Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Universitatea Petrol – Gaze din Ploieşti Facultatea: Ingineria Petrolului şi Gazelor

Planul a fost avizat de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării la data de ...................................

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Domeniul de studii de licenţă: Mine, Petrol şi Gaze Specializări: Inginerie de Petrol şi Gaze Transportul, Depozitarea şi Distribuţia Hidrocarburilor Titlul absolventului: inginer Forma de învăţământ: ZI Durata studiilor: 4 ani Anul intrării în vigoare a planului: 2005 - 2006 Anul ultimei revizuiri a planului: 2009

Poate fi admis în anul II. studentul care a obţinut cele 60 de credite la disciplinele obligatorii şi opţionale din planul de învăţământ prevăzute în anul I de studii. Consiliul facultăţii stabileşte. aprobă formaţiile de studiu pentru fiecare disciplină sau modul de discipline şi defineşte criteriile după care se face înscrierea studenţilor la disciplinele sau modulele de discipline opţionale. fie de o altă instituţie specializată. II şi III se organizează în luna septembrie. în funcţie de cerinţele pregătirii studenţilor şi de posibilităţile economico-financiare. II Iarnă Vară Restanţe1) Iarnă Primăvară Vară studii I 14 14 4 4 3 2 1 7 II 14 14 4 4 3 4 2 1 7 III 14 14 4 4 3 4 2 1 7 IV 14 10 4 3 1 4 2 1 1) Sesiunea de restanţe şi reexaminări la anii I. III. revizuit şi aprobat la începutul fiecărui an universitar de către Senatul Universităţii. b) promovarea disciplinei Educaţie fizică. Pentru fiecare an universitar. iar la anul IV – după practica pentru elaborarea proiectului de licenţă. Promovează anul I de studii.I. Numărul orelor de activităţi didactice pe săptămână Anul universitar I II III IV Semestrul 1 2 3 4 5 6 7 8 Numărul săptămânilor de activităţi 14 14 14 14 14 14 14 10 didactice Numărul orelor de activităţi IPG 28 28 28 28 28 28 28 28 * didactice pe saptamână TDD 29 27 * ore la disciplinele obligatorii şi opţionale (fără activităţile de la disciplinele facultative) IV. studentul care a obţinut un număr de credite cuprins în intervalul [40. Depozitarea şi Distribuţia Hidrocarburilor de la Facultatea de Ingineria Petrolului şi Gazelor. Modul de alegere a disciplinelor opţionale În planul de învăţământ al specializărilor Inginerie de Petrol şi Gaze şi Transportul. Structura anului universitar (în săptămâni) Anul Activităţi didactice Sesiuni de examene Vacanţe de Practică2) Sem. principiile acestui sistem şi criteriile de promovare a anilor de studii fiind descrise detaliat în Regulamentul de organizare a procesului de învăţământ pe baza sistemului de credite transferabile la Universitatea Petrol Gaze din Ploieşti.1. valabile pentru studenţii specializărilor Inginerie de Petrol şi Gaze şi Transportul. Principalele condiţii de promovare conţinute în acest regulament. V. Înscrierea la examenul de licenţă este condiţionată de: a) prezentarea unui certificat de competenţă lingvistică pentru comunicarea de specialitate într-o limbă de largă circulaţie internaţională. I Sem. 60) la disciplinele din planul de învăţământ prevăzute în anul I. Cerinţele pentru obţinerea diplomei Obţinerea celor 250 credite la disciplinele obligatorii şi opţionale din planul de învăţământ şi la examenul de finalizare a studiilor (examenul de licenţă). eliberat fie de Catedra de Limbi şi Literaturi Străine din Universitatea Petrol – Gaze din Ploieşti. 2) Practica anilor II şi III se organizează după sesiunea de examene din vară. Depozitarea şi Distribuţia Hidrocarburilor se prezintă astfel: 1. în acest caz. disciplinele opţionale sunt cuprinse sub formă de grupe şi module. obţinerea creditelor obligatorii pentru promovarea anului I de studii este amânată pentru anul II de . recunoscută de Universitatea Petrol – Gaze din Ploieşti. II. 1. fară a fi promovat anul I. Promovarea anului I 1. grupele şi modulele de discipline opţionale care urmează a se desfăşura.2. Condiţiile de promovare a anilor de studii Procesul de învăţământ este organizat pe baza sistemului de credite transferabile. iar practica anului IV (pentru elaborarea proiectului de licenţă) se organizează după sesiunea de examene din semestrul II.

3. fară a fi promovat anul II. studentul care a obţinut un număr de credite cuprins în intervalul [95. Promovează anul III de studii.2. Reguli cu caracter general 5. 5. la cerere. Studentul care nu satisface nici una din condiţiile anterioare va fi exmatriculat sau. 5.2 Studentul care nu a promovat anul terminal va fi exmatriculat sau. iar în foaia sa matricolă specificăndu-se “repetent”. studentul care a obţinut cele 120 de credite la disciplinele obligatorii şi opţionale din planul de învăţământ. aceste credite se iau în considerare numai la calcularea mediei generale de absolvire. recunoscându-i-se disciplinele promovate şi creditele acumulate anterior. Studentul care nu satisface nici una din condiţiile anterioare va fi exmatriculat sau. taxe de examinare la disciplinele nepromovate în anul I. Poate fi admis în anul III. Promovează anul II de studii. recunoscându-ise disciplinele promovate şi creditele acumulate anterior.3. II şi III de studii. are dreptul să repete anul III în regim cu taxă. dar nu a susţinut sau nu a promovat examenul de licenţă primeşte adeverinţă de absolvire a specializării (fără examen de licenţă).1. 4. iar în foaia sa matricolă se specifică “amânat pentru obţinerea tuturor creditelor anilor I şi/sau II de studii”. recunoscându-i-se disciplinele promovate şi creditele acumulate anterior.2. iar în foaia sa matricolă specificându-se “repetent”. la cerere. studentul plăteşte în anul IV taxe de examinare la disciplinele nepromovate în anii II şi III. Promovarea anului III 3. 3. 2. Absolvenţii care vizează ocuparea unor posturi didactice în învăţământul primar sau gimnazial trebuie să posede certificate de absolvire a modulelor de pregătire psihopedagogică. are dreptul să repete anul IV în regim cu taxă.3. în anul I în regim cu taxă. studentul care a obţinut cele 180 de credite la disciplinele obligatorii şi opţionale din planul de învăţământ prevăzute în anii I. în acest caz. studentul plăteşte în anul III taxe de examinare la disciplinele nepromovate în anii I şi II. 1.3. iar în foaia sa matricolă specificându-se “repetent”. în foaia sa matricolă se va specifica “repetent”. nefiind considerate la realizarea condiţiilor de promovare a anilor de studii. fără concurs de admitere. 120) la disciplinele din planul de învăţământ prevăzute în anii I şi II de studii. fară a fi promovat anul III. convocările în loturile sportive naţionale sau olimpice etc. Întreruperile şi prelungirile de şcolaritate nu sunt incluse în durata legală de şcolarizare gratuită. Promovarea anului II 2. 4. studentul plăteşte în anul II. are dreptul să repete anul II în regim cu taxă. Pe parcursul şcolarităţii. obţinerea creditelor obligatorii pentru promovarea anului III de studii este amânată pentru anul IV de studii. Promovarea anului IV (terminal) 4. II.2.1. 5. obţinerea creditelor obligatorii pentru promovarea anului II de studii este amânată pentru anul III de studii. prevăzute în anii I şi II de studii. Studentul care nu satisface nici una din condiţiile anterioare va fi exmatriculat sau. Cazurile de forţă majoră (concediile medicale. iar în foaia sa matricolă se specifică “amânat pentru obţinerea tuturor creditelor anului I de studii”. Promovează anul IV de studii studentul care a acumulat 240 credite la disciplinele obligatorii şi opţionale prevăzute pentru anii I. concediile de maternitate. III şi IV în planul de învăţământ. la cerere. studenţii pot acumula credite suplimentare prin promovarea disciplinelor facultative. Studentul care a promovat anul IV de studii (a obţinut cele 240 de credite la disciplinele obligatorii şi opţionale din planul de învăţământ). are dreptul să se reînscrie. 4. la cerere.3. 3. Studentul care a acumulat 250 de credite prin promovarea celor patru ani de studii şi a examenului de licenţă primeşte diplomă de inginer. 2.) pot constitui motive pentru exceptarea de la regulile anterior precizate şi se rezolvă de către Biroul Senatului Universităţii Petrol – Gaze din Ploieşti prin întreruperea sau prelungirea şcolarităţii gratuite.3. studentul care a obţinut cele 60 de credite ale disciplinelor din planul de învăţământ prevăzute în anul I de studii şi a acumulat un număr de credite cuprins în intervalul [95. 120) la disciplinele din planul de învăţământ prevăzute în anii II şi III de studii. în acest caz.studii. iar în foaia sa matricolă se specifică “amânat pentru obţinerea tuturor creditelor anilor II şi/sau III de studii”. 2. Poate fi admis în anul IV.4.1.1. recunoscându-i-se disciplinele promovate şi creditele acumulate anterior. 5. în .

modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenţă nr. după cum urmează: a) evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate ale absolvenţilor: 5 credite. Iulian NISTOR . Examenul de diplomă are două componente de bază. 3. dr. Prof. Prof. alegerii şi/sau proiectării produselor informatice potrivite pentru efectuarea calculelor de proiectare şi redactării proiectului în forma primară. b) susţinerea proiectului de licenţă: 5 credite. VI. dr. crt. VII. 2.2009 Rector.2009 Planul de învăţământ a fost aprobat în şedinţa Consiliului Facultăţii din 07. în cursul efectuării şi după efectuarea perioadei de practică pentru proiectul de licenţă şi a sesiunii de examene.conformitate cu prevederile Legii nr. ing.Pr Total 1310 + 360 3102 1314 + 360 3106 178 282 146 250 446 648 446 648 1818 3384 1820 3356 % 92 93 8 7 100 100 Credite alocate Total % 223 93 224 93 17 7 16 7 33 32 240 100 240 100 Planul de învăţământ a fost aprobat în şedinţa Senatului UPG Ploieşti din 07. La începutul semestrului 6 sunt definite şi aprobate temele proiectelor de licenţă.L.07. În semestrul 8. Bilanţul general al Planului de învăţământ Nr. Perioada de întocmire a proiectului de licenţă corespunde semestrelor 6 – 8. Examenul de finalizare a studiilor (examenul de licenţă) 1. 3. realizării determinărilor experimentale. împreună cu fişa de elaborare a proiectului în care sunt precizate principalele capitole şi elementele de material grafic pe care trebuie să le conţină obligatoriu proiectul. fiecare student efectuează o perioadă de practică pentru elaborarea proiectului de licenţă cu durata de 4 săptămâni în unităţi productive.2005. cu notare distinctă şi cu alocare de credite. 78/12. planul de învăţământ în conformitate cu care sunt organizate aceste module de pregătire se găseşte la Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic – DPPD.07. conceperii soluţiilor de proiectare. ing. fiecare student primind tema proiectului de licenţă pe care trebuie să-l elaboreze. Tipul Disciplinelor Obligatorii (O)* + P Opţionale (A) Facultative (L) TOTAL (O + A) + P *fără Practică (P) IPG TDD IPG TDD IPG TDD IPG TDD Curs 1432 1442 104 104 202 202 1536 1546 ORE PREVĂZUTE S. Vlad ULMANU Decan. efectuării analizei materialului bibliografic. Perioada de definitivare a proiectului şi de pregătire pentru susţinerea examenului de licenţă este de 5 săptămâni în semestrul 8.07. 1. 2. Semestrele 6 şi 7 sunt destinate documentării studenţilor pentru realizarea proiectului. în institute de cercetare ştiinţifică şi/sau în ateliere de proiectare.288/2004 privind organizarea studiilor universitare.

DISCIPLINE FACULTATIVE (L) SEMESTRUL 1 1 2 A doua limbă străină 1 Birotică A doua limbă străină 2 Grafică interactivă 1 2 2 3 3 14 14 28 42 28 42 28 56 28 56 44 22 44 4 2 4 V V V SEMESTRUL 2 1 2 1 1) Orele de Proiect trecute în rubrica Seminar se progr. DISCIPLINE OBLIGATORII (O) SI OPTIONALE (A) SEMESTRUL 1 1 2 3 4 5 6 7 Analiză matematică Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare Chimie generală Geometrie descriptivă şi desen tehnic 1 Limba engleză 1 Limba franceză 1 Filosofie Istoria ştiinţei Educaţie fizică 1 TOTAL 4 2 4 2 2 14 4 2 2 1 2 9 4 1 2 3 5 3 2 1 3 9 56 28 56 28 28 196 56 28 42 42 168 56 28 42 28 28 14 28 196 42 56 28 28 42 28 28 224 112 56 98 56 28 42 28 392 42 112 56 70 84 28 28 392 113 69 102 69 11 33 397 58 88 44 55 91 22 358 9 5 8 5 3 30 4 8 4 5 7 2 30 E E E E V 4E+1V V E E E E V V 4E+3V SEMESTRUL 2 1 2 3 4 5 6 7 Geometrie descriptivă şi desen tehnic 2 Algebră liniară. Codul disciplinei Forma de evaluare Puncte credit .Universitatea Petrol – Gaze din Ploieşti Facultatea de Ingineria Petrolului şi Gazelor Domeniul: Mine. pe grupe. crt. geometrie analitică şi diferenţială Tehnologia materialelor Mecanică 1 Mineralogie şi petrologie Limba engleză 2 Limba franceză 2 Educaţie fizică 2 TOTAL 4 2 3 3 12 2 2 7 B. ing. Vlad ULMANU Decan. Prof. Depozitarea şi Distribuţia Hidrocarburilor PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT UPG2801 ANUL I ORE PE SEMESTRU NOADsem Seminar. ing. iar orele de Proiect trecute în rubrica Laborator se progr. Proiect Seminar NOADsap 1) Curs A. Petrol şi Gaze Specializări: Inginerie de Petrol şi Gaze Transportul. dr. Lucr. Iulian Nistor TOTAL Denumirea disciplinei Curs NOSIsem Lucrări Nr. pe subgrupe Rector. dr. Prof.

pe subgrupe Rector. Petrol şi Gaze Specializări: Inginerie de Petrol şi Gaze Transportul. DISCIPLINE OBLIGATORII (O) SI OPTIONALE (A) SEMESTRUL 3 1 2 3 4 5 6 7 8 Mecanică 2 Fizică Geologie generală şi stratigrafică Termotehnică si maşini termice 1 Rezistenţa materialelor 1 Limba engleză 3 Limba franceză 3 Economie generală Macroeconomie Educaţie fizică 3 TOTAL 2 3 3 2 2 2 14 1 2 1 2 4 2 2 2 4 1 3 2 2 2 10 2 2 2 2 2 10 28 42 42 28 28 28 196 28 42 28 28 42 28 196 28 42 28 28 28 28 14 28 196 28 28 28 28 28 28 28 28 120 316 56 84 70 56 56 28 42 28 392 56 70 56 56 42 28 56 28 28 120 512 69 66 80 69 69 11 33 397 44 30 44 44 33 22 44 22 283 E E E E E V 5E+1V E E E E V V E V V V 5E+5V SEMESTRUL 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Termotehnică si maşini termice 2 Rezistenţa materialelor 2 Electrotehnică şi maşini electrice Chimie fizică Organe de maşini Organe de maşini . dr.proiect Mecanica rocilor Limba engleză 4 Limba franceză 4 Educaţie fizică 4 Practică 1 TOTAL 2 3 2 2 3 2 14 B. dr. ing. pe grupe. DISCIPLINE FACULTATIVE (L) SEMESTRUL 3 1 2 1 2 A doua limbă străină 3 Surse neconvenţionale de energie A doua limbă străină 4 Dinamica structurilor de foraj. Prof. Lucr. iar orele de Proiect trecute în rubrica Laborator se progr. Prof. ing. transport şi depozitare 2 2 2 2 2 28 28 28 28 28 28 28 56 28 56 19 22 19 V V V SEMESTRUL 4 2 1) Orele de Proiect trecute în rubrica Seminar se progr. Codul disciplinei Forma de evaluare .Universitatea Petrol – Gaze din Ploieşti Facultatea de Ingineria Petrolului şi Gazelor Domeniul: Mine. Depozitarea şi Distribuţia Hidrocarburilor PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT UPG2801 ANUL II Puncte credit 5 6 6 5 5 3 30 4 4 4 4 3 2 4 2 3 30 3 2 3 ORE PE SEMESTRU NOADsem Seminar. Proiect Seminar NOSIsem NOADsap 1) Curs A. Iulian Nistor TOTAL Denumirea disciplinei Lucrări Curs Nr. Vlad ULMANU Decan. crt.

Universitatea Petrol – Gaze din Ploieşti Facultatea de Ingineria Petrolului şi Gazelor Domeniul: Mine. ing. Vlad ULMANU Seminar. pe grupe. Iulian Nistor Forma de evaluare NOADsap 1) Curs Puncte credit . Petrol şi Gaze Specializarea: Inginerie de Petrol şi Gaze PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT UPG2811 ANUL III ORE PE SEMESTRU NOADsem Seminar TOTAL NOSIsem Lucrări Curs Denumirea disciplinei A. crt. pe subgrupe Rector. Prof.Lucr. iar orele de Proiect trecute în rubrica Laborator se progr.proiect Geologia zăcămintelor de hidrocarburi Utilaj petrolier Practica 2 TOTAL 3 2 2 3 3 3 16 3 1 1 2 3 2 12 42 28 28 42 42 42 224 42 14 14 28 42 28 120 288 84 42 42 42 28 84 70 120 512 66 33 33 33 22 41 55 283 6 3 3 3 2 5 5 3 30 E E E V V E E V 5E+3V B. ing. Prof. DISCIPLINE FACULTATIVE (L) SEMESTRUL 5 1 2 A doua limbă străină 5 Termodinamica zăcămintelor de hidrocarburi A doua limbă străină 6 Coroziune în industria petrolieră 2 2 2 28 28 28 28 56 19 3 V SEMESTRUL 6 1 2 2 2 1 1 28 28 28 28 56 22 19 2 3 V V 1) Orele de Proiect trecute în rubrica Seminar se progr. dr. dr. Codul disciplinei Decan. Proiect Nr. DISCIPLINE OBLIGATORII (O) SI OPTIONALE (A) SEMESTRUL 5 1 2 3 4 5 Hidraulică generală Fizica zăcămintelor de hidrocarburi Fluide de foraj şi cimenturi de sondă Geofizică de sondă Extracţia gazelor TOTAL 3 4 3 3 2 15 3 3 3 2 2 13 42 56 42 42 28 210 42 42 42 28 28 182 84 98 84 70 56 392 66 102 66 80 44 358 6 8 6 6 4 30 E E E E E 5E SEMESTRUL 6 1 2 3 4 5 6 7 8 Hidraulică subterană Forajul sondelor 1 Extracţia petrolului 1 Transportul şi depozitarea hidrocarburilor Transportul şi depozitarea hidrocarburilor .

proiect 1 Extracţia petrolului 2 Extracţia petrolului . DISCIPLINE FACULTATIVE (L) SEMESTRUL 7 1 2 A doua limbă străină 7 Evaluarea zăcămintelor de ape subterane şi geotermale A doua limbă străină 8 Simulare numerică în ingineria de zăcământ 2 2 2 28 28 28 28 56 44 V SEMESTRUL 8 1 2 2 2 2 20 20 20 20 40 30 35 V V 1) Orele de Proiect trecute în rubrica Seminar se progr.proiect Investigaţii hidrodinamice Economia petrolului Protecţia mediului Practică 3 TOTAL 2 4 4 2 2 14 2 2 4 2 2 1 5 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 1 8 28 56 56 28 28 196 40 40 30 20 20 150 28 28 28 28 28 28 28 196 20 20 20 20 20 20 10 90 220 56 84 28 84 28 56 56 392 60 20 60 20 30 20 40 30 90 370 44 91 22 91 22 44 44 358 65 30 65 30 75 30 60 45 400 E E V E V E E 5E+2V E V E V E V E V V 4E+5V SEMESTRUL 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 4 3 2 2 15 B.Universitatea Petrol – Gaze din Ploieşti Facultatea de Ingineria Petrolului şi Gazelor Domeniul: Mine. Lucr. crt. Prof.proiect 2 Extracţia petrolului 3 Extracţia petrolului. Petrol şi Gaze Specializarea: Inginerie de Petrol şi Gaze PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT UPG2811 Nr.proiect 2 Proiectarea exploatării zăcămintelor de hidrocarburi 2 Proiectarea exploatării zăcămintelor de hidrocarburi . pe grupe. ing. NOSIsem – numărul orelor de studiu individual pe semestru Rector. ing. NOADsem – numărul orelor de activităţi didactice directe pe semestru. Proiect Seminar NOSIsem NOADsap 1) Lucrări Curs A. dr. Prof. Vlad ULMANU Decan.proiect 1 Proiectarea exploatării zăcămintelor de hidrocarburi 1 Exploatarea secundară a zăcămintelor Simulare în foraj-extracţie TOTAL Forajul sondelor 3 Forajul sondelor . DISCIPLINE OBLIGATORII (O) SI OPTIONALE (A) SEMESTRUL 7 1 2 3 4 5 6 7 Foraje speciale şi foraj marin Forajul sondelor 2 Forajul sondelor . iar orele de Proiect trecute în rubrica Laborator se progr. dr. Iulian Nistor TOTAL Curs Denumirea disciplinei Forma de evaluare . pe subgrupe NOADsap – numărul orelor de activităţi didactice directe pe săptămână. Codul disciplinei ANUL IV Puncte credit 4 7 2 7 2 4 4 30 5 2 5 2 3 2 4 3 4 30 4 2 3 ORE PE SEMESTRU NOADsem Seminar.

Iulian Nistor NOSIsem Lucrări Nr. Prof.Pr TOTAL % CREDITE ALOCATE TOTAL % 1432 104 202 1536 1310+360 178 446 1818 3102 282 648 3354 92 8 100 223 17 33 240 93 7 - 100 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT Modulul I de pregătire psihopedagogică DEPARTAMENTUL DE PREGĂTIRE A PERSONALULUI DIDACTIC – DPPD Forma de evaluare E E E E V C C E 5E+1V + 2C NOADsap ORE PE SEMESTRU NOADsem Seminar Curs TOTAL Seminar. Prof. Proiect Denumirea disciplinei ANUL I – SEMESTRUL 1 1 2 Psihologia educaţiei Pedagogie I (Fundamentele pedagogiei. ing.Universitatea Petrol – Gaze din Ploieşti Facultatea Ingineria Petrolului şi Gazelor Domeniul Mine. dr. dr. Lucr. crt. ing. Teoria şi metodologia curriculumului) Pedagogie II (Teoria şi metodologia instruirii. Codul disciplinei Puncte credit . crt. Petrol şi Gaze Specializarea Inginerie de Petrol şi Gaze PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT BILANŢ GENERAL Nr.L. 1 2 3 * TIPUL DISCIPLINELOR CURS OBLIGATORII (O) + P OPŢIONALE (A) FACULTATIVE (L) TOTAL (O + A) + P fără Practică (P) * ORE PREVĂZUTE S. Teoria şi metodologia evaluării) Didactica specialităţii Opţional: Management educaţional sau Metode şi tehnici de învăţare eficientă Practică pedagogică 1 Practică pedagogică 2 Evaluare finala – Portofoliu didactic TOTAL 2 2 28 28 56 50 5 ANUL I – SEMESTRUL 2 2 2 28 28 56 50 5 ANUL II – SEMESTRUL 3 3 2 2 28 28 56 50 5 ANUL II – SEMESTRUL 4 4 2 2 28 28 56 50 5 ANUL III – SEMESTRUL 5 5 6 7 8 1 2 3 3 1 14 126 28 42 42 14 238 42 42 42 14 364 40 20 10 270 4 2 3 1 30 ANUL III – SEMESTRUL 6 Rector. Vlad Ulmanu Curs Decan.