ΐϳάόΘϟ΍ ΎϳΎπϗ ϲϓ Δϟ΍Ϊόϟ΍ Ϧϣ ΎϳΎΤπϟ΍ ϥΎϣήΣϭ ΏΎϘόϟ΍ Ϧϣ ΓΎϨΠϟ΍ Εϼϓ·

Copyright © 2011 Human Rights Watch
All rights reserved.
Printed in the United States of America
ISBN: 1-56432-740-X
Cover design by Rafael Jimenez
Human Rights Watch
350 Fifth Avenue, 34th floor
New York, NY 10118-3299 USA
Tel: +1 212 290 4700, Fax: +1 212 736 1300
hrwnyc@hrw.org
Poststraße 4-5
10178 Berlin, Germany
Tel: +49 30 2593 06-10, Fax: +49 30 2593 0629
berlin@hrw.org
Avenue des Gaulois, 7
1040 Brussels, Belgium
Tel: + 32 (2) 732 2009, Fax: + 32 (2) 732 0471
hrwbe@hrw.org
64-66 Rue de Lausanne
1202 Geneva, Switzerland
Tel: +41 22 738 0481, Fax: +41 22 738 1791
hrwgva@hrw.org
2-12 Pentonville Road, 2nd Floor
London N1 9HF, UK
Tel: +44 20 7713 1995, Fax: +44 20 7713 1800
hrwuk@hrw.org
27 Rue de Lisbonne
75008 Paris, France
Tel: +33 (1)43 59 55 35, Fax: +33 (1) 43 59 55 22
paris@hrw.org
1630 Connecticut Avenue, N.W., Suite 500
Washington, DC 20009 USA
Tel: +1 202 612 4321, Fax: +1 202 612 4333
hrwdc@hrw.org
Web Site Address: http://www.hrw.org

1-56432-740-X

2011 ϲϧΎΜϟ΍ ϥϮϧΎϛ/ήϳΎϨϳ

ΐϳάόΘϟ΍ ΎϳΎπϗ ϲϓ Δϟ΍Ϊόϟ΍ Ϧϣ ΎϳΎΤπϟ΍ ϥΎϣήΣϭ ΏΎϘόϟ΍ Ϧϣ ΓΎϨΠϟ΍ Εϼϓ·
1 ....................................................................................................................... κΨϠϤϟ΍
7 ................................................................................................................. ήϳήϘΘϟ΍ ΞϬϨϣ
9 .......................................................................................................... ΔϴγΎγϷ΍ ΕΎϴλϮΘϟ΍
9 ................................................................................................. ΔϳήμϤϟ΍ ΔϣϮϜΤϟ΍ ϰϟ·
9 .................................................................................................. ϡΎόϟ΍ ΐ΋ΎϨϟ΍ ΐΘϜϣ ϰϟ·
10 .................................................................................................... ΔϴϠΧ΍Ϊϟ΍ Γέ΍ίϭ ϰϟ·
11 ............................................................................................ήμϣ ϲϓ ΐϳάόΘϟ΍ ˯ΎΑϭ :ΔϴϔϠΧ.I
18 ...................................................................................................... ϲΠϬϨϤϟ΍ ΐϳάόΘϟ΍
20 .......................................................................................... Δϴ΋ΎϨΠϟ΍ ΚΣΎΒϤϟ΍ ΕΎγέΎϤϣ
23.............................................................. ΔϟϭΪϟ΍ Ϧϣ΃ ΚΣΎΒϣ Ϊϳ ϰϠϋ ϱήδϘϟ΍ ˯ΎϔΘΧϻ΍ϭ ΐϳάόΘϟ΍
29 ............................................................................. ϲϟϭΪϟ΍ ϥϮϧΎϘϟ΍ ΐΟϮϤΑ ήμϣ ΕΎϣ΍ΰΘϟ΍
31 ......................................................................... ΐϳάόΘϟ΍ Ε΍˯ΎϋΩ΍ ϰϠϋ ΔϳήμϤϟ΍ ΔϣϮϜΤϟ΍ Ωέ.II
34........................................................................ ΔϴϠΧ΍Ϊϟ΍ Γέ΍ίϭ ϲϓ ΔϴϠΧ΍Ϊϟ΍ ΐϳΩ΄Θϟ΍ Ε΍˯΍ήΟ·
36 ...................................................................................... ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΤϟ ϲϣϮϘϟ΍ βϠΠϤϟ΍
38 .............................................................................................................. ΔΑΎϴϨϟ΍ έϭΩ.III
39 ....................................................................................... ίΎΠΘΣϻ΍ ϦϛΎϣ΃ ϰϠϋ ωϼσϻ΍
41 ........................................................................................................ϝϼϘΘγϻ΍ ϡ΍Ϊόϧ΍
44................................................................................................ΏΎϘόϟ΍ Ϧϣ ΕϼϓϹ΍ ΓϮΠϓ.IV
44......................................................................... ΔϤϜΤϤϟ΍ ϰϟ· ϞμΗ ϻ ΐϳάόΘϟ΍ ΕϻΎΣ ΐϠϏ΃
45 ..................................................... ΐϳάόΘϟ΍ Ϣϋ΍ΰϣ ϲϓ ϖϴϘΤΘϟΎΑ ΔλΎΨϟ΍ ΔϴϟϭΪϟ΍ ΔϴϧϮϧΎϘϟ΍ ήϴϳΎόϤϟ΍
48 .................................................................... ϢϛΎΤϤϠϟ ΐϳάόΘϟ΍ ΎϳΎπϗ Ϣψόϣ ϝϮλϭ ϡΪϋ ΏΎΒγ΃.V
48 ............................................................................................. ϲόϳήθΘϟ΍ έΎσϹ΍ έϮμϗ
52 ................................................................... ΕΎϘϴϘΤΘϟ΍ φϔΣ ϲϓ ΔϘϠτϤϟ΍ ΔϳήϳΪϘΘϟ΍ ΔΑΎϴϨϟ΍ ΔτϠγ
54 ............................................................................................. ΩϮϬθϟ΍ϭ ΎϳΎΤπϟ΍ ΐϴϫήΗ
61 .................................................. (ϲϋήθϟ΍ ΐτϟ΍) ϲ΋ΎπϘϟ΍ ϲΒτϟ΍ κΤϔϟ΍ ϯϮΘδϣ ρϮΒϫϭ ήϴΧ΄Η

65........................................................... ΔϟΩϷ΍ ϊϤΟ ϲϓ Δσήθϟ΍ ϰϠϋ ΩΎϤΘϋϻ΍ :΢ϟΎμϤϟ΍ νέΎόΗ
67.................................................................................................. ΕΎϘϴϘΤΘϟ΍ ϲϓ ήϴΧ΄Θϟ΍
68 ................................................................................... ΔϬϳΰϧ ΕΎϘϴϘΤΗ ˯΍ήΟ· ϲϓ ϕΎϔΧϹ΍
72 ..........................................................................ΏΎϘόϟ΍ Ϧϣ ΔϟϭΪϟ΍ Ϧϣ΃ ΚΣΎΒϣ ρΎΒο Εϼϓ·
76........................................... ΐϳάόΘϟ΍ ήϴΛ΄Η ΖΤΗ ΔϋΰΘϨϤϟ΍ ΕΎϓ΍ήΘϋϻ΍ ϰϠϋ ΔϟϭΪϟ΍ Ϧϣ΃ ΔϤϜΤϣ ΩΎϤΘϋ΍.VI
79.................................................................................................. 2006 ΎΑΎσ ΔϤϛΎΤϣ
80 ............................................................................................. ΓέϮμϨϤϟ΍ Δϔ΋Ύτϟ΍ Δϴπϗ
81 ......................................................................................................... ϥϮΘϳΰϟ΍ Δϴπϗ
84 ............................................................................... ΐϳΩ΄Θϟ΍ ϲϓ ϕΎϔΧϹ΍ϭ ΔϔϔΨ˵Ϥϟ΍ ϡΎϜΣϷ΍.VII
88 ................................................. ΔϟΎόϔϟ΍ ϑΎμϧϹ΍ ϞΒγ Ϧϣ ϥΎϣήΤϟ΍ϭ ΏΎϘόϟ΍ Ϧϣ ΕϼϓϹ΍ :ΔΠϴΘϨϟ΍.VIII
90 .............................................................................................................. ΕΎϴλϮΘϟ΍. IX
90 ............................................................................................... ΔϳήμϤϟ΍ ΔϣϮϜΤϟ΍ ϰϟ·
91 ................................................................................................. ϡΎόϟ΍ ΐ΋ΎϨϟ΍ ΐΘϜϣ ϰϟ·
92 ................................................................................................... ΔϴϠΧ΍Ϊϟ΍ Γέ΍ίϭ ϰϟ·
92 ................................................................................................ϱήμϤϟ΍ ϥΎϤϟήΒϟ΍ ϰϟ·
93 ......................................................... ΓΪΤΘϤϟ΍ ΕΎϳϻϮϟ΍ϭ ϲΑϭέϭϷ΍ ΩΎΤΗϻΎΑ ˯ΎπϋϷ΍ ϝϭΪϟ΍ ϰϟ·
94 ................................................................................................................ ϪϳϮϨΗϭ ήϜη
95........................................................................................................................ ϖΤϠϣ
95..................................................................... ΔϴϠΧ΍Ϊϟ΍ ήϳίϭ ϰϟ· ζΗϭϭ βΘϳ΍έ ϦϣϮϴϫ ΔϟΎγέ
98 ......................................................................ϡΎόϟ΍ ϲϋΪϤϟ΍ ϰϟ· ζΗϭϭ βΘϳ΍έ ϦϣϮϴϫ ΔϟΎγέ
98 .................................................................................................. Ξ΋ΎΘϨϟΎΑ κΨϠϣ
102 .......................................................................................ϡΎόϟ΍ ΐ΋ΎϨϟ΍ ΐΘϜϤϟ ΔϠΌγ΃

κΨϠϤϟ΍
ϲϓ ωέ΍Ϯθϟ΍ ϰϟ· ϦϴϳήμϤϟ΍ Ϧϣ ΕΎΌϤϟ΍ ΝήΧ ˬ2010 ίϮϤΗ/ϮϴϟϮϳϭ ϥ΍ήϳΰΣ/ϮϴϧϮϳ ϱήϬη ϝϼΧ
ΪϟΎΧ ΏήπΑ ϥΎϴϋ ΩϮϬη ΎϬϤϬΗ΍ ϲΘϟ΍ ˬΔσήθϟ΍ Ϧϣ ϢϬΒπϏ Ϧϋ ήϴΒόΘϠϟ ˭ΕΎΟΎΠΘΣϻ΍ Ϧϣ ΓέΩΎϧ ΔΟϮϣ
ΖϧΎϛ ΕΎΟΎΠΘΣϻ΍ ξόΑ .ϪΗΎϓϭ ϰϟ· ϰπϓ΃ ΎϤϣ ˭˱ΎϣΎϋ 28 ήϤόϟ΍ Ϧϣ ώϟΎΒϟ΍ ˬΔϳέΪϨϜγϹ΍ ϲϓ Ύ˱ϨϠϋ Ϊϴόγ
ϊϣ ˬϥ΍ήϳΰΣ/ϮϴϧϮϳ 6 ϡϮϳ Ϊϴόγ ΓΎϓϭ ϲϓ ϞϣΎϜϟ΍ ϖϴϘΤΘϟΎΑ ΎϬϴϓ ϥϭήϫΎψΘϤϟ΍ ΐϟΎσϭ ˬΔΒοΎϏϭ ΔΒΧΎλ
Ϧϣ ΕΎΌϤϟ΍ ϯΪΗέ΍ ˬΕΎΟΎΠΘΣϻ΍ ϯΪΣ· ϲϓ .ΔϴϠΧ΍Ϊϟ΍ ήϳίϭ ϢϬϨϣϭ ˬΙΪΣ Ύ˷Ϥϋ ϦϴϟϭΆδϤϟ΍ Ϟϛ ΓΎοΎϘϣ
΍ϮΣ΍έϭ ˬΪϴόγ ΪϟΎΧ ϰϠϋ ˱΍Ω΍ΪΣ ΔϳέΪϨϜγϹ΍ ζϴϧέϮϛ ϰϠϋ ΍Ϯϔτλ΍ϭ ˯΍ΩϮδϟ΍ ΏΎϴΜϟ΍ ϦϴΠΘΤϤϟ΍
.ΖϤλ ϲϓ ήΤΒϟ΍ ϲϓ ϥϮϗΪΤϳ
ˬΔϤϴδΟ ΕΎΑΎλ· ϪΑ ΖϘΤϟ ϱάϟ΍ Ϊϴόγ ΪδΠϟ ΔϋϭήϤϟ΍ έϮμϟ΍ ξόΑ ΖϠϤη ϲΘϟ΍ – Ϊϴόγ ΪϟΎΧ Δϴπϗ
ΖΒπϏ΃ϭ ΖϣΪλ – ΖϧήΘϧϹ΍ ϰϠϋ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΕΎϜΒθϟ΍ ϰϠϋ έϮμϟ΍ ϚϠΗ ΕήϬχ Ύϣ ϥΎϋήγϭ
ξόΑ .ϦϣϷ΍ Ε΍Ϯϗϭ ΔσήθϠϟ ΔόγϮϣ ΕΎτϠγ Ήέ΍Ϯτϟ΍ ϥϮϧΎϗ ΢ϨϤϳ ΚϴΣ ˬήμϣ ϲϓ ϦϳήϴΜϜϟ΍
Ϧϣ ΪϳΪόϟ΍ ϢϬϔΗ ΎϤϨϴΑ ˬΔσήθϟ΍ ΓϮδϗ ΎϳΎΤο ϢϬϧϮϛ ϊϗ΍ϭ Ϧϣ Ϊϴόγ ΪϟΎΧ ΔϴπϘΑ ΍ϮδΣ΃ ϦϴϨσ΍ϮϤϟ΍
ϡ΍ΪΨΘγϻϭ ΔΒϗ΍ήϤϠϟ ϊπΨΗ ϲΘϟ΍ ˬΔϣΎόϟ΍ ΖϧήΘϧϹ΍ ϲϫΎϘϣ ϱΩΎΗήϤϟ Δσήθϟ΍ νήόΗ ΔΑήΠΗ ϥΎΒθϟ΍
ϲϓ Δσήθϟ΍ ρέϮΗ ϰϠϋ ΔϴτϐΘϠϟ ΕΎτϠδϟ΍ Ϧϣ Δϴ΋ΪΒϣ ΔϟϭΎΤϣ ΕΩ΃ϭ .ΔϗΎτΒϟ΍ ϢϳΪϘΗ ΐΠϳ ΎϬϴϓ ΖϧήΘϧϹ΍
.ϡΎόϟ΍ ΐπϐϟ΍ ΓΩΎϳί ϰϟ· ΔϴπϘϟ΍ ϩάϫ
ϲϓ ΐϳάόΘϟ΍ ΕΎγέΎϤϣ ΔοΎϔΘγΎΑ ΖϘΛϭ ˬΔϴϟϭΩϭ Δϳήμϣ ΔϴϗϮϘΣ ΕΎϤψϨϣϭ Ϧϴϳήμϣ ϦϴϣΎΤϤϟ Ύ˱ϘΒσ
ˬΞϬϨϤϣϭ ϱΪϤϋϭ ϊγϮϣ ϞϜθΑ ΔΌϴδϟ΍ ΔϠϣΎόϤϟ΍ϭ ΐϳάόΘϟΎΑ ΍ϮϧΎόΘγ΍ ϥϮϧΎϘϟ΍ ΫΎϔϧ· ϲϟϭΆδϣ ϥΈϓ ˬήμϣ
ΔΒϗΎόϤϟ ϭ΃ ˬΕΎϣϮϠόϤϟ΍ϭ ΕΎϓ΍ήΘϋϻ΍ ιϼΨΘγ΍ ϞΟ΃ Ϧϣ ˬΔϘΑΎδϟ΍ Ϧϳήθόϟ΍ Ε΍ϮϨδϟ΍ έ΍Ϊϣ ϰϠϋ
ΚΣΎΒϤϟ΍ ρΎΒο ˯ϮΠϠϟ ΔϴΠϬϨϤϟ΍ ΔόϴΒτϟ΍ ΕΪϛ΃ ΐϳάόΘϟ΍ ΔπϫΎϨϤϟ ΓΪΤΘϤϟ΍ ϢϣϷ΍ ΔϨΠϟ .ϦϳΰΠΘΤϤϟ΍
ϝΎϤϋ΃ ΍άϫ ϞϤθϳ .ήμϣ ϲϓ ΐϳάόΘϟ΍ ϰϟ· – ΔϴϠΧ΍Ϊϟ΍ Γέ΍ίϮϟ ϦϴόοΎΨϟ΍ – ΔϟϭΪϟ΍ Ϧϣ΃ ΚΣΎΒϣϭ Δϴ΋ΎϨΠϟ΍
ΔϠϳϮσ Ε΍ήΘϔϟ ϑϮϗϮϟ΍ ϰϠϋ έΎΒΟϹ΍ϭ ˬΔϤϟΆϣ ωΎοϭ΃ ϲϓ ϖϴϠόΘϟ΍ϭ ˯ΎΑήϬϜϟΎΑ ϖόμϟ΍ϭ Ώήπϟ΍
άϨϣ .ϢϬΗϼ΋Ύϋ ΏΎμΘϏ΍ϭ ϢϬΑΎμΘϏΎΑ ΎϳΎΤπϟ΍ ΪϳΪϬΗϭ ΏΎμΘϏϻ΍ Ϛϟάϛϭ ˬ˯ΎϤϟ΍ ϲϓ α΃ήϟ΍ ϕ΍ήϏ·ϭ
– ϡΎόϟ΍ ΐ΋ΎϨϟ΍ϭ ΔϴϠΧ΍Ϊϟ΍ Γέ΍ίϮϟ ˬϲϤγήϟ΍ ϪΒη ˬϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΤϟ ϲϣϮϘϟ΍ βϠΠϤϟ΍ Ϟγέ΃ 2004 ϡΎϋ
˯ΎϨΛ΃ ΓΎϓϭϭ ΐϳάόΗ ϯϮϜη 50 Ϧϣ ήΜϛ΃ – ΎϬϴϠϋ Δϴ΋ΎϨΠϟ΍ ΔϘΣϼϤϟ΍ϭ Ϣ΋΍ήΠϟ΍ ϲϓ ϖϴϘΤΘϟ΍ Ϧϋ ϝϭΆδϤϟ΍
.ίΎΠΘΣϻ΍

2011 ϲϧΎΜϟ΍ ϥϮϧΎϛ/ήϳΎϨϳ

1

ϒθϜϟ΍ ϊϣ ˬ˱΍Ϊϳ΍ΰΘϣ Ύ˱ϴϟϭΩ ˱ΎϣΎϤΘϫ΍ ϱήμϤϟ΍ ΐϳάόΘϟ΍ ϞΠγ ϰϘϠΗ ˬΔϘΑΎδϟ΍ ήθόϟ΍ Ε΍ϮϨδϟ΍ έ΍Ϊϣ ϰϠϋϭ
ϞΜϣ – ϲΑϭέϭϷ΍ ΩΎΤΗϻ΍ ϥ΍ΪϠΑϭ ΓΪΤΘϤϟ΍ ΕΎϳϻϮϟ΍ ΎϬΗάϔϧ ϲΘϟ΍ ΔΌϴδϤϟ΍ ΕΎγέΎϤϤϟ΍ Ϧϋ ϲΠϳέΪΘϟ΍
.ΏΎϫέϹ΍ ΔΤϓΎϜϣ ϰϤδϣ ΖΤΗ – ΪϳϮδϟ΍
ϭ΃ ΎϳΎΤπϟ΍ ΎϬϴϓ ΃ΪΑ ϲΘϟ΍ ίΎΠΘΣϻ΍ ˯ΎϨΛ΃ ΓΎϓϮϟ΍ϭ ΐϳάόΘϟ΍ ΕϻΎΣ ϰϠϋ ΍˱ΪϳΪΤΗ ΰϛή˵ϳ ήϳήϘΘϟ΍ ΍άϫ
ΔϣϮϜΤϟ΍ ϞϫΎΠΘΗ ϒϴϛ ήϳήϘΘϟ΍ κΤϔϳ .ϯϭΎϜη ϢϳΪϘΗ ϖϳήσ Ϧϋ ˬΔϴϧϮϧΎϗ ΕΎϘΣϼϣ ϲϓ ϢϬΗϼ΋Ύϋ
ϡ΍ΰΘϟ΍ ΔΟέΩ Ϣ˷ϴϘϳ ΎϤϛ .ΔΌϴδϟ΍ ΔϠϣΎόϤϟ΍ϭ ΐϳάόΘϟ΍ ΕϻΎΣ ϲϓ ΓΎοΎϘϤϟ΍ϭ ϖϴϘΤΘϟΎΑ ΎϬΗΎϣ΍ΰΘϟ΍ ΔϳήμϤϟ΍
.ϥϮϧΎϘϟ΍ ΓΩΎϴδΑ ΎϬϣ΍ΰΘϟ΍ ΔΟέΩϭ ϥϮϧΎϘϟ΍ ΫΎϔϧ· ρΎΒο ϪΒϜΗήϳ ϱάϟ΍ ΐϳάόΘϟ΍ ΔϬΟ΍ϮϤΑ ΔϣϮϜΤϟ΍
ΔΌϴδϟ΍ ΔϠϣΎόϤϟ΍ϭ ΐϳάόΘϟ΍ ΎϳΎΤο ξϳϮόΗϭ ϑΎμϧ· ϲϓ ΓϮϘΑϭ ΖϘϔΧ΃ ΔϣϮϜΤϟ΍ ϥ΃ ϰϟ· ήϳήϘΘϟ΍ ϲϬΘϨϳ
ΎϤϴϓ ήθΘϨϣ ΏΎϘόϟ΍ Ϧϣ ΕϼϓϹ΍ .ϞΒϘΘδϤϟ΍ ϲϓ έήϜΘϟ΍ Ϧϋ ΕΎϛΎϬΘϧϻ΍ ϩάϫ ϞΜϣ ωΩέ ϲϓ ϭ΃ ˬϝΎόϓ ϞϜθΑ
– Δϟ˯ΎδϤϟ΍ ΍˱ήϴΜϛ ϥϮόϗϮΘϳ ϻ ΕΎϛΎϬΘϧϻ΍ ϩάϬΑ ϦϴϤ΋ΎϘϟ΍ ϥ΃ ΎϤΑ ˬΔΌϴδϟ΍ ΔϠϣΎόϤϟ΍ϭ ΐϳάόΘϟ΍ κΨϳ
ϕΎτϧ ϰϠϋϭ ϱΩΎϴΘϋ΍ϭ ϲ΋ΎΑϭ ϞϜθΑ ΐϳάόΘϟ΍ έΎθΘϧ΍ ϲϫ ΔΠϴΘϨϟ΍ .ΎϬϨϣ ϑϮΨϠϟ ΏΎΒγ΃ ϢϬϳΪϟ Ζδϴϟϭ
ˬϦϴϴγΎϴδϟ΍ ϦϴοέΎόϤϟ΍ ϖΤΑ ˬϦϣϷ΍ Ε΍Ϯϗ ϞΒϗ Ϧϣ ϲΠϬϨϣ ϞϜθΑϭ ΪϤϋ Ϧϋ ϪΘγέΎϤϣ ϊϣ ϊγϮϣ
Εϼλ ϙΎϨϫ ϥ΄Α ϦϴϬΒΘθϤϟ΍ ϦϴϳΩΎόϟ΍ ϦϴϨσ΍ϮϤϟ΍ϭ ˬΔϴΑΎϫέ· Δτθϧ΃ ϲϓ ϢϬσέϮΗ ϡϮϋΰϤϟ΍ ϦϴϴϣϼγϹ΍ϭ
.ϩΎΒΘηϻ΍ ΩήΠϤϟ ϢϬϴϠϋ ξΒϘϟ΍ ϢΘϳ Ϧϣ ϭ΃ ˬΔϴϣ΍ήΟ· Δτθϧ΄Α ϢϬτΑήΗ
ΕϻΎΣ ϥ΃ ΪϛΆΗ ΎϬϧ΃ ϻ· .ϞΒϗ Ϧϣ ϞόϔΗ ΖϧΎϛ ΎϤϛ ˬΐϳάόΘϟ΍ ωϮϗϭ ήϜϨ˵Η ΔϳήμϤϟ΍ ΔϣϮϜΤϟ΍ ΪόΗ Ϣϟ
ϡϼϋϹ΍ Ϟ΋Ύγϭ ϲϓ ϊτϘϨΗ ϻ ΓέήϜΘϣ ήϳέΎϘΗ ΩϮΟϭ ϢϏέ – ΔϟΰόϨϤϟ΍ ΕϻΎΤϟ΍ ξόΑ ΩήΠϣ ϲϫ ΐϳάόΘϟ΍
ΕΎϣΎϬΗ΍ ϰϠϋ ΩήϠϟ ϞϴϤΗ ΔϴϠΧ΍Ϊϟ΍ Γέ΍ίϭ ϥ΃ ΎϤϛ .ΔϴϠΤϤϟ΍ϭ ΔϴϟϭΪϟ΍ ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΣ ΕΎϤψϨϣ ΎϬϠϗΎϨΘΗϭ
ΐϳέΪΗ Ξϣ΍ήΑ ΩϮΟϭ ϰϟ· ΓέΎηϹ΍ϭ ˬϦϴϜΘθϤϟ΍ ΐϳάϜΗϭ ˬϊ΋ΎϗϮϟ΍ ΔΤλ έΎϜϧ· ϖϳήσ Ϧϋ ΐϳάόΘϟ΍
ΔΑΎϴϨϟ΍ ˯Ύπϋ΃ ΎϤϨϴΑϭ .ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΣ ϊϣ ΔϳΪΠΑ ϞϣΎόΘΗ ΎϬϧ΃ ϰϠϋ ΔϟΩ΄ϛ ˬΔϴϠΧ΍Ω ΔϴΒϳΩ΄Η Ε΍˯΍ήΟ·ϭ
ϞμΗ ϻ ϯϭΎϜθϟ΍ ΐϠϏ΃ ϥΈϓ ˬΐϳάόΘϠϟ νήόΘϟΎΑ ΔϣΪϘϣ ΔϴϤγέ ϯϮϜη Ϟϛ ϲϓ ϖϴϘΤΘϟ΍ ϥϮΤΘϔϳ
ϲϛ ΎϳΎΤπϠϟ Δσήθϟ΍ ήλΎϨϋ ΐϴϫήΗ ΐΒδΑϭ ˬϢ΋ΎϘϟ΍ ϲϧϮϧΎϘϟ΍ έΎσϹ΍ ΔϳΎϔϛ ϡΪϋ ΐΒδΑ ΔϤϜΤϤϠϟ
.ΎϫΪϬθΗ ϲΘϟ΍ Ε΍ήϴΧ΄Θϟ΍ϭ ΕΎϘϴϘΤΘϟ΍ ΔϴϟΎόϓ ϡΪϋ ΐΒδΑϭ ˬϯϭΎϜθϟ΍ ΍ϮΒΤδϳ
ϰϟ· ΎϬϧϮόϓήϳ ϭ΃ ϢϬΗϼ΋Ύϋ ϭ΃ ΎϳΎΤπϟ΍ ΎϬϘΛϮϳ ϲΘϟ΍ ΐϳάόΘϟ΍ ΕϻΎΣ ΩΪϋ ϦϴΑ ΓήϴΒϛ ΓϮϫ ϙΎϨϫ ϥ΃ ΔΠϴΘϨϟ΍
Ύ˱ϘΒσ .ϡΎϜΣ΃ Ϧϋ ήϔδ˵ϳϭ ΔϤϜΤϤϟ΍ ϰϟ· ΔΑΎϴϨϟ΍ ϪϠϴΤΗ ϱάϟ΍ ΔϳΎϐϠϟ ϞϴΌπϟ΍ ϯϭΎϜθϟ΍ ΩΪϋ ϦϴΑϭ ˬΔΑΎϴϨϟ΍
ΕέΪλ΃ϭ Ζϧ΍Ω΃ ΔϳήμϤϟ΍ ΕΎϳΎϨΠϟ΍ ϢϛΎΤϣ ϥΈϓ ˬ2009 ϡΎϋ ϲϓ Ύ˱ϨϠϋ ΔϣϮϜΤϟ΍ ΎϬΗήϓϭ Ε΍˯ΎμΣϹ
ϲΘϟ΍ – ΔΑΎϴϨϟ΍ ϥ΃ ΎϤϛ.2009 ϰϟ· 2006 Ϧϣ ΓήΘϔϟ΍ ϲϓ ςϘϓ Δσήη ρΎΒο ΔΘγ ϖΤΑ Δϴ΋ΎϬϧ Ύ˱ϣΎϜΣ΃
ϱΩΆΗ ϻ – ΎϬλΎμΘΧ΍ ϖσΎϨϤϟ ΔόΑΎΘϟ΍ ίΎΠΘΣϻ΍ ΰϛ΍ήϤϟ ΔϨϠόϣ ήϴϏ Ε΍έΎϳί ˯΍ήΟ· ΕΎϴΣϼμΑ ϊΘϤΘΗ

2

ΐϳάόΘϟ΍ ΎϳΎπϗ ϲϓ ΏΎϘόϟ΍ Ϧϣ ΓΎϨΠϟ΍ Εϼϓ·

Ϧϣ΃ ΚΣΎΒϣ ίΎΠΘΣ΍ ΰϛ΍ήϣ ϰϠϋ ωϼσϻ΍ ϰϠϋ ΓέΪϘϟ΍ ΎϫίϮόΗϭ ˬϭΪΒϳ Ύϣ ϰϠϋ ςθϧ ϞϜθΑ έϭΪϟ΍ ΍άϫ
.ϦϳΰΠΘΤϤϟ΍ ˯ΎϔΘΧ΍ έήϜΘϳ ΚϴΣ ˬΔϟϭΪϟ΍
ˬΕΎϛΎϬΘϧϻ νήόΘϟ΍ ήΛ· ξϳϮόΘϟ΍ϭ ϑΎμϧϹ΍ ϰϠϋ ΐϳάόΘϟ΍ ΎϳΎΤο ϝϮμΣ ϖϴόΗ Ϟϣ΍Ϯϋ ΓΪϋ ϙΎϨϫϭ
ϩάϫ ΪΣ΃ .ΔΌϴδϟ΍ ΔϠϣΎόϤϟ΍ϭ ΐϳάόΘϟ΍ Ϧϋ ΏΎϘόϟ΍ Ϧϣ ΕϼϓϹΎΑ ΐϳάόΘϟ΍ ΕϻΎΣ ϲϓ ΓΎϨΠϟ΍ ϊΘϤΗ ϲϓ ϢϬδΗϭ
ϭ΃ ΐϳάόΘϟ΍ ΕϻΎΣ ϲϓ ΕΎϘϴϘΤΘϟ΍ (ϕϼϏ·) φϔΣ ϲϓ ΔΑΎϴϨϟ΍ ˯Ύπϋ΃ ϯΪϟ ΔϘϠτϤϟ΍ ΔτϠδϟ΍ Ϯϫ Ϟϣ΍Ϯόϟ΍
Δϴϛέ΍ήϴϫ ΔϣΎόϟ΍ ΔΑΎϴϨϟ΍ .ΔϣΎόϟ΍ ΔΑΎϴϨϟ΍ ΐΗΎϜϣ ϞϤϋ ΔϴϔϴϜΑ ςΒΗήϳ ΍άϫϭ ˬΔϤϜΤϤϟ΍ ϰϟ· ΎϬΘϟΎΣ· ϡΪϋ
.Ύ˱ ϴ΋Ύπϗ ϦϴϬΒΘθϤϟ΍ ϖΣϼΗϭ Ϣ΋΍ήΠϟ΍ ϲϓ ϖϘΤΗ ϝΪόϟ΍ ήϳίϮϟ ΔόΑΎΗ Δϳΰϛήϣ ΔδγΆϣ ϲϫϭ ˬϞϴϜθΘϟ΍
ΎϤϛ .ϱάϴϔϨΘϟ΍ ίΎϬΠϟ΍ Ε΍ϭΩ΃ Ϧϣ ϪΟϭ΃ ΓΪϋ Ϧϣ ήΒΘόΗ ΔΑΎϴϨϟ΍ ϥΈϓ ˬ˯Ύπϗ ΔϬΠϛ ϲϠϜθϟ΍ ΎϬϟϼϘΘγ΍ ϢϏέϭ
ήΛΆΗ ϥ΃ ϦϜϤϳ ΔϴϠϜϴϫ Ε΍ήΗϮΘϟ ϱΩΆΗ – Δϴ΋Ύπϗ ΔϘΣϼϣ ΔϬΟϭ ϖϴϘΤΗ ΔϬΟ – ΔΟϭΩΰϤϟ΍ ΎϬΘτϠγ ϥ΃
ϦϴϳήμϤϟ΍ ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΣ ϲ
˷ ϣΎΤϣ Ϧϣ ΪϳΪόϟ΍ ϥΈϓ ˬΐΒδϟ΍ ΍άϬϟ .ΕΎϘϴϘΤΘϟ΍ Δϫ΍ΰϧϭ ΔϳΩΎϴΣ ϰϠϋ Ύ˱ΒϠγ
˱ΎϣΎϤΗ ϞϘΘδϣ ϑήσ ΕΎϘϴϘΤΘϟ΍ ϱήΠ˵ϳ ϰΘΣ ˬ˱ΎϴϏϻ ΢Βλ΃ ϱάϟ΍ ϖϴϘΤΘϟ΍ ϲοΎϗ ΐΘϜϣ ΓΩΎϋ· ϰϟ· ΍ϮϋΩ
.ΔϳάϴϔϨΘϟ΍ ΔτϠδϟ΍ Ϧϋ
ϱάϟ΍ ˬϱήμϤϟ΍ ϲϧϮϧΎϘϟ΍ έΎσϹ΍ Ϯϫ ΏΎϘόϟ΍ Ϧϣ ΓΎϨΠϟ΍ Εϼϓ· ϲϓ ϢϬδΗ ϲΘϟ΍ ϯήΧϷ΍ Ϟϣ΍Ϯόϟ΍ Ϧϣϭ
ΓΪΤΘϤϟ΍ ϢϣϷ΍ ΔϴϗΎϔΗ΍ ϲϓ ΓΩέ΍Ϯϟ΍ ΔϴϟϭΪϟ΍ ήϴϳΎόϤϟ΍ ϊϣ ϖϔΘϳ ΎϤΑ ˬϞϣΎϛ ϞϜθΑ ΐϳάόΘϟ΍ ϢϳήΠΗ ϲϓ ϖϔΨϳ
ϥϮϧΎϘϟ΍ κϨϳ ϻ ˬΔΌϴδϟ΍ ΔϠϣΎόϤϟΎΑ ρΎΒπϟ΍ Δϧ΍Ω· ΔϟΎΣ ϲϓ .ΎϬϴϓ ϑήσ ΔϟϭΩ ήμϣϭ ˬΐϳάόΘϟ΍ ΔπϫΎϨϤϟ
ΕϻΎΣ ϰϠϋ ΐϳάόΘϟ΍ Ϧϣ ΪΤΗ ΕΎΑϮϘόϟ΍ ϥϮϧΎϗ Ϧϣ 126 ΓΩΎϤϟ΍ .ΔϋΩ΍έ ήΒΘόΗ Ϊϗ ΎϬΑ ΪΘό˵ϳ ΕΎΑϮϘϋ ϰϠϋ
ϰϠϋ Ϫϫ΍ήϛϹ ΐϳάόΘϟ΍ ϥϮϟϭΆδϤϟ΍ ϡΪΨΘδϳ ΎϣΪϨϋϭ "˱ΎϤϬΘϣ" ΔϴΤπϟ΍ ϥϮϜϳ ΎϣΪϨϋ ˬϲϧΪΒϟ΍ ϯΫϷ΍
ϦϣϷ΍ Ε΍Ϯϗ ϥ΃ ΢ο΍Ϯϟ΍ ϦϤϓ ˭ΐϳάόΘϟ΍ ˯΍έϭ ϊϓ΍Ϊϟ΍ ϥϮϜΗ Ύϣ ΍˱ήϴΜϛ ΕΎϓ΍ήΘϋϻ΍ ΎϤϨϴΑ .ϑ΍ήΘϋϻ΍
ΕϻΎΣ ΪόΒΘδϳ ϖϴπϟ΍ ϒϳήόΘϟ΍ ΍άϫ ϥ΃ ΎϤϛ .ϪΑ ϪΒΘθϤϟ΍ ΐϴϫήΗ ϭ΃ ΔΒϗΎόϤϟ Ύ˱ϧΎϴΣ΃ ΐϳάόΘϟ΍ ϡΪΨΘδΗ
ήϴϏ Ω΍ήϓ΃ ϞΜϣ ˬ"ϢϬΘϣ" ήϴϏ κΨη ΐϳάόΘϟ΍ ΔϴΤο ΎϬϴϓ ϥϮϜϳ ϲΘϟ΍ ΕϻΎΤϟ΍ϭ ˬϲδϔϨϟ΍ ϯΫϷ΍
ϥϭΩ ϱέ΍ΩϹ΍ ΰΠΤϟ΍ Ϧϫέ ιΎΨη΃ ϭ΃ ˬΎϣ ΔϤϳήΟ ϥ΄θΑ ϢϬΑ΍ϮΠΘγ΍ ϢΘϳ ϦϜϟ ˬϢϬδϔϧ΃ Ϣϫ ϦϴϬΒΘθϣ
.ϢϬϴϟ· ΕΎϣΎϬΗ΍ ΐδϧ
ϊϣ ΐγΎϨΘΗ ΕΎΑϮϘϋ ϰϠϋ κϨϟ΍ ϲϓ ϖϔΨΗ – 129 ΓΩΎϤϟ΍ ϞΜϣ – ΕΎΑϮϘόϟ΍ ϥϮϧΎϗ ϲϓ ϯήΧ΃ Ω΍Ϯϣ ϙΎϨϫ
ϰϟ· ΄ΠϠΗ Ύϣ ΍˱ήϴΜϛ ϢϛΎΤϤϟ΍ ϥ΃ Ϧϋ ϼ
˱ πϓ .ωΩ΍ήϛ ϲϔϜΗ ϻ ΔϳΎϐϠϟ ΔϔϔΨϣ ϲϬϓ ϢΛ Ϧϣϭ ˬΔϤϳήΠϟ΍ ΔϣΎδΟ
ΔϠϣΎόϤϟ΍ ϭ΃ ΐϳάόΘϟΎΑ ρΎΒπϟ΍ Δϧ΍Ω· ΕϻΎΣ ϲϓ ϢϜ˵Τϟ΍ ϒϴϔΨΗ ϞΟ΃ Ϧϣ ΕΎΑϮϘόϟ΍ ϥϮϧΎϗ Ϧϣ 17 ΓΩΎϤϟ΍
ϰϟ· ρΎΒπϟ΍ ΓΩΎϋ· ΔτϠγ ΔϴϠΧ΍Ϊϟ΍ Γέ΍ίϭ ΢ϨϤϳ Δσήθϟ΍ ϥϮϧΎϗ .ϲϨϬϤϟ΍ ϢϬϠΒϘΘδϣ ΓΎϋ΍ήϣ ΔΠΤΑ ˬΔΌϴδϟ΍
2009 ϲϧΎΜϟ΍ ϦϳήθΗ/ήΒϤϓϮϧ ϲϓ .ϢϬϘΤΑ ΓέΩΎμϟ΍ ϡΎϜΣϷ΍ ϲϬΘϨΗ ϥ· Ύϣ ΔϘΑΎδϟ΍ ΔϴϤγήϟ΍ ϢϬΒλΎϨϣ
ϒϳήόΗ ϝ˷ΪόΘγ ΎϬϧ΄Α ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΤϟ ΓΪΤΘϤϟ΍ ϢϣϷ΍ βϠΠϤϟ ωϮϓήϤϟ΍ ΎϫήϳήϘΗ ϲϓ ΔϣϮϜΤϟ΍ ΕΪϬόΗ

2011 ϲϧΎΜϟ΍ ϥϮϧΎϛ/ήϳΎϨϳ

3

ΎϬϴϠϋ ϦϤϴϬϳϭ – ΐόθϟ΍ βϠΠϤΑ ΕΎόϳήθΘϟ΍ ΔϨΠϟ ϦϜϟ ˬϲϟϭΪϟ΍ ϥϮϧΎϘϟ΍ ϊϣ Ύ˱ ϘϔΘϣ ΢Βμϳ ϲϛ ΐϳάόΘϟ΍
ϲϧ΍ϮΧ· ΐ΋Ύϧ Ϧϣ ΎϬϴϟ· ϡΪ˵ϗ ϰϨόϤϟ΍ ΍άϬΑ ϥϮϧΎϗ ωϭήθϣ Ζπϓέ – ϢϛΎΤϟ΍ ϲσ΍ήϘϤϳΪϟ΍ ϲϨσϮϟ΍ ΏΰΤϟ΍
ϕϮϘΣ βϠΠϣ ϲϓ ϱήμϤϟ΍ ϒϠϤϠϟ ΔϠϣΎθϟ΍ ΔϳέϭΪϟ΍ ΔόΟ΍ήϤϟ΍ Ϧϣ ϡΎϳ΃ ϞΒϗ ˬ2010 ρΎΒη/ήϳ΍ήΒϓ ϲϓ
.ϥΎδϧϹ΍
ϙ΍ήΘη΍ ΔϟΎΣ ϲϓ ΢ο΍Ϯϟ΍ ΢ϟΎμϤϟ΍ ΏέΎπΗ ˭ΏΎϘόϟ΍ Ϧϣ ΕϼϓϹ΍ ϲϓ ϢϬδΗ ϲΘϟ΍ ϯήΧϷ΍ Ϟϣ΍Ϯόϟ΍ Ϧϣ
Ε΍ΪΣϭ ϰϠϋ ΪϤΘόΗ ΔΑΎϴϨϟ΍ .Δσήθϟ΍ Ϧϣ ήλΎϨϋ ϞΒϗ Ϧϣ ΕΎϛΎϬΘϧϻ΍ Ϣϋ΍ΰϣ ϲϓ ϖϴϘΤΘϟ΍ ϲϓ Δσήθϟ΍
ϲϓ ΚΣΎΒϤϟ΍ ϰϠϋ ΪϤΘόΗ ˬΕΎϛΎϬΘϧϻΎΑ Ϣϋ΍ΰϣ έϮϬχ ΔϟΎΣ ϲϓ Δσήθϟ΍ ϡΎδϗ΃ ϲϓ Δϴ΋ΎϨΠϟ΍ ΚΣΎΒϤϟ΍
ΔΑΎϴϨϟ΍ ˯ϼϛϮϟ ΡΎΘ˵ϳ ϻ Ύϣ ΍˱ήϴΜϛ .ΔϴϨόϤϟ΍ ϯϮϜθϟΎΑ ΔϠλ ϰϠϋ ΩϮϬθΑ ϥΎϴΗϹ΍ϭ ΔϟΩϷ΍ ϊϤΟϭ ΕΎϳήΤΘϟ΍
ϢϴϴϘΘϟ ϭ΃ ˬΔϴ΋ΎϨΠϟ΍ ΚΣΎΒϤϟ΍ ΎϬΑ ϲΗ΄Η ϲΘϟ΍ ΔϟΩϷ΍ ϲϓ ϖϴϗΪΘϟ΍ϭ ϢϴϴϘΘϟ ΔϴγΎϴδϟ΍ ΓΩ΍έϹ΍ ϭ΃ ϲϓΎϜϟ΍ ΖϗϮϟ΍
ΐτϟ΍ ϰϟ· ϲϜΘθϤϟ΍ ΔϟΎΣΈΑ ΔΑΎϴϨϟ΍ ήϣ΍ϭ΃ άϴϔϨΗ Δσήθϟ΍ ήΧΆΗ Ύϣ ΍˱ήϴΜϛϭ .ΖϳήΟ΃ ϲΘϟ΍ ΕΎϳήΤΘϟ΍ ΓΩϮΟ
ϰϟ· ΍˱ήϴΜϛ Δσήθϟ΍ ΄ΠϠΗ ΎϤϛ .ΖηϼΗ Ϊϗ ϲϧΪΒϟ΍ ϯΫϷ΍ έΎΛ΁ ϥϮϜΗ ήϴΧ΄Θϟ΍ ϊϣϭ ˬϪϴϠϋ ϒθϜϠϟ ϲϋήθϟ΍
ΔϴϟΎϣ ΔϳϮδΗ ϰϠϋ ΍ϮϘϔΘϳ ϭ΃ ϯϭΎϜθϟ΍ ΍ϮΒΤδϳ ϰΘΣ ϥΎϴόϟ΍ ΩϮϬηϭ ϢϬΗϼ΋Ύϋϭ ΎϳΎΤπϟ΍ ΪϳΪϬΗϭ ΐϴϫήΗ
.ΔϤϜΤϤϟ΍ Ϧϋ ΍˱ΪϴόΑ
Ϧϣ΃ ΚΣΎΒϣ ρΎΒο Ϊϳ ϰϠϋ ΐϳάόΘϟΎΑ ήϣϷ΍ ϖϠόΘϳ ΎϣΪϨϋ ΓΪΣ ήΜϛ΃ ΢ΒμΗ ΏΎϘόϟ΍ Ϧϣ ΕϼϓϹ΍ ΔϠϜθϣ
ΔϴϠΧ΍Ϊϟ΍ Ε΍έΎΒΨΘγϻ΍ ΔΌϴϫ ϲϫ – ΔϴϠΧ΍Ϊϟ΍ Γέ΍ίϭ Ε΍έ΍Ω· ϯΪΣ· – ΔϟϭΪϟ΍ Ϧϣ΃ ΚΣΎΒϣ .ΔϟϭΪϟ΍
.ΎϬϴϠϋ Γήτϴδϟ΍ϭ ˬϚϟΫ ήϴϏϭ ΔϴϤϠδϟ΍ ˬΔοέΎόϤϟ΍ ήλΎϨϋ ΔΒϗ΍ήϤΑ ΔϨϤΗΆϣ ϲϫϭ ˬΔϴγΎγϷ΍ ΔϳήμϤϟ΍
ΎϬϟϼΧϭ ˬΔϟϮτϣ Ε΍ήΘϔϟ Ύϫΰϛ΍ήϣ ϲϓ ϱήδϘϟ΍ ˯ΎϔΘΧϼϟ Ω΍ήϓϷ΍ ΔϟϭΪϟ΍ Ϧϣ΃ ΚΣΎΒϣ ν͋ήό˵Η Ύϣ ΍˱ήϴΜϛ
ϦϛΎϣ΃ Ζδϴϟ ΔϟϭΪϟ΍ Ϧϣ΃ έΎϘϣ .˯ΎΒσϷ΍ϭ ϦϴϣΎΤϤϟ΍ ϢϬϨϣϭ ˬήϴϐϟΎΑ ϝΎμΗϻ΍ Ϧϣ ϦϳΰΠΘΤϤϟ΍ ϡήΤ˵ϳ
ϡΎδϗ΃ϭ ΎϬΑ ϑήΘόϤϟ΍ ϥϮΠδϟ΍ ήϴϏ ϦϛΎϣ΃ ϲϓ ίΎΠΘΣϻ΍ ήψΤϳ ϱήμϤϟ΍ ϥϮϧΎϘϟΎϓ :ΔϴϧϮϧΎϗ ίΎΠΘΣ΍
ϦϴϬΒΘθϤϟ΍ νήόΘϳ ΚϴΣ – ΎϫέΎϘϣ ϲϓ ϦϴϬΒΘθϣ ίΎΠΘΣΎΑ ΔϟϭΪϟ΍ Ϧϣ΃ ϡΎϴϗ ΔϣϮϜΤϟ΍ ήϜϨΗϭ .Δσήθϟ΍
έΎϜϧ· ϢΛ κΨη ίΎΠΘΣ΍ .ϚϟΫ βϜϋ ϰϟ· ΐϫάΗ ΔϘδΘϣϭ ΓήϴΜϛ Ε΍ΩΎϬη ΩϮΟϭ ϢϏέ – ΐϳάόΘϠϟ ΍˱ήϴΜϛ
ϥϮϧΎϘϟ΍ ΐΟϮϤΑ ΓήϴτΧ ΔϤϳήΟ ϮϬϓ ˬΐϳάόΘϟ΍ ϞΜϣϭ ˬ˱Ύϳήδϗ ˯˱ ΎϔΘΧ΍ ήΒΘόϳ ϩίΎΠΘΣΎΑ έ΍ήϗϹ΍ ξϓέ ϭ΃
.ϲϟϭΪϟ΍
ϥϮϧΎϗ ΐΟϮϤΑ ΔϠϜθϤϟ΍ Ήέ΍Ϯσ ΔϟϭΪϟ΍ Ϧϣ΃ ϢϛΎΤϣ ϡΎϣ΃ ΔϤϛΎΤϤϠϟ ΔϟϭΪϟ΍ Ϧϣ΃ ϲϠϘΘό˵ϣ ϊπΨϳ Ύϣ ΓΩΎϋ
Ϧϣ ΎϫήϴϏϭ ϦϴϴγΎϴδϟ΍ ϦϴοέΎόϤϟ΍ ΎϳΎπϗϭ ΔϴϨϣϷ΍ ΎϳΎπϘϟ΍ ϲϓ ήψϨΗ ϢϛΎΤϤϟ΍ ϩάϫ .ϱήμϤϟ΍ Ήέ΍Ϯτϟ΍
ϥ΃ Ϣϋΰ˵ϳ ϲΘϟ΍ ΕΎϓ΍ήΘϋϻ΍ ϰϟ· ΩΎϤΘϋϻ΍ ΎϬϨϋ ϑϭήόϣ ΔϟϭΪϟ΍ Ϧϣ΃ ΕΎϤϛΎΤϣ .ϊϓ΍ϭΪϟ΍ ΔϴγΎϴγ ΎϳΎπϘϟ΍
Ϧϳάϟ΍ ϥϮϬΒΘθϤϟ΍ .ϱήδϘϟ΍ ˯ΎϔΘΧϻ΍ Ε΍ήΘϓ ˯ΎϨΛ΃ ˬΐϳάόΘϟ΍ ϡ΍ΪΨΘγΎΑ ΎϬϴϠϋ ΍ϮϠμΣ ΔϟϭΪϟ΍ Ϧϣ΃ ρΎΒο
ϰϟ· ϥϭΩΎό˵ϳϭ ˬΔϤϜΤϤϟ΍ ϡΎϣ΃ ϝϮΜϤϟ΍ ϞΒϗ έϮϬη ΓΪόϟ ΍˱ήδϗ ϥϮϔΘΨϳ Ύϣ ΓΩΎϋ ϢϛΎΤϤϟ΍ ϩάϫ ϡΎϣ΃ ϥϮϤϛΎΤϳ

4

ΐϳάόΘϟ΍ ΎϳΎπϗ ϲϓ ΏΎϘόϟ΍ Ϧϣ ΓΎϨΠϟ΍ Εϼϓ·

Ϣϫ ΍Ϋ· ϡΎϘΘϧϻ΍ ϥϮθΨϳ ˱ΎΒϳήϘΗ Ύ˱Ϥ΋΍Ω ϢϬϧ΃ ΔΠϴΘϨϟ΍ .ΔϤϜΤϤϟ΍ ΕΎδϠΟ ΪόΑ ΔϟϭΪϟ΍ Ϧϣ΃ ϑήσ ίΎΠΘΣϻ΍
ΔλΎΨϟ΍ ϲϋήθϟ΍ ΐτϟ΍ ήϳέΎϘΗ ήϬψ˵Η ϻ ϢϬϨϴΑ ΔϋΎΠθϟΎΑ ϰϠΤΘΗ ΔϠϗ ϙΎϨϫ .ΐϳάόΘϟ΍ Ϧϣ ΔΑΎϴϨϠϟ ΍ϮϜΘη΍
ϮϘϘΤϣ ΄ΠϠϳ ΎϤϛ .ΓήΧ΄Θϣ ϢϬϴϠϋ ϱ˴ήΠΗ˵ ΔϴΒτϟ΍ ΕΎλϮΤϔϟ΍ ϥ΃ ΎϤΑ ˬΐϳάόΘϠϟ νήόΘϟΎΑ ΔόσΎϗ Ξ΋ΎΘϧ ϢϬΑ
ΎϳΎΤπϟ΍ ϰϠϋ ΐ˷όμ˵ϳ ΎϤϣ ˬΓέΎόΘδϣ ˯˱ ΎϤγ΃ ϥϮϣΪΨΘδϳϭ ϦϴϬΒΘθϤϟ΍ Ϧϴϋ΃ ΔϴϤϐΗ ϰϟ· ΔϟϭΪϟ΍ Ϧϣ΃
ϪΒϳάόΘΑ ϡΎϗ Ϧϣ ϰϠϋ ϑήόΘϟ΍ ϰϠϋ ΔϴΤπϟ΍ ΓέΪϗ ϡΪϋ ήΒΘόΗ ˬήμϣ ϲϓ .ϢϬϧϮΑάόϳ Ϧϣ ϰϠϋ ϑήόΘϟ΍
.ϦϴϴϧϮϧΎϘϟ΍ ϑΎμϧϹ΍ϭ ξϳϮόΘϟ΍ αΎϤΘϟ΍ ϥϭΩ ϝϮΤϳ Ύ˱Ϙ΋Ύϋ
ΐϳάόΘϟ΍ ϊϨϤΑ ϝϭΪϟ΍ ϡΰϠ˵ϳ ϮϬϓ ˬΐϳάόΘϟ΍ ϰϠϋ ϼ
˱ ϣΎϛϭ Ύ˱όσΎϗ ΍˱ήψΣ ϞϤθϳ Ϫϧ΃ Ϧϋ ϼ
˱ πϓ ˬϲϟϭΪϟ΍ ϥϮϧΎϘϟ΍
Ώϭήο Ϧϣ ϚϟΫ ήϴϏϭ ΐϳάόΘϟ΍ ϝΎϤϋ΃ ΐϜΗήϳ Ϧϣ ΔΒϗΎόϣϭ ϪϴϠϋ Δϴ΋ΎϨΠϟ΍ ΔϘΣϼϤϟ΍ϭ Ϫϴϓ ϖϴϘΤΘϟ΍ϭ
ϲϓ ϦϴϟΎόϔϟ΍ ϖϴΛϮΘϟ΍ϭ ϖϴϘΤΘϟΎΑ ΔλΎΨϟ΍ ΓΪΤΘϤϟ΍ ϢϣϷ΍ ΉΩΎΒϣ ˬϝΎΜϤϟ΍ ϞϴΒγ ϰϠϋ .ΔΌϴδϟ΍ ΔϠϣΎόϤϟ΍
(2001) ΔϨϴϬϤϟ΍ ϭ΃ ΔϴϧΎδϧ·ϼϟ΍ ϭ΃ ΔϴγΎϘϟ΍ ΔΑϮϘόϟ΍ ϭ΃ ΔϠϣΎόϤϟ΍ Ώϭήο Ϧϣ ϩήϴϏϭ ΐϳάόΘϟ΍ ΕϻΎΣ
ϯήΧ΃ ΏΎΒγ΃ ϙΎϨϫ ΖϧΎϛ ΍Ϋ· ϖϴϘΤΗ ΢Θϓ ΐΠϳ ˬΔΤϳήλ ϯϮϜη ΏΎϴϏ ϲϓ ϰΘΣ" ϥ΃ ϰϠϋ κϨΗ
ˬΔϴγΎϴδϟ΍ϭ ΔϴϧΪϤϟ΍ ϕϮϘΤϟΎΑ ιΎΨϟ΍ ϲϟϭΪϟ΍ ΪϬόϟ΍ ."ΔΌϴγ ΔϠϣΎόϣ ϭ΃ ΐϳάόΗ ωϮϗϭ ϝΎϤΘΣΎΑ ΩΎϘΘϋϼϟ
ΕΎϛΎϬΘϧ΍ ΎϳΎΤπϟ ϦϴϤ΋ϼϤϟ΍ ϑΎμϧϹ΍ϭ ξϳϮόΘϟ΍ ήϴϓϮΘΑ Ύ˱πϳ΃ ϝϭΪϟ΍ ϡΰϠ˵ϳ ˬϪϴϓ ϑήσ ΔϟϭΩ ήμϣϭ
ΓΎοΎϘϤΑ ϡ΍ΰΘϟϻ΍ .ΎϳΎΤπϟ΍ ϰϠϋ ΎϫήϴδϴΗϭ ϑΎμϧϹ΍ Ε΍ϮϨϗ ΔΣΎΗ· ϊϣ ϱέϮϓ ϞϜθΑ ˬϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΣ
ϞϜθΑ ΐϳάόΘϟ΍ ϲϓ ϥϮϛέΎθϤϟ΍ ϚΌϟϭ΃ ϞϤθϳ ˬΐϳάόΘϟ΍ ϝΎϤϋ΃ Ϧϋ ϢϬΘϴϟϭΆδϣ ΔϣϮϋΰϤϟ΍ ιΎΨηϷ΍
ΐΠϳ ϭ΃ – ϥϮϓήόϳ ΍ϮϧΎϛ Ϧϳάϟ΍ ΓΩΎϴϘϟ΍ ΔϠδϠγ ϲϓ Ϣϫ Ϧϣ ΍άϫ ϞϤθϳ .Ύ˱πϳ΃ ήηΎΒϣ ήϴϏ ϞϜθΑϭ ˬήηΎΒϣ
ΕΎϘϴϘΤΘϠϟ ΔϴϟϭΪϟ΍ ήϴϳΎόϤϟ΍ ϲϓ Ωέϭ Ϊϗϭ .ϢϬϴγϭ΅ήϣ ϞΒ˶ϗ Ϧϣ ϝΎϤϋϷ΍ ϩάϫ ϞΜϣ ΏΎϜΗέΎΑ – ΍Ϯϓήόϳ ϥ΃
.Ύ˱Ϭϳΰϧϭ Ύ˱πϴϔΘδϣϭ Ύ˱ϳέϮϓ ϥϮϜϳ ϥ΃ ΐΠϳ ΕϻΎΤϟ΍ ϚϠΗ ϲϓ ϖϴϘΤΘϟ΍ ϥ΃
ΪΣ ϊοϭ έΎδϣ ϰϠϋ ΔγϮϤϠϣ Ε΍ϮτΧ ΫΎΨΗ΍ ϰϟ· ΔϳήμϤϟ΍ ΔϣϮϜΤϟ΍ ζΗϭϭ βΘϳ΍έ ϦϣϮϴϫ ϮϋΪΗ
ϦϴϟϭΆδϤϟ΍ ϰϠϋϭ .ΐϳάόΘϟ΍ ΕϻΎΣ ϲϓ Δϴ΋ΎπϘϟ΍ ΕΎϘΣϼϤϟ΍ Δϳ˷ΪΟϭ ΕΎϘϴϘΤΘϟ΍ ΔϴϟΎόϓ ϥΎϤοϭ ΐϳάόΘϠϟ
ϲϓ ΐϳάόΘϟ΍ έΎθΘϧ΍ ΔΟέΪΑ Ύ˱ϨϠϋ έ΍ήϗϹ΍ – ΔϴϠΧ΍Ϊϟ΍ ήϳίϭϭ βϴ΋ήϟ΍ ϢϬϨϣϭ – ΕΎϳϮΘδϤϟ΍ ϰϠϋ΃ ϰϠϋ
ΔϴϠΧ΍Ϊϟ΍ Γέ΍ίϭ ϰϠϋϭ .΍˱ΪϋΎμϓ ϥϵ΍ Ϧϣ ΔΌϴδϟ΍ ΔϠϣΎόϤϟ΍ ϭ΃ ΐϳάόΘϟ΍ ϊϣ ΢ϣΎδΘϟ΍ ϡΪϋ ϥϼϋ·ϭ ήμϣ
΢ϤδΗ ϥ΃ϭ ˬΔϟϭΪϟ΍ Ϧϣ΃ έΎϘϣ ϑήσ ίΎΠΘΣϻ΍ϭ ϱήδϘϟ΍ ˯ΎϔΘΧϻ΍ ΔγέΎϤϤϟ ΍˱ΪΣ έϮϔϟ΍ ϰϠϋ ϊπΗ ϥ΃
Ύ˱ πϳ΃ Γέ΍ίϮϟ΍ ϰϠϋϭ .άϴϔϨΘϟΎΑ ϡ΍ΰΘϟϻ΍ Ϧϣ Ϊϛ΄ΘϠϟ έΎϘϤϟ΍ ϚϠΘϟ ΔϨϠόϣ ήϴϏ Ε΍έΎϳί ˯΍ήΟΈΑ ΔΑΎϴϨϟ΍ ˯ϼϛϮϟ
ϢϬΘϴϟϭΆδϣ ΔϣϮϋΰϤϟ΍ ϖΤΑ ΓΎοΎϘϤϟ΍ϭ ϖϴϘΤΘϟ΍ ϲϓ ΔϣΎόϟ΍ ΔΑΎϴϨϟ΍ ϊϣ ϞϣΎϛ ϞϜθΑ ϥϭΎόΘΘγ ΎϬϧ΃ ϦϠόΗ ϥ΃
ϒϳήόΗ ΢Βμϳ ΚϴΤΑ ΕΎΑϮϘόϟ΍ ϥϮϧΎϗ ϝΪό˵Η ϥ΃ ΔϣϮϜΤϟ΍ ϰϠϋϭ .ΔϠϣΎόϣ Γ˯Ύγ·ϭ ΐϳάόΗ ϝΎϤϋ΃ Ϧϋ
ϊϣ ΔΒγΎϨΘϣ ΔΌϴδϟ΍ ΔϠϣΎόϤϟ΍ϭ ΐϳάόΘϟ΍ ΕΎΑϮϘϋ ϞόΠΗ ϥ΃ϭ ˬϲϟϭΪϟ΍ ϥϮϧΎϘϟ΍ ϊϣ Ύ˱ϘϔΘϣ Ϫϴϓ Ωέ΍Ϯϟ΍ ΐϳάόΘϟ΍
.ΔϤϳήΠϟ΍ ϩάϫ ΔϣΎδΟ

2011 ϲϧΎΜϟ΍ ϥϮϧΎϛ/ήϳΎϨϳ

5

ΐϳάόΘϟ΍ ωϮϗϮΑ ΔϗϮΛϮϤϟ΍ Ϣϋ΍ΰϤϟ΍ ϲϓ ϖϴϘΤΘϟΎΑ ΔΑΎϴϨϟ΍ ˯Ύπϋ΃ ϊϴϤΟ ήϣ΄ϳ ϥ΃ ϡΎόϟ΍ ΐ΋ΎϨϟ΍ ΐΘϜϣ ϰϠϋϭ
ΕΎϘϴϘΤΘϟ΍ ϚϠΗ ˯΍ήΟ· ΔΑΎϴϨϟ΍ ˯Ύπϋ΃ ϰϠϋϭ .ϚϟάΑ ΔϴϤγέ ϯϭΎϜη ΏΎϴϏ ϲϓ ϰΘΣ ˬΔΌϴδϟ΍ ΔϠϣΎόϤϟ΍ϭ
˯Ύγ΅ήϟ΍ ϢϬϨϣϭ – ϢϬΘϴϟϭΆδϣ ΔϣϮϋΰϤϟ΍ ϊϴϤΟ ϥ΃ ϥΎϤο ϊϣ ˬξϴϔΘδϣϭ Ϫϳΰϧϭ ϱέϮϓ ϞϜθΑ
.ϦϜϤϣ Ζϗϭ ωήγ΃ ϲϓ ϲϋήθϟ΍ ΐτϟ΍ ΕΎλϮΤϓ ϢΘΗ ϥ΃ ΐΠϳϭ .ϖϴϘΤΘϠϟ ϥϮόπΨϳ – ϦϴϓήθϤϟ΍ϭ
ϊϓέ Δσήθϟ΍ Ε΍ίϭΎΠΗ ΎϳΎΤπϟ ΢Ϥδϳ ΎϤΑ Δϴ΋ΎϨΠϟ΍ Ε΍˯΍ήΟϹ΍ ϥϮϧΎϗ ϝΪόΗ ϥ΃ Ύ˱πϳ΃ ΔϣϮϜΤϟ΍ ϰϠϋϭ
ϰϟϮΘΗ ΔϠϘΘδϣ ΔΌϴϫ ˯Ύθϧ· ϥΎϜϤΑ Γέϭήπϟ΍ Ϧϣϭ .Ϫϟ ϥϮοήόΘϳ Ύ˷Ϥϋ ˬϦϴϟϭΆδϤϟ΍ Ϊο Δϴ΋ΎϨΟ ΎϳΎπϗ
.Ύ˱ ϴ΋Ύπϗ ϢϬΘϘΣϼϣ ϢϴψϨΗ ϊϣ ϥϮϧΎϘϟ΍ ΫΎϔϧ· ρΎΒο ΎϬΒϜΗήϳ ϲΘϟ΍ ΕΎϛΎϬΘϧϻ΍ ϯϭΎϜη ϲϓ ϖϴϘΤΘϟ΍ϭ ϝΎΒϘΘγ΍
ϡΎψϨϟ΍ ΢ϨϤϳ ϥ΃ Ϫϧ΄η Ϧϣ Ε΍˯ΎγϹ΍ ϯϭΎϜη ϲϓ ϖϴϘΤΘϟ΍ ΔϴϟϭΆδϣ ϪΤϨϣ ϊϣ ϖϴϘΤΘϟ΍ ϲοΎϗ ΐΘϜϣ ΓΩΎϋ·
ˬΔϴ΋ΎπϘϟ΍ ΔσήθϠϟ ΓΪϳΪΟ ϯϮϗ ϞϴϜθΗ ϖϳήσ Ϧϋ Ύ˱πϳ΃ ϖϘΤΘϳ Ϊϗ Ύϣ Ϯϫϭ ˬϝϼϘΘγϻ΍ Ϧϣ ήΒϛ΃ ΍˱έΪϗ
ϢϬΑΎϜΗέ΍ ϡϮϋΰϤϟ΍ ϡϮϘϳ ϻ΃ ΐΠϳ .Δσήθϟ΍ ϊϣ ϥϭΎόΘϟΎΑ ϞϤόΗϭ ΔϠμϟ΍ Ε΍Ϋ ΔϳΩΎϤϟ΍ ΔϟΩϷ΍ ϊϤΟ ϰϟϮΘΗ
.ΩϮϬθϟ΍ ϭ΃ ϦϴϜΘθϤϟ΍ ϊϣ ΍ϮϠϣΎόΘϳ ϥ΃ ϭ΃ ˬΔϟΩϷ΍ ϊϤΠΑ ΕΎϛΎϬΘϧϻ
ήϓϮΗ ΐϳάόΘϟΎΑ ϦϴϤ΋ΎϘϠϟ ΔΒϗΎόϤϟ΍ϭ ΓΎοΎϘϤϟ΍ϭ ϖϴϘΤΘϟ΍ έΎδϣ ϰϠϋ ΔγϮϤϠϣ Ε΍ϮτΧ ΫΎΨΗ΍ ήϬψ˵ϳ ϑϮγ
ΎϬΗΎϣ΍ΰΘϟΎΑ ϡ΍ΰΘϟϻ΍ ϢΛ Ϧϣϭ ˬΔγέΎϤϤϟ΍ ϩάϬϟ ΪΣ ϊοϮϟ ΔϳήμϤϟ΍ ΔϣϮϜΤϟ΍ ϑήσ ΔϴγΎϴδϟ΍ ΓΩ΍έϹ΍
.ϲϟϭΪϟ΍ϭ ϱήμϤϟ΍ ϦϴϧϮϧΎϘϟ΍ ΐΟϮϤΑ ΔϴϟϭΪϟ΍
ϲϓ ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΣ ΔϧΎϴμΑ ΎϤϬϣ΍ΰΘϟ· ΎϨϠϋ΃ ϥ΍άϠϟ΍ – ΓΪΤΘϤϟ΍ ΕΎϳϻϮϟ΍ϭ ϲΑϭέϭϷ΍ ΩΎΤΗϻ΍ ϰϠϋϭ
ϕΎϔΧ· Ϧϋ Ϛϟάϛϭ ˬήμϣ ϲϓ ΐϳάόΘϟ΍ ΔϠϜθϣ Ϧϋ Ύ˱ϨϠϋ ΙΪΤΘϟ΍ – ϲΟέΎΨϟ΍ ϢϟΎόϟ΍ ϊϣ ΎϤϬΗϼϣΎόΗ
.ΎϬϨϋ ϦϴϟϭΆδϤϟ΍ ΔΒϗΎόϣϭ ΕΎγέΎϤϤϟ΍ ϩάϫ ϒϗϭϭ ήψΣ ϲϓ ΔϣϮϜΤϟ΍
ϱ΃ ΪϴόΗ ϻ΄Α ϥϮϧΎϘϟ΍ ΐΟϮϤΑ ϡ΍ΰΘϟϻ΍ Ϊη΃ ΔϣΰΘϠ˵ϣ ΕΎϣϮϜΤϟ΍ ϥ΃ ϰϠϋ ζΗϭϭ βΘϳ΍έ ϦϣϮϴϫ ΪϛΆΗϭ
ϮϋΪΗ ΎϤϛ .ΔϨϴϬϤϟ΍ ϭ΃ ΔϴϧΎδϧ·ϼϟ΍ ΔϠϣΎόϤϟ΍ ϭ΃ ΐϳάόΘϟ΍ ήτΨϟ Δοήϋ ΎϬϴϓ ϥϮϜϳ Ϊϗ ΔϟϭΩ ϰϟ· κΨη
ϲϓ Ϛϳήθϛ ήμϣ ΔϧΎϜϣ Ϧϣ ϞϠϘ˵ϳ ΐϳάόΘϟ΍ ϥ΃ ΔϳήμϤϟ΍ ΔϣϮϜΤϠϟ ΡϮοϮΑ ϦϠόΗ ϥ΃ ϰϟ· ΕΎϣϮϜΤϟ΍
ϦϜϤϳ ϻϭ ΔϗϮΛϮϣ ήϴϏ ΐϳάόΘϟ΍ ήϴΛ΄Η ΖΤΗ ΎϬϴϠϋ ϝϮμΤϟ΍ ϢΘϳ ϲΘϟ΍ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ ϥϷ ΏΎϫέϹ΍ ΔΤϓΎϜϣ
.ϢϛΎΤϤϟ΍ ϲϓ ΎϬϟϮΒϗ

6

ΐϳάόΘϟ΍ ΎϳΎπϗ ϲϓ ΏΎϘόϟ΍ Ϧϣ ΓΎϨΠϟ΍ Εϼϓ·

ήϳήϘΘϟ΍ ΞϬϨϣ
ΕήμΘϗ΍ ΪϘϓ ˬΐϳάόΘϟ΍ Ϣϋ΍ΰϣ ϲϓ Δϴ΋ΎπϘϟ΍ ΔϘΣϼϤϟ΍ϭ ϖϴϘΤΘϟ΍ ϲϓ ϕΎϔΧϹ΍ ϰϠϋ ήϳήϘΘϟ΍ ΰϴϛήΘϟ ΍˱ήψϧ
ϭ΃ ΎϳΎΤπϟ΍ ΎϬϴϓ ϡΪϘΗ ϲΘϟ΍ ίΎΠΘΣϻ΍ ˯ΎϨΛ΃ ΓΎϓϮϟ΍ϭ ΐϳάόΘϟ΍ ΕϻΎΣ κΤϓ ϰϠϋ ζΗϭϭ βΘϳ΍έ ϦϣϮϴϫ
ΕΎόΑΎΘϤϟ΍ ϲϓ ήψϨϟ΍ ϰϟ· Ύ˱ϣΪϗ ϲπϤϧ ϢΛ 1. ϯϮϜη ϢϳΪϘΗ ϖϳήσ Ϧϋ ΔϴϧϮϧΎϗ ΕΎϘΣϼϤΑ ϢϬΗϼ΋Ύϋ
.ϯϭΎϜθϟ΍ ϢϳΪϘΗ ΖϠΗ ϲΘϟ΍ Ε΍˯΍ήΟϹ΍ϭ
ϦϴϨΛ΍ ΖϠΑΎϗϭ ˬίΎΠΘΣϻ΍ Ϧϫέ ΍ϮϓϮΗ ιΎΨη΃ Εϼ΋Ύϋϭ ΐϳάόΗ ΎϳΎΤο ζΗϭϭ βΘϳ΍έ ϦϣϮϴϫ ΖϠΑΎϗ
έ΍Ϊϣ ϰϠϋ ΐϳάόΘϟ΍ ΕΎϏϼΑ Ϧϣ ήϴΒϛ ΩΪόΑ ΍ϮϣΪϘΗ ϦϴϣΎΤϣ Γήθϋϭ ˬϦϴϘΑΎδϟ΍ ΔΑΎϴϨϟ΍ ˯ϼϛϭ Ϧϣ
ΔΜΣΎΑ ΕήΟ΃ .ϢϬΗϼ΋Ύϋϭ ΎϳΎΤο Ϧϣ Ε΍ΩΎϬη ΍ϮόϤΟ ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΣ ϝΎΠϤΑ ϦϴΜΣΎΑ ΔόΑέ΃ϭ ˬΕ΍ϮϨδϟ΍
΍ϮΒϠσϭ ϢϬόϣ ΕϼΑΎϘϤϟ΍ ΖϳήΟ΃ Ϧϣ .ΔϴΑήόϟ΍ ΔϐϠϟΎΑϭ ˬΩ΍ήϔϧ΍ ϰϠϋ ΕϼΑΎϘϤϟ΍ ζΗϭϭ βΘϳ΍έ ϦϣϮϴϫ Ϧϣ
ϦϣϮϴϫ ΖόΟ΍έ ΎϤϛ .ήϳήϘΘϟ΍ ϲη΍ϮΣ ϲϓ ϰϟϭ΃ ϑϭήΤΑ ϢϬϴϟ· έΎθ˵ϳ ήϳήϘΘϟ΍ ϲϓ ϢϬ΋ΎϤγ΃ ήϛΫ ϡΪϋ
.ΐϳάόΘϟ΍ κΨϳ ΎϤϴϓ ˬϢϛΎΤϣ ϡΎϜΣ΃ϭ ΔΑΎϴϨϟΎΑ ΔλΎΧ ΕΎϘϴϘΤΗ ήοΎΤϣϭ ΔϴΒσ ήϳέΎϘΗ ζΗϭϭ βΘϳ΍έ
ΔϣΎόϟ΍ ΔΑΎϴϨϟ΍ ΖϣΰΘϟ΍ ΔΟέΩ ϱ΃ ϰϟ· Δϟ΄δϣ ϰϠϋ ΔϣϮϜΤϟ΍ ϖϴϠόΗ ΐϠτϟ ζΗϭϭ βΘϳ΍έ ϦϣϮϴϫ Ζόγ ΎϤϛ
Γέ΍ίϭ ϰϟ· ΎϨΒΘϛ .ΐϳάόΘϟ΍ Ϧϋ ϢϬΘϴϟϭΆδϣ ΔϣϮϋΰϤϠϟ Δϴ΋ΎπϘϟ΍ ΔϘΣϼϤϟ΍ϭ ΔϴϤγήϟ΍ ϖϴϘΤΘϟ΍ Ε΍˯΍ήΟΈΑ
ΪϘϋ ΎϨΒϠσ ΎϤϛ .ήΒϤϓϮϧ 23 ϲϓ ΔϴΟέΎΨϟ΍ Γέ΍ίϭϭ ϡΎόϟ΍ ΐ΋ΎϨϟ΍ ϰϟ·ϭ 2010βτδϏ΃ 4 ΦϳέΎΘΑ ΔϴϠΧ΍Ϊϟ΍
ϩάϫ ΔΑΎΘϛ ϰΘΣ Ωέ ΎϨϠμϳ Ϣϟ .ϝϮϐθϣ ϪϟϭΪΟ ϥ΄Α ΎϧϭήΒΧ΃ ϩϭΪϋΎδϣ ϦϜϟ ˬϡΎόϟ΍ ΐ΋ΎϨϟ΍ ϊϣ ΕΎϋΎϤΘΟ΍
.έϮτδϟ΍
ˬϖϴϗΩ ϞϜθΑ ϥϮϜΘθϣ ΎϬΑ ϡΪϘΗ ϲΘϟ΍ ΔϣϮϋΰϤϟ΍ ΐϳάόΘϟ΍ ΕϻΎΣ ϲϟΎϤΟ· ΪϳΪΤΗ ϦϜϤϤϟ΍ Ϧϣ ϦϜϳ Ϣϟ ΎϤϨϴΑ
ξϳϮόΗ ήϴϓϮΘΑ ϡ΍ΰΘϟϻ΍ ϥ΃ ΎϤΑ ˬϲϣϮϜΤϟ΍ Ϟόϔϟ΍ Ωέ ϢϴϴϘΘϟ ΔϴϓΎϛ ήϳήϘΘϟ΍ ϲϓ ΓΩέ΍Ϯϟ΍ ΔϨϴόϟ΍ ϥΈϓ
ΔϟΎΣ 40 Ϧϣ ΔϨϴϋ κΤϓ ΎϨϠπϓ ΪϘϓ ϢΛ Ϧϣ .˯ΎϨΜΘγ΍ ϼΑ ϯϭΎϜθϟ΍ Ϟϛ ϰϠϋ ϖΒτϨϳ ϦϴϟΎόϓ ϑΎμϧ·ϭ
ϦϴϴϗϮϘΣ ϦϴϣΎΤϣ ΓΪϋΎδϤΑ ΎϬϴϟ· ϞλϮΘϟ΍ ϢΗϭ ˬϯϭΎϜθΑ ϢϬΗϼ΋Ύϋ ϭ΃ ΎϳΎΤπϟ΍ ΎϬϴϓ ϡΪϘΗ ΐϳάόΗ
.ΔϗϮΛϮϣ Δϳήμϣ ϲϧΪϣ ϊϤΘΠϣ ΕΎϤψϨϣϭ

ΕϻΎΣ ΩΪόΑ ϲϟΎϤΟ·ϭ ϖϴϗΩ ήϳΪϘΗ ήϴϓϮΗ ΎϨϟ ϦδΘϳ ϢϠϓ ˬϯϭΎϜθΑ ϢϬΗϼ΋Ύϋ ϭ΃ ΎϳΎΤπϟ΍ ΎϬϴϓ ϡΪϘΗ ϲΘϟ΍ ΕϻΎΤϟ΍ ϲϓ ήψϨϟ΍ ϰϠϋ ΎϧήμΘϗ΍ ΎϨϧ΃ ΎϤΑ 1
ϥϭΪϋΎδϳ Ϧϳάϟ΍ ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΣ ΕΎϤψϨϤΑ ϦϴϠϣΎόϟ΍ϭ ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΣ ϲ
˷ ϣΎΤϤϟ Ύ˱ϘΒσ ˬϯϭΎϜη ϢϳΪϘΗ ϰθΨΗ Εϼ΋Ύόϟ΍ ΐϠϏ΃ .ϊϘΗ ϲΘϟ΍ ΐϳάόΘϟ΍
ΎϳΎπϗ Ϧϣ ΔϠϗ ϲϫ ˯ΎπϘϟ΍ ϭ΃ ΔΑΎϴϨϟ΍ ϰϟ· ϞμΗ ϲΘϟ΍ ΐϳάόΘϟ΍ ΕϻΎΣ ϥΈϓ ˬϢϬϟ ΔΣΎΘϤϟ΍ Δϴ΋ΎπϘϟ΍ Ε΍έΎϴΨϟ΍ Δϓήόϣ ϰϠϋ ϢϬΗϼ΋Ύϋϭ ΎϳΎΤπϟ΍
.ΔϳέΪϨϜγϹ΍ϭ ΓήϫΎϘϟ΍ ΝέΎΧ ΎϬϨϣ ϊϘϳ Ύϣ ΎϤϴγ ϻ ˬΎϬϨϋ ύϼΑϹ΍ ϥϭΩ ήϤΗ ΐϳάόΘϟ΍ ΕϻΎΣ ΐϠϏ΃ ϥ΃ ΔΠϴΘϨϟ΍ .ήμϣ ϲϓ ϊϘΗ ϲΘϟ΍ ΔΌϴδϟ΍ ΔϠϣΎόϤϟ΍

2011 ϲϧΎΜϟ΍ ϥϮϧΎϛ/ήϳΎϨϳ

7

ϥϮϣΎΤϣ ΎϬϘΛϭ ϲΘϟ΍ ΔΌϴδϟ΍ ΔϠϣΎόϤϟ΍ϭ ΐϳάόΘϟΎΑ Ϣϋΰϟ΍ ϊ΋Ύϗϭ ϰϠϋ ΎϬϣΎϤΘϫ΍ ζΗϭϭ βΘϳ΍έ ϦϣϮϴϫ ΰ˷ϛή˵Η
ϭ΃ ΔϤϜΤϤϠϟ ΔϴπϘϟ΍ ϊϓέ ϲϓ ΔϘϠτϣ ΔτϠγ ΎϬϳΪϟ ϲΘϟ΍ – ΔΑΎϴϨϟ΍ ϥϷ ϢϛΎΤϤϟ΍ ϰϟ· ϞμΗ Ϣϟϭ ϥϮϴϗϮϘΣ
.ϖϴϘΤΘϟ΍ φϔΣ ΕέΎΘΧ΍ – Ύ˱ϴϤγέ ϖϴϘΤΘϟ΍ φϔΣ
ΕΎϤψϨϤϟ΍ Ϧϣ ˬΓΪϋΎδϣ Ϧϣ ΍ϮϣΪϗ Ύϣ ϰϠϋ ϦϴΜΣΎΒϟ΍ϭ ϦϴϣΎΤϤϠϟ ήϜθϟΎΑ ζΗϭϭ βΘϳ΍έ ϦϣϮϴϫ ϡΪϘΘΗ
ˬϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΤϟ ΔϳήμϤϟ΍ ΔϤψϨϤϟ΍ ˬΐϳάόΘϟ΍ϭ ϒϨόϟ΍ ΎϳΎΤο Ϟϴϫ΄Θϟ ϢϳΪϨϟ΍ ΰϛήϣ :ΔϴϟΎΘϟ΍ ΔϳήμϤϟ΍
ΓΪϋΎδϤϟ΍ ˬϲϟϼϬϟ΍ ΔδγΆϣ ˬ˯ΎϨΠδϟ΍ ΓΪϋΎδϤϟ ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΣ ΰϛήϣ ˬϥϮϧΎϘϠϟ ϙέΎΒϣ ϡΎθϫ ΰϛήϣ
ϲΑήόϟ΍ ΰϛήϤϟ΍ϭ ήϴΒόΘϟ΍ϭ ήϜϔϟ΍ ΔϳήΣ ΔδγΆϣ ˬϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΣ ΕΎϣϮϠόϤϟ ΔϴΑήόϟ΍ ΔϜΒθϟ΍ ΔϴϧϮϧΎϘϟ΍
.˯ΎπϘϟ΍ ϝϼϘΘγϻ

8

ΐϳάόΘϟ΍ ΎϳΎπϗ ϲϓ ΏΎϘόϟ΍ Ϧϣ ΓΎϨΠϟ΍ Εϼϓ·

ΔϴγΎγϷ΍ ΕΎϴλϮΘϟ΍
ΔϳήμϤϟ΍ ΔϣϮϜΤϟ΍ ϰϟ·
άϴϔϨΘΑ Ύ˱ϨϠϋ ϡ΍ΰΘϟϻ΍ϭ ˬήμϣ ϲϓ ΔΌϴδϟ΍ ΔϠϣΎόϤϟ΍ϭ ΐϳάόΘϟ΍ ΔϠϜθϣ ΔϣΎδΠΑ ϑ΍ήΘϋϻ΍ ΐΠϳ
.ΔϨϴϬϤϟ΍ϭ ΔϴϧΎδϧ·ϼϟ΍ ΔϠϣΎόϤϟ΍ϭ ΐϳάόΘϟ΍ ϝΎϜη΃ ϊϴϤΟ ϊϣ ϖϠτϤϟ΍ ΢ϣΎδΘϟ΍ ϡΪϋ ΔγΎϴγ
ϥ΄Α ˬβϴ΋ήϟ΍ ϚϟΫ ϲϓ ΎϤΑ ˬΔτϠδϟ΍ ΕΎϳϮΘδϣ ϰϠϋ΃ Ϧϣ ˬΕΎϬϴΟϮΗ Ϧϋ ϥϼϋϹ΍ϭ έ΍Ϊλ· ΐΠϳ
ΫΎϔϧ· ϮϟϭΆδϣ ϪΒϜΗήϳ ϱάϟ΍ ΔΌϴδϟ΍ ΔϠϣΎόϤϟ΍ ϝΎϜη΃ Ϧϣ ϩήϴϏϭ ΐϳάόΘϟ΍ ϊϣ ΢ϣΎδΘΗ Ϧϟ ΔϣϮϜΤϟ΍
ΎϬϧ΃ϭ ˬΔΌϴδϟ΍ ΔϠϣΎόϤϟ΍ϭ ΐϳάόΘϟ΍ ήϳέΎϘΗ ϲϓ ΔπϴϔΘδϣϭ ΔϳέϮϓ ΕΎϘϴϘΤΗ ΢ΘϔΘγ ΎϬϧ΃ϭ ˬϥϮϧΎϘϟ΍
.ΓΎϨΠϟ΍ ΐγΎΤ˵Θγ
Ϧϣ΃ ΚΣΎΒϣ ϥ΃ ϥΎϤοϭ ˬΔϟϭΪϟ΍ Ϧϣ΃ ΚΣΎΒϣ έΎϘϣ ϲϓ ίΎΠΘΣϼϟ έϮϔϟ΍ ϰϠϋ ΪΣ ϊοϭ ΐΠϳ
Ϧϣ΃ έΎϘϣ Ϧϣ ξϴϘϨϟ΍ ϰϠϋ – ϲΘϟ΍ϭ ˬϥϮΠδϟ΍ϭ Δσήθϟ΍ ϡΎδϗ΃ ϲϓ ϻ· Ω΍ήϓϷ΍ ΰΠΘΤΗ ϻ ΔϟϭΪϟ΍
.ίΎΠΘΣϻ΍ ν΍ήϏϷ ϥϮϧΎϘϟ΍ ΐΟϮϤΑ ΔμμΨϣ – ΔϟϭΪϟ΍
Ϣϋ΍ΰϣ ϊϴϤΟ ϲϓ ϊϳήγϭ Ϫϳΰϧϭ ξϴϔΘδϣ ϞϜθΑ ϖϴϘΤΘϟ΍ ϰϟ· ΔϣΎόϟ΍ ΔΑΎϴϨϟ΍ ϪϴΟϮΗ ΐΠϳ
ϭ΃ ΔϴΤπϟ΍ ϥΎϛ ΍Ϋ· ϭ΃ ΔΒΗήϟ΍ Ϧϋ ήψϨϟ΍ ξϐΑ ˬϥϮϧΎϘϟ΍ ΫΎϔϧ· ϲϟϭΆδϣ Ϊο ΔϤ΋ΎϘϟ΍ ΐϳάόΘϟ΍
.ΔϴϤγέ ΕΎϏϼΒΑ ΍ϮϣΪϘΗ Ϊϗ ϪΘϠ΋Ύϋ
Ύ˱ ϘϔΘϣ ΢Βμϳ ΚϴΤΑ ˬΕΎΑϮϘόϟ΍ ϥϮϧΎϗ Ϧϣ 126 ΓΩΎϤϟ΍ ϲϓ Ωέ΍Ϯϟ΍ ΐϳάόΘϟ΍ ϒϳήόΗ ϞϳΪόΗ ΐΠϳ
129 ΓΩΎϤϟ΍ ϲϓ ΓΩέ΍Ϯϟ΍ ΕΎΑϮϘόϟ΍ φϴϠϐΗ ϊϣ ˬΐϳάόΘϟ΍ ΔπϫΎϨϣ ΔϴϗΎϔΗ΍ Ϧϣ 1 ΓΩΎϤϟ΍ ϊϣ
ίΎΠΘΣϻΎΑ ΔϠλ ϰϠϋ ΐϳάόΘϟΎΑ ΔϴϨόϤϟ΍ 282 ΓΩΎϤϟ΍ϭ ˬΓϮδϘϠϟ ϦϴϟϭΆδϤϟ΍ ϡ΍ΪΨΘγΎΑ ΔλΎΨϟ΍ϭ
.Ϣ΋΍ήΠϟ΍ϭ ΕΎϔϟΎΨϤϟ΍ ΔϣΎδΟ ϊϣ ΔΒγΎϨΘϣ ΕΎΑϮϘόϟ΍ ΢ΒμΗ ϲϛ ˬϲϧϮϧΎϘϟ΍ ήϴϏ
Ώϭήο Ϧϣ ϩήϴϏϭ ΐϳάόΘϟ΍ ΔπϫΎϨϣ ΔϴϗΎϔΗϻ ϱέΎϴΘΧϻ΍ ϝϮϛϮΗϭήΒϟ΍ ϰϠϋ ϖϳΪμΘϟ΍ ΐΠϳ
˯Ύθϧ· ϖϳήσ Ϧϋ ϝϮϛϮΗϭήΒϟ΍ άϴϔϨΗ ϊϣ ˬΔϨϴϬϤϟ΍ ϭ΃ ΔϴϧΎδϧ·ϼϟ΍ ϭ΃ ΔϴγΎϘϟ΍ ΔΑϮϘόϟ΍ ϭ΃ ΔϠϣΎόϤϟ΍
.ίΎΠΘΣϻ΍ ϦϛΎϣ΃ ϊϴϤΠϟ ΔϨϠόϣ ήϴϏϭ ΔϳέϭΩ Ε΍έΎϳί ˯΍ήΟϹ ΔϠϘΘδϣ ΔϴϨσϭ ΔΌϴϫ


ϡΎόϟ΍ ΐ΋ΎϨϟ΍ ΐΘϜϣ ϰϟ·
ϝΎΣ ϲϓ ϰΘΣ ˬΔΌϴδϟ΍ ΔϠϣΎόϤϟ΍ϭ ΐϳάόΘϟ΍ ωϮϗϮΑ ΔϗϮΛϮϤϟ΍ Ϣϋ΍ΰϤϟ΍ ϊϴϤΟ ϲϓ ϖϴϘΤΘϟ΍ ΐΠϳ •
.ΔϴϤγέ ϯϭΎϜη ΏΎϴϏ
ϞϜθΑ ˬΔϨϠόϣ ήϴϏ ζϴΘϔΗ Ε΍έΎϳί ˯΍ήΟΈΑ ΕΎϳϮΘδϤϟ΍ ϊϴϤΟ ϰϠϋ ΔΑΎϴϨϟ΍ ˯Ύπϋ΃ ήϣ΃ ΐΠϳ •
.ΔΌϴδϟ΍ ΔϠϣΎόϤϟ΍ϭ ΐϳάόΘϟ΍ Ϣϋ΍ΰϣ ϊϴϤΟ ϲϓ ϖϴϘΤΘϟ΍ ϊϣ ˬίΎΠΘΣϻ΍ ϦϛΎϣϷ ˬϢψΘϨϣ

2011 ϲϧΎΜϟ΍ ϥϮϧΎϛ/ήϳΎϨϳ

9

ϥϮϣϮϘϳ ΔΑΎϴϨϟ΍ ˯Ύπϋ΃ ϥ΃ϭ ˬϪϳΰϧϭ ϱέϮϓ ϞϜθΑ ϢΘΗ ΕΎϘϴϘΤΘϟ΍ ϊϴϤΟ ϥ΃ ϥΎϤο ΐΠϳ •
.ϢϬ΋Ύγ΅έ ϢϬϴϓ ϦϤΑ ˬΐϳάόΘϟ΍ Ϧϋ ϢϬΘϴϟϭΆδϣ ΔϣϮϋΰϤϟ΍ ϊϴϤΟ ϊϣ ϖϴϘΤΘϟΎΑ
ϥϮϤϋΰϳ Ϧϳάϟ΍ ϦϳΰΠΘΤϤϟ΍ ϰϠϋ ΔϠϘΘδϣϭ Δόϳήγ ϲϋήη ΐσ ΕΎλϮΤϓ ˯΍ήΟ· ΐΠϳ •
.ΔΌϴδϟ΍ ΔϠϣΎόϤϟ΍ ϭ΃ ΐϳάόΘϠϟ νήόΘϟΎΑ
.ΕΎϤϛΎΤϤϟ΍ϭ ΕΎϘϴϘΤΘϟ΍ ΪόΑϭ ˯ΎϨΛ΃ ΎϳΎΤπϟ΍ ϲϟΎϫ΃ϭ ΩϮϬθϟ΍ϭ ΎϳΎΤπϟ΍ Δϣϼγ ϥΎϤο ΐΠϳ •

ΔϴϠΧ΍Ϊϟ΍ Γέ΍ίϭ ϰϟ·
ϡΎδϗ΃ ϲϓ ΔΌϴδϟ΍ ΔϠϣΎόϤϟ΍ ϭ΃ ΐϳάόΘϟ΍ ϊϣ ΢ϣΎδΘϳ Ϧϟ ΔϴϠΧ΍Ϊϟ΍ ήϳίϭ ϥ΃ Ύ˱ϨϠϋ ήϛά˵ϳ ϥ΃ ΐΠϳ •
ϥ΃ϭ ˬΔϟϭΪϟ΍ Ϧϣ΃ ρΎΒο ϭ΃ Δϴ΋ΎϨΠϟ΍ ΚΣΎΒϤϟ΍ Ε΍ΪΣϭ ϱΪϳ΃ ϰϠϋ ϭ΃ ϥϮΠδϟ΍ ϭ΃ Δσήθϟ΍
.ϝΎϤϋϷ΍ ϩάϫ ϞΜϣ Ϧϋ ϦϴϟϭΆδϤϟ΍ ΐϗΎόΘγ Γέ΍ίϮϟ΍
ϲϓ Ω΍ήϓϸϟ ϲϧϮϧΎϘϟ΍ ήϴϏ ίΎΠΘΣϼϟ ΔϟϭΪϟ΍ Ϧϣ΃ ΚΣΎΒϣ ΔγέΎϤϤϟ έϮϔϟ΍ ϰϠϋ ΪΣ ϊοϭ ΐΠϳ •
.ϥϮΠδϟ΍ϭ Δσήθϟ΍ ϡΎδϗ΃ ϑϼΨΑ ίΎΠΘΣ΍ ΰϛ΍ήϣ
ήϣ΃ Ϫϧ΄Α ϩΪο ΔϗϮΛϮϣ ΔϟΩ΃ ήϬψΗ ϥϮϧΎϗ ΫΎϔϧ· ϝϭΆδϣ ϱ΃ ϞϤόϟ΍ Ϧϋ ΍˱έϮϓ ΪϤΠ˵ϳ ϥ΃ ΐΠϳ •
.ϪΑ ϞΒϗ ϭ΃ ϩάϔϧ ϭ΃ ΔΌϴδϟ΍ ΔϠϣΎόϤϟ΍ ϭ΃ ΐϳάόΘϟΎΑ

10

ΐϳάόΘϟ΍ ΎϳΎπϗ ϲϓ ΏΎϘόϟ΍ Ϧϣ ΓΎϨΠϟ΍ Εϼϓ·

ήμϣ ϲϓ ΐϳάόΘϟ΍ ˯ΎΑϭ :ΔϴϔϠΧ

.I

ϲϧήΒΧ΃" :ϥϮΧήμϳ ΍ϮΣ΍έ ϢϬϧ΃ϭ ˬΓϮδϘϟ΍ ΪϳΪη ΐϳάόΘϟ ΍ϮοήόΗ ϢϬϧ· ϝΎΟήϟ΍ ϝΎϗ
ϩΪϳήΗ ˯ϲη ϱ΃ ϰϠϋ ϥϮϘϓ΍Ϯϳ "!ϪϟϮϘϧ ϑϮγϭ ϝϮϘϧ ΍ΫΎϣ ΎϨϟ Ϟϗ !ϝϮϗ΃ ϥ΃ ϥϭΪϳήΗ ΍ΫΎϣ
.ϢϬϨϣ ΔϟϭΪϟ΍ Ϧϣ΃
ˬ˯ΎϨΠδϟ΍ Ϧϣ ϩ˯ϼϣί ΔΑήΠΗ ϒμϳ ˬΔϟϭΪϟ΍ Ϧϣ΃ ϲϓ ϖΑΎγ ΰΠΘΤϣ ˬ.α .ϝ 2007 ίϮϤΗ/ϮϴϟϮϳ 11 ˬΓήϫΎϘϟ΍
ˬϦϴϴγΎϴδϟ΍ ϦϴοέΎόϤϟ΍ αΎγϷΎΑ ϑΪϬΘδϳ ήϣϷ΍ ΉΩΎΑ ϲϓ ϥΎϛ ΐϳάόΘϠϟ έήϜΘϤϟ΍ ϦϣϷ΍ Ε΍Ϯϗ ϡ΍ΪΨΘγ΍
ˬ˱΍ήθΘϨϣ ˯˱ ΎΑϭ ΐϳάόΘϟ΍ ΢Βλ΃ ϢΛ Ϧϣ .ϦϴϴϤϠγ ϭ΃ ϦϴΤϠδϣ ˯΍Ϯγ ˬϦϴοέΎόϣ ϢϬϧϮϛ ϲϓ ϪΒΘθ˵ϳ Ϧϣ ϭ΃
ίΎΠΘΣϻ΍ Ϧϫέ ήΧϵ ϭ΃ ΐΒδϟ ϢϬδϔϧ΃ ϥϭΪΠϳ Ϧϳάϟ΍ ϦϴϳΩΎόϟ΍ ϦϴϨσ΍ϮϤϟ΍ Ϧϣ ΓήϴϔϏ Ω΍Ϊϋ΃ ϰϠϋ ήΛΆϳ
.Δϴ΋ΎϨΟ ΕΎϘϴϘΤΘΑ ΔϠλ ϰϠϋ ϢϬϴϠϋ Δσήθϟ΍ φϔΤΘΗ ϭ΃ ˬϩΎΒΘηϻ΍ ΖΤΗ ϭ΃ Δσήθϟ΍ ϑήσ
ˬϊγϭ΃ ϕΎϴγ έΎσ· ϲϓ ϊϘΗ ˬΔϴϟϭΆδϤϟ΍ ΓΎϨΠϟ΍ ϞϴϤΤΗ ϲϓ ΔϣϮϜΤϟ΍ ϕΎϔΧ·ϭ ˬήμϣ ϲϓ ΐϳάόΘϟ΍ ΔγέΎϤϣ
Ε΍Ϯϗ ΚϴΣ ˬΰϴϴϤΘϟ΍ ΔϓΎϘΜϟ ΔΌϴϬΘϟ΍ ϰϟ· Ύ˱ϴϠόϓ ΕΩ΃ ϲΘϟ΍ϭ ˬ1981 ϡΎϋ άϨϣ ΔϘΒτϤϟ΍ ˬΉέ΍Ϯτϟ΍ ΔϟΎΣ Ϯϫ
ΚΣΎΒϣ έϭΩϭ ˬϱήδϘϟ΍ ίΎΠΘΣϻ΍ ΕΎγέΎϤϣ ϲϓ ήϬψϳ Ύϣ ήΜϛ΃ ΍άϫ ήϬψϳ .ϥϮϧΎϘϟ΍ ϕϮϓ ϞϤόΗ ϦϣϷ΍
.ΔϟϭΪϟ΍ Ϧϣ΃ ΔΑΎϴϧϭ ΔϟϭΪϟ΍ Ϧϣ΃ ϢϛΎΤϤΑ ιΎΨϟ΍ ϱί΍ϮϤϟ΍ ϡΎψϨϟ΍ϭ ˬΔϟϭΪϟ΍ Ϧϣ΃
άϨϣ ΓήϤϟΎΑ ωΎτϘϧ΍ ϥϭΩϭ ˬ1967 ϡΎϋ άϨϣ ήμϣ ϲϓ ˱ΎΒϳήϘΗ ϊτϘϨϣ ήϴϏ ϞϜθΑ ϖΒτ˵ϣ Ήέ΍Ϯτϟ΍ ϥϮϧΎϗ
έϮϧ΃ ϖΑΎδϟ΍ βϴ΋ήϟ΍ ϝΎϴΘϏ΍ ΪόΑ ˬ1981 ϝϭϷ΍ ϦϳήθΗ/ήΑϮΘϛ΃ ϲϓ ΩϼΒϠϟ Ύ˱δϴ΋έ ϙέΎΒϣ ϲϨδΣ ΢Βλ΃
ΪϴϤΠΗ ϲϓ ΔόγϮϣ ΕΎτϠγ – ΔϴϠΧ΍Ϊϟ΍ Γέ΍ίϭ ΎϤϴγ ϻ – ΔϳάϴϔϨΘϟ΍ ΔτϠδϠϟ ϥϮϧΎϘϟ΍ ΢ϨϤϳ 2.Ε΍ΩΎδϟ΍
ΕΎϣΎϬΗ΍ ΐδϧ ϥϭΩϭ ϰϤδϣ ϞΟ΃ ϥϭΩ Ω΍ήϓϷ΍ ϝΎϘΘϋ΍ϭ Ε΍ήϫΎψϤϟ΍ ϊϨϣ ϖϳήσ Ϧϋ ˬΔϴγΎγϷ΍ ϕϮϘΤϟ΍
ϖϴΒτΘϟ΍ ϞϗήόΗ" Ήέ΍Ϯτϟ΍ ΔϟΎΣ ϥ΃ ϰϟ· 2002 ϡΎϋ ΖϬΘϧ΍ ΐϳάόΘϟ΍ ΔπϫΎϨϤϟ ΓΪΤΘϤϟ΍ ϢϣϷ΍ ΔϨΠϟ .ϢϬϴϟ·
"ϱέ΍ΩϹ΍ ίΎΠΘΣϻ΍ ϝΎϜη΃ ϊϴϤΟ ˯ΎϐϟΈΑ" ήμϣ ϡϮϘΗ ϥ΄Α Ζλϭ΃ϭ "ήμϣ ϲϓ ϥϮϧΎϘϟ΍ ΓΩΎϴδϟ ϞϣΎϜϟ΍

.1958 ΔϨδϟ 162 Ϣϗέ ˬϱήμϤϟ΍ Ήέ΍Ϯτϟ΍ ϥϮϧΎϗ 2

2011 ϲϧΎΜϟ΍ ϥϮϧΎϛ/ήϳΎϨϳ

11

ϲϓ ϦϨϴη ϦΗέΎϣ ιΎΨϟ΍ έήϘϤϟ΍ ϞΒϗ Ϧϣ ˬ201 ϝϭϷ΍ ϦϳήθΗ/ήΑϮΘϛ΃ ϲϓ έήϜΗ ϱάϟ΍ ϒϗϮϤϟ΍ Ϯϫϭ
3
.ήμϣ ϰϟ· ϪΘΜόΑ Ϧϋ ϩήϳήϘΗ
Ε΍ΪϳΪϬΘϟ΍ έ΍ήϤΘγ΍ ϊϗ΍ϭ Ϧϣ ˬΉέ΍Ϯτϟ΍ ΔϟΎΣ ΪϤϟ ΔΟΎΤϟ΍ ήϳήΒΗ ϰϟ· ΔϳήμϤϟ΍ ΔϣϮϜΤϟ΍ ΄ΠϠΗ Ύϣ ΍˱ήϴΜϛϭ
ϦϴϣΎϋ ΓΪϤϟ Ήέ΍Ϯτϟ΍ ϥϮϧΎϗ ΪϳΪΠΗ ϢΗ ΎϣΪϨϋ ˬ2010 έΎϳ΃/ϮϳΎϣ 11 ϲϓ ϥΎϛ ΪϳΪϤΗ ΙΪΣ΃ϭ ˬΔϴΑΎϫέϹ΍
ΔϟϭΪϟ΍ ϥΎϴϛ ϑΪϬΘγ΍" ΏΎϫέϹ΍ ϥ· ϒϴψϧ ΪϤΣ΃ ˯΍έίϮϟ΍ βϴ΋έ ϝΎϗ ΖϴϗϮΘϟ΍ ϚϟΫ ϲϓ .ϦϴϴϓΎο·
ΕϻϭΎΤϣϭ ΔϴγΎϴγ ΕϻΎϴΘϏΎΑ ΔϴοΎϤϟ΍ ΔΛϼΜϟ΍ ΩϮϘόϟ΍ ϯΪϣ ϰϠϋ ϡΎϗϭ ...ΎϬϧΎϴϨΑ ΰϬϳϭ ΎϬϤ΋ΎϋΩ νϮϘϴϟ
ΪϳΪόϟ΍ ϒϗϭ΃ϭ ΏΎϫέϹ΍ Ε΍ΪϳΪϬΗ Ϧϣ ΔϟϭΪϟ΍ άϘϧ΃ Ήέ΍Ϯτϟ΍ ϥϮϧΎϗ ϖϴΒτΗ" ϥ΃ϭ "Δϴϔ΋Ύτϟ΍ ΔϨΘϔϟ΍ Ι΍ΪΣ·
4
."ΎϬΑΎϜΗέ΍ ϞΒϗ ΔϴΑΎϫέϹ΍ Ϣ΋΍ήΠϟ΍ Ϧϣ
ϲϓ ϞϗϷ΍ ϰϠϋ κΨη 5000 ϙΎϨϫ ϥ΃ ΔϳήμϤϟ΍ ΔϴϗϮϘΤϟ΍ ΕΎϤψϨϤϟ΍ϭ ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΣ ϮϣΎΤϣ έΪϘϳ
ˬΉέ΍Ϯτϟ΍ ϥϮϧΎϗ ΔϠ΋Ύσ ΖΤΗ ˬϢϬϴϟ· ΕΎϣΎϬΗ΍ ΐδϧ ϥϭΩ ΔϠϳϮσ ΓΪϣ άϨϣ ϝΎϘΘϋϻ΍ Ϧϫέ ϲϟΎΤϟ΍ ΖϗϮϟ΍
ϥϷ ˭ΔϳΎϐϠϟ ΔϤϬϣ ˬΕΎϣΎϬΗ΍ ϢϬϴϟ· ΐδϨ˵ϳ ϻ Ϫϧ΃ ΔϘϴϘΣ 5.ϡ΍Ϯϋ΃ Γήθϋ Ϧϣ ήΜϛ΃ άϨϣ ΰΠΘΤϣ ϢϬπόΑϭ
ϞΧΪϳ ϼϓ ϢΛ Ϧϣϭ "ϦϴϤϬΘϤϟ΍" ϰϠϋ ήμΘϘϳ ΕΎΑϮϘόϟ΍ ϥϮϧΎϗ Ϧϣ 126 ΓΩΎϤϟ΍ ΐΟϮϤΑ ΏΎϫέϹ΍ ϒϳήόΗ
˯ϻΆϫ 6.Ϣ΋΍ήΟ Δϳ΄Α ΕΎϣΎϬΗϻ΍ ϢϬϴϟ· ΐδϨ˵Η ϻ Ϧϳάϟ΍ – Ήέ΍Ϯτϟ΍ ϥϮϧΎϗ ΐΟϮϤΑ – ϦϴϠϘΘόϤϟ΍ ϪϨϤο
:ΎϬΑ ϝϮϤόϤϟ΍ ΔϳΪϴϴϘΘϟ΍ Ϧϴϧ΍ϮϘϟ΍ Ϟχ ϲϓ ϰΘΣ ˬΔϴ΋΍ήΟϹ΍ ϕϮϘΤϟ΍ ξόΑ ϢϬϳΪϟ – Ύ˱ ϳήψϧ – ϥϮϠϘΘόϤϟ΍
ϢϬϟ ΍ϮΤϤδϳ ϥ΃ϭ ˬϝΎϘΘϋϻ΍ ΐΒδΑ Δϋήδϟ΍ ϪΟϭ ϰϠϋ ϢϬϏϼΑ· ρΎΒπϟ΍ ϰϠϋ ˬϝΎΜϤϟ΍ ϞϴΒγ ϰϠϋ
30 ϲπϣ ΪόΑ ϢϬϟΎϘΘϋ΍ ΔϴϧϮϧΎϗ ϲϓ Ϧότϟ΍ ϲϓ ϖΤϟ΍ ϢϬϟ ΍ϭήϓϮϳ ϥ΃ϭ ˬϢϬϴϣΎΤϣϭ ϢϬΗϼ΋ΎόΑ ϝΎμΗϻΎΑ
ϥϮϧΎϗ ϲϓ ΓΩέ΍Ϯϟ΍ ΔϠϴϠϘϟ΍ ΕΎϧΎϤπϟ΍ ϩάϫ ϰΘΣ ϡ΍ήΘΣ΍ ϲϓ ϥϮϘϔΨϳ Ύϣ ΍˱ήϴΜϛ ϦϣϷ΍ ϲϟϭΆδϣ ϥ΃ ϻ· 7.Ύ˱ϣϮϳ
Ϧϋ Ν΍ήϓϹΎΑ ΔλΎΨϟ΍ ϢϛΎΤϤϟ΍ ϡΎϜΣ΃ – ΏΎϘόϟ΍ Ϧϣ ΕϼϓϹ΍ ϊϣ – ϥϮϠϫΎΠΘϳ Ύϣ ΍˱ήϴΜϛϭ ˬΉέ΍Ϯτϟ΍
ϥΎϜϤΑ ϭ΃ ϪΑ έ΍ήϗϹ΍ ϥϮπϓήϳ ϭ΃ ϝΎϘΘϋϻ΍ ωϮϗϭ ΔσΎδΒΑ ΔϟϭΪϟ΍ Ϧϣ΃ ϮϟϭΆδϣ ήϜϨ˵ϳ Ύϣ ΍˱ήϴΜϛ .ϦϴϠϘΘόϤϟ΍
Council, October 14, 2010, A/HRC/13/37/Add.2,

:ήψϧ΍ 3

ίϮϤΗ/ϮϴϟϮϳ 17 ϲϓ ΓέΎϳΰϟ΍ ΖϤΗ) http://www2.ohchr.org/english/issues/terrorism/rapporteur/docs/A_HRC_13_37_Add2.doc
.(2010
http://www.cabinet.gov.eg/Media/speeches.aspx

:ϰϠϋ ˬ2010 έΎϳ΃/ϮϳΎϣ 11 ˬΐόθϟ΍ βϠΠϣ ϡΎϣ΃ ϒϴψϧ ΪϤΣ΃ ˯΍έίϮϟ΍ βϴ΋έ ΔϤϠϛ 4
.(2010 ϝϮϠϳ΃/ήΒϤΘΒγ 21 ϲϓ ΓέΎϳΰϟ΍ ΖϤΗ)

.1995 έΎϳ΃/ϮϳΎϣ άϨϣ Ήέ΍Ϯτϟ΍ ϥϮϧΎϗ ΐΟϮϤΑ ϱϭΎϗήθϟ΍ ϢϴΣήϟ΍ ΪΒϋ ΪϤΤϣ ΔϴϠΧ΍Ϊϟ΍ Γέ΍ίϭ ϞϘΘόΗ ˬϝΎΜϤϟ΍ ϞϴΒγ ϰϠϋ 5
““Rights Groups Challenge Detention without Charge or Trial in Egypt... Case of Detainee Imprisoned 15 Years Reaches African
Commission,”” the Egyptian Initiative for Personal Rights and the Open Society Justice Initiative, December 14, 2010,
http://www.eipr.org/en/pressrelease/2010/12/14/1021 (accessed December 18, 2010).

.5 :ήψϧ΍ ˬΩΪμϟ΍ ΍άϫ ϲϓ ΔϴϧϮϧΎϘϟ΍ Ε΍ήϐΜϟ΍ϭ Δσήθϟ΍ ΔϠϣΎόϣ Γ˯Ύγ·ϭ ΐϳάόΘϟΎΑ ΔλΎΨϟ΍ ϱήμϤϟ΍ ϥϮϧΎϘϟ΍ ϡΎϜΣ΃ Ϧϋ ϞϴλΎϔΘϟ΍ Ϧϣ ΪϳΰϤϟ 6
.Ϣ΋ϼϤϟ΍ ήϴϏ ϲϧϮϧΎϘϟ΍ έΎσϹ΍
ήϴϏ ΩΪόϟ ήϣϷ΍ ΪϳΪΠΗ ϊϣ ˬ˱ΎϣϮϳ 45 ΓΪϤϟ ˬϪϴϟ· ΕΎϣΎϬΗ΍ ΐδϧ ϥϭΩ κΨθϟ΍ ϝΎϘΘϋΎΑ ήϣϷ΍ ΔϴϠΧ΍Ϊϟ΍ ήϳίϮϟ ϦϜϤϳ ˬΉέ΍Ϯτϟ΍ ϥϮϧΎϗ ΐΟϮϤΑ 7
Ν΍ήϓϹΎΑ ήϣ΄Η ϥ΃ ϭ΃ ϝΎϘΘϋϻ΍ Ϊϴϳ΄Η ΔϤϜΤϤϠϟ ϦϜϤϳ .ΔϟϭΪϟ΍ Ϧϣ΃ ΔϤϜΤϣ ϡΎϣ΃ ϪϟΎϘΘϋ΍ ϲϓ Ϧότϟ΍ ϞϘΘόϤϠϟ ϦϜϤϳ ˬ˱ΎϣϮϳ 30 ΪόΑ .Ε΍ήϤϟ΍ Ϧϣ ΩΪΤϣ
.ϲ΋ΎϬϨϟ΍ έ΍ήϘϟ΍ ΔϤϜΤϤϠϟ ϦϜϟ ˬΝ΍ήϓϹ΍ ήϣ΃ ϲϓ Ϧότϟ΍ ΔϴϠΧ΍Ϊϟ΍ Γέ΍ίϮϟ ϦϜϤϳ .ϪϨϋ

12

ΐϳάόΘϟ΍ ΎϳΎπϗ ϲϓ ΏΎϘόϟ΍ Ϧϣ ΓΎϨΠϟ΍ Εϼϓ·

ϲϓ έΪλ ΓΪΤΘϤϟ΍ Ϣϣϸϟ ϙήΘθϣ ήϳήϘΗ ϲϓ 8.Δϳήδϗ Ε΍˯ΎϔΘΧ΍ ωϮϗϭ ϼ
˱ Ϥϋ ϲϨόϳ ΎϤϣ ˬϞϘΘόϤϟ΍ κΨθϟ΍
ϥΎϘϳήϓϭ ϥΎλΎΧ ϥ΍έήϘϣ ΐΘϛ ˬϲϟϭΪϟ΍ ϥϮϧΎϘϟ΍ϭ Δϳ˷ήδϟ΍ ΕϻΎϘΘϋϻ΍ Ϧϋ 2010 ϲϧΎΜϟ΍ ϥϮϧΎϛ/ήϳΎϨϳ
:ϥ΃ ˬΓΪΤΘϤϟ΍ ϢϣϷΎΑ ϥϼϣΎϋ
:ΔΟϭΩΰϣ ΔϠλ ϲϫ ΔΌϴδϟ΍ ΔϠϣΎόϤϟ΍ ϝΎϜη΃ Ϧϣ ϚϟΫ ήϴϏϭ ΐϳάόΘϟ΍ϭ ϱήδϟ΍ ϝΎϘΘϋϻ΍ ϦϴΑ ΔϠμϟ΍
ϭ΃ ΔϴγΎϗ ϭ΃ ΔϴϧΎδϧ·ϻ ΔϠϣΎόϣ ϭ΃ Ύ˱ΒϳάόΗ ϪΗ΍Ϋ ΪΣ ϲϓ ήΒΘόϳ Ύ˱ϳήγ ϪϧϮϛ ΚϴΣ Ϧϣ ϱήδϟ΍ ϝΎϘΘϋϻ΍
ΔϴϧΎδϧ·ϼϟ΍ ϭ΃ ΔϴγΎϘϟ΍ ΔϠϣΎόϤϟ΍ ϭ΃ ΐϳάόΘϟ΍ ήϴδϴΗ ϞΟ΃ Ϧϣ ϡΪΨΘδ˵ϳ Ϊϗ ϱήδϟ΍ ϝΎϘΘϋϻ΍ ϥ΃ ϢΛ ˬΔϨϴϬϣ
9
.ΔϨϴϬϤϟ΍ ϭ΃

ΔόγϮϣ ΕΎτϠδΑ ϥϮϧΎϘϟ΍ ΫΎϔϧ· Ε΍Ϯϗ ϊΘϤΗ Ϧϣ ϪόΒΘΘγ΍ Ύϣϭ ϦϴϨδϟ΍ Ε΍ήθϋ άϨϣ Ήέ΍Ϯτϟ΍ ϥϮϧΎϗ ϖϴΒτΗ
ϙϮϠγ ϰϠϋ ή˷Λ΃ "ΔϟϭΪϟ΍ Ϧϣ΃ ϥϭΩΪϬϳ" ϢϬΘϔμΑ ϦϴϬΒΘθϤϟ΍ ϊϣ ϞϣΎόΘϟ΍ κΨϳ ΎϤϴϓ ˬΎϬϴϠϋ ΐϴϗέ ϻ
΍άϫ .ϥϮϧΎϘϟ΍ ϕϮϓ ΎϬϧ΄Α αΎδΣϹ΍ ΔσήθϠϟ ΄ϴϫ Ϋ· ˬΔϳΩΎόϟ΍ Ϣ΋΍ήΠϟ΍ ϊϣ ϞϣΎόΘϟ΍ κΨϳ ΎϤϴϓ Δσήθϟ΍
Δϴ΋ΎπϘϟ΍ ΕΎϘΣϼϤϟ΍ ϥ΃ ΔϘϴϘΣ ϪϨϣ ίΰόϳ – ϦϴϨσ΍ϮϤϟ΍ Ϧϣ ήϴΜϜϟ΍ Ύ˱πϳ΃ ϩέϮμΘϳ ϱάϟ΍ – έϮμΘϟ΍
.ΓέΪϨϟ΍ ΔϳΎϏ ϲϓ Ζϟ΍ί Ύϣ ΔϳΩΎόϟ΍ Δσήθϟ΍ ρΎΒπϟ ΔΤΟΎϨϟ΍
ΎϤϴγ ϻ ˬϦϣϷ΍ Ε΍Ϯϗ ΕΎγέΎϤϣ ϲϓ ϩέϭάΠΑ Ώήπϳ ϲϟΎΤϟ΍ ΖϗϮϟ΍ ϲϓ ήμϣ ϲϓ Ϣ΋ΎϘϟ΍ ΐϳάόΘϟ΍ ˯ΎΑϭ
ΐϳάόΘϟ΍ ϥΎϛ .1981 ϡΎϋ Ήέ΍Ϯτϟ΍ ϥϮϧΎϗ ϖϴΒτΗ ΓΩϭΎόϣ ΪόΑ ˬΕΎϴϨϴόδΘϟ΍ϭ ΕΎϴϨϴϧΎϤΜϟ΍ ϲϓ ˬΔϟϭΪϟ΍ Ϧϣ΃
ΪΒϋ ϝΎϤΟ ϖΒγϷ΍ βϴ΋ήϟ΍ ϢϜ˵Σ ΖΤΗ Ήέ΍Ϯτϟ΍ ϥϮϧΎϗ ϖϴΒτΗ Ϧϣ ΔϘΑΎδϟ΍ ΓήΘϔϟ΍ ˯ΎϨΛ΃ ΔϤϴδΟ ΔϠϜθϣ
ΪόΑ ΔτϠδϟ΍ ϰϟϮΗ ϢΛ ήλΎϨϟ΍ ΪΒϋ ϝΎϤΟ βϴ΋ήϟ΍ ΐ΋Ύϧ ΐμϨϣ ϲϓ ϡΪΧ ϱάϟ΍ ˬΕ΍ΩΎδϟ΍ έϮϧ΃ 10.ήλΎϨϟ΍
:ϪΗ΍ήϛάϣ ϲϓ ΐΘϛ ˬ1970 ϡΎϋ ϲϓ ήλΎϧ ΓΎϓϭ

8

““Free Blogger Held Under Emergency Law,”” Human Rights :ϝΎΜϤϟ΍ ϞϴΒγ ϰϠϋ ήψϧ΍ ΔΜϳΪΣ ΕϻΎΣ ϰϠϋ ωϼσϼϟϭ ϩΎϧΩ΃ I ϢδϘϟ΍ ήψϧ΍
Watch news release, April 23, 2010, http://www.hrw.org/en/news/2010/04/23/egypt-free-blogger-held-under-emergencylaw;““Hundreds Still Held over Gaza Protests,”” Human Rights Watch news release, March 4, 2009,
http://www.hrw.org/en/news/2009/03/04/egypt-hundreds-still-held-over-gaza-protests

ΞϳϭήΘΑ ϲϨόϤϟ΍ ιΎΨϟ΍ έήϘϤϟ΍ Ϧϣ ϡΪϘϣ ˬΏΎϫέϹ΍ ΔΤϓΎϜϣ ϕΎϴγ ϲϓ ϱήδϟ΍ ϝΎϘΘϋϻΎΑ ΔϠλ ϰϠϋ ΔϴϤϟΎόϟ΍ ΕΎγέΎϤϤϟ΍ Ϧϋ ϙήΘθϣ ήϳήϘΗ 9
ϭ΃ ΔϴγΎϘϟ΍ ΔΑϮϘόϟ΍ ϭ΃ ΔϠϣΎόϤϟ΍ϭ ΐϳάόΘϟΎΑ ϲϨόϤϟ΍ ιΎΨϟ΍ έήϘϤϟ΍ Ϧϣϭ ˬΏΎϫέϹ΍ ΔΤϓΎϜϣ ˯ΎϨΛ΃ ΔϴγΎγϷ΍ ΕΎϳήΤϟ΍ϭ ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΣ ΔϳΎϤΣϭ
ϰϟ· ˬΔϴϋϮτϟ΍ ήϴϏ ϭ΃ ΔϳήδϘϟ΍ Ε΍˯ΎϔΘΧϻΎΑ ϲϨόϤϟ΍ ϞϣΎόϟ΍ ϖϳήϔϟ΍ϭ ˬϲϔδόΘϟ΍ ίΎΠΘΣϻΎΑ ϲϨόϤϟ΍ ϞϣΎόϟ΍ ϖϳήϔϟ΍ ϞΒϗ Ϧϣϭ ˬΔϨϴϬϤϟ΍ ϭ΃ ΔϴϧΎδϧ·ϼϟ΍
A/HRC/13/42, ˬ2010 ϲϧΎΜϟ΍ ϥϮϧΎϛ/ήϳΎϨϳ 26 ˬ13 ΔδϠΠϟ΍ ˬϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΤϟ ΓΪΤΘϤϟ΍ ϢϣϷ΍ βϠΠϣ
Ϣϗέ ΔϣΎόϟ΍ ΔϴόϤΠϟ΍ έ΍ήϗ Ϧϣ ϥϮδΒΘϘϳ Ϫϴϓϭ http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/13session/A-HRC-13-42.doc
ϝϮΒϗ ϢϜ˵Σ ˬϚγήϬϟ΍ϭ ΔϨγϮΒϟΎΑ ΔϴϨόϤϟ΍ ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΣ Γή΋΍Ω Ϧϣϭ ˬ9 ΓήϘϓ ˬ2005/39 Ϣϗέ ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΣ ΔϴοϮϔϣ έ΍ήϗ Ϧϣϭ ˬ148/60
:ϰϠϋ ˬ74 ΓήϘϓ ˬ"Ώήμϟ΍ ΔϳέϮϬϤΟ Ϊο ζΘϴϟΎΑ ΎϤγ·ϭ ϭΪϓ΃" CH/99/3196 :Ϣϗέ Δϴπϗ ˬΔϴπϘϟ΍
ϲϓ ΓέΎϳΰϟ΍ ΖϤΗ) http://www.hrc.ba/database/decisions/CH99-3196%20Palic%20Admissibility%20and%20Merits%20E.pdf
.(2010 ϲϧΎΜϟ΍ ϦϳήθΗ/ήΒϤϓϮϧ 26
ϲϓ ήϤΘγ΍ Ε΍ΩΎδϟ΍ .1967 ϡΎϋ ϲϓ ΍˱ΩΪΠϣ Ϫοήϓ ϢΛ ˬ1964 ϡΎϋ ϰϟ· 1956 ϡΎϋ άϨϣ ήμϣ ϲϓ Ήέ΍Ϯτϟ΍ ϥϮϧΎϗ ήλΎϧ βϴ΋ήϟ΍ νήϓ 10
ˬ1981 ϝϭϷ΍ ϦϳήθΗ/ήΑϮΘϛ΃ ϲϓ Ε΍ΩΎδϟ΍ ϝΎϴΘϏ΍ ΪόΑ .1980 έΎϳ΃/ϮϳΎϣ ϲϓ Ήέ΍Ϯτϟ΍ ΔϟΎΣ ΖϬΘϧ΍ ϥ΃ ϰϟ· Ήέ΍Ϯτϟ΍ ϥϮϧΎϗ ϖϴΒτΗ ϊϣ ϢϜ˵Τϟ΍
.ΎϬϧϼϋ· άϨϣ ϙέΎΒϣ ϲϨδΣ βϴ΋ήϟ΍ ΎϫΩΪΠϳ ϲΘϟ΍ϭ ˬΉέ΍Ϯτϟ΍ ΔϟΎΣ ΔϣϮϜΤϟ΍ ΖϨϠϋ΃

2011 ϲϧΎΜϟ΍ ϥϮϧΎϛ/ήϳΎϨϳ

13

˯ΎτΧ΃ Ζόϗϭ ˬΓέϮΜϟ΍ ΓΩΎϴϗ βϠΠϤϟ ΔϠϣΎϛ ΔτϠδϟ΍ ΖϧΎϛ ΎϣΪϨϋ ˬϰϟϭϷ΍ ϊΑέϷ΍ ΓέϮΜϟ΍ Ε΍ϮϨγ ϝϼΧ
΍˱ΩΎόΑ΃ άΨΘΗ ϞϛΎθϤϟ΍ ϩάϫ Ε΃ΪΑ 1956 ϡΎϋ ΪόΑ .ΓΩϭΪΤϣ ΖϧΎϛ ΎϬϨϜϟ ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΤϟ ΕΎϛΎϬΘϧ΍ϭ
11
.ΔϠ΋Ύϫ

Ϧϣ ˯Ύτθϧ ϊϣ ϮϳΪϴϔϟ΍ ϖϳήσ Ϧϋ ΔϠΠδ˵ϣ ΕϼΑΎϘϣ 2007 ϡΎϋ ϲϓ ζΗϭϭ βΘϳ΍έ ϦϣϮϴϫ ΕέΪλ΃
ΪΒϋ ϝΎϤΟ βϴ΋ήϟ΍ ϢϜ˵Σ ˯ΎϨΛ΃ ϢϬΘΑάϋϭ ϦϣϷ΍ Ε΍Ϯϗ ϢϬΗΰΠΘΣ΍ ϒϴϛ ΎϬϴϓ ΍ϭϭέ ϦϴϤϠδϤϟ΍ ϥ΍ϮΧϹ΍
ϞϴΒϧ ϝΎϗ ˬ1959 ϡΎϋ ΐϳάόΘϠϟ νήόΗ Ϫϧ΃ ήϛΫ ΎϣΪόΑ ΕΎϴϨϴϧΎϤΜϟ΍ ϊϠτϣ ϲϓ ΚϳΪΣ ϲϓ 12.ήλΎϨϟ΍
:νέΎόϤϟ΍ϭ ϲϗϮϘΤϟ΍ ςηΎϨϟ΍ϭ ϑϭήόϤϟ΍ ϲϟΎ˷Ϥόϟ΍ ϲϣΎΤϤϟ΍ ˬϲϟϼϬϟ΍
ˬϦϴϴϋϮϴθϟ΍ϭ ϥ΍ϮΧϹ΍ ΔλΎΧ ˬϦϴϴγΎϴδϟ΍ ϦϴϠϘΘόϤϟ΍ Ϊο ΐϳάόΘϟ΍ ΔγέΎϤϣ ΖϧΎϛ ˬΕΎϴϨϴΘδϟ΍ ϝ΍Ϯσ
˯ήϤϟ΍ ϑήΘόϳ ϥ΃ ΪΑϻ .ήΒϴϛ ΪΣ ϰϟ· ϞϘΗ ϦϣϷ΍ Ε΍Ϯϗ ΓϮδϗ Ε΃ΪΑ ΕΎϴϨϴΘδϟ΍ ΔϳΎϬϧ άϨϣ ϦϜϟ .ΓήθΘϨϣ
.˱ΎϣΎϤϟ ϻ· ϊϘϳ ΐϳάόΘϟ΍ ϦϜϳ Ϣϟ ΕΎϴϨϴόΒδϟ΍ ϝ΍Ϯσ Ϫϧ΄Α
ϦϴϴγΎϴδϟ΍ ϦϴϠϘΘόϤϟ΍ ΐϳάόΗ ΩΎϋ ˬ[1981 ϝϭϷ΍ ϦϳήθΗ/ήΑϮΘϛ΃ ϲϓ] Ε΍ΩΎδϟ΍ ϝΎϴΘϏ΍ ΪόΑ ϒγϸϟ
13
.ϊγ΍ϭ ϕΎτϧ ϰϠϋ αέΎϤ˵ϳ ΢Βλ΃ϭ

ΔϨγ Ϧϣ ήμϣ ϲϓ ΐϳάόΘϟ΍ ϲϓ ϖϘΣ ϱάϟ΍ "ΔϘϠϐϤϟ΍ Ώ΍ϮΑϷ΍ ϒϠΧ" ζΗϭϭ βΘϳ΍έ ϦϣϮϴϫ ήϳήϘΗ
ςϤϧ" Ϧϋ ϒθϛ ϱάϟ΍ ΐϳάόΘϟ΍ Ϧϋ ΔϟϭΆδϣ ΔϟϭΪϟ΍ Ϧϣ΃ ΚΣΎΒϣ ϥ΃ ϰϟ· ϰϬΘϧ΍ ˬ1992 ΔϨγ ϰϟ· 1989
ιϼΨΘγ΍" ϞΟ΃ Ϧϣ "ϲ΋ΎϨΜΘγϻ΍ ϙϮϠδϟ΍ Ϧϣ Δϟϭΰόϣ ΕϻΎΣ βϴϟϭ ˬΓέήϜΘϤϟ΍ ΕΎϛΎϬΘϧϻ΍ Ϧϣ
ΏϮϏήϣ ήϴϏ Ύ˱ϴγΎϴγ Ύ˱σΎθϧ ΔϟϭΪϟ΍ ϩέϮμΘΗ Ύϣ ωΩήϟ ϭ΃ ˬΏ΍ϮΠΘγϻ΍ ˯ΎϨΛ΃ ΕΎϓ΍ήΘϋ΍ϭ ΕΎϣϮϠόϣ
ϲϓ ϥ΍ήθΘϨϣ ϒϨόϟ΍ ΔϓΎϘΛϭ ΐϳάόΘϟ΍ ϥ΃ ϰϠϋ ΔϳϮϗ ΔϟΩ΃" ϙΎϨϫ ΖϧΎϛ Ϫϧ΃ ήϳήϘΘϟ΍ ϲϓ Ωέϭ ΎϤϛ 14."Ϫϴϓ
ΓΎοΎϘϣ ϭ΃ ˬΐϳάόΘϟ΍ Ϣϋ΍ΰϣ ϲϓ ϖϴϘΤΘϠϟ ΔΑΎϴϨϟ΍ Ω΍ΪόΘγ΍ ϡΪϋ ϰϟ· έΎη΃ϭ "ΔϳΩΎόϟ΍ Δσήθϟ΍ ϞϤϋ
15
.ϪϨϋ ϢϬΘϴϟϭΆδϣ ΔϣϮϋΰϤϟ΍
ΖϘΛϭ ˬΓΪΤΘϤϟ΍ ΕΎϳϻϮϟ΍ ΓΩΎϴϘΑ ϕ΍ήόϟ΍ ϭΰϏ ˯ΪΑ ϰϠϋ ΔϴϟΎΘϟ΍ ϊϴΑΎγϷ΍ ϲϓ ˬ2003 ϥΎδϴϧ/ϞϳήΑ΃ ϲϓ
ΕΎγΎϴδϟ΍ ΍ϭΪϘΘϧ΍ Ϧϳάϟ΍ ΏήΤϟ΍ ϰϠϋ ϦϴΠΘΤϤϟ΍ Ϧϣ ήϴΒϛ ΩΪϋ ΐϳάόΗϭ ϝΎϘΘϋ΍ ζΗϭϭ βΘϳ΍έ ϦϣϮϴϫ
Anwar el-Sadat, In Search of Identity (New York: Harper & Row, 1977), p. 209

:Ε΍άϟ΍ Ϧϋ ΚΤΒϟ΍ ˬΕ΍ΩΎδϟ΍ έϮϧ΃ 11

ϦϳΰΠΘΤϣ ϊϣ ΓέϮμϣ ΕϼΑΎϘϣ ˬϊϤϘϟ΍ ϰϠϋ ΩϮϬη ˬζΗϭϭ βΘϳ΍έ ϦϣϮϴϫ .ϲϣϮϴΒϟ΍ ΩΎηέϭ Ϣϴϫ΍ήΑ· Εΰϋ ΩϮϤΤϣ ϊϣ ΕϼΑΎϘϤϟ΍ ΍˱ΪϳΪΤΗ ήψϧ΍ 12
.(2010 ϝϮϠϳ΃/ήΒϤΘΒγ 7 ϲϓ ΓέΎϳΰϟ΍ ΖϤΗ) http://www.hrw.org/legacy/video/2007/egypt05/arabic/ :ϦϴϤϠδϤϟ΍ ϥ΍ϮΧϹ΍ Ϧϣ ϦϴϘΑΎγ
13

Middle East Watch [Human Rights Watch], Behind Closed Doors: Torture and Detention in Egypt (New York, :ϲϓ βΒΘϘϣ
1992), p. 6. http://www.hrw.org/en/reports/1992/07/01/behind-closed-doors

.9 ι ˬϖΑΎδϟ΍ 14
Middle East Watch [Human Rights Watch], Behind Closed Doors, pp. 1, 115-134

14

15

ΐϳάόΘϟ΍ ΎϳΎπϗ ϲϓ ΏΎϘόϟ΍ Ϧϣ ΓΎϨΠϟ΍ Εϼϓ·

12 ϲϓ ˯Ύτθϧϭ Ώϼσ ΓΪϋ ϰϠϋ ϦϣϷ΍ Ε΍Ϯϗ ΖπΒϗ ˬΕϻΎΤϟ΍ ϯΪΣ· ϲϓ .΢ϳήλ ϞϜθΑ ΔϳήμϤϟ΍
΍ϮοήόΗ ϦϳήΧ΁ ΔδϤΧ ΔϘϓήΑ Ϫϧ· ζΗϭϭ βΘϳ΍έ ϦϣϮϴϫ ˰ϟ ϝΎϗ ϦϴϠϘΘόϤϟ΍ ΪΣ΃ .ϥΎδϴϧ/ϞϳήΑ΃ 13ϭ
:ΔϟϭΪϟ΍ Ϧϣ΃ ϑήσ ϝΎϘΘϋϻ΍ ˯ΎϨΛ΃ ϚϟΫ ΪόΑ ΍ϮΑά˵ϋ ϢΛ ˬϢϬϴϠϋ ξΒϘϟ΍ ˯ΎϨΛ΃ ΏήπϠϟ
ϦϴΑ ϢϫΪΣ΃ ϲϨΑήο .ϲδϔϧ ΔϳΎϤΣ ϰϠϋ έΪϗ΃ ϻ ϰΘΣ ˬϱήϬχ ˯΍έϭ ˬϲϋ΍έάΑ ϚδϤϳ ϢϫΪΣ΃ ϥΎϛ
16

˷ άΨϓ ϲϓ ήΧ΁ϭ ˬϱέΪλ ϲϓ ήΧ΁ϭ ˬϲϨτΑ ϲϓ ήΧ΁ ϲϨΑήοϭ ˬ˷ϲΘϴμΧ ϲϓϭ ϲ
˷ ϗΎγ

"ϦϴΘϴμΨϟ΍ ΔϘτϨϣ ϲϓ ϥΎϘΘΣ΍ ΩϮΟϭ Ϊϛ΄Η"ϭ ΐϟΎτϟ΍ ΍άϫ κΤϓ ϒϨόϟ΍ ΎϳΎΤο Ϟϴϫ΄Θϟ ϢϳΪϨϟ΍ ΰϛήϣ
Ϯϫϭ ˬΩΎϬΟ ΰϣ΍έ ϞϘΘόϤϟ΍ ϪϠϴϣί ήϴμϣ ϒλϭ ΐϟΎτϟ΍ βϔϧ 17.ϪΘϳ΍ϭέ ϊϣ ϖδΘΗ ϯήΧ΃ ΕΎΑΎλ·ϭ
:Ύ˱ϣΎϋ 25 ήϤόϟ΍ Ϧϣ ώϠΒϳ ϥΎϛ ΓήϫΎϘϟ΍ ΔόϣΎΟ ϲϓ ϥϮϧΎϗ ΐϟΎσ
Ώήπϟ΍ϭ ˯ΎΑήϬϜϟΎΑ Ώάό˵ϳ ϥΎϛ .Γήϣ Ϟϛ ϲϓ ΕΎϋΎγ ϊΑέ΃ ˬΔϠϳϮσ ΓήΘϓ ϰϠϋϷ΍ ϖΑΎτϟ΍ ϲϓ Ϟχ
έΎΛ΁ ΎϨϳ΃έ .ϩήϬψϣ Ϧϣ ϪϟΎΣ Δϓήόϣ ϦϜϤϤϟ΍ ϦϤϓ ˬΎϧέΎΒΧ· ϰΘΣ ϪϴϠϋ ϦϜϳ Ϣϟ .ΎϨϟ ϝΎϗ ΎϤϛ – Ύ˱πϳ΃
ˬΔΑϮΒϴϏ ϲϓ ρϮϘδϟ΍ ϰϠϋ ϚηϮϳ ϦϤΑ ϪΒη΃ ϪϟΎΣ ϥΎϛ .ϩΪδΟ ϰϠϋ ˯ΎΑήϬϜϟ΍ ΏΎτϗ΃ ˯΍ήΟ ϕήΤϟ΍
ϥΎϛϭ .ΓήϴΜϛ ΕΎϣΪϜΑ ΏΎμϣϭ ΔϳΎϐϠϟ ΦϔΘϨϣ ϪϬΟϭ ϥΎϛ .[Δϧ΍ΰϧΰϟ΍ ϰϟ·] ϪΑ ϥϭΩϮόϳ ΍ϮϧΎϛ ΎϣΪϨϋ
18
.ϪϴϣΪϗ ϊΑΎλ΃ϭ ϪϴϣΪϗ ϰϠϋϭ ϪϴϘϓήϣϭ ϪϳΪϳ ϰϠϋ ϕϭήΣ έΎΛ΁ ΎϨϳ΃έ .ΪόΗήϳ

ϲϓϭ ΎΑΎσ ϲϓ Ε΍ήϴΠϔΗ ΓΪϋ Εήϔγ΃ ˬ2004 ϲϧΎΜϟ΍ ϦϳήθΗ/ήΒϤϓϮϧϭ ϝϭϷ΍ ϦϳήθΗ/ήΑϮΘϛ΃ ϲϓ
ήΜϛ΃ ϞΘϘϣ Ϧϋ ˬϞϴ΋΍ήγ· ϊϣ ήμϣ ΩϭΪΣ Ϧϣ ΏήϘϟΎΑ ˯ΎϨϴγ ΓήϳΰΟ ϪΒη ϲϓ ϯήΧ΃ ΔϴΣΎϴγ Ε΍έ΍ΰϣ
ζϳήόϟ΍ ϲϓ ΔϴϋΎϤΟ ϝΎϘΘϋ΍ ΕΎϴϠϤϋ ΔϟϭΪϟ΍ Ϧϣ΃ Εάϔϧ .ϦϳήΧ΁ Δ΋Ύϣ Ϧϣ ήΜϛ΃ ΔΑΎλ·ϭ Ύ˱μΨη 30 Ϧϣ
ΖϠΑΎϗ ˬ2004 ϝϭϷ΍ ϥϮϧΎϛ/ήΒϤδϳΩ ϲϓ .˯ΎϨϴγ ϝΎϤη ϲϓ ϱέΎΠΗϭ ϲϣϮϜΣ ΰϛήϣ ϲϫϭ ˬΎϬϟϮΣϭ
ˬ˱ΎϣΎϋ 26 ˬϱϭ΍ήτΑ ΪϣΎΣ Ϯϫ ϢϫΪΣ΃ .ϢϬϨϋ Ν΍ήϓϹ΍ ϢΗ Ϊϗ ϥΎϛ ϦϴϠϘΘόϣ ΓΪϋ ζΗϭϭ βΘϳ΍έ ϦϣϮϴϫ
Ϧϣ ϩϮϘϠϋϭ ˬϩήϬχ ˯΍έϭ ϪϳΪϳϭ ϪϴϣΪϗ ρΎΑέ ΍ϮϘΛϭ΃ϭ ˬϪΑΎϴΛ Ϧϣ ΔϟϭΪϟ΍ Ϧϣ΃ ρΎΒο ϩΩήΟ ϒϴϛ ϒλϭϭ
ΩΎϜϟΎΑ νέϷ΍ βϣϼΗ ϪϴϣΪϗ ϊΑΎλ΃ ΖϧΎϛ .ϪϴϔΘϛ ϲϓ Δϋϭήϣ ϡϻ΂Α ϪΑΎλ΃ ΎϤϣ ˬΔϳΪϳΪΣ ΏΎΑ ΔοέΎϋ
ϩϮΑάόϣ Ρ΍έ ΕΎϋΎγ ϊΑέ΃ ϮΤϧ έ΍Ϊϣ ϰϠϋ Ϫϧ· ϝΎϗ .ΔϠΘΒϣ νέϷ΍ ΖϧΎϛϭ ˬϪΗϼπϋ ϰΧή˵ϳ ΎϣΪϨϋ
ΔϴΑήϬϛ ΕΎϣΪμΑ ϪϧϮΑάόϳϭ ˬϡϮσήΨΑ ϩϮΑήπϳϭ ˬΔϴϠΧ΍Ϊϟ΍ ϪδΑϼϣϭ ϪϴϣΪϗ ϊΑΎλ΄Α ϙϼγϷ΍ ϥϮϘμϠϳ
19
.ϦϴΘϘϴϗΩ Ϟϛ
16

““Egypt: Torture in State Security Headquarters,”” Human Rights Watch news release, April 23, 2003, :ήψϧ΍
http://www.hrw.org/en/news/2003/04/23/egypt-torture-state-security-headquarters

.ϖΑΎδϟ΍ 17
.ϖΑΎδϟ΍ 18
19

Human Rights Watch, Egypt: Mass Arrests and Torture in Sinai, February 2005, p. 36 :ήψϧ΍
http://www.hrw.org/en/reports/2005/02/21/egypt-mass-arrests-and-torture-sinai-0

2011 ϲϧΎΜϟ΍ ϥϮϧΎϛ/ήϳΎϨϳ

15

ϑήσ ϦϳΰΠΘΤϤϟ΍ ϦϴϳΩΎόϟ΍ ϦϴϨσ΍ϮϤϟ΍ ϰϟ· ˬϦϴϴγΎϴδϟ΍ ϦϴοέΎόϤϟ΍ ίϭΎΠΗ ΎϤΑ ΐϳάόΘϟ΍ έΎθΘϧ΍ ϊϣ
ϝΎϤϋ΃ 2003 ϡΎϋ ϲϓ ζΗϭϭ βΘϳ΍έ ϦϣϮϴϫ ΖϘΛϭ ˬΔϴ΋ΎϨΠϟ΍ ΕΎϘϴϘΤΘϟΎΑ ΔϠλ ϰϠϋ ϭ΃ Δσήθϟ΍
ΖϘΛϭ ˬ2004 ϡΎϋ ϲϓϭ ˬϢϬϴϠϋ νϮΒϘϤϟ΍ ωέ΍Ϯθϟ΍ ϝΎϔσ΃ ϖΤΑ ΔϴδϨΠϟ΍ Γ˯ΎγϹ΍ϭ Ώήπϟ΍
ϲϠΜϣ ϙϮϠγ ϲϓ ρέϮΘϟ΍ ΔϴϔϠΧ ϰϠϋ ϢϬϴϠϋ ξΒϘϟ΍ ϢΗ ϝΎΟέ ϖΤΑ ΐϳάόΘϟ΍ϭ ΔϴϔδόΘϟ΍ ΕϻΎϘΘϋϻ΍
20
.ϲϋϮσ
ϑΎθϜϧϻ΍ ϊϣ ΍˱Ϊϳ΍ΰΘϣ Ύ˱ϴϟϭΩ Ύ˱ϣΎϤΘϫ΍ ϱήμϤϟ΍ ΐϳάόΘϟ΍ ϞΠγ ϰϘϠΗ ˬΔϘΑΎδϟ΍ ήθόϟ΍ Ε΍ϮϨδϟ΍ έ΍Ϊϣ ϰϠϋ
– ΪϳϮδϟ΍ ϞΜϣ – ϲΑϭέϭϷ΍ ΩΎΤΗϻ΍ ϝϭΩϭ ΓΪΤΘϤϟ΍ ΕΎϳϻϮϟ΍ ϞΜϣ ϝϭΪϟ ΔΌϴδϤϟ΍ ΕΎγέΎϤϤϠϟ ϲΠϳέΪΘϟ΍
ϝϭΩϭ ήμϣ ϰϟ· ϦϴΑϮϠτϤϟ΍ ιΎΨηϷ΍ ϢϴϠδΘΑ ΔλΎΨϟ΍ ΔγέΎϤϤϟ΍ ϩάϫ .ΏΎϫέϹ΍ ΔΤϓΎϜϣ ϕΎϴγ ϲϓ
ΪόΑ ΕΩ΍ί ΎϬϨϜϟ ˬΕΎϴϨϴόδΘϟ΍ ςγ΍ϭ΃ ϰϟ· ΩϮόΗ ˬΐϳάόΘϠϟ νήόΘϟ΍ ήτΧ ϢϏέ ΔϘτϨϤϟ΍ ϲϓ ϯήΧ΃
ΕΎϤϴϠδΗ ΐϠϏ΃ ϞΜϣ – ΕΎϤϴϠδΘϟ΍ ϩάϫ .ϦτϨη΍ϭϭ ϙέϮϳϮϴϧ ϰϠϋ 2001 ϝϮϠϳ΃/ήΒϤΘΒγ 11 ΕΎϤΠϫ
ϞΜϣ ˬΔϤϴϠδϟ΍ ϲοΎϘΘϟ΍ Ε΍˯΍ήΟ· ΔϳΎϤΣ ήϴΑ΍ΪΘϟ ΓΎϋ΍ήϣ ϥϭΩ Ζόϗϭ – ήμϣ ϰϟ· ϦϴΑϮϠτϤϟ΍ ϦϴϴϣϼγϹ΍
ϢΘϳ ϢϬϤϴϠδΗ ϢΘϳ Ϧϳάϟ΍ Ω΍ήϓϷ΍ ΐϠϏ΃ ϥΈϓ ˬήμϣ ϰϟ· ΍ϮϠμϳ ϥ· Ύϣ .Δϴ΋Ύπϗ ΔτϠγ ϡΎϣ΃ ΔδϠΟ ΪϘϋ
ΔϣϮϜΤϟ΍ Ζπϓέ ϱ΃ – ΍ϮϔΘΧ΍ ΕϻΎΣ ΓΪϋ ϲϓ .ΔϠϳϮσ Ε΍ήΘϔϟ ϲΟέΎΨϟ΍ ϢϟΎόϟ΍ Ϧϋ ϝΰόϤΑ ϢϫίΎΠΘΣ΍
ΎϬϴϓ ΕήϬχ ϲΘϟ΍ ΓέΩΎϨϟ΍ ΕϻΎΤϟ΍ ϲϓ .ϝΎϘΘϋϻ΍ Ϧϫέ ϢϬϧ΄Α έ΍ήϗϹ΍ ϰΘΣ ϭ΃ ϢϬϨϛΎϣ΄Α έ΍ήϗϹ΍
21
.ΓΩΎΤϟ΍ ΔΌϴδϟ΍ ΔϠϣΎόϤϟ΍ ϭ΃ ΐϳάόΘϠϟ ΍ϮοήόΗ ϦϴϬΒΘθϤϟ΍ ϥ΃ ϦϴΒΘϳ ˬΕΎϣϮϠόϣ
ϰϠϋ ΔϳΪϳϮδϟ΍ ϲϨσϮϟ΍ ϦϣϷ΍ Ε΍Ϯϗ ΖπΒϗ ˬ2001 ϝϭϷ΍ ϥϮϧΎϛ/ήΒϤδϳΩ 18 ϲϓ ˬϝΎΜϤϟ΍ ϞϴΒγ ϰϠϋ
ϥϭΩ ΪϳϮδϟ΍ ϲϓ Ε΍ϮϨγ άϨϣ ϥΎθϴόϳ ΎϧΎϛ ϥΎϳήμϣ ˯ϮΠϟ ΎδϤΘϠϣ – ωέ΍ΰϟ΍ ΪϤΤϣϭ ΓΰϴΠϋ ΪϤΣ΃
ϡΎϋ ϲϓ .ΔϴϜϳήϣϷ΍ ΔϣϮϜΤϟ΍ ΎϬΗήΟ΄Θγ΍ Γή΋Ύσ ϰϠϋ ήμϣ ϰϟ· ϼϘ˵ϧ ΕΎϋΎγ ϝϼΧϭ – ΕΎϔϟΎΨϣ ΏΎϜΗέ΍
ϲϓ ϢϜ˵Τϟ΍ ϡΎψϧ ΐϠϘϟ ϰόδϳ ϢϴψϨΗ ϰϟ· ΔϳϮπόϟΎΑ ˯ΎϤΘϧϻΎΑ ΓΰϴΠϋ ΔϳήϜδϋ ΔϤϜΤϣ Ζϧ΍Ω΃ 2004
ΔϴγΎγϷ΍ ήϴϳΎόϤϟΎΑ ϡ΍ΰΘϟϻ΍ ϲϓ ΖϘϔΧ΃ Ε΍˯΍ήΟϹ΍ ϩάϫ .Ύ˱ϣΎϋ 25 ϦΠδϟΎΑ ϪϴϠϋ ΖϤϜΣϭ ήμϣ
2003 ϝϭϷ΍ ϦϳήθΗ/ήΑϮΘϛ΃ ϲϓ Ϫϴϟ· ΕΎϣΎϬΗ΍ ΐδϧ ϥϭΩ ϪϨϋ Ν΍ήϓϹ΍ ϢΗ ωέ΍ΰϟ΍ .ΔϟΩΎόϟ΍ ΔϤϛΎΤϤϠϟ
22
.ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΣ ΕΎϤψϨϣ ϭ΃ ϦϴϴϔΤμϟ΍ ΔϠΑΎϘϣ ϪϴϠϋ ωϮϨϤϣϭ ˬϪΘϳήϗ ϲϓ ΔϣΎϗϹ΍ ΩΪΤϣ ϝ΍ί Ύϣ ϪϨϜϟ

20

Human Rights Watch, Charged with Being Children: Egyptian Police Abuse of Children in Need of Protection, February :ήψϧ΍
2003 ; Human Rights Watch, In a Time of Torture: The Assault on Justice in Egypt’’s Crackdown on Homosexual Conduct,
February 2004, http://www.hrw.org/reports/2004/egypt0304/
21

Human Rights Watch, Black Hole: the Fate of Islamists Rendered to Egypt, May 9, 2005, :ήψϧ΍
http://www.hrw.org/en/reports/2005/05/09/black-hole-0
Human Rights Watch, Still at Risk , pp. 57-66; Human Rights Watch, Empty Promises, pp. 33-36

16

:ήψϧ΍ 22

ΐϳάόΘϟ΍ ΎϳΎπϗ ϲϓ ΏΎϘόϟ΍ Ϧϣ ΓΎϨΠϟ΍ Εϼϓ·

ϲϓ ΪϳϮδϟ΍ ρέϮΗ ϥ΃ ϰϟ· ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΤϟ ΓΪΤΘϤϟ΍ ϢϣϷ΍ ΔϨΠϟ ΖϬΘϧ΍ 2006 ϲϧΎΜϟ΍ ϦϳήθΗ/ήΒϤϓϮϧ ϲϓ
Ε΍Ϊϴϛ΄Η ϢϏέ ˬΐϳάόΘϟ΍ ϰϠϋ ϖϠτϤϟ΍ ήψΤϟ΍ ϕήΨϳ ήμϣ ϰϟ· ωέ΍ΰϟ΍ ΪϤΤϣ ΓΪΤΘϤϟ΍ ΕΎϳϻϮϟ΍ ϞϘϧ
ΕΎϧΎϤπϟ΍ ϥ΃ ήϬψ˵Η Ϣϟ" ΪϳϮδϟ΍ ϥ΃ ΔϨΠϠϟ΍ ΕήϛΫ .ϢϴϠδΘϟ΍ ϞΒϗ έϮϛάϤϠϟ ΔϴϧΎδϧϹ΍ ΔϠϣΎόϤϟΎΑ ήμϣ
ΩϮΟϭ ϡΪόϟ ϥΎϨΌϤσϼϟ ΓέϮψϨϤϟ΍ ΔϟΎΤϟ΍ ϲϓ ΔϴϓΎϛ ΔϘϴϘΤϟ΍ ϲϓ ΖϧΎϛ ΎϬϴϠϋ ϝϮμΤϟ΍ ϢΗ ϲΘϟ΍ ΔϴγΎϣϮϠΑΪϟ΍
ϭ΃ ΔϠϣΎόϤϟ΍ Ώϭήο Ϧϣ ϩήϴϏϭ ΐϳάόΘϟ΍ ϰϠϋ ήψΤϟ΍" ϊϣ ϖδΘϣ ϯϮΘδϤΑ ˬΔΌϴδϟ΍ ΔϠϣΎόϤϟΎΑ ήτΧ
23
."ΔϨϴϬϤϟ΍ ϭ΃ ΔϴϧΎδϧ·ϼϟ΍ ϭ΃ ΔϴγΎϘϟ΍ ΔΑϮϘόϟ΍
ϱήμϣ ϦϳΩ ϞΟέ Ϯϫϭ ˬήμϧ ΔϣΎγ΃ ϰϔτμϣ ϦδΣ ΓΪΤΘϤϟ΍ ΕΎϳϻϮϟ΍ ΖϔτΘΧ΍ ˬ2003 ϡΎϋ ϲϓ
Ϣϋΰϳ ΚϴΣ ήμϣ ϰϟ· ϑΎτϤϟ΍ ΔϳΎϬϧ ϲϓ Ϊϴϋ΃ ϢΛ ˬΎϴϟΎτϳ· ϲϓ ϥϼϴϣ Ϧϣ ˬήϤϋ ϮΑ΃ ϢγΎΑ Ύ˱πϳ΃ ϑϭήόϣ
"ΔϴγΎϣϮϠΑΩ ΕΎϧΎϤο" ϰϠϋ ϝϮμΤϟΎΑ ΔϨϠόϤϟ΍ ΓΪΤΘϤϟ΍ ΕΎϳϻϮϟ΍ ΔγΎϴγ ϢϏέ ˬΐϳάόΘϠϟ νήόΗ Ϫϧ΃
ϲϓ 24.ΐϳάόΗ ϞΠγ ΎϬϟ ϥ΄Α Δϓϭήόϣ ΔϟϭΩ ϰϟ· κΨη ϱ΃ Ϫϴϓ ϢϠδΗ Ζϗϭ ϱ΃ ϲϓ ΔϴϧΎδϧϹ΍ ΔϠϣΎόϤϟΎΑ
νήόΗ Ϫϧ· ζΗϭϭ βΘϳ΍έ ϦϣϮϴϫ ˰ϟ ϝΎϗ ˬ2007 ϝϭϷ΍ ϥϮϧΎϛ/ήΒϤδϳΩ ϲϓ ήϤϋ ϮΑ΃ ϊϣ ΔϠΑΎϘϣ
:ήμϣ ϰϟ· ϪϟϮλϭ ϯΪϟ ΔϔϴϨϋ ΕΎϛΎϬΘϧϻ
ϊϤγ΃ ΖϨϛϭ Ύ˱ϴγΎϗ Ύ˱ΒϳάόΗ ϲϧϮΑάϋ .˯ΎΑήϬϜϟΎΑ ϲϧϮϘόλϭ ΔΤϴΑΫ ϩΎθϛ ϲϧϮϘϠϋ .Ϟ˷ϴΨΘϟ΍ ϚϨϜϤϳ ϻ
25
.ϢϫέϭΪΑ ϥϮΑ˴άό˵ϳ Ϣϫϭ ϦϳήΧϵ΍ ΕΎΧήλ

ϪΒϳάόΗ ΎϬϴϓ ϒμϳ ΔΤϔλ 11 Ϧϣ ΔϟΎγέ ήϤϋ ϮΑ΃ ΐΘϛ ˬήμϣ ϲϓ Ύ˱γϮΒΤϣ ΎϫΎπϗ ϲΘϟ΍ ΓήΘϔϟ΍ ˯ΎϨΛ΃
4 ϲϓ .2007 ρΎΒη/ήϳ΍ήΒϓ ϲϓ Ϫϴϟ· ΕΎϣΎϬΗ΍ ΐδϧ ϥϭΩ ΍˱ήϴΧ΃ ϪϨϋ Ν΍ήϓϹ΍ ϢΗ .ϞϴμϔΘϟΎΑ
ΔϳΰϛήϤϟ΍ Ε΍έΎΒΨΘγϼϟ ˯ϼϤϋ ϰϠϋ ˱ΎϴΑΎϴϏ ΔϴϟΎτϳ· ΔϤϜΤϣ ΖϤϜΣ ˬ2009 ϲϧΎΜϟ΍ ϦϳήθΗ/ήΒϤϓϮϧ
26
.ϑΎτΘΧϻ΍ ΔϤϬΘΑ ΔϴϜϳήϣϷ΍

23

N Human Rights Committee, Decision: Alzery v. Sweden, CCPR/C/88/D/1416/2005, November 10, 2006, para. 11.5, :ήψϧ΍
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/0ac7e03e4fe8f2bdc125698a0053bf66/13fac9ce4f35d66dc12572220049e394?OpenDocu
.(2007 ϲϧΎΜϟ΍ ϥϮϧΎϛ/ήϳΎϨϳ 1 ϲϓ ΓέΎϳΰϟ΍ ΖϤΗ) ment
24

““US: Halt Deportation to Torture in Egypt: Promises of Humane Treatment Insufficient to Override Federal Court :ήψϧ΍
Finding,”” Human Rights Watch news release, May 31, 2007, http://www.hrw.org/en/news/2007/05/31/us-halt-deportationtorture-egypt.
25

““Italy/US: Italy/US: Ruling Expected in Historic CIA Rendition Case: Italian Prosecution Highlights Inaction of US :ήψϧ΍
Justice Department, Human Rights Watch news release, November 3, 2009,
http://www.hrw.org/en/news/2009/11/03/italyus-ruling-expected-historic-cia-rendition-case
26

Italy/US: Italian Court Rebukes CIA Rendition Practice: Historic Verdict Sentences US Agents in Absentia,”” Human :ήψϧ΍
Rights Watch news release, November 4, 2009, http://www.hrw.org/en/news/2009/11/04/italyus-italian-court-rebukes-ciarendition-practice

2011 ϲϧΎΜϟ΍ ϥϮϧΎϛ/ήϳΎϨϳ

17

ϲΠϬϨϤϟ΍ ΐϳάόΘϟ΍
Ε΍Ϯϗ ϞΒϗ Ϧϣ ΪϤόΘϣ ϞϜθΑϭ ϊγ΍ϭ ϕΎτϧ ϰϠϋϭ ϱΩΎϴΘϋ΍ ϞϜθΑ αέΎϤ˵ϳ ΐϳάόΘϟ΍ ϥΈϓ ˬϲϟΎΤϟ΍ ΖϗϮϟ΍ ϲϓ
ϞϜθΑϭ ˬϦϴοέΎόϣ ϢϬϧ΄Α ϦϴϬΒΘθϤϟ΍ ΐϴϫήΗϭ ΔΒϗΎόϤϟ ϭ΃ ΕΎϓ΍ήΘϋϻ΍ ιϼΨΘγ΍ ϞΟ΃ Ϧϣ ˬϦϣϷ΍
ΚΣΎΒϣ Ϧϣϭ ˬΚΣΎΒϤϟ΍ Ϧϣ ΔλΎΧ ˬΔσήη ρΎΒο ΓΩΎϋ ϥϮϧϮϜϳ ΓΎϨΠϟ΍ ϥΈϓ ˬήϛάϟ΍ ϒϠγ ΎϤϛ .ΞϬϨϤϣ
Γήτϴδϟ΍ϭ ΔΒϗ΍ήϤϟ ΔϴγΎγϷ΍ Γ΍ΩϷ΍ϭ ΔϴγΎγϷ΍ ΔϳήμϤϟ΍ ΔϴϠΧ΍Ϊϟ΍ Ε΍έΎΒΨΘγϻ΍ ΔϬΟ ϲϫϭ ˬΔϟϭΪϟ΍ Ϧϣ΃
27
.ϚϟΫ ήϴϏ ϭ΃ ΔϴϤϠδϟ΍ ˯΍Ϯγ ˬΔοέΎόϤϟ΍ ϯϮϗ ϰϠϋ
ˬϝΎϘΘϋϻ΍ ϞΣ΍ήϣ Ϧϣ ΔϠΣήϣ ϱ΃ ϲϓ ΐϳάόΘϟ΍ ήτΨϟ Δοήϋ ϥϮΤΒμϳ Δϴ΋ΎϨΠϟ΍ ΚΣΎΒϤϟ΍ ϢϫΰΠΘΤΗ Ϧϣ
ΔϟϭΪϟ΍ Ϧϣ΃ ρΎΒο ϢϫΰΠΘΤϳ Ϧϣ ΎϤϨϴΑ ˬϲϤγέ ϦΠγ ϲϓ Ύ˱ϴϤγέ ϢϫίΎΠΘΣ΍ ϰΘΣϭ ϢϬϴϠϋ ξΒϘϟ΍ άϨϣ
ϲϧΎΜϟ΍ ϦϳήθΗ/ήΒϤϓϮϧ ϲϓ ωϮϓήϣ ήϳήϘΗ ϲϓ .ϢϬόϣ ϖϴϘΤΘϟ΍ ˯ΎϨΛ΃ϭ ϞΒϗ ΐϳάόΘϠϟ Δοήϋ ήΜϛ΃ ϥϮΤΒμϳ
ΔϴϨόϤϟ΍ ΔϳήμϤϟ΍ ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΣ ΕΎϤψϨϣ Ζμ˷Ψϟ ˬϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΤϟ ΓΪΤΘϤϟ΍ ϢϣϷ΍ βϠΠϣ ϰϟ· 2009
:ϲϟΎΘϟ΍ ϮΤϨϟ΍ ϰϠϋ ϒϗϮϤϟ΍ ΐϳάόΘϟΎΑ
ΐϳΩ΄Ηϭ ˬϦϳήΒΨϤϟ΍ ΪϴϨΠΗϭ ΐϴϫήΘϟ΍ ΎϬϨϣ ˬΏΎΒγϷ΍ Ϧϣ ΔϠϳϮσ ΔϤ΋Ύϗ ϞΟ΃ Ϧϣ ϥϵ΍ ΐϳάόΘϟ΍ ϡΪΨΘδ˵ϳ
ϦϤο ϭ΃ ˬνέ΃ Δότϗ ϭ΃ ΔϘη Ϧϋ ϝίΎϨΘϟ΍ ϰϠϋ Ϧσ΍ϮϤϟ΍ έΎΒΟϹϭ ˬήϴϐϟ΍ ΢ϟΎμϟ Ω΍ήϓϷ΍ ΔΒϗΎόϣ ϭ΃
ϥϭ΅ήΠϳ Ϧϣ ΔΒϗΎόϤϟ ϭ΃ ˬϪΒΘθϤϟ΍ ΏέΎϗ΃ Ϧϣ ϝΎϔσϷ΍ϭ ˯ΎδϨϟ΍ ΓΩΎϋ ϞϤθΗ ϲΘϟ΍ Ϧ΋Ύϫήϟ΍ ΫΎΨΗ΍ ΔγΎϴγ
ϭ΃ Δϴ΋Ύπϗ Ε΍ήϛάϣ ϰϠϋ ωϼσϻ΍ ϥϮΒϠτϳ Ϧϣ ϭ΃ ΔϘϠτϤϟ΍ Δσήθϟ΍ ϝΎΟέ ΔτϠγ ϲϓ Ϧότϟ΍ ϰϠϋ
28
.ζϴΘϔΗ ϭ΃ ϝΎϘΘϋ΍ ήϣ΍ϭ΃

ˬΕΎπΒϘϟ΍ϭ ϱΪϳϷΎΑ Ώήπϟ΍ ϞΜϣ ˬΔϬΑΎθΘϣ ΐϳάόΗ ΕΎϴϨϘΗ ϡ΍ΪΨΘγΎΑ ϥΎϓϭήόϣ ΔϟϭΪϟ΍ Ϧϣ΃ϭ Δσήθϟ΍
ϡ΍ΪΨΘγ΍ϭ ˬΏΎΑ ϖϠ˴Σ Ϧϣ ϭ΃ ϒϘδϟ΍ Ϧϣ ΔϤϟΆϣ ωΎοϭ΃ ϲϓ Ω΍ήϓϷ΍ ϖϴϠόΗϭ ˬΕ΍ϭ΍ήϬϟ΍ϭ ρΎϴδϟΎΑ Ϛϟάϛϭ
ϭ΃ ΔϴΤπϟ΍ ΏΎμΘϏ΍ ϭ΃ ˬΔϠϳϮσ Ε΍ήΘϔϟ ϑϮϗϮϟ΍ ϰϠϋ Ωήϔϟ΍ έΎΒΟ·ϭ ˬΪδΠϟ΍ ϰϠϋ ΔϴΑήϬϜϟ΍ ΕΎϣΪμϟ΍
ήϳέΎϘΗ ϲϘϠΗ Ϊϛ΃ ˬϲϤγήϟ΍ ϪΒη ˬϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΤϟ ϲϣϮϘϟ΍ βϠΠϤϟ΍ 29.Ϫϟ ΏέΎϗ΃ ϭ΃/ϭ ϪΑΎμΘϏΎΑ ΪϳΪϬΘϟ΍
ϦϳΪϴϟ΍ ςΑέ" ϥ΃ 2005/2004 ϡΎόϟ ϩήϳήϘΗ ϲϓ ϑΎο΃ϭ ˬΔϣΪΨΘδϤϟ΍ ΐϴϟΎγϷ΍ ϚϠΗ ϊϴϤΠΑ ΔϗϮΛϮϣ
ϢϬϛήΗϭ ˬϦϴϠϘΘόϤϟ΍ ϰϠϋ ΩέΎΒϟ΍ ˯ΎϤϟ΍ ΢Θϓϭ ˬϥΎϘϴδϟ΍ϭ ωέΫϷ΍ Ϧϣ ϖϴϠόΘϟ΍ϭ ˬϒϠΨϟ΍ Ϧϣ ϦϴϣΪϘϟ΍ ϰϟ·
ΕΎγΎϴδϟ΍ ΪϘΘϨΗ ϲΘϟ΍ ΔϴϣϮϜΤϟ΍ ήϴϏ ΕΎϤψϨϤϟ΍ ϰϟ· ΔϓΎοϹΎΑ ˬϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΣ ˯Ύτθϧϭ ΕΎϤψϨϣ ΐΜϛ Ϧϋ ΐϗ΍ήΗ ΔϟϭΪϟ΍ Ϧϣ΃ ΚΣΎΒϣ 27
.ΔϴϣϮϜΤϟ΍
Forum of Independent Human Rights Organizations, Joint NGO submission to the UPR, November 2009

:ήψϧ΍ 28

:ήψϧ΍ 29
: Egyptian Organization for Human Rights (EOHR), ““Legal protection for the perpetrators of the crimes :Δσήθϟ΍ ΐϳάόΗ ΐϴϟΎγ΃ Ϧϋ
Human Rights Watch, Egypt: Mass Arrests and Torture in Sinai.

of torture,”” (Cairo, 2001), pp. 9-10. Amnesty International, ““Egypt: Torture remains rife as cries for justice go unheeded,”” (MDE
:ήψϧ΍ ˬΔϟϭΪϟ΍ Ϧϣ΃ ΚΣΎΒϣϭ ϥϮΠδϟ΍ ϲϟϭΆδϣ ΎϬϴϟ· ΄ΠϠϳ ϲΘϟ΍ ΐϳάόΘϟ΍ ΐϴϟΎγ΃ Ϧϋϭ 12/001/2001) (London, February 2001), pp. 4, 32
Human Rights Center for the Assistance of Prisoners (HRCAP), ““Torture in Egypt is a Judicial Reality,”” (Cairo, 2001), pp. 37-39;
EOHR, ““Victims without rights,”” p. 21

18

ΐϳάόΘϟ΍ ΎϳΎπϗ ϲϓ ΏΎϘόϟ΍ Ϧϣ ΓΎϨΠϟ΍ Εϼϓ·

˯ΎΑήϬϜϟ΍ ΏΎτϗ΃ϭ ΕΎγΪδϤϟ΍ϭ ΔϣΰΣϷ΍ϭ ϲμόϟ΍ϭ ΕΎϤϜϠϟΎΑ Ώήπϟ΍ϭ ˯ΎΘθϟ΍ ϲϓ ΕΎϋΎδϟ Γ΍ήϋ
30
."ρΎϴδϟ΍ϭ
έ΍Ϋ΁/αέΎϣ ϲϓ ϞϘΘόϤϟ΍ ˬήμϧ ϦδΣ Ϊϴδϟ΍ ήμϧ .ΐϴϟΎγϷ΍ ϩάϫ βϔϧ ϡ΍ΪΨΘγ΍ ϲϓ ϥϮϟϭΆδϤϟ΍ ήϤΘδϳ
:ΔϟϭΪϟ΍ Ϧϣ΃ ρΎΒο ϪΑάϋ ϒϴϛ ζΗϭϭ βΘϳ΍έ ϦϣϮϴϫ ˰ϟ ϝΎϗ ˬ2010
ΩΎϔλϷ΍ ΍ϮόϠΧϭ ϲδΑϼϣ Ϟϛ Ϧϣ ϲϧϭΩήΟ .ϱήϬχ ϰϠϋϭ ϲϬΟϭ ϰϠϋ ϲϧϮΑήο .ΏήπϟΎΑ ΍ϭ΃ΪΑ
΍ϭ΃ΪΑ ϢΛ .ϥΎόϠΨϨϴγ ϲ
˷ ϋ΍έΫ ϥ΄ϛϭ ΖδδΣ΃ ϲϨϧ΃ ΔΟέΪϟ ΓϮϗ ϞϜΑ ΔϴϧΎτΒΑ ϱήϬχ ˯΍έϭ ϱ
˷ Ϊϳ ΍ϮτΑέϭ
.ϱΪδΟ ˯ΎΤϧ΃ ϒϠΘΨϣ ϰϠϋ ίΎϬΠϟ΍ ρΎΒπϟ΍ Ϧϣ ϥΎϨΛ΍ ϡΪΨΘγ΍ .ΔϴΑήϬϜϟ΍ ΕΎϣΪμϟ΍ ϡ΍ΪΨΘγ΍ ϲϓ
ϥΎϛ .Ύ˴ϳέΎϋ ˬήϳήγ ϰϟ· ϲϧϮτΑέ ΓήϤϟ΍ ϩάϫ ϦϜϟ ˯ΎΑήϬϜϟ΍ ϡ΍ΪΨΘγ΍ ϲϓ ΍ϭήϤΘγ΍ ΔϴϟΎΘϟ΍ ϡΎϳϷ΍ ϝϼΧ
΍ϮϣΪΨΘγ΍ .ϲϨϤΘθϳ ήΧ΁ϭ ˯ΎΑήϬϜϟ΍ ϥΎϣΪΨΘδϳ ϥΎϨΛ΍ϭ ϲϨΑήπϳ ϢϫΪΣ΃ ˭ρΎΒο ΔδϤΧ ϲΑ ςϴΤϳ
ϱέΪλ ϰϠϋϭ ϲ
˷ ϋ΍έΫ ϰϠϋϭ ϲ
˷ ϗΎγ ϰϠϋϭ ϲϣΪϗ κϤΧ΃ ϰϠϋ :ϱΪδΟ ˯ΎΤϧ΃ Ϟϛ ϰϠϋ ˯ΎΑήϬϜϟ΍
ϲϧϮϟ΄δϳ Ϣϟ .˱΍ήϴΜϛ ΎϬϴϠϋ ΍ϭΰϛέ ϢϬϧϷ Ύ˱ϣΎϤΗ ΖϣέϮΗ ϲΘϟ΍ ΔγΎδΤϟ΍ ϖσΎϨϤϟ΍ ϲϓϭ ϲτΑ· ΖΤΗϭ
.ΔϋΎγ 40 ΓΪϤϟ ϒϗ΃ ϲϧϮϠόΟ ϲϟΎΘϟ΍ ϡϮϴϟ΍ .έΎϬϧ΃ ϥ΃ ϥϭΪϳήϳ ϢϬϧ΄ϛϭ .ΔϠΣήϤϟ΍ ϚϠΗ ϲϓ ΍˱ΪΣ΍ϭ ϻ
˱ ΍Άγ
31
.ϲϨϧϮΑήπϳ ˯ΎϨΤϧϻ΍ ΖϟϭΎΣ ΍Ϋ·ϭ ˬϲϨϧϮΑήπϳ έ΍ΪΟ ϰϠϋ ΖϠ˶ϣ ΍Ϋ·

Ϣδϗ ϲϓ ϪΗΰΠΘΣ΍ϭ ˬΔΣΎϴγ Δϛήη ΢ϟΎμϟ ϞϤόϳ ϖ΋Ύγ Ϯϫϭ ˬϰϔτμϣ ΪϤΣ΃ ϰϠϋ Δσήθϟ΍ ΖπΒϗ
Ϧϣ Δσήθϟ΍ ρΎΒο Ρ΍έ ϒϴϛ ϰϔτμϣ ϒλϭ .2010 ϲϧΎΜϟ΍ ϥϮϧΎϛ/ήϳΎϨϳ ϲϓ ΓΪϳΪΠϟ΍ ήμϣ Δσήη
:ϡΎϳ΃ ΔόΑέ΃ έ΍Ϊϣ ϰϠϋ ˬϪϧϮΑήπϳ ΕΎϳΩέϮϟ΍ ϒϠΘΨϣ
ϥ΃ ϰϟ· ΔϋΎγ ΓΪϤϟ ΍άϜϫ ϲϧϮϛήΗ .ΏΎΒϟ΍ ϖϠΣ Ϧϣ ϲϧϮϘϠϋ ϢΛ ϱήϬχ ˯΍έϭ ϱ
˷ Ϊϳ ΍ϮτΑέϭ ϲ
˷ Ϩϴϋ ΍Ϯ˷ϤϏ
˯ΎΑήϬϛ ίΎϬΟ ϢϬόϣ ϥΎϛ .Ύ˱ΒϳήϘΗ ΔϋΎγ ϒμϧ ΓΪϤϟ ΔϴΒθΧ ΔοέΎϋ Ϧϣ ϲϧϮϘϠϋ .ϲϋϮϟ΍ ΕΪϘϓ
ϲϧϮΑήο .ϱΪδΟ ˯ΎΤϧ΃ ϒϠΘΨϣ ϰϠϋϭ ϲ
˷ ϋ΍έΫ ΖΤΗϭ ϱέΪλ ϰϠϋ ϩϮϣΪΨΘγ΍ ˬΎμόϟΎϛ ˬήϴϐλ
ϩΩΎϋ΃ Ϧϣ ΍ϮΒϠΟϭ ˬϦϤϳϷ΍ ϲϔΘϛ ϊϠΧ ϰϟ· ϖϴϠόΘϟ΍ ϯΩ΃ .ϯήδϴϟ΍ ϲϨϴϋ ΖΨϔΘϧ΍ ϥ΃ ϰϟ· ϲϬΟϭ ϰϠϋ
32
.ϪϧΎϜϣ ϰϟ·

National Council for Human Rights, Annual Report 2004/2005,

:ήψϧ΍ 30

βϠΠϤϟ΍ ΔϣϮϜΤϟ΍ Ε΄θϧ΃ .(2010 ϥ΍ήϳΰΣ/ϮϴϧϮϳ 17 ϲϓ ΓέΎϳΰϟ΍ ΖϤΗ) http://nchregypt.org/ar/images/files/1stannualreportar.pdf,
.Ύ˱ϳϮϨγ ΍˱ήϳήϘΗ ήθϨϳϭ ΔϣϮϜΤϟ΍ ϪϟϮϤΗϭ .2004 ϡΎϋ ϲϓ ϲγΎ΋έ έ΍ήϗ ΐΟϮϤΑ ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΤϟ ϲϣϮϘϟ΍
ΐϳάόΘϟ΍ :I ϢδϘϟ΍ ήψϧ΍ ˬϪΘϟΎΣ Ϧϋ ΪϳΰϤϠϟ .2010 ίϮϤΗ/ϮϴϟϮϳ 13 ˬΎϬϨΑ ˬήμϧ ϦδΣ Ϊϴδϟ΍ ήμϧ ϊϣ ζΗϭϭ βΘϳ΍έ ϦϣϮϴϫ ΔϠΑΎϘϣ 31
.ΔϟϭΪϟ΍ Ϧϣ΃ ΚΣΎΒϣ ϞΒϗ Ϧϣ ΔϳήδϘϟ΍ Ε΍˯ΎϔΘΧϻ΍ϭ
.2010 ίϮϤΗ/ϮϴϟϮϳ 10 ˬΓήϫΎϘϟ΍ ˬͿ΍ ΪΒϋ ϰϔτμϣ ΪϤΣ΃ ϊϣ ζΗϭϭ βΘϳ΍έ ϦϣϮϴϫ ΔϠΑΎϘϣ 32

2011 ϲϧΎΜϟ΍ ϥϮϧΎϛ/ήϳΎϨϳ

19

Δϴ΋ΎϨΠϟ΍ ΚΣΎΒϤϟ΍ ΕΎγέΎϤϣ
ϪϘϠϗ" Ϧϋ ϝϭϷ΍ ϱϮϨδϟ΍ ϩήϳήϘΗ ϲϓ ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΤϟ ϲϣϮϘϟ΍ βϠΠϤϟ΍ Ώήϋ΃ ˬ2005 ϥΎδϴϧ/ϞϳήΑ΃ ϲϓ
ρΎϤϧ΃ Ϧϣ Ίϴγ ςϤϧ Ϧϋ ΍˱ήϴΒόΗ ϥϮϜΗ" ϥ΃ ϪΘϴθΧϭ "[ΐϳάόΘϟ΍ ΙΩ΍ϮΣ] ϊ΋ΎϗϮϟ΍ ϩάϫ ΩΪόΗ Ϧϣ ΪϳΪθϟ΍
ϦϣϮϴϫ ϢϬΘϠΑΎϗ Ϧϳάϟ΍ ΎϳΎΤπϟ΍ ΎϬϨϋ ΙΪΤΗ ϲΘϟ΍ ΐϳάόΘϟ΍ ΔΑήΠΗ 33."ϦϳΰΠΘΤϤϟ΍ϭ ϦϴϤϬΘϤϟ΍ ϊϣ ϞϣΎόΘϟ΍
Δσήθϟ΍ ΓϮδϗ ϥΈϓ ˬαΎϨϟ΍ ξόΒϟ ΔΒδϨϟΎΑ Ϫϧ΃ ϰϠϋ ˯Ϯπϟ΍ ϲϘϠΗ ήϳήϘΘϟ΍ ΍άϫ Ω΍Ϊϋ· ˯ΎϨΛ΃ ζΗϭϭ βΘϳ΍έ
ϰϠϋ ΎϬΗέΪϗ ΐΒδΑϭ ˬΔσήθϟ΍ ΎϬΑ ϊΘϤΘΗ ϲΘϟ΍ ΔόγϮϤϟ΍ ΕΎτϠδϟ΍ ΐΒδΑ ΎϬϨϣ ϢϬϟ ΔϳΎϤΣ ϻ ϱΩΎϋ ˯ϲη
.ΔΒϳήϠϟ ήϴΜϣ ϪϠϜη ϥ΃ ΩήΠϤϟ κΨη ϱ΃ ϰϠϋ ξΒϘϟ΍
:Ε΍ϮϨγ ϊΒγ ΓΪϤϟ ΔΑΎϴϨϟ΍ ϲϓ ϡΪΧ ˬϖΑΎγ ΔΑΎϴϧ Ϟϴϛϭ ζΗϭϭ βΘϳ΍έ ϦϣϮϴϫ ˰ϟ ϝΎϗ
ΎϳΎπϘϟ΍ ΩΪϋ ϰϠϋ ΪϤΘόΗ ΚΣΎΒϤϟ΍ ρΎΒο ΕΎϴϗήΗ .Ξ΋ΎΘϨϟΎΑ ΝήΨΗ ϲϛ ΔϠ΋Ύϫ ρϮϐο ΎϬϴϠϋ ΚΣΎΒϤϟ΍
ΔϴγΎγϷ΍ ΔϠϜθϤϟ΍ .[ΎϳΎπϘϠϟ] ϞΤϟ΍ Δϴϔϴϛ ϰϠϋ Ύ˱Ϥ΋΍Ω ϥϭΰϛήϳ ϢϬϓ ϢΛ Ϧϣ ˬΎϬϠΣ Ϧϣ ϥϮϨϜϤΘϳ ϲΘϟ΍
ΪΟϮΗ ϻϭ ˬϢϬϨϣ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ ιϼΨΘγϻ αΎϨϟ΍ Ώήο Δϴϔϴϛ ϻ· ϥϮϤϠόΘϳ ϻ :ΐϳέΪΘϟ΍ ΔϠϜθϣ ϲϫ
Ϫϧ΃ ϥϭΪϘΘόϳ ϢϬϧϷ ϪϧϮΒϜΗήϳ ϢϬϨϜϟ ΄τΧ ΐϳάόΘϟ΍ ϥ΃ ϥϮϓήόϳ .ϢϬϓήμΗ ΖΤΗ Ε΍Ϊόϣ ϭ΃ Ωέ΍Ϯϣ
34
.ϞϤόϟ΍ ˯΍ΩϷ ϱέϭήο

.Δϟ΍ΪόϠϟ ωϭήϣ νΎϬΟ· ϰϟ· ϱΩΆϳ Δϴ΋ΎϨΠϟ΍ ΎϳΎπϘϟ΍ ϲϓ ΕΎϓ΍ήΘϋϻ΍ ω΍ΰΘϧϻ ΐϳάόΘϟ΍ ϰϠϋ ΩΎϤΘϋϻ΍
ήθϋ ϦΠδϟΎΑ 1999 ϡΎϋ ϲϓ ϦΠδϟΎΑ ΎϬϴϠϋ ϢϜ˵Σ ϲΘϟ΍ ˬΪϴόγ ΔΒϴΒΣ ΔϠΜϤϤϟ΍ κΨΗ ΓήϴϬη Δϴπϗ ϙΎϨϫ
ˬϱήτϘϟ΍ ΎϬΟϭί ΖϠΘϗϭ Ζϗήγ ΎϬϧ΄Α ˬΐϳάόΘϟ΍ ϡ΍ΪΨΘγΎΑ ΎϬϨϣ ωΰ˵Θϧ΍ ΏΫΎϛ ϑ΍ήΘϋ΍ ϰϠϋ ˯ΎϨΑ ˬΕ΍ϮϨγ
ϰϠϋ ϝΎΟέ ΔδϤΧ ϰϠϋ ξΒϘϟ΍ ϢΗ ˬϦΠδϟΎΑ ΎϬΘΑϮϘϋ ϒμϧ Ζπϣ΃ ϥ΃ ΪόΑ .Ϳ΍ Ύτϋ ήϔόΟ Ϳ΍ Ύτϋ
Ϊο ΐϳάόΗ ύϼΒΑ ΖϣΪϘΗϭ ΎϬϨϋ Ν΍ήϓϹ΍ ϢΗ 35.Ϳ΍ Ύτϋ ΍ϮϠΘϗ ϢϬϧ΄Α ΍ϮϓήΘϋ΍ϭ ˬϯήΧ΃ ΔϴπϘΑ ΔϠλ
ΕΎϳΎϨΟ ΔϤϜΤϣ Ε΃ήΑ ˬ2008 έΎϳ΃/ϮϳΎϣ ϲϓ .Ϳ΍ Ύτϋ ϞΘϗ Δϴπϗ ϲϓ ϖϴϘΤΘϟ΍ Ϧϋ ϝϭΆδϤϟ΍ ςΑΎπϟ΍
βϣΎΧ ϰϠϋϭ ˬ˱ΎϣΎϋ 15 ϦΠδϟΎΑ ϝΎΟήϟ΍ Ϧϣ ΔόΑέ΃ ϰϠϋ ΖϤϜΣϭ ˬΎϬΟϭί ϞΘϗ Ϧϣ Ϊϴόγ ΔΒϴΒΣ ΓΰϴΠϟ΍
ϊϣ ΔϗΎη ϝΎϐη΃ ήϬη΃ ΔΘγ βΒΤϟΎΑ ΩΎϘϋ ήγΎϳ ςΑΎπϟ΍ ϰϠϋ ΔϤϜΤϤϟ΍ ΖϤϜΣ ΎϤϛ .Ε΍ϮϨγ 10 ϦΠδϟΎΑ
ϑ΍ήΘϋϻ΍ ϰϠϋ ΎϫέΎΒΟϹ Ϊϴόγ ΔΒϴΒΣ ΐϳάόΗ ΔϤϬΘΑ ˬϡΎϋ ΓΪϤϟ ϞϤόϟ΍ Ϧϣ ϪϠμϔΑ Εήϣ΃ϭ ˬάϴϔϨΘϟ΍ ϑΎϘϳ·

National Council for Human Rights, Annual Report 2004/2005, p.258,

:ήψϧ΍ 33

.(2010 ϥ΍ήϳΰΣ/ϮϴϧϮϳ 17 ϲϓ ΓέΎϳΰϟ΍ ΖϤΗ) http://nchregypt.org/ar/images/files/1stannualreportar.pdf
.2010 ίϮϤΗ/ϮϴϟϮϳ 7 ˬΓήϫΎϘϟ΍ ˬϢγϻ΍ ΐΠΣ ϢΗ ˬϖΑΎγ ΔΑΎϴϧ Ϟϴϛϭ ϊϣ ζΗϭϭ βΘϳ΍έ ϦϣϮϴϫ ΔϠΑΎϘϣ 34
.2010 ίϮϤΗ/ϮϴϟϮϳ 6 ˬΓήϫΎϘϟ΍ ˬϲϣΎΤϣ ˬωέ΍ί ΪϤΤϣ ϊϣ ζΗϭϭ βΘϳ΍έ ϦϣϮϴϫ ΔϠΑΎϘϣ 35

20

ΐϳάόΘϟ΍ ΎϳΎπϗ ϲϓ ΏΎϘόϟ΍ Ϧϣ ΓΎϨΠϟ΍ Εϼϓ·

ϪϴϨΟ Ϧϴϳϼϣ 10 ώϠΒϤΑ ΔϴϠΧ΍Ϊϟ΍ Γέ΍ίϭ Ϊο ξϳϮόΗ Δϴπϗ Ϊϴόγ ΔΒϴΒΣ Ζόϓέ 36.ΎϬΟϭί ϞΘϘΑ Ύ˱Αάϛ
.(έϻϭΩ ϥϮϴϠϣ 1.753) ϱήμϣ
ήϣ΃ Δσήθϟ΍ Ϧϣ ΏϮϠτϣ ϝΎΤϟ΍ ΔόϴΒτΑ .κΨθϟ΍ ϰϠϋ ξΒϘϟ΍ ΔψΤϟ ΃ΪΒΗ Ύϣ ΓΩΎϋ ΔΌϴδϟ΍ ΔϠϣΎόϤϟ΍
ϰϠϋ ΓήϴΜϛ Ε΍˯ΎϨΜΘγ΍ ϙΎϨϫ ϦϜϟ ˬκΨη ϱ΃ ϰϠϋ ξΒϘϟ΍ ϞΟ΃ Ϧϣ ΔϣΎόϟ΍ ΔΑΎϴϨϟ΍ Ϧϋ έΪμϳ ϒϴϗϮΗ
ΔΤϠγ΃ ΓίΎϴΤΑ ϭ΃ Ε΍έΪΨϤϟΎΑ ΔϠλ ϰϠϋ ΔϤϳήΠΑ Ύ˱ϬΒΘθϣ κΨθϟ΍ ϥϮϜϳ ΎϣΪϨϋ ΎϬϨϣ ˬΓΪϋΎϘϟ΍ ϩάϫ
37
.ήϬη΃ ΔΛϼΛ Ϧϣ ήΜϛϷ βΒΤϟΎΑ ΎϬϴϠϋ ΐϗΎό˵ϳ ΔϤϳήΠΑ "Ύ˱δΒϠΘϣ" ϪϴϠϋ ξΒϘϟ΍ ϢΘϳ ΎϣΪϨϋ ϭ΃ ˬΔϳέΎϧ
:ϝΎϘΘϋ΍ ήϣ΃ ϥϭΩ ϪϴϠϋ Δσήθϟ΍ ΖπΒϗ ϒϴϛ ζΗϭϭ βΘϳ΍έ ϦϣϮϴϫ ήΒΧ΃ – ϖ΋Ύδϟ΍ – ϰϔτμϣ ΪϤΣ΃
ϝΎϗϭ ˬΔΑέϮϜϟ΍ ϥ΍Ϊϴϣ έϭήϣ ΓέΎη· ΪϨϋ Δσήη ςΑΎο ϲϨϔϗϭ΃ ˬ2010 ϲϧΎΜϟ΍ ϥϮϧΎϛ/ήϳΎϨϳ 24 ϲϓ
άΧϷ ϲϘϳήσ ϲϓ ΖϨϛ .ϲΘμΧέ ϰϠϋ ωϼσϻ΍ ΐϠσϭ ϖϳήτϟ΍ ΐϧΎΟ ϰϠϋ ΓέΎϴδϟ΍ ϒϗϭ΃ ϥ΃ ϲϟ
ϪϧΎϫ΃ .ϙήΤΘϠϟ ΝΎΘΣ΃ ϲϨϧ· ΖϠϗϭ ΎϬϴϠϋ ϊϠσ΍ ϥ΃ ΪόΑ ϪϨϣ ΎϬΘΒϠτϓ ΍˱ήΧ΄Θϣ ΖϨϛϭ έΎτϤϟ΍ Ϧϣ ιΎΨη΃
Δσήη Ϣδϗ ϰϟ· ϲϧϮϠϘϧϭ ΩΎϔλϷΎΑ ϲϧϭΪϴϗϭ Δσήη ϝΎΟέ ΓΪϋ ˯ΎΟ ϢΛ ϲϨϤτϟϭ ϲϨϜδϣ΄ϓ ϪΘϠϗ Ύϣ
38
.ΓΪϳΪΠϟ΍ ήμϣ

˰ϟ ˬΔόΑ΍ήϟ΍ Δϗήϔϟ΍ ϲϓ ϕϮϘΣ ΐϟΎσ ˬϝϮϠϏί ϱΩΎη ϝΎϗ ˬΔΑΎϴϧ ήϣ΃ ϥϭΩ ϝΎϘΘϋϼϟ ϯήΧ΃ ΔϟΎΣ ϲϓ
:ζΗϭϭ βΘϳ΍έ ϦϣϮϴϫ
ϥ΍Ϊϴϣ ϲϓ ϲΘϗΎτΑ ϰϠϋ ωϼσϻ΍ ΐϠσϭ ϲσήη ϲϨϔϗϭ΃ ˬ2007 ϝϭϷ΍ ϦϳήθΗ/ήΑϮΘϛ΃ 14 ϲϓ
ΐϫάΗ ϚϛήΗ΃ ϥ΃ ΪϳήΗ ΖϨϛ Ϯϟ :ςΑΎπϟ΍ ϲϟ ϝΎϗ .[ΓήϫΎϘϟ΍ ϲΣ΍Ϯο Ϧϣ] ήΑϮΘϛ΃ 6 ΔϨϳΪϣ ˬϥϮϓ΍ΩϮϓ
Ϣδϗ ϰϟ· ϲϧάΧ΃ .ϥ΍ΪϴϤϟ΍ ϲϓ ϲϨϠϛέϭ ϲϬΟϭ ϰϠϋ ϲϨΑήοϭ ϲΑ Ϛδϣ΄ϓ Ζπϓέ ...Δϴπϗ ϲϟ ΕΎϬϓ
ρΎΒπϟ΍ ϲϨϠϘϧ Ϫδϔϧ ϡϮϴϟ΍ ϲϓ .Ε΍έΪΨϤϟ΍ ϊϴΒΑ Ϫϴϓ ϲϨϤϬΘϳ ϱΪο ΍˱ήπΤϣ ϥϭΩϭ ήΑϮΘϛ΃ 6 Δσήη
ΕΎϣΪϜϟΎΑ Ύ˱ΌϴϠϣ ϲϬΟϭ ϥΎϛ .ϖϴϘΤΘϟ΍ ΔϣΫ ϰϠϋ ϡΎϳ΃ ΔόΑέ΃ ϲδΒΤΑ ΔΑΎϴϨϟ΍ Ϟϴϛϭ ήϣ΄ϓ ˬΔΑΎϴϨϟ΍ ϰϟ·
39
.ΔϘϠϐϣ ϯήδϴϟ΍ ϲϨϴϋϭ

Ahmad Shalaby, ““Habiba Innocent of Killing her Husband…… Five Thieves Convicted and the Officer,”” Al-Masry al-

:ήψϧ΍ 36

21 ϲϓ ΓέΎϳΰϟ΍ ΖϤΗ) Youm, May 9, 2007, http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=56888&IssueID=661
.(2010 ϝϮϠϳ΃/ήΒϤΘΒγ
.40 ΓΩΎϣϭ 34 ΓΩΎϣ ˬΔϴ΋ΎϨΠϟ΍ Ε΍˯΍ήΟϹ΍ ϥϮϧΎϗ 37
ϱΪϳ΃ ϰϠϋ ΔϠϣΎόϣ Ϧϣ ϰϔτμϣ ϩΎϘϠΗ Ύϣ ϩΎϧΩ΃ ήψϧ΍ .2010 ίϮϤΗ/ϮϴϟϮϳ 10 ˬΓήϫΎϘϟ΍ ˬϰϔτμϣ ΪϤΣ΃ ϊϣ ζΗϭϭ βΘϳ΍έ ϦϣϮϴϫ ΔϠΑΎϘϣ 38
.Δσήθϟ΍
Δτθϧ΃ Δϳ΃ ϭ΃ Ε΍έΪΨϣ ΎϳΎπϗ ϰϟ· ϦϣϷ΍ ϩΎΒΘϧ΍ Ζϔϟ ϲϓ ˬΔσήθϟ΍ ϊϣ ϞϤόϟ΍ ϪϨϣ ΐϠτϳ ςΑΎπϟ΍ ϥ΃ ϲϨόΗ ϕΎϴδϟ΍ ΍άϫ ϲϓ "Δϴπϗ ϲϟ ΕΎϫ" 39
.Ϫ˷ϴΣ ϲϓ Δϴϣ΍ήΟ·

2011 ϲϧΎΜϟ΍ ϥϮϧΎϛ/ήϳΎϨϳ

21

ϰϟ· κΨθϟΎΑ Δσήθϟ΍ ϝΎΟέ Ϟμϳ ϥ· Ύϣ ΐϳάόΘϟ΍ ΏΎΘϋ΃ ϰϟ· ΓήϴΜϛ ΕϻΎΣ ϲϓ ϞμΗ ΔΌϴδϟ΍ ΔϠϣΎόϤϟ΍
:ϝΎϗ ˬΓήϫΎϘϟΎΑ ΔΑΎΒϣ· Ϧϣ Ύ˱ϣΎϋ 22 ήϤόϟ΍ Ϧϣ ώϠΒϳ ϖ΋Ύγ ˬΎηΎΑ ΰόϤϟ΍ ΪΒϋ ΪϤΣ΃ .Δσήθϟ΍ Ϣδϗ
ϝΎΟέ Ϧϣ ΔϋϮϤΠϣ ϲΘϴΑ ϰϟ· ήπΣ ˬ˱ΎΣΎΒλ ΔόγΎΘϟ΍ ΔϋΎδϟ΍ ϲϟ΍ϮΣ ˬ[2010] ίϮϤΗ/ϮϴϟϮϳ 6 ϲϓ
ϥϭΪϳήϳ ϢϬϧ΃ϭ ˬ΢ϴΤλ ήϴϏ ΍άϫϭ ˬϱΪο έΩΎλ ΔϤϜΤϣ ϢϜ˵Σ ϙΎϨϫ ϥ· ΍ϮϟΎϗ .ϲ
˷ Ϡϋ ΍ϮπΒϗϭ Δσήθϟ΍
ϥΎτΑΎο ϞΧΩ .ΓήΠΣ ϲϓ ϱΪΣϭ ϲϧϮόοϭϭ ΔΑΎΒϣ· Δσήη Ϣδϗ ϰϟ· ϲϧϮϠϘϧ .ΔϠΌγϷ΍ ξόΑ ϲϟ΍Άγ
Ύϣ ΔϳΎϐϟ ϪϴϠϋ ΍ϭ˷Ϊη :ϲσήθϟ΍ ϝΎϗ .ΔϗήδϟΎΑ ϑήΘϋ΍ :ΎΑΎΟ΄ϓ ˮϑήΘϋ΃ ϢΑ :ΖϠϗ .ϑήΘϋ΃ ϥ΃ ϲϟ ϻΎϗϭ
ϲϧϮΑήο .ϦϴΘϋΎγ Ϧϣ ήΜϛϷ ΏΎΒϟ΍ ϖϠΣ Ϧϣ ϲϧϮϘϠϋϭ ϡΎϣϷ΍ Ϧϣ ΩΎϔλϷΎΑ ϱ
˷ Ϊϳ ΍ϭΪϴϗ ...ϑήΘόϳ
ΩϮγ΃ ˯ΎΑήϬϛ ίΎϬΠΑ ΍ϭ˯ΎΟ ϲϧϮϟΰϧ΃ ΎϣΪϨϋ .ϱήϬχ ϰϠϋϭ ϲ
˷ ϣΪϗ κϤΧ΃ ϰϠϋϭ ϲ
˷ ϗΎγ ϰϠϋ ρΎϴδϟΎΑ
.ΎϬϨϣ ΚόΒϨϳ ϥΎΧΪϟ΍ ΃ΪΑ ϥ΃ ϰϟ· ϲ
˷ ϋ΍έΫ ϰϠϋ Ε΍ήϣ βϤΧ ϭ΃ ϊΑέ΃ ΔϴΑήϬϜϟ΍ ΕΎϣΪμϟΎΑ ϲϧϮΑΎλ΃ϭ
˯ΎΑήϬϛ ϚϠδΑ ϲϧϭΪϠΟϭ ΪϳΪΟ Ϧϣ ϲϧϮΑήο ϲϟΎΘϟ΍ ΡΎΒμϟ΍ ...ϑήΘϋ΍ :ϥϮϟϮϘϳ Ϣϫϭ ΖϗϮϟ΍ ϝ΍Ϯσϭ
ήϣ΃ϭ Ύ˱ϣΎϤΗ ϱ΍Ϊϳ ΖΨϔΘϧ΍ .Ώήπϟ΍ Ϧϣ ΕΎϋΎγ ΙϼΛ ΪόΑ ϲϋϮϟ΍ ΕΪϘϓ .ϲ
˷ ϔΘϛ ϰϠϋϭ ϱήϬχ ϰϠϋ
κϤΧ΃ ϰϠϋ ϲϧϮΑήο ΚϟΎΜϟ΍ ϡϮϴϟ΍ ϲϓ .ϱήϬχ ϰϠϋϭ ΎϬϴϠϋ ΞϠΜϟ΍ ϊοϮΑ Δσήθϟ΍ ϝΎΟέ ςΑΎπϟ΍
40
.ΔϋΎγ ϒμϧ ΓΪϤϟ ϲ
˷ ϣΪϗ

ϡΎϋ ϝϼΧ ˬήμϣ ϲϓ ϦϴϣΎόϟ΍ ΐπϐϟ΍ϭ ˯ΎϴΘγϻ΍ Ϧϣ ΔϟΎΣ ϰϟ· ΕΩ΃ ϲΘϟ΍ Δσήθϟ΍ ΐϳάόΗ ΕϻΎΣ ϯΪΣ·
ϪϴϠϋ ΖπΒϗ ϱάϟ΍ Ύ˱ϣΎϋ 28 ήϤόϟ΍ Ϧϣ ώϟΎΒϟ΍ ϱέΪϨϜδϟ΍ ΏΎθϟ΍ ˬΪϴόγ ΪϟΎΧ Δϴπϗ ΖϧΎϛ ˬ2010
Δσήθϟ΍ ϥ΃ ϲϓ ϪΗήγ΃ ϪΒΘθΗ .ϖϳήτϟ΍ ΔϋέΎϗ ϰϠϋ ΕϮϤϟ΍ ϰΘΣ ϪΘΑήοϭ ΖϧήΘϧϺϟ ϰϬϘϣ ϲϓ Δσήθϟ΍
βΘϳ΍έ ϦϣϮϴϫ ˰ϟ ϥΎϴϋ ΩϮϬη ϝΎϗ .Δσήθϟ΍ ΩΎδϓ Ϧϋ ϒθϜϳ ϮϳΪϴϓ ϊτϘϣ ϊϳίϮΗ ϰϠϋ ϪΑΎϘϋ ΪϳήΗ ΖϧΎϛ
ϰϬϘϣ Ϧϣ Ϊϴόγ ϰϠϋ ξΒϘϟΎΑ ˬΔϴϧΪϣ ΏΎϴΛ ϲϓ Δσήη ϥ΍Ϯϋ΃ ΎϧΎϛ ΎϤϬϧ· ΍ϮϟΎϗ ˬϥϼΟέ ϡΎϗ ϒϴϛ ζΗϭϭ
ϲϠΟέ ΪϫΎη Ϫϧ· ϝΎϗ ˬϰϬϘϤϟ΍ ΐΣΎλ ϦΑ΍ ˬΡΎΒμϣ ϢΜϴϫ .ςγΎΑϮΑ ωέΎη ϲϓ ϊϗ΍Ϯϟ΍ "βϴΒγ" ΖϧήΘϧ·
:Ϊϴόγ ϥΎΑήπϳ Δσήθϟ΍
ˬϢϬΟ΍ήΧ· ΎϨϟϭΎΣ ΔψΤϠϟ΍ ϚϠΗ ϲϓ .ΔϴϣΎΧήϟ΍ ΔοέΎόϟΎΑ ϩϮΑήοϭ Ϫγ΃ήΑ ΎϜδϣ΃ .ϡϭΎϘϳ ΪϟΎΧ Ρ΍έ
ϩήόη ΪϟΎΧ .έϭΎΠϤϟ΍ ΖϴΒϟ΍ ϞΧΪϣ ϰϟ· ϩϭήΟήΟ ϢϬϨϜϟ ˬϪϴϠϋ ξΒϘϟ΍ ϥϮϟϭΎΤϳ ϢϬϧ΃ Ϧψϧ ϦΤϧϭ
ϩϮΑήπϳϭ ΔϳΪϳΪΤϟ΍ ΖϴΒϟ΍ ΔΑ΍ϮΒΑ Ϫγ΃έ ΍ϮΑήπϳϭ ϩήόη Ϧϣ ϩϮϜδϤϳ ϢϬΘϳ΃έϭ ˬ˯ϲθϟ΍ ξόΑ ϞϳϮσ
ϩήόη Ϧϣϭ ϪΘΒϗέ Ϧϣ ϩϮϜδϣ΃ .ϢϠδϟ΍ ΕΎΟέΩ ϰϠϋ έΎϬϧ΍ Ϫϧ΃ ΔΟέΪϟ ΓϮϘΑ ϩϮϠϛέ .ϪϨτΑϭ ϪϬΟϭ ϲϓ
.ϢϠδϟ΍ ΕΎΟέΩ ϲϓ Ϫγ΃έ ΍ϮΑήοϭ
ΕΪϤϫ .ΥήμΗ Ώ΍ϮΒϟ΍ ΔΟϭί ΖόϤγ ΎϬΘϗϭ .΍ϮϔϜϳ Ϣϟ ϢϬϨϜϟ ...ΕϮϣ΄Α Ύϧ΃ :Ϯϫ ΪϟΎΧ ϪϟΎϗ Ύϣ ήΧ΁
41
.Ζϴϣ Ϛϧ΃ Ϟ˷ΜϤ˵Η Ζϧ΃ :ϥϮϟϮϘϳ Ϣϫϭ ϪϠϛέ ϲϓ ΍ϭήϤΘγ΍ ϢϬϨϜϟ ΪϟΎΧ ΔϛήΣ
.2010 ίϮϤΗ/ϮϴϟϮϳ 14 ˬΓήϫΎϘϟ΍ ˬΎηΎΑ ΰόϤϟ΍ ΪΒϋ ΪϤΣ΃ ϊϣ ζΗϭϭ βΘϳ΍έ ϦϣϮϴϫ ΔϠΑΎϘϣ 40
.2010 ϥ΍ήϳΰΣ/ϮϴϧϮϳ 16 ˬΔϳέΪϨϜγϹ΍ ˬΡΎΒμϣ ϢΜϴϫ ϊϣ ζΗϭϭ βΘϳ΍έ ϦϣϮϴϫ ΔϠΑΎϘϣ 41

22

ΐϳάόΘϟ΍ ΎϳΎπϗ ϲϓ ΏΎϘόϟ΍ Ϧϣ ΓΎϨΠϟ΍ Εϼϓ·

– ΓΰϴΠϟ΍ ϲϓ έϭήϛΪϟ΍ ϕϻϮΑ ϲΣ Ϧϣ ιΎΑϭήϜϴϤϟ΍ ϖ΋Ύγ – ήϴΒϜϟ΍ ΩΎϤϋ νήόΗ ˬϡ΍Ϯϋ΃ ΔόΑέ΃ ϞΒϗ
ϲϓ ζΗϭϭ βΘϳ΍έ ϦϣϮϴϫ ˰ϟ ϝΎϗ .ΔϴϧΪϣ ΏΎϴΛ ϲϓ Δσήη ϝΎΟέ Ϊϳ ϰϠϋ ΔϤϴδΟ ΕΎϛΎϬΘϧϻ
ϞΧΪΗ ϥ΃ ΪόΑ ˬ2006 ϲϧΎΜϟ΍ ϥϮϧΎϛ/ήϳΎϨϳ 18 ϲϓ ϩϭΰΠΘΣ΍ ρΎΒπϟ΍ ϥ· 2006 ϝϭϷ΍ ϥϮϧΎϛ/ήΒϤδϳΩ
ϩϭΰΠΘΣ΍ ϢΛ ˬωέΎθϟ΍ ϲϓ Δϳ΍ΪΒϟ΍ ϲϓ ϩϮΑήο ρΎΒπϟ΍ ϥ· ήϴΒϜϟ΍ ϝΎϗ .Ϫϟ Ϣϋ ϦΑ΍ ϦϴΑϭ ϢϬϨϴΑ έΎΠη ϲϓ
Ϧϣ ϩΪϳήΠΘΑ Δσήθϟ΍ ϝΎΟέ ϡΎϗ ϢΛ .ΓϮϘΑ ϩϭΪϠΟϭ ϪϴϣΪϗϭ ϪϳΪϳ ρΎΑέ ΍ϮϘΛϭ΃ ΚϴΣ ˬϕϻϮΑ Δσήη Ϣδϗ ϲϓ
ΙΪΤϳ Ύϣ έ˷Ϯμϳ ήΧ΁ Δσήη ϞΟέ Ρ΍έ ΎϤϴϓ ΎμόΑ Ύ˱ ϴδϨΟ ϪϴϠϋ ΍ϭΪΘϋ΍ϭ ϪϴϣΪϗ ΍Ϯόϓέϭ ˬϪδΑϼϣ
Ύ˱ϘΒσ .Ϫϴϟ· ΕΎϣΎϬΗ΍ ΐδϧ ϥϭΩ ΔϋΎγ 36 ΪόΑ ήϴΒϜϟ΍ Ϧϋ Δσήθϟ΍ ΖΟήϓ΃ .ϝϮϤΤϤϟ΍ ϪϔΗΎϫ ΍ήϴϣΎϜΑ
ϪΘϘτϨϣ ϲϓ ϦϳήΧϵ΍ ιΎΑϭήϜϴϤϟ΍ ϲϘ΋Ύγ ϦϴΑ ΎϤϴϓ ϮϳΪϴϔϟ΍ ϊτϘϣ Δσήθϟ΍ ϝΎΟέ ήθϧ ˬήϴΒϜϟ΍ ΩΎϤόϟ
Ϊϴϟ΍ ϦϤϟ ΪϛΆΗ ϦϳήΧϵ΍ ϦϴϘ΋ΎδϠϟ ΔϟΎγέ ϝΎγέϹϭ "ϪϟϻΫ·ϭ Ϫδϔ˶ϧ ήδϛ" ˰ϟ ΍άϫ ΍ϮϠόϓ ϢϬϧ· Ϫϟ ΍ϮϟΎϗϭ
ΚϴΣ ˬ2006 ϲϧΎΜϟ΍ ϦϳήθΗ/ήΒϤϓϮϧ ϊϠτϣ ϲϓ ΖϧήΘϧϹ΍ ϰϟ· ϮϳΪϴϔϟ΍ ϊτϘϣ Ϟλϭ Ύϣ ϥΎϋήγ .ΎϴϠόϟ΍
ϰϠϋ ϢϜ˵Σ ΔϳΎϬϨϟ΍ ϲϓϭ ˬϖϴϘΤΘϟ΍ ϰϋΪΘγ΍ϭ ˬ˱΍ήϴΜϛ ϡϼϋϹ΍ Ϟ΋Ύγϭ ϪΑ ΖϤΘϫ΍ϭ ΐπϐϟ΍ Ϧϣ ΔΟϮϣ έΎΛ΃
42
.˯ΎπϘϟ΍ ϡΎϣ΃ ΙΪΣ Ύ˷Ϥϋ ϦϴϟϭΆδϤϟ΍ Δσήθϟ΍ ϝΎΟέ

ΔϟϭΪϟ΍ Ϧϣ΃ ΚΣΎΒϣ Ϊϳ ϰϠϋ ϱήδϘϟ΍ ˯ΎϔΘΧϻ΍ϭ ΐϳάόΘϟ΍
ΎϬϳΪϟ ϥ΃ ϭ΃ ϝΎϘΘϋ΍ ΕΎτϠδϟ΍ ϲϔϨΗ ΎϬϴϓϭ – ΔϟϭΪϟ΍ Ϧϣ΃ ΚΣΎΒϣ ϞΒϗ Ϧϣ ϱήδϘϟ΍ ˯ΎϔΘΧϻ΍ ΔγέΎϤϣ
.ϲϨϴΗϭέ ϞϜθΑϭ ΓήϤΘδϣ – ϞϘΘόϤϟ΍ ϥΎϜϣ Ϧϋ ΕΎϣϮϠόϣ
ΔϴϨϣί ΓΪϤϟ κΨθϟ΍ "ϲϔΘΨϳ" ϚϟΫ ΪόΑ ˬϢϬϴϠϋ ϥϮπΒϘϳ ϭ΃ Ω΍ήϓϷ΍ ˯ΎϋΪΘγΎΑ ΔϟϭΪϟ΍ Ϧϣ΃ ρΎΒο ϡϮϘϳ
ΕΎψϓΎΤϤϟ΍ ϲϓ ΎϬϟ έΎϘϣ ϲϓ Ω΍ήϓϷ΍ ΔϟϭΪϟ΍ Ϧϣ΃ ΰΠΘΤΗ Ύϣ ΓΩΎϋ .ήϬη΃ ΔΛϼΛ ϭ΃ ϦϳήϬη ϰϟ· ΓΩΎϋ ϞμΗ
Ε΍ΩΎϬθϟ Ύ˱ϘΒσ ˬΓήϫΎϘϟ΍ ϲϓ ΎϬΗ΍ήϘϣ ϲϓ ϢΘϳ ΔϟϭΪϟ΍ Ϧϣ΃ ϑήσ ϼ
˱ Ο΃ ϝϮσϷ΍ ίΎΠΘΣϻ΍ ϦϜϟ ˬϊϴΑΎγ΃ ΓΪόϟ
ήϴϏ ϞϜθΑ ϦϴϔΘΨϤϟ΍ ϲϟΎϫ΃ ϝ΄δϳ ΎϣΪϨϋ .ΔϴϗϮϘΣ ΕΎϤψϨϤϟ Ύ˱ϘΒσϭ ˬ˱΍ήΧΆϣ ΎϬϴϟ· ϞλϮΘϟ΍ ϢΗ ΩϮϬη
ϭ΃ ˬϲϔΘΨϤϟ΍ ϢϬΒϳήϗ ϥΎϜϤΑ ΔϓήόϤϟ΍ ϥϮϟϭΆδϤϟ΍ ήϜϨ˵ϳ Ύϣ· ˬΔΑΎϴϨϟ΍ ϲϓ ϭ΃ Δσήθϟ΍ ϡΎδϗ΃ ϲϓ ϲϤγέ
ϯϮϜη ϥϮόϓήϳ Ϊϗ ΎϬΘϗϭ .ΔϟϭΪϟ΍ Ϧϣ΃ ϑήσ ϞϘΘόϣ Ϫϧ΄Α ϲϤγέ ήϴϏ ϞϜθΑϭ ΔϫΎϔη ϢϫϭήΒΨϳ
ΕΎδΑϼϣϭ ϥΎϜϣϭ ΔϋΎγϭ ΦϳέΎΗ ΎϬϴϓ ϥϭήϛάϳ ˬΔϣΎόϟ΍ ΔΑΎϴϨϟ΍ ϯΪϟ ˯ΎϔΘΧϻ΍ϭ ϲϔδόΘϟ΍ ίΎΠΘΣϻΎΑ
κΨθϟ΍ ϥΎϛ ΍Ϋ· ΎϤϋ ϒθϜϟΎΑ ϥϮΠδϟ΍ Γέ΍Ω· ήϣ΃ ΔΑΎϴϨϟ΍ ϰϠϋ ϦϴόΘϳ ΎϬΘϗϭ .κΨθϟ΍ ϰϠϋ ξΒϘϟ΍
.ϲϔϨϟΎΑ ϥϮΠδϟ΍ Γέ΍Ω· ΩήΗ ˬΔϟϭΪϟ΍ Ϧϣ΃ ΕϻΎϘΘϋ΍ ΔϟΎΣ ϲϓ .ϲϤγέ ϦΠγ ϲϓ ΎϬϳΪϟ ΰΠΘΤϣ έϮϛάϤϟ΍
ίΎΠΘΣ΍ ϥΎϜϣ ϥϮϓήόϳ ϻ ϢϬϧ΃ ϯϭΎϜθϟΎΑ ΍ϮϣΪϘΗ Ϧϳάϟ΍ ϦϴϣΎΤϤϠϟ ΔΑΎϴϨϟ΍ ˯ϼϛϭ ϝϮϘϳ Ύϣ ΓΩΎϋ ΎϬΘϗϭ

42

ϩΎϧΩ΃

Egypt: Hold Police Accountable for Torture,”” Human Rights Watch news release, December 22, 2006, :ήψϧ΍
ήψϧ΍ ˬήϴΒϜϟ΍ ΩΎϤϋ ΔϟΎΣ Ϧϋ ΪϳΰϤϠϟ http://www.hrw.org/en/news/2006/12/22/egypt-hold-police-accountable-torture

.ϪΘϴπϗ ϲϓ ϢϜ˵Τϟ΍ϭ ϖϴϘΤΘϟ΍ ΕΎϳήΠϣ Ϧϋ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ Ϧϣ Ϊϳΰϣ ϰϠϋ ωϼσϼϟ

2011 ϲϧΎΜϟ΍ ϥϮϧΎϛ/ήϳΎϨϳ

23

ϲϓ ϖϴϘΤΘϟ΍ ΔτϠγ ϢϬϳΪϟ βϴϟ ϥ΄Α ϲϤγέ ήϴϏ ϞϜθΑ ϦϴϣΎΤϤϟ΍ ϥϭήΒΨϳ Ϊϗϭ .έϮϛάϤϟ΍ κΨθϟ΍
43
.ΔϟϭΪϟ΍ Ϧϣ΃ ΚΣΎΒϣ ϝΎϘΘϋ΍ ΕΎϴϠϤϋ
ΎϤϫϼϛϭ ˬϥϮΠδϟ΍ϭ Δσήθϟ΍ ϡΎδϗ΃ ϲϫ ΔϳήμϤϟ΍ Ϧϴϧ΍ϮϘϟ΍ ΐΟϮϤΑ ίΎΠΘΣϼϟ ΓΪϴΣϮϟ΍ ΔϴϧϮϧΎϘϟ΍ ϦϛΎϣϷ΍
ˬΔϟϭΪϟ΍ Ϧϣ΃ έΎϘϣ ϲϓ ίΎΠΘΣϻ΍ ϱήμϤϟ΍ ϥϮϧΎϘϟ΍ ήψΤϳ 44.ΔΑΎϴϨϟ΍ Ϧϣ ΔϨϠόϤϟ΍ ήϴϏ Ε΍έΎϳΰϠϟ ϊπΨϳ
ήτΧ ΎϤϨϴΑ ˬΔΑΎϴϨϟ΍ ΔτϠγ ΝέΎΧ ϲϬϓ ˬΔΠϴΘϨϟΎΑ .Δϋϭήθϣ ίΎΠΘΣ΍ ϦϛΎϣ΃ ϥϮϧΎϘϟ΍ ΎϬΑ ϑήΘόϳ ϻ ϲΘϟ΍
.ήΒϛ΃ ΎϬϴϓ ΐϳάόΘϟ΍
ϦϣϮϴϫ ϰϟ· ΖΒΘϛ ΔϴΟέΎΨϟ΍ Γέ΍ίϭ .ΔϟϭΪϟ΍ Ϧϣ΃ ΚΣΎΒϣ έΎϘϣ ϲϓ ΕϻΎϘΘϋ΍ ΩϮΟϭ ΔϣϮϜΤϟ΍ ϲϔϨΗϭ
:ϥ΃ 2010 ρΎΒη/ήϳ΍ήΒϓ ϲϓ ζΗϭϭ βΘϳ΍έ
Ϧϣ΃ ΚΣΎΒϣ ήϘϣ ϞΧ΍Ω Ω΍ήϓϷ΍ ξόΒϟ ϲϧϮϧΎϘϟ΍ ήϴϏ ίΎΠΘΣϻ΍ ΔϘϠόΘϤϟ΍ Ε΍˯ΎϋΩϻ΍ ϲϓ ΔϘϴϘΣ ϙΎϨϫ βϴϟ
ΰϴΠϳ ϻ ϥϮϧΎϘϟ΍ϭ Δϋϭήθϣ ήϴϏ ΓέϮμΑ Ϧσ΍Ϯϣ ϱ΃ ίΎΠΘΣ· ϦϜϤϳ ϻ ˬϱήμϤϟ΍ ϥϮϧΎϘϟ΍ ϲϓ .ΔϟϭΪϟ΍
ΖΤΗϭ ϥϮΠδϟ΍ ϢϴψϨΗ Ϧϴϧ΍ϮϘϟ ϊπΨΗ ˬΔϣΎόϟ΍ ϦϛΎϣϷ΍ ϲϫϭ ˬΓΩΪΤϣ ϊϗ΍Ϯϣ ϲϓ ϻ· κΨη ϱ΃ ίΎΠΘΣ΍
45
.. Δϴ΋ΎπϘϟ΍ ΕΎΌϴϬϟ΍ Ϧϣ ΔΒϗ΍ήϣϭ ϑ΍ήη·
ϦϴϘΑΎδϟ΍ ϦϳΰΠΘΤϤϟ΍ ΪΣ΃ .έϮϛάϤϟ΍ Ϊϴϛ΄Θϟ΍ ΍άϫ Ϧϣ ϖδΘϣ ϞϜθΑ νϮϘΗ ϖϴΛϮΘϟ΍ ΓΪϴΟ ΕϻΎΣ ϙΎϨϫ ϦϜϟ
βΘϳ΍έ ϦϣϮϴϫ ήΒΧ΃ ˬήμϧ ϦδΣ Ϊϴδϟ΍ ήμϧ ˬϦϴϤϠδϤϟ΍ ϥ΍ϮΧϹ΍ ΔϋΎϤΠΑ Ϯπόϟ΍ϭ ΔϟϭΪϟ΍ Ϧϣ΃ ϲϓ
ΪΣ ϰϠϋ ˬΓήΘϔϟ΍ ϚϠΗ ˯ΎϨΛ΃ ˬΔϟϭΪϟ΍ Ϧϣ΃ ΚΣΎΒϣ ήϘϣ ϲϓ Ύ˱ϣϮϳ 60 ΓΪϤϟ ϩίΎΠΘΣ΍ ˯ΎϨΛ΃ ΙΪΣ ΎϤΑ ζΗϭϭ
:ΖϗϮϟ΍ ϝ΍Ϯσ ϦϴϨϴόϟ΍ ΏϮμόϣ ϥΎϛ ˬϪϟϮϗ
ϲϓ ΔόϠϗ ήΒϛ΃ ϩάϫ :ϲϟ ϝΎϗ – ΖϛϮη ϪϤγ΍ ϥ· ϝΎϗϭ – ςΑΎπϟ΍ .Ώ΍ϮΠΘγϻ΍ ΃ΪΑ ϦϣΎΜϟ΍ ϡϮϴϟ΍ ϲϓ
ήϳίϭ ϻ· ϪϤϠόϳ ϻ ϥΎϜϣ ϲϓ ΍˱ήΘϣ 35 ˰Α νέϷ΍ ΖΤΗ Ζϧ΃ .ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ ιϼΨΘγϻ ςγϭϷ΍ ϕήθϟ΍
Ζϧ΃ .ϚϟΎΜϣ΃ Ϧϣ Ε΍έ΍άϘϟ΍ Ϧϣ ΪϠΒϟ΍ ΔϳΎϤΣ Ϯϫ ΎϧέϭΩ :ϝΎϗϭ ΓήοΎΤϣ ϲϨϴϘϠΘΑ ΃ΪΑ ...ΔϴΟέΎΨϟ΍
ΕΎϘϴϘΤΘϟ΍ Ε΃ΪΑ ϢΛ .ϻ
˱ ΍Άγ ϲϨϟ΄δϳ ϥ΃ ϞΒϗ ϡΎϳ΃ ΔόΒγ ϲϨΑάϋ .ϡΎψϨϟ΍ Ϊο ϥϮϠϤόϳ Ϧϳάϟ΍ ϥϮϴΤϴδϤϟ΍ϭ
ϲϓ Ε΍ήϣ ΙϼΛ ϲόϣ ϥϮϘϘΤϳ ΍ϮϧΎϛ .ΐϳάόΘϟΎΑ ΔΑϮΤμϣ Ύ˱ϣϮϳ 23 ϲϟ΍ϮΣ Ζϣ΍Ωϭ ϦϣΎΜϟ΍ ϡϮϴϟ΍ ϲϓ
46
.ϖϴϘΤΘϟ΍ ˯ΎϨΛ΃ ΐϳάόΘϟ΍ ΪϋΎμΘϳϭ ΪΣ΍Ϯϟ΍ ϡϮϴϟ΍

.2009 ϥ΍ήϳΰΣ/ϮϴϧϮϳ 30 ˬΓήϫΎϘϟ΍ ˬϲΤΘϓ Ϊϴγ ϲϣΎΤϤϟ΍ ϊϣ ζΗϭϭ βΘϳ΍έ ϦϣϮϴϫ ΔϠΑΎϘϣ 43
.ΔΑΎϴϨϟ΍ έϭΩ :ΚϟΎΜϟ΍ Ϟμϔϟ΍ ϩΎϧΩ΍ ήψϧ΍ 44
45

ϰϟ· ΔϟΎγέ ˬΔϳήμϤϟ΍ ΔϴΟέΎΨϟ΍ ήϳίϭ -45
2010 ρΎΒη/ήϳ΍ήΒϓ 22 ˬζΗϭϭ βΘϳ΍έ ϦϣϮϴϫ
.2010 ίϮϤΗ/ϮϴϟϮϳ 13 ˬΎϬϨΑ ˬήμϧ ϦδΣ Ϊϴδϟ΍ ήμϧ ϊϣ ζΗϭϭ βΘϳ΍έ ϦϣϮϴϫ ΔϠΑΎϘϣ 46

Egyptian Ministry of Foreign Affairs, letter to Human Rights Watch, February 22, 2010.

24

ΐϳάόΘϟ΍ ΎϳΎπϗ ϲϓ ΏΎϘόϟ΍ Ϧϣ ΓΎϨΠϟ΍ Εϼϓ·

:ΔϟϭΪϟ΍ Ϧϣ΃ ρΎΒο ΐϴϟΎγ΃ ήμϧ ϒλϭ
ςϘγ΃ ϥ· Ύϣ .Ύ˱οέ΃ ΖτϘγ ϲϨϧ΃ ΔΟέΪϟ ΓϮϘΑ ϲ
˷ ΘϴμΧ ϲϓ ϲϧϮϠϛέ .ϲϬΟϭ ϰϠϋ ΔϳάΣϷΎΑ ϲϧϮΑήο
.ΪϳΪΟ Ϧϣ ϲ
˷ ΘϴμΧ ϲϓ ϲϧϮϠϛήϳ ϢΛ ˬϑϮϗϮϟ΍ ϰϠϋ ϲϧϭήΒΠϳ ϲϛ ˯ΎΑήϬϜϟΎΑ ϲϧϮϘόμϳ νέϷ΍ ϰϠϋ
ΖδδΣ΃ϭ ϦϳΪϴϟ΍ ϕϮΛϮϣϭ ϦϴϨϴόϟ΍ ΏϮμόϣ Ζϟί Ύϣ ΖϨϛ .ϲϨϘϨΨϳ ϥ΃ ςΑΎπϟ΍ ϝϭΎΣ Γήϣ Ε΍Ϋ
ϰϠϋ ϱΩΎϨϳ ςΑΎπϟ΍ ϥΎϛ .ϲΗΎϴΣ ϲϓ ˯ϲη Ϣϫ΃ ΔϳΫ΄Α ϲϧϭΩΪϫ .ϲϠΘϗ ϲϓ ΔϴμΨη ΔΒϏέ ϩΪϨϋ ϥ΄ϛϭ
...ϲϣΎϣ΃ ϦϫϭήόΗϭ ΎϨϫ ϰϟ· ϪΗΎϨΑϭ ήμϧ ΔΟϭί ΍ϭήπΤΗ ϥ΃ Ϊϳέ΃ ΔόΑ΍ήϟ΍ ϲϓ :ϝϮϘϳϭ α΍ήΤϟ΍
47
.ΎϫήθϨΑ ϲϧϭΩΪϫϭ ΐϳάόΘϟ΍ ΖΤΗ έ˳ Ύϋ Ύϧ΃ϭ ϲϟ έϮλ ΍ϭάΧ΃

28 ΦϳέΎΘΑ ΎϬϨΑ ΔΑΎϴϧ ΐΘϜϣ ϲϓ ϻ
˱ ϭ΃ ˬΐϳάόΗϭ ˯ΎϔΘΧ΍ϭ ϒδόΘϣ ίΎΠΘΣ΍ ϯϮϜθΑ ήμϧ ϲϣΎΤϣ ϡΪϘΗ
Ϫϟ ΕΪϛ΃ϭ ϲϣΎΤϤϟ΍ ΔΑΎϴϨϟ΍ ΖϋΪΘγ΍ .έΎϳ΃/ϮϳΎϣ 15 ϲϓ ϡΎόϟ΍ ΐ΋ΎϨϟ΍ ΐΘϜϣ ϲϓ ϢΛ ˬ2010 ϥΎδϴϧ/ϞϳήΑ΃
ˬΉέ΍Ϯτϟ΍ ϥϮϧΎϗ ϰπΘϘϤΑ έΩΎλ ϝΎϘΘϋ΍ ήϣ΃ ΐΟϮϤΑ ήμϧ ϥϭΰΠΘΤϳ ΔϴϠΧ΍Ϊϟ΍ Γέ΍ίϭ ϲϟϭΆδϣ ϥ΃
ΎϨϤϗ" :ζΗϭϭ βΘϳ΍έ ϦϣϮϴϫ ˰ϟ ϝΎϗ ϦϳήΧϵ΍ ϪϴϣΎΤϣ ΪΣ΃ 48.ϩίΎΠΘΣ΍ ϥΎϜϣ Ϧϋ ϒθϜϟ΍ ϪϨϜϤϳ ϻ Ϫϧ΃ϭ
ˬϪϴϓ Ϧότϟ΍ ϯΪϟ ϢϜ˵Τϟ΍ ΕΪϳ΃ϭ ϪϨϋ Ν΍ήϓϹΎΑ Ήέ΍Ϯσ ΔϟϭΪϟ΍ Ϧϣ΃ ΔϤϜΤϣ Εήϣ΃ϭ ϪϟΎϘΘϋ΍ ϲϓ ϦότϟΎΑ
Ϊϳήϳ ϥΎϛ Ϫϧ· ζΗϭϭ βΘϳ΍έ ϦϣϮϴϫ ˰ϟ ήμϧ ϝΎϗ 49."ΔϟϭΪϟ΍ Ϧϣ΃ ϲϓ ϞϘΘόϣ Ϯϫϭ ΖϗϮϟ΍ ΍άϫ ϝ΍Ϯσϭ
ΔΑΎϴϨϟ΍ ΖϋΪΘγ΍ .ΎϬϟ νήόΗ ϲΘϟ΍ "ΓϮδϘϟ΍ ϒθϜϟϭ Δϟ΍Ϊόϟ΍ ϞϴϨϟ ΔΣΎΘϤϟ΍ ΔϴϧϮϧΎϘϟ΍ ϞΒδϟ΍ ΔϓΎϛ αΎϤΘϟ΍"
.ϪΗΩΎϬη ϰϟ· ωΎϤΘγϼϟ Ώ΁/βτδϏ΃ 11 ϲϓ ήμϧ
Δϓϭήόϣ ΖΤΒλ΃ ϲΘϟ΍ ΔϴπϘϟ΍ ϲϫϭ ˬ2007 ϡΎϋ ϲϓ Ύ˱ϴϋΎϤΟ ϢϬϴϠϋ νϮΒϘϤϟ΍ ϼ
˱ ϘΘόϣ 22 ˰ϟ΍ Δϴπϗ ϲϓ
Ϣϫ˯ΎϔΘΧ΍ ˯ΎϨΛ΃ ΔϋϮϤΠϤϟ΍ Ω΍ήϓ΃ ΐϳάόΗ ζΗϭϭ βΘϳ΍έ ϦϣϮϴϫ ΖϘΛϭ ˬΓέϮμϨϤϟ΍ Δϔ΋Ύτϟ΍ Δϴπϗ ϢγΎΑ
ΎϧϮΑήο ...ϲΠϬϨϤϟ΍ ΐϳάόΘϟ΍ ϕϭάΘϨϟ ϲϠϏϮχϻ ϰϨΒϣ ϰϟ· [ΔϟϭΪϟ΍ Ϧϣ΃] ΎϧϮϠϘϧ" :ΔϟϭΪϟ΍ Ϧϣ΃ έΎϘϣ ϲϓ
ΎϬϨϣϭ ˬϢδΠϟ΍ ˯΍ΰΟ΃ ϒϠΘΨϣ ϰϠϋ ˯ΎΑήϬϜϟ΍ [ΔϟϭΪϟ΍ Ϧϣ΃] ΍ϮϣΪΨΘγ΍ .ΎϧϮϠϛέϭ ˬϲμόϟ΍ϭ ΕΎϤϜϠϟΎΑ
50
."ΔγΎδΤϟ΍ ϖσΎϨϤϟ΍
Ϧϣ΃ ΎϳΎπϘΑ ΔϠλ ϰϠϋ ϢϬϴϠϋ νϮΒϘϤϟ΍ Ω΍ήϓϷ΍ ξϳήόΗ ΔϟϭΪϟ΍ Ϧϣ΃ ϲϟϭΆδϤϟ ϲγΎγϷ΍ Ϧϣ ΢Βλ΃ ΪϘϟϭ
ϞϴΒγ ϰϠϋ .ΔϟϭΪϟ΍ Ϧϣ΃ ΔΑΎϴϧ ϰϟ· ˬέϮϬη ΪόΑ ˬϑΎτϤϟ΍ ΔϳΎϬϧ ϲϓ ϢϬΘϟΎΣ· ϞΒϗ ϱήδϘϟ΍ ˯ΎϔΘΧϼϟ ΔϟϭΪϟ΍
Ύ˱μΨη 24 ίΎΠΘΣΎΑ 2009 ίϮϤΗ/ϮϴϟϮϳ ϊϠτϣϭ ϥ΍ήϳΰΣ/ϮϴϧϮϳ ήΧ΍ϭ΃ ϲϓ ΔϟϭΪϟ΍ Ϧϣ΃ ρΎΒο ϡΎϗ ˬϝΎΜϤϟ΍
.ϖΑΎδϟ΍ 47
.2010 Ώ΁/βτδϏ΃ 4 ˬΐϳΪϟ΍ ϢϴϜΤϟ΍ ΪΒϋ ϲϣΎΤϤϟ΍ ϊϣ ζΗϭϭ βΘϳ΍έ ϦϣϮϴϫ ˰ϟ ΔϴϔΗΎϫ ΔϠΑΎϘϣ 48
.2010 ίϮϤΗ/ϮϴϟϮϳ 13 ˬΎϬϨΑ ˬΐϳΪϟ΍ ϢϴϜΤϟ΍ ΪΒϋ ϲϣΎΤϤϟ΍ ϊϣ ζΗϭϭ βΘϳ΍έ ϦϣϮϴϫ ΔϠΑΎϘϣ 49
13 ˬΓήϫΎϘϟ΍ ˬϢϬϨϋ ΝήϔϤϟ΍ ϦϴϠϘΘόϤϟ΍ϭ ϦϴϠϘΘόϤϟ΍ ϲϟΎϫ΃ ϞΑΎϗ ϲϔΤλ ˬϲϟϮΘϣ ϦϴδΣ ϊϣ ζΗϭϭ βΘϳ΍έ ϦϣϮϴϫ ΔϠΑΎϘϣ ϰϠϋ ˯ΎϨΑ 50
Egypt: Anatomy of a State Security Case, December 10, 2007, :ϲϓ ˬ2007 ϥ΍ήϳΰΣ/ϮϴϧϮϳ
http://www.hrw.org/en/reports/2007/12/10/anatomy-state-security-case

2011 ϲϧΎΜϟ΍ ϥϮϧΎϛ/ήϳΎϨϳ

25

έΎϳ΃/ϮϳΎϣ ϲϓ ˬΓήϫΎϘϟ΍ ϲϓ ϲΟήϫ΍ϮΟ ϞΤϤϟ ΔΤϠδϣ ΔϗήδΑ ΔϠλ ϰϠϋ – ϦϴϨΛ΍ ϦϴϴϨϴτδϠϓϭ Ύ˱ϳήμϣ 22 –
ˬβϳϮδϟ΍ ΓΎϨϗ ϲϓ Ϧϔδϟ΍ ώϳήϔΗϭ ϦΤη ϖσΎϨϣ ϰϠϋ ΕΎϤΠϫ άϴϔϨΘϟ ΔϣϮϋΰϤϟ΍ ϢϬττΧ ϊϗ΍ϭ Ϧϣϭ ˬ2008
ˬϲτΒϗ ϲΤϴδϣ Ϯϫϭ ˬϞΤϤϟ΍ ΐΣΎλ .ϦϳήϬη ΖϐϠΑ Ε΍ήΘϔϟ ϲΟέΎΨϟ΍ ϢϟΎόϟ΍ Ϧϋ ϝΰόϤΑ ϢϫίΎΠΘΣ΍ ϢΗϭ
ΔϴπϘϟ΍ ϰϟ· ΓέΎηϹ΍ ϰϟ· ϡϼϋϹ΍ ϊϓΩ ΎϤϣ ˬϥϮΘϳΰϟ΍ ϲΣ ϲϓ Δϗήδϟ΍ ϲϓ ΍ϮϠΘ˵ϗ ˬϦϴϔχϮϤϟ΍ Ϧϣ ΔΛϼΛϭ
.˱ΎϴΑΎϴϏ ϢϛΎΤ˵ϳϭ ˬΝέΎΨϟ΍ ϲϓ – 25 Ϣϗέ – ϪϴϠϋ ϰϋΪϣ ϙΎϨϫϭ ."ϥϮΘϳΰϟ΍ ΔϴϠΧ" ΔϤϛΎΤϣ ϰϤδϤΑ
ˬ2009 ίϮϤΗ/ϮϴϟϮϳ 9 ϲϓ Ύ˱ϧΎϴΑ ΔϴϠΧ΍Ϊϟ΍ Γέ΍ίϭ ΕέΪλ΃ ΎϣΪϨϋ ϢϫίΎΠΘΣΎΑ Δϳ΍ΪΒϟ΍ ϲϓ ϢϬϠϫ΃ ϑήϋ
˱ Οέ 24 ϰϠϋ ΖπΒϗ Δσήθϟ΍ ϥ΃ Ϫϴϓ ΕήϛΫ
ϯήΧ΃ ΕΎϣϮϠόϣϭ ϦϳΰΠΘΤϤϟ΍ Ω΍ήϓϷ΍ ϦϛΎϣ΃ ˯ΎϔΧ· .ϼ
.ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΤϟ ϲϟϭΪϟ΍ ϥϮϧΎϘϟ΍ ΐδΣ ϱήδϗ ˯ΎϔΧ· ϩέϭΪΑ ήΒΘόϳ ΔϟϭΪϟ΍ ϞΒϗ Ϧϣ ϢϬϨϋ
ΔϟϭΪϟ΍ Ϧϣ΃ ρΎΒο ΰΠΘΣ΍ .ΔϋϮϤΠϤϟ΍ Ϧϋ ΔϴϓΎο· ΕΎϣϮϠόϣ Δϳ΃ ΕΎτϠδϟ΍ ήϓϮΗ Ϣϟ ˬϝϭϷ΍ ϥΎϴΒϟ΍ ΪόΑ
ˬϢϬϴϟ· ΕΎϣΎϬΗ΍ ΐδϧ ϥϭΩ Ήέ΍Ϯτϟ΍ ϥϮϧΎϗ ϰπΘϘϤΑ ΓέΩΎλ ϝΎϘΘϋ΍ ήϣ΍ϭ΃ ΐΟϮϤΑ 24 ˰ϟ΍ ϝΎΟήϟ΍
˯ΎϨΛ΃ϭ ϢϬϴϠϋ ξΒϘϟ΍ άϨϣ .ϦϳήϬη ϰϟ· ϦϴϋϮΒγ΃ ϦϴΑ ΖΣϭ΍ήΗ ΓήΘϔϟ ϱήδϘϟ΍ ˯ΎϔΘΧϼϟ ϢϫϮοήϋϭ
ˬϢϬϟ ΔϟϭΪϟ΍ Ϧϣ΃ ίΎΠΘΣ΍ ϥΎϜϣ ΔϓήόϤϟ ϡΎόϟ΍ ΐ΋ΎϨϠϟ ϯϭΎϜθϟ΍ Ϧϣ ΔϠϤΠΑ ωΎϓΪϟ΍ ϮϣΎΤϣ ϡΪϘΗ ˬϢϫ˯ΎϔΘΧ΍
ΔϟϭΪϟ΍ Ϧϣ΃ ΔΑΎϴϧ ϰϟ· ϢϬΘϟΎΣΈΑ ϲ΋Ύπϗ ήϣ΃ αΎϤΘϟϻϭ ˬϲϋήθϟ΍ ΐτϟ΍ κΤϔϟ ϢϬϋϮπΧ ϥΎϤπϟϭ
19 ϲϓ ϯϭΎϜθϟ΍ ϯΪΣ· ϲϓ ϖϴϘΤΘϟ΍ ϡΎόϟ΍ ΐ΋ΎϨϟ΍ ΢Θϓ .Δϋήδϟ΍ ϪΟϭ ϰϠϋ ϢϬϴϟ· ΕΎϣΎϬΗϻ΍ ΐδϧϭ
ϰϠϋ ϢϬΗέΪϗ ϡΪϋϭ ϢϬϴϠϋ ξΒϘϟ΍ϭ ϢϬτΒο ˯ΎϨΛ΃ ϩϭ΃έ ΎϤΑ ϦϴϠϘΘόϤϟ΍ ϲϟΎϫ΃ ΪϬη .2009 ίϮϤΗ/ϮϴϟϮϳ
.ϦϴϠϘΘόϤϟ΍ ίΎΠΘΣ΍ ϥΎϜϣ Δϓήόϣ ΎϬϨϜϤϳ ϻ ΎϬϧ· ϦϴϣΎΤϤϠϟ ΖϟΎϗ ΔΑΎϴϨϟ΍ ϦϜϟ ˬϦϴϠϘΘόϤϟ΍ ϦϛΎϣ΃ Δϓήόϣ
ϥΎΒΒδϳ – ΐϳάόΘϟ΍ ϥϼϬδϳ ΎϤϬϧ΃ ΎϤΑ – ϲΟέΎΨϟ΍ ϢϟΎόϟ΍ Ϧϋ ϝΰόϤΑ ίΎΠΘΣϻ΍ϭ ϱήδϘϟ΍ ˯ΎϔΘΧϻ΍
ΔϟϭΪϟ΍ Ϧϣ΃ ϮϟϭΆδϣ ΰΠΘΣ΍ ˬͿ΍ ΏΰΣ Δϴπϗ ϢγΎΑ ϑήό˵ϳ ΎϤϴϓ .Ϣϴψϋ ϖϠϗ ΔϟϭΪϟ΍ Ϧϣ΃ ϲϠϘΘόϣ ϲϟΎϫϷ
ϊϠτϣϭ 2008 ϡΎϋ ήΧ΍ϭ΃ ϢϬϴϠϋ ξΒϘϟ΍ ΔψΤϟ άϨϣ ˬϲΟέΎΨϟ΍ ϢϟΎόϟ΍ Ϧϋ ϝΰόϤΑ ϢϬϴϠϋ ϰϋΪϣ 22
ζΗϭϭ βΘϳ΍έ ϦϣϮϴϫ ΖόΟ΍έ .2010 ίϮϤΗ/ϮϴϟϮϳ ϲϓ ΔϟϭΪϟ΍ Ϧϣ΃ ΔΑΎϴϧ ϡΎϣ΃ ϢϬϟϮΜϣ ϰΘΣ ˬ2009 ϡΎϋ
.ΔΑΎϴϨϟ΍ ΕΎϤϴϠόΗ ϰϠϋ ˯ΎϨΑ ϢϬϴϠϋ ϰϋΪϤϠϟ ΔϟϮϤΤϤϟ΍ ϒΗ΍ϮϬϟ΍ κΤϓ ϱάϟ΍ ˬϲ΋ΎϨΠϟ΍ ϞϤόϤϟ΍ ήϳήϘΗ
ϪϴϠϋ ϰϋΪϤϟ΍ ϰϟ· ϞϘΘόϤϟ΍ ΏέΎϗ΃ ΎϬϠγέ΃ Δϴμϧ Ϟ΋Ύγέ Ωέϭ΃ ˬ2010 έΎϳ΃/ϮϳΎϣ 26 ΦϳέΎΘΑ ˬήϳήϘΘϟ΍
:Ωήϟ΍ ϰϠϋ ΍˱έΩΎϗ ϦϜϳ Ϣϟ ϢΛ Ϧϣϭ ΖϗϮϟ΍ ϚϟΫ ϲϓ ϰϔΘΧ΍ ϱάϟ΍ ˬϒΗΎϬϟ΍ ήΒϋ ϒϳήθϟ΍ ϦϤΣήϟ΍ ΪΒϋ Ϊόδϣ
Ϧϣ ΕϮϤΘγ ϲΗΪΟϭ ϚϴϠϋ ϖϠϘϟ΍ Ϧϣ ϡΎϨϧ ϻ ϲΗϮΧ΃ϭ Ύϧ΃ ˬΎΑΎΑ Ύϳ ϲϨΘθΣϭ΃
.ΎϨϴϠϋ Ωέ ϙϮΟέ΃ ˬϖϠϘϟ΍

26

:2009 έΎϳ΃/ϮϳΎϣ 3

ΐϳάόΘϟ΍ ΎϳΎπϗ ϲϓ ΏΎϘόϟ΍ Ϧϣ ΓΎϨΠϟ΍ Εϼϓ·

ϦϜϟ Ύ˱Όϴη ϞόϔΗ Ϣϟ Ϛϧ΃ ϑήόϧ ˬϖϠϘϟ΍ Ϧϣ ΕϮϤΘγ Ϛϣ΃ ˬϚΗήγ΃ ϦΤϧ ˬϙϮΟέ΃
.ϚΗϮλ ΎϨό˷Ϥγ ϙϮΟέ΃

:2009 έΎϳ΃/ϮϳΎϣ 3

.ήϴΨΑ Ϫϧ· ΎϨϟ Ϟ
˷ ϗ ϚΑήΑ

:2009 έΎϳ΃/ϮϳΎϣ 3

51

ϝΰόϤΑ ίΎΠΘΣϼϟ ΔϟϭΪϟ΍ Ϧϣ΃ ΔγέΎϤϣ ϥ΄θΑ Δ˷ϳΪΟ ϖϠϗ Κϋ΍ϮΑ Ϧϋ ϒθϛ ϦϨϴη ϦΗέΎϣ ιΎΨϟ΍ έήϘϤϟ΍
:2010 ϡΎϋ ϲϓ ήμϣ ϰϟ· ϪΘΜόΑ Ϧϋ ϩήϳήϘΗ ϲϓ ϲΟέΎΨϟ΍ ϢϟΎόϟ΍ Ϧϋ
Ϧϣ ζϴΘϔΗ ϱϷ ϊπΨΗ ϻ ϲϬϓ ˬΔϟϭΪϟ΍ Ϧϣ΃ έΎϘϣ ϰϠϋ ϲ΋ΎπϘϟ΍ ϑ΍ήηϹ΍ ϲϓ ϖϠϘϣ κϘϧ ϙΎϨϫ
ήϳέΎϘΘϟ΍ Ύ˱ϣΎϤΗ ϞϫΎΠΘϧ ϥ΃ ΐόμϟ΍ Ϧϣ ΢Βμϳ ˬέΎΒΘϋϻ΍ ϲϓ ΍άϫ άΧ΃ ϊϣ .ϩϼϋ΃ έϮϛάϤϟ΍ ωϮϨϟ΍
ϲϓ ϲΟέΎΨϟ΍ ϢϟΎόϟ΍ Ϧϋ ϝΰόϤΑ ϢϫίΎΠΘΣ΍ϭ ϰϟ· ϢϬΘϟΎΣ· ϢΛ ΏΎϫέϹΎΑ ϦϴϬΒΘθϤϟ΍ ϝΎϘΘϋΎΑ ΔλΎΨϟ΍
ΔϠϳϮσ ΓΪϣ ϞΒϗ ϢΘΗ ΔγέΎϤϤϟ΍ ϩάϫ ϥ· ϝΎϘ˵ϳ .ΔϟϭΪϟ΍ Ϧϣ΃ ΚΣΎΒϣ κΨΗ νέϷ΍ ΖΤΗ Δϳήγ ϥίΎϧί
ΎϬϴϓ ϊΘϤΘϳ ϻ ωΎοϭ΃ ϰϟ· ϱΩΆΗ ΕΎγέΎϤϤϟ΍ ϩάϫ ϞΜϣ .ΔϴϤγήϟ΍ ϕ΍έϭϷ΍ ϲϓ ϢϫίΎΠΘΣ΍ ϞϴΠδΗ Ϧϣ
51
.ϱήδϗ ˯ΎϔΘΧ΍ ΎϬϧϮϜϟ ϰϗήΗ ΕϻΎΤϟ΍ ξόΑ ϲϓϭ ˬϥϮϧΎϘϠϟ ΔϳΎϤΣ ϱ΄Α ΰΠΘΤϤϟ΍

ΎϬϧ΃ ϻ· ˬΪόΑ ΎϫΫΎϔϧ ΃ΪΒϳ Ϣϟ ˬϱήδϘϟ΍ ˯ΎϔΘΧϻ΍ Ϧϣ ιΎΨηϷ΍ ϊϴϤΟ ΔϳΎϤΤϟ ΔϴϟϭΪϟ΍ ΔϴϗΎϔΗϻ΍ ϥ΃ ϢϏέ
ΔτϠγ Ϫϟ Ύ˱ϳΩΎηέ· ϼ
˱ ϴϟΩ ήϓϮΗϭ ˬΔϤϴδΠϟ΍ ΔϴϗϮϘΤϟ΍ ΕΎϛΎϬΘϧϻ΍ ϩάϫ Ϊο ϲϟϭΪϟ΍ ϊϤΘΠϤϟ΍ ωΎϤΟ· βϜόΗ
ΔϴϧΎΜϟ΍ ΎϬΗΩΎϣ ϲϓ "ϱήδϘϟ΍ ˯ΎϔΘΧϻ΍" ϑ˷ήό˵Η ΔϴϗΎϔΗϻ΍ .ϱήδϘϟ΍ ˯ΎϔΘΧϻ΍ Ϧϣ ΔϳΎϤΤϠϟ ϲϟϭΪϟ΍ ϕΎΜϴϤϟ΍
:ϪΘϔμΑ
ϭ΃ ΔϟϭΪϠϟ ϥ΍Ϯϋ΃ ϞΒϗ Ϧϣ ΔϳήΤϟ΍ Ϧϣ ϥΎϣήΤϟ΍ ϝΎϜη΃ Ϧϣ ϞϜη ϱ΃ ϭ΃ ϑΎτΘΧ΍ ϭ΃ ίΎΠΘΣ΍ ϭ΃ ϝΎϘΘϋ΍
ΔϘϓ΍ϮϤΑ ϭ΃ Ϧϣ ϢϋΪΑ ϭ΃ ˬΔτϠγ ΐμϨϣ ϊϗ΍ϭ Ϧϣ ϙήΤΘΗ Ω΍ήϓϷ΍ Ϧϣ ΕΎϋΎϤΟ ϭ΃ Ω΍ήϓ΃ ϞΒϗ Ϧϣ
ϥΎϜϣ ϭ΃ ήϴμϣ ˯ΎϔΧ· ϖϳήσ Ϧϋ ΔϳήΤϟ΍ Ϧϣ ϥΎϣήΤϟΎΑ έ΍ήϗϹ΍ ξϓέ ΍άϫ ϲϠϳϭ ˬΔϟϭΪϟ΍ Ϧϣ ΔϴϨϤο
52
.ϥϮϧΎϘϟ΍ ΔϳΎϤΣ έΎσ· ΝέΎΧ κΨθϟ΍ ΍άϫ ϊπϳ ΎϤϣ ˬϲϔΘΨϤϟ΍ κΨθϟ΍

51

Report submitted by Martin Scheinin, special rapporteur on the promotion and protection of human rights and :ήψϧ΍
fundamental freedoms while countering terrorism, to the Human Rights Council, October 14, 2010, A/HRC/13/37/Add.2,
ίϮϤΗ/ϮϴϟϮϳ 17 ϲϓ ΓέΎϳΰϟ΍ ΖϤΗ) http://www2.ohchr.org/english/issues/terrorism/rapporteur/docs/A_HRC_13_37_Add2.doc

.(2010
Report of the Criminal Evidence Laboratory, State Security Case file 2009/284, Directorate of Criminal Evidence, Ministry)
(Interior, May 26, 2009.
Res.

Ϣϗέ ΔϣΎϋ ΔϴόϤΟ έ΍ήϗ ˬ2006 ϝϭϷ΍ ϥϮϧΎϛ/ήΒϤδϳΩ 20 ϲϓ Εήϗ΃ ˬϱήδϘϟ΍ ˯ΎϔΘΧϻ΍ Ϧϣ ιΎΨηϷ΍ ϊϴϤΟ ΔϳΎϤΤϟ ΔϴϟϭΪϟ΍ ΔϴϗΎϔΗϻ΍ 52
ΔϟϭΩ 20 ϊϗ΍ϮΑ ˬϖϳΪμΘϠϟ ϲϧϮϧΎϘϟ΍ ΏΎμϨϟ΍ ϰϟ· ϞμΗ Ϣϟ ΎϬϧ΃ ΎϤΑ ΪόΑ ΔϴϗΎϔΗϻ΍ ΫΎϔϧ ΃ΪΒϳ Ϣϟ 177 (LXI), U.N. Doc. A/RES/61/177 (2006).
.ΎϫΫΎϔϧ ΃ΪΒϳ ϲϛ ˬ˯Ύπϋ΃

2011 ϲϧΎΜϟ΍ ϥϮϧΎϛ/ήϳΎϨϳ

27

ˬΓΎϴΤϟ΍ ϲϓ ϖΤϟ΍ ϚϬΘϨΗ ϲϬϓ 53."ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΤϟ ϪΟϭϷ΍ ΩΪόΘϣ ϙΎϬΘϧ΍" ήΒΘόΗ ΔϳήδϘϟ΍ Ε΍˯ΎϔΘΧϻ΍
ˬΔϨϴϬϤϟ΍ ϭ΃ ΔϴϧΎδϧ·ϼϟ΍ ϭ΃ ΔϴγΎϘϟ΍ ΔΑϮϘόϟ΍ ϭ΃ ΔϠϣΎόϤϟ΍ Ώϭήο Ϧϣ ϩήϴϏ ϭ΃ ΐϳάόΘϟ΍ ϰϠϋ ήψΤϟ΍ϭ
ΓΩέ΍ϭ ϕϮϘΤϟ΍ ϩάϫ .ΔϴϨϠόϟ΍ϭ ΔϟΩΎόϟ΍ ΔϤϛΎΤϤϟ΍ ϲϓ ϖΤϟ΍ϭ ˬϪμΨη ϰϠϋ ϥΎϣϷ΍ϭ Ωήϔϟ΍ ΔϳήΣ ϲϓ ϖΤϟ΍ϭ
Ϧϣ ϩήϴϏϭ ΐϳάόΘϟ΍ ΔπϫΎϨϣ ΔϴϗΎϔΗ΍ ϲϓϭ ˬΔϴγΎϴδϟ΍ϭ ΔϴϧΪϤϟ΍ ϕϮϘΤϟΎΑ ιΎΨϟ΍ ϲϟϭΪϟ΍ ΪϬόϟ΍ ϲϓ
ϲϋΪΘδϳ .(ΐϳάόΘϟ΍ ΔπϫΎϨϣ ΔϴϗΎϔΗ΍) ΔϨϴϬϤϟ΍ ϭ΃ ΔϴϧΎδϧ·ϼϟ΍ ϭ΃ ΔϴγΎϘϟ΍ ΔΑϮϘόϟ΍ ϭ΃ ΔϠϣΎόϤϟ΍ Ώϭήο
ϭ΃ ΢Ϥδϳ ϭ΃ ήϣ΄ϳ ϭ΃ ΐϜΗήϳ" κΨη ϱϷ ΔϴϧϮϧΎϘϟ΍ ΔϴϟϭΆδϤϟ΍ ϞϴϤΤΘΑ ϝϭΪϟ΍ ϡΰΘϠΗ ϥ΃ ϥΫ· έϮϛάϤϟ΍
.Ϫ΋Ύγ΅έ Ϛϟάϛϭ "ϱήδϘϟ΍ ˯ΎϔΘΧϻ΍ ϲϓ ϙέΎθϳ ϭ΃ Ίσ΍ϮΘϳ
ϥ΃ ϭ΃ ΓήγϷ΍ Δϓήόϣ ϲϓ ϖΤϟ΍ϭ ˬ˯ήϤϠϟ ϲϧϮϧΎϘϟ΍ ϞΜϤϤϟ΍ ϊϣ Ϟλ΍ϮΘϟ΍ ϲϓ ϖΤϟ΍ ϕήΨϳ ϱήδϘϟ΍ ˯ΎϔΘΧϻ΍
ϝϮμΤϟ΍ ϲϓ ϖΤϟ΍ϭ ˬϩίΎΠΘΣ΍ ϥΎϜϤΑϭ ΰΠΘΤϣ Ϫϧ΄Α ˬΰΠΘΤϤϟ΍ ϩέΎΘΨϳ κΨη ϱ΃ ϭ΃ ˬ ΓήγϷ΍ ϑήόΗ
ϥ΃ ΎϬϴϓ Ωέϭ ϲϟϭΪϟ΍ ΪϬόϟ΍ Ϧϣ ΔόγΎΘϟ΍ ΓΩΎϤϟ΍ 54. ΔϴϧΎδϧϹ΍ ΔϠϣΎόϤϟ΍ ϲϓ ϖΤϟ΍ϭ ϲΒσ κΤϓ ϰϠϋ
ˬΔϴ΋ΎϨΠϟ΍ ΕΎϣΎϬΗϻ΍ϭ ϢϬϴϠϋ ξΒϘϟ΍ ΏΎΒγ΄Α ϢϬϴϠϋ ξΒϘϟ΍ Ζϗϭ ϢϫέΎΒΧ· ΐΠϳ ϦϳΰΠΘΤϤϟ΍ ιΎΨηϷ΍
ΐΠϳ ΔϤϛΎΤϤϠϟ ϊπΨϳ Ϣϟ ϱάϟ΍ ϦϴΠδϟ΍" ϥΈϓ ˯ΎϨΠδϟ΍ ΔϠϣΎόϤϟ ΎϴϧΪϟ΍ ήϴϳΎόϤϠϟ Ύ˱ϘΒσ .ϢϬϘΤΑ ˬΕΪΟϭ ϥ·
ϢϠό˵ϳ ϥϷ Δϣίϼϟ΍ ΔϟϮϘόϤϟ΍ Ϟ΋ΎγϮϟ΍ ΢ϨϤ˵ϳ ϥ΃ϭ ϩίΎΠΘΣΎΑ ϪΗήγ΃ έϮϔϟ΍ ϰϠϋ ήτΨϳ ϥ΄Α Ϫϟ ΢Ϥδ˵ϳ ϥ΃
ξόΑ ϲϓ ΔϟϮϘόϣ ΔϴϨϣ΃ ΩϮϴϘϟ έϮϛάϤϟ΍ ωϮπΧ ϊϣ "ϢϬϨϣ Ε΍έΎϳΰϟ΍ ϰϘϠΘϳ ϥ΃ ϭ΃ ˬϩ˯ΎϗΪλ΃ϭ ϪΗήγ΃
ϢϟΎόϟ΍ Ϧϋ ϝΰόϤΑ ίΎΠΘΣϻ΍ ϥ΃ Ε΃έ ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΤΑ ΔϴϨόϤϟ΍ ΓΪΤΘϤϟ΍ ϢϣϷ΍ ΕΎΌϴϫ 55. ΕϻΎΤϟ΍
ϩάϫ ήψΣ ΐΠϳ Ϫϧ΃ϭ ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΤϟ ΔϤϴδΟ ΕΎϛΎϬΘϧ΍ ϰϟ· ϱΩΆϳ ϥ΃ ϦϜϤϳ ˬϡΎϋ ϞϜθΑϭ ˬϲΟέΎΨϟ΍
ϲϓ ΎϫήΧ΁ ˬΕ΍ήϣ ΓΪϋ ϒϗϮϤϟ΍ ΍άϫ ϰϠϋ ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΤϟ ΓΪΤΘϤϟ΍ ϢϣϷ΍ ΔϨΠϟ Ϊϴϛ΄Η έήϜΗϭ 56.ΔγέΎϤϤϟ΍
Ϊϗ ϲΟέΎΨϟ΍ ϢϟΎόϟ΍ Ϧϋ ϝΰόϤΑ ϝϮτϤϟ΍ ίΎΠΘΣϻ΍" ϥ΄Α Ϟ΋ΎϘϟ΍ ϱ΃ήϟ΍ ϰϨΒΘϳ 2003 ϡΎϋ έΪλ έ΍ήϗ
ϭ΃ ΔϴϧΎδϧ·ϼϟ΍ ϭ΃ ΔϴγΎϘϟ΍ ΔϠϣΎόϤϟ΍ ϝΎϜη΃ ΪΣ΃ ϪΗ΍Ϋ ΪΣ ϲϓ ϩέΎΒΘϋ΍ ϦϜϤϳϭ ΐϳάόΘϟ΍ ΏΎϜΗέ΍ ϞϬδϳ
57
."ΐϳάόΘϟ΍ ϝΎϜη΃ ΪΣ΃ ϰΘΣ ϭ΃ ˬΔϨϴϬϤϟ΍

53

United Nations Commission on Human Rights, ““Report submitted January 8, 2002, by Mr. Manfred Nowak, :ήψϧ΍
independent expert charged with examining the existing international criminal and human rights framework for the protection
of persons from enforced or involuntary disappearance, pursuant to paragraph 11 of Commission Resolution 2001/46”” (New
York: United Nations, 2002), E/CN.4/2002/71, 36

.(3) 14 ΓΩΎϣϭ (1)10 ΓΩΎϣ ˬΔϴγΎϴδϟ΍ϭ ΔϴϧΪϤϟ΍ ϕϮϘΤϟΎΑ ιΎΨϟ΍ ϲϟϭΪϟ΍ ΪϬόϟ΍ ήψϧ΍ 54
ΔϠϣΎόϣϭ ΔϤϳήΠϟ΍ ϊϨϤΑ ϲϨόϤϟ΍ ΓΪΤΘϤϟ΍ Ϣϣϸϟ ϝϭϷ΍ ήϤΗΆϤϟ΍ ϞΒϗ Ϧϣ ˬ1955 Ώ΁/βτδϏ΃ 30 ϲϓ Εήϗ΃ ˬ˯ΎϨΠδϟ΍ ΔϠϣΎόϤϟ ΎϴϧΪϟ΍ ήϴϳΎόϤϟ΍ 55
U.N. Doc. A/CONF/611, annex I, E.S.C. res. 663C, 24 U.N. ESCOR Supp. (No. 1) at 11, U.N. Doc. E/3048 :Ϣϗέ ΔϘϴΛϭ ˬϦϴϔϟΎΨϤϟ΍
.92 Ϣϗέ ΓΪϋΎϗ (1957), amended E.S.C. res. 2076, 62 U.N. ESCOR Supp. (No. 1) at 35, U.N. Doc. E/5988 (1977),
ΔϨΠϟ .ϲΟέΎΨϟ΍ ϢϟΎόϟ΍ Ϧϋ ϝΰόϤΑ ίΎΠΘΣϻ΍ Ϊο ϡΎϜΣ΃ ΔϏΎϴμΑ ΔϨΠϠϟ΍ Ζλϭ΃ ˬ1992 ϡΎϋ ϲϓ ϪϴϨΒΗ ϢΗ ϱάϟ΍ ˬ20 Ϣϗέ ϡΎόϟ΍ ϖϴϠόΘϟ΍ ϲϓ 56
.11 ΓήϘϓ ˬ20 Ϣϗέ ϡΎϋ ϖϴϠόΗ ˬϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΤϟ ΓΪΤΘϤϟ΍ ϢϣϷ΍
.2006 ϡΎϋ ϲϓ ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΣ βϠΠϤΑ ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΣ ΔϨΠϟ ΖϟΪΒΘγ΍ .14 ΓήϘϓ ˬ2003/32 Ϣϗέ έ΍ήϗ ˬϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΤϟ ΓΪΤΘϤϟ΍ ϢϣϷ΍ ΔϨΠϟ 57

28

ΐϳάόΘϟ΍ ΎϳΎπϗ ϲϓ ΏΎϘόϟ΍ Ϧϣ ΓΎϨΠϟ΍ Εϼϓ·

ϲϟϭΪϟ΍ ϥϮϧΎϘϟ΍ ΐΟϮϤΑ ήμϣ ΕΎϣ΍ΰΘϟ΍
ϪΑ ΢Ϥδ˵ϳ ϻϭ ϖϠτ˵ϣ ήψΤϟ΍ ΍άϫ .ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΤϟ ϲϟϭΪϟ΍ ϥϮϧΎϘϟ΍ ϲϓ ϲγΎγ΃ ΃ΪΒϣ ΐϳάόΘϟ΍ ϰϠϋ ήψΤϟ΍
ΔϣΎϋ ΕΎϣί΃ Δϳ΃ ϭ΃ ϲγΎϴδϟ΍ έ΍ήϘΘγϻ΍ ϡΪϋ ϭ΃ ΏήΤϟ΍ ϞΜϣ ˬϩέήΒΗ Ϊϗ Δϴ΋ΎϨΜΘγ΍ ϑϭήχ ϱ΃ ϲϓ
ϲϤϟΎόϟ΍ ϥϼϋϹ΍ ϲϓ ϩήϛΫ Ωέϭ Ϋ· ˬϲϓήόϟ΍ ϲϟϭΪϟ΍ ϥϮϧΎϘϟ΍ ϲϓ Ωέ΍ϭ ΐϳάόΘϟ΍ ϰϠϋ ήψΤϟ΍ 58.ϯήΧ΃
ϲϓ ΐϳάόΘϟ΍ ήψΤϳ ϱήμϤϟ΍ έϮΘγΪϟ΍ .ϯήΒϜϟ΍ ΔϴϟϭΪϟ΍ ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΣ ϖϴΛ΍Ϯϣ ϲϓϭ ˬϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΤϟ
Δϣ΍ήϛ ϪϴϠϋ φϔΤϳ ΎϤΑ ϪΘϠϣΎόϣ ΐΠΗ" ίΎΠΘΣϼϟ ϊπΨϳ κΨη ϱ΃ ϥ΃ ΎϬϴϓ Ωέϭ ϲΘϟ΍ ˬ42 ΓΩΎϤϟ΍
59
."ΎϳϮϨόϣ ϭ΃ ΎϴϧΪΑ Ϫ΋΍άϳ· ίϮΠϳ ϻϭ" ϭ "ϥΎδϧϹ΍
ϡ΍ΰΘϟϻ΍ ϝϭΪϟ΍ ϰϠϋ νήϔΗϭ ΐϳάόΘϟ΍ ήψΤΗ ϲΘϟ΍ ΔϴϟϭΪϟ΍ ϖϴΛ΍ϮϤϟ΍ Ϧϣ ΔϠϤΟ ϲϓ ϑήσ ΔϟϭΩ ήμϣϭ
ΔϴϗΎϔΗ΍ ϰϠϋ ήμϣ ΖϗΪλ .ήψΤϠϟ ΕΎϛΎϬΘϧ΍ ϱ΃ ϰϠϋ ξϳϮόΘϟ΍ϭ ήψΤϟ΍ ϡ΍ήΘΣ΍ ϦϤπϳ ΎϤΑ ˬήψΤϟΎΑ
ϭ΃ ΔϴϧΎδϧ·ϼϟ΍ ϭ΃ ΔϴγΎϘϟ΍ ΔΑϮϘόϟ΍ ϭ΃ ΔϠϣΎόϤϟ΍ Ώϭήο Ϧϣ ϩήϴϏϭ ΐϳάόΘϟ΍ ΔπϫΎϨϤϟ ΓΪΤΘϤϟ΍ ϢϣϷ΍
ˬ1982 ϡΎϋ ϲϓ ΔϴγΎϴδϟ΍ϭ ΔϴϧΪϤϟ΍ ϕϮϘΤϟΎΑ ιΎΨϟ΍ ϲϟϭΪϟ΍ ΪϬόϟ΍ ϰϠϋϭ ˬ1986 ϡΎϋ ϲϓ ΔϨϴϬϤϟ΍
ΖϟΎϗϭ .ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΤϟ ϲΑήόϟ΍ ϕΎΜϴϤϟ΍ ϰϠϋϭ ˬΏϮόθϟ΍ϭ ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΤϟ ϲϘϳήϓϷ΍ ϕΎΜϴϤϟ΍ ϰϠϋϭ
ˬΔϟϭΪϟ΍ ϲϓ ϥϮϧΎϗ [ΐϳάόΘϟ΍ ΔπϫΎϨϣ] ΔϴϗΎϔΗϻ΍" :ϥ· 1999 ϡΎϋ ϲϓ ΐϳάόΘϟ΍ ΔπϫΎϨϣ ΔϨΠϠϟ ΔϣϮϜΤϟ΍
έϮΘγΪϟ΍ ϥ΃ Δϔϴπϣ "ΔϟϭΪϟ΍ ΕΎτϠγ ϊϴϤΟ ϡΎϣ΃ ϱέϮϓϭ ήηΎΒϣ ϞϜθΑ ϖΒτ˵Η ΔϴϗΎϔΗϻ΍ ϡΎϜΣ΃ ϊϴϤΟϭ
60
."ϱϮϨόϤϟ΍ ϭ΃ ϲϧΪΒϟ΍ ϯΫϸϟ Ω΍ήϓϷ΍ ξϳήόΗ ήψΤϳ" ϱήμϤϟ΍
ΔϠϣΎόϤϟ΍ϭ ΐϳάόΘϟ΍ ϝΎϤϋ΃ ϊϨϤΑ ϝϭΪϟ΍ ϡΰϠ˵ϳ ϮϬϓ ˬΐϳάόΘϟ΍ ήψΤϳ Ϫϧ΃ ϰϟ· ΔϓΎοϹΎΑ ϲϟϭΪϟ΍ ϥϮϧΎϘϟ΍
Ϧϋ ϢϬΘϴϟϭΆδϣ ΔϣϮϋΰϤϟ΍ ΓΎοΎϘϤΑ ϡ΍ΰΘϟϻ΍ .ϢϬΘΒϗΎόϣϭ ΎϬϨϋ ϦϴϟϭΆδϤϟ΍ ΓΎοΎϘϣϭ ΎϬϴϓ ϖϴϘΤΘϟ΍ϭ ΔΌϴδϟ΍
Ϣϫ Ϧϣ ΍άϫ ϞϤθϳ .ήηΎΒϣ ϞϜθΑ Ϫϴϓ ΍ϮϛέΎη Ϧϣ Ϛϟάϛϭ ˬϪϴϓ ϦϴΌσ΍ϮΘϤϟ΍ ϚΌϟϭ΃ ϞϤθϳ ΐϳάόΘϟ΍ ϝΎϤϋ΃
ΔπϫΎϨϣ ΔϴϗΎϔΗ΍ 61.ϝΎϤϋϷ΍ ϩάϫ ϞΜϣ ΏΎϜΗέΎΑ ΍Ϯϓήόϳ ϥ΃ ΐΠϳ ϭ΃ ϥϮϓήόϳ ΍ϮϧΎϛ Ϧϳάϟ΍ ΓΩΎϴϘϟ΍ ΔϠδϠγ ϲϓ
ϊϨϤϟ ϯήΧ΃ Ε΍˯΍ήΟ· Δϳ΃ ϭ΃ ΔϟΎόϓ Δϴ΋Ύπϗ ϭ΃ Δϳέ΍Ω· ϭ΃ ΔϴόϳήθΗ Ε΍˯΍ήΟ·" ΫΎΨΗΎΑ ϝϭΪϟ΍ ϡΰϠ˵Η ΐϳάόΘϟ΍

58

Committee against Torture, General Comment 2, Implementation of article 2 by States Parties, U.N. Doc. :ήψϧ΍
CAT/C/GC/2/CRP. 1/Rev.4 (2007), para. 11

.42 ΓΩΎϣ ˬϱήμϤϟ΍ έϮΘγΪϟ΍ 59
U.N. Committee against Torture, ““Supplementary reports of States parties due in 1996: Egypt 28/01/99.””

:ήψϧ΍ 60

ϪΘϠϣΎόϣ ΐΠΗ Ϊϴϗ ϯ΄Α ϪΘϳήΣ ΪϴϘΗ ϭ΃ βΒΤϳ ϭ΃ ϪϴϠϋ ξΒϘϳ Ϧσ΍Ϯϣ Ϟϛ " :ϥ΃ ΎϬϴϓ Ωέϭ έϮΘγΪϟ΍ Ϧϣ 42 ΓΩΎϤϟ΍ CAT/C/34/Add. 11, para. 12.
.(121 ΓήϘϓ ˬϖΑΎδϟ΍ :ϲϓ βΒΘϘϣ) "ΎϳϮϨόϣ ϭ΃ ΎϴϧΪΑ Ϫ΋΍άϳ· ίϮΠϳ ϻϭ ˬϥΎδϧϹ΍ Δϣ΍ήϛ ϪϴϠϋ φϔΤϳ ΎϤΑ
U.N. Doc. CAT/C/GC/2/CRP. 1/Rev.4

2011 ϲϧΎΜϟ΍ ϥϮϧΎϛ/ήϳΎϨϳ

:Ϣϗέ ΔϘϴΛϭ ˬϑ΍ήσϷ΍ ϝϭΪϟ΍ ϞΒϗ Ϧϣ 2 ΓΩΎϤϟ΍ άϴϔϨΗ ˬ2 Ϣϗέ ϡΎϋ ϖϴϠόΗ ˬΐϳάόΘϟ΍ ΔπϫΎϨϣ ΔϨΠϟ 61
.8 ΓήϘϓ (2007)

29

ϱ΃ "ϑΎμϧ·" ϥΎϤο ΔϟϭΪϟ΍ ϰϠϋϭ 62."ϲ΋ΎπϘϟ΍ ΎϬλΎμΘΧϻ ϊπΨϳ ϢϴϠϗ· ϱ΃ ϲϓ ΐϳάόΘϟ΍ ϝΎϤϋ΃
63
"...ΐγΎϨϣϭ ϝΩΎϋ ξϳϮόΗ ϲϓ άϴϔϨΘϠϟ ϞΑΎϗ ϖΤΑ ϪόΘϤΗ"ϭ ΐϳάόΘϠϟ ΔϴΤο
ΕΎϣϮϜΤϟ΍ ϰϠϋ ϥΈϓ ˬΔϴγΎϴδϟ΍ϭ ΔϴϧΪϤϟ΍ ϕϮϘΤϟΎΑ ιΎΨϟ΍ ϲϟϭΪϟ΍ ΪϬόϟ΍ Ϧϣ (΃)(3)2 ΓΩΎϤϠϟ Ύ˱ϘΒσ
ϲϓ ΎϬΑ ϑήΘόϤϟ΍ ϪΗΎϳήΣ ϭ΃ ϪϗϮϘΣ ΖϜϬΘϧ΍ κΨη ϱϷ ϢϠψΘϠϟ ϝΎόϓ ϞϴΒγ ήϴϓϮΗ ϞϔϜΗ " ϥ΄Α ϡ΍ΰΘϟϻ΍
ϲϓ ΖΒΗ ϥ΃ ϮΤϨϟ΍ ΍άϫ ϰϠϋ ϢϠψΘϣ ϞϜϟ ϞϔϜΗ" ϥ΃ ϝϭΪϟ΍ ϰϠϋ ϲϟϭΪϟ΍ ΪϬόϟ΍ νήϔϳϭ ."ΪϬόϟ΍ ΍άϫ
ΔμΘΨϣ ΔτϠγ Δϳ΃ ϭ΃ ˬΔμΘΨϣ ΔϴόϳήθΗ ϭ΃ Δϳέ΍Ω· ϭ΃ Δϴ΋Ύπϗ ΔτϠγ ΎϬϛΎϬΘϧ΍ ϰϋΪϳ ϲΘϟ΍ ϕϮϘΤϟ΍
64
."ϲ΋ΎπϘϟ΍ ϢϠψΘϟ΍ ΕΎϴϧΎϜϣ· ϰϤϨΗ ϥ΄Αϭ ˬϲϧϮϧΎϘϟ΍ ΔϟϭΪϟ΍ ϡΎψϧ ΎϬϴϠϋ κϨϳ ϯήΧ΃

.(1)2 ΓΩΎϣ ˬΐϳάόΘϟ΍ ΔπϫΎϨϣ ΔϴϗΎϔΗ΍ 62
.14 ΓΩΎϣ ˬϖΑΎδϟ΍ 63
ΎϳΎΤπϟ ϑΎμϧϹ΍ϭ ξϳϮόΘϟ΍ ϲϓ ϖΤϟΎΑ ΔλΎΨϟ΍ ΔϳΩΎηέϹ΍ ΔϟΩϷ΍ϭ ΔϴγΎγϷ΍ ΉΩΎΒϤϟ΍ ˱Ύπϳ΃ ήψϧ΍ .(Ώ)(3)2 ΓΩΎϣ ˬϲϟϭΪϟ΍ ΪϬόϟ΍ 64
ΔδϠΠϟ΍ ϪΗήϗ΃ ˬ2006 έ΍Ϋ΁/αέΎϣ 21 ˬϲϟϭΪϟ΍ ϲϧΎδϧϹ΍ ϥϮϧΎϘϠϟ ΔϤϴδΠϟ΍ ΕΎϗϭήΨϟ΍ϭ ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΤϟ ϲϟϭΪϟ΍ ϥϮϧΎϘϠϟ ΔϤϴδΠϟ΍ ΕΎϛΎϬΘϧϻ΍
ϲϟϭΪϟ΍ ϥϮϧΎϘϟ΍ άϴϔϨΗ ϡ΍ήΘΣ΍ ϥΎϤοϭ ϡ΍ήΘΣΎΑ ϡ΍ΰΘϟϻ΍" :(Ω)3 Ϣϗέ ΃ΪΒϣ , A/RES/60/147 :Ϣϗέ έ΍ήϗ ˬΓΪΤΘϤϟ΍ Ϣϣϸϟ ΔϣΎόϟ΍ ΔϴόϤΠϠϟ ϥϮΘδϟ΍
ΕΎπϳϮόΗ ήϴϓϮΗ (Ω) :ΐΟ΍ϭ ˬϯήΧ΃ ˯Ύϴη΃ ϦϴΑ ˬϞϤθϳ ˬϲϟϭΪϟ΍ ϥϮϧΎϘϟ΍ ϖϴΛ΍Ϯϣ ϲϓ ϥ΍Ωέ΍ϭ ΎϤϫ ΎϤϛ ϲϟϭΪϟ΍ ϲϧΎδϧϹ΍ ϥϮϧΎϘϟ΍ϭ ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΤϟ
."ϩΎϧΩ΃ Ωέ΍Ϯϟ΍ ΐδΣ ˬϲ΋ΎπϘϟ΍ ϑΎμϧϹ΍ ϚϟΫ ϲϓ ΎϤΑ ˬΎϳΎΤπϠϟ ΔϟΎόϓ

30

ΐϳάόΘϟ΍ ΎϳΎπϗ ϲϓ ΏΎϘόϟ΍ Ϧϣ ΓΎϨΠϟ΍ Εϼϓ·

ΐϳάόΘϟ΍ Ε΍˯ΎϋΩ΍ ϰϠϋ ΔϳήμϤϟ΍ ΔϣϮϜΤϟ΍ Ωέ .II
Ϧϣ΃ ΚΣΎΒϣϭ Δσήθϟ΍ ϱΪϳ΃ ϰϠϋ ΐϳάόΘϟ΍ Ε΍˯ΎϋΩ΍ ΔϘϴϘΣ ϲϓ ΔϳήμϤϟ΍ ΕΎτϠδϟ΍ ΖϋίΎϧ ΎϤϟΎτϟ
ϚϠΗ Ϟϛ ϲϓ ϖϘΤΗ ΔΑΎϴϨϟ΍ ϥ΃ ΕΪϛ΃ ϦϜϟ ˬ˱ΎϧΎϴΣ΃ ϊϘΗ Ε˯ΎγϹ΍ ϥ΄Α Εήϗ΃ ΓήϴΧϷ΍ Ε΍ϮϨδϟ΍ ϝϼΧ .ΔϟϭΪϟ΍
.ΔϴϓΎϜϟ΍ ΔϟΩϷ΍ ΕήϓϮΗ ΍Ϋ· ΔϤϛΎΤϤϟ΍ ϰϟ· ϦϴϬΒΘθϤϟ΍ ΓΎϨΠϟ΍ ϞϴΤΗϭ ϊ΋ΎϗϮϟ΍
ϰϟ· ˬϢϬόϓ΍ϭΩ ϲϓ ϚϴϜθΘϟ΍ϭ ϦϴϜΘθϤϟ΍ ΐϳάϜΗ ϰϟ· ϖ΋ΎϘΤϟ΍ έΎϜϧ· ϦϴΑ Ρϭ΍ήΘϳ ΔϴϠΧ΍Ϊϟ΍ Γέ΍ίϭ Ωέ
ϰϠϋ ϞϴϟΪϛ ˬΓέ΍ίϮϟΎΑ ΔϴϠΧ΍Ϊϟ΍ ΔϴΒϳΩ΄Θϟ΍ Ε΍˯΍ήΟϹ΍ϭ ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΣ ϰϠϋ ΐϳέΪΘϟ΍ Ξϣ΍ήΑ ϰϟ· ΓέΎηϹ΍
2009 ϡΎόϟ ΔϳήμϤϟ΍ ΔϣϮϜΤϟ΍ ήϳήϘΗ ϲϓ ˬϝΎΜϤϟ΍ ϞϴΒγ ϰϠϋ .ΐϳάόΘϟ΍ ϊϨϤϟ ΔϴϓΎϛ Ε΍˯΍ήΟ· ΎϬϳΪϟ ϥ΃
ˬϱήμϤϟ΍ ϒϠϤϠϟ ΔϠϣΎθϟ΍ ΔϳέϭΪϟ΍ ΔόΟ΍ήϤϟ΍ Δϴϟ΁ ϦϤο ˬϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΤϟ ΓΪΤΘϤϟ΍ ϢϣϷ΍ βϠΠϣ ϰϟ·
ϢϴϠόΘϟ ΓήΘϓ άϨϣ Ε΍ϮτΧ ΕάΨΗ΍ ˬΔϴϠΧ΍Ϊϟ΍ Γέ΍ίϭ ϝϼΧ Ϧϣ" ΔϣϮϜΤϟ΍ ϥ΃ ΔϴΟέΎΨϟ΍ Γέ΍ίϭ ΕΪϛ΃
ΞϫΎϨϣ" ˰Α Ε΃ΪΑ ˬΔϴΟέΎΨϟ΍ ΖϓΎο΃ ΎϤϛ ˬΔϴϠϤόϟ΍ ϩάϫ ."Δσήθϟ΍ Ω΍ήϓ΃ϭ ρΎΒπϠϟ ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΣ ΉΩΎΒϣ
ϊϴϤΠϟ ΔΒδϨϟΎΑ ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΣ ϰϠϋ ΔϤψΘϨϤϟ΍ ΐϳέΪΘϟ΍ Ξϣ΍ήΑ ϞϤθΗϭ Δσήθϟ΍ ΔϴϤϳΩΎϛ΃ ϲϓ ΔϴϤϴϠόΗ
ϕϮϘΣ ϰϠϋ ΐϳέΪΘϟ΍ ΞϣΎϧήΑ ϰϟ· ΔϴϠΧ΍Ϊϟ΍ Γέ΍ίϭ ήϴθΗ ΎϤϛ 65."Ω΍ήϓ΃ϭ ρΎΒο Ϧϣ ˬΔσήθϟ΍ Ω΍ήϓ΃
.ϲ΋ΎϤϧϹ΍ ΓΪΤΘϤϟ΍ ϢϣϷ΍ ΞϣΎϧήΒϟ ϊΑΎΗ ωϭήθϣ ϞΒϗ Ϧϣ 2001 ϲϧΎΜϟ΍ ϥϮϧΎϛ/ήϳΎϨϳ άϨϣ ΃ΪΑ ϪϧϮϛ ϥΎδϧϹ΍
ϑϻ΁ 10 ϮΤϧ Ώ˷έΩ ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΣ ϝΎΠϤΑ Ε΍έΪϘϟ΍ ˯ΎϨΒΑ ιΎΨϟ΍ ωϭήθϤϟ΍ ΍άϫ ϥ· ΔϣϮϜΤϟ΍ ϝϮϘΗϭ
66
.ϥϮϧΎϘϟ΍ ΫΎϔϧ· ρΎΒο Ϧϣ ςΑΎο 2000 Ϧϣ ήΜϛ΃ Ϛϟάϛϭ ˬΔσήη ςΑΎο
:ϪΘϴϠϋΎϓ ϲϓ ϚϜη ωϭήθϤϟΎΑ ϦϴϘΑΎδϟ΍ ϦϴϠϣΎόϟ΍ ΪΣ΃ ϥ΃ ϻ·
ϥ΄θΑ ΎϬσΎΒο ΓήοΎΤϤΑ Γέ΍ίϮϟ΍ Ϧϋ ΔϴΟέΎΧ ήλΎϨόϟ ΢ϤδΗ ΖϧΎϛ ΔϴϠΧ΍Ϊϟ΍ Γέ΍ίϭ ϥ΃ ΔϘϴϘΣ
Ϧϋ ϦϴϟϭΆδϤϟ΍ ϥ΃ ήϛΫ΃ .ΔϴϟΎόϓ ήΜϛϷ΍ ϞϜθϟΎΑ ϢΘϳ ϻ ωϭήθϤϟ΍ ϦϜϟ ϢϬϣ έϮτΗ ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΣ
Ϣϟϭ ˬϲϟϭΪϟ΍ ϥϮϧΎϘϟ΍ Ϧϋ ΔϟϮτϣ Ε΍ήοΎΤϣ νήόϟ ϦϴϴόϣΎΟ ΓάΗΎγ΃ ΐϠΟ ϥϮϠπϔϳ ΍ϮϧΎϛ ωϭήθϤϟ΍
.αΎδΣ ήϣ΃ ΍άϫ ϥϷ ϲϧΪϤϟ΍ ϊϤΘΠϤϟ΍ ΕΎϤψϨϣ Ϧϣ ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΣ Ϧϋ Ϧϴόϓ΍Ϊϣ ΐϠΟ ϲϓ ΍ϮΒϏήϳ
ϝϮΣ ΕΎθϗΎϨϤϟ΍ ϝϼΧ Ϫϧ΃ ˬήΜϛϷ΍ϭ .ΕΎδϠΠϟ΍ Ϧϣ ήϴΜϜϟ΍ ˯ΎϨΛ΃ ϥϮϣΎϨϳ ΔϐϟΎΒϣ ϱ΃ ϼΑ ΍ϮϧΎϛ ρΎΒπϟ΍

65

National report of the Egyptian government submitted in accordance with paragraph 15 (a) of the annex to Human :ήψϧ΍
Rights Council resolution 5/1, 16 November 2009, A/HRC/WG.6/7/EGY/1,
.(2010 ίϮϤΗ/ϮϴϟϮϳ 15 ϲϓ ΓέΎϳΰϟ΍ ΖϤΗ) http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR%5CPAGES%5CEGSession7.aspx
The UNDP training is based on an agreement with the Ministry of Foreign Affairs.

ϲϧΎΜϟ΍ ϦϳήθΗ/ήΒϤϓϮϧ 25 ϲϓ ΓέΎϳΰϟ΍ ΖϤΗ)

:ωϭήθϤϟ΍ ϊϗϮϣ ήψϧ΍ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ Ϧϣ ΪϳΰϤϠϟ 66

http://www.benaa-undp.org/english/index.php?pageid=2&page=About%20Benaa

.(2010

2011 ϲϧΎΜϟ΍ ϥϮϧΎϛ/ήϳΎϨϳ

31

Ωήδϳ Ϧϣ ΏϮϠγ΄Α Ύ˱ϧΎϴΣ΃ ϥϮϟϮϘϳ ρΎΒπϟ΍ ϥΎϛ ˬϲϟϭΪϟ΍ ϥϮϧΎϘϟ΍ ϲϓ ΕΩέϭ ΎϤϛ ΐϳάόΘϟ΍ ΕΎϛΎϬΘϧ΍
ϡΪόΑ ωΎϨΘϗϻ΍ ϢϬϴϠϋ ΪΒϳ Ϣϟϭ ...ΎϨϠϤϋ ϱΩΆϨϟ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ ΝήΨΘδϧ ΍άϜϫ ϦϜϟ :ΔσΎδΒΑ ϖ΋ΎϘΤϟ΍
67
.ΔγέΎϤϤϟ΍ ϩάϫ Δϴϋϭήθϣ

:Ε΍ϮϨδϟ΍ έ΍Ϊϣ ϰϠϋ ϲϣϮϜΤϟ΍ ΏΎτΨϟ΍ έϮτΗ ΢οϮΗ ΔϴϟΎΘϟ΍ ΕΎΤϳήμΘϟ΍
ˬήϴΒϛ ΪΣ ϰϟ· ΎϬϴϓ ώϟΎΒ˵ϣ ΐϳάόΘϟ΍ Ε΍˯ΎϋΩ΍" :ϲΑήόϟ΍ ˯ΎΟέ ϡΎόϟ΍ ΐ΋ΎϨϟ΍ ϝΎϗ ˬ1990 ϡΎϋ ϲϓ
ΕΎϴϓϭ ωϮϗϮΑ Ϣϋΰϟ΍ Ύϣ΃ ...ϑ΍ήΘϋϻ΍ ϰϠϋ κΨη έΎΒΟϹ ΐϳάόΘϟ΍ ωϮϗϭ ΍˱ΪΟ έΩΎϨϟ΍ Ϧϣϭ
ϪϨϜϤϳ ϻ ΔϴΤπϟ΍ ϥ΃ ϑΩΎμΘϳ ϦθΨϟ΍ ϞϣΎόΘϟ΍ Ϧϣ ˯ϲη ΩήΠϣ Ϧϣ ήΜϛ΃ βϴϠϓ ˬΐϳάόΘϟ΍ ΐΒδΑ
68
."ϞΘϘ˵ϴϓ ϪϠϤΤΗ
ϙΎϨϫ ϥ· ΐϳάόΘϟ΍ ΔπϫΎϨϤϟ ΓΪΤΘϤϟ΍ ϢϣϷ΍ ΔϨΠϠϟ ΔϳήμϤϟ΍ ΕΎτϠδϟ΍ ΖϟΎϗ ˬ1999 ϡΎϋ ϲϓ
69
."ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΣ ΕΎϛΎϬΘϧ΍ Ϧϣ ΔοέΎϋ ΕϻΎΣ"
ϲϨόϤϟ΍ ιΎΨϟ΍ ΓΪΤΘϤϟ΍ ϢϣϷ΍ έήϘϣ ϰϟ· ΎϬϟ ΏΎτΧ ϲϓ ΔϣϮϜΤϟ΍ ΕήϛΫ 2001 ϡΎϋ ϲϓ
ϡΎϣ΃ ϢϬϴϠϋ ϰϋΪϤϟ΍ ϞΒϗ Ϧϣ ήϬψΗ ϲΘϟ΍ ΞΠΤϟ΍ ϦϴΑ ήϬηϷ΍ ϲϫ ΐϳάόΘϟ΍ ΔΠΣ" ϥ΃ ΐϳάόΘϟΎΑ
70
."Γ˯΍ήΑ ϰϠϋ ϝϮμΤϟ΍ ϭ΃ ϢϬϘΤΑ ΕΎϣΎϬΗϻ΍ ρΎϘγ· ϥϮϟϭΎΤϳ Ϧϳάϟ΍ ˬϢϛΎΤϤϟ΍ϭ ΔϣΎόϟ΍ ΔΑΎϴϨϟ΍
Γέ΍ίϭ Ωέ ϥ΃ 2005/2004 ϲϣΎόϟ ϱϮϨδϟ΍ ϩήϳήϘΗ ϲϓ ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΤϟ ϲϣϮϘϟ΍ βϠΠϤϟ΍ ΐΘϛ
71
."ΔϳΩήϓ ΕϻΎΣ" ΎϬϧ΃ Ϯϫ ΐϳάόΘϟ΍ ϯϭΎϜη ϰϠϋ ΩΎΘόϤϟ΍ ΔϴϠΧ΍Ϊϟ΍
ϚϟΫ ϲϓ ΔϴϧϮϧΎϘϟ΍ ϥϭΆθϠϟ ΔϴϠΧ΍Ϊϟ΍ ήϳίϭ ΪϋΎδϣ – ˯Ύϴο ΪϤΣ΃ ˯΍ϮϠϟ΍ ϝΎϗ ˬ2007 ϡΎϋ ϲϓ
ΎϬϨϜϟϭ Ε΍ίϭΎΠΘϟ΍ ξόΑ ϙΎϨϫ ϥ΄Α Ε΍ήϤϟ΍ Ε΍ήθϋ ΖϓήΘϋ΍" Δϳήμϣ ΔϔϴΤμϟ – ϦϴΤϟ΍
ϞΧ΍Ω ΐϳάόΗ Ε΍ϭΩ΃ ΪΟϮΗ ϻ .ΔϣΎόϟ΍ ΔΑΎϴϨϠϟ ΎϬϟϮΤϳ ϱάϟ΍ Ϯϫ ΔϴϠΧ΍Ϊϟ΍ ήϳίϭϭ ΔϳΩήϓ ΕϻΎΣ
72
."΢ϴΤλ ήϴϏ ΍άϫ ϥ΃ Ϊϴϛ΄ΘϠϟ Δσήη Ϣδϗ ϱ΃ ϰϟ· ϥϵ΍ ΐϫάϧ ϥ΃ ΪόΘδϣ .Δσήθϟ΍ ϡΎδϗ΃
ήϳίϭ ήϬχ ˬϱϮϨδϟ΍ ϱήμϤϟ΍ Δσήθϟ΍ Ϊϴϋ Ϧϣ ϡϮϳ ϞΒϗ ˬ2010 ϲϧΎΜϟ΍ ϥϮϧΎϛ/ήϳΎϨϳ 24 ϲϓ
ˮ[ΐϳάόΘϟ΍ ΕϻΎΣ ϲϓ] ΓέΪϧ ϥΎϣί ϥΎϛ" :Ϫϴϓ ϝΎϗ ϱέ΍ϮΣ ΞϣΎϧήΑ ϲϓ ϲϟΩΎόϟ΍ ΐϴΒΣ ΔϴϠΧ΍Ϊϟ΍
Ϟϴϗϭ Ύ˱ϧΎϴΣ΃ ϪΟϮΗ ϲϓ ϥΎϛ ϥ· ˬϩΪϛ ϞΒϗ ΎϬΘϠϗ Ύϧ΃ϭ ήθϨΘϴΑ ζϨϜϣ ϦϜϤϣ .βϜόϟ΍ ϝϮϗ΄Α Ύϧ΃ .ϻ.2010 ϥ΍ήϳΰΣ/ϮϴϧϮϳ 16 ˬΓήϫΎϘϟ΍ ˬ.ϡ .˰ϫ ϊϣ ζΗϭϭ βΘϳ΍έ ϦϣϮϴϫ ΔϠΑΎϘϣ 67
.1990 ϲϧΎΜϟ΍ ϥϮϧΎϛ/ήϳΎϨϳ 26 ˬέϮμϤϟ΍ ˬ"ϡΎόϟ΍ ΐ΋ΎϨϟ΍ ϊϣ έ΍ϮΣ :ϝΎϘΘϋϻ΍ϭ ΐϳάόΘϟ΍ϭ ϥϮΠδϟ΍" ˬΪϤΣ΃ ΪϤΤϣ ϡήϜϣ
U.N. Committee against Torture, Summary Record of the 385th meeting, May 14, 1999, U.N. doc. CAT/C/SR.385, para.

68

:ήψϧ΍ 69
11
70

Report of the Special Rapporteur, Nigel Rodley, submitted pursuant to Commission on Human Rights resolution :ήψϧ΍
2000/43, January 25, 2001, U.N. doc E/CN.4/2001/66 para. 473.
National Council for Human Rights, Annual Report 2004/2005, p.111,

:ήψϧ΍ 71

.(2010 ϥ΍ήϳΰΣ/ϮϴϧϮϳ 17 ϲϓ ΓέΎϳΰϟ΍ ΖϤΗ) http://nchregypt.org/ar/images/files/1stannualreportar.pdf
:ϰϠϋ ˬ2007 έΎϳ΃/ϮϳΎϣ 23 ˬϡϮϴϟ΍ ϱήμϤϟ΍ ˬ"ΐόθϟ΍ βϠΠϣ ϲϓ "ΔϴϠΧ΍Ϊϟ΍ϭ "ϥ΍ϮΧϹ΍" ϦϴΑ ΓΪϳΪΟ ΔϬΟ΍Ϯϣ ήΠϔϳ "ΐϳάόΘϟ΍" 72
.(2010 ϥ΍ήϳΰΣ/ϮϴϧϮϳ 23 ϲϓ ΓέΎϳΰϟ΍ ΖϤΗ) http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=61880&IssueID=683

32

ΐϳάόΘϟ΍ ΎϳΎπϗ ϲϓ ΏΎϘόϟ΍ Ϧϣ ΓΎϨΠϟ΍ Εϼϓ·

΍ϮϐϠΑ ˬϰϨόϤΑ ˬ[ΐϳάόΘϟ΍ ΕϻΎΤΑ] ϡϼϋϹ΍ϭ ΔΑΎϴϨϟ΍ ήτΨ˵Ηϭ ήη΅΃ ΖϳΪΑ ΎϤϟ Ύ˱ϴμΨη Ύϧ΃ ϲϟ
ˬΊϴδϟ΍ ίήΑ΄Α Ύϧ΃ ˬϻ ϢϬϟ ΖϠϗ Γέ΍ίϮϟ΍ Ϧϣ ϲθϣΎϫ ϩΪϛ ϲϟ Ϟϴϗ ..ςΑΎψϟ΍ ίϭΎΠΘΑ ϡϼϋϹ΍ Ϟ΋Ύγϭϭ ΔϓΎΤμϟ΍
...ϲόϴΒσ ˬΔϟϭΪϟ΍ ΕΎδγΆϣ Ϟϛ ϲϓ ϞμΤϴΑ ...ζΣϭ ΪΣ΍ϭ εϮϬϴϔϣ ΔϟϭΪϟ΍ ΕΎϧΎϴϛ Ϧϣ ϥΎϴϛ ζϴϔϣ ...ϥΎθϋ
73."ΪϳΰϴΑ [ϥΎϜδϟ΍] ΩΪόϟ΍ ϥ· εΎδϨϨϣ ϦϳΪόΑϭ

ωΎδΗ΍ ϪΒΒγ ϩέϭΪΑ ΍άϫϭ ˬΐϳάόΘϟ΍ ΕϻΎΤΑ ϡΎόϟ΍ ϲϋϮϟ΍ Ϊϳ΍ΰΗ ϰϟ· Ύ˱ϴ΋ΰΟ ΩϮόϳ ΏΎτΨϟ΍ ϲϓ ϝϮΤΘϟ΍ ΍άϫ
Ϣϟ .ΓήϴΧϷ΍ Ε΍ϮϨδϟ΍ ϝϼΧ ήμϣ ϲϓ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ έΎθΘϧ΍ ΕϻΪόϣ ωΎδΗ΍ϭ ΔϴϣϼϋϹ΍ ΕΎϳήΤϟ΍ ζϣΎϫ
ϰϠϋ ˬΖϧήΘϧϹ΍ ϰϠϋ ΐϳάόΘϟ΍ Ξ΋ΎΘϧ Ϧϋ Δϋϭήϣ έϮλ έϮϬχ ϊϣ ΐϳάόΘϟ΍ ωϮϗϭ έΎϜϧ· ϦϜϤϤϟ΍ Ϧϣ Ϊόϳ
Ωήϟ΍ ϰϟ· ΕΎτϠδϟ΍ ΍άϫ ϊϓΩ 74.ϯήΧϷ΍ ϡϼϋϹ΍ Ϟ΋Ύγϭ ϲϓϭ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΕΎϜΒθϟ΍ ϰϠϋϭ ˬϊγ΍ϭ ϕΎτϧ
ϰϟ· ΍άϫ ϯΩ΃ ΕϻΎΤϟ΍ ξόΑ ϲϓϭ ˬϊγϭ΃ ϱήϴϫΎϤΟ ϡΎϤΘϫΎΑ ϰψΤΗ ϲΘϟ΍ ΙΩ΍ϮΤϟ΍ ϰϠϋ ήΒϛ΃ ΔϋήδΑ
ΔϴϠΧ΍Ϊϟ΍ Γέ΍ίϭ ϞΒϗ Ϧϣ ϊγϭ΃ ϝϮΤΗ ϰϟ· ΪόΑ ϢΟήΘ˵ϳ Ϣϟ ϡΎϤΘϫϻ΍ ΍άϫ ϥ΃ ϻ· .Δϴ΋Ύπϗ ΕΎϘΣϼϣϭ ΕΎϘϴϘΤΗ
.ΐϳάόΘϟ΍ ϰϠϋ ˯ΎπϘϟ΍ ϮΤϧ
ϲϓ ϲΠϬϨϣ ϞϜθΑ Δσήθϟ΍ ήϤΘδΗ ˬΔΑΎϴϨϟ΍ ΔϠΌγ΃ ϰϠϋ ΩϭΩήϟ΍ ϲϓϭ ήοΎΤϤϟ΍ ϲϓ ˬϲϟΎΤϟ΍ ΖϗϮϟ΍ ϲϓ
ˬϖΑ΍Ϯγ ϢϬϟ ϦϜΗ Ϣϟ Ϯϟ ϰΘΣ ˬϦϴΑϮϠτϣ ϦϴϣήΠϣ ϢϬϧ΄Α ίΎΠΘΣϻ΍ ˯ΎϨΛ΃ ϥϮΗϮϤϳ Ϧϳάϟ΍ ιΎΨηϷ΍ ϒλϭ
ϪΒϜΗήΗ Ύϣ ϰϠϋ ΔϴϋϭήθϤϟ΍ ˯Ύϔο· ΎϬϨϣ νήϐϟ΍ Ϣϋ΍ΰϤϟ΍ ϩάϫ .Ύ˱δΒϠΘϣ ϪϴϠϋ ξΒϘϟ΍ ϢΗ Ϫϧ΃ ϢϋΰΗ ϭ΃
ΞΠΤϟ΍ Ϧϣ ΔϠϤΟ Δσήθϟ΍ ϡΪΨΘδΗ ΎϤϛ .ΐϳάόΘϠϟ ϪοήόΘΑ ϪΑέΎϗ΃ ϭ΃ ΔϴΤπϟ΍ Ϣϋ΍ΰϣ ϪϳϮθΗ ϊϣ Δσήθϟ΍
ϲϓ ϦϳήΧϵ΍ ˯ϻΰϨϟ΍ ϊϣ έΎΠθϟ΍"ϭ "ϝΎϘΘϋϻ΍ ΔϣϭΎϘϣ" ΎϬϨϣ ˬϢϫίΎΠΘΣ΍ ˯ΎϨΛ΃ ϦϳΰΠΘΤϤϟ΍ ΓΎϓϭ ήϴδϔΘϟ
.ΔϴΤπϟ΍ ΪϨϋ ΖϧΎϛ ΔϴΤλ ϞϛΎθϤΑ ωέάΘϟ΍ϭ "ΖϴϤϣ ΙΩΎΣ" ˰Α ΔΑΎλϹ΍ϭ "έΎΤΘϧϻ΍"ϭ "Δϧ΍ΰϧΰϟ΍
ΫΎΘγϷ΍ϭ ΔϴϠΧ΍Ϊϟ΍ Γέ΍ίϭ ϲϓ ΔϴϧϮϧΎϘϟ΍ ΙϮΤΒϟ΍ ΐΘϜϤϟ ϖΑΎδϟ΍ βϴ΋ήϟ΍ ˬϡΎϨϏ ΪϤΤϣ έϮΘϛΪϟ΍ ΪϴϘόϟ΍
Γέ΍ίϮϟ΍ ϥ· 2001 ϡΎϋ ϲϓ ζΗϭϭ βΘϳ΍έ ϦϣϮϴϫ ˰ϟ ϝΎϗ ˬΔσήθϟ΍ ΔϴϤϳΩΎϛ΃ ϲϓ ϲ΋ΎϨΠϟ΍ ϥϮϧΎϘϠϟ ϖΑΎδϟ΍
˯ΎϔΧ·" ˰Α ίΎΠΘΣϻ΍ ˯ΎϨΛ΃ ΓΎϓϮϟ΍ϭ ΐϳάόΘϟ΍ ΕϻΎΣ ϲϓ ΎϬϳΪϟ ϲϠΧ΍Ϊϟ΍ ζϴΘϔΘϟ΍ ΓΪΣϮϟ ΕΎϤϴϠόΗ ϲτόΗ
ϲϓ ϦϳήΧ΁ ˯ϻΰϧ ϞΒϗ Ϧϣ Ώή˵ο κΨθϟ΍ ϥ΄Α ήϳήϘΗ ΔΑΎΘϛ ϢϬϴϠϋ ϦϴόΘϳϭ ˬϦϜϣ΃ ΍Ϋ· ...ΔϘϴϘΤϟ΍
75
."Δϧ΍ΰϧΰϟ΍
ϲϓ ΔϴϠΧ΍Ϊϟ΍ Γέ΍ίϭ ΕέΪλ΃ ˬϝΎΜϤϟ΍ ϞϴΒγ ϰϠϋ ˬ2010 ϥ΍ήϳΰΣ/ϮϴϧϮϳ ϲϓ Ϊϴόγ ΪϟΎΧ Δϴπϗ ϲϓ
:ϥ΃ Ϫϴϓ Ωέϭ ϥ΍ήϳΰΣ/ϮϴϧϮϳ 12 ϲϓ Ύ˱ϧΎϴΑ Δϳ΍ΪΒϟ΍

:2010 ϲϧΎΜϟ΍ ϥϮϧΎϛ/ήϳΎϨϳ 24 ˬΔϴϠΧ΍Ϊϟ΍ ήϳίϭ ˬϲϟΩΎόϟ΍ ΐϴΒΣ ˯΍ϮϠϟ΍ ϊϣ ϱίϮϓ ΪϴϔϤϟ ΔϠΑΎϘϣ 73
.(2010 Ώ΁/βτδϏ΃ 3 ϲϓ ΓέΎϳΰϟ΍ ΖϤΗ) http://www.youtube.com/watch?v=0gkjzHHbj2w&feature=related
.2010 ϥ΍ήϳΰΣ/ϮϴϧϮϳ ϲϓ Ϊϴόγ ΪϟΎΧϭ :ϰϠϋ 2006 ϲϧΎΜϟ΍ ϥϮϧΎϛ/ήϳΎϨϳ ϲϓ ήϴΒϜϟ΍ ΩΎϤϋ ΐϳάόΗ έϮλ ˬΔϠΜϣϷ΍ Ϧϣ 74
.2001 ϥΎδϴϧ/ϞϳήΑ΃ 6 ˬΓήϫΎϘϟ΍ ˬϡΎϨϏ ΪϤΤϣ .Ω ΪϴϘόϟ΍ ϊϣ ζΗϭϭ βΘϳ΍έ ϦϣϮϴϫ ΔϠΑΎϘϣ 75

2011 ϲϧΎΜϟ΍ ϥϮϧΎϛ/ήϳΎϨϳ

33

ΎϬϨϴόΑ ή΋΍ϭΩϭ ήλΎϨόϟ΍ ξόΑ ΕΩΎϤΗ .. ΔΧέΎλ ΕΎτϟΎϐϣ ϰϠϋ ϯϮτϨϳϭ ϖ΋ΎϘΤϠϟ ϒϟΎΨϣ ϮΤϧ ϰϠϋ
ϰϠϋ ΍ϭΪόΗ Ϊϗ Ϧϴϳήγ Δσήη ϝΎΟέ ϥ΄Α ˯ΎϋΩϹ΍ ϰϓ ΓΩΪόΘϣ Δϴϣϼϋ· Ϟ΋Ύγϭ ϝϼΧ Ϧϣ ΞϳϭήΘϟ΍ ϰϓ
ϯΩήϓ ϥ΃ ϰϓ ΖϠΜϤΗ Δόϗ΍Ϯϟ΍ ΔϘϴϘΣ ...ϪΗΎϓϭ ϰϓ ΍ϮΒΒδΗϭ ΔϳέΪϨϜγϷ΍ ΔϨϳΪϤΑ ϰΤΒλ ΪϟΎΧ /Ϧσ΍ϮϤϟ΍
ΪΣ΃ ϪϘϓ΍ήϳ ϰΤΒλ Ϊϴόγ ΪϤΤϣ ΪϟΎΧ/ϪϴϠϋ ϡϮϜΤϤϟ΍ ΍ΪϫΎη ...ΚΣΎΒϣ[˰ϟ΍] ΓΪΣϭ ΓϮϗ Ϧϣ Δσήη
ΓέΪΨϣ ΓΩΎϣ ϯϮΤΗ ΎϬϧ΃ ϚϟΫ ΪόΑ ϦϴΒΗ ΔϓΎϔϟ ωϼΘΑΈΑ έϮϛάϤϟ΍ έΩΎΑ ϪτΒπϟ ΎϤϬϬΟϮΗ ϯΪϟϭ Ϫ΋ΎϗΪλ΃
.76ϪΗΎϓϭ Ϧϋ ήϔγ΃ ϕΎϨΘΧ΍ ΙϭΪΣ ϪϴϠϋ ΐΗήΗ ΎϤϣ

ΔϤϬΘΑ ΔϴΑΎϴϏ ϡΎϜΣ΃ άϴϔϨΘϟ ϥΎΑϮϠτϣ Ϫόϣϭ "ϡΎϜΣ΃ άϴϔϨΘϟ Ύ˱ΑϮϠτϣ" ϥΎϛ Ϊϴόγ ΪϟΎΧ ϥ΃ ϥΎϴΒϟ΍ ϲϓ Ωέϭ ΎϤϛ
.Ω ˬΪϴόγ ΪϟΎΧ ϝΎΧ .ΔϳήϜδόϟ΍ ϪΘϣΪΧ Ϧϣ ΏήϬΘϣ Ϫϧ΃ϭ ˬϲϧϮϧΎϗ ήϴϏ ϞϜθΑ ΔΤϠγϷ΍ ΓίΎϴΣϭ Δϗήδϟ΍
ΕΎϳήϔγ ΓΪϋ ϯήΟ΃ ΪϟΎΧ ϥ· ϝΎϗ .ΔΤϴΤλ ήϴϏ Ε΍˯ΎϋΩ΍ ΎϬϧ· ζΗϭϭ βΘϳ΍έ ϦϣϮϴϫ ˰ϟ ϝΎϗ ˬϢγΎϗ ϲϠϋ
ήϓΎδϳ ϥ΃ ϭ΃ ˬήϓΎδϳ ϢΛ ΔϳήϜδόϟ΍ ΔϣΪΨϟ΍ Ϧϣ Ύ˱ΑήϬΘϣ ϥϮϜϳ ϥ΃ ϞϴΤΘδϤϟ΍ Ϧϣ Ϫϧ΃ϭ ˬήμϣ ΝέΎΧ ϰϟ·
ΪΣ΃ ϝΎϗ ΎϤϛϭ .Ώήο ϝΎϤϋ΃ ϱ΃ ωϮϗϭ Ύ˱ϣΎϤΗ ΔϴϠΧ΍Ϊϟ΍ Γέ΍ίϭ Ζϔϧϭ 77.ΪόΑ άϔϨ˵Η Ϣϟ ϩΪο ϡΎϜΣ΃ ΩϮΟϭ ϊϣ
΍ϭήψϧ΍ – ΎϬϟΎΟέ ϲϤΤΗ Γέ΍ίϮϟ΍" :ζΗϭϭ βΘϳ΍έ ϦϣϮϴϫ ˰ϟ ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΤϟ ϲϣϮϘϟ΍ βϠΠϤϟΎΑ ϦϴϠϣΎόϟ΍
ϰϠϋ Ζϋήϫ Γέ΍ίϮϟ΍ ϦϜϟ ΔΒΗήϟ΍ ΎπϔΨϨϣ Δσήη ϲϠΟέ ΎϤϫ ΎϬϴϓ ϥϮσέϮΘϤϟ΍ ˬΪϴόγ ΪϟΎΧ Δϴπϗ ϰϟ·
78
."ΎϤϬΘϳΎϤΤϟ έϮϔϟ΍

ΔϴϠΧ΍Ϊϟ΍ Γέ΍ίϭ ϲϓ ΔϴϠΧ΍Ϊϟ΍ ΐϳΩ΄Θϟ΍ Ε΍˯΍ήΟ·
ΎϬϨϜϤϳϭ Δσήθϟ΍ ϝΎΟέ Ε΍ίϭΎΠΗ ϲϓ ΔϴϠΧ΍Ϊϟ΍ ΕΎϘϴϘΤΘϟ΍ Ϧϋ ΔϟϭΆδϣ ΔϴϠΧ΍Ϊϟ΍ Γέ΍ίϮΑ ζϴΘϔΘϟ΍ ΓΪΣϭ
Γέ΍ίϮϟ΍ ϲϟϭΆδϣ έΎΒϛ Ϧϣ ϦϴϨΛ΍ Ϧϣ ΔϠϜθ˵ϣ ΔϴΒϳΩ΄Η βϟΎΠϣ ϡΎϣ΃ ρΎΒπϟ΍ ΔϤϛΎΤϤΑ ΕΎϴλϮΘϟ΍ ϡΪϘΗ ϥ΃
ΓάΨΘ˵Ϥϟ΍ ΔϴΒϳΩ΄Θϟ΍ Ε΍˯΍ήΟϹ΍ Ύ˱ϨϠϋ ΔϴϠΧ΍Ϊϟ΍ Γέ΍ίϭ ήϓϮΗ ϻϭ ˬΔϴϠϤόϟ΍ ϩάϫ ϲϓ ΔϴϓΎϔη ΪΟϮΗ ϻ 79.ϲοΎϗϭ
ϲϟΎϫϷ΍ ϭ΃ ΎϳΎΤπϟ΍ ϰϘϠΗ ˬζΗϭϭ βΘϳ΍έ ϦϣϮϴϫ ΎϬΘμΤϓ ϲΘϟ΍ ΕϻΎΤϟ΍ ξόΑ ϲϓ .ΔϨϴόϣ ΕϻΎΣ ϲϓ
ήοΎΤϣ ϦϳϭΪΘϟ ϢϬϟ Δσήθϟ΍ Ϣδϗ ˯ΎϋΪΘγ΍ ϊϣ ˬϯϮϜθϟ΍ ϝΎγέ· ΪόΑ ζϴΘϔΘϟ΍ ΓΪΣϭ Ϧϣ Ύ˱ϴ΋ΪΒϣ ΍˱Ωέ
ΖϛήΤΗ Ϊϗ Γέ΍ίϮϟ΍ ΖϧΎϛ ϥ· ϥϮϓήόϳ ϻϭ ˬϚϟΫ ϑϼΨΑ ˯ϲη ϱ΃ Ϧϋ έΎΒΧ΃ ϢϬϠμϳ Ϣϟ ϦϜϟ .Ϣϫ΍ϭΎϜθΑ
.ϢϬΘϤϟ΍ ςΑΎπϟ΍ Ϊο Ε΍˯΍ήΟΈΑ

:ϰϠϋ ˬ2010 ϥ΍ήϳΰΣ/ϮϴϧϮϳ 12 ˬΔϴϠΧ΍Ϊϟ΍ Γέ΍ίϮϟ ϲϨϣ΃ ϥΎϴΑ 76
http://www.moiegypt.gov.eg/Arabic/Departments+Sites/Media+and+public+Relation/Ministry+Releases/by12062010.htm

.(2010 ϥ΍ήϳΰΣ/ϮϴϧϮϳ 13 ϲϓ ΓέΎϳΰϟ΍ ΖϤΗ)
.2010 ϥ΍ήϳΰΣ/ϮϴϧϮϳ 15 ˬΔϳέΪϨϜγϹ΍ ˬϢγΎϗ ϲϠϋ .Ω ϊϣ ζΗϭϭ βΘϳ΍έ ϦϣϮϴϫ ΔϠΑΎϘϣ 77
.2010 ϥ΍ήϳΰΣ/ϮϴϧϮϳ 30 ˬΓήϫΎϘϟ΍ ˬϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΤϟ ϲϣϮϘϟ΍ βϠΠϤϟΎΑ ϦϴϠϣΎόϟ΍ ΪΣ΃ ϊϣ ζΗϭϭ βΘϳ΍έ ϦϣϮϴϫ ΔϠΑΎϘϣ 78
Γέ΍ίϮΑ ζϴΘϔΘϟ΍ ΓΪΣϭ ˯ΎϋΩϻ΍ ϞΜϤϳ .ΔϟϭΪϟ΍ βϠΠϤΑ ϯϭΎΘϔϟ΍ Γέ΍Ω· Ϧϣ ϲοΎϘϟ΍ Ϧϴό˵ϳ.57 ΓΩΎϣ ˬ1971 ΔϨδϟ 109 Ϣϗέ ˬΔσήθϟ΍ ϥϮϧΎϗ 79
ϡΎόϟ΍ ΐ΋ΎϨϟ΍ϭ ˬΓήϫΎϘϟ΍ ϑΎϨΌΘγ΍ ΔϤϜΤϣ βϴ΋έϭ ˬΔϴϠΧ΍Ϊϟ΍ Γέ΍ίϭ Ϧϣ ϦϴϠΜϤϣ Ϧϣ ΔϠϜθ˵ϣ ˬΔϔϠΘΨϣ ΔϨΠϟ ϡΎϣ΃ ΔΒΗέ ϰϠϋϷ΍ ρΎΒπϟ΍ ϢϛΎΤ˵ϳ .ΔϴϠΧ΍Ϊϟ΍
.62 ΓΩΎϣ ˬΔσήθϟ΍ ϥϮϧΎϗ ˬΔσήθϠϟ ϰϠϋϷ΍ βϠΠϤϟ΍ Ϧϋ ϞΜϤϣϭ

34

ΐϳάόΘϟ΍ ΎϳΎπϗ ϲϓ ΏΎϘόϟ΍ Ϧϣ ΓΎϨΠϟ΍ Εϼϓ·

Γέ΍ίϭ ϮϟϭΆδϣ ΢οϭ΃ ˬ2010 ϥ΍ήϳΰΣ/ϮϴϧϮϳ 12 ΦϳέΎΘΑ ζΗϭϭ βΘϳ΍έ ϦϣϮϴϫ ϊϣ ωΎϤΘΟ΍ ϲϓ
:ΔϴϠΧ΍Ϊϟ΍ ΕΎϘϴϘΤΘϟ΍ ΔϴϠϤϋ ΔϴϠΧ΍Ϊϟ΍
ΔϴϓΎϔθΑ ϯϮϜθϟ΍ ϲϓ ΔϴϠΧ΍Ϊϟ΍ Γέ΍ίϭ ϖϘΤΗ ϢΛ ˬϪϴϣΎΤϣ ϭ΃ ˬϯϮϜθϟ΍ ϪΗήγ΃ ϭ΃ ΰΠΘΤϤϟ΍ ϡΪϘϳ ϥ΃ ϦϜϤϳ
Ϯϟ ϰΘΣ ˬϯϮϜη Ϟϛ ϲϓ ϖϴϘΤΘϟ΍ ϢΘϳ .ΔϴΒϳΩ΄Η Ε΍˯΍ήΟ· άΨΘΘγ ΖϧΎϛ ϥ· έήϘΗ ϚϟΫ ΪόΑ .ΔϣΎΗ Δϫ΍ΰϧϭ
ΙΪΤΘϧϭ ωϮοϮϤϟ΍ ΍άϫ ϲϓ ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΤϟ ϲϣϮϘϟ΍ βϠΠϤϟ΍ ϊϣ ϥϭΎόΘϧ .ϊϴϗϮΗ ϥϭΩ ΔϣΪϘ˵ϣ ΖϧΎϛ
ΎϬϴϘϠΗ ϢΗ ϲΘϟ΍ ΐϳάόΘϟ΍ ϯϭΎϜη ΩΪόΑ Ε΍˯ΎμΣ· ΎϨϳΪϟ ΪΟϮΗ ϻ .ϒΗΎϬϟ΍ ϖϳήσ Ϧϋ ϡΎψΘϧΎΑ ϢϬόϣ
ϕΩϷ΍ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ .ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΣ ϰϠϋ ήμΘϘΗ ϻϭ ˬΎϬϋϮϧ ΐδΣ ΔϤδϘϣ ήϴϏ ϲϫϭ ˬΔϴοΎϤϟ΍ ΔϨδϟ΍
[ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΣ βϠΠϣ] ΓΪΤΘϤϟ΍ Ϣϣϸϟ ϡΪϘϤϟ΍ ϱήμϤϟ΍ ήϳήϘΘϟ΍ ϲϓ ΓΩέ΍Ϯϟ΍ ϚϠΗ ϲϫ ΎϨϳΪϟ ΓήϓϮΘϤϟ΍
80
.ϲοΎϤϟ΍ ϡΎόϟ΍

Ζδϴϟ ˬΓέ΍ίϮϟ΍ ϮϟϭΆδϣ ΎϬϴϟ· έΎη΃ ϲΘϟ΍ ΔϘϳήτϟΎΑ ΖϘΒ˵σ Ϯϟ ϰΘΣ ˬΎϬΗ΍Ϋ ΪΣ ϲϓ ΔϴΒϳΩ΄Θϟ΍ Ε΍˯΍ήΟϹ΍
ΕΎϘϴϘΤΘϠϟ ΔϠϳΪΑ ϑϭήψϟ΍ Ϧϣ ϑήχ ϱ΃ ϲϓ ήΒΘόΗ ϻ΃ ΐΠϳϭ ˬΐϳάόΘϟ΍ ΔϤϳήΟ ΔϣΎδΠϟ ϱΪμΘϠϟ ΔϴϓΎϛ
ϲϟϭΪϟ΍ ΪϬόϟΎΑ ϝϭΪϟ΍ ϡ΍ΰΘϟ΍ ΔΒϗ΍ήϣ Ϧϋ ΔϟϭΆδϤϟ΍ ΔϬΠϟ΍ – ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΤϟ ΓΪΤΘϤϟ΍ ϢϣϷ΍ ΔϨΠϟ .Δϴ΋ΎϨΠϟ΍
Ϧϋ ϝΰόϤΑ ϡ΍Ϊϋ· ΕΎϴϠϤϋ ωϮϗϭ ϝΎΣ ϲϓ" ϥ΃ ϰϟ· ΖμϠΧ ˬΔϴγΎϴδϟ΍ϭ ΔϴϧΪϤϟ΍ ϕϮϘΤϟΎΑ ιΎΨϟ΍
ϑΎμϧϹ΍ ΕΎϴϟ΁ϭ ΕΎπϳϮόΘϟ΍ ϥϮϜΗ ϥ΃ ϱέϭήπϟ΍ ϦϤϓ ˬΐϳάόΗ ϭ΃ Δϳήδϗ Ε΍˯ΎϔΘΧ΍ ϭ΃ ˯ΎπϘϟ΍
81
."ϊΑΎτϟ΍ Δϴ΋Ύπϗ ΓήϓϮΘϤϟ΍
ΫΎΘγϷ΍ϭ ΔϴϠΧ΍Ϊϟ΍ Γέ΍ίϮΑ ΔϴϧϮϧΎϘϟ΍ ΙϮΤΒϟ΍ ΐΘϜϤϟ ϖΑΎδϟ΍ βϴ΋ήϟ΍ ˬϡΎϨϏ .Ω ΪϴϘόϟ΍ ϝΎϗ ˬ2000 ϡΎϋ ϲϓ
ήΒΘόΗ ΔϴϠΧ΍Ϊϟ΍ Γέ΍ίϭ" :ϥ΃ Δϳήμϣ ΔϔϴΤλ ϊϣ ΔϠΑΎϘϣ ϲϓ ˬΔσήθϟ΍ ΔϴϤϳΩΎϛ΄Α ϲ΋ΎϨΠϟ΍ ϥϮϧΎϘϠϟ ϖΑΎδϟ΍
ήϴϓϮΗ ξϓήΗϭ – Δσήϔϣ Δϳήγ ϲϓ Γέ΍ίϮϟΎΑ ζϴΘϔΘϟ΍ ΓΪΣϭ ϞϤόΗ 82."ΔτϴδΑ Δϳέ΍Ω· ΔϔϟΎΨϣ ΐϳάόΘϟ΍
ΎϳΎΤπϟ΍ ϡήΤϳ ΎϤϣ ˬΎϬϴϠϋ ΩήϠϟ άΨΘ˵Η Ε΍˯΍ήΟ· Δϳ΃ ϭ΃ ΎϬϴϘϠΗ ϢΘϳ ϲΘϟ΍ ϯϭΎϜθϟ΍ ΩΪϋ Ϧϋ ΕΎϣϮϠόϣ
ϲϣΪϘϣ έΎτΧ· ϡΪϋ ϊϣ ˬΩϮϬθϟ΍ ˯ΎϋΪΘγ΍ Ϧϣ ϯϭΎϜθϟ΍ ϲϣΪϘϣ ϊϨϤϳϭ ˬϖϴϘΤΘϟ΍ ΕΎϳήΠϣ Ϧϣ ϢϬϴϣΎΤϣϭ
83
.ΕΎϘϴϘΤΘϟ΍ Ξ΋ΎΘϨΑ ϯϭΎϜθϟ΍
:ζΗϭϭ βΘϳ΍έ ϦϣϮϴϫ ˰ϟ ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΤϟ ϲϣϮϘϟ΍ βϠΠϤϟΎΑ ϦϴϠϣΎόϟ΍ ΪΣ΃ ϝΎϗ
ήϘϣ ˬϩΪΒϋ ϡΎθϫ ΪϴϤόϟ΍ϭ ΪϴϤΤϟ΍ ΪΒϋ ϡΎθϫ ΪϴϤόϟ΍ϭ ϝϼΟ ϒϳήη ˯΍ϮϠϟ΍ϭ ϱέΎϴΑϹ΍ ΪϤΣ΃ ˯΍ϮϠϟ΍ Ϧϣ Ϟϛ ϊϣ ζΗϭϭ βΘϳ΍έ ϦϣϮϴϫ ωΎϤΘΟ΍ 80
.2010 ϥ΍ήϳΰΣ/ϮϴϧϮϳ 12 ˬΓήϫΎϘϟ΍ ˬΔϟϭΪϟ΍ Ϧϣ΃ ΚΣΎΒϣ
81

Communication No 778/1997, Case of Coronel et al (Colombia), United Nations Documents CCPR/C/70/D/778/1997, :ήψϧ΍
October 13, 2000, para. 6.4

.2000 ρΎΒη/ήϳ΍ήΒϓ 8 ˬΐόθϟ΍ ˬ"ΐϳάόΘϠϟ ϲΒϫάϟ΍ ήμόϟ΍" ˬϡΎϨϏ ΪϤΤϣ 82
ϢϛΎΤϤϟ΍ ϰϠϋ ϭ΃ ζϴΘϔΘϟ΍ ΓΪΣϭ ϰϠϋ ΎϬΛϮΤΑ ζΗϭϭ βΘϳ΍έ ϦϣϮϴϫ ΰϛή˵Η Ϣϟ ˬΕΎϣϮϠόϣ ϰϠϋ ϝϮμΤϟ΍ ϰϠϋ ΓέΪϘϟΎΑ ΔϘϠόΘϣ ΕΎΑϮόλ ΐΒδΑ 83
.ΔϴϓΎϔθϟ΍ ϲϓ κϘϨϟ΍ βϔϧ Ϧϣ ϲϧΎόΗ ϲΘϟ΍ϭ ˬΔϴϠΧ΍Ϊϟ΍ Γέ΍ίϮΑ Δϳέ΍ΩϹ΍

2011 ϲϧΎΜϟ΍ ϥϮϧΎϛ/ήϳΎϨϳ

35

:ΐϳΩ΄Θϟ΍ ˯΍έϭ ΏΎΒγϷ΍ ϑήόϧ ϻ ϦΤϨϓ ˬϚϟΫ ϥϮϠόϔϳ ΍ϮϧΎϛ Ϯϟ ϰΘΣϭ – Ύ˱ϴϠΧ΍Ω ρΎΒπϟ΍ ϥϮΑΩΆϳ ϢϬϧ΃ ϕΪλ΃ ϻ
΍ϮΑάϋ ϢϬϧϷ ϭ΃ ˬΔσήθϟ΍ Ϣδϗ ϞΧ΍Ω ϪΑήο Ϧϣ ϻ
˱ ΪΑ ωέΎθϟ΍ ϲϓ ΕΎϤϓ Ύ˱μΨη ΍ϮΑήο ϢϬϧϷ ϢϫϮΑΩΆϳ ΎϤΑέ
ϥϮϣϮϘϳ Ϧϳάϟ΍ ρΎΒπϟ΍ Ϊο Ε΍˯΍ήΟ· ϥϭάΨΘϳ ϢϬϧ΃ ϰϠϋ Δ˷ϟΩ΃ ΎϨϳΪϟ Ζδϴϟ .ΕΎϤϓ ΔϓήΘΤϣ ήϴϏ ΔϘϳήτΑ Ύ˱μΨη
84.ϢϬϋΩέ ϥϮϟϭΎΤϳ ΍ϮϧΎϛ ϥ· ϭ΃ ˬΐϳάόΘϟΎΑ

ΩΪϋ Ϧϋ ΕΎϣϮϠόϣ ΐϠτΗ 2010 Ώ΁/βτδϏ΃ ϲϓ ΔϴϠΧ΍Ϊϟ΍ Γέ΍ίϮϟ ζΗϭϭ βΘϳ΍έ ϦϣϮϴϫ ΖΒΘϛ
ϰΘΣ ΍˱Ωέ ϖϠΘΗ Ϣϟ ϦϜϟ ˬΔϴοΎϤϟ΍ Ε΍ϮϨδϟ΍ έ΍Ϊϣ ϰϠϋ ΐϳάόΘϟ΍ ΔϴϔϠΧ ϰϠϋ ΐϳΩ΄ΘϠϟ ϦϴόοΎΨϟ΍ ρΎΒπϟ΍
.έϮτδϟ΍ ϩάϫ ΔΑΎΘϛ

ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΤϟ ϲϣϮϘϟ΍ βϠΠϤϟ΍
ΔϠλ ϰϠϋ ϮϬϓ ˬϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΤϟ ΔϴϨσϭ ΔδγΆϣ Ύ˱ϴϤγέ Ϯϫ ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΤϟ ϲϣϮϘϟ΍ βϠΠϤϟ΍ ϥ΃ ϢϏέ
ΏΰΤϟ΍ ϞΒϗ Ϧϣ ϥϮϨ˷ϴό˵ϣ ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΤϟ ϲϣϮϘϟ΍ βϠΠϤϟ΍ ˯Ύπϋ΃ ΐϠϏ΄ϓ ϥϵ΍ ϰϟ·ϭ ˬ ϯέϮθϟ΍ βϠΠϤΑ
ϰϠϋ ϝϮμΤϟ΍ ϲϓ Ύ˱ϣΎϫ ΍˱έϭΩ ΐόϠϳ Ϫϧ΃ ϻ· 85.ΩϭΪΤϣ βϠΠϤϠϟ ϲγΎϴδϟ΍ ϝϼϘΘγϻ΍ ϥΈϓ ϢΛ Ϧϣ .ϲϨσϮϟ΍
ήΜϛ΃ ˬΔϴϠΧ΍Ϊϟ΍ Γέ΍ίϭ ϲϟϭΆδϣ ΎϤϴγ ϻ ˬϦϴϟϭΆδϤϟ΍ ΔϠΑΎϘϣ Ϫϴϓ ϦϴϠϣΎόϟ΍ ϥΎϜϣΈΑ ϥ΃ ΎϤΑ ˬΔϴϣϮϜΤϟ΍ ΩϭΩήϟ΍
86
.ΓΪϳΪη ΔΒϳήΑ ϦϣϷ΍ ϮϟϭΆδϣ ΎϬϴϟ· ήψϨϳ ϲΘϟ΍ ˬϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΤϟ ϯήΧ΃ ΔϴϟϭΩ ϭ΃ Δϳήμϣ ΔϤψϨϣ ϱ΃ Ϧϣ
Ζϓή˵ϋϭ ˬΐϳάόΗ ϯϮϜη 74 ϰϘϠΗ Ϫϧ· ϲϣϮϘϟ΍ βϠΠϤϟ΍ ϝΎϗ ˬ2005 ϡΎϋ ϲϓ ˬϝϭϷ΍ ϱϮϨδϟ΍ ϩήϳήϘΗ ϲϓ
ϡΎδϗ΃ ϲϓ ΐϳάόΘϟ΍ κΨΗ ΖϧΎϛ ΕϻΎΤϟ΍ ΐϠϏ΃ϭ ˬ"΢ϳήλ ΐϳάόΗ" ϰϟ· ϰϗήΗ ΎϬϧ΃ ϰϠϋ ϯϭΎϜθϟ΍ ϩάϫ
.ΔϴϠΧ΍Ϊϟ΍ Γέ΍ίϮϟ ΔϣΪϘϤϟ΍ ϯϭΎϜθϟ΍ ϲϟΎϤΟ· Ϧϣ Δ΋ΎϤϟ΍ ϲϓ 6 ϲϟ΍ϮΣ ΖϠϜη ΐϳάόΘϟ΍ ϯϭΎϜη .ΔσήθϠϟ
ˬΎϬϴϟ· ΔϣΪϘϤϟ΍ ϯϭΎϜθϟ΍ ϰϠϋ ΔϔϠΘΨϤϟ΍ Ε΍έ΍ίϮϟ΍ Ωέ ΔΒδϧ ΏΎδΤΑ ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΤϟ ϲϣϮϘϟ΍ βϠΠϤϟ΍ ϡΎϗϭ
ϡΎόϟ΍ ΐ΋ΎϨϟ΍ ˬ(Δ΋ΎϤϟ΍ ϲϓ 5.7) ϝΪόϟ΍ Γέ΍ίϭ ˬ(Δ΋ΎϤϟ΍ ϲϓ 11) ΔϴϠΧ΍Ϊϟ΍ Γέ΍ίϭ :ϲϟΎΘϟ΍ ϮΤϨϟ΍ ϰϠϋ
ϲΘϟ΍ ˬΐϳάόΘϟ΍ Ϧϋ ϡϼόΘγϼϟ ϪϠ΋Ύγέ ϰϠϋ ΩϭΩέ ΔΛϼΛ ϻ· ϲϣϮϘϟ΍ βϠΠϤϟ΍ ϖϠΘϳ Ϣϟϭ .(Δ΋ΎϤϟ΍ ϲϓ 0.75)
ΎϬϟ αΎγ΃ ϻ ΐϳάόΘϟ΍ Ε΍˯ΎϋΩ΍ ϥ΃ Γέ΍ίϮϟΎΑ ϥϮϟϭΆδϣ ΐΘϛ ΩϭΩήϟ΍ ϲϓϭ ˬΔϴϠΧ΍Ϊϟ΍ Γέ΍ίϭ ϰϟ· ΎϬϠγέ΃
ϊπΨΗ Δσήθϟ΍ ϡΎδϗ΃ ϥ΃ϭ ˬΓέ΍ίϮϟΎΑ ΔλΎΨϟ΍ ϥϮΠδϟ΍ ΕΎγΎϴγ ϕήΨϳ ΐϳάόΘϟ΍ ϥ΃ϭ ˬΔΤμϟ΍ Ϧϣ
.ΔϣΎόϟ΍ ΔΑΎϴϨϟ΍ ζϴΘϔΘϟ

.2010 ϥ΍ήϳΰΣ/ϮϴϧϮϳ 30 ˬΓήϫΎϘϟ΍ ˬϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΤϟ ϲϣϮϘϟ΍ βϠΠϤϟΎΑ ϦϴϠϣΎόϟ΍ ΪΣ΃ ϊϣ ζΗϭϭ βΘϳ΍έ ϦϣϮϴϫ ΔϠΑΎϘϣ

84

βϟΎΠϤϟΎΑ ΔϤ΋Ύϗ ϰϠϋ ωϼσϼϟ .΃ ϊοϮϟ΍ ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΤϟ ϲϣϮϘϟ΍ βϠΠϤϟ΍ ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΤϟ ΔϴϨσϮϟ΍ βϟΎΠϤϠϟ ΔϴϟϭΪϟ΍ ϖϴδϨΘϟ΍ ΔϨΠϟ ΖΤϨϣ 85
:ήψϧ΍ ˬ΃ ϒϴϨμΗ ϖϳΪμΗ ϰϠϋ ΖϠμΣ ϲΘϟ΍ ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΤϟ ΔϴϨσϮϟ΍
http://www.ohchr.org/Documents/Countries/NHRI/Chart_Status_NIs.pdf

ϲϧΪϤϟ΍ ϊϤΘΠϤϟ΍ ΕΎϤψϨϣ Ϧϣ ΎϫήϴϏϭ ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΣ ΕΎϤψϨϣ ΔόΑΎΘϤϟ ήΜϛ΃ ϭ΃ κΨη ΔϴϠΧ΍Ϊϟ΍ Γέ΍ίϮϟ ΔόΑΎΘϟ΍ ΔϟϭΪϟ΍ Ϧϣ΃ ΚΣΎΒϣ Γέ΍Ω· ϲϓ 86
."έΎΒΧϷ΍ ήΧ΃" ϰϠϋ ωϼσϼϟ ϲϧΪϤϟ΍ ϊϤΘΠϤϟ΍ ΕΎϤψϨϣ ϲϓ ϦϴϴγΎγϷ΍ ϦϴϠϣΎόϟΎΑ ϢψΘϨϣ ϞϜθΑ ϞμΘϳ κΨθϟ΍ ΍άϫ .ϱΩΎϘΘϧϻ΍ ϊΑΎτϟ΍ Ε΍Ϋ

36

ΐϳάόΘϟ΍ ΎϳΎπϗ ϲϓ ΏΎϘόϟ΍ Ϧϣ ΓΎϨΠϟ΍ Εϼϓ·

ΔϴϠΧ΍Ϊϟ΍ Γέ΍ίϭ :ϲϟΎΘϟ΍ ϮΤϨϟ΍ ϰϠϋ ϯϭΎϜθϟ΍ ϰϠϋ Ωήϟ΍ ΕϻΪόϣ ΖϧΎϛ ˬ2006ϭ 2005 ϲϣΎϋ ϲϓ
κΨϳ ΎϤϴϓ ˬ(Δ΋ΎϤϟ΍ ϲϓ 88.2) ϡΎόϟ΍ ΐ΋ΎϨϟ΍ ˬ(Δ΋ΎϤϟ΍ ϲϓ 94.5) ϝΪόϟ΍ Γέ΍ίϭ ˬ(Δ΋ΎϤϟ΍ ϲϓ 47.5)
.ΐϳάόΘϟ΍ ΎϬϨϣϭ ˬϯϭΎϜθϟ΍ ϊϴϤΟ
ϰϤψόϟ΍ ΔϴΒϠϏϷ΍ ϥ· ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΤϟ ϲϣϮϘϟ΍ βϠΠϤϟ΍ ϝΎϗ ˬ2007ϭ 2006 ϲϣΎόϟ ϱϮϨδϟ΍ ϩήϳήϘΗ ϲϓ
˱΍ΩΪϋ ϢπΗ" ΎϬϧ΃ϭ "ΔϗΪϟ΍ ϯήΤΘΗ ϻ" ϯϭΎϜθϟ΍ ϥ΃ ΎϬϴϓ Ωέϭ βϠΠϤϟ΍ ϯϭΎϜη ϰϠϋ ΔϴϣϮϜΤϟ΍ ΩϭΩήϟ΍ Ϧϣ
ˬΔϳήμϤϟ΍ ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΣ ΕΎϤψϨϣ ΩϭΩήϟ΍ ΖϤΟΎϫ ΎϤϛ ."ΔΤμϟ΍ Ϧϣ ΎϬϟ αΎγ΃ ϻ ϲΘϟ΍ Ε΍˯ΎϋΩϻ΍ Ϧϣ
87
."ΔΑΫΎϛ ΕΎϣϮϠόϣ ήθϨΗ" ΎϬϧ΄Α – ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΤϟ ϲϣϮϘϟ΍ βϠΠϤϟ΍ ήϳήϘΘϟ Ύ˱ϘΒσ – ΎϫΎϳ· ΔϤϬΘϣ
κΨϠΘϳ ˬϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΤϟ ϲϣϮϘϟ΍ βϠΠϤϟ΍ Ϧϣ ΎϫΎϘϠΘϳ ϲΘϟ΍ ϯϭΎϜθϟ΍ ϰϠϋ ϑϮϟ΄Ϥϟ΍ ΔϴϠΧ΍Ϊϟ΍ Γέ΍ίϭ Ωέ
ϲϣϮϘϟ΍ βϠΠϤϟΎΑ ϦϴϠϣΎόϟ΍ ΪΣ΃ ϝΎϗϭ .ΔΤμϟ΍ Ϧϣ ΎϬϟ αΎγ΃ ϻ ϯϮϜθϟ΍ ϲϓ ΓΩέ΍Ϯϟ΍ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ ϥ΃ ϲϓ
:ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΤϟ
ϥ΃ ϢϏέ ˬΎϧ΍ϭΎϜη ΐϠϏ΃ ϰϠϋ ΐϴΠΗ ϲϬϓ ϥϵ΍ ϦϜϟ ˬ˱΍ήϴΜϛ ΎϨϴϠϋ ΩήΗ Γέ΍ίϮϟ΍ ϦϜΗ Ϣϟ Δϳ΍ΪΒϟ΍ ϲϓ
ΎϣΪϨϋ ...ϱήΤΘϟ΍ϭ ϖϴϘΤΘϠϟ ΔϴϓΎϛ ΓΪϣ ˯ΎπϘϧ΍ Ϧϣ ωήγ΃ ΎϨϴϟ· Ϟ˴γή˵Η Ύϣ ˱΍ήϴΜϛϭ ΔόϨϘϣ ήϴϏ ΎϬΗΎΑΎΟ·
ϑϭήόϣ ϡήΠϣ Ϫϧ΄Α ϲϜΘθϤϟ΍ ϥϮϤϬΘϳϭ ϯϮϜθϟ΍ ϯϮΤϓ ϲϓ ϥϮϜϜθϳ Ύϣ Ύ˱Ϥ΋΍Ω ˬΩϭΩήϟ΍ ΎϨϴϟ· ϥϮϠγήϳ
ήϛά˵ϳϭ ϯϮϜθϟ΍ ϢϳΪϘΘϟ ϲϟΎΘϟ΍ ϡϮϴϟ΍ ϲϓ ΔϴϠΧ΍Ϊϟ΍ Γέ΍ίϭ Ϧϣ Ωήϟ΍ ΎϨϠμϳ Ύϣ Ύ˱ϧΎϴΣ΃ .Ε΍έΪΨϣ ήΟΎΗ ϭ΃
ϰϠϋ ϖϴϘΤΘϠϟ ϲϓΎϜϟ΍ ΖϗϮϟ΍ ϢϬϳΪϟ βϴϟ Ϫϧ΃ ϑήόϧ ϦΤϧϭ ˬϯϮϜθϟ΍ ϲϓ ΔΤμϟ΍ Ϧϣ αΎγ΃ ϻ Ϫϧ΃ Ϫϴϓ
88
.ΐΟ΍Ϯϟ΍ ϮΤϨϟ΍

:ϰϠϋ ˬ28 ι ˬ2007/2006 ϱϮϨδϟ΍ ήϳήϘΘϟ΍ ˬϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΤϟ ϲϣϮϘϟ΍ βϠΠϤϟ΍ 87
.(2010 ϥ΍ήϳΰΣ/ϮϴϧϮϳ 18 ϲϓ ΓέΎϳΰϟ΍ ΖϤΗ) http://nchregypt.org/ar/images/files/2ndannualreport.pdf
.2010 ϥ΍ήϳΰΣ/ϮϴϧϮϳ 30 ˬΓήϫΎϘϟ΍ ˬϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΤϟ ϲϣϮϘϟ΍ βϠΠϤϟΎΑ ϦϴϠϣΎόϟ΍ ΪΣ΃ ϊϣ ζΗϭϭ βΘϳ΍έ ϦϣϮϴϫ ΔϠΑΎϘϣ 88

2011 ϲϧΎΜϟ΍ ϥϮϧΎϛ/ήϳΎϨϳ

37

ΔΑΎϴϨϟ΍ έϭΩ .III
ΕΎϘΣϼϤϟ΍ϭ ΕΎϘϴϘΤΘϟ΍ ΎϬϴϟ· ΪϬό˵ϳ ˬϝΪόϟ΍ Γέ΍ίϮϟ ΔόΑΎΗ Δϴ΋Ύπϗ ΔϬΟ ϞλϷ΍ ϲϓ ϲϫ ΔϣΎόϟ΍ ΔΑΎϴϨϟ΍
ΡΎϨΠϟ΍ Ϧϋ ΔϠϘΘδϣ Ζδϴϟ ΔΑΎϴϨϟ΍ ϥ΃ ϻ· .Δϴ΋ΎϨΠϟ΍ Δϟ΍Ϊόϟ΍ ϡΎψϧ ϖϳήσ Ϧϋ ϦϴϨσ΍ϮϤϟ΍ ΔϳΎϤΣϭ Δϴ΋ΎπϘϟ΍
ˬΔϴϠϜϴϫ Ε΍ήΗϮΗ ϰϟ· ϱΩΆΗ Δϴ΋ΎπϘϟ΍ ΔϘΣϼϤϟ΍ ΔτϠγϭ ϖϴϘΤΘϟ΍ ΔτϠγ ϦϴΑ ΎϬΟΰϣϭ ˬΔτϠδϠϟ ϱάϴϔϨΘϟ΍
.ΕΎϘϴϘΤΘϟ΍ Δϫ΍ΰϧ ϝϮΣ ϙϮϜθϟ΍ ήϴΜΗ Ϛϟάϛϭ
άϨϣ ΔΑΎϴϨϟ΍ ϥΈϓ ˬ"ήμϣ ϲϓ ϲγΎϴδϟ΍ ΡϼλϹ΍ϭ ΓΎπϘϟ΍" ΏΎΘϛ ϲϓ ϞϴϠΧ Ϳ΍ ΪΒϋ ϲϣΎΤϤϟ΍ ΐΘϛ ΎϤϛ
ϝϼϘΘγϻ΍ ΎϫίϮόϳϭ ˬϲ΋ΎπϘϟ΍ϭ ϱάϴϔϨΘϟ΍ ΔτϠδϟ΍ ϲΣΎϨΟ ϦϴΑ ΓήλΎΤ˵ϣ ϲϫϭ 1875 ϡΎϋ ϲϓ Ύϫ˯Ύθϧ·
ΕΎτϠγ ϰϠϋ Γήτϴδϟ΍ ϲϓ ΔϴγΎϴδϟ΍ ΔτϠδϟ΍ ΔΒϏέ ΐΒδΑ" Ϫϧ΃ ϞϴϠΧ ΢οϭ΃ .ϝΪόϟ΍ Γέ΍ίϭ Ϧϋ ϲϘϴϘΤϟ΍
ϰϟ· ϪΗΎτϠγ ΍ϮϤϠγϭ ˬϲ΋ΎϨΠϟ΍ ϖϴϘΤΘϟ΍ ϲοΎϗ ΐμϨϣ ˯Ύϐϟ· ϥϮϴϧΎτϳήΒϟ΍ ΪϤόΗ ˬϡΎόϟ΍ ΐ΋ΎϨϟ΍ ΐΘϜϣ
ϥϮϧΎϗ ΐΟϮϤΑ 1952 ϡΎϋ έ΍ήϘϟ΍ ΍άϫ Ϊϛ΄Η ."1895 ϡΎϋ έΪλ έ΍ήϗ ΐΟϮϤΑ ϡΎόϟ΍ ΐ΋ΎϨϟ΍ ΐΘϜϣ
Γέ΍ίϭ ϲϓ ΔϟϭΪϟ΍ Ϧϣ΃ ΚΣΎΒϣ Γέ΍Ω· ϞϴϜθΘΑ Ύ˱πϳ΃ ϰπϗ ϱάϟ΍ ˬ1952 ΔϨδϟ 353 Ϣϗέ ΓέϮΜϟ΍ ΔϣϮϜΣ
89
.ΔϴϠΧ΍Ϊϟ΍
Δϳΰϛήϣ ΔδγΆϣ ϲϫϭ ˬϞϜϴϬϟ΍ Δϴϛέ΍ήϴϫ ΔΑΎϴϨϟ΍ .ϡΎόϟ΍ ΐ΋ΎϨϟ΍ ϭ΃ ˬΔΑΎϴϨϟ΍ βϴ΋έ ϱήμϤϟ΍ βϴ΋ήϟ΍ Ϧ͋ϴό˵ϳ
ˬΔϴ΋ΰΠϟ΍ ΕΎΑΎϴϨϟ΍ ΪΟϮΗ ϰϧΩϷ΍ ϯϮΘδϤϟ΍ ϰϠϋ .ΩϼΒϟ΍ ˯ΎΤϧ΃ ϰΘη ϲϓ ΔΑΎϴϧ ΐΘϜϣ ϲΘ΋Ύϣ Ϧϣ ήΜϛ΃ ΎϬϴϓ
ϑήθ˵ϳϭ .ΎϬϴϓ ΓΪΟ΍ϮΘϤϟ΍ ΔϘτϨϤϟ΍ ϲϓ ΔϤϜΤϤϟ΍ ήϘϤΑ ΔϘΤϠ˵ϣ ΓΩΎϋ ϲϫϭ ˬϯήϘϟ΍ϭ ήϐλϷ΍ Ε΍ΪϠΒϟ΍ ϲϓ
ϡΎψϧ 90.ΓήϫΎϘϟ΍ ϲϓ ϡΎόϟ΍ ΐ΋ΎϨϟ΍ ΐΘϜϣ ϡΎϣ΃ ΔϟϭΆδϣ ϲϫϭ ˬΔϴϤϴϠϗϹ΍ Ϣλ΍Ϯόϟ΍ ϲϓ ˬΔϴϠϜϟ΍ ΕΎΑΎϴϨϟ΍ ΎϬϴϠϋ
91
.ϥϮΠδϟ΍ϭ Δσήθϟ΍ ϡΎδϗ΃ ϲϓ ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΣ Ε΍ίϭΎΠΘΑ ΔϴϨόϣ ΔμμΨΘϣ ϡΎδϗ΃ ΓΪϋ ϞϤθϳ ΔΑΎϴϨϟ΍
ϡΎϋ ΔΌθϨ˵Ϥϟ΍ ˬ˯ΎϨΠδϟ΍ ϥϮΌη Γέ΍Ω·ϭ ˬϡΎϜΣϷ΍ άϴϔϨΗ Γέ΍Ω· ϙΎϨϫϭ ˬϲϟϭΪϟ΍ ϥϭΎόΘϟ΍ Γέ΍Ω· ϲϫ ˬΎϫΪΣ΃
ΔΑΎϴϨϟ΍ ήϳέΎϘΗ ϊϴϤΟ ΎϬϴϓ ω˴ΩϮ˵Ηϭ ˯ΎϨΠδϟΎΑ ΔϘϠόΘϤϟ΍ ΔϠΌγϷ΍ ϊϴϤΟ ϰϠϋ Ωήϟ΍ Ϧϋ ΔϟϭΆδϣ ϲϫϭ ˬ1999

89

Abdullah Khalil, ““The General Prosecutor between the Judicial and Executive Authorities,”” in Nathalie Bernard- :ήψϧ΍
Maugiron, ed., Judges and Political Reform in Egypt (Cairo: American University in Cairo Press, 2008), p.60
90

ΔΑΎϴϧ

Baudouin Dupret and Nathalie Bernard-Maugiron, ““Egypt and its Laws””, Baudouin Dupret and Nathalie Bernard- :ήψϧ΍
ϞΜϣ ˬΔμμΨΘϣ ΔΑΎϴϧ ΐΗΎϜϣ ϙΎϨϫ ˬέϮϛάϤϟ΍ Ϧϋ ϼ
˱ πϓ Maugiron (eds.) Egypt and its Laws. (London: Springer, October 2002).

.Ε΍έΪΨϤϟ΍ ΔΤϓΎϜϣ ΔΑΎϴϧϭ Ι΍ΪΣϷ΍
ήϣ΃ ."ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΤΑ ΔϘϠόΘϤϟ΍ ϯϭΎϜθϟ΍ϭ ήϳέΎϘΘϟ΍ ϲϘϠΘϟ" ϡΎόϟ΍ ΐ΋ΎϨϟ΍ ΐΘϜϣ ήϘϣ ϲϓ ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΣ ΐΘϜϣ ΔΑΎϴϨϟ΍ Ε΄θϧ΃ ˬ1993 ϡΎϋ ϲϓ 91
Ϣϟ Γέ΍ΩϹ΍ ϩάϫ ϥ΃ ϭΪΒϳ .1993 ϲϧΎΜϟ΍ ϦϳήθΗ/ήΒϤϓϮϧ 17 ΦϳέΎΘΑ 1993 ΔϨδϟ 2213 ϡΎόϟ΍ ΐ΋ΎϨϟ΍ ήϣ΃ άϴϔϨΘΑ 1993 ΔϨδϟ 12 Ϣϗέ ΔϣΎόϟ΍ ΔΑΎϴϨϟ΍
.έϮτδϟ΍ ϩάϫ ΔΑΎΘϛ Ζϗϭ ϞϤόΗ ϦϜΗ

38

ΐϳάόΘϟ΍ ΎϳΎπϗ ϲϓ ΏΎϘόϟ΍ Ϧϣ ΓΎϨΠϟ΍ Εϼϓ·

ΔϤϬϣ Γέ΍Ω· Ϯϫϭ ˬΎϳΎπϘϠϟ ϲϧϮϧΎϘϟ΍ ήϴπΤΘϟ΍ Ϧϋ ϝϭΆδϣ ϲϨϔϟ΍ ΐΘϜϤϟ΍ 92.ϥϮΠδϟ΍ ζϴΘϔΘΑ ΔλΎΨϟ΍
.˯ΎπϘϠϟ ΎϬΘϟΎΣ· ΔΑΎϴϨϟ΍ ϡΰΘόΗ ϲΘϟ΍ Δσήθϟ΍ ΐϳάόΗ ϯϭΎϜθΑ ϖϠόΘϳ ΎϤϴϓ

ίΎΠΘΣϻ΍ ϦϛΎϣ΃ ϰϠϋ ωϼσϻ΍
Ϧϋ Ύ˱ϘΒδϣ ϥϼϋϹ΍ ϥϭΩϭ ϢψΘϨϣ ϞϜθΑ ίΎΠΘΣϻ΍ ϦϛΎϣ΃ϭ ϥϮΠδϟ΍ ϰϠϋ ζϴΘϔΘϟ΍ Ϧϋ ΔϟϭΆδϣ ΔΑΎϴϨϟ΍
ήϴϏ ΕΎγέΎϤϣ ΩϮΟϭ Ϧϋ ΕΎϣϮϠόϣ ϲϘϠΗ έϮϓ ϢΘϳ ϥ΃ νήΘϔ˵ϳ Δσήθϟ΍ ϡΎδϗ΃ ϰϠϋ ΎϬθϴΘϔΗ .Ε΍έΎϳΰϟ΍
ϥ΄Α ήϳήϘΗ ΔΑΎϴϨϠϟ Ϟλϭ ΍Ϋ· 93.ΔϨϠό˵Ϥϟ΍ ήϴϏ ζϴΘϔΘϟ΍ Ε΍έΎϳί ϦϤο ˬΔσήη ΔτϘϧ ϭ΃ Ϣδϗ ϲϓ Δϋϭήθϣ
ϩάϫ ϲϓ ϖϴϘΤΘϟ΍ ΎϬϴϠόϓ ˭ϲ΋ΎπϘϟ΍ ζϴΘϔΘϠϟ ϊοΎΧ ίΎΠΘΣ΍ ΰϛήϣ ϱ΃ ϲϓ Ζ˴ϜϬ˵Θϧ΍ Ϊϗ Ϧσ΍Ϯϣ ϕϮϘΣ
ϚϠΗ ΔλΎΧ ˬΔϴ΋ΎπϘϟ΍ ΔϴϟϭΆδϤϟ΍ Ϫϴϓ ΕΩέϭ Δϴ΋ΎϨΠϟ΍ Ε΍˯΍ήΟϹ΍ ϥϮϧΎϗϭ 94. έϮϔϟ΍ ϰϠϋ ΔϣϮϠόϤϟ΍
:ΔΑΎϴϨϟΎΑ ΔϘϠόΘϤϟ΍
ϥϮΠδϟ΍ ΓέΎϳί ΔϴϓΎϨΌΘγϻ΍ϭ Δϴ΋΍ΪΘΑϻ΍ ϢϛΎΤϤϟ΍ ˯ϼϛϭϭ ˯Ύγ΅έϭ ΔϣΎόϟ΍ ΔΑΎϴϨϟ΍ ˯Ύπϋ΃ Ϧϣ ϞϜϟ
ήϴϏ ΔϔμΑ αϮΒΤϣ ΩϮΟϭ ϡΪϋ Ϧϣ Ϊϛ΄Θϟ΍ϭ .ϢϬλΎμΘΧ΍ ή΋΍ϭΩ ϰϓ ΓΩϮΟϮϤϟ΍ ΔϳΰϛήϤϟ΍ϭ ΔϣΎόϟ΍
ΎϬϨϣ ΍έϮλ ΍ϭάΧ΄ϳ ϥ΃ϭ βΒΤϟ΍ϭ ξΒϘϟ΍ ήϣ΍ϭ΃ ϰϠϋϭ ϦΠδϟ΍ ήΗΎϓΩ ϰϠϋ ΍ϮόϠτϳ ϥ΃ ϢϬϟϭ . ΔϴϧϮϧΎϗ
ϲϔχϮϣϭ ήϳΪϣ ϰϠϋϭ ˬϢϬϟ ΎϬϳΪΒϳ ϥ΃ Ϊϳήϳ ϯϮϜη ϱ΃ ϪϨϣ ΍ϮόϤδϳϭ αϮΒΤϣ ϱ΄Α ΍ϮϠμΘϳ ϥ΃ϭ
.95ΎϬϧϮΒϠτϳ ϲΘϟ΍ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ ϰϠϋ ϢϬϟϮμΤϟ ΓΪϋΎδϣ Ϟϛ ϢϬϟ ΍ϮϣΪϘϳ ϥ΃ ϥϮΠδϟ΍

ΩΪϋ Ϧϋ Ε΍˯ΎμΣ· ήθϨΗ ϻϭ ˬΎϬΑ ϡϮϘΗ ϲΘϟ΍ Ε΍έΎϳΰϟ΍ ΩΪϋ Ϧϋ ήϳέΎϘΗ ήθϨΗ ΔΑΎϴϨϟ΍ ήθϨΗ Ύϣ ΍˱έΩΎϧ
ΎϬθϴΘϔΘϟ ΔΠϴΘϧ ˬΔΌϴδϟ΍ ΔϠϣΎόϤϟ΍ ϭ΃ ΐϳάόΘϟ΍ ϭ΃ ϲϔδόΘϟ΍ ίΎΠΘΣϻ΍ κΨϳ ΎϤϴϓ ΎϬΤΘϔΗ ϲΘϟ΍ ΕΎϘϴϘΤΘϟ΍
ζϴΘϔΗ ΓέΎϳί ϞΜϣ ˬΕ΍έΎϳΰϟ΍ ϩάϫ Ϧϣ ΔϠϗ ωϮϗϮΑ ΔϳήμϤϟ΍ ϡϼϋϹ΍ Ϟ΋Ύγϭ ΕΩΎϓ΃ .ίΎΠΘΣϻ΍ ϦϛΎϣ΃ ϰϠϋ
ΔΑΎϴϨϟ΍ ˯ϼϛϭ ϑήόΗ ΚϴΣ ˬΔϳέΪϨϜγϹ΍ ϲϓ ϩΰΘϨϤϟ΍ Δσήη ϢδϘϟ 2008 ίϮϤΗ/ϮϴϟϮϳ ϲϓ ΔϨϠόϣ ήϴϏ
.Ύ˱ϔδόΗ ϦϳΰΠΘΤϣ ˬΓ΃ήϣ΍ 11 ϢϬϨϣ ˬ˱ΎμΨη 38 ΩϮΟϭ ϰϠϋ

ΓΩΎϣ ˬΎϬΗΎϴΣϼλ ΪϳΪΤΗϭ ˯ΎϨΠδϟ΍ ϥϮΌηϭ ϡΎϜΣϷ΍ άϴϔϨΗϭ ϲϟϭΪϟ΍ ϥϭΎόΘϟ΍ Ε΍έ΍Ω· ˯Ύθϧ· ϥ΄θΑ ˬ1999 ΔϨδϟ 1884 έ΍ήϗ ˬΔϣΎόϟ΍ ΔΑΎϴϨϟ΍ 92
.18
Δϳ΄Α ΔϠμϟ΍ Ε΍Ϋ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ ϊϴϤΟ ήϴϓϮΘΑ (ϲ΋ΎπϘϟ΍ ςΒπϟ΍ ϱέϮϣ΄ϣ) ϥϮϧΎϘϟ΍ ΫΎϔϧ· ρΎΒο ϡΰϠ˵ϳ ˬ24 ΓΩΎϣ ˬΔϴ΋ΎϨΠϟ΍ Ε΍˯΍ήΟϹ΍ ϥϮϧΎϗ 93
ϱέϮϣ΄ϣ ΪΣ΃ ϭ΃ ...ΎϬϨϋ ϯϮϋΪϟ΍ ϊϓέ ΔϣΎόϟ΍ ΔΑΎϴϨϠϟ ίϮΠϳ ΔϤϳήΟ ωϮϗϮΑ ϢϠϋ Ϧϣ ϞϜϟ" Ϫϧ΃ ϰϠϋ κϨΗ 25 ΓΩΎϣ .έϮϔϟ΍ ϰϠϋ ΔΑΎϴϨϟ΍ ΔϳΎϨόϟ ΔϤϳήΟ
"...ΎϬϨϋ ϲ΋ΎπϘϟ΍ ςΒπϟ΍
.ϲ΋ΎπϘϟ΍ ζϴΘϔΘϠϟ ϊπΨΗ ΔϳΰϛήϤϟ΍ ϥϮΠδϟ΍ϭ ΔϣΎόϟ΍ ϥϮΠδϟ΍ϭ ΰΠΤϟ΍ ϦϛΎϣ΃ ϥ΃ ΎϬϴϓ Ωέϭ 1 ΓΩΎϣ ˬ1956 ΔϨδϟ 396 Ϣϗέ ϥϮΠδϟ΍ ϥϮϧΎϗ 94
.42 ΓΩΎϣ ˬΔϴ΋ΎϨΠϟ΍ Ε΍˯΍ήΟϹ΍ ϥϮϧΎϗ 95

2011 ϲϧΎΜϟ΍ ϥϮϧΎϛ/ήϳΎϨϳ

39

ϦϫΰΠΘΤΗ Δσήθϟ΍ ϥ΄Α ΔΑΎϴϨϟ΍ ˯ϼϛϭ ϥήΒΧ΃ Ε΍ΰΠΘΤϤϟ΍ ξόΑ ϥ΃ ϡϮϴϟ΍ ϱήμϤϟ΍ ΓΪϳήΟ ΕΩΎϓ΃ϭ
ΐτϟ΍ ϰϟ· ϝΎΟήϟ΍ ϦϳΰΠΘΤϤϟ΍ ΪΣ΃ ΍ϮϟΎΣ΃ ΔΑΎϴϨϟ΍ ˯ϼϛϭ ϥ΃ϭ ˬϢϬδϔϧ΃ ϢϴϠδΘϟ ϦϬ΋ΎϨΑ΄Α ϥΎϴΗϺϟ Ϧ΋Ύϫέ
96
.ϪΗΎΑΎλ· ΔϣΎδΟ Δϳ΅έ ΪόΑ ϲϋήθϟ΍
ϥϮϧΎϛ/ήϳΎϨϳ ϲϓ .ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΤϟ ϲϣϮϘϟ΍ βϠΠϤϟ΍ Ϧϣ ΔϠγήϤϟ΍ ΔϠΌγϸϟ ΐϴΠΘδϳ ϡΎόϟ΍ ΐ΋ΎϨϟ΍ ϥ΃ ϻ·
ϒϠΘΨϣ ϲϓ Δσήη Ϣδϗ 101 ˰Α ΔϤ΋Ύϗ ΎϬϴϓ ΎϤϬϨϣ ΓΪΣ΍ϭ .βϠΠϤϟ΍ ϰϟ· ϦϴΘϟΎγέ Ϟγέ΃ 2010 ϲϧΎΜϟ΍
.ϝϭϷ΍ ϥϮϧΎϛ/ήΒϤδϳΩ 26 ϰϟ· 21 ϦϴΑ ΔϨϠόϣ ήϴϏ Ε΍έΎϳί ϲϓ ΔΑΎϴϨϟ΍ ˯ϼϛϭ Ύϫέ΍ί ΔϳέϮϬϤΠϟ΍ ˯ΎΤϧ΃
ϝϭϷ΍ ϥϮϧΎϛ/ήΒϤδϳΩ 27ϭ 19 ϦϴΑ ΔΑΎϴϨϟ΍ ˯ϼϛϭ Ύϫέ΍ί Ύ˱ϨΠγ 29 ˰Α ΔϤ΋Ύϗ ΎϬϴϓ ΔϴϧΎΜϟ΍ ΔϟΎγήϟ΍
ήΛ· ΕΎϘϴϘΤΗ ΢ΘϔΑ ΕέΩΎΑ Ϊϗ ΔΑΎϴϨϟ΍ ΖϧΎϛ ΍Ϋ· ΎϤϋ ΕΎϣϮϠόϣ Δϳ΃ ϦϴΘϟΎγήϟ΍ ϲϓ Ωήϳ Ϣϟ .2009
ϖϠϘϟ΍ Κϋ΍ϮΑ Ϧϋ έϮϔϟ΍ ϰϠϋ ΔϴϠΧ΍Ϊϟ΍ ήϳίϭ ϊϣ ΙΪΤΗ ϡΎόϟ΍ ΐ΋ΎϨϟ΍ ϥ΃ ϯϮγ ΎϬϴϓ Ωήϳ Ϣϟϭ ˬΕ΍έΎϳΰϟ΍
97
.Ε΍έΎϳΰϟ΍ Ϧϣ ΎϬΑ ΝήΧ ϲΘϟ΍
Ώϭήο Ϧϣ ϩήϴϏϭ ΐϳάόΘϟ΍ κΨϳ ΎϤϴϓ ϦϴϟΎόϔϟ΍ ϖϴΛϮΘϟ΍ϭ ϖϴϘΤΘϟΎΑ ΔλΎΨϟ΍ ΓΪΤΘϤϟ΍ ϢϣϷ΍ ΉΩΎΒϣ
ΏΎϴϏ ϲϓ ϰΘΣ" ϥ΃ ϰϠϋ Ζμϧ (2001) ΔϨϴϬϤϟ΍ ϭ΃ ΔϴϧΎδϧ·ϼϟ΍ ϭ΃ ΔϴγΎϘϟ΍ ΔΑϮϘόϟ΍ ϭ΃ ΔϠϣΎόϤϟ΍
ΐϳάόΘϟ΍ ΩϮΟϮΑ ΩΎϘΘϋϼϟ ΔϤ΋Ύϗ ϯήΧ΃ ΏΎΒγ΃ ϙΎϨϫ ΖϧΎϛ ΍Ϋ· ϖϴϘΤΗ ˯΍ήΟ· ΐΠϴϓ ˬΔΤϳήμϟ΍ ϯϭΎϜθϟ΍
98
."ΔΌϴδϟ΍ ΔϠϣΎόϤϟ΍ ϭ΃
ϦϛΎϣ΃ ϰϠϋ ζϴΘϔΘϟΎΑ ΎϬϟ ΡήμϤϟ΍ ΓΪϴΣϮϟ΍ ΔΌϴϬϟ΍ ϲϫ ΔΑΎϴϨϟ΍ ϥΈϓ ˬΔϳήμϤϟ΍ Ϧϴϧ΍ϮϘϟ΍ ΐΟϮϤΑ
Ϧϣ΃ ίΎΠΘΣ΍ ΰϛ΍ήϣ ϰϟ· ΪΘϤΗ ϻ ϢΛ Ϧϣϭ ˬΎϬΑ ϑήΘόϤϟ΍ ίΎΠΘΣϻ΍ ϦϛΎϣϷ ςϘϓ ΪΘϤΗ ΎϬΘτϠγ .ίΎΠΘΣϻ΍
ˬϲϔΤλ ϥΎϴΑ ˬϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΤϟ ΔϳήμϤϟ΍ ΔϤψϨϤϟ΍ ˬ"ΓήϴτΧ ΕΎϛΎϬΘϧ΍ ΩϮΟϭ ϒθϜϳ ϩΰΘϨϤϟ΍ Δσήη Ϣδϗ ϞΧ΍Ω ΔϣΎόϟ΍ ΔΑΎϴϨϠϟ ΊΟΎϔϣ ζϴΘϔΗ" 96
.(2010 ϝϮϠϳ΃/ήΒϤΘΒγ 19 ϲϓ ΓέΎϳΰϟ΍ ΖϤΗ) http://www.anhri.net/egypt/eohr/2007/pr0716.shtml :ϰϠϋ ˬ2008 ίϮϤΗ/ϮϴϟϮϳ 16
:ϰϠϋ ˬ2007 ίϮϤΗ/ϮϴϟϮϳ 17 ˬϡϮϴϟ΍ ϱήμϤϟ΍ ˬ"ϩΰΘϨϤϟ΍ Ϣδϗ ΰΠΣ ϲϓ ϖΣ ϪΟϭ ϥϭΩ ΍˱ΰΠΘΤϣ 40 Ϧϋ ϒθϜϟ΍" ϱϭΎϗήθϟ΍ ήλΎϧ 96
.(2010 ϝϮϠϳ΃/ήΒϤΘΒγ 21 ϲϓ ΓέΎϳΰϟ΍ ΖϤΗ) http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=68963&IssueID=738
2010. ϝϮϠϳ΃/ήϤΘΒγ 29 ˬΏϮΠΤϣ ϢγϹ΍ ˬΔϠ΋Ύόϟ΍ ϲϣΎΤϣ ϊϣ ζΗϭϭ βΘϳ΍έ ϦϣϮϴϫ ˰ϟ ΔϴϔΗΎϫ ΔϠΑΎϘϣ97
ϝϮϠϳ΃ ήΒϤΘΒγ 28 ˬ"ϝΎϘΘϋϹ΍ ΰϛ΍ήϣ ζϴΘϔΗ Ϧϣ ϢϬόϨϤϟ ϦϴϋΪϣ 3 ϰϠϋ ιΎλήϟ΍ ϕϼσΈΑ ΩΪϬϳ ΔϟϭΪϟ΍ Ϧϣ΃ ΚΣΎΒϣ ϲϓ ςΑΎο" ˬϦϴϣ΃ ϕέΎσ 98
2010. ϝϮϠϳ΃/ήΒϤΘΒγ 29 ϲϓ ΎϬϴϟ· ϝϮλϮϟ΍ ϢΗ ˬhttp://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=271394 ˬ2010
ζϴΘϔΗ Ϧϣ ϢϬόϨϣϭ ϦϴϋΪϣ ΔΛϼΛ ΪϳΪϬΘΑ ϢϬΘϣΔϟϭΪϟ΍ Ϧϣ΃ ΚΣΎΒϣ Ϧϣ ςΑΎο ϰϋΪΘγ΍ ϡΎόϟ΍ ϲϋΪϤϟ΍ ϰϋΪΘγ΍" ˬϦϴϣ΃ ϕέΎσϭ βϴϤη ήγΎϳ 99
ϢΗ http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=271511&IssueID=19082010 ήΒϤΘΒγ 29 "ˬΔϟϭΪϟ΍ Ϧϣ΃ ΚΣΎΒϣ ΐΘϜϣ
.2010 ϝϮϠϳ΃/ήΒϤΘΒγ 29 ϲϓ ΎϬϴϟ· ϝϮλϮϟ΍
NUMBERING SHOULD CHANGE AFTER ADDING THE ABOVE, Foot note numbers should be added in the document as well

:ϰϠϋ ˬ2010/2009 ˬαΩΎδϟ΍ ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΤϟ ϲϣϮϘϟ΍ βϠΠϤϟ΍ ήϳήϘΗ ϲϓ ΓΩέ΍ϭ ΔϟΎγέ 97
.(2010 Ώ΁/βτδϏ΃ 3 ϲϓ ΓέΎϳΰϟ΍ ΖϤΗ) http://nchregypt.org/ar/images/files/6th%20annual%20reporteng.pdf
Manual on the Effective Investigation and Documentation of Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading

:ήψϧ΍ 98

ρΎΒη/ήϳ΍ήΒϓ 22 ΦϳέΎΘΑ 89/55 Ϣϗέ Ύϫέ΍ήϗ ϲϓ ΓΪΤΘϤϟ΍ Ϣϣϸϟ ΔϣΎόϟ΍ ΔϴόϤΠϟ΍ Punishment ("Istanbul Protocol"), August 9, 1999.
.ϝϮΒϨτγ΃ ϝϮϛϮΗϭήΑ Ϧϋ ΔΌηΎϨϟ΍ (ϝϮΒϨτγ΃ ΉΩΎΒϣ) ΓέϮϛάϤϟ΍ ΉΩΎΒϤϟ΍ ϰϟ· ΕΎϣϮϜΤϟ΍ ϩΎΒΘϧ΍ ΖΘϔϟ ˬ2001

40

ΐϳάόΘϟ΍ ΎϳΎπϗ ϲϓ ΏΎϘόϟ΍ Ϧϣ ΓΎϨΠϟ΍ Εϼϓ·

ΎϣΪϨϋ ήΜϛ΃ ΐϳάόΘϟ΍ ήτΨϟ ϥϮοήόΘϳ ϥϭΰΠΘΤϤϟ΍ .ΎϫΩϮΟϭ έΎϜϧ· ϲϓ ΔϣϮϜΤϟ΍ ήϤΘδΗ ϲΘϟ΍ ˬΔϟϭΪϟ΍
ΖϬΘϧ΍ ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΤϟ ΓΪΤΘϤϟ΍ ϢϣϷ΍ ΔϨΠϟ .ΔϴϧϮϧΎϗ ΔόΟ΍ήϣ Δϳ΃ έΎσ· ΝέΎΧ ίΎΠΘΣϻ΍ Ϧϫέ ϥϮϧϮϜϳ
ΔϴϧΎδϧ·ϻ ΔϠϣΎόϣ ϪϧϮϜϟ ϪΗ΍Ϋ ΪΣ ϲϓ ϰϗήϳ ˬϲΟέΎΨϟ΍ ϢϟΎόϟ΍ Ϧϋ ϝΰόϤΑ ϝϮτϤϟ΍ ίΎΠΘΣϻ΍ ϥ΃ ϰϟ·
Ϧϣ΃ ίΎΠΘΣ΍ ΰϛ΍ήϤϟ ΔΑΎϴϨϟ΍ ΓέΎϳί ΔΣΎΗ· ϰϟ· ϥϮϳήμϤϟ΍ ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΣ ϮϣΎΤϣ ϰϋΩ ΎϤϟΎτϟϭ 99.ΔϨϴϬϣϭ
.ΔϳήδϘϟ΍ Ε΍˯ΎϔΘΧϻ΍ϭ ϲΟέΎΨϟ΍ ϢϟΎόϟ΍ Ϧϋ ϝΰόϤΑ ίΎΠΘΣϻ΍ ΕΎγέΎϤϤϟ ϱΪμΘϠϟ ΓϮτΨϛ ΔϟϭΪϟ΍
ϊϣ ϥϮΠδϠϟ Ε΍έΎϳί ϰϠϋ νϭΎϔΘϟ΍ Ϧϣ ϥΎϴΣϷ΍ ξόΑ ϲϓ ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΤϟ ϲϣϮϘϟ΍ βϠΠϤϟ΍ ϦϜϤΗ Ϊϗϭ
ΔϴϟϭΪϟ΍ ΔϨΠϠϟ ΔϣϮϜΤϟ΍ ΢ϤδΗ ϻ .2010 ϥ΍ήϳΰΣ/ϮϴϧϮϳϭ έΎϳ΃/ϮϳΎϣ ϲϓ ΎϫήΧ΁ ˬΔϴϠΧ΍Ϊϟ΍ Γέ΍ίϭ
˯ΎϨΜΘγΎΑ ˬϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΣ ΕΎϤψϨϣ Ε΍έΎϳΰΑ ΢ϤδΗ ϲϫ ϻϭ ˬϥϮΠδϠϟ Ε΍έΎϳί ˯΍ήΟΈΑ ήϤΣϷ΍ ΐϴϠμϠϟ
ιΎΨϟ΍ ΓΪΤΘϤϟ΍ ϢϣϷ΍ έήϘϣ ΐϠσ Ϊϗϭ 100.1992 ϡΎϋ ϲϓ ΖϤΗ ζΗϭϭ βΘϳ΍έ ϦϣϮϴϫ ˰ϟ ΓΪΣ΍ϭ ΓέΎϳί
ΔϴϤγέ Ε΍έΎϳί ˯΍ήΟ· ˬϦϴΗήϣ ˬΔϨϴϬϤϟ΍ ϭ΃ ΔϴϧΎδϧ·ϼϟ΍ ϭ΃ ΔϴγΎϘϟ΍ ΔΑϮϘόϟ΍ ϭ΃ ΔϠϣΎόϤϟ΍ϭ ΐϳάόΘϟΎΑ ϲϨόϤϟ΍
2010 ϥ΍ήϳΰΣ/ϮϴϧϮϳ ϲϓ ήμϣ ΪϬόΗ ϢϏέ ˬϪΒϠσ ϞΒϘ˵ϳ ϥ΃ ϥϭΩ ˬ2007 ϲϓϭ 1996 ϡΎϋ ϲϓ ˬήμϤϟ
ΪϳΪΟ ΃ήτϳ Ϣϟ ΪϬόΘϟ΍ άϨϣ .ΓέΎϳΰϟΎΑ ιΎΨϟ΍ έήϘϤϠϟ ΓϮϋΪϟ΍ ϢϳΪϘΗ ϲϓ ήψϨϟΎΑ ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΣ βϠΠϣ ϡΎϣ΃
.ΓέϮϛάϤϟ΍ ΓϮϋΪϟ΍ Δϟ΄δϣ ϰϠϋ

ϝϼϘΘγϻ΍ ϡ΍Ϊόϧ΍
ΡΎϨΠϟ΍ Ε΍ϭΩ΃ Ϧϣ Γ΍Ω΃ ΪϴόΑ ΪΣ ϰϟ· ήΒΘόΗ ϲϬϓ ˬΔϴ΋Ύπϗ ΔΌϴϫ ΎϬΘϔμΑ ΔΑΎϴϨϠϟ ϲϤγήϟ΍ έϭΪϟ΍ ϢϏέ
ξόΑ Ύ˱πϳ΃ Ϧϴόϳ ϱάϟ΍ ˬβϴ΋ήϟ΍ ϞΒϗ Ϧϣ Ϧ˷ϴ˴ ό˵ϳ – ΔΑΎϴϨϟ΍ βϴ΋έ – ϡΎόϟ΍ ΐ΋ΎϨϟ΍ .ΔτϠδϠϟ ϱάϴϔϨΘϟ΍
ΐλΎϨϣ ϢϬϟ Ζδϴϟ ΔΑΎϴϨϟ΍ ϲϓ ϢϬϨϴϴόΗ ήϣ΃ ϲϓ ήψϨ˵ϳ Ϧϣ ϥΎϛ ΍Ϋ· .ΔΑΎϴϨϟ΍ ϲϓ ϯήΧϷ΍ ΔϣΎϬϟ΍ ΕΎϴμΨθϟ΍
˱ ϭ΃ ϞμΤϳ ϥ΃ βϴ΋ήϟ΍ ϰϠόϓ ˭ϞόϔϟΎΑ Δϴ΋Ύπϗ
ˬΔΘδϟ΍ ˯ΎπϘϠϟ ϰϠϋϷ΍ βϠΠϤϟ΍ ˯Ύπϋ΃ ΔϘϓ΍Ϯϣ ϰϠϋ ϻ
101
Ϧϋ ϝϭΆδϣ ˯ΎπϘϠϟ ϰϠϋϷ΍ βϠΠϤϟ΍ ϥΈϓ ˬϚϟΫ ήϴϏ .ΓΎπϘϟ΍ Ϧϣ ϱήμΣ ϞϜθΑ ΔϧϮϜϣ ΔΌϴϫ ϲϫϭ
ϦϴϠϣΎόϟ΍ ϊϴϤΟ ϰϠϋ Ύ˱ϴϤγέ ϝΪόϟ΍ ήϳίϭ ϑήθϳ 102.ΎϬΗ΍Ϋ ΔΑΎϴϨϟ΍ ϑϮϔλ ϲϓ ΕΎϴϗήΘϟ΍ ΐΟϮϤΑ ϦϴϴόΘϟ΍
:ϥΈϓ Δϴ΋ΎπϘϟ΍ ΔτϠδϟ΍ ϥϮϧΎϗ Ϧϣ 125 ΓΩΎϤϠϟ Ύ˱ϘΒσ .ΔΑΎϴϨϟ΍ ϲϓ
Polay Campos v. Peru, communication No 577/1994(CCPR/C/61/D/577/1994), para. 8.4 and Steve Shaw v. Jamaica, :ήψϧ΍

99

communication No. 704/1996 (CCPR/C/62/D/704/1996), paras. 2.5 and 7.1
Human Rights Watch, Middle East Watch [Human Rights Watch], Behind Closed Doors, p. 6.

:ήψϧ΍ 100

.ϢϬΗΎϔϴϠϜΗ ΓΎπϘϟ΍ ΢ϨϤΗϭ ΕΎϴϗήΘϟ΍ϭ ϦϴϴόΘϟ΍ ΕΎΤϴηήΗ ϢϳΪϘΗ Ϧϋ ΔϟϭΆδϤϟ΍ ΔΌϴϬϟ΍ Ϯϫϭ ˬ˯ΎπϘϠϟ ϰϠϋϷ΍ βϠΠϤϟ΍ ϞϴϜθΗ ϝΪόϟ΍ Γέ΍ίϭ ΩΪΤΗ 101
˯ΎπϋϷ΍ .΍˱ΪόϘϣ 15 ϻ
˱ ΎϤΟ· ϩΪϋΎϘϣ ΩΪϋ ώϟΎΒϟ΍ ˯ΎπϘϠϟ ϰϠϋϷ΍ βϠΠϤϟΎΑ ΪϋΎϘϣ ΔϴϧΎϤΛ ΪΣ΃ ϲϓ ϖΤΘδϣ ϲοΎϗ ϱ΃ ϦϴϴόΗ ΎϬϨϜϤϳ ϝΪόϟ΍ Γέ΍ίϭ
ϑΎϨΌΘγϻ΍ ΔϤϜΤϣ βϴ΋έϭ ξϘϨϟ΍ ΔϤϜΤϣ Ϧϣ ΓΎπϘϟ΍ Ϧϣ ϥΎϨΛ΍ϭ ξϘϨϟ΍ ΔϤϜΤϣ βϴ΋έϭ ϝΪόϠϟ ΔϟϭΪϟ΍ ήϳίϭϭ ϡΎόϟ΍ ΐ΋ΎϨϟ΍ – ϦϳήΧϵ΍ ΔόΒδϟ΍
ϝΪόϠϟ ΔϟϭΪϟ΍ ήϳίϭϭ ϡΎόϟ΍ ΐ΋ΎϨϟΎϨϴό˵Η ΔϳάϴϔϨΘϟ΍ ΔτϠδϟ΍ ϥ΃ ΎϤΑ .ΔϴϔϴχϮϟ΍ ϢϬΒλΎϨϣ ϊϗ΍ϭ Ϧϣ ϢϫΪϋΎϘϣ ϥϮϠϐθϳ – Δϴ΋΍ΪΘΑϻ΍ ΓήϫΎϘϟ΍ ΔϤϜΤϣ βϴ΋έϭ
ϰϠϋ ΍άϫ ϞϬδϳ .ΔϳάϴϔϨΘϟ΍ ΔτϠδϟ΍ ϞΒϗ Ϧϣ ήηΎΒϣ ϞϜθΑ ϦϴϨϴόϣ ˯ΎπϘϠϟ ϰϠϋϷ΍ βϠΠϤϟ΍ ϲϓ Ϯπϋ 15 ϦϴΑ Ϧϣ 11 ϥΈϓ ˬξϘϨϟ΍ ΔϤϜΤϣ βϴ΋έϭ
.ΔϣΎϬϟ΍ ΐλΎϨϤϟ΍ ϥϮϠϐθϳ Ϧϳάϟ΍ ΓΎπϘϟ΍ ΪϳΪΤΗ ΔϳάϴϔϨΘϟ΍ ΔτϠδϟ΍
βϠΠϤϟ΍ ˯Ύπϋ΃ Brown, Rule of Law, pp. 96-97. :ήψϧ΍ ˬ119 ˬ(1)(έήϜϣ)77 ΓΩΎϣ ˬ1972 ΔϨδϟ 46 Ϣϗέ ˬΔϴ΋ΎπϘϟ΍ ΔτϠδϟ΍ ϥϮϧΎϗ 102
.ϯήΧϷ΍ ϑΎϨΌΘγϻ΍ ϢϛΎΤϣϭ ξϘϨϟ΍ ΔϤϜΤϣ Ϧϣ ΓΎπϘϟ΍ έΎΒϛ Ϧϣ ΔόΑέ΃ϭ ϡΎόϟ΍ ΐ΋ΎϨϟ΍ϭ ΓήϫΎϘϟ΍ ϑΎϨΌΘγ΍ ΔϤϜΤϣ βϴ΋έ Ϣϫ ˯ΎπϘϠϟ ϰϠϋϷ΍

2011 ϲϧΎΜϟ΍ ϥϮϧΎϛ/ήϳΎϨϳ

41

ϖΣ ήϳίϮϠϟϭ ϝΪόϟ΍ ήϳίϭ ϥϮόΒΘϳ ΎόϴϤΟ Ϣϫϭ ϡΎόϟ΍ ΐ΋ΎϨϟ΍ϭ ΔΑΎϴϨϟ΍ ˯Ύγ΅έ ϥϮόΒΘϳ ΔΑΎϴϨϟ΍ ˯Ύπϋ΃
˯Ύπϋ΃ ϊϴϤΟ ϰϠϋ ϑ΍ήηϹ΍ϭ ΔΑΎϗήϟ΍ ϖΣ ϡΎόϟ΍ ΐ΋ΎϨϠϟϭ ΎϬ΋Ύπϋ΃ϭ ΔΑΎϴϨϟ΍ ϰϠϋ ϑ΍ήηϹ΍ϭ ΔΑΎϗήϟ΍
.ϢϬϤϛΎΤϤΑ ΔΑΎϴϨϟ΍ ˯Ύπϋ΃ ϰϠϋ ϑ΍ήηϹ΍ϭ ΔΑΎϗήϟ΍ ϖΣ ϢϛΎΤϤϟΎΑ ϦϴϠϣΎόϟ΍ ϦϴϣΎΤϤϠϟϭ ΔΑΎϴϨϟ΍

Ϧϣ ΕϼϓϺϟ Δϴδϴ΋ήϟ΍ ΏΎΒγϷ΍ ΪΣ΃ ϥΈϓ ˬΐϳάόΘϟΎΑ ϲϨόϤϟ΍ ιΎΨϟ΍ ΓΪΤΘϤϟ΍ ϢϣϷ΍ έήϘϣ ϱ΃έ ϲϓ
ϲϓ Δϴ΋ΎπϘϟ΍ ΔϘΣϼϤϟ΍ϭ ϖϴϘΤΘϟ΍ Ϧϋ ΕΎδγΆϤϟ΍ βϔϧ ΔϴϟϭΆδϤΑ ϖϴμϠϟ΍ ΢ϟΎμϤϟ΍ νέΎόΗ" :ΏΎϘόϟ΍
ϩάϫ ˯Ύπϋ΃ ΔϔϟΎΨϤΑ ϖϠόΘϳ ΎϤϴϓ ϡΎϬϤϟ΍ βϔϧ Ϧϋ ΔϟϭΆδϤϟ΍ ΎϫέϭΪΑ ϲϫ ˬΔϳΩΎόϟ΍ ϥϮϧΎϘϟ΍ ΔϔϟΎΨϣ ΎϳΎπϗ
Ϣ΋΍ήΠϟ΍ ϲϓ ϖϴϘΤΘϟ΍ ϲϓ Δϳέϭήο ΔϠϘΘδϤϟ΍ ΕΎΌϴϬϟ΍" :ϑΎο΃ ΎϤΒδΣ ˬϢΛ Ϧϣ ."ϥϮϧΎϘϠϟ ΕΎδγΆϤϟ΍
ΎϫήϳήϘΗ Ϧϣ 20 ΓΩΎϤϟ΍ ϲϓ 103."ΎϬϴϠϋ ˱Ύϴ΋Ύπϗ ϢϬΘϘΣϼϣϭ ϥϮϧΎϘϟ΍ ΫΎϔϧ· Ϧϋ ϦϴϟϭΆδϤϟ΍ ϞΒϗ Ϧϣ ΔΒϜ˴Ηή˵Ϥϟ΍
ΩϮΟϮΑ ΔϳΪΟ Ε΍˯ΎϋΩ΍ ΩϮΟϭ ΕϻΎΣ ϲϓ άΨΘ˵ϳ ˯΍ήΟ· Ϯϫϭ ˬ1996 ϡΎϋ ϲϓ ήμϣ ϰϟ· ΎϬΘΜόΑ Ϧϋ
ˬϖϴϘΤΘϠϟ ΔϠϘΘδϣ Δϴϟ΁ ˯Ύθϧ·" :˰Α ΔϣϮϜΤϟ΍ ΓΪΤΘϤϟ΍ ϢϣϷΎΑ ΐϳάόΘϟ΍ ΔΤϓΎϜϣ ΔϨΠϟ Ζλϭ΃ ˬϲΠϬϨϣ ΐϳάόΗ
Ε΍˯ΎϋΩ΍ ϊϴϤΠϟ ϝΎόϔϟ΍ κΤϔϟ΍ ΎϬΗΎϴΣϼλ Ϧϣ ˬ˯ΎΒσ΃ϭ ϦϴϣΎΤϣϭ ΓΎπϗ ΎϫΩ΍ήϓ΃ ϦϤο ϞϤθΗ
.ΔϴλϮΘϟ΍ ϩάϫ ήμϣ άϔϨΗ Ϣϟ 104."ϢϛΎΤϤϟ΍ ϰϟ· Δϋήδϟ΍ ϪΟϭ ϰϠϋ ΎϬΘϟΎΣ· ϞΟ΃ Ϧϣ ˬΐϳάόΘϟ΍
ΎϬΘϟΎΣΈΑ ήϣϷ΍ϭ ΐϳάόΘϟ΍ ϯϭΎϜη ϲϓ ϖϴϘΤΘϟ΍ ϩΪΣϭ ϡΎόϟ΍ ΐ΋ΎϨϟ΍ ϖΣ Ϧϣ ˬϱήμϤϟ΍ ϥϮϧΎϘϟ΍ ΐΟϮϤΑ
ΔϤϜΤϤϟ΍ ϰϟ· ΓήηΎΒϣ ϢϬΒϳάόΘΑ ΔλΎΨϟ΍ ΎϳΎπϘϟ΍ ϊϓέ ΐϳάόΘϟ΍ ΎϳΎΤο ϰϠϋ ήψΤϳ ϥϮϧΎϘϟ΍ .ΔϤϜΤϣ ϰϟ·
ϯϭΎϜη ΕΎϔϠϣ ΐϠϏ΃ ϪΒΘϜϣ φϔΤϳ ϱάϟ΍ ˬϩΪΣϭ ϡΎόϟ΍ ΐ΋ΎϨϟ΍ ϰϟ· ΔτϠδϟ΍ ϩάϫ νϮϔϳϭ ˬΔϴ΋ΎϨΟ ΎϳΎπϗ ϲϓ
ΔϴϧΪϣ ϕϮϘΤΑ ˯ΎϋΩϻ΍ ΎϳΎΤπϠϟ ϦϜϤϳ ˬϡΎόϟ΍ ΐ΋ΎϨϟ΍ ϞΒ˶ϗ Ϧϣ ϖϴϘΤΘϟ΍ Δϳ΍ΪΑ ϲϓ .ΪΣ΃ Δϧ΍Ω· ϥϭΩ ΐϳάόΘϟ΍
ΓέΪϘϟ΍ ϡΪϋ ΐΒδΑ ϝΎΜϤϟ΍ ϞϴΒγ ϰϠϋ ˬϖϴϘΤΘϟ΍ φϔΣ ϡΎόϟ΍ ΐ΋ΎϨϟ΍ έήϗ ΍Ϋ· 105.ϯϮϋΪϟ΍ ϲϓ ϖϴϘΤΘϟ΍ ˯ΎϨΛ΃
˯ΎϨΛ΃ ϪΑ ΖϘΤϟ ϲΘϟ΍ έ΍ήοϷ΍ ϰϠϋ ΔϴϠΧ΍Ϊϟ΍ Γέ΍ίϭ ΓΎοΎϘϣ ΔϴΤπϟ΍ ϊγϮΑ ϰϘΒϳ ˬϲϧΎΠϠϟ ϞλϮΘϟ΍ ϰϠϋ
106
.Γέ΍ίϮϠϟ ϊΑΎΘϟ΍ Δσήθϟ΍ Ϣδϗ ϲϓ ϩίΎΠΘΣ΍
ϪϨϜϤϳ έήπΘϣ ϑήσ ϱ΃ ϦϜϟ ˬΔϴ΋ΎϨΠϟ΍ ΓΎοΎϘϤϟΎΑ ΓέΩΎΒϤϟ΍ ϲϓ ϖΤϟ΍ ϢϬϟ ϢϫΪΣϭ ΔΑΎϴϨϟ΍ ˯Ύπϋ΃
ˬΔϴ΋ΎϨΟ ΕΎϘΣϼϣ ΢ΘϔΑ ΔΑΎϴϨϟ΍ έΩΎΒΗ Ϣϟ Ϯϟ ϰΘΣ ΔϤϜΤϤϟ΍ ϲϓ έήπϟΎΑ ϪΑΎλ΃ ϱάϟ΍ ϑήτϟ΍ ˯ΎϋΪΘγ΍
ϢϬϴϠϋ ϰϋΪϤϟ΍ ϥϮϛ ΔϟΎΣ ϲϓ έήϜΘϳ ϻ ΍άϫ ϥ΃ ϻ· 107.ϦϴϨσ΍ϮϤϟ΍ ϦϴΑ ϯϭΎϜθϟ΍ ϲϓ ΍˱ήϴΜϛ ΙΪΤϳ Ύϣ Ϯϫϭ
Ύ˱ϘΒσ .ϲϔϴχϮϟ΍ ΐΟ΍Ϯϟ΍ ˯΍Ω΃ ˯ΎϨΛ΃ ϡϮϋΰϤϟ΍ έήπϟ΍ ΏΎϜΗέ΍ ϊϣ ˬϦϴϴϤγήϟ΍ ϦϴϟϭΆδϤϟ΍ Ϧϣ έήπϟΎΑ
103

Report of the special rapporteur, Sir Nigel Rodley, submitted pursuant to Commission on Human Rights resolution :ήψϧ΍
2000/43, Commission on Human Rights Fifty-seventh session, E/CN.4/2001/66, January 25 2001,
.(2010 ϝϭϷ΍ ϦϳήθΗ/ήΑϮΘϛ΃ 28 ϲϓ ΓέΎϳΰϟ΍ ΖϤΗ) http://ap.ohchr.org/documents/alldocs.aspx?doc_id=2380
Committee against Torture art. 20 Examinations Re: Systematic Torture, CAT A/51/44 (1996).

:ήψϧ΍ 104

.76 ΓΩΎϣ ˬΔϴ΋ΎϨΠϟ΍ Ε΍˯΍ήΟϹ΍ ϥϮϧΎϗ 105
.2010 ϝϮϠϳ΃/ήΒϤΘΒγ 22 ˬΓήϫΎϘϟ΍ ˬήμϨϟ΍ ϮΑ΃ ήϫΎσ ϲϣΎΤϤϟ΍ ϊϣ ζΗϭϭ βΘϳ΍έ ϦϣϮϴϫ ΔϠΑΎϘϣ 106
.1 ΓΩΎϣ ˬΔϴ΋ΎϨΠϟ΍ Ε΍˯΍ήΟϹ΍ ϥϮϧΎϗ 107

42

ΐϳάόΘϟ΍ ΎϳΎπϗ ϲϓ ΏΎϘόϟ΍ Ϧϣ ΓΎϨΠϟ΍ Εϼϓ·

˯ΎϋΪΘγΎΑ ΔσϮϨϤϟ΍ ϲϫ ΎϫΪΣϭ ΔΑΎϴϨϟ΍ ϥΈϓ ˬΔϴ΋ΎϨΠϟ΍ Ε΍˯΍ήΟϹ΍ ϥϮϧΎϗ Ϧϣ (2) 232ϭ 63 Ω΍ϮϤϠϟ
ϰϠϋ ΐΤδϨϳ Ϫδϔϧ ήϣϷ΍ .ϲϧΪϣ ϖΣ ϯϮϋΩ ϊϓέ έΎϴΧ ϻ· ΔϴΤπϟ΍ ϡΎϣ΃ Ύ˱ΣΎΘϣ βϴϟϭ ˬϝϭΆδϤϟ΍
Ϧότϟ΍ ϢϬδϔϧ΄Α ϢϬϨϜϤϳ ϻ ˬϪΑέΎϗ΃ϭ ˬΔσήθϟ΍ Ε΍ίϭΎΠΗ ΔϴΤπϓ ˭ΕΎϘϴϘΤΘϟ΍ φϔΣ Ε΍έ΍ήϗ ϲϓ ϥϮότϟ΍
΍Ϋ· Ύϣ ήϳήϘΗ ϲϓ ΔϠϣΎϛ ΔτϠγ ΔΑΎϴϨϠϟ ΍άϫ ϙήΘϳ .ϖϴϘΤΘϟ΍ ΢Θϓ ΓΩΎϋΈΑ ΔΑΎϴϨϟ΍ ωΎϨϗ· ϢϬϴϠϋ ϞΑ έ΍ήϘϟ΍ ϲϓ
Ϧϣ ˬΐϳάόΘϟ΍ ϞΜϣ Δϴ΋ΎϨΟ ΕΎϔϟΎΨϣ ΏΎϜΗέΎΑ ˯ΎϋΩ΍ ϲϓ ϢϬΘϤϟ΍ Ύ˱ϴ΋Ύπϗ ϖΣϼΗ ϭ΃ ϖϴϘΤΘϟ΍ ΢ΘϔΘγ ΖϧΎϛ
.ΕΎϣΎϬΗ΍ ϱ΃ ϰϠϋ ˯ΎϨΑϭ ˬΔσήθϠϟ ϥ΍Ϯϋ΃ ϞΒϗ
ΪόΑ .ϡϮϋΰϤϟ΍ ΙΩΎΤϟ΍ ωϮϗϭ ΔϘτϨϤΑ ΔμΘΨϤϟ΍ ΔΑΎϴϨϟ΍ ΎϬΤΘϔΗ ΐϳάόΘϟΎΑ ΔϠμΘϤϟ΍ ΎϳΎπϘϟ΍ ϲϓ ΕΎϘϴϘΤΘϟ΍
΍˱ΩΎΟ ίϭΎΠΘϟΎΑ ˯ΎϋΩϻ΍ ϥΎϛ ϥ· έήϘϳ ϥ΃ Ϫϟ ΔΑΎϴϨϟ΍ Ϟϴϛϭ ϥΈϓ ΔϴϠΧ΍Ϊϟ΍ Γέ΍ίϭ έΎτΧ·ϭ Ϫ΋Ύγ΅έ έΎτΧ·
Γέ΍Ω· ϞΜϣ ΔΣΎΘϤϟ΍ ΔϴϨϔϟ΍ Ε΍ήΒΨϟ΍ ϰϠϋ ˯ΎϨΑ ˬΔόϗ΍Ϯϟ΍ ϲϓ ϖϴϘΤΘϟΎΑ ΃ΪΒϳ ϢΛ Ϧϣ .ϖϴϘΤΗ ΢Θϔϟ ϲϔϜϳ ΎϤΑ
ΔΑΎϴϨϟ΍ Ϟϴϛϭ ΐΘϜϳ ϢΛ .ΔϳΩΎϤϟ΍ ΔϟΩϷ΍ κΤϓϭ ΩϮϬθϟ΍ Ώ΍ϮΠΘγ΍ ϊϣ ˬϝΪόϟ΍ Γέ΍ίϮΑ ϲϋήθϟ΍ ΐτϟ΍
ϰϟ· ΓήϛάϤϟ΍ ϡΪϘϳ .ΎϬψϔΣ ϭ΃ ΔϤϜΤϤϟ΍ ϰϟ· ΔϴπϘϟ΍ ΔϟΎΣΈΑ ˬΓΩΪΤϣ βγ΃ ϰϠϋ ˯ΎϨΑ ˬΎϬϴϓ ϲλϮϳ Γήϛάϣ
Ϣϫ έΎΒϜϟ΍ ΔΑΎϴϨϟ΍ ϲϟϭΆδϣ ϥΈϓ ˬΐϳάόΘϟ΍ ΎϳΎπϗ ϲϓ .ϡΎόϟ΍ ΐ΋ΎϨϟ΍ ϭ΃/ϭ ˬϪΘϘτϨϣ ϲϓ ΔΑΎϴϨϟ΍ βϴ΋έ ˬϪδϴ΋έ
ϲΘϟ΍ ΕΎϣΎϬΗϻ΍ ϞϳΪόΗ ϲϓ ϖΤϟ΍ ϢϬϟ ϥ΃ ΎϤϛ .ΎϬΘϟΎΣ· ϭ΃ ϯϮϜθϟ΍ φϔΣ Δϟ΄δϣ ϲϓ ΖΒϟ΍ ϢϬϨϜϤϳ Ϧϣ ςϘϓ
ϩέ΍ήϗϭ ˬϡΎόϟ΍ ΐ΋ΎϨϟ΍ ϡΎϣ΃ ΔΑΎϴϨϟ΍ Ε΍έ΍ήϗ ϊϴϤΟ ϲϓ Ϧότϟ΍ ϦϴϜΘθϤϠϟ ϦϜϤϳ .ΔΑΎϴϨϟ΍ Ϟϴϛϭ ΎϬΣήΘϘϳ
.ϲ΋ΎϬϧ

2011 ϲϧΎΜϟ΍ ϥϮϧΎϛ/ήϳΎϨϳ

43

ΏΎϘόϟ΍ Ϧϣ ΕϼϓϹ΍ ΓϮΠϓ .IV
...ϚϟΫ ϢϏέ ΎϨϗϮϘΣ άΧϷ ϰόδϧ ΎϨϨϜϟ ˬΔϟ΍Ϊόϟ΍ ϝΎϨϧ ϥ΃ ΢ΟήϤϟ΍ ήϴϏ Ϧϣ Ϫϧ΃ ϑήόϧ
.ϢϬΘϘϴϘΣ ϰϠϋ ϢϬϔθϛ Ϊϳήϧ
.2010 ίϮϤΗ/ϮϴϟϮϳ ˬΓήϫΎϘϟ΍ ˬΐϳάόΗ ΔϴΤο ˬΎηΎΑ ΰόϤϟ΍ ΪΒϋ ΪϤΣ΃ ϥϮϴϨόϣ ϥϮϣΎΤϣ ΎϬϘΛϭ Ϊϗ ϥΎϛ ΓήϴΜϛ ΔΌϴγ ΔϠϣΎόϣϭ ΐϳάόΗ ΕϻΎΣ ζΗϭϭ βΘϳ΍έ ϦϣϮϴϫ ΖόΟ΍έ
Ϧϋ ΕϻΎΤϟ΍ ϩάϫ ϒθϜΗ .ΕΎϘϴϘΤΘϟ΍ φϔΣ Εέήϗ ΔΑΎϴϨϟ΍ ϥϷ ϢϛΎΤϤϟ΍ ϰϟ· ϞμΗ Ϣϟϭ ˬϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΤΑ
ΎϬϣΪϗ ϲΘϟ΍ ΐϳάόΘϟ΍ ϯϭΎϜη Ϧϣ Ϟϗ΃ ΩΪϋϭ ˬΎϬϋϮϗϭ ϡϮϋΰϤϟ΍ ΐϳάόΘϟ΍ ΕϻΎΣ ΩΪϋ ϦϴΑ ΓϮΠϓ ΩϮΟϭ
.ΔϤϜΤϤϟ΍ ϰϟ· ϞόϔϟΎΑ ΖϠλϭϭ ˬϢϬΗϼ΋Ύϋϭ ΎϳΎΤο

ΔϤϜΤϤϟ΍ ϰϟ· ϞμΗ ϻ ΐϳάόΘϟ΍ ΕϻΎΣ ΐϠϏ΃
ΎϫήϳήϘΗ ϲϓ ΔϳήμϤϟ΍ ΔϣϮϜΤϟ΍ ΖΒΘϛ ˬΔϴγΎγϷ΍ ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΣ ΎϳΎπϗ Ϧϣ ΎϬϔϗ΍ϮϤϟ ΢ϴοϮΗ ΙΪΣ΃ ϲϓ
ΐΘϜϣ" ϥ΄Α 2009 ϲϧΎΜϟ΍ ϦϳήθΗ/ήΒϤϓϮϧ ϲϓ ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΤϟ ΓΪΤΘϤϟ΍ ϢϣϷ΍ βϠΠϣ ϰϟ· ϡΪϘϤϟ΍ ϲϨσϮϟ΍
Εήϓϭ ˬϰϟϭϷ΍ ΓήϤϠϟ ."ΔϴγΎϘϟ΍ ΔϠϣΎόϤϟ΍ ϭ΃ ΐϳάόΘϟ΍ ϥ΄θΑ ΎϫΎϘϠΘϳ ϯϮϜη Ϟϛ ϲϓ ϖϘΤϳ ϡΎόϟ΍ ΐ΋ΎϨϟ΍
:ΓήϴΧϷ΍ Ε΍ϮϨδϟ΍ ϝϼΧ ΖϤΗ ϲΘϟ΍ Δϴ΋ΎπϘϟ΍ ΕΎϘΣϼϤϟ΍ ΩΪϋ Ϧϋ Ε΍˯ΎμΣ· Ύ˱πϳ΃ ΔϣϮϜΤϟ΍
ϢϛΎΤϤϟ΍ ϰϟ· ΐϳάόΗϭ ΔϴγΎϗ ΔϠϣΎόϣ Δϴπϗ 38 ΔϟΎΣ· [ϡΎόϟ΍ ΐ΋ΎϨϟ΍ ΐΘϜϣ] έήϗ 2008 ϡΎϋ ϲϓ
Δϳέ΍Ω· ΕΎΑϮϘϋ νήϓ Δϳέ΍ΩϹ΍ ΕΎτϠδϟ΍ Ϧϣ ΐϠσ ΎϤϛ .ϲΒϳΩ΄Η βϠΠϣ ϰϟ· ΓΪΣ΍ϭ Δϴπϗϭ Δϴ΋ΎϨΠϟ΍
ΔϠϣΎόϣ ΎϳΎπϗ 9 ΔϟΎΣ· ϡΎόϟ΍ ΐ΋ΎϨϟ΍ ΐΘϜϣ έήϗ 2009 ϡΎϋ ϲϓ .Δϴπϗ 27 ϲϓ ϢϬϴϠϋ ϰϋΪϤϟ΍ ϰϠϋ
ήθϋ ϲϓ Δϳέ΍Ω· ΕΎΑϮϘϋ βϤΘϟ΍ ΎϤϛ .ϲΒϳΩ΄Η βϠΠϣ ϰϟ· ΓΪΣ΍ϭ Δϴπϗϭ Δϴ΋ΎϨΠϟ΍ ϢϛΎΤϤϟ΍ ϰϟ· ΔϴγΎϗ
ϲϬΘϨΗ ϥ· Ύϣ ˬΓέήπΘϤϟ΍ ϑ΍ήσϸϟ ΕΎπϳϮόΗ ΢ϨϤΗ ϲΘϟ΍ ˯ΎπϘϟ΍ ϡΎϜΣ΃ ΔϴϠΧ΍Ϊϟ΍ Γέ΍ίϭ άϔϨΗ .ΎϳΎπϗ
108
.ΔϠμϟ΍ Ε΍Ϋ ΔϴϧϮϧΎϘϟ΍ Ε΍˯΍ήΟϹ΍

Ε΍˯ΎμΣ· ζΗϭϭ βΘϳ΍έ ϦϣϮϴϫ ˰ϟ ΔϴϠΧ΍Ϊϟ΍ Γέ΍ίϭ ΖϣΪϗ 2010 ρΎΒη/ήϳ΍ήΒϓ 22 ΦϳέΎΘΑ ΔϟΎγέ ϲϓ
6 ϰϘϠΗ :2009ϭ 2006 ϲϣΎϋ ϦϴΑ ˬΔϴΒϳΩ΄Η ϭ΃ Δϴ΋ΎϨΟ Ε΍˯΍ήΟ· ϢϬϘΤΑ ΔϤ΋ΎϘϟ΍ ϦϴϟϭΆδϤϟ΍ ΩΪόΑ
ρΎΒο 3 ϰϘϠΗϭ ˬϢϬϴϟ· ΔΑϮδϨϤϟ΍ ϢϬΘϟ΍ ϊϴϤΟ Ϧϣ ρΎΒο 10 ϢϛΎΤϤϟ΍ Ε΃ήΑϭ ˬ"Δϴ΋ΎϬϧ ˱ΎϣΎϜΣ΃" ρΎΒο
Ϧϣ ΔϴϠΧ΍Ϊϟ΍ Γέ΍ίϭ ΖϤμΧ ˬΓήΘϔϟ΍ βϔϧ Ϧϋ Ϫϧ΃ ΔϟΎγήϟ΍ ϲϓ Ωέϭ ΎϤϛ .ϞϤόϟ΍ Ϧϋ ϒϗϮϟΎΑ Ε΍˯΍ΰΟ
108

National report of the Egyptian government submitted in accordance with paragraph 15 (a) of the annex to Human :ήψϧ΍
Rights Council resolution 5/1, November 16, 2009, A/HRC/WG.6/7/EGY/1,
.(2010 ίϮϤΗ/ϮϴϟϮϳ 15 ϲϓ ΓέΎϳΰϟ΍ ΖϤΗ) http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR%5CPAGES%5CEGSession7.aspx

44

ΐϳάόΘϟ΍ ΎϳΎπϗ ϲϓ ΏΎϘόϟ΍ Ϧϣ ΓΎϨΠϟ΍ Εϼϓ·

Ϧϣ Ύ˱τΑΎο 11 Ε΃ήΑϭ ˬ˱΍ΪΣ΍ϭ ΍˱ήϳάΤΗ ΕέΪλ΃ϭ ˬϞϤόϟ΍ Ϧϋ Ύ˱τΑΎο 17 Ζϔϗϭ΃ϭ Ύ˱τΑΎο 47 ΐΗ΍ϭέ
109
.ϢϬϴϟ· ΔΑϮδϨϤϟ΍ ΕΎϣΎϬΗϻ΍ ϊϴϤΟ
ΔϣϮϜΤϟ΍ Εήϗ΃ ˬΐϳάόΘϟ΍ ΔπϫΎϨϤϟ ΓΪΤΘϤϟ΍ ϢϣϷ΍ ΔϨΠϟ ϰϟ· ϡΪϘϤϟ΍ 1999 ϡΎόΑ ιΎΨϟ΍ ΔϟϭΪϟ΍ ήϳήϘΗ ϲϓ
ϡΎϋ ϲϓ ϯϮϜη 51ϭ 1994 ϡΎϋ ϲϓ ϯϮϜη 71ϭ ˬ1993 ϡΎϋ ϲϓ ϦϴϟϭΆδϣ Ϊο ϯϮϜη 63 ϲϘϠΘΑ
ϲϓ ϑΎτϤϟ΍ ΎϬΑ ϰϬΘϧ΍ ϯϭΎϜθϟ΍ Ϧϣ ςϘϓ Δ΋ΎϤϟ΍ ϲϓ 15 ϰϟ· 10 ϮΤϧ ˬΕ΍ϮϨδϟ΍ ϚϠΗ ϝϼΧ .1995
110
."ΔϟΩϷ΍ κϘϨϟ" ΎϬψϔΣ ϢΗ ΎϳΎπϘϟ΍ ϲϗΎΑ ˬΔϳέ΍Ω· ΐϳΩ΄Η Ε΍˯΍ήΟΈΑ ΖϬΘϧ΍ ϭ΃ Δϴ΋ΎϨΟ ϲοΎϘΗ ΕΎΌϴϫ
Δσήη ρΎΒο ϖΤΑ ΐϳάόΗ ΎϳΎπϗ ϲϧΎϤΛ ϲϓ ήψϨϟ΍ ϢΗ ˬήϳήϘΘϟ΍ ΐδΣ ˬ2002ϭ 2000 ϲϣΎϋ ϦϴΑ
ϊΑέ΃ ϲϓϭ ˬϦϴϤϬΘϤϟ΍ Γ˯΍ήΑ Ϧϋ ϥΎΘϤϛΎΤϣ Εήϔγ΃ :ίΎΠΘΣϻ΍ ˯ΎϨΛ΃ ΕΎϴϓϭ Ϧϋ ˬϥϮΠδϟΎΑ ϦϴϟϭΆδϣϭ
Δϴπϗ ϲϓϭ ˬΕ΍ϮϨγ ϊΑέ΃ ϰϟ· ΔϨγ ϦϴΑ Ρϭ΍ήΘΗ ΩΪϤϟ ϦΠδϟΎΑ Δσήθϟ΍ ρΎΒο ϰϠϋ ϢϜ˵Τϟ΍ ϢΗ ΎϳΎπϗ
Ϧϋ ΓΪΣ΍ϭ – ΕΎΑϮϘόϟ΍ φϠϏ΃ .άϴϔϨΘϟ΍ ϑΎϘϳ· ϊϣ ϡΎϋ ΓΪϤϟ ϦΠδϟΎΑ ˱ΎϤϜ˵Σ ϲϨόϤϟ΍ ςΑΎπϟ΍ ϰϘϠΗ ΓΪΣ΍ϭ
.Ε΍ϮϨγ ϊΒγ ϦΠδϟΎΑ ΖϬΘϧ΍ – ΐϳάόΘϟ΍ κΨΗ ϯήΧ΃ϭ "ΕϮϤϠϟ ϯΩ΃ ΎϤϣ ˯΍ΪΘϋϻ΍"

ΐϳάόΘϟ΍ Ϣϋ΍ΰϣ ϲϓ ϖϴϘΤΘϟΎΑ ΔλΎΨϟ΍ ΔϴϟϭΪϟ΍ ΔϴϧϮϧΎϘϟ΍ ήϴϳΎόϤϟ΍
ΕΪΟϭ ΎϤϠϛ Ϫϳΰϧϭ ϊϳήγ ϖϴϘΤΗ ˯΍ήΟ· " ˰Α ϡ΍ΰΘϟ΍ ϝϭΪϟ΍ ϰϠϋ ϥ΃ ϰϠϋ κϨΗ ΐϳάόΘϟ΍ ΔπϫΎϨϣ ΔϴϗΎϔΗ΍
ΔϟϮϘόϤϟ΍ ΏΎΒγϷ΍ 111."ΐϜ˶ Η˵ έ΍ Ϊϗ ΐϳάόΘϟ΍ ϝΎϤϋ΃ Ϧϣ ϼϤϋ ϥ΄Α ΩΎϘΘϋϻ΍ ϰϟ· ϮϋΪΗ ΔϟϮϘόϣ ΏΎΒγ΃
ϲϔϜΗ ˬΎϬϟϮΣ ϑϼΧ ΪΟϮϳ ϻ ΔϟΩ΃ ήϓϮΗ ςϘϓ βϴϟϭ ˬΐϜΗέ΍ Ϊϗ ΐϳάόΘϟ΍ ϝΎϤϋ΃ Ϧϣ ϼ
˱ Ϥϋ ϥ΄Α ΩΎϘΘϋϼϟ
ϰϟ· ϯϮϜη ϊϓήϳ ϥ΃ ϲϓ ϖΤϟ΍" ΐϳάόΘϠϟ νήόΘϳ κΨη ϞϜϟ ϥ΃ ΎϤϛ .ϖϴϘΤΘϟ΍ ΢Θϔϟ ϥΫ· ΎϫΪΣϭ
ΫΎΨΗ΍ ϲϐΒϨϳϭ .Δϫ΍ΰϨΑϭ Δϋήδϟ΍ ϪΟϭ ϰϠϋ ϪΘϟΎΣ ϲϓ ΕΎτϠδϟ΍ ϩάϫ ήψϨΗ ϥ΃ ϰϓϭ ΔμΘΨϤϟ΍ ΎϬΗΎτϠγ
ϒϳϮΨΘϟ΍ ϭ΃ ΔΌϴδϟ΍ ΔϠϣΎόϤϟ΍ ω΍Ϯϧ΃ ΔϓΎϛ Ϧϣ ΩϮϬθϟ΍ϭ ϯϮϜθϟ΍ ϡΪϘϣ ΔϳΎϤΣ ϥΎϤπϟ Δϣίϼϟ΍ Ε΍ϮτΨϟ΍
112
."ϡΪϘΗ ΔϟΩ΃ ϱϷ ϭ΃ ϩ΍ϮϜθϟ ΔΠϴΘϧ
΍˱ΪϳΪΤΗ ϲϫ – ϲ΋ΎϨΟ ϖϴϘΤΗ ϱϷ Δϳέϭήο ΕΎϧϮϜϣ ήΒΘόΗ ϲΘϟ΍ ΉΩΎΒϤϟ΍ Ϧϣ ΔϠϤΟ ϲϟϭΪϟ΍ ϥϮϧΎϘϟ΍ ΩΪΣ
ˬΓΪΤΘϤϟ΍ ϢϣϷ΍ ΕΎΌϴϫ Ϧϣ ήϴΜϜϟ΍ ΎϬΗΩΪϋ ΉΩΎΒϤϟ΍ ϩάϫ .ΔϬϳΰϧϭ ΔπϴϔΘδϣϭ ΔϳέϮϓ ΕΎϘϴϘΤΘϟ΍ ϥϮϜΗ ϥ΃

.2010 ρΎΒη/ήϳ΍ήΒϓ 22 ˬζΗϭϭ βΘϳ΍έ ϦϣϮϴϫ ϰϟ· ΔϟΎγέ ˬΔϴΟέΎΨϟ΍ Γέ΍ίϭ 109
110

Supplementary Reports of States parties due in 1996: Egypt, January 28, 1999, U.N. doc CAT/C/34/Add.11 paras. :ήψϧ΍
.ΔϘϴϗΪϟ΍ ΔΒδϨϟ΍ ϰϠϋ ωϼσϼϟ ϩΎϧΩ΍ ήψϧ΍ 152-154. [hereafter quoted as CAT/C/34/Add.11]

.12 ΓΩΎϣ ˬΐϳάόΘϟ΍ ΔπϫΎϨϣ ΔϴϗΎϔΗ΍ 111
.13 ΓΩΎϣ ˬΐϳάόΘϟ΍ ΔπϫΎϨϣ ΔϴϗΎϔΗ΍ 112

2011 ϲϧΎΜϟ΍ ϥϮϧΎϛ/ήϳΎϨϳ

45

ΔϴϨόϤϟ΍ ΕΎΌϴϬϟ΍ Ϧϣ ΔϋϮϤΠϣϭ 114ˬϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΣ ΔϴοϮϔϣϭ 113ˬΓΪΤΘϤϟ΍ Ϣϣϸϟ ΔϣΎόϟ΍ ΔϴόϤΠϟ΍ ΎϬϨϣϭ
ϲϓ ΉΩΎΒϤϟ΍ ΕΩέϭ ΎϤϛ 116.ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΤΑ ϦϴϴϨόϣ ϦϴλΎΧ ϦϴΛϮόΒϣϭ 115ˬΔϴϟϭΪϟ΍ ϖϴΛ΍ϮϤϟ΍ άϴϔϨΗ ΔΒϗ΍ήϤΑ
ΔϴϜϳήϣϷ΍ ϝϭΪϟ΍ ΔϤϜΤϣϭ 117ˬϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΤϟ ΔϴΑϭέϭϷ΍ ΔϤϜΤϤϟ΍ ΎϬϨϣ ˬϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΤϟ ΔϴϤϴϠϗ· ΕΎϴϟ΁
118
.ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΤϟ
ΔϳέϮϔϟ΍ ΕΎϘϴϘΤΘϟ΍ ˯΍ήΟϹ Δϳέϭήο ΓΩΪΤϣ ήλΎϨϋ ΓΪϋ ΩϮΟϭ ϰϟ· ΔϴϟϭΩ ϢϛΎΤϣ ΖμϠΧ Ϊϗϭ
:ϪϴϠϋ ήμΘϘΗ ϻ ϦϜϟ ϲϟΎΘϟ΍ ϞϤθΗ ˭ΔϬϳΰϨϟ΍ϭ ΔπϴϔΘδϤϟ΍ϭ
ΕΎϛΎϬΘϧϻ΍ Ϧϋ ϝϭΆδϤϟ΍ ϰϠϋ ϑήόΘϟ΍ ϰϟ· ϱΩΆΗ ϥ΃ ϰϠϋ ΓέΩΎϗ ΕΎϘϴϘΤΘϟ΍ Ξ΋ΎΘϧ ϥ΃ ϥΎϤο •
119
.ΎϳΎΤπϠϟ ΔϓΎϔηϭ ΔϟΎόϓ ΕΎπϳϮόΗ ήϴϓϮΗ ϊϣ ϪΗΎοΎϘϣϭ
΢Θϓϭ ΩϮϬθϟ΍ Ε΍ΩΎϬη ϰϠϋ ϝϮμΤϟ΍ ϲϓ ΎϬϟ Γέϭήο ϻ Ε΍ήϴΧ΄Η ωϮϗϭ ϡΪϋ ϥΎϤο •
ΔϴϨϣί ΓήΘϓ ΪόΑ ϖϴϘΤΘϟ΍ ϲϓ ϡΪϘΘϟ΍ ί΍ήΣ· ϲϓ ΢ο΍ϭ ΐΒγ ϼΑ ϕΎϔΧϹ΍ ϭ΃ ˬΕΎϘϴϘΤΘϟ΍
120
.ΔϟϮϘόϣ
121
.ΐϴϫήΘϟ΍ϭ ϒϨόϟ΍ Ϧϣ ϦϴϘϘΤϤϟ΍ϭ Εϼ΋Ύόϟ΍ϭ ΩϮϬθϟ΍ϭ ϦϴϜΘθϤϟ΍ ΔϳΎϤΣ ΐΠϳ •

ΕΎϣϮϜΤϟ΍ ϊϴϤΟ ϡ΍ΰΘϟ΍" ϥ΄θΑ) 6 ΓήϘϓ ˬ2000 ϝϭϷ΍ ϥϮϧΎϛ/ήΒϤδϳΩ 4 ˬ111/55 Ϣϗέ ΔϣΎόϟ΍ ΔϴόϤΠϟ΍ έ΍ήϗ ˬϝΎΜϤϟ΍ ϞϴΒγ ϰϠϋ ήψϧ΍ 113
.(ϲϧϮϧΎϘϟ΍ ήϴϏ ϞΘϘϟΎΑ ϩΎΒΘηϻ΍ ΕϻΎΣ ϊϴϤΟ ϲϓ "ΔϬϳΰϧϭ ΔπϴϔΘδϣ ΕΎϘϘϴΤΗ ˯΍ήΟΈΑ
ΐϳάόΘϟ΍ ϥ΃ Γέϭήο ϥ΄θΑ) 6 ΓήϘϓ ˬ2001 ϥΎδϴϧ/ϞϳήΑ΃ 25 ˬ62/2001 Ϣϗέ έ΍ήϗ ˬϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΣ ΔϴοϮϔϣ ˬϝΎΜϤϟ΍ ϞϴΒγ ϰϠϋ ήψϧ΍ 114
.("ΔμΘΨϣ ΔϴϨσϭ ΔτϠγ ϞΒϗ Ϧϣ Ϫϳΰϧϭ ϱέϮϓ ϞϜθΑ ΎϤϬϴϓ ήψϨϟ΍ ϢΘϳ ϥ΃ ΐΠϳ" ΔΌϴδϟ΍ ΔϠϣΎόϤϟ΍ϭ
ΎϜϳέ· ΔϳΩΎϧ Δϴπϗ ˬ1993/563 Ϣϗέ ϦϴΑ ˬ1995 ϲϧΎΜϟ΍ ϦϳήθΗ/ήΒϤϓϮϧ 13 ΦϳέΎΘΑ έ΍ήϗ ˬϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΣ ΔϨΠϟ :ϝΎΜϤϟ΍ ϞϴΒγ ϰϠϋ ήψϧ΍ 115
ϲϓ ΔοΎϔΘγΎΑ ϖϴϘΤΘϟ΍ ΐΟ΍ϭ" ΎϬϴϠϋ ϑ΍ήσϷ΍ ϝϭΪϟ΍) 8.6 ΓήϘϓ . CCPR/C/55/D/563/1993Ϣϗέ ΓΪΤΘϣ Ϣϣ΃ ΔϘϴΛϭ ˬ(ΎϴΒϣϮϟϮϛ) ΎΘδϴΗϭΎΑ
6 CAT/C/RUS/CO/4, :Ϣϗέ ΔϘϴΛϭ ˬϲγϭήϟ΍ ΩΎΤΗϻ΍ :ΐϳάόΘϟ΍ ΔπϫΎϨϣ ΔϨΠϟ Ϧϣ ΕΎϴλϮΗϭ ΕΎΟΎΘϨΘγ΍ ˬ("ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΣ ΕΎϛΎϬΘϧ΍ Ϣϋ΍ΰϣ
.12 ΓήϘϓ ˬ2007 ρΎΒη/ήϳ΍ήΒϓ
έήϘϤϟ΍ ήϳήϘΗ ˬ˱ΎϔδόΗϭ ΓΰΟϮϣ Ε΍˯΍ήΟΈΑϭ ˯ΎπϘϟ΍ Ϧϋ ϝΰόϤΑ ϡ΍ΪϋϹΎΑ ϲϨόϤϟ΍ ιΎΨϟ΍ ΓΪΤΘϤϟ΍ ϢϣϷ΍ έήϘϣ ϝΎΜϤϟ΍ ϞϴΒγ ϰϠϋ ήψϧ΍ 116
ΐΟ΍ϭ Ϧϣ ΔϟϭΪϟ΍ ϥϼΤϳ ϻ ϝϼΘΣϻ΍ϭ ΔΤϠδϤϟ΍ ΕΎϋ΍ΰϨϟ΍") 36 ΓήϘϓ E/CN.4/2006/53 ˬ2006 έ΍Ϋ΁/αέΎϣ 8 ˬϥϮΘδϟ΃ ΐϴϠϴϓ ιΎΨϟ΍
ˬΔΤϠδϤϟ΍ ΕΎϋ΍ΰϨϟ΍ ˯ΎϨΛ΃ ϡίϼϟ΍ ρΎϴΘΣϻ΍ ΓΎϋ΍ήϣ έΎϴόϤΑ ˱Ύπϳ΃ ϝϭΪϟ΍ ϡ΍ΰϟ· ϢΘϳ ...ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΣ ΕΎϛΎϬΘϧ΍ ϰϠϋ Δϴ΋ΎπϘϟ΍ ΔϘΣϼϤϟ΍ϭ ϖϴϘΤΘϟ΍
.("˯΍Ϯγ ΪΣ ϰϠϋ ˬϢϠδϟ΍ Ε΍ήΘϓ ˯ΎϨΛ΃ϭ
European Court of Human Rights, Judgment Aksoy v. Turkey, December 18, 1996, application no. 00021987/93, para.

:ήψϧ΍ 117
98.
118

Inter-American Court of Human Rights, Judgment of 29 July 1988, para. 174 (the ““state has a legal duty to ……use the :ήψϧ΍
means at its disposal to carry out a serious investigation””).
119

European Court of Human Rights, Judgment, Hugh Jordan v. The United Kingdom, May 4, 2001, Application no. :ήψϧ΍
24746/94, para. 109
See European Court of Human Rights, Bati and others v. Turkey, September 3, 2004, Application nos. 33097/96 and

:ήψϧ΍ 120

ϡΎϋ ϞϜθΑ ήϣϷ΍ ϰϟ· ήψϨ˵ϳ ΎϤΑήϓ ˬΔϨϴόϣ ΔϟΎΣ ϲϓ ϖϴϘΤΗ ϱ΃ ϲϓ ϡΪϘΘϟ΍ ί΍ήΣ· ΢ϨϤΗ Ϊϗ ΕΎΑϮόλ ϭ΃ ΕΎϗϮόϣ ϙΎϨϫ ϥϮϜΗ Ϊϗ ΎϤϨϴΑ") 57834/00
έϮϬχ ϱ΃ ϊϨϣϭ ϥϮϧΎϘϟ΍ ΓΩΎϴδΑ ΕΎτϠδϟ΍ ϡ΍ΰΘϟ΍ ϲϓ ΔϣΎόϟ΍ ΔϘΜϟ΍ ϰϠϋ υΎϔΤϟ΍ ϞΟ΃ Ϧϣ ΍˱έϮϓ ϖϴϘΤΘϟ΍ ΢ΘϔΗ ϥ΃ ΕΎτϠδϠϟ ϱέϭήο Ϫϧ΃ ϰϠϋ
Ε΍ΩΎϬη ϰϠϋ ϝϮμΤϟ΍ ϲϓ Ε΍ήϴΧ΄Θϟ΍ϭ ˬϡ΍Ϯϋ΃ 5 ϰϟ· ϡΎϋ ϦϴΑ Ρϭ΍ήΘΗ ΎϳΎπϘϟ΍ ϲϓ Ε΍ήϴΧ΄Θϟ΍ .136 ΓΩΎϣ "ΔϴϧϮϧΎϘϟ΍ ήϴϏ ϝΎϤϋϷ΍ ϊϣ ϞϫΎδΘϠϟ
C. Buckley, Turkey and the European Convention on :ήψϧ΍ ˬΎϳΎπϘϟΎΑ κΨϠϣ ϰϠϋ ωϼσϼϟ .Ε΍ϮϨγ ϊΒγ ϰϟ· έϮϬη 4 Ϧϣ ΩϮϬθϟ΍
Human Rights, A report on the Litigation Programme of the Kurdish Human Rights Project, London, July 2000, p. 143, n. 781

46

ΐϳάόΘϟ΍ ΎϳΎπϗ ϲϓ ΏΎϘόϟ΍ Ϧϣ ΓΎϨΠϟ΍ Εϼϓ·

ϰϟ· Ι΍ΪΣϷ΍ ϊϘΗ ΚϴΣ ˬϊ΋ΎϗϮϠϟ ΔόϨϘϤϟ΍ϭ ΔϴοήϤϟ΍ Ε΍ήϴδϔΘϟ΍ ήϴϓϮΗ Ϧϋ ΕΎτϠδϟ΍ ΔϴϟϭΆδϣ •
122
.ΕΎϬΠϟ΍ Ϧϣ ΎϫήϴϏ ϥϭΩ ΔϳήμΤϟ΍ ΎϬΘϓήόϣ έΎσ· ϲϓ ϞϣΎϜϟΎΑ ϭ΃ ήϴΒϛ ΪΣ
ϑήχ ϲϓ ϸϤϟ΍ ϰϠϋ ϦϠό˵ϳ ˬϖϴϘΤΘϟ΍ Ξ΋ΎΘϧϭ ϖϴϘΤΘϟ΍ ΐϴϟΎγ΃ Ϧϋ ϲϠϴμϔΗ ϲΑΎΘϛ ήϳήϘΗ ήϴϓϮΗ •
123
.ΔϟϮϘόϣ ΔϴϨϣί ΓήΘϓ
ΐΒδΑ ΔϴϓΎϛ ϖϴϘΤΘϟ΍ Ε΍˯΍ήΟ· ΎϬϴϓ ϦϜΗ Ϣϟ ϲΘϟ΍ ΕϻΎΤϟ΍ ϲϓ ϖϴϘΤΘϠϟ ΔϠϘΘδϣ ΔϨΠϟ ϞϴϜθΗ •
124
.Δϫ΍ΰϨϟ΍ ϭ΃ ΓήΒΨϟ΍ κϘϧ

121

Principles on the Effective Prevention and Investigation of Extra-Legal, Arbitrary and Summary Executions, E.S.C. :ήψϧ΍
res. 1989/65, annex, 1989 U.N. ESCOR Supp. (No. 1) at 52, U.N. Doc. E/1989/89 (1989).
122

European Court of Human Rights, Judgment, Hugh Jordan v. The United Kingdom, May 4, 2001, Application no. :ήψϧ΍
24746/94, para. 103.
123

Principles on the Effective Prevention and Investigation of Extra-Legal, Arbitrary and Summary Executions, E.S.C. :ήψϧ΍
res. 1989/65, annex, 1989 U.N. ESCOR Supp. (No. 1) at 52, U.N. Doc. E/1989/89 (1989).

.ϖΑΎδϟ΍ 124

2011 ϲϧΎΜϟ΍ ϥϮϧΎϛ/ήϳΎϨϳ

47

ϢϛΎΤϤϠϟ ΐϳάόΘϟ΍ ΎϳΎπϗ Ϣψόϣ ϝϮλϭ ϡΪϋ ΏΎΒγ΃ .V
Ϊѧη΃ ΍ϮϧΎѧϛ Ύѧϣ· ϢѧϬϧ΃ ϻ· .ϢϬϓήѧϋ΃ ϦϳήϴΜϛ ϖΤΑ ϊϗϭ ΪϘϓ ˬ˱΍ΪΟ ϱΩΎϋ ήϣ΃ ϲϘΤΑ ϊϗϭ Ύϣ"
ϢϬϴѧϠϋ ϥ΃ϭ ˬ"ϢѧϬϘΣ ϭΪѧΧΎϳ" Ϧѧϟ ϢϬϧ΄ѧΑ ϥϮϨϣΆϣ ϢϬϧ΃ ϭ΃ ˬϯϭΎϜθΑ ΍ϮϣΪϘΘϳ ϥ΃ Ϧϣ Ύ˱ϓϮΧ
ϰѧϠϋ "˯˱ Ύѧδϣ ΓήηΎόϟ΍" ϲϓ ΕΪϫΎη ΪϘϟ .ϯήΧ΃ Γήϣ ϢϬΑ ϚϟΫ ϖΤϠϳ ϥ΃ ΍ϮηΎΤΘϳ ϥ΃ ςϘϓ
.ΔϳέΪϨϜѧγϹ΍ Δϴѧπϗ Ϧϋ ΖόϤγϭ ˬϢϬϘΣ ˯ΎπΘϗ΍ ϲϓ ΍ϮΤΠϧ αΎϨϟ΍ ξόΑ ϥ΃ ϥϮϳΰϔϠΘϟ΍
125
".ϲϗϮϘΣ ϝΎϧ΃ ϲϛ ΏέΪϟ΍ ΍άϫ ϰϠϋ ϲπϤϟ΍ ϲϓ ϲΘΒϏέ ΐΒγ Ϯϫ ΍άϫϭ
.2010 ίϮϤΗ/ϮϴϟϮϳ ˬΓήϫΎϘϟ΍ -(ΐϳάόΘϟ΍ ΎϳΎΤο ΪΣ΃) ϰϔτμϣ ΪϤΣ΃ ϞϤѧθΗ ΎѧϤϴϓ ϞϤѧθΗ ˬϢϛΎѧΤϤϟ΍ ΕΎΒΘϋ ΐϳάόΘϟ΍ ΕϻΎΣ Ϣψόϣ ύϮϠΑ ϡΪϋ ήδϔΗ ϲΘϟ΍ ΏΎΒγϷ΍ Ϧϣ ΩΪϋ ϙΎϨϫ
ΎѧϤΑ ΔϣέΎѧλ ΕΎѧΑϮϘϋ έήѧϘϳ ϭ΃ Ϣѧ΋ϼϣ έΪѧϘΑ ΐϳάόΘϟ΍ ϡήΠϳ ϻ ϱάϟ΍ ˬήμϣ ϲϓ ϲόϳήθΘϟ΍ έΎσϹ΍ έϮμϗ
ΐѧѧϴϫήΗ Ϛϟάѧѧϟ ϑΎѧѧπϳϭ ˬΕΎѧѧϘϴϘΤΘϟ΍ φѧѧϔΣ ΔѧѧΑΎϴϨϠϟ ϝϮѧѧΨΗ ϲѧѧΘϟ΍ ΔѧѧϳήϳΪϘΘϟ΍ ΔτϠѧѧδϟ΍ ΐѧѧϧΎΟ ϰѧѧϟ· ϚѧѧϟΫ ˬϲѧѧϔϜϳ
Ϧѧϋ ϢΟΎѧϨϟ΍ ΢ϟΎѧμϤϟ΍ νέΎѧόΗϭ ˬϲϋήѧθϟ΍ ΐѧτϟ΍ κѧΤϓ ϯϮΘѧδϣ ρϮѧΒϫϭ ήϴΧ΄ѧΗϭ ˬΩϮϬѧθϟ΍ϭ ΎϳΎΤπϟ΍
ϖѧϴϘΤΗ ˯΍ήѧΟ· Ϧѧϋ έϮμϘϟ΍ϭ ˬΕΎϘϴϘΤΘϟ΍ Ϊϣ΃ ΔϟΎσ·ϭ ˬΔϟΩϷ΍ ϊϤΟϭ ΕΎϳήΤΘϟ΍ ϲϓ Δσήθϟ΍ ϰϠϋ ϞϳϮόΘϟ΍
.ϩΎϧΩ΃ ΎϬΜΤΒϟ ϰόδϧ ϲΘϟ΍ Ϟ΋ΎδϤϟ΍ ϲϫϭ .Δϟ˯ΎδϤϟ΍ Ϧϣ ΔϟϭΪϟ΍ Ϧϣ΃ ρΎΒο Εϼϓ·ϭ ˬΪϳΎΤϣ

ϲόϳήθΘϟ΍ έΎσϹ΍ έϮμϗ
ϪѧϴϠϋ φѧϔΤϳ ΎѧϤΑ ϪѧΘϠϣΎόϣ ΐΠΗ" ϪϟΎϘΘϋ΍ ϢΘϳ κΨη ϱ΃ ϥ΃ ϰϠϋ ϱήμϤϟ΍ έϮΘγΪϟ΍ Ϧϣ 42 ΓΩΎϤϟ΍ κϨΗ
ΙϼѧΛ Ύ˱σϭήѧη ΕΎѧΑϮϘόϟ΍ ϥϮϧΎѧϗ ΩέϮѧϳϭ 126".Ύ˱ѧϳϮϨόϣ ϭ΃ Ύ˱ϴϧΪѧΑ ϩ΅΍άѧϳ· ίϮѧΠϳ ϻ" Ϫϧ΃ ΎϤϛ "ϥΎδϧϹ΍ Δϣ΍ήϛ
έϮѧΜΗ ϲѧΘϟ΍ ΕϻΎѧΤϟ΍ ϲѧϓ Δσήѧθϟ΍ ΓϮϗ Ω΍ήϓϷ ϡΎϬΗϻ΍ ϪϴΟϮΗ ΪϨϋ Ύϫήϓ΍ϮΘϟ ϥΎϜΗέϻ΍ ΔΑΎϴϨϠϟ ίϮΠϳ Δϴδϴ΋έ
ˬΐϳάѧѧόΘϟ΍ ϡήѧѧΠΗ ϲѧѧΘϟ΍ 126 ΓΩΎѧѧϤϟ΍ :ϲѧѧϓ ρϭήѧѧθϟ΍ ϩάѧѧϫ ϞѧѧΜϤΘΗϭ ΔѧѧϠϣΎόϤϟ΍ ˯Ϯѧѧγ ϭ΃ ΐϳάѧѧόΘϟΎΑ Ϣϋ΍ΰѧѧϣ ΎѧѧϬϴϓ
Ϧѧϣ ϰѧϠϋ" ΔϗΎѧθϟ΍ ϝΎϐѧηϷ΍ ΔΑϮϘϋ έήϘΗ ϲΘϟ΍ 282 ΓΩΎϤϟ΍ ΍άϛϭ ˬΓϮδϘϟ΍ ϝΎϤόΘγ΍ ϥ΄η ϲϓ 129 ΓΩΎϤϟ΍ϭ
127
."ΔϴϧΪΒϟ΍ ΕΎΒϳάόΘϟΎΑ ϪΑάϋ ϭ΃ ϞΘϘϟΎΑ ϩΩΪϫϭ ϖΣ ϪΟϭ ϥϭΪΑ κΨη ϰϠϋ ξΒϗ

Ύ˱Αήѧο ϪΒΤϧ ϰπϗ ϯάϟ΍ Ϊϴόγ ΪϟΎΧ Δϴπϗ ζϓΎϨϳ ϥΎϛϭ ˬήμϤΑ ΔλΎΧ Δϴ΋Ύπϓ ΔτΤϣ ϪΜΒΗ ϱήϴϫΎϤΟ ϱέ΍ϮΣ ΞϣΎϧήΑ Ϯϫ "΍˱˯Ύδϣ ΓήηΎόϟ΍" 125
.ΔϳέΪϨϜγϻΎΑ ϖϳήτϟ΍ ΔϋέΎϗ ϰϠϋ Δσήθϟ΍ ϝΎΟέ ϱΪϳ΃ ϰϠϋ
.42 ΓΩΎϤϟ΍ ˬϱήμϤϟ΍ έϮΘγΪϟ΍ :ήψϧ΃ 126
.280ϭ 242ϭ 241ϭ 236ϭ 129 ϭ 126 Ω΍ϮϤϟ΍ ϱήμϤϟ΍ ΕΎΑϮϘόϟ΍ ϥϮϧΎϗ :ήψϧ΃ 127

48

ΐϳάόΘϟ΍ ΎϳΎπϗ ϲϓ ΏΎϘόϟ΍ Ϧϣ ΓΎϨΠϟ΍ Εϼϓ·

ϒѧϳήόΗ ϥ΃ Ϧѧϣ ϢϏήѧϟ΍ ϰѧϠϋ ˬ126 ΓΩΎϤϟ΍ κϨΑ Δϴ΋ΎϨΟ ΔϤϬΗ ΐϳάόΘϟ΍ ϱήμϤϟ΍ ΕΎΑϮϘόϟ΍ ϥϮϧΎϗ ήΒΘόϳϭ
:ϥ΃ έήϘΗ 126 ΓΩΎϤϟΎϓ ˭ϲϟϭΪϟ΍ έΎϴόϤϟ΍ Γ΍έΎΠϣ Ϧϋ ΪϳΪη έϮμϗ ϩέϮΘόϳ ΐϳάόΘϟ΍
ϝΎϐηϻΎΑ ΐϗΎόϳ ϑ΍ήΘϋϻ΍ ϰϠϋ ϪϠϤΤϟ ΔδϔϨΑ ϚϟΫ Ϟόϓ ϭ΃ ϢϬΘϣ ΐϳάόΘΑ ήϣ΃ ϰϣϮϤϋ ϡΪΨΘδϣ ϭ΃ ϒχϮϣ Ϟϛ
ϞΘϘϠϟ ΓέήϘϤϟ΍ ΔΑϮϘόϟΎΑ ϢϜΤϳ ϪϴϠϋ ϰϨΠϤϟ΍ ΕΎϣ ΍Ϋ΍ϭ .Ε΍ϮϨγ ήθϋ ϰϟ΍ Ε΍ϮϨγ ΙϼΛ Ϧϣ ϦΠδϟ΍ ϭ΃ ΔϗΎθϟ΍
. ΍˱ΪϤϋ

ϲΘϟ΍ ϒϗ΍ϮϤϟ΍ ϚϠΘϛ ˬΐϳάόΘϟ΍ ΔπϫΎϨϣ ΔϴϗΎϔΗ΍ Ϧϣ 1 ΓΩΎϤϟ΍ ΎϬτϴΤΗ ϲΘϟ΍ ήλΎϨόϟ΍ ϒϳήόΘϟ΍ ΍άϫ ΪόΒΘδϳϭ
ϲϤѧγέ ϒχϮϣ ϪϨϋ ΖϜδϳ ϭ΃ ϪϴϠϋ ϖϓ΍Ϯϳ ϭ΃ ϪϴϠϋ νήΤϳ ϭ΃ ... Ώ΍άόϟ΍ ϭ΃ ϢϟϷ΍ ΍άϫ ϞΜϣ ϖΤϠϳ" ΎϬϴϓ
ΐϳάѧѧόΘϟ΍ ϒѧѧϳήόΗ ΪѧѧϴϘΗ 126 ΓΩΎѧѧϤϟΎϓ ΍άѧѧϫ Ϧѧѧϋ ϼ
˱ ѧ πϓϭ ".ΔϴϤѧѧγήϟ΍ ϪΘϔѧѧμΑ ϑήѧѧμΘϳ ήѧѧΧ΁ κΨѧѧη ϱ΃ϭ
ω΍ΰѧѧѧΘϧ΍ νήѧѧѧϐΑ ΐϳάѧ ѧόΘϟ΍ ϝΎϤόΘѧѧѧγ΍ ϥϮѧѧѧϜϳ ΚѧѧѧϴΣϭ ˬ"˱Ύѧ ѧϤϬΘϣ" ΔϴΤѧѧѧπϟ΍ ϥϮѧѧѧϜϳ ϥ΃ϭ ˬϲϧΪѧѧѧΒϟ΍ ˯΍άѧѧѧϳϹΎΑ
ϥ΃ ϻ· ˬ ΕΎѧϓ΍ήΘϋϻ΍ ω΍ΰѧΘϧ΍ ϥϮѧϜϳ Ύѧϣ ΓΩΎѧϋ ΐϳάѧόΘϟ΍ Ϧѧϣ νήѧϐϟ΍ ϥ΃ ϦϴѧΣ ϲѧϓϭ .ϩ΍ήϛϹΎΑ ΕΎϓ΍ήΘϋϻ΍
΍άѧϫ ϥ΃ ϰѧϟ· ΔϓΎѧο· .˯΍ϮѧδΑ ˯΍Ϯγ ΎϳΎΤπϟ΍ ΐϴϫήΗ ϭ΃/ϭ ΏΎϘόϟ ΐϳάόΘϟ΍ ϞϤόΘδΗ ΔϳήμϤϟ΍ ϦϣϷ΍ Ε΍Ϯϗ
ΪόΒΘѧѧδϳ ϪѧѧϧΈϓ Ϛϟάѧѧϛ ˬΔϴѧѧδϔϨϟ΍ϭ ΔѧѧϴϨϫάϟ΍ ΕΎѧѧϛΎϬΘϧϻ΍ ϝΎѧѧΤϟ΍ ϰѧѧπΘϘϣ ήѧѧϴϏ ϰѧѧϠϋ ΪόΒΘѧѧδϳ ϖϴѧѧπϟ΍ ϒѧѧϳήόΘϟ΍
ϢΘѧѧϳ Ϧϳάѧѧϟ΍ ιΎΨѧѧηϻ΍ ϚѧѧϟΫ ϝΎѧѧΜϣ "ϢϬΘѧѧϤϟ΍" ϑϼѧѧΧ ήѧѧΧ΁ κΨѧѧη ϖѧѧΤΑ ΐϳάѧѧόΘϟ΍ ΎѧѧϬϴϓ ϊѧѧϘϳ ϲѧѧΘϟ΍ ΕϻΎѧѧΤϟ΍
.ϦϴΒϘΗήϣ ΩϮϬη ϢϫέΎΒΘϋΎΑ ϢϬΑ΍ϮΠΘγ΍
ˬϦϴϟϮΌѧδϤϟ΍ ϞѧΒϗ Ϧѧϣ ΕΎѧϛΎϬΘϧϻ΍ Ϧѧϣ ΔѧϨϴόϣ ΐѧΗ΍ήϣ ΔѧΠϟΎόϣ ϲѧϓ έϮѧμϗ Ϛϟάѧϛ ΕΎΑϮϘόϟ΍ ϥϮϧΎϗ έϮΘόϳϭ
:ΙϼѧΛ ΐѧΗ΍ήϤϟ Ϣ΋΍ήѧΠϟ΍ ϢδϘϳ ΕΎΑϮϘόϟ΍ ϥϮϧΎϗ ϥ΃ Ϋ· ˭Ϣ΋΍ήΠϛ ΎϬϴϔϨμΗ Ϧϋ Ύ˱οϮϋ ΢ϨΠϛ ΎϫΎϳ· ϪϔϴϨμΘΑ
ˬ(ϲѧϜϳήϣ΃ έϻϭΩ 17) ϱήѧμϣ ϪѧϴϨΟ 100 Ϧѧϋ ΪѧϳΰΗ ϻ ΔѧϴϟΎϣ Δѧϣ΍ήϐΑ ΎѧϬϴϓ ΔѧΑϮϘόϟ΍ ϥϮѧϜΗϭ ΕΎϔϟΎΨϤϟ΍
ΕΎѧϳΎϨΠϟ΍ ΍˱ήѧϴΧ΃ϭ ˬϲѧ΋΍ΰΠϟ΍ βΒѧΤϟ΍ ϭ΃ ϱήѧμϣ ϪѧϴϨΟ 100 Ϧѧϋ ΪѧϳΰΗ ϲѧΘϟ΍ Δѧϣ΍ήϐϟ΍ ΎѧϬΘΑϮϘϋϭ ΢ϨΠ
˵ ϟ΍ϭ
ϥϮϧΎѧϘϟ΍ ϒϨѧμϳϭ128.ϡ΍ΪѧϋϹ΍ ΔѧΑϮϘόΑ ϭ΃ ˬΔϗΎѧθϟ΍ ϝΎϐѧηϷ΍ ϊѧϣ ϦΠѧδϟΎΑ ϭ΃ ˬϦΠѧδϟΎΑ Ύѧϣ· ΎϬϴϓ ΐϗΎόϳ ϲΘϟ΍
ˬϯήѧΧϷ΍ Ϣ΋΍ήΠϟ΍ ϒϨμϳ ΎϤϴϓ ˬΕΎϳΎϨΠϟ΍ Ϧϣ ΎϫέΎΒΘϋΎΑ "ΕϮϤϠϟ ϲπϔϤϟ΍ ˯΍ΪΘϋϻ΍" Ώϭήοϭ ΐϳάόΘϟ΍
ΓΩΎѧѧϤϟ΍) ϦϴϴϣϮѧѧϤόϟ΍ ϦϴϔχϮѧѧϤϟ΍ ϞѧѧΒϗ Ϧѧѧϣ ΓϮѧѧδϘϟ΍ ϝΎϤόΘѧѧγ΍ϭ ˬ(280 ΓΩΎѧѧϤϟ΍) ϲϧϮϧΎѧѧϗ ΪϨѧѧγ ϥϭΩ ϒϴϗϮΘϟΎѧѧϛ
˳ όΑ Ϧϋ ϼ
˱ πϓ ˬ(129
ΕΎѧϳΎϨΠϟ΍ ΎϳΎѧπϗ ΔѧϓΎϛ ήѧψϨΗϭ 129.΢ϨѧΠϟ΍ Ϧѧϣ ΎѧϫέΎΒΘϋΎΑ ˯΍ΪΘϋϻ΍ Ώϭήο Ϧϣ ξ
130
.ΓΎπϗ ΔΛϼΛ Ϧϣ ΔϔϟΆϤϟ΍ ˬΕΎϳΎϨΠϟ΍ ΔϤϜΤϣ ϡΎϣ΃

.9 ΓΩΎϤϟ΍ ˬΔϴ΋ΎϨΠϟ΍ Ε΍˯΍ήΟϹ΍ ϥϮϧΎϗ :ήψϧ΃ 128
.280 ˬ242 ˬ241 ˬ236 ˬ129 ˬ126 Ω΍ϮϤϟ΍ ˬΕΎΑϮϘόϟ΍ ϥϮϧΎϗ :ήψϧ΃ 129
.366 ΓΩΎϤϟ΍ ˬΔϴ΋ΎϨΠϟ΍ Ε΍˯΍ήΟϹ΍ ϥϮϧΎϗ :ήψϧ΃ 130

2011 ϲϧΎΜϟ΍ ϥϮϧΎϛ/ήϳΎϨϳ

49

ϢѧϬΑ ρϮѧϨϤϟ΍ ϦϴϴϣϮѧϤόϟ΍ ϦϴϔχϮѧϤϟ΍ ϖѧΤΑ ΔѧϟΎόϔϟ΍ ΔΑϮϘόϟ΍ έ΍ήϗ· Ϧϋ ϩέϮμϗ ΕΎΑϮϘόϟ΍ ϥϮϧΎϗ ΐϴόϳ Ϛϟάϛ
ϥϮϧΎѧѧϗ Ϧѧѧϣ 129 ΓΩΎѧѧϤϟΎϓ131.ΔѧѧϠϣΎόϤϟ΍ ˯Ϯѧѧγϭ ΐϳάѧѧόΘϟ΍ Ϧѧѧϋ ϢϬΘϴϟϮΌѧѧδϣ Ϧѧѧϋ ϒѧѧθϜϟ΍ ϝΎѧѧΣ ϥϮϧΎѧѧϘϟ΍ ΫΎѧѧϔϧ·
ϞϤόΘѧѧγ΍ ΔѧѧϴϣϮϤϋ ΔѧѧϣΪΨΑ ϒѧѧϠϜϣ κΨѧѧη Ϟѧѧϛϭ ϲϣϮѧѧϤϋ ϡΪΨΘѧѧδϣ ϭ΃ ϒѧѧχϮϣ Ϟѧѧϛ" ϥ΃ έήѧѧϘΗ ΕΎѧѧΑϮϘόϟ΍
βΒΤϟΎѧΑ ΐѧϗΎόϳ ϢϬϧ΍ΪѧΑ΄Α Ύ˱ѧϣϻ΁ ΙΪѧΣ΃ ϭ΃ ϢϬϓήѧθΑ ϞѧΧ΃ Ϫϧ΃ ΚϴΤΑ ϪΘϔϴχϭ ϰϠϋ ΍˱ΩΎϤΘϋ΍ αΎϨϟ΍ ϊϣ ΓϮδϘϟ΍
ΔѧϤϜΤϣ Ζѧϓήϋ Ϊѧϗϭ ".[ϲѧϜϳήϣ΃ έϻϭΩ 34] ϪѧϴϨΟ ϲΘ΋Ύѧϣ ϰѧϠϋ ΪϳΰΗ ϻ Δϣ΍ήϐΑ ϭ΃ ΔϨγ Ϧϋ ΪϳΰΗ ϻ ΓΪϣ
Ύ˱ϴΟϮϟϮϴѧѧδϓ ΔѧѧϠϣΎόϤϟ΍ Γ˯Ύѧѧγ· Ϧѧѧϣ ϥϮѧѧϜΘΗ ΎѧѧϬϧ΄Α ΓϮѧѧδϘϟ΍ (1952ϭ 1944 ϲϣΎѧѧϋ ΎѧѧϬϟ ϡΎѧѧϜΣ΃ ϲѧѧϓ) ξϘϨѧѧϟ΍
ΔѧѧϨϴ˷ Α ΕΎΑΎѧѧλ· ΓέϭήѧѧπϟΎΑ ΎѧѧϬϨϋ ϢΠϨѧѧϳ ϻ Ϊѧѧϗ Ε΍˯ΎѧѧγϹ΍ ϚѧѧϠΗ ϥ΃ Εέήѧѧϗϭ ΔѧѧϴϧΪΒϟ΍ Γ˯ΎѧѧγϺϟ ΔϓΎѧѧο· Ύ˱ϴѧѧδϔϧϭ
132
.ϥΎϴόϠϟ
Ϧϣ ϦΠδϠϟ ΕΎΑϮϘόϟ΍ ϥϮϧΎϗ Ϧϣ 236 ΓΩΎϤϠϟ Ύ˱ϘΒσ ΕϮϤϠϟ ϲπϔϤϟ΍ ˯΍ΪΘϋϻ΍ ΔϤϬΗ ϰϠϋ ΔΑϮϘόϟ΍ ΪΣ Ϟμϳ
ϥ΄ѧѧη ϲѧѧϓ ΓέήѧѧϘϤϟ΍ ϡΎѧѧϜΣϷ΍ Ϧѧѧϣ Ύѧѧϫήϴϐϛϭ .ΔϗΎѧѧθϟ΍ ϝΎϐѧѧηϷΎΑ ΎϫΪϳΪѧѧθΗ ίϮѧѧΠϳϭ Ε΍ϮϨѧѧγ ϊΒѧѧγ ϰѧѧϟ· ΙϼѧѧΛ
ϡ΃ Ύ˱ѧϨσ΍Ϯϣ ϱΪѧΘόϤϟ΍ ϥΎѧϛ΃ ˯΍Ϯѧγ ΔѧΑϮϘόϟ΍ ϖΑΎѧτΘΗ Ϋ· ˬϦϳΪΘόϤϟ΍ ϦϴΑ ϞοΎϔΗ ϻ 236 ΓΩΎϤϟ΍ ϥΈϓ ˬ˯΍ΪΘϋϻ΍
ΔѧψϠϏ Ϊѧη΃ ΔѧΑϮϘϋ ϲѧϘϠΘΑ ϥϭΩήѧϔϨϳ ϢϬϧΈϓ ΍˱ήμΣ "ϲΑΎϫέ· νήϐϟ ΍˱άϴϔϨΗ" ϥϭΪΘόϤϟ΍ Ύϣ΃ .Ύ˱ϴϣϮϤϋ Ύ˱ϔχϮϣ
Ϋ· ˬΏΎѧϫέϹ΍ ΔѧΤϓΎϜϣ νήѧϐϟ 1992 ϡΎϋ ήϗ΃ ΕΎΑϮϘόϟ΍ ϥϮϧΎϘϟ ϞϳΪόΗ ϰϠϋ ˯ΎϨΑ ˬ˯΍ΪΘϋϻ΍ ΔϤϳήΟ ϰϠϋ
ϥϮѧѧϜΗ ΪѧѧλήΗ ϭ΃ έ΍ήѧѧλΈΑ ΔϗϮΒѧѧδϣ ΖѧѧϧΎϛ ΍ΫΈѧѧϓ ... ϦΠѧѧδϟ΍ ϭ΃ ΔѧѧΘϗΆϤϟ΍ ΔϗΎѧѧθϟ΍ ϝΎϐѧѧηϷ΍" ΔѧѧΑϮϘόϟ΍ ϥϮѧѧϜΗ
ΕΎΑϮϘϋ έήϘΗ ΕΎΑϮϘόϟ΍ ϥϮϧΎϗ Ϧϣ 280 ΓΩΎϤϟ΍ ϥ΃ϭ ΎϤϛ 133".ΔΘϗΆϤϟ΍ ϭ΃ ΓΪΑΆϤϟ΍ ΔϗΎθϟ΍ ϝΎϐηϷ΍ ΔΑϮϘόϟ΍
˯ΎѧѧϨΛ΃ ΐϳάѧѧόΘϟ΍ ϰѧѧϠϋ ΐѧѧϗΎόΗ ϲѧѧΘϟ΍ 282 ΓΩΎѧѧϤϟ΍ ΍άѧѧϛϭ ˬϲϧϮϧΎѧѧϘϟ΍ ήѧѧϴϏ ϝΎѧѧϘΘϋϻΎΑ ϞѧѧμΘϳ ΎѧѧϤϴϓ ΔѧѧϴϓΎϛ ήѧѧϴϏ
.ΔΘϗΆϤϟ΍ ΔϗΎθϟ΍ ϝΎϐηϷΎΑ ϲϧϮϧΎϘϟ΍ ήϴϏ ϝΎϘΘϋϻ΍
Εήѧϗ΃ Ϊѧϗϭ ˬϲѧϔϨϟ΍ ωϮѧϓΩ ΪѧΣ΄ϛ ˯Ύѧγ΅ήϟ΍ ήѧϣ΍ϭ΃ ΔѧϋΎσΈΑ ϊϓΪϟ΍ ΢μϳ ϻ Ϫϧ΃ Ύ˱ϴϠόϓ ΕΎΑϮϘόϟ΍ ϥϮϧΎϗ έήϘϳϭ
ϻ" ϥϮϧΎѧϘϟ΍ Ϧѧϣ 63 ΓΩΎѧϤϠϟ Ύ˱ѧϘΒτϓ .ϝ΍ΪѧΟ ϼѧΑ ωϭήѧθϣ ήѧϴϏ ϞѧϤϋ ϪѧΗ΍άΑ ΐϳάόΘϟ΍ ϥ΄Α ΔϳήμϤϟ΍ ϢϛΎΤϤϟ΍
ϭ΃ ϪѧΘϋΎσ· ϪѧϴϠϋ ΖѧΒΟϭ βϴѧ΋έ Ϧѧϣ Ϫϴϟ· έΩΎλ ήϣϷ ΍˱άϴϔϨΗ ... ϱήϴϣ΃ ϒχϮϣ Ϧϣ Ϟόϔϟ΍ ϊϗϭ ΍Ϋ· ΔϤϳήΟ
ϥ΃ ΪѧϘΘϋ΍ Ύѧϣ ϭ΃ Ϧϴϧ΍ϮѧϘϟ΍ ϪѧΑ Εήѧϣ΃ ΎѧϤϟ ΍˱άѧϴϔϨΗ ϼ
˱ ѧόϓ ΐѧϜΗέ΍ϭ ϪѧΘϴϧ ΖϨѧδΣ ΍Ϋ· ... ϪϴϠϋ ΐΟ΍ϭ ΎϬϧ΃ ΪϘΘϋ΍
27 ΦϳέΎѧѧΘΑ έΩΎѧѧμϟ΍ ΎѧѧϬϤϜΣ ϲѧѧϓ ΓΩΎѧѧϤϟ΍ ϩάѧѧϫ Εήѧѧδϓ ξϘϨѧѧϟ΍ ΔѧѧϤϜΤϣ ϥ΃ ϻ· ".ϪѧѧλΎμΘΧ΍ Ϧѧѧϣ ϩ˯΍ήѧѧΟ·
βϴѧѧϟϭ ˬΔѧϨϴΑ ΓέϮѧѧμΑ ΔѧϴϧϮϧΎϗ ήѧѧϴϏ ϢϬϴѧϠϋ ϡϮѧѧϜΤϤϠϟ ΔΑϮѧδϨϤϟ΍ ϝΎѧѧόϓϷ΍ ϥ΃ ϪѧΑ ˯ΎѧѧΟ Ϋ· ˬ1931 έΎѧϳ΃/ϮϳΎѧϣ
ϰѧϠϋ ΎϬϳΪόΘΑ ΩϭΪΤϟ΍ Ϟϛ ίϭΎΠΘΗ Ϋ· ˬ˯Ύγ΅ήϟ΍ Ϧϣ Δϋϭήθϣ ήϣ΍ϭ΃ ΎϬϧϮϛ έϮμΗ ΩΎΘόϤϟ΍ κΨθϟ΍ ϊγϮΑ
134
.ϥΎδϧϹ΍ Δϣ΍ήϛ
.ϩΎϧΩ΃ "ΐϳΩ΄Θϟ΍ ϲϓ ϕΎϔΧϹ΍ϭ ΔϔϔΨ˵Ϥϟ΍ ϡΎϜΣϷ΍ " ϥ΍ϮϨόΑ ϊΑΎδϟ΍ Ϟμϔϟ΍ ήψϧ΃ ΔϠϫΎδΘϤϟ΍ ϡΎϜΣϷ΍ ϝϮΣ ΪϳΰϤϠϟ 131
CAT/C/34/Add.11, p. 32.

:ήψϧ΃ .ΐϳάόΘϟ΍ ΔπϫΎϨϣ ΔϨΠϟ αΎΒΘϗϻ ϖΑΎτϣ 132

.ϞμϔϨϣ ϥϮϧΎϘϛ ˱ΎγΎγ΃ ϩέ΍Ϊλ· Ϧϣ ϢϏήϟ΍ ϰϠϋ ˬΕΎΑϮϘόϟ΍ ϥϮϧΎϗ ϦϤο ΏΎϫέϹ΍ ϥ΄η ϲϓ 1992 ΔϨδϟ 100 Ϣϗέ ϥϮϧΎϘϟ΍ ΞϣΩ΃ 133
1999 report to the CAT, para. 47.

50

:ΐϳάόΘϟ΍ ΔπϫΎϨϣ ΔϨΠϟ ϰϟ·1999 ϲϓ ωϮϓήϤϟ΍ ήϳήϘΘϟ΍ ήψϧ΃ 134

ΐϳάόΘϟ΍ ΎϳΎπϗ ϲϓ ΏΎϘόϟ΍ Ϧϣ ΓΎϨΠϟ΍ Εϼϓ·

ΪѧϘϓ ˬϡ΍Ϯѧϋ΃ ϯΪѧϣ ϰѧϠϋ ΔѧΘΑΎΜϟ΍ ΔѧϴϟϭΪϟ΍ϭ ΔϳήѧμϤϟ΍ ϥΎѧδϧϹ΍ ϕϮѧϘΣ ΕΎѧϤψϨϣ Ε΍ΩΎѧϘΘϧ΍ Ϧѧϣ ϢϏήϟ΍ ϰϠϋϭ
ΎѧϤΑ" ΔϴΑΎϘόϟ΍ ϡΎϜΣϷ΍ ϚϠΘϟ ϲ΋ΎπϘϟ΍ ϖϴΒτΘϟ΍ ϥ΄Α ΔϠ΋Ύϗ ϲόϳήθΘϟ΍ έΎσϹ΍ ϚϟΫ ΔϳΎϔϛ Ϧϋ ΔϣϮϜΤϟ΍ Ζόϓ΍Ω
ˬΩήѧϓ ϱ΃ ϭ΃ ΔѧϣΎόϟ΍ ΔτϠѧδϠϟ ϞѧΜϤϣ ϪѧΒϜΗέ΍ ˯΍Ϯѧγ ΐϳάѧόΘϟ΍ ϰѧϠϋ ΐѧϗΎόϳ "ΎѧϴϠόϟ΍ ΔѧϤϜΤϤϟ΍ ϪϘϓ ϊϣ ϰηΎϤΘϳ
ϥ΃ ΪѧѧΣ ϰѧѧϟ·135.ΎѧѧϫήϴϐΑ ϭ΃ ˱Ύѧ ϧϮϧΎϗ ΓΩΪѧѧΤϤϟ΍ ωΎѧѧοϭϷΎΑ ˬϪϨΠѧѧγ ϭ΃ ϩίΎѧѧΠΘΣ΍ ϭ΃ κΨѧѧη ϱ΃ ϒѧѧϴϗϮΗ ˯ΎѧѧϨΛ΃
Εϼѧѧϓ· ΢ϴѧѧΘΗ" Ε΍ήѧѧϐΜΑ ΊѧѧϴϠϣ ϱήѧѧμϤϟ΍ ϲόϳήѧѧθΘϟ΍ έΎѧѧσϹ΍ ϥ΃ ϯήѧѧϳ ˬϥΎѧѧδϧϹ΍ ϕϮѧѧϘΤϟ ϲϣϮѧѧϘϟ΍ βѧѧϠΠϤϟ΍
136
".ΔΑϮϘόϟ΍ Ϧϣ ΓΎϨΠϟ΍
ϕϮѧϘΣ βϠΠϣ ˯Ύπϋ΃ Ϧϣ ΪϳΪόϟ΍ ΎϫέΎΛ΃ ϲΘϟ΍ ϖϠϘϟ΍ Ϧσ΍Ϯϣ ΪΣ΃ ΐϳάόΘϠϟ ΐϴόϤϟ΍ ϒϳήόΘϟ΍ ϚϟΫ ϥΎϛ ΪϘϟϭ
Ϧѧϣ ϥΎѧϛϭ .2010 ρΎΒη/ήϳ΍ήΒϓ ϲϓ ήμϤϟ ϞϣΎθϟ΍ ϱέϭΪϟ΍ ν΍ήόΘγϻ΍ ϝϼΧ ϢϬΗϼΧ΍Ϊϣ ϲϓ ϥΎδϧϹ΍
ϲѧѧϓ έΩΎѧѧμϟ΍ ϲϨσϮѧѧϟ΍ ΎѧѧϫήϳήϘΗ ΖϨϤѧѧο ϥ΃ ϖΒѧѧγ ήѧѧμϣ ϥ΃ ϕΎϴѧѧδϟ΍ ΍άѧѧϫ ϲѧѧϓ ΍ίϭήѧѧΑ ήѧѧΜϛϷ΍ έϮѧѧϣϷ΍
ϥΎϤѧπϟ ϱήμϤϟ΍ ϥϮϧΎϘϟ΍ ϲϓ ΐϳάόΘϟ΍ ϒϳήόΗ ΔόΟ΍ήϣ" ϰϟϮΘΗ ϥ΄Α ΪϬόΗ 2009 ϲϧΎΜϟ΍ ϦϳήθΗ/ήΒϤϓϮϧ
ϖѧϳήϓ ΕΎϴѧλϮΗ Ϧѧϣ ΍˱ΩΪѧϋ ΖѧϠΒϗ ΎѧϬϧ΃ϭ ΎѧϤϛ".ΐϳάѧόΘϟ΍ ΔѧπϫΎϨϣ ΔѧϴϗΎϔΗ΍ ϲѧϓ Ωέ΍Ϯѧϟ΍ ϒѧϳήόΘϟ΍ ϊϣ ϪϗΎδΗ΍
ΔѧѧѧδϠΟ ϞѧѧѧϴΒϗ ϱ΃ ˬ2010 ρΎΒѧѧѧη/ήѧ ѧϳ΍ήΒϓ 15 ϲѧѧѧϔϓ ϚѧѧѧϟΫ ϊѧѧѧϣϭ137.ρΎΒѧѧѧη/ήѧѧѧϳ΍ήΒϓ ΔѧѧѧδϠΟ ϲѧѧѧϓ ΔѧѧѧόΟ΍ήϤϟ΍
ήѧμϣ ήѧϳήϘΗ ΔѧϣϮϜΤϟ΍ ϢϳΪѧϘΗ ϰѧϠϋ ήϬѧη΃ ΔѧΛϼΛ έϭήѧϣ ΪѧόΑϭ ϡΎѧϳ΃ ΔόѧπΒΑ ϞϣΎθϟ΍ ϱέϭΪϟ΍ ν΍ήόΘγϻ΍
ϲσ΍ήϗϮϤϳΪѧϟ΍ ϲϨσϮѧϟ΍ ΏΰΤϟ΍ ϩΪϴδΘϳ ϱάϟ΍ ΐόθϟ΍ βϠΠϤΑ ΔϴόϳήθΘϟ΍ ΔϨΠϠϟ΍ Ζπϓέ ˬβϠΠϤϠϟ ϲϨσϮϟ΍
126 ϦϴΗΩΎѧѧϤϟ΍ ϞϳΪѧѧόΘΑ Ϣϴϫ΍ήѧѧΑ· ϦѧѧδΣ ϦϴϤϠѧѧδϤϟ΍ ϥ΍ϮѧѧΧϹ΍ ΔѧѧϋΎϤΟ Ϧѧѧϋ ϥΎѧѧϤϟήΒϟ΍ Ϯѧѧπϋ Ρ΍ήѧѧΘϗ· ϢϛΎѧѧΤϟ΍
˯ΎѧΟ Ϊѧϗϭ .ϪѧϔϳήόΗ ϞϳΪѧόΗϭ ΐϳάѧόΘϟ΍ ϰѧϠϋ ΔѧΑϮϘόϟ΍ φϴϠϐΘΑ ϞϳΪόΘϟ΍ ϯΩΎϧ Ϊϗϭ .ΕΎΑϮϘόϟ΍ ϥϮϧΎϗ Ϧϣ 128ϭ
ΔѧϣϮϜΤϟ΍ϭ ˬΕ΍ϮϨѧγ ˽ άѧϨϣ ϞϳΪѧόΘϟ΍ ΍άѧϬΑ ΖϣΪѧϘΗ" ϡϮѧϴϟ΍ ϱήѧμϤϟ΍ ΔϔϴΤѧμϟ Ϣϴϫ΍ήѧΑ· ϦѧδΣ ϩήѧϛΫ ΎϤϴϓ
138
".Δγ΍έΪϟ΍ Ϧϣ ΍˱Ϊϳΰϣ ΝΎΘΤϳ Ϫϧ΄Α ΞΠΤΘΗ

1999 report to the CAT, para. 47.

:ΐϳάόΘϟ΍ ΔπϫΎϨϣ ΔϨΠϟ ϰϟ·1999 ϲϓ ωϮϓήϤϟ΍ ήϳήϘΘϟ΍ ήψϧ΃ 135

ι 2008 -2007 ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΤϟ ϲϣϮϘϟ΍ βϠΠϤϠϟ ϊΑ΍ήϟ΍ ϱϮϨδϟ΍ ήϳήϘΘϟ΍ :ήψϧ΃ 136
.(2010 ϥ΍ήϳΰΣ/ϮϴϧϮϳ 17 ϲϓ ΓέΎϳΰϟ΍ ΖϤΗ) http://nchregypt.org/ar/images/files/1stannualreportar.pdf.21
137

National report of the Egyptian government submitted in accordance with paragraph 15 (a) of the annex to :ήϳήϘΘϟ΍ ήψϧ΃
Human Rights Council resolution 5/1, 16 November 2009, A/HRC/WG.6/7/EGY/1,
)2010 ίϮϤΗ/ϮϴϟϮϳ 15 ϲϓ ΓέΎϳΰϟ΍ ΖϤΗhttp://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR%5CPAGES%5CEGSession7.aspx (

.βϠΠϤϠϟ ϲϨσϮϟ΍ ήμϣ ήϳήϘΘΑ ϲϠϳ ΎϤϴϓ Ϫϴϟ· ήϴθϨγϭ
ϡϮϴϟ΍ ϱήμϤϟ΍ ˬ"Ώ΍ϮϨϟ΍ ϦϴΑ Ε΍ΩΎθϣ ΪϬθϳ ωΎϤΘΟϻ΍ϭ ..ΐϳάόΘϟ΍ ΔΑϮϘϋ φϴϠϐΗ ξϓήΗ «ΐόθϟ΍»˰Α ΔϴόϳήθΘϟ΍ ΔϨΠϠϟ΍ " ˬέΩΎϘϟ΍ ΪΒϋ ΪϤΤϣ 138
ΓέΎϳΰϟ΍ ΖϤΗ) http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=244193&IssueID=1683.2010 ρΎΒη/ήϳ΍ήΒϓ 16 ΦϳέΎΘΑ
.(2010 ϝϭ΃ ϦϳήθΗ/ήΑϮΘϛ΃ 18 ϲϓ

2011 ϲϧΎΜϟ΍ ϥϮϧΎϛ/ήϳΎϨϳ

51

ΕΎϴѧλϮΗ ϊѧοϮϟ ϞѧϤόϟ΍ ΔѧτΧ Ω΍Ϊѧϋ· ΩΪѧμΑ ϢѧϬϧ΃ ζѧΗϭϭ βΘϳ΍έ ϦϣϮϴϫ ϥϮϴϣϮϜΣ ϥϮϟϮΌδϣ ήΒΧ΃ Ϊϗϭ
Δѧϳ΃ ήѧϳήϘΘϟ΍ ΍άѧϫ ΔѧΑΎΘϛ Ζѧϗϭ ϲѧΘΣ ϦѧϠόΗ Ϣѧϟ ΔϣϮϜΤϟ΍ ϥ΃ ήϴϏ ˬάϴϔϨΘϟ΍ ϊοϮϣ ΔϠϣΎθϟ΍ ΔϳέϭΪϟ΍ ΔόΟ΍ήϤϟ΍
139
.ιϮμΨϟ΍ ΍άϬΑ ϞϴλΎϔΗ
ϒϘΗ ΕΎϗϮόϤϟ΍ Ϧϣ ΎϫήϴϏϭ΃ ΔϴόϳήθΗ ΕΎϗϮόϣ Δϳ΃ Δϟ΍ίΈΑ" ΐϳάόΘϟ΍ ΔπϫΎϨϣ ΔϴϗΎϔΗϻ Ύ˱ϘΒσ ϝϭΪϟ΍ ϡΰΘϠΗϭ
ΔѧΌϴϬϟ΍ ϲѧϫϭ ˬΐϳάόΘϟ΍ ΔπϫΎϨϣ ΔϨΠϟ ΖϔθΘϛ΍ Ϊϗϭ140".ΔϠϣΎόϤϟ΍ ˯Ϯγϭ ΐϳάόΘϟ΍ ΓήϫΎχ ΙΎΜΘΟ΍ ϞϴΒγ ϲϓ
ϲόϳήѧѧθΘϟ΍ έϮѧμϘϟ΍" ϥ΃ ˬΔѧϴϗΎϔΗϼϟ ϝϭΪѧϟ΍ ωΎϴѧμϧ΍ ϯΪѧϣ ΔѧόΟ΍ήϤΑ ϥϮѧϣϮϘϳ ϦϴѧϴϟϭΩ ˯΍ήѧΒΧ Ϧѧϣ ΔѧϔϟΆϤϟ΍
ϚѧϠΘϟ ΔѧϴΠϬϨϤϟ΍ ΔѧόϴΒτϠϟ Ύ˱ϴϓΎѧο· Ύ˱ѧϬΟϭ ϞѧΜϤϳ Ϊѧϗ ΐϳάόΘϟ΍ ϡ΍ΪΨΘγϻ ϝΎΠϤϟ΍ ϲϠϤόϟ΍ ϊϗ΍Ϯϟ΍ ϲϓ ΢δϔϳ ϱάϟ΍
141
".ΔγέΎϤϤϟ΍

ΕΎϘϴϘΤΘϟ΍ φϔΣ ϲϓ ΔϘϠτϤϟ΍ ΔϳήϳΪϘΘϟ΍ ΔΑΎϴϨϟ΍ ΔτϠγ
˱ΎϳήѧѧμΣ ϡΎѧѧόϟ΍ ΐѧѧ΋ΎϨϟ΍ ΐѧѧΘϜϣ ϱήѧѧμϤϟ΍ Δѧѧϴ΋ΎϨΠϟ΍ Ε΍˯΍ήѧѧΟϹ΍ ϥϮϧΎѧѧϗ Ϧѧѧϣ (2) 232ϭ 63 Ω΍ϮѧѧϤϟ΍ ΢ϨѧѧϤΗ
ϚѧϟΫϭ ˬΎϬϧ΄ѧθΑ ΔϴϤѧγέ ϯϮϜѧη ϡΪѧϘΗ Ϣѧϟ ϥ·ϭ ϰѧΘΣ ˬΔѧϠϣΎόϤϟ΍ ˯Ϯѧγϭ ΐϳάѧόΘϟ΍ Ϣϋ΍ΰѧϣ ϲѧϓ ϖѧϴϘΤΘϟ΍ ΔτϠγ
.ΔϤϜΤϤϟ΍ Ε΍έ΍ήϗ ϑΎϨΌΘγ΍ ΍άϛϭ ˬΔϟϭΪϟ΍ Ϧϣ΃ ΚΣΎΒϣϭ Δσήθϟ΍ ρΎΒο ϖΤΑ ϡΎϬΗϻ΍ ϪϴΟϮΗ νήϐΑ
ϥ΃ ϭ΃ ˬΔѧϤϜΤϤϠϟ ϝΎΤΘѧγ Ύѧϣ Δϴѧπϗ ΖѧϧΎϛ ΍Ϋ· Ύϣ ήϳήϘΘϟ ΔϠϣΎϜϟ΍ ΔϳήϳΪϘΘϟ΍ ΔτϠδϟΎΑ ΔΑΎϴϨϟ΍ ˯Ύπϋ΃ ϊΘϤΘϳϭ
ΔѧѧϣΎϗϹ ϪѧѧΟϭ ϻ" Ϫѧѧϧ΃ ϰѧѧϟ· ΔѧѧΑΎϴϨϟ΍ έ΍ήѧѧϗ ˯ΎѧѧϬΘϧ΍ ΪѧѧόΑ ΎѧѧϬψϔΤΑ ϚѧѧϟΫϭ ˬ˱ΎϴϤѧѧγέ ΎѧѧϬϴϓ ΕΎѧѧϘϴϘΤΘϟ΍ ΏΎѧѧΑ ϞѧѧϔϘϳ
ΔѧΑΎϴϨϟ΍ ΕΎѧϤϴϠόΗ Ϧѧϣ 805 ΓΩΎѧϤϟ΍ ΩΪѧόΗϭ ˬϚϟάѧΑ ϡΎѧϴϘϟ΍ έήѧΒΗ ϲѧΘϟ΍ ΕΎѧϴΜϴΤϟ΍ Ϧѧϣ ΩΪѧϋ ϙΎѧϨϫϭ ."ϯϮϋΪϟ΍
ΓΎѧϓϮϟ΍ϭ ΐϳάѧόΘϟΎΑ ΔϠѧμΘϤϟ΍ ΎϳΎπϘϠϟ ΎϬΘόΟ΍ήϣ ϥΎΑ· ˱΍έ΍ήϜΗ ζΗϭϭ βΘϳ΍έ ϦϣϮϴϫ ΎϬΘϬΟ΍ϭ ϲΘϟ΍ Ϟϣ΍Ϯόϟ΍
:ϲϫϭ ίΎΠΘΣϻ΍ ˯ΎϨΛ΃
.ϞϋΎϔϟ΍ Δϓήόϣ ϡΪϋ •
.ΔϟΩϷ΍ ϭ΃ ΕϻϻΪΘγϻ΍ ΔϳΎϔϛ ϡΪϋ •
142
.ϯϮϜθϟ΍ ΔΤλ ϡΪϋ •

.2010 ϥ΍ήϳΰΣ/ϮϴϧϮϳ 21 ΦϳέΎΘΑ ΔϳήμϤϟ΍ ΔϴΟέΎΨϟ΍ Γέ΍ίϭ ϲϓ ˬΪΠϤϟ΍ ϮΑ΃ Ϟ΋΍ϭ ήϴϔδϟ΍ ϊϣ ζΗϭϭ βΘϳ΍έ ϦϣϮϴϬϟ ΔϠΑΎϘϣ Ϧϣ 139
140

U.N. Doc. Committee against Torture, General Comment 2, Implementation of article 2 by States Parties, :ήψϧ΃
CAT/C/GC/2/CRP. 1/Rev.4 (2007), para. 4.
141

ommittee against Torture Summary Account of the Results of the Proceedings Concerning the Inquiry on Turkey, :ήψϧ΃
Official Records of the General Assembly, Forty-eight Session, Supplement No. 44 (A/48/44/Add.1), para. 39,
.(2010 Ώ΁/βτδϏ΃ 1 ϲϓ ΓέΎϳΰϟ΍ ΖϤΗ) http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/%28Symbol%29/A.48.44.Add.1.En?Opendocument

.[έ΍ήο΃ ωϮϗϭ ϡΪόϟ ϭ΃ ˬ΢ϟΎμΘϟΎΑ ϯϮϋΪϟ΍ ˯ΎπϘϧϻ] ˬ(ΔΑΎϴϨϟ΍) ˯ΎϋΩϻ΍ ϞϤϋ ΐϠτΘϳ ϡήΟ ωϮϗϭ ϡΪϋ ϰϟ· ˯ΎϬΘϧϻ΍ ϪΑ ΪμϘϳ 142

52

ΐϳάόΘϟ΍ ΎϳΎπϗ ϲϓ ΏΎϘόϟ΍ Ϧϣ ΓΎϨΠϟ΍ Εϼϓ·

ϲϋΪΘѧδΗϭ Ϧ΋΍ήѧϘϠϟ ϲѧϟϭϷ΍ κѧΤϔϟ΍ ϞϤϜΘѧδΗ Ϣѧϟ Ύѧϣ ΐϳάѧόΘϟ΍ ΎϳΎѧπϗ ϲѧϓ ϖѧϴϘΤΘϟ΍ ϝΎѧϔϗ· ΔѧΑΎϴϨϠϟ ίϮΠϳϻϭ
Δϴѧπϗ ϒѧϠϣ ϝΎϔϗ· ωϮϗϮϟ΍ ΓέΩΎϧ έϮϣϷ΍ Ϧϣ Ϊόϳϭ143.ϢϬΗ΍ΩΎϬη ωΎϤδϟ ϪϴϣΎΤϣ ϭ΃ ϪΗήγ΃ ϭ΃ ϪϴϠϋ ϲϨΠϤϟ΍
΍άѧѧϫ ϲѧѧϓ Ϧѧѧότϟ΍ ϦϴϣΎѧѧΤϤϠϟ ϖѧѧΤϳ ϪѧѧϧΈϓ ϪѧѧϋϮϗϭ ϝΎѧѧΣ ϲѧѧϓϭ ˬϲѧѧϟϭϷ΍ ΪѧѧϳΪΤΘϟ΍ ΍άѧѧϫ Ε΍˯΍ήѧѧΟ· ΫΎѧѧΨΗ΍ ϥϭΩ Ύѧѧϣ
ΕΎѧϘϴϘΤΘϟ΍ φѧϔΤΑ ΔѧΑΎϴϨϟ΍ ΖѧϣΎϗ ϦϴѧΣ ϚѧϟΫ ϝΎѧΜϣ .ϞѧϗϷ΍ ϰѧϠϋ ϲѧϟϭ΃ ϖѧϴϘΤΗ ΔѧΑΎϴϨϟ΍ ˯΍ήѧΟ· ϥΎϤπϟ έ΍ήϘϟ΍
Δσήѧθϟ΍ Ϊѧϳ ϰѧϠϋ 2007 ϡΎѧϋ ϞѧϣΎϛ ϝΎѧϤϛ ϖΤΑ ϊϗϭ ϱάϟ΍ ϲδϨΠϟ΍ ˯΍ΪΘϋϻ΍ϭ ΐϳάόΘϟ΍ ϯϮϜη ϲϓ ΍˱έϮϓ
ϡΎѧѧϣ΃ έ΍ήѧѧϘϟ΍ ϲѧѧϓ ΎѧѧϬΘϗϭ ϝΎѧѧϤϛ ϲϣΎѧѧΤϣ Ϧѧѧόσ Ϊѧѧϗϭ "έϮѧѧΠϔϟ΍ ΔѧѧγέΎϤϣ ΩΎѧѧϴΘϋ΍" ΔѧѧϤϬΘΑ ϪѧѧϔϴϗϮΗ ΏΎѧѧϘϋ΃ ϲѧѧϓ
ΐΤѧδΑ ήѧϣϷ΍ ΔѧϳΎϬϧ ϲѧϓ ϡΎѧϗ Ϊѧϗ ϝΎѧϤϛ ϥ΃ Ϧѧϣ ϢϏήѧϟ΍ ϰѧϠϋ ˬϖѧϴϘΤΘϟ΍ ΢Θѧϓ Ϊѧϴϋ΃ϭ ˬΔѧΑΎϴϨϟ΍ Ϯѧπϋ ˯Ύγ΅έ
144
.Δσήθϟ΍ ϞΒϗ Ϧϣ ϪΗήγ΃ ϰϠϋϭ ϪϴϠϋ ϊϗϭ ϱάϟ΍ ςϐπϠϟ ΔΠϴΘϧ ϩ΍ϮϜη
ϦѧѧϤϟ ϖѧѧΤϳϻ ˬΔѧѧϴ΋ΎϨΠϟ΍ Ε΍˯΍ήѧѧΟϹ΍ ϥϮϧΎѧѧϗ Ϧѧѧϣ ((1) Ύ˱ѧϴϧΎΛ :˯ΎϨΜΘѧѧγϻ΍) 232ϭ (1) 210 ϦϴΗΩΎѧѧϤϠϟ Ύ˱ѧϘΒσϭ
ΐѧΘϜϣ Ϧѧϋ έΩΎѧλ έ΍ήѧϗ ϱ΃ ϰѧϠϋ Ϧѧότϟ΍ ΔѧϠϣΎόϤϟ΍ ˯Ϯѧγ ϭ΃ ΐϳάѧόΘϟ΍ ΐΒδΑ Δσήθϟ΍ Ϊο ϯϮϜθΑ ϡΪϘΘϳ
ϰѧϠϋϷ΍ ΔѧϴΑΎϴϨϟ΍ ΕΎϳϮΘѧδϤϟ΍ ϡΎѧϣ΃ Ϧѧότϟ΍ ςѧϘϓ ϦѧϜϤϳ ΎѧϤϧ·ϭ ˬΔϠϘΘѧδϣ Δϴ΋Ύѧπϗ ΔѧϬΟ Δѧϳ΃ ϡΎϣ΃ ΔΑΎϴϨϟ΍ Ϯπϋ
έ΍ήѧϘϟ΍ ϡΎѧόϟ΍ ΐѧ΋ΎϨϟ΍ άѧΨΘϳ ΎѧϤϴϓ ˭ΕΎѧϘϴϘΤΘϟ΍ φѧϔΤΑ ϰѧϧΩϷ΍ ΕΎϳϮΘѧδϤϟ΍ ϩάѧΨΘΗ ϱάѧϟ΍ ϱέ΍ΩϹ΍ έ΍ήѧϘϟ΍ ϰϠϋ
ϖѧΤΑ ΔѧϣΪϘϤϟ΍ ϯϭΎϜѧθϟ΍ ΔѧϟΎΣ ϲѧϓ ϖѧϴϘΤΘϟ΍ ΢Θѧϓ ΓΩΎѧϋ·ϭ έ΍ήѧϘϟ΍ ήѧϴϴϐΘϟ ΪѧϴΣϮϟ΍ ϞϴΒδϟ΍ ϥΈϓ Ϛϟάϟ .ϲ΋ΎϬϨϟ΍
ϦϴѧόΘϳϭ 145.ϰѧϠϋ΃ ϲΑΎѧϴϧ ϯϮΘѧδϣ ϡΎѧϣ΃ ϢϠψΘϟΎѧΑ ϻ· ϥϮϜϳ ϻ ϦϴϴϣϮϤόϟ΍ ϦϴϔχϮϤϟ΍ Ϧϣ ΕΎϛΎϬΘϧϻ΍ ϲΒϜΗήϣ
φѧϔΣ Εέήѧϗ ϢѧΛ Ϧѧϣϭ Ύѧϣ ϯϮϜѧη ϲѧϓ ΔѧΑΎϴϨϟ΍ ΖѧϘϘΣ Ύѧϣ ΍Ϋ· Ε΍˯΍ήѧΟϹ΍ βѧϔϧ ωΎѧΒΗ· ϢϬϴϠϋ ϲϨΠϤϟ΍ ϰϠϋ
ΓΪѧϣ ϲϓ ϩέ΍ήϗ έ΍Ϊλ· ϡΎόϟ΍ ΐ΋ΎϨϟ΍ ϰϠϋ ϦϴόΘϳϭ 146.ϰϠϋ΃ ϲΑΎϴϧ ϯϮΘδϣ ϡΎϣ΃ ϢϬϨόσ ϥϮϜϳ ϱ΃ ˬϕ΍έϭϷ΍
ϡΎѧόϟ΍ ΐѧ΋ΎϨϟ΍ ϯ΄ѧΗέ΍ Ύѧϣ ΍Ϋ΃ϭ 147.˱Ύѧϴ΋ΎϬϧ ΔѧϟΎΤϟ΍ ϩάѧϫ ϲѧϓ ϩέ΍ήѧϗ ϥϮѧϜϳϭ ˬϦѧότϟ΍ ϊϓήϟ ΔϴϟΎΘϟ΍ ήϬη΃ ΔΛϼΜϟ΍
148
.ΕΎϘϴϘΤΘϟ΍ ˯΍ήΟϹ ΔϴϠϜϟ΍ ΔΑΎϴϨϟ΍ ˯Ύπϋ΃ Ϧϣ ήΧ΁ Ϯπόϟ ΔϴπϘϟΎΑ ΪϬόϳ ϪϧΈϓ ϯϮϋΪϟ΍ έ΍ήϤΘγ΍

ΕΎѧγ΍έΪϟ΍ϭ ΙϮѧΤΒϟ΍ ΰѧϛήϣ :ήψϧ΍ .ϢϛΎΤϤϟ΍ ϡΎϣ΃ ϯϮϋΪϟ΍ ϚϳήΤΗ ΔΑΎϴϨϠϟ ύϮδΗ ϲΘϟ΍ ΏΎΒγϷ΍ ˯ΎϔΘϧ΍ "ϯϮϋΪϟ΍ ΔϣΎϗϹ ϪΟϭ ϻ" ήϴΒόΘΑ ΪμϘϳ 143
έΪѧμΗ ϥ ΃ ΔѧΑΎϴϨϠϟ ίϮѧΠϳ ϻ" Ϫѧϧ΃ ϰϠϋ 812 ΓΩΎϤϟ΍ κϨΗ ΎϤϛ .868 ˬ(2) 805 ϦϴΗΩΎϤϟ΍ ˬ(2001 ˬΓήϫΎϘϟ΍) ˬΔϣΎόϟ΍ ΔΑΎϴϨϟ΍ ΕΎϤϴϠόΗ ˬΔϴϧϮϧΎϘϟ΍
ΔѧϣΎϗϹ ϪѧΟϭ ϻ΄ѧΑ ΍˱ήѧϣ΃ ΔѧϟΎΤϟ΍ ϩάѧϫ ϲѧϓ ΎѧϬϨϣ έΩΎѧμϟ΍ ήѧϣϷ΍ ϥϮѧϜϳϭ ... ϖѧϴϘΤΘϟ΍ Ε΍˯΍ήѧΟ· Ϧѧϣ ˯΍ήΟΈѧΑ ΖѧϣΎϗ Ϊϗ ΖϧΎϛ ΍Ϋ· ϕ΍έϭϷ΍ φϔΤΑ ΍˱έ΍ήϗ
.ΔϗΩ Ϟϗ΃ ΰϴϴϤΘϟ΍ ϭΪΒϳ ϲϠϤόϟ΍ ϊϗ΍Ϯϟ΍ ϲϓ Ϫϧ΃ ήϴϏ ".Δϴ΋ΎϨΠϟ΍ ϯϮϋΪϟ΍
βΘѧϳ΍έ ϦϣϮѧϴϫ ΔѧϠΑΎϘϣϭ ˭2010 ϝϮѧϠϳ΃/ήΒϤΘΒѧγ 22 ΦϳέΎѧΘΑ ΓήϫΎϘϟ΍ ϲϓ ˬϲϣΎΤϤϟ΍ ήμϨϟ΍ ϮΑ΃ ήϫΎσ ϊϣ ζΗϭϭ βΘϳ΍έ ϦϣϮϴϫ ˰ϟ ΔϠΑΎϘϣ Ϧϣ 144
.2010 ϝϮϠϳ΃/ήΒϤΘΒγ 20 ΦϳέΎΘΑ ΓήϫΎϘϟ΍ ϲϓ ˬϥΎπϣέ ϝΩΎϋ ϲϣΎΤϤϟ΍ ϊϣ ζΗϭϭ
ήηΎΒϤϟ΍ ˯ΎϋΩϻ΍ ϖϳήτΑ ϪϴϠϋ ϯϮϋΪϟ΍ ϊϓέ ϦϴϛΎθϠϟ ϥϮϜϳ ϪϧΈϓ ˬήΧ΁ Ύ˱Ϩσ΍Ϯϣ ϪϴϠϋ ϰϋΪϤϟ΍ ϥΎϛϭ ˬΔϔϟΎΨϣ ϭ΃ ΔΤϨΟ ϰϠϋ ΔϴπϘϟ΍ ΖϠϤΘη΍ ΍Ϋ· 145
.63 ΓΩΎϤϟ΍ ˬ Δϴ΋ΎϨΠϟ΍ Ε΍˯΍ήΟϹ΍ ϥϮϧΎϗ ΍άϛϭ 810 ΓΩΎϤϟ΍ ˬΔΑΎϴϨϟ΍ ΕΎϤϴϠόΗ :ήψϧ΍ .Ϣϫ΍ϮϜη Ϊϴϳ΄Η ϡΪϋ ΔΑΎϴϨϟ΍ έ΍ήϗ ϥΎϛ Ϯϟϭ ΔϤϜΤϤϟ΍ ϡΎϣ΃
.(1) 210 ΓΩΎϤϟ΍ ˬΔϴ΋ΎϨΠϟ΍ Ε΍˯΍ήΟϹ΍ ϥϮϧΎϗ :ήψϧ΃ 146
.872 ΓΩΎϤϟ΍ ˬΔΑΎϴϨϟ΍ ΕΎϤϴϠόΗ :ήψϧ΃ 147
.871 ˬ783 ϦϴΗΩΎϤϟ΍ ˬϖΑΎδϟ΍ έΪμϤϟ΍ 148

2011 ϲϧΎΜϟ΍ ϥϮϧΎϛ/ήϳΎϨϳ

53

ϲѧϨϣί έΎѧσΈΑ ϚѧϟΫ ϲѧϓ ΪѧϴϘΘΗ Ϣѧϟ ϥ·ϭ ˬϯϮϜѧθϟ΍ Ϊѧϴϳ΄Η ϡΪѧόΑ έ΍ήѧϗ ϱ΄ѧΑ ϲϛΎѧθϟ΍ έΎτΧ· ΔΑΎϴϨϟ΍ ϰϠϋ ϦϴόΘϳ
ϰѧϠϋ ϦϴѧόΘϳϭ ˬέ΍ήѧϘϟ΍ ϚϟάѧΑ έΎѧτΧϹΎΑ ϰѧϠϤόϟ΍ ϊѧϗ΍Ϯϟ΍ ϲѧϓ ϡϮѧϘϳ Ύѧϣ ΍˱έΩΎѧϧ ΔϳΎϴϨϟ΍ Ϯπϋ ϥ΃ ήϴϏ149.Ϧϴόϣ
150
.ΔϴπϘϟ΍ ϥ΄θΑ έ΍ήϘϟ ϝϮλϮϟ΍ ϢΘϳ ϰΘΣ Ύ˱ϴϋϮΒγ΃ ΔΑΎϴϨϟ΍ Ϯπϋ ΐΘϜϤϟ ϢϬΗ΍ϭάΑ ϪΟϮΘϟ΍ ϦϴϣΎΤϤϟ΍
ΐѧϧΎΟ ϰѧϟ· ˬΔѧϤϜΤϤϟ΍ ϰѧϟ· Ϟѧμϳ ϑϮѧγ ΎϳΎѧπϘϟ΍ Ϧϣ ϱ΃ ήϳήϘΗ ϲϓ ϖϠτϤϟ΍ ΔΑΎϴϨϟ΍ ˯Ύπϋ΃ ϢϜΤΗ ΍ΪΣ ΪϘϟ
ϲѧοΎϗ ΐѧѧμϨϣ ˯ΎѧѧϴΣΈΑ ΔѧѧΒϟΎτϤϟ΍ ϰѧѧϟ· ˬϦϴϣΎѧѧΤϤϟ΍ Ϧѧѧϣ ΩΪѧѧόΑ ˬΔѧѧϳάϴϔϨΘϟ΍ ΔτϠѧѧδϟ΍ Ϧѧѧϋ ϝϼϘΘѧѧγϼϟ ϢϫέΎѧѧϘΘϓ΍
ΔѧϣϮϜΤϟ΍ ϒѧϗϮϣ ΪδΠΘϳ ΎϤϴϓ .ΪϳΎΤϣ ϑήσ ΐϳάόΘϟ΍ ϯϭΎϋΩ ϲϓ ϲϟϭϷ΍ ϖϴϘΤΘϟ΍ ήϳΪϳ ϲϛ ϚϟΫϭ ϖϴϘΤΘϟ΍
.Ϫϳΰϧϭ ξϴϔΘδϣ ϮΤϧ ϰϠϋ ϯϭΎϜθϟ΍ ΔϓΎϛ ϖϘΤΗ ΔϠϘΘδϣ ΔδγΆϣ ΔΑΎϴϨϟ΍ ΎϫέΎΒΘϋ΍ ϲϓ

ΩϮϬθϟ΍ϭ ΎϳΎΤπϟ΍ ΐϴϫήΗ
Ϧѧϣ ΕϼѧϓϺϟ ΩϮϘΗ ϲΘϟ΍ Δϴδϴ΋ήϟ΍ Ϟϣ΍Ϯόϟ΍ Ϧϣ ΍˱ΪΣ΍ϭ Δσήθϟ΍ ϞΒϗ Ϧϣ ΐϴϫήΘϟ΍ϭ ϡΎϘΘϧϻ΍ Ϧϣ ϑϮΨϟ΍ Ϊόϳ
ϯϮϜѧѧη ΐΤѧѧδϟ Ύѧѧϣ· ϢϬϳϭάѧѧΑ ϭ΃ ΎϳΎΤѧѧπϟΎΑ ϱΩΆѧѧϳ ϱάѧѧϟ΍ ήѧѧϣϷ΍ ˬΔѧѧϠϣΎόϤϟ΍ ˯Ϯѧѧγϭ ΐϳάѧѧόΘϟ΍ ϰѧѧϠϋ ΏΎѧѧϘόϟ΍
.Ύ˱γΎγ΃ ΎϫήϳήΤΗ ϡΪόΑ έ΍ήϘϟ΍ ΫΎΨΗ΍ ϭ΃ ˬΐϳάόΘϟ΍
ϰѧϠϋ ςϐѧπϠϟ ϦϴϴϣϮѧϤόϟ΍ ϦϴϔχϮѧϤϟ΍ ϞѧΒϗ Ϧϣ ΔϴΠϬϨϣ ΕϻϭΎΤϣ ϖϴΛϮΘΑ ζΗϭϭ βΘϳ΍έ ϦϣϮϴϫ ΖϣΎϗ Ϊϗϭ
ϲѧѧϫϭ ˬϒѧѧγϮϳ ΎѧѧϬϣ ΕήѧѧϛΫ Ϊѧѧϗϭ .ϦϳΪѧѧΘόϤϟ΍ ϊѧѧϣ ήѧѧϣϷ΍ ΔϳϮѧѧδΗϭ Ύϫ΍ϭΎϜѧѧη ΐΤѧѧγ ϰѧѧϠϋ ΎϬѧѧπΣ ϭ΃ ήѧѧγϷ΍
ιΎΨѧηϷ΍ Ϣѧψόϣ ϥ΃ ˬζѧΗϭϭ βΘѧϳ΍έ ϦϣϮѧϴϫ ˰ѧϟ ˬΐϳάѧόΘϟ΍ ΎϳΎΤѧο Ϟѧϴϫ΄Θϟ ϢϳΪѧϨϟ΍ ΰѧϛήϤΑ ϞϤόΗ ΔϴϣΎΤϣ
ϯϭΎϜѧѧη ϢϳΪѧѧϘΗ Ϧѧѧϣ ΪϳΪѧѧη ϑϮѧѧΧ ϲѧѧϓ ϥϮѧѧϧϮϜϳ ˬϢѧѧϬΑ ΔѧѧλΎΨϟ΍ ΐϳάѧѧόΘϟ΍ ΎϳΎѧѧπϗ ϰѧѧϠϋ ΰѧѧϛήϤϟ΍ ϊѧѧϠτϳ Ϧϳάѧѧϟ΍
151
.Δѧϴ΋ΎϨΟ ϯϮѧϋΩ ΔѧϣΎϗ· ϡΪϋ ϥϭέΎΘΨϳ ΰϛήϤϟ΍ ϥϭΪμϘϳ ϦϤϣ ϦϳήϴΜϜϟ΍ ϥΈϓ ΍άϟ ˭ϢϬΘϣϼγ ϰϠϋ ϢϬΘϴθΨϟ
:ϲϟϼϬϟ΍ ϞϴΒϧ ΰϛήϣ Ϧϣ ϲΤΘϓ Ϊϴγ Ϯϫ ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΣ Ϧϋ Ϧϴόϓ΍ΪϤϟ΍ Ϧϣ ήΧ΁ ϲϣΎΤϣ ϝΎϗ Ϛϟάϛϭ
Ύ˱γΎϧ΃ ϊϤδΗ ϥ΃ ϑϮϟ΄Ϥϟ΍ Ϧϣϭ .ΔϣϮϜΤϟ΍ ϰϠϋ ΍ϮϠϤΤϳ ϥ΃ Ϟϫ΄Θδϳ ϻ ήϣϷ΍ ϥ΃ αΎϨϟ΍ ΎϬϴϓ ΪϘΘόϳ ΔϠΣήϣ ΎϨϐϠΑ ΪϘϟ
152.ϯϭΎϜη Δϳ΃ ήϳήΤΗ ϡΪόΑ ϞϛΎθϤϟ΍ Ϧϋ ΪόΒϟ΍ ϥϮϠπϔϳ ϢϬϧ΃ϭ ˬ"ΐϴϋ ζϣ [ΎϨϟ] ΔϣϮϜΤϟ΍ Ώήο" ϥϮϟϮϘϳ

ωΎѧΒτϧϼϟ ΍˱ΪϴѧδΠΗ Ϊѧόϳ ΎϤϣ "ΔϣϮϜΤϟ΍" φϔϠΑ Δσήθϟ΍ ϰϟ· ΔϳήμϤϟ΍ ΔϴϣΎόϟΎΑ ϢϬΗΎΛΩΎΤϣ ϲϓ αΎϨϟ΍ ήϴθϳϭ
.ϰϠϋ΃ ΔτϠγ ϞΒϗ Ϧϣ ΎϬΘϟ˯Ύδϣ ϦϜϤϳ ϻ Δσήθϟ΍ ϥ΃ϭ ˬϦϴϴϨόϤϟ΍ ϑΩ΍ήΘΑ ϡΎόϟ΍
ϥΎϛ Ύϣ ΍Ϋ· ˬϲϛΎθϟ΍ έΎτΧ· ΔΑΎϴϨϟ΍ ϰϠϋ ϦϴόΘϳ Ϋ· .809 ˬ531 ϦϴΗΩΎϤϟ΍ ˬΔΑΎϴϨϟ΍ ΕΎϤϴϠόΗ ΍άϛϭ .62 ΓΩΎϤϟ΍ ˬΔϴ΋ΎϨΠϟ΍ Ε΍˯΍ήΟϹ΍ ϥϮϧΎϗ :ήψϧ΃ 149
.ΔϴϧΪϤϟ΍ έ΍ήοϷ΍ Ϧϋ ξϳϮόΘϟΎΑ ϯϮϋΩ ϊϓέ ϪΘϴϧ ϲϓ
.2010 ϝϮϠϳ΃/ήΒϤΘΒγ 20 ΦϳέΎΘΑ ΓήϫΎϘϟ΍ ϲϓ ˬϥΎπϣέ ϝΩΎϋ ϲϣΎΤϤϟ΍ ϊϣ ζΗϭϭ βΘϳ΍έ ϦϣϮϴϫ ˰ϟ ΔϠΑΎϘϣ Ϧϣ 150
.2010 ίϮϤΗ/ϮϴϟϮϳ 6 ΦϳέΎΘΑ ΓήϫΎϘϟ΍ ϲϓ ˬϒγϮϳ ΎϬϣ ΔϴϣΎΤϤϟ΍ ϊϣ ζΗϭϭ βΘϳ΍έ ϦϣϮϴϫ ˰ϟ ΔϠΑΎϘϣ Ϧϣ 151
Ϧϋ ϖϴϠόΘϟ΍ βϔϧ έΪλ Ϊϗϭ .2010 ϥ΍ήϳΰΣ/ϮϴϧϮϳ 30 ΦϳέΎΘΑ ΓήϫΎϘϟ΍ ϲϓ ˬ ϲΤΘϓ Ϊϴγ ϲϣΎΤϤϟ΍ ϊϣ ζΗϭϭ βΘϳ΍έ ϦϣϮϴϫ ˰ϟ ΔϠΑΎϘϣ Ϧϣ 152
.ϥΎΒόη ΪϤΤϣ ϲϣΎΤϤϟ΍ϭ ϒγϮϳ ΎϬϣ ΔϴϣΎΤϤϟ΍ Ϧϣ Ϟϛ

54

ΐϳάόΘϟ΍ ΎϳΎπϗ ϲϓ ΏΎϘόϟ΍ Ϧϣ ΓΎϨΠϟ΍ Εϼϓ·

βΘѧѧϳ΍έ ϦϣϮѧѧϴϫ ˰ѧϟ ˬΔѧѧΑΎϴϨϟΎΑ Ϯѧѧπόϛ ϡ΍Ϯѧѧϋ΃ Γήѧѧθϋ ϰѧѧπϣ΃ Ϊѧѧϗ ϥΎѧѧϛϭ ˬΓΎѧѧπϘϟ΍ ΪѧѧΣ΃ ϩήѧѧϛΫ ΎѧѧϤϴϓ ˯ΎѧѧΟ Ϊѧѧϗϭ
:ζΗϭϭ
ήϣϷ΍ ΍άϫ ϊϴθϳϭ .ϯϭΎϜθϟ΍ Ϧϋ ϝίΎϨΘϠϟ Εϼ΋Ύόϟ΍ ΐϴϫήΗϭ ΪϳΪϬΘΑ Δσήθϟ΍ ϡΎϴϗ ΍˱ΪΟ ΔϓϮϟ΄Ϥϟ΍έϮϣϷ΍ Ϧϣ ...
Εϼ΋Ύόϟ΍ Ϧϣ Ω΍ήϓϷ Δσήθϟ΍ ϝΎϘΘϋ΍ ΔΟέΩ ϰϟ· Ϟμϳ Ϊϗϭ ˭Ϊϴόμϟ΍ϭ ϒϳήϟ΍ ϲϓ ιϮμΨϟ΍ ϪΟϭ ϰϠϋ
153.Ύϫ΍ϭΎϜη ΐΤγ ϰϠϋ ΎϫέΎΒΟϹ

ϯϭΎϜѧθϟ΍ Ϧѧϣ Δ΋ΎϤϟΎΑ 54 ϥ΃ Ϧϋ ϝϭϷ΍ ϱϮϨδϟ΍ ϩήϳήϘΗ ϲϓ ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΤϟ ϲϣϮϘϟ΍ βϠΠϤϟ΍ ϒθϛ ΪϘϟϭ
ˬΪѧϳήΒϟΎΑ βϠΠϤϟ΍ ϰϟ· ΖϠλϭ Ϊϗ ΖϧΎϛ (ϯϮϜη 4850 ΎϬϴϟΎϤΟ· ώϠΑ ϲΘϟ΍ϭ) 2004 ϡΎϋ ϲϓ ΎϫΎϘϠΗ ϲΘϟ΍
ϞѧΑ ήϔѧδϟ΍ϭ ϝΎϘΘϧϻ΍ ΔϔϠϜΗ ωΎϔΗέ΍ϭ ϲϓ΍ήϐΠϟ΍ ΪόΒ˵ Ϡϟ ςϘϓ Ύ˱όΟ΍έ ϦϜϳ Ϣϟ ϚϟΫ ϲϓ ΐΒδϟ΍ ϥ· ήϳήϘΘϟ΍ ϝϮϘϳϭ
ϯϭΎϜѧѧθϟ΍ ΏΎΤѧѧλ΃ Ω΍ήѧѧϓϷ΍ Ϧѧѧϣ΃ϭ ΓΎѧѧϴΣ ϰѧѧϠϋ ήσΎѧѧΨϣϭ ΕΎϴϋ΍ΪѧѧΗ ΙϭΪѧѧΣ Ϧѧѧϣ ϑϮѧѧΨΘϟ΍ ΐΒѧѧδΑ" Ύ˱ѧπϳ΃ϭ
Ϧѧϣ ϢϬΑ ϞϴϜϨΘϟ΍ ϭ΃ ϢϫίΎΠΘΣ΍ ϭ΃ ϢϬϟΎϘΘϋ΍ ϞΜϣ ϯϭΎϜθϟ΍ ϢϳΪϘΘϟ βϠΠϤϟ΍ ήϘϤϟ ϢϫέϮπΣ ϝΎΣ ϲϓ ϢϬδϔϧ΃
154
".ϢϬϘΣ ϲϓ ϮϜθϤϟ΍ ϦϴϴϣϮϤόϟ΍ ϦϴϔχϮϤϟ΍ϭ ΓΰϬΟϷ΍ ϞΒϗ
ϲѧϓ ΩϮϬѧθϟΎϓ .ϢϬϨѧϣ ϡΎѧϘΘϧϻ΍ ΍άѧϛϭ ϢϬΗ΍ΩΎϬθΑ ˯ϻΩϺϟ ϥϮϣΪϘΘϳ Ϧϳάϟ΍ ΩϮϬθϠϟ Δσήθϟ΍ ΐϴϫήΗ ϊϴθϳ Ϛϟάϛ
ϲѧϛ ϢϬϴѧϠϋ ςϐѧπϟ΍ αέΎѧϤΗ ϥ΃ Δσήѧθϟ΍ ϰѧϠϋ ϞϬѧδϳ Ϧϳάѧϟ΍ ϦϴѧϠϘΘόϤϟ΍ Ϧѧϣ Ύ˱πϳ΃ ϥϮϧϮϜϳ ΎϳΎπϘϟ΍ Ϣψόϣ
.ϢϬϠϴΒѧγ ˯ϼΧ· ΐϘϋ ϭ΃ ίΎΠΘΣϻ΍ Ϧϫέ ΍ϮϧΎϛ΃ ˯΍Ϯγ ϢϬΗ΍ΩΎϬη ΐΤγ ϰϠϋ ϢϬϫήϜΗ ϥ΃ ϭ΃ ϦϴΘϣΎλ ΍ϮϘΒϳ
Ζѧѧϗϭ Ϧѧѧϣ ήϴΧ΄ѧѧΘϟ΍ ΓήѧѧΘϓ ϝϮѧѧσ ΎϳΎΤѧѧπϟ΍ ˯ΎѧѧΑήϗ΃ϭ ΩϮϬѧѧθϟ΍ ΐѧѧϴϫήΗ ϲѧѧϓ Δσήѧѧθϟ΍ Δѧѧλήϓ Ϧѧѧϣ Ϊѧѧϳΰϳ ΎѧѧϤϣϭ
ΔϴϨϣΰϟ΍ ΓήΘϔϟ΍ Ϧϋ ϼ
˱ πϓ ˬΐϳάόΘϟ΍ ωϮϗϮΑ ˯ΎϋΩϻ΍ ΎϳΎπϗ ϲϓ ΕΎϘϴϘΤΘϟ΍ ˯ΪΑ ϰΘΣϭ ϪϴϠϋ ϲϨΠϤϟ΍ ϒϴϗϮΗ
.ϦϴϣΎѧѧϋ ϭ΃ Ύ˱ѧѧϣΎϋ ΐϳάѧѧόΘϟ΍ ΎϳΎѧѧπϗ ϕήϐΘѧѧδΗ ϥ΃ ϥΎѧѧϜϣϹΎΑ Ϋ· ˬϖѧѧϴϘΤΘϟ΍ ΎϬϗήϐΘѧѧδϳ ϲѧѧΘϟ΍ Ύ˱ϴΒѧѧδϧ ΔѧѧϠϳϮτϟ΍
Δѧѧοήϋ ΩϮϬѧѧθϟ΍ ϞѧѧόΠΗ Δσήѧѧθϟ΍ ΕΎѧѧϛΎϬΘϧ΍ ΎϳΎѧѧπϗ ϲѧѧϓ ΩϮϬѧѧθϟ΍ Ε΍ΩΎϬѧѧη ΔѧѧϳέϮΤϣ ϥ΃ ϰѧѧϟ· ΔϓΎѧѧοϹΎΑ
ϕϮѧϘΣ Ϧѧϋ ϊϓ΍Ϊѧϣ ϞϘΘѧδϣ ϲϣΎѧΤϣ Ϯѧϫϭ ˬϞϳΪѧϨϗ ΩϮѧϤΤϣ ήϛΫ Ϊϗϭ .ΔϴϣΎϘΘϧϻ΍ ΎϬϟΎϤϋ΃ϭ Δσήθϟ΍ ρϮϐπϟ
ΎϳΎѧπϘϟ΍ ϝϮѧλϭ ϡΪѧόϟ Δϴѧδϴ΋ήϟ΍ ΏΎΒѧγϷ΍ ϦϴѧΑ Ϧѧϣ ϥΎΒΒѧγ ϙΎѧϨϫ" ϥ΃ ζѧΗϭϭ βΘϳ΍έ ϦϣϮϴϫ ˰ϟ ˬϥΎδϧϹ΍
ΩϮϬѧѧθϟ΍ ΐѧѧϫήΗ ΎѧѧϬϧ΃ ϭ΃ ήѧѧϣϷ΍ ΔϳϮѧѧδΘϟ ΓήѧѧγϷ΍ ϰѧѧϠϋ ςϐѧѧπϟ΍ αέΎѧѧϤΗ Δσήѧѧθϟ΍ ϥ΃ ϲѧѧϓ ϥϼΜѧѧϤΘϳ ϢϛΎѧѧΤϤϠϟ
155
".ϢϬΗ΍ΩΎϬη ήϴϴϐΘϟ
ΩϮϬθϟ΍ ΪΣ΃ ϥΈϓ ˬ2010ϲϓ Ϊϴόγ ΪϟΎΧ Ϫϟ νήόΗ ϱάϟ΍ ΕϮϤϠϟ ϲπϔϤϟ΍ Ώήπϟ΍ Δϴπϗ ιϮμΧ ϲϓϭ
Ε΍ήѧθϋ ϦϴѧΑ Ϧѧϣ ϦѧϜϳ Ϣѧϟ Δѧϳ΍ΪΒϟ΍ ϲϓ Ϫϧ΃ ζΗϭϭ βΘϳ΍έ ϦϣϮϴϫ ήΒΧ΃ Ϊϗ ˬΡΎΒμϣ ϢΜϴϫ Ϯϫϭ ˬϦϴϴδϴ΋ήϟ΍
.2010 ίϮϤΗ/ϮϴϟϮϳ 14 ΦϳέΎΘΑ ΓήϫΎϘϟ΍ ϲϓ ˬϢγϹ΍ ΐΠΣ ϢΗ Ϊϗϭ ˬΔΑΎϴϨϟΎΑ ϖΑΎγ Ϯπϋϭ νΎϗ ϊϣ ζΗϭϭ βΘϳ΍έ ϦϣϮϴϫ ˰ϟ ΔϠΑΎϘϣ Ϧϣ 153
.ι ˬ2005/2004 ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΤϟ ϲϣϮϘϟ΍ βϠΠϤϠϟ ϱϮϨδϟ΍ ήϳήϘΘϟ΍ :ήψϧ΃ 154
.(2010 ϥ΍ήϳΰΣ/ϮϴϧϮϳ 17 ϲϓ ΓέΎϳΰϟ΍ ΖϤΗ) http://nchregypt.org/ar/images/files/1stannualreportar.pdfˬ111
.2010 ϥ΍ήϳΰΣ/ϮϴϧϮϳ 23 ΦϳέΎΘΑ ˬϞϳΪϨϗ ΩϮϤΤϣ ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΣ ϲϣΎΤϣ ϊϣ ζΗϭϭ βΘϳ΍έ ϦϣϮϴϬϟ ΔϠΑΎϘϣ Ϧϣ 155

2011 ϲϧΎΜϟ΍ ϥϮϧΎϛ/ήϳΎϨϳ

55

Ϊϴόѧγ ΪѧϟΎΧ Ώήѧο ϢѧΗ ϱάѧϟ΍ ϲѧϨΒϤϟ΍ αέΎѧΣϭ ϩΪѧϟ΍ϭϭ ϩ΍Ϯѧγ ΓΩΎϬѧθϟ΍ Δѧϴϧ ϪѧϳΪϟ Ϧѧϣ έϮѧπΤϟ΍ ιΎΨηϷ΍
:ϢΜϴϫ ΩήτΘγ΍ϭ ˬϰϨΒϤϟ΍ ΝέΎΧ ϒϘϳ ϥΎϛ ΪϟΎΧ ˯ΎϗΪλ΃ ΪΣϷ ΔϓΎο· ˬϪϠΧ΍Ω
ΪόΑ Ύ˱λϮμΧϭ ˬϦϴϔ΋ΎΧ ΍ϮϧΎϛ ϊϴϤΠϟ΍ ϥ΃ ήϴϏ ˬΓΩΎϬθϠϟ ϡΪϘΘϟ΍ ϰϠϋ αΎϨϟ΍ ξΤϟ ΔϟϭΎΤϣ ϲϓ Ύ˱ϣΎϳ΃ Ζϴπϣ΃
ήϴϏ ΓέϮμΑ αΎϨϟ΍ ΪϳΪϬΘΑ ϢϬϣΎϴϗϭ ΙΩΎΤϟ΍ ΏΎϘϋ΃ ϲϓ ΔϘτϨϤϟ΍ ϰϟ· ήΑΎΟ ϱΪϴγ Δσήη Ϣδϗ Ϧϣ ρΎΒο ΊΠϣ
΍ϮϣΎϗ Ύϣ ΍Ϋ· ήϴμϤϟ΍ βϔϧ ϢϬΑ ϞΤϳ ϥ΃ Ϧϣ Ϧϴϔ΋ΎΧ ΍ϮϧΎϛ ϊϴϤΠϟ΍ .ϞϛΎθϣ ωϮϗϭ ϲϓ ΍ϮΒΒδΗ Ύϣ ϥ· ΓήηΎΒϣ
ϰϟ· ΔϳέΪϨϜγϹΎΑ ϑΎϨΌΘγϻ΍ ΔΑΎϴϧ ˯Ύπϋ΃ ΪΣ΃ ϡΪϗ ϥ΃ ΪόΑ ΔϨϴϧ΄Ϥτϟ΍ αΎϨϟ΍ ΩΎόΘγ΍ Ϊϗϭ .ϊϗϭ ΎϤϋ ύϼΑϹΎΑ
156.ϢϬΘϳΎϤΣ ϦϤπϳ ϑϮγ Ϫϧ΃ ϢϬϟ ΍˱ ΪϛΆϣ ΓΩΎϬθϟ΍ ϰϠϋ αΎϨϟ΍ ΚΤΑ ϡΎϗϭ ΔϘτϨϤϟ΍

ΔόΒѧδϟ ΔϓΎѧοϹΎΑ ˬϝϭ΃ ϦϳήѧθΗ/ήΑϮѧΘϛ΃ 23 ϲѧϓ ΔѧϤϜΤϤϟ΍ ϡΎѧϣ΃ ϢϬΗ΍ΩΎϬθΑ ΔόΑέϷ΍ ϰϟΩ΃ ήϣϷ΍ ΔϳΎϬϧ ϲϓϭ
.ΓΩΎϬθϠϟ ΍ϮϣΪϘΗ ϦϳήΧ΁ ΩϮϬη
α΍Ϯѧϣ ήѧϳΩ Δσήѧη ΰϛήϤΑ ϩίΎΠΘΣ΍ ˯ΎϨΛ΃ ϲϓϮΗ ϱάϟ΍ Ϳ΍ ΪΒϋ Ϟπϓ ϡΎϤϋ΃ ΪΣ΃ Δϳ΍ϭέ ϲϓ ˯ΎΟ Ύϣ ΩΩήϳϭ
ΩϮϬѧθϟ΍ ˯ϻΩ· ϕϮѧόΗ ϲѧΘϟ΍ ΐϋΎѧμϤϟ΍ ˯΍Ϊѧλ΃ (ϩΎѧϧΩ΃ ήѧψϧ΃) 2010 έ΍Ϋ΁/αέΎϣ 31 ϡϮϳ ΎϴϨϤϟ΍ ΔψϓΎΤϤΑ
:ϢϬΗ΍ΩΎϬθΑ
ΎϣΪϨϋ ϦϜϟϭ ˬΙΪΣ Ύϣ ΍ϭ΃έ Ϊϗϭ Δσήθϟ΍ Ϣδϗ ϲϓ Ϟπϓ ΐϧΎΟ ϰϟ· ϥϮϠϘΘόϣ ϥϭήΧ΁ ιΎΨη΃ ϙΎϨϫ ϥΎϛ
ϭ΃ Ε΍έΪΨϣ ΎϳΎπϗ ϕϼΘΧΎΑ ΩΪϫ Ϊϗ ςΑΎπϟ΍ ϥ΄Α ΎϧϭήΒΧ΃ ΔΑΎϴϨϟ΍ ϡΎϣ΃ ΓΩΎϬθϟ΍ϭ ΏΎϫάϟ΍ ϰϠϋ ϢϬΜΣ ΎϨϟϭΎΣ
ϢϬϟ Ϊϛ΃ Ϊϗϭ ΓΩΎϬθϟ΍ ϰϠϋ ϢϬπΣ ϲϓ ήϣϷ΍ ΔϳΎϬϧ ϲϓ ΎϨΤΠϧ Ϊϗϭ .ϢϬϨΠδϟ ΔϴϧϮϧΎϗ ήϴϏ ΓέϮμΑ Ρϼγ ΓίΎϴΣ
ϥϭΪΑ ΔϴϓΎϛ ϥϮϜΗ Ϧϟ ϢϬΗ΍ΩΎϬη ϰΘΣ ϦϜϟϭ .ΓΩΎϬθϟ΍ ϰϠϋ ϢϬϨϣ ΔδϤΧ ϖϓ΍Ϯϓ ˬϢϬΘϳΎϤΣ ϪΘϟΎϔϛ ΔΑΎϴϨϟ΍ Ϯπϋ
157.ϢϬΘϳ΍ϭέ ΪϛΆϳ ϲΒσ ήϳήϘΗ

ΔϳϮѧδΗ ϱ΃ (΢ϟΎѧμΗ ϭ΃) ΢Ϡѧλ ˯΍ήѧΟϹ Εϼ΋Ύѧόϟ΍ ϰѧϠϋ ςϐѧπϟ΍ ΕϻΎΤϟ΍ Ϧϣ ήϴΜϛ ϲϓ Δσήθϟ΍ αέΎϤΗϭ
ϥΎѧϛ ϥ·ϭ ˬϖѧϴϘΤΘϟ΍ φѧϔΤϟ Ύ˱ϏϮѧδϣ ΔΑΎϴϨϟ΍ ˯Ύπϋ΃ Ϫϴϓ ΪΠϳ ϱάϟ΍ ήϣϷ΍ ˬϢϛΎΤϤϟ΍ ΕΎϋΎϗ Ϧϋ ϯ΄ϨϤΑ ήϣϷ΍
ϞѧϴΒϗ Ϧѧϣ ΕΎѧϳΎϨΠϟ΍ ΔϳϮѧδΗ ϱήѧμϤϟ΍ ϥϮϧΎѧϘϟ΍ ΰѧϴΠϳ ϻ Ϋ· ˬϲϤѧγέ ήѧϴϏ ˯΍ήΟ· αΎγ΃ ϰϠϋ ςϘϓ ϢΘϳ ϚϟΫ
κΘѧѧΨϣ ϥΎѧѧδϧϹ΍ ϕϮѧѧϘΤΑ ϲѧѧϨόϣ ϲϣΎѧѧΤϣ Ϯѧѧϫϭ ήѧѧμϨϟ΍ ϮѧѧΑ΃ ήϫΎѧѧσ ϩήѧѧϛΫ ΎѧѧϤϟ Ύ˱ѧ Ϙϓϭϭ .΢ϠѧѧμϟΎΑ ˬΐϳάѧѧόΘϟ΍
:ϢϳΪϨϟ΍ ΰϛήϤΑ ΐϳάόΘϟ΍ ΎϳΎπϘΑ
ήΒΨϳ ϦϴΤϓ .ΐϳάόΘϟ΍ ΎϳΎπϗ ϲϓ ϯήΧϷ΍ ΕΎϴϟΎϜηϹ΍ ΪΣ΃ ΢ϟΎμΘϟ΍ νήϐΑ Εϼ΋Ύόϟ΍ ϰϠϋ ςϐπϟ΍ Ϊόϳ ...
˯Ύπϋ΃ ϦϴΑ Ϧϣ ΕΪϬη ΪϘϟϭ .ϖϴϘΤΘϟ΍ ϝΎϔϗΈΑ ΔΑΎϴϨϟ΍ έΩΎΒΗ ˬϯϮϜθϟ΍ ΐΤγ ΍ϭέήϗ ϢϬϧ΃ ΔΑΎϴϨϟ΍ Ϯπϋ ϥϮϛΎθϟ΍

.2010 ϥ΍ήϳΰΣ/ϮϴϧϮϳ 16 ΦϳέΎΘΑ ΔϳέΪϨϜγϻ΍ ϲϓ ˬΡΎΒμϣ ϢΜϴϫ ϊϣ ζΗϭϭ βΘϳ΍έ ϦϣϮϴϬϟ ΔϠΑΎϘϣ Ϧϣ 156
ϲϓ ˬͿ΍ ΪΒϋ Ϟπϔϟ ˯ΎΑήϗ΃ Ϣϫϭ ˬͿ΍ ΪΒϋ ΐτϗϭ ˬͿ΍ ΪΒϋ ήΑΎλ ΪϤΣ΃ϭ ˬͿ΍ ΪΒϋ ϦϴδΣ ΪϤΤϣ ϊϣ ζΗϭϭ βΘϳ΍έ ϦϣϮϴϫ ˰ϟ ΔϠΑΎϘϣ Ϧϣ 157
.ΪϳΎΤϣ ϖϴϘΤΗ ˯΍ήΟ· Ϧϋ έϮμϘϟ΍ :βϣΎΨϟ΍ Ϟμϔϟ΍ ήψϧ΃ Ϳ΍ ΪΒϋ Ϟπϓ Δϴπϗ ϝϮΣ ΪϳΰϤϠϟϭ .2010 ίϮϤΗ/ϮϴϟϮϳ 14 ΦϳέΎΘΑ ΓήϫΎϘϟ΍

56

ΐϳάόΘϟ΍ ΎϳΎπϗ ϲϓ ΏΎϘόϟ΍ Ϧϣ ΓΎϨΠϟ΍ Εϼϓ·

˯΍ΰΠϟ΍ ΔϳΎϔϛ ϯήϧ ˬέΎΒΘϋϻ΍ ϲϓ ϪϘΣ ϲϓ ϮϜθϤϟ΍ ϞΒϘΘδϤϟ ΍˱άΧ΃" ϞϴΒϗ Ϧϣ ΕΎΒΒδϤΑ ϩέ΍ήϗ Ϟ͉ϳΫ Ϧϣ ΔΑΎϴϨϟ΍
158".ΔΑϮϘόϛ [ΔϴϠΧ΍Ϊϟ΍ Γέ΍ίϭ ϞΒϗ Ϧϣ] ϲΒϳΩ΄Θϟ΍

ˬΕϮѧϤϠϟ ϲѧπϔϤϟ΍ ˯΍ΪѧΘϋϻ΍ϭ ϞѧΘϘϟΎϛ ΕΎϳΎϨΠϟ΍ ˯ΎϨΜΘγΎΑ ϥϮϧΎϘϟ΍ ΕΎΣΎγ ΔϓΎϛ ϲϓ ΢Ϡμϟ΍ ˯΍ήΟ· ϥΎϜϣϹΎΑ
ίϭΎѧΠΘΗ ϲѧΘϟ΍ Δѧϣ΍ήϐϟ΍ ϭ΃ βΒѧΤϠϟ ΎѧϬϴϓ ϯϮѧμϘϟ΍ ΔѧΑϮϘόϟ΍ ϞѧμΗ ϲΘϟ΍ ΢ϨΠϟ΍ ϞϤθϳ ˯ΎϨΜΘγϻ΍ ΍άϫ ϥ΃ ήϴϏ
ϯϮϜѧη ϦϤѧπΘΗ Δϴѧπϗ "ΔϳϮѧδΗ" ϥΈѧϓ ˬϲѧϠϤόϟ΍ ϊϗ΍Ϯϟ΍ ϲϓϭ159.(ϲϜϳήϣ΃ έϻϭΩ 17) ϱήμϣ ϪϴϨΟ 100
ΖѧϘΤϟ ϲѧΘϟ΍ έ΍ήѧοϷ΍ Ϧѧϋ ξϳϮόΘϟΎѧΑ Ϫϴϓ ρέϮΘϤϟ΍ ςΑΎπϟ΍ ϡΎϴϗ ϲπΘϘϳ ΎϤϴϓ ϲπΘϘϳ ΐϳάόΗ ωϮϗϭ Ϧϣ
ˬϖѧϴϘΤΘϟ΍ Ϧѧϫέ ϝΰѧΗ Ϣѧϟ ΔϴѧπϘϟ΍ ΖѧϧΎϛ ϥΈѧϓ .ςΑΎѧπϟ΍ Ϊѧο ϩ΍ϮϜѧη ΐΤδΑ ϩέϭΪΑ ϡϮϘϳ ϱάϟ΍ ˬέήπΘϤϟΎΑ
160
.ΔΑΎϴϨϟ΍ ϞΒϗ Ϧϣ Δϴ΋ΎϨΠϟ΍ ϯϮϋΪϟ΍ ϊϓέ ϒϗϮϳ ϱϮϜθϟ΍ ΐΤγ ϥΈϓ
ϢѧϬΗ ϰѧϠϋ ˯ΎѧϨΑ ϢϬϟΎѧϘΘϋ΍ Δσήѧθϟ΍ ρΎΒπϟ ΎϬΑ ϦϜϤϳ ϲΘϟ΍ ΔϟϮϬδϟ΍ ϯΪϣ Ϧϣ ϯϭΎϜθϟ΍ ΏΎΤλ΃ ϦϘϴΗ ϞΜϤϳ
ϰѧϟ· ϥϮѧϤϠόϳ ϢѧϬϧ΃ϭ ΎѧϤϛ .ϦϴϛΎѧθϟ΍ ϚѧΌϟϭ΃ ΔѧϓΎΧ· ϲϓ ΐϴϫήΘϟ΍ ΔϴϟΎόϓ ήδϔΗ ϲΘϟ΍ ΏΎΒγϷ΍ Ϧϣ ΍˱ΪΣ΍ϭ ΔϘϔϠϣ
΍άѧѧϫϭ .ΐϳάѧѧόΘϠϟ νήѧѧόΘϟ΍ ΔѧѧϴϧΎϜϣϹ ΍˱ήѧѧψϧ ˬϞѧѧ΋ϼϗ ϡΎѧѧϳϷ ϡ΍Ω Ϯѧѧϟϭ Ύ˱ѧ ϤϟΆϣ ϝΎѧѧϘΘϋϻ΍ ΍άѧѧϫ ϥϮϜϴѧѧγ ϯΪѧѧϣ ϱ΃
ϥϮѧϧϮϜϳ ϦϴѧΣ ΐϳάѧόΘϟ΍ Ϧѧϣ Ϣϫ΍ϮϜѧη ϥϮѧϠϘΘόϤϟ΍ ώѧϠΒϳ ϥ΃ ϊѧϗϮΘϤϟ΍ Ϧѧϣ ϥϮѧϜϳ ΎϣΪѧϨϋ ΙΪѧΤϳ Ύϣ Ϯϫ ˱΍ΪϳΪΤΗ
.ϥϮϧΎϘϟ΍ ΫΎϔϧΈΑ ϦϴϔϠϜϤϟ΍ ρΎΒπϟ΍ φϔΤΗ ΖΤΗ
ΔѧѧϴϠϜΑ ΔѧѧόΑ΍ήϟ΍ ΔϨѧѧδϟΎΑ ΐѧѧϟΎσϭ ιΎѧѧΑϭήϜϴϣ ϖ΋Ύѧѧγ ˬΔϨѧѧγ 26) ϝϮѧѧϠϏί ΪѧѧΟΎϣ ϱΩΎѧѧη Δϴѧѧπϗ έϮѧѧμΗϭ
:ϝϮϠϏί ϝΎϗ Ϋ· ˬϯΫϸϟ νήόΘϠϟ ϦϴϠϘΘόϤϟ΍ ΔϴϠΑΎϗ ˬ2007 ϡΎϋ ϲϓ (ΓήϫΎϘϟ΍ ΔόϣΎΟ -ϕϮϘΤϟ΍
ϲΑήπΑ ΍ϮϣΎϗ [ΔΛϼΜϟ΍ ρΎΒπϟ΍ ϥ΃] ϪΗήΒΧ΃ ΎϣΪϨϋϭ .ϲϬΟϮΑ ΖϧΎϛ ϲΘϟ΍ ΕΎϣΪϜϟ΍ Ϧϋ ΔΑΎϴϨϟ΍ Ϟϴϛϭ ϲϨϟ΄γ
ϝΎΟέ ϲΑ ΩΎϋ ϚϟΫ ΏΎϘϋ΃ ϲϓ .ϲϠϋ ϲΒτϟ΍ κΤϔϟ΍ ϊϴϗϮΘΑ ήϣ΃ ˬϲϟ ϢϬΑήο Ϧϣ ϯϮϜη ήϳήΤΗ ΖΒϠσϭ
Ϧϣ ΔΛϼΛ ϙΎϨϫ ϥΎϛ .˱ΎΒϳήϘΗ ϲϋϮϟ΍ ΕΪϘϓ ϰΘΣ ΔϋΎγ Ϧϣ ήΜϛϷ ϲΑήπΑ ΍ϭέΩΎΑ ΎϫΪϨϋϭ ˬϢδϘϟ΍ ϰϟ· Δσήθϟ΍
Ε΍ϭ΍ήϬϟΎΑ ϲϧϮΑήο .ΔϴϠϤόϟ΍ ϰϠϋ ϑ΍ήηϹΎΑ ςΑΎο ϡΎϗ ϦϴΣ ϲϓ ΏήπϟΎΑ ϼϔϜΗ ϢϬϨϣ ϥΎϨΛ΍ :Δσήθϟ΍
΍ϭέήϣϭ ϲ
˷ ΘΒϛέ Ϟϔγ΃ Ύ˱ϳϮγ ϱ΍Ϊϳ ΍ϭΪϴϗ ϢΛ .ϩΎϴϣ ϡϮσήΨΑ ϲϧϮΑήο Ϛϟάϛ ˬ˷ϲϗΎγϭ ϱήϬχ ϰϠϋ ΔϴϴΒθΨϟ΍
ΎϬΑ ΖϣΪϘΗ ϲΘϟ΍ ϯϮϜθϟ΍ ΐΤγ΃ ϥ΃ ΍ϭΩ΍έ΃ .ϡΎϳ΃ 10 ΓΪϤϟ Ύ˱ϴϣϮϳ ϲΑήο ΍ϮϠλ΍ϭ .ϲϘϴϠόΘΑ ΍ϮϣΎϗϭ Ύμϋ
161.ΔΑΎϴϨϠϟ

ΖѧϟΎϗ ˬήΑϮѧΘϛ΃ 6 ΔѧΑΎϴϧ Ϟѧϴϛϭ ϡΎѧϣ΃ ϯϮϜѧη 2007 ϝϭϷ΍ ϦϳήѧθΗ/ήΑϮѧΘϛ΃ 24 ϲϓ ϝϮϠϏί Γήγ΃ ΕέήΣ
Ϟѧϴϛϭ ήѧϣ΃ ˬϊѧϗϭ ΎϤΑ ϝϮϠϏί ϩήΒΧ΃ ϦϴΣϭ .ϪΒΘϜϤϟ ΔΑΎϴϨϟ΍ Ϟϴϛϭ ϩΎϋΪΘγΎϓ ˬϪΑήπΑ ϡϮϘΗ Δσήθϟ΍ ϥ΃ ΎϬϴϓ
ϩϮѧϘΑ΃ϭ Δσήѧθϟ΍ Ϣѧδϗ ϰѧϟ· ϝϮѧϠϏί ΍ϮΒΤτѧλ΍ ρΎΒѧπϟ΍ ϥ΃ ήѧϴϏ ˬϪѧϟ ϱέϮѧϓ ϲѧΒσ κѧΤϓ ˯΍ήΟΈѧΑ ΔΑΎϴϨϟ΍
.2010 ίϮϤΗ/ϮϴϟϮϳ 4 ΦϳέΎΘΑ ΓήϫΎϘϟ΍ ϲϓ ˬήμϨϟ΍ ϮΑ΃ ήϫΎσ ϊϣ ζΗϭϭ βΘϳ΍έ ϦϣϮϴϫ ˰ϟ ΔϠΑΎϘϣ Ϧϣ 158
.(1) (έήϜϣ) 18 ˬ(έήϜϣ) 18 Ω΍ϮϤϟ΍ Δϴ΋ΎϨΠϟ΍ Ε΍˯΍ήΟϹ΍ ϥϮϧΎϗ :ήψϧ΍ 159
.(4) 805 ΓΩΎϤϟ΍ ˬΔΑΎϴϨϟ΍ ΕΎϤϴϠόΗ :ήψϧ΍ 160
.2010 ίϮϤΗ/ϮϴϟϮϳ 10 ΦϳέΎΘΑ ΓήϫΎϘϟ΍ ϲϓ ˬϝϮϠϏί ΪΟΎϣ ϱΩΎη ϊϣ ζΗϭϭ βΘϳ΍έ ϦϣϮϴϬϟ ΔϠΑΎϘϣ Ϧϣ 161

2011 ϲϧΎΜϟ΍ ϥϮϧΎϛ/ήϳΎϨϳ

57

ϲѧϓϭ .ϝϭϷ΍ ϦϳήѧθΗ/ήΑϮѧΘϛ΃ 28 ϡϮѧϳ ϻ· ϲϋήѧθϟ΍ ΐѧϴΒτϟ΍ ϰѧϟ· ϩϮΒΤѧμϳ Ϣѧϟϭ ΔϴϓΎѧο· ϡΎϳ΃ ΔΛϼΜϟ ϙΎϨϫ
ϲѧοΎϘϟ΍ ήѧϣ΃ Ϊѧϗϭ ˬΔѧϤϛΎΤϤϠϟ ϪѧϤϳΪϘΗ ϦϴѧΤϟ ϝϮѧϠϏί ίΎѧΠΘΣ΍ ϲϓ ήψϨϟ΍ ϢΗ ϝϭϷ΍ ϦϳήθΗ/ήΑϮΘϛ΃ 31 ϡϮϳ
ϝϮѧϤΤϤϟ΍ ϪѧϔΗΎϫ ήѧΒϋ ΪѧϳΪϬΗ Ϟ΋Ύγέ ϲϘϠΗ ϲϓ ΃ΪΑ ϪϠϴΒγ ˯ϼΧ· ΐϘϋ Ϫϧ΃ ϝϮϠϏί ϝΎϗ .ΔϟΎϔϜΑ ϪϠϴΒγ ˯ϼΧΈΑ
˯΍ήѧΟ Ϧѧϣ ϲϧΎѧόΗ ϑϮѧγ ˬήѧΧ΁ ϥΎѧϜϤϟ ΎϫΎϨϜγ ϞϘϧ Ϊϗ ϥΎϛ ϲΘϟ΍ ˬϪΗήγ΃ ϥΈϓ ϻ·ϭ ϯϮϜθϟ΍ ΐΤδΑ ϪΒϟΎτΗ
ˬΕ΍ΪѧϳΪϬΘϟ΍ ϥ΄θΑ ήΑϮΘϛ΃ 6 ΔΑΎϴϧ Ϟϴϛϭ ϯΪϟ ϯϮϜη ήϳήΤΗ ϝϮϠϏί έήϗ έ΍Ϋ΁/αέΎϣ 10 ϡϮϳ ϲϓϭ .ϚϟΫ
ϲѧϘϠΗ ϲΘϟ΍ ϒΗ΍ϮϬϟ΍ ϡΎϗέ΃ ΔΑΎϴϨϟ΍ Ϟϴϛϭ ϞΠγ Ϊϗϭ .ήϬη΃ ΔΛϼΛ ΔϐϟΎΒϟ΍ ΎϤϬΘϠϔσϭ ϪΘΟϭΰΑ Ύ˱ΑϮΤμϣ ϥΎϛϭ
:ϝϮϠϏί ϱϭήϳϭ .ΪϳΪϬΘϟ΍ Ϟ΋Ύγέ ΎϬϨϣ ϝϮϠϏί
ˬϲΘϠϔσϭ ϲΘΟϭί ΍άϛϭ ϲϔϴϗϮΘΑ ϲϤγήϟ΍ ϢϬϳί ϲϓ ρΎΒπϟ΍ Ϧϣ ΔΛϼΛ ϡΎϗ ˬΔΑΎϴϨϟ΍ ΐΘϜϣ ΎϨΗέΩΎϐϣ ˯ΎϨΛ΃
ΐΤγ ϰϠϋ ϲϫ΍ήϛϹ ϡΎϳ΃ ΔόΑέϷ ΎϧϭΰΠΘΣ΍ .ϲΒϳάόΗ Ϫϴϓ ϊϗϭϭ ϖΒγ ϱάϟ΍ Δσήθϟ΍ Ϣδϗ ϰϟ· ΎϧϮΒΤτλ΍ϭ
ΪΣ΃ ϲϨΒΤτλΎϓ ˭ϊΑ΍ήϟ΍ ϡϮϴϟ΍ ϲϓ ϢϬΘϘϓ΍ϭ ΍άϟ .ΔϠϔτϟ΍ϭ ϲΘΟϭί ϥ΄θΑ ΪϳΪη ϖϠϗ ϲϓ ΖϨϛ Ϊϗϭ ˬϯϮϜθϟ΍
ΖϨϛ ΍Ϋ· ΎϤϋ ΔΑΎϴϨϟ΍ Ϟϴϛϭ ϲϨϟ΄γ ΎϫΪϨϋ .ϯϮϜθϟ΍ ΐΤγ ϲϓ ϲΘΒϏέ Ϧϋ ΖϨϠϋ΃ ΚϴΣ ΔΑΎϴϨϟ΍ ΐΘϜϤϟ ρΎΒπϟ΍
Ϣδϗ ϰϟ· ΕΪϋ ΎϫΪόΑ .ΔϴϠϤόϟ΍ ϚϠΗ ϲϬϧ΃ ϥ΃ ςϘϓ ΕΩέ΃ ϲϨϧ΄Αϭ ϲϔϨϟΎΑ ΖΒΟ΃ ϲϨϧ΃ ήϴϏ ˬςϐο ΖΤΗ ϊϗ΍ϭ
162.ΖϴΒϟ΍ ϰϟ· ϲΘϠϔσϭ ϲΘΟϭί ΐΤτλ΃ ϥ΃ ϲϟ ΍ϮΤϤγ Ϊϗϭ ˬΔσήθϟ΍

ϖΒѧγ Ϊѧϗ Ϫѧϧ΄Α ϯϮϜѧη ήѧϳήΤΘΑ ϡΎѧϗϭ ϡΎόϟ΍ ΐ΋ΎϨϟ΍ ΐΘϜϣ ϰϟ· ϥΎδϴϧ/ϞϳήΑ· 5 ϡϮϳ ϯήΧ΃ Γήϣ ϝϮϠϏί ΩΎϋ
ϞѧμΗ΍ ΔѧϠΣήϤϟ΍ ϚѧϠΗ ΪϨϋ" Ϫϧ΃ ζΗϭϭ βΘϳ΍έ ϦϣϮϴϫ ήΒΧ΃ Ϊϗϭ .ΪϳΪϬΘϟ΍ ΖΤΗ ϩ΍ϮϜη ΐΤδϟ Ϫϫ΍ήϛ· ϢΗϭ
ΐΤγ ϞΑΎϘϣ (ϲϜϳήϣ΃ έϻϭΩ 1728) ϱήμϣ ϪϴϨΟ 10000 ώϠΒϣ ϲ
˷ Ϡϋ ΍Ϯοήϋϭ ςΑΎπϟ΍ ϮϴϣΎΤϣ ϲΑ
ϯϮϋΪѧϟ΍ ϊѧϓέ ϢѧΗϭ ΐϳάѧόΘϟ΍ ϯϮϜѧη ˯ΎѧϴΣ· Ϊѧϴϋ΃ Ϊϗϭ ".ϚϟΫ Ζπϓέ ϲϨϧ΃ ήϴϏ ˬΔϴπϘϟ΍ ΔϳϮδΗϭ ϱ΍ϮϜη
ςΑΎѧπϟ΍ ΔϤϜΤϤϟ΍ Ζϧ΍Ω΃ ΕΎδϠΟ βϤΧ ΪόΑϭ .ΔΤϨΠϛ 2009 ϝϭϷ΍ ϥϮϧΎϛ/ήΒϤδϳΩ 7 ϲϓ ΔϤϜΤϤϟ΍ ϡΎϣ΃
έϻϭΩ 34) ϱήѧμϣ ϪѧϴϨΟ 200 ΎϫέΪѧϗ Δѧϣ΍ήϐΑϭ ήϬѧη ΓΪѧϤϟ βΒΤϟΎѧΑ ϪѧϴϠϋ ΖѧϤϜΣϭ ΓϮѧδϘϟ΍ ϝΎϤόΘγΎΑ
.(ϲϜϳήϣ΃
ˬϖΑΎѧγ ΦϳέΎѧΗ ϲѧϓ ΎϬΛ΍ΪѧΣ΃ Ζѧόϗϭ ϲѧΘϟ΍ ϪΘϴѧπϗ ϥ΄ѧθΑ ζѧΗϭϭ βΘѧϳ΍έ ϦϣϮѧϴϫ ˰ϟ ήϴΒϜϟ΍ ΩΎϤϋ ΙΪΤΗ Ϊϗϭ
ϲѧϓ ϲѧδϨΠϟ΍ ˯΍ΪѧΘϋϼϟ ϪѧοήόΗϭ ϪѧΒϳάόΗ Δѧμϗ ϝϭΎѧϨΗ ήѧϳήϘΘϟ ήѧΠϔϟ΍ ΔϔϴΤѧλ ήθϧ ΏΎϘϋ΃ ϲϓ Ϫϧ΃ ήϛΫϭ
ϖѧΒϳ Ϣѧϟ Ύѧϣ ϪѧΘϠ΋Ύϋϭ ϩΩΪѧϬΗ ϝϮѧϤΤϤϟ΍ ϪѧϔΗΎϫ ήѧΒϋ Ϟ΋Ύѧγήϟ΍ Ϧϣ ΪϳΪόϟ΍ ϰϘϠΗ 2006 ϝϭϷ΍ ϥϮϧΎϛ/ήΒϤδϳΩ
ΔΒѧπΘϘϣ ΢ϴΤѧμΗ Δѧϳ΍ϭέ ΔѧϴϣϮϜΤϟ΍ ϪΒη ϡ΍ήϫϷ΍ ΔϔϴΤλ Εήθϧ ϝϭϷ΍ ϥϮϧΎϛ/ήΒϤδϳΩ 12 ϲϓϭ .Ύ˱ ΘϣΎλ
ΔϔϴΤѧμϟ΍ ΓΎѧοΎϘϣ ϡΰѧΘϋ΍ Ϊϗ Ϫϧ΍ϭ ήΠϔϟ΍ ΎϬΗήθϧ ϲΘϟ΍ Δϳ΍ϭήϟ΍ Ϧϣ ϞμϨΗ Ϊϗ ήϴΒϜϟ΍ ΩΎϤϋ ϥ΃ ΎϬϴϓ ΕήϛΫ
Ϧѧϣ ϊϴΠѧθΘΑϭ ˬϲϟΎѧΘϟ΍ ϡϮѧϴϟ΍ ϲѧϓ ΔѧΑΎϴϨϟ΍ ˯Ύѧπϋ΃ ΪѧΣ΃ ϡΎѧϣ΃ ΢ѧοϭ΃ ήѧϴΒϜϟ΍ ϥ΃ ήѧϴϏ .Δѧϳ΍ϭήϟ΍ ϚϠΗ ΎϫήθϨϟ
ΔѧϳΎϤΣ ΐѧϠτϳ Ϫѧϧ΃ϭ Ε΍ΪѧϳΪϬΘϠϟ ΔΑΎΠΘѧγ΍ ϪѧΘϳ΍ϭέ Ϧѧϋ ϊѧΟ΍ήΗ Ϊѧϗ Ϫѧϧ΃ ˬϦϴϣ΃ ήλΎϧ ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΣ ϲϣΎΤϣ

.2010 ίϮϤΗ/ϮϴϟϮϳ 10 ΦϳέΎΘΑ ΓήϫΎϘϟ΍ ϲϓ ˬϝϮϠϏί ΪΟΎϣ ϱΩΎη ϊϣ ζΗϭϭ βΘϳ΍έ ϦϣϮϴϬϟ ΔϠΑΎϘϣ Ϧϣ 162

58

ΐϳάόΘϟ΍ ΎϳΎπϗ ϲϓ ΏΎϘόϟ΍ Ϧϣ ΓΎϨΠϟ΍ Εϼϓ·

ΔѧѧϟΎΣΈΑ Ύ˱ѧ ϘΣϻ ΖѧѧϣΎϗϭ ˬέϮѧѧϔϟ΍ ϰѧѧϠϋ Ύ˱ѧ ϘϴϘΤΗ ΔѧѧΑΎϴϨϟ΍ ΖѧѧΤΘϓ Ϊѧѧϗϭ .ΕΎѧѧϣΎϬΗϻ΍ ϪѧѧϴΟϮΗ ϲѧѧϓ ϲѧѧπϤϟ΍ϭ ΔѧѧΑΎϴϨϟ΍
163
.ΔϤϜΤϤϠϟ ΔϴπϘϟ΍
Ϟѧϴϛϭ ϡΎѧϣ΃ ϝϮѧΜϤϠϟ ϪѧϤϳΪϘΗϭ ϪѧΒϳάόΗϭ ϪѧϟΎϘΘϋ΍ ΎѧϬϴϓ ϊѧϗϭ ˬΙΪΣ΃ Δόϗ΍ϭ ϥ΄η ϲϓ ˬϲϔτμϣ ΪϤΣ΃ ϒμϳϭ
ΎѧϤϋ ΔѧΑΎϴϨϠϟ ϯϮϜѧθΑ ϪѧϣΪϘΗ ΐѧϘϋ ϞѧΛΎϤϣ ΐѧϴϫήΗ Ϧѧϣ ϪѧΑ ήѧϣ Ύѧϣ ˬ2010 ϲϧΎѧΜϟ΍ ϥϮϧΎѧϛ/ήϳΎϨϳ ϲϓ ΔΑΎϴϨϟ΍
.Ώήο Ϧϣ Ϫϟ νήόΗ
ϚϛήΘϧ Ϧϟϭ ˬΎϨϳΪϳ΃ ΖΤΗ Ζϧ΃ .ϯήΧ΃ Γήϣ βϤθϟ΍ ϯήΗ Ϧϟϭ ϼ
˱ ϘΘόϣ ϚϴϘΒϨγ" ϢϬϟϮϘΑ ϱΪϳΪϬΗ ϲϓ ρΎΒπϟ΍ ΃ΪΑ
ΕϻΎμΗϻ΍ Ϧϣ ΍˱ΩΪϋ ΖϴϘϠΗ ϖΣϻ Ζϗϭ ϲϓ ϲϠϴΒγ ΍ϮϠΧ΃ ϥ΃ ΪόΑϭ ".ΔΑΎϴϨϠϟ ΖϠϗ Ύϣ ΐΤδΗ ϰΘΣ ϚϠϴΒγ ϝΎΤϟ
ϲϧήΒΧ΃ϭ ςγϮΘϟ΍ Ϊϳήϳ Ϫϧ΃ ϲϧϮϔΗΎϫ Ϧϳάϟ΍ ρΎΒπϟ΍ ΪΣ΃ ϝΎϗ .ΓΪϳΪΠϟ΍ ήμϣ Δσήη ϢδϘΑ ρΎΒο Ϧϣ ΔϴϔΗΎϬϟ΍
Ϧϣ ϯϮϜθϟ΍ ΐΤγ ϲϨϣ Ω΍έ΃ϭ ˬ"Ίη ϱ΃ ΍ϭΪμϘϳ Ϣϟ ˬΔτϠϏ ΖϧΎϛ ˬήϣϷ΍ ΍άϫ ϲϓ ΔΑΎϴϨϟ΍ ϡΎΤϗϹ ΔΟΎΣ ϻ" Ϫϧ΃
164.ϲϘΣ άΧ΃ ΕΩέ΃ ϲϧϷ ΎϬΒΤγ Ζπϓέ .ΔΑΎϴϨϟ΍

ωήѧη 2006 έΎϳ΃/ϮϳΎϣ 25 ϡϮϳ ϪϟΎϘΘϋ΍ ΐϘϋ Ϫϧ΃ ζΗϭϭ βΘϳ΍έ ϦϣϮϴϫ ϱϭΎϗήθϟ΍ ΪϤΤϣ ϥϭΪϤϟ΍ ήΒΧ΃
ϕέϮѧϟ΍ Ϧѧϣ ϲϧ΍Ϯτѧγ΍ ΏϮѧΒϧ΃ ϚѧϟΫ ϲѧϓ ϦϴϣΪΨΘѧδϣ Ύ˱ϴѧδϨΟ ϪѧϴϠϋ ΍ϭΪѧΘϋ΃ ϢѧΛ ΕΎϋΎѧδϟ ϪΑήο ϲϓ ϩϮϠϘΘόϣ
.ΓΪѧϳΪΠϟ΍ ήѧμϤΑ ΔѧϟϭΪϟ΍ Ϧѧϣ΃ ΔѧΑΎϴϧ Ϟѧϴϛϭ ΐΘϜϣ ϰϟ· ϪϠϴΣήΗ ϞϴΒϗ ϞϴϨϟ΍ ήμϗ Δσήη ϢδϘΑ ϚϟΫϭ ϯϮϘϤϟ΍
ϕϮѧϘΣ ϙΎѧϬΘϧ΍ έϮѧλ Ϧѧϣ ϩήѧϴϏϭ ΐϳάѧόΘϟ΍ Ϊѧο ΔѧϠϤΣ ϲѧϓ ϙέΎѧη Ϊѧϗ Δѧόϗ΍Ϯϟ΍ ϚѧϠΗ ϞѧϴΒϗ ϱϭΎϗήѧθϟ΍ ϥΎϛ
ήѧѧΒΧ΃ Ϊѧѧϗϭ ˭ϡϼϋϹΎѧѧΑ ϪѧѧΗ΍˯ΎϘϟϭ ΔϴѧѧμΨθϟ΍ ϪѧѧΘϧϭΪϣ ήѧѧΒϋ ΍άѧѧϛϭ ωέ΍Ϯѧѧθϟ΍ ΕΎѧѧΟΎΠΘΣ΍ ϝϼѧѧΧ Ϧѧѧϣ ϥΎѧѧδϧϹ΍
νήѧѧόΗ ΪѧѧϨϋ έϮѧѧπΤϟ΍ ϦϤѧѧο ϥΎѧѧϛ Ϋ· ˬϢϬϴѧѧϠϋ ϑήѧѧόΗ ϦѧѧϤϣ ρΎΒѧѧπϟ΍ ΪѧѧΣ΃ ϥ΃ ζѧѧΗϭϭ βΘѧѧϳ΍έ ϦϣϮѧѧϴϫ
Ϣѧϟ ϻ
˱ ΎΟέ ϥ΃ϭ ϪΘϘη Ϟϔγ΃ Ύ˱Βϗ΍ήϣ ϑϮϗϮϟΎΑ Δόϗ΍Ϯϟ΍ ϚϠΗ ΐϘϋ ϒϠϛ Ϊϗ ˬϩίΎΠΘΣ΍ ϥΎΑ· ϙΎϬΘϧϼϟ ϱϭΎϗήθϟ΍
ΎѧϴΤϳ ϥΎѧϛ ΍Ϋ· ΎѧϤϋ ΍ϮѧμϘΘγ΍ ϢѧϬϧ΃ϭ ΎϤϛ ˬϞΧ΍ΪϟΎΑ ϥΎϛ ϥ· Ύϣ Ϊϛ΄ΘϠϟ ΎϬΑΎΑ Ϧϣ ΍ϮϧΩ Ϊϗ ϢϬΘϳϮϫ ϰϠϋ ϝΪΘδϳ
ΪѧѧϘϓ ϒѧѧθΘϜϴϟ ϪϨϜѧѧδϤϟ ϱϭΎϗήѧѧθϟ΍ ΩΎѧѧϋ 2010 έ΍Ϋ΁/αέΎѧѧϣ 10 ϡϮѧѧϳ ˯Ύѧѧδϣ Ϧѧѧϣ ΔόΑΎѧѧδϟ΍ ϲѧѧϓϭ .ϩΩήѧѧϔϤΑ
ΕήѧΜΘϧ΍ ϦϴѧΣ ϲѧϓ ˬΔσήѧθϟ΍ ΕΎѧϛΎϬΘϧϻ ϮϳΪѧϴϔϟΎΑ ˱ΎΜϳΪѧΣ ϼ
˱ ϴΠѧδΗ ϱϮѧΤϳ ϥΎѧϛ Ϫϧ· ϝΎϗ ϱάϟ΍ ϝΎϘϨϟ΍ ϪΑϮγΎΣ
ΎϫΪѧόΑ .ΏϮѧγΎΤϟ΍ ϑϼѧΧ Ίѧη ϱ΃ κϘΘѧϨϳ ϥ΃ ϥϭΩϭ ΔϘѧθϟ΍ ˯ΎΟέ΃ ϲϓ ΔϤϴϘϟ΍ ˯ΎϴηϷ΍ Ϧϣ ΎϫήϴϏϭ ΩϮϘϨϟ΍
ΪϤΤϣ ϡΎόϟ΍ ΐ΋ΎϨϠϟ ΕΎγΎϤΘϟ΍ ΔΛϼΛ ΔΑΎΘϛ ΍ϭέήΣ ϢϬϧ΃ ϩϮϣΎΤϣ ϝΎϗ Ϊϗϭ .ϪϨϜδϤΑ ΖϴΒϳ ϻ΃ ϱϭΎϗήθϟ΍ έήϗ
Ϊѧϗ Ϫѧϧ΃ ζѧΗϭϭ βΘѧϳ΍έ ϦϣϮѧϴϫ ϱϭΎϗήѧθϟ΍ ήѧΒΧ΃ Ϊѧϗϭ ˬΐϳάѧόΘϟΎΑ ϱϭΎϗήѧθϟ΍ ϯϭΎѧϋΩ ϲѧϓ ϖѧϴϘΤΘϠϟ Ϟμϴϓ
Ϟѧϔϗ΃ ΔѧΑΎϴϨϟ΍ Ϯѧπϋ ϥ΃ ήѧϴϏ ϩίΎѧΠΘΣ΍ ˯ΎѧϨΛ΃ ΐϳάѧόΘϠϟ νήѧόΗ Ϊѧϗ Ϫѧϧ΄Α ΍˱έ΍ήѧϜΗ ΔѧΑΎϴϨϟ΍ Ϟѧϴϛϭ ϪѧδϔϨΑ ήΒΧ΃
165
.ΔϟΩϷ΍ ΔϳΎϔϛ ϡΪϋ ϯϮϋΪΑ ϖϴϘΤΘϟ΍
163

Egypt: Hold Police Accountable for Torture,”” Human Rights Watch news :ϲϓ Δόϗ΍ϮϠϟ ΔϳέΎΒΧϹ΍ ζΗϭϭ βΘϳ΍έ ϦϣϮϴϫ ΔϴτϐΗ ήψϧ΃
release, December 22, 2006, http://www.hrw.org/en/news/2006/12/22/egypt-hold-police-accountable-torture

.ϩΎϧΩ΃ "ΔϴσΎΒπϧϻ΍ Ϊϋ΍ϮϘϟ΍ έϮμϗϭ ΔϠϫΎδΘϤϟ΍ ϡΎϜΣϷ΍ έ΍Ϊλ·" ϥϮϨόϤϟ΍ ϊΑΎδϟ΍ ϢδϘϟ΍ ήψϧ΃ ήϴΒϜϟ΍ ΩΎϤϋ ΔϤϛΎΤϣ ϝϮΣ ΪϳΰϤϠϟϭ
.2010 ίϮϤΗ/ϮϴϟϮϳ 10 ΦϳέΎΘΑ ˬͿ΍ ΪΒϋ ϰϔτμϣ ΪϤΣ΃ ϊϣ ζΗϭϭ βΘϳ΍έ ϦϣϮϴϬϟ ΔϠΑΎϘϣ Ϧϣ 164
165

““Egypt: Investigate Torture, Rape of Activist Blogger,”” Human Rights Watch :ϲϓ ΔϳέΎΒΧϹ΍ ζΗϭϭ βΘϳ΍έ ϦϣϮϴϫ ΔϴτϐΗ ήψϧ΃
http://www.hrw.org/en/news/2007/03/18/egypt-investigate-torture-rape-activist-blogger news release, March 18, 2007,

2011 ϲϧΎΜϟ΍ ϥϮϧΎϛ/ήϳΎϨϳ

59

ΓΩΎϬѧѧθΑ ˯ϻΩϺѧѧϟ ϭ΃ ΓΩΎϬѧѧθϟ΍ Ϧѧѧϣ ϪѧѧόϨϤϟ ΪϫΎѧѧη ϖѧѧΤΑ ϩ΍ήѧѧϛϹ΍ ϡ΍ΪΨΘѧѧγ΍ ϰѧѧϠϋ ϱήѧѧμϤϟ΍ ϥϮϧΎѧѧϘϟ΍ ΐѧѧϗΎόϳϭ
ˬήѧΧ΁ ϑήѧσ ΪѧϳΪϬΘΑ κΨѧη ϡΎѧϗ Ύϣ ΍Ϋ· ϦϴΘϨδϟ ϞμΗ ΓΪϤϟ βΒΤϟ΍ ΔΑϮϘϋ ϞΜϤϟΎΑ έήϘϳ Ϫϧ΃ϭ ΎϤϛ 166.έϭί
ΩϮϬѧθϟ΍ ϥΎѧϜϣΈΑ Ϫѧϧ΃ ΔѧϣϮϜΤϟ΍ ϲϋΪΗϭ 167.(ήΧ΁ κΨη Δτγ΍ϮΑ) ΓήηΎΒϣ ήϴϏ ϭ΃ ΓήηΎΒϣ ΓέϮμΑ ˯΍Ϯγ
ϥ΃ ϡΎѧϜΣϷ΍ ϚѧϠΘϟ ΰ΋ΎѧΠϟ΍ Ϧѧϣ ϥΎѧϛ ϥ·ϭ Ϫѧϧ΃ ήѧϴϏ 168.ϩ΍ήѧϛϹ΍ Ϧѧϣ ωϮѧϨϟ΍ ΍άѧϫ Ϊѧο Δσήѧθϟ΍ ΔϳΎϤΣ ΐϠσ
ϲѧΘϟ΍ Δѧϴ΋ΎϨΠϟ΍ ϯϭΎϋΪѧϟ΍ ϭ΃ ˬΔѧϴϧΪϤϟ΍ ϯϭΎϋΪѧϟ΍ ϲѧϓ ϯϭΎϜѧθϟ΍ ϲϣΪѧϘϣϭ ΩϮϬѧθϟ΍ ΔѧϳΎϤΣ ϲѧϓ ΔϴϟΎόϔϟΎΑ ϊΘϤΘΗ
ΕΎѧѧϛΎϬΘϧ΍ Ϧѧѧϣ ΔѧѧϴϓΎϜϟ΍ ΔѧѧϳΎϤΤϟ΍ ϦϴϛΎѧѧθϟ΍ ϭ΃ ΩϮϬѧѧθϠϟ ήϓϮѧѧΗ ϻ ΎѧѧϬϧ΃ ϻ· ˬϦϳήѧѧΧ΁ ϦϴϨσ΍Ϯѧѧϣ ΎѧѧϬϓ΍ήσ΃ ϥϮѧѧϜϳ
ίΎѧѧϬΟ βϴѧѧγ΄ΘΑ ˱΍έ΍ήѧѧϜΗ ϦϴϳήѧѧμϤϟ΍ ϦϴϣΎѧѧΤϤϟ΍ Ϧѧѧϣ ϥΎѧѧδϧϹ΍ ϕϮѧѧϘΣ Ϧѧѧϋ ϥϮόϓ΍ΪѧѧϤϟ΍ ϯΩΎѧѧϧ ΪѧѧϘϟϭ .Δσήѧѧθϟ΍
΍άѧϛϭ ˬΔѧΑΎϴϨϟ΍ ϱ΍ήѧγ Ϧѧϣ ϞϴΒѧδϟ΍ ˯ϼѧΧ· ήϣ΍ϭ΃ ϞϴΒϗ Ϧϣ ˯ΎπϘϟ΍ Ε΍έ΍ήϗ ΫΎϔϧ· ϦϤπϳ Δϴ΋ΎπϘϟ΍ ΔσήθϠϟ
.ϯϭΎϜθϟ΍ ϲϣΪϘϣϭ ΩϮϬθϟ΍ ΔϳΎϤΣ
ϥΎϤѧѧπϟ Δѧѧϣίϼϟ΍ Ε΍ϮѧѧτΨϟ΍ ΫΎѧѧΨΗ΍ ϲѧѧϐΒϨϳ ..." Ϫѧѧϧ΃ 13 Ϣѧѧϗέ ΎѧѧϬΗΩΎϣ ϲѧѧϓ ΐϳάѧѧόΘϟ΍ ΔѧѧπϫΎϨϣ ΔѧѧϴϗΎϔΗ΍ έήѧѧϘΗ
169
".ϡΪѧϘΗ ΔѧϟΩ΃ ϱϷ ϭ΃ ϩ΍ϮϜѧθϟ ΔѧΠϴΘϧ ϒѧϳϮΨΘϟ΍ ϭ΃ ΔΌϴѧδϟ΍ ΔѧϠϣΎόϤϟ΍ ω΍Ϯѧϧ΃ ΔϓΎϛ Ϧϣ ϯϮϜθϟ΍ ϡΪϘϣ ΔϳΎϤΣ
ϢϳΪѧϘΗ ϲѧϓ ΐϳάѧόΘϟ΍ ΎϳΎΤѧο ϖѧΣ ϥΎϤѧο"ϝϭΪϟ΍ ϰϠϋ ϦϴόΘϳ Ϫϧ΃ ΕΪϛ΃ Ϊϗ ΐϳάόΘϟ΍ ΔπϫΎϨϣ ΔϨΠϟ ϥ΃ϭ ΎϤϛ
ΓέϮѧλ ϱ΃ ϰϠϋΩΎϬτοϻ΍ ϭ΃ ΔϨθΨϟ΍ ΔϠϣΎόϤϟ΍ ϭ΃ ΔϘϳΎπϤϟ΍ ϭ΃ ϡΎϘΘϧϺϟ νήόΘϟ΍ Ϧϣ ϑϮΧ ϥϭΩ ϯϮϜη
170
".ϢϬϤϋ΍ΰϣ ϕΪλ Ϣϫ΍ϮϋΩ ϲϓ ϖϴϘΤΘϟ΍ Ξ΋ΎΘϧ ΖΒΜΗ Ϣϟ ϥ·ϭ ϰΘΣ ˬΖϧΎϛ
ϢΘѧϳ ϥ΃ ΐϳάѧόΘϟ΍ ΕϻΎѧΣ ϲѧϓ ϖѧϴϘΤΘϟ΍ ιϮѧμΨΑ ΔѧϴϟϭΪϟ΍ ΔϳΩΎηήΘγϻ΍ ΕΎϬϴΟϮΘϟ΍ ρήΘθΗ ΐΒδϟ΍ Ε΍άϟϭ
ϰѧѧϠϋ ΔτϠѧѧδϟ΍ ϭ΃ Γήτϴѧѧδϟ΍ ΰѧѧϛ΍ήϣ Ϧѧѧϣ ΐϳάѧѧόΘϟ΍ ϝΎѧѧϤϋ΃ ϲѧѧϓ ϦϴσέϮѧѧΘϤϟ΍ ϦϴϴϣϮѧѧϤόϟ΍ ϦϴϔχϮѧѧϤϟ΍ ΩΎόΒΘѧѧγ΍
:ϝϮΒϧΎΘγ΃ ϝϮϛϮΗϭήΒϟ Ύ˱ϘΒσ Ϫϧ΃ Ϋ· ˬΩϮϬθϟ΍
˯΍Ϯγ ˬΔτϠδϟ΍ ϭ΃ ϲϓ ϢϜΤΘϟ΍ ΰϛ΍ήϣ Ϧϣ ϱ΃ Ϧϣ ΐϳάόΘϟ΍ ϝΎϤϋ΃ ϲϓ ϢϬσέϮΗ ϞϤΘΤϳ Ϧϳάϟ΍ ϚΌϟϭ΃ ΩΎόΑ· ϲϐΒϨϳ
.ΕΎϘϴϘΤΘϟΎΑ ϦϴϤ΋ΎϘϟ΍ ϚΌϟϭ΃ Ϧϋ ϼ
˱ πϓ ϢϬΗϼ΋Ύϋϭ ΩϮϬθϟ΍ϭ ϯϭΎϜθϟ΍ ϲϣΪϘϣ ϰϠϋ ˬΓήηΎΒϤϟ΍ ήϴϏ ϭ΃ ΓήηΎΒϤϟ΍
ΐϳάόΘϠϟ νήόΘϟ΍ ϲϋΪϣ κΨθϟ΍ ϥΎϣ΃ ϰϠϋ ϖϴϘΤΘϟ΍ ήΛ΃ ΖΑΎΛ ϮΤϧ ϰϠϋ ΍Ϯϋ΍ήϳ ϥ΃ ϦϴϘϘΤϤϟ΍ ϰϠϋϭ
171.ϦϳήΧϵ΍ ΩϮϬθϟ΍ϭ

ΓέϮѧτΧ ΐѧδΤΑ ΍˱έϭί ΓΩΎϬѧθϟ΍ ϰѧϠϋ ϭ΃ ΓΩΎϬѧθϟ΍ ˯΍Ω΃ ϡΪѧϋ ϰѧϠϋ ΍˱ΪϫΎη ϩήϛ΃ Ϧϣ ΔΑϮϘόϟ΍ Ε΍άΑ ΐϗΎόϳ ΕΎΑϮϘόϟ΍ ϥϮϧΎϗ Ϧϣ 300 ΓΩΎϤϠϟ Ύ˱ϘΒσ 166
.(298 – 294 Ω΍ϮϤϟ΍ ΕΎΑϮϘόϟ΍ ϕ) Ϟϐθϟ΍ ϊϣ ϦΠδϟ΍ ϭ βΒΤϟ΍ ϦϴΑ ΔΑϮϘόϟ΍ Ρϭ΍ήΘΗ Ϋ· ˬΔϴπϘϟ΍ ωϮοϮϣ ϡΎϬΗϻ΍
.327 ΓΩΎϤϟ΍ ˬΕΎΑϮϘόϟ΍ ϥϮϧΎϗ ήψϧ΃ 167
CAT/C/34/Add. 11 para. 114

:ΐϳάόΘϟ΍ ΔπϫΎϨϣ ΔϴϗΎϔΗ΍ ήψϧ΃ 168

.13 ΓΩΎϤϟ΍ ˬΐϳάόΘϟ΍ ΔπϫΎϨϣ ΔϴϗΎϔΗ΍ ήψϧ΃ 169
170

Concluding Observations of the Committee against Torture: Tunisia, :ϲϓ ΐϳάόΘϟ΍ ΔπϫΎϨϣ ΔϨΠϠϟ ΔϴϣΎΘΨϟ΍ ΕΎψΣϼϤϟ΍ ήψϧ΃
11//19/1998, A/54/44, paras. 99-105, http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/%28Symbol%29/A.54.44,paras.88.(2010 ίϮϤΗ/ϮϴϟϮϳ 7 ϲϓ ΓέΎϳΰϟ΍ ΖϤΗ) 105.En?Opendocument
171

and Other Manual on the Effective Investigation and Documentation of Torture :ϲϓ ϝϮΒϧΎΘγ΍ ϝϮϛϮΗϭήΑ Ϧϣ 19 ι ήψϧ΃
Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (““Istanbul Protocol””), August 9, 1999, p.19.

60

ΐϳάόΘϟ΍ ΎϳΎπϗ ϲϓ ΏΎϘόϟ΍ Ϧϣ ΓΎϨΠϟ΍ Εϼϓ·

(ϲϋήθϟ΍ ΐτϟ΍) ϲ΋ΎπϘϟ΍ ϲΒτϟ΍ κΤϔϟ΍ ϯϮΘδϣ ρϮΒϫϭ ήϴΧ΄Η
ϝϮѧμΤϟ΍ ΔѧϳέϮΤϣ Ϊѧϴϛ΄Η ϰϠϋ ˬΐϳάόΘϟ΍ ΎϳΎπϗ ϥϮϟϮΘϳ ϦϤϣ ˬϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΤΑ ϥϮϴϨόϤϟ΍ ϥϮϣΎΤϤϟ΍ ΝέΩ
ίΎΠΘΣϻ΍ ΓήΘϓ ˯ΎϨΛ΃ ΖΛΪΣ΃ Ϊϗ ΎϬϧ΃ ΪϛΆϳϭ ΎϬΗΎΒΒδϣϭ ΕΎΑΎλϹ΍ ΔϴϠϴμϔΗ ΓέϮμΑ ϦϴΒϳ ϲΒσ ήϳήϘΗ ϰϠϋ
.ΔϤϜΤϤϠϟ ΔϴπϘϟ΍ ΔϟΎΣΈΑ ΔΑΎϴϨϟ΍ ήϣ΄Η ΎϤϴϛ
ϲϋήѧθϟ΍ ΐѧτϟ΍ ΔΤϠѧμϤΑ ˯ΎѧΒσϷ΍ ΪѧΣ΃ Ϊϳ ϰϠϋ ϲ΋Ύπϗ ϲΒσ κΤϓ ˯΍ήΟΈΑ ήϣϷ΍ ςϘϓ ΔΑΎϴϨϟ΍ έϭΪϘϤΑϭ
ΕΎϴϔѧθΘδϤϟ΍ ΎϫέΪѧμΗ ϲѧΘϟ΍ ΓΩΎѧΘόϤϟ΍ ΔѧϴΒτϟ΍ Ε΍ΩΎϬѧθϟΎΑ ϞΒϘΗ ϻ ϢϛΎΤϤϟ΍ ϥ΃ϭ ΎϤϛ ˬϝΪόϟ΍ Γέ΍ίϮϟ ΔόΑΎΘϟ΍
ϲ΋ΪѧΒϤϟ΍ ϲѧΒτϟ΍ ϖѧϘΤΘϟ΍ ΔѧΠϴΘϧ έήϘΗ Ύϣ ΍Ϋ·ϭ .ϲϣϮϤϋ ϲϤγέ ϒχϮϣ ΎϬϴϓ ϢϬΘϤϟ΍ ϥϮϜϳ ϲΘϟ΍ ΎϳΎπϘϟ΍ ϲϓ
ήѧϣϷ΍ ΔѧΑΎϴϨϟ΍ Ϯѧπϋ Ϧѧϣ ΍ϮѧΒϠτϳ ϥ΃ ωΎϓΪϟ΍ ϲϴϣΎΤϤϟ ϦϜϤϳ ˬϙΎϬΘϧ΍ ωϮϗϭ ϰϠϋ ϝΪΗ ΕΎϣϼϋ ΩϮΟϭ ϡΪϋ
ΔѧѧϳήϳΪϘΘϟ΍ ΔτϠѧѧδϟ΍ ΔѧѧΑΎϴϨϟ΍ Ϯѧѧπόϟϭ .Ϧϴϴ΋Ύѧѧπϗ ˯ΎѧѧΒσ΃ ΔѧѧΛϼΛ Ϧѧѧϣ ΔѧѧϨΠϟ ΔѧѧϓήόϤΑ ϥΎѧѧΛ ϲѧѧΒσ ϖѧѧϘΤΗ ˯΍ήΟΈѧѧΑ
ήϬѧη΃ ΔΘδϟ ϦϳήϬη ϦϴΑ Ύϣ ήϣϷ΍ ϕήϐΘδϳ Ϊϗϭ .ϻ ϡ΃ ΐϠτϟ΍ ϰϠϋ Ύ˱Ϙϓ΍Ϯϣ ϥΎϛ ΍Ϋ· Ύϣ έήϘϳ ϥ΃ ϲϓ ΔϠϣΎϜϟ΍
ΎѧϤϛ ϊϴΑΎѧγ΃ ΔόѧπΒϟ ΓΪϤϟ΍έΎѧμΘΧ΍ ϥΎѧϜϣ· Ϧѧϣ ϢϏήϟΎѧΑ ˬήϳέΎѧϘΘϟ΍ Ϧѧϣ ϱ΃ Ϧϴϴ΋ΎπϘϟ΍ ˯ΎΒσϷ΍ έΪμϳ ΎϤϴϛ
.ϲϣϼϋϹ΍ ωϮϳάϟ΍ Δόγ΍ϭ Δϴ΋ΎϨΜΘγϻ΍ ΎϳΎπϘϟ΍ ϲϓ
ΎϳΎѧπϘϟ΍ ϲѧϓ ΔѧϠϣΎόϤϟ΍ ˯Ϯѧγ ϭ΃ ΐϳάѧόΘϟ΍ ϰѧϠϋ Ϟѧ΋ϻΩ Ϧϋ ϒθϜΗ ϥ΃ ΔϴΒτϟ΍ ήϳέΎϘΘϟ΍ ϰϠϋ έάόΘϳ Ύϣ ˱΍ήϴΜϛ
Ϯѧπϋ ήѧϣ΃ ήϴΧ΄ѧΗ ϰѧϠϋ Δσήѧθϟ΍ ϞѧϤόΗ Ϋ· ˬίΎѧΠΘΣϻ΍ Ϧѧϫέ ϥϮѧϟ΍ΰϳϻ ΎѧϬϴϓ ΐϳάѧόΘϟ΍ ΎϳΎΤο ϥϮϜϳ ϲΘϟ΍
ΓΪѧόϟ ΕϻΎѧΤϟ΍ Ϧѧϣ ήѧϴΜϜϟ΍ ϲϓ ήϴΧ΄Θϟ΍ ϥϮϜϳϭ ˬκΤϔϟ΍ ˯΍ήΟϹ ϲ΋ΎπϘϟ΍ ΐϴΒτϠϟ ϲϛΎθϟ΍ ϞϳϮΤΘΑ ΔΑΎϴϨϟ΍
ΐѧμϨϤϟ ΍˱ήΧΆѧϣ ΖΤѧηέ Ϊѧϗ ΖѧϧΎϛϭ ˬΐϳάѧόΘϟ΍ ΎϳΎΤѧο Ϟϴϫ΄Θϟ ϢϳΪϨϟ΍ ΰϛήϣ Ϧϣ ΔϟϭΪϟ΍ ϒϴγ ΓΪϳΎϋ .ϡΎϳ΃
ΔѧϴϨϣΰϟ΍ ΓήѧΘϔϟ΍ ϚѧϠΗ ϥ΃ ζѧΗϭϭ βΘѧϳ΍έ ϦϣϮѧϴϫ ΕήΒΧ΃ ˬΐϳάόΘϟ΍ ϥ΄η ϲϓ ΓΪΤΘϤϟ΍ Ϣϣϸϟ ιΎΨϟ΍ έήϘϤϟ΍
ΎϤΒѧδΣϭ172.ΕΎΑήѧπϟ΍ ΪϳΪѧδΗ ϦϤѧπΘΗ ϲѧΘϟ΍ ΕϻΎѧΤϟ΍ ϲѧϓ Ύ˱ѧλϮμΧ ˬΕΎϣΪѧϜϟ΍ ϰѧηϼΘΗ ϥϷ ΔϴϓΎϛ ϥϮϜΗ
ϲѧѧϓ] ΔϣΪΨΘѧѧδϤϟ΍ Ϟ΋ΎѧѧγϮϟ΍ ϦѧѧϜΗ Ϣѧѧϟ ΎѧѧϤϓ ... ϲѧѧγΎγ΃ ήѧѧϣ΃ ΓέΩΎѧѧΒϤϟ΍" :ΐϳάѧѧόΘϟ΍ ΔѧѧπϫΎϨϣ ΔѧѧϨΠϟ ΕέΎѧѧη΃
ΔѧϠϣΎόϤϟ΍ Ϧѧϋ ΞΘѧϨΗ ϲѧΘϟ΍ ϚѧϠΗϭ ˬ˱ΎѧϣϮϤϋ ΔѧϴϧΪΒϟ΍ ΕΎϣϼόϟ΍ ϥΈϓ ˬΓήϴτΧ ϭ΃ ΔϤϳΪΘδϣ έΎΛ΁ Ε΍Ϋ [ϙΎϬΘϧϻ΍
ϕϮѧϘΣ ΔѧϨΠϟ ϥ΃ϭ ΎѧϤϛ173".ϲѧϔΘΨΗ Ύѧϣ ϥΎϋήѧγ ˬιϮѧμΨϟ΍ ϪѧΟϭ ϰѧϠϋ ΔϨϴϬϤϟ΍ϭ ΔϴϧΎδϧϹ΍ ήϴϏϭ ΔϴγΎϘϟ΍
ωϮѧϗϮΑ ˯ΎѧϋΩϻ΍ ΐѧϘϋ Δѧϴ΋ΎϘϠΗ ΓέϮѧμΑ ήϓϮѧΘΗ ϥ΃" ΔѧϴΒτϟ΍ ιϮѧΤϔϠϟ ϲѧϐΒϨϳ Ϫѧϧ΃ ΖѧϟΎϗϭ ϖΒѧγ Ϊϗ ϥΎδϧϹ΍
174
".ϙΎϬΘϧϻ΍

.2010 έΎϳ΃/ϮϳΎϣ 17 ΦϳέΎΘΑ ΓήϫΎϘϟ΍ ϲϓ ˬΔϟϭΪϟ΍ ϒϴγ ΓΪϳΎϋ ϊϣ ζΗϭϭ βΘϳ΍έ ϦϣϮϴϫ ˰ϟ ΔϠΑΎϘϣ Ϧϣ 172
Encarnación Blanco Abad v. Spain, Communication No. 59/1996,U.N. Doc. CAT/C/20/D/59/1996 (1998), para. 8.2, ήψϧ΃

173

http://www1.umn.edu/humanrts/cat/decisions/59-1996.html
Report of the Human Rights Committee, October 3 1995, A/50/40, para. :βϧϮΗ
)2010

2011 ϲϧΎΜϟ΍ ϥϮϧΎϛ/ήϳΎϨϳ

ΔϟΎΤϟ ϪΗέΎη· ϲϓ ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΣ ΔϨΠϟ ήϳήϘΗ ήψϧ΃ 174

ίϮϤΗ/ϮϴϟϮϳ 17 ϲϓ ΓέΎϳΰϟ΍ ΖϤΗ( http://www.un.org/documents/ga/docs/50/plenary/a50-40.htm

61

94,

ϰѧϠϋ ϢΘϳ Ϋ· ˬΔϟϭΪϟ΍ Ϧϣ΃ ϢϛΎΤϣ ϞΒϗ Ϧϣ ήψϨΗ ϲΘϟ΍ ΎϳΎπϘϟ΍ ϲϓ ΔλΎΧ ΓέϮμΑ Ύ˱Το΍ϭ ήϣϷ΍ ΍άϫ ϭΪΒϳϭ
ϡΎѧϣ΃ ϝϮѧΜϤϟ΍ ϞѧΒϗ ήϬη΃ ΓΪόϟ Ϟμϳ Ϊϗ ΎϤϟ ϲΟέΎΨϟ΍ ϢϟΎόϟ΍ Ϧϋ ϝΰόϤΑ ϢϬϴϠϋ ϰϋΪϤϟ΍ ϝΎϘΘϋ΍ ϲτϤϧ ϮΤϧ
Ζѧϗϭ Ϧѧϣ ϊϴΑΎѧγ΃ ΓΪϋ ϲπϣ ΪόΑ ϢΘϳ ϲ΋Ύπϗ ϲΒσ ϖϘΤΗ ˯΍ήΟΈΑ ϩήϣ΍ϭ΃ ΎϬΘϗϭ έΪμϳ άϟ΍ ˬΔΑΎϴϨϟ΍ Ϯπϋ
ΐѧϴΒτϟ΍ ϡΎѧϣ΃ ΐϳάόΘϠϟ ϢϬοήόΘΑ ΍ϮϟΎϗ ϦϤϣ ϢϬϴϠϋ ϰϋΪϤϟ΍ ϞΜϤϳ Ϣϟ ϥϮΘϳΰϟ΍ Δϴπϗ ϲϔϓ175.ΐϳάόΘϟ΍ ωϮϗϭ
Ϫѧϧ΃ ΐѧϴΒτϟ΍ ήѧϳήϘΗ ϲѧϓ ˯ΎΟ Ϊϗϭ ˬϡϮϋΰϤϟ΍ ΐϳάόΘϟ΍ ωϮϗϭ Ζϗϭ Ϧϣ ήϬη΃ ΔΛϼΛ ϲπϣ ΪόΑ ϻ· ϲ΋ΎπϘϟ΍
.ϊϗϭ Ϊϗ Ύϣ Ύ˱ΒϳάόΗ ϥ΃ ΖΒΜΗ ΔϴϧΪΑ έΎΛ΁ Δϳ΃ ϒθΘϜϳ Ϣϟ
(ϪѧѧϴϟΎϋ ήѧѧψϧ΃) ϱϭΎϗήѧѧθϟ΍ ΪѧѧϤΤϣ ϒѧѧϴϗϮΘΑ 2006 έΎѧѧϳ΃/ϮϳΎѧѧϣ 25 ϡϮѧѧϳ ΔѧѧϟϭΪϟ΍ Ϧѧѧϣ΃ ΚѧѧΣΎΒϣ ρΎΒѧѧο ϡΎѧѧϗ
ϩϮϣΎѧΤϣ ϩ΁έ ϦϴѧΣϭ .Ύ˱ϴѧδϨΟ ϪѧϴϠϋ ϱΪѧόΘϟ΍ϭ ϪΑήѧπΑ ΍ϮϣΎϗ ΚϴΣ ϞϴϨϟ΍ ήμϗ Δσήη Ϣδϗ ϰϟ· ϪΑΎΤτλ΍ϭ
ϥ΃ϭ ϲ΋Ύѧπϗ ϲѧΒσ κѧΤϔϟ ϊѧπΨϳ ϥ΃ ΍ϮѧΒϠσ ˬΔѧϠϴϠϟ΍ ϚѧϠΗ Ϧѧϣ ήΧ΄ѧΘϣ Ζѧϗϭ ϲѧϓ ΔѧΑΎϴϨϟ΍ Ϯπϋ ΐΘϜϣ ϲϓ
ϰѧϠϬϋ Δσήѧθϟ΍ ΕΎѧϛΎϬΘϧ΍ ΕϻΎѧΣ Ϧѧϣ ΪϬѧη Ύѧϣ ΃Ϯѧγ΃ ΎѧϬϧ΄Α ϦϴϣΎѧΤϤϟ΍ ΪѧΣ΃ ΎϬϔѧλϭ ϲѧΘϟ΍ ˬϪΗΎΑΎλ· ΞϟΎόΗ
.ϱϭΎϗήѧθϟ΍ ΕΎΑΎѧλ· ϰѧϟ· έΎѧη΃ Ϫѧϧ΃ ήѧϴϏ ˬϲѧϟϭϷ΍ ΐѧϠτϟ΍ ΍άѧϫ ΔѧΑΎϴϨϟ΍ Ϯπϋ ξϓέ Ϊϗϭ .Ύ˱ϣΎϋ 12 ϯΪϣ
ΐϫάѧϳ Ϣѧϟϭ .ϱϭΎϗήѧθϟ΍ ΕΎΑΎѧλ· ϰѧϟ· έΎѧη΃ Ϫѧϧ΃ ήѧϴϏ ˬϲѧϟϭ΃ ϲ΋ΎπϘϟ΍ ΐϴΒτϟ΍ ϰϟ· ϱϭΎϗήθϟ΍ ΐϫάϳ Ϣϟϭ
ϱϭΎϗήѧθϟ΍ ΐϫάѧϳ Ϣѧϟϭ .ϱϭΎϗήѧθϟ΍ ΕΎΑΎѧλ· ϰѧϟ· έΎѧη΃ Ϫѧϧ΃ ήѧϴϏ ˬϲϟϭ΃ ϲ΋ΎπϘϟ΍ ΐϴΒτϟ΍ ϰϟ· ϱϭΎϗήθϟ΍
176
.ΦϳέΎΘϟ΍ ϚϟΫ Ϧϣ ϡΎϳ΃ ΔόΑέ΃ ϲπϣ ΪόΑ ϻ· ϲ΋ΎπϘϟ΍ ΐϴΒτϟ΍ ϰϟ·
˯΍ήΟΈѧΑ ΔѧΑΎϴϨϟ΍ ήϣ΄ѧΑ ϡ΍ΰѧΘϟϻ΍ ϲϓ ϡΎϳ΃ ΔΛϼΛ Δσήθϟ΍ ΖϗήϐΘγ΍ ˬϩϼϋ΃ ΓΩέ΍Ϯϟ΍ ˬϝϮϠϏί ϱΩΎη Δϴπϗ ϲϓ
:ϝϭϷ΍ ϦϳήθΗ/ήΑϮΘϛ΃ 14 ϲϓ ϪϠϛέϭ ΚΣΎΒϤϟ΍ ςΑΎο ϪΑήο ϥ΃ ΪόΑ ˬϪϴϠϋ ϲΒσ κΤϓ
ϲϬΟϭ ϰϠϋ ΕΎϣΪϜϟ΍ Ϧϋ ΔΑΎϴϨϟ΍ Ϟϴϛϭ ϲϨϟ΄γ .ΔϘϠϐϣ ϯήδϴϟ΍ ϲϨϴϋϭ ΕΎϣΪϜϟΎΑ Ύ˱ΌϠΘϤϣ ϲϬΟϭ ϥΎϛ
κΤϓ ˯΍ήΟΈΑ ήϣ΄ϓ ˬΏήπϟΎΑ ϯϮϜη ϢϳΪϘΗ Ϊϳέ΃ ϲϨϧ΃ϭ ϲϧϮΑήο ϢϬϧ΃ Ϫϟ ΖϠϘϓ ΎϬΑ ΖΒλ΃ ϰΘϣϭ
ΖϧΎϛ ΎϬΘϗϭ ˬϝϭϷ΍ ϦϳήθΗ/ήΑϮΘϛ΃ 17 ϰΘΣ ϲϋήθϟ΍ ΐϴΒτϟ΍ ϰϟ· ϲϧϮϠϘϨϳ Ϣϟ ρΎΒπϟ΍ ϦϜϟ .ϲΒσ
177
.ΖϔΘΧ΍ Ϊϗ ΓήϴΜϛ ΕΎϣΪϛ

ΐѧϠτϟ΍ Ϯѧϫ ΐѧϠϏϷ΍ ϲѧϓ ϪΒΒѧγϭ ˬΕΎѧϘϴϘΤΘϟ΍ Ϧѧϣ ΍˱ήѧϴΜϛ ΊѧτΒϳ ϲϋήѧθϟ΍ ΐτϟ΍ ήϳήϘΗ έ΍Ϊλ· ϲϓ ήϴΧ΄Θϟ΍
ΔϔϴΤѧλ ϊѧϣ ΔѧϠΑΎϘϣ ϲѧϓ .ήϳέΎѧϘΘϟ΍ έ΍ΪѧλΈΑ ϢѧϬϟ ΡήѧμϤϟ΍ Ϧϴϴϋήѧθϟ΍ ˯ΎѧΒσϷ΍ Ϧѧϣ ϞϴϠϗ ΩΪϋ ϰϠϋ ήϴΜϜϟ΍
:ϝΪόϟ΍ Γέ΍ίϭ ϲϓ ϲϋήθϟ΍ ΐτϟ΍ ΔΤϠμϤϠϟ ϖΑΎδϟ΍ βϴ΋ήϟ΍ ΓΩϮϓ ϦϤϳ΃ .Ω ΢οϭ΃ ˬϡϮϴϟ΍ ϱήμϤϟ΍

.ΔϟϭΪϟ΍ Ϧϣ΃ ΔϤϜΤϤΑ ιΎΨϟ΍ ˯ΰΠϟ΍ ΍άϛϭ ΔϟϭΪϟ΍ Ϧϣ΃ ΚΣΎΒϣ Δτγ΍ϮΑ ϝΎϘΘϋϻ΍ ήψϧ΃ 175
176

““Egypt: Investigate Torture, Rape of Activist Blogger,”” Human Rights Watch :ϲϓ ΔϳέΎΒΧϹ΍ ζΗϭϭ βΘϳ΍έ ϦϣϮϴϫ ΔϴτϐΗ ήψϧ΃
news release, March 18, 2007, http://www.hrw.org/en/news/2007/03/18/egypt-investigate-torture-rape-activist-blogger

.2010 ίϮϤΗ/ϮϴϟϮϳ 10 ˬΓήϫΎϘϟ΍ ˬϝϮϠϏί ΪΟΎϣ ϱΩΎη ϊϣ ζΗϭϭ βΘϳ΍έ ϦϣϮϴϫ ΔϠΑΎϘϣ 177

62

ΐϳάόΘϟ΍ ΎϳΎπϗ ϲϓ ΏΎϘόϟ΍ Ϧϣ ΓΎϨΠϟ΍ Εϼϓ·

Ύ˱ϴϋήη Ύ˱ΒϴΒσ 71 Ϧϣ ΏήϘϳ Ύϣ ϰϟ· ϢϫΩΪϋ Ϟλϭ ϥϵ΍ϭ ...Ύ˱ΒϴΒσ 32 ϰϟ΍ϮΣ ΍ϮϧΎϛ 1980 ϡΎϋ ϰϓ
Ύ˱ΒϴΒσ 96 ΔΤϠμϤϟ΍ ΓϮϗ ϥΈϓ ϢϠόϠϟ .[ΔϤδϧ ϥϮϴϠϣ 79 ϮΤϧ ϥΎϜδϟ΍ Ω΍ΪόΗϭ] ΔϳέϮϬϤΠϟ΍ ϯϮΘδϣ ϰϠϋ
ϙΎϨϫϭ ˬΔϴΑήόϟ΍ ϝϭΪϟ΍ ϰϓ ΍ϮϠϐΘθϳ ϥΎθϋ ϢϬΟήΨϨΑ ΎϨΣ· ˬΩΪόϟ΍ ΍άϬϟ ΍ϮϠλϮϴΑ Ύϣ ϢϫήϤϋ Ύ˱ϴϋήη
Ρϭ΍ήΘΗ ...[΍˱έϻϭΩ 6900 ϰϟ· 5800] ΎϳήϬη ϪϴϨΟ ϒϟ΃ 40 ϰϟ· 25 Ϧϣ ΏήϘϳ Ύϣ ήϬθϟ΍ ϰϓ άΧ΄ϳ
ˬ΍ΪΟ ϢΨο ΩΪϋ ΍άϬϓ ...ϡΎόϟ΍ ϰϓ Δϴπϗ ϒϟ΃ 32ϭ 30 ϦϴΑ Ύϣ [ΔΤϠμϤϟ΍ ΎϬϠΒϘΘδΗ ϲΘϟ΍ ΎϳΎπϘϟ΍]
ϯέ΃ Ϛϟάϟ ˬΪΣ΍Ϯϟ΍ ήϬθϟ΍ ϰϓ Δϴπϗ 65 ϰϟ· ΐϴΒσ Ϟϛ ΎϬϨϋ ϝϭΆδϤϟ΍ ΎϳΎπϘϟ΍ ςγϮΘϣ Ϟμϳ ΚϴΣ
178
.ϯέάΟ ήϳϮτΗ ϰϟ· ΔΟΎΤΑ ϰϋήθϟ΍ ΐτϟ΍ ΔΤϠμϣ ϥ΃

ΏϮѧΟϭ ϰѧϟ· ϥϮϋΪѧϳ ΐϳάѧόΘϟ΍ ΎϳΎѧπϗ ϥϮѧϟϮΘϳ Ϧϳάѧϟ΍ ϦϴϳήμϤϟ΍ ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΣ ϲ
˷ ϣΎΤϣ ϥΈϓ ˬΐΒδϟ΍ ΍άϬϟ
ωϮѧϗϭ ΔѧϟΎΣ ϲѧϓ ΙΪѧΤϳ ΎѧϤϛ ˬΕΎϴϔѧθΘδϤϟ΍ Ϧѧϣ ΔѧϴΒσ Ε΍ΩΎϬѧη ϰѧϠϋ ϝϮѧμΤϟ΍ ΐϳάѧόΘϟ΍ ΎϳΎΤπϟ ΡΎϤδϟ΍
ˬΕ΍˯Ύѧγ· ΏΎѧϜΗέΎΑ ϡΎѧϋ ϒѧχϮϣ ϢϬ˷Θѧ˵ϳ ΎϣΪѧϨϋ ˬϲϟΎѧΤϟ΍ ΖϗϮϟ΍ ϲϓ .ϦϴϨσ΍ϮϤϟ΍ Ϧϣ ϦϴϨΛ΍ ϦϴΑ ϒϨϋ ϝΎϤϋ΃
Ε΍έ΍ήѧѧѧϘϟ΍ ΫΎѧѧѧΨΗ΍ Δѧѧѧϳΰϛήϣ ϰѧѧѧϟ· ϒϴѧѧѧπϳ ΎѧѧѧϤϣ ˬϲϋήѧѧѧθϟ΍ ΐѧѧѧτϟ΍ ΔΤϠѧѧѧμϣ ήѧѧѧϳήϘΗ ϻ· ΔѧѧѧΑΎϴϨϟ΍ ϞѧѧѧΒϘΗ ϼѧѧѧϓ
.ϞόϔϟΎΑ ΔΑΎϴϨϟ΍ ΎϬΑ ϊΘϤΘΗ ϲΘϟ΍ Ε΍˯΍ήΟϹ΍ϭ
Ϧѧϣ ρϮϐѧο ϥϭΩ ˬϞϘΘѧδϣ ϞϜθΑ ϞϤόϟ΍ ϰϠϋ Ϧϴϴϋήθϟ΍ ˯ΎΒσϷ΍ ΓέΪϗ έΎμΘϗ΍ ϲϫ ˬϯήΧ΃ ΔϠϜθϣ ϙΎϨϫ
ϻϭ ˬΔѧϣϮϜΤϟ΍ Ϧѧϋ ϦϴϠϘΘѧδϣ ΍Ϯѧδϴϟ ϢѧϬϓ ˬϝΪѧόϟ΍ Γέ΍ίϭ ϲѧϓ ϑήѧσ ϢϬΘϔѧμΑ .ϯήΧ΃ ϑ΍ήσ΃ ϭ΃ Δσήθϟ΍
˯ΎѧΒσϷ΍ ξѧόΑ ϥ΃ ΔѧΠϴΘϨϟ΍ϭ .Δσήѧθϟ΍ ϞΒϗ Ϧϣ ΔϠϤΘΤϤϟ΍ ϡΎϘΘϧϻ΍ ϝΎϤϋ΃ Ϧϣ ΔϳΎϤΣ ήϴΑ΍ΪΗ ϰϠϋ ϥϮϠμΤϳ
Ϧѧϣ ϦϴϬΒΘѧθϤϟ΍ κѧΤϓ" ϝϭΪѧϟ΍ ϰѧϠϋ ϥ· ΖѧϟΎϗ ϥΎѧδϧϹ΍ ϕϮϘΤϟ ΓΪΤΘϤϟ΍ ϢϣϷ΍ ΔϨΠϟ 179 .ήτΨϟΎΑ ϥϭήόθϳ
ϡΎѧϣ΃ ϢϬϟϮѧΜϣ ϞѧΒϗ ˬΏ΍ϮΠΘѧγϻ΍ Ε΍ήѧΘϓ Ϧѧϣ ΓήѧΘϓ Ϟѧϛ ΪѧόΑϭ ˬϢϬϴѧϠϋ ξΒѧϘϟ΍ ϢΘѧϳ ϥ· Ύϣ ϞϘΘδϣ ΐϴΒσ ϞΒϗ
ϩήѧϳήϘΗ ϲϓ ήϣϷ΍ ΍άϫ ϰϠϋ ιΎΨϟ΍ έήϘϤϟ΍ Ϊϛ΃ϭ 180."ϢϬϨϋ Ν΍ήϓϹ΍ ϭ΃ ˬϢϬϨϋ ΔϟϭΆδϤϟ΍ Δϴ΋ΎπϘϟ΍ ΔϬΠϟ΍
ϥϭήѧѧΠϳ Ϧϳάѧѧϟ΍ ϲѧѧΒτϟ΍ ϝΎѧѧΠϤϟΎΑ ϦϴϠϐΘѧѧθϤϟ΍ ϰѧѧϠϋ ϥ΃ ΐѧѧΘϛ Ϫѧѧϴϓϭ ˬ1999 ϡΎѧѧϋ ϲѧѧϓ ΎѧѧϴϛήΗ ΓέΎѧѧϳί ΔΒѧѧγΎϨϤΑ
:ΔϴΒτϟ΍ Ε΍έΎΒΘΧϻ΍
΍ϮϧϮϜϳ ϥ΃ϭ ˬΔϟ΍Ϊόϟ΍ Γέ΍Ω· ϭ΃ ϥϮϧΎϘϟ΍ ΫΎϔϧ· Ϧϋ ΔϟϭΆδϤϟ΍ Ε΍έ΍ίϮϟ΍ Ϧϋ ϦϴϠϘΘδϣ ΍ϮϧϮϜϳ ϥ΃ ...
ΐϳάόΘϟ΍ έΎΛ΁ ϰϠϋ ϑήόΘϟΎΑ ΢Ϥδϳ ΎϤΑ ϲϋήθϟ΍ ΐτϟ΍ Ε΍έΎΒΘΧ΍ ˯΍ήΟϹ ϪΟϭ ϞϤϛ΃ ϰϠϋ ϦϴϠϫΆϣ

ˬ"ήλΎϗ Ϊϴόγ ΪϟΎΧ ήϳήϘΗϭ ..ϱέάΟ ήϴϴϐΗ ϰϟ· ΔΟΎΤΑ ϲϋήθϟ΍ ΐτϟ΍ :ϖΑΎδϟ΍ Ϧϴϴϋήθϟ΍ ˯ΎΒσϷ΍ ήϴΒϛ ΓΩϮϓ ϦϤϳ΃ .Ω" ˬϲϠϏήϓ Ϧϳέ΍Ω 178
http://www.almasry- :ϰϠϋ ˬ2010 ϥ΍ήϳΰΣ/ϮϴϧϮϳ 30 ˬϡϮϴϟ΍ ϱήμϤϟ΍
.(2010 ϥ΍ήϳΰΣ/ϮϴϧϮϳ 30 ϲϓ ΓέΎϳΰϟ΍ ΖϤΗ) alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=260729&IssueID=1817
.2010 ϝϮϠϳ΃/ήΒϤΘΒγ 23 ˬϢγϻ΍ ΐΠΣ ϢΗ ˬΔϴϟϭΩ ϲϧΪϣ ϊϤΘΠϣ ΔϤψϨϤΑ ϦϴϠϣΎόϟ΍ ΪΣ΃ ϊϣ ζΗϭϭ βΘϳ΍έ ϦϣϮϴϫ ˰ϟ ΔϴϔΗΎϫ ΔϠΑΎϘϣ 179
180

Special Rapporteur on Torture, Report to 52nd session of the General Assembly (1997), A/52/40, para. 109, referring :ήψϧ΍
to Switzerland.

2011 ϲϧΎΜϟ΍ ϥϮϧΎϛ/ήϳΎϨϳ

63

ρΎΒΗέ΍ ϰϠϋ ϥϮϜΗ ϥ΃ ϦϜϤϳ ϲΘϟ΍ ΔϴδϔϨϟ΍ ΕΎϣΪμϟ΍ ϰϠϋ ϑήόΘϟ΍ ϊϣ ˬΔϴϧΪΒϟ΍ ΔΌϴδϟ΍ ΔϠϣΎόϤϟ΍ϭ
181
.ΔϴδϔϨϟ΍ ΔΌϴδϟ΍ ΔϠϣΎόϤϟ΍ ϭ΃ ΐϳάόΘϟΎΑ

ϥΎϤѧѧπϟ ΔѧѧϴϟϭΪϟ΍ ήϴϳΎѧѧόϤϟΎΑ ϡΰѧѧΘϠΗ ϯΪѧѧϣ ϱ΃ ϰѧѧϟ·ϭ ϲϋήѧѧθϟ΍ ΐѧѧτϟ΍ ήϳέΎѧѧϘΗ ΓΩϮѧѧΠΑ ϡΎѧѧϤΘϫ΍ ϙΎѧѧϨϫ ϥ΃ ΎѧѧϤϛ
ωέΎѧѧѧη ϲѧѧѧϓ ϪѧѧѧΗϮϤϟ ϰѧѧѧπϓ΃ ΎѧѧѧϤϣ ϦѧѧѧϣϷ΍ ϪΑήѧѧѧο ϱάѧѧѧϟ΍ ˬΪϴόѧѧѧγ ΪѧѧѧϟΎΧ Δϴѧѧѧπϗ ϲѧѧѧϓ .ΔѧѧѧοΎϔΘγϻ΍ϭ Δѧѧѧϫ΍ΰϨϟ΍
Ϫѧѧϧ· ˬϥ΍ήѧѧϳΰΣ/ϮѧѧϴϧϮϳ 10 ϲѧѧϓ ήѧѧθ˵ϧϭ ˬϲѧѧΒσ ήѧѧϳήϘΗ ϝϭ΃ Ϣѧѧϋί ˬ2010 ϥ΍ήѧѧϳΰΣ/ϮѧѧϴϧϮϳ ϲѧѧϓ ΔϳέΪϨϜѧѧγϹΎΑ
ΪѧΒϋ ϡΎѧόϟ΍ ΐѧ΋ΎϨϟ΍ ήѧϣ΃ ˬϥ΍ήѧϳΰΣ/ϮѧϴϧϮϳ 15 ϲѧϓ .ϯήΧ΃ ΕΎΑΎλ· ϱϷ ήϛΫ ϥϭΩ ˬϕΎϨΘΧϻΎΑ ΍˱ήΛ΄Θϣ ΕΎϣ
ϦϴϟϭΆѧδϤϟ΍ ήϣ΃ .ΔϳέΪϨϜγϹ΍ ϑΎϨΌΘγ΍ ΔΑΎϴϧ ΓΪΣϭ ϰϟ· ΔϴπϘϟ΍ ϝΎΣ΃ϭ ϖϴϘΤΘϟ΍ ΢Θϓ ΓΩΎϋΈΑ ΩϮϤΤϣ ΪϴΠϤϟ΍
΍άѧϫ ϥ΃ ϡΎѧόϟ΍ ΐѧ΋ΎϨϟ΍ ϦѧϠϋ΃ .ΪѧϳΪΟ ϲϋήѧη ΐѧσ κѧΤϓ ˯΍ήѧΟϹ ˯ΎѧΒσ΃ ΔѧΛϼΛ Ϧ˷ϴϋϭ Ϊϴόγ ϥΎϤΜΟ ΓΩΎϋΈΑ
ΩΎѧϓ΃ ϲϧΎΜϟ΍ ήϳήϘΘϟ΍ ϥ΃ ϻ· .ϥ΍ήϳΰΣ/ϮϴϧϮϳ 23 ΦϳέΎΘΑ ˬϕΎϨΘΧϻ΍ Ϯϫ ΓΎϓϮϟ΍ ΐΒγ ϥ΃ Ϊϛ΃ ˬϲϧΎΜϟ΍ κΤϔϟ΍
ΕΎΑΎѧλϹ΍ ϥ΃ έΎѧΒΘϋ΍ Ϧѧϣ ϊѧϨϤϳ Ύѧϣ ΪѧΟϮϳ ϻ" Ϫѧϧ΃ ϰѧϟ· ϰѧϬΘϧ΍ϭ ˬΪϴόѧγ ΪѧδΟ ϰϠϋ ΕΎΑΎλ· ΩϮΟϮΑ Ύ˱πϳ΃
27ϭ 10 ϱήѧϳήϘΘϟ ϞϘΘѧδϣ ϢϴѧϴϘΗ ϰѧϬΘϧ΍ϭ 182."ϪѧϴϠϋ ξΒѧϘϟ΍ ˯ΎϨΛ΃ ΏήπϠϟ ΔϴΤπϟ΍ νήόΗ ΐΒδΑ ΖϧΎϛ
:ϥ΃ ϰϟ· ϲϋήθϟ΍ ΐτϠϟ ϥΎΘϴϟϭΩ ϥΎΘδγΆϣ ˯Ύγ΅έ ϞΒϗ Ϧϣ Ϧϴϴϋήθϟ΍ ϥ΍ήϳΰΣ/ϮϴϧϮϳ
ϡ΍ΰΘϟϻ΍ ϡΪϋ Ϧϋ ϒθϜϳ 2010 ϥ΍ήϳΰΣ/ϮϴϧϮϳ 7 ΦϳέΎΘΑ ˬϝϭϷ΍ ϲϋήθϟ΍ ΐτϟ΍ κΤϓ ήϳήϘΗ
ΐΒγ ...ΓήϴΒϛ ΕΎϔϟΎΨϣ ΓΪϋ Ζόϗϭ Ϊϗ Ϫϧ΃ϭ ˬϲϋήθϟ΍ ΐτϟ΍ ΢ϳήθΗ ΕΎλϮΤϔϟ ΔϴϟϭΪϟ΍ ήϴϳΎόϤϟΎΑ
ΐϠϏ΃ϭ ˬήϳήϘΘϟ΍ ϲϓ ΔϴϓΎϛ ΕΎϧΎϴΑ Ϧϣ ϪϤϋΪΗ Ύϣ ΪΟϮΗ ϻ ˬϕΎϨΘΧϻ΍ ϪϧϮϛ ˬνήΘϔϤϟ΍ ΓΎϓϮϟ΍
Δϟ΍Ω ήϴϏ ˬϥΎϘΘΣϻ΍ ϭ΃ ΪϠΠϟ΍ ϥϮϟ Δϗέί ϞΜϣ ˬήϳήϘΘϟ΍ ϲϓ ΓΩέ΍Ϯϟ΍ ϕΎϨΘΧϻ΍ ϰϠϋ Δϟ΍Ϊϟ΍ ν΍ήϋϷ΍
...ΎϬΗ΍Ϋ ΪΣ ϲϓ ΔόσΎϗ ήϴϏϭ ϕΎϨΘΧϻ΍ ϰϠϋ ˱΍ΪϳΪΤΗ

ϲѧϓ ΔѧϤ΋ΎϘϟ΍ ΏϮѧϴόϟ΍ϭ ϒόѧπϟ΍ Ϧσ΍Ϯѧϣ βѧϔϧ Ϫϴϓ" ϦϜϟ "ϞϴϠϘΑ Ύ˱λήΣ ήΜϛ΃" ϲϧΎΜϟ΍ ήϳήϘΘϟ΍ ϥ΃ ϒϴο΃ϭ
."ήѧϴΜϜΑ ˬϲϋήѧθϟ΍ ΐѧτϟ΍ Ε΍έΎѧΒΘΧϻ ΔѧϟϮΒϘϤϟ΍ ΔѧϴϟϭΪϟ΍ ήϴϳΎѧόϤϟ΍ Ϧѧϣ Ϟѧϗ΃ ϩέϭΪѧΑ Ϯϫϭ ˬϝϭϷ΍ ήϳήϘΘϟ΍
ϲϓ ΓέϮϛάϤϟ΍ ϖ΋ΎϘΤϟ΍ ΕΎΒΛϹ ϰόδϳ" ϱ΃έ ϲϧΎΛ ϪϧϷ ΍˱ήψϧ "ϖϠϘϣϭ ΓήϴΤϠϟ ήϴΜϣ" έϮϛάϤϟ΍ ΐδΣ ˬ΍άϫϭ
184
."ΓήϫΎχ ΏϮϴϋ Ϧϣ ϝϭϷ΍ ήϳήϘΘϟ΍ ϲϓ Ύϣ ξϳϮόΗϭ ϝϭϷ΍ ήϳήϘΘϟ΍

183

181

Report of the Special Rapporteur on torture: Visit to Turkey, E/CN.4/1999/61/Add.1, para. 113(d), :ήψϧ΍
http://ap.ohchr.org/documents/alldocs.aspx?doc_id=1500

:ϲϓ Ωέ΍ϭ ˬϲΑϭέϭϷ΍ βϠΠϤϟ΍ Ϧϣ ˬϲϋήθϟ΍ ΐτϟ΍ Ϊϋ΍Ϯϗ ϖϴδϨΗ ϥ΄θΑ R(99) Ϣϗέ ΔϴλϮΗ ˬΎΗϮδϴϨϴϣ ϝϮϛϮΗϭήΑ ήϴϳΎόϣ ήϳήϘΘϟ΍ Ωέϭ΃ 182
International Journal of Legal Medicine, No. 113, 1999, pp. 1-4.
183

It cited the standards of the Minnesota Protocol or Recommendation No. R(99) 3 on the harmonization of medico-legal
autopsy rules from the Council of Europe, available in the International Journal of Legal Medicine, No. 113, 1999, pp. 1-4
Duarte Nuno Vieira and Jørgen L.Thomsen, ““Expert evaluation of the forensic reports issued in the Khaled Mohamed

:ήψϧ΍ 184

.(2010 ϝϭϷ΍ ϥϮϧΎϛ/ήΒϤδϳΩ 3 ϲϓ ΓέΎϳΰϟ΍ ΖϤΗ) Said Sobhi case,”” http://www.alnadeem.org/en/node/306

64

ΐϳάόΘϟ΍ ΎϳΎπϗ ϲϓ ΏΎϘόϟ΍ Ϧϣ ΓΎϨΠϟ΍ Εϼϓ·

ΔϟΩϷ΍ ϊϤΟ ϲϓ Δσήθϟ΍ ϰϠϋ ΩΎϤΘϋϻ΍ :΢ϟΎμϤϟ΍ νέΎόΗ
ϦϴΑ Ϧϣ ΎϬϴΒϜΗήϣ ΔΒϗΎόϣϭ ΐϳάόΘϟ΍ ϝΎϤϋ΃ ϲϓ ϖϴϘΤΘϟ΍ ϲϓ ήϤΘδϤϟ΍ ήμϣ ϕΎϔΧ· ˯΍έϭ ήΧ΁ ϞϣΎϋ ϙΎϨϫ
ΰѧѧϛ΍ήϣ ΔѧѧΒϗ΍ήϣ ΔϴϟϭΆѧѧδϣ ϞѧѧϴϤΤΗ Ϧѧѧϋ ΊѧѧηΎϨϟ΍ ΢ϟΎѧѧμϤϟ΍ νέΎѧѧόΗ Ϯѧѧϫ ˬϥϮϧΎѧѧϘϟ΍ ΫΎѧѧϔϧ· Ε΍Ϯѧѧϗ ϑϮϔѧѧλ
ϲϟϭΆѧδϣ ΕΎѧϛΎϬΘϧ΍ ϲѧϓ ΓΎѧοΎϘϤϟ΍ϭ ϖѧϴϘΤΘϟ΍ϭ ˬϲϋήѧθϟ΍ ΐѧτϟ΍ Ε΍έΎΒΘΧΎΑ ήϣ΍ϭϷ΍ έ΍Ϊλ·ϭ ˬίΎΠΘΣϻ΍
ΔѧϘΣϼϣϭ ˬΕΎѧϓ΍ήΘϋϻ΍ ϰѧϠϋ ϝϮμΤϟ΍ϭ ΕϻΎϘΘϋϻΎΑ ήϣϷ΍ Ϧϋ ΔϟϭΆδϤϟ΍ Ε΍έ΍ΩϹ΍ βϔϨϟ ˬϥϮϧΎϘϟ΍ ΫΎϔϧ·
.Ύ˱ϴ΋Ύπϗ Ϧϴϴ΋ΎϨΠϟ΍ ϦϴϬΒΘθϤϟ΍
:ϪϤγ΍ ήϛΫ ϡΪϋ ΐϠσϭ ζΗϭϭ βΘϳ΍έ ϦϣϮϴϫ ˰ϟ ϖΑΎγ ΔΑΎϴϧ Ϟϴϛϭ ϝΎϗ
ϡΎϬϣ Ϧϣ βϴϟ .Δσήθϟ΍ ϰϠϋ ΪϤΘόΗ ϞΑ ˬΎϬδϔϨΑ ΕΎϳήΤΘϟ΍ ϱήΠΗ ϻ ΔΑΎϴϨϟ΍ ϥ΃ ϲϫ ϯήΧϷ΍ ΔϠϜθϤϟ΍
ϥϮϜϳ Ύϣ ˱΍ήϴΜϛ ΔΑΎϴϨϟ΍ Ϟϴϛϭ .ϲμΨη ϞϜθΑ ωϮοϮϤϟΎΑ ΔϤΘϬϣ ϦϜΗ Ϣϟ Ύϣ ˬΔϟΩϷ΍ Ϧϋ ΚΤΒϟ΍ ΔΑΎϴϨϟ΍
.ϪϴϠϋ Δσήθϟ΍ ΎϬοήόΗ ϲΘϟ΍ ΔϟΩϷ΍ ϲϓ ϚϴϜθΘϠϟ ϲϓΎϜϟ΍ ΖϗϮϟΎΑ Ϫϟ ΢Ϥδϳ ϻ ΎϤΑ ϞϤόϟ΍ ˯ΎΒϋ΄Α ϼ
˱ ϤΤ˵ϣ
΍ϭΩΎϋϭ ΪϫΎη ˯ΎϋΪΘγΎΑ Δσήθϟ΍ Εήϣ΃ ΍Ϋ· ϢΛ Ϧϣ .ΔϟΩϷ΍ ϡΪϘΗϭ ΩϮϬθϟ΍ ΐϠΠΗ ϲΘϟ΍ ϲϫ Δσήθϟ΍
ϢϬϧ΃ ΎϤϛ .ήϴΜϜϟ΍ ϲόγϮΑ βϴϠϓ ˬέϮϛάϤϟ΍ ϥ΍ϮϨόϟ΍ ϲϓ Ύ˱ϤϴϘϣ Ϊόϳ Ϣϟ Ϫϧ΃ ϭ΃ ϪϴϠϋ ΍ϭήΜόϳ Ϣϟ ϢϬϧ· ΍ϮϟΎϗϭ
185
.ϢϬΗ΍ΩΎϬη ΍ϭή˷ϴϐϳ ϲϛ ΩϮϬθϟ΍ ϰϠϋ ϥϮτϐπϳ ϭ΃ ΔϟΩϷΎΑ ϥϮΒϋϼΘϳ Ύϣ Ύ˱Ϥ΋΍Ω

:ϡ΍Ϯϋ΃ Γήθϋ ϞΒϗ ΔΑΎϴϧ Ϯπϋ ϥΎϛ ν
˳ Ύϗ ϱ΃ήϟ΍ ϚϟΫ Ϊϛ΃ϭ
ΪΟϮϳ ϻ Ϫϧ΃ ϲϫ ˬΔϤϜΤϤϠϟ ΎϬϟϮλϭ ϡΪϋϭ Δσήθϟ΍ Ε΍ίϭΎΠΗ ΎϳΎπϗ ϲϓ ΔϴγΎγϷ΍ ΕϼϜθϤϟ΍ ΪΣ΃
ΪΟϮΗ ΚϴΣ ΔΑΎΒϣ· ϞΜϣ ϦϛΎϣ΃ ϲϓ .Δϴ΋ΎπϘϟ΍ ΔσήθϠϟ ΝΎΘΤϧ ΍άϬϟ .ΕΎϳήΤΘϟ΍ ϱήΠ˵ϳ ΪϳΎΤϣ ϑήσ
ϲϓ ΔΤμϟ΍ Ϧϣ αΎγ΃ ϻ" ϥ΃ ϰϟ· ϲϬΘϨΗ Δσήθϟ΍ ΎϬϳήΠΗ ϲΘϟ΍ ΕΎϳήΤΘϟ΍ ϊϴϤΟ ˬΓήϴΜϛ Ϣ΋΍ήΟ
ˬΎϬϋϮϗϭ ΕΎΒΛ· ϲϓ ΔΒόλ ϥϮϜΗ Ύϣ ˱΍ήϴΜϛ Γήϴϐμϟ΍ ΙΩ΍ϮΤϟ΍ ."ΔΌϴδϟ΍ ΔϠϣΎόϤϠϟ νήόΘϟ΍ Ε΍˯ΎϋΩ΍
ΔϟΩ΄Α ΎϨϴϟ· ϲΗ΄Η Γήϣ Ϟϛ ϲϓ Δσήθϟ΍ Δϟ˯Ύδϣ ΎϨϨϜϤϳ ϻ ϪϧϷ ΎϬΗέΎΛ· ΎϬϴϓ ΎϨϴϠϋ ΐόμϳ Ϛϟάϛϭ
ϭ΃ ΔϤϳΪΘδϣ ΔϫΎϋ κΨθΑ ΖϘΤϟ ϭ΃ ϑήσ ήδϜϧ΍ ΍Ϋ· ϦϜϟ .ΎϨ΋Ύγ΅έ ϰϟ· ήϣϷ΍ ϞϴΤϨϓ ΕΎϳήΤΗϭ
186
.ΙΪΣ Ύϣ ϰϠϋ ΔϴτϐΘϟ΍ ΔσήθϠϟ ϦϜϤϳ ϼϓ ˬΪϳΪη Ώήπϟ νήόΗ

ϞѧΜϣ ˬϦѧϣϷ΍ϭ Δσήѧθϟ΍ Ϧѧϣ ΔѧϴϨϔϟ΍ ΓΪϋΎѧδϤϟ΍ ΐѧϠτΑ ϡΎѧόϟ΍ ΐ΋ΎϨϟ΍ ΐϟΎτΗ ΔΑΎϴϨϟ΍ ΕΎϤϴϠόΗ Ϧϣ 189 ΓΩΎϤϟ΍
βϔϨѧϟ΍ ςΒѧο ϰѧϟ· ΔѧΑΎϴϨϟ΍ ˯Ύѧπϋ΃ ϮϋΪѧΗ ΔΤ΋ϼϟ΍ ϥ΃ ΎϤϛ .ΎϬϴϟ· ΔΟΎΣ ΕήϬχ ΍Ϋ· Δσήθϟ΍ Ε΍έΎϴγ ήϴϓϮΗ

.2010 ίϮϤΗ/ϮϴϟϮϳ 7 ˬΓήϫΎϘϟ΍ ˬϢγϻ΍ ΐΠΣ ϢΗ ˬϖΑΎγ ΔΑΎϴϧ Ϟϴϛϭ ϊϣ ζΗϭϭ βΘϳ΍έ ϦϣϮϴϫ ΔϠΑΎϘϣ 185
.2010 ίϮϤΗ/ϮϴϟϮϳ 14 ˬΓήϫΎϘϟ΍ ˬϢγϻ΍ ΐΠΣ ϢΗ ˬϖΑΎγ ΔΑΎϴϧ Ϯπϋϭ ν
˳ Ύϗ ϊϣ ζΗϭϭ βΘϳ΍έ ϦϣϮϴϫ ΔϠΑΎϘϣ 186

2011 ϲϧΎΜϟ΍ ϥϮϧΎϛ/ήϳΎϨϳ

65

Δѧѧѧϗϼόϟ΍ ϰѧѧϠϋ υΎѧѧѧϔΤϟ΍ϭ ˬΏ΍ϮΠΘѧѧγϼϟ ϥϮΠѧѧδϟ΍ ϲϟϭΆѧѧѧδϣϭ ˯ΎѧѧΒσϷ΍ϭ Δσήѧѧθϟ΍ ϝΎѧѧѧΟέ ˯ΎϋΪΘѧѧγ΍ ˯ΎѧѧϨΛ΃
187
:Δσήθϟ΍ ρΎΒο ϊϣ ΔγΎδΤϟ΍ϭ ΔϴϧϭΎόΘϟ΍
ΩΎϤΘϋϻ΍ ϡΪϋϭ ϲ΋ΎπϘϟ΍ ςΒπϟ΍ ϱέϮϣ΄ϣ Ϧϣ ΎϫΎϘϠΘϳ ϲΘϟ΍ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ ξόΑ ΩΎόΒΘγ΍ ϖϘΤϤϟ΍ Ω΍έ΃ ΍Ϋ·
βϤϳ ϻ ΎϤΑ ϪϓήμΗ ϲϓ ΎϘΒϟ ϥϮϜϳ ϥ΃ ϪϴϠϋ ϦϴόΘϳ ϪϧΎϓ ΔϗΪΑ ΎϬμϴΤϤΗ ΪόΑ ϯϮϋΪϟ΍ ϲϓ ϞϴϟΪϛ ΎϬϴϠϋ
188
.ϪΘϔϴχϭ ϡΎϬϤϟ ϪΗήηΎΒϣ ϲϓ Ϫϟ ϪΘϧϭΎόϣ ϕΪλ ΪϘϔϳ ϻ ϰΘΣ ςΒπϟ΍ έϮϣ΄ϣ ϪϟάΑ ϱάϟ΍ ΪϬΠϟ΍

ήѧμϧ νϮѧϋϭ ϑήѧη΃ Δϴѧπϗ κΨϳ ΎϤϴϓ ˬΔϟΩϷ΍ ήϴϓϮΗ ϲϓ Δσήθϟ΍ ΕΎϳήΤΗ ΔϴϤϫ΃ ήϬψ˵Η Δϴπϗ ϙΎϨϫ
ΦϳέΎѧΘΑ ΎѧϤϬΘϴΑ ϲϓ ϦϴϘϴϘθϟ΍ ϰϠϋ Δσήθϟ΍ ΖπΒϗ .Φϴθϟ΍ ήϔϛ Ε΍ΪϠΑ ϯΪΣ· ˬΩϮϤΤϟ΍ Ϧϣ ϥΎϘϴϘη ˬνϮϋ
Ϫѧϧ· ζѧΗϭϭ βΘѧϳ΍έ ϦϣϮѧϴϫ ˰ϟ νϮϋ ϝΎϗ .ΔϗήδϟΎΑ ϥΎϤϬΘϣ ΎϤϬϧ΃ ΔΠΤΑ ˬ2010 ϲϧΎΜϟ΍ ϥϮϧΎϛ/ήϳΎϨϳ 15
ΪѧϴϴϘΗ ϊѧϣ ˬνέϸѧϟ ΎѧϤϬϴϬΟϭϭ νέϷ΍ ϰѧϠϋ ΩΎϗήϟ΍ ϰϠϋ Δσήθϟ΍ ΎϤϬΗήΒΟ΃ ˬΔσήθϟ΍ Ϣδϗ ϲϓ ΎϧΎϛ ΎϤϴϓ
:ϑήѧη΃ ϝΎѧϗϭ .Ύ˱ѧΒϳήϘΗ ΔѧϘϴϗΩ 30 ΓΪѧϤϟ ΎϤϬϤϜϟϭ ΎϤϬϠϛήΑ Δσήθϟ΍ ϝΎΟέ ϡΎϗ ϢΛ ˬήϬψϟ΍ ˯΍έϭ Ϧϣ ΎϤϬϳΪϳ΃
ϲϬΟϭ ϰϠϋ ΍Ϯϔϗϭϭ ˬ˷ϲϗΎγ ϰϠϋ ΎμόΑϭ ϢϬϳΪϳ΄Α ϲϧϮΑήο .ϲϧΎϨγ΃ ϯΪΣ· ΍ϭήδϛϭ ϲϬΟϭ ϲϓ ϲϧϮϤϜϟ"
ΔѧΑΎϴϨϟ΍ ϰѧϟ· ϯϮϜѧθΑ νϮѧϋ ϑήѧη΃ ϡΪϘΗ ˬϲϧΎΜϟ΍ ϥϮϧΎϛ/ήϳΎϨϳ 18 ϲϓ ."ΔΒϴϫέ ˯Ύϴη΄Α ϲϧϭΩΪϬϳ ΍ϮΣ΍έϭ
:Ύ˱ΤοϮϣ ϝΎϗϭ ˬϪϘϴϘηϭ Ϯϫ ϪΘΑήο Δσήθϟ΍ ϥ· ΎϬϴϓ Ωέϭ
Ύϣ ϊϣ ϖϔΘΗ ΕΎΑΎλϹ΍ ϥ· Ϫϴϓ Ωέϭϭ ΎϨΗΎΑΎλ· ήϳήϘΘϟ΍ Ϊϛ΃ϭ ϲϋήη ΐσ κΤϓ ˯΍ήΟΈΑ ΔΑΎϴϨϟ΍ Εήϣ΃
ΔϴϧΎϤΛ Ϧϣ ήΜϛ΃ ˬΩΎηέ ϡΎθϫ ˬϝϭΆδϤϟ΍ ΚΣΎΒϤϟ΍ ςΑΎπϟ ΔΑΎϴϨϟ΍ ΖϠγέ΃ .ΎϨΗΩΎϬη ϲϓ Ωέϭ
φϔΣ Εέήϗ ΔΑΎϴϨϟ΍ ϥΈϓ ˬΎϧ΍ϮϜη Ϊϛ΃ ϲϋήθϟ΍ ΐτϟ΍ ϥ΃ ϢϏέ .ΎϬϣΎϣ΃ ϞΜϤϳ ϥ΃ ϞΒϗ Ε΍˯ΎϋΪΘγ΍
189
.ΔϟΩϷ΍ κϘϧ Ϯϫ ϲϤγήϟ΍ ΐΒδϟ΍ ϥΈϓ ϢΛ Ϧϣ ˬΔσήθϟ΍ ΕΎϳήΤΗ Ξ΋ΎΘϧ ϰϠϋ ˯ΎϨΑ ϖϴϘΤΘϟ΍

Ϧѧϣ ΕϼϓϹΎΑ ΢ϤδΗϭ ΐϳάόΘϟΎΑ ϦϴϤ΋ΎϘϟ΍ ΔϳΎϤΤϟ ϱΩΆΗ ΔϴϠϜϴϫ ΔϠϜθϣ ΩϮΟϮΑ ζΗϭϭ βΘϳ΍έ ϦϣϮϴϫ ΪϘΘόΗ
ϊѧϣ Ε΍ίϭΎѧΠΘϟΎΑ ϦϴѧϤϬΘϤϟ΍ ϞѧϣΎόΗ ϥϭΩ ϝϮѧΤΗ Δϴ΋Ύѧπϗ Δσήѧη ΔѧΌϴϫ ϞϴϜѧθΗ ΔϣϮϜΤϟ΍ ϰϠϋ ϥ΃ϭ ˬΏΎϘόϟ΍
.΢ϟΎμϤϠϟ ΢ο΍ϭ νέΎόΗ ήΒΘόϳ Ύϣ Ϯϫϭ – ΕΎϳήΤΘϟ΍ ϊϣ ϭ΃ ΩϮϬθϟ΍

.189 ΓΩΎϣ ˬΔΑΎϴϨϟ΍ ΕΎϤϴϠόΗ 187
.167 ΓΩΎϣ ˬϖΑΎδϟ΍ 188
.2010 ίϮϤΗ/ϮϴϟϮϳ 14 ˬΓήϫΎϘϟ΍ ˬνϮϋ ήμϧ ϑήη΃ϭ νϮϋ ϊϣ ζΗϭϭ βΘϳ΍έ ϦϣϮϴϫ ΔϠΑΎϘϣ 189

66

ΐϳάόΘϟ΍ ΎϳΎπϗ ϲϓ ΏΎϘόϟ΍ Ϧϣ ΓΎϨΠϟ΍ Εϼϓ·

ΕΎϘϴϘΤΘϟ΍ ϲϓ ήϴΧ΄Θϟ΍
ΐѧϠϏ΃ ϲϓ ΔϠϳϮσ ΔϴϨϣί ΓΪϣ ϕήϐΘδΗ ΔΑΎϴϨϟ΍ ΕΎϘϴϘΤΗ .Ύ˱ϳέϮϓ ϥϮϜϳ ϥ΃ ΐΠϴϓ ˬ˱ϻΎόϓ ϑΎμϧϹ΍ ϥϮϜϳ ϲϛ
ΔѧѧϴϨϣί ΍˱ΩΪѧѧϣ ϕήϐΘѧѧδΗ Ύѧѧϣ ΍˱ήѧѧϴΜϜϓ ΐϳάѧѧόΘϟ΍ ΎϳΎѧѧπϗ Ύѧѧϣ΃ .΍˱ήϬѧѧη 12 ϰѧѧϟ· έϮϬѧѧη 3 ϦϴѧѧΑ Ύѧѧϣ ΓΩΎѧѧϋ ˬϥΎѧѧϴΣϷ΍
ϢΘѧΘϓ ˬϢѧϫϷ΍ ΐϳάόΘϟ΍ ΎϳΎπϗ ϲϓ ΕΎϘϴϘΤΘϟ΍ ΔϠΠϋ ϊϳήδΗ Ύ˱ϧΎϴΣ΃ ϦϜϤϳ Ϫϧ΃ ϻ· ˬϦϴΘϨγϭ ΔϨγ ϦϴΑ Ύϣ ˬϝϮσ΃
.έϮϬη ΔΛϼΛ ϰϟ· ϦϳήϬη ϝϼΧ
αΎѧδΣϹ΍ϭ ΔϴδϔϨϟ΍ ΔϣΪμϟ΍ ϊϣ ϥϮϠϣΎόΘϳ Ϧϳάϟ΍ ˬΐϳάόΘϟ΍ ΎϳΎΤο ϰϠϋ ιΎΧ ϞϜθΑ ΐόλ ήϴΧ΄Θϟ΍ ΍άϫ
Ύѧѧϣ ΐΒѧѧδΑ ϞΧΪѧѧϟ΍ ΐѧѧδϛ ϞΒѧѧγ ϥ΍ΪѧѧϘϓ ˱Ύѧ ϧΎϴΣ΃ϭ ˬΔѧѧϳΩΎϤϟ΍ ΕΎѧѧϘϔϨϟ΍ϭ ΔѧѧϴΒτϟ΍ ΕΎϔϋΎѧѧπϤϟ΍ Ϛϟάѧѧϛϭ ˬϑϮΨϟΎѧѧΑ
ˬΔσήѧθϟ΍ ρϮϐѧοϭ Δѧϴϧ΍ϭΪϋ Ϧѧϣ ΔѧϳΎϤΣ ϦϴϜΘѧθϤϠϟ ΪѧΟϮΗ ϻ ΓήѧΘϔϟ΍ ϚѧϠΗ ˯ΎϨΛ΃ .ΕΎΑΎλ· Ϧϣ Ϫϟ ΍ϮοήόΗ
.ΩϮϬθϠϟ ΔϳΎϤΤϟΎΑ ΕΎϧΎϤο ϰϠϋ ϱήμϤϟ΍ ϥϮϧΎϘϟ΍ κϨϳ ϻ .ϦϴϴγΎγϷ΍ ΩϮϬθϠϟ ΔϳΎϤΤϟ΍ ΔΑΎϴϨϟ΍ ήϓϮΗ ϻϭ
΢Βѧμϳ .Δѧϴ΋ΎϨΠϟ΍ ΔѧϘΣϼϤϟ΍ ΡΎѧΠϧ ϝΎѧϤΘΣ΍ Ϧѧϣ Ύ˱πϳ΃ κϠϘϳ ΐϳάόΘϟ΍ ΎϳΎπϗ ϲϓ ΔΑΎϴϨϟ΍ ΕΎϘϴϘΤΗ ΓΪϣ ϝϮσ
Ϊѧϗ ΍ϮѧϧϮϜϳ ϥ΃ ΢ΟήѧϤϟ΍ ϦϤϓ ˬϢϬϴϠϋ έϮΜόϟ΍ ϢΗ ΍Ϋ·ϭ ˬΩϮϬθϟ΍ ϰϠϋ έϮΜόϟ΍ ΖϗϮϟ΍ έϭήϣ ϊϣ ΐόλϷ΍ Ϧϣ
ϲѧϓ .ΓΩΎϬѧθϟ΍ ήѧϴϴϐΘϟ ϢϬϴѧϠϋ Ζτϐѧο Ϊѧϗ ϯήΧ΃ ϑ΍ήσ΃ ϭ΃ Δσήθϟ΍ ϥϮϜΗ ϥ΃ ϭ΃ ΙΪΣ Ύϣ ϞϴλΎϔΗ ΍Ϯδϧ
ϡϮѧϳϭ ˬίΎѧΠΘΣϻ΍ Ϧѧϫέ ΓΎѧϓϮϟ΍ ϭ΃ ΐϳάѧόΘϠϟ κΨѧθϟ΍ νήѧόΗ ϡϮѧϳ ϦϴѧΑ Ε΍ϮϨѧγ ΓΪѧϋ ήϤΗ ˬΎϳΎπϘϟ΍ ΐϠϏ΃
.ΔϴπϘϟ΍ ϲϓ ϲϧϮϧΎϘϟ΍ ΎϬϳ΃ήϟ ΔΑΎϴϨϟ΍ έ΍Ϊλ·
ΕΎѧϴϓϭ ήѧθόΑ ΔѧϤ΋Ύϗ ΕέΪѧλ ˬ2005 ϡΎѧϋ ϥΎѧδϧϹ΍ ϕϮѧϘΤϟ ϲϣϮϘϟ΍ βϠΠϤϠϟ ϝϭϷ΍ ϱϮϨδϟ΍ ήϳήϘΘϟ΍ ϲϓ
:ϥ΃ ϰϟ· ΓέΎη· ϊϣ ˬίΎΠΘΣϻ΍ Ϧϫέ
ˬΕΎϳΎϨΠϟ΍ ϢϛΎΤϣ ϰϟ· ΎϬΘϟΎΣ·ϭ ΎϳΎπϘϟ΍ ϚϠΗ ϲϓ ϖϴϘΤΘϟ΍ Ϧϋ ΔϟϭΆδϣ ΔϣΎόϟ΍ ΔΑΎϴϨϟ΍ ϥ΃ ϢϏέ
ˬΐϳάόΘϟ΍ ήϴΛ΄Η ΖΤΗ ίΎΠΘΣϻ΍ Ϧϫέ ΓΎϓϮϟ΍ ΙΩ΍ϮΣ ωϮϗϭ άϨϣ .ΔϠϳϮσ ΓΪϣ ϕήϐΘδΗ ΎϬΗ΍˯΍ήΟΈϓ
ϰϠϋ ΓήϫΎϘϟ΍ ΕΎϳΎϨΟ ΔϤϜΤϣ ΖϤϜΣ ΎϬϴϓϭ ˬΔϤϜΤϤϠϟ ΓΪΣ΍ϭ Δϴπϗ ϻ· ϞμΗ Ϣϟ ˬ2004 ϡΎϋ ϖΛϮϤϟ΍
190
.ϡ΍Ϯϋ΃ ΔδϤΧ ϦΠδϟΎΑ Δσήη ϞΟέ

νήѧόΘϟ΍ ϲѧϓ ΔϴΤѧπϟ΍ έ΍ήϤΘѧγ΍ ϡΪѧϋ ϥΎϤѧπϟ ...Δϳέϭήѧο Δϋήѧδϟ΍" ϥ΃ ΐϳάѧόΘϟ΍ ΔѧπϫΎϨϣ ΔϨΠϟ ΖϟΎϗ
ϲѧѧϓ ΖѧѧϘϔΧ΃ ΎϴϧΎΒѧѧγ· ϥ΃ ϰѧѧϟ· ΓέϮϛάѧѧϤϟ΍ ΔϴѧѧπϘϟ΍ κѧѧΨϳ ΎѧѧϤϴϓ ΔѧѧϨΠϠϟ΍ ΖѧѧϬΘϧ΍ϭ 191"...ΕΎѧѧϛΎϬΘϧϻ΍ ϩάѧѧϫ ϞѧѧΜϤϟ
National Council for Human Rights, Annual Report 2004/2005,

:ήψϧ΍ 190

.(2010 ϥ΍ήϳΰΣ/ϮϴϧϮϳ 17 ϲϓ ΓέΎϳΰϟ΍ ΖϤΗ) http://nchregypt.org/ar/images/files/1stannualreportar.pdf
Encarnación Blanco Abad v. Spain, Communication No. 59/1996, :ήψϧ΍

191

ΓέΎϳΰϟ΍ ΖϤΗ) U.N. Doc. CAT/C/20/D/59/1996 (1998), para. 8.2, http://www1.umn.edu/humanrts/cat/decisions/59-1996.html
.(2010 ϝϭϷ΍ ϦϳήθΗ/ήΑϮΘϛ΃ 28 ϲϓ

2011 ϲϧΎΜϟ΍ ϥϮϧΎϛ/ήϳΎϨϳ

67

ϲ΋ΎѧϨΠϟ΍ ϖѧϴϘΤΘϟ΍ Ε΍˯΍ήΟΈΑ ΓέΩΎΒϤϟ΍ ϰΘΣϭ ΎϬϨϣ ϯϮϜθϟ΍ ϢϳΪϘΗ Ζϗϭ άϨϣ ΐϳάόΘϟ΍ Ε΍˯ΎϋΩ΍ ϲϓ ϖϴϘΤΘϟ΍
Ωέϭ ΎѧϤϛ ˬϖѧϴϘΤΘϟ΍ ΔϋήѧδΑ ϡ΍ΰѧΘϟϻ΍ ϊѧϣ ϖѧδΘϳ ϻ" ΍άѧϫ ϥ΃ϭ ˬϦϴϋϮΒѧγ΃ Ϧϣ ήΜϛ΃ ΪόΑ ˬΔϤϜΤϤϟ΍ ϞΒϗ Ϧϣ
ΔѧόΟ΍ήϣ άѧϨϣ" ϊϴΑΎѧγ΃ ΔѧΛϼΛ Ϧѧϣ ήѧΜϛϷ ήϴΧ΄ѧΘϟ΍ ϥ΃ ΎѧϤΑ "ΐϳάѧόΘϟ΍ ΔѧπϫΎϨϣ] ΔϴϗΎϔΗϻ΍ Ϧϣ 12 ΓΩΎϤϟ΍ ϲϓ
ϝϮѧѧΜϣ ϰѧѧΘΣϭ 1992 ρΎΒѧѧη/ήѧѧϳ΍ήΒϓ 17 ΦϳέΎѧѧΘΑ ϲϋήѧѧθϟ΍ ΐѧѧτϟ΍ Ϧѧѧϣ Ωέ΍Ϯѧѧϟ΍ ϲѧѧΒτϟ΍ ήѧѧϳήϘΘϠϟ ΔѧѧϤϜΤϤϟ΍
192
."έ΍Ϋ΁/αέΎϣ 13 ϲϓ ϪΗΩΎϬθΑ ˯ϻΩϹ΍ϭ ΔϤϜΤϤϟ΍ ϡΎϣ΃ ϯϮϜθϟ΍ ΐΣΎλ

ΔϬϳΰϧ ΕΎϘϴϘΤΗ ˯΍ήΟ· ϲϓ ϕΎϔΧϹ΍
ˬϲѧμΨη ΎϬѧπόΑ .Ϟѧϣ΍Ϯϋ ΓΪѧϋ ϰѧϠϋ ϑΎτϤϟ΍ ΔϳΎϬϧ ϲϓ ΪϤΘόϳ ϪψϔΣ ϭ΃ ϖϴϘΤΘϟ΍ έ΍ήϤΘγΎΑ ΔΑΎϴϨϟ΍ έ΍ήϗ
.ϪϠϤϋ ˯΍Ω΄Α ϪϣΎϤΘϫ΍ ϯΪϣϭ ΔϟϮΒϘϤϟ΍ ΓϮϘϟ΍ ϝϮΣ ΔΑΎϴϨϟ΍ Ϯπϋ Ε΍έϮμΗ ϞΜϣ
ΔѧϠϣΎόϣ Ε΍˯ΎѧϋΩ΍ έϮѧϬχ ϯΪѧϟ Ύ˱ѧϧϮϧΎϗ ΔѧΑΎϴϨϟ΍ Ϯѧπϋ ΎѧϬΑ ϡΰѧϠ˵ϳ ΓϮѧτΧ ϝϭ΃ ϥΈѧϓ ˬϖΑΎѧγ ΔѧΑΎϴϧ Ϯπόϟ Ύ˱ϘΒσ
΍άѧϬΑ ΔѧΑΎϴϨϟ΍ Ϯѧπϋ ϡϮѧϘϳ ϻ Ύ˱ѧϧΎϴΣ΃ϭ ˬΔϴΤѧπϟ΍ ΕΎΑΎѧλ· (κѧΤϓ) ΓήχΎѧϨϤΑ Ύ˱ϴѧμΨη ϡϮѧϘϳ ϥ΃ ϲϫ ˬΔΌϴγ
ΎѧϬϴϓ ΪѧΟϮΗ ϲѧΘϟ΍ ΎϳΎѧπϘϟ΍ ϡΎѧϤΘϫΎΑ ϥϮόΑΎѧΘϳ Ύѧϣ ΓΩΎѧϋ ΔѧΑΎϴϨϟ΍ ˯Ύѧπϋ΃ ϥ΃ ΔѧΑΎϴϨϟ΍ Ϯѧπϋ ΢οϭ΃ϭ 193.ήϣϷ΍
ΕΎΑΎѧλ· ΎѧϬϴϓ ΪΟϮΗ ϲΘϟ΍ ΎϳΎπϘϟ΍ ΍ϮόΑΎΘϳ ϥϷ Ϟϗ΃ ϝΎϤΘΣ΍ ϙΎϨϫϭ ˬΕΎϴϓϭ ϭ΃ ΕΎϗΎϋ· ϭ΃ ΔϤϴδΟ ΕΎΑΎλ·
Ϧѧϣ ϝϮѧΒϘϣ έΪѧϗ ϙΎѧϨϫ ϥ΃ ΎѧϨΗήΒΧ Ϧѧϣ ΎѧϨϤϠόΗ ˬ[ςΑΎѧο Ϊѧο] ϖϴϘΤΘϟ΍ ΢Θϓ κΨϳ ΎϤϴϓ" ϪϧϷ ΔϣΎδΟ Ϟϗ΃
194
."ΎϬϠϤϋ ˯΍Ω΃ Ϧϣ Δσήθϟ΍ ϦϴϜϤΘϟ ϱέϭήο ˬΓϮϘϟ΍
ˬϪѧΘϘτϨϣ ϲѧϓ ΔѧΒϴϫ Ϫѧϟ ΚѧΣΎΒϤϟ΍ ςΑΎѧο" ϥ΃ ζѧΗϭϭ βΘѧϳ΍έ ϦϣϮѧϴϫ ˰ѧϟ ήѧΧ΁ ϖΑΎѧγ ΔѧΑΎϴϧ Ϯπϋ ΢οϭ΃ϭ
ΓϮѧϘϟ΍ ξѧόΑ ϡ΍ΪΨΘѧγ΍ ϰѧϠϋ ΍˱έΩΎѧϗ ϥϮѧϜϳ ϥ΃ ΐѧΠϳ" Ϫѧϧ΃ ΔѧΠϴΘϨϟ΍ ."ϩϮѧόϴτϳ ϰΘΣ αΎϨϟ΍ ϩΎθΨϳ ϥ΃ ΐΠϳϭ
Ϧѧϣ ΓϮѧϘϠϟ "ϒѧϴϔΨϟ΍" ϡ΍ΪΨΘѧγϻ΍ ϥ΄ѧΑ ΍˱έϮμΗ Ϣϫήγ΃ϭ ΎϳΎΤπϟ΍ ϯΪϟ ϥϮϜϳ Ύϣ ΍˱ήϴΜϛ 195."ϪϠϤϋ ˯΍Ω΃ ˯ΎϨΛ΃
Ϧѧѧϣ ΪѧѧϳΰϤϠϟ νήѧѧόΘϟ΍ ΔϴѧѧθΧ ϯϮϜѧѧη ϢϳΪѧѧϘΗ ϡΪѧѧϋ ϥϭήѧѧϴΜϜϟ΍ έήѧѧϘϳϭ "ϲѧѧόϴΒσ" ˯ϲѧѧη Ϯѧѧϫ Δσήѧѧθϟ΍ ϞѧѧΒϗ
.ΔϘτϨϤϟ΍ ϭ΃ ϲΤϟ΍ Δσήη ΓϮϗ Ϧϣ ϯϮϜθϟ΍ ϥϮϜΗ ΎϣΪϨϋ ΎϤϴγ ϻ ˬΕ΍˯ΎγϹ΍
ϲѧϓ .ΔѧϳέϮϓϭ ΔѧϬϳΰϧ ΕΎѧϘϴϘΤΘϟ΍ ϥϮѧϜΗ ϥ΃ ΐѧΠϳ Ϫѧϧ΃ ϰѧϠϋ 12 ΓΩΎѧϤϟ΍ ϲѧϓ ΐϳάѧόΘϟ΍ ΔπϫΎϨϣ ΔϴϗΎϔΗ΍ κϨΗ
Ω΍ϮϤϟΎѧΑ ΎѧϬϣ΍ΰΘϟ΍ ΖѧϗήΧ ΔѧϟϭΪϟ΍ ϥ΃ ϰѧϟ· ΐϳάѧόΘϟ΍ ΔѧπϫΎϨϣ ΔϨΠϟ ΖϬΘϧ΍ ˬ"βϧϮΗ Ϊο ϙέΎΒϣ ϦΑ" Δϴπϗ
:ΖϟΎϗϭ ˬ13ϭ 12

ϦϳήθΗ/ήΑϮΘϛ΃ 28 ϲϓ ΓέΎϳΰϟ΍ ΖϤΗ) http://www1.umn.edu/humanrts/cat/decisions/59-1996.html 8.7ϭ 8.5 Ε΍ήϘϓ ˬϖΑΎδϟ΍ 192
.(ϝϭϷ΍
.2010 ίϮϤΗ/ϮϴϟϮϳ 7 ˬΓήϫΎϘϟ΍ ˬϢγϻ΍ ΐΠΣ ϢΗ ˬϖΑΎγ ΔΑΎϴϧ Ϯπϋ ϊϣ ζΗϭϭ βΘϳ΍έ ϦϣϮϴϫ ΔϠΑΎϘϣ 193
.2010 ίϮϤΗ/ϮϴϟϮϳ 14 ˬΓήϫΎϘϟ΍ ˬϢγϻ΍ ΐΠΣ ϢΗ ˬϖΑΎγ ΔΑΎϴϧ Ϯπϋϭ ν
˳ Ύϗ ϊϣ ζΗϭϭ βΘϳ΍έ ϦϣϮϴϫ ΔϠΑΎϘϣ 194
.2010 ίϮϤΗ/ϮϴϟϮϳ 7 ˬΓήϫΎϘϟ΍ ˬϢγϻ΍ ΐΠΣ ϢΗ ˬϖΑΎγ ΔΑΎϴϧ Ϯπϋ ϊϣ ζΗϭϭ βΘϳ΍έ ϦϣϮϴϫ ΔϠΑΎϘϣ 195

68

ΐϳάόΘϟ΍ ΎϳΎπϗ ϲϓ ΏΎϘόϟ΍ Ϧϣ ΓΎϨΠϟ΍ Εϼϓ·

΢ϨϤΑϭ Δϫ΍ΰϨϟ΍ϭ ΩΎϴΤϟ΍ ϡ΍ΰΘϟΎΑ ϪΒΟ΍ϭ ϒϟΎΧ ˬΔοΎϔΘγ΍ ήΜϛ΃ ϞϜθΑ ϖϴϘΤΘϟ΍ ϲϓ ϪϗΎϔΧΈΑ ˬ˯ΎπϘϟ΍
ΎϣΪϨϋ ΔϣΎόϟ΍ ΔΑΎϴϨϟ΍ ΖϠόϓ Ϛϟάϛϭ ˬϖϴϘΤΘϟ΍ ˯ΎϨΛ΃ ˬΎϬϴϠϋ ϰϋΪϤϟ΍ ΔϬΠϟ΍ϭ ϡΎϬΗϻ΍ ΔϬΠϟ ϥίϮϟ΍ βϔϧ
196
.ΔϴπϘϟ΍ φϔΤΑ ˯ΎπϘϟ΍ ϢϜ˵Σ ϲϓ Ϧότϟ΍ ϲϓ ΖϘϔΧ΃

Ϧѧϣ΃ ΔѧϤϜΤϣ ΖѧϬΘϧ΍ ˬΔѧϔϴϨϋ ΔѧϤψϨϣ ϊѧϣ ρέϮΘϟΎѧΑ ϦϴѧϤϬΘϣ ιΎΨѧη΃ ϖѧΤΑ 1990 ΔϨѧγ ϲѧϓ ΔѧϤϛΎΤϣ ϲϓ
ϊѧѧϴϤΟ ϞϴΠѧѧδΗ ϲѧѧϓ ΖϠѧѧθϓ" ΔѧѧΑΎϴϨϟ΍ ϥ΃ ΔѧѧΟέΪϟ ΓΰѧѧϴΤΘϣ ΔѧѧΑΎϴϨϟ΍ ΕΎѧѧϘϴϘΤΗ ϥ΃ ϰѧѧϟ· Ήέ΍Ϯѧѧσ ΎѧѧϴϠόϟ΍ ΔѧѧϟϭΪϟ΍
ΔѧϤϜΤϤϟ΍ ΖѧϋΩϭ ."ϥϮϧΎѧϘϟ΍ ΫΎϔϧ· ρΎΒο ΔϠϣΎΠϣ ΖϟϭΎΣϭ [ϢϬΘϤϟ΍] ΖϧΎϫ΃ϭ ΕΩΪϫϭ ˬϊ΋ΎϗϮϟ΍ϭ Ε΍ΩΎϬθϟ΍
:ϰϟ·
Ϧϣ ϞϳΪόΘϟ΍ ...ϖϴϘΤΘϟ΍ ΓΎπϗ ϻ· ϱ΃ήϟ΍ ΎϳΎπϘΑ ΪΣϷ ϖϴϘΤΘϟ΍ ˯ΎϨΛ΃ ΪϬό˵ϳ ϻ΃ ΐΠϳ :ϊϳήθΘϟ΍ ϞϳΪόΗ
ΎϳΎπϘϟ΍ϭ ήϴΒόΘϟ΍ϭ ϱ΃ήϟ΍ ΎϳΎπϗ ϲϓ ϦϴϤϬΘϤϟ΍ ϕϮϘΤϟ ΓΪϴΣϮϟ΍ ΔϧΎϤπϟ΍ ϥϮϜϳ ϥ΃ Ϫϧ΄η Ϧϣ ωϮϨϟ΍ ΍άϫ
ϥϮΒϜΗήϳϭ [ϦϴϤϬΘϤϟ΍ Ϧϣ] ωϮϨϟ΍ ΍άϫ ϊϣ ΔλΎΧ ΔϣϮμΧ ϢϬϳΪϟ ϦϣϷ΍ ρΎΒο ξόΑ ϥ΃ ΎϤΑ ΔϴγΎϴδϟ΍
197
.ΐϳάόΘϠϟ ϥϭ΄ΠϠϳϭ Ε΍ίϭΎΠΗ

ΖѧϨ˷ϴϋ ˬϖΑΎѧδϟ΍ ΐόθϟ΍ βϠΠϣ βϴ΋έ ˬΏϮΠΤϤϟ΍ Ζόϓέ ϞΘϘΑ ϦϴϤϬΘϤϟ΍ Ϊο 1993-1991 ΔϤϛΎΤϣ ϲϓ
Ϧѧϣ΃ ρΎΒѧο Ϊѧο ΔѧϤ΋ΎϘϟ΍ ΐϳάόΘϟ΍ Ε΍˯ΎϋΩ΍ ϲϓ ϖϴϘΤΘϠϟ ϖϴϘΤΗ ϲοΎϗ Ήέ΍Ϯσ ΎϴϠόϟ΍ ΔϟϭΪϟ΍ Ϧϣ΃ ΔϤϜΤϣ
198
.ΕΎϘϴϘΤΘϟ΍ ϩάϫ ϲϟϮΗ ϰϠϋ ΔΑΎϴϨϟ΍ ΓέΪϗ ϲϓ ϖΜΗ Ϣϟ ΎϬϧ΃ ΎϤΑ ˬΔϟϭΪϟ΍
ίΎѧΠΘΣ΍ Ϧѧϫέ Ω΍ήѧϓϸϟ ΔѧΒϳήϤϟ΍ ϭ΃ Δѧϴ΋ΎΠϔϟ΍ ΓΎѧϓϮϟ΍ ΕϻΎѧΣ ϊѧϴϤΠΑ ΔѧΑΎϴϨϟ΍ έΎѧτΧ· ΐΠϳ ˬϥϮϧΎϘϟ΍ ΐΟϮϤΑ
κѧѧΤϓ ΔϴϟϭΆѧѧδϣ ΔѧΑΎϴϨϟ΍ ϰϟϮѧѧΘΗ ˬΓΎѧѧϓϮϟ΍ ϩάѧϫ ϞѧѧΜϣ ωϮѧϗϭ έϮѧѧϓ .ϥϮΠѧѧδϟ΍ ϭ΃ ΕΎϴϔѧθΘδϤϟ΍ ϲѧѧϓ ϭ΃ Δσήѧθϟ΍
ϲѧϓ ΖϜѧη ΍Ϋ· ςѧϘϓ ΢ϳήѧθΗ ˯΍ήΟΈѧΑ ΔѧΑΎϴϨϟ΍ ήϣ΄ѧΗ 199.ΔѧϴόϴΒτϟ΍ ήѧϴϏ ΓΎѧϓϮϠϟ ΔѧϴΟέΎΧ έΎѧΛ΁ Ϧѧϋ Ύ˱ѧΜΤΑ ΔΜΠϟ΍
ϖѧѧϴϘΤΘϟ΍ ϥΎѧѧϛ ϰѧѧΘϣ Ϫѧѧϧ΍ ΔѧѧϣΎϋ ΔϔѧѧμΑ φѧѧΣϼϳ" :ϥ΃ ΎѧѧϬϴϓ Ωέϭ ΔѧѧΑΎϴϨϟ΍ ΕΎѧѧϤϴϠόΗ .Δѧѧϴ΋ΎϨΟ ΕΎѧѧϔϟΎΨϣ ΩϮѧѧΟϭ
200
."΢ϳήѧθΘϟ΍ ˯΍ήѧΟϹ ϞѧΤϣ ϼѧϓ ΓΎѧϓϮϟ΍ ϲѧϓ Δѧϴ΋ΎϨΟ ΔϬΒѧη ΩϮΟϭ Ϧϋ ΎϔθϜϳ Ϣϟ ϱήϫΎψϟ΍ ϲΒτϟ΍ ϒθϜϟ΍ϭ
ϰѧϠϋ ϝϮѧμΤϟ΍ ΎѧϬϨϜϤϳ ϲѧΘϟ΍ ΎϫΪѧΣϭ ϲѧϬϓ ˬ΢ϳήѧθΘϟΎΑ ήѧϣϷ΍ ΔϴΣϼλ ΔϟϮΨϤϟ΍ ϲϫ ΎϫΪΣϭ ΔΑΎϴϨϟ΍ ϥ΃ ΎϤΑ
Ben M’’Barek v. Tunisia, Communication No 60/1996 : Tunisia. 01/24/2000, CAT/C/23/D/60/1996, :ήψϧ΍

196

5 ϲϓ ΓέΎϳΰϟ΍ ΖϤΗ) http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/0/00c2952fe36f0b46802568b8004e05de?Opendocument
.(2010 ϝϭϷ΍ ϦϳήθΗ/ήΑϮΘϛ΃
:ϲϓ ΓΩέ΍ϭ ˬ1990 ρΎΒη/ήϳ΍ήΒϓ 13 ˬΓήϫΎϘϟ΍ ΔΑΎϴϧ 1986/198 ˬϦϳΪΑΎϋ ˬ1986/382 Δϴπϗ ˬΉέ΍Ϯσ ΎϴϠόϟ΍ ΔϟϭΪϟ΍ Ϧϣ΃ ΔϤϜΤϣ ϢϜ˵Σ 197
ΔϳΰϴϠΠϧϹ΍ Ϧϣ ϢΟήΘ˵ϣ ΔϤϜΤϤϟ΍ ϢϜ˵Σ Ϧϣ βΒΘϘϤϟ΍ κϨϟ΍ :ϢΟήΘϤϟ΍ ΔχϮΤϠϣ] Khalil/Mohamed, Legislation restricting rights, pp. 354-355
.[ϲϠλϷ΍ ϢϜ˵Τϟ΍ κϧ Ϧϣ βϴϟϭ ΔϴΑήόϠϟ
EOHR Press

:ϲϓ Ωέϭ ˬΓΰϴΠϟ΍ ϝΎϤη ΔΑΎϴϧ 1991/164 ˬΔΑΎΒϣ· ΕΎϳΎϨΟ 1991/2903 Δϴπϗ ˬΉέ΍Ϯσ ΎϴϠόϟ΍ ΔϟϭΪϟ΍ Ϧϣ΃ ΔϤϜΤϣ ˬϢϜ˵Σ 198
Release, ““Torture of accused in murder of al-Mahjub and the responsibility of the niyaba,”” August 1, 1991

ήτΨϳ ϥ΃ ΐΠϳ [ϦΠδϟ΍] έϮϣ΄Ϥϟ΍ ϥΈϓ ˬΔϴ΋ΎΠϓ ϭ΃ ΔϴόϴΒσ ΓΎϓϮϟ΍ ϦϜΗ Ϣϟ ΍Ϋ·" :27 ΓΩΎϣ ˬϥϮΠδϟ΍ Γέ΍Ω· ϥ΄θΑ 1956/14 Ϣϗέ ϱήϜδϋ ήϣ΃ 199
.442 ΓΩΎϣ ˬΔϣΎόϟ΍ ΔΑΎϴϨϟ΍ ΕΎϤϴϠόΗ ˬ2000 έ΍Ϋ΁/αέΎϣ 7 ˬϡΎόϟ΍ ΐ΋ΎϨϟ΍ ϰϟ· ΩϮϤΤϣ ΪϴΠϤϟ΍ ΪΒϋ ϲ΋ΎπϘϟ΍ ζϴΘϔΘϟ΍ ήϳΪϣ Ϧϣ Γήϛάϣ ˬ"ΔΑΎϴϨϟ΍

˱ ϭ΃ ˬ445 ΓΩΎϣ ˬΔΑΎϴϨϟ΍ ΕΎϤϴϠόΗ 200

2011 ϲϧΎΜϟ΍ ϥϮϧΎϛ/ήϳΎϨϳ

69

ϖѧѧϴϘΤΘϟ΍ ϥ΃ ν΍ήѧѧΘϓ΍ ϰѧѧϠϋ ˬίΎѧѧΠΘΣϻ΍ ˯ΎѧѧϨΛ΃ ΓΎѧѧϓϮϟ΍ ϲѧѧϓ ϖѧѧϴϘΤΗ ˯΍ήѧѧΟϹ ΏϮѧѧϠτϤϟ΍ ϊσΎѧѧϘϟ΍ ϲѧѧΒτϟ΍ ϞϴϟΪѧѧϟ΍
΍άѧѧϫ ϲѧѧϓ ζѧѧΗϭϭ βΘѧѧϳ΍έ ϦϣϮѧѧϴϫ ΎѧѧϬΘόΟ΍έ ϲѧѧΘϟ΍ ΎϳΎѧѧπϘϟ΍ ϥ΃ ϻ· 201.ϲΟέΎѧѧΧ ϞΧΪѧѧΗ ϥϭΩϭ ΔϋήѧѧδΑ ϢΘϴѧѧγ
ˬΔσήθϟ΍ ϑήσ ίΎΠΘΣϻ΍ ˯ΎϨΛ΃ ΓΎϓϮϟ΍ ΕϻΎΣ ϲϓ .Ύ˱Ϥ΋΍Ω ΔϴϟϭΆδϤϟ΍ ϩάϬΑ ϲϔΗ ϻ ΔΑΎϴϨϟ΍ ϥ΃ ήϬψ˵Η ήϳήϘΘϟ΍
.ϙήΤΘϟ΍ ϰϠϋ ΔΑΎϴϨϟ΍ ήΒΠ˵ϳ ϱάϟ΍ Ϯϫ ΔϴΤπϟ΍ Γήγ΃ έ΍ήλ· ϥϮϜϳ Ύϣ ΍˱ήϴΜϛ
ϲѧѧϓ ϖѧѧϘΣ ϱάѧѧϟ΍ ήΑΎѧѧΟ ϱΪϴѧѧγ ΔѧѧΑΎϴϧ Ϟѧѧϴϛϭ ϖѧѧϔΧ΃ ˬΪϴόѧѧγ ΪѧѧϟΎΧ ϖѧѧΤΑ ΕϮѧѧϤϠϟ ϲѧѧπϔϤϟ΍ Ώήѧѧπϟ΍ ΔѧѧϟΎΣ ϲѧѧϓ
ΏϮΠΘѧδϳ Ϣѧϟϭ ΔѧϤϳήΠϟ΍ Ρήδϣ ΓέΎϳΰΑ ϢϘϳ Ϣϟ :.ΪϳΎΤϣϭ ξϴϔΘδϣ ϞϜθΑ ϚϟΫ ϲϓ ήϣϷ΍ Δϳ΍ΪΑ ϲϓ ΎϳΎπϘϟ΍
ΔѧϓΎϔϟ ϊѧϠΘΑ΍ Ϊϴόѧγ ϥ΃ ΎѧϤϋί ϥ΍ΪϫΎѧθϟ΍ ϥ΍άѧϫ .Δσήѧθϟ΍ ϑήѧσ Ϧϣ ΍˯ΎΟ ΎϤϫϼϛ ˬΩϮϬθϟ΍ Ϧϣ ϦϴϨΛ΍ ϯϮγ
ΔѧΑΎϴϨϟ΍ Ϟϴϛϭ ήϣ΃ .Ϊϴόγ ΎΑήο Ύσήθϟ΍ ϲϠΟέ ϥ΃ ΍ήϜϧ΃ϭ ˬϥΎΑήΘϘϳ Δσήθϟ΍ ϲϠΟέ ϯ΃έ ΎϣΪϨϋ Ε΍έΪΨϣ
ˬΕ΍έΪѧΨϣ ΔѧϓΎϔϟ Ϣϋΰѧϟ΍ ΐѧδΣ ϊѧϠΘΑ΍ ϥ΃ ΪѧόΑ ϕΎϨΘΧϻ΍ ΐΒδΑ Ϊϴόγ ΓΎϓϭ ϰϟ· ϰϬΘϧ΍ ˬϲΒσ κΤϓ ˯΍ήΟΈΑ
ΝϭήѧΧϭ ΔϴѧπϘϟ΍ ϰѧϠϋ ˯Ϯѧπϟ΍ ϡϼѧϋϹ΍ ςϴϠѧδΗ ΪόΑϭ .έ΍ήϘϟ΍ ΍άϫ ϰϠϋ ϪΗήγ΃ ΖΠΘΣ΍ .ΔΜΠϟ΍ ϦϓΪΑ ήϣ΃ϭ
΢Θѧϓ ΓΩΎѧϋΈΑ ΔϳέΪϨϜѧγϹ΍ ϲѧϓ ήΑΎѧΟ ϱΪϴѧγ ΔѧΑΎϴϧ ϡΎѧόϟ΍ ΐѧ΋ΎϨϟ΍ ήϣ΃ ˬΔϴϠΧ΍Ϊϟ΍ Γέ΍ίϭ Ϊο ΔϣΎϋ Ε΍ήϫΎψϣ
.ϖϴϘΤΘϟ΍
Ϣѧδϗ Ϧѧϣ Δσήη ρΎΒο ϞϘΘϋ΍ ˬϝΎΜϤϟ΍ ϞϴΒγ ϰϠϋ .ΔΑΎϴϨϟ΍ Ϧϣ ϡΎϤΘϫϻ΍ βϔϧ ϰϘϠΗ ϻ ΓήϬη ϞϗϷ΍ ΎϳΎπϘϟ΍
Ϣѧδϗ ϰѧϟ· ϩϮѧϠϘϧϭ ˬϪѧϟΰϨϣ Ϧѧϣ ˬ2010 έ΍Ϋ΁/αέΎѧϣ 31 ϲѧϓ Ϳ΍ ΪѧΒϋ Ϟѧπϓ ΎѧϴϨϤϟ΍ ϲѧϓ α΍Ϯϣ ήϳΩ Δσήη
ϡϮѧϴϟ΍ ϲѧϓ ϰϔѧθΘδϤϟ΍ Ϧѧϣ ΔѧϤϟΎϜϣ ΍ϮѧϘϠΗ ϢѧϬϧ· ζΗϭϭ βΘϳ΍έ ϦϣϮϴϫ ˰ϟ ΍ϮϟΎϗ ϪϘϴϘη ˯ΎϨΑ΃ϭ ϪϘϴϘη .Δσήθϟ΍
ΕΎѧϣ Ϫѧϧ΃ ϰϔѧθΘδϤϟ΍ ήѧϳήϘΗ ϲѧϓ Ωέϭ 202.ϪѧϧΎϤΜΟ άѧΧϷ ΊѧϴΠϤϟ΍ ϢϬϴѧϠϋ ϥ΃ϭ ΕΎѧϣ Ϳ΍ ΪѧΒϋ ϥ· ϝϮϘΗ ϲϟΎΘϟ΍
˯΍ήѧΟ ϪѧΑ ΖѧϘΤϟ Ϊѧϗ ΖѧϧΎϛ ΎѧϤΑέ ΕΎΑΎѧλ· ήѧϛΫ ϭ΃ ϚѧϟΫ ϲϓ ΐΒδϟ΍ ΢ϴοϮΗ ϥϭΩ ˬΔϳϮϣΪϟ΍ ΓέϭΪϟ΍ ϒϗϮΘϟ
.ΓϮϘϟ΍ ϡ΍ΪΨΘγ΍
Ϣѧѧδϗ ϲѧѧϓ ΰѧѧΠΘΤϤϟ΍ – ϞϴϋΎϤѧѧγ· ϲѧѧϠϋ ϝΎѧѧϗ ˬζѧѧΗϭϭ βΘѧѧϳ΍έ ϦϣϮѧѧϴϫ ΎѧѧϬΘϘϠΗ ϮϳΪѧѧϴϔϟΎΑ ΔϠΠѧѧδ˵ϣ ΓΩΎϬѧѧη ϲѧѧϓ
ˬϩέΪѧѧλ ϲѧѧϓ Ϳ΍ ΪѧѧΒϋ ϞѧѧϛήΗ ϢѧѧΛ ΏήѧѧπΗ Δσήѧѧθϟ΍ ΪϫΎѧѧη Ϫѧѧϧ· – ϢѧѧδϘϟ΍ ϰѧѧϟ· Ϳ΍ ΪѧѧΒϋ ΐѧѧϠΟ Ζѧѧϗϭ Δσήѧѧθϟ΍
ϥΎѧѧϴϋ ΩϮϬѧѧη ΔѧѧόΑέ΃ ήѧѧϬχ ϚѧѧϟΫ ΪѧѧόΑ .νέϷ΍ ϰѧѧϠϋ ϪѧѧϬΟϭ ϰѧѧϠϋ ςϘѧѧγ ϥ΃ ΪѧѧόΑ ϰѧѧΘΣ ΍άѧѧϫ ϲѧѧϓ ΍ϭήϤΘѧѧγ΍ϭ
ϰϔѧθΘδϤϟ΍ ϢϴϴϘΗ έ΍ήϜΗ Ϧϋ Ωΰϳ Ϣϟ ϲϋήη ΐσ ήϳήϘΗ ϝϭ΃ ϥ΃ ϻ· .α΍Ϯϣ ήϳΩ ΔΑΎϴϧ ϡΎϣ΃ ΓΩΎϬθϠϟ ϦϳήΧ΁
ΐѧϠσϭ Ξ΋ΎѧΘϨϟ΍ ϩάѧϫ ϲѧϓ ΓήѧγϷ΍ ϲϣΎѧΤϣ Ϧѧόσ .ΓϮѧϘϟ΍ ϡ΍ΪΨΘγϻ ΔΠϴΘϧ ΎϬϧϮϛ ΕΎΑΎλϹ΍ ΪϛΆϳ Ϣϟϭ ΔϟΎΤϠϟ
βΘѧϳ΍έ ϦϣϮѧϴϫ ˰ѧϟ ϝΎѧϗ ˬΐѧτϗ ˬϞѧπϓ ϖϴϘη .ΔϴΛϼΛ ΔϨΠϟ ϞΒϗ Ϧϣ ϲϧΎΛ ϲΒσ κΤϔΑ ήϣϷΎΑ ϡΎόϟ΍ ΐ΋ΎϨϟ΍
:ζΗϭϭ

.442 ΓΩΎϣ ˬϖΑΎδϟ΍ 201
.2010 ίϮϤΗ/ϮϴϟϮϳ 14 ˬΓήϫΎϘϟ΍ ˬͿ΍ ΪΒϋ ΐτϗϭ Ϳ΍ ΪΒϋ ήΑΎλ ΪϤΣ΃ϭ Ϳ΍ ΪΒϋ ϦϴδΣ ΪϤΤϣ ϊϣ ζΗϭϭ βΘϳ΍έ ϦϣϮϴϫ ΔϠΑΎϘϣ 202

70

ΐϳάόΘϟ΍ ΎϳΎπϗ ϲϓ ΏΎϘόϟ΍ Ϧϣ ΓΎϨΠϟ΍ Εϼϓ·

ˬΔσήѧθϟ΍ Ϣѧδϗ βѧϔϧ ϲϓ ϥΎϳήΧ΁ ϥΎΘϴϓϭ ϞόϔϟΎΑ ϙΎϨϫϭ ˬα΍Ϯϣ ήϳΩ ϲϓ ϑϭήόϣ ϢϬΘϤϟ΍ ςΑΎπϟ΍
βѧѧϔϧ ϲѧѧϓ ϙΎѧѧϨϫ ςΑΎѧѧπϟ΍ ϝ΍ί Ύѧѧϣ .Δѧѧϳ˷ Ω Δσήѧѧθϟ΍ ΖѧѧόϓΩϭ ΔϳϮѧѧδΘϟΎΑ ΍Ϯѧѧοέ ΎϳΎΤѧѧπϟ΍ ήѧѧγ΃ ϦѧѧϜϟ
ˬήѧΧ΁ Δσήѧη ϢѧδϘϟ ϪѧϠϘϧ ϞѧϗϷ΍ ϰѧϠϋ ϢϬϨѧϜϤϳ .Ϫѧόϣ ϖѧϴϘΤΘϠϟ ΔѧΑΎϴϨϟ΍ Ϟѧϴϛϭ ϪϋΪΘδϳ Ϣϟϭ ΐμϨϤϟ΍
203
.ϙΎϨϫ ϩ΍ήϧ ϥ΃ Γήγ΄ϛ ΎϨϟ ϢϟΆϤϟ΍ ϦϤϓ
:ζΗϭϭ βΘϳ΍έ ϦϣϮϴϫ ˰ϟ ήΧϵ΍ ϪϘϴϘη ϝΎϗ
ΓϮϘϟ΍ ϰϟ· Ϊϴόμϟ΍ ϲϓ ΎϨπόΑ ΄ΠϠϳ ΍άϬϟ .ϝΎόϓ ϖϴϘΤΗ ϰϠϋ ϝϮμΤϟ΍ ϝϭΎΤϧ ΎϨϟί Ύϣϭ ήϬη΃ ΔΘγ Ε˷ήϣ
˯ΎπϘϟ΍ ϝϼΧ Ϧϣ ΎϨϘΣ ϰϠϋ ϞμΤϧ ϥ΃ Ϊϳήϧϭ ΔϤϟΎδϣϭ ΔϤϠόΘϣ Γήγ΃ ϦΤϧ .ΎϨϗϮϘΣ ϰϠϋ ϞμΤϧ ϲϜϟ
204
ˮϊϗϮΘΗ ΍ΫΎϤϓ ˯ΎπϘϟ΍ ΎϨϟάΨϳ ΎϣΪϨϋ ϦϜϟ

νέΎѧѧόΗ ϰѧѧϟ· ήϴѧѧθϳ ίΎѧѧΠΘΣϻ΍ ˯ΎѧѧϨΛ΃ ΕΎѧѧϴϓϮϟ΍ ϲѧѧϓ ρΎѧѧθϨΑ ϖϴϘΤΘϟΎѧѧΑ ΎѧѧϬϣ΍ΰΘϟΎΑ ˯ΎѧѧϓϮϟ΍ ϲѧѧϓ ΔѧѧΑΎϴϨϟ΍ ϕΎѧѧϔΧ·
ˬϥΎѧδϧϹ΍ ϕϮѧϘΤϟ ΔѧϴΑϭέϭϷ΍ ΔѧϤϜΤϤϟ΍ ΕήѧϛΫ ΎѧϤϛ .ήѧμϣ ϲѧϓ ˯ΎѧπϘϟ΍ ϞѧϜϴϫϭ ϡΎψϨΑ ϖϴμϠϟ΍ ΢ϟΎμϤϟ΍
΍ϮѧϧϮϜϳ ϥ΃ ΐѧΠϳ ˬΔѧϟϭΪϟ΍ ϥ΍Ϯѧϋ΃ ϞѧΒϗ Ϧѧϣ ΔѧϴϧϮϧΎϘϟ΍ ήѧϴϏ ϞѧΘϘϟ΍ ϝΎѧϤϋ΃ ϲѧϓ ϖѧϴϘΤΘϟ΍ Ϧѧϋ ϦϴϟϭΆδϤϟ΍ ϥΈϓ
ϭ΃ Δѧϴϛέ΍ήϴϫ Εϼѧλ ΩϮѧΟϭ ϡ΍Ϊѧόϧ΍ ςѧϘϓ βϴѧϟ" ϲѧϨόϳ ΎѧϤϣ ˬϝΎѧϤϋϷ΍ ϩάѧϫ ϲѧϓ ϥϮѧσέϮΘϳ Ϧ˷Ϥϋ ϦϴϠϘΘδϣ
205
."ϲϠόϔϟ΍ϭ ϲϠϤόϟ΍ ϝϼϘΘγϻ΍ Ύ˱πϳ΃ ϞΑ ˬΔϴδγΆϣ
ˬϝϮѧϠϏί ϕέΎѧσ .ΎϬσΎΒѧο ΔѧϳΎϤΤϟ ϰόѧδΗ Ύѧϣ ΍˱ήѧϴΜϛ ΔѧϴϠΧ΍Ϊϟ΍ Γέ΍ίϭ ϥ΃ ϲϓ ϞΜϤΘΗ ˬΔϴϓΎο· ΔϠϜθϣ ϙΎϨϫ
ϲѧѧϓ ϥ· ζѧѧΗϭϭ βΘѧѧϳ΍έ ϦϣϮѧѧϴϫ ˰ѧѧϟ ϝΎѧѧϗ ˬϥΎѧδϧϹ΍ ϕϮѧѧϘΤϟ ΔϳήѧѧμϤϟ΍ ΔѧѧϤψϨϤϠϟ ϱάѧѧϴϔϨΘϟ΍ ήϳΪѧѧϤϟ΍ϭ ϲϣΎѧΤϤϟ΍
:ϩήϳΪϘΗ
ΩϮϬηϭ ˬϱϮϗ ϲΒσ ήϳήϘΗ ΩϮΟϭ Ϯϫ ΔϤϜΤϤϟ΍ ϰϟ· ΡΎΠϨΑ ΐϳάόΘϟ΍ Δϴπϗ ϝϮλϮϟ ϲγΎγϷ΍ ήμϨόϟ΍
ϲΗ΄ϳ ϢΛ ˬΐϳάόΘϟ΍ ϖΛϮΗ ΔϳϮϗ ΔϟΩ΃ ΎϬϴϓ ΪΟϮΗ ϲΘϟ΍ ΐϳάόΘϟ΍ ΎϳΎπϗ ϲϓ ϞϤόϧ ϦΤϧ .ϦϳΪϴΟ ϦϴϣΎΤϣϭ
206
.ϡϮϴϟ΍ ϚϟΫ ϲϓ ϯήΧ΃ ΔψϓΎΤϣ ϲϓ ϥΎϛ Ϫϧ· ϝϮϘΗ ΔϴϠΧ΍Ϊϟ΍ Γέ΍ίϭ Ϧϣ ΔϟΎγήΑ ϢϬΘϤϟ΍ ςΑΎπϟ΍

.ϖΑΎδϟ΍ 203
ΓήϫΎχ έΎθΘϧΎΑ Δϓϭήόϣ ήμϣ ϲΑϮϨΟ Ϊϴόμϟ΍ ΔϘτϨϣ .2010 Ώ΁/βτδϏ΃ 15 ˬͿ΍ ΪΒϋ ϦϴδΣ ϊϣ ζΗϭϭ βΘϳ΍έ ϦϣϮϴϫ ˰ϟ ΔϴϔΗΎϫ ΔϠΑΎϘϣ 204
.Δ˷ϳΩ ϊϓΩ ϊϣ ΔϳϮδΗ ϰϟ· Εϼ΋Ύόϟ΍ ϞμΗ ϥ΃ ϰϟ· ΔϠϳϮσ ΩΪϤϟ έ΄Μϟ΍ ϝΩΎΒΗ έ΍ήϤΘγ΍ϭ ΓϮϘϟ΍ ϰϟ· Εϼ΋Ύόϟ΍ ˯ϮΠϟ ϊϣ ˬΎϬϴϓ έ΄Μϟ΍
European Court of Human Rights, Hugh Jordan v. The United Kingdom, para. 107

205

.2010 ϥ΍ήϳΰΣ/ϮϴϧϮϳ 29 ˬΓήϫΎϘϟ΍ ˬϝϮϠϏί ϕέΎσ ϊϣ ζΗϭϭ βΘϳ΍έ ϦϣϮϴϫ ΔϠΑΎϘϣ 206

2011 ϲϧΎΜϟ΍ ϥϮϧΎϛ/ήϳΎϨϳ

71

ΏΎϘόϟ΍ Ϧϣ ΔϟϭΪϟ΍ Ϧϣ΃ ΚΣΎΒϣ ρΎΒο Εϼϓ·
ϰѧϠϋ ˬΐϳάόΗ ϝΎϤϋϷ ΔϟϭΪϟ΍ Ϧϣ΃ ΚΣΎΒϣ ΏΎϜΗέΎΑ Δϴϗ΍ΪμϤϟΎΑ ϊΘϤΘΗϭ ΔϘδΘϣ ΐϳάόΗ ήϳέΎϘΗ ΩϮΟϭ ϢϏέ
Ϣѧϟϭ ˬΔѧϟϭΪϟ΍ Ϧѧϣ΃ ϑϮϔλ Ϧϣ ϦϴϣϮϋΰϤϟ΍ ΓΎϨΠϟ΍ ϊϣ ΕΎϘϴϘΤΗ ˯΍ήΟ· ΔϳΎϐϠϟ έΩΎϨϟ΍ Ϧϣ ϥΈϓ ˬϦϴϨδϟ΍ έ΍Ϊϣ
207
.ΔΌϴδϟ΍ ΔϠϣΎόϤϟ΍ϭ ΐϳάόΘϟ΍ ΔϤϬΘΑ ΔϟϭΪϟ΍ Ϧϣ΄Α ϝϭΆδϣ Δϧ΍Ω· ϖΒδϳ
ρΎΒѧη/ήѧϳ΍ήΒϓ ϲѧϓ ήѧΧ΁ ωΎѧϤΘΟ΍ ϲѧϓϭ 2004 ρΎΒѧη/ήѧϳ΍ήΒϓ ϲѧϓ ζѧΗϭϭ βΘѧϳ΍έ ϦϣϮѧϴϫ ϊѧϣ ωΎϤΘΟ΍ ϲϓ
ΔѧϴΒϳΩ΄Η Ε΍˯΍ήѧΟ· ϭ΃ Δѧϴ΋ΎϨΟ ΕΎѧϘϴϘΤΗ ΪѧΟϮΗ ϻ Ϫϧ΃ ΔϴϠΧ΍Ϊϟ΍ Γέ΍ίϮΑ ϦϴϟϭΆδϤϟ΍ έΎΒϛ ξόΑ Ϊϛ΃ ˬ2005
ϡΎѧѧϋ άѧѧϨϣ ˬΔѧѧϟϭΪϟ΍ Ϧѧѧϣ΃ ϲϟϭΆѧѧδϣ Ϊѧѧϳ ϰѧѧϠϋ ΔΌϴѧѧδϟ΍ ΔѧѧϠϣΎόϤϟ΍ϭ ΐϳάѧѧόΘϟ΍ Ϣϋ΍ΰѧѧϣ κѧѧΨϳ ΎѧѧϤϴϓ ΓάѧѧΨΘϣ ΔѧѧϴϠΧ΍Ω
ΔѧѧϴϔϠΧ ϰѧѧϠϋ ˬϢϬΘѧѧοΎϗϭ ΔѧѧϟϭΪϟ΍ Ϧѧѧϣ΃ ρΎΒѧѧο ϊѧѧϣ ΕΎτϠѧѧδϟ΍ ΖѧѧϘϘΣ ˬΓΪѧѧϴΣϮϟ΍ ΔϴѧѧπϘϟ΍ ϚѧѧϠΗ ϲѧѧϓ 208.1986
ΖѧѧѧϬΘϧ΍ ˬ1988 ϰѧѧѧϟ· 1986 Ϧѧѧѧϣ ˬϦϴϣΎѧѧѧϋ ΖϗήϐΘѧѧѧγ΍ ϲѧѧѧΘϟ΍ ˬΔѧѧѧϤϛΎΤϤϟ΍ .ΐϳάѧѧѧόΗ ΔѧѧѧϴϠϤϋ 442 ωϮѧѧѧϗϭ
ΩΎѧϬΠϟ΍ ϢϴѧψϨΗ ϰѧϟ· ˯ΎϤΘϧϻΎΑ ϦϴϬΒΘθϣ ΍ϮΑάϋ ήϣϷ΍ ϊϗ΍ϭ ϲϓ ρΎΒπϟ΍ ϥ΃ ϰϟ· ΔϤϜΤϤϟ΍ ΖμϠΧ :ϢϬΗ˯΍ήΒΑ
209
."ΐϳάόΘϟΎΑ ΔϤϛΎΤϤϠϟ ϦϴόοΎΨϟ΍ ρΎΒπϟ΍ ˯ϻΆϫ ςΑήϟ ΔϴϓΎϛ ΔϟΩ΃ ϙΎϨϫ ϦϜΗ Ϣϟ" :ΖϟΎϗ ϦϜϟ ˬ΢ϠδϤϟ΍
ΕΎѧϘϴϘΤΗ ˯΍ήѧΟ· ϡΪѧϋ ϰѧϟ· ϖѧϠϘΑ ήϴѧθΗ" ΎϬϧ΃ ΐϳάόΘϟ΍ ΔπϫΎϨϤϟ ΓΪΤΘϤϟ΍ ϢϣϷ΍ ΔϨΠϟ ΖϟΎϗ 1996 ϡΎϋ ϲϓ
ΔѧϴϗΎϔΗϻ΍ ϰѧϟ· ήѧμϣ ϡΎϤѧπϧ΍ άѧϨϣ ΔѧϟϭΪϟ΍ Ϧϣ΃ ΚΣΎΒϣ ˯Ύπϋ΃ Ϊο ΔϴϧϮϧΎϗ Ε΍˯΍ήΟ· ΩϮΟϭ ϡΪϋϭ Ύ˱ϘϠτϣ
ϦϳήѧθΗ/ήΑϮѧΘϛ΃ ΦϳέΎѧΘΑ ϩήѧϳήϘΗ ϲѧϓ ΐѧΘϛ ϦϨϴѧη ϦΗέΎѧϣ ιΎѧΨϟ΍ έήѧϘϤϟ΍ 210."1987 ϥ΍ήϳΰΣ/ϮϴϧϮϳ ϲϓ
ΕΎѧϘϴϘΤΘϠϟ Δσήѧη ρΎΒѧο ΎѧϬϴϓ νήѧόΗ ϲѧΘϟ΍ ΎϳΎѧπϘϟ΍ Ϧѧϣ ϞϴϠϗ ΩΪϋ" ϙΎϨϫ ϥΎϛ ΎϤϨϴΑ Ϫϧ΃ 2009 ϝϭϷ΍
΍άѧϫ ϲѧϓ ΔѧϟϭΪϟ΍ Ϧѧϣ΃ ρΎΒο Ϊο ΕΎϘϴϘΤΘϟ΍ ϥ΃ Ϧϣ ΞϋΰϨϣ" ϪϧΈϓ "ΐϳάόΗ ϯϭΎϜη έϮϬχ ήΛ· ΔϤϛΎΤϤϟ΍ϭ
ϦϳΰѧΠΘΤϤϟ΍ ΏΎϫέϹΎΑ ϦϴϬΒΘθϤϟ΍ ϥ΄Α ΕΎϣϮϠόϣ ΩϮΟϭ Ϧϣ "ΔϳΎϐϠϟ ϖϠϗ" Ϫϧ΃ϭ ˬ"Ξ΋ΎΘϧ ϰϟ· ΩΆΗ Ϣϟ ΩΪμϟ΍
211
.ιΎΧ ϞϜθΑ ΐϳάόΘϟ΍ ήτΧ ϥϮϬΟ΍Ϯϳ ˬΔϟϭΪϟ΍ Ϧϣ΃ ϑήσ

207

Human Rights Watch, Egypt: Anatomy of a State :˱Ύπϳ΃ ήψϧ΍ .ήμϣ ϲϓ ϱήδϘϟ΍ ˯ΎϔΘΧϹ΍ϭ ΐϳάόΘϟ΍ :ϊΑ΍ήϟ΍ Ϟμϔϟ΍ ϩϼϋ΃ ήψϧ΍
Security Case; Human Rights Watch, Black Hole: the Fate of Islamists Rendered to Egypt; Human Rights Watch, Egypt: Mass
Arrests and Torture in Sinai ; ““Egypt: Torture in State Security Headquarters,”” Human Rights Watch news release, April 23,
2003, http://www.hrw.org/en/news/2003/04/23/egypt-torture-state-security-headquarters

22 ϲϓϭ 2004 ρΎΒη/ήϳ΍ήΒϓ 28 ΦϳέΎΘΑ ˬϲϟΩΎόϟ΍ ΐϴΒΣ ΔϴϠΧ΍Ϊϟ΍ ήϳίϭ ΐΘϜϣ Ϧϣ ˬΩϮόδϟ΍ ϮΑ΃ ήϤϋ ΪϤΣ΃ ˯΍ϮϠϟ΍ ϊϣ ΖϧΎϛ ΕΎϋΎϤΘΟϻ΍ 208
.ΓήϫΎϘϟ΍ ϲϓ ˬ2005 ρΎΒη/ήϳ΍ήΒϓ
209

Human Rights Watch, Middle East Watch [Human Rights Watch], Behind Closed Doors: Torture and Detention in :ήψϧ΍
Egypt (New York, 1992), p. 6. http://www.hrw.org/en/reports/1992/07/01/behind-closed-doors, p, 117-118.
Committee against Torture, art. 20 Examinations Re: Systematic Torture, CAT A/51/44 (1996)

210
211

Report of the special rapporteur on the promotion and protection of human rights and fundamental freedoms while :ήψϧ΍
countering terrorism, Martin Scheinin, Mission to Egypt, A/HRC/13/37/Add.2, October 14, 2009,
ίϮϤΗ/ϮϴϟϮϳ 17 ϲϓ ΓέΎϳΰϟ΍ ΖϤΗ) http://www2.ohchr.org/english/issues/terrorism/rapporteur/docs/A_HRC_13_37_Add2.doc

.(2010

72

ΐϳάόΘϟ΍ ΎϳΎπϗ ϲϓ ΏΎϘόϟ΍ Ϧϣ ΓΎϨΠϟ΍ Εϼϓ·

ϢϬϨѧϜϤϳ ϻ ϦϴϜΘѧθϤϟ΍ ϥ΃ ΔѧϘϴϘΣ ϞϤѧθΗ .Ϟѧϣ΍Ϯϋ Γ˷Ϊѧϋ ϰѧϟ· ΩϮѧόϳ ΔѧϟϭΪϟ΍ Ϧѧϣ΃ ρΎΒѧο ΓΎѧοΎϘϣ ϲѧϓ ϕΎϔΧϹ΍
ρΎΒѧπϟ΍ϭ Ώ΍ϮΠΘѧγϻ΍ ˯ΎѧϨΛ΃ ϦϴѧϋϷ΍ ϲΑϮμόϣ ΍ϮϧϮϜϳ ϢϬϧϷ ˬϢϫ΍ϮϜη ϲϓ ϪϤγ΍ ϢϳΪϘΗ ϭ΃ ϲϧΎΠϟ΍ ϒλϭ
ϦϴѧϋϷ΍ ΐϴѧμόΗ ΔѧγέΎϤϣ" :ΐϳάѧόΘϟΎΑ ϲѧϨόϤϟ΍ ιΎΨϟ΍ έήϘϤϟ΍ ΐΘϛϭ 212.ΔϴϘϴϘΣ ήϴϏ ˯ΎϤγ΃ ϥϮϣΪΨΘδϳ
ϥ΃ ΎѧѧϤΑ ˬΔϠϴΤΘѧѧδϣ ΔѧѧϴϠϤϋ ΐϳάѧѧόΘϟ΍ ϲѧѧϓ Δϴ΋ΎѧѧπϘϟ΍ ΔѧѧϘΣϼϤϟ΍ϭ ϖѧѧϴϘΤΘϟ΍ ϞѧѧόΠΗ Ύѧѧϣ ΍˱ήѧѧϴΜϛ ˬϩϮѧѧΟϮϟ΍ ΔѧѧϴτϐΗϭ
213
."ϩϮѧΟϮϟ΍ ˯ΎѧϔΧ·ϭ ϦϴѧϋϷ΍ ΐϴμόΗ ήψΣ ΐΟ΍Ϯϟ΍ ϦϤϓ ϢΛ Ϧϣ .ϪϴΑ˷άόϣ ϰϠϋ ϑήόΘϟ΍ ϪϨϜϤϳ ϻ ΔϴΤπϟ΍
ΔѧϣϮϜΤϟ΍ ήϤΘѧδΗ ϲѧΘϟ΍ ˬΔѧϟϭΪϟ΍ Ϧѧϣ΃ ίΎѧΠΘΣ΍ ϦϛΎѧϣ΃ ΓέΎѧϳί ϢϬϨѧϜϤϳ ϻ ΔΑΎϴϨϟ΍ ˯ϼϛϭ ϥΈϓ ˬϚϟΫ Ϧϋ ϼ
˱ πϓ
Γέ΍ίϭ ϲѧϓ ΔѧϴϨϣϷ΍ ΓΰѧϬΟϷ΍ ϯϮѧϗ΃ ϯΪΣ· ΎϬΘϔμΑ ΔϴγΎϴγ ΔϳΎϤΤΑ ΔϟϭΪϟ΍ Ϧϣ΃ ϊΘϤΗ ϊϣ ˬΎϫΩϮΟϭ ϲϔϧ ϲϓ
.ΔϴϠΧ΍Ϊϟ΍
ΪѧΒϋ ΓΎѧϓϭ ΖѧϧΎϛ ˬΐϳάόΘϟΎΑ ϦϴϬΒΘθϤϟ΍ ΔϟϭΪϟ΍ Ϧϣ΃ ρΎΒο ϊϣ ϖϴϘΤΘϟ΍ ϲϓ ϕΎϔΧϹ΍ ϰϠϋ Δϟ΍Ω ΔϟΎΣ ϙΎϨϫϭ
ϰϋΪѧϣ ϪѧϴϠϛϮϣ ϦϴѧΑ Ϧѧϣ ˬ˱ΎѧϣΎϋ 33 ήѧϤόϟ΍ Ϧѧϣ ώѧϠΒϳ ϥΎѧϛ ϲϣΎѧΤϣ Ϯѧϫϭ ˬ1994 ϡΎѧϋ ϲѧϓ ϲϧΪϣ ΙέΎΤϟ΍
ϩίΎѧΠΘΣ΍ ϢѧΗϭ ˬ1994 ϥΎѧδϴϧ/ϞϳήΑ΃ 26 ΔϠϴϟ ϪΒΘϜϣ Ϧϣ ϲϧΪϣ ϰϠϋ ΔϟϭΪϟ΍ Ϧϣ΃ ΖπΒϗ .Ϧϴϴϣϼγ· ϢϬϴϠϋ
ϢѧϏέ ˬϲѧδϔϨΘϟ΍ ίΎѧϬΠϟ΍ ϲϓ Δϣί΄Α ˱΍ήΛ΄Θϣ ΕΎϣ Ϫϧ΄Α ϚϟΫ ΪόΑ ˯ΎϋΩ΍ ήϬχ ϢΛ ˬϲΟέΎΨϟ΍ ϢϟΎόϟ΍ Ϧϋ ϝΰόϤΑ
ΔѧΑΎϘϧ ΐѧϠσ ϥϮϟϭΆѧδϤϟ΍ ξѧϓέ .έΎѧϳ΃/ϮϳΎѧϣ 7 ϲѧϓ ˬϪѧΗΎϓϭ Ϧѧϣ Ύ˱ѧϣϮϳ 11 ΪѧόΑ ϻ· ϪΗήѧγ΃ ΍ϭήѧτΨϳ Ϣѧϟ ϢϬϧ΃
ϢѧѧϠϋ ϝΎѧѧΠϤΑ ϦϴϠϘΘѧѧδϣ Ϧϴϴ΋ΎѧѧμΧ΃ ϞѧѧΒϗ Ϧѧѧϣ ϲϧΎѧѧΛ ϲϋήѧѧη ΐѧѧσ κѧѧΤϓ ˯΍ήΟΈѧѧΑ ΓήϫΎѧѧϘϟ΍ ϲѧѧϓ ϦϴϣΎѧѧΤϤϟ΍
ˬϩήѧΒϗ ϝϮѧΣ α΍ήѧΣ Ζόѧοϭϭ ˬϝϮѧϔϘϣ Ϧѧϔϛ ϲѧϓ ϪΗήѧγϷ ϲϧΪѧϣ ϥΎѧϤΜΟ ΔϟϭΪϟ΍ Ϧϣ΃ ΖϤ˷Ϡγ 214.ν΍ήϣϷ΍
˯ΎѧΟέ ϡΎόϟ΍ ΐ΋ΎϨϟ΍ ΎϬΘϗϭ ϕ˷Ϊλ 215.ϦϴϴϔΤμϟ΍ ϭ΃ ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΣ ϲϘϘΤϣ ϊϣ ΙΪΤΘϟ΍ Ϧϣ ϪΗήγ΃ ΍ϭέάΣϭ
ϲѧϓ ΩϮѧϋϮϤϟ΍ ϖѧϴϘΤΘϟ΍ Ξ΋ΎѧΘϧ ήѧθϨΗ Ϣѧϟ ΔѧϣϮϜΤϟ΍ ϦѧϜϟ ˬϊΑΎѧτϟ΍ "Δϴ΋ΎϨΟ" ϭΪΒΗ ϲϧΪϣ ΓΎϓϭ ϥ΃ ϰϠϋ ϲΑήόϟ΍
ϲϧΎѧѧΜϟ΍ ϦϳήѧθΗ/ήΒϤϓϮѧѧϧ ϲѧϓ ζѧΗϭϭ βΘѧѧϳ΍έ ϦϣϮѧϴϫ ˰ѧϟ ΔѧѧϟϭΪϟ΍ Ϧѧϣ΃ ϲѧѧϓ ϊѧϴϓέ ϝϭΆѧδϣ ϝΎѧѧϗϭ .ϦϴѧΤϟ΍ ϚѧϟΫ
ˬϢϬϨѧϴόΑ ΓΎѧϨΟ ϰѧϟ· ήϴθΗ ΔϟΩ΃ ήϴϓϮΗ ϰϠϋ ΓέΩΎϗ ήϴϏ – Ύ˱ϣΎϋ 13 ΪόΑ – Ζϟ΍ί Ύϣ ΖϧΎϛ ΔΑΎϴϨϟ΍ ϥ· 2007
216
."Ύ˱ΣϮΘϔϣ ϝ΍ί Ύϣ" ϖϴϘΤΘϟ΍ ϥ΃ ϰϟ· έΎη΃ ϦϜϟ
ΖѧѧϬΘϧ΍ϭ ˬΐϳάѧѧόΘϟ΍ ΔѧѧϤϬΘΑ ΔѧѧϟϭΪϟ΍ Ϧѧѧϣ΃ ϲѧѧϓ ςΑΎѧѧο ΕΎτϠѧѧδϟ΍ ΎѧѧϬϴϓ ΖѧѧοΎϗ ˬΔѧѧϓϭήόϣ ϯήѧѧΧ΃ Δϴѧѧπϗ ϙΎѧѧϨϫ
ϑήѧη΃ ΔѧϟϭΪϟ΍ Ϧѧϣ΃ ςΑΎο ΓήϫΎϘϟΎΑ ΔϤϜΤϣ Ε΃ήΑ 2006 ϝϮϠϳ΃/ήΒϤΘΒγ 4 ϲϓ .ςΑΎπϟ΍ Γ˯΍ήΒΑ ΎϫέϭΪΑ
ΕΎѧϣ Ϊѧϗ ϥΎѧϛϭ ˬΕϮѧϤϠϟ ϰѧπϓ΃ ϱάѧϟ΍ έΩΎѧϘϟ΍ ΪѧΒϋ ΪϤΤϣ ΐϳάόΘΑ ΕΎϣΎϬΗϻ΍ Ϧϣ ΕϮϔλ ϦϴδΣ ϰϔτμϣ
212

Human Rights Watch, Egypt: Anatomy of a :ήψϧ΍ ˬΔϟϭΪϟ΍ Ϧϣ΃ ΕΎΑ΍ϮΠΘγ΍ ˯ΎϨΛ΃ ϦϴϋϷ΍ ΐϴμόΗ ΞϬϨϣ Ϧϋ ήϳέΎϘΗ ϰϠϋ ωϼσϼϟ
State Security Case; Human Rights Watch, Black Hole; and Human Rights Watch, Egypt: Mass Arrests and Torture in Sinai.

ϢϣϷ΍ ΔϨΠϟ ΎϬϴϠϋ ΖϗΪλ ˬΐϳάόΘϟΎΑ ϲϨόϤϟ΍ ιΎΨϟ΍ έήϘϤϠϟ ϖΑΎγ ήϳήϘΗ ϲϓ Ζοή˵ϋ ΎϤϛ ˬΔϴλϮΘϟ΍ ϩάϫ A/56/156, para. 39(f). :ήψϧ΍ 213
.1994 έ΍Ϋ΁/αέΎϣ 4 ΦϳέΎΘΑ ˬ1994 ΔϨδϟ 37 Ϣϗέ έ΍ήϗ ϲϓ ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΤϟ ΓΪΤΘϤϟ΍
Human Rights Watch, Egypt: Hostage-Taking and Intimidation by Security Forces, January 1995, pp. 26-27

:ήψϧ΍ 214
215

Human Rights Watch, World Report 1995 (New York: Human Rights Watch, 1995), Egypt chapter, p. 263, :ήψϧ΍
www.hrw.org/legacy/reports/1995/WR95/MIDEAST-02.htm#P170_51357

.2007 ϲϧΎΜϟ΍ ϦϳήθΗ/ήΒϤϓϮϧ 17 ˬΔϟϭΪϟ΍ Ϧϣ΄Α ϦϴϟϭΆδϣ ϊϣ ζΗϭϭ βΘϳ΍έ ϦϣϮϴϫ ωΎϤΘΟ΍ 216

2011 ϲϧΎΜϟ΍ ϥϮϧΎϛ/ήϳΎϨϳ

73

Ϫѧόϣ ϖѧϘΤ˵ϳ ΔѧϟϭΩ Ϧѧϣ΃ ςΑΎѧο ϝϭ΃ Ϯѧϫ ΕϮϔѧλ ϥΎϛ .2003 ϡΎϋ ϲϓ ΔϟϭΪϟ΍ Ϧϣ΃ ϑήσ ίΎΠΘΣϻ΍ Ϧϫέ
ΓήѧηΎΒϣ ϪѧΗΎϓϭ ήѧΛ· έΩΎѧϘϟ΍ ΪѧΒϋ ϰѧϠϋ ϲϋήη ΐσ κΤϓ ˯΍ήΟ· ϢΗ 217.1986 ϡΎϋ άϨϣ ΐϳάόΗ Δϴπϗ ϲϓ
ϩάѧѧϫ ϥ· ϲϋήѧѧη ΐѧѧϴΒσ ϝΎѧѧϗϭ .ϪΒϴѧѧπϗϭ ϪѧѧϴΘϤϠΣϭ ϪѧѧϤϓ ϰѧѧϠϋ ϕϭήѧѧΣ έΎѧѧΛ΁ϭ ΕΎϣΪѧѧϛ ΩϮѧѧΟϭ ϪѧѧϨϣ ϦϴѧѧΒΗϭ
ϖόѧμϟ΍ ˯΍ήѧΟ ΎѧϬϧϮϛ ϊѧϣ ΔѧϘϔΘϣ ϥϮѧϜΗ ϥ΃ ϦѧϜϤϳϭ ˬΓΎѧϓϮϟ΍ ϞΒϗ ΕΎϋΎγ ϲϧΎϤΛ ϝϼΧ ϪΑ ΖϘΤϟ ΕΎΑΎλϹ΍
Ϧѧѧϫέ ϪѧѧΗΎϓϭ ϥ΄ѧѧθΑ ϦϜѧѧδϟ΍ ΔѧѧϘτϨϣ ϲѧѧϓ Δσήѧѧθϟ΍ Ϣѧѧδϗ ϰѧѧϟ· ϯϮϜѧѧη Ζѧѧόϓέ έΩΎѧѧϘϟ΍ ΪѧѧΒϋ Γήѧѧγ΃ .˯ΎѧѧΑήϬϜϟΎΑ
ϡϮѧϴϟ΍ ϲϓ ϥΎϤΜΠϟ΍ κΤϔΑ Ϧϴϴϋήθϟ΍ ˯ΎΒσϷ΍ ΔΑΎϴϨϟ΍ Εήϣ΃ .2003 ϝϮϠϳ΃/ήΒϤΘΒγ 21 ΦϳέΎΘΑ ίΎΠΘΣϻ΍
Ϣѧϗέ) ϲϋήѧθϟ΍ ϩήѧϳήϘΗ .Ϣϴϫ΍ήѧΑ· αΎѧΒϋ ϞѧϴΒϧ ΩϮѧϤΤϣ ϢΗΎѧΣ .Ω έϮѧϔϟ΍ ϰѧϠϋ ϩάϔϧ ϱάϟ΍ ήϣϷ΍ Ϯϫϭ ˬϲϟΎΘϟ΍
ϝϼѧΧ ϲϓϮѧΘϤϟ΍ ΎѧϬϟ νήѧόΗ ΕΎΑΎѧλ· ΩϮѧΟϭ ϰѧϟ· έΎѧη΃ ˬϝϮѧϠϳ΃/ήΒϤΘΒγ 22 ΦϳέΎΘΑ (2003 ΔϨδϟ 555
ϰѧѧϠϋ ϕϭήѧѧΣϭ ˬϦτΒѧѧϟ΍ϭ α΃ήѧѧϟ΍ ϰѧѧϠϋ ΔϤϴѧѧδΟ ΕΎΑΎѧѧλ· ΎѧѧϬϨϣϭ ˬΓΎѧѧϓϮϟ΍ ϞѧѧΒϗ ΓήѧѧϴΧϷ΍ ϲϧΎѧѧϤΜϟ΍ ΕΎϋΎѧѧδϟ΍
.˯ΎΑήϬϛ ϚϠδΑ ϖόμϟ΍ ΔϟΎΣ ϲϓ Ω΍ήϓϷ΍ ΎϬΑ ΏΎμ˵ϳ ϲΘϟ΍ ϞΜϣ ˬΐϴπϘϟ΍ϭ ˬϰϠϔδϟ΍ Δϔθϟ΍ϭ ϦϴΘϤϠΤϟ΍
2005 ϥΎѧδϴϧ/ϞѧϳήΑ΃ ΦϳέΎѧΘΑ ήѧϳήϘΗ ϲѧϓϭ ϲѧϟϭϷ΍ ήѧϳήϘΘϟ΍ κѧΤϔΑ ˯ΎΒσ΃ ΔΛϼΛ Ϧϣ ΔϨΠϟ ϚϟΫ ΪόΑ ΖϣΎϗ
έΩΎѧϘϟ΍ ΪѧΒϋ ΐΣΎѧλ ΕϮϔѧλ ϥ΃ ϰѧϟ· ΓέΎѧη· ϲѧϓ ˬϞϴϠϘΑ ϪΗΎϓϭ ϞΒϗ ϪΑ ΖϘΤϟ έΩΎϘϟ΍ ΪΒϋ ΕΎΑΎλ· ϥ΃ ϦϴΒΗ
:Ύ˱ѧμϧϭ ΔΣ΍ήѧѧλ ΍ϭήϛάѧѧϳ ϥ΃ ΓέϭήѧѧπΑ Ύ˱ѧπϳ΃ ΍ϮѧѧδΣ΃ ϢѧѧϬϧ΃ ΐѧѧϳήϐϟ΍ .ϪѧѧΗΎϓϭ ΔѧѧϠϴϟ ϦϴΗήѧѧϣ ϰϔѧѧθΘδϤϟ΍ ϰѧѧϟ·
20 ϰѧϟ· 16 Ϧϣ ΓήΘϔϟ΍ ϝϼΧ ΔϤ΋ΎϘϟ΍ ΕΎΑΎλϹ΍ ϚϠΗ Ϧϋ ϻ
˱ ϭΆδϣ ϦϜϳ Ϣϟ ΕϮϔλ ϑήη΃ ϪϴϠϋ ϰϋΪϤϟ΍"
Ϣѧϟ ΔѧϴΛϼΜϟ΍ ΔѧϨΠϠϟ΍ ."ϪѧΗΪϬϋ ϲѧϓ ΍˱ΰѧΠΘΤϣ έϮϛάѧϤϟ΍ κΨѧθϟ΍ ΎϫΎѧπϣ΃ ϲѧΘϟ΍ ΓήѧΘϔϟ΍ ϲѧϫϭ ˬϝϮϠϳ΃/ήΒϤΘΒγ
ΖѧϧΎϛ ϪѧϴΘϤϠΣ ϲѧϓ ϕϭήѧΤϟ΍ ϥ΃ ΖΠΘϨΘγ΍ϭ ˬϕϭήΤϟΎΑ έΩΎϘϟ΍ ΪΒϋ ΐϴπϗϭ Δϔη ΔΑΎλ· Δϴϔϴϛ ϰϟ· ϕήτΘΗ
ϝϼΘѧϋ΍ ΐΒѧδΑ" ΕΎѧϣ έΩΎϘϟ΍ ΪΒϋ ϥ΃ϭ ˬΐϠϘϟ΍ εΎόϧϹ ϡΪΨΘδϤϟ΍ ϲΒτϟ΍ ΔϴΑήϬϜϟ΍ ΕΎϣΪμϟ΍ ίΎϬΟ ΐΒδΑ
νήѧόΘϳ Ϣѧϟϭ ˬΐѧϠϘϟ΍ εΎѧόϧ· Ϧѧϣ ϦϜϤΘѧΗ Ϣѧϟ ϲΘϟ΍ ΔϴΒτϟ΍ ΔϳΎϋήϟ΍ ϢϏέ ΔΌΟΎϔϣ ΔϴΒϠϗ Δϣί΃ ϪΒΒγ ΐϠϘϟ΍ ϲϓ
.218"ϲϧΪΒϟ΍ ˯΍ΪΘϋϻ΍ ϭ΃ ΐϳάόΘϠϟ
ϩέϭΪѧΑ ϝΎѧΣ΃ ϱάѧϟ΍ ˬϖϳΪλ ΰΘόϣ ϡΎόϟ΍ ΐ΋ΎϨϟ΍ ϰϟ· ΔϴπϘϟ΍ ΔΑΎϴϨϟ΍ βϴ΋έ ϝΎΣ΃ 2005 έΎϳ΃/ϮϳΎϣ 22 ϲϓ
ΪΒϋ ΪϤΤϣ ΔϴΤπϟ΍ Ϯϫ ˬϦϴϬΒΘθϤϟ΍ ΪΣ΃ ΐϳάόΗ" ˰Α ΕϮϔλ Ύ˱ϤϬΘϣ ˬΓήϫΎϘϟ΍ ϑΎϨΌΘγ΍ ΔϤϜΤϣ ϰϟ· ΔϴπϘϟ΍
ΎѧϤϛ ˬϪѧϨϣ ϑ΍ήѧΘϋϻ΍ ω΍ΰѧΘϧ΍ νήѧϐϟ ˬ΢ϳήѧθΘϟ΍ ήѧϳήϘΗ ϲѧϓ ΔϓϮѧλϮϣ ΕΎΑΎѧλϹ ϯΩ΃ ΎѧϤϣ ˬΪϴѧδϟ΍ έΩΎϘϟ΍
ϲϧΎѧΜϟ΍ ϦϳήѧθΗ/ήΒϤϓϮѧϧ 4 ϲѧϓ .2006 ϥ΍ήѧϳΰΣ/ϮϴϧϮϳ 19 ϲϓ ΔϤϛΎΤϤϟ΍ Ε΃ΪΑ .219"ΕΎϘϴϘΤΘϟ΍ Ϧϣ ήϬψϳ
ϦϴϣΎѧΤϤϠϟ ΡϮϨϤϤϟ΍ ϞϴϛϮΘϟ΍ ΎϬΒΟϮϤΑ ϥϮϐϠϳ έΩΎϘϟ΍ ΪΒϋ Γήγ΃ Ϧϣ ϕ΍έϭ΃ ΕϮϔλ ϮϣΎΤϣ νήϋ 2006
ϥϮϧΎѧϛ/ήϳΎѧϨϳ 10 ϲѧϓ .ξϳϮѧόΘϟ΍ ΐѧϠσ Ϧѧϋ ϥϮϟίΎѧϨΘϳϭ ˬϥΎѧδϧϹ΍ ϕϮѧϘΤϟ ΔϴϧϮϧΎϘϟ΍ ΓΪϋΎδϤϟ΍ ΔϴόϤΟ Ϧϣ
217

““Egypt: Police Officers Get Three Years for Beating, Raping Detainee,”” Human Rights Watch news release, November :ήψϧ΍
6, 2007, http://www.hrw.org/en/news/2007/11/06/egypt-police-officers-get-three-years-beating-raping-detainee
Report of the Forensic Medical Authority, Ministry of Justice, April 2005, on file with Human Rights Watch.ήψϧ΍

218

Report of the Public Prosecutor, Ministry of Justice, May 22, 2005, on file with Human Rights Watch.:ήψϧ΍

74

219

ΐϳάόΘϟ΍ ΎϳΎπϗ ϲϓ ΏΎϘόϟ΍ Ϧϣ ΓΎϨΠϟ΍ Εϼϓ·

Ϧѧϋ ϝίΎѧϨΘϠϟ ϢϬϴѧϠϋ Ζτϐѧο ΔѧϟϭΪϟ΍ Ϧѧϣ΃ ϥ· ζΗϭϭ βΘϳ΍έ ϦϣϮϴϫ ˰ϟ ΓήγϷ΍ ϮϣΎΤϣ ϝΎϗ 2007 ϲϧΎΜϟ΍
ΔϠϴѧγϮϛ ˬέΩΎѧϘϟ΍ ΪѧΒϋ ΢ϣΎѧγ ˬέΩΎѧϘϟ΍ ΪѧΒϋ ΪѧϤΤϣ ϖϴϘѧθϟ ήϤΘѧδϤϟ΍ ΔѧϟϭΪϟ΍ Ϧϣ΃ ίΎΠΘΣ΍ ϡ΍ΪΨΘγΎΑ ˬΔϴπϘϟ΍
Ϧѧϋ ϝίΎѧϨΘϟ΍ ΐΒѧγ Ϧϋ ΔϤϜΤϤϟ΍ ϲϓ ΓΩΎϬθϠϟ ˯ΎϋΪΘγ΍ ϰϠϋ ΓήγϷ΍ ΩήΗ Ϣϟ ˬρΎΒη/ήϳ΍ήΒϓ 3 ϲϓ .ςϐπϠϟ
ϰѧϠϋ ΐϳάѧόΗ ΎϳΎѧπϗ ϲѧϓ ϞѧϤϋ ϱάѧϟ΍ ϲϣΎѧΤϤϟ΍ ˬϲѧδϨϬΑ ϦδΤϣ .ΔϴπϘϟ΍ ΢Θϓ ΔϤϜΤϤϟ΍ ΕΩϭΎϋϭ ˬΔϴπϘϟ΍
:ζΗϭϭ βΘϳ΍έ ϦϣϮϴϫ ˰ϟ ϝΎϗ ˬΔϴοΎϤϟ΍ ήθόϟ΍ Ε΍ϮϨδϟ΍ έ΍Ϊϣ
ΪϤΤϣ ϖϴϘη ϥϷ ΓήγϷ΍ ϪϴϠϋ ΖϓήόΗ ΔϟϭΩ Ϧϣ΃ ςΑΎο κΨΗ ΖϧΎϛ ΎϬϧϷ Δϴ΋ΎϨΜΘγ΍ Δϴπϗ ϩάϫ ΖϧΎϛ
ΔτϘϧ ϲϓ Ύ˱ϘδΘϣ ϦϜϳ Ϣϟ ϲΒτϟ΍ ήϳήϘΘϟ΍ ϥϷ ΔϳΎϬϨϟ΍ ϲϓ ςΑΎπϟ΍ ΔϤϜΤϤϟ΍ Ε΃ήΑ .Ϫόϣ ΍˱ΰΠΘΤϣ ϥΎϛ
220
.ςΑΎπϟ΍ ΃ήΑϭ ήϳήϘΘϟ΍ ϲϓ νέΎόΗ ϙΎϨϫ ϥ΃ ϲοΎϘϟ΍ ϯ΃ήϓ ˬϪσΎϘϧ Ϧϣ ΓΪΣ΍ϭ

.2010 ϥ΍ήϳΰΣ/ϮϴϧϮϳ 29 ˬΓήϫΎϘϟ΍ ˬϲδϨϬΑ ϦδΤϣ ϊϣ ζΗϭϭ βΘϳ΍έ ϦϣϮϴϫ ΔϠΑΎϘϣ 220

2011 ϲϧΎΜϟ΍ ϥϮϧΎϛ/ήϳΎϨϳ

75

ΐϳάόΘϟ΍ ήϴΛ΄Η ΖΤΗ ΔϋΰΘϨϤϟ΍ ΕΎϓ΍ήΘϋϻ΍ ϰϠϋ ΔϟϭΪϟ΍ Ϧϣ΃ ΔϤϜΤϣ ΩΎϤΘϋ΍ .VI
ΔϋΰΘϨϤϟ΍ ΕΎϓ΍ήΘϋϻ΍ ϰϠϋ ΎϫΩΎϤΘϋΎΑ Δϓϭήόϣ ˬΉέ΍Ϯτϟ΍ ϥϮϧΎϗ ΐΟϮϤΑ ΔϠϜθ˵Ϥϟ΍ ˬΔϟϭΪϟ΍ Ϧϣ΃ ϢϛΎΤϣ
Ϧϣ ΔϠϳϮσ Ε΍ήΘϓ ˯ΎπϘϧ΍ ϊϣ ΎϬΤϣΎδΘΑ Δϓϭήόϣϭ ˬΔϴϨϣ΃ ΎϳΎπϗ ϲϓ ϢϬϴϠϋ ϰϋΪϤϟ΍ ϖΤΑ ˬΐϳάόΘϟ΍ ΖΤΗ
ΎϳΎπϗ ΓΪϋ ϲϓ ζΗϭϭ βΘϳ΍έ ϦϣϮϴϫ ΖϘϘΣ 221.ΔΑΎϴϨϟ΍ ϡΎϣ΃ ϢϬϴϠϋ ϰϋΪϤϟ΍ ϝϮΜϣ ϞΒϗ ϲϔδόΘϟ΍ ˯ΎϔΘΧϻ΍
2006 ϡΎϋ ΔϤϛΎΤϣϭ ΓήϫΎϘϟ΍ ϲϓ 2003 ΔϨγ ΕϮΑ ϦϳϮϛ Δϴπϗ ϞΜϣ – ΔϟϭΪϟ΍ Ϧϣ΃ ϢϛΎΤϣ ΎϬϴϓ Εήψϧ
Δϔ΋Ύτϟ΍ Δϴπϗ ϞΜϣ ˬΔϤϜΤϤϠϟ ϞμΗ Ϣϟ ϲΘϟ΍ ΎϳΎπϘϟ΍ ξόΑ Ϛϟάϛϭ ˬΎΑΎσ Ε΍ήϴΠϔΘΑ ϦϴϤϬΘϣ ιΎΨηϷ
ΖΤΗ ΔϋΰΘϨϤϟ΍ ΕΎϓ΍ήΘϋϻ΍ ϰϠϋ ήϤΘδϣ ϞϜθΑ ΔϤϜΤϤϟ΍ ΩΎϤΘϋ΍ ϰϟ· ΖϬΘϧ΍ϭ ˬ(ϩΎϧΩ΍ ήψϧ΍) ΓέϮμϨϤϟ΍
222
.ΔϟϭΪϟ΍ Ϧϣ΃ ϑήσ ϲϔδόΘϟ΍ ίΎΠΘΣϻ΍ Ϧϫέ ϢϬϴϠϋ ϰϋΪϤϟ΍ ϥΎϛ ΎϣΪϨϋ ΐϳάόΘϟ΍
ΓΪϳΪϋ ΕϻΎΣ ϲϓ ϥϷ ˬΐϳάόΘϟ΍ ϰϠϋ ΏΎϘόϟ΍ Ϧϣ ΕϼϓϹ΍ Ϧϋ ΍˱ΪϳΪΤΗ ΔϟϭΆδϣ ΔϟϭΪϟ΍ Ϧϣ΃ ΕΎΑΎϴϧ
ϢϬοήϋ ΪόΑ ΍ϭΪϴϋ΃ ϢΛ ΐϳάόΘϠϟ ΍ϮοήόΗ ϢΛ ϊϴΑΎγ΃ ΓΪϋ ˯ΎϔΘΧϻ΍ ϢϬϟ ϖΒγ Ϧϳάϟ΍ ϦϳΰΠΘΤϤϟ΍ ΖΑϮΠΘγ΍
ϥϮϓήόϳ ϻ ϢϬϧ΄Α ϝϮϘϟ΍ ΔϣΎόϟ΍ ΔΑΎϴϨϟ΍ ˯ΎπϋϷ ϦϜϤϳ ΎϤϨϴΑ .ΔϟϭΪϟ΍ Ϧϣ΃ ίΎΠΘΣ΍ ΰϛ΍ήϣ ϰϟ· ΔΑΎϴϨϟ΍ ϰϠϋ
ϦϳΰΠΘΤϤϟ΍ ήϣϷ΍ ϊϗ΍ϭ ϲϓ ϥϭήϳ ΔϟϭΪϟ΍ Ϧϣ΃ ΔΑΎϴϧ Ω΍ήϓ΃ ϥΈϓ ˬϲϔΘΨϤϟ΍ ϦϴΠδϟ΍ ίΎΠΘΣ΍ ϥΎϜϤΑ
ίΎΠΘΣϻΎΑ ΡΎϤδϟ΍ ϲϓ ϥϮΌσ΍ϮΘϣ ϢϬϧ΃ ˬΔΠϴΘϨϟ΍ .ΔϴϧϮϧΎϗ ήϴϏ ΔϔμΑ ϢϫίΎΠΘΣ΍ ˯ΎϨΛ΃ ϢϬόϣ ϥϮΛΪΤΘϳϭ
.ΔϟϭΪϟ΍ Ϧϣ΃ ρΎΒο ϞΒϗ Ϧϣ ϱήδϗ ˯ΎϔΧ· ΍άϫ ήΒΘό˵ϳ ϥΎϴΣϷ΍ ξόΑ ϲϓϭ ˬϲϧϮϧΎϘϟ΍ ήϴϏ
ϞΒϗ Ύϣ ΓήΘϓ ΕΎϘϴϘΤΘϟ΍ ˯΍ήΟ· Ϧϋ ϦϴϟϭΆδϣ ˬϡΎόϟ΍ ΐ΋ΎϨϠϟ Ύ˱ϴϤγέ ϦϴόΑΎΘϟ΍ ˬΔϟϭΪϟ΍ Ϧϣ΃ ΔΑΎϴϧ ˯Ύπϋ΃
ίΎΠΘΣϻ΍ ϲϓ ΐΟ΍Ϯϟ΍ ϮΤϨϟ΍ ϰϠϋ ϥϮϘϘΤϳ ϻ Ύϣ ΍˱ήϴΜϛϭ ˬΔϟϭΪϟ΍ Ϧϣ΃ ϢϛΎΤϣ ΎϳΎπϗ ϲϓ ΔϤϛΎΤϤϟ΍
ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΣ ϝΎΠϣ ϲϓ ϡΎΤϣ Ϯϫϭ ˬϡϼγϹ΍ ϒϴγ ΪϤΣ΃ ϝΎϗϭ 223.ϦϳΰΠΘΤϤϟ΍ ϖΤΑ ˯ΎϔΘΧϻ΍ϭ ϲϔδόΘϟ΍
ϥ· ζΗϭϭ βΘϳ΍έ ϦϣϮϴϫ ˰ϟ ˬϦϣΰϟ΍ Ϧϣ ΪϘϋ Ϧϣ ήΜϛϷ ΔϟϭΪϟ΍ Ϧϣ΃ ϢϛΎΤϣ ϡΎϣ΃ ϦϴϤϬΘϤϟ΍ ϞΜϤϳ ϱάϟ΍
ϲϓ Ϫϴϓ ΍ϭΰΠΘΣ΍ ϱάϟ΍ ϥΎϜϤϟ΍ Ϧϋ ϦϴϠϘΘόϤϟ΍ Ώ΍ϮΠΘγ΍ ϲϓ ΎϬϠθϓ ϝϼΧ Ϧϣ ΔΌσ΍ϮΘϣ ΔϟϭΪϟ΍ Ϧϣ΃ ΔΑΎϴϧ"

.7 ΓΩΎϣ ˬ1958 ΔϨδϟ 162 Ϣϗέ ϥϮϧΎϗ ˬΉέ΍Ϯτϟ΍ ϥϮϧΎϗ

221
222

Human Rights Watch, In a Time of Torture: The Assault on Justice in Egypt's Crackdown on Homosexual Conduct :ήψϧ΍
(New York: Human Rights Watch, 2004); Human Rights Watch, Egypt: Anatomy of a State Security Case; ““Egypt: Terrorism Trial
Shows Serious Flaws: Torture Allegedly Used to Coerce Confessions,”” Human Rights Watch news release, December 12, 2006,
http://hrw.org/english/docs/2006/12/13/egypt14829.htm; Human Rights Watch, Egypt: Mass Arrests and Torture in Sinai.
Human Rights Committee, ““Concluding Observations, Egypt,”” U.N. Doc. CCPR/CO/76/EGY (2002), :ήψϧ΍ ϢϛΎΤϤϟ΍ ϩάϫ Ϧϋ ΪϳΰϤϠϟ
para. 16(b). See ICCPR, art. 14

.2003 ΔϨδϟ 95 Ϣϗέ ϥϮϧΎϗ ϞϳΪόΗ ΐδΣ ˬέήϜϣ 126 ΓΩΎϣ ˬΔϴ΋ΎϨΠϟ΍ Ε΍˯΍ήΟϹ΍ ϥϮϧΎϗ 223

76

ΐϳάόΘϟ΍ ΎϳΎπϗ ϲϓ ΏΎϘόϟ΍ Ϧϣ ΓΎϨΠϟ΍ Εϼϓ·

βϴϟϭ ΎϬΘϳϻϮϟ ΍άϫ ϊπΨϳ ϥ΃ ΐΠϳ ΍άϫϭ ˬϝΎϘΘϋϻΎΑ ήϣϷ΍ ΔτϠγ ΎϬϳΪϟ ΔϣΎόϟ΍ ΔΑΎϴϨϟ΍ϭ .ϑϭήχ Δϳ· Ϟχ
.224"ΔϟϭΪϟ΍ Ϧϣ΃ ΚΣΎΒϣ ΔϳϻϮϟ
ϡΪϋ ϊϣ ϲΟέΎΨϟ΍ ϢϟΎόϟ΍ ϰϋ ϝΰόϤΑ ϦϳΰΠΘΤϤϟ΍ ίΎΠΘΣΎΑ ςΨϟ΍ ϝϮσ ϰϠϋ ΔϟϭΪϟ΍ Ϧϣ΃ ρΎΒο ϡϮϘϳ
ϰϟ· ϢϬϠϘϧ ϞΒϗ ˬϢϬϨϣ ΐϳάόΘϟ΍ έΎΛ΁ ϲηϼΗ ϊϣ ˬήϬη΃ ΓΪϋ ΔϠϴσ ΓΩΎϋ ˬϦϳΰΠΘΤϣ ϢϬϧϮϜΑ έ΍ήϗϹ΍
ϼ
˱ πϓ 226.ΐϳάόΘϟ΍ Ε΍˯ΎϋΩ΍ Ϊϴϛ΄Θϟ ϲϋήη ΐσ κΤϓ ˯΍ήΟ· ΔϟΎΤΘγ΍ ϰϟ· ΍άϫ ϱΩΆϳ Ύϣ ΓΩΎϋ 225.ΔΑΎϴϨϟ΍
ϲοΎϘΘϟ΍ Ε΍˯΍ήΟϹ ΔϴϟϭΪϟ΍ ήϴϳΎόϤϟΎΑ ˯ΎϓϮϟ΍ ϲϓ Ύ˱Ϥ΋΍Ω ϖϔΨΗ ΔϟϭΪϟ΍ Ϧϣ΃ ϢϛΎΤϣ ϲϓ ΕΎϤϛΎΤϤϟ΍ ϥ΃ Ϧϋ
Δλήϓ ϢϬϴϠϋ ϰϋΪϤϟ΍ ΢ϨϤΗ ϻϭ ˬΓέΩΎμϟ΍ ϡΎϜΣϷ΍ ϲϓ Ϧότϟ΍ ϲϓ ϖΤϟ΍ ϰϠϋ κϨΗ ϻ ΎϬϧϷ ˭ΔϤϴϠδϟ΍
.ΔϤϜΤϤϟ΍ ΔϋΎϗ ΝέΎΧ ϦϴϣΎΤϤϟ΍ ΔϠΑΎϘϤϟ ΔϴϓΎϛ
ΎϤϣ ξϴϘϨϟ΍ ϰϠϋ – ΐϳάόΘϟ΍ ήϴΛ΄Η ΖΤΗ ΔϋΰΘϨϤϟ΍ ΕΎϓ΍ήΘϋϻ΍ ϰϠϋ ΪϤΘόΗ Ύϣ ΍˱ήϴΜϛ ϢϛΎΤϤϟ΍ ϚϠΗ ϥ΃ ΎϤϛ
ΎϤϣ ˯ϲη Γ΄σϭ ΖΤΗ Ϧσ΍Ϯϣ Ϧϣ έΪλ Ϫϧ΃ ΖΒΜϳ ϝϮϗ Ϟϛ" :ϱήμϤϟ΍ έϮΘγΪϟ΍ Ϧϣ 42 ΓΩΎϤϟ΍ ϲϓ Ωέϭ
ήϛΫ ΐϳάόΘϟΎΑ ϲϨόϤϟ΍ ιΎΨϟ΍ ΓΪΤΘϤϟ΍ ϢϣϷ΍ έήϘϣ 227."ϪϴϠϋ ΩϮόϳ ϻϭ έΪϬ˵ϳ ϪϨϣ ˯ϲθΑ ΪϳΪϬΘϟ΍ ϭ΃ ϡΪϘΗ
˯ΎϨΛ΃ ϪϴϠϋ ϰϋΪϣ ϞΒϗ Ϧϣ ΔΌϴδϟ΍ ΔϠϣΎόϤϟ΍ ϝΎϜη΃ Ϧϣ ϚϟΫ ήϴϏ ϭ΃ ΐϳάόΘϟΎΑ Ϣϋ΍ΰϣ έϮϬχ ϝΎΣ ϲϓ" :ϥ΃
ϢΘϳ Ϣϟ ϑ΍ήΘϋϻ΍ ϥ΃ ϚθϠϟ ϻ
˱ ΎΠϣ ωΪϳ ϻ ΎϤΑ ΕΎΒΛϹ ˬ˯ΎϋΩϻ΍ ϰϟ· ϞϘΘϨϳ ΕΎΒΛϹ΍ ˯ΐϋ ϥΈϓ ˬΔϤϛΎΤϤϟ΍
228
ΉΩΎΒϣ ."ΔΌϴδϟ΍ ΔϠϣΎόϤϟ΍ Ώϭήο Ϧϣ ϩήϴϏϭ ΐϳάόΘϟ΍ ϚϟΫ ϲϓ ΎϤΑ ˬΔϴϧϮϧΎϗ ήϴϏ ϞΒδΑ ϪϴϠϋ ϝϮμΤϟ΍
:16 ΓΩΎϤϟ΍ ϲϓ ήϣϷ΍ ΍άϫ Ϧϋ ΔοΎϔΘγΎΑ ΖΛΪΤΗ ˯ΎϋΩϻ΍ έϭΩ Ϧϋ ΔϳΩΎηέϹ΍ ΓΪΤΘϤϟ΍ ϢϣϷ΍
ϞΒγ ϰϟ· ˯ϮΠϠϟΎΑ ΎϬϴϠϋ ϝϮμΤϟ΍ ϢΗ Ϊϗ ϦϴϬΒΘθϤϟ΍ Ϊο ΔϟΩϷ΍ ϥ΄Α ˯ΎϋΩϻ΍ ϢϠϋ ϰϟ· ϰϣΎϨΘϳ ΎϣΪϨϋ
ϭ΃ ΔϠϣΎόϤϟ΍ ϭ΃ ΐϳάόΘϟ΍ ΎϤϴγ ϻ ˬΔϴϧΎδϧϹ΍ ϪΒΘθϤϟ΍ ϕϮϘΤϟ ϢϴδΟ ϕήΧ ήΒΘόϳ Ύϣ Ϯϫϭ ˬΔϴϧϮϧΎϗ ήϴϏ
ϥ΃ ˯ΎϋΩϻ΍ ϰϠόϓ ˬϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΤϟ ϯήΧ΃ ΕΎϛΎϬΘϧ΍ ήΒϋ ϭ΃ ˬΔϨϴϬϤϟ΍ ϭ΃ ΔϴγΎϘϟ΍ ϭ΃ ΔϴϧΎδϧ·ϼϟ΍ ΔΑϮϘόϟ΍
ΎϤΑ ΔϤϜΤϤϟ΍ έΎτΧ· ϭ΃ ˬΐϴϟΎγϷ΍ ϚϠΗ ΍ϮϣΪΨΘγ΍ Ϧϣ ˯ΎϨΜΘγΎΑ ΪΣ΃ Ϊο ΔϟΩϷ΍ ϩάϫ ϡ΍ΪΨΘγ΍ ξϓήϳ

Human Rights Watch interview with Ahmad Saif al-Islam, lawyer, Cairo, December 7, 2010.

:ήψΘϧ΍ 224

."ΔϴϔϠΨϟ΍" ήψϧ΃ ˬΩ΍ήϓϷ΍ ˯ΎϔΧΈΑ ΔλΎΨϟ΍ ΔϟϭΪϟ΍ Ϧϣ΃ ΚΣΎΒϣ ΕΎγέΎϤϣ Ϧϋ ΪϳΰϤϠϟ 225
ϝϮϠϳ΃/ήΒϤΘΒγ 22 ˬΓήϫΎϘϟ΍ ˬήμϨϟ΍ ϮΑ΃ ήϫΎσ ϊϣ ζΗϭϭ βΘϳ΍έ ϦϣϮϴϫ ΔϠΑΎϘϣ .ϥϮΘϳΰϟ΍ ΔϤϛΎΤϣϭ ΎΑΎσ Ϧϣ ΓΩέ΍Ϯϟ΍ ΔϠΜϣϷ΍ ϩΎϧΩ΃ ήψϧ΍ 226
.2010
ϪΘϠϣΎόϣ ΐΠΗ Ϊϴϗ ϯ΄Α ϪΘϳήΣ ΪϴϘΗ ϭ΃ βΒΤϳ ϭ΃ ϪϴϠϋ ξΒϘϳ Ϧσ΍Ϯϣ Ϟϛ " :Ϫϴϓ Ωέϭ ΓΩΎϤϟ΍ Ϧϣ ϝϭϷ΍ ˯ΰΠϟ΍ .42 ΓΩΎϣ ˬϱήμϤϟ΍ έϮΘγΪϟ΍ 227
ΓέΩΎμϟ΍ Ϧϴϧ΍ϮϘϠϟ ΔόοΎΨϟ΍ ϦϛΎϣϷ΍ ήϴϏ ϰϓ ϪδΒΣ ϭ΃ ϩΰΠΣ ίϮΠϳ ϻ ΎϤϛ ˬΎϳϮϨόϣ ϭ΃ ΎϴϧΪΑ Ϫ΋΍άϳ· ίϮΠϳ ϻϭ ˬϥΎδϧϹ΍ Δϣ΍ήϛ ϪϴϠϋ φϔΤϳ ΎϤΑ
."ϥϮΠδϟ΍ ϢϴψϨΘΑ
General Recommendations of the Special Rapporteur on Torture, E/CN.4/2003/68, para. 26,

:ήψϧ΍ 228

.(2010 ϝϮϠϳ΃/ήΒϤΘΒγ 15 ϲϓ ΓέΎϳΰϟ΍ ΖϤΗ) http://www2.ohchr.org/english/issues/docs/recommendations.doc

2011 ϲϧΎΜϟ΍ ϥϮϧΎϛ/ήϳΎϨϳ

77

ϥϮϠΜϤϳ ΐϴϟΎγϷ΍ ϩάϫ Ϧϋ ϦϴϟϭΆδϤϟ΍ ϥ΃ ϥΎϤπϟ Δϳέϭήπϟ΍ Ε΍ϮτΨϟ΍ ϊϴϤΟ ΫΎΨΗ΍ ϊϣ ˬϪϨϴΒΗ ϢΗ
229
.Δϟ΍Ϊόϟ΍ ϡΎϣ΃

΢Θ˵ϳ Ϣϟ ˬΓήϴΧϷ΍ ΔϟϭΪϟ΍ Ϧϣ΃ ΎϳΎπϗ ϲϓ ϥ· ζΗϭϭ βΘϳ΍έ ϦϣϮϴϫ ˰ϟ ϝΎϗ ϲδϨϬΑ ϦδΤϣ ϲϣΎΤϤϟ΍
Γήϣ ϝϭ΃ :ήϬη΃ ΓΪϋ ϕήϐΘδϳ Ϊϗ ϢϫίΎΠΘΣ΍ ϥ΃ ϢϏέ ϰΘΣ ˬϦϳΰΠΘΤϤϟ΍ ϢϬϴϠϛϮϣ ΔϠΑΎϘϣ Ύ˱ϘϠτϣ ϦϴϣΎΤϤϠϟ
:ΔΑΎϴϨϟ΍ ϡΎϣ΃ ϥϮϠΜϤϳ ΎϣΪϨϋ ϥϮϜϳ ϢϬϴϠϋ ϰϋΪϤϟ΍ ϥϮϠΑΎϘϳ
ϰϟ· ΔόΑέ΃ Ϧϣ [ΔϟϭΪϟ΍ Ϧϣ΃] έΎϘϣ ϲϓ ΔϟϭΪϟ΍ Ϧϣ΃ ρΎΒο ϢϫΰΠΘΤϳ ˬΔϳΩΎϬΠϟ΍ ΕΎϋΎϤΠϟ΍ ΎϳΎπϗ ϲϓ
˯ΎϔΘΧϻ΍ Ϧϣ ϦϳήϬη ΪόΑ ˬΓήΘϔϟ΍ ϚϠΗ ˯ΎϨΛ΃ .ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ ϊϴϤΟ ϰϠϋ ΍ϮϠμΤϳ ϥ΃ ϰϟ· ˬήϬη΃ ΔδϤΧ
ϢϬϗϮδϳ ΔΑΎϴϨϟ΍ ϡΎϣ΃ ϢϬϴϠϋ ϰϋΪϤϟ΍ ϞΜϤϳ .ϝ΍ϮϗϷ΍ άΧϷ ΔϟϭΪϟ΍ Ϧϣ΃ ΔΑΎϴϧ ϰϟ· ϢϬϧϭάΧ΄ϳ ΎϤΑέ ˬϱήδϘϟ΍
ϲϠϛϮϣ έΎΒΧ· ΖϟϭΎΣ .ΔϟϭΪϟ΍ Ϧϣ΃ ΚΣΎΒϣ έΎϘϣ ϰϟ· ϥϭΩΎό˵ϳ ϢΛ ˬϱΪϳϷ΍ ϱΪϴϘϣ ˬΔϟϭΪϟ΍ Ϧϣ΃ ήλΎϨϋ
ˬΔδϠΠϟ΍ ϩάϫ ΪόΑ ΐϫΫ΄γ Ϧϳ΃ ϲϨϟ΄γϭ ϲ
˷ ϟ· ήψϧ .ΐϳάόΘϠϟ νήόΗ Ϫϧ΃ ΔΑΎϴϨϠϟ ϝϮϘϳ ϥ΃ Ϧϣ ϰθΨϳ ϻ΄Α
Ύϣ Ϫϟ ΍ϭΩΪΣ ρΎΒπϟ΍ ϥ΃ ϲϟ ϝΎϗ ...ΎϨϧϮΑάόϳ ΚϴΣ ΔϟϭΪϟ΍ Ϧϣ΃ ϰϟ· Ϊ΋Ύϋ Ύϧ΃ ϝΎϘϓ ˬΖϴΒϟ΍ ϰϟ· Ϊ΋Ύϋ ΖϠϘϓ
230
.ΔΑΎϴϨϟ΍ ϡΎϣ΃ ϪΑ ϑήΘόϴγ

:ζΗϭϭ βΘϳ΍έ ϦϣϮϴϫ ˰ϟ ϲΤΘϓ Ϊϴγ ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΣ ϲϣΎΤϣ ϝΎϗϭ
ΓΪϴϘϣ ϢϬϳΪϳ΃ϭ ˬϦϴϋϷ΍ ϲΑϮμόϣ ΔΑΎϴϨϟ΍ ήϘϣ ϰϟ· ϦϳΰΠΘΤϤϟ΍ ϞϘϨ˵ϳ ˬϡΎϳϷ΍ ϩάϫ ΔϟϭΪϟ΍ Ϧϣ΃ ΎϳΎπϗ ϲϓ
ΎϣΪϨϋ ϻ· Ϧϴόϟ΍ ΔϣΎϤϏ α΍ήΤϟ΍ ωΰϨϳ ϻ .ΔϟϭΪϟ΍ Ϧϣ΃ ϲϓ ϢϫίΎΠΘΣ΍ ΔϟΎΣ βϔϧ ϲϫϭ ˬϢϫέϮϬχ ˯΍έϭ
ΓΪΣ΍Ϯϟ΍ ϲϓ ϭ΃ ˬϞϴϠϟ΍ ςγϭ ΔΑΎϴϨϟ΍ ϡΎϣ΃ ϥϭΰΠΘΤϤϟ΍ ϞΜϤϳ Ύ˱ϧΎϴΣ΃ ϭ΃ .ΔΑΎϴϨϟ΍ ΐΘϜϣ ϰϟ· ϥϮϠμϳ
ήϴϏ ϞϜθΑ ΔΑΎϴϨϟ΍ ˯ϼϛϭ ΎϨϟ ϝϮϘϳ ΞΘΤϧ ΎϣΪϨϋ .ϥΎϣϷΎΑ ΎϬΘϗϭ ϢϬϴϠϋ ϰϋΪϤϟ΍ ήόθϳ ϻ .Ύ˱ΣΎΒλ
ΔϟϭΪϟ΍ Ϧϣ΃ ρΎΒο άΧ΄ϳ ϢΛ .ΎϬϴϠϋ ϢϬϟ Γήτϴγ ϻ ϲΘϟ΍ ϥΎϣϷ΍ Ε΍˯΍ήΟ· ΓΎϋ΍ήϣ Ϯϫ ΐΒδϟ΍ ϥ· ϲϤγέ
231
.ϝϮϬΠϣ ϥΎϜϣ ϲϓ ίΎΠΘΣϻ΍ ϰϟ· ϢϬϴϠϋ ϰϋΪϤϟ΍

ϰϠϋ ΔϟϭΪϟ΍ Ϧϣ΃ ϢϛΎΤϣϭ ΔϟϭΪϟ΍ Ϧϣ΃ ΔΑΎϴϨϟ ϖϠϘ˵Ϥϟ΍ ΩΎϤΘϋϻ΍ ήϬψ˵Η ΔϴϟΎΘϟ΍ ΙϼΜϟ΍ ΔϟΎΤϟ΍ ΕΎγ΍έΩ
ΎϬόϤΟ ϢΗ ϲΘϟ΍ ΔϟΩϷ΍ϭ ζΗϭϭ βΘϳ΍έ ϦϣϮϴϫ ΙϮΤΑ .ΐϳάόΘϟ΍ ϖϳήσ Ϧϋ ΎϬϴϠϋ ϞμΤΘϟ΍ ϢΘϳ ΕΎϓ΍ήΘϋ΍
ϲϫ ήΒϛ΃ ΔϠϜθϣ ΩϮΟϮΑ ϲΣϮΗ ΔϴϟϭΪϟ΍ϭ ΔϳήμϤϟ΍ ϲϧΪϤϟ΍ ϊϤΘΠϤϟ΍ ΕΎϤψϨϣ ΙϮΤΑϭ ΎϳΎΤπϟ΍ Ϧϣ
ϊϣ ϦϳΰΠΘΤϤϟ΍ ˯ΎϔΧ·ϭ ΐϳάόΗ ϲϓ ΍ϭήϤΘδϳ ϲϛ Δϴ΋ΎπϘϟ΍ ΔϘΣϼϤϟ΍ Ϧϣ ΔϟϭΪϟ΍ Ϧϣ΃ ρΎΒο ΔϳΎϤΣ
.ΏΎϘόϟ΍ Ϧϣ ΕϼϓϹ΍
ˬϦϴϣήΠϤϟ΍ ΔϠϣΎόϣϭ ΔϤϳήΠϟ΍ ϊϨϤϟ ϦϣΎΜϟ΍ ΓΪΤΘϤϟ΍ ϢϣϷ΍ ωΎϤΘΟ΍ ϲϓ Εήϗ΃ ˬ˯ΎϋΩϻ΍ έϭΪΑ ΔλΎΨϟ΍ ΔϳΩΎηέϹ΍ ΓΪΤΘϤϟ΍ ϢϣϷ΍ ΔϟΩ΃ :ήψϧ΍ 229
ΓέΎϳΰϟ΍ ΖϤΗ) http://www2.ohchr.org/english/law/prosecutors.htm :ϰϠϋ .1990 ϝϮϠϳ΃/ήΒϤΘΒγ 7 ϰϟ· Ώ΁/βτδϏ΃ 27 ˬΎΑϮϛ ˬΎϧΎϓΎϫ
.(2010 ϝϮϠϳ΃/ήΒϤΘΒγ 15 ϲϓ
.2010 ϥ΍ήϳΰΣ/ϮϴϧϮϳ 29 ˬΓήϫΎϘϟ΍ ˬϲδϨϬΑ ϦδΤϣ ϊϣ ζΗϭϭ βΘϳ΍έ ϦϣϮϴϫ ΔϠΑΎϘϣ 230
.2010 ϥ΍ήϳΰΣ/ϮϴϧϮϳ 30 ˬΓήϫΎϘϟ΍ ˬϲϣΎΤϣ ˬϲΤΘϓ Ϊϴγ ϊϣ ζΗϭϭ βΘϳ΍έ ϦϣϮϴϫ ΔϠΑΎϘϣ 231

78

ΐϳάόΘϟ΍ ΎϳΎπϗ ϲϓ ΏΎϘόϟ΍ Ϧϣ ΓΎϨΠϟ΍ Εϼϓ·

2006 ΎΑΎσ ΔϤϛΎΤϣ
˯ΎϤΘϧϻ΍ϭ ϞΘϘϟ΍ϭ ΏΎϫέϹΎΑ ϦϴϤϬΘϣ ϝΎΟέ ΔΛϼΛ ΔϤϛΎΤϣ ζΗϭϭ βΘϳ΍έ ϦϣϮϴϫ ΖόΑΎΗ 2006 ϡΎϋ ϲϓ
ΖϬΘϧ΍ .˯ΎϨϴγ ϲϓ ΔϴΣΎϴγ ϊϗ΍Ϯϣ ΖϓΪϬΘγ΍ 2004 ϡΎϋ ϲϓ ΕΎϤΠϬΑ ΔϠλ ϰϠϋ ˬέϮψΤϣ ϢϴψϨΗ ϰϟ·
ϝΎϤϋ΃ ωϮϗϮΑ ΔϳΪΟ Ε΍˯ΎϋΩ΍ ΩϮΟϮϟ ΍˱ήψϧ ΔϟΩΎϋ ήϴϏ ΖϧΎϛ ΔϤϛΎΤϤϟ΍ ϥ΃ ϰϟ· ζΗϭϭ βΘϳ΍έ ϦϣϮϴϫ
ΔϠΑΎϘϣ ϰϠϋ ΓέΪϘϟ΍ ϡ΍Ϊόϧ΍ϭ ΔϟϮτϤϟ΍ ϱήδϘϟ΍ ˯ΎϔΘΧϻ΍ Ε΍ήΘϓ Ϛϟάϛϭ ˬϑ΍ήΘϋϻ΍ ϰϠϋ έΎΒΟϹ΍ϭ ΐϳάόΗ
232
.ϦϴϣΎΤϤϟ΍
ϪϟΎϘΘϋ΍ ϢΗϭ ˬ2004 ϝϭϷ΍ ϦϳήθΗ/ήΑϮΘϛ΃ 22 ϲϓ ΰϳΎΟ ΪϤΤϣ ϰϠϋ ξΒϘϟΎΑ ΔϟϭΪϟ΍ Ϧϣ΃ ρΎΒο ϡΎϗ
ϡΎϳ΃ ϝϭ΃ ϥΎΣ ϥ΃ ϰϟ· ϲϣΎΤϣ ΔϠΑΎϘϤΑ Ϫϟ ΡΎϤδϟ΍ ΍Ϯπϓέ ΕΎΒϠτϟ΍ έήϜΗ ϢϏέ .Ϫϴϟ· ΕΎϣΎϬΗ΍ ΐδϧ ϥϭΩ
ϪΑ ΍ϮψϔΘΣ΍ ΔϟϭΪϟ΍ Ϧϣ΃ ρΎΒο ϥ΄Α ΪϬη ˬϰϟϭϷ΍ ΰϳΎΟ ΔδϠΟ ϲϓ .2005 ίϮϤΗ/ϮϴϟϮϳ 2 ϲϓ ˬϪΘϤϛΎΤϣ
΍ϮϣΪΨΘγ΍ϭ ˬϪϴϗΎγϭ ϪϳΪϳ Ϧϣ ϩϮϘϠϋ ϢϬϧ΃ϭ ˬϪϧΎϜϤΑ ϢϠόϳ ϥ΃ ϥϭΩ ϦϳΪϴϟ΍ ϕϮΛϮϣ ϦϴϨϴόϟ΍ ΏϮμόϣ
ϲϓ ˬΔϟϭΪϟ΍ Ϧϣ΃ ΔΑΎϴϧ ϊϣ ϲϧΎΜϟ΍ ϪϋΎϤΘΟ΍ ϲϓ ϑήΘόϳ ϥ΃ ϞΒϗ ˬωϮΒγ΃ ΓΪϤϟ ˬϪΒϳάόΘϟ ΔϴΑήϬϜϟ΍ ΕΎϘόμϟ΍
ϪϧϷ ϑ΍ήΘϋϻ΍ ϰϠϋ ϖϓ΍ϭ Ϫϧ΃ ϰϠϋ ΰϳΎΟ ΩΪη ˬΔϤϜΤϤϠϟ ϪΗΩΎϬη ϲϓ .2004 ϲϧΎΜϟ΍ ϦϳήθΗ/ήΒϤϓϮϧ 4
ΔϴΒτϟ΍ ΔϳΎϋήϟ΍ ΐϠσϭ ϪΒϳάόΘΑ ΔΑΎϴϨϟ΍ ήΒΧ΃ ΎϤϨϴΑ Ϫϧ΃ϭ ˬΐϳάόΘϟ΍ Ϧϣ ΪϳΰϤϠϟ νήόΘϟ΍ ϰθΨϳ ϥΎϛ
ϲϣΎΤϤϟ΍ ˬϡϼγϹ΍ ϒϴγ ΪϤΣ΃ ϡΎϗ ΎϣΪϨϋ ϻ· ϡ˳ ΎΤϣ ΰϳΎΟ ϞΑΎϘϳ Ϣϟ .ϪΗΎΒϠσ ΔΑΎϴϨϟ΍ Ζπϓέ ΪϘϓ ˬϲϣΎΤϣϭ
ϥΎϛ .ϪϠϴΜϤΗ Ϊϳήϳ Ϫϧ· ϝΎϗϭ ΔϤϛΎΤϤϠϟ ΪϋϮϣ ϝϭ΃ ˯ΎϨΛ΃ ΔϤϜΤϤϟ΍ ϰϠϋ Ϫδϔϧ νήόΑ ˬϱήμϤϟ΍ ϲϗϮϘΤϟ΍
.ϪϴϠϋ ϰϋΪϤϟΎΑ Ϫϟ ϝΎμΗ΍ ϝϭ΃ ΍άϫ
΢Ϥδ˵ϳ Ϣϟ ˬΔϘϠϐϣ ΔδϠΟ ϲϓ ΔϤϜΤϤϟ΍ ΖϠΧΩ .ϲΒσ κΤϓ ˯΍ήΟΈΑ ϪΒϠσ ΔϤϜΤϤϟ΍ ΖϠΒϗ ϦϴΤϟ΍ ϚϟΫ ϲϓ
Ϧϣ ΰϳΎΟ ΪϳήΠΗ ϢΗ ˬΔδϠΠϟ΍ ϚϠΗ ˯ΎϨΛ΃ .ΎϫέϮπΤΑ ζΗϭϭ βΘϳ΍έ ϦϣϮϴϫ Ϧϋ ΔΑΎϴϨϟΎΑ ήοΎΤϟ΍ ϲϣΎΤϤϠϟ
ήϳήϘΗ ϲϓ Ωέϭ .ϪμΤϔΑ ΐϴΒτϟ ΖΤϤγ ϢΛ Ϧϣϭ ˬΐϳάόΘϟ΍ ΕΎϣϼϋ ϯήΘϟ ΔϤϜΤϤϟ΍ ϪμΤϔΗ ϲϛ ϪΑΎϴΛ
Ϧϣ ήϬη΃ ΔϴϧΎϤΛ Ϧϣ ήΜϛ΃ ΪόΑ ϱ΃ – 2005 ίϮϤΗ/ϮϴϟϮϳ 7 ΦϳέΎΘΑ ˬκΤϔϟ΍ ΍άϫ Ϧϋ ξΨϤΗ ϲΒσ
ϲϓ Ωέϭ ϦϜϟ ˬΐϳάόΘϠϟ ΔΠϴΘϧ ΎϬϧϮϛ ϊϣ ϖϔΘΗ ΕΎΑΎλ· ΩϮΟϭ – ΐϳάόΘϠϟ ϪϤϋί ΐδΣ ΰϳΎΟ νήόΗ
ˬΎϬϟ νήόΘϟ΍ Ζϗϭ ΕΎΑΎλϹ΍ κΤϓ ϢΘϳ Ϣϟ ϪϧϷϭ ˬΓήϴΒϛ ΔϴϨϣί ΓΪϣ ˯ΎπϘϧ΍ ΐΒδΑ" :Ύ˱πϳ΃ ήϳήϘΘϟ΍
ϦΠδϟ΍ ϲϓ ΰϳΎΟ ΔϠΑΎϘϣ Ϧϣ ϡϼγϹ΍ ϒϴγ ϦϜϤΗ 233."ΎϬΑ ΔΑΎλϹ΍ ΪϋϮϣ ϭ΃ Δϴϔϴϛ Δϓήόϣ ϞϴΤΘδϤϟ΍ ϦϤϓ
30 ϲϓ .˯ΎϘϠϟ ΔϟϭΪϟ΍ Ϧϣ΃ Ϧϣ ςΑΎο έϮπΣ ΪόΑ ςϘϓ ϦϜϟ ˬ2005 ίϮϤΗ/ϮϴϟϮϳ 13 ΦϳέΎΘΑ
232

Egypt: Terrorism Trial Shows Serious Flaws: Torture Allegedly Used to Coerce Confessions," Human Rights Watch :ήψϧ΍
ϑϻ΁ ϰϠϋ Ύ˱ϔδόΗ ξΒϘϟ΍ Ϧϋ ΪϳΰϤϠϟ news release, December 12, 2006, http://hrw.org/english/docs/2006/12/13/egypt14829.htm
Human Rights Watch, Egypt: Mass Arrests and Torture in :ήψϧ΍ ˬϝΎϘΘϋϻ΍ ˯ΎϨΛ΃ Ϫϟ ΍ϮοήόΗ ϱάϟ΍ ΐϳάόΘϟ΍ϭ ΎΑΎσ Ε΍ήϴΠϔΗ ΪόΑ ϝΎΟήϟ΍

Sinai
233

"Egypt: Terrorism Trial Shows Serious Flaws: Torture Allegedly Used to Coerce Confessions," Human Rights Watch :ήψϧ΍
news release, December 12, 2006, http://hrw.org/english/docs/2006/12/13/egypt14829.htm

2011 ϲϧΎΜϟ΍ ϥϮϧΎϛ/ήϳΎϨϳ

79

ϡ΍ΪϋϹ΍ ϢϜ˵Σ άϴϔϨΗ έΎψΘϧΎΑ Ϯϫϭ ˬϡ΍ΪϋϹΎΑ ΰϳΎΟ ϰϠϋ ΔϟϭΪϟ΍ Ϧϣ΃ ΔϤϜΤϣ ΖϤϜΣ ˬϲϧΎΜϟ΍ ϦϳήθΗ/ήΒϤϓϮϧ
234
.ϦϴΤϟ΍ ϚϟΫ άϨϣ ϪϘΤΑ
ΪΣ΍ϭ Ϯϫϭ ˬ2005 Ώ΁/βτδϏ΃ 12 ϲϓ ΪϤΤϣ ΔϣΎγ΃ ϰϠϋ ΔϟϭΪϟ΍ Ϧϣ΃ ρΎΒο ξΒϗ ˬΎϬδϔϧ ΔϴπϘϟ΍ ϲϓ
ϡήη ΔϨϳΪϣ ϲϓ Ύ˱μΨη 67 ΓΎϴΤΑ Ε΍ήϴΠϔΗ ΔΛϼΛ ΕΩϭ΃ ϥ΃ ΪόΑ ϢϬϴϠϋ ξΒϘϟ΍ ϢΗ Ϧϳάϟ΍ ϝΎΟήϟ΍ ΕΎΌϣ Ϧϣ
Ώ΁/βτδϏ΃ 22 ϲϓ Γήϣ ϝϭϷ ΔϟϭΪϟ΍ Ϧϣ΃ ΔΑΎϴϧ ϞΑΎϗ .ίϮϤΗ/ϮϴϟϮϳ 23 ΦϳέΎΘΑ ˬΔϴϠΣΎδϟ΍ Φϴθϟ΍
ϥ΄Α ΪϬη ΪόΑ ΎϤϴϓ .ϝϭϷ΍ ˯ΎϘϠϟ΍ ϚϟΫ ϝϼΧ ΎΑΎσ Ε΍ήϴΠϔΗ ϲϓ ϩέϭΪΑ ϪΗΎϓ΍ήΘϋ΍ ϰϠϋ ϊϗϭϭ ˬ2005
ΓήϤϠϟ ϞΜϣ ϥ΃ ϰϟ· ΪϤΤϣ ϡ˳ ΎΤϣ ϞΜϤϳ Ϣϟϭ .ϩίΎΠΘΣ΍ Ϧϣ ϰϟϭϷ΍ ΓήΘϔϟ΍ ˯ΎϨΛ΃ ϩϮΑάϋ ΔϟϭΪϟ΍ Ϧϣ΃ ρΎΒο
ϲϓ ϥΎΒπϘϟ΍ ˯΍έϭ Ϧϣ ϻ· ϪϴϣΎΤϣ ϊϣ Ϟλ΍ϮΘϟ΍ Ϧϣ ϦϜϤΘϳ Ϣϟ ˬϪΘϤϛΎΤϣ ˯ΎϨΛ΃ .ΔϤϜΤϤϟ΍ ϡΎϣ΃ ϰϟϭϷ΍
ϰϠϋ ΔϤϜΤϤϟ΍ ΖϘϓ΍ϭ .ϪϨϣ ΔΑήϘϣ ϰϠϋ ϒϗ΍ϭ ΔϟϭΪϟ΍ Ϧϣ΃ Ϧϣ ςΑΎο ΩϮΟϭ ϊϣ ˬΔϤϜΤϤϟ΍ ΔϋΎϗ κϔϗ
ϒθϜϟ΍ ϥ΃ ϢϏέ ˬ2006 έ΍Ϋ΁/αέΎϣ 26 ϲϓ ϪΘϤϛΎΤϣ ΖΤΘ˵ϓ ΎϣΪϨϋ ϲΒσ κΤϓ ˯΍ήΟΈΑ ϪϴϣΎΤϣ ΐϠσ
.ϪϟϮϗ ΪΣ ϰϠϋ ΐϳάόΘϠϟ ΪϤΤϣ νήόΗ Ϧϣ ήϬη΃ ΔόδΗ ΪόΑ ϱ΃ – ϦϳήϬη ΪόΑ ϻ· ϪϴϠϋ ϊϗϮϳ Ϣϟ ϲΒτϟ΍
Ϣϟ ϦϜϟ ˬΐϳάόΘϠϟ ΔΠϴΘϧ ϥϮϜΗ ΎϤΑέ ΕΎΑΎλ· ΩϮΟϭ ϰϟ· έΎη΃ έΎϳ΃/ϮϳΎϣ 27 ΦϳέΎΘΑ ϊϗϮϤϟ΍ ˬήϳήϘΘϟ΍
.ΖπϘϧ΍ ϲΘϟ΍ ΔϴϨϣΰϟ΍ ΓΪϤϟ΍ ΐΒδΑ ϪΗΎΑΎλ· ΐΒγ ϰϟ· ϞλϮΘϟ΍ Ϧϣ ήϳήϘΘϟ΍ ϦϜϤΘϳ
ϢϴψϨΗ ϰϟ· ˯ΎϤΘϧϻ΍ϭ ˬϞΘϘϟ΍ ϲϓ ΔϛέΎθϤϟ΍ϭ ˬΏΎϫέϹ΍ ΔϤϬΘΑ ϡ΍ΪϋϹΎΑ ΪϤΤϣ ϰϠϋ ΔϤϜΤϤϟ΍ ΖϤϜΣ
.ΎΑΎσ Ε΍ήϴΠϔΘΑ ΔϠλ ϰϠϋ ϯήΧ΃ Ϣ΋΍ήΟϭ ˬϲΑΎϫέ·

ΓέϮμϨϤϟ΍ Δϔ΋Ύτϟ΍ Δϴπϗ
Ϧϣ΃ Δϴπϗ ΢ϳήθΗ" ϥ΍ϮϨόΑ 2007 ϝϭϷ΍ ϥϮϧΎϛ/ήΒϤδϳΩ ϲϓ έΩΎμϟ΍ ζΗϭϭ βΘϳ΍έ ϦϣϮϴϫ ήϳήϘΗ ϲϓ
Ύ˱ΑΎη 22 Ϧϣ ΔϋϮϤΠϣ Δϴπϗ ζΗϭϭ βΘϳ΍έ ϦϣϮϴϫ ΖμΤϓ ˬ""ΓέϮμϨϤϟ΍ Δϔ΋Ύτϟ΍" ΕϻΎϘΘϋ΍ :ΔϟϭΩ
ϲϓ ΔϴϧΪϤϟ΍ ϑ΍ΪϫϷ΍ Ϧϣ ϚϟΫ ήϴϏϭ ΡΎϴδϟ΍ ϰϠϋ ΔϴΑΎϫέ· ΕΎϤΠϫ άϴϔϨΘϟ ςϴτΨΘϟΎΑ ΍ϮϤϬΗ΍ ˱Ύϳήμϣ
ρΎΒη/ήϳ΍ήΒϓ ϲϓ ϼ
˱ Οέ 22 ˰ϟ΍ ϰϠϋ ΖπΒϗ ΕΎτϠδϟ΍ ϥ΃ ϰϟ· ζΗϭϭ βΘϳ΍έ ϦϣϮϴϫ ΖμϠΧ .ΓήϫΎϘϟ΍
ϊϴΑΎγϷ΍ έ΍Ϊϣ ϰϠϋ .ϥΎδϴϧ/ϞϳήΑ΃ ήϬη ϲϓ ˬήϴΜϜΑ ϢϫίΎΠΘΣ΍ Ϧϋ ϥϼϋϹ΍ ϞΒϗ ˬ2006 έ΍Ϋ΁/αέΎϣϭ
.ΓήϫΎϘϟ΍ ϲϓ ΔϟϭΪϟ΍ ϦϣϷ ΰϛ΍ήϣ ΓΪϋ ϲϓ ϱήδϘϟ΍ ˯ΎϔΧϹ΍ Ϧϫέ ϢϬϴϠϋ φϔΤΘϟ΍ ϢΗ ˬϝΎϘΘϋϻ΍ Ϧϣ ϰϟϭϷ΍
ϥ΃ ϰϟ· ζΗϭϭ βΘϳ΍έ ϦϣϮϴϫ ΖϬΘϧ΍ .ΕΎϛΎϬΘϧϻ΍ ΃Ϯγ΃ Ζόϗϭ ίΎΠΘΣϼϟ ΔϴϟϭϷ΍ ΓήΘϔϟ΍ ϚϠΗ ˯ΎϨΛ΃
ΐϳάόΘϠϟ ΔϟϭΪϟ΍ Ϧϣ΃ ϢϬΘοήϋ ϚϟΫ Ϧϣ ϻ
˱ ΪΑϭ .ΎϬϤϋ΍ΰϣ ΪϳΆΗ ήϛά˵Η ΔϟΩ΃ ΎϬϳΪϟ βϴϟ ΔϳήμϤϟ΍ ΕΎτϠδϟ΍
ϮΤϧ ϞΑΎϗ ˬϦϳΰΠΘΤϤϟ΍ Ϧϣ ΩΪόϟ ϲϣΎΤϣ ˬΔΗΎΤη Ϊϴόγ .ΕΎϓ΍ήΘϋ΍ ϰϠϋ ϝϮμΤϠϟ ΔϤϴδΠϟ΍ ΕΎϛΎϬΘϧϻ΍ϭ
234

Egypt: Halt Execution of Accused Taba Bombers: Government Should Give Alleged Attackers a Fair Trial,”” Human Rights
Watch news release, June 10, 2007, http://www.hrw.org/ar/node/73706

80

ΐϳάόΘϟ΍ ΎϳΎπϗ ϲϓ ΏΎϘόϟ΍ Ϧϣ ΓΎϨΠϟ΍ Εϼϓ·

ϢϬϨϣ ΔΘγ ϊϣ ΙΪΤΗϭ ˬ2006 ϝϮϠϳ΃/ήΒϤΘΒγ ϰΘΣ ίϮϤΗ/ϮϴϟϮϳ Ϧϣ ΔΑΎϴϨϟ΍ ϡΎϣ΃ ΍ϮϠΜϣ ΎϣΪϨϋ ϢϬϨϣ 10
:ζΗϭϭ βΘϳ΍έ ϦϣϮϴϫ ˰ϟ ϝΎϗ .ϖϴϘΤΘϟ΍ ΕΎϳήΠϣ ˯ΎϨΛ΃
ΖΛΪΤΗ Ϧϣ .ϲϠϏϮχϻ ϲϓ ΔΌϴδϟ΍ ΔϠϣΎόϤϠϟ ˱ΎόϴϤΟ ΍ϮοήόΗ .ΔΑΎϴϨϟ΍ ΐΘϜϣ ϲϓ ϢϬϨϣ ΩΪϋ ϰϟ· ΖΛΪΤΗ
.ΓΪϴϘϤϟ΍ ϢϬϳΪϳ΃ Ϧϣ ϢϫϮόϓέϭ ˬϢϫέϮϬχ ˯΍έϭ ϢϬϳΪϳ΃ ΍ϭΪϴϗ ΔϟϭΪϟ΍ Ϧϣ΃ ήλΎϨϋ ϥ· ϲϟ ΍ϮϟΎϗ ˬϢϬόϣ
΍ϮοήόΗ ϢϬϧ· ξόΒϟ΍ ϝΎϗϭ .ΔγΎδΣ ϖσΎϨϣ ϲϓ ˬϢϫΪϠΟ ϲϓ ή΋ΎΠδϟ΍ ΍ϭ΄ϔσ΃ ϢϬϧ· ξόΒϟ΍ ϝΎϗ
ˬϲϧΪόϣ ήϳήγ ϰϟ· ϱΪϳϷ΍ ϱΪϴϘϣ ΍ϮϧΎϛ ϢϬϧ· ϢϬπόΑ ΎϨϟ ϝΎϗ ϝΎΜϤϟ΍ ϞϴΒγ ϰϠϋ .˯ΎΑήϬϜϟΎΑ ΐϳάόΘϠϟ
˯ΎΑήϬϜϟ΍ ήϤΗϭ ˬϱΩϮϤϋ ϊοϭ ϲϓ ήϳήδϟ΍ ϊϓέ ϢΘϳ ϢΛ ˬΔΒΗήϣ ϥϭΩ ϦϜϟ ˬϰϔθΘδϤϟ΍ ήϳήγ ϞΜϣ
235
.ϢϬϴϟ· ϞμΘϓ ήϳήδϟΎΑ

:ΔΗΎΤη ϝΎϗ ˬΕ΍˯Ύγ· Ϧϣ Ϫϟ νήόΗ ΎϤΑ ΔΑΎϴϨϟ΍ έΎΒΧ· Ω΍έ΃ ϱάϟ΍ ΪϴΣϮϟ΍ ΰΠΘΤϤϟ΍ ήμϧ ΪϤΤϣ ϥΎϛ
Ω΍έ΃ϭ ˬϲΒσ ϖϳήϓ ϪμΤϔϳ ϥ΃ ΐϠσϭ ΐϳάόΘϟ΍ έΎΛ΁ ξόΑ ϪϴϠϋ Ζϟ΍ί Ύϣ ϥΎϛ ˬ˱΍ΪϳΪΤΗ ήμϧ ΪϤΤϣ
ϥϭήΧ΁ ϥϭΰΠΘΤϣ ϲϟ ϝΎϗ ...ξϓέ ΐ΋ΎϨϟ΍ ϦϜϟ – ϦϴΗήϣ ϚϟΫ ΐϠσ – ΐ΋ΎϨϟ΍ ϰϠϋ ϪΗΎΑΎλ· νήϋ
ˬΪόΑ ΎϤϴϓ .ϰϟϭϷ΍ ΓήϤϟ΍ ϲϓ – ΐ΋ΎϨϟ΍ ϡΎϣ΃ ˯ϲη ϱ΃ ΍ϮϟϮϘϳ Ϣϟ ϢϬϨϜϟ ˬΕ΍˯Ύγ· Ϧϣ Ϫϟ ΍ϮοήόΗ ΎϤΑ
Ϧϴϔ΋ΎΧ ΍ϮϧΎϛ ϝΎΟήϟ΍ ΐϠϏ΃ ...ΐϳάόΘϠϟ νήόΗ Ϫϧ· ΐ΋ΎϨϠϟ ϢϬπόΑ ϝΎϗ ˬΔΑΎϴϨϟ΍ ΐΘϜϣ ΍Ϯϔϟ΃ ΎϣΪϨϋ
ϩάϫ ΔόΑΎΘϣ ϢϬϨϜϤϳ ϻ ΩϻϭϷ΍ Ϧϣ ήϴΜϜϟ΍ ϦϜϟ .[ΔϤϜΤϤϟ΍ ϲϓ] κΤϔϟ΍ ΐϠσ ϲϓ ΍ϮΒϏήϳ Ϣϟϭ ΍˱ΪΟ
ϰϟ· ϢϛάΧ΃ ΪόΑ ˬ΍ϮόϤγ΍ :ΔϟϭΪϟ΍ Ϧϣ΃ ρΎΒο ϢϬϟ ϝϮϘϳ ˬϥϮϔ΋ΎΧ ϢϬϧ· .΍άϫ ϥϭΪϳήϳ ϻ ϭ΃ ˬΎϳΎπϘϟ΍
΍ϮϣΰΘϠϴϓ .ΕΎϗΎϤΣ ϱ΃ ΍ϮΒϜΗήΗ ϻ ˬ˯ϲη ϱ΃ ΍ϮϟϮϘΗ ϼϓ ˬΎϨϫ ϰϟ· ϥϭΩϮόΘγ ˬΔΑΎϴϨϟ΍ ΐΘϜϣ
236
.ΖϤμϟ΍

κϘϨϟ 22 ˰ϟ΍ ϦϳΰΠΘΤϤϟ΍ Ϧϋ ΕΎϣΎϬΗϻ΍ ϊϴϤΟ ΔϟϭΪϟ΍ Ϧϣ΃ ΔΑΎϴϧ ΖτϘγ΃ ˬ2006 ϡΎϋ ςγ΍ϭ΃ ϲϓ
.ϢϬϨϋ Ν΍ήϓϹΎΑ Εήϣ΃ϭ ΔϟΩϷ΍

ϥϮΘϳΰϟ΍ Δϴπϗ
˯ΎϔΘΧϻ΍ Ϧϣ ϊϴΑΎγ΃ ΓΪϋ ΪόΑ Γήϣ ϝϭϷ ΔΑΎϴϨϟ΍ ϢϬϴϠϋ ϰϋΪϤϟ΍ ϞΑΎϗ ˬ2010 ϡΎϋ ˬϥϮΘϳΰϟ΍ ΔϤϛΎΤϣ ϲϓ
˯ΎϨΛ΃ ϢϫϮΑάϋ ΔϟϭΪϟ΍ Ϧϣ΃ ρΎΒο ϥ· ΍ϮϟΎϗ ϢϬϴϠϋ ϰϋΪϤϟ΍ Ϧϣ ήϴΜϜϟ΍ .ΔϟϭΪϟ΍ Ϧϣ΃ ΚΣΎΒϣ ήϘϣ ϲϓ ϱήδϘϟ΍
ϞΟ΃ Ϧϣ ΔΤϠγ΃ ϊϴϨμΘϟ ςτΧ ϥ΄θΑ ˬΐϳάόΘϟ΍ ήϴΛ΄Η ΖΤΗ ϢϬϨϣ ΕΎϓ΍ήΘϋϻ΍ ϰϠϋ ΍ϮϠμΣϭ ίΎΠΘΣϻ΍
βΘϳ΍έ ϦϣϮϴϫ ˰ϟ ΔΗΎΤη ϝΎϗ.2007 ίϮϤΗ/ϮϴϟϮϳ 11ϭ 9 ˬΓήϫΎϘϟ΍ ˬϦϴϠϘΘόϣ ΓΪϋ Ϧϋ ϲϣΎΤϣ ˬΔΗΎΤη Ϊϴόγ ζΗϭϭ βΘϳ΍έ ϦϣϮϴϫ ΕϼΑΎϘϣ 235
ΔϠϣΎόϤϟ΍ έΎΛ΁ Ϧϣ ϥϮϧΎόϳ ΍Ϯϟ΍ί Ύϣ Ϯϫϭ ΔΑΎϴϨϟ΍ ϡΎϣ΃ ϝϮΜϤϟ΍ ϦϴϠϘΘόϤϠϟ έΩΎϨϟ΍ Ϧϣ Ϫϧ΃ ΎϬϨϣ ϦϴΒΗ ΔϟϭΪϟ΍ Ϧϣ΃ ϲϠϘΘόϣ ϞϴΜϤΗ ϲϓ ϪΘΑήΠΗ ϥ· ζΗϭϭ
ˬϝΎΣ Ϟϛ ϰϠϋϭ .ΔΑΎϴϨϟ΍ ϰϟ· ϦϳΰΠΘΤϤϟ΍ ΔϟΎΣ· ϞΒϗ Ρ΍ήΠϟ΍ ϰϔθΗ ϰΘΣ ΔϟϭΪϟ΍ Ϧϣ΃ ήψΘϨΗ Ύϣ ΓΩΎϋ" :Ύ˱ϘΣϻ ΔΑΎϴϨϟ΍ ϡΎϣ΃ ϥϮϠΜϤϳ ϢϬΒϠϏ΄ϓ ˬΔΌϴδϟ΍
.""ϢϳΪϗ ΡήΟ ήΛ΁" ΎϬϧ΃ ϥϮΒΘϜϳ Ύϣ ΓΩΎϋ ϲϋήθϟ΍ ΐτϟ΍ ˯΍ήΒΧ ϥΈϓ ˬέΎΛ΁ ϙΎϨϫ ΖϧΎϛ Ϯϟ ϰΘΣ
.2007 ίϮϤΗ/ϮϴϟϮϳ 9 ˬΓήϫΎϘϟ΍ ˬϦϳΰΠΘΤϣ ΓΪϋ ϲϣΎΤϣ ˬΔΗΎΤη Ϊϴόγ ϊϣ ζΗϭϭ βΘϳ΍έ ϦϣϮϴϫ ΔϠΑΎϘϣ 236

2011 ϲϧΎΜϟ΍ ϥϮϧΎϛ/ήϳΎϨϳ

81

11 ϲϓ ΐϳάόΗ ϯϮϜθΑ ΔϧΎΒη ΪϤΤϣ ϲϣΎΤϤϟ΍ ϡΪϘΗ ˬϦϴδΣ ϝΩΎϋ ΪϟΎΧ ΔϟΎΣ ϲϓ .ΕΎϤΠϫ Ϧη
ϰϋΪϤϟ΍ ϡΎϣ΃ ΍ήϴΧ΃ ΔϟϭΪϟ΍ Ϧϣ΃ ΚΣΎΒϣ ϪΗήπΣ΃ .ΎϴϔΘΨϣ ϝ΍ί Ύϣ ϦϴδΣ ϥΎϛ ΎϤϨϴΑ ˬ2009 ίϮϤΗ/ϮϴϟϮϳ
ϝϮϠϳ΃/ήΒϤΘΒγ 3 ϲϓ κΤϔϟ΍ ϢΗϭ .Ώ΁/βτδϏ΃ 30 ϲϓ ϲϋήη ΐσ κΤϓ ˯΍ήΟΈΑ ήϣ΃ ϱάϟ΍ ϡΎόϟ΍
."ϒϨόϠϟ νήόΘϟ΍ ϰϠϋ έΎΛ΁ ϱ΃ ΪΟϮΗ ϻ" ϥ΃ ϰϟ· ϰϬΘϧ΍ϭ
ϲϋΪϤϟ΍ ΍ϭ΃έ ϢϬϨϜϟϭ ίϮϤΗ/ϮϴϟϮϳ ϲϓ Ϊόγ ΪϤΣ΃ϭ Εΰϋ ΪϤΣ΃ϭ ϦϴδΣ ΪϤΤϣ ΔϟϭΪϟ΍ Ϧϣ΃ ΚΣΎΒϣ ΖϠϘΘϋ΍
ˬίϮϤΗ/ϮϴϟϮϳ 25 ϲϓ Γήϣ ϝϭϷ ΔΑΎϴϨϟ΍ βϴϤΧ ΪϤΤϣ ϞΑΎϗ .ϝϮϠϳ΃/ήΒϤΘΒγ 12 ϲϓ ςϘϓ Γήϣ ϝϭϷ ϡΎόϟ΍
Ϣϟ ϪϨϜϟϭ βϴϤΨϟ ϲΒσ κΤϔΑ ΔΑΎϴϨϟ΍ Εήϣ΃ ˬίϮϤΗ/ϮϴϟϮϳ 29 ϲϓ .ϩ˯ΎϔΧ·ϭ ϪϴϠϋ ξΒϘϟ΍ Ϧϣ ήϬη ΪόΑ
Ϧϣ ΎϫέΎΒΘϋ΍ ΐϴΒτϠϟ ϦϜϤϳ ΕΎΑΎλ· ΩϮΟϭ ϡΪϋ ϰϟ· κΤϔϟ΍ ϰϬΘϧ΍ .ϝϭϷ΍ ϥϮϧΎϛ/ήΒϤδϳΩ 4 ϰΘΣ ϢΘϳ
Ϫϧ΃ϭ ΐϳάόΘϠϟ νήόΗ Ϫϧ· ˬϪ˷ϴϣΎΤϣ έϮπΣ ϲϓ ΐ΋ΎϨϠϟ βϴϤΧ ϝΎϗ ˬΏ΁/βτδϏ΃ 3 ϲϓ .ΐϳάόΘϟ΍ έΎΛ΁
237
."ΔϟϭΪϟ΍ Ϧϣ΃ ϲϓ ΐϳάόΘϠϟ ΖοήόΗ ϲϨϧϷϭ ϑϮΨϟ΍ ϊϗ΍ϭ Ϧϣ ϚϟΫ ϞϜΑ ΖϓήΘϋ΍"
ϥϭήΒΨϳ ΔϟϭΪϟ΍ Ϧϣ΃ ΎϳΎπϗ ϲϓ ϢϬϴϠϋ ϰϋΪϤϟ΍ ξόΑ ϥΈϓ ˬΪϳΪΟ Ϧϣ ΐϳάόΘϠϟ νήόΘϟ΍ ήτΧ ϢϏέ
ϪϠϛϮϣ ϥ· ζΗϭϭ βΘϳ΍έ ϦϣϮϴϫ ˰ϟ ϝΎϗ ˬϦϴδΣ ϢϴϬϓ ΪϤΤϣ ϲϣΎΤϣ ˬΔϧΎΒη ΪϤΤϣ .΍ϮΑά˵ϋ ϢϬϧ΄Α ΔΑΎϴϨϟ΍
ϝΎϗ ˬήΧ΁ ϪϴϠϋ ϰϋΪϣ ˬϦϴδΣ ϝΩΎϋ ΪϤΣ΃ 238.ϩϮΑάϋ ΔϟϭΪϟ΍ Ϧϣ΃ ρΎΒο ϥ· Ώ΁/βτδϏ΃ ϲϓ ΔΑΎϴϨϠϟ ϝΎϗ
2 ϲϓ ϪϴϠϋ ξΒϘϟ΍ ΪόΑ ˯ΎΑήϬϜϟΎΑ ϩϮΑάϋ ΔϟϭΪϟ΍ Ϧϣ΃ ρΎΒο ϥ· 2009 Ώ΁/βτδϏ΃ 30 ϲϓ ΔΑΎϴϨϠϟ
3 ϲϓ ϲϋήθϟ΍ ΐϴΒτϟ΍ ϡΎϣ΃ ϪμΤϔΑ ΔΑΎϴϨϟ΍ Εήϣ΃ .ϦϴϋϮΒγ΃ ΓΪϤϟ ήϤΘγ΍ ΐϳάόΘϟ΍ ϥ΃ϭ ίϮϤΗ/ϮϴϟϮϳ
έΎΛ΁ ΪΠϳ Ϣϟ Ϫϧ΃ ΐϴΒτϟ΍ ήϳήϘΗ ϲϓ Ωέϭ .ϡϮϋΰϤϟ΍ ΐϳάόΘϟ΍ ωϮϗϭ Ϧϣ ήϬη΃ ΔΛϼΛ ΪόΑ ˬϝϮϠϳ΃/ήΒϤΘΒγ
.ΐϳάόΗ ωϮϗϭ ϰϟ· ήϴθΗ ΔϴϧΪΑ
Ϫϧ΄Α βϴϤΧ ΪϤΤϣ ϪϴϠϋ ϰϋΪϤϟ΍ ϒΘϫ ˬ2010 έ΍Ϋ΁/αέΎϣ 20 ϲϓ ˬΔϴϧΎΜϟ΍ ϥϮΘϳΰϟ΍ Δϴπϗ ΔδϠΟ ϲϓ
ϩήϬχ έ΍Ω΃ϭ ΔϤϛΎΤϤϟ΍ ˯ΎϨΛ΃ ϢϬϴϠϋ ϰϋΪϤϟ΍ Ϫϴϓ ϒϗ΍Ϯϟ΍ κϔϘϟ΍ ϲϓ ϪμϴϤϗ ϊϠΧϭ ˬΐϳάόΘϠϟ νήόΗ
Ϧϣ Ώ΍ήΘϗϻΎΑ ϲοΎϘϟ΍ ϩήϣ΃ 239.ϩήϬχ ϰϠϋ ΐϳάόΘϟ΍ έΎΛ΁ ΔϋΎϘϟ΍ ϲϓ ϡϼϋϹ΍ Ϟ΋ΎγϮϟ ήϬψ˵ϴϟ ΔϋΎϘϠϟ
ϦϣϮϴϫ ˰ϟ ϝΎϗϭ ΔδϠΠϟ΍ ˯ΎϨΛ΃ ΍˱ήοΎΣ ϥΎϛ ϦϳΪϤΤϣ ϢΜϴϫ ωΎϓΪϟ΍ ϲϣΎΤϣ .ΔϠΌγ΃ ϪϴϠϋ Ρήσϭ ΔμϨϤϟ΍
:ζΗϭϭ βΘϳ΍έ

.2010 έ΍Ϋ΁/αέΎϣ 28 ˬΓήϫΎϘϟ΍ ˬϲϣΎΤϣ ˬΔϧΎΒη ΪϤΤϣ ϊϣ ζΗϭϭ βΘϳ΍έ ϦϣϮϴϫ ΔϠΑΎϘϣ 237
.ϖΑΎδϟ΍ 238
27 ϲϓ ΓέΎϳΰϟ΍ ΖϤΗ) http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=203359&SecID=12&IssueID=0 :ϊΑΎδϟ΍ ϡϮϴϟ΍ έϮλ ήψϧ΍ 239
.(2010 ϝϭϷ΍ ϦϳήθΗ/ήΑϮΘϛ΃

82

ΐϳάόΘϟ΍ ΎϳΎπϗ ϲϓ ΏΎϘόϟ΍ Ϧϣ ΓΎϨΠϟ΍ Εϼϓ·

έΎΛ΁ Ϫϟ ήϬχ΃ϭ 2009 ϝϮϠϳ΃/ήΒϤΘΒγ ϲϓ ϩϮΑάϋ ΔϟϭΪϟ΍ Ϧϣ΃ ρΎΒο ϥ· ϲοΎϘϠϟ βϴϤΧ ΪϤΤϣ ϝΎϗ
ΖΤΗ Ϫϟ΍Ϯϗ΄Α ϰϟΩ΃ Ϫϧ· ϝΎϗ ϪϧϷ ΔΑΎϴϨϟ΍ ϡΎϣ΃ ϪΗΎϓ΍ήΘϋ΍ Ϧϋ ϊΟ΍ήΗ ΎϣΪϨϋ ϩϮΑάϋ ϢϬϧ· ϝΎϗ .ΐϳάόΘϟ΍
ΐϴΒσ ϰϟ· ϢϬΘϟΎΣΈΑ ϲοΎϘϟ΍ ήϣ΃ϭ ΍ϮΑά˵ϋ ϢϬϧ· ϦϳήΧ΁ ϢϬϴϠϋ ϰϋΪϣ ΔόΒγ ϝΎϗ ˬ΍άϫ ΪόΑ .ςϐπϟ΍
240
.κΤϔϠϟ ϲϋήη

βϔϧ ήϣ΃ ϲοΎϘϟ΍ ϥ΃ ϻ· .Ϧϴϴϋήη ˯ΎΒσ΃ ΔΛϼΛ Ϧϣ ΔϠϜθϣ ΔϨΠϟ ϰϟ· ΔϟΎΣϹ΍ ωΎϓΪϟ΍ ϮϣΎΤϣ ΐϠσ
ϰϠϋ έΎΛ΁ ΩϮΟϭ ϡΪϋ ϰϟ· ΪϳΪΟ Ϧϣ ϰϬΘϧ΍ ϱάϟ΍ ˬϢϬμΤϔϳ ϥ΄Α ϰϟϭϷ΍ ήϳέΎϘΘϟ΍ ΐΘϛ ϱάϟ΍ ΐϴΒτϟ΍
.ϒϨόϟ΍ ϡ΍ΪΨΘγ΍
ΎϬΗΎϣ΍ΰΘϟ΍ ϕήΨΗ ήμϣ ϥΈϓ ˬΔϟϭΪϟ΍ Ϧϣ΃ ϢϛΎΤϣ ϡΎϣ΃ ΎϬϴϓ ήψϨϠϟ ΎϳΎπϘϟ΍ ΔϟΎΣ· ϲϓ Ύϫέ΍ήϤΘγ΍ ϲϓ
ΕΎϓ΍ήΘϋϻΎΑ άΧϷ΍ ϡΪϋ ϲϓ ΓέϮϛάϤϟ΍ ϢϛΎΤϤϟ΍ ϕΎϔΧ·ϭ .ΔϟΩΎόϟ΍ ΔϤϛΎΤϤϟ΍ ϲϓ ϖΤϟ΍ ϥΎϤοϭ ΔϳΎϤΤΑ
241
.ΐϳάόΘϟ΍ ϰϠϋ ήψΤϠϟ ϕήΧ ωϮϗϭ Ύ˱πϳ΃ ϲϨόϳ ΐϳάόΘϟ΍ ΖΤΗ ΔϋΰΘϨϤϟ΍
ϱ΃ ϲϓ ΔϟΩ΄ϛ ΎϬΑ άΧΆϳ ϻ ΐϳάόΘϟ΍ ήϳ˵΄Η ΖΤΗ ΔϋΰΘϨϤϟ΍ ϝ΍ϮϗϷ΍ ϥ΃ ϰϠϋ κϨΗ ΐϳάόΘϟ΍ ΔπϫΎϨϣ ΔϴϗΎϔΗ΍
ϢϣϷ΍ ΔϨΠϟ 241."ϝ΍ϮϗϷ΍ άΧ΃ ϰϠϋ ϞϴϟΪϛ ˬΐϳάόΘϟΎΑ ϢϬΘϤϟ΍ κΨθϟ΍ ϖΤΑ ˯ΎϨΜΘγΎΑ" ϲοΎϘΗ Ε΍˯΍ήΟ·
ΕΎϗϭήΧ ρΎΒΣ· ϞΟ΃ Ϧϣ ϢϬϤϟ΍ Ϧϣ" :ϥ΃ 20 Ϣϗέ ϡΎόϟ΍ ΎϬϘϴϠόΗ ϲϓ ΕήϛΫ ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΤϟ ΓΪΤΘϤϟ΍
ΎϬϴϠϋ ϝϮμΤϟ΍ ϢΘϳ ϲΘϟ΍ ˬΕΎϓ΍ήΘϋϻ΍ ϭ΃ ˬϢϛΎΤϤϟ΍ ϲϓ ϝ΍ϮϗϷ΍ ϡ΍ΪΨΘγ΍ ϥϮϧΎϘϟ΍ ήψΤϳ ϥ΃ 7 ΓΩΎϤϟ΍
.242"ΓέϮψΤϤϟ΍ ΔϠϣΎόϤϟ΍ ϝΎϜη΃ Ϧϣ ϚϟΫ ήϴϏ ϭ΃ ΐϳάόΘϟ΍ ϖϳήτΑ

.2010 έ΍Ϋ΁/αέΎϣ 22 ˬΓήϫΎϘϟ΍ ˬϲϣΎΤϣ ˬϦϳΪϤΤϣ ϢΜϴϫ ϊϣ ζΗϭϭ βΘϳ΍έ ϦϣϮϴϫ ΔϠΑΎϘϣ 240
"Egypt: Halt Execution of Accused Taba Bombers: Government Should Give Alleged Attackers a 241
Fair Trial," Human Rights Watch news release, June 10, 2007, http://www.hrw.org/ar/node/73706.
242

Human Rights Committee, General Comment No. 20: Replaces general comment 7concerning prohibition of torture :ήψϧ΃
and cruel treatment or punishment (Art. 7), October 3, 1992,
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/0/6924291970754969c12563ed004c8ae5?Opendocument.

2011 ϲϧΎΜϟ΍ ϥϮϧΎϛ/ήϳΎϨϳ

83

ΐϳΩ΄Θϟ΍ ϲϓ ϕΎϔΧϹ΍ϭ ΔϔϔΨ˵Ϥϟ΍ ϡΎϜΣϷ΍

.VII

.ϡήΠϟ΍ ΔϣΎδΟ ϊϣ ΔΒγΎϨΘϣ ΔϋΩ΍έ ϡΎϜΣ΃ ϝ΍ΰϧ· ϢΘϳ Ύϣ ΍˱έΩΎϧ
.21 ΔΤϔλ ˬ2008/2007 ϱϮϨδϟ΍ ήϳήϘΘϟ΍ ˬϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΤϟ ϲϣϮϘϟ΍ βϠΠϤϟ΍ ΐΒδΘϟ΍ ΔϴϔϠΧ ϰϠϋ (ΐϳάόΘϟ΍ ήψΤΗ ϲΘϟ΍) ΕΎΑϮϘόϟ΍ ϥϮϧΎϗ Ϧϣ 126 ΓΩΎϤϟ΍ ΐΟϮϤΑ Δσήη ςΑΎο ϡΎϬΗ΍
έΎσϹ΍ ϲϓ Ε΍ήϐΜϟ΍ϭ ΐϟΎΜϤϟ΍ ΐΒδΑ ςϘϓ βϴϟ ˬΙϭΪΤϟ΍ έΩΎϧ ήϣ΃ Ϯϫ ˬίΎΠΘΣϻ΍ ˯ΎϨΛ΃ ΕΎϴϓϮϟ΍ ϲϓ
ρΎΒπϟ΍ ϡΎϬΗ΍ ϲϓ κΨϠΘΗ ΔϨϠό˵ϣ ήϴϏ ΔγΎϴγ ΩϮΟϮϟ Ύ˱πϳ΃ ϞΑ ˬϖΒγ ΎϤϴϓ ϪΘθϗΎϨϣ ΖϤΗ ϱάϟ΍ ϲϧϮϧΎϘϟ΍
ϲϬϓ ˬΔΑΎϴϨϠϟ έΎϴΘΧϻ΍ ήϓϮΗ ΔϟΎΣ ϲϓ .αΎγϷ΍ Ϧϣ ϢϬϣΎϬΗ΍ ϢΗ ΍Ϋ· – ϒΧ΃ ΕΎϣΎϬΗΎΑ ΐϳάόΘϟΎΑ ϦϴϤϬΘϤϟ΍
ˬϝΎΜϤϟ΍ ϞϴΒγ ϰϠϋ – Δσήθϟ΍ ϝΎΟέ Ϊο ˬϯϮϗϷ΍ ΕΎϣΎϬΗϻ΍ Ϧϣ ϻ
˱ ΪΑ ˬϒΧ΃ ΕΎϣΎϬΗ΍ ϪϴΟϮΘϟ ϞϴϤΗ
˱ ΪΑ "ΕϮϤϠϟ ϲπϔϤϟ΍ ˯΍ΪΘϋϻ΍" ˰Α ϢϬϤϬΘΗ
Ϧϣ Ε΍ϮϨγ 10 Ϧϣ ήΜϛ΃ ϰπϣ΃ ν
˳ Ύϗ ϙΎϨϫ 243.ΐϳάόΘϟ΍ Ϧϣ ϻ
ΐΟϮϤΑ ˯ΎπϘϠϟ Δϴπϗ ΔϟΎΣ· "΍˱ΪΟ έΩΎϨϟ΍ Ϧϣ" :Ϫϧ· ζΗϭϭ βΘϳ΍έ ϦϣϮϴϫ ˰ϟ ϝΎϗ ˬΔΑΎϴϨϟ΍ ϲϓ ϞϤόϟ΍
.244ΓϮϘϟ΍ ϡ΍ΪΨΘγΎΑ ΔϴϨόϤϟ΍ 129 ΓΩΎϤϟ΍ ΐΟϮϤΑ ˯ΎπϘϠϟ ϝΎΤ˵Η ΎϳΎπϘϟ΍ ΐϠϏ΃ ϥ΃ϭ ˬ126 ΓΩΎϤϟ΍
ϲΘϟ΍ ΓέΩΎϨϟ΍ ΕϻΎΤϟ΍ ϲϓ ϰΘΣ ˬΔϔϟΎΨϤϟ΍ ΔϣΎδΟ ϊϣ ΔΒγΎϨΘϣ ήϴϏ ΐϳάόΘϟ΍ ϰϠϋ ΔοϭήϔϤϟ΍ ΕΎΑϮϘόϟ΍
ΎϤϣ ˬΔΑΎϴϨϟ΍ ϡ΍ΰΘϟ΍ϭ ΩϮϬθϟ΍ϭ ΔϴΤπϟ΍ Γήγ΃ Ϧϣ ϲϔϜϳ ΎϤΑ ΔϳϮϗ ΓΩ΍έ·ϭ ΕΎϘϴϘΤΗ Ξ΋ΎΘϧϭ ΔϟΩ΃ ΎϬϴϓ ήϓϮΘΗ
245
.˯ΎπϘϟ΍ ϰϟ· ϦϳΰΠΘΤϤϟ΍ ΍ϮΑάϋ Ϧϳάϟ΍ Δσήθϟ΍ ήλΎϨϋ ΔϟΎΣ· ϯΪϟ Δϧ΍Ω· ϰϟ· ϱΩΆϳ
200 ΎϬΘϤϴϗ Δϣ΍ήϏϭ ϥϮϧΎϘϟ΍ ΐΟϮϤΑ ΓΩΪΤϣ ήϴϏ ΓΪϤϟ ϦΠδϟΎΑ ϪϴϠϋ ΐϗΎό˵ϳ ϲϧϮϧΎϘϟ΍ ήϴϏ ίΎΠΘΣϻ΍
ˬΔσήθϟ΍ ήοΎΤϣ ϲϓ ήϳϭΰΗ ϲϧϮϧΎϘϟ΍ ήϴϏ ίΎΠΘΣϻ΍ ΐΣΎλ ΍Ϋ· 246.(΍˱έϻϭΩ 35) ϱήμϣ ϪϴϨΟ
ϝΎϐηϷ΍ ϊϣ ϦΠδϟ΍ ΔΑϮϘόϟ΍ ΢ΒμΗ ˬϞΘϘϟΎΑ ΪϳΪϬΘϟ΍ ϭ΃ ϲϧΪΒϟ΍ ϯΫϷ΍ ϪΒΣΎλ ΍Ϋ·ϭ ˬβΒΤϟ΍ ϲϫ ΔΑϮϘόϟΎϓ
ϰϟ· ϱΩΆϳ ΕΎΑϮϘόϟ΍ ϥϮϧΎϗ Ϧϣ 236 ΓΩΎϤϟ΍ ΐΟϮϤΑ ΕϮϤϟ΍ ϰϟ· ϲπϔϤϟ΍ ˯΍ΪΘϋϻΎΑ ϡΎϬΗϻ΍ .ΔϗΎθϟ΍
ϡΎϜΣϷ΍ ϞΜϣϭ .ΔϗΎθϟ΍ ϝΎϐηϷ΍ ϊϣ ΎϤΑέ ˬήϬη΃ ΔόΒγϭ Ε΍ϮϨγ ΙϼΛ ϰμϗ΃ ΪΤΑ ϦΠδϟΎΑ ΔΑϮϘϋ
ϲϧΎΠϟ΍ ϥΎϛ ˯΍Ϯγ ΎϬδϔϧ ϲϫ ΔΑϮϘόϟ΍ :ΓΎϨΠϟ΍ ϦϴΑ ϕήϔΗ ϻ 236 ΓΩΎϣ ϥΈϓ ˬ˯΍ΪΘϋϼϟ ΔϤψϨϤϟ΍ ϯήΧϷ΍
1992 ϡΎϋ Ε΃ήσ ΕϼϳΪόΗ ήΛ· ˬΔϴΑΎϫέ· ΔϴϨΑ ϻ
˱ ΎϤϋ΃ ϥϭάϔϨϳ Ϧϳάϟ΍ ΓΎϨΠϟ΍ ςϘϓ .ϡΎϋ ϒχϮϣ ϭ΃ Ύ˱Ϩσ΍Ϯϣ
ˬϯήΧϷ΍ ΔϴϟϭΪϟ΍ ΔόΑΎΘϤϟ΍ ΕΎΌϴϫϭ ΐϳάόΘϟ΍ ΔπϫΎϨϤϟ ΓΪΤΘϤϟ΍ ϢϣϷ΍ ΔϨΠϟ ϰϟ· ΔϋϮϓήϤϟ΍ ΎϫήϳέΎϘΗ ϲϓ ˬ˱Ύπϳ΃ ΔϣϮϜΤϠϟ ΢ϤδΗ ΔγέΎϤϤϟ΍ ϩάϫ 243

˱ όϓ Ϣ΋ΎϘϟ΍ ΩΪόϟ΍ Ϧϣ Ϟϗ΃ ΐϳάόΗ ΕϻΎΣ ωϮϗϮΑ ˯ΎϋΩϻΎΑ
Human Rights Watch interview with judge and former prosecutor, name withheld, Cairo, July 14, 2010.

:ήψϧ΃ 244

.21 ι 2008/2007 ˬϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΤϟ ϲϣϮϘϟ΍ βϠΠϤϠϟ ϱϮϨδϟ΍ ήϳήϘΘϟ΍ 245
.280 ΓΩΎϣ ˬΕΎΑϮϘόϟ΍ ϥϮϧΎϗ 246

84

ΐϳάόΘϟ΍ ΎϳΎπϗ ϲϓ ΏΎϘόϟ΍ Ϧϣ ΓΎϨΠϟ΍ Εϼϓ·

ϥϮΒϗΎό˵ϳϭ ˬ˯΍ΪΘϋϻ΍ ΔϤϳήΠϟ φϠϏ΃ ΔΑϮϘόΑ ϢϬϴϠϋ ϢϜΤ˵ϳ ˬΏΎϫέϹ΍ ΔΤϓΎϜϤϟ ˬΕΎΑϮϘόϟ΍ ϥϮϧΎϗ ϰϠϋ
˯΍Ϯγ ˬΔϗΎη ϝΎϐη΃ ΔΑϮϘόϟ΍ ϥϮϜΗ ˬΪλήΘϟ΍ϭ έ΍ήλϹ΍ ϖΒγ ϊϣ ΔϤϳήΠϟ΍ ΖϧΎϛ ΍Ϋ·ϭ ...ΔϗΎθϟ΍ ϝΎϐηϷΎΑ
ϥ΄θΑ ΔϴϓΎϛ ήϴϏ ΕΎΑϮϘϋ ϰϠϋ ϞΜϤϟΎΑ κϨΗ ΕΎΑϮϘόϟ΍ ϥϮϧΎϗ Ϧϣ 280 ΓΩΎϤϟ΍ 247.ΪΑΆϣ ϭ΃ ΓΩΪΤϣ ΓΪϤϟ
˰Α ϲϧϮϧΎϘϟ΍ ήϴϏ ίΎΠΘΣϻ΍ ˯ΎϨΛ΃ ΐϳάόΘϠϟ ΕΎΑϮϘϋ ϰϠϋ κϨΗ 282 ΓΩΎϤϟ΍ϭ ˬϲϧϮϧΎϘϟ΍ ήϴϏ ίΎΠΘΣϻ΍
."ΔΘϗΆϤϟ΍ ΔϗΎθϟ΍ ϝΎϐηϷ΍"
ΎϳΎπϗ ϲϓ ϡΎϜΣϷ΍ Ϧϣ κϠϘΗ ϢϛΎΤϤϟ΍ ϥΈϓ ˬϥϮϧΎϘϟ΍ ΎϬϴϠϋ κϨϳ ϲΘϟ΍ ΔϔϔΨ˵Ϥϟ΍ ϡΎϜΣϷ΍ ϰϟ· ΔϓΎοϹΎΑ
ΔϟΎΣ ϲϓ ϡΎϜΣϷ΍ κϴϠϘΗ ΔϴΣϼλ ΓΎπϘϟ΍ ΢ϨϤΗ ΕΎΑϮϘόϟ΍ ϥϮϧΎϗ Ϧϣ 17 ΓΩΎϤϟ΍ .Δσήθϟ΍ Ε΍ίϭΎΠΗ
ΔΘγ Ϧϣ Ϟϗ΃ βΒΤϟ΍ ϰϟ· ϝϮτϤϟ΍ ϦΠδϟ΍ Ϧϣ ˬΓΩΪΤϣ Ε΍ήΘϔϟ ϦΠδϟ΍ ϰϟ· ΪΑΆϤϟ΍ ϦΠδϟ΍ Ϧϣ "Δϓ΃ήϟ΍"
.ήϬη΃ ΔΛϼΛ Ϧϣ ϞϗϷ βΒΤϟ΍ ϰϟ· ϦΠδϟ΍ Ϧϣϭ ˬήϬη΃
Ύ˱ϴδϨΟ ϪϴϠϋ ˯΍ΪΘϋϻ΍ϭ ϪΒϳάόΗ ϖϴΛϮΗ ϢΗ ˬΓΰϴΠϟ΍ Ϧϣ ιΎΑϭήϜϴϤϟ΍ ϖ΋Ύγ ˬήϴΒϜϟ΍ ΩΎϤϋ Δϴπϗ ϲϓ
ΔϟΎΣ ϰϟ· ΍άϫ ϯΩ΃ .ϪΑΎμΘϏ΍ ˯ΎϨΛ΃ ΔϤΣήϟ΍ ΐϠτϳϭ Υήμϳ Ϯϫϭ ϪΗϮλ ϚϟΫ ϲϓ ΎϤΑ – ϮϳΪϴϓ ϞϴΠδΘΑ
ΎϬόγϮΑ Ύϣ Ϟϛ ΔΑΎϴϨϟ΍ ϝάΑ ϊϣ ˬΔϓϮϟ΄Ϥϟ΍ ΓήϴΗϮϟ΍ Ϧϣ ήΜϛ΃ ΕΎϘϴϘΤΘϟ΍ ΔϠΠϋ ΖϋέΎδΗϭ ϡΎόϟ΍ ΐπϐϟ΍ Ϧϣ
248
.ήϴΒϜϟ΍ ϲϣΎΤϣ ˬϦϴϣ΃ ήλΎϧ ϪϟΎϗ ΎϤϟ Ύ˱ϘΒσ ˬϦϜϤϣ Ζϗϭ ωήγ΃ ϲϓ ΔϤϜΤϤϠϟ ΔϴπϘϟ΍ ΔϟΎΣ· ϞΟ΃ Ϧϣ
ˬΔϴπϘϟ΍ ϩάϫ ϲϓ ϰΘΣ ϦϜϟ 249.ζΗϭϭ βΘϳ΍έ ϦϣϮϴϫ ΎϬΘΒϗ΍έϭ ˬϡΎϤΘϫΎΑ ΔϤϛΎΤϤϟ΍ ϡϼϋϹ΍ Ϟ΋Ύγϭ ΖόΑΎΗ
ϦΠδϟΎΑ ϲΤΘϓ Ύοέ Δσήθϟ΍ Ϧϴϣ΃ϭ ϪϴΒϧ ϡϼγ· Δσήθϟ΍ ΐϴϘϧ ϰϠϋ ΖϤϜΣ ΓΰϴΠϟ΍ ΕΎϳΎϨΟ ΔϤϜΤϣ ϥΈϓ
ϖΤΑ ˬΏΎμΘϏϻ΍ϭ Ώήπϟ΍ϭ ϲϧϮϧΎϘϟ΍ ήϴϏ ίΎΠΘΣϻ΍ Ϣ΋΍ήΟ ϲϓ ΔϨϜϤϣ ΔΑϮϘϋ ϒΧ΃ – ϡ΍Ϯϋ΃ ΔΛϼΛ
ˬΕΎΑϮϘόϟ΍ ϥϮϧΎϗ Ϧϣ 17 ΓΩΎϤϟ΍ ΐδΣ "Δϓ΃ήϟ΍ ϖϴΒτΗ" Εέήϗ ΎϬϧ΃ ΔϜΤϤϟ΍ ΖΤοϭ΃ ΎϬϤϜ˵Σ ϲϓ .ήϴΒϜϟ΍
˱ ΪΑ ϦΠδϟΎΑ ϦϴϤϬΘϤϟ΍ ϰϠϋ ΖϤϜΣϭ
ϲϓ ΔϴϨϬϤϟ΍ ΎϤϬΗΎϴΣ Δϳ΍ΪΑ ϲϓ ϻ΍ί Ύϣ ΎϤϬϧϷ ϝϮτϤϟ΍ ϦΠδϟ΍ Ϧϣ ϻ
250
"...ήμϣ ϲϓ Δϔϳήθϟ΍ ϦϣϷ΍ ϝΎΟέ ΔϟΎγήΑ Δϳ΍έΩ ϰϠϋ ΎϧϮϜϳ Ϣϟϭ ΓήΒΨϟ΍ ΎϤϬμϘϨΗ ϢΛ Ϧϣϭ Δσήθϟ΍
ΩΎϋϭ ˬ2009 έ΍Ϋ΁/αέΎϣ ήΧ΍ϭ΃ ϲΤΘϓ Ύοέϭ ϪϴΒϧ ϡϼγ· Ϧϋ Ν΍ήϓϹ΍ ϢΗ ˬΔϔϔΨϤϟ΍ ΔΑϮϘόϟ΍ ˯Ύπϗ ΪόΑ
ϰϠϋ΃ ˬΔϟϭΪϟ΍ βϠΠϣ ϡΎϣ΃ ΔϴπϘΑ ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΣ ϲϣΎΤϣ Ϧϣ ΔϋϮϤΠϣ ϡΪϘΗ .Δσήθϟ΍ ϲϓ ϪϠϤϋ ϰϟ· ϪϴΒϧ
έ΍ήϗ ˯Ύϐϟ· ϰϟ· ΔϤϜΤϤϟ΍ ϥϮϋΪϳ ˬ2009 ϥΎδϴϧ/ϞϳήΑ΃ 12 ΦϳέΎΘΑ ˬήμϣ ϲϓ ϱέ΍Ω· ˯Ύπϗ ΔϬΟ
.ΕΎΑϮϘόϟ΍ ϥϮϧΎϗ Ω΍ϮϤΑ ϪΠϣΩ ϢΗ ΪϘϓ ˬΏΎϫέϹΎΑ ϖϠόΘϣ ϞμϔϨϣ ϥϮϧΎϗ Ϯϫ 1992 ΔϨδϟ 100 ϥϮϧΎϘϟ΍ ϥ΃ ϢϏέ 247
248

ˬϦϴϣ΃ ήλΎϧ

““Egypt: Hold Police Accountable for Torture,”” Human Rights Watch news release, December 22, 2006, :ήψϧ΍
ϊϣ ζΗϭϭ βΘϳ΍έ ϦϣϮϴϫ ΔϠΑΎϘϣϭ http://www.hrw.org/en/news/2006/12/22/egypt-hold-police-accountable-torture

.2010 ίϮϤΗ/ϮϴϟϮϳ 8 ˬΓήϫΎϘϟ΍ ˬϲϣΎΤϣ
249

““Egypt: Police Officers Get Three Years for Beating, Raping Detainee,”” Human Rights Watch news release, :ήψϧ΍
November 6, 2007, http://www.hrw.org/en/news/2007/11/06/egypt-police-officers-get-three-years-beating-raping-detainee

Public Prosecution v. Islam Nabih Abd al-Salam Awad and Reda Fathi al-Sayed Abu Fatma, Giza Criminal Court, Case :ήψϧ΃

250

Number 2006/47686, Boulak Dakrour Number 2006/5888, judgment, November 5, 2007

2011 ϲϧΎΜϟ΍ ϥϮϧΎϛ/ήϳΎϨϳ

85

ϲϓ ΎϨϳΩ΃ Δσήθϟ΍ ϲϠΟέ ϥϷ Ϫϧ΄Α ϥϮϣΎΤϤϟ΍ ϝΎϗ .ΔϣΪΨϟ΍ ϰϟ· Δσήθϟ΍ ϲϠΟέ ΓΩΎϋΈΑ ΔϴϠΧ΍Ϊϟ΍ Γέ΍ίϭ
ΔϟϭΪϟ΍ βϠΠϣ ξϓέ .ϱήμϤϟ΍ ϥϮϧΎϘϟ΍ ϰπΘϘϤΑ ˬΔϣΪΨϟ΍ Ϧϣ ΎϤϬϠμϓ ϡίϼϟ΍ Ϧϣ ϥΎϜϓ ˬϑήη ΔϤϳήΟ
ΔϴΣϼλ Ϫϟ βϴϟ Ϫϧ΃ ϯϮϋΪΑ ˬιΎμΘΧϻ΍ ϡΪόΑ Ύ˱όϓ΍Ω ˬ2010 ϲϧΎΜϟ΍ ϥϮϧΎϛ/ήϳΎϨϳ 26 ϲϓ ϯϮϋΪϟ΍
251
.ΔϴπϘϟ΍ ϩάϫ ϲϓ ήψϨϟ΍
΍˱ήϴΜϜϓ ˬϢϬΒλΎϨϣ ϲϓ ϞϤόϟ΍ Ϧϣ Ϧϴϧ΍Ϊ˵Ϥϟ΍ Δσήθϟ΍ ρΎΒο ϞμϔΑ ήϣ΄Η ϥ΃ ΎϬόγϮΑ βϴϟ ϢϛΎΤϤϟ΍ ϥ΃ ΎϤΑ
.βΒΤϟ΍ ϞΒϗ ΎϬϴϠϋ ΍ϮϧΎϛ ϲΘϟ΍ ΔΒΗήϟ΍ βϔϧ ϰϠϋ ˬϢϬϔ΋Ύχϭ ϰϟ· Δσήθϟ΍ ϝΎΟέ ΔϴϠΧ΍Ϊϟ΍ Γέ΍ίϭ ΪϴόΗ Ύϣ
ΔϠϴσ ϞϤόϟ΍ Ϧϣ ϒϗϮϳ ˬΕΎϳΎϨΟ ΔϤϜΤϣ ϲϓ ϥ΍ΪϤϟ΍ ϲσήθϟ΍ ϥΈϓ ˬΔσήθϟ΍ ϥϮϧΎϗ Ϧϣ 54 ΓΩΎϤϟ΍ ΐΟϮϤΑ
ΔϴΒϳΩ΄Η Ε΍˯΍ήΟ· νήϓ ήϣ΃ ϲϓ ήψϨϟ΍ ΔϴϠΧ΍Ϊϟ΍ ήϳίϭ ΪϋΎδϤϟ ϖΤϳ ΎϫΪόΑϭ ˬϩΪο έΩΎμϟ΍ ϢϜ˵Τϟ΍ ΓΪϣ
ϭ΃ ϞϤόϟ΍ Ϧϋ ϒϗϮϟ΍ ϭ΃ ΐΗ΍ήϟ΍ Ϧϣ ϢμΨϟ΍ ϭ΃ ϩΎΒΘϧϻ΍ Ζϔϟ ϞϤθΗ Ϊϗ Ε΍˯΍ήΟϹ΍ ϩάϫ 252.ϪϘΤΑ ΔϴϓΎο·
253
.ϲ΋ΎϬϨϟ΍ Ϟμϔϟ΍
:ζΗϭϭ βΘϳ΍έ ϦϣϮϴϫ ˰ϟ ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΤϟ ϲϣϮϘϟ΍ βϠΠϤϟ΍ ϲϓ ϦϴϠϣΎόϟ΍ ΪΣ΃ ϝΎϗϭ
ϢΛ ΔΑϮϘόϟ΍ ΓήΘϓ ϥϮπϤϳ ϦϴϣΎϋ ϭ΃ ϡΎϋ ϦΠδϟΎΑ ϢϬϴϠϋ ϢϜΤ˵ϳ Ϧϳάϟ΍ ρΎΒπϟ΍ ϊϴϤΟ ϥ΃ ΔϠϜθϤϟ΍
ϱάϟ΍ ˬ2001 ϡΎϋ ΓΰϤΣ Δϓήϋ ςΑΎπϟ΍ Δϴπϗ ϲϓ ϝΎΜϤϟ΍ ϞϴΒγ ϰϠϋ – ΐλΎϨϤϟ΍ βϔϧ ϰϟ· ϥϭΩϮόϳ
ϢϟΎγ Ρϼλ ϦΠγ ϲϓ ϪΘΑϮϘϋ ϰπϣ΃ ˬίΎΠΘΣϻ΍ ˯ΎϨΛ˵΃ ΓΎϓϭ Δϴπϗ ϲϓ ϡΎϋ ΓΪϤϟ ϦΠδϟΎΑ ΐϗϮϋ
254
.ΓΰϴΠϟ΍ Δσήη Ϣδϗ ϰϟ· ΩΎϋ ϡΎϋ ΪόΑ ϢΛ ˬΔϨδΣ ΔϠϣΎόϣ ϪϴϘϠΗ ϥΎϤπϟ ϱΰϛήϤϟ΍ Ϧϣϸϟ

ϲϓ Ε΍ϮϨγ Γήθϋ Ϧϣ ήΜϛ΃ άϨϣ ΐϳάόΘϟ΍ ΎϳΎπϗ ϰϟϮΘϳ ϱάϟ΍ ˬϞϳΪϨϗ ΩϮϤΤϣ ϲϗϮϘΤϟ΍ ϲϣΎΤϤϠϟ Ύ˱ϘΒσ
˯ϻΆϬϟ ϲϘϴϘΣ ωΩ΍έ ΪΟϮϳ ϻ" Ϫϧ΃ ϲϨόϳ ΕΎΑϮϘόϟ΍ ϒϴϔΨΘϟ ϢϛΎΤϤϟ΍ Ϟϴϣϭ ΔϔϔΨϤϟ΍ ΕΎΑϮϘόϟ΍ ϥΈϓ ˬήμϣ
ϲϔϓ ϢΛ Ϧϣ ˬϑΎϘϳϺϟ ϥϮοήόΘϳ ϻ ρΎΒπϟ΍ ϥΈϓ ˬϚϟΫ Ϧϋ ϼ
˱ πϓ ."ΏΎϘόϟ΍ Ϧϣ ΕϼϓϹ΍ ϲϓ ϦϴϤϬδϤϟ΍
Γέ΍ίϭ ϪΘϠϘϧ ˬ(2004 ϲϓ ϡήϬϟ΍ Δσήη Ϣδϗ ϲϓ) Ϊϴόγ ΔΒϴΒΣ ΔϠΜϤϤϟ΍ Ώ˷άϋ ϱάϟ΍ ςΑΎπϟ΍ Δϴπϗ
255
.ϪΘϴϗήΗ ΪόΑ ΓήϫΎϘϟ΍ ϰϟ· ϚϟΫ ΪόΑ ϪΗΩΎϋ΃ ϢΛ Φϴθϟ΍ ϡήη ϰϟ· ΔϴϠΧ΍Ϊϟ΍

Ϣϗέ Δϴπϗ ˬΔϟϭΪϟ΍ βϠΠϣ ˬΔϴϠΧ΍Ϊϟ΍ Γέ΍ίϭ Ϊο ϥϭήΧ΁ϭ ϒϳϮγ ϰϔτμϣ ϰϠϴϟϭ ˬΔϟϭΪϟ΍ ϒϴγ ΖϤμϋ ΓΪϳΎϋϭ ˬϡϼγϹ΍ ϒϴγ ΪϤΣ΃ 251
.2010 ϲϧΎΜϟ΍ ϥϮϧΎϛ/ήϳΎϨϳ 26 ΦϳέΎΘΑ ϢϜ˵Σ ˬ33796
.1971 ΔϨδϟ 109 ϥϮϧΎϗ ˬΔσήθϟ΍ ϥϮϧΎϗ 252
.48 ΓΩΎϣ ˬΔσήθϟ΍ ϥϮϧΎϗ 253
.2010 ϥ΍ήϳΰΣ/ϮϴϧϮϳ 30 ˬΓήϫΎϘϟ΍ ˬϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΤϟ ϲϣϮϘϟ΍ βϠΠϤϟ΍ ϲϓ ϦϴϠϣΎόϟ΍ ΪΣ΃ ϊϣ ζΗϭϭ βΘϳ΍έ ϦϣϮϴϫ ΔϠΑΎϘϣ 254
.2010 ϥ΍ήϳΰΣ/ϮϴϧϮϳ 23 ˬϲϗϮϘΣ ϲϣΎΤϣ ˬϞϳΪϨϗ ΩϮϤΤϣ ϊϣ ζΗϭϭ βΘϳ΍έ ϦϣϮϴϫ ΔϠΑΎϘϣ 255

86

ΐϳάόΘϟ΍ ΎϳΎπϗ ϲϓ ΏΎϘόϟ΍ Ϧϣ ΓΎϨΠϟ΍ Εϼϓ·

ϲϔϜϳ ΎϤΑ ΓήϴτΧ" ςΑΎπϟ΍ ϞΒϗ Ϧϣ ΔΒϜΗήϣ ΔϤϳήΠϟ΍ ΎϤϨϴΑ Ϫϧ΃ ΔϤϜΤϤϟ΍ ΕήϛΫ ˬΪϴόγ ΔΒϴΒΣ Δϴπϗ ϲϓ
ΔΘγ βΒΤϟ΍ ϰϟ· ΔΑϮϘόϟ΍ ϒϔΨΗ ϑϮγ ΔϤϜΤϤϟ΍ ϥΈϓ ...Ε΍ϮϨγ 10 ϦΠδϟΎΑ ϢϜ˵Σ ϰϠϋ ϲϧΎΠϟ΍ ϝϮμΤϟ
ήμΗ ϑϮγϭ .ϯήΧ΃ ϯήϣ ΔϤϳήΠϟ΍ ϩάϫ ΏΎϜΗέϻ ΩϮόϳ Ϧϟ ϥ΍Ϊ˵Ϥϟ΍ ϥ΃ ϰϟ· ΔϨΌϤτϣ ΔϤϜΤϤϟ΍ ϥϷ ήϬη΃
ΔϤϜΤϤϟ΍ ΖϛήΗ ΪϘϓ ϢΛ Ϧϣ 256."ΏΎϘόϛ ϡΎϋ ΓΪϤϟ ϲϤγήϟ΍ ϪϠϤϋ Ϧϣ ϲϧΎΠϟ΍ ΪϴϤΠΗ ϰϠϋ ΔϤϜΤϤϟ΍
ϲϓ ϖϴϘΤΘϟΎΑ ΔλΎΨϟ΍ ΔϴϟϭΪϟ΍ ΔϳΩΎηέϹ΍ ΔϟΩϷ΍ ϕήΨϳ ΎϤϣ ˬϞϤόϠϟ ΓΩϮόϟ΍ ϝΎϤΘΣ΍ ΩΎϘόϟ΍ ήγΎϳ ςΑΎπϠϟ
ϢϬϨϜϤΗ ϲΘϟ΍ ϢϬΒλΎϨϣ Ϧϋ ΐϳάόΘϟ΍ ϝΎϤϋ΃ ϲϓ ϦϴσέϮΘϤϟ΍ ρΎΒπϟ΍ ΩΎόΑΈΑ ΐϟΎτΗ ϲΘϟ΍ϭ ˬΐϳάόΘϟ΍ ΎϳΎπϗ
:ΩϮϬθϟ΍ ϰϠϋ ΔτϠδϟ΍ ΔγέΎϤϣ Ϧϣ
ϰϠϋ ˬΓϮϗ ϭ΃ ΔτϠγ ΐμϨϣ ϱ΃ Ϧϋ ϢϫΩΎόΑ· ΐΠϳ ΐϳάόΗ ϝΎϤϋ΃ ϲϓ ϢϬϋϮϠο ϞϤΘΤϤϟ΍ ϚΌϟϭ΃
.ΕΎϘϴϘΤΘϟ΍ ΍ϭήΟ΃ Ϧϣ Ϛϟάϛϭ Ϣϫήγ΃ϭ ΩϮϬθϟ΍ ϰϠϋϭ ˬήηΎΒϣ ήϴϏ ϭ΃ ήηΎΒϣ ϞϜθΑ ˯΍Ϯγ ˬϦϴϜΘθϤϟ΍
νήόΘϟΎΑ ΍ϮϋΩ΍ Ϧϳάϟ΍ ιΎΨηϷ΍ Δϣϼγ ϰϠϋ ΕΎϘϴϘΤΘϟ΍ ήΛ΃ ϰϟ· Ύ˱Ϥ΋΍Ω ϩΎΒΘϧϻ΍ ϦϴϘϘΤϤϟ΍ ϰϠϋ ΐΠϳϭ
257
.ϦϳήΧϵ΍ ΩϮϬθϟ΍ ϰϠϋϭ ΐϳάόΘϠϟ

ϦϴϤϬΘϤϟ΍ ρΎΒπϟ΍ ϞϘϧ ϥ΃ ϰϟ· ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΤϟ ΔϴΑϭέϭϷ΍ ΔϤϜΤϤϟ΍ ΖϬΘϧ΍ ˬΎϴϧΎϤϟ΃ Ϊο ϦϴϐϓΎϏ Δϴπϗ ϲϓ
:ϥ΃ ϰϠϋ ΔϤϜΤϤϟ΍ ΕΪϛ΃ .ϲϓΎϛ ήϴϏ ˯΍ήΟ· Ϯϫ ˬϢ΋΍ήΠϟ΍ ϲϓ ϖϴϘΤΘϟΎΑ ΎϬϟ Δϗϼϋ ϻ ϯήΧ΃ ΐλΎϨϣ ϰϟ·
˯ΎϨΛ΃ ϞϤόϟ΍ Ϧϋ ϢϬϔϗϭ ϢϬϤϟ΍ ϦϤϓ ˬΔΌϴδϟ΍ ΔϠϣΎόϤϟ΍ ϞϤθΗ ΕΎϣΎϬΗΎΑ ΎϬϧ΍Ϯϋ΃ϭ ΔϟϭΪϟ΍ ϲϔχϮϣ ϢϬΘ˵ϳ ΎϣΪϨϋ
ϖ΋ΎϘΣ ϥ΄Α ΔϤϜΤϤϟ΍ ΖϠΒϗ ΍Ϋ· ϰΘΣ ...΍ϮϨϳΩ΃ ΍Ϋ· ϞϤόϟ΍ Ϧϣ ΍Ϯμϔ˵ϳ ϥ΃ϭ ˬϢϬΘϤϛΎΤϣ ϭ΃ ϢϬόϣ ϖϴϘΤΘϟ΍
".Ω" ςΑΎπϟ΍ ϦϴϴόΗ ϥ΃ ϯήΗ ϚϟΫ ϢϏέ ΎϬϧΈϓ ˬϝΎΜϤϛ ΓέϮϛάϤϟ΍ ΔϴπϘϟ΍ ϊ΋ΎϗϮΑ ϥέΎϘ˵Η ϻ ΔϴϟΎΤϟ΍ ΔϴπϘϟ΍
ϞϜθΑ βϜϋ Ϊϗ ΕΎτϠδϟ΍ Ϟόϓ Ωέ ϥΎϛ ΍Ϋ· Ύϣ ϝϮΣ ΔϳϮϗ Ύ˱ϛϮϜη ήϴΜϳ ΔΑϮϘόϟ΍ ˯Ύπϗ ΪόΑ ΔσήθϠϟ Ύ˱δϴ΋έ
258
.ΎϬΘϔϟΎΨϤΑ ΐϧάϣ Ϫϧ΃ ϦϴΒΗ ϲΘϟ΍ – 3 ΓΩΎϤϠϟ ϪΘϔϟΎΨϣ ΔϣΎδΟ ΐγΎϨϣ

:ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΣ βϠΠϣ ϰϟ· ˯ΎϨΠδϟ΍ ΓΪϋΎδϤϟ ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΣ ΰϛήϣ ήϳήϘΗ ϲϓ Ωέ΍ϭ 256
http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session7/EG/HRAAP_UPR_EGY_S07_2010_HumanRightsAssociationfortheAs
.(2010 ϝϭϷ΍ ϦϳήθΗ/ήΑϮΘϛ΃ 5 ϲϓ ΓέΎϳΰϟ΍ ΖϤΗ) sistanceofPrisoners.pdf
257

Manual on the Effective Investigation and Documentation of Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading :ήψϧ΍
Treatment or Punishment (““Istanbul Protocol””), August 9, 1999, p.19
258

European Court of Human Rights, Gafgen v Germany, judgment of June 1, 2010, www.echr.coe.int/ (accessed :ήψϧ΍
November 18, 2010).

2011 ϲϧΎΜϟ΍ ϥϮϧΎϛ/ήϳΎϨϳ

87

ΔϟΎόϔϟ΍ ϑΎμϧϹ΍ ϞΒγ Ϧϣ ϥΎϣήΤϟ΍ϭ ΏΎϘόϟ΍ Ϧϣ ΕϼϓϹ΍ :ΔΠϴΘϨϟ΍

.VIII

΍άϬϟϭ ϲΗΎϴΣ Ϧϣ Ε΍ϮϨγ ϲϨϣ ϕήϐΘγ΍ .˱ΎϔϠϜ˵ϣϭ ΔϳΎϐϠϟ Ύ˱Ϙϫήϣ ϥΎϛ ϩήγ΄Α ωϮοϮϤϟ΍
ΐϠϐΗ ϥ΃ ϚϧΎϜϣΈΑ ϥ΃ ϦψΗ Ϋ· ϥϮϨΠϣ Ζϧ΃ :αΎϨϟ΍ ϲϟ ϝΎϗ .ΔϳΎϬϨϟ΍ ϰϟ· ϲπϣ΃ ϥ΃ Ϊϳέ΃
.ΎϨϴϠϋ ϖΒτ˵ϳ ΎϤϛ ϢϬϴϠϋ ϖΒτ˵ϳ ϥ΃ ΐΠϳ ϥϮϧΎϘϟ΍ϭ ΎϨϠΜϣ αΎϧ ρΎΒπϟ΍ ϦϜϟ ...ΔϣϮϜΤϟ΍
.2010 ίϮϤΗ/ϮϴϟϮϳ ˬΓήϫΎϘϟ΍ ˬΐϳάόΗ ΔϴΤο ˬϝϮϠϏί ΪΟΎϣ ϱΩΎη Δϴ΋ΎπϘϟ΍ ΔϘΣϼϤϟ΍ϭ ϖϴϘΤΘϟΎΑ ιΎΨϟ΍ ΎϬΒΟ΍ϮΑ ϡ΍ΰΘϟϻ΍ ϲϓ ϒγΆϣ ϞϜθΑ ϖϔΨ˵Η ΔϳήμϤϟ΍ ΔϣϮϜΤϟ΍
ϰϠϋ ΐϳάόΘϟ΍ ΕϻΎΣ Ϧϣ ϰϤψόϟ΍ ΔϴΒϠϏϷ΍ Ϧϋ ϦϴϟϭΆδϤϟ΍ ϚΌϟϭϷ – ΐΟ΍Ϯϟ΍ ϮΤϨϟ΍ ϰϠϋ – ΔΒϗΎόϤϟ΍ϭ
έΎσ· ΝέΎΧ ϞϤόϟ΍ ϰϠϋ ΔϟϭΪϟ΍ Ϧϣ΃ ΓέΪϗ ΎϬϨϣ ˬϞϣ΍Ϯϋ ΓΪόϟ ΩϮόϳ ΐΒδϟ΍ .ϥϮϧΎϘϟ΍ ΫΎϔϧ· Ε΍Ϯϗ ϱΪϳ΃
ΩϮϬθϟ΍ϭ ΐϳάόΘϟ΍ ΎϳΎΤο ΔϳΎϤΣ ϲϓ ϕΎϔΧϹ΍ϭ ˬΏΎϘόϟ΍ Ϧϣ ΕϼϓϹ΍ ϰϠϋ ΓέΪϘϟΎΑ ϊΘϤΘϟ΍ ϊϣ ϥϮϧΎϘϟ΍
ΕΎγΎϴγ ϒόοϭ ˬϲϧϮϧΎϘϟ΍ έΎσϹ΍ ΔϤ΋ϼϣ ϡΪϋϭ ˬ΍ϮϜΘη΍ ΍Ϋ· ΐϳάόΘϟ΍ Ϧϣ ΪϳΰϤϟ΍ Ϧϣϭ ϡΎϘΘϧϻ΍ Ϧϣ ϪϴϠϋ
.ΎϬΘϴϟϼϘΘγ΍ κϘϧϭ ΔΑΎϴϨϟ΍ Ωέ΍Ϯϣ έΎμΘϗ΍ϭ ˬΔϴ΋ΎπϘϟ΍ ΔϘΣϼϤϟ΍
ΔϛέΎθϣ ϊϣ ˬΏΎϘόϟ΍ Ϧϣ ΕϼϓϹΎΑ ϦϣϷ΍ ρΎΒο ϊΘϤΘϳ ΎϣΪϨϋ ΓΪ΋Ύγϭ ΓήθΘϨϣ Δσήθϟ΍ ΕΎϛΎϬΘϧ΍ ΢ΒμΗ
ΓέΩΎϘϟ΍ ΔϴϘϴϘΤϟ΍ ΕΎϘϴϘΤΘϠϟ ΕΎϴϟ΁ νήϔϟ ϲόδϟ΍ .ΎϬϠϫΎΠΗ ϭ΃ ΎϬΑ Ϣϫήϣ΃ ϭ΃ ΕΎϛΎϬΘϧϻ΍ ϲϓ ϢϬ΋Ύγ΅έ
ϚϟΫ Ϧϣ ήδϴΗ ΔΒγΎΤϤϠϟ ΔϴδγΆϣ ΕΎϴϟ΁ ΔϏΎϴλ ϊϣ ˬΔΤΟΎϧ Δϴ΋Ύπϗ ΕΎϘΣϼϣ ϰϟ· ϝϮλϮϟ΍ ϰϠϋ
ϥ΃ ΎϤϛ .ΏΎϘόϟ΍ Ϧϣ ΕϼϓϹ΍ϭ ΐϳάόΘϟ΍ ΔϠϜθϤϟ ΪΣ ϊοϮΑ ΔϣϮϜΤϟ΍ ϡ΍ΰΘϟ΍ ϰϟ· ήϴθϳ ΎϤϣ ϮϬϟ ˬήϣϷ΍
ΕΎϴϟ΁ϭ ϡϼϋϹ΍ Ϟ΋Ύγϭ ϩΎΒΘϧ΍ ϊϣ ˬΔϤ΋ΎϘϟ΍ ΕΎόϳήθΘϠϟ ϝΎόϔϟ΍ϭ ϡίΎΤϟ΍ ϖϴΒτΘϟ΍ ϰϟ· ΔγΎϣ ΔΟΎΣ ϙΎϨϫ
.ΔϠϜθϤϠϟ ΔϠϘΘδϤϟ΍ ΔόΑΎΘϤϟ΍ϭ Ϊλήϟ΍
ΎϤϣ ϮϬϟ ˬΔ˷ϳΪΠϟ΍ Δϴ΋ΎπϘϟ΍ ΔϘΣϼϤϟ΍ϭ ΔΌϴδϟ΍ ΔϠϣΎόϤϟ΍ϭ ΐϳάόΘϟ΍ ϲϓ ϝΎόϓ ϮΤϧ ϰϠϋ ϖϴϘΤΘϟ΍ ϲϓ ϕΎϔΧϹ΍
Δϟ˯ΎδϤϟΎΑ ρΎΒΗέϻ΍ Ϊη΃ ςΒΗήϣ ϖΤϟ΍ ΍άϫ .ϝΎόϔϟ΍ ξϳϮόΘϟ΍ ϲϓ ϖΤϟ΍ Ϧϣ ϥΎϣήΤϟ΍ ϰϟ· ϰϗήϳ
Δϟ˯ΎδϤϟ΍ .ΔΌϴδϟ΍ ΔϠϣΎόϤϟ΍ϭ ΐϳάόΘϟ΍ ϰϠϋ ήψΤϟ΍ ϡ΍ήΘΣ΍ ϥΎϤο ϲϓ ϲγΎγ΃ ήμϨϋ ϲϫϭ ˬΔΒγΎΤϤϟ΍ϭ
έϮμϘϟ΍ ϪΟϭ΃ κΨϳ ΎϤϴϓ έΎδϤϟ΍ ΢ϴΤμΗϭ ˬϲοΎϤϟ΍ ΕΎϛΎϬΘϧ΍ϭ Ε΍ίϭΎΠΗ Ϧϣ ϑΎμϧϹ΍ :ϥΎϬΟϭ ΎϬϟ
.ϡΎψϨϟ΍ ϲϓ
ϙΎϬΘϧ΍ ϯΪϟ ϝΎόϔϟ΍ ξϳϮόΘϟ΍ ϰϠϋ ϝϮμΤϟ΍ ϲϓ ΩήϔϠϟ ϲγΎγϷ΍ ϖΤϟ΍ ΔϴϟϭΪϟ΍ϭ ΔϴϤϴϠϗϹ΍ ϖϴΛ΍ϮϤϟ΍ ϞϔϜΗ
ϥ΃ Ωέϭ΃ ˬϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΤϟ ΓΪΤΘϤϟ΍ ϢϣϷ΍ ΔϨΠϟ Ϧϋ έΩΎμϟ΍ 7 Ϣϗέ ϡΎόϟ΍ ϖϴϠόΘϟ΍ .ΔϴϧΎδϧϹ΍ ϪϗϮϘΣ
:ϲϠϳ ΎϤΑ ϝϭΪϟ΍ ϥΎϣΰϠ˵Η ΔϴγΎϴδϟ΍ϭ ΔϴϧΪϤϟ΍ ϕϮϘΤϟΎΑ ιΎΨϟ΍ ϲϟϭΪϟ΍ ΪϬόϟ΍ Ϧϣ 2ϭ 7 ϦϴΗΩΎϤϟ΍

88

ΐϳάόΘϟ΍ ΎϳΎπϗ ϲϓ ΏΎϘόϟ΍ Ϧϣ ΓΎϨΠϟ΍ Εϼϓ·

ϖϴϘΤΘϟ΍ ΐΠϳ ΔΌϴδϟ΍ ΔϠϣΎόϤϟ΍ ϯϭΎϜη .ΔόΑΎΘϤϟ΍ϭ ΔΑΎϗήϠϟ Δϴϟ΁ ϖϴΒτΗ ϖϳήσ Ϧϋ ΔϟΎόϓ ΔϳΎϤΣ ϥΎϤο
ϞϤΤ˵ϳ ϥ΃ ΐΠϳ ϪΘϴϟϭΆδϣ ϦϴΒΘΗ Ϧϣ .ΔμΘΨϤϟ΍ϭ Ϛϟάϟ ΔϠϫΆϤϟ΍ ΕΎτϠδϟ΍ ϞΒϗ Ϧϣ ϝΎόϓ ϞϜθΑ ΎϬϴϓ
ΔϟΎόϓ ϑΎμϧ· ϞΒγ ΕΎϛΎϬΘϧϻ ϢϬοήόΘΑ ϦϴϋΪϤϟ΍ ΎϳΎΤπϟ΍ ϝΎϨϳ ϥ΃ ΐΠϳϭ ˬΐγΎΤ˵ϳϭ ΔϴϟϭΆδϤϟ΍
259
.έ΍ήοϷ΍ Ϧϋ ξϳϮόΘϟ΍ ϰϠϋ ϝϮμΤϟ΍ ϲϓ ϖΤϟ΍ ϚϟΫ ϲϓ ΎϤΑ ˬΎϬϴϠϋ ϝϮμΤϟ΍ ϞϬδϳ

ϝϮλϮϟ΍ Γήϴδϳ" ϥϮϜΗ ϥ΃ ΐΠϳ ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΣ ΕΎϛΎϬΘϧ΍ ϰϠϋ ϑΎμϧϹ΍ ϞΒγ ϥ΃ ϰϠϋ ΔϨΠϠϟ΍ ΕΩΪη
ˬ"ϢϫήϴϏ Ϧϣ ήΜϛ΃ έήπϠϟ Ω΍ήϓϷ΍ Ϧϣ ΕΎΌϔϟ΍ ξόΑ Δοήϋ" έΎΒΘϋϻ΍ ϲϓ άΧ΄Η ϥ΃ϭ "ΔϟΎόϓϭ ΎϬϴϟ·
ΪΣ ϲϓ ϰϗήϳ ϥ΃ ϦϜϤϳ ΕΎϛΎϬΘϧϻ΍ Ε΍˯ΎϋΩ΍ ϲϓ ϖϴϘΤΘϟ΍ ϲϓ ϑήτϟ΍ ΔϟϭΪϟ΍ ϕΎϔΧ·" ϰϟ· Ύ˱πϳ΃ ΕέΎη΃ϭ
260
."ΪϬόϠϟ ΪϳΪΟ ϕήΧ ϪϧϮϜϟ ϪΗ΍Ϋ

259

United Nations Human Rights Committee, General Comment No. 7 on torture or cruel, inhuman or degrading :ήψϧ΍
treatment or punishment (art. 7 of the ICCPR) of May 30, 1982
260

UN Human Rights Committee, General Comment 31: Nature of the General Legal Obligation on States Parties to the :ήψϧ΍
Covenant, U.N. Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add/13 (2004), para. 15

2011 ϲϧΎΜϟ΍ ϥϮϧΎϛ/ήϳΎϨϳ

89

ΕΎϴλϮΘϟ΍ . IX
ΔϳήμϤϟ΍ ΔϣϮϜΤϟ΍ ϰϟ·
ϊϴϤΟ ΫΎΨΗΎΑ ϡ΍ΰΘϟϻ΍ ϊϣ ˬήμϣ ϲϓ ΐϳάόΘϟ΍ ΔϠϜθϣ ΔϣΎδΟϭ έΎθΘϧ΍ ϝΪόϤΑ Ύ˱ϨϠϋ έ΍ήϗϹ΍ ΐΠϳ
.ϲΠϬϨϣ ϞϜθΑ ΐϳάόΘϟ΍ ΔγέΎϤϤϟ ΪΣ ϊοϮϟ Δϳέϭήπϟ΍ Ε΍˯΍ήΟϹ΍
ϊϣ ΢ϣΎδΘϟ΍ ϢΘϳ Ϧϟ Ϫϧ΃ ΎϬϴϓ ήϛά˵ϳ – ϊγ΍ϭ ϕΎτϧ ϰϠϋ ΎϬϨϋ ϥϼϋϹ΍ϭ – ήϣ΍ϭ΃ έ΍Ϊλ· ΐΠϳ
ήϳέΎϘΗ ϥ΃ϭ ˬϥϮϧΎϘϟ΍ ΫΎϔϧ· ϲϟϭΆδϣ Ϧϣ ΔΌϴδϟ΍ ΔϠϣΎόϤϟ΍ ϝΎϜη΃ Ϧϣ ϩήϴϏϭ ΐϳάόΘϟ΍ ϝΎϤϋ΃
ϦϴΒΘΗ Ϧϣ ϥ΃ϭ ˬξϴϔΘδϣϭ ϱέϮϓ ϞϜθΑ ΎϬϴϓ ϖϴϘΤΘϟ΍ ϢΘϳ ϑϮγ ΔΌϴδϟ΍ ΔϠϣΎόϤϟ΍ϭ ΐϳάόΘϟ΍
.ΎϬΘϴϟϭΆδϣ ϞϤΤ˵ϴγ ϝΎϤϋϷ΍ ϩάϫ ϞΜϣ Ϧϋ ϪΘϴϟϭΆδϣ
ˬΔϳήμϤϟ΍ Ϧϴϧ΍ϮϘϟ΍ ΐΟϮϤΑ ϢϬΗΎϴϟϭΆδϤΑ ˯ΎϓϮϟ΍ ϰϟ· ΔϣΎόϟ΍ ΔΑΎϴϨϟΎΑ ϦϴϠϣΎόϟ΍ ϊϴϤΟ ϪϴΟϮΗ ΐΠϳ
ΓέΩΎμϟ΍ ΐϳάόΘϟ΍ Ε΍˯ΎϋΩ΍ ϊϴϤΟ ϲϓ ˬΐγΎϨϤϟ΍ ΖϗϮϟ΍ ϲϓϭ Ϫϳΰϧϭ ξϴϔΘδϣ ϞϜθΑ ϖϴϘΤΘϟΎΑ
΍ϮϣΪϘΗ Ϊϗ ϪΗήγ΃ ϭ΃ ΔϴΤπϟ΍ ϥΎϛ ϥ· ϭ΃ ΐΗήϟ΍ Ϧϋ ήψϨϟ΍ ξϐΑ ˬϥϮϧΎϘϟ΍ ΫΎϔϧ· ϲϟϭΆδϣ ϖΤΑ
.ϪϣΪϋ Ϧϣ ΔϴϤγέ ϯϮϜθΑ
ˬΔϣϮϜΤϟ΍ Ϧϣ Ϣ΋ϼϤϟ΍ ξϳϮόΘϟ΍ ϲϘϠΗ ϢϬϨϜϤϳ ΔΌϴδϟ΍ ΔϠϣΎόϤϟ΍ϭ ΐϳάόΘϟ΍ ΎϳΎΤο ϥ΃ ϥΎϤο ΐΠϳ
.ΔϳήμϤϟ΍ Ϧϴϧ΍ϮϘϟ΍ ϊϣ ϖϔΘϳ ΎϤΑ
ϰϠϋ Ύ˱ϴϋϮΒγ΃ Γήϣ ˬϥϮΠδϠϟ ΔϤψΘϨϣ Ε΍έΎϳί ˯΍ήΟ· ϰϠϋ ΔΑΎϴϨϟ΍ ˯Ύπϋ΃ ΓέΪϗ ϥΎϤο ΐΠϳ
ΐΠϳ ˯ϻΆϫ ΔΑΎϴϨϟ΍ ˯Ύπϋ΃ .˯ΎϨΠδϟ΍ ϯϭΎϜη ϝΎΒϘΘγ΍ϭ ˬήΑΎϨόϟ΍ ϊϴϤΟ ϰϠϋ ζϴΘϔΘϟ΍ϭ ˬϞϗϷ΍
ϰϠϋ ΓέΪϘϟ΍ ϊϣ ˬΖϗϭ ϱ΃ ϲϓ ˬϪϴϓ Ω΍ήϓ΃ ίΎΠΘΣ΍ ϢΘϳ ϥΎϜϣ ϱ΃ ϝϮΧΩ ΕΎϴΣϼλ ϢϬϟ ϝϮΨ˵ϳ ϥ΃
.ΔϟϭΪϟ΍ Ϧϣ΃ ΚΣΎΒϣ ΐΗΎϜϣϭ έΎϘϣ ΓέΎϳί ϢϬϟ ΡΎΘ˵ϳ ϥ΃ ΐΠϳ .ϦϴΠγ ϱ΃ ϰϟ· ΙΪΤΘϟ΍
ΔϟΩϷ΍ ϊϤΟ ϞΟ΃ Ϧϣ ΔϠϘΘδϣ ΕΎϘϴϘΤΗ ˯΍ήΟ· ΕΎτϠγ ΔϟϮΨϣ Δϴ΋Ύπϗ Δσήη ΓϮϗ ϞϴϜθΗ ΐΠϳ
.ΩϮϬθϟ΍ ΔϳΎϤΣ ϥΎϤο ϊϣ ˬΔσήθϟ΍ ρΎΒο Ϊο ΔϣΪϘϤϟ΍ ˬΐϳάόΘϟ΍ ϯϭΎϜθΑ ΔλΎΨϟ΍
Ϧϣϭ ϲϔϴχϮϟ΍ ˯΍ΩϷ΍ ΚϴΣ Ϧϣ ϝΪόϟ΍ Γέ΍ίϭ Ϧϋ ΔϠϘΘδϣ ϲϋήθϟ΍ ΐτϟ΍ ΔδγΆϣ ϞόΟ ΐΠϳ
.ΔϴϤγήϟ΍ ΔϴΣΎϨϟ΍
ΕΎΌϴϫ Ϧϣ ΓέΩΎμϟ΍ ΔϴδϔϨϟ΍ϭ ΔϴΒτϟ΍ ήϳέΎϘΘϟΎΑ άΧϷ΍ ΔϴϧΎϜϣ· ϥϮϧΎϘϟ΍ ΐΟϮϤΑ ή͉ϓϮ˵ϳ ϥ΃ ΐΠϳ
ϢϋΪϟ ϢϛΎΤϤϟ΍ ϲϓ ΔϟΩ΄ϛ ˬ˯΍ήΒΨϟ΍ ΕΎΌϴϫ Ϧϣ ΎϫήϴϏϭ ˬΔϴϤϴϠόΗ ΕΎϴϔθΘδϣ Ϧϣϭ ΔϴόϣΎΟ ΔϴΜΤΑ
.ΔΌϴδϟ΍ ΔϠϣΎόϤϟ΍ Ε΍˯ΎϋΩ΍
ΔϴϤγέ ϊϗ΍ϮϤϛ ϥϮϧΎϘϟ΍ ΎϬΑ ϑήΘόϳ ϲΘϟ΍ ϦϛΎϣϷ΍ ϲϓ ϻ· ΕΎΑ΍ϮΠΘγϻ΍ ωϮϗϭ ϡΪϋ ϥΎϤο ΐΠϳ
.Ώ΍ϮΠΘγϼϟ
ˬΔϠϜθϤϟ΍ ϩάϫ ΩϮΟϮΑ έ΍ήϗϹ΍ Δτγ΍ϮΑ ˬΔϟϭΪϟ΍ Ϧϣ΃ ΚΣΎΒϣ ϑήσ ΕϻΎϘΘϋϻ΍ Ϧϋ ϒϜϟ΍ ΐΠϳ
.ΔγέΎϤϤϟ΍ ϩάϫ Ϧϋ ϦϴϟϭΆδϣ ΔϟϭΪϟ΍ Ϧϣ΄Α ρΎΒο ϱ΃ ΓΎοΎϘϣϭ ˬΎϬΘϧ΍Ω·ϭ ϸϤϟ΍ ϰϠϋ ΎϬϔθϛ ϊϣ

90


ΐϳάόΘϟ΍ ΎϳΎπϗ ϲϓ ΏΎϘόϟ΍ Ϧϣ ΓΎϨΠϟ΍ Εϼϓ·

Ϧϋ ˬϦϳήΧϵ΍ ˯ΎϨΠδϟΎΑ ϝΎμΗϻ΍ Ϧϣ ˯ΎϨΠδϟ΍ ϊϨϣ κΨΗ Ϣ΋΍ήΠΑ ϪΒΘθϣ ϝϭΆδϣ ϱ΃ ϊϨϣ ΐΠϳ
ΕΎϳήΠϣ ϰϠϋ ήϴΛ΄Θϟ΍ ϰϠϋ έΩΎϗ Ϫϧ΃ ϦϴΒΗ ϝΎΣ ϲϓ ϪΒμϨϣ Ϧϋ ϩΩΎόΑ· ϊϣ ˬΔγέΎϤϤϟ΍ ϩάϫ
.Ϣ΋ϼϣ ήϴϏ ϞϜθΑ ϖϴϘΤΘϟ΍
ΎϳΎπϗ ϊϓήΑ Δσήθϟ΍ Ε΍ίϭΎΠΗ ΎϳΎΤπϟ ΢Ϥδϳ ΎϤΑ Δϴ΋ΎϨΠϟ΍ Ε΍˯΍ήΟϹ΍ ϥϮϧΎϗ ϞϳΪόΗ ΐΠϳ
.Ε΍ίϭΎΠΘϟ΍ Ϧϋ ϦϴϟϭΆδϤϟ΍ Ϊο Δϴ΋ΎϨΟ
Ώϭήο Ϧϣ ϩήϴϏϭ ΐϳάόΘϟ΍ ΔπϫΎϨϣ ΔϴϗΎϔΗϻ ϱέΎϴΘΧϻ΍ ϝϮϛϮΗϭήΒϟ΍ ϰϠϋ ϖϳΪμΘϟ΍ ΐΠϳ
.ΔϨϴϬϤϟ΍ ϭ΃ ΔϴϧΎδϧ·ϼϟ΍ ϭ΃ ΔϴγΎϘϟ΍ ΔΑϮϘόϟ΍ ϭ΃ ΔϠϣΎόϤϟ΍
ϝϮϛϮΗϭήΒϟ΍ ϲϓ ΓΩέ΍Ϯϟ΍ ΕΎΒϠτΘϤϟΎΑ ϲϔΗ ˬϥϮΠδϟ΍ ϰϠϋ ζϴΘϔΘϠϟ ΔϴϠΧ΍Ω Δϴϟ΁ ΔϏΎϴλ ΐΠϳ
.ΕΎθϴΘϔΘϟ΍ ϩάϫ ˯΍ήΟ· ϰϠϋ ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΤϟ ϲϣϮϘϟ΍ βϠΠϤϟ΍ ΓέΪϗ ΰϳΰόΗ ϊϣ ˬϱέΎϴΘΧϻ΍
ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΣ ΕΎϤψϨϣ Ϛϟάϛϭ ϲΒτϟ΍ ϝΎΠϤϟΎΑ ϦϴϠϣΎόϟ΍ϭ ϦϴϳήμϤϟ΍ ϦϴϣΎΤϤϟ΍ ΢Ϩϣ ΐΠϳ
.ίΎΠΘΣϻ΍ ΰϛ΍ήϣ ϰϠϋ ωϼσϻ΍ ϰϠϋ ΓέΪϘϟ΍ ˬΔϴϟϭΪϟ΍
ϡΎόϟ΍ ΐ΋ΎϨϟ΍ ΐΘϜϣ ϰϟ·
ϖΤΑ ΔϤ΋ΎϘϟ΍ ΔΌϴδϟ΍ ΔϠϣΎόϤϟ΍ϭ ΐϳάόΘϟ΍ Ε΍˯ΎϋΩ΍ ϊϴϤΟ ϲϓ Ϫϳΰϧϭ ϱέϮϓ ϞϜθΑ ϖϴϘΤΘϟ΍ ΐΠϳ
ϦϴϤϬΘϤϟ΍ ΓΎοΎϘϣ ϊϣ ˬΔΒΗήϟ΍ Ϧϋ ήψϨϟ΍ ξϐΑ ˬϥϮϧΎϘϟ΍ ΫΎϔϧ· ϲϟϭΆδϣϭ ϦϣϷ΍ ϲϟϭΆδϣ
ΔϴϟϭΪϟ΍ ήϴϳΎόϤϟΎΑ ϲϔΗ ϢϛΎΤϣ ϲϓ ˬΎϳΎπϘϟ΍ ϩάϬΑ ΔϘϠόΘϤϟ΍ ΔϴϧϮϧΎϘϟ΍ ϡΎϜΣϷ΍ ϊϴϤΟ ΐΟϮϤΑ
ϭ΃ ˬΔΌϴδϟ΍ ΔϠϣΎόϤϟ΍ ϭ΃ ΐϳάόΘϟΎΑ ήϣϷ΍ Ϧϋ ϝϭΆδϣ ϱ΃ ΔϴϟϭΆδϣ ΖϨϴΒΗ ΍Ϋ· ˬΔϟΩΎόϟ΍ ΔϤϛΎΤϤϠϟ
.ϪΑΎϜΗέ΍ ϊϣ ΢ϣΎδΘϟ΍ ϭ΃ ϩάϴϔϨΗ
ΔϴϤϴψϨΗ ΔϴϨϣί ήσ΃ ϝΎΧΩ· ϊϣ ˬϪϳΰϧϭ ϱέϮϓ ϞϜθΑ ϱήΠΗ ΕΎϘϴϘΤΘϟ΍ ϊϴϤΟ ϥ΃ ϥΎϤο ΐΠϳ
˯Ύγ΅έ ϢϬϨϣϭ ˬϦϴϟϭΆδϤϟ΍ ϊϴϤΟ ϊϣ ΔΑΎϴϨϟ΍ ˯Ύπϋ΃ ϖϴϘΤΗ ϥΎϤοϭ ΔϟΩϷ΍ ϢϳΪϘΗ κΨϳ ΎϤϴϓ
.Ε΍ίϭΎΠΘϟ΍ Ϧϋ ϦϴϟϭΆδϤϟ΍
Ϧϳάϟ΍ ϦϳΰΠΘΤϤϟ΍ ϰϠϋ ˬϞϘΘδϣϭ ϱέϮϓ ϞϜθΑ ϲϋήθϟ΍ ΐτϟ΍ Ε΍έΎΒΘΧ΍ ˯΍ήΟ· ϥΎϤο ΐΠϳ
.Ε΍˯ΎγϹ΍ Ϧϣ ϚϟΫ ήϴϏϭ ΐϳάόΘϠϟ ϢϬοήόΘΑ ϥϮϋ˷Ϊϳ
ϥ΃ ΐΠϳ ΎϬϴϟ· ϲϤΘϨϳ ϲΘϟ΍ ΓΪΣϮϟ΍ ϥΈϓ ˬΔσήη ςΑΎπϟ ΕΎϔϟΎΨϤΑ Ε΍˯ΎϋΩΎΑ ˯ϻΩϹ΍ ϢΘϳ ΎϣΪϨϋ
ήϴϓϮΗ ˯ΎϨΜΘγΎΑ ˬΔόϗ΍Ϯϟ΍ ϝϮΣ Δσήθϟ΍ ΕΎϳήΤΗ ˯΍ήΟ· ϲϓ έϭΩ ϱ΃ Ϧϣ έϮϔϟ΍ ϰϠϋ ΪόΒΘδ˵Η
Ϧϣ Δσήθϟ΍ ϕήϓ ϰϠϋϭ .ΔΑΎϴϨϟ΍ ϰϟ· ΍˱έϮϓ ϖϴϘΤΘϟ΍ ΔτϠγ ϝϮΨ˵Η ϥ΃ ΐΠϳ .ΩϮϬθϟ΍ ϝ΍Ϯϗ΃
.Γέϭήπϟ΍ ϯΪϟ ΓΪϋΎδϤϟ΍ ήϓϮΗ ϥ΃ ϯήΧϷ΍ ϡΎδϗϷ΍
.ΕΎϘϴϘΤΘϟ΍ Δϫ΍ΰϧ ϥΎϤπϟ ϖϴϘΤΘϟ΍ ϲοΎϗ ΐμϨϣ ΓΩΎϋ· ΐΠϳ
.ΔϤϛΎΤϤϟ΍ϭ ΕΎϘϴϘΤΘϟ΍ ΪόΑϭ ˯ΎϨΛ΃ ΎϳΎΤπϟ΍ Εϼ΋Ύϋϭ ΩϮϬθϟ΍ Δϣϼγ ϥΎϤο ΐΠϳ
ϰϠϋ ϝΪΗ ΔϴϨϓ ΔϟΩ΄ϛ ˬΎϬϴϠϋ ϕΪμ˵ϣ ΕΎϴϔθΘδϣ Ϧϣ ΓΩέ΍Ϯϟ΍ ΔϴΒτϟ΍ ήϳέΎϘΘϟΎΑ ϝϮΒϘϟ΍ ΐΠϳ
.ϲϋήθϟ΍ ΐτϟ΍ Ϧϣ ΓΩέ΍Ϯϟ΍ ήϳέΎϘΘϟ΍ ϰϟ· ΔϓΎοϹΎΑ ˬΔϴΤπϟΎΑ ΔϘΣϼϟ΍ ΕΎΑΎλϹ΍

2011 ϲϧΎΜϟ΍ ϥϮϧΎϛ/ήϳΎϨϳ

91
ˬίΎΠΘΣϻ΍ ϦϛΎϣ΃ ϰϠϋ ωϼσϻΎΑ ϦϴϴϟϭΪϟ΍ϭ ϦϴϳήμϤϟ΍ ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΣ ϲΒϗ΍ήϤϟ ΡΎϤδϟ΍ ΐΠϳ
ϊϣ ˬΔϟϭΪϟ΍ Ϧϣ΃ έΎϘϣ ϲϓ ΓΩϮΟϮϤϟ΍ ϞΜϣ ˬΎϬΑ Ρήμ˵Ϥϟ΍ ήϴϏ ίΎΠΘΣϻ΍ ΰϛ΍ήϣ ϚϟΫ ϲϓ ΎϤΑ
ϲϓ ϦϴΒϗ΍ήϤϟ΍ ˯ϻΆϫ ΐϏήϳ Ϊϗ Ϧϳάϟ΍ ϦϳΰΠΘΤϤϟ΍ ϊϣ Ω΍ήϔϧ΍ ϰϠϋ ΕΎθϗΎϨϣ ˯΍ήΟ· Δλήϓ ΔΣΎΗ·
.ϢϬϴϟ· ΙΪΤΘϟ΍
ϲϓ ϖϘΤΗ ϥ΃ϭ ˬϢϬϴϠϋ ξΒϘϟ΍ έϮϓ ϦϴϠϘΘόϤϟ΍ ΔϠΑΎϘϤϟ ϰόδΗ ϥ΄Α ΔϟϭΪϟ΍ Ϧϣ΃ ΔΑΎϴϧ ήϣ΃ ΐΠϳ
.ΔϬϳΰϨϟ΍ϭ ΔϳέϮϔϟ΍ ϲϋήθϟ΍ ΐτϟ΍ Ε΍έΎΒΘΧΎΑ ήϣ΄Ηϭ ΐϳάόΘϟ΍ Ϣϋ΍ΰϣ ϊϴϤΟ

ΔϴϠΧ΍Ϊϟ΍ Γέ΍ίϭ ϰϟ·
ϡΎδϗ΃ ϲϓ ΔΌϴδϟ΍ ΔϠϣΎόϤϟ΍ϭ ΐϳάόΘϟ΍ ΔγέΎϤϣ ϦϳΪΗ ΔϴϠΧ΍Ϊϟ΍ Γέ΍ίϭ ϥ΃ Ύ˱ϨϠϋ ήϛά˵ϳ ϥ΃ ΐΠϳ
ϑϮγϭ ˬΕΎγέΎϤϤϟ΍ ϩάϫ ϊϣ ΢ϣΎδΘΗ Ϧϟ ΎϬϧ΃ϭ ΔϟϭΪϟ΍ Ϧϣ΃ ίΎΠΘΣ΍ ΰϛ΍ήϣϭ ϥϮΠδϟ΍ϭ Δσήθϟ΍
.Ύ˱όϴϤΟ ΎϬϨϋ ϦϴϟϭΆδϤϟ΍ ΐϗΎόΗ
ΐϳάόΘϟΎΑ ήϣϷ΍ ΔϤϬΘΑ ˬϪόϣ ϖϴϘΤΘϠϟ ϊπΨϳ ϲϨϣ΃ ϝϭΆδϣ ϱ΃ ϞϤόϟ΍ Ϧϋ ΍˱έϮϓ ΪϤΠ˵ϳ ϥ΃ ΐΠϳ
ΔϣΪΨϟ΍ Ϧϣ Ϟμϔϟ΍ ϥΎϤο ΐΠϳϭ .ΎϬϋϮϗϭ ϝϮΒϗ ϭ΃ ϝΎϤϋϷ΍ ϩάϫ άϴϔϨΗ ϭ΃ ΔΌϴδϟ΍ ΔϠϣΎόϤϟ΍ ϭ΃
.ϦϳΩ˵΃ ΍Ϋ· ΔϴϤγήϟ΍
΍Ϯϓήόϳ ϥ΃ ΐΠϳ ϭ΃ ϥϮϓήόϳ Ϧϳάϟ΍ ΔϳΩΎϴϘϟ΍ ΰϛ΍ήϤϟ΍ ΏΎΤλ΃ ρΎΒπϟ΍ ΓΎοΎϘϣ ϭ΃ ΐϳΩ΄Η ΐΠϳ
.ΎϬϴΒϜΗήϣ ΔΒϗΎόϣ ϭ΃ ΎϬόϨϣ ϲϓ ΍ϮϘϔΧ΃ ϦϤϣ ϭ΃ ˬϝΎϤϋϷ΍ ϩάϫ ϞΜϣ ωϮϗϮΑ
ήϴϓϮΗϭ ˬΔϴΒϳΩ΄Θϟ΍ Ε΍˯΍ήΟϹ΍ϭ ΔϴϠΧ΍Ϊϟ΍ ΕΎϘϴϘΤΘϟ΍ Ξ΋ΎΘϧ ϥ΄θΑ Ϣϫήγ΃ϭ ΎϳΎΤπϟ΍ έΎτΧ· ΐΠϳ
.ΕΎϛΎϬΘϧϻ΍ ϊϣ ΔϴϠΧ΍Ϊϟ΍ Γέ΍ίϭ ΢ϣΎδΗ ϡΪϋ έΎϬχ· ϞΟ΃ Ϧϣ ˭˱ΎϨϠϋ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ ϩάϫ
ϡΪϋ ϊϣ ˬΔϴϤγήϟ΍ ίΎΠΘΣϻ΍ ΰϛ΍ήϣ ϲϓ ϻ· ϦϳΰΠΘΤϤϟ΍ϭ ˯ΎϨΠδϟ΍ ίΎΠΘΣ΍ ϡΪϋ ϥΎϤο ΐΠϳ
ϻ ϲΘϟ΍ ΔϴϠΧ΍Ϊϟ΍ Γέ΍ίϭ έΎϘϣ ϭ΃ ωϭήϓ Ϧϣ ϱ΃ ϲϓ ϢϬΑ΍ϮΠΘγ΍ ϭ΃ ϦϳΰΠΘΤϤϟ΍ ϰϠϋ φϔΤΘϟ΍
.ΎϬϴϓ ίΎΠΘΣϻΎΑ ΢Ϥδ˵ϳϱήμϤϟ΍ ϥΎϤϟήΒϟ΍ ϰϟ·
ϊϣ Ύ˱ ϘϔΘϣ ΢Βμϳ ϲϛ ˬΕΎΑϮϘόϟ΍ ϥϮϧΎϗ Ϧϣ 126 ΓΩΎϤϟ΍ ϲϓ Ωέ΍Ϯϟ΍ ΐϳάόΘϟ΍ ϒϳήόΗ ϞϳΪόΗ ΐΠϳ
.ΐϳάόΘϟ΍ ΔπϫΎϨϣ ΔϴϗΎϔΗ΍ Ϧϣ 1 ΓΩΎϤϟ΍ ϲϓ ϪϔϳήόΗ
ΓΩΎϤϟ΍ ΔλΎΧ ˬϦϴϟϭΆδϤϟ΍ ϞΒϗ Ϧϣ ΔΌϴδϟ΍ ΔϠϣΎόϤϟ΍ϭ ΐϳάόΘϟ΍ ήψΤΗ ϲΘϟ΍ Ω΍ϮϤϟ΍ ϞϳΪόΗ ΐΠϳ
ΔϴϨόϤϟ΍ 280 ΓΩΎϤϟ΍ϭ ˬΓϮδϘϠϟ ϦϴϟϭΆδϤϟ΍ ϡ΍ΪΨΘγΎΑ ΔλΎΨϟ΍ ˬΕΎΑϮϘόϟ΍ ϥϮϧΎϗ Ϧϣ 129
ΔϣΎδΟ ϊϣ ΔΒγΎϨΘϣ Ω΍ϮϤϟ΍ ϚϠΗ ϲϓ ΓΩέ΍Ϯϟ΍ ΕΎΑϮϘόϟ΍ ΢ΒμΗ ϲϛ ˬϲϧϮϧΎϘϟ΍ ήϴϏ ίΎΠΘΣϻΎΑ
.Ύ˱ΤϨ˵Ο Ζδϴϟϭ Ϣ΋΍ήΟ ΎϬΘϔμΑ Ε΍ίϭΎΠΘϟ΍ ϩάϫ ϒϴϨμΗ ΓΩΎϋ· ϊϣ ˬΕ΍ίϭΎΠΘϟ΍

92


ΐϳάόΘϟ΍ ΎϳΎπϗ ϲϓ ΏΎϘόϟ΍ Ϧϣ ΓΎϨΠϟ΍ Εϼϓ·

ΓΪΤΘϤϟ΍ ΕΎϳϻϮϟ΍ϭ ϲΑϭέϭϷ΍ ΩΎΤΗϻΎΑ ˯ΎπϋϷ΍ ϝϭΪϟ΍ ϰϟ·
ΫΎΨΗϻ ϙήΤΘϟ΍ ϲϓ ΔϣϮϜΤϟ΍ ϕΎϔΧ· Ϧϋϭ ήμϣ ϲϓ ΐϳάόΘϟ΍ ΔγέΎϤϣ Ϊο Ύ˱ϨϠϋ ΚϳΪΤϟ΍ ΐΠϳ •
.ΓήϫΎψϟ΍ ϩάϫ ΔΤϓΎϜϤϟ Ε΍˯΍ήΟ·
ΔϣϮϜΤϟ΍ ΫΎΨΗΎΑ ˬΔϳήμϤϟ΍ ΔϣϮϜΤϠϟ ΔΣϮϨϤϤϟ΍ ΔϳϮϤϨΘϟ΍ Ε΍ΪϋΎδϤϟ΍ Ϧϣ ˯΍ΰΟ΃ ςΑέ ΐΠϳ •
ϕϮϘΤϟ ϲϟϭΪϟ΍ ϥϮϧΎϘϟΎΑ ϡ΍ΰΘϟϻ΍ ϲϓ ΔϤ΋ΎϘϟ΍ Ε΍ϮΠϔϠϟ ϱΪμΘϟ΍ ϞΟ΃ Ϧϣ Δόϳήγ Ε΍ϮτΨϟ
.ΔΌϴδϟ΍ ΔϠϣΎόϤϟ΍ϭ ΐϳάόΘϟ΍ ϥ΄θΑ ˬϥΎδϧϹ΍
ΔϳϮϤϨΘϟ΍ Ε΍ΪϋΎδϤϟ΍ ϲϓ ˬήμϣ ϲϓ ΐϳάόΘϟ΍ ϰϠϋ ˯ΎπϘϟ΍ ϰϠϋ ΔϤ΋ΎϘϟ΍ ρϭήθϟ΍ ςΑέ ΐΠϳ •
ϲϓ ˬΔσήθϟ΍ Ϧϋ ΔϠϘΘδϣ ˬϖϴϘΤΘϠϟ ΔϟΎόϓ ΕΎϴϟ΁ ΔϏΎϴλ ϥ΄θΑ ΕΎϴλϮΘΑ ˬήμϤϟ ΔϣΪϘϤϟ΍
.ΐϳάόΘϟ΍ ΓήϫΎψϟ Δϴ΋ΎΑϮϟ΍ ΔόϴΒτϟ΍
Ϧϳάϟ΍ ΔγΎϴδϟ΍ ϝΎΟέϭ ΔϴϜϳήϣϷ΍ ΔϣϮϜΤϟ΍ϭ ΔϴΑϭέϭϷ΍ ΕΎϣϮϜΤϟ΍ ϲϟϭΆδϣ ϥ΃ ϥΎϤο ΐΠϳ •
ϕϮϘΤϟ ϲϟϭΪϟ΍ ϥϮϧΎϘϟΎΑ ΔϳήμϤϟ΍ ΕΎτϠδϟ΍ ϡ΍ΰΘϟ΍ ΔϟΎΣ ϰϠϋ ϥϮόϠτ˵ϳ ˬήμϣ ϥϭέϭΰϳ
ΰϛ΍ήϣ ϲϓ ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΣ ΕΎϛΎϬΘϧϻ ϱΪμΘϟ΍ ϲϓ ΎϬΘϴϓΎϔηϭ ΔϣϮϜΤϟ΍ ΩϮϬΟ ϰϠϋϭ ˬϥΎδϧϹ΍
.Ε΍έΎϳΰϟ΍ ˯ΎϨΛ΃ ϩάϫ ϖϠϘϟ΍ Κϋ΍ϮΑ ΓέΎΛΈΑ ϢϬΘΒϟΎτϣ ϊϣ ˬίΎΠΘΣϻ΍
κΨϳ ΎϤϴϓ ˬήϴϐϟ΍ ˯΍ί· ϲΑϭέϭϷ΍ ΩΎΤΗϻ΍ ΔγΎϴδΑ ΔλΎΨϟ΍ ΔϳΩΎηέϹ΍ ΔϟΩϷ΍ ϊϣ ϖϔΘϳ ΎϤΑ •
ϰϠϋ ΐΠϳ ˬΔϨϴϬϤϟ΍ ϭ΃ ΔϴϧΎδϧ·ϼϟ΍ ϭ΃ ΔϴγΎϘϟ΍ ΔΑϮϘόϟ΍ ϭ΃ ΔϠϣΎόϤϟ΍ Ώϭήο Ϧϣ ϩήϴϏϭ ΐϳάόΘϟ΍
ϰϟ· ήμϣ ΓϮϋΩ ˬΔϴϨϠόϟ΍ ΕΎϧΎϴΒϟ΍ϭ Δϴ΋ΎϨΜϟ΍ ΕΎΜΣΎΒϤϟ΍ ϖϳήσ Ϧϋ ˬϲΑϭέϭϷ΍ ΩΎΤΗϻ΍ ϝϭΩ
Ϧϋ ϦϴϟϭΆδϤϟ΍ ϊϴϤΟ ϢϳΪϘΗ ϊϣ ˬΔΌϴδϟ΍ ΔϠϣΎόϤϟ΍ϭ ΐϳάόΘϟ΍ κΨϳ ΎϤϴϓ ΔϟΎόϓ Ε΍˯΍ήΟ· ΫΎΨΗ΍
.ΎϳΎΤπϟ΍ ϑΎμϧ·ϭ Δϟ΍ΪόϠϟ ΔΌϴδϟ΍ ΔϠϣΎόϤϟ΍ϭ ΐϳάόΘϟ΍
ήτΧ ΎϬϴϓ ΪΟϮϳ ϲΘϟ΍ ΕϻΎΤϟ΍ ϲϓ ήμϣ ϰϟ· ΕΎϤϴϠδΘϟ΍ϭ ΕϼϴΣήΘϟ΍ ϊϴϤΟ ϒϗϭ ΐΠϳ •
ΕΎϧΎϤπϟ΍" ϰϠϋ ϞϳϮόΘϟ΍ ϡΪϋ ϊϣ ˬΔϨϴϬϤϟ΍ ϭ΃ ΔϴϧΎδϧ·ϼϟ΍ ΔϠϣΎόϤϟ΍ ϭ΃ ΐϳάόΘϠϟ νήόΘϟ΍
.Ω΍ήϓϸϟ ΕΎϤϴϠδΘϟ΍ϭ ΕϼϴΣήΘϟ΍ ϥ΄η ϲϓ ΔϳήμϤϟ΍ ΔϣϮϜΤϟ΍ Ϧϣ ΓέΩΎμϟ΍ "ΔϴγΎϣϮϠΑΪϟ΍
ϥ΃ ϰϠϋ ΔϳήμϤϟ΍ ΔϣϮϜΤϟ΍ ϊϣ ΰϴϛήΘϟ΍ ΐΠϳ ˬΏΎϫέϹ΍ ΔΤϓΎϜϣ ϲϓ ϥϭΎόΘϟ΍ ΔγΎϴγ ϕΎϴγ ϲϓ •
ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ ϥϷ ˬΕΎϣϮϠόϤϟ΍ ϊϤΟ ϲϓ Ϛϳήθϛ ήμϣ ϡΎϬγ· ΔϤϴϗ Ϧϣ ϞϠϘΗ ΐϳάόΘϟ΍ ΔγέΎϤϣ
ϭ΃ ΔϗϮΛϮϣ ήΒΘό˵Η Ϧϟ ϦϴϬΒΘθϤϟ΍ ΐϳάόΗ ϖϳήσ Ϧϋ ΔϳήμϤϟ΍ ΔϣϮϜΤϟ΍ ΎϬϴϠϋ ϞμΤΗ ϲΘϟ΍
.ΔϤϜΤϣ ϱ΃ ϲϓ ΔϟϮΒϘϣ
ΩΎΤΗϻ΍ ϲϓ ˯Ύπϋ΃ ϝϭΩ ΎϬΒΟϮϤΑ ΕΩΎϋ΃ ϲΘϟ΍ ΔϳήδϘϟ΍ ΓΩΎϋϹ΍ ΎϳΎπϗ ϲϓ ϖϴϘΤΘϟ΍ ΐΠϳ •
ΕϻΪόϤΑ ΐϳάόΘϟ΍ ήτΧ ΩϮΟϭ ϢϏέ ˬήμϣ ϰϟ· ΍˱Ω΍ήϓ΃ ˬΓΪΤΘϤϟ΍ ΕΎϳϻϮϟ΍ ϭ΃ ˬϲΑϭέϭϷ΍
.ΓΩΎϋϹ΍ Ε΍έ΍ήϗ ϲϓ ϦϴσέϮΘϤϟ΍ ϚΌϟϭ΃ ΔΒγΎΤϣ ϊϣ ˬΔϳήμϤϟ΍ ϦϣϷ΍ Ε΍Ϯϗ ϯΪϟ ΔόϔΗήϣ

2011 ϲϧΎΜϟ΍ ϥϮϧΎϛ/ήϳΎϨϳ

93

ϪϳϮϨΗϭ ήϜη
ϮΟ ήϳήϘΘϟ΍ ϊΟ΍έ .ζΗϭϭ βΘϳ΍έ ϦϣϮϴϫ ϲϓ ΔΜΣΎΒϟ΍ ˬϒϳ΍ή˵ϣ ϪΒϫ ϪΘΒΘϛϭ ήϳήϘΘϟ΍ ΙϮΤΑ ΕήΟ΃
Ϧϣ αΎϫ Ϟϴϴϧ΍Ωϭ ϦϓέϮϏ ϥΎϳ΁ϭ ˬΎϴϘϳήϓ΃ ϝΎϤηϭ ςγϭϷ΍ ϕήθϟ΍ ϢδϘϟ ϱάϴϔϨΘϟ΍ ήϳΪϤϟ΍ ΐ΋Ύϧ ˬϙέϮΘγ
ϰϠϋ ϑήη΃ .ϝϭ΃ ϲϧϮϧΎϗ ϱέΎθΘγ΍ ˬϱΪϳέ ώϨϴϟΰϳ΁ ήϳήϘΘϠϟ ΔϴϧϮϧΎϘϟ΍ ΔόΟ΍ήϤϟ΍ ϡΪϗ .Ξϣ΍ήΒϟ΍ Ϣδϗ
ϲΑήόϟ΍ ϲϧϭήΘϜϟϹ΍ ϊϗϮϤϟ΍ έήΤϣϭ ΔϤΟήΘϟ΍ ϖδϨϣ ˬϱήϴΧ ϭήϤϋ ˬΔϴΑήόϟ΍ ΔϐϠϟ΍ ϰϟ· ήϳήϘΘϟ΍ ΔϤΟήΗ
ϖδϨϤϟ΍ ˬϞϏϮϛ ϡΩ΁ Ϧϣ Ϟϛ ήϳήϘΘϟ΍ ΝΎΘϧ·ϭ ΙϮΤΒϟ΍ ϲϓ ΪϋΎγ .ΎϴϘϳήϓ΃ ϝΎϤηϭ ςγϭϷ΍ ϕήθϟ΍ Ϣδϗ ϲϓ
ήθϨϠϟ ήϳήϘΘϟ΍ ΔΌϴϬΗ ϲϓ ΪϋΎγ .ϢδϘϟΎΑ ΏέΪΘϤϟ΍ ˬϱήΒλ ήϤϋϭ ˬΎϴϘϳήϓ΃ ϝΎϤηϭ ςγϭϷ΍ ϕήθϟ΍ ϢδϘΑ
ϑήΘόϧ ϥ΃ Ύπϳ΃ ΩϮϧϭ .ΪϳήΒϟ΍ ήϳΪϣ ˬΰϨϜΑϮϫ ϱϭέΰΘϴϓϭ ˬΕΎϋϮΒτϤϟ΍ ΓήϳΪϣ ˬϱϮη βϳήϏ Ϧϣ Ϟϛ
ϲϓ ΔϠϴϣί ΎϬϨϴΣ ˬΙέϭϭ Ύϧ΃ ΎϬΗήΟ΃ ϲΘϟ΍ ΔΑΎϴϨϟ΍ έϭΩ ϥ΄θΑ 2001 ϡΎϋ ϲϓ ΖϳήΟ΃ ϲΘϟ΍ ΙΎΤΑϷΎΑ
.ΎϴϘϳήϓ΃ ϝΎϤηϭ ςγϭϷ΍ ϕήθϟ΍

94

ΐϳάόΘϟ΍ ΎϳΎπϗ ϲϓ ΏΎϘόϟ΍ Ϧϣ ΓΎϨΠϟ΍ Εϼϓ·

ϖΤϠϣ
ΔϴϠΧ΍Ϊϟ΍ ήϳίϭ ϰϟ· ζΗϭϭ βΘϳ΍έ ϦϣϮϴϫ ΔϟΎγέ
2010 Ώ΁/βτδϏ΃ 4
ϢϳήϜϟ΍ ΪΒϋ ϱΪϤΣ ˯΍ϮϠϟ΍
ΕΎϗϼόϟ΍ϭ ϡϼϋϺϟ ΔϣΎόϟ΍ Γέ΍ΩϹ΍ ήϳΪϣ
ΔϴϠΧ΍Ϊϟ΍ Γέ΍ίϭ
ΓήϫΎϘϟ΍
:βϛΎϓ
ˬϢϳήϜϟ΍ ΪΒϋ ϱΪϤΣ ˯΍ϮϠϟ΍ ΓΩΎϴγ
ϪΒϫϭ ΪϨϟήϔϜϣ ΎϳέΎϣ ϲΗϼϴϣΰΑ ωΎϤΘΟϻ΍ ΐϴΗήΘΑ ϢϜΗΩΎϴγ ΐΘϜϣ ϡΎϴϗ ϰϠϋ ϢϛήϜηϷ ϢϜΗΩΎϴδϟ ΐΘϛ΃
ΔϠϤΟ ΔθϗΎϨϤϟ ΔϴϠΧ΍Ϊϟ΍ Γέ΍ίϭ ϰϠΜϤϤΑ ˯ΎϘϠϟ΍ Δλήϓ ΍˱ήϴΜϛ ϥ΍έΪϘΗ ΎϤϫϭ ˬϥ΍ήϳΰΣ/ϮϴϧϮϳ 12 ϲϓ ϒϳ΍ήϣ
ΕΎΑΎΨΘϧϻ΍ϭ ΍˱ήΧΆϣ ΖϤΗ ϲΘϟ΍ ΕΎΑΎΨΘϧϻ΍ ΎϬϨϣϭ ˬϙήΘθϤϟ΍ ΎϨϣΎϤΘϫΎΑ ϰψΤΗ ϲΘϟ΍ ΕΎϋϮοϮϤϟ΍ Ϧϣ
.ΎϳΎπϘϟ΍ ϩάϫ Ϧϣ Γέ΍ίϮϟ΍ ϒϗϮϤϟ ωΎϤΘγϻ΍ϭ ˬΉέ΍Ϯτϟ΍ ϥϮϧΎϗ ΪϳΪΠΗϭ Ύ˱ Βϳήϗ ΓήψΘϨ˵Ϥϟ΍
Ϧϣ ϯϮϜθϟ΍ ΔϟΎΣ ϲϓ ϯϭΎϜθϟ΍ ϊϣ ϞϣΎόΘϟ΍ ϲϓ Γέ΍ίϮϟ΍ ΕΎϴϟ΁ Ϧϋ ϥΎΘϠϴϣΰϟ΍ Ζϟ΄γ ˬ˯ΎϘϠϟ΍ ˯ΎϨΛ΃ϭ
ϑ΍ήη· ΖΤΗ ϥϮϠϤόϳ ϡΎϋ Ϧϣ΃ ρΎΒο ϭ΃ Γέ΍ίϮϟΎΑ ϦϴϟϭΆδϣ ϞΒϗ Ϧϣ ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΤϟ ΕΎϛΎϬΘϧ΍
.ωϮοϮϤϟ΍ ΍άϫ Ϧϋ ϥϵ΍ ΐΘϛ΃ϭ ˬΓέ΍ίϮϟ΍
ϲϟϭΪϟ΍ϭ ϱήμϤϟ΍ ϦϴϧϮϧΎϘϟ΍ ΐΟϮϤΑ ΎϬΗΎϣ΍ΰΘϟΎΑ ΔϳήμϤϟ΍ ΔϣϮϜΤϟ΍ ˯Ύϓϭ Δϴϔϴϛ ϲϓ Ύ˱ϴϟΎΣ ΚΤΒϧ ΎϨϧ·
ΔϠϣΎόϣ ϭ΃ ΐϳάόΗ ϝΎϤϋ΃ Ϧϋ ϢϬΘϴϟϭΆδϣ ϦϴΒΘΗ Ϧϳάϟ΍ ˬΓέϭήπϟ΍ ϯΪϟ ϦϴϟϭΆδϤϟ΍ ΓΎοΎϘϣϭ ϖϴϘΤΘϟΎΑ
Ε΍˯΍ήΟϹ΍ Ϧϋ ΕΎϣϮϠόϤϟ ΝΎΘΤϧ ϦΤϨϓ ΎϨϨϴϋ΃ ϡΎϣ΃ ΓέϮμϟ΍ ϞϤΘϜΗ ϲϜϟϭ .ΔϨϴϬϣ ϭ΃ ΔϴϧΎδϧ·ϻ ϭ΃ ΔϴγΎϗ
ϲΘϟ΍ ΕϻΎΤϟ΍ ϲϓ ρΎΒπϟ΍ ΐϳΩ΄Θϟϭ Ϣϋ΍ΰϤϟ΍ ϩάϫ ϞΜϣ ϲϓ ϖϴϘΤΘϠϟ Ύ˱ϴϠΧ΍Ω ΔϴϠΧ΍Ϊϟ΍ Γέ΍ίϭ ΎϫάΨΘΗ ϲΘϟ΍
.ΔϨϴϬϣ ϭ΃ ΔϴϧΎδϧ·ϻ ϭ΃ ΔϴγΎϗ ΔϠϣΎόϣ ϭ΃ Ύ˱ΒϳάόΗ ϞϜθΗ ϝΎϤϋ΃ Ϧϋ ϝϭΆδϣ ςΑΎπϟ΍ ϥ΃ ΎϬϴϓ ϦϴΒΘϳ
ΐϳάόΘϟ΍ ϯϭΎϜη ΩΪϋ Ϧϋ Ε΍˯ΎμΣΈΑ ΎϧΩ΍Ϊϣ· Ϧϣ ϢϜΗΩΎϴγ ΐΘϜϣ ϦϜϤΘϳ ϥ΃ ϲϓ κΧϷ΍ ϰϠϋ Ϟϣ΄ϧϭ
ˬΐϳάόΘϠϟ ϢϬοήόΘΑ ϥϮϤϋΰϳ ιΎΨη΃ Ϧϣ ήηΎΒϣ ϞϜθΑ ˯΍Ϯγ ˬΓέ΍ίϮϟ΍ ΎϬΘϘϠΗ ϲΘϟ΍ ΔΌϴδϟ΍ ΔϠϣΎόϤϟ΍ϭ
Ϊϗ ΔϴϠΧ΍Ϊϟ΍ Γέ΍ίϮΑ ϥϮϠϤόϳ ϦϴϟϭΆδϣ ϥ΃ Ϣϋΰ˵ϳ ϲΘϟ΍ϭ ˬϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΤϟ ϲϣϮϘϟ΍ βϠΠϤϟ΍ ϝϼΧ Ϧϣ ϭ΃

2011 ϲϧΎΜϟ΍ ϥϮϧΎϛ/ήϳΎϨϳ

95

ΓΩΎϴγ ϥϮϨϜϤΘΗ ϥ΃ Ϟϣ΄ϧ .Δσήθϟ΍ϭ Δϴ΋ΎϨΠϟ΍ ΚΣΎΒϤϟ΍ϭ ΔϟϭΪϟ΍ Ϧϣ΃ ίΎϬΟ ρΎΒο ϚϟΫ ϞϤθϳϭ .ΎϫϮΒϜΗέ΍
ϊϣ ΔϘΑΎδϟ΍ ΎϨΗΎΒΗΎϜϣ Ϧϣ ϢϬϔϧϭ .ϯϮϜθϟ΍ ϲϘϠΗ ΔϨγ ΐδΣ ΔϤδϘϣ Ε΍˯ΎμΣϹ΍ ϩάϬΑ ΎϧΩ΍Ϊϣ· Ϧϣ ˯΍ϮϠϟ΍
ϲϓ Ϟϣ΄ϧ ˬϦϜϣ΃ ΍ΫΈϓ ˬϞϗϷ΍ ϰϠϋ 2006 ϡΎϋ ϰϟ· ΩϮόΗ ΕΎϣϮϠόϣ ΖόϤΟ Γέ΍ίϮϟ΍ ϥ΃ ΔϴΟέΎΨϟ΍ Γέ΍ίϭ
.ΔΣΎΘ˵ϣ ΖϧΎϛ ΍Ϋ· ˬ2000 ϡΎϋ ϰΘΣ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ ϩάϫ ϰϠϋ ϝϮμΤϟ΍
ϲΒϳΩ΄Θϟ΍ ˯΍ήΟϹ΍ ωϮϧ ΐδΣ ΎϬϤϴδϘΗ ϊϣ ˬΓάΨΘ˵Ϥϟ΍ ΔϴΒϳΩ΄Θϟ΍ Ε΍˯΍ήΟϹ΍ ΔόϴΒσ Δϓήόϣ βϤΘϠϧ ΎϤϛ
ΔϣΎόϟ΍ ΔΑΎϴϨϟ΍ ϰϟ· ΔϴϠΧ΍Ϊϟ΍ Γέ΍ίϭ ΎϬΘϟΎΣ΃ ϲΘϟ΍ ΕϻΎΤϟ΍ ΩΪϋ Ϧϋ ϝ΍ΆδϟΎΑ ϢϜΗΩΎϴδϟ ϪΟϮΘϧ ΎϤϛ .ΔϨδϟ΍ϭ
ΔϟΎΣ· ϭ΃ ΔϴΒϳΩ΄Η Ε΍ϮτΧ ΫΎΨΗ΍ ΎϬϴϓ ϢΘϳ Ϣϟ ϲΘϟ΍ ϯϭΎϜθϟ΍ ΩΪϋ Δϓήόϣ βϤΘϠϧ ˬ˱΍ήϴΧ΃ϭ .ϲ΋ΎϨΠϟ΍ ϖϴϘΤΘϠϟ
.ΔϠΌγϷ΍ ϩάϬΑ ΔϠλ Ε΍Ϋ ΎϬϧϭήΗ ΔϴΤϴοϮΗϭ ΔϳήϴδϔΗ ϖ΋ΎΛϭ Δϳ΄Α ΐΣήϧ ΎϤϛ .ΔΑΎϴϨϠϟ
:΍˱ΪϳΪΤΗ ΎϬϨϋ ϢϠόΘδϧ ϲΘϟ΍ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ ϲϠϳ ΎϤϴϓ
ˬ2000 ϡΎϋ άϨϣ ΔϴϠΧ΍Ϊϟ΍ Γέ΍ίϭ ΎϬΘϘϠΗ ϲΘϟ΍ ΔΌϴδϟ΍ ΔϠϣΎόϤϟ΍ ϭ΃ ΐϳάόΘϟ΍ ϯϭΎϜη ΩΪϋ ϲϟΎϤΟ· •
.ϡΎόϟ΍ ΐδΣ ΔϤδϘ˵ϣ
ΔϴΒϳΩ΄Η Ε΍˯΍ήΟ· ΫΎΨΗ΍ ϰϟ· ΖϬΘϧ΍ ϲΘϟ΍ϭ 2000 ϡΎϋ άϨϣ ΎϬϴϘϠΗ ϢΗ ϲΘϟ΍ ΐϳάόΘϟ΍ ϯϭΎϜη ΩΪϋ •
ϲΒϳΩ΄Θϟ΍ ˯΍ήΟϹ΍ ΐδΣϭ ϡΎόϟ΍ ΐδΣ ΔϤδϘϣ ˬΓέ΍ίϮϟΎΑ ϦϴϟϭΆδϣ ϭ΃ ϡΎόϟ΍ ϦϣϷΎΑ ρΎΒο Ϊο
.(Δϣ΍ήϐϟ΍ ϭ΃ ΔΒΗήϟ΍ ξϔΧ ϭ΃ ϞϤόϟ΍ Ϧϋ ϒϗϮϟ΍ ϞΜϣ) άΨΘ˵Ϥϟ΍
ϡΎϋ άϨϣ ΎϬϴϘϠΗ ϢΗ ϲΘϟ΍ ΔϴϠΧ΍Ϊϟ΍ Γέ΍ίϮΑ ρΎΒο Ϊο ΔΌϴδϟ΍ ΔϠϣΎόϤϟ΍ ϭ΍ ΐϳάόΘϟ΍ ϯϭΎϜη ΩΪϋ •
.ΔΑΎϴϨϟ΍ ϞΒϗ Ϧϣ Δϴ΋ΎϨΟ ΕΎϘϴϘΤΗ ϰϟ· ΖϬΘϧ΍ ϲΘϟ΍ϭ ˬϡΎόϟ΍ ΐδΣ ΔϤδϘϣ ˬ2000
ΖϬΘϧ΃ ϲΘϟ΍ϭ ˬϡΎόϟ΍ ΐδΣ ˬΔϴϠΧ΍Ϊϟ΍ Γέ΍ίϭ ρΎΒο Ϊο ΔΌϴδϟ΍ ΔϠϣΎόϤϟ΍ϭ ΐϳάόΘϟ΍ ϯϭΎϜη ΩΪϋ •
.ϢϛΎΤϣ ϲϓ Δϧ΍ΩϹ΍ ϰϟ·
ˮϯϭΎϜθϟ΍ ϒϴϨμΗ ν΍ήϏϷ ΔϴϠΧ΍Ϊϟ΍ Γέ΍ίϭ ϪϣΪΨΘδΗ ϱάϟ΍ ΐϳάόΘϟ΍ ϒϳήόΗ Ϯϫ Ύϣ •
ϲϓ ϖϘΤΗ ϒϴϜϓ ˬΐϳάόΘϠϟ νήόΘϟΎΑ ϖϳΪμΘϠϟ ΔϠΑΎϗ ϯϮϜη ϙΎϨϫ ϥ΃ Γέ΍ίϮϟ΍ έήϘΗ ϥ· Ύϣ •
ϲϓ ϡΎόϟ΍ ΐ΋ΎϨϟ΍ ΐΘϜϣ ϊϣ ϖϴδϨΗ ϭ΃ ΕϻΎμΗ΍ Δϳ΃ ϙΎϨϫ Ϟϫϭ ˮΎϬϴϓ ΓΩέ΍Ϯϟ΍ ΐϳάόΘϟ΍ Ϣϋ΍ΰϣ
ˮϖϴϘΤΘϟ΍ ˯ΎϨΛ΃ ϞϤόϟ΍ ϲϓ ϯϮϜθϟΎΑ ϲϨόϤϟ΍ ςΑΎπϟ΍ ήϤΘδϳ Ϟϫϭ ˮϥ΄θϟ΍ ΍άϫ
ϰϟ· ΖϬΘϧ΍ϭ ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΤϟ ϲϣϮϘϟ΍ βϠΠϤϟ΍ Ϧϣ ΎϬϴϘϠΗ ϢΗ ϲΘϟ΍ ΐϳάόΘϟ΍ ϯϭΎϜη ΩΪϋ Ϯϫ Ύϣ •
ˮϲ΋ΎϨΠϟ΍ ϖϴϘΤΘϠϟ ΔϣΎόϟ΍ ΔΑΎϴϨϟ΍ ϰϟ· ΔϟΎΣϹ΍ ϭ΃ ρΎΒπϟ΍ Ϊο ΔϴΒϳΩ΄Η Ε΍˯΍ήΟ·
Ϊο ΔϴΒϳΩ΄Η Ε΍˯΍ήΟ· ϰϟ· ΖϬΘϧ΍ϭ ϦϴϨσ΍Ϯϣ Ϧϣ ΎϬϴϘϠΗ ϢΗ ϲΘϟ΍ ΐϳάόΘϟ΍ ϯϭΎϜη ΩΪϋ Ϣϛ •
ˮϲ΋ΎϨΠϟ΍ ϖϴϘΤΘϠϟ ΔϣΎόϟ΍ ΔΑΎϴϨϟ΍ ϰϟ· ΔϟΎΣϹ΍ ϭ΃ ρΎΒπϟ΍
ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΣ ΕΎϤψϨϣ ϞΜϣ ˬϯήΧ΃ έΩΎμϣ Ϧϣ ΎϬϴϘϠΗ ϢΗ ϲΘϟ΍ ΐϳάόΘϟ΍ ϯϭΎϜη ΩΪϋ Ϣϛ •
ΔΑΎϴϨϠϟ ΔϟΎΣϹ΍ ϭ΃ ρΎΒο Ϊο ΔϴΒϳΩ΄Η Ε΍˯΍ήΟ· ϰϟ· ΖϬΘϧ΍ ϲΘϟ΍ϭ ˬΔϴϣϮϜΤϟ΍ ήϴϏ ΔϠϘΘδϤϟ΍
ˮϲ΋ΎϨΠϟ΍ ϖϴϘΤΘϠϟ ΔϣΎόϟ΍
ΔϠϣΎόϤϟ΍ ϭ΃ ΐϳάόΘϟ΍ ϥ΄θΑ ϯϮϜη ϰϘϠΘΗ ΎϣΪϨϋ ΔϴϠΧ΍Ϊϟ΍ Γέ΍ίϭ ΎϬόΒΘΗ ϲΘϟ΍ Ε΍˯΍ήΟϹ΍ ϲϫ Ύϣ •
Δϴϟϭ΃ ΔϴϠϤϋ ϙΎϨϫ ϥ΃ ϡ΃ ˮΎϬϴϠϋ Ωήϟ΍ϭ ϯϭΎϜθϟ΍ ϊϴϤΟ ϊϣ ϞϣΎόΘϟ΍ ϢΘϳ Ϟϫ :Ϧσ΍Ϯϣ Ϧϣ ΔΌϴδϟ΍

96

ΐϳάόΘϟ΍ ΎϳΎπϗ ϲϓ ΏΎϘόϟ΍ Ϧϣ ΓΎϨΠϟ΍ Εϼϓ·

ΖϧΎϛ ΍Ϋ· Ε΍ϮτΨϟ΍ βϔϧ ωΎΒΗ΍ ϢΘϳ Ϟϫϭ ˮΎϬϴϓ ΎϬϴϓ ϖϴϘΤΘϟ΍ ϞΒϗ ϯϮϜθϟ΍ ΔΤλ Ϧϣ Ϊϛ΄ΘϠϟ
ˮΔϴϣϮϜΣ ήϴϏ ΔϤψϨϣ Ϧϣ ϭ΃ ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΤϟ ϲϣϮϘϟ΍ βϠΠϤϟ΍ Ϧϣ ΔϣΩΎϗ ϯϮϜθϟ΍
ΎϤϓ ˬϲϧϮϧΎϗ ήϴϏ ϞϜθΑ ΓϮϘϟ΍ ϡ΍ΪΨΘγ΍ ϭ΃ ΐϳάόΗ ΔϤϳήΟ ΏΎϜΗέΎΑ Ύ˱τΑΎο ΔϤϜΤϣ ϦϳΪΗ ΎϣΪϨϋ •
άϴϔϨΗ ΓΪϣ ϞϤόϟ΍ Ϧϋ Ϫϔϗϭ ϢΘϳ Ϟϫ ˮΓέ΍ίϮϟ΍ ϲϓ ΔϔϴχϮϟ΍ Ϧϣ ϪϔϗϮϣ ϰϠϋ Δϧ΍ΩϹ΍ ϩάϫ ΕΎόΒΗ
ˮϊΒΘ˵Η ϯήΧ΃ Ε΍˯΍ήΟ· ϙΎϨϫ ϥ΃ ϡ΃ ˮϞϤόϠϟ ΩΎό˵ϳ ϢΛ ΔΑϮϘόϟ΍
ΩΪϋ Ϣϛ ˬ˱΍ΪϳΪΤΗϭ ˮ2000 ϡΎϋ άϨϣ ϦΠδϟΎΑ ϢϬϴϠϋ ϢϜ˵Σ Ϧϳάϟ΍ ΔϴϠΧ΍Ϊϟ΍ Γέ΍ίϮΑ ρΎΒπϟ΍ ΩΪϋ Ϣϛ •
ˬΔϴ΋ΎϨΠϟ΍ ΚΣΎΒϤϟ΍ ϞΜϣ ϯήΧϷ΍ ωϭήϔϟ΍ ρΎΒο ΩΪϋ Ϣϛϭ ˬϢϬϨϴΑ Ϧϣ ΔϟϭΪϟ΍ Ϧϣ΃ ίΎϬΟ ρΎΒο
ˮϡΎόϟ΍ ϦϣϷ΍ Ϧϣ ϢϬϨϣ Ϣϛϭ
Ϧϣ ϯϭΎϜη ϭ΃ ΐϳάόΗ ϯϭΎϜη ΔΠϴΘϧ ΔϴΒϳΩ΄Η Ε΍˯΍ήΟϹ ΍ϮόπΧ Ϧϳάϟ΍ ρΎΒπϟ΍ ΩΪϋ Ϣϛ •
ϡΎϋ άϨϣ "ΔϴϣϮϤόϟ΍ ήϣ΍ϭϷ΍ Γήθϧ" ϰϠϋ ΍Ϯόο˵ϭ Ϧϳάϟ΍ ρΎΒπϟ΍ ΩΪϋ Ϣϛϭ ˮΔΌϴδϟ΍ ΔϠϣΎόϤϟ΍
ˮΔΌϴδϟ΍ ΔϠϣΎόϤϟ΍ ϭ΃ ΐϳάόΘϟ΍ ΔΠϴΘϧ 2000
ΔϴϠΧ΍Ϊϟ΍ Γέ΍ίϭ ϪϟάΒΗ Ύϣ Ϟϛ ήϛΫ ΎϨϟ ϰϨδΘϳ ϲϛ ϢϜΗΩΎϴγ Ϧϣ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ ϩάϫ βϤΘϠϧ ΎϨϧ· ˬ˯΍ϮϠϟ΍ ΓΩΎϴγ
ΎϤϛ .Γέ΍ίϮϟ΍ ΎϫΎϘϠΘΗ ϲΘϟ΍ ΔΌϴδϟ΍ ΔϠϣΎόϤϟ΍ϭ ΐϳάόΘϟ΍ ϯϭΎϜη ϰϠϋ ΩήϠϟϭ ϥϮϧΎϘϟΎΑ ϡ΍ΰΘϟϼϟ ΩϮϬΟ Ϧϣ
ΎϧΪόδϳ ˬϢΛ Ϧϣϭ .ωϮοϮϤϟ΍ ΍άϫ Ϧϋ ϩέΪμ˵ϧ Ϊϗ ήϳήϘΗ ϱ΃ ϲϓ Γέ΍ίϮϟ΍ ήψϧ ΔϬΟϭ ϢϳΪϘΗ ϰϠϋ ιήΤϧ
.Ώ΁/βτδϏ΃ 31 ϩΎμϗ΃ ΪϋϮϣ ϲϓ ϢϜΗΩΎϴγ Ωέ ϰϘϠΘϧ ϥ΃ ΍˱ήϴΜϛ
ˬϡ΍ήΘΣϻ΍ϭ ήϳΪϘΘϟ΍ ώϟΎΑ ϊϣ

ϙέϮΘγ ϮΟ
ΎϴϘϳήϓ΃ ϝΎϤηϭ ςγϭϷ΍ ϕήθϟ΍ ϢδϘϟ ϱάϴϔϨΘϟ΍ ήϳΪϤϟ΍ ΐ΋Ύϧ
ζΗϭϭ βΘϳ΍έ ϦϣϮϴϫ

2011 ϲϧΎΜϟ΍ ϥϮϧΎϛ/ήϳΎϨϳ

97

ϡΎόϟ΍ ϲϋΪϤϟ΍ ϰϟ· ζΗϭϭ βΘϳ΍έ ϦϣϮϴϫ ΔϟΎγέ
2010 ήΒϤϓϮϧ23
ˬΩϮϤΤϣ ΪϴΠϤϟ΍ ΪΒϋ έΎθΘδϤϟ΍ ϲϟΎόϣ
Ϣϋ΍ΰϣ ϰϠϋ ˯ΎϨΑ Δϴ΋ΎπϘϟ΍ ΔϘΣϼϤϟ΍ κΨϳ ΎϤϴϓ ΔϣΎόϟ΍ ΔΑΎϴϨϟ΍ ϒϗϮϣ ΔϓήόϤϟ Ύ˱γΎϤΘϟ΍ ϢϜϴϟΎόϤϟ ΐΘϛ΃
ήϴπΤΗ ϰϠϋ ζΗϭϭ βΘϳ΍έ ϦϣϮϴϫ ϒϜόΗ .ωϮοϮϤϟ΍ ΍άϫ Ϧϋ ΔϴϓΎο· ΕΎϣϮϠόϣ ΐϠτϟϭ ˬΐϳάόΘϟ΍
ϪΗΎϴϟϭΆδϤΑ ϡΎόϟ΍ ΐ΋ΎϨϟ΍ ΐΘϜϣ ωϼτο΍ Δϴϔϴϛ αέΪϧ ήϳήϘΘϟ΍ ϲϓϭ .ΐϳήϘϟ΍ ϞΒϘΘδϤϟ΍ ϲϓ ήθϨϠϟ ήϳήϘΗ
ϩάϫ Ϧϋ ϦϴϟϭΆδϤϟ΍ Ω΍ήϓϷ΍ ΔϘΣϼϣϭ ΔΌϴδϟ΍ ΔϠϣΎόϤϟ΍ϭ ΐϳάόΘϟ΍ ϯϭΎϜη ϲϓ ϖϴϘΤΘϟΎΑ ΔλΎΨϟ΍ ΔϴϧϮϧΎϘϟ΍
.˯ΎπϘϟ΍ ϡΎϣ΃ ϝΎϤϋϷ΍
ϯΪϟ Ϫϴϓ ϖϴϘΤΘϟΎΑ ΕΎϣϮϜΤϟ΍ ϡΰϠ˵ϳ ϮϬϓ ˬϢγΎΣ ϞϜθΑ ΐϳάόΘϟ΍ ήψΤϳ Ϫϧ΃ ϰϟ· ΔϓΎοϹΎΑ ϲϟϭΪϟ΍ ϥϮϧΎϘϟ΍
ϊϣ ˬΔΌϴδϟ΍ ΔϠϣΎόϤϟ΍ Ώϭήο Ϧϣ ϚϟΫ ήϴϏϭ ΐϳάόΘϟ΍ ϝΎϤϋ΃ ϥϮΒϜΗήϳ Ϧϣ ΔΒϗΎόϣϭ ΓΎοΎϘϣϭ ˬϪϋϮϗϭ
ϝϭΆδϤϟ΍ Ϯϫ ϡΎόϟ΍ ΐ΋ΎϨϟ΍ ΐΘϜϣ ϥΈϓ ˬΔϳήμϤϟ΍ Ϧϴϧ΍ϮϘϟ΍ ΐΟϮϤΑ .ΎϳΎΤπϠϟ ϝΎόϔϟ΍ ξϳϮόΘϟ΍ ήϴϓϮΗ
ϢϬϴϓ ϦϤΑ ˬ˱Ύϴ΋Ύπϗ ϢϬΘϘΣϼϣϭ ˬΐϳάόΗ ϝΎϤϋ΃ Ϧϋ ϢϬΘϴϟϭΆδϣ ΔϣϮϋΰϤϟ΍ Ω΍ήϓϷ΍ ϊϣ ϖϴϘΤΘϟ΍ Ϧϋ
ˬ΍Ϯϓήόϳ ϥ΃ ΐΠϳ ϭ΃ ˬϥϮϓήόϳ ΍ϮϧΎϛ ϦϤϣ ΔϟϭΪϟΎΑ ΓΩΎϴϘϟ΍ ϞδϠδΗ ϲϓ ΐλΎϨϣ ϥϮϠϐθϳ Ϧϳάϟ΍ Ω΍ήϓϷ΍
.ϦϴϣϮϋΰϤϟ΍ ΓΎϨΠϟ΍ ΔϘΣϼϣ ϰϟ· ΔϓΎοϹΎΑ ˬΕΎγέΎϤϤϟ΍ ϩάϫ ϞΜϣ Δϟϭ΍ΰϤΑ
ήΧ΃ϭ ˬΪϴόδϟ΍ ϝΩΎϋ έΎθΘδϤϟ΍ ΓΩΎϴγ ϊϣ ΔϴϔΗΎϫ ΕΎϤϟΎϜϣ ΓΪϋ ˯ΎϨΛ΃ ϢϜϴϟΎόϣ ϊϣ ˯ΎϘϟ ΪϘϋ ΎϨΒϠσ Ϊϗϭ
΢Ϥδϳ ϻ ϢϜϴϟΎόϣ ϝϭΪΟ ϥ· ΎϨϟ Ϟϴϗ ϦϜϟ ˬΎϳΎπϘϟ΍ ϩάϫ ΔθϗΎϨϣ ϞΟ΃ Ϧϣ ˬήΒϤΘΒγ ϲϓ ϥΎϛ ΕΎϤϟΎϜϤϟ΍ ϚϠΗ
.ΔϠΌγϷ΍ Ϧϣ ΔϋϮϤΠϣ Ϫόϣϭ ˬήϳήϘΘϟ΍ Ξ΋ΎΘϨΑ κΨϠϣ ϢϜΗΩΎϴδϟ ϩΎϧΩ΃ νήόϧ ΎϨϧΈϓ ˬϢΛ Ϧϣ .ΔϠΑΎϘϤϟΎΑ
ϲϠΗ ϲΘϟ΍ ΔϠΌγϷ΍ ϰϠϋ ϢϜΒΘϜϣ ΩϭΩέ Ϛϟάϛϭ ˬΞ΋ΎΘϨϟ΍ κΨϳ ΎϤϴϓ ΕΎψΣϼϣ ϭ΃ ΕΎϘϴϠόΗ Δϳ΄Α ΐΣήϧ
.κΨϠϤϟ΍
Ξ΋ΎΘϨϟΎΑ κΨϠϣ

Ϧϣ ˬΔΌϴδϟ΍ ΔϠϣΎόϤϟ΍ Ϛϟάϛϭ ˬΪϤόΘϣ ϞϜθΑϭ ϊγ΍ϭ ϕΎτϧ ϰϠϋ ϪΘγέΎϤϣ ϭ΃ ΐϳάόΘϟ΍ ΔγέΎϤϣ ΩΎϴΘϋ΍
ϢϬϧ΄Α ϦϴϬΒΘθϤϟ΍ ΐϴϫήΗ ϭ΃ ΏΎϘόϟ΍ ν΍ήϏϷ ϭ΃ ΕΎϓ΍ήΘϋ΍ ω΍ΰΘϧ΍ ϞΟ΃ Ϧϣ ˬϦϣϷ΍ Ε΍Ϯϗ ϞΒϗ
ΎϤϴγ ϻ ˬΔσήθϟ΍ ϲϓ ρΎΒο ϢϬϨϴΑ Ϧϣ ΓΎϨΠϟ΍ϭ .ήμϣ ϲϓ ΔϤ΋ΎϘϟ΍ ΕΎγέΎϤϤϟ΍ Ϧϣ ϝ΍ί Ύϣ ˬϦϴοέΎόϣ

98

ΐϳάόΘϟ΍ ΎϳΎπϗ ϲϓ ΏΎϘόϟ΍ Ϧϣ ΓΎϨΠϟ΍ Εϼϓ·

ϱ΃ ϲϓ ϭ΃ ϝΎϘΘϋϻ΍ ΔψΤϟ άϨϣ ΐϳάόΘϟ΍ ϊϘϳ Ϊϗϭ .ΔϟϭΪϟ΍ Ϧϣ΃ ΚΣΎΒϣϭ Δϴ΋ΎϨΠϟ΍ ΚΣΎΒϤϟ΍ Δσήη Ϧϣ
.ίΎΠΘΣϻ΍ Ε΍ήΘϓ Ϧϣ ΓήΘϓ
ϱΪϳϷΎΑ Ώήπϟ΍ ϞϤθΗ :ΔϬΑΎθΘϣ ΐϳάόΗ ΕΎϴϨϘΗ ϡ΍ΪΨΘγ΍ ΔϟϭΪϟ΍ Ϧϣ΃ ΚΣΎΒϣϭ Δσήθϟ΍ Ϧϋ ϑϭήόϣϭ
ˬΏΎΒϟ΍ ϖϠΣ ϭ΃ ϒϘδϟ΍ Ϧϣ ΔϤϟΆϣ ωΎοϭ΃ ϲϓ Ω΍ήϓϷ΍ ϖϴϠόΗϭ ˬΕ΍ϭ΍ήϬϟ΍ϭ ρΎϴδϟΎΑ Ϛϟάϛϭ ΕΎϤϜϠϟ΍ϭ
˯΍ΪΘϋϻ΍ϭ ˬΔϠϳϮσ Ε΍ήΘϔϟ ϑϮϗϮϟ΍ ϰϠϋ Ωήϔϟ΍ έΎΒΟ·ϭ ˬϢδΠϟ΍ ˯΍ΰΟ΃ ϰϠϋ ˯ΎΑήϬϜϟΎΑ ϖόμϟ΍ϭ
.ΔϴΤπϟ΍ ΏέΎϗ΃ ϭ΃/ϭ ΔϴΤπϟ΍ ˯΍Ϯγ ˬϪΑ ΪϳΪϬΘϟ΍ϭ (ΏΎμΘϏϻ΍) ϲδϨΠϟ΍
ϝΎϤϋ΃ ωϮϗϮΑ Ϣϋ΍ΰϣ Ϧϋ ήϤΘδϣ ϞϜθΑ ύϼΑϹΎΑ Δϳήμϣ ΔϴϗϮϘΣ ΕΎϤψϨϣϭ ϥϮϳήμϣ ϥϮϣΎΤϣ ϡϮϘϳϭ
ΐϳάόΗ ϯϮϜη 500 Ϧϣ ήΜϛ΃ ϝΎγέΈΑ ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΤϟ ϲϣϮϘϟ΍ βϠΠϤϟΎΑ ϯϭΎϜθϟ΍ ΐΘϜϣ ϡΎϗϭ .ΐϳάόΗ
ϡ΍ϮϋϷ΍ έ΍Ϊϣ ϰϠϋϭ .2004 ϡΎϋ άϨϣ ϡΎόϟ΍ ΐ΋ΎϨϟ΍ ΐΘϜϣϭ ΔϴϠΧ΍Ϊϟ΍ Γέ΍ίϭ ϰϟ· ίΎΠΘΣϻ΍ ˯ΎϨΛ΃ ΓΎϓϭϭ
ΔϴϟϭΩ ΕΎϤψϨϣϭ ˬΐϳάόΘϟ΍ ΔπϫΎϨϣ ΔϨΠϟ ϞΜϣ ΓΪΤΘϤϟ΍ ϢϣϷΎΑ ΕΎΌϴϫ Ύ˱πϳ΃ ΖϣΎϗ ˬΔϴοΎϤϟ΍ Ϧϳήθόϟ΍
.ϲΠϬϨϣ Ϫϧ΄Α ϪΘϔλϭϭ ˬήμϣ ϲϓ ΐϳάόΘϟ΍ ΔγέΎϤϣ ϖϴΛϮΘΑ ˬϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΤϟ
ˬΩήϔϟ΍ ίΎΠΘΣ΍ ΕΎτϠδϟ΍ ήϜϨ˵Η ΎϬϴϓϭ ˬϱήδϘϟ΍ ˯ΎϔΧϹ΍ ϝΎϤϋ΃ ΔγέΎϤϣ ϲϓ ΔϟϭΪϟ΍ Ϧϣ΃ ΚΣΎΒϣ ήϤΘδΗϭ
.έϮϬη ΔΛϼΛ ϰϟ· ϦϳήϬη ΎϫΎμϗ΃ ΓήΘϔϟ ΓΩΎϋ ˬΰΠΘΤϤϟ΍ ϥΎϜϣ ϥ΄θΑ ΕΎϣϮϠόϣ Ϧϋ ϒθϜϟ΍ ξϓήΗ ϭ΃
Ρϭ΍ήΗ Ε΍ήΘϔϟ ΕΎψϓΎΤϤϟΎΑ ΰϛ΍ήϣ ϲϓ ΔϟϭΪϟ΍ Ϧϣ΃ έΎϘϤΑ ϦϳΰΠΘΤϤϟ΍ ΔϟϭΪϟ΍ Ϧϣ΃ ΚΣΎΒϣ ΰΠΘΤΗϭ
ήϴϏ ϞϜθΑ ϦϴϔΘΨϤϟ΍ ϲϟΎϫ΃ ϢϠόΘδϳ ΎϣΪϨϋϭ .ΓήϫΎϘϟ΍ ϲϓ ΔϟϭΪϟ΍ Ϧϣ΃ έΎϘϣ ϲϓ ϢΛ ˬΔϠϴϠϘϟ΍ ϊϴΑΎγϷ΍
ϲϤγέ ήϴϏ ϞϜθΑ ϢϬϟ ϥϮϟϮϘϳ ϭ΃ ˬϢϬϳϭΫ ϥΎϜϤΑ ϥϮϓήόϳ ϻ ϢϬϧ· ϥϮϟϭΆδϤϟ΍ ϢϬϟ ϝϮϘϳ ˬϲϤγέ
ήϴϏ ϞϜθΑ ϦϴϣΎΤϤϠϟ ϥϮϟϭΆδϤϟ΍ ήϘϳ Ϊϗ ΎϤϛ .ϙ΍Ϋ ϭ΃ κΨθϟ΍ ΍άϫ ΰΠΘΤϳ ΔϟϭΪϟ΍ Ϧϣ΃ ϥ΄Α ˬ˱ΎϴϫΎϔηϭ
.ΔϟϭΪϟ΍ Ϧϣ΃ ΚΣΎΒϣ ίΎΠΘΣ΍ ϝΎϤϋ΃ ϲϓ ϖϴϘΤΘϟ΍ ΔτϠγ ϦϴϟϮΨϣ ήϴϏ ϢϬϧ΄Α ϲϤγέ
ˬέϮϬψϟ΍ ΔϤ΋΍Ϊϟ΍ϭ ΓέήϜΘϤϟ΍ έϮϣϷ΍ Ϧϣ ΐϳάόΘϟ΍ Ϣϋ΍ΰϣ ϥ΃ ϢϏέ Ϫϧ· ϥϮϴϣϮϜΤϟ΍ ϥϮϟϭΆδϤϟ΍ Ϣϋΰϳϭ
ϊϘϳ ΙΩΎΣ Ϟϛ ϲϓ ϖϘΤϳ ϡΎόϟ΍ ΐ΋ΎϨϟ΍ ΐΘϜϣ ϥ΃ϭ ΔϟΰόϨϣ ΙΩ΍ϮΣ ϲϫ ΔϴϠόϔϟ΍ ΐϳάόΘϟ΍ ΙΩ΍ϮΣ ϥΈϓ
ΔϴϤγέ ϯϮϜη Ϟϛ ϲϓ ϖϴϘΤΘϟ΍ ϒϠϣ ΔΑΎϴϨϟ΍ ˯ϼϛϭ ΢Θϔϳϭ .ϪΘϴϟϭΆδϣ ϦϴΒΘΗ κΨη ϱ΃ ϱΎπϘϳϭ
ΔϴϟΎόϓ ϡΪϋ ΐΒδΑ ΔϤϜΤϤϟ΍ ϰϟ· ϞμΗ ϻ ϯϭΎϜθϟ΍ ϩάϫ Ϧϣ ϰϤψόϟ΍ ΔϴΒϠϏϷ΍ ϦϜϟ ˬΎϬϧϮϘϠΘϳ ΐϳάόΘϠϟ
ϡΪϋ ΐΒδΑϭ ˬϢϫ΍ϭΎϜη ϥϮΒΤδϳ ϲϜϟ ΩϮϬθϟ΍ϭ ΎϳΎΤπϟ΍ ΐϴϫήΗϭ Δσήθϟ΍ ρϮϐο ΐΒδΑϭ ˬΕΎϘϴϘΤΘϟ΍
ϝΎόϔϟ΍ ξϳϮόΘϟ΍ ήϴϓϮΗ ϲϓ ΔϣϮϜΤϟ΍ ϖϔΨΗ ΎϤϛ .Δϟ΄δϤϟ΍ ϩάϫ ϲϓ ϡΪΨΘδϤϟ΍ ϲϧϮϧΎϘϟ΍ έΎσϹ΍ ΔϳΎϔϛ
ϝΎϤϋ΃ ϊϨϤϟ ωΩ΍έ ϱ΃ ΪΟϮϳ ΩΎϜϳ ϼϓ ˬΓΩΎΠϟ΍ Δϴ΋ΎπϘϟ΍ ΕΎϘΣϼϤϟ΍ϭ ΕΎϘϴϘΤΘϟ΍ ΏΎϴϏ ϲϓϭ ˬΎϳΎΤπϠϟ

˱ ΒϘΘδϣ ωϮϗϮϟ΍ Ϧϣ ΔΌϴδϟ΍ ΔϠϣΎόϤϟ΍ϭ ΐϳάόΘϟ΍

2011 ϲϧΎΜϟ΍ ϥϮϧΎϛ/ήϳΎϨϳ

99

ΔϘτϨϤϟ ΔόΑΎΘϟ΍ ίΎΠΘΣϻ΍ ϦϛΎϣϷ ˬϢψΘϨϣ ϞϜθΑ ˬΔϨϠό˵ϣ ήϴϏ Ε΍έΎϳί ϞϤϋ ΔΑΎϴϨϟ΍ ˯ϼϛϮϟ ϖΤϳϭ
ϩάϫ ϞΜϣ Ϧϋ Ύ˱ϨϠϋ ϥϼϋϹ΍ ϢΘϳ Ϣϟϭ ˬρΎθϨΑ έϭΪϟ΍ ΍άϫ ϥϭΩΆϳ ϻ ϢϬϧ΃ ήϫΎψϟ΍ ϦϜϟ ˬϢϬλΎμΘΧ΍
.ΓΩϭΪΤϣ ΪΟ ΕϻΎΣ ϲϓ ϻ· Ε΍έΎϳΰϟ΍
ϥ΃ Ϫϧ΄η Ϧϣ Ύ˱ϴϠϜϴϫ ΍˱ήΗϮΗ ϖϠΨΗ ˬ˱Ύόϣ Δϴ΋ΎπϘϟ΍ ΔϘΣϼϤϟ΍ϭ ϖϴϘΤΘϟ΍ ΔτϠγ ΎϫΪϳ ϲϓ ΔΑΎϴϨϟ΍ ϥ΃ ΔϘϴϘΣ
ϦϴϳήμϤϟ΍ ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΣ ϦϴϣΎΤϣ Ϧϣ ΪϳΪόϟ΍ ϥΈϓ ˬΐΒδϟ΍ ΍άϬϟ .ϖϴϘΤΗ ϱ΃ ΔϣΎϘΘγ΍ϭ ΔϳΩΎϴΤΑ ήσΎΨϳ
ΐμϨϤϟ΍ Ϯϫϭ ˬΓΪϳΎΤϤϟ΍ ΕΎϘϴϘΤΘϟΎΑ ΡΎϤδϟ΍ ϞΟ΃ Ϧϣ ϖϴϘΤΘϟ΍ ϲοΎϗ ΐΘϜϣ ϞϴϐθΘϟ ΓΩϮόϟ΍ ϰϟ· ΍ϮϋΩ
.Ύ˱ϴϟΎΣ ϡΪΨΘδϤϟ΍ ήϴϏ
ϰϟ· ϞμΗ Ϣϟ ΔΌϴδϟ΍ ΔϠϣΎόϤϟ΍ϭ ΐϳάόΘϟΎΑ ΔϣϮϋΰϣ ϊ΋Ύϗϭ ΓΪϋ ζΗϭϭ βΘϳ΍έ ϦϣϮϴϫ ΖόΟ΍έ Ϊϗϭ
ΐϳάόΘϟ΍ ϊ΋Ύϗϭ ΩΪϋ ϦϴΑ Δόγ΍ϭ ΓϮΠϓ ϙΎϨϫ .ΕΎϘϴϘΤΘϟ΍ ϕϼϏ· ΎϬϴϓ ΍ϭέήϗ ΔΑΎϴϨϟ΍ ˯ϼϛϭ ϥϷ ΔϤϜΤϤϟ΍
ϭ΃ ΎϳΎΤπϟ΍ ϪΑ ϡΪϘΘϳ ΐϳάόΘϟ΍ ϯϭΎϜη Ϧϣ ϞϴϠϗ ΩΪϋϭ ˬΔϗϮΛϮϣ ϥΎδϧ· ϕϮϘΣ ΕΎϤψϨϣ ΎϬϘΛϮΗ ϲΘϟ΍
ΩΪϋϭ ˬΐϧΎΟ ϰϠϋ ΔϣΪϘϤϟ΍ ϯϭΎϜθϟ΍ ϚϠΗ ϦϴΑ Ύ˱πϳ΃ Δόγ΍ϭ ΓϮΠϓ ϙΎϨϫ ϢΛ ˬΔΑΎϴϨϟ΍ ϰϟ· ϢϬΑέΎϗ΃
.ήΧϵ΍ ΐϧΎΠϟ΍ ϰϠϋ ˬϢϛΎΤϤϟ΍ ϰϟ· ΔΑΎϴϨϟ΍ ϪΘϟΎΣ΃ ϱάϟ΍ ϞϴϠϘϟ΍ ϯϭΎϜθϟ΍
ϲϓ Δϴ΋ΎπϘϟ΍ ΕΎϘΣϼϤϟ΍ Ω΍Ϊϋ΄Α Ε΍˯ΎμΣ· Ϧϋ ϰϟϭϷ΍ ΓήϤϠϟ Ύ˱ϨϠϋ ΔϣϮϜΤϟ΍ Ζϔθϛ ˬ2009 ϡΎϋ ϲϓ
ϦϴΒϓ ˬΕΎϣϮϠόϤϟ΍ ϚϠΘϟ Ύ˱ϘΒσ .Δσήη ρΎΒπϟ ΕΎϧ΍ΩΈΑ ΖϬΘϧ΍ ϲΘϟ΍ ˬΔΌϴδϟ΍ ΔϠϣΎόϤϟ΍ϭ ΐϳάόΘϟ΍ ΎϳΎπϗ
ΖϠϤη ΎϳΎπϗ ϲϓ Δϴ΋ΎϬϧ Ύ˱ϣΎϜΣ΃ ΕέΪλ΃ϭ ΔϳήμϤϟ΍ ΕΎϳΎϨΠϟ΍ ϢϛΎΤϣ Ζϧ΍Ω΃ 2009ϭ 2006 ϲϣΎϋ
ϲΘϟ΍ ϯϭΎϜθϟ΍ϭ ˬΎϬϨϋ ώϠΒ˵Ϥϟ΍ ΐϳάόΘϟ΍ ΕϻΎΣ ΕΎΌϣ ϊϣ ˱΍ήϴΜϛ ξϗΎϨΘϳ ΩΪόϟ΍ ΍άϫ .Δσήη ρΎΒο ΔΘγ
.ΎϬϴϓ ϖϴϘΤΘϟ΍ ΔΑΎϴϨϟ΍ ˯ϼϛϭ φϔΤΑ ϲϬΘϨΗ
ΔϴϟϭΪϟ΍ ήϴϳΎόϤϟ΍ ϊϣ ϖδΘϳ ΎϤΑ ˬϡΎΗ ϞϜθΑ ΐϳάόΘϟ΍ ϢϳήΠΗ ϲϓ ϖϔΨϳ ϱήμϤϟ΍ ϲϧϮϧΎϘϟ΍ έΎσϹ΍ϭ
˯ΎϬΘϧ΍ ΔϟΎΣ ϲϓϭ ˬΎϬϴϓ ϑήσ ΔϟϭΩ ήμϣϭ ˬΐϳάόΘϟ΍ ΔπϫΎϨϤϟ ΓΪΤΘϤϟ΍ ϢϣϷ΍ ΔϴϗΎϔΗ΍ ϲϓ ΓΩέ΍Ϯϟ΍
ΓΩΎϤϟ΍ .ϞΒϘΘδϤϟ΍ ϲϓ ΕΎϛΎϬΘϧϻ΍ ωΩήϟ ΔϴϓΎϛ ΕΎΑϮϘϋ ϰϠϋ κϨϳ ϻ ϥϮϧΎϘϟ΍ ϥΈϓ ˬΕΎϧ΍ΩϹΎΑ ΎϳΎπϘϟ΍
"ϢϬΘϣ" ΔϴΤπϟ΍ ϥϮϜϳ ΎϣΪϨϋ ΔϴϧΪΒϟ΍ Γ˯ΎγϹ΍ ΕϻΎΣ ϰϠϋ ΐϳάόΘϟ΍ Ϧϣ ΪΤΗ ΕΎΑϮϘόϟ΍ ϥϮϧΎϗ Ϧϣ 126
ΔϳΎϐϟ΍ ϲϫ ΕΎϓ΍ήΘϋϻ΍ ΎϤϨϴΑϭ .ϑ΍ήΘϋϻ΍ ϰϠϋ Ϫϫ΍ήϛ· ϞΟ΃ Ϧϣ ΐϳάόΘϟ΍ ϥϮϟϭΆδϤϟ΍ ϡΪΨΘδϳ ΎϣΪϨϋϭ
ΪϳΪϬΗ ϭ΃ ΔΒϗΎόϣ ϲϓ Ύ˱ϧΎϴΣ΃ ΐϳάόΘϟ΍ ϡΪΨΘδΗ ΎϬϧ΃ ϭΪΒϳ ϦϣϷ΍ Ε΍Ϯϗ ϥΈϓ ˬΓήϴΜϛ ϥΎϴΣ΃ ϲϓ ΐϳάόΘϟ΍ Ϧϣ
ϥϮϜϳ ϲΘϟ΍ ΕϻΎΤϟ΍ ϭ΃ ˬΔϴδϔϨϟ΍ Ε΍˯ΎγϹ΍ Ύ˱πϳ΃ ΪόΒΘδϳ ΐϳάόΘϠϟ ϖϴπϟ΍ ϒϳήόΘϟ΍ ΍άϫ .ϢϬΑ ϪΒΘθϤϟ΍
ϪΒΘθϣ ήϴϏ ϢϬδϔϧ΃ Ϣϫ Ϧϳάϟ΍ ιΎΨηϷ΍ ˬϝΎΜϤϟ΍ ϞϴΒγ ϰϠϋ ˬ"ϦϴϤϬΘϤϟ΍" ήϴϏ Ϧϣ ΐϳάόΘϟ΍ ΔϴΤο ΎϬϴϓ
Ϧϣ ϭ΃ ˬϪΑ ϪΒΘθϣ κΨη ϥ΄θΑ ϢϬϳΪϟ ϥϮϜΗ Ϊϗ ΕΎϣϮϠόϣ ιϼΨΘγ΍ ϞΟ΃ Ϧϣ ϢϬΑ΍ϮΠΘγ΍ ϢΘϳ ϦϜϟ ϢϬΑ

100

ΐϳάόΘϟ΍ ΎϳΎπϗ ϲϓ ΏΎϘόϟ΍ Ϧϣ ΓΎϨΠϟ΍ Εϼϓ·

ϞΜϣ ˬΕΎΑϮϘόϟ΍ ϥϮϧΎϗ ϲϓ ϯήΧ΃ ϡΎϜΣ΃ ϙΎϨϫϭ .ϢϬϴϟ· ΕΎϣΎϬΗ΍ ΐδϧ ϥϭΩ ϱέ΍ΩϹ΍ ίΎΠΘΣϻ΍ Ϧϫέ Ϣϫ
.ϡή˵Πϟ΍ ΔϣΎδΟ ϊϣ ΐγΎϨΘΗ ΕΎΑϮϘϋ ϰϠϋ κϨΗ ϻ ˬ129 ΓΩΎϤϟ΍
Ϊϗ Ϧϳάϟ΍ ΩϮϬθϟ΍ ϭ΃/ϭ Ϣϫήγ΃ϭ ˬΎϳΎΤπϟ΍ ΪϳΪϬΗϭ ΐϴϫήΗ ϰϟ· ϲϨϴΗϭέ ϞϜθΑ Δσήθϟ΍ Ε΄Πϟ Ϊϗϭ
ΔϳϮδΘϟ΍ ϰϠϋ ΔϘϓ΍ϮϤϟ΍ ϭ΃ ϯϭΎϜθϟ΍ ΐΤγ ϰϠϋ ϢϬϠϤΣ ϞΟ΃ Ϧϣ ˬΎϳΎΤπϟ΍ ϯϭΎϜη ϢϋΪϳ ΎϤΑ ϥϭΪϬθϳ
ϰϠϋ ΪϤΘόΗ ΔΑΎϴϨϟ΍ ϥΈϓ ˬΐϳάόΗ ϯϭΎϜθΑ Ϣϫήγ΃ ϭ΃ ΎϳΎΤπϟ΍ ϡΪϘΘϳ ΎϣΪϨϋ .ΔϤϜΤϤϟ΍ Ϧϋ ΍˱ΪϴόΑ ΔϴϟΎϤϟ΍
ΔϟΩϷ΍ ϊϤΟϭ ϖϴϘΤΘϟ΍ ϞΟ΃ Ϧϣ ˬϡϮϋΰϤϟ΍ ΐϳάόΘϟ΍ ϊϗϭ ΚϴΣ ˬΔσήθϟ΍ Ϣδϗ ϲϓ Δϴ΋ΎϨΠϟ΍ ΚΣΎΒϤϟ΍
ΓΩ΍έϹ΍ ϭ΃ ϲϓΎϜϟ΍ ΖϗϮϟ΍ ΔΑΎϴϨϟ΍ ˯ϼϛϮϟ ΡΎΘ˵ϳ ϻϭ .΢ο΍ϭ ΢ϟΎμϣ νέΎόΗ Ϯϫϭ – ΩϮϬθϟΎΑ ϥΎϴΗϹ΍ϭ
ϭ΃ Δσήθϟ΍ ΎϬΑ ΝήΨΗ ϲΘϟ΍ ΔϟΩϸϟ ϲϓΎϜϟ΍ ϮΤϨϟ΍ ϰϠϋ ϖϴϗΪΘϟ΍ϭ κΤϔϟ΍ϭ ϢϴϴϘΘϠϟ Δϣίϼϟ΍ ΔϴγΎϴδϟ΍
.ϯϭΎϜθϟ΍ ϲϓ Δϴσήθϟ΍ ΕΎϘϴϘΤΘϟ΍ ϚϠΗ Γ˯ΎϔϜϟ
νήόΘϟ΍ Ϣϋ΍ΰϣ ΐΣΎλ κΨθϟ΍ νήόΑ ΔΑΎϴϨϟ΍ ήϣ΃ άϴϔϨΗ ϲϓ ϡΎϳ΃ ΓΪϋ Δσήθϟ΍ ήΧ΄ΘΗ Ύϣ ΓΩΎϋϭ
ΖϜηϭ΃ Ϊϗ ΐϳάόΘϟ΍ ϰϠϋ Δϟ΍Ϊϟ΍ ΔϴϧΪΒϟ΍ ΕΎϣϼόϟ΍ ϥϮϜΗ ϰΘΣ ˬκΤϔϠϟ ϲϋήθϟ΍ ΐτϟ΍ ϰϠϋ ΐϳάόΘϠϟ
.ΖϔΘΧ΍ ϭ΃ ϲηϼΘϟ΍ ϰϠϋ
Ϧϣ΃ ΚΣΎΒϣ ϲϓ ρΎΒο ϰϟ· ΐϳάόΘϟ΍ Ϣϋ΍ΰϣ ΐδϧ ΔϟΎΣ ϲϓ ϢϗΎϔΘΗ ΏΎϘόϟ΍ Ϧϣ ΕϼϓϹ΍ ΔϠϜθϣ ϥ΃ ΎϤϛ
ήψΤΗ ΔϳήμϤϟ΍ Ϧϴϧ΍ϮϘϟ΍ϭ .ϥϮϧΎϘϟ΍ ΐδΣ ίΎΠΘΣ΍ ϦϛΎϣ΃ Ζδϴϟ ΔϟϭΪϟ΍ Ϧϣ΃ έΎϘϣϭ ΰϛ΍ήϣ ϥΈϓ .ΔϟϭΪϟ΍
έΎϜϧ· ϢΛ κΨη ίΎΠΘΣ΍ϭ .ΔϓϭήόϤϟ΍ Δσήθϟ΍ ϡΎδϗ΃ϭ ϥϮΠδϟ΍ ϑϼΨΑ ίΎΠΘΣ΍ ΰϛ΍ήϣ ϲϓ ίΎΠΘΣϻ΍
ΐΟϮϤΑ ΔϤϴδΟ ΔϤϳήΟ ˬΐϳάόΘϟ΍ ϞΜϣ Ϯϫϭ ˬϱήδϗ ˯ΎϔΧ· ήΒΘόϳ ΰΠΘΤϣ Ϫϧ΄Α έ΍ήϗϹ΍ ξϓέ ϭ΃
.ϲϟϭΪϟ΍ ϥϮϧΎϘϟ΍
ϲΘϟ΍ ˬΔϟϭΪϟ΍ Ϧϣ΃ ϢϛΎΤϣ ϡΎϣ΃ ΔϤϛΎΤϤϟ΍ ΍ήϴΜϛ ϥϮϬΟ΍Ϯϳ ΔϟϭΪϟ΍ Ϧϣ΃ ΚΣΎΒϣ ϢϫΰΠΘΤΗ Ϧϳάϟ΍ ϚΌϟϭ΃ϭ
ϦϴϬΒΘθϤϟ΍ ˯ϻΆϫ .ϱήδϘϟ΍ ˯ΎϔΧϹ΍ Ε΍ήΘϓ ˯ΎϨΛ΃ ΔϟϭΪϟ΍ Ϧϣ΃ ρΎΒο ΎϬμϠΨΘδϳ ϲΘϟ΍ ΕΎϓ΍ήΘϋϻΎΑ άΧ΄Η
ϑήσ ίΎΠΘΣϻ΍ ϰϟ· ΕϻΎΤϟ΍ ΐϏ΃ ϲϓ ϥϭΩΎό˵ϳ ˬέϮϬθΑ ˯ΎϔΘΧϼϟ ΕϻΎΤϟ΍ ΐϠϏ΃ ϲϓ ΍ϮοήόΗ Ϧϳάϟ΍
Ϧϣ ΔΑΎϴϨϟ΍ ϡΎϣ΃ ΍ϮϜΘη΍ Ϣϫ ΍Ϋ· ΃ϮγϷ΍ ϡΎϘΘϧϻ΍ ϥϮθΨϳ ϦϴϬΒΘθϤϟ΍ ˯ϻΆϬϓ ϢΛ Ϧϣ .ΔϟϭΪϟ΍ Ϧϣ΃ ρΎΒο
˯ΎϤγ΃ ϥϮϣΪΨΘδϳϭ ϦϴϬΒΘθϤϟ΍ Ϧϴϋ΃ ΔϴϤϐΘΑ ΔϟϭΪϟ΍ Ϧϣ΃ ϮϘϘΤϣ ϡϮϘϳ Ύϣ ΓΩΎϋϭ .ΐϳάόΘϠϟ νήόΘϟ΍
ΔϴΤπϟ΍ ΓέΪϗ ϡΪϋ ϥ· .ϢϬΒϳάόΘΑ ΍ϮϣΎϗ Ϧϣ ˯ΎϤγ΃ ΪϳΪΤΗ ΎϳΎΤπϟ΍ ϰϠϋ ΐόμϳ ΎϤϣ ˬϢϬδϔϧϷ ΓέΎόΘδϣ
.ϲϧϮϧΎϘϟ΍ ξϳϮόΘϟ΍ ϞΒγ αΎϤΘϟ΍ ϥϭΩ ϝϮΤϳ ϖ΋Ύϋ Ϯϫ Ϫϴϟ· ˯Ύγ΃ Ϧϣ ϰϠϋ ϑήόΘϟ΍ ϰϠϋ

2011 ϲϧΎΜϟ΍ ϥϮϧΎϛ/ήϳΎϨϳ

101

ϡΎόϟ΍ ΐ΋ΎϨϟ΍ ΐΘϜϤϟ ΔϠΌγ΃

˯΍έϵ΍ ϚϠΗ νήϋ ΎϬϟ ϰϨδΘϳ ϲϛ ΔϴϨόϤϟ΍ ΕΎτϠδϟ΍ ˯΍έ΁ ϰϠϋ ωϼσϼϟ ζΗϭϭ βΘϳ΍έ ϦϣϮϴϫ ϰόδΗ
ήΒϤϓϮϧ ϲϓ ΔϴϨϠϋ Ε΍˯ΎμΣ· Εήθϧ Ϊϗ ΔϣϮϜΤϟ΍ ϥ΄Α ϑήόϧ ΎϤϛ .Ύϫήθϧ ϢΘϳ ϲΘϟ΍ ΔϴϨϠόϟ΍ ήϳέΎϘΘϟ΍ ϲϓ
ρΎΒο ϖΤΑ ΕΎϧ΍ΩϹ΍ϭ ΕΎϘϴϘΤΘϟ΍ Ϧϋ ˬϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΤϟ ϲϣϮϘϟ΍ βϠΠϤϟ΍ ϰϟ· ΎϫήϳήϘΗ ϲϓϭ ˬ2009
ϰϠϋ ΔϤδϘϣ ήϴϏϭ ˬΔϠϣΎϛ ήϴϏ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ ϩάϫ ϥ΃ ϻ· .ΔΌϴδϟ΍ ΔϠϣΎόϤϟ΍ϭ ΐϳάόΘϟ΍ ΕϻΎΣ ϲϓ Δσήθϟ΍
.Ϣ΋ϼϤϟ΍ ϢϴϴϘΘϟ΍ ϦϳϮϜΗ ϲϓ ΕΎϧΎϴΒϛ ΎϬϣ΍ΪΨΘγϻ ϲϔϜϳ ϮΤϧ
:ΔϴϟΎΘϟ΍ ΔϠΌγϷ΍ ϰϠϋ Ωήϟ΍ Ϧϣ ϢϜΒΘϜϣ ϦϜϤΗ ΍Ϋ· ήϜθϟ΍ ϞϳΰΟ ϢϜϴϟΎόϤϟ ϱΪΒϧ ˬΐΒδϟ΍ ΍άϬϟ
Ε΍˯ΎμΣ· Ω΍ΪϋΈΑ ϢψΘϨϣ ϞϜθΑ ΔϣΎόϟ΍ ΔΑΎϴϨϟ΍ ϡϮϘΗ ˬΔόΒΘϤϟ΍ Ε΍˯΍ήΟϹ΍ ΚϴΣ Ϧϣ Ϫϧ΃ ϢϬϔϧ ΎϨϧ· .1
ϼϫ .ΔϤϜΤϤϟ΍ ϰϟ· ΔϟΎΤ˵Ϥϟ΍ ΎϳΎπϘϟ΍ϭ ˬΎϬψϔΣ ϢΘϳ ϲΘϟ΍ ΎϳΎπϘϟ΍ϭ ΔϘϠϐϤϟ΍ ΎϳΎπϘϟ΍ ΩΪϋ Ϧϋ
ϢϛΎΤϤϟ΍ ϰϟ· ΔΑΎϴϨϟ΍ ˯ϼϛϭ ΎϬϟΎΣ΃ ϲΘϟ΍ ΔΌϴδϟ΍ ΔϠϣΎόϤϟ΍ϭ ΐϳάόΘϟ΍ ΎϳΎπϗ ΩΪόΑ ΎϧέΎΒΧΈΑ ϢΘϠπϔΗ
Ϟϫϭ ˮ2006ϭ 2007ϭ 2008ϭ 2009ϭ 2010 :ΔϘΑΎδϟ΍ βϤΨϟ΍ ϡ΍ϮϋϷ΍ Ϧϣ Ϟϛ ϲϓ
ΔΑΎϴϨϟ΍ Εήϣ΃ ϲΘϟ΍ ΔΌϴδϟ΍ ΔϠϣΎόϤϟ΍ϭ ΐϳάόΘϟ΍ ΎϳΎπϗ ϲϓ ΕΎϘϴϘΤΘϟ΍ ΩΪόΑ ΎϧέΎΒΧ· ϢϜϴϟΎόϤϟ ϦϜϤϳ
ˮΓέϮϛάϤϟ΍ Ε΍ϮϨδϟ΍ βϔϧ ϲϓ ΎϬψϔΤΑ
ϡ΍ϮϋϷ΍ Ϧϣ Ϟϛ ϲϓ ϢϛΎΤϤϟ΍ ϰϟ· ΔΑΎϴϨϟ΍ ΎϬΘϟΎΣ΃ ϲΘϟ΍ ΔΌϴδϟ΍ ΔϠϣΎόϤϟ΍ϭ ΐϳάόΘϟ΍ ΎϳΎπϗ ϦϴΑ Ϧϣ .2
ϥϮϧΎϗ Ϧϣ 126 ΓΩΎϣ ϰϠϋ ˯ΎϨΑ ΎϬϴϓ ΕΎϣΎϬΗϻ΍ Ε˯ΎΟ ΎϬϨϣ Ϣϛ ΎϧέΎΒΧ· ϢϜϨϜϤϳ Ϟϫ ˬΓέϮϛάϤϟ΍
ˮ282 ϭ΃ 129 ϦϴΗΩΎϤϟ΍ ϰϠϋ ˯ΎϨΑ ΎϬϴϓ ΕΎϣΎϬΗϻ΍ ΖϧΎϛ ΎϬϨϣ Ϣϛϭ ˮΕΎΑϮϘόϟ΍
ΔΌϴδϟ΍ ΔϠϣΎόϤϟ΍ϭ ΐϳάόΘϟ΍ ΎϳΎπϗ ΩΪόΑ ΎϧέΎΒΧ· ϢϜϨϜϤϳ Ϟϫ ˬΓέϮϛάϤϟ΍ ϡ΍ϮϋϷ΍ Ϧϣ ϡΎϋ Ϟϛ ϲϓ .3
Ε΍ϮϘΑ ϦϴϠϣΎόϟ΍ Ϧϣ ϢϫήϴϏ ϭ΃ Δσήη ρΎΒο Δϧ΍ΩΈΑ ΖϬΘϧ΍ ϲΘϟ΍ϭ ϢϛΎΤϤϟ΍ ϰϠϋ ΔοϭήόϤϟ΍
ˮΎϬϓΎϨΌΘγ΍ ΪόΑ ΎϫΪϴϳ΄Η ϢΗ ϲΘϟ΍ Δϴ΋ΎπϘϟ΍ Δϧ΍ΩϹ΍ ϡΎϜΣ΃ ΩΪόΑ ΎϧέΎΒΧ· ϢϜϨϜϤϳ Ϟϫ ˮϥϮϧΎϘϟ΍ ΫΎϔϧ·
ϭ΃ ΔΌϴγ ΔϠϣΎόϣ ϭ΃ ΐϳάόΗ Ϣϋ΍ΰϣ ϲϓ ΔΑΎϴϨϟ΍ ΎϬΗήΟ΃ ϲΘϟ΍ ΕΎϘϴϘΤΘϟ΍ ΩΪϋ Δϓήόϣ ΎϨϨϜϤϳ Ϟϫ .4
ΩΪϋ Δϓήόϣ ΎϨϨϜϤϳ Ϟϫϭ ˮ2006 ϡΎϋ άϨϣ ΔϟϭΩ Ϧϣ΃ ρΎΒπΑ ΖτΒΗέ΍ ΔτϠδϟ΍ ϡ΍ΪΨΘγ΍ Γ˯Ύγ·
ˮΔϤϜΤϤϟ΍ ϰϟ· ΔϴπϘϟ΍ ΔϟΎΣΈΑ ΖϬΘϧ΃ϭ ΔϟϭΩ Ϧϣ΃ ρΎΒο ΖϠϤη ϲΘϟ΍ ΕΎϘϴϘΤΘϟ΍
ΓήϴΧϷ΍ έ΍ήϗ· ϥϭΩ ΔϟϭΪϟ΍ Ϧϣ΃ ϯΪϟ ιΎΨηϷ΍ ΪΣ΃ ίΎΠΘΣΎΑ ϯϮϜη ΔΑΎϴϨϟ΍ ϰϘϠΘΗ ΎϣΪϨϋ .5
ϲϓ ϖϴϘΤΘϟ΍ ϢΘϳ ϒϴϜϓ ˬΔϟϭΪϟ΍ Ϧϣ΃ ϯΪϟ Ω΍ήϓϸϟ ϱήδϘϟ΍ ˯ΎϔΘΧϻ΍ ˬήΧ΁ ϰϨόϤΑ ϭ΃ ˬϩίΎΠΘΣΎΑ
ˮϯϮϜθϟ΍ ϩάϫ ϞΜϣ
ϰϟ· Ε΍έΎϳί ϱήΠΗ Ϟϫϭ ˬΔϟϭΪϟ΍ Ϧϣ΃ έΎϘϣ ϰϓ ίΎΠΘΣϻ΍ ϥΎϜϣ΃ ΓέΎϳί ϖΣ ΔϣΎόϟ΍ ΔΑΎϴϨϠϟ Ϟϫ .6
ˮΕΎϘϴϘΤΘϟ΍ ϪϨϋ ΖπΨϤΗ Ύϣ ϰϠϋ ωϼσϻ΍ ΎϨϨϜϤϳ Ϟϫ ˬΔτϘϨϟ΍ ϩάϫ κΨϳ ΎϤϴϓ ˮέΎϘϤϟ΍ ϩάϫ
ˬίΎΠΘΣ΍ ϦϛΎϣ΃ ϰϟ· ΔΑΎϴϨϟ΍ ˯ϼϛϭ ΎϬΑ ϡϮϘϳ ϲΘϟ΍ ΔϨϠόϤϟ΍ ήϴϏ Ε΍έΎϳΰϟ΍ ΩΪϋ Δϓήόϣ ΎϨϨϜϤϳ Ϟϫ .7
ˮ2006 ϡΎϋ άϨϣ ˬΖϧΎϛ ϦϛΎϣ΃ ϱ΃ϭ

102

ΐϳάόΘϟ΍ ΎϳΎπϗ ϲϓ ΏΎϘόϟ΍ Ϧϣ ΓΎϨΠϟ΍ Εϼϓ·

Ρήδϣ ϰϟ· ϪδϔϨΑ ΔΑΎϴϨϟ΍ Ϟϴϛϭ ΐϫάϳ Ϟϫ ˬΐϳάόΘϟ΍ Ϣϋ΍ΰϣ ϲϓ ϖϴϘΤΘϟ΍ ˯ΎϨΛ΃ ΔϟΩϷ΍ ϊϤΟ ˯ΎϨΛ΃ .8
ϰϠϋ ΓΩΎϋ ΔΑΎϴϨϟ΍ ˯ϼϛϭ ΩΎϤΘϋ΍ Δϴϔϴϛ Δϓήόϣ ΎϨϨϜϤϳ Ϟϫ ˮΔϟΩϷ΍ ϊϤΠϟ ΔϣϮϋΰϤϟ΍ ΔϤϳήΠϟ΍
ˮΔΑΎϴϨϟ΍ ΢ϟΎμϟ ΔϟΩϷ΍ ϊϤΠϟ ΕΎϳήΤΘϟ΍ ϲϓ Δϴ΋ΎϨΠϟ΍ ΚΣΎΒϤϟ΍
ϭ΃ Δσήθϟ΍ ΐϴϫήΘϟ Ϣϋ΍ΰϣ ϲϓ 2006 ϡΎϋ άϨϣ ΕΎϘϴϘΤΗ ϱ΃ ϡΎόϟ΍ ΐ΋ΎϨϟ΍ ΐΘϜϣ ϯήΟ΃ Ϟϫ .9
΍ϮϠΒϘϳ ϲϜϟ ϭ΃ ΐϳάόΗ Ϣϋ΍ΰϤΑ Ϣϫ΍ϭΎϜη ΐΤγ ϞΟ΃ Ϧϣ ΩϮϬη ϭ΃ Εϼ΋Ύϋ ΐϴϫήΗ ΎϬΘϟϭΎΤϣ
ˮϢϛΎΤϤϟ΍ Ϧϋ ΓΪϴόΑ ΔϳϮδΘΑ
ϩΎμϗ΃ ΪϋϮϣ ϲϓ ϢϜΒΘϜϣ Ωέ ϲϘϠΘϟ ϊϠτΘϧ .ΔϠΌγϷ΍ ϩάϬΑ ϢϜϣΎϤΘϫ΍ ϰϠϋ ϡΎόϟ΍ ΐ΋ΎϨϟ΍ ϲϟΎόϣ ϢϜϟ ΍˱ήϜη
.Ύ˱ϨϠϋ ϩήθϧ ϯΪϟ ήϳήϘΘϟ΍ ϰϟ· ΔϣϮϜΤϟ΍ ˯΍έ΁ Ϣο Ϧϣ ϦϜϤΘϧ ϥ΃ ΎϨϟ ϥΎϛ ΍Ϋ· ˬήΒϤδϳΩ 15
ˬϡ΍ήΘΣϻ΍ϭ ήϳΪϘΘϟ΍ ώϟΎΑ ϊϣ

ϙέϮΘγ ϮΟ
ϱάϴϔϨΘϟ΍ ήϳΪϤϟ΍ ΐ΋Ύϧ
ϖϳήϓ΃ ϝΎϤηϭ ςγϭϷ΍ ϕήθϟ΍ Ϣδϗ

2011 ϲϧΎΜϟ΍ ϥϮϧΎϛ/ήϳΎϨϳ

103

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful