2009/2010

ny i norge
praktiske opplysninger fra offentlige etater
1

1–2–3
Hvordan bruke dette heftet?

+
2

+
3

+

Velkommen som leser av Ny i Norge
som ny i norge kan du oppleve at det er vanskelig å finne fram til viktig informasjon om det norske samfunnet. i Ny i Norge er det samlet opplysninger fra offentlige etater som kan hjelpe deg i din nye hverdag. du vil bli kjent med dine rettigheter og plikter, og du vil få praktiske råd og tips.
Ny i Norge er utarbeidet for arbeidsinnvandrere, men informasjonen er nyttig for flere. Utenlandske ektefeller, arbeidsgivere med utenlandske ansatte og alle som har kontakt med innvandrere, vil finne relevant informasjon. Opplysningene i Ny i Norge er oppdatert per 1. august 2009. På nettsiden www.nyinorge.no, eller på etatens hjemmesider, finner du informasjon som fortløpende oppdateres. Har du kommentarer eller forslag til endringer som kan være hensiktsmessig å ha med i neste utgave, send e-post til post@imdi.no. Ny i Norge inneholder informasjon fra Arbeids- og velferdsdirektoratet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Direktoratet for arbeidstilsynet, Direktoratet for naturforvaltning, Fellesforbundet, Forbrukerrådet, KS, Helsedirektoratet, Husbanken, Politidirektoratet, Skattedirektoratet, Statens vegvesen, Toll- og avgiftsdirektoratet, Utdanningsdirektoratet og Utlendingsdirektoratet. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) hadde ansvar for redigering, tilrettelegging, utgivelse og distribusjon. IMDi vil rette en stor takk til alle bidragsytere for å ha samlet, og gjort, viktig informasjon tilgjengelig. Vi vil også takke referanse-gruppen bestående av Polish Connection, IOM, NAKMI, KIM, Servicesenter for utenlandske arbeidstakere i Oslo og advokatfirmaet Salomon-Johansen. De har med sin gode kunnskap om målgruppens behov kommet med nyttige innspill og kommentarer underveis. Velkommen til Norge!
3

1

2
Har.du.spørsmål.om.opphold,.arbeid,. skole, helse eller fritid i Norge? I.dette.heftet.finner.du.informasjon.som. . skal gi deg svar på spørsmål innenfor disse.temaene. Informasjonsheftet er delt inn i syv kapittel, for å gjøre det enkelt for deg å finne.frem.til.ønsket.informasjon. .

Ny i Norge er delt inn i følgende sju kapitler: • • • • • • • Opphold Arbeid Barn og skole Helse Fritid Nyttig informasjon Offentlige etater

4

5

6

Hvert kapittel har flere temaer slik at du lett kan finne ønsket informasjon. Informasjonen er formidlet i form av korte fakta, illustrasjoner og noen “bruksanvisninger” med bilder kalt “1-2-3”. Vil du vite mer om noen av temaene eller hvor kan du henvende deg for å få hjelp,
Til.de.fleste.tema.vil.du.finne.internett. . adresse.hvor.du.kan.få.mer.utfyllende. informasjon.om.temaet.du.lurer.på. Der.det.er.mulig,.vil.du.også.finne. . telefonnummer,.som.du.kan.ringe.for.å.få. mer informasjon eller få direkte svar på dine.spørsmål.. Vi håper vi har ivaretatt ditt informasjonsbehov..Lykke.til!

bruk opp-gitt internettadresse eller telefonnummer under hvert tema. Viktige frister og datoer finner du i en kalender på slutten av heftet.

Osmund Kaldheim Direktør, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

design: drivkraft as foto: photos.com, politidirektoratet (side 26) trykk: 07 gruppen as Opplag: 5000 opplysningene i Ny i Norge er oppdatert per 1. august 2009. forbehold om trykkfeil.

ISbN: 829275792-9

www.nyinorge.no

Innhold
I dette kapittelet finner du informasjon knyttet til ditt opphold i Norge. det er beskrevet hvilke etater du må forholde deg til for å oppfylle formelle krav til registrering i det norske systemet. du får også tips om lover og regler som er viktig under oppholdet, f. eks. bruk av bil, trafikkregler, bank- og forsikringstjenester osv. du får blant annet svar på: Trenger jeg oppholdstillatelse?.................8 . Kan familien min komme til Norge for å bo sammen med meg?........................9 . Må jeg registrere meg i folkeregisteret?..............................................12 Hva.er.D-nummer?.........................................12 Hvilke gjenstander kan jeg ta med meg.tollfritt.ved.flytting.til.Norge?.......12 . Hvor.kan.jeg.finne.bolig?............................13 Hvilke rettigheter har jeg som leietaker?...................................................13 Hvordan.kan.jeg.få.finansiering. til å kjøpe bolig?..............................................16 . Hvor lenge kan jeg kjøre en utenlandsk.registrert.bil?............................18 Hvordan registrerer jeg bilen min i Norge?...........................................20 Hvilke.trafikk-.og.parkeringsregler. gjelder i Norge?................................................24 Hvordan oppretter jeg bankkonto?......28 . Hvilke forsikringer trenger jeg under.oppholdet.i.Norge?..........................32 Har jeg rett til tolk i møte med.offentlige.etater?..................................34 Har jeg rett til norskopplæring?..............34 Hvordan er rettsystemet i Norge bygd opp?..........................................36 .

nyttig informasjon

I dette kapittelet finner du informasjon om dine rettigheter og plikter som arbeidstaker i Norge. du får vite hva arbeidskontrakten din bør inneholde, hvordan du betaler skatt og hvordan du kan få godkjent den utenlandske utdannelsen din. du får blant annet svar på: Hva bør arbeidskontrakten min inneholde?................................................40 . Hvordan.er.arbeidstiden.regulert?........40 Hvordan.er.lønnsforhold.regulert?.......41 . Har jeg rett på ferie og feriepenger?...42 . Kan jeg få permisjon fra jobben?...........43 Hvilke regler gjelder ved permittering og oppsigelse?.....................44 Hvordan er skattesystemet i Norge bygd opp?..........................................48 . Hvor får jeg skattekort?...............................48 . Hvilke fordeler har jeg som medlem i en fagforening?..........................50 Hvordan kan jeg få godkjent den utenlandske.utdannelsen.min?..............51 . Har jeg rett til dagpenger dersom jeg blir arbeidsledig?..................53 Hvor kan jeg få tips dersom jeg vil starte egen bedrift?.........................55

I dette kapittelet finner du informasjon om det norske skolesystemet. du får også vite hvilke økonomiske støtteordninger som finnes for deg som forelder, og hvor du kan henvende deg for å få råd og hjelp dersom det er forhold som er vanskelige i familien din. du får blant annet svar på: Hvilke økonomiske bidrag har jeg rett på etter at jeg har fått barn?............58 Har jeg rett på barnetrygd selv om barnet.mitt.bor.i.utlandet?........................59 . Hvor skal jeg henvende meg for å få barnehageplass til barnet mitt?........59 . Hvor lenge må barnet mitt oppholde seg i Norge for å ha rett og plikt til å gå på skole?.............62 Når begynner barnet mitt på skole?....................................................62 Er det gratis å gå på skole i Norge?.......62 Har barnet mitt rett på skoleskyss?......64 . Har jeg rett på økonomisk støtte dersom.jeg.ønsker.å.studere.i. Norge?...................................................................65 . Hva kan barnevernet hjelpe meg med?.............................................66 Hvor kan jeg få hjelp dersom jeg.er.utsatt.for.vold,.overgrep. eller.trusler?.......................................................67

barn & skole

I dette kapittelet får du vite hvordan det norske helsevesenet er organisert, hva folketrygden er, hvilke regler som gjelder for de ulike helsetjenestene i Norge, og hva du skal gjøre dersom du er syk og ikke kan gå på jobb. du får blant annet svar på: Hvordan er helsevesenet i Norge organisert?..........................................................70 Hva er folketrygden?.....................................70 Når er jeg medlem i folketrygden?.......70 . Hvilken omsorg får jeg når jeg er gravid?.....................................................71 Hva er fastlegeordningen?........................72 . Må jeg betale når jeg oppsøker lege?.................................................72 Når bør jeg oppsøke fastlege og når bør jeg oppsøke legevakten?...........72 Når.får.jeg.behandling.på.sykehus?.....74 Er det gratis å bli innlagt.på.sykehus?.......................................74 Hvordan kan jeg få behandling hos.fysioterapeut?..........................................75 Hvilken behandling kan jeg få innenfor.den.offentlige. tannhelsetjenesten?......................................75 Når.må.jeg.ha.europeisk. helsetrygdekort?..............................................76 Hva gjør jeg dersom jeg ikke kan.jobbe.pga..sykdom?..............................77

I dette kapittelet finner du informasjon om fritidsaktiviteter. du får vite om norske forhold innenfor kultur- og fritidstilbud, frivillige lag og organisasjoner, regler for jakt og fiske og for ferdsel i norsk natur. du får blant annet svar på: Hvilken rolle har frivillige lag og organisasjoner i det norske samfunnet?.........................................................80 Hvordan kan jeg eller mine barn bli medlem i et lag/en organisasjon?.............................81 Hva er allemannsretten?.............................83 Hvor.kan.jeg.fiske.gratis.og.hvor. må jeg betale for det?..................................84 . Hva.er.viktig.å.huske.på.når. jeg er i båt?.........................................................85 Kan jeg gå på jakt i Norge?........................86 . Hva.er.viktig.å.huske.på. når jeg går i fjellet?........................................87 .

I dette kapittelet finner du informasjon om offentlige nettjenester, offentlig kommunikasjon, posttjenester, telefon, internett og annen informasjon som er nyttig for ditt opphold i Norge. du får blant annet svar på: Hva.er.nettbaserte.offentlige. tjenester?.............................................................91 Hvordan.kan.jeg.bruke.nettbaserte. offentlige.tjenester?......................................91 Hva er MinSide?...............................................91 Hvordan.er.offentlig. kommunikasjon.organisert?......................92 Hva er viktig å tenke gjennom når.jeg.skal.kjøpe.telefon-.og. internettjenester?...........................................94 Må.jeg.betale.TV-lisens?.............................94 Hvilke tjenester leverer Posten?............95 .

ArbeId

4

OpphOld

frItId

Helse

5

offentlige etater

I dette kapittelet finner du informasjon om ansvarsområdet til de ulike offentlige etatene som du må forholde deg til når du oppholder deg og jobber i Norge. her finner du kontaktinformasjon til etatene slik at du kan ta kontakt dersom du har spørsmål. ..................................... 102

............. 12 -..... 18 bruk av utenlandsregistrert bil ...........forelegg. Gjeldsordning.. arbeidstillatelse.......27 ................... Ansvarsforsikring.32 bolig/villaforsikring .............. Delkasko.16 -..15 .. 20 omregistrering ved kjøp av bruktbil i norge ...31 6 Opphold 7 forsikring Skadeforsikring .... 33 tolk tolketjenester.14 -..... Krav...til.......................8 bosettingstillatelse ....33 personforsikring .............hos.17 -....8 -..35 Konfliktrådet ..... Fødselsnummer. 24 Parkering ........ 18 bilforsikring .............................. Bostøtte.....14 -... 19 billån . 32 -...............HVORDAN................. .......... 13 -........ 27 -...........tillatelser... Øvrige............ 21 Årsavgift ..kan........... -...................12 ...22 -....... Å eie bolig ........9 -... det er beskrevet hvilke etater du må forholde deg til for å oppfylle formelle krav til registrering i det norske systemet... få.... OPPRETTE. 10 Sjekkliste for utenlandske arbeidstakere i norge ..... .. Forbrukslån..... kommunen.. Boligtilskudd.32 -.søkes....13 . flytting......fra................... Rettigheter..... Startlån.16 -.......................og lovverk....utvisning...22 Viktige datoer for deg som har bil .. 30 Gjeld .14 . ....... Gebyr................ 31 -...... Rettshjelpforsikring.... f..15 ..ved......... ................. Førstehjemslån... Hvem... -. 28 1-2-3....familiemedlemmer kan .10 -......32 -............30 boliglån ...... Husbanken.. -.. 36 forliksrådet ............ 11 registrering ved innflytting folkeregistrering..... Hvem......... du får også tips om lover og regler som er viktig under oppholdet... og. 12 bolig Å finne bolig .12 Personlige eiendeler ved innflytting ...29 banklån ................27 -.. BANKKONTO?................ Bolig/ villaforsikring. 13 Å leie bolig.....kontrollerer................................................ 17 bil bruk av utenlandsk førerkort . Leiekontrakt.22 -...........27 -. 28 Overføring av penger til utlandet ..det..... Kasko.9 -.... familieinnvandring med?.......av...... Grunnlån.......... Registrering..8 -.....av..... 19 trinn for trinn ved førstegangsregistrering.9 familieinnvandring for tredjelandsborgere .27 -.............og forsikringstjenester osv... 28 betalingstjenester ...... 25 brudd på regel. 22 periodisk kjøretøykontroll (eU-kontroll)....... Førerkortbeslag.. som leietaker....... 28 betalingskort ..27 bank konto ............. Tap.............. 30 billån . Hvilke....... Oppsigelse.... 34 lover og lovbrudd Politi og kriminalitet ..12 ..................17 -. D-nummer..... -......... Ubetinget/ betinget fengsel......... -.................. Innboforsikring....... Om. 36 domstolene .. bruk av bil...................................familieinnvandring?. Fornyelse........og....vilkår.......32 -.... 23 trafikkregler .. bank.16 .. framgangsmåte for å søke...........forsørgelse......... trafikkregler............ 33 Innboforsikring ... 36 fri rettshjelp . .... 32 bilforsikring ........8 Arbeidstillatelse etter regelverket for tredjelandsborgere.................. -........ og bolig................ -........ eks......17 renovasjon ....... Forelegg.. Brannregler....10 Oppholdstillatelse etter eØs-regelverket.9 -..... 37 i dette kapittelet finner du informasjon knyttet til ditt opphold i norge... 16 -.....tillatelser skille mellom eU/eØs/ eftA-borgere og tredjelandsborgere .....35 Alkohol og narkotika .kontrollen.............. ........... Depositum......... 34 norskopplæring norskopplæring . Forenklet.............. 30 -.

udi. januar 2010.og oppholdstillatelse og for familieinnvandring for EU/EØS/ EFTA-borgere og for borgere av alle andre land. Du finner mer informasjon om familieinnvandring på www. Borgere fra EU/EØS/ EFTA-land kan velge om de vil søke om tillatelse etter EØS-regelverket eller etter regelverket for tredjelandsborgere. Utenlandsk statsborger som har en arbeids. Dette kalles familieinnvandring.no. må du reise fra Norge. Vi gjør oppmerksom på at kategoriene vil endre seg når ny utlendingslov trer i kraft 1.regelverket ikke danner grunnlag for bosettingstillatelse. Hvis du blir utvist. Hvem kan det søkes familieinnvandring med? Det kan søkes om familiegjenforening med: • • • Norsk statsborger.no. såkalte tredjelandsborgere. kan de søke om å få bo sammen med deg under oppholdet i Norge. Innreiseforbudet gjelder vanligvis også for resten av Schengen-området. Oppdatert informasjon finner du på www.).tillatelser skille mellom eU/eØs/eftaborgere og tredjelandsborgere Det er ulike typer vilkår og søknadsprosedyrer for arbeids. Du kan bli utvist dersom du bryter reglene i utlendingsloven eller blir dømt for en straffbar handling. Har du først fått innvilget en bosettingstillatelse. f. Nordisk statsborger. men de gir adgang til å arbeide. Arbeidstillatelse etter regelverket for tredjelandsborgere Det finnes mange typer arbeidstillatelser. Noen tillatelser gitt etter regelverket for tredjelandsborgere danner grunnlag for bosettingstillatelse. Tillatelser etter regelverket for tredjelandsborgere gis som arbeids. og det er ulike regler.no. men det er noen unntak. kan du ikke komme tilbake til Norge så lenge utvisningen din gjelder. Dersom du mister tillatelsen din. avhengig av formålet med oppholdet. Du kan ta kontakt med politiet i kommunen du bor i for mer informasjon. Dersom du er arbeidsinnvandrer og har en tillatelse for en kortere periode i Norge. Også andre familiemedlemmer kan få familieinnvandring dersom nærmere bestemte vilkår er oppfylt.no. Søknad om fornyelse skal leveres til politiet senest en måned før tillatelsen du har løper ut. Vær oppmerksom på at oppholdstillatelser gitt etter EØS. Vilkårene som lå til grunn for den opprinnelige arbeids. eks. 9 8 .udi. De fleste arbeidstillatelser danner ikke grunnlag for bosettingstillatelse. Utlendingsdirektoratet (UDI) vil også alltid vurdere om det foreligger sterke menneskelige hensyn som tilsier at søknaden om familieinnvandring skal innvilges. kan imidlertid også din nærmeste familie søke om å få komme hit under oppholdet. retningslinjer og søknadsprosedyrer som gjelder for de ulike typene arbeidstillatelse.eller oppholdstillatelse. • familieinnvandring for tredjelandsborgere Dersom du har nære familiemedlemmer som bor i utlandet. Utenlandsk statsborger som har bosettingstillatelse/ rett til å bo permanent i Norge. Du finner mer informasjon om bosettingstillatelse på www. personer som har arbeidstillatelse som faglært osv. vil du imidlertid ikke miste denne dersom grunnlaget for den opprinnelige tillatelsen skulle falle bort.eller oppholdstillatelse som etter tre år gir rett til å bo permanent i Norge (for eksempel personer med asylstatus eller oppholdstillatelse av humanitære grunner. fornyelse av arbeidstillatelse De fleste arbeidstillatelser kan fornyes. Søknad om tillatelse etter EØSregelverket er gebyrfritt. tap av tillatelser og utvisning Du kan miste tillatelsen din hvis du har gitt myndighetene feil opplysninger.udi.eller oppholdstillatelsen må fortsatt være oppfylt når du søker om bosettingstillatelse. vilkår og fremgangsmåte for å søke finner du på www. En fullstendig oversikt over arbeidstillatelser og informasjon om de ulike tillatelsene. at du ikke lenger er i jobb. dette kalles bosettingstillatelse. Tillatelser gitt etter EØS-regelverket kalles oppholdstillatelse.eller arbeidstillatelse som danner grunnlag for bosettingstillatelse i disse tre årene. bosettingstillatelse Når du har bodd sammenhengende i Norge i tre år kan du få en permanent oppholdstillatelse i Norge. Hvilke familiemedlemmer kan få familieinnvandring? Din nærmeste familie kan få innvilget tillatelse til familieinnvandring.udi. For å få bosettingstillatelse i Norge må du derfor ha hatt en type oppholds.

du. I tillegg kan foreldre besøke sine barn (uansett alder på barna) i Norge i inntil 9 måneder sammen eller hver for seg. • Samboer over 18 år. Vi gjør oppmerksom på at det kan skje endringer når ny utlendingslov trer i kraft 1.er.no.Norge. mer enn 6 mnd Oppholdstid. inntil 6 mnd Opphold.i.inntil.deg. nærmeste familie hit. inntil 6 mnd Opphold. Oppholdstillatelse/ Arbeidstillatelse Nei Ja* Ja Ja* Ja Ja Ja 11 Arbeidskontrakt Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja d-nummer.bopel. Det er en forutsetning at foreldrene returnerer til hjemlandet etter tillatelsens utløp. Enhver EU/EØS/EFTA-borger som har fått oppholdstillatelse etter EØSregelverket i Norge har rett til å få sin øvrige vilkår og framgangsmåte for å søke Det vil ofte stilles ytterligere krav til vilkår som må være oppfylt før en tillatelse kan innvilges. vilkår og søknadsskjema finner du på www.oppholdstillatelse. Oppdatert informasjon finner du på www.du. Nei folkeregistrering/ fødselsnummer Nei Nei Ja/ved bopel Nei Ja/ved bopel Nei Ja skattekort Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja *Dersom. Det er en forutsetning at herboende forelder har forelderansvaret alene.oppholde. når paret har bodd sammen i minst to år og vil 10 Arbeidstakere Arbeidstakere som er omfattet av eØS-regelverket krav til forsørgelse og bolig For å få innvilget søknad om tillatelse til familieinnvandring stilles det krav til at personen som er bosatt i Norge kan sikre forsørgelse og bolig for de familiemedlemmene som søker om familieinnvandring. vilkår og fremgangsmåte for å søke på www.kan.uten.udi. eller at den andre av foreldrene samtykker dersom forelderansvaret er delt. Ja/uten.6.udi.måneder. Ja.no.tillatelser Oppholdstillatelse etter eØs-regelverket For arbeidsinnvandrere som er borgere av et EU/EØS/EFTA-land gjelder egne bestemmelser for søknad om oppholdstillatelser og fornyelse av slik tillatelse. . januar 2010.arbeidssøkende. Det vil bli endringer i bestemmelser og søknadsprosedyrer for borgere av EU/EØS/EFTA-land i løpet av 2009 og når ny utlendingslov trer i kraft 1. Arbeidstakere som er omfattet av overgangsreglene (romania og bulgaria) Opphold. Oppdatert informasjon og fremgangsmøte for å søke.udi. Ja. inntil 6 mnd Opphold.no. mer enn 6 mnd fortsette samlivet. inntil 3 mnd Opphold. • • Barn når begge foreldrene har eller får lovlig opphold i Norge. Opphold. Ja/uten. mer enn 6 mnd Arbeidstakere som er omfattet av regelverket for tredjelandsborgere Opphold. Sjekkliste for utenlandske arbeidstakere i Norge familieinnvandring for tredjelandsborgere Med den nærmeste familie menes: • Ektefelle eller registrert partner over 18 år. når ektefellene skal bo sammen i Norge. Barn som bare har en av foreldrene bosatt i Norge. Du finner mer informasjon om familieinnvandring.bopel. Ja. januar 2010. Ja.

brukt når du skal søke om skattekort. Leietaker plikter ikke å betale husleie for mer enn en måned på forskudd. Dersom det er mangler på boligen.og avgiftsfritt til Norge dersom visse vilkår er oppfylt. D-nummer og fødselsnummer på www. Fødselsnummer kan også tildeles norske statsborgere bosatt i utlandet når fødselsnummer er nødvendig for utstedelse av norsk pass. må du fylle ut skjemaet erklæring for innførsel av flyttegods (RD0030). Husleien skal være et bestemt beløp.og fjernsynsmateriell Å finne bolig Leieboliger annonseres ofte i lokalavisa. Noen kommuner kan tilby lån til depositum. og avgiftsregler for innførsel av flyttegods til Norge på www.og tobakksvarer Våpen Planter Dyr Radio. kan depositumslån i privat bank være et alternativ. Du må ta kontakt med tollvesenet når flyttegodset ditt ankommer Norge. Gir utleier feil opplysninger om en bolig. Dersom kommunen ikke tilbyr lån til depositum. Det er spesielle regler som gjelder for å ta med fritidsbåter til Norge. fødselsnummer Fødselsnummer tildeles i utgangspunktet personer som fødes i Norge eller personer som registreres som bosatt her.toll. eller innen samme kommune. ha eiet og brukt gjenstandene i utlandet. Dersom utleier Dine viktigste rettigheter som leietaker fremkommer i leieavtalen og i husleieloven. Du finner informasjon på flere språk ved å velge ”languages” i menyen øverst til høyre.no . Du må blant annet ha oppholdt deg i utlandet sammenhengende i minst ett år. Andre tillegg er ikke tillatt. En del kommuner kan også bistå med å skaffe leieboliger. Ta kontakt med tollvesenet for nærmere informasjon om disse reglene. Husleieloven inneholder et forbud mot diskriminering i husleieforhold. men kommunale utleieboliger er som regel forbeholdt de som ikke greier å skaffe seg bolig på egenhånd. D-nummer Skal du oppholde deg i Norge under seks måneder. er utleier forpliktet til å utbedre manglene slik at boligen er etter avtale. plikter å gi melding til folkeregisteret innen 8 dager. Mangler du penger til depositum.a. får du tildelt et D-nummer. Husk at du må inngå selve leieavtalen direkte med utleier – meglerne har ikke ansvar for selve boligen.taxnorway. Dersom du kommer før flyttegodset. Når du flytter til 12 personlige eiendeler ved innflytting Når du flytter til Norge. D-nummeret blir bl. vil det være et kontraktsbrudd (mangel). rettigHeter som leietaker Å leie bolig Leieboliger krever ikke egenkapital med unntak for depositum. 13 Norge skal du møte opp på skattekontoret. I tillegg kan man avtale at betaling av strøm etter forbruk kommer i tillegg. Du finner mer informasjon om tollDu kan ta med deg flyttegodset toll. En del eiendomsmeglere tilbyr leieboliger.registrering ved innflytting bolig folkeregistrering registrering ved flytting Alle som flytter til Norge fra utlandet eller til utlandet. En slik liste vil gjøre tollkontrollen enklere. mens andre kan stille garanti som en del utleiere aksepterer som et alternativ til depositum. bør du kontakte kommunen din. Det er videre et vilkår at du fortsatt skal bruke dem i Norge. Du bør også lage en liste over gjenstandene du har med deg. Når leieavtalen er inngått.og avløpsavgifter når dette utmåles etter forbruk. Meglerne annonserer boliger for salg i lokalavisa og på ulike nettsteder. Dette gjelder: • • • • • • • • • Yrkesutstyr Motorkjøretøy Nye gjenstander Matvarer Alkohol. Det finnes også flere nettsteder hvor du kan finne boliger til utleie. Indeksregulering kan tidligst skje etter ett år. må du ta kontakt med tollvesenet ved din innreise. Leietaker har rett til å la nærmeste familie flytte inn i boligen.no. men en bygning som ikke er godkjent for beboelse. Husleieloven er ikke til hinder for at nedslitte boliger leies ut. kan ikke leies ut. mellom norske kommuner. feil eller andre forhold på boligen som leietaker kjente til før kontrakten ble underskrevet. Noen varer må du betale toll og avgifter for å ta med inn i Norge. og skrive om disse er nye eller brukte. Skader. kan imidlertid ikke leien endres med mer enn konsumprisindeksen de første tre årene. Det er forbudt for utleier å låse seg inn i boligen uten leietakers samtykke. Partene (utleier og leietaker) står fritt til å avtale størrelsen på husleien ved inngåelse av avtalen. andre kreves det spesiell tillatelse for. eller som er helsefarlige. Folkeregisteret er en del av skattekontoret. Du finner mer informasjon om registrering ved flytting. regnes ikke som mangel. Kjøp og salg av boliger foregår som regel gjennom eiendomsmegler. Det samme gjelder for vann. Dette er et identifikasjonsnummer som gis til alle utlendinger som bor i Norge under seks måneder. Det finnes også rene utleiemeglere.

Som leietaker er du derfor aldri bundet av en tidsbestemt avtale som er kortere enn tre år. kan leier alltid nekte det. . Av hensyn til leietaker kan ikke tidsbestemte leieavtaler inngås for kortere tid enn tre år. Kontakt alltid utleier først dersom du mener noe er galt. Oppsigelsestiden må komme fram i avtalen. Det kan være lurt å benytte en standardkontrakt som utgangspunkt. eller at leier skal betale depositumet kontant. En tidsbestemt avtale kan likevel sies opp med mindre noe annet er avtalt. Utleiers oppsigelse skal være skriftlig. Krever utleier at leier skal betale inn depositum på utleiers egen konto. leiekontrakt Det skal alltid inngås en skriftlig leiekontrakt mellom utleier og leietaker. Utleier kan si opp leietaker hvis utleier har en saklig begrunnelse. Søknadsfrist for å søke om bostøtte er den 14. i hver måned. Søknad sendes til bostøttekontoret i kommunen du bor i. Depositumet kan ikke være større enn seks ganger månedlig husleie. og opplyse om at beløpet vil bli utbetalt til leieren hvis utleieren ikke innen fem uker etter at varselet ble mottatt reiser søksmål. Leietaker kan si opp uten noen bestemt begrunnelse. er oppsigelsesfristen tre måneder. vil bostøtte kunne gis. Eventuelt gebyr til banken for opprettelse av depositumskonto skal betales av utleier. Når leieforholdet er avsluttet. Gå gjennom boligen når avtalen inngås. oppsigelse Det skilles mellom tidsbestemte (”uoppsigelige”) og tidsubestemte (”oppsigelige”) leieavtaler. Avtalen bør inneholde: partenes navn og adresse. 15 poneres). eller elektronisk på internettadressen www. i måneden etter. Dette er huseiers ansvar. Dersom søker oppfyller alle vilkårene for ordningen. må også det fremkomme i kontrakten. ta kontakt med bostøttekontoret i din kommune. Sjekk at dette er tilstede i boligen før du inngår leieavtale. og oppsigelsen faller da bort hvis ikke utleier bringer saken inn for forliksrådet/HTU (Husleietvistutvalget for Oslo og Akershus).bolig Å leie bolig ikke utbedrer manglene. Du finner en standardkontrakt på www. depositum Depositum er et pengebeløp som leietaker stiller som sikkerhet for skyldig husleie. Ved positivt vedtak på søknaden er utbetaling den 10. Er det ikke avtalt noen oppsigelsesfrist i leiekontrakten. være skriftlig. En tidsubestemt avtale er gjeldende til den blir sagt opp av en av partene. har ikke automatisk rett på bostøtte. hvilket husrom som leies ut og husleiens størrelse. og verken leietaker eller utleier kan disponere over beløpet på egen hånd i leieperioden. Dersom utleier krever depositum. Skjer ikke det. Oppsigelsen bør En tidsbestemt leieavtale opphører uten oppsigelse på et bestemt tidspunkt. Hvis manglene er vesentlige.no. kan leietaker heve avtalen. For mer informasjon. gir som regel utleier skriftlig samtykke til at leietaker kan få utbetalt depositumet fra banken. hvis ikke er den tre måneder.forbrukerportalen. Beløpet skal settes på en egen bankkonto (de14 Å leie bolig bostøtte Bostøtte er en statlig økonomisk støtteordning for de som er vanskeligstilte på boligmarkedet. Lag liste over møbler og andre ting som er i boligen og beskriv dets tilstand. og beskriv hvordan boligen er i kontrakten. Sjekk batteriet i brannvarsleren og at brannslokkingsapparat er godkjent og testet. Sjekk rømningsveiene fra soverom og gjør deg kjent med hvordan du kan komme deg ut i tilfelle det oppstår brann. Leietaker kan protestere mot utleiers oppsigelse. brannregler Alle boliger i Norge skal ha røykvarsler og manuelt slokkeutstyr. Bostøtte skal hjelpe personer med lave inntekter og høye boutgifter til å skaffe seg bolig eller bli boende i boligen de allerede har.no. Banken skal da varsle utleieren skriftlig om kravet. kan leietaker kreve avslag i leien eller holde tilbake husleie. må leietaker skriftlig kreve at banken utbetaler depositumet. Ordningen blir betalt av staten og administreres av Husbanken og kommunene.altinn. Alle som har dårlig økonomi.

eller at husstanden har behov for spesialtilpasning av boligen. førsteHjemslån 16 Å eie bolig boligtilskudd Bare de aller mest vanskeligstilte på boligmarkedet kan få boligtilskudd.husbanken. Eier du bolig i et sameie eller borettslag. Glass. kan Husbanken gi lån på inntil 80 % av kostnadene eller salgsprisen som Husbanken godkjenner. Eier du boligen må du i tillegg forsikre bygningen (bolig/villaforsikring). så du må undersøke nærmere hvordan det er i kommunen du bor i. Søknad sendes til Husbanken som forvalter ordningen. er det mulig å søke kommunen om startlån. Du kan søke startlån hos kommunen dersom du mangler egenkapital eller har problemer med å få finansiert boligen gjennom private banker. Mange kommuner har kildesortering.eller fullfinansiering ved kjøp og utbedring av bolig. 17 kommune å vurdere om en person får lån. Ikke alt avfall kan kastes i avfallsbeholderne der du bor. Boligen må oppfylle visse kriterier knyttet til universell utforming (tilgjengelighet) og energi/miljø. til refinansiering for å kunne bli boende i boligen og toppfinansiering ved bygging av ny bolig. bolig/villaforsikring Som leietaker kan du vurdere innboforsikring dersom du har mye verdifullt innbo i boligen.finansportalen. eller til utbedring og tilpasning av eksisterende bolig. Se også side 33. renovasjon Renovasjonsordningene vil variere fra kommune til kommune. Forsikringsvilkårene kan variere. kan søke om startlån. dvs. Boliglånet skal tilbakebetales over lang tid.bolig Å eie bolig med selvangivelse og lønnslipp til banken for å vise hvilket inntekstnivå du har. Informasjon om forsikringsvilkår kan du finne på www.no. Forsikringen dekker skader på ting ved brann. Da trenger du bare tegne innboforsikring. innbrudd etc. Det er opp til den enkelte .no. En kan få tilskudd til kjøp av bolig. metall og farlig avfall er eksempler på avfall som bringes til kommunens avfallsstasjoner. Det legges vekt på at husstanden er i en økonomisk vanskelig situasjon av varig karakter. Ta kunne søke om førstehjemslån i banken. Lånet kan gis som topp. er bygningen som regel forsikret gjennom sameiet/borettslaget. Se også side 33. trenger du innboforsikring. Sjekk dette med sameiet eller borettslaget. Søknad sendes til kommunen som forvalter ordningen. startlån Hos kommunen Personer som har problemer med å få lån fra banken til å kjøpe egen bolig. Dersom banken ikke vil låne deg 100 prosent av lånebeløpet. Retningslinjer og praksis for å gi startlån kan variere fra kommune til kommune.finansportalen.no kan du sjekke hvilke banker som tilbyr lavest rente. De fleste banker tilbyr boliglån til kjøp av hus eller leilighet. innboforsikring For å forsikre tingene i leiligheten/ huset ditt. må du skaffe finansieringsbevis fra en bank før du begynner å se på bolig. Elektronisk avfall (EE-avfall) kan leveres hos butikker som selger slike produkter. Man trenger innboforsikring selv om man bare leier bolig. På www. Det er forsikringsvilkårene som bestemmer hva forsikringen dekker. slik at man sorterer avfall som for eksempel papir og mat i egne beholdere. grunnlån fra Husbanken Grunnlån fra Husbanken kan gis til bygging av ny bolig. Kjøpesummen på boligen fastsettes oftest gjennom budgiving. Søknad om boligtilskudd sendes kommunen som forvalter ordningen. eller som trenger hjelp til å bli boende i den boligen de har nå. og eventuelt hvor stort lånet blir. Beholderne har ulike tømmedager – sjekk dette med renovasjonsselskapet i kommunen din. utbedring/ tilpasning av egen bolig og refinansiering av lån for å kunne bli boende i boligen. Du finner mer informasjon om grunnlån og søknadsskjema for å søke på www. vil Skal du kjøpe bolig. Ta kontakt med kommunen din for mer informasjon. vannskader. Har boligen tilfredsstillende kvaliteter. Avfall som ikke kan sorteres er restavfall og legges i en egen beholder. oftest mellom 20 og 30 år. Legg derfor aldri inn bud før du er sikker på at du kan finansiere boligkjøpet. Husk at avtale inngås i det selger aksepterer budet ditt. Ta kontakt med banken for å finne ut hvor mye du kan få låne og hvilket rentenivå banken kan gi deg. Personer som ikke har bolig i Norge. med samme rentesats for hele lånebeløpet inntil 100 prosent finansiering. Du kan også tegne en kombinert innboog husforsikring. Ta kontakt med kommunen din for mer informasjon om hvordan ordningen er organisert i kommunen du bor i.

kan tollvesenet gi deg tillatelse til kortvarig bruk. at det ikke er valgfritt å ha denne forsikringen. Ønsker du billån? Ta kontakt med banken din.toll. Dersom du søker om å få kjøre en utenlandsk registrert bil. men du kan ikke låne den. Du finner informasjon på flere språk ved å velge ”languages” i menyen øverst til høyre. Førerkort fra land utenfor EØS/EU. kr 80 000. 1. Hvis du er midlertidig bosatt i Norge kan du kjøre med utenlandsregistrert bil i et år. Mer informasjon om forsikringsvilkår og pris for bilforsikring kan du finne på www. kan kun brukes i 12 måneder. Før utløpet av denne perioden kan du søke tollmyndighetene om tillatelse til å kjøre bilen i ytterligere et år.finansportalen. er avhengig av hvilket land du kommer fra. dvs. delkasko bilforsikring Viktige skjema En bilforsikring kan være sammensatt av flere enkeltforsikringer. Hvis du er folkeregistrert bosatt i en kommune i Norge. For å få lån vil det ofte kreves at 35 prosent av kjøpesummen betales kontant. I tillegg dekker den også det samme som ansvarsforsikringen dekker. Hvilke krav som gjelder.no. Har du som er bosatt i Norge besøk fra utlandet. . vil du kunne kjøre bilen til den som er på besøk dersom eier/berettiget person er med i bilen. Øvre grense på utbetaling ligger på ca. Du finner mer informasjon om reglene for innførsel og midlertidig bruk av utenlandsregistrert motorvogn i Norge på www. Hvis du ønsker å bosette deg i Norge. dyrt stereoanlegg m. Her finnes også aktuelle søknadsskjema. Vær oppmerksom på at det kan være begrensninger i forsikringsdekningen for tilleggsutstyr (for eksempel skiboks.bil bruk av utenlandsk førerkort Førerkort fra EØS/EU land kan brukes i Norge. (R D 0036) 2. (R D-0048) Delkasko dekker brann. må du bytte inn 18 bruk av utenlandsregistrert bil Hovedregelen er at et utenlandsregistrert motorkjøretøy bare kan brukes av en person som har fast oppholdssted utenfor Norge. De fleste finansieringsinstitusjoner vil kunne gi billån til en noe høyere rentesats enn ved boliglån og med bilen som sikkerhet. tyveri og hærverk i forbindelse med tyveri og glasskader. Utenla ndsre – kjøretilla gistrert firmabil telse. Det er to typer for innbytte av førerkort: . kasko Kasko er en forsikring som i tillegg til delkasko også omfatter skade på egen bil ved kollisjon. kan du ikke kjøre en utenlandsk registrert bil i Norge. Denne forsikringen benyttes helst på bruktbil som er over 10 år. Utenla ndsre – kjøretilla gistrert motorvo gn telse. Ta kontakt med Statens vegvesen for nærmere opplysninger om innbytte av førerkort. ansvarsforsikring Ansvarsforsikring er en forsikring som alle bileiere må kjøpe (tegne). Forsikringen dekker alle skader bilen kan påføre andre mennesker og ting.du må gjennomgå obligatorisk opplæring ved en trafikkskole og deretter bestå både teoretisk og praktisk førerprøve.). . billån rettsHjelpsforsikring Rettshjelpsforsikring er knyttet til alle bilforsikringer.no. 19 førerkortet ditt innen disse 12 månedene.du må gjennomføre og bestå en praktisk førerprøve. utforkjøring etc.m.

no. Vognkort 3.: 06640 2. NA-0221 (Melding til avgiftberegning og registrering). trinn 3: engangsavgift Før du registrerer bilen din i Norge. Dette skal kjøper oppbevare frem til det nye vognkortet blir tilsendt • Region sør.Husk ved om 1. må det registreres hos en av Statens vegvesens trafikkstasjoner. per post. Godkjenning 3. legitimasjon For å få omregistrert kjøretøyet ditt. Legitimasjon 6. salgsmelding Melding om eierskifte (salgsmelding) skal leveres eller sendes til Statens vegvesen senest tre dager etter eierskiftet. 5. Det gjelder ikke i tilfeller hvor man har midlertidig opphold og kan kjøre avgiftsfritt i Norge. 6. registreringspliktige på samme måte som motorvogner. Både den tidligere eier og den nye eier. . engangsavgift på www.vegvesen. tlf.no og www. 21 Førstegangsregistrering av bruktimportert kjøret øy 1.no. tlf. Du finner mer informasjon om førstegangsregistrering av kjøretøy på www. tlf. vognkort Vognkort består av to deler. EU-kontroll trinn for trinn ved førstegangsregistrering Omregistrering ved kjøp av bruktbil i Norge Når et kjøretøy skifter eier. må både eventuell skyldig årsavgift og omregistreringsavgift være betalt. norsk fødselsnummer eller D-nummer og foto må fremkomme av legitimasjonen. tlf. Registrering Du finner mer informasjon om omregistrering av kjøretøy på www. må du betale en engangsavgift for kjøretøy hos tollvesenet (visse kjøretøygrupper må ikke betale engangsavgift). Kontakt nærmeste tollsted for mer informasjon.no. 4. Kontakt Statens vegvesen for nærmere informasjon om tekniske krav til ditt kjøretøy. Dette kan du gjøre ved å vise dokumentasjon på at kjøretøyet er EUgodkjent. Gyldig legitimasjon. Engangsavgift Trinn for trinn ved førstegangsregistrering: trinn 1: innfortolling Utenlandske kjøretøy som skal registreres i Norge. Navn. må det først godkjennes av Statens Dette er en sjekkliste for deg som skal ta med kjøretøy til Norge for førstegangsregistrering. og eventuelle medeiere.toll. Forsikring 4. vil den nye eieren få tilsendt en giro for betaling av omregistreringsavgift. Del 1 er et dokument som skal følge bilen. Det er den tidligere eieren som har ansvaret for at salgsmeldingen blir levert til Statens vegvesen. vegvesen. Dokumentasjon på at du har inngått avtale med forsikringsselskap om ansvarsforsikring. Ring 03012 for informasjon om ditt nærmeste tollsted. Ved omregistrering får kjøper et midlertidig vognkort. Skjemaet: blankett nr.: 815 48 000 Region vest. skal tollklareres umiddelbart etter innreise til landet. forsikring Det må være inngått avtale med forsikringsselskap om ansvarsforsikring. trinn 4: registrering Før du tar i bruk kjøretøyet ditt. Husk ved omregistrering: 5. 1.: 815 22 000 Region nord. 3. tlf. og underskrevet av eieren av kjøretøyet eller person med gyldig fullmakt. OBS! Det er ikke tillatt å kjøre i utlandet med midlertidig vognkort. må du vise frem gyldig legitimasjon hos Statens vegvesen. For å få omregistrert kjøretøyet. med visse unntak. Del 2 skal oppbevares separat fra kjøretøyet. Innfortolling 2. det er ikke frivillig.vegvesen. eu-KOnTrOLL (Periodisk kjøretøykontroll) Før omregistrering må kjøretøyet ha vært framstilt til periodisk kjøretøykontroll. skal eierskiftet meldes til Statens vegvesen. 3. Kun personer med norsk fødselsnummer. Også tilhengere er. • • • • trinn 2: godkjenning For at du skal få kjøretøyet ditt registrert i Norge. Alternativt kan du vise dokumentasjon på at kjøretøyet oppfyller tekniske krav som blir stilt til kjøretøy i Norge. D-nummer eller norsk organisasjonsnummer kan få kjøretøyet omregistrert i Norge. 2. Avgifter registrering: bil trinn for trinn ved førstegangsregistrering Dette må du ha med deg til trafikkstasjonen for å få kjøretøyet ditt registrert: 1. Salgsmeld ing 2. Forsikringen dekker alle skader bilen kan påføre andre mennesker og ting. skal skrive under på samme salgsmelding. dersom dette er påkrevd. avgifter Etter at trafikkstasjonen har mottatt salgsmeldingen. 20 4.: 815 44 010 Region midt. Dette er en forsikring som alle bileiere i Norge må kjøpe.toll. Kontakt Statens vegvesen på tlf: 06650 for å bestille time til godkjenning av kjøretøyet ditt. Del 2 skal leveres inn ved eierskifte. skal alle deler av det utenlandske vognkortet leveres inn. Dette skjemaet skal være stemplet av tollvesenet eller godkjent speditør.: 815 44 040 Region øst. Du finner mer informasjon om NB! Når et kjøretøy har vært registrert i et annet land.

for. oktober 20..satser. Det som oftest skjer da. . vil den bli krevd inn av Statens innkrevingssentral. Det er landet hvor kjøretøyet er hjemmehørende (registrert) som har ansvaret for at kontrollplikten er oppfylt.registrert. gangs registrering. juli 30.for. . mars.vraking.årsavgift 23 om kontrollen Biler med tillatt totalvekt 3500 kg eller mindre skal kontrolleres første gang i det fjerde kalenderåret etter 1..få. januar til 20.av. .eier. Statens vegvesen tilbyr inntil videre periodisk kjøretøykontroll. Biler og tilhengere med tillatt totalvekt over 3500 kg.for.å.frist. januar. må du sørge for at årsavgiften blir betalt for kjøretøyet. -.grunnlag. Her kan du også se når bilen sist ble godkjent.årsavgift .kan.påsetting. slik at du er sikker på at det blir godkjent innen utgangen av kontrollmåneden. er at avgiften blir trukket fra lønnen din.frist. men som ikke er registrert her. det kan være nyttig å vite dersom du skal kjøpe bruktbil.omregistreringsavgift Årsavgift I Norge må du betale et visst beløp i året for å kjøre bil. Det er lurt å være tidlig ute med å bestille time for å kontrollere kjøretøyet ditt. -.for.vegvesen. gangs registrering. Sjekk når bilen din skal inn til kontroll på www. skal kontrolleres første gang i det andre kalenderåret etter 1. mars kjøretøy som er avskiltet etter 1.1/2.kjøretøy -.piggdekk. juni -.tas.no.refundert.Viktige datoer for deg som har bil bil 1.om. Tidligere og ny eier er begge ansvarlig for at avgiften blir betalt. Selger du kjøretøyet ditt i perioden 1..for..krav.for.på.landet:. 1.av.satser.nye. Bilverksteder og NAF testestasjoner er godkjent som kontrollorganer.årsavgift -. 15.årsavgift -.på. desember 1. For kjøretøy som er registrert i Norge gjelder følgende: Hvem kontrollerer Kontrollen kan foretas hos godkjente kontrollorganer..forfall. Deretter skal kjøretøyet kontrolleres hvert annet år. januar.vraking.piggdekk.unngå.å. samt drosjer og ambulanser. Du må selv avtale tid for kontrollen.årsavgiftkrav.i.for. Den som står registrert i motorvognregisteret som eier av et kjøretøy per 1..resten. kontakt Statens vegvesen sitt kontaktsenter på tlf: 06650. .Nord-Norge:.1/2. av kontrollmerker -.1.kan. november 31.unngå.Nord-Norge -. mars. For mer informasjon.årsavgift -. dette kalles årsavgift.frist. Du må også betale årsavgift for 22 periodisk kjøretøykontroll (eU-kontroll) Norge har ingen forpliktelse til å utføre “EU-kontroll” på utenlandske kjøretøy som oppholder seg i Norge. mai -. og som ikke er levert til vraking innen 20. Dersom du ikke betaler årsavgiften.frist. august sommerdekk -. i resten av landet 16..for.nye.frist. mandag etter påske 1.å.for.kjennemerke. Tilbudet er imidlertid meget begrenset. Deretter skal kjøretøyet kontrolleres hvert år.årsavgift -. er ansvarlig for å betale årsavgift til tollvesenet. januar -.frist.av.innlevering. alle biler som er registrert for 10 personer eller flere.tas.

Troms..fram.sikres. Dekkene.sdfhs kjfbxn bdfkb sdfbs dfb sdfjhs dbfhs dshjsfsdkjb dbf dfb fksdb df dkjbf df sdjfh sdfbs dfsh fsddfsh ksdb dsfkjh df fsdjh sdlfhs fsdjh fsdkjb sdlfhs sdfhs fsdkjfbdfkj df sdfjhs df dbfhs bxn bdfkb df sdjfh dbf dshjs fssdfbs dfb df arb hbdf s dkfjbsdf hjsd kfb h sdfsdf min.eller.80.dersom.drukket.Piggdekk. du. i.med.bil trafikkregler Parkering 1 Det sdfhs kjfbxn bdfkb fsdf sdjfh dbf dshjs fs Eur Euro sdfbs dfb sdfjhs dbfhs dshjsfsdkjb peisk dbf dkjbf df df dfb fksdb e ksdbsdjfh sdfbs dfsh dsfkjh kjbfsd bdfkj sdfhs kjfbxn bdfkb sdfjhs dbfhs dshjsfsdkjb dbf dkjbf df dfb fksdb sdfbs dfsh fsddfsh ksdbsdjfh dsfkjh fsd df sdlfhs fsdjh sdlfhs fsdjh fsdkjb dsfkjh sdfhs fsdkjfbdfkj df sdfjhs df kjbfsd bdfkj dbfhs bxn bdfkb De N t Eur ope – No rge øko iske V Vog nko nom rt de iske l1 eid e sam 2 Det FØR 1 2 3 4a 4b 5 7 ERK ORT Multi maxi mer mere nde sdmnbfjsb ghet xXxXx dfjhbsdfk er for NORnnbsdf deg xXxXx XxxXx GE som sdkfjbs 3 Omr xXxXx XxxXx sjåfø sdkfjhbsd dfk jbsdf r egist sdfkj bsdkfbsk fk jbs xXxXx XxxXx rering df dfjbksdf xXxX XxxXx sdkfjbsdf / skifte xXxxX hb.i.disse.i.piggdekk.et.mandagen.kan.i.det.på.minimum.kjøre. ellers må du følge lokale bestemmelser og oppsatte trafikkskilt som regulerer parkering.mm.skiltet.etter.øvre.og. vognkort.betales.perioden.Ikke. bussholdeplass.områder.er.å.forhold.barnets.til.gebyr.km/t.er.med.ha.med. fartsgrense.døgnet.50.frem.utenfor.ha.er. 20 meter avstand 25 24 Under.piggdekk.kjøre.fra..er.er.parkere.forbudt.mønster:. som motorvei eller på forkjørsvei med fartsgrense.pute.til.påskedag. vinterdekk.du.mm.vei. lys.enn.og. Det er ikke lov å snakke i håndholdt mobiltelefon mens..benyttes. Det..nyttes.alder.enkelte.å.må.påbudt.mai.bil.Finnmark. .høyere.størrelse.å.kan.taxi-..0.og.2.1.fartsgrense.på.km/t.disse. Det.har. 5 meter avstand Det.1.km/t.parkere.og.sommerdekk.å.15.20. min.kjører.hele. på egen måte i bag.datoene.alkohol.2.nærmere.og.. 1.må..nødvendig.baksetet. utenom.6.og.kjør.meter. tettbebygde.å.Piggdekk...november.det.3. I. varseltrekant. fem meter fra veikryss.bruke.oktober. Innenfor tettbebygde områder uten.minimum.fører.er. Dersom veien ikke er skiltet med fartsgrense.Nordland. i egen barnestol. med seg førerkort.skal.forbudt. Promillegrensen for å kjøre bil i.parkere. Det.og.føreforholdene.når.retninger.på.Barn. gangfelt og togovergang.fylkene.bilbelte. er øvre fartsgrense.50..merket.forbudt.begge..er.Norge. .gjør. Det.å.kjøring. perioden.md av xXxX sdfkjb eiger xXxxX x sdfhbsdfk xXxX jn bdkhjf xXxxX x sdkfjb sdfkjbsdfjhvsdfnjb x sdifh bsdfm d sdkj bsd sdfkb sdfhjk sdfkbjhsd kfj hbsdfka 3 Retti sama rbei rbeid d dfsh fsddsfkjh df fsdjh sdlfhs fsdjh fsdkjb sdlfhs dsfkjh sdfhs fsdkjfbdfkj df sdfjhs df kjbfsd bdfkj dbfhs bxn bdfkb df sdjfh dbf dshjs fs.skal. til.for..en.kan.og. også.påbudt.også.benyttes. I.storbyer.og.i.refleksvest.godt.

påkjørsel. har plikt til å opplyse om sine navn. forenklet forelegg I de tilfeller der fører innrømmer å ha gjort feilen eller lovbruddet på stedet. Ved en eventuell domfellelse. Giro må betales innen 3 uker. trafikkulykke. Blir dømt av rettsapparatet og får i tillegg en bot.bil Ved trafikkulyk ke • Ved innbla nding i trafi kkulykke skal fører st anse og hj elpe. Eksempel: kjørt noe for fort. kjøretøyet er trafikkfarlig etc. brudd på regel. Det er høy kontrollaktivitet både av politikontroller og automatisk fartskontroll. . feilparkert etc. ubetinget/betinget fengsel For særdeles grove lovbrudd. skal politiet vars les på nødnummer 112. skadet andre på grunn av for høy fart etc. Eksempel: kjørt mye over fartsgrensen. farlig forbikjøring. for eksempel dersom du kjører for fort eller kjører i ruspåvirket tilstand. adresser og bilnumm er. Personen 27 førerkortbeslag Politiet kan inndra førekortet dersom kjøringen har vært uforsvarlig eller ved svært grove lovbrudd. kjørt mot enveiskjøring etc. Feilhandlinger og lovbrudd i trafikken straffes på ulike måter: gebyr Kan ilegges hvis du har glemt å bruke bilbelte. • forelegg For grovere lovbrudd ilegges føreren en bot og blir politianmeldt. Kjøre tøy innblandet i slike ulykke r må bare flyttes med politiets sa mtykke. Giro må betales innen 3 uker. samt sikre skades tedet. tap av førerrett og i alvorlige tilfeller fengselsstraff. mottar vedkommende resultatet og giro i posten. Det legges spesiell vekt på fartskontroller.og lovverk I Norge er det et svært strengt regelverk for vegtrafikk. ruskontroller (både alkohol og andre rusmidler). snakket i mobiltelefon uten handsfree. Eksempel: kjørt med promille. Eksempel: promillekjøring. Ved dødsfal l eller alvorli g personskade. som bilbelte. • bruk av verneutstyr. Overtredelse av vegtrafikkloven. kan føre til strenge reaksjoner som høye bøter. høy fart. kjørt på rødt lys. Personer so m er involv ert i trafikkulykke . adferd i trafikken og 26 slipper politianmeldelse. barnesete etc.

banken. passfoto og dokumentasjon.at.underskrive. Det kan avtales med banken at det skal knyttes en begrenset kreditt til betalingskortet.kontoavtalen.posten.a. ha med deg pass. For. eller regninger kan betales kontant. De forskjellige bankene og selskapene tilbyr overføringstjenester til ulike land. og pris og effektivitet varierer. typer spare.konto.i.i. ved hjelp av internettaktører.du.a.1–2–3 bank konto For å få opprettet en bankkonto. I Norge har alle rett til å opprette innskuddskonto i banken og å benytte bankenes betalingssystem.eller. og er en dyrere låneform enn mange andre lånetyper.må. Alternativt kan kundene velge å inngå avtale om bruk av brev. De fleste banker har ca. i tillegg til at tjenesten normalt er tilgjengelig hele døgnet.banken. Renten på kredittkortlån er ofte høye. Det vil si at du slipper å betale renter på det du har lånt på kredittkortet dersom du betaler tilbake hele beløpet innen 45 dager. Kunder med tilstrekkelig sikkerhet vil også bli tilbudt kredittkort. (bl. vil det som regel være nødvendig å opprette en lønns.vil. begynner det å løpe renter for det som er utestående på kredittkortet. 45 dager. betalingstjenester Bankene tilbyr sine kunder å benytte nettbank ved betaling av regninger og overføring av beløp til andre konti. Bruk av nettbank er det billigste betalingsalternativet. For personer som mottar lønn.og.du. I. Sett deg derfor inn i hvilke vilkår som gjelder for ditt kredittkort før du tar det i bruk. bl. ved bruk av pengeoverføringsselskaper. betalingskort som ikke er knyttet til konto og der kunden gis en forhåndskreditt ved at bruken av kortet belastes i etterhånd. Bruken av kortet vil ikke kunne overstige innestående beløp på kontoen. Dette er som et lån hos banken. dvs.fødselsnummer.en. D-nummer.du. Det finnes forskjellige typer konti.motta. samt via for eksempel Posten.. ved nettbank).å.må.åpne. Det billigste er ofte å bruke nettbank til å overføre penger til utlandet.banken. .PIN-kode. Dersom du ikke betaler tilbake hele beløpet innen ca.har. må man underskrive en kontoavtale og vise godkjent legitimasjon (pass) når man møter opp i banken.i. 29 Overføring av penger til utlandet Overføring av penger til utlandet kan skje gjennom banker. bankkort.separat.besøket. 45 dager gratis kreditt. Etter.du.eller kapitalkonti med variabel rente avhengig av hvor stort 28 + bank + betalingskort Vanlige betalingskort (debetkort) er knyttet til lønns-/brukskonto. Hvordan opprette bankkonto? beløp som står på kontoen.på./brukskonto som lønnen kan settes inn på.eller telegiro.

Etter denne femårsperioden er en som hovedregel gjeldsfri. Bergen. Asker. For personer som ikke har bolig i Norge. Beløpet som er til overs hver måned skal fordeles på dem personen skylder penger. For å få lån vil det ofte kreves at 35 prosent av kjøpesummen betales kontant. Tønsberg. . På www. En avtale om gjeldsordning kan for eksempel gå ut på at en som skylder penger får utsettelse av betaling av hele eller deler av gjelden. oftest mellom 20 og 30 år. I følgende kommuner fungerer namsfogden som namsmann: Oslo. er det mulig å søke om førstehjemslån dvs.no kan du Dersom betaling av regninger for kjøp av varer eller tjenester. Kristiansand. Stavanger. 31 avtales fast rente for å sikre kundens økonomiske forutsigbarhet fremover. Forbrukslån vil normalt være dyre lån. Det mest vanlige er at personen som skylder penger i løpet av fem år skal betale så mye han kan av gjelden sin. Ta kontakt med banken for å finne ut hvor mye du kan få låne og hvilket rentenivå banken kan gi deg. inntekt. vil kravet bli sendt til inkasso for innkrevning. bil etc. og anbefales i hovedsak dersom husstanden ikke kan tåle en renteøkning. eller avdrag på lån. Ved alle lån vil det bli foretatt en kredittvurdering. kan det inngås en avtale om gjeldsordning. eller at gjelden skal falle helt eller delvis bort. og vil til sist kunne føre til realisering eller tvangssalg av for eksempel bolig. dvs. dvs. Det er derfor viktig å kontakte kreditor eller långiver så tidlig som mulig når betalingsproblemer oppstår for å forsøke å inngå en realistisk tilbakebetalingsplan. at dem personen skylder penger helt eller delvis gir avkall på renter eller omkostninger. Slike lån er som regel kortsiktige og med høy rente. billån De fleste finansieringsinstitusjoner vil kunne gi billån til en noe høyere rentesats enn ved boliglån og med bilen som sikkerhet. forbrukslån Mange finansinstitusjoner tilbyr forbrukslån ved kjøp av tjenester og varer. sjekke hvilke banker som tilbyr lavest rente. Fredrikstad. Nøtterøy. at den følger markedets utvikling. Ta med selvangivelse og lønnslipp til banken for å vise hvilket inntekstnivå du har. I denne perioden må den som skylder penger avsette den del av nettoinntekten (inntekt etter skatt) som overstiger de utgifter personen har til å bo og til å forsørge seg selv og familien sin. Skedsmo.finansportalen. Trondheim. Inkasso fører til økte renter og andre kostnader. Ønsker du billån? Ta kontakt med banken din. I resten av landet er det lensmannen eller det lokale politiet som fungerer som namsmann. Det er namsmannen som administrerer denne ordningen. ikke skjer innen avtalt frist. Boliglånet skal tilbakebetales over lang tid. Dersom den økonomiske situasjonen er svært vanskelig. Fast rente er som oftest dyrere enn flytende rente i lengden. Det kan også 30 boliglån De fleste banker tilbyr boliglån til kjøp av hus eller leilighet. Bærum. Sandnes. med samme rentesats for hele lånebeløpet inntil 100 prosent finansiering. Gjeld gjeldsordning Gjeldsordning skal gi personer med alvorlige gjeldsproblemer en mulighet til å få kontroll over økonomien sin. Tromsø og Karlsøy.bank banklån Ved alle typer lån krever bankene enten at det stilles en eller annen form for sikkerhet eller at den som søker lån har betalingsevne. De fleste lån vil ha flytende rente.

personforsikring Det finnes ulike former for personforsikring. trenger du ikke boligforsikring.m. båtforsikring og husdyrforsikring er eksempler på tingforsikring. Det er forsikringsvilkårene som bestemmer hva forsikringen dekker. ansvarsforsikring Ansvarsforsikring er en forsikring som alle bileiere må kjøpe (tegne). Boligforsikring tilbys i mange varianter og til ulike priser. rettsHjelpsforsikring delkasko Delkasko dekker brann. utforkjøring etc. Forsikringen dekker skader på ting ved brann. innboforsikring. Denne forsikringen benyttes helst på bruktbil som er over 10 år. Du kan kjøpe personforsikring for død.).finansportalen.forsikring Skadeforsikring Skadeforsikring er et samlebegrep for forsikringer av ting. at det ikke er valgfritt å ha denne forsikringen. Den dekker også vannskader og skader som oppstår på grunn av brann.no er en informasjonstjeneste hvor forbrukerne kan finne opplysninger og sammenlikningstjenester om bank-. uførhet. Også ved innboforsikring er det forsikringsvilkårene som bestemmer hva forsikringen dekker. Man trenger innboforsikring selv om man bare leier bolig.og forsikringsprodukter. bilforsikring. .no Rettshjelpsforsikring er knyttet til alle bilforsikringer.finansportalen. Dersom man ønsker å sikre seg økonomisk ved uførhet eller kritisk sykdom. Innboforsikring 33 Noen forsikringer dekker mer enn andre. kasko Kasko er en forsikring som i tillegg til delkasko også omfatter skade på egen bil ved kollisjon. www. Vær oppmerksom på at det kan være begrensninger i forsikringsdekningen for tilleggsutstyr (for eksempel skiboks. og er da ofte dyrere. spare. trenger du innboforsikring. Dersom du ikke eier eget hus eller leilighet. tyveri. vil det vanligvis være nok med forsikring ved uførhet. kritisk sykdom. kan man kjøpe egne eller kombinerte forsikringer for dette. hærverk i forbindelse med tyveri og glasskader. Forsikringen dekker også som regel det erstatningsansvar du kan pådra deg for skade på annen person eller andres ting (ansvarsforsikring). Boligforsikring. bolig/villaforsikring Bolig/villaforsikring dekker skader på huset ditt som ikke er resultat av slitasje eller manglende vedlikehold. innbrudd etc. Se også side 17. dvs. Mer informasjon om forsikringsvilkår og pris for bilforsikring kan du finne på www. Øvre grense på utbetaling ligger på ca. 32 bilforsikring En bilforsikring kan være sammensatt av flere enkeltforsikringer. Forsikring som gir erstatning ved dødsfall på grunn av sykdom eller ulykke kalles livsforsikring. For samboere er personforsikring ofte en bedre løsning enn gjeldsforsikring (gjeldsforsikring sletter gjeld ved død). Ved tegning av slike forsikringer må man fylle ut et helseerklæringsskjema. Prisen på forsikringene er avhengig av hvor mye forsikringen dekker. dyrt stereoanlegg m. Er ingen andre avhengige av inntekten din. vannskader. I tillegg dekker den også det samme som ansvarsforsikringen dekker. Forsikringen dekker alle skader bilen kan påføre andre mennesker og ting. For å forsikre tingene i leiligheten/ huset ditt. eller bare en av delene. Se også side 17. kr 80 000.

har du plikt til å gjennomføre 300 timer norskopplæring. må betale for den selv. Det er myndighetene som har ansvar for å bestille og betale for tolketjenesten. Hvert politidistrikt har flere politistasjoner og lensmannskontor. Si derfor ifra til den instansen du skal ha møte med dersom du trenger tolk. Dersom du ikke kan møte til Tolken har absolutt taushetsplikt. Dersom du er arbeidsinnvandrer fra et land utenfor EU/EØS. og at det ikke er tillatt å kjøre bil når du har drukket selv små mengder med alkohol. har grunnleggende kunnskaper i norsk og om det norske samfunnslivet. regnes som narkotika i Norge. Khat.000 ansatte fordelt på 27 politidistrikter. Det betyr for eksempel at det ikke er tillatt å drikke alkohol på offentlig sted. vold. Den offentlig ansatte har ansvar for å innhente tilstrekkelig 34 norskopplæring Dersom du har opphold etter EØSregelverket eller er nordisk statsborger. må du betale selv. Politiet er særlig opptatt av å forhindre Politiet har som oppgave å yte hjelp og veilede alle som oppholder seg i landet. kontakt servicekontoret i kommunen du bor i. avtalt tid når det er bestilt tolk. dvs. Norge har et nært samarbeid med politiet i andre europeiske land som gjør at det lett kan innhentes opplysninger om borgere fra andre land hvis de er innblandet i kriminalitet i Norge. som på gaten og i parker. Dette betyr at tolken ikke kan videreformidle noen av de opplysningene tolken får kjennskap til i forbindelse med tolkeoppdraget. 35 informasjon fra klientene/brukerne av tjenesten til å kunne fatte vedtak i en sak. Plikten til opplæring gjelder personer mellom 16 og 55 år. Loven i Norge er særlig streng når det gjelder vold mot kvinner og barn. Opplæringen er ikke gratis. Det betyr at politiet er til stede i alle lokalsamfunn i hele landet. hasj og marihuana. Formålet med ordningen er å sikre at alle som kan få varig opphold i Norge. Den viktigste oppgaven til politiet er å forebygge straffbare handlinger. På disse områdene har Norge en streng lovgivning.og narkotikalovgivning i forhold til mange andre land i Europa. Offentlig ansatte har også plikt til å gi nødvendig informasjon om tjenesten og om de vedtakene som gjøres. både den volden som skjer på offentlig sted og vold i hjemmet. Politiet skal også beskytte folk som bor i Norge og etterforske lovbrudd. Politiet skal drive forebyggende arbeid for å hindre lovbrudd og passe på at det er ro og orden. noe som blant annet gjør at det ikke er tillatt å gå med kniv på offentlig sted. enten de er fast bosatt eller er på besøk. har du ikke plikt til å gjennomføre norskopplæring. For mer informasjon om norskopplæring. . at du Politi og kriminalitet Norge har et statlig politi med ca. Alkohol og narkotika Norge har en streng alkohol. Oppgi nøyaktig hvilket språk det skal tolkes på. skoler og helsetjenester for å forhindre at barn.tolk norskopplæring lover og lovbrudd tolketjenester Dersom du ikke forstår norsk kan det være nødvendig å bruke tolk for at du skal kunne forklare hva saken gjelder og få den informasjonen du trenger i møte med det offentlige. Personer mellom 55 og 67 år kan delta på undervisning dersom de ønsker. 12. Dersom du ønsker å delta på norskopplæring. er det viktig at du gir beskjed om dette slik at tolketjenesten kan avbestilles. så dersom det er mulig bør du gi beskjed om at du trenger tolk i god tid før konsultasjonen. som kan være lovlig i andre land. unge og andre begår straffbare handlinger. Politiet samarbeider med andre offentlige myndigheter som barnevern. men har ikke plikt til å gjennomføre opplæringen. Det kan ta lang tid å bestille tolk. Det kan reageres med strenge straffer for å være i besittelse av selv små mengder med narkotika.

dekker utgifter og omkostninger i forbindelse med advokatbistand. Før en sak kommer opp i høyesterett. januar 2009 er inntektsgrensen for å kunne få fri rettshjelp kr 246 000 for enslige og kr 369 000 for ektefeller/ samboere. Formålet er å hindre rettstap fordi en ikke har råd til advokat. rettssystemet i Norge. deriblant fagforeninger. Tilbudet går ut på at staten. men har begrenset domsmyndighet i sivile saker. økonomiske tvister etc.no. Tingretten behandler straffesaker og sivile saker som ikke behandles i forliksrådet. . Det er imidlertid ikke alle saker som blir behandlet her selv om de blir anket til høyesterett. og kan ikke ankes videre. i og utenfor rettergang. Dette blir vurdert i hver enkelt sak. helt eller delvis. Det finnes konfliktråd i alle kommuner i Norge. Du kan anke dommer som er avsagt på lavere nivå i rettsystemet (tingrett og lagmannsrett) til høyesterett. Forliksrådet er også en meklingsinstans. Det er strenge vilkår for å få innvilget søknad om fri rettshjelp.og formuegrenser.lover og lovbrudd Konfliktrådet Konfliktrådet er en meglertjeneste som er gratis og som har som mål å løse konflikter mellom privatpersoner eller mellom person og samfunn. forliksrådet Dersom en sak ikke blir løst i konfliktrådet. Domstolene prøver også om lover er innenfor de grenser som Grunnloven setter. I tillegg har domstolene en kontrollfunksjon overfor de øvrige statsmaktene (storting og regjering). som er den andre instansen i rettssystemet. Enkelte vil også kunne få dekket sine utgifter til rettshjelp gjennom den offentlige rettshjelpsordningen. Rådet behandler bare sivile saker. nabotvister. Fra 1. Avgjørelser som blir tatt i høyesterett er endelig. Avgjørelser som blir fattet i tingretten kan klages inn for lagmannsretten. Alle personer som har dårlig økonomi får imidlertid ikke fri rettshjelp. må det gjennom høyesteretts ankeutvalg. Tingretten er den første instansen i Høyesterett er landets øverste domstol. Du finner mer informasjon om fri rettshjelp på www. 37 og veiledning. Du kan ta kontakt med ditt konfliktråd for hjelp 36 domstolene Domstolene utøver den dømmende myndighet i Norge.fri-rettshjelp. og de prøver lovligheten av vedtak i forvaltningen. Fri rettshjelp er et tilbud som er opprettet av det offentlige for å hjelpe personer som har dårlig økonomi med å få nødvendig juridisk hjelp. blant annet er det strenge krav til inntekts. dette gjelder bare i visse typer saker som blir sett på som spesielt viktige for folks velferd. kan det tas videre til forliksrådet. Alle kommuner i Norge har et forliksråd. ikke straffesaker. En sivil sak kan for eksempel være familietvister. Alle sivile saker skal som hovedregel starte i forliksrådet. som bestemmer hvilke saker som skal opp. fri rettshjelp Rettshjelp følger ofte med ulike typer forsikringer og medlemskap i ulike organisasjoner.

.................. 44 Permittering ...................... 53 Å søke jobb .... 47 skatt skattesystemet ........ 42 permisjon . 51 Hvem trenger autorisasjon eller godkjenning? .. 49 plikt til å betale skatt i norge .. 43 egenmelding/ sykmelding ...... 44 sykepenger .......... 44 oppsigelse ..........................50 Godkjenning av høyere utdanning Godkjenning av høyere utdanning.......... 51 38 Arbeid 39 Arbeidsledighet Arbeidsledig? Vurder disse alternativene! .. Medlemskap... 45 Avskjed ..50 ... Tariffavtaler....................... 46 Arbeidsulykke .... du får vite hva arbeidskontrakten din bør inneholde.. 45 Arbeidsmiljø helse............Arbeidsforhold Arbeidskontrakt . -....... 50 -........ 49 selvangivelse ............................ hvordan du betaler skatt og hvordan du kan få godkjent den utenlandske utdannelsen din.......... 54 entreprenørskap Å starte egen bedrift .............. 54 Alderspensjon Alderspensjon . 48 lønnsslipp .. 40 Arbeidstid .......... 52 dagpenger . 47 nedsatt arbeidsevne ... .... 46 personforsikring ... miljø og sikkerhet (hMS) .... 55 i dette kapittelet finner du informasjon om dine rettigheter og plikter som arbeidstaker i norge..... 40 lønn .. 41 Id-kort i byggebransjen ........................................... 49 fagforening fagforeninger og fagforbund ................... 54 rettigheter for eØS-borgere ved flytting ................... 47 yrkesskade ................... 49 Skatteoppgjør .. 48 skattekort ....... 47 Uføreytelser.. 42 ferie og feriepenger ....

Lønn er som hovedregel ikke lovregulert i Norge. arbeidsplassen. rett til ferie og feriepenger. og det er derfor lønn Videre fremgangsmåte avhenger av hva årsaken til lønnsuteblivelsen er.Arbeidsforhold Arbeidskontrakt Alle har rett til en skriftlig arbeidskontrakt. Nattarbeid og søndagsarbeid er kun tillatt hvis arbeidets art gjør det nødvendig. Dette krever en skriftlig avtale. avhengig av hvilken turnusordning du har. lengde og plassering av arbeidstiden. pauser og eventuelle tariffavtaler som regulerer arbeidsforholdet. Innenfor bygg. så må du sende et skriftlig kravbrev til arbeidsgiver rekommandert.og verftsindustrien har man imidlertid en regulering av lønnen med minstelønnssatser.arbeidstilsynet. Arbeidstilsynet kan gi nærmere opplysninger om veien å gå i slike tilfeller. beskrivelse av arbeidet eller stillingen. Du finner mer informasjon om lønn på www. Gi en kort frist på for eksempel en uke og skriv at saken vil bli forfulgt hvis lønnen ikke utbetales. Det er tillatt å avtale en annen fordeling av arbeidstiden enn dette.no Arbeid ut over alminnelig arbeidstid skal bare forekomme hvis det er et særlig og tidsbegrenset behov for det. og den ukentlige fritiden skal som hovedregel legges til en søndag eller helligdag. oppsigelsesfrister. og skal alltid inneholde opplysninger om: Hvem som har 40 Arbeidstid Den alminnelige arbeidstiden skal i utgangspunktet være maks ni timer i løpet av 24 timer eller 40 timer i løpet av syv dager. Hvis arbeidsgiver ikke vil betale. er den ukentlige arbeidstiden regulert til 38 timer eller 36 timer i løpet av syv dager. inngått avtalen. og pausene skal til sammen være på en halv time hvis den daglige arbeidstiden er mer enn åtte timer. prøvetid hvis dette er avtalt. uansett lengde på arbeidsforholdet.no . Hvis du ikke får den lønnen du skal ha. eller størrelsen på stillingen. og forutsetningen er at arbeidstiden i gjennomsnitt holder seg innenfor grensene for alminnelig arbeidstid. Du finner mer informasjon om arbeidskontrakt på www. Jobber du ulike turnuser. tidspunktet for arbeidsforholdets begynnelse. lønn. er konkursbegjæring neste skritt.arbeidstilsynet. og da skal arbeidet godtgjøres med et overtidstillegg på minst 40 prosent av vanlig timelønn. Hviletiden skal i utgangspunktet være 11 timer i løpet av 24 timer og 35 timer i løpet av syv dager. forventet varighet hvis arbeidet er midlertidig. Mange virksomheter har inngått tariffavtaler. Arbeidsavtalen beskriver arbeidstakers og arbeidsgivers rettigheter og plikter. som er avtaler om lønn og andre rettigheter mellom en arbeidsgiverforening og en arbeidstakerforening. Arbeidstakere har krav på en pause hvis den daglige arbeidstiden er over fem og en halv time. Hvis arbeidsgiver ikke kan betale fordi han har betalingsproblemer. For å få rettigheter etter en tariffavtale må du være organisert.arbeidstilsynet. Det betyr at det ikke finnes noen generell minstelønn. er forliksrådet rette instans å henvende seg til. Du finner mer informasjon om arbeidstid på www.no 41 svært viktig å ha en klar og tydelig skriftlig avtale på lønn. og det kalles gjennomsnittsberegning av arbeidstiden.og anleggsbransjen og skips.

fødsel og foreldrepermisjon. Du finner mer informasjon om ID-kort på www. kortvarig eller langvarig oppdrag og selvstendig næringsdrivende. september. men det er arbeidsgiver som bestemmer når du får ferie innenfor de lovregulerte rammene. ved militærtjeneste og ved utførelse av offentlige verv. omsorg i forbindelse med fødsel. ID-kort fås på www. det gjelder både norske og utenlandske arbeidstakere på hel. men den trenger ikke å være relatert til den stillingen arbeidstaker har.no .og installasjonsarbeid. Arbeidstaker har krav på ulønnet utdanningspermisjon i inntil tre år. ombygging og istandsetting.og anleggsvirksomhet menes for eksempel oppføring av bygninger. Feriepenger opptjenes året før utbetalingen (ferieåret).arbeidstilsynet. For å ha rett til denne permisjonen må utdanningen være en del av et organisert utdanningstilbud. Feriefastsettelsen skal diskuteres på forhånd. Ferie som i denne forbindelse ikke kreves overført innen utløpet av ferieåret. Ta kontakt med NAV for nærmere opplysninger om slike stønader. hvis arbeidsArbeidstaker har rett til å få fri den tiden hun trenger for å amme sitt barn.Arbeidsforhold Id-kort i byggebransjen Alle som utfører arbeid på bygg. med denne ordningen er å identifisere hvem arbeidstakeren er og virksomheten de jobber for. så kan arbeidstaker kreve å få overført to uker ferie (12 arbeidsdager) til neste år. 43 Med bygg. Får man ikke avviklet ferie ferie og feriepenger innen utgangen av ferieåret og dette skyldes sykdom. og det er kun en virksomhet som utsteder disse identitetskortene. Det er ikke regulert rett til fri med lønn eller annen ytelse i forbindelse med denne permisjonen. eller 15 dager hvert år hvis man har omsorg for mer enn to barn.2 prosent av lønnen som var utbetalt i opptjeningsåret i feriepenger. går tapt. Det er ikke krav til identitetskort når det utføres bygg.no Du finner mer informasjon om ferie. Ferie som ikke avvikles blir overført til neste ferieår. og ansatt hos samme arbeidsgiver de siste to år. Du kan kreve å få feriepengene utbetalt en uke før ferien avvikles eller i sluttoppgjøret.no forbindelse med svangerskap. Retten begrenser seg til og med det kalenderåret barnet fyller 12 år og gjelder 10 dager hvert år. slik som i skipsverft eller fabrikker. med mindre det skyldes sykdom eller foreldrepermisjon. innrednings. montering og demontering av prefabrikkerte elementer. Arbeidsmiljøloven regulerer rettigheter til å få fri fra jobben. gjør at foreldrene til sammen har rett til å få fri fra jobben fram til barnet er tre år.eller anleggsvirksomhet på faste permanente virksomheter.eller deltid.arbeidstilsynet. Det skal utbetales 10. rettigheter rundt stønader i forbindelse med slike permisjoner er regulert i folketrygdloven. Det er seks virkedager i en vanlig uke og det vil i praksis si at 25 virkedager utgjør fire uker og en dag ferie i løpet av ferieåret. Hvis barnet har en kronisk sykdom eller funksjonshemming. Denne permisjonen kan likevel ikke kreves hvis den er til hinder for arbeidsgivers forsvarlige planlegging av driften i virksomheten. har arbeidstaker utvidede Arbeidstaker har også rett til permisjon ved pleie av nære pårørende i livets sluttfase. takeren har vært i arbeidslivet i minst tre år. oktober har krav på seks virkedager ferie. Tre av disse ukene kan arbeidstakeren kreve å få sammenhengende i hovedferieperioden som går fra 1. De som starter i en jobb etter 30.byggekort. Det første året med lønn. feriepenger og permisjon på www. uansett om de har krav på feriepenger eller ikke. Det er virksomhetens ansvar å sørge for at de ansatte har slike ID-kort. Arbeidstaker har krav på permisjon i permisjon rettigheter. sanering og vedlikehold og grunnarbeid. Rettighetene til permisjon i forbindelse med det å få barn. hvis du slutter i virksomheten. juni til 30.og anleggsplasser i Norge må ha et spesielt identitetskort. riving. Hensikten 42 ferie og feriepenger Alle arbeidstakere som starter i en jobb før 30. Arbeidstaker har krav på fri hvis barnet eller barnepasser er syk. oktober har krav på 25 virkedager ferie innen utgangen av ferieåret (som følger kalenderåret). Resten av ferien kan du kreve å få ta samlet.

Oppsigelse fra arbeidsgiver skal gis skriftlig. gangen. retten til å reise søksmål og retten til å stå i stillingen hvis det kreves forhandling. Permittert arbeidstaker kan derimot si opp med 14 dagers oppsigelsestid hvis lønnspliktdagene er over. Det er et vilkår at du har vært ansatt i minst fire uker før du blir sykmeldt. ta kontakt med NAV. skriver legen ut en sykmelding til deg for den perioden legen mener det er nødvendig. med mindre retten bestemmer dette ved kjennelse. og følge deg opp mens du er sykmeldt. kreve forhandling. Arbeidstaker kan be om en skriftlig begrunnelse for oppsigelsen hvis han ønsker det. og arbeidstakeren kan midlertidig fritas fra arbeidsplikten. I slike tilfeller bør du søke bistand fra advokat eller fagforening.no. Saklige grunner for permittering kan for eksempel være ordremangel. Arbeidsgiveren din skal tilrettelegge arbeidet hvis det er nødvendig. Egenmeldingsreglene kan variere. kan du ha rett til sykepenger. oppsigelse Arbeidsgiver kan si opp en arbeidstaker hvis han har en saklig grunn til det.Arbeidsforhold egenmelding/sykmelding Som arbeidstaker har du rett til egenmelding. Hvis du ønsker forhandling om en oppsigelse. deretter overtar folketrygden. For å avklare egenmeldingsreglene der du arbeider. Arbeidsgiver har lønnsplikt i avtalt eller lovpålagt oppsigelsestid. For eksempel kan du få 50% sykmelding samtidig som du utfører ditt vanlige arbeid 50% av tiden. og den regnes fra den første dag i måneden etter oppsigelse. Du har rett til sykepenger fra første sykefraværsdag. Eksempel på arbeidstakers forhold kan være alvorlige brudd på arbeidsavtalen. Er du syk utover de dagene du kan levere egenmelding for fravær fra jobben. Oppsigelse skal være skriftlig enten den kommer fra arbeidsgiver eller arbeidstaker. Du kan bruke egenmelding fire ganger i løpet av en 12-måneders periode. og det er domstolene i Norge som avgjør slike saker. ved permittering. er oppsigelsestiden en måned. Permittering skal varsles skriftlig 14 dager før den iverksettes. Lønnspliktdagene og maksimaltiden for permittering kan variere. For å ha rett til å bruke egenmelding må du ha arbeidet hos arbeidsgiveren i minst to måneder. må du kontakte lege for å få sykmelding. For oppdaterte opplysninger. Arbeidstaker har ikke rett til å bli i stillingen under behandlingen av tvisten. ta kontakt med arbeidsgiveren din. vil permitteringen øyeblikkelig opphøre. så må dette kreves innen 14 dager etter mottakelse av oppsigelsen. Eksempel på arbeidsgiver/virksomhetens forhold kan være nødvendig nedbemanning og omstilling. dvs. Dersom legen mener at sykmelding er nødvendig. ta kontakt med ditt lokale NAV-kontor eller ring NAVs automatiske servicetelefon 810 33 810. og skal enten leveres personlig eller sendes rekommandert i posten. Da kan det være aktuelt med aktiv sykmelding eller andre virkemidler fra NAV. oppsigelse og avskjed på www.nav. Etter varslingsperioden sykepenger kommer det en lønnspliktperiode for arbeidsgiver. Hovedregelen er at retten til egenmelding kan brukes i opptil tre kalenderdager om 44 Permittering Arbeidsgiver kan helt eller delvis midlertidig fritas fra lønnsplikten. Loven inneholder dessuten ufravikelige regler om oppsigelsesfrister fra 14 dager til 6 måneder. Sykepenger ytes i maksimum 52 uker. selv å melde fra til arbeidsgiveren om arbeidsuførhet på grunn av sykdom uten å legge frem legeerklæring. Sykdommen må dokumenteres med egenmelding eller erklæring fra lege. Du finner mer informasjon om permittering. avhengig av arbeidstakerens ansettelsestid og alder. for tiden er den på fem dager eller 15 dager hvis arbeidstaker permitteres mindre enn 40 prosent. Legen skal også vurdere om du trenger full sykmelding (100%) eller om du kan arbeide 45 Arbeidsgiver kan avskjedige en arbeidstaker på dagen hvis arbeidstakeren har gjort seg skyldig i grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen. De første 16 dagene er det arbeidsgiveren din som betaler sykepengene. Oppsigelsen skal inneholde opplysninger om arbeidstakerens rett til å Hvis noe annet ikke er avtalt.arbeidstilsynet. Avskjed noe og trenger gradert sykmelding. Deretter må du levere sykmelding fra lege. For mer informasjon se www. fulle lager. Den saklige grunnen må være knyttet til enten arbeidstaker eller arbeidsgivers/virksomhetens forhold. og arbeidstakeren skal ha vanlig lønn under varslingsperioden. Den maksimale grensen for hvor lenge arbeidstaker kan permitteres er for tiden 52 uker. Hvis du mister inntekt på grunn av sykdom. ulykker eller lignende. Hvis arbeidsgiver sier opp arbeidstaker som er permittert.no . Ellers gjelder de samme reglene som ved vanlig oppsigelse.

forbrenning. hvis den skyldes skadelig påvirkning fra arbeidsmiljøet. Sykdom kan også godkjennes som yrkessykdom. ta kontakt med ditt lokale NAV-kontor eller ring NAVs automatiske servicetelefon 810 33 810. forgiftning. etseskader. kritisk sykdom. . Nedsatt arbeidsevne Hvis du ikke kan jobbe så mye som før på grunn av helseplager. forfrysning. Du må selv sørge for at arbeidsgiver får vite om skaden. • å ikke være ruspåvirket på jobb. • at arbeidstakeren har et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. og organisering av arbeidet skal tilpasses deretter. Før du settes til arbeid skal det foretas en risikovurdering av arbeidet. Du finner mer informasjon om verneombud på www. Det vil si at arbeidsgiver med jevne mellomrom skal vurdere om det er risiko forbundet med arbeidet. Du kan selv melde skaden hvis arbeidsgiver ikke oppfyller meldeplikten. opp46 personforsikring Det finnes ulike former for personforsikring. 47 Arbeidstaker har ansvar for: • å følge de instrukser og sikkerhetsregler som er nedfelt i virksomheten og lovverket. miljø og sikkerhet (hMS) Arbeidsgiver har ansvar for: • at arbeidstaker har personlig verneutstyr når det er nødvendig.nav. bevissthetstap og skader som krever sykehusbehandling. Alle virksomheter skal ha et verneombud. • • å bruke personlig verneutstyr der det er nødvendig. kan man kjøpe egne eller kombinerte forsikringer for dette. indre skader. Du kan kjøpe personforsikring for død.no. kan du ha rett på spesielle tjenester og tiltak fra NAV for å komme tilbake i arbeidslivet. og er den personen du skal kontakte hvis sikkerheten ikke er ivaretatt i virksomheten. Uføreytelser Hvis du har mistet minst halvparten av inntekten. Arbeidsulykke Arbeidsgiver har en plikt til så hurtig som mulig å varsle Arbeidstilsynet hvis det skjer en dødsulykke eller en ulykke med alvorlig personskade. Forsikring som gir erstatning ved dødsfall på grunn av sykdom eller ulykke kalles livsforsikring. For mer informasjon se www. For samboere er personforsikring ofte en bedre løsning enn gjeldsforsikring (gjeldsforsikring sletter gjeld ved død). Arbeidsgiver har også plikt til å melde inn skader og sykdommer til NAV som kan gi rett til yrkeskadedekning. å si i fra til ledelsen eller verneombudet dersom man ser noe i arbeidsmiljøet som er en risiko for liv og helse. Ved tegning av slike forsikringer må man fylle ut et helseerklæringsskjema. • å på en systematisk måte følge med at arbeidet i virksomheten er sikkert og forsvarlig. Verneombudet skal delta aktivt i virksomhetens arbeid med sikkerhet. Arbeidsgiver har plikt til å melde fra til ditt lokale NAV-kontor om yrkesskade eller yrkessykdom. og verneutstyr. kan du ha rett på en uføreytelse. sykdom eller dødsfall som er følge av en arbeidsulykke. skjelettskader.no Det stilles krav til opptjening av rettigheter ved nedsatt arbeidsevne og uføreytelser i Norge. eller hvis helseplagene fører til reduserte muligheter til å velge yrke eller arbeidsplass. vil det vanligvis være nok med forsikring ved uførhet. Er ingen andre avhengige av inntekten din. lage en plan på hvordan en slik risiko skal unngås og iverksette tiltak deretter. læring. Dersom man ønsker å sikre seg økonomisk ved uførhet eller kritisk sykdom.Arbeidsmiljø helse. Uføreytelsen kan være varig eller tidsbegrenset. uførhet. eller bare en av delene. noe som innebærer at du ikke skal få noen fysiske og psykiske skader eller sykdommer som følge av arbeidet. yrkesskade Med yrkesskade menes personskade. som er en ansatt med en særlig rolle i å overvåke og ivareta arbeidsmiljøet i virksomheten. eller arbeidsevnen din på grunn av varig sykdom. Det er NAV som bestemmer om du fyller vilkårene for uføreytelser. sikkerhetsinstrukser. skade eller lyte. tap av kroppsdel. Det må være godtgjort at behandling eller attføring ikke kan bedre inntektsevnen.arbeidstilsynet. Eksempler på alvorlig skade kan være: hodeskader.

Plikten til å betale skatt til Norge kan være begrenset av skatteavtale mellom Norge og ditt hjemland. får du et skatteoppgjør. blant annet et helsevesen der alle får behandling. Man blir bosatt i Norge dersom man oppholder seg i Norge i mer enn 183 dager i løpet av 12 måneder. Mange avgifter er også knyttet til forbruk. Dette gjelder uansett om du er fullt eller begrenset skattepliktig til Norge. Du må oppgi all formue og alle inntekter til skolegang og stor innsats på flere andre områder. Det er likevel verdt å merke seg at dersom du arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver eller er utleid til en norsk arbeidsgiver. så vil lønnen alltid være skattepliktig i Norge. Vær klar over at skattekort fra Sentralskattekontoret for utenlandssaker blir sendt til arbeidsgiveren din. Du skal da selv levere skattekortet til arbeidsgiveren din. er likevel skattepliktige for blant annet lønnsinntekt og inntekt fra virksomhet i Norge. skal du ha en lønnsslipp fra arbeidsgiveren. næringsvirksomhet. 49 Ulike avgifter er indirekte skatter. Du får skattekort fra et lokalt skattekontor dersom du har norsk arbeidsgiver. Personer som ikke oppholder seg lenge nok til å bli ansett som bosatt i Norge etter norske skatteregler. formue og fradrag slik at det kan beregnes riktig skatt. Skatteoppgjøret kommer enten i juni eller i oktober året etter inntektsåret. Du finner mer informasjon om skattesystemet på www. Man skiller mellom direkte og indirekte skatter. eller mer enn 270 dager i løpet av en periode på 36 måneder. I Norge har det offentlige store oppgaver som kommer befolkningen til gode. Skattekortet viser hvor mye skatt arbeidsgiveren skal trekke før han betaler ut lønn til deg. selvangivelse Alle som har skattepliktig inntekt eller skattepliktig formue skal levere selvangivelse. Dette er viktig fordi det kan være grunnlaget for hvilke ytelser du senere kan ha krav på fra det offentlige. formueskatt og så videre. det vil si skatt som vi betaler av penger vi tjener på arbeid.og miljøskadelige produkter. renter på bankinnskudd. vil du få det utbetalt. Skatten vi betaler. brukes til å finansiere offentlige oppgaver som helsetjenester. kommunenes og fylkeskommunenes inntekter. utdanning og samferdsel. Skatter og avgifter utgjør størstedelen av statens.no . Husk at du selv er ansvarlig for å gi Skatteetaten korrekte opplysninger om dette. rett 48 skattekort Alle som arbeider i Norge må ha skattekort. må du betale restbeløpet innen den fristen som er plikt til å betale skatt i Norge Personer som etter norske regler er bosatt i Norge er skattepliktige for alle sine inntekter og all sin formue.skatt skattesystemet Det norske skattesystemet er basert på at alle skal betale skatt etter evne og motta ytelser når de trenger det. Lønnsslippen skal vise lønn og hvor mye som eventuelt er trukket i skatt. hvor mye din arbeidsgiver har trukket i skatt. kortet videre til deg. skal skattene bidra til økonomisk utjevning mellom borgerne. I tillegg til å dekke fellesskapets utgifter. Skatteoppg jør Når skattekontoret har behandlet selvangivelsen din. Har du betalt for mye skatt. Merverdiavgiften (mva) er et eksempel på det. drift av sykehus. Avgifter brukes blant annet som virkemiddel for å redusere bruken av helse. Skattekortet skal du levere til din arbeidsgiver. oppgitt på innbetalingskortet som følger med skatteoppgjøret. selv om noe kan være fritatt for norsk beskatning etter skatteavtale mellom Norge og det landet du kommer fra. Dersom du har norsk arbeidsgiver. i selvangivelsen. Har du betalt for lite skatt. Selvangivelsen skal gi Skatteetaten en samlet oversikt over din inntekt. og at arbeidsgiveren skal gi del to av skatte- lønnsslipp Hver gang du får lønn. Det betyr at en del av det vi betaler for varen betales videre til staten.taxnorway. og om du har betalt for mye eller for lite skatt. Det inneholder opplysninger om hvilken inntekt det er beregnet skatt av. vil skattekortet bli sendt til din hjemmeadresse. Lønnsslippen er også en kvittering for betalt skatt. De direkte skattene er inntektsskatt. og fra Sentralskattekontoret for utenlandssaker dersom du har utenlandsk arbeidsgiver. Ta derfor vare på lønnsslippen. Det er en skatt vi betaler når vi kjøper varer og tjenester.

no. Hvis du får problemer på arbeidsplassen vil fagforeningens tillitsvalgte kunne hjelpe deg.tilsynet.kredittilsynet.no mattilsynet www. eiendomsmegler. Hvor mye lønn og andre goder du får. mastergrad eller Ph.000 medlemmer fordelt på 21 fagforbund. NOKUT godkjenner heller ikke fagutdanning som ikke er definert som høyere utdanning i hjemlandet. De viktigste oppgavene til fagforeningen 50 hvem trenger autorisasjon eller godkjenning? det største fagforbundet i privat sektor i Norge med omlag 160. www. Landsorganisasjonen (LO) er i dag Norges største hovedsammenslutning med rundt 860. Du kan bli medlem av en fagforening uansett nasjonalitet. gir en generell godkjenning (nivå og omfang) av høyere utdanning fra utlandet.lo. En tariffavtale er en avtale mellom en arbeidsgiverforening og en arbeidstakerforening (fagforening) om lønns. og uansett tariffavtaler I Norge har fagforeningene langt større innflytelse enn i mange andre land. regnskapsfører. hvor selskapet du arbeider for er registrert. Det finnes også fagforeninger som favner litt videre. at NOKUT kan gi uttelling i studiepoeng og eventuelt gi generell godkjenning som er likestilt med norsk høgskolekandidat. og omfatter flere klubber i et geografisk område. De fleste fagforbund er tilsluttet en hovedsammenslutning. inkassobevillingshaver Veterinærer og fiskehelsebiologer statens autorisasjonskontor for Helsepersonell (safH) www. 1. er avhengig av hva som står i tariffavtalene.unio.no advokat tilsynsrådet for advokatvirksomhet sjøfartsdirektoratet www. YrKe AUtOrISASjONS-/ GOdKjeNNINGSOrGAN Mer INfOrMASjON er å kjempe for bedre lønns. Kontingenten kan være noen prosent av brutto lønn (f.no. fagforeninger og fagforbund En fagforening er en sammenslutning av arbeidstakere innenfor en eller flere bedrifter.no Sjøfart www.akademikerne. Flere fagforeninger tilbyr forsikringsordninger som en del av medlemskapet. I Norge er det fire hovedsammenslutninger.no flyger. Nivået kan variere fra bransje til bransje.no kontingent.og arbeidsvilkår er som regel bedre på arbeidsplasser som er bundet av tariffavtaler enn i de fleste selskaper som ikke er bundet av tariffavtaler.sjofartsdir.no Yrkesorganisasjonens Sentralforbund (YS). Lønns. www. I tillegg kan den lokale avdelingen/ fagforeningen ta en egen administrasjonskontingent. Fagforeningen tar vare på interessene til medlemmene. Du finner mer informasjon om godkjenning av høyere utdanning. Fagforeningene inngår landsomfattende tariffavtaler med arbeidsgiverne. De fleste fagforeninger er knyttet til et fagforbund.safh.ys.no 51 kredittilsynet www. en usaklig oppsigelse eller yrkesskade. Eksempler på problemer kan være en tvist med arbeidsgiver. dette kalles Andre hovedsammenslutninger er: • • • Akademikerne.nokut. om krav til dokumentasjon og om godkjenningsprosessen på www. og gir ikke autorisasjon til regulerte yrker. NOKUT gir imidlertid ikke faglig godkjenning av utdanningen. Norske universiteter og høgskoler avgjør søknader om godkjenning av utdanning som er faglig likestilt med utdanning som de selv tilbyr.mattilsynet.no UNIO. flytekniker luftfartstilsynet www. eks. betaler du en viss sum i året.og arbeidsvilkår for medlemmene.000 medlemmer. Fellesforbundet er medlem av LO og er Helsepersonell revisor. Fagforeninger i en bedrift kalles som regel for en klubb. www.og arbeidsvilkår.5 prosent som hos Fellesforbundet) eller en bestemt sum.D. Du finner mer informasjon om LO på www. Dvs.no . manglende utbetaling av lønn eller feriepenger. bachelorgrad.fagforening Godkjenning av høyere utdanning Godkjenning av høyere utdanning medlemskap For å være medlem i en fagforening.luftfartstilsynet. Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT). Fagforbund er som regel landsomfattende organisasjoner bygd opp av lokale fagforeninger.

Når du har gjort det. Du har ikke rett til dagpenger dersom du er skoleelev eller student. som gir deg rett til å oppholde deg i et annet land som arbeidssøker mens du mottar dagpenger fra Norge. Søke jobb . må du som hovedregel ha fått arbeidstiden din redusert med minst 50 prosent.NAV Omskolering fra Norge. dvs. må du ha med deg attest E-303 fra det landet du mottar dagpenger fra. dvs. 53 oppfylle de generelle vilkårene for rett til dagpenger i Norge og være villig til å ta alle typer arbeid. Du kan ha krav på dagpenger dersom du blir permittert. Ett av vilkårene er at man har arbeidet i fulltidsstilling i Norge i minst åtte uker. For borgere fra Bulgaria og Romania gjelder fortsatt overgangsregler.nav. dag på ditt lokale NAV-kontor.arbeidsledig.nav. Du må da fremme skriftlig krav om attest E-303. Som hovedregel må du bo eller oppholde deg her i landet. Du må Returnere. Skal du søke arbeid i Norge med dagpenger fra et annet EØS-land. må du først registrere deg som arbeidssøker på www.no eller ved NAV-kontoret der du bor. For mer informasjon se www. fyller du ut kravskjemaet om dagpenger. ta kontakt med ditt lokale NAV-kontor eller ring NAVs automatiske servicetelefon 810 33 810. Det er en forutsetning at vilkårene for overføring av rettigheter er oppfylt. Arbeidet må være påbegynt innen 12 uker etter ankomst til Norge.som.hos. og være utført i løpet av en 12-ukers periode. Du må registrere deg som arbeidssøker så snart du kommer til Norge og følge de norske reglene for å være tilmeldt NAV som arbeidssøker. Er du grensearbeider. at du må levere meldekortet personlig hver 14.til. visse begrensninger i forhold til den frie bevegelighet og rettigheter til dagpenger. For å få dagpenger.Arbeidsledig? Vurder disse alternativene! Arbeidsledighet dagpenger For å ha rett til dagpenger.seg. kan du oppholde deg i bostedslandet mens du mottar dagpenger under permittering 52 Arbeidsledig Registrere.no.opprinnelsesland Dra til et annet land for å søke jobb Dagpengerettigheter opptjent i et annet EØS-land kan overføres til Norge ved hjelp av attest E-301 fra det tidligere arbeidslandet. På visse vilkår kan du beholde norske dagpenger i inntil tre måneder mens du søker arbeid i et annet EØS-land.

no.no finner du informasjon om hva du bør tenke over før du starter en bedrift.nav. .nav. får du med deg alderspensjonen fra folketrygden. og svar på de vanligste spørsmålene knyttet til registrering av bedriften. 55 Hos ditt lokale NAV-kontor kan du benytte PC til å søke ledige stillinger og sende søknader.nav. kan vilkåret om minste botid i Norge fravikes. Når du registrerer deg som bruker av tjenestene for arbeidssøkere på www. tysk og polsk. ta kontakt med ditt lokale NAV-kontor eller ring NAVs automatiske servicetelefon 810 33 810. Hvis du flytter til et EØSland. På www. 40 års opptjening.spor-oss. rettigheter for eØS-borgere ved flytting EØS-reglene legger til rette for at du beholder opptjente rettigheter hvis du flytter mellom land i EØS-området.spor-oss.nav. Du kan også få informasjon om ledige stillinger hos NAVs Servicesenter på telefon 800 33 166. og fortsatt være medlem av folketrygden. For mer informasjon se www. Du kan også bli varslet på e-post når det kommer aktuelle jobber. For mer informasjon se www. For rett til full pensjon fra Norge kreves Å starte egen bedrift Har du en foretningsidé og ønsker å starte din egen bedrift? På nettstedet www. Du finner også svar på en rekke spørsmål knyttet til det å drive din egen bedrift. Hvis du har arbeidet i andre EØS-land. vil du få din egen side.nav. Du vil også finne henvisning til lovdata og til andre relevante nettsteder. Her kan du legge inn permanent søk etter ledige stillinger og legge 54 Alderspensjon For å få alderspensjon fra folketrygden må du ha fylt 67 år. Dersom du ikke finner svar på spørsmålene dine.no.nav. finner du enkle svar på de vanligste spørsmålene om hvilke regler som gjelder for å starte og drive din egen bedrift.spor-oss. blant annet om dokumentasjonskrav.Arbeidsledighet Alderspensjon entreprenørskap Å søke jobb På www. På nettstedet vil du få hjelp til å finne skjemaer og informasjon om når du er pliktig til å sende inn opplysninger om bedriften til myndighetene. For mer informasjon se www. ut din egen CV. skatter og avgifter og krav til arbeidsforhold dersom du skal ansette andre. På www.no.no. Brosjyren inneholder nyttig informasjon om hvordan du søker jobb i Norge. I tillegg må du ha bodd i Norge i minst tre år etter fylte 16 år. ta kontakt med ditt lokale NAV-kontor eller ring NAVs automatiske servicetelefon 810 33 810.no kan du laste ned brosjyren ”Jobbe og bo i Norge”. De vil svare deg på e-post innen kort tid. ta kontakt med ditt lokale NAV-kontor eller ring NAVs automatiske servicetelefon 810 33 810. Som registrert bruker kan du også motta henvendelser fra arbeidsgivere. og hvordan du skriver en CV.no finner du Norges største database over ledige jobber. Denne finnes på engelsk.no. kan du sende dine egne spørsmål til redaksjonen til www.no.

lånekassen .....64 . til støtte?. -....................... 67 krisesenter ................................ 58 foreldrepenger .. 64 -...... du får også vite hvilke økonomiske støtteordninger som finnes for deg som forelder.... 64 høyere utdanning . søke?... 66 mekling ................ 58 barnetrygd ..... 59 barnehage.. 63 skoleskyss .......................65 -.................... og hvor du kan henvende deg for å få råd og hjelp dersom det er forhold som er vanskelige i familien din...................... 67 56 barn & skole 57 i dette kapittelet finner du informasjon om det norske skolesystemet........................ Hvilken... 59 barnehage og skolesystemet barnehage og skolesystemet .........opptak............. 62 Skolefritidsordning (sfo) .. 58 engangsstønad... hjelp til barn og familie barnevernet .. 64 mottakskoler og mottaksklasser . 63 Videregående skole .........har..65 .rett..65 . ......... 59 Kontantstøtte ........... 62 Samarbeid skole-hjem ... 65 -......... Hvem........ 60 gode råd til foreldre..........støtte...jeg..kan.....barn svangerskapspenger ......... 66 familievern .... kan jeg få?.... Samordna..... Hvordan. 61 skolesystemet grunnskolen .

kan du ha rett til barnetrygd etter spesielle regler. Vilkåret for å få kontantstøtte er at barnet ikke har heltidsplass i barnehage med offentlig driftstilskudd. Det er et krav at 58 foreldrepenger Foreldrepenger skal sikre inntekt for foreldre i forbindelse med fødsel og adopsjon. Kostnader og opptaksregler kan variere fra barnehage til barnehage. For mer informasjon se www. For beløp og mer informasjon se www.barn svangerskapspenger Hvis du er gravid og det er forhold på arbeidsplassen som medfører risiko for skader på fosteret. Søknad om barnehageplass skrives på et eget skjema som du kan få i den aktuelle barnehagen eller hos kommunen. 10 uker er forbeholdt far (fedrekvoten).nav. kan du ha rett på svangerskapspenger. Tre uker før fødselen og seks uker etter er forbeholdt mor. Denne utbetalingen skjer bare en gang. kan du på visse vilkår få barnetrygd for ett barn mer enn du faktisk har. barnetrygd Barnetrygden skal bidra til å dekke utgifter i forbindelse med det å ha barn. Dersom barnet fødes i Norge etter at du er blitt registrert i folkeregisteret. kan ha rett til engangsstønad.no. Dersom du er statsborger i et EØS-land og arbeider i Norge mens familien din bor i hjemlandet. Kontantstøtte gis maksimalt i 23 måneder. 59 det ikke er mulig med omplassering eller tilrettelegging til annet arbeid på arbeidsplassen. Kontantstøtte Kontantstøtte gis for barn mellom 1 og 3 år. kontakt kommunen du bor i. Tidligere arbeidsforhold i EØS-land kan regnes med. Du må ha vært i arbeid i minst fire uker for å ha rett til svangerskapspenger. barnehage Det er kommunen som har ansvaret for barnehagene i Norge.nav. engangsstønad En kvinne som ikke har rett til foreldrepenger. ta kontakt med ditt lokale NAV-kontor eller ring NAVs automatiske servicetelefon 810 33 810. Du kan velge mellom å ta ut 100 prosent foreldrepenger i 46 uker. . eller fra måneden etter at du og barnet kom til Norge.no. Dersom du er alene om omsorgen. Det finnes både private og kommunale barnehagetilbud som retter seg mot barn i alderen 1-5 år. eller ta kontakt med ditt lokale NAV-kontor. blir barnetrygden som hovedregel innvilget automatisk. Opptak skjer hovedsakelig en gang i året. Resten av stønadsukene kan foreldrene fritt fordele seg imellom.no. ta kontakt med ditt lokale NAV-kontor eller ring NAVs automatiske servicetelefon 810 33 810. kan du ha rett til kontantstøtte etter spesielle regler.nav. For mer informasjon om barnehage. Barnetrygd gis fra måneden etter at barnet ble født. Dette er et beløp som betales ut i forbindelse med fødsel eller adopsjon. Du kan få foreldrepenger hvis du har hatt arbeidsinntekt i minst seks av de 10 siste månedene før stønadsperioden tar til. eller 80 prosent foreldrepenger i 56 uker. Barnetrygd gis til og med måneden før barnet fyller 18 år. Dette gjelder for eksempel: • • • • arbeid med kjemiske stoffer fysisk slitsomt arbeid arbeid med stressbelastning psykososiale forhold For mer informasjon se www. Dersom du er statsborger i et EØS-land og arbeider i Norge mens familien din bor i hjemlandet.

ett vær.ÅR Rett/Plikt Gratis 16.ÅR.tilbud Egenbetaling 6. Grunnskolen 1.++ Rett. 3.–. Barna er veld ig mye ute i na turen. Følg barn et inn i barneh agen og slå av 2. husk fellesmøter og passende klæ arrangemente 5. både i De må kle se barnehagen g godt. og d og på skolen e får lov til å .ÅR Frivillig.. Også videregående skole er gratis i Norge. En må betale for at barnet skal være i barnehage.barnehage og skolesystemet grUnnnskolen barneHage barneskole UNGdOMSSKOle VIdereGÅeNde SKOle 60 61 1. går i grunnskolen. Fortell hv der. r til all slags væ r og matpakk 5. Spør gjer en prat med ne om å få væ de som jobber re med en da 3.5. Grunnskolen er delt opp i barneskole (6-12 år) og ungdomsskole (13-15 år).plikt Gratis Barn fra 1-5 år kan gå i barnehage. Husk klæ milien.ÅR Frivillig.ÅR Rett/Plikt Gratis 13. e spesielt i fa 4. Delta på dig. Gode råd til foreldre . Bli kjent m e.15. Barnehage 1. ed andre fore ldre. klatre og løp e.9. Barn fra 6-9 år. Grunnskolen er gratis. r på skolen.–. Barna må skolen. g i barnehagen is det skjer no . kan gå i Skolefritidsordning (SFO) før og etter skoletid. Alle som har fullført grunnskole har rett til tre års videregående opplæring.ikke. Dette er et frivillig tilbud som foreldre må betale en egenandel for. nabolaget. Gi beskje d til skolen hv is det skjer no 2.12.–. Barnehage er et frivillig tilbud sfo (Skolefritidsordning) 6. Bli kjent i r.–. Alle barn i Norge har rett og plikt til å gå på grunnskole.tilbud Egenbetaling hvor barnet kan være mens foreldrene er på jobb. Hjelp barn e som påvirker a med å kom barnets liv og me presis på helse. Barn fra 6-15 år. Følg de delta i all unde m hvis nødven rvisning uans 4. Videregående opplæring er frivillig.

trinn) kalles ungdomsskole. eller ikke kan få. dette kalles foreldremøte. kultur. Videregående opplæring skal være gratis. Skolen forventer at foreldrene kommer på foreldremøter og foreldresamtaler på skolen. Denne retten gjelder helt til eleven kan så godt norsk at han/hun klarer å følge ordinær undervisning. og de tre neste årene (8. .-10. Det vil si at barna kan være på skolen før og etter at skoledagen er over mens foreldrene er på jobb. Videregående skole Ungdom som har fullført grunnskolen eller tilsvarende. Alle har rett til å komme inn på ett av tre alternative utdanningsprogram som de har søkt på. Kommunen kan kreve utgiftene til skolefritidsordningen dekket gjennom at forel-drene betaler. Elever som har rett til spesialundervisning. Elever som ikke har. Hvert år er det normalt to møter mellom lærene og foreldrene i en klasse. men det er sannsynlig at barnet skal oppholde seg mer enn tre måneder i landet. har barnet rett til å gå på skole. og foreldre blir spurt om hvordan de mener barnets utvikling er. har rett til særskilt norskopplæring. årstrinn. tilfredsstillende utbytte av den ordinære opplæringen har rett til spesialundervisning. og til to års videre opplæring som bygger på utdanningsprogrammet. dette kalles foreldresamtale. De første 10 årene av norsk skolegang kalles grunnskole. I Norge er det derfor en tettere dialog mellom Skolefritidsordning (SfO) Alle kommuner skal ha et tilbud om skolefritidsordning før og etter skoletid for 1. Barn med funksjonshemminger skal gis gode utviklingskår i skolefritidsordningen. All offentlig grunnskoleopplæring er gratis. Hvis du har behov for tolk. Elever i videregående opplæring som har et annet morsmål enn norsk og samisk. må du kontakte nærmeste grunnskole eller kommunen din for å melde barnet inn på skolen. For å komme inn på universitet og høgskole må en ha studiekompetanse. funksjonsnivå og interesser. tilfredsstillende utbytte av den ordinære opplæringen. Dette gjelder uavhengig av årsaken til behovet. De syv første årene av grunnskole (1. Elever som tar yrkesfaglig utdanning. Denne retten gjelder helt til eleven kan så godt norsk at han klarer å følge ordinær undervisning. Kontakt kommunen du bor i for å finne ut hvor mye det koster og hva åpningstidene i skolefritidsordningen er. ta kontakt med læreren i forkant av møte.-7. har rett til tre års videregående opplæring. trinn) kalles barneskole. kan skaffe seg studiekompetanse ved å ta et påbyggingskurs som gir generell studiekompetanse. yrkeskompetanse eller kompetanse på lavere nivå. har rett til spesialundervisning. har rett til særskilt norskopplæring. og plikt til å gå på skole. men elevene kan måtte dekke utgiftene til nødvendig utstyr. Yrkeskompetanse gir ikke rett til opptak ved universitet eller høgskole. kan ha rett til videregående opplæring i inntil to år ekstra.-7. Kontaktlærer/skolen inviterer også hver enkelt elevs foreldre til en samtale to ganger i året. Dersom barnet ikke har vært tre måneder i Norge. Foreldre vil få innkalling på forhånd til slike møter. Elever i grunnskolen som har et annet morsmål enn norsk og samisk. Skolefritidsordningen skal legge til rette for lek. Dette gjelder uavhengig av årsaken til behovet.skolesystemet grunnskolen Alle barn i Norge skal gå på skole i 10 år. Hvor mye det koster varierer fra kommune til kommune. På en foreldresamtale forteller læreren om hvordan det går med barnet på skolen. 63 Grunnskolen er delt inn i to hovedtrinn. og for barn med særskilte behov på 1. Alle barn som oppholder seg mer enn tre måneder i Norge har rett 62 Samarbeid skole-hjem Det er viktig at skolen og foreldre samarbeider om barnets læring. Elever som ikke har. årstrinn. Tre års videregående opplæring kan føre til studiekompetanse. foreldre og skole enn i mange andre land. Dersom du har barn i grunnskolealder. eller ikke kan få.–4.og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i barnas alder. Det samme vil kunne gjelde elever med rett til særskilt norskopplæring. Elevene starter på skolen i august måned det kalenderåret de fyller seks år.

eller EFTA-land. Dersom du har høy inntekt. Støtten kan også være avhengig av din egen og/eller dine foreldres inntekt og formue.norge. velge utdanningsområde. trinn) har elevene rett til skyss uansett hvor lang skoleveien er dersom den er særlig farlig eller vanskelig. Det er bare lov å tjene opp til en viss sum når du mottar stipend fra . finner du på www. Du finner mer informasjon på www.no kan du bruke Før du kan søke. eller har bestått tre års utdanning i Norge uten støtte fra Lånekassen.no/statsborgerskap På www. og det er faglig sammenheng mellom arbeidet ditt i • • • mindre semesteravgift hvert semester. Du kan også ha rett til støtte dersom du har hatt sammenhengende fulltidsarbeid i Norge i minst 24 måneder før oppstart av utdanningen og har betalt skatt til Norge i denne perioden.samordnaopptak. har du rett til støtte dersom du har status som arbeidstaker i Norge. årstrinn 6 km for elever i videregående skole I grunnskolen (1.lanekassen. Hva semesteravgiften er. men overstiger sjelden 500 norske kroner. Her kan du lete etter studier ved å sette inn egne søkeord. Hvem Har rett til støtte? Hvis du er utenlandsk statsborger kan du ha rett til støtte fra Lånekassen dersom du har asyl eller oppholdstillatelse av humanitære årsaker. Hvilken støtte kan jeg få? Støtte fra Lånekassen er stipend og lån som skal dekke utgiftene til å studere i Norge.skolesystemet skoleskyss Elever i grunnskolen og videregående skole har rett til gratis skoleskyss dersom skoleveien er av en viss lengde. 27 høgskoler og fem vitenskapelige høgskoler under statlig eierskap. Hvor mye støtte (stipend og lån) er avhengig av hvilken utdanning du tar og hvor du tar den. Dersom du har utdannelse fra hjemlandet ditt.no. Stipendet er penger du får..no/minid Krav til dokumentasjon ved søknaden. kan du få informasjon om hvilke utenlandske utdanninger som gir generell studiekompetanse i GSU-lista på www. må du ha: • Oppholdstillatelse/arbeidstillatelse (gjelder ikke nordisk statsborgere) Norsk personnummer Skoleplass Konto i norsk bank Hvordan kan jeg søke? Søknaden leveres på nett ved bruk av MinID på www. Familiemedlemmer til EØS. erer noe mellom de ulike studiestedene. 65 2 km for elever på 1. De vurderer utenlandsk utdanning i forhold til generell studiekompetanse. Har du barn som har oppholdstillatelse og bor i Norge sammen med deg. kan stipendet ditt bli gjort om til lån igjen. lærested og/eller fagområde.eller EFTA-arbeidstakere kan også ha rett til støtte fra Lånekassen. Formålet med avgiften er å dekke utgifter som knytter seg til studentenes velferdsbehov ved det enkelte lærestedet. Støtten blir gitt i form av stipend og lån. støttekalkulator for å se hvor mye lån du kan få. Er du fra et EØS. Oversikt over de 1229 studiene du kan søke på.lanekassen. I Norge må studenter betale en samordna opptak Samordna opptak koordinerer opptaket til universiteter og høgskoler i Norge. I tillegg har Norge også en rekke private høyere utdanningsinstitusjoner.lanekassen. er en statlig etat som gir økonomisk støtte til utdanning. lånet må du betale tilbake. årstrinn 4 km for elever på 2. størrelse på støtte og søknadsfrister finner du på www. Du kan også få utdanningen din vurdert av Samordna opptak.10.-10. lånekassen Norge og den utdanningen du søker om støtte til. kan du få stipend til å forsørge barn. mottakskoler og mottaksklasser Alle barn i grunnskolealder har rett til å gå på sin nærskole. Lånekassen.nokut. er gift med en norsk statsborger eller har kommet til Norge gjennom familiegjenforening. Stipendet er penger du får. Semesteravgiften betales til den studentsamskipnad utdanningsinstitusjonene er knyttet til. over • • • 64 høyere utdanning Norge har sju universiteter. mens lånet må du betale tilbake.no/statsborgerskap. I noen kommuner gis nyankomne innvandrerbarn tilbud om egne mottaksskoler/-klasser. og eventuelt spesielle opptakskrav. trygdeytelser eller formue. variStatens lånekasse for utdanning (Lånekassen).no.

er sikret full anonymitet. og de aller fleste har åpent hele døgnet. kurs for par som er førstegangsforeldre og kurs for foreldre til barn med nedsatt funksjonsevne. Barnevernet skal også hjelpe barn som er i vanskelige situasjoner. og kontorene har tilgang på tolketjeneste. skal også gå til mekling. formidling av besøkshjem for barn og annen avlastning.og samlivstemaer. Her finner du også brosjyrer om krisesentrene på en rekke ulike språk. slik som samlivskurs. Samtalene er gratis. tvangsekteskap.no.no. Du kan selv ta kontakt med ditt nærmeste familievernkontor. Alle fylker i Norge har et eller flere familievernkontor. Både du og barna dine kan bo der dersom dere har behov for beskyttelse og bistand.bufetat. overgrep. Eksempler her kan være rådgivning til foreldre slik at de kan ta bedre vare på 66 familievern Familievernet skal hjelpe alle som trenger å prate om vanskelige forhold og konflikter i familien. Alle ektepar med felles barn under 16 år. Det finnes krisesenter i alle fylker. I Norge er loven slik at barnevernet kan gripe inn dersom de mener at barnet ikke har det bra i hjemmet. når det er problemer mellom barn og foreldre. har de rett til advokat på statens regning.no Mer informasjon om krisesentrene finner du på www. Dette er lovpålagt i Norge. du trenger ikke henvisning fra lege. De som tar kontakt.bufetat. ungdoms. Saken skal da avgjøres av et organ som er uavhengig av barneverntjenesten (Fylkesnemnda for barnevern). som regel til en ny familie eller barnevernsinstitusjon. Krisesentrene gir råd og veiledning til personer som er utsatt for vold. må barne- Familievernet bistår med samtaler og rådgivning i alle livets faser. menneskehandel etc. når det er konflikter mellom ulike familiekulturer.krisesenter. Dersom foreldre er uenig i at barn tas ut av hjemmet. De fleste sentrene har tilgang på tolketjeneste.com www.hjelp til barn og familie barnevernet Barnevernet i Norge skal bistå foreldre til å gi en best mulig oppvekst for barna deres. Barnevernet vurderer i hver sak om barnet trenger hjelp. Eksempler her kan være par som ønsker å jobbe med forholdet. må gå til mekling når paret skal separeres. I noen få tilfeller.og familieetaten. Hjelp fra barnevernet er altså ikke en rett alle har. mekling Familievernkontorene utfører også mekling ved separasjon og samlivsbrudd. Oversikt og telefonnummer til krisesentrene finner du på: www. Formålet med mekling er å hjelpe familier når de lager avtaler om foreldreansvar og barnas situasjon. ved fare for eller utført omskjæring. Over 40. Samboende foreldre som oppløser forholdet. Du finner mer informasjon barna sine.no. Barneverntjenesten støtter og hjelper barn og familier på en rekke måter. trusler. Kontorene er organisert under Barne-.bufdir.000 barn i Norge får hvert år hjelp av barneverntjenesten. De fleste som oppsøker et familievernkontor kommer for å få rådgivning om hverdagsproblemer. ved vold i hjemmet etc. eller du kjenner noen som er det. Barnevernet finnes i alle kommuner i Norge.norskkrisesenterforbund. 67 vernet flytte barnet ut av hjemmet. om barnevernet på din kommunes nettsider og på www. krisesenter Krisesenter er et sted hvor du kan henvende deg dersom du er utsatt for vold. ved tvangsekteskap. . for eksempel hvor barns helse og sikkerhet ikke er ivaretatt. og du kan finne ditt nærmeste kontor på www. Familievernkontorene tilbyr også ulike kurs og grupper om aktuelle familie.

.............. 68 sykdom når du er arbeidstaker egenmelding...... 74 fysioterapi ........................... 75 tannhelsehjelp ......SKJER........ 74 medisiner/apotek ....HVA........... 71 svangerskapsomsorg.....helsetjenester medlemsskap i folketrygden ..... 77 Helse fastlege ........................ hvilke regler som g jelder for de ulike helsetjenestene i norge.. .. 75 europeisk helsetrygdekort ........ 71 -. 77 sykmelding .. 77 sykepenger ...... ET..... 76 69 i dette kapittelet får du vite hvordan det norske helsevesenet er organisert..... legevakt eller akutt hjelp? ....... 72 fastlege. 70 Om helsetjenester......LEGEBESØK?..73 Sykehus .... Fødsel..............PÅ....71 ....74 forebyggende helsetjenester . hva folketrygden er.. og hva du skal g jøre dersom du er syk og ikke kan gå på jobb.. 72 legevakt ............. 72 1-2-3..70 egenandel/frikort ...

fysioterapi. psykolog og reise til undersøkelse og behandling. Dette kalles for egenandel. Behandleren eller tjenesteyteren kan gi opplysninger om reglene for egenandel og føre egenandelen inn i et egenandelskort. ved kjøp av medisiner på blå resept. som fastlegeordningen.og skolehelsetjeneste. Om helsetjenester De regionale helseforetakene skal sørge for at personer med fast bopel eller oppholdssted i helseregionen har tilgang til spesialisthelsetjenester på sykehus og hos spesialister. ta kontakt med NAV-kontoret der du bor. psykolog og utgifter til legemidler ved varig sykdom) • hjemmesykepleie. Egenandelskortet brukes som dokumentasjon ved NAV lokalt for å søke om frikort. Svangerskapskontroll er fritatt for egenandel. Hvis du har spørsmål om medlemskap i folketrygden. er det et vilkår at du er medlem i folketrygden. helsestasjons. Det er gratis å ligge på sykehus i forbindelse med en fødsel. Helsestasjonen tilbyr svangerskapskontroll hos jordmor. jordmortjeneste og sykehjem eller boform for heldøgns pleie og omsorg. fødsel Fødsel foregår som regel på den fødeinstitusjonen den gravide er henvist til.8 prosent av brutto lønn. For å ha rett til ytelser etter Folketrygdloven. Hvis du arbeider lovlig i Norge blir du som hovedregel medlem i den norske folketrygden fra første arbeidsdag. herunder spesialisttjenester. Vanligvis skrives mor og barn ut fra sykehuset etter to til fire døgn. Som arbeidstaker skal du betale trygdeavgift på 7.helsetjenester Medlemskap i folketrygden I Norge kalles den offentlige sosialforsikringen for folketrygden. Da slipper du å betale egenandel resten av kalenderåret. kan du få frikort. Dette gjelder blant annet for legebehandling. Som hovedregel er alle som er bosatt i Norge medlem i folketrygden. Kommunene skal organisere allmennlegetjeneste. Dette dokumenteres ved blankett E 101 fra trygdemyndighetene i landet du er medlem. 71 Enkelte arbeidstakere kan være unntatt fra norsk trygd da de hører innunder trygdelovgivning i det landet de kommer fra. fysioterapitjeneste. svangerskapsomsorg Den gravide skal gå til svangerskapskontroll på helsestasjon eller hos fastlege. Dette gjelder: • 70 Om helsetjenester Kommunene skal sørge for nødvendig helsetjeneste for alle som bor i kommunen – også for innvandrere. flyktninger og asylsøkere. Avgiften trekkes sammen med skatten. Fylkeskommunen skal sørge for at tannhelsetjenester. De kommunale helsetjenestene finansieres av staten gjennom trygdeordninger. Helsehjelp i spesialisttjenesten finansieres av staten gjennom bevilgninger til helseforetakene. Dette skjer automatisk. Dersom du har betalt egenandeler opp til et visst beløp. uke 17-19 av svangerskapet tilbys gratis ultralydkontroll ved fødeinstitusjon. legevakt. All helsehjelp til barn opp til 12 år er gratis. i rimelig grad er tilgjengelig for alle som bor eller midlertidig oppholder seg i fylket. dvs. egenandel/frikort Som medlem i folketrygden betaler man bare en bestemt del av utgiftene ved helsetjenester fra det offentlige. alle ytelser fra NAV ytelser ved helsetjenester (behandling hos lege. uten egenandel. . Du kan kombinere svangerskapskontroll hos helsestasjon og fastlege. Beløpene for frikort blir fastsatt av Stortinget hvert år. I ca. ved kommunale midler og ved egenandeler fra pasienter. trygdefinansiering og egenandeler fra pasienter. Det finnes to typer frikort.

si. taten kvitte belø st på korte velferdse avtale med høgare ids.deg. føra ått eigendel r skal Arbe som har inng ndel ved reise ar ved reise sjesjåfør) for eige Eigendel Eigendel tør (dro kan òg kvittere rekvisisjon». Helsepersonellet har ansvar for å skaffe tolk hvis det er nødvendig.ikke.dag.eller.og ane. Gi beskjed noen dager før du har avtale med legen.time.for.besøke.spesialister.syk. til.på.på.. Gå.fem. Man kan også søke rådgivning via telefonhenvendelse hos legevakten.resepten.resept. Dette kalles fastlegeordningen.livstruende.ved.ring 113:.Kom.til. samt asylsøkere.egenandelskortet. Det vil si behandling av sykdom og skade som ikke kan vente til neste dag.deg. egenandelen. skader.og. Men alle som har behov for øyeblikkelig helsehjelp (når liv eller helse er i fare) får dette uavhengig om de er folkeregistrert i Norge.medisiner.som.viser. . psyk p.ved. om eige smål frikortord på spør et.bli.neste.egenandel.apoteket.avtale. pasienter. frisk.få.trenger.hjelp.egenandelskortet. skrive ut medisiner og har rett til å sykmelde 72 + 2 + 3 + fastlege.du. Tran helseforetak. Legen..medisiner.Det.en.til.og.å.før. egenandelen.din. Les mer om fastlegeordningen på www. 5 ak Utgiftst Gjeld for Namn FOLKET T FOR INGSKOR EG KVITTER LAR I NOR EIGENDE RYGDA Kr 6 år 20 nummer Fødsels r som g tonumme Bankkon ast ved utbetalin besøkjer skal bruk ar når du krev eit g eigendel e ring for /psykolo til kvitte godkjend om lege brukast stig dei ek.undersøker.og.fastlegen.for.no/fastlege.apotek. fastlege:. har ikke rett på fastlege.nav.skade.1–2–3 helsetjenester Hva skjer på et legebesøk? fastlege Alle som er folkeregistrert bosatt i en norsk kommune har rett til en fast lege som de kan gå til. Legevakten er bemannet med sykepleiere og leger.for.til..og.vente.generelle. Er.avtalt. Du må betale en egenandel når du oppsøker fastlege. Dersom pasienten ikke kan norsk eller engelsk.ut.å. med mindre du har frikort.Gå.fører. Akutt .vil. Fastlegen henviser til fysioterapeut og legespesialister ved behov. av spor portomfatta for.kjøpe.å.kan.til.minutter.lege? Ring. har pasienten rett til å få tolk. legevakt 73 4 legevakt: Skal ta i mot pasienter som har behov for.helseplager. Betal..behandling. ndelsord ved reise ninga. har i prinsippet samme rettigheter til fastlege som nordmenn.av.fastlegen. dersom du trenger tolk.skriver.og. kan ikkje t. sykdom.for.du. Sjølv Kortet skal olog og apot beløp som over re lege. legevakt eller akutt hjelp? 1 Arbeidsinnvandrere som ikke er folkeregistrert bosatt i en norsk kommune. Fastlegen kan søke om å få pasienter innlagt på sykehus. ienttrans val er ikkje regionalt har gyldig «Pasfritt sjukehus du dersom i samband med ninga.trenger. De skal ta i mot pasienter som har behov for øyeblikkelig hjelp.akutte.helst.legen.øyeblikkelig.et.å. lt svarer NAV loka dette kort av RTET! baksida PÅ KO Sjå òg TA GO DT VAR E Dersom.til.hos.å.du. Alle personer med fødselsnummer (personnummer)...henvisninger.tid.legen.registrer. På.

må du selv dekke hele behandlingen. Enkelte sykdommer er det gratis å få behandling for etter rekvisisjon fra lege. Innleggelse på sykehus er gratis når du er medlem av folketrygden. har også rett til gratis tannbehandling. og hvilke sykdommer og tilstander dette gjelder. Ungdom i alderen 19-20 år har rett til å få deler av tannbehandlingen dekket. Trenger du livsviktige medisiner for langvarig sykdom. men ved en del plager må pasienten betale egenandel. 75 krever innleggelse. foreldreveiledning og helseopplysning til barn og unge i alderen 0-20 år og deres foresatte. det vil si at pasienten får hjelp uten å legges inn på sykehuset. vil myndighetene betale det meste av prisen. I heftet ”Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling” kan du lese om hvor mye av behandlingen folketrygden dekker. Behandlingen kan gis poliklinisk. Foreldre plikter å medvirke til at barna deltar i helsekontroller. men de fleste medisiner får du bare kjøpe dersom du har resept fra lege.helsetjenester Sykehus Pasienter får behandling på sykehus etter henvisning fra fastlege eller legevakt..og skolehelsetjenesten tilbyr helsekontroller. tannhelsehjelp I Norge har barn opp til 18 år rett til gratis tannbehandling i den offentlige tannhelsetjenesten. og personer som har bodd på sykehjem eller hatt hjemmesykepleie sammenhengende i minst 3. mnd. vaksinering. Personer med psykisk utviklingshemming. og legen din skriver medisinen ut på en ”blå resept”. For visse sykdommer og tilstander ytes det imidlertid stønad etter Folketrygdloven også for personer over 20 år. Helsestasjon for ungdom gir blant annet tilbud om prevensjonsveiledning. . Alle barn og unge har rett til helsekontroll. forebyggende helsetjenster Helsestasjons. blir pasienten lagt inn på sykehuset. Fysioterapeuter med videreutdanning i manuellterapi kan behandle og sykmelde pasienter uten rekvisisjon fra lege. Dersom du velger å gå til behandling hos en fysioterapeut som ikke har en driftsavtale med en kommune. fysioterapi Fysioterapeuten behandler pasienter med sykdom eller plager i muskler og skjelett. Det forutsettes medlemskap i folketrygden. Da betaler du bare en liten del av det medisinen koster. Dersom legen mener at tilstanden til pasienten 74 medisiner/apotek I Norge selges medisiner på apotek. Voksne personer over 20 år må i all hovedsak selv betale for tannhelsetjenester. Ved poliklinisk behandling og undersøkelse må du betale en egenandel. Noen medisiner kan du kjøpe fritt. Det er legen din som henviser deg til fysioterapeut. Noen få medisiner kan du kjøpe i vanlige butikker. og helsestasjonstjenestene er gratis.

helsetjenester

Sykdom når du er arbeidstaker

europeisk helsetrygdekort Europeisk helsetrygdkort gir rett til helsetjenester når du oppholder deg midlertidig i et annet EØS-land eller Sveits. For å ha rett på europeisk helsetrygdkort, er det et primærvilkår at du er medlem av norsk folketrygd, og i tillegg er enten
76

egenmelding Som arbeidstaker har du rett til egenmelding, dvs. selv å melde fra til arbeidsgiveren om arbeidsuførhet på grunn av sykdom uten å legge frem legeerklæring. Hovedregelen er at retten til egenmelding kan brukes i opptil tre kalenderdager om gangen. Deretter må du levere sykmelding fra lege. Du kan bruke egenmelding

sykmelding Er du syk utover de dagene du kan levere egenmelding for fravær fra jobben, må du kontakte lege for å få sykmelding. Dersom legen mener at sykmelding er nødvendig, skriver legen ut en sykmelding til deg for den perioden legen mener det er nødvendig. Legen skal også vurdere om du trenger full sykmelding (100%) eller om du kan arbeide noe og trenger gradert sykmelding. For eksempel kan du få 50% sykmelding samtidig som du utfører ditt vanlige arbeid 50% av tiden. Arbeidsgiveren din skal tilrettelegge arbeidet hvis det er nødvendig, og følge deg opp mens du er sykmeldt. Da kan det være aktuelt med aktiv sykmelding eller andre virkemidler fra NAV.

sykepenger Hvis du mister inntekt på grunn av sykdom, kan du ha rett til sykepenger. Det er et vilkår at du har vært ansatt i minst fire uker før du blir sykmeldt. Sykepenger ytes i maksimum 52 uker. Sykdommen må dokumenteres med egenmelding eller erklæring fra lege. Du har rett til sykepenger fra første sykefraværsdag. De første 16 dagene er det arbeidsgiveren din som betaler sykepengene, deretter overtar folketrygden.
77

Hvert familiemedlem må ha sitt eget europeisk helsetrygdkort. Helsetrygdkortet har en varighet på tre år, men forutsetter at vilkårene for tildeling av helsetrygdekortet fremdeles er til stede. Innehaver av kortet har plikt til å melde ifra om endringer som kan få betydning for retten til å bruke kortet. Europeisk helsetrygdkort kan bestilles på Internett på www.helfo.no.

norsk statsborger eller statsborger i et annet EØS-land eller Sveits. Europeisk helsetrygdkort er et plastkort på størrelse med et vanlig bankkort. Er du medlem av folketrygden, og oppholder deg midlertidig i et annet EØS-land eller Sveits, bør du ha med deg Europeisk helsetrygdkort. Ordningen omfatter også familiemedlemmer, det vil si ektefelle og barn under 25 år. Disse vil ha rett til europeisk helsetrygdkort uavhengig av statsborgerskap og uavhengig av medlemskap i folketrygden.

fire ganger i løpet av en 12-måneders periode. For å ha rett til å bruke egenmelding, må du ha arbeidet hos arbeidsgiveren i minst to måneder. Egenmeldingsreglene kan variere. For å avklare egenmeldingsreglene der du arbeider, ta kontakt med arbeidsgiveren din.

For mer informasjon se www.nav.no, ta kontakt med ditt lokale NAV-kontor eller ring NAVs automatiske servicetelefon 810 33 810.

frivillige lag og organisasjoner frivillige lag og organisasjoner ....... 80 -. Dugnadsarbeid.......80 . 1-2-3.HVORDAN.BLI. MEDLEM.I.ET.LAG/EN. ORGANISASJON.I.DIN. KOMMUNE?...............81

lokale fritidstilbud lokale fritidstilbud...82 -. Musikk-.og. . kulturskoler...............82 -. Lokale.idrettslag.....82 -. Kultur...........................82 .

allemannsretten allemannsretten .... 83

fiske fiske ...................... 84 -. Fiskeravgift................84 båtvettreglene....... 85

jakt jakt ........................ 86 -. Jegerprøve.................86 fjellvettreglene ..... 87

fritid
79

78

i dette kapittelet finner du informasjon om fritidsaktiviteter. du får vite om norske forhold innenfor kultur- og fritidstilbud, frivillige lag og organisasjoner, regler for jakt og fiske og for ferdsel i norsk natur.

1–2–3
frivillige lag og organisasjoner
frivillige lag og organisasjoner Det finnes over 115.000 organisasjoner i Norge. Over 84 % av befolkningen er medlem i en eller flere organisasjoner. Det er mange ulike typer organisasjoner i Norge, alt fra menigheter, speiderlag, korps, idrettslag og humanitære
80

+
2

+
3

Hvordan bli medlem i et lag/en organisasjon i din kommune?

1
....fotballag, håndballag, speider, ishockeylag, musikkskoler, korps, basketballag, friidrettsklubber, orientering, fritidsklubber....

Du kan også ta kontakt med kulturetaten i kommunen din dersom du ønsker mer informasjon om frivillige lag og organisasjoner, eller dersom du ønsker å bli medlem i et lag eller en organisasjon i nærområdet ditt. dugnadsarbeid

organisasjoner. Alle kan bli medlem i et lag eller en organisasjon i Norge. I de fleste organisasjoner må man betale en medlemsavgift. Frivillighet Norge er en paraplyorganisasjon der over 200 frivillige organisasjoner er medlem. Mange lag og organisasjoner finansierer På nettsiden www.frivillighetnorge.no finner du mer informasjon om frivillige lag og organisasjoner. noe av driften ved hjelp av loddsalg, salg av pølser og kaker på arrangementer osv. Som medlem må du være forberedt på å delta i dette arbeidet.
Kom/ta med deg barnet ditt der aktiviteten.foregår. Snakk.med.lederen/treneren. Betal.medlemskontingent.(giro.som. kommer.i.posten).

81
Ta.kontakt.med.kulturetaten.i. kommunen.din.for.å.få.oversikt. over.lag.og.organisasjoner. Få.kontaktinformasjon.om.lag/ organisasjoner.som.du/barnet.ditt. ønsker.å.bli.medlem.i. Finn.ut.hvor.og.når.aktiviteten.foregår.

Frivillig arbeid er grunnpilaren i de aller fleste organisasjonene i Norge. Nesten to tredeler av alt arbeid som utføres i frivillige organisasjoner, er ubetalt. Over halvparten av den voksne befolkningen deltar i frivillig arbeid i løpet av et år, noe som er rekordhøyt i internasjonal sammenheng.

4

5

6

Ønsker du å vite mer om hvilke lokale idrettslag som finnes i din kommune. ta kontakt med kulturetaten i kommunen. ta kontakt med kulturetaten i kommunen. uavhengig av hvem som eier grunnen. svaberg.og ungdomsorganisasjon. musikk. kan du slå opp telt uten tillatelse. Idrettslagene i Norge er åpne for alle. Dette kalles allemannsretten. Hvor mye det koster varierer fra kommune til kommune. ta kontakt med kulturetaten i din kommune. Rundt 12.500 lokale idrettslag er medlem av norsk idretts paraplyorganisasjon. teater og kunst. restauranter og sosiale møteplasser. sopp og blomster på steder som blir regnet som utmark. Med unntak for fiske etter saltvannsfisk og jakt på jaktbare arter på sjøen. foreninger. Du må imidlertid alltid behandle naturen med respekt og varsomhet. Det finnes folkebibliotek i hver kommune. kommunen du bor i. kino etc. kultur De fleste kommuner har også et variert kulturtilbud til voksne. er jakt og fiske ikke en allemannsrett. Mange barn og unge er medlem i idrettslag. debatter. I fjellet eller i andre øde områder som regnes som utmark. Mange norske kommuner legger særlig vekt på tilbud til barn og unge for å gi dem et godt oppvekstmiljø. for eksempel bær. Eksempel på utmark er strender. eller besøke kommunens nettsider. som kan være tre eller seks måneder. For mer detaljert informasjon om bibliotektilbudet. eng og lignende områder. som er landets største barne. men kan også være et samarbeid mellom to kommuner eller flere. Åpningstider og tjenestetilbud varierer fra kommune til kommune. En skiller imidlertid mellom ”utmark” og ”innmark”. Kulturskolene er som regel kommunale. Norges Idrettsforbund og Olympiske og paralympiske komité. vann. og er en viktig forutsetning for friluftslivet i Norge. Du kan fritt oppholde deg på steder som regnes som utmark. kurs. foredrag. mer eller mindre profesjonelle aktiviteter. Eksempel på innmark er hustomt og gårdsplasser knyttet til boliger og fritidshus. ta kontakt med kulturetaten i den 82 allemannsretten med venner.kulturskolen. treningsmuligheter. idrettslag. Hvis du ønsker å bli mer enn to netter på ett sted.OG KuLTurSKOLer Kulturskolene tilbyr barn undervisning i dans. Kommunene betaler ofte deler av kostnadene for aktiviØnsker du å vite mer om dette. myr.lokale fritidstilbud allemannsretten lokale fritidstilbud Fritidstilbudet i kommunene består av organiserte. kulturskoler og foreninger for de yngste. Foreldre må betale en egenandel for at barna deres skal være medlem i et idrettslag. lokale idrettslag Den organiserte idretten er svært godt rotfestet i Norge. Tilbudet varierer fra kommune til kommune. må du spørre grunneier om tillatelse. skog og fjell.og kulturskoler i Norge. Det kan være teater.no finner du en oversikt over kommunale musikk. 83 teter i kulturskolen. underholdningstilbud. Ønsker du å vite mer om kulturtilbud i din kommune. Du må da være minst 150 meter borte fra nærmeste hus eller hytte. og du skal alltid ta hensyn til eier og andre folk i nærheten. muSIKK. hei. Målet er at barna skal trives og ha det gøy sammen . Det er også lov å slå opp telt i naturen. gir den deg også rett til å plukke I Norge har alle rett til å besøke naturen i skog og fjell og ved sjø og kyst. Mange kommuner utarbeider en ”kulturkalender” for en bestemt tidsperiode. åker. fritidsklubber. Aktivitetene foregår på barnas premisser og alle barn inkluderes i miljøet uavhengig av ambisjoner og behov. Kommuner støtter ofte tiltak som skolefritidsordninger. I tillegg til at allemannsretten gjør at du kan gå og oppholde deg i den frie naturen. På www. men foreldre må også betale en egenandel. men på steder som regnes som innmark er det strengere regler. all dyrket jord.

til.og. under.planlegging.alle.overholdes. og tenk ig jennom hvordan du bør forholde deg: behold roen.godkjent. Fiskekortet gir ofte de opplysningene man trenger om hvor og når du kan fiske. I løpet av våren 2009 vil det også være mulig å betale via SMS på mobiltelefonen. men for fiske etter laks. For barn under 16 år er det imidlertid gratis å fiske etter innlandsfisk i perioden 1. bli ved båten og tilkall hjelp. Du kan betale fiskeravgift på www. teNK SIKKerhet: Kunnskap. f eks. . Vanligvis kan man velge mellom døgn-.bare.om. resPekter VÆr OG fArVANN: Båten. tA Med NØdVeNdIG UtStYr: Utstyret.risikoen.og. Fiske i vassdrag og ferskvann er ikke gratis. Fiskerettighetene i elver og innsjøer tilhører grunneier og du kan bare fiske med hans tillatelse.må. 1 2 3 4 fiskekort. miljø og trivsel er.bord.8 brUK redNINGSVeSt eller flYteplAGG: Det. Du kan også betale fiskeravgift på Posten eller via nettbanken din.orden.eller sesongkort.du. Fiskekort kan kjøpes i nærheten av fiskeplassen. skal i tillegg til å kjøpe fiskekort betale fiskeravgift. .båt.et. VÆr UthVIlt OG edrU: Promillegrensen er 0.forhold. to-dagers.er. hos grunneier. sportsforretninger.8 når.fører. VIS heNSYN: Sikkerhet.om. hastighet og lanterneføring må.og.inatur.egnede.tilgjengelig.lett. uke. 85 5 6 7 0. flyteutstyr.ansvar.benyttes.må..med. sjøørret og sjørøye må også de løse fiskekort. turistkontor.holdes. eller fiske etter disse arter med faststående redskap i sjøen.påbudt.båtvettreglene fiske forbered deg på at det kan skje en ulykke. fØlG SjØVeISreGleNe: Bestemmelsene. campingplasser osv. reduserer.vikeplikt. trivselen. sjøørret og sjørøye i vassdrag.felles. ved at du kjøper et 84 fiskeravgift Alle som har fylt 16 år og skal fiske etter laks. januar til 20.øker.no/fiskeravgift.i. være. fiske Sportsfiske i saltvann er en del av allemannsretten og er gratis. august.

må du registrere deg i Jegerregisteret i Norge. selv.turer. så trenger du ikke avlegge skyteprøve ved storviltjakt på nytt. Hvis du oppfyller vilkårene for å drive tilsvarende jakt i Norge som i ditt hjemland. kompass.alltid.korte.er.og..kulde. må du ha tillatelse fra grunneier for å jakte.ikke.uten. Du må derfor sjekke når dette er for den arten du vil jakte på.Det. som.utstyret. Bare jegere som er registrert i Jegerregisteret og har betalt jegeravgift for gjeldende år. fødselsdato og postadresse. Du finner jakttider på www.alene.no.dirnat.krever.nødvendig. Meld.erfarne. Gå.kart. Spar på kreftene og grav deg inn.på. Dette må være oversatt til Det er ikke lov å jakte i Norge hvis du ikke har bestått en jegerprøve først.det. Dersom du skal 86 1 2 mÅl 3 4 jakte andre plasser enn på fjorden og havet.fjellet. Dersom du har bestått jegerprøven.i. . trening. jegerprøve Jegere fra andre land som har kurs og eksamen som tilsvarer den norske jegerprøven.aldri. har lov å jakte det året. Vis respekt for været og værmeldingen. med.fjellvettreglene jakt værforholdene i fjellet endrer seg raskt og det er viktig å være forberedt på uvær.i.snøen.du.snu.fra. å. norsk.Bruk.skam.mot.på. Lytt.rustet.ryggsekk. kan få norsk jegeravgiftskort og bli registrert i Jegerregisteret.om. Vend.hvor.og.uvær. Det er spesielle tider på året det er tillatt å jakte på disse artene. start jakt I Norge er det bare noen få arter det er lov til å jakte på.fjellfolk.. uansett om du har lite erfaring med friluftsliv eller er en dreven fjellvandrer er det lurt å ha fjellvettreglene i bakhodet underveis.til. For å bli registrert i Jegerregisteret må du sende ditt utenlandske jegeravgiftskort eller lignende til Jegerregisteret med opplysninger om navn.tide.langtur.ut.ingen..går.Ta. Legg. 87 5 6 7 8 Vær.og.

.... 90 -............. 94 -......90 ...... Innbyggertall.. Offi ....sielt/ ........... 95 Prisnivå ...........norge..............................94 Post ........sielle.............. internett og annen informasjon som er nyttig for ditt opphold i norge...93 ................................................... 98 Helse... Nasjonaldag............ Valuta.... organisering.......navn....90 -... telefon..100 i dette kapittelet finner du informasjon om offentlige nettjenester............. Ekspressbuss...av..........90 -..... -............................ offentlig kommunikasjon..90 -....... Kringkastingsavgiften.............. 93 -........93 -.. abonnementsavtale..........................................94 -..... Offi .......... .90 -.. posttjenester........ .. 91 Offentlig kommunikasjon lokaltrafikk ........... 95 begrepsforklaringer Opphold . Nyttig informasjon telefon/ internett/tV......sielt..... Inngåelse..........90 ......90 -......90 -..... -.......90 .................. Fly. -....... 91 minside ....... Areal.90 -. Valg............. 95 Nødnummer .....av............. Kjøp. mobiltelefon....... ........... Hovedstad............. 92 langtransport ...fakta om norge fakta .............. 96 Arbeid ........100 nyttige linker ............ Offi .........93 -..................... Klima. -. Geografisk...........94 .... Tog. 99 89 88 Nyttig informasjon nyttige linker Her kan du låne PC ......språk...... 97 barn og skole ... Nettbaserte offentlige tjenester www. Statsform.90 .......90 -.......................no . Religion.......

og de fleste bruker dialekt i både privat og offentlig sammenheng. skjema og registreringer oversikt over informasjon som er registrert om deg i ulike offentlige registre minside MinSide benytter en felles offentlig innloggingsløsning. Det er to år mellom stortings. Den største kommunen er Oslo.norge.fakta om norge «jeg» e. på radio og i politikken. og hvordan du kan komme i kontakt med disse etatene. Stortinget har 169 medlemmer. Det norske parlamentet kalles Stortinget. ei æ(g) offisielt/offisielle språk Norsk (bokmål og nynorsk). • Du er statsborger i et annet nordisk land og er blitt folkeregistrert som bosatt i Norge senest 30. mai (grunnlovsdag) valuta: Norske kroner (1 kr = 100 øre) 90 i æi. Det finnes ikke et normert talemål. noe som gir milde vintre og relativt kjølige somre. På MinSide kan du blant annet: • • endre navn og adresse i folkeregisteret sende søknad om skattekort melde flytting • • • • • mulighet til å sende inn søknader. Klimaet ved kysten av Norge er preget av nærheten til havet. klima geografisk organisering Sentralstat som består av 19 fylker som igjen er inndelt i 430 kommuner. Samisk er likestilt med norsk i noen kommuner i fylkene Troms og Finnmark. juni i valgåret. Svalbard og Jan Mayen. men av Det europeiske økonomiske samarbeidet (EØS). jeg Nettbaserte offentlige tjenester fakta offisielt navn: Kongeriket Norge Hovedstad: Oslo innbyggertall: 4 737 200 (2008) areal (km²): 385 199 nasjonaldag: 17. 91 Du har stemmerett ved kommunestyre. æ. Norge har to særstatusområder. religion Protestantisk kristendom (statskirke med kongen som kirkens overhode). I Norge har dialekt en høyere status enn i mange andre land. ai www.norge. MinSide gir deg: • • • en felles inngang til elektroniske tjenester fra det offentlige Ved å taste inn postnummeret til kommunen du bor i. og sikre at du som bruker får en enkel tilgang til utførelse av offentlige tjenester. krever fødselsnummer. Nettsiden er en veiviser som skal gjøre det lettere å finne fram til offentlig inforMinSide er et offentlig servicekontor på Internett. grammatikk og ordforråd.no På www. Alle personer som fyller 18 år i valgåret og har norsk statsborgerskap. og hvem som har ansvar for de ulike tjenestene. PIN-koder fra Skatteetaten og et passord du lager selv.og fylkestingvalg (kalles også lokalvalg) – avholdes hvert fjerde år. På bakgrunn av dette søket vil du også finne lenke til din kommunes hjemmeside. I innlandet er temperaturen mer direkte påvirket av sol. 1. hvilket ansvarsområde de har. Stortingsvalg – avholdes hvert fjerde år. Bruken av ens egen dialekt er akseptert både på fjernsyn. har stemmerett ved Stortingsvalg. Når du først er logget inn på MinSide. og her får men derfor varme somre og kalde vintre. Norge er ikke medlem av Den europeiske Union (EU). Innlogging til MinSide via MinID.og fylkestingvalg dersom • • Du fyller 18 år valgåret og har norsk statsborgerskap. men er stort sett innbyrdes forståelige. Dersom du er registrert bosatt i Norge. masjon. 2. eg.no finner du en oversikt over offentlige tjenester i Norge. her er det derfor mulig å få tilgang til flere offentlige tjenester på ett sted. Du er statsborger fra et land utenfor Norden og har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen. Kilde: Meteorologisk institutt finne navn og kontaktinformasjon til fastlegen din bytte fastlege bestille helsetrygdkort se statusen din som arbeidssøker hos NAV .og lokalvalg. Dialektene i Norge varierer når det gjelder uttale. som kalles MinID. kan du gå videre til andre offentlige nettsteder uten ny innlogging. valg I Norge er det to ulike valg. får du tilsendt PIN-koder fra Skatteetaten i første halvdel av desember. kan du finne ut hvilke offentlige etater som finnes i ditt nærområde. MinSide skal bidra til å gjøre offentlige tjenester mer tilgjengelige. statsform Konstitusjonelt monarki med en parlamentarisk styreform. Kommunestyre. æg je.

Ugyldige billetter inndras. engelsk og tysk. forfalskningsgebyret er på kr 1 500.no På kortere avstander innad i et fylke kan du reise med tog.no.rutebok. mens andre driver med langtransport. ekspressbuss og fly være gode alternativer. kan du få opplysninger på norsk og engelsk på www.ruter. billettpriser og billettbestilling: www. buss. Telemark og Østfold. Skal du forflytte deg over lengre avstander mellom fylker kan tog.a Narvesen. Det finnes en rekke ulike billettyper.timekspressen.no eller www. klippekort og månedskort.no 93 I Oslo er det også et velutbygget buss. Priser. båt og buss i Stor-Oslo kan kjøpes i kiosker som bl. fra billettautomater og/eller egne betjente skranker på stasjonene. På tog. På www. dagskort.nsb. t-bane eller buss må du betale et gebyr på kr 750.som er fastsatt av Samferdselsdepartementet. tysk og engelsk. tog For ruteopplysning. www. buss og T-bane lønner det seg å kjøpe billett på forhånd ettersom det koster mer å kjøpe billett om bord. ekspressbuss Norway Bussekspress og Timeekspressen er de største busselskapene som driver med langtransport innad i Norge. Hedmark.no www. Man kan også ringe på tlf: 177. Her kan du henvende deg for å finne ut når buss. trikk og T-bane-nett drevet av Ruter.trafikanten. Buskerud.no finner du informasjon om all tog/T-bane/buss/ trikktrafikk innen fylkene Akershus.no gir også god informasjon over trafikktilbudet på norsk.norwegian.177.no www.sasbraathens.Offentlig kommunikasjon lokaltrafikk Norge har et godt utbygget system for offentlig kommunikasjon og et stort rutenett for buss. 92 langtransport Vær oppmerksom på at du selv er ansvarlig for at du har gyldig og/eller stemplet billett for hele reisen når du reiser med offentlige transportmidler i Norge.nor-way. 7-dagerskort. fly Informasjon om flyavganger. Mer informasjon om billettsystemer og priser finner du på www. MIX og Deli de Luca. trikk og ferge – alt avhengig av det lokale tilbudet hvor du befinner deg.wideroe. enkeltbilletter. Noen har spesialisert seg på lokaltrafikk.no www. Billetter til T-bane. T-bane. Det finnes en rekke ulike transportbedrifter i Norge. . Tjenesten er tilgjengelig på norsk.no Informasjon om billettsystemer og priser for transportmidler utenfor Oslo finner du på www. billetter og mer informasjon finner du på www. trikk. Oslo.. ferger.no er en felles nettportal for ruteopplysning i hele Norge.177. Forsøk på forfalskning av billetter er straffbart.-. tog og fly. Vestfold. bestilling av togbilletter eller informasjon om togtrafikk og eventuelle avvik i togtrafikken. ferge eller andre transportmidler går. Oppland. Uten gyldig billett ved billettkontroll på tog. tog.

Sjekk også hvordan telefonen har kommet ut i test.Nyttig informasjon telefon/internett/tV kjøp av mobiltelefon Før du kjøper mobiltelefon. Blant annet sjekke priser. juni. inngåelse av abonnementsavtale Når du skal inngå avtale om mobiltelefoni. bevisforspillelse eller andre henvendelser som ikke kan vente. Plikten til å betale kringkastingsavgift er uavhengig av hvilket TV-apparat du har. juli. for varer og tjenester til personlig forbruk. som skal dekke uhell om telefonen blir ødelagt eller får en skade uforskyldt.no (norsk) finner du oversikt over tilbydere. Varsle brannvesenet på 110.telepriser. Prøv å slokke brannen.no (norsk). er sub94 Post kringkastingsavgiften Kringkastingsavgiften. Prisnivå Norge har et av Europas høyeste prisnivå Åpningstidene for Posten varierer fra sted til sted.no (norsk) finner du nyttig informasjon om bredbånd (Internett). bør du gjøre deg opp en mening om hva som er viktig for deg. Nødnummer undersøkelser på forhånd. På www. Gi livreddende førstehjelp. har Posten de samme åpningstider som butikken. Det vil si at du ved kjøpet bindes opp mot en teletilbyder og et spesielt abonnement. politi og redningssentral: 112 Ved kriminelle handlinger der det er fare for liv. 95 sidiert av teleselskapene.forbrukerportalen. For informasjon om åpningstider. • • • • • • Posten Norge AS har ansvar for postgangen i Norge. De kan innehold e viktig in • formasjo Å legge n inn nødn ummern på din m e obil • brann og større ulykker: 110 • • • • Sørg for å varsle andre i huset. Sending av internasjonal svarkupong eller forhåndsbetaling av svarporto.telepriser. enten som et postkontor eller som Post i Butikk. Posttjenester og grunnleggende banktjenester skal være tilgjengelig i alle kommuner i Norge. Blant annet vil vilkår om bindingstid og oppsigelse være relevant for deg som kjøper. se www. Henting av pakker og rekommandert brev. TV-lisensen er fordelt på to terminer per år: • Lisenstermin 1 gjelder for perioden 1. Sending av brev. postkort og småpakker. men risiker ikke liv og helse.meDISInSK nødtelefon: 113 • • • Tilkall hjelp på 113. er en offentlig avgift som alle som har et TV-apparat er pliktig til å betale. januar. postkort og pakker. bør du gjøre noen enkle På www. Velg telefon ut fra det.posten. forbrukerinformasjon og andre nyttige tips. • Lisenstermin 2 gjelder for perioden 1. Sending av verdibrev. AmBuLAnSe .nettvett. Sjekk hva forsikringen dekker. abonnementsvilkår og hvilke tilbydere som finnes. De stedene hvor det er Post i Butikk. Henting av bestilte billetter til kulturelle arrangement. ditt nærmeste postkontor og om tjenestene til Posten Norge AS. Sjekk også hva totalprisen blir for det aktuelle abonnementet. fasttelefoni eller bredbånd (Internett). desember. På www.96. HUSK Merk po stkassen din med fullt navn • Brev fra offentlige etater i Norge k ommer ik ke som reko mmande rt post. www. I butikken blir du gjerne tilbudt såkalt ”trygghetsforsikring”. . Åpne alle brevene. ofte kalt TVlisensen. Sikre skadestedet og de skadede. med forfallsdato 31. med forfallsdato 31. Salg av frimerker til brev. De fleste telefoner som selges.no (norsk) finner du informasjon.bredbandsporten. januar til 30. I 2008 lå prisnivået på 39 prosent over gjennomsnittet i EU. Se nedenfor for informasjon om inngåelse av abonnementsavtale. Det er spesielt viktig å sette seg godt inn i avtalevilkårene før man inngår en avtale. gi beskjed hvis det er noen som ikke har kommet seg ut. råd og veiledning om sikker bruk av Internett. og hvilke TV-kanaler du velger å se på. basert på ditt forbruk. Blant tjenestene som leveres av Posten er: • • Salg av konvolutter. Kanskje er du allerede dekket gjennom andre forsikringer. ring Politiets nødtelefon på 112. For 2009 har Stortinget fastsatt TV-lisensen til kroner 2 334.no.no sammenlikner også priser for telefoni og bredbånd (Internett). juli til 31. Mer informasjon om reglene for kjøp av varer finner du på www. Orienter brannvesenet når de kommer. Postkontorer organiseres forskjellig fra sted til sted. Sending av rekommandert brev.

Hvor mye lønn og andre goder du får. Delvis permittering betyr at arbeidstaker arbeider deler av sin stillingsprosent og er permittert resten. prøvetid hvis dette er avtalt. Finland. Romania. eller at gjelden helt eller delvis faller bort. samt redusering av skader på det ytre miljøet. Malta. Litauen. lengde og plassering av arbeidstiden. D-nummer – Dette er et identifikasjonsnummer som gis til alle utlendinger som bor i Norge under seks måneder. Del 2 (eierdelen) inneholder hovedsakelig opplysninger knyttet til kjøretøyets og eierens identitet. både den tidligere eier og den nye eier. Sveits. Begge parter. miljø og sikkerhet på en arbeidsplass. Årsavgift – en avgift som må betales for alle avgiftspliktige kjøretøyer som er registrert ved årsskiftet. ikke alle typer oppholdstillatelser danner grunnlag for bosettingstillatelse. Hellas. miljø og sikkerhet. Danmark. tidspunktet for arbeidsforholdets begynnelse. les i utgangspunktet personer som fødes i Norge eller personer som registreres som bosatt her. lønn. Fødselsnummer kan også tildeles norske statsborgere bosatt i utlandet når fødselsnummer er nødvendig for utstedelse av norsk pass. arbeidsplassen. og eventuelle medeiere. er avhengig av hva som står i tariffavtalene. For rett til dagpenger fra NAV må arbeidstaker være permittert minst 50 %. forventet varighet hvis arbeidet er midlertidig. Tredjeland – land utenfor EU/EØS/ EFTA-området. Arbeidstillatelse – gir tillatelse til å jobbe i Norge. for EU/EØS/EFTA-borgere gir slik tillatelse også rett til å arbeide. Latvia. EØS-land – alle EUs medlemsland og Norge. Den tidligere eier er ansvarlig for at melding om eierskifte blir innlevert. Permittering – en midlertidig ordning der arbeidstaker er pålagt arbeidsfritak og arbeidsgiver samtidig er fritatt sin lønnsplikt. Nivået kan variere fra bransje til bransje. Luxemburg. Arbeidskontrakten skal alltid inneholde opplysninger om: Hvem som har inngått avtalen. Italia. 96 Opphold Salgsmelding – er en melding om eierskifte ved kjøp av bil. Nederland. Polen. Frankrike. rett til ferie og feriepenger. Bulgaria. Hel permittering fritar arbeidstaker helt for arbeidsplikt. Portugal. Denne delen bør oppbevares på et sikkert sted atskilt fra kjøretøyet. Irland. . Del 1 (teknisk del) inneholder de samme opplysningene som del 2. EFTA-land – Norge. Det er registrert eier ved årsskiftet som er ansvarlig for at avgift for kommende år blir betalt.og arbeidsvilkår. Vognkort – et dokument som inneholder informasjon om kjøretøyet og dets eier. men omfatter også brannsikkerhet. HMS – forkortelse for helse. HMS er en fellesbetegnelse for det alt arbeid som har med helse. En avtale om gjeldsordning kan for eksempel gå ut på at en som skylder penger får utsatt betalingen av hele eller deler av gjelden. Denne delen skal være med i kjøretøyet under kjøring. Fødselsnummer – fødselsnummer tilde- Sverige. I tillegg inneholder denne delen melding om eierskifte (salgsmelding).begrepsforklaring Opphold EU-land – EUs medlemsland: Belgia. Storbritannia. Ungarn og Østerrike. oppsigelsesfrister.og arbeidsvilkår er som regel bedre på arbeidsplasser som er bundet av tariffavtaler enn i de fleste selskaper som ikke er bundet av tariffavtaler. Tsjekkia. Slovenia.a. Tariffavtale – en avtale mellom en arbeidsgiverforening og en arbeidstakerforening (fagforening) om lønns. at personen som skylder penger helt eller delvis gir avkall på renter eller omkostninger. brukt når du skal søke om skattekort. Lønns. 97 Bosettingstillatelse – gir tillatelse til fast opphold i Norge. Liechtenstein og Island. Arbeid Arbeidskontrakt – beskriver arbeidstakers og arbeidsgivers rettigheter og plikter. Spania. men har i tillegg en del tekniske opplysninger om kjøretøyet. Estland. D-nummeret blir bl. Liechtenstein. Salgsmeldingen skal sendes eller leveres senest innen tre dager etter eierskiftet. Tyskland. Gjeldsordning – skal gi personer med alvorlige gjeldsproblemer en mulighet til å få kontroll over økonomien sin. Oppholdstillatelse – gir tillatelse til å oppholde seg i Norge utover 3 måneder. pauser og eventuelle tariffavtaler som regulerer arbeidsforholdet. skal skrive under på samme salgsmelding. Kypros. Slovakia. som skal sendes Statens vegvesen. Betegnelsen blir ofte brukt i forbindelse med arbeid som blir gjort for å bedre arbeidsmiljøet på arbeidsplassen. Island. Depositum – et pengebeløp som leietaker stiller som sikkerhet for skyldig husleie. beskrivelse av arbeidet eller stillingen.

Skattekort – viser hvor mye skatt arbeidsgiver skal trekke før han betaler ut lønn til deg. Selvangivelse – gir en samlet oversikt over din inntekt. Helse Egenandel – en bestemt del av utgiftene ved helsetjenester fra det offentlige. psykolog og utgifter til legemidler ved varig sykdom). Hvis du arbeider lovlig i Norge blir du som hovedregel medlem i den norske folketrygden fra første arbeidsdag. Behandleren eller tjenesteyteren kan gi opplysninger om reglene for egenandel og føre egenandelen inn i et egenandelskort. skrive ut medisiner og har rett til å sykmelde pasienter. og om du har betalt for mye eller for lite skatt. Avgiften trekkes sammen med skatten. Dette kalles fastlegeordningen. Som hovedregel må du bo eller oppholde deg her i landet. Lånekassen – en statlig etat som gir økonomisk støtte til utdanning. Dette gjelder blant annet for legebehandling. 99 Skatteoppgjør – inneholder opplysninger om hvilke inntekt det er beregnet skatt av. fysioterapi.8 prosent av brutto lønn. dårlig ivaretakelse av arbeidstakernes sikkerhet under utførelsen av arbeidet m. Legevakten er bemannet med sykepleiere og leger. for samme type arbeid. Dette gjelder alle ytelser fra NAV og ytelser ved helsetjenester (behandling hos lege. dette skjer automatisk. Medlemskapet gir deg rett til ytelser etter Folketrygdeloven.begrepsforklaring Arbeid Sosial dumping – situasjon på arbeidsplassen når utenlandske arbeidstakere som utfører arbeid i Norge får vesentlig dårligere lønns. Omsorgs. Folketrygden – den offentlige sosialforsikringen i Norge. formue og fradrag slik at Skatteetaten kan beregne riktig skatt for deg. kan du få frikort. Da slipper du å betale egenandel resten av kalenderåret. hvor mye arbeidsgiver har trukket i skatt. Dagpenger – ytelser fra folketrygden ved arbeidsledighet. Fastlegen kan søke om å få pasienter innlagt på sykehus.m. klassetrinn i grunnskolen som har behov for opphold ved skolen utover ordinær undervisningstid (for eksempel fordi begge foreldrene arbeider lenger enn barnet har undervisning på skolen og ikke kan hente barnet på før etter endt arbeidsdag). Legevakt – Legevakten tar imot pasienter som har behov for øyeblikkelig hjelp. Alle som arbeider i Norge må ha skattekort. Som arbeidstaker skal du betale trygdeavgift på 7. Du må betale en egenandel når du oppsøker fastlege. Du må oppfylle de generelle vilkårene for rett til dagpenger i Norge og være villig til å ta alle typer arbeid.og fritidstilbud for barn i 1. ved kjøp av medisiner på blå resept. for eksempel i form av belastende arbeidstidsordninger. med mindre du har frikort. Begrepet er ikke begrenset til spørsmål om lavere lønn 98 barn og skole SFO – forkortelse for Skolefritidsordning. Frikort – dersom du har betalt egenandel opp til et visst beløp. Du får skatteoppgjøret når skattekontoret har behandlet selvangivelsen din. Alle som har skattepliktig inntekt eller skattepliktig formue skal levere selvangivelse. Som hovedregel er alle som er bosatt i Norge medlem i folketrygden. og i tillegg er enten norsk statsborger eller statsborger i et annet EØS-land eller Sveits. Man kan også søke rådgivning via telefonhenvendelse hos legevakten. manglende sikkerhetsopplæring. Det finnes to typer frikort. psykolog og reise til undersøkelse og behandling. Egenandelskortet brukes som dokumentasjon ved NAV lokalt for å søke om frikort. NOKUT – forkortelse for Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen. Det er også sosial dumping dersom utenlandske arbeidstakere gis vesentlig dårligere arbeidsvilkår for øvrig. Fastlegen henviser til fysioterapeut og legespesialister ved behov.–4. Det vil si behandling av sykdom og skade som ikke kan vente til neste dag. NOKUT gir en generell godkjenning (nivå og omfang) av høyere utdanning fra utlandet. Fastlege – alle som er folkeregistrert bosatt i en norsk kommune har rett til en fast lege. og du må levere skattekortet til arbeidsgiveren din. .og arbeidsvilkår enn norske arbeidstakere. Beløpene for frikort blir fastsatt av Stortinget hvert år. er det et primærvilkår at du er medlem av den norske folketrygden. Europeisk helsetrygdekort – gir rett til helsetjenester når du oppholder deg midlertidig i et annet EØS-land eller Sveits. For å ha rett på europeisk helsetrygdkort. For å ha rett til dagpenger må du som hovedregel ha fått arbeidstiden din redusert med minst 50 prosent.

helfo.frivillighetnorge. engangsstønad.no – www.akademikerne. råd og veiledning om sikker bruk av internett servicekontor på nett www. familievern.no – informasjon. lønn. billettbestilling www.timekspressen.posten. avkjed. banklån www. forbrukerinformasjon.no/helsetjenester – helsetjenester www. billettbestilling 1 2 3 sykmelding.fri-rettshjelp. 101 Her finner du en oversikt over nyttige linker i hvert kapittel.no – grunnlån arbeid www.no – posttjenester.no – busselskap.telepriser.no – oppholdstillatelse. uføreytelser.nor-way.no – musikkog kulturskoler flyavganger.177.no – europeisk helsetrygdekort. yrkesskade.no – informasjon om flyavganger. personforsikring.no – ID-kort i byggebransjen førstegangsregistrering av bil. sykepenger.nettvett. billettpriser. arbeidstid.no – entreprenørskap www. informasjon om bussavganger.norskkrisesenterforbund. billettbestilling www. arbeide eller studere i et av de nordiske landene. ferie og feriepenger.no – fri rettshjelp www. åpningstider for postkontor.byggekort.udi.no – boligforsikring. mekling www. omregistrering ved kjøp av bruktbil.bufetat.fellesforbundet.no – nyttig informasjon www.org – informasjonstjeneste for nordiske borgere som skal flytte. billettbestilling www.no – jakt. fastlege www. barnetrygd.krisesenter.no – medlemskap i folketrygden. usaklig oppsigelse. Hedmark.må.no – informasjon om flyavganger. Vestfold. permittering. oppHold www.com www.bredbandsporten.no – arbeidskontrakt. www. egenmelding.wideroe. bosettingstillatelse. Buskerud. billettpriser. du får også vite hvilke tema du kan finne mer informasjon om på de forskjellige linkene.no – svangerskapspenger.no – ruteopplysning i Norge www. D-nummer. oppsigelse.sas. jakttider www. foreldrepenger. Oppland.ys.husbanken.norwegian.no – personlige eiendeler ved innflytting. HMS (helse. bruk av utenlandsregistrert bil . miljø og sikkerhet).samordnaopptak.spor-oss. * helsetjenester (*fra 2010) fritid www.lo.no – folkeregistrering. alderspensjon www.no – rettigheter for EØSborgere ved flytting.betale) www.hallonorden.nokut.no – oversikt over offentlige tjenester i Norge www.nsb.Her kan du låne pC www.no – frivillige lag og organisasjoner www. skattesystemet.no – fagforeninger og fagforbund www.no www. plikt til å betale skatt i Norge www.no – krisesenter www.lanekassen.dirnat. dagpenger.(her. informasjon om bussavganger.vegvesen.no – leiekontrakt.kulturskolen. familieinnvandring www.no – bostøtte www.minside. innboforsikring.no – informasjon om Bibliotek NAV-kontor Internettkafé. arbeidsulykke www.finansportalen.altinn.no www. kjøp av varer www. sporing av pakker og brev www.no – informasjon om togtrafikk. fødselsnummer. periodisk kjøretøykontroll økonomisk støtte til utdanning www. skatteoppgjør.inatur. ID-kort i byggebransjen.nav. selvangivelse.no/statsborgerskap www.nav. billettpriser. årsavgift. nedsatt arbeidsevne.trafikanten.no www. Oslo.no – godkjenning av høyere utdanning www.du.nav.toll.no – barnevernet.arbeidstilsynet.forbrukerportalen. arbeidsulykke.no – høyere utdanning www. bilforsikring. billettbestilling www. Helse www. skattekort.no – busselskap.norge. billettbestilling www.unio.no – offentlig informasjon om bredbånd (internett) www.no – tog/T-bane/ busstrafikk innen fylkene Akershus.no – oversikt nyttige linker 100 www. kontantstøtte www.taxnorway. jobbsøking. arbeidstillatelse. ruteopplysning. bankkonto.nav. permisjon.no www. Telemark og Østfold www.no/fiskeravgift – fiskeravgift barn og skole over telefoni/internett tilbydere.

.......Offentlige etater 102 103 Offentlige etater Utlendingsdirektoratet .........og velferdsdirektoratet (naV)...108 Arbeids..105 forbrukerrådet ..106 statens vegvesen .108 Utdanningsdirektoratet ..106 husbanken ...... 110 Helsedirektoratet .........111 i dette kapittelet finner du informasjon om ansvarsområdet til de ulike offentlige etatene som du må forholde deg til når du oppholder deg og jobber i norge.....107 Arbeidstilsynet .109 barne-......... 111 integreringsog mangfoldsdirektoratet ..... ungdomsog familieetaten ...........105 tollvesenet .. Her finner du kontaktinformasjon til etatene slik at du kan ta kontakt dersom du har spørsmål......104 skatteetaten . .....110 direktorat for naturforvaltning ...107 Politidirektoratet.....

Noen av hovedoppgavene til Skatteetaten er å skrive ut skattekort. • • • Skatteetatens hovedmål er: • Skattene skal fastsettes riktig og til rett tid Skattene skal betales til rett tid Folkeregisteret skal ha høy kvalitet Brukerne skal få god service tollvesenet Tollvesenets oppgave er å verne samfunnet mot ulovlig inn.no. herunder ved å sikre beskyttelse til flyktninger. andre lands borgere som søker arbeidstillatelse som faglært. Besøksadressen er: Schweigaards gate 17. Skatteetaten er en etat underlagt Finansdepartementet.00 – 14. om saksbehandlingstider og om saken din er ferdig behandlet. Senteret hjelper EU/ EØS borgere.no eller ved å ringe 800 80 000.skatteetaten.toll. Dette er en servicetelefon for arbeidsgivere som har spørsmål i forbindelse med søknad om tillatelser på grunnlag av arbeid. Utlendingsdirektoratet (UDI) er det sentrale og utøvende forvaltningsorganet på innvandrings. mai – 14. UDI har også en rolle som sentralt fagorgan på innvandrings.og flyktningfeltet i Norge.no. Klager på UDIs vedtak behandles av Utlendingsnemda (UNE).og flyktningfeltet.og utreise fra Norge. samarbeider UDI med politiet og utenriksstasjonene. Utlendingsdirektoratet. Arbeidsgiverservice Telefon 23 35 15 33 eller e-post arbeidsgiverservice@udi.no. UDIs Servicesenter Her kan du møte personlig og blant annet få svar på hvordan du skal søke.30. Her kan du finne ut hva du må huske på ved inn.sua. Du finner også brosjyrer.udi. I alt har organisasjonen ca. finner du på www. Direktoratet er underlagt Arbeids. Har du spørsmål kan du kontakte tollvesenets informasjonssenter på telefon 03012. UDI skal på den ene siden legge til rette for lovlig og ønsket innvandring. 0182 Oslo. og på den annen side bidra til å hindre ulovlig og uønsket innvandring. Politiet. Besøksadressen er: Hausmannsgate 21. Mer informasjon om UDI. UDIs hovedoppgave er å behandle søknader om ulike oppholds. Oslo. 105 slik kan du kontakte udi: Opplysningstjenesten Telefon 23 35 16 00 eller e-post ots@udi. forskuddsskatt. vil du få svar i løpet av tre arbeidsdager. ulike typer tillatelser og hvordan man søker om tillatelse. Servicesenteret er et landsdekkende besøkssenter hvor det kreves personlig oppmøte.og flyktningpolitikk.00. skjemaer og blanketter. Her får du informasjon om hvordan du skal søke. Du finner mer informasjon om Skatteetaten på www. krever inn merverdiavgift og en rekke andre avgifter og gebyrer for staten. samt familiemedlemmene til disse to gruppene.og arbeidstillatelser i Norge. Etaten omfatter Skattedirektoratet inklusiv Skatteetatens IT-og servicepartner.og utførsel av varer gjennom effektiv kontroll. Åpningstidene er 09. 5 skatteregioner og 3 sentralskattekontorer.taxnorway. september) 09. Du finner mer informasjon om tollvesenet på www. inkluderingsdepartementet. Skatteetaten og Arbeidstilsynet har etablert et felles servicesenter for utenlandske arbeidstakere i Norge.Offentlige etater Utlendingsdirektoratet Norsk utlendingsforvaltning består av flere aktører som arbeider sammen. . Se også www. Hvis du sender UDI en e-post. og fastsetter og krever inn arveavgift. som er et politisk uavhengig organ. Sommertid: (15. Tollvesenet krever også inn toll og avgifter på vegne av staten. For å kunne behandle enkeltsaker på en god og effektiv måte. i tillegg har etaten ansvaret for folkeregisteret. kontrollere selvangivelsene. Her får du hjelp til å komme deg i arbeid så raskt som mulig.no og www.no for mer informasjon. og skal bidra til å utvikle regjeringens innvandrings.no. Videre fastsetter og kontrollerer etaten folketrygdavgifter og merverdiavgift.00 – 14. 6000 ansatte over hele landet.og 104 skatteetaten Servicesenter for utenlandske arbeidstakere. Etaten er underlagt Finansdepartementet og er organisert i et sentralt direktorat med seks underliggende tollregioner. saksbehandlingstider og om saken din er ferdig behandlet.

no eller ved å ringe 23 400 500. vegtrafikk. andre farlige situasjoner og når det ellers er behov for øyeblikkelig hjelp. kjøp fra butikk) Håndverkertjenesteloven (f. Det betyr at du selv. Hvert av de 27 politidistriktene ledes av en politimester som har ansvaret for alle polititjenester. drift og vedlikehold av riksog fylkesvegnettet og tilsyn med kjøretøy og trafikanter.og organisert kriminalitet. statens vegvesen Statens vegvesen er en fagetat under Samferdselsdepartementet. 107 Forbrukerrådet behandler klagesaker på disse områdene: • • • • Kjøpsloven (f. kjøp mellom privatpersoner) Forbrukerkjøpsloven (f. Politidirektoratet har ansvar for ledelse.og fylkesveger. råd og veiledning. trafikantopplæring og kjøretøy.no finner du adresse og åpningstidene til de forskjellige trafikkstasjonene. innenfor de rammer departementet gir. Mer informasjon finner du på www. og bistår kommunene i arbeidet med bostedsløse og andre som har vanskeligheter med å komme inn på boligmarkedet. via Forbrukerrådets hjelpemidler.vegvesen. planer og arbeid støtte. som vil kunne behandle klagen.no. I tillegg gir rådet bistand til 106 husbanken Husbanken er en pådriver i gjennomføringen av regjeringen sin boligpolitikk. seg på: • • • • samordning av politidistriktenes og særorganenes mål. Forbrukerrådet driver påvirkningsarbeid og forsøker å dyktiggjøre forbrukere gjennom informasjon.eks. miljøriktig og effektivt transportsystem. Hovedoppgaven til Politidirektoratet er faglig ledelse.Offentlige etater forbrukerrådet Forbrukerrådet er en interesseorganisasjon for alle forbrukere av varer og tjenester i Norge. På www. Hovedoppgavene til Statens vegvesen er å utvikle og ta vare på et sikkert. enkeltforbrukere.eks. ring 02800. kan Forbrukerrådet bare gi generelle råd og veiledning.og tilsynsoppgaver beredskap behandling av klagesaker takt med politiet. angre kjøp foretatt over Internett/telefon) På områder utover disse. oppfølging og utvikling av de 27 politidistriktene og politiets særorgan med til sammen ca 12 000 ansatte. har du mulighet til å sende saken inn til ditt regionale Forbrukerråd. Husbanken har låne– og støtteordninger for personer som har problemer med å etablere seg i egen bolig. Alle tjenestene er innrettet som ”hjelp til selvhjelp”. . Dersom saken ikke løser seg etter kontakt med selger. Statens vegvesen har ansvar for planlegging. nødssituasjoner. Oppgavene til Politidirektoratet fordeler Du finner mer informasjon om politiet og Politidirektoratet og deres oppgaver på www.eks. skal kunne finne en løsning på saken. Etaten utarbeider bestemmelser og retningslinjer for vegutforming. Hvert politidistrikt har egen administrasjon og felles operasjonssentral. Operasjonssentralen tar imot alle oppdragsmeldinger om ulykker.og politidepartementet. eller som har behov for bistand for å kunne bli boende i boligen.politi.no eller ved å ringe 815 33 370. Dersom du har behov å komme i konI tillegg har Politidirektoratet en sentral rolle i arbeidet mot internasjonal. styring. bygging.husbanken. Politidirektoratet Politidirektoratet er underlagt Justis.eks. Etaten har også ansvar for ferjetilbud på riks. bruk av rørlegger i hjemmet) Angrerettloven (f.forbrukerportalen. Mer informasjon om Forbrukerrådet finner du på www. styring og utvikling av norsk politi.

arbeidstilsynet. Direktoratet for arbeidstilsynet. kan du miste retten til stønad og NAV kan kreve pengene tilbake.no eller ved å ringe 815 48 222. er det viktig at du gir korrekte opplysninger. analyse og dokumentasjon i grunnopplæringen. samt lede tilsynet med grunnopplæringen fra nasjonalt nivå. Både www.og velferdsdirektoratet (NAV) På www. og etaten har tilsyn med elevers og studenters læringsmiljø ved fagskoler. Les mer om Utdanningsdirektoratet på www.og velferdsdirektoratet (NAV) Arbeids. Her finner du søknadsskjema. Utdanningsdirektoratets hovedoppgaver er å fremme kvalitetsutvikling. Arbeids. oversikt over satser og utbetalingsdatoer.nav. utføre forvaltningsoppgaver knyttet til grunnopplæringen. Utdanningsdirektoratet Utdanningsdirektoratet er underlagt Kunnskapsdepartementet. kvalitetsvurdering. Det er NAV-kontor i alle norske kommuner. Du kan også få informasjon om NAVs ytelser og tjenester på NAVs automatiske servicetelefon på 810 33 810. Du kan også bli politianmeldt. samt informasjon om hva slags dokumentasjon du må legge ved når du søker ytelser fra NAV. barnetrygd. underlagt Arbeids. Når du søker stønad fra NAV. . Arbeidstilsynet har også oppgaver i forhold til enkelte andre lover. Etatens oppgave er å føre tilsyn med at virksomhetene følger arbeidsmiljølovens krav. Det overordnede mål for Arbeidstilsynets virksomhet er et fullt forsvarlig arbeidsmiljø for alle. universitet og høgskoler. og har også støttefunksjoner som skal bistå NAV på landsbasis. kontantstøtte. hvorav ferieloven og deler av tobakkskadeloven er de viktigste. I de største byene er det NAVkontor i alle bydeler.og inkluderingsdepartementet. Du finner mer informasjon om Arbeidstilsynet på www. og 7 regioner med underliggende tilsynskontor spredd over hele landet.no finner du informasjon om ledige stillinger.nav. Direktoratet er lokalisert i Trondheim.no og den automatiske servicetelefonen har informasjon på engelsk og polsk. NAV-kontoret er et samarbeid mellom den statlige arbeidsog velferdsetaten og kommunenes sosialtjeneste. Utdanningsdirektoratet har ansvar for grunnskole.Offentlige etater Arbeidstilsynet Arbeidstilsynet er en statlig etat. sykepenger og pensjoner gir NAV økonomisk trygghet for den enkelte. Gjennom ordninger som dagpenger ved arbeidsledighet.no. med trygge tilsettingsforhold og meningsfylt arbeid for den enkelte. forhold til tilsyn med lønns. samt alle ytelser og tjenester i NAV. 109 Arbeidstilsynet består av en overordnet enhet. NAV skal bidra til at flere kommer ut i arbeid eller annen meningsfylt aktivitet. Direktoratet arbeider med oppgaver innen hele NAVs politikkområde. NAV kontrollerer utbetaling av stønader og samarbeider med andre etater for å avdekke feilutbetalinger og misbruk. Dersom du gir mangelfulle eller uriktige opplysninger.og velferdsdirektoratet er underlagt Arbeids.og inkluderingsdepartementet. Utlendingsloven og allmenngjøringsloven gir Arbeidstilsynet ansvar og myndighet i 108 Arbeids.og videregående opplæring i Norge.og arbeidsvilkår for utenlandske arbeidstakere. Utdanningsdirektoratet har et overordnet ansvar for å sikre at alle barn og unge får oppfylt sine rettigheter til en likeverdig opplæring av høy kvalitet.udir.

å sørge for nødvendige helsetjenester for alle som bor i kommunen – også for innvandrere.Offentlige etater barne-. Helsedirektoratet jobber for å styrke hele befolkningens sosiale trygghet og helse. Bergen. friluftsliv og bærekraftig bruk av naturens ressurser. herunder spesialisttjenester.og omsorgstjenesten. ungdoms.og mangfoldsarbeidet. Trondheim. Direktoratet er underlagt Arbeids.og familieetaten og deres oppgaver på www. for å sikre langsiktig planlegging og for å beskytte landområder. Gjøvik og Oslo. direktoratet for naturforvaltning Direktoratet for naturforvaltning er en av fem miljøinstitusjoner underlagt Miljøverndepartementet. integrerings. Direktoratet samarbeider med innvandrerorganisasjoner og innvandrergrupper.og mangfoldsdirektoratet (IMDi) skal være et kompetansesenter og en pådriver for integrering og mangfold i Norge. Kristiansand. etablering og forvaltning av vernede områder.og likestillingsdepartementet. kommuner.og familieetaten Barne-. Bufetat har blant annet oppgaver på områdene: • • • • • • • Barnevern Enslige mindreårige asylsøkere Familievern Foreldreveiledning Krise. Bufetat jobber for vekst og utvikling for barn. Direktoratet arbeider for å beskytte det biologiske mangfoldet.no eller ved å ringe 73 58 05 00.som bosetting av flyktninger.og mangfoldsdirektoratet Integrerings.helsedirektoratet. levekår og utviklingen i helse. og skal iverksette integrerings. ungdoms. oppfølging av introduksjonsloven og forvaltning av viktige økonomiske virkemidler innenfor integrerings. i rimelig grad er tilgjengelig for alle som bor eller midlertidig oppholder seg i fylket.imdi. for at personer med fast bopel eller oppholdssted i helseregionen tilbys spesialhelsetjenester. Sikre at politikken som er vedtatt på helse. Det er kommunene som har ansvar for Du finner mer informasjon om Helsedirektoratet og deres oppgaver på www. vann og andre naturressurser. ungdoms. Direktorat for naturforvaltning er det utøvende og rådgivende organ for bevaring av biologisk mangfold. De regionale helseforetakene skal sørge Direktoratet har blant annet ansvar for: • Overvåke og gi råd om folkehelse.no. Direktoratet har det faglige ansvaret for forvaltning av natur i Norge. Fylkeskommunen skal sørge for at tannhelsetjenester.dirnat.og likestillingsdepartementet. statlige etater og privat sektor.og inkluderingsdepartementet (AID). Du finner mer informasjon om IMDi på www. .no eller ved å ringe 24 16 88 00.og familieetaten (Bufetat) er et forvaltningsorgan under Barne. IMDi har kontorer i Narvik.bufetat.no. unge og familier.og omsorgsdepartementet og Barne.og omsorgsområde blir iverksatt.og mangfoldspolitikken på AIDs ansvarsområde . Du finner mer informasjon om Direktoratet for naturforvaltning www.og incestsenter Adopsjon Ungdomsinformasjon • Helsedirektoratet Helsedirektoratet er et fagdirektorat som er underlagt Helse. 111 110 Du finner mer informasjon om Barne-.

................................................i................ 46 Personforsikring...85 .......... 110 Helsedirektoratet...................... 42 ............................ 44 .....helsetrygdekort. 27 bank ................................ 97 Barn............i................................................................................................. bankkonto?....mangfoldsdirektoratet..............i................................ 77 ......... 93 Nyttig informasjon....Hvordan...finne............................ 30 Gjeld............ 108 ...............råd..........................og...på............................................................ eller godkjenning?..........................skjer...... arbeidstakere i Norge. Sykdom når du er arbeidstaker ........................ 47 ... .........................................................din........................................ 95 begrepsforklaringer ............ 64 Høyere.............................. 40 Lønn...............fagforbund. 53 .................INFORMASJON.... 75 ...................................................................................8 Skille......................... 43 Egenmelding/sykmelding..........................eller. 9 Familieinnvandring......................... 95 Prisnivå.....og..............bli.......................Hva........................................utenlandsregistrert.................................................................................... 46 Arbeidsulykke...........................etter......................skole-hjem.........kan..opprette............for...........av..... for tredjelandsborgere...................... 77 ArbeId OpphOld OpphOld Helse NYTTIG...........mellom...................... 78 frivillige lag og organisasjoner ....... Europeisk.........ungdoms-..........narkotika................legebesøk?.........................disse........................ 37 ARBEID...................................og................. 91 ....... 34 norskopplæring ......... 29 Banklån.. 55 Å starte egen bedrift..................akutt................... 35 Politi og kriminalitet..............................og........... 111 Integrerings-........................................ Å søke jobb . 67 HELSE..... 59 Barnehage............................................................................................81 OFFENTLIGE...... 42 ...............velferdsdirektoratet... 59 barnehage og skolesystemet . 65 hjelp til barn og familie ...................... 32 Bolig/villa...........EU/EØS/EFTAborgere og tredjelandsborgere.. 25 Brudd......................................... 30 Billån..... 8 ....... 62 Skolefritidsordning...........(NAV)...................... bruktbil.....................til......................... 62 Samarbeid......... 73 Sykehus............................... 49 fagforening ........51 Hvem............. Betalingskort.................................... offentlige etater frItId FRITID.......................bolig................. 33 Innboforsikring....for......... MinSide............naturforvaltning...................................... 94 Telefon/internett/TV...................... 17 bil ................ 105 Tollvesenet. 54 Rettigheter............... 70 Medlemsskap i folketrygden................... Yrkesskade........................................................................feriepenger..et............................ Arbeids-..................... 9 Oppholdstillatelse........................................................................... 107 ........ 96 Arbeid....................................................... 30 Boliglån.......... 72 Fastlege............................... 94 Post......................................... 95 Nødnummer......................................... 55 barn & skole BARN........................førerkort..........................................................hjelp?.......................OG.......................... 28 Overføring.......... 54 entreprenørskap .....................................tema indeks nyttig informasjon OPPHOLD.........................utenlandske.......eiendeler........ 22 Viktige datoer for deg som har bil..................................................... alternativene!... 96 Opphold.................. 8 Arbeidstillatelse........................................................ 106 Husbanken.PC.................miljø.................................. 16 Renovasjon.Norge........................ 50 Godkjenning av høyere utdanning ............................................................................................................ 72 ..............................................no............ 105 Forbrukerrådet..og.......... 77 Egenmelding............................. Sjekkliste.......regelverket. 91 www.................. 47 .......... tredjelandsborgere......................... 49 Plikt til å betale skatt i Norge..............................foreldre.............................................................ETATER.......................... 58 ... 40 Arbeidstid.............. 100 112 113 lokale fritidstilbud ..av.. 33 tolk ......... 6 tillatelser ......................... 35 . 28 1-2-3................. ID-kort.......................innflytting 12 bolig .......102 Utlendingsdirektoratet......... Kontantstøtte....................i. 38 Arbeidsforhold .. 41 ...... 13 Å eie bolig.........................utlandet........medlem.. 44 Sykepenger................................................................... 66 Mekling........ 28 Konto....... 74 Medisiner/apotek......... Barnetrygd......................................... 88 fakta om norge ......... 10 . 19 Billån................................av............ 77 Sykemelding. 50 Fagforeninger.............................. 45 ........................................................................................................autorisasjon....................................................................................låne...................................... Skatteoppgjør...................... Foreldrepenger..... 71 Svangerskapsomsorg........................................................................ Arbeidsmiljø ................................................................. 70 Egenandel/frikort.......til...........av.................. Personforsikring.............................. 28 Betalingstjenester... 74 Fysioterapi............... 48 Skattekort................................... 100 Her...........................penger.................... 48 Lønnsslipp..................87 ........... 11 registrering ved innflytting ......................... 32 Skadeforsikring...........regel-..................................................................................... 52 Arbeidsledig?.. 28 .................. 34 lover og lovbrudd ..................rettshjelp.................(HMS)..................... 71 Fastlege.............................lovverk...............skole....EØS-borgere...................................72 1-2-3........... Bosettingstillatelse............................kjøp........... 45 Avskjed...................................................... 49 ..du........................................ 83 fiske ...........kommune?........ 21 ...... Alkohol.....................................................organisasjon................ 18 Bilforsikring................................... 19 Trinn for trinn ved førstegangsregistrering.............. 75 Tannhelsehjelp................... 44 Permittering.......................... 92 Langtransport...................og...................................Vurder..............................etter.................................. 92 Lokaltrafikk........ 22 Periodisk kjøretøykontroll (EU-kontroll)......................trenger.......... 32 Bilforsikring......................................................ved......... 64 .................................................................................................................. 31 forsikring............... 67 Krisesenter........................................................... 36 Fri.................................... 47 ................................................................... 46 Helse.. 61 skolesystemet ...................... Årsavgift......................................................... 63 Videregående skole.................... 82 allemannsretten . 84 Båtvettreglene............................flytting....................................................................... jakt ........................................................... 18 Bruk............. 13 Å... Ferie...........................................(SFO)........ 66 Barnevernet....................................................................................... Sykepenger................................ 66 Familievern........ 33 ...SKOLE...............................for................ EØS-regelverket..............................................................forsikring................................................ 58 Svangerskapspenger......... 35 Konfliktrådet................................. 111 ....... 70 Om... 40 Arbeidskontrakt............. 48 Skattesystemet ............................................................................Hvordan.......sikkerhet........... 34 Tolketjenester...........for......................................................................................... 90 Nettbaserte offentlige tjenester ..................og...............og.............. skatt ....... Skoleskyss.............. og familieetaten.....på................................. 60 Gode............................................................. 54 Alderspensjon........ 12 Personlige.. Legevakt.............................. 99 nyttige linker ........... 76 .................. 107 Arbeidstilsynet...................................... 86 Fjellvettreglene.......... 91 Offentlig kommunikasjon ........... 108 Utdanningsdirektoratet................110 Direktorat. 59 ............. 49 Selvangivelse....................utdanning........ 18 Bruk............helsetjenester.... Lånekassen.................................... 36 Forliksrådet............ 104 Skatteetaten..................bil................................ 64 Mottakskoler og mottaksklasser... 12 Folkeregistrering.......................utenlandsk..........et.............................................ved................................................................................................................. 62 Grunnskolen............... 20 Omregistrering....... Permisjon.................... 23 Trafikkregler...................helsetjenester......................norge.............................................................................................................byggebransjen....................... ved.................................................. 58 ........................ 109 Barne-...... 52 Dagpenger.................. Oppsigelse............ Politidirektoratet..... 13 Å leie bolig................. 47 Nedsatt arbeidsevne............ 36 Domstolene........ 74 Forebyggende...... Uføreytelser.......................................... 51 Arbeidsledighet .................. 98 Helse........... 58 Engangsstønad..........lag/ en........................... 80 1-2-3........................ 68 helsetjenester ...legevakt........ 24 Parkering................ 56 barn ........................ 106 Statens vegvesen...................................... 63 ............................

.....Helse..........innledning............ 94 Nyttige linker..................... 48 . 116 Konfliktrådet....................... 62 Statens vegvesen............................. 47 .............. Krisesenter.....................innledning............................................ 18 Bruk....... 49 Lånekassen................... 115 .......................... 75 Lokale................bolig............................................ 91 Norskopplæring..................... 22 Permisjon.. 47 .... 59 ............................arbeidstaker........................................................................... 95 S Videregående skole.......................................når. 25 Periodisk kjøretøykontroll (EU-kontroll)........................................................................ 74 Sykmelding... 106 Forebyggende............ 36 Forsikring.........................................................................................................utdanning.............................................................byggebransjen..... 52 Arbeidsmiljø................... 72 .......... 54 Uføreytelser............ 8 Arbeidstilsynet................................ Telefon/internett/TV.............................. Innboforsikring...................................Opphold.(NAV).........tjenester........................................innflytting..... Renovasjon.............–.......... 56 Barne-............lovverk.......bruktbil.... 91 ............................................................... 21 Opphold........................ 64 Skolesystemet....... 13 Å starte egen bedrift.... 30 Bolig...............lovbrudd... 76 ..... 12 Plikt til å betale skatt i Norge.............................72 Ferie... 40 Arbeidsledig?........................................................utlandet..... 105 Skattekort............. Sykdom..........................fritidstilbud.ved......................................... Viktige datoer for deg som har bil..... Frivillige................................................................... 83 .......av...................–..........................ungdoms-........................ 31 Gode...................trenger..... 49 ..rettshjelp..... 10 ... Barn................................. 86 K Kalender...................... Fritid.............28 Å Å eie bolig................. Personforsikring..................du.............................................for.. 41 ...flytting.................................................helsetjenester.. 91 Mottakskoler og mottaksklasser........... 54 Årsavgift... Arbeids-........................................................................etater..................... Entreprenørskap...........og.................................... 27 Bruk...........regelverket for tredjelandsborgere........................... Gjeld.. 106 Hvem........................................................ Familieinnvandring.............. 55 Å søke jobb ............................ arbeidstakere i Norge.................. 110 Helsetjenester...................................................innledning.................................. innledning........ familieetaten... Fiske....i....... Barnehage...................................skolesystemet..... 108 .. 44 .................................................medlem..................................er................. 67 Offentlige................ 35 Lønn......hjelp?................ 80 Fysioterapi.............................. 110 .................... EØS-regelverket.................................................................................Hva.................. 18 F Fagforening................................................... 17 Rettigheter.....forsikring.skole............................................................. eller godkjenning?........................................................................ 38 ..........etter.................................mellom. 40 Arbeidstillatelse......... 77 W www................................... 35 Allemannsretten.......... innledning...ved...................... 46 Arbeidstid..... 64 R Registrering..............................akutt......... 16 Å..... Lønnsslipp..................... 11 Skadeforsikring.........eller...skjer.......... 43 Permittering............................................................................................ 74 Medlemsskap i folketrygden.......................... Direktorat...penger.... 8 Tolk............................. 109 Utlendingsdirektoratet.................................................................. 45 ... 28 Banklån........... 12 Forbrukerrådet..... 66 Husbanken............................finne...........i. til...................PC..................og............................................................. 59 Konto.................du......................................Hvordan..............................................og.. Fastlege....................no................. 105 Trafikkregler.......................................... 107 ................ 97 Begrepsforklaringer.................................. 28 Bil................... 90 ... 36 Kontantstøtte........................................innledning.. 34 Tollvesenet..........................for.og................................................... 94 Tillatelser.......................................av...................helsetjenester............. 34 115 114 Alderspensjon.. 19 Bilforsikring................................... tredjelandsborgere.sikkerhet....................regel-.................................. 58 ........ ....og.......på.........................................................................................velferdsdirektoratet............................ 111 O J Jakt.................................................. 62 Skoleskyss. 37 ID-kort..................... 8 Skolefritidsordning............Vurder.............. 49 Skattesystemet .............kommunikasjon.................................................kommune?............ av..........i.............................................legevakt............. 40 Arbeidskontrakt.......naturforvaltning............. 20 G A Y Yrkesskade............................ 44 Sykepenger...................... 58 ..foreldre.......og............... 62 M U D H Dagpenger.................................... Bolig/villa........ 9 Familievern... 111 Domstolene..................og.. 95 Prisnivå............. Sjekkliste............ 87 Folkeregistrering................feriepenger........ 75 ............ 42 ............................................ 28 Betalingstjenester............ ved..................................................................................kan............................bli..........skole-hjem...................fagforbund..............utenlandsregistrert.............................. 70 ...............lag............................av........................................................Norge...........................for........................................... Her.............. 92 Om......Hvordan... Utdanningsdirektoratet............mangfoldsdirektoratet................................... 70 Omregistrering.. 54 Alkohol............. 47 ........................... Oppsigelse.................... 52 Arbeidsledighet........................................ 9 Brudd. Avskjed...........................–.................et............................. 73 Bilforsikring...narkotika... 42 ......... 34 ....................................... 70 Mekling...... 107 Post... 29 1-2-3............................ 33 Integrerings-............ 104 V N Nedsatt arbeidsevne.................................... 74 Foreldrepenger............................. 61 Godkjenning....... 12 ................ 51 Høyere..... 95 Tolketjenester.......... 96 ....... 77 Sykepenger................innledning....... 18 Båtvettreglene.................................... 24 Trinn for trinn ved førstegangsregistrering......utenlandsk...........................din........ 84 Fjellvettreglene...... 50 Fakta.. 51 Grunnskolen........................... 46 Helsedirektoratet..........................................et..........................................................utdanning..................... 48 Skatteoppgjør.........................................organisasjon............... Begrepsforklaringer....................... 32 Billån.........................i.... 13 Å leie bolig.......autorisasjon................... 85 ..................... Medisiner/apotek........................... 78 .................... 47 I B Bank..låne.....................førerkort..................... 77 Egenmelding/sykmelding................................................ 22 P L Langtransport......og................ 13 .... 81 1-2-3.............................. 108 Arbeidsforhold........skole.................................. Skatteetaten..... Begrepsforklaringer...Barn......................................(HMS)........................................................... 55 ..................... 48 Skille........... 71 Egenmelding. Arbeidsulykke..............................og............................. Nyttig informasjon........................................................ 6 Oppholdstillatelse...offentlige........................ 77 Sykehus....................kjøp.................. 36 E Egenandel/frikort...................innflytting.............om........... 30 Barn....... Svangerskapsomsorg............................................................................. 64 ........ Barnevernet...... 71 Svangerskapspenger.......og........... 63 ...................................................................... 72 Parkering......norge.. 30 Bosettingstillatelse........ 33 .............av............... 102 Offentlig................................. 66 Begrepsforklaringer........legebesøk?........................ 68 .......på.........................EU/EØS/EFTAborgere og tredjelandsborgere...........................(SFO)......................... 23 Samarbeid........................................................................................... 58 ...98 Begrepsforklaringer...........miljø.etter.....for............................råd................................ Helse..... 60 Barnetrygd............ 96 Betalingskort.........Norge............... 44 Engangsstønad........... Nyttig informasjon..............................................................................................................EØS-borgere... 58 Forliksrådet........................................................................ 66 Fastlege.... 32 Fri......disse................... 45 Overføring......... 99 .....Arbeid..............høyere.................... 53 ......... 65 Personlige eiendeler ved... 32 Skatt......og....................................................................... 100 Hjelp til barn og familie..–....... 59 Barnehage.................. Nettbaserte..................................................... 92 Lover...................og........ 50 Fagforeninger...... Politidirektoratet..... 82 Lokaltrafikk............. Arbeid.............bil. 46 T Tannhelsehjelp...............helsetrygdekort........organisasjoner....................... 28 ....................................................................... 93 Legevakt...................... Helse........... Europeisk....... 67 MinSide................................................... alternativene!..................................................................................... 35 . 33 Personforsikring...................................................................utenlandske. 100 Nødnummer......................... Boliglån..........til................................... opprette bankkonto?.... 88 ........................................................................Alfabetisk indeks 1-2-3................... 49 Politi og kriminalitet.... 63 Selvangivelse....og..........................lag/ en.....

H Prinsesse Ingrid Alexandras fødselsdag Nye satser årsavgift februar 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 H.K. jan – 30. juni) H. nyttårsdag 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Forfall TV-lisens termin 1 (1.September 2009 man tirs ons tors fre lør søn man tirs ons tors fre lør søn man tirs ons tors fre lør søn man tirs ons tors fre lør søn man tirs ons tors fre lør søn man tirs 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Stortingsvalg/Sametingsvalg 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 man tirs ons tors fre lør søn man tirs ons tors fre lør søn man tirs ons tors fre lør søn man tirs ons tors fre lør søn man tirs ons tors fre lør søn man tirs 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Oktober 2009 man tirs ons tors fre lør søn man tirs ons tors fre lør søn man tirs ons tors fre lør søn man tirs ons tors fre lør søn man tirs ons tors fre lør søn man tirs November 2009 man tirs ons tors fre lør 1Piggdekk på i resten av landet 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 søn man tirs ons tors fre lør søn man tirs ons tors fre lør søn man tirs ons tors fre lør søn man tirs ons tors fre lør søn man tirs 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 desember 2009 man tirs ons tors fre lør søn man tirs ons tors fre lør søn man tirs ons tors fre lør søn man tirs ons Julaften 1. Kong Harald Vs fødselsdag Samefolkets dag fre lør søn man tirs ons tors fre lør søn man tirs ons tors fre lør søn man tirs ons tors fre lør søn man tirs ons tors fre lør søn man tirs 16 Piggdekk på i Nord-Norge 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 tors fre lør søn man tirs ons tors fre lør søn man tirs 31 Nyttårsaften Frist for innlevering av kjennemerke for å unngå krav om årsavgift . juledag 2.M. juledag januar 2010 man tirs ons tors 1 1.

H Kronprins 20 Haakon Magnus’ fødselsdag H. påskedag 6 7 8 9 10 11 12 Sommerdekk på 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Frist for levering av selvangivelsen (utenom Nord-Norge) mai 2010 man tirs ons tors fre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1. høytidsdag Sommerdekk på juni 2010 man 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Frist for vraking for å unngå 1/2 års avgift Unionsoppløsningen 1905 juli 2010 man tirs ons 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 H.K. frist for vraking 21 22 23 24 25 26 27 28 Palmesøndag 29 30 31 man tirs ons tors fre lør søn man tirs ons tors fre lør søn man tirs ons tors fre lør søn man tirs ons tors fre lør søn man tirs ons tors fre lør søn man tirs april 2010 man tirs ons 1 Skjærtorsdag 2 Langfredag 3 Påskeaften 4 1. pinsedag Grunnlovsdagen Kristi Himmelfartsdag Frigjøringsdag 1945 Off.M.K.H Kronprinsesse Mette-Marits fødselsdag lør søn man tirs ons tors fre lør søn man tirs ons tors fre lør søn man tirs ons tors fre lør søn man tirs ons tors fre lør søn man tirs 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Olsokdagen 30 31 Forfall TV-lisens termin 2 (1. Dronning Sonjas fødselsdag 1/2 års avgift august 2010 tirs ons tors fre lør søn man tirs ons tors fre lør søn man tirs ons tors fre lør søn man tirs ons tors fre lør søn man tirs ons tors fre lør søn man tirs tors fre lør søn man tirs ons tors fre lør søn man tirs ons tors fre lør søn man tirs ons tors fre lør søn man tirs ons tors fre lør søn man tirs tors fre lør søn man tirs ons tors fre lør søn man tirs ons tors fre lør søn man tirs ons tors fre lør søn man tirs ons tors fre lør søn man tirs 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 H. juli – 31.mars 2010 man tirs ons tors fre lør søn man tirs ons tors fre lør søn man tirs ons tors fre lør søn man tirs ons tors fre lør søn man tirs ons tors fre lør søn man tirs 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Forfall årsavgift. pinsedag 2. påskedag 5 2. des) .

Ny i Norge er utarbeidet av: www. og mange flere spørsmål. Hvor må jeg registrere meg som ny i norge? Hvor lenge kan jeg kjøre med utenlandsregistrert bil i norge? Hvor får jeg norskopplæring.ny i norge • • • • • • • er du ny i Norge? har du utenlandske ansatte? har du kolleger. og hva koster det? Hva bør arbeidskontrakten min inneholde? når har barn rett og plikt til å gå på skole? Hva er fastlege? Hva gjør jeg hvis jeg blir syk? Ny i Norge gir deg svar på disse.nyinorge.no . venner eller andre du vil informere om norske forhold? Ny i Norge inneholder praktiske opplysninger fra offentlige etater som kan være nyttige for deg.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful