LAPORAN KURSUS DALAMAN SJK (C) CHIAN BEE,CHAMEK

1. Tarikh 2. Masa 3. Tempat 4. Tajuk Kursus 5. Fasilitator 6. Jumlah Peserta 7. Hasil

: : : : : : :

28.12.2010 ( selasa) 8.30pagi - 9.30pagi Makmal Komputer KSSR ( Bahasa Melayu Tahun 1) En. Ei Chai Heng 12

Kurikulum kebangsaan perlu dikaji semula bagi memastikan kurikulum tersebut holistik, sentiasa releven untuk melahirkan modal insan yang seimbang & dapat menangani cabaran semasa dan masa depan.

Standard Kurikulum: Standard Kurikulum (SK) merupakan pernyataan yang merangkumi pengetahuan, kemahiran dan nilai murni yang mesti dipelajari dan dikuasai murid sekolah kebangsaan (Sek.Keb) & sekolah jenis kebangsaan (SJK) sepanjang di sekolah rendah. SK BM digubal berperanan sebagai bahasa kebangsaan, bahasa rasmi, bahasa perpaduan, bahasa ilmu dan bahasa pengantar rasmi .

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia (KSSR): Standard Kurikulum Bahasa Malaysia ini mengandungi; i.
ii.

Standard Kandungan Standard Pembelajaran Pendekatan Modular Pengajaran & Pembelajaran Secara Didik Hibur
1

iii.
iv.

Kurikulum Berasaskan Standard : STANDARD KANDUNGAN § Pernyataan spesifik tentang perkara yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dlm suatu tempoh persekolahan merangkumi aspek pengetahuan. v. Modul Dengar Tutur Modul Membaca Modul Menulis Modul Seni Bahasa Modul Tatabahasa 2 . Pendekatan Modular: Merujuk kepada kedua-dua standard kandungan & standard pembelajaran yang diorganisasikan dalam bentuk bahagian-bahagian yang diasingkan dalam bentuk modul iaitu. 5. iv. Memilih dan mengaplikasikan sumber TMK yang bersesuaian 3. 4. 6. Menggunakan TMK untuk melahirkan Idea dan Maklumat secara kreatif dan inovatif. 2. ii. memproses dan menggunakan maklumat. kemahiran dan nilai STANDARD PEMBELAJARAN § Satu penetapan kriteria atau indikator kualiti pembelajaran dan pencapaian yang boleh diukur bagi setiap standard kandungan Kandungan Standard Kurikulum TMK: 1. i. iii. mengumpul. 7. Menggunakan TMK untuk mencari. Menggunakan TMK untuk mendapatkan dan berkongsi maklumat. Menggunakan TMK untuk penyelesaian masalah dan membuat keputusan. Menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan beretika. Menggunakan TMK untuk meningkatkan produktiviti dan pembelajaran.

perkataan. Kemahiran Mendengar & Bertutur • • • • • Mendengar. Pembelajaran yang menyeronokkan melalui pelbagai teknik dan kaedah pengajaran. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan lancar.Pendidikan Secara Didik Hibur: Berbentuk serampang dua mata : • • Pembelajaran kemahiran bahasa diutamakan. Menulis secara mekanis dgn betul dan tulisan kemas. Berbincang untuk mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. • • • Kemahiran Menulis: • • Melakukan aktiviti pramenulis. Membaca & memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. memahami dan menyebut bunyi bahasa iaitu abjad. frasa dan ayat secara mekanis dengan sebutan dan intonasi yang betul. Mendengar. 3 . Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila . mengajuk &menentukan arah bunyi persekitaran . memahami perkataan. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul . Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. berbual & menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara dalam situasi formal & tidak formal secara bertatasusila . Membaca pelbagai bahan bacaan bagi memperkaya kosa kata dan maklumat untuk memupuk minat membaca. frasa & ayat . mengecam. • Kemahiran Membaca : • • Membaca pelbagai perkataan. Membaca. Bercerita sesuatu perkara & menceritakan semula perkara yg didengar menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul . Bertutur.

Menulis ulasan berdasarkan maklumat yang diperoleh daripada pelbagai sumber. perumpamaan. Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. semangat patriotik & kewarganegaraan melalui aktiviti berbahasa . bersikap positif. Mencatat dan menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. pembacaan & penulisan Menghayati & mengamalkan nilai murni. • • • • Aspek Seni Bahasa dan Tatabahasa • • Menggunakan sistem bahasa yg betul dlm pertuturan. Sistem Bahasa: • • • • • Tatabahasa (tersendiri) Sistem Ejaan Sebutan dan intonasi Kosa Kata Peribahasa (simpulan bahasa. pepatah. frasa dan ayat dengan betul.• • Membina dan menulis perkataan. bidalan. Menulis imlak dengan tepat. kata hikmat) 4 . Mengedit dan memurnikan hasil penulisan.

Disahkan oleh.Disediakan oleh. ________________ Ei Chai Heng Chian Bee ________________ Moh Yuen Yien Guru Besar SJK (C) 5 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful