Pravé vyznání

Úvod
Všechna chvála Alláhu , mír a požehnání Jeho proroku, jeho rodině, společníkům a všem těm, kteří je zbožně následují až do Dne Soudného. Vzhledem k tomu, že Aqidah, nebo-li vyznání, je základem Islámu, rozhodl jsem se pro „Pravé vyznání“ jako nadpis tohoto pojednání. Z textu Vznešeného Koránu a Sunny je evidentní, že lidské slovo a činy nebudou přijaty, pokud nebudou vycházet z upřímného vyznání. Pokud to vyznání není správné, všechna slova a činy z toho vycházející a jsou na hranici toho, aby byly odmítnuty. Alláh v Koránu říká, „A kdokoliv zavrhne víru, toho skutky budou marné a v životě budoucím bude mezi těmi, kdož ztrátu utrpí.“(5:5) „A bylo již vnuknuto tobě i těm, kdož před tebou byli: „Věru, budeš-li přidružovat, marné budou skutky tvé a budeš zajisté mezi těmi, kdož ztrátu utrpí.“(39:65) Veršů v tomto smyslu je nesčetně. Korán a prorokova tradice jasně uvádějí, že pravé vyznání je víra v Alláha , Jeho anděly, Jeho Knihy, Jeho Posly, Den Soudu a Al-Qadar (osud), dobrý i špatný. Těchto šest článků představuje základ pravého vyznání v nemž Alláh seslal Jeho Knihu a proroka Muhammaha. Tyto články také do sebe zahrnují všechny stránky Al-Ghaib (neviditelného světa), v který muslim musí věřit. Zahrnuje to vše, o čem nás Alláh a Jeho prorok informovali. Důkazy těchto článků přícházejí z mnoha veršů v Koránu stejně tak, jako z tradice Proroka. Následující jsou některé z příkladů. Alláh říká, „Zbožnost nespočívá v tom, že obracíte tváře své směrem k východu či západu, nýbrž zbožný je ten, kdo uvěřil v Boha, v den soudný, v anděly, Písmo a proroky..“(2:177) Také říká, „Uvěřil posel v to, co od Pána jeho mu bylo sesláno, a uvěřili všichni věřící v Boha, anděly Jeho i Písma Jeho i posly Jeho - a My neděláme rozdíl mezi posly Jeho - a řekli: „Slyšeli jsme a uposlechli jsme; o odpuštění Tvé prosíme, Pane náš, a u Tebe je konečný cíl náš!““(2:285) Dále říká, „ Vy, kteří věříte! Věřte v Boha i Jeho posla, v Písmo, které seslal poslu Svému, i v Písmo, které seslal již předtím. A kdo nevěří v Boha a Jeho anděly a Jeho Písma a Jeho posly a v den soudný, ten zbloudil zblouděním dalekým.“(4:136)

„Což nevíš, že Bůh zná vše, co na nebi je i na zemi? A vše to je věru v Knize zapsáno, a to je pro Boha vskutku velmi snadné.“(22:70) Věrohodných výroků proroka jasně uvádějících tyto články je také nespočet. Citace následujícího výroku je jedním z příkladů. Muslim zaznamenal v jeho Sahih sbírce, se svědectvím Umara ibn Al-Khattaba, že když byl prorok Gabrielem dotázán na víru, odpověděl, „Iman nebo-li víra je víra v Alláha, Jeho anděly, Jeho Knihy, Jeho Proroky, Den Soudu a víra v Osud, dobrý i špatný.“ Tento výrok byl také zaznamenán Al-Bukharim se svěděctvím Abu Hurajry. Z těchto článků vychází vše, v co musí muslim věřit s ohledenm na Alláhovo všechny věci náležící do neviditelného světa. Právo, Den Soudu a

Víra v Alláha
Víra v Alláha vyznává, že Alláh je opravdu Bůh, který Jediný má právo na to, být uctíván a On je Stvořitelem a Oporou pro všechny lidské bytosti. To také znamená, že zná veškerá jejich tajemství, slova a činy a je schopen odměnit bohabojné a potrestat neposlušné. Vskutku Alláh stvořil lidstvo a džiny z jediného důvodu, a to, aby Jeho Jediného uctívali, jak říká v Koránu: A džiny a lidi jsem jedině proto stvořil, aby Mne uctívali, a nechci od nich žádný příděl„ obživy a netoužím po tom, aby Mne živili, vždyť Bůh sám je živitel, vládce síly a (nezviklatelný!“(51:56-58 A také říká: “Lidé, uctívejte Pána svého, jenž stvořil vás i ty, kdož před vámi byli - snad budete bát se Boha, jenž pro vás učinil zemi lůžkem a nebesa kupolí a jenž seslal z nebe vodu a dal pomocí jí vyrůst plodům pro obživu vaši. Nedávejte Bohu rovných, vždyť dobře to víte!”(2:21-22) Alláh seslal na zem posly a Knihy, aby vyjasnil tuto pravdu, přivolával k ní a varoval před vším, co to popírá. V Koránu říká: “A vyslali jsme již k národu každému posla, aby hlásal: „Boha uctívejte a Tághútovi se vyhýbejte!“” (16:36) A nevyslali jsme před tebou žádného posla, abychom mu nebyli vnukli: „Není božstva kromě Mne; uctívejte Mne tedy!“ (21:25) “Alif lám rá! Toto je Písmo, jehož verše byly potvrzeny a potom srozumitelnými učiněny od Moudrého, Vševědoucího, abyste neuctívali kromě Boha nikoho jiného a já věru jsem od Něho pro vás varovatelem i hlasatelem zvěsti radostné.“ (11:1-2)

Skutečnost slova “uctívat” zmíněného ve výše uvedeném verši je nasměrování všech něčích činů přímo k Jedinému Alláhu . Do nich patří mimo jiné: prosby, strach a nadějě, modlitby, půst, dělání obětí, braní slibů. Tyto věci by měly být dělány jen v naprosté oddanosti do Jeho Vůle - strach z Jeho trestu a doufání v Jeho Milost stejně tak jako prokázání lásky k Němu. Mnoho veršů v Koránu jasně uvádí tuto podstatu Islámu. V Koránu říká: “Věru jsme ti seslali Písmo v pravdě, uctívej tedy Boha a zasvěcuj Mu svou víru upřímnou!” (39:2-3) “Pán tvůj rozhodl, abyste nikoho kromě Něho neuctívali..”(17:23) “Modlete se tedy k Bohu, jen Jemu zasvěcujíce víru upřímnou, i když se to nevěřícím nelibí.”(40:14) Al-Bukhari a Muslim také zapsali ve svědectví Muadha, který řekl, že prorok Muhammad řekl, “Alláhovo právo nad Jeho služebníky je, že by měli uctívat pouze Jeho Jediného a nikoho k Němu v uctívání nepřidružovat.” ● Víra v Alláha také vyžaduje víru ve všechny zřejmé povinnosti včetně pěti pilířů

Islámu a těmi jsou: dosvědčení, že není jiného boha než-li Jediného Alláha a že Muhammad je jeho služebník a posel, vykonávání modlitby, placení povinné almužny (zakát), půst během měsíce Ramadánu a podstoupení poutě do Mekky, pokud si to člověk může dovolit. Nejdůležitější z těchto pilířů je dosvědčení víry, že nikdo nemá právo být uctíván kromě Alláha . Toto dosvědčení vyžaduje upřímnou oddanost Jedinému Alláhu . Někdo, kdo je uctíván vedle Alláha není nic, než marný klam. Alláh říká v Koránu: “A je to proto, že Bůh je pravda a že to, co je místo Něho vzýváno, je nicotné a Bůh věru je vznešený, veliký”(22:62) Už jsme výše zmínili, že Alláh stvořil džiny a lidi k tomu, aby Jeho Jediného uctívali, a že poslal posly a seslal Knihy, aby jim byla tato podstata vysvětlena. V dnešní době mnoho muslimů tuto podstatu zanedbává, a proto upadají do neznalosti a ať vědomě či nevedomě, uctívají jiné vedle Alláha . Proto porušují toto správné uctívání, které je jejich privilegiem.

● Tato víra také vyžaduje víru v Alláha jako Původce a Stvořitele stvoření a že On Jediný nakládá s jejich životem s Jeho absolutní vůlí a Znalostí. On je také Pánem současného a budoucího světa a Vládcem všech světů. Není jiného stvořitele nebo pána než-li Jeho. On seslal posly a Knihy, aby je svolal k tomu, co je jim k prospěchu na tomto světě i v tom budoucím. V Koránu říká: „Bůh stvořitelem je věcí všech a On ručitelem je též všeho.“(39:62) „Pánem vaším je vskutku Bůh, jenž stvořil nebesa i zemi v šesti dnech a potom se usadil na trůně Svém. On pokrývá nocí den, který se bez přestání žene za ní, zatímco slunce, měsíc a

hvězdy jsou rozkazu Jeho podrobeny. Což Jemu nenáleží stvoření a rozkazování? Požehnán buď Bůh, Pán lidstva veškerého!“(7:54) ● Víra v Alláha také vyžaduje víru v Jeho krásná jména a ušlechtilé vlastnosti, které jsou jasně uvedeny v Koránu a jsou věrohodně zmíněny Jeho poslem Muhammadem. Měli bychom věřit ve všechny Jeho vlastnosti a neměli bychom je měnit, úplně je opomíjet, měnit jejich význam nebo tvrdit, že se podobají lidským vlastnostem. Měli bychom v tyto vlastnosti věřit a popisovat Alláha tak, jak se sluší jeho Velkoleposti a Ušlechtilosti, protože nikdo a nic z Jeho stvoření se Mu v ničem nepodobá. V Koránu říká: „. A není nic, co by podobné Mu bylo a On slyšící je i jasnozřivý.”(42:11) “Nečiňte tedy srovnání žádná o Bohu, vždyť Bůh zajisté dobře zná, zatímco z vás nikdo nic neví!”(16:74) Takové je vyznání Ahlu-Sunny wal-Jamaah společníků proroka Muhammada a těch, kteří následují jeho kroky. Imám Abu Hasan Al-Ašari zmínil toto vyznání v jeho knize “Al-Maqalah an Ašabil-Hadisi wa Ahli-Sunnah”. Jiní důležití učenci také toto vyznání zmínili v jejich pracích. Imám Al-Awzai řekl: Az-Zuhri a Makhul byli dotázáni na verše, které mluví o vlastnostech Alláha odpověděli, “Nech je tak, jak jsou.” To znamená, nevykládejte je. Al-Walid bin Muslim řekl: “Malik Al-Awzai Al-Laith bin Sad s Sufyan Ath-Thawri, kéž je s nimi Alláh dotázáni na vyprávění o vlastnostech Alláha věřit aniž by je vysvětlovali.” Al-Awzai řekl: a oni

spokojen, byli

a všichni odpověděli, že na ně všechny mají

“Za přítomnosti at-Tabain, následovníků Prorokových společníků, jsme říkávali, že je Alláh povznesen nad Svým trůnem a věřili jsme ve všechny prorokovy tradice týkající se Alláhových vlastností.“ Když byl Rabiah bin Abu Abdur-Rahman, učitel Imáma Málika, dotázán na verš, „Pánem vaším je vskutku Bůh, jenž stvořil nebesa i zemi v šesti dnech a potom se usadil na trůně Svém.“ (7:54), odpověděl, „Alláhovo povznesení se nad Jeho trůn nelze popřít, , představit si způsob jakým je to provedeno je však nemožný. Tato Zpráva je od Alláha prorok tuto Zprávu sdělil a my v ní musíme věřit tak jak je.“ Když byl Imám Málik dotázán na způsob, kterým se Alláh

pozdvihuje nad trůn,

odpověděl,“To, že je Alláh povznesen nad Svůj trůn je známo, způsob, jakým je to provedeno znám není. Víra v tuto skutočnost je povinností a dotazování se na tuto skutečnost je novotou v náboženství.“ nebo-li „Bidda“. Potom oslovil tázajícího se takto, „Jsi špatný člověk.“

Poté poprosil lidi okolo, aby ho poslali ven. Umm Salamah, Prorokova žena, uvedla stejné tvrzení. Imam Abu Abdur-Rahman Abdullah bin Al-Mubarak na toto navázal: „Víme, že náš Pán Jeho stvoření.“ , Sláva Jemu, je povznesen nad Svým trůnem a na nebesích a je odlišný od

Učenci na toto téma napsali tolik, že je nemožné je v tomto pojednání všechny citovat. Kdokoliv chce najít víc o tomto tématu, může se odkázat na práce napsané učenci Sunny zabývajícími se tímto pohledem. Mezi ně mimo jiné patří Sunna od Abdulláha bin Imám Ahmada, Tawhid od Muhammad bin Khuyaimah a Sunna od Abul-Qasim At-Tabari. Můžeme se také odkázat na výpověd Imáma Ibn Taimiyah lidu Hamat, Sýrie, ve které vylíčil víru AhlusSunna. Také zahrnul do této výpovědi výroky Ahlus-Sunna stejně jako logické a písemné důkazy z Koránu a Sunny podporující jejich pozici a odkrývající názory jejich odpůrců. Také jednal v jeho spise s věcí známou jako Ar-Risalatu At-Tadmiriyah, ve které citoval víru Ahlus-Sunna spolu s logickými s písemnými důkazy z Koránu a Sunny. Nenechal žádný prostor pro spory těch, kteří hledají Pravdu. Kdokoliv jiný přijme názor na Alláhova Jména nebo vlastnosti, než-li je názor AhlusSunna, zajisté bude jednat proti silným logickým i písemným důkazům z Koránu a Sunny. ● Ahnus-Sunna potvrdila všechna Jména a vlastnosti, které Alláh pro sebe utvrdil ať v Koránu nebo skrze věrohodné výroky Proroka, aniž by byly opomenuty, měnil se jejich význam, nevědělo se o nich, nebo se přirovnávaly k Jeho stvořením. Vzali do úvahy všechny možné důkazy a takto se vyhnuli sporům. Je to Alláhův upřímných lidí hledajících Pravdu, byly nejlepší. plán, aby tvrzení těchto reálných a

„Naopak My pravdu proti falši mrštíme, a roztříští ji, a hle, ona se rozplyne; však běda vám za to, co lživě Bohu připisujete!“(21:18) „A neuvedou ti nevěřící podobenství žádné, aniž bychom ti k němu přinesli odpověď pravdivou a výklad nejlepší.“(25:33) „Pánem vaším je vskutku Bůh, jenž stvořil nebesa i zemi v šesti dnech a potom se usadil na trůně Svém.“(7:54) Známý vykladač Koránu al-Hafiz ibn Kathir řekl, „Lidé v tomto pohledu přijímají až příliž mnoho různých názorů, které zde ani není možné citovat. Nicméně v tomto pohledu přijímáme postoj od As-Salaf-us-Salih (čestný předků), minulých a přítomných, takových jako Málik, Al-Awzai, Ath-Thawri, Al-Laith bin Sad, AshShafai, Ahmad a Ishaq bin Rahwaih. Tito všichni věřili v Alláhovy vlastnosti aniž by zaměňovali jejich význam, aniž by je opomíjeli nebo je přirovnávali k Jeho stvořením.“ Jakýkoliv obrázek o Alláhu přicházející do naší mysli by měl být odmítnut, protože „A není nic, co by podobné Mu bylo a On slyšící je i jasnozřivý.“(42:11) Nuaim Al-Khuzai, učitel Imáma Bukhariho řekl,

„Kdokoliv připodobňuje Alláha

Jeho stvořením je nevěřící a kdokoliv popírá vlastnosti,

kterými Sebe Alláh popisuje je nevěřící. Je nemožné připodobnit Alláha k nějakému z Jeho stvoření. Vedeni jsou ti, kteří utvrzují Alláhovi vlastnosti, způsobem hodícím se Jeho Vznešenosti, které jsou jasně zmíněny v Koránských verších a věrohodných výrocích Proroka a ti, kteří odmítají veškerá očernení Alláhových vlastností.“

Víra v anděly
Muslim musí věřit ve všechny Alláhovi anděly, které stořil, aby Ho uctívali a které popisuje jako „ctihodné služebníky“(21:26) a že, „A On zná dobře, co je před nimi a co je za nimi, a oni se přimlouvat nesmějí, leč za toho, v němž On nalezne zalíbení; a oni se před Ním třesou bázní.“(21:28) Andělé spadají do různých kategorií a jsou jim přiděleny jiné povinnosti. Mimo jiné jsou mezi nimi ti, kteří nesou Alláhův zaznamenávají činy služebníků. trůn, ti, kteří jsou strážci Ráje a Ohně a ti, kteří

Muslim musí věřit v ty anděl, které Alláh jmenoval, jako je Džibríl (Gabriel), Mikail, Málik (strážce Ohně Pekelného) a Isráfil, který zatroubí na pozoun. Aiša vyprávěla, že prorok řekl, „Andělé byli stvořeni ze světla a džinové byli stvořeni z ohně a Adam byl stvořen z toho, co ti bylo popsáno.“(Muslim)

Víra v Knihy
Muslim musí věřit, že Alláh seslal Knihy skrze Jeho posly a proroky k tomu, aby vyjasnil Jeho Zákon a přivolával k němu, tak jak je řečeno v Koránu, „A vyslali jsme již posly s důkazy jasnými a seslali jsme s nimi Písmo a váhu, aby lidé jednali poctivě..“(57:25) „Lidé byli národem jediným a poslal Bůh proroky jako hlasatele zvěsti radostné i jako varovatele a seslal s nimi Písmo s pravdou, aby rozsoudil mezi lidmi to, v čem se rozcházeli.“(2:213) Muslim také musí věřit v seslané Knihy, které Alláh jmenoval, jako je Tóra, Evangelium, Žalmy a Korán. Vznešený Korán je poslední a nejlepší z těchto Knih. Upevňuje Písmo, které přišlo předtím, svědčí nad němi, dokazuje pravdu a vyvracuje jejich klam. Všichni muslimové musí následovat Jeho příkazy, vyhýbat se Jeho zákazům a odevzdávat se Jeho nařízením, aby se urovnaly jejich neshody. Musí také následovat věrohodnou Sunnu Proroka, protože Alláh sesla proroka oběma, džinům a lidu. A seslal vznešený Korán, aby mezi nimi rozsoudil. Také ho stvořil pro vyléčení z nemocí, takových jako jsou pokrytectví, neznalost a pochyby, výklad všeho a vedení a milosrdenství pro ty, kteří věří. V Koránu říká, „A také toto Písmo, jež seslali jsme nyní, je požehnané; následujte je a buďte bohabojní snad dosáhnete milosti!“(6:155)

„A seslali jsme ti Písmo, jež objasněním je všeho, vedením, milosrdenstvím i zvěstí radostnou pro ty, kdož do vůle Boží se odevzdali.“(16:89) „Rci: „Lidé, já věru jsem poslem Božím k vám všem vyslaným od toho, jemuž náleží království na nebesích i na zemi. Není božstva kromě Něho a On je ten, jenž život i smrt dává. Věřte tedy v Boha a posla Jeho, proroka neučeného,jenž věří v Boha a Jeho slova, a následujte jej - snad se octnete na cestě správné!““(7:158) Koránských veršů na toto téma je mnoho.

Víra v Proroky
Muslim musí věřit bez vyjímky ve všechny Boží proroky. Muslimové musí věřit, že Alláh seslal proroky mezi lid jako varovatele, zvěstovatele dobrých zpráv a jako svolávače k Pravdě. Kdokoliv je následuje zajisté dosáhne blaha a štěstí. A kdokoliv je jim neposlušný bude odsouzen a zahanben. Muhammad byl nejlepší ze všech Proroků. Alláh říká, „A vyslali jsme již k národu každému posla, aby hlásal: „Boha uctívejte a Tághútovi se vyhýbejte!“ “(16:36) „..poslům, hlasatelům zvěsti radostné i varovatelům, aby lidé po jejich příchodu neměli výmluvy právoplatné proti Bohu. A Bůh je mocný, moudrý.“(4:165) „A Muhammad není otcem žádného muže z vás, ale je poslem Božím a pečetí proroků. A Bůh je vševědoucí o věci každé.“(33.40) A muslim také musí věřit v ty proroky a posly, které Alláh shodně jmenovali, takové jako jsou Noe, Hud, Sálih a Ibrahím. a prorok Muhammad

Víra v Soudný Den
Víra v Soudný Den zahrnuje víru ve vše, co se stane po smrti a o čem nás Alláh a prorok informovali. To zahrnuje zkoušky v hrobě a potestání či požehnání v něm. To také zahrnuje víru ve vše, co bude svědčit v Den Soudu, jako je most přes oheň pekla, váhy, zůčtování, odměny a potrestání a vydání zapsaného, které bude úspěšným věřícím vloženo do pravé ruky, zatímco nevěřícím bude dáno do jejich levé ruky za jejich záda. Také to zahrnuje víru v řeku, která bude dána prorokovi, víra v ráj a peklo, víra ve veřící dívaje na svého Pána a mluvě s ním. Muslim musí věřit ve všechna tato fakta a jiná, která jsou jasně zmíněna v Koránu a shodně zaznamenána z výroků proroka.

Víra v Osud

Víra v Qadar (osud) se skládá ze čtyř věcí: První: Víra, že Alláh zná co bylo a co bude. Je si vědom všeho týkající se Jeho služebníků; zná jejich obživu, jejich stanovenou lhůtu na zemi, jejich činy a vše ostatní s nimi spojené. Nic Mu není skryto. V Koránu říká, „..Bůh o každé věci je vševědoucí.“(58:7) „..Bůh je nad každou věcí všemocný a že Bůh objímá věděním Svým věci všechny.“(65:12) Druhá: Víra v to, že střeží vše, co předepsal ve své Knize, nebo Al-Lauh Al-Mahfuz, jak říká v Koránu, „My dobře víme, které z nich země pohltila, neboť máme knihu, jež záznamy střeží.“(50:4) „A každou věc jsme spočítali v hlavní Knize zjevné.“(36:12) Dále také říká, „Což nevíš, že Bůh zná vše, co na nebi je i na zemi? A vše to je věru v Knize zapsáno, a to je pro Boha vskutku velmi snadné.“(22:70) Třetí: Víra, že Jeho Vůle je absolutní a mocná a co nařídí, to bude a co nenařídí, to nebude. „A Bůh věru učiní vše, co chce.“(22:18) „Však přát si toho nebudete, pokud Bůh, Pán lidstva veškerého, nebude chtíti!“(81:29) Čtvrtá: Víra, že Alláh je Jediný Stvořitel všech věcí jak říká v Koránu, „Bůh stvořitelem je věcí všech a On ručitelem je též všeho.“(39:62) „Lidé, pomněte dobrodiní Božího vůči vám! Je snad nějaký stvořitel kromě Boha, který uštědřuje vám obživu z nebes i ze země? A není božstva kromě Něho - jak mohli jste se tak odvrátit?“(35:3) Víra v Boží Osud se proto skládá ze čtyř kategorií. Toto je pozice Ahlus-Sunna walJamaah. Jen ti, kteří přinášení novoty do náboženství popírají tyto kategorie. Víra v Alláha se také skládá z upřímného zahrnutí slov a činů, že tato víra se zvyšuje s činy poslušnosti a snižuje se jako výsledek činů neposlušnosti. Není povolené nařknout muslima z nevíry jako výsledek činu neposlušnosti a velkého hříchu, jako je cizoložství, krádež, lichva, pití alkoholu, neposlušnost k rodičům, dokud na tyto činy nepohlíží jako na povolené. Alláh v Koránu říká, „Bůh neodpustí, je-li k Němu něco přidružováno, ale odpustí vše, co je mimo toto, tomu, komu chce. “(4:116)

Výroky proroka, na kterých je shoda, také uvádějí, že Alláh kohokoliv, kdo má víru třebaže jen jako váhu atomu.

nakonec vezme z Ohně

● Víra v Alláha také vyžaduje lásku pro Něj, nenávist pro Něj a přátelení se či nepřátelení pro Něj. Opravdový věřící miluje věřící a má je za přátele. Nejlepší z věřících by měli milovat spolěčníky proroka. Ahlus-Sunna wal-Jamaah je miluje a věří, že jsou nejlepší lid po proroku, tak jak řekl prorok ve známém výroku, na kterém je shoda. „Nejlepší z generací je má generace, potom ti, kteří mě následují a ti, kteří následují je.“ Také věří, že nejlepší z nich jsou následující: Abu Bakr, potom Umar bin Al-Khattab, potom Uthman bin Affan, a potom Ali bin Abi Talib. Poté jsou nějací společníci, kterým bylo dáno dobré zvěstování o tom, že vstoupí do Ráje a potom zbytek společníků. Hlídají své jazyky ohledně tvrzení, která mezi nimi vyvstanou a věří, že udělali to nejlepší v co věřili, že bylo dobré. Kdo má pravdu ve svém úsudku, dostane dvakrát tolik odměny a kdo nemá pravdu ve svém úsudku, dostane jednu odměnu. Také milují věřící člěny prorokovy rodiny a jeho manželky – matky věřících. Také se straní šíitské sekty, která bere místo v této věci. Šíité nenávidějí prorokovy společníky, proklínají je a přisuzují vyšší místa členům prorokovy rodiny, než-li pro ně vybral Alláh . Prohlašují, že oprošťují postoje An-Nawasib, který škodí slovem a činem členům prorokovy rodiny. Co jsme zmínili v tomto stručném pojednání o upřímné víře, kterou Alláh seslal Muhammadovi, představuje víru chráněné tradice, kterou je Ahlus-Sunna wal-Jamaah, o které prorok řekl, „Skupině mých následovatelů, zatímco budou trvat na Pravdě, bude dáno vítězství, nebude jim ublíženo těmi kdo je zradili, dokud se nestane Alláhovo nařízení.“ Také řekl, „Židé se rozděli do sedmdesáti jedna sekt a křesťané se rozděli do sedmdesáti dvou sekt, a mí následovatelé se rozdělí do sedmdesáti tří sekt, a všichni budou potrestání v ohni až na jednu.“ Když se ho společníci zeptali, aby ji určil, odpověděl, „Jsou to ti, kteří následují to, co následuji já a mý společníci.“ A zajisté toto je shodné učení, které by měl každý následovat. ● Ti, kteří se odchylují a odvracejí od této víry upadají do mnoha kategorií. Mimo jiné do nich patří ti, kteří uctívají modly, anděly, svaté, džiny, stromy a kameny. Tito lidé nenásledují výzvu proroka Muhammada a místo toho ji tvrdohlavě odmítají. Přesně toto Kurajšovci a jiné arabské kmeny udělali, když k nim přišel prorok Muhammad s Pravnou od jejich Pána. Začali prosit své falešné bohy, aby naplnili jejich potřeby, uzdravili je z nemocí a dali jim vítězství nad nepřáteli. Také pro ně dělali oběti a přísahali na jejich jména. Když prorok nesouhlasil s jejich pošetilou vírou a svolal je k uctívání Jediného Alláha a aby k němu nikoho nepřidružovali, odpověděli, „Což neučinil z více božstev Boha jediného? To věru je věc podivná!““(38:5) Prorok nevzdával naději. Pokračoval s vyzýváním k uctívaní Jediného Alláha je před přidružováním jiných k Alláhu , varoval

a vysvětlovat jim skutečnosti Islámu. Jeho námaha se

vyplatila když v davech vstupovali do Alláhova náboženství. Islám potom převládl včechna ostatní náboženství díky velké snaze proroka, jeho společníků a těch, kteří ho upřímně následovali. Situace se potom opět změnila když převládla neznalost a naprostá většina lidí se vrátali ke svým pošetilým neznalým praktikám, kterými byly všechny možné druhy přidružování (širk). Tento jev v dnešní době ve společnosti narůstá a šíří se kvůli neznalosti. ● Předkládané argumenty těchto lidí se neliší od těch, které měli jejich předkové. „Toto jsou přímluvci naši u Boha!“(10:18) „My je uctíváme jen proto, aby nás co nejvíce k Bohu přiblížili“(39:3) Alláh odmítl toto falešné tvrzení a vyjasnil jim, že uctívání někoho nebo něčeho jiného než-li

Alláha je nestoudné přidružovaní (širk) a nevíra. V Koránu říká, „Oni uctívají místo Boha něco, co jim nemůže ani škodit, ani prospívat; a říkají: „Toto jsou přímluvci naši u Boha!““(10:18) Alláh odmítl toto tvrzení ve stejném verši takto, „Rci: „Chcete poučovat Boha o něčem, co by neznal na nebesích a na zemi? Sláva Mu, oč vznešenější je On než to, co k Němu přidružujete!““(10:18) Tyto verše jasně ukazují, že uctívání proroků, svatých a jiných vedle Alláha je velkou formou přidružování, která je neprominutelný hřích. Pouze ti, kteří se tohoto dopustili vynalezli toto pojmenování. Alláh v Koránu říká, „My je uctíváme jen proto, aby nás co nejvíce k Bohu přiblížili.“(39:3) Alláh odmítá jejich falešné tvrzení takto, „Bůh věru pak mezi nimi rozsoudí to, o čem ve sporu byli. A Bůh zajisté nepovede správně ty, kdož lháři jsou a nevěřící zarputilí.“(39:3) V tomto verši proto Alláh vyjasňuje, že uctívání, které vykonávají pro někoho jiného než pro Něj, ať ve formě novot, doufání, strachu nebo jiného, je naprostá nevíra. Také je nazývá lháři ikdyž prohlašují že je jejich bozi přibližují k Alláhu .

● V naší dnešní době je mnoho ideologií a filozifií , které popírají v každém detailu tuto upřímnou víru. Následovatelé těchto ideologií a filozofií, které byly smyšlené Marxem, Leninem a jinými, kteří svolávali k ateismu nebo nevíře, dali svým vírám jiná jména, taková jako jsou socialismus, komunismus a renesance. Tito lidé jsou v jádru nevíry, protože nevěří v Den Soudu, ráj a peklo. Také odmítají všechna néboženství, protože tvrdí, že bůh neexistuje a život je jediným faktem. Ti, kteří následují tyto ideologie a filozofie zajisté ponesou ty nejhorší důsledky jak v tomto, tak v i příštím životě. Další víra, které popírají tuto upřímnou víru je Sufismus, jehož následovatelé věří, že jejich tak zvaní „svatí“ jsou Alláhovi společníci v Jeho zákoně a uspořádání ve svědských věcech. Dávají jim jména jako Aqtab, Awtad a Aghwath. Zajisté toto je nejhorší forma

přidružování k Alláhově

Hodnosti. Je to ještě horší než přidružování, které bylo praktikováno pouze k

v předislámské Arábii, protože arabové v té době přidružovali společníky k Alláhu

uctívání ne Jeho Hodnosti. Jak říká v Koránu, „A když plují na lodi, vzývají Boha a upřímně mu zasvěcují svou víru, když však je potom na souši zachrání, hle, modloslužebníky se stávají,“(29:65) „ Zeptáš-li se jich, kdo je stvořil, věru odvětí: „Bůh!““(43:87) „Rci: „Kdo uštědřuje vám obživu z nebes a země? Kdo vládcem je sluchu a zraku? Kdo dává vzejít živému z mrtvého a mrtvému ze živého a kdo řídí rozkazy všechny?“ I odvětí: „Bůh!“ Rci jim tedy: „Proč tedy nechcete být bohabojní?““(10:31) ● Ti, kteří se v dnešní době dopustí přidružování jsou horší než jejich předci v tom, že přidružují k Alláhu , a že přidružují v době těžkosti i blahobytu. Toto je jasné z jejich praktikování u hrobů Huseina, Al-Badawiho a jiných v Egyptě, u hrobu Eidaruse v Adenu, hrobu Al-Hadiho v Jemenu, hrobu Ibn Arabi v Sýrii, hrobu Abdul-Qadir al-Jilani v Iráku a jiných dobře známých hrobů napříč muslimských světem. A bohužel je málo lidí, kteří mají velkou snahu připomenou těmto neznalým lidem o skutečnosti Tawhidu s kterou Alláh seslal Jeho proroka. Modlíme se k Alláhu Všemocnému, aby je vedl k Pravdě a pomohl muslimských vůdcům bojovat a vyvrátit tento fenomén. ● Vyznání, která popírají pravdivé vyznání s ohledem na Alláhova Jména a vlastnosti jsou vyznání držená sektami jako Al-Jahmiyah a Al-Mutazilah a jinými. Tyto sekty naprosto nedbají na Alláhovu ušlechtilost a dokonalé vlastnosti, jakoby byl neexistující nebo neživá bytost! A to vše je daleko od toho co o Něm říkají. Al-Ashariyah je další ze sekt, které popírají nějaké z vlastností, jatímco jiné přijímají. Toto jasně popírá logické a také písemné důkazy z Koránu a Sunny proroka, na kterých je shoda. Správné a pravé vyznání je Ahlus-Sunnah wal-Jamaah, která potvrzuje všechna Jména a vlastnosti, které Alláh pro Sebe v Koránu nebo skrze Jeho proroka potvrdil. Staví Ho vysoko nad Jeho stvoření, protože není nikoho, kdo by v něčem nesl Jeho podobnost. Odkazují na všechny důkazy v Koránu a Sunně aniž by měnili jejich význam. Touto cestou se vyvarovali zmatení, do něhož jiní upadli. Tato víra je cestou záchrany a blaženosti na tomto světě a v tom příštím. Je to přímá stezka, která byla následována zbožnými předky a jejich vůdci. Dnešní postavení muslimů se neosvědší, kromě těch, kteří následují stejnou stezku předků, kteří se pevně drželi Alláhovi odporovalo. Knihy a Sunny prorok Muhammada a vyhýbali se všemu, co tomu

Zdroj: Kniha „The Authentic Creed“ Autor: Šejch Abdul-Aziz bin Abdullah bin Baz Překlad do češtiny: Tereza-Malika