You are on page 1of 5

Adventi levél – 2020

Jézus arca: Isten- és


az egész emberiség arca
Róma, 2020. november 20

Kedves Testvérek és Nővérek!


Urunk kegyelme és békéje legyen mindig velünk!
A sok szenvedéssel, szorongással és félelemmel, valamint a Covid-19 okozta szegénység
számottevő növekedésével az egész világon fémjelzett 2020-as év a végéhez közeledik.
Megnyílik előttünk a 2021-es év horizontja.
A jelenlegi szorongásos helyzetben, miként életünk minden pillanatában, amelyet változó
intenzitású szenvedés kísér, van valaki, aki bennünk él, akinek a Lelke betölti létünk minden kis
zugát. Mindig velünk van, bárhová is menjünk, bármit is tegyünk, a nap minden pillanatában,
arra várakozva, hogy engedjük, hogy megnyilvánuljon. Mindig kész reményt adni nekünk
ott, ahol nincs remény, békét ott, ahol békétlenség van, értelmet ott, ahol értelmetlenség van,
egy megújult hitet ott, ahol a hitünk megingott, szeretetet ott, ahol a gyűlölet kerít hatalmába
bennünket. Az ő neve: Jézus.
Tudjuk, hogy Páli Szent Vincének, a szeretet misztikusának, Jézus személye van
a szívében, Ő áll a vincés lelkiség és karizma középpontjában. Jézus a mi létünk értelme és
az a személy, akinek gondolkodásmódja, érzése, beszéde és cselekvése életcélunkká válik; a
szenvedőkhöz való közelsége Vincének, illetve azoknak is életmodellje, akik őt követik. Vince
soha nem fordult el a szenvedés helyzeteitől és a sérültektől, Jézust látta a szegényben és a
szegényt Jézusban:
„Egy szegény parasztot vagy egy szegény nőt nem szabad a külseje szerint megítélnem,
sem az alapján, ami úgy tűnik, hogy elméjük számára elérhető; különösen, mivel nagyon
gyakran nincsen emberi arcuk, sem ésszerű emberi elméjük, annyira durvák és földiek. De
fordítsuk meg az érmet, és a hit fényénél meglátják, hogy Isten Fia, aki szegénnyé akart
lenni, ezekben a szegényekben mutatkozik meg …
Ó, Istenem! Milyen jó látni a szegényeket, ha Istenben szemléljük őket és abban a
megbecsülésben, amelyet Jézus Krisztus tanúsított irántuk!1
Hogy segítsünk elmélyíteni Jézus jelenlétét az eltorzultakban, ebben az adventben, Henri
Nouwen atya megfontolásai nyomán, javaslok egy elmélkedést a Zvenyigorodi Megváltó
ikonjáról. Andrej Rublev, akit „A béketeremtő” névvel is illettek, írta az ikont a XV. századi
Oroszországban. Az ikon elveszett, azonban 1918-ban, az oroszországi Zvenyigorod városában,
a Szűz Mária Mennybemenetele székesegyház közelében lévő istállóban találták meg. Eredeti
varázsa és a szerző munkájának részletes tökéletessége elveszett; valójában nagyon megrongált,
megsérült és romos állapotban találták meg.
Henri Nouwen, az ikonról szóló meditációjában felidézi ezt a szörnyű állapotot, amelyben
megtalálták:
„Amikor az ikont első alkalommal megláttam, tisztán az az érzésem támadt, hogy Krisztus
arca egy nagy káosz közepén jelenik meg. Egy szomorú, de mégis gyönyörű arc néz ránk a
világ romjain keresztül… Számomra ez a szent arc kifejezi Isten hatalmas együttérzésének

1 Coste XI, 32; 19. konferencia „A hit szelleméről”

Vincentian Family Office


500 East Chelten Avenue, Philadelphia, PA 19144, USA
2 +1 (215) 715-3984 VFO@famvin.org famvin.org
mélységét az egyre erőszakosabb világunk középpontjában. A pusztulás és a háború hosszú
évszázadai alatt a megtestesült szó arca Isten irgalmáról beszélt, emlékeztetett bennünket
arra a képre, amelyben létrehoztunk, és megtérésre hívott bennünket. Ez valóban a
„Béketeremtő arca".2
Pontosan a Zvenyigorodi Megváltó ikon jelenlegi állapotát, Jézus megrongálódott és
elpusztított arcának jelenlegi állapotát javaslom elmélkedésre ez év adventjében. Mellékelem
az ikon képét, és azt kérem, hogy helyezzék maguk elé, mint egy eszközt, amely segít a mélyebb
megfontolásban és a szemlélődésben.

Meditáció a Zvenyigorodi Megváltó ikonjáról


- Jézus arcát látni azt jelenti, Isten és az egész emberiség arcát látni.
- Mit látok?
a) Egy súlyosan megsérült képet látok.
b) Ugyanakkor a leggyengédebb emberi arcot látom.
c) Olyan szemeket látok, amelyek behatolnak Isten, de ugyanakkor minden egyes
ember szívébe is.

a) Látni egy megsérült képet


- Jézus gyönyörű arca ránk néz a világ romjain keresztül.
- Azt kérdezi: „Mit tettél a kezem munkájával?”
- Az ikon kifejezi Isten mély együtt-szenvedését, erőszakos világunk középpontjában.
- Ez arra az arcra emlékeztet, amelynek mintájára mi is teremtettünk és megtérésre hív.
- Egy Béketeremtő arca.
- „Ahol béke van, ott lakik Isten.”3
- Ezt a sérült képet nézve, egy hívást hallunk: „Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik
elfáradtatok, s akik terhet hordoztok – én megkönnyítelek titeket. Vegyétek magatokra
igámat, és tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű, s megtaláljátok lelketek
nyugalmát” (Mt 11, 28-29).

b) Látni a leggyengédebb emberi arcot


- A romok között kirajzolódik Jézus csodálatos arca.
- Tudomásul vesszük, hogy Jézus közvetlenül velünk áll szemben.
- Jézus ránk néz és egyenesen a szemünkbe néz.
- Ez Jézus és Péter találkozására emlékeztethet minket, miután ez utóbbi megtagadta őt.
„… az Úr megfordulva, Péterre nézett. Akkor Péter visszaemlékezett azokra a szavakra,
amelyeket az Úr mondott neki” (Lk 22, 61).
- Péterhez hasonlóan emlékeznünk kell:
• Túlságosan magabiztos ígéreteinkre

2 Nouwen, Henri. Behold the Beauty of the Lord: Praying with Icons [Íme az Úr szépsége: ikonokkal imád-
kozni], Ave Maria Press, 2007, 68. és 70. oldal
3 Coste IX, 262; 27. konferencia „A kölcsönös tisztelet és gyengédség gyakorlásáról”

Vincentian Family Office


500 East Chelten Avenue, Philadelphia, PA 19144, USA
+1 (215) 715-3984 VFO@famvin.org famvin.org 3
• Arra, hogy képtelenek vagyunk azokat megtartani
• Hűségünk hiányára
• Tehetetlenségünkre, amikor egyedül vagyunk.
- De Péterhez hasonlóan emlékeztet:
• A szeretetre, amely soha nem hagy el
• Egy korlátlan együtt-szenvedésre
• A mindig felkínált megbocsátásra.
- Amint Péter megérezte, hogy Jézus tekintete a legbensőbb lényébe hatol, felismerte
saját gyengeségét és Jézus szeretetét: „Kiment és keservesen sírt” (Lk 22, 62).
- A bűnbánat és a hála könnyei voltak egy ilyen nagy szeretetért.
- „Ha elszántuk magunkat, hogy erre az isteni mintára hasonlítsunk, és érezzük szívünkben
az elhatározást és ezt a szent szeretetet, akkor azt mondom, hogy az övéhez kell igazítani
a gondolkodásunkat, műveinket és szándékainkat.”4
- Az ikon nem egy emberi minta alapján íródott, ez nem Andrej Rublev találmánya volt.
A nemzedékről nemzedékre átadott festési mód szent engedelmességével írták.
- Az ikon legszembetűnőbb színe, a Megváltó vállát borító köpeny kékje. A görög és
orosz ikonokon Krisztus piros tunikával van ábrázolva, amelyet kék palást borít.
- A piros szín Jézus istenségét jelképezi.
- A kék szín Jézus emberségére utal.
- Andrej Rublev kékje sokkal fényesebb, hogy a szokásosnál jobban kihangsúlyozza
Jézus emberségét.
- Ez sokkal világosabban megmutatja Isten emberi arcát, Jézus ellenállhatatlan varázsát.
- Ezt az ikont nézve nem változik Krisztus más ikonjainak hatása, amelyek csak Isten
pompáját és fenségét hangsúlyozzák. Ebben az ikonban Krisztus leszáll trónjáról,
megérinti a vállunkat és meghív minket, hogy nézzünk rá.
- Az arca nem félelmet, hanem szeretetet kelt.

c) Látni a szemeket, amelyek behatolnak Isten, de ugyanakkor minden egyes ember


szívébe is, mindegyikünk szívébe

- Jézus szeme az, amely miatt ez az ikon olyan nagy élményt nyújt.
- Jézus szeme közvetlenül ránk néz, és kihívást jelent nekünk.
- A szemek az ikon középpontja.
- A zsoltáros szavaira emlékeztet:
„Uram, te megvizsgálsz és ismersz engem,
tudod, hogy ülök-e vagy állok.
Gondolataimat látod messziről,
látsz, ha megyek vagy pihenek.
Minden utam világos előtted.” (Zsoltár 138, 1-3).
- Isten szeme az, amely a legtitkosabb lényünkben lát minket, és isteni irgalmával szeret.
- „Hová rejtőzhetnénk el Isten ennyire jóságos tekintete elől? Urunk sebeiben.”5
- A szem kifejezi azt a vágyat, hogy minden egyes ember szívét megvizsgálja és megértse.

4 Coste XII, 75; 195. konferencia „A Missziós Kongregációról”


5 Coste II, 103; 475. levél, Bernard Codoing-nek, Annecy-be.

Vincentian Family Office


500 East Chelten Avenue, Philadelphia, PA 19144, USA
4 +1 (215) 715-3984 VFO@famvin.org famvin.org
- Ez a szemtől-szemben-tapasztalat, elvezet bennünket a Megtestesülés nagy
misztériumához.
- Amikor Jézus szemeit szemléljük, tudjuk, hogy Isten szemeit szemléljük.
- „Aki engem lát, látja az Atyát.” (Jn 14, 9).
- „Nem hiszed, hogy én az Atyában vagyok, az Atya pedig énbennem?” (Jn 14, 10)
- Jézus, Isten kinyilatkoztatásának a teljessége.
- Jézus a láthatatlan Isten képmása.
- A világ romjain keresztül látjuk Jézus arcát, amelyet soha nem lehet elpusztítani.
- Jézus szeme ugyanúgy behatol Isten belsejébe, mint minden ember szívébe,
mindannyiunk szívébe.
- Jézus látása Isten szívéhez és minden ember szívéhez vezet.
- „Lássuk magunkat benne, és feleljünk meg az ő akaratának, amely bármely más jónál
kívánatosabb.”6
- A SZEMLÉLŐDÉS ÉS AZ EGYÜTTSZENVEDÉS EGY.

Vasárnap, 2020. december 6-án, a Vincés Család az egész világon összegyűl


virtuálisan egy imaalkalomra, amelynek témája: „Reménységben egyesülni a szegényekért.”
Meghívom az imádságra a Vincés Család minden tagját, valamint azokat, akik csatlakozni
szeretnének hozzánk. Osszák meg ezt a meghívást a saját ágaikon belül, a családjaikban,
valamint a barátaikkal.
A Zvenyigorodi Megváltó ikonjának elmélkedése és szemlélése, amely szorosan
kapcsolódik az imaalkalmunkhoz, segíthet abban, hogy még mélyebben részt vegyünk benne.
Advent tapasztalata, vezessen el minket karácsony belső örömére!
Testvérük szent Vincében,

Tomaž Mavrič, CM.

6 Coste IV, 482; 1554. levél, Gerard Brin, Misszióspapnak Dax-ba.

Vincentian Family Office


500 East Chelten Avenue, Philadelphia, PA 19144, USA
+1 (215) 715-3984 VFO@famvin.org famvin.org 5