Laporan Þer[alanan SLudv 1our ke 8anduna

1uaas 8ahasa lndoneslakelas lxC
AnaaoLať
1ŦAndlka l
2ŦMŦLuLhfl
3Ŧuwlpavana
4Ŧ1lzar C

Smpn 01 Clleunasl
1ahun A[aran 2010Ŵ2011
kaLa ÞenaanLar

AssallammualalkumŦwrŦwb
kaml darl salah saLu kelompok kelas 9Cţakhlrnva dapaL menvelesalkan
Luaas lnlŦ 1erlma kaslh unLuk vana maha kuasa aLas kelancaran vana dlberlkan dan
unLuk kawanŴkawan sekelompokŦ ul laporan lnl berlslkan LenLana hasll laporan
per[alanan kaml vana mencanakup pendahuluanţlsl laporanţdan penuLupŦ Seklan
darl kamlŦ
WassallammualalkumŦwrŦwbuafLar lsl

kaLa penaanLar
uafLar lsl
8ab 1 Þendahuluan
1Ŧ1 1u[uan SLudv Lour
1Ŧ2 ManfaaL SLudv Lour
8ab 2 lsl Laporan
2Ŧ1 Sabuaa
2Ŧ2 kŦAŦA
8ab 3 ÞenuLup
3Ŧ1 keslmpulan
3Ŧ2 Saran


8ab 1
Þendahuluan
1Ŧ1 LaLar 8elakana
LaLar belakana darl sLudv Lour lnl adalah 1uaas darl para auru
deml nllal banLuan vana akan dlmasukan kedalam raporL dan
kelulusan kamlŦ
1Ŧ2 1u[uan SLudv 1our
1u[uan sLudv Lour adalah sarana unLuk menaembanakan llmu
penaeLahuan vana leblh luas dan vana Lldak dla[arkan dl sekolahŦ
1Ŧ3 ManfaaL SLudv Lour
ManfaaL SLudv Lour adalah Menambah llmu
penaeLahuanţmempeeraL keakrapan denaan sesama Leman
denaan slsLem ker[a kelompok lnlţ8ab 2
lsl Laporan

2Ŧ1 Sabuaa
Sabuaa slnakaLan darl Sasanan 8udava Canesha vana berada
dl bandunaŦ Sabuaa merupakan aeduna convenLlon hall vana
Lerbesar dan Lerbalk dl 8andunaŦ
ulsana ada wlsaLa lÞ1Lk vana mencanakup baranaŴ
baranaţllmu penaeahuanţdllŦ kaml banvak mellhaL peralaLan vana
dlmuaL dalam pela[aran lÞA seperLl MomenLum chalr vana
menaaunakan rumus Lneral klneLlkŦ uan maslh banvak laalţ lnl
beberapa foLo peralaLan vana ada dlsana ťuan ada uome 1heaLhrenva vana berbenLuk seperLl kubahţklLa
dapaL menonLon fllm 3u dlsanaŦ
klLa dapaL keruanaan lnl pada lanLal 4ţul sana klLa dapaL
menonLon 2 fllm denaan durasl 13 menlL seluruhnvaŦ ulsana klLa
[uaa dapaL menaeLahul apa sa[a vana harus klLa capal unLuk
masuk sana(l18)Ŧ uan klLa dapaL Lahu beberapa alaL vana [arana
klLa Lemul LaplţLernvaLa serlna aunakan dalam keseharlanŦ


2Ŧ2 kŦAŦA
kŦAŦA kependekan darl konferensl Asla Afrlka vana
dllaksanakan dl banduna pada Lanaaal 18 Aprll 1933Ŧ
Ceduna vana dlperaunakan unLuk konferensl sudah dldlrlkan
semen[ak [aman pen[a[ahan belanda dan berLaraf lnLernaslonal
dan aeduna lnl dlresmlkan sebaaal museum kŦAŦA oleh preslden
SoeharLo pada Lahun 1980Ŧ
lrŦ Soekarno adalah Lokoh vana membuaL aaaasan unLuk
dllaksanakannva kŦAŦA lnl dan sudah dlbuaL sebelum
kemerdekaan lndoneslaŦ konferensl lnl dllkuLl oleh 29
neaaraţseharusnva 30 karena neaara federasl afrlka Lenaah
sedana menaalaml permasalahan LenLana perbedaan warna kullLŦ
Sebelum kŦAŦA dllaksanakanţdladakan konferensl dl
kolomboţSrllanaka pada Lanaaal 23 aprll 1934 Ŵ 2 mel 1934ţ dlslnl
lndonesla menaa[ukan unLuk dl laksanakannva kŦAŦA Ŧ SeLelah lLu
dladakan kemball perLemuan dlboaor pada Lanaaal 28 Ŷ 29
uesember 1934 unLuk membahas sekallaus pemanLanaan
rencana dllaksanakannva kŦAŦA Ŧ Þada akhlrnva dllaksanakan kŦAŦA
dl 8anduna pada Lanaaal 18 Aprll Ŷ 24 Aprll 1933Ŧ


ul 8apaL konferensl lnl membahas LenLana permasalah vana
Ler[adl dl Asla dan AfrlkaŦ 1enLana perlawanan kolonlallsme dan 2
blok pada perana dlnalnŦ
Pasll darl kŦAŦA lLu menahasllkan 10 buLlr lsl kesepakaLan bersama
vana dlsebuL uasaslla 8andunaţvana berlslť
1ŦMenahormaLl hakŴhak manusla vana LercanLum pada plaaam
Þ88ţ
2ŦMenahormaLl kedaulaLan dan lnLearlLas semua banasaţ
3ŦMenahormaLlţmenaharaal dan Lldak membedaŴbedakan ras dl
semua banasaţ
4Ŧ1ldak lkuL campur urusan neaara lalnţ
3ŦMenahormaLl hak seLlap banasa unLuk memperLahankan dlrl
sesual denaan vana ada dl plaaam Þ88ţ
6Ŧ1ldak menaaunakan perLahanan kolekLlf dalam beLlndak dalam
urusan seLlap neaaraţ
7Ŧ1ldak menaancam dan melakukan hal Llndak kekerasan dl
lnLearlLas neaara lalnţ
8ŦMenvelesalkan dan menaaLasl semua permasalahan
lnLernaslonal denaan damal sesual denaan perseLu[uan Þ88ţ
9Ŧ Mema[ukan kepenLlnaan bersama dan ker[asama
10Ŧ MenahormaLl hukum dan kewa[lban lnLernaslonalŦ
5 Negara pemrakarsa KonIerensi Asia-AIrika:
1. Indonesia ÷ PM. Merupakan. Ali Sostroatmiioyo
2. India ÷ PM. Jawaharial Nehru
3. Pakistan ÷ PM. Moh. Ali
4. Sri Lanka ÷ PM. Sir John Kotelawala
5. Burma ÷ PM. U Nu

Susunan Pengurus KAA:
1. Ketua KonIerensi : Merupakan. Ali Sostroamidioio (PM.
Indonesia)
2. Ketua Komite Ekonomi : ProI. Ir. Rooseno (Menteri
Pekeriaan Umum)
3. Ketua Komite Kebud : Merupakan. Muh. Yamin (Menteri P
& K)
4. Sekretaris Jendral : Roeslan Abdul Gani


uampak darl kŦAŦA anLara lalnť
1ŦLahlrnva neaaraŴneaara merdeka
2ŦÞeran Þ88 semakln membalk
3ŦLahlr ker[a sama dl berbaaal bldana
4ŦkŦAŦA melahlrkan neaara nonblok
Sampal sekarana pun kŦAŦA maslh ada vana Lerdlrl darl 106 neaara
+ Þ88Ŧ


8ab 3
ÞenuLup

3Ŧ1 keslmpulan
keslmpulan vana dapaL klLa ambll darl slnl adalah maslh
banvak LempaL unLuk menlmba llmu dan beLapa speclalnva neaerl
lnl unLuk melawan pen[a[ahan dlmuka buml lnlŦ

3Ŧ2 Saran
Saran kaml unLuk sLudv Lour kall lnl adalah leblh keLepaLan
wakLu laal karena banvak [adwal vana Lldak sesual denaan [adwal
vana dlberlkanŦ uan kaml berharap ada vana memberlkan saran
unLuk laporan per[alanan vana kaml buaL lnlŦ 1erlma kaslhŦ


 ¯½°.

 °–¾ @f°©ff° .

ff9 °–f°f  ¾¾ff¯¯ff¯   f¯ f¾ff¾f ¯½ f¾ f°f f½f¯ ° ¾ff° –f¾° @ ¯ff¾°f°–¯fff¾fff¾ f°nff°f°– f° f° °ff° ff°¾ ¯½ f½f°° ¾f° °f°–f¾f½f° ½ ©ff°f°f¯f°–¯ °nf°–½½ ° ff° ¾f½f° f°½ °½ f° ff¯  Jf¾¾ff¯¯ff¯        .

f°€ff f   ¾f½f°  f –f   9 °½  ¾¯½f°  ff° f      .f€f¾ ff½ °–f°f f€f¾ f 9 ° ff°  @©f°  .

f°€ff . f 9 ° ff°  ff ff°– ff ff°– f¾ °f ff@–f¾ f½ff– ¯°f f°f°f°–ff° ¯f¾f° ff¯f½ f° ¾f°f¯  @©f° @ @©f°¾ f ff¾ff°f°¯ °– ¯ f°–f°¯ ½ °– ff°f°– f¾ f°f°– f f©ff° ¾ f  . °f¯ f¯ ½ °– ff° ¯ ¯½ f ff½f° °–f°¾ ¾f¯f ¯f° °–f°¾¾ ¯ ©f ¯½°       .f°€ff f ff.

¯ °¯nff°– ¯ °––°ff°¯¾° –° f°¯f¾ f°ff– ° f½f€½ fff°f°–f f ¾f°f .  f ¾f½f°  f –f f –f¾°–ff° ff¾f°f° fff° ¾ff°– f f f° °– f –f¯ ½ff°– °–n° °°ff°–  ¾f f° f f° °–  ¾f°ff f¾ff9@f°–¯ °nf°–½ ff°– ff°– ¯½ °– ff° f¯ f°f¯ f½ fff°f°– ¯f ff¯½ f©ff°9¾ ½ .

.

.

  f°f f¯ @ f °ff°– °¾ ½ f f f½f¯ °°°€¯ ¾f°f f f½f f°–f°°½f ff°f ¾f°ff f½f ¯ °°°€¯ °–f° f¾¯ °¾ °f ¾f°ff ©–f f½f¯ °– ff½f¾f©ff°–f¾fnf½f° ¯f¾¾f°f%@ % f°f f½ff f½ffff°–©ff°– f ¯f½ °ff¾ °––°ff° ff¯ ¾ ff°    .

     ½ ° f° f°€ °¾¾f€ff°– f¾f°ff° f° °–½f ff°––f½  °–f°– ½ –°ff°°°€ °¾¾ f f° ¾ ¯ °©f©f¯f°½ °©f©ff° f° f f° ff€° °f¾°f f°– °–° ¾¯f°¾ f–f¯¾ ¯  ½ ¾ ° f½f ff°   f°f fff°–¯ ¯ f–f–f¾f°° f¾f°ff°°f ° f°¾ f f¾ ¯ ¯ ff°° ° ¾f °€ °¾°  ° –ff ¾ f¾°ff °f° –ff€ f¾f€f °–f ¾ f°–¯ °–ff¯½ ¯f¾fff° °f°–½ ff°f°f  ¯  f¾f°ff° f ff°°€ °¾ ¯ f°–f½f ff°––ff½ ¯  ¾° ° ° ¾f¯ °–f©f°° f¾f°ff°°f   f f ff° ¯ f½ ¯f° –½f ff°––f  ¾ ¯ °¯ ¯ ff¾¾ f–¾½ ¯f°f°–f° °nf°f f¾f°ff°°f  9f ff°f f¾f°ff°  f° °–½f ff°––f½ ½   f½f°€ °¾°¯ ¯ ff¾ °f°–½ ¯f¾fff°– ©f ¾f f°€f @ °f°–½ ff°f°°f¾¯ f° ½f f½ f°– °–° f¾ f ¯ °–f¾f° ¾ ¾ ½fff° ¾f¯f f°– ¾ f¾f¾f f° °– f°– ¾ .

17.2/44 ! 3/4308.78.. °–¯ff f¯f°¾ff°– nf°¯½f f½f–f¯ 9  .! $743490.  09:.3 $48974. °–¯ff¾ f½ f°–¾f°¯ ¯½ ff°f° ¾ ¾f °–f°f°–f f ½f–f¯9  @ f¯ °––°ff°½ ff°f° € ff¯ ° f ff¯ ¾f°¾ f½° –ff  @ f¯ °–f°nf¯ f°¯ ff°f° f f¾f° ° –f¾° –fff°  .. 43107038 07:5.7. 3/4308. . :72.89..431070388. °–¯f¯ f° f© f°° °f¾°f 0. °–¯f fff° f°° –f¾¾ ¯f f°–¾f  . 4290 4342 !741 7 #448034 03907 !007.3  $48974.! 07:5.5027. °–¯f ¯ °–f–f f° f¯ ¯ f ff°f¾ ¾ ¯f f°–¾f  @ fnf¯½¾f°° –fff°  .7.! .3&2:2 .9244 3/.3.3! 4  $7..! &: $:8:3.... ° ¾ff° f°¯ °–ff¾¾ ¯f½ ¯f¾fff° ° °f¾°f °–f° f¯f¾ ¾f °–f°½ ¾ ©f°9  . ¯f©f° ½ °°–f° ¾f¯f f° ©f¾f¯f  .07: !..3!03:7:8  09:.

 09:.3  f¯½f f f°fff°  f°f° –ff ° –ff¯ f 9 f°9 ¾ ¯f°¯ ¯ f f ©f¾f¯f  f–f f°–  ¯ ff°° –ff-° f¯½f¾ ff°–½° ¯f¾f ff°–  f° –ff +9        .#408.3 : .7803/7..23 03907 !  $0709. 4290 0-:/07:5.3-/:.

f 9 °½   ¾¯½f°  ¾¯½f°f°– f½fff¯ f¾°f ff¯f¾ f°f ¯½f°¯ °¯ f¯ f° f½f¾½ nf°f° – °°¯ ff°½ °©f©ff° ¯f ¯°   ff° ff°f¯°¾ f°f ff  ½ff° ff–f °f f°f©f ff°– f¾ ¾f °–f°©f f f°– f° f°f¯ ff½f ff°–¯ ¯ f°¾ff° °f½f°½ ©ff°f°f°–f¯ f° @ ¯ff¾   .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times