ww w.

Rubrika: Deţurni razgovori

ko

Švedska podržava laži o o Srbiji!

re

ni.

Nikola Janić, predsednik Srpskog saveza i član saveta bivše socijaldemokratske vlade u Švedskoj otvoreno o tome kako Šveđani gledaju na srpski narod Piše: Marko Lopušina Nikola Janić je sigurno jedan od najvećih srpskih aktivista u dijaspori. Zvanično Janić je predsednik Srpskog saveza Švedske, predsednik nevladine organizacije ”Human voice”, izdavač lista “Koreni“, član Saveta prethodne švedske vlade po pitanju integracija i etničke ravnopravnosti, a nezvanično on je stari borac za istinu o svom narodu. Pre tri decenije Nikola Janić je “ratovao” protiv ustaške emigracije u Skandinaviji, pre dve decenije protiv albanskih lobista, a danas je u “sukobu” sa Kraljevinom Švedskom.

ne t

Koliko uopšte ova kraljevina, sa kojom naša dinastija ima MINISTARSTVO odlične veze, realno pomaže ili odmaže Srbiji? SPOLJNIH poslova - Ni jedna zemlja nije od velike pomoći Srbiji, ako u toj ”pomoći” Švedske i Organizacija za nema svoj interes i korist. Švedska u tome nije izuzetak. Tokom meĎunarodni razvoj SIDA graĎanskog rata u bivšoj Jugoslaviji Švedska nije bila naklonjena skrivaju podatke o našoj zemlji, jer je za nju to bila ”Miloševićeva Srbija”. Početkom finansijskoj podršci 21. veka, kada je ceo svet priznao Srbiju kao demokratsku drţavu, nevladinim organizacijama u Švedskoj se nastavilo sa podrţavanjem i širinjem mnogih laţi o i institucijama koje nisu u Srbiji. Pristala je da bude saučesnik u otimanju 15 odsto teritorije interesu srpskog naroda. Srbije i suprotno meĎunarodnom pravu priznala pokrajinu Kosovo i Metohiju kao samostalnu drţavu. U meĎuvremenu, dok nas tretiraju kao nedemokratsku zemlju, ŠveĎani kao biznismeni sa svojim firmama sve vreme, pod izuzetno povoljnim uslovima posluju sa Srbijom. Ali, ne da bi pomogli Srbiji, već da bi u našoj zemlji ostvarili što veću zaradu. Zašto ste Vi došli u javni sukob sa švedskim vlastima? - Zbog švedske neprincipijelnosti, često nekorektne politike i diskriminacije srpskog naroda. Naime, švedska Organizacija za meĎunarodni razvoj SIDA, a koja radi pod okriljem Ministarstva spoljnih poslova Švedske, skriva deo podataka i informacija o isplaćenom novcu, koji su preko njihovih partnerskih organizacija u Švedskoj isplatili poslednjih godina, mnogim nevladinim

organizacijama u Srbiji i na Kosovu. Cifre koje su mi dali su grube cifre u iznosu od više desetina miliona kruna, koje su svake godine isplaćivane za razne projekte. Taj novac je uglavnom odlazio orgaizacijama koje nisu naklonjene Srbiji i čiji je rad posvećen zaštiti albanskog, a ne i ugroţenog srpskog naroda. Mene je i kao čoveka i kao predsenika nevladine organizacije ”Human voice”, koja ne prima dotacije ili pomoć ni od jedne vlade, što nas zaita čini nevladinom, interesovalo koliko je novca iz Švedske dobila svaka nevladina organizacija u Srbiji i na KiM, ali i kako je taj novac, u krunu ili u evro, korišćen. Tačnije, šta su te institucije morale da urade za novac koji im je dolazio iz Švedske?

ww w.

ko

re

ni.

ne t

MINISTARSTVO Drveni advokat

Zašto ste nedavno izjavili da je Ministarstvo za dijasporu Srbije zapravo samo drveni advokat? - Mislim na realnu poziciju tog ministarstva u Vladi Srbije, a to je da resor dijaspore nema izvršnu vlast. Znači, da je Ministarstvo za dijasporu samo šalter na kome se raseljeni Srbi javljaju i ţale, a njihove probleme rešavaju druga ministarstva. Problem školovanja dece u dijaspori rešava Ministarstvo prosvete, problem statusa i rada srpskih medija, rešava Ministarstvo kulture i informisanja, pitanje regruta je u domenu Ministartsva odbrane, a pitanje pasoša i dokumenata su resor Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva

BITKA TEK POČINJE

Vi ste pre godinu dana uputili zvanično pismo SIDI. I kakav ste odgovor dobili? - SIDA je prvo povukla jedan neshvatljiv potez, jer se direktno obratila Ministarstvu spoljnih poslova Švedske, da bi se konsultovala šta će od podataka koje traţim staviti pod oznaku ”drţavna tajna”. Tim argumentom, odnosno formulacijom da je reč o zaštiti drţave i ličnosti, da otkrivanje tih informacija moţe da utiče na ”nečiju ličnu sigurnost”, odbijla je da mi u celosti dostavi traţeni materijal. Dobio sam zvanični odgovor da mi deo traţenih podataka ne moţemo dati jer bi to moglo da ”naškodi odnosima dve drţave”, Švedske i Srbije.

ww w.

ko

re

ni.

ne t

inostranih poslova. Dakle, Ministarstvo za dijasporu nije osposobljeno da rešava nijedan naš problem i zato svojim ponašanjem liči na drvenog advokata, koji nas loše zastupa.

A ti su odnosi upravo pogoršani jer Švedska podržava one koji veličaju svoj narod i entitet, a negiraju patriotski i nacionalni razvoj Srbije? - Nije im se svidelo ono što hoću, i što imam prava, da saznam i što mi je zagarantovano trensparentnošću švedskog društva. Pitanje koje sam pokrenuo je principijelno - koliko je albanskih, a koliko srpskih organizacija na Kosovu dobilo novca od Kraljevine Švedske i za koje programe. Tačnije, zašto albanske organizacije dobijaju mnogo više novca od srpskih, kojima se dotacije daju po sistemu “kap po kap”. Moj zahtev je zapravo otkrio nešto o čemu se u Švedskoj ćuti. A to je činjenica da Kraljevina Švedska i danas novcem švedskih poreznika finansira albansku ”demokratiju” na Kosovu, uglavnom angaţovanu za ljudska prava Albanaca. A svi znamo da su Srbi i drugi nealbanci na Kosmetu izloţeni diskriminaciji i represijama. Srbi, a ne Albanci, ţive u getu bez normalnih uslova za ţivot i slobode kretanja. IznenaĎujuće je i saznanje da je od istog tog novca data dotacija jednog program na jednoj srpsku profesionalnoj televiziju? Vi ste se žalili švedskom sudu na rešenje SIDE? - Da. Ţalio sam se višem poslovnom sudu na ovakvo rešenje SIDE, odnosno na deo gde su traţene informacije klasifikovane kao podaci koji nisu dostupni javnosti. Ja se ovime ne borim samo za interes Srbije i srpskog naroda. Švedska je moja druga zemlja, koju takoĎe volim, i čvrsto sam ubeĎen da se u demokratskoj Švedskoj moţete boriti za poštovanje u njoj propisanih propisa i prava. To ubeĎenje je potvrĎeno i odlukom švedskog suda, koji je prihvatio da razmatra moju ţalbu na ovu odluku SIDE. Dakle, proces nije okončan i verujem da prava bitka tek dolazi. Poslednjih godina u Skandinaviji dosta doseljenih Srba traži azil, jer navodno nema demokratije u Srbiji. Ko su ti naši ljudi, šta tom prilikom tvrde i kako se azil u Švedskoj uopšte dobija? - U većini slučajeva u pitanju su osobe koje su spremne da na ruţan način govore ili jednostavno pljuju na zemlju u kojoj su roĎeni i u kojoj su ţiveli, samo zato jer veruju da će negde daleko od Srbije, u Skandinaviji, ţiveti bolje i ugodniji. Samo oko deset odsto podnosilaca zahteva za azil u Švedskoj su ljudi u ozbiljnoj nevolji koji traţe od skandinavskih drţava da ih zaštite i sačuvaju njihove porodice od progona neprijatelja sa Balkana.

ww w.

ko

re

ni.

PROBLEM Medijski geto

ne t

Iako godinama u Švedskoj vodite medijski rat protiv tamošnjih novinara i političara, Vi nemate visoko mišljenje o RTS-u i njegovom satelitskom programu? - O javnom servisu u Srbiji, nemam loše mišljenje. Ali nikako ne mogu da se pomirim sa činjenicom da nas Srbe u rasejanju, prvo nacionalna televizija, a potom i drugi mediji iz otadţbine tretiraju kao “publiku sa posebnim potrebama”. Zato su nam na RTS-u napravili i posebnu redakciju i poseban satelitski program. U otadţbini se misli da smo mi Srbi u rasejanju usamljeni i nostalgični idioti, pa nam prave poseban tv program, sastavljen od starih filmova, serija, muzičkih emisija i reportaţa o nama samima. Na taj način strpani smo u srpski medijski geto i uskraćeno nam je pravo da kao i svi graĎani Srbije gledamo redovan tv program RTSa. Mislim da Satelitski program treba ukinuti. GraĎani smo jedne iste drţave i bilo bi logično da

STRAH OD SRBA

Kako gledate na činjenicu da su danas na listi najopasnijih ljudi u Švedskoj nalaze čak troje Srba - Mijailo Mijailovic, Biljana Palvšić i Rade Kotur? - To tumačim kao neosnovanu pretpostavku ili tvrdnju nekompetentnih i samozvanih analitičara.

ww w.

ko

re

To Vas pitam jer je u Skandinaviji izašla knjiga “Švedska mafija” dvojice danskih novinara, u kojoj piše da je jugoslovenski kriminalni klan uticao bitno na društveni život srpske zajednice i pomagao podizanje hrama u Stokholmu, dolazak princa Aleksandra i otvaranje klubova? - Nije mi poznato da je neki kriminalni jugoslovenski klan uticao na društveni ţivot srpske zajednice. Priča o pomaganja u podizanja hrama u Stokholmu od strane mafije je, takoĎe, neprihvatljiva formulacija. Pojedinci koji su dali veći doprinos izgradnji hrama Sveti Sava početkom devedesetih godina pripadali su raznim slojevima srpske zajednice, ali ne i podzemlju. Izuzetak je tada poznat a već dugo pokojni Joksa, koji se pokajao za ludosti iz mlaĎih dana i ne vidim ništa loše u tome ako je dao neki doprinos crkvi. Zašto Skandinavija i danas strepi od jugoslovenskog klana? - Nije mi jasno da postoji neki moćan ”jugoslovenski klan”. Ne vidim ko u poštenoj Skandinaviji strepi od nekog klana? Da postoji strah od i meĎu raznim klanovima, to je verovatno i logično, jer se razne kriminalne grupe i bande bore za kriminalno trţište na prostoru Švedske. Da li je tačno da neki klubovi, kako tvrde pisci ove knjige, služe za preprodaju krijumčarenih cigareta, pića, kradene garderobe i kocku? - Da neki klubovi rade ovo što ste citirali iz knjige danskih novinara uopšte nije tačno. Da se cigarete i piće, koje je jeftinije u Srbiji, u Nemačkoj i drugim zemljama, nego u Švedskoj, prodaje na nekim mestima gde se okupljaju ljudi iz raznih zemalja, to je tačno. U pitanju su svakakvi i svačiji pojedini klubovi, restorani i delovi švedskih ulica, kao što se to dešava svuda u svetu. To nije ustaljena praksa u nekim našim klubovima. Jednu ulicu u Malmeu iz šale zovu ”Viborovom ulicom”, jer u njoj parkiraju autobusi sa poljskim turistima i tu se ne prodaje vodka na flašu, već na kutije flaša. Ali zli jezici ne govore o Poljacima nego o Srbima.

ni.

i vi tamo i mi ovamo budemo isto upznati o svim dešavanjima i ”tamo i ovamo”.

ne t

PLAVŠIĆKA Slobodna u oktobru

Bio sam u zatvoru kod Biljane Plavšić u selu Hinseberg i saznao da izlazi na slobodu u oktobru. Koliko verujete u

PATRIOTSKA NETRPELJIVOST

Kod pojedinih uglednih članova srpske zajednice, pa i pojedinih sveštenika u Švedskoj oseća se velika netrpeljivost prema Nikoli Janiću i Srpskom savezu čiji ste vi predsednik. Zašto? - Zato što ţivot nikada i nigde nije takav da vas u njemu svi podnose ili da vas vole. Nije ni neobično da pojedinim osobama, sveštenicima ili aktivistima, smeta što naš pogled i briga nije uperena samo u njih. Ne trpe me neki članovi naše zajednice, što mi je godinama poznato. Posebno oni čiji klubovi malo rade, koji ne ţele da dele sa drugima, a smeta im što od dotacija Saveza nekim drugim udruţenjima ide više nego što oni smatraju da bi treba dati njima. Siguran sam da takve i te osobe nisu ”ugledni članovi srpske zajednice” kako ste ih vi okarakterisali. Biti na funkciji predsednika jedne čelne organizacije znači i susretati se sa ljudima koji su prepuni zavisti, zlobe i mrţnje, kao i onima koji kontinuirano ţele da me smenjuju sa mesta predsednika, a zaboravili su da je za smenu potrebna demokratska većina, a ne lična mrţnja pojedinaca.

ww w.

ko

re

ni.

ne t

priče da Karl Bilt želi da Biljana uzme politički azil u Švedskoj i daje primora da svedoči protiv Radovana Karadžića? - Nisam baš siguran da Karl Bilt ţeli da gospoĎa Plavšić ostane da ţivi u Švedskoj. Ne verujem ni da namerava da je ”primora” da svedoči, ali sam siguran da bi se, i on, i mnogi drugi političari radovali njenom svedočenju, koje bi bilo protiv gospodina Karadţića.

Dosta se govori i o patriotskoj netrpeljivosti između Srpskog saveza, čiji ste Vi predsednik i Saveza Srba u Švedskoj? Kada će se ta dva saveza ujediniti? - Ne znam, jer mi sa tim savezom par godina već nemamo nikakvih komunikacija. I to ne našom krivicom. Savez Srba je nekada bio Svesrpsko-jugoslovensk savez, odnosno nastavak ţivota Jugoslovenskog saveza od pre par decenija. Ovo ime su namerno uzeli, suprotno odlukama svoje Godišnje Skupštine, na kojoj sam lično prisustvovao, da bi nama parirali. Mi smo naše ime Srpski savez zaštitili, ali nismo hteli sudski da osporavamo tu njihovu glupost, da se vučemo po švedskim sudovima i brukamo Srbe. Nadali smo se da će sami odustati od tog destruktivnog izbora imena, koje je za svakoga skoro identično sa našim imenom. Često je nama stizala njihova pošta, a često su oni naše aktivnosti pripisivali sebi. Srpski savez, čiji sam predsednik godinama je pokušavao da se ujedinimo u jedan savez u Švedskoj, što smo i jednoglasno izglasali na kongresu u Norčepingu, ali bez uspeha. Oni su nastavili sa laţima da mi ne ţelimo ujedinjenje. Danas sam protivnik ujedinjujemo sa tim savezom, jer njegovo rukovodstvo ima sasvim različite statvove od naših po pitanju vaţnosti opstanka Republike Srpske, statusa Kosova i Metohije, kao i demokratije u Srbiji. U čemu se razlikujete? - U tom što oni odbijaju da udruţeno radimo stvari od opšteg interesa za Srbe u Švedskoj i narod matice. Mi ţelimo da budemo zastupnik i garant srpskog nacionalnog identiteta i integracije naših ljudi u švedsko društvo, ne ubrzane asimilacije. Daću vam jedan sveţ primer. Mi pokušavamo da širimo istinu o vaţnosti opstanka Republike Srpske zarad mirnog suţivota na prostorima Bosne i Hercegovine, ali i bivše Jugoslavije. SrĎan Mladenović, predsednik Saveza srpske omladine našeg saveza poslao je pismo njihovom savezu sa molbom da dobije adrese njihovih omladinskih udruţenja, kako bi im prosledili informativni materijal o dešavanjima u BiH. Dobili smo odgovor: ”Naša praksa je da budemo obazrivi kada dajemo informacije o našim članovima…”

U rasejanju već dugo traju rasprave o odbeglim regrutima koji ne smeju da se vrate kući, jer se boje hapšenja. Šta Vi mislite o tome što su neki mladići odbili da služe vojsku, dok deca u Srbiji idu u armiju ili služe civilni rok? - Ovo pitanje nikako ne bi trebalo gledati iz ugla eventualnih privilegija mladih koji ţive, školuju se ili rade izvan granica Srbije. Mladići koji su odbili da se odazovu pozivu za regrutaciju nisu to učinili zato što su ”dijaspora“, već zato što su iz mnogo razloga pokušali da izbegnu vojsku. Za lošu atmosferu koja je napravljena oko dece u rasejanju, krivici su Vlada Srbije i njene vojne i druge institucije. Setimo se obećanja ljudi iz Ministarstva za dijasporu da mladi regruti iz dijaspore slobodno mogu da doĎu u Srbiju. Pa su deca hapšena na granici zato jer nisu sluţili vojsku, koja je u meĎuvremenu prestala da postoji. To što se pitanje regruta u rasejanju već osam godina ne rešava, je greška i odgovornost matice Srbije, a ne ”privilegije” mladih iz dijaspore da ne sluţe vojsku.

ww w.

ko

re

ni.

ne t

Već godinama Srpski savez traži da Vlada Srbije uradi registar Srba u rasejanju. Novi ministar dijaspore najavljuje Zakon o dijaspori i popis, ali i dalje državni činovnici i novinari ponavljaju netačnu cifru o 4 miliona Srba u rasejanju? - Na vaše suštinsko pitanje zašto drţava ne ţeli da izvrši popis Srba u dijspori dajem odgovor zato što drţava Srbija to ne ţeli i neće da uradi. Moţda zato što drţavni činovnici nisu sposobni da to izvedu, što sve rade na svoju ruku, jer ne znaju kako naše rasejanje funkcioniše. Kada je gospoĎica Milica Čubrilo postala ministar za dijasporu, verovali smo da će to da učini. To očekujemo i od novog ministra SrĎana Srećkovića, ali ova tema i kod njega nije prioritet. A bez popisa ljudi u rasejanju mi ne moţemo precizno da znamo ni koliko nas ima, ni ko je sve od iseljenih drţavljanin Srbije i koliko Srbija ima glasača u rasejanju. Bez tih podataka, sve što se iz matice radi u rasejanju je samo loša improvizacija. Kakav je stav Srpskog saveza iz Švedske i Vas lično o predlogu prvog Zakona o dijaspori? - Na nacrt Zakona o dijaspori ispisanog na čitavih 13 stranica, mogu da dopišem dosta primedbi. Cilj ovog zakon bi trebalo da bude poštovanje Ustava Srbije, kao i principa jednakih prava za sve graĎane, i rasejanje, i matica. Naţalost, taj nacrt ne poštuje principe Ustava i deli srpski narod u matici od naroda u rasejanju. U nacrtu se nalaze predlozi i rešenja koji dozvoljavaju slobodna, pa čak i suprotna tumačenja onoga što se Ustavom i zakonom propisuje. I u ovom dokumentu, kao i u mnogim prethodnim političkim stavovima i rešenjima, naime, srpska dijaspora se posmatra izdvojeno od matice i srpskog nacionalnog bića. Mi smo tretirani kao ”strano telo”, kao nešto odvojeno i posebno, pa nas moţda zbog toga drţe pod kontrolom i ne daju nam pravo da kao i ostali graĎani glasamo i imamo svoje predstavnike u parlamentu. Predloženo je i da ministarstvo ima svoje poverenike u većini zapadnih zemalja? Da li biste se Vi kandidovali za tu funkciju u Ministarstvu dijaspore Srbije? - Ideju o tim ”poverenicima” vlade ili ministarstva treba odbaciti u celini, jer predstavlja samo još jedan instrument kontrole srpske dijaspore. Poverenici naše zemlje u rasejanju su naša diplomatsko-konzularna predstavništva i njihovi predstavnici. Neozbiljno je da Zakon o dijaspori propisuje da samo jedno ministarstvo bira i ima svog ”poverenika” u rasejanju. Dijaspora svoje predstavnike ili poverenike, ako se taj izraz nekome više dopada, bira sama u demokratskom procesu koji je propisana statutom svake organizacije. Uostalom, protiv te institucije ustali su i oni ljudi, koji su već ranije imaju status poverenika. I iznenaĎen sam da Ministarstvo za dijasporu i pored iskazanog negativnog stava o poverenicima, koje je nazvalo koordinatori, predlaţe da se ozakoni nešto što dijaspora smatra destruktivnim.

SMEŠNE PRIVILEGIJE

ww w.

Šta ima loše u tome da posao poverenika bude da ”povezuje pripadnike i organizacije u dijaspori i koordinira njihove aktivnosti”. - To je neozbiljno. Rasejanje godinama moli maticu i traţi način da delujemo zajedno, uz dogovor i koordiniraciju. Mi predlaţemo da se formira Nacionalni savet dijaspore sa predstavnicima iz otadţbine i rasejanja. Taj sam predlog izneo i na MeĎunarodnoj konferenciji o srpskoj dijaspori i matici, koja je odrţana u Beogradu, gde je on bio prihvaćen. Ali u ovom predlogu Zakona o dijaspori Nacionalni savet dijaspore nije ni pomenut. Predstavnici vlasti u Srbiji teško menjaju ono što su naumili.

ko

re

ni.

ne t

Niste mi odgovorili da li biste pristali da budete poverenik i da imate „Legitimaciju pripadnika dijaspore“, što bi vam omogućilo posebna prava i beneficije. - Ne ţelim da budem poverenik drţave, jer ja sam izabrani predsednik Srpskog saveza. A to što je napisano o legitimacijama i privilegijama poverenika, da imaju pravo na besplatne karte za muzeje u Srbiji, to smatram izuzetno neumesnim. Pokušavam da ubedim samog sebe da je ovaj tragikomičan predlog ustvari bila nečija neslana šala i da je slučajno zalutao u tekst Zakona o dijaspori. Koliko zaista srpska dijaspora može da pomogne otadžbini, odnosno koliko je realno njen značaj za budućnost Srbije? - Da bih vam odgovorio precizno pomenuću samo dve cifre. Prva je da je nekadašnji Savet dijaspore u vreme Slobodana Miloševića sakupio u svoj Fond za razvoj 12 miliona maraka. I drugo, da danas prema podacima Narodne banke Srbije dijaspore otadţbini godišnje šalje preko 3 milijarde evra. Pitanje za otadţbinu je zašto je drţava otela Savetu dijaspore tih 12 miliona, a vratila fondu samo tri miliona, koji se danas još ne koriste. I zašto drţava od 3 milijarde evra koje graĎani dobijaju od roĎaka iz rasejanja ne napravi fondove za investiranje i razvoj, nego taj novac odlazi u golu potrošnju. Mi predlaţemo da se sredstvima tog fonda, na primer, finansiraju narodne kuhinje u Srbiji za siromašne i gladne ljude. Moja porodica bi u takav fond odmah dala 3.000 evra… Postavite na Trackback URI | Comments RSS

5 komentara za “ Švedska podržava laži o o Srbiji! ”
1. # 1 Boban piše:
07. Mart 2009. u 13:07

Koliko ih ima ovakvih boraca za dobrobit svog naroda i pravdu? Svaka cast gospodine Nikola 2. # 2 Vesna piše:
28. April 2009. u 13:29

Još jednom BRAVO i svaka Vam čast g-dine Nikola. Dok god Srbija ne bude imala jako Ministarstvo dijaspore i dok god se političari budu bojali vaših glasova na izborima, dok nam osoba posvećena pitanjima dijaspore i velikih iznosa novca koji ulazi u zemlju bude zanemarivala, a da ne govorim o investiranju i pomoći ljudima iz diaspore da se osmele i pomognu u idejama za počinjanje i realizaciju poslovnih ideja u Srbiji, biće isto. Nema zemlje na svetu u kojoj se manje spominje njen narod van nje nego u Srbiji. Nikole Tesle i mnogih drugih setili smo se tek kad su počeli da ih svojataju druge nacije. Ali to smo mi. Naţalost to svedoči i naše nejedinstvo i van granica Srbije, gde god ţivimo.Nama treba EDUKACIJA da počnemo da se uvaţavamo, volimo bliţnjeg svoga, a time treba da se bave i političari i crkva. Sada se svi oni bave samo politikom,pa kad se valjda umore doći će i ovo na red

ww w.

ko

re

ni.

ne t

3. # 3 Istina je Svedska - Bliski istok a Stokholm se sastoji iz "ostrva" Teheran,Bandarabaz,Istambul, Bagdad i dr. slicni gl. gradovi piše:
02. Jul 2009. u 15:25

Mnogo mi je drago da se neko bavi istim mislima i zna mnogo vise no ja o svedskoj politici i svedjanima/mesancima. Oni pravi svedjani - iz korena su naujceni da ne podnose rec komunizam a nas su tako nazivali svo vreme. Ovde je mnogo muslimanskog sveta iz celog sveta pa su se toliko asimilizovali sa njima, a njima je uvek neko kriv za nesto, uvek imaju protiv svih koji nisu te religije. Svedjani mogu da se pretvaraju jos 10tina gidina, ali se vec oseca medju penzionisanima i malo pametnijima od ovih ostalih, da im nije dobro ováko. I tome ce doci kraja. Ko (moze da) zivi do tada videce tj. sladice se njihovim problemima - a ako se nastavi sa ekonomskom krizom i nezaposlenoscu. Jer tu krizu smo mi vec imali. 4. # 4 Istina je da je Svedska - Bliski istok a Stokholm se sastoji iz "ostrva" Teheran,Bandarabaz,Istambul, Bagdad i dr. slicni gl. gradovi piše:
02. Jul 2009. u 15:43

Nidjo, ziv bio samo da si nam ti zdrav. Svidjaju mi se tvoji komentari, i ja tako mislim. Sve je tacno, a to znaju i Svedjani, mada se ne predaju jer imaju SNAGU/PARA. Od malen uce decu po obdanistima i skolama da se anpassaju-akaptiraju pormenama u drustvu i da su nezainteresovani za sve drugo sem za ekonomiju a time i svoj vlastiti zivot. Ali: Gde god da odem i da se pojavim, a oni znaju da sam srpkinja: zmaki da ce citi ISTINU, da smo uspravni i jaki kako bukovo stablo. Misle: evo ga advokat, och nu ska det bli bara rättvisa dvs/tj. inga/nikavi Kompromisser i Mi (koji smo casni i posteni as ima nazalost i onih drugih) uzivamo glas/rykte da smo “penicilin” za sve nepravde. Da idemo pravo i da smo neustrasivi. Mi smo jedinstveni i volimo da odlucujemo, a oni takve ne vole, jer su naucili da se svi njima podaju, da su nizi, jer oni su “plave krvi” (Boze!) i misle slicno kao sto su nemci mislili za vreme fasizma. -Samo oni znaju i oni mogu-. To treba samo izdrzati, ne hvalilti ih i ne precenjivati vec tretirati kao sebi jednakima.

Kristina Radmila G. iz Brlg. u Dalani, jobbar i Gagnef. Pa, javi se. 5. # 5 Istina je da je Svedska - Bliski istok a Stokholm se sastoji iz "ostrva" Teheran,Bandarabaz,Istambul, Bagdad i dr. slicni gl. gradovi piše:
02. Jul 2009. u 15:44

ww w.

ko

re

ni.

ne t

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful