Bibliografie Dreptul Mediului şi Dezvoltare Durabilă

Cărţi: 1. Durac, Gheorghe şi Laura Bouriaud, Dreptul mediului. Răspunderea juridică pentru daune ecologice, Ed. Junimea, Iaşi, 2004; 2. Kiss, Alexandre şi Beurier, Jean-Pierre, Droit International de L’environnement, Ed. Pedone, Paris, 2000; 3. Marinescu, Daniela, Tratat de dreptul mediului, Ed. All Beck, Bucureşti, 2003; 4. Mazilu, Dumitru, Dreptul comunitar al mediului, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2006; 5. Ost, François, L’écologie à l’épreuve du droit, Ed. La Découverte, Paris, 2003; 6. Romiţan, Ciprian Raul, Dicţionar de dreptul mediului, Ed. All Beck, Bucureşti, 2004; 7. Stătescu, Constantin şi Bîrsan Corneliu, Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor, Ed. All, Bucureşti, 1997; 8. Zaharia, Carmen, Legislaţia pentru protecţia mediului, Ed. Univ. „Al.I. Cuza” Iaşi, Iaşi, 2003. Legislaţie: 1. O.U.G. nr. 202/18.12. 2002 privind gospodărirea integrată a zonei costiere, publicată în M.O. nr. 965 din 28.12. 2002; 2. O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, publicată în M.O. nr. 1196 din 30.12.2005, aprobată prin Legea nr. 256/2006, M.O. nr. 586/6.07.2006; 3. Convenţia Consiliului Europei privind răspunderea civilă pentru prejudiciile cauzate de activităţi periculoase pentru mediu (1993); 4. Convenţia europeană pentru accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu, ratificată de către România şi publicată în M.O. nr. 224/22.05.2000; 5. O.U.G. nr. 243/2000 privind protecţia atmosferei publicată în M.O. nr. 633/6.12.2000; 6. O.U.G. nr. 12/2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind transpunerea acquis-ului comunitar în domeniul protecţiei mediului, publicată în M.O. nr. 153/2.02. 2007; 7. Convenţia cadru a O.N.U. privind schimbarea climaterică, 31 I.L.M. 849, 29.05.1992; 8. Convenţia asupra poluării transfrontaliere a aerului pe distanţe lungi, 18 ILM 1442, 1979, http://www.unece.org/env/lrtap/lrtap_h1.htm; 9. Protocolul pentru stoparea acidifierii, eutrofizării şi ozonului de suprafaţă, JO L 179/3, 17.07.2003, http://www.unece.org/env/lrtap/multi_h1.htm; 10. Protocolul privind finanţarea pe termen lung a Programului de cooperare pentru monitorizarea şi evaluarea transmiterii pe distanţe lungi a poluantilor aerieni în Europa, 1984, 24 ILM 484, http://www.unece.org/env/lrtap/emep_h1.htm; 11. O.U.G. nr. 243/2000 privind protecţia atmosferei, aprobată prin Legea nr. 655/2001 publicată în M.O. 773/4.12.2001; 12. O.U.G. nr. 152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării, aprobată prin Legea nr. 84/2006 publicată în M.O. 327/11.03.2006;

34. 1993.03.U. Convenţia cadru a O. 338/21. Non-Legally Binding Authoritative Statement of Principles for a Global Consensus on the Management. 30 ILM 735. 139/2005. 19 ILM 15 (1980).G. 266/2002 privind producerea. Convenţia internaţională privind intervenţia pe mare în cazurile de poluare cu petrol. 1972. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie. 25. nr.N. Convention on the Migratory Species of Wild Animals. 1979. 244/8. nr. nr. 15. 27. 1/5. 1992. publicată în M. JO L 206/7.2002. 21. 14.O. 26.01. III.G. cu modificările ulterioare. 36.adoptată în 10 decembrie 1982 şi republicată în 21 ILM 1261. 442/29. Legea nr.12.07. 19. publicată în M. 1979. 18/1991. 939/20. 16. J.13. 32. 38.1992. publicată în M. Codul silvic a fost publicat în M. 1994.O. Directiva Consiliului european în vederea stabilirii cadrului necesar acţiunilor Uniunii în domeniul politicii de mediu privind apa. 35. 23. conservarea habitatelor naturale. 238/27. O. 37. 1992. nr. acţionarea şi cooperarea în situaţia poluării cu petrol. 2000.O.03. publicată în M. controlul şi certificarea calităţii. prelucrarea. comercializarea seminţelor şi a materialului săditor. 12 ILM 1085.10. publicată în M. 57/2007 privind regimul ariilor protejate. publicată în M. International Tropical Timber Agreement.U. Directiva Consiliului European 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale ale faunei şi florei sălbatice. 24.O. 28.2004.2008. 33 ILM 1014.O. ETS 104 republicată în IV ECA 181. O. 32 ILM 1069.1998. 33. precum şi înregistrarea soiurilor de plante. 72/2002. Legea zootehniei. nr. Convenţia privind conservarea vieţii sălbatice şi a habitatelor naturale din Europa. nr. 343/23. publicată în M.2000. a florei şi faunei sălbatice. 9 ILM 25. nr. ETS nr.1996 şi republicată. Convenţia privind pregătirea. Convenţia internaţională privind diversitatea biologică.O. 22.03. 31. European Landscape Convention.2006. vol.O.09.2007. 1991. cu modificările ulterioare.2002. L 327/1.O.10. 37/2006 privind reorganizarea activităţii de protecţie a plantelor şi carantină fitosanitară. Legea nr. 11 ILM 1358. 20. 31 ILM 881. privind dreptul mării.O. 200/3. 996 UNTS 245. 19. . Legea nr. 1973. Convenţia privind comerţul internaţional cu specii sălbatice de plante şi animale sălbatice ameninţate cu dispariţia. nr.U. 1971. republicată în M. 22. 18. 30. Convenţia privind patrimoniul mondial cultural şi natural.07.2005. A/CONE151/26. 17.2002. nr. Convenţia asupra prevenirii poluării marine prin deversarea deşeurilor şi a altor materii. 1969. nr. 138/2004. Legea îmbunătăţirilor funciare nr. nr. 369/28. nr. 1983.10.01. 1046 UNTS 120. 31 ILM 822. 1972. 29. nr. 107/1996 privind apele române.O. Convention on Wetlands of International Importance. 22. 72/31. 176. Conservation and Sustainable Development of All Types of Forests. 1992. Convenţia pentru protecţia mediului marin a Atlanticului de Nord-Est. Legea fondului funciar nr.05.O. Legea nr. publicată în M.

O. nr.O. nr.2000.O.12. JO L 182/1 din 16. ratificată de Parlamentul României prin Legea 105/1999 publicată în M.O.G. 593/22. 200/2000 privind clasificarea.04.1991 46. 52. JO L 332/91 din 28.11. O. 1989.1991.2004. 95/2. 40. 47. 50. publicată în M. nr.2008. 57. JO C 158/3 din 25.O.06. nr. nr.03. 471/2002 şi publicată în M.02. O. 840/7. 55. 943/31.O. 10. JO 377/20 din 31. 28 ILM 649. 349/2007 privind reorganizarea cadrului instituţional în domeniul managementului substanţelor chimice.12. 23/2001 privind pescuitul şi acvacultura. Legea nr.gpa. Hotărîrea Consiliului.06. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor.U.O. 42. Directiva Consiliului 1999/312/CE.org/documents/gpa. 51. http://www.2006.2006.G.O. 41.O.O.U. O. 56.1999. publicată în M. 53.09. nr. nr.1992. publicată în M. 49. Basel Convention on the Control on Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal. http://www. Legea nr.G. etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare.1999. 45. . nr. nr. O.org/Publications/Documents/Conventions. 48. 944/22. Legea nr.2001. 552/27.2000. Directiva cadru a Consiliului 91/156/CEE . O. 44.2002. nr.G. Legea 47/2006 privind vînătoarea şi protecţia fondului cinegetic.G.G. republicată în M.unep. modificată şi republicată în M.U.39. 271/23. nr.03. nr. Directiva 2000/76/CE a Parlamentului European şi a Consiliului.ieae.01.12. 43. Convenţia internaţională asupra gospodăririi în siguranţă a combustibilului uzat şi a deşeurilor radioactive. publicată în M. 16/2001 privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile. publicată în M.O. 283/22.2002. Directiva Consiliului 91/689/CEE.02. 191/2002 privind grădinile zoologice şi acvariile publice. 283/21. nr. 104/7.11. publicată în M. nr. 54. O.U.2000.2007.07.06. JO L78/32 din 26. nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor. 37/2002 pentru protecţia animalelor folosite în scopuri ştiinţifice sau în alte scopuri experimentale. aprobată prin Legea nr. publicată în M.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful