Pendidikan Zaman Rasulullah

Pendidikan adalah cara bagaimana kita untuk mendidik jiwa,dengan pendidikanlah umat manusia dapat
melangsungkan kehidupan sejagat dengan harmoni dan jitu,so disini kita dapat melihat betapa pentingnya bidang
pendidikan, dengan sebab itulah penulis membuat satu lagi kategori dalam penulisannya didalam blog
ini,sesungguhnya tanpa kita sedari semenjak dari kecil lagi kita telah mengalami proses pendidikan tanpa kita sedari
sehinggalah kehari ini, tanpa berlingah lagi, mari kita telusuri permulaan perjalanan pendidikan Islam di zaman
Rasulullah saw:

1. PENDAHULUAN
Pendidikan Islam boleh diertikan sebagai proses mendidik dan melatih akliah, jasmaniah, dan ruhaniah manusia
berasaskan nilai-nilai Islamiah yang bersumberkan al-Qur¶an dan sunnah Rasulullah s.a.w bagi melahirkan insan
yang bertakwa dan mengabdikan diri kepada Allah semata-mata. Pendidikan bermula ketika nabi Muhammad s.a.w
mendapat wahyu pertama. Menunjukkan wajibnya umat islam menuntut ilmu. Terdapat 1404 atau 25 peratus ayat al-
Quran tentang pendidikan.

2. PENDIDIKAN ISLAM DI ZAMAN RASULULLAH SAW
2.1 sejarah.
2.2 Peringkat makiyyah.
2.3 Peringkat madinah.
2.3.1 Struktur pendidikan
2.3.2 Implikasi pendidikan islam peringkat madinah.

2.1 SEJARAH.

Muhammad Rasulullah dipandang sukses dalam mendidik masyarakatnya menjadi masyarakat yang berbudi tinggi
dan akhlak mulia. Pada mulanya masyarakat Arab adalah masyarakat jahiliyah, sehingga perkataan primitif tidak
cukup untuk menggambarkannya, hingga datang Rasulullah yang membawa mereka untuk meninggalkan
kejahiliahan tersebut dan mencapai suatu bangsa yang berbudaya dan berkepribadian yang tinggi, bermoral serta
memberi pengetahuan. Al-Qur¶an memberi petunjuk atau arah, jalan yang lurus mencapai kebahagiaan bagi
manusia, sebagaimana firman Allah :

Z¸tZu/o'n|·©tBo|t7v:n|utP÷oo__=7¹O<v=))7n|N¹¸©·¦©oo.ZtBZM<oJ'=´7n|v·
)_o+7n|÷ZuZP'-/O¸Z¸too4v·)÷÷o±:ªO)tI)B·_Z
Terjemahannya:
Dengan (Al-Quran) itu Allah menunjukkan jalan-jalan keselamatan serta kesejahteraan kepada sesiapa Yang
mengikut keredaanNya, dan (dengannya) Tuhan keluarkan mereka dari gelap-gelita (kufur) kepada cahaya (iman)
Yang terang-benderang, Dengan izinNya; dan (dengannya juga) Tuhan menunjukkan mereka ke jalan Yang lurus.
Pendidikan pada zaman Rasulullah saw memperlihatkan tahap-tahap kemajuan pemikiran yang mengubah sikap,
pandangan hidup dan perlakuan manusia. Pendidikn tersebut memperlihatkan satu garis pemisah antara natijah
pendidikan islam berteraskan tauhid dengan pendidikan jahiliyyah arab yang berasaskan pemikiran lojik dan
matlamat keduniaan semata-mata. Perkembangan pendidikan islam zaman Rasulullah memperlihatkan dua
peringkat iaitu peringkat makiyyah dan peringkat madaniyah.

2.2 PERINGKAT MAKIYYAH

2.2.1 Tahap rahsia.

Tahap rahsia berlaku pada peringkat awal Rasulullah SAW mengajar Al-Quran kepada kaum keluarganya. Hasil
daripada usahanya ini, khadijah bt khuwailid, Ali b Abi Talib dan Zaid b Harithah telah memeluk agama islam.
Seterusnya ramai kerabat Rasulullah dan para sahabat Rasulullah memeluk islam. Pertambahan penganut islam
telah mewujudkan satu bentuk pendidikan yang mula tesusun.

Pada zaman permulaan islam, pelajaran agama disampaikan di rumah-rumah. Rasulullah SAW menjadikan rumah
Al-Arqam b Abi Al-Arqam sebagai tempat belajar dan tempat pertemuan baginda dengan para sahabat dan
pengikutnya. Di rumah tersebut baginda menyampaikan dasar-dasar agama dan pengajian Al-Quran. Selain rumah
Al-Arqam, baginda menyampaikan pelajaran agama di rumahnya sendiri di Makkah, sebagai tempat kaum muslimin
berkumpul mempelajari akidah dan syariat islam. Rumah al-arqam dianggap sebagai pusat pendidikan islam yang
pertama dalam sejarah pendidikan islam. Nabi Muhammad s.a.w berhijrah pada tahun 622M. Setelah berhijrah
,Masjid Quba¶ dan Nabawi didirikan dan berlaku perubahan dalam sistem pendidikan. Masjid menjadi sekolah
pertama didalam sejarah pendidikan islam.

2.2.2 Tahap terbuka.
Pendidikan islam dalam tahap terbuka bermula apabila Rasulullah SAW menerima perintah seperti yang tercatat
dalam Firman Allah SWT:

1´w./=::o1:wJ/©.tB1o''/vc./´¡&·¡·t´t11Z../`.J'7:-·G_·
Terjemahannya:
Oleh itu, sampaikanlah secara berterus-terang apa Yang diperintahkan kepadamu (Wahai Muhammad), dan
janganlah Engkau hiraukan bantahan dan tentangan kaum kafir musyrik itu.

Ayat ini memerintahkan Rasulullah SAW menyebarkan islam secara terang-terangan dan meninggalkan tahap
rahsia. Dengan perintah tersebut, pendidikan islam dilakukan secara umum kepada seluruh lapisan masyarakat.
Pendidikan islam bukan hanya tertumpu di rumah Al-Arqam b Abi Al-Arqam, tetapi meliputi ceruk rantau kota
Makkah, lorong-lorong, pasar, kawasan perumahan dan di sekitar Kaabah.

Oleh sebab kurikulum pendidikan pada tahap ini lebih tertumpu kepada pembentukan akidah tauhid, maka isi
pelajaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW lebih mebumpu kepada menolak kepada adat istiadat,
kepercayaan, dan cara beribadat kaum jahiliyyah yang mensyirikkan Allah SWT.

Institusi pendidikan Rasulullah menjadi perhatian umum bukan sahaja di kalangan masyarakat arab tetapi luar
Makkah iaitu golongan yang ingin menunaikan haji. Pangaruh Rasulullah pada tersebut telah menggugat institusi
pendidikan arab jahiliyyah yang berteraskan syirik. Akibatnya, Rasulullah dan kaum kerabatnya telah diusir dari Kota
Makkah dan dipulaukan. Seterusnya perkembangan pendidikan Rasulullah terbantut selama 3 tahun.

2.3 PERINGKAT MADINAH

Penghijrahan Rasulullah ke Madinah pada tahun 622 masehi, membawa perubahan dan pengertian yang besar
terhadap penyebaran dan kestabilan agama islam. Bagi tujuan tersebut masjid mula didirikan di Madinah seperti
masjid Quba dan Masjid Nabawi. Fungsi masjid menurut istilah islam adalah sebagai markas bagi segala aktiviti
agama dan masyarakat, khususnya dalam hal-hal yang yang berhubung dengan ibadat dan pendidikan. Rasulullah
SAW menjadikan masjid Nabawi sebagai tempat belajar mengenai urusan dunia dan agama disamping beribadat.
Situasi di masjid menjadikannya lebih bebas dan sesuai sebagai tempat belajar daripada di rumah kerana di masjid,
seseorang itu tidak perlu meminta kebenaran untuk memasukinya jika dibandingkan dengan rumah.

Setelah berhijrah ke Madinah struktur pengajian masih lagi berbentuk tidak formal. Amalan baginda yang berkesan
didalam bidang pendidikan ialah mukmin yang tahu membaca dan menulis mengajar orang tidak mengetahuinya.
Hanya pendakwah yang pandai membaca dan menulis sahaja dihantar ke daerah yang baru memeluk islam.
Contohnya, setelah Rasulullah menawan kembali kota Makkah, baginda menghantar Muaz bin Jabal ke Yaman.
Khalifah umar menhantar µabdullah bin mas¶ud ke Kufah dan abu musa assya¶ari ke Basrah.

Pendidikan pertama Rasulullah di madinah adalah memperkuatkan umat dan mengikis sisa-sisa permusuhan.
Konsep pendidikan di Madinah lebih tertumpu kepada ibadat dan syariat tanpa melupakan soal-soal lain. Semasa di
Madinah hal berkaitan ibadat ditingkatkan. Solat jumaat mula diwajibkan. Solat sunat hari raya aidilfitri dan aidil adha
didirikan. Diberi peringatan supaya menjaga waktu solat fardu. Pendidikan berpuasa bermula pada tahun 2 hijrah.
Begitu juga ibadat Haji pada 6 hijrah. Orang yang tahu menulis dan membaca disuruh menulis wahyu. Orang pandai
diminta mengajar orang tidak tahu.cth; tawanan perang badar. Umat islam digalakkan belajar bahasa asing.
Pendidikan wanita tidak juga diabaikan.pendidikan yang disampaikan bukan sahaja tentang agama malahan
keduniaan.

Bentuk pendidikan yang disampaikan ialah melalui usrah dan halaqah yang berlangsung sehingga selepas Perang
Badar. Kepesatan perkembangan islam pada masa itu menyebabkan lebih banyak sekolah didirikan. Dikatakan
terdapat Sembilan buah sekolah yang telah dibina pada zaman Rasulullah. Antara yang terpenting ialah Sekolah
Kaabah.

Setelah berlangsung Perang Badar pada 6 hijrah, masyarakat di Semenanjung Tanah Arab memberi perhatian besar
kepada pendidikan islam. Lebih ramai umat arab sama ada yang ada di bandar atau Arab Badwi datang ke Madinah
untuk berniaga dan mengenali agama islam. Sebahagian besar pendatang baru ini memeluk islam dan berhajat
menerima pendidikan islam terus daripada Rasulullah SAW.

2.3.1 struktur pendidikan.Semasa zaman Rasulullah struktur pendidikannya telah disusun oleh Rasulullah dalam
beberapa bentuk seperti:-
a) pendidikan umum
b) pendidikan khusus
c) pendidikan institusi(peringkat awal dan peringkat kedua)
a) pendidikan umum ± dijalankan oleh Rasulullah dan para sahabatnya yang terpilih antaranya Abu Bakar as-Siddiq
dan Ali b Abi Talib. Perlaksanaannya dilakukan dengan menyampaikan pidato selepas solat fardhu atau selepas
solat jumaat. Selain itu , kurikulum pendidikan pada masa tersebut ialah bidang akidah, syariat, muamalat dan lain-
lain seperti menunggang kuda, berenang,bergusti dsb. Rasulullah juga melaksanakan qiamullail sehingga kaki
baginda bengkak. Perkembangan pendidikan umum pada zaman tersebut telah mendapat sambutan yang
menggalakkan. Contohnya Raja Yaman mahukan tenaga pengajar dihantar ke Yaman dan Rasulullah telah
menghantar Muaz b Jabal sebagai guru agama.
b) Pendidikan khusus ± pengajaran yang tertentu yang diberikan oleh baginda kepada orang yang tertentu tanpa
mengira masa dan tempat seperti berbentuk teguran atau tunjuk ajar secara langsung.
c) Terdapat dua struktur iaitu peringkat awal(menulis dan membaca). Pada peringkat ini ia lebih menumpukan
kepada kanak-kanak. Antara tenaga pengajar pada zaman tersebut ialah Saad b Al-As dan juga kalangan ahli orang
tawanan perang Badar bagi menebus diri mereka dengan wang. Manakala peringkat kedua ialah pendidikan keatas
ahli suffah. Yang mana kebanyakan daripada mereka datang dari tempat yang jauh dan tiada tempat tinggal kecuali
di serambi masjid. Selain belajar ahli suffah tersbut juga membantu Rasulullah dan para sahabat seperti mengangkat
kayu api, barang-barang, air dan sebagainya dan mereka ini ditanggung oleh Baitul mal dan para sahabat Rasulullah
SAW.

2.3.2 Implikasi pendidikan peringkat madinah.Pendidikan pada peringkat madinah merupakan titik tolak kepada
kesinambungan pendidikan di zaman Khulafa¶ Al-Rasyidin. Pengajian Al-Quran adalah pendidikan yang terpenting
dalam cirri-ciri penting yang terdapat dalam kandungan pengajaran dan pembelajaran. Pada peringkat ini juga gelah
melahirkan para penghufaz Al-Quran yang tidak berdalahan dengan bacaan Rasulullah antaranya Abu Bakar, Umar,
Uthman, Ali B Abi Talib, Talhah Dan Abi Ubaidah dan ramai lagi. Manakala penghufaz wanita ialah Aisyah Bt Abu
Bakar, Hafzah Bt Umar, Maslamah Dan Fatimah Bt Muhammad SAW

KESIMPULAN

Pendidikan di zaman Rasulullah adalah pendidikan yang paling cemerlang. Dalam banyak perkara Rasulullah
menggunakan Al-Quran sebagai sumber pendidikan yang utama dan hadis sebagai sumber pendidikan kedua.
Selain itu, Rasulullah telah memenfaatkan banyak perkara antaranya menggunakan khidmat tenaga pengajar
dikalangan tawanan perang Badar. Ini menunjukkan Rasullullah dalah contoh teladan yang dikagumi sepanjang
zaman tidak kira oleh pangkat, bangsa dan agama.PENUTUP

Sistem pendidikan dizaman Rasulullah adalah yang paling sempurna. System pendidikannya menjadi model dan
ikutan sepanjang zaman. Hal ini kerana system tersebut masih diguna pakai sehingga ke hari ini dan bukti
menunjukkan tiada siapa yang dapat menandingi cara kepimpinan dan pengajaran Rasulullah. Pendidikan tersebut
yang bersumberkan wahyu (al-Quran) dan Hadis dapat melahirkan insan yang mampu mengimbangi dunia akhirat.
Baginda Rasulullah adalah pendidik terulung sepanjang zaman. Ianya terbukti dengan lahirnya insan ±insan hebat
pada zaman baginda.

BIBLIOGRAFI
1. Ahmad Mohd Salleh. Pengajian Agama Islam & j-QAF. OXFORD FAJAR.
2. Prof. Dr. Hasan Langgulung. 1991. Pendidikan Islam Menghadapi Abad Ke 21.cet. 1. Shah Alam. HIZBI Sdn. Bhd.
3. http://pedagogi-islam.blogspot.com/search/label/Falsafah%20Pendidikan%20Islam
4. forum.dudung.net/index.php?topic=5368.0

3 PERINGKAT MADINAH Penghijrahan Rasulullah ke Madinah pada tahun 622 masehi. Pendidikan wanita tidak juga diabaikan. Masjid menjadi sekolah pertama didalam sejarah pendidikan islam. pendidikan islam dilakukan secara umum kepada seluruh lapisan masyarakat. Institusi pendidikan Rasulullah menjadi perhatian umum bukan sahaja di kalangan masyarakat arab tetapi luar Makkah iaitu golongan yang ingin menunaikan haji.cth. Orang pandai diminta mengajar orang tidak tahu. Konsep pendidikan di Madinah lebih tertumpu kepada ibadat dan syariat tanpa melupakan soal-soal lain. sebagai tempat kaum muslimin berkumpul mempelajari akidah dan syariat islam. membawa perubahan dan pengertian yang besar terhadap penyebaran dan kestabilan agama islam. Semasa di Madinah hal berkaitan ibadat ditingkatkan. Fungsi masjid menurut istilah islam adalah sebagai markas bagi segala aktiviti agama dan masyarakat. Pendidikan islam bukan hanya tertumpu di rumah Al-Arqam b Abi Al-Arqam. Selain rumah Al-Arqam. Seterusnya perkembangan pendidikan Rasulullah terbantut selama 3 tahun. Rasulullah SAW menjadikan masjid Nabawi sebagai tempat belajar mengenai urusan dunia dan agama disamping beribadat. Oleh sebab kurikulum pendidikan pada tahap ini lebih tertumpu kepada pembentukan akidah tauhid.Masjid Quba¶ dan Nabawi didirikan dan berlaku perubahan dalam sistem pendidikan. Setelah berhijrah ke Madinah struktur pengajian masih lagi berbentuk tidak formal. Rasulullah dan kaum kerabatnya telah diusir dari Kota Makkah dan dipulaukan. Solat sunat hari raya aidilfitri dan aidil adha didirikan. dan cara beribadat kaum jahiliyyah yang mensyirikkan Allah SWT. tawanan perang badar. kepercayaan.º‰”Š Terjemahannya: Oleh itu. Solat jumaat mula diwajibkan. Diberi peringatan supaya menjaga waktu solat fardu. Pendidikan berpuasa bermula pada tahun 2 hijrah. setelah Rasulullah menawan kembali kota Makkah. khususnya dalam hal-hal yang yang berhubung dengan ibadat dan pendidikan. Setelah berhijrah . Nabi Muhammad s. Hanya pendakwah yang pandai membaca dan menulis sahaja dihantar ke daerah yang baru memeluk islam. Khalifah umar menhantar µabdullah bin mas¶ud ke Kufah dan abu musa assya¶ari ke Basrah. baginda menghantar Muaz bin Jabal ke Yaman. Bagi tujuan tersebut masjid mula didirikan di Madinah seperti masjid Quba dan Masjid Nabawi. tetapi meliputi ceruk rantau kota Makkah. Umat islam digalakkan belajar bahasa asing. Orang yang tahu menulis dan membaca disuruh menulis wahyu. Rumah al-arqam dianggap sebagai pusat pendidikan islam yang pertama dalam sejarah pendidikan islam. Akibatnya. lorong-lorong. pasar. Di rumah tersebut baginda menyampaikan dasar-dasar agama dan pengajian Al-Quran. Dengan perintah tersebut. Pendidikan pertama Rasulullah di madinah adalah memperkuatkan umat dan mengikis sisa-sisa permusuhan.a. Amalan baginda yang berkesan didalam bidang pendidikan ialah mukmin yang tahu membaca dan menulis mengajar orang tidak mengetahuinya.Al-Arqam b Abi Al-Arqam sebagai tempat belajar dan tempat pertemuan baginda dengan para sahabat dan pengikutnya.2 Tahap terbuka. Pangaruh Rasulullah pada tersebut telah menggugat institusi pendidikan arab jahiliyyah yang berteraskan syirik. 2. sampaikanlah secara berterus-terang apa Yang diperintahkan kepadamu (Wahai Muhammad).pendidikan yang disampaikan bukan sahaja tentang agama malahan . Situasi di masjid menjadikannya lebih bebas dan sesuai sebagai tempat belajar daripada di rumah kerana di masjid. kawasan perumahan dan di sekitar Kaabah. Ayat ini memerintahkan Rasulullah SAW menyebarkan islam secara terang-terangan dan meninggalkan tahap rahsia. maka isi pelajaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW lebih mebumpu kepada menolak kepada adat istiadat. dan janganlah Engkau hiraukan bantahan dan tentangan kaum kafir musyrik itu. 2. Pendidikan islam dalam tahap terbuka bermula apabila Rasulullah SAW menerima perintah seperti yang tercatat dalam Firman Allah SWT: ¹¯] ¶{W»]. Begitu juga ibadat Haji pada 6 hijrah.2. Contohnya. baginda menyampaikan pelajaran agama di rumahnya sendiri di Makkah. seseorang itu tidak perlu meminta kebenaran untuk memasukinya jika dibandingkan dengan rumah.w berhijrah pada tahun 622M.¥ X&¹Wª#µœŽ ¶¥V YV‰DX¥X½¾‘ ¶u¡.

Rasulullah juga melaksanakan qiamullail sehingga kaki baginda bengkak. Rasulullah telah memenfaatkan banyak perkara antaranya menggunakan khidmat tenaga pengajar dikalangan tawanan perang Badar. Talhah Dan Abi Ubaidah dan ramai lagi. muamalat dan lainlain seperti menunggang kuda. Dikatakan terdapat Sembilan buah sekolah yang telah dibina pada zaman Rasulullah. Selain itu . Setelah berlangsung Perang Badar pada 6 hijrah. bangsa dan agama. PENUTUP Sistem pendidikan dizaman Rasulullah adalah yang paling sempurna.3.3. Umar. Antara tenaga pengajar pada zaman tersebut ialah Saad b Al-As dan juga kalangan ahli orang tawanan perang Badar bagi menebus diri mereka dengan wang. Selain belajar ahli suffah tersbut juga membantu Rasulullah dan para sahabat seperti mengangkat kayu api. berenang. Lebih ramai umat arab sama ada yang ada di bandar atau Arab Badwi datang ke Madinah untuk berniaga dan mengenali agama islam. air dan sebagainya dan mereka ini ditanggung oleh Baitul mal dan para sahabat Rasulullah SAW. barang-barang. Pengajian Al-Quran adalah pendidikan yang terpenting dalam cirri-ciri penting yang terdapat dalam kandungan pengajaran dan pembelajaran. Perlaksanaannya dilakukan dengan menyampaikan pidato selepas solat fardhu atau selepas solat jumaat. syariat. Perkembangan pendidikan umum pada zaman tersebut telah mendapat sambutan yang menggalakkan.Pendidikan pada peringkat madinah merupakan titik tolak kepada kesinambungan pendidikan di zaman Khulafa¶ Al-Rasyidin.Semasa zaman Rasulullah struktur pendidikannya telah disusun oleh Rasulullah dalam beberapa bentuk seperti:a) pendidikan umum b) pendidikan khusus c) pendidikan institusi(peringkat awal dan peringkat kedua) a) pendidikan umum ± dijalankan oleh Rasulullah dan para sahabatnya yang terpilih antaranya Abu Bakar as-Siddiq dan Ali b Abi Talib.2 Implikasi pendidikan peringkat madinah. b) Pendidikan khusus ± pengajaran yang tertentu yang diberikan oleh baginda kepada orang yang tertentu tanpa mengira masa dan tempat seperti berbentuk teguran atau tunjuk ajar secara langsung. c) Terdapat dua struktur iaitu peringkat awal(menulis dan membaca). Pada peringkat ini juga gelah melahirkan para penghufaz Al-Quran yang tidak berdalahan dengan bacaan Rasulullah antaranya Abu Bakar. Dalam banyak perkara Rasulullah menggunakan Al-Quran sebagai sumber pendidikan yang utama dan hadis sebagai sumber pendidikan kedua. Contohnya Raja Yaman mahukan tenaga pengajar dihantar ke Yaman dan Rasulullah telah menghantar Muaz b Jabal sebagai guru agama. Bentuk pendidikan yang disampaikan ialah melalui usrah dan halaqah yang berlangsung sehingga selepas Perang Badar. Selain itu. kurikulum pendidikan pada masa tersebut ialah bidang akidah. Sebahagian besar pendatang baru ini memeluk islam dan berhajat menerima pendidikan islam terus daripada Rasulullah SAW. Antara yang terpenting ialah Sekolah Kaabah. Ini menunjukkan Rasullullah dalah contoh teladan yang dikagumi sepanjang zaman tidak kira oleh pangkat. Pada peringkat ini ia lebih menumpukan kepada kanak-kanak. masyarakat di Semenanjung Tanah Arab memberi perhatian besar kepada pendidikan islam. Yang mana kebanyakan daripada mereka datang dari tempat yang jauh dan tiada tempat tinggal kecuali di serambi masjid. Ali B Abi Talib.1 struktur pendidikan. Manakala peringkat kedua ialah pendidikan keatas ahli suffah.keduniaan. Maslamah Dan Fatimah Bt Muhammad SAW KESIMPULAN Pendidikan di zaman Rasulullah adalah pendidikan yang paling cemerlang.bergusti dsb. Uthman. Manakala penghufaz wanita ialah Aisyah Bt Abu Bakar. 2. Hafzah Bt Umar. System pendidikannya menjadi model dan . 2. Kepesatan perkembangan islam pada masa itu menyebabkan lebih banyak sekolah didirikan.

dudung.com/search/label/Falsafah%20Pendidikan%20Islam 4. BIBLIOGRAFI 1. 1. Shah Alam.net/index.ikutan sepanjang zaman. OXFORD FAJAR. 2. http://pedagogi-islam. Hasan Langgulung.php?topic=5368. 3. 1991. Ahmad Mohd Salleh. Baginda Rasulullah adalah pendidik terulung sepanjang zaman. Dr.blogspot. Pengajian Agama Islam & j-QAF. Ianya terbukti dengan lahirnya insan ±insan hebat pada zaman baginda. Bhd. Pendidikan tersebut yang bersumberkan wahyu (al-Quran) dan Hadis dapat melahirkan insan yang mampu mengimbangi dunia akhirat.cet. Pendidikan Islam Menghadapi Abad Ke 21.0 . forum. Hal ini kerana system tersebut masih diguna pakai sehingga ke hari ini dan bukti menunjukkan tiada siapa yang dapat menandingi cara kepimpinan dan pengajaran Rasulullah. HIZBI Sdn. Prof.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful