CURS GENERAL DE CONSTRUCŢII

Conf. univ. dr. ing. Gabriela Proca

Cuprins I. Introducere în teoria şi tehnica construcţiilor II. Alcătuirea generală a construcţiilor III. Construcţii din lemn IV. Construcţii din zidărie V. Construcţii din beton şi beton armat VI. Construcţii metalice

2006

CAPITOLUL I INTRODUCERE ÎN TEORIA ŞI TEHNICA CONSTRUCŢIILOR 1.1 Elemente generale În cadrul relaţiilor dintre om şi natura înconjurătoare se manifestă permanent o activitate umană de remodelare a cadrului natural, de edificare a unui mediu artificial, adaptat necesităţilor şi aspiraţiilor oamenilor. Construcţiile sunt produsele activităţii umane destinate adăpostirii şi deservirii multiplelor procese ale vieţii sociale şi materiale, având un rol important în asigurarea calităţii vieţii. Datorită acestor considerente, activitatea de construcţii reprezintă unul dintre domeniile de bază ale activităţii umane. 1.1.1 Clasificarea construcţiilor Clasificarea uzuală se face pe criteriul destinaţiei, deosebindu-se astfel două mari categorii şi anume, clădirile şi construcţiile inginereşti. Clădirile sunt construcţii închise, cu o anumită compartimentare şi dotare cu echipamente şi instalaţii destinate prin proiectare pentru a adăposti sau deservi o anumită activitate umană.

Fig.1.1. Clasificarea clădirilor Clădirile civile sunt destinate unei game largi de procese funcţionale: de
7

locuit, învăţământ, ocrotire socială, comerţ, sport, cultură. Dintre acestea, unele solicită o compartimentare deasă (ex.: locuinţe, hoteluri, spitale, policlinici, şcoli, clădiri pentru birouri), iar altele, unde există mari grupări de oameni, o compartimentare rară (ex.: amfiteatre, expoziţii, săli de spectacole). Ultimele tipuri de clădiri menţionate sunt prevăzute şi cu o construcţie anexă cu o compartimentare rară. Clădirile industriale oferă o mare diversitate datorită proceselor industriale pe care le adăpostesc şi pe care le deservesc. Dimensionarea constructivã se face pe baza schemei de flux tehnologic. În această categorie sunt incluse clădirile de producţie (uzine, fabrici, hale, ateliere), clădirile pentru depozitare şi cele social administrative. Clădirile agrozootehnice sunt destinate diferitelor procese de producţie din sectorul zootehnic (grajduri, adăposturi pentru animale şi păsări) şi cel agrovegetal (sere, răsadniţe, fabrici de nutreţuri combinate, crame, secţii de vinificaţie), precum şi construcţii auxiliare sectorului productiv (magazii de cereale, silozuri, garaje, remize, ateliere). Construcţiile inginereşti includ: construcţii industriale speciale (coşuri de fum, silozuri, rezervoare, castele de apă, turnuri de răcire), construcţii hidrotehnice şi energetice, căi de comunicaţie (drumuri, căi ferate, poduri, tuneluri, piste, platforme), linii de transport ale energiei termice, electrice şi a fluidelor tehnologice, construcţii pentru alimentare cu apă, canalizări. 1.1.2 Sistemul clădire şi subsistemele componente Conceptul de sistem are în vedere clădirea ca un ansamblu de elemente interconectate prin relaţii reciproce între ele precum şi cu mediul înconjurător, şi care, acţionează în comun pentru realizarea unei funcţii sociale sau de producţie. Sistemul clădire poate fi descompus în subsisteme pe baza criteriului funcţional, fiecare subsistem fiind caracterizat printr-o funcţiune specifică. Fiecare subsistem are propriul rol funcţional dar, poate îndeplini simultan

8

Abordarea sistemică a construcţiei este influenţatã direct de linia de proiectare funcţională / tehnologică adoptată în activitatea de construcţii şi materializată prin introducerea în activitatea de construcţii a conceptului de criteriu de performanţă. distribuţie gaze şi agent termic. Note: Fiecare subsistem este organizat ca un sistem în raport cu propria structură. fiind în contact direct cu acesta.echipamente conţinând instalaţiile aferente clădirii: sanitare. electrice. . Unele elemente. putând fi descompus în subsisteme (subansambluri). . etc.spaţii închise cuprinzând zone create prin diviziune interioară pentru realizarea suprafeţelor specifice funcţiunii clădirii. 9 . rezultate din procesul de exploatare. .chiar mai multe funcţiuni.structura care include partea din sistemul clădire care asigură rezistenţa şi stabilitatea ansamblului la acţiunile mediului ambiant sau. în condiţiile asigurãrii unui nivel de siguranţă apriori stabilit. . Fiecare subansamblu poate fi descompus în subsisteme numite elemente. pot fi considerate ca sisteme în raport cu propria lor structură. datorită complexităţii lor.anvelopa (închiderea) care cuprinde porţiuni din sistemul clădire ce separă spaţiul interior de mediul înconjurător.delimitări exterioare incluzând porţiuni din sistemul clădire aflate în contact pe toate feţele cu mediul înconjurător. . încălzire.delimitări interioare incluzând porţiuni din sistemul clădire care divizează sau delimitează şi definesc spaţiile închise. ventilare şi condiţionarea aerului. tele-comunicaţii. la acest nivel subsistemele numindu-se componente. Pentru clădirile curente pot fi luate în consideraţie subsistemele: .

punctul de plecare îl constituie identificarea exigenţelor utilizatorilor. sunt pentru construcţii de locuit. respiratorie. ambianţă climatică.1. se poate 10 .3. Întrucât producţia de construcţii . − (b) calitatea funcţională a clădirilor. estetică). olfactivă. igienă.confort (spaţiu şi funcţionalitate.economicitate (consum energetic moderat la realizare şi în exploatare. care pentru clădiri de locuit se referă la: condiţiile de locuit. prezintă particularităţi faţă de alte produse ale activităţii umane.instalaţii are un caracter apropiat de cel industrial. În analiza performanţei. . costuri de întreţinere corelate cu destinaţia). 1.1. astfel încât construcţia în ansamblu să corespundă exigenţelor formulate de utilizatori.montaj . siguranţă la foc. rezultate ale procesului complex de producţie în construcţii . gradul de confort. − (c) industrializarea lucrărilor de construcţii. Exigenţele.instalaţii.montaj . acustică. etanşeitate. formulate calitativ. urmãtoarele: .1. securitate în exploatare). astfel încât pot fi evidenţiate constructorului şi proiectantului următoarele aspecte: − (a) durata îndelungată de folosire care implică obligativitatea fiabilităţii construcţiilor. vizual-luminoasă.siguranţă (stabilitate şi rezistenţă structurală. . Aplicarea conceptului de performanţă în activitatea de construcţii Conceptul de performanţă constituie un procedeu de stabilire a caracteristicilor calitative ale sistemului construcţie şi a subsistemelor componente. flexibilitatea funcţională. din punct de vedere al parametrilor care o definesc.4 Aspecte de bază ale concepţiei şi proiectării construcţiilor Produsele clădire.

etc. Consumul energetic este datorat energiei înglobate iniţial în fiecare construcţie nouă (materialele de construcţie şi punerea lor în operă) şi de energia consumată în timpul exploatării Dintre aceste consumuri..vorbi de posibilitatea industrializãrii lucrărilor de construcţii.. fiecare construcţie are un caracter de unicat. ponderea maximă o are cel din timpul exploatării reprezentând 90. deşi. aprovizionarea şi transportul materialelor. Tendinţa de industrializare a lucrărilor de construcţii este prezentã în toate ţările lumii putându-se vorbi clar de existenţa unei noi industrii. se consideră bine concepută acea clădire care poate interveni activ în bilanţul energetic de iarnă alături de 11 . Caracteristicile şi particularităţile acestei industrii au impus înfiinţarea unor întreprinderi specializate în producţia de elemente şi componente pentru construcţii (prefabricatele). motiv pentru care este implicit necesarã găsirea şi aplicarea modalitãţilor de reducere sau moderare a acestuia fără afectarea gradului de confort termic interior. În arhitectura modernă.15% din bilanţul energetic naţional. bioclimatică. Industrializarea conduce la: reducerea duratei de execuţie.95 % din totalul energiei consumate. creşterea productivi-tăţii muncii şi la îmbunãtãţirea calităţii lucrărilor.. Realizarea acestui deziderat impune o conformare termoenergetică corectă a clădirilor noi şi aplicarea unor seturi complexe de măsuri în scopul reabilitãrii termice a fondului locativ construit. industria construcţiilor.. − (d) economia de materii prime şi energie Cantitatea anuală de energie aferentă construcţiilor reprezintã 10. Industrializarea lucrărilor de construcţii se reflectă şi la alegerea unor procedee tehnologice de mare randament. prin mecanizarea complexă a unor lucrări mari consumatoare de forţă de muncă (manoperă) şi timp ca de exemplu: lucrările de terasamente. prepararea şi punerea în operã a betoanelor.

ruină) faţă de care se exprimă în general gradul de siguranţă sau nivelul de asigurare al structurii.2 Elemente de siguranţă structurală a construcţiilor Siguranţa construcţiilor reprezintă o exigenţã fundamentală de performanţă a construcţiilor putând fi analizatã şi prin modul de răspuns al clădirilor la acţiunea seismică. Valorile numerice ale acestor mărimi la un moment dat reprezintă realizări de variabile sau procese aleatoare. pulsaţii având valorile normate stabilite conform prevederilor standardizate. Valorile de calcul ale parametrilor ce caracterizează acţiunile se obţin prin multiplicarea valorilor normate cu coeficienţii de grupare ai încărcărilor ţinând 12 . forma de plan. alegându-se acelea cu posibilităţi de stocare şi captare a energiei.3. materialele de construcţiefoloste. sau. Se au în vedere în acest sens. ca rezultat al unor fenomene de interacţiune între construcţie şi mediul ambiant. orice cauză capabilă de a genera stări de solicitare mecanică.3 Acţiuni în construcţii 1. Încărcările sunt caracterizate cantitativ prin parametri de natura unor intensităţi. 1. Acţiunile sunt reprezentate în calcule prin încărcări (scheme de încărcare) în cadrul cărora sunt precizate sisteme de forţe. deplasări sau deformaţii impuse. În analiza contemporanã a siguranţei construcţiilor. Siguranţa unei structuri se raportează frecvent la starea ultimă de pierdere a capacităţii portante (cedare. acţiunile. caracteristicile fizico-mecanice ale materialelor sunt considerate şi modelate ca mărimi aleatoare. condiţiile concrete privind: amplasamen-tul. putând reduce aportul acestora. 1. volumul construit. în faza de proiectare.instalaţiile de încălzire. în situaţii complexe. parametrii geometrici.1 Definirea acţiunilor Se numeşte acţiune în construcţii.

încărcări concentrate 13 . Din acest punct de vedere încărcările se clasifică astfel: . putând fi calculate şi direct. 1. Ca exemple. (Intensitatea se poate diminua sensibil sau.cont de abaterile posibile în sens defavorabil în raport cu încărcările normate ale acestor parametri. . de finisaj. menţionãm: greutatea elementelor de închidere şi de compartimentare. pe baza datelor statistice privitoare la acţiuni. se aplică în mod intermitent. intensitatea este variabilă în raport cu timpul. Se stabilesc pe bazã de analizã statisticã.încărcări cvasipermanente (C). Se deosebesc: . împingerea pământului. având o intensitate practic constantă în timp. elemente de izolaţie.încărcări variabile (V). greutatea utilajelor. deplasări şi tasări inegale ale fundaţiilor. Coeficienţii de încãrcare aplicaţi intensitãţii valorilor normate ale încărcărilor permanente permit determinarea valorilor de calcul ale intensităţilor. se aplică continuu. putând lipsi total pe intervale lungi de timp. efectul precomprimării. menţionãm: greutatea proprie a construcţiei (elemente portante şi de închidere).3. instalaţiilor şi a materialelor depozitate sub diferite forme.2 Clasificarea încărcărilor Unul dintre criteriile de clasificare al încărcărilor este frecvenţa cu care sunt întâlnite la anumite intensităţi. variaţia temperaturii tehnologice. datorită variabilităţii statistice a acţiunilor.încărcări permanente (P) care. Exemple: încărcări uniform distribuite pe planşee. greutatea depunerilor de praf industrial. a căror intensitate variază sensibil în raport cu timpul.) Ca exemple de încărcări permanente. în cazuri excepţionale se anihilează prin absenţa temporară a unor părţi de structură. care se aplică cu intensităţi ridicate sau în mod frecvent. Valorile de calcul se numesc şi valori limită.încărcările temporare (T). .

eventual niciodată în viaţa construcţiei. ce cuprind: (P. de lungă durata. practic posibile ale diferitelor încărcări. corespunzător naturii şi importanţei stărilor limită pentru care se fac verificările. au intensităţi semnificative în unitatea de timp. cele 14 . Notă: Coeficienţii se stabilesc fără a se lua în considerare creşterile de perspectivă ale intensităţilor sau ale coeficienţilor de impact. Valorile de calcul obţinute pot avea semnificaţia de valori: rar întâlnite.. ce cuprind: (P. Exemple: încărcarea seismică. Încărcările permanente iau în consideraţie în toate cazurile.3 Gruparea încărcărilor Calculul elementelor şi structurilor presupune considerarea combinaţiilor defavorabile. C. cedări de reazeme.aplicate treptelelor de scări. Valorile de calcul şi modul de calcul al acestor încãrcãri este specificat în standarde şi normative de specialitate. . Valorile de calcul considerate pentru diferite încărcări pot fi reduse atunci când fac parte din anumite grupări de calcul.grupări speciale. Coeficienţii încărcărilor pentru acţiuni temporare ţin cont de frecvenţa manifestãrii încărcărilor în timp precum şi de efectele defavorabile cauzate.V). rafale de vânt. etc. 1E). cedarea unor elemente structurale ale construcţiei. variaţiilor de temperatură înregistrate în mediul exterior.C.3. . Principalele grupări de încărcări sunt: . frecvent întâlnite. zăpezii.grupări fundamentale. Aceste combinaţii sunt reprezentate prin grupări de încărcări. încărcări datorate podurilor rulante. şocuri generate de funcţionarea sau avarierea utilajelor. Grupările utilizate la calculul structurilor au în vedere starea limită considerată. de scurtă durată. 1. dar. încărcări datorate inundaţiilor catastrofale. 1V. vântului..încărcările excepţionale (speciale) (E) intervin foarte rar.

4 Metode de calcul Realizarea optimă a unei construcţii presupune dimensionarea elementelor structurale în condiţiile unui anumit grad de siguranţă impus care ţine cont de toate abaterile posibile ce intervin în proiectare.1 Metode deterministe Factorii principali ai siguranţei structurale care intervin în calcul conferă principiilor metodelor deterministe caracteristicile cã încãrcãrile sunt stabilite empiric şi cã se consideră a fi mărimi certe. În exploatare apar diferenţe între situaţia avută în vedere la proiectare şi cea reală. execuţie şi exploatare. Metoda rezistenţelor admisibile are la bază ipoteze din rezistenţa materialelor: 15 . În proiectare pot apare abateri deoarece se folosesc schematizări ale structurii de rezistenţă şi simplificări în evaluarea şi repartiţia încărcărilor. Totuşi se admite existenţa unui sistem de abateri şi toleranţe. În gruparea specialã se considerã toate încãrcãrile permanente şi cele cvasipermanente.4. faţã de situaţia din proiectul de execuţie.cvasipermanente şi cele variabile se iau în considerare când efectele lor sunt defavorabile pentru verificarea în secţiunea şi la starea limită considerată. se contează pe materiale de construcţie cu calitãţi tehnice ideale. Metodele deterministe sunt metoda rezistenţelor admisibile şi metoda la rupere. 1. încãrcarea specialã specificã amplasamentului şi o încãrcare temporarã practic posibil manifestatã în acelaşi timp cu în cãrcarea specialã. 1. În unele cazuri intervine chiar schimbarea destinaţiei iniţiale a construcţiei modificându-se în acest fel chiar ipotezele considerate în proiectare. dimensiunile elementelor. Încărcările extraordinare se consideră doar în cazul grupărilor speciale. În execuţie apar diferenţe între calitatea materialelor.

Metoda ţine seama de comportarea reală a materialelor de construcţie în stadiul de rupere (redistribuirea eforturilor în urma deformaţiilor plastice). − secţiunile normale pe axa elementelor înainte de deformare rămân plane şi normale pe axã şi după deformare (ipoteza lui Bernoulli).4. dar menţine un coeficient de siguranţă unic. Stările limită se împart în: − stări limită ultime ale epuizării capacităţii portante sau unei alte pierderi ireversibile a calităţilor necesare exploatării . Eforturile din elementele structurale se determină după metodele staticii construcţiilor aplicate corpurilor omogene.− materialele de construcţie se comportă elastic în exploatare. Metoda la rupere consideră stadiul de rupere ca stadiu de calcul.2 Metode semiprobabilistice ale stărilor limită Starea limită este acea stare care implică : − pierderea reversibilă sau ireversibilă a capacităţii unei construcţii de a satisface condiţiile de exploatare legate de destinaţia stabilită sau. respectiv pentru bunurile materiale sau culturale a căror conservare depinde de construcţia respectivă. fără un studiu sistematic al parametrilor ce influenţează siguranţa structuralã. − stări limită ale exploatării normale ce corespund întreruperii capacităţii de asigurare a unei exploatări normale. 1. stabilindu-se datele cantitative 16 . Caracteristicile metodei semiprobabilistice sunt urmãtoarele: − se consideră în mod sistemic diferite stări limită posibile pentru o construcţie dată. de valoare convenţionalã. − tensiunile sunt direct proporţionale cu deformaţiile (Legea lui Hooke). − se consideră în mod independent variabilitatea diferiţilor factori care afectează siguranţa structuralã a construcţiilor. − apariţia unor pericole pentru viaţa sau sănătatea oamenilor.

prin introducerea coeficienţilor de grupare. − execuţia este corespunzătoare condiţiilor precizate în proiecte (faza DDE).0 pentru gruparea specială. 1. − urmărirea execuţiei se face conform prevederilor stabilite în faza de proiectare.3 pentru gruparea fundamentală. respectându-se prescripţiilor de alcătuire constructivă şi de calcul în vigoare. Principiul de calcul al metodei pentru stările limită ultime este compararea solicitării maxime posibile Smaxcu capacitatea portantă minimă probabilă a cap secţiunii considerate S min Deci: S max < S cap min S max < S cap min Smax se determină aplicând relaţia: S max = ∑ n i ⋅ ω ⋅ S in unde: ni este coeficientul ce caracterizează posibilitatea depăşirii solicitărilor normate avînd valorile de 1. Metoda stărilor limită se aplică considerînd că sunt respectate condiţiile: − proiectarea este competentă.2 pentru gruparea suplimenta-ră şi de 1. Verificarea siguranţei construcţiilor conform metodei stărilor limită constă în compararea efectelor grupărilor de acţiuni date (tensiuni şi deformaţii în secţiuni carcateristice) cu sistemele de valori date care corespund apariţiei diferitelor stări limită. 17 . În calcul se are în vedere posibilitatea redusă de realizare simultană a unor valori defavorabile pentru parametrii ce caracterizează acţiunile. calculul la starea limită se face pentru starea limită de rezistenţă şi starea limită de deformaţii.care determină nivelul de asigurare al construcţiilor. În mod curent.

evaluatã cu încãrcãri normate prin metode specifice mecanicii construcţiilor. dupã caz. ki este coeficientul de siguranţă. Δ max ≤ Δ a _ unde: Δmaz reprezintã deformaţia maximă efectivã (săgeată. rotire). _ 18 . corespunzător încărcărilor normate considerate în gruparea de calcul. este deformaţia limită admisibilã. excepţie făcând încărcările permanente. mm este coeficientul condiţiilor de lucru pentru material. moment de inerţie sau modul de rezistenţã. La suma solicitărilor nu se iau în considerare cele cu efect defavorabil în cazul dat. S cap = m e ∑ m m ⋅ k 1 ⋅ R in ⋅ Fi min unde: me este coeficientul condiţiilor de lucru pentru elementele de construcţie.ω este coeficientul de grupare al încărcărilor corespunzător grupării de calcul. Principiul de calcul al metodei la starea limită a exploatării normale (deformaţii limită) este exprimat de relaţia fundamentală de mai jos unde. Deci. rotiri) maxime. cele două mărimi comparate reprezintă deformaţiile (săgeţi. iar cele limită admisibile sunt stabilite prin prescripţii tehnice de specialitate. determinată cu metodele mecanicii con- strucţiilor. Rin este rezistenţa normată a materialului stabilită pe baza studiilor statistice. Δ a. Fi este caracteristica geometrică a secţiunii: arie. Sin reprezintă solicitarea normală.

Se pot specifica: − pentru locuinţe: camere de locuit. Clãdirile civile pot grupa procese funcţionale ce implicã simultan un numãr diferit de oameni: locuinţe unifamiliale. Fiecare spaţiu construit este în relaţii cu celelalte spaţii. Spaţiile ce îndeplinesc un complex de funcţiuni bine determinate constituie un element funcţional. depozite. etc. sãli de operaţii. Alcãtuirea funcţionalã a unei clãdiri are în vedere utilizãri şi funcţiuni specifice. şcoli. laboratoare. camere pentru personalul de deservire. piste de încercãri. − pentru unitãţile industriale: spaţii de fabricaţie. de mare complexitate. piscinã. blocuri. relaţie ce poate fi: de vecinãtate. etc. Elementele funcţionale cu grad important de repetitivitate într-o clãdire formeazã un grup funcţional un exemplu fiind spaţiile care desevesc într-un spital o salã de operaţie alcãtuind blocul operator. restaurante. biblioteci. ateliere. de legãturã. magazine. − pentru unitãţi medicale: camere de spitalizare.1. baruri. Introducere Fiecare construcţie are o destinaţie pentru care îndeplineşte funcţiuni diverse.CAPITOLUL II ALCÃTUIREA GENERALÃ A CONSTRUCŢIILOR 2. laboratoare. teatre. − pentru unitãţi hoteliere: camere pentru cazare. de separare. − pentru unitãţi de învãţãmânt: sãli de curs. amfiteatre. grupuri sanitare. pavilioane administrative. sãli de tratament. dependinţe. sãli de 19 . laboratoare. saloane de recepţie.

2 Suprastructura (elevaţia) este partea clãdirii aflatã deasupra cotei zero. aflatã sub cota zero (± 0. Clãdirile industriale asigurã desfãşurarea unor procese tehnologice industriale dupã anumite fluxuri tehnologice ce includ totalitatea şi succesiunea operaţiunilor prin care se trece de la materia primã la produsul finit. 2. fabrici de nutreţuri combinate.2 Pãrţile principale ale unei construcţii La o clãdire se disting: infrastructura.sport. sau soclul şi elementele componente ale planşeului de la cota zero. sere. − pereţii de la subsol şi planşeul de peste subsol. care intrã în contact direct sau indirect cu terenul bun de fundare şi cãruia îi transmite încãrcãrile care acţioneazã asupra clãdirii. depozite. acestea pot fi: oţelãrii. dacã clãdirea are subsol. unitãţi proprii de producere a energiei electrice şi a agentului termic. hale pentru creşterea pãsãrilor. depozite de materiale şi produse finite. saivane. crame. În funcţie de ramura industrialã pentru care se proiecteazã şi se executã construcţia. uscãtorii.2. 2. staţii de alimentare cu energie şi agent termic. consideratã la nivelul pardoselii finite de la parter şi include: elementele verticale şi orizontale de rezistenţã şi de compartimentare precum şi elementele de finisaj. rãsadniţe.2. aflatã deasupra cotei zero şi care cuprinde toate elementele clãdirii inclusiv instalaţiile aferente de orice tip. Elementele de rezistenţã (structurale) sunt elemente verticale şi orizontale care preiau şi transmit încãrcãri.1 Infrastructura cuprinde: − fundaţia. hale de fabricaţie. ateliere anexe procesului de producţie. 20 . rafinãrii. 2. staţii de întreţinere şi reparaţii. Clãdirile agrozootehnice asigurã desfãşurarea unor procese de producţie şi depozitare din sectoarele zootehnic şi vegetal incluzând: grajduri.00) cuprinzând fundaţiile şi subsolurile şi suprastructura. hale de montaj.

panourile din beton armat mono sau pluristrat) ce delimiteazã spaţiul interior al clãdirii de mediul înconjurãtor. − planşeele. Încãrcarea lor se considerã cvasitemporarã putând lipsi în cazul modificãrilor ulterioare de funcţional. − şarpanta constituie ansamblul de elemente de rezistenţã cu rol principal de susţinere a învelitorii clãdirii. cu ax înclinat sau oblic. Au rol de preluare şi transmitere a încãrcãrilor din greutatea proprie şi a încãrcãrilor cvasipermanente şi variabile care acţioneazã asupra elementelor ce reazemã pe ei. − scãrile asigurã legãtura. Lucrãrile de finisaj interior şi exterior sunt lucrãri aferente anvelopei precum şi a elementelor de compartimentare verticale şi orizontale ale construcţiei care trebuie sã asigure îndeplinirea simultanã a urmãtoarelor condiţii: − protecţia construcţiei sau elementelor acesteia aflate în contact direct cu 21 . iar în interior împart clãdirea în încãperi.În elementele structurii de rezistenţã sunt incluse: − pereţii (zidurile. precum şi între interior şi exteriorul clãdirii. Elementele de protecţie exterioare trebuie sã asigure şi protecţia construcţiilor faţã de acţiunea factorilor din mediul ambiant. preiau încãrcãrile transmise de grinzi. preiau încãrcãrile proprii precum şi ale elementelor nestructurale care reazemã pe acestea şi le transmit pereţilor portanţi sau grinzilor pe care reazemã. elemente portante orizontale. − stâlpii. respectiv circulaţia între nivelurile construite. planşee şi le transmit fundaţiilor. Lucrãrile de compartimentare şi finisaj au ca principal rol acela de asigurare a confortului şi esteticii interioare şi exterioare a clãdirilor. au rol de compartimentare pe orizontalã a clãdirii. Compartimentãrile interioare suplimentare se realizeazã prin intermediul pereţilor despãrţitori autoportanţi ce transmit încãrcarea proprie planşeelor pe care reazemã.

evacua-rea sau arderea gunoaielor menajere. − de umidificare a aerului. − finisajele umede sau uscate ale pereţilor. − electrice (de iluminat. − de ventilare a aerului. sanitare. precum şi cele din interiorul construcţiei aflate în condiţii de microclimat specifice.a. evitarea avarierii lucrãrilor de finisaje executa-te (cazul cel mai frecvent întâlnit în practica construcţiilor). − de încãlzire. 22 . − mãrirea sau pãstrarea durabilitãţii elementelor pe care se aplicã. Observaţie: Este preferabilã execuţia simultanã a lucrãrilor de instalaţii cu cele de construcţie în vederea reducerii duratei de execuţie. − confortul termic. Lucrãrile de instalaţii asigurã confortul exploatãrii şi utilizãrii construcţiilor la parametrii biologici şi tehnologici prestabiliţi de beneficiar la întocmirea proiectului de execuţie al acestora. curenţi slabi. apãrare şi stingerea incendiilor. ş. canalizare. de forţã. protecţie). − lucrãrile de tâmplãrie. Astfel. acustic. învelitoarea. − izolaţiile hidrofuge. de exemplu unele hale de producţie din industria de prelucrare a lemnului. igiena şi estetica spaţiilor. − de condiţionare a aerului.mediul exterior. a pieilor sau textilã. − de transport a fluidelor tehnologice în hale de producţie sau ateliere. Dintre aceste lucrãri se disting: − la nivelul acoperişului. termice şi fonice. − de transport pe verticalã: escalatoare. ascensoare pentru persoane sau marfã. în grupa lucrãrilor de instalaţii sunt incluse instalaţii pentru: − alimentare cu apã. − de gaze.

situat sub cota zero. 5 .4 . Fig. plan).fundaţie.perete (zid) exterior.2.1 Alcãtuirea generalã a unei construcţii de locuit 1 .trotuar. Dacã planşeul peste subsol este cu minim 45 cm deasupra cotei terenului amenajat (CTA) este recomandabilã prevederea unor 23 . 8 .parter. Compartimentarea pe înãlţime se face prin intermediul planşeelor dispuse la o anumitã cotã dictatã de funcţionalitatea construcţiei sau a nivelelor. 3. 10 . la un anumit numãr de nivele.subsol. 11 .învelitoare. 2 .balcon.b) parter. este necesarã dispunerea unui nivel tehnic care deserveşte parţial diverse funcţiuni (instalaţii.planşeu. f) infrastructurã.g) suprastructurã.etaj (nivel curent) Fig. 6 . se numeşte nivel. Denumirile nivelurilor sunt: − Subsol. Compartimentarea construcţiilor Construcţiile se compartimenteazã pe verticalã şi orizontalã (nivel. Spaţiul aferent fiecãrui nivel cuprinde planşeul inferior şi spaţiul de deasupra acestuia pânã la planşeul superior. 7 . 12 .fereastrã.şarpantã. elemente condiţionate şi de amplasament. acces pe verticalã).2.soclu.2 Compartimentarea pe înãlţime a unei clãdiri a) subsol. e) şarpantã. 13 . c) etaj. 2. 3 . d) mansardã. Numãrul de niveluri al unei construcţii depinde de destinaţia clãdirii şi sistemul structural ales.perete (zid) interior. 9 . în plan vertical. de exemplu pentru construcţiile înalte. Spaţiul delimitat de douã planşee consecutive.

denumite şarpante pot fi amenajate.) − Peste ultimul nivel se executã acoperişul care poate fi tip terasã pentru: construcţii înalte de locuit. maxim P + 3E. precum şi în cazul în care parterul este situat peste un demisol. blocurilor de locuit la care.4 sunt prezentate alcãtuirea generalã şi compartimentarea celor mai frevcente tipuri hale industriale parter.sisteme de ventilare a subsolului. (demisoluri). În figurile 2. Mansarda este spaţiul amenajat dintre ultimul planşeu al clãdirii şi învelitoare. saloane pentru relaţii cu publicul. Astfel. sãli de recepţie. ca exemplu fiind cazul subsolurilor înalte situat minim la 1. clãdiri social-culturale. grupuri sanitare. Dacã la subsol se prevãd spaţii de locuit. atunci ferestrele se dispun la înãlţimea de maxim 1. la clãdirile cu regim de înãlţime redus. sau construcţii industriale. etajate. sãli de şedinţe. cãpãtând denumirea de pod. Accesul între elementele spaţiale se face prin golurile libere. pentru o construcţie social culturalã se pot distinge: încãperi de lucru. Dacã între parter şi etajul I mai existã un nivel cu înãlţimea mai micã. 24 . (Este cazul hotelurilor. Camerele subsolurilor multiple pot servi şi pentru depozitare sau amplasarea instalaţiilor care deservesc clãdirea (subsoluri tehnice). la parter şi mezanin sunt amplasate spaţii comerciale. Compartimentarea în spaţii distincte delimiteazã încãperile. de circulaţie. − Parterul este situat deasupra cotei zero aflatã la nivelul pardoselii finite. arhive. Poate avea destinaţia locuinţã sau spaţiu de depozitare Compartimentarea clãdirilor pe nivel este asiguratã de elemente portante sau autoportante verticale (pereţi). respectiv. biblioteci. de microproducţie sau servicii publice.20 m. Încãperile unei clãdiri pot avea destinaţii diferite.3 şi 2. Acoperişurile cu pantã mare. − Etajele sunt situate deasupra parterului. nivelul se numeşte mezanin.00 m sub cota terenului amenajat. sau prevãzute cu uşi.

2.2. Alcãtuirea generalã a unei hale industriale etajate 25 . Alcãtuiri generale pentru construcţii industriale parter Fig.3.Fig.4.

tip etajat. cu acoperişuri în formă de luntre. Germania. Locuinţa 26 . vânatul. ramuri şi bucăţi de scoarţă înfipte în pământ în linie dreaptă sau circulară. negritoşi. având scheletul din împletitură de nuiele. populaţia maori a realizat locuinţe având formă dreptun-ghiulară în plan.CAPITOLUL III CONSTRUCŢII DIN LEMN 3. În Europa (Elveţia. Altele construcţii erau în formă semisferică. acoperişul fiind realizat în patru ape (locuinţele batacilor).5 m mai sus una de cealaltă şi sprijinite de stâlpi lungi şi groşi din lemn şi cedru cioplit. la Fourrier. frunze. Alte locuinţe. iarbă sau frunze din palmier sprijinite pe stâlpi de lemn deosebit sculptaţi. s-au construit primele adăposturi caracteristice îndeletnicirii de bază a băştinaşilor. Paravanul era specific triburilor de vânători (australieni. Noua Guinee. În Alsacia. frunze.1. Lips ″O istorie a culturii omeneşti″ se apreciază că din dorinţa omului primitiv de a se apăra de duhuri. au fost realizate din platforme de lemn concentrice. făcute din crengi. din stuf. obiecte neînsufleţite. Istoric În lucrarea lui J. au fost descoperite locuinţe de tip paravan. s-au construit case de lemn pe piloţi. vedda. umplute. tasmanieni. În Noua Zeelandă. la înălţimi de 2…3 m deasupra terenului. acoperite cu paie. Scheletul era umplut cu tufăriş. Indochina. boşimani). fiecare cu 0. Italia). muşchi sau iarbă. formând un scut împotriva vântului şi al ploii.

lutuiţi la interior. Locuinţa tip bordei şi semibordei s-a păstrat până în secolul XVI (CruvoşuOlt) în zonele de podiş şi câmpie. Studiile sistematice efectuate în România au arătat că repertoriul sistemelor constructive al locuinţelor actuale româneşti. Astfel. în perioada formării statului centralizat dac. după observaţiile efectuate pe Columna lui Traian. Pe teritoriul ţării noastre. având structura din lemn. evoluând spre cea dreptunghiulară. clădiri de cult. ţărăneşti reprezintă o expresie a îndelungatului proces de perfecţionare şi diversificare a culturii şi civiliza]iei 27 .obştească ″whara″ reprezintă un monument de măiestrie artistică şi bun gust. Pentru ambele situaţii. Colibele erau deschise sau închise. învelitorile fiind realizate din paie şi stuf. se realizau fundaţii de piatră şi acoperişuri din şindrilă. Se pare. iar în zonele de şes fundaţii directe pentru stâlpii din lemn (înfipţi direct în pământ). Sanctuarele aveau soluţia constructivă adaptată amplasamentului. înfrumuseţate cu zugrăveli colorate aplicate pe lut curat. că unele construcţii ar fi avut şi etaj. lucios. Dintre materialele frecvent utilizate menţionãm lemnul sub formă de pari şi împletiturile de nuiele. pereţi din împletituri de nuiele acoperite cu lut bătut (sec. colhilor. XV. Istoricul Tacitus precizează că locuinţele vechilor germani erau realizate integral din lemn necioplit. Vitruviu descrie colibele frigienilor. în zona de munte. În perioada bizantină se definitivează caracteristica românească ″casa joasă″ alcătuită din: bârne. pereţii fiind realizaţi din lemn. Forma de plan a construcţiilor era circulară. pereţii erau alcãtuiţi din împletituri de nuiele lipite cu lut. caracterizată printr-un excedent demografic populaţia a utilizat materialele locale pentru realizarea de locuinţe. Suceava).

Construcţiile aşezămintelor de cult ocupă un loc de frunte în arhitectura lemnului. din schelet portant din lemn. Sistemele constructive tradiţionale se pot grupa în două mari categorii: a. de cărămidă. se poate observa pe parcursul timpului (vezi tipurile de locuinţă pe perioadele istorice) o evoluţie a principiilor generale de alcãtuire ale locuinţelor tradiţionale ţărăneşti: − valorificarea eficientă a resurselor locale de materiale de construcţie. din pământ turnat în tipare sau clădit cu furca şi netezit cu barda. şipci sau scânduri şi lipitură de pământ galben cu amestec vegetal sau umplutură din zidărie.Astfel. − exprimarea plastică a structurii portante. Stilul bisericilor din lemn s-a aflat sub influenţa arhitecturii gotice transilvănene şi este linfluenţat de procedeele plastice tradiţionale. În China. flexibil (lemn). Grupa b include structuri cu schelet portant de lemn cu panouri de umplutură din împletituri de nuiele. sisteme plurimateriale. − adaptarea sistemului constructiv la seismicitatea zonei. Biserica de lemn din Şurdeşti (Maramureş) este una dintre cele mai înalte construcţii din lemn din Europa (54 m). China şi Japonia păstrează tradiţia lucrărilor monumentale din lemn. înălţime comparabilă cu a bisericii de lemn de la Kondopog (Rusia). cu umplutură de lemn. Se observă combinarea soluţiilor constructive. ocupă o 28 . Grupa a include structuri din bârne de lemn dispuse orizontal sau vertical. Are 36 m înălţime. Timişoara s-au adoptat soluţii constructive la care nivelul inferior este rigid (zidărie) şi nivelul superior. simbolul oraşului Xian este ″Bell Tower″. 70 m. b. sau din chirpici. Pentru zonele Banat. sisteme monomateriale. construit în timpul dinastiei Ming (1384) şi reconstruit în 1584. din zidărie de piatră.

Jud. s-au utilizat treptat.Hongan din (Kyoto). construit integral din lemn. integralã sau parţialã din lemn evidenţiazã măiestria milenară a constructorilor şi arhitecţilor niponi. 3.In. cea mai mare construcţie de lemn din Japonia. Soso . 3.Pagoda Toji. având o ventilaţie naturalã foarte bună (Se vizitează o dată pe an în prezenţa familiei imperiale nipone). construit integral din lemn (792) şi reconstruit în 1634. ţinându-se cont atât de esenţele de lemn utilizate.Templul Kiyonizu (Kyoto). distrusă de trei ori de incendiu şi reconstruită ultima oară în 1911. . Fig.Muzeul naţional din Nara. .Templul Higashi . ca metode de protecţie: ignifugarea. impregnarea. . realizată integral din lemn în 1641 şi având cinci niveluri. Astfel. carbolinizarea.Albele 29 Fig.suprafaţă de 1378 m2 şi se comportă foarte bine şi azi sub acţiunea factorilor climatici. vopsirea. Construcţia pagodelor.2 Locuinţă sătească medievală Cuhlea. Experienţa a arătat constructorilor necesitatea protejării lemnului şi a elementelor din lemn faţă de acţiunea corozivã a factorilor de mediu. Iată câteva exemple: . ″pământul unic prin frumuseţea contrastelor naturale″ este ţara oraşelor alcătuite din şiruri de case din lemn acoperite cu ţigle.1 Locuinţă rurală romană în Dacia . templelor. Maramureş . cât şi de condiţiile concrete de utilizare. Japonia.

clădiri social .3 . precum şi în cele cu climatul ecuatorial şi subecuatorial constituie un material local de construcţie. Lemnul ca material de construcţie 3. este uşor de prelucrat. unele din ele reprezentând adevărate opere arhitectonice.2.1. arbuştii. Introducere Din antichitate. constituie pentru locuinţele băştinaşilor.Casa cu umblătoare Jud. Dezvoltarea pe baze ştiinţifice a structurilor din lemn presupune proiectarea optimã a secţiunilor. Gorj . 3. În zonele de câmpie.Cărbuneşti 3. Fibrele vegetale. lemnul a constituit materialul de construcţie preferenţial deoarece conferă rezistenţe semnificative la solicitări mecanice. În zonele ecuatoriale frunzele unor arbori. statice şi dinamice. iar în zonele de munte. cunoaşterea riguroasã a proprietăţilor fizicomecanice corelate cu cerinţele structurale precum şi de asigurare a unor mãsuri specifice de protecţie.2. Materialul lemnos a fost şi continuã sã fie utilizat la construcţii cu o mare diversitate de destinaţii: locuinţe. deşeurile de lemn sunt utilizate ca adaosuri stabilizatoare pentru realizarea altor elemente de construcţie.culturale. plantele păioase înlocuiesc încă şi azi necesarul de material lemnos pentru realizarea structurilor şi elementelor de închidere. 30 . deal.Fig. lunci.

3. .ritidom. 3. direcţia fibrelor fiind paralelã în general cu axul cilindrului lemnos. fiind mai închise la culoare (lemn de toamnã). Structura macroscopicã poate fi analizatã în secţiune transversalã. Vitruviu. putânduse evidenţia mai multe zone. Ca material de construcţie.2. formate primăvara (lemn de primăvara).Trunchiul lemnos Zonele lemnului propriu-zis sunt formate din mai multe inele anuale.canal medular Fig.strat liber. 5 .2 Structura lemnului Materialul lemnos are o structurã fibroasã. celule mai înguste formate lent în perioada răcoroasa a anului (toamna). esenţã şi locul unde creştere. în funcţie de vârstã. 6 . Trunchiul arborelui reprezintă pânã la 85% din volumul lemnos total. Inelele anuale prezintă spre interior ţesuturi poroase cu celule mai mari. Fig.5.alburn. când circulaţia sevei slăbeşte ca intensitate şi 31 . în lucrarea „Despre arhitecturã″.Structura macroscopicã a lemnului 1 .cambiu.mãduvã. grosimea şi raportul dintre ele variind cu specia arborelui.3. 2 . .4. iar spre exterior ţesuturi mai compacte. vârsta şi clima. este folosit în special cilindrul lemnos care este mai mare la esenţele răşinoase şi la arborii crescuţi în păduri faţã de cei izolaţi.duramen. 3 . 4 . menţionează cã perioada optimã de tãiere este începutul toamnei.7 .

Creşterea umidităţii determinã scăderea rezistenţelor (până la 30%)..5 m. încovoiere pentru brad.2..). Pentru arbuşti.... în funcţie de solicitare.. În funcţie de densitatea aparentã şi rezistenţele mecanice se deosebesc: materialul lemnos tare (stejar. fag).12 m. el recomandã „străpungerea la picior″ în acelaşi scop (uscare). 40 %.3.3. Rezistenţele mecanice Rezistenţele mecanice se determinã pe probe mici. material lemnos moale (brad. Produsele lemnoase brute sunt produsele obţinute din cilindrul lemnos după retezare şi curăţare de scoarţã... 3. plop. 3..5…2. frasin.. Tăierea este precedată unei crestări până la mijlocul măduvei care asigurã uscarea prin „scurgerea lichidului″. fenomen mai important de sesizat la compresiune.. cu umiditate relativã de maxim 15%.20 cm şi l = 1. până la ± 2 %.. cu Φ 4. Lemn rotund pentru piloţi.16 cm şi l = 2. manele şi prăjini.deci volumul de „goluri″ este minim. salcie etc. Produse lemnoase A. cu Φ 14. cu Φ 4. iar la compresiune cu 20 . după care aceasta nu mai influenţează sensibil rezistenţa.. Exemple: Lemnul rotund de foioase. . nuc. salcâm...36 cm şi l = 6. Creşterea temperaturii în intervalul 25. 20 %.9 m.50°C conduce la scăderea rezistenţei la întindere cu 15. molid. forfecare în lungul fibrelor la chertãri laterale la unghiuri de îmbinare a pieselor ≥ ± 3% pentru lemnul de plop). 32 . tei.Rezistenţele admisibile. Bile.. specia lemnului şi tipul îmbinărilor variază în limite de (10 N/mm2.

7 Lungime [m] >6. Fig. căpriori.00 >2.. 25. lemnul poate fi sub formã de bile.2.. 19 12 x 12. Tabel 3. 17.6. Grosimi [mm] 12..3. bulumaci).00.1. 38. Produsele semifabricate din lemn se obţin din lemnul rotund prin cioplire sau tãiere rezultând: a. solicitări. semibrutã. Principalele sortimente de material lemnos folosite în construcţii sunt: lemn sub formã brutã.. 15. 15.1. 58. traverse.B. 75. prelucratã.. Se obţin prin curăţirea de crãci şi coajã a buştenilor.00 >3. Specie Răşinoase Denumire produs bile manele prăjini Tabel 3. prăjini. 25 15 x 15.3. 68.2.00 Produsele semifabricate utilizează raţional secţiunea lemnoasã în funcţie de destinaţie..2. 3..96 Lungimi [m] 1. cheresteaua .00 m. 25. ca produs derivat din lemn. manele.00. 48.75/ 3. 19.. În funcţie de dimensiuni.. 18.6.16 8. Diametru [cm] 12.3. grinzi şi rigle (tabel 3. 96 Lăţimi [mm] 18. dulapi. 30 30 x 30 Lungimi [m] 3. cioplitura (elemente pentru şarpante . 30 19 x 19. 19. pane.6. 28.).60 33 . Grosime x Lăţime [mm x mm] 10 x 12. Piese de lemn ecarisat (cioplituri) b.11 4. conform datelor din tabelul 3. Tabel 3. 24.scânduri. cu treapta de lungimi din 25 în 25 cm Materialele lemnoase brute se folosesc sub formã de lemn rotund. şipci.00. sau..grinzi.

.11 4. Grosimi [mm] Lăţimi [cm] 12. Cele mai utilizate sunt: .: cleşti la fermele de acoperiş..00 Materialele lemnoase prelucrate sau ecarisate au muchii vii. 3.18 8.grinzi.lemn semirotund întrebuinţat la fixarea unor piese din lemn (ex. utilizate ca învelitori.scânduri şi dulapi.3. 18.Foioase bile manele prăjini 12.7 >2..00…6. obţinute din lemn rotund cu diametrul 15…18 cm.8).7) având lungimi mai mari de 7 m. având raportul dintre dimensiunile secţiunii transversale mai mare decât 2.şipci şi rigle. 1) cleşti Sortiment Scânduri Dulapi Tabel 3.cioplituri (fig.50 Materialele lemnoase semiprelucrate sau ecarisate sunt produse care pot avea una sau mai multe feţe plane.3.00. 24 6…30 28…75 7…30 Lungimi [m] 1. cu raportul dintre dimensiunile secţiunii transversale mai mic ca 2. f ig.8 Lemn semirotund a) debitare.. .. Sunt utilizate sub formã de: .. .şiţa şi şindrila. b) utilizarea lemnului semirotund.4. Fig. mărginite de feţe plane..6. se pot prezenta sub formã de: . 34 . la care raportul dintre dimensiunile secţiunii transversale este maxim 2.. . Materialele lemnoase finite sunt produse utilizate fără prelucrări ulterioare.00 1.

Se utilizează la realizarea grinzilor cu inimã plinã. 3. Parchete Produsele derivate din lemn sunt rezultatul valorificării aproape integrale a masei lemnoase. .scânduri fălţuite. foilor de uşã. a cofrajelor. executate din lemn de stejar sau fag (fig. finisaje uscate.11.10.Panelul este realizat în sistem sandviş fiind utilizat pentru foi de uşi.PFL. etc. încleiate cu adeziv sintetic (fig. utilizate ca tavane. . 3. PALul este obţinut prin aglomerarea aşchiilor de lemn neindustrializabil sau din deşeuri lemnoase. finisajelor uscate. Se utilizează pentru realizarea pereţilor despărţitori.).9. Scânduri fãlţuite Fig.3. Dintre derivatele frecvent utilizate în construcţii cel mai frecvent întâlnite sunt: .Placajul este alcătuit din trei sau mai multe foi de furnir dispuse cu fibrele straturilor succesive perpendiculare. a stratului suport pentru pardoseli sau învelitori şi pentru finisaje uscate. stratului suport pentru pardoseli. Fig.ul se obţine prin încleierea la presiune şi temperaturã ridicatã a 35 .9). 3. .. sub presiune şi la temperaturã înaltã.10. placări de pereţi (fig. Duşumele Fig. 3.3.parchete.duşumele îmbinate în sistem lambã şi uluc din lemn de răşinoase (fig.12). utilizând ca liant ureea formaldehidicã şi clei.).11.3. .

Fig. 3. 2) miez (şipci) Elementele portante ale construcţiilor din lemn se executã în special din esenţe de răşinoase (brad. au demonstrat utilizarea nuielelor (împletituri) de arbuşti la construcţii de locuit. formând plãci. conţinând un suc special care permite autoimpregnarea cu o substanţã insecticidã. plafoanelor şi chesoanelor. Se obţin diferite tipuri de plãci: foarte poroase. cerinţele de durabilitate cerute lucrării. finisate prin aplicare de tratamente chimice superficiale ca lacuri şi vopsele ce pot fi aplicate şi ulterior. precum şi la construcţiile de fortificaţii. schelelor precum şi pentru elemente de finisaj şi tâmplărie. cult.13. Esenţele mai puţin utilizate în construcţiile curente sunt: − plopul negru şi alb. C. Au aceeaşi utilizare ca şi plăcile din PAL. semidure.12. înglobând un volum mare de pori şi indicate pentru lucrări de sculpturã. Alcătuirea placajului Fig.fibrelor de lemn obţinute prin defibrare mecanicã sau chimicã. statuilor (statuia Dianei. Lemnul de foioase se foloseşte la construcţii provizorii sub forma cofrajelor. în arhitectura veche a fost utilizat la construcţia sanctuarelor. Alcătuirea panelului 1) furnir. dudul care sunt esenţe uşoare. Note: Cercetările arheologice şi cele etnologice. 36 . dure. din templul de la Efes). molid). teiul. salcia. La alegerea materialului lemnos se au în vedere disponibilităţile locale. − chiparosul şi pinul. 3.

prezenţa defectelor structurale de tipul: noduri. printre care amintim: .are o conductivitate termicã redusã. Canada).permite realizarea unor forme arhitecturale îndrăzneţe şi plăcute. indicându-l din punct de vedere constructiv pentru realizarea acoperişurilor. . asigurând un confort termic convenabil elementelor de închidere. fibre deviate. . 37 .are coeficient de dilatare liniarã redus.4. influenţează defavorabil comportarea sub acţiuni mecanice. Avantajele şi dezavantajele lemnului Ca material de construcţie lemnul prezintă o serie de avantaje dintre care se menţionează: .construcţiile din lemn pot fi montate şi remontate uşor (vezi Muzeele satului sau bisericile din lemn realizate din piese şi ansambluri componente în România şi asamblate ulterior în SUA. .se prelucrează uşor necesitând forţã de muncã de calificare medie. . . găuri de insecte. crăpături. zidăriei. . rumeguşul.elementele de construcţie din lemn se pot executa şi monta independent de condiţiile climatice. . Structura internã şi natura materialului creează o serie de dezavantaje.la prelucrare şi punere în operã consumul energetic este minim. fără mãsuri suplimentare de protecţie. 3. . acele de brad. pungi de răşină.coeficientul de calitate ridicat (raportul dintre greutatea materialului şi rezistenţa sa) comparabil cu oţelul şi superior betonului. motiv pentru care construcţiile din lemn pot fi realizate fără rosturi de dilatare.sortimentele de material lemnos sunt limitate ca secţiuni şi lungimi. frunzele de bambus au fost şi continuã sã fie folosite la realizarea elementelor de anvelopã precum şi la stabilizarea argilelor utilizate în sistemele constructive.Paiele.

dezvoltarea construcţiilor din lemn este favorizatã de posibilităţile tehnice relativ uşoare de prelucrare a materialului de bazã. . Aceste obiecte pot fi definitive sau provizorii.6. chiar dacã se iau mãsuri constructive de tipul alcătuirii convenabile a detaliilor constructive. pătule. de dezvoltarea metodelor ştiinţifice de calcul dar este limitatã de concurenţa cu noile materiale de construcţii: oţel. 38 .6. poduri rutiere cu trafic redus şi pasarele pietonale. Domenii de utilizare a lemnului Multe construcţii sunt realizate integral din lemn.variaţiile de umiditate ale aerului conduc la variaţii dimensionale ale elementelor din lemn ca urmare a anizotropiei structurale. hale pentru gatere). 3. În etapa actualã. aplicarea de vopsitorii.speciile frecvent utilizate sunt putrescibile şi inflamabile. aluminiu. coteţe). construcţii forestiere (cabane. Folosirea lemnului la execuţia unei construcţii este decisã şi din considerente economice (folosirea materialelor locale. Exemple: construcţii agricole (şoproane. iar folosirea pe scarã largã ar conduce la distrugerea echilibrului ecologic. precum şi de condiţiile de păstrare ale echilibrului ecologic. impregnări cu soluţii organice sau anorganice. dacă structura construcţiei permite acest lucru).. Lemnul mai este utilizat şi la realizarea unor tipuri de cofraje necesare punerii în operã a betoanelor.1. . materiale compozite. Generalităţi Construcţiile din lemn cuprind obiecte realizate integral sau aproape integral din lemn. la altele lemnul fiind utilizat doar ca element component al anvelopei şi al lucrărilor de finisaj.utilizarea în construcţii este limitatã întrucât în unele zone de pe glob lemnul este un material deficitar.5. 3. Tipuri curente de construcţii din lemn 3.

Construcţii civile În zonele montane. 3. e) lambă şi uluc 1)cep.3.3.2. 3. construcţiile de locuit şi anexele acestora se construiesc integral sau aproape integral din lemn. trotuarele se realizează din piatră naturală. Fig. Fig. Piesele din lemn se pot îmbina în mai multe variante: prin chertare cu cep. cu prag. grinzi. 3)falţ. 4)uluc. c) prag. d) falţ.6.3. treptele. Harghita Cabanele din lemn au pereţii din bârne aşezate una peste alta (aparente la 39 . Tipuri de construcţii A. cu falţ. 2)prag.15 . cu lambă şi uluc (fig. Alcătuirea construcţiilor din lemn Construcţiile din lemn sunt realizate din bile.Îmbinări la piese de lemn a) chertare.14). b)cep. plăci din PAL sau PFL îmbinate între ele şi solidarizate cu piese metalice (cuie. 5)lambă 3.Sistem constructiv „Casa de piatră″. jud. buloane) sau pane încleiate.6. cherestea . Fundaţiile.14 .

Construcţii zootehnice cu structuri de rezistenţă din lemn Elementele structurii de rezistenţă ale construcţiilor zootehnice se pot realiza din lemn. B. Arcele sunt sisteme constructive care reazemă pe fundaţii. ziduri.16). Prezintă avantajele unor consumuri mici de materiale şi dau posibilitatea realizării unor deschideri mari. sisteme de iluminare şi ventilare). de tradiţii Domeniile optime de utilizare pentru materialele de construcţie se stabilesc 40 . se folosesc arcele din lemn (fig. la halele gaterelor sau chiar la săli de sport. din planşeu şi acoperiş din lemn. Alegerea materialului de construcţie utilizat la realizarea elementelor structurale este dictat de valoarea parametrilor: caracteristici de ordin tehnologic caracteristici de ordin constructiv (deschideri. travei.16 Cadre şi arce din lemn C. înălţime liberă. Fig. Cadrele se pot realiza cu inimă plină în sistemul cadrelor cu două. cu posibilitatea amenajării de camere la mansardă.exterior). în sistem cadru cu zăbrele. condiţii de execuţie. metal. stâlpi cărora le transmit reacţiuni verticale şi împingeri. Construcţii industriale Pentru deschideri mari. Cadrele sunt sisteme constructive alcătuite din stâlpi şi rigle sau ferme care formează o structură unitară. trei articulaţii sau. beton armat sau precomprimat. 3. Se execută în general parter. 3.

tip cadru cu contrafişe. placaj de construcţie. Fig. îmbinate prin încleiere sau lemn semiecarisat îmbinate cu cuie (fig.β ≅ 40°. 3)beton l≤6 m. concepute integral din lemn. cu inimă plină sau zăbrelite (fig. folosită la construcţii agricole Exemple: .19 a). în funcţie de materialul de construcţie utilizat pentru realizarea structurii de rezistenţă 1)lemn. 2)oţel.3.3.3. δ ≅ 35° Fig. În ultimele decenii.18 Structuri de rezistenţă din lemn rotund. 41 .. caracterizate prin deschideri şi travei reduse.. şa.3. distanţa dintre reazeme.18).19 b). .24 m (fig. 3. α ≅ 45° .în funcţie de indicatorii ca: deschidere.structuri prefabricate sub forma unor cadre cu trei articulaţii. tip cadru. În cazul structurilor tradiţionale. 3.17). în scopul folosirii cât mai raţionale a materialului lemnos s-au remarcat tendinţe de utilizare a unor tipuri de structuri caracterizate prin indici tehnico-economici scãzuţi şi prin posibilităţi de prefabricare şi industrializare a execuţiei (fig. elementele structurale se realizează din lemn rotund.arce din lemn lamelar încheiat.16 Cost-deschidere liberă. γ ≅ 30°. având o deschidere de 9.

3. fundaţie Fig.a) Cadre triplu articulate cu inimă plină din placaj de construcţie şi tălpi din dulapi. 9termoizolaţie uşoară. 1. d-detaliu tavan. 10-şipcă din lemn. 12-buloane de 42 .19. învelitoare bituminoasă sau din azbociment ondulat. 3-contrafişă. pane din lemn. Structuri de rezistenţă integral prefabricate din lemn şi produse pe bază de lemn O soluţie având un grad înalt de industrializare este următoarea: a) panouri portante din lemn şi produse derivate (PAL. 4. 5. îmbinate prin încleiere sau cu zăbrele.20. 2-fermă din scânduri cu consum redus de oţel. b-secţiune transversală. c-detaliu pereţi. îmbinate prin cuie. 11-eclisă din placaj cu şipcă triunghiulară. panouri uşoare de tavan sau de acoperiş. Fig. panouri uşoare pentru pereţi. PFL) într-un cadru perimetrial din şipci de lemn având feţe din placaj la exterior. Construcţie din panouri prefabricate din lemn şi produse pe bază de lemn a-plan. 6 . 5-panouri pentru acoperiş. 1-panou de perete. impregnat şi realizat termoizolant. 3. 2. 3. 8-PFL poros sau izolemn. cadru cu inimă plină sau cu zăbrele. 4-panouri de tavan. b) acoperiş din ferme de scânduri cu învelitoare din panouri termoizolante. 6contravântuire verticală longitudinală. 7-placaj cu tegofilm. b) Cadre triplu articulate din lemn lamelat încleiat.

8 m) la realizarea fundaţiilor indirecte pentru clădiri. 3)contravântuiri. dulapi şi grinzi de lemn (fig. pile. ca lucrări definitive. reazemă pe capul culeelor şi paleelor prin intermediul unor grinzi scurte (suburşi). contrafişe. parapete şi trotuare (fig. 6)parapet 43 Fig. Grinzile şi urşii pot fi simple sau suprapuse şi sunt solidarizate cu pene şi buloane.îmbinare. suburşi. 3. ca lucrări provizorii.22. 3. Eşafodajele şi cintrele sunt construcţii provizorii folosite pentru susţinerea cofrajelor la podurile din beton armat. eşafodajele şi cintrele pentru poduri din beton armat monolit. Podurile din lemn au infrastructura alcătuită din culee şi palee şi suprastructura alcătuită din: grinzi. 13-eclisă metalică D.30 cm. 5)suburşi. Se folosesc atunci când terenul bun de fundare se găseşte la adâncime mai mare (5. Piloţii din lemn au diametrul de 25.3. Fig. subgrinzi. poduri sau pot constitui paleele şi culeele podurilor din lemn. Pod din lemn 1)culee. podină. 4)urşi..22). Cintru cu contrafişe . Sunt alcătuite din: piloţi.3. sunt ascuţiţi la capătul care se bate în pământ. Podina de circulaţie este alcătuită din dulapi aşezaţi unul peste altul.. 2)palee..21..21). Construcţii inginereşti Construcţiile inginereşti executate din lemn sunt: infrastructuri din piloţi de lemn şi podurile din lemn.

3.6.4. Stabilitatea spaţială a construcţiilor din lemn Întrucât elementele descrise în subcapitolele anterioare sunt elemente plane capabile să preia numai încărcări acţionând în planul lor, iar o construcţie trebuie să preia în ansamblu orice tip de acţiuni din orice direcţie şi sens, este necesară asigurarea stabilităţii generale. Stabilitatea generală a construcţiilor din lemn se asigură prin contravântuirea lor (fig.3.23). Stabilitatea transversală se asigură cu ajutorul unui element rigid de acoperiş pe care reazemă capătul superior al stâlpilor, element rezemat pe frontoane rigide, sau la lungimi mari construite, şi pe pereţii transversali intermediari. Frontoanele rigide pe care descarcă această fermă se prevăd cu diagonale care, împreună cu stâlpii frontonului, formează o grindă cu zăbrele capabilă să transmită fundaţiilor eforturile din suprastructură. O altă soluţie este de a prevedea frontoane din zăbrele. Stabilitatea longitudinală la încărcările caree acţionează după axa longitudinală a construcţiei (frânare, seism, vânt) se asigură prin contravântuiri dispuse transversal în planul acoperişului sau tavanului în traveele de capăt şi apoi la 20 m în lungul construcţiei.

Fig. 3.23. Contravântuiri transversale şi longitudinale 1) fronton; 2) contravântuire transversală; 3, 4) contravântuiri longitudinale

44

CAPITOLUL IV CONSTRUCŢII DIN ZIDĂRIE 4.1 Zidăria ca material de construcţie Zidăria este unul dintre cele mai vechi materiale de construcţie reprezentând până în secolul XX principalul material de construcţie pentru fundaţii, pereţi, planşee, acoperişuri, ziduri de sprijin, poduri, viaducte, tuneluri. Istoria construcţiilor este legatã indisolubil de tehnica zidăriilor care a avut o întrebuinţare importantã şi neîntreruptã din cele mai vechi timpuri şi până azi. Zidăria din blocuri de pământ crude, uscate natural sau arse, cunoscutã încă din mileniul III î.e.n. (Mesopotamia) precum şi zidăria din piatrã au rămas de-a lungul secolelor materialele de bazã pentru construcţii. Datoritã pietrei au dăinuit numeroase monumente ridicate cu mult timp înainte. Astfel, au fost realizate mari lucrări arhitecturale: palate, temple, lucrări inginereşti: tuneluri, apeducte, drumuri, lucrări militare: fortăreţe, ziduri de sprijin şi apărare. Începând cu secolul XVIII s-au îmbunătăţit tehnologiile de utilizare a pământului folosit pentru construcţii, procesul fiind accelerat de condiţiile conjuncturale create de lipsa spaţiului de locuit. În Franţa, Germania, SUA, în perioada 1920-1940 îşi încep lucrările: La Courbousier, Frank Lloyd Wright, Michel Lycks şi în perioada 1950-1960 arhitecţi, ingineri francezi şi belgieni continuã cercetările şi aplicaţiile practice: Dreyfus în Senegal, Masson, şi Hansens în Maroc, Hasan Fathy în Egipt şi Ramirez în Columbia. În anii 1970, de euforie economică în occident şi politică în lumea a III-a, prin cucerirea independenţei, existau partizani ai progresului cu orice preţ, care
45

înţelegeau şi relansau posibilităţile de utilizare ale pământului ca material de construcţie. Începea era de aur a stilului internaţional în arhitectură. A apărut o tehnologie intermediară, apropiată tehnologiilor tradiţionale, dar depăşindu-le pe cele arhaice. Începând cu 1972, criza energetică mondială a impus o revizuire a modului de gândire şi acţiune în toate ţările lumii. Astfel, în sectorul construcţiilor s-a constatat că materialele uzuale: ciment, beton, cărămizi arse, erau energofage şi se reclamau soluţii pentru economia de energie. Grupul „Craterre″ fondează la Grenoble o şcoală inginerească cu rol de participare directă la operaţia „construcţii din pământ″. Grupul creat a asigurat ancadramentul şi fiabilitatea operaţiunilor pilot: l’Ile de Mayotte (Madagascar) -2000 de locuinţe executate după un program ultraeconomic, dar în condiţii tehnologice exemplare; Peru - program de cercetare teoretică coerentă, tehnică şi ştiinţifică, etnografică şi culturală. În 1980 Centrul Georges Pompidou organizează ansamblul expoziţional „Arhitectura pământului - viitorul unei tradiţii milenare″, luându-se apoi iniţiativa construcţiei unui cartier de locuit experimental de 72 locuinţe în zona Villefontaine, în oraşul nou l’Isle d’Abeau, la 30 km sud de Lyon, în colaborare cu diverşi parteneri. Programul a fost acceptat în 1985 şi a pus în evidenţă multiple avantaje ale clădirilor moderne din pământ. Un al doilea cartier s-a realizat pentru Institutul Pământului şi sateliţii săi, în regiunea Rhônes-Alpes. Acest fapt a demonstrat „clienţilor săraci″ că tehnica poate fi utilizată pentru proiecte ambiţioase. Dintre construcţiile monumentale existente astăzi se remarcă construcţiile tip „zgârie nori″ din lut, din ţinutul Hadramat (Yemen), unde de-a lungul legendarului drum al tămâiei, se află în oraşul Shiban, de un lux pitoresc, conferit de siluetele clădirilor sale cu 10-14 etaje cu înălţimea de 53 m, având o vechime de cca. 350...500 ani şi care sunt realizate integral din lut. Aflat din abundenţă în Yemen, lutul este şi astăzi stabilizat cu degresanţi din paie de orez şi grâu, iar materialul obţinut este tăiat în pătrate cu latura de 50 cm şi grosimea de 10

46

cm. pământ argilos stabilizat). baraje. Construcţiile din zidărie prezintă o serie de avantaje. bolţi.2 Blocuri pentru zidărie Blocurile pentru zidărie au în general formã paralelipipedicã. diguri. Din zidărie pot fi realizate elemente structurale ca: pereţi. aşezate după anumite reguli. Elementele componente ale zidăriei sunt: − blocuri (pietre) din: piatrã naturalã. agrafe metalice. consumul mare de manoperã la execuţie. Culorile faţadelor variază de la alb la maroniu. în anumite cazuri poate fi realizatã şi fără materiale de legătură obţinând „zidăria uscatã". cu excepţia celor din piatrã naturalã. etc. Dintre dezavantaje amintim: greutatea proprie mare. printre care: rezistenţã bunã la foc. Zidăria. transversale. Crestele zidurilor se realizează din ghips spoite şi sunt spoite cu var stins. Zidăria este alcătuită din blocuri de piatrã naturalã sau artificialã de diferite forme şi mărimi. durabilitate mai micã comparativ cu alte construcţii realizate din beton (armat. scări. capacitate bunã de izolare termicã şi fonicã. se fixează într-un schelet rigid de bambus. de 47 . piatrã artificialã arsã (cărămidă). legate între ele cu mortar şi eventual legãturi metalice. brutã sau cioplitã.). arce. seisme). stâlpi. adezivi. ziduri de sprijin. durabilitate apreciabilã. − materiale de legătură: mortar cu diferite compoziţii. 4. După uscare. armãturi metalice longitudinale. sau piatrã naturalã artificialã nearsã (beton. Legãturile metalice conduc la ameliorarea caracteristicilor de rezistenţã şi deformabilitate ale zidăriei în anumite condiţii de solicitare (solicitări orizontale din vânt. Forma blocurilor permite o astfel de aşezare încât sã lucreze după punerea în operã la solicitări avantajoase. precomprimat.

1 Blocuri ceramice.125.. tehnologice (manipulare uşoarã) şi evitarea unor contracţii excesive.200 Blocuri ceramice cu goluri orizontale (GO) 25.4. Blocuri ceramice cu 100. 75 48 . prin extrudare 150. Blocurile ceramice sau din beton pot fi realizate pline sau cu goluri ce nu depăşesc maxim 30% din volumul blocului. 200 50. Pentru placaje realizate la pereţi exteriori pot fi utilizate elemente ceramice având dimensiuni curente ale feţei văzute de 115/190 x 88 mm.75. 120 mm. Sunt utilizate pentru execuţia finisajelor lavabile din bãi. se prezintă în continuare variante de blocuri pentru zidãrii precum şi unele din proprietăţile lor fizice şi mecanice. Proprietăţi fizice şi mecanice Tip bloc Marcã Dimensiuni (l x b x h) [mm] 240 x 115 x 63/88 240/290/365x 115/140/180/ 240 x 88/138 145/290 x 138/290 x 138/188/290 Observaţii Pot avea 15% din volum goluri Golurile au formã cilindricã sau prismaticã Pereţi despãrţitori interiori 50.compresiune.5 şi 1 N/mm2. Dimensiunile blocurilor fabricate sunt modulate pe baza sistemului modular decimetric sau octometric şi sunt determinate din condiţii de satisfacere a exigenţelor: de confort termic. Tabelul. pereţi exteriori. săli de operaţii. Informativ. Cãrãmizi pline obţinute 100.125. goluri verticale (GVP) 150. 50. 75. Pentru zidãrii izolante termic pot fi utilizate cărămizi termoizolante realizate din diatomit în amestec cu substanţe combustibile. Plăcile ceramice pentru pardoseli şi pereţi se fabricã din argilã de calitate superioarã având o faţã netedã şi una nervuratã pentru a putea fi fixate în mortar. au o rezistenţã la compresiune de 0. holuri. Dimensiunile de fabricaţie sunt: 250 x 150 x 30. bucătarii.

150. 4.1.2. Cărămizi pline presate a) pline.a. b) cu goluri verticale Fig. panouri prefabricate 200 Corpuri ceramice pentru 100. Fig. pereţi 200 900/600/300 x 300 x75 90/60/45 x 190/290 300/220 x 210/110 x 250 240 x 295/195/145/250 Pereţi despărţitori interiori Pereţi despărţitori Elemente de umpluturã în panouri mari din b. 4. Elemente de umpluturã în panouri mari din b. Blocuri ceramice cu goluri verticale 49 .Fâşii ceramice cu goluri orizontale pt. pereţi despărţitori Cărămizi cu goluri îmbinate în sistem lambã şi uluc Corpuri ceramice pentru 100.a. 15.

3.4. Cărămizi tip placaj 50 . Fâşii ceramice cu goluri pentru pereţi despărţitori Fig.5.. 4. Bloc ceramic cu goluri orizontale Fig.Fig.4. 4.

7 Zidărie din piatrã brutã Dacã blocurile de dimensiuni variabile se înglobează în beton. din piatrã naturalã. se obţine betonul ciclopian utilizat pentru lucrări de infrastructurã. paramente. pe înălţimea zidăriei.7.a). ziduri de sprijin (fig. Blocurile din piatrã naturalã se obţin din roci de carierã sau din balastiere şi sunt prelucrate înainte de punerea în operã. beton. a b Fig.4.Fig. 51 . ziduri de sprijin. Zidăriile din piatrã poligonalã (opus incertum) sunt utilizate pentru socluri. argilã nearsã.7. Placã ceramicã pentru finisaje Pentru zidãrii pot fi folosite şi blocuri nearse. 4. anrocamente (Fig.4.b) Petru uniformizarea transmiterii încărcărilor.6.4.. la o distanţã de minim 2 m se prevede un rând de piatrã fasonatã pe toatã lungimea lucrãrii.

.60 ..825 g /m3. ρ = 1. D. c. Se deosebesc: a. 0. zidãrii din piatrã naturalã. astfel încât pentru: − cazul a. Porozitatea este de 6. d. 675 .46 . Marca blocurilor este de 200. 0.. zidãrii din blocuri de BCA. ρ =0. ρ = 1. λ = 0. Proprietăţile tehnice ale zidăriilor A. b.19 W/mK. Conductivitatea termicã variază în aceleaşi condiţii cu densitatea. rezistenţele mecanice mari şi deformaţiile limitã mari caracterizează blocurile cu capacitate redusã de absorbţie (ex.. 3. − cazul b.150 .. sub forma blocurilor din beton greu sau uşor se fabricã la dimensiuni de 290x240x188 mm (blocuri din beton cu agregate uşoare) şi de 490x240x63/125/115mm (blocuri din beton uşor autoclavizat). Pot fi fabricate blocuri pline sau cu goluri. Astfel... ρ = 0.. 2.75 W/mK. în cazul blocurilor ceramice GVP ajunge la maxim 30% din volumul blocului.Piatra artificialã nearsã..27 .390 . λ = 0.300. − cazul c.80 W/m K... zidãrii din cărămizi pline. 52 .. Volumul de goluri... zidãrii din blocuri ceramice GVP. Absorbţia de apã influenţează sensibil proprietăţile mecanice. 0. respectiv 1.800 g /m3.30 W/mK C..690 g /m3.14 N/mm2. piatrã naturalã. λ = 0.. blocuri din: beton cu agregate grele..700 g /m3.15% în funcţie de materialul şi gradul sãu de compactitate. unde compoziţia chimicã şi proprietăţile fizice influenţează direct absorbţia de apã).. λ = 0. 1. Densitatea variază în funcţie de tipul blocului şi materialul din care este alcătuit. B. − cazul d.

μ.7 N/mm2 pentru bloc de marcã 200 şi mortar de marcã 100. şi de caracteristicile de deformare: modulul de elasticitate longitudinal Eb şi cel transversal Gb. având valori cuprinse între 2. respectiv barcã bloc 50 şi marcã mortar 50.25. înălţimea blocului (rândului) şi marca mortarului utilizat. Valorile modulului de elasticitate se apreciază conform relaţiei: Eb = k · Rn unde. Coeficientul lui Poisson variazã cu treapta de încărcare având pentru blocuri ceramice valori de 0. coeficientul lui Poisson. Exemple: k = 300 pentru blocuri ceramice. − Rn este rezistenţa de rupere la compresiune monoaxialã a blocului şi − k este un coeficient numeric dependent de natura materialului blocului şi de densitatea aparentã a acestuia. k = 2500 pentru blocuri din beton uşor având densitate specificã aparentã de 650 kg/m3. Rezistenţa la compresiune monoaxialã a blocului (marca blocului) variază în limite largi în funcţie de natura materialului blocului. Rezistenţa la rupere la întindere Rti este pentru blocuri ceramice de 3…5 % din marcã. Rezistenţa la rupere la compresiune din încovoiere Ri este de 10…30% din marcã pentru blocuri ceramice şi de 20…35 % pentru blocurile din beton uşor.75 N / mm2 şi 0. Rezistenţa de calcul la compresiune a zidãriei depinde de tipul blocului.10…0. 53 .Proprietăţile mecanice Proprietăţile mecanice sunt caracterizate în principal de rezistenţa la compresiune şi rezistenţa la întindere sub stare monoaxialã sau triaxialã.

agregatele. pigmenţi. eforturile în zidărie. Aditivii introduşi în mortare modificã particularităţile mortarelor proaspete şi apoi a celor întărite. apã şi aditivi cu rol de legare a blocurilor de zidărie prin intermediul adeziunii şi frecării. realizând zidăria ca material compus. cimentul. agregat. Mortarele ce conţin nisip de râu sunt mai uşor lucrabile. înlesneşte procesele chimice care însoţesc întărirea matricii mortarului (liant-agregat). de la un bloc la altul. Umplerea completã a rosturilor dintre blocuri asigurã o etanşeitate bunã la ploaie. prin întărire transformã amestecul într-o masã pietroasã.15 mm. aditivi acceleratori de întărire (clorurã de calciu). 54 . cu o granulozitate de maxim 3. Adaosul de apã este influenţat de natura suportului. Agregatele utilizate sunt nisipurile de râu sau carierã. apa şi aditivii trebuie sã îndeplinească pentru a putea fi utilizaţi în mortare condiţiile de calitate înscrise în normative specifice. înglobează şi leagă între ele granulele de agregat (nisip) şi care. Apa utilizatã la mortare. Lianţii. pot fi utilizaţi: aditivi plastifianţi (var. aditivii din masa mortarelor. liant. care. bulgãri sau soluţii. lucrabilitate precum şi de unele cerinţe de performanţã a zidăriilor. prin amestecare cu apa formează o pastã care acoperă. argilele. varul gras. Prin intermediul mortarului se transmit şi se repartizează mai uniform. aditivi întârzietori de prizã (var în amestec cu clei de oase).4. Materialele utilizate pentru prepararea mortarelor Lianţii sunt substanţe minerale anorganice. Lianţii curent utilizaţi sunt: ipsosul pentru construcţii. trasul. aditivi hidrofobizanţi (tensioactivi). în formã de pulberi.3. Mortare pentru zidărie Mortarele sunt amestecuri bine omogenizate de liant. Astfel. prin amestecare cu liantul. argile) care modificã lucrabilitatea. după necesitãţi tehnologice sau de durabilitate a zidăriilor. agregat. vânt. monolit.

15 % ale suportului şi mortarelor. condiţiile tehnologice de realizare. în unele cazuri de elemente solicitate în acest sens..0. se dispun în rosturi orizontale. se determinã cu relaţia aproximativã: Em = 1000 · Rm. Modulul de elasticitate Em. punere în operã şi întărire a mortarelor precum şi de compatibilitatea fizico-chimicã cu suportul. Proprietăţile fizice ale mortarelor proaspete influenţează punerea în operã (realizarea zidăriilor). 55 . Aderenţa la suport este de ordinul 0. M50-Z pentru mortare de ciment var: M100-Z pentru mortare de ciment). Marca mortarelor (rezistenţa la compresiune) este de 4…150 în funcţie de compoziţia acestora. Aderenţa mortarelor la suportul creat de blocuri este apreciatã prin rezistenţa la smulgere de suport şi depinde de: natura şi porozitatea blocului. fiind maxime în cazul mortarelor de var. Armãturi şi betoane Pentru creşterea rezistenţelor mecanice la întindere şi forfecare ale zidăriei. Aderenţa la suport este un proces complex ce poate fi explicat mecanic.45N/mm2.. unde Rm este rezistenţa la rupere la compresiune a mortarelor. fizic şi chimic.Mortarele trebuie sã fie compatibile din punct de vedere fizico-chimic cu suportul pe care se aplicã pentru a putea satisface cerinţele de performanţã ale produsului final. Poate fi apreciatã urmărind curba caracteristicã eforturideformaţii. Ancorarea mecanicã în suport are loc la porozităţi de 5. Deformabilitatea mortarelor depinde de compoziţia acestora. respectiv celui ceramic.. iar cele mecanice şi fizice ale mortarelor întărite influenţează proprietăţile fizico-mecanice ale produsului final. (Exemple: M4-Z pentru mortare de var.08.. Aderenţa creşte pentru mortare de ciment aditivate cu produşi organici de sintezã. valori aferente suportului de beton uşor. zidăria.

4. au o alcătuire structurală asemănătoare cu a clădirilor de locuit (cămine.după anumite reguli.5 m) separând fiecare încăpere.8. Acest tip de clădiri se pot realiza în România cu maxim cinci nivele (P+4E) grosimea pereţilor portanţi exteriori stabilindu-se din condiţii rezistenţă şi de confort termic.1.. 4. armãturi din OL37 sau STNB sub formã de plase sudate uzinate.. 4. din condiţii de rezistenţă şi de izolare fonică.la distanţe mici (3. 4.4. cu pereţi portanţi (structurali) din zidărie. obţinându-se o structură tip fagure (fig. Structura rigidă. Construcţii din zidărie Zidăria se foloseşte la executarea elementelor structurale şi nestructurale ale construcţiilor la structuri din zidărie având un regim limitat de înălţime. Acest tip de structură se utilizează în special la clădirile de locuit şi la unele tipuri de clădiri social-culturale. Pereţii portanţi (structurali) se pot dispune astfel: . se consideră pentru cazurile în care distanţa dintre pereţii portanţi transversali este mică (2. respectiv Normativului P100/2004 privind protecţia antiseismică a construcţiilor. plase sau carcase. zidăria mixtă. datorită funcţiunilor specifice. Variantele de execuţie ale zidăriei sunt: zidăria simplă. 4. cu structură rigidă sau cu structură flexibil-elastică. structurali. 56 .. iar a celor interiori. Clădiri cu structura din pereţi portanţi de zidărie Clădirile din această categorie pot fi realizate în două variante structurale şi anume.5.5 m). hoteluri).. la care. zidăria armată.4. Conformarea zidăriilor se face conform Normativului P2/85 şi STAS 10104/75. Betonul simplu împreunã cu zidăria formează elemente având rezistenţe la rupere la compresiune apropiate de cele ale blocului.9a). Armãturile pot fi dispuse şi longitudinal sub formã de bare independente.

împreună cu pereţii portanţi.sistem fagure.8. rigiditatea transversală a clădirii fiind asigurată prin conlucrarea spaţială a pereţilor portanţi longitudinali datorită acoperişului sau dupã caz.9.elastică cu pereţi portanţi din zidărie este structura la care distanţa dintre pereţii transversali este mare. Acest tip de structură se foloseşte şi la construcţii parter tip sală. ateliere 57 . Clădire socială cu structură rigidă din pereţi portanţi de zidărie Fig.sistem celular Structura flexibil . La structurile tip fagure.. constituie reazeme pentru planşee.la distanţe mari (8. etc. 4. delimitându-se o unitate funcţională (apartament. Fig. în interiorul celulelor se prevăd cadre intermediare (stâlpi. a căror distribuţie se poate modifica ulterior.b).. 4. grinzi) care.. a planşeului rigid.) obţinându-se o structură tip celular (fig. sală de clasă. La structurile tip celular.11 m). Compartimentarea spaţiului interior celulelor se realizează prin intermediul pereţilor despărţitori neportanţi. 4. b . planşeele se realizează din plăci monolite din beton armat sau din panouri / semipanouri prefabricate din beton armat. Dispunerea pereţilor structurali a .9.

5-perete din zidărie portantă. drenuri. 4.11) sau hale cu caracter industrial (fig. 3-anexe Fig. 3-învelitoare. de şosea. Secţiuni transversale la construcţii agrozootehnice cu pereţi structurali din zidărie 1-fermă din scânduri.11. 8-fundaţie-pahar. ziduri de sprijin şi protecţie.(fig. construcţii existente) lăsând sub ele un spaţiu liber.10.4. pentru traversarea intersecţiilor. poduri 58 . Fig. ape. 7-fundaţie continuă. 4-termoizolaţie. 6-stâlp prefabricat.4.4. inclusiv lucrări de consolidări a terasamentelor. 2-pane din lemn.12).4. 4. Fig. construcţii agricole (fig.10). Podurile sunt construcţii care susţin căile de comunicaţii peste obstacole (văi. După destinaţie deosebim următoarele tipuri de poduri: de cale ferată. Clădire tip sală 1-sală de spectacole. viaducte. pentru pietoni. tuneluri.4. După materialul din care sunt construite deosebim: poduri de lemn.12. Secţiuni transversale la construcţii industriale cu pereţi portanţi din zidărie (Structuri flexibil elastice) 4. Lucrările de artă includ: poduri.2 Construcţii inginereşti A. 2-scenă.

Infrastructurile realizate din zidărie folosesc ca material de bază piatra naturală. Zidurile de sprijin sunt construcţii cu rol de consolidare a terasamentelor căilor de comunicaţie fiind solicitate la împingerea pământului. zidăria din piatră ocupă 75% din volumul lucrărilor. beton precomprimat). beton armat. coborârii nivelului pânzei de apă freatică.metalice şi poduri masive (din zidărie. Zid de sprijin realizat din zidărie Drenurile sunt construcţii destinate colectării şi îndepărtării apelor subterane.60% din volumul lucrărilor de infrastructură aferente unui pod. 59 . Pentru podeţele înecate în corpul terasamentelor. prelucrată.. beton sau profile metalice. Fig. valurile mării). 40. sau în unele cazuri la acţiunea apei (sloiuri de gheaţă.13.. 4. Se apreciază că lucrările de zidărie reprezintă cca. Infrastructura podurilor poate fi realizată din zidărie.

3-cărămidă refractară. Izolaţia termică este realizată din kiselgur. Dren din zidărie B.15. prin intermediul canalelor de fum pe care le înglobează.Fig. Procentul de eliminare a acestor produse şi de absorbire a aerului proaspăt necesar arderii poartă denumirea de tiraj. 4-gol de aer 60 . Coşurile de fum sunt elemente de construcţie înglobate în zidărie sau realizate din elemente independente. 4. Secţiune printr-un coş de fum 1-zidărie de rezistenţă. iar protecţia interioară din cărămidă refractară. 4-coş de fum Fig.16. evacuează în atmosferă produsele volatile din ardere. şi care. 2-zidărie de cărămidă obişnuită. 4. 2-izolaţie termică. Secţiune printr-un canal de fum 1-canal de fum. Fig. Cele două părţi principale ale coşului sunt: coşul propriu-zis (element vertical) şi canalele de fum (elemente orizontale). 4. zgură. 3-zidărie refractară.14.

betonul asigurã protecţia armãturilor la foc şi la coroziune. aditivi şi apã.betonul şi oţelul au coeficienţi de dilatare termicã foarte apropiaţi şi la variaţii de temperaturã sub 100°C nu apar contracţii apreciabile între cele douã materiale care sã conducă la desprinderea armãturii în masa de beton. anorganicã. Elementele metalice măresc rezistenţa la compresiune şi pot prelua eforturi de întindere. lemn 61 .CAPITOLUL V CONSTRUCŢII DIN BETON ARMAT 5. În vederea utilizării pentru elemente de construcţie supuse la solicitări compuse importante ca intensitate şi duratã. artificiale ca de exemplu: agregate provenite din dezagregarea naturalã a rocilor. 5. se foloseşte betonul armat obţinut prin asocierea raţionalã a betonului cu oţelul sub formã de bare. Betonul simplu are rezistenţe mici la întindere.între betonul întărit şi armãturile din oţel se dezvoltã forţe de aderenţã care asigurã deformarea simultanã a celor douã materiale sub încărcări. . argilã expandatã. . talaj. Materiale folosite la prepararea betonului Agregatele pot fi de naturã: organicã. Conlucrarea oţel-beton este asiguratã întrucât: . rumeguş. zgurã de cărbune. naturale. concasare. deşeuri ceramice.2. plase sudate sau profile laminate.1 Betonul ca material de construcţie Betonul este un material de construcţie compozit obţinut prin înglobarea după anumite reţete prestabilite în pasta de ciment (matrice) de agregate.

70 mm. piatra ponce.. Absorbţia suplimentarã de apã a agregatelor uşoare care are loc la puţin timp de la prepararea betonului conduce pe parcursul întăririi betonului la îmbunătăţirea aderenţei în matricea creatã de liant a agregatelor. după granulozitate.2..20 mm.3c Unde: D – dimensiunea cea mai mică a elementului structural. iar în timp. tufuri vulcanice. piatrã spartã 7.7 mm.defibrat şi satisfac cerinţele standardelor: STAS 1667-76 şi după caz. c – stratul de acoperire cu beton a armăturii. − bolovani şi piatrã spartã 70. 62 .. O structurã compactã a betonului şi o protecţie bunã pentru armãturi se obţine prin folosirea agregatelor de argilã expandatã (granulit) cu diametrul maxim al granulei de 15..25 D Φ max ≤ d − 5mm Φ max ≤ 1. d – distanţa între barele de armătură. se încadrează în grupele: − nisip 0.. Tipurile de ciment menţionate de normativul NE 012-99 sunt: ciment Portland (tip I).. Lianţii frecvent utilizaţi la prepararea betoanelor sunt lianţi minerali silicatici de tipul cimenturilor. respectând condiţiile: Φ max ≤ 0. la continuarea lentã a procesului de hidratare a liantului. Agregatele.. STAS 662-89 şi SR 667-98. Betoanele uşoare includ în compoziţie agregate uşoare ca: zgura de furnal sau termocentralã..150 mm. ciment Portland compozit (tip II). Dimensiunea granulei maxime a agregatelor se stabileşte în funcţie de dimensiunile caracteristice ale elementelor. − pietriş. ciment puzzolanic (tip IV) şi ciment compozit (tip V). ciment de furnal (tip III).

care este rezistenţa la compresiune în N / mm 2 determinată pe cilindri de 150/300 mm (sau pe cuburi cu latura de 150 mm) la vârsta de 28 zile. C45/55 şi C50/60.5 ca „betoane grele″. Caracteristicile betonului întărit − Densitatea aparentã (ρ) este cuprinsã între 1.. Aditivii. condiţii de execuţie şi tehnologie adoptată. sub a cărei valoare se pot situa statistic cel mult 5% din rezultate. duratã de prizã şi întărire) şi a betoanelor întărite. C30/37. C35/45.4.0 g/m3 ca „betoane uşoare″.gradul de umplere cu fazã solidã a volumului aparent 63 . acceleratori de priză. cu rol termoizolant. C40/50. C12/15. Raportul optim depinde şi de aditivii din masa betoanelor precum şi de proprietăţile necesare betoanelor întărite. Alegerea tipului de ciment ţine cont de criteriile semnificative: rezistenţa caracteristică necesară betonului..2. C20/25. raportul a/c fiind cuprins între 0. betonului rezistenţei caracteristice ( f ck − cil . Apa pentru betoane La prepararea betoanelor se utilizează apã potabilã..0. în masa betoanelor ( maxim 5% substanţă uscată faţă de masa cimentului). superplastifianţi. întârzietori Clasa de priză. iar cele având ρ > 2. viteza de dezvoltare a rezistenţei. intens reducători de apă. acceleratori este definită de pe întărire. condiţii de serviciu şi expunere a structurii. influenţează proprietăţile betoanelor proaspete (lucrabilitate.. inhibitori de coroziune. baza antrenatori de aer. Acest raport asigurã hidratarea liantului şi lucrabilitatea betonului proaspăt. − Compactitatea (C) . C 8/10.5g /m 3 putând aprecia cã betoanele având ρ < 1. fiind de tipul: reducători de apă. impermeabilizatori. Clase de beton: C 4/5. Informativ se prezintă în continuare caracteristicile tehnice ale betonului.Clasa de rezistenţă este definită prin rezistenţa standard la 28 zile.0.5. plastifianţi. f ck − cub ). C16/20.

3. Apa pătrunde în microfisurile formate la îngheţul anterior astfel încât degradarea betonului capătă în timp prin repetarea ciclurilor de îngheţ-dezgheţ un caracter cumulativ. (50. Procesul de îngheţ-dezgheţ are loc în prezenţa apei sau numai în condiţii de umiditate ridicatã. alveole. pori de gol. Se deosebesc trei clase de gelivitate G50. sunt remarcabile: − durabilitatea mare. dar cu precizarea cã mai existã în structura betonului întărit şi pori capilari. .Rezistenţa la penetrarea apei (STAS 3622/86) pentru o pătrundere apei de maxim 100/200 mm se deosebesc gradele de impermeabilitate: P410 . − Dilatarea /contracţia betonului sub influenţa variaţiei de temperaturã şi a umidităţii este rezultatul variaţiei globale de volum a betonului şi rezultã din suprapunerea efectelor contracţiilor materialelor componente. P820 (presiunea apei 8 bari).. − Conductivitatea termicã λ [W/mK] este în funcţie de volumul porilor şi natura agregatelor având valori de 2. . G100. 5. 150 reprezentând numărul de cicluri pentru care nu se depăşeşte pierderea de rezistenţã menţionatã). P810.04 W/mK pentru betoane uşoare. la un beton compact porozitatea medie este de 8... Din punct de vedere al volumului porilor. caverne şi microfisuri. − Rezistenţa la îngheţ . G150. P12 .. Avantajele şi dezavantajele betonului armat Dintre avantaje.dezgheţ. 64 . 100. P420 10 20 (presiunea apei 4 bari).al probei de beton . P12 (presiunea apei 12 bari).03 pentru betoane grele şi respectiv 0. „Gradul de gelivitate″ defineşte numărul de cicluri de îngheţ-dezgheţ până la care epruvetele probã înregistrează faţã de cele martor o pierdere a Rc de maximum 25% şi de masã de maxim 5%.este în mod convenţional de 5.15%.7% din volumul betonului.

4. − necesitã cheltuieli reduse de întreţinere faţã de structurile metalice. Dezavantajele se referã la: − greutatea mare a elementelor de construcţie. Din punct de vedere al tehnologiei de execuţie se deosebesc elemente monolite şi elemente prefabricate.3. acoperişuri din plãci curbe subţiri) sau lucrări de artã (poduri. ziduri de sprijin). − se poate utiliza pentru elemente de construcţie oricât de extinse în plan sau înălţime. În construcţii. planşee) precum şi lucrări masive (baraje. 5. betonul armat sau precomprimat sau postcomprimat. − protecţia termicã şi acusticã necesitã îmbunătăţiri costisitoare.− rezistenţa la foc şi la coroziunea mediului ambiant. grinzi. betonul şi betonul armat se utilizează sub următoarele forme: beton monolit. elemente prefabricate şi elemente din beton precomprimat. − duratã mare de execuţie şi montaj. Elementele prefabricate din beton se executã în unităţi specializate sau în poligoane de şantier. fundaţii de maşini. Betonul monolit este turnat direct pe şantier în cofraje (tipare) realizându-se structurile de rezistenţã ale construcţiilor (stâlpi. îmbinare şi monolitizare ale structurilor sau ale elementelor de închidere 65 . silozuri. dependente de restricţionări tehnologice. pe şantier realizându-se doar lucrări de montaj. − materia primã pentru compoziţia betonului este uşor de procurat. în tot timpul anului. Domenii de utilizare Betonul şi betonul armat au o vastã utilizare în practicã datoritã avantajelor menţionate la punctul 5. tuneluri) fără a necesita lucrări de îmbinare ulterioare. − se comportã bine la acţiuni statice şi dinamice. lucrărilor speciale (rezervoare. viaducte. În construcţii se utilizează: betonul simplu.

stâlpi. 5. conducte de presiune. etc. 5.. Din elemente prefabricate se pot realiza: fundaţii.5...1 Structuri şi sisteme constructive utilizate la clãdiri civile Sistemele constructive ale structurilor de rezistenţã utilizate la clãdirile civile sunt: structuri de rezistenţã cu pereţi portanţi (diafragme).5) m şi planşee realizate din beton armat monolit sau beton armat prefabricat (panouri şi semipanouri (fig. 5. grinzi.11 m..şi compartimentare. La structurile tip celular. elemente de acoperiş.P+14E. − structuri tip celular la care distanţele dintre pere]ii portanţi sunt de 8. Structuri din beton armat 5. Elementele puternic solicitate la întindere..1 ). care împreunã cu diafragmele. regimul de înãlţime al acestor tipuri de structuri variazã în România între P+4E.2). compartimentarea spaţiului interior celular realizându-se cu pereţi despãrţitori autoportanţi (fig. planşee (plãci). traverse CF). Structuri de rezistenţã cu pereţi portanţi În funcţie de distanţa dintre axele pereţilor portanţi se deosebesc: − structuri tip fagure având distanţele dintre pereţi de (3. în interiorul celulelor se prevãd cadre intermediare (stâlpi şi grinzi).. în exploatare.5. constituie reazeme pentru planşee. se pot realiza în varianta de elemente precomprimate (rezervoare. sisteme structurale mixte şi combinate. A. 66 . Structurile celulare pot fi folosite pentru construcţii de locuit cât şi pentru construcţii social-culturale având avantajele unei oarecare flexibilitãţi de organizare a spaţiului interior. În funcţie de amplasament şi posibilitãţi tehnologice. sisteme structurale în cadre.

1 Structurã în sistem fagure din panouri mari 1-panou de perete exterior. în variantele cadre clasice şi cadre lamelare (fig. 5. Structurã sistem celular cu planşeu tip dalã B. 3 panou perete interior longit. 5. 4-panou de planşeu. planşee.5.Fig.2. 5.6).riglele cadrelor . 5-zonã de îmbinare panouri Fig. ±) şi a tehnologiilor de realizare ale cadrelor se deosebesc: cadre realizate monolit. Procedeele moderne de execuţie a structurilor în cadre folosesc alãturi de elemente monolite (stâlpi) şi elemente prefabricate: grinzi. elemente de închidere şi compartimentare. Structurile de rezistenţã cu schelet în cadre sunt alcãtuite din sisteme de bare verticale şi orizontale (stâlpi şi grinzi) dispuse de obicei dupã direcţiile care corespund axelor principale ale construcţiei. Având în vedere caracteristicile geometrice ale secţiunii stâlpilor (secţiuni transversale: dreptunghiulare. L. 2-panou de perete interior transversal. cadre realizate cu elemente prefabricate.5.5.4. 5. Planşeele reazemã pe grinzi .putând fi alcãtuite într-o mare diversitate tehnologicã (fig. Structurile în cadre sunt raţionale din punct de vedere tehnologic pânã la 15÷20 niveluri.).3. T. pãtrate. Pereţii au rol de compartimentare oferind spaţiului interior o mare flexibilitate de organizare. 67 . circulare.

8-placa planşeului intermediar. b. 3.5. 5-grindã principalã (rigla cadrului). b-cu îmbinarea a-schema dispunerii stâlpilor. Cadre din elemente prefabricate de forme diferite a-elemente T şi L.detalii de stâlpi 1-stâlpi prefabrica]i cu secţiune constantã pe mai multe niveluri. 5. c-elemente H Continuitatea structuralã la cadrele integral prefabricate se asigurã prin realizarea de noduri rigide.6. b-elemente π. 2rigle prefabricate.Fig. panouri 68 . 6-grinzi secundare curente (nervuri. 5. 4-stâlp central. riglelor prefabricate pe consolele stâlpilor.5 Cadre din elemente prefabricate Fig. 7-grinzi secundare cu rol de rigidizare longitudinalã. 4-stâlpi prefabricaţi cu console Fig.4 Schema structuralã pentru cu stâlpi continui pe mai multe niveluri cadre lamelare a-cu îmbinarea riglelor prefabricate pe stâlpi. 3-stâlp marginal. Ca planşee. 9-placa planşeului de acoperiş Fig. 2-pardosealã.3. Cadru din beton armat monolit 1-fundaţie (bloc şi cuzinet). 5. pentru structurile cu cadre prefabricate se folosesc prefabricate sub formã de fâşii cu goluri rotunde sau ovale.monolitizãri.

Fig. Sisteme structurale mixte În situaţia în care la un anumit nivel sau grupuri de niveluri apar funcţiuni cu specific diferit faţã de nivelurile curente se poate folosi o structurã mixtã. 5. Structuri tubulare cu nucleu central Nucleele rigide oferã posibilitatea realizãrii unor sisteme structurale deosebit de avantajoase pentru clãdirile multietajate. iar pentru unele clãdiri social-culturale: chesoanele. 3-cadre intermediare din beton armat E. 2-diafragme. lifturi. 5. Exemplu: diafragme la nivelurile curente şi cadre la nivelurile inferioare (structurã cu parter flexibil). Structurã combinatã nucleu central şi cadre din beton armat 1-nucleu.mai pline sau cu goluri. Fig. care necesitã însã ″mascarea″ cu un tavan suspendat. 2-cadre marginale de beton armat. Clădire cu structurã mixtã a-cu diafragme pline. ca de exemplu: 69 . sisteme de ventilaţie etc. elementele T.8. C.7. b-cu diafragme cu goluri 1-cadre. Sisteme structurale combinate sunt compuse dintr-un sistem de cadre care permite rezolvarea elasticã a planului de arhitecturã şi un nucleu central realizat din diafragme de beton armat monolit în care sunt dispuse funcţionalităţile generale ale construcţiei (scãri. predale. 4-fundaţie D. 3-goluri în diafragme.). π.

Eficienţa acestor tipuri de structuri depinde de cerinţele de pe un amplasament în cadrul unor limite de înãlţime. 5.9. − destinaţie (spaţii industriale. Elementele de gabarit care definesc geometric o halã sunt: − deschiderea L a halei. Compartimentarea şi dimensionarea halelor se face pe baza proiectelor tehnologice de specialitate. − numãr de niveluri (structuri parter sau structuri etajate).5 respectiv 3 m având valori de: 70 . care reprezintã distanţa între axele a douã şiruri succesive de stâlpi pe direcţie transversalã. agrozootehnice) şi regim de exploatare. 5. c-tub cu tub cu diafragme de rigidizare 5.structuri tub în tub (fig. b-cu tub exterior perforat şi tub interior.structuri cu nucleu / nuclee şi planşee suspendate. − înãlţimea H.structuri cu nucleu şi planşee încastrate.. monolite.9). . Elementele de gabarit sunt modulate la 1. Structuri de rezistenţã tubulare pentru clãdiri înalte a-cu un singur tub perforat exterior. Fig.5.2 Structuri şi sisteme constructive pentru hale industriale şi construcţii agrozootehnice Structurile de rezistenţã pentru hale pot fi clasificate dupã mai multe criterii dintre care se precizeazã: − metoda de execuţie adoptatã (structuri prefabricate. respectiv distanţa dintre faţa pardoselii finite a halei pânã la faţa interioarã a elementelor de acoperiş. − traveea l . idem. . mixte). pe direcţie longitudinalã.

Lungimile halelor se fragmenteazã în tronsoane de 50.80. 71 .60 m prin rosturi de dilataţie/tasare/antiseismice. 5.c. depozite. A.20 m la halele fãrã pod rulant şi de 10 sau 12 m la halele cu pod / poduri rulante. de 0.00 m.11)..a. Structurã de halã universalã a-cu travee de 6 m. acoperite. 5. halele pot adopta sisteme de iluminare şi de ventilare naturalã. 6.12). − pane de acoperiş de 6 m lungime şi plãci din b. 5. fãrã reazeme intermediare (hangare. b-cu travee de 12 m Pentru suprafeţe cu dimensiuni mari.50 x 3. − stâlpi preturnaţi sau monoliţi. înãlţimea are valori de 4. Fig. La Halele industriale parter (universale) folosesc cu urmãtoarele ele- mente constructive: − grinzi cu zãbrele asamblate prin postcomprimare.40..maxim 24 m pentru deschidere de 6 sau 9 m pentru travei.10.5. − chesoane de acoperiş 3 x 6 m.5. elemente π) se pot realiza construcţii cu acoperişuri uşoare care asigurã o termoizolare şi iluminare favorabilã proceselor tehnologice (fig. Dacã procesele tehnologice permit. pavilioane expoziţionale) pot fi folosite sisteme cu arce şi bolţi sau plãci curbe subţiri din beton monolit sau prefabricate (fig. Folosind elemente de suprafaţã din beton armat (chesoane.00 sau 7.10.

12. fabrici de aparaturã opticã. Fig. 72 . iar structura nu necesitã elemente de gabarit mari. magazine).40 ajungând pânã la 100 m. cu elemente de suprafaţã pentru acoperiş Fig.Distanţa dintre elementele de susţinere a acoperişului poate fi de 30. Hale industriale etajate (fig. iar greutatea utilajelor este redusã. Aceste structuri pot fi folosite la: fabrici de confecţii. − activitatea de producţie pe nivel este independentã de cea de pe nivelele vecine. electronicã. 5. mecanicã finã. vopsitorii.13) se recomandã în urmãtoarele cazuri: − fluxul tehnologic se desfãşoarã cu precãdere pe orizontalã. textile. încãrcãrile fiind moderate.5. prefabricate.11.. garaje. Hale parter. Acoperiş tip placã cu dublã curburã realizat din dale prefabricate montat pe o reţea metalicã din grinzi cu zãbrele B. 5..

15).5... 5-element prefabricat de planşeu.5. 5.0. O altã variantã de execuţie a structurilor în cadre folosite în construcţii agrozootehnice este cea realizatã din cadre cu trei articula]ii alcãtuite din semicadre plane sau spaţiale prefabricate din beton armat (fig.13.14). 2-stâlpi centrali turnaţi monolit.Halele sunt concepute structural din cadre elastice transversale şi longitudinale cu noduri rigide care asigurã continuitatea structurilor putând fi realizate parţial sau integral prefabricate. schemele constructive pot fi: − cu grinzi principale transversale.0 m şi travei de 3. 5. parţial prefabricatã 1-stâlpi marginali turnaţi monolit.12. 73 . 5. 4-grindã longitudinalã marginalã prefabricatã.16). un numãr mare de construcţii au structura de rezistenţã realizatã din cadre de beton armat cu deschideri libere de 6. Pentru depozitele de legume şi fructe de capacitãţi mari se pot utiliza structuri parter în cadre . 3-grindã longitudinalã şi centralã prefabricatã.suprabetonare armatã C. formând cadre transversale cu una sau mai multe deschideri.0 m. Construcţii agrozootehnice În cazul construcţiilor zootehnice.. Halã industrialã etajatã. 6 . − cu grinzi principale longitudinale formând cadre longitudinale (fig. din elemente prefabricate (fig.0. Din punct de vedere al dispunerii grinzilor principale. Fig..

1-semicadru spaţial. Structuri de rezistentã integral prefabricate. 8-fundaţie tip pahar. folosite la construcţii zootehnice a. 3-grindã cu o pantã.14.element de cornişã. 7-grindã soclu. 12 . 5-stâlp prefabricat marginal.15 Structuri din cadre prefabricate pentru construcţii zootehnice a-din semicadre spaţiale. 11-element de închidere. c. 2-fâşie prefabricatã cu goluri. b-din semicadre plane.3-fundaţie 74 .cu cadre formate din stâlpi încastraţi în fundaţie şi grinzi longitudinale. 1-cheson de acoperiş. 5. b-cu cadre formate din stâlpi încastraţi in fundaţie şi grinzi transversale. 6-stâlp prefabricat intermediar.Fig. 5. 2-semicadru plan.13-grindã longitudinalã centralã. 4-grindã cu douã pante. 10-trotuar. 9-beton de egalizare. d . 14-grindã longitudinalã marginalã Fig.

4. grinzi. Depozitarea se face în elemente verticale (celule) care pot fi singulare sau grupate. curãţate şi sortate.3. Fig.17).element prefabricat. 5-perete prefabricat din beton armat. Elementele principale ale silozurilor sunt: − fundaţiile. 3-arc prefabricat din beton armat. 5-zidãrie portantã 5. 3-fundaţii continue. 5. Pentru complexele industriale avicole pot fi utilizate structuri din cadre etajate realizate din elemente prefabricate din beton armat (stâlpi. Structurã etajatã pentru o halã industrialã avicolã 1-elemente plane din beton armat. Silozuri Prin siloz se înţelege un ansamblu constructiv destinat depozitãrii în timp relativ îndelungat a materialelor granulare şi pulverulente. 2-stâlpi prefabricaţi. Structurã de rezistenţã pentru un depozit parter 1-celulã de depozitare.5. fig. 6-tirant metalic. 5.17.Fig. chesonat. elemente de acoperiş. Construcţii speciale din beton armat A. 4-fundaţii pahar. de suprafaţã. − bateriile de celule prevãzute la partea inferioarã cu pâlnii de golire. 2-culoar de circulaţie. − galeria superioarã unde sunt amplasate instalaţiile de umplere cu material 75 . 5. − subsolul (galeria inferioarã) unde se monteazã instalaţiile de golire a celulelor şi de transport a materialelor care se livreazã.16.

1-luminator. maşini de curãţat şi instalaţii de livrare a produselor).descãrcare 5-galerie inferioarã 6-fundaţie radier 7-turnul maşinilor B. Siloz din beton armat monolit a-secţiune transversalã. Cele mai utilizate în industrie (construcţii. − instalaţii de desprãfuire a utilajelor şi spaţiilor de lucru. pierderea impermeabilitãţii rezervoarelor. Impermeabilitatea este condiţia tehnicã fundamentalã pentru funcţionarea rezervoarelor din beton. Având în vedere caracteristicile constructive şi funcţionale. − instalaţii de uscare. − staţia de primire şi predare a vagoanelor CF. 76 . alimentarã) sunt silozurile realizate din beton armat monolit turnat în cofraje glisante. În funcţie de materialele depozitate dotãrile silozurilor diferã. b-secţiune longitudinalã. Fig. 2-galerie superioarã. − instalaţii de gazare a produselor infestate. Rezervoare pentru lichide Rezervoarele din beton armat permit înmagazinarea unor volume importante de lichide. 3-celule pentru depozitare 4-rampã de încãrcare . se recomandã amplasarea acestor construcţii pe terenuri suficient de stabile pentru evitarea tasãrilor diferenţiate ce pot produce fisurarea pereţilor şi respectiv. − turnul silozului (casa maşinilor cu elevatoare.pulverulent. Se poate asigura folosind: beton compact şi impermeabili-zãri adecvate. în mod obişnuit apã. 5.18.

scara de acces şi instalaţiile. rezervoarele pot fi: subterane sau îngropate.Dupã amplasarea în raport cu cota terenului amenajat. 4-şapã armatã din mortar de ciment. 7-spoialã cu bitum C. cu una sau mai multe încãperi de formã: dreptunghiularã. turn sau suport. Capacitatea rezervorului este micã. Castelele de apã sunt construcţii alcãtuite dintr-un rezervor situat la înãlţime. ochelari. 3-izolaţie hidrofugã din carton bituminat şi bitum. − rezervoare din beton precomprimat monolit. susţinut de un eşafodaj. de suprafaţã. Rezervoarele pot fi acoperite sau neacoperite. circularã. 5-umpluturã de pãmânt.19. Secţiunea rezervorului poate fi dreptunghiularã sau circularã. sta]ia de pompare. pereţii şi radierul sunt alcãtuite din elemente plane din beton armat. 77 . 2-camerã de vizitare. Turnul de susţinere este realizat în cadre monolite din beton armat. de înãlţime. susţinute de turnuri sau clãdiri. 5. Elementele anexã sunt: camera vanelor. Din punct de vedere al tehnologiilor de realizare practicã se deosebesc: − rezervoare din beton armat monolit. Fig. Rezervor cilindric din beton armat monolit 1-rezervor. 6-tencuialã cu mortar de ciment. − rezervoare prefabricate.

Castel de apã realizat din plãci curbe subţiri 1-fundaţie (bloc din beton simplu şi cuzinet inelar din beton armat). 5. Elementele componente ale turnurilor sunt: 78 . 5. Forma turnului se alege din considerente tehnico-economice. Cele mai obişnuite sunt cele hiperbolice. Turnuri de rãcire din beton a-cu tiraj natural. Turnurile de telecomunicaţii sunt construcţii înalte utile transmiterii.20. Fig. Turnuri de rãcire Turnurile de rãcire asigurã rãcirea în circuit închis a apei în schimbãtoarele de cãldurã şi funcţioneazã cu tiraj normal sau forţat. La partea superioarã a turnului se realizeazã un inel de rigidizare cu rol de asigurare a stabilitãţii generale a turnului. 2-turn de susţinere. 4-ventilator E. Turnurile hiperbolice pot fi realizate şi din elemente spaţiale prefabricate. 3-rezervor D. iar secţiunea se dimensioneazã la acţiunea vântului. 1-turn. 2-instalaţii de rãcire. în televiziune şi telefonia fãrã fir. amplificãrii şi retransmiterii undelor ultrascurte care se propagã rectiliniu. recepţionãrii.Fig.21.cu tiraj forţat. Se executã din plãci curbe subţiri de rota]ie din beton armat. b. 3-bazin de colectare a apei rãcite. rigidizate prin centuri la cele douã extremitãţi.

4-strat de aer. 2-fundaţie.Berlin. b . capetele (pentru etaje tehnice. Secţiunea este variabilã pe înălţime.Berlin. f .Londra. platforme pentru susţinerea antenelor parabolice Turnul propriu-zis are formã cilindricã pentru înãlţime pânã la 60 m şi se poate executa din beton armat monolit sau elemente prefabricate din beton asamblate prin precomprimare. 5. permit aplicarea unor metode industriale de execuţie şi au o stabilitate mai mare faţã de cele din zidãrie datoritã caracterului monolit.− turnul propriu-zis care susţine antena amplasatã în vârf. i . Necesitã însã mãsuri speciale anticorozive la acţiunea gazelor evacuate. Fig. 9-cãrãmidã refractarã 79 . d . 8-etanşare cu azbest. Fig. 3-coş. k . 5-ţeavã de plumb. g . 7-foaie de plumb.Mosova. j. e .München. F. 5.Hamburg.Toronto.22. c .Dresda. 6-consolã. h .Stuttgart. vizitatori). Coşurile de fum industriale din beton armat realizate din beton armat prezintã multiple avantaje ca de exemplu: greutate redusã.Viena. Turnuri de televiziune a . Coş de fum din beton armat monolit 1-canal de fum.23.Dortmund.

d-cu contrafort şi placã de descărcare. 2-placã de fundaţie. 3-pinten. Zid de sprijin din beton armat a-tip cornierã. Zidurile de sprijin din beton armat pot fi: beton slab armat. 4-contrafort parţial. 1-perete vertical. canalul de fum. Ziduri de sprijin a-pentru construcţii de clãdiri. b-cu contrafort parţial.1-râu. 3-zid de sprijin. G. 1-construcţie. din diferite motive nu pot fi menţinute în echilibru numai prin amenajarea lor în taluz. se pot deosebi coşuri: cilindrice. Elementele componente ale coşului de fum sunt: coşul propriu-zis. 5. Poduri din beton armat 80 . Forma zidului în secţiune transversalã este decisã de conlucrarea cu terenul. 5-contrafort pe toatã înãlţimea. 2-linie iniţialã a terenului. 4-şosea Fig. Fig.25.Dupã formã. c-cu contrafort pe toatã înãlţimea. b-pentru cãi de comunicaţie. 3-zid de sprijin. Zidurile de sprijin sunt construcţii inginereşti destinate asigurãrii stabilitãţii unor mase de pãmânt care. astfel încât sã fie asiguratã stabilitatea zidului şi a masei de pãmânt. 4-linia terenului sistematizat. 5. 6-placã de descãrcare H. fundaţia din beton armat.24. tronconice şi tronconice din mai multe tronsoane îmbinate într-un hiperboloid. beton armat monolit sau prefabricat şi beton precomprimat. 2-cale feratã.

Poduri în cadre fãrã articulaţii Fig.29-30).27. poduri în cadre.Existã situaţii în care din punct de vedere economic şi tehnic podurile din beton sunt mai avantajoase decât cele metalice. poduri în cerc executate din arce sau bolţi din beton armat (fig.5. poduri cu grinzi drepte. dale cu nervuri (fig. 5.26).5. cu sau fãrã articula]ii (fig.26.5. Fig. 5.28).5. Pod cu dale cu nervuri Fig.28. c. în variantele: dale drepte. Tipurile de bazã ale podurilor din beton armat sunt: a.27. 5. b. Pod în cadre cu articulaţii 81 .

29. atunci când gabaritul de liberã trecere o permite. Podeţele înecate fac parte din cadrul lucrãrilor inginereşti. Drept contravântuiri inferioare servesc în cazurile prezentate dala şi grinzile longitudinale aşezate în planul arcelor. Podeţele pot fi realizate în variantã prefabricatã. înălţime liberã 1. 5.30 Pod în arc cu calea jos La partea superioarã arcele sunt legate între ele prin rigle transversale. de realizare a terasamentului cãilor de comunicaţie. Pod în arc sistem Maillart (folosit pentru deschideri mari) Fig. În vederea trecerii debitelor de apã relativ mici prin rambleele aferente cãilor de comunicaţii pot fi realizate podeţe din beton armat înecate în corpul rambleelor. Inelele reazemã pe un radier din beton armat.00 m. 82 . iar uneori şi prin diagonale care asigurã stabilitatea arcelor şi creeazã un sistem de contravântuiri longitudinale superioare.Fig. fiind realizate din inele de beton de lungime 1.25 m şi secţiune ovoidalã. 5.

etc. staniu. nichel. podurilor pentru cãile de comunicaţie. fiind bune conducătoare de căldură şi electricitate. 290 N/mm2. respectiv 2600 daN/m3 pentru fontã şi aluminiu.. tâmplăriei. pentru oţel PC 60. şarpantelor. zinc. În tehnica construcţiilor. Construcţiile metalice utilizează metale feroase (fontã) şi neferoase (cupru. aluminiu. c) Duritatea Brinell este de ordinul HB = 600. interesează următoarele caracteristici: b) Densitatea .CAPITOLUL VI CONSTRUCŢII METALICE 6. 83 . Astfel pentru oţel tip OL 37. grinzilor. plumb. Densitatea absolutã este de ordinul 7850 daN/m3 pentru oţel şi de 7200 daN/m3. planşeelor sau platformelor industriale.materialele sunt compacte. pentru materiale. policristalinã grăunţoasă. duraluminiu) cu proprietăţi îmbunătăţite faţã de cele ale materialelor prime aliate. 6.2 Proprietăţi tehnice ale metalelor a) Structura materialelor metalice este omogenã. d) Rezistenţele mecanice se deduc de pe curba caracteristicã (σ-ε). lipsite de pori. Ra = 210 N/mm2. magneziu) sau aliaje (alamã – bronz. Metalul ca material de construcţie Metalele sunt folosite în construcţii pentru realizarea: stâlpilor.700 daN/mm2. Ra = 340 N/mm2.1.. pentru oţel tip PC 52.

Secţiunile şi dimensiunile de tablã uzuale sunt centralizate în tabelul 6.2. rezervoare.44 OL 52 OL 50. e) Deformaţiile sub sarcinã (deduse de pe curba caracteristicã) sunt mari. aparate de reazem ţevi oţel carbon turnat în piese oţel carbon. modulul de elasticitate longitudinal (modulul Young) este de 2⋅107daN/cm2. Sortiment OL 32 OL 34 OL 37 OL 42. OL70. nituri benzi. iar cifra care urmează este rezistenţa minimã la tracţiune (N/mm2).60. întrucât sunt materiale maleabile şi ductile. table subţiri. conducte alcătuirea construcţiilor puternic solicitate în special în regim dinamic şine pentru cãi de rulare. 84 . Sunt utilizate conform datelor centralizate în Tabelul 6. fapt ce permite o varietate mare a produselor de prelucrare.Identic. metalele deformându-se până la rupere.3.1. turnat în piese buloane de înaltã rezistenţã pentru îmbinări supuse coroziunii chimice Produse laminate folosite în construcţii Construcţiile metalice sunt alcătuite în mare parte din produse laminate sub formã de tablã şi profile. Tabla se obţine prin laminarea la cald a oţelului carbon sau a oţelului aliat. Sortimente folosite în construcţii Dintre cele mai utilizate materiale amintim oţelurile nealiate şi oţelurile speciale. f) Conductivitatea termicã este de 220 W/mK pentru aluminiu. OL34. de calitate. OL60. 58 W/mK pentru oţel.1. nituri alcătuirea elementelor de construcţie (bare laminate de armãturã) construcţii din tablã. Mărcile curente de fabricaţie ale oţelurilor pentru construcţii sunt: OL32.70 OLT OT OLC Oţeluri aliate Domeniu de utilizare tablã subţire pentru profile laminate la rece. OL44. OL37. OL50. 6. OL52. unde "OL" este simbolul oţelului. benzi. OL42. Tabel 6.

600 mm şi grosimea de 6....Tabel 6.4 >4 Prin tăierea tablelor se obţin platbande cu lăţimea de 160. acoperire canale interioare pentru instalaţii din oţel cu conţinut redus de învelitori carbon. are o faţã nervuratã Domeniu de utilizare lucrări de tinichigerie planşee şi platforme industriale. max 12 m Grosime (mm) 1.6. 3000 x .2 3.3 Sortiment tablã neagrã tablã striatã tablã ondulatã Obţinere oţel de uz general laminare...6.2 Sortiment sub]ire mijlocie groasã Formã dreptunghiularã Secţiune 1 x b (mm) 1000 x 2000 1000.1. Fig. Laminate din oţel 85 .40 mm. Tabelul 6. este sau nu zincatã Profilele laminate se deosebesc dupã forma secţiunii transversale şi au caracteristici standardizate (fig. Sortimentele de tablã tăiată utilizate în construcţii sunt centralizate în Tabelul 6.)..3.1.

Tabelul . conducte Domeniu de utilizare lucrări de instalaţii. şuruburi şi piuliţe. Pb. confecţionate din cupru. conducte. elemente de închidere şi finisaj învelitori. eclise.În construcţii se utilizează şi profile din bandã de oţel formate la rece. din oţel sudate longitudinal. tiranţi. aluminiu şi alamã. profile tablã.2. tuburi şi piese de legătură. recipiente. Tipurile utilizate în construcţii sunt realizate în variantele: . Cu şi acestora. table. Fig. instalaţii aliajele 86 .din oţel fără sudurã laminate la cald. sârmã. piese metalice pentru fixare (pentru instalaţii). flanşe. Zn.2. aparate. având caracteristici standardizate şi prezentate în fig. Alte variante de îmbinări pot fi realizate cu: scoabe. din oţel sudate elicoidal (pentru conducte. Produse din materiale neferoase folosite în construcţii Produsele frecvent utilizate sunt cele din Al. Ţevi pentru construcţii şi instalaţii. Produs Al şi aliajele sale Zinc Formã de utilizare sârme.4.6. Profile din bandã de oţel formate la rece Niturile şi buloanele servesc la realizarea îmbinărilor.6. În construcţii se utilizează nituri din OL34 sau OL38 şi nituri din materiale neferoase. 6.

elemente de reazem tablã. pentru a nu duce la apariţia de eforturi suplimentare în îmbinare. elemente anexe acoperişurilor. Ruginirea oţelului aflat în teren este cauzatã de prezenţa curenţilor electrici vagabonzi. sârmã. CO2.4. SO3. − în îmbinare. − piesele care se îmbinã trebuie sã aibă aproximativ acelaşi coeficient de siguranţã la rupere. demontarea făcându-se fără degradarea îmbinării (piese şi mijloace de îmbinare): − nedemontabile (sudate). 87 . transmiterea eforturilor trebuie sã se facă cât mai uniform. şi a agenţilor biologici se desfăşoară procesul de coroziune chimicã. La alcătuirea unei îmbinări se au în vedere următoarele principii: − îmbinarea trebuie sã asigure continuitatea structuralã a pieselor asamblate. sudurã. ţevi pentru cazane lucrări de feronerie instalaţii lucrări de feronerie instalaţii elemente de rezistenţã 6. Din punct de vedere al modului de realizare. conducte produse finite produse finite produse finite instalaţii conductori electrici învelitori. prafului.5. Coroziunea electrochimicã este datoratã electroliţilor şi este consecinţa formãrii unor pile electrice locale între zonele metalului. îmbinările pot fi: − demontabile (cu buloane). 6. Coroziunea şi protecţia metalelor Coroziunea este procesul de distrugere lentã a metalelor sub acţiunea chimicã sau electrochimicã a mediului. În prezenţa umidităţii şi a: O2. Îmbinarea construcţiilor metalice Elementele de construcţii metalice pot fi asamblate cu: nituri. fără concentrări locale şi fără dezaxãri. buloane.Plumb Cupru Alama (Cu + Zn) Bronz (Cu + Sn) Duraluminiu (Al + Mg) conducte. denumite generic mijloace de îmbinare.

izolator termic şi rezistent la temperaturi înalte (beton. aluminiu). − învelirea elementelor de construcţie cu un material protector. 6. 88 . izolarea contactului dintre piesele de oţel şi cele din alte materiale (cupru..7. dar creşte mult greutatea proprie a structurii. evitarea stagnării apei pe elementele structurale. suprafeţe laterale deschise uşor accesibile. Avantajele şi dezavantajele elementelor şi construcţiilor metalice Avantaje: − Sunt rezistente şi sigure datoritã structurii omogene şi izotrope a oţelului. iar datoritã calităţilor tehnice ale oţelului ce permit utilizarea integralã a materialului se pot obţine secţiuni mici. au modul de elasticitate ridicat şi rezistenţe mecanice mari şi relativ constante indiferent de încărcări comportându-se la fel la solicitările de întindere şi de compresiune. La temperaturi de 500°C. 6. Alegerea metodei depinde de gradul de coroziune al mediului cât şi de cerinţele estetice şi de durabilitate impuse. Procedeele de protecţie contra incendiilor şi a temperaturilor înalte sunt: − izolarea stâlpilor şi grinzilor cu tencuieli aplicate pe plasã de rabiţ.6. economice. zidărie). Protecţia anticorozivă poate fi realizatã după execuţie prin vopsire în trei straturi sau metalizare. evitarea creării de rosturi în zonele cu puternicã coroziune..600°C capacitatea portantã a oţelului scade la zero.Prin aceastã metodã se asigurã o protecţie foarte bunã.În proiectarea construcţiilor metalice se au în vedere: realizarea barelor cu perimetru minim. Comportarea şi protecţia la foc Exploatarea în condiţii normale a construcţiilor metalice are loc până la temperaturi maxime de 350°C pentru stâlpi şi până la 250°C pentru celelalte elemente structurale. − Se pot realiza elemente şi structuri uşoare comparativ cu zidăria sau betonul armat.

− Au o comportare necorespunzãtoare sub acţiunea focului fiind necesare mãsuri suplimentare pentru execuţia protecţiei antifoc. − Pot lucra la încărcările din exploatare imediat după montaj. turnuri Tv. − Nu sunt totdeauna estetice. fără mãsuri speciale pe timp friguros. − Calitatea materialului şi execuţiei conduc la abordarea în calcule a unor coeficienţi de siguranţã mai mici decât la alte materiale. energointensiv. 89 . în general orice construcţie solicitatã la şocuri şi vibraţii importante. prize industriale de aer.8. hale cu poduri rulante şi cu regim greu de lucru. − Permit o largã tipizare. Domenii de utilizare Ţinând cont de avantaje şi de dezavantaje precum şi de experienţa dobânditã de constructori pot fi indicate ca domenii de utilizare raţionalã următoarele: − construcţii inginereşti şi industriale siderurgice. turle pentru sonde de foraj. terenuri de fundare dificile. − construcţii pentru păstrarea şi transportul fluidelor întrucât asigurã o bunã etanşare şi are rezistenţã mare la uzurã. − Lucrările de montaj pot fi executate în orice perioadã a anului.− Prezintă un grad înalt de prefabricare în uzine şi se montează rapid pe şantiere. 6. Dezavantaje − Oţelul este un material scump. amplasamente în zone cu grad crescut de seismicitate. − Necesitã în exploatare cheltuieli mari pentru evitarea efectelor coroziunii. solicitări alternante. − stâlpi pentru linii de transport. − Prelucrarea şi punerea în operã necesitã forţã de muncã calificatã.

piatra naturalã. După 1821 când s-au pus bazele calculului tehnic al construcţiilor metalice precum şi au fost indicate modalităţi tehnice de îmbinare a elementelor metalice în structuri. Dintre construcţiile din fontă deosebite amintim: acoperişul Comediei Franceze la Paris. Obţinerea oţelului prin pudlare în jurul anului 1784 a deschis noi căi pentru folosirea metalului în construcţii. dezvoltarea reţelelor de comunicaţii (căi ferate). s-a putut constata cu adevărat progresul şi extensia utilizării oţelului în construcţii. grinzi de rulare având deschiderea mai mare de 6 m. − hale cu deschideri mari pentru: expoziţii. cupola catedralei Sfântului Isaak şi podul Nicolaevsk din Petersburg. numit mult timp fier. De menţionat că metalul a fost utilizat în construcţii mult mai târziu decât lemnul. construcţie 90 . În Evul Mediu şi Epoca Renaşterii fierul se utiliza pentru tiranţii bolţilor şi ca material de execuţie al inelelor de la baza cupolelor de zidărie. Oţelul se producea în cantităţi mici. Primul pod din fontă cu deschiderea de 30 m a fost construit în Anglia între anii 1776-1779 peste Severn la Coalbrookdale. − hale industriale cu schimbări dese ale procesului tehnologic. La Londra s-a realizat Palatul de Cristal. blocurile de argilă. −suprastructuri de poduri cu deschidere mare. piese de fier au fost identificate la construcţiile de poduri din lanţuri realizate în China şi India. Totuşi. se folosea pentru realizarea îmbinărilor la piesele din lemn sau la rigidizările zidăriilor din blocuri de piatră naturală. Iniţial oţelul. Primele elemente metalice mai importante s-au utilizat în secolul XVII la acoperişurile construcţiilor civile şi la poduri. săli de sport. hangare. era scump şi avea un domeniu de utilizare restrâns. Condiţiile conjuncturale specifice secolului al XIX-lea au determinat extinderea construcţiilor industriale.− structuri de rezistenţã pentru construcţii multietajate.

Construcţiile de clădiri cu structură metalică au avut o evoluţie lentă şi abia începând cu secolul XIX. În România printre primele construcţii metalice se numără: conductele metalice pentru aducţiunea apei la Iaşi (1843). 125 m lăţime şi 53 m înălţime. conducătorul primului serviciu de poduri pentru căi ferate din România. Schwedler.Giurgiu (1869). Din 1890 s-a aplicat îmbinarea prin sudură electrică (Rusia.G. Slavianov). Benardas şi N. Scharper.N. Canalul Mânecii (1846-1850) cu deschideri maxime de 140 m. în 1889 s-au construit Turnul Eiffel cu înălţimea de 306 m şi o hală industrială cu ferme de 110 m deschidere şi înălţimea de 47 m. În Franţa. halele pescăriilor din Ploieşti (1915) ş. Dintre construcţiile metalice tip hală amintim: hala de peşte din Bucureşti şi hala din Str. În schimb. atelierele Căilor Ferate de la Iaşi (1897). Podul „Firth of Forth”. la Paris. cu deschideri de 521m (1890). Dezvoltarea şi progresul construcţiilor sunt legate de nume ca: Winkler. Gerber. ferme de 22 m deschidere). La acea dată era podul cel mai lung pentru traversarea unui 91 . proiectează şi realizează podul peste Dunăre la Cernavodă (1895). Inginerul român Anghel Saligny. Scoţia. gazometre de 9000 mc la Bucureşti (18701871). cu ocazia expoziţiei consacrate centenarului Revoluţiei franceze. Oţelul pudlat s-a folosit şi la construcţia podurilor metalice de cale ferată (Exemple: podul Britania peste golful Meney. construcţiile de hale industriale se dezvoltă vertiginos concomitent cu identificarea şi folosirea secţiunilor optime din metal. Mielan. 1888. Baker. linia de cale ferată Bucureşti . Berzei (Calea Griviţei).impresionantă din punct de vedere al dimensiunilor (560 m lungime. primul pod metalic fabricat la Reşiţa şi asamblat la Lugoj (1831). halele Fabricii Progresul (Brăila) şi halele Uzinei 23 August Bucureşti (1926-1927). În aceeaşi perioadă la gara din Liverpool s-au montat ferme de 47 m deschidere.a. M.

alegerea soluţiilor constructive ce folosesc drept principal material de construcţie metalul depinde atât de natura condiţiilor de exploatare cât şi de rezultatele analizei comparative prin calculul de eficienţă economică cu alte materiale de construcţie. b. Având în vedere proprietãţile tehnice menţionate.fluviu şi avea cea mai mare deschidere din Europa. Mijloacele tehnice actuale permit realizarea unor îmbinări de forme variate. aliajele de cupru şi aluminiu. Structuri metalice. Tipuri şi domenii de utilizare. Structurile precădere. fără întreruperea procesului de producţie. căi de acces pentru mijloacele de ridicare.9. Adaptarea construcţiilor la cerinţe pe parcursul exploatării este o calitate care dă multă elasticitate în folosirea construcţiilor metalice. 6. O largă întrebuinţare o au şi la realizarea construcţiilor inginereşti: rezervoare. c. Caracteristicile generale ale construcţiilor metalice a. De elementele structurale ale construcţiilor metalice se pot fixa uşor instalaţii. estacade pentru instalaţii. În general se execută din metal construcţiile supuse unor condiţii grele de lucru în exploatare sau care au dimensiuni mari. d. turnuri de telecomunicaţii. Adaptarea la teren 92 metalice se utilizează la construcţiile industriale şi agrozootehnice de tip industrial acolo unde procesele tehnologice o impun cu . Astfel. modificările structurale cerute de schimbarea procesului tehnologic şi chiar consolidările se pot executa uşor. Deschiderea centrală are 190 m şi este mărginită de 2 deschideri de 140 m şi un viaduct cu 15 deschideri a 60 m. oţelurile aliate cu rezistenţe mecanice superioare. poduri pentru căi de comunicaţie. Materialele folosite pentru execuţia construcţiilor metalice sunt: oţelul obişnuit. silozuri.

Secţiunea stâlpilor se alege constantă sau variabilă în funcţie de solicitări şi condiţionãri tehnologice.Datorită sensibilităţii mai reduse la tasările diferenţiate ale terenului o construcţie metalică este cea mai indicată pentru un amplasament pe teren slab. cu tălpi parabolice pentru pante mari ale acoperişului. luminatoare) se leagă între ele cu un sistem de bare denumit contravântuiri ce asigură menţinerea formei geometrice a construcţiei. tasabil. Astfel. Notă: Elementele structurilor în cadre metalice (cadre transversale.9. În sens transversal. Contravântuirile se realizează în general din ferme cu zăbrele şi pot fi diferenţiate variantele constructive contravântuire-şarpantă şi contravântuirestâlpi şi pereţi marginali.1. care la rândul lor sunt solidarizate rigid. pentru halele parter se folosesc structuri cu ferme şi stâlpi. În cazul unor tasări diferenţiate. Structură şi alcătuire. 6. dacă legătura fundaţie stâlp este articulată. sensibil la umezealã. În unele cazuri. iar deformaţiile de ansamblu sunt mici. Stâlpii se încastrează în fundaţii şi se solidarizează rigid de ferme. pane. Legăturile rigide conduc la o bună repartizare a eforturilor în elemente structurale. Hale industriale. Schema statică utilizată cu precădere la realizarea structurilor este aceea de cadre transversale realizată integral sau parţial (sisteme mixte) din elemente metalice. rigiditatea este asigurată de contravântuiri care. stabilitatea şi rigiditatea lor în timpul montajului şi 93 . legătura fermă stâlp este rigidă. rectificările prin ridicarea de nivel nu reprezintă lucrări de mare anvergură. O variantă de realizare a cadrelor este cea cu o singură deschidere şi legătură articulată între stâlpi şi ferme. împreună cu elementele cadrului formeazã un sistem spaţial rigid. conlucrarea spaţială a elementelor structurale. Fermele sunt triunghiulare sau poligonale.

6. În practică se întâlnesc structuri cu o deschidere şi cu mai multe deschideri. cu sau fără poduri rulante (fig. Fig. ferestrele. pardoselile.6.exploatării. luminatoarele.a. La hale cu deschideri multiple de înălţimi variate.4. Din această categorie fac parte: pereţii. 94 .stâlp. Structuri metalice cu ferme şi stâlpi a) o deschidere şi legături rigide între ferme şi stâlpi. Fig. Pentru clădirile înalte se utilizează sisteme cu zăbrele. pentru evitarea concentrărilor de eforturi în structură se introduc articulaţii intermediare.3).3 Structuri metalice cu ferme şi stâlpi cu mai multe deschideri Din punct de vedere al consumului de metal sunt mai avantajoase schemele statice cu stâlpi încastraţi în fundaţii. la care compartimentarea verticală se face cu planşee rigide care lucrează ca şaibe rigide. 6. Sistemele de cadre cu legături rigide se aplică pentru clădiri cu număr redus de nivele. a) legătură articulată fermă . cu înălţimi uniforme sau diferite. ş. c) legătură articulată fundaţie stâlp Elementele de închidere ale halelor industriale au rolul de a proteja construcţia faţă de acţiunea factorilor climatici.

7). 6. 6. 6. 4-platformă de lucru.5. galerii de transport. 6-hală convertizor. 4-pod rulant în consolă. Pentru industria metalurgică şi siderurgică unde exploatarea se face în condiţii grele (poduri rulante. 6. 6. 7-depozitul de materii prime 95 . Oţelărie cu convertizoare (secţiune verticală) 1. tuneluri. medii agresive chimic) se evidenţiază variantele constructive din fig.6. ascensoare pentru materiale şi personal de deservire. Secţiune transversală printro oţelărie Martin 1-pod rulant de turnare. 6-hala cuptoarelor. 5-turnătoarie.5.2. 3-pod rulant pentru materii prime. în industria constructoare de maşini.depozitul de materii prime Fig. subsoluri tehnice. Fig.6 şi hale tip universal (fig. 5-turnătorie. 2-pod rulant de încărcare. fig.3-poduri rulante de încărcare descărcare. platforme de lucru şi de depozitare. fundaţii pentru utilaje tehnologice. 7.Halele industriale pot fi prevăzute cu scări.

Fig.9. 3-zidărie portantă. 2-monorai. Încărcările pe planşee depăşesc 30 KN/m2.2. chimică (fig. Deschiderea de la ultimul nivel poate fi de 24 m. Construcţii agricole cu structură metalică A. Hală universală (secţiune transversală) 1-grindă rulantă. din tablă (fig. În legumicultură. 6-termoizolaţie. 7-fundaţie stâlpi B. 6.9). Suedia) se folosesc pentru structurile metalice cadre cu două sau trei articulaţii executate integral din profile închise. Fig. 4-zidărie de umplutură. floricultură se utilizează structuri metalice de anvergură 96 .Fig. 6. Structură de rezistenţă metalică pentru construcţii zootehnice 1-pane metalice. traveea maximă fiind de 6 x 1 m.7. Germania.8). În ţările dezvoltate (Italia.6. 2-învelitoare din azbociment ondulat.8 Hală industrială etajată cu schelet metalic (secţiune transversală) 6. 5-cadru metalic din profile de tablă. Pentru construcţii zootehnice structurile pot fi realizate din cadre metalice sau în combinaţie cu alte materiale (beton armat. zidărie).6. 6. reţeaua stâlpilor este deasă. 3-luminator zenital Halele industriale etajate cu schelet metalic se folosesc în industria energetică.9.

8-geam. Fig. Materialele de închidere 97 . Structura serelor este de tip cadru transversal sau longitudinal în funcţie de amplasament şi dimensiuni în plan realizat din profile din oţel laminate sau profile din tablă îmbinată la rece protejată anticoroziv. indiferent de anotimp şi starea vremii. Tipuri de sere industriale Serele tip loc (fig. 6. Construcţiile de sere sunt de două categorii. 11-chit plastic Poate fi folosit aluminiul şi aliajele sale la realizarea structurilor în condiţiile unor indicatori tehnico-economici favorabili. Fig.11) sunt indicate pentru obţinerea culturilor forţate de tip industrial fiind reprezentate de construcţii cu dimensiuni practic nelimitate în plan. 9-consolă. 6. 5-coamă.3-jgheab.mai mică faţă de halele anterioare. 6. individuale şi bloc. dar de o importanţă economică deosebită pentru sectorul economic agricol. 10-montant. Serele sunt construcţii cu pereţi şi acoperiş transparent în care se realizează un microclimat artificial favorabil culturii legumelor şi florilor.11 Seră bloc (secţiune transversală) 1-stâlp. 2-riglă.10. 4-căprior.

9-pătul metalic Ventilarea naturală ulterioară este forţată prin intermediul unui coş central de ventilare.0 m şi o capacitate de depozitare până la 50 tone. Pardoseala se ridică în acest scop cu 30. demontabile. Pătule metalice a-detaliu de pătul. 4-capac rabatabil. Structurile de acest tip (cadrele) se solidarizează cu tiranţi metalici. 1-schelet exterior din profile metalice. Pătulele metalice se montează grupat pe platforme betonate. Magazii pentru depozitare Metalul poate fi utilizat fără rezerve în construcţii de magazii de cereale. Se obţin construcţii metalice uşoare. Pătulele pentru depozitarea cerealelor sunt construcţii destinate depozitării porumbului ştiuleţi care asigură evaporarea excesului de umiditate conţinut la recoltare. 6-grătar inferior. cu diametrul maxim de 6.trebuie să asigure o iluminare optimă. 5-platformă betonată. 3-plasă de sârmă. C. Au formă cilindrică. Fig. 8-porumb ştiulete depozitat. simplu de transportat şi montat având o durată mare de exploatare şi cost relativ redus. 6. b-schema de amplasare a pătulelor. D. Exemplu: geam de 4 mm sau semicristal pentru acoperiş şi sticlă de 3 mm pentru pereţii laterali.12. 98 . 7-uşiţe de descărcare..40 cm pentru a asigura o ventilare naturală mai bună. Pătulele metalice sunt construcţii uşoare. Consumul de metal este mare şi necesită întreţinere în timp. 2-schelet interior din profile metalice..

Fig. 6.13. Magazie metalică pentru cereale 1-cereale depozitate; 2-cadre metalice articulate la cheie şi prevăzute cu tirant; 3-fundaţie cadru; 4-chesoane metalice; 5-învelitoare din tablă ondulată sau cutată pe pane metalice

Pentru a mări pe cât posibil înălţimea masei depozitate este indicată folosirea aerării active (pardoseală cu canale de ventilare prin care se introduce cu ajutorul ventilatoarelor aer aspirat din exterior). Pentru depozitarea legumelor şi fructelor pot fi utilizate structuri metalice în cadre, cu deschideri mari. La proiectarea construcţiilor din această categorie se au în vedere condiţiile de microclimat necesare depozitării. În execuţie şi exploatare se va asigura protecţia anticorozivă a elementelor structurale şi de închidere metalice cu vopsea de zinc sau pelicule din material plastic. E. Silozurile metalice sunt mai puţin utilizate la noi în ţară în domeniul construcţiilor agricole. 6.9.3. Construcţii speciale A. Rezervoarele metalice se utilizează pentru înmagazinarea combustibililor, uleiurilor, în industria petrolieră, chimică, agricultură. Tipurile constructive de rezervoare metalice sunt: − cilindrice verticale cu radier plan sau curb (fig.6.14); − cilindrice orizontale cu închidere plan sau curbă (fig.6.15); − cu forme diferite: sferice, picătură sau cu pereţi plani. Capacitatea rezervoarelor metilice poate ajunge până la 5500 m3. Mantaua rezervoarelor se alcătuieşte din virole de tablă sudate telescopic cu un cordon continuu de sudură. Rezervoarele se aşează direct pe teren pe o platformă înălţată cu 20...30 cm peste nivelul natural al terenului. Ascensiunea capilară a apei din teren este
99

împiedecată prin dispunerea unui strat de nisip de 15 cm între teren şi radierul rezervorului.

Fig. 6.14. Rezervor cilindric vertical cu radier plan Amenajarea platformei rezervorului

Fig. 6.15. Rezervor cilindric orizontal

Capacul rezervoarelor se proiecteazã în funcţie de capacitatea şi dimensiunile secţiunii plane ale acestora. Exemple: cupolă sferică sau conică anteportată la rezervoarele mici, sau cupolă sferică nervurată subţire rezematã pe o şarpantă metalică la rezervoarele mari. Rezervoarele sferice, susţinute pe stâlpi şi indicate pentru presiuni mari a fluidului înmagazinat, sunt folosite în industria chimică pentru lichide şi gaze sub presiune.

Fig. 6.16. Rezervor sferic susţinut pe stâlpi

Rezemarea pe stâlpi se face la nivelul unui inel, de circa 8 stâlpi, la nivelul secţiunii diametrale. Stâlpii sunt verticali sau uşor înclinaţi (urmărind
100

generatoarele unui cilindru sau trunchi de con tangent la sferă). B. Castelele de apă metalice pot fi realizate integral din metal sau în combinaţie cu elemente de beton armat. Alcătuirea generală este asemănătoare cu a castelelor de apă din beton armat. C. Poduri metalice Podurile pentru căile de comunicaţie au în cele mai multe cazuri doar suprastructura metalică (tablierul), infrastructura fiind realizată din beton armat, zidărie din piatră naturală. Alura tablierului este asemănătoare cu cea a diafragmei de moment aferente schemei statice a podului. Suprastructura este realizată dintr-un sistem spaţial de ferme metalice contravântuite la partea superioară şi inferioară a tablierului în vederea asigurării stabilităţii generale.

Fig.6.17. Podul peste Dunăre la Cernavodă proiectat şi executat de Anghel Saligny

101

Bucureşti. 1987 Tratat de construcţii căi ferate.. EDP. 1991 Construcţii metalice. Bucureşti. Gabriela Proca. Bucureşti. beton armat şi beton precomprimat Executarea zidăriilor din piatră brută Executarea lucrărilor de construcţii din lut şi pământuri stabilizate 102 . Ed. Ed.... Tehnică. 1985 Poduri de cale ferată. de documentare CFR Bucureşti. USA ’86 Locuinţa sătească ĩn România. şa Duriez. şa Grigorean. Bucureşti. Matrix Rom. C. şa Mârşu.. Bucureşti. Of. 1974 Construcţii agricole.. Gabriela Silion. 1950 Construcţii civile. Calculul şi alcătuirea elementelor Calculul şi alcătuirea elementelor de beton. . Ed. Bucureşti. şa Şerbescu. Bucureşti. EDP.. Advancing Building Technology. Prescripţii de proiectare Lucrări de zidărie.K. C. 1999. 1982 Hale industriale metalice. P. Ed. 1989 Alcătuirea şi calculul zidăriilor Proiectarea antiseismică a clădirilor Prescripţii generale de verificare a siguranţei construcţiilor Clasificarea şi gruparea acţiunilor Construcţii din lemn. Bucureşti. B.BIBLIOGRAFIE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Bob. . H. Proca. Matrix Rom. şa Negoiţă. T. EDP. Bucureşti. Ghiocel. EDP. Popescu. Bucureşti. ICCPDC. 2002 Siliconi ĩn construcţii. Washington. Gabriela Proca. Popescu. Ed. EDP. EDP. şa Marusciac. N. 2001 Geotehnică şi fundaţii. Of. EDP. B/75 STAS 856/71 STAS 101091/72 STAS 101070/90 C 193/79 C 192/79 Materiale de construcţii. C. 1950 CIB 1986. Ed. Bucureşti.. Bucureşti. Paris.. 1984 Materiaux de construction. 1976 Construcţii. Române. 1999 Elemente de mecanica construcţiilor pentru cadastru. A. *** *** P 2/85 P 100/92 STAS 10101/0/75 STAS 10101/0A. Ed. Dan. Acad. 1963 Construcţii. 1979 Calculul secţiunilor elementelor din beton armat. 1982 Construcţii din beton armat. 1980 Construcţii civile. Bucureşti. D. Duned. Matrix Rom. G. şa Evgahov.. Bucureşti. de documentare CFR Bucureşti. EDP.. şa Peştişanu.. M. O. Tehnică. 1985 Construcţii şi tehnologia lucrărilor de construcţii. şa Vedenesov.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful