตายตัวเลือกเป็ นภาษาอังกฤษนะ ข้อสอบใบประกอบเดือนตุลาคมปี 49(วันที่ ไม่ใช่ภาษาไทยแบบนี้ 2) กรณี ศึกษา ที่ 1 Heart Failure .

CUA 6. ถามเกี่ยวกับเครื่องสากบนสากล่าง ถาม 5. Cross allergy เกีย ่ วกับ การแพ้ Sulfa ในผ้้ คือ aminotransferrase ป่ วย ที่ได้รับ HCTZ มีส้ตรโครงสร้างมาให้ 4.30 ผ้้ป่วยหญิง เจ็บเอว มาขอซือ ้ ยา ได้ กรณี ศึกษา ที่ 2 Hyperlipidemia Diclofenac และยาอะไรไม่ร้อีก ผ้้ป่วย เพศหญิง มีผล Lab มาให้ด้ 1. ตาม Guideline ข้อใดไม่เป็ นปั จจัยความ เกีย ่ วกับการทำางานของมันอ่ะ เสี่ยงส้ง . สมุนไพรในการลดระดับไขมัน - นี้ละ กระเทียม 5.atorvastatin ตัวเลือกที่เหลือเป็ นยาก ใช้ไปใช้มา อย่้ๆ ฉี่ ไม่ออก ไปหาหมอ ลุ่มอื่น ได้ผล Lab 2. Page 65 of 73 หัวใจ ไขมัน ความดัน เบาหวาน ไม่ 3. ผ้ป ้ ่ วยเป็ นฝรัง่ ทาน ยานอก ขนาด 25 mg กัน วันละ 1 ครัง้ ครัง้ ละ 1 เม็ด ผ้้ป่วยสามารถ กรณี ศึกษาที่ 4 ปวดเอว  Renal นำ ายามาในไทยได้กี่เม็ด. Diclofenac เป็ นยาอะไร.อันตราย .Gout ปรากฏว่าไขมันก็ลดลง แต่มีค่าผิดปกติ 3.Gemfibrozil 4.hepatotoxic ถ้าตอบไม่ได้ ด้ข้อข้าง นี ไ้ ม่ถามเกี่ยวกับโรคเท่าไหร่ ล่าง 1. ยาใดที่ผ้ป่วยควรได้รับ 3. ผ้ป ้ ่ วยโรคอะไรใช้ HCTZ ไม่ได้. จะวัดคุณภาพชีวิตในการกินยาไขมันจะ จะแก้ไขอย่างไร ใช้วิธี . กฎหมายการตัง้ โรงงานผลิต HCTZ กรณี ศึกษาที่ 3 DM ไปด้ดีเอ็ม ในวันแรกละ 7. ยาเม็ด HCTZ ตอกออกมาแล้ว ร้าวส่วนบน 7. ทานยากลุ่ม Statin ระวังเรื่องใด ต้อง ทิ ้ง ผ้้ป่วย เป็ น HF ได้ยา HCTZ ข้อ . ความผิดปกตินี้เกิดจากอะไร- ข้อใดเป็ น Prodrug Diclofenac .เพิง่ ได้ยินคำาว่าสากบนสากล่างก็ในข้อสอบ 6. ข้อแนะนำ าการรับประทานยาการปฏิบัติ ผิดปกติหมด ไม่อย่้ในช่วงสักอย่าง อันทีส ่ ้ง ตัว อย่างเห็นได้ชัด คือ LDL จริงๆ โจทย์ + 2. คาดว่าหมอเพิม ่ ยาตัวใด. ตัวเลือกเป็ นร้ปส้ตรโครงสร้างยา ถามว่า 4.ครีม ค่า Lab ประมาณ 7-8 บรรทัด ไพล 1. สมุนไพรใดช่วยบรรเทาอาการได้. ถามเกี่ยวกับการลดอัตราการตายอะไรแบ จากนั น ้ ผ้้ป่วยก็ ควบคุมไขมันไม่ค่อยได้ บนัน ้ อ่ะ หมอเลยเพิ่มยาให้ แล้วให้ผล Lab มา 2.

Page 66 of 73 5. ฟอสเฟต ส้งใช้อะไร. ข้อใดเป็ น ไม่ใช่คำาแนะนำ าในการปฏิบัติ 1. คัน ด้วย………เมื่ออายุ ………… ขอบสีแดง เป็ นเพิ่มเรื่อยๆ ขยายวงกว้าง 1. กรรมพันธ์. ข้อแนะนำ าการรับประทาน Calcium . Glucosamine เป็ นยาประเภทใด 5. เบส ของ ยาเหน็บช่องคลอด . ให้ค่า CI มา ซึ่งคร่อม 1 ถามข้อใดถ้ก – ผ้้ป่วยปวดข้อมาซือ ้ ยา Glucosamine ข้อที่ไม่ significant เป็ นหญิง ร่างเล็ก อายุ 40 กว่า น้ ้าหนั ก 40 กรณี ศึกษาที่ 8 กลาก กว่า ประจ้าเดือนหมดแล้ว พ่อเสียชีวิต ผ้้ป่วยชายไทย เป็ นบริเวณ….แคลเซียม mg 8. ทาน Calcium carbonate xx mg / tab 6. ปั จจัยในข้อใดทำาให้เป็ น OA มากสุด 2.ยับยัง้ เยื่อหุ้มเซลล์ 5. เกิดจากเชื้อตัวไหน 2.จับกันเป็ นสารประกอบที่ไม่ละลายถ้ก 8. กลไกของแคลเซีม-ฟอสเฟต 7. ยาหรือสารข้อใดไม่สามารถใช้รักษา pessaries vasomotor symptom ได้ 3. ถามเกี่ยวกับกลไกการเกิดความผิดปกติ 6. การออกฤทธ์ของ specific cox 2 ขับออกกับอุจจาระ อะไรประมาณนี้ละ กรณี ศึกษาที่ 7 Opportunistic Infections กรณี ศึกษาที่ 5 HRT ผ้้ป่วยเพศหญิง เป็ นตกขาว มัง้ ถ้าจ้า โจทย์ก็พ้ด อาการ ของ หญิงหมด ไม่ผิด ประจ้าเดือน hiv +ve .PEG 3. พยาธิสภาพของโรค 1. ใช้ยาอะไรรักษา. Ketoconazole มีกลกไกการออกฤทธิ ์ 3.ketoconazole . CD4 cout 154 1. Glucosamine ออกฤทธิอ . จะจ่ายอย่างไร. ลืมไปหมดแล้วนึกไม่ออกจริงๆ อุอ ข้อ 4.ร้ปร่างเล็ก---พี่ตอบข้อนี้. ยาเหน็บช่องคลอดชะนีเรียกอีกชื่อว่า- 2.ยาเหน็บ ตนที่เหมาะสม 2. ถามเกี่ยวกับยาขับปั สสาวะ กี่เม็ด ถึงจะได้ ปริมาณ calcium yyy 7. ให้ส้ตรโครงสร้าง ยา ต้านเชื้อรา มา 5 ตัว ถามว่าตัวไหนละลายนำ้ าดีสุด .ุ เพศ 3. ปั จจัย/ยาในข้อใดทำาให้เป็ น OA อย่างไร ์ ย่างไร 4. จะใช้ยาอะไร Prophylaxis OIs บ้าง ใดเป็ น EE จากธรรมชาติ 5.200 mg OD หญิง 4. ใช้ยาอะไรรักษา. ถามเกี่ยวกับโรคติดเชื้อฉวยโอกาส อ่ะ กรณี ศึกษาที่ 6 Osteoartritis 6.

ข้อใดไม่ถ้กต้อง. การรับประทาน Ergotamine อะไรสัก 1. สเตียรอยด์แบบทา จะใช้ข้อใด กรณี ศึกษาที่ 14 Bacteria conjunctivitis .หยุดยาค่ะ 4.CMA 6. ยา Ketoconazole แต่ละบริษท ั มี 5. อย่้ๆ เกิด Rhinitis medicament คือ 3. พยาธิสภาพเกิดกับผิวหนังชัน ้ ไหน 3. หา ขนาดยา เทียบกับ BSA ซื้อไม่ได้ . ปั จจัยในข้อใดไม่มผ ี ลต่อการผ่านรกของ ผ้้ป่วยหญิง เจ็บคอ เสมหะเหลือง ได้ ทารกในครรภ์มารดา ยา Amoxy พารา แก้ไอละลายเสมหะ แล้วก็ กรณี ศึกษาที่ 11 Allergy ยาพ่นจม้ก หญิงท้อง อีกแล้ว ไปเก็บเห็ด แล้วตัว 1.แขนขา เอาอัน แรงสุดอีก 4 ตัวที่ 1. Mediator ที่หลัง่ 2. ทำาไม Insulin ถึงให้ในหญิงท้องได้ โครงสร้างมาให้. โจทย์บอก pKa pH หา %การแตกตัว 7. ข้อใดไม่เป็ นการบอกถึงอาการติดเชื้อ 2.Rofecoxib 2. Ergotamine เป็ นสารพวกใด เอาส้ตร 3. เกิดจากเชื้ออะไร เหลือ เป็ นแบบ Low 2. จะแก้ปัญหาข้อ 4 อย่างไร.teratogenic 4. ร้ปแบบยาหยอดตา . Isotretinoin อย่้ cat ใด .ยาทุกชนิดทานตาม บุ้งเกาะ เป็ นผื่นคัน บริเวณแขน ขา อาการ 1.อัลคาลอยด์ 4. มีคุณสมบัติอย่างไร. ประเภทยาสเตียรอยด์แบบทา 7. ให้ส้ตรโครงสร้างสเตียรอยด์แบบทา มา ประสิทธิภาพเท่ากัน จะใช้วิธีทาง 3 ตัว ให้เรียงความแรง เศรษฐศาสตร์ใด. ตำารับครีมอะไรสักอย่าง ถามว่า Cetyl กรณี ศึกษาที่ 9 มะเร็ง acohol ทำาหน้ าที่อะไร โจทย์+ค่า Lab +ยาที่ผ้ป่วยได้รับ กรณี ศึกษาที่ 12 Migraine +BSA ครึ่งหน้ า 1. Page 67 of 73 6. ยาอะไรเป็ นยารักษา กรณี ศึกษาที่ 10 Pregnancy เป็ นสิว 3. หญิงท้องเป็ นเบาหวานล้กเกิดมาจะเป็ น 5. ทำาไม ต้อง ใช้ BSA 2.X อย่าง 2. ใช้ยาอะไรป้องกันได้ ยังไง กรณี ศึกษาที่ 13 Bacteria Pharyngitis 5. ยาแก้ปวดชนิดใดถึงแม้จะมีใบสัง่ แพทย์ก็ 1. ใช้ยาอะไรได้ อย่าลืมด้โจทย์นะว่าท้อง อะไร อย่-้ CPM 4.

ต่อไปเป็ นอื่นๆ ไม่ร้ว่าอย่้ กรณีไหน 4. เชื้อเป็ นคือ.. คนที่ห้ามไม่ให้รับ vac.. vac. ความร้้เรื่องโรคก็มีบ้าง ส่วนใหญ่โจทย์ กรณี ศึกษาที่ 15 Diarrhea เจาะไปที่ ยา กลไกการออกฤทธิ ์ ข้อควร เด็ก 2 ขวบ ถ่ายเหลว พุ่ง คุณแม่พา ระวังผลข้างเคียง มา พบเภสัชกร 2. Thiethanolamine ทำาหน้ าที่ใดในตำารับ 5. .s water 100 ml. Econ ออก 2 ข้อ Epidermio ออก 1 2. NaCl x ml E = 6. สมุนไพร ท่องสาธารณสุขม้ลฐานพอ 3. สมุนไพรใดใช้รักษาอาการท้องเสียได้.5 ml E = 0. สารที่ทำาให้เม็ดยาแข็ง ข้อสอบใบประกอบเดือนมีนาคมปี 50 (วันที่ 7. Page 68 of 73 3.23. Law ประเภทยา เอาให้ได้เลย มันไม่ยาก นะค่ะ มีมาเยอะอย่้ 1.ใด 1. ยา 5 ตัวจะใช้สถิติใดทดสอบ. Zeta Potential ข้อใดถ้กต้อง Research 1 ข้อ เพราะฉะนัน ้ ก็อย่าลืม 3. สารละลาย NaCl 0.45 % 500 ml จงหา meq 5.. ยาใดไม่ควรจ่าย. กลไกของ cisapride คืออะไร เยอะแยะ ถามว่าเป็ นปฏิกิริยาใด Case 2 vaccine 9.1. ข่าวลือที่ว่า สาย Science จะเยอะขึ้นไม่ 1. ให้ ข้อม้ลใน ฟาร์มาโคเปี ยมา ให้สารมา 1. Mft ad 30 ml จงหา แบบพี่ไม่ต้องไปเสียเวลาอ่าน มันยาก ปริมาณ X หรืออ่านเฉพาะ เรื่องเด่นๆพอ 4.anova ทำาได้เลย Article 1. Theobroma oil สกัดมาจากสาร 1) ธรรมชาติใด Case 1 PU 8.. ให้ส้ตรตำารับยาหยอดตามา หา meq/L สรุปอีกที ของอะไรสักอย่าง 1.. q. เทียบบัญญัติไตรยางค์ ความหนาแน่น ยา 6. medchem – assay ถ้าคนไหนไม่ได้เลย 0. จากข้อ 8 จะใช้เครื่องมือ Assay .Loperamide เป็ นความจริง สายไซน์ก็มีพอสมควรแต่ 2. น้ อยเมื่อเทียบกับสาย Care เปลือกมังคุด 3.. Rx วิชาพวกนี้ละกัน สาร X 0. (BCG) วิเคราะห์ 2.

ผ้้ป่วยเป็ นอะไร (ต้องร้้นะว่า case นี้ แตกต่างของ prerenal. คนที่รับ vac. ท้องเสียมัง้ มีคา่ lab มาให้ (บอกค่าปกติมา ร้้สึกว่าผ้้ป่วยจะมาด้วยอาการ ปวดหัวข้างเดียว ด้วย ยกเว้นค่าปกติของ urine) ส้้แสงจ้าไม่ได้น่ะ 1. อ่านค่า lab แล้วด้ว่ามีโอกาสเป็ น metoclopramide + Ibuprofen อะไรได้บ้าง เช่น hypokalemia . Page 69 of 73 3. pt. จ่ายยาอะไร กินยังงัย กินกี่วัน ด้วย แผนการให้ vac.) ข้อนี้ Pt. intrinsic ได้ with or without aura) ป่ าว เช่น BUN/Scr >20:1 เป็ น หลังๆจะมีรายละเอียด Case เพิ่มขึ้น น่าจะบอก อะไร) ว่า pt. จ่ายยาอะไร กินยังงัย กินกี่วัน 1. การควบคุมคุณภาพของ capsule vac. ได้รับยาส้ตร CHOP บอก regimen ที่ใช้มา. เด็กเคยฉีด DTP แล้วไข้ข้ ึน ประมาณ 1 เดือน แต่คราวนี้มีไข้ต่ำาๆด้วย (ประมาณ 40 องศามัง้ ) แล้วก็ชัก 3. ครัง้ ต่อไปคือ 4. ยาที่ใช้ป้องกันการเกิดโรคนี้คืออะไร 3. ล้างแผล + betadine นน. คือ 5. โดนหมากัดแต่เคยฉีด rabies 5. มีอาการคลื่นไส้ อาเจียน หมอให้ 2. มาด้วยอาการ ไม่มีไข้ ปั สสาวะไม่ออก เขาอยากร้้ว่าเราจำาค่าปกติของ urine ปั สสาวะไม่สุด ปวดท้องน้ อย ไม่แน่ใจว่าปั สสาวะ ได้ป่าว แสบด้วยป่ าว Case 7 Bacterial conjunctivitis 1.ตัว pt. เทคนิคที่ใช้ในการผลิต vac. หมอให้ metoclopramide เพื่ออะไร azotemia 3. คำานวณ isotonic ต้องเติมเกลือเท่า 2. ถามว่าปั สสาวะมีปริมาณเป็ นงัย (poly Case 4 Cystitis / oligo / normal/ anuria/…. 2. คำาแนะนำ าที่จะให้กับ pt. ข้อ ข + ฉีด rabies กลไกยาแน่ๆ 6. กลับมาเป็ นอีก หลังจากอาการหายไปแล้ว 4. ได้ Pt. 1. รวมๆก็ถามเกีย ่ วกับปริมาณยาที่ใช้ ก็ 2. เป็ นโรคอะไร (เขาอยากร้้ว่าเราจำาข้อ 1. เป็ นอะไร ไหร่ . ข้อ ก + ฉีด tetanus คำานวณง่ายๆ แล้วก็ถาม s/e ของยา แต่ไม่มี 3. ครบแล้ว จะต้องให้การรักษา ต้องด้อะไรบ้าง อย่างไร Case 5 Cancer อันนี้ choice จะเป็ นข้อต่อเนื่อง เช่น Pt. pt. คือ Case 6 renal Case 3 Migraine Pt.

เพชรสังฆาต อัคคีทวาร โกฏ hyper / isotonic แล้วเกิดผลอย่างไร กักกรา โกฏนำ้ าเต้า กินครัง้ ละ 15 กับ RBC เม็ด วันละ 3 ครัง้ ก่อนอาหาร ข้อใด Case 8 Acne case นี้ออกทุกปี เลยนะ ถ้กเกี่ยวกับยาดังกล่าว Case 9 Asthma ์ าง P’co คือ ช่วย 1. เป็ นยาล้กกลอนไม่สามารถด้ด Case 13 Hyperlipidemia (ปั จจัยเสี่ยงของโรค ซึมได้ทาง GI นี้) 4. ขนาดยาที่ใช้ส้งเกินไป อาจ ข้อสอบเก่าก็เป็ นแบบนี้ เกิดตับอักเสบได้ Case 12 Ishemic heart disease 3. ยาแผนโบราณส้ตรผสมให้ผล Case 14 NSAIDs การรักษาทีด ่ ีกว่าส้ตรเดี่ยว Case 15 ยาคุม + HRT 5. Page 70 of 73 2. ข้อนี้เป็ นข้อสอบเก่า Pt. drug of choice (levothyroxine) กับยาแผนโบราณที่ใช้รักษาโรคนี้ . นี่ก็ข้อสอบเก่า ร่ายโจทย์ประมาณ 2 2) บรรทัด แล้วถามว่า อุบัติการณ์ มี Case 1 ริดสีดวง ความหมายว่าอย่างไร 1. ฤทธิท Case 10 Allergic rhinitis ระบายและลดการอักเสบ Case 11 DM ออก 2 วันเลย จำาได้ว่าตอนด้ 2.) ทราบความคิดเห็นของเภสัชกรเกี่ยว 4.สาธารณสุขม้ลฐาน ไม่ แนะนำ าให้ใช้สมุนไพรรักษา อาการริดสีดวงทวาร ข้อสอบใบประกอบเดือนมีนาคมปี 50 (วันที่ 6. คำานวณ isotonic ด้ว่าเป็ น hypo / ปกด. สนง. คำานวณ DV 3. รายนี้ (พิจารณา 2. โรคนี้เกีย ่ วข้องกับ / เกิดจากอะไร 5. ต้องการ (Hashimoto…. เป็ นโรคอะไร 3. ถามว่าส้ตรยาข้อใดไม่ใช้รักษาโรคนี้ Case 2 Hypothyroid แต่ละ choice ก็จะเป็ นส่วนประกอบ ร้้สึกว่าจะมีค่า Lab มาให้นะ ด้แล้วจะพบว่าค่า ของยาแต่ละตัวที่ขายอย่้ FT4 มีคา่ ตำ่า TSH มีค่าส้ง 2. ถ้าเป็ นมากๆ / ไม่รักษาจะเป็ นอะไร จาก case) (Myxo……) 4. ใช้สารอะไรในการแช่ก้น KMnO4 1. ปั จจัยเสี่ยงของ pt.

. มีอาการตามัว ปวดตามาก ส้้แสงไม่ได้ ไม่มี ต้องมีใบสัง่ แพทย์ไหม (ข้อนี้มี โรคประจำาตัว fluoxetine ด้วย ออกทัง้ MCQ & 1. Page 71 of 73 5. กรดอะมิโนต้องอย่้ มี fluoxetine กินก่อนนอน / ตอนเย็นนี่แหละ ในร้ป D หรือ L หรือ DL form) แล้วก็ amitrip. ให้ส้ตรยามาถามว่า เป็ นยาร้ปแบบ atropine.. สารที่ออกฤทธิไ์ ด้ดท ี ี่สุด (ชื่อเต็มของ นอนไม่หลับ T3 ด้ด้วยนะว่า 3’ หรือ 5’ หรือ... Group ที่ออกฤทธิข คือ. atropine sulfate มาถาม ไหน (ตอบ effervescent อ่ะ) ว่าข้อใดถ้ก (อันนี้ก็ด้จากข้อม้ลที่เขา 5. ยาที่ไม่มีข้อห้ามใช้ใน pt. 4-6 อาทิตย์ และปรับขนาดยา) 4...เป็ นอะไร OSPE เลย) 2. ให้ค่าการละลาย.... ยาตาที่เป็ นยาสามัญประจำาบ้าน ์ อง 3... pKa ของ 4. pt.) 1. ไม่แน่ใจอ่ะ) 1. จะแก้ไขอย่างไร (ให้เราปลี่ยนวิธีการ เกี่ยวกับ therapy นะ เช่น ติดตาม กินยาน่ะ) การรักษาจากระดับ TSH หลังให้ยา 3. sterile ยาตาด้วยวิธีใด 2. คำาแนะนำ าที่จะให้กับ pt..มา แต่ไม่แน่ใจว่าบอกมาเลย 3.. ถามเกี่ยวกับกฎหมายประมาณว่า ยา Case 3 Glaucoma นี้จ่ายได้ไหม ถ้าไม่ได้เพราะอะไร Pt.. กลไกของ SSRIs คือ. ถามว่าจะจ่ายยาใด / ถามกลไกยา ( ป่ าวว่าเป็ นพิษของ para.... ยาที่น่าจะทำาให้เกิดปั ญหาคืออะไร 7.. Antidote คือ 6.. ใช้ยาใดได้บ้าง บอกอาการของ Pt.รายนี้ ไหน 5.. ถามว่าข้อใดถ้ก (ร้้สึกว่า choice จะ 2. ส้ตรโครงสร้างของสารที่จับกับ โจทย์บอกมาเลยว่าเป็ นอะไร หมอจ่ายยาอะไร receptor ได้ดีที่สุด (I ต้องอย่้ที่ บ้าง (ร้้สึกจะจ่าย 3-4 ตัว) กินยังงัย เท่าที่จำาได้ก็ ตำาแหน่งไหนบ้าง. ก็กลับมาบอกว่า 6. func.. เช่น เกิดจาก Case 5 Toxicology อะไร .... antidote 7.. มีกราฟมาให้ ถามว่าพิษที่เกิดอย่้ช่วง 4. Dead mixture คือ ให้มา แต่ต้องร้้ว่า pH ต้องมากกว่า / น้ อยกว่า pKa สารจึงจะแตกตัว) Case 6 DM + hyperlipidemia Case 4 Depression .. หลังจากนัน ้ pt....

pt.. ข้อสอบไปเกือบหมดแล้วละ แต่ไม่เป็ นไรยังพอ 2. Opportunistic infection จากเชื้อ มากสุด. OIs ต่างๆ ( ด้ เดือนมี ละเอียดพอในการเตรียมยา นา 50 วันที่ 2 เคส 7) ประมาณนี้แหละ แล้ว . ปรากฏการณ์ขา้ งต้นมีสาเหตุมาจาก จำาได้บา้ งว่า มีประมาณ 3-4 เคสที่ออกมาซำ้าๆ 1. ทำาไม NPH ถึงเป็ น intermediate ได้ 3.... เภสัชกรต้องจ่าย Calamine lotion เพราะ Ospe ก็ใช้ได้นะ แต่เมื่อหยิบยาจากชัน ้ พบว่ายาเป็ น ก้อนแข็งอย่้ด้านล่าง ด้านบนเป็ น ข้อสอบใบประกอบเดือนมีนาคม ปี 2551 ของเหลวค่อนข้างใส เขย่าเท่าไหร่ก็ เนื่องจาก วันนี้ห่างจากวันที่สอบมาเป็ นระยะ ไม่กระจายออกมา ปรากฏการณ์นี้ เวลานานแล้ว (ประมาณ เดือนครึ่ง) จึงทำาให้ลืม เรียกว่า. เรื่องของผ้้ป่วย 2. ภ้มิคุ้มกันตอนแรกที่ติดเชื้อเอดส์เป็ น Case 11 HRT งัย เช่น CD4/ CD8 ที่มค ี ่าส้ง Case 12 HTN ขึ้น???? Case 13 RA + OA 3... Page 72 of 73 1.. Emulsifier ไม่เหมาะสมหรือ กับยาเบาหวานตัวไหน ไม่เพียงพอที่จะแขวนตะกอน 2. ไม่ได้ใช้ flocculating ใน (คิดว่าต้องระวังสมุนไพรที่ลดระดับ ตำารับ หรือใช้ผด ิ ชนิด นำ้ าตาลในเลือดน่ะ) 5. pt. ใช้ผงยาที่เป็ นก้อนหยาบไม่ ที่เป็ น HIV และเป็ น TB. ต้องระมัดระวังสมุนไพรตัวใด 4. ยาตัวไหนที่มีผลต่อ metabolic (กลุ่ม Case 14 Sinusitis PIs) อย่าลืมนะว่า abacarvir อย่้ Case 15 URI NRTIs วันที่สองค่อนข้างออกทางกฎหมายเยอะ Case 8 ผื่นแพ้ มากมาย ก็ด้ประเภทของยามาไว้ละกัน 1. Case 9 กลาก / เกลือ ้ น มีอาการลิ้นเป็ นฝ้ า และเป็ นเอดส์ Case 10 Traveler diarrhea (เกิดจากเชื้ออะไร 1. จ่ายยาอะไร) 2. เก็บรักษาไม่ดี เช่นเก็บไว้ในที่ Case 7 HIV + TB อากาศร้อน บอกอาการมาเกือบครึ่งหน้ า แต่พอสรุปได้ว่า Pt. สัดส่วนของผงยาต่อนำ้ า เดิม ได้แก่ เรื่องของยากันชัก (ไปด้ ข้อสอบ กระสายยาไม่เหมาะสม เดือนมีนา 49 วันแรก เคสที่ 3).เป็ นทัง้ 2 โรคต้องจ่ายยาลดไขมัน 3.

Page 73 of 73 เรื่องที่ออกก็จะเป็ นแบบประยุกต์ๆ ไม่ได้ออก ตรงๆ หรอก แต่ต้องอ่านหนังสือให้มากๆ นะ เชื่อว่าถึงจะออกไม่ตรงทัง้ หมดแต่ด้วยความร้้ที่มี จะช่วยให้ทำาได้คะแนนที่ผา่ นเกณฑ์ได้ แต่พวก ข้อสอบที่ชอบออกบ่อยๆ เช่น ให้คำานวณการ แตกตัว. พวกคำานวณเป็ นแบบคิดเลขทัว ่ ไปไม่ ซับซ้อนเลยอย่าคิดผิดก็พอ ไม่ต้องกังวลกับ MCQ เท่าไร่หรอกเพราะถ้าตัง้ ใจอ่านและไม่ฝน รหัสผิดก็ผ่านได้สบายๆ .