You are on page 1of 6

Shirk Akbar en zijn vormen 1

ahlul-tawhid.com

| Shirk akbar en zijn vormen


Shirk akbar betekent het toeschrijven van partners aan Allah en hen aanroepen door middel van
doe’a zoals Allah aangeroepen wordt, of het verrichten van aanbidding (‘ibada) zoals het
zoeken van hulp of het slachten van offers, zweren en dergelijke. In sahih Boekhari en sahih
Muslim is een hadith genoteerd, overgeleverd door Abdullah ibn Mes’ud: „ik vroeg aan de
profeet salAllahu alayhi wa sallam: welke zonde is het ergste?‟ hij, salAllahu alayhi wa sallam,
antwoordde: „het toeschrijven van een partner aan Allah, en Hij is degene die jou geschapen heeft!‟

Shirk bestaat in meerdere vormen en die zullen we hieronder noemen met hun bewijzen.

1. Shirk in doe’a
Deze vorm van shirk houdt in dat men een doe’a richt aan een ander, naast Allah, zoals
profeten, awliyaa en dergelijke, en hiermee van hun vragend om voorspoed of
gezondheid. Allah de Verhevene zegt:

‫ُضكَ فَان فَ َعلْ َت فَان ََّك ا ًذا‬ ِ ّ ‫ُون‬


ُّ ُ َ ‫اّلل َما َال يَن َف ُع َك َو َال ي‬ ِ ‫َو َال ث َْد ُع ِمن د‬
ِ ِ ِ
َ ِ ‫االا ِا‬
َّ ‫ِّم َن‬
106. En roep naast Allah niet datgene aan, dat u bevoordelen noch schaden kan. En
indien gij dat toch doet, dan zul je zeker tot de onrechtvaardigen behoren. (soerah
Yoenoes; 10:106)

En de profeet salAllahu alayhi wa sallam heeft gezegd: „Wie overlijdt, en hij heeft
partners aan Allah toegekend, zal het Vuur betreden!‟ (Boekhari)

Het bewijs dat het richten van doe’a aan een ander, naast Allah, levend of dood, shirk
is, vinden we in de woorden van Allah:

‫اال ْ َ َوااْ َ َ َر‬ َّ َ َّ َ ‫يُ ِا ُ اال َّ ْ َ ِ االَّ َ ِار َويُ ِا ُ االَّ َ َار ِ اال َّ ْ ِ َو‬
‫ْل َو َّ ِاَّل َين ث َْد ُع َن ِمن‬ ُ ْ ُ ْ‫اّلل َ بر ُّ ُ ُْك َ َُل اا‬
ُ َّ ‫ُك َ َْي ِي ِ َِل َج ٍ ُّم َس ًّ ى َذ ِا ُ ُُك‬
ٌّ ُ
‫( ُدو ِن ِه َما‬13) ٍ ِ ْ ِ ‫ي َ ْ ِل ُ َن ِمن‬
‫اءُك َوا َ ْ َ َِس ُع ا َما ْاس َت َجابُ ا اَ ُ ُْك َوي َ ْ َم‬ ْ ُ َ‫ان ث َْد ُع ُ ُْه َال ي َْس َ ُع ا ُدع‬
ِ
‫(ااْ ِ َيا َم ِة‬14) ٍ ِ َ ُ ْ ‫ون ِ ِ ْ ِ ُ ُْك َو َال يُنَ ِ ّ ُ َك ِم‬ َ ُ ‫َْي ُف‬

www.AHLUL-TAWHID.com
Shirk Akbar en zijn vormen 2
ahlul-tawhid.com

13. Hij dompelt de nacht in de dag en de dag in de nacht. En Hij heeft de zon en de
maan in dienst gesteld; elk volgt haar baan, voor een vastgestelde termijn. Alzo is
Allah, uw Heer, van Hem is het Koninkrijk en zij, die gij buiten Hem aanroept,
bezitten niets.
14. Als gij hen aanroept, zullen zij uw roep niet horen en indien zij uw roep horen,
zullen zij u niet kunnen antwoorden. En op de Dag der Opstanding zullen zij uw
afgoderij verwerpen. Niemand kan u (omtrent de waarheid) inlichten zoals de
Alkennende. (soerah al Faatir; 35:13-14)

2. Shirk in eigenschappen van Allah


Shirk is de overtuiging dat de profeten en awliyaa (goede mensen) kennis hebben van
al Ghayb (het onwaarneembare). Allah de Verhevene zegt:

َ ُ َّ‫َو ِعندَ ُ َم َفا ِث ُ ااْ َ ْ ِ َال ي َ ْعلَ ُ َا ِاال‬


59. En bij Hem zijn de sleutels van het onzienlijke; niemand kent dit, behalve Hij.
(soerah al An’aam; 6:59)

3. Shirk in het uiten van liefde


Shirk is het houden van iemand van de awliyaa of iemand anders op de manier zoals
men van Allah houdt. Over deze vorm van shirk zegt Allah de Verhevene:

ِ ّ ّ ِ ُ َ ْ ُ َ‫اّلل َندَ اد ًا ُ ِ ُّ و‬
‫اّلل‬ ِ ّ ‫ُون‬
ِ ‫َو ِم َن اانَّ ِاس َمن يَتَّ ِ ُ ِمن د‬
165. Onder de mensen zijn er, die voorwerpen van aanbidding buiten Allah nemen
en ze liefhebben, zoals zij Allah behoren lief te hebben. Maar zij die geloven zijn
sterker in hun liefde voor Allah. (soerah al Baqarah; 2:165)

4. Shirk in onderwerping/gehoorzaamheid
Deze vorm van shirk houdt in dat men zich onderwerpt aan geleerden en shoeyoekh
welke overtuigd zijn dat het toegestaan is dat te doen of dat hij ze gehoorzaamt hierin.
Allah de Verhevene zegt:

ِ ّ ‫ُون‬
‫اّلل‬ َ َّ
ِ ‫اا ُ و ْا َ ْ َ َار ُ ُْه َو ُر ْ َاوَ ُ ْ َ ْر َ ً ِّمن د‬
31. Zij hebben naast Allah hun geleerde mannen en hun monniken tot Heren
genomen. (soerah at Tawba; 9:31)

www.AHLUL-TAWHID.com
Shirk Akbar en zijn vormen 3
ahlul-tawhid.com

In deze ayah is het woordje aanbidding (‘ibada) uitgelegd als


onderwerping/gehoorzaamheid in haram aan geleerden en monniken omdat zij
toegestaan hebben gemaakt wat Allah verboden heeft en omdat zij verboden hebben
wat Allah toegestaan heeft gemaakt.

De profeet salAllahu alayhi wa sallam heeft gezegd: „Er is geen gehoorzaamheid aan
een schepping als dat ongehoorzaamheid aan de Schepper inhoudt.‟ (sahih, genoteerd
door Ahmed).

5. Shirk van incarnatie


Dit houdt in de overtuiging dat Allah zich in de lichamen bevindt van Zijn schepping
maar Hij is daarvan vrij. Dit is de overtuiging van de soefi ibn Arabi, welke begraven is
in Damascus, die ooit heeft gezegd: ‘de Heer is slaaf en de slaaf is Heer, dus wie is dan
mukallaf? (dus wie is verplicht om bevelen te geven en verboden te handhaven). En een
andere soefie, die gelooft in incarnatie, zegt: ‘de hond en het varken zijn niets anders
dan onze god, en Allah is enkel een priester in de kerk.’

6. Shirk in toekennen van partners in bestuur


Dit houdt in de overtuiging dat bepaalde awliyaa de macht hebben om iets te besturen
in het heelal of macht in bestuur hebben met iets wat in het heelal gebeurt.

‫ااس ْ َع وا َِلبْ َص َار‬ َّ ‫ْل‬ َّ ‫ُ ْ َمن يَ ْ ُز ُ ُُك ِّم َن‬


ُ ِ ْ َ ‫ااس َ اء َوا َِل ْر ِض َ َّمن ي‬
ُ ّ‫َو َمن ُ ْ ِ ُ ااْ َ َّ ِم َن ااْ َ ي ّ ِِت َو ُ ْ ِ ُ ااْ َ َّ َت ِم َن ااْ َ ّ ِ َو َمن يُدَ ِب‬
ُ ّ ‫ا َِل ْم َ فَ َس َ ُ اُ َن‬
‫اّلل فَ ُ ْ َفَ َ ثَتَّ ُ َن‬
31. Zeg: "Wie voorziet u van voedsel van de hemel en de aarde? Of wie is het, die
macht heeft over de oren en de ogen? En wie brengt de levenden uit de doden en de
doden uit de levenden voort? En wie bestuurt het al?" Zij zullen zeggen: "Allah."
Zeg: "Wil je dan niet Zijn bescherming zoeken?" (soerah Yoenoes; 10:31)

7. Shirk in angst
Dit is het geloven dat sommige awliyaa, dood of op afstand, de macht hebben om iets
te doen of enige schade toe te brengen waardoor zij angst hebben tegenover deze
mensen. Hierdoor zijn er ook mensen die liegen wanneer ze bij Allah zweren maar niet

www.AHLUL-TAWHID.com
Shirk Akbar en zijn vormen 4
ahlul-tawhid.com

liegen wanneer zij bij hun awliyaa zweren vanwege deze angst. Dit is de overtuiging
van de mushrikien waarvoor Allah waarschuwt in de Qur’an:

ُ َّ ِ ‫اّلل ِب ََك ٍف َع ْ دَ ُ َو ُ َ ّ ِ فُ ن ََك ِ َّ َِّل َين ِمن ُدو ِن ِه َو َمن يُ ْض ِل‬


‫اّلل‬ ُ َّ َ ْ‫َاَي‬
‫فَ َ ا َ َُل ِم ْن َا ٍد‬
36. Is Allah niet toereikend voor Zijn dienaar? En zij trachten u te doen vrezen voor
hen (de afgoden) die buiten Allah zijn. Voor hem die Allah laat dwalen is er geen
leider. (soerah az Zumar; 39:36)

8. Shirk in tahakum
Dit is de shirk waarbij men wetten bedenkt die tegen de islam in gaan, of hij keurt ze
goed, of hij acht de shari’ah niet passend. Dit houdt ook de leiders.

‫اَّنَّ َ َنزاْنَا ااتَّ ْ َرا َة ِفهيَا ُدً ى َون ُ ٌر َ ْ ُ ُُك ِبِ َا اانَّ ِ يُّ َن َّ ِاَّل َين َ ْسلَ ُ ْا‬
ِ
ِ ّ ‫ِا َّ ِ َين َا ُدو ْا َواا َّ َّ ِن ُّ َن َوا َِل ْ َ ُار ِب َ ا ْاس ُت ْ ِف ُل ْا ِمن ِ َت ِاب‬
‫اّلل‬
‫َو ََكن ُ ْا عَلَ ْ ِه ُش َدَ اء فَ َ َ ْالَ ُ ْا اانَّ َاس َوا ْلَ ْ ِن َو َال ج َ ْل َ َُتو ْا ِبآ ٓ ََي ِِت‬
َ ُ ‫اّلل فَآُأ ْوا َ ِـ َك ُ ُُه ْاا ََك ِف‬
‫ون‬ ُ ّ َ ‫َ َ نًا َ ِل ً َو َمن ا َّ ْ َ ْ ُُك ِب َ ا َ َنز‬
44. Waarlijk, Wij zonden de Torah neer, waarin leiding en licht was, waarmee de
profeten die gehoorzaam waren recht spraken voor de Joden en de Rabbijnen en de
wetgeleerden, omdat hun de bewaking van God's Boek was opgelegd en zij waren
daarvan getuigen. Vreest daarom de mensen niet, doch vreest Mij en ruilt Mijn
tekenen niet in tegen het wereldse. En wie niet rechtspreken volgens hetgeen God
heeft neergezonden, zij zijn ongelovigen. (soerah al Ma’idah; 5:44)

De ‘ulama zegt hierover onder andere het volgende:

Sheikh Jamal udDeen al Qasimee, Suleyman bin Abdullah al Sheikh en AbdulLatif


bin AbdurRehman al Hassan al Sheikh zeggen allemaal: Er is geen twijfel aan dat
ieder persoon wie het oordeel bij iets anders dan Allah(swt) zoekt; hij in Hem (swt)
ongeloof heeft gepleegd en in de Thaghoet heeft geloofd.” Ad Durrar as Saniyyah
10/426- Kitab-Hukm ul Murtad (Vonnis over Afvalligen)

www.AHLUL-TAWHID.com
Shirk Akbar en zijn vormen 5
ahlul-tawhid.com

Shaykh Ul islaam Ibn Taymiyyah, rahimahu Allah heeft gezegd: zoals degene die zei,
'Deze Tawrat is veranderd en het is niet toegestaan om te handelen naar wat er in is. En wie
ook handelt naar zijn wetten vandaag, welke zijn veranderd en afgeschaft, dan is hij een
Kafir.' Dus deze woorden en woorden die er op lijken, zijn waar en er is niks tegen degene
die ze zegt.'' [Bron: ''Al-Fatawa'', Vol. 35/200]

Shaykh Ul islaam Ibn Taymiyyah, rahimahu Allah, zegt over de Tartaren in Majmuu’
Al Fataawah, Vol 28 P524: En het is bekend van de Deen al-Islaam, door noodzaak en
door consensus onder alle Moslims, dat wie legaliseert om iets anders te volgen dan de
Sharee'ah van Muhammad, salla Allahu 'alayhi wa sallam, een kaafir is. Zijn kufr is
gelijkwaardig aan die van een persoon die gelooft in een deel van de Quraan en er een
deel van verwerpt.'
Ibn Taymiyyah (rahimahullah):

‫ْ ُ َُك بَيْلَ ُ ْ َن‬ َ ‫اّلل َو َر ُس ِ َِل ِا‬


ِ َّ ‫ان َّ َ ا ََك َن َ ْ َ ااْ ُ ْؤ ِم ِن َ ا َذا ُد ُع ا ا ََل‬
ِ ِ ِ
‫ي َ ُ اُ ا َ َِس ْعنَا َو َ َ ْعنَا َو ُأ ْوا َ ِـ َك ُ ُُه ااْ ُ ْف ِل ُ َن‬
51. De woorden van de gelovigen, wanneer zij naar Allah en Zijn Boodschapper
opgeroepen worden, opdat hij onder hen oordeelt, zijn slechts dat zij zeggen : “Wij
horen en wij gehoorzamen.” En zij zijn degenen die de welslagenden zijn. (soerah
an Noer; 24:51)

“Hier maakt Allah duidelijk dat ieder die zich afwendt van het gehoorzamen van de Profeet
salAllahu alayhi wa sallam en zich afwendt van Zijn oordeel; hij tot de Munafiqeen behoort
en geen gelovige is. De gelovige is degene die zegt “We horen en gehoorzamen”. Dus als
iemand al een Munafiq wordt door zich slechts af te wenden van het oordeel van de Profeet
salAllahu alayhi wa sallam en zich bij iets/iemand anders wendt dan Hem (wat misschien in
kan zijn gegeven door iemands sterke begeerte), wat kan je dan van iemand zeggen die de
Islam bespot of Allah beledigt.”
as-Saarim al Maslool, pagina 3.

Ibn Taymiyyah (rahimahullah): Een geleerde die verlaat wat hij van de Qur‟an en
Soennah heeft geleerd en een heerser volgt die niet in overeenstemming heerst met de leer
van Allah en Zijn Boodschapper salAllahu alayhi wa sallam, is een ongelovige die straf
verdient in dit leven en in het Hiernamaals.” Volume 35 p 373 Al-Fatawa, Ibn Taymiyyah

We voegen ook toe wat Ibn Kathir heeft gezegd in zijn boek al Bidaaya wan-
Nihaaya: Aldus ieder die de wijze Shariah verlaat die naar Muhammad ibn `Abdullah is
neergezonden, de Zegel der Profeten, en oordeelt met iets anders dan met deze Shari‟ah, is
een kafir geworden. Dus hoe zou het zijn voor degenen die oordelen met de al Yaasiq en
die het superieur over de Islamitische Shariah laat zijn? Iedereen die dit deed was alreeds
een kafir geworden bij consensus (ijma`) van de Moslims.

www.AHLUL-TAWHID.com
Shirk Akbar en zijn vormen 6
ahlul-tawhid.com

| Shirk akbar vernietigt de daden


Allah de Verhevene zegt:

َ ُ ‫ْ َ َ َّن َ ََع‬
‫ْل‬ َ َ ‫ْش ْ َت ا‬ َ ِ ْ َ ‫وِح اا َ ْ َك َوا ََل َّ ِاَّل َين ِم ْن‬
َ ْ َ ‫ْل ا َ ِ ِْئ‬ َِ ِ ‫َوا َ َ ْد ُأ‬
ِِ ْ ِ ُ َ
ِ ‫َوا َت نَ َّن م َن اا‬
‫َاا َين‬
65. En voorwaar, aan u zoals aan hen die vóór u waren, is geopenbaard: "Als gij
deelgenoten aan Allah toeschrijft, zal uw werk stellig vruchteloos blijken en gij zult zeker tot
de verliezers behoren." (soerah as Zumar; 39:65)

Shirk akbar zal niet vergeven worden door Allah tenzij men oprecht tawba doet en volledig
afstand neemt van shirk. Allah zegt hierover in de Qur’an:

َ ‫اّلل َال ي َ ْ ِف ُ َن ي ُ ْ َ كَ ِب ِه َوي َ ْ ِف ُ َما د‬


ْ‫ُون َذ ِ َِل ِا َ ن يَلَ اء َو َمن ي ُ ْ ِك‬ َ ّ ‫ا َّن‬
ِ
‫ِ ّ ِّلل فَ َ ْد ضَ َّ ضَ َ ًال ب َ ِع دً ا‬
116. Allah vergeeft niet dat iets met Hem vereenzelvigd wordt en Hij zal, buiten dat,
vergeven wie Hij wil. En wie iets met Allah vereenzelvigt, is inderdaad ver afgedwaald.
(soerah an Nisa’; 4:116)

Hiernaast bestaan er nog meer vormen van shirk en ook kleine shirk. Men dient voorzichtig te zijn
wanneer het om shirk gaat en om voldoende kennis op te doen over zaken van shirk. De profeet
salAllahu alayhi wa sallam heeft ons het volgende verteld: „O Allah, wij vragen Jou om ons te
behoeden ervoor dat wij Jou een partner toe kennen met onze kennis en wij vragen van Jou om ons
te vergeven voor datgene wat wij niet weten en wat wij uit onwetendheid doen! (genoteerd door
Ahmed, sahih).

www.AHLUL-TAWHID.com