SISTEM PERSEKOLAHAN ADALAH SATU BIROKRASI.

BINCANGKAN DALAM KONTEKS SISTEM PENDIDIKAN DI MALAYSIA DAN BERIKAN CONTOH YANG BERSESUAIAN

1.0

PENGENALAN Merujuk kepada penyataan di atas, sekolah dikatakan sebagai satu birokrasi. Untuk

melihat perkara ini dengan lebih lanjut, kita perlu melihat dahulu kepada pengertian dan definasi birokrasi itu sendiri. Wikipedia mendefinasikan birokrasi sebagai satu konsep sosiologi dan sains politik yang merujuk kepada cara pentadbiran melaksanakan dan menguatkuasakan peraturan-peraturan yang sah secara sosial. Pengurusan ini disifatkan dengan tatacara piawai, pembahagian tanggungjawab yang formal, dan tidak melibatkan hubungan peribadi serta melibatkan sesuatu yang disebut hieraki. Wikipedia turut memberikan beberapa contoh birokrasi-birokrasi harian termasuk birokrasi kerajaan, angkatan bersenjata, perbadanan, hospital, mahkamah, kementerian, dan sekolah. Selain daripada itu, satu penyelidikan diuniversiti Malaya oleh Sufean Hussin, menyatakan bahawa birokrasi adalah satu konsep pentadbiran yang menegaskan pembahagian kerja mengikut bidang, dan juga pembahagian kerja mengikut taraf serta kedudukan mengikut jawatan dan kuasa seseorang itu. Melihat kepeda definasi ini, secara tidak langsung, kita dapat mengaitkan birokrasi dengan sistem persekolahan. Bagaimanakah sekolah dikatakan satu birokrasi? Lihat kepada contoh ini. Seorang pengetua membuat keputusan terhadap sesuatu perkara dengan sendiri tanpa berbincang dengan lebih lanjut dengan guru- guru di sekelilingnya. Tanpa perbincangan yang dilakukan, guru- guru diberikan arahan dan diminta mengikut arahan yang dibuat. Sistem yang diamalkan oleh pengetua tersebut merupakan sistem birokrasi. Selain birokrasi, terdapat juga sekolah yang masih mengamalkan sestem demokrasi di mana pengetua bersama-sama guru berbincang mengenai sesuatu masalah serta mengenakan undian bagi memilih cara terbaik bagi menyelesaikan masalah tersebut. Namun, sistem ini sudah menjadi kurang popular di kalangan pentadbiran sekolah.

0 PEMBIROKRASIAN PENDIDIKAN DALAM SISTEM PENDIDIKAN DI MALAYSIA Seperti yang kita ketahui pembirokrasian merupakan salah satu konsep sosiologi dan sains politik yang mana berkait rapat dengan pentadbiran melaksanakan dan menguatkuasakan peraturan-peraturan yang sah secara sosial. Pembirokrasian pendidikan dalam sistem pendidikan di Malaysia telah berlaku sebelum negara kita mencapai kemerdekaan. membuat penyelarasan serta kewangan agar sistem pendidikan di Malaysia selaras dan tidak mempunyai masalah kewangan. Pembirokrasian di Malaysia berlaku melalui Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM). pada tahun 1960. bahasa Inggeris dan bahasa Cina dijadikan sebagai bahasa pengantar. Di mana dalam laporan itu mencadangkan supaya pendidikan sekolah rendah dari darjah satu sehingga darjah enam percuma kepada kanak-kanak.2.dasar yang boleh meningkatkan mutu pendidikan di Malaysia.dasar dan peraturan yang dilaksanakan akan dipantau oleh pihak KPM dari semasa ke semasa. Birokrasi sistem pendidikan tidak ditadbir secara mutlak oleh pemerintah. menentukan dasar. Dan dari pemantauan yang dibuat. Manakala pendidikan merupakan modal rakyat untuk digunakan dalam persaingan dunia globalisasi yang kian berkembang dengan pesatnya. Dasar. Selain itu harus ditubuhkan sekolah-sekolah kebangsaan dari bahasa berbilang kaum sama ada menggunakan bahasa Inggeris atau bahasa Melayu sebagai pengantar utamanya. KPM mempunyai kuasa untuk mentadbir. Sistem persekolahan dikatakan merupakan satu birokrasi. Kemudian ianya diikuti dengan Laporan Fenn-Wu (1951) di mana laporan ini mengemukakan untuk penggunaan tiga bahasa iaitu bahasa Melayu. hal ini terbukti dengan adanya pendidikan swatsa yang disebut yayasan. Sistem yang dilaksanakan oleh yayasan secara peratusan adalah kurang lebih 75% perusahaan yang mencari keuntungan dan 10% amal dan 15% pendidikan. membuat pemantauan agar sistem pendidikan di Malaysia sentiasa berjalan dengan lancar. Disusuli oleh Ordinan Pelajaran (1967) dan . Ordinan Pelajaran (1952) dan Laporan Razak (1957). iaitu apabila Laporan Barnes dikemukakan pada awal tahun 1951. pihak KPM akan buat penyelarasan untuk meningkatkan mutu sistem pendidikan di Malaysia. menetapkan peraturan. Segala dasar dan peraturan yang dikemukakan oleh KPM akan dilaksanakan di peringkat negeri dan daerah di seluruh negara. yang mana merupakan satu organisasi yang bertanggungjawab mentadbir dan menguruskan pendidikan di Malaysia secara berpusat. Selepas beberapa tahun.ansur kepada sekolah Kebangsaan dengan memperkenalkan aliran Kebangsaan. Laporan Talib dikemukakan. Sekolah cina dan Tamil akan ditukar secara beransur. Cadangan tersebut ditentang hebat oleh orang Cina.

Laporan Kabinet (1979) dimana ia mencadangkan enam aspek penting yang perlu diberi perhatian dalam sistem pendidikan di Malaysia. Akta Pendidikan 1996 tersebut telah mengemukakan satu undang-undang baru tentang pendidikan bagi maksud melaksanakan dasar pendidikan negara yang berasaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Perkara yang ketiga adalah memperkenalkan peperiksaan awam yang dikelolakan oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia sahaja. Akta Pendidikan 1996 menekankan tiga perkara penting iaitu yang pertama bahasa Melayu dikekalkan sebagai bahasa pengantar utama untuk semua institusi pendidikan dalam sistem pendidikan kebangsaan kecuali sekolah rendah jenis kebangsaan. Kempen-kempen ii. Walaupun Akta Pendidikan 1996 adalah satu akta baru. Pertukaran dasar pendidikan negara. semua laporan-laporan dan akta-akta di atas tadi telah dirangka dan dibentuk untuk dilaksanakan secara centralisasi dan birokrasi di seluruh negara melalui: i. Akta Pendidikan 1996 telah mengekalkan banyak peruntukan Akta Pelajaran 1961 yang didapati masih relevan. Secara amnya. tetapi masih merupakan kesinambungan kepada dasar pendidikan yang sedia ada. pelajaran menengah atas melalui saluran akademik dan vokasional. penegasan kepada pendidikan asas dalam 3M (membaca. iv. Selepas beberapa tahun. iii.Manakala yang kedua pula. iaitu penegasan kepada paradigma kurikulum ala Malaysia. Max Weber. kemudian Akta Pendidikan iaitu pada tahun 1995 dan 1996. Akta Pendidikan 1996 yang juga dikenali sebagai Akta 550 adalah bertujuan memansuhkan Akta Pelajaran 1961. Akta ini masih berpaksikan kepada perakuan-perakuan utama Penyata Razak 1956 yang menjadi asas kepada Dasar Pendidikan Kebangsaan selama ini. wujudnya Akta Pelajaran (1961). pendidikan kerohanian yang kukuh dan peningkatan keseluruhan mutu pelajaran. Surat-surat pekeliling dari semasa ke semasa. Justeru itu. menulis dan mengira) dan pengajaran pemulihan. Frederick Taylor dan Henri Fayol yang merupakan pelopor pengurusan klasik dan saintifik terhadap reka bentuk organisasi. Secara ringkasnya. Mereka berpendapat bahawa sesebuah organisasi yang paling cekap dan efektif adalah sebuah organisasi yang mempunyai . peluang melanjutkan pelajaran dari 9-11 tahun. Perlaksanaan dasar pendidikan negara yang diperkenalkan seperti perlaksanaan Akta Pendidikan . satu kurikulum kebangsaan yang wajib digunakan oleh semua sekolah di seluruh Malaysia termasuk juga sekolah-sekolah swasta di Malaysia.

Selain daripada itu terdapatnya kakitangan yang berkhususan sebagai contoh guru bertanggungjawab untuk mengajar murid. Dari sini wujudnya pembahagian kerja.masing menguruskan dasar pembangunan pendidikan. Di Malaysia. kemudian diikuti dua orang Timbalan Menteri. posisi yang paling atas adalah seorang menteri iaitu Menteri Pelajaran. dimana KPM dibahagikan kepada beberapa bahagian sebagai contoh bahagian operasi pendidikan. guru baru mempunyai peluang yang amat tipis untuk naik pangkat. Jikalau kita imbas kembali ciri utama birokrasi iaitu pembahagian kerja yang jelas. Dibawah Ketua Setiausaha terdapat dua Timbalan Ketua Setiausaha yang masing. seseorang guru yang telah lama berkhidmat akan mempunyai peluang yang lebih tinggi untuk naik pangkat berbanding guru yang baru masuk. Selain itu organisasi mempunyai hirarki posisi.suatu struktur hierarki yang berasaskan autoriti yang formal dan sah. adanya hirarki. Dimana terdapatnya orang atasan dan orang bawahan. Manakala dibawah jagaan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia (KPPM) adalah tiga orang Timbalam Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia. operasi pendidikan dan pembangunan profesionalisme keguruan. dalam organisasi KPM. pengetua lebih kepada pentadbiran dan pengurusan sekolah. sistem persekolahan di Malaysia telah dijadikan sebagai satu birokrasi. Dan kenaikan pangkat atau erti kata lain kenaikan autoriti adalah mengikut senioriti atau kekananan. Max Weber menyatakan bahawa organisasi yang mempunyai struktur sedemikian adalah sebagai birokrasi. Jikalau kita lihat organisasi Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) juga menggunakan konsep birokrasi. susunan formal. kemasukan seorang guru adalah mengikut kelulusannya bukan kepakaran yang ada. Organisasi KPM mempunyai pembahagian kerja yang jelas. walaupun guru tersebut memang mempunyai kepakaran yang mendalam tentang hal tersebut. hubungan yang impersonal. Walaupun guru baru tersebut mempunyai kelulusan yang baik berbanding guru lama. Selepas itu disusuli oleh Ketua Setiausaha dan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia. Dalam . Seperti yang telah kita lihat dari laporan-laporan dan akta-akta yang digubal ini.masing menguruskan pembangunan dan pengurusan. Menurutnya lagi. walaubagaimanapun sebarang keputusan yang hendak dibuat haruslah dirujuk kepada orang atasan terlebih dahulu. Tambahan pula. Ini kerana setiap perkerja di sekolah mendapat autoritinya melalui jawatan yang dijawat bukan kepakarannya. sebagai contoh guru di sekolah haruslah mendapat kebenaran daripada pengetua atau penolong kanan atas segala keputusan yang hendak dibuat. yang masing. malah di peringkat yang lebih tinggi juga menggunakan konsep yang sama. Bukan hanya di peringkat sekolah. organisasi di sekolah berhirarki. dan kerja berdasarkan kelulusan. bahagian dasar pembangunan pendidikan dan pembangunan profesionalisme keguruan. Oleh itu sistem pendidikan yang baik adalah menggunakan konsep birokrasi.

Dimana mereka tidak membandingkan saudara mara dengan orang yang lain. Struktur organisasi KPM mempunyai birokrasi yang ketat. Selain daripada itu. Malaysia terdiri daripada beberapa buah negeri. bukan semua orang boleh berjumpa dan berbincang dengan Menteri Pelajaran. pihak KPM akan memaklumkan kepada setiap Jabatan Pelajaran Negeri di Malaysia. jabatan ini akan memaklumkan kepada semua PPD yang ada di negeri Sabah. Manakala kolej-kolej.universiti awam dan swasta adalah di bawah pentadbiran Kementerian Pengajian Tinggi (KPT). Dan setiap surat pekeliling yang hendak dihantar memakan masa yang panjang. Oleh kerana dalam birokrasi hanya pihak atasan yang membuat keputusan. Dikatakan birokrasi sangat penting dalam sistem pendidikan di Malaysia ini kerana ianya mampu untuk melicinkan perjalanan atau pentadbiran sistem pendidikan yang ditadbir dan diuruskan oleh pihak KPM dan KPT. Ini kerana sebarang kesilapan dalam pemilihan pekerja boleh membawa kepada kecacatan pada sistem pendidikan itu sendiri. setiap dasar atau peraturan yang hendak dilaksanakan haruslah disusuli oleh surat pekeliling yang ditandatangani oleh Ketua Setiausaha atau Ketua Pengarah Pelajaran. Kemudian ianya akan diberikan kepada Jabatan Pelajaran Negeri (JPN). sebagai contoh. PPD maklumkan sekolah. yang bermaksud orang-orang pihak atasan bekerja secara profesional. Pihak KPM dibantu oleh Jabatan Pelajaran Negeri. Pengetua tidak mempunyai autoriti untuk berbincang dengan Menteri Pelajaran. kemudian JPN akan maklumkan kepada PPD. hanya orang yang telah memenuhi kriteria sahaja boleh pegang jawatan Ketua Setiausaha. oleh itu terdapatnya rungutan dalam setiap keputusan yang dibuat ini kerana. jikalau dilihat pihat atasan yang sering membuat keputusan selalunya tidak merujuk kepada pihak yang terlibat. Selain daripada itu tiada hubungan yang personal. Pihak KPM hanya mengawal semua sekolah sama ada sekolah rendah dan sekolah menengah. Dimana dibawah jabatan ini terdapatnya Pejabat Pelajaran Daerah (PPD) dan sekolah. universiti. Organisasi KPM juga memilih pekerja dengan kriteria yang telah ditentukan. Untuk memastikan segala dasar dan peraturan itu dapat dilaksanakan dengan sempurna. oleh itu untuk menyelaraskan dan menguruskan sistem pendidikan di Malaysia. bukan sebarang orang boleh jadi Ketua Setiausaha. Dalam erti kata lain mereka memantau orang-orang bawahan dengan adil dan saksama. Ianya mampu untuk menjamin prestasi kerja yang cemerlang dalam organisasi. Oleh itu. dan PPD akan memaklumkan semua sekolah yang termasuk dalam jagaannya.organisasi KPM juga terdapatnya susunan formal yang mana perilaku pekerja diatur secara samarata. Sebagai contoh Jabatan Pelajaran Negeri Sabah. Ini akan memberikan tanggapan yang . Bukannya ahli kelurga yang terdekat atau kawan baik yang langsung tidak memenuhi kriteria sebagai Ketua Setiausaha.

pelajar dan ibubapa. ibu bapa dan pelajar. Selain peraturan dan arahan yang formal.sebanyak akan menganggu prestasi kerja seseorang guru tersebut. Kebanyakan guru-guru dan ibubapa lebih bersetuju menggunakan sistem sosial yang terbuka disekolah kerana sikap keterbukaan yang diamalkan disekolah memberikan peluang kepada para guru dan ibubapa untuk menyuarakan pendapat mereka dalam menjamin .buruk kepada sistem pendidikan negara kita. Tetapi faedah daripada sistem birokrasi juga memberikan kesan yang baik kepada organisasi sekolah kerana semua pihak mempunyai garis panduan yang perlu dipatuhi dan ini menjamin kepada pengurusan yang lebih sistematik kepada para guru. Ketiadaan hak bersuara dan juga membuat keputusan memyebabkan beberapa pihak kecewa seperti guru. Sebaliknya. Sikap autoriti yang diamalkan dalam system birokrasi di sekolah oleh pihak atasan dianggap satu perkara yang memudahkan pihak guru disekolah kerana mereka diberikan garis panduan untuk cara pengajaran mereka sendiri tetapi mendatangkan akibat kepada pelajar kerana penerimaan setiap pelajar dalam pembelajaran adalah berbeza.guru. Samad et al). pihak guru merasakan perkara ini memberikan tekanan kepada mereka kerana tidak diberi peluang untuk mencuba kaedah mereka sendiri malah terpaksa mengharungi masalah dengan pelajar yang tidak dapat menerima cara pembelajaran mereka yang telah diatur. ini boleh menganggu kelicinan pentadbiran sesebuah sekolah 3.” (Rahmad Sukor Ab.0 PENUTUP Secara ringkasnya sistem birokrasi yang diamalkan disekolah mempunyai kesan yang positif dan negatif bergantung kepada pandangan setiap individu. Guruguru juga akan menzahirkan protes secara senyap melalui prestasi kerja yang tidak menentu akibat perlu terikat dengan peraturan-peraturan rasmi yang kadangkala tidak praktikal untuk dilaksanakan di sesetengah sekolah. terdapat juga keadaan biasa yang membentuk tingkah laku manusia dalam menjalani tugasan dan fungsi masing-masing di dalam organisasi. “Sistem sosial organisasi pendidikan mempunyai peraturan dan arahan untuk membentuk tingkah laku yang baik dan berkesan. Bukan itu sahaja sebarang pembahagian tugas dan penambahan jawatan dalam sekolah haruslah mempunyai surat rasmi dari pihak atasan. sekolah tidak boleh sesuka hati menambah jawatan atau membahagika tugas dalam sekolah. Kekecewaan ini sedikit. Terdapat juga guru yang secara senyap menentang perubahan yang dilaksanakan oleh pihak sekolah kerana peraturan dan pekeliling yang diterima tidak memenuhi kehendak dan mendengar suara serta pandangan guru.

Samad et al. Walaubagaimanapun cara untuk menyuarakan pendapat adalah mengikut prosedur yang baik. Menurut Cole (1995) sistem sosial adalah berasaskan perhubungan dan sistem keterbukaan yang diamalkan oleh sesebuah organisasi. Menurut Rahmad Sukor Ab. Elemen-elemen ini diambil kira dalam menguruskan sistem sosial organisasi pendidikan adalah bagi keseimbangan di dalam organisasi (Evers & Lakomski. Organisasi pendidikan seperti sekolah. sistem sosial organisasi pendidikan mempunyai beberapa elemen yang bertujuan untuk mempengaruhi tingkah laku manusia di dalamnya untuk bekerja ke arah matlamat yang telah ditetapkan (Hoy & Miskel. bekerjasama ke arah matlamat yang sama dan juga berinteraksi dengan persekitaran luarnya (Lunenburg.kemajuan anak mereka dalam pendidikan. individu. 2001). Elemen-elemen penting sistem sosial yang dinyatakan oleh Hoy dan Miskel (2005) adalah struktur. . budaya dan politik. pihak kementerian perlu melihat semula faedah dan akibat yang ada pada sekolah yang mengamalkan sistem birokrasi di sekolah dan membuat keputusan yang tebaik untuk menjana system pendidikan kepada kualiti yang paling optimum. 1995). Akhir sekali. kolej dan universiti dikenal pasti sebagai mengamalkan sistem sosial kerana di dalam organisasi ini terdapat sekumpulan manusia yang berinteraksi antara satu dengan yang lain. 2005).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful