1

I

1-'

~

I

I

I;

1-

,

~~·~'~.~=c=a=p~it=O=IU~I=2=:=I=n=s=ta~l=at=.i=i=d=e=a=li=m=e=n=t=a~re==c~u=a~p=a========~~================'~n=st=a=la=t=.i=is=a==n~are _

principalul producator ?e pompe este ; pele WILD pentru apa rece si ape uzate. rotorul pompei. in acest fel, intre sectiuoea uzina AVERSA. Buclfesti. 101 strainalate sunt : • Pompa cenlrifuga monoelajata. E!e- . (racordul) de aspira!ie $; sectiunea (racor-

nurneroase firme de presligiu (GRUND- I mentele coroponente princip<ile ate pom- dul) de refulare energia hidra;Jlica a apei

FOS - Danernarca, DAB - ltalia, WILO - : pei centr?uge monoetaiate (fig. 2.8.20} sent cr este. _

Germania, SALMSON - Franta etc. r - rotcrul, format dirnr-un nurnar de. .. Pompa cenlrifuga mu1tietajala. in

care praduc pompe cu pertorrnante ; palete fixate intre ooua disclJ.'"i, discul ex- scopu! cresterii enerqiei hidraulice. res-

tennicesi fiabilitate ridicate Si garantate. : toMior. dispus cafre racordul de aspiratie pectiv a lnal!imii de pompare la un de-

in volurnul tnstatatii de Incalzire. cap i- : avand 0 deschidere Gentratii p'in care aca bit dat, sa pot monta pe acelasi arbore toiul 6. sunt prazentate date caracteris- : intra in canalele rotoeice ~j discul in:eri- : mai mulle rot Dare. Apa care iese dintrlice pentru mai multe Iipui de pompe pen- I or. Rotarul este fixat cu pene sau cu 0 ! un rotor intra. in rotorul urmator prin catru apa calda.. I presa speciala pe axul pompei, numit at- l nale de intoarcere. Etajul este d~finit ca

in Anexa III, in tabelele 1 $i 2 sun! date . bore de acponare. Acesta este cuplal cu : 0 unitate de transforrnare a energiei mepompele GRUNDFOS pentru apa rece $i ! axul motorului electric de antrenare. care i carnce in energie hidraulica, As lfel , dapentru ape uzate, ia" in tabeleIe 3 $i 4 porn- ! pune rotorul in miscere de rota tie; II ci la un d~it.dat Q, i~l!i~ea de porn-

~ -,! - carcasa (statoruij, in care apa evacea- . pae a UIlUl etal este H" ~ de porn

! la din canalele rotosice este cotectata $; i pare a unei pompe cu n etaje va .f

• evacuata printr-un racord de refulare. i fr-n-Hl.

Carcasa pompei se mai nurnaste si ] • Pompa axiala. Din punct de vedere camera speciala, intrucat sectiunea sa ! constructiv, S8 compune din aceleasi creste in sensul circulatiei apel deoarece ! element.e ca :;;i pompa centrifuga Pompele $i debitul creste; 1 axiale pol fi cu ax vertical sau orizontal;

~~I!~~~~~'~~ - difuzcrul, terminal OJ 0 ~ de racord ! dupii rotor, sunt prevazute cu un olSpOzitiv

fa conducta de refulare; ! de dirijare a curentului de lichid. La

10 _ presetupa (presgarnitura) de etansa- i pompefe axiale, fenomenul de centrifuI fa a carcasei (statorului) fa arborele de I gare este redus, particulele de lichid tiI actionare, avand rolul de a reduce SClJ(- : ind impinse de catre rotor pe traiectorii : ~ile de apa din carcasa pe Iiingi'i nrbcrele ! elicoidale. Paletele rolarice se i!1$urubeaza I pompei. Garniturile de etansare pot fi din i in (ichid $i prin circulatia pe care 0 proI azoest gralitat. bumbac sau in impreg- due di1je.atii axial GU"enlUl de (imid_ Porn-

nat etc.; ! pel~ axiale venicuieaza debite Q mari fa

-Iabiintuile, care sunl eJemente de elan- i inaltimi de pompare retativ mici.

sare intre discuri $i stator. I • Pompa votumice. Functioneaza prin

Principiul de Iunctionare a pornpei l deplasarea periodica a unor volume de centrifuge este urmatorul; prin roiatia : lichide intre sectiunile de asoiratie $i de rotorufui de catre rnotorul electric, ia I relulare.

nastere Iorta centrifugii, sub influenta Principalele tipuri de pompe volumice careia apa din canalele rotarice este ~i-I sunt: eu piston (de exemplu, pornpe rijata radial de la centru spre perilerie. In I oozatoa-e):;;i cu inel de lichid, utilizate pencenlrul pompei sa creeaza 0 depre- I tru realizarea vacuumulu.i in instalatiile de siune, iar sub actiunea presiunii atrnos- : amorsare a pompelor, cu roti dintate; eu ferice, apa din rezervaru( din care aspira ! pistoane rotative (Iabur.i); pompa de pompa, patrunde prin racardul de aspi- ' mana (lip Alweiller). cu paleta osci'anta, ratie in centrul pompei, de unde este diri- utifizata in statlite de pompare mid penjata din nou radial spre periferie $i tru epuismente sqjJ goliri.

fenomenuJ de centrifugare se reoeta

continuu. atat timp cat este actionat

t2

Fig. 2.8.20. Pompa centriruqa

monoetajata:

1 - rotor: 2 - palata. 3 - piesa speclaJa penlru Iixarea rotorului; 4 - arbore: 5 - garnilura de etansare: 6 - bucse: 7 - stator; 8 - oituzor: 9 - piesa interrnediara: 10 - rulrnenti: 11 - capac; 12 - dop de sctrgere; 13 - racordlIi pen-

tru manometre.

10

I;

ient de hidrofor.

t t t

4

11

12

Fig. 2.8.22. Instalatia de hidrofor:

1 - conducta publica; 2 - bransarnent; 3 - apometru; 4 - robinet de inchidere; 5 - robinet de inchidere cu desci'lrcare; 6 - rezervor tampon; 7.- distribuitor pentru alimentarea robinetelor eu plutitor; 8 - robinet C1J plutitar: 9 - pornpa centrifuga; 10 - clapeta de retinere; 11 - eonducta de ocolire a statiei de hidrofor; 12 - clapeta de retinere montara pe condueta de ocolire a statiei de hidrofor; 13 - recipient de hicb""ofor: 14 - indicator cu stiehl de nive! $i robinete de control; 15 - supapa de siguranta: 16 - robinet de gofire; 17 - presostal; 1B - automat de pornire-oprire a pornpel; 19 - circuit electric; 20 - compresor de aer: 21 - motor electric; 22 - conducta

de aer com imat 23 - distribuitor de a a rece sub esiune' 24 - manometru.

lnstalatii sanitate

2.8.2.2 Recipiente de hidrofor

Au 0 constructle standardizata (ST AS 2156) (fi9- 2_8.21 !?i tab. 2.8.2). Se mai numesc ~ recipiente hidropneumatiee, avand la partea inrerioara apa ~i deasupra apei 0 perna de aer eomprimal Sunt recipiente metalice incllise si, funcponand sub presiune, sunl supuse controlului ISeIR_

Acesle recipiente se rna, lolosesc si ca rezervosre tampon inchise s.JU ca rezervoare su!:l presume pentru aeumularea apei ealde de consurn.

Penlru agregalele de pompare monobloc, eu debite mid (pana ta 10 m3Jh) se folosese recipiente de hidrofor eu membrana din eaueiue, avand capacitatl cuprinse intre 25 $i 100 L De regula, membrana este sub forma unei anvelope un1Plu1a cu aer comprirnat (Ia presiunea de' 2 ... J bar) $i introdusa in recipient, fiind rlXata de capacul acestuia ~ prevazuta eu un ventil penlTu completarea periodica (sau cand est€;JIeeesar) a volumului de aer,

2.8.2.3 Rezervoare tempcn Pot fi:

-:: oeschise. eu forma paraletipipedica ~i dimensiuni standardizate (STAS 8941) (tab. 2.8.3)_ Se executa cu tabla din otel protejata anticorosiv.

- inchise, recipiente rnetance hidropneumatice (fig. 2_8_21 ;;i lab. 2_8.2) ca 5i recipteruele de hidrotor.

2.8.2.4 Aparate de automatizare, siquranla ~i control pentru insta/ali; de pompare a apei

PrincipaJele aparale de aulomatizare IoIosite sunt manornetre eu contaete etec-

1

Capitolul2: Instalatii de alimentare cu apa

sau inch is. , in rezervorul tampon deschis, apa

: trece de la presiunea din eondueta PUI bfica ta presiunea atrnosferica (avan

loe ruperea presiunii], pe cand in rezervorul tampon inch is (care are Ia partea in-

· ferioani. apa 5i deasupra ape; 0 perna del aer comprimat) se rnentins ccntmuitatea sarcinii din conducta publica.

Din rezervorul tampon apa este aspira-

:a de 1Xfl))3 si refulata in r.staIatie. Om dP.bi-1 lui total aJ porlllei Op 0 parte satisface consumul din cliidiri o: jar restul (Q,-qcl se acurnuleaz.ii. treptat in recipientul de hidrofec-, ~ pera de ae- existentii dea--

· supra apei, pana la 0 vatoare limi>a maxima (stabilita prin calcuQ si controlatii de un presostat, presiunea de oprire a pompei Ho, Ia atingerea careia presostatul eo-I

· manc:ta oprirea pornpei, Din aces! me: rnent, eonsumul de apa din instatatle este ; satisfacut din rezerva aeumulata in re-

cipienlul de hi&ofor (volum util) Vu. Pe I rnilSlrii ce rezerva de apa scade, perna de aer de deasupra apei se destinde pana Ia

: 0 valoare lirnita minima, (presiune de

: pcmr-e a iX>ffiP€i fi,), controlata de acela:;;i I l presostat, care, Ia atingerea 303Stei valori,

i cornanda pomirea pompei si functionarea

I instalatie] se reoeta.

: Pompa ::lsigura ridicarea presiunii apei I

! din iostatatie ~i are 0 functionare periodi-

: ca (dclicii), curata unei perioade T liind

I definita ca intervalulintre 2 porniri (sau 2

, qyhl succesive ale pompei. Dtralele T ale I I diferilelor perioade ale cielurilor de tunc-

i !ionare a pompei sunt dilerile intre eie ~

I, prin calcul se reteminil cUala minimii T".,., I _ a perioadei T:

i

trice; presostate; automate de porn ireoprire a pompelor; variatoare de frecvenl3 pentru poroe cu tua\ie va-iabila; nivostate; robinete de reglare actionate eu rnotoare el=ctrice [sau eu ventile electromagnetice).

Pentru recipienlele sub presione se 10- losesc supape de siquranta eu contrageutate sau cu arc. Controlul vizuaI aJ presiunilor apei sau aerului cornprimat se etectueaza eu rnanornetre.

2.8.3. SoJulii constructive, scheme ~i dimensionarea instatajiitor de ridicare a presiunii apei red

2.8.3.1 Instafa/ii de pompare a ape;, cuplale cu rezetvor tampon fi recipiente -de hidrotor

• Sotutirconstructive, scheme $i tonetioaere» instalatiilor de hidrofor

lnstaiana de pompare a apei cuplata cu recipiente de hidrof()(, denumita 'instalatia de hidrofor (fig. 2.8.22) se compune dintr-o staVe de pompare avfuld mootate, pe conducta de relulare, recipiente de hidrofor_

lnstalatia de hidrofor se adopta cand sarcina hidrodinamicii (presiunea de 5e(vidu disponibila H~ a apei din eonducta publica in punctul de racord a instalatiei inlerKxtre) este permaoent sau pe pe:-ioade lungi, insuricienta pentru Iunctionarea norrnala a tuturor punctelor de consum (H<fi<P<H<v;~), iar consumul de apa din instala;ie prezinta variil~1 impa1anle i1 tifTlJ intre valorile rnaxime $i minime.

Din cooducta publici apa pfltrunde inlT, un rezervor tampon care peate fi deschis

TabeluI2.S.2. Dimensiunife prineipale ale recipientelor hidropneumat.iee sau fl_entru acumularca ape] ealde

Capaeitatea Pn Dimensiunile [rnm] Dimensiunile racordurilor, Masa I

norninala (bar] pentru recipienle [in)

l'l Di H hI h2 hs h4 Li l2 Hidropneumaliee Acumulatoare [kg)

A B A 8

I

I

I

__l§_Q. .!Q_ 450 125:..::5,_+---=6,.::3-=-0--1_-,3:..::0,-=0__ 70 275 _~~ 464 2 112 1 2 112 2 112 82 I

250 10 500 1480 630 ~QQ_ 70 290 584._ 704 2 1/2 1 ~_ ~~L --100~~

400 ~ 600 1635 800 300 70 315 682 795 2 112 1 2 112 2112 127

10 1_ 500 __ 'I_.:::.80~3::--1f--- ~---+-------l--- ___!i~ __

_L_ 700 1885 800 300 70 340 782 895 2 112 1 2 112 2 1/2 174 I

r-. -I1~1-=-0-l- -+-,,50_°::=:°::-- _ . 905 __ _ ~~_

800 ------=-,60 800 1935 1000 300 70 365 896 1014 2 1/2 1 2 112 2 1/2 204

500 1034 241

-------I---"'-t---- ---1--':.::..:'----1----.----1--------- ---- ------ --_. ----.

100e ~ 800 2335 1000 450 80 365 896 1014 3 1 3 3 ~;~

I-.-----!_]J!_-----~ _ 1034 __ - -- --- 1- _

1600 ~ 1000 2440 1000 450 80 415 1100 1217 3 , 3 3 359

---;~O~-- . ~o __ -'-'-00- 2490 ;~O 450-~0 440 12~~ ~;~-r--;-- '---, - --4--~---r--:~~ . I

----;SCJO---- '1Q- ·1;~; ~54~- ,Wc%- - ~50 90 I ~65 1316 ~~~ -'---4 ,-'_ 4 '-'4 ;~ .

31;0-- 1'2--I'~DO I 31~O ~D~5D--;-D I 46~ - ~3 ~6 - ~:~~ - ~ -~- 4 - • 4 - - ~ ~~

-~OOO -~300 3:..,' ~,:;, 450 -;,;, I--~;;o 11416 ~~~ -~ 1 -- 5 - 5 -~r,

5000 I ~O 11400 3645 ~~~O 450 90 515 11508 ~~~~ 5 1 5 5 ~:~

r-----w--1 900 1646 11'2

630

I

r

I

I .I~

! .,~

Capitolul Z: lnstalatii de alimentare cu apa

Instalatii sanitare

in care Vu""-''' este volumul util maxim, iar Q" este cebitu! rneciu pompat pe oo-ata CIelului elf: ;une!i.::.n.:c:re a pornoei.

InverS<J1 pet"ioadei (frecvenla) n este egaIt! cu nurnarul de porniri (sau de opfiri) pe , ora ale pompei rr= 1IT. Perioadei minima ! Tmin ii corespunde n""", = 11T",.., si ~nand i seama de relatia (2.8.4 11 rezulta:

nnu. V..._ = ~ (2.8.42) :

na necesara Hn<X, in instalatla interloara lui de censorn eel mai oezavantaat bkrau(2.8.41)

(HdiS{i2:.HMc). afmentarea cu apa a insta- lie din inlreaga instatatie, ja~a de un

latiel interioare se face printr-o conoucta plan de referin!a unie admis [bar]:

de oeolire a statiei dE: pornpare, pe care - H" - presiunea de utltizar e a apei la se rnonteaza c clapeta de retlnere spre punclul de ecnsum eel mai dezavanraa evita lntoarcerea apei spre conducta )at hidraullc [bar):

publica alunci cand functioneaza porn- - fir '" h.'nr + hr_ - surna pierderilor ta-

pa. tale ce sarcina (liniare :?j locale) pe tra-

• Alegerea pompei $; determinarea seul de afimentare cu apa al punctului de puncie/cx de funcponare ale instaJapei de : consum eel mai dezavantajat hid'aulic de pompare a apei cuplata cu recipiente de la punctul de ie~re a apei din recipien-

hidrofor lui de hidrofor [bar);

Pentru alegefea pompei este necesar sa - hr;1lI - suma piecderilor totale de

se cunoascii debitul de cak;ul al insta- sarcina pe portlunea retelei din interiorul

Frecventa 11maor, a pornirilor (opririlor) i IaPei ~ i~mi!e de pomoare Ia fT1OIl1€fltele , r.ladirii, a traseului de atirnentare cu aDa

pornpei, este 'limitati: de sensibilitatea i ~njrii, respectiv oprim pompei. • a punctului cel mai dezavantajat [bar);

p-esostatelcr ~ de caractensticile fu1c!ionale; in cazul instalatiilor de distribulie a - hre.xr - suma pierderilor totale de sar-

ale electrornotoarekr (nm"x = 10 ... 30 por- I ape; red pentru consum menajer, deb i- , cina pe portiunea retelei din exteriorut nirilOra). ceea ce duce la Iimitarea valcrii j tul pompei active (sau al cuptajuloi in ca- ' cladirii a traseuJui de alimentare eu apa

maxime a volumului ulil Vu"..,..: [ zul Iunctionarii pompelor in paralel) se ia r de la punctul de iesire a apei din recipi-

o i ega! eu debitul de calcul q,;. (0p=Q:) a/ in- entul de hidrofor pana la reteaua din in-

V ..... '" ~ (2.8.43) I stalatiei. teriorul cladiri; [bar];

n....... I inaJ!imea de pompare necesara Hpp, in - Ho - presiunea din recipientul de

Se produc in prezent pompe care pot I ~tul pomirii pornpei, respectiv Hpp, in hidrofor in momentul oprjrii pompei, care func!iona norma! la un numar de SO ... 60 . momentul opririi pompei, se determina cu . se deterrnina in tunctie de vatoarea pre-

pornjrilOfa. relatiile (fig. 2.8.23) , siunii Hp din recipientuJ de hidrofor in

Perna de aer de oeasupra apei din re- 2 : momentui pornirii pornpei, cuooscand ca

H""=I{±Htp+h"p-HJ=H,,, MpO,.., [bar]

cipientul de hidrofor este asigurata de un . c,.H::=i-1trHp=(O.s ... 1) bar;

cornpresor de aer, care e$te pus in (2.3.44): - H,., - dife'en!a de nivellntre nivelul a,_'1ci

fl.lnc~une manual, <xi de cillo cri este rece- 1 . din recipientul de hidrofor si nivelu! apei din

sar sa se retaca volumul de aer din H,IJ=!i,±HgQ+h,.o-H,,=H,,,+f'v100,,,, [bar] i rezervorul tampon ~n care caz Hgp>O)

rezervcr. Hidoforul este prevazut cu 0 sn- (2.8.45) I sau inver.; ~n care caz Htp<.0l in mornentlJi

cja de nivel care perrnite controlul vizual in care Hp este presiunea din recipientul ! pornirii pompei [bar];

al nivelului apei in timpul exploatarf $1 al de hidrofor in momentul pornirii pornpei ] - Hgo - diferenta de nivel intre nivelul

volumului ocupat de aero La partea su- [bar) determinata cu relatia: i apei in recipientul de ilia-ofor:?i nivelul apei

perioar3 a hictofc:rului se monteaza un ven- H. 2H_=max(H. +J-t+h' [bar) (2.8.46)! in rezer:'orul tampon (in care caz Hgo_>

til de siguranlii cu cOlltrag-eutate sau cu p p J I 0) sau mvers (in care caz Hgo < 0) In

arc pentru protectia recipientului in cazul un de: \ momentul opririi pompei (bar];

unor suprapresiuni accidentale. in perioa- - Hnec - sarcina hidrodinamica necesa-: - hrpp '" Mp Q2PP. respectiv h,po :=

dele in care sarcina disponibila Hdisp. a ra in instalatia interioara de al.imentare cu 1 = Mo CJ1p() - suma pierderilor totale de sar-

apei in ounctul de racard (bransament), apa [bar]; ; cina (Iiniare si locale) pe lraseul conductei

este mai mare decal sau egal3 eu sarci- - Hg - inaltimea qeodezica a punctu- ; de pompare pana fa recipienlul de hidro-

~ for, calculate la debitul Opp de pornire al pompei, respectiv Ia debitul Op(} de oprire a pompei [bar);

- H" - presionea din rezervorul tampon irdlis (cIac:a este cazuQ din cae aspra pompa (in cazul re.zervorului tampon deschis:

Ha=HaFO in scara manometrical [bar]:

- Hsp=Hp±Hg~Ha; Hs(FHO±HgtrH" - inalprnile statice la momentele parnirii, respectiv opririi pompei [bar);

- Mp; Mo ~ modulele totals de rezistente hidraulice ale conductei de pompare [b2/m5].

intrucat din distriouitorul instalatiei de hidrofor se alrnenteaza cu apa atat reteaua de cistrbu!ie a apei roo. cat ~ iI1staIalia de p-eparare a ape; calde de eonsum, este indicat sa se introduca in relatia 2.8.46 valoarea cea mai mare dintre sarcinile hictocfU"lal11ice neces:ra Hnec .. pentru instalalia de distribu!ie a apei reci, respectiv Hnecac penIru instalalia de distribu~e a ape; ealde de consum (lntre cele doua sarcini hidrodinamice necesare Hncc ... $i Hnecac se admite

o diferenja de eel mull ± 5 %);

Pompa instalapei de !1iaofor se aJege

41/

T. =~

m~ 0

p

t

I

I

,

I

I

Tabelul 2.8.3. Tipurile ~i dimesiunile rezervoarelor tampon deschise de forma
paralelipipedica (STAS 8941) I
Tip Model Capacitate I b h !
nominala [I] [mm] [rnrn] [mm)
500 500 !
A II 1000
/ / 1060 1000 I
1 1500 I
1570 1000 I
I
2000 1500 !
V 3000
1.9 III 4000 2000 i

5000 2000 1250 I
6000 1500 I
I 500 SOO I
B 1000 1000 I
/ 1000 I
1500 1000 j
II 2000 1500 r
~ 1500 I
3000
4000 2000 I
r 5000 1250
III 2000
6000 1500 I

I··~

._.

• .... .'_ #.

I

I nsta I ati i san itare

Capitolul2: lnstalatii de alimentare cu apa

I

I ciu) a apei in sectiunea de je~ire din robinetul cu plutitor:

, S:s - aria sec~iunii circulare de dioil a metru I til a robinetuloi cu plufi-

tor;

- ~ - cueflCJentul de debit al seqiunii de i~ire a apei din robinetul cu plutitor;

Presiunea de utilizare este data de

I relatia: .

! h~HdistrHgtrhtt> (kPa] (2.8.S5)

i in care:

I - htt> este suma pierderilor totale de , sarcina (Iiniare ~ locale) pe conducta de

bransament [pa);

- Hgb - inatt,imea geodezica, transfor-

maLa din m in kPa.

I Cood1ia de Imtare a debituh..i P<Xl¢ cuplata cu rezffVor tampon deschis ~ reo. piente de hid-ofer, in func!ie de pr.esiurea disponibiJa a opd Hdisp, in punctul de

racord Ia collducta publica, va fi:

O"SK ~~-Hg-h [m3/s] (2.8.56) Aceasta conditie tirniteaza domeniul aplicarii solutiei de cuplare a pompei cu rezervor tampon deschis $i recipiente de hidrofor.

in cazul in care din rezervorul tampon se atimenteaza -$i hictantii interiori pentru incendiu, capacitatea rezervorului

din catalog pe baza determinarii punclek::r de functionare la momentele pornirii, respectiv opririi pompei.

• Ca/culul volumului necessr $i alegerea numarului de recipiente de hidrofor Volumul total VRH al recipienlului de hidrofor se calculeaza cu relatia:

0" (Ho+1,013)(H,,+1,013) 3

V -1.1-, [rn J

_- 4n (Ho-H"HH, +1,013)

frecvenja de n=12 pornirilh ale pompei ;>i un volum Va= 1500 I din relafia (2.8.49) se obtine:

VRTD= 150(1 0+ Op) [11 (2.8.51) Conditia func~i instalapei de hidro-

for in deplina sigt.ran~ este ca timpul de , :ncarcare cu apa a rezervorului tampon , deschis sa fie mai mic decal timpul de . descarcare a aceluiasi volum de catre

pornpa, In caz contrar, exista pericolul (2.8.47) : intrarii pompei in regirn de cavitatie, prin in care debitul Op, at pompelor in ; patruooerea aecului in conducta de asfuncpune sirnultana [rrtJ/h] ~j Ho, Hp, H i pira~e, dupa epuizarea volumului util de (bar] iar ' . ; apa din rezervorul tampon deschis.

Qp (Ho+1,013)(Hp+1,013) ...,;,.: Conditia de mai sus se exprima prin

II: . -1, 1-·· . [''''-J I I t'

fIH- 4n (H -H )(H +1,013) . rea fa:

a " P • OpsNcn>

I

I

I

(2.8.52)

(2.8.48) in care 01' [m3Jh] :;;1 Ho, Hp, Hi [kPaJ. Diferenta de presiune dintre presiunea de pomir~ HI' ~i presiunea initiala Hi, se recomancla sa aha vaJcrile cin tabelIJ 2.8.4, I care sun! cuprinse intre..3,5 .. 27 kPa, pen- : tru Hp<.600 kPa. ;

in cazuli"n care din caJcuI rezulta un vo- ! lum aI recipientului de hidrofor, mai ma- ~ re de 1600 I, se aIeg cIo4.Ja recipiente ega- i Ie pentru a permite efectuarea reviziilor : tara intreruperea alirnentarii cu apa. :

Firma GRUNDFOS, produce pompe : prevazute cu microprocesoare inccepo- : rate, care prin senzorii de presiune pot comanca pcrnrea ~ eo-rea porrpek::f fa-a recipiente de hidrofor.

• Alegerea compresorului de aer Debitul comprescrului de aer se alege in asa fel incat presiunea initiaia p, sa fie reanzata in 2 .. ,3 h, iar presiunea r;ompresorului de aer po sa fie numeric rnai mare sau eel putin egala cu inaltimea de pompare in momentul opririi pompei Hpo, pentru a putea introduce aff sOO presiune, tara a fi nevoie sa se goleasci apa din recipientul de hidrofor.

• Dimensionarea rezervorului tampon deschis ~ a instalafii/or hia-aulice anexe Volumul (capacitalea) rezffVCllJlui tarrp:::.n

deschis Vmv se ealculeaza cu formula:

Vm= Va+QPI; [IJ (2.8.49)

in care:

- q, este cEl::Jit.I pcITlJek::r n fI..rc!i.r"e [Vs];

- t, - tirnpul de functionare a pompe-

lor [s);

- Va - volurnui necesar executarii racocdurilor la rezervor (I).

Se considera ca timpu! I, de Iunctionare a pompei (de refacere a volumului util de apa din hidrofor) este egal cu timput tz de staf1'9'e a porl1)ei (de a::nsunare a volumului uti! de apa din hidrofor), tEt:r-1. durata Tunl1i ciclu de functioP.are a pornpei (perioada) va fi:

T=I ..... t;;:-21=1/n (2..8.50) in care n=11t este frecventa (sau numi'irul de porniri - opriri Ih ale pompei).

in cazul in care timpul de func;.ionare a pompei se considera egal cu tr-t::150 s. ded 0 perioada T=300 s, respectiv 0

sau:

o, $Np. r.d~ ...J2 .Jh: im3/s] (2,8.53) 4

I

respectiv:

o, $K .Jh:;K=NJl. 7rd~ .J2 4

I

[m3/s] (2..8.54)

in care:

- Qrp este debitul unui rabine! cu plutitor al rezervorului tampon deschis;

- N - numarul de robinete cu plutitor:

- h~ - presiunea de ulilizare (de servi-

I

I

Tabelul Z.8.4. Oiterenta optima dintre presiunea din hidrofor in momentul
lparnirii po~pei ~i :l(<!siunea iniliala in recipientul de hidrofor OBi (STAS 1478)
Presiunea in Capacitatea hidroforului {II:
mornentul poenirii 1601250 400 I 630 800; 1000; 2000 13150 4000 5000
pompei Hp 1600 2500
lk Pal "Hj = Hp - Hi. fkPal
200 9 7 6 5 4 3,5 3,5
- -
<100 8 15 12 10 8 7 6,5
600 27 22 19 16 12 10 10
- 1---
900 41 34 29 24 18 16 14
1200 55 45 38 32 25 21 19 I

I

I

-L.
a J I E
a
I II I :C ~~
I
I I ~l
I I r<><>- I'
I I
i I
I I
ci I
..
'U I 0. I
I '!i
.<:; I

I

I

I

Fig. Z.823. Schema de calcul a instalatiei de pompare a apei cuplata cu recipiente de hidrofor.

I

--------------------------------------------

I

I.

I

I

.

.

I

I

I

I

Capitolul2.: lnstatatii de alimentare cu apa

lnstalatii sanitate

tampon se verific.a pentru a SF. <isig...:ra debitul de cpa necesar hidranhbr interiori limp de 10 min. respectiv de 5 min oaca atimeritarea cu apa a rezervorului se face' automat (robinetul de alimentare !iind comandat de un nivostat).

Treouie venficat. de asemer . ..-a. oaca In rezevorul tampon pot fi mor.1aIE robinetele OJ plulita (cei putin cJoua. pentn , siglran!fl in functionare). Une<xi se prevede $i 0 ca- I pacitate suplirnentani (de rezerva): daca . este asigurata rezerva pentru incendiu;:;i ; posibilitatea monwii robinetelor cu pluti- ; tor, nu mai este necesara a catA"lCitale su- i plimenlara a rezervorului tampon.

T!pU11e ~ dirneosiuniJe rezavoaelcr lam- ; scurqere a :xeaplinului se dGio2l"mind cu pan deschise. de forma paralelipipedici ! relatia:

5i de construcfie rnetallca sunl redate In : r"--~----------

tabelul 2 .. 8.3 (STAS 8941). i 0 =d • (1+'>o)(1+~). 2 hu

Diarnetrul DI al conductei de alimen- i 5, 1+';" 2(1+f.:,)(h, +1\)+03

tare cu apa a rezervorutut tampon des- 1 [rn] (2.8.60)

chis este egal ell diametrul conouctei de :

,

bransament. I

Galculul diametrului robinetului cu plu- l

titer este prezentat la § 2J.3.1. !

Diarnetrul 02 al distribuitorului robi- l netelor cu plutitor se alege constructlv cu II 1 sau 2 dimensiuni mai mare oecat dia- I scurgere. de diametru 05: celelalte rna-

rnetrul Dr. " rirni au sernniticatiiie aratate anterior.

Lungimea L a distribuitorului rezuaa

constructiv in Iunctie de nurnarul, diame- i 2.8.3.2 Grupuri de pompe cu turetie

trul si ctstantete dintre robinelelA cu plu- 1 variabila, cup/ate in paralel tsistem HY-

titor. I DROMULTfj

Diametrul [}j al orificiului preaplinului de I Sisternul (fig. 2.824), complet autorna-

,

fOfma circulara este dat de retatla: I tizat, canstiluie a solutie alternativa la in-

~-4 - I stalatia de hia-oter. Pe conduc1a de refula-e

o :=sl ;)hu ·d, [rn] (2.8.57) a pampelor este montat un recipient de

3 V Jl2(1+~,.)g hidrofor cu membrana. care permile

in care 11 = 0,63 este coeficientul de , lJTTliiTea vaiatiei p-eslunij apei dn instalalia

debil al orificiulul de preaplin. de ulilizarc. Variapa debilului ob!inuta prin

Oimensionarea oriflciului de pceaplin de I variatia turatiei permile urmarirea ridela a forma creptunghiulara consta in stabilirea I curbei de varia tie aleatoare a consumului I3timii a (constructiv) ~ inaltimii b ale aces- !. de apa (aonogama de coosurn), Aparatua

luia aplicand relatia: . de actionare, control ~i sernnalizare este

~------'------ I

9n' hu.d: ] grupata in tabloul electric de automatiza-

b=3 _. 2 2 (m] (2.8.58) I re care face parte integanta din sistem.

64 J-I. a (1 + ~ ) 9 Firma GRUNOFOS produce pompe cu

in care marimile hu. d,. si .;.. au sern- ! n . .r<l~ie vaJiabilii, cu microprocesoare incor-

nificatiile cunoscute, I, porate care elimina tabloul electric de

Vasul preaplinului poate fi rezervor " automatizare. prismatic cu dimensiunile recomandate ,

0.6·0.6·0.6 m sau rezervor lronconic " 2.8.3.3/nsta/a/ii de pompare a spei, cu- I (palnie) cu diametrul superior de 0.6 m •• plate cu rezetvor tampon~; rezervoare I diametruf inferior de 0,3 m 5i inallimea I de ina/lime I h=:O,6 m. La partea interioara vasul are I . So/utii constructive $i functionarea inuri $!ul pentru racordare la conducta , sta/afiei de pompare a apei cup/ata cu . de evacuare, rezervoe de ina/time !

Conductele de evacuare de diametru ,. Solutia se adopta cand sarcina dispo- I

04 si Ds conduc excesul de apa din re- 1 nibita Hdsp (preslunea de serviciu), din con- ! zervorul (vasul) preaplinului la canaliza- ducta publica, in punctul de racord, I reo se executa cu tubLri din fonm de SCU'- scade periodic (de exemplu. in orele de I gere. tevi din PVC sau otel si se dl- consum. maxim) sub valoarea sarcinii I rnsnsioneaza in ipoteza ca funcponeaza necesare Hnec=max(Hg+-Hu+llr) pentru Ia curgere cu secpune plina. functionarea normaJ3. a tuturor puncte10r

Diametrvl 04 al conductei verticale de de consum din instala!ia interioara:

scurgere a preaplinului se calculeaza cu Hdisp<Hnec. Rezervoarele de inaltime se

relatia: prevad mai pu~in in cazurife cladirilor civile $i mal mull in cazul cladirilor in-

211, (1 + ';"'j+ OJ

iml (2.8.59)

in care miirimile d" h, • .) D:o au sernnifica!iile cuncscute, iar:

n, este presiunea stauca 2 inaltimii coloanei de apa din rezervorul sau palnia preaplinului [kPa];

~o. ~l ~i 9- - coeflcientii de pierde<i de sarcina locale ale orificiului vasului de preaplin (care face legatura cu conducta de diametru 04) ~i ale robinetului cu plutitor.

Oiametrul 05 al conooctel orizontale de

in care:

- hi! este tnal~imea coloanei de apa din conducta de diametru 04, transforrnata din (m] [kPa];

- ~2 - coeficientul de pierdere de sarcina locata In conducta orizontala de

dusrnate. ;[1 care se desrasoar;j procese Ichnalogice care necesita apa ta p~esi'lni de u:ilizare aoroaoe coostante, ill penoada in care Hu.~H,...c rezervcrul de Inalti[lIB $1 instalatla interioara sunt al;m_ntb:e drect din conoucta pL;bilcil prin condcc- 13 de OC01ire a statiei de pompare.

Pompa poate fl acuonata manual sau p: intr-un sistern de autornatizare.

De regula. pornpa este actionata au-

· tomato in functie de nivelul apei din rezervorul de inallime, ccntrotat de un ni-

· vostat. Pentru a evita intoarcerea apei prin

conducta de ocolre, pe aceasta conductii : se monteaza a clapeta de retinera. : Alirnentarea cu apa a rezervoruiui de : lr~:ikne;;i a mstalatiei interioare se face 1 prin aceeasi cotoana,

• Oime!1sionarea rezervcru/ui de inaltime Volumul (capacitatea) rezervorului de inal- 1 lime se delermina in funcye de modul de ; acfiooara (manual sau automat) a pompei. · in cazul pornirii manuale a pompei. vo: lumul util Vu al rezervoruJui de inaltime se

i deterrnina cu relatla: .

i v"=o, ...... (1- 'k) [IJ (2.8.61)

: n 0"

in care:

- O» m.'J< este debilul zilnic max trl I c.!<:! : apa consumat [l/zi];

! - n - nurnaru' de pomiri pe zi ale

I pompei; In medie n = 6 porniri/zi;

I - qc - debilul de apa consumat in I cladire in timpul pompfuii apei in rezer· vor (1111"

I tL J 'deb' I I - .

I - '-'P - till pompa In rezervor In ace-

I

[J

Fig. 2.8.24. Grupuri de pompare cu 1uralie variabila, cuplate in paralel: 1 - conducla de aspiratie; 2 - pompa; 3 - conduct8 de refulare; 4 - recipient de hidrofer. cu membrana; 5 - lablou electric de automatizare.

.'

.....

,;1 •••.• ,

se folosesc ooua jeturi simultane. j ai, din statia de pompare. Se admite I

Este indica! ca fiecare pompa pentru : oprirea automata In cazul lipsei de apa.

stins incendiul sa aiba conducta propne ] Pompele de incendiu cu porn ire auto-I

de aspiratie din rezervorul de apa. .: mata care servesc numai retelele de hi-

Cand se rnonteaza mai mult de 2 ! aanti exteriori se prevad ~i cu dispozitive pornpe, pentru 1 sau mai rnurte retele, se ; (butoane marcate coeespunzator), care &1 admite prevederea unei conducte de ~ perrnita actionarea lor eel mai tarziu in 51 (2.8.62) aspratie - tip colector - previizuta cu cel ; min de la darea semnalului de'alarma.

putln 2 sorburi, calculate fiecare pentru I Timpul admis pentru manevrarea a ma-

la cladiri'e industriale, raportul qdOp : inlregul debit teoretic in caz de incendiu : xim 2 robinete care perrut utilizarea rezervei poale avea vakri ce nu pot Ii rte!=Jlijate ceea ; ~i astlel realiz~! incat, in cazul unei avarii ; de incendiu din rezervoarele de acumula- I

ce conduce la aplicarea relatlei 2.8.61. Ia elementele componente, sa 58 asigUfe !' re pentru funclionarea hictanylor este de

Volumul total necesar al rezervorului de . functionarea instalatiei la parametrii asemenea de 5 min.

inallime va fi: f prolectati, Actionarea pompek .. destinate aJimenta.-

V:V..,t-Va ll) (2.8.63) l Refuiarea, respectiv legarea pompekx rii re!elelcr de hicranli apa-aer se face lX"in I

. in care Va este volumul ocupat de ! Ia retelele de distribl1)ie aferente, se face butoane, amplasate Ia fiecare hid-ant, care .

apa sub racordtrile de intrare ~ ie$jre ale I astfel: actooeaza ~ electrovana care delimiteaza

rezervorului de Jnaltlrne: in general,: - Ia instaJatiile de stingere cu sprinkle- retesua de apa de cea cu aero

Va=O,1V astfel ca: Ire, d"encere sau apa pulve-izat"i se prevede Instala~ile de incendiu independenle (se- I

V= 1,1 Vu [1! (2.8.64) un OlSlribuitor propriu Instala1iei, separat ~ parate~ p"ev3ztrte OJ pompa OJ pc:mi"e <:JIl-

in cazul acl,ionarii automate a pompei ndependent, alimenla.t rm ininimt.m 2 con- tormt"i, se edipeazit ~ cu p::rrv! pilot pende alimentare (Ia comanda nivoslatului) I d..cte, fleca"e asig.ri";rld debituI rraxin nece- tru debite mid, care sa asiglre acoperi"ea

se fine searna de perioada T a unui ci- j sar. Din acest distribuitor se alimenteaza eventualelor pia-deri din relea $i mentinerea I ~Iu de runC1io~are a p~m~i definitIi ~ i instal~tijle respective prin 2_conducte. di- presiunii in instalape,

intervalul de tirnp cupnns mtre 2 pormn I rnensionate fiecare pentru IOtreg debltU!; Pompele de incendiu care alimentea(sau qril) succesive ale pompei, respectiv! - la instalatiile de stingere cu hidranli z.a re!eIele sepaate vex avea asigrat"i por-

de nurnarul de cicluri n, mai precis de i exteriori, respectiv cu hid-anti interiori, se ni"ea automata 5a1J pin cormncia do slalia I numarul maxim de porniri (frecventa) pe I prevede cate 1 conducta proprie de re- de pompare, serviciul de pompieri (daca

ora ale pompei, cunoscand ca perioada !Iulare. exista) ~i din diferite puncte ale cladirii.

este inversul frecventel: n=lIT 1 Din colecto- se pot alimenta $i autove- Oprrea pompelor se face manual, din

Vofumul util al rezervorului de inal!ime hicule de interventie prin intermediul I statiile de pompare, la terminarea in-

are valoare maxima; unui racard cu On 100 si a unui cimin lip cendiului.

v:. '" Op A pentru allmentarea directa a pompe-, Pentru actionarea pompelor de incen-

...... 4n Im3j (2.8.65) : tor mobile (STAS 9342). I diu, care lucreaza independent de pre-

, lnstalatiile automate de stingere a in- I siunea din hidrolar, Soil prevad butoane

Volumul total necesar aJ rezervorului de cendiului (drer.cCf"o, sprinklere, apa pul- ! de pornire din casa pompelor ~i de ta VEfizata) VOl' avea asigu-ate debitele $i pre- I fiec.ae hKtant.. i<r oprrea se face <in sta~,1e siunile de stingCf"e pe tot timpul too- ~ de pompare, prin actionare rnanuala, la (2.8.66) relic de interventie prin statii de ridica- ! lerminarea incendiuluL

re a presiurui. cu alimentare din 2 surse i Se aelmite opri"ea automata In cazul lipde energie (norrnala ~j de rezerva) sl i sei de apa,

rezerva necesara de apa, i Pompele de incendiu se rnonteaza

La instatatule de pompare cu reci- ~ as tie! incal nivelul rezervei de apa penpiente hidropneumatice de incendiu se : Iru incendiu sa fie mai sus decal partea prevad 2 compresoare. , superioara a corpului pompei (pompa Compresoarele penlru instalatii de i Inecala).

sprinklere din sistemele de aer-apa tre-' Conductele de Iegatura Intre pompa ~i buie sa asigure umplerea cu aer a insta- i rezervor nu se roonteaza deasupra rWelulul latiei in maximum 20 min. i rezervei de incendiu. Fac exceptie pornCompresoarele oeruru instalatia de i pele previizule cu sisteme de amorsare incendiu se prevad cu ac!ionare ma- ! avizale de organele abilitate, care so nuala $i cu semnalizare a scaderii presiunii ~ mon!eaza conform indicaliilor proaeruluL Se interzice aqionarea automata ! ducalorului.

a compresoarelor. : Pentru incercarea per'lOd"ci a pompelor

in caz:lrile cand este obligatorie $1 nu se ; de iocendiu se recorna.nd<l asigu"aea posi. peale 2SigLl"a a 2-a sursa de energie elec- j bilitalii intoarcerii apei'in rezervor.

lJ'ici (de rezerva), se monteaza pompe i ,6,paratele de automatizare:;;i comanoo. fixe cu motor cu ardere inlerna, OJ porni'e ! lX"ecum ~ tablou'ile eIectrice se protejeaza automata. Se actnite, de ase-nenea. foIosi-oo I impotriva umiditatii, fie prin ampfasarea in in acest scop a pompelor cu abll' Cm caz:ul I inc3peri uscate Ia temperallra indicata de cand esle asigurat.8 ar.mentarea Jor pef- : prod;;citor, fie prin montarea in cutii (dumanenta printr-o conducta separa!1i., Ol""ect ! Iapurij ~sulate.

de Ia SU"sa). ' Sta!ii:..! de pompare pentru apa de in-

Pompele pot fi actionate automat sau : cendiu pot fi instalate in cladwi indepenmanual. in cazui in care pompele sunt ' dente sau pot fi inglobate in c!adiri civile aclionate automat, se prevede, in mod : sau industria Ie din categorii:e C, D ~i E obflg8.toriu, $i actioOarea manuata. OprTea i de pericol de incendiu sau alipite de . pompelor, in loote ca.zuile se lace manu- aceslea.

lnstalatii sanitare

,

Capitolul2: lnstalatii de alimentare cu apa

lasi interval de limp [l/h],

in cazul in care qc este mic $; cand Op este cu mult rnai mare oecat qc. atunci raportul qdOp se poate neg,ija tii capacitatea rezervorului de inal!irne se deterrnina cu relatia:

til

inaltime este:

V~1,10" 4n

Pe baza relatiei 2.8.66 se alege rezervorul de inaltime cu dimensiuni tipizate, sau 58 stabilesc aces te dimensiuni prin calcul de constructie a rezervorului, astfel ca volumul efectiv (conslruit) sa fie cel cutin egal cu volumul total necesar. in anumite cazuri se pot adoota 2 rezervoare at carer volum efectiv insurnat sa fie egal cu volumul total necesar.

2.8.3.4 Particularitap ale instalaJiilor de pompare a apei necesara stingerii incendiului

in statiile de pornpare echipate cu pompe fixe de alimentare cu apa pentru stingerea incendrJlui, este obligabie montarea unei pompe de rezerva, egala cu cea mai mare din grupul celor in (uncliune, in urmaloarele situa!ii:

- constructii $I grupuri de construc~i Ia care debitul de apa pentru incendill exterior depa$e:;;te 20 Vs;

- constructii in.dustriafe sau civile care sunt prevazute cu instalalii automate de stingere (sprinkfere, drencCf"e sau pulvCf"izatoare);

- cladiri civile :;;i induslriale la care pentru stingerea incendiului din interior

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I em C . 112:1 1 ii d I' -

~ apitn U ._ nsta atu e a nnentare cu apa

r;

Instalatii sanitare

inc3perile staliilcr- de pon .oare, ingloba- Din punctele de crdorate 1~,42 kPa

te sao ahplle cl.3dirilQ( cu alte destinatli, se si Hp<>"'394,13 kPa se due paralele la axs

separa de restul clad~rii prin pereti cu absciselor si la mtersectia cu curba de

rezlstenta la foe de eel putin 3 h :;;i plan- sarC:n2. a pompei se deterrnina puncteie ... :.. cu 0 rezistenta la foe de 1 h :;.i 30 min. : de tunctionare ale instalatiei. care au aba'l;'md acces Girect dill eXlerio-. Se adrrute sCseIe (debitelE:): Qcp=74 m'lh: l)",,=4Cuillh. ~ cvmvnicarea cu corid(YUi cornon, prin1r-: Debiful mediu pornpat este : o usa avand lirnita de rezisterua Ia foe de ' OAO"p+Opoc:,)/2:(74+40)l2:57 rn3/h.

1 h ~i 30 min. 1 ~ de caIc:U 2. Se cElerTninii volu-

Cladirile independente ale statiilor de : mul necesar. lipul $i numarul recipientelor pompare VQ( fi de gradul I - II de rezis- i de hidrofor pentru lnstalatia de pornpatenta fa toe, jar in cazul in care exist3 nu- : re ale care. date de calcul sunt cele din mai 0 pcmpa de incendiu, ele pot fi de : exemplul 1.

gradullll de rezistenta la toe, I Rezolvare . Volumul necesar at recipi-

TI1Cl1periIe in care se g8sesc pompeIe de : entelor de hid'ofor se calculeaza Cli r~!ia incE:~diu se prevad cu l~tUl a le1efor:icii. ; 2.8.48, in care: Q,=57 rn3fn; Hp=294.3 kPa; OJ sen'idtl p-cpiu de porrpiei. arunci citnd : Ho=395.5 kPa; H.=Hp-14,71=294,3- debitul de incendiu interioe $i exterior este -14,71=279,58 kPa, iar nurnarul de rnai mare de 20 l/s. porniriiopriri pe ora ale pompe.i (frecvenra)

Indiferent de debit. incii.perea staliei de : se alege 11= 12 rr '. Rezul ta:

pompa-e se prevede ~ OJ ilumirat de sigu- l Op (Ho +101,3)(H,,+101,3)

- ... V :=11-· =

ra~la pentru interventn. ,.,. . 4n (H -H )(H +101,3)

In slalii se afiseaza instructiunile ~i ,OP' .

schema de Iunctionare. 11~. (395.6+101.3){294,3+101,3) .

Echiparnenrul de rezeva (exctusiv porn- . 4 ·12 (395,5-294,3}{279,58+101.3)

pa de rezerva) pentru ridicarea presiunii i = 6.66 mJ

~~ asigu-area debitului de apa se rrooteaza i iotr-o incapere separata de cea a echipa- : rn~nlUlul normal. zidul de separare avand ;

o rezistenta la foc d minimum 2 h. :

in pere!ii de .separare se pot prevedea i 'J:;;i de cornunicare rezistente la foe de i 1 h :;;i 30 min. Similar se arnplaseaza :;;i j separa !i'i grupurile electroqene. :

I;

,

~

I

11

1.1 I".:

2.8.4_ Exemple de calcul

I"

ExempluJ de' calcul 1. Se alege pornpa pentru 0 instalatle de hidrofor, cunoscand LfTT1fltcaele dale : debitul de calcui Qc = 16 Vs; sarcina hi&odinamci necesara H.w: = 292,3 kPa; lnatVmile geodezice de pompare a apei. la momenle!e pornirii, respecliv opririi pompei. Hw=-1,5 m, respectiv -14,71 kPa, Hgo=-1,05 m res- I pectiv -10,3 kPa; pierderile totaie de I sarcina pe conducta de pompare a apei I hrp ... hro;;hr-8,83 kPa. Se va alege 0 . pornpa GRUND OS. Pompa asp ira apa dlntr-un rezervor tampon oeschis.

Rezotvare, Se deterrmna inallimile de ~e Ia pcmrea pompei, Hw $i Ia api-I -ea pompei, apJicii.nd retatiile 2.8.44 ~i . 2.8.45 considerand:

H,;2Hne<;, Hp==294,3 kPa, I

'J.H=Hq-Hp:98,1 kPa I

Yo=Hg+ 101,3=294,3+ 101.3=395.6 kPa: i 4 ... ",0 kPa I Yw=Hp+ I Hgp I +hrp-Ha=294,3-14,71+ '

+8.83-0=288,42 kPa

-/po=Ho+ I HgD I +hro-Ha:395.6-10,3+ +8,83-0::.394,13 kPa

Debitul de calcul al pompei este Jp=qc=15 Vs::57,6 m3/h.

Din catalogul de pompe al firmei ;RUNDFOS se aIege pompa tip LPD 1{)()~OO (fig.2.8.25). avand diametrul rotoruJi 164 mm.

I~

I·'

I

IJ

1

-

Din labelul 2.8.2 se aleg doua recipiente de hictoh, de- constructie standardlzata. avaod fiecare un velum de 3150 I (respectiv 3. 15 m~), volumul total efectiv fiind VflIr-6.30 m3•

Exerr9ki de cab.l 3. Se detamina vohi-

mul neces.ar $i dimensiunile rezervorului tampon deschis pentru instalatia de hid-ofor ale carei date de calcul sunl redate in exemplele 1 si 2. Diametrul conductei de alimenlare cu apa a rezervorului 1ampon deschis este 01=139,7 mm, iar viteza medie a apei in aceasta con-

cucta este 01= 1,20 rn/s, Considerand aceeasi valoare a vitezei apei la trecerea prin robinetul eu plutitor. v;=:v=1.20 mls. se 'deterrnina drarnetrut robineteter cu plutiter alegand N=4 robioete. Cunoscand ca presiunea de utilizare ta robinetele cu plutitor este hv=4 1.2 kPa si coeficientul

. de debit m=O,68 se verifica conditia i bunei functionari a instalatiei de hidrofor. i Rezolvare. Aplicii.nd formula .2.8.51, ~ in care Q,=1G Vs, vduru rezervcruhi tam! pon desehis va fi :

: VRiD==' 150(1O+0p)=150(10+ 16)=3900 I.

Din tabelul 2.8.3 se alege un rezervor tampon deschis. de forma paralelipipe: dica model A tip III, cu capacitatea noI minala de 4000 I si dimensiuniie 20QOx 2000x 1000 mm .

Oiarnetrul d, at robinetelor cu plutitor se deterrnina apllcano formula (2.7.12):

d,=~

o 16

q,p=-P-=-=5,33 IIs= N-1 3

=0,00533 m3/s

un robinet se considera defect d,=O,075 m '" 75 rnrn: se aleS8 d, == 88,9 m cu d",r=80,l mrn

Din rela~i1e 2.8.52 ~ 2.8 .. 53 se calcueaza: n:d2

q,p(N-l) = (N -1)J.i.----;tJ2h" ""

,

I

I intrucat Qpe:=. 16 Vs, reiatia 2.8.53 este

I indeptinita 01<Qrp..

f

=3xO 583,14XO,082 )2x412=

. 4 • ,

P fl<Pa) H [rn]

I I I I o 2 ( 6

o 10 20 30 40 50 I'D 70 00 90 100 110 OIm'1I11

5SO soo 450 400 350 300 2SO 200 150

100 50

o

55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5

I I I I I I LPO 100-200
r-- 45~~ J 50Hz
F· :-lr--- 66% I Lrso=
~. ~'"
:.0% r-- ~, <, J
-, f':::-... .,. K'f-
- - ...~ _?<.., 1lO%.~
<~'64
- • 5O%L
'I L
1'l_lZ. ~ !-""'I"
- I
-
1 NPSH[ml 22 2D 18 16 14 12 10

8

6

4

2

o 0

o 10 20 30 40 50 I'D 70 SO 90 100 110 Q Im'IIII

1 I I 1 I I , I I I I I I I I I QI"'I 02468101214 '618 20222'26:1830

I I I I I I I I I I I I OIVsI a 10 12 14 '5 18 2D 22 24 26 28 30

Fig. 2.8..25. Curbele caracterislice de debit, presiune ~i putere pentru pompa Grun fos LPD 100-200.

...

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful