You are on page 1of 133

ZAŁĄCZNIK nr 1 do rozporządzenia Ministra właściwego do spraw administracji publicznej z dnia ................................

w sprawie powszechnie obowiązujących przepisów i standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie w zakresie wykonywania mapy zasadniczej

INSTRUKCJA TECHNICZNA K-1 MAPA ZASADNICZA

GŁÓWNY GEODETA KRAJU WARSZAWA 1998

ZAŁ. 1, UWAGI

Niniejsze wydanie instrukcji opracował zespół w składzie: Zdzisław Adamczewski Andrzej Bąk Mariola Gilska Edward Mecha Ryszard Staniszewski Zygmunt Szumski Wojciech Wilkowski Sekretarz zespołu Stanisława Mogiłło-Suchowera Opracowanie redakcyjne KORDAB POLSKA Sp. z o.o.

© Główny Geodeta Kraju Warszawa 1998 ISBN - …………………………… Druk:

2

ZAŁ. 1, UWAGI

Spis treści

Część I

POSTANOWIENIA OGÓLNE Przedmiot instrukcji i definicje ogólne Pojęcie mapy zasadniczej, jej przeznaczenie i funkcje Metryka mapy zasadniczej Skale mapy i zasady ich doboru Treść mapy zasadniczej Forma mapy zasadniczej

str. 7 7 8 8 8 9 10 11

Część II Część III

PROWADZENIE MAPY ZASADNICZEJ WYMAGANIA W STOSUNKU DO SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH ZAŁĄCZNIKI

Załącznik 1 Załącznik 2 Załącznik 3

Katalog obiektów i znaków umownych Warunki edycji Zmiany w stosunku do wydania z 1995 roku instrukcji K-1

3

2. ewidencyjnych i projektowych oraz stanowi część składową krajowego systemu informacji o terenie (SIT). §8 Mapa zasadnicza służy do celów administracyjnych. prawnych.wymagania w stosunku do systemów informatycznych. . jej przeznaczenie i funkcje §6 Mapa zasadnicza . Wówczas powinna zostać przetransformowana do obowiązującego odwzorowania i układu współrzędnych oraz włączona do jednolitego państwowego Systemu Informacji o Terenie. Pojęcie mapy zasadniczej. jej przeznaczenie i funkcje. . katastru nieruchomości i powszechnej taksacji. . 1.jest to wielkoskalowe opracowanie kartograficzne zawierające aktualne informacje o przestrzennym rozmieszczeniu obiektów ogólnogeograficznych oraz elementach ewidencji gruntów i budynków.formę mapy. . podstawowy element państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w rozumieniu art. §4 Odwzorowanie. §3 Przepisy niniejszej instrukcji ustalają: . §5 Jeśli dla określonego obszaru mapa zasadnicza jest już prowadzona w odwzorowaniu innym niż obowiązujące i w lokalnym układzie współrzędnych.pojęcie metryki mapy. 1:5000. naziemnych i podziemnych.pojęcie mapy zasadniczej. zwanej dalej mapą zasadniczą. . podstawowy materiał kartograficzny.prowadzenie mapy.zgodnie z art. 40 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Sposób i tryb tego postępowania określa Główny Geodeta Kraju.ZAŁ. to może ona być prowadzona nadal w tym odwzorowaniu i układzie. a w szczególności zagospodarowania przestrzennego. zwanych dalej skalami bazowymi. 1:2000. do czasu zakończenia prac nad przekształceniem jej do postaci numerycznej. a także sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych. 4 . . obowiązujący układ współrzędnych i podział mapy na arkusze ustalają przepisy instrukcji O -1 i O -2. w postaci klasycznej lub numerycznej.skale mapy i zasady ich doboru. 2.7 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne . 3. p.treść mapy. 1:1000. §2 Edycję mapy zasadniczej wykonuje się w skalach: 1:500. źródłowe opracowanie kartograficzne do sporządzania map pochodnych i innych wielkoskalowych map tematycznych oraz aktualizacji mapy topograficznej w skali 1:10 000 (1:5000). UWAGI Część I POSTANOWIENIA OGÓLNE Przedmiot instrukcji i definicje ogólne §1 Niniejsza instrukcja podaje zasady opracowania podstawowej mapy kraju. §7 Mapa zasadnicza stanowi: 1. wykorzystywany do zaspokojenia różnorodnych potrzeb gospodarki narodowej.

1.punkty osnów geodezyjnych. dla którego określa się skalę bazową mapy zasadniczej (§ 2) zarówno przy postaci klasycznej jak i numerycznej jest obręb ewidencji gruntów i budynków.wykonawców mapy odpowiedzialnych za jej opracowanie.dla mapy prowadzonej techniką numeryczną: nazwę obrębu.skala 1:2000 . § 11 Metryka mapy zasadniczej zawiera następujące dane: . § 14 Jako wytyczne do ustalania skali bazowej przyjmuje się. Treść mapy zasadniczej § 15 Treść mapy dzieli się na treść obligatoryjną oraz treść fakultatywną.dla pozostałych zwartych terenów osiedlowych. § 13 Skalę bazową ustala się na podstawie: 1. W wyjątkowo uzasadnionych przypadkach dopuszcza się odmienną skalę bazową dla części obrębu. UWAGI Metryka mapy zasadniczej §9 Metryka mapy zasadniczej jest podstawowym dokumentem obrazującym przebieg opracowania mapy. . że niżej wymienione skale powinny być stosowane odpowiednio: . Metryka dla mapy prowadzonej metodą klasyczną zakładana jest dla każdego arkusza.skala 1:5000 . § 16 Treść obligatoryjną mapy zasadniczej stanowią: .dla terenów małych miast. uwierzytelnianego odręcznymi podpisami. Metryka mapy prowadzonej techniką numeryczną zakładana jest dla każdego obrębu. przewidywanych zamierzeń inwestycyjnych. stopnia zagęszczenia na mapie elementów stanowiących jej treść. naziemne i podziemne. § 10 Celem metryki mapy jest podanie podstawowych informacji źródłowych o cechach mapy i ogólnym stopniu jej aktualności. 5 . aglomeracji miejskich i przemysłowych. .ZAŁ.dla terenów o rozproszonej zabudowie wiejskiej oraz gruntów rolnych i leśnych na obszarach pozamiejskich. . Metrykę zakłada się dla mapy w momencie jej opracowania i uzupełnia w miarę wprowadzanych zmian. godło arkusza. Wzór metryki i procedury jej prowadzenia ustala Główny Geodeta Kraju. przechowywanym w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. elementy sieci uzbrojenia terenu. nieregularnej szachownicy stanu władania oraz większych zwartych obszarów rolnych i leśnych na terenach miast. 2. .dla terenów o znacznym obecnym lub przewidywanym zainwestowaniu. skalę.określenie układu współrzędnych. . oraz terenów osiedlowych wsi będących siedzibami gmin.dla mapy prowadzonej metodą klasyczną: tytuł. w szczególności urządzenia nadziemne. .elementy ewidencji gruntów i budynków. . terenów rolnych o drobnej. jego numer i skalę bazową. .skala 1:1000 . daty i otrzymane dokładności.informacje dotyczące aktualizacji mapy. Skale mapy i zasady ich doboru § 12 Najmniejszą jednostką obszaru. numer ewidencyjny.opis metod opracowania mapy.skala 1:500 . . Metryka dla obu technik prowadzenia mapy zasadniczej ma formę dokumentu pisanego.

sieci uzbrojenia terenu. Forma mapy zasadniczej § 22 Mapa zasadnicza prowadzona jest w formie numerycznej lub klasycznej. zależny od potrzeb i zamierzeń inwestycyjnych administracji państwowej. § 23 Mapa zasadnicza w jej formie numerycznej jest mapą wektorową i obiektową. W . usytuowanie budynków. lub w zbiorach obiektów). linie przebiegu przewodów i elementów uzbrojenia terenu § 19 Obiekty nie należące do treści obligatoryjnej stanowią treść fakultatywną mapy zasadniczej.3: 1. wprowadzenie definicji nowego obiektu następuje po uzgodnieniu z Głównym Geodetą Kraju. nazwy ulic i oznaczenia dróg publicznych. opisy i kontury klas gleboznawczych. 11.ewidencja gruntów i budynków. UWAGI § 17 Do elementów ewidencji gruntów i budynków zalicza się.osnowy geodezyjne. granice jednostek terytorialnego podziału państwa. 13. granice jednostek ewidencyjnych. 2. 7. 2. § 24 Treść mapy zasadniczej może być prowadzona i przedstawiana w systemie nakładek tematycznych (w postaci klasycznej . E . samorządowej i podmiotów gospodarczych. Warunki edycji mapy zasadniczej określa Załącznik nr 2. 3.na osobnych arkuszach folii. urządzenia inżynieryjno-techniczne nadziemne. Nakładki te oznacza się następująco: O . § 21 W celu zachowania jednolitości mapy na obszarze kraju. 12. stabilizowane (trwałe) punkty graniczne. 5. w tym ekologicznych. opisy i kontury użytków gruntowych. 9. 17 grudnia 1996 w sprawie ewidencji gruntów i budynków § 23 p. granice obrębów. w tym punkty położenia armatury naziemnej przewodów uzbrojenia technicznego. numery porządkowe budynków.realizacyjne uzgodnienia projektowe. Treść fakultatywna mapy zasadniczej stanowi zbiór otwarty. 8. granice działek. 6. § 20 Szczegółowe definicje obiektów stanowiących treść obligatoryjną i fakultatywną mapy zasadniczej określa Załącznik nr 1 do niniejszej instrukcji: Katalog Obiektów Mapy Zasadniczej. numery punktów załamania linii granicznych. numery ewidencyjne działek.sytuacja powierzchniowa (inne obiekty trwale związane z terenem). zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dn. 1. S .rzeźba terenu R . numery ewidencyjne budynków. w postaci numerycznej w zbiorach warstw. § 18 Do elementów sieci uzbrojenia zalicza się. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 26 sierpnia 1991 w sprawie szczegółowych zasad i trybu zakładania i prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz uzgodnień i współdziałania w tym zakresie: 1. 3. 4. U . urządzenia inżynieryjno-techniczne naziemne.ZAŁ. 10. Część II 6 .

§ 32 Treść fakultatywna mapy zasadniczej jest gromadzona i aktualizowana w Ośrodkach Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przez spożytkowanie wyników pomiarów wykonywanych na potrzeby inwestorów. Podział na grupy dokładnościowe szczegółów terenowych i precyzja ich pomiaru nie mają związku ze skalą bazową mapy (Instrukcja O -1). § 33 Do treści mapy mogą być wprowadzane wyłącznie dane spełniające wymogi dokładnościowe i formalne.określające inne właściwości obiektu.2 Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.05 1990 w sprawie szczegółowych zasad i trybu zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych oraz przekazywania materiałów i informacji powstałych w wyniku tych prac do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. § 30 Każdy obiekt stanowiący treść mapy numerycznej musi mieć przyporządkowane sobie atrybuty przestrzenne . § 26 Mapę zasadniczą prowadzi się w ramach krajowego Sytemu Informacji o Terenie (art. także treści fakultatywnej. Wśród atrybutów nieprzestrzennych wyróżnia się atrybuty opisowe . § 29 Obiekty stanowiące treść mapy zasadniczej prowadzonej w postaci numerycznej posiadają unikalne kody pozwalające na jednoznaczność ich identyfikacji i przyporządkowania im graficznych znaków.1996 w sprawie ewidencji gruntów i budynków). Jeśli na obszarze nie istnieje mapa w określonej skali i zdecydowano założyć nowe arkusze w formie tradycyjnej. 5 i 7 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne). określone w obowiązujących instrukcjach technicznych. prowadzona jest przez ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej o których mowa w art. którzy pomiar elementów tej treści zlecili. Docelową postacią mapy zasadniczej w SIT jest jej postać numeryczna: wektorowa. § 16) podlega bieżącej aktualizacji w oparciu o napływające do Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej wyniki prac geodezyjnych oraz prawem przepisane informacje o zmianach elementów tej treści (art. 40 ust.17 maja 1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne. zależne od charakteru obiektu atrybuty nieprzestrzenne . Zakres treści fakultatywnej gromadzonej w Ośrodku ustala Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego. Niedopuszczalne jest stosowanie na jednym arkuszu mapy klasycznej znaków i symboli poprzednich i nowych przepisów § 28 Mapa zasadnicza w postaci numerycznej jest zasobem informacji o obiektach. Związki te określa Katalog Obiektów Mapy Zasadniczej (Załącznik nr 1). do czasu założenia mapy numerycznej ich dalszą aktualizację należy wykonywać zgodnie z poprzednio obowiązującymi przepisami i znakami umownymi. lub jednostki równorzędne oraz ich filie.2 Rozporządzenia z dn. Rozporządzenie z dn. gdzie istnieją założone arkusze mapy w formie klasycznej. 22.ZAŁ. należy stosować znaki i symbole zgodne z niniejszą instrukcją.art. 1. 17. oraz może mieć przyporządkowane sobie. 27 Ustawy z dn. § 27 Na obszarach. § 6 p. § 34 7 . jako element państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. UWAGI PROWADZENIE MAPY ZASADNICZEJ § 25 Mapa zasadnicza. związana z bazą informacji o obiektach.określające położenie obiektu. § 31 Treść obligatoryjna mapy zasadniczej (§ 15.12. stanowiących na mocy niniejszej instrukcji jej treść. Wykonawca pomiarów dostarcza Ośrodkowi pełną informację dotyczącą treści mapy.jawnie występujące na mapie w postaci tekstów opisujących. 23. 15.

osobom fizycznym i prawnym z zachowaniem warunków określonych w przepisach o tajemnicy państwowej i służbowej. § 42 Numeryczna mapa zasadnicza prowadzona jest dla obszarów określonych granicami jednostek ewidencyjnych. . . . instytucjom. . § 39 Niezależnie od stopnia generalizacji koniecznej do przedstawienia obiektu na graficznym obrazie mapy system informatyczny wspomagający prowadzenie mapy numerycznej powinien przechowywać pełen opis geometrii i atrybutów obiektu.przewidziane instrukcją atrybuty obiektu. System informatyczny powinien jednak zapewniać możliwość składania informacji z różnych zbiorów dla uzyskania graficznego obrazu map w sekcyjnym kroju prostokątnym.źródło danych o położeniu obiektu.nr KERG opracowania.datę utworzenia obiektu. § 35 Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej udostępnia fakultatywną treść numerycznej mapy zasadniczej wraz z klauzulą. . z którego pochodzą dane o obiekcie. 1. § 43 8 . Część III WYMAGANIA W STOSUNKU DO SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH § 37 Ogólne wymagania w stosunku do systemów informatycznych wykorzystywanych do zakładania i prowadzenia Systemu Informacji o Terenie i jego elementów określą odrębne przepisy. Treść tej klauzuli powinna być poprzedzona słowem UWAGA. Z każdą jednostką ewidencyjną musi być związana informacja o arkuszach mapy 1:10 000. . Klauzula ta umieszczona jest w opisie pozaramkowym graficznego obrazu i na początku danych tabelarycznych (gdy takie są udostępniane) i określa stopień kompletności i aktualności danych.lista współrzędnych punktów lokalizujących obiekt w terenie. przy czym dopuszcza się używanie zamiennie kodów literowych i kodów liczbowych. . § 36 Przyjmowanie. § 40 System informatyczny wspomagający prowadzenie mapy numerycznej powinien zapewnić identyfikację danych źródłowych stanowiących podstawę zmiany treści mapy. UWAGI Graficzna postać mapy zasadniczej i dane zawarte w zbiorach mapy zasadniczej są udostępniane urzędom. § 38 Systemy wspomagające prowadzenie mapy numerycznej muszą być zdolne do zasilania Systemu Informacji o Terenie następującymi informacjami: .ZAŁ.datę ostatniej modyfikacji obiektu.kształt geometryczny obiektu. . określonym w Instrukcji O -2.identyfikator obiektu. § 41 System informatyczny prowadzący mapę numeryczną powinien pozwalać na uzyskanie klasycznej formy mapy zgodnej z przepisami niniejszej instrukcji. przechowywanie i udostępnianie danych zbiorów mapy zasadniczej określają instrukcje O -3 oraz O -4.kod obiektu wg Załącznika nr 1.

uzgodnić Załącznik w możliwie najwyższym stopniu z : • Rozporządzeniem Ministrów Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 17 grudnia 1996 w sprawie ewidencji gruntów i budynków. określonego przez Standard Wymiany Informacji Geodezyjnych (SWING) KATALOG OBIEKTÓW I ZNAKÓW UMOWNYCH CZĘŚĆ A . ponieważ tego rodzaju instrukcyjne rozstrzygnięcie eliminowałoby z zastosowań te istniejące i przyszłe systemy. 2. rzeźba terenu. Informacje stanowiące treść fakultatywną mogą być zbierane (pomiar.ZAŁ. a także jednoznaczność wymiany między takimi systemami. 1. • część fakultatywną (w której mieści się zakres tematyczny: komunikacja. zaś fakultatywne literą F umieszczoną bezpośrednio po nazwie obiektu.02. wprowadzać jak najmniej zmian w stosunku do istniejącej instrukcji K-1 Mapa Zasadnicza.Program Modernizacji. Obiekty obligatoryjne wyróżniono w katalogu literą O . i • Równolegle opracowywaną Instrukcją G-7 Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu. zapis cech fizycznych) w zależności od potrzeb inwestorów. Informacje te umieszcza się w bazie danych i na mapie na równi z informacjami o treści obligatoryjnej. 3. zagospodarowanie terenu). grunty Budynki Komunikacja Uzbrojenie terenu Rzeźba terenu i ogólnogeograficzna Zagospodarowanie terenu Elementy graficzne GRUPA KODÓW 100 200 300 400 500. treść mapy podzielić na: • część obligatoryjną (która odpowiada zakresowi zainteresowania ewidencji gruntów i budynków oraz ewidencji uzbrojenia terenu). w których rozwarstwienie jest lub będzie niemożliwe albo nienaturalne. zatwierdzonym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 18. SYSTEMATYKA Aby zapewnić jednoznaczność kodowania zarówno w systemach korzystających z kodów liczbowych jak i literowych.1992. każdemu z elementów graficznych i obiektów stanowiącym treść mapy przyporządkowano dwa równoważne kody: liczbowy i literowy. akapit 90. UWAGI Dane numeryczne mapy przekazywane do zbiorów krajowego Systemu Informacji o Terenie muszą być doprowadzane do obowiązującego formatu. 9 . UWAGI OGÓLNE DO TREŚCI WYMIARY Wszystkie wymiary w Załączniku są wyrażone w milimetrach. ZGODNOŚĆ Z INNYMI PRZEPISAMI Przy opracowaniu Załącznika przyjęto następujące założenia: 1. Kody literowe są (w stopniu w jakim się to dało uzyskać) mnemoniczne. zgodnie z SIT . KODY. 600. obiekty ogólnogeograficzne. chyba że wyraźnie zaznaczono inną jednostkę miary. na ich wyraźne żądanie i koszt. 700 800 900 990 Nie dokonano jednoznacznego rozwarstwienia obiektów i elementów graficznych mapy. aby w okresie przejściowym współistnienie mapy o technologii tradycyjnej i komputerowej powodowało jak najmniej utrudnień. Kody liczbowe związano z podziałem na działy: NAZWA DZIAŁU TREŚCI MAPY Osnowa Granice.

odcinek łuku kołowego. PUNKT KOŃCOWY ŁAMANEJ UOGÓLNIONEJ: punkt końcowy odcinka uogólnionego. Łamana uogólniona otwarta. 11. 1. 2. 3. 13. Grupy i sieci łamanych uogólnionych otwartych. Łamana otwarta: .odcinek łuku B-spline. Łamana uogólniona zamknięta: . ŁAMANA: taka i tylko taka łamana uogólniona.odcinek prostej.obrys budowli kultu religijnego z łukowatymi absydami i pilastrami. punkt graniczny. w której końce wszystkich odcinków uogólnionych są węzłami łamanej uogólnionej). . 3.odcinek klotoidy. Grupy i sieci łamanych otwartych.warstwica przebiegająca przez mapę. złożonej z jednego tylko odcinka uogólnionego. 5. ŁAMANA UOGÓLNIONA OTWARTA: łamana uogólniona posiadająca dwa punkty końcowe. 10. 4. nie będący węzłem łamanej uogólnionej. . . ŁAMANA UOGÓLNIONA: skończona suma odcinków uogólnionych połączonych tak.odcinek warstwicy między budynkami. 7. Obszar (niekoniecznie spójny) ograniczony zbiorem wzajemnie nie przecinających się łamanych zamkniętych. 10. Punkt . 12. 2. Łamana uogólniona otwarta: . 4.linia granic działki. Obszar spójny ograniczony zbiorem wzajemnie nie przecinających się łamanych zamkniętych. Obszar (niekoniecznie spójny) ograniczony zbiorem wzajemnie nie przecinających się łamanych zamkniętych uogólnionych.oś kanału murowanego kanalizacji ogólnospławnej (może zawierać łuki kołowe). UWAGI GEOMETRIA OBIEKTU Definicje tworów geometrycznych płaskich użytych do opisu geometrii obiektów mapy. 11. Obszar jednospójny ograniczony łamaną zamkniętą. Przykłady 1. punkt zmiany parametrów przewodu. OKRĄG jest szczególnym przypadkiem łamanej uogólnionej zamkniętej. pikieta. Typy opisów geometrii obiektów mapy UWAGA: W dalszych punktach łamana zamknięta jest rozumiana jako lamana zamknięta samonieprzecinająca się. 6.oś przewodu gazowego. Przez ODCINEK UOGÓLNIONY należy rozumieć jeden z tworów geometrycznych: . 5. WĘZEŁ ŁAMANEJ UOGÓLNIONEJ: punkt wspólny dwu kolejnych odcinków uogólnionych. . Punkt. Posiada współrzędne xy określające jego położenie na mapie oraz współrzędną h. że jedynymi punktami wspólnymi są końce kolejnych odcinków uogólnionych. PUNKT: twór bezwymiarowy. 8. Obszar jednospójny ograniczony łamaną uogólnioną zamkniętą. 9. traktowaną jako atrybut. Łamana zamknięta: . Łamana zamknięta. . 8. Łamana otwarta.ZAŁ. Obszar jednospójny: 10 . 3. ŁAMANA UOGÓLNIONA ZAMKNIĘTA: łamana uogólniona nie posiadająca punktów końcowych ( inaczej: łamana uogólniona. 6. która nie jest łamaną samoprzecinającą się. 1. Obszar spójny ograniczony zbiorem wzajemnie nie przecinających się łamanych zamkniętych uogólnionych. której wnętrze jest obszarem niespójnym. . ŁAMANA UOGÓLNIONA ZAMKNIĘTA SAMOPRZECINAJĄCA SIĘ: taka i tylko taka łamana uogólniona zamknięta. 2.punkt osnowy. 9. Łamana uogólniona zamknięta. 4. której wszystkie odcinki uogólnione są odcinkami prostej. ŁAMANA UOGÓLNIONA ZAMKNIĘTA SAMONIEPRZECINAJĄCA SIĘ: taka i tylko taka łamana uogólniona zamknięta. 1. 5. 7.przebiegający przez mapę odcinek granicy Państwa. 6.

− obszar niespójny ograniczony jest zbiorem łamanych (ew. − obszar spójny ograniczony jest zbiorem łamanych (ew.szczegółów ELEMENTY ARKUSZA NIE STANOWIĄCE TREŚCI MAPY Elementy grafiki mapy związane z arkuszem . D na umieszczonych przy obiektach listach ATRYBUTY OPISOWE. ATRYBUTY OGÓLNE Poza wymienianymi w Załączniku nr 1.0. a pozostałe okalają enklawy. Obszar niespójny: . nie zawierającej enklawy. 1. brak danych Ponadto zaleca się. cz. uogólnionych) zamkniętych nie przecinających się. obszar jeziora z wyspą. uogólnionych) zamkniętych nie przecinających się: − obszar jednospójny jest ograniczony łamaną (ew. DOPUSZCZALNE patrz Lista wartości data data łańcuch znaków alfanumer.0. opisy pozaramkowe. ale nie jednospójny: . jest widoczny na rysunku mapy zasadniczej.30 .11 .50 III gr. stanowiącą przedmiot odrębnego władania (odrębną działkę). Obszar spójny. z których jedna stanowi granicę zewnętrzną obszaru. . N Niepoprawne . uogólnioną) zamkniętą. D wymieniono go na liście atrybutów opisowych. UWAGI .ramka. Lista wartości atrybutu ZRD < źródło danych o położeniu obiektu > WARTOŚĆ ŹRÓDŁO DANYCH pusta Pomiar na osnowę i obliczenia. lecz treść arkusza. I gr. WIDOCZNOŚĆ patrz Uwaga niewidoczny niewidoczny niewidoczny Uwaga: Atrybut < źródło danych o położeniu > dla tych obiektów uzbrojenia terenu. F-pkty 2 0. Ograniczenie łamaną (ewentualnie uogólnioną) zamkniętą i ograniczenie zbiorem łamanych (ew. 9. w wykazie obejmującym: 11 . np.20 F-pkty 3 0. Dla pozostałych obiektów pozostaje atrybutem niewidocznym.obszar działki o dowolnym kształcie.. uogólnionych).przypadek obrębu składającego się z dwu lub więcej obszarów spójnych. 7.szczegółów 4 0.nie stanowią treści mapy. przy których w Załączniku nr 1 cz.obszar budynku zawierającego zamknięte atrium.21 . Załączone one zostaną do Instrukcji po zatwierdzeniu nowego układu i odwzorowania.10 Osnowy.00 . podejrzane lub oczywiście błędne X Nieokreślone.ZAŁ. części głównej i obszaru enklawy w przyległym obszarze Lasów Państwowych. np.0.obszar działki zawierającej enklawę. w tym pomiary GPS powiązane z osnową A Pomiar wykrywaczem przewodów B Dane branżowe D Digitalizacja mapy i wektoryzacja rastra mapy F Fotogrametria G GPS bez powiązania z osnową I Inne M Pomiar w oparciu o elementy mapy lub dane projektowe. a także przechowywane w bazie danych systemu punkty konstrukcyjne posiadały atrybut <błąd położenia punktu> jak niżej. aby wszystkie obiekty punktowe.szcz. krzyże i przyramkowe kreski okrągłych współrzędnych . uogólnionej) zamkniętej. są też atrybutami wszystkich obiektów informacje (§ 38) jak niżej: ATRYBUT Źródło danych o położeniu Data utworzenia obiektu Data ostatniej modyfikacji Nr KERG NAZWA ZRD DTU DTM KRG WART. Lista wartości atrybutu punktu BPP < błąd położenia punktu > WARTOŚĆ BŁĄD POŁOŻENIA WZGLĘDEM OSNOWY KOMENTARZ pusta brak informacji 1 0. z których co najmniej dwie nie zawierają się wewnątrz innej łamanej (ew. 8.30 II gr.brak miar kontrolnych.0.

ZAŁ. 1, UWAGI

• • • •

dopuszczalne układy i odwzorowania, wymiary arkuszy w każdym z nich, treść i rozmieszczenie opisów pozaramkowych dla krojów sekcyjnych i obrębowych, wewnątrzramkową treść arkusza.

CZĘŚĆ B. UWAGI REDAKCYJNE
NAKŁADANIE SIĘ RYSUNKU W miejscach nakładania się lub wzajemnego zachodzenia elementów treści należy przyjąć zasadę przesłaniania: 1. rysunkiem mapy - opisów (z wyjątkiem wysokości warstwicy), 2. symbolem (z wyjątkiem symbolu drzewa) - konturów sytuacji, 3. linią ciągłą - linii przerywanych, 4. linią grubą - linii cienkich. 5. linie przebiegające przez symbol drzewa powinny pozostawać widoczne. OPISY 1. Obiekty wydłużone (ulice, rzeki) opisuje się wzdłuż obiektu, pismem pochyłym, wg zasady, że napisy biegną zawsze (licząc ostatnią literę w stosunku do pierwszej) w azymutach mniejszych od 180 stopni. 2. Gdy obszar jest na tyle mały, że opis w nim nie mieści się, należy użyć odnośnika. 3. Opis warstwicy przesłania warstwicę (jest pod napisem niewidoczna) i góra opisu wskazuje kierunek wzrostu wysokości terenu. 4. Opisy wysokości punktów są równoległe do osi y układu współrzędnych, ale gdy takie położenie prowadzi do utraty czytelności, dopuszcza się ich obracanie. 5. Metry od części dziesiątych w opisie wysokości oddziela kropka. NAZWY 1. Nazwy ulic pisze się bez skrótu ul., natomiast stosuje się skrót al. (aleja) i pl. (plac). 2. Dla obszarów posiadających nazwy własne stosuje się skróty podane w wykazie skrótów (zat., jez., wdsp, ...). Gdy skrótów takich nie przewidziano, stosować należy pełne nazwy (Cmentarz Powązkowski, Park Bema, Morze Bałtyckie...). 3. Obszary PKP i Lasów Państwowych opisuje się w zależności od ilości miejsca, skrótem lub pełną nazwą, jednakże bez użycia słowa obszar. Służą temu celowi obiekty Tekst Dodatkowy. UWAGI DO GRANIC 1. Gdy granica inna niż granica działki biegnie środkiem konturu (rzeki, kanału, rowu, ulicy) dość szerokiego, aby zmieścić wewnątrz symbol granicy - należy użyć tego symbolu. Dopuszcza się kreślenie tego symbolu odcinkami, w odstępach nie większych niż 50. Gdy kontur jest zbyt wąski, lub granica biegnie wzdłuż granic działek, należy użyć symbolu pobocznego. Symbol poboczny stosować w zasadzie naprzemiennie po obu stronach granicy i w takich odstępach, aby położenie granicy określić jednoznacznie, nie większych jednak od określonych w opisach obiektów. 2. Gdy granice różnych jednostek pokrywają się, kreślić tylko granicę (lub symbol poboczny) wyższego rzędu. Np. gdy granica obrębu, miasta i gminy biegnie wzdłuż granicy województwa, kreślić tylko granicę województwa. UWAGI DO TEKSTÓW NAZW I NUMERÓW OBSZARÓW 1. Wszelkie teksty nazw i numerów obszarów (np. nazwy: województwa, obrębu, uroczyska, wody stojącej, numery: obrębu, obwodu spisowego, działki, działu leśnego, konturu klasyfikacyjnego) z wyjątkiem numeru adresowego kreślić równolegle do osi y układu współrzędnych. Gdy takie położenie numerów działek prowadzi do utraty czytelności i nie można użyć odnośnika, dopuszcza się ich obracanie. 2. Numer adresowy kreślić na działce równolegle do osi ulicy, na budynku równolegle do ściany zwróconej ku ulicy, podstawą do osi ulicy. 3. Nazwę rzeki kreślić równolegle do jej biegu. UWAGI OGÓLNE DO BUDYNKÓW 1. Treścią mapy są budynki i budowle wchodzące w skład ewidencji gruntów i budynków. Wszelkie inne budynki i przybudówki stanowią treść fakultatywną. 12

ZAŁ. 1, UWAGI

2. Wobec braku takiego rozróżnienia w przepisach budowlanych i przeciwpożarowych nie rozróżnia się na mapie budynków ognioodpornych i nieognioodpornych. 3. Linie opisujące budynek kreślić należy osiowo, tj. np. w skali 1:500 lico budynku biegnie środkiem linii o grubości 0.5. 4. Budynek kreśli się linią ciągłą. 5. Budynek kreśli się w zasadzie zgodnie z położeniem jego przyziemia, jednakże gdy nawisy części nadziemnej wystają poza przyziemie więcej niż 2.0 w skali mapy, kreśli się ich zasięg używając obiektu [Zasięg nawisu budynku, budowli - O - 314 - BZN]. Budynki wniesione z aerofotogrametrii, o ile nie dokonano redukcji okapów i pomiaru nawisów, kreślić należy zgodnie z ich obrysem. 6. Podpory (słupy nośne) części nadziemnych stanowią część przyziemia i powinny być kreślone zgodnie z ich kształtem, jeżeli w skali mapy ich wymiary przekraczają 1.0x1.0. W przeciwnym przypadku należy użyć symbolu podpory. 7. Tekst oznaczający numer najwyższej kondygnacji składa się z liczby arabskiej następującej po literze określającej funkcję budynku. Oznaczenie jednej kondygnacji opuszcza się. Poddasza nie wlicza się do liczby kondygnacji. 8. Tekst określający numer adresowy w zasadzie umieszcza się wewnątrz konturu działki, od strony ulicy. Gdy sytuacja tego wymaga (w szczególności w osiedlach mieszkaniowych, gdy na jednej działce znajduje się wiele budynków mieszkalnych o różnych numerach adresowych), umieszczony być może wewnątrz konturu budynku. Podstawa tekstu jest zwrócona w stronę osi tej ulicy, do której numer przynależy. 9. Nr porządkowy na działce i nr ewidencyjny budynku są elementami ewidencji gruntów i budynków nie odwzorowanymi w mapie zasadniczej. Sposób ich implementacji określi instrukcja ewidencji gruntów i budynków. ATRYBUTY FUNKCJI BUDYNKU I GENERALIZACJA 1. Stosowanie atrybutu <przeważająca funkcja budynku Lista wartości atrybutu <przeważająca funkcja budynku>: WARTOŚĆ ZNACZENIE p przemysłowy t transportu lub łączności h handlowy lub usługowy s skład lub magazyn b biurowy z ochrony zdrowia, opieki socjalnej m mieszkalny k kultury, oświaty, kultu religijnego g gospodarczy, i inny, w tym techn. uzbr. terenu x nieokreślona Tekst określający przeważającą funkcję budynku i nr najwyższej kondygnacji (np. "p5", "b25") umieszcza się w jednym ciągu, równolegle do osi y układu współrzędnych. 2. Prawidło generalizacyjne. Gdy obrys budynku jest w skali mapy mniejszy od 2.0x2.0 budynek przedstawia się symbolem. Środek symbolu powinien leżeć w środku ciężkości konturu budynku, a kierunek boku symbolu powinien być zgodny z kierunkiem boku budynku. UWAGI DO DRÓG Wszelkie drogi i place publiczne są treścią fakultatywną mapy zasadniczej. Nie stanowią treści mapy drogi położone wewnątrz działek, z wyjątkiem dróg biegnących w dużych obszarach o jednolitym władaniu (Lasy Państwowe, duża własność ziemska) i mających charakter stałych dróg wewnętrznego transportu lub łączących siedliska. Gdy droga na rysunku mapy nie wyróżnia się (np. równolegle biegną wąskie działki), należy opisać ją skrótem dr. UWAGI DO SIECI UZBROJENIA TERENU 1.Oznaczenia rodzajów i typów sieci uzbrojenia terenu. 13

ZAŁ. 1, UWAGI

Sieci uzbrojenia terenu dzieli się na rodzaje i typy przedstawione w tabeli: oznaczenie na mapie w technice Nr RODZAJ biało-czarnej: wielobarwnej: TYP litera kolor 1 Wodociągowe w niebieski ogólne lokalne ogólnospławne sanitarne 2 Kanalizacyjne k brązowy deszczowe przemysłowe lokalne wysokoprężne 3 Gazowe g żółty średnioprężne niskoprężne wys. ciśnienia 4 Ciepłownicze c fioletowy nis. ciśnienia parowa wysokiego nap. 5 Elektroe czerwony średniego nap. energetyczne niskiego nap. inne 6 Telet pomarańczowy tranzytowe komunikacyjne miejscowe 7 Benzynowe b czarny 8 Niezidentyfix zielony rurowe kowane kablowe 9 Naftowe n czarny 10 Poczty pneumat. p czarny 11 Sieci komputer. a czarny doziemne w kanalizacji 12 TV kablowej v czarny doziemne w kanalizacji 13 Melioracyjne m czarny 14 Inne sieci rurowe i czarny 15 Kanały zbiorcze z czarny 16 Inne sieci j czarny doziemne kablowe w kanalizacji 17 Sieci q zielony projektowane

druga litera o l o s d p l w s n w n p W S N i t m r k d k d k d k -

2. Gdy na obszarze przedstawianego na mapie obrębu założono Geodezyjną Ewidencję Sieci Uzbrojenia Terenu, sposób przedstawienia na mapie elementów tych sieci (obiektów GESUT) określa Instrukcja G-7. Szczegóły ich przedstawienia w przypadku, gdy GESUT nie został założony, określono dalej, w części C tego Załącznika. 3. Opisy przewodów. Przewody różnych rodzajów stanowią osobne obiekty, którym przypisano różne kody. Z kodem związana jest etykieta stanowiąca pierwszą literę (oznaczenie rodzaju) w opisie rodzaju i typu sieci. Pozostałe opisy system czerpie z atrybutów opisowych obiektu. W zależności od rodzaju sieci występować mogą różne atrybuty, wymienione przy obiektach, a opisane szczegółowo w części C Załącznika. Poza tam umieszczonymi opisami należy dodać niżej zamieszczoną uwagę o interpretacji wartości D atrybutu ZRD. Lista wartości atrybutu ZRD < źródło danych o położeniu obiektu > WARTOŚĆ ŹRÓDŁO DANYCH pusta Pomiar na osnowę i obliczenia, w tym pomiary GPS powiązane z osnową A Pomiar wykrywaczem przewodów B Dane branżowe D Digitalizacja mapy i wektoryzacja rastra mapy F Fotogrametria 14

ze znakiem plusa między nimi. Wówczas oś wspólną należy opisywać jedynie rodzajami przewodów. 1. brak danych Gdy położenie obiektu określono za pomocą digitalizacji lub wektoryzacji istniejących materiałów kartograficznych. UWAGI G GPS bez powiązania z osnową I Inne M Pomiar w oparciu o elementy mapy lub dane projektowe. g+w +e. 5. można kreślić jedną wspólną oś. Przy kreśleniu mapy tradycyjnej. 4. N Niepoprawne . N i X. Na mapie w skali 1:5000 należy kreślić tylko osie przewodów i jednoliterowe oznaczenia rodzaju sieci. Budowla podziemna Obiekty [Budowla podziemna] i [Budowla podziemna projektowana] wchodzą w skład uzbrojenia terenu. podejrzane lub oczywiście błędne X Nieokreślone. lecz nie są zaliczane do żadnej sieci. np. bunkier budowla inna brak informacji 15 . niepoprawnych lub nieokreślonych stosuje się nadal (mimo digitalizacji lub wektoryzacji) odpowiednio wartości B. to dla przewodów wniesionych na te materiały z danych branżowych.brak miar kontrolnych. gdy odległość między równoległymi osiami przewodów jest mniejsza od 1.ZAŁ.5. Przewody na mapie w skali 1:5000. Posiadają atrybut RDZ <rodzaj budowli podziemnej> o następującej liście wartości: WARTOŚĆ P T M G Z S I pusty ZNACZENIE przejście dla pieszych tunel ulicy tunel metra garaż zbiornik schron.

opis przewodu składa się z następujących części: rodzaj sieci (litera w . Gdy GESUT nie został założony. TWORZENIE OPISÓW PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH Lista wartości atrybutu ULK <typ sieci kanalizacyjnej> WARTOŚĆ ZNACZENIE o ogólnospławna s sanitarna d deszczowa p przemysłowa l lokalna pusty nieokreślona Lista wartości atrybutu ZRD < źródło danych o położeniu obiektu > . położenie na podstawie pomiaru bezpośredniego.OBIEKTY. 2. wartość atrybutu ULW <typ sieci wodociągowej>. typ sieci nieokreślony. gdy wartość jest “pusty”.21 Lista wartości atrybutu UBW <średnica przewodu wodociągowego> WARTOŚĆ ZNACZENIE liczba całkowita średnica przewodu wyrażona w milimetrach pusty nieznana średnica przewodu Gdy dla obrębu założono GESUT. typ sieci (litera. położenie na podstawie materiałów branżowych. brak danych o wymiarach. opis przewodu na edytowanej mapie określa Instrukcja G-7.21 Lista wartości atrybutu UBK <wymiar poziomy przewodu kanalizacyjnego> WARTOŚĆ ZNACZENIE liczba całkowita wymiar poziomy przewodu wyrażony w milimetrach pusty wymiar poziomy przewodu nieznany Lista wartości atrybutu UPK <wymiar pionowy przewodu kanalizacyjnego> WARTOŚĆ ZNACZENIE liczba całkowita wymiar pionowy przewodu wyrażony w milimetrach pusty wymiar pionowy przewodu nieznany 109 Przykłady: woB400 . średnica 200 mm. wl200 przewód wodociągowy lokalny. przewód wodociągowy ogólny. średnica 100 mm. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE CZĘŚĆ C. SZCZEGÓŁY TWORZENIA OPISÓW PRZEWODÓW 1. średnica 400 mm. etykieta związana z kodem obiektu). nie kreślić nic) źródło danych (litera duża.patrz Opisy Przewodów. str. gminna…) l sieć lokalna pusty nieokreślona Lista wartości atrybutu ZRD < źródło danych o położeniu obiektu > . źródło danych o położeniu nieokreślone. miejska. TWORZENIE OPISÓW PRZEWODÓW WODOCIĄGOWYCH Lista wartości atrybutu ULW <typ sieci wodociągowej> WARTOŚĆ ZNACZENIE o sieć ogólna (komunalna. źródło danych o położeniu nieokreślone. wartość atrybutu ZRD <źródło danych o położeniu obiektu> ) średnica przewodu w mm (wartość atrybutu UBW <średnica przewodu wodociągowego>). woX100 przewód wodociągowy ogólny. wX przewód wodociągowy. str.patrz Opisy Przewodów.

źródło danych o położeniu (litera duża.” wymiar pionowy przewodu (wartość atrybutu UPK <wymiar pionowy przewodu kanalizacyjnego>. etykieta związana z kodem obiektu). położenie na podstawie pomiaru. Gdy GESUT nie został założony. źródło danych o położeniu nieokreślone. Przykłady: koB1200. opis przewodu na edytowanej mapie określa Instrukcja G-7.21 Lista wartości atrybutu UBG <średnica przewodu gazowego> WARTOŚĆ ZNACZENIE liczba całkowita średnica przewodu wyrażona w milimetrach pusty nieznana średnica przewodu Gdy dla obrębu założono GESUT. przewód kanalizacji.300 k przewód kanalizacji ogólnospławnej. Gdy GESUT nie został założony.OBIEKTY. położenie na podstawie materiałów branżowych. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE Gdy dla obrębu założono GESUT. etykieta związana z kodem obiektu). średnica przewodu w mm (wartość atrybutu UBG <średnica przewodu gazowego>). wartość atrybutu ULK <typ sieci kanalizacyjnej>. wymiar poziomy 200 mm. wymiary nieokreślone. przewód kanalizacji deszczowej. typ nieokreślony. 110 . przewód gazowy. wymiar poziomy przewodu (wartość atrybutu UBK <wymiar poziomy przewodu kanalizacyjnego>. str. średnica 50 mm. wartość atrybutu ZRD <źródło danych o położeniu obiektu>). gdy wartość pusta.patrz Opisy Przewodów. TWORZENIE OPISÓW PRZEWODÓW GAZOWYCH Lista wartości atrybutu ULG <typ sieci gazowej> WARTOŚĆ ZNACZENIE w wysokoprężna p średnioprężna l niskoprężna pusty nieokreślona Lista wartości atrybutu ZRD < źródło danych o położeniu obiektu > . typ sieci nieokreślony. położenie na podstawie pomiaru. poprzedzony znakiem “. źródło danych o położeniu (litera duża. typ sieci (litera. opis przewodu składa się z następujących części: rodzaj sieci (litera k. wartość atrybutu ULG <typ sieci gazowej>. nie kreślić nic). 3. gdy wartość pusta.). opis przewodu na edytowanej mapie określa Instrukcja G-7. wysokość 1800 mm. przewód kanalizacji przemysłowej.”. typ sieci (litera. wymiary nieokreślone. gdy nie jest pusty). typ nieokreślony. źródło danych o położeniu nieokreślone. szerokość 1200 mm. przewód kanalizacji. średnica 100 mm. przewód gazowy średnioprężny. także znaku “. Przykłady: gwB100 gs50 gX przewód gazowy wysokoprężny. nie kreślić nic). położenie na podstawie pomiaru bezpośredniego. wymiar pionowy 300 mm. wartość atrybutu ZRD <źródło danych o położeniu obiektu> ). opis przewodu składa się z następujących części: rodzaj sieci (litera g. położenie na podstawie materiałów branżowych. W przypadku przeciwnym nie kreślić nic. źródło danych o położeniu i średnica nieokreślone. o ile nie jest pusty.1800 kp200 kX kdX.

Nie kreślić. średnica przewodu (wartość atrybutu UBC <średnica przewodu ciepłowniczego>) Przykłady: cwB2x50 cc cX2x50 przewód ciepłowniczy wysokociśnieniowy. opis przewodu na edytowanej mapie określa Instrukcja G-7. podwójny. Gdy pusty. wówczas znaku x także nie kreślić. Gdy GESUT nie został założony. źródło danych o położeniu nieokreślone. typ nieokreślony.).21 Lista wartości atrybutu UKC <liczba przewodów ciepłowniczych> WARTOŚĆ ZNACZENIE liczba całkowita>1 liczba przewodów pusty przewód pojedynczy Lista wartości atrybutu UBC <średnica przewodu ciepłowniczego> WARTOŚĆ ZNACZENIE liczba całkowita średnica przewodu wyrażona w milimetrach pusty średnica przewodu nieznana Gdy dla obrębu założono GESUT.21 Gdy dla obrębu założono GESUT. typ sieci (litera. przewód ciepłowniczy.). o średnicach 50 mm. jeśli jest pusta. o średnicach 50 mm. położenie na podstawie pomiaru bezpośredniego. str. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE 4. źródło danych o położeniu (litera duża. TWORZENIE OPISÓW PRZEWODÓW CIEPŁOWNICZYCH Lista wartości atrybutu ULC <typ sieci ciepłowniczej> WARTOŚĆ ZNACZENIE w wysokiego ciśnienia n niskiego ciśnienia p parowa pusty brak informacji Lista wartości atrybutu ZRD < źródło danych o położeniu obiektu > . TWORZENIE OPISÓW PRZEWODÓW ELEKTROENERGETYCZNYCH Lista wartości atrybutu ULE <typ sieci elektroenergetycznej> WARTOŚĆ ZNACZENIE W wysokiego napięcia (60 kV i ponad) S średniego napięcia (ponad 1 kV) N niskiego napięcia (1 kV i poniżej) i inne puste nieokreślone Lista wartości atrybutu ZRD < źródło danych o położeniu obiektu > . opis przewodu na edytowanej mapie określa Instrukcja G-7. opis przewodu składa się z następujących części: rodzaj sieci (litera c. średnica nieokreślona. liczba przewodów zakończona znakiem x (wartość atrybutu UKC <liczba przewodów ciepłowniczych>. Gdy GESUT nie został założony. przewód ciepłej wody. wartość atrybutu ZRD <źródło danych o położeniu obiektu>).patrz Opisy Przewodów. podwójny. jeśli nie jest pusty. opis przewodu składa się z następujących części: 111 . etykieta związana z kodem obiektu). położenie na podstawie materiałów branżowych.OBIEKTY. nie kreślić nic. str. wartość atrybutu ULC <typ sieci ciepłowniczej>. 5.patrz Opisy Przewodów. pojedynczy.

wartość atrybutu ULE <typ sieci elektroenergetycznej>. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE rodzaj sieci (litera e.21 Lista wartości atrybutu UBB <średnica przewodu benzynowego> WARTOŚĆ ZNACZENIE liczba całkowita średnica przewodu wyrażona w milimetrach pusty nieznana średnica przewodu 112 . jeśli niepusty). typ nieokreślony.21 Lista wartości atrybutu UKT <liczba użytych kanałów kanalizacji telekomunikacyjnej> WARTOŚĆ ZNACZENIE liczba całkowita liczba użytych kanałów kanalizacji telekomunikacyjnej pusty brak informacji o liczbie użytych kanałów Gdy dla obrębu założono GESUT. wartość atrybutu ZRD <źródło danych o położeniu obiektu>).patrz Opisy Przewodów. opis przewodu składa się z następujących części: rodzaj sieci (litera t. źródło danych o położeniu nieokreślone. użyte trzy kanaliki kanalizacji telekomunikacyjnej. nie kreślić nic. położenie na podstawie wskazań aparatury. Przykłady: eWA ei eX przewód elektroenergetyczny wysokiego napięcia. Gdy GESUT nie został założony. TWORZENIE OPISÓW PRZEWODÓW BENZYNOWYCH Lista wartości atrybutu ZRD < źródło danych o położeniu obiektu > . przewód telekomunikacyjny.).OBIEKTY. źródło danych o położeniu (litera duża. 7. przewody telekomunikacyjne tranzytowe. Gdy pusty. użyty jeden kanalik kanalizacji telekomunikacyjnej. wartość atrybutu ULT <typ sieci telekomunikacyjnej>. położenie na podstawie wskazań aparatury. str. położenie na podstawie pomiaru bezpośredniego. TWORZENIE OPISÓW PRZEWODÓW TELEKOMUNIKACYJNYCH Lista wartości atrybutu ULT <typ sieci telekomunikacyjnej> WARTOŚĆ t m pusty ZNACZENIE tranzytowa miejscowa nieokreślony Lista wartości atrybutu ZRD < źródło danych o położeniu obiektu > . str. etykieta związana z kodem obiektu). opis przewodu na edytowanej mapie określa Instrukcja G-7. źródło danych o położeniu (litera duża. położenie na podstawie materiałów branżowych. typ sieci (litera. przewód elektroenergetyczny nieokreślony. etykieta związana z kodem obiektu). przewód elektroenergetyczny inny. jeśli niepusty. wartość atrybutu ZRD <źródło danych o położeniu obiektu>). liczba użytych kanałów (wartość atrybutu UKT <liczba użytych kanałów kanalizacji telekomunikacyjnej> Przykłady: tmA1 ttB3 tX przewód telekomunikacyjny miejscowy. typ sieci (litera. źródło danych o położeniu nieokreślone 6.patrz Opisy Przewodów.

położenie na podstawie pomiaru bezpośredniego. źródło danych o położeniu (litera duża. źródło danych o położeniu nieokreślone.OBIEKTY. Przykłady: bB40 b bX przewód benzynowy. średnica nieokreślona. przewód benzynowy. średnica przewodu w mm (wartość atrybutu <średnica przewodu benzynowego>). opis przewodu na edytowanej mapie określa Instrukcja G-7. opis przewodu składa się z następujących części: rodzaj sieci (litera b. położenie na podstawie materiałów branżowych. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE Gdy dla obrębu założono GESUT. wartość atrybutu ZRD <źródło danych o położeniu obiektu>). przewód benzynowy. Gdy GESUT nie został założony. etykieta związana z kodem obiektu). 113 . średnica nieokreślona. średnica 40 mm.

Przykłady: nB100 przewód naftowy. na podstawie pomiaru bezpośredniego. etykieta związana z kodem obiektu). typ przewodu (litera. źródło danych o położeniu (litera duża. 114 xA . Występuje tylko wtedy.21 Lista wartości atrybutu UBX <średnica przewodu niezidentyfikowanego> WARTOŚĆ ZNACZENIE liczba całkowita średnica przewodu wyrażona w milimetrach pusty nieznana średnica przewodu Gdy dla obrębu założono GESUT. TWORZENIE OPISÓW PRZEWODÓW NIEZIDENTYFIKOWANYCH Lista wartości atrybutu ULX <typ przewodu niezidentyfikowanego> WARTOŚĆ ZNACZENIE r rurowy k kabel pusty brak informacji Lista wartości atrybutu ZRD < źródło danych o położeniu obiektu > .patrz Opisy Przewodów. położenie na podstawie wskazań aparatury.21 Lista wartości atrybutu UBN <średnica przewodu naftowego> WARTOŚĆ ZNACZENIE liczba całkowita średnica przewodu wyrażona w milimetrach pusty nieznana średnica przewodu Gdy dla obrębu założono GESUT.OBIEKTY. na podstawie pomiaru bezpośredniego. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE 8. wówczas litera X). rurowy. Gdy GESUT nie został założony. wartość atrybutu ZRD <źródło danych o położeniu obiektu>). średnica przewodu w mm (wartość atrybutu UBN <średnica przewodu naftowego>). xk przewód niezidentyfikowany. 9. TWORZENIE OPISÓW PRZEWODÓW NAFTOWYCH Lista wartości atrybutu ZRD < źródło danych o położeniu obiektu > . opis przewodu składa się z następujących części: rodzaj sieci (litera x. kabel. typ nieokreślony. Gdy GESUT nie został założony.patrz Opisy Przewodów. wartość atrybutu ULX <typ przewodu niezidentyfikowanego> jeśli niepusty. Przykłady: przewód niezidentyfikowany. typ nieokreślony. położenie na podstawie materiałów branżowych. opis przewodu na edytowanej mapie określa Instrukcja G-7. średnica 100 mm. średnica 300 mm. xX przewód niezidentyfikowany. wartość atrybutu ZRD <źródło danych o położeniu obiektu>). etykieta związana z kodem obiektu). średnica przewodu (wartość atrybutu UBX <średnica przewodu niezidentyfikowanego>. opis przewodu składa się z następujących części: rodzaj sieci (litera n. Gdy pusty. gdy jednocześnie: wartość atrybutu ULX <typ przewodu niezidentyfikowanego> = r. xr300 przewód niezidentyfikowany. str. źródło danych o położeniu nieokreślone (jedyna informacja: istnieje). str. źródło danych o położeniu (litera duża. opis przewodu na edytowanej mapie określa Instrukcja G-7. oraz wartość atrybutu UBX <średnica przewodu niezidentyfikowanego> nie jest "pusty").

patrz Opisy Przewodów. położenie na podstawie pomiaru bezpośredniego przewód sieci komputerowych.21 Gdy dla obrębu założono GESUT. opis przewodu na edytowanej mapie określa Instrukcja G-7. położenie na podstawie materiałów branżowych. przewód sieci komputerowych. nie kreślić nic. typ nieokreślony. str. 11. jeśli niepusty. źródło danych o położeniu nieokreślone. Przykłady: adA a aX przewód sieci komputerowych. Gdy pusty. typ nieokreślony. str. 10.> WARTOŚĆ ZNACZENIE liczba całkowita średnica przewodu wyrażona w milimetrach pusty nieznana średnica przewodu Gdy dla obrębu założono GESUT. średnica 50 mm. nX przewód naftowy. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE przewód naftowy. źródło danych o położeniu nieokreślone. p100 przewód poczty pneumatycznej. źródło danych o położeniu nieokreślone. etykieta związana z kodem obiektu). położenie na podstawie pomiaru bezpośredniego. TWORZENIE OPISÓW PRZEWODÓW POCZTY PNEUMATYCZNEJ Lista wartości atrybutu ZRD < źródło danych o położeniu obiektu > . źródło danych o położeniu (litera duża. TWORZENIE OPISÓW PRZEWODÓW SIECI KOMPUTEROWYCH Lista wartości atrybutu ULA <typ przewodu sieci komputerowych> WARTOŚĆ ZNACZENIE d doziemny k w kanalizacji pusty nieokreślony Lista wartości atrybutu ZRD < źródło danych o położeniu obiektu > . położenie na podstawie pomiaru bezpośredniego.OBIEKTY. wartość atrybutu ZRD <źródło danych o położeniu obiektu>). pB100 n50 115 . doziemny. etykieta związana z kodem obiektu).>).patrz Opisy Przewodów. średnica nieokreślona. opis przewodu na edytowanej mapie określa Instrukcja G-7.21 Lista wartości atrybutu UBP <średnica przewodu poczty pneumat. średnica 100 mm. opis przewodu składa się z następujących części: rodzaj sieci (litera a . średnica nieokreślona. średnica przewodu w mm (wartość atrybutu UBP <średnica przewodu poczty pneumat.). typ przewodu (litera. wartość atrybutu ZRD <źródło danych o położeniu obiektu>). położenie na podstawie wskazań aparatury. źródło danych o położeniu (litera duża. wartość atrybutu ULA <typ przewodu sieci komputerowych>. Przykłady: przewód poczty pneumatycznej. opis przewodu składa się z następujących części: rodzaj sieci (litera p. Gdy GESUT nie został założony. Gdy GESUT nie został założony. średnica 100 mm. pX przewód poczty pneumatycznej.

etykieta związana z kodem obiektu). wartość atrybutu ULV <typ przewodu tv kablowej>. typ przewodu (litera. jeśli niepusty. opis przewodu na edytowanej mapie określa Instrukcja G-7. średnica nieokreślona. wartość atrybutu ZRD <źródło danych o położeniu obiektu>). opis przewodu składa się z następujących części: rodzaj sieci (litera m. źródło danych o położeniu nieokreślone.patrz Opisy Przewodów. 116 . przewód tv kablowej doziemny. położenie na podstawie wskazań aparatury. wartość atrybutu ZRD <źródło danych o położeniu obiektu>). przewód melioracyjny. str. źródło danych o położeniu (litera duża. opis przewodu na edytowanej mapie określa Instrukcja G-7.21 Gdy dla obrębu założono GESUT.OBIEKTY.). Gdy pusty.21 Lista wartości atrybutu UBM <średnica przewodu melioracyjnego> WARTOŚĆ ZNACZENIE liczba całkowita średnica przewodu wyrażona w milimetrach pusty nieznana średnica przewodu Gdy dla obrębu założono GESUT. TWORZENIE OPISÓW PRZEWODÓW MELIORACYJNYCH Lista wartości atrybutu ZRD < źródło danych o położeniu obiektu > . położenie na podstawie pomiaru. źródło danych o położeniu (litera duża.patrz Opisy Przewodów. nie kreślić nic. położenie na podstawie materiałów branżowych. średnica nieokreślona. przewód tv kablowej w kanalizacji. średnica przewodu w mm (wartość atrybutu UBM <średnica przewodu melioracyjnego>). 13. Przykłady: vA vkX vd przewód tv kablowej. str. Gdy GESUT nie został założony. etykieta związana z kodem obiektu). położenie na podstawie pomiaru bezpośredniego. Gdy GESUT nie został założony. przewód melioracyjny. opis przewodu składa się z następujących części: rodzaj sieci (litera v. TWORZENIE OPISÓW PRZEWODÓW TELEWIZJI KABLOWEJ Lista wartości atrybutu ULV <typ przewodu tv kablowej> WARTOŚĆ ZNACZENIE d doziemny k w kanalizacji pusty nieokreślony Lista wartości atrybutu ZRD < źródło danych o położeniu obiektu > . Przykłady: mB100 m mX przewód melioracyjny. typ nieokreślony. źródło danych o położeniu nieokreślone. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE 12. średnica 100 mm.

Gdy GESUT nie został założony. TWORZENIE OPISÓW KANAŁÓW ZBIORCZYCH Lista wartości atrybutu ZRD < źródło danych o położeniu obiektu > .500 i100 iX i przewód sieci innych rurowych.” także nie występuje. opis przewodu na edytowanej mapie określa Instrukcja G-7. wysokość 500 mm. etykieta związana z kodem obiektu). położenie na podstawie pomiaru bezpośredniego. źródło danych o położeniu (litera duża. wartość atrybutu ZRD <źródło danych o położeniu obiektu>). Gdy GESUT nie został założony. źródło danych o położeniu (litera duża. przewód sieci innych rurowych. szerokość 200 mm. kształt przekroju nieokreślony. wartość atrybutu ZRD <źródło danych o położeniu obiektu>).21 Lista wartości atrybutu UBI <wymiar poziomy przewodu sieci innych rurowych> WARTOŚĆ ZNACZENIE liczba całkowita wymiar poziomy przewodu wyrażony w milimetrach pusty wymiar poziomy przewodu nieznany Lista wartości atrybutu UPI <wymiar pionowy przewodu sieci innych rurowych> WARTOŚĆ ZNACZENIE liczba całkowita wymiar pionowy przewodu wyrażony w milimetrach pusty wymiar pionowy przewodu nieznany Gdy dla obrębu założono GESUT. wymiary nieokreślone (jedyna informacja: istnieje). położenie na podstawie pomiaru bezpośredniego. opis przewodu składa się z następujących części: rodzaj sieci (litera i . szerokość 100 mm. przewód sieci innych rurowych. położenie na podstawie materiałów branżowych. szerokość nieznana.300 i.patrz Opisy Przewodów.21 Lista wartości atrybutu UBZ <wymiar poziomy kanału zbiorczego> WARTOŚĆ ZNACZENIE liczba całkowita wymiar poziomy przewodu wyrażony w milimetrach pusty wymiar poziomy przewodu nieznany Lista wartości atrybutu UPZ <wymiar pionowy kanału zbiorczego> WARTOŚĆ ZNACZENIE liczba całkowita wymiar pionowy przewodu wyrażony w milimetrach pusty wymiar pionowy przewodu nieznany Gdy dla obrębu założono GESUT. przewód sieci innych rurowych. Nie występuje. położenie na podstawie pomiaru bezpośredniego. gdy jest pusty. TWORZENIE OPISÓW PRZEWODÓW SIECI INNYCH RUROWYCH Lista wartości atrybutu ZRD < źródło danych o położeniu obiektu > . wymiar poziomy przewodu (wartość atrybutu UBI <wymiar poziomy przewodu >. przewód sieci innych rurowych. etykieta związana z kodem obiektu). str. 15. poprzedzony znakiem “.” wymiar pionowy przewodu (wartość atrybutu UPI <wymiar pionowy przewodu sieci innych>. 117 . wysokość 300 mm. str. opis przewodu składa się z następujących części: rodzaj przewodu (litera z .) Przykłady: iB200.OBIEKTY.patrz Opisy Przewodów. źródło danych o położeniu nieokreślone. wówczas poprzedzający znak “. opis kanału zbiorczego na edytowanej mapie określa Instrukcja G-7. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE 14.

OBIEKTY. opis przewodu na edytowanej mapie określa Instrukcja G-7. TWORZENIE OPISÓW PRZEWODÓW SIECI INNYCH KABLOWYCH Lista wartości atrybutu ULJ <typ przewodu sieci innej kablowej> WARTOŚĆ ZNACZENIE d doziemny k w kanalizacji pusty nieokreślony Lista wartości atrybutu ZRD < źródło danych o położeniu obiektu > . str. położenie na podstawie materiałów branżowych. szerokość 2000 mm.brak danych. Nie występuje.2000 zB zX2000 kanał zbiorczy. wówczas poprzedzający znak “. przekrój prostokątny. kanał zbiorczy. położenie na podstawie materiałów branżowych. położenie na podstawie pomiaru bezpośredniego.” wymiar pionowy kanału (wartość atrybutu UPZ <wymiar pionowy kanału zbiorczego>. w kanalizacji. kanał zbiorczy. Nie występuje.” także nie występuje. poprzedzony znakiem “. 17. szerokość 2000 mm. wartość atrybutu ZRD <źródło danych o położeniu obiektu>). położenie na podstawie pomiaru bezpośredniego. 16. wymiary . DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE wymiar poziomy kanału (wartość atrybutu UBZ <wymiar poziomy kanału zbiorczego>. źródło danych o położeniu nieokreślone. brak informacji o typie. szerokość i wysokość 2000 mm. źródło danych o położeniu (litera duża. typ sieci (wartość atrybutu ULJ <typ przewodu sieci inne kablowej>). przewód sieci innych kablowych. gdy jest pusty. Tablica trzeciej litery. Gdy GESUT nie został założony. etykieta związana z kodem obiektu). gdy jest pusty. położenie na podstawie materiałów branżowych. Przykłady: zB2000. przewód sieci innych kablowych. źródło danych o położeniu nieokreślone.patrz Opisy Przewodów.21 Gdy dla obrębu założono GESUT. Przykłady: jdB jk jX przewód sieci innych kablowych.2500 z2000. wysokość 2500 mm. (jedyna informacja: istnieje). doziemny. kanał zbiorczy. LITERA ZNACZENIE W wodociągowy K kanalizacyjny G gazowy C ciepłowniczy E elektroenergetyczny T telekomunikacyjny B benzynowy N naftowy P poczty pneumatycznej 118 . opis przewodu składa się z następujących części: rodzaj sieci (litera j. KODY I OPISY PRZEWODÓW PROJEKTOWANYCH Kody przewodów projektowanych mają postać UX_ gdzie w miejscu znaku podkreślenia znajduje się duża litera zgodnie z tablicą poniżej.

Opuszczono też przy niektórych obiektach część PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE. Znaczenie tych pól w wypełnionym formularzu jest oczywiste. łańcuch znakowy (wartość atrybutu UV_ <identyfikator projektu).OBIEKTY. Przykłady: cBPE425/21 e23-ZEŁM przewód projektowany ciepłowniczy. etykieta związana z kodem obiektu). wprowadzenie definicji nowego obiektu następuje po uzgodnieniu z Głównym Geodetą Kraju. projekt BPE425/21 CZĘŚĆ D. W formularzu tym opisano wszystkie pola. w kilku uzasadnionych przypadkach w skalach mniejszych. tym niemniej. poza polami pierwszego wiersza. np. opisane zostały poniżej. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE A V M I Z J sieci komputerowej tv kablowej melioracyjny sieci innych kablowych kanał zbiorczy sieci innych rurowych Wszystkie obiekty o tak utworzonych kodach posiadają atrybut UV_ <identyfikator protokołu ZUDP>. Lista wartości atrybutu UV_ <identyfikator protokołu ZUDP> WARTOŚĆ ZNACZENIE łańcuch znaków alfanumerycznych oznaczenie protokołu ZUDP pusty nieokreślony Opis przewodu na edytowanej mapie składa się z następujących części: rodzaj sieci (litera mała odpowiadająca trzeciej literze kodu. Propozycje nowych definicji obiektów lub zmian w istniejących definicjach powinny być przesyłane do Głównego Geodety Kraju na standardowych formularzach. KATALOG OBIEKTÓW I ZNAKÓW UMOWNYCH FORMULARZ DEFINICJI OBIEKTU Wszystkie obiekty są definiowane w takim samym. co ma zapewnić kompletność i jednorodność definicji. gdzie w miejscu znaku podkreślenia znajduje się duża litera według tablicy powyżej. gdy obiekt katalogu nie posiada widocznych atrybutów opisowych. dla porządku. Charakter obiektu: obligatoryjny (O) lub fakultatywny (F) Nazwa obiektu GEOMETRIA: ATRYBUTY OPISOWE Kod: cyfry NAZWA Kod: litery WARTOŚCI DOPUSZCZALNE 119 . Zgodnie z § 21 treści Instrukcji. Dokonano tego w tych przypadkach. część ATRYBUTY OPISOWE opuszczono. W przypadku. standardowym w Instrukcji formularzu. Przedstawienie graficzne wykonano w zasadzie w skali 1:500. gdy zastosowanie graficzne jest oczywiste. wobec szczegółowego opisu w ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO.

8 1. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU bok trójkąta AJ 1234 tekst podkreślony WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 4. P T 247 ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii kropka bok trójkąta AK 1234 tekst podkreślony WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.5 Punkt osnowy podstawowej XYH GEOMETRIA: Punkt ATRYBUTY OPISOWE Numer głowicy znaku PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE O 113 OPJ NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE OMJ Łańcuch znaków alfanumerycznych UWAGI 120 .18 0.0 2.5 1.18 0.18 0.0 3.13 0.0 1.5 1.5 Punkt osnowy podstawowej wysokościowej GEOMETRIA: Punkt ATRYBUTY OPISOWE Numer głowicy znaku PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE AJ 1234 PT 247 O 112 OPZ NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE OMZ Łańcuch znaków alfanumerycznych UWAGI Środek trójkąta w punkcie osnowy.5 1.5 1.0 1.13 0.0 3. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 Punkt osnowy podstawowej poziomej GEOMETRIA: Punkt ATRYBUTY OPISOWE Numer głowicy znaku PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE AF 1234 O 111 OPX NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE OMP Łańcuch znaków alfanumerycznych UWAGI Środek trójkąta równobocznego w punkcie osnowy.18 0.OBIEKTY.0 2.13 4.0 3.8 1.13 0.0 3.

OBIEKTY.0 2.18 0.13 0.0 1.5 1.5 1.5 1.25 0.5 1. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE AK 1234 Środek symbolu w punkcie osnowy WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.13 0.0 2.0 1.0 3.8 1.13 0.5 1.8 1.13 0.20 4.5 1.13 0.13 2.5 ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii promień okręgu bok trójkąta AK 1234 tekst podkreślony Punkt szczegółowej osnowy poziomej GEOMETRIA: Punkt ATRYBUTY OPISOWE Numer punktu osnowy PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE 1234 O 121 OSP NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE ONP Łańcuch znaków alfanumerycznych UWAGI Środek okręgu w punkcie osnowy 1234 ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU kropka i linia średnica 1234 tekst podkreślony WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.0 1.5 Punkt osnowy szczegółowej XYH GEOMETRIA: Punkt ATRYBUTY OPISOWE Numer punktu PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE O 123 OSJ NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE ONJ Łańcuch znaków alfanumerycznych UWAGI 121 .0 3.5 1.5 1.5 2.8 1.0 1.30 0.25 0.5 Punkt szczegółowej osnowy wysokościowej GEOMETRIA: Punkt ATRYBUTY OPISOWE Numer punktu PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE 1234 O 122 OSW NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE ONW Łańcuch znaków alfanumerycznych UWAGI Środek trójkąta w punkcie osnowy 1234 ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU bok trójkąta 1234 tekst podkreślony WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 2.18 0.5 1.

liczba rzeczywista UWAGI Obiekt roboczy.8 1.13 0.4 1.18 0.35 0.5 1.13 0. 123.5 1. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE 1234 Środek okręgu w punkcie osnowy ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii średnica okręgu zewnętrznego światło okręgu wewnętrznego bok trójkąta 1234 Tekst podkreślony WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.5 Punkt granicy państwa stabilizowany trwale GEOMETRIA Punkt : ATRYBUTY OPISOWE Numer punktu granicznego PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE 1234 O 201 GRP NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE GMK Łańcuch znaków alfanumerycznych UWAGI Środek okręgu w punkcie znaku granicznego.18 0.18 0.5 1.25 1.25 0.5 1.0 0.5 0.8 1.18 3.5 1.5 Punkt osnowy pomiarowej poziomej GEOMETRIA: Punkt ATRYBUTY OPISOWE Numer punktu PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE 123 O 131 OSM NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE OMM Łańcuch znaków alfanumerycznych UWAGI Środek okręgu w punkcie osnowy WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.13 2.0 1.75 0.5 1.7 0.13 1.18 0.7 1.5 ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii b średnica okręgu a a wysokość kreski b 123 Tekst podkreślony Punkt roboczy GEOMETRIA: Punkt ATRYBUTY OPISOWE Oznaczenie punktu roboczego Wysokość punktu roboczego PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE F 140 PKR NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE NPR łańcuch znaków alfanumerycznych WSR pusty.0 2.0 0.25 0.5 1. WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.8 122 1. nie kreślony na gotowej mapie.5 0.45 ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 średnica symbolu 0.5 1.8 1.6 0.18 12a45g78 oznaczenie punktu i rzędna 1.13 0.0 1.0 2.5 1.13 0.18 0.5 1. 12a45g78 Może nie zawierać wysokości.5 1.5 2.0 2.OBIEKTY.7 0.8 1.5 ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii średnica 1234 nr punktu .0 1.45 1.45 1.

5 Państwo O 204 GPA GEOMETRIA: Obszar niekoniecznie spójny ograniczony zbiorem łamanych zamkniętych ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Nazwa państwa GNA pusty.13 1.OBIEKTY.5 Województwo O 205 GPW GEOMETRIA: Obszar niekoniecznie spójny ograniczony zbiorem łamanych zamkniętych ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Nazwa województwa GNW pusty.18 0.5 2. Dopuszcza się przesłanianie innych obiektów mapy w promieniu 0.5 2.0 0.8 1.5 2.8 1.13 1. łańcuch znaków alfanumerycznych PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI woj.5 1.5 1.18 0. łańcuch znaków alfanumerycznych PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Rzeczpospolita Polska ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU Polska Nazwa państwa WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 5.18 0.8 .5 1.5 ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU średnica symbolu 1234 tekst WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0. pilskie nazwa województwa 123 WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 3.5 1.13 0.5 ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii średnica 1234 nr punktu Punkt załamania granicy działki nie stabilizowany O 203 GRO GEOMETRIA: Punkt ATRYBUTY OPISOWE Numer punktu załamania granicy PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE 1234 NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE GND Łańcuch znaków alfanumerycznych UWAGI Dopuszcza się przesłanianie innych obiektów mapy w promieniu 0.5 3. pilskie ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU woj.8 0.5 WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.18 0.5 1.8 0. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE Punkt graniczny stabilizowany trwale GEOMETRIA: Punkt ATRYBUTY OPISOWE Numer punktu granicznego PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE 1234 O 202 GRT NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE GNT Łańcuch znaków alfanumerycznych UWAGI Środek okręgu w punkcie znaku granicznego.0 3.6 1.13 0.

Piła ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU m.8 1. ale gdy tekst 4 2 P s III zaciera kontur dopuszcza się użycie odnośnika. łańcuch znaków alfanumerycznych Numer obrębu GNO pusty. łańcuch znaków alfanumerycznych PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI gm.5 1.5 2. łańcuch znaków alfanumerycznych klasyfikacyjnego Numer konturu klasyfikacyjnego GNK liczna naturalna PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Skala 1:2000. dzielnica O 207 GPG GEOMETRIA: Obszar niekoniecznie spójny ograniczony zbiorem łamanych zamkniętych ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Nazwa gminy.5 2.5 2.Dół ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU gm.5 2.OBIEKTY. dzielnicy GNG pusty.8 Kontur klasyfikacyjny użytku O 209 GPK GEOMETRIA: Obszar spójny ograniczony zbiorem łamanych zamkniętych ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Oznaczenie konturu GOK pusty. liczba naturalna PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI 12 Bór ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU 12 Bór numer i nazwa obrębu WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 3. miasto O 206 GPP GEOMETRIA: Obszar niekoniecznie spójny ograniczony zbiorem łamanych zamkniętych ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Nazwa powiatu.5 1. miasta WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 3.8 Gmina.Dół nazwa gminy.5 2.Piła Nazwa powiatu. Punkt wstawienia nazwy konturu w zasadzie leży wewnątrz obszaru. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE Powiat.5 2. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 42 Ps III nr i oznaczenie 2. łańcuch znaków alfanumerycznych 124 .5 Użytek gruntowy wyłączony z klasyfikacji O 210 GPU GEOMETRIA: Obszar spójny ograniczony zbiorem łamanych zamkniętych ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Oznaczenie użytku GMZ pusty..8 1. łańcuch znaków alfanumerycznych PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI m. 43 P s V W technice wielobarwnej oznaczenie i numer konturu kreślić kolorem zielonym.5 1. miasta GNP pusty. dzielnicy WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 3.8 Obręb O 208 GPO GEOMETRIA: Obszar niekoniecznie spójny ograniczony zbiorem łamanych zamkniętych ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Nazwa obrębu GMO pusty.5 1.

ale gdy tekst zaciera kontur. łańcuch znaków alfanumerycznych Nazwa własna (ulica.8 1. odstęp b Bp tekst WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0. O UWAGI 212 GAK Symbol granicy państwa pokrywa granice działek.18 0.13 1. która przylega do ulicy.7 0.5 1. Numer adresowy (jeśli nie pusty) orientuje się wzdłuż tej czołówki działki. Saski tekst: nazwa własna OKÓLNA PL.należy numer umieścić na odnośniku do wnętrza działki.5 2.13 0.5 1. łańcuch znaków alfanumerycznych Numer adresowy GME pusty..13 0. granica użytku biegnie granicą działki. łańcuch znaków alfanumerycznych PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Skala 1:5000. aby granice działek biegnące wzdłuż granicy państwa były widoczne. należy stosować symbol poboczny granicy państwa 231/GSK.0 0. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Skala 1:2000. nr adresowy Okólna pl.5 2. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU 125 WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 .5 1.8 1. plac) GNL pusty. Bp S S ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii b a kreska a . dopuszcza się użycie odnośnika. SASKI tekst: nazwa własna WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 2. Gdy istotne jest.5 − − Granica państwa GEOMETRIA: Łamana zamknięta PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE Skala 1:5000.5 Działka ewidencyjna O 211 GPE GEOMETRIA: Obszar spójny ograniczony zbiorem łamanych zamkniętych ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Numer ewidencyjny działki GNE pusty.8 1.8 1. Punkt wstawienia nazwy użytku leży w zasadzie wewnątrz obszaru.8 1.8 − − 1. tj. Punkt wstawienia środka numeru działki i zaczepienia odnośnika wewnątrz działki. Granica działki dzieli użytki. Gdy nie mieści się .7 0.OBIEKTY. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU 124 tekst nr działki.

5 ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii a b długość kreski a długość przerwy b 126 .0 1. powiatu O 214 GAP GEOMETRIA: Łamana zamknięta ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 grubość linii 0.35 3.5 a b odstęp b 4.1 2.13 3.0 1.4 0.1 1.0 2.25 0.25 0.9 2.25 0.7 0.0 2.9 2.7 0.0 2.5 długość przerwy b 2.1 1.25 0.4 1.0 1. WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.25 0.35 0.9 2.0 2.0 Gdy biegnie granicami działek. dzielnicy O 215 GAG GEOMETRIA: Łamana zamknięta ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 grubość linii 0. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE a b grubość linii kreska a odstęp b 0.7 a b Gdy biegnie granicami działek.4 1. stosować symbol poboczny.2 0.50 4.4 1.18 kreska a 3.0 2.35 3. 42 Ps III 43 Ps V O UWAGI 217 GUK W technice wielobarwnej kreślić kolorem zielonym.35 0.0 2. Granica gminy.0 1.4 1.9 1.5 1.0 3.35 0.18 kreska a 3.0 2. Granica obrębu O 216 GAO GEOMETRIA: Łamana zamknięta ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 grubość linii 0.13 0.2 1. Granica konturu klasyfikacyjnego GEOMETRIA: Łamana zamknięta PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE Skala 1:2000. stosować symbol poboczny. stosować symbol poboczny.25 0.18 kreska a 4.4 1.0 a b Gdy biegnie granicami działek.25 0.5 Granica województwa O 213 GAW GEOMETRIA: Łamana zamknięta ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 grubość linii 0.25 2.0 0.OBIEKTY.35 0.5 odstęp b 2.2 2.1 2.18 a b długość kreski a 3.1 1.5 odstęp b 2.2 0.13 0. Granica miasta. stosować symbol poboczny.0 Gdy biegnie granicami działek.1 2.0 2.0 0.25 0.18 0.

35 0.2 1. 124 244 ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.13 0.18 0.35 0.13 0.7 0.5 Symbol poboczny granicy województwa GEOMETRIA: Łamana otwarta ATRYBUTY OPISOWE Nazwa województwa PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE O 232 GSW NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE GNW pusty.5 Część granicy działki GEOMETRIA: Łamana otwarta PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE O 219 GDE 123 1456 243 UWAGI Część granicy działki może składać się z wielu połączonych odcinków prostej. łańcuch znaków alfanumerycznych PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Symbol umieszczać poza granicą z prześwitem 1.0 .5 2.5 5.50 0.28 4.13 0.0 2. opolskie ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU 127 WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 . łańcuch znaków alfanumerycznych UWAGI Symbol umieszczać poza granicą z prześwitem 1.0 3.13 Symbol poboczny granicy Państwa O 231 GSK GEOMETRIA: Łamana otwarta ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Nazwa państwa GNA pusty.0 3.0 2. woj.13 0.0 3.18 0. 1234 Słowacja ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii kreska a odstęp b a b Słowacja tekst WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE Granica użytku GEOMETRIA: Łamana zamknięta ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU a a grubość linii wymiar a O 218 GUZ WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0. posiadających wspólną cechę granicy między tymi samymi dwiema działkami.0 w odstępach nie większych niż 100. w odstępach nie większych niż 150.0 3.7 0.2 2.5 3.13 1.0 0.OBIEKTY.

5 1.8 Symbol poboczny granicy powiatu.8 128 .5 0.25 2.9 1.25 0.7 3.9 2.35 3. łańcuch znaków alfanumerycznych PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Symbol umieszczać poza granicą z prześwitem 1. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE a b opolskie grubość linii kreska a odstęp b tekst 0.5 2.35 0.0 1.18 4. miasta GNP pusty.0 2.0 w odstępach nie większych niż 100.0 3.0 4.25 0.2 2.4 0. Słupsk ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii kreska a odstęp b a b m. miasta O 233 GSP GEOMETRIA: Łamana otwarta ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Nazwa powiatu.0 1.5 2.OBIEKTY.9 2.9 2.Słupsk tekst WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.5 0.2 2.18 1. m.5 2.5 0.4 1.5 2.25 2.

5 1.5 ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU 19/21 tekst (nr adresowy) 129 . łańcuch znaków alfanumerycznych PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Symbol umieszczać obok granicy z prześwitem 1.4 1. łańcuch znaków alfanumerycznych UWAGI Rysunek w skali 1:1000. liczba naturalna Nazwa obrębu GMO pusty. Do wstawiania takiej nazwy na mapę należy użyć obiektu 994/ULI.0 3.35 0.4 1. dzielnicy GNG pusty.5 2. WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 2.8 gm.0 1.OBIEKTY.0 2.1 2. Gdy trzeba. Piaski ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii kreska a odstęp b a b WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE Symbol poboczny granicy gminy. że na jednej działce jest wiele budynków o różnych numerach adresowych.5 1.8 1.1 1.4 1.8 1.18 3. na budynku do ściany zwróconej ku ulicy.5 2. należy stosować odnośnik.0 w odstępach nie większych niż 50.35 0.Piaski tekst Symbol poboczny granicy obrębu O 235 GSO GEOMETRIA: Łamana otwarta ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Numer ewidencyjny obrębu GNO pusty.8 Punkt adresowy GEOMETRIA: Punkt ATRYBUTY OPISOWE Nazwa ulicy lub miejscowości *) Nr adresowy PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE O 238 ADR NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE GMA pusty.5 1. 1234 gm.25 0. jednakże w osiedlach zdarza się.0 2.5 2.0 w odstępach nie większych niż 50. łańcuch znaków alfanumerycznych PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Symbol umieszczać obok granicy z prześwitem 1. Nr adresowy umieszcza się na działce równolegle do osi ulicy.1 2. dzielnicy O 234 GSG GEOMETRIA: Łamana otwarta ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Nazwa gminy. Punkt adresowy określa punkt wstawienia numeru adresowego.25 0.5 2.1 1. W zasadzie punkt adresowy odnosi się do działki (patrz 211/GPE). 21 J anki ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii kreska a odstęp b a b 21 Janki tekst WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.5 2.0 1.4 1.18 3. łańcuch znaków alfanumerycznych GNM pusty. *) Atrybut <Nazwa ulicy lub miejscowości> nie posiada interpretacji graficznej.25 0.25 0.0 3. że każda klatka dużego bloku mieszkalnego ma swój numer adresowy. a nawet.5 2.

OBIEKTY, DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE

Rejon urbanistyczny

F

240

GPR

GEOMETRIA: Obszar spójny ograniczony łamaną zamkniętą ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Numer rejonu urbanistycznego GNU pusty, liczba naturalna ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 nr rejonu 3.5 2.5 2.5 1.8

123

Blok zabudowy

F

241

GPZ

GEOMETRIA: Obszar spójny ograniczony łamaną zamkniętą ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Numer bloku GNZ pusty, liczba naturalna ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 nr bloku 3.5 2.5 2.5 1.8

1234

Rejon spisowy

F

242

GPS

GEOMETRIA: Obszar niekoniecznie spójny ograniczony zbiorem łamanych zamkniętych ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Numer rejonu spisowego GNS pusty, liczba naturalna ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 nr rejonu 3.5 2.5 2.5 1.8

1234

Obwód spisowy

F

243

GPB

GEOMETRIA: Obszar niekoniecznie spójny ograniczony zbiorem łamanych zamkniętych ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Numer obwodu GNB pusty, liczba naturalna ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 nr obwodu 3.5 3.5 3.5 3.5

1234

Granica rejonu urbanistycznego

F

250

GAU

GEOMETRIA: Łamana zamknięta ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 grubość linii 0.35 0.25 0.25 0.18 kreska a 3.0 2.1 2.1 1.5 a b odstęp b 2.7 1.9 1.9 1.3 d odstęp c 0.7 0.5 0.5 0.4 odstęp d 0.6 0.4 0.4 0.3 e c kropka e 0.35 0.25 0.25 0.18 Gdy biegnie granicami działek stosować symbol poboczny.

Granica bloku zabudowy
GEOMETRIA: Łamana zamknięta ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO 130

F

251

GAZ

WYMIARY W SKALI:

OBIEKTY, DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE

ELEMENT
a

d c

OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 grubość linii 0.35 0.25 0.25 0.18 kreska a 2.0 1.4 1.4 1.0 b odstęp b 3.0 2.2 2.2 1.5 odstęp c 0.8 0.6 0.6 0.4 odstęp d 0.7 0.5 0.5 0.35 e kropka e 0.35 0.25 0.25 0.18 Gdy biegnie granicami działek stosować symbol poboczny.

Granica rejonu spisowego

F

252

GAS

GEOMETRIA: Łamana zamknięta ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 c grubość linii 0.35 0.25 0.25 0.18 kreska a 2.0 1.5 1.5 1.0 a b odstęp b 2.0 1.5 1.5 1.0 przerwa c 1.00 0.75 0.75 0.50 Gdy biegnie granicami działek stosować symbol poboczny

Granica obwodu spisowego
GEOMETRIA: Łamana zamknięta ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii kreska a odstęp b a b

F

253

GAB

WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.35 0.25 0.25 0.18 1.5 1.2 1.20 0.8 3.0 2.2 2.2 1.5

Gdy biegnie granicami działek stosować symbol poboczny

Symbol poboczny granicy rejonu urbanistycznego

F

256

GSU

GEOMETRIA: Łamana otwarta ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Numer rejonu urbanistycznego GNU pusty, liczba naturalna ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 grubość linii 0.35 0.25 0.25 0.18 kreska a 3.0 2.1 2.1 1.5 a b odstęp b 2.7 1.9 1.9 1.35 d odstęp c 0.7 0.5 0.5 0.35 odstęp d 0.6 0.4 0.4 0.3 e c kropka e 0.35 0.25 0.25 0.18 nr rejonu 3.5 2.5 2.5 1.8

123

Kreślić wzdłuż granic działek, w odstępach nie większych niż 50, z prześwitem 1.0

Symbol poboczny granicy bloku zabudowy

F

257

GSZ

GEOMETRIA: Łamana otwarta ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Numer bloku zabudowy GNZ pusty, liczba naturalna ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 grubość linii 0.35 0.25 0.25 0.18 kreska a 2.0 1.4 1.4 1.0 a b odstęp b 3.0 2.2 2.2 1.5 odstęp c 0.8 0.6 0.6 0.4 131

OBIEKTY, DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE

d c e

odstęp d kropka e nr bloku

0.7 0.35 3.5

0.5 0.25 2.5

0.5 0.25 2.5

0.35 0.18 1.8

1234

Kreślić wzdłuż granic działek, w odstępach nie większych niż 50, z prześwitem 1.0

Symbol poboczny granicy rejonu spisowego

F

258

GSS

GEOMETRIA: Łamana otwarta ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Numer rejonu spisowego GNS pusty, liczba naturalna ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 c grubość linii 0.35 0.25 0.25 0.18 kreska a 2.0 1.5 1.5 1.0 a b odstęp b 2.0 1.5 1.5 1.0 przerwa c 1.00 0.75 0.75 0.50 nr rejonu 3.5 3.5 3.5 3.5

1234

Kreślić wzdłuż granic działek, w odstępach nie większych niż 50, z prześwitem 1.0

Symbol poboczny granicy obwodu spisowego

F

259

GSB

GEOMETRIA: Łamana otwarta ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Numer obwodu spisowego GNB pusty, liczba naturalna ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 grubość linii 0.35 0.25 0.25 0.18 a b kreska a 1.5 1.2 1.2 0.75 odstęp b 3.0 2.2 2.2 1.5 nr obwodu 3.5 2.5 2.5 1.8

1234

Kreślić wzdłuż granic działek, w odstępach nie większych niż 50, z prześwitem 1.0

Oddział lub część oddziału leśnego

F

264

GPL

GEOMETRIA: Obszar spójny ograniczony łamaną zamkniętą ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Numer części oddziału leśnego GOL pusty, łańcuch znaków alfanumerycznych Nazwa uroczyska GML pusty, łańcuch znaków alfanumerycznych PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Rysunek w skali 1:2000 Oddział może być nieciągły, np. gdy: - jest podzielony drogami innymi niż linie podziału powierzchniowego, 123 - należą do niego enklawy poza kompleksem lasów. Zosin Sęk Części oddziału są oznaczane numerem oddziału 124/1 łamanym przez numer części. Gdy numer nie zawiera łamania, jest 167 oznaczeniem oddziału.

124/2
ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU 167 / 2 tekst (nr części oddziału) Zosin Sęk tekst (nazwa uroczyska) 132 WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 3.5 2.5 2.5 1.8 3.5 2.5 2.5 1.8

133 .13 Granica sporna działek GEOMETRIA: Łamana otwarta ATRYBUTY OPISOWE Nr sprawy PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE F 270 GDS NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE GSS pusty.0 WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0. łańcuch znaków alfanumerycznych UWAGI Znak jest literą S obróconą tak.13 0.0 1. dróg leśnych) przedstawiać zawsze w skali mapy ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU linia 1. Znak jest etykietą związaną z kodem obiektu.13 0. Znak jest przezroczysty (nie przesłania granicy).13 Krawędź linii podziału powierzchniowego (duktu) GEOMETRIA: Łamana otwarta PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE F 266 DUL 123 124/1 167 124/2 UWAGI Rysunek w skali 1:2000 Granicami “linii” podziału powierzchniowego (duktów. aby przekreślała granicę tworząc znak podobny do dolara. Szerokość linii podziału powierzchniowego (duktów.18 0. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE Granica części oddziału leśnego GEOMETRIA: Łamana zamknięta PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE F 265 GUL 123 124/1 167 124/2 UWAGI Rysunek w skali 1:2000 Granice oddziału leśnego lub jego części stanowią granice ewidencyjne z gruntami nie leśnymi.OBIEKTY. zaś wewnątrz kompleksu lasu .13 0.13 0. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU linia WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.18 0.północne i wschodnie krawędzie linii podziału powierzchniowego (duktów). dróg leśnych) nie stanowiącymi granic działów leśnych są południowe i zachodnie ich krawędzie.

k. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU linia obrysu przyziemia i3 tekst (funkcja. t. przewodu O 310 BUI GEOMETRIA: Obszar jednospójny ograniczony łamaną uogólnioną zamkniętą PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU a grubość linii obrysu WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.13 0.7 0.35 0.8 1.0 3. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU znak o kształcie litery S S VOC/1245/92 numer sprawy WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 4.0 3. p. Obrys nawisu jest osobnym obiektem.13 0. nr najw. kondygn.8 1.25 2. m.0 1.8 1.0 2.0 należy użyć symboli. s.5 . Gdy popdpory w skali mapy są mniejsze od 1. wiaty. gdy wymiary słupa w skali mapy mniejsze niż 1. galerii.0 0.5 0. nawisem i podporami nawisu. z Numer najwyższej kondygnacji BKN pusty.13 0. budynek trójkondygnacyjny podparty na słupach dwukondygnacyjnych oznaczać jako pięć kondygnacji.0 x 1.0 .5 1.18 0. wiaty.5 1. b. przewodu GEOMETRIA: Punkt PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE O 311 BUJ UWAGI Symbol stosować.18 0.) 134 WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0. galerii.6 Budynek O 312 BUD GEOMETRIA: Obszar spójny ograniczony zbiorem łamanych uogólnionych zamkniętych ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Przeważająca funkcja budynku BFN pusta.13 1.13 0.5 Obrys podpory (słupa nośnego) podcienia. h. Nie kreślić pilastrów < 1.5 1. liczba naturalna PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Budynek z atrium.7 0.35 0.0 w skali mapy.13 Symbol podpory (słupa nośnego) podcienia.0 x 1.OBIEKTY. i. Podpory wliczać i3 do liczby kondygnacji np. g. Środek symbolu w środku ciężkości obrysu ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii symbolu średnica symbolu WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.

0 w skali mapy.5 1. Symbol stosować.0 w skali mapy.5 1. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE Symbol budynku GEOMETRIA: Punkt ATRYBUTY OPISOWE Przeważająca funkcja budynku Numer najwyższej kondygnacji PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE O 313 BUS NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE BFN pusta.0.25 0. liczba naturalna UWAGI Skala 1:5000. h4 ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii kreska a a b odstęp b WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.OBIEKTY. Podpory wliczać 8 do liczby kondygnacji np. b.35 0.5 1. Przy kreśleniu ręcznym kreślić tylko granice między blokami i oznaczenia liczby kondygnacji. Nie kreślić gdy budynek złożony z jednego bloku.5 Zasięg nawisu budynku. Kierunek boku symbolu zgodny z kierunkiem boku budynku.5 1.18 0. m. kond.0 3.0 0.) 2.0 2.0 1.8 - Oznaczenie świątyni chrześcijańskiej 135 F 324 SSC . s. i.0 m4 tekst (funkcja i nr najw. t.18 4.7 0. w mapie numerycznej linie obrysu 12 budynku zostaną pokryte przez obiekt 312 BZO Budynek. k. Nie kreślić pilastrów < 1. g. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 bok kwadratu 2.18 8 tekst atrybutu 2. Środek symbolu w środku ciężkości obrysu.0x2. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 grubość linii 0.25 0.5 Blok budynku F 320 BLO GEOMETRIA: Obszar spójny ograniczony zbiorem łamanych uogólnionych zamkniętych ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Nr najwyższej kondygnacji BKN pusty. p. liczba naturalna PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Część budynku wyróżniona ze względu na liczbę kondygnacji i /lub oddzielona dylatacją. gdy obrys w skali mapy m2 mniejszy od 2. budowli O 314 BZN GEOMETRIA: Łamana uogólniona otwarta PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Nie kreślić szczegółów obrysu < 1. z BKN pusty. blok trójkondygnacyjny podparty na słupach dwukondygnacyjnych oznaczać jako pięć kondygnacji.8 1.0 3.8 1. h.0 1.7 0.

5 2.cn.5 1.0 mm. .8 1.25 2. w.7 0. ppożarowa.0 0.cn. ppożarowa.4 1.0 2. w.wid.1 2.50 0.4 1.0 1. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii obrysu WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0. widokowa F 332 WCN GEOMETRIA: Obszar jednospójny ograniczony łamaną uogólnioną zamkniętą ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Opis funkcji WCF w. . PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Gdy obrys przyziemia w skali mapy < 2.18 0.13 3. . należy stosować symbol.5 w .5 Oznaczenie świątyni niechrześcijańskiej GEOMETRIA: Punkt PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI F 325 SSN k ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii wysokość a a szerokość b b WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.1 2.OBIEKTY.ppoż.13 0.0 2. widokowa .symbol GEOMETRIA: Punkt ATRYBUTY OPISOWE Opis funkcji PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE F 333 WCS NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE WCF w.13 0.cn. w.cn.wid.13 0. tekst atrybutu Wieża ciśnień. .0 x 2.5 2.0 1. w.18 0.7 0. w.13 3.35 0.wid.0 1.4 1.1 1.1 1. w.4 1.ppoż.35 0.0 Wieża ciśnień. UWAGI 136 .8 1.13 0. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE GEOMETRIA: Punkt PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii c wysokość a a szerokość b wymiar c b d WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.

0x2. WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.0 0.4 1. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 grubość linii symbolu 0.0 0.13 a wysokość b 2.0 a b szerokość a 1.0x2.8 1.7 0.symbol GEOMETRIA: Punkt PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE F 335 WTS UWAGI Napis wtr.8 - ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii kreska a b a odstęp b 3 tekst atrybutu Wiata.0 Środek kwadratu symbolu w środku ciężkości przyziemia.0 1.50 0.7 0.13 3. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii obrysu WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.7 0. jest etykietą związaną z obiektem.8 1.35 0. stosować symbol.35 0.35 0.7 2.0 mm.7 0.13 0.7 0.7 0.0 1.5 2.0 0.0 x 2. środek okręgu symbolu w środku obrysu przyziemia. taras odkryty na podporach 137 F 346 BUW .4 1.8 1.6 bok kwadratu c 1.7 0.5 2.25 0.25 2.4 1.13 0. Symbol stosować gdy kontur w skali mapy jest mniejszy od 2. jest etykietą związaną z obiektem.5 1.0 mm wtr.6 wtr.4 1.13 0.18 0.5 2. Symbol stosować gdy obrys przyziemia w skali mapy < 2.ppoż.5 Łącznik napowietrzny budynków.13 0. Gdy kontur w skali mapy jest mniejszy od 2.25 Wiatrak .5 1.0 0. tekst 2. liczba naturalna PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI p6 3 p4 WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0. c wtr.0 1.18 0.6 ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii symbolu wysokość symbolu a a średnica okręgu symbolu b b Wiatrak F 334 WTR GEOMETRIA: Obszar jednospójny ograniczony łamaną uogólnioną zamkniętą PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Napis wtr.OBIEKTY. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE w. galeria F 342 BUG GEOMETRIA: Obszar jednospójny ograniczony łamaną uogólnioną zamkniętą ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Nr najwyższej kondygnacji BKN pusty.

są one ograniczeniami np. Gdy podpory w skali mapy < 1 x 1 mm .5 Wjazd do podziemia GEOMETRIA: Łamana otwarta PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE F 350 WJD UWAGI Gdy szerokość ściany bocznej wjazdu w skali mapy większy od 1.0 1.18 0.18 0.7 0. Nie wyróżnia się wjazdów krytych i otwartych.0 0. dla wozu straży pożarnej.5 1.7 1.13 0. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii obrysu WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.5 1.30 g4 ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii kreska a a b odstęp b 5.13 - Schody zewnętrzne F 352 SCH GEOMETRIA: Obszar jednospójny ograniczony łamaną uogólnioną zamkniętą PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI 138 .0 1.18 0. liczba rzeczywista Najmniejsza szerokość w metrach BPS pusty. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE GEOMETRIA: Obszar jednospójny ograniczony łamaną zamkniętą PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Podpory są osobnymi obiektami.13 0.5 1.13 2.25 teksty atrybutów WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.8 1.stosować symbole podpór.stosować znak ściany oporowej.0 0. liczba rzeczywista PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Wartościami atrybutów powinny być minimalne światła przejazdu pod budynkiem na całym jego przebiegu.13 2.13 0. 5.5 1.25 Nad kreską wartość atrybutu BPW. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii kreska a b a odstęp b WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.OBIEKTY.0 .7 - Przejazd pod budynkiem F 348 BPB GEOMETRIA: Obszar jednospójny ograniczony łamaną zamkniętą ATRYBUTY OPISOWE NAZW WARTOŚCI DOPUSZCZALNE A Najmniejsza wysokość w metrach BPW pusty. 3.7 0.5 1.

5 - Świetlik do podziemia GEOMETRIA: Obszar jednospójny ograniczony łamaną zamkniętą PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI F 356 SWT ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii obrysu WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.6 0. 139 .13 0.0 0.7 - Taras.13 0. rmp. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii odległość osi linii równoległych WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0. jest etykietą związaną z obiektem.13 0.13 - Rampa F 358 RMP GEOMETRIA: Obszar jednospójny ograniczony łamaną zamkniętą PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Tekst rmp.18 0.13 1. Granicą obszaru jest oś linii zewnętrznej (linia wewnętrzna tylko informuje o rodzaju obszaru).13 0.OBIEKTY. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE Kreski symbolu umieszczać w miejscu gdzie zaczyna się wznoszący bieg schodów.5 0.18 0. weranda F 354 BTO GEOMETRIA: Obszar jednospójny ograniczony łamaną uogólnioną zamkniętą PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Nie rozróżnia się tarasów krytych (werandy) i otwartych.18 0.7 0. Wzdłuż ściany budynku oś linii zewnętrznej pokrywa się z osią linii obrysu budynku. spoczniki powinny pozostać nie kreskowane. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii odstęp kresek symbolu WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.

jest etykietą związaną z kodem obiektu. ciepl. tekst WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.13 2.5 1.8 1.8 - Cieplarnia.8 1.18 0. tekst WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0. szklarnia ciepl.5 1.18 0.5 140 . budowli GEOMETRIA: Łamana otwarta PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE F 360 BUF UWAGI Tekst f.8 1. O 362 CIE GEOMETRIA: Obszar jednospójny ograniczony łamaną zamkniętą PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Tekst ciepl.5 1.13 2.13 0.18 0.13 0. f.OBIEKTY. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii obrysu rmp tekst WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.8 1. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii obrysu f.13 0.5 - Fundament budynku.13 0. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii obrysu ciepl. jest etykietą związaną z obiektem.13 1.

r.35 0.0 1.0 2. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU średnica a a WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 3.0 Budynek w ruinie O 368 BUR GEOMETRIA: Obszar niekoniecznie spójny ogr.symbol GEOMETRIA: Punkt PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE O 366 KMN UWAGI Gdy budynek w skali mapy mniejszy od symbolu .35 4. Symbol komina wewnątrz konturu budynku w skali mapy. tekst etykiety i atrybutu WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.0 3.0 3. zab. zamkniętych ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Rodzaj ruiny BZN pusta.8 - Słup kilometrowy GEOMETRIA: Punkt ATRYBUTY OPISOWE NAZWA 141 F 401 SLK WARTOŚCI DOPUSZCZALNE .0 2. jest etykietą związaną z kodem obiektu.5 1.8 1.OBIEKTY.0 1.kreślić tylko symbol komina. Komin przemysłowy.50 0. PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Treść mapy nie obejmuje ruin budynków o konstrukcji drewnianej. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE Budowla ziemna ograniczona skarpami umocnionymi F 364 BUZ GEOMETRIA: Obszar jednospójny ograniczony łamaną zamkniętą PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Do przedstawienia graficznego stosować obiekt 818 WSK Skarpa umocniona.0 2. Tekst r. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii kreska a a b odstęp b r.5 2.zab. zbiorem łamanych uogóln.5 1. Budowla ziemna ograniczona skarpami nieumocnionymi F 365 BUX GEOMETRIA: Obszar jednospójny ograniczony łamaną zamkniętą PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Do przedstawienia graficznego stosować obiekt 820 WSN Skarpa nieumocniona.zab.

13 średnica a 2.18 56.18 0.5 Znak przystanku GEOMETRIA: Punkt ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU b grubość linii wymiar a a wymiar b c wymiar c F 406 PRZ c WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.0 Słup hektometrowy F 402 SLH GEOMETRIA: Punkt ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Opis hektometra KSH pusty.8 1.0 tekst 1.01m.73 Kolor czarny.13 0.5 1.0 1.13 0.7 a b tekst 1. liczba rzeczywista ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 grubość linii 0.0 0.0 1.13 średnica a 2.7 1.5 1.0 0.5 Punkt określonej wysokości sztucznie ukształtowanej powierzchni terenu GEOMETRIA: Punkt ATRYBUTY OPISOWE Rzędna PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE F 403 WSU NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE WSO liczba rzeczywista UWAGI Rzędna określona do 0. liczba rzeczywista ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 grubość linii 0.18 0.7 0.0 a b średnica b 1. 56.73 tekst 1.18 0.7 - Obiekt znajduje się w punkcie załamania podstawy znaku 142 .0 1.8 1.0 2.5 1. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 symbol pikiety 0.5 1.13 2.18 0.8 1.OBIEKTY.5 1.0 2.18 0.5 91.0 0.5 średnica b 1. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE Opis kilometra KSK pusty. także w technice wielobarwnej.0 1.3 - 92.18 0.5 1.

DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE Znak drogowy GEOMETRIA: Punkt ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii bok trójkąta a wysokość b b F 407 ZND WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.13 1.18 0.OBIEKTY.18 0.2 0.7 0.5 - a Obiekt znajduje się w punkcie załamania podstawy znaku Znak skraju toru GEOMETRIA: Punkt ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii a wymiar a b średnica b F 410 SKR WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.5 0.13 1.5 1.13 0.18 0.0 0.7 - Obiekt znajduje się w środku okręgu 143 .7 0.0 0.13 2.18 0.7 0.0 1.5 - a Obiekt znajduje się w punkcie załamania podstawy znaku Tablica informacyjna.7 1.0 0.7 - Obiekt znajduje się w punkcie załamania podstawy znaku Znak sygnalizacji świetlnej GEOMETRIA: Punkt ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii b wymiar a średnica b F 409 ZNS a WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.5 1. drogowskaz GEOMETRIA: Punkt ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii a wymiar a b wymiar b F 408 TBL a WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.

0 0.0 1.18 0.0 2.5 - a a Punkt wstawienia i mechanizm unoszący znajduje się w środku kwadratu a x a b Przepust F 413 PST GEOMETRIA: Obszar jednospójny ograniczony łamaną zamkniętą PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii kreska a a b odstęp b WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0. zgodnie z położeniem w terenie.OBIEKTY. Andrzeja) F GEOMETRIA: Punkt ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii d wysokość a b wysokość b a odstęp c c szerokość d szerokość e e 411 PJD WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.13 1.13 3.7 5.0 3.7 - 144 .7 1.18 0.18 0.13 1. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii symbolu wymiar a wymiar b WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.0 0.0 0.4 1.asf.0 0.symbol GEOMETRIA: Punkt PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE F 412 SZL UWAGI Kierunek zapory równoległy do torów lub prostopadły do osi drogi. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE Znak przejazdu kolejowego (krzyż św.7 - Obiekt znajduje się w punkcie załamania podstawy znaku Zapora przejazdu kolejowego .7 0.0 1.0 0.5 0. j.4 2.

7 - Krawędź jezdni.4 1. gdy rów w skali mapy jest węższy niż 1.18 0.13 0.35 0.0 1.4 1. UWAGI F 420 KOU ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii a b długość kreski a długość przerwy b WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.13 0. linia zmiany nawierzchni GEOMETRIA: Łamana uogólniona zamknięta PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE Skala 1:1000.symbol F 414 PSS GEOMETRIA: Łamana otwarta (odcinek) PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Symbol przepustu stosować wraz z symbolem rowu.5 Krawężnik jezdni GEOMETRIA: Łamana uogólniona ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii F 422 KOJ WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE Przepust . tj.25 1.OBIEKTY.7 0.7 0.25 145 .50 0.35 0.13 2.0 mm.35 0.0 0.0 0.0 1. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii symbolu a a wymiar a a WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.

należy użyć symbolu drogi.4 1. Gdy szerokość drogi w skali mapy jest < 1.13 0.0.1 1.8 1.18 0.8 1.7 grubość linii 0. ch.5 146 .13 kreska a 2. liczba rzeczywista PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Symbolu należy użyć.OBIEKTY. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 szerokość symbolu 1. z. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE Krawędź chodnika (inna niż krawężnik jezdni) F 423 KOC GEOMETRIA: Łamana uogólniona otwarta PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Gdy otacza kontur (np.13 dr 4.13 3.7 - Droga nie stanowiąca odrębnej działki F 424 KON GEOMETRIA: Obszar ograniczony łamaną uogólnioną zamkniętą ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Szerokość drogi KDN pusty. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii a b długość kreski a długość przerwy b WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.0 0.5 teksty 2.symbol F 425 KSN GEOMETRIA: Łamana uogólniona otwarta ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Szerokość drogi KDN pusty.8 1. bet. Tekst dr jest etykietą związaną z kodem obiektu.0 0.5 związaną z kodem obiektu.7 0.7 0.5 1.0 0.0 1. brzeg biegnący granicą kreślić znakiem granicy. zamyka go. bet.5 jest < 1. Tekst dr jest etykietą dr 4. ch.0 2.13 0. gdy szerokość drogi w skali mapy dr 4. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 grubość linii 0.0 1. Oś symbolu biegnie osią drogi.13 0.4 1.18 0. liczba rzeczywista PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Gdy droga biegnie wzdłuż granicy działki.18 0.0 a b odstęp b 1. wizualnie j. wysepka w jezdni).5 Droga nie stanowiąca odrębnej działki .5 1.13 0. matematycznie jest łamaną uogólnioną otwartą.0. u.5 dr 4.5 teksty 1.5 1.0 1.

18 Oś toru kolejowego wąskiego GEOMETRIA: Łamana uogólniona otwarta ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii b długość poprzeczki a rozstaw poprzeczek b a F 428 KOW WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.0 0.25 0.18 0.4 0. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii d wysokość a szerokość i średnica b c długość grotu c a szerokość grotu d odstęp strzałki od kółka WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.0 0.4 0. W środku oś toru.3 b 147 .0 15.13 3.13 0. Słup trakcyjny z latarnią i słup trakcyjny.0 1. Słupy trakcyjne z latarniami pomiędzy osiami torów.5 0.0 15.0 1.0 10.25 0.13 0.7 0.0 2.0 Podpora przewodów trakcyjnych GEOMETRIA: Punkt PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE F 430 PTR UWAGI Symbol orientować w kierunku przewodu.OBIEKTY.7 0.5 0.5 1.25 0.13 1.35 0.4 0.5 1.7 0.7 20.5 1.0 0.18 0.7 0.13 0.3 0.4 0.13 0.35 0.25 0. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE Oś toru tramwajowego GEOMETRIA: Łamana uogólniona otwarta ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii F 426 KOT WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.18 Oś toru kolejowego normalnego GEOMETRIA: Łamana uogólniona otwarta ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii F 427 KOK WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.5 0.0 2.

po nim tekst (np.OBIEKTY. j.bet. z . z ..4 1.5 2. bet. asf. WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 2.5 1.5 148 .5 ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU j.18 0.13 0.8 1. ) jest wartością atrybutu.. PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Tekst j. ch. ch.5 1.u .13 0.0 1.. ch. tekst WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.7 0.7 0. bet.asf.8 1. asf. asf..8 - ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU ch. PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Tekst ch.0 1.4 1.) jest wartością atrybutu. kl.bet.asf. teksty Przeprawa promowa F 440 PRM GEOMETRIA: Łamana otwarta (odcinek) PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Tekst pr. z .5 3. z .8 1. j..5 1.13 2.0 0.8 1. gr.5 1.z.0 1.. teksty Chodnik F 433 KOD GEOMETRIA: Obszar ograniczony zbiorem łamanych uogólnionych zamkniętych ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Opis nawierzchni KCH pusty..0 2.0 2. ch...u..u . jest etykietą związaną z obiektem.asf.bet.0 2.. WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 2. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii a kreska a d przerwa b b c długość c szerokość d pr. następujący j. jest etykietą związaną z obiektem.z.asf.0 1. bet.5 1. br. k. jest etykietą związaną z kodem PRM pr. kl. następujący po nim tekst (np. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE Jezdnia F 432 KOA GEOMETRIA: Obszar spójny ograniczony łamaną uogólnioną zamkniętą ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Opis nawierzchni jezdni KOI pusty.

13 10. stosować symbol.18 0.OBIEKTY.0 0.0 1.0 0.symbol GEOMETRIA: Łamana otwarta PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE F 450 KOS UWAGI Symbol stosować.01 ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii obrysu 102.0 mm.35 0.0 7. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 grubość linii 0. liczba rzeczywista Rzędna dolna KED pusty. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE Ściana oporowa F 449 KOP GEOMETRIA: Obszar jednospójny ograniczony łamaną zamkniętą PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Znakiem ściany oporowej przedstawiać: a ) nabrzeżne ściany przywodne. liczba rzeczywista PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI 102.5 149 .35 0.25 2.13 a wymiar a 10.15 tekst WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.0 7.0 0.8 1.18 0.15 95. WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.8 1.0 c wymiar b 1. ściany oporowej w skali mapy < 1.0 .7 - ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii a wymiar a c wymiar b b wymiar symbolu c Most trwały F 451 MST GEOMETRIA: Obszar jednospójny ograniczony łamaną uogólnioną zamkniętą ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Rzędna górna KEG pusty.7 1. ściany śluz b) umocnienia portów i falochronów c) ściany boczne wjazdów i zejść do podziemi d) ściany czołowe tuneli Gdy szer.7 b wymiar c wg szerokości ściany Ściana oporowa .50 0.5 1. Oś symbolu biegnie osią ściany. gdy szerokość ściany oporowej w skali mapy < 1.

5 1.5 1.5 2. liczba rzeczywista Rzędna dolna KED pusty. używać symbolu (458 PNS). Gdy szerokość kładki w skali mapy mniejsza niż 1.35 0.25 tekst WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.00 ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU linia mostu i symbolu odstęp poprzecznych 102.11 100. liczba rzeczywista PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Treścią mapy są tylko kładki stałe. dopuszcza się także kreślenie linią ciągłą.15 99.25 ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU linia obrysu kładki 100. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE Most drewniany F 452 MSD GEOMETRIA: Obszar jednospójny ograniczony łamaną uogólnioną zamkniętą ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Rzędna górna KEG pusty.8 1.25 0. 105.25 0.5 150 .8 1.5 Kładka dla pieszych F 453 PND GEOMETRIA: Obszar jednospójny ograniczony łamaną uogólnioną zamkniętą ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Rzędna górna KEG pusty.OBIEKTY.18 0.13 2.5 1.8 1. liczba rzeczywista Rzędna dolna KED pusty. Sytuację pod kładką kreślić linią przerywaną.8 1.13 0.13 0. Uzbrojenie terenu zawsze kreślić liną ciągłą.8 1.15 tekst WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.8 1. liczba rzeczywista PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI 102.18 2.0.

symbol GEOMETRIA: Punkt ATRYBUTY OPISOWE Rzędna górna Rzędna dolna PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE 102. na przecięciu osi cieku i osi drogi. Symbol stosować.15 szerokość symbolu tekst Most drewniany .0.13 0.8 1.8 1.symbol GEOMETRIA: Punkt ATRYBUTY OPISOWE Rzędna górna Rzędna dolna PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE 102.5 1.5 dostosować do szerokości drogi 2.środek symbolu.8 1. liczba rzeczywista KED pusty. WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.5 1.7 0. liczba rzeczywista UWAGI Rysunek jak dla skali 1:2000.01 F 456 MTS NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE KEG pusty.0 0.7 0.1 2.18 0.15 95. Punkt wstawienia .1 1.5 3.0 0.0. Symbol należy stosować. gdy długość mostu w skali mapy jest nie większa niż 3. liczba rzeczywista KED pusty.7 0.środek symbolu.5 1.7 0.0 2.7 0.1 2.5 1.5 ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii symbolu długość symbolu a a długość kreski b b 102.50 0. gdy długość mostu w skali mapy jest nie większa od 3.35 0.13 1.5 dostosować do szerokości drogi 2.1 1. WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.8 1. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE Most trwały .0 2. na przecięciu osi cieku i drogi.35 0. Punkt wstawienia .0 0. liczba rzeczywista UWAGI Rysunek jak dla skali 1:2000.25 3.25 F 457 MDS NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE KEG pusty.15 94.13 0.00 tekst 151 .5 ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU linia mostu i symbolu a odstęp poprzecznych symbolu a kreska symbolu b c b długość symbolu c szerokość symbolu 99.OBIEKTY.7 0.

13 3.0 0. Uzbrojenie terenu zawsze kreślić liną ciągłą 108.0 0.4 1.10 100.7 0.4 1.25 F 458 PNS NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE KEG pusty. liczba rzeczywista KED pusty. WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0. liczba rzeczywista Rzędna dolna KED pusty.11 100.5 1. Symbolu używać.13 0.8 1.1 1.0.środek symbolu.OBIEKTY.5 1. długość dostosowana do szerokości drogi.5 ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU linia symbolu a wymiar symbolu a wymiar symbolu b b 100.5 1.8 1. liczba rzeczywista PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Sytuację dolnego poziomu kreślić linią przerywaną. wiadukt F 460 KEM GEOMETRIA: Obszar jednospójny ograniczony łamaną uogólnioną zamkniętą ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Rzędna górna KEG pusty.0 1.35 0.25 tekst WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0. dopuszcza się także kreślenie linią ciągłą. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE Kładka dla pieszych . Punkt wstawienia .5 2.18 0.25 0.7 0.5 Linia kolejki wiszącej lub wyciągu GEOMETRIA: Łamana otwarta ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii kreska a a b odstęp b F 471 KEL WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.13 0.35 0.18 1.7 0.8 1.0 2.25 tekst Estakada.1 2.7 0.symbol GEOMETRIA: Punkt ATRYBUTY OPISOWE Rzędna górna Rzędna dolna PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE 105.5 152 .0 2.25 ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii 100.25 0.25 0.8 1. liczba rzeczywista UWAGI Rysunek jak dla skali 1:1000 lub 2000. gdy szerokość kładki w skali mapy mniejsza niż 1.25 0.18 2.

OBIEKTY, DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE

Symbol kolejki wiszącej lub wyciągu
GEOMETRIA: Punkt PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI

F

472

KLI

- kolej jednolinowa na podporach bramowych,

-kolej dwulinowa na podporach - masztach.

ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii symbolu "wieszak" a a "wagonik" b

b

WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.18 0.13 0.13 0.13 1.0 0.7 0.7 0.5 2.0 1.4 1.4 1.0

Peron

F

473

PER

GEOMETRIA: Obszar ograniczony łamaną uogólnioną zamkniętą PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Tekst per. jest etykietą związaną z obiektem. per. Gdy szerokość peronu w skali mapy mniejsza niż 1.0, stosować symbol. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii per. tekst WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.18 0.18 0.18 0.13 2.5 1.8 1.8 1.5

Peron - symbol

F

474

PES

GEOMETRIA: Łamana uogólniona otwarta PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Tekst per jest etykietą związaną z obiektem. Symbol stosować, gdy szerokość peronu w skali mapy per. mniejsza niż 1.0. Oś symbolu w osi peronu. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.18 0.13 0.13 0.13 1.0 0.7 0.7 0.5

b
per.

a

wymiar symbolu a wymiar symbolu b tekst

długość peronu w skali mapy 2.5 1.8 1.8 1.5

Niezidentyfikowana armatura naziemna
GEOMETRIA: Punkt ATRYBUTY OPISOWE Rzędna PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE

F

501

UAR

NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE UJY pusty, liczba rzeczywista UWAGI 153

OBIEKTY, DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE

x 115.45

Tekst x jest etykietą związaną z kodem obiektu WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.5 0.5 0.5 1.8 1.5 1.5 -

ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU średnica okręgu x 115.45 teksty

Budowla podziemna

O

502

BPO

GEOMETRIA: Obszar spójny ograniczony zbiorem łamanych uogólnionych zamkniętych ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Rzędna górna budowli podziemnej UDG pusty, liczba rzeczywista Rzędna dolna budowli podziemnej UDD pusty, liczba rzeczywista Rodzaj budowli podziemnej RDZ pusty, G, I , M, P, S, T, Z PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Budowla podziemna z wjazdami. G Linia biegnie obrysem zewnętrznym przejścia, garażu tunelu, wraz z urządzeniami dodatkowymi (pomieszczenia 123.15 techniczne itp.). 117.35

ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU a b grubość linii kreska a odstęp b G 53.25 teksty atrybutów

WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.18 0.13 0.13 0.13 2.0 1.4 1.4 1.0 1.0 0.7 0.7 0.5 1.8 1.5 1.5 1.5

Budowla podziemna projektowana

O

503

BPP

GEOMETRIA: Obszar spójny ograniczony zbiorem łamanych uogólnionych zamkniętych ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Rodzaj budowli podziemnej RDZ pusty, G, I , M, P, S, T, Z Nr protokołu ZUDP UVF ciąg znaków alfanumerycznych PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Napis Proj. jest etykietą związaną z obiektem. G Proj. Linia biegnie obrysem zewnętrznym przejścia, garażu UM.123.89 tunelu, wraz z urządzeniami dodatkowymi (pomieszczenia techniczne itp.).

ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU a b grubość linii kreska a odstęp b G Proj. teksty atrybutów i etykiety

WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.18 0.13 0.13 0.13 2.0 1.4 1.4 1.0 1.0 0.7 0.7 0.5 1.8 1.5 1.5 1.5

154

OBIEKTY, DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE

Właz prostokątny
GEOMETRIA: Punkt ATRYBUTY OPISOWE Opis rodzaju sieci Rzędna PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE
t 123.45

O

504

WLD

NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE ULO pusty, w, k, g, c, e, t, b, x, n, p, a, v, m, i, z, j UJO pusty, liczba rzeczywista UWAGI

ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii symbolu a szerokość a długość b b t 123.45 tekst atrybutów

WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.18 0.13 0.13 1.0 0.7 0.7 2.0 1.5 1.5 1.8 1.5 1.5 -

Właz kwadratowy
GEOMETRIA: Punkt ATRYBUTY OPISOWE Opis rodzaju sieci Rzędna PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE
b 123.45

O

505 WLM

NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE ULO pusty, w, k, g, c, e, t, b, x, n, p, a, v, m, i, z, j UJO pusty, liczba rzeczywista UWAGI

ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii symbolu a szerokość a
b 123.45

WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.18 0.13 0.13 1.0 0.7 0.7 1.8 1.5 1.5 -

tekst atrybutów

Właz okrągły
GEOMETRIA: Punkt ATRYBUTY OPISOWE Opis rodzaju sieci Rzędna PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE
k 115.45

O

506

WLZ

NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE ULO pusty, w, k, g, c, e, t, b, x, n, p, a, v, m, i, z, j UJO pusty, liczba rzeczywista UWAGI

ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii symbolu średnica
k 115.45

WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.18 0.13 0.13 1.2 0.8 0.8 1.8 1.5 1.5 -

tekst atrybutów

155

18 0.7 0.5 - Kratka ściekowa GEOMETRIA: Punkt ATRYBUTY OPISOWE Rzędna PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE 123.0 0. k. t.7 0.5 1.5 1.13 0.5 1.5 1.8 1.18 0.1 1. b. j UJO pusty.5 1.0 1.13 0.8 1. n. k. liczba rzeczywista UWAGI ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii symbolu a szerokość a długość b b c 123. g. x. x.5 1.13 0. c. liczba rzeczywista UWAGI WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.45 c O 508 KRW NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE ULO pusty. b.0 0.13 1.5 0.45 O 507 ZAS NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE ULO pusty. z. c.45 długość b tekst atrybutu 156 .7 2.8 1.45 O 509 KRA NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE UJO pusty. i.5 0.45 tekst atrybutów WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0. g. z.5 - ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii symbolu c odstęp c a szerokość a b 123. liczba rzeczywista UWAGI ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii symbolu a bok kwadratu a w 115. p. w. w. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE Zasuwa liniowa GEOMETRIA: Punkt ATRYBUTY OPISOWE Opis rodzaju sieci Rzędna PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE w 115.7 0.13 0. n.5 1. v.5 - tekst atrybutów Kratka wywietrznika GEOMETRIA: Punkt ATRYBUTY OPISOWE Opis rodzaju sieci Rzędna PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE 123.7 0.5 1. m. e. a.OBIEKTY. j UJO pusty. i.7 2.5 1.45 WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.13 0.18 0.

7 0. Nie kreślić podpór ukośnych.5 a a Hydrant GEOMETRIA: Punkt ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii symbolu b wysokość a a skrzydełka b średnica c c O 513 HYP WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.podpora maszt czworonożny wraz z symbolami słupów i kierunkami linii .7 0.18 0. WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.0 0. Gdy wymiary w skali mapy < 1.13 0.0 0. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU linia obrysu WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE Podpora przewodu lub latarni .7 0.18 0. O 512 MSZ .13 1.18 0.7 1.6 ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU linia obrysu i symbolu średnica symbolu Podpora jednosłupowa przewodu lub latarni O 511 SLU GEOMETRIA: Łamana uogólniona zamknięta PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Nie rozróżniać materiału z jakiego wykonano podporę.13 0.podpora maszt czworonożny.0.13 0.13 0.0 1.13 1.13 0.13 0.0.13 1. stosować symbol.5 - 157 .13 Podpora wielosłupowa przewodu lub latarni GEOMETRIA: Łamana PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI .7 2.7 0.0 0.symbol GEOMETRIA: Punkt PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE O 510 SLS UWAGI Symbol stosuje się.0 0.7 0.18 0.podpora dwusłupowa typu A lub brama z symbolami słupów i kierunkami linii ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii wymiar a WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.OBIEKTY. gdy wymiary w skali mapy <1.5 1.13 0.7 0.

lub podwieszonych nad ulicami i placami.0 5.18 0.13 0.13 b długość symbolu a 10.13 0. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE Zdrój uliczny GEOMETRIA: Punkt ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii symbolu b c wysokość a a skrzydełka b.13 b a wielkość symbolu a 5. Symbol latarni Podpora w skali mapy i symbol latarni Symbol słupa i symbol latarni ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 grubość linii symbolu 0.13 0. c średnica d d O 514 HYZ WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.0 3.5 - Latarnia na podporze przewodów lub na słupie GEOMETRIA: Punkt PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE O 515 LAT UWAGI Nie kreślić latarni na ścianach budynków.7 1.7 0.0 0.18 0.13 1.5 1.0 1.0 długość kreski b 1.18 0.6 1. Wyjątkiem jest połączenie z budynkami stacji transformatorowej.7 0.6 - Kierunek napowietrznej linii energetycznej niskiego napięcia GEOMETRIA: Punkt PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE O 516 PNN UWAGI Symbole umieszczać tylko pomiędzy podporami.0 a długość skrzydełka b 2.0 8.13 0.0 0.8 0.7 2.0 4.0 0. Nie kreślić podłączeń do budynków. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 grubość linii symbolu 0.0 0.0 1.6 158 .0 3.OBIEKTY.

v lub i .6 1.18 0.5 159 .2 a długość skrzydełka c 2.0 3. Wyjątkiem jest połączenie z budynkami centrali.6 Kierunek linii napowietrznej telekomunikacyjnej O 521 sieci komputerowej O tv kablowej O innej sieci kablowej O 522 523 526 PLT PSA PTV PKJ GEOMETRIA: Punkt PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Symbole kierunku linii umieszczać tylko pomiędzy v podporami.6 tekst 1.8 0.13 0.2 2.5 1.2 a długość skrzydełka c 2.0 1.9 b długość symbolu b 4. Wyjątkiem jest połączenie z budynkami stacji transformatorowej. przedstawiany bez litery. Nie kreślić podłączeń do budynków.0 1.6 1.0 1.0 0. Wyjątkiem jest kierunek linii telekomunikacyjnej.0 5.0 2. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE Kierunek napowietrznej linii energetycznej średniego napięcia GEOMETRIA: Punkt PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE O 517 PSN UWAGI Symbole umieszczać tylko pomiędzy podporami.2 2.13 0.5 0.5 0.13 0.0 1.6 długość poprzeczki d 1.4 1.13 a długość symbolu a 3.0 1.8 1.0 2. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 c grubość linii symbolu 0.13 0.0 b długość skrzydełka c 2.0 0.6 1.18 0.13 a długość symbolu a + b 10. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 c grubość linii symbolu 0.0 0.OBIEKTY. Wyjątkiem jest połączenie z budynkami stacji transformatorowej.9 b długość symbolu b 4. odpowiadająca trzeciej literze kodu obiektu jest etykietą związaną z obiektem. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 c grubość linii symbolu 0.0 3.13 0.0 8.13 0. Nie kreślić podłączeń do budynków.4 1.4 Kierunek napowietrznej linii energetycznej wysokiego napięcia GEOMETRIA: Punkt PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE O 518 PWN UWAGI Symbole umieszczać tylko pomiędzy podporami.5 0. Nie kreślić podłączeń do budynków.5 1.13 a długość symbolu a 3.0 3.0 0. Mała litera a .18 0.

PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Na rysunku: . liczba naturalna Średnica przewodu w mm UBC pusty. Tekst literowy Rnc jest etykietą związaną z kodem obiektu. podwójny.13 0. liczba naturalna Znak podkreślenia w nazwie atrybutu oznacza literę identyczną z trzecią literą kodu obiektu.5 1. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii Rnc300 tekst WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0. o średnicy Rnc2x80 80 mm na podporach dwusłupowych.5 Oś przewodu nadziemnego ciepłowniczego O 534 UEC GEOMETRIA: Łamana uogólniona otwarta ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Liczba przewodów ciepłowniczych UKC pusty. . DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE Oś przewodu nadziemnego rurowego wodociągowego kanalizacyjnego gazowego benzynowego niezidentyfikowanego naftowego poczty pneumatycznej sieci rurowych innych O 531 O O O O O O O 532 533 537 538 539 540 544 UEW UEK UEG UEB UEX UEN UEP UEI GEOMETRIA: Łamana uogólniona otwarta ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Średnica przewodu w mm UB_ pusty.8 1.13 1.13 0.5 1. nadziemny.13 0. Tekst cyfrowy jest średnicą w milimetrach Rnb80 ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii Rnw400 tekst WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.5 1. liczba naturalna PRZEDSTAWIENIE UWAGI GRAFICZNE Przewód ciepłowniczy.8 1.przewód rurowy na podporach podwójnych Rnw400 Litery Rn związane są z kodem UE_. zaś trzecia litera określająca rodzaj sieci jest małym odpowiednikiem dużej trzeciej litery kodu.13 1.18 0.5 160 .18 0.OBIEKTY.5 1.przewód rurowy na podporach pojedynczych.13 0.

5 1. wlA80 średnica 80 mm W technice wielokolorowej kolor niebieski.8 1. A.5 1.18 0.13 0. Przewody przedstawiane są na mapie jedynie symbolami jako kierunki linii napowietrznej.OBIEKTY. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE Oś przewodu kablowego na podporach telekomunikacyjnego elektroenergetycznego sieci komputerowej tv kablowej innej sieci kablowej O 535 O O O O 536 541 542 546 UET UEE UEA UEV UEJ GEOMETRIA: Łamana otwarta PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE Obiekty te nie mają przedstawienia graficznego (kreślone linią niewidoczną na mapie). Obrys przewodu z obudową na/nadziemnego wodociągowego O kanalizacyjnego O gazowego O ciepłowniczego O benzynowego O niezidentyfikowanego O naftowego O poczty pneumatycznej O innych sieci rurowych O kanału zbiorczego O GEOMETRIA: Obszar spójny ograniczony łamaną uogólnioną zamkniętą PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI 561 562 563 564 567 568 569 570 574 575 UCW UCK UCG UCC UCB UCX UCN UCP UCI UCZ ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0. Przewód wodociągowy inwentaryzowany aparaturą. o.5 Oś przewodu podziemnego kanalizacyjnego GEOMETRIA: Łamana uogólniona otwarta 161 O 582 UPK . ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 grubość linii 0. X Średnica w milimetrach UBW pusty.15 - Oś przewodu podziemnego wodociągowego O 581 UPW GEOMETRIA: Łamana uogólniona otwarta ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Typ ULW pusty. B. D.13 0.15 0. l Źródło danych o położeniu UUY pusty.13 wlA80 tekst atrybutów 1.18 0. liczba naturalna PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Tekst w jest etykietą związaną z kodem.

liczba naturalna PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Tekst g jest etykietą związaną z kodem obiektu. w przypadku przeciwnym .18 0. D. A.5 1.13 0.8 1. n Źródło danych o położeniu UUY pusty. w przypadku przeciwnym .13 0. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Typ pusty.OBIEKTY. n.13 kdB2000 teksty 1. o szerokości 2000 i przewód kanalizacji sanitarnej.5 kreślić tylko cpB2x50 oś. w.5 kreślić tylko ksA200 oś.5 1. D.kreślić dodatkowo zasięg obudowy. B. A.13 0. Gdy szerokość przewodu w skali mapy < 1. patrz 662/UBK ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 oś przewodu 0. B. kdB2000 branżowych. liczba naturalna Wysokość w mm pusty.13 1.8 1. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU oś przewodu cpB2x50 teksty WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.13 0.13 0.13 1.5 1. liczba naturalna Średnica w mm UBC pusty.5 Oś przewodu podziemnego elektroenergetycznego GEOMETRIA: Łamana uogólniona otwarta 162 O 585 UPE .18 0. d. mat.13 0.5 1. umiejscowiony aparaturą. gsA100 ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU oś przewodu gsA100 teksty WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0. p Źródło danych o położeniu UUY pusty.5 1. o. s. patrz 664/UBC. B. p. w. średnica 200 Tekst k jest etykietą związaną z kodem obiektu. liczba naturalna PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Przewód kanalizacji deszczowej.5 ATRYBUTY OPISOWE NAZWA ULK UUY UBK OPK Oś przewodu podziemnego gazowego O 583 UPG GEOMETRIA: Łamana uogólniona otwarta ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Typ ULG pusty.8 1.18 0. D. s. X Szerokość w mm pusty. X Liczba przewodów UKC pusty. Gdy szerokość przewodu w skali mapy < 1. liczba naturalna PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Tekst "c" jest etykietą związaną z kodem obiektu. na podst.5 1.5 Oś przewodu podziemnego ciepłowniczego O 584 UPC GEOMETRIA: Łamana uogólniona otwarta ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Typ ULC pusty. X Średnica w mm UBG pusty.kreślić dodatkowo obrys. A. l Źródło danych o położeniu pusty.

W. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 oś przewodu 0.5 Oś przewodu podziemnego niezidentyfikowanego O 588 UPX GEOMETRIA: Łamana uogólniona otwarta ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Typ ULX pusty. Gdy szerokość przewodu w skali mapy < 1.13 0. A. W technice wielokolorowej kolor pomarańczowy.5 1.8 1. W przypadku przeciwnym . z mat.13 tkB5 teksty 1. X Liczba użytych kanałów UKT pusty.13 0.5 Oś przewodu podziemnego benzynowego O naftowego O poczty pneumatycznej O melioracyjnego O 587 589 590 593 UPB UPN UPP UPM GEOMETRIA: Łamana uogólniona otwarta ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Źródło danych o położeniu UUY pusty. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 grubość linii 0.5 1. B. B. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 grubość linii 0. liczba naturalna PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Przewody telekom. X Średnica przewodu w mm UB_ pusty.13 0. k Źródło danych o położeniu UUY pusty.18 0. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Typ ULE pusty.5 1.5 1. branżowych.18 0. D. B. liczba naturalna 163 .8 1. tkB5 Tekst "t" jest etykietą związaną z kodem obiektu. S.8 1. Tekst e jest etykietą związaną z kodem obiektu. N. branżowych. A.5 1. Oznaczenia jednoliterowe rodzajów przewodów są nB500 etykietami związanymi z kodami obiektów. w kanalizacji.18 0.13 0. r. pięć wypełnionych kanałów.kreślić dodatkowo zasięg obudowy. X Średnica w mm UBX puste. d. B. średnica 500 mm. D. k Źródło danych o położeniu UUY pusty. X PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Przewód średniego napięcia z pętlą. z mat.5 ATRYBUTY OPISOWE Oś przewodu podziemnego telekomunikacyjnego O 586 UPT GEOMETRIA: Łamana uogólniona otwarta ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Typ ULT pusty. D. A. D.13 eSB teksty 1.5 kreślić tylko oś. i Źródło danych o położeniu UUY pusty.13 nB500 teksty 1. położenie na eSB podstawie materiałów branżowych. PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Przewód naftowy. A. Etykieta jest małą literą odpowiadającą trzeciej literze kodu obiektu.5 1.OBIEKTY. liczba naturalna Znak podkreślenia w nazwie atrybutu oznacza literę identyczną z trzecią literą kodu obiektu.13 0.13 0. W technice wielokolorowej kolor czerwony.

5 1. Etykieta jest małą literą odpowiadającą trzeciej literze kodu obiektu. WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0. ze względu na wymiary kanału.5 1.5 1.13 0.13 1.5 1. X Znak podkreślenia w nazwie atrybutu oznacza literę identyczną z trzecią literą kodu obiektu. na podstawie pomiaru. wymiar poziomy 200 mm.300 branżowych.18 0. liczba naturalna Wymiar pionowy w mm UPI puste.OBIEKTY. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE xr300 UWAGI Przewód niezidentyfikowany. rurowy. B.13 0. położenie na vkA podstawie aparatury i przewód sieci komputerowej doziemny. średnica 300 mm. D.18 0.8 1. położenie na podstawie pomiaru Litery a i v są etykietami związanymi z obiektem. wymiar pionowy 1800. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 grubość linii 0.13 0.13 i200. d. A. na podstawie materiałów iB200. D.13 1.1800 2500. wymiar poziomy z2500. D. A.5 Oś kanału zbiorczego O 595 UPZ GEOMETRIA: Łamana uogólniona otwarta ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Źródło danych o położeniu UUY pusty. Litera x jest etykietą związaną z kodem obiektu. liczba naturalna PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Kanał zbiorczy. Litera z jest etykietą związaną z obiektem. ad ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii vkA teksty WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.300 teksty 1.13 0.13 0. zwykle występuje razem obrysem (675 UBZ). X Wymiar poziomy w mm UBI pusty. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 164 .18 0. PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Przewód telewizji kablowej w kanalizacji.13 0. X Wymiar poziomy w mm UBI pusty. wymiar pionowy 300 mm.5 1.5 1. k Źródło danych o położeniu UUY pusty. liczba naturalna PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Przewód sieci innej rurowej. A.8 1. B. Oś kanału zbiorczego.8 1. B.5 ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii xr300 teksty Oś przewodu podziemnego sieci UPV GEOMETRIA: Łamana uogólniona otwarta ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Typ UL_ pusty. liczba naturalna Wymiar pionowy w mm UPI puste.5 komputerowej O TV kablowej O 591 592 UPA Oś przewodu podziemnego sieci rurowych innych O 594 UPI GEOMETRIA: Łamana uogólniona otwarta ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Źródło danych o położeniu UUY pusty.

5 1.13 1. X PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Przewód sieci kablowej innej. B. 103. liczba rzeczywista Znak podkreślenia w nazwie atrybutu oznacza literę identyczną z trzecią literą kodu obiektu.8 1.5 1.13 1.1800 teksty 0.8 0.01 108.OBIEKTY.5 0.5 Oś przewodu podziemnego sieci kablowych innych O 596 UPJ GEOMETRIA: Łamana otwarta uogólniona ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Typ ULJ pusty. na podstawie jdB materiałów branżowych. A. liczba rzeczywista Rzędna dna UH_ pusty. D.55 ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU 165 WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 . k Źródło danych o położeniu UUY pusty. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE grubość linii zP2500.5 0. PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI W technice wielobarwnej obrys komory kreślić kolorem 105.75 104.5 Komora podziemna wodociągowa O 601 UOW kanalizacyjna O 602 UOK gazowa O 603 UOG ciepłownicza O 604 UOC elektroenergetyczna O 605 UOE telekomunikacyjna O 606 UOT benzynowa O 607 UOB sieci niezidentyfikowanej O 608 UOX naftowa O 609 UON poczty pneumatycznej O 610 UOP sieci komputerowej O 611 UOA TV kablowej O 612 UOV melioracyjna O 613 UOM sieci innych rurowych O 614 UOI kanalizacji zbiorczej O 615 UOZ sieci innych kablowych O 616 UOJ GEOMETRIA: Obszar jednospójny ograniczony łamaną uogólnioną zamkniętą ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Rzędna włazu UJ_ pusty.13 0. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii jdB teksty WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0. doziemny.13 0.15 93.18 0.18 1. d.13 1. Litera j jest etykietą związaną z kodem.12 95.13 1.15 przewidzianym dla odpowiedniej sieci.

25 114. liczba rzeczywista Znak podkreślenia w nazwie atrybutu oznacza literę identyczną z trzecią literą kodu obiektu.32 tekst atrybutu 1.15 Punkt pomierzonej wysokości przewodu wodociągowego przewodu kanalizacyjnego przewodu gazowego przewodu ciepłowniczego przewodu elektroenergetycznego przewodu telekomunikacyjnego przewodu benzynowego przewodu niezidentyfikowanego przewodu naftowego przewodu poczty pneumatycznej przewodu sieci komputerowej przewodu TV kablowej przewodu melioracyjnego przewodu innych sieci rurowych kanału zbiorczego przewodu innych sieci kablowych O 621 UGW O O O O O O O O O O O O O O O 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 UGK UGG UGC UGE UGT UGB UGX UGN UGP UGA UGV UGM UGI UGZ UGJ GEOMETRIA: Punkt ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Rzędna górna UR_ pusty.OBIEKTY.13 1. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 symbol pikiety 0.5 - - 105. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE a b grubość linii kreska a odstęp b teksty 0.8 0.0 1.4 0.0 1.7 1.25 0.8 1.5 - 166 .18 2.

8 1.0 1.4 1. g.0 1. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE Oś projektowanego przewodu wodociągowego kanalizacyjnego gazowego ciepłowniczego elektroenergetycznego telekomunikacyjnego benzynowego nieokreślonego naftowego poczty pneumatycznej sieci komputerowej TV kablowej melioracyjnego innych sieci rurowych kanalizacji zbiorczej innych sieci kablowych O 641 O O O O O O O O O O O O O O O 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 UXW UXK UXG UXC UXE UXT UXB UXX UXN UXP UXA UXV UXM UXI UXZ UXJ GEOMETRIA: Łamana uogólniona otwarta ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Nr protokołu ZUDP UV_ ciąg znaków alfanumerycznych Znak podkreślenia w nazwie atrybutu oznacza literę identyczną z trzecią literą kodu obiektu PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Teksty w. w-425/23 g-425/28 ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii kreska a b a odstęp b c-425 teksty WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.5 1. Etykieta c-425/21 jest małą literą odpowiadającą trzeciej literze kodu obiektu. c itp (oznaczenia rodzaju sieci) są etykietami związanymi z odpowiednimi kodami obiektów.18 0.0 0.5 - Obrys obudowy przewodu podziemnego wodociągowego O 661 kanalizacyjnego O 662 gazowego O 663 ciepłowniczego O 664 elektroenergetycznego O 665 telekomunikacyjnego O 666 benzynowego O 667 niezidentyfikowanego O 668 naftowego O 669 poczty pneumatycznej O 670 sieci komputerowej O 671 TV kablowej O 672 melioracyjnego O 673 innych sieci rurowych O 674 kanału zbiorczego O 675 innych sieci kablowych O 676 GEOMETRIA: Obszar jednospójny ograniczony łamaną uogólnioną zamkniętą PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI UBW UBK UBG UBC UBE UBT UBB UBX UBN UBP UBA UBV UBM UBI UBZ UBJ 167 .OBIEKTY.13 2.13 0.7 0.5 1.

7 0.0 0.13 2.13 2.0 0.0 - a a wymiar a Wylot kanału ( wylew ) GEOMETRIA: Łamana otwarta (odcinek) PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI O 684 WLW ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii a WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.0 1. gdy szerokość obrysu w skali mapy mniejsza od 1.18 0.5 - "kołnierz" symbolu Osadnik kanalizacji lokalnej (dół Chambeau) GEOMETRIA: Punkt ATRYBUTY OPISOWE Rzędna PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE 123.5 0.5 - Wcinka lub trójnik na przewodzie wodociągowym O 681 kanalizacyjnym O gazowym O 682 683 TRW WCI TRG GEOMETRIA: Punkt PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE Nie kreślić.45 kl O 685 SZB NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE SZG pusty.18 0.OBIEKTY.35 1. liczba rzeczywista UWAGI ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO 168 WYMIARY W SKALI: .35 0.4 1.13 0. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii kreska a b a odstęp b WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.5.0 1.5 0.0 1.

13 2.18 0.13 0. m.0 1. t.4 1. n.0 - Szafa sterownicza przewodu GEOMETRIA: Punkt ATRYBUTY OPISOWE Opis rodzaju sieci PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE t O 688 STE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE URO pusty.0 1. p.13 3. e.18 0. v.0 1.13 średnica symbolu a 2. z. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 grubość linii 0.0 1.5 1. g.13 3. a. b.18 0.5 Punkt zmiany cech /sposobu inwentaryzacji przewodu wodociągowego kanalizacyjnego gazowego ciepłowniczego elektroenergetycznego telekomunikacyjnego benzynowego niezidentyfikowanego naftowego 169 O 701 O O O O O O O O 702 703 704 705 706 707 708 709 USW USK USG USC USE UST USB USX USN .4 teksty 1. x. w.18 0. j UWAGI ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii b wymiar a a szerokość b t tekst atrybutu WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.0 2.8 1.5 Tekst kl jest etykietą związaną z kodem obiektu 1:5000 - Kotwa przewodu ciepłowniczego GEOMETRIA: Punkt PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii a wymiar a UWAGI O 686 KTW WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0. k.8 1.OBIEKTY.5 - a Mufa. i.5 1. c.5 1.0 2.0 1. punkt łączenia kabla GEOMETRIA: Punkt PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii b długość a szerokość b a UWAGI O 687 MUF WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.

5 - a 123.5 0.35 dla sieci.OBIEKTY.45 ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.15 teksty grubość linii symbolu średnica symbolu WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 1.18 0. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE poczty pneumatycznej sieci komputerowej tv kablowej melioracyjnego innych sieci rurowych kanału zbiorczego innych sieci kablowych O O O O O O O 710 711 712 713 714 715 716 USP USA USV USM USI USZ USJ GEOMETRIA: Punkt ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Rzędna górna UR_ pusty.13 1.45 długość znaku a tekst atrybutu Symbol komory podziemnej wodociągowej kanalizacyjnej gazowej ciepłowniczej elektroenergetycznej telekomunikacyjnej benzynowej sieci niezidentyfikowanej naftowej poczty pneumatycznej sieci komputerowej TV kablowej melioracyjnej sieci innych rurowych kanalizacji zbiorczej sieci innych kablowych O 721 UKW O O O O O O O O O O O O O O O 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 UKK UKG UKC UKE UKT UKB UKX UKN UKP UKA UKV UKM UKI UKZ UKJ GEOMETRIA: Punkt ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Rzędna włazu (tekst podkreślony) UJ_ pusty. liczba rzeczywista Znak podkreślenia w nazwie atrybutu oznacza trzecią literę kodu obiektu.8 0.0 - Punkt określonej wysokości naturalnej powierzchni terenu GEOMETRIA: Punkt ATRYBUTY OPISOWE Wysokość punktu F 801 WSP NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE WST liczba rzeczywista 170 .8 1. PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Kreska poprzeczna do osi przewodu 123. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU 105.18 0. liczba rzeczywista Rzędna dna UH_ pusty.7 1. liczba rzeczywista Znak podkreślenia w nazwie atrybutu oznacza literę identyczną z trzecią literą kodu obiektu.0 1.5 1.13 1.15 W technice wielobarwnej kreślić kolorem przewidzianym 103. PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI 105.

kolor jasnobrązowy.13 0. Tekst atrybutu przesłania warstwicę.10 m.0 2.5 tekst WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.7 UWAGI Rzędna określona do 0.7 tekst Warstwica ciągła F 811 WRC GEOMETRIA: Łamana uogólniona otwarta ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Wysokość warstwicy WAC liczba rzeczywista PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI W technice wielobarwnej .13 0.18 0.13 1.0 3.5 1.0 3.0 1.5 1.kolor jasnobrązowy.0 2. W technice wielobarwnej kolor jasnobrązowy.0 tekst WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.5 1.13 0.13 0.18 0. WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.5 Warstwica pomocnicza F 812 WRP GEOMETRIA: Łamana uogólniona otwarta ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Wysokość warstwicy WAP liczba rzeczywista PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI W technice wielobarwnej .5 1.18 1. Tekst atrybutu przesłania warstwicę.13 0.0 1.5 Warstwica uzupełniająca F 813 WRU GEOMETRIA: Łamana uogólniona otwarta ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Wysokość warstwicy WAU liczba rzeczywista PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI 171 .13 4.18 0. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii kreska a a b odstęp b 19.8 1.5 1.5 1. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii 19. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE 56.13 0.5 1.5 1.OBIEKTY.5 ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU symbol pikiety 56.5 1.5 1.

5 1. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii kreska a odstęp b a b 19.0 0.8 1. Tekst atrybutu przesłania warstwicę.18 1.OBIEKTY.0 1.5 1.13 0.13 0.5 1.0 tekst WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.4 1.0 1.75 tekst WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.5 Warstwica pogrubiona F 814 WRG GEOMETRIA: Łamana uogólniona otwarta ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Wysokość warstwicy WAG liczba rzeczywista PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI W technice wielobarwnej . Dopuszcza się kreski prostopadłe do grzbietu skarpy lub linii środkowej zbocza.25 0. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii 20.13 2.kolor jasnobrązowy. Kreski krótsze zaczynają się u grzbietu i sięgają połowy odległości między grzbietem i podnóżem skarpy. gdy zbocze jest brukowane lub obłożone płytami kamiennymi lub betonowymi. Odstęp kresek równy jest połowie średniej szerokości rzutu zbocza.8 1.kolor jasnobrązowy.18 0.13 b Symbol skarpy umocnionej GEOMETRIA: Łamana otwarta PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE 172 UWAGI F 819 WKS .8 1.13 0.35 0.8 Skarpa umocniona (obiekt złożony ze szczytu i podnóża oraz wypełnienia) F 818 WSK GEOMETRIA: Obszar jednospójny ograniczony łamaną zamkniętą PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Skarpa jest umocniona. Tekst atrybutu przesłania warstwicę.25 0.13 0.13 0.7 0. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE W technice wielobarwnej .4 1. c a c=(a+b):4 ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość kresek WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.7 0.5 1.

Odstęp kresek równy jest połowie średniej szerokości rzutu zbocza.13 2.7 0.13 0.5 1. Kreski krótsze zaczynają się u grzbietu i sięgają połowy odległości między grzbietem i podnóżem skarpy.7 0. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU wymiar symbolu a a grubość linii symbolu WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 1. F 820 WSN GEOMETRIA: Obszar jednospójny ograniczony łamaną zamkniętą PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Dopuszcza się kreski prostopadłe do grzbietu skarpy lub linii środkowej zbocza. gdy szer. Symbol skarpy wokół np. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE Symbol stosować tylko w skalach 1:2000 i 1:5000 i tylko wtedy.18 0.13 a Skarpa nie umocniona (obiekt złożony ze szczytu i podnóża oraz wypełnienia).18 0.13 Szczyt skarpy nie umocnionej.13 0.75 1.13 b Symbol skarpy nie umocnionej F 821 WNS GEOMETRIA: Łamana otwarta PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE Przedstawienie graficzne symbolu skarpy nieumocnionej i umocnionej są identyczne.75 1.0 0. geometrycznie ma być łamaną otwartą.25 1. c a c=(a+b):4 ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość kresek WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.0 1. GEOMETRIA: Łamana otwarta ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii F 822 WSG WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.5 .18 0. GEOMETRIA: Łamana otwarta ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii kreska a odstęp b a b 173 F 823 WSQ WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0. Linia ciągła symbolu biegnie grzbietem skarpy. patrz 819 WKS Szczyt skarpy umocnionej.13 0.OBIEKTY.13 0.13 0. kopca wizualnie zamknięty.13 0. skarpy w skali mapy jest mniejsza niż 2.13 0.0 0.0.

25 1.5 Wypłuczysko. wypłuczyska.7 0.13 1. osuwisko.5 Urwisko wąwozu.7 0. 174 F 830 ZWA .13 2.13 0. GEOMETRIA: Łamana otwarta ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii kreska a odstęp b a b F 824 WSD WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.7 0. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE Podnóże skarpy. Osuwisko Zwał kamieni.4 1.5 a Kontur zamykający wąwóz. GEOMETRIA: Łamana otwarta ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii a wymiary a F 826 WSW WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0. stożek nasypowy. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii kreska a odstęp b b a F 827 WSZ WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.13 0.OBIEKTY.13 0. osuwisko.0 1.0 1. wąwóz.13 0.75 1.18 0.18 0.7 0.0 0.0 0.0 0.13 0.18 0.75 1. wypłuczysko. F 828 WWO GEOMETRIA: Obszar jednospójny ograniczony łamaną zamkniętą PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Obiekt kreślony linią niewidoczną na mapie. Do przedstawienia graficznego użyć obiektów “urwisko" (826/WSW).13 2. osuwiska. Wąwóz.5 1.13 0. GEOMETRIA: Łamana otwarta. i "kontur zamykający" (827/WSZ).7 0. wypłuczysko.7 0.4 1.

symbol.7 0.5 1. głazów.75 układ trójkątów w symbolu.18 0.7 0.7 0.7 0. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU podstawa trójkąta a a wysokość trójkąta b b WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 1.13 2.0 0.OBIEKTY.0 1.0 0.5 Zwał kamieni.4 1.5 1.0 1. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE GEOMETRIA: Obszar jednospójny ograniczony łamaną zamkniętą PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii kreska a odstęp b b a WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.0 1. GEOMETRIA: Punkt PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE F 831 ZWK UWAGI Symbol złożony z trzech elementów. stożek nasypowy . Symbol może być użyty wielokrotnie w konturze.13 0.4 1. 175 .0 0.13 0.

13 1.8 0. rzeka .13 0. Kaczawa wykreślona symbolem. łańcuch znaków alfanumerycznych ZVO pusty.5 1.5 rz. łańcuch znaków alfanumerycznych Szerokość cieku ZVO pusty.8 1.13 0.13 szerokość symbolu 1. których szerokość w skali mapy jest mniejsza od 1. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE Strumień. Cieki. Gdy szerokość zmienna.5 0. z podaną szerokością i nazwą własną (jeśli ciek ją posiada). liczba rzeczywista UWAGI Symbolu używać do kreślenia cieków.0 Wraz z symbolem powinna być umieszczona szerokość (gdy nie jest zmienna) i nazwa własna (jeśli ciek ją posiada).6 1. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii rz.7 1. atrybut <szerokość> należy pozostawić pusty.18 0.5 Strumień.18 0. liczba rzeczywista PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Wisła i Wda wykreślone w skali mapy.5 1.OBIEKTY. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 grubość linii 0.13 0.5 0.7 1. kreślić symbolem.13 0. Pilica teksty WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0. których szerokość w skali mapy jest mniejsza od 1.0 1.0. rzeka F 849 ZWR GEOMETRIA: Obszar spójny ograniczony zbiorem łamanych zamkniętych ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Nazwa własna ZVN pusty. Kaczawa teksty 176 .symbol GEOMETRIA: Łamana otwarta ATRYBUTY OPISOWE Nazwa własna Szerokość PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE F 850 ZSR NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE ZVN pusty.

0 1.3 1.5 1. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU a grubość linii szerokość a szerokość b c wysokość c WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.8 1.13 1. szuwary .13 0.0 0.symbol GEOMETRIA: Punkt PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE ws F 852 TRZ UWAGI Symbol umieszczać tylko w rejonach porostu.13 2.18 0.5 Trzciny.13 2. Może być używany łącznie z symbolem "zabagnienie.8 1.35 0.5 1. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE Woda stojąca F 851 ZWJ GEOMETRIA: Obszar spójny ograniczony zbiorem łamanych zamkniętych ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Nazwa własna lub litery "ws" ZVN pusty.4 1.95 1.7 0.5 177 .13 0. łańcuch znaków alfanumerycznych PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI jez.4 1.OBIEKTY. Gościąż teksty WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.13 0.35 1.0 1.18 0.7 0.5 1.0 1.95 1.0 b Bród GEOMETRIA: Łamana otwarta PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI F 854 BRD ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii a b kreska a odstęp b WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.9 2.13 0.13 0.6 1. mokradło" (858/MOK).18 0.13 0. Gościąż ws ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii jez.5 1.

13 0.4 b r wymiar b 1.8 0.6 0.8 - Zabagnienie.5 2.0 0.13 0. a nie wzór wypełniający kontur.2 1.0 0.5 2.0 2.13 b b szerokość a 2.symbol GEOMETRIA: Punkt PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE ws F 858 MOK UWAGI Symbol wstawiony w konturze dwukrotnie Symbol umieszczać tylko w rejonach zabagnienia.0 1. Może być używany łącznie z symbolem "trzciny.7 Ogrodzenie trwałe 178 F 901 BGT .18 0.5 2.symbol GEOMETRIA: Punkt PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE ws F 860 WYD UWAGI Symbol może być użyty w konturze wielokrotnie. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU średnica punktu b długość obszaru a szerokość obszaru b a WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0. mokradło .6 1.13 3.0 3.5 ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii a b d długość kreski a przesunięcie b przesunięcie c d odstęp pionowy d c Wydma. Tekst 2.0 1.OBIEKTY.7 b promień r 1.0 0.1 1.5 1.0 1.5 1.13 0.7 a Pieniawa Obiekt w środku podstawy symbolu. stanowi jednak informację.18 0.5 2. łacha piaszczysta . łańcuch znaków alfanumerycznych ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 grubość linii 0.8 0.0 0.18 0.13 5.6 0. szuwary" (852/TRZ).0 2.1 2.0 4. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE Źródło F 856 ZRD GEOMETRIA: Punkt ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Nazwa własna ZDO pusty.0 2. WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.13 0.

7 15.0.13 0.4 5. gdy ich rzut jest większy niż 0.75 0. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 grubość linii 0. Używać.13 0.0 1.45 0.25 0.5 1.35 0.7 10.0 1.5 8.18 średnica kropki rozstaw kropek 0.45 0.OBIEKTY.3 d ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii długość segmentu a c przerwa b wysokość segmentu c a b odstęp d 179 . DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE GEOMETRIA: Obszar jednospójny ograniczony łamaną uogólnioną zamkniętą PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Gdy rzut szerokości ogrodzenia w skali mapy jest mniejszy od 1. należy kreślić symbol w osi ogrodzenia. Pilastry należy kreślić.5 0.13 2.5 mm w skali mapy.5 m.0 Żywopłot GEOMETRIA: Łamana uogólniona otwarta PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI F 903 BGZ a) b) żywopłot przy granicy żywopłot w granicy WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.5 1.0 0.75 0.0 0.25 0.35 0.0 0.25 0.0.symbol F 902 BGS GEOMETRIA: Łamana uogólniona otwarta PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Symbol kreślić w osi ogrodzenia. Poza granicami działek wykazywać ogrodzenia dłuższe niż 75 m lub szersze niż 0.0 0.25 0. gdy rzut ogrodzenia w skali mapy jest węższy od 1. Ogrodzenia nietrwałe nie są treścią mapy ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 grubość linii 0.0 0.75 0.5 1.18 Ogrodzenie trwałe .75 0.18 0.6 0.

b c r wysokość c b szerokość d promień r a O 908 STG WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.13 0.13 3. Bramy wewnętrzne (inne niż od strony ulicy) nie stanowią treści mapy.0 0.0 1.1 1.0 1.4 1.5 1.6 0.18 0.5 - 180 .3 Fontanna GEOMETRIA: Punkt ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii b wysokość a szerokość b a r średnica c c promień r środek obiektu w środku okręgu F 909 FON WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.0 60° 60° 60° - Studnia GEOMETRIA: Punkt ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii średnica zewnętrzna średnica wewnętrzna F 907 STD WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE Brama w ogrodzeniu GEOMETRIA: Łamana otwarta (odcinek) PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Brama w ogrodzeniu w skali mapy.5 1.35 0.13 2.0 0.13 0.1 1.0 1.0 2.18 0.8 1.13 0.0 0.0 2.6 0.4 0. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii r promień r kąt odcinka okręgu WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.0 2.8 1.7 0.OBIEKTY.5 1. a średnica wewn.0 2.13 3. Brama w symbolu ogrodzenia .0 3.6 0.5 1.18 0.13 0.0 0.5 2.7 0.3 0.7 0.75 2.2 1.25 0.0 1.0 0. F 905 BGB Symbol powinien wskazywać rzeczywisty kierunek otwarcia bramy.5 0.25 3.5 Studnia głębinowa GEOMETRIA: Punkt ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii d średnica zewn.

0 2.symbol F 917 CWO GEOMETRIA: Punkt ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Rok wojny ZCW pusty.5 d środek podstawy obiektu w punkcie załamania podstawy symbolu Figura przydrożna.18 0.0 2.0 3.0 0.5 1.0 0.25 0.0 2.8 1.0 c wysokość c 5.0 szerokość b 8.0 2.0 3.0 1.5 3.5 b wysokość b 1.25 0.0 1.0 2.18 0.0 1.18 a szerokość a 2.0 2. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE Pomnik GEOMETRIA: Punkt ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU c grubość linii szerokość podstawy a b wysokość symbolu b szerokość c a F 911 POM WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.35 0.5 c wysokość c 2.0 2.5 1.5 a linie cienkie 0.18 0.25 0.0 1.0 1.0 2.13 3. kapliczka przydrożna GEOMETRIA: Punkt PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI F 915 FIG ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii szerokość b b wysokość a wysokość c a c WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.13 0.0 1.5 1.0 2.0 4.0 2.18 0.0 1.OBIEKTY.5 1.75 3.0 2.5 1.5 1863 szerokość a 4.0 Cmentarz wojenny .0 1.75 0.0 3.0 6.5 cień d 2.13 0.75 2.0 1.18 181 .0 4.0 0.0 6.13 b linie grube 0.5 1.13 013 013 2.18 0.0 1.13 0.75 środek cokołu pomnika w środku podstawy symbolu Krzyż przydrożny F 913 KRZ GEOMETRIA: Punkt ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 grubość linii 0. liczba naturalna ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 tekst 1.5 1.75 2.0 2.5 1.13 0.

0 3.0 Drzewo iglaste o pomierzonym położeniu GEOMETRIA: Punkt ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii wielkość a a kropka F 921 DIG WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.13 0.13 3. zieleńce) 182 .00 1.0 1.18 0. kreślić tylko symbol.87 0.0 4.50 0.0 0.0 2.symbol GEOMETRIA: Punkt PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE F 918 PWM UWAGI Gdy konieczny obrys cokołu .5 średnica okręgu 2.18 0. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE Pomnik walki i męczeństwa .00 1.0 4.50 0.0 szerokość symbolu 6.18 0.75 0.0 2.0 1.13 0.18 0. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 grubość linii 0.18 0.0 szerokość ramienia 3.0 - Symbol informujący o zadrzewieniu konturu (parki.0 2.stosować obiekt Budynek z pozostawieniem wartości atrybutów równej pusty.0 3.18 0.13 3.7 1.13 0.13 wysokość symbolu 6.18 0.75 0.OBIEKTY.13 0.13 1.13 0.0 4.30 0.18 - Drzewo iglaste .7 1.87 0. Gdy cokół w skali mapy mniejszy niż symbol.18 0. Środek symbolu w środku ciężkości obrysu obiektu wydzielonego lub cokołu.50 1.0 2.18 - Drzewo liściaste o pomierzonym położeniu GEOMETRIA: Punkt ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii promień a promień b promień c b d promień d a kropka F 922 DLI c WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.0 2.0 4.symbol GEOMETRIA: Punkt ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii wielkość a F 925 DIN a WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.50 0.50 0.0 2.

75 0.18 0. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE Drzewo liściaste .75 1.pomnik przyrody F 929 DIP GEOMETRIA: Punkt ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Nazwa własna DIO pusty.18 wielkość a 4.50 - c Symbol informujący o zadrzewieniu konturu (parki.5 1.0 3.0 0.75 0.88 promień c 1.31 0.50 Świerk Janosik tekst 2.3 0.18 0.pomnik przyrody F 930 DLP GEOMETRIA: Punkt ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Nazwa własna DLO pusty.75 0.5 Drzewo liściaste .18 0.5 1.OBIEKTY.8 1.87 0.50 0.5 183 .87 0.00 1.75 0.18 0.50 a średnica okręgu w środku 1. zieleńce) Drzewo iglaste .18 0.75 0.0 2.5 1.0 3.0 a średnica okręgu 1.00 1.75 0.8 1.0 promień b 1.18 0.31 1.75 0.18 promień a 2.50 0.18 0.50 c Dąb Bartek tekst 2.0 0.5 2.75 0.18 1.5 1.50 0.75 0.5 2. łańcuch znaków alfanumerycznych ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 grubość linii 0.5 1.0 1.0 0.75 0.symbol GEOMETRIA: Punkt ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii promień a promień b promień c b d promień d F 926 DLN a WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.18 0. łańcuch znaków alfanumerycznych ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 grubość linii 0.0 0.50 b d promień d 1.

0 rozstaw pionowy a 2.13 3. Stanowi informację.5 1.5 2.5 szerokość każdego z symboli 2.5 2.18 0.symbol GEOMETRIA: Punkt PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE F 936 LSL UWAGI Symbol wstawiany może być w konturze wielokrotnie. Symbol może być wstawiany w konturze wielokrotnie.13 wysokość każdego z symboli 3. zależnie od rozmiarów i kształtu konturu.4 1.1 2.4 1. WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.1 2.5 2.0 1.4 1.13 0.13 0.patrz te symbole.4 1.13 0.4 1. Stanowi informację.0 2.18 0.4 1. zależnie od rozmiarów i kształtu konturu.0 2.0 30° 30° 30° 30° ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii a wysokość a szerokość b sektor nie kreślony b Las mieszany .0 1.0 1. zależnie od rozmiarów i kształtu konturu.13 0.0 a rozstaw poziomy b 3. a nie wzór wypełniający kontur.18 0.symbol GEOMETRIA: Punkt PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE F 937 LSM UWAGI Symbol zbudowany ze złożenia symboli lasu iglastego i liściastego.13 3. WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.0 2.0 ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii c wysokość a a szerokość b wysokość c b Las liściasty .1 2.0 2. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 grubość linii 0.13 0.OBIEKTY.4 1.4 1.1 1.1 1. wymiary .0 1.1 1.75 sektor nie kreślony 30° 30° 30° 30° b 184 .4 1.4 1. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE Las iglasty . Stanowi informację. a nie wzór wypełniający kontur.0 1.symbol GEOMETRIA: Punkt PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE F 935 LSI UWAGI Symbol wstawiany może być w konturze wielokrotnie.13 0.5 2. a nie wzór wypełniający kontur.

ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii średnica WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.5 1.5 185 .OBIEKTY.0 Ogród działkowy .symbol GEOMETRIA: Punkt PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE F 940 TRA UWAGI Symbol może być wstawiany wielokrotnie w jednym rozległym konturze trawnika.18 0. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE Trawnik .0 1.13 0.7 0.13 0.0 1.8 1.13 1.13 2.5 1.symbol opis GEOMETRIA: Punkt ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU O. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii a szeokość a b wysokość b WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.13 0. a nie wzoru wypełniającego kontur.8 1. ma jednak charakter informacji.5 1.5 1. tekst F 943 ZOW WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 2. a nie wzoru wypełniającego kontur.7 0.13 0.symbol GEOMETRIA: Punkt PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE F 941 LZA UWAGI Symbol może być wstawiany wielokrotnie w jednym rozległym konturze.0 0.18 0. ma jednak charakter informacji.7 Zakrzewienie .0 0.dz.5 1.

a nie wzoru wypełniającego kontur.patrz te symbole.0 Cmentarz niechrześcijański .18 0.13 0.0 1.0 0.13 a wysokość a 3.7 0.0 1.0 2. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 grubość linii 0. ma jednak charakter informacji.5 szerokość b 2.1 2. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE Cmentarz chrześcijański . gdy powierzchnia i kształt cmentarza to uzasadniają.4 1. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 grubość linii 0.0 1.18 0.4 1. ma jednak charakter informacji.0 c szerokość c 2.18 0.symbol GEOMETRIA: Punkt PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE F 947 CKO UWAGI Symbol jest złożeniem symboli cmentarza chrześcijańskiego i niechrześcijańskiego. wymiary .13 0. a nie wzoru wypełniającego kontur. ma jednak charakter informacji.0 1.4 1.4 1.OBIEKTY.13 rozstaw pionowy a 2.1 1.13 0.symbol GEOMETRIA: Punkt PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE F 946 CIN UWAGI Symbol może być wstawiany w konturze wielokrotnie.4 1.13 0.13 0.0 a 186 .4 1.4 1.symbol GEOMETRIA: Punkt PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE F 945 CHR UWAGI Symbol może być wstawiany w konturze wielokrotnie.4 1.0 b Cmentarz komunalny . gdy powierzchnia i kształt cmentarza to uzasadniają.0 1.0 rozstaw poziomy a 2.7 0.5 b wysokość b 2. Symbol może być wstawiany w konturze wielokrotnie.4 1.4 1. gdy powierzchnia i kształt cmentarza to uzasadniają. a nie wzoru wypełniającego kontur.13 a wysokość a 1.13 0. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 a grubość linii 0.

18 0.13 kreska i przerwa 1.0 mniejsza od 1.0 0. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 grubość linii 0. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE Plac sportowy .18 0.6 2.5 1. Oś symbolu biegnie osią rowu.5 1. Tekst w jest etykietą związaną z kodem obiektu.0 mniejsza od 1.0 tekst 1.7 0.13 0.symbol GEOMETRIA: Punkt ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii b średnica rozstaw pionowy a a rozstaw poziomy b F 950 PLZ WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.5 - Plac gier i zabaw .symbol GEOMETRIA: Punkt ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii średnica a rozstaw pionowy a b rozstaw poziomy b F 949 PLS WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.13 0. liczba rzeczywista PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Symbol stosować gdy szerokość rowu w skali mapy w 2.6 a szerokość symbolu a 1. liczba rzeczywista PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Tekst w jest etykietą związaną z kodem obiektu.5 1.5 187 .7 0.18 0.8 1.0 3.0 3.18 0.75 2.5 Rów nie stanowiący odrębnej działki .13 0.0 stosować symbol. Strzałka .75 2.7 0.0 1.5 1.0 0.13 0. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii kreska i przerwa w 5.OBIEKTY. Gdy szerokość rowu w skali mapy w 5.6 w 2.7 0.7 0.8 1.5 1.13 3.patrz 993/KCI.0 0.13 3.symbol F 952 KRO GEOMETRIA: Łamana uogólniona otwarta ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Szerokość rowu ZVR pusty.13 1.8 1.0 tekst WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.0.0 2.0 2.5 - Rów nie stanowiący odrębnej działki F 951 KOR GEOMETRIA: Obszar jednospójny ograniczony łamaną uogólnioną zamkniętą ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Szerokość rowu ZVR pusty. Strzałka patrz 993/KCI.0 1.7 0.

00 F 954 JAZ NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE JAG pusty.13 0.1 1.5 tekst 188 .5 1.5 1.13 0.0 1. próg wodny – symbol GEOMETRIA: Łamana otwarta ATRYBUTY OPISOWE Rzędna górna jazu Rzędna dolna jazu PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE 215. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii symbolu c długość kreski symbolu c 214.5 Jaz. liczba rzeczywista JAD pusty. liczba rzeczywista UWAGI Tekst jaz jest etykietą związaną z kodem obiektu. Linię kreślić w miejscu progu.5 1.8 1.0 2. stosować symbol.35 0. ząbki w kierunku spływu wody.0.0 1.35 0.25 214.8 1. Gdy szerokość cieku w skali mapy mniejsza od 3.7 1.OBIEKTY.00 jaz tekst Jaz.18 0.8 1.5 ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii b wysokość ząbków a szerokość ząbków b a 214. liczba rzeczywista JAD pusty.25 2.5 1.00 jaz F 955 JSZ NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE JAG pusty. WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.0 1.25 214.25 3.0 2.5 0. próg wodny GEOMETRIA: Łamana otwarta ATRYBUTY OPISOWE Rzędna górna jazu Rzędna dolna jazu PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE jaz 215. gdy szerokość cieku w skali mapy mniejsza od 3.5 1. basen ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii basen tekst WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.13 2.00 jaz WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.1 0.35 0. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE Basen F 953 BAS GEOMETRIA: Obszar ograniczony łamaną uogólnioną zamkniętą PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Tekst basen jest etykietą związaną z kodem obiektu.50 0.35 0.5 1. liczba rzeczywista UWAGI Tekst jaz jest etykietą związaną z kodem obiektu Symbol stosować.5 1.0.8 1.5 1.5 1.

F 957 WSS NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE WDG pusty. liczba rzeczywista UWAGI Tekst wdsp. Nie kreślić budowli prowizorycznych.50 0.00 wdsp.5 1.0 1.5 1. stosować symbol ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii obrysu molo tekst WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii symbolu c długość kreski symbolu 228.0.5 1.13 2. Gdy szerokość cieku w skali mapy mniejsza od 3.13 1. F 956 WDS NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE WDG pusty.13 0.0 2.15 wdsp.13 0.18 0. Symbol stosować.0 1.5 1.13 0. tekst Wodospad – symbol GEOMETRIA: Łamana otwarta ATRYBUTY OPISOWE Rzędna górna wodospadu Rzędna dolna wodospadu PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE 215. Nie kreślić.13 0.0.0.00 wdsp. ząbki w kierunku spływu wody.0 1.0. liczba rzeczywista WDS pusty.15 wdsp.5 1.35 0. WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.0 2. Linię kreślić w miejscu progu. liczba rzeczywista UWAGI Tekst wdsp.18 0. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE Wodospad GEOMETRIA: Łamana otwarta ATRYBUTY OPISOWE Rzędna górna wodospadu Rzędna dolna wodospadu PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE 215.25 3.8 1. gdy szerokość cieku w skali mapy mniejsza od 3.5 1.5 1. stosować symbol. gdy długość molo mola w skali mapy mniejsza niż 6.8 1. jest etykietą związaną z kodem obiektu. Linię kreślić w miejscu progu.5 1.8 1.5 1. Gdy szerokość mola w skali mapy mniejsza od 1.5 189 .1 1. jest etykietą związaną z kodem obiektu.5 tekst Molo F 958 MOL GEOMETRIA: Obszar jednospójny ograniczony łamaną uogólnioną zamkniętą PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Tekst molo jest etykietą związaną z kodem obiektu.1 0.7 1. liczba rzeczywista WDS pusty.35 0.5 1.25 214.5 ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii b wysokość ząbków a szerokość ząbków b a 228.OBIEKTY. WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.25 214.

dalba GEOMETRIA: Punkt PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI F 960 ODB ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii b średnica a c rozstaw środków b odległość środków od nabrzeża c b a WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.5 - 190 .0 1.5 1.18 0.13 0. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE Molo .13 0.0 - Pachoł. gdy szerokość mola w skali mapy mniejsza od 1.5 1. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii średnica a a długość kreski b b WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0. Nie molo kreślić budowli prowizorycznych.6 molo tekst 1. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 grubość linii symbolu 0.0. poler GEOMETRIA: Punkt PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE F 961 POL UWAGI Kreska zwrócona od pachoła (lądowego i wodnego) w kierunku prostopadłym do krawędzi obsługiwanego nabrzeża.5 0.symbol F 959 MOS GEOMETRIA: Łamana uogólnioną otwarta PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Tekst molo jest etykietą związaną z kodem obiektu.7 0. Obiekt znajduje się w środku okręgu. Nie kreślić.13 1.13 1.0 0.7 0.0 1.8 1.18 0.0 1.0.0 0.13 a szerokość symbolu a 1.5 1.Symbol stosować.0 1.5 1.OBIEKTY.18 0.5 Odbój. gdy długość mola w skali mapy mniejsza niż 6.

liczba rzeczywista PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Symbol stosować tylko w skali 1:5000.8 1. 303.25 1. liczba rzeczywista PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI 315.10 tekst WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.OBIEKTY. liczba rzeczywista Rzędna dolna zapory ZPD pusty.0.10 rozpiętość symbolu c tekst .równa rozpiętości zapory w skali mapy 1. liczba rzeczywista Rzędna dolna zapory ZPD pusty.25 2. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE Zapora na cieku F 964 ZPW GEOMETRIA: Obszar jednospójny ograniczony łamaną uogólnioną zamkniętą ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Rzędna górna zapory ZPG pusty.10 ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii symbolu c szerokość symbolu a a długość kreski b b WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.35 0.5 1.50 0.10 ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii obrysu 303.25 1.5 191 .0 2.8 1.35 0.25 303. i tylko wtedy.5 Zapora na cieku .symbol F 965 ZPS GEOMETRIA: Łamana otwarta (odcinek) ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Rzędna górna zapory ZPG pusty.0 303. gdy szerokość korony zapory w skali mapy jest mniejsza od 315.

25 Ostroga w cieku F 970 OGA GEOMETRIA: Obszar jednospójny ograniczony łamaną zamkniętą PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Nie kreślić.18 0. liczba rzeczywista Rzędna dolna śluzy SLD pusty.0.8 1.5 1.0 stosować symbol ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii obrysu WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.10 tekst 2.13 0.5 Wrota śluzy GEOMETRIA: Łamana otwarta (odcinek) PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE .13 0.(450/KOS) i wrota śluzy (968/WSL).50 0.35 (kreślony linią niewidoczną na mapie).10 Zasięg obiektu nie posiada przedstawienia graficznego 28.35 0.35 0. zaś długość nie mniejsza niż 3.10 28. UWAGI F 968 WSL 35.OBIEKTY. 35.13 192 . ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 35. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE Śluza F 967 SLZ GEOMETRIA: Obszar jednospójny ograniczony łamaną zamkniętą ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Rzędna górna śluzy SLG pusty. gdy długość ostrogi w skali mapy jest mniejsza od 3. liczba rzeczywista PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Elementami przedstawienia graficznego śluzy są tylko teksty.0. wskazują go ściany oporowe .8 1.35 ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii wrót WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0. Gdy w skali mapy szerokość ostrogi jest mniejsza od 1.

0 skarpy węższe niż 2. korona węższa niż 1.znak zalecany. Uwagi i przykłady . DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE Ostroga w cieku .0.0 Nie kreślić.symbol F 971 OGS GEOMETRIA: Łamana otwarta (odcinek) PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Symbol stosować.35 0.0.dopuszczalny Korona wału ochronnego .35 0. wał lub grobla przedstawiane są przy pomocy skarp. korona nie węższa niż 1. zawartych między koroną a obrysem. grobli F 972 WAL 193 .50 0. gdy długość ostrogi w skali mapy jest mniejsza od 3. dolny . grobli F 973 KWL GEOMETRIA: Obszar jednospójny ograniczony łamaną zamkniętą PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE Obiekt nie posiada przedstawienia graficznego (kreślony linią niewidoczną na mapie).0.25 Obrys wału ochronnego . Gdy korona i skarpy dają przedstawić się w skali mapy. grobli F 972 WAL GEOMETRIA: Obszar jednospójny ograniczony łamaną zamkniętą PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Obiekt nie posiada przedstawienia graficznego (kreślony linią niewidoczną na mapie).OBIEKTY. zaś długość nie mniejsza niż 3.0. skarpy węższe niż 2. Rysunek górny . ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość symbolu WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0. Oś znaku biegnie osią korony wału (grobli). gdy w skali mapy szerokość ostrogi jest mniejsza od 1.patrz obiekt Obrys wału ochronnego .0.

4 2.0 4.18 0.0 0.18 0.Przehaczenie .symbol przynależności do działki GEOMETRIA: Punkt PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI F 991 PRH ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii a wysokość znaku a szerokość znaku b b WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.13 2. rzeki) GEOMETRIA: Punkt PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE rz.6 1.18 0.8 0.0 1.0 4.8 GŁÓWNY GEODETA KRAJU WARSZAWA 1998 . ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii strzałki a długość strzałki a b szerokość grotu b c długość grotu c WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.13 0.8 0.6 2.0 1.0 1.5 1.2 - Strzałka kierunku cieku (rowu.0 3.13 5.0 1.0 2.1 1.2 0.0 3.5 1.1 0.18 0.0 1.7 Strzałka kierunku wjazdu do podziemia GEOMETRIA: Punkt PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE F 992 SWJ UWAGI Wstawiać w świetle (lub co najmniej częściowo w świetle) wjazdu. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii strzałki a długość strzałki a b szerokość grotu b c długość grotu c WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.0 1.6 1. Ciurek F 993 KCI UWAGI Powtarzać wzdłuż cieku w odległościach co najmniej 150.13 5.13 0.0 0.6 0.5 1.18 0.13 0.

W systemie informatycznym identyfikacja napisów przypisanych obiektowi następuje przez wskazanie obiektu. aby następny dział zaczynał się od nowej karty.45 przypadków największego zagęszczenia napisów.SKOROWIDZ WG NAZW Nazwa ulicy GEOMETRIA: Punkt ATRYBUTY OPISOWE Nazwa ulicy.18 0.8 ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU Zalew tekst Tekst dodatkowy mały GEOMETRIA: Tekst ATRYBUTY OPISOWE Treść PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE F 996 TDM Muzeum Sztuki NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE TRM Dowolny dodatkowy tekst objaśniający. WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 2.8 1. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU Pojezierska tekst WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 2.5 1. 195 . placu PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE O 994 AUL NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE GNL łańcuch znaków alfanumerycznych UWAGI Kierunek tekstu (ostatnia litera w stosunku do pierwszej) w azymucie mniejszym niż 1800. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 grubość linii 0.8 1.5 ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU Muzeum tekst Odnośnik GEOMETRIA: Łamana otwarta PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE F 997 LOD UWAGI Stosowanie odnośnika powinno być ograniczone tylko do 123.5 2. UWAGI Dowolny tekst objaśniający.13 Tę stronę celowo pozostawiono pustą.5 1.5 2. WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 3. dla uczytelnenia wykresu mapy.18 0.8 1.5 Tekst dodatkowy duży GEOMETRIA: Tekst ATRYBUTY OPISOWE Treść PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE F 995 TDD Zalew Szczeciński NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE TRD ciąg znaków alfanumerycznych UWAGI Dowolny tekst objaśniający.5 1.8 1.18 0.

kapliczka przydrożna Fontanna Fundament budynku.symbol Część granicy działki Droga nie stanowiąca odrębnej działki Droga nie stanowiąca odrębnej działki . wiadukt Figura przydrożna.SKOROWIDZ WG NAZW CZĘŚĆ E. dzielnica Granica bloku zabudowy Granica części oddziału leśnego Granica gminy.symbol Cmentarz wojenny .symbol Drzewo iglaste . powiatu Granica obrębu Granica obwodu spisowego Granica państwa Granica rejonu spisowego Granica rejonu urbanistycznego Granica sporna działek Granica użytku Granica województwa 196 F F F F F O O F F O O F O F F F F O F F F F F F F F O F F F F O F F O O O O F O F F F O O BAS BLO GPZ BGB BRD BPO BPP BUX BUZ BUD BUR KOD CIE CHR CKO CIN CWO GDE KON KSN DIP DIN DIG DLP DLN DLI GPE KEM FIG FON BUF GPG GAZ GUL GAG GUK GAP GAO GAB GAK GAS GAU GDS GUZ GAW 953 320 241 905 854 502 503 365 364 312 368 433 362 945 947 946 917 219 424 425 929 925 921 930 926 922 211 460 915 909 360 207 251 265 215 217 214 216 253 212 252 250 270 218 213 .symbol Cmentarz niechrześcijański .symbol Drzewo iglaste o pomierzonym położeniu Drzewo liściaste . dzielnicy Granica konturu klasyfikacyjnego Granica miasta. WYKAZY I SKOROWIDZE KOROWIDZ OBIEKTÓW MAPY ZASADNICZEJ WEDŁUG NAZW NAZWA OBIEKTU O ? F KOD ZNAKOWY KOD LICZBOWY Druga kolumna zawiera oznaczenie przynależności obiektu do treści obligatoryjnej albo fakultatywnej Basen Blok budynku Blok zabudowy Brama w ogrodzeniu Bród Budowla podziemna Budowla podziemna projektowana Budowla ziemna ograniczona skarpami nie umocnionymi Budowla ziemna ograniczona skarpami umocnionymi Budynek Budynek w ruinie Chodnik Cieplarnia.symbol Cmentarz komunalny . budowli Gmina.symbol Drzewo liściaste o pomierzonym położeniu Działka ewidencyjna Estakada.pomnik przyrody Drzewo iglaste . szklarnia Cmentarz chrześcijański .pomnik przyrody Drzewo liściaste .

symbol Komora podziemna benzynowa Komora podziemna ciepłownicza Komora podziemna elektroenergetyczna Komora podziemna gazowa Komora podziemna kanalizacji zbiorczej Komora podziemna kanalizacyjna Komora podziemna melioracyjna Komora podziemna naftowa Komora podziemna poczty pneumatycznej Komora podziemna sieci innych kablowych Komora podziemna sieci innych rurowych Komora podziemna sieci komputerowej Komora podziemna sieci niezidentyfikowanej Komora podziemna telekomunikacyjna Komora podziemna TV kablowej Komora podziemna wodociągowa Kontur klasyfikacyjny użytku Kontur zamykający wąwóz.symbol Las liściasty . osuwisko. linia zmiany nawierzchni Krawędź linii podziału powierzchniowego (duktu) Krawężnik jezdni Krzyż przydrożny Las iglasty .symbol Latarnia na podporze przewodów lub na słupie Linia kolejki wiszącej lub wyciągu Łącznik napowietrzny budynków.symbol Mufa. próg wodny .symbol Most drewniany Most drewniany . próg wodny Jaz.symbol Las mieszany .symbol Most trwały Most trwały . punkt łączenia kabla Nazwa ulicy Niezidentyfikowana armatura naziemna . wypłuczysko.symbol Jezdnia Kierunek linii napowietrznej innej sieci kablowej Kierunek linii napowietrznej sieci komputerowej Kierunek linii napowietrznej telekomunikacyjnej Kierunek linii napowietrznej tv kablowej Kierunek napowietrznej linii energetycznej niskiego napięcia Kierunek napowietrznej linii energetycznej średniego napięcia Kierunek napowietrznej linii energetycznej wysokiego napięcia Kładka dla pieszych Kładka dla pieszych .symbol Komin przemysłowy. Korona wału ochronnego .symbol Obręb Obrys obudowy przewodu podziemnego benzynowego Obrys obudowy przewodu podziemnego gazowego Obrys obudowy przewodu podziemnego innych sieci rurowych Obrys obudowy przewodu podziemnego kanalizacyjnego Obrys obudowy przewodu podziemnego kanału zbiorczego Obrys obudowy przewodu podziemnego melioracyjnego Obrys obudowy przewodu podziemnego naftowego 197 O F F F O O O O O O O F F O O O O O O O O O O O O O O O O O O F F O O O F F F F F F F F O F F F F F F F F O O F O O O O O O O O HYP JAZ JSZ KOA PKJ PSA PLT PTV PNN PSN PWN PND PNS KMN UOB UOC UOE UOG UOZ UOK UOM UON UOP UOJ UOI UOA UOX UOT UOV UOW GPK WSZ KWL KTW KRA KRW KOC KOU DUL KOJ KRZ LSI LSL LSM LAT KEL BUG MOL MOS MSD MDS MST MTS MUF AUL UAR GPO UBB UBG UBI UBK UBZ UBM UBN 513 954 955 432 526 522 521 523 516 517 518 453 458 366 607 604 605 603 615 602 613 609 610 616 614 611 608 606 612 601 209 827 973 686 509 508 423 420 266 422 913 935 936 937 515 471 342 958 959 452 457 451 456 687 994 501 208 667 663 674 662 675 673 669 . galeria Molo Molo . grobli Kotwa przewodu ciepłowniczego Kratka ściekowa Kratka wywietrznika Krawędź chodnika (inna niż krawężnik jezdni) Krawędź jezdni.SKOROWIDZ WG NAZW Hydrant Jaz.

symbol Oś kanału zbiorczego Oś projektowanego przewodu benzynowego Oś projektowanego przewodu ciepłowniczego Oś projektowanego przewodu elektroenergetycznego Oś projektowanego przewodu gazowego Oś projektowanego przewodu innych sieci kablowych Oś projektowanego przewodu innych sieci rurowych Oś projektowanego przewodu kanalizacyjnego Oś projektowanego przewodu melioracyjnego Oś projektowanego przewodu naftowego Oś projektowanego przewodu nieokreślonego Oś projektowanego przewodu poczty pneumatycznej Oś projektowanego przewodu sieci komputerowej Oś projektowanego przewodu telekomunikacyjnego Oś projektowanego przewodu TV kablowej Oś projektowanego przewodu kanalizacji zbiorczej Oś projektowanego przewodu wodociągowego Oś przewodu kablowego na podporach elektroenergetycznego Oś przewodu kablowego na podporach innej sieci kablowej Oś przewodu kablowego na podporach sieci komputerowej Oś przewodu kablowego na podporach telekomunikacyjnego Oś przewodu kablowego na podporach tv kablowej Oś przewodu nadziemnego ciepłowniczego Oś przewodu nadziemnego rurowego benzynowego Oś przewodu nadziemnego rurowego gazowego Oś przewodu nadziemnego rurowego kanalizacyjnego Oś przewodu nadziemnego rurowego naftowego Oś przewodu nadziemnego rurowego niezidentyfikowanego Oś przewodu nadziemnego rurowego poczty pneumatycznej Oś przewodu nadziemnego rurowego sieci rurowych innych Oś przewodu nadziemnego rurowego wodociągowego Oś przewodu podziemnego benzynowego Oś przewodu podziemnego ciepłowniczego 198 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O F F F F F F F F O F F O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O UBX UBP UBA UBT UBV UBC UBE UBJ UBW BUI UCX UCI UCP UCB UCC UCG UCK UCZ UCN UCW WAL GPB ODB GPL LOD BGT BGS ZOW SZB OGA OGS UPZ UXB UXC UXE UXG UXJ UXI UXK UXM UXN UXX UXP UXA UXT UXV UXZ UXW UEE UEJ UEA UET UEV UEC UEB UEG UEK UEN UEX UEP UEI UEW UPB UPC 668 670 671 666 672 664 665 676 661 310 568 574 570 567 564 563 562 575 569 561 972 243 960 264 997 901 902 943 685 970 971 595 647 644 645 643 656 654 642 653 649 648 650 651 646 652 655 641 536 546 541 535 542 534 537 533 532 539 538 540 544 531 587 584 . galerii. wiaty. grobli Obwód spisowy Odbój. przewodu Obrys przewodu z obudową na/nadz.symbol opis Osadnik kanalizacji lokalnej (dół Chambeau) Ostroga w cieku Ostroga w cieku . niezidentyfikowanego Obrys przewodu z obudową na/nadz.innych sieci rurowych Obrys przewodu z obudową na/nadz.poczty pneumatycznej Obrys przewodu z obudową na/nadziemnego benzynowego Obrys przewodu z obudową na/nadziemnego ciepłowniczego Obrys przewodu z obudową na/nadziemnego gazowego Obrys przewodu z obudową na/nadziemnego kanalizacyjnego Obrys przewodu z obudową na/nadziemnego kanału zbiorczego Obrys przewodu z obudową na/nadziemnego naftowego Obrys przewodu z obudową na/nadziemnego wodociągowego Obrys wału ochronnego .symbol Ogród działkowy . dalba Oddział lub część oddziału leśnego Odnośnik Ogrodzenie trwałe Ogrodzenie trwałe .SKOROWIDZ WG NAZW Obrys obudowy przewodu podziemnego niezidentyfikowanego Obrys obudowy przewodu podziemnego poczty pneumatycznej Obrys obudowy przewodu podziemnego sieci komputerowej Obrys obudowy przewodu podziemnego telekomunikacyjnego Obrys obudowy przewodu podziemnego TV kablowej Obrys obudowy przewodu podziemnego ciepłowniczego Obrys obudowy przewodu podziemnego elektroenergetycznego Obrys obudowy przewodu podziemnego innych sieci kablowych Obrys obudowy przewodu podziemnego wodociągowego Obrys podpory podcienia.

poler Państwo Peron Peron .symbol Plac sportowy . powierzchni terenu Punkt osnowy podstawowej poziomej Punkt osnowy podstawowej wysokościowej Punkt osnowy podstawowej XYH Punkt osnowy pomiarowej poziomej Punkt osnowy szczegółowej XYH Punkt pomierzonej wysokości kanału zbiorczego Punkt pomierzonej wysokości przewodu benzynowego Punkt pomierzonej wysokości przewodu ciepłowniczego Punkt pomierzonej wysokości przewodu gazowego Punkt pomierzonej wysokości przewodu innych sieci kablowych Punkt pomierzonej wysokości przewodu innych sieci rurowych Punkt pomierzonej wysokości przewodu kanalizacyjnego Punkt pomierzonej wysokości przewodu melioracyjnego Punkt pomierzonej wysokości przewodu naftowego Punkt pomierzonej wysokości przewodu niezidentyfikowanego Punkt pomierzonej wysokości przewodu poczty pneumatycznej Punkt pomierzonej wysokości przewodu sieci komputerowej Punkt pomierzonej wysokości przewodu telekomunikacyjnego Punkt pomierzonej wysokości przewodu TV kablowej Punkt pomierzonej wysokości przewodu elektroenergetycznego Punkt pomierzonej wysokości przewodu wodociągowego Punkt roboczy 199 O O O O O O O O O O O O O F F F F F F O F F F F F O F O O F F O F F F F F O O O F F O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O F UPE UPG UPK UPM UPN UPX UPP UPJ UPA UPI UPV UPT UPW KOK KOW KOT SSC SSN POL GPA PER PES PLZ PLS WSD SLU PTR SLS MSZ POM PWM GPP PRH BPB PRM PST PSS ADR GRP GRT WSP WSU OPX OPZ OPJ OSM OSJ UGZ UGB UGC UGG UGJ UGI UGK UGM UGN UGX UGP UGA UGT UGV UGE UGW PKR 585 583 582 593 589 588 590 596 591 594 592 586 581 427 428 426 324 325 961 204 473 474 950 949 824 511 430 510 512 911 918 206 991 348 440 413 414 238 201 202 801 403 111 112 113 131 123 635 627 624 623 636 634 622 633 629 628 630 631 626 632 625 621 140 .symbol Podpora wielosłupowa przewodu lub latarni Pomnik Pomnik walki i męczeństwa .SKOROWIDZ WG NAZW Oś przewodu podziemnego elektroenergetycznego Oś przewodu podziemnego gazowego Oś przewodu podziemnego kanalizacyjnego Oś przewodu podziemnego melioracyjnego Oś przewodu podziemnego naftowego Oś przewodu podziemnego niezidentyfikowanego Oś przewodu podziemnego poczty pneumatycznej Oś przewodu podziemnego sieci kablowych innych Oś przewodu podziemnego sieci komputerowej Oś przewodu podziemnego sieci rurowych innych Oś przewodu podziemnego sieci TV kablowej Oś przewodu podziemnego telekomunikacyjnego Oś przewodu podziemnego wodociągowego Oś toru kolejowego normalnego Oś toru kolejowego wąskiego Oś toru tramwajowego Oznaczenie świątyni chrześcijańskiej Oznaczenie świątyni niechrześcijańskiej Pachoł.symbol Plac gier i zabaw .symbol Powiat.symbol Podnóże skarpy. miasto Przehaczenie .symbol przynależności do działki Przejazd pod budynkiem Przeprawa promowa Przepust Przepust . Podpora jednosłupowa przewodu lub latarni Podpora przewodów trakcyjnych Podpora przewodu lub latarni . ukształt.symbol Punkt adresowy Punkt granicy państwa stabilizowany trwale Punkt graniczny stabilizowany trwale Punkt określonej wysokości naturalnej powierzchni terenu Punkt określonej wysokości szt.

inwent. cech /spos. przewodu wodociągowego Rampa Rejon spisowy Rejon urbanistyczny Rów nie stanowiący odrębnej działki Rów nie stanowiący odrębnej działki . przewodu benzynowego Punkt zm. inwent. rzeka . cech /spos. cech /spos. inwent. inwent. przewodu gazowego Punkt zm. przewodu sieci komputerowej Punkt zm.symbol Strzałka kierunku cieku (rowu. inwent. wiaty. cech /spos. przewodu tv kablowej Punkt zm. inwent. galerii. dzielnicy Symbol poboczny granicy obrębu Symbol poboczny granicy obwodu spisowego Symbol poboczny granicy Państwa Symbol poboczny granicy powiatu. cech /spos. przewodu elektroenergetycznego Punkt zm. przewodu naftowego Punkt zm. przewodu ciepłowniczego Punkt zm. inwent. przewodu innych sieci kablowych Punkt zm. inwent. inwent. inwent. przewodu Symbol skarpy nie umocnionej Symbol skarpy umocnionej 200 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O F F F F F F F F F F F F F F F O O O O O O O O O O O O O O O O O O F O O F O O F F O O F F OSP OSW GRO USB USC USE USG USJ USI USK USZ USM USN USX USP USA UST USV USW RMP GPS GPR KOR KRO SCH WSN WSK SLH SLK ZWR ZSR KCI SWJ STD STG BUS UKB UKC UKE UKG UKZ UKK UKM UKN UKP UKJ UKI UKA UKX UKT UKV UKW GSZ GSG GSO GSB GSK GSP GSS GSU GSW BUJ WNS WKS 121 122 203 707 704 705 703 716 714 702 715 713 709 708 710 711 706 712 701 358 242 240 951 952 352 820 818 402 401 849 850 993 992 907 908 313 727 724 725 723 735 722 733 729 730 736 734 731 728 726 732 721 257 234 235 259 231 233 258 256 232 311 821 819 . przewodu innych sieci rurowych Punkt zm. cech /spos. miasta Symbol poboczny granicy rejonu spisowego Symbol poboczny granicy rejonu urbanistycznego Symbol poboczny granicy województwa Symbol podpory podcienia. cech /spos. przewodu melioracyjnego Punkt zm. przewodu kanalizacyjnego Punkt zm.symbol Schody zewnętrzne Skarpa nie umocniona Skarpa umocniona Słup hektometrowy Słup kilometrowy Strumień. inwent.SKOROWIDZ WG NAZW Punkt szczegółowej osnowy poziomej Punkt szczegółowej osnowy wysokościowej Punkt załamania granicy działki nie stabilizowany Punkt zm. inwent. cech /spos. inwent. inwent. cech /spos. rzeka Strumień. przewodu kanału zbiorczego Punkt zm. przewodu telekomunikacyjnego Punkt zm. cech /spos. cech /spos. cech /spos. inwent. rzeki) Strzałka kierunku wjazdu do podziemia Studnia Studnia głębinowa Symbol budynku Symbol komory podziemnej benzynowej Symbol komory podziemnej ciepłowniczej Symbol komory podziemnej elektroenergetycznej Symbol komory podziemnej gazowej Symbol komory podziemnej kanalizacji zbiorczej Symbol komory podziemnej kanalizacyjnej Symbol komory podziemnej melioracyjnej Symbol komory podziemnej naftowej Symbol komory podziemnej poczty pneumatycznej Symbol komory podziemnej sieci innych kablowych Symbol komory podziemnej sieci innych rurowych Symbol komory podziemnej sieci komputerowej Symbol komory podziemnej sieci niezidentyfikowanej Symbol komory podziemnej telekomunikacyjnej Symbol komory podziemnej TV kablowej Symbol komory podziemnej wodociągowej Symbol poboczny granicy bloku zabudowy Symbol poboczny granicy gminy. przewodu niezidentyfikowanego Punkt zm. cech /spos. inwent. cech /spos. przewodu poczty pneumatycznej Punkt zm. cech /spos. cech /spos.

symbol.symbol Województwo Wrota śluzy Wydma.SKOROWIDZ WG NAZW Szafa sterownicza przewodu Szczyt skarpy nie umocnionej. szuwary . drogowskaz Taras. widokowa . osuwisko. stożek nasypowy.symbol Wylot kanału ( wylew ) Wypłuczysko. mokradło . budowli Zasuwa liniowa Zdrój uliczny Znak drogowy Znak przejazdu kolejowego (krzyż św. stożek nasypowy .symbol Urwisko wąwozu.symbol Zapora przejazdu kolejowego .symbol Śluza Świetlik do podziemia Tablica informacyjna. łacha piaszczysta . weranda Tekst dodatkowy duży Tekst dodatkowy mały Trawnik . przeciwpożarowa. taras odkryty na podporach Wiatrak Wiatrak .symbol Trzciny.symbol Wjazd do podziemia Właz kwadratowy Właz okrągły Właz prostokątny Woda stojąca Wodospad Wodospad . Użytek gruntowy wyłączony z klasyfikacji Warstwica ciągła Warstwica pogrubiona Warstwica pomocnicza Warstwica uzupełniająca Wcinka lub trójnik na przewodzie gazowym Wcinka lub trójnik na przewodzie kanalizacyjnym Wcinka lub trójnik na przewodzie wodociągowym Wiata. przeciwpożarowa. wypłuczyska. wąwóz. Andrzeja) Znak przystanku Znak skraju toru Znak sygnalizacji świetlnej Zwał kamieni. osuwiska.symbol Zapora na cieku Zapora na cieku . Zwał kamieni. głazów. Źródło Żywopłot O STE F WSQ F WSG F KOP F KOS F SLZ F SWT F TBL F BTO F TDD F TDM F TRA F TRZ F WSW O GPU F WRC F WRG F WRP F WRU O TRG O WCI O TRW F BUW F WTR F WTS F WCN F WCS F WJD O WLM O WLZ O WLD F ZWJ F WDS F WSS O GPW F WSL F WYD O WLW F WWO F MOK F LZA F ZPW F ZPS F SZL O BZN O ZAS O HYZ F ZND F PJD F PRZ F SKR F ZNS F ZWK F ZWA F ZRD F BGZ 688 823 822 449 450 967 356 408 354 995 996 940 852 826 210 811 814 812 813 683 682 681 346 334 335 332 333 350 505 506 504 851 956 957 205 968 860 684 828 858 941 964 965 412 314 507 514 407 411 406 410 409 831 830 856 903 201 . widokowa Wieża ciśnień. Zabagnienie. Ściana oporowa Ściana oporowa . Szczyt skarpy umocnionej.symbol Zasięg nawisu budynku.symbol Wieża ciśnień.symbol Zakrzewienie .

dzielnicy Granica państwa Granica obrębu Granica miasta.symbol Cieplarnia.symbol Drzewo liściaste . przewodu Budynek w ruinie Symbol budynku Wiata. budowli Łącznik napowietrzny budynków.symbol Cmentarz komunalny . galerii.SKOROWIDZ OBIEKTÓW MAPY ZASADNICZEJ WEDŁUG KODÓW LITEROWYCH KOD ZNAKOWY KOD LICZBOWY O ? F NAZWA OBIEKTU Trzecia kolumna zawiera oznaczenie przynależności obiektu do treści obligatoryjnej albo fakultatywnej ADR AUL BAS BGB BGS BGT BGZ BLO BPB BPO BPP BRD BTO BUD BUF BUG BUI BUJ BUR BUS BUW BUX BUZ BZN CHR CIE CIN CKO CWO DIG DIN DIP DLI DLN DLP DUL FIG FON GAB GAG GAK GAO GAP GAS GAU 238 994 953 905 902 901 903 320 348 502 503 854 354 312 360 342 310 311 368 313 346 365 364 314 945 362 946 947 917 921 925 929 922 926 930 266 915 909 253 215 212 216 214 252 250 O O F F F F F F F O O F F O F F O O O O F F F O F O F F F F F F F F F F F F F O O O O F F Punkt adresowy Nazwa ulicy Basen Brama w ogrodzeniu Ogrodzenie trwałe . budowli Cmentarz chrześcijański .symbol Cmentarz wojenny .symbol Ogrodzenie trwałe Żywopłot Blok budynku Przejazd pod budynkiem Budowla podziemna Budowla podziemna projektowana Bród Taras. galerii.pomnik przyrody Krawędź linii podziału powierzchniowego (duktu) Figura przydrożna. powiatu Granica rejonu spisowego Granica rejonu urbanistycznego GŁÓWNY GEODETA KRAJU WARSZAWA 1998 .symbol Drzewo iglaste . przewodu Symbol podpory podcienia. taras odkryty na podporach Budowla ziemna ograniczona skarpami nieumocnionymi Budowla ziemna ograniczona skarpami umocnionymi Zasięg nawisu budynku. wiaty.symbol Drzewo iglaste o pomierzonym położeniu Drzewo iglaste . weranda Budynek Fundament budynku. kapliczka przydrożna Fontanna Granica obwodu spisowego Granica gminy.pomnik przyrody Drzewo liściaste o pomierzonym położeniu Drzewo liściaste . szklarnia Cmentarz niechrześcijański . galeria Obrys podpory podcienia. wiaty.

symbol Jezdnia Krawędź chodnika (inna niż krawężnik jezdni) Chodnik Krawężnik jezdni Oś toru kolejowego normalnego Droga nie stanowiąca odrębnej działki Ściana oporowa Rów nie stanowiący odrębnej działki Ściana oporowa . dzielnicy Symbol poboczny granicy Państwa Symbol poboczny granicy obrębu Symbol poboczny granicy powiatu.symbol Las liściasty . linia zmiany nawierzchni Oś toru kolejowego wąskiego Kratka ściekowa Rów nie stanowiący odrębnej działki . miasta Symbol poboczny granicy rejonu spisowego Symbol poboczny granicy rejonu urbanistycznego Symbol poboczny granicy województwa Symbol poboczny granicy bloku zabudowy Granica konturu klasyfikacyjnego Granica części oddziału leśnego Granica użytku Hydrant Zdrój uliczny Jaz. miasto Rejon urbanistyczny Rejon spisowy Użytek gruntowy wyłączony z klasyfikacji Województwo Blok zabudowy Punkt załamania granicy działki nie stabilizowany Punkt granicy państwa stabilizowany trwale Punkt graniczny stabilizowany trwale Symbol poboczny granicy obwodu spisowego Symbol poboczny granicy gminy.symbol Kratka wywietrznika Krzyż przydrożny Droga nie stanowiąca odrębnej działki .symbol Strzałka kierunku cieku (rowu.symbol Kotwa przewodu ciepłowniczego Korona wału ochronnego . próg wodny Jaz.symbol 203 . próg wodny .symbol Las mieszany . grobli Latarnia na podporze przewodów lub na słupie Odnośnik Las iglasty .WYKAZ SKRÓTÓW GAW GAZ GDE GDS GPA GPB GPE GPG GPK GPL GPO GPP GPR GPS GPU GPW GPZ GRO GRP GRT GSB GSG GSK GSO GSP GSS GSU GSW GSZ GUK GUL GUZ HYP HYZ JAZ JSZ KCI KEL KEM KMN KOA KOC KOD KOJ KOK KON KOP KOR KOS KOT KOU KOW KRA KRO KRW KRZ KSN KTW KWL LAT LOD LSI LSL LSM 213 251 219 270 204 243 211 207 209 264 208 206 240 242 210 205 241 203 201 202 259 234 231 235 233 258 256 232 257 217 265 218 513 514 954 955 993 471 460 366 432 423 433 422 427 424 449 951 450 426 420 428 509 952 508 913 425 686 973 515 997 935 936 937 O F O F O F O O O F O O F F O O F O O O F O O O O F F O F O F O O O F F F F F O F F F F F F F F F F F F O F O F F O F O F F F F Granica województwa Granica bloku zabudowy Część granicy działki Granica sporna działek Państwo Obwód spisowy Działka ewidencyjna Gmina. dzielnica Kontur klasyfikacyjny użytku Oddział lub część oddziału leśnego Obręb Powiat.symbol Oś toru tramwajowego Krawędź jezdni. rzeki) Linia kolejki wiszącej lub wyciągu Estakada. wiadukt Komin przemysłowy.

WYKAZ SKRÓTÓW LZA MDS MOK MOL MOS MSD MST MSZ MTS MUF ODB OGA OGS OPJ OPX OPZ OSJ OSM OSP OSW PER PES PJD PKJ PKR PLS PLT PLZ PND PNN PNS POL POM PRH PRM PRZ PSA PSN PSS PST PTR PTV PWM PWN RMP SCH SKR SLH SLK SLS SLU SLZ SSC SSN STD STE STG SWJ SWT SZB SZL TBL TDD TDM 941 457 858 958 959 452 451 512 456 687 960 970 971 113 111 112 123 131 121 122 473 474 411 526 140 949 521 950 453 516 458 961 911 991 440 406 522 517 414 413 430 523 918 518 358 352 410 402 401 510 511 967 324 325 907 688 908 992 356 685 412 408 995 996 F F F F F F F O F O F F F O O O O O O O F F F O F F O F F O F F F F F F O O F F F O F O F F F F F O O F F F F O O F F O F F F F Zakrzewienie .symbol Kierunek linii napowietrznej telekomunikacyjnej Plac gier i zabaw .symbol Kierunek napowietrznej linii energetycznej wysokiego napięcia Rampa Schody zewnętrzne Znak skraju toru Słup hektometrowy Słup kilometrowy Podpora przewodu lub latarni .symbol Tablica informacyjna. poler Pomnik Przehaczenie .symbol Zabagnienie.symbol Punkt osnowy podstawowej XYH Punkt osnowy podstawowej poziomej Punkt osnowy podstawowej wysokościowej Punkt osnowy szczegółowej XYH Punkt osnowy pomiarowej poziomej Punkt szczegółowej osnowy poziomej Punkt szczegółowej osnowy wysokościowej Peron Peron .symbol Znak przejazdu kolejowego (krzyż św. dalba Ostroga w cieku Ostroga w cieku . Andrzeja) Kierunek linii napowietrznej innej sieci kablowej Punkt roboczy Plac sportowy .symbol Pachoł. punkt łączenia kabla Odbój.symbol Molo Molo . mokradło .symbol Most drewniany .symbol Mufa. drogowskaz Tekst dodatkowy duży Tekst dodatkowy mały 204 .symbol Most drewniany Most trwały Podpora wielosłupowa przewodu lub latarni Most trwały .symbol Podpora jednosłupowa przewodu lub latarni Śluza Oznaczenie świątyni chrześcijańskiej Oznaczenie świątyni niechrześcijańskiej Studnia Szafa sterownicza przewodu Studnia głębinowa Strzałka kierunku wjazdu do podziemia Świetlik do podziemia Osadnik kanalizacji lokalnej (dół Chambeau) Zapora przejazdu kolejowego .symbol przynależności do działki Przeprawa promowa Znak przystanku Kierunek linii napowietrznej sieci komputerowej Kierunek napowietrznej linii energetycznej średniego napięcia Przepust .symbol Przepust Podpora przewodów trakcyjnych Kierunek linii napowietrznej tv kablowej Pomnik walki i męczeństwa .symbol Kładka dla pieszych Kierunek napowietrznej linii energetycznej niskiego napięcia Kładka dla pieszych .

szuwary .symbol Wcinka lub trójnik na przewodzie gazowym Wcinka lub trójnik na przewodzie wodociągowym Trzciny.WYKAZ SKRÓTÓW TRA TRG TRW TRZ UAR UBA UBB UBC UBE UBG UBI UBJ UBK UBM UBN UBP UBT UBV UBW UBX UBZ UCB UCC UCG UCI UCK UCN UCP UCW UCX UCZ UEA UEB UEC UEE UEG UEI UEJ UEK UEN UEP UET UEV UEW UEX UGA UGB UGC UGE UGG UGI UGJ 940 683 681 852 501 671 667 664 665 663 674 676 662 673 669 670 666 672 661 668 675 567 564 563 574 562 569 570 561 568 575 541 537 534 536 533 544 546 532 539 540 535 542 531 538 631 627 624 625 623 634 636 F O O F F O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O Trawnik .poczty pneumatycznej Obrys przewodu z obudową na/nadziemnego wodociągowego Obrys przewodu z obudową na/nadz.symbol Obrys obudowy przewodu podziemnego sieci komputerowej Obrys obudowy przewodu podziemnego benzynowego Obrys obudowy przewodu podziemnego ciepłowniczego Obrys obudowy przewodu podziemnego elektroenergetycznego Obrys obudowy przewodu podziemnego gazowego Obrys obudowy przewodu podziemnego innych sieci rurowych Obrys obudowy przewodu podziemnego innych sieci kablowych Obrys obudowy przewodu podziemnego kanalizacyjnego Obrys obudowy przewodu podziemnego melioracyjnego Obrys obudowy przewodu podziemnego naftowego Obrys obudowy przewodu podziemnego poczty pneumatycznej Obrys obudowy przewodu podziemnego telekomunikacyjnego Obrys obudowy przewodu podziemnego TV kablowej Obrys obudowy przewodu podziemnego wodociągowego Obrys obudowy przewodu podziemnego niezidentyfikowanego Obrys obudowy przewodu podziemnego kanału zbiorczego Obrys przewodu z obudową na/nadziemnego benzynowego Obrys przewodu z obudową na/nadziemnego ciepłowniczego Obrys przewodu z obudową na/nadziemnego gazowego Obrys przewodu z obudową na/nadz.innych sieci rurowych Obrys przewodu z obudową na/nadziemnego kanalizacyjnego Obrys przewodu z obudową na/nadziemnego naftowego Obrys przewodu z obudową na/nadz.symbol Niezidentyfikowana armatura naziemna . niezidentyfikowanego Obrys przewodu z obudową na/nadziemnego kanału zbiorczego Oś przewodu kablowego na podporach sieci komputerowej Oś przewodu nadziemnego rurowego benzynowego Oś przewodu nadziemnego ciepłowniczego Oś przewodu kablowego na podporach elektroenergetycznego Oś przewodu nadziemnego rurowego gazowego Oś przewodu nadziemnego rurowego sieci rurowych innych Oś przewodu kablowego na podporach innej sieci kablowej Oś przewodu nadziemnego rurowego kanalizacyjnego Oś przewodu nadziemnego rurowego naftowego Oś przewodu nadziemnego rurowego poczty pneumatycznej Oś przewodu kablowego na podporach telekomunikacyjnego Oś przewodu kablowego na podporach tv kablowej Oś przewodu nadziemnego rurowego wodociągowego Oś przewodu nadziemnego rurowego niezidentyfikowanego Punkt pomierzonej wysokości przewodu sieci komputerowej Punkt pomierzonej wysokości przewodu benzynowego Punkt pomierzonej wysokości przewodu ciepłowniczego Punkt pomierzonej wysokości przewodu elektroenergetycznego Punkt pomierzonej wysokości przewodu gazowego Punkt pomierzonej wysokości przewodu innych sieci rurowych Punkt pomierzonej wysokości przewodu innych sieci kablowych 205 .

cech /spos. inwent. przewodu elektroenergetycznego 206 . inwent. przewodu benzynowego Punkt zm. przewodu ciepłowniczego Punkt zm. cech /spos. przewodu sieci komputerowej Punkt zm. cech /spos. inwent.WYKAZ SKRÓTÓW UGK UGM UGN UGP UGT UGV UGW UGX UGZ UKA UKB UKC UKE UKG UKI UKJ UKK UKM UKN UKP UKT UKV UKW UKX UKZ UOA UOB UOC UOE UOG UOI UOJ UOK UOM UON UOP UOT UOV UOW UOX UOZ UPA UPB UPC UPE UPG UPI UPJ UPK UPM UPN UPP UPT UPV UPW UPX UPZ USA USB USC USE 622 633 629 630 626 632 621 628 635 731 727 724 725 723 734 736 722 733 729 730 726 732 721 728 735 611 607 604 605 603 614 616 602 613 609 610 606 612 601 608 615 591 587 584 585 583 594 596 582 593 589 590 586 592 581 588 595 711 707 704 705 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O Punkt pomierzonej wysokości przewodu kanalizacyjnego Punkt pomierzonej wysokości przewodu melioracyjnego Punkt pomierzonej wysokości przewodu naftowego Punkt pomierzonej wysokości przewodu poczty pneumatycznej Punkt pomierzonej wysokości przewodu telekomunikacyjnego Punkt pomierzonej wysokości przewodu TV kablowej Punkt pomierzonej wysokości przewodu wodociągowego Punkt pomierzonej wysokości przewodu niezidentyfikowanego Punkt pomierzonej wysokości kanału zbiorczego Symbol komory podziemnej sieci komputerowej Symbol komory podziemnej benzynowej Symbol komory podziemnej ciepłowniczej Symbol komory podziemnej elektroenergetycznej Symbol komory podziemnej gazowej Symbol komory podziemnej sieci innych rurowych Symbol komory podziemnej sieci innych kablowych Symbol komory podziemnej kanalizacyjnej Symbol komory podziemnej melioracyjnej Symbol komory podziemnej naftowej Symbol komory podziemnej poczty pneumatycznej Symbol komory podziemnej telekomunikacyjnej Symbol komory podziemnej TV kablowej Symbol komory podziemnej wodociągowej Symbol komory podziemnej sieci niezidentyfikowanej Symbol komory podziemnej kanalizacji zbiorczej Komora podziemna sieci komputerowej Komora podziemna benzynowa Komora podziemna ciepłownicza Komora podziemna elektroenergetyczna Komora podziemna gazowa Komora podziemna sieci innych rurowych Komora podziemna sieci innych kablowych Komora podziemna kanalizacyjna Komora podziemna melioracyjna Komora podziemna naftowa Komora podziemna poczty pneumatycznej Komora podziemna telekomunikacyjna Komora podziemna TV kablowej Komora podziemna wodociągowa Komora podziemna sieci niezidentyfikowanej Komora podziemna kanalizacji zbiorczej Oś przewodu podziemnego sieci komputerowej Oś przewodu podziemnego benzynowego Oś przewodu podziemnego ciepłowniczego Oś przewodu podziemnego elektroenergetycznego Oś przewodu podziemnego gazowego Oś przewodu podziemnego sieci rurowych innych Oś przewodu podziemnego sieci kablowych innych Oś przewodu podziemnego kanalizacyjnego Oś przewodu podziemnego melioracyjnego Oś przewodu podziemnego naftowego Oś przewodu podziemnego poczty pneumatycznej Oś przewodu podziemnego telekomunikacyjnego Oś przewodu podziemnego sieci TV kablowej Oś przewodu podziemnego wodociągowego Oś przewodu podziemnego niezidentyfikowanego Oś kanału zbiorczego Punkt zm. inwent. cech /spos.

inwent. przewodu telekomunikacyjnego Punkt zm.symbol Wodospad Wjazd do podziemia Symbol skarpy umocnionej Właz prostokątny Właz kwadratowy Wylot kanału ( wylew ) Właz okrągły Symbol skarpy nie umocnionej Warstwica ciągła Warstwica pogrubiona Warstwica pomocnicza Warstwica uzupełniająca Podnóże skarpy. cech /spos.WYKAZ SKRÓTÓW USG USI USJ USK USM USN USP UST USV USW USX USZ UXA UXB UXC UXE UXG UXI UXJ UXK UXM UXN UXP UXT UXV UXW UXX UXZ WAL WCI WCN WCS WDS WJD WKS WLD WLM WLW WLZ WNS WRC WRG WRP WRU WSD WSG WSK WSL WSN WSP WSQ WSS WSU WSW WSZ WTR WTS WWO WYD ZAS ZND 703 714 716 702 713 709 710 706 712 701 708 715 651 647 644 645 643 654 656 642 653 649 650 646 652 641 648 655 972 682 332 333 956 350 819 504 505 684 506 821 811 814 812 813 824 822 818 968 820 801 823 957 403 826 827 334 335 828 860 507 407 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O F O F F F F F O O O O F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F O F Punkt zm. osuwisko. cech /spos. cech /spos. przewodu innych sieci rurowych Punkt zm.ukształt. inwent. przewodu niezidentyfikowanego Punkt zm. przewodu poczty pneumatycznej Punkt zm. wypłuczyska. osuwisko. Szczyt skarpy umocnionej. przewodu kanalizacyjnego Punkt zm. cech /spos. inwent. cech /spos. cech /spos. inwent.symbol Punkt określonej wysokości szt. inwent. przewodu kanału zbiorczego Oś projektowanego przewodu sieci komputerowej Oś projektowanego przewodu benzynowego Oś projektowanego przewodu ciepłowniczego Oś projektowanego przewodu elektroenergetycznego Oś projektowanego przewodu gazowego Oś projektowanego przewodu innych sieci rurowych Oś projektowanego przewodu innych sieci kablowych Oś projektowanego przewodu kanalizacyjnego Oś projektowanego przewodu melioracyjnego Oś projektowanego przewodu naftowego Oś projektowanego przewodu poczty pneumatycznej Oś projektowanego przewodu telekomunikacyjnego Oś projektowanego przewodu TV kablowej Oś projektowanego przewodu wodociągowego Oś projektowanego przewodu nieokreślonego Oś projektowanego przewodu kanalizacji zbiorczej Obrys wału ochronnego . Wydma. Wiatrak Wiatrak . przewodu innych sieci kablowych Punkt zm. inwent. grobli Wcinka lub trójnik na przewodzie kanalizacyjnym Wieża ciśnień. ppożarowa. Skarpa umocniona Wrota śluzy Skarpa nie umocniona Punkt określonej wysokości naturalnej powierzchni terenu Szczyt skarpy nie umocnionej. widokowa Wieża ciśnień. wypłuczysko. widokowa . łacha piaszczysta . inwent. Wodospad . przewodu tv kablowej Punkt zm. przewodu gazowego Punkt zm. cech /spos. cech /spos. cech /spos. inwent.symbol Zasuwa liniowa Znak drogowy 207 . inwent. inwent. Kontur zamykający wąwóz. cech /spos. cech /spos. przewodu melioracyjnego Punkt zm. cech /spos.symbol Wypłuczysko. osuwiska. przewodu wodociągowego Punkt zm. inwent. przewodu naftowego Punkt zm. powierzchni terenu Urwisko wąwozu. ppożarowa. wąwóz. inwent.

symbol opis Zapora na cieku . Strumień.WYKAZ SKRÓTÓW ZNS ZOW ZPS ZPW ZRD ZSR ZWA ZWJ ZWK ZWR 409 943 965 964 856 850 830 851 831 849 F F F F F F F F F F Znak sygnalizacji świetlnej Ogród działkowy . rzeka WYKAZ OBIEKTÓW MAPY ZASADNICZEJ WEDŁUG KODÓW LICZBOWYCH KOD LICZBOWY KOD ZNAKOWY O ? F NAZWA OBIEKTU Trzecia kolumna zawiera oznaczenie przynależności obiektu do treści obligatoryjnej albo fakultatywnej 111 112 113 121 122 123 131 140 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 231 232 233 234 235 238 240 241 242 243 250 OPX OPZ OPJ OSP OSW OSJ OSM PKR GRP GRT GRO GPA GPW GPP GPG GPO GPK GPU GPE GAK GAW GAP GAG GAO GUK GUZ GDE GSK GSW GSP GSG GSO ADR GPR GPZ GPS GPB GAU O O O O O O O F O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O F F F F F Punkt osnowy podstawowej poziomej Punkt osnowy podstawowej wysokościowej Punkt osnowy podstawowej XYH Punkt szczegółowej osnowy poziomej Punkt szczegółowej osnowy wysokościowej Punkt osnowy szczegółowej XYH Punkt osnowy pomiarowej poziomej Punkt roboczy Punkt granicy państwa stabilizowany trwale Punkt graniczny stabilizowany trwale Punkt załamania granicy działki nie stabilizowany Państwo Województwo Powiat. stożek nasypowy. dzielnicy Granica obrębu Granica konturu klasyfikacyjnego Granica użytku Część granicy działki Symbol poboczny granicy Państwa Symbol poboczny granicy województwa Symbol poboczny granicy powiatu.symbol. miasto Gmina. rzeka .symbol Zapora na cieku Źródło Strumień. powiatu Granica gminy. miasta Symbol poboczny granicy gminy. głazów. dzielnicy Symbol poboczny granicy obrębu Punkt adresowy Rejon urbanistyczny Blok zabudowy Rejon spisowy Obwód spisowy Granica rejonu urbanistycznego 208 . stożek nasypowy . Woda stojąca Zwał kamieni. dzielnica Obręb Kontur klasyfikacyjny użytku Użytek gruntowy wyłączony z klasyfikacji Działka ewidencyjna Granica państwa Granica województwa Granica miasta.symbol Zwał kamieni.

galerii. ppożarowa. taras odkryty na podporach Przejazd pod budynkiem Wjazd do podziemia Schody zewnętrzne Taras. widokowa .symbol Łącznik napowietrzny budynków. galerii.symbol Oś toru tramwajowego Oś toru kolejowego normalnego Oś toru kolejowego wąskiego Podpora przewodów trakcyjnych Jezdnia Chodnik Przeprawa promowa Ściana oporowa Ściana oporowa . galeria Wiata.WYKAZ SKRÓTÓW 251 252 253 256 257 258 259 264 265 266 270 310 311 312 313 314 320 324 325 332 333 334 335 342 346 348 350 352 354 356 358 360 362 364 365 366 368 401 402 403 406 407 408 409 410 411 412 413 414 420 422 423 424 425 426 427 428 430 432 433 440 449 450 451 GAZ GAS GAB GSU GSZ GSS GSB GPL GUL DUL GDS BUI BUJ BUD BUS BZN BLO SSC SSN WCN WCS WTR WTS BUG BUW BPB WJD SCH BTO SWT RMP BUF CIE BUZ BUX KMN BUR SLK SLH WSU PRZ ZND TBL ZNS SKR PJD SZL PST PSS KOU KOJ KOC KON KSN KOT KOK KOW PTR KOA KOD PRM KOP KOS MST F F F F F F F F F F F O O O O O F F F F F F F F F F F F F F F F O F F O O F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F Granica bloku zabudowy Granica rejonu spisowego Granica obwodu spisowego Symbol poboczny granicy rejonu urbanistycznego Symbol poboczny granicy bloku zabudowy Symbol poboczny granicy rejonu spisowego Symbol poboczny granicy obwodu spisowego Oddział lub część oddziału leśnego Granica części oddziału leśnego Krawędź linii podziału powierzchniowego (duktu) Granica sporna działek Obrys podpory podcienia. budowli Blok budynku Oznaczenie świątyni chrześcijańskiej Oznaczenie świątyni niechrześcijańskiej Wieża ciśnień. ppożarowa.symbol Przepust Przepust . szklarnia Budowla ziemna ograniczona skarpami umocnionymi Budowla ziemna ograniczona skarpami nieumocnionymi Komin przemysłowy. wiaty. weranda Świetlik do podziemia Rampa Fundament budynku. przewodu Symbol podpory podcienia.ukształt.symbol Most trwały 209 .symbol Budynek w ruinie Słup kilometrowy Słup hektometrowy Punkt określonej wysokości szt. widokowa Wieża ciśnień. Andrzeja) Zapora przejazdu kolejowego . budowli Cieplarnia.symbol Krawędź jezdni. drogowskaz Znak sygnalizacji świetlnej Znak skraju toru Znak przejazdu kolejowego (krzyż św. linia zmiany nawierzchni Krawężnik jezdni Krawędź chodnika (inna niż krawężnik jezdni) Droga nie stanowiąca odrębnej działki Droga nie stanowiąca odrębnej działki . powierzchni terenu Znak przystanku Znak drogowy Tablica informacyjna. przewodu Budynek Symbol budynku Zasięg nawisu budynku. wiaty.symbol Wiatrak Wiatrak .

symbol Podpora jednosłupowa przewodu lub latarni Podpora wielosłupowa przewodu lub latarni Hydrant Zdrój uliczny Latarnia na podporze przewodów lub na słupie Kierunek napowietrznej linii energetycznej niskiego napięcia Kierunek napowietrznej linii energetycznej średniego napięcia Kierunek napowietrznej linii energetycznej wysokiego napięcia Kierunek linii napowietrznej telekomunikacyjnej Kierunek linii napowietrznej sieci komputerowej Kierunek linii napowietrznej tv kablowej Kierunek linii napowietrznej innej sieci kablowej Oś przewodu nadziemnego rurowego wodociągowego Oś przewodu nadziemnego rurowego kanalizacyjnego Oś przewodu nadziemnego rurowego gazowego Oś przewodu nadziemnego ciepłowniczego Oś przewodu kablowego na podporach telekomunikacyjnego Oś przewodu kablowego na podporach elektroenergetycznego Oś przewodu nadziemnego rurowego benzynowego Oś przewodu nadziemnego rurowego niezidentyfikowanego Oś przewodu nadziemnego rurowego naftowego Oś przewodu nadziemnego rurowego poczty pneumatycznej Oś przewodu kablowego na podporach sieci komputerowej Oś przewodu kablowego na podporach tv kablowej Oś przewodu nadziemnego rurowego sieci rurowych innych Oś przewodu kablowego na podporach innej sieci kablowej Obrys przewodu z obudową na/nadziemnego wodociągowego Obrys przewodu z obudową na/nadziemnego kanalizacyjnego Obrys przewodu z obudową na/nadziemnego gazowego Obrys przewodu z obudową na/nadziemnego ciepłowniczego Obrys przewodu z obudową na/nadziemnego benzynowego Obrys przewodu z obudową na/nadz. innych sieci rurowych Obrys przewodu z obudową na/nadz. niezidentyfikowanego Obrys przewodu z obudową na/nadziemnego naftowego Obrys przewodu z obudową na/nadz. wiadukt Linia kolejki wiszącej lub wyciągu Peron Peron .WYKAZ SKRÓTÓW 452 453 456 457 458 460 471 473 474 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 521 522 523 526 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 544 546 561 562 563 564 567 568 569 570 574 575 581 582 583 584 585 586 587 MSD PND MTS MDS PNS KEM KEL PER PES UAR BPO BPP WLD WLM WLZ ZAS KRW KRA SLS SLU MSZ HYP HYZ LAT PNN PSN PWN PLT PSA PTV PKJ UEW UEK UEG UEC UET UEE UEB UEX UEN UEP UEA UEV UEI UEJ UCW UCK UCG UCC UCB UCX UCN UCP UCI UCZ UPW UPK UPG UPC UPE UPT UPB F F F F F F F F F F O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O Most drewniany Kładka dla pieszych Most trwały .symbol Budowla podziemna Budowla podziemna projektowana Właz prostokątny Właz kwadratowy Właz okrągły Zasuwa liniowa Kratka wywietrznika Kratka ściekowa Podpora przewodu lub latarni .symbol Niezidentyfikowana armatura naziemna .symbol Estakada.symbol Most drewniany . poczty pneumatycznej Obrys przewodu z obudową na/nadz.symbol Kładka dla pieszych . kanału zbiorczego Oś przewodu podziemnego wodociągowego Oś przewodu podziemnego kanalizacyjnego Oś przewodu podziemnego gazowego Oś przewodu podziemnego ciepłowniczego Oś przewodu podziemnego elektroenergetycznego Oś przewodu podziemnego telekomunikacyjnego Oś przewodu podziemnego benzynowego 210 .

WYKAZ SKRÓTÓW 588 589 590 591 592 593 594 595 596 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 661 662 UPX UPN UPP UPA UPV UPM UPI UPZ UPJ UOW UOK UOG UOC UOE UOT UOB UOX UON UOP UOA UOV UOM UOI UOZ UOJ UGW UGK UGG UGC UGE UGT UGB UGX UGN UGP UGA UGV UGM UGI UGZ UGJ UXW UXK UXG UXC UXE UXT UXB UXX UXN UXP UXA UXV UXM UXI UXZ UXJ UBW UBK O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O Oś przewodu podziemnego niezidentyfikowanego Oś przewodu podziemnego naftowego Oś przewodu podziemnego poczty pneumatycznej Oś przewodu podziemnego sieci komputerowej Oś przewodu podziemnego sieci TV kablowej Oś przewodu podziemnego melioracyjnego Oś przewodu podziemnego sieci rurowych innych Oś kanału zbiorczego Oś przewodu podziemnego sieci kablowych innych Komora podziemna wodociągowa Komora podziemna kanalizacyjna Komora podziemna gazowa Komora podziemna ciepłownicza Komora podziemna elektroenergetyczna Komora podziemna telekomunikacyjna Komora podziemna benzynowa Komora podziemna sieci niezidentyfikowanej Komora podziemna naftowa Komora podziemna poczty pneumatycznej Komora podziemna sieci komputerowej Komora podziemna TV kablowej Komora podziemna melioracyjna Komora podziemna sieci innych rurowych Komora podziemna kanalizacji zbiorczej Komora podziemna sieci innych kablowych Punkt pomierzonej wysokości przewodu wodociągowego Punkt pomierzonej wysokości przewodu kanalizacyjnego Punkt pomierzonej wysokości przewodu gazowego Punkt pomierzonej wysokości przewodu ciepłowniczego Punkt pomierzonej wysokości przewodu elektroenergetycznego Punkt pomierzonej wysokości przewodu telekomunikacyjnego Punkt pomierzonej wysokości przewodu benzynowego Punkt pomierzonej wysokości przewodu niezidentyfikowanego Punkt pomierzonej wysokości przewodu naftowego Punkt pomierzonej wysokości przewodu poczty pneumatycznej Punkt pomierzonej wysokości przewodu sieci komputerowej Punkt pomierzonej wysokości przewodu TV kablowej Punkt pomierzonej wysokości przewodu melioracyjnego Punkt pomierzonej wysokości przewodu innych sieci rurowych Punkt pomierzonej wysokości kanału zbiorczego Punkt pomierzonej wysokości przewodu innych sieci kablowych Oś projektowanego przewodu wodociągowego Oś projektowanego przewodu kanalizacyjnego Oś projektowanego przewodu gazowego Oś projektowanego przewodu ciepłowniczego Oś projektowanego przewodu elektroenergetycznego Oś projektowanego przewodu telekomunikacyjnego Oś projektowanego przewodu benzynowego Oś projektowanego przewodu nieokreślonego Oś projektowanego przewodu naftowego Oś projektowanego przewodu poczty pneumatycznej Oś projektowanego przewodu sieci komputerowej Oś projektowanego przewodu TV kablowej Oś projektowanego przewodu melioracyjnego Oś projektowanego przewodu innych sieci rurowych Oś projektowanego przewodu kanalizacji zbiorczej Oś projektowanego przewodu innych sieci kablowych Obrys obudowy przewodu podziemnego wodociągowego Obrys obudowy przewodu podziemnego kanalizacyjnego 211 .

przewodu wodociągowego Punkt zm. przewodu melioracyjnego Punkt zm. inwent. przewodu naftowego Punkt zm. przewodu sieci komputerowej Punkt zm. inwent. inwent. inwent. cech /spos. cech /spos. inwent. punkt łączenia kabla Szafa sterownicza przewodu Punkt zm. przewodu niezidentyfikowanego Punkt zm. inwent. cech /spos. cech /spos. inwent. inwent. cech /spos. cech /spos. cech /spos. przewodu kanalizacyjnego Punkt zm. przewodu kanału zbiorczego Punkt zm. przewodu elektroenergetycznego Punkt zm. przewodu ciepłowniczego Punkt zm. przewodu gazowego Punkt zm. przewodu innych sieci kablowych Symbol komory podziemnej wodociągowej Symbol komory podziemnej kanalizacyjnej Symbol komory podziemnej gazowej Symbol komory podziemnej ciepłowniczej Symbol komory podziemnej elektroenergetycznej Symbol komory podziemnej telekomunikacyjnej Symbol komory podziemnej benzynowej Symbol komory podziemnej sieci niezidentyfikowanej Symbol komory podziemnej naftowej Symbol komory podziemnej poczty pneumatycznej Symbol komory podziemnej sieci komputerowej Symbol komory podziemnej TV kablowej Symbol komory podziemnej melioracyjnej Symbol komory podziemnej sieci innych rurowych Symbol komory podziemnej kanalizacji zbiorczej Symbol komory podziemnej sieci innych kablowych 212 . inwent. cech /spos. inwent. cech /spos. cech /spos. przewodu poczty pneumatycznej Punkt zm.WYKAZ SKRÓTÓW 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 681 682 683 684 685 686 687 688 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 UBG UBC UBE UBT UBB UBX UBN UBP UBA UBV UBM UBI UBZ UBJ TRW WCI TRG WLW SZB KTW MUF STE USW USK USG USC USE UST USB USX USN USP USA USV USM USI USZ USJ UKW UKK UKG UKC UKE UKT UKB UKX UKN UKP UKA UKV UKM UKI UKZ UKJ O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O Obrys obudowy przewodu podziemnego gazowego Obrys obudowy przewodu podziemnego ciepłowniczego Obrys obudowy przewodu podziemnego elektroenergetycznego Obrys obudowy przewodu podziemnego telekomunikacyjnego Obrys obudowy przewodu podziemnego benzynowego Obrys obudowy przewodu podziemnego niezidentyfikowanego Obrys obudowy przewodu podziemnego naftowego Obrys obudowy przewodu podziemnego poczty pneumatycznej Obrys obudowy przewodu podziemnego sieci komputerowej Obrys obudowy przewodu podziemnego TV kablowej Obrys obudowy przewodu podziemnego melioracyjnego Obrys obudowy przewodu podziemnego innych sieci rurowych Obrys obudowy przewodu podziemnego kanału zbiorczego Obrys obudowy przewodu podziemnego innych sieci kablowych Wcinka lub trójnik na przewodzie wodociągowym Wcinka lub trójnik na przewodzie kanalizacyjnym Wcinka lub trójnik na przewodzie gazowym Wylot kanału ( wylew ) Osadnik kanalizacji lokalnej (dół Chambeau) Kotwa przewodu ciepłowniczego Mufa. cech /spos. inwent. przewodu telekomunikacyjnego Punkt zm. cech /spos. inwent. cech /spos. inwent. cech /spos. przewodu benzynowego Punkt zm. przewodu innych sieci rurowych Punkt zm. inwent. inwent. cech /spos. inwent. przewodu tv kablowej Punkt zm. cech /spos.

WYKAZ SKRÓTÓW 801 811 812 813 814 818 819 820 821 822 823 824 826 827 828 830 831 849 850 851 852 854 856 858 860 901 902 903 905 907 908 909 911 913 915 917 918 921 922 925 926 929 930 935 936 937 940 941 943 945 946 947 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 WSP WRC WRP WRU WRG WSK WKS WSN WNS WSG WSQ WSD WSW WSZ WWO ZWA ZWK ZWR ZSR ZWJ TRZ BRD ZRD MOK WYD BGT BGS BGZ BGB STD STG FON POM KRZ FIG CWO PWM DIG DLI DIN DLN DIP DLP LSI LSL LSM TRA LZA ZOW CHR CIN CKO PLS PLZ KOR KRO BAS JAZ JSZ WDS WSS MOL MOS ODB F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F O F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F Punkt określonej wysokości naturalnej powierzchni terenu Warstwica ciągła Warstwica pomocnicza Warstwica uzupełniająca Warstwica pogrubiona Skarpa umocniona Symbol skarpy umocnionej Skarpa nie umocniona Symbol skarpy nie umocnionej Szczyt skarpy umocnionej.symbol Drzewo iglaste o pomierzonym położeniu Drzewo liściaste o pomierzonym położeniu Drzewo iglaste . kapliczka przydrożna Cmentarz wojenny . wypłuczysko. szuwary .symbol Zakrzewienie .symbol.symbol Plac gier i zabaw . rzeka .symbol Rów nie stanowiący odrębnej działki Rów nie stanowiący odrębnej działki .symbol Trawnik .symbol opis Cmentarz chrześcijański .symbol Odbój.symbol Wodospad Wodospad . głazów.symbol Basen Jaz.symbol Las liściasty . Urwisko wąwozu. osuwisko.pomnik przyrody Drzewo liściaste . wypłuczyska. osuwiska.symbol Ogród działkowy .symbol Woda stojąca Trzciny. Strumień.symbol Las mieszany . osuwisko. Szczyt skarpy nie umocnionej.symbol Wydma.symbol Plac sportowy . Zwał kamieni.symbol Molo Molo .symbol Pomnik walki i męczeństwa . stożek nasypowy . łacha piaszczysta .symbol Cmentarz komunalny . Zwał kamieni. Wypłuczysko. wąwóz.symbol Żywopłot Brama w ogrodzeniu Studnia Studnia głębinowa Fontanna Pomnik Krzyż przydrożny Figura przydrożna. dalba 213 .symbol Drzewo iglaste . Podnóże skarpy.pomnik przyrody Las iglasty .symbol Ogrodzenie trwałe Ogrodzenie trwałe . rzeka Strumień.symbol Bród Źródło Zabagnienie. mokradło .symbol Drzewo liściaste . próg wodny . Kontur zamykający wąwóz. stożek nasypowy. próg wodny Jaz.symbol Cmentarz niechrześcijański .

ew.zab. ch.symbol SLZ F Śluza WSL F Wrota śluzy OGA F Ostroga w cieku OGS F Ostroga w cieku . grobli KWL F Korona wału ochronnego .) E elektroenergetyczne przewody inne elektroenergetyczne przewody nisk. A aleja (tylko przy nazwie własnej) B benzynowy przewód budynek biurowy budynek gospodarczy budynek handlowy.)" oznacza skrót odpowiadający pozycji wykazu użytków zawartego w Rozporządzeniu Ministrów Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w sprawie ewidencji gruntów i budynków.gr. usługowy budynek inny budynek mieszkalny budynek o funkcji nie określonej budynek ochrony zdrowia. poler ZPW F Zapora na cieku ZPS F Zapora na cieku .symbol przynależności do działki SWJ F Strzałka kierunku wjazdu do podziemia KCI F Strzałka kierunku cieku (rowu.symbol WAL F Obrys wału ochronnego . elektroenergetyczne przewody średn. elektroenergetyczne przewody wys. magazynowy budynek transportu. grobli PRH F Przehaczenie . ciepl. gr. F fundament G gazowe przewody niskoprężne 214 al. b b g h i m x z k p s t r r. opieki socjalnej budynek oświaty. łączności budynek w ruinie budynek w ruinie zabytkowy C chodnik cieplarnia ciepłownicze przewody niskiego ciśnienia ciepłownicze przewody parowe ciepłownicze przewody wysokiego ciśnienia D droga (uż. ew. kultu religijnego budynek przemysłowy budynek składowy. nap. nap. cn cp cw dr ei eN eS eW f gn . kultury. nap.WYKAZ SKRÓTÓW 961 964 965 967 968 970 971 972 973 991 992 993 994 995 996 997 POL F Pachoł. rzeki) AUL O Nazwa ulicy TDD F Tekst dodatkowy duży TDM F Tekst dodatkowy mały LOD F Odnośnik WYKAZ OZNACZEŃ SKRÓTOWYCH W TREŚCI MAPY ZASADNICZEJ Uwaga: adnotacja: "(uż.

ew. PsZ Ps per. gr. kd kl ko kp ks z K Ls Ł m n N xk xr O. pl.WYKAZ SKRÓTÓW gazowe przewody średnioprężne gazowe przewody wysokoprężne gmina gr.) Ł łąka trwała (uż.orne inne niż rola. ew. ew.) pastwisko trwałe (uż. łąka. gr.) M melioracyjne przewody N naftowe przewody nieużytki (uż. p pow. z b c e g k m n x p D . ew. ew. / Pl. gr.) I innych sieci kablowych przewody doziemne innych sieci kablowych przewody w kanalizacji innych sieci rurowych przewody J jezioro (przy nazwie własnej) K kanalizacja deszczowa kanalizacja lokalna (bezodpływowa) kanalizacja ogólnospławna kanalizacja przemysłowa kanalizacja sanitarna kanalizacja zbiorcza przewodów uzbr. terenu kopalne użytki (uż.dz. gr. ew. pastwisko (uż. ew. sad.) peron plac / plac przy nazwie własnej poczty pneumatycznej przewody powiat przeprawa promowa przewody w kanalizacji zbiorczej przewód benzynowy przewód ciepłowniczy przewód elektroenergetyczny przewód gazowy przewód kanalizacyjny przewód melioracyjny przewód naftowy przewód niezidentyfikowany przewód poczty pneumatycznej przewód podz.) L las (uż. PGL PGR PGRyb. na podstawie digitalizacji 215 gs gw gm. Ri jd jk i Jez. państwowe gospodarstwa rybne pastwisko pod zalesienie (uż.gr. gr.) niezidentyfikowane przewody kablowe niezidentyfikowane przewody rurowe O ogrody działkowe P państwowe gospodarstwa leśne. państwowe gospodarstwa rolne. gr. pr.

) rów rurowe przewody nadziemne rurowe przewody naziemne rzeka S sad (uż. na podstawie nieokreślonej przewód podziemny określony aparaturą przewód sieci innych kablowych przewód sieci innych rurowych przewód sieci komputerowej przewód telekomunikacyjny przewód telewizji kablowej przewód wodociągowy R rampa rola (uż.) tereny urządzone składowe (uż. ew. Zat.) W wiatrak wieża ciśnień wieża przeciwpożarowa wieża widokowa wodociągowe przewody sieci ogólnej wodociągowe przewody sieci lokalnej wodospad wody stojące (nie posiadające nazw własnych) województwo Z zatoka (tylko przed nazwą własną) Ź źródłó 216 B X A j i a t v w rmp.cn. źr. gr.) tereny urządzone .) tereny różne (różne inne wg ew. R w.) tereny urządzone .drogi (uż. ew. gr. gr. w. gr. . ew. ew. ew. ew.) tereny urządzone przemysłowe (uż. S ad ak tm tt vd vk Tk Bp rek Tr dr kol Br Bb Be B Ba Bs Bu Lz K wtr.) tereny urządzone budownictwa (uż. gr. gr. ew. w. gr.) tereny urządzone usługowe (uż.na terenach urzadzonych (uż. ew. gr. gr.) tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (uż. gr. branżowych przewód podz. gr. ew. w. gr. ew. Rn Rz rz. ew. gr.) U użytki kopalne (uż. gr. ew. inne niż drogi i szlaki kolej.) tereny urządzone energetyki (uż. gr. publicznej (uż. wo wl wdsp ws woj.WYKAZ SKRÓTÓW przewód podz. gr. (uż.) tereny zadrzewione i zakrzaczone (uż. gr.) tereny urządzone admin.) tereny urządzone mieszkalne (uż. ew. ew.) sieci komputerowej przewody doziemne sieci komputerowej przewody w kanalizacji T telekomunikacyjne przewody miejscowe telekomunikacyjne przewody tranzytowe telewizji kablowej przewody doziemne telewizji kablowej przewody w kanalizacji tereny komunik.) tereny niezabud. na podstawie mat.wid.szlaki kolejowe (uż.ppoż. ew. ew.

WYKAZ SKRÓTÓW 217 .

drogi (uż. cn cp cw D dr e ei eN eS eW f g g gm. na podstawie digitalizacji tereny urządzone . elektroenergetyczne przewody wys.) tereny urządzone budownictwa (uż. gr. gr. na terenach urządzonych (uż. gr.)" oznacza skrót odpowiadający pozycji wykazu użytków zawartego w Rozporządzeniu Ministrów Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w sprawie ewidencji gruntów i budynków. gr. branżowych tereny urządzone mieszkalne (uż. na podstawie mat. ew. ew.) budynek oświaty. usługowy budynek inny przewód sieci innych rurowych przewód sieci innych kablowych (1:5000) innych sieci kablowych przewody doziemne jezioro (przy nazwie własnej) innych sieci kablowych przewody w kanalizacji użytki kopalne (uż. gr. ciepl. nap.) tereny urządzone admin. A a ad ak al. gn gs gw h i i j jd Jez. ew. gr. nap.) tereny niezabud.) tereny urządzone usługowe (uż. ew. ew. ew.TREŚĆ INSTRUKCJI SKOROWIDZ SKRÓTÓW W TREŚCI MAPY ZASADNICZEJ Uwaga: adnotacja: "(uż. B B b b Ba Bb Be Bp Br Bs Bu c ch.) przewód elektroenergetyczny (1:5000) elektroenergetyczne przewody inne elektroenergetyczne przewody nisk. ew. publicznej(uż.) tereny urządzone energetyki (uż. fundament budynek gospodarczy przewód gazowy (1:5000) gmina gazowe przewody niskoprężne gazowe przewody średnioprężne gazowe przewody wysokoprężne budynek handlowy. jk K k k kd kl ko przewód podziemny określony aparaturą przewód sieci komputerowej (1:5000) sieci komputerowej przewody doziemne sieci komputerowej przewody w kanalizacji aleja (tylko przy nazwie własnej) przewód podz. gr. nap. gr. ew. kultury.) tereny urządzone składowe (uż. kultu religijnego przewód kanalizacyjny (1:5000) kanalizacja deszczowa kanalizacja lokalna (bezodpływowa) kanalizacja ogólnospławna 218 .) przewód ciepłowniczy (1:5000) chodnik cieplarnia ciepłownicze przewody niskiego ciśnienia ciepłownicze przewody parowe ciepłownicze przewody wysokiego ciśnienia przewód podz. elektroenergetyczne przewody średn. ew. gr. gr.) budynek biurowy przewód benzynowy tereny urządzone przemysłowe (uż. ew. ew. gr.

łąka.) budynek w ruinie budynek w ruinie zabytkowy tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (uż. gr. magazynowy budynek transportu. w. Ps PsZ R r r. pow. ew.wid. gr.) telekomunikacyjne przewody miejscowe tereny różne (różne inne wg ew.cn. ew. sad. ew.TREŚĆ INSTRUKCJI kol kp ks Ls Lz Ł m m N n O.) telekomunikacyjne przewody tranzytowe przewód telewizji kablowej (1:5000) telewizji kablowej przewody doziemne telewizji kablowej przewody w kanalizacji przewód wodociągowy (1:5000) rów wieża ciśnień wieża przeciwpożarowa wieża widokowa wodospad wodociągowe przewody sieci lokalnej wodociagowe przewody sieci ogólnej województwo wody stojące (nie posiadające nazw własnych) wiatrak 219 . S s t t Tk tm Tr tt v vd vk w w.) przewód naftowy ogrody działkowe budynek przemysłowy przewód poczty pneumatycznej peron państwowe gospodarstwa leśne.) gr. ew. (uż.gr.) łąka trwała (uż. ew.orne inne niż rola. ew.zab. ew.) budynek składowy.szlaki kolejowe (uż. p p per. pastwisko (uż. państwowe gospodarstwa rolne. państwowe gospodarstwa rybne plac / plac przy nazwie własnej powiat przeprawa promowa pastwisko trwałe (uż. PGL PGR PGRyb.) budynek mieszkalny przewód melioracyjny nieużytki (uż. inne niż drogi i szlaki kolej. gr. tereny urządzone . rek Ri rmp.ppoż. gr. gr. gr. gr. gr.) tereny zadrzewione i zakrzaczone (uż.dz.) kanalizacja przemysłowa kanalizacja sanitarna las (uż. ew. gr.) pastwisko pod zalesienie (uż. ew. pr.) rampa rurowe przewody nadziemne rurowe przewody naziemne rzeka sad (uż. pl. łączności przewód telekomunikacyjny (1:5000) tereny komunik.ew. ew. gr. wdsp wl wo woj. Rn Rz rz. w. gr. w. ew. ws wtr. gr.) rola (uż. / Pl.

pominięcie niektórych atrybutów opisowych) • mogą mieć różny poziom kartometryczności. WARUNKI EDYCJI MAPY ZASADNICZEJ Uwaga: Wszystkie niżej podane wymiary wyrażono w milimetrach. 0. 3. plotery. terenu przewody w kanalizacji zbiorczej zatoka (tylko przed nazwą własną) źródłó Tę stronę celowo pozostawiono pustą.50. których zmiany wymiarów pod wpływem zmian wilgotności i temperatury powietrza nie przekraczają 0.35 0. Kopie mapy tworzonej numerycznie są sporządzane stosownie do potrzeb użytkownika: • na różnym materiale. opieki socjalnej kanalizacja zbiorcza przewodów uzbr. 2. 0. Kopie mapy wykonywane są stosownie do potrzeb na różnym materiale. 0. 1.18 0. Grubość linii Grubości linii podane w Załączniku nr 1 oparto na typoszeregu związanym z pisakami i szablonami zgodnymi z normami PN i DIN. 0. aby następny załącznik zaczynał się od nowej karty. Mapa w postaci klasycznej. Treść mapy może być prowadzona w sposób rozwarstwiony . • mogą zawierać niepełną treść (wybrane warstwy lub zbiory obiektów.25. Przy prowadzeniu mapy w postaci klasycznej pierworys mapy zasadniczej wykonywany jest na arkuszach formatu A1. na podstawie nieokreślonej niezidentyfikowane przewody kablowe niezidentyfikowane przewody rurowe budynek ochrony zdrowia.25 .35 SKALA 1:2000 0. 4.18 0.13. mogą zawierać niepełną treść (wybrane nakładki) i mogą mieć różny poziom kartometryczności.25 0. Mapa w postaci numerycznej. naświetlarki). Poziom kartometryczności (stopień zaufania do skali kopii) powinien być określony w klauzuli umieszczanej na kopii przez jej wykonawcę. Klauzula dotycząca stopnia kartometryczności. Treść klauzuli umieszczanej na kopii o charakterze szkicu poprzedzona powinna być słowem OSTRZEŻENIE.13 0.25 0. LINIA cienka średnia gruba 1:500 0. budynek o funkcji nie określonej przewód niezidentyfikowany (1:5000) przewód podz. W szczególności za szkic należy uznawać kopię. Przy prowadzeniu mapy w postaci numerycznej nie istnieje pierworys. Treść mapy zasadniczej może też być prowadzona w formie nakładek tematycznych na folii.TREŚĆ INSTRUKCJI x x X xk xr z z z Zat. • za pośrednictwem różnych urządzeń (drukarki.50 1:1000 0. Dla potrzeb poglądowych dopuszcza się tworzenie kopii niekartometrycznych.13 0. źr.35. Do użytku dopuszcza się papier kreślarski podklejony planszą aluminiową oraz folię kreślarską i inne materiały.35 220 1:5000 0.w zbiorach warstw lub zbiorach obiektów.13 0. Do wykreślenia treści mapy w określonej skali używa się trzech grubości linii zestawionych w tablicy poniżej.18. której skale wzdłuż i w poprzek arkusza bezpośrednio po sporządzeniu kopii różnią się. o charakterze szkicu.2 wzdłuż ramek arkusza mapy. Grubości linii znaków edytowanej mapy wynosić mogą 0.

wyeliminowano niektóre zbędne wyjaśnienia. to w tę samą stronę: wszystkie maleją. które kreślone powinno być grubością 0. Zmieniono § 38. Krój i wysokość tekstu Do wszystkich tekstów mapy oraz opisów pozaramkowych stosować należy pismo blok pochyły. B. 17 grudnia 1996 w sprawie ewidencji gruntów i budynków • Instrukcji G-7 Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu. . dopuszcza się edycję obrazu mapy z odchyleniami od wymiarów podanych w Załączniku nr 1 wg zasad: A . odchylenia w wysokości pisma mogą być znaczne. . . że grubość linii grubszych maleje o cieńszych rośnie.13. 3.8.5. • od założonej grubości pisma 1/10 jego wysokości.uproszczenia w przedstawianiu budynków (zmniejszenie liczby obiektów). UWAGI REDAKCYJNE 221 .wyłączenie symboli jako osobnych obiektów (zwiększenie liczby obiektów). Generalnie nastąpiło: . 2.5. Wysokości tekstów treści mapy i opisów pozaramkowych wynosić mogą 1. . to wszystkie nie rosną lub nie maleją (tzn. Dopuszcza się odchylenia: • od podanych wysokości pisma. UWAGI OGÓLNE DO TREŚCI . w dół do 1/12 i w górę do 1/8.zmniejszenie wielkości symboli (dotyczy większości symboli). jak i w tych.5. dopuszczalne jest. kierunek zmian jest dowolny (tzn. którzy skonstruowali odpowiednie oprogramowania zgodne z poprzednim wydaniem Instrukcji.0.zmniejszenie wysokości tekstów opisów (dotyczy wszystkich obiektów). Grubość linii. ZMIANY W STOSUNKU DO WYDANIA Z 1995 ROKU INSTRUKCJI K-1 Załącznik niniejszy ma stanowić pomoc dla wszystkich zaangażowanych w proces tworzenia mapy. gdzie następuje przeliczenie przez punkty typograficzne. 6. normalizującą dotąd nie uszczegółowioną część § 38. lub wszystkie rosną). 17).5. Poprawiono też oczywiste błędy (np. . 1. nie więcej jednak niż o +10% oraz -25%. jeśli jednak zmieniają. Wysokości tekstu podane w Załączniku nr 1 oparto na typoszeregu związanym z pisakami i szablonami zgodnymi z normami PN i DIN. 7.0 i kreślone mają być linią o grubości równej 1/10 wysokości. w tym wymianie pojedynczych słów i przestawień kolejności paragrafów w celu usunięcia odwołań. 5. przy czym: . zarówno tradycyjnej jak i numerycznej. a spośród tych ostatnich w szczególności dla tych. Wysokość pisma. ZMIANY W TREŚCI INSTRUKCJI Treść instrukcji uległa nieznacznym poprawkom. CZĘŚĆ B. numer załącznika) i uwzględniono treści wprowadzonych nowych przepisów: • Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dn. Ze względu na różnorodność i koszt sprzętu koniecznego do precyzyjnego spełnienia wymagań dotyczących edycji automatycznej.jeśli zmiana którejkolwiek grubości przekracza 5%. bowiem przy różnych procesach technologicznych i użyciu różnych narzędzi (sprzętu i oprogramowania).jeśli zmiana żadnej z grubości nie jest większa niż 5%. pozostałe mogą nie zmienić grubości. ZMIANY W TREŚCI ZAŁĄCZNIKA NR 1 Znaczna część zmian spowodowana została równoczesnym z przygotowaniem nowego wydania opracowaniem Instrukcji G-7 GESUT i koniecznością wzajemnego dostosowania K-1 i G-7.dodano sekcję “Atrybuty Ogólne”(str. Dopuszczalne odchylenia od grubości linii i wysokości tekstu. Dotyczy to w większości obiektów wchodzących w skład uzbrojenia terenu.TREŚĆ INSTRUKCJI 5. CZĘŚĆ A . z wyjątkiem pisma o wysokości 1. Zarówno w systemach określających wysokość pisma bezpośrednio w milimetrach. lub odwrotnie). Dopuszcza się odchylenia od podanych wymiarów grubości linii w górę i w dół o nie więcej niż 20%. ale nie tylko. przed edycją mapy użytkowej należy dokonać prób.

atrybut <funkcja specjalna budynku> nie występuje.zmieniono podział na typy. UBX. Opis przewodów po założeniu GESUT definiuje obecnie Instrukcja G-7. SZCZEGÓŁY TWORZENIA OPISÓW PRZEWODÓW We wszystkich rodzajach przewodów: • zmieniono kod atrybutu UUY na ZRD i nazwę słowną ze <sposób umiejscowienia> na <źródło danych o położeniu przewodu>. . Gdy nawisy części nadziemnej znacznie wystają poza przyziemie.dodano podział na typy. • sieć niezidentyfikowana . dodano podstawą do osi ulicy. tak jak wszystkie pozostałe litery oznaczające wartość atrybutu <przeważająca funkcja budynku>” (poprzednio był to wyjątek).dodano atrybut ULW <typ sieci wodociągowej>. 2. 4. oba te atrybuty są związane z GESUTem i przewidziane w Instrukcji G-7. Poprzednio wprowadzona. • sieć telekomunikacyjna .usunięto atrybut UKK <kształt przekroju przewodu kanalizacyjnego>. istotne zmiany: • • • • literę m oznaczającą budynek mieszkalny umieszcza się na budynku. W przypadku gdy nie znany jest wymiar poziomy. a obciążającym grafikę mapy. USU na ULX. Terenu) opisie przewodów. 8.nie rozróżnia się budynków ognioodpornych i nieognioodpornych. okazała się elementem zbędnym. 6. • zmieniono znak “x” wstawiany między wymiarem poziomym a pionowym na znak kropki dziesiętnej.istotne zmiany w podejściu do budynków: • Wobec braku kryterium rozróżnienia w przepisach budowlanych i przeciwpożarowych . • usunięto atrybut UST <numer przewodu w GESUT> i atrybut UIY <funkcja przewodu>. dane o położeniu z pomiaru. Budynki wniesione z aerofotogrametrii. litery k po numerze najwyższej kondygnacji nie stosuje się. Rozdział Uwagi ogólne do budynków . • sieć gazowa . wodociągowych . USX.dodano uwagę odsyłającą do Instrukcji G-7. a znany pionowy. UBU.zmieniono nawę i wartości dopuszczalne atrybutu ULT. symbol budynku ma takie atrybuty opisowe jak budynek.dodano podział na typy. o ile nie dokonano redukcji okapów i pomiaru nawisów. . gazowych . niezidentyfikowanych . 3. • Budynek kreśli się linią ciągłą.TREŚĆ INSTRUKCJI Rozdział Uwagi do tekstów nazw i numerów obszarów . Ponadto dla przewodów nr: 1. kanalizacyjnych . Znak “x” między liczbą przewodów a ich średnicą (przewody ciepłownicze) pozostał bez zmian. wszystkie budynki podlegają tym samym prawidłom opisu i generalizacji. • zamiast rodzaju Sieci Inne utworzono dwa rodzaje: Sieci Inne Rurowe i Sieci Inne Kablowe. Sieci Uzbr. • sieć komputerowa . . 222 .zmieniono redakcję w opisie przewodów w skali 1:5000. telekomunikacyjnych .zmieniono nawę i wartości dopuszczalne atrybutu ULC . ciepłowniczych . wymiar poziomy 1800 mm). do zaznaczenia ich zasięgu używać należy obiektu Obrys nawisu.dodano objaśnienie listy wartości nowego atrybutu <rodzaj budowli podziemnej>.dodano podział na typy. aby odróżniać tę liczbę od numeru adresowego. • sieć ciepłownicza . . wymiar pionowy 1800 mm) może być pomylony z napisem kdX1800 (kanalizacja deszczowa.zmieniono kody atrybutów ULU.dodano podział na typy. • Nie używa się litery k po liczbie kondygnacji.istotne zmiany w tablicy Rodzaje i typy sieci : • sieć wodociągowa . napis kdx1800 (kanalizacja deszczowa. CZĘŚĆ C. dane o położeniu nieokreślone.zmieniono podział na typy.do tekstu Numer adresowy kreślić równolegle do osi ulicy. • sieć TV kablowej .dodano atrybut ULG <typ sieci gazowej>.dodano podział na typy. • usunięto informacje o wariantowym (założona lub nie założona Geod.drobne poprawki tablicy “lista wartości atrybutu <przeważająca funkcja budynku>” i uwag.wymiar poziomy nieznany. dokonano korekty w liście wartości tego atrybutu. • Budynek kreśli się zgodnie z położeniem jego przyziemia. Rozdział Atrybuty funkcji budynku i generalizacja .zmieniono kod i wartości atrybutu <źródło danych o położeniu obiektu>. Rozdział Uwagi do sieci uzbrojenia terenu . powodujące następujące. kreślić należy zgodnie z ich obrysem. gdy założony jest GESUT. Ewid.

320 BLO Blok budynku .zmiana nazwy. zmieniono kody atrybutów.dodano atrybut <nr pktu granicznego>. .zmiana nazwy na Granica części oddziału leśnego. OBIEKTY 300 310 BUI Obrys podpory (słupa nośnego) podcienia. 264 GPL Dział leśny . 217 GUK Granica konturu . 311 BUJ Symbol podpory (słupa nośnego) podcienia. galerii.dodano atrybuty wysokość i szerokość. kodu literowego. KATALOG OBIEKTÓW I ZNAKÓW UMOWNYCH OBIEKTY 100 112 OPZ. 202 GRT.zmiana kwalifikacji obiektu na fakultatywny (F). przewodu .nowy obiekt 334 WTR Wiatrak . atrybutu.nowy obiekt. 16. widokowa. . 342 BUG Łącznik napowietrzny.zmiana nazwy. widokowa.zmieniony rysunek i uwaga.nowy obiekt. sieci innych . aby mógł przyjąć nr złożony.nowy obiekt.zmiana nazwy. 15.zmiana kodu atrybutu. . 324 BSC Oznaczenie świątyni chrześcijańskiej . 223 . 265 GUL Granica działu leśnego . geometrii.zmieniono uwagę (konieczność przesłaniania na dopuszczalność przesłaniania).zmieniony rysunek i uwaga. 113 OPJ.wobec nowych ustaleń ewidencji gruntów: . 316 BZO Przyziemie budynku ognioodpornego .symbol .zmiana nr z 16 na 17. 314 BUN Obrys budynku nieognioodpornego .zmiana geometrii na Obszar spójny ograniczony łamaną zamkniętą. galeria . .symbol .nowy obiekt. 238 ADR Punkt adresowy . 325 BSN Oznaczenie świątyni niechrześcijańskiej . projektowanych .obiekt usunięto.zmieniono rysunek. na pozycji 14 pozostał rodzaj sieci inne rurowe. CZĘŚĆ D. zmiana błędnej orientacji nr adresowych.wobec utworzenia w to miejsce dwu rodzajów sieci (sieci innych rurowych. 219 GDE Część granicy działki . usunięto symbol. budowli . kanałów zbiorczych . 211 GPE Działka ewidencyjna . zmiana kodu atrybutu.nowy obiekt. 17. zmiana na rysunku błędnej orientacji napisów nr adresowy działek przy ulicy Elektoralnej. 203 GRO Punkty graniczne .zmiana wartości dopuszczalnej w/watrybutu.nowy obiekt.zmieniono symbole.zmieniony rysunek i dodana uwaga. 266 DUL Krawędź duktu leśnego .obiekt usunięto. 336 WTN Wiatrak nie ognioodporny .obiekt usunięto. 234/3 . OBIEKTY 200 201 Punkt granicy państwa stabilizowany trwale . wiaty.zmiana nazwy na Oddział lub część oddziału leśnego. . ppożarowa . 210 GPU Użytek gruntowy . 335 WTS Wiatrak . sieci innych kablowych). 318 BUO Obrys budynku ognioodpornego . związana ze zmianą uwagi do obiektów 202 i 203 usunięcie wymogu urywania się linii 0.kod literowy GAW zmieniono na GSW. ppożarowa . 313 BUS Symbol budynku . . 322 BLN Blok budynku nieognioodpornego .usunięto symbol.dodano w nazwie słowo użytku. 332 WCN Wieża ciśnień.zmiana kodu atrybutu. 232 GSW Symbol poboczny granicy województwa .zmiana tekstu uwagi.poprawiono kod GAB na GSB.usunięto atrybut UKZ <kształt przekroju kanału>.zmiana nazwy atrybutu nr działu na nr części oddziału. 140 PKR Punkt roboczy .obiekt usunięto.powstał nowy rodzaj sieci z podziału na pozycji 14.dodano w nazwie tekst wyłączony z klasyfikacji. 348 BPB Przejazd pod budynkiem . 333 WCS Wieża ciśnień.zmiana kodu atrybutu. 123 OSJ Punkty osnów .5 mm przed punktem załamania. wiaty. sieci innych kablowych . ale bez atrybutu UKI <kształt przekroju przewodu>.obiekt usunięto.zmiana kwalifikacji obiektu na fakultatywny (F).nowy obiekt. przewodu . zmiana wysokości tekstów. 231 GSK Symbol poboczny granicy Państwa.zmiana kwalifikacji obiektu na fakultatywny (F).zmiana nazwy na Krawędź linii podziału powierzchniowego (duktu) .obiekt usunięto. 312 BUD Budynek . . poprawiono rysunek. 314 BZN Zasięg nawisu budynku.zmiana kodu atrybutu. prezentacji graficznej. 209 GPK Kontur klasyfikacyjny . np. galerii. 259 GAB Symbol poboczny granicy obwodu spisowego .nowy obiekt: 312 BYN Przyziemie budynku nieognioodpornego . wobec nowej pozycji 16.TREŚĆ INSTRUKCJI 14.

458 PNS Kładka dla pieszych . .zmiana nazwy na Komin przemysłowy.symbol .symbol . 224 .nowy obiekt. 453 PND Kładka dla pieszych .zmieniono geometrię.usunięto symbol.zmieniono geometrię.usunięto symbol. 356 SWT Świetlik do podziemia . zmiana geometrii. 365 BUX Budowla ziemna ograniczona skarpami nieumocnionymi .symbol . 424 KON Droga nie stanowiąca oddzielnej działki. 472 KLI Symbol kolejki wiszącej lub wyciągu . 456 MTS Most trwały . 422 KOJ Krawężnik jezdni .usunięto symbol. 420 KOU Krawędź jezdni. 414 PPS Przepust .usunięto jeden symbol.usunięto symbol. 474 ES Peron .zmieniono geometrię. 364 BUZ Budowla ziemna ograniczona skarpami umocnionymi . 455 KUM Przejazd podziemny . 450 KOS Ściana oporowa . 362 CIE Cieplarnia. 473 PER Peron .nowy obiekt.usunięto ze względu na poszerzenie znaczenia obiektu 502 BPO Budowla podziemna. 451 MST Most trwały . weranda .jest także obiektem w skali 1:5000 (dodano wymiar).zmieniony nr 450 na 449 . 449 KOP Ściana oporowa .nowy obiekt. 366 KMN Komin . 364 BUZ Budowla ziemna. linia zmiany nawierzchni .nowy obiekt. szklarnia .symbol .nowy obiekt. 425 KSN Droga nie stanowiąca oddzielnej działki .symbol .zmieniono nr 425 na 424.symbol.symbol .TREŚĆ INSTRUKCJI 354 BTO Taras.uznano za obligatoryjny. OBIEKTY 400 413 PST Przepust . 358 RMP Rampa .nowy obiekt.usunięto symbol. 457 MDS Most drewniany .nowy obiekt.usunięto atrybuty opisowe.usunięto symbol. 452 MSD Most drewniany .nowy obiekt. usunięto symbol. gospodarcza .zmieniono nr 424 na 420.obiekt usunięto. który zgodnie z instrukcją G-7 zawiera też przejazdy podziemne i tunele.nowy obiekt.

.ograniczono do jednego symbolu. . 716 ZSJ Punkt zmiany cech …przewodu sieci innych kablowych . 561-575 .ograniczono do jednego znaku.nowy obiekt. garażu.dodano uwagę o wykorzystaniu obiektu Budynek. 851 ZWJ Woda stojąca zmieniono oznaczenie w na ws. usunięto symbol.usunięto atrybuty. 501 UAR Niezidentyfikowana armatura naziemna . 510 SLS Podpora przewodu lub latarni .. usunięto symbol. wys. 508. Urządzeń dodatkowych (pomieszczenia techniczne itp. kapliczka przydrożna .zmiana kodu na 544 UEI.zmiana kwalifikacji na obligatoryjny (O). OBIEKTY 600 614 UOI Komora podziemna sieci innych . 902 BGS Ogrodzenie trwałe . . kanału zbiorczego . 596 UPJ Oś przew.dodano słowo rurowych.zmieniono kod liczbowy. przewodu sieci innych kablowych . 654 UXI Oś projektowanego przewodu sieci innych . zmieniono tekst uwagi z treści: Linia biegnie obrysem ogólnie dostępnego przejścia. przewodu sieci innych .zmiana kodu z OB? na UB? OBIEKTY 700 701-716 .ograniczono do jednego symbolu.nowy obiekt. 544 UEI Oś przew. 524 PKI Kier.541. rzędna górna.zmiana kodu atrybutu.nowy obiekt.zmieniono kod liczbowy. usunięto symbol. tunelu. 595 UPZ Oś kanału zbiorczego .dodano słowo rurowych. 2. rzeka . 546 UEI Oś przewodu nadziemnego sieci rurowych innych . 661-676 .nowy obiekt.ograniczono do jednego symbolu. 225 . podz. 511 SLU Podpora jednosłupowa przewodu . 915 FIG Figura. 509 .518 Kierunek linii …. 636 UGJ Punkt pomierzonej wys.usunięto symbol. 506. 616 UOJ Komora podziemna sieci innych kablowych . usunięto symbol. nowy opis i lista wartości.uznano za obiekt także w skali 1:5000.TREŚĆ INSTRUKCJI OBIEKTY 500 . nadziemnego innej sieci kablowej . innej sieci kablowej . dodano atrybuty rodzaj budowli.zmiana kodu na 546 UEJ.symbol .dodano lub latarni. OBIEKTY 900 901 BGT Ogrodzenie trwałe .2. sieci innych .zmieniono na Kierunek napowietrznej linii … . sieci innych .usunięto symbol pikiety. garażu. OBIEKTY 800 818 WSK Skarpa umocniona .dodano słowo rurowych.symbol . 621-636 UG? Punkt pomierz. kapliczka przydrożna .nowy obiekt..dodano lub latarni.nowy obiekt. Symbol skarpy nieumocnionej . 915 FIG Figura. 849 ZWR Strumień. 516 . zmiana treści atrybutu (nr projektu na nr protokołu ZUDP). 935 LSI Las iglasty . 505. sieci innych kablowych . 504. nadziemnego kablowego . zmiana geometrii.nowy obiekt. 656 UXJ Oś projektowanego przewodu sieci innych kablowych . 940 TRA Trawnik . 821 WNS.nowy obiekt. rzędna dolna. sieci innych kablowych .zmiana kodu z ZS? na US? 714 ZSI Punkt zmiany cech … przewodu sieci innych . 512 MSZ Podpora wielosłupowa przewodu .) nie kreślić na treść: Linia biegnie obrysem zewnętrznym przejścia. 908 STG Studnia głębinowa . 850 ZSR Strumień.6.nowy obiekt. usunięto symbol.uznano za obligatoryjny.6 UE? Oś przew.zmiana kodu na 526 PKJ . wraz z urządzeniami dodatkowymi (pomieszczenia techniczne itp.ograniczono do jednego symbolu. 503 BPP Budowla podziemna projektowana . tunelu. 936 LSL las liściasty .obiekty zawierające atrybut UUY: zmiana na ZRD. 535. 918 PWM Pomnik walki i męczeństwa . 903 BGZ Żywopłot ..nowy obiekt.nowy obiekt.). linii napow..nowy obiekt.zmieniono na innych rurowych i usunięto atrybut kształt przekroju. 635 UGZ Punkt pomierzonej wys.656 UX? Oś projektowanego przewodu. 634 UGI Punkt pomierzonej wys.symbol . 507. 674 OBI Obrys z obudową przewodu podz. 819 WKS Symbol skarpy umocnionej . 641 . przewodu.nowy obiekt. 676 OBJ Obrys z obudową przewodu podz. podz. 820 WSN Skarpa nie umocniona .zmiana kodu obiektu i atrybutu 502 BPO Budowla podziemna -ze względu na potrzeby G7 1. zmieniono geometrię.ograniczono do jednego symbolu.. 913 KRZ Krzyż przydrożny .dodano słowo rurowych.zmiana kodu z OC? na UC? 594 UPI Oś przew.nowy obiekt.zmieniono kod liczbowy. rzeka .dodano słowo rurowych.

965 ZPS Zapora na cieku. usunięto symbol.zmiana kodu liczbowego.symbol .zmiana kodu liczbowego. 964 ZPW Zapora na cieku . 967 SLZ Śluza . 952 KOR Rów nie stanowiący odrębnej działki -symbol . 959 MOS Molo .nowy obiekt. 953 BAS Basen . ograniczono do jednego symbolu. 995 TDD Tekst dodatkowy duży .usunięto symbol.nowy obiekt. 947 CKO Cmentarz komunalny .nowy obiekt.zmieniono kod.symbol .zmiana kodu liczbowego. usunięto symbol. usunięto symbol. usunięto symbol. 946 CIN Cmentarz niechrześcijański .zmiana kodu liczbowego. 945 CHR Cmentarz chrześcijański .usunięto symbol.ograniczono do jednego symbolu.nowy obiekt. 971 ZPS Ostroga w cieku.nowy obiekt. 994 AUL Ulica .zmiana kodu liczbowego. 957 WSS Wodospad . 970 OGA Ostroga w cieku . 997 LOD Odnośnik . 968 WSL Wrota śluzy .nowy obiekt. próg wodny .symbol . usunięto symbol.nowy obiekt.usunięto symbol. 958 MOL Molo . 951 KOR Rów nie stanowiący odrębnej działki .symbol .nowy obiekt. 226 . 955 JSZ Jaz.zmiana kodu liczbowego.TREŚĆ INSTRUKCJI 941 LZA Zakrzewienie . 956 WDS Wodospad .nowy obiekt. 954 JAZ Jaz. próg wodny .symbol .ograniczono do jednego symbolu.ograniczono do jednego symbolu.nowy obiekt. 996 TDM Tekst dodatkowy mały.