1.

0

Pengenalan

Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat, kamus bermaksud buku yang mengandungi kata-kata yang disusun menurut abjad dengan keterangan mengenai makna perkataan dan lain-lain. Di Malaysia, beberapa jenis kamus iaitu Kamus Ekabahasa (Monolingual Dictionary), Kamus Dwibahasa (Bilingual Dictionary) dan Kamus Pelbagai Bahasa atau Aneka Bahasa (Multilingual Dictionary). Menurut Ibrahim Ahmad (1994), terdapat kepelbagaian kamus yang berjaya dicipta berdasarkan jenis Kamus Ekabahasa. Antara contoh kamus lain ialah seperti Kamus Umum, Kamus Khusus, Kamus Istilah, Kamus Bergambar, Kamus Bahasa Baku dan Kamus Edisi Pelajar.

Dari segi latar belakang sejarah penghasilan kamus di Tanah Melayu, menurut Asmah Haji Omar (1987) kamus Melayu yang paling awal pernah diketahui merupaka senarai kata Melayu-Cina, yang terdiri dari 482 kata entri yang dikumpulkan antara 1403M dan 1511M. Selepas itu, terdapat pula Senarai Pigafetta yang terdiri dari 426 kata entri Melayu dengan maknanya dalam bahasa Itali, dan senarai ini diolah semula oleh Alessandrino Bausani dan diterbitkan dalam karangannya yang bertajuk “Perbendaharaan Kata Itali-Melayu yang Pertama Kali oleh Antonio Pigafetta” (Dewan Bahasa, Jilid VI, Bilangan 11 dan 12, 1961.

1

Kamus Ekabahasa yang wujud dalam dunia Perkamusan Melayu pernghasilangnya tidaklah begitu banyak pada awalnya. Terdapat dua kamus ekabahasa yang ditemui iaitu Kamus Al-Mahmudiah (dalam tulisan Jawi) oleh Mahmud Bin Al-Marhum Abdul Kadir Al-Hindi yang pertama kali dicetak dalam tahun 1894 dan pada kali keduanya pada 1925. Kamus yang kedua pula disusun oleh Raja Ali Haji dalam tahun 1858 dan diberi nama Kitab Pengetahuan Bahasa.1 Melalui penyusunan kamus ekabahasa ini, maka tercetuslah perkembangan dan kepesatan dunia perkamusan Melayu di Malaysia hingga ke hari ini.

Tugas utama kamus adalah untuk memberi makna atau takrif kepada kata. Pemberian makna ini adalah dengan menggunakan kata-kata juga. Dalam perkataan lain, dalam perkamusan kita tidak ada jalan kecuali memberi makna kepada sesuatu lambang dengan menggunakan lambang itu sendiri.

Penghasilan kamus juga sebenarnya mempunyai peranan yang sangat penting iaitu untuk menyelesaikan masalah-masalah kebahasaan yang wujud dalam sesuatu bahasa. Berdasarkan tajuk “Kamus Dapat Membantu Pengguna Bahasa Menyelesaikan Masalah Kebahasaan” tugasan ini akan membincangkan bagaimana kamus dapat menyelesaikan masalah kebahasaan yang timbul kepada pengguna bahasa.

2

2.0

Bagaimana Kamus Menyelesaikan Masalah Kebahasaan

Terdapat pelbagai masalah kebahasaan yang wujud sesuatu bahasa dan bahasa Melayu juga mempunyai masalah-masalah yang tersendiri. Antara masalah-masalah bahasa yang terdapat dalam bahasa Melayu ialah ; kata pinjaman, kamus khusus, kata istilah, masalah bahasa asing, kata arkaid, masalah ejaan, masalah sebutan, masalah makna, masalah penggunaan kata dalam ayat dan masalah etimologi. Berikut adalah bagaimana kamus dapat menyelesaikan masalah-masalah tersebut.

2.1

Kata Pinjaman

Mana-mana bahasa di dunia ini pun tidak akan terlepas daripada meminjam kosa kata dari bahasa lain bagi memenuhi pelbagai tujuan dan juga tuntutan. Dalam dunia yang serba moden ini, kepesatan keilmuan dan kepesatan kosa kata baharu, serta pembakuan bahasa menyebabkan banyaknya kata pinjaman yang diserap masuk ke dalam bahasa Melayu. Antara kata pinjaman yang diserap masuk menjadi perkataan bahasa Melayu adalah kata-kata daripada bahasa Arab, bahasa Sankrit, bahasa Inggeris, bahasa Jawa dan sebagainya. Kewujudan kata-kata pinjaman ini menyebabkan para pengguna bahasa sukar untuk memahami maksud-maksud perkataan tersebut kerana

3

kebanyakan kata pinjaman adalah terdiri daripada perkataan yang sukar-sukar untuk difahami. Justeru, kewujudan kamus seperti kamus ekabahasa dapat memberi makna perkataan-perkataan yang dipinjam ini kepada para pengguna supaya mereka tidak lagi susah untuk mentakrifkan dan menggunakan perkataan tersebut.

Melalui

kata

yang

dipinjam,

secara

tidak

langsungnya

dapat

mencerminkan perkembangan dan kematangan pemikiran bangsa Melayu dalam pelbagai aspek kehidupan. Antaranya adalah politik, sosial, ekonomi, budaya, sains, teknologi dan pelbagai lapangan lagi.2 Melalui kamus yang digubal, misalnya Kamus Ekabahasa3 dapat menyelesaikan masalah kebahasaan untuk mengungkapkan perkara-perkara baru melalui kata masukannya. Hal ini membawa maksud bahawa kamus tersebut dapat menjadi pedoman, penjelasan, dan petunjuk kepada penggunanya. Perkara ini menjadi bukti penting bagi menunjukan kemampuan bahasa Melayu sebagai bahasa bahasa ilmu serta sarana negara dalam pelbagai bidang.4 Contoh kata-kata pinjaman boleh dilihat seperti jadual di bawah:

Bil Kosa Kata 1 Wirid 2 3 4 5 Warak Wajid Tikpi Teko

Definisi Zikir yang dibaca selepas

Bidang Agama

Asal Arab Arab Arab Cina Cina

sembahyang Taat dan patuh kpd Allah Agama Hukum suruhan dalam Islam Agama Sejenis senjata yang Sosial hujungnya bercabang tiga Sejenis cerek daripada Budaya tembikar

4

6 7 8

Tauke Komunikasi Teknologi

Tuan punya badan perniagaan Ekonomi Perhubungan secara langsung Teknologi atau tidak Aktiviti atau kajian yang menggunakan pengetahuan Teknologi

Cina Inggeris Inggeris

9 10

Institut Yayi

sains untuk tujuan praktis Organisasi yang ditubuhkan Pendidikan untuk tugas tertentu Adik atau adinda Sosial

Inggeris Jawa

(Sumber : Kamus Dewan Edisi Keempat)

Oleh itu, sekiranya bahasa Melayu itu sendiri tidak diselaraskan dengan perkembangan teknologi maklumat ini, tidak mustahil bahasa kebangsaan suatu hari nanti akan ketinggalan. Salah satu cara untuk mencapai cita-cita ke arah penggunaan bahasa Melayu secara global ialah dengan mengemas kinikan ilmu perkamusan Melayu itu sendiri dengan pelbagai cara.

2.2

Kamus Khusus

Menurut Ibrahin Ahmad (1994:40), kamus ini mendukung satu juzuk dalam keseluruhan unit leksikal dalam sesuatu bahasa. Sesuai dengan konsep leksikon sebagai himpunan maklumat tentang makna kata dan penggunaan kata dalam sesuatu bahasa, maka kamus khusus terdiri sebagai satu juzuk kecil

5

daripada himpunan pelbagai medan dalam sebuah kamus umum. Akibat untuk memenuhi tuntutan dan keperluan semasa, kamus khusus ini secara tidak langsungnya diterbitkan. Pengguna kamus ini terdiri daripada golongan pelajar peringkat tinggi, golongan akademik dan juga profesional. Ada yang mengatakan bahawa kamus jenis ini menjadi pelengkap kepada kamus umum. Antara kamus jenis ini ialah Kamus Dialek, Kamus Akronim, Kamus Peribahasa, Kamus Ungkapan dan banyak lagi. Kamus Khusus ini juga dikenali sebagai kamus songsang (reversed dictionary).5

Bagi pengguna bahasa yang sudah mahir dalam bahasa Melayu, kewujudan kamus khusus ini dapat memudahkan mereka untuk membuat rujukan ekoran kepelbagaian ilmu bahasa yang semakin berkembang. Bagi mereka yang ingin belajar bahasa pula, Kamus Khusus ini dapat membantu mereka untuk lebih memahami dan mendalami sesuatu bidang ilmu bahasa yang lain kerana entri-entri yang terdapat dalam kamus Khusus tidak terdapat dalam Kamus Umum.

2.2.1 Kamus Istilah

Perkataan Istilah itu sendiri merujuk kepada kata atau gabungan kata yang dengan jelas menerangkan makna, konsep, proses, keadaan atau ciri yang khusus dalam bidang tertentu. Contohnya dalam bidang sains seperti hablur, medan magnet, metamorfosis.6 Perkataan ini merupakan kata pinjaman dari

6

bahasa Arab. Kamus ini merupakan bawah subgolongan kepada Kamus Khusus. Kamus yang menyelesaikan masalah kata istilah ini dinamakan Kamus Istilah. Kamus jenis ini hanya memuatkan kata-kata yang menjadi istilah dalam bidang ilmu atau lapangan tertentu sahaja. Selain itu, kamus ini juga mempunyai golongan sasaran khusus ataupun khalayak tertentu sahaja. Ini bermaksud bahawa kamus ini hanya akan digunakan oleh mereka yang mengikuti bidang tertentu secara khusus sahaja.

Masalah yang dihadapi oleh pengguna ialah kesukaran untuk memamahi istilah-istilah khusus yang tiada dimasukkan dalam entri Kamus Umum. Oleh yang demikian, kamus ini dicipta untuk membolehkan pengguna dalam lapangan tertentu atau lapangan lain mengetahui makna istilah-istilah yang tertentu serta memahami konsep-konsep yang wujud dalam sesuatu lapangan. Kamus jenis ini membawa peranan yang cukup penting bagi membantu perhubungan antara mereka yang bergiat dalam bidang tertentu dengan orang yang berada di luar bidang tersebut ataupun antara pakar-pakar dalam bidang yang sama tetapi berbicara dengan bahasa yang berlainan.

Hal ini dapat dilihat pada Kamus Linguistik yang hanya membicara kosa kata dalam bidang Linguistik sahaja. Perlulah diingati bahawa dalam kamus istilah ini, panjang pendeknya daftar istilah dan besar kecilnya kamus istilah ini bergantung pada masuk atau tidaknya konsep yang sangat spesifik itu ke dalam kumpulan yang dimaksudkan. Golongan penggunalah yang dijadikan sasaran

7

dalam menentukan taraf pengkhususannya. Pada amnya Istilah boleh dibentuk melalui proses pinjam terjemah atau melalui istilah pinjaman.7

2.3

Masalah Bahasa Asing

Secara amnya, apabila seseorang itu mengalami masalah dalam mempelajari bahasa asing, mereka akan merujuk kepada kamus dwibahasa atau pun Bilingual Dictionary. Kamus ini menggunakan dua bahasa, yakni kata masukan daripada bahasa yang dikamuskan diberi padanan atau pemerian takrifnya dengan menggunakan bahasa yang lain.8 Contohnya dapat dilihat pada Kamus Dwibahasa Oxford Fajar (Inggeris-Melayu;Melayu-Inggeris.) Ini

bermaksud bahawa bahasa yang digunakan untuk memberikan batasan pemerian dan penyajian makna adalah bahasa yang berbeza dengan bahasa entri yang diberikan batasan pemerian dan penyajian makna.9

Jika ditelusuri sejarah perkamusan Melayu itu sendiri, pandangan atau tafsiran kamus dwibahasa ini didasarkan pada bahasa sumbernya iaitu bahasa Melayu atau Indonesia dengan bahasa padanan seperti bahasa Arab, Belanda, Inggeris, Cina, Itali, Perancis, Rusia, Tamil/ Sanskrit/ Urdu dan juga bahasa Thai.10 Keinginan para sarjana Barat untuk mempelajari dan mendalami kosa kata bahasa Melayulah yang menyebabkan terhasilnya kamus dwibahasa ini. Golongan tersebut mempunyai pelbagai matlamat serta tujuan dan juga faktor. Antaranya ialah memudahkan komunikasi dengan rakyat tempatan kerana

8

mereka kebanyakannya terdiri daripada para pedagang. Selain itu juga, bertujuan untuk menyebarkan agama mereka dengan cara halus.

Para perantau yang berasal dari Barat tersebut secara tidak langsung mengambil kesempatan untuk membuat koleksi kata-kata tersebut. Antara tahun 1511 sehingga tahun 1631, bentuk penyusunan kamus lebih berupa daftar perkataan. (Yusuf Hitam 1961:151). Menurut catatan sejarah, kamus Melayu yang terawal dan tertua yang bersifat daftar kata ialah himpunan 482 kata Melayu-Cina yang dikumpulkan sekitar tahun 1403 M hinggga 1511 M (Asmah Omar 1987:3). Kamus berkenaan dengan jelasnya menunjukan daftar kata yang terhasil sebelum kedatangan Portugis. Hal ini kerana tiadanya pinjaman kosa kata bahasa berkenaan dalam kamus yang dibuat.

Penemuan kamus yang seterusnya ialah penyusunan 426 daftar kata ItaliMelayu yang disusun oleh Antonio Pigafetta pada tahun 1522. Ini dapat dilihat melalui contoh-contoh dibawah:11

Daftar Kata Itali Algenero Al homo (Man) A la mano (Hand) A la Capra (Goat) Al fredo (Cold) Grasso (Fat)

Sebutan Minanthu Horan Tanghan Cambin Dinghin Gamuch

Daftar Kata Melayu Menantu Orang Tangan Kambing Dingin Gemok

9

Sehubungan dengan itu, kamus berfungsi untuk membantu pengguna bahasa untuk mengetahui makna perkataan dengan merujuk kepada kamus dwibahasa.

2.4

Kata Arkaid (Arkaik)

Arkaik itu sendiri bermaksud kuno, iaitu sudah ketinggalan zaman. Kata arkaid itu secara tidak langsung bermaksud berkaitan dengan kata, ungkapan dan sebagainya yang sudah tidak lazim lagi dipakai.12 Pada masa kini, kita dapat melihat kata-kata arkaik yang digunakan dalam karya-karya sastera berbentuk klasik seperti Sejarah Melayu dan juga Sulalatus Salatin. Oleh sebab karyakarya tersebut merupakan warisan turun-temurun, maka dari segi kosa katanya dan konsep, banyak menggunakan bahasa arkaik yang kita tidak fahami maknanya.

Oleh yang demikian, pengguna bahasa perlulah merujuk kepada kamus untuk memahami makna sebenarnya. Seperti contoh perkataan maka, hatta, arakian dan juga kendatipun yang pada masa kini, tidak ramai masyarakat yang memahami makna lagi. Antara rujukan untuk mencari makna kata arkaid ialah Kamus Dewan dan yang terbaru ialah Kamus Kata Klasik oleh Rahman Saari. Dalam Kamus Dewan Edisi Ketiga, penggunaan tanda pedang (†) menandakan bahawa sesuatu entri itu bersifat arkaik. Tanda tersebut telah digantikan dengan singkatan ark. Penggunaan singkatan ark ini telah diselaraskan dalam seluruh

10

Kamus Dewan Edisi Keempat. Dalam kamus ini, label tesebut digunakan sebagai peringatan bahawa kata berkenaan : 13

o Jarang dipakai o Penggunaannya terbatas kepada sesuatu daerah atau lingkungan sahaja. o Sudah kuno atau mati o Disangsi kebenarannya (disebabkan salah baca, salah tulis, salah dengar, dan lain).

2.5

Masalah Ejaan

Selain itu juga, kamus dapat membantu seseorang untuk mengatasi masalah kebahasaan dari sudut ejaan. Masalah ejaan ini dapat dilihat pada kata standard dan juga variasi-variasi yang terdapat dalam sesuatu bahasa. Ejaan yang digunakan dalam Kamus Dewan ialah Ejaan Rumi Baru yang telah diisytiharkan pemakaiannya secara rasmi pada 16 Ogos 1972, dan sejajar dengan pedoman serta senarai perkataan yang terdapat di dalam Daftar Umum Sebutan Baku Bahasa Melayu (DBP, 1991).14 Atas beberapa pertimbangan, sebilangan besar perkataan yang berbeza daripada bentuk standard masingmasing, iaitu yang merupakan variasi kata, serta bentuk tertentu variasi ejaan, masih dimuatkan dalam kamus ini sebagai kata masukan yang dirujukkan kepada bentuk ejaan standard, dengan tanda anak panah. o abintara sl pesuruh raja; —> bentara. 11

o ajahan; ikan ~ sj ikan; —> jahan o cenggeret (cenggérét) —> tonggeret.
(Sumber Keempat) : Kamus Dewan Edisi

Berikut merupakan keterangan lanjut tentang bentuk standard dan ejaan rasmi, variasi kata, variasi ejaan dan juga ejaan lama. Bentuk standard bolehlah difahami sebagai sesuatu perkataan dengan ejaannya yang diiktiraf sebagai betul dan rasmi ialah sebagaimana yang terdapat pada perkataan yang ditakrifkan . Perkataan yang diturunkan di akhir takrif bentuk standard ini, atau sebagai muatan rujuk silang, merupakan variasi kepada bentuk standard dan terdiri daripada variasi kata, dan dalam hal-hal tertentu sahaja variasi ejaan. Manakala variasi kata pula diperturunkan, terutamanya untuk kepentingan kajian bahasa. Di samping itu ada juga kemungkinannya seseorang pengguna bahasa Melayu yang menemui sesuatu variasi kata dan tidak dapat mengenal pasti atau mengesani bentuk standardnya akan mendapat manfaat daripada rujuk silang yang diberikan dalam kamus ini. Ini bermaksud kamus memainkan peranan yang besar. Variasi kata yang ketara terhasil daripada pelat atau kegagalan menyebut perkataan dengan betul dan tepat, atau variasi yang difikirkan selama ini amat jarang ditemui, tidak lagi dimuatkan dalam cetakan baru ini; misalnya, ”khanduri” yang bentuk standardnya, kenduri; lafal (lafaz), petenah (fitnah) dan lain-lain 12

Variasi

ejaan

pula

merujuk

kepada

perkataan-perkataan

tertentu

diperturunkan sebagai rujuk silang dengan tanda anak panah yang merujuk kepada bentuk dan ejaan yang standard semata-mata untuk kemudahan pengguna yang mungkin masih keraguan iaitu tidak pasti tentang bentuk atau ejaan yang standard. Kemasukan variasi demikian dibataskan kepada bentuk kata yang tertentu sahaja. Ini dapat dilihat seperti contoh sebelum ini. Dan akhir sekali merupakan perkataan-perkataan dalam ejaan lama yang luput oleh pelaksanaan sistem ejaan baru dan difikirkan tidak seharusnya menimbulkan kesulitan pada masa kini tidak dimuatkan sama sekali. Perkataan dalam ejaan lama sedemikian umumnya ialah yang tertakluk kepada peraturan-peraturan ejaan yang tertentu seperti:15 o peraturan yang berkaitan dengan keserasian vokal pada suku kata praakhir dan suku kata akhir tertutup (misalnya balek menjadi balik; langsong menjadi langsung dan lain-lain). o peraturan yang berkaitan dengan penggunaan gugus konsonan bagi pengejaan kata asing yang tertentu (keritik menjadi kritik, sekerip menjadi skrip dan lain-lain); o peraturan-peraturan lain yang diyakini sudah dimaklumi pengguna bahasa Malaysia. Suatu senarai kata yang bertujuan untuk membantu pengguna

mendapatkan ejaan kata yang betul bagi kata-kata yang banyak variasinya

13

dalam ejaan lama diberikan di bahagian akhir sesebuah kamus ekabahasa seperti Kamus Dewan.

2.6

Masalah Sebutan

Masalah kebahasaan lain yang dapat diselesaikan dengan kamus ialah masalah sebutan atau fonologi. Kamus juga dapat menyelesaikan masalah sebutan yang betul bagi pengguna sesuatu bahasa. Sistem Ejaan Rumi Baru Bahasa Melayu terdiri daripada 26 abjad, iaitu 5 vokal dan 21 konsonan. Vokalvokalnya adalah a , e , i , o dan juga u . Dalam bahasa Melayu standard itu sendiri, vokal ”e” membawa dua bunyi, iaitu bunyi ”e” pepet dan juga etaling 16. Dalam sesebuah kamus, sebutan yang diberikan terbatas kepada keterangan bagi sebutan huruf e pada kata dasar. Huruf e yang disebutkan [], iaitu e-pepet tidak diberikan keterangan sebutan sedangkan e-taling diberikan keterangan sebutannya dengan lambang é. Contohnya adalah seperti di bawah :

o e-pepet : 1) emak 2) enam 3) erti o e-taling : 1) etologi (étologi) 2) etnik (étnik) 3) etika (étika)

14

Namun, fungsi e-taling dan e-pepet yang terdapat dalam Kamus Dewan masih mempunyai kelemahan kerana perbezaan sebutan tersebut hanya dapat difahami dan ketahui oleh penutur aslinya sahaja. Bagi penutur bukan asli yang menggunakan kamus tersebut, mereka tidak dapat menyebut variasi vokal tersebut kerana Kamus Dewan dari segi penulisannya tidak mempunyai sistem transkripsi fonetik yang mantap. Justeru masalah sebutan ini belum lagi mampu diselesaikan oleh Kamus Dewan. Bagi kamus yang sudah bertaraf tinggi seperti Kamus Oxford, kamus tersebut mempunyai sistem tulisan transkripsi fonetik yang sangat mantap dan mereka yang ingin belajar bahasa dapat

menyelesaikan kemusykilan sebutan melalui kamus tersebut.

2.7

Masalah Makna

Kamus juga dapat menyelesaikan masalah dalam mencari sesuatu makna. Bidang ilmu ini dinamakan Semantik. Sesuatu kata itu selalunya mengandungi pelbagai makna. Ini merupakan masalah makna harfiah.17 Tujuan utama kenapa selalunya masyarakat merujuk kepada kamus adalah disebabkan untuk mencari makna sesuatu perkataan. Perkara ini adalah berdasarkan kepada kajian Clarence Barnhart dan juga R.Quirk. Tujuan merujuk kepada kamus supaya makna sesuatu perkataan yang terdapat dalam kamus tersebut dapat difahami dengan mudah. 18

15

Oleh kerana itu, sesuatu kamus itu memberikan tafsiran iaitu penjelasan makna secara tepat dan tuntas19 kepada pengguna mengikut konteks pengggunaan sesuatu perkataan. Dalam hal ini, kemantapan makna sesuatu kata amat penting untuk memungkinkan kelangsungan komunikasi yang lancar dan berkesan. Makna kata yang terus-menerus berubah dan mencair menurut selera orang perseorangan atau kalangan yang kurang berpendidikan

menjadikan sesuatu bahasa itu kurang berwibawa.

Mengikut peredaran zaman, memang ada sebilangan kata yang diperluas atau dipersempitkan maknanya. Perkara sebegini tidak sepatutnya diabaikan. Sebagai contoh, oleh sebab penggunaan kamus diabaikan, ramai pengguna bahasa keliru dan mengubah makna kata tertentu seperti banyak, ramai, boleh, dapat, dan sebagainya.20 Sehubungan dengan itu, setiap kata iaitu leksem yang dijadikan entri dalam sesebuah kamus mempunyai makna dan mendukung interpretasi tertentu. Verhaar telah mencatatkan mandala semantik seperti di bawah bagi menerangkan hubungan tersebut:

16

Rajah 1 : Mandala Semantik
(Sumber : Abdul Chaer 1990:7)

Berdasarkan rajah tersebut, terdapatnya semantik leksikal dan juga semantik nahuan (Struktural). Makna leksikal adalah makna yang terkandung dalam leksem atau pun leksikon. Makna leksikal ini bolehlah ditakrifkan sebagai makna perkataan itu sendiri tanpa melihat penggunaannya dalam ayat iaitu makna yang ada di dalam kamus. Manakala makna nahuan (struktural) pula terdapat pada sintaksis dan juga morfologi.21

Selain itu juga, menurut Katz dan Fodor (1971:312), setiap kata masukan dalam kamus seharusnya mempunya beberapa bahagian tertentu seperti pengkategorian sintaksis, huraian makna dan juga kenyataan tentang

keterbatasan ”occurences”. Bahagian-bahagian tersebut dapat dilihat melalui

17

perkataan ”image” yang dipetik dari Kamus Inggeris-Melayu Dewan yang merupakan kamus dwibahasa. Bahagiannya adalah seperti dibawah:
image n 1. likeness of person, thing, esp sculptured, patung; (on coin) replika: beautifully carved ~s of Buddha, patung Buddha yg diukir dgn cantiknya; 2. reflection, optical counterpart of object, a. (produced by mirror etc) bayang-bayang; (tech) imej; b. (produced by lens) imej; (on cinema, television screen, etc) gambar, imej: the ~ on the screen is blurred, gambar di layar perak itu kabur; 3. close likeness, copy, salin tak tumpah; be the (very, spitting, living) ~ of so., salin tak tumpah spt sso: she’s the spitting ~ of her grandmother, dia salin tak tumpah spt neneknya; 4. mental picture, bayangan: she tried to dismiss his ~ from her mind, dia mencuba melenyapkan bayangan lelaki itu dr fikirannya; 5. general concept or opinion of person, political party, organization, etc, imej: the president hired public relations men to improve his ~, presiden itu menggaji pegawai perhubungan awam utk membaiki imejnya; 6. personification, contoh: he is the ~ of health, dialah contoh orang yg sihat; 7. metaphor, simile, imej. (Sumber : Kamus Inggeris-Melayu Dewan 1990, hlmn 729)

Pengkategorian sintaktiknya dapat dilihat bagi entri ini pada huruf “n” seperti di atas yang merupakan singkatan bagi ”noun” yang bermaksud kata nama. Huraian semantik atau maknanya pula dapat dilihat pada tujuh pecahan makna seperti yang diwakili oleh nombor satu hingga tujuh seperti contoh di atas. Dan akhir sekali adalah contoh-contoh penggunaan perkataan dalam ayat yang memberikan penerangan lanjut tujuh pecahan makna disebut sebagai kenyataan tentang keterbatasan. Ketiga-tiga kompenen tersebut penting untuk memerikan

18

sesuatu makna supaya para pengguna dapat memahami dengan mendalam tentang sesuatu makna perkataan dan juga konteks penggunaannya.

2.8

Penggunaan Kata dalam Ayat

Kamus juga dapat menolong pengguna untuk memahami penggunaan sesuatu kata dalam binaan wacana. Bagi memahami pola penggunaanya, perkara penting dalam proses penghasilan kamus ialah konkordans22. Sejajar dengan dunia yang berkembang pesat, kamus pada masa kini boleh didapati dalam bentuk perisian iaitu software yang digunapakai dalam komputer. Persoalannya sekarang ialah bagaimana komputer dapat memproses

konkordans dan seterusnya mentafsir entri yang dimuatkan.

Martin dan Sterkenburg (1983), membincangkan tentang pemprosesan teks korpus dalam kertas kerja mereka “On The Processing of a Text Corpus”. Mereka mempersoalkan tentang bagaimana sistem pemprosesan data komputer dapat memasukkan semaksimum mungkin maklumat-maklumat leksikografi yang terkandung dalam sesuatu entri.23 Maklumat leksikografi yang dimaksudkan ialah maklumat yang dijangka boleh diperolehi daripada kamus. Maklumat tersebut mungkin meliputi semua bahagian linguistik seperti ejaan, fonologi, morfologi dan sintaksis serta semantik. Untuk memperolehi maklumat-maklumat tersebut ahli leksikografi biasanya akan menganalisis dan merujuk kepada konkordans.

19

Berdasarkan konkordans penyusun-penyusun kamus akan memberikan makna sekaligus menyediakan ayat-ayat contoh yang sesuai.

Menurut Stevens (1995) pula, konkordans merupakan satu alat penting dalam proses pembelajaran bahasa. Ini kerana pelajar dapat memahami sesuatu bentuk kata atau ayat dengan lebih jelas melalui pelbagai contoh ayat yang terkandung dalam konkordans.24 Begitu juga dengan pemerian makna terhadap bentuk-bentuk kata yang dimuatkan dalam kamus. Bagi memberi makna sesuatu perkataan, para penyusun kamus akan merujuk kepada konkordans bagi mendapatkan makna yang paling tepat dan makna yang berikutnya.

Selain itu, kamus-kamus yang terdapat dalam bahasa Melayu juga terhasil daripada analisis konkordans. Tujuannya adalah untuk setiap kosa kata yang dimuatkan dalam kamus dapat ditakrif dengan sempurna dan lengkap. Hal ini bermaksud bahawa konkordanslah yang akan membantu pengguna untuk melihat pola penggunaan ayat sesuatu perkataan berkaitan dengan

kolokasinya25 dan juga akan memperlihatkan konteks penggunaan kata tersebut dalam sesuatu ayat.

2.9

Etimologi

20

Kamus juga dapat membantu para penggunanya untuk mengetahui asalusul sesuatu perkataan itu. Selain itu juga, etimologi ini merupakan cabang ilmu Linguistik yang turut mengkaji perkembangan sesuatu kata. Etimologi atau asal usul kata merupakan aspek penting dalam sesebuah kamus kerana untuk menelusuri unsur serapan bahasa asing atau bahasa serumpun dalam bahasa asli iaitu bahasa ibunda kita. Unsur etimologi ini dimasukkan sebanyak yang boleh oleh para penyusun kamus, bagi perkataan yang dapat dikenalpastikan asal usul dan perkembangannya. Namun yang demikian, terdapat beberapa masalah dan halangan, antaranya seperti di bawah :26

Pertama, akibat daripada peredaran masa, banyak perkataan yang telah mengalami perubahan strukturnya. Dan ini menyebabkan sukar untuk

mengenalpastinya. Masalah kedua, akibat daripada kebiasaan masyarakat menggunakannya iaitu kekerapan sesuatu perkataan itu digunakan, maka unsur serapan perkataan itu tidak dirasai lagi. Ketiga pula ialah bentuk kata atau unsur serapan wujud dalam bahasa yang berbeza. Ketiga-tiga perkara tersebut bukanlah mudah bagi para pengkaji bahasa. Sumber etimologi dalam dalam Kamus Dewan tidak diberikan secara terperinci, tetapi lebih kepada sekadar untuk menyatakan bahawa perkataan asing telah meresap masuk ke dalam kosa kata bahasa Melayu. Contohnya

o lestari a tidak berubah, tetap selama-lamanya Jw Jestari jk lestari Sd lestari ’langsung atau sudah terlangsung’

21

( Kamus Etimologi Indonesia : 110) o pensel n alat untuk menulis atau menggambar Ing pencil ’alat untuk menggambar atau menulis’ Mf pincel ’alat untuk menggambar atau menulis’ VI penicellus ’pensil’ (Merriam Webster 1985. Webster’s Ninth New Collegiate Dictionary: 869)
(Sumber : Ibrahim Ahmad, 1994. Perkamusan Melayu Suatu Pengenalan. Hlmn 121)

Namun yang demikian, keterangan etimologi tidak diberikan selengkapnya tetapi hanya sekadar untuk menyatakan bahasa sumber sesuatu perkataan yang sudah meresap ke dalam perbendaharaan bahasa Melayu tetapi masih terasa sifat-sifat keasingannya tanpa memperhitungkan taraf atau peringkat

kemeresapan perkataan yang berkaitan di kalangan pengguna bahasa. Maklumat yang terbatas ini diharap dapat menjadi titik permulaan pengkajian dan sebagainya tentang kata-kata pinjaman.

3.0

Penutup

Secara keseluruhannya, sememangnya terdapat pelbagai masalah kebahasaan yang akan wujud dalam sesuatu bahasa. Justeru, tidak dinafikan penciptaan kamus merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan masalahmasalah bahasa yang wujud pada masa kini. Justeru, penciptaan kamus

22

sepatutnya berada di peringkat yang paling mantap agar tidak akan wujud lagi kemusykilan kepada pengguna bahasa, ahli bahasa dan mereka yang ingin mempelajari sesuatu bahasa. Kesimpulannya, kamus sememangnya dapat menyelesaikan masalah-masalah kebahasaan dalam sesebuah masyarakat. Nota Hujung:

23

1 2 3

Dipetik daripada Syarahan Asmah Haji Omar(1987) Perkamusan Melayu : Suatu Penilaian. Dipetik daripada Ibrahim Ahmad. Perkamusan Melayu : Suatu Pengenalan. hlmn 124 Kamus ini hanya menggunakan satu bahasa.Kata-kata iaitu entri yang dijelaskan dan penjelasannya adalah terdiri daripada bahasa yang sama. Ibrahim Ahmad. Perkamusan Melayu : Suatu Pengenalan. hlmn 124 Ibid hlmn 40 Dipetik daripada ‘Konsep-konsep Dasar’ http://www.karyanet.com.my/knetbeta/ebook/pedoman/ PanduanUmumPembentukanIstilahBahasaMelayu.pdf. Hajah Halimah Haji Ahmad ” Nukleus: Pembentukan Istilah dan Kata Pinjaman” dipetik daripada http://www1.bharian.com.my/Misc/DBP/Artikel/Berita/20080820101129/ArtBerita/ “Kamus” dipetik dari http://ms.wikipedia.org/wiki/Kamus Ibrahim Ahmad. Perkamusan Melayu : Suatu Pengenalan. hlmn 5 Ibid hlmn 5 Ibid hlmn 6 Kamus Dewan Edisi Keempat, hlmn 78 Dipetik dari ”Penghargaan Kamus Dewan Edisi Keempat” hlmn xviii Dipetik dari ”Pendahuluan Kamus Dewan Edisi Ketiga” hlmn xxiii Dipetik dan diubahsuai dari ”E-Kamus Versi 1.0 : Kamus Dewan Edisi Ketiga” dalam prakata Dipetik daripada Nor Hisham Osman. ”Perancangan Bahasa”. hlmn 36 Rusli Abd. Ghani, ”Perkembangan Semasa Teori Semantik”. hlmn 352 Dipetik daripada Ibrahim Ahmad. ”Perkamusan Melayu : Suatu Pengenalan”. hlmn 104 Tuntas di sini membawa maksud meliputi hampir segala-galanya, iaitu secara menyeluruh. Dipetik dan diubahsuai daripada Awang Sariyan. Warna dan Suasana : Perancangan Bahasa Melayu di Malaysia hlmn. 14 Ibrahim Ahmad. Perkamusan Melayu : Suatu Pengenalan. Hlmn 104 Konkordans bermaksud senarai kata dalam korpus seperti buku dan majalah yang disusun mengikut abjad yang menyatakan kedudukan sesuatu kata, dan cara penggunaannya dalam bahagian korpus yang berkenaan.

4 5 6

7

8 9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22

23

‘Perkamusan Melayu dalam Teknologi Maklumat”. Dipetik dari http://members.tripod.com/azi _asmar/perkamusanmelayu.htm

24 25

Ibid Kolokasi bermaksud hubungan kedudukan atau kewujudan antara satu perkataan degan yang lain dalam satu susunan. Misalnya dalam ayat. Ibrahim Ahmad. Perkamusan Melayu : Suatu Pengenalan. hlmn 119-120.

26

Bibliografi Asmah Haji Omar (1987) Seminar “Perkamusan Melayu : Suatu Penilaian”.

Kuala Lumpur: Perpustakaan Universiti Malaya Noresah Baharom et.al (eds.) 2005. Kamus Dewan Edisi Keempat. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.

Ibrahim Ahmad, 1994. Perkamusan Melayu : Suatu Pengenalan. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Rusli Abd. Ghani (Penterjemah), 1998. Perkembangan Semasa Teori Semantik. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. ”Panduan Penyusunan Kamus Istilah”, 1992. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Nor Hisham Osman, 2001. Perancangan Bahasa. Shah Alam : Al-Hikmah Sdn. Bhd. Awang Sariyan, 2006. Warna dan Suasana : Perancangan Bahasa Melayu di Malaysia. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. ‘Konsep-konsep Dasar’. Dipetik dari http://www.karyanet.com.my/knetbeta/ ebook/pedoman/PanduanUmumPembentukanIstilahBahasaMelayu.pdf. Dipetik pada 28 Ogos 2008. Halimah Haji Ahmad ” Nukleus: Pembentukan Istilah dan Kata Pinjaman” dipetik darihttp://www1.bharian.com.my/Misc/DBP/Artikel/Berita/20080820101129 /ArtBerita/. Dipetik pada 28 Ogos 2008.

“Kamus” dipetik dari http://ms.wikipedia.org/wiki/Kamus. Dipetik pada 28 Ogos 2008. ‘Perkamusan Melayu dalam Teknologi Maklumat”. Dipetik dari http://members. tripod.com/azi_asmar/perkamusanmelayu.htm. Dipetik pada 9 Ogos 2008.

Rujukan Web http://ms.wikipedia.org/wiki/Kamus http://members. tripod.com/azi_asmar/perkamusanmelayu.htm.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times