VAlERiU SANUT

,

MiRCEA EUGEN TEODORESCU

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURE~TI

SlAT~CA CONSrRUCr~~lOrR

,

STRUCTURi STAT~C NEDETERMINAr~

MATRIX ROM Bucurestl 2003

© MATRIX ROM C.P.16 -162

77500 - BUCURE~TI

tel. 01.4113617~ fax 01.4114280 e-mail: matrix@fx.ro www.matrixrom.ro

Editura MATRIX ROM este acredit~ta dwe W A

CONSILIUL NATIONAL AL CERCETARIl §TIINTIFICE DIN INVATAMANTUL SUPERIOR

Tehnoredactare: Valeriu Banu]

Mircea Eugen Teodorescu

Desene:

Mircea Eugen Teodorescu

Structurile static nedeterminate sunt acele structuri care au un. numar de legaturi - interioare si/sau exterioare- mai mare decat numarul minim necesar asigurarii invariabilitatii geometrice. In consecinta, numarul de necunoscute este mat mare dedit numarul ecuatiilor de echilibru static. Pentru calculul unei structuri static nedetenninate este dec! necesar sa se stabileasca un numar suplimentar de ecuatii,

S-a aratat in prima parte a acestei Iucrari ca pentru rezolvarea problemelor in Statica Constructiilor se utilizeaza doua dintre conditiile ce caracterizeaza echilibrul structurii ill pozitie deformata ~i anume: conditia de echilibru static ~i conditia de continuitate a deformatei ~i de compatibilitate eu legaturile (interioare sau exterioare).

In cazul structurilor static determinate pentru calculul reactiunilor ~i eforturilor este suficienta conditia de echilibru static.

in cazul structurilor static nedeterminate pentru calculul eforturilor este necesara utilizarea celor doua conditii prezentate mai sus.

in functie de ordinea care sunt utilizate aceste doua conditii rezulta cele doua met ode generale, utilizate 111 calculul structurilor static nedeterminate,

Daca se respecta permanent conditia de echilibru static iar pentru obtinerea solutiei problemei se impune conditia de compatibilitate a defonnatei eu legaturile se obtine metoda eforturilor (metoda fortelor).

Daca se respecta permanent conditia de compatibilitate a deformatei ell legaturile iar pentru obtinerea solutiei problemei se impune conditia de echilibru static se obtine metoda deplasarilor.

Utilizarea uneia sau alteia dintre cele dona metode depinde de avantajele pe care Ie prezinta in calcuIul diferitelor tipuri de structuri.

in calculul structurilor static nedeterminate 0 importanta deosebita .o au teorernele de reciprocitate a lucrurilor mecanice ale fortelor exterioare, a deplasarilor unitare §i a reactiunilor unitare.

Teorema reciprocitatii lucrurilor mecanice ale fortelor exterioare - teorema lui Betti - se enunta astfel: "lucrul mecanie efeetuat de sistemul de forte Pi parcurgand deplasarile L!ij produse de sistemul de forte Pj este egal cu Iucrul mecanic efectuat de sistemul de forte Pj parcurgand deplasarile L!ji produse de sistemul de forte Pt.

Forma matematica a acestei teoreme este

L Pi L!ij "" :z:: Pjl\ ji (1)

Teorema de reciprocitate a deplasarilor unitare (deplasari produse de forte sau rnomente egale eu unitatea) se obtin din (1) astfel:

Descrierea CIP a Bibliotecii Na\ionale a Romaniei

SANUT, VALERliJ . .

'Statlca constructlllcr : apliea,il : structurl static

nedeterminate! Valeriu Banut, Mircea Eugen Teodorescu _ Bucure!jiti: Matrix Rom, 2003

Bibliogr.

ISBN 973-685-622-4

I. Teodorescu, M!rcea Eugen

624.041

ISBN 973 - 685 - 622 - 4

_ se exprirna deplasarile reale bij ~i D..ji 'in functie de deplasarile unitare Dij ~i Oji §i fortele Pi ~i Pj

Aij = s, .Pj; D..ji = s, ·Pj

scriind relatia (1) sub forma

b.. b ..

~'J =. _Jl rezulta S. = S.

p. p'J Jl

J I

ceea ce reprezinta expresia matematidi a teoremei de reciprocitate a deplasanlor

unitare.

Enuntul acestei teoreme este: deplasarea produsa pe directia j de 0 forta egala

cu unitatea, actionand pe directia j este egala cu deplasarea produsa pe directia j de 0

foqa egala cu unitatea actionand pe directia i.

Teorema reciprocitatii lucrurilor mecanice §i teorema reciprocitatii deplasarilor

unitare se aplica atat structurilor static determinate cat §i celor static nedetenninate.

Teorema de reciprocitate a reactiunilor unitare este valabils Dumai pentru structuri static nedeternrinate si se obtine tot din forma general a (1) astfel:

_ pe directia legaturii i se imprima deplasarea !J.i iar 'in legatura j apare

reactiunea Rji

_ pe directia legaturii j se imprima deplasarea Aj iar in legatura i apare

reactiunea Rij

_ se exprima reacti-unile Rij §i Rji in functie de reactiunile unitare rij §i rji

(reactiuni produse de deplasari egale cu unitatea)astfel:

R, =rjj .Aj~ Rjj =rjj -bi

_ scriind relatia (1) sub forma

Rij Rj, 1

_=- rezu ta f.. =r ..

b. b. IJ]1

J I

ceea ce reprezinta forma matematica a teoremei reciprocitatii reactiunilor unitare.

Emmtul acestei teorem.e este: reactiunea produsa 'in legatura i de 0 deplasare egala ell unitatea pe directia legaturii j este egala cu reactiunea produsa 'in legatura j de 0 deplasare egala cu unitatea pe directia legaturii i.

(2)

(3)

(4)

(5)

-4-

METODA 1ElFORTlIJruJLOR

CAPITOLUL IX

PRINCWilLE METODEI EFORTURILOR .

Metoda eforturilor porneste de la analiza static a astructurii . .. -

:::;:::t e~rtur~le (fo'!ele) din I~gijturile supliment:::' !:r:C~~~":.t~~

t ti _ ~. ~arul l~gatunI.or suphmentare reprezinta gradul de nedeterminare

s ad cta a . s cturn. .AJ;tahza statica a structurii se refera la stabilirea gradului de

ne e enmnare a acesteia. . .

Legaturile suplirnentare pot fi exterioare interioare sau ext' . . .

(fig. IX. I). ,enoare ~1 mtenoare

., ,.

Fig.IX.1

eu rel~:Dtru grinzi drepte, cadre ~i arce gradul de nedetenninare statica se stabileste

. N=3C-A-2S

~nae N reprezinta gradul de nedeterminare static a, C numarul de con' ~~. ~) .. , .

~::!ar;e ~:::.;,:.~ S~:;l:.i baza de sustinere), A numarul de articul~m~~:';

Pentru grinzile eu zabrele plane - 1 d '1 .

perfeete _ relapa utilizata este: a care no un e sunt considerate articulatii

N=b+r-2n

unde breprezinta numarul de bare arul d _. - (IX.2)

si n numarul de noduri. ' r numaru . e legatun simple eu baza de sustinere

Daca

N>O structura este static nedeterminata N=O structura este static determinate N<O mecanism

-5-

>, '

, ,

il . tru ealculul unei structuri static nedetenninate, se

In meto?a efortur 0:, pe? . tructura reala prin eliminarea unui numar de

utilizeaza un sistem de baza, obtinut ddm s. starica a structurii. Sistemul de baza

1 ~ .' 1 gal cu gradul de ne etermmare .

egatun simp ~ et t' determinata si poate fi obtinut'in diverse modun (fig.IX.2).

este 0 structura s a IC "i •

p

- termenii liberi L1ip reprezinta deplasarea pe directia necunoscutei Xi cand sistemul de baza este incarcat numai cu fortele reale.

Pentru grinzi drepte si cadre, formate din bare drepte, cceficientii necunoscutelor si termenii liberi au expresiile:

~"=fm~dx)O' fm .. rn , A. =fmjM:dx

u , 0 .. =0 .. = -' _J dx ; LJ. (IX.S)

"EI IJ)' EI 'P . EI

unde mi, IDj sunt diagrame unitare produse de Xi= 1, Xj= 1 actionand separat pe sistemul de baza, iar M~ este digrama produsa de fortele reale.

Se constata din expresiile coeficientilor necunoscutelor ca acestia depind numai de caracteristicile structurii. Numai terrnenii liberi depind de incarcarile reale.

Dupa rezolvarea sistemului de ecuatii (IXA) se poate calcula momentele incovoietoare pentru structura reala, prin suprapunere de efecte:

M =M" +ml ,XI +m, ·X, + ... +m ·X

p P _... n n

F ortele taietoare se determina din conditia de echilibru a fiecarei bare, separate din structura si incarcata eu fortele reale (daca exista pe bara) si cu momentele incovoietoare din diagrama Mp.

Fortele axiale se calculeaza din conditia de echilibru static al fiecarui nod, presupus detasat din structura,

Deoarece este posibil ca pe pareursul ealcuIului numeric sa se produca greseli este necesar sa se verifice rezultatul final,

Conditia eficienta de verificare este conditia de eompatibilitate a deforrnatei ell legaturile reale ale structurii static nedeterminate.

Deoareee diagrama M, respecta conditia de eehilibru static (fieeare diagrama din (IX,6) respectand aceasta conditie) este necesar ca aceasta diagrama sa respeete ~i conditia de compatibilitae a deformatei cu legaturile,

Conditia de verificare este

~j=O

unde directia i reprezinta directia unei legaturi existente .

Se demonstreaza ca 0 deplasare pe 0 structura static nedeterminata, incarcata ell forte, se calculeaza cu relatia

fID.M fmDM

L1 = _,_p dx= _'_p dx

'EI EI

unde Mp este diagrama finala, IDi diagrama pe structura static nedeterminata incarcata ell 0 forta Pi= 1 pe directia deplasarii, iar m~ 0 diagrams obtinuta pe orice sistem de baza (static determinat) derivat din struetura reala ~i incarcat cu forta Pj=I pe directia deplasarii cautate. A doua forma a relatiei (IX.8) conduce - asa cum se va vedea in aplicatii ulterior - la un volum de calcule mult mai me, comparativ cu prima forma a relatiei (IX.S),

CaIculul practic al structurilor static nedeterminate prin metoda eforturilor, implica parcurgerea urmatoarelor etape:

- se stabileste gradul de nedeterminare statica a structurii,

(IX.6)

(IX. 7)

(IX.8)

-7-

N=3

SB

Fig.IX.2

S' tIde baza se tncarca cu fortele reale si eu ~eeunos.cutele Xi, (care . l~ e~~va]entul mecanie allegaturilor indepartate). Fimd static det.enn~a~ se reprezinta .' de lasarile pe directiile necunoscutelor. Solutia urnca. a pot ca1c~a efo~le ~l A P ditia de compatibilitate a deformatei cu legatunle

prolblem~~:ed:p~~~:!~:~a c;: directia fiecarei ~ecunoscute sa fie egala cu zero,

reae, a ... ista leaat fie

deoare~e in realitate pe a~est~ direcd~l. eXlsta. ~g~: de~~a sa se comporte identic eu

In acest mod se aslgura con rna ca SIS e .. . ~ ta

struetura reala, adica sa aiba aceeasi stare de efortun ~1 aceeasi forma deforma ,

Aceste conditii se exprima astfel: ~l=O, .6.2=0,·.· L1n=O

(IX.3)

(IXA)

•••• __ u •••••••••• ••• ••••••

& X +0 X,+ ........ +O""Xn+~DP==O

nl 1 n2 ..

ceea ee reprezinta un sistem de ecu~t:ii liniar~. ifi '

Elemente componente ale sistemului de ecuatii au urmatoarea semm icape

t 1 X X X reprezinta forte generalizate (forte, momente,

_ necunoscu e e 1, 2, ... , n '

perechi de forte, perechi de momente), . _ direc '8

coeficientii necunoscutelor principale bii reprezmta depla~area pe 11

't . X can A d sistemul de baza este incarcat numai cu necunoscuta necunoscu ei i,

Xi= 1. . C d 1 a pe dire cpa coefi~ientii necunoseutelor secundare Oij reprezin a ep ~are ta

necunosc~tei Xi, cand sistemul de baza este incarcat numai eu necunoscu

fizica:

X=l

J ' di ~ =8

Acesti coeficienti respecta con Ipa ur ji

-6-

_ se alege sistemul de baza, . . 0.. :-

se traseaza diagramele unitare m, ~1 diagrama Mp' pe slstemul de baza,

_ se calculeaza coeficientii neeunoscutelor Oli si bij §i termenii liberi Llip, se rezolva sistemul de ecuatii ;;i se obtin n~eunos~utele Xi,

se determirui diagrama finala de momente meovOletoare Mp,

se verifica diagrama Mp,

se calcnleaza fortele taietoare, _ se calculeaza fortele axiale.

APLICATH

A Sa se traseze diagramele de eforturi la urmatoarele elemente san structuri static nedeterrninate:

Problema 9.1 (fig.9.1)

p

I

2

L

1------1

p

SB

pLl ~

M p ~8~ ~ o::::::c:::c:::

p

- Fig.9.1 -

Grinda este 0 singura data static nedetenninata.

Conditia de eompatibilitate este

, 61=0

en forma dezvoltata 0nXI + AlP = 0 Calculul coeficientului neeunoscutei

m} 1 1 2 e

811 = lEi dx = EI ."2. L . L . "3 L = EI

Calculul tennenului liber

m MO 1 1 p"U 3

L\tp = f ~1 P dx = - EI . '3 . T . L . "4 L =0

pL4

=--

ast

LO v pL4 _ O: v = 3pL 3EIL).I-SEI- ,AI 8

Se constata ca efortul X, nn depinde de produsul El.

Momentele lncovoietoare finale se

calculeaza prin suprapunere de efecte

M =MG+ffiIXt

p P

pL2 3 .2 pL2 Mz= 2 -gpL =8

-8-

F orta taietoare se calculeaza considerand grinda incarcata en forta uniform distribuita si ell momentul din incastrare si scriind conditia de ecbilibru static.

_ . pl.' pl,' . 5pL . 3pL

L:MI-O, Tz1·L-g- 2=0, TZI =-8-' TI2 =X1 =-8-

Verifi " . 5pL 3pL

en care L- Y, =0; TZI-pL+T12 =0; -g--pL+-g-=O

Momentul incovoietor maxim 'in camp are loc 'in sectiunea in care forta

taietoare se anuleaza. 5pL

r; =-g--p.x;

T, =0;

!Problema 9.2 (fig.9.2)

80kN 2 3 80

~~:----3-I---~~~Jl ~ x,

9

f----1

SB

m.'" ~

T p 22,857

80 2 t

~r 22,857

-

J 22,857

Np

274,185 M p 80

274,285

205.715

~ 80

ffi:~ _

I~

...__."

105,715

(I-----A

, ~i2,857 122,857

- Fig.9.2 -

Structura este 0 singura data static nedeterminata. Sistemul de baza ~l diagramele fit §i M~ sunt date direct in figura.

Conditia de compatibilitate este Ll]=O §i are forma dezvoltata 811XI + AJp = 0

m: 1 1 1 2 7

all == f EI dx = EI ·1 ·6 ·1 + 3EI . 2' . 1· 9 . 3"1 = EI

-9-

Fig.9.3 ~~

Structura este de doua ori static ncdetenninata_Conditiile de compatibilital' £_ t ~ t ...

61=0 61=0 ell forma dezvoltata I ml

, - ~ 4

9

o 1 1 2 1920

L\ = JIDIMp dx = _ .L..'. 6·480·1- _._·9·480· 31=-8

Ip EI EI 2 3EI 2

X =_I1IP == 1920 == 274,285

I Oll 7

Momentele lncovoietoare finale se calculeaza ell relatia M, =M~ -i m.X,

MI2 = 0 + 1· 274,285 = 274,285kNm Mol = -480 + 274,285 == -205;715kNID

F ortele taietoare se calculeaza scriind eehilibru~ barelor, iar fOftele axiale

scriind eelulibrul de nod.

Problema 9.3 (fig.9.3)

30kN/m I
~ 31
21
1· 3 + 6 ~I
X2~1

---~-.~~

SB

X,~l

__ -------i>-

mz

19.356

1-- I + ~ 3,226

)Q:r::r-:=r= £;::>;J-~ y/l_ '/ \-

. ~ - 41807

50,322 54,193 + '

T Np

"'-T Mp p

54,678

35,387

sun!

{01lX! + 012X2 + illp = 0 021XI + 822X2 + 112p = 0

-10 -

J

fm~ 1 [1 (2 1 J 1 (I 2 J]

Oil = -dx=- -·5·9· -9+-6 +-·5·6· -9+-.6 +

EI 2EI 2 3 3 2 3 3

1 1 2 1665

+~. -·~·6·6·-6=-'-·

3EI 2 3 EI

- _fIDlffi2 1 [1 (2 1)] 40

°12 - °11 - £ldx = - 2EI 2.5. 4· 3'9+"36 . = - EI

s: Jffi; d 1 1 _ . 2 40

U,' = _- x =-·_·)·4·-4=-

- EI 2EI 2 3 3EI

Ll! == fmlM~ dx = __ I_[.!. 5.240. (~9 + .!.6)] =_1650

p EI 2EI 3 4 . 4 EI

fm~M~ 1] 3 600

Ll, = --dx=-·-·5·240·-4=-

zp EI 2EI 3 4 EI

Sistemul de ecuatii este

{166,5 X '_ 40 X _1650 = 0

EI I EI 2 EI

40 40 ~ 600 --X +-A +-=0 EI 1 3EI 2 EI

iar necunoscutele au urmatoarele valori XI = -3,225 ; X, = -54,678

Diagrams finala de moment incovoietor se obtine prin suprapunere de efecte:

M, =M~ +m] ,XI +m1 ,X2

~i este data in figura 9.3.

{166,5X] - 40X1. -1650 = 0 -120X1 + 40X1 + 1800 =0

. rl'oblema .9.4 (fig.9.4) Structura este aceeasi de la aplicatia precedenta, dar se va utiliza un alt sistem de baza,

2

30kN/m

31

6

~I

I. 3 +

- Fig.9.4-

-11-

Conditiile de compatibilitate ~I=O, ~2=0 Ecuatiile de conditio

{811Xl +012X~ + ~IP ~o

021XI + 0:zzX2 + b..2P - 0

0" ~ J~; dx « 2~I[~·1.5·Gl+~.~)+~.~.5{~1+~.%)]+

+ _1_ . ! . ~ . 6 . 3_ . ~ = 2,055

3E1 2 3 3 3 EI

8 = 00 = J. ffilm2 dx = __ 1_[l.5'~'(!1+~.3.)] __ 1_ .. !.6_~.3.-3_ = - 3,778

11 _I EI 2EI 2 3 3 3 3 3EI 2 3 3 3 EI

on = J~~ dx= 2~I .~.5-%-~-%+ 3~I -~.6.~.%.%~ 1°:167

ffilM~ 1 [ 1 (1 2 2-) 2 30.42 _ (1 1 2)]

~IP = J EI dx = 2El -2·5-160·~31+3·3)-3· 8 ')'~21+2'3 -

_ J:_ . _!_ • 6 _ 160 . ~ . 3_ = _ 310

3El 2 3 3 EI

m2M~. 1 [1 2 8 2 30.42 1 8]

112P = J ---m-dx = 2EI "2. 5 ·160 . 3" . "3 + 3" . -8 - . 5 . 2" '"3 +

+ _1_ . .!_ . 6 .160 . ~ . ~ = 773,333

3El 2 3 3 El

Sistemul de ecuatii

{2,055X1 -3,778X, -310=0

_ 3,778XI + 10,667X2 + 773,333 = 0

Necunoscutele au valorile XI = 50,294;

X, = -54,696

Diagrama de momente ineovoietoare pe structura reala static nedeterminata este data in figura 9.4, valorile fiind obtinute prin suprapunerea efectelor

M =Mo +ID\ -Xl +m, ·X,

p P - -

Observatie: Micile diferente inregistrate comparativ eu cazul precedent sunt normale, calculul fiind efectuat eu un anumit numar de zecimale.

- 12-

Problema 9.5 (fig.9.S)

l6kNfm

.[

l~fZJm

t 2. ' ! 5 t M:

_ • _ 721' 7')

3 3 I -

65,874

89,61

~'

65,874 N p

'[.745

87,316

- Fig.9.5 -

Ecuatiile de conditie

{OJJXl + 012X2 + Ll1P = 0

0:lIXI + o"X, + Ll, = 0

~. ~p

~ _ rm~ ..1.. 2 1 2 1 25?

UI1 - J-. ux =-- -. 6·6· -6 +~. 6·0-6-____::_

El EI 2 3 3EI -' - EI

012 =021 = Iffilm2 dx = __ I_.6.9 . ..!.6=_ 54

El 3EI 2 EI

8 - J ffi~ d 1 1 2 1 1 2 72

22 - - x=-·-·9·6·-6+~·-·6-6--6--

EI 3El 2 3 2EI 2 3 - EI

A fm]MO 1 2

Ll.1p = --.-p dx=--· __ 9.162_6=_1944

EI 3EI 3 EI

m.M' 1

AlP =J-- .z. dx=--3..9.162 . ..!.6= 972

EI 3EI 3 2 EI

- u-

Sistemul de ecuatii

{252XI - 54X2.~ 1944. = 0 ~54XI +72X: +972=0 Necunoscutele au valorile

X, = 5,745; X2 = -9,19

Diagramele de moment incovoietor, forta taietoare ~i forta axiala sunt date in

figura 9.5.

Problema 9.6 (fig.9.6) Aceeasi structura ca in cazul precedent eu 0 alta incarcare. Alegand acelasi sistem de baza, diagramele unitare si coeficientii necunoscutelor nu se modifica - deoareee depind numai de caraeteristicile structurii - dar se obtine 0 noua diagrama M~ si alte valori pentrn termenii liberi.

SB

193,842

- Fig.9.6 -

m2M~ 1 1 1 1080

~2P = f~dx= 3EI ·Z,360.9'"36=Tr

Sistemul de ecuatii

{252XI - 54X; - 8640 = 0

- 54Xl + nX2 + 1080 = 0

- 14-

Valorile necunoseutelor sunt

X '" 34615' X =? 308

1 ." ., .... ,

Diagrama de momente incovoietoare pe structura reala este data. in figura 9.6.

Problema 9.7 ffig.9.7)

lOkNJrn
~ ~ ~ ~ +
3I ~MT
40kN
---"i>
31 MT
21 21
j. 6 .j
m2

6

15

- Fig.9.7 - Condijiile de cornpatibilitate b.j=O h,,=O

Ecuatiile de conditio ' -

{Oil x, + 012 .. X2 + AlP = 0 O:IX1 + D;>2X2 + A:p = 0

I.! _ f m~ 2 1 2 1 156 Oil - J - dx =~. . ~ . 6 . 6 ' ~ 6 + - . n . '.1, • (i - ~

EI 3EI 2 3 EI - - - - EI

s = 0 - f m, ill: dx 1 1 18

12 21 - -- =~·-·6·6·3=-

EI 3EI 2 EI

>: _ f ru~ ..I. 2 1 2 1 ?7

U;:2 - -u..x=--·-·3·3·~3+-· -·3·6·3- ~

EI 2EI 2 . 3 3EI - EI

A - J rul M~ 1 (1 3 1 )

Lp - EI dX=-3EI 3,180.6'46+'2.300.6.%6 -

-_!_..180.3.6 = _ 4980

EI EI

-15 -

MU 1 2 1 1 .. 1260

b.2P = Jm~I P dx =- 2EI' 3 ·120· 3"3 - 3EI '2.6. 300·3 =-ffi

Sistemul de ecuatii

{156Xl + 18X1 - 4980;;;;; 0

18X1 + 27X2 -1260 = 0 si valorile necunoscutelor

XI = 28,75; X2 = 27,5 .

Momentele incovoietoare pe structura reala au fost calculate pnn suprapunere

de efeete

M =MD +ffitXj +m2XO

p P -

si au fost reprezentate in figura 9.7.

Problema 9.8 (fig.9.S}

ISkNim
~ 21 ~I
I I
21
3 + 3 -!
I-
X,~l SB

- Fig.908 -

Conditiile de compatibilitate D..]=O, b.2=O Ecuatiile de eonditie

. {"uX' + ""X, + L'." ~ a

()ZIX1 + ° 1;;1 x 1 + D..zP = 0

- 16-

Calculul coeficientilor necunoseutelor §i termenilor liberi 8 =Jm~ dx=2 . .!..4.4.3_4+_1_04.6.4=272

II EI El 2 3 2EI 3EI

017 = ()71 = f mlIIl.2 dx = 0 deoarece diagrama m, este simetrica iar diagrama m,

- - El

este antisimetrica

m~ . 4 1 2 2 90

022 = f EI dx = 2EI '2.3.3'"33+ EI ·3·4·3 = EI

m, M~ 1 1 . 3 1 1 1200

.1lP = f-a-dx = E1 '3.120.40"44+ 2EI ·2·6.120.4=ffi

D.. = f ill 2M~ dx ;;;;; _!_ . .! . 120 . 4 . 3 + _1_ .. [! . 6 . 120 . (~3 _ .!. 3)]:;;;: 660

lp EI El 3 2EI 2 3 3 EI

Sistemul de ecuatii

{2~3Xl +1200='0

90Xz +660=0 eu necunoseutele

Xl =-13,235; x, =-7,334

Diagrama finala de momente incovoietoare este data direct in figura 908.

Problema 9.9 (fig.9.9J

- Fig.9.9-

-17 -

Conditiile de compatibilitate Ll1=0, il2=0 Ecuatii1e de conditie

{OllXl + onX. + AlP ~o

0llX1 +02ZXZ + !J.2P - 0

Calculu1 ooeficientilor necunoscutelor si termenilor liberi

5. =Sm; dx=_l 0l_.6060~6+-. 1_ol06.6.~6:=108

u E1 E1 2 3 2EI 2 3 E1

° =0 =Jm\m2dx= __ 1_._!_06060~6=_36

12 21 El 2EI 2 3 El

m; 1 1 . 2 1 1 2 -l08

On = J El dx = 2El·2·606036+ EI '2' 6.6036:::: El

~ = J ill I M~ dx = _!_ ol. 6 0 240 0 ~ 6 = 2880

l.p EI EI 2 3 El

m.M"

A =J~dx=O

2p El

Sistemul de ecuatii

{108X1 - 36Xz + 2880:::: 0

- 36X\ + 108X2 == 0

cu valorile necunoscutelor

X, =-30; X2 =-10

Diagrama Mp este data ill figura 9.9.

Din analiza diagramei finale de moment 'incovoietor rezulta urmatoare

concluzie:

_ ill cazul unei astfel de 'incarcan, structura avand stalpii de aceeasi lunginn

momentul fortei orizontale in raport eu sectiunea de incastrare - notat c MH = 40 . 6 = 240kN se distribuie stillpilor proportional eu momentul d

inertie al acestora.

pentru stalpii marginali M = M 0 _!_ = 240 . _!_ = 60ld'fm

H 41 41

pentru stalpul central M:::: MH . 21 = 240 . 21 = 120kNm

41 41

- 18-

Problema 9.10 (fig.9.1O)

/7~31 1.----£._J2! 6 ,: ~t ~ XIX1(']" 1

SB

I ,r')" ,::& +. 1i,o~7

p Mp

60kN

i

90

mMO

Ll2P "" J ~I p dx ;; 0

Sistemul de ecuatii

{348X1 -1l6X. l + 13920;;:;: a -116Xl +348X, ;;0

W -. -

unnatoarele valori ale necunoscutelor

Xl =-45; X2;;;;-15

- 19-

Diagrama Mp este data ill figura 9.1 O. Se constata aceeasi distributie ea 'in cazul precedent ~i aceasta din cauza di raportul momentelor de inertie pe cele doua zone ale stslpilor marginali §i ale strupului central este acelasi (egal eu 2 'in acest caz).

Daca raportul momentelor de inertie nu este acelasi pe ambele zone distributia

momentului fortei orizontale Mu urmeaza 0 alta lege.

Problema 9.11 (fig.9.11)

--M

40

JI

-. SB

I 31 40~r--~_-I

2] 'J:,

6

6

- Fig.9.1l -

Conditiile de compatibilitate b.j=O, b.2=O Ecuatiile de conditie

{DIIXI +OI2.XZ + AlP ~O 0ZlXI + DUX" + Llzp - 0

Calculul coeficientilor necunoscutelor si termenilor liberi

Jm~ 1 1 2 1 1 1 2 180

01l = . EI dx = EI -"2.6.6. 3"6 + 3ET ·6·6·6 + 2EI . '2.6.6. 36 = EJ

30=0 = JIDjm2 dx = __ 1_ . .!..6.6.6:::: _ 36

l_ 2l EI 3EI 2 EI

0" = Jm~ dx=.2...l.6.6.3.6+_!_.6.3.6= 156

- E1 3E1 2 3 EI EI

J ill! M~ 1 1 1 1 2 2880

6. = __ dx=-·_·6·240.6+-·_·6·240·-6=--

Ip E1 3EI 2 2EI 2 3 EI

l\, = Jm2M~ dx = __ 1_ . .!.. 6 .240 .~6 =_ 960

zp EI 3EI 2 3 . EI

- 20-

Sistemul de ecuatii

{180X, - 36X1. + 2880 = 0 - 36Xj + 156X1 -960 = 0 eu valorile necunoscutelor

XI =-15,484; X,=2581

Diagrama finala de momente incovoietor este data in figura 9.11.

. di B }Sd se ~erifice diagrarn~ de moment incovoietor si sa se calculeze deplasarile In icate a urmatoarele structun.

Problema 9.12 (fig.9.12) Translatia pe verticala VA.

B

30kN/in

4

+

r:iD
5 5 41,25
- -
8 8
1
-
8
3,854 60 67.75T
43.66 4

5 t

4

- Fig.9J2-

- 21-

Conditia de eompatibilitate 6.1=0 Ecuatia de conditie 811X1 + 1l.1P = 0

8 = J m: dx= 2 . 1- . 5 . ~ . ~ . ~ + _2_ . [! . 5 . ~ . (2 . ~ + .!._ 1) +

11 EI EI 2 8 3 8 2EI 2 8. 3 8 3

+! . 5 -I· (~1 + _!_. ~)1 = 4,662

2 3 3 8 EI

0. "" J ill 1 M~ dx = _ 2_ . _!_ • 5 _ 18 75 . ~ . ~ + ~1~. [- _!_ . 5 . 18,7 5 . (3. - ~. + .!._ 1) .

Ip . EI EI 2 ' 3 8 2EI 2 3 8 3

+ ! . 5 . 41 25 . (~ . ~ + .!._ 1'1 = 17,968-

2 ' 3 8 3) EI

X = _ 1l.]P = 17,968 == 3 854

011 4,662 '

Diagrama Mp este data in figura 9.12.

Verificarea diagramei Mp. Se verifica daca rotirea relativa din sectiunil nodului Beste egala eli zero.

",1 J Mpml 2 1 2 5 1 [1 (2 5 1)

e = --dx=--·_·5 ·1634·-·-+- --·5·1634· -.-+-1 +

B El EI 2 '3 8 2EI 2 ' 3 8 3

+ ! . 5 . 3 854 . (~1 + .!._ .~) + ! . 5 . 3 854 . (21 + .!._ , ~) +

2 ' 3382 ' 338

+!.5 ·43 66 -(~. ~ + !1)1

2 ' 3 8 3

340416 1

Sf 0] == '. + _(- 30,6375 + 8,4306 + 8,4306 + 81,8625)

3 EI 2EI

ere! = - 34,0416+ 34,0431 ~ 0

3 EI

Rotirea relativa fiind egala ell zero, rezulta ca diagrama Mp este corecta.

Calculul deplasarii pe verticala a sectiunii A

MpffiVA 2 1 . 2 5 1 [1 5 (2 . 1 \

V =J. dx=-. ·--5·1634·_·-+-- -- .. 5._. -1634--3854

to. EI EI 2 ' 3 8 2EI 2 8 3' 3' J

1 ~ 11 (2 1)1 1 1 3

+_.)._. --4366+-3854 +-·--2 -60·-2=

2 8 3 ' 3' EI 3 4

153,783 -

= mem

EI

- 22-

Problema 9.13 (fig.9.13) Deplasarea pe orizontala UA

20kN/rn

~~

~A

31

21

9~ 9

6

+ 3 _I

360

9

77,934

360

t

rnO .-'

UA

-Fig. 9.13- Conditiile de compatibilitate .6.1=0 D.~=O

Ecuatiile de condirie ' -

{OllXI +orzX2 +Ll,p =0

021X] + o"X, + 6. = 0

.. _ - ::'p

Calculul coeficientilor necunoscutelor si termenilor liberi

8 =fm: dx=_!_'!' !?.2 1 [1 (2 1)

11 EIEI 2 3",.0:: 3 -3+-· -·6·3· -3+~9 +

3 3El 2 3 3

+!. 6.9. ('!3+ 19)]+~1~. 9.6.9= 333,73

2 3 3 2EI EI

- 23-

5 ",,5 =Silliffi! dx= _ _l_.!.3.J2.3.~3-_1_.6.3.(9+3)+

12 21 . EI El 2 3 3El 2

+_1_.9.6 .(!3-!3) = _ 48,73

2EI 2 2 EI

ill~ 1 1 r;:; 2 1 1 [1 (2.., 1 )

822 = J EI dx = EI '"2' 3" 2 ·3· 3' 3 + 3ET .3.6 .3 + 2EI' "2.3.6. '3 .J - '3 3 +

+_!_.3.6.(~3-!3)J= 39,7. 3

2 3 3 EI

mlM: 1 1 (3 1) J 11520

~\P =S-m-dx =- 3El ''3' 6 ·360 - '49 + 43 - 2EI' 6 ·360 -9 =-----m-

m 2 M~ 1 1 . 1 ( 1 1 J 720

Ll :=; J dx =-.-·_·6·360·3+-·6·360· -3--3 =-

2p El 3E! 3 2EI 2 2 / El

Sistemul de ecuatii

{.333,73XI - 48,73X2 -11520 = 0

- 48,73X] + 39,73X2 + 720 == 0 eu neeunoscutele

X, = 38,826; X, = 29,500

Diagrama Mp este data in figura 9.13.

Verificarea diagramei Mp. Se oalculeaza rotirea sectiunii din Incastrare.

Mpm~ 1 1 (1 2) 1 [ 1 . 1 I

e = f I dx = - - - . 6 . 1· -99 066- - 77 934 + -. - - - . 6 . 99 066 . - .-

1 EI 2EI 2 3' 3' 3ET 2 ' 3 3

2 20.62 1 1 1 2 IJ

+-.--·6·-·-+-·6·27978·-·- +

38 232 ' 33

+ _!_. _!_. 3.J2 ·27978 .3..l

EI 2 '3 3

8= - 28,401 + 28,399 ~ 0

1 EI

Calculul diagramei Mp a fost corect.

Calculul deplasarii UA

Considerand acelasi sistem de baza ca pentru calculul eforturilor se obtine:

U == JMpm~A dx = J_ .. !. 6·6· (!99 066 - ~ 77 934) = 170,406 metri

A . EI 2EI 2 3' 3' El

- 24-

Problema 9.14 (fig.9.14) Deplasarea UA

20kN A 20
-- ~f --I>-
31
20kN I Xl
20
--i>" ---
zi 3! tX2
6 SB
!~ ·1
6 ~


/ I 40 MG
6~ 6 f- a
m2 180 --..:rr p
180 6

6~ m,

.'

- Fig.9.l4-

Conditiile de compatibilitate .6.1=0 .6.1=0

Ecuatiile de conditie ' -

{OIIXt +OIZX2 + ~IP = 0 02tXj + o"X, +.6. = 0

_ _......:. 2p

Calculul coeficientilor necunoscutelor si terrnenilor liberi

l:. _ Jm~ 1 1 2 1 1

1.111- --dx=-·-·6· 6·-6+-·6·3·6+-. 6.3.6_186

EI 3EI 2 3 El 2EI - E1

s =1: _IID1IDz• 1 54

12 U21- ---dx=-·6·3·6=-

EI 2EI El

I: _ JID; 1 1 2 1 78

U!2 - _. dx=-·_·6·6·-6+-.6.3.6-

El 3EI 2 3 2EI - EI

- 25-

m MO 1 1 1 (60 + 180)= _1620

11 =J~dx=--·-·3.60.6--·3.6. 'J E1

lp EI E1 2 2EI -

_ m~M~ dx = __ 1_.3.6.(60 + 180)= _ 1080

~~p - J E1 2E1 . 2 E1

Sistemul de ecuatii

{186Xl +54Xl -1620=0

54X1 + 78X2 -1080 == 0 cu necunoscutele

X, = 5,87; X, = 9,782

Diagrama M, este data in figura 9.14.

Verificarea diagramei Mp. Se verifies rotirea din'ineastrare.

lVCl mO . 1 (86088 - 33,912J 1 1 1 6 2. ss 6Q'J

91 = j ~I 0, dx = 2E1 ·1 . 3.., 2 - 3E1 . "2' . '"3 ~ , J_

_ 39,132 - 39,128 ~ 0

91 - EI

Calculul deplasarii UA

M m" 1 1 (2 1 )

u = r p UA dx=-.-·3·3· -24,78--35,22 +

A J E1 E1 2 3 3

1 [1 (1 2?)

+- -·3.3· -86,088--.:;33,9L +

2EI 2 3 .)

1 (2 1 )] 168,906 .

+-·3·6· -86,088--33,912 = El metn

2 3 3

- 26-

CA.PI'fOLUL X

PROCEDJEE PlENTRU REJ!)UCEREA CALCULULUJ[ NUMERIC

Rezolvarea strueturilor static nedetenninate prin metoda eforturilor necesita efectuarea unui mare volum de calcule numerice, 'in special pentru determinarea coeficienti1or necunoscutelor, a termenilor liberi ~i a necunoscutelor. Acest volum de calcule creste rapid odata eu cresterea numarului de necunoscute.

in vederea reducerii volumului de ealcule au fost elaborate unele procedee specifice metodei eforturilor.

Aceste procedee sunt:

a) procedeul gruparii necunoscutelor, care poate fi utilizat atat pentru calculul structurilor de forma oarecare cat si pentru calculul structurilor simetrice;

b) procedeul ortogonalizarii diagramelor unitare, care poate fi utilizat pentru structuri oarecare;

c) procedeul semistrucrurilor, care este utilizat numai pentru calculul structurilor simetrice,

a) Procedeul wpmi necunoscutelor

Avantaje deosebite se obtin prin utilizarea acestui procedeu in calculul structurilor simetrice. Conditia care se impune in acest caz este ca sistemul de baza sa fie simetric. Necunoscutele se grupeaza in necunoscute simetrice ~i necunoscute antisimetrice, astfel incat sistemul general de ecuatii se descompunein doua sisterne, unul care contine numai necunoscute simetrice si unul care contine numai necunoscute antisimetrice.

In figura X.l se prezinta un exemplu de grupare a necunoscutelor simetrice si antisimetrice.

3 nec unosc ute

2 nee un05C ute

- Fig.X.1 -

. in cazul structurilor de forma oarecare - pornind de 1a observatia ca diagramele umtare trebuie sa fie liniar independente - se poate obtine solutia corecta a problemei

- 27-

chiar daca se utilizeaza mai multe sisteme de baza (a se vedea problernele 10.1 si 10.2).

b) Procedeul ortogonalizarii diagramelor unitare

Dona diagrame unitare m, si IDj sunt denumite ortogonale daca satisfac conditia:

Jill.m.

8 .. =8 .. = -' _1 dx=O

IJ Jl EI

Cazul tipic de diagrame ortogonale este reprezentat de diagramele simetrice si

anti simetrice. -,

In cazul general procedeul conduce la un volum foarte mare de calcule si nu este avantajos. Cazul in care procedeul este utilizat eu succes este cazul areelor static nedeterminate - dublu incastrate ( a se vedea Capitolul II).

c) Procedeul semistructurilor

Pomind de la structura reala simetrica, aceasta se sectioneaza in axa de simetrie obtinand ceea ce se numeste semistructura. Aceasta semistructura trebuie sa aiba aceeasi comportare ca ill structura reala ~i in consecinta in sectiunile praeticate se VOI introduce niste legaturi eare sa joace rolul jumatatii de structura indepartata, In functie de incarcare - simetrica sau antisimetrica - se rezolva semistructura corespunzatoare.

in figurile X.2 §i X.3 se prezinta semistruetwile corespunzatoare incarcarii.

Echivalent m ecanic

Conditii pentru sectiunea de pe axa de simetrie

Structura !li inc1ircarea

Sernistructura

H "* 0, M "* 0, V ;t. 0 u = 0, e = 0, v = 0

H "* 0, M "* 0, V = 0 u = 0,9 = O,V * °

H * 0, M * 0, V = 0

- Fig.X.2 -

- 28-

(X.l)

Echivalent m ecanic

Structura ~j

Semistructura

incarcaren

J ·

n

Ccnd itii pentru sectiunea de pe axa de simetne

- Fig.X.3 -

-29 -

H"'O, M=O, V ;e 0 u "* 0, e :;t:. 0, v = 0

H=O, M=O, V ;e 0 u :;t:. 0, e :;t 0, v = 0

---_j

. In cazul in care axa de simetrie se suprapune este . ~

::::~~eeo:~~unzatoar~ inc_Meani antisimetrice bara ~specti~: s~~:~s~~;~ ::

" . e pe Jumatate. Dupa obtinerea di . d

lllcovoietoare pe semistructura ~ , .. agramel e momente

dubleaza valoarea . ~ :and s~ trece la structura intreaga, pe aceasta bara se

static al nodului stru~=~~~l~ mcovOIetor, pentru a respecta conditia de echilibru

Problema 10.1 (fig.lO.l) Rezolvare utilizand mai multe sisteme de baza (a se vedea problema 9.14).

20kN
--I> 31 -{
6
20kN

---i> -~I
31
21
r 6 ~I -Fig.10.1-

Ecuatiile de conditio

, {bllXl + 012. x, + ~IP = 0

b21XI + 0:2:!X2 + ~2P == 0

Calculul coeficienplor necunoscutelor ~i termenilor liberi

m" 2 1 2 1 156

s, = J Ei dx == 3ET '"2.6.6. 36 + EI .3.6.6 = ET

ill mIl 2 24

011 == O:!l = J ~I 2 dx = - 3ET '2.6.6'3"6 == - E1

m" 1 1 2 1 78

8 -.f__l.dx=-·-·6.6·-6+-·6.3·6=~

22 - • E1 3E1 2 3 2EI E1

MQ 1 1 1 1 'J 1 1 2:

,1. = J~dx =-·_·3·60·6 +-- .-. 6·60 ·'::'6 - -. - .-. 6·120·-6=·

Ip E1 E1 2 3El 2 3 3E1 2 I 3

ill MO 1 1 1 2 1020

,1. ."'" f_2~P dx = - . 3 ·120 . 6 + _. _. 6·120 . -6",,--

Zp EI 2EI 3EI 2 3 EI

Sistemul de ecuatii

f156X1 - 24X2 + 300 == 0

t-24X1 +78Xz +1020=0

- 30-

Cu valorile necunoscutelor XI = -4,130 si X2 == -14,348 s-an calculat momentele incovoietoare finale Mp. Se constata ca s-au obtinut aceleasi valori utilizfuld mai multe sisteme de baza.

Problema 10.2 (fig.l0.2) Rezolvare utilizand mai multe sisteme de baza (a se vedea problema 9.11).

I 31 40k~~-==_~

31

21

6

·1

- Fig.IO.2-

Ecuatiile de conditie

{811Xl + D12X2. + -, ~ 0 021X1 + 8nX2 + h,2P - 0

Calculul coeficientilor necunoscutelor si tennenilor liberi

fm~ . 2 1.. 2 1 156

3 == --dx==-·-·6·6·-6+-·6·3.6=-

11 EI 3EI 2 3 EI EI

o;:.s:: fUll111z d. 1 1 6

Ul2 =U'l = -- X =-. -·_·6·6·} =~

- EI 3EI 2 EI

fm~. 1 1 2 1 1 1 2 5

0" = _- dx=-·-·1·6·-1+-·1.6.1+~.-.1.6'-1=~

- EI EI 2 3 3ET 2EI 2 3 E1

_ f ml M~ 1 1 . 1 480

,1.1 - --dx=~·-·6·240·-6=~

p EI 3EI 2 3 EI

82P = J m2M~ dx = _1 .!_. 6. 240 . ~ 1 + _1_ . ..!. . 6 . 240 .1 = 720

EI El 2 . 3 3EI 2 EI

Sistemul de ecuatii

- 31-

{IS6XI + 6X2 + 480 = 0 6Xl + 5X" + 720 =0 eu necunoscutele

x, =2,581; X2 =-147,097

Diagrama M, este dati ill figura 10.2.Se constata ca s-au obtinut aceleasi

eforturica la aplicatia 9.11.

Problema 10.3 (fig.l0.3) Rezolvareprin gruparea necunoscutelor.

20kN/m 20kN/m

t ;, ~ ~, * i ~ + :, t

AA

~ f ill ~ 2 1 2 7 1 2 197 011 = -d.x.=--·~·6·6·~6+-=-·-·6·6·-6- -

EI 3E1 2 3 E1 2 3 - E1

8 - s: _ I fit m, 2 1 2 24

12 -°21 - -.-~dx=--. ·~·6·6·-I=--

El El 2 3 El

" _ fm~ 2 1 2 1 6

022 - --dx =-·_·6·1·-6+-·1·6·1--

El EI 2 3 3EI - El

= fIll] M~ _ 2 1 3 2 1 0

t11P dx ---.-.6.360.-6--.-.6.360.~6 __ 10000

El 3E1 3 4 E1 2 3 - ----m-

A _ f m2M~ 2 1. 2 1440

i-l2p - --dx=-·_·6·360·-1=--

EI El 2 3 EI

Sistemul de ecuatii

{192Xt - 24X. -1.0800 = 0 -24Xt +6X2 +1440=0 eu necunoscutele X. = 52,5 $i X, = -30

Problema lOA (fig.IOA) Rezolvare prin gruparea necunoscutelor.

~ __ ~I 30k~

X2=1

--i> i )20

- Fig.10.3 -

Structura fiind simetrica, sistemul de baza trebuie sa fie simetric. Se utilizeazi gruparea simetrica a necunoscutelor.

Ecuapile de conditie

{811Xl + 0IZX2 + t11P ~ 0

021Xt + 0nX2 + ~2P - 0

Calculul coeficientilor necunoscutelor si tennenilor liberi. Se iutegreas diagramele pe jumatate de structura ~i fiecare termen se multiplica eu doi.

- 32-

41

SB

(;

3

"'" '1

I_ 3 oj.

- Fig.10.4-

- 33-

Ecuatiile de conditie

{811Xl +812X1.+L\IP ~O

8llXI + 821X2 + L\2P - 0

Calculul coeficientilor necunoscutelor ~i termenilor liberi

m~ 2 4 1 2 7

811 "" J ffidx == EI .}. 3 -I + 4EI . 2,1- 3, 31 = EI

811 =011 = Jm~" dx=- 4~I -~'1'3-%'~=- 4~I

On = J~; dx = 2~1[~·5.1·Gl+H)+~·5·H~1+H)]+

+2- ,_l. _ 3, _!_ _ 3_ _! "" 36,5

4EI 2 2 3 2 12El

rn, M~ 2 1 2 2 1 2 37,5

~Ip == f-mdx =- 4E1 -2- 3 ,45, 3"1 + 4EI '2,3-120'31 = EI

s. "" SID1M: dx = _ _2_ .L 5 _ 75. (ll +3..l) __ l_ ,!. 3 ,120 ,3..!= _14

-p EI 2EI 2 3 3 2 4E1 2 3 2 B

Sistemul de ecuatii

{7X' - O,25X, +. 37,5 =. 0

-025X + 36,5X -140 = 0

, I 12 1

Cll necunoscute1e X. = -3, 702 si X, = 46,332

Problema 10.5 (fig.10.5) Rezolvare utilizand procedeul semistructurilor.

Ecuatiile de conditie

{:1I~1 +~12~_2 +~IP ~O_

02IXI + 0UX2 + L'l.lP - u

Calculul coeficientilor necunoscutelor si termenilor liberi

m ~ 1 ( 1 2 1 2 ) 96

811 ""J E1 dx= 2EI' 2.6-6-36+2,10,6-3"6 "" EI

8 ;;:: 0 = f ffi1ffi1 dx == _.J._ ,.!_ ,10·6 '~1 = _ 10

11 21 El 2EI 2 3 El

8, = J ID~ dx = _1_ . .!_ ,10 ·1· 3.1 + _1_ ·1 - 6 ,I == _!!_

..2 EI 2EI 2 3 3EI 3El

- 34-

L\ - f fil M~ 1 (1 . 3 1 2 J

lp - EI dx = 2EI -3,6-180--6---10,180.-6 =_ 2610

4 2 3 EI

L11P = fm2M~ dx=_1_-!'1O-180-3.1= 300

_ EI 2EI 2 3 EI

Sistemul de ecuatii

f96X1 -lOX: -2610 == 0

11

-lOXI +3X: +300 = 0

c~ necunoscutele X I = 26, 07 si Xl;::;;: -10,715

Diagrama M, a fost trasata atilt pe semistructura cat si pe structura mtre - aga.

20kN/m

Scm istructura

20kN/m

V

6

I- +

~

21

6

+ ·1

31

12

Xz=l I

----~~----,~

- Fig_1O.5 -

-35-

Sistemul de ecuatii

{6Xl - 2Xz + 180;;: 0

-2Xl +4XJ -180=0 eu necunoscutele X, = 18 si X2 = 36 Diagrama M; este data ill figura 10.9.

Incarcarea antisimetrica. (fig.l 0.10) Se utilizeaza procedeul semistructurilor.

lOkNJm

lOkNJrn

l OkNzm 3

rrrx-

3 180

Semistructuro. SB ID3 MO

P

31

6

- Fig. 10.1 0 -

Ecuatia de conditie

Calculul coeficientului necunoseutei ~i termenului liber

m~ 1 1 1 2 57

033 ;;: J El dx = El'3,6.3+ 3El '"2,3.3'33 = EI

A := f m3M~ dx := - J._ , ! . 6 . 180 ' 3 = _ 1080

3p El El 3 El

Calculul necunoscutei

57X; -J 080 = 0; X3 = 18,95

Diagrama M; este data ill figura 10.10.

Prin suprapunerea de efecte rezulta diagrama de momente incovoietoare I semistructura, diagrama care este transpusa antisimetric pe structura Intre~

(fig.10.1l).

- 40 ~

- Fig.lO.l1 -

Problema 10.9 (fig. 10.12) Utilizarea procedeului semistructuril or.

semistru crura

113,37 113,37

- Fig.l0.l2-

- 41-

EI

Sistemul de ecuatii

{2,438X] - O,342X2 + 288,856 = 0

- O,342Xl + 1O,974X2 - 438,375 = 0 eli necunoscutele X. = -113,37 ~i X, = 36,413 Diagrama M, este data in figura 10.12.

Problema 10.10 (fig.lO.t3) Utilizarea procedeului semistructurilor.

.:. 42-

n~
lOkNim !
I
~ * v t ~ v * * ~
11 I 3] 31
~ -E._-' 21 I .8-11
.........
31 31
t i t 1 1 1 1 t t
IOkN/m 6
I· ~I~ 6
·1
I\:>K.t
. I IOkN/m

IOkN/m

se tn istru ctura

IOkN/m

I I

IL<l--x..l..]-= l...!--L-..,I.

m]

42,866

42,866

-Fig.l0.13-

- 43-

Calculul coeficientilor necunoscutelor ~i tennenilor liberi

2 1 1 5

all = f ;~ dx = EI ·1· 3·1 + 3EI ·1· 6·1 = EI

. mm 1 1 6

o =0 =f_l _2 dx::::--·l·6·-6=--

12:21 E1 3EI 2 EI

m2 1 1 2 24

On = J Ei dx= 3EI2·6.6·36= EI

III MO 1 1 120

.:11P :::: J ~I p dx :::: 3EI '"3' 6 . 180 .1 = EI

m MO 1 1 3 540

~1P:::: J ~I p dx::::- 3EI '3,6.180'"46=- EI

S istemul de ecuatii

{5XI-6X, +120=0

-6X1 + 24X2 - 540 = 0

cu necunoscutele X, = 4,286 si X, = 23,57 Diagrama M, este data in figura 10.13,

- 44-

CAPKTOLUlL XI

APL:D:CATH ALE METODEI EFORTURaOR

in acest capitol se prezinta aplicarea principiilor metodei eforturilor 'in calculul urm!toarelor elemente static nedeterminate:

grinzi continue,

- grinzi cu zabrele,

- arce.

GRINZI CONTINUE

Grinzile continue reprezinta 0 categorie de elemente de rezistenta, static nedeterminate, frecvent utilizate in practica, Schema de calcul a grinzilor continue contine un reazem fix la translatie - articulatie sau incastrare - ~i lID numar oarecare de reazeme simple.

Calculul grinzilor continue prin metoda eforturilor poate fi schematizat ca urmare a alegerii judicioase a sistemului de baza, Se obtin ecuatii cu eel mult trei necunoscute, din care cauza procedeul se numeste ecuatia celor trei momente. Aceasta modalitate de rezolvare a fost stabilita de Clapeyron.

Se considera 0 parte dintr-o grinds continua (fig.XI.l). Sistemul de baza se alege prin intreruperea continuitatii grinzii in sectiunile din dreptul reazemelor simple intermediare. Necunoseutele sunt perechile de momente incovoietoare.

Sistemul de baza fund format din grinzi simplu rezemate, diagramele unitare se extind doar pe doua deschideri. Conditia de continuitate In sectiunea j reprezinta contitia ca rotirea relativa sa fie egala ell zero, deoarece in sectiunea j grinda este continua.

Forma generala a ecuatiei j este:

0j1X1 +opXl + ... +OjjXj +8jjXj +OjkXk + ... +OjnXn +~jp = 0 (XU)

Dar numai coeficientii 8 .. , 8.. <;:1 0.,. sunt diferiti de zero. Se obtine astfe1

, Jl Il 't J.. t !J

ecuatia celor trei momente

0j;Xj +OjjXJ +OjkXt +~jp = 0 (XI.2)

Calculand coeficientii necunoscutelor ~i termenii liberi si multiplicand eu 6Elo, unde 10 este un moment de inertie de comparatie rezulta forma finala a ecuatiei de

conditie ')" . . , ,

x.x, + 2(A.jj + A. jk )x j + A. jk X k = -6R ji • ~~ - 6R jk • ;0 (XI.3)

') jk

- 45-

In ecuatia (XIJ) au fost folosite unnatoarele notatii:

, -1. !o._ ':. = I, . ~ si care sunt denumite lungimi transfonnate a1

"'-.0 -" , /'. Jk )k I' "f

lJ 1) 1.. jk

'J

desehiderilor lij ~i Ijk

si R == 0 . xgjk reprezintii reactiuni1e in reazemul

't jk )k 1

jk

. '1 conjugate IJ <':1 jk incarcate cu diagrama 11

obtinute pe gnnzl e v

X!l'i

R -0 .-ji - ij 1..

1)

rasturnata.

- FigJCl.l -

Seriind dite 0 ecuatie de forma (XI.3) pentru fiecare secJiune in care a fQ

SB

p

i

p

k+l

zs:

mj

.. di - i rezolt

intrerupUi continuitatea se obtine sistemul general de ecuatn, n a. :arel r.

rezulta necunoscutele Xj, care reprezinta valoarea reala a momentulU1 mcovOletor

- 46-

sectiunea de pe reazem. in camp momentele incovoietoare se obtin prin suprapunere de efecte Mp == M~ + LIn; -x..

Observatie.

- _ Prima §i ultima ecuatie din sistem contin numai dona necunoscute;

_ Reactiunile fictive Rji §i RJ'k se introdue eu semnul plus daca au sensul de jos ill sus §i eu semnul minus daca au sensul de sus In jos;

_ Daca grinda continua are un capat lncastrat, atunci in sistemul de baza se introduce 0 deschidere fictiva (pentru pastrarea uniformitatii diagramelor unit are ) dar care are lungimea transformata egala ell zero. in figura XI.2 s-a notat IOI=oo ~i

10

AOJ = 101 . I = 0 ;

Q1

_ Daca grindaare a consola atunci pentru caleulul termenului liber (al reactiunilor

fictive) se considers numai diagrama MO de pe deschidere, nu si aeeea de pe consola

! p ,

dearece conjugata grinzii eu consola este 0 grinda Gerber, eu deschiderea 2-3 grinda secundan1 si consola grinds principals (fig.Xl.Z).

- Fig.XI.2 -

x, X1

sn E" -¥---fJMR\. ~----

Grinda conjugata

- 47-

APLICATH .

sa se traseze diagramete de eforturi la urmatoarele grinzi contmue:

Problema 11.1 (fig.n.t)

j120kN 20kN/m

.. L t I + l Lungimile transform ate

~ I _LS:_ 1 _ts:_.. 21 b. Se alege 10=1

14 3 + 3 + 6..j: 8 ~1 A = 61. = 6

XIx_oIl

SB >r M h{ Q. A =61.=6

~ Xl=l 12 I

fit ~~.-8: ~ A ;;;;;8~;;;;;4

~~ n n

X,'" I

I· Reactiunile fictive

m! ~.~J6,. Q =l6.180=540 01 2

_...--~. ------"7'" Q =~6.90=360

o ~ ~ )23

Mp ~-~-~ 90~ - 1 270

180 ·R =R =-0. =

OJ 10 2 01

~ R =R =.!.n =180

------"'7'-6 12 21 2 12

~~~_:

tR01=270"'R10 t IRn>=o180=R21 t

~.. 107,03 21 90

~~

'ZlV 74,19 '1:JY

42,16 ~ 274

'r, f 1+j i ~' I I

I-I ~ 45,81

19

- Fig.Il.I ~

- 48-

cu elementele calculate si observand ca Xo=O, X3=0 ~i R23=O rezulta

{II

2(6+6)X1+6X2=-6.270.-. -6·180·- {.24X +6X =-')700

I I 1 ' -

sau -

6X1 + 2(6 + 4)x2 =-6.180.i-0 6X) +20X2 =-1080

cuvalorilenecunoscutelor x, =-107,03 ~i x, =-21,90

Reactiunile reale din reazeme sunt

~! 42,16 77,81~! 74,19

vot v)i

V:=48,55kN

Verificare: L Yi = 0

Yo -120+ V! -20·6+ V2 - V, =f2,16-120+152,03-120+48,55-2,74= 0

Problema 11.2 (fig.n.2l

40kNfm

~:I-_~~_~%~·...z*-Lif ...,;ir-l-k---------;oo;7'o.. Lunzimile transformate

~ 2 I :zs:: I ZS 3 I ~ 0'

9 -.. -- 12 -.-. Se alege 10=31

1-0-1· -___:_--'f--I~ _6=---·~1·_· -____:_':~--l'1 A = 0

O!

XI x , x , 3I

S BLS,. - .M--~M~·~--H-~~{----""_"':6. AI2 = ~ 21 ;; 13,5

~o. ----~~T""'T....,..-_::;::.-------___,.b. An;; 6 311 = 18 - 180-

/,. = 12 31 = 12

34 31

6 Reactiunile fictive

Q" = ~6 ·180 = 720 ~ 3

1

R2) = R'2 = -Q2) = 360 2

MO p

- Fig.IL2 ~

- 49-

Sistemul de ecuatii

0+ 2(0 + 13,S)X1 + 13,SX2"" 0

31 13,SXl + 2(13,5 + 18)X" + 18X3 "" 0 - 6.360'1

18X2 + 2(18+ 12)x3 = -6·360· 3:_0

sau

{ 27Xl + 13,5X2 "" 0

13,5Xl + 63X2. +18X3 =-6480 18X + 60X = -6480

.., ,3

eli urmatoarele valori ale ne~unosclitelor X, = 44,60, X2 = -89,20 ~i X3 ;: -81,24

Problema 11.3 (fig.H.3)

~60

ZOkNfm

Lungimile transformate

~ _ _;_9_---I>i>-I<t-14 __ 9 -+-1-1

Xl XZ

SB LS.-M ~ AlSO

~~

Se alegeIo=31

AOJ = 0 Ai2 =9 A23 :;;; 9

202,5

Reactiunile fictive 2

Q =-9·')025=1215

J3 3 - ,

~

607,5 I 1607,5

180 199,286 t\ 6~

Mp 'CL7

11] 43 1

.. '~ R =-Qu =270

T p ~LJ:::+~~~-:r---r~_,--6°-lfjDr+.,b"I; u ~

~r ~ r r=- R =-Q23 =540

"'-j19,28 32 3

6.8,67

,

Q = !_ 9 . 180 "" 810 23 2

R = R =!Ql';:::: 607,5 I

12 21 2 -

- Fig.1!.3 ~

- 50-

- I

Sistemul de ecuatii

{ ( 31

0+2 0+9)xl +9X, =0-6·6075·- • 31

31. 31 9X + 2(9+9)x, = -6 ·6075 ·--6·(-270)·-

1 - ' 31 . 31

sall

Reactiunile fictive , 1

nOl = -6·180 = 540 2

{18Xl + 9X2. = -3645 9X) + 36Xz = -2025

ell urmatoarele valori pentru necunoscute X, = -199,286 si X2 = -6,428 Diagramele de eforturi sunt prezentate in figura 11.3.

_, 13, -0 --~ ~lOl =2 ,us =2/U

1

n, =212.180=2160

Q~ =~6.90=270

?

O~ = ::6·90 == 360 3

- Fig.l 1.4-

ROI =i[540. (3+ 2)+ 270 .2]= 360; RIO = ~[540 ·4+270 .(6+ 1)]= 450

- 51-

Problema 11.4 (fi!!.11.4)

Problema 11.9 (6.g.11.9) Sa se calculeze deplasarea pe verticala a capatului liber al consolei (A)

2 3 ! 60
:zs: LSI A
6 art· 6 -! .. 2 ~I XI X,

SB LS. - .M--,M~-It------:2S~

~

Mf) P

~120 240!

]7,14

Mp r-=-

. 120

c:z:::r::x;v ~

3~

- Fig.11.9 -

Lungimile transformate

Pentru 10=I se obtine

A.UI = 0 ; AI2 = 6 ; A.23 = 6

Reactiunile fictive 1

023 :;:; -6 ·120 "'" 360 2

1

R ",,-Q =120

23 3 23

2

R32 = "3023 = 240

Sistemul de ecuatii

{0+2(0+6)X1 +6X2 =0

6XI + 2(6 + 6)X2 =-6·(-120)

sau

{12XI + 6X2 = 0 6XI + 24X2 = 720 Necunoscutele au valorile XI =-17,14~i X2 =34,28

Pentru calculul deplasarii se incarca sistemul de baza ell 0 foqa egala Ci unitatea, actionand in sectiunea A ~i se obtine diagrama m ~. Se integreaza diagram. M, ell diagrama m:.

1 [1 2 1 (2 1 )] 571,44 .

v =- -2·120·-2+-6·2· -120--3428 = metn

A El2 3 2 3 3' EI

- 56-

Tabelul 11.1

Bara Diagrama de momente Momentul de lDcastrai;-
._--- [- perfects
p lh A1
~ y ! i :r pL2

L ~ Mp=M'1 =-
- - 12
p ~ pL2 l
Mp=-
f i ! i ! - 8
.6. ~
L 4" M2! =0
r
~ !P ~' -th AJI M" ~ M" ~ p~ I
~ ~
\4- +1 ~I ~
V [h
~ M 1 = 3PL I
Yz Yz .6. 1- 16
~ + ~I ~ M21 =0

~p Si l'h j ."
M!:! =M;Z1 = Pa(L - a)
\l I I I V L

L

--
~p +p [)~ MI2 = 3Pa(L-a)
c. 2L I
L ~ c::c::r:ccv M21 =0

t f :f ~ LIJ Pab"
Mp =-,-
- L-
a b \l7 Pa~b
L M =-
21 L' - 57-

GRlNZI CU UBRELE STATIC NEDETERMINATE

, ~. OllXl+Ol:!X~+ ... +OljXj+LllP:;::;O XI4

(fig. XJ,3,a), stat Daea necunoscuta reprezinta ef rtu1 di ~.. ( .)

. .' . . 1- 0 mtr-o bara atunci d 1 ~

extenor ~l intern mal este ega a cu zero, ci este egala eu al - b . ep asarea totala nu

ungirea arei. De exemplu

021XI + (iUX2 + ... + 025X + Ll = -p X (XI· 5)

1 . L 5 :!p 2 2 . •

unde pz = PA 2 reprezinta alungirea produsa de X =1 Se l mi

~ 2 2 .. . mnu ffilllUS apare pentru a

pune in concordanta conventia pentr . . .

a--~<1-_--(5---u,------cr--O-- al deformarii axiale a barelor.U reprezentarea eforturilorsi fenomenul fizie real

! Deoarece ~ barele grinzilor cu zabrele a ar numai .. ...

necunoscutelor !?1 tennenii liberi se exprima astfel . mat efortun axiale coeficientii

~ fn~ hn2·L

O. :;::; -dx-2: J

u EA - I EA

8 -Sn; 'OJ d. ~nJ.n.L

iJ - x"'" L.. J

EA 1 'EA

L\iP = IO; .N~ dx=±n, .N~ ·L

EA I EA

Calculul grinzilor cu zabrele static nedeterminate so: ef~ctueaza parcurgi Efnrturile final; se determine prin suprapunere de efecte

etapele obisnurte ale metodei eforturiJor. In acest caz trebUle sa se acorde 0 at" N, = N; + D, X, + n.X, + ... + n X

deosebita alegerii si,temulu; de baza, pontm a <Vila si,teroele critice. Calculul grinzilor cu zabrel ". -:"

Pentru grinzile cu zabrele static nedeterminate interior, alegerea sistemulni te se orgamzeaza mtr-un tabel

baza prin sectionarea diagonalelor duble, conduce la odistributie partieulara

eforturi axiale unitare (fig.XlA). Apar eforturi axiale numai In barele panouluil. Problema 11.10 (fig.ll.l0) Se en' - . ..

care face parte necunoscula. diagonale Ii montanti. .0 Sider. secpunea 2A pentru llilpi si A pentru

Grinzile cu zabrele sunt static nedeterminate exterior nedeterminate interior (fig.IX.3,b) sau static nedeterminate

(fig.xI.3,c).

a

b

~ Fig.Xl.3 -

(Xl.6)

c

on.7)

~ 30kN

- Fig.xIA-

o Np

- Fig.Il.IO-

o alta particularitate consta in forma ecuatiei de conditie. in cazul I necunoscute reprezentand echivalentul mecanic al unui reazem simplu, tn c~ mai sus necunoscuta X h ecuatia de conditio are forma obi~nuita, adica

- 58-

- 59-

Tabelul 11.1 0

N° n2·L n ·N°·L Np
Bara Aria L Nl _I_ I p
p EA EA
1-2 2A 3..fi ~f2h -30,Ji 3F% -90% -3,.H6
4EA 2EA
3 -}i 30 Y8EA 9% +2,426
1-3 2A 4EA
2-3 A 3 -~ 0 XEA 0 -27,57
2A 3 X -30 YsEA -9% -2,426
2-4 4EA
3-4 A 3.fi FX 0 3% 0 +39,0
2EA
3 -1 30 1zEA -9% -25,147
3-5 2A 2EA
4-5 A 3 -1 0 J{A a -55.147
2A 3 X -30 YsEA -9% -2,426
4-6 4EA
4-7 A 3..fi F7{ 0 3% 0 +39,0
2EA
3 -1 30 }{EA -9% -25,147
5-7 2A 2EA
6-7 A 3 -~ 0 X'EA 0 -27,57
6-8 2A 3fi .i« -30,[i 3F% -90% -3,426
4EA 2EA
2A 3 -~ 30 YsEA -9% +2,426
7-8 4EA Ecuatia de conditie

, ,

s = 9+4,5.fi

II

720+90Ji

11 ==--~~~

l p EA

unde

EA

15,364XI -847,28 = 0; XI = 55,147

~ 60-

P~oble~~ 11.11 (fig.l1.11) Aria secnunn transversale a talpilor este 2A iar a

inontanj:I1or ~l dragonalelor este A. '

~:m2 4 6

1 5

3

3 3

I.." J>1<l ~

~

40

;_rn

201 0 i

9 Np. 20

---

i
Bara A L NO nl
p
-
1-2 A 3 0 J2
~-
2
1-3 2A 3 20 -.J2
2
1-4 A 3../2 20/i. I
2-3 A 3../2 0 I
2-4 2A 3 -40 -../i
--
2
3-4 A 3 0 -./2
--
2
3-5 2A 3 20 0
-"-
3-6 A 3-/2 0 0
4-5 A 3-/2 -20.[2 0
- -
4-6 lA 3 0
0
- nl

- Fig,ILll-

EA

EA

EA Np
0 8,694-
0 28,694
0 15,99
0- -12,295
--
0 -31,306
0 0
-15../2 -!l,1i94
EA
--
0 12,295
- ..
-120 -15,99
--
EA
0 -8,694
-'-
0 -8,694 - 61 ~

Efu~lefu~~~~kUftOO~$a~=~+nl~~m~d~fuultiW~5~-61-A~~3-t-o-~-o-~~~-~~~+--~--~~--L-

oo~aniat~clul~11.10 --~-~~~-~--~-~-~~~~-~~~-~~-~~~J

Coeficientii necunoscute1or ~i termenii liberi

_ 4,5+6J2 =12,985. 0-" = 4,5 + 6.fi = 12,985;

oJ! - EA EA' -'- EA EA

!1 "" 120 + 15.J2 = 141,213 . tozp::: _ 120 +15../2 -

lp EA EA EA

Sistemul de ecuatii

{12,98.5X1+ 1,5Xz + 141,213 = 0

1,5Xl +12,985X2 -141,213 =0

ell neeunoseutele X, ::;: -12,295 ~i X~ = 12,295

Eforturile finale, determinate eu relatia N, = N~ .+nIXI +nZX2 sunt date

tabelu111.11.

141,213

EA

Problema 11.12 (fig.H.12) Aria sectiunii transversale a talpilor este 2A, iill diagonalelor ~i montanti1or este A.

120kN

- Fig.l1.12 -

Rezolvand sistemul de ecuatii au rezultat urmatoarele neeunoscutelor: XI =67,215, X, ;;:-55,130 si X3 ;;:-7,163

Eforturile finale sunt date In tabelul1 1.12

Tabelul 11 12

valori

Bara 1-2 1~3 2~3 2-4 2-5
Efortul -79,751 56,392 -24,624 -17,409 -55,130
Bara 3-4 3-5 4-5 4-6 4-7
Efortul 34,824 31,768 -23,167 8,673 -2,061
Bars 5-6 5-7 6-7 6-8 7-8
Efortul -7,163 I ~2.15 1,457 5.102 -3,607 - 62 ~

ARCE STATIC NEDETERMINATE

Arcele static nedeterminate sunt: - arcul dublu articulat

- arcul eu tirant

areul dublu incastrat.

1. Areul dublu articulat este 0 singura data static nedetenninat. Conditia de

compatibilitate este ~I ;::; 0 sau dezvoltat '

DuXI + AlP = 0 (XI.8)

in figura XI.5 este reprezentat arcul dublu articulat ~i sistemul de baza - arc simplu rezemat. Eforturile unitare sunt m I = - y ~i n 1 = - cos (jl .

a

- Fig.Xf.5 -

Expresia coeficientului necunoscutei si a termenului tiber contine efectul momentelor incovoietoare ~i a fortelor axiale.

') ." 2 1

0]] = f m; ds + f n; ds "" S r_ ds + f cos - <p ds

EI EA El EA

m MO n N° MO N°

Al = f--I _P ds+ f-I-p ds =-f~ds-f p eos<p ds

P El EA EI EA

Alegand ea elemente de comparatie Io,~i An se obtine

ElOS]] = J 1_y2ds + f 1_cos2 ods

I A

EIQ~IP =-SI1° yM~ds- f~ N~eos<pds iar expresia necunoscutei are forma:

!::. I ~ yM ~ ds + I ~ N 0 cos ods

X = Ip -, I A P

I 0[1 - f~ y 'ds + f~ cos 2 tpds

(XI. 9)

(Xl.lO)

(XU 1)

in cazul fortelor gravitationale si a areelor pleostite se poate neglija efectul i°fielor axiale N~ comparativeu eel al momentelor incovoietoare M~.

- 63-

Daca se eonsiderii cazul arcului ell sectiunea variabila, legea de variape fund

A ~ Ao cos q> atunci integral. a doua de I. numitor devine (cu dx ~ <is . coso) 8" ~ J m: ds + J n: ds + J ~ <is

J 10 0 d J 10 ' dx 10 L '2 L (Xll?) .., EI EA E,A,

-cos- q> s= cos- q>'--::::: _. ::::: 10' • - :au eu notau, 11e antenoare

A Ao cos q>cos q> Ao '

In aceste conditii necunoscuta XI eapata forma nzuala

EI s: _fIoy~d t:: L"

oul1-- s+ '1-+'C

I 0'

'2 E· I

rode s-a notat eu 1::::: U unde E . A . . .

. t E. A ' t ~1 t sunt caracteristicile tirantului iar E si I

(XI 13) t I ' 'r a

. ale arcului.

NecurtOscuta are forma

3. Areul dublu incastrat (fig.xL7) este de trei ori static nedeterminat

Pentru reducerea volumului de calcul tili - .

(XI.14brtogonalizare a diagramelor unitare denumi se u zeaza _ tI_1:l procedeu de

tn centrul elastic (fig XI 7b) I~n ac 't d ~ procedeul transferam necunoscutelor

•. . . • r- '. es rno sistemul de ecuatii fi f ..

~cuatn fiecareecuatie continand 0 singura necunoscuta. ' 1 va 1 ormat dm tret

J!sz..yM :ds

~tP I·'

X ;:;;; -;:;;; -_..!'--~~-

1 s J 10 'ds .,

J1 TY- +L'l~

Deoarece integrarea directa este posibila doar m' cazuri simple de incarca (regula lui Vere~ciaghin nu se mai poate aplica deoarece bara este curba), ill practie

se urilizeaza metode numerice de caleul.

In acest scop se imparte areul intr-un numar de elemente de lungime finita /1s.

elemente numite boltari - ~i calcuIand eforturile in centrul de greutate al boltarilor,

necunoscuta se obtine eu expresia:

X::::;; LyM~W 1 Ly2W +L .i~

unde W:::::1-6.S 1 .

Eforturile finale se detemnina astfel:

Mp :::::M~ +ill1X1 :::::M~ -yXI

N, = N~ +n1X1::::: N~ - X, coso

(XLl~

2. Arcu1 cu tirant (fig.XI.6) este tot 0 singura data static nedeterminat. Sistem de baza se alege prin sec~onarea tirantului.

- Fig.XI.6-

Se obtine tot un arc simplu rezemat, dar trebuie sa se introduca in expresia

coeficientului necunoscutei ~i efectul efortului axial din tirant. leci

- 64-

(XI. 16)

(XU 7)

(XI.l8)

a

b

- Fig.XI.7 -

. Deoarece sistemul de baza este simetric dia 1 .

liagrama m, este antisimetrica D' d." grame e m, ;>1 m, SUIlt simetrice, iar

. . . . ill can loa ca 8 - 8 - 0 1 - I .

:onsolelor in viirful c- f . . 12 - 21 - rezu ta Tungtmea

Ef . . aro:a au ost transferate necunoscutele.

ortunle umtare III sectiunea curenta sunt:

ill] :::::-y; illz::::: 1; m) :::::x;

ill = -eoscp; n2 =0;

n) = sin o

(XI.19)

au

812 ::::: 82] ::::: IillE1IDI 2 ds + fnlfi2 ds = ~f_r_ds

EA EI

- 65-

I I

~8 = J~(c - v')ds == 0 112 I J

(XI.20l

de unde rezulta

I

J _jl_ y'ds

c=~I~-

f~ds 1

Tiufrnd seama de aproximatii1e facute la arcul dublu articulat si introducand

urrnatoarele aproximapi

J ~ sin Z ods ~ 0 ~i J ~ N~ sin rpds ~ 0

necunoscutele vor avea expresiile

f 10 yM~ds

X = I ,

I .. I "1' • ., .

J i-y-ds + L '1~

S1.Mods

I P

X. =-----

" J 10 •

-os

I

(XI.2l

(XI.22

(XI.2i

J~xM°dS

I P

X 3 == - __"'!'-I ~~-

J ~x2ds I

Pentru calculul prin boltari expresiile centrului elastic si ale necunoscutt

devin:

c=LYW

LW

-e r- ""yM'pJW. ,LM~W 2:xM°W

. L.. X" X, = . . p {XI 2,

Al=Ly2W+L.i~; := 'LW' J Lx2W \. .

Daca tncarcarea este simetrica X, =1= 0 ~i X, =1= 0 iar X3 == 0 . Eforturile s~t:

Mp =M~ +ffiiXI +m2X2 =M~ -yXI +X2

N, "" N; +nIX\ + n.X, = N~ - X, COS<p (XU

Daca tncercarea este antisimetriea X, ::;: 0 si X2 = 0 iar X3 :;t: 0, Eforturile S1l M ::::Mo +ffi,X3 ~Mo +xX.

p'p' p 0

o N° X .

N = N + ll3X3 = + \.. sm <P

p p p'

- 66-

F

APLICATII

Sa se traseze diagramele de momente incovoietoere ~l de fO$ axiala la urrniitoarele arce

Problema 11.13 (fig.H.13) AreuI este parabolic eu sectiune constants (bxh==40x60cm2).

y

! P=240kN

~I~Xl

_~_6--,~ ~~ SB ~

l P=240kN

.r=>;

fI20 ~: 120t

~

PL

22b,22186,335 220,22

59,25 59,25 ~

~ 216,61 2]6,6]

~p Np

2

4

- Fig.l1.13 -

(XV

• lnCiire:rre~ fund simpla se va utiliza integrarea dire eta, Expresia necunoscutei -

III cazul sectiunu constante este

x, = J yM;ds

f y 'ds + L . i~

Expresiile momentelor lncovoietoare in sectiunea curenta sunt: ill] = -y, MO '" Px. _ 4fx(L-x)

• p ,lary- .

2 V

1./

fYM9ds _ 2iS24fx(L -x) Px d 5PVf

- ._ x =-- = 10800

poe 2 48

J 2d 7Jf16f"X2(L - x)" 8L£2

y s= . dx=-_.::::57 6

o e 15'

'2 I h 2 062

L'10 ",L-::::L-::::12·-'-=036

A 12 12 e

X = 10800 :::: 186 3

1 5796 ' 35

,

- 67-

Calculul momentelor mcovoietoare: M, = M~ - yX\ - sectiunea de la cheie

PL ...

M ;;:--f-X =720-3-186335=161kNm

c 4 \ '

sectiunea de la sfertul deschiderii

M ""P _L_~f_X :=360-41925=-5925kNm

• 2 4 4 I "

Calculu1 fortelor axiale: N p = N~ - XI cos (I'

_ sectiunea de 1a nasteri: COSCPI = 0,707 ; sin <j)1 := 0,707

N == - P sin rn - X cos rn == -216 61kN

1 2 '1'1 I 't'l '

_ secpunea de la sfert: CDSCP, ==0,894;sincp, :=0,447

N == - P sin o -X coso = -220 22kN

s 2 'Y!l. 1 't"r. '

_ sectiunea de la cheie: cos <p" := 1 ~ sin cP, = 0 N, == -XI costp, "" -186,335kN

Problema 11.14 {fig. 11. 14) Arcul de 1a aplicatia precedenta, incarcat cu 0 fOfl! uniform distribuita pe jumatate de deschidere.

4416 ~6

~l05,7~ .~

6.Y 1,12 ~ 63366

~~M '

p N,

- Fig.11.14-

Arcul fiind acelasi se va calcula numai tennenul liber (numaratorul expres~ necunoscutei Xl)

- 68-

Pe prima jumatate a arcului MQ == 90x ~ 20x 2<. = 90x -] Ox 2

p 2

c ~4fx(L-x)

JyM~ds= [ V ·(90x-lOx2)dx=2106

Pejumatatea din dreapta a arcului M~ = 30x

LI,

J "-4fx(L-x)

yM:ds == [ 'V . 30xdx =1350

Deci

J yM:ds = 2106 + 1350 = 3456 Calculul necunoscutei

X := 3456 = 59 627

1 5796 '

,

Calculul momentelor incovoietoare sectiunea de la cheie

M< = 180 - 3 - 59,627 == 1,12kNrn

- sectiunea de la sfert pe jumatatea din stanga a arcului 3

M, = 90 - 3 - 20 - 3 -1,5 - -3·59,627"" 45,841cNrn 4

sectiunea de la sfert pe jumatatea din dreapta a arcului

M. 3

• =30 - 3 - 43 - 59,627 = -44,16kNrn

Calculul fortelor axiale:

, - - .

- sectiunea A cos q>~. = 0,707 ; sin CPA == 0,707

N A ::;: -90sin <P A - 59,627 cos CPA::;: -1 05,792kN

- sectiunea de la sfert pe jumatatea din stanga a arcului cos cP, := 0,894 ; sin cP =:;: ° 447 N, =-90sin<p, -59,627coscp, +20-3sincp, =-66,7i6kN sectiunea de la eheie: cos (II == 1 . sin in = 0

~~ ,- ....... c

Nc =-59,627cos(j)c =-59,627kN

- sectinnea de 1a sfert pe jumatatea din dreapta a arcului costp, = 0,894 ; sin cp. == 0,447 N, =-30smcp -59,627costn =-66716kN

5 "t':J'-

- sectiunea B eos<j)A =O,707;sin<PA =0,707

_ NB =-30sinCPA -59,627coS<j)A =-63,366kN

Dmgramele de eforturi sunt date in figura 11.14.

- 69-

1118 (fig 11 19) Se considera arcul circular de Ia problema 11.17

Problema. .. -750 R=1800m.

. .. hidrostatice p -30kN/m. Se cunosc a -, ,

supus presnmn n

r_ tn

---- R ai::'~ ~~-----

----- .,...,."...-

L -_ ". L

2 2

~l<l

1>1

539,277

539,813

- Fig. 1 1.19 -

Cu datele geometrice prevazute rezulta L~34,78m si f=13,34m. Pozitia centrului elastic este datil de relatia

J . 'd fR(l- cose. )dB ( sin a)

y s _ 0 ;::::R 1--.-

c=--- a a

Ids JRd8

o

( 0,9659)

c=181- =4,718m

1,309

-78 ~

Calculata prin boltari, pozitia centrului elastic a fast data de valoarea e=4,710m (deci 0 buna aproximatie).

Considerand ca sistem de baza pentru mcarcarea "p" areul eli trei articulapi ~ care este arc de coincidenta - rezulta in arc numai forj:a axiala de compresiuns N~ :::: -pR . t, aceste condipi M~ =; ° si rezulta X, #; 0, X1 = 0 .

Ecuatia de conditie va fi

0llXI + -, = 0

Calculul eoeficientului necunoscutei XI este

EIoll = J m:ds + i2 f n:ds:::: J y 'ds + i2 I C052 8ds

1 ( sin a) ( ) ( SinO.)

y=c-y =R 1-~ -R 1- cose ==R cosB-~ ,

Deoarece

iar

ds == Rd8 se obtine EIa = a.R 3(1 + sin ~a _ 2sm 2 a) + a.Ri~(l + sin 2a.) = 775 90

II 20. 0.2 20.'

Calculul tennenului libel

c

BIAIP =i2 f nlN~ds = 2i2 fe-CosS). e -pR)RdS == 2pR 2i2 sina=563,32

o

Expresia necunoscutei

X = _ 1l.IP = 2pR Ji~ sin a =

I Oil R3(1 sin 2a. 2 sin.! aJ Ri2(1 sin 20.)

a +--~.------ +0. + __

20. a.2 20. ._

563,32 = -0 723

775,90 '

Calculul momentelor lncovoietoare finale -la cheie

Me = m.X, = -YoXI = -4,718· (-0,723) = 9,74ki\Jm -Ia nasteri

Mn = m.X, = -y nXI = -(13,34 - 4,718)·0,723 == -6,294kNm - la sfertul deschiderii

M. = ill I XI = -Y,X1 = ~e-2,322). (-0,723) = ~1,70kNm

Calculul fortei axiale -la cheie

No =-pR+XI =-30· 18+ 0,723 =-539,277kN ~ Ia nasteri

N, ;::: -pR + XI cosan = -30 ·18 + 0,723·0,259 = -539,813kN - la sfertul deschiderii

. N, = -pR + X, coso, = -30 ·18 + 0,723·0,793 = -539,427kN

Diagramele de eforturi sunt date ill figura 11.19.

-79 -

W :=: 3B - 2A - S

unde B reprezinta numarul de bare, A numarul de . 1 ... .' (XII.1)

reazeme simple. arncu atn simple, tar S numarul de

- daca W s:; 0 structura auxiliara nu are d . . . . .

structura reala este 0 structura eu noduri fixe (fi xngra 2e d~ hbertate cinematics, iar

da - W 0 g. . a ~l b)

- ca >, structura auxiliara ' _.,

cinematic a, iar structura reala este 0 strucu:.e un ~~ar de gr~de de libertate

_ Metoda deplasarilor . este 0 metoda general. pentru c~culul s~culrilor numar de grade de libertate elastica (fig.XII.2,~ ~ud)~o un deplasabile, avand acelasi

alcatUlte din bare: cadre, gnnzr contmue sau gnnzi eu zabrele avand noduri rigide j

Starea de eforturi care se dezvolta intr-o bara a unei structuri poate fi determinatu 1 1 ~ 9'"'---0---1"'1

daca se cunosc fo,-\:le. ce actioneazii _ asupra barei, precum si deplasarile sectiunilor lit S ',"elm a a uxiliara

la capete _ transla\il ~ rotm. Aceasta observatte constinne baza calculului structurilot a b W = 3 . 4 - 2 . 6 = 0

prin metoda deplasarilor. Se reamitesc aid caractreisticile noduriloT unei structun 1 alcatuite din bare:

_ sectiunile de capat ale barelor ce converg tntr-un nod rigid se rotesc eu acelas

unghi ~i au aceeasi translatie; _ sectiunile de capat ale barelor ce converg mtr-un nod articulat au acee~

translatie, rotirea relative fund libera. In formularea clasica a principiilor metodei depJasarilor - in vederea reducen

numarului de necunoscute se admite prin ipoteza di lungimile barelor nu variaza pri

trecerea din pozitia initiala in pozitia defonnata. Prin aceasta eonditie structurile se clasifica 'in doua categoric structuri ell noduri fill'

$i structuri cu noduri deplasabile.

Strueturile eu noduri fixe sunt aeele structuri la care prin deformare, s~

actiunea forte1or exterioare, nodurile efeerueaza numai rotiri, translatiile fiind bloca

de legaturile exterioare. (fig. XII. 1 .a), Structurile eu noduri deplasabile sunt acele structuri la care prin deformare, su

actiunea fortelor exterioare. nodurile efectueaza atat rotiri cat~i transla

(fig. XII.l,b).

- Fig.XII.3 -

Pentru a stabili ca 0 structura face parte dintr-o categorie sau alta se procedeaJ Q1' in t da

~ _ v me a depl -'1

m modul urmator: bloearea!titur d ",an or calculul se conduce pe un sistem d b - bti ,

_ nodurile rigide se transform. In nodnri articulate, iar lncastri\rile cu b~l(fig.XiI.4 a si b), eplasarilor posibile ale nodurilor slrueturii - e tiri 0 pnut prill transform. \n articulapi, objiniind structura auxiliara, P";tru bl· . .. ro In I' translatii _ structura auxiliara se analizeaza din punct de vedere cinematic, utiliit~locarea transla~~7ea r?1:Im. unui !l0d rigid se utilizeaza blocaiul de nod .

urmatoarea relatie: ~ .• pe directia unui grad de libertate se utilizeaza 1 _tur'd1ar pentru

. . a ega. a e grad de

- 80-

METODA DEPLASAruJLOR

CAPI'fOLUL XII

PRINCIPIILE METODEI DEPLASAruLOR

/

b

a

- Fig. XII. 1 -

Exceptii de la regula (XILl) sunt:

- cadrele care au un tirant (fi XII 3 .'

deformabila axial, el nu su rim-l' .' .a). D~oar~ce tirantul este 0 bani

o limiteaza la deformarea sa; a eplasarea pe directia gradului de libertate, ci

- cadrele care au 0 rigla curba au un ad '. A

acelasi cadru care ar avea rigia recU·I!lf. (fide hb.ertate ~n plus, comparativ ell

irne g.XII.3,b §l c).

1............... ".--.....__

:=21 A 1 w=2rlw='1 ~

b c

I I

~~

c

Structura aux iliara W =3·5-2·7",1

f

Structura auxi!iara _·._W""3·5-2·6-1,,,2

- Fig.XII.2 -

- 81-

- Fig.XII.4 -

Sistemul de baza, in metoda deplasarilor, are urmatoarele caracteristici: Pentru cazul incgr - " ti . d ..

_ este unie. earn eu ro in e nod san translatii de nod eforturile sunt date

~ este fo~at din doua tipuri de bare: bare dublu incastrate si bare ineastrlW in tabelu1 Xll.l, unde s-a notat I EI (ri idi

1 = -L ngi itatea pracuca a barei).

a extremitate ~i articulate la cealalta,

- este multiplu statie nedeterminat eomparativ cu structura reala. Sistemul de baza va fi incarcat ell fortele reale ~i cu deplasarile nodu

(initial necunoseute). Sub actiunea acestor incarcari in legaturile suplimentare aparea reactiuni. Reactiunea totala se obtine prin suprapunerea de efeete. Deo aceste legaturi suplimentare sunt fictive, conditia ca ele sa nu existe est echiva1entullor meeanic sa fie egal eu zero. Deci R 1 = 0 ,R ~ = 0, ... , R n = 0004

Bloeajul de nod este 0 legatura simpla care suprima rotirea nodului, dar li . lib era translatia aeesteia. Echiva1entul mecanic al unui blocaj de nod este 0 reacPl moment.

Legatura de grad de 1ibertate este 0 legatura simpla care suprima trans] nodului si lasa libera rotirea acesteia. Echivalentu1 mecanic a1 unei legaturi de grad libertate este 0 reactiune facta.

in vederea sistem.atizarii calculului prin metoda deplasa '1 d

. d ~ . .. an or se a opta 0

conventre e semne, atat pentru rotin de nod rotiri de bar- ~t .

~ . S 1 . . ' a ca ~l pentru momente

mcovOletoarAe. ensu POZltlV este sensul acelor de ceasornic. In fi zur XlI 5

prezentate cateva exemple. g a . sunr

ZI
PI ~ Z5
-- ---P'
Z2 Z3 Z4
Z6
--
b a

SB

t momente pe barB t t Inomente pe nod t

2 necunoscure rotiri

6 necunoscute (4rotiri + 2 translatii)

- Fig.Xll.5-

R) = TnZl + r12Z2 + + [lnZn + RIP = 0

R, =r21Z1 +r22Z2 + +rznZn +R2P =0

(XII

Tabelul XII. 1
Bara Diagrama de moment -_._------
Momentul
mcovoietor incovoietor
a! [JIY .<CJ_M;,
e Sj
*- J~ M .. =4i9.
IJ I
Mij Mjj =2i9;
Mij~
~ \jfjj .
<-~ Jr M - M -6i\jJ I
i ~1 "~ M.ii '1 - J1 - ij I

9i -~-----.
~ k M.~ M, =3i8;
~

~ 'V, 1 ~.----.--
M.~
i-----C:_~ 1 Mil:. = 3i'l'ik
'--- R = r IZI + r ,Z, + ... + r Z + R = 0

n n D_ _ nn n Dp

in sistemul de ecuatii (Xll.2), elernentele componente au unnato semnificatii: - Zl, Z2, ... , Zn - sunt deplasarile necunoscute ale nodurilor - rom translatii, - [Il, T22, ... ,rrul - coeficientii necunoscutelor principale sunt reactiuni unt. produse de deplasari egale cu unitatea pe directia lor cand acestea actioneaza all sistemului de baza. Aceste reactiuni sunt totdeauna pozitive. - r12, r13, ... ,rij - coeficientii necunoscutelor secundare sunt reactiuni unit Aceste reactiuni pot fi pozitive, negative sau ega1e eu zero. - RIp, R2p, . . . , Rnp - termenii liberi sunt reactiuni produse in leg8b suplirnentare de fortele exterioare, Aceste reactiuni pot fi pozitive, negative saut eu zero.

- 82-

- 83.

,......

Momentele lneovoietoare produse din incarcarea eu forte pe barele sistemului de baza sunt date in tabelul 11.1 (paragraful grinzi continue).

Eforturile, dupa rezolvarea sistemului de ecuatii, se determina astfel: _ pentru structuri ell noduri fixe ( momente pe nod)

M, ::;:Mij -4iiJSi -2iijSj

Mji ::;: Mji - 2(jSj - 4iijSj (Xll.3)

Mil =Mik -3ii.8;

- pentru structurile eu noduri deplasabile

Mij =Mij - 4iijSi - 2iijSj + 6iij\jJii

Mji =Mji -2ijjSj -4iij8j +6iij\jfji

APLICATH

A. STRUCruRI CD NODURI FIXE L . .

de baza se obtine prin introducerea de bIoeaj . d a s~c:unle cu. nO~W:l fixe, sistemul

moment din.tr-o asemenea legatura se obtine e . ~ udo lhi1n.~odurIle rigide, Reacpunea

. d, A • t"-' scnm ec ibrul momentel di . I

fiedinn no atat din diagramele unitare, dit ;;i din diagrama MO or n JUfU

p'

Sa se traseze diagramele de eforturi 1a unn -t 1 .

a Dare e structun cu noduri fixe.

Problema 12.1 (fig.12.1)

(XIT.3)

Mil = Mil: - 3iil Hi + 3ii]; '11 it in relatiile (XIL3) si (XII.4) simbolurile M,J' Mji;;i Mlli i~ contin semnul

deoarece fortele pot avea sensuri diferite. 2

Structurile simetrice se rezolva prin metoda deplasarilor utilizand procedeel

cunoscute si anume proeedeul necunoscutelor grupate si praeedeul semistructurilor.

Un caz particular, - care introduce ;;i elemente specifiee metodei - este calli barei dublu incastrate in sistemul de baza, interseetate de axa de simetrie la mijloou deschiderii sale ;;i este incarcata eu rotiri grupate simetric si grupate antisimetn II+-" __ 4'-,5----i~'f<1·>__-4~,:....5 -~ ~·.J..1·'----_~6~_..J~1

~~~ !

~ 40kN

31

Structura auxiliara

3

8io

2io

1 ~ J

1Iii!&f--..-I.1 ---'Ell

l(_)1

SB

8. =-8.

J '

s.e, -Fig.xn.6 -

Gruparea simetrica Grupareaantisirnetrica

M .. :::: -4i.8. + 2i..S. :::: -2i .. 8. M. = -4i .. 8. - 2i..8. = -6L9.

IJ ~JJ IJ j 1J ~ - IJ IJ 1 IJ J IJ 1

Din cele de mai sus rezulta ca, in gruparea simetrica bara se comporta ca a\1.l rigiditatea pe jumatate, comparativ eu situatia incarcarii Cli 0 singura retire, jar gruparea antisimetrica bara se comporta ca avand rigiditatea a data ~i jumal~ eomparativ eu situatia mcarcarii cu a singura rotire.

- 84-

95,83

- Fig.12.1 -

- 85-

- cneficientii necunoscutelor depind num . d . . .

deci ~u exista grade de libertate cinematice, iar struetura real a este 0 structurs depind de incarcare, ai . e caracteristicile structurii si nu

noduri fixe. tat~ ~ "1

El - se cons a ca expresn e eu care au fast detenninat A·

Alegand 0 rigiditate practica de comparatie in "" _, pentru barele sistemulul sunt expresiile (Xll.S), e momentele mcovoretoare

_ . 6 - momentele incovoietoare -in eazul incarc ~ .. " .

baza se obtine: de rigiditatea practica de comparatie care este al af!l s~etum eu forte - nu deptnd

. _ 3El _ 2. . .' _ El _. .' _ 2El _ ? aplicatii se va considera in "" 1 " easa ar urar. Ca urmare in eelelalte

11~ - - 10,113 - -10,114 - -_1 ...

A ~ ~ • 9 ~ 6 . 6 ~ .' . A - fortele taietoare ;;i forrele axiale se calculeaza d - .... -

Incarcand sistemul de baza en rotirea Zl= 1 rezultii diagrama fib iar mcarci metoda eforturilor, . a upa metodologm utilizata 1a

eli fortele exterioare rezulta diagrams M~. Momente1e de incastrare perfecta, prod

Din analiza structurii auxiliare rezulta W=3·3-2·4-1=O

de forte soot:

PL 40·9

M ==-M = _. = ~- == 45kNm .

I:! 21 8.8 ~

Ecuatia de conditie are forma

pL2 20.62

M =-. -=--=90kNm

14 8 8

r11Z1 + RIp = 0 Calculul reaetiunii rll. Se sectioneaza barele din jurul nodu1ui 1 din diagn N m- si se serie ecbilibrul momentelor rll

8io{qu) 6io

~ 4io

Calcu1 reactiunii R!n' Se sectioneaza barele din jurul nodului I, In diagI_!

M~ ~i se serie echilibrul momentelor

RIp

~

45 ~~ )90

RIP +90-45=0;

RIp =-45

Calculul necunoscutei ZI =_ RIP == 45 ;;;;;; 2,5

rll 18io i,

Momentele incovoietoare finale se obtin prin suprapunerea efectelor:

Mp =M~ +IDJZJ

MIl = -45 - 8io • ~,5 = -65kNm; 10

M = -4; . 2,5:::: -lOkNm'

13 '0' ,

10

MJl :::: +90 - 6io • ~,5 = 75kNm 10

M21 = +45 - 4io . ~,5 = +35kNl

10

~ 86-

Observa~i:

Problema 12.2 (fig.12.2)

ZI Z2
~
2
1,5
SB
4 ~I
8 23,930

30

1

36,786

- Fig.12.2 -

- 87-

id . El 1

Calculul rigiditati10r practice ale barelor. Se CODSI era 10 = 4' =

3E1 EI. 2El . 1,5El

ill =6=2; il4 =4=1;123 "'"4=2; 125 =-4-=1,5

Momentele de incastrare perfecta, produse de forte sunt:

PL 60.4 pV 20.42

M =-M =_=--=30kNm· MB=-=-=40kNm

14 41 8 8 ' 8 8

Ecuatiile de conditie sunt

{rUZl + rl2ZZ + RIP= 0

rll Z\ + rl1ZZ + Rzp == 0

Calculul coeficientilor necunoscutelor si termenilor liberi

r -8-4==0·

11 :I

RIP -45=0;

R =30

l p

f21

r -6-6-8=0· r=20

22 ' ~

R1P +40=0;

R =-40

l~

Sistemul de ecuatii este

{12Z! + 4Z2 + 30 =0

4Z1 +20Z2 -40=0

iar necunoscutele au valorile ZI = -3,393 si Z2 = -2,678 Momentele incovoietoare finale calculate cu relatia

Mp =M~ +IDjZi

- 88-

sunt date direct diagrama din figura 12.2. In aceeasi figura sunt prezentate

diagrame1e de forta taietoare ~i de forta axiala. ~l

Observatie: In metoda deplasarilor verificarea eficienta a rezultatelor calculelor;este satisfacerea conditiei de echilibru static.

Problema 12.3 (fig.12.3)

Ca1culul rigiditatilor practice ale barelor, 4DkN/m

~fO~~2~I----~~~~.~t-Lt_L~~~.~1~-----3I-.----~~ pentruio=--:~=l

. 2EI

101 =-=8

9

. EI

11' =--= 6

- 6

9

6

12

!.fJ *6' z-

SB~~--~8------~LS~~~~~.~· ------9~----~~

3E1

123 =-=9

12

Ecuatiile de conditie

32

Zj= 1 . 12

m i b . fI::Ti. F"/"""~"-*. ---

16 - .. - ~

24 ~2~2=1 {rl1Z1+~::Z2+RIP=0

mr ~ I21Z1 +r12Z2 +R::p =0

1:t?~. . . . . D Sistemul de ecuatii

12?7 -- {' -6 '

120 - 120 :1 Z, +12Z1-120=0

~\lY~ 12Z1 +51Z2 +120=0

__ _. _ L:::::.. eu neeunoscutele

~~216 81,24 -- ZI =2,788

Mp~ ~ Z1=-3,009

44,~ 12.1'33Jh'ZIY. Diagramele de eforturi

+ 6,77 sunt date in figura 12.3.

II> [ I I '\j! 1+ +

14,87 -

118,67

- Fig.12.3 -

- 89-

F

B. STRUCTURI CD NODURI DEPLASABILE. Structurile eu nodu, deplasabile se impart ill doua categorii: structuri avand stalpii vertic ali si rigle] orizontale §i structuri avand stalpii inclinati sau riglele 'in doua pante.

in calculul structurilor cu noduri deplasabile, avand stalpii verticali si riglek orizontale, exista urmatoarele caracteristici:

~ aplicand structurii auxiliare translatia pe directia unui grad de libertate riglel se translateaza, iar stalpii se rotesc. Exista diagrarna de deplasari numai pe orizontah - aplicand aceeasi translatie sistemului de baza riglele nu se deformeaza, s deformeaza numai stalpii, pe care apar momente incovoietoare .

- calculul reactiunii din legatura de grad de libertate se poate efectu exprimand conditia de eehilibru static fie printr-o ecuatie de proiectie pe orizonts] fie utilizand principiullucrului mecanic virtual.

In calculul structurilor eu noduri deplasabile, avand strupii inclinati sau rigle t dona pante , exista urmatoarele caracteristici:

~ aplicand structurii auxiliare translatia pe directia unui grad de libertate i rotesc stalpii ~i unele rigle, Exista diagrams de deplasari atat pe orizontala cat ~i I verticala,

- aplicand aceeasi translatie sisternului de baza se deformeaza atat stalpii CI unele rigle. Pe aeeste bare apar rnomente incovoietoare .

- calculul reactiunii din legatura de grad de libertate se realizeaza utiIizfu numai principiullucrului mecanic virtual.

60kN

] I J{

'. 6 I 7,5. '~?

r ' "

2

SB

~ (2,5) (4)+8 (2,4) (5)i'R

(l ,4 ) ~~--<;;>----=v_v.n Z J = 1

11" IV V --£>. I

I II III 3,5) [71

(2) (3) VI

\1/=- 6

(1

0,5

- Fig. 12.9 ~

APLICATII

. ~alculul coejicientului necunosczetei . . .

proiecaepe orizontalii (jig. 12. 10, a). ~l termenuluz hber utiliz6nd ecuafia de

Sa se traseze diagramele de eforturi Ia urmatoarele structuri eu no~ deplasabile.

.I :j rll
"1--- rll , ]
~ - -
X; ~ V,
2/ X; }'i
712
60kN
-r :J: Rip
~--t> 'V=-
6
a
b Problema 12.9 (fig.12.9)

Structura are un singur grad de libertate. Deoarece nodurile sunt articulate problema comporta 0 singura necunoscuta.

Ecuatia de conditio este

.. 2 I D -0

JII ,T ''-lp -

P . EI 1 zu1 ~. 1 . 2' 1 - Fig. 12.10 -

entru 10 =-= re. ta 11= ,12=,13= . .

6 I. Reacpunea S .

. ~ ~ ... . . - . b" TIl. e sectlOneaza still " ~ '.

Din mearcarea structurn auxiliare eu deplasarea virtuala 21 == 1 se constaJl ~. -: ~1 se pun In evident": f rt 1 _. pn In vecmatatea nOdurilor - in siste 1 d

centrele absolute ale riglelor sunt la infinit, pe verticala, deci se tranlateazii. Stilpn direcpa axei stalpilor nu inter .0 :.e e tal~toare. Fortele axiale - cand exists _ mu A d

rotesc. Exista numai diagrama de deplasari pe orizontala, Forma deformaY rvm ill ecuapa de prOlecj1e pe orizontala avan

si.stemulu~ de baza pe~ite det~rminarea fibrei intinse a stalpilor, pen~ re?rezentt LXj = 0; Ii, _..l_ 2 _ _!_ = o. _ 1

diagramei de momente mcovoietoare m], momente calculate eu expresia 31\1' . Reacpunea Rlp. 12 12 12 ' Ijl -:3

Deoareee forta de 60kN este aplicata in nod, in sistemul de baza nu e. LX == O.

diagrama de momente incovoietoare M~ == 0 . Ecuatia de conditi'e '

RIP +60=0;

- 94-

- 95-

1

-z -60=0·

3 1 '

Diagrama finala de momente ineovoietoare a fost caleulatii. eu relatia Mp =M~ +m1Z1

Calculul coejicientului neclmoscutei §i termenului fiber utilizdnd prineipilll

lucrului mecantc virtual (jig. 12. JO,b).

Se tncarca structure auxiliara cu reactiunea ce urmcaza a fi calculata si cu

momentele iucovoietoare din diagrama mi, reprezentate pe bara. lroprimfuld deplasarea virtuala ZI = 1 §i exprimand eonditia de eebilibru static, 8L = 0, se obtine:

1 1 1 1 1 1

r .1--.--1.--_.- = O· r =~

11 2 6 6 2 6 ' 11 3

Pentru calculul termenului tiber se procedeaza 10 mod asemanator:

R ·1+ 60 ·1 = O· R = -60

lp . , lp

Observatie: In cazul aeestui tip de structura - avwd nodurile articulate, stalpu de lungime egala ~i foI1a aplicata in nod - momentele 'ineovoietoare reale se p

calcula en 0 relatie de forma (vezi aplieatia 9.9):

iIi, 2

M. =M1[ • .-L-=360·-=90kNmM. =M= ._-_=360·-=180kNm

L). 4 - n ~). 4

i 1

M =M . ..-L=360·-=90kNm

3 H Lis 4

Seeonstata ca momentul fortei orizontale, in raport cu sectiunea de lueastraIei st§1pilor, moment notat MH se distribuie srnlpilor proportional ell rigidiatea practical

acestora,

Problema 12.10 (fig.12.11)

"1: 211 ,1 { ~r. 21 SB I~

6~75~ A A

14 . + ' .,1 - Zr= 1

11 1~:El1 14'

1124:: It 6.s1.X::sI45

- Fig. 12.11 -

- 96-

F

Se considera structur d 1 1· .

. ir rizid .. a e a ap icana precedenta ~ d duri ..

mfinit ngr e.' comparativ ell rigiditatea still ilor avan no unle rigide §i riglele

Ecuapa de conditie este P

IJ1Zl +R,P =0 Momentele incovoietoare din dia

R . grama In] se ca1cule - ..

eactmnea rll (fig. 12.l2,a) BL = 0' aza ell expresia 61\1' .

fll ·1- (1 + 1) . .!. - (2 + 2) . .!. - (1 1) 1 4

6 6 +. -6· = 0,'

rll =-

·3

~ r n 1 60kN

A~' r~~ 111~

, b

R ;..; -Fig.121?-

eacpllneaR]p(fig.l2.12,b) . -

RIP ·1+60·1=0· RIP =-60

Ecuatia de conditie e

1 '

"3Zl - 60 = 0; Z1=180

Diagrama M, a fost reprezentata in £igura 12.12.

Observatie: Se constata ea m uI .. '

dupa regula oment fortei onzontale MH se distribuie stalpilor

M =M . Il . 1

I H 2""'. = 360 .- = 45kNm

L..I, 2·4

M, = M . i, 360 2

, H 2,. = ·-=90kNm

....... .,1. 2·4

M,:;:;M ._i3__ 1

a H 2"'" -360·-=45kNm

Stru turil .:::.,.1, 2·4

. c e ell noduri ri id

artIculate la astfel de incarcari. gr e lucreaza mai favorabil decatcele eu noduri

- 97-

Problema 12.11(fig.12.13)

69,545

61,364

- Fig.12.13 -

d . deplasabile avand un grad de libertate.

Strnctura este ell no un

Ecuatiile de conditie sunt :

, -0

{fllZI + fuZ" + n., -

r Z + fooZ, + R,p ;;: 0

21 1 ~ - - .' 1 . m au fast calculate petit

Momentele incovoietoare din diagrame e ffi1 §1 ·2 .

i ;;:EI;;:J

Q 6 CalcuIul coeficien~lornecunoscutelof ~i tennenilor liberi _

• Q. - -15' R ;;: o· To;;: Tp = -1,J

fll ;;: 1 a , TI2 - " I P , .1 -

r ·1- .!. . .!. - (1,5 + ~5) . -61 = 0;

8L=0 2:!. 2 6

1 1

R -1+10·6·--45·-=0;

1p 2 6

8L=0

R = -22.5

2p ~

Sistemul de ecuatii este:

{18Z1 -1,5Z2 = 0

-15Z + '.!_ Z2 - 22,5 == 0

, I 12

iar necunoscutele au valorile Z, ;;;: 4,091 ~i Z; = 49,091

- 98-

Diagrama M, este data in figura ]2.13. Observatii:

- Structura a fost calculata la aplicatia 12.3 ca structura cu noduri fixe. A se observa diferenta intre cele doua distributii de eforturi.

- Verificarea rezultatelor se poate efectua scriind echilibrul static al strncturii reale - fie echilibrul forrelor pe orizontala (fig.12.14,a), fie utilizand principiul lucrului mecanic virtual (fig.12.14,b)

f

--1>

18,4

10

<1-1 18,4

49,091 IC'-c>

118,4,

18,4 O<l-- 61,364

lOE-'-

tl 18,4

<!-

69,545 '-J!l 41,6

69,545 '-Jfi

~ 61,364

a

b

LX, =0; aL= Q;

- Fig. 12.14 - ] 8,4-18,4 = 0

1 1 ' 1

10·6· - - 69,545· - - (49091 + 61364)·':_ = o·

2 6" 6 '

Problema 12.12 (fig. 12.15)

Ecuatiile de conditie sunt :

{fllZl + r12 Z2. + fl3 Z3 + R]p == 0 f:[ZI + r2222 + rDZ3 + R2r = 0

r3121 +rnZz +r,,23 +R;p = 0

Rigiditatile practice ale barelor au fost calculate pentru i = EI = 1 o 3

Calculul coeficientilor necunoscutelor si termenilor liberi

fll ;;::: 10 ; fll = 0; fl'. :::: -1 ; R = 0 .

, Ip'

3

R =-40

lp

1

f ;;:_.

33 ? 7'

-,

R]p = -20;

- 99-

r

Problema 12.13 (fig. 12. 16)

ZI

20kN
---
40kN 1
21 31
21
r 6 ~\" 6 ~\ 21

I

~i

\11=- 6

6

~(2)

I,

I \. I ,

I '

l "

, "

I \.

J \.

I '

I "

I 1,2) (2-,,3)

II

I

103,03

12&,8 1

3 3

T22"X--:-UilI ~.):-----BI ~y __ -IIPHRI

I

--I>-

1

ras 20

j_-- ---.5:

4- I

27

l'

J:

<I-

1

3

__r-r-

1 3

--

1

- Fig. 12.16 -

Rigiditaple practice au fost calculate p. tru i _ EI • . en I ---1

Ecuapile de conditie sunt : 0 6-

{rllZI + TI2Z:; + RIP = 0 f21Z1 + ruZz + R, = 0 CaIculul coeficientilnr -p

r = 14" . necunoscutelor si termenilor liberi

It , rl2 = -1,25; R :::: -90 .

Ip ,

r21 ·1 + (8 + 4) . ! - 6 . l = Q.

6 8' [21 = -1,25

ru .1-(2+2).l_075.'!-135 1

6 ' 8 "4'=0; ru =1,0975

- 101-

- Fig.12.15 -

Sistemul de ecuatii este:

lOZI -Z3 = 0

3 1

-Z --Z -40=0 4 2 3 3

-z _!.Z +_1 Z -20=0 1 3 2 27 3

,

iarnecunoscutele au valorile urmatoare Z, :::: 30,909;Z2 = 190,707 ;Z3 = 309,091 Diagrama finala de momente incovoietoare este data in figura 12.15.

-100 -

1 3 1.

R ·1- 20·6· -' - + 90· -8 ::;;; 0,

2p 2 4

Sistemul de ecuatii este:

{14ZI -1,25Z2 - 90::;;; 0

-1,25Z1 + 1,0975Zz + 33,75 = 0

'1 Z == 41O~i Z, ;; -26,082

iar necunoscutele au valon e I : .- teste data in figura 12.16.

. fi ala de momente mCOVOle oare .

Dmgrama n a

R ::;;; 33,75

2p

Problema 12.14 (fig.12.11)

s:[tm2

2,5 J

_I- 3 oj. 3 .. l

2

31

SD

6

I

(2) Q. 1'-

I '

I '

I "

I ,

I "

I -. (3,4)

I '''(2,4)

I l'

11,2) (-, )

l~

0,75 70,66 3

+-r+I

\ \If 1

I I !

I

3 "I

T]=- .... I

4 "" I

~l

1 1 \If;O-

111,"'8 1jf'=4" • II

71,78

38,287 M p

48,22

- Fig. 12.17-

-102 -

Ecuatiile de conditie sunt :

{rlIZI + ~2Z2 + RIP = 0

[21Z1 + r~Z2 + R2p = 0

Rigiditatile practice au fost calculate pentru i, ::;;; ~I = 1 Calculul coeficientilor necunoscutelor si termenilor liberi

Til = 20; [12 = -3; RIP= -90;

I21 ·1 + (8 + 4) . ± - 6 . 4 + 6 . ~ ;:: 0; r21 =; -3

L, .1-075.!-2.3.!-075.l-075.!=0· L_,~ =1,875

"- , 4 4' 8 ' 8 ' ,

R2P '1-30'1-90·i-20.6.~=O; R2;> =86,25

SistemuI de ecuatii este:

{?OZ -3Z -90 = 0

=3~1 +1,8;5Z2 +86,25=0 iarnecunoscutele au valorile ZI = -3,158 si Z~ = -51,05

Diagramele de moment incovoietor si de forta taietoare sunt date In figura 12.17.

Problema 12.15 {fig. 12. 18)

Ecuatiile de conditie sunt :

{ruz. 1 + II2Z. 2. + [13Z.' + R" = 0 [21Z1 +rnZ2 +r2323 +R2P::;; 0

f31Z1 +r32Z2 +r"Z1 +R3P = 0

Rigiditarile practice ale barelor au fostcalculate pentru io = ~I = 1 CaIculul coeficientilor necunoscutelor ~i terrnenilor Iiberi

I 1 ] ]

TlI ·1-0,5·-- 2 ·15 ·--2·3 ·--2·3·-;:;: O' Til = 2,583

. 6'6 6 6'

rl2 '1+(6+3).*-(12+6).~=O; rl2 =1,5

r .1-(12+6) . .!_+(12+6).!=0· II' =0

13 6 6'"

1 1

R ·1-30·4 ·--30 ·4-- = O·

Ip 3 3'

- 103-

C. STRUCTVRI SIMETR1CE

R =-40

2p

I =6;

Xl

I33 = 24;

r =27;

~

I21 = 1,5; I31 = 0;

R =0;

3p

Sa se traseze diagrarnele de eforturi la urmatoarels structuri simetrice

Problema 12.16 (fig.12.19)

20kN 1m

'Il~

. 6

!. ... "1

30 30 60

~ ~

-'~y

15 15 ]1,25

-Fig.12.19-

1 6

(4t_

(3}4 ) <, .(4,5) (2~4)

(2~3

11,25

2

t), == "3

-----~~ 1 1

6 6 6

Structura fiind sirnetrica si incarcata simetric va avea defonnata simetrica, In consecinta - des: este 0 structure eu noduri deplasabile - la incarcarea simetrica se 1;-'" Z = I. comportii_ ca 0 structura cu noduri fixe. Rezulta 0 singura necunoscutii grupata

3 5 simetric. In diagrama m], pe rigla, momentul incovoietor este constant ~i egal eu 2i.

Ecuatia de eonditie este

, ,

fllZ,+R1P=0

0,5

unde

III =2·(4+4)=16; Necunoscuta Z, = - R,p ;;;;: 120 = 7 5

f'l 16

Diagramele finale de eforturi sunt date in figura 12.19.

RIP = 2· (-60) = -120

Eroblema 12.17 ffig.12.20}

. . Structura fiind simetrica ili inem-eata antisimerric va avea deformata allt.ls,lmetricii.. Rotirile nodurilor se grupeaza antisimetrie. Din inearearea cu aceste rulm pe riglii. apare 0 diagrama antisimetrica eu valorile 6i Ia extremitati,

Ecuapile de conditie sunt . .

. . .

{fllZ, + f,zZ: + R,p = 0

[212, + fnZ2 + R2P ;;;;: 0

- Fig. 12.18 -

Sistemul de ecuatii este:

{2,583Z1 + 1,5Zz + 80 = 0

L5ZI+27Z~+6Z3-40=O

. 6Z1 + 24Z3 = 0 . l : Z ::;;; 3 51' Z = -0,877

il urmatoare: Z = -33,0 ':l " 3

iar necunoscutele au valor e ~. ~ teste data in figura 12.18.

. finala de moment mcovoie OI

Diagrama _ 104 _

-105 -

Zl ZI Zz
30kN 30kN --- ...-...~
·f1 31 1- 2
SB
6
1~ "I 64,615

3()

- Fig.l2.20 -

Coeficientii necunoscutelor §i termenii liberi sunt

rll =:2-(4+12)=32; rn =2·(-1,5)=-3;

rZI .1+(4+2).*+(4+2)'~""O; fll =-3

L .1- 2 .15 .! - 2·1 5 .! = 0', r._, = 1,5

~ ~ 4 7 4 I.

R .1+30·1+30·1=0' R =-60

~ . .. ~

Sistemul de ecuatii este:

{32Z1 - 3Z2 = 0

- 3 ZI + 1,5 Z 2 - 60 = 0

iar necunoscutele au valorile ZI = 4,615 ~i Z; == 49,23 Diagramele de eforturi finale sunt date in figura 12.20.

Problema 12.18 (fig.12.21)

Structura este simetrica si Incarcatii simetric. Desi are dona grade de liberlJ sub aceasta mcarcare se comports ca 0 structura cu noduri fixe. LucriiD~ semistructura numarul de necunoscutese reduce la dona rotiri de nod.

E!

Rigiditatile practice au fast calculate pentru structura 'intraga pentru i, :;:;"6

De asemenea si momentele lncovoietoare din diagrama M~

-106 -

~ 6
.. r- .J.
Zl
..--...
I!:.:;J - Fig. 12.21 -

Ecuatiile de conditie sunt :

{TllZ! + T12Z2 + RIP == 0

. fzlZI + T2ZZZ + R2P = 0 Coeficlentii n

p ecunoscutelor §i term .. lib .

r = 10' enu 1 en sunt:

11 , TIl"" 3; RIP = -120;

fll = 3 ; T == 30 .

Sistemul de ecuapi e~te: '

{IOZI + 3Z2 -120 == 0

. 3Z1 +30Z, -60 = 0

tar necunosc t I -

. u ee au valorile Z = 11 752 . Z

Diagrama fin _ 1,· ill 2 = 0,825

pe semi tru ~ ala de moment incovoi t .. f

s ctura cat §i pe structuraJntread, or a ost reprezentata in figura 12.21, atat

RI =-60·

p >

-107 -

Problema 12.19 (fig.12.22__)

6

47,58

- Fig. 12,22-

- ~ d - deci este 0 structura

, '- avand rigla centra1a 10 oua ape,

Structura este slIDe~ca _ d de libertate. .

U noduri deplasabile, avand doua ~a_~. im etrice are un grad de hbertate.

C - f e lncarcaru 5 .

Semistructura corespunza oar

~ 108·

~l

ml

1,5 1,5

60

60

Ecuatiile de conditie sunt :

{III ZI + fiZZ! + Il3Z3 + RiP =_ 0 IlIZ] +I22Z2 +r23Z] +R2P-0 f31Z1 +f32Z2 +r3]Z3 +R3P = 0

Rigiditatile practice ale barelor au fost calculate pentru 10 = ~I = 1 Coeficientii necunoscutelor ~i termenii liberi sunt:

I ·1 - (1 5 + I 5) . .!. - (1 5 + 1 5) , ! - (6 + 6) . .!. = O-

Il "6" 6 3'

1

r12 -1+(6+3)'"6=0; r12 =-1,5

1 1

I, ·1 + (6 + 3) . - - (12 + 6) , -:= 0:

L 63'

R .1+20-6 . ..!..+('60-60) . .!.=O·

iv 2 6'

R =-60

Ip

f21 = -1,5; fu = 14; f31 = 4,5; r32 = 4;

f23 = 4; f]] = 26;

R =60

2~

Sistemul de ecuarii este:

{5ZI-l,5Z2 + 4,5Z] - 60 = 0

-1,5Z1 + 14Z2 + 4Z, + 60 = 0 4,5Z1 + 4Z2 + 26Z3= 0

iarnecunoscutele au valorile: ZI = 12,99; Z2 = -2,355; Z3 = -1,886

Diagrama finala de moment incovoietor este data pe semistructura, in figura 12.22.

Problema 12.20 (fig.12.23)

Structura este simetrica ~i incarcatii antisimetric. Semistructura corespunzatoare acestei incarcari are un grad de libertate.

Ecuatiile de conditie sunt :

{f,' Z, +r".Z2. +Tn Z, + R" '. 0 fllZl + r22Z2 + f23Z, + R2P - 0

f31Z1 +f3ZZ2 +f33Z3 +R3P ::::: 0

-109 -

20kN 1m

Sistemul de ecuatii este:

fZ1 -1,5Z2 -1,5Z] - 60 = 0

-1,5Z! +14Z. +423 :60 = 0

-1,521 + 4Z2 + 23Z3 - 0

iar necunoscutele au valorile: ZI = 69,158; 22 = 1,932; Z3 == 4,174

Diagrama finals de moment incovoietor este data pe semistrucuus, ill figura 12.23.

Problema 12.21 (fig.12.24)

3 OkN 1m

~I

.- It I\-
21 2I
I J ,5I I
21 2I ,
.~. f ~·I---. I 1

r

2 Semi-

30kN/m

4
I~
() 21
..._
1 2
/777 SB 157,94

- Fig. 12.23 -

1 . t rmenii liberi sunt:

Coeficientii necunoscute or ~1 e .

, 1 1 5) 1 - O' r = 1

r ·1- (1,5 + 1,5) . -6 - (1,5 +, . 6' -, 11

II

1

r12 . 1 + (6 + 3) . 6' = 0;

1 . r ·1 + (6 + 3) . -6. :::: 0,

13

O 6 1 (60 - 60) . _!_ == o·

R ·1+2 .. -+. 6'

lp 2

[21 = -1,5; fJ2 =14;

15' r =4'

r :::: -." 32 '

31

r =-15

12 '

r =-15

B '

R =-60

Ip

R =60

2p

r2) :::: 4; r33 = 23;

R := 0;

3p

-110 -

56

~ Fig. 12.24 -

Structura este dublu simerrica si inem-cam simetric astfel ineat se poate rezolva lucrftnd pe un sfert de structunl.

Ri idi ~ '1 . .~ I 1 . EI

gi ItaP. e practice au rost ca eli ate pentru I() = -. == 1.

4

Ecuatia de conditie este TllZ1 +RIP =0 unde III :::: 10' R = -40

, lp

Necunoscuta Zj are valoarea:

Z == - RIP = 4 I

Til

Diagrama [mala de moment incovoietor este data in figura 12.24.

-111-

CAPITOLUL XIII

CALCULUL STRUCTURILOR PRIN APROXIMATII SUCCESIVlE

Calculul strucrurilor prin cele doua meta de generale - metoda eforturilor ~ metoda deplasarilor neoesita alcatuirea si rezolvarea unui sistem de ecuatii, opera Cafe implica un eonsum mare de timp, 'in eazul structurilor cu numar mare ~ necunoscute. De aceea, pentru rezolvarea aeestor sisteme de ecuatii au fast adop~ procedee de ealcul prin aproximatii successive.

Utilizarea acestor procedee este conditionata de existenta convergem procesului iterative ~i de asemenea, de rapiditatea convergentei.

In metoda deplasarilor, 1a eadrele eu noduri fixe convergenta este foarte rapi~ deoarece in fiecare ecuatie coeficientul neeunoscutei principale este mai mare ded

suma coeficientilor necunoscutelor secundare, luati In valoare absoluta (rii > "Llr;il).

La structurile eu noduri deplasabile, ill ecuatiile de grad de libertate, ace ~ conditie nu mai este satisfacuta, dar pe ansamblul sistemului de ecuatii conditia ei"

satisfacuta (~)ii > .L Ir;i I,j ;to j ).

in consecinta la strueturile eu noduri deplasabile convergenta process iterative exista, dar este rnai lenta. Semnificatia fizica a ealeulului prin aproxim; successive - in metoda deplasarilor - este urmatoarea: are 10c treeerea treptata de sistemul de baza cu toate nodurile blocate, la structura reala. in acest capitol prezinta procedeul de ealcul nurnit procedeul distribuirii si transmiterii momentel - cunoscut - ~i sub numele de procedeul Cross, dupa numele celui care l-a elabora

Procedeul Cross opereaza en momentele Incovoietoare si utilizeaza ca scbe.: de caleuI, schema structurii. in. literatura exista un numar mare de proeedee de cal." prin aproximatii successive, diferenta dintre ele constand :fie in elementele cu a. opereaza - eforturi sau deplasari -, fie prin modul de organizare a schemei de calculi

A. STRUCTURI CU NODURI FIXE

Deoarece procedeul Cross opereaza eli momente, rotirile nodurilor nu mai or explicit pe parcursul calculului.

In sistemul de baza nodurile sunt bloeate. in unele noduri sau in to ate, ~ actiunea incarcarilor, apar momente de incastrare perfecta neechilibrate, capabik produca rotirea nodurilor 1a deblocarea acestora. Cum calculul iterative inIf deblocarea succesiva a cate unui singur nod, problema se reduce la a analiza pr(#

-114 -

de caleul necesar in cazul d bl .... ..

pentru bti e ocarn unui smgur nod .

. ~ pnerea solutiei la structurile ci .. ~l apoi extinderea conc!uzi·j

FIe cadrul di fi .. I rna! multe noduri . I Or

. . _ m 19ura XULl a. f ~ .

singura necunoscuta - rotirea uodului 1. n metoda deplasanlor acest caz impliea 0

,P
v ~ Zl
3 113
113
SB 114 J LJ3

~·------------~r+I·~ __ JL~'~1 __ ~

4io

o M"

- Fig.xUI. I ~

EcuaJia de conditie este r;lZl + R, == 0

R . P

eacpunea unitara are expresia:

Tll =::4i13 +4i'4 +3il~ =4io(~13 + ~14 +2. i12)

, 10 10 4 I·

N A I· . "

otand P'3 = ~; P. == ~ . _ 3 ip .

I I. ., Pp - - . -...=. reacti

() . 10 - 4 i, ' unea fll se poate sene sub fonna

!lUde . ru == 4lJpl3 + P'4 + P,,)=:: 4i "

P13 reprezlDta coeficientul de . ... 0 L.... p,

suma Coeficienplor de rigiditate ai b flgIdltate a1 barei 1-3, etc, iar LP1 reprezinta

Tennenulliber este arelor ce fonneaza nodul 1.

RIP + MIl -M'3 =0

sau notand M _ _

re· 1 - Mu - M 13 - unde M .

aCPunea RIp devine 1 reprezmfa lTIomentul neeehilibrat din nodul 1

,

4' 4' M\ M M

M13 :=;-M1J- 113Z1:=;-M13- 113'4ioLPI =- 13+~13 1

M -M -')' Z -M -1' ,M1 M 1 M

31 - 31 -113 1- 31' -113 4ioLPl = 31 +2~13 1

Din expresiile de mai sus se desprind urmatoarete concluzii:

_ Momentul neechilibrat se clistribuie barelor ce formeaza nodul proportional

cu coeficientul de rigiditate al fiecarei bare

_ La barele dublu incastrate momentul distribuit este transmis la capatul opus

eu valoarea pe jumatate ~i avand acelasi semn. . - La structurile si tri

_ La structurile cu mai multe noduri, se repeta cele dOM faze - distrinuirs avntin vedere urmato rele: Ice -la care calculul se conduce pe serni _

momentului neechilibrat Ia barele din nod ,i apoi transmiterea momentIil, _ daca axa tee. . . semlstmctura trebuie

distrib?it_la ;apatu! opus, pentru ba:ele dublu.lncastraie ~ trecand din nod b . _ _ ., srmetne mtersecleazij 0 bara la miilocul deschi ,. ., -

nod pana cand. mOl~enlele neechilibrate dev,n. neglijabile. Efect:uand so"' eazul IOcarcam simetrice se considerg ~! . _ hidem atunci m

momentelor obtinute m fieearenod se obpn valorile finale ale acestora. antis.' tri Ph 2 Pij, tar ill cazul lncar - ..

nne ce se considera P = 1 5 cam

d I. ,p ..

- aca axa de sim tri U

~ _ e e se suprapune peste a'{a unei b .

mcarcarii antisimetri . .' 1 . are atune! ill cazul

ee se consldera p~ =_

!J 2P;j'

RIP ==-M1 Necunoscuta Z, capatii forma

Z :=; __ R_IP = M,

\ 4' ~

rll10 ~Pl

~i reprezinta rotirea nodului 1, produsa de momentul neechilibrat M, ' cand nodul l

este deblocat.

in aceasta pozitie, nodul 1 este in echilibru, iar rnomentele incovoietoare ce

apar pe bare sunt:

Observatii:

_ Suma eoeficienti1or de

L)!ij :;;;-1.

distribu~e dintr-un nod este egala cu minusun~

Aceasta proprietate rezulta seriind echilibrul nodului 1

LM[ =0; MI~ +MI3 +M14 =0

Deoarece

rezulta

~ 116-

M, (i-L12 +IlIJ +1.1 )= -M-

14 . 1

. - Deoareee In acest procedeu se _

statIC este respectarg atat la fiecare d bl opere~a eu eforturi ~i conditia de hilib

b ' . fi ~ d ' e ocare cat ." c: I ,ec 1 1 ru

a ~ne ver: can satisfaceres conditiei de com ~1 ,1~ nna , verificarea rezultatelor se

. Av:and ~o~entele incovoietoare fin 1 patIblhtate a defonnatei cu Iegaturj]

Uurul UllUl nod rigid _ rotiri care tr bi _ a e se calcllieaza rotirile se ti il ie ..

AstfeI pentru b _. _ ~ ie sa fie egale,c,mm or dUJ

. 0 ara sltuata mtre d _ d . . . .

inCDVOletoare sunt: . oua no un rigide i si j expresiil

1 e momentelor

M1j =Mj -4p.e. -2 e'

~ 'J'1 p ...

Mj, = MJj - 2pij8i _ 4p'J.eJ

Deoarece M·· 'M u j

• '. 11 §l ji sunt momente]e inc .

dou~~cuap.l ell dona necunoscute, Notand M: ~v~et~ar~ f~a!e .• rezulta un sistem de

capata forma l IJ ij MIJ ~l M. = M .. -.!VI rotiril

)1 J1 Jl In e

M'

e = ji -2M~. M~ -1M'·

I 6 ~l e j = 1J - ji

Pij 6p

Pentru 0 bara incastrata la capatul j i . u_"

M• § artICulata 10 k rotirea secti ...

e. = ---&<.. ~.unll 1 este

I 4Plk

- 117-

APLICATII

. la urmatoarele

omentele hicovcietoare,

sa se calculeze m

procedeul Cross.

Problema 13.1 (fig.13.1)

structuri, utilizfin/

+6

lJ = - P., = _ 1,5 == -0 222

... -25 ". 6 75 '

L..P~ ,

- se ca1culeaza mOmentele de incastrare perrecta, din diagrama M;

PL "80·6 pC 20.4:!

M =-M =-==-=60kNm· M ==-==--=40kNm

12 21 8 8 '23 8 8

- se echi1ibreaza pe rand nOdurile astfel:

In nodul I momentuJ oeechilibrat este M, =H5000daNm (se luereaz. In daNm penrru a nu folosi UlIInere zoe;male). Multiplicand mornentul neeehihbrat en coeficienpi de distribupe se objine

MlJ == J.1.lc MI == -0,75·6000 == -4500daNm MI4 == Jl[4 MI == -0,25·6000 == -1500daNm

Momentele d;sujhuite so transmit la eapetele opuse ale amhelor hare, penm, ca Bunt bare dublu lncastrate.

Acum nodul I este In eebilibru -in schema valorile existente au fost barate eu o linie omontal. - dar III nodul 2 exista un IDoment neeebilibrat M, ~ -4250daNm .

Distribuind acesr moment neechiJibrat, barelor din nodul 2 se obtine M11 == J.l.21 M2 == -0,444· (-4250) == +l886daNm

M23 == J.1.23M2 == -0,334·(-4250)= +1420daNm

M., == lies M1 == -0,222 ·(-4250) == +944daNm

in eontinuare se eebilibreaza sueeesiv cele doua nodun In erdinea Ii sub "PUll ea momentelor neeehilihrate Inscrise In taheluJ pnvind ordinea de iterare.

Operapa de echil.brare a fost Opnta, cand dupa eehilibrarea nodului I sub 8Cpunea momentului neeehilibrat de +6daNm, pe bam 1-2 se oh~n num'; 4daNm _ 'ruoare foarte mica comparariv ell valoar ea de PO,"ire de 6000daNm.

Momentele ineovoietoare finale se obnn pria insumarea valorilor cxisteDte In fiecare colOat,a din schema de calcul,

I Veriticarea diagramei M,. So veritieii rotirile seetiuDilor din Dodul I ale barelor

-2 ~i 1,4. . •

• se calculeaza suma coeficienplor de rigiditate din fiecare nod LPI ==3 + 1::0 4; LP:!==3 + 1,5 +2,25 == 6,75

- se calculeaza coeficienpi de distribupe din fiecare nod NodulI

J.l = --Eu_ == _2 == -0750 '

I~ LPI 4 .

Nodul2

J.l == -~= _2_== -0444·11 ;:;:: - P23 == _ 2,75 ::::-0334.

21 LPz 6,75 ' >t"'":u LP? 6,75

3

p

SB

L~m.&41

+6

---:ss

+78

"7?ii7

.,.943 ·4500

;; +6001)

l-.

~

..,

= ·0,2·22

~

+13

--=l2. "157 ·354 ITil1l6 ·2250

er

·6000 :.;:

9

I +5548 I

+10

+ii8 ----, +m1i

;;; +4QOO

2

·15{)0 ·236

·20 r-:s78"l ? L...:..:::..:.. ._ ! ·10

·1758 I .11 S

·75U

+944 .,.7B

6577

- Fig.B.l -

"1 ste urmatoarea: ..

Ordinea opera~l or e d baza blocand nodurile ng.lde;.,

- se trece la s]s~em~.d~ -til practice l?i coeficientii

- se calculeaza nf,'l Ita, e

i = E1 = 1 rezulta o 6

. 3El _".

1 =._--.J,

12 6

Nod Moment neechiHbrJ\

1 +6000

-4250 +943 ·354 +78 -29

2 1

2 1 2

de rigiditate. P4

i = 1,5EI = 1,5

15 6

P =3;

12

P =1;

14

3 . 2 25 ' p._5;:;:: 1,5

P =-1 =, , ,

21 4 21

-118 -

II =: -_&_== -_!. == -0 250

t"'"14 'V 4 '

L..PI

-119 -

M* ?M' M' 2M'

e = 21 . - 10 i 8 _. 41 - 14

H 6 ~ 1-4 6

Pri PM

M:2 = + 1758 - 6000 = -4242daNm

M:1 = -6577 - (-6000) = -577daNm M;4 =-1758-0=-1758daNm

M:1 = -878 - 0 = -878daNm

e = - 577 - 2· ( 4242) = +439277 _ 8 = - 878 - 2· (-1758) = +43966

1-2 6 . 3 " 1-4 6 . 1 '

Rotirile rezulta aproximativ egale, deci calculul momentelor este correct.

Ca1cu1uI coeficientilor de distribu!ie avand

L PI = 2 ; LP2 = 4,5 ; ." _ -

Nodul1 L."P3 -)

unde

1

J1.12 = --). = -0,500-

.>

Nodul2 -

1

J..L21 =--=-0222- _ 2

4 5 ' , Jl23 - - - = -0 444' J..L _ 1,5

, 45 ' , 24 - -_ = --0334

Nodul 3 ' 4,5 '

?

J..L3' =-'::'=-0400' 1,5 15

- 5 ' , Jl35 == - -- 0;; -0 300 . . '

5 ' , !l36 = -- = -0 300

Ca1cuJul mome~telor de incastrate perfecra 5'

M = pL - _ 10 . 122 . ,

17 8 - 8 =180kNm; Mu =-M =~_ 20.62

pl,' 20.62' :n 12 -u-=60kNm

M36 =8=~=90kNm

. 8

Echilibrarea nod "1

. un or este prezentata in figura 13.3

L+905~ .

--.±1

+50

o ·9000

1 ~ +18000

o·r--~~--------------------------n

·0,500 I

·9000

-100 [-46&.9/~. ! .73281

+50 .I4~

-7 +25 -29 +7

~200 _.±1Q --..:l2 j +81641

-45400 -400 +80

r-"='---- -200 -±4

~ -600 1 +60

2 ~ +6000 - 200 r---- -900

O"r-- ~-:::60~0~0 g a 9

~ 3 0 + 000

-0,334 0 • M I---- __ .r.

9 a·'

~ -0,300 0

~ ~OO

~~ +!~@J

-II

-150

Problema 13.2 (fig.13.2)

IOkN/m

7

P
z 3
2 1.5
1,5 SB 1,5
4 5 6

Moment neechilibrat

1 6O~ -~i~

- Fig. 13.2 -

1 3 2 3 1 2

+18000

+3000 +900 ·200 -100 +65 -15

-7

Calculul rigiditatilor practice ~i al coeficientiilor de rigiditate.

P . EI 1 bti

entru In ==-= se 0 tme

v 4 '

- _1,5EI -1 ,.

1 ---- ,.0

"4 4

. 4EI 4

1 =-==-'

17 12 3 '

i ==3EI_2 36 6-

+2 +30 -450

- Fig.l3.3 -

Diagram fin -

a ala este prezentata in figura 13.2.

+1028

. 3 4 3

P12 = 1~ P17 ="4' "3 == 1; P23 == 2; PJ4 == 1,5; P35 == 1,5; P36 = "4 . 2 = 1,5

-120 -

-121-

problema 13.3 {fig.13.4)

30kN/m

3

2

.1

SB 5

Moment neeehilibrai

Nod

I +319,6 .. I

+21

+298 ----, -313B

;: ·,6000

~.

'7

3 2 I 3

'1-6DOO -2000 +5223

-973 .571 +459

-86

-51

+40 -7

-5

2 1 3 2

3 .0,417

-2862

-:TIT

+272

--:sT1-2S4fl +24 ~

~ r:Jil5l ---5 +;2

+4 ~ +2 -101

-7 . -14 ~ +135 I ~4G~:J

.. +56 +2g _I t52 _

- S 5 --:-r7il -143 1 -:tTT

I . -969: .jl, , +646 ~ -::TI.7'2

- .~ -973 -19 '" '" ,.6000

+29 ~ ~+.:.:13:.:2;__R +_66_4_ 5 2 ~ t-------)',

+327 <5 -0,165

+rn -0,336'

-2000 J..------

~

+15

- Fig. 13.4 -

-122 -

CalculuI momentelor de inertie

"'l 63 3 453 ., 43

I), =~==54dm4; II' = -, = 22,78dm4; L =~=16dm4~

- 12 '12 '" 12

I ",,3·43 =16dm4'1 =3.5' ==312-dm';' I =3-53 == ?5d'~

" . , -6 ... , .) . , 37 31,_ m

-. 12 ." 12 12

Calculul coeficientilor de rigiditate

== _!g_ = 54 == 09' = I14 == 22,78 == 0456' == I13 ==~ == 0'''34

Pl1 L 60 " Pl4 L 50 ' , P13 L 30 ,~

12 14 13

P", == ~ == ~~== 0,4; P26 ==~. :10 ==~. 3~~5 == 0,586; P37 == P26 == 0,586

. !S - 26

Suma coeficren!ilor de rigiditate in fiecare nod J:P! ::: 0,9 + 0,456 = 1,356

LP2 == 0,9 + 0,534 + 0,400 + 0,586 = 2,420 LP3 == 0,534 + 0,586 = 1,120

Calculul coeficien!ilor de distribujis

NodulI

)J. = - 0,90 ~ -0 664 -

12 1 "-6 ' , ,.))

Nodul2

II,. = - 0,90 = -0 372' t"""1 2,420 ' ,

II ::: - 0,40 = -0165' t"":.~ 2420 ' ,

,

. = - 0,456 = -0 336

111~ 1356 '

,

Nodu13

= - O,53± = -0 477 .

)J.32 1,120 ' ,

:;: - 0,534 = -0 220

1113 2,420 '

= - 0,586 "" -0 243

J-L15 2,420 '

= - 0,586 = -0 523

1137 1120 ,.

,

Caloulul momentelor de 1ncastrare perfecta pl.' 15.42

M =-M =-=--:::20kNm

14 ~l 12 12

pU 30 .42

M =--=--=60kNm

16 8 8

pl.' 30.42 .

M =-=~=60kNm

37 8 8

Schema de calcul §i diagrama finala sunt date in figura 13.4.

- 123-

Problema 13.4 (fig.U.51

i
1,5
P
.2 2'
1,5
SB
4 3 '
.2 .2
.2
6
5363 5363 - Fig. 13.5 -

Structura este simetrica ~i mcercata simetric. Se comporta ca 0 structura eu noduri fixe. Coeficientii de rigiditate ~i momentele de incastrare perfectii se

calculeaza pe structura tntreaga.

Calculul iterativ se va efectua pe semistructura. Pe riglele supenoare ~

intersectate de axa de simetrie - coeficientii de rigiditate se corecteaza Pl, ;:: ~Pji'

-124 -

Suma coeficienti~or de rigiditate in noduri

LP1 =1,7); LP, =275'

Calculul coeficientilor de di tr-'b ," L P3 = 4,2

NodulI' S 1 upe

0,75

)lj, = --- == -0478'

1,75 ' ~ ,

1

)ll~ =- -==-0572

1,75 '

Nodu12

1

)l11 == --- == -0364 .

2,75 ' ,

0,75

1-12• == --== -0277'

2,75 ' -,

1

Jl23 == -- = -0 364

2,75 '

Nodu13

1

,un == - 4 2 == -0,238

,

2

)l34 == - 4 ? == -0,476

,-

12

I-!r == -_,_ == ~O .786

, 4 2 ,-

Calculul mom ' tel d ~

en e or . e mcastrare perfecta

Momentnl pe consola M == pC _ 15 - 2:

c 2 --,)-=30kNm

Mu' == -M, = Pa(L - a) _ 60·2· (8"::- 2)

11 L - 8 ' ==90kNm

M = _ _ pVC 15 - 81

z;:' Mn - 12 == 12:= 80kNm

M =-M _ pl.' 15,42

:i4 -l3--=~--20kN

12 12 - m

-125 -

- Fig.xm.2-

. . transla~ile

~ _ _ fortele ex:tenoare ~l eu

tur cu noduri fixe va ~l meareata en , , - Avantajul procedeului consta in faptul ca pentru structurile la care se

, - C ~:c a~elor de liberate Z\ !?1 Z2' . . anaI~e~a mai mul!e ipotez~, d~ in~ru:care, in~e~and eu ip~te~a a doua se c~~uleaza

pe dire t gr 1 t- entru'indirCarile ce mtefVln, tumat dmgrama M~, tennenu liben dill ecuatu ~l se rezolva sistemul de ecuapi.

d . fixe este rezo va a p . a1 - ' te sche[lll

Etapa lU Strue~a cu no un a a1 metodei dep1asanlor ;;1 se eatule~ b' D:zav~taju~ proc~deului consta in aceea ca_la un numar .~are de ~~de de

_ Se trece 1a slstemu1 de bazbenate, ill pnma ipoteza de calcul se efectueaza n+ 1 operatu de echilibrarea IDomentelor prin procedeul Cross, iar in toate ipotezele de calcul trebuie alcatuit ~i rtzolvat un sistem en multe eeuatii

..

URI DEPLASABILE B. STRUCTURl en N~ iN DouA ETAPE

PROCEDEUL DE OPE d lui Cross in

zjnta aplicarea proce ell U1

d 1 de operare in doua etape repre

Proce eu bil '1 u

ulul structuri10r ell noduri deplasa l~' rocedeului Cross aplicat s~c:un Of ~

calc Pentru a utiliza eonverge~ta buna adP i deplasabi1e se procedeaza in rood

1 lul Structurilor cu no nr

d . fixe in ca ell -

no un , fi rrna ill structura eu

-t . 'I (fi XIll 2 a) se trans 0 ') b)

urma or. noduri deplasabl e g ". ' ., d 1 de libertate (fig.XIll.-, '

- Structura ell 1 tiilor pe directule gra e or

noduri fixe prin blocarea trans a, • ", p ~

p .; iT· ~

t~--:ri--;.-r-~i-:J"l r p \ ~

lSN'l-

p ---

a

SB

L

1 2L

Cross.

-128-

~ Se incarca sistemuI de baza ell fortele exterioare ~i se obtine diagrama M~.

Momentele de incastare perfecta din diagrama M~ se echilibreaza prin procedeul CroSs ~i se obtine diagrama M~, pe structura cu noduri fixe - cu nodurile rigide debloeate si in echilibru

- Se incarca sistemul de baza cu translatia ZI=1 ~i se obtine diagrarna ml, Momentele din diagrama m, se echilibreaza prin procedeul Cross ~i se obtine diagrama m~ ~ pe structura eu noduri fixe.

- Se incarca sisteroul de baza ell translatia Z2= 1 si se obtine diagrama m-, Momentele din diagrama ill} se echilibreaza prin proeedeul Cross ~i se obtine diagrama m~ ~ pe structura eu noduri fixe.

Daca structura are mai multe grade de libertate se continua operatiile asupra diagramelor unitare.

Etapa na Etapa a doua consta in revenirea de la struetrura eu noduri fixe la 5tructura reala cu noduri deplasabile punand conditia ca reactiunea total a din fieeare legatura de grad de libertate sa fie egala cu zero, deoarece aeeste legaturi nu exista in realitate.

R1=O, R2=O

Reactiunile totale se obtin prin suprapunere de efecte

{rllZl + rl.JZ2 + RlP ~o r2lZ1 + r~Z2 + R2P - °

S-a obtinut un sistem de ecuatii Iiniare (in acest caz dona ecuatir). Coeficientii necunoscutelor ~i tennenii liberi se calculeaza dupa regulile utilizate in metoda ikplasarilor.

Cu necunoseutele ZI ~i Z2 determinate se calculeaza momentele ineovoietoare structura reala - tot prin suprapunere de efecte

M, == M~ + m.Z, + m.Z,

Observatii:

- Diagramele m~ ~1 m~sunt unice doareee momentele unitare depind numai de '-M~""""U'_"'" strueturii si nu depind de !ncar-can,

- Daca fortele sunt forte concentrate, aplieate in noduri, atunci M~:=; 0 ~i

M: == 0 ~ nu se mai efectueaza procedeul Cross pentru forte.

-129 -

APLICATH

, . urmatoarele structuri eu

entele hicovoietoare, la

sa se calculeze momd 1 de operare in doua etape. ili ~ d proce eu

deplasabile, uti izane

Problema 13.6 (fig.13.8} z ,

2

SNF

5

60

3

SB P

60

- FigJ3.8 -

Etapa Ia . . _ E1 = 1

' . dit t pentru I -

Calculul coeficientiilor de ngi a e 0 6

3 3 ? 25 . P = 1,5 ;

- 1 . P = -. = -" 15

P = 3; P14 - , :!3 4

~ .

- fici tilor de rigiditate in noduri

Suma coe rcrem 6 75 .

LP =4; LP~:;;;;, , .

Calculul c~eficientilor de distributie Noduli

1111 = -% = -0,750;

Ii =-!=-O,250 1"']4 4

M 130-

Nodu12

Jl ~ --~ ~-O 444· " . ~ - 2,25 ~ -0334· " . = -_l,2_ ~ -0222

:1 6,75 ' ''''':>3 6,75 ' '''''2;, 6,75 '

Operatule de eehilibrare a momentelor prin proeedeul Cross ~i diagramel, obtinute M; ~i m", sunr date in figura 13.9.

f_1J~ t436D

-7

+32 +l§. [§J

-818

42 -83

+375 +188 -5

-500 -1050 r-~~"<I"--' ~

o -j~ +2250 ~ 2 t"') -750

1 ~. 1---- __, "<I" "1-,1-- __

. • a

-.0,2509 9 -.0,222 I

~

4365

-l:.liQQ

+125 +10

f681fl

+62 +750 +6000

6812

+16

---..±.§.

-42

+94

818

+1000 [+90£1
~
+62 +3
+s +31
+817 -125
+1000 909

- Fig. 13.9 _

~

Se trece de la strnetura ell noduri fixe I,s{,"etura reala en nodUFi depla,abile, Ili!nand condipa ea reaepnnea totalii din legiltura de grad de libertate sa fie egala cu Zero.

-131-

Rip

Prohl 1

- ema3.7(fig.13.1U

3I
21
SNF
I--- 3 tJ. 5
--I
4 A(2)
.,. 1
(5) " 1
1,5 .,." 1
4 .." (415)
P T Zr (.n IV., ~

·8

~,----~'"

N ....

C;

.0,471

51,47

33,04

~ ·2666

QmJ[-182S]~; +1:~;

.14 ~·1 ';'28 -_::11

--.±1.i ~ --22. "1·1

-163 ,,50 +331 -6

+299 ·81 "'628 ~

-458 +598 ·2666 ~ ·229 r+-r-s- __

·2160 .2160 .0,232

140,48

105,92

86,96

- Fig.B.lO-

6L=O

1 ]

fll ·1- (909 + 817) . - - (l365 + 1227) . - = 0;

6 6

R ·1 + 12000.! + (4365 - 6812) . .!. + (546 + 273).! = 0-

lp 2 6 6 '

Z =- RIP = 5728,67 = 796

\ fll 719,67 '

Momentele incovoietoare finale, calculate ell relatia M =Mf +m' Z

p p I 1

precum iii fortele taietoare sunt date in figura 13.10.

r11 =719,67

RlP = -5728,67

·0,455 '7

+3000 ~.

-J36

---=rr

~

-132 -

+300Q +498 +42 +4

~

+21 +249 +3000

-Fig.13_1I _~

-133 -

Etapa I", Structura este incarcata eu forte concentrate aplicate In nod.

M~ ;; 0 si M~;; O. Rezulta ca vor fi eehilibrate prin procedeul Cross

momentele incovoietoare produse de deplasarea ZJ=I, pe sistemu1 de baza.

Ri iditatil . ~ I 1 .. El 1

gi ltat] e practice au lost ca cu ate pentru 10 = - =

4

. EI 4 4

III = 3" = "3 ; PI1 ;::; "3;

i = 4EI "" 2' P - ~.? -15'

14 8' !4 - 4 - - , ,

8L=0

rn'I-(2375+2471+3270-l-3544) 1 3

, . - - (2471 + 1875)

[II == 4570,7 4 ~ . 20 - (1719 + 1315). * =0 0;

RIP ·1 + 75·1 + 60· ~ == o·

4 > RIP == -120kN = -12000daN

Z =_ RIP _ 12000

r ~l - 4570,7 = 2,6254

M

omenteJe incovoietoare fi I

M =' M' + [2 ma e, calculate cu relatia

rpm '

sunt date in figura 13.12. I r

· 3El

1" =-=2,4;

'-" 5

· _ 2EI _?

126- 4 --,

· _ 2,5El_2·

11, - -,

~~ 5

P:o :::: 2;

Problema 13.8 (fig. 13. 13} •

Calculul coeficientilor de distributie Nodul I

1,5 57

1114 = -20833 = -0, _9

__ 4_=-0471' 3·2833 ' ,

,

20kN

20 1

Illz ==

2

31

31

Nodu12

4 =-0,232; 11,,=- 2,4 =-O,419;1I".=-__l_=-O,349 ,

3.5,73 . t"~, 5,73 . r~, 5,73

30 3 S N ~r----==::i:

Nodul3

11" = - 2,4 = -0,545;

~- 4,4 .

4

5

')

1135 = --=- == -0,455 4,4

k 7,5 7 -

~I ----:..~.J.,..I._2'):_c-j _

r--- __ v- Z,=l

Echilibrarea momentelor este data in figura 13.11

Etaoa a - It Se impune conditia de trecere de la structura eu noduri fixe, structura reala cu noduri deplasabile.

1 12

1

[J,625

2

- Fig.13.12-

- Fig. 13.13 -

-134 -

- 135-

- Fig. 13.25 -

1

1 3 . 1 + 18000 - ~ - (2531 + 1265) . "8 +

R .1+18000--.-+17720'12 4

lp 2 4 1. R = -29953,33

1 1 ~+17719.-:=0, l p

+ (2531 + 1266) - '8 + 18000'2' 4 12

R1P _ 29953,33 = 35,3015

Zl= -- - 848,5 . d +~ ~ figura 13.25.

fll te 'incovoietoare este ala ill

Diagrama finala de momen

-148 -

CAP][TOLU]L xrv

1EFECTUL V ARIA TIEl DE TEMPERATURA

in capitolele precedente a fost prezentata - prin exemple _ comportarea 5tructurilor de rezistenta - static detenninate :;;i static nedetenninate _ supuse actiunii forte1of. In realitate asupra constructiilor pot actiona ~i alte tipuri de lncar-can, printre care ~i variatia de temperatura.

Particularitatea efectului variatiei de temperatura este unnatoru1:

- la structurile static determinate variatia de temperatura produce numai Iilodificarea configuratiei geomeirice a structurii, dar nu produce eforturi (aceasta ~1torita numarnlu] minim de Iegaturi pe care Ie are structura);

-Ia structurile static nedetenninate - existand mai mu1te legaturi decat numarul minim necesar asigunmi invariabilitapi geometrice - deforrnarea structurii sub !c#unea variatiei de temperatura nu mai este libera :;;i din aceasta cauza apar si ~forturi. Aceste eforturi depind de natura materialului si de dimensiunile seetiunilor Irilnsversale, prin momentul de inertie.

STRUCTURI STATIC DETERMINATE

In cazul unei bare, supusa unei variatii de temperatura to Celsius, variatia lungimii barei este

ilL 1 = tx . t·L (XIV. 1)

unde (l reprezinta coeficientul de dilatare termica liniara, iar L lungimea barei. Pentru meficientul a. se va utiliza valoarea a. = 10.5 .

Efectul unei variatii de temperatura - diferita la cele dona extremitiitl ale iecplmilor transversale a unei - bare Be objine din analiza unui element infinit mic de

bngime dx (fig.XIV.I) .

IE]

-----_ ----- ...... _--

dx a.tdx

I~ -Pj<3 2 ~

- Fig.XIV.l -

- 149-

Notand t = t2 +t[ si I~t=t" -t1,d:infiguraXIV.l seobtine

m 2'" - '

du, = ci- tm . dx si de, = ~. o - At· fir'{ (XIV.2)

Daca asupra structurii actioneaza un sistem de forte Pi care are ca efects momentul'incovoietor M, §i 0 forta axiala N, §i peste aceasta situatie se suprapune Q variatie de temperatura rezulta urmatoarele lucruri mecanice

L = "PA si L "= aJN .. t . dx + aJM. M . dx (XlV.3)

l%t L...J 1 it "'i er 1 til h l·

Deoarece LTOT ""L",," -Lei ""Orezulta L"", =Lcf~i "'P.A = aJN.· t . dx + uJAt.M . dx-

~ l ];\ t m - h :l

(XIV.4)

Aceasta rel ape poate fi utilizata pentru caJculul deplasarilor sectiuniler structurilor static determinate daca se face particularizarea Pi "" 1 si efectele sale sunt

n, 8,i mi. Expresia deplasarii este

A. =aJn.·t .<ix+ajAt -m.v dx

It 1 m h!

(XlV.5)

STRUCTURI STATIC NEDETERMINATE

A. Metoda eforturilor

Forma sistemului de ecuatii este urmatoarea:

<\\X[ + 812XZ + + 8inXn + Au = 0

021X] + 821XZ + +8~nXn +A2l =0

(XIV.6)

La arcele dublu articulate .

expresla necunoscutei - im .

EI (f M ) pIngerea arcuIui - este

v oU h yds + L . t

Al ""'_ m

f 10 ,

~y-ds + L··1

L I I(

a arcul . I

, cu tIrant necunoscuta are e .

xpresra

EI U(J M

v D -1 yds + L . t - L . t )

.A. 1 = 1 m 0

I 10 ?

~~ Y - ds + L . i:1 + L .. 1

unde to reprezinta variatia de t I 0 1 t

L ' ernperatura 1

a a;cul dublu iDcastrat _. . a c~~ este supus tirantu]

transferate III centrol el t' Slmetnc ~I mcarcat' . '

as IC expr "1 SImetnc -

(', esu e acestora sunt: cu necunoscutele

L1 ~ • .

X _ E1o<X Jh~YdS+L.tm) t1t

1- 1 . £Iou I-yds

I 0 , ~l X, = - h

Ty-ds+L'i2 - I

Daca arcu] are sectiun o~ . f t ds

atun . f d ' ea constanta ~I LH

QLUl ci Y s = 0 (din conditia ent este constant (asa cum este " .

necunoscuta x, capiita fo~ . P ru transferuI necunoseute]or in centrulInlreal.ltate ~

a. e ashe) ~1

XI = ElouLt '"

Iy2ds + L. '2 10

(XIV. 9)

(XIV.I0)

(XIV. I 1)

(XIV.l2)

B. Metoda deplasiirilor

-151-

Form .

~ X ~ X ~ X A 0' a slstemului de ecuarn este:

001 1 + Un2 2 + ... + Unn 0 + Dnl = J t'

unde termenii liberi au expresia (XIV.S), deoarece sistemul de baza in aceasta melOOl ~IZI + t;2Z2 + '" + rinZn + R]j = 0

este un sitem .stat~~ detenninat. . ~. ~21 ZI + f21 Z2 + ... + r2nZ + R, = 0

Coeficientn necunoscutelor nu depind de incarcare, deci se calculeaza CU I: n "'

relatiile obisnuite acestei metode. Deoarece sistemul de baza este static determIDat'~ r Z + (XIV. 13 )

exista _ in aceasta metoda _ diagrama M~ si ca urm.are diagrama finala se o,bprA I Tennenii Iib .n! I rr.2Z2 + ... + ~UI Z, + Rot = 0

tem 1 en se detennin - di

astfel: peratura 4.t asupra sistemulu' a In _efectuI temperaturii medii si .

M, = m.X, + m,X2 + ... + m X (XlV.7) MO I de baza, pe care se obtine di I ~I al diferentei de

~ . _ n n . = MO 0 P Iagram '

In cazul particular al grinzilor continue, ecuatia eel or trei moroente ca~ §l aceasta deoarece sistemul d till + M"l a

forma: . Diag.-ama fi - e baza 1n aceasm metod - . . (XIV. 13)

_ . L;; L j. Obl!Iluilii de efecteIDala de moment 1ncovoietor so" ~~~:~IC lledetenninat

x,x, + 2(A;j + Aik)Xj + AjkXk --3Elou(hAt'i + -Atjk) (XIV.B) a pnn suprapunerea

ij h jk ML "= MO + m Z + Z

! 1 I', ill 2 2 + ... + m Z

no (XIV. 14)

-150 -

~ daCB: m01ne t 1 ~. .

. n u lllcoVoleto ". . .

caz COlltrar semnul este' r mtmde libra rnai caIda atu .

D . mmus. . . nCI seIUnul este plus f

e observat - f . n

ca Iljdx reprezinta ada diagran .

J m,cLx aria diagramei de moment in.c' iei de forta axialii pe 0 bariL iar

. . OVOletor pe 0 bani .

u, ""a[5._1_-4-S.~.8_5 I ] [; 30' 1.

2 8 -"2' 4 + a - - - _ 4. ? 5 30. 1 _

30 . 0,40 2 -, +060')'.)'2,5-

- - . _1_ . 3 1 - 30 1] , -

o 60? ',J - - . - . 4 -I S

' - 0,40 2 ' .

U - a[ 1-

4 - - )+375+250-112,5_225]

. u4 "" a[-15 + 287,5]"" 272 Sa _

. Dm ex.presia deplasiirj' ' -_O,002725m == 2, 725nuu

hmp ce efectul . " 1 l4 ~e constata ca efectul f . .

on mai mare). momentuhu mcovoietor este mu1t mai mar~~:~ aXlale este de 15a in

- ,Sa (de aproape 20 de

Observatie: Pornind de la diagram a M; se pot obtine eforturile finale utilizand procedeul Cross.

APLICATU

Sa se calculeze deplasarile sau eforturile produse de variatia de temperatura, specificate in fiecare caz in parte.

Problema 14.1 (fig.14.1} Sa se caleuleze deplasarile li4 si V4 la structura static determinata din figura 14.1.

_10° ?~4--- __ ~~ __ ~.4

I - h=60cm 3

-a- -I :1' 6. +20"

~=40cm h=40cm

/.. 5 +

15 32

~

t ~

8

r--t-'"---L...-L-L_U 15 32

5 8

"'
0
'n M
II !!.
- <:] .~
a ..,.,
M
II II
=
<:] - Fig.l4.3 _

[ 3 1-

VJ '= a - 5 . -·4 _ 5. -2 . 5 _

8 32 8-5·8·4]+a[-~'.!_4_~

30 1 0,40 2 8-

----'5._l2_~ . .!. 15 30 1 J

0,60 2 8 060 2 3' '4.15

V3=a[-38;75-9375]~ 8 0,40 2 8

, - -976 25a - 0 0

' - - , 097625m "" -9, 7625mm

-153 ~

5

- Fig.14.1 -

Initial se determina temperatura medie tm fJi diferenta de temperatura Lit pentru fiecare bara. Aceste marimi reprezinta de fapt incarcarea structnrii.

Calculul deplasiirii!l4 (fig. 14. ?) Expresia deplasarii este

Lit

u ;:: a.fn . t . dx + aJ- . ill - dx

4 ·1 m h 4

unde 14 si 1J:4 sunt eforturile din figura 14.2.

1

~I~

I 1 V 2

1,5

1-

1 2

- Fig.l4.2 -

Semnul termenilor din integrale se stabilesre ill modul urrnator: - daca efortul axial are acelasi efect ca temperatura medie scurtare a barei) semnul este plus. in caz contrar semnul este minus.

-152 -

(alungire S8U

·155 -

A

Termenii Iiberi sunt:

M

4 ==: aJn . t . dx + aJ- . m . dx

it 1 m h!

11 ==: 11.[-15 ·1· 9}+ a[-~. _!. 6· 6 ~. 6.9 + ~.l_. 6.6]

It 0,30 2 0,60 0,30 2

41t == -103511.

L\t

42l ==a.Jn1 ·tm .dx+a.JT.m1•dx

1'1 "" 0.[-12 . 3. . 6 + 21 . ~ . 6] + a[___6____ . ]__ . 6 ·9 +___g_ . _!_ . 6. 6] "" 972a.

21 3 3 0,60 2 0,40 2

SisternuI de eeuatii este

{~7x! - ~;X2 -1035,10-5 ==0 {252X1 -54X2 -248,4 ==: °

sau

- 54. X + 12X +972 .10-5 = 0 - 54X1 + 72X2 + 233,28 =0

E1 ! E1 2

eu urmatoarele valori ale necunoscutelor XJ = 0,347 $i X2 == -2,980

Momentele tneovoietoare au fast calculate eu relajia lVI, = mJX) + m2X2

§i sunt date in figura 14.4.

Diagrama M, indica rnptul c. la stOlcturile static nedeterminate, supuse acpunii vanatici de temperatura, fibra Intins" de momentele incovoietoare este fibra rnai rece.

Calculul <Jeplasani unei secpuni, in cazul acpunii vanapei de temperatura se reaIizeaza: eli relatia

1-"-.60 ~ ..

~ . ;;;

Jb

£1. = 4° + f m~Mt dx

I I E1

undo Il~ reprezintii deplasarea pe sistemul de baza utilizat in calculul deplasiUii respective, iar !D," esre diagrama de momente lucovoietoare produsa pe acelasi sistem de baza de forra egala eli unitatea.

U A == 0:[12 ·3.'6 - 21· 3..6] + 0.[ 12 . .!.. 6 . 6 +~. __!_ . 6 . 9]-

3 3 0,30 2 0,60 2

- J_ . _!_ . 6 . 2 082 . 3. 6 - _1_ . __!_ . 6 . 9 . (32 082 + _.119 962)

E1 2 ' 3 3ET 2 3' 3'

u =a.[-36+720+270J-~_~==:954a_~

A E1 E1 BI

uA "" 0,00548m:::: 5,48mm

nl 1
F4
°2 b3
5
3 ~ " ~
n"
2
2 ~
3 3 - Fig. 14.4 -

9 5 astfel ea vor fi utilizali

alizata in capitolul 9 la problema . , {

.S~~tura a fost :~or calculati la acea aplicatie. .

coeficientii neeunoscu .. . .

Ecuatiile de conditie sunt.

. {I: X + OI'X., + t.ll = 0

U11 1 __

s: X + (3 X, + t.2t = 0

U21 \ n - V 5)

.., . al uleaza eu expresia (XI .

unde termenu hb~n se c c sunt: , 72

Coeficientii neeunoseutelor. ill 54 s: _ f.ffi2 dx ==_

2 252 _ filll2 dx = --; Un - EI

o =fillJdx==_. -.;0\2=°21- EI EI EI

II EI EI

-154 -

•·····r--:-'7----:01 Problema 14.3 (fig.14.~ Diagrama de lnomente I11COvoietoare la grinda Contill';:;- din figura. T empe"'tura exterioara esre -120, temperatura mterio.ra !-18', produsuJ E1=24000kNm2,

M,

- Fig. 14.5 _

sau

Lllilgimile transformate calculate pentru 10=1

Ao, =;: 6 ; AI:, == 3; A23 == 4

Ecuatiile de condipe sunt:

r (; 30 30)

2(6 + 3)x, +3X. ~-3'24000'Q -'6+--.9

- 0,50 0,75

/ .. (30 30 ~

3X +2(3+ 4)X ~-3·24000.Cl --.9+_--'8

' , 0,75 0,60

P8X, +3X2 =-518,40 i 3X, + 14X) "'= -547,20

cu v.'orile nec""Oscutelor X, ~ -23,1]] Ii X, ~ -34,133

Diagram. finala de moment mCOYoietor e<te data m figura 14.5. Se constatil c, fibra mai rece este fibra lntinsa.

-156 _

E,J,iJ

·~.4 'fi-.!4.6 Di.

C!! 0 SIngura desehi~(t,>t ) grama de ,"omente inCOYoietoare pent .. " , .

- I. • " Ilnnale

1

L

E,J,h

2

3£_[ !.It

- Q--

2 h

I Fi

Bena/iile de conditie SUnt: - 19.14,6_

i2LX, + LX, ~-3'E]" 'Cl~'L LXI + 2LX, "" -3 . PI ,r. Llt L

- '() "-«.. ~

h

Xl == X, == -Er . rv~

.... (J 'l..(.

h

Ecuatia de conditie este:

. ~.S 'Jj-.14.7 Sa .

,"lCU1~;",ce este a~ Y'"'aSte calcr~eZe. e[otiunle la arcul Pambolic dub}

I "+40" t.. -. ne UI/l>OllJJa de t II

o • '~-25. Se '""osc b><b=lOX60c_' . E emperatllra, in douii situatii

-<u §1 b==300000daNlcm2. '

33,5</.

~

- Pig, .14.7_

-157 ...

£1 a~fy· ds - '1 107 ...

n h . - - . . 72 . 10-4 .10 -5 L.

N - '-3'12'=-=)592

ulUItorul, calculat 1a exe J 3 _

NecunOSCuta XI este: mp ul precedent este 57,96

X - 2592

j-~-447?1

' . 57,6 + 0,36 - , - eN

. 1\1omentele incovoietoare Ii

illagroma din figIDa14.8. . lOale, calculate en relapa 11.1

! ~ mJx, SUnt date 111 11.1, ~-;, ~-3'44,72~134,16IcNm

!vI '=-=--fX - ?2- 4

• 4 ,- -_, " .. 4,72 "= -lOO,62kNm

Observatie: Daca fibra 1 _ _

momente fucovOietoare Ii i na~ calda este fibra de 1

va ,"versalcelei dill figu", 14.8. a extrados, diag,'runa de

~ Problema 14 7 fi

unei c - . .14.9 Se Consider- _

re,te" de temperatura de 45' S a "'cuJ de la aphcalia 11 18 ..._

. e conslderil Eb::=JOOOOOdaN/cml. sUpus actlUnu

- Fig. 14.9_ ' l)eoarece ar I

te cu este Consider, t .~ .

~pe",tura t -45"d' . a In aer llber si este a .

'" - zn (XCV.1I) rezulta ca X 0 ~ -. c!JOnat de 0 cre~tere de

,;>t §l Xz == 0 .

EXpresia necunoscutei este (vezi relatia XIV.9)

X ~ EIoaLtm

1 J 10 'd L"

T Y- S + 'I~

Cazul tm ~ +40DC

EloaLtm "" 30000000 . 72 . 10--: ·1 O~s ·12·40 == 1036,80

L

J.1_y2ds == 2J2[4fx. (L - X)]2 dx == 8f2L ==. 8· Y -12 == 5760

IoU 15 15 '

L· i~ == 12.3.10-2 == 0,36

X == 1036,80 =:1 7 89kN

' 57,6 + 0,36 '

CazuJ t == -25°C

m

E10aLtm == -30000000 . 72 -10--: - 10-5 ·12 ·25"" -648

Xl '= - 648 = -11,18kN

57,6 + 0,36

Momentele lncovoietoare finale all fosr calculate cu relapa 11.1, ~ m, X, . Diagramele de momente lncovoietoare penrrn cele doua cazun de lnc!Jrcare sunt date In figura 14,7_

"~" 7~ 75u _

R=-=I8m <rs.:>

L~34,78m

54,311

3,36

3,36

-159 _

Problema ]4,6 (fig,_14.8) Acela;;i arc de Ia aplicali' 14.5 supus ,cpuuii unci diferente de temperatura L!t = 30°, tibra mai caIda fiind :tibra de Ia intrados_

134,16

~

Mt

- Fig, 14.8-

EXpresia necunoscutei este (vezi relapa XIV.9) L!tf

EIQu- yds

X == h

, J 10 'd L '" I Y· s + 'l~

CaJcuJul terrnenului de Ia numaratoru} expresiei necunoscutei

L4£X 2

fYds==[ V (L-X)dx==jfL

-IS8 -

Expresia necunoscutei X, este

X;:::: EI,/xLtm

I J Y 2 ds + L . i ~

Numitorul calculat la aplicatia 11,18 este

J ~y2ds + L, i~ = 779,90 I

Termenul de la numerator este

EloaLtm = 3.101 • 216 ,lO~ .}O'; ,34,78·45 = 10141,848

Necunoscuta capata valoarea

X ;:::: 10141,848= 13 OOkN

1 779,90 '

Calculul momenteloriocovoietoare M, = m.X, ;:::: -yXl M, = -c· XI = -4,718·13;:::: 54,314kNm Mn ;:::: '1-(13,34 - 4,718)·13;; 119,llkl'-Jm M, = 2,239· XI = 29,llkNm

Calculul fortelor axiale N, = n.X, = -XI cosqi No =-XI =-13kN

N = -X cos 75° = -3 36kN

. n I '

N, = -XI cos37,5° = -10,31kN

Diagramele de eforturi sunt date in figura 14.9

21 22
~ tm=5° ..--.:o.im= I 00
I1t=30o c"t=40"
c 0
v; ,.,., c '"
II !I, 'f1 0
_E N
<:l !!.~ .!!.
<I
SB +300 h=40c.m

6

4

+

In] ~19197

43,19

Observatie: Daca arcul ar fi incarcat cu 0 diferenta de temperatura .6.t atunci XI = 0 ~i X, "# 0 .Necunoscuta X2, in cazul arcului eu sectiune constanta are expresia .6.t

X =-E1 ,(J_-

:! 0 h

Daca fibra mai incalzita este la extrados atunci fibra iutinsa este la intrados ~i myers.

I L\L"

Problema 14.8 (fig.14.10) Sa se calculeze momentele incovoietoare utilizand metoda deplasarilor. Eb=270000daN/cm2; iar sectiunile transversale au aceeasi latime

de 40cm,

Structura este cu noduri fixe si comporta doua necunoscute, rotirile de nod.

Sistemul ecuatiilor de conditie este:

{TIIZI + rl~Z~ + Rlt. ~ 0 f21Z1 + rTIZ2 + R~t - 0

4Lll + 4L"

1---1

- Fig.14.10-

Calculul ri ·d·t-·1

gi I ap or practice ale hare1or:

il2 "". EII2 :;:: 2,7.107 • 72 ·10--1

LIZ 6 :::: 32400kNm

114 :::: EII4 = 2,7 -107 ·21,33 ·10--1

LI4 6 = 9598,5kNm

- 160 ~

- 161-

i = ~ = 2,7 .107 ·21,33 ·10---1 :; 9598.5kNm

2) L 6 '

15

Deoarece sistemul de baza este static nedeterminat, in aceasta metoda exista

diagrams de momente lncovoietoare produse de variatia de temperatura

Mo M'o MO

t = tm + ",'

Diagtama M~l se obtine usor, deoarece se regasesc cele doua diagrame tip,

prezentate la aplieatia 14.4

"', [l.t 7 -4 . 0-5 30 9 1

M =E1a.-==27 .10 ·72·10·l .-. == 720cNm

12 h' 0,60 '

M~~ == EIu At = 2,7.101 .21,33.10-4 .t 0-; . ~ == 43,19kNm

_ h 0,40

M~: == ~ElaAt =~. 2 7.107 ·72 .10-4.10-5 .__±S)__ ::d94 48kNm

zs 2 h 2 ' 0,60 '

M"'l = EIa. At = 27 .}07 .2133 ·10-" .10-5• ~ =14 40kNm

25 h'" 0 40 '

,

Pentru a determina efectul temperaturii medii este necesar studiul structurii

auxiliare supuse variatiei lungimii barelor sub aC~lunea acestei temperaturi &12 = (1. tm• LIZ = 0.·5· 6=30a.

&14 = a. . tm . L14 == a. . 5 ·6 == 30a.

& = ex . t . L = ex ·10 . 4 = 20a.

'2., . m 13

&2) =a.·trn ·Ll5 =a.·25·6=150a

Cu aceste alungiri ale barelor se stabile~te noua pozitie a nodurilor $i rotirile

barelar, cu care se calculeaza momentele incovoietoare.

Unghiurile de retire ale barelor sunt:

t &25 - M14 150Ct - 30(1. 20

'VI; = L == 6 = a

12

\Iftm = b.112 + .:1123 = 30a. + 20a = 25 a

1'l4 L 6 3

14

\11'm = &2) = 1500. == 37 Sa.

't 23 L 4 '

:!3

t &23 20a 10

\\1;; =L==6""3Ct

25

Momentele 'i:ncovoietoare produse de temperatura medie sunt

M;; == M~~ == 6 ~12 \V;~ = 6·32400 .20.10-5 = 38,88kNm

12

~ 162-

M'" -M1", 6E11' ?~

;4 - ," ',I) 0:: ~" \11'7 0:: 6 ·9-98 ~) -

L;4 l_ sss.s . '3 ·10-> ::::: 4,80kNm

lVI'" - 3 EI"

'23 - ~ __ \I/'~ =""·486

L,_ 13 ~ . 00 ·37,5 .10-5 = 546

~ , 75kNm

M'rn - lVI''' 6 EI? 1

25 - 52 = ~ \1' ~'" = 6 . 9 -98' 0 -

L:!';"' ),5. - ·10-' = 1,92kNm

Calculul coeficienrilor necunoscutel . 3 .

Of ~1 termenilor liberi

III

~

~)129600

~ 38394

Sistemul de ecuatii are forma

{167994Zt + 64800Z2 -10,33 = 0 64800Z1 + 313894Z2 - 98,755::::: 0

fl2 ..--a

t-t} 64800

Ru 9720

~ ,

43,19S) ~ 38,88

480~

,

T2l

64800{qi

Tn ~

129600 {~} 145800

~ 38374

97,20~t 196,48 38,88 ( {~) )56,675 14,40'-'17

1 9? '-';?'

, -

III -129600 - 38394::::: O'

,

rll ::::: 167994

fl1 .::.. 64800 ::::: O·

,

III = 64800

R +97 ?0-38 08

1, ,- ,0 - 4,80 - 43,19::::: 0;

Rl1 "" -10,33

III - 64800 = O·

,

r22 -145900 - 38394 -129600 == O·

Tn =d 13894 '

R~l + 194,48 + 56,675 -14,40 -192 -

- 97,20 - 38,88::::: O· '

,

R2t ::::: -98,755

-163 -

cu necunoscutele Z, =0 -6,500 .10-5 ~i Z2 =0 32,793 ·10-' Diagrama de mamente incovoietoare calculata en relatia M, =0 M~ + m.Z, + ID2Z2

este data in figura 14.11

39,64

- Fig.14.11 -

Problema 14.9 (fig.14.12) Structura este supusa unei cresteri uniforme de temperatura, tm=+30o. Sa se calculeze momentele incovoietoare utilizand operarea in doua etape. Se considera EI=o30000kNm2.

Etapa I_u

Calculul rigiditatilor practice ale barelor ~i al coeficientilor de rigiditate s-a

L-= • EI

tacut pentru 10 = - ~ 1 6

"

.J

P =-·?=o15

14 4 ~ ,

"i)n -45

J....,Jr,! - , •

. _ 2EI_? 123 - 6 --

P23 =0 2

- 164-

-4$; 4-
11
31
1,5
P
21

1,51 1,5I 2
1,5
/-3 SB
'1, 6
"I
4-
I
1,5

,5

Nl'

_-9

-- I

g:''-'----...i.'-- I I

I

.il.L",

H

- Fig.14.12_

-165 -

\ \

\

d ri fixe la structura ell noduri tructura cu no II I

II U Trecerea de Ia s

~

deplasabile

R ==O~

t

fn

594

1400

972

1191 A 145)!: A

_ Fig.14.14-

1

8L==O 1 (88?+1191).~-(1400+1450)·6==O

.1-(618+859)'-6- - . 6

rll

r\1==1066,67 1 . .!:_+(62S+313)·_!_::::O

948)' - + (594 + 912) 6 6

Rl1 ·1 + (1167 + 6

R == -769,83

il RI1 _~==0,722

Z; ==---106667 . 1 .

rll . 'finale calculate cu re ana

M01l1entele 'illCovOlet?are f Z '

M ==M +Dll I

t '

~ fignra 14 14.

sunt prezentate 1ll .

CAPKTOLUL XV

EFECTUL DEPLASARILOR IMPUSE (CEDARILOR DE REAZEME)

o alta eategorie de actiuni ce se exercita asupra structurilor de rezistenta - in afara fortelor si a variatiei de temperatura - este reprezentata de deplasarile imp use (sau cedarile de reazeme).

Particularitatea efectului deplasarilor impuse este urmatoarea:

- la structurile static determinate - care au un numar minim de legaturi - deplasarile impuse produc numai modificarea configuratiei geometrice a structurii, dar nu praduc eforturi;

- la structurile static nedeterminate ~ care au un numar de legaturi mai mare dedit numarul minim necesar asigurarii invariabilitatii geometrice - deplasarile impuse praduc modificarea configuratiei geometrice si ill consecinta eforturi. Exceptie fac eadrele dublu articulate eu reazemele la acelasi nivel, arcele dublu articulate si arcele cu tirant (fig xv. 1 ) supuse unei singure cedari de reazem pe vertical a, Ia care nu apar eforturi deoareee articnlatia ramasa fixa permite rotirea libera (deplasarile fiind foarte mici in raport eu dimensiunile structurii).

- Fig.XV.1 -

De asemenea nu pro due deformatii si eforturi deplasarile pe vertical a, egale, reazemelor. Structura, in acest caz are deplasari de corp rigid.

Eforturile produse de deplasarile impuse depind de natura materialului ~i de ..••• ~,~u.·UJ..U."" sectiunilor transversale, prin momentul de inertie,

STRUCTIJRI STATIC DETERMlNATE

In fig. XV.2 sunt prezentate exemple de elemente ~i structuri static determinate actiunii unor deplasari de reazeme. Se constata ca elementele i~i schimba iar structurile i~i modifica configuratia geometrica. in aeeste situatii transversale l~i schimba pozitia prin ratire sau translatie .

-169 -

Daca asupra structurii static determinate actioneaza un sistem de forte Pi care are ca efecte reactiunile Rki si ulterior intervine deplasarea unui reazem care produce deplasarea !1i]., pe directia fortei ~i deplasarile !J,.j; pe directiile reactiunilor Rki atunci atat fortele cat ~i reactiunile vor produce lucru mecanic,

L"", := 2:Pi~iI' + LRkit1~ (XV.I)

Deoarece nu au loc deformatii ale elementelor sau structurii lucrul mecanic al eforturilor este egal eu zero. Din expresia lucrului rnecanic total rezulta

LTOT := Le.! - Lef = 0 (XV.2)

A :6I!J,.v

~IAV

- Fig.X2.1 -

sau

L"", =0

(XV.3)

deci

(XV. 4)

Expresia (XV.4) poate fi utilizata pentru calculul deplasarilor sectiunilor transversale daca se face urmatoarea particularizare: sistemul de forte Pi este redus la o singura f?rta III aceea egala cu unitatea Pi= 1. Efectele acestei forte sunt reactiunile unitare fki. In aceste conditii relatia (XV.4) capata forma uzuala

1· Ai]., = - 2:fIdA. (XV.5)

STRUCTURl STATIC NEDETERMINATE

A Metoda eforturilor

In sistemul de ecuatii de condipe se schimba numai termenul liber, deoarece acesta depinde de incarcare. Forma generala a sistemului de ecuatii este:

- 170-

(XV. 6)

0nlXI +8 X + +8 v

unde termenii Jiberi se cal 1 _ 02 2 ..... !In /\.0 +,118 = 0

~~e t~ eu eaza eu relatla (XV 5) d

<11. as a metoda, este static determillat ( .. ". _ .' . eoarece sistemul de baza ~

M ~. TIll exista dlagrama MD) , In

omentele lDCOVoletoare finale se obti· ,\ .

c. '. M.~ == miX] + m2X~ ~~~ ::rapunere de efecrs astfel:

. In cazul gnnzllor continue 1a care re - DX, (XV.?)

apa celor trei momente capara forma: azemele au deplasarile ,1,! ,11 ~i ,1k' eeu-

AijXj + 20.ij + A.~)X. + A. X - -6E· I (Ai - A. ,1. -.6.

J J J~ ~ - 0 1 + J k)

La arcul dublu articulat • Lij Lik

necunoscuta Xl are expresia

XI = - _,11~ == E10L TkiAk

s, J' _~..o y"ds + L . '2

I 10

Pentru arcul dub] A

expresii1e.· u mcastrat necunoscutele tr f

ans erate In eentru1 1 .'

e asnc, au

(XV. 8)

(XV.9)

eXv.IO)

B. Metoda deolasariloT

In aceasta metoda sistemul d ~.

reazemelor produc eforturi d . . _ e . baza fimd static

Si . ' eel eXIsta dlagrama MO

lstemulUI de ecuatii ar ... " .

, e lOnna:

TI121 + T12 22 + ... + r Z + R - 0

rn n !~ -

:T2121 + [2222 + ... + f2nZ" + R2.!1 = 0

nedetenninat, deplasiirile

(XV.1l)

r 2 +r 2 +

u J I "" 2 ... + fh_ Z + R - 0

.. , 0 nj -

-171-

Momentele ineovoietoare finale se determina eu relatia

M, = M~ + m.Z, + fiZZ2 + ... + mel" (XIV.l2)

Calculul eforturilor poate fi efectuat ~i prin proeedeul Cross aplieat structurilor en noduri fixe san en noduri deplasabile.

La strueturile ell noduri fixe se echilibreaza numai diagrama M~ pe cand la structurile ell noduri deplasabile - in etapa I-a se echilibreaza prin procedeul Cross atat momentele din diagrama M~ cat si cele obtinute pe sistemul de baza din incarcarea ell translatiile pe directiile gradelor de libertate.

APLICATII

Problema 15.1 (fig.15.1) Sa se determine deplasarile U3 ~i V3 la structura din figura 15.1. Se dau Au=Zcrn si ilv=1,5cm.

I

-

frobJerua 15.2 (fig.15.2 ~ .

figura 15.2. ~ Sa se detennllle rotirea 8re! il .

3 § V5 a gTInda Gerber din

L 8

r------=--- -+ 2 ~'f fi

-r-41---....:.:...__-..1.+~2~..j .

31 I ~'"jUlr. ----

V t~

;:---- __ ~--"---,, 11

t 1 ~1 t

12 12 ~ t j-

1

/~

2 3

4

2& --0---- ...:..._5

~ 2S:

j_dv'""2cm -

t ~

6

8:0' =-[v ] I 2

, " . Ll.v "" --. ? - di .

- ----fa am

3 3

Vs = -[V~ . Ll.v]"" -~."J _ 5

12 - --6"em

1 din· Problema 15.3 (fig 15 ~ ~

figura utili ~ d '. Sa se calculeze mom 1 A

h\=J,2cm. zan metoda eforturilor. Se da ~~:~:~~~~~oi~toare la stnlCtura m, t1u= 1 ,5cm §i

- Fig. 15.2 _

-Fig. 15.3 _

- 173-

<I--

3

-

3

-

2

2

........ 3

~ C1.v -=t--

2'0 ~ 3.

3

3. t

3

3

1*-1 6_-I>!+_~

- Fig. 15.1 -

Structura este static determinata, iar deplasarile se calculeaza eu relatia (XV.5) u = -[- H, . ~u - V, . 8.v] =.!.. 2 + 3.; 15 = ~cm

3 - - 33' 3

1 ? -

v =-[-H,.L'm-V .8.v]=-.2+'::'.15=2cm

3 - "33' 3

-172 -

31 31 __

21

dV

• ..._' . ..,_'.~L'T.;

L\U~

Structura este de doua ori static nedeterminata. Sistemul ecuatiilor de conditio

este:

{~llXI. + ~I1X2 + ~14 ~ 0

O]IX1 + 0:uX2 + L\u. - 0

Calculul eoeficientilor necunoscutelor si termenilor liberi:

ill 2 1 1 2 1 1 1 2 1 80

8 = f_ldx = - . -·6·6· -6 + ~.~ ·6·6·6 + _. - . 6 ·6· -6 = --

11 J El EI 2 3 3EI 2EI 2 3 El

8 =0 =filllffi2 dx = __ 1_ . .!.. 6.4.6 =_ 24

12 "I EI 3EI 2 EI

~ J m; 1 1 2 1 1 4 4 24 . 160

o , = _" dx=---·_·4·6·-4+-·_· .. - =~

"" E1 3EI 2 3 3EI 2 3 9E1

s =-[-H.!!:,.u]",,1.15.10-2 =15.10-2

]6 ., ,

~ ::::: -[- V . !J.V] = ~.1 ') ·10-= = 0 8 .10-2

2~ 3 ,- ,

Sistemul de ecuatii este:

{180.X _24X +15.10-2=0

El . I EI :! >

_ 24 X + 160 X + 0 8 ·10~2 = 0

EI I 9EI 2 •

iar necunoscutele au valorile x, ",,-4,195;

{180Xl - 24X, + 360 = 0 -216XI +160X2 +1728=0

Momentele incovoietoare calculate cu relatia Mil. "" m.X, + m.X, si fortele taietoare sunt date 'in figura 15.3.

Verificarea diagramei de moment incovoietor. Se verifies daca deplasarea pe

directia necunoscutei X2 este egala cu zero.

- "'V A fffi2MlI dx

VI - -L..r~2Uk + ~

Tennenul - y'rk2~1: este tocmai !121!. care are valoarea I1B == 0,8.10-2 Calculul integralei

x, =-16,463

-ill2Mli _ 1 [ 1 2 1 2 1 '1 ]_

J cL'C ~ - - - • 4 . 65 852 . - .. 4 - - . 6 . 40 682 . -. 4 + - . 6 . 25 17 . -4 -

EI 3E1 2 ' 3 2 ' 3 2 '3

192 0

= - -- - = -0 799 ·10-"

EI '

Deci !J.2li = (0,8 - 0,799) ·1 0-2 ~ ° . 'in concluzie diagrarna Mil este corecta

-174 -

Erobiema 15.4 (fig.15.4\ D'

4.vl=2cm, EI-30000kN.2 CJ: lagramele de eforturi la . d .

m . gnn a contmua din figur-

a.

o

~~----~31~--~~~'~~~~---7f~~ _23

S B .:': ~~~~~I~*~I _Ll_V __ ! ~8 _2_I -=-~~-4:ZS~tO--~~ . ';__6 .~

xl=] A

tlr1~'-i-------i-~t~------

X2=1

1~_!_----l! * I

8 8' ~v '6

~1

6

~~

71,21

36,74

7,912

6,123

~ Fig. 15.4 _ L '.

UilgIIDlle transformate pentru 10==1

I

AOI == 9 - == 3 . '1 I

31 ' 11.12 ~8-==4'

EcuatiiI- d ~ __ :~ 21'

• co e l;uudl~!e sunt:

sau

2(3+4)x, +4X, :+6EI{~+f}2-IO-' 4XI + 2(4 + 6)X == +6EI ( I)

2 • - - .2.10-2

8

{14Xl + 4X2 ~ +850

i 4XI + 20X, == -450

ar necunoscutele au Valo;ile

XI ~ 71,21 §i X2 ~ -36,74

- 175.

Momentele tncovoieroare au fost calculate cu relatia

M~ = m.X, + mZX2 ~

. t date impreuna cu fortele taietoare in figura 1 J.4.

;;1 sun , . '1

~ . t pentru gnnzl e

fi 15 5) Diagramele de moment lllCOVOIe or Problema 15.5 (.lg. .'

ell 0 singura deschidere din figura.

I J21 __ E~'I-----------z~

L __ ...----:L=---~>l

L

3i9

- Fig,IS.5 -

Bata Incastrat-articulata

Bara dublu inca strata f 2LXI + LXz = 6Em

1LXI + 2LX2 = 0

EI 4'6

X =4-6= 1

I L

EI ?'8

X =-2-8=-_1

2 L .

"1 momente1or incovoietoare

S gasesc expresn e . .

e re . di etoda efortunlor.

deplasarilor, dar in conventia de semne ill me

EI 3'8

v =3-8=1 Al L

utilizate In metoda

-176 -

Problema 15.6 (fig.15.6) Areul parabolic cu sectiune constantabxh=30x60cm2 ;;1 E1=24000kNm2 este supus cedarii de reazem L1U2=o] ,Scm. Se cere calculul momentelor incovoietoare.

y

7778 10,372 7778

6r:1]Tth

- Fig. 15.6 -

Ecualia de conditie este: 0IlX] + ~]6 ;:= 0

L

Eloll = f y 'ds + f cos" rpds = 21[ :~ (L - x) J dx + L· i~

EIDI] = 8f2L + L. i~ = 124,416 + 0,S4 =124,956

15

in sistemul de baza reacpunea H] = 1

EI~I~ = EI[- (-] . ~U2 )]= 24000 .1,5.10-2 = 360 Necunoscuta X, are valoarea

X = - 360 = -2 881

] 124 956 '

,

Calculul momentelor incovoietoare MI!. = m.X. = -yXI

M = -fX =-36, (- i 881)= 10 37?kNm·

- c ! , L., .,_

M =-~fX =-? ?5·(-2 881)=7 778kNm

Ii 4 1 ..... ,-- , ,

Diagrama de momente incovoietoare este data in :figura 15.6.

Problema 15.7 (fig.15.7) Arc circular dublu incastrat supus unei deplasari de reazem, pe orizontala de 2cm. Sectiunea arcului este bxb=30x60cm2, modulul de elasticitate Eb=300000daN/cm2, unghiuI la centru 2a == I20o~i raza R=12m.

~ 177-

-178 -

{) .

20:

-_ R »<">«. »>

-----.t_ 3-----

-_-

c

m, =-Y=-(C- y'J=-[R {I-~" )-R.(I -coscpjLR.(coscp_ sin. 0:)

nl == +cos e J a

Ere - J"'[R ( sin o.J]2 c

Ii - ', ' coscp-~ 'Rd(n+J·7. 1

n IX '1' 1 cos q>. Rdrp

o

EISII == a . R 3 • (1 + sin 20. 2 sin 2 o.J ( . . J

---- ~ +a R'2 ] sma

[ 20. a2 "1' +7 ;;;::83,385

EMu = EI· - (_ H . L1U1)11_ ? ;

. 2 J-_I6000.1.1·1O--=2160

Expresla necunoscutei Xl este

X = _ ~IA _ 2160

I . - - - ?5904

8 8'" '8- - -_ .

C I .. ll' .:l,.:l:) .

a eulul mornentelor ineovoietoare finale 1\1 == X _ v

!Vi - . ,., ill I I - -Y .......

u - -c· Xl == -2,076· (-25,904) = 53 776kN '

1\1 - X ' xm

n -_·yo _I =+(6-2,076)'(-25,904)=_101 647kN

M = -y X - (2 076 1] 8. > 111

Diagrama fina1~ este da~ ~l-fi~ura l~.;· 2). (-25,904) =: 23,158kNm

Problema 15.8 (fig 15 8J - d .

utiliz<ind metoda deplasfuil~r. Se d:: ~e;;;:: l~te~lll~e eforturile Ia structura din figura

Struetura este ell noduri fi E .. ' u -1,5cm , EI=24000kNm2.

{. txe. ·cuatllle de conditie sunt:

r;,Zj +:r;,Z, +R =0

-. 1<1

[llZI + r2,21 + R~,~ == 0

Ca1cullll rigiditatilor practice ale bar 1 . BI

eorpentru 10 =-==]

. _ 3ET . EI 4

112 - -6 = 2; 1. =: - == l : i _ 2EI . 2EI

I, 4 .'.:.; -4=2; 105 =_. =2

CalculuJ momentel A. - 4 .

or mCOVoletoare produse de d 1 -'

(1° - 0 0174~ '. A 15 -" . ep asanle reazem I

-, :)radmUl, \1/~5" = :u = ' ·10 - ) e or

L2j 4

Me = 4 EII4· _ 24000

41 L 9-4 ·-·0,01745=4188kN

14 4 ' . m

M~ =2EI14 S=? 24000

LI4 - 4 ·0,01745 = 209,4kNm

M~ =: M;,u = 6 EI2j \1,4u == 6. 2·24000 15.10-2

- L r as ._'-- ?70kN

2S - 4 4 ""- ill

~ 179-

101,65

- Fig. 15.7 -

Deplasarea de 2 em poate fi privita ca deplasare relativa litre cele doua incastrari, ceea ce revine la a considera 0 incarcare simetrica (cate 1 cm de fiecare parte).

Transferand necunoscutele 'in centrul elastic, acestea au expresiile (XV.lO).

Deoarece exista reactiune orizontala in incastrare numai din incarcarea sistemului de baza ell neeunoscuta XI= 1, rezulta eli termenii liberi din expresiile necunoscutelor X2 si X3 SlIDt egali cu zero si in concluzie rezulta X, ""' 0 si X2 ::-: X3 = o.

Calculul elementelor geometriee ale areului

L ::-: 2R sin a = 2 ·12 . .J3 = 20,78m 2

f =: R(l- cosec) = 12· (1- 0,5) = 6m

Calcul pozitiei centrului elastic

C=12(I- ~. ~)=2,076m

Ecuatia de conditie este 0llX1 + L11~ = 0

EIoll = J m~ds + i2 J n~ds

-180 -

3

- Fig.15.8 -

- MD . t . ta- diagrama l>.

. - fund static nedetenmna eXIS .

Sistemul de baza Of i termenilor liberi

Calculul coeficientilor necunoscutel 2;. R = -209,4;

r = 12 ~ fI2 = T2I = 4; f21 = -, I'"

11

Sistemul de ecuatii este:

{I2ZI + 4Z2 - 209,4 = 0

4Z1 +22Z~ +270=0 . ~. .. Z =-16,442

atoarele valori ale necunoscutelor LI = 22,~3 ~l z

ell urma 1. .. dana

Momentele incovoietoare calcu are ell r ,

M", = M~ + m.Z, + m.Z,

sunt date in figura 15.8.

R =270

2~

Problema 15.9 (fig.15.9) Aceea~i structura de la aplicapa precedenta rezolvaig prin procedeuI Cross.

3

1,5 A

418,8

[-11766] I +3991J

+3

-16 .8

+13 .+45

-250

+375 -125

-::mJ +750

+6184 -2062

-13960 +12368 ~---~

1 ~ 1-- -6 __ 98_0;:g 2

9 2

-0.334 , "(),364

+20940 ~ -6980 ~

-1061 -4

-125 -62

~ -1030

~ -3490 ~ +41880

[+984]

+2

+35 +562 N +9244

~ 1-------< cr'·

-27000

+~ @04lfi]

+75() +2

~ +23

--:s +375 ~ +6184 ~ -27000

- Fig. 15.9-

Calculu1 coefi.cienplor de distributie

LPI ==3; LP2 =05,5

Nodul1

)

u == --= ;;;;; -0 666 .

• 12 3 ' ,

Nodu12

II == -2= -0 364. ""'21 55 ' ,

,

I

II =--=-0334

1'""14 3 '

2

J1 ==-~= -0364· :!5 55 ' ,

,

II = - 1,5 =: -0 )7) 1"'"23 55 ,- -

,

EchiIibrand momentele din diagrama se obtin aceleasi valori (aid in daNm) ca la apbcapa precedenta.

Problema 15.10 (fig.IS.IID Sa se determine momentele 'incovoietoare produse de deplasiirile reazeroelor la stl1lctura din figura IS.l 0 , Se dan LIn _ I,Scm , uV:::: 2cm, EI=27000kNm2.

- UH-

Zl Z,
........;,.
2
21 2
SB -,
Au
4 H
3 6 6 ~I····""·.I Av
14 + + 6

- Fig.I5.10-

C I 1 I " idi - "I ice s-a ef "EI 1

a cu u ngu Itap or practice s-a e ectuat pentru 10 = 6 = ..

Pentru stabilirea diagramei M~ se va analiza separat efectul deplasarilor L1U ~i !:J.v (fig.Ifi.l l ), astfel incat M~ = M~u + M:v' Rotirile barelor se obtin din analiza strueturii auxiliare.

Se mentine legatura de grad de libertate, dar se elirnina legatura pe directia pe care se imprimii. deplasarea. Se obtine tot un mecanism eu un grad de libertate, dar care are 0 parte fixa.

-182 -

/7;T.;> 75,9375

I

(2)

--......, I I I J I I I

J I

I I

I Au

·An Llu " ~.

1jI, = _ Ijl an _ Ll U

__ -.....==----.-~8' - -8-

~:c=r=--:-=-

I

(2) ---oe

IjI ~'" _ 6. V 1 --6-

~---~--J

Av

I ;\v - Fig.IS.11 _

-183 -

Ecuatiile de conditie sunt:

{fllZI + fl2Z2 + RIll. == a

r, ZI + f"Z7 + R2e'. ::: 0 1 t:

Momentele de i~castr~e ~erfecta produse de ~eplasarile reazeme or sun .

EI u 2·27000 . 1,5 ·10 50 625kNm

Mr.u ::: 3.:.____g_ \1/", ::: 3 . 8'

21 L r I" 6

n 0'

EI 25·27000 1,5·1 -_ = 75,9375kNm

M"o - Mil" = 6 ____2:!._ \jf~: = 6· ' 8

24 - 42 L _ 10

EI . 24 2 . 27000 . 2 ·1 W" = 90kNm

'M'\v = 3___I1_\j/~ ::: 3 . 6"

21 L L 6

Calculul coeficie~tilof necunoscutelor ~i termenilor liberi

6

50,625 90

75,9375~

71,647

27,427

- Fig.15.12-

8L=0

1 1 I O.

·1-135· - -15· - - 2 ·1,125 . - = ,

fll , 4 ' 4 8

1 1.

r ·1- 6· -+ (6 + 3)· -8 =0,

12 4

1 1 1 _ O.

R ·1 + 50 625· - + 90 . - + 2·75,9375· -8 - ,

It> , 4 4

r + 1125 -1,5 ;;;:: 0;

21 '

f - 6 - 6 == 0;

{24 + 90 + 50,625 - 75,9375 = 0;

fll = 0,994

I

flz =0,375

R =-54140

14 ,

f21 = 0,375 f22 = 12

R2t> = -64,688

Sistemul de ecuatii este:

{"O,.994Z1 + O,375~2 - 54,1 ~O =:: 0 0,375Z1 + 12Z2 64,688 _ 0

ell unnatoarele valori ale necunoscurslrs- ZI = 53,072 ~i Z2 = 3,732 Momentele incovoietoare finale au fast calculate ell relatia M4 = M~ + mlZI + m.Z,

sunt date in figura ] 5. 12"

-184 -

Problema 15.11 (fig.15.1:D Se reia Structura de la aplicatia 13.8, aetionata acum de deplasarile reazernelor (1 = 1° ~i Liv = 2cm. Se considers EI=30000kNm2.

ZI
2 7 a
31 3I '6~ J
Z2
2,5 r 3 SNF
31 1
2I
4 e 5 e
1 Av v
7,5 + 7,5 ·1
2112 o M~

1470

~e

436,25

(daNm)

J

24716

- Fig. 15.13 -

Se va utiliza procedeul de operare in doua etape.

Etapa 1a in cadrul etapei I-a, la aplicatia 13.8 au fost detenninate diagramele m~ si m~ produse de deplasarile ZI = 1 ~i Z2 '= 1 asupra sistemului cu noduri fixe. Tot in aceasta etapa - In cadrul acestei aplicatii - urmeaza sa fie determinate momentele M~ ~i apoi sa fie echilibrate prin procedeul Cross, pentru a obtine diagrama M~ (fig. 15.14).

- 135-

ron

"'-

';'

-0,343

1 d de deplasari asupra sistemului de baza sunt:

Momente e pro use

E1. 2,5·30000 001745 - 436 ')5kNm

MO = 4___!.£8 = 4· . " - ,-

41 LI4 12

MO = 2EI14 8 = 2. 2,5.3000°.0,01745 = 218,125kNm

l·~ L 12

~ ~

EI, llv . 3·30000. 2·10" = 1 92kNm

M""v = M t.v = 6-1-- \jl = 6 . 7 5

12 :n L 12 7.,5 ,

l~

EL 6v 3·30000 2 ·lW" =96kNm

MAv -3___d_tlf = 3·

27 - L"27 7 5 7,5

27 ' "l-

EI , 3·30000 2 ·10-- = 96kNm

Mt.v _ 3_3_" 1116' = 3 .

36 - L 'I' 36 7 " 7,5

,-' 36

I +6943 I

+1.0

-19 r-r-r--r-r-t-r-t

+TIT I .8513

-218 + g

+ 132.!J ,....,- __ ---,:;;:--] ~

-1347::: 0"'1 \0..... 994

!- 19:2 0 o~.. 1 ~. 1-...:.-9~6~O~O ------;7"~

'; -O,l92 9

I -7497

·37

+57

~

+664 -16945 +19200

+2] 812 -140 fi 7

-2:2 8

---::ro

I ~1497 \

I +3646U I -10

-114

-7033

+43625

+3U69 I +1934 -5

-58

+1997 /77'7

r

MA

(daNm) 1934

- Fig.15.14-

36468

-186 -

Etapa a II-a_ Se treee de la struetura eu noduri fixe Ia stnlctura cu uoduri

deplasabile, punand conditiile R1=0, R2=O.

J~llZl + I;2Z2 + RI~ ~ °

1 I~IZI + r22Z2 + R26 - 0

Coeficientii necunoscutelor au fost calcutati la aplicatia 13.8 si au valorile

III = 333,92; rl2 = III = -345,70; I21 = 884

Calculul termenilor liberi (fig.15.15)

[\ 6

~'1

]2

2235

1MGS 1

1934

- Fig. 1 5.15 -

RIll -1- (36468 + 7497) - J_ - (2235 + 1570).! = O.

12 6 '

1 1

R"!\ ·1 + (2235 + 1570) . '6 - (3869 + 1934) . '6 = o.

Sistemul de ecuatii este:

{339,92Z1 - 345,70. 22 + 4297,92 = 0 - 345,70Z1 + 884ZJ + 333 '= 0

ell unnatoarele valori ale necllnoselltelor ZI "" -22,282 ~i Z2 = -9;09 Momentele ]'ucovoietoare finale, calculate ell relatia

M Mf f f '

'" = .... +m1Z1 +mZZ2

sunt date in figura 15.13.

RI6 = 4297,92

- 187-

Problema 15.12 (fig.15.16) Sa se calculeze momentele tncovoietoare la structura din figura. Se dau 6_u = O,75cm, ~v = lcm, EI=24000kNm2.

3

1,25 p Z2

3-

3

M· ,\u M~u EI 'J 5 240 .

2~ = ~:l = 6___l:l_\If~: == 6. -,' 00 . 0,75·]0-2

L2" 5 4 == 135kNm

Calculul momentelor di di

. . ill iagrama MO

M~v = 3 ElJO !w _'" 4· 24000 1.1O-1~'"

a L tJlI6 -.)' '~=115 ?OkN

IG 5 5 ,-ill

M~· = M~; = 6EI2.' 1.jJ~ = 6. 3, 24000 1.10-2

L2J· 5' -s = 172,80kNm

SNF

SB

1,25

(3,4 )

(3)

- 00

5

111 A" _ Llu 3· •

T 1 - - 1I1 ~u _ ~u .!..l U

4 Tz -'1', '=--

20

~

3 ll=-Llu 4

(3,4 )

(3 ) ......._:_

co

(1) -;;---- I

Iry:.'

M"

M

I. 3

5

~I

w Fig.I5.I8-

-189 -

- Fig.I5 .16 -

mapa I", Structura eu nodurifixe a fost rezolvata pentru translatiile ZI = 1 si Z; = 1 la aplicatia aplicatia 13.9, iar diagramele m' ~i ill ~ sunt redate in figura 15.17.

-Fig.15.17 -

Diagrama M~ se obtine analizand separate efectul deplasarilor de reazem D.u ~i I1v (fig.15.18).

Calculul momentelor din diagrama M~"

M!lu=3Elwlll.!>.u=3.4.24000 0,75.10-2 =108kNm

IG LI6 '1'"16 5 4

M~u = M'Iu ::: 6 EI2J ~u:: 6. 3·24000 3·0,75 ·10-" = 97 20kNm

23 n L23 I.jJ 2J 5 20 '

-188 -

Schema de ca1cul

Q MO

M0 =M +/lv

.:j_ ~~11

pentru echilibrarea

momentelor

din

diagrama

-6612

-4

-46

.-------~ +15758

1 ~ ~-~2~23~2~O ~

cr"

-0,343

\ -7889 !

+6562 +64 1+341311_17190 1

-18 +12 '----- +14

+6 +28

2 -9 -54 -108

- T' 129

.------.---,j +305 +]53

! +6612 ,+3281 +9531 + 19062-------,

-0 208 ~ -27000 -27000 ~

'2 ~ I-------I~. 3

-0,192 cf '-0,416

-10

+13500 +254 +23

+7938

\ +39441 ~~

-2 1 +7889 1

1 +13639\ +12 +127

+135~

1 +13777 !

daNm

17190

-Fig,lS.19-

-190 -

Etapa a II-a. Treeerea de la structura eli noduri fixe Ia struetura reala, cu noduri deplasabile.

Conditiile sunt RJ=O, R2=0 sau dezvoltat

{TI.IZI + I;"Z2 + Rl!1 ~ 0 T2!Z1 + r22Z2 + R2A - a

Coeficientii necunoscuteloT au fast calculati Ia apltcajia 13,9 si au valorile

rll = 626 ; r12 = T21 = -533; Tn ;:: 3995,25

Calculul tennenilor liberi

Riel' 1- (6612 + 3413)· ±= 0; R1!1 =2506,25

3.11

R -1-6612· -+ (6612 + 3413) -- + (13439 + 13777). __

:!~ 20 4 4

- (17190 + 7889) ,2_ -1"(7889 + 3944) . _!_ = 0; R211 = -1598,35

20 4

Sistemul de ecuatii este:

{626Z! - 533Z2 + 2506,25 = 0 - 533Z1 + 3995,7 Z1 - 1598,35;:: 0

cu urmatoarele valori ale necunoscutelor ZI = --4,132 ~i Z, "" -0,1512 Diagrama finala de mornente incovoietoare finale, calculate cu relapa 1\.16 ::: M~ + m:'ZI + m~Z2

este data in figura 15.19 (in daNm)_

-191·

-

-n

'" BIIBLIOGRAFllE CUPRINS
.:, I; [1]. Banu], V. ~ Statica, Stabilitatea si Dinamica Constructiilor" .
I;' Curs, ICB, 1988 ... ,"L" INTRODUCERE 3
V S '- G Statica Stabilitatea ~1 Dinamica Constructiilor .
[2] Banu], ., ocrna, ,~ .. ' METODA EFORTURILOR 5
Aplicatii, Vol. 1 ~1 2, ICB,.19?9 . .. "
[3] Gheorghiu, AI. ~ Statica, Stabili~atea ~l D~~ID1ca Constructiilor . CAPITOLUL IX Principiile metodei eforturilor 5
Editura Didactica si Pedagogics, 19~4 . . _ .
[4] Rautu, S., Banut, V. - Static a Constructiilor". Editura Didactica ~l CAPITOLUL X Procedee pentru reducerea calcuJului numeric 27
Pedagogica, 1972 "". . ? 0 CflJ>ITOLUL xr Aplicatn ale metodei eforturilor 45
ME Statica Constructiilor . Editura Matrix-Rom, _0_2
[5] Teodorescu, .. - , METODA DEPLASARILOR 80
., CAPITOLUL XII Principiile metodei deplasarilor 80
CAPITOLUL XIII Calculul Stillcturilor prin aproximani succesive 114
CAPITOLUL XIV Efectul variajiei de temperatura 149
CAPITOLUL XV Efectul deplasarilor impuse (cedarilor de reazeme) 169
BIBLIOGRAFIE , 192
CUPRINS 193
I
r; '!.
- 192- - 193-
::
~ .... ~
'.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful