KONSEP PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK

Setiap yang hidup pasti akan menjalani dua proses utama yang asas bagi merealisasikan sebuah kehidupan. Proses tersebut adalah perkembangan dan pertumbuhan. Dua proses ini merupakan induksi yang penting untuk mematangkan atau mendewasakan semua benda hidup. Perincian bagi perkembangan adalah perubahan abstrak yang berterusan hingga ke akhir hayat benda hidup tersebut. Pertumbuhan pula adalah perubahan fizikal yang terhad kepada beberapa faktor.

Menurut Dr. Ragbir Kaur (2008), pertumbuhan adalah perubahan-perubahan fizikal yang berlaku pada manusia. Ia juga perubahan-perubahan kuantitatif yang berlaku dalam diri manusia. Mok Soon Sang (2009) pula menjelaskan bahawa pertumbuhan adalah perubahan fizikal tubuh badan. Kesimpulannya, pertumbuhan bermaksud suatu perubahan yang bersifat kuantitatif iaitu perubahan fizikal manusia dari aspek saiz dan kematangan dan perubahan ini akan terus berlaku hingga ke satu tahap perubahan itu akan terhenti.

Sharifah A. Alsagoff (1987) pula menghuraikan psikologi perkembangan sebagai kajian terhadap faktor-faktor yang menentukan tingkah laku manusia dan perubahan kebolehan, personaliti, motivasi dan ciri-ciri sosial mengikut peringkat masa tertentu, daripada pralahir (dalam kandungan) hinggalah dewasa. Menurut Crow dan Crow, perkembangan merupakan perubahan secara kualitatif serta kecenderungan ke arah yang lebih baik dari segi pemikiran, rohani, moral dan sosial. Menurut Karl E. Garrison pula, perkembangan terhasil daripada tindakan yang saling berkait antara

perkembangan jasmani dan pembelajaran. Semua perkembangan yang berbentuk struktur, kemahiran tingkah laku ataupun sahsiah adalah mengikut beberapa aturan semula jadi dan sifat-sifat yang sejagat. Justeru, psikologi perkembangan boleh diertikan sebagai kajian saintifik terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia

dalam aspek- aspek seperti fizikal, mental, emosi, personaliti, perbezaan individu dan tingkah laku sepanjang hayatnya.

Psikologi perkembangan kanak-kanak kepada guru adalah satu perkara yang amat penting kerana melalui pembelajaran inilah guru dapat memahami perkembangan fizikal, mental dan emosi muridnya demi membolehkan guru menyediakan rancangan mengajar yang sesuai dan berkesan. Kajian perkembangan kognitif murid-murid membolehkan guru menggunakan kaedah mengajar yang sesuai mengikut kebolehan mereka. Selain itu, kajian perbezaan individu ini juga akan memberi panduan kepada guru dalam mendisiplinkan murid-murid dengan lebih berkesan.

Secara holistiknya, kajian perkembangan kanak-kanak ini akan menjadikan guru lebih memahami perubahan personaliti dan konsep kendiri muridnya demi meningkatkan keberkesanan dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran.

Perkembangan dan pertumbuhan sebenarnya boleh dibahagikan kepada beberapa peringkat seperti peringkat pralahir iaitu ketika dalam kandungan selama 9 bulan, peringkat bayi iaitu ketika berumur 0 hingga 2 tahun, peringkat awal kanak-kanak ketika berumur 2 hingga 6 tahun, peringkat pertengahan iaitu ketika kanak-kanak berumur 6 hinga 9 tahun, peringkat akhir kanak-kanak iaitu ketika berumur 9 hingga 11 tahun, peringkat awal remaja ketika berumur 11 hingga 15 tahun, peringkat pertengahan remaja iaitu ketika berumur 16 hingga 18 tahun, peringkat akhir remaja ketika berumur 18 hingga 21 tahun, peringkat dewasa ketika berumur 21 hingga 60 dan peringkat tua selepas berumur 60 tahun keatas.

PRINSIP ASAS PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN Menurut Haliza Hamzah (2009), prinsip asas perkembangan kanak-kanak boleh dibahagikan kepada lima. Prinsip pertama ialah ³proses perkembangan yang berlaku mengikut aturan´. Contohnya apabila seorang bayi yang pada peringkat awalnya hanya duduk dengan bantuan kemudiannya merangkak. Selepas itu, kebolehan untuk berdiri dan berjalan. Perkembangan ini bermula daripada konkrit kepada abstrak. Prinsip kedua pula ialah ³perubahan yang berlaku dalam pertumbuhan dan perkembangan yang beransur daripada keadaan umum kepada objek yang lebih spesifik´. Contohnya, seorang bayi kecil hanya boleh menggenggam dan memegang objek dengan tapak tangan sebelum menggunakan jarinya. Hal ini dapat

memperlihatkan pertumbuhan bermula dengan otot-otot kasar sebelum beransur kepada pertumbuhan otot-otot halus. Prinsip seterusnya ialah ³pertumbuhan dan perkembangan merupakan satu proses yang berlaku secara berterusan´. Kemahiran yang sedia ada pada seorang kanak-kanak adalah satu asas untuk pencapaian kemahiran-kemahiran baru pada masa yang akan datang. Prinsip asas yang keempat ialah ³corak dan aturan perkembangan yang hampir sama namun kadar perkembangan manusia adalah berbeza bagi setiap individu´. Keadaan ini merujuk kepada perkembangan kanak-kanak itu pada satu jangkamasa dan usianya. Sebagai contoh, terdapat kanak-kanak yang boleh berjalan pada usia 10 bulan manakala ada yang dapat berjalan pada usia 18 bulan. Perkara ini adalah satu faktor yang membawa kepada perbezaan antara manusia. Prinsip yang terakhir ialah ³perkembangan yang bergantung kepada hasil interaksi antara kematangan dan pembelajaran´. Kematangan adalah kemunculan potensi yang sedia ada di dalam diri seseorang individu. Perkembangan ini biasanya dipengaruhi oleh genetik.

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN Terdapat dua faktor yang mempengaruhi perkembangan kanak-kanak. Faktorfaktor tersebut ialah faktor baka dan faktor persekitaran. Contohnya, anak yang pertama berbadan tegap dan tinggi lampai, tetapi tidak semestinya anak kedua mempunyai ciri-ciri yang sama. Hal ini berlaku kerana ciri-ciri dan sifat-sifat yang ada pada anak adalah pewaris baka daripada ibu bapa ataupun salasilah keluarga yang terdahulu. Baka merujuk kepada ciri-ciri biologi atau gen yang diperturunkan melalui ibu bapa kepada anaknya. Gen-gen ini terkandung di dalam kromosom yang terdiri daripada nukleoprotein yang menentukan ciri atau baka keturunan. Mengikut kajian, kromosom mengandungi bahan DNA dan RNA dimana masing-masing membawa gen yang mengandungi sifat-sifat baka. Individu yang normal biasanya mempunyai 23 pasang kromosom. Semasa proses persenyawaan, iaitu percantuman sel sperma dengan sel ovum, zigot mula mendapat 23 kromosom daripada ibu bapa masingmasing. Seterusnya, proses pertukaran di antara kromosom daripada ibu dan bapanya berlaku dan membentuk ciri-ciri baka tersendiri, kemudiannya diwarisi oleh bayi yang bakal dilahirkan. Gen merupakan penentu utama dalam perwarisan ciri-ciri perkembangan individu meliputi juga penyakit yang dihidapi oleh ibu bapa. Pengaruh genetik terhadap perkembangan manusia dapat diperhatikan dari segi fizikal, mental dan emosi. Walaupun dalam peringkat pertumbuhan yang sama, kadar perkembangan setiap individu tetap berbeza dari segi fizikal, kognitif, emosi dan sosial. Ini dibuktikan melalui kajian ahli-ahli psikologi seperti Arnold Gesell bahawa tidak ada dua orang individu mempunyai kadar perkembangan yang sama kecuali sesetengah kanak-kanak kembar. Mereka mempunyai ciri fizikal yang hampir sama seperti saiz badan, ketinggian, berat, bentuk dan warna organ deria serta kemahiran fizikal yang unik. Persekitaran pula merujuk kepada semua pengalaman luar individu tersebut. Ini termasuklah pengalaman sebelum dan selepas lahir. Pengalaman sebelum lahir merangkumi gaya pemakanan serta kesihatan ibu, cara hidup ibu misalnya adakah

ibunya merokok semasa hamil, bentuk rawatan yang diterima ibu, usia dan keadaan emosi ibu. Faktor-faktor selepas kelahiran pula adalah seperti pemakanan, sosio ekonomi, tahap pendidikan keluarga, pengaruh rakan sebaya, sekolah, masyarakat, tempat ibadat, media dan persekitaran dunia. Semua ini dikatakan mempengaruhi perkembangan individu. Teori Ekologi Bronfenbrenner menjelaskan perkembangan kanak-kanak adalah hasil interaksi di antara persekitaran dengan kanak-kanak tersebut. Jika ibu berada dalam keadaan tidak sihat semasa hamil, anak di dalam kandungan kemungkinan akan mengalami kerencatan, sama ada dari segi pertumbuhan otak mahupun fizikal. Anak itu mungkin dilahirkan dalam keadaan tidak cukup berat dan mengalami berbagai-bagai komplikasi. Tempoh di dalam kandungan adalah sangat penting. Ibu hendaklah menjaga kesihatan dan memakan makanan yang berzat dan seimbang. Jika sebelum lahir bayi tersebut tidak membesar mengikut kadar yang sewajarnya, apabila lahir nanti pertumbuhannya akan terencat. Waktu kelahiran juga adalah penting dalam menentukan pertumbuhan yang sihat. Misalnya jika semasa lahir, bayi itu mengalami pendarahan otak, lambat dikeluarkan atau dipaksa keluar sebelum masanya, maka bayi tersebut akan mengalami kecacatan. Aspek persekitaran yang lain ialah aspek pemakanan dan keperluan badan. Pemakanan hendaklah diberi perhatian yang serius oleh ibu sama ada semasa mengandung ataupun selepas lahir. Bayi dan kanak-kanak juga memerlukan senaman, rehat dan tidur yang mencukupi. Tidur yang cukup adalah sangat penting kepada kanak-kanak kerana semasa kanak-kanak tidur, semua sel-sel otaknya akan bekerja dan berkembang selain memberi tenaga kepada kanak-kanak untuk aktiviti pada keesokan harinya. Budaya masyarakat juga boleh mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Masyarakat yang mementingkan aktiviti lasak akan melahirkan generasi yang sihat, kuat dan yakin menghadapi cabaran.

TEORI PERKEMBANGAN KANAK-KANAK

Menurut Jean Piaget (1896-1980), kanak-kanak akan melalui peringkat-peringkat perkembangan kognitif yang sama tetapi pada usia yang berbeza-beza. Beliau berpendapat persekitaran tidak membentuk kognitif kanak-kanak, sebaliknya, kanakkanak membina pengetahuan mereka secara aktif untuk memahami persekitarannya. Keadaan ini berlaku melalui pelbagai proses manipulasi, penerokaan dan menilai persekitaran fizikalnya. Untuk menerangkan dengan lebih lanjut mengenai proses ini, Piaget memperkenalkan empat konsep utama iaitu skema (schema), penyerapan (assimilation), pengubahsuaian (accomodation) dan keseimbangan (equilibrium).

Skema adalah sebuah struktur kognitif atau mental yang membolehkan seseorang individu mengurus dan menyesuaikan diri dengan keadaan persekitaran. Seorang bayi yang dilahirkan mempunyai skema umum dan semakin bayi itu membesar, skema yang diperoleh semakin meningkat dan diperhalusi.

Asimilasi merupakan proses kognitif dimana berlakunya proses penyerapan (fitting) maklumat baru ke dalam struktur yang sedia ada. Asimilasi berlaku sepanjang masa kerana manusia sentiasa melalui pelbagai pengalaman dan menerima berbagai maklumat. Perubahan yang berlaku adalah secara kuantitatif, bukannya kualitatif.

Akomodasi atau penyesuaian diri menghasilkan perubahan kualitatif serta perkembangan skema. Jika maklumat yang diterima sesuai dengan skema yang ada, maka ia akan diserap ke dalam skema. Jika maklumat itu tidak sesuai, maka maklumat tersebut akan ditolak atau diubahsuai. Peningkatan maklumat dan pengalaman ini meningkatkan tahap skema sedia ada.

Sensori Motor (0 - 2 tahun)

Pada peringkat ini, kanak-kanak mula menggunakan deria motornya untuk memahami dan berinteraksi dengan persekitaran. Selepas dua bulan dilahirkan, seorang bayi

sudah boleh membezakan objek-objek di dalam persekitarannya. Kanak-kanak mula mempelajari bahasa dan lambang yang mudah. Kanak-kanak juga akan cuba mempelajari koordinasi antara deria motor dengan gerakannya serta cuba mengaitkan perkataan-perkataan dengan objek-objek yang dapat dilihat. Peringkat Pra Operasi (2 - 6 tahun)

Kanak-kanak boleh mengggunakan bahasa serta simbol untuk menggambarkan sesuatu konsep. Apabila mencapai umur 4 tahun, kanak-kanak boleh bertutur dengan fasih dan melalui bahasa yang dikuasai, perkembangan kognitifnya menjadi semakin pesat. Pemikiran mereka juga lebih bersifat egosentrik di mana mereka menganggap pengalaman dan pandangan orang lain adalah serupa dengannya. Mereka percaya semua objek mempunyai jiwa, oleh itu mereka tidak boleh membezakan angan-angan dengan kenyataan.

Peringkat Operasi Konkrit (7 - 12 tahun)

Kanak-kanak mula memperolehi konsep transformasi, menguasai proses kebalikan dan akhirnya mengamati proses songsangan. Di samping itu, kanak-kanak sudah boleh mempelajari lebih daripada satu perkara pada satu masa. Kanak-kanak boleh berfikir secara induktif atau deduktif serta dapat menguasai konsep masa dan kelajuan. Nammun, keupayaan untuk berfikir secara logik masih lagi terbatas kepada konkrit sahaja. Mereka masih tidak mempunyai kebolehan untuk berfikir secara abstrak. Di dalam peringkat ini, kebanyakan aktiviti pembelajaran masih bergantung kepada objekobjek konkrit dan pengalaman secara langsung. Peringkat Operasi Formal (selepas 12 tahun) Remaja boleh berfikir secara abstrak dan boleh menyelesaikan masalah yang lebih kompleks. Mereka juga boleh berfikir secara deduktif atau induktif serta mampu membuat rumusan atau generalisasi tentang sesuatu konsep. Remaja juga boleh

menggambarkan konsep yang abstrak, mengaitkan satu konsep dengan konsep yang lain serta menggunakan logik untuk menyelesaikan sesuatu masalah.

UMUR / PERINGKAT

PERKEMBANGAN KOGNITIF

2- 3 tahun

y y y y

Boleh melihat perspektif orang lain dalam situasi yang mudah Perkembangan memori bertambah baik Mula sedar perbezaan dianatar mental diri dengan peristiwa fizikal di luar Berpusatan diri berkurang Mengklasifikasi objek mengikut hierarki Memahami perhubungan sebab menyebab Boleh membezakan imej dan realiti Perhatian menjadi lebih objektif Kesedaran makna sesetengah bahasa tulisan Mengira objek dalam kuantiti yang kecil Menguasai dwi-perwakilan

3 - 4 tahun

y y y y y y y

5 - 6 tahun

y y y y y

Pemerhatian bertambah baik Mula mengenali dan mengingati skrip dan autobiografikal bertambah baik. Memahami huruf dan bunyi Menghubungkait sebutan huruf secara sistematik Boleh mengira dengan tambah dan tolak yang mudah Pemikiran lebih logikal Berupaya menyelesaikan masalah dengan nombor Pemerhatian menjadi lebih teratur, adaptif dan terancang Berupaya memindah maklumat Menggunakan konsep nombor untuk mengira supaya mengusai kemahiran matematik yang lebih kompleks

6 - 8 tahun

y y y y y

y 9 - 11 tahun y

Pemikiran logikal yang dikaitkan dengan perkara konkrit diteruskan Perancangan ditambah baik

y y 11 tahun dan ke atas

Strategi ingatan dan organisasinya menjadi lebih berkesan Regulasi kognitif ditambah baik

y y y y y y

Berupaya menggunakan pemikiran logikal Boleh menghubung kait teori dengan bukti Lebih kesedaran diri dan fokus kendiri Pemikiran lebih idealistik Kemahiran metakognisi dan regulasi ditambah baik Menilai opsyen kerjaya berdasarkan minat

Jadual 1 : Perkembangan kognitif sepanjang peringkat kanak-kanak

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful