You are on page 1of 4

DISTRICT RESOURCE CENTRE

MAHBUBNAGAR
PRE-FINAL EXAMINATIONS - JAN / FEB -2011
Time :3 Hours III- B.Sc., Paper – IV Max Marks : 100
MODERN PHYSICS

PART – A 4x15= 60

Answer all Questions.

11. (a) Describe Stern & Gerlach experiment and explain how it supports the
concept of electron spin?

[OR]

(b) Determine energy levels of a pure rotational spectrum of a diatomic molecule


and deduce moment of inertia (I) of diatomic molecule.

2. (a) Describe Davison and Germer experiment to demonstrate wave nature of


electrons and analyse the result.

[OR]

(b) Derive time independent – Schrödinger wave equation.

3. (a) Write about nuclear binding energy.

(b) Explain liquid drop model of nucleus.

[OR]

(c) Drawing G.M. Counter explain the working of counter in detail.

4. (a) Derive lattice energy equation of a NaCl crystal.

[OR]

(b) Explain “Meissner effect” .

(c) Write about Type – I and Type – II super conductors.

(P.T.O.)
-2-

PART – B

Answer any four of the following. 4x5= 20


5. Discuss L-S coupling scheme? State their selections rules.
6. What is Raman effect?
7. Derive the relation between phase velocity and Group velocity.
8. What is an operator eigen function and eigen value.
9. Explain Geiger – Nuttal law.
10. Explain Shell Model of nucleus.
11. Derive Bragg’s law.
12. What are magnetic domains? Explain.

PART – C 4x5=20
Answer any four of the following.
13. Calculate the wave length of electron whose speed is 0.01 times that of speed of
light.
14. A metal threshold wave length is 6800A0, calculate the work function in electron
volts.
15. A proton is confined to a nucleus of radius 5x10-15m calculate the uncertainity in
its momentum.
16. Find inter planar spacing of (111) planes of cubic crystal with inter atomic distance
of 4.95A0
17. Calculate the longest wave length that can be analysed by a crstal of spacing
d=2.82A0 in the first order.
18. Find the Miller indices of plane with intercept ratio 4p:3q:2r .
19. Calculate lattice energy of NaCl crystal. The equilibrium distance between Na+
and Cl-1 is 280 x 10-12m.
(Madelung constant α =1.748)
20. Calculate the binding energy of α - particle.
Data:
Neutron mass = 1.00893 amu Plank's constant (h) = 6.625 x 10-34 J-S
Proton mass = 1.00813 amu Electron mass = 9.1 x 10-31 Kg
α - Particle mass = 4.00389 amu Light velocity (C) = 3x108 m/s

Y
DISTRICT RESOURCE CENTRE
MAHBUBNAGAR
PRE-FINAL EXAMINATIONS - JAN / FEB -2011
Time :3 Hours III- B.Sc., Paper – IV Max Marks : 100
MODERN PHYSICS

PART – A 4x15= 60

nìï Á|üXï¯ \≈£î düe÷<ÛëqeTT\T Áyêj·TTeTT.


1. (a) ôdsº ïY eT]j·TT >¬ sê¢ø˘ Á|üj÷Ó >∑+qT $e]+∫, m\Åø±ºHé dæŒHé uÛ≤eqqT á Á|üj÷Ó >∑+ @
$<Û+ä >± ã\|üsT¡ ÃH√ ‘Ó\|ü+&ç?
[OR]
(b) nDTe⁄ jÓTTø£ÿ |ü]X¯ó<ä∆ ÁuÛeÑ TD es¡|í ≥ü + X¯øÔÏ kÕúsTT\ qT+&ç nDTe⁄ »&É‘«· ÁuÛ≤eTø±ìøÏ
(I) düMTø£sD¡ ≤ìï sêã≥º+&ç.
2. (a) m\Åø±ºHé ‘·s+¡ >∑ dü«uÛ≤yêìï ìs¡÷|üD #˚jT· T &˚$düHé eT]j·TT »s¡àHé Á|üj÷Ó >∑+qT $e]+∫,
|ò*ü ‘êìï @ $<Û+ä >± $X‚w¢ kæ ÕÔsT¡ .
[OR]
(b) ø±\+ô|’ Ä<Ûës¡|&ü ìÉ Ác˛&ç+>∑sY ‘·s+¡ >∑ düMTø£sD¡ ≤ìï sêã≥º+&ç.
3. (a) øπ +Á<äø£ ã+<Ûqä X¯øìÔÏ >∑÷]Ã Áyêj·T+&ç.
(b) øπ +Á<äø£ Á<äe_+<äT qeTTHê >∑T]+∫ $e]+#·+&ç.

[OR]
(c) >¬ >’ s∑ Y eTT\¢sY >∑TDø£+ |ü≥+ ^dæ, |üì #˚jT· T $<ÛëHêìï dü$es¡+>± #·]Ã+#·+&ç.
4. (a) NaCl düŒ{
¤ øÏ +£ jÓTTø£ÿ C≤\ø£ X¯øøÔÏ Ï düMTø£sD¡ + sêã≥º+&ç.
[OR]
(b) ªªyÓTdÆ ïü sY Á|üu≤Û e+µµ >∑T]+∫ ‘Ó\T|ü+&ç.
(c) Type - I eT]j·TT Type-II n‹ yêVü≤ø±\ >∑T]+∫ Áyêj·T+&ç.

(P.T.O.)
-2-

PART – B 4x5= 20
@y˚ì Hê\T>∑T Á|üXï¯ \≈£î düe÷<ÛëqeTT\T Áyêj·TTeTT.
5. L - S j·TT–à‘·+ >∑T]+∫ ‘Ó*|æ M{Ï m+|æø£ ìj·Te÷\qT ù|s=ÿqTeTT.
6. sêeTHé |òü*‘·+ nq>± H˚$T?
7. ‘·s¡+>∑ <äX¯ y˚>∑+ eT]j·TT dü+|òüTy˚>∑+ eT<Ûä´ dü+ã+<Ûëìï sêã≥º+&ç.
8. Ä|üπs≥sY, ◊¬>Hé Á|üy˚Tj·T+ eT]j·TT ◊¬>Hé $\Te\T nq>± H˚$T?
9. ¬>’>∑sY`q{≤º˝Ÿ dü÷Á‘·+ $e]+#·+&ç.
10. πø+Á<äø£ ø£s¡Œs¡ qeT÷Hê >∑T]+∫ ‘Ó\T|ü+&ç.
11. Áu≤>¥ dü÷Á‘êìï sêã≥º+&ç.
12. nj·TkÕÿ+‘·˝À ªª&=yÓTÆHéµµ uÛ≤eqqT $e]+#·+&ç.
PART - C 4x5=20
@y˚ì Hê\T>∑T Á|üXï¯ \qT kÕ~Û+#·TeTT.
13. ø±+‹ y˚>±ìøÏ 0.01 s¬ ≥T¢ y˚>+∑ >∑\ m\Åø±ºqT jÓTTø£ÿ ‘·s+¡ >∑ <Ûs’Ó È¡ ´+ m+‘·?
14. ˝ÀVü≤|ü⁄ Äs¡+uÛÑ ‘·s+¡ >∑ <Ûs’Ó È¡ ´+ 68000A nsTTq, Ä ˝ÀVü≤|ü⁄ |üì Á|üyT˚ j·÷ìï m\Åø±ºqT`y√\Tº\˝À
˝…øÿÏ +#·+&ç.
15. yê´kÕs¡+ú 5I10`15m >∑\ øπ +Á<äø±ìøÏ ˇø£ bò˛{≤Hé ã+~Û‘y· TÓ Æ ñqï~. <ëì Á<äe´y˚>+∑ nì•Ã‘·‘ê«ìï
˝…øÿÏ +#·+&ç.
16. |üse¡ ÷DT n+‘·s¡ <ä÷s¡+ 4.95A0 >∑\ |òTü q Äø±s¡ düŒ{Ïø+£ jÓTTø£ÿ (111) ‘·˝≤\≈£î ‘·˝≤+‘·s¡
<ä÷s¡+ ø£qT>=q+&ç.
17. n+‘·s+¡ d = 2.82A0>∑\ düŒ{¤ øÏ +£ ‘√ , yÓTT<ä{Ï ø√{Ï˝À $X‚w¢ +æ #·>*∑ >π >∑]wüº ‘·s+¡ >∑ <Ûs’Ó êÈ ´ìï
>∑D+Ï #·+&ç.
18. 4p : 3q : 2r ìwüŒ‹Ô˝À >∑\ ‘·\+ jÓTTø£ÿ $T\¢sY dü÷∫ø±+ø±\T ø£qTø√ÿ+&ç.
19. k˛&çjT· + ø√¢s¬ &’ é düŒ{¤ øÏ £ C≤\ø£ X¯øìÔÏ ˝…øÿÏ +#·TeTT. Na+ eT]j·TT Cl- nj·÷q¢ eT<Û´ä düeT‘êdæ‹ú ˝À
<ä÷s¡+ r0 = 280 x 10-12m.
20. ˇø£ α ` ø£D+ jÓTTø£ÿ ã+<Ûqä X¯øìÔÏ ø£qTø√ÿ+&ç.

<ä‘êÔ+X¯eTT :`
q÷´Á{≤Hé Á<äe´sê• R 1.00983amu bÕ¢+ø˘‡ dæsú ê+ø£eTT (h) R 6.625I10`34J-S
Áb˛{≤Hé Á<äe´sê• R 1.00813amu m\Åø±ºHé Á<äe´sê• R 9.1 I 10`31Kg
α − ø£DÁ<äe´sê• R 4.00389amu ø±+‹ y˚>e∑ TT ( C) R 3 I 108 m/s
Y