PROIECT DIDACTIC

TEMA: ³Alege! Cum vrei s fii?!´ TIPUL DE ACTIVITATE: consolidare MIJLOC DE REALIZARE: activitate integrat FORMA DE REALIZARE: convorbire SCOP: Dezvoltarea capacit ii de a diferen ia comportamentele pozitive de cele negative, respectarea normelor de convie uire necesare integr rii în via a social . OBIECTIVE OPERA IONALE: y Educa ie pentru societate a) cognitiv-informa ionale: - s perceap latura educativ a poeziei ascultate; - s compare aspecte pozitive cu cele negative ale comportamentului lor i consecin ele generate; - s con tientizeze importan a respect rii regulilor de convie uire în familie, societate; b) psiho-motorii: - s formeze grupuri de lucru în func ie de cerin a educatoarei; c) afective: - s - i utilizeze abilit ile de cooperare în cadrul grupului; Educarea limbajului a) cognitiv-informa ionale: - s formuleze propozi ii cu expresii sau cuvinte care eviden iaz tr s turi de caracter sau comportamentale (ini iate/cu sens opus) întâlnite în text; - s transforme o propozi ie enun iativ în propozi ie interogativ sau exclamativ ; - s reprezinte grafic propozi iile a ezând în final semnul de punctua ie corespunz tor; b) psiho-motorii: - s utilizeze corect instrumentulde scris; c) afective: - s ia atitudine fa de comportamente nepermise; Limba englez a) cognitiv-informa ionale: - s pronun e clar, corect cuvinte în limba englez ; - s interpreteze un cântec; b) psiho-motorii: - s execute mi c rile impuse de textul cântecului; c) afective: - s participe activ în cadrul grupului; - s tr iasc sentimente de bucurie, veselie, bun dispozi ie;

y

y

STRATEGII DIDACTICE: y metode i procedee: conversa ia, problematizarea, instruirea asistat de calculator, metoda p l riilor gânditoare, algoritmizarea, expunerea, jocul de rol, tehnica blazonului.

y

material didactic folosit: p l rii colorate diferit, coli albe, carioci, calculator, soft educa ional (imagini sugestive expuse prin intermediul calculatorului).

EVENIMENTUL DIDACTIC I. Organizarea activit ii

CON INUT

TIIN IFIC

STRATEGII DIDACTICE

EVALUARE (Instrumente i indicatori)

II. Evocare a) Captarea aten iei b) Anun area temei i a obiectivelor

III.Realizarea sensului

-A ezarea m su elor sub form de careu; -Preg tirea materialului didactic necesar desf ur rii activit ii; În debutul activit ii, li se va prezenta copiilor surpiza preg tit de Pinocchio - o poezioar din care a înv at multe lucruri bune, valoroase. Educatoarea le va expune copiilor poezia. ³- În activitatea de educa ie pentru socitate de ast zi, vom discuta despre cum este/nu este bine s ne comport m, vom formula propozi ii cu unele cuvinte, apoi le vom reprezenta grafic (scrie), vom recita o poezie în limba englez , etc. Avem multe de f cut, deci, la treab !´ EDUCA IE PENTRU SOCIETATE Copiii sunt a eza i în semicerc. Educatoarea va reactualiza con intul poeziei ÄPui orul mo at´, de Elena Farago. Se va citi poezia clar, coerent, expresiv, astfel încâtaten ia copiilor s r mân captat . Pe m sur ce vor fi întâlnite în text, vor fi explicate semnifica iile cuvintelor: Äpestri ´, Äb l at´, Ämo at´. Se împart copiilor ase p l rii mari, colorate diferit. Copiii se vor a eza în jurul acestora, formând grupe distincte. Pe borul fiec rei p l rii, se afl un plic ce con ine câte un bilet pe care este notat cerin a pe care trebuie s o dezbat fiecare grup. Plicul va fi aduseducatoarei de câte un copil din grupul respectiv dup cum urmeaz : P l ria alb -Informeaz ! Ä- Despre cine este vorba în poezia ascultat de voi? ´ Ä- În poezie este vorba despre o clo c ce are apte pui. Din cei apte numai unul este ascult tor, iar ceilal i

Surpriza Explica ia Conversa ia

Expunerea

Explica ia

P l riile gânditoare

Evaluare formativcontinu , în func ie de obiectivele opera ionale (verificarea capacit ii de utilizare a cono tin elor dobândite anterior) Studiul pe grupuri

Problematizarea Rela ionarea în cadrul grupului prin comunicare i ac iune

o nec jesc pe m mica lor tot timpul.´ Li se va cere copiilor s exemplifice afirma iile f cute. P l ria ro ie-spune ce sim i! Ä- Ce sim i i voi când v gândi i la comportamentul puilor neascult tori! Dar în leg tur cu comportamentul puilui ascult tor? ´ Copiii vor aproba/dezabropa comportamentele puse în discu ie. P l ria verde-,,Optimi tii´ Ä- Cum ar trebui s se comporte puii neascult tori? ´ Copiii vor fi stimula i s g seasc solu ii, modalit ide ameliorare a modului nepotrivit în care se comport puii. Vor eviden ia faptul c ,,nu e totul pierdut´. P l ria galben - Sensibilii Ä- Crede i c s-ar putea ca to i puii s reu easc s se comporte civilizat? ´ P l ria neagr -Creatorii Ä- Ce alt atitudine ar fi bine s aib clo ca fa de puii care o nec jesc? Voi ce a i face în locul ei? ´ P l ria albastr -Dirijorii Copii afla i în acest grup pot interveni în expunerea p rerilor altui grup de copii, rezolv conflictele dac acestea apar, iau decizia final . Educatoarea va stimula în permanen antrenarea în dezbatere a copiilor de sub fiecare p l rie. Pentru destinderea organismului copiii se vor ridica în picioare i vor recita versuri înso ite de mi c ri, în limba englez . Va fi urm rit pronun ia clar a cuvintelor. EDUCAREA LIMBAJULUI Ä- Pinocchio a auzit c voi ti i s formula i propozi ii extrem de frumoase. Observa i cuvintele albastre din poezia adus de el? Haide i s le citim împreun i s c ut m cuvintele opuse. Apoi construim propozi ii pe care le vom ,,scrie pe tabl ´ Sunt citite cuvintele cheie (care ilustreaz o tr s tur de caracter, o

Conversa ia

Evaluare formativ oral

Problematizarea Verificarea comprehensiuniicu accent pe capacitatea de Algoritmizarea argumentare Instruirea Evaluare asistat de formativcalculator continu , în Conversa ia func ie de Joc de rol obiectivele opera ionale

Explica ia Tehnica blazonului

Evaluare formativ oral

Conversa ia

Evaluare formativcontinu (verificarea capacit ii de transfer a cuno tin elor). Evaluare formativcontinu , în func ie de obiectivele opera ionale

IV. Reflec ia

st sau un comportament negati sau poziti din poezie: y de tept y buni y harnic y vesel y mândrie y ascult (ascult tor) y sp la i y înc l a i y s tui Cu unele dintre cuvintele ini iale existente în text i cu opusele acestora se vor formula propozi ii enun iative, interogative, exclamative. Propozi iile vor fi reprezentate grafic pe tabl . Se va accentua importan a semnului de punctua ie. În continuare, aten ia copiilor este direc ionat c tre monitorul unui calculator. Pe acesta vor fi prezentate imagini cu copii afla i în antitez (b iatcurat/murdar,ordonat/ dezordonat, zgârcit/darnic) i se vor citi versuri sugestive. Vor fi discutate urm toarele comportamente: ordinea, cur enia, d rnicia. Dup dezbatere se vor citi proverbe i zic tori potrivite situa iilor de mai sus. Sunt aduse în discu ie i formulele de polite e, valoarea cuvintelor magice: ,,S rut mâna!´, ,,Te rog!´, ,,Mul umesc!´ Câte doi copii vor ie i în fa a celorlal i i vor dramatiza modul în care cerem ceva, cum mul umim, cum salut m. Se interpreteaz cântecul ,,Un copil politicos!´ Educatoarea va explica faptul c , de-a lungul timpului, oamenii au fost preocupa i de modul în care trebuie s ne comport m unii cu al ii. Au fost scrise i tip rite o mul ime de c r i din care putem înv a cum s ne comport m.Aceste c r i poart titlul ,, Codul bunelor maniere´. El cupride reguli de aur pe care orice copil e bine s le cunoasc . ,,-Eu am notat câteva dintre aceste reguli pentru voi.Educatoarea expune

o pln pe un panou i cite te câteva din regulile de comportament notate. Se afi eaz în fa a copiilor un panou pe care sunt scise propozi ii.Propozi iile nu sunt complete. Ele vor fi citite de c tre educatoare, iar copiii vor completa cu ajutorul imaginilor potrivite, astfel încât s se în eleag , mesajul transmis cititorului. În final vor fi citite toate propozi iile realizate. Împreun cu educatoarea, copiii vor face o trecere în revist a activit ilor desf urate. Apoi se vor face aprecieri asupra particip rii copiilor la activitate i se vor acorda stimulente.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful