Se aproba DIRECTOR GENERAL/ PRESEDINTE CCSM ………………..................

INSTRUCTIUNI PROPRII
PRIVIND REGLEMENTARILE DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA

IANUARIE 2007

1.0 = SCOP =
1.1

1

Prezentele instructiuni proprii stabilesc modul de detaliere si particularizare ale prevederilor Legii nr.319/2006 – securitate si sanatate in munca, ale prevederilor Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.319/2006 (aprobate prin H.G. nr.1425/2006), ale actelor normative de transpunere ale Directivelor Europene, in Romania, ale Standardelor si ale altor Reglementari in domeniul securitatii si sanatatii in munca, in functie de particularitatile sistemului de munca din cadrul SC. MOARO TRADING S.R.L., denumit in continuare Angajator.

2.0 = DOMENIUL DE APLICARE =
2.1
Instructiunile proprii se aplica lucratorilor proprii, personalului temporar angajat, personalului extern, clientilor, subcontractantilor si vizitatorilor pe intreg teritoriul Angajatorului, conform Cap.4.0.

3.0 = TERMENI SI DEFINITII =
3.1 Potrivit prevederilor art.13 lit.e) din Legea nr.319/2006, in vederea asigurarii conditiilor de securitate si sanatate in munca si pentru prevenirea accidentelor de munca si a bolilor profesionale, Angajatorul are obligatia sa elaboreze instructiuni proprii, in spiritual prezentei legi, pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca, tinand seama de particularitatile activitatilor si ale locurilor de munca aflate in responsabilitatea lor;angajatorului. 3.2 Termenii si definitiile stabilite de legislatia de securitate si sanatate in munca, in viguare la data elaborarii prezentelor instructiuni proprii, sunt prezentate in Anexa nr.4. 3.3 Prescurtari : SSM – Securitate si sanatate in munca. CSSM – Comitetul de securitate si sanatate in munca. SSM-SU –Compartimentul de securitate si sanatate in munca si pentru situatii de urgenta (cu competente de serviciu intern de prevenire si protectie). SEPP – Serviciul Extern de Prevenire si Protectie. SMSSM – Sistemul de management de securitate si sanatate in munca. RRL – Registrul reglementarilor legale.

4.0 = INSTRUCTIUNI PROPRII =
4.1 = PREVEDERI GENERALE = Instructiunile proprii privind reglementarile interne de securitate si sanatate in munca se aplica tuturor lucratorilor proprii, personalului temporar angajat, personalului extern, clientilor, subcontractantilor si vizitatorilor pe intreg teritoriul Angajatorului. Instructiunile proprii sunt elaborate cu respectarea prevederilor Legii nr.319/2006 – securitate si sanatate in munca, ale prevederilor Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.319/2006 (aprobate prin HG nr.1425/2006), ale actelor normative de transpunere ale Directivelor Europene, in Romania, ale Standardelor si ale altor Reglementari in domeniul securitatii si sanatatii in munca. In acceptiunea Legii, securitate si sanatate in munca constituie ansamblul de activitati institutionalizate avand ca scop asigurarea celor mai bune conditii in desfasurarea procesului de munca, apararea vietii, integritatii fizice si psihice, sanatatii lucratorilor si a altor persoane participante la procesul de munca. 4.1.1 = CODUL MUNCII = Potrivit prevederilor Codului Muncii, in cadrul propriilor responsabilitati Angajatorul va lua masurile necesare pentru protejarea securitatii si sanatatii lucratorilor, inclusiv pentru activitatile de prevenire a riscurilor profesionale, de informare si pregatire, precum si pentru asugurarea resurselor materiale si umane alocate pentru efectuarea activitatilor de prevenire si protectie in intreprindere si/sau unitate. Angajatorul va tine seama de urmatoarele principii generale de prevenire: a) Evitarea riscurilor; b) Evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate; c) Combaterea riscurilor la sursa;

2

d) Adaptarea muncii la om. Adoptarea in mod prioritar. inclusiv la alegerea echipamentelor b) de munca. Planificarea prevenirii. organizarea muncii. cu precadere. Angajatorul are obligatia: a) Sa evalueze riscurile pentru securitatea si sanatatea lucratorilor. Aducerea la cunostinta salariatilor a instructiunilor corespunzatoare. a muncii monotone si a muncii repetitive. Sa ia in considerare capacitatile lucratorului in ceea ce priveste securitatea si sanatatea in munca.1425/2006). ulterior evaluarii prevazute la lit. masurile de prevenire. in vederea reducerii monotoniei muncii. Sa asigure ca planificarea si introducerea de noi tehnologii sa faca obiectul consultarilor cu lucratorii si/sau reprezentantii acestora in ceea ce priveste consecintele asupra securitatii si sanatatii lucratorilor. a substantelor sau a preparatelor chimice utilizate si la amenajarea locurilor de munca. Inlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce nu este periculos sau cu ceea ce este mai putin periculos. = OBLIGATIILE ANGAJATORULUI =  In cadrul responsabilitatilor sale stabilite de Legea nr.  Tinand seama de natura activitatilor si de particularitatile sistemului de munca din intreprindere si/sau unitate. atunci cand ii incredinteaza sarcini. Sa ia masurile corespunzatoare pentru ca. Asigurarea cadrului organizatoric si a mijloacelor necesare securitatii si sanatatii in munca. Prevenirea riscurilor profesionale. Adaptarea muncii la om. Dezvoltarea unei politici de prevenire coerente care sa cuprinda tehnologiile.2 echipamentelor si metodelor de munca si de productie. alegerea echipamentelor de munca. conditiile de munca. precum si a reducerii efectelor acestora asupra sanatatii. relatiile sociale si influenta factorilor din mediul de munca. ale prevederilor Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. a masurilor de protectie colectiva fata de masurile de protectie individuala. in vederea atenuarii. Evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate. c) d) e) 3 . Adaptarea la procesul tehnic. a metodelor de munca si de productie. precum si metodele de lucru si de productie aplicate de catre angajator sa asigure imbunatatirea nivelului securitatii si al protectiei sanatatii lucratorilor si sa fie integrate in ansamblul activitatilor intreprinderii si/sau unitatii respective si la toate nivelurile ierarhice. Ca. in special in ceea ce priveste proiectarea posturilor de munca. in zonele cu risc ridicat si specific. Luarea in considerare a evolutiei tehnicii. Informarea si instruirea lucratorilor. de conditiile si mediul de munca. Angajatorul are obligatia sa ia masurile necesare pentru: Asigurarea securitatii si protectia sanatatii lucratorilor. ale Standardelor si ale altor Reglementari in domeniul securitatii in munca. Inlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce nu este periculos sau cu ceea ce este mai putin periculos. Combaterea riscurilor la sursa. Furnizarea de instructiuni corespunzatoare lucratorilor. a) si daca este necesar. accesul sa fie permis numai lucratorilor care au primit si si-au insusit instructiunile adecvate. ale actelor normative de transpunere ale Directivelor Europene. in Romania. a) b) c) d)  Angajatorul are obligatia sa implementeze masurile de mai sus pe baza urmatoarelor principii a) b) c) d) e) f) g) h) i) generale de prevenire: Evitarea riscurilor.319/2006 (aprobate prin HG nr. a muncii cu ritm predeterminant si a diminuarii efectelor acestora asupra sanatatii. in special in ceea ce priveste proiectarea locurilor de munca si alegerea e) f) g) h) i) 4. determinate de alegerea echipamentelor. Adoptarea masurilor de protectie colectiva cu prioritate fata de masurile de protectie individuala.319/2006 – securitate si sanatate in munca.1.

prin lucratorii desemnati. solutii conforme prevederilor legale in vigoare privind securitatea si sanatatea in munca. q) Sa asigure echipamente de munca fara pericol pentru securitatea si sanatatea lucratorilor. cum ar fi afise. sanatatea si igiena in munca.  In vederea asigurarii conditiilor de securitate si sanatate in munca si pentru prevenirea accidentelor de munca si a bolilor profesionale. dupa caz. Sa se informeze reciproc despre riscurile profesionale. anterior angajarii in munca. b) Sa intocmeasca un plan de prevenire si protectie compus din masuri tehnice. in spiritual prezentei legi. g) Sa ia masuri pentru asigurarea de materiale neceare informatii si instruirii lucratorilor. sanatatea si igiena in munca nu comporta in nici o situatie obligatii financiare pentru lucratori. h) Sa asigure informarea fiecarei persoane. Angajatorii acestora au urmatoarele obligatii: Sa coopereze in vederea implementarii prevederilor privind securitatea. inainte de inceperea oricarei activitati. filme sau diafilme cu privire la securitatea si sanatatea in munca. retinere si neutralizare a substantelor nocive degajate in esfasurarea proceselor tehnologice. 4. pe care sa il aplice corespunzator conditiilor de munca specifice unitatii. pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca. in cazul degradarii sau al pierderii calitatilor de protectie.1. precum si a instalatiilor de captare. la solicitarea inspectorului de munca. controlul psihologic periodic. Sa informeze lucratorii si/sau reprezentantii acestora despre riscurile profesionale. dupa caz. precum si asupra masurilor de prevenire si protectie necesare. k) Sa tina evidenta zonelor cu risc ridicat si specific. Angajatorul are urmatoarele obligatii: a) Sa adopte. luand in considerare natura activitatilor. prin fisa postului. p) Sa nu modifice starea de fapt rezultata din producerea unui accident mortal sau colectiv. l) Sa asigure functionarea permanenta si corecta a sistemelor si dispozitivelor de protectie. ulterior angajarii. proiectare si executie a constructiilor. m) Sa prezinte documentele si sa dea relatiile solicitate de inspectorii de munca in timpul controlului sau al efectuarii cercetarii evenimentelor. r) Sa asigure echipamente individuale de protectie. organizatorice si de alta natura. din faza de cercetare. atributiile si raspunderile ce le revin in domeniul securitatii si sanatatii in munca. asupra riscurilor la care aceasta este expusa la locul de munca. in urma examenului medical si.3 = OBLIGATIILE LUCRATORILOR = 4 . precum si a prevederilor legale in domeniul securitatii si sanatatii in munca. conform prevederilor legale. lucratorii care sa participle la efectuarea controlului sau la efectuarea evenimentelor. bazat pe evaluarea riscurilor. e) Sa elaboreze instructiuni proprii. prin propria competenta sau prin servicii externe. a testarii psihologice a aptitudinilor. n) Sa asigure realizarea masurilor dispuse de inspectorii de munca cu prilejul vizitelor de control si al cercetarii evenimentelor. precum si de elaborare a tehnologiilor de fabricatie. In situatia in care in acelasi loc de munca isi desfasoara activitatea lucratori din mai multe a) b) c) d) intreprinderi si/sau unitati. Sa isi coordoneze actiunile in vederea protectiei lucratorilor si prevenirii riscurilor profesionale. s) Sa acorde obligatoriu echipament individual de protectie nou. o) Sa desemneze. corespund sarcinii de munca pe care urmeaza sa o execute si sa asigure controlul medical periodic si. a aparaturii de masurat si control. corespunator functiilor exercitate. f) Sa asigure si sa controleze cunoasterea si aplicarea de catre toti lucratorii a masurilor prevazute in planul de prevenire si de protectie stabilit. pliante. i) Sa ia masuri pentru autorizarea exercitarii meseriilor si a profesiilor prevazute de legislatia specifica. d) Sa stabileasca pentru lucratori. j) Sa angajeze numai persoane care. in afara de cazurile in care mentinerea acestei stari ar genera alte accidente ori ar periclita viata accidentatilor si a altor persoane. c) Sa obtina autorizatia de functionare din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca. a echipamentelor de munca. tinand seama de particularitatile activitatilor si ale locurilor de munca aflate in responsabilitatea lor. sanitare.  Masurile privind securitatea. prin a caror aplicare sa fie eliminate sau diminuate riscurile de accidentare si de imbolnavire profesionala a lucratorilor. luand in considerare natura activitatilor.

ale prevederilor Legii nr. c) Sa nu procedeze la scoaterea din functiune. in domeniul sau de activitate. pentru a permite angajatorului sa se asigure ca mediul de munca si conditiile de lucru sint sigure si fara riscuri pentru securitatea si sanatate. precum si cu instructiunile primite din partea Angajatorului. dupa caz.2 = COMITETUL DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA = Comitetul de securitate si sanatate in munca se constituie in unitatile care au un numar de cel putin 50 de lucratori.atat timp cat este necesar. Daca in intreprindere si/sau unitate nu se pot organiza activitatile de prevenire si protectie si cele de protectie din lipsa personalului competent. instalatiilor tehnice si cladirilor si sa utilizeze corect aceste dispositive. denumiti in continuare lucratori desemnati.  4. g) Sa coopereze. Fiecare lucrator trebuie sa isi desfasoare activitatea. pentru protectia sanatatii si securitatii lucratorilor. h) Sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in munca si masurile de aplicare a acestora. in Romania. in special ale masinilor. uneltele. d) Sa comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie de munca despre care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea si sanatatea lucratorilor.2 Obligatiile stabilite mai sus se aplica. sa il inapoieze sau sa il puna la locul destinat pentru pastrare. Angajatorul organizeaza activitatea de securitate a muncii cu lucrator/lucratorii desemnat/desemnati si/sau Servicii externe de prevenire si protectie si infiinteaza Compartimentul de Securitate si Sanatate in Munca si pentru Situatii de urgenta – SSM-SU si Comitetul de securitate si sanatate in munca – CSSM.2. precum si orice deficienta a sistemelor de protectie. cat si alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca. la modificarea. care desfasoara activitati pe teritoriul Romaniei. 4. schimbarea sau inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii. potrivit activitatilor pe care acestia le desfasoara.1 = compartimentul de securitate si sanatate in munca si Pentru situatii de urgenta – SSM-SU = Angajatorul desemneaza unul sau mai multi lucratori pentru a se ocupa de activitatile de protectie si de activitatile de prevenire a riscurilor profesionale din intreprindere si/sau unitate. 4. aparatura. Lucratorii desemnati nu trebuie sa fie prejudiciati ca urmare a activitatii lor de protectie si a celei de prevenire a riscurilor profesionale. ale Standardelor si ale altor Reglementari in domeniul securitatii si sanatatii in munca. i) Sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari. b) Sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat si. inclusiv cu capital strain. ale prevederilor Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. Lucratorii desemnati trebuie sa de dispuna de timpul necesar pentru a-si putea indeplini obligatiile ce le revin prin prezenta lege. uneltelor. = ORGANIZAREA ACTIVITATII SSM LA NIVELUL ANGAJATORULUI = In conformitate cu prevederile Codului Muncii. pentru indeplinirea obligatiilor sale.2. echipamentele de transport si alte mijloace de productie.319/2006 (aprobate prin HG nr.319/2006 – securitate si sanatate in munca. astfel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana. in conformitate cu pregatirea si cu instruirea sa. substantele periculoase. 5 . angajatorul trebuie sa recurga la servicii externe. si celorlalti participanti la procesul de munca. cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnatii.  In scopul realizarii obiectivelor de mai sus. lucratorii au urmatoarele obligatii: a) Sa utilizeze corect masinile. ale actelor normative de transpunere ale Directivelor Europene. pentru a face posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari. f) Sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnatii. e) Sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoana.1425/2006). atat timp cat este necesar. aparaturii. dupa utlizare.

cu raspunderi specifice in domeniul securitatii si sanatatii lucratorilor. Angajatorul sau reprezentantul sau legal este presedintele comitetului de securitate si sanatate in munca. si face propuneri in situatia constatarii anumitor deficiente.499 de lucratori. La intrunirile comitetului de securitate si sanatate in munca vor fi convocati sa participle lucratorii desemnati. In cazul in care unul sau mai multi reprezentanti ai lucratorilor cu raspunderi specifice in domeniul securitatii si sanatatii lucratorilor se retrag din comitetul de securitate si sanatate in munca. CSSM are cel putin urmatoarele Atributii: a) analizeaza si face propuneri privind politica de securitate si sanatate in munca si planul de prevenire si protectie. pe de o parte. In unitatile care au mai putin de 50 de lucratori.000 de lucratori de la 4. Membrii comitetului de securitate si sanatate in munca se nominalizeaza prin decizie scrisa a presedintelui acestuia. Angajatorul are obligatia sa acorde fiecaruia reprezentant al lucratorilor in comitetele de securitate si sanatate in munca timpul necesar exercitarii atributiilor specifice. Lucratorul desemnat sau reprezentantul serviciului intern de prevenire si protectie este secretarul comitetului de securitate si sanatate in munca. consultarii si participarii lucratorilor.000 de lucratori de la 1. .4 reprezentanti. reprezentantii serviciului intern de prevenire si protectie si. Instruirea necesara exercitarii rolului de membru in comitetele de securitate si sanatate in munca trebuie sa se realizeze in timpul programului de lucru si pe cheltuiala unitatii. acestia vor fi inlocuiti imediat prin alti reprezentanti alesi. reprezentantii acestora. La intrunirile comitetului de securitate si sanatate in munca pot fi invitati sa participe inspectori de munca.000 de lucratori . . Comitetul de securitate si sanatate in munca este constituit din reprezentantii lucratorilor cu raspunderi specifice in domeniul securitatii si sanatatii lucratorilor. conform regulamentului intern sau regulamentului de organizare si functionare.se pot infiinta mai multe. Comitetele de securitate si sanatate in munca functioneaza in baza regulamentului de functionare propriu. Reprezentantii lucratorilor in comitetul de securitate si sanatate in munca vor fi alesi pe o perioada de 2 ani.In cazul in care activitatea se desfasoara in unitati dispersate territorial.000 de lucratori de la 3. inclusiv alocarea mijloacelor necesare realizarii prevederilor lui si eficienta acestora din punct de vedere al imbunatatirii conditiilor de munca. lucratorilor. pe de alta parte. alegerea echipamentelor. c) analizeaza introducerea de noi tehnologii.000 de lucratori de la 2. b) 5 ore pe luna in unitatile avand un efectiv intre 100 si 299 de lucratori. in cazul in care angajatorul a contractat unul sau mai multe servicii externe de prevenire si protectie.7 reprezentanti.5 reprezentanti. 6 . Atributiile comitetului de securitate si sanatate in munca Pentru realizarea informarii.001 la 4.500 de lucratori si peste. d) 15 ore pe luna in unitatile avand un efectiv intre 500 si 1. c) 10 ore pe luna in unitatile avand un efectiv intre 300 si 499 de lucratori. e) 20 de ore pe luna in unitatile avand un efectiv de 1. Timpul alocat acestei activitati va fi considerat timp de munca si va fi de cel putin: a) 2 ore pe luna in unitatile avand un efectiv de pana la 99 de lucratori.001 la 3. si angajator sau reprezentantul sau legal si/sau reprezentantii sai in numar egal cu cel al reprezentantilor lucratorilor si medical de medicina muncii. . luand in considerare consecintele asupra securitatii si sanatatii. .8 reprezentanti. b) urmareste realizarea planului de prevenire si protectie. atributiile comitetului de securitate si sanatate in munca revin reprezentantilor lucratorilor. dupa cum urmeaza: a) b) c) d) e) f) g) de la 50 la 100 de lucratori de la 101 la 500 de lucratori de la 501 la 1.3 reprezentanti. . . Reprezentantii lucratorilor in comitetele de securitate si sanatate in munca vor fi desemnati de catre lucratori dintre reprezentantii lucratorilor cu raspunderi specifice in domeniul securitatii si sanatatii lucratorilor.6 reprezentanti.001 la 2.2 reprezentanti. iar componenta comitetului va fi adusa la cunostinta tuturor lucratorilor.

Angajatorul trebuie sa supuna analizei comitetului de securitate si sanatate in munca documentatia referitoare la caracteristicile echipamentelor de munca. cat si la nivel de loc de munca si tipuri de posturi de lucru. In cazul in care angajatorul nu ia in considerare propunerile comitetului de securitate si sanatate in munca. la actiunile care au fost intreprinse si la eficienta acestora in anul incheiat. daca este cazul. prin care se asigura urmatoarele: a) angajarea personalului organizatiei se face numai dupa efectuarea unui examen medical prealabil.motivatia va fi consemnata in procesul – verbal. imbolnavirilor profesionale si evenimentelor produse si poate propune masuri tehnice in completarea masurilor dispuse in urma cercetarii. e) analizeaza modul de indeplinire a atributiilor ce revin serviciului extern de prevenire si protectie. pentru ca membrii acestuia sa isi poata da avizul in cunostinta de cauza. actiunile care au fost intreprinse si eficienta acestora in anul incheiat. precum si pentru imbunatatirea conditiilor de munca si propune introducerea acestora in planul de prevenire si protectie. precum si mentinerea sau. intretinerea si utilizarea echipamentelor de munca. Angajatorul trebuie sa prezinte. trebuie sa motiveze decizia sa in fata comitetului . cu concluzia examenului medical la angajare (apt. cel putin o data pe an. asupra plangerilor lucratorilor privind conditiile de munca si modul in care serviciul intern sau extern de prevenire si protectie isi indeplineste atributiile.3 = serviciul medical de medicina muncii = Prestarea serviciilor medicale de medicina muncii se realizeaza la nivelul Angajarorului prin intermediul Centrului Medical specializat. precum si propunerile pentru planul de prevenire si protectie ce se vor analiza pentru anul urmator.2. cumpararea. un extras (copie) a carnetului sau de munca si. Obligatiile angajatorului referitoare la CSSM Angajatorul trebuie sa furnizeze comitetului de securitate si sanatate in munca toate informatiile necesare. medical de medicina muncii completeaza fisa de aptitudine. prezentat comitetului de securitate si sanatate in munca de catre conducatorul unitatii cel putin o data pe an. masurile de prevenire si protectie atat la nivel de unitate. Angajatorul trebuie sa informeze comitetul de securitate si sanatate in munca cu privire la evaluarea riscurilor pentru securitate si sanatate. apt conditionat. g) analizeaza cererile formulate de lucratorii privind conditiile de munca si modul in care isi indeplinesc atributiile persoanele desemnate si/sau serviciul extern. 7 . organizatia are obligatia de a completa fisa de solicitare a examenului medical la angajare si fisa de exepunere la riscuri profesionale. Angajatorul comunica comitetului de securitate si sanatate in munca punctual sau de vedere sau. inapt temporar sau inapt pentru locul de munca respectiv). in vederea selectionarii echipamentelor optime. cu confirmarea scrisa a medicului de medicina muncii ca locul de munca sau meseria propusa nu este contraindicata din punct de vedere al sanatatii viitorului salariat. k) efectueaza verificari proprii privind aplicarea instructiunilor proprii si a celor de lucru si face un raport scris privind constatarile facute. serviciului intern sau extern de prevenire si protectie.d) analizeaza alegerea. daca este cazul. ale echipamentelor de protectie colectiva si individuala. 4. comitetului de securitate si sanatate in munca un raport scris care va cuprinde situatia securitatii si sanatatii in munca. a echipamentelor de protectie colectiva si individuala. tinand seama de prezenta grupurilor sensibile la riscuri specifice. o copie a dosarului sau medical de la locul anterior de munca al acestuia. de prevenire si stingere a incendiilor si evacuare a lucratorilor. h) urmareste modul in care se aplica si se respecta reglementarile legale privind securitatea si sanatatea in munca. dupa caz. cu privire la situatia securitatii si sanatatii in munca. f) propune masuri de amenajare a locurilor de munca. masurile dispuse de inspectorul dmunca si inspectorii sanitari. j) analizeaza cauzele producerii accidentelo de munca. masurile de prim ajutor. inlocuirea acestuia. i) analizeaza propunerile lucratorilor privind prevenirea accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale. datele privind profesia si locul de munca in care urmeaza sa lucreze candidatului. l) dezbate raportul scris. precum si propunerile pentru planul de prevenire si protectie ce se va realize in anul urmator. al medicului de medicina muncii.

11 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr.5 = pregatirea si instruirea salariatilor = Instriurea personalului in domeniul SSM este o parte componenta a pregatirii profesionale si are ca scop dobandirea cunostintelor si formarea deprinderilor de securitate si sanatate in munca.b) programarea. conform modelului din Anexa nr. cu acordul personalului medical. Instruirea in domeniul SSM se va consemna in mod obligatoriu in fisa individuala de instructaj. la actiunile intreprinse si eficienta acestora. 8 . Angajatorul trebuie sa dispuna de un program de instruire – testare. ( tineri – cetatenii cu varsta cuprinsa intre 14 si 35 de ani. La instruirea personalului in domeniul securitatii si sanatatii in munca vor fi folosite mijloace. 4./ Reprezentantii lucratorilor cu raspunderi specifice in domeniul securitatii si sanatatii in munca au dreptul la instruire corespunzatoare.319/2006. b) instruirea la locul de munca. d) la introducerea oricarei noi tehnologii sau procedure de lucru. c) respectarea recomandarilor medicale rezultate in urma examenelor medicale la angajare. Medicul de medicina muncii este obligat sa prezinte comitetului de securitate si sanatate in munca rapoarte scrise cu privire starea de sanatate a salariatilor in relatie cu conditiile de munca si riscurile profesionale. iehuzele sau femeile care alapteaza. metode si tehnici de instruire. a controlului medical periodic al salariatilor o data pe an si urmarirea efectuarii integrale a acestuia. trebuie protejate impotriva pericolelor care le afecteaza in mod specific. au primit instructiuni adecvate referiotare la riscurile legate de securitatea si sanatatea in munca. refuzul de a se supune examenului medical fiind considerat abatere disciplinara.2.4 = grupuri sensibile la riscuri = Grupurile sensibile la riscuri specifice. cum ar fi: expunerea. fie in interiorul. specifice locului de munca si postului sau: a) la angajare. c) instruirea periodica. Instruirea nu poate fi realizata pe cheltuiala lucratorilor si/sau a reprezentantilor acestora. a duratei si datei instruirii. Instruirea lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca cuprinde 3 faze: a) instruirea introductiv – generala. Instruirea trebuie sa fie : a) adaptata evolutiei riscurilor sau aparitiei unor noi riscuri. Angajatorul se va asigura ca lucratorii din intreprinderi si/sau unitati din exterior. studiul de caz. b) la schimbarea locului de munca sau la transfer. Angajatorul are obligatia sa amenajeze locurile de munca tinand seama de prezenta grupurilor sensibile la riscuri specifice. proiectii.2. cu indicarea materialului predat. tinerii. b) periodica si ori de cate ori este necesar. e) la executarea unor lucrari speciale. a controalelor medicale de adaptare si periodice si a examenului medical la reluarea activitatii. care desfasoara activitati in intreprinderea si/sau unitate proprie. instruirea asistata la calculator. cum ar fi: femeile gravide. Fiecare angajat are obligatia sa asigure baza materiala corespunzatoare unei instruiri adecvate. pe durata desfasurarii activitatilor. pe meserii sau activitati. potrivit art. fie in afara intreprindrii si/sau unitatii. salariatii sunt obligati sa se supuna controlului medical periodic. c) la introducerea unui nou echipament de munca sau a unor modificari ale echipamentului existent. demonstratia. vizionari de filme. activitatea realizata prin instruirea suficienta si adecvata in domeniul SSM in special sub forma de informatii si instructiuni de lucru. diapozitive. 4. Instruirea trebuie sa se realizeze in timpul programului de lucru.2 lit.350/2006 a tinerilor) precum si persoanele cu dizabilitati. Instruirea trebuie sa se realizeze in timpul programului de lucru.a din Legea nr.

d) masuri la nivelul intreprinderii si/sau unitatii privind acordarea primului ajutor.1 = Instruirea introductiv – generala = Instruirea introductiv – generala se face: a) la angajarea lucratorilor.2 = Instruirea la locul de munca = Instruirea la locul de munca se face dupa instruirea introductiv-generala si are ca scop prezentarea riscurilor pentru securitate si sanatate in munca. angajatorul stabileste. Instruirea la locul de munca se face tuturor lucratorilor. Instruirea la locul de munca se face de catre conducatorul direct al locului de munca. in general. fisa de instruire individuala se semneaza de catre lucratorul instruit si de catre persoanele care au efectuat instruirea.2. post de lucru si/sau fiecarei functii exercitate. sau b) lucratorul desemnat. precum si masurile si activitatile de prevenire si protectie la nivelul intreprinderilor si/sau unitatii. precum si masurile si activitatile de prevenire si protectie la nivelul intreprinderii si/sau unitatii. c) riscurile de accidentare si imbolnavire profesionala specifice unitatii. Rezultatul verificarii va fi consemnat in fisa de instruire.2. riscurile pentru securitate si sanatate in munca. care desfasoara activitati pe baza de contract de prestari de servicii in intreprinderea si/sau unitatea unui alt angajator. Instruirea introductiv – generala se face de catre: a) angajatorul care si-a asumat atributiile din domeniul securitatii si sanatatii in munca. 4.5. b) lucratorilor detasati de la o intreprinere si/sau unitate la alta. imediat dupa verificarea instruirii. reguli privind instruirea si insotirea acestora in intreprindere si/sau unitate. Instruirea introductive – generala se face individual sau in grupuri de cel mult 20 de persoane. Fisa de instruire individuala va fi pastrata de catre conducatorul locului de munca si va fi insotita de o copie a fisei de aptitudini. d) lucratorului pus la dispozitie de catre un agent de munca temporar. riscurilor pentru securitate si sanatate in munca. sau c) serviciul extern de prevenire si protectie. completata de catre medicul de medicina muncii in urma examenului medical la angajare. precum si de masurile si activitatile de prevenire si protectie la nivelul intreprinderii si/sau al unitatii.Completarea fisei de instruire individuala se va face cu pix cu pasta sau cu stilou. 9 . Scopul instruirii introductiv – generale este de a informa despre activitatile specifice intreprinderii si/sau unitatii respective. Durata instruirii introductive – generale depinde de specificul activitati si de riscurile pentru securitate si sanatate in munca. b) consecintele posibile ale necunoasterii si nerespectarii legislatiei de securitate si sanatate in munca. in general. in grupe de maxim 20 de persoane. Instruirea introductiv – generala se va finalize cu verificarea insusirii cunostintelor pe baza de teste. Durata instruirii introductiv – generale nu va fi mai mica de 8 ore.5. precum si masurile si activitatile de prevenire si protectie la nivelul fiecarui loc de munca. Dupa efectuarea instruirii. in principal. prin regulamentul intern sau prin regulamentul de organizare si functionare. Lucratorii nu vor putea fi angajati daca nu si-au insusit cunostintele prezentate in instruirea introductiv – generala. inclusiv la schimbarea locului de munca din cadrul intreprinderii si/sau al unitatii. stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor. in general. Pentru lucratori din intreprindere si/sau unitati din exterior. In cadrul instruirii introductiv – generale se vor expune. c) lucratorilor delegati de la o intreprindere si/sau unitate la alta. angajatorul beneficiar al serviciilor va asigura instruirea lucratorilor privind activitatile specifice intreprinderii si/sau unitatii respective. urmatoarele probleme: a) legislatia de securitate si sanatate in munca. 4. Continutul instruirii introductive – generale trebuie sa fie in conformitate cu tematica aprobata de catre angajator. Pentru persoanele aflate in intreprindere si/sau unitate cu permisiunea angajatorului.

Pentru personalul tehnico-administrativ dintre doua instruiri periodice nu va fi de cel mult 12 luni. Durata instruirii periodice nu va fi mai mica de 2 ore. Durata instruirii la locul de munca nu va fi mai mica de 8 ore.5. interventie. f) la modificarea tehnologiilor existente sau procedurilor de lucru. precum si de masurile si activitatile de prevenire si protectie la nivelul fiecarui loc de munca. si nu va fi mai mare de 6 luni.2. Instruirea periodica se va efectua pe baza tematicilor intocmite de catre Angajator si aprobate de catre aceasta. Instruirea periodica se va efectua pe baza tematicilor intocmite de catre Angajator. a mijloacelor de alarmare. d) la executarea unor lucrari speciale.Fisa de instruire se pastreaza de catre conducatorul locului de munca. Instruirea la locul de munca se va efectua pe baza tematicilor intocmite de catre angajatorul care si-a asumat atributiile din domeniul securitatii si sanatatii in munca/lucratorul desemnat/serviciul intern de prevenire si protectie/serviciul extern de prevenire si protectie si aprobate de catre angajator. Instruirea la locul de munca va cuprinde: a) informatii privind riscurile de accidentare si imbolnavire profesionala specifice locului de munca si/sau postului de lucru. e) instruirea la locul de munca va include in mod obligatoriu demonstratii practice privind activitatea pe care persoana respective o va desfasura si exercitii practice privind utilizarea echipamentului individual de protectie. care vor semna fisele de instruire ale lucratorilor. Instruirea periodica se efectueaza de catre conducatorul locului de munca. post de lucru si/sau fiecarei functii exercitate. Durata instruirii la locul de munca depinde de riscurile pentru securitate si sanatate in munca. Intervalul dintre doua instruiri periodice va fi stabilit prin instructiuni proprii. b) prevederile instructiunilor proprii elaborate pentru locul de munca si/sau postul de lucru. inclusive datorita evolutiei riscurilor sau aparitiei de noi riscuri in unitate. evacuare si de prim ajutor. stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor. g) la introducerea oricarei noi tehnologii sau a unor proceduri de lucru. care vor fi pastrate la persoana care efectueaza instruirea. e) la introducerea unui echipament de munca sau a unor modofocari ale echipamentului existent. Instruirea periodica se face suplimentar celei programate in urmatoarele cazuri: a) cand un lucrator a lipsit peste 30 de zile lucratoare. care vor fi pastrate la persoana care efectueaza instruirea. 4. confirmand astfel ca instruirea a fost facuta corespunzator. Verificarea instruirii periodice se face de catre seful ierarhic al celui care efectueaza instruirea si prin sondaj de catre angajator/lucratorul desemnat/serviciul intern de prevenire si protectie/ servicii externe de prevenire si protectie. c) la reluarea activitatii dupa accident de munca. in functie de conditiile locului de munca si/sau postului de lucru. 10 . Inceperea efectiva a activitatii la postul de lucru de catre lucratorul instruit se face numai dupa verificarea cunostintelor de catre seful ierarhic superior celui care a facut instruirea si se consemneaza in fisa de instruire individuala. d) prevederi ale reglementarilor de securitate si sanatate in munca privind activitati specifice ale locului de munca si/sau postului de lucru. Instruirea periodica se va completa in mod obligatoriu si cu demonstratii practice.3 = Instruirea periodica = Instruirea periodica se face tuturor lucratorilor si are drept scop reimprospatarea si actualizarea cunostintelor in domeniul securitatii si sanatatii in munca. b) cand au aparut modificari ale prevederilor de securitate si sanatate in munca privind activitati specifice ale locului de munca si/sau postului de lucru sau ale instructiunilor proprii. c) masuri la nivelul locului de munca si/sau postului de lucru privind acordarea primului ajutor.

toti lucratorii sunt apti sa aplice masurile corespunzatoare. Lucratorii nu trebuie sa fie prejudiciati pentru actiunile realizate de acestia in cazurile de pericol grav si imminent. b) sa stabileasca legaturile neceare cu serviciile specializate.4. Lucratorii care. astfel incat lucratorii si/sau reprezentantii acestora sa primeasca.8 = consultarea si participarea lucratorilor = Angajatorii consulta lucratorii si/sau reprezentantii lor si permit oarticiparea acestora la discutarea tuturor problemelor referitoare la securitatea si sanatatea in munca. Angajatorul trebuie sa se asigure ca.2. adaptarea naturii activitatilor si amrimii intreprinderii si/sau unitatii. Numarul lucratorilor.6 = primul ajutor. cat si la nivelul fiecarui post de lucru si/sau fiecarei functii. toti lucratorii care sunt sau pot fi expusi unui pericol grav si iminent despre riscurile implicate de acest pericol. de stingere a incendiilor si de evacuare a lucratorilor si numarul lucratorilor. pericol grav si iminent = Angajatorul are urmatoarele oblogatii: a) sa ia masurile necesare pentru acordarea primului ajutor. b) dreptul lucratorilor si/sau reprezenantilor lor sa faca propuneri. pentru a evita consecintele unui astfel de pericol. Angajatorul trebuie sa ia masuri corespunzatoare. in cazul unui pericol grav si iminent. instruirea lor si echipamentul pus la dispozitia acestora. a) riscurile pentru securitate si sanatate in munca.7 = informarea lucratorilor = Tinand seama de marimea intreprinderii si/sau a unitatii. b) sa ia masuri si sa furnizeze instructiuni pentru a da lucratorilor posibilitatea sa opreasca lucrul si/sau sa paraseasca imediat locul de munca si sa se indrepte spre o zona sigura. stingere a incendiilor si evacuare a lucratorilor. parasesc locul de munca si/sau o zona periculoasa nu trebuie sa fie prejudiciati si trebuie sa fie protejati impotriva oricaror consecinte negative si nejustificate pentru acestia. urmatoarele obligatii: a) sa informeze. indeosebi in ceea ce priveste primul ajutor. in cazul unui pericol grav si iminent pentru propria securitate sau a altor persoane. de asemenea. evacuarea Lucratorilor. cat mai curand posibil. stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor. in conformitate cu cunostintele lor si cu mijloacele tehnice de care dispun. 11 . sa primeasca informatii adecvate privind aspectele de mai sus. c) sa nu impuna lucratorilor reluarea lucrului in situatia in care inca exista un pericol grav si iminent. precum si despre masurile luate ori care trebuie sa fie luate pentru protectia lor.2. Angajatorul trebuie sa desemneze lucratorii care aplica masurile de prim ajutor.2. in afara cazurilor exceptionale si pentru motive justificate. care desfasoara activitati in intreprinderea si/sau in unitatea sa. serviciul medical de urganta. c) participarea echilibrata. tinand seama de alte persoane prezente. atunci cand seful ierarhic imediat superior nu poate fi contactat. 4. in caz de pericol grav si iminent. precum si masurile si activitatile de prevenire si protectie atat la nivelul intreprinderii si/sau unitatii. in general. Angajatorul are. 4. ceea ce implica: a) consultarea lucratorilor. salvare si pompieri. toate informatiile necesare privind. care privesc acesti lucratori. stingerea incendiilor. Angajatorul trebuie sa ia masuri corespunzatoare astfel incat angajatorii lucratorilor din orice intreprindere si/sau unitate exterioara. instruirea lor si echipamentul pus la dispozitia acestora trebuie sa fie adecvate marimii si/sau riscurilor specifice intreprinderii si/sau unitatii. b) masurile luate pentru desemnarea lucratorilor care aplica masurile de prim ajutor. in conformitate cu prevederile legale. cu exceptia situatiilor in care acestia actioneaza imprudent sau dau dovada de neglijenta grava.

afise. d) recurgerea. conform legii. .Lucratorii si/sau reprezentantii lucratorilor iau parte in mod echilibratsau sunt consultati in prealabil si in timp util de catre angajator cu privire la: a) orice masura care ar afecta semnificativ securitatea si sanatatea in munca. avandu-se in vedere preverile contractuale si serviciile medicale contractate cu Centrul Medical de medicina muncii. Aceste materiale trebuie sa aiba avizul MMSSF potrivit prevederilor normelor metodologice de aplicare a Legii nr.realizarea materialelor sa se bazeze pe principiile pedagogiei moderne.2. 4.1425/2006).continutul sa fie in corcondanta cu legislatia in vigoare in domeniu. simpozioane. Angajatorul trebuie sa acorde reprezentantilor lucratorilor cu raspunderi specifice in domeniul securitatii si sanatatii lucratorilor un timp adecvat.10 = materiale igienico-sanitare = Materialele igienico – sanitare se acorda obligatoriu si gratuit salariatilor organizatiei in scopul asigurarii igienei si protectiei personale. prin Regulamentul intern al Angajatorului.2. .sanitare. 4. dupa caz. b) desemnarea lucratorilor care aplica masurile de prim ajutor. 12 . 4.2. in completarea masurilor generale luate pentru prevenirea unor imbolnaviri profesionale. carti. 4. La stabilirea cantitatilor si periodicitatea acordarii acestora se tine cont de recomandarile medicului de medicina muncii. informari. pliante. de stingere a incendiilor si de evacuare a lucratorilor.12 = riscul maternal = Protectia maternitatii si a altor componente ale riscului maternal in cadrul organizatiei sunt definite dupa cum urmeaza: a) protectia maternitatii este protectia sanatatii si/sau securitatii salariatelor gravide si/sau mame la locurile lor de munca. in scopul diminuarii riscurilor pentru lucratori si/sau al eliminarii surselor de pericol si nu pot fi prejudiciati din cauza activitatii lor in domeniul SSM. Trusele sanitare de prim ajutor medical constituie materiale igienico. Se asigura conditii optime de servire a mesei de pranz pentru salariatii organizatiei. fara diminuarea drepturilor salariale.2. la servicii externe.9 = metode si mijloace de instruire = Angajatorul are obligatia. utilizand formele si mijloacele cu continut specific: filme. Materialele de instruire utilizate trebuie sa fie realizate in conformitate cu urmatoarele criterii generale: .continutul si realizarea materialelor sa fie adecvate nivelului de pregatire si subiectilor carora li se adreseaza. .11 = timpul de munca = Timpul de munca si regimul pauzelor se stabilesc. brosuri. Reprezentantii lucratorilor cu raspunderi specifice in domeniul securitatii si sanatatii lucratorilor si/sau lucratorii au dreptul sa apeleze la autoritatile competente. in cazul in care considera ca masurile adoptate si mijloacele utilizate de catre angajator nu sunt suficiente pentru asigurarea securitatii si sanatatii in munca. cataloage. c) informatiile legate de riscurile de securitate si sanatate in munca.continutul materialelor sa fie in conformitate cu bazele teoretice in domeniul SSM. potrivit reglementarilor in vigoare. sis a le furnizeze mijloacele necesare pentru a-si putea exercita drepturile si atributiile care decurg din prezenta lege.nr.319/2006 (aprobate prin hg. e) organizarea si planificarea instruirii lucratorilor in domeniul SSM. etc. toate punctele de lucru sunt dotate cu instalatii de aprovizionare cu apa potabila (rece si incalzita). Reprezentantii lucratorilor cu raspunderi specifice in domeniul securitatii si sanatatii lucratorilor au dreptul sa solicite angajatorului sa ia masuri corespunzatoare sis a prezinte propunei inacest sens. sa asigure organizarea unei activitati permanente de propaganda in domeniul protectie muncii.

. cand starea de graviditate nu este vizibila.sa evalueze annual.sa informeze in scris salariatele asupra rezultatelor evaluarii privind riscurile la care pot fi supuse la locurile lor de munca. in cazul in care investigatiile se pot efectua numai in timpul programului de lucru. precum si la orice modificare a cinditiilor de munca natura. iar rezultatele evaluarilor se consemneaza in rapoarte scrise. pe durata programului normal de lucru.sa pastreze confidentialitatea asupra starii de graviditate a salariatei sis a nu anunte alti salariati decat cu acordul scris al acesteia si doar in interesul bunei desfasurari a procesului de munca. in vederea realizarii unei operatii.sa ii modifice in mod corespunzator conditiile si/sau orarul de munca ori. anexand un document medical eliberat de medical de familie. cu mentinerea veniturilor salariale. precum si Inspectoratul Teritorial de Munca pe a carui raza isi desfasoara activitatea. h) concediul de risc maternal este concediul de care beneficiaza salariata gravida si/sau care a nascut recent si/sau care alapteaza pentru protectia sanatatii si securitatii lor si/sau a fatului ori a copilului lor.sa adopte masurile necesare prin care salariata gravida si/sau care a nascut recent si/sau care alapteaza sa nu fie constranse sa efectueze o munca daunatoare sanatatii sau starii lor de gravitate ori copilului nou nascut. . la reluarea activitatii dupa efectuarea concediului de lauzie.b) locul de munca este zona delimitata in spatiu. daca nu este posibil. o copie a acestuia Sindicatului sau Reprezentantilor salariatelor. de care beneficiaza salariatele in conditiile legii. precum si asupra drepturilor care decurg din legislatia specifica. . dupa caz. dar nu mai tarziu de 6 luni de la data la care a nascut. in scopul determinarii oricarui risc pentru securitatea si sanatatea lor si oricarei repercusiuni asupra sarcinii ori alaptarii. sa o repartizeze la alt loc de munca fara riscuri pentru sanatatea sau securitatea sa.sa inmaneze. doua pause pentru alaptare de cate o ora fiecare. . inzestrata cu mijloacele si cu materialele necesare muncii. g) concediu postnatal obligatoriu este concediul pentru sarcina si lauzie cu durata totala de 126 de zile.sa adopte masurile necesare prin care sa previna expunerea salariatei gravide si/sau care a nascut recent si/sau care alapteaza la riscuri care le pot afecta sanatatea si securitatea. e) salariata care alapteaza este femeia care. d) salariata care a nascut recent este femeia care si-a reluat activitatea dupa efectuarea concediului de lauzie si solicita angajatorului in scris masurile de protectie prevazute de lege. organizatorice si de protectie a muncii corespunzatoare. gradul si durata expunerii salariatei gravide si/sau care a nascut recent si/sau care alapteaza. in termen de 5 zile lucratoare de la data intocmirii raportului. cu pregatirea si indemnarea lor. conform recomandarii medicului de medicina muncii sau a medicului de familie. c) salariata gravida este femeia care anunta in scris angajatorul asupra starii sale fiziologice de graviditate si anexeaza un document medical eliberat de medical de familie sau de medical specialist care sa ii ateste aceasta stare. . lucrari sau pentru indeplinirea unei activitati de catre unul ori mai multi executanti. . in cursul programului de lucru. . fara diminuarea drepturilor salariale. . f) dispensa pentru consultatii prenatale reprezinta un numar de ore libere platitei salariatei de catre angajator. din care se obtine un venit in baza unui raport de munca ori de serviciu cu un angajator. isi alapteaza copilul si anunta angajatorul in scris cu privire la inceputul si sfarsitul prezumat al perioadei de alaptare.sa acorde salariatelor care alapteaza. in conditii tehnice. pana la implinirea varstei de un an a 13 .sa acorde salariatelor gravide dispensa pentru consultatii prenatale in limita a maximum 16 ore pe luna. anexand documente medicale eliberate de medical de familie in acest sens. angajatorul este obligat sa asigure participarea medicului de medicina muncii. pentru efectuarea consultatiilor si examenelor prenatale pe baza recomandarii medicului de familie sau a medicului specialist. ca a nascut sau ca alapteaza. .sa instiinteze medical de medicina muncii. in functie de specificul muncii. in termen de 10 zile lucratoare de la data la care a fost anuntat in scris de catre salariata ce se afla in una din situatiile de graviditate. Angajatorul isi asuma urmatoarele responsabilitati: .

instalatii tehnice si utilitare. Caile si iesirile de urgenta trebuie sa ramana in permanenta libere sis a conduca in mod cat mai direct afara sau in spatii sigure.sa analizeze proiectul din punct de vedere al masurilor de securitate si sanatate a muncii. b) salariatei care se afla in concediu de risc maternal. . realizarea de catre executant a tuturor masurilor de securitate a muncii prevazute in documentatia tehnica. in cazul copilului cu handicap. c) salariatei care se afla in concediu de maternitate. cai de acces.sa colaboreze cu proiectantul si cu executantul lucrarilor.12 = cladiri si alte constructii = Angajatorul raspunde de preluarea si efectuarea lucrarilor de constructii. avand in vedere prevederile H. de circulatie si de evacuare in caz de pericol iminent. precum si caile de circulatie si usile de access pre acestea. dupa caz. o Caile de acces de urgenta si iesirile cu destinatie de urgenta trebuie sa fie puse in evidenta prin indicatoare de securitate. sa afiseze la locurile de munca prevederile Legii nr. scari si balustrade. .sa nu permita utilizarea azbestului in structura si la executarea lucrarilor constructiilor in care sunt amplasate locuri de munca ale organizatiei. lifturi. Caile de acces de urgenta si iesirile. o In acest scop. Angajatorul nu va dispune incetarea raporturilor de munca in cazul: a) salariatei gravide si/sau care a nascut recent si/sau care alapteaza. organizatia are obligatia: . 4. cu reducerea programului de lucru cu 2 ore zilnic si fara ca veniturile salariale sa fie diminuate. ergonomia locului de munca. din motive care au legatura directa cu starea sa. trebuie sa fie libere de orice obstacole. in varsta de pana la 3 ani. refuzand receptia lucrarilor de constructii care nu corespund din punct de vedere al securitatii muncii. o In caz de pericol.sa controleze. microclimat. 1091/2006 – cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca si ale HG971/2006cerinte minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca.2. de reparatie sau de modernizare ale cladirilor proprii in conditii care sa asigure locuri de munca organizate conform principiilor in viguare de securitate si sanatate in munca. dimensionare suprafete de lucru. in cazul copilului cu handicap. . protectia sanatatii si securitatea in munca a salariatei gravide si/sau care a nascut recent si/sau care alapteaza. iluminare. in caz de neconcordanta fata de prevederile legislatiei. stabilite in RRL.pauzele includ si timpul necesar deplasarii dus-intors de la locul in care se gaseste copilul.G. in scopul rezolvarii anumitor probleme de securitate si sanatate a muncii. cat si ale altor acte normative aplicabile. . trebuie sa fie posibila evacuarea rapida si cea mai mare siguranta posibila a salariatilor de la toate punctele de lucru ale organizatiei. cu ocazia receptiei lucrarilor de constructii. sa include in Regulamentul intern masuri privind igiena.sa nu semneze receptia definitive a lucrarilor de constructii atunci cand determinarile effectuate in timpul probelor tehnologice nu corespund documentatiei tehnice si/sau nu respecta normele legale in viguare cu privire la instalatii si echipamente electrice. sa ceara proiectantului remedierea deficientelor constatate.- copilului. d) salariatei care se afla in concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani. 25/2004 cu modificarile ulterioare. indicatoarele de securitate trebuie amplasate in locurile cele mai potrivite pentru a putea fi observate de cat mai multi dintre angajati. astfel incat sa poata fi utilizate in orice moment fara dificultate. 14 . e) salariatei care se afla in concediu pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani sau. in varsta de pana la 18 ani.

luminatoarele si peretii de sticla trebuie sa permita evitarea afectelor excesive ale luminii solare la locurile de munca (cum ar fi efectul de lupa). sanatatea si confortul lor. acestea nu trebuie sa fie incuiate sau zavorate. trebuie sa fie clar indicati si executati din materiale de securizate sau sa fie separati de aceste locuri de munca si cai de circulatie. o Ferestrele. peretii si platfoanele incaperilor se vor executa din materiale de constructie adecvate si rezistente la incendiu. astfel incat sa poata fi deschise imediat si cu usurinta de catre orice persoana care ar avea nevoie in caz de pericol iminent. In caz de pericol trebuie sa fie posibila evacuarea rapida sic ea mai mare siguranta posibila a angajatilor de la toate posturile de lucru. o Peretii transparenti sau translucizi. la inaltimea vederii. pentru a nu ingreuna circulatia persoanelor si vehiculelor. pardoseala. masini sau mese de lucru. Orice depozitare sau murdarie care poate crea un pericol imediat pentru sanatatea angajatilor prin poluarea aerului respirat. suprafetele usilor trebuie protejate impotriva spargerii. o Cladirile care adapostesc locurile de munca trebuie sa prezinte o structura de rezistenta corespunzatoare naturii activitatilor desfasurate in acele locuri de munca. c) sa fie posibila deschiderea lor atunci cand locurile de munca sunt ocupate. o Pardselile si caile de circulatie trebuie sa aiba o suprafata plana si neteda. o Usile transparente trebuie sa fie marcate corespunzator. care sa permita angajatilor sa-si indeplineasca sarcinile de lucru fara riscuri pentru securitatea. o Pentru finisajele principalelor suprafete din spatiile de lucru (plafon. dulapuri). din incaperile ce contin locuri de munca sau din vecinatatea acestora. o Usile situate de-a lungul cailor de salvare trebuie: a) sa fie marcate corespunzator. o In timpul programului de lucru temperatura in incaperile ce contin locuri de munca trebuie sa asigure mentinerea echilibrului termic al organismului uman corespunzator cu nivelul activitatii desfasurate si metabolismul organismului determinat de efortul fizic in activitate. inaltime si volum de aer suficiente. o Instalatiile pentru conditionarea aerului trebuie sa functioneze astfel incat sa nu creeze disconfort prin expunerea angajatilor la curenti de aer.o Usile de iesire in caz de urgenta trebuie sa se deschida spre exterior. Daca suprafetele transparente sau translucide ale usilor sau portilor nu sunt construite din material securizat si daca exista pericol ca angajatii sa fie vatamati la spargerea acestora. o Incaperile in care se desfasoara procesele de munca trebuie sa aiba suprafata. o Semnalizarea cailor si iesirilor de urgenta trebuie realizata permanent cu panouri de avertizare conform Prescriptiilor minime de semnalizare de securitate si/sau sanatate la locul de munca. in special peretii despartitori din sticla. pentru a nu permite alunecarea. b) sa fie posibila deschiderea lor din interior in orice moment fara ajutor special. avand in vedere natura sarcinilor de munca si a locului de munca. insa suficient de rugoasa si antiderapanta. se vor allege scheme de culori bine armonizate. o Instalatiile electrice trebuie sa fie concepute si construite astfel incat sa nu prezinte riscuri de incendii sau explozie. Dimensiunile zonei neocupate a locului de munca trebuie sa fie calculate astfel incat sa permita angajatorilor sa aiba suficienta lbertate de miscare pentru a-si indeplini sarcinile de munca. pereti. trebuie indepartata in cel mai scurt timp posibil. pentru a preveni intrarea in contact a angajatorilor cu peretii. 15 . iar personalul trebuie sa fie protejat corespunzator impotriva riscului de electrocutare prin atingere directa sau indirecta. Pardoselile.

319/2006 – securitate si sanatate in munca. Instalatiile de iluminat ale incaperilor cu locuri de munca si ale cailor de acces si circulatie trebuie amplasate astfel incat tipul de iluminare prevazut sa nu prezinte riscuri de accidentare a angajatilor.2. cu detectoare de incendii si sisteme de alarma.15 = masuri de prim ajutor = Activitatea de prim ajutor se asigura prin servicii externe specializate si prin Centre de medicina muncii. 4. Instruirea personalului extern cade in sarcina si responsabilitatea deplina a Angakatorului acestora. precum si suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului uman. Folosirea surselor de foc deschis si fumatul la locurile de munca unde acestea sunt interzise. de proprietatile fizico – chimice ale substantelor prezente si de numarul maxim potential de persoane. incaperilor de odihna. de echipamentele pe care le contin.16 = alte obligatii ale angajatorului = a) Fabricarea. Normele metodologice de aplicare a Legii nr. potrivit prevederilor Normelor generale de prevenire si stingere a incendiilor. 4. cu luarea in considerare a prevederilor specifice stabilite prin Legea nr. ale Standardelor si ale altor Reglementari in domeniul securitatii si sanatatii in munca. Aceste echipamente trebuie sa fie semnalizate prin amplasarea de indicatoare de securitate in imediata apropiere. 4. trebuie asigurate toalete separate avand un numar adecvat de wc-uri si chiuvete. aplicabile Angajatorului. Se vor prevedea wc-uri separate sau utilizarea alternative a acelorasi wc-uri de catre femei si barbati. 16 .o Locurile de munca trebuie.2.319/2006 ( aprobate prin HG nr. Darea in exploatare sau repunerea in functiune. Prevenirea prezentei peste limitele maxime admise a agentilor chimici. precum si pentru prevenirea efectelor electricitatii statice si ale descarcarilor atmosferice. locurile de munca trebuie echipate cu mijloace de stingere a incendiilor adecvate si. La locurile de munca sunt organizate puncte de prim ajutor cu truse medicale si cu personal pregatit prin cursuri de specialitate externe. daca este necesar. o In functie de dimensiunile si destinatia cladirilor.2.1425/2006). intretinerea si repararea instalatiilor si a echipamentelor electrice. Asigurarea si folosirea instalatiilor electrice de constructie adecvate la locurile de munca unde exista pericole de incendiu sau de explozie. conform reglementarilor in viguoare. precum si pentru aplicarea proceselor tehnologice. sa aiba lumina suficienta si sa fie echipate cu corpuri de iluminat care sa permita un iluminat artificial adecvat pentru sanatatea si securitatea angajatilor. echipamentelor de munca noi sau reparate. Prevenirea accidentelor prin electrocutare la executarea. in Romania. depozitarea. a constructiilor. partiala ori totala. fizici sau biologici. Echipamentele de stingere a incendiilor cu actionare manuala trebuie sa fie usor accesibile si simplu de utilizat. in masura in care este posibil. Intocmirea si respectarea documentatiilor tehnice pentru executarea lucrarilor care necesita masuri speciale de siguranta. ale actelor normative de transpunere ale Directivelor Europene. vestiarelor si camerelor cu chiuvete. exploatarea.14 = instructiuni proprii pentru alte categorii de salariati = Prezentele instructiuni proprii sunt aplicabile si personalului extern care presteaza servicii diferite in favoarea societatii. o Femeile gravide si lauze trebuie sa aiba posibilitatea de a se odihni in pozitie culcat in conditii corespunzatoare. o In vecinatatea locurilor de munca. ceea ce se stabileste prin clauza distincta la contractele de prestari de servicii incheiate potrivit legislatiei in vigoare. manipularea sau utilizarea substantelor ori preparatelor b) c) d) e) f) g) chimice periculoase si a deseurilor rezultate. transportul.

materialelor si produselor. 6. a conductekor prin care circula fluide sub presiune si a altor asemenea echipamente de munca. Intocmirea documentelor de urmarire a parametrilor functionali ai echipamentlor de munca si a rapoartelor de serviciu pentru instalatiile cu regim special de exploatare. salariatii sunt obligati sa rsepecte urmatoarele reguli: 1. in perioada de timp normale de deplasare. 8.2 = instructiuni specifice pentru activitatea de birou = 17 . ingradirea si semnalizarea zonelor periculoase. Sa foloseasca numai acele culoare si scari rulante de acces la peroanele amenajate pentru urcarea/coborarea in mijloacele de transport subteran (metrou) sau de suprafata (metrou usor). revizia si repararea periodica a echipamentelor de munca. Semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca. intretinerea. Utilizarea. 9. Sa circule numai pe partea stanga a drumurilor publice. Salariatii organizatiei sunt obligati sa nu urce. 2. dupa ce s-au asigurat ca nu exista vreun pericol. Aplicarea metodelor de exploatare miniera. atentia conducatorilor autovehiculelor de transport in comun. a instalatiilor mecanice sub presiune si a celor de ridicat. daca acestea nu ua trotuare sau poteci. Salariatii organizatiei sunt obligati sa nu calatoreasca pe scarile sau partile laterale ale caloseriei tramvaielor. Asigurarea. iar in orase unde asemenea indicatoare sau marcaje lipsesc. Asigurarea exploatarii fara pericole a recipientelor-butelii cu gaze comprimate sau lichefiate. Transportul. prin discutii. traversarea drumurilor publice se face perpendicular pe axa acestora. troleibuzelor. Amenajarea locurilor de munca pentru lucrul la inaltime.1 = instructiuni specifice de traseu = In timpul deplasarii pe traseul normal de acasa la serviciu si de la serviciu acasa. marcarea si intretinerea cailor de acces si de circulatie. executia. Asigurarea iluminatului de siguranta. Sa traverseze drumurile publice prin locurile unde sunt indicatoare sau marcaje pentru trecerea pietonilor. 5. manipularea si depozitarea echipamentelor de munca. La deplasarea la/de la loc de munca/domiciliu cu autovehiculul proprietate personala sa respecte legislatia specifica circulatiei pe drumurile publice. Delimitarea. salariatii organizatiei nu vor urca sau cobori din ramele acestor mijloace de transport dupa ce a fost comunicata comanda de inchidere a usilor de acces ale garniturii respective. sa nu coboare si sa nu deschida usile autovehicului de transport in comun in timpul mersului. 5. 5. 7. realizarea si functionarea sistemului de aeraj.0 = instructiuni specifice = 5. Salariatii organizatiei sunt obligati sa nu distraga. exploatarea si intretinerea lucrarilor miniere. Organizarea activitatii de pastrare. 4. corespunzator clasificarii minelor din punctul de vedere al emanatiilor de gaze. pe la coltul strazilor. autobuzelor sau altor mijloace de transport ori stand in picioare in caroseria autocamioanelor sau remorcilor. intretinere si denocivizare a echipamentului individual de protectie. in spatii inchise si in conditii de izolare. pe potecile laterale ale drumurilor publice. Sa circule numai pe trotuare. Sa respecte toate indicatiile de utilizare ale ascensoarelor cladirilor in care salariatii organizatiei se afla pe timpul indeplinirii indatoririlor de serviciu. 3.h) i) j) k) l) m) n) o) p) q) r) s) Asigurarea celei de-a doua surse de alimentare cu energie electrica a echipamentelor de munca. astfel incat sa protejeze propria persoana si pe ceilalti participanti la traficul auto. iar in lipsa acestora. Sa nu circule pe autostrazi si pe partea carosabila a drumurilor nationale de tip << E >>( deschise traficului international).

orice persoana se va asigura in toate directiile pentru a nu fi surprinsa de vreun mijloc de transport. 5. . Usile cu geamuri trebuie manevrate cu atentie. Este interzis a se sprijini sau impinge pe partea din sticla a usilor. acestea nu trebuie sa impiedice vizibilitatea. cuter sau o lama pentru taierea hartiei. 2. iar atunci cand se transporta pachete in brate. Pardoselile din incaperi trebuie sa fie bine intretinute. resturi de fructe. Deschiderea usii. se va urmari ca tonerul sa fie utilizat in sistem inchis. etc. fiind interzis a se lasa pe mese sau a se arunca pe jos carpe. apa trebuie inlaturate pentru a evita alunecarile. se misca sau prezinta defectiuni. Pentru indepartarea eventualelor pulberi de toner se folosesc lavete umede. 6. 9. Pentru aceasta operatie se recomanda o scara corespunzatoare. 8.se va merge incet. Orice deplasare dintr-o incapere in alta se va efectua atent cu fata inainte. 5.) 1. Fiecare salariat trebuie sa cunoasca si sa aplice normele de securitate a muncii si pentru situatii de urgenta in biroul sau spatiul in care isi desfasoara activitatea. trebuie adus la cunostinta sefului orice piesa de mobilier ale carei margini nu sunt netede sau sunt crapate. deoarece exista riscul de a aluneca si provoca accidente de picioare. 3. pot provoca accidente. nu se va merge sarind cate doua sau trei trepte deodata. urmele de ulei.se va circula numai pe partea dreapta. de preferat fiind lasate la vedere. 11. se va executa lent pentru a nu accidenta vreo persoana aflata in incaperea alaturata in imediata ei apropiere.se vor indeparta de pe trepte toate obiectele care ar putea provoca alunecarea (creioane. nu se vor numara bani. Inainte de indepartarea unui scaun de birou. hartii. Circulatia pe scari se va efectua respectandu-se urmatoarele norme: . . trebuie sa se asigure ca nu exista pericolul de a se rasturna sau a lovi alta persoana. Este interzis a se lucra fara manusi de protectie la transportul si folosirea tonerului la aparatele de multiplicat. pioneze.se va sprijini de mana curenta. unul dupa altul in sir simplu. etc. Nu se va pune niciodata in functiune un echipament de birou caruia i sa scos carcasa. capete de creion. 4.3 = mobilierul de birouri = 1. 5. trebuie controlata starea lui. Pentru evitarea impiedicarilor. Este interzisa urcarea pe scaunele care se rotesc pentru a lua un obiect care se afla la inaltime. 10. etc). obligatoriu se va folosi o scara sigura. 3. La iesirea din sediu. Este interzisa miscarea de leganare pe doua din picioarele scaunului sau de rasturnare pe spate. deoarece ele pot aluneca si prin cadere. in cazul usilor pline. Atunci cand se foloseste un cutit.Salariatii vor respecta urmatoarele reguli generale: 1. nu se va citi in timp ce se urca sau coboara pe scari. dupa care se potriveste intr-o pozitie stabila. copiatoare. Pentru protectia personalului care face curatenie. Nu se permite transportul echipamentelor de birou apucate necorespunzator. 2. fiselor sau ale dulapurilor trebuie tinute inchise. Se va pastra curatenia la locul de munca. 8. cioburile de sticla trebuie invelite si dispuse astfel incat sa poata fi usor identificate de acest personal. trebuie apucate bine manerele atunci cand se inchid sertarele birourilor sau usile caselor de bani. 5. La noile achizitii de copiatoare. 7. 6. 18 . 2. 7. 5. Nu se indeparteaza prin suflare. coji. Inainte de folosirea unui scaun de birou. 4. 4. 3. Este interzis a se deschide in acelasi timp mai multe sertare. trebuie tinute degetele cat mai departe de taisul lamei. sertarele birourilor. Totdeauna trebuie sa se priveasca in directia de mers. pe birou. Pentru a se evita prinderea degetelor. iar dupa folosire se va proteja muchia ascutita si pune scula intr-un loc special destinat acestui lucru. fax. evitandu-se asezarea pe marginea lui. Cand trebuie luat un obiect aflat la inaltime. .4 = echipamente de birou (calculatoare.

Este interzisa deschiderea capacelor imprimantelor aflate sub tensiune precum si utilizarea necorespunzatoare a acestora (exemplu: introducerea hartiei manuale. Redactarea pe ecrane si tastatura pozitiva (negru pe fond alb). 5. 10. Persoanele juridice care utilizeaza in activitatea lor mijloace de transport auto trebuie: . se va opri lucrul si se va anunta personalul calificat. 8. 9. . 5. 2. 4. Daca in sertare trebuie aranjate obiecte taioase sau ascutite (creioane. Amplasarea mobilierului se va face astfel incat sa nu se formeze curenti de aer.) In compartimente separate cu varfurile sau taisurile orientate spre interiorul sertarului. 7. toate echipamentele de birou se debaraseaza de la reteaua electrica cu exceptia faxului. Directia de privire a ecranului sa fie paralela cu fereastra. 5. 8. 7. 3. 2. Circulatia suprafetelor exterioare se va face cu mijloace antistatice. dupa terminarea programului de lucru.etc). Trebuie semnalate orice uzura sau defect care apare la cordonul electric. 11. 6. La semnalarea unei defectiuni. cutite.6 = electrosecuritate = 1. Cordoanele electrice.5 = microclimat = 1.sa asigure conditiile de parcare a autovehiculelor. trebuie verificat ca acesta sa fie in pozitia << deconectat >>. = instructiuni specifice pt. Trebuie sa se evite bararea trecerilor cu cordoane electrice sau telefonice. lame. 4. Este interzis sa se atinga sau sa se tina cu mana un obiect metalic ( teava sau calolifer de incalzire centrala) in timp ce cu cealalta mana se introduce stecherul in priza. 9. Reglarea intensitatii luminoase se va face in functie de lucrarile efectuate. Se vor evita reflexiile luminoase pe ecranul calculatoarelor. Este interzis a se pune in functiune un echipament de birou ( imprimanta. Utilizare autoturisme de serviciu = Conducerea autovehiculelor este permisa conducatorilor auto in conditiile prevazute de Regulamentul privind circulatia pe drumurile publice. In acest sens se vor insusi normele de utilizare si exemplificare ce se afla colate pe imprimantele respective. calculator. Umiditatea relativa a aerului trebuie sa fie peste 50%. fax. Incaperile de lucru vor fi aerisite regulat prin deschiderea ferestrelor. prelungitoarele vor fi pozate fara posibilitatea de forfecare si strivire. 5. 10. Nu este permis a se folosi aparate sau instalatii improvizate. 9. 3. Calculatoarele.7 1. 19 . El va putea fi reutilizat numai dupa ce a fost reparat sau inlocuit dupa caz. etc. 8. 7. Schimbarea sigurantelor electrice sau orice interventie in instalatia electrica se va efectua numai de personal calificat si autorizat pentru exercitarea meseriei de electrician. Instalatiile electrice trebuie sa fie bine izolate iar echipamentele de birou trebuie bransate in prize cu impamantare. intretinere si curatire a echipamentelor de birou se va efectua numai atunci cand s-a intrerupt alimentarea cu energie electrica si dupa ce acestea au fost deconectate. imprimantele. aceste improvizatii putand duce la accidente. etc)inainte de a fi cunoscut sistemul de functionare al acestuia.6. Orice aparitie de reglare. Imprimantele si copiatoarele se amplaseaza in spatii separate unde se va asigura o ventilatie corespunzatoare. fax-urile trebuie asezate cat mai aproape de prizele electrice. atingerea portilor taioase ale imprimantei. 5. 2. Este interzis sa se introduca conductoarele direct in priza electrica fara sa se foloseasca stecherul.sa stabileasca traseele de acces la si de la drumuri publice si traseele interioare. care va interveni pentru remedierea situatiei. 6. reparare. Inainte de a conecta un echipament tehnic la o priza.

este interzis sa depoziteze in birouri substante inflamabile. 5. sa verifice aragazul si deci ca ochiurile de punere in functiune a acestuia sa fie in pozitia inchis. Planul in caz de necesitate va fi afisat la sediile entitatilor iar peronalul va fi instruit in acest sens. In caz de incendiu se procedeaza astfel: . Iesirile pentru evacuare in caz de incendiu nu trebuie sa fie blocate sau incuiate. Conducatorii auto au obligatia ca inainte de plecare in cursa sa verifice instalatia de alimentare cu carburanti. In cazul in care conductorul auto i s-a ridicat permisul de conducere sau i s-a retinut certificatul de inmatriculare. Se interzice depozitarea in sediul societatii de lichide combustibile. pentru ca aceasta sa poata sa ia masurile necesare pentru remedierea situatiei create. rulare si franare. 8. Este interzisa golirea scrumierelor in cosurile de hartii sau in cele executate din materiale combustibile.sa asigure instruirea persoanelor care utilizeaza autovehicule. Caile de evacuare si salvare in caz de necesitate se mentin intotdeauna libere.3. sistemul de directie. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) 20 . orice defectiune va fi adusa la cunostinta Departamentului administrativ. 8. acesta va anunta de indata conducerea societatii. 5. 6. sa nu depuna hartii. la terminarea programului. 4. 6. inainte de parasirea biroului. trebuie sa respecte urmatoarele norme: sa sesizeze serviciul administarativ de orice abatere sau siuatie care ar putea provoca incendii sau avarii. 9. este interzis sa foloseasca prize defecte. Se interzice plecarea in cursa a autovehiculelor care prezinta starea tehnica si estetica necorespunzatoare sau care depasesc limitele admise de zgomot sau noxe. 2. semnalizare. sa nu fumeze in locurile unde sunt depozitate materiale combustibile sau unde este afisat <<FUMATUL INTERZIS>>. . sa se asigure ca nu exista scurgeri de gaze. Pe linie de P. cu o izolatie deteriorata sau fara stecher. instalatia de incalzire. Amplasarea mijloacelor de stingere a incendiilor se vor amplasa in locuri usor accesibile. aparate sau tablouri electrice.se intrerupe curentul electric.S. Nu se vor folosi anvelope a caror banda de rulare prezinta o uzura peste limita prevazuta de normele tehnice. totodata si conducerea. 3. sa asigure conditiile de efectuare a lucrarilor de intretinere si exploatare. se vor scoate toate stecherele din priza. si sa confirme prin semnatura pe foaia de parcurs ca autovehiculul corespunde din punct de vedere tehnic. sa se asigure ca intrerupatoarele pentru iluminatul societatii sa fie pe pozitia inchis. Parbrizul va fi prevazut cu stergatoare in perfecta stare de functionare. se interzice a se umbla la instalatii. Autovehiculele trebuie sa indeplineasca toate conditiile tehnice stabilite prin cartea tehnica. 9.I. Este interzisa folosirea anvelopelor reesapate pe axa din fata. Fumatul este interzis in spatiile birourilor si in cele cu echipament electronic de calcul si prelucrarea aotomata a datelor. - 5. cabluri rupte.sa asigure iluminatul pe timp de noapte a cailor de acces si manevra. 7. Aparatele elecrtice se deconecteaza la sfarsitul programului de lucru sau in pauzele mai lungi. . . Resturile de hartie se elimina zilnic. sa nu arunce bete de chibrituri sau resturi de tigari aprinse pe jos sau in cosurile de hartii. Salariatii sunt obligati ca la sfarsitul programului sa verifice ca robinetii de la baie si bucatarie sunt inchisi corespunzator. 10.8 = reguli de prevenire si stingere a incendiilor = 1. se va stinge lumina si se va verifica sa nu ramana tigari aprinse. 7. este interzis a se bloca culoarele si scarile de acces cu materiale ce ar impiedica evacuarea bunurilor in caz de incendiu sau interventie pentru stingerea incendiului. sa asigure decongestionarea drumurilor de acces si a spatiului de manevra pentru intrare si iesire. tesaturi sau alte materiale combustibile pe sursele de incalzire termica. sa aiba reviziile tehnice conform graficului stabilit de constructor. 4. . Se interzice inlocuirea geamurilor originale cu geamuri de alta calitate decat cele prescrise de constructor.se da alarma anuntandu-se.sa asigure marcarea si semnalizarea locurilor sau zonelor periculoase in care se limiteaza viteza de circulatie. cu alte materiale sau geamuri care nu sunt bine fixate.

.....(organizarea si functionarea CSSM) ......... 83 – 89........     Anexa nr..........0 = anexe = Prezentele Instructiuni proprii contin un numar de 4 anexe numerotate de la nr...... VI – comunicarea/ cercetarea/ inregistrarea/ raportarea evenimentelor .........7 ore prezentare generala legislatie........(instruirea la locul de munca) ...........cap..............art....... VI – grupuri sensibile la riscuri ......cap...cap...4... 14 – 19...art..... Terminologie Anexa nr....art... Instruirea la locul de munca.. 95 – 100 .....Responsabilul cu probleme de securitate si sanatate in munca la nivelul societatii Tematica :  Legea nr. 90 – 94 ............... II – domeniu de aplicare ....1 ora testare si semnare fise individuale de securitate si sanatate in munca .. VII – infractiuni  Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii 319/2006 ..Cabinetul de securitate si sanatatein munca al societatii .... norma metodologica si instructiuni proprii ..... 101 -107 ( pericol grav si iminent si zone cu risc ridicat si specific) ................( reprezentantii lucratorilor) ........319/2006 – legea securitatii si sanatatii in munca ...........art..cap. 52 – 56.....art.. IV ........ ( semnalarea/ cercetarea bolilor profesionale) 21 .....art....... 57 – 73................... 3 Anexa nr... 4 Instruirea introductiv-generala. din calea focului mai intai documentele secrete...cap......... Instruirea periodica...(organizarea activitatii de prevenire si protectie) ..................art...1 Instruirea introductiv – generala Durata Program Componenta grup Locul instruirii Instructor = 8 ore .. 149 – 150...... V – supravegherea sanatatii .....art............20 candidati ..cap. ( instruirea periodica) .. 2 Anexa nr.. 1 Anexa nr..cap........obligatiile lucratorilor .... 6.. 1 – 20..1 la nr.........................art..............- se iau masuri de evacuare........... III – obligatiile angajatorilor . apoi actele de contabilitate si documentele tehnice deosebite.. 108 -134.(comunicarea si cercetarea evenimentalor) ...art..... in acest scop se vor numi persoane cu sarcini concrete ce le au de indeplinit in caz de incendiu.....(dispozitii generale) ....(instruirea introductiv – generala) .

prevederile normelor metodologice a legii nr.49/2006.  Instructiuni proprii de securitatea si sanatatea muncii ale societatii.conducatorul direct al locului de munca respectiv Componenta grup Locul instruirii Instructor Tematica :  Acte normative specifice .HG 1028/2006 – cerinte minime de securitate si sanatate in munca referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de viziualizare. . .319/2006 si ale instructiunilor proprii. .333/2003 privind paza obiectivelor.Legea nr. . Acte normative specifice . 2 Instruirea la locul de munca Durata Program = 8 ore repartizate pe timpul perioadei de lucru de proba.7 ore prezentare privind riscurile de accidentare specifice locului de munca. . bunurilor si valorilor.20 candidati .codul rutier – Legea nr. 22 . bunurilor si valorilor (pentru paza). in special afectiuni dorsolombare.333/2003 privind paza obiectivelor.Codul rutier – Legea nr. Anexa nr.locul respectiv de munca .49/2006. .1 ora testare si semnare fise individuale de securitate si sanatate in munca .legea nr.HG 1051/2006 – cerinte minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori. .HG 493/2006 – cerinte minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot. masurile de prim ajutor in caz de accidentare si PSI.HG 971/2006 – cerinte minime pentru semnalizarea de securitate si/sau sanatate la locul de munca. .

49/2006. *) Suplimentar instructajul periodic programat. masurile de prim ajutor in caz de accidentare si PSI. . 3 Anexa Instruirea periodica * ) Durata Program = 8 ore . se va face instructaj periodic si in situatia in care un salariat a absentat mai mult de 30 de zile lucratoare de la locul sau de munca.1. Instructiuni proprii de securitatea si securitatea muncii ale societatii.conducatorul direct al locului de munca respectiv Componenta grup Locul instruirii Instructor Tematica :  Acte normative specifice . instructiuni proprii de securitatea si sanatatea muncii ale organizatiei . prevederile normei metodologice si ale instructiunilor proprii.Legea nr.salariatii locului respectiv de munca.0.5 ore prezentare privind riscurile de accidentare specifice locului de munca. la reluarea activitatii dupa accident de munca!!! 23 .333/2003 privind paza obiectivelor.locul respectiv de munca . dar nu mai de 20 salariati .codul rutier – legea nr.5 ora demonstratii practice si semnare fise individuale de securitate Si sanatate in munca . la aparitia unor modificari ale normelor de protectia muncii sau ale instructiunilor proprii de securitate a muncii. nr. bunurilor si valorilor ( pentru agentii de paza)  Instructiuni proprii de securitatea si securitatea muncii ale societatii.

(1 – 3) din lege. in vederea participarii si consultarii periodice in domeniul securitatii si sanatatii in munca. o Zone cu risc ridicat si specific . o Accident care produce incapacitate temporara de munca ( ITM ) . 24 .Anexa nr. ireversibile. respectiv deces sau invaliditate.asumarea de catre angajator a responsabilitatii privind legalitatea desfasurarii activitatii din punct de vedere al securitatii si sanataii in munca.totalitatea resurselor materiale si umane alocate pentru efectuarea activitatilor de prevenire si protectie in intreprindere si/sau unitate. o Comitetul de securitate si sanatate in munca .acele zone din cadrul societatii si/sau unitatii in care au fost identificate riscuri ce pot genera accidente Sau boli profesionale cu consecinte grave.accident care produce invcaliditate confirmata prin decizie de incadrare intr-un grad de invaliditate.organul paritar constituit la nivelul angajatorului. confirmata prin certificat medical.18 alin. 4 = TERMINOLOGIE = o Autorizare a functionarii din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca . 5 lit)g din Legea 319/2006. in conformitate cu art.accident care produce incapacitatea temporara de munca de cel putin 3 zile calendaristice consecutive. o Serviciul intern de prevenire si protectie . o Accident care produce invaliditate ( INV ) . indeplinind conditiile prevazute in art. emisa de organele medicale in drept.

in baza unui act medico-legal. o Accident colectiv . 5 lit. in acelasi timp si din aceleasi cauze.(1) din lege. deciziile scrise.accident in urma caruia se produce decesul accidentatului. dispozitiile scrise ori verbale ale conducatorului direct sau ale sefilor ierarhici ai acestuia. de indata.mijloacele si modalitatile de pastrare a informatiilor referitoare la evenimentele produse. o Accident in afara muncii . o Evidenta . o Accident de munca de traseu a) Accident survenit in timpul si pe traseul normal al deplasarii de la locul de munca la domiciliu si invers si care a antrenat vatamarea sau decesul. b) Accident survenit pe perioada pauzei reglementare de masa in locuri organizate de angajator.accidentul survenit in timpul circulatiei pe drumurile publice sau generat de traficul rutier.pierderea partiala sau totala a capacitatii de munca.starea patologica aparuta brusc. regulamentul intern sau regulamentul de organizare si functionare. confirmata prin decizie de incadrare intr-un grad de Invaliditate. o Invaliditate evidenta . o Intoxicatie acuta profesionala .o Accident mortal (D) . o Indatoriri de serviciu . daca persoana vatamata se afla in indeplinirea indatoririlor de serviciu. pe traseul normal al deplasarii de la locul de munca la locul inde ia masa si invers.sarcini profesionale stabilite in: contractul individual de munca. pana la emiterea deciziei de incadrare intr-un grad de invaliditate de catre organele medicale in drept.27 alin. si care a antrenat vatamarea sau decesul. autoritatilor prevazute la art. cum sr fi un brat smuls din umar. fisa postului.accident care nu indeplineste conditiile prevazute la art. o Invaliditate . c) Accident survenit pe traseul normal al deplasarii de la locul de munca la locul unde isi incaseaza salariul si invers si care a antrenat vatamarea sau decesul.319/2006.pierdere a capacitatii de munca datorata unor vatamari evidente.g) si art. confirmat imediat sau dupa un interval de timp.30 din legea nr. 25 . o Accident de munca de circulatie .accidentul in care au fost accidentate cel putin 3 persoane. produs in urma unui eveniment. ca urmare a expunerii organismului la noxe existente la locul de munca.procedura prin care angajatorul comunica producerea unui eveniment. emisa de organele medicale in drept. in cadrul aceluiasi eveniment. o Comunicare .

elevii in perioada efectuarii stagiului de practica.ansamblu de dispozitii sau masuri luate ori prevazute in toate etapele procesului de munca. situatia de persoana data disparuta sau accidentul de traseu ori de circulatie.persoana aleasa. precum si cazul susceptibil de boala profesionala sau legata de profesiune. inclusiv studentii.persoanele aflate in societate si/sau unitate. selectata sau desemnata de lucratori. o Accident de munca . cu exceptia persoanelor care presteaza activitati casnice. persoane care presteaza activitati in folosul comunitatii sau activitati in regim de voluntariat. o Angajator . o Alti participanti la procesul de munca . o Raportare a bolilor profesionale . produs in timpul procesului de munca ori in indeplinirea indatoririlor de serviciu. o Semnalare a bolilor profesionale . sa ii reprezinte pe acestia in ceea ce priveste problemele referitoare la protectia securitatii si sanatatii lucratorilor in munca.accidentul care a antrenat decesul sau vatamari ale organismului. in conditiile in care au fost implicate persoane angajate. potrivit legii. o Eveniment . o Reprezentant al lucratorilor cu raspunderi specifice in domeniul securitatii si sanatatii lucratorilor . care au loc in timpul procesului de munca sau in indeplinirea indatoririlor de serviciu si care provoaca incapacitatea temporara de munca de cel putin 3 zile calendaristice.persoana fizica sau juridica ce se afla in raporturi de munca ori de serviciu cu lucratorul respectiv si care are responsabilitatea intreprinderii si/sau unitatii. invaliditate ori deces. o Boala profesionala 26 . precum si ucenicii si alti participanti la procesul de munca.vatamarea violenta a organismului.o Cercetare a bolilor profesionale . o Prevenire . in conformitate cu prevederile legale.persoana angajata de catre un angajator. precum si someri pe durata participarii la o forma de pregatire profesionala si persoane care nu au contract individual de munca incheiat in forma scrisa si pentru care se poate face dovada prevederilor contractuale si a prestatiilor efectuate prin orice alt mijloc de proba. in perioada de verificare prealabila a aptitudinilor profesionale in vederea angajarii. cu scopul de a stabili caracterul de profesionalitate a bolii semnalate. o Lucrator .procedura prin care se indica pentru prima oara faptul ca o boala ar putea fi profesionala.procedura prin care se transmit informatii referitoare la bolile profesionale declarate potrivit legii la Centrul national de coordonare metodologica si informare privind bolile profesionale si la Centrul National pentru Organizarea si Asigurarea Sistemului Informational si Informatic in Domeniul Sanatatii Bucuresti. precum si intoxicatia acut profesionala.procedura efectuata in mod sistematic. cu permisiunea angajatorului. incidentul periculos. in scopul evitarii sau diminuarii riscurilor profesionale.

instruirea cu caracter aplicativ.ansamblul de activitati institutionalizate avand ca scop asigurarea celor mai bune conditii in desfasurarea procesului de munca.persoane juridice sau fizice din afara intreprinderii/unitatii. chimici ori biologici caracteristici locului de munca. emisiile majore de noxe.evenimentul identificabil. accidentul tehnic.orice masina. integritatii fizice si psihice.. aparat. sanatatii lucratorilor si a altor persoane participante la procesul de munca.boala cu determinare multifactoriala. precum si de suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului. precum si orice supliment sau accesoriu proiectat pentru a indeplini acest obiectiv. situat in cladirile intreprinderii si/sau unitatii. unealta sau instalatie folosita in munca.evenimentul care are drept consecinta leziuni superficiale care necesita numai acordarea primelor ingrijiri medicale si a antrenat incapacitatea de munca cu o durata mai mica de 3 zile. o Accident usor . dar ar fi fost posibil sa aiba asemenea urmari si/sau a cauzat ori ar fi fost posibil sa produca pagube materiale. o Pericol grav si iminent de accidentare . abilitate sa presteze servicii de protectie Si prevenire in domeniul securitatii si sanatatii in munca. o Loc de munca .afectiunea care se produce ca urmare a exercitarii unei meserii sau profesii. o Incident periculos . o Stagiu de practica .orice echipament destinat a fi purtat sau manuit de un lucrator pentru a-l proteja impotriva unuia ori mai multor riscuri care ar putea sa ii puna in pericol securitatea si sanatatea la locul de munca. specifica meseriei sau specialitatii in care se pregatesc elevii. o Echipament de munca . la care unii factori determinanti sunt de natura profesionala. apararea vietii. avaria. o Servicii externe . inclusiv orice alt loc din aria intreprinderii si/sau unitatii la care lucratorul are acces in cadrul desfasurarii activitatii. 27 . o Securitate si sanatate in munca . rezultat din disfunctionalitatea unei activitati sau a unui echipament de munca sau/si din comportamentul neadecvat al factorului uman care nu a afectat lucratorii.locul destinat sa cuprinda posturi de lucru. conform legii.situatia concreta. in procesul de munca. precum si somerii in perioada de reconversie profesionala. o Echipament individual de protectie . ucenicii. o Boala legata de profesiune . cauzata de agenti nocivi fizici. studentii. incendiul. cum ar fi explozia. reala si actuala careia ii lipseste doar prilejul declansator pentru a produce un accident in orice moment.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful