Strateški projekt “Arheološki parki severnega Jadrana”

Progetto strategico “Parco Archeologico dell'Alto Adriatico”

PArSJAd
sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev. finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera ItaliaSlovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.

ARHEOLOŠKI PARK AD PIRUM Hrušica pri Podkraju
Predlog ureditve arheološkega parka

Izvajelec: Narodni muzej Slovenije

Pripravil-a: Andreja Breznik

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Kazalo
Uvod Kratek oris trenutnega stanja Predlogi za ureditev arheološkega parka v sodelovanju z ZVKDS Predlogi za oblikovanje izobraževalnih vsebin Priloge 3 3 5 9 12

2

Uvod
Na podlagi terenskega ogleda, ki je potekal v sredo, 4. 8. 2010, s sodelavci Narodnega muzeja Slovenije, Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije in Restavratorskega centra smo pripravili naslednje poročilo oziroma smernice za ureditev arheološkega parka Ad Pirum (Hrušica pri Podkraju). Ureditev parka bo potekala v sklopu strateškega projekta »Arheološki parki severnega Jadrana« (akronim projekta PArSJAd), sofinanciranega v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in proračuna Republike Slovenije. Predlogi za ureditev najdišča sledijo sodobnim muzeoloških in konservatorskim smernicam, ki upoštevajo mednarodna priporočila, teoretična spoznanja in spoznanja iz prakse. Ureditev je primarno usmerjena v obiskovalca, vse z namenom, da se poveča razumevanje in doživetje dediščine. Na splošno sledimo načelu zagotavljanja vsesplošne dostopnosti s posebnim ozirom na skupinah s posebnimi potrebami. Poleg naštetega predlogi sledijo sodobnim konceptom managementa arheološke dediščine in managementu najdišč s prezentirano arheološko dediščino na prostem (arheološki parki/site museums, muzeji na prostem), ki upoštevajo vse funkcije in pomene dediščine in tako sledijo načelom ohranjanja dediščine kot tudi načelom smiselne ekonomske oziroma turistične izrabe dediščine.

Kratek oris trenutnega stanja
arheološki park Ad Pirum leži na več parcelah z različnim lastništvom. Lastnik večjega dela, kjer se nahaja spomenik, je RS - Sklad kmetijskih zemljišč. Območje ruševin cerkve sv. Jedrt pripada Koprski nadškofiji, lastnik zemljišča, kjer leži zahodni del trdnjave severno od ceste, pa je Albert Bajc. Zemljišče (samo objekt), kjer se nahaja gostilna Stara pošta, je v lasti Jožeta Lušine (glej še Prilogo). spomenik je relativno dobro ohranjen, saj je bil v 40-ih letih prejšnjega stoletja zalit za malto, ki je med drugim žal prekrila oziroma uničila stratigrafske sledi večfaznosti celotno območje zemljišča je na večjem delu precej zaraščeno z mahom in travo, na nekaterih predelih pa z močnejšim grmičastim rastjem večidel južnega dela trdnjave je redno košen (parcela A. Bajca in celotni del trdnjave južno od ceste, to je okolica gostilne Stara pošta)

-

-

-

3

-

v gostilni Stara pošta domuje muzejska zbirka Narodnega muzeja Slovenije, ki je lastnik zbirke, lastnik muzejske sobe je g. Jože Lušina. Zaradi predelave gostilniških prostorov se obeta odstranitev zbirke, pri čemer bo muzej ostal brez razstavnih prostorov arheološki park uradno nima urejenega upravljanja, tako rekoč je brez upravljalca namen projekta je poleg fizične ureditve lokacije tudi ureditev upravljalskega razmerja in razmerij z lastniki zemljišč, kjer leži arheološki spomenik NMS je tekom leta 2010 odstopil od prvotne namere po prevzetju vloge upravljalca najdišča, saj za to nima sredstev. v interesu NMS je, da se tekom projekta oziroma do njegovega zaključka, to je marca 2013, najde ustreznega upravitelja najdišča, ki bo po zaključku projekta prevzel arheološki park. Arheološki park Ad Pirum bo tekom projekta opremljen z bogato infrastrukturo, vsebine podrobno predstavljamo v tem poročilu ZVKDS bo v okviru projekta pripravil konservatorski načrt in načrt upravljanja, slednje v sodelovanje z lastniki zemljišč in NMS za fizično ureditev arheološkega parka je namenjenih 50.000 EUR, to so sredstva iz deleža projektnih sredstev, ki jih je za ta namen prejel ZVKDS glavna dela na terenu bodo potekala v tretjem letu trajanja projekta, to je od marca 2012 do marca 2013, čeprav v Narodnem muzeju upamo, da se bodo lahko dela začela prej

-

-

-

-

-

-

-

4

Predlogi za ureditev arheološkega parka v sodelovanju z ZVKDS

-

Z lastnikom severnega predela arheološkega območja (RS, Sklad kmetijskih zemljišč) je potrebno doseči dogovor, da se grmičevje in drevje, ki močno ogroža obzidje na sredini tabora, odstrani. Zaradi obveznosti lastnika, da aktivno skrbi za ohranjanje dediščine, kot to predvideva ZVKDS-1, je potrebno doseči dogovor, da se rastje odstrani na stroške lastnika in da lastnik v bodoče tudi skrbi za redno vzdrževanje spomenika oziroma le to poveri bodočemu upravljalcu. Odstranitev grmičevja pred obzidjem in ob obzidju je obvezna, tako zaradi uničevanja arheoloških struktur kot zaradi same prezentacije lokacije

-

Na posameznih predelih trdnjave oz. obzidja je potrebno odstraniti bio degradatorje, kot tudi ponovno prezentirati rimsko cesto. Na podlagi ogleda restavratorja bo izdelan natančnejši program dela

-

V sklopu arhitekturne in parkovne ureditve je na območju trdnjave potrebna postavitev klopi in košev za smeti (posebej poudarjamo potrebo po oblikovanju košev in klopi z oglasnim mestom; na klopeh naj bo oglasni prostor na naslonjalu in spodnjem delu – glej sliko), predlagamo tudi postavitve igral v rimskem slogu za otroke

5

-

V sklopu parkovne ureditve je predvidena namestitev označevalnih oziroma usmerjevalnih tabel po najdišču (le te je smiselno namestiti na nosilce malih tabel (glej sliko zgoraj desno)), pešpot ob obzidju ter dodatnih 6 manjših interpretativnih tabel (t.im. »sateliti«). Smotrno je, da oblikovanje novih tabel sledi obliki obstoječih.

- Načrt postavitve malih tabel - (z roza barvo so označene obstoječe) -

Predlog poti po najdišču

Na samem spomeniku naj se na dveh mestih jasno označi večfaznost oziroma večperiodičnost: a) vogalni jugozahodni stolp (t. im. Svoljšakov stolp), kjer sta vidni dve gradbeni fazi iz rimske dobe

6

b) vzhodni zunanji rob obzidja trdnjave in cerkev sv. Jedrt, kjer je vidna meja med gradnjo iz rimskega obdobja in srednjeveško gradnjo

-

predlagana je prezentacija enega od stolpov (vogalni jugozahodni stolp) v naravni velikosti (višina stolpov se ocenjuje na približno 8 metrov), vse z namenom povečanja razumevanja spomenika. Gre za neke vrste rekonstrukcijo oziroma repliko v lesu, ki ne bi posegla v sam spomenik, temveč zgolj »objela« ruševino. Smotrno je, da se tovrstni konstrukciji dodeli namembnost, kot npr. razgledni stolp, lopa za shranjevanje, morda celo didaktični prostor (v tem primeru je potrebna izolacija in elektrifikacija)

-

na območju arheološkega najdišča je ob glavni cesti iz smeri Logatca potrebno namestiti prometno tablo, ki označuje prihod na območje arheološkega parka; podobna tabla je sicer že nameščena ob cesti iz smeri Ajdovščine

-

poleg tega je potrebna namestitev prometnih usmerjevalnih tabel tudi na območju Logatca oziroma Kalc, na območju Ajdovščine oziroma Cola ter na območju avtoceste Ljubljana-Koper pri izvozu za Logatec in Ajdovščina.

-

posebno obravnavo zahteva nevaren prehod čez glavno cesto, ki deli južni del trdnjave. Zaradi zagotavljanja varnosti obiskovalcev pri pričkanju ceste bi bilo potrebno razmišljati in ukrepati v smeri označbe cestnega prehoda (zebra) ali namestitve ležečih policajev, ena od predlaganih idej je bila tudi izgradnja nadhoda ali podhoda. Poleg naštetega bi bilo potrebno tudi namestiti prometni znak, ki bi opozarjal na bližino cestnega prehoda
Prikaz nevarnega cestnega odseka. Z rdečo je označeno mesto tečaja vrat.

7

-

s podobno težavo zaradi neposredne bližine glavne ceste se srečujemo tudi pri zagotavljanju dostopnosti do edinstveno ohranjenega tečaja vrat v skalni osnovi trdnjave, ki je viden samo s ceste (mesto tečaja označeno na zgornji fotografiji). Ena od rešitev, ki se nam ponuja, je oznaka območja, kjer se tečaj nahaja, na način, da bo viden od daleč z varnega mesta, ali na način oblikovanja posebne konstrukcije z lečami in povečevalnim steklom

-

Območje spomenika želimo opremiti oziroma osvetliti z (nočnimi) reflektorji

Posebno pozornost bo zahtevala ureditev arheološkega parka na način, da bo dostopen osebam s posebnimi potrebami in materam z otroki, kar je tudi eden od ciljev projekta PArSJAd. Glavni izziv bo predstavljala ureditev dostopnosti za gibalno ovirane osebe na sicer razgibanem in strmem terenu.

8

Predlog priprave izobraževalnih vsebin
Narodni muzej Slovenije, ki v projektu Parsjad nastopa kot eden od partnerjev, bo na območju arheološkega parka Ad Pirum pripravil več izobraževalnih vsebin in programov, s posebnim poudarkom na povečanju vsesplošne dostopnosti in s poudarkom na uporabi digitalnih tehnologij. Povečanje dostopnosti pomeni povečanje izkušnje obiskovalca, večji dostop do informacij o najdišču in sploh povečanje razumevanja o vrednosti dediščine, kot tudi povečanje splošne fizične dostopnosti, kot je odpiralni čas, dostop za skupine s posebnimi potrebami itn. Poleg naštetega bo Narodni muzej Slovenije pripravil in oblikoval t.im. spletni laboratorij kot orodje za pripravo izobraževalnih vsebin na območju arheoloških parkov, ki bo na svetovnem spletu široko dostopen za najrazličnejše uporabnike. Spletni laboratorij bo oblikovan kot baza primerov dobre prakse, skupaj z literaturo in slikovnim gradivom, ter napotki za pripravo izobraževalnih programov. Tekom drugega in tretjega projektnega leta bo Narodni muzej Slovenije organiziral več izobraževalnih modulov v obliki delavnic za bodoče upravitelje arheoloških parkov. Izobraževale vsebine bodo temeljile na obsežni raziskavi upravljanja izbranih tujih parkov, izsledki spoznanj bodo ustrezno umeščeni v sistem zakonodajni okvir RS. Delavnice, ki bodo slušateljem v strnjeni obliki predstavile različne vidike managementa arheoloških parkov skupaj s primeri tuje prakse, bodo namenjene lokalnim skupnostim, turističnih ustanovam (TIC, LTO), nevladnim organizacijam in muzejem, kot tudi najširši zainteresirani javnosti. V nadaljevanju predstavljamo načrt za pripravo izobraževalnih vsebin iz prvega odstavka, ki se neposredno vežejo na ureditev arheološkega parka Ad Pirum.

1. Informativni kiosk V načrtu je namestitev dveh informativnih kioskov, ta je predvidena v t.im. Valvasorjevi sobi, to je v predprostoru zdajšnje muzejske sobe. Vse kaže, da bo muzej v bodoče izgubil osrednjo muzejsko sobo, kjer so vitrine s predmeti, zato bo namestitev infrastrukture z izobraževalnimi vsebinami možna le v omenjenem predprostoru. Zaželeno je, da je ta pod ključem, glede tega še tečejo pogovori z lastnikom.

9

2. Digitalna rekonstrukcija najdišča Narodni muzej Slovenije, ki je skoraj dve desetletji sodeloval pri raziskavah arheološkega najdišča Ad Pirum, bo izdelal digitalno rekonstrukcijo najdišča. Kljub mnogim že obstoječim rekonstrukcijam s strani različnih avtorjev, bo to prvi poskus rekonstrukcije, ki bo v celoti sledil podatkom z arheoloških izkopavanj ter najnovejšim spoznanjem poznoantične obrambne arhitekture. Avtor digitalne rekonstrukcije bo prof. dr. Peter Kos. Digitalna rekonstrukcija bo podlaga za vse ostale digitalne izobraževalne vsebine.

Poskus rekonstrukcije Veronika Pflaum, Narodni muzej Slovenije

3. Avdio vodnik Oblikovan bo scenarij za avdio vodnik po najdišču, njegova uporaba bo v celoti temeljila na digitalni tehnologiji. Obiskovalci si bodo vsebine naložili na osebni mobilni telefon prek osrednjega informativnega kioska na najdišču ali prek spletne strani, te pa bo možno poslušati na terenu s pomočjo modrozobe tehnologije.

4. Računalniške igrice in digitalni animacijski programi za otroke Po vzoru tuje prakse bodo oblikovani različni digitalni animacijski programi in računalniške igrice z izobraževalnimi vsebinami, ki bodo dostopne tako na informativnem kiosku kot prek spletne strani NMS.

5. Digitalni sprehod po najdišču Ustvarjen bo digitalni prikaz najdišča s pomočjo virtualnih panoramskih fotografij, s čimer si bo najdišče moč ogledati prek spletne strani.

6. Didaktična razstava – interpretacijski center V okviru prostorskih in finančnih zmožnosti je predvidena dopolnitev naštetih vsebin in morebitnih razstavnih vitrin s predmeti z didaktičnimi prikazi in pripomočki, ki temeljijo na interaktivnem delu. Interaktivni pristop vzpodbuja lastno raziskovanje, aktivno vključitev v proces učenja ter učenje skozi igro.

10

7. Ureditev arheološke poti v okolici trdnjave z dopolnilnimi nearheološkimi vsebinami Želja snovalcev arheološkega parka na Hrušici je tudi ureditev arheološke poti v okolici najdišča, s čimer želimo opozoriti na kontekst trdnjave, to je poznoantični obrambni sistem Claustra Alpium Iuliarum. Zidovom obrambnega zidu je namreč moč slediti več deset metrov severno in južno od vojaške trdnjave po strmem in sicer močno poraščenem terenu. Pogoj za ureditev poti so soglasja lastnikov zemljišč, soglasja pristojnih strokovnih služb in sama fizična ureditev okolja. Če bomo v tem segmentu dela uspešni, bo tekom projekta realizirana tudi arheološka pot, ki jo bomo dopolnili z označbami energetskih točk.

11

Priloga
Seznam parcel in lastnikov na območju arheološkega parka Ad Pirum (Hrušica). Pripravil in uredil: Tine Kernc, Institut Ivan Michler

12

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful