You are on page 1of 15

·k

OFICIAL MENSUAL ORGANE DELJo.OUar '950 ro 151

. ~ ...

"'4

' .......

.. '

c.., _ •

LING'UISTI~

Anb P,Ot telllpor un svsd lIletlbre de nostre lntar l inqusUnion. seductet de un nov sistema de l.i.J intrat in c;orespondentie con li inventor quel 1,Aviat h lib res de I~'r.nsjon. ~a~ pes uperimentation, l i S'iedQ t rovat l i slstell tro cOlpl1cai e r91nviat Ii lahriale 31 inventor. h.Cl, IV ihnte n.lpter l i ponte.s, ser it 91,ntH a.a-

. blJiUs a su sanca t adepte. diente Que 11 'Ahavevi si te

fBllce facer yos!ra conoscencia'• ~a, in sam tempore 11 inventor confide! su vir sentilitotes a SlI propri fratre in lin leUn! Q,uel 11 Juntat per erra a t i desHnat al Sv.do!

Nostre Inhrhnguist, pos hal" esset 8greabihen flattat de'} .iellosl gantillsus del iO'ientor, apart,t li dl.lesil laUra in QU8,lsu I'IOline nset l8entianat can: H precision:

"Un autre abruh qui sa 51 tue en SUEd.'. In, clu altre corespondenhs d,l innntor asset qualiflcat Quam "]oufoQues·. II ~ualificatives me trovante 51 In Ii lexicos con IDr Yer sense mjur iose, quel sol uln Francese bon conoss8j nostr'e sved alljco fat t radacter Ies p,er 1I1COS quel eclatat Oe rise, durante Que il resht hornfieat avan un tal duplieita.

fro QUI Ii Cllualificatives usat ill tj lettre a un 'triesi.· per:son, atinge Ii 'consideratiOl'ln de clrte tnhrlinguistes, t is-e i 'leU user in jure deposlr un plendes,ecun, l i art. PJ dal penal Codie svtss. llaM lor sol provocat lnn IS har havet Ii audac1e na seQ:utr lUa. htt canes det ra l i Inventor.

E, benQu! comic, ti inc idente jeta un s,trang:e luca sur li pre1ensione's die al cun autores de l .. l , ~ it suf i ce ns par.lar lor ~ I inguQ1 por esser phzzat de tl i in 1 i cahgor'Ie

del labr:utis' e del 'loufolques" (demifollos e itlbeciles) R 80

U F INAL~~ DEL AOVr:R8IES

in l i tabe l l e si ncpt ic del principal l inpues a: posteriori pub l icat de Couturat in:.;\.1 Histoire de 1a langue lJniverselle, in 1907 (Adjuntion al dues i a ad it ien},

on cons+at a Que, ex 1lO principal lingues international de 1839 a 1907 Ufll decans a~opte -§._ quam finale del adverbies dsri vat , Z:-am, e li alfrss s inqul dlferent

1 dteres, ma !19 un sol -mente. L1 prfncjpie reyent in li natural scOil essat dune un hl'lale tam curt quam PQssibn. e quanlde ja in 1900 de Wahl usat 1i fi nala vsen i 1 devefdefender it prase contra H general opinio'n. AncQlr ci rca 1925 de BealJ- - front critica-t it, uoesi ente li -! Ift'tam levi" de Espo~ldo r

U finale -M'9nte adoptet del uHfm projecte de IALA eas in dubita plu internat ional quam ~ de Oce, pro que it as h finale adverbial del Sud-rosanic 'lingUes, durants que .~ trova sa in provenza1 e coresponds salt bon 311diti-v;illen a

f raocesi in ~uel li -1 ·fjnal ne as pronunc iat, Ieor+cnen ambi finales es dune natural, lila it es forsan deslrabll distinter inter 1Ii nOlllines per -menb e 11 adverb ies, Ad-ultra H finale.:! trova se ja, qual no; dit in supra, in p~urf finales gramabcal (passate, partlcl oi es , ete] e 1i dentales as ja sat nuaercst , To !!S un ques t i on de orel!, e o.n posse supos ir que dp. Wahl, de qual H guste esset trel fin, hat preferst ~lIIen a ~mente just pro ti rason, No} espera que ti proble-

ma de eufnni e ne escacat 1 i at,entio, del functiona'rios de IALA. R. B~

- 2-

e, \i

L.I

Sr prof Aurehen Sauvageot, quel presidet l i cOI.:it9 del sxllerte.s linglJisHc: COllVocat elel Unesco in 1947 par euminar Ii Question del linglle international construde! ,scr i a nostra celaborator Sr. J. Rou;(J h I9.7.1949:

'QU8J!! yo exhaiush lie rep,,,,Hr it desde )0 annus, Esperanto represe'l:Jia un areaic prova,.

S,u creator deparht de null se ient ie conception del UllIyua.lla del un ;ant!Quat doctri.ne

pri li prillcipies del general <jralat lea, 11 raanet sneer iaaghanh que Ii tt!P oolinat

nl fIax1onal' 81SUt H perfecta tip de un ling:ue. li departe de E.speranto asset dune uti fiascO' It l.i Esperal'ilttstes ••. j)OSSI8 ,allusar se in balbut tar On franctse: ibaragoLJin:er') 0 in scr lr Esperanto. Hi n'e Pro to aeorta Uti s,aUsfant solution al probleM del Umg,ue international. 10 aparet con Uri echhnt evidentie li 28.7.1948, 10 Ii ul tts slBSslon de labor del congress! inhmational del linQl.lisbs.!H crsdat passer crof itar Ii cOllnS,aI!Ilt discussion pri Ii resultaie!s, de IALA par nnir far un de.o'nstraHoAI d. prehndlent propaganda .. Un d. Hi Ilea bt un discurse die Q.uel neQul in Ii sala caph:t Uin sol parol durante que H sa. dtscurse, pronanc iat in Interl1ngue. ~B.Il har essat probabillieneolprende!l de O'lnes. It negati.vresuHate as un verdich sin rscurse. Ni lIicolegos, ni yo va ccns.elntir perdir jau oostre telllPor in far Ii apirel'ltisags dt'! un idiora que! presenh in rea,ii ta tal lIIulte desfacil iUs qUai angiese por exeIP1e,si.plicl.n per li phsura lanuar un artificial Hogue. U: 601uHon deve ess'ersercnat in It via indic:at die DEI W'ahl. e i n quel ha intrat lALAIi

A,urU ien Sauvaq.eot, prof. de Jirngues finno .. ugrian in Ii t~a!H"nal Scola de l1ngu.es oriental in "Paris.

rO'1 trl dies de passlo.l1a·t deba ths ,. l i i nd lain aSS8IDbU constituent ha decidet ,icear 11 angles., qua~ oficial lingue~ per 11 ''hindi!' (Speciaan c I-comra}, tn scrrtura "d'evanagari"• Ma l t rertp,Lnzament ne va e'venir anbe 15 anous e. HI tande, it es 11 anglese qual va lIl,ane'" 1 i 1 ingui del adq;inistratiol1l. "la,ss nos esser grat al anglese. d,lclara] l i pd. ministre, pro to; QIIJO it docet ncs",

li "devanagaritl, dt 1.1 an,glese dicUonariull de Oxford. es "Ii distincitiv nomine!! per qual sanscrit essst scrL t desde saculss in 11 reg iones nordic e central de India. in Cac~lDi r e :i:n Napa I" •

Por li nUI,ares on va Ulsa r Ii arabic ct ff res.

~fCfi t"Jl:~ ~71(J~T ~m wn: fCJi1n fCJi~~it ~tr;:n v~ffiT 1f'f fe~t f~

,~

in cilt '~~l:fl: faf"lTtf c6l in if''I iI

~ 'q~ ~;;~ it-q;; trr~, HINDI

,.,

Secun LE IdONOE, Par.is 1949. trad .. A6

-------_ ........ ~-

M{}ST~E. POVRE, MUNDE

Inter 11 aHrlcan statama,nnes Ii .ax pessilistic 8$ Ii Ix-sicreta.rio' statal Cordel HulL Ra,centell9n en in'forllat le Que l i penUllntiadt altlrican ad.inist~Uon auiorisat Ii prisonarios l"'lcivef jurnales I a cerassentar Ie co;n 1i ,evsl'lilentes .. 11 respondet.

sa rcastic.en ; ITo es U sax bon Dedi., in facte, cor fonmender de U i o.tle M~s nzder se '!

.3.

IN FULE '

VU va st rax passer preslnhr VOl Qlual chillpiones d.

BRIDGE

aers i al METODE Del O~NES ('condensat in un jolli brochura) Max ,grand, si,IPlieiU" utt,aordlnari result.tls in Ii lax grande torney,s.

lISeclun Ii savanh. null aHn I,tod. inforaa 11 lusor in un mal'lillrt tall stlplic e cOin tal.ulte pricision pri h po-

I tanh. del du ISilIiUS" (Kornbllu.p chaJIplon d" Fra!ndlt 1948)

"It es eerta Que 11 ann tag., IXIr un dlel lusores, conoUlr 11 totd pot!anti. del du linus desda 1 i, unasi. torn. del ,uctiones IS hap'rectlbUI (,sxt.rae't del prtfacil de J. Jlouraben, clpitalne ,d.l lQuip chalpioniC:: de Francia 1948)1

TR£ BENTOST IN 1I LIBR[RIAS (Plrtnt. III IMou,tt,", !La Biuh (,.1.)

PROV'AS DE PUBLlCnA IN INTERLIN6tl .. G.A.J Paris

. ,~~.- - - ~-,--.-~.~ -

NUll CUR'REN1ES DE I\ERE OErRA VOSTRE FENESTRES~ ... ,.

Sl Hi IS prQ,llid,f per 181talhc jun:hs 8,ENOn'. [Per ti rational I •• dit. YU eUlinat in ultra, l:i i"fiHratione, de! vente, pluvia, bnJe e poilu. li 'garnie r c81~ntitlon at1.nge aproxlmathl8n 35 ~. Aug.entation del te.peratura de ~ tn 61_ PDsit in 11 ca-' nalatL~lra5 del ftl'llstrls Ii portiS. perfacbBlln fl.x1bU t tmxidabBt 11 Junt.II' !BENOH as garantit durant. 10 annU$ 18 praeti, •• n fnuubil

Aglfl,Ues in tot fran:cial MUles d. rlt,rlnths. PIes

d'(lundaf Ii OOCUlltltation Nrc 96, sin aIeu,n ingageal.nt d:e 'os t a1 HabUas.,nt BENOH

Represantante. in Alger

li inhrl06sant arUcul pri pictografle (CO,SI d. sept .. ~g) de, .. Isser co.plah! per Ii cUIHon d'I un do.inia u pictograh, s,.bI. apt. Isser !iLiad • int,rUngu.·. NI. Qui ne ull eOlprtnd:u' to quo woh ellpresser 11 .,pra Btl iugllS pri Ii bl!pe Qjuel li •• horologil save prad.t,,.inar (con Ii urln nrilnh • si III tal, clri •• n aUra). Mani co.plttltio:nesd,l p'ictogr'lVuras "U user ancor pollibil qUI.! It adjunUon del rost dtl wente, lpor indicn de QUIl direction. Ii vent.a .offl.t 0 U'R ttrao •• t ... por Ii ...... gistrat.ura del IXip,dlnd ~radus d,) t"Plraturl, .te. OIfil to VI ISler ICOIIpremftli inter .. naUon.l.n.

4d'Ytrf, anc ci Ii I:!1:lhs •• Ivi"nt. Nail on n ... Ister capabH exp .... ss.r Olnl naelSsle data II its e nua,neils d. un Ixact. t.pe-pNgnosl per pidografh qUIl it IS po;sslbil Pllr Ii parlat 0 scrit iparol d. un int.rU.ngu, qual 11 nosh't.

Un IUlpl, por pNYlr Ii inpouibilitl ,xpreSSlir II JIIf Ii pldografil.ITrl calid • .;onstanhl,an s icc II tr. calid. Par incert. hlpor, lol .. n ,pondle local hndenU. I fulllin .. t'.".~"I .. Pro H insufiClnti., anc: I.eteorologi •• 'y profitar Inhrlingu. !

J. QuIMI,l (Gotha.; Gerulni,)

' .. 4 ..

lbU (t='i1 C'~Alb ~IEA.JI\AM1i~T

Un d. no'sfre francese' 1.tort, invia nos 1.1'11 arhclul utraet de Paril.,PnsI8,1 t I ntransi ..

Qea:nt I d.l '9 upt. 1949, • tltuiat: - Yo ha deeovrit in fraaclSe Svj,ssia un ,. inaril de NIZ is".Pos bar rt'lltlat que 1i Caux .. Palau sur Montreul in Sv issia as soheln un nlsh d,e laltai Razi,s, ti a,M icul desert con dollant detaU 1.s Ii dangarose lanifutat iones ,del Gar-anas tmlitat et , Quel cd.bra lil'tnascentie del Nazhl' '

Pro ,que Cos.oglotta ha public:at in april 1947 un art ieul silpatic al Moral RUrll.,nt. noslr'. franeese let'Of' nlbla lnlluiet e peti ItOS responder,D aI_lou justi f iear nostre silpatie de an'b 2 I;nnu!. In fade no i habHa in l i cirelu.ite de Caul( e cooossellJU. ~ersones hant slajorna1 in (.,ux-Palace I IBrt iiPrtlnd,t al reunion,s del Moral Rearll'aaent. Nu ! Hoi pOsse d.cl.rar Que li tot .rUed d. Paris-Pres'se (,&crit de un f,.ilna ! Gao,gas Sindair) IS ulltn I;In risibil travutbUll dtlfact'$~ It n'. In vah li pena 11'11$pond,r a tal absurd. a:cuSl!tiones" quel es. del sal sPleill Qual tised [s;rperant i:stes, " •• tun qUlles 11 Oec1denbl"ov., •• n,t ISset 'subttnet' del Nazis; !!!

Durante U lulli. iJillilUS, fnnu.arabil articules p,ri l i Moral R.'ln_e:nt aparit, e eent inuaaparir. in l t niss prasla, pri h lov."nt I olnes red,actet can silpat ii, e 1181 con 'I'Itusias.e~ Or, on save Qua null jurnallS as P]'Jfl"O-.gte a denunc1af 1 i darq,,.. dll possibil rtnascenti. dl,l Nlz is.'e qUII' tis d'e fro,nc.es,. Svis,s'ial. Si dUlle un qudtunc si.paUe por 11 Nads .. 'f1'U apari,lr in Caul, Of! [posse USlr c.rte< que it ullas,ser stru si,'ij'l1alit eon indligodiofl e Ii guvernallnt ".11 c1uder l t Ifbutlca· con 11 iprobationl del tot sviss ,popul ~

On posse na CODlcordalf eon It Rea,... •• nt Ioral e criticar su aehvl t.a, at on ne nan Ii jure j.tt,ar ludd, sur it !per un slotsl)lch,oll injust concernln't lUi neutral ita politic. CO'Sioglotta have nun aoHn hentar pri 11 sill:pati. Que} it ha aonstrat a ti lIOy •• ent frair-in, de quel l i ,,·cope es l i sal qUill H nodr.: far CIder l i barriere. qUII Illpedi

Ii hOlies fra:ta misar I ,uhnder sa plu bon. Ric Be;r,ger

AS~O:tIATlON PROL.ETARl INTE.R,U NCcUI~T. c

h assoc iation ha jll'8t 8S$8t re'CloliIst Huet d., du eaurades P,auI Mouth de Coperilag t

J. Toub lilt de Paris. It just. pubUca Pronsori Statutes pl"eci:&en'i que su StOpe is 113 .. borar !Xlr 11 upansion del lundlelingue Irlnt.rlingulel illhlr li Dvreros d.l tot -.,nde, Ia 8il'le par upand,r cala.nd,lrt"solidaritt e instnJction j,ntlr Hi. ,API intent. ,.dUer un rev~1 periodic 8 brochans. It .fraJ fa apIa. a tis qUll ha·unet fiN'} a] bel I, fort • vhent lingu. de I,hl'. Sr Pout Moth (Adre's .. ; Rublosteinsvlj 31. Copenharj, S •. V. Da .. nia) va tdihr un buUe,t:h oo.inat 'llucta d. Class,' r • funcHolll,a qua. protw'borj, S ... cretarl0'. li interusates ley Icrir It pOr plu .81.,11 hfor'll'atlofltl.

Ll CHI N .. C·f£STAT CAIE L

In Ii larwscrH, -ed,ieva] on trofisOY'lJIIh un shtoullr1. anilal.: :un caad (on ,m long cltin~r.ste sur li col i si.U a h d.l canUe ..

Ii st,ran~.repres.ntaUon .s: Ii ilus,tration d. u'n t.xtu t ... co-un in ~.dl"h:

'Si t:u trova UI!I droladare quel .have su capUhs di:sptrs,.t stir Ii .~l.s, n-et Upi.d. da pace e con.corde int.r nr ito INri tal.

Dr li tutu original lin laUn co.ensat hl.n: lSi inY,nlr1.s A,ndroitdan .... •• Andr'OH" de, cit nut Ii constellation q,ull da ,.rlos ugic al Up1de. On cOlprtnda IlJ l i erra del copiste: Pro QU' in Medi.vie Ii paroles e$s.t scrtt sin inhrspacie inbr ill, H scrii'or hat ICOPiat Andro, •• d. quail An oro .. dart •

.. 5 -

Ll

LI IGl1C({AN! I I: IN 1I MUtllE

Or FranK l.auaac'i, de Pannsyl.van!ila haesset invitat del UI1ICSCO oropos ir un ml10dan plan

ue inslruc i ion prhr.~!ri. Tl Hminent'professor. que l ;1(31 specl al i sat se iii 111 elementari docent ie, ha obton~t :surprisantresu Hates durante on vast c aapani e qu,~l i 1 ha dudet llin ooc radii contra Ii arafa lbet tsae , 11 usa t lustrat tahs llas representant familiari ouj'JGtes .. Li rnollli'ne8 corespondent a ti objec tes es Drintal Tnt sf l lebes seoaret, li aleves a-sect a s.ponian\ men H nOfll1 ne del obj sc tes e lisfnabes +

Li max renarcac il SUCCBSSB' o~tenet de Or Laubach evernt in Abyssinia. POts har s tudi - at 1 i p.r::rtitc.:1ariO del Hngue abyss in, li Amharic. 11 rsduc tet su aHab,ete ssual de

19'3 li t t eres a J9. I.:€rs( a ti procede, i 1 cosset docar li lstura a pluri centanes de infades in w(.>lc di es, contra que, antcy, un elite 5Q'1 asset. capabi l dsci Hrar Hares e jurnales,

In Ijninterv'iu, ;;r Laubach ba expl icat que sur li terra, actua lnan, 50 010 dell homes 5a~e ni leer, nil scri r.na 1ue in H flne del secul it va exister solman 2 t d,e{ninlstruc,· btu, prec ipue ,;i on usa su tabel les qual i 1 ha stab l tsset In 93 l i mues .

Pf[C IS ION'

11 1i sal a de redadion de un grand jurnale aaert csn U ditre'ctor hat fat aftchar un 3w-iise pe riant t1 simpl it paroles: ilPles. raccntar seapre con precision, con senpre plu !nuB precision!'!

Un yun rapertaro, novsen adnisset Qual. colaboratcr, aporia su Imesilli art ieu] l i sequent die pas 1i .afidlage •. To ess"t 1', recansi en de an reunion in quel 1f director' leat coni stulPe,fation lli sequent frase:1 3999 ecules esset diirecbt vers l,j orator.

-Quo sign; f ica ti jeca l'

-·10 ne es un joca, Senior. respolndei t i-ci .In 1 i reunion ess.e,t unoeulon; vu 'Ii de: cue

yo es precls~. fQ~::Tf:ET[ J I id l AT I V

::n cri t'icanto de cictvra, que" ebriat sa dial maHnG til 11 ves.pere, eat a un expes ithm por cesser serir -in recension. Apen i 1 hat i ntrai 'i n H sala que i 1 ha Hat avan un spegu 1 quel natuealasn ref lsxet su I mage. Credenh t NJ'I,ar ta un pi etura, i 1 contelllplat it longmen, POS quo, .i.urtiente un c:sderrileHe de su tasca i l inscrf t II sequaat notas:

'"2;,0118 de i ntrada: cap de irtncaree, n.e Signed. Mutt caradere. ill rub! nase es remarceb l l de rsa l i seu, quam anc 11 arriJtat fisiorlomie. TOI es c:e,id,imen 11.!111 cap secun natura. na~ yo vtdet ja ti cap alc~.ft

EV II LI 'ilAX BELL SERfllOtt

L i J feoNar 1543 Uri transoorte de truppes esset tcrpsdat in H medie del At.l'ianHca. ~uar :1JJi li tart prestr,os esset cion iii: du proteshntes, I!Jn calo Hce , un Israe li ta, III efort iat tn '1i fine por salvar houn vivlS Quar hoaes rsstat ancur, ho ve, sin ci ntura de salvati on, e essat dest i nat, in consequent te , esssr dronat,

Iande H4 prastros dat a ill lor cmturade salvatica, e rsstat sol sur H ~ve quel inmerset sa. On vi det les o~oi qoar lenentasa per H manu e pregantle [unt , ti 1 ~ue 1 i aqua recovrl t los.

U 2~ nay. li presidante Trusan, hi un cerlQl'I1onie in H Blanc Ilon, ce1ebrat lor s acrtfide quam H max bilH sermon qusl jalla esset predi'cat. Un posta-aarca, IIsUet ti die in H e irculat ion, sirnbollisa I! ilivisibn union victorIas; del cr,ede'ntes.

H'STO~le

::;ral1tc su ultim eX;JflJi,Uon in 'li hl!3llS rlQui'onBs ~eserHc de 1 ~~men~ li faiiilos,i archeo log C:omte Byron de Prorok dec()vrit I in un tOmlJ!.: ca'Vatin H rocea, l i r.lo!:lie ,f~arvleloGeme,1'l conssrvat de un: pr+ncsssa hant sin dubib aparienet al legendari familia: del re'yassa de Saba, e qual semblat har !:lorn in H eta de 3J annus ,

Ti prinCt'~ssa per-tat uo abl1nd,(jnt capi l latura tinh{ in rub], velopat in un specie de trall!e, Circum 11 noca, 1, ca:'illes, alrCific'ialmen undula+, format un ccron die bucles , Ii capi l latura, Que! es old plu q~lam 30DO annus, essei. trovat abso lutnen inlac ie el sacun H avlse del 8xpertes; it constf tue uo aut an+it c;hef-avre de'1 art.e de1 peruquero , flam null bucle asset derulat , On duec posse cons idarar it quam 11 IIper'D1anente" max an~ ti~ui que1 an [onosse.

On ha just decovr+t un carte del universe datant del medhvie, inter ilii aanuscr ites del statal btb llcteca Saltykov·Shchedrine.inform,a nos li agentie sovieHc de' presse.

It acte se prl on carts geogr,afic de Maclrob1u5, un scientist e fllosof roean del V-esim secul , I n UI'l de SlJ coesntartes pri un li bre de Ciceron~ AmtbrolsilJs Theodosi:us Macrobiu~s ha exposit su conception del structure del Universe e de nor nlanete , Itus trante III hi., po tess per Yin spec I a 1 ca rte,

11 Clade ba essef reirovat in tre bon statu 1 berqus it es plu quam 10100 annus o'ld.

It i lustra un grand nu'mere de anctan idlh. speciahen pri H sfar+c fon:e delhrra

con su continentes habitat. Secun Macrobi:us, li terra divide sa in 5 ZOMS c1ilUatic, queles il reprasenta per 5 co leres dHerent: 2 zones polart , 2 zones Iftoderat e un zone tropical. Sur 11 revers>e del carte on vide un rose deli v9f1lhs con 12 puates de diferent cclerss

U P!RUETTE DE EIN~TUN

Quande H grand scf ant ist Einshitn ins:taHat se in USA,iI1 stra:c, reclrvet H yis~h de Sra Thompson, malriita: del f,aP'llos; sc rt tor S,i "clair lewIs, Qiual venit, qua'lII jurnal i sta, im~ posir ]e l i supl ic ie de un fntervhi. Sra Tho,mpson QU8siioinat Ie: .. Quel es , sacen VU, li difenmtie existent inlerr lj temper e lli eternitB.

l11 se i en+is t r'a'srwldet: IiCar semora, 51 yo vall usal:r If UIIIPor necessf por fa'f COIII~ orender it vos , U tBlIIPQlr yeH dsveni r H eternHa.1I

II I f{] IStRE 10.

Un darla esset finiel1t un l'ettre in prasenth disl scieditst La COl1ldaaine. Subiben ella. ptln::eptei Que 11 celebrf flstc'o sequet CDn sueculss to, Quoe.1'la serf t, IN cOl'ltrariat. 01:1a !.anda adjuntet a S.:lI lattA. por ve:njar se, U seqUlent fr,as:e:

It Yo vel:, racontar vas anecr plu, $'1 S:r de la, c.o:ndaminE!1 ne Iss,et detra ae,celaben leente'

' .. IAih, Sel1i:ora, yo prot,esta, exc1alat 11i scient fst,ya jura vos Qlue yo n8 1,ee~.

,. 8 ' ..

No,str. cobb·orator Jot loubllt, die Paris, lobi! iSit iln Ii ulH. QUlirre Q:tI,,1 infir.lroll ~'llcri ci su' laprUI HUllS "vivatl, In un ori91~al racontl dr,icite:1I1l Iuhntic. Noi pUbU. ca t i tex1u un poe acurtat per dar un In. ph d. rlport,age :l!n Interlingul .• U autor troyat It in aay 1940 In un village nedlrl.andeSl. '1" un pO,lto d. succuru':

Ta1nhs , halk,s ha tint PlSlat • punt Que, ltV Id.'nte •• n, nil B~I$.t pOr:5sibi.l qUI it POSSI r.eo •• nsar " stru. lln seal-

iIIie penH., U dll .,' blu intense, li solt brilliant e eal td .. II li dOles sHblaastooat MI plu ,ider Ier nabita!ntas. I iIi fa nOI:S b i.pression reqlrd.r nos qUlu noi rRg.arda, best ill in parClo zoologic ••••

~O,' dlnov U grand avies COR lor infernal bruida.

Ollnicost:r ••• ' U hOles strano" •• n vest it cur,.. i~ Oint dilr.d lonas. Alcul'Iu aJlplasta ;Sf sur 11 suol. Ll IU,... eala s. in Ii dolts,

U bruhnlt nias ha passat , Nu ! quo !ne,or 7 AI'l, bon! it es,$DlIen un ,alJt(J.obill~ Forsan l i tilare ~."di nos dhcern,er h divers. ipecies de bru ida, fa.an reahen to IS un automobile. It-er, in fact., dUere del altres; It have sur it l:Ill grfulde cruea Nbi slmil a U Quel 88, d8SSinat sur Ii flalJga posH sur li trottulore.

Nu ! It ha.lta 8 on t rle 8. it un ,Mann eucha! sur un JKI rtuo re t e U ra.ann do".i tot YISh t .... auaa hal ordonat .'. 11 hU:it,nanh, yo lnclina 18 vers Ii $oldate eer d.andar le su 1'1611 ne. II 8S tOlt yun .. Su v iuga IIlal rasat, III net , fa d i vi na r un mann del rure •. l l ap8lre I' dorlhnt plrrnfund818n, sUentlolselelll, euchat sur 1 i dutr. lItere.

Sin dir allcun parolJ It du porhoru hat regru$IIt:,lasunte lie sol con h .ulnlrlb., Uor 10111:1'1),0 rtlarca qlil, U II CGrpOrah. Y'o pins. que forsan i1 ha yoletfar hlllnor I su gradu, IOnstrar 11 ., ta. dar Ii ex •• p1l del eoraq8.

V.rllen 11 do ... ! bon. Yo as glnlat d'8ver aYiglilar h, Ii sial tre 'lulnerabs arha, yo

08 posse conHnllrar atelnd.r;

.. Ell ! Alico, qUll 8S tu nomine? Null rI:.sponS8 .

.. Nu aldo !' Tv de" dir qual as tu nOliat. Alar; on fa b.U r.us, 18 iIi dl" finir~ II cMtilnuana al' tg ilar $1.

SubU8II,n U id' dill lort. ph'na, Ii .. nte. U lIorh I Yo ni hat I)8nsat 11 .arh. QuI ..

C'8l18nt hnt ... I"I, yo apraxia .1 al yuno " regard,a h hngtlln. SU vi.sage as SInn. Por dir Vlilr; i.l IPlI'I flUce. Nlulliin Uai.il. un, litHia. On vlll c~d.r qUI 11 subdd •••• qUI 11 lubrU. pri Ii al penn Qual ha tr.nrsat .i unh: ~UII Ll IfIU passer ISltr

aort •

Ta.IID yo dIn constatar it; yo n. vida 11 rt8pi.r8ra Alor, yo tucha Sill unu: co~pleh· IU frigid. Quail,1'I il ha 1 .. lt IOrtat i H IPri.llort.a QUll yo incontra iD h- ci gu."... V,rllltD 'yo vide n,aqu6,. Null trach dl yu!n,r.tlon,null iAdicil de suffrtnt il. 0011 Ian· glue.

fo:r.sen \lU' ant. _sitter la sur 11 ponuor. su e.a •• rad,as bl neUa1 Ie par IqUI tl .'Y ISser idhrrd tot DIU, CI,ua. at H n11 hat .orl't chi ii, in su Y illig. de fr.a.ndl. I ne in ti lonhn vtllage nederland"., u U ha nnit: lpo'r H"r IOIr-tlt..

Ita yo III dIn oblivilr .i labor. G.rt •• en yo 1'19 es C1 par reflecter ..

"> ••

- 9 •.

U es SUI meda1lhe sur qutl 8S gra.vet su :no'lin8 ? forsan .8 SU brassl 1 No ! alor itdt ...

Ye esser a su col, qU.UI on porta it flU.

CU.idose •• n yo prend, UI' cap Ii ele'la it per sirchar .1 i .edanie. Ma .subHI.,n, yo Iassa it: tx 11 Icap, qual asset ,c.ay in U aUra latera, inyola.nt., S8, ha sun it un IOsea .. l t JI he COllens,slt su sordid labor! £ Ii •• dall h as u esurt l I IOIt8 in li (:8IPcn. in ]i sangue c08Qlula1. E yo deve ca,pter h ledall ie.

H fI! Ii nllY labor' ~ Yo IS jUYllero: til AU Ii bbor US'lt crear orFlill •• ntlls desHnat

al lJes·t iHnie$ del btU fe.inas, IprOl.ss,.t 81 YUril lannes do duant Irmus !

~ Quo iu fa ? yo audi. Tornanh •• ~ yo v:ide l i J,utenal!lh Que! inhrroga .,1, . ... Quo tu fa ? il rep,t L

Yo lava Ie : • 11 as lart; il es Li lpri ••

- rUI tIS tro sens ib i] .• ~uo tu "ole flr'd ? H as IllQuo a hr.

~ Yo dIVe capier •••.• Li Iredallie que! as in su cap qtlel as Cay in li aUr.latlra.

- .An ! INu I Alor VO va 3uxil1a r te ••• Prend. au ,cap, l'l1tllen. At,nda ru. Ab ! trtstl v iva ! Nt!, anc sa oral 8S cup.at~ On posse far intrar 1 i tot maru tn lun tal fore. Bon.

yo hne Ii lIIedallh. Repcsi su cap. Hu sed: il nomina 58 Y t de) r'Crtil!t.8lent d. Fontl'~ nay. ~h" pct'lre yuno : H as del elasse 1939 Quant sordidl afar. un guerrl ~ E o,n cOll8nsa sol •• a, Iu ha scrit? Bon!

Porluorer'Os !' vel'll ci , \lu v.s sarchar lIln bohU,. io Qual tu 118 letter un paP'''' con su nOILne. P'oy, vu va cavar un fass. in quel ru va metter Ie. Vu 'til adjunt:er li Dot,Ue Bub SU Clp. ~asta.

11 Isset Ii pril oortate. • J. Toubltt. (Paris)

LI QUEREI-LE PRl t~ERE5AN'CaBE20NULOJtl

R'lIe,lntl.ln !In neutlral ft\lut ge·naan ci tat Ii parol gefesani9blzonuloJ, fncollprlnsibU traduction Esperainh del gerlllln parol IIJRakonvallszenbn'{ in F .. corruhsce.nbl. f1 cita· tion provQcat U indign'i,tian del presidll1te de un 9,,..an Esperanto liglt qUll protesta conl ra l l ~ false"tr.duction. 'in geraan 'f). All Ii 8lpressi.on cores;ponc:ient in G .. flS 81- adenn"RelkonvaiesZlntin und Rekonvdtu.nUnnlnB On InU.: convalestentos • conVllese.ntas) ~ Dune, i l scrl, li parol [apo 8S preflribtl el3 parol,s. gtraan totali'alnt 14 sill.be. 1 Habil cedi'- por far acuptar li lonstru e,p1eranto al G, ... ants. E un bell 81h)IIph de seolasHc rasena •• nt ! 1 n prill quanda on parh pri ,convaltSCentlSt ~i .11- dies, pri operatu, it .s levident qUI t1 parubs cobctiv i.oclude ,ubl 88:105. It as pI· danth •• pustular' l t prtcilio·n dial aaxus per 11 usahon da un prefix •. g!, 0 n8. Te f,. solan li lingul bltilrnational clu d,.sfICil JX)r GIllies. Ma 'QUOIIS IlUlt. plu ilportent IS It Lneucte i raduction i n Espo del parol inter"lla Honal cOIiIIl'al.'.scant PI r .,..lsan/'ig! b,zon/ul!o. qUiel hgic .• aR s:igrnfic'.U hous qu.d besona resanarst ~ Or IHlDe hOI ~ lala.o "besona nuanar se". li parol £Spa tradlilld. dune in rtaliU 11 SlAse d • .alade. dUil"lnt' qlue ,convd,es-cenUI, s.c.un li signHlc.ation del led:col ledieel. IS solHnl Ii 's:htu d,. Us quel :surti de uledii.·.

~. sollen U parol Espo IS Uti 81'1igllli por h pro·flnes .. II i.t anc da un {nexlett sense

a tis QUll Ifortta anaUsar it. R 8g

.. 10 •

CRUCe -PAROL...

SolrJt ion del ~1"iO ] 48

U oanllnh "s Sr llOipoldEckll ~. li,n (A,ustrla)

Nov 'c ruCI- parol·

Horhonhl; 1/ Iusica .. pa,zZl (por lxercldl) 51 Part. dl1 ,ti. 0 dill ... 111 9/ Fanll ... tufra 101 Intarllctioe HI Ilrsll •• 121 Re:son 131 E~ll 15/1"urI dl liperf,t.ci. 16/ Ab,..,t.tieD d. clri,. nt P.rsl'c,ution d. jud'os 19/Abre,iltiol1ll d. iridiul 20/ Plant,. 2,I/Y'ln 23/ Aftllcortte 251 Att"ltrl corpar 26/ ROil. ulut.Uon. p'rlga 271 D.essl nnjitori, 31/ Sud-anricln pOPll 33/ grac pref;in 351 1011" 'tal (pasut.) 37/ Abrev ~atton d. ac.ndlUi 38/ S1n dllrII, ~nsipid ItOI Chae-figura ~ll OilS'. 42/ Ungul. stll,tte 44/ HI ~5/ Cite in I ,xi co 3'b/ Mah.d i,I,.

V.rtical: ]j Ruultah 2/ Silenti.,. (prll.nb) 3/ BOlt-spiel. uUnt.t '~/Pt.posihon 5/ Can" 6/ P'P.gay. 7/ Infrequent 81 Infl .... bil liqu~d. wolltn WI Clulun per bOICOI III ICanU. (,.i) ]It/ Ah. 'D ItOlgropp. CIt:! ~stth D ntg:a.tb Clroll 11/ Condil.At 18/ F."......tra.nt cOlrpor 201' Poe Pilant 22111H hOI 241 .,Oftl.eo 281 • 21 hlorizental 29/ Sec rib JJ/ 'Vi"n,. dn hQ'non 32/ Tnnch. 341 Grind tq UI 35/ 0 ... sa dt I au rora 37/ l bHJU' del !B.IUD 391/ Digit:lgr"ldl'+Il .I ManUlr. U"rl" 43/ P,..fh:" IUlplicatort 4'" PronGlt .. plrlontl"

UN PREHISTORIC CRlIUNE

:In 1948 on decovrH in un tanrD" prod. Ihal.y (DlrbYlmire) 11 trani. dl' un fuina Idl q:ull Ii Idlint ha rwvIE.t un ritual crf.:i •• co.tht ant. 35000 annul. Setu" Dr ir· astroflg. U angl .. e "tenUst qUIl fat ti decowrUioft, Ii fi,iN vi •• t ant. li ulti. ,.poe. del Qbcill •• ullt probabilun un lordlrl. Ella hat "s,t Idteapitat • 11 Itl"lnit ,stet plazzat In lun sPicl. d. cav. foraat d. Ip.trlt groSli'rM'n t1U lat.

'U IOrhUo A d. t1 fili_, dU Sr Arutrong, ISSlt fit .'Clin Clrte rUUI. U pre- 11m ill de: un ,.,.ci. d'., Iitt coder, fa suposir'Que Ii c.,..b,.. ,u,t 'ICU,t , .l'Ijlt ritual.n. Slcun :$1r Arthur tK,.ith. un ".1 IgraDel. spec1dlstes ICODOS .. t coaclrnlni 11 paltOUUCI. 11 ",.ha baret H Ita de 50 • 55 II.UI. U cranl., rupt.t per colpes .. l'pldl. hCUI to" quo o:natlpod" ba- ,ntt NC'Dn.tHuet congra •• paU,.nUI •• 1 DR d.nt juahr au i8 PIU"I:. Null tr,lelts del c6ruol" hi nNt "trowat.

- [1-

CELE~'R.E P"C.TURA~ LI j,A,B'NA~,deDA\I'D'

li ."gr'and. p1etor frane",SI :in 11 ,'poca d. 8,pollOn,qul' noi 'fidei in Cos. d. d.c •• b,.. 1949. Isset David. \Ro\ hat b:ss,I't III in au inpriaoftl.uon durante h r,mre, pict.nt, au p,,,,pri pori,.at •• Cl-I:o,ntra Rol da .Ii raproductioll die ti falGsl portrett, aI.i. nu Ii cap, H part. central. FlUe ... " DlVld Ina rutat lona in prison .. SiU larita, eon QUII llti .. n AI plu hint rllaHoliIll, n8 CISS,at d •• t"Chlr por olbte-

" ner IU hb.~, • IUa final •• " ,sucel'u"t. MIg""

. 11 coltra d.,l IDdtrat parfitt con1ra 11 auiliater' d. IMarat. Elo.t d. grllUU ~r au urU., IDavid decidtt inl:ortaH'lr ti f .. inln, sihation, pidlate un tel' Iftll~ a sa propr! eisl, II Iprlndtt in Ii Inti-

qa:IU: U SabiBlI fam., hllti .. 11 colbette 1ft.:r

D.vid: autopDrtr.h lar parent .. {fratrls , \Pltres)1 I lor .,ribs.

On sa" qui po. har fu,ndat H cit' d. 1&111 (quel DR vide in U fulndt del pictura) Ro,lU~ ius • $til sold.ttl d.s1r.t f •• 1na" par hal¥lr d .. clad·tnhs I \pltnar lor lit" cU,. Per o'b .. b"lr alcu:na •• il i uut. !i ",5:': i"vHant, l.or Ifieinos 11 Sabiflll IUR vr11ndt f,sUnt durant. quI ili capht 11 Sabt,nas • hrUIt hs per forU •• Poe annus plu tard 11 Sl~

binos ailceat 11 R, .... ts por rtprend.r lor "ritas • 11011" HI ilS, .punlr Ii fvrto",.

II U Sabinal Stif pl,l1ut 81 coni lor lUi lnfaatllS tntllr 11 du ar.6s in II intention

i.ptdlr li. \b,UaU, t i'Jf'O,oca r 11 "COIDeU iaBoni•

Jush 11 loa.·nh d. tl Int''''tn1:ion f'ltnh hi nhcbt David pot au pletura. In 11 .dt. Ro.ulus, portllllt 1 i scud. lur Quel I. scul pttt 11 i.age d.l lupa, pr.pirl It 11nsir au pita al chef dl.1 SabUltS, qutl illclina It por' ,vibr li eolpe.

li tot picturl:" ad.ultn, h plea d. btU atthdll, vlsiilill'" COlPO'U sub 11 influ· tn:hl! d,l Intiqu:, lCulptu~. I d. IU haI"lGnt •••• OVII.tll. PIn vide". por .' ••• ph, 11 .. rita dll ROlulu:s (lull, ,st,lnt lnt.r I1da chef" •• Ibld. IU brasses pet" •• parl:r 11 au Idv,rsa"los. E Inc U flllu, a,.nuat.,QIl.1 S,U li'tt licre infante's qUll 11 gu,rrt va far orfan ... E U olda quel dtcovrisu Hdorpor,ftrt..r .it 11 yolner .... E U 'yUft Sabina

Qutl ellva lu·S.nfl'oh par Idulctlr Ii Slbinol, su contU .. nos.

II .• pa ri Hon d. U p ida,... hodl, un del In b.U ju'tllis del grande lUI. del ilou¥ f"Il In. Paria, eIIUI.lt un 1.IAII llprtllio. Ii publica dill .poel. It ,Itralt '11, ate"tian dtl yu. g •• rale Bonaparte, qUII, po, au, Itclns,ioft sur U tron q •• i.Plrator, noai.lt 0 ... yid IU pdl.l1ctor.

hit. I ... , plu t.rd, q"lInd. 11 .ntud .... por 11 l.tiquit.' di.tlll.i, on ".tAU IPl'Itciat Ii nudiut "'YI.t hi ti ,e,alpoIlUan , It .Utudl .. IP.",t " .... tre tlatrll. On tand, I. ,*pt"llldtt pro quo II ,.,,.,.ros • Dav id Iftrtl nad corporel al colpil d. mor' {n .. 'Iicos, 181 pre't,ct, lor crlnl'!llr eno"'ll etICOI. On blndl '."Iat "liner stU 'PI-· INro· OUI pich.ral oftrtlftt nudiU. gltdLtcu:lant. pro qD'. i. 11 Sabina" qu.t bat dlt lnpri. 11 Hll ... ,b d. t1 ItU, II eardtul figuraatas porht qQ •• sol ,ttU •• t.

UI c.co diU il U del .... p.roa ! II ironl!' del ptetore. r"t,pectl RIGGI: 1

lillA on d". Inc .,t", 11 curloll d.et, d, U pictu'ra IUf' 11 I,rt. _I te'rt,..: on

_: .'.-.:.' '~:::_:~~~~;:~ ~~~. . :~" . ..._-~ .-

--- ,. --

..;_...., .. --,

. -.~. '

UAVID - LEiS SABINE;:; [Lcuvre '

posse! dtr que it ha re''tolutionat li COStULl3,t ion, sur li sc,anes. 1 il Oav id, H actoras ClJStOllat \'est ilr S8 selpre secun 1 i lode de lor spaea, sin sectar pri Ii vlrita historic. Ialaen o'n vide,t aleunes Iuder 11 ro.l o~ ~.en, in Ir cnstue de !Louis nv. Fos U '·'$abina;s'" neqlltl actor ,atlld'ac ia coollntir a,ncor tal anacronisle. R:epnsentante scenes del. antiqeit~, en dtsd:a tandt: raconstitue Sl8.pre li dales e U yuH.lntts del 18POca corespondent. Dune 11 Sabinas havet lun influlntia capital sur Ii arb testral, f,orsan IlIIeI plu gr,and •

• 'plu dUl'!lbH qU'D sur l i arb pictural sal f" qu.l ha .uBI eVQl ulet d'lsde hnda.

Ric Berger

U~l FUREnE N£ POSSE V'ICEAR UN ELECTRJCO

Usindicatu del. el,ctr1oO$ d. Aluckland na just cO'liensat un b harre pra·cesstJa un cOlpania de electriclta.,

Oe!\lBl1te posir un cabled. 20 II. IGng in un canalette, li eOlpamlie ,q'uhit.t mm fur.tte, al eel de 'lull 'on ligat Ii .xtrt.Ua d. un electric fil. iPoy al aHre ntr.ita on plaZllt un lepo,r .. li fiureih lainsat Ie SMIl h.olll"t in li canaJeU. a dlJdet 1 i cable ain 'ilpadl •• nt a1 destination. Nu, lt sindicatlil atacca Ii co.panta pf'9 li sequent lotives:: usaHo,n de un avrero De Qualificat; salar-ia insuficent payat a ti o'vrero; usatien de LIn Ovrtrol ne lajor. In fine Ii sindicatef. r1I.rcar Que ti procadl9 fat pardir tlJ.rosa hO"1 d. i.abor al OVl"'lros sindicat.

.' 13 -

MU~ltA e JC>.Zz..

li .sica" qua. l t lingue., traducie Ii ani. de un populo de un civilislt ion hlpo,rll 01 sptcid. In ti Sinse, 1 i tlLlsies ne IS t,a. universal qua:. Qin qu,elc·

, VIZI' usertt. Li orientales. de Quehs 11 fOrlel ,aincopat prado.iina!, n" satisfa li beaon de ha,..onie alu n.libillxiglt dlel ~.ni. oecidental, • reeiprolc~ 1110. eerle persoln,s, qUll a. 1 i IlIUslca ltdill'l. nl poUt tol'flr It I,usica garean, OInt pru!jud ieallntls

lSaant IXclud.t.

ErgOt it uiah tre ,ctrt .. ,nun direch infiulnt'1l flsichic 1.putabU al IUlsica. d.

Qu.l 11 rnul hntttraduch 81 per ailPiU, • sntipaUI4 Li fro,nU.res est.He eovri qll.lelcvues Ii froaU'rtl nationll. ffla nu un ill)V tonteptiolD VI~i 1I1tflOdu,c:t.r in li .. sic. un clUIHlnt i,nquietant. Un clrh scal. pretende ltUI :101 Ii jan 81 un ~dC8 lutanHe .. n j nd hi dual " per qluo II,H'II6I II 'I eldb " Ii .II rd:illll t.. profUind. e i nB .• d,.l hOI.

U ,lteroath •• S~ 0 Ii jall It in U statu dlvtll.1r un liIiDU' inh IMWI tio;na 1 ,. 0, in

cOBtrlri lIeun H .'Iaura in qull H va IxprBII.r anet ••• n [i sensation •• individual, un id iOII. a un balbutiat 101. forsan {nexpr"sibil, in oane casu hintedl igl~bn por Ii dtrllll. INui, on din rturclr Qlulat fncDlunicabil I. U Inti-statU! strict,.en p,raoul. Per pro,ar it S'ftSitiOniS • IInU.entes del l!trea. it IS nlClSd "dbra.r unisonlc:.ln t, ... tall,n. en ftequand. I' terti pri li ideldiU del datu',! percephL

51 on considlra qUI 1 i ,jaunt IS un leorde in 1 i unison, aa UI\ Hb.'ration de chaseun l.nstru18nUst sur' un oat t.a, on pasSe Ultr Que h inspi raUon ind'iv idud guit" un terh confusion in Ii general intirpretaUon.

Lt jazz risc. d."nir un _ turre d. hb.l~

$i. irll IHre Plrh, it POSSI exprl!S,er con un cllrh ,aprrolill,tion sol.n a,btus prill" ri,: vagidas, risionn. si!lglutu, on distinct. lEI su valore de (onltrlbuUon al nOlan eO'prension glnanlbat.Ti.en I i confession que li jilll IS un lusica persolDal u11 de'var far blnnir it d.1 sunlS , del radio .. On ne deunda d. Olin, \ndhiduls, Iqu.l havi slnU •• ntfl.,produdar 18 in IPublica I U gr',Ade dolor .. IS .. t e 11 prou rbi." recOItnda cellr 51 por 'har in f&liciU,. In e'ted,. nlJU c:ou ss plu detestabll qUai' .olnstlrar H senU .. inhs CI~' indif.rto,bs,,, li individUI halt Qua. dIve o'bservar un discretIon

in t i uhrh, POf n. dlvlni'r ilpor'hm .. l. 11 Jazz h .. ,~ gun c.aract.ristiCi e:ss1r:.il.E,or .. tun, pro qUI it"s indivl.dlual .. It trlubll n(lstre nines, :it fa nos stupid:. Qua. un vislb'tor cII:I.1. per IU fisionu I hlecaa, vell r;rtoo,r 11 tot plazn • flU planar nostrt ,dOl par 5U sintiltnhli. n deA9iluht.

Que 1 i jazz MY PIl'liaS'lr 1S"orUr indliYidu, IS fndliscwuibil. ',8 yo dl prtci.se.n; indhidul:S. ni hutut II Ii radio II un dhtratiDIl, un foruUo'n 01 un .. dil d. stupidlheat ion por ISsar Ulsat del turbes, Forsan it IS in 11 ulU. n.ncUon qiU. Ulan trova ILl plazza :sur li 'attn"" l' II coltethi:sUc land •• - yo Plnl,a al 6ar'll*niai hiU.ranl - (OftOSS! l~ jalz.

~i dune duascat Ii arae COD duplic trancblntl.

Lass nos r, •• rclr bndl qUI' II j;u;,z tI, qUI. li foll it. cant.9ios •• U il.positionl d. un concepHon p,Jl"lln aubjlcth: hndl, I ~.nit.r un rifle .. Igd"'A subJ lath I an .11- vision del cOin I dtl .. Ddt. Or,. H jant IIpreluinh .priu,. StnUlln,tu sur un rH ..

{nrahond intralna li turb. ilnsHnd h a .Intir sin plulllr, •• senHlr ftnahltil ta, qluo on sOQ;estl n ,. per ledies apro'~ria:t. De to se deduch que Ii ja.n e's UR IUlrihare del 9L1'1'r'fIpeni:es, d.l diet.tora! •• 8 ira to noi rejulilte iun fori, de indiv idual1s.e 8lKerblt,sub I i IIOdal1U del potentia persDnal: aabition 0 leg8l10 .. nil.

11'1 ti a.hosfer. de foU 1" f,l.articulariM·n favorabil al "in 1 hs tationls dllordlnat,!Wi den Iconouer qUI nodr. lIlato',... del juz U ,probalbil.n SCHl.lOFRENES, perfect ... n {nof,.nsiv, pro qu,t jl isol.at ila H hor-turrlJ' d. lor ,.go ugnificat.

Yo VI bodel lliitar II a augguhr que on .y ·rt'ufli.r hi un nU. bon 'Qardlt H brutlilt visionarios, a Hn d. protec't.r li indiv idUlI De jl ICDJltali~at. On u11 vider 1.11- t.ri.OMl'D 5i It noy lingu. sptcIflclin ho.an vall hlr produc'tet h n.rloniou concordh inhr tis !lull parI, it. Si ne~ RIll altr iccs ,rub I far QUU I.Her las in ilii C:OIiI.~

tnctiol'l-Vlsh. Ed _. [I" JI> (f 1" '} 11--' - - -

- OIJ'rl.l .. Ih . ~X 1 revue f': U MQUII" • .lId. pO rlea", t tead,

1;). IgulNlI, 1.1' arls..}

. .

~IGruFI~IV

.In li ultil IIOltftt noi nee he 11 info'rution Que li Europan Conf'l\Jrtlnt it del Cultura. qUI] evenit in lauul'ill'le in dece.br., ha nainat in su ult il sassten, l t 12dece.br't Ii Question del 'lin'que de .~xchanqlS'· in EUJropa~ Un ruoluhclI hat nut proPOlit f sacut! quel II declarat: "U flgues europan' ,anglese a frances •• it as que "'1 i ELlrot)a,nes es lnvitat aprender A 8 F apu Ier lingue etrinl Ava" t i proposihon lIIul te erateres co~llIel1sat ipro'j)osir ler respeciiv lingua latrin, qco iprovocat aHre ardent r.Olllpet i t i onss ,

Ii avigilation die su'sceptibiHtb national pruva,t que a e$'Set inpo.ssibU contsntar 01· nes e que Ii lax si,plic selut icn asset Ii unss ia proposition, quel esset Hnahen adop .. ht IarSl al "pay de .' •• Sr Clrlo Schild. "lce~plres1dent del )i.ete de Bonn: Li praferent:ie den tsser' dat, dH It resolution" a anglese • fralJcue pro pradic rascnss.

l i rlsoluho'n IS s.igntficath por U futu're d.l lingua int"rnational constructlt: in 11 seoh naturalistic on sava que it III),hb dive rgllnths pd Ii ,Issential bu. a dar al Ll, Du,rantt, qua 11 IBterlinguistes Op,iJ18 prudent r&:shr in un lediaht~ aurcpan, quel sHu. se inbr anghst I franc.S1 prec ipue., aUrls poat'ula l t hOIll!09..~ntitk sud .. rounic, qual dact, ,I un hispan SilpUflclt in li specie d, Internacional d. Sr Lila (C"SI. dec.

1949) -

Hodie OR de" c,olnsbtar Que l.nttrlingue es sur 11 justa via I que un shteu con asIlech tiro nationl]. Qlual ti de Sr lila; 't!a cho'car .8 contra H lusc,ptibilith naUonal del aItrt paPUles 8ur0Jl3!D: un lingua natural? ,IS,. Ii De un sist .. a national. Li ling'J$ ,natural NJ dOlina.nt in Ii lund., ang1eu. n •• , h,ologtn. I' as, in contr,lrii clo.posH per 2/3 18lCrolan'ic ell.nils, e pa:r [/3 ax gtrllnie. £liminanh ,Olne gerlanic trates 1 n Ii L..l. on 8:1ontana SII d.l ilodana QUI1 Ii IICuUunrt EUrQ,paniS' ~ontintla p,reS,8I1tar MS

COli It aprob.t ion del altr. nation.s ~ R 9;.

<:ONTE..NETE:

LinOuistica .. UniteD 8 11 l.~. - Noy liague ofielal if) India - Qrt"ul J. ; Pte tegrah. e interling,uI - Be!Jllr' : li lor'8:1 r .. ,..a.lnt. U qUI'rln. p'ri Ig.rUifligh:zo. nulOjl .. ,- AS:lociation prol.tari inte'rlinguistic - Ira 1 i IUDde.K~·ta~:: Un Qu,n. refora. ,anole .... - HhtD'ril,. Toublet J. : lay 1940 .. ", C.I.br,1 plch .... : U 'sIb bas t· da 0,1\1 td, - EUtt. : lus1ca e jazz. "heist". dgntficath

... 15 ...

UN INTERNATIONAL CONVENIDA IN DANIA?

In Ii numeru U de februar 1950; noi va dar detaltiat informationes pri tiprojectet reunion de nor dan coidcalistos.

ATENTION t ATENTION!

Li ahonnament a COSMOGLOTTA es annual; it comensa in [anuar e continua til revocation scrU del abo'nnator.

In 1960, noi peti nor letores reerutar adrninim UN nov abonnate, Chaseun nov abonnate va reciver a, ancian cadernes Ide nor revue Nu ! ehascun al labor e calid mersi por vor eforties '

Interlingue ne es un nov lingua, nam it es cornposit ex Ii internasionai paroles ja conosset sur Ii tot terra. Pro to Interungue es li ma:c (acil 17nguc por Ii majorite

del POl'Jul,es. . .. _

I nterlliil\{Ue es u i fuset perliINT.ERUNOUE .. UNION'( Scdc.:'Cheseaux s/lau.sanne

SvissJa)., quel I:I~ nsurrul in religion e in pnlitica, e per h national societes de propaganda, Li Oecidental-Union 6S' directet de un SEN.AT, e del CENTR'AL OPIClE durante qu« Ii ACADEMliE dC('ide pri li linguistle formes

Li InterUngue-llnsUtute, Cheseauxs/Lallsa.nne, SVISSIA, responde inmediatmen e gratuirmen a ornni demandes de information concemenrInterlingue, su fI{'Ope, su jrramatica e su v oeabnlarium, e enresponde in francesi, german, angleai, italian, liiia~IIlU, Esperanto, Ido, Intertingue .

. P~es adherer al INTERUNOUE-UNION:I 1

Avr I V MEMRHE AnmJal: ccntr ihution i a) sviss Fr. 8.-- con abonnament a Cosmogtotta ; lJ) svlss Fr. 14. - ron duplie abonnament ~3 exempl.}: c) sviss Fr. 20.-ahoanament de propaganda t5 exemptares).

PHOTECTORI M.EMBIlE Annual contribution: Adminirn IH'issFr. 10.[recive Ii aimplic abonnamene).

MECEN ME~IBnE Annual contribution: sviss Fr. 50. -, recive secun desir 1~5 deplle abonnameutes.

PERPEl'UI ~H~MBRl';: Unic subvention de sviss Fr. 500. -, recive secun desir 1-2 duplie abonnamentes.

Ples demandar Ii earte die adhes,l.on de,l: InterUngue-Unlon, theseaax s/Lausanne; Svissla

. .. svias Fr. 8.-·

COSMOOLOT'TA

ANGLIA; Britannic lnterlingue Association, 428 Fools Gray Road, LONDON S. E. 9 A US1'Rl A: L. Eckel, Henslerstr. 3/51 WIEN 11]./40 (Pch. Wien 194.992). AUSTUALIA:. R" Bradfield, VA UGHANvia Caatlemaine (Victoria).

BELGIA: Interliugue-Iuatitute, CHI<~SEA ux. 8/ Lausanne, Svissia (Peh. Bruxelles-

Bruasel 340440.)

CUBA: Bonuev al e Fuentes, Arguelles 204, CIENFUEGOS.

DANIA: Interlmgue-Institute, CHESEAU X s/Lausanne, Svisaia (peh, Kobenluilvn 26972). FINNLAND:, A.Z~ Ramstedt,47 B Mannerbeimvag'en, HELSINKI.

li'RANCIA: L.-M. de Guesnet, 83, Rue Hochechouart, PAUlS 9 (pch, Paris '26437~. ITAt.IA: Dr ... F. ~[a9ca,Dzonj, 27 Via Ca'efati, BARI.

NEDE.R LAND: A. Koning, Yrljburlaan 32, OVERVEEN (P'ch.10f)272).

NORVEGIA; A. Engen, Oestre Ring 22.STAVANGER. -

RUMANIA: Aural Escheaesj , 35 cal. Calaras;, BUCURESTJ.

SVEDIA: Sved Intertingue Federation! 80.x 171, STOCKHOLM (pcn. Stockholm7(015).

" (ntlerlinguie~lnstitu:te. CHESEAU X s/Leusanne, Svissiatpcb. Stockholm 74395).

SVISSIA e alfrilandes: Interfingue-Institute, CHE8EAUX slLausanne (peh, n 1969). TCHECOSLOVACIA::: .J. A. Kaji, Jiraakova. -11, BRNO

U. S. A.: Dr. Arthur Wormseri 474 Kent Road, RIVERSI DE (minois~,

, .P'rinteria; A~8 ,gI'aphlqllcs SchQIer S. A., Bienne, Svi:ssilJ Editor u!sponSlb'!ll: Pred. 1.a_gnel, Chueau.x sf Lau AD ae , Svist"