You are on page 1of 16

PLUSY dlaBIZNESU

GazetaInformator.pl

Kędzierzyn-Koźle

Pałace gminy Krzyżanowice

Fot. Facebook Zamek Chałupki


Racibórz

Wodzisław Śląski

Gazeta bezpłatna – od 2006 r.| ISSN: 2080-3664 | rok XV | 12 listopada 2020 | Nr 15 (320)

Fot. Fotopolska.eu
RACIBÓRZ NIEPODLEGŁA

Narodowe Święto Niepodległości


Refleksja nad 11 listopada 1918 roku.

Fot. Pixabay.com
PIOTR SPUT

Już po raz 102 obchodzimy


rocznicę Narodowego Święta Oprócz ruin zamku to we wnętrzach hotel, który
Niepodległości, wspominając w Tworkowie na terenie istnieje do dzisiaj. W 1993 r.
odzyskanie przez Polskę w ro- gminy Krzyżanowice przekazano go gminie Krzy-
ku 1918 niepodległości i suwe- można zobaczyć także żanowice, a od 1994 r. wy-
renności państwowej. Po 123 dwa dobrze zachowane dzierżawiono go osobie pry-
latach niewoli narodowej i po- pałace – w Chałupkach watnej. Obecnie znajduje
wstańczych zrywów wolnościo- i w Krzyżanowicach. się w nim hotel, restauracja
wych Rzeczpospolita odzyskała i dom przyjęć.
niepodległość. Nadeszła długo Od zamku
oczekiwana, upragniona wol- obronnego do hotelu Tu tworzyli Liszt
ność. Wolność uzyskano niemal Początki zamku w Cha- i van Beethoven
w sposób cudowny – wszystkie łupkach sięgają XIII w., gdy Pałac w Krzyżanowi-
państwa zaborcze, walczące istniał tu drewniany gród cach zbudowany został
w dwóch obozach, wojnę prze- strzegący brodu na Odrze. w 1700 r. przez hrabiego Ja-
grały. W teoretycznie zwycię- Po raz pierwszy pisemna na Bernarda Praschma, a po
skiej Rosji wybuchła rewolucja wzmianka o nim pojawia się jego śmierci w 1708 r. sprze-
bolszewicka. w dokumencie z 1373 r. Był dany baronowi Karolowi
Jak już przed kilku laty pi- to wówczas typowy zamek Gabrielowi von Wengerski.
sałem, 11 listopada 1918 roku obronny, otoczony fosą, któ- W 1775 r. pałac stał się wła-
nic wielkiego się w zasadzie To właśnie ta wojna jest w dotychczasowy ład państwo- pokonać ostatecznie wojska En- ry miał za zadanie chronić snością rodu Lichnowskich,
nie stało. Józef Piłsudski, zwol- kluczowym wydarzeniem wy, porządek społeczny i opar- tenty na froncie zachodnim. To przeprawę przez pobliską którzy gruntownie go prze-
niony dzień wcześniej z byłej do zrozumienia XX wieku – ty na religii, tradycji i monar- spowodowało, że komunistycz- rzekę. budowali ok. 1856 r. w stylu
twierdzy w Magdeburgu, gdzie wszystkie następujące po niej chii system polityczny. Nikt nie ny potwór mógł się narodzić, Zamek zmieniał wielo- neogotyckim. Dzisiaj stano-
mieszkał w wygodnym, spe- wielkie i krwawe wydarzenia był w stanie wytłumaczyć ma- przetrwać najtrudniejszy, po- krotnie właściciela – byli to wi eklektyczną mieszaninę
cjalnie dla niego postawionym są w zasadzie jej bezpośrednim som przyczyn tejże katastrofy, czątkowy okres swego istnienia książęta raciborsko-opaw- stylów.
domku, przyjechał 10 listopa- wynikiem. Bez zrozumienia te- śmierci milionów ludzi, kalec- i rozwinąć się do monstrualnych scy, rycerz Bielik z Kornicy Pałac został wzniesiony
da rano pociągiem z Berlina go faktu nie zrozumiemy histo- twa i głodu kolejnych milionów. rozmiarów. W konsekwencji je- czy margrabia Jerzy Hohen- na planie rzutu prostoką-
do Warszawy. Po południu te- rii całego XX wieku, co gorsze, Ludzie poszukiwali prostych od- go istnienia dziesiątki milionów zollern. Kolejnymi właścicie- ta z trzema ośmiobocznymi
go samego dnia odbyło się po- będziemy bardziej podatni na powiedzi na te trudne pytania, ludzi zamordowano, zniewo- lami była rodzina Henckel basztami w narożach i wie-
siedzenie Rady Regencyjnej przeróżne, czasem niebezpiecz- zgodnie z maksymą Stanisława lono też całe narody, w tym na von Donnersmarck, która żą od strony południowo-
z udziałem Piłsudskiego, na ne teorie w tym zakresie. Jerzego Leca „Ludzie, zauważy- kilkadziesiąt lat państwo i naród założyła park – zachowa- -wschodniej, w której znaj-
którym podjęto ogłoszoną na- Większość historyków jest łem, lubią takie myśli, które nie polski. Narodziny komunizmu, ny do dzisiaj, w którym ro- duje się kaplica. W latach
zajutrz decyzję o przekazaniu zgodnych co do tego, że I wojna zmuszają do myślenia”. Odpo- później faszyzmu były więc naj- śnie 26 gatunków drzew 1843-48 przebywał i tworzył
Józefowi Piłsudskiemu władzy światowa jest centralną cezurą wiedzi na nie (oczywiście bez- tragiczniejszymi owocami I woj- i krzewów – a gdy Bogumin w pałacu Franciszek Liszt.
nad wojskiem i powierzeniu w najnowszej historii ludzkości, sensowne, fałszywe – ale nieste- ny światowej. Komunizm jest odziedziczył Eliasz Andrzej Istnieją również dowody na
mu misji formowania rządu. może też być uważana za cen- ty jedyne) dawały tylko niektóre niestety najbardziej morderczą Donnersmarck, ok. 1682 r. pobyt w tym obiekcie Ludwi-
Jest to początek II Rzeczypo- tralny element współczesnego ideologie, w tym komunistyczna ideologią w dziejach ludzkości, przebudował on stary gra- ka van Beethovena. Obecnie
spolitej. kryzysu cywilizacyjnego. Wojna i faszystowska. jego ofiary idą w setki milionów. niczny zamek na barokowy w pałacu mieści się Dom
W Europie zaś data 11 li- ta nie jest już postrzegana tak, W roku 1917, w wyniku bol- W Anglii, Francji i kilku in- pałac. Opieki Społecznej Róża-
stopada 1918 roku jest bardzo jak było to powszechne jeszcze szewickiego przewrotu, powsta- nych krajów zachodniej Europy Od 1803 r. pałac był ny Pałac prowadzony przez
ważna, bowiem w tym dniu w latach 20. zeszłego wieku, ja- ło w Rosji państwo bolszewików, dzień 11 listopada jest świętem w rękach rodu Lichnow- Zgromadzenie Sióstr Fran-
o godz. 5.20 rano, w wago- ko swoisty kataklizm czy klęska nie będących w zasadzie żadny- narodowym, dniem wspomnie- skich, a w 1846 r. kupił go ciszkanek Maryi Nieustają-
nie kolejowym w lasku pod żywiołowa, która niejako jak or- mi „bolszewikami”, bowiem byli nia i hołdu ofiar i bohaterów tej Salomon von Rotschild. cej Pomocy.
Compiègne w Pikardii, pod- kan posiała spustoszenia i spo- zawsze, nawet w ruchu rewolu- strasznej wojny oraz przebacze- W 1907 r. dokonano ostat- Do pałacu prowadzi bra-
pisano porozumienie o zawie- wodowała śmierć milionów lu- cyjnym, mniejszością. Do prze- nia dawnym wrogom, dniem niej przebudowy. W 1936 r. ma wjazdowa wychodząca
szeniu działań wojennych po- dzi. Dzisiaj widać wyraźnie, że jęcia władzy przez bolszewików przyjaźni narodów Europy. władze hitlerowskie prze- na obecną ul. Tworkowską.
między państwami Ententy wojna ta była wywołana świa- i jej utrzymania w pierwszych Warto wspomnieć, że po- kazały go baronowej von Jest to obiekt murowany,
i Cesarstwem Niemieckim. Za- domie, tak jak bezlitosne jej miesiącach rządów przyczynili nad półtora tysiąca racibo- Kirchen und Pancken, wybudowany w 1856 r. przez
kończono tym samym wielką prowadzenie, zaś zakończono się niestety Niemcy, konkret- rzan i zapewne niewiele mniej w 1945 r. przeszedł na wła- księcia Karola von Lichnow-
wojnę (I wojnę światową). ją dopiero wówczas, kiedy wy- nie kontrwywiad i sztab gene- mieszkańców byłego powia- sność państwa polskiego. skiego. Nad bramą znajdu-
I wojna światowa była apo- czerpano całkowicie wszystkie ralny (Die Oberste Heeresle- tu raciborskiego straciło w tej Przez wiele lat stał pusty, je się pamiątkowa tablica,
teozą mieszczańskiej Europy rezerwy ludzkie i materiałowe. itung - OHL), które zwerbowały strasznej wojnie życie. Im rów- dopiero w drugiej połowie na której widnieje nazwisko
a zarazem początkiem koń- Co gorsze, z tym katakli- przebywającego na emigracji nież należy się w tym dniu na- lat 70. XX w. zaczęto pierw- księcia i rok budowy bra-
ca rządów i dominacji Europy zmem wiąże się nieuchronny w Szwajcarii Lenina, przewio- sza pamięć... sze prace remontowe – wła- my. Wokół pałacu zachował
na świecie. Była też powodem upadek dotychczasowych norm zły do Rosji, wsparły finansowo /fragment artykułu„Narodowe ścicielem było wówczas Wo- się do dzisiaj okazały park,
rozpadu wielkich monarchii społecznych, obyczajowych, re- ogromną ilością gotówki oraz Święto Niepodległości. Refleksja jewódzkie Przedsiębiorstwo w którym rosną wiekowe
Hohenzollernów, Habsburgów ligijnych i politycznych. Ca- innymi środkami. I to tylko dla- nad 11 listopada 1918 roku”. Usług Turystycznych w Ka- okazy drzew.
czy Romanowów, także resztek łe odłamy społeczeństw eu- tego, aby zakończyć wojnę na Cały tekst na portalu raciborz.com.pl towicach. W 1983 r. otwar- KP
imperium osmańskiego. ropejskich przestały wierzyć froncie wschodnim i próbować oraz gazetainformator.pl/
R E K L A M A

terminale płatnicze
kasy fiskalne Kasy fiskalne
on-line Racibórz, ul. Klasztorna 12

- cz ytaj więcej na str.6


Wodzisław Śląski, ul. św. Jana 16
tel. 32 415 98 18, 510 262 252
softib.pl centrumkasfiskalnych.pl
2 „Druga strona” 12 listopada 2020, nr 15 (320) << GazetaInformator.pl
REGION COVID-19

Koronawirus. Dr Dzieciątkowski o mitach związanych


z witaminą C, maseczkami i testami
Wbrew powtarzanym przez wiele osób informacjom witamina C nie zapobiega zakażeniu, maseczki nie szkodzą,
a testy używane w Polsce nie są gorszej jakości niż w innych krajach.

Fot. Unsplash.com
KATARZYNA PRZYPADŁO – dotyczy to wszystkich zaka- Gdy wirus znajduje się na gorsze testy. Są takie same,
żeń powodowanych przez wi- zewnętrznej stronie maseczki, jak w Austrii, Belgii czy Niem-
Dr hab. Tomasz Dzieciąt- rusy układu oddechowego ta- to tak łatwo przez nią nie przej- czech – twierdził dr Dzieciąt-
kowski z Warszawskiego Uni- kich jak grypa czy wywołujące dzie, choć średnica pojedynczej kowski.
wersytetu Medycznego podczas przeziębienie rinowirusy. kompletnej cząsteczki korona- Zaznaczał, że z choroby
wirtualnej konferencji prasowej Wiele jest fake newsów do- wirusa jest mniejsza niż roz- COVID-19 można się wyleczyć
nt. chorób zakaźnych mówił tyczących maseczek ochron- miary porów maseczki. – Wi- samoistnie. – To, że mamy ko-
o mitach związanych z koro- nych – na przykład takich, że rus nie ma skrzydełek ani nóżek ronawirusa w swoim morga-
nawirusem. Podkreślił, że nie- nie powinny ich używać kobiety i nie przejdzie przez maseczkę; nizmie nie oznacza, że będzie-
które z nich są wręcz niebez- w ciąży, bo to grozi niedotlenie- on podróżuje wierzchem na my mieli go do końca życia.
pieczne, ponieważ nakłaniają niem płodu. – Ponad wszelką kropelkach śliny, które mają W przypadku tego zakażenia
do błędnych zachowań, zwięk- wątpliwość wykazano, że uży- dużą większą średnicę niż pory nie ma długotrwałego nosi-
szających ryzyko zakażenia ko- wanie jakiejkolwiek maseczki maseczki – i zostaną zatrzyma- cielstwa. Nawet jeśli jesteśmy
ronawirusem. nie wpływa na saturację krwi ne – wyjaśniał specjalista. zakażeni objawowo, zazwyczaj
Mitem jest na przykład to, czy wysycenie tlenem hemo- Kolejnym mitem jest to, nasz układ odpornościowy
że duże dawki witaminy C za- globiny. Nie ma zatem żadne- że w Polsce wykonuje się wię- usunie go z organizmu w cią-
pobiegają COVID-19 i łagodzą go ryzyka niedotlenienia płodu cząsteczki wirusa do dróg od- aerozolu lub śliny miałby być cej testów na koronawirusa gu 3-4 tygodni, a czasami, ale
jego objawy. – Nie, nie łagodzą. – zapewniał specjalista WUM. dechowych. – Wszystkie do- wydmuchiwany lub wykrztu- SARS-CoV-2, ale ich jakość rzadko, w okresie 8 tygodni –
Należy jedynie dążyć do tego, Jego zdaniem, większość tychczasowe badania potwier- szany – to prawda jest taka, że jest dużo gorsza niż w krajach zapewniał.
żeby nie było niedoborów wi- zgłaszanych dolegliwości, ta- dzają, że prawidłowo używane będzie się „odbijał” od mecha- zachodnich. – W naszym kra- W zdecydowanej więk-
taminy w naszym organizmie, kich jak związane z noszeniem maseczki i ich zmieniane ogra- nicznej bariery, jaką stanowi ju przez długi czas przeprowa- szości przypadków COVID-19
w tym witaminy C. Brak jest maseczek uczucie duszności czy nicza transmisję koronawirusa, maseczka, i będzie inhalowany dzano mniej takich testów niż przebiega łagodnie lub sła-
natomiast jakichkolwiek da- dyskomfortu, to tak napraw- jak i innych patogenów prze- z powrotem, ale przecież i tak we wszystkich niemal krajach boobjawowo. Jedynie u 20%
nych naukowych, które by wią- dę objawy psychosomatyczne, noszonych drogą oddechową, jesteśmy zakażeni. Nie ma to Unii Europejskiej – za nami zakażonych przebieg choroby
zały podawanie dużych dawek które w 99% ludzie sobie wma- w tym również wirusa grypy znaczenia, bo patogen wywołał była tylko Słowacja, która ma jest cięższy i wymaga hospi-
witaminy C z łagodzeniem za- wiają. – podkreślał dr hab. Tomasz już zakażenie objawowe u da- jednak mniejszą liczbę miesz- talizacji. Im zatem więcej jest
każeń SARS-CoV-2 – mówił dr Nieprawdą jest też, że no- Dzieciątkowski. Tłumaczy on, nej osoby, a ponownie go już kańców. Wszędzie natomiast zakażonych koronwirusem
Tomasz Dzieciątkowski. Duże szenie maseczek zwiększa ry- że jeśli jesteśmy osobą zakażo- nie wywoła – przynajmniej nie są to testy tych samych pro- SARS-CoV-2, tym więcej bę-
dawki witaminy C nie chronią zyko zakażenia, ponieważ wdy- ną bezobjawowo, a wirus prze- teraz i nie na skutek samego no- ducentów. Nie możemy zatem dzie ciężkich przypadków CO-
też przed innymi zakażeniami chamy osadzające się na nich noszony na kropelkach bio- szenia maseczki. powiedzieć, że wykonujemy VID-19.

RACIBÓRZ – JAKOŚĆ ŻYCIA

„My chcemy oglądać kaczki na stawie, a nie kajaki”.


Petycja do prezydenta Raciborza
271 osób podpisało się pod petycją o usunięcia kajaków ze stawu w Parku im. Miasta Roth.
Wyrażają oni także sprzeciw dla poszerzania ul. Bema.
Fot. Archiwum redakcji
Grupa mieszkańców Ra- obecnie. W tym parku co dzień
ciborza 22 października złoży- biegamy, chodzimy z kijkami,
ła w Urzędzie Miasta Racibórz spacerujemy i odpoczywa-
petycję do prezydenta Dariusza my. Ławki w parku od strony
Polowego. Raciborzanie do- ul. Bema i alejka są zaledwie
magają się usunięcia kajaków ok. 15 m od ulicy Bema. Po-
ze stawu z Parku im. Miasta trzebujemy tu ciszy i spokoju.
Roth. – Nie zgadzamy się, aby Całe miasto na co dzień jest
działalność kajakowa wprowa- obecnie bardzo hałaśliwe oraz
dzona na staw do parku zakłó- pełne spalin i smogu. Mamy
cały nam spokój – przez kajaki coraz mniej zieleni w mieście
w parku jest bardzo głośno i za- – zauważają autorzy petycji.
mieszanie – oraz nie zgadzamy Jak przekonują, na ul. Bema
się, aby działalność kajakowa nie ma problemów z parko-
wypłaszała wieloletnią natural- waniem samochodów i nie jest
ną atrakcję tego parku – ptac- wskazane budowanie tam ko-
two wodne, które miały tu od lejnych parkingów i poszerza-
wielu lat swój dom i azyl. My dla poszerzania ul. Bema. – wzrost liczby jeżdżących tam oraz bezpieczeństwo. Chcemy głusi na nasze prośby – tłuma- nia drogi. Zaznaczają przy tym,
chcemy oglądać kaczki na sta- To ściśle łączy się z funkcjono- samochodów, hałasu, emisji jak najszybszego ograniczenia czą raciborzanie. Ich zdaniem że na całym świecie, a także
wie, a nie kajaki, nie chcemy waniem i dobrem parku Roth spalin i wzrost zagrożenia. – Ta prędkości na ul. Bema do 30 nie może być tak, że konsul- w Polsce dla uspokojenia ru-
słuchać hałasu i krzyków. Nie i mieszkańców odwiedzających przebudowa zniszczyłaby rów- km/h dla samochodów oraz tacje w sprawie przebudowy chu samochodów, zmniejsze-
zgadzamy się, aby ktoś robił in- park, kosztem likwidowania nież historyczny zielony cha- aby zmieniono organizację ru- ul. Bema odbywają się tylko nia emisji hałasu i spalin oraz
teresy kosztem tego parku, pta- zieleni z jednej strony tej ulicy, rakter tej uliczki. Nie zgadzamy chu samochodów na tej ulicy z mieszkańcami nowego osie- poprawy bezpieczeństwa spo-
ków i nas, na co dzień odwie- co zobrazowane jest na goto- się na to i nie można do tego z dwu na jednokierunkową – dla, a pomijają osoby odpoczy- walnia się ruch samochodowy
dzających ten park. Wystarczy wych projektach przebudowy dopuścić. Wystarczy, co dzieje piszą autorzy petycji. wające w parku. w miastach, zwęża drogi oraz
nam hałasu na co dzień w ca- tej drogi leżących w UM – uwa- się w całym mieście odnośnie – Wielokrotnie zgłaszali- – Stąd nasza petycja, któ- często zmienia ruch z dwu- na
łym mieście. Niech park Roth żają inicjatorzy akcji. Według ruchu samochodowego oraz śmy do UM np. telefonicznie ra jest powtórzeniem i uzupeł- jednokierunkowy lub wręcz
pozostanie oazą spokoju i ciszy nich ul. Bema już teraz jest czę- z drugiej strony parku Roth nasz sprzeciw w sprawie dzia- nieniem petycji z lutego 2020 zamyka się drogi dla samocho-
oraz miejscem dla natury w tym sto niebezpieczna, a codzien- od ul. Opawskiej, skąd ogrom- łalności kajakowej i ulicy Bema r., gdzie także prosiliśmy wła- dów, udostępniając je pieszym
dla kaczek. Uważamy, że kajaki nie przez wiele godzin panuje ny hałas i spaliny wdzierają – jak dotąd bez skutku. Prosi- dze Raciborza i obecnego pre- i rowerzystom. – U nas chce
mogą pływać gdzie indziej, nie tam dużym ruch samochodów. się w głąb parku. Ta ulica jest my o to także od wielu miesię- zydenta Dariusza Polowego się robić dokładnie odwrotne.
zakłócając nam spokoju w tym Jak przekonują, poszerzenie tej w strefie rekreacyjnej przy sa- cy na spotkaniach z prezyden- o zaniechanie poszerzania ul. Prosimy, aby w końcu obecne
parku – tłumaczą. drogi i budowa nowych parkin- mym parku Roth i przy przed- tem Polowym w zeszłym i także Bema, z niszczeniem trawni- władze Raciborza zaczęły nas
Autorzy petycji, pod którą gów spowoduje nie tylko znisz- szkolu. Tu jest wymagany mały w tym roku, ale obecne władze ków wzdłuż tej drogi i genero- słuchać – piszą autorzy petycji.
podpisało się 271 osób, wyra- czenie i zniknięcie kilkuset m² ruch samochodów i potrzebna Raciborza i obecny prezydent wania na niej kilka razy więk-
żają też kategoryczny sprzeciw trawników, ale także znaczny cisza, spokój, czyste powietrze Dariusz Polowy jak na razie są szego ruchu samochodów niż KP

Wydawca: R-Media Ireneusz Burek W S P Ó Ł P R A C A R E D A K C Y J N A


ISSN: 2080-3664 Redakcje:
Raciborski
47-400 Racibórz, ul.Klasztorna 12
tel. 32 414 90 30, 502 21 31 22 47-400 Racibórz, ul.Klasztorna 12

Portal Internetowy
www.r-media.pl biuro@r-media.pl Wszystkie prawa autorskie do opracowań
graficznych i reklam zastrzeżone. 44-300 Wodzisław Śl., ul. św. Jana 16
Redaktor naczelny: Ireneusz Burek
od 2001 roku
GazetaInformator.pl >> 12 listopada 2020, nr 15 (320) Wiadomości 3
ŚWIAT – KORONAWIRUS REGION COVID-19

ŚWIAT WALCZY Śląskie czarna strefą


Z PANDEMIĄ
Narodowa kwarantanna na razie nie będzie wprowadzona, jednak są województwa,
Liczba osób na świe-
cie, u których potwier-
i październik były miesią-
cami ponownych wzrostów,
w których odnotowano ponad 70 zakażeń na 100 tys. mieszkańców.
dzono zakażenie korona- a w listopadzie padają kolejne

Fot. Twitter Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek


wirusem, przekroczyła 50 dzienne rekordy. W piątek 13 katarzyna przypadło ło do tej pory ponad 300 osób
milionów. listopada było w USA 181 tys. – lekarzy, pielęgniarek i kadry
Cały świat zmaga się obec- pozytywnych wyników testu Premier Mateusz Mora- okołomedycznej. Szpitale tym-
nie z tzw. „drugą falą” pande- na koronawirusa. Restrykcje wiecki poinformował 10 listo- czasowe są tworzone na wypa-
mii koronawirusa. Choro- w USA stały się tematem kon- pada, że na razie nie będzie ko- dek braku łóżek covidowych
ba wywoływana przez wirus trowersyjnym, a nawet ele- nieczne wprowadzenie w Polsce w innych placówkach. W całej
SARS-CoV-2 jest obecnie naj- mentem kampanii wyborczej. lockdownu nazywanego przez Polsce spółki Skarbu Państwa
bardziej nasilona na północ- Prezydent Donald Trump, rządzących narodową kwa- uruchomią 16 szpitali – głów-
nej półkuli naszego globu, na który na przełomie września rantanną. – W tym tygodniu, nie w takich miejscach jak hale
której zbliża się zima. W poło- i października sam przeszedł pierwszy raz od dwóch miesię- sportowe czy centra kongreso-
żonej na półkuli południowej COVID-19, bagatelizował za- cy, liczba zakażeń zaczęła spa- wo-wystawiennicze. Większość
Australii notuje się obecnie grożenie. Stwierdzał, że nie dać! Choć stosunek zakażonych z nich zostanie przygotowana
kilka-kilkanaście przypad- ma się czego bać i ostentacyj- – 65/100 000 mieszkańców to jeszcze w listopadzie.
ków dziennie, gdy w Polsce nie nie nosił maseczki. Podob- wciąż dużo, to jednak pierw-
mamy od kilku dni średnią nie zresztą jak jego wiceprezy- szy sygnał stabilizacji i dowód, Gdzie po pomoc?
dobową przekraczającą 20 dent Mike Pence, który nawet że nasza strategia i obostrzenia W przypadku wystąpienia
tys. Mimo to ten wyspiarski szpitale odwiedzał, nie zasła- zaczynają przynosić skutek. Po W szpitalu tymczasowym w Pyrzowicach znajdzie się objawów typowych dla zakaże-
kraj wprowadził bardzo ostre niając twarzy i nosa. Z powo- konsultacjach z Radą Medycz- ponad 140 łóżek. Trwają prace instalacyjne oraz budowa nia koronawirusem, którymi są
ograniczenia dla podróżnych, du tak mocnego podziału na ną ustaliliśmy, że jeżeli liczba boksów. wysoka gorączka, kaszel, dusz-
zamykając swe granice dla osi politycznej dotyczącego zakażeń utrzyma się na podob- ności i utrata węchu lub sma-
wszystkich, którzy nie są oby- ograniczeń wolności w walce nym poziomie, bardziej rady- strefa” mogłaby zostać wprowa- nych określić, od kogo mogli ku, należy skontaktować się ze
watelami Australii, jej stały- z koronawirusem staje się ona kalne kroki nie będą potrzebne dzona w pięciu województwach: się zakazić. Specjalnym nadzo- swoim lekarzem podstawowej
mi mieszkańcami lub najbliż- niezwykle chaotyczna i uza- – napisał premier na Facebo- śląskim – 92,2, opolskim – 79,7, rem otoczyliśmy domy pomocy opieki zdrowotnej za pośrednic-
szą rodziną, a wszyscy muszą leżniona głównie od władz oku. małopolskim – 77,4, dolnoślą- społecznej, w których są miesz- twem teleporady. Może on zle-
po przybyciu odbyć obowiąz- stanowych. Tam, gdzie rzą- skim – 74,5 i wielkopolskim – kańcy starsi, często schorowa- cić test na koronawirusa. Jeśli
kową 14-dniową kwarantan- dzą demokraci, wprowadza- „Czarne” województwa 71,4. Piotr Tarnowski stworzył ni. Dlatego jesteśmy w stałym wynik będzie pozytywny, lekarz
nę. Do jej portów nie mo- ne są ściślejsze ograniczenia, Lockdown w Polsce, który także tabelę z wizualizacją tego kontakcie ze wszystkimi doma- poinformuje o tym. Pacjent
gą też przybijać żadne statki a w stanach z republikańskimi będzie polegał m.in. na poważ- wskaźnika dla powiatów. Naj- mi – powiedziała rzeczniczka otrzyma również informację
wycieczkowe. Prawdziwy test gubernatorami ograniczenia nych ograniczeniach w prze- gorsza sytuacja jest w powiecie wojewody śląskiego Alina Ku- o dalszej formie leczenia, któ-
skuteczności takiej strategii są minimalne. Stany Zjedno- mieszczaniu się czy zamknięciu raciborskim, gdzie średnia liczba charzewska dwa dni wcześniej, rymi są: skierowanie do szpita-
przyjdzie w marcu i kwietniu, czone już są globalnym „li- handlu i usług, zostanie wpro- nowych przypadków przez ostat- kiedy potwierdzono 4290 przy- la, rozpoczęcie izolacji w izola-
gdy w Australii zacznie się je- derem” w ilości przypadków wadzony, gdy średnia liczba nich siedem dni do wspomniane- padków. torium lub rozpoczęcie izolacji
sień. i zmarłych na koronawirusa, nowych przypadków w sied- go czwartku wyniosła 200,1. Trwają prace nad utworze- domowej.
Zupełnie inne podejście do a ostatnie dane wskazują na miodniowej perspektywie prze- niem trzech szpitali tymczaso- Po bliskim kontakcie z oso-
restrykcji prezentuje Szwecja, dalsze pogarszanie się sytuacji kroczy 70-75 na 100 tys. osób. Śląskie z największym wych dla chorych na COVID-19. bą zarażoną SARS-CoV-2 na-
która od początku pandemii pandemicznej w tym kraju. Jest to możliwe w przypadku, przyrostem w Polsce W Międzynarodowym Centrum leży pozostać w domu, a także
skłaniała się ku kontrowersyj- Lepiej radzą sobie na- gdy w ciągu tygodnia będzie W ostatnim czasie najwię- Kongresowym w Katowicach zgłosić ten fakt inspekcji sa-
nemu rozwiązaniu – budowa- si najbliżsi sąsiedzi z Czech, notowane ponad 27 tys. przy- cej zakażeń przybywa właśnie ma powstać 500 miejsc dla nitarnej przez formularz na
niu odporności zbiorowej po- choć nagły skok ilości przy- padków dziennie. Choć sytu- w województwie śląskim. Re- chorych, a na hali magazynowej stronie gov.pl/web/gov/zglos-
przez naturalne zarażanie się padków koronawirusa w paź- acja w kraju nie spełnia kryte- kordowy dobowy przyrost od- lotniska w Pyrzowicach 140. Na -kwarantanne. Odpowiedzi na
populacji, co miało doprowa- dzierniku z poziomu 3 tys. riów „czarnej strefy”, to w kilku notowano 9 listopada – 4373 trzeci szpital tymczasowy zo- pytania dotyczące kwarantan-
dzić do wygaszenia rozprze- na początku miesiąca do nie- województwach próg ten został nowych infekcji. – Ten nagły stał wybrany jeden z obiektów ny, a także innych tematów
strzeniania się wirusa jeszcze mal 16 tys. pod koniec paź- już dawno przekroczony. We- wzrost wynika z rozproszonych sanatorium w Ustroniu, w któ- związanych z koronawirusem,
przed opracowaniem szcze- dziernika zaniepokoił i zmu- dług wyliczeń analityka Piotra ognisk, które tak naprawdę rym działa już izolatorium – można uzyskać na infolinii do
pionki. We wrześniu pojawia- sił do działania tamtejsze Tarnowskiego na podstawie trudno już dzisiaj zidentyfiko- tam przygotowanych jest 200 kontaktu z inspekcją sanitarną:
ły się nawet głosy, że Szwecja władze. Wprowadzone przez danych Michała Rogalskiego wać. Mieszkańcy sami nie po- łóżek. Chęć pracy w szpitalach +48 22 25 00 115. Infolinia jest
mogła być pierwszym krajem, nie obostrzenia są jedny- na dzień 10 listopada „czarna trafią w wywiadach epidemicz- tymczasowych zadeklarowa- czynna całodobowo.
który pokonał koronawiru- mi z bardziej restrykcyjnych
sa. Ostatnie doniesienia na- w Europie – od 5 paździer- REGION – COVID-19
ukowców badających tamtej- nika obowiązuje tam stan
szą sytuację studzą jednak te
nadzieje – okazuje się, że pro-
cent odpornych na COVID-19
wyjątkowy. 22 października
wprowadzono ograniczenia
w przemieszczaniu się – moż-
Szczepionka na COVID-19 skuteczna w 90%.
mieszkańców kraju jest dużo
niższy niż oczekiwany. Spra-
wia to, że liczba zakażeń wciąż
na wychodzić z domu jedynie
w ważnych celach jak praca,
zakupy czy wizyta u lekarza,
Trafi także do Polski
rośnie, a 11 listopada przyby- powszechny obowiązek no-
Fot. freepik.com

ło prawie 6 tys. zakażonych szenia maseczek oraz zakaz Dzięki umowie, jaką cjonalnej do wielkości populacji.
– 10 razy więcej niż miesiąc zgromadzeń powyżej 2 osób. koncern farmaceutyczny Jesteśmy przy tej umowie rów-
wcześniej. Część regionów Z kolei 28 października za- Pfizer zawarł z Unią Euro- nież, którą wczoraj Komisja Eu-
Szwecji ogłosiła w związku częła obowiązywać godzina pejską, szczepionkę otrzy- ropejska zawarła z firmą Pfizer
z tym nowe zalecenia dla spo- policyjna, czyli zakaz opusz- ma również Polska. Szcze- na badania nad szczepionką –
łeczeństwa mające zahamo- czania domu w godzinach od pienie będzie dla chętnych. oświadczył Mateusz Morawiecki.
wać przyrost. Zalecenia, gdyż 21:00 do 5:00. Szkoły, re- Eksperymentalna szczepion- – Chcemy mieć co najmniej
tak jak na wiosnę nie było za- stauracje i większość sklepów ka zapobiegająca COVID-19 wy- dwadzieścia kilka milionów
kazów i nakazów, tak też jest poza spożywczymi pozosta- produkowana przez amerykań- szczepionek. Chcemy tak szyb-
obecnie – rząd i główny epide- ją zamknięte do odwołania. ski koncern farmaceutyczny ko dostać te szczepionki jak in-
miolog kraju wierzą, że miesz- Podróżni z Polski poza nie- Pfizer okazała się skuteczna ne, zachodnie kraje Unii Euro-
kańcy będą przestrzegać reko- licznymi wyjątkami nie mogą w ponad 90%. Firma ogłosiła, pejskiej. I dostaniemy je w tym
mendacji. wjeżdżać na terytorium Czech że do końca 2020 r. jest w stanie samym czasie, ponieważ tak jest
Stany Zjednoczone znala- na podstawie dyrektyw wyda- wyprodukować 50 mln dawek, chanizm działania szczepionki Do tych doniesień na konfe- skonstruowana umowa, któ-
zły się w sytuacji, która nie- nych 9 listopada. Obostrzenia a w 2021 r. nawet 1,3 mld. Pro- opiera się na mRNA – frag- rencji prasowej 9 listopada od- rej również jesteśmy częścią –
co przypominała tę w Polsce te zdają się przynosić efekty, jekt szczepionki jest rozwijany mencie informacji genetycznej, niósł się premier Mateusz Mo- zapewnił. Szef rządu dodał, że
– wybory prezydenckie orga- gdyż średnia dobowa nowych we współpracy z niemiecką fir- który ma pomóc gospodarzowi rawiecki. – To nie jest jeszcze choć szczepionki na koronawi-
nizowane w środku pande- zarażeń w ostatnim tygodniu mą biotechnologiczną BioNTech wytworzyć białko antygenowe szczepionka, którą natychmiast, rusa jeszcze nie ma, to trwają
mii. Ameryka miała jednak oscyluje w granicach 7 tys. SE. Według firmy nie stwierdzo- do zwalczania SARS-CoV-2. To tu i teraz możemy dystrybuować, prace nad logistyką dystrybucji
pół roku na przygotowanie i można zaobserwować ten- no nic, co rodziłoby obawy o bez- eksperymentalny wariant szcze- ale jesteśmy bliżej do tego mo- szczepionek, najpierw dla senio-
się do nich i po raz pierwszy dencję spadkową. Wraz z re- pieczeństwo użycia szczepionki pionki, nie stosowano go nigdy mentu niż byliśmy tydzień czy rów i służb medycznych, a także
w historii głosy koresponden- strykcjami pojawiają się też, i w tym miesiącu koncern wystą- wcześniej. dwa temu – powiedział. – Wiem, dla służb mundurowych, któ-
cyjne stanowiły dużą część podobnie jak w Polsce, głosy pi o zezwolenie na jej awaryjne Pfizer zaczął produkcję że w takim momencie wszyscy re wspierają realizację działań
oddanych – w Kalifornii 72% sprzeciwu wobec tych ograni- dopuszczenie do użytku w USA. szczepionki jeszcze zanim prze- Polacy zastanawiają się, jak Pol- walki z pandemią. – Szczepion-
oddanych głosów zostało wy- czeń wolności. 28 październi- Szczepionka podawana jest konał się o jej skuteczności. Kon- ska przygotowała się do uczest- ka będzie dostępna oczywiście
słanych pocztą. Miało to duże ka, w dniu ogłoszenia godziny w dwóch dawkach w odstępie cern zawarł już z rządem USA nictwa w możliwości odbioru dla chętnych, ale chcemy, żeby
znaczenie w kraju zmagają- policyjnej, w Pradze zorgani- trzech tygodni. Odporność na wartą 1,95 mld dolarów umowę szczepionek od tych firm. Chcę ona była dostępna w bardzo du-
cym się z rosnącymi liczbami zowany został pokojowy pro- chorobę pojawia się po tygodniu na 100 mln dawek szczepionki, potwierdzić, że poprzez umowy, żym wymiarze tak, żeby możli-
nowych zakażeń. Po chwilo- test. Miał on spokojny prze- od podania drugiej. Ekspery- której dostawy mają się rozpo- do których przystąpiliśmy latem wie wszyscy w jak najkrótszym
wym „wypłaszczeniu” ilości bieg, zatrzymano tylko jedną mentalną szczepionkę podano cząć jeszcze w tym roku. Ana- tego roku, mamy razem z innymi czasie mogli się zaszczepić –
odnotowanych nowych infek- osobę. łącznie ponad 43 tys. ochotni- logiczne umowy zawarto z Unią krajami Unii Europejskiej rów- oświadczył premier.
cji w lecie na poziomie oko- kom, z czego mniej niż 10% za- Europejską, Wielką Brytanią, ne prawo do korzystania z tych
ło 40 tys. na dobę wrzesień kp chorowało na COVID-19. Me- Kanadą i Japonią. szczepionek na zasadzie propor- kp
4 Publicystyka 12 listopada 2020, nr 15 (320) << GazetaInformator.pl
RACIBÓRZ HISTORIA

Brzezie nad Odrą


ZOBACZ WIĘCEJ

– kamienie graniczne
Zaproszenie do odkrywania wielkiej historii „małej ojczyzny”.

ireneusz burek a z nim pamięć, wiele warto- tegracja społeczności lokalnej, od  1922 roku znajdowało się NICZNE BRZEZIA z  etiuda- niu bliskich więzi ze środowi-
ści. Nie można zaprzepaścić poprzez zrozumienie łączą- po polskiej stronie granicy mi teatralnymi z ważnych dla skiem i rozbudzenie poczucia
Brzezie nad Odrą do 1975 ich obecności, pamięci i wie- cej ją historii, zaangażowanie z  Niemcami, a  do  1975 roku historii Brzezia miejsc - sym- przynależności do środowiska
roku (1223 rok pierwszej udo- dzy, zatem konieczne zda- w twórczość artystyczną, po- stanowiło samodzielną miej- bolicznych kamieni granicz- lokalnego.
kumentowanej wzmianki je się, aby zaprosić do spo- szukiwanie źródeł i utrwalanie scowość. Inspiracją były zgro- nych. Powstały też materiały - Cele te zamierzamy zre-
o Brzeziu) stanowiło samo- tkania się świadków historii dziedzictwa kulturowego re- madzone przez  mieszkańców wideo z wywiadów, w których alizować poprzez prowokowa-
dzielną miejscowość. Bliskość z młodym pokoleniem. Należy gionu (w tym wykorzystywa- pamiątki z okresu powstań mowa była m.in. o postaciach nie do zadawania pytań i in-
granicy Polski z niemieckim otworzyć okna i drzwi, i zapro- nie dziedzictwa kulturowego śląskich, wojen, okresu mię- znanych z  walki o  polskość spirowanie do samodzielnego
Raciborzem oraz wielolet- sić młodzież do wysłuchania regionu na potrzeby małego dzywojennego a także artyku- w ostatnim 100-leciu brzeskiej myślenia, kształtowanie po-
nia praca i walka o niepodle- i pielęgnowania oraz ochro- ruchu turystycznego). ły opublikowane w kwartalni- historii. Warsztaty teatral- stawy szacunku wobec lokal-
głość tej małej społeczności ny dziedzictwa kulturowego ku BRZESKI PARAFIANIN ne, oparte na miejscach i wy- nej historii, sąsiada i drugie-
było punktem wyjścia naszej swojego miejsca na ziemi. Po- Brzeski Parafianin w latach 1993 - 2011. wiadach zaowocowały spek- go człowieka. Wprowadzenie
opowieści. „Brzeziki” to lu- wstały zatem projekt wynikał – źródło W trakcie realizacji projek- taklem „Ballada o Brzeziu”. młodego człowieka w świat lo-
dzie hardzi i dumni, zbiera- z potrzeby ciągłej konieczności Raciborskie Centrum Kul- tu przebudowano stronę inter- Całość działań została doku- kalnej społeczności przyniesie
cze wspomnień, pamiątek, budowania pamięci zbiorowej tury rozpoczynając realizację  netową o miejscowości, gdzie mentowana zdjęciowo, dzię- wymierne korzyści w zakre-
legend; trzymający swoje hi- Polaków i upowszechniania projektu „Byliśmy. Jesteśmy. w ramach przedsięwzięcia ki czemu   powstała wystawa sie poszerzenia wiedzy o wła-
storie w sercach, walizkach, wiedzy o lokalnej historii na Będziemy. Kamienie granicz- powstał nowy dział o projek- zdjęć oraz film dokumentujący snym środowisku, jego kul-
skrytkach i na strychach. Nie- terenie, gdzie obok siebie ży- ne Brzezia”, oparło się na kon- cie Kamienie graniczne Brze- inicjatywę. Projekt miał na ce- turze i zwyczajach – czytamy
uchronnie nadchodzi czas, że ją Polacy, Ślązacy, Niemcy. cepcji jaka zrodziła się wśród zia. Tam opublikowany został lu rozwijanie wiedzy o historii w opisie projektu Raciborskie-
pewne pokolenie odchodzi, Istotnym celem jest także in- mieszkańców Brzezia, które spacer pt.  KAMIENIE GRA- własnego regionu, nawiąza- go Centrum Kultury.

Na zdj. Florian Burek, ks. Józef Cop i Małgorzata Rother-


-Burek - redakcja tworząca pismo Brzeski Parafianin.

Partnerem Raciborskiego Centrum Kultury w realizacji programu jest Szkoła Podstawowa nr 3 im. K.K. Baczyńskiego w Brzeziu. Patronem medialnym projektu jest Raciborski Por-
tal Internetowy raciborz.com.pl. Współpracy podjęli się również Raciborski Klub Fotograficzny „w kadrze”, redakcja dwutygodnika regionalnego Gazeta Informator, Wydawnictwo
Agencja Reklamowa R-Media Ireneusz Burek, Adrian Szczypiński. Projekt dofinansowany został ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach
Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.
Zdjęcia: Artur Wierzbicki, Ireneusz Burek, Adrian Szczypiński, archiwum redakcji pisma Brzeski Parafianin. Czas realizacji projektu: od 1 września do 11 listopada 2020 roku.
PLUSY dlaBIZNESU
Dodatek tematyczny 15/2020 GazetaInformator.pl 12 listopada 2020 nr 15 (320)
REGION BIZNES

Pieniądze otrzymane w ramach tarczy finansowej do zwrotu


Kiedy możemy liczyć na umorzenie subwencji PFR.
ireneusz burek miesięcy od dnia przyznania datkowej wysokości do 25% śli firma dzięki subwencji
subwencji oraz kwoty subwencji finansowej osiągnęła zysk, wówczas
Ponad 300 tysięcy firm - utrzyma średnią licz- pomniejszonej o wykazaną subwencję powinna oddać.
otrzymało subwencję fi- bę pracowników w okresie przez przedsiębiorcę sku- Dla przedsiębiorców rozli-
nansową z Polskiego Fun- 12 pełnych miesięcy kalen- mulowaną stratę gotówko- czających się na podstawie
duszu Rozwoju w ramach darzowych w stosunku do wą na sprzedaży w okresie karty podatkowej lub na ry-
tzw. tarczy finansowej za- stanu zatrudnienia na ko- 12 miesięcy licząc od pierw- czałcie stratę na sprzedaży
proponowanej przez rząd, niec miesiąca poprzedza- szego miesiąca, w którym oblicza się jako skumulowa-
po tym jak pandemia przy- jącego datę zawarcia umo- przedsiębiorca odnotował ny spadek przychodów.
czyniła się do nagłego zała- wy na poziomie 100%. stratę (po 1 lutego 2020 r.)
mania gospodarki. Zgodnie Jeśli średnią liczbę pracow- lub od miesiąca, w którym Od kiedy liczona jest
z regulaminem 25% sub- ników w ww okresie utrzy- udzielona została subwen- strata gotówkowa?
wencji bezwarunkowo pod- ma na poziomie od 50% do cja finansowa. Skumulowana strata dniu otrzymania subwencji datkowego. Koszty sfinan-
lega zwrotowi, zaś pozosta- 100%, wówczas przedsię- gotówkowa na sprzedaży finansowej stratę gotówko- sowane z udzielonej sub-
ła część może być umorzona biorca zwróci dodatkowo Jak rozumieć pojęcie w okresie 12 miesięcy jest wą w wysokości 500.000 wencji kwalifikowane są do
przy spełnieniu pewnych od 0% do 50% kwoty udzie- „skumulowana strata liczona od pierwszego mie- zł. Wysokość subwencji kosztów uzyskania przycho-
warunków. Część z nich wy- lonej subwencji - proporcjo- gotówkowa na sprzedaży”? siąca, w którym przedsię- otrzymanej przez tego Be- dów na zasadach ogólnych.
nika z umowy jaką zaak- nalnie do skali redukcji za- Dla przedsiębiorstw pro- biorca odnotował stratę po neficjenta to 1.500.000 zł. Kwota zwrotu subwencji, co
ceptowali przedsiębiorcy, trudnienia. Natomiast gdy wadzących pełną rachunko- 1 lutego 2020 r. lub od mie- W takim przypadku Benefi- jest dość oczywiste, nie jest
jednak nadal nie do koń- średnie zatrudnienie będzie wość gotówkową (tu cie- siąca, w którym udzielona cjent będzie uprawniony do zaliczana do kosztów uzy-
ca jest jasna interpretacja niższe niż 50%, wówczas kawostka; ustawodawca została subwencja finanso- umorzenia części subwencji skania przychodów. Nato-
niektórych zapisów. W jaki zwróci 50% wartości sub- posłużył się pojęciem, któ- wa. z tytułu straty gotówkowej miast wartość umorzonego
sposób i kiedy należy rozli- wencji. rego nie definiuje), strata Przykład Beneficjent w kwocie do 375.00 zł (25% zobowiązania stanowić bę-
czyć subwencję – o to pyta- W przypadku zaprze- na sprzedaży to odzwiercie- będący MŚP i prowadzący z 1.500.000 zł, jednakże nie dzie przychód do opodat-
nia na jakie próbowaliśmy stania prowadzenia działal- dlona w  rachunku zysków księgę przychodów i roz- więcej niż wykazana strata). kowania (obecnie docierają
znaleźć odpowiedzi podczas ności gospodarczej (w tym i strat, strata na sprzedaży chodów odnotował w ciągu sygnały, że być może doj-
webinara z udziałem radcy również zawieszenia dzia- netto (również nie jest to 12 miesięcy po dniu otrzy- Nie przegap! dzie do częściowego zwol-
prawnego, zorganizowanego łalności) lub otwarcie likwi- doprecyzowane być może mania subwencji finan- W terminie do dnia 31 nienia od podatku dokona-
przez Śląskie Porozumienie dacji przedsiębiorcy w ja- chodzi o stratę na sprzeda- sowej stratę gotówkową grudnia 2020 r. należy do- nych umorzeń).
Gospodarcze ŚLĄSK.ONLI- kimkolwiek czasie w ciągu ży) z wyłączeniem w szcze- w wysokości 200.000 zł. starczyć do banku doku- Zwrot subwencji (części
NE w dniu 4.11.2020 12 miesięcy od dnia przy- gólności kosztów amor- Wysokość subwencji otrzy- menty potwierdzające, że pozostałej po umorzeniu)
znania subwencji finan- tyzacji, rezerw i  odpisów manej przez tego Benefi- osoba upoważniona by- będzie realizowany w 24
Od czego zależy wartość sowej, trzeba oddać 100% lub wyniku z  przeszacowa- cjenta to 900.000 zł. W ta- ła umocowana do złożenia równych miesięcznych ra-
umorzenia subwencji. nia lub sprzedaży aktywów kim przypadku Beneficjent Wniosku oraz akceptacji tach, poczynając od 13 mie-
Umorzenie subwencji Wielu małych i śred- (problem w firmach pro- będzie uprawniony do i zawarcia Umowy Subwen- siąca kalendarzowego przy-
PFR zależy przede wszyst- nich przedsiębiorców od- dukcyjnych – aktywami są umorzenia części subwencji cji Finansowej oraz oświad- padającego po dacie wypłaty
kim od wielkości przed- da z pewnością więcej, po- zapasy – towary i produkty). z tytułu straty gotówkowej czenie o potwierdzeniu subwencji. Co ważne, bez
siębiorstwa. Mikroprzed- nieważ oprócz powyższych Nieco łatwiejsze zadanie w kwocie do 200.00 zł (25% i akceptacji treści i nale- odsetek.
siębiorca może liczyć na warunków musi spełnić ko- w interpretacji mają przed- z 900.000 zł, jednakże nie żytego zawarcia Umowy
umorzenie 75% otrzymanej lejny. Mianowicie musi wy- siębiorcy rozliczający się więcej niż wykazana strata). Subwencji Finansowej.
pomocy jeśli spełni dwa wa- kazać stratę gotówkową na na podstawie księgi przy- Przykład Beneficjent bę- /na podstawie prezentacji
runki: sprzedaży większą niż 25% chodów i rozchodów. Mowa dący MŚP i prowadzący peł- Od strony podatkowej przedstawionej podczas
- utrzyma działalność wartości subwencji. Sub- bowiem o zwrocie w kwocie ną rachunkowość odnoto- Otrzymana subwencja webinara przez mecenas
gospodarczą przez okres 12 wencja jest zwrotna w do- wykazanej straty. Zatem je- wał w ciągu 12 miesięcy po nie stanowi przychodu po- Martynę Michtę - KRPMLegal/
II PLUSY dlaBIZNESU 12 listopada 2020, nr 15 (320) << GazetaInformator.pl
R E K L A M A

Z APYTA J O kasy fiskalne on-line ji „1234”


s bonus o wartości 1230 zł (brutto) w promoc
*)

Tylko u na

Wszechstronny system kasowy dla Twojej firmy


• ułatw sobie pracę dzięki pomysłowemu oprogramowaniu, działającemu na platformie
Android i współpracującemu z nowoczesnym sprzętem
• obsługuj system kasowy w sposób intuicyjny, prosty, bez konieczności skomplikowanej
instalacji i konfiguracji
ib.pl
• obserwuj w czasie rzeczywistym informacje o przychodach, zysku, produktach, zapasach
Wszystkie atuty w ręku! magazynowych oraz działaniach pracowników

20 03

47, 697 212 351 Elastyczne plany abonamentowe Dotykačka


aciborskiemedia.pl biuro@raciborskiemedia.pl

ib.pl

System kasowy Dotykačka usprawnia pracę System kasowy Dotykačka doskonale sprawdza
i podnosi efektywność małych i średnich się we wszystkich typach placówek handlowych
restauracji, barów, kawiarni i cukierni oferujących zróżnicowany asortyment towarów
• zestawienia sprzedaży i historia rachunków • zdalne zarządzanie bazą towarową
• kontrola stanów magazynowych i raporty sprzedaży • szerokie możliwości raportowania sprzedaży
• mapa stołów; możliwość parkowania rachunków • brak ograniczeń ze względu na liczbę pracowników, produktów
• systemy rabatowe; happy hours i wystawionych dokumentów
• kontrola uprawnień użytkowników • współpraca z czytnikami i wagami; obsługa kodów PLU i EAN
• obsługa aplikacji Mobilny Kelner • obsługa kart rabatowych i bonusowych

Dotykačka jest efektywnym wsparciem dla firm Dotykačka to kompletny system kasowy oraz
usługowych - niezależnie od profilu i miejsca nowoczesny sprzęt współpracujący z wieloma
działalności urządzeniami i akcesoriami. Wybierz zestaw
odpowiadający Twoim potrzebom.
• mobilne rozwiązania kasowe
• intuicyjna i łatwa obsługa • zarządzanie rezerwacjami
• bogaty wybór kompatybilnych urządzeń i akcesoriów • możliwość parkowania rachunków
• brak ograniczeń ze względu na liczbę pracowników, produktów • automatyczna wycena usług czasowych (np. minutowa)
i wystawionych dokumentów • zarządzanie stanami magazynowymi
• stały dostęp do aktualizacji oprogramowania i sterowników • obsługa programów rabatowych i lojalnościowych
• współpraca z zewnętrznymi systemami (API)

Więcej na softib.pl SOFT-ib Ireneusz Burek, NIP 639-100-40-27


Oddziały:
Racibórz, ul. Klasztorna 12 | tel. 32 415 98 18, 504 18 18 27
ib.pl
Wodzisław Śląski, ul. św. Jana 16 | tel. 32 440 89 88, 601 46 20 03
Kędzierzyn, ul. W. Planetorza 9/2 | tel. 77 482 67 47, 533 355 477
*)
O szczegóły promocji pytaj handlowców. softib.pl centrumkasfiskalnych.pl r-media.pl
GazetaInformator.pl >> 12 listopada 2020, nr 15 (320) PLUSY dlaBIZNESU III
REGION BIZNES

Tarcza branżowa – zestaw rozwiązań pomocowych


na czas ograniczeń
Pomoc otrzymają branże najbardziej dotknięte skutkami drugiej fali pandemii koronawirusa – ok. 200 tys. firm,
które zatrudniają 372 tys. pracowników. Na jej realizację trafi ponad 1,8 mld zł.

Fot. Pexels.com
katarzyna przypadło wy z dnia 2 marca 2020 r. działalność na dzień
o szczególnych rozwiązaniach 30 września 2020 r.
Zwolnienie ze składki ZUS związanych z zapobieganiem, Wnioski będzie można
za listopad, ustanowienie przeciwdziałaniem i zwal- składać w formie elektronicz-
jednorazowego dodatkowe- czaniem COVID-19, innych nej do powiatowego urzędu
go świadczenia postojowego chorób zakaźnych oraz wy- pracy. Będzie trzeba dołą-
w wysokości 2080 zł, znie- wołanych nimi sytuacji kry- czyć do niego oświadczenie
sienie opłaty targowej w 2021 zysowych. Projekt przewiduje o spełnianiu kryteriów pod
roku – to główne rozwiązania 25 regulacji, z których naj- rygorem odpowiedzialności
przygotowanego m.in. przez istotniejsze to: karnej. Dotacja będzie mo-
Ministerstwo Rozwoju, Pracy - zwolnienie z ZUS – zwol- gła być przyznana w kwocie
i Technologii pakietu pomo- nienie z obowiązku opłacania do 5 tys. zł. Będzie nieopro-
cowego dla przedsiębiorców, należnych składek za okres centowana, ale ma podlegać
czyli tzw. antykryzysowej tar- od dnia 1 listopada 2020 r. do zwrotowi w ciągu 12 miesię-
czy branżowej. Adresatem dnia 30 listopada 2020 r.; cy licząc od trzeciego miesią-
rozwiązań są branże najbar- - jednorazowe dodatkowe ca po jej udzieleniu. Z tym, że
dziej dotknięte skutkami dru- świadczenie postojowe – dla Rada Ministrów będzie mo-
giej fali pandemii koronawi- osób, które na dzień 30 wrze- gła w drodze rozporządzenia
rusa, w tym gastronomiczna, śnia 2020 r. prowadziły jeden przedłużyć okres zwrotu do-
weselna, fitness, targowa, es- z określonych rodzajów dzia- tacji. Ponadto jednak dotacja
tradowa, filmowa, sprzedaży łalności; także w 2021 r. - wykreślenie w ramach tzw. tarczy bran- na dzień 30 września 2020 r. będzie mogła ulec umorzeniu,
detalicznej – stragany i tar- - zawieszenie opłaty tar- z dotychczasowych przepisów żowej. Nie będą musieli jej oraz odnotowali w paździer- o ile firma będzie wykonywać
gowiska, rozrywkowa, rekre- gowej w 2021 r. – przedsię- terminu na przekazanie przez zwracać, jeśli utrzymają dzia- niku lub listopadzie 2020 r. działalność przez trzy miesią-
acyjna, fotograficzna i fizjo- biorcy na tym rozwiązaniu ministra właściwego do spraw łalność przez trzy miesiące od spadek obrotów o co najmniej ce od udzielania wsparcia.
terapeutyczna. Szacuje się, że zaoszczędzą łącznie kwotę turystyki środków na wypłatę daty otrzymania wsparcia. Po- 40% w stosunku do przycho- Starosta będzie miał pra-
tarcza branżowa pomoże ok. ponad 130 mln złotych; pro- dodatkowego świadczenia po- moc ta ma kosztować budżet du z października lub listopa- wo do przeprowadzenia kon-
200 tys. firm, które zatrud- jekt przewiduje dla gmin re- stojowego. 865 mln zł, a otrzyma ją po- da 2019 r. Projekt wskazuje troli przedsiębiorcy w ciągu
niają 372 tys. pracowników. kompensatę, ze środków nad 170 tys. przedsiębiorców. dokładne kody PKD działal- trzech lat od udzielenia do-
Na jej realizację trafi ponad Funduszu Przeciwdziałania 5 tys. zł dotacji dla mikro Dotacje na pokrycie bie- ności gospodarczej, które mo- tacji. Firma, która nie podda
1,8 mld zł. COVID-19, dochodów utra- i małych przedsiębiorców żących kosztów działalno- gą ubiegać się o przyznanie się kontroli, lub której przy-
conych z tytułu braku opłaty Mikro i mali przedsiębior- ści ma przyznawać starosta dotacji. znano dotację nienależnie lub
Główne elementy pomocy targowej w 2021 r.; cy, czyli zatrudniający do dzie- ze środków Funduszu Pracy. który wykorzystał ją niezgod-
z tarczy branżowej - finansowanie dodatko- więciu osób, będą mogli się Będą się mogły starać o nie Dotacja nie będzie nie z przeznaczeniem, będzie
Zaproponowane zmiany wego świadczenia postojo- ubiegać w powiatowych urzę- mikro i mali przedsiębiorcy, mogła być udzielona musiał zwrócić dotację w cią-
mają być nowelizacją usta- wego dla branży turystycznej dach pracy o 5 tys. zł dotacji którzy prowadzili działalność firmie, która zawiesiła gu 12 miesięcy.

REGION – RYNEK PRACY REGION – RYNEK PRACY

Większa gotowość na Mimo pandemii zapotrzebowanie


przekwalifikowanie. Kandydaci na pracowników ze Wschodu
na „pandemicznym” rynku pracy nadal duże
W czasie pandemii koronawirusa najważniejsza dla pracowników W trakcie pandemii koronawirusa polski rząd zaoferował możliwość
jest stabilność zatrudnienia. Nie oznacza to jednak, że nie są oni automatycznego przedłużenia pozwolenia na legalny pobyt i pracę
gotowi na przekwalifikowanie bądź na zmianę pracy. w Polsce. Ponad 42% cudzoziemców skorzystało z tej opcji.
Mimo to nadal emigrantów zarobkowych z Europy Wschodniej
jest zdecydowanie mniej niż w poprzednim roku.
Fot. Freepik.com

lub możliwość awansu (32%).


Jak mówi Agata Dzier-
lińska, pandemiczna rzeczy-
wistość i jej wpływ na rynek Z drugiej edycji rapor- badanych nie uznało żadnej granicy był największy przez
pracy spowodowały u Pola- tu EWL „Pracownik zagra- z form wsparcia za istotną. większe zapotrzebowanie
ków konieczność poszukiwa- niczny w dobie pandemii” W przypadku pomocy ofe- i ruch przed świętami.
nia bezpiecznych i spokojnych wynika, że nawet 73% ob- rowanej cudzoziemcom przez Jak wynika z wstępnych
stanowisk. Mimo gotowości cokrajowców skorzystało pracodawców obcokrajowcy danych GUS, na koniec kwiet-
do przekwalifikowania i zmia- z możliwości automatyczne- najbardziej docenili zapew- nia w porównaniu z końcem
ny branży pracownicy i kandy- go przedłużenia pozwolenia nienie bezpłatnych środków lutego bieżącego roku licz-
daci nie są gotowi na znaczne lub zamierza z niego skorzy- ochrony (34%). Również po- ba cudzoziemców w Polsce
Jak wynika z badania prze- na rynku pracy mimo ryzyka. ryzyko. Co powoduje zwraca- stać. Jak podkreśla Andrzej krycie kosztów zakwaterowa- zmniejszyła się o 223 tys.,
prowadzonego przez Pracuj.pl, Pod koniec września aż 2/3 nie szczególnej uwagi na oferty Korkus, prezes EWL pracow- nia na czas kwarantanny był czyli o 10%. Największy spa-
8 na 10 badanych osób jest go- badanych szukających pra- gwarantujące bezpieczeństwo nicy zagraniczni mogą to ro- istotny dla 29% responden- dek odnotowano wśród oby-
towych na zmianę pracy, jeżeli cy zdeklarowało gotowość do i stabilizacje zatrudnienia. bić na podstawie ustaw anty- tów. Prawie 16% badanych wateli Białorusi (32,2%) oraz
zaoferuje się im ciekawą ofertę zmiany zawodu i przekwalifi- Również pracownicy kryzysowych. cudzoziemców nie słyszało Rosji (25,7%). Wśród obywa-
zatrudnienia. Wartość ta jest kowania, co stanowi taki sam tymczasowi zostali zmusze- To przedłużenie ważno- o pomocy pracodawcy. Ponad teli Ukrainy spadek ten wyno-
wyższa o 6 punktów procen- wynik jak podczas badań na ni do przekwalifikowania się. ści dokumentów umożliwia- 90% nie żałuje decyzji o pozo- sił 11,5%.
towych niż w kwietniu. Oka- początku pandemii, w kwiet- W badaniu OTTO Work For- jących pobyt i pracę w Polsce staniu w Polsce po wybuchu Zapotrzebowanie praco-
zuje się, że nowa pandemicz- niu. Polacy są więc świadomi ce Polska aż 68% nowo za- jest oceniane przez 60% ba- pandemii koronawirusa, ze dawców na pracowników jest
na rzeczywistość nie tylko nie zmieniającego się rynku pracy trudnionych pracowników danych cudzoziemców jako swojej decyzji nie jest zado- nadal wysokie. Polska jest na
zmniejsza, ale wręcz zwiększa i potrzeb rekrutacyjnych kon- tymczasowych stwierdziło, że najważniejsza pomoc ofero- wolone tylko niecałe 2%. drugim miejscu na liście kra-
gotowość do zmiany pracy. kretnych branż i specjalizacji. w wyniku pandemii było zmu- wana przez polskie władze. Niestety, jak mówi An- jów europejskich z najniż-
Jak twierdzi Agata Dzier- Wśród oczekiwań pracow- szonych do podjęcia pracy Prawie ¼ pracowników do- drzej Korkus, napływ pra- szym bezrobociem, zaraz po
lińska, HR business partner ników wysoko znajduje się w innej branży niż wcześniej. brze ocenia również udziela- cowników z zagranicy jest Czechach. Jak mówi prezes
w Grupie Pracuj, gotowość do również gwarancja stabilnego Aż 7 na 10 badanych wskazało, nie informacji ws. ograniczeń mniejszy niż przed pandemią. EWL, rąk do pracy brakuje,
zmiany pracy to stała cecha i bezpiecznego zatrudnienia że nie chce wracać do poprzed- i zaleceń spowodowanych Liczba cudzoziemców na pol- istnieje również konieczność
pracowników w Polsce i na- (57%) oraz stabilność firmy niej branży nawet w przypadku pandemią w ich ojczystych skim rynku pracy jest podob- szybszego reagowania na
wet czas pandemii nie zmienił mimo zmian na rynku (41%). poprawy sytuacji gospodarczej, językach. Około 20% emi- na do tej, która była w mar- popyt spowodowane wpro-
tej tendencji. Sytuacja związa- Spokój związany z utrzyma- 21% rozważa taką możliwość, grantów zarobkowych przy- cu, kiedy zwykle ta liczba jest wadzeniem obostrzeń, które
na z niepewnością i obawami, niem pracy jest mniej istotny a 9% na ten moment nie pod- znało, że nie spotkało się najniższa na przestrzeni całe- wpływają na dynamikę do-
które pojawiły się w związku niż w trakcie kwietniowego ba- jęło decyzji. z żadną informacją na temat go roku. Zazwyczaj we wrze- staw.
z pandemią koronawirusa, mo- dania, ale nadal jest ważniejszy wsparcia udzielanego przez śniu napływ emigrantów za-
tywuje do większej aktywności niż ciekawe obowiązki (34%) dk polską administrację, a 18% robkowych zza wschodniej dk
IV PLUSY dlaBIZNESU
na poziomie << GazetaInformator.pl
12 listopada 2020, nr 15 (320)

WODZISŁAW ŚLĄSKI | JAKOŚĆ ŻYCIA

Co można zrobić dla wodzisławskiej starówki?


Od kilku miesięcy Wodzisławski Inkubator Przedsiębiorczości zbiera opinie
i pomysły związane ze starówką w Wodzisławiu Śląskim. Okazuje się, że największymi
problemami są smog, wizerunek, niedostatek zieleni i puste lokale.
KATARZYNA PRZYPADŁO lamencie. Należy też dopro- – jak wskazała interneto- gażowania się przedsiębior-
wadzić do wprowadzenia wa ankieta – jest mało zie- ców gotowych do organiza-
Jedną z przyczyn wylud- całkowitego zakazu palenia leni na rynku i okolicznych cji wycieczek, warsztatów
nienia starówki w Wodzi- węglem i innymi surowcami uliczkach. Jak sugeruje IGo, i szkoleń, dając im bezpłat-
sławiu Śląskim jest smog nieekologicznym na starów- należy zwiększyć liczbę zie- ne przestrzenie na rynku
i zanieczyszczenie powie- ce już w 2021 r. Wszystkie lonych ławeczek, pergoli, oraz w lokalach należących
trza, przez co można spę- lokale w obrębie starówki zacienień w obrębie rynku, do miasta.
dzać na niej czas jedynie mają możliwość szybkiego udzielić zgody mieszkań- Wodzisław Śląski znany
latem. Zasoby zarządzane dokonania takiego przyłą- com na wystawienie zie- jest już z kilku wyjątkowych
przez władze miejskie zosta- czenia – wyjaśnia Izba Go- leni przed swoje kamieni- wydarzeń, co może go wyróż-
ły podłączone do miejskiej spodarcza w Wodzisławiu ce, a także przeanalizować niać na tle innych miastach.
sieci grzewczej lub zostały Śląskim. i skonsultować z zarządem Wśród sugestii znalazły się
w nich wykonane inne pra- Z komentarzy w mediach miasta i służbami zieleni m.in. zamknięcie starówki
ce modernizacyjne jak mon- społecznościowych i na por- miejskiej możliwość usunię- dla ruchu kołowego w piąt-
taż paneli fotowoltaicznych, talach wynika, że wielu oso- cia jednego pasa kostki bru- ki od 17:00 do soboty rano
a wielu przedsiębiorców jest bom nie podoba się wizeru- kowej przy budynkach i wy- oraz od 15:00 w soboty do
gotowych, by podłączyć się nek starówki. IGo proponuje razić zgodę na obsadzenie poniedziałku rano, udziele-
natychmiast do gazu lub cie- więc utworzyć przy prezy- tych miejsc zielenią kwiata- nie zgody na zajęcie pasów
pła systemowego, które jest dencie społeczną grupę ds. mi i pnączami. ruchu w tym czasie dla lokali
obecne na całej starówce. wizerunku miasta i konsul- – Handel przeniósł się gastronomicznych za symbo-
Niestety PSG i PGNiG ma- tować w ramach tej grupy do internetu. Dlatego war- liczną złotówkę, wsparcie już
ją odległe terminy realizacji główne kierunki zmian. Pro- to zachęcić usługodawców istniejących imprez dodatko-
podłączeń. Od radnych miej- ponuje, aby do grupy zostały branż niszowych do zajmo- wymi atrakcjami dla dzieci
skich oczekiwane jest więc zaproszone osoby szczegól- wania pustostanów poprzez czy zwiększenie częstotliwo-
wystąpienia z wnioskiem do nie aktywne w propagowa- stworzenie szeregu udogod- ści atrakcji – nawet w każdy
PSG i PGNiG o maksymal- niu swoich opinii – zarówno nień – uważa IGo. Według weekend. Można też zachę-
ne przyspieszenie prac pod- pozytywnych, jak i negatyw- przedsiębiorców należy cić przedsiębiorców do uru-
łączeniowych. – Dla dobra nych. Przedsiębiorcy już wy- znieść podatki od nierucho- chamiania nowych lokali ga-
miasta warto użyć wszelkich razili zainteresowanie i chęć mości na starówce w loka- stronomicznych dzięki ulgom
sposobów dotarcia do osób uczestnictwa w takiej gru- lach, w których prowadzo- podatkowym oraz możliwości
decyzyjnych przy pomo- pie. Szczególnie ważne jest ne są usługi gastronomiczne wystawienia stoisk na ulicy
cy lobbingu gospodarczego zainteresowanie specjali- oraz usługi w ramach PKD i rynku w godzinach zamknię- Wiele osób narzeka, że lic rynku i rezygnacji z powo-
i politycznego, np. poprzez stów w dziedzinie architek- uzgodnionych z Izbą cia ruchu, a także wsparciu chęć zaparkowania w okoli- du braku wolnych miejsc par-
zaangażowanie przedstawi- tury miejskiej i wizerunku. i Cechem Rzemiosł Różnych szkoleniowym instytucji oto- cach starówki kończy się na kingowych. Rozwiązaniem
cieli naszego regionu w par- Kolejnym problemem oraz wykorzystać chęć zaan- czenia biznesu. kilkukrotnym okrążeniu oko- problemu może być wykupie-

REGION – INWESTYCJE

Konsultacje społeczne w sprawie budowy mostu między


Grzegorzowicami a Ciechowicami
W ramach zadania oprócz budowy mostu nad Odrą wraz z odcinkiem drogi planowana jest również budowa rond, chodników,
ścieżek rowerowych oraz dróg lokalnych stanowiących dojazd do pól.

Most nad Odrą w Ciechowicach został wysadzony w 1945 r.


przez wycofujące się wojska niemieckie. Do dziś zachowały
się dwa przęsła. Fot. „Glück Auf! Oberschlesischer Volkska-
lender”

Firma IDOM Inżynie- zadania planowana jest rów- postulaty posłużą do uszcze- internetowych: inwestora: – Złożone przez państwa DW 421 odbywa się za pomocą
ria, Architektura i Doradz- nież budowa rond, chodni- gółowienia rozwiązań projek- www.zdw.katowice.pl, Urzę- postulaty zostaną wnikliwie przeprawy promowej. Kurso-
two sp. z o.o. na zlecenie Za- ków, ścieżek rowerowych towych w toku opracowania du Gminy Rudnik: www. przeanalizowane pod kątem wanie jest zależne od warun-
rządu Dróg Wojewódzkich oraz dróg lokalnych stano- kolejnych etapów realizowa- gmina-rudnik.pl, Urzędu możliwości ujęcia w projekcie, ków atmosferycznych, co po-
w Katowicach opracowuje wiących dojazd do pól. nego zamówienia – zachęca Gminy Nędza: www.nedza.pl a odpowiedzi na poruszane woduje duże koszty społeczne
dokumentację projektową – W celu opracowania IDOM. oraz po wcześniejszym umó- sprawy zostaną udzielone w po- i gospodarcze dla mieszkańców
dla zadania „Budowa mostu optymalnych rozwiązań pro- Z uwagi na obowiązujący wieniu wizyty, z zachowa- staci zbiorczej na wymienio- oraz dla województwa śląskie-
nad rzeką Odra w ciągu dro- jektowych zwracamy się do stan epidemii bezpośrednie niem obowiązującego prawa nych powyżej stronach inter- go ze względu na koszty obsłu-
gi wojewódzkiej nr 421 na te- państwa jako mieszkańców formy konsultacji będą zastą- i ścisłego reżimu sanitarne- netowych – informuje IDOM. gi i utrzymania.
renie Gmin Rudnik i Nędza”. gmin, na których terenie piome formą koresponden- go, w urzędach gmin. Ankietę Budowa nowego połącze- Most na Odrze to inwe-
Przedmiotem inwestycji jest zlokalizowana jest planowa- cyjną. Materiały poglądowe należy wypełnić do 18 listopa- nia mostowo-drogowego ma stycja w ramach rządowego
budowa mostu nad rzeką Od- na inwestycja, z wnioskiem ze szczegółowym opisem do- da i przesłać na adres pocz- na celu poprawę warunków programu Mosty dla Regio-
rą wraz z odcinkiem drogi o przedstawienie opinii, tyczącym planowanych roz- ty elektronicznej: konsulta- ruchowych w regionie oraz po- nów, która ma kosztować ok.
łączącej ul. Młyńską w Grze- uwag, sugestii do realizowa- wiązań projektowych wraz cje@idom.com lub listownie: prawę bezpieczeństwa uczest- 113 mln zł.
gorzowicach z ul. Raciborską nego projektu. Otrzymane z wnioskiem do wypełnia- IDOM, ul. Sienna 39, piętro ników ruchu. Obecnie prze-
w Ciechowicach. W ramach od państwa odpowiedzi oraz nia dostępne są na stronach VI, 00-121 Warszawa. jazd przez rzekę Odrę w ciągu KP
GazetaInformator.pl >> 12 listopada 2020, nr 15 (320) PLUSY dlaBIZNESU V

Fot. Archiwum redakcji


Pomysłem, który rozwija lepszy zrealizowany projekt” roku, zostało docenione. Wy- lazły się m.in. klony pospolite,
się i którego atrakcyjność na-ogłoszonym przez Minister- różnienie w konkursie „Mia- jesiony wyniosłe, morwy bia-
stwo Klimatu. Kapituła uho-
leży jeszcze bardziej podnieść, sto z klimatem” jest potwier- łe czy buki pospolite. W skład
jest Ekobazar. IGo proponuje norowała nasze miasto za dzeniem, że nasze działania ponad 16 tys. krzewów weszły
wynająć na każdą sobotę ka- budowę Centrum Przesiad- są prowadzone we właściwym np. berberysy, irgi, bukszpa-
ruzelę i animatorów na rynek, kowego oraz rozwój terenów kierunku – mówi prezydent ny wieczniezielone i tawu-
wynająć kilkunastoosobowy zielonych. Wodzisławia Śląskiego Mie- ły japońskie. Inne nasadze-
pojazd z zasilaniem elektrycz- Konkurs został zorgani- czysław Kieca. nia w liczbie blisko 28 tys. to
nym wożący ludzi z RPR na zowany z myślą o polskich Dzięki nowo przebudo- kwiaty i trawy ozdobne. Tere-
starówkę, podstawić autobus miastach, które z sukcesami wanym, ogólnodostępnym ny zieleni sąsiadujące z tere-
dla Czechów dojeżdżających realizują nowoczesne, pro- dla wodzisławian terenom nami zurbanizowanymi two-
z Bohumina i zlecić reklamę ekologiczne inwestycje, służą- w różnych częściach miasta rzą tzw. „zielone płuca miasta”
w lokalnych mediach. Należy ce zarówno mieszkańcom, jak mieszkańcy mają możliwość mające pomóc w redukcji za-
także popracować nad Dnia- i ochronie klimatu. Kapituła nieodpłatnego, atrakcyjnego nieczyszczeń powietrza. Do-
mi Wodzisławia Śląskiego. - Konkursu wyłoniła dziesięciu spędzania wolnego czasu, re- datkowo mają wpłynąć też na
W tym roku miasto planowa- laureatów. Przyznano sześć laksu, spotkań czy aktywnego ograniczenie hałasu.
ło zmienić ich formułę, należynagród w kategorii miast po- wypoczynku w otoczeniu na- Budowa Centrum Prze-
więc zorganizować spotkania wyżej 100 000 mieszkańców tury. Ze zmienionych miejsc siadkowego została dofi-
z przedsiębiorcami i stowa- oraz cztery w kategorii miast mogą korzystać osoby w róż- nansowana ze środków ze-
rzyszeniami, aby opracować do 100 000 mieszkańców. Do nym wieku: od najmłodszych wnętrznych. Ideą projektu
plan imprezy, zrobić wiele plebiscytu można było zgła- bawiących się na placach za- było zagospodarowanie te-
mniejszych imprez, przez cały szać inwestycje, które służą baw, poprzez młodzież i do- renu wokół obiektu dworca
tydzień wykorzystując wyjąt- ochronie klimatu lub adapta- rosłych np. ćwiczących na si- kolejowego w Wodzisławiu
kowych ludzi i miejsca, któ- cji do zmian klimatu, w szcze- łowniach zewnętrznych, po Śląskim w celu stworzenia
re tutaj mamy, zorganizować gólności innowacyjne, nowo- seniorów – spacerujących zintegrowanego węzła prze-
konkursy i degustacje – to czesne i wysoce efektywne lub odpoczywających na no- siadkowego łączącego w jed-
zdecydowanie zwiększa liczbę ekologicznie oraz ekonomicz- wo zamontowanych ławkach. nym punkcie miasta trans-
uczestników, jak również wy- nie rozwiązania wpisujące się Infrastruktura miejsc przygo- port kolejowy, autobusowy,
korzystać polsko-czeskie me- w co najmniej jeden z obsza- towana została również m.in. rowerowy i samochodowy.
morandum, aby ściągnąć na rów tematycznych: rozwój z myślą o właścicielach psów. Projekt ukierunkowany był
tę imprezę naszych sąsiadów błękitnej i zielonej infrastruk- Projekt założył uporządko- na zwiększenie atrakcyjności
– reklamy również w języku tury, w tym retencja wody, wanie zieleni, wycinki samo- komunikacji publicznej – ko-
czeskim – uważa Izba Gospo- zrównoważony transport, go- siejek i drzew przewróconych, munikacji autobusowej oraz
darcza w Wodzisławiu Ślą- spodarka w obiegu zamknię- zagrażających bezpieczeństwu komunikacji kolejowej dla
skim. tym, zrównoważone budow- użytkowników wraz z kom- mieszkańców oraz wsparcie
Wszelkie pomysły doty- nictwo. pensacją w postaci nasadzeń gospodarki niskoemisyjnej na
czące starówki można wysyłać Wodzisław Śląski otrzy- zieleni. W projekcie uwzględ- terenie miasta. W jego efekcie
na adres krzysztof.dybiec@ mał wyróżnienie za realizację niono wielopiętrową i wie- stworzona została infrastruk-
ig.wodzislaw.pl. inwestycji „Pociąg do dwóch logatunkową zieleń, opartą tura dla zrównoważonego
kółek - budowa Centrum Prze- w przewadze na gatunkach i efektywnego wykorzysta-
Wodzisław Śląski siadkowego w Wodzisławiu rodzimych i tworzącą dogod- nia środków transportu. Pro-
nie programu i aplikacji do przeanalizowanie możliwości „Miastem z klimatem” Śląskim” oraz „Rozwój tere- ne warunki dla rodzimych jekt objął m.in. przebudowę,
automatycznego wskazywa- budowy parkingu piętrowego Wodzisław Śląski otrzy- nów zielonych w Wodzisławiu owadów, ptaków i drobnych rozbudowę i remont budyn-
nia wolnych miejsc do parko- przy ul. Arendarskiej i Wało- mał wyróżnienie w konkur- Śląskim”. – Cieszę się, że na- ssaków. Wśród ponad 3 tys. ku dworca kolejowego przy
wania i kierowania na nie oraz wej. sie „Miasto z klimatem - naj- sze miasto, kolejny raz w tym nowo posadzonych drzew zna- ul. Rybnickiej.

RACIBÓRZ – SAMORZĄD

Racibórz trzecią najlepszą gminą w województwie śląskim


Gmina jest na 36. miejscu wśród najlepiej zarządzanych i dbających o trwałość ekonomiczną, środowiskową
oraz społeczną gmin w całej Polsce.
Racibórz znalazł się na – Wysoką pozycję w ran- publicznych a troską o rozwój powietrza i klimatu. Bardzo Ranking Rzeczypospoli- blicznie dostępne bazy danych
trzecim miejscu w woj. ślą- kingu odczytuję jako pozytyw- miasta i zapewnienie moż- wysoko zostaliśmy ocenie- tej 2020 weryfikuje spraw- Głównego Urzędu Statystycz-
skim w kategorii „Gminy ną ocenę sposobu, w jaki za- liwie wysokiej jakości usług ni także za działania mające ność i skuteczność działań nego i Ministerstwa Finansów
miejskie i miejsko-wiejskie” rządzam gminą – komentuje i życia mieszkańców. – Uzy- wpływ na jakość życia miesz- władz lokalnych w kształto- oraz informacje podane przez
w rankingu samorządów prezydent Raciborza Dariusz skaliśmy jeden z najlepszych kańców oraz budowę społe- waniu zrównoważonego roz- władze lokalne w specjalnej
Rzeczypospolitej. W klasyfi- Polowy. Według włodarza wyników w Polsce w obszarze czeństwa obywatelskiego. Pod woju swoich małych ojczyzn e-ankiecie.
kacji ogólnopolskiej zajął 36. ważna jest równowaga pomię- trwałości środowiskowej – to tym hasłem kryją się inwesty- za 2019 rok. Zasady rankingu Kryteria oceny Rankingu
miejsce – w minionym roku dzy dążeniem do racjonaliza- ocena naszych skutecznych cje w gospodarkę mieszkanio- ustala niezależna kapituła, na Samorządów 2020 to około
był 475. cji w wydatkowaniu środków działań w zakresie ochrony wą, liczba miejsc w przedszko- czele której stoi były premier 50 wskaźników, w czterech
lach żłobkach czy wydatki na prof. Jerzy Buzek. Ranking filarach: trwałość ekonomicz-
współpracę z organizacjami Samorządów 2020 obejmu- no-społeczna, trwałość spo-
pozarządowymi. Taki sukces je wszystkie gminy, miasta łeczna, trwałość środowisko-
niewątpliwie cieszy i motywu- i miasta na prawach powiatu wa oraz jakość zarządzania.
je do dalszego działania – mó- w Polsce z wyjątkiem Warsza-
wi Dariusz Polowy. wy. Źródłem danych są pu- KP
R E K L A M A
VI PLUSY dlaBIZNESU 12 listopada 2020, nr 15 (320) << GazetaInformator.pl
WODZISŁAW ŚLĄSKI BIZNES

Wodzisławski Dzień Przedsiębiorczości online


Debaty, wywiady biznesowe, prezentacje start-upów oraz informacje na temat wsparcia dla lokalnego biznesu
– to wszystko czeka na przedsiębiorców podczas Wodzisławskiego Dnia Przedsiębiorczości.
katarzyna przypadło dzisław Śląski oraz Michał 13:30-14:30 Debata pt.
Misiewicz – Koszulkowy.pl. “Co dla biznesu w tych trud-
20 listopada o godz. 10:00 Prowadzenie: Tomasz nych czasach”. Rozmowa
za pośrednictwem interne- Raudner - redaktor naczelny o wsparciu samorządu i jed-
tu odbędzie się Wodzisław- portalu ŚląskiBiznes.pl nostek otoczenia biznesu dla
ski Dzień Przedsiębiorczości. 12:00-12:05 Wodzisław- mieszkańców prowadzących
Wydarzenie jest częścią ob- ski Inkubator Przedsiębior- działalność gospodarczą.
chodzonego w wielu krajach czości – prezentacja. Emisja Uczestnicy debaty: Mieczy-
Światowego Dnia Przedsię- materiału filmowego o dzia- sław Kieca – Prezydent Mia-
biorczości. Pierwotnie wyda- łalności Inkubatora. sta Wodzisławia Śląskiego,
rzenie to miało mieć formułę 12:15-13:15 Debata pt. Tomasz Zjawiony – Prezes
targów i odbywać się w for- “Wyzwania lokalnego ryn- Regionalnej Izby Gospodar-
mule bezpośrednich spotkań ku pracy i systemu edukacji czej w Katowicach, Bartosz
ludzi biznesu, pandemia ko- w dobie zmian rynkowych Młotek – Przewodniczący
ronawirusa zweryfikowała oraz sytuacji kryzysowych”. Rady Gospodarczej Biznes in
jednak te plany. Debata o tym, jakie wyzwa- Wodzisław, dr Tomasz Zie-
– Spotykamy się 20 listo- nia stoją przed instytucja- liński – Wiceprzewodniczący
pada w przestrzeni wirtual- mi rynku pracy i edukacji Rady Gospodarczej Biznes in
nej. Program wydarzenia zo- w niepewnym czasie pande- Wodzisław, Martyna Michta
stał tak skonstruowany, by mii koronawirusa. Uczest- – radca prawny, Dagna Kor-
z debat, wywiadów i prezen- nicy debaty: Anna Sło- nafel-Polak i Mateusz Jamioła
tacji start-upów jak najwię- twińska-Plewka – dyrektor – Urząd Miasta Wodzisławia
cej wynieśli młodzi przedsię- ny – rzecznik MŚP, minister w Wodzisławiu Śląskim na Dybiec – szef Wodzisław- Powiatowego Urzędu Pra- Śląskiego, zespół ds. obsługi
biorcy, będący na początku Adam Abramowicz – dodaje wsparcie przedsiębiorczości. skiego Inkubatora Przedsię- cy w Wodzisławiu Śląskim, przedsiębiorców i inwestorów.
biznesowej drogi – tłumaczy Krzysztof Dybiec. biorczości. Anna Wilkowska – Powia- Moderator debaty: Krzysz-
Krzysztof Dybiec, szef Wo- Wszystkie debaty pod- PROGRAM WYDARZENIA Moderator debaty: Wa- towy Ośrodek Doskonalenia tof Dybiec – Prezes Izby Go-
dzisławskiego Inkubatora czas Wodzisławskiego Dnia 10:00-10:50 Debata pt. cław Wrana – Śląskie Po- Nauczycieli w Wodzisławiu spodarczej w Wodzisławiu
Przedsiębiorczości. Ale tema- Przedsiębiorczości będą re- “Czynniki sukcesu w biz- rozumienie Gospodarcze Śląskim, Aleksandra Woj- Śląskim, Wiceprezes Śląskiego
tyka Wodzisławskiego Dzień lacjonowane na żywo na Fa- nesie”. Swoimi refleksjami ŚLĄSK.ONLINE, redaktor ciechowska – Instytut Badań Porozumienia Gospodarczego
Przedsiębiorczości powinna cebooku na www.facebook. na temat kroków milowych naczelny tuWodzislaw.pl Edukacyjnych, prof. Eugenia ŚLĄSK.ONLINE.
zainteresować też doświad- com/InkubatorWodzislaw w rozwoju biznesu podzie- 11:00-12:00 Godzina Rostańska – profesor Kate- 14:30-15:00 Rozmowa
czonych przedsiębiorców. i na YouTubie. Organizato- lą się doświadczeni przed- Start-upów. Wywiady z twór- dry Pedagogiki Akademii z Adamem Abramowiczem –
– Podczas debat i spotkań rem wydarzenia jest Wodzi- siębiorcy. Uczestnicy deba- cami start-upów i młody- WSB, Jacek Szczotka – wi- Rzecznikiem Małych i Śred-
z ekspertami będzie mowa sławski Inkubator Przedsię- ty: Wojciech Gnus – Adegis, mi przedsiębiorcami o po- cekurator oświaty. nich Przedsiębiorstw. Pro-
o formach wsparcia dla firm biorczości, partnerem Śląskie Grzegorz Jordan – Dom Go- czątkach biznesowej drogi. Moderator debaty: Irene- blemy sektora MŚP w czasie
oraz wyzwań stojących przed Porozumienie Gospodarcze ścinny Jordaszka, Dr Andre- Uczestnicy debaty: Dawid usz Burek – Prezes Śląskiego pandemii, skutki lockdownu
lokalnym rynkiem pracy. ŚLĄSK.ONLINE. Wydarze- as Glenz – Prevac, Kazimierz Jarząbek – Aslandi, Kata- Porozumienia Gospodarcze- dla polskiej gospodarki.
O problemach sektora MŚP nie współfinansowane jest ze Kosa Rychlikowski – Speak rzyna Błędowska – Akade- go ŚLĄSK.ONLINE, redak- Prowadzenie: Tomasz
w czasach pandemii opowie środków publicznych otrzy- in Color, Marek Capek – fir- mia Stylu Maluszka, Monika tor naczelny portalu PLUSY- Raudner – redaktor naczelny
między innymi gość specjal- manych z Urzędu Miasta my Capek i Bruk, Krzysztof i Paweł Piasecki – Olejki Wo- dlaBIZNESU.pl. portalu ŚląskiBiznes.pl.

REGION – BIZNES

Druga faza projektu Centrum Wsparcia MŚP


W okresie pandemii koronawirusa jest oferowanych wiele form wsparcia dla przedsiębiorstw. Jednym z nich jest Centrum Wsparcia
MŚP. Jest to projekt powstały z inicjatywy Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.
Eksperci z Centrum z koniecznością zmiany stra-
Wsparcia MŚP oferują bez- tegii u przedsiębiorców. Wła-
płatną pomoc przedsiębior- śnie w tym zakresie pomoc
com w wielu obszarach. jest priorytetem.
W początkowej fazie projekt Zwłaszcza teraz, gdy rząd
był realizowany tylko dla zapowiada pomoc dla firm
katowickich firm w porozu- z sektora obciążonego ob-
mieniu z Marszałkiem Woje- ostrzeniami, warto sięgnąć
wództwa Śląskiego, w ramach po pomoc Centrum Wsparcia
IV filaru Śląskiego Pakietu dla MŚP. Dzięki konsultacjom
Gospodarki stworzono pakie- można się bowiem dowie-
ty kompleksowego doradztwa dzieć więcej o tym, jak zna-
kryzysowego dla kolejnych leźć pieniądze na dalszą dzia-
250 przedsiębiorstw z regio- łalność.
nu. W drugim etapie głów- W obecnym czasie pande-
nym wymogiem, który trzeba mii RIG w Katowicach, które-
spełnić, żeby otrzymać wspar- go główną misją jest wsparcie
cie, jest prowadzenie działal- podmiotów gospodarczych,
ności gospodarczej na terenie chce zapewniać realną pomoc
województwa śląskiego. przedsiębiorcom i aktywnie
W czasie drugiej fazy lock- wspierać śląski biznes.
downu wielu przedsiębiorców Celem skorzystania
potrzebuje pomocy i eksperc- z usługi należy wysłać zgło-
kiego wsparcia z wielu dzie- szenie poprzez formularz in-
dzin, na które sami nie mogli ternetowy na stronie: cen-
by sobie pozwolić. Z pomocą trumwsparciamsp.pl lub
przychodzi Centrum Wspar- telefonicznie pod nr: +48 324
cia MŚP które oferuje po- 324 224.
moc dedykowaną przedsię- Twórcami Inicjatywy są
biorcom. Projekt jest obecnie i marketingowych. Udzielo- Jak wyjaśnia Tomasz Zja- godzinach od kontaktu. Jak dodaje Michał Dą- Regionalna Izba Gospodarcza
w drugiej fazie realizacji. Ak- na pomoc dotyczyła również wiony, prezes RIG w Kato- Grono eksperckie Cen- browski, wiceprezes RIG w Katowicach, Miasto Kato-
tualnie skorzystało z niego zakresu prawnego, podatko- wicach, w ramach kolejne- trum Wsparcia MŚP stanowią w Katowicach, istotne jest, wice oraz Urząd Marszałkow-
ponad 320 firm. Najwięcej wo-księgowego, restruktu- go etapu realizacji Centrum pracownicy Regionalnej Izby aby firmy miały możliwość ski Województwa Śląskiego.
z Katowic – aż 144, natomiast ryzacji, zmian w organizacji Wsparcia MŚP bezpłatną po- Gospodarczej w Katowicach, otrzymania pomocy w spo- Projekt Centrum Wspar-
poza Katowicami skorzystało przedsiębiorstw i komuni- mocą, obecnie w większym a także zrzeszone w ramach sób kompleksowy, co pozwo- cia MŚP wspiera również
180 firm. W większości by- kacji biznesowej i kadrowej. stopniu, objęte będą mniej- współpracy przy tym pro- li im na przetrwanie w czasie m.in. Urząd Miasta w Wodzi-
ły to mikroprzedsiębiorstwa, Wspierano również przebran- sze gminy i powiaty. Pierwsze jekcie Izby, kancelarie, biura pandemii koronawirusa. Mo- sławiu Śląskim.
które potrzebowały wsparcia żowienie działalności gospo- wsparcie eksperckie przedsię- księgowe, agencje marketin- dyfikacji ulegają oczekiwania
w zakresie porad finansowych darczej. biorcy otrzymywali już po 24 gowe i consultingowe. konsumenckie, co wiąże się dk
GazetaInformator.pl >> 12 listopada 2020, nr 15 (320) PLUSY dlaBIZNESU VII
R E K L A M A

RACIBÓRZ – PRZEDSIEBIORCZOŚĆ

Konkurs na Najlepszy Biznesplan w Raciborzu


Ze względu na sytu- Etap pierwszy, czyli – 5 grudnia i indywidualne ny przez firmę Komputro- dowana przez firmę Silence Regulamin dostępny jest
ację epidemiologiczną przyjmowanie zgłoszeń do doradztwo biznesowe dla fi- nik z Raciborza, Internet za Sp. z o.o., a także sesja fo- na www.raciborz.pl i www.
termin zgłaszania wnio- udziału w konkursie i indy- nalistów konkursu – od 30 1 zł na 12 miesięcy od firmy tograficzna oraz spot wideo przedsiebiorczyraciborz.pl.
sków został wydłużony do widualne doradztwo, został listopada do 9 grudnia. Ostrog.net i kampania pro- dla każdego z finalistów od
20 listopada. wydłużony do 20 listopada. Wielki Finał Konkur- mocyjną Google Ads ufun- organizatora. KP
Już po raz piąty w Raci- Ocena formalna zgłoszo- su na Najlepszy Biznesplan
borzu odbywa się Konkurs nych biznesplanów w za- w formie modelu bizneso-
na Najlepszy Biznesplan planowana jest od 23 do 27 wego odbędzie się 10 grud-
PRACOWNIA
w formie modelu biznesowe- listopada. Wtedy także bę- nia. WYMIANA OPON Sprzedam PROTETYCZNA
go. Do konkursu przystąpić dzie miał miejsce wybór Główną nagrodą w kon-
mogą mieszkańcy Raciborza przez komisję konkursową kursie jest 5000 zł. Nagroda
W RACIBORZU nieruchomość Izabela Kuczmierczyk
z pomysłem na biznes oraz najlepszych biznesplanów ufundowana jest przez pre- ulica Kościuszki 31 w Raciborzu Racibórz, ul. Opawska 27a/1
przedsiębiorcy z sektora mi- i zakwalifikowanie ich do zydenta miasta Racibórz. Tel. 513 129 915
kro, małych i średnich przed- Wielkiego Finału Konkur- Dodatkowo dla uczestni- - wjazd na mały targ. o pow. 23,5 ara z domem,
warsztatem samochodowym
czynne: pn.-pt. 9:00-13:00
siębiorstw prowadzący swoje su. Kolejne etapy to szkole- ków przygotowano nagrody Rezerwacja
oraz garażami (wysoki i niski) Protezy akrylowe,
firmy w Raciborzu. nie z wystąpień publicznych rzeczowe: laptop ufundowa-
terminu nylonowe, acronowe,
730 230 203 Tel. 698 300 561 NAPRAWY PROTEZ

LAKIERNICTWO GABINET
MONTAŻ
POJAZDOWE BIOENERGOTERAPII
– schorzenia kręgosłupa I NAPRAWA
KRYSTIAN ZIMNY
lakiernictwo, blacharstwo,
i narządów ruchu
– stany bólowe ŻALUZJE
sprzedaż lakierów samochodowych

ul. Wodna 13, Racibórz


– choroby wewnętrzne
Racibórz, ul Mickiewicza 18
ROLETY
Tel. 32 415 48 63 (3 piętro) MOSKITIERY
602 611 613 Rejestracja tel. 32 755 21 31 TEL. 604 729 874
T. W. SERWIS
ELEKTROMECHANIKA
MECHANIKA
WYMIANA OPON
KLIMATYZACJE
Tomasz Witecki
Tel. 694 709 872
Racibórz, ul. Ocicka 163

CENNIK OGŁOSZEŃ:
drobne: ■ tekstowe – 6 zł ■ w ramce – 10 zł ■ na kolorowym tle – 14 zł ul. Klasztorna 12 (róg Klasztornej i Ogrodowej) Racibórz
modułowe: ■ tekstowe – 20 zł ■ graficzne – 35 zł ceny brutto (z VAT) tel. 533 399 344, 32 414 90 30, ogloszenia@gazetainformator.pl
VIII Ekologia 28 października 2020, nr 14 (319) << GazetaInformator.pl
EKOINFORMATOR

EK LOGIA
WODZISŁAW ŚLĄSKI EKOLOGIA

Kolejne budynki w powiecie wodzisławskim po termomodernizacji


Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śląskim i budynek oddziału pediatrycznego w Rydułtowach są już bardziej eko.

Fot. Powiat Wodzisławski


KATARZYNA PRZYPADŁO wach. Na ukończeniu są prace
związane z termomodernizacją
Zakończyła się termomo- budynku laboratorium i admi-
dernizacja budynku Powiato- nistracji w Rydułtowach oraz
wego Zarządu Dróg w Wodzi- administracji w Wodzisławiu
sławiu Śląskim. Obiekt zyskał Śląskim.
nie tylko nowy wygląd, ale Pierwsze wydatki dotyczą-
przede wszystkim stał się bar- ce termomodernizacji budyn-
dziej ekologiczny. Tańszy ma ku pediatrii w Rydułtowach
być też w eksploatacji. Wszyst- wyniosły 913 955,24 zł, z cze-
ko dzięki unijnemu projektowi go dofinansowanie to kwota
termomodernizacji budynków 593 560,95 zł, a wkład wła-
PZD oraz Zespołu Szkół Ponad- sny wynosi 320 394,29 zł. Ta
podstawowych w Rydułtowach, ostatnia kwota sfinansowana
którego wartość wynosi ponad zostanie właśnie z dotacji po-
4 mln zł. chodzącej z budżetu powiatu
W ramach inwestycji budy- wity koszt zadania zamknął się Celem jest zmniejszenie getycznej poprzez wymianę racyjnego Województwa Ślą- wodzisławskiego. Koszt kolej-
nek PZD został ocieplony oraz w kwocie nieco ponad 1,5 mln emisji gazów cieplarnianych zewnętrznej sieci ciepłowni- skiego na lata 2014-2020 re- nego etapu, czyli ocieplenia
wyposażony w nowoczesną ko- zł. Termomodernizacja siedzi- i innych substancji szkodliwych czej, sieci c.w.u. wraz z węzła- alizuje dużą inwestycję, dzięki budynku laboratorium i ad-
tłownię gazową z zamkniętą by Powiatowego Zarządu Dróg do środowiska, poprawa aspek- mi cieplnymi i regulatorami której poddanych termomo- ministracji w Rydułtowach
komorą spalania. Wymienio- w Wodzisławiu Śl. była możliwa tów zdrowotnych dla lokalne- pogodowymi oraz termomo- dernizacji zostanie aż 17 tys. m² oraz administracji w Wodzi-
na została też stolarka okienna dzięki unijnemu dofinansowa- go społeczeństwa, zapewnienie dernizacja budynków PPZOZ powierzchni obiektów szpital- sławiu Śląskim, wynosić bę-
oraz pokrycie dachowe, a także niu, jakie powiat wodzisławski wymaganej oszczędności ener- w Wodzisławiu Śląskim i Ry- nych. PPZOZ pozyskał na ten dzie niecałe 1,9 mln zł.
instalacja centralnego ogrzewa- pozyskał z Regionalnego Pro- gii, komfortu i bezpieczeństwa, dułtowach”. O przekazaniu do- cel z UE ponad 6 mln zł. Dzięki Następnie realizowane bę-
nia, oświetlenie zewnętrzne oraz gramu Operacyjnego Woje- a także obniżenie kosztów eks- tacji celowej dla szpitala zde- dofinansowaniu w obu szpita- dą prace związane z ocieple-
instalacja odgromowa. Obiekt wództwa Śląskiego na lata 2014- ploatacji i utrzymania obiek- cydowali jednogłośnie radni lach zostaną przeprowadzone niem budynku byłego oddzia-
zyskał ponadto nową fasadę, 2020 na projekt obejmujący tów. podczas ostatniej sesji Rady prace termomodernizacyjne łu neurologii i dermatologii
a z krajobrazu Syryni zniknął również termomodernizację Ponad 320 tys. zł z budże- Powiatu Wodzisławskiego. ograniczające straty ciepła oraz w Wodzisławiu Śląskim, od-
komin starej kotłowni. Na bu- i poprawę efektywności energe- tu powiatu wodzisławskiego Inicjatywę uchwałodawczą podnoszące sprawność instala- działu wewnętrznego w Wo-
dynku pojawiła się natomiast tycznej budynku ZSP w Ryduł- otrzyma Powiatowy Publicz- w tej sprawie zgłosił zarząd po- cji centralnego ogrzewania. dzisławiu Śląskim, pawilonu
instalacja fotowoltaiczna. towach. Jego całkowita wartość ny Zakład Opieki Zdrowotnej wiatu, który zwrócił się do rady Zakończył się już pierwszy byłego w Wodzisławiu Ślą-
Wykonawcą była wyłonio- to ponad 4 mln zł, a dofinanso- na sfinansowanie wkładu wła- o wyrażenie zgody na przeka- z etapów tego zadania. Ocie- skim oraz budynki pogotowia,
na w przetargu firma ZRB Bu- wanie – około 2,9 mln zł. Wkład snego w ramach projektu pn. zanie dotacji. Szpital w ramach plony został budynek oddzia- warsztatu i archiwum w Ry-
dolex Stanisław Oleksy. Całko- własny to z kolei 1,1 mln zł. „Poprawa efektywności ener- Regionalnego Programu Ope- łu pediatrycznego w Rydułto- dułtowach.

RACIBÓRZ – EKOLOGIA REGION – EKOLOGIA

PKS Racibórz testował autobus Zielona energia dla gmin


hybrydowy Kuźnia Raciborska i Nędza znalazły się wśród gmin, które otrzymają
dofinansowanie na instalację odnawialnych źródeł energii.
Przez dwa tygodnie flotę PKS-u zasilało Volvo 7900 Hybrid.

Fot. slaskie.pl
11 gmin – Kuźnia Raci-
Fot. PKS Racibórz

Od 20 października do 4 li- borska, Nędza, Gaszowice,


stopada w raciborskim PKS-ie Jejkowice, Lyski, Tarnowskie
odbyły się testy autobusu hybry- Góry, Krupski Młyn, Lelów,
dowego. Po wrześniowym okre- Psary, Sośnicowice i Tworóg
sie testowania autobusów elek- – skorzysta z dofinansowania
trycznych zarząd PKS Racibórz w ramach projektu instalacji
podjął starania o pozyskanie do odnawialnych źródeł energii.
testów innego typu autobusów Umowę podpisano 29 paź-
niskoemisyjnych. Przez dwa ty- dziernika w Sali Kolumnowej
godnie flotę PKS-u zasilało Vo- Urzędu Marszałkowskiego.
lvo 7900 Hybrid. Koszt całkowity inwestycji to
Jak podkreśla racibor- 69 625 950,78 zł, zaś dofinan-
skie starostwo, współpraca sowanie z Unii Europejskiej nych, 632 pomp ciepła i 329 rozwoju gmin i bezpośrednio
PKS-u z producentami auto- wynosi 44 481 304,65 zł. kotłów na biomasę, w prywat- wynika z Planów Gospodar-
busów pozwala na przetesto- – Tego typu projekty to nych budynkach jednorodzin- ki Niskoemisyjnej dla każdej
wanie nowoczesnych pojaz- krok w kierunku zielonej go- nych. Według założeń część z gmin biorącej udział w part-
dów komunikacji zbiorowej bardzo ważnym elementem nym na dystansie co najmniej spodarki, przyjaznej dla śro- mieszkańców gmin będzie in- nerstwie. Projekt ma również
oraz jest doskonałą okazją do wprowadzania takich rozwiązań kilkuset metrów, np. podczas dowiska. Inwestycje w OZE stalować jednocześnie więcej wymiar edukacyjny dla wszyst-
tego, by zapoznać się z naj- jest także ograniczenie emisji ruszania z przystanków czy w tych gminach przyczynią się niż jeden rodzaj mikroinstala- kich mieszkańców. Kluczem są
nowszymi osiągnięciami tech- pyłów i substancji szkodliwych świateł. Dopiero po osiągnięciu do poprawy jakości powietrza cji np. montaż instalacji foto- tu akcje proekologiczne i infor-
nicznymi w tych pojazdach. do atmosfery z transportu pu- prędkości 15-20 km/h automa- poprzez redukcję emisji zanie- woltaicznej i pompy ciepła – mowanie społeczeństwa o ko-
Testy w realnych warunkach blicznego. Autobus został skie- tycznie przełączają się na zasila- czyszczeń, poprawy bezpie- dodaje Beata Białowąs, członek nieczności dbałości o środowi-
eksploatacyjnych raciborskie- rowany do obsługi komunikacji nie silnikiem diesla. Takie roz- czeństwa energetycznego oraz zarządu województwa. sko naturalne, w szczególności
go PKS-u pozwalają także na w powiatach raciborskim i wo- wiązanie sprawia, że zużywają podniesienia jakości i poziomu Projekt w praktyce ma wy- o powietrze. Na tym projek-
określenie przydatności naj- dzisławskim. od 30% do 40% mniej paliwa życia społeczności lokalnej – korzystać małe źródła energii, cie skorzysta więc cały region
nowszych rozwiązań w specyfi- Volvo 7900 Hybrid to tzw. i emitują od 40% do 50% mniej podkreśla wicemarszałek wo- zlokalizowane blisko odbiorcy, – podkreśla Arkadiusz Czech,
ce pracy komunikacji powiato- hybryda równoległa – autobus spalin w porównaniu z analo- jewództwa Wojciech Kałuża. zmniejszające straty przesy- burmistrz Tarnowskich Gór,
wo-gminnej. Testy skupiały się posiada dwa silniki, spalinowy gicznymi autobusami napę- – W ramach projektu wy- łowe oraz zapewniające efekt które są liderem tej inwestycji.
głównie na określeniu parame- i elektryczny, które mogą pra- dzanymi wyłącznie silnikiem konanych zostanie 3615 in- ekologiczny poprzez wzrost Jej zakończenie przewi-
trów ekonomicznych wprowa- cować niezależnie. Dzięki temu diesla. stalacji OZE, w tym 1990 in- udziału energii odnawialnej. dziane jest na czerwiec 2022 r..
dzania rozwiązań hybrydowych pojazdy mają możliwość jazdy stalacji fotowoltaicznych, 664 – Realizacja projektu wpi-
w komunikacji lokalnej, choć wyłącznie na silniku elektrycz- OPRAC. /KP/ instalacji kolektorów słonecz- suje się w lokalne strategie KP

„Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów


Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”.
GazetaInformator.pl >> 12 listopada 2020, nr 15 (320) Ekologia 5
EKOINFORMATOR

EK LOGIA
REGION SMOG

Prof. Kleczkowski: Smog sojusznikiem koronawirusa


Analiza danych potwierdza, że ryzyko zachorowania i zgonu z powodu wirusa COVID-19 wzrasta w regionach,
gdzie zanieczyszczenie powietrza jest wyższa. Co gorsza, istnieje podejrzenie, że cząsteczki pyłów sprzyjają
transmisji koronawirusa.
się w 2003 roku. Wówczas Mieszkańcy Śląska Jakie wnioski dla rządu? nauki. – Coraz częściej mó- Akcja społeczna Karny Kop-
kraje Dalekiego Wschodu i Małopolski w najgor- Profesor Piotr Kleczkow- wi się o tym, że struktura py- ciuch to akcja pomocy obywate-
walczyły z epidemią wirusa szej sytuacji ski swoje badanie wykonał łów sprzyja przenoszeniu się lom zatruwanym przez swoich
SARS. – W pięciu chińskich Jakie wnioski płyną po wiosennej fali pandemii w powietrzu koronawirusów. sąsiadów. Zgłoszenia kopcą-
miastach zaobserwowano li- z przeprowadzonej przez koronawirusa. Pierwsze ana- Sama transmisja nie musi cych budynków przyjmowane
niową, czyli proporcjonalną profesora Kleczkowskie- lizy liczby zachorowań na jeszcze oznaczać zwiększo- są poprzez formularz na stronie
zależność między zachoro- go analizy? – Nie mam do- COVID-19 w czasie jesiennej nego ryzyka zachorowalno- www.karnykopciuch.pl. Organi-
waniami a jakością powie- brych wiadomości. Z dużym fali pandemii potwierdzają ści. Jednak gdyby jednak te zatorem akcji Karny Kopciuch
trza. Ryzyko zgonu wśród prawdopodobieństwem mo- korelację i fakt, że w najgor- informacje się potwierdziły, jest grupa medialna tuPolska.
chorych mieszkających gę powiedzieć, że istnieje szej sytuacji są mieszkańcy nasza ocena skali zagroże- Akcję wspierają partnerzy – fir-
w miastach z wysokim za- korelacja między ilością za- Małopolski i Śląska. Zda- nia koronawirusem uległaby my i organizacje ekologiczne:
nieczyszczeniem powietrza chorowań i zgonów na koro- niem Piotra Kleczkowskiego zmianie – ocenia Piotr Klecz- Projekt Wyjście Smoga, Rybnic-
wzrastało o 80% – opowia- nawirusa a jakością powietrza z wyników jego analizy rząd kowski. ki Alarm Smogowy, Kancelaria
da Piotr Kleczkowski. w poszczególnych wojewódz- powinien wyciągnąć dalej Prof. dr hab. inż. Piotr Adwokacka Jarosława Recka,
Gdy wiosną 2020 roku twach. Współczynnik korela- idące wnioski. – Jeśli ryzyko Kleczkowski jest zastępcą Słońce+, 499.pl, Yoobee, Regio-
wybuchła pandemia koro- cji wynosi 0,63. Innymi sło- zachorowań i zgonu na koro- kierownika Katedry Mecha- nalna Izba Gospodarcza w Ka-
nawirusa w Europie i w Pol- wy, im wyższe w powietrzu nawirusa w większym stop- niki i Wibroakustyki Aka- towicach, Martis Consulting,
sce, profesor Kleczkowski stężenie pyłu PM 2,5, tym niu dotyka mieszkańców wy- demii Górniczo-Hutniczej Agencja Star Manager, Izba Go-
postanowił przeanalizować wyższa zachorowalność na branych regionów, to właśnie w Krakowie. Aktualnie je- spodarcza w Wodzisławiu Ślą-
dane o zachorowalności COVID-19 i ryzyko zgonu – tam powinny być skierowane go zainteresowania nauko- skim i Prevac.
i zgonach w poszczególnych tłumaczy Piotr Kleczkowski. działania dotyczące zabezpie- we koncentrują się wokół Partnerami medialnymi
Wirus SARS zbierał żni- województwach i zestawić je Na czele niechlubnej kla- czenia odpowiedniego zaple- zagadnień ochrony środo- akcji są: Rybnik.com.pl, tuWo-
wo w zanieczyszczonych z informacjami o zanieczysz- syfikacji województw spo- cza medycznego dla chorych wiska. Koordynator Sieci dzisław.pl, tuŻory.pl, tuJastrzę-
chińskich miastach czeniu powietrza. W swojej rządzonej przez profesora czy obostrzeń sanitarnych – Eksperckiej Lepsza Polska bie.pl, ŚląskiBiznes.pl, Dzien-
Jak tłumaczy profesor analizie, naukowiec wyklu- Kleczkowskiego jest Śląsk mówi profesor. w zakresie ochrony środowi- nik Zachodni, Naszemiasto.pl,
Piotr Kleczkowski z Aka- czył zmienne zakłócające, i Małopolska. Na przeciw- ska. Wspierał proces przygo- tuWroclaw.com, Wolny Rynek,
demii Górniczo-Hutniczej takie jak czynniki demogra- nym biegunie znajduje się PM 2,5 sprzyja transmisji towania i uchwalania uchwał Raciborz.com.pl, Plusydlabiz-
w Krakowie, pierwsze infor- ficzne czy społeczne – za- województwo warmińsko- wirusów? antysmogowych Sejmiku nesu.pl, Gazeta Informator.
macje o tym, że smog może gęszczenie ludności, śred- -mazurskie i pomorskie. Peł- Piotra Kleczkowskiego Małopolskiego. Autor wyda- Chcesz dołączyć do akcji? Na-
sprzyjać zachorowalności nia liczba mieszkańców na 1 na lista województw według niepokoją jeszcze inne, na nej w 2020 przez PWN książ- pisz na adres kontakt@karny-
na koronawirusa i zwięk- gospodarstwo domowe, za- zanieczyszczenia powietrza razie niepotwierdzone infor- ki „Smog w Polsce – przyczy- kopciuch.pl.
szać ryzyko zgonu pojawiły możność. wygląda tak: macje dochodzące ze świata ny, skutki, przeciwdziałanie”. Karny Kopciuch

RACIBÓRZ – SMOG REGION – EKOLOGIA

Bądź człowiekiem – nie truj ludzi Druga runda programu


Na terenie Raciborza ponad 75% budynków jednorodzinnych i 25%
budynków wielorodzinnych ogrzewanych jest paliwami stałymi.
„50 kW na start”
Program „50 kW na start” wspiera przedsięwzięcia z zakresu odna-
Fot. Archiwum redakcji

Niska emisja to główne źródło


smogu. Szczególnie zimą przed
wialnych źródeł energii średnich, małych i mikroprzedsiębiorców.
wyjściem z domu warto spraw-

Fot. Unsplash.com
dzić aktualne poziomy stęże- Wojewódzki Fundusz
nia szkodliwych pyłów PM10 Ochrony Środowiska i Gospo-
i PM2.5 w powietrzu. Zanie- darki Wodnej w Katowicach
czyszczenie powietrza monito- ogłasza nabór wniosków na
ruje certyfikowana stacja przy przedsięwzięcia polegające na
przy ul. Wojska Polskiego 8. zabudowie mikroinstalacji fo-
Poza sensorami pyłów PM10 towoltaicznych, tj. instalacji
i PM2,5 czujniki stacji analizują o mocy do 50 kW z terenu wo-
poziom dwutlenku siarki (SO2) jewództwa śląskiego w ramach
oraz tlenków azotu (Nox). Bie- programu „50 kW na start”
Smog to najpoważniejszy pro- wietrze. Mieszkańcy otrzymują żące informacje o jakości po- wspierającego przedsięwzięcia
blem ekologiczny ostatnich lat. tu pomoc w procesie składa- wietrza w Raciborzu pochodzą- z zakresu odnawialnych źródeł Wnioski wraz załącznika- nosi: w formie dotacji
Miasto Racibórz od wielu lat nia wniosków i uzyskiwania ce ze stacji pomiarowej przy ul. energii dla średnich, małych mi należy składać w siedzibie – 1 000 000 zł, w formie po-
prowadzi działania, których dofinansowania w ramach Wojska Polskiego można zo- i mikroprzedsiębiorców. Funduszu w Katowicach. Na- życzki – 9 000 000 zł. Do-
celem jest likwidacja, a w krót- programu Czyste Powietrze. baczyć na powietrze.katowice. Dofinansowanie przewi- bór wniosków będzie odbywał puszcza się możliwość zwięk-
szej perspektywie przynajmniej Umożliwienie składania wnio- wios.gov.pl/dane-pomiarowe/ dziano do 100% kosztów kwa- się w rundach. Druga runda szania puli środków.
ograniczenie zjawiska niskiej sków bezpośrednio do gmin to automatyczne/stacja/176/pa- lifikowanych zadania w for- rozpoczęła się 2 listopada i po- Z uwagi na sytuację epi-
emisji. dla beneficjentów duże udo- rametry/wszystkie. mie pożyczki w wysokości 90% trwa do 30 listopada. Trzecią demiczną w kraju zaleca się
Samorząd w ramach realizo- godnienie – dotąd mieszkań- W związku z rozpoczęciem udzielonego dofinasowania rundę zaplanowano na 1-31 nadanie wniosku pocztą lub
wanego Programu Ogranicza- cy musieli jeździć do Katowic, sezonu jesienno-zimowego oprocentowanej 0,95 s.r.w., grudnia, jednak w przypadku przesyłką kurierską. O ter-
nia Niskiej Emisji dopłaca do Bielska-Białej lub Częstocho- Miasto Racibórz przypomina lecz nie mniej niż 3% w stosun- wyczerpania alokacji w danej minie wpływu decyduje da-
wymiany źródeł ciepła, trer- wy. Trwa ciągły nabór wnio- broszurę wydaną kilka lat te- ku rocznym lub w formie dotacji rundzie kolejna nie odbędzie ta dostarczenia wniosku do
momodernizacji i technologii sków do programu, w ramach mu w ramach kampanii edu- do 10% udzielonego dofinanso- się. Fundusz zastrzega sobie Funduszu. Wnioski wraz z za-
wykorzystujących odnawial- którego można uzyskać dofi- kacyjnej pn. „Bądź człowie- wania. Warunkiem udzielenia prawo do wstrzymania naboru łącznikami należy sporządzić
ne źródła energii termomo- nansowanie m.in. do wymiany kiem – nie truj ludzi” – do przez WFOŚiGW dofinanso- w trakcie rundy w przypadku na obowiązujących formula-
dernizacji. Od stycznia w raci- nieefektywnego źródła ciepła przeczytania na portalu raci- wania w formie dotacji jest sko- wyczerpania alokacji środków rzach dostępnych na stronie
borskim magistracie działa też na paliwo stałe na źródło eko- borz.com.pl. rzystanie z dofinansowania przewidzianych w programie. WFOŚiGW.
punkt przyjmowania wniosków logiczne, ocieplenia domu, czy w formie pożyczki w ramach ni- Kwota alokacji środ-
w ramach programu Czyste Po- wymiany okien. KP niejszego programu. ków w programie wy- KP

„Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów


Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”.
<< GazetaInformator.pl
6 zdrowie 12 listopada 2020, nr 15 (320)
Z regionu
REGION ZDROWIE

Wąsy prowokują do rozmów


o męskim zdrowiu
W Polsce po raz siódmy odbywa się akcja Movember
mająca na celu zwrócenie uwagi na problemy zdrowotne
mężczyzn, przede wszystkim raka jądra i prostaty.

Fot. Freepik.com
katarzyna przypadło objawy najczęściej w postaci
zaawansowanej, dlatego ważne
„Movember” to zbitka an- jest, aby zgłosić się do urologa
gielskich słów „moustache” – by wyjaśnić i zrozumieć przy-
wąsy i „November” – listopad. czyny powstawania dolegli-
Co roku właśnie w tym miesią- wości intymnych, które mogą
cu wąsy mają na celu zwrócenie niepokoić. Wśród objawów, na
uwagi na problemy zdrowotne które trzeba zwrócić uwagę są:
mężczyzn, przede wszystkim osłabienie strumienia moczu,
raka prostaty i innych nowo- częstomocz, wydłużenie czasu
tworów. czyzn, którzy mieli w rodzi- oddawania moczu, przerywany
Akcja Movember zosta- nie przypadki tej choroby lub strumień moczu, oddawanie
ła zapoczątkowana w 1999 r. w dzieciństwie cierpieli na wnę- moczu w nocy, nagła potrzeba
w Australii. Do Polski przywę- trostwo. oddania moczu, wrażenie, że
drowała dwiema drogami. Ko- Regularne samobadanie pęcherz nie został całkowicie
mentatorzy sportowi zauważyli jąder – raz w miesiącu po cie- opróżniony po wizycie w toa-
akcję na stadionach za granicą płym prysznicu – pozwala na lecie, krwiomocz, zaburzenia
i sami zaczęli zapuszczać wąsy. zauważenie pierwszych obja- erekcji, nietrzymanie moczu,
Jednocześnie polska imigracja wów. Niepokoić powinny: po- zmiana rytmu wypróżnień, ból
w Wielkiej Brytanii doprowa- większone lub spuchnięte ją- okolicy lędźwiowej, pleców,
dziła do założenia fanpage’a na dro, guzki, nawet wielkości klatki piersiowej lub nóg i osła-
Facebooku w języku polskim, główki od szpilki na powierzch- bienie kończyn dolnych.
na którym panowie namawiali ni jądra, jakakolwiek struktu- Co roku w Polsce w listopa-
się wspólnie do wzięcia udzia- ra na jednym z jąder, która nie dzie odbywają się wydarzenia
łu w akcji. Latem 2014 r. opiekę pojawia się na drugim, zmiana promujące akcję jak Bieg z Wą-
nad fanpagem przejęła Funda- twardości jednego z jąder, któ- sem czy badania i konsultacje
cja Kapitan Światełko. W kilku- re zaczyna sprawiać wrażenie w całym kraju. W tym roku ze
nastu pubach na terenie całej ciężkiego lub twardego i płyn względu na obostrzenia zwią-
Polski pojawiły się puszki, aby w mosznie. zane z pandemią koronawirusa
zebrać środki na rozwój akcji, Rak prostaty jest trzecim kampania odbywa się wyłącz-
a wolontariusze ruszyli do cen- najbardziej powszechnym no- nie on-line. Wąs zapuszczają
trów handlowych i na ulice, by wotworem wśród mężczyzn także gwiazdy showbiznesu czy
namawiać mężczyzn do dbania w Polsce – co roku stwierdza sportowcy.
o własne zdrowie. Przełomo- się 15 tys. przypadków. Dotyka
wym momentem okazały się coraz młodszych mężczyzn ze
Poznańskie Targi Piwne, dzię- względu na rozmaite czynniki
ki którym powstał pierwszy ryzyka, m.in. dietę czy palenie
Movembeer – piwo, z którego papierosów. Dlatego tak ważne
dochód wsparł później organi- jest regularne robienie przeglą-
zację kolejnych edycji – i gdzie dów zdrowotnych, w tym ba-
odbyło się pierwsze masowe go- dań krwi. Ryzyko zachorowa-
lenie, by na miasto wyszli pano- nia wzrasta po 45. roku życia,
wie z wąsem, rozprzestrzenia- ale w razie wystąpienia takiego
jąc idee Movember w Polsce. przypadku w rodzinie należy
Co roku w Polsce na nowo- badać się regularnie bez wzglę-
twór jądra choruje ponad 1500 du na wiek. Poza badaniem
mężczyzn. Wielu myśli, że za- palpacyjnym sprawdzającym
chorowanie na raka ich nie do- strukturę gruczołu krokowego
tyczy, bo jeszcze są młodzi, ale – prostaty – bada się poziom
jak się okazuje, jest to najbar- PSA – antygenu wydzielanego
dziej powszechny typ nowo- przez komórki prostaty, obec-
tworu wśród mężczyzn przed nego we krwi.
czterdziestką. Jest on możliwy Nowotwór prostaty jest naj-
do wyleczenia w 95% przypad- częściej bezobjawowy. W więk-
ków, ale musi być wcześnie wy- szości przypadków przyczyną
kryty. Nowotwór jądra nie ma symptomów jest łagodny roz-
zdeterminowanych czynników rost gruczołu krokowego lub
ryzyka. Wzrasta ono u męż- infekcja. Sam nowotwór daje
R E K L A M A
GazetaInformator.pl >>
zapowiedzi 7
12 listopada 2020, nr 15 (320)
Z regionu
RACIBÓRZ – ROZRYWKA

W ostatnich miesiącach Raciborskie Centrum Kul- nauczyć się elementów choreografii spektaklu. Motyw prze- haterów z zaznaczeniem postaci, znanych z walki o polskość
tury realizowało dwa niezwykłe projekty: „Kultura: wodni przedstawienia finałowego „Etiudy covidowej” odno- w ostatnim 100-leciu brzeskiej historii. Odbyły się warsztaty
on/off ” oraz „Byliśmy. Jesteśmy. Będziemy. Kamie- si się bezpośrednio do odczuć związanych z życiem w okre- teatralne, w wyniku których wyłonił się spektakl pt. „Ballada
nie graniczne Brzezia”. W ramach obu projektów sie pandemii: strachu, samotności, braku kontaktu z drugim o Brzeziu”, powstała wystawa zdjęć oraz film dokumentujący
powstawały filmy, które dzisiaj możecie oglądać na człowiekiem. Muzykę do spektaklu stworzył Adam Jarzmik. inicjatywę. Projekt ma na celu rozwijanie wiedzy o historii
naszym kanale na Youtube. Szukajcie nas pod rckre- Trzecia część to TEATR DLA DZIECI, w ramach którego zre- własnego regionu, nawiązaniu bliskich więzi ze środowiskiem
daktor. alizowana została bajka edukacyjna dla najmłodszych w reży- i rozbudzenie poczucia przynależności do środowiska lokal-
serii Moniki Kubicy-Skaby pt. „W sieci”. Podczas warsztatów nego. Partnerem w realizacji programu jest Szkoła Podstawo-
Moniki Kubicy-Skaby i Julity Bożęckiej dzieci poznały pod- wa nr 3 im. K.K. Baczyńskiego w Brzeziu.
stawy pracy w teatrze oraz stworzyły elementy scenografii do Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIE-
spektaklu. Ponadto odbyły się warsztaty z języka angielskie- PODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dota-
go realizowane przez Edytę Mańkę, które wprowadziły mło- cyjnego „Niepodległa”.
dych odbiorców w tematykę przedstawienia. Ostatnia część to Jeszcze raz zapraszamy i gorąco zachęcamy do zapoznania się
TEATR MUZYKI I KONCERT PIOSENKI MUSICALOWEJ. z wszystkimi filmami, które powstały w ramach obu projek-
W ramach tej części Joanna Skowyra przeprowadziła zaję- tów. Możemy zagwarantować, że czeka Was nie lada gratka
cia z emisji głosu, pracy z tekstem, śpiewu zespołowego, na- – mnóstwo wiedzy, radości i wzruszeń. Nie wystarczy Wam
tomiast Adam Jarzmik wprowadził nas w tajniki tworzenia jeden wieczór.
aranży i harmonii jazzowej oraz śpiewania w zespole. Na ko-
niec powstał cudowny koncert piosenki musicalowej, w któ-
rym wystąpili: Justyna Chory, Julia Mielnik, Joanna Skowy-
ra, Wiktoria Śmietana, Paulina Świerczek, Rafał Jarzombek,
Adam Jarzmik oraz Marek Kuder.
W ramach każdego bloku zrealizowano cztery warsztaty i finał
wieńczący całość czyli 20 odcinków.
Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury
w ramach programu Kultura w sieci.

Projekt BYLIŚMY. JESTEŚMY. BĘDZIEMY.


KULTURA: ON/OFF KAMIENIE GRANICZNE BRZEZIA
Projekt składa się z czterech bloków tematycznych. Pierwszy Pomysł na realizację tego cudownego przedsięwzięcia zrodził
to TEATR JEDNEGO AKTORA czyli monodram pt. „Szczur się wśród mieszkańców Brzezia, które od 1922 roku znajdo-
bezbarwny” w reżyserii Grażyny Tabor w wykonaniu Marcina wało się po polskiej stronie granicy z Niemcami, a do 1975 ro-
Franaszka. Spektakl poprzedziły warsztaty realizowane przez ku stanowiło samodzielną miejscowość. Inspiracją były zgro-
Grażynę Tabor oraz Jerzego Dębinę z udziałem Aleksandry madzone przez mieszkańców pamiątki powstańcze i wojenne
Tabor. Wprowadziły nas one w arkana pracy z ciałem i ru- oraz artykuły w kwartalniku Brzeski Parafianin.
chem, a także w różne techniki teatralne m.in. impostacja, W ramach projektu przebudowana została podstrona interne-
kompozycja scen, które można wykorzystać nie tylko w pracy towa www.brzezie.raciborz.com.pl, opublikowany został spa-
aktorskiej. Drugi blok to TEATR TAŃCA w reżyserii Manueli cer online pt. KAMIENIE GRANICZNE BRZEZIA z etiudami
Krzykały oraz warsztaty taneczne prowadzone przez Manu- teatralnymi w 5 ważnych dla historii Brzezia punktach. Po- Pamiętajcie: Youtube – rckredaktor, ale również nasza
elę Krzykałę i Magdalenę Mosek, podczas których mogliśmy nadto przeprowadzono 5 wywiadów online z potomkami bo- strona www.rck.com.pl oraz nasz profil na Facebooku.
Artykuł sponsorowany

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie: www.rck.com.pl, bądź na naszym Facebooku:


www.facebook.com/RaciborskieCentrumKultury

RACIBÓRZ – 11-18 LISTOPADA RACIBÓRZ – LISTOPAD

NADODRZAŃSKI BIEG POWSTAŃCÓW RACIBORSKA BIBLIOTEKA


ŚLĄSKICH W RACIBORZU NIE ZOSTAWIA CZYTELNIKA
WIRTUALNIE telefonicznym ustaleniu do-
godnego terminu.
A co z zaplanowanymi wy-
darzeniami kulturalnymi? Ra-
ciborska biblioteka nie zosta-
wia w tych trudnych czasach
swoich czytelników i zaprasza
do udziału w spotkaniach on-
line W listopadzie na platfor-
mie Clickmeeting zaplanowa-
no m.in. spotkania z Justyną
Bednarek, Krystyną Mirek, Jo-
lantą Reich-Klose i Anną Mu-
larczyk-Meyer. Harmonogram
dostępny na stronie interneto-
W dniach 7-29 listopada przyjmowane od poniedziałku wej biblioteki.
wszystkie instytucje kultury, do piątku w godzinach otwarcia, – Pragniemy przy okazji za-
w tym biblioteki publiczne, są – bibliotekarz po skomple- pewnić o najwyższych standar-
zamknięte dla użytkowników. towaniu zamówienia czytelnika dach sanitarnych stosowanych
Czytelnicy raciborskiej biblio- umawia z nim termin odbioru w naszych placówkach. Książki
teki nie muszą jednak oba- na konkretną godzinę, przechodzą kilkudniową kwa-
wiać się kar – terminy zwrotu – o omówionej godzinie rantannę, pomieszczenia są na
wszystkich zbiorów przypada- bibliotekarz, przy zachowaniu bieżąco dezynfekowane, a pra-
jące na okres zamknięcia zosta- wszelkich środków ostrożności, cownicy zaopatrzeni są w ma-
ły przesunięte do 30 listopada. przekazuje paczkę czytelnikowi seczki i przyłbice oraz jedno-
Wychodząc naprzeciw po- przed wejściem do biblioteki, razowe rękawiczki – podkreśla
trzebom czytelników i zgodnie – czytelnik, który odbie- Małgorzata Szczygielska, dy-
z rekomendacją Biblioteki Na- ra przygotowane zamówienie, rektor MiPBP.
rodowej, oddziały i filie raci- może również dokonać zwro-

W związku z Rozporzą- biec wyznaczony dystans, za- OSiR dopuszcza bieg na


borskiej biblioteki zdecydowały
się również udostępniać zbiory
tu wypożyczonych wcześniej
zbiorów (uwaga, biblioteka nie
Zobacz zapowiedzi
dzeniem Rady Ministrów pisując go poprzez aplikację innej trasie mającej dystans na zewnątrz budynków, według przyjmuje samych zbiorów).
Ośrodek Sportu i Rekreacji do biegania (np. Endomon- ok. 2 km dla dzieci i ok. schematu: W podobnym reżimie sani-
w Raciborzu zmienia for- do) i wynik wysłać na ad- 10 km dla dorosłych. Uczest- – czytelnik zamawia zbiory tarnym realizowana jest rów-
mułę Nadodrzańskiego Bie- res imprezy@osirraciborz.pl nicy wybierający inną trasę przez katalog on-line: http:// nież usługa „Książka na tele-
gu Powstańców Śląskich na lub messengerem. Najlepsze otrzymają medal za ukończe- katalog.biblrac.pl/Opac5/, tele- fon”, w ramach której książki
wirtualną. Do zdobycia jest wyniki zostaną nagrodzone. nie biegu, jednak nie podle- fonicznie lub e-mailowo – lista są dostarczane do domów czy-
trzeci medal w tegorocznych Wśród nagród m.in. książ- gają klasyfikacji. kontaktów tutaj: https://www. telników nieodpłatnie przez
zmaganiach biegowych. Tra- ki Marcina Lewandowskiego Regulamin i trasy do- biblrac.pl/pl/site/index/6-kon- pracowników Miejskiej i Po-
sa biegu pozostaje bez zmian. pt. „Mój bieg”, a dla dzieci na- stępne są na osir-raciborz.pl. takt/11-oddzialy-i-filie.html; wiatowej Biblioteki Publicznej
Wystarczy samodzielnie prze- grody-niespodzianki. zamówienia telefoniczne będą w Raciborzu po wcześniejszym
Reklama 12 listopada 2020, nr 15 (320) << GazetaInformator.pl
REGION GASTRONOMIA

Trudny czas dla branży gastronomicznej


Gastronomia po raz drugi stanęła przed ogromnymi ograniczeniami w prowadzeniu działalności z powodu Covid -19.
Niefortunnie, zmiany przepisów fiskalnych wymuszają obowiązek wymiany kasy fiskalnej do końca roku.
Jeśli już zaistniała taka konieczność, podpowiadamy jak optymalnie wykorzystać obowiązek wymiany kasy fiskalnej
w celu osiągnięcia korzyści swojej firmy.
Wychodzimy z propozycją - jesteśmy lokalną, rodzinną przez właściciela. Wbudowa- Szeroka oferta urządzeń – z programu Polska Bezgotów- Proponujemy nie czekać na
rozmowy o możliwościach ja- firmą z 25 letnim doświad- ne narzędzia analityczne. Po- dopasowanie do indywidu- kowa, dzięki której przysługu- ostatni moment i wybrać się
kie warto wziąć pod uwagę czeniem i dużym zapleczem łączenie z dowolną drukarką alnych potrzeb je im dowolny terminal płatni- do nas w wolnej chwili, cho-
przy zakupie nowego urzą- - posiadamy placówki w Ra- online i peryferiami. Możli- W stałej sprzedaży po- czy na 12 miesięcy bez opłat. ciażby po to, żeby zapoznać
dzenia fiskalnego. Wymie- ciborzu, Kędzierzynie-Koźlu wość konfigurowania zesta- nad 30 różnych kas fiskalnych Koszt po okresie promocji to się z ofertą i wybrać optymal-
niając bowiem starą kasę na i Wodzisławiu Śląskim wów i funkcji według potrzeb i drukarek fiskalnych online. jedynie 21zł miesięcznie i tylko ne urządzenie dla Państwa
nawet prosty system gastro- - gwarantujemy wsparcie i specyfikacji restauracji. Wszystkie urządzenia są już 0,75% (lub 23zł miesięcznie biznesu.
nomiczny istnieje możliwość przed i posprzedażowe (mo- na rynku od wielu lat, obecnie i 0,65%) od kwoty transakcji – Ireneusz Burek
zdalnego zarządzania restau- bilny, kilkuosobowy serwis) Rozwiązanie systemu zostały przystosowane do połą- nawet bank nie pobije naszej właściciel SOFT-IB
racją, sprawdzania raportów, gastronomicznego POS czenia z Centralnym Repozyto- oferty na terminale płatnicze!
rozliczania kasjerów, moni- Rozwiązanie oparte na z zapleczem rium Kas. Nasza pełna oferta na
torowania zamówień i wiele, prostej kasie fiskalnej Rozbudowany system CentrumKasFiskalnych.pl Promocja firmy z cenie
wiele innych! Warto też wie- ONLINE gastronomiczny oferujący kasy fiskalnej
dzieć, że nawet do niektórych Prosta kasa fiskalna on- kompleksowe rozwiązania 700 zł zwrotu za zakup Kupując kasę fiskalną on-
najprostszych kas fiskalnych line, połączenie z repozyto- stosowane w każdego ro- kasy fiskalnej online line w naszej firmie, otrzy- ib.pl
online można podłączyć dru- rium po kablu LAN, WiFi lub dzaju gastronomii, dowolna Podatnikom, których Mi- masz pakiet reklamy o warto-
karkę kuchenną oraz inne poprzez wbudowany moduł możliwość przystosowania, nisterstwo obligatoryjnie ści 1000,00 zł netto (1230,00
peryferia, które usprawnią GPRS (w zależności od zapo- konfiguracji i integracji z ze- zmusiło do wymiany urządzeń zł brutto) oraz inne korzyści.
pracę restauracji baru czy trzebowania, różne modele wnętrznymi systemami (m.in. fiskalnych na online przysłu- O szczegóły promocji „1234” SOFT-IB Ireneusz Burek
kebabu. Proponujemy aby kas lub moduły). Możliwość zamówienia internetowe), ob- guje zwrot na zakup urządze- pytaj handlowców. ul. Klasztorna 12
zmiany przepisów wykorzy- podłączenia drukarki kuchen- sługa magazynów, dostaw, re- nia fiskalnego w wysokości
47-400 Racibórz
stać na usprawnienie pracy, nej do drukowania zamówień ceptur, rozliczania kasjerów, 700zł - pomagamy w otrzy- Dostępność kas „od ręki”
Tel. 32 415 98 18
rozbudowaniu funkcji, lepszą na kuchni (wybrane modele). kierowców, rozbudowanych maniu zwrotu. - ale to nie znaczy, że na-
analizę biznesu. raportów. Wraz z programem leży zwlekać! ul. św. Jana 16
Rozwiązanie prostego zapleczowym umożliwia peł- Terminal płatniczy do Bazując na wieloletnim 44-300 Wodzisław Śląski
W naszej ofercie naj- systemu gastronomicz- ną obsługę firmy wraz z pro- kasy online za 21 zł mie- doświadczeniu, możemy przy- Tel. 32 440 89 88
prostsze i najlepsze roz- nego wadzeniem księgowości lub sięcznie! puszczać, że pod koniec roku
wiązania na rynku, do- Prosty system gastrono- pełnym eksportem danych do W ofercie posiadamy ter- produkcja urządzeń nie bę- ul. W. Planetorza 9/2
pasowane do potrzeb miczny, intuicyjne przyjmo- programów księgowych. Jed- minale płatnicze z możliwo- dzie wystarczająca, co może 47-200 Kędzierzyn
branży; wanie zamówień, wydruki norazowa opłata za licencję ścią integracji z kasą fiskalną przełożyć się na opóźnienia Tel. 77 482 67 47
- oferujemy urządzenia fiskalne na kuchni. Dostępny również oprogramowania, bez abona- lub systemem gastronomicz- w dostawach. Ponadto, aby
polskich producentów z gwa- zdalnie poprzez przeglą- mentów. nym. Podatnicy, którzy do obsłużyć wszystkich Klientów softib.pl
rancją realizowaną w Polsce darkę. Możliwość zdalne- tej pory nie posiadali termi- z należytą starannością w na- centrumkasfiskalnych.pl
- posiadamy sprawdzone roz- go kontrolowania, edytowa- PONADTO w ofercie nala płatniczego (minimum szej firmie pojawią się dłuższe
wiązania nia i zarządzania systemem naszej firmy: 12 miesięcy) mogą skorzystać terminy realizacji wdrożeń. Artykuł sponsorowany

R E K L A M A

You might also like