You are on page 1of 16

GazetaInformator.

pl RACIBÓRZ – SYLWETKI

Kędzierzyn-Koźle Lider
niepełnosprawnych
Racibórz
odszedł do wieczności
Jerzy Wiśniewski, Prezes Stowarzyszenia na Rzecz
Integracji Podaj Rękę, zmarł w wieku 51 lat.
Wodzisław Śląski

Fot. Archiwum redakcji


Gazeta bezpłatna – od 2006 r.| ISSN: 2080-3664 | rok XV | 25 listopada 2020 | Nr 16 (321)

REGION DZIEŃ RZUCANIA PALENIA

8 milionów Polaków pali nałogowo


Po papierosy po raz pierwszy sięgają dzieci w wieku zaledwie 11-12 lat.

Fot. Facebook.com/amanda.orr.56
KATARZYNA PRZYPADŁO Śp. Jerzy Wiśniewski podczas XV Forum Osób
Niepełnosprawnych w 2019 roku.
Palenie papierosów niesie
ze sobą ryzyko zachorowania
na ponad 50 poważnych cho-
rób. Z ich powodu co 8 sekund
umiera 1 osoba. Negatywne
skutki mogą również odczuwać
osoby niepalące przebywające
w otoczeniu palaczy. Mimo to
nadal jednak pali 8 mln Pola-
ków i Polek – 24% mężczyzn
i 18% kobiet.

Problem w Polsce
i na świecie
Co roku w trzeci czwartek
listopada przypada Światowy XIV Forum Osób Niepełnosprawnych na Zamku Piastow-
Dzień Rzucania Palenia. To skim, 2018 rok.
dobry powód do refleksji. Bo
choć odsetek osób codziennie Pielęgniarka Amanda Eller z jednego ze szpitali w Karolinie Północnej opublikowała w 2018
palących tytoń zmniejsza się, r. w inetrnecie nagranie, na którym widać, jak różnią się zniszczone przez raka płuca palacza,
wciąż – według ubiegłoroczne- który od 20 lat wypala paczkę papierosów dziennie od płuc osoby, która nie miała kontaktu
go badania CBOS – papierosy z nikotyną. Zdrowe płuca (zdj.) są różowoczerwone i w pełni napełniają się powietrzem, te
pali jedna czwarta dorosłych drugie mają odcień szaro-czarny i wyglądają, jakby uległy spaleniu.
Polaków.
Z powodu chorób odtyto- pierosy po raz pierwszy sięgają nie ona jest główną przyczyną zyka, czyli leczenie większego
niowych co roku umiera ok. 67 dzieci w wieku zaledwie 11-12 powstawania chorób odtyto- zła mniejszym. Dane wskazu-
tys. Polaków. WHO szacuje, że lat. A im wcześniej dana osoba niowych. W papierosach trują ją, że jeśli nałogowy palacz za-
na całym świecie palenie tyto- sięga po papierosa, tym dłużej przede wszystkim substancje, mieni zwykły papieros na bez-
niu zabija ponad 7 mln osób pozostaje nałogowym palaczem. które uwalniają się w czasie spa- dymny podgrzewacz tytoniu, to
rocznie, z czego milion z po- Przy tendencji do zmniejsza- lania tytoniu. Są to substancje wszystkie parametry zdrowot-
wodu biernego palenia. Mimo nia się w ostatnich latach czę- smoliste, aldehydy, węglowodo- ne ulegają poprawie. W licen-
kampanii zdrowotnych ostrze- stości palenia wśród dorosłych ry aromatyczne i różne związki, cjonowanych i przebadanych
gających o skutkach palenia wzrasta odsetek palaczy wśród które mają bezpośrednie działa- podgrzewaczach tytoniu, w któ- Śp. Jerzy Wiśniewski ze Stowarzyszeniem Podaj
tytoniu, wycofania z rynku młodzieży. Zgodnie z najnow- nie kancerogenne. Pod wpływem rych dochodzi do uwolnienia Rękę podczas XVIII Gwiazdki Serc, 2018 rok.
papierosów mentolowych czy szymi danymi Narodowego In- palenia papierosów dochodzi też nikotyny bez procesu spala-
drastycznych zdjęć na pacz- stytutu Zdrowia Publicznego – do przyspieszenia procesu miaż- nia tytoniu, liczba wdychanych Jerzy Wiśniewski był nie- powiatowego „Mieszka”.
kach walka z nałogiem jest ma- Państwowego Zakładu Higieny dżycowego – naczynia szybciej substancji rakotwórczych spa- kwestionowanym liderem ra- Był organizatorem takich
ło efektywna. Na całym świecie ponad 60% uczniów szkół po- się starzeją, blaszki miażdżyco- da o 12 do 25 razy. ciborskiego środowiska osób wydarzeń jak Bieg bez Barier
papierosy pali około 1 mld lu- nadpodstawowych i prawie po- we robią się niestabilne, co pro- Alternatywą nie są za to e- niepełnosprawnych, który sta- czy Forum Osób Niepełno-
dzi i w ciągu najbliższych pię- łowa 15-latków ma już za sobą wadzi do zawałów serca i udarów -papierosy, czyli papierosy le angażował się w ich sprawy. sprawnych. Co roku wraz z żo-
ciu lat ta liczba znacząco nie inicjację nikotynową. mózgu. Wszystkie te substancje elektroniczne na płyny z ni- Działacz, społecznik, długolet- ną Katarzyną Wiśniewską brał
spadnie. Badania przeprowadzone zawarte w dymie papieroso- kotyną, które mogą zawierać ni pracownik Starostwa Po- udział w Charytatywnym Kon-
Istnieją jednak kraje, przez IBRiS wskazują, że mło- wym przebudowują też drzewo również związki chemiczne wiatowego w Raciborzu pro- cercie Gwiazdki Serc, prezen-
w których liczba palaczy male- dzi ludzie po pierwszego pa- oskrzelowe. Dochodzą do pę- wchodzące groźne dla zdro- wadzący Ośrodek Informacji tując ogromne poczucie hu-
je. W Kanadzie uzależnione od pierosa sięgają z ciekawości lub cherzyków płucnych, przez co są wia interakcje chemiczne pod- dla Osób Niepełnosprawnych. moru i talent wokalny.
tytoniu jest 13% społeczeństwa, dla towarzystwa na imprezach. ważnym czynnikiem wywołują- czas podgrzewania. Dotyczy to Jerzy Wiśniewski był twór- Od wielu lat zmagał się
w Szwecji 14%. Obydwa kraje Podkreślają, że podczas picia al- cym choroby płuc. zwłaszcza płynów bez atestów, cą i animatorem wielu wyda- z niepełnosprawnością, która
już w 2025 r. chcą być wolne od koholu zwiększa się ochota na W dymie z papierosa jest za- niewiadomego pochodzenia rzeń kulturalnych i sporto- była konsekwencją wypadku
tego nałogu, co oznacza, że uza- zapalenie papierosa, zwłaszcza wartych ok. 7 tys. różnych związ- lub komponowanych samo- wych na ziemi raciborskiej, podczas treningu sportowego.
leżnionych od tytoniu będzie nie tradycyjnego. Wśród młodzieży ków chemicznych, z których 93 dzielnie. które służyły promocji spor- Jako młody chłopak trenował
więcej niż 5% populacji. W Pol- palenie to wciąż zajęcie modne są uznawane za szkodliwe lub Sposobem na walkę z na- tu osób niepełnosprawnych, podnoszenie ciężarów.
sce dąży się do tego, by ten cel i pełni określoną rolę społeczną potencjalnie szkodliwe, a ok. 70 łogiem może być ograniczenie przełamywaniu barier mental- Zmarł 24 listopada w szpi-
osiągnąć w 2030 r., co będzie – paląc, poznaje się innych lu- za rakotwórcze. liczby wypalanych papiero- nych w środowisku lokalnym, talu w Zabrzu, przegrywając
raczej bardzo trudne. dzi, wychodzi się ze znajomymi sów czy nawet rzucenie pale- promocji zachowań prozdro- walkę z COVID-19. Zostanie
na papierosa. Mniej toksyczne nia tylko na jakiś czas. Badania wotnych oraz integracji osób zapamiętany jako optymista
Palą już uczniowie szkół alternatywy wskazują, że nawet najmniejsze niepełnosprawnych i starszych o wielkim sercu i serdecznym
podstawowych Nowotwory, zawały serca, Agencje medyczne w USA, zmniejszenie liczby wdycha- z resztą społeczeństwa. Laure- uśmiechu, który zawsze służył
Większość osób zaczyna pa- choroby płuc Wielkiej Brytanii, Holandii czy nych substancji toksycznych at nagród i odznaczeń, w tym pomocą i wspierał innych.
lić tytoń przed ukończeniem 18. Choć nikotyna jest sub- Japonii zarekomendowały le- przynosi istotny skutek zdro- medalu im. ks. Prałata Stefana
roku życia. Zdarza się, że po pa- stancją silnie uzależniającą, to karzom strategię redukcji ry- wotny. Pieczki „Unitas in Veritate” czy C
R E K L A M A

terminale płatnicze
kasy fiskalne Kasy fiskalne
on-line Racibórz, ul. Klasztorna 12

- cz ytaj więcej na str.6


Wodzisław Śląski, ul. św. Jana 16
tel. 32 415 98 18, 510 262 252
softib.pl centrumkasfiskalnych.pl
2 „Druga strona” 25 listopada 2020, nr 16 (321) << GazetaInformator.pl
REGION SPRAWY KONTROWERSYJNE

Dać sobie pomóc


Pochodzący z Rybnika europoseł Łukasz Kohut zwrócił się do prezydenta Niemiec Franka-Waltera Steinmeiera,
informując, że Śląsk chętnie przyjmie ofertę pomocy w walce z koronawirusem.

Fot. FB/Łukasz Kohut


KATARZYNA CICHOŃ jowym to właśnie solidarna wą dumę”. Jego zdaniem pro- pisał pochodzący z Rybnika
współpraca między krajami szenie o pomoc nie pasuje do europoseł. „Widząc brak re-
Oficjalna propozycja po- ułatwi i przyspieszy skutecz- strategii komunikacyjnej pol- alnego zainteresowania ze
mocy w walce z koronawi- ne wychodzenie ze społeczno- skiego rządu. Fritz podkreśla, strony Prezydenta RP An-
rusem padła ze strony pre- -gospodarczych skutków pan- że wschodnie regiony Niemiec drzeja Dudy na ofertę pomo-
zydenta Niemiec Franka demii” - napisał prezydent RP. w pobliżu granicy z Polską cy zawartą w Pańskim liście,
Waltera-Steinmeiera 28 paź- dysponują w tej chwili nad- w obliczu tej kryzysowej sy-
dziernika. Prezydent Andrzej Rząd odmawia pomocy wyżkami miejsc w szpitalach. tuacji oraz mając na uwadze
Duda odpowiedział prezyden- Wiceminister zdrowia życie mieszkanek i miesz-
towi Niemiec, dziękując za Waldemar Kraska, będąc go- Śląsk potrzebuje pomocy kańców Śląska i całego woje-
chęć pomocy. „W tym trud- ściem w Radiowej Jedynce, Wobec bierności polskie- wództwa śląskiego, z którego
nym czasie szczególnej war- zapewnił, że Polska nie po- go rządu poseł do Parlamentu to regionu pochodzę i który
tości nabierają wszelkie gesty trzebuje w tym momencie Europejskiego Łukasz Kohut reprezentuję z dumą w Par-
solidarności. Tym bardziej pomocy od Niemiec. „Ma- odpowiedział na ofertę pomo- lamencie Europejskim, chcę
dziękuję za Twój list i propo- my wystarczającą liczbę łó- cy przedstawioną przez pre- prosić Pana o pomoc w za-
zycję ewentualnej pomocy ze żek i respiratorów, budujemy zydenta Niemiec. W swoim kresie dostawy specjalistycz-
strony Niemiec. Wiem, że na- szpitale tymczasowe. W tej liście do Franka-Waltera Ste- nego sprzętu medycznego
si rządowi koledzy współpra- chwili jesteśmy samowystar- inmeiera zwrócił się o pomoc i wsparcia personelu medycz-
cują bardzo blisko w zakresie czalni, takiej pomocy Polska w zakresie dostawy specjali- nego. O ile to jest to możli-
przeciwdziałania pandemii. nie potrzebuje” – powiedział stycznego sprzętu medyczne- we, chciałbym również pro-
Polska, jeśli zajdzie taka po- W. Kraska. go i wsparcia personelu me- sić o możliwość transportu
trzeba, jest gotowa ściśle Warto dodać, że z pomo- dycznego. części pacjentów wymagają-
współpracować z Niemcami cy Niemiec skorzystali m.in. „Z wielką radością przy- cych natychmiastowej opieki
w walce ze skutkami pande- nasi południowi sąsiedzi. Cze- jąłem informację o możliwo- medycznej do ośrodków zlo-
mii COVID-19. Nie ulega bo- si przyjęli bowiem od Nie- ści pomocy medycznej dla kalizowanych na terenie Re-
wiem dla mnie wątpliwości, miec 100 respiratorów. Jeden Polski oferowanej przez Pań- publiki Federalnej Niemiec.
że obok sprawnej służby zdro- z niemieckich dziennikarzy ski kraj – Niemcy – w walce Nie mam żadnych wątpliwo-
wia, potencjalnej szczepionki Philipp Fritz, korespondent - Nie mam żadnych wątpliwości, że dodatkowa pomoc jest z pandemią koronawirusa. ści, że dodatkowa pomoc jest
i właściwych działań podej- „Die Welt”, ocenia postawę nam w tej chwili niezbędna - napisał w liście do prezydenta Sytuacja w polskiej służbie nam w tej chwili niezbędna”
mowanych na poziomie kra- polskiego rządu jako „fałszy- Niemiec śląski europoseł Łukasz Kohut. zdrowia jest krytyczna” – na- – przekonuje europoseł.

RACIBÓRZ – JAKOŚĆ ŻYCIA

Mieszkańcy apelują, aby prezydent zajął się wizerunkiem rynku


Projekt utworzenia „Parku Kulturowego Stare Miasto w Raciborzu” upadł.
Mieszkańcy skierowali petycję do prezydenta Polowego.
Fot. Katarzyna Przypadło

Chęci były, efektów brak przybywający na Rynek nasze- Przyszłość bez perspektyw
Park kulturowy to forma go miasta od strony placu Do- W zaproponowanym przez
ochrony terenów krajobra- minikańskiego nie widzą, tak Dariusza Polowego budżecie na
zowych z zabytkami lokalnej jak w wielu miastach w Polsce, 2021 rok nie znalazły się środ-
tradycji, która z jednej strony zgrabnych ogródków piwnych ki na ww. działania zmierza-
wprowadza obostrzenia doty- subtelnie chroniących swoich jące do wprowadzania zmian
czące np. umieszczania reklam klientów przed słońcem za po- w zakresie poprawy jakości ży-
bądź szpecących form małej mocą parasoli, ale ich oczom cia, w szczególności w centrum
architektury, a z drugiej strony ukazują się twory dominują- miasta. Tymczasem znalazły się
ma ochraniać i uwidaczniać do- ce całą przestrzeń” - czytamy środki na budowę windy przy
robek architektoniczny, urba- w petycji. Urzędzie Miasta, która wywo-
nistyczny i historyczny miasta. „Przy obecnym braku ogra- łała sporo kontrowersji. Wielu
Minęło jedenaście miesięcy od niczeń martwi nas fakt, że cał- mieszkańców podkreśla, że ze-
podjęcia uchwały nt. rozpo- kiem możliwe jest zagospoda- wnętrzny szyb windy przysłoni
częcia prac nad utworzeniem rowanie Rynku w taki sposób, historyczną mozaikę autorstwa
„Parku Kulturowego Stare Mia- że każdy lokal będzie miał wie- Mariana Zawisły, co jest bra-
sto w Raciborzu” (19 grudnia Stanowcze głosy dezapro- sklepik wyda może tysiąc zło- brazu tych dzielnic. Centrum lopoziomowy całoroczny ogró- kiem szacunku dla architek-
2019 r.). Efektów jednak brak. baty zostały wypowiedziane tych, ale restaurator wyda już „odsłonięto” kosztem wieloty- dek letni wykonany za pomocą tury, sztuki i pamięci artysty.
Z inicjatywy Konsultacyj- przez restauratorów, których 15 tys. Ustalić trzeba mechani- sięcznych dzielnic, w których różnorodnych materiałów” - pi- Koszt budowy windy oszaco-
nej Rady Gospodarczej odbyły po wprowadzeniu regulacji zmy finansowe przed uchwałą obecnie nie da się żyć, gdyż nie szą autorzy petycji. Dalej pod- wano na 690 tys. zł. Miasto po-
się konsultacje z przedsiębior- czekałyby przebudowy ogród- (na etapie koncepcji). Koszty zaplanowano nad projektem kreślają fakt, że z powodu bra- zyskało 150 tys. zł dofinansowa-
cami w obrębie starego miasta. ków letnich lub całorocznych. i słaby mechanizm wsparcia fi- rozwoju miasta jako całego. ku zasad określających jakość nia z Państwowego Funduszu
Pojawiło się wiele wniosków. Dopasowanie do wymogów to nansowego może spowodować, przestrzeni miejskiej Rynku, Rehabilitacji Osób Niepełno-
Okazało się, że ograniczenie duży koszt i trzeba by znaleźć iż przedsiębiorcy spoza Raci- Mieszkańcy wzięli sprawy z roku na rok można zaobser- sprawnych na budowę windy
powierzchni wyklejanych wi- rozwiązanie dotyczące finan- borza przeniosą swój biznes w swoje ręce wować rosnącą tam ilość zaba- zewnętrznej oraz przystosowa-
tryn do 20% to dla wielu zbyt sowania tych przeróbek. Poja- z centrum lub w ogóle z Raci- Mieszkańcy Raciborza za- wek automatycznych, które po- nie sanitariatów dla potrzeb
duża ingerencja, poza tym je- wiła się potrzeba ustalenia za- borza. Pojawiły się też apele apelowali do prezydenta Dariu- jawiają się przy restauracjach. osób niepełnosprawnych w bu-
śli odsłonią się szyby, za któ- leżności ponoszonych kosztów o to, by specjaliści od projekto- sza Polowego o działania mają- Autorzy petycji zwracają rów- dynku urzędu miasta.
rymi przedsiębiorca ukrywa od opłat czynszowych, ulg i in- wania przestrzeni miejskiej po- ce na celu zadbanie o estetykę nież uwagę na to, że Racibórz
mniej eleganckie instalacje nych mechanizmów finansowa- kusili się o analizę skutków ta- raciborskiego Rynku. „Rynek nie posiada zapisów regulują- C, I
to uzyskamy odwrotny do za- nia zanim jakąkolwiek uchwa- kich zmian. Nie można bowiem raciborski jest wpisany na listę cych dostępność lokali znajdu-
mierzonego efekt albo wymu- łę się podejmie. Jedno z pytań przykładów z innych miast zabytków miasta Racibórz, tak jących się na Rynku dla osób
si to niemałe koszty po stro- dotyczyło mieszkań prywat- przenosić na Racibórz, nie- więc wszystko go zdobiące i zaj- z niepełnosprawnościami. ODDAJ GŁOS
nie przedsiębiorców. Grzegorz nych i wspólnot mieszkanio- przewidziane skutki negatywne mujące jest wizytówką naszego „Postulujemy do prezyden- POD PETYCJĄ:
Chęciński zwrócił uwagę na wych. – To w tych budynkach podjętych zmian mogą być nie- miasta” - uważają autorzy pe- ta miasta Racibórz - Dariusza
jeszcze inny aspekt dotyczą- ściany straszą antenami, bała- odwracalne. Przykład Wrocła- tycji. „Dokucza i niepokoi nas Polowego o stworzenie ram
cy lokali pustych, za których ganem balkonów i klimatyzato- wia, który w 2015 roku w wyni- fakt, iż od pewnego czasu spora określających zasady na jakich
szybami często widać bałagan rami. Przedsiębiorców zapewne ku podobnych zmian doczekał część zachodniej pierzei Ryn- mogą funkcjonować lokale zaj-
czy remont, co wskazywałoby miasto zmusi do zmian, ale kto się dzielnic mieszkaniowych ku jest przez większość letnich mujące wspólną przestrzeń na
wręcz konieczność zaklejenia zmusi mieszkańców i wspólno- poza centrum, co spowodowa- miesięcy przesłonięta wielką Rynku oraz o estetykę miejsca”
szyb w tym okresie. ty – pytał Maciej Musioł. Mały ło ogromne straty dla krajo- konstrukcją. Tak więc turyści - czytamy na końcu petycji.

Wydawca: R-Media Ireneusz Burek W S P Ó Ł P R A C A R E D A K C Y J N A


ISSN: 2080-3664 Redakcje:
Raciborski
47-400 Racibórz, ul.Klasztorna 12
tel. 32 414 90 30, 502 21 31 22 47-400 Racibórz, ul.Klasztorna 12

Portal Internetowy
www.r-media.pl biuro@r-media.pl Wszystkie prawa autorskie do opracowań
graficznych i reklam zastrzeżone. 44-300 Wodzisław Śl., ul. św. Jana 16
Redaktor naczelny: Ireneusz Burek
od 2001 roku
GazetaInformator.pl >> 25 listopada 2020, nr 16 (321) Wiadomości 3
ŻORY – INWESTYCJE SAMBOROWICE HISTORIA

RENOWACJA PAŁACU Niesamowite odkrycie w Samborowicach


W BARANOWICACH
Zespoły archeologiczne odkryły pod Raciborzem ważne pozostałości po cywilizacji

Fot. UM Żory
sprzed ok. 7 tysięcy lat.

Fot. Muzeum Śląskie


katarzyna cichoń tys. lat przed przybyciem Cel-
tów na Górny Śląsk. W Polsce
To kolejny sukces zespo- odkryto zaledwie kilkanaście
łów archeologicznych z Mu- grobów tej kultury. - Do pro-
zeum Śląskiego i Uniwersyte- stokątnych jam grobowych,
tu Wrocławskiego. Dzięki ich zorientowanych dłuższym bo-
współpracy w Samborowicach kiem na osi wschód–zachód,
odnaleziono pozostałości po oprócz ciała zmarłego złożono
cywilizacji sprzed ok. 7 tysięcy naczynia oraz przedmioty co-
lat, których udokumentowanie dziennego użytku, takie jak mi-
byłoby niemożliwe za kilka lub sternie wygładzona, niewielka
kilkanaście lat. siekierka kamienna oraz dra-
W tym roku na osadzie pacz wykonany z krzemienia.
celtyckiej, którą datuje się Niestety, w jamach grobowych
Zespół Parkowo-Pałacowy w Żorach na przełom III i II w. przed Widok na jeden z wykopów archeologicznych, w którym nie zaobserwowano kości ludz-
Chrystusem, archeolodzy odkryto piec do wypału ceramiki. Na zdjęciu widoczna kich, które uległy całkowite-
odkryli piec do wypału ce- jama przypiecowa oraz komora pieca z niemal kompletnie mu rozkładowi. Specjalistycz-
ramiki ze świetnie zachowa- zachowanym rusztem. ne analizy szczątków ludzkich
nym rusztem. - W przeszłości pozwalają naukowcom ustalić
garncarze celtyccy ustawia- nie tylko wiek i płeć zmarłych
li na tym ruszcie gliniane osób, ale również dietę, prze-
naczynia. Następnie w ja- byte choroby, a czasem nawet
mie przypiecowej rozpalano miejsce pochodzenia – wy-
ogień, aby gorące powietrze jaśnia Jacek Soida. Badacze
przepływające kanałami wlo- mieli sporo szczęścia, bowiem
towymi i otworami w rusz- wyposażenie grobów znajdo-
cie nadało im odpowiednią wało się tuż pod warstwą or-
twardość i barwę. Celtyckie ną, co świadczy o znacznym
piece garncarskie nie należą zniszczeniu jam grobowych.
do zbyt często odkrywanych Jak wyjaśniają specjaliści, naj-
obiektów. Piec z Samborowic pewniej za kilka, kilkanaście lat
jest dopiero ósmym przykła- Gliniane naczynie, tzw. wanienka, które wchodziło w skład w wyniku prowadzonych prac
dem z terenów Polski. Jednak wyposażenia jednego z grobów kultury malickiej. rolnych, które znacznie wspo-
Na renowację Zespo- i otworami drzwiowymi we- najważniejszy jest kontekst magają w tym miejscu procesy
łu Parkowo-Pałacowego wnątrz pałacu. jego odkrycia, który pozwoli denudacyjne, nic z nich by już
w Żorach pozyskano 3 153 Rozebrano już elementy na pełniejsze poznanie funk- nie pozostało i archeolodzy nie
015,14 zł dofinansowania. posadzek i drewnianych stro- cjonowania całej badanej mieliby możliwości ich zadoku-
Obecnie prace trwają pów. Wzmocniono ściany za przez archeologów osad – mentowania.
głównie wewnątrz budynku, pomocą ściągów stalowych uważa Jacek Soida z Muzeum Teraz zespół badawczy
przez co na widoczne efekty i tymczasowych oraz poprzez Śląskiego. czeka sporo pracy związanej
przyjdzie nam jeszcze trochę kotwienie. Wykonano wień- To nie wszystko. W Sam- z opracowywaniem pozyskane-
poczekać. Już teraz wiadomo ce żelbetowe w ścianach dla borowicach odkryto również go materiału zabytkowego oraz
jednak, że po zakończeniu re- podparcia nowych stropów. dużo starsze ślady obecności jego konserwacją. Wykonane
nowacji pałac odzyska dawny Uzupełniono ubytki w ścia- człowieka. Natrafiono bowiem zostaną także specjalistyczne
blask. nach oraz przemurowano na dwa pochówki ludności kul- analizy, które pozwolą uzyskać
i wyczyszczono przewody ko- tury malickiej, która zamiesz- jak najwięcej informacji o sta-
Cenne polichromie minowe. Z budynku usunięto kiwała te tereny około 6,8 tys. Zestaw naczyń glinianych kultury malickiej, które obok rożytnych mieszkańcach Gór-
Ważnym etapem prac jest też gruz, który został już wy- lat temu, czyli mniej więcej 4,5 siekierki złożono zmarłemu do grobu. nego Śląska.
renowacja zabytkowych po- wieziony. Teraz trwają pra-
lichromii, które częściowo ce związane z wykonaniem RACIBÓRZ – KULTURA
zostały zabezpieczone, a po- stropów żelbetowych oraz od-
szczególne elementy zdemon-
towane i przekazane pracowni
konserwatorskiej. Tam zosta-
wodnieniem drogi pożarowej.
Tempo prac robi wrażenie. Raciborzanie nagrodzeni w wojewódzkim
ną przeniesione na nowe pod-
łoże, aby w odpowiednim cza-
sie znów zdobić stropy pałacu
Środki z Unii
Na projekt pn. „W trosce
o śląskie dziedzictwo – reno-
konkursie
W budynku wykonano wacja Zespołu Parkowo-Pa-

Fot. ŚDS w Raciborzu


już także roboty rozbiórkowe łacowego w Żorach” Miasto
drewnianych podłóg, elemen- otrzymało dofinansowanie
tów drewnianych stropów, w wysokości 13 153 015,14 zł
elementów ścian oraz frag- ze środków Unii Europejskiej
mentów podłóg betonowych. w ramach Europejskiego Fun-
Rozebrano zabytkowe kafle duszu Rozwoju Regionalnego,
pod konstrukcję windy i sku- Program Operacyjny Infra-
to tynki wewnętrzne. Wyku- struktura i Środowisko 2014-
to nowe otwory w ścianach, 2020.
a także zamontowano napro-
ża nad nowymi przebiciami c
Delegacja odebrała z rąk Dyrektora Śląskiego Oddziału
JASTRZĘBIE – EKOLOGIA PFRON Jana Wrońskiego nagrody dla autorów zdjęcia
oraz list gratulacyjny dla ośrodka.

3,5 TYSIĄCA NOWYCH Środowiskowy Dom kursu Plastycznego „Sztuka atami konkursu zostali Dariusz - Mamy nadzieję, że osią-
DRZEW I KRZEWÓW Samopomocy w Racibo-
rzu zdobył III miejsce
Osób Niepełnosprawnych” pt.
„Tajemnica mojej wyobraźni”.
Mucha i Krzysztof Szłapka.
Uczestnicy z dużym zaangażo-
gnięty sukces pozwoli nam
stwarzać jeszcze lepsze wa-
w wojewódzkim konkur- Organizatorem konkursu był waniem i kreatywnością reali- runki do rozwijania pasji
W ramach akcji edukacyj- W Zespole Szkół nr 2 to sie PFRON. Śląski Oddział Państwowego zowali projekt pod kierownic- przez naszych podopiecznych.
nej Miasto Jastrzębie-Zdrój uczniowie technikum architek- ŚDS prowadzony od ponad Funduszu Rehabilitacji Osób twem Szymona Jasińskiego, W naszym Domu na początku
dostarczyło 3429 sadzonek tury krajobrazu wzięli na sie- 6 lat przez raciborskie Stowa- Niepełnosprawnych w Kato- pracującego na co dzień ja- tego roku dodatkowo od oferty
drzew i krzewów. Wśród ob- bie odpowiedzialność za posa- rzyszenie „Dom” to specja- wicach. ko pedagog-terapeuta w ŚDS prowadzonych zajęć powstały
darowanych wnioskodawców dzenie magnolii. Wytyczyli oni listyczny ośrodek dziennego Do konkursu zostały zgło- w Raciborzu oraz Jolanty Bro- grupy zainteresowań, pod-
znalazły się Rodzinne Ogrody miejsca i przygotowali pod sa- wsparcia dla osób z niepełno- szone dwa zdjęcia. Jedno daczewskiej, psycholog udzie- czas których nasi uczestnicy
Działkowe „Malwa” i „Rupta- dzonki doły zaprawione ziemią sprawnością intelektualną z te- z nich pt. „Zagadka” zdobyło lającej bieżącego wsparcia mogą rozwijać swoje talenty
wiec”, osiedla Morcinka, Przy- ogrodową. W wyniku akcji ja- renu powiatu raciborskiego. III nagrodę na szczeblu woje- wszystkim uczestnikom Do- i kreatywnie spędzać czas pod
jaźń, Złote Łany, Pionierów, strzębianie biorący w niej udział Realizując misję wspiera- wódzkim, wyróżniając się spo- mu. Zwycięskie zdjęcie ukazało okiem wspierającego persone-
Gwarków, Barbary, Zofiówka, posadzili prawie 3,5 tysiąca no- nia wspólego rozwoju i poten- śród ponad 150 zgłoszonych się w kalendarzu na rok 2021, lu – mówi Magdalena Procaj-
Zdrój, Zespół Szkół nr 2 oraz wych drzew i krzewów. cjału osobistego, uczestnicy zdjęć, i tym samym zostało za- który w ramach podziękowania ło, kierownik Domu.
Publiczne Przedszkola nr 20 ośrodka wzięli udział w XVIII kwalifikowane do następnego, otrzymali pracownicy PFRON
oraz nr 15. c edycji Ogólnopolskiego Kon- ogólnopolskiego, etapu. Laure- w Katowicach. c
4 Publicystyka 25 listopada 2020, nr 16 (321) << GazetaInformator.pl
RACIBÓRZ KRAINA GÓRNEJ ODRY

Kolumna morowa i kościół z XIII wieku - rynek w Raciborzu


Podczas II wojny światowej zabudowa placu uległa prawie całkowitemu zniszczeniu.
katarzyna przypadło dowle w środku rynku zniknęły według której Racibórz zaleje ul. Długą a Chopina, próbując dawny kapitularz ze skarbcem. minikanów, który mieścił
najprawdopodobniej po innym woda, jeśli ktokolwiek odważy zachować kształt poprzedniej W prezbiterium znajduje się się na dzisiejszym pl. Targo-
Rynek w Raciborzu to cen- pożarze, w 1722 r. się kopać wokół postumentu. zabudowy architektonicznej. barokowy ołtarz główny wy- wym. Przeorem był Wincenty
tralny plac średniowieczne- W 1727 r. powstała Kolum- Część mieszkańców wiąże po- Sukiennice zostały przyozdo- konany w latach 1656–1660, z Kielczy, domniemany autor
go założenia urbanistycznego na Maryjna – wyjątkowej klasy wódź z lipca 1997 r. z pracami bione neorenesansowymi atty- a w nim dwa cenne obrazy: zaginionej kroniki domini-
– dawny plac targowy ze stra- zabytek dłuta wybitnego twór- archeologicznymi, które odby- kami. Przeciwna strona rynku koronacja Najświętszej Maryi kańskiej, w której zredagowa-
ganami, kramami i ławami. cy barokowego Jana Melchio- wały się rok wcześniej na raci- nie doczekała się stylizowanych Panny z połowy XVII w. oraz no pierwsze polskie zdanie –
W jego centrum zlokalizowa- ra Öesterreicha. Było to wotum borskim rynku. sukiennic. Wniebowzięcie NMP z 1890 r. okrzyk „Gorze szo nam stalo“
ny był ratusz – wzmiankowany dziękczynne za uratowanie Podczas II wojny świato- Przy rynku znajdują się dwa pędzla mistrza Jana Bochenka. wydany przez księcia Henry-
w dokumentach z 1361 r., obok miasta przed epidemią cho- wej zabudowa placu uległa kościoły. Kościół Wniebowzię- W niszach pomiędzy kolumna- ka Pobożnego na widok nie-
stał dom kupców. Wokół ryn- lery, z fundacji Marii Elżbiety prawie całkowitemu zniszcze- cia Najświętszej Maryi Panny, mi ołtarza znajdują się rzeźby uchronnej klęski wojsk pol-
ku natomiast znajdowały się Gaszyńskiej i rajców racibor- niu, spłonął ratusz wraz z in- zwany farnym, to jedna z naj- świętych. Od strony zachod- skich w bitwie pod Legnicą
murowane sukiennice wymie- skich. Na kolumnie znajdują nymi budynkami. Pod koniec starszych górnośląskich świą- niej do głównej bryły przyle- w 1241 r. Wincenty jest rów-
nione w dokumentach z 1293 się kartusze herbowe z anioł- lat 40. przez rynek zaczęła jeź- tyń parafialnych i jedyna, któ- ga XV-wieczna Kaplica Polska, nież autorem hymnu Gaude
r. 8 października 1488 r. na ro- kami oraz figury świętych: Flo- dzić kolejka, którą wożono od- ra zachowała cechy wczesnego świadectwo dawnych sporów Mater Polonia oraz dwóch
gu rynku przy wylocie obecnej riana – patrona od ognia, Seba- zyskane z rozbiórek cegły na śląskiego gotyku. Wedle tra- między polsko- a niemieckoję- żywotów św. Stanisława ze
ul. Mickiewicza wybuchł po- stiana – patrona od epidemii dworzec. Stamtąd cegły łado- dycji ufundowany był w 1205 zyczną społecznością Racibo- Szczepanowa. Obecna zakry-
żar, który strawił całą wschod- i Marcelego – patrona Raci- wano do wagonów do Warsza- r. Świątynia była wielokrotnie rza. Ciekawostkę stanowi w niej stia stanowi część krużganka
nią pierzeję kościoła św. Jaku- borza. Kolumna przetrwała II wy. Pierwszy odbudowany po przebudowywana. Zachowa- tablica z piaskowca upamiętnia- klasztornego. W latach 20.
ba, ratusz, budy kramarskie, wojnę światową, choć znajdu- wojnie budynek znajduje się na ła się pierwotna bryła gotycka jąca najtragiczniejszy w dziejach XIX wieku podczas sekulary-
rezydencję kanoników, a także jące się wokół niej kamienice rogu ul. Mickiewicza, następ- z charakterystycznymi gwiaź- Raciborza pożar z 1574 r. zacji klasztor rozebrano. Zrę-
wieżę kościoła Wniebowzięcia zostały zniszczone w 80%. Jest nie dokonano odbudowy pie- dzistymi sklepieniami. Od po- Kościół św. Jakuba zwią- by kościoła wskazują na po-
Najświętszej Maryi Panny. Bu- z nią związana przepowiednia, rzei zachodniej rynku między łudnia do prezbiterium przylega zany jest z klasztorem Do- chodzenie z XIII w.

Fot. Katarzyna Przypadło


Fot. Fotopolska.eu
Rynek w 1905 r. Walki na rynku w 1945 r. Raciborski rynek w latach 70.

RACIBÓRZ – KRAINA GÓRNEJ ODRY RACIBÓRZ – KRAINA GÓRNEJ ODRY

Ulica Długa. Kolorowe Najstarsza raciborzanka


kamienice i piękne mozaiki - mumia Dżet-Amonet-ius-anch
Kiedyś mieszkali tutaj głównie bogaci kupcy i rzemieślnicy. W XIV-wiecznym budynku pokościel-nym, należącym w prze-
szłości do zgromadzenia ss. dominikanek, mieści się Muzeum.
Fot. Katarzyna Przypadło

wa w dużym stopniu zniszczyła


uliczne zabudowania.
Fot. Muzeum w Raciborzu

W latach 50. XX wieku roz- Zabytki pochodzą z Teb. Przy-


poczęto odbudowę ulicy. Chcąc wiezione zostały do Europy
przywrócić jej handlowy cha- w XIX w. przez barona Anzelma
rakter, zamknięto ją dla ruchu von Rotschild, który podarował
kołowego, a mieszkania na par- je wspomnianemu gimnazjum.
terach opróżniono i zamieniono Na wystawie prezentowane są
na sklepy. Po północnej stronie także urny kanopskie z okresu
utworzono również podwyż- XI–VII w. przed Chrystusem.
szony trakt pieszy. 13 czerwca Wnętrze ekspozycji imituje ko-
2008 r., przy okazji obchodów morę grobową.
900-lecia miasta w miejscu Inne wystawy stałe to „Sztu-
dawnej fontanny uroczyście ka dawna”, „Cyna śląska”, „Od-
odsłonięto Fontannę Narodów. Muzeum w Raciborzu na- i niszczejący od 1911 r. krycia archeologiczne w daw-
Ul. Długa w Raciborzu gra- kacji, a także służyła do pobie- Na budynkach można podzi- leży do jednych z najstarszych Do atrakcji muzeum należy nym kościele ss. Dominikanek”,
niczy z rynkiem i ma długość rania cła i myta. Przed 1945 r. wiać mozaiki z lat 70., które są w woj. śląskim – idea powoła- jedna z wystaw stałych „Dom „Militaria ze zbiorów Muzeum
ok. 360 m. Była to najdłuższa na ulicy mieściło się wiele skle- w większości autorstwa artysty nia zrodziła się na początku XX Ozyrysa” – to jedyna ekspo- w Raciborzu”, „Rok obrzędo-
ulica w granicach otoczonego pów, zakładów usługowych Mariana Zawisły. w. Zainicjowana została przez zycja na Śląsku przedstawia- wy nad Górną Odrą”, „Dawne
murami dawnego miasta – stąd i kawiarni. Zabudowania uli- Przy ul. Długiej mieściła się wykładowców Gimnazjum Kró- jąca zespół zabytków starożyt- techniki dentystyczne”, „Beczka
jej nazwa. cy pochodziły z XVIII i XIX w. kiedyś znana wśród raciborzan lewsko–Ewangelickiego w Ra- nego Egiptu, w którego skład piwa i antałek wina” i „Pradzie-
Do 1818 r. na zachodnim Była to ruchliwa ulica, znajdo- kawiarnia Tęczowa, w której ciborzu. Na siedzibę muzeum wchodzą: mumia Egipcjanki je ziemi raciborskiej”. Ponadto
końcu ulicy istniała Brama wały się też na niej dwa przy- przed wojną znajdowała się re- przeznaczono XIV-wieczny Dżet-Amonet-ius-anch wraz w muzeum można oglądać róż-
Wielka, jedna z trzech bram stanki autobusowe. Mieszkali stauracja Johanna Obotha. budynek pokościelny należący z kartonażem i dwoma antro- norodne wystawy czasowe.
miejskich w Raciborzu. Stano- przy niej głównie bogaci kupcy w przeszłości do zgromadzenia poidalnymi sarkofagami (oko-
wiła element miejskich fortyfi- i rzemieślnicy. II wojna świato- kp ss. dominikanek, opustoszały ło 945–715 przed Chrystusem). kp
PLUSY dlaBIZNESU
Dodatek tematyczny 16/2020 GazetaInformator.pl 25 listopada 2020 nr 16 (321)
REGION BIZNES

Online o rynku pracy w Subregionie Zachodnim


Wyzwania lokalnego rynku pracy i systemu edukacji w dobie zmian rynkowych
oraz sytuacji kryzysowych – debata w ramach Wodzisławskiego Dnia Przedsiębiorczości.
Ireneusz Burek: Od bezrobo- Ireneusz Burek: Jak można
cia do braku rąk do pracy - czy Problematyka debaty: scharakteryzować obecny lokal-
można dziś mówić o nowej roli ny rynek pracy oraz jak współ-
urzędów pracy? Debata o tym, jakie wyzwania stoją przed instytucjami rynku pracy oraz systemem edukacji w kontekście zmian ryn- praca z lokalnym biznesem
kowych takich jak dynamicznie zmieniające się zawody, technologie, narzędzia pracy, oczekiwania młodego pokolenia, i edukacją może przyczyniać się
Grzegorz Sikorski – dy- potrzeby pracodawców, zwłaszcza w niepewnym czasie kryzysu gospodarczego. do zwiększania zasobów lokal-
rektor Wojewódzkiego Próba zebrania problematyki edukacji przyszłych kadr (uczenie się  przez całe życie, konieczność podnoszenia efektyw- nego rynku pracy?
Urzędu Pracy: - Urzędy po- ności nauczania dualnego, zdobywania kwalifikacji i nabywania kompetencji) oraz w kontekście zmian rynkowych oraz
wiatowe, w tym PUP Wodzi- sytuacji awaryjnych takich jak pandemia koronawirusa). Anna Słotwińska – Plew-
sław wykonują ogromną pracę ka – dyrektor Powiatowy
w zakresie tworzenia tzw. baro- Urząd Pracy w Wodzisła-
metru zawodów – instrumentu, wiu Śląskim: - Mamy obec-
który służy do diagnozowania nie sytuację kryzysową na rynku
zapotrzebowania rynku pracy pracy. Pytanie czy i jak pande-
na pracowników w poszczegól- mia wpłynie na rynek pracy jest
nych zawodach. Można z nie- trudne. Nie wiemy ile firm prze-
go wysnuć bardzo szczegółowe trwa obecny okres. Pierwsza fa-
prognozy i wnioski, od pozio- la przebiegła dosyć łagodnie mi-
mu powiatu do poziomu kraju. mo, iż chwilowo zwiększyło się
Posiadamy barometry roczne, bezrobocie. Firmy otrząsnęły
dzięki którym można analizo- się i zaczęły ponownie zatrud-
wać trendy w zwodach w odnie- niać. Obecnie przed nami sy-
sieniu do każdego z powiatów. tuacja jest o wiele trudniejsza.
Z barometrów korzystają także - Współpraca instytucji ryn-
agencje zatrudnienia, które mo- ku pracy w kontekście polityki
gą sprawdzić w jakich powia- edukacyjnej jest zagadnieniem
tach są jeszcze zasoby, z których bardzo szerokim i bardzo per-
mogą korzystać. spektywicznym. Placówki edu-
- W jaki sposób wspieramy kacyjne i pracodawcy muszą
pracodawców? Rzeczywiście ro- dziś myśleć w perspektywie
le WUP i PUP łączy jedna usta- znacznie dłuższej. Od wielu lat
wa, Fundusz Pracy i Europejski wykonujemy pracę w zakresie
Fundusz Społeczny. Pracujemy doradztwa edukacyjnego w sto-
razem choć mamy inne nieco sunku do młodzieży, która chce
zadania. Mówiąc w imieniu ca- wybrać zawód. Widzimy coraz
łości służb zatrudnienia, sytu- lepsze efekty tego działania.
acja bardzo się zmieniła. Jesz- Wszelkie instytucje przygoto-
cze kilka lat temu rynek pracy Uczestnicy debaty: wane do udzielania doradztwa,
był rynkiem pracodawcy, pod Kuratorium Oświaty w Katowicach   w tym szkoły, muszą być bardzo
koniec roku 2018 i w 2019 roku Zbigniew Martyniak – Kuratorium Oświaty w Katowicach – Wydział Jakości Edukacji dobrze przygotowane do współ-
mieliśmy do czynienia wyraź- Kuratorium Oświaty Delegatura w Rybniku pracy z pracodawcami.
nie z rynkiem pracownika, więc Mariola Juraszek – Morawska – doradca - Na rynku wodzisławskim,
i wysiłki musieliśmy kierować Instytut Badań Edukacyjnych w Katowicach  młodzi ludzie są dobrze przy-
ku pomocy pracodawców. Mo- Aleksandra Wojciechowska  gotowani do wejścia na rynek
gliśmy się bardziej skupić na Wojewódzki Urząd Pracy pracy, dzięki praktykom jakie
pracy z pracodawcami z uwagi Grzegorz Sikorski – dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy odbywają u lokalnych przed-
na mniejszą ilość bezrobotnych. Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śląskim siębiorców. Zagadnienie trud-
Powstało wiele instrumentów, Anna Słotwińska – Plewka – dyrektor PUP   niejsze stoi przed oświatą, któ-
obok EFS (od 2004 roku) po- Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim ra musi dobrze wybrać jakie
wstał KFS (2014), obecnie ob- Anna Wilkowska – doradca zawodowy kierunki kształcenia będzie
sługujemy różnego rodzaju Zespół Szkół Technicznych w Rybniku prowadziła. Ucznia przygoto-
tarcze - bardzo wszechstronny Piotr Tokarz – dyrektor wuje się na rynek pracy przez
i skomplikowany instrument. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznegow Wodzisławiu Śląskim kilka lat. Jakie będą zawody
- Na początku pandemii za- Beata Elsner – wicedyrektor przyszłości, jakie będą zawody
powiadano duży wzrost bezro- Zespół Szkół Ekonomicznych Wodzisław dominujące. Obecnie wyraźnie
bocia, który de facto okazał się Maria Lach – Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim widać rozwarstwienie potrzeb
mniejszy niż prognozowano rynku – potrzebni są specja-
(4,8% na poziomie wojewódz- Moderator debaty: liści po studiach, zaś z drugiej
twa utrzymuje się od sierpnia). Ireneusz Burek – Prezes Śląskiego Porozumienia Gospodarczego ŚLĄSK.ONLINE, redaktor naczelny portalu strony absolwenci szkól bran-
W skali województwa to zaled- PLUSYdlaBIZNESU.pl żowych.
wie kilkanaście tysięcy osób od - Badania rynkowe, które
marca do listopada (na 88 tys. prowadziliśmy dały nam od-
zarejestrowanych osób). Stan dal brakuje wykwalifikowanych Przedsiębiorcy, którzy funkcjo- z powiatowymi urzędami pracy jąc lepsze warunki pracy, możli- powiedź na pytania w jakim
ten nie będzie trwał długo dla- pracowników. Czy jest możliwe, nują w miarę stabilnie na ryn- wyciągają nam absolwentów, wość kształcenia, rozwoju – to kierunku iść. Widzimy potrze-
tego, że druga fala spowoduje że urzędy będą zmieniały meto- ku, pierwsze swoje kroki przy którzy właśnie „wykorzystali” pozapłacowy motywator, który bę dalszej ścisłej współpra-
późną zimą lub wiosną większe dy pracy w zakresie oferowania poszukiwaniu pracowników krajowy system edukacji i „za- może skłonić młodego człowie- cy z organizacjami takimi jak
problemy. stałej pomocy dla pracodawców kierują do komercyjnych agen- bierają” go na zewnętrze ryn- ka aby został w kraju. Jesteśmy np. Rada Rynku Pracy. Należy
w celu wsparcia poszukiwania cji zewnętrznych, szukają za po- ki, osłabiając zasoby lokalnego jednak bezbronni wobec me- kontynuować konferencje, se-
IB: Deficyt pracowników spo- właściwych pracowników. średnictwem portali interneto- rynku. chanizmów rynkowych. Nawet minaria, dyskusje, na których
wodował, że od wielu lat w urzę- wych. Dopiero jeśli nie znajdą w porównaniu z Czechami, gdzie możemy się wzajemnie infor-
dach pracy pracujemy na reje- GS: - Barometr zawodów ko- w tych kanałach, idą do urzędu GS: - Głównym kryterium wy- składki na ubezpieczenia emery- mować jakie są trendy i potrze-
strach bezrobotnych, w których ryguje dane statystyczne. Nie pracy. To samo dotyczy pracow- boru pracy jest wynagrodzenie. talne są minimalnie niższe , cze- by na rynku pracy. Duży nacisk
nieraz mamy osoby, które wszyscy bezrobotni posiadający ników i zrozumiałe jest, że w re- Dopóki będzie duża nierówno- ski pracodawca ma przewagę. trzeba położyć na definiowanie
trudno jest wprowadzać na ry- nominalnie zawód są właściwy- jestrach mamy osoby o niższych waga wynagrodzeń żadna ad- Przykładem działania zaradcze- potrzeb poszczególnych branż
nek pracy, często osoby, które mi kandydatami na pracownika. kwalifikacjach. Inny pracodawca ministracja nie zatrzyma pra- go jest np. próba proponowania i dużych pracodawców. Szko-
nie chcą pracować, pracują na Barometr opiera się na opinii kieruje się do urzędu pracy a in- cownika, dla którego głównym w programie EURES nie rynków ły kontaktują się często wła-
czarno; a dziś wzrost bezrobo- ekspertów, w tym pracodawców ny szuka innymi metodami. atrybutem jest wynagrodzenie. zachodnich ale np. Czechy, Buł- sną ścieżką z pracodawcami co
cia prawdopodobne wynika i to koryguje dane statystyczne. Można jednak tworzyć inne garia Rumunia Litwa – to wła- bardzo dobrze służy wspólne-
z czasowego zarejestrowania Instrumenty urzędów są stoso- IB: Agencje pracy wysysają nam warunki dla młodych osób aby śnie w tych językach powstały mu celowi. Jednak te działania
osób, które chwilowo nie pra- wane na podstawie ofert pra- pracowników z rynku. Przez chciały zostać w mieście, powie- nasze informatory i tam zostały należy łączyć i w tym zakresie
cują za granicą. Na rynku na- cy, które do urzędu spływają. wiele lat agencje współpracując cie czy województwie, proponu- wysłane. współpracować.
II PLUSY dlaBIZNESU 25 listopada 2020, nr 16 (321) << GazetaInformator.pl
R E K L A M A

Z APYTA J O kasy fiskalne on-line ji „1234”


s bonus o wartości 1230 zł (brutto) w promoc
*)

Tylko u na

Wszechstronny system kasowy dla Twojej firmy


• ułatw sobie pracę dzięki pomysłowemu oprogramowaniu, działającemu na platformie
Android i współpracującemu z nowoczesnym sprzętem
• obsługuj system kasowy w sposób intuicyjny, prosty, bez konieczności skomplikowanej
instalacji i konfiguracji
ib.pl
• obserwuj w czasie rzeczywistym informacje o przychodach, zysku, produktach, zapasach
Wszystkie atuty w ręku! magazynowych oraz działaniach pracowników

20 03

47, 697 212 351 Elastyczne plany abonamentowe Dotykačka


aciborskiemedia.pl biuro@raciborskiemedia.pl

ib.pl

System kasowy Dotykačka usprawnia pracę System kasowy Dotykačka doskonale sprawdza
i podnosi efektywność małych i średnich się we wszystkich typach placówek handlowych
restauracji, barów, kawiarni i cukierni oferujących zróżnicowany asortyment towarów
• zestawienia sprzedaży i historia rachunków • zdalne zarządzanie bazą towarową
• kontrola stanów magazynowych i raporty sprzedaży • szerokie możliwości raportowania sprzedaży
• mapa stołów; możliwość parkowania rachunków • brak ograniczeń ze względu na liczbę pracowników, produktów
• systemy rabatowe; happy hours i wystawionych dokumentów
• kontrola uprawnień użytkowników • współpraca z czytnikami i wagami; obsługa kodów PLU i EAN
• obsługa aplikacji Mobilny Kelner • obsługa kart rabatowych i bonusowych

Dotykačka jest efektywnym wsparciem dla firm Dotykačka to kompletny system kasowy oraz
usługowych - niezależnie od profilu i miejsca nowoczesny sprzęt współpracujący z wieloma
działalności urządzeniami i akcesoriami. Wybierz zestaw
odpowiadający Twoim potrzebom.
• mobilne rozwiązania kasowe
• intuicyjna i łatwa obsługa • zarządzanie rezerwacjami
• bogaty wybór kompatybilnych urządzeń i akcesoriów • możliwość parkowania rachunków
• brak ograniczeń ze względu na liczbę pracowników, produktów • automatyczna wycena usług czasowych (np. minutowa)
i wystawionych dokumentów • zarządzanie stanami magazynowymi
• stały dostęp do aktualizacji oprogramowania i sterowników • obsługa programów rabatowych i lojalnościowych
• współpraca z zewnętrznymi systemami (API)

Więcej na softib.pl SOFT-ib Ireneusz Burek, NIP 639-100-40-27


Oddziały:
Racibórz, ul. Klasztorna 12 | tel. 32 415 98 18, 504 18 18 27
ib.pl
Wodzisław Śląski, ul. św. Jana 16 | tel. 32 440 89 88, 601 46 20 03
Kędzierzyn, ul. W. Planetorza 9/2 | tel. 77 482 67 47, 533 355 477
*)
O szczegóły promocji pytaj handlowców. softib.pl centrumkasfiskalnych.pl r-media.pl
GazetaInformator.pl >> 25 listopada 2020, nr 16 (321) PLUSY dlaBIZNESU III
REGION BIZNES

Trudny czas dla branży gastronomicznej


Gastronomia po raz drugi stanęła przed ogromnymi ograniczeniami w prowadzeniu działalności z powodu Covid -19.
Niefortunnie, zmiany przepisów fiskalnych wymuszają obowiązek wymiany kasy fiskalnej do końca roku. Jeśli już
zaistniała taka konieczność, podpowiadamy jak optymalnie wykorzystać obowiązek wymiany kasy fiskalnej
w gastronomii w celu osiągnięcia korzyści swojej firmy.
Wychodzimy z propo- trzebowania, różne modele Szeroka oferta urządzeń zł brutto) oraz inne korzyści.
zycją rozmowy o możliwo- kas lub moduły). Możliwość – dopasowanie do indy- O szczegóły promocji „1234” BINGO MAX - listopadowy
ściach jakie warto wziąć pod podłączenia drukarki kuchen- widualnych potrzeb pytaj handlowców.
uwagę przy zakupie nowego nej do drukowania zamówień W stałej sprzedaży ponad debiut firmy POSNET
urządzenia fiskalnego. Wy- na kuchni (wybrane modele). 30 różnych kas fiskalnych Dostępność kas „od ręki”

Fot. ttt
mieniając bowiem starą kasę i drukarek fiskalnych online. - ale to nie znaczy,
na nawet prosty system ga- Rozwiązanie Wszystkie urządzenia są już że należy zwlekać!
stronomiczny istnieje moż- prostego systemu na rynku od wielu lat, obecnie Bazując na wieloletnim
liwość zdalnego zarządzania gastronomicznego zostały przystosowane do po- doświadczeniu, możemy przy-
restauracją, sprawdzania ra- Prosty system gastrono- łączenia z Centralnym Repozy- puszczać, że pod koniec roku
portów, rozliczania kasje- miczny, intuicyjne przyjmo- torium Kas. Nasza pełna oferta produkcja urządzeń nie bę-
rów, monitorowania zamó- wanie zamówień, wydruki na CentrumKasFiskalnych.pl dzie wystarczająca, co może
wień i wiele, wiele innych! na kuchni. Dostępny również przełożyć się na opóźnienia
Warto też wiedzieć, że nawet zdalnie poprzez przeglądarkę. 700 zł zwrotu za zakup w dostawach. Ponadto, aby
do niektórych najprostszych Możliwość zdalnego kontrolo- kasy fiskalnej online obsłużyć wszystkich Klientów
kas fiskalnych online można wania, edytowania i zarządza- Podatnikom, których Mi- z należytą starannością w na-
podłączyć drukarkę kuchen- nia systemem przez właści- nisterstwo obligatoryjnie szej firmie pojawią się dłuższe
ną oraz inne peryferia, które ciela. Wbudowane narzędzia zmusiło do wymiany urządzeń terminy realizacji wdrożeń.
usprawnią pracę restauracji analityczne. Połączenie z do- fiskalnych na online przysłu- Proponujemy nie czekać na
baru czy kebabu. Proponu- wolną drukarką online i pe- guje zwrot na zakup urządze- ostatni moment i wybrać się
jemy aby zmiany przepisów ryferiami. Możliwość konfi- nia fiskalnego w wysokości do nas w wolnej chwili, cho-
wykorzystać na usprawnie- gurowania zestawów i funkcji 700zł - pomagamy w otrzyma- ciażby po to, żeby zapoznać
nie pracy, rozbudowaniu według potrzeb i specyfikacji niu zwrotu. się z ofertą i wybrać optymal-
funkcji, lepszą analizę biz- restauracji. ne urządzenie dla Państwa
nesu. Terminal płatniczy biznesu.
W naszej ofercie naj- Rozwiązanie systemu do kasy online za 21 zł Ireneusz Burek
prostsze i najlepsze rozwią- gastronomicznego POS miesięcznie! właściciel SOFT-IB
zania na rynku, dopasowane z zapleczem W ofercie posiadamy ter-
do potrzeb branży; Rozbudowany system minale płatnicze z możliwo-
- oferujemy urządzenia fi- gastronomiczny oferujący ścią integracji z kasą fiskalną
skalne polskich producen- kompleksowe rozwiązania lub systemem gastronomicz-
tów z gwarancją realizowaną stosowane w każdego ro- nym. Podatnicy, którzy do
w Polsce dzaju gastronomii, dowol- tej pory nie posiadali termi- ib.pl
- posiadamy sprawdzone na możliwość przystosowa- nala płatniczego (minimum
rozwiązania nia, konfiguracji i integracji 12 miesięcy) mogą skorzystać
- jesteśmy lokalną, rodzinną z zewnętrznymi systemami z programu Polska Bezgotów-
firmą z 25 letnim doświad- (m.in. zamówienia interne- kowa, dzięki której przysługu- SOFT-IB Ireneusz Burek
czeniem i dużym zapleczem towe), obsługa magazynów, je im dowolny terminal płat- ul. Klasztorna 12
- posiadamy placówki w Ra- dostaw, receptur, rozliczania niczy na 12 miesięcy bez opłat.
47-400 Racibórz
ciborzu, Kędzierzynie-Koźlu kasjerów, kierowców, rozbu- Koszt po okresie promocji
Tel. 32 415 98 18
i Wodzisławiu Śląskim dowanych raportów. Wraz to jedynie 21zł miesięcznie
- gwarantujemy wsparcie z programem zapleczowym i tylko 0,75% (lub 23zł mie- ul. św. Jana 16
przed i posprzedażowe (mo- umożliwia pełną obsługę fir- sięcznie i 0,65%) od kwoty 44-300 Wodzisław Śląski
bilny, kilkuosobowy serwis) my wraz z prowadzeniem transakcji – nawet bank nie Tel. 32 440 89 88
księgowości lub pełnym pobije naszej oferty na termi-
Rozwiązanie oparte na eksportem danych do pro- nale płatnicze! ul. W. Planetorza 9/2
prostej kasie fiskalnej gramów księgowych. Jed- 47-200 Kędzierzyn
ONLINE norazowa opłata za licencję Promocja firmy z cenie Tel. 77 482 67 47
Prosta kasa fiskalna on- oprogramowania, bez abona- kasy fiskalnej
line, połączenie z repozyto- mentów. Kupując kasę fiskalną on- softib.pl
rium po kablu LAN, WiFi lub line w naszej firmie, otrzy- centrumkasfiskalnych.pl
poprzez wbudowany moduł PONADTO w ofercie masz pakiet reklamy o warto-
GPRS (w zależności od zapo- naszej firmy: ści 1000,00 zł netto (1230,00 Artykuł sponsorowany

FAWAG lite ONLINE ELZAB K10


ONLINE Producent urządzeń fiskalnych, firma POSNET, kil-
ka dni temu podczas spotkania partnerów handlo-
wych (online) zaprezentował najważniejsze zmiany
na rynku fiskalnym.
Lockdown spowodowany pandemią Covid-19 kilka
miesięcy temu spowodował duże zamieszanie w ogól-
nokrajowym programie wymiany kas fiskalnych po-
przedniej generacji na tzw. kasy online (kasy te łączą
się automatycznie z systemem informatycznym fisku-
sa). Branżą, która od połowy roku miała obowiązek
wdrożyć nowe rozwiązania, jest gastronomia. Z uwa-
gi na zamknięcie placówek ministerstwo przesunęło
datę tego obowiązku na 31.12.2020. Niefortunnie,
mamy do czynienia z ponownym załamaniem bizne-
POSNET ERGO ELZAB MINI su we wspomnianej branży, co powoduje niepewność
i przesuwanie decyzji o inwestowaniu w nowe urzą-
ONLINE ONLINE dzenia. Na kilka tygodni przed końcem roku, termin
jednak jest nadal obowiązujący.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku PO-
SNET zaprezentował nową generację kasy BINGO
– najpopularniejszej kasy w swoim segmencie (315
tys. sprzedanych urządzeń). Wersja MAX, obok pra-
cy online posiada ogromne możliwości współpracy
z peryferiami, co pozwala na zbudowanie sieci wspo-
magającej obsługę m.in. mniejszych placówek gastro-
nomicznych (czytniki kodów kreskowych, drukarki
zamówień, terminal płatniczy).

SOFT-IB autoryzowany partner POSNET


Rozwiązania gastronomiczne oparte mogą być na prostych kasach fiskalnych online.
IV PLUSY dlaBIZNESU
na poziomie << GazetaInformator.pl
25 listopada 2020, nr 16 (321)

WODZISŁAW ŚLĄSKI | BIZNES

Co dla biznesu w tych trudnych czasach?


W ramach Wodzisławskiego Dnia Przedsiębiorczości rozmawiano o wsparciu samorządu
i jednostek otoczenia biznesu dla mieszkańców prowadzących działalność gospodarczą.
Wo
KATARZYNA PRZYPADŁO wodniczący Rady Gospodarczej ogromny problem, żeby się w tym Największym zainteresowaniem jach
Biznes in Wodzisław, Martyna gąszczu odnaleźć, żeby dowie- cieszą się dofinansowania i pró- i sp
Podczas Wodzisławskiego Michta – radca prawny oraz Da- dzieć się, z jakich pomocy może ba ratowania nie tylko miejsc dla 
Dnia Przedsiębiorczości, który gna Kornafel-Polak i Mateusz Ja- skorzystać czy ze zbudowaniem pracy, ale i rozwoju inwestycji. – Mo
był częścią obchodzonego w wielu mioła – Urząd Miasta Wodzisła- planu, jak przetrwać pandemię. Bo jak wynika ze statystyk, 17% Dyb
krajach Światowego Dnia Przed- wia Śląskiego, zespół ds. obsługi Czasem przedsiębiorcy szybko firm twierdzi, że jest dobrze lub Por
siębiorczości, mówiono m.in. przedsiębiorców i inwestorów. podejmują jakieś działania, któ- bardzo dobrze przygotowanych.
o formach wsparcia dla firm oraz Moderatorem był Krzysztof Dy- re potem negatywnie odbijają się Niektóre z nich wykorzystują Wsz
wyzwaniach stojących przed lo- biec – prezes Izby Gospodarczej na dalszej działalności – ostrzega- aktualne zawirowania na rynku. zaś
kalnym rynkiem pracy. Wśród w Wodzisławiu Śląskim, wice- ła Martyna Michta. Jednak ok. 80% firm ma większe Org
debat znalazła się dyskusja pt. prezes Śląskiego Porozumienia Tomasz Zjawiony przypo- lub mniejsze problemy. Niektóre Wo
„Co dla biznesu w tych trudnych Gospodarczego ŚLĄSK.ONLINE. mniał o narzędziach, jakie przy- firmy się przebranżawiają – mó- Par
czasach”, która dotyczyła wspar- Ten rok był trudny dla przed- gotowano dla przedsiębior- wił Tomasz Zjawiony. Śląs
cia samorządu i jednostek oto- siębiorców nie tylko dlatego, że ców w województwie śląskim. W Wodzisławiu Śląskim po-
czenia biznesu dla mieszkańców musieli sobie poradzić ze skutka- – Przedsiębiorca przychodząc wstała nowa działalność spo-
prowadzących działalność gospo- mi pandemii, ale także z powo- do nas, dostaje nie tylko infor- łeczno-gospodarcza – Rada – Odbyliśmy spotkanie z pa- ją od debaty publicznej, w której
darczą. du przepisów, które pojawiły się mację, gdzie ma szukać pomo- Gospodarcza Biznes in Wodzi- nem prezydentem, podczas któ- udział wzięliby wszyscy zaintere-
W debacie uczestniczyli: w tym czasie. – W 2020 r. zosta- cy, ale wychodzi już zorganizo- sław. Skupia ona firmy, które rego zaproponowaliśmy zmia- sowani, także mieszkańcy. Do-
Mieczysław Kieca – prezydent ło przyjętych ponad 10 tys. stron wany w nowy sposób. Odsyłanie prowadzą działalność w Wodzi- ny zarówno w podatkach, jak staliśmy również cztery projekty
Wodzisławia Śląskiego, Tomasz aktów prawnych, przy czym w sa- z miejsca na miejsce powoduje to, sławiu Śląskim od wielu lat, ale i w Inkubatorze Przedsiębior- uchwał do opiniowania – po-
Zjawiony – prezes Regional- mym trzecim kwartale 999 stron że przedsiębiorca, zamiast roz- też niedawno powstałe. Jej prze- czości. Rozmawialiśmy również wiedział Bartosz Młotek. Rada
nej Izby Gospodarczej w Kato- jest związanych z pandemią. wiązywać problemy, dostaje ich wodniczący Bartosz Młotek zre- na temat rewitalizacji rynku. Za- ma w planach dalsze opiniowa-
wicach, Bartosz Młotek – prze- Przeciętny przedsiębiorca ma więcej – tłumaczył prezes RIG. lacjonował pierwsze działania. wnioskowaliśmy, aby rozpocząć nie uchwał, a także wskazywanie

RACIBÓRZ – FINANSE PUBLICZNE

Prezydent Raciborza przedstawił projekt budżetu miasta na 2021 rok


Zdaniem Dariusza Polowego projekt budżetu jest zrównoważony, oszczędny i proinwestycyjny.

Ciekawsze pozycje w proponowa


Oświata i wychowanie 7 514 222,00 zł
Projekty edukacyjne:
Jak uczyć?- wymiana doświadczeń na pograniczu polsko- czeskim
Cześć Ahoj! - Przedszkolaki się poznają, bo granic nie znają (43 549
Wysoka jakość edukacji w Mieście Racibórz (364 648,00 zł)
Chcesz nauczyć się języka? - weź TIK za przewodnika (12 197,00 zł)
Wysoka jakość edukacji przedszkolnej w Mieście Racibórz (1 245 59
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (210 000,00 zł)

Edukacyjna opieka wychowawcza (2 144 196,00 zł)


w tym: Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodz
a także szkolenia młodzież (747 000,00 zł)

W ramach pomocy społecznej:


Wsparcie organizacji usług społecznych (822 349,00 zł)
Ośrodki Wsparcia „Seniorzy poznają Ostrawę i Racibórz” (48 667,
Zwalczanie narkomanii (155 000,00 zł)
Przeciwdziałanie alkoholizmowi (1 145 000,00 zł)
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (33 191 255,00 zł)
Prowadzenie strefy płatnego parkowania 540 000,00
Zakup kart parkingowych 10 000,00

Remonty bieżące, modernizacja, dokumentacja i utrzymanie dróg 2


Utrzymanie i modernizacja ścieżek rowerowych poza pasami dróg
Projekt budżetu Racibo- grożeń dla finansów miasta. 43 mln zł obecnie do 39 mln w projekt budżetu wpisane 31 000,00 zł
rza na przyszły rok został za- Prezydent wyjaśnił, że pro- zł w 2021 roku. Oznacza to, że zostały tylko wkłady własne. Rozwój sieci regionalnych tras rowerowych 150 000,00 zł
prezentowany przez Dariusza gnozowany deficyt w wysoko- w tym trudnym czasie, dzięki Promocja jednostek samorządu terytorialnego 939 431,00 zł
Polowego 17 listopada. Całość ści 10,8 mln zostanie sfinanso- racjonalizacji wydatków, spła- Najważniejsze zadania Promocja, pozostałe zadania 310 000,00 zł
dochodów budżetu to kwota wany z tzw. wolnych środków ciliśmy 4 mln zł zadłużenia – Wśród najważniejszych
254,2 mln zł, a całość wydat- i pożyczki. Przekazał też, że przekazał Dariusz Polowy. zadań inwestycyjnych w 2021 Promocja gospodarcza Miasta Racibórz 60 000,00 zł
ków 265 mln zł. wydatki inwestycyjne i mająt- Włodarz zapowiedział, roku prezydent wyliczył budo- Współpraca z organizacjami pozarządowymi i aktywna komunika
kowe w projekcie budżetu na że wysokość nakładów in- wę nowego miejskiego żłobka, elektroniczna z przedsiębiorcami i lokalną społecznością 160 000,0
Trudne czasy 2021 rok to kwota 35 i pół mi- westycyjnych będzie jeszcze modernizację stadionu przy Rozwój turystyki w regionie - promocja 70 000,00 zł
Prezydent podkreśla, liona złotych. – To rekordowo większa, jeżeli uwzględni się ul. Srebrnej, budowę punktu Konferencje i fora gospodarcze 15 000,00 zł
że projekt budżetu na przy- wysoka wartość (najwyższa od całkowite wartości zadań in- Selektywnej Zbiórki Odpadów Prowadzenie Raciborskiego Centrum Informacji 177 000,00 zł
szły rok został przygotowany 2013 roku), którą osiągnęli- westycyjnych realizowanych Komunalnych etap II, zago- Wspólna organizacja CZ-PL działalności kulturalnej dwóch najw
w trudnym czasie epidemii, śmy przy jednoczesnej reduk- ze wsparciem środków ze- spodarowanie lewobrzeżnych Euroregionu Silesia 145 431,00 zł
co wiąże się z szeregiem za- cji zadłużenia gminy z blisko wnętrznych. Na ten moment bulwarów, dokończenie budo-
GazetaInformator.pl >> 25 listopada 2020, nr 16 (321) PLUSY dlaBIZNESU V

storów. – Wszyscy wodzisławscy spotkanie z przedsiębiorcami on- rozliczenia subwencji, są pierw- na wiosnę. Zapraszamy przed-
przedsiębiorcy, właściciele firm line, żeby przedyskutować pro- sze kontrole związane z wykorzy- siębiorców, którzy w ofercie mają
i potencjalni inwestorzy uzyskają pozycje pakietu osłonowego dla staniem środków z dofinansowań produkty mogące się znaleźć na
u nas wszelaką pomoc – zachę- przedsiębiorców – przypomniał w związku np. z obniżeniem czasu świątecznym stole czy pod cho-
cał do kontaktu Mateusz Jamio- prezydent Mieczysław Kieca. Pa- pracy, będą kolejne zmiany zwią- inką czy też artykuły dekoracyjne
ła. Ważnym działaniem, które już kiet obejmuje m.in. ulgi w czyn- zane z opodatkowaniem spółek oraz wszystkie związane ze święta-
ma miejsce, jest program „Wodzi- szach – prawie całkowitą ich komandytowych i jawnych. Ma- mi. Młodzi stażem przedsiębiorcy
odzisławski Dzień Przedsiębiorczości był częścią obchodzonego w  wielu kra- sław Śląski – z myślą o przyszło- redukcję, żeby nie obciążać budże- my plan i misję, aby przedsiębior- mogą wziąć udział w programie
h Światowego Dnia Przedsiębiorczości. 19.11.2020 odbył się dzień debat ści”. – Pierwszym działaniem jest tów przedsiębiorców. Pojawiło się com cały czas pomagać. Planuje- ulg i zniżek – mówiła Dagna Kor-
potkań online. Podczas rozmów z ekspertami była mowa o formach wsparcia baza lokali z jedzeniem na dowóz. też wsparcie dotyczące podatku my kolejne webinaria, które będą nafel-Polak.
 firm oraz wyzwaniach stojących przed lokalnym rynkiem pracy i edukacją. Są też ulgi w podatkach – to kon- od nieruchomości. – W jego ra- dotyczyły różnych form wsparcia, Prezydent Mieczysłam Kieca
oderatorem debaty: „Co dla biznesu w tych trudnych czasach” był Krzysztof tynuacja wcześniej rozpoczętych mach rada miejska podjęła decy- rozliczeń, ostatnio rozmawialiśmy zapowiedział kontynuację prac
biec - Prezes Izby Gospodarczej w Wodzisławiu Śląskim, Wiceprezes Śląskiego programów ulg podatkowych. zję o przesunięciu terminów płat- też o prawie pracy i o pracy zdal- nad zmianami w uchwałach do-
rozumienia Gospodarczego ŚLĄSK.ONLINE. To także promowanie progra- ności do końca września, jednak nej. Planujemy też spotkania bez- tyczących ulg dla przesiębiorców,
mów społecznych wspierających indywidualnie podchodzimy do pośrednie – zapowiadała Martyna którzy zamierzają inwestować
zystkie debaty podczas były relacjonowane na żywo , lokalnych przedsiębiorców tak każdego przedsiębiorcy. Sytuacje Michta. w Wodzisławiu Śląskim. Dalej
ś obecnie dostępne są na YouTubie jak program #kupujlokalnie czy są różne, są firmy, które całkiem Pojawiła się także Wodzi- będą też wspierane branże, które
ganizatorem wydarzenia był działania w ramach Inkubatora dobrze poradziły sobie w tym sławska Baza Biznesu. – Zapra- w części lub całości zostały pod-
odzisławski Inkubator Przedsiębiorczości. Przedsiębiorczości. Jest też trwa- okresie lub zwiększyły swoje ob- szamy do niej wszystkie firmy dane lockdownowi, w zakresie,
rtnerem wydarzenia jest jący kolejny rok program „Lo- roty, jednak jest też wiele firm, zlokalizowane w Wodzisławiu w którym miasto ma władctwo,
skie Porozumienie Gospodarcze ŚLĄSK.ONLINE. kale na start”, głównie dla osób, gdzie wygląda to zupełnie inaczej Śląskim. Jeszcze bardziej ułatwi czyli związanym m.in. z czyn-
które wchodzą na rynek. Istotna – podkreślał prezydent. Kolej- ona przedsiębiorcom dotarcie do szami. – Będziemy rozwijać ze
rzecz to także miejskie kanały in- ne wsparcie miasta jest związane zainteresowanych jej usługami. wszystkimi zainteresowanymi
drogi, które będzie najlepsza dla środków transportu w Polsce, formacyjne, przez które mogą się z informacją i promocją – zaanga- W przyszłym roku chcemy z tej grupami wszelkie te działania,
biznesu. – Dla przykładu – mieli- to jest to świetny wabik na firmy promować firmy z Wodzisławia żowanie w różnego typu akcje, za- bazy, którą już uruchomiliśmy, które promują rozwój przedsię-
śmy projekt o obniżce podatków leasingowe i transportowe – tłu- Śląskiego – wymieniał Mateusz równo zewnętrzne, jak i tworzenie stworzyć wyszukiwarkę usług, biorczości, a z drugiej strony takie,
dla środków transportu. Trzeba maczył Bartosz Młotek. Jamioła. własnych baz. aby mieszkańcy mogli znaleźć które pozwolą nam przetrwać ten
iść za ciosem i przeprowadzić ak- Pierwszym kontaktem dla – Miasto bardzo aktywnie Jakie wsparcie dla przedsię- usługi, których poszukują. Kolej- trudny okres. Będziemy też starać
cję marketingową. Bo jeśli mamy biznesu w Urzędzie Miasta Wo- włączyło się w działania już w koń- biorców jest przygotowywane? nym działaniem jest akcja „Lokal- się być dalej tak dużym zamawia-
taką obniżkę i prawdopodob- dzisławia Śląskiego jest zespół ds. cówce marca. Zorganizowaliśmy – Planowane są kolejne tarcze nie na święta”. To kolejna odsło- jącym jako miasto – zapowiadał
nie najniższe podatki dotyczące obsługi przedsiębiorców i inwe- wspólnie z inkubatorem i izbą antykryzysowe. Zbliża się termin na akcji, która miała już miejsce Mieczysław Kieca.

wy bloku mieszkalnego przy ul. Ograniczania Niskiej Emisji. pełniony o budowę nowego
Łąkowej, przebudowę ul. Bema Włodarz zapowiedział moder- lodowiska, a po konsultacji
anym przez Miasto Racibórz budżecie na 2021 rok i Cecylii i Marii Rodziewiczów- nizację zasobów komunalnych z radnymi do uchwały budże-
ny, termomodernizację ka- w przyszłym roku. Miejski Za- towej wpisane zostaną również
Budżet obywatelski 30 000,00 zł mienic komunalnych, budowę rząd Budynków ma bowiem go- inne przedsięwzięcia, również
Poprawa stanu środowiska naturalnego w mieście Racibórz poprzez oczyszczenie windy w Urzędzie Miasta czy towe dokumentacje techniczne zgłaszane przez mieszkańców
m (28 622,00 zł) miasta z odpadów zawierających azbest 1 003 289,00 projekty Budżetu Obywatel- wraz z kosztorysami dla kilkuna- podczas spotkań w dzielni-
9,00 zł) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 2 290 000,00 zł skiego przewidziane do reali- stu kamienic. W przyszłym roku cach – zapowiedział włodarz.
- Kompleksowe utrzymanie terenów zieleni miejskiej 2 250 000,00 zł zacji w 2020 roku, przesunięte z udziałem środków z Programu W projekcie nie znalazła się
) - Zakładanie łąk kwietnych 40 000,00 zł na przyszły rok z uwagi na epi- Operacyjnego Infrastruktura budowa Centrum Nauki SO-
96,00 zł) demię. i Środowisko oraz Regionalnego WA – to zadanie zostanie wpi-
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 2 270 000,00 zł Programu Operacyjnego mają sane po nowym roku. Prezy-
- Realizacja programu niskiej emisji z budynków jednorodzinnych 1 930 000,00 zł Ochrona środowiska prio- zostać zmodernizowane 4 z nich, dent przekazał, że zaprasza
- Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji z lokali budynków rytetem podnosząc standard 53 mieszkań wszystkich radnych do roz-
zieży szkolnej, wielorodzinnych 260 000,00 Prezydent podkreśla, że prio- – przekazał prezydent. mów i konsultacji.
- Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji z obiektów niemieszkalnych rytetem jest ochrona środowiska, Projekt przyszłorocznego
i innych niekwalifikujących się do dofinansowania ze środków zewnętrznych kontynuowany będzie Program budżetu zostanie jeszcze uzu- KC
75 000,00 zł
- Działania kontrolne z zakresu przeciwdziałania niskiej emisji 5 000,00 zł R E K L A M A

,00 zł)
Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 1 533 053,00 zł
- Modernizacja instalacji grzewczej wraz z wymianą kotła 28 866,00 zł
- Pracownia zachowania bioróżnorodności 5 522,00 zł
- Arboretum Bramy Morawskiej 1 498 665,00 zł

Zagospodarowanie bulwarów nadodrzańskich - lewy brzeg Odry 2 088 000,00 zł


2 432 000,00 zł Zagospodarowanie bulwarów nadodrzańskich - lewy brzeg Odry 336 168,00 zł
g gminnych
Razem zmieńmy Park im. Miasta Roth 448 910,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 6 882 952,00 zł
Ochrona zdrowia 4 400,00 zł
Rodzina 60 558 781,00 zł
Budowa windy zewnętrznej w Urzędzie Miasta Racibórz 630 493,00 zł
Opracowanie programu wspierania przedsiębiorczości 20 000,00
acja Strategia Rozwoju Miasta Racibórz 100 000,00
00 zł
uwaga:
Podane wartości pobrane z arkusza publikowanego przez Urząd Miasta, nie uwzględ-
niają korekt z tytułu dotacji, subwencji, rozbicia na kilka kont lub przychodu przeciw-
większych miast stawnego. Redakcja nie bierze odpowiedzialności za powstałe nieporozumienia wyni-
kające z interpretacji. Ewentualne pytania należy kierować do Urzędu Miasta Racibórz.
VI PLUSY dlaBIZNESU 25 listopada 2020, nr 16 (321) << GazetaInformator.pl
WODZISŁAW ŚLĄSKI BIZNES

Dziesiątka Rzecznika. Plan Abramowicza na pomoc przedsiębiorcom


Rozmowa z rzecznikiem MŚP podczas Wodzisławskiego Dnia Przedsiębiorczości.
katarzyna przypadło z organizacjami zrzeszający- – system działający w Wiel- nami prawa, przez co w efek- 7. Rada odwoławcza ków. Proponowane jest, aby
mi przedsiębiorców znalazły kiej Brytanii. cie nie są w stanie w należyty z udziałem przedstawi- sprawy dyscyplinarne roz-
Jednym z punktów Wo- się m.in. reforma ZUS, ukró- sposób się do nich przygoto- cieli samorządów zawo- patrywane były przez organ
dzisławskiego Dnia Przed- cenie biurokracji czy zmiany 2. Płaca minimalna na wać. – W związku z powyż- dowych oraz urzędów wyższego rzędu, pod kontro-
siębiorczości, który odbył się w systemie podatkowym. poziomie połowy śred- szym proponujemy wpro- Powołanie nowego or- lą Izby Dyscyplinarnej przy
20 listopada w formule onli- niego wynagrodzenia wadzenie możliwości zmian ganu – rady odwoławczej Radzie Odwoławczej.
ne, była rozmowa z Adamem Dziesiątka Abramowicza w każdym powiecie w zakresie przepisów prawa przy Ministrze Finansów.
Abramowiczem – Rzecz- – Nad tą Dziesiątką pra- Płaca minimalna powin- gospodarczego, wprowadza- W jej skład weszliby przed- 9. Ograniczenie prakty-
nikiem Małych i Średnich cujemy już prawie półtora na być powiązana z określo- jących obowiązki dla przed- stawiciele samorządów za- ki nadużywania tymcza-
Przedsiębiorców. Rozmawia- roku. Potem przyszedł lock- nym obiektywnym parame- siębiorców, z wymaganym wodowych (doradcy podat- sowych aresztowań dla
no głównie o problemach sek- down, więc te postulaty stały trem ekonomicznym. Między vacatio legis, wynoszącym kowi, adwokaci i radcowie przedsiębiorców
tora MŚP w czasie pandemii się jeszcze bardziej potrzeb- poziomem przeciętnego wy- min. 6 miesięcy – czytamy prawni), Rzecznika Małych Problemem jest naduży-
i skutkach lockdownu dla pol- ne i pilne do wprowadzenia. nagrodzenia w Polsce w po- w uzasadnieniu. i Średnich Przedsiębior- wanie wobec przedsiębior-
skiej gospodarki. Zmiany pozwolą lepiej przejść szczególnych powiatach ist- 5. Rozliczanie się ryczał- ców, Krajowej Administra- ców przez prokuratorów
ten trudny okres, a jednocze- nieją znaczące różnice. tem od przychodów bez cji Skarbowej, Ministerstwa i sądy praktyki stosowania
Jarosław Gowin śnie szybciej wyjść z kryzysu Zastosowanie płacy mini- ograniczeń wraz z do- Finansów oraz Ministerstwa tymczasowych aresztowań
deklaruje wsparcie – bo kryzys będzie i wszyscy malnej w wysokości połowy stosowaniem stawek do Rozwoju. Zadaniem rady by- w kontekście przestępstw go-
Tuż przed spotkaniem wiemy, że firmy poniosą stra- przeciętnego wynagrodzenia możliwości w poszcze- łoby rozpatrywanie zasad- spodarczych, czyli są to tzw.
Adam Abramowicz uczest- ty, pracownicy też, bo przejdą w powiecie będzie akcepto- gólnych branżach ności odwołania od wyroku „przestępstwa na dokumen-
niczył w XIX posiedzeniu zwolnienia, i chodzi nam o to, walne dla przedsiębiorców Należy znowelizować Wojewódzkiego Sądu Admi- tach”, gdzie większość mate-
Rady Przedsiębiorców przy by tych negatywnych skutków w powiatach mniej rozwinię- ustawy o zryczałtowanym nistracyjnego do Naczelne- riału dowodowego nie opie-
Rzeczniku MŚP, w którym było jak najmniej – tłumaczył tych gospodarczo i spowodu- podatku dochodowym od go Sądu Administracyjnego ra się na wiedzy zdobywanej
wziął udział także wicepre- założenia Dziesiątki Rzeczni- je szybszy rozwój regionów. osób fizycznych. Uprawnie- w przypadku, gdy wyrok jest z przesłuchiwania świadków,
mier, minister rozwoju, pra- ka jej autor. ni do korzystania z ryczałtu korzystny dla przedsiębiorcy a jedynie na zabezpieczeniu
cy i technologii Jarosław Go- Postulaty 244 organizacji 3. Zakaz nakładania od przychodów ewidencjo- i zachodzą przesłanki do za- odpowiednich zbiorów doku-
win. Tematem była sytuacja zrzeszonych w Radzie Przed- przez ustawodawcę no- nowanych powinni zostać stosowania zasad Konstytu- mentów. Propozycje:
gospodarcza w trakcie epide- siębiorców przy Rzeczniku wych obowiązków biu- wszyscy przedsiębiorcy, nie- cji Biznesu. Rada działałaby a) skrócenie maksymal-
mii koronawirusa, propozycje MŚP to: rokratycznych dla mi- zależnie od wysokości osią- na wniosek izb skarbowych, nej długości tymczasowego
zmian systemowych składa- kroprzedsiębiorców oraz ganego przychodu oraz ro- który decydowałby o skie- aresztowania do 9 miesięcy;
nych w ramach tzw. Dziesiąt- 1. Reforma ZUS redukcja obecnie istnie- dzaju działalności. Stawki rowaniu sprawy do kolej- sąd w postępowaniu przygo-
ki Rzecznika MŚP oraz bieżą- dla przedsiębiorców jących podatku od przychodu po- nej instancji. Opinia Rady towawczym na wniosek pro-

ce problemy przedsiębiorców. Wykreślenie z ustawy Wprowadzenie w Pra- winny być ustalone tak, aby nie byłaby wiążąca. Przy ra- kuratora na stosuje aresz-
Szef MRPIT ponownie pod- „Mały ZUS Plus” limitu przy- wie przedsiębiorców klau- w poszczególnych branżach dzie odwoławczej działałaby towanie na 3 miesiące, sąd
kreślił, że jest przeciwni- chodowego nie wyższego niż zuli generalnej wyłączającej generowały one podobne również tzw. mała izba dys- pierwszej instancji właściwy
kiem całkowitego lockdownu 120 tys. zł. Umożliwi to obję- mikro-firmy z nowych obo- wpływy do budżetu co poda- cyplinarna będąca organem do rozpoznania sprawy, gdy
i zapowiedział działania prze- cie Małym ZUS-em Plus tych wiązków bądź obostrzeń for- tek dochodowy. odwoławczym od decyzji zachodzi tego potrzeba, może
ciwko zamknięciu gospodar- przedsiębiorców, którzy osią- malno-prawnych. Przepro- dyscyplinarnych w stosunku wydłużyć ten czas znów o 3
ki. Mówił także o pomocy dla gają większy przychód, ale ze wadzenie monitoringu skali 6. Brak możliwości za- do urzędników. miesiące, a sąd apelacyjny na
przedsiębiorców związanej względu na specyfikę swojej sprawozdawczości. Wyelimi- wieszenia biegu terminu kolejne 3 miesiące,
z subwencjami z Polskiego działalności – zwłaszcza oso- nowanie dublowania się da- zobowiązania podatko- 8. Realna odpowiedzial- b) wprowadzenie syste-
Funduszu Rozwoju. – Pre- by trudniące się handlem, nych w sprawozdaniach do wego ność dyscyplinarna i ma- mu dozoru elektronicznego
mier Jarosław Gowin chce, pośrednictwem itp. – nie poszczególnych instytucji Aktualnie obowiązujące jątkowa urzędników (SDE) do katalogu środków
aby firmy, które zostały do- przekłada się to na uzyskiwa- oraz likwidacja zbędnych re- przepisy pozwalają zawiesić Aktualnie funkcjonu- zapobiegawczych (rozdział
tknięte ograniczeniem drugi ny przez nie dochód. Likwi- gulacji, takich jak np. pro- bieg przedawnienia postępo- jący system dyscyplinowa- 28 KPK) – zastępowanie
raz, mogły mieć umorzone dacja opłacania obniżonych wadzenia bazy danych od- wania podatkowego z chwi- nia urzędników nie działa aresztów tymczasowych do-
subwencje z PFR. Warunki składek max. przez 36 mie- padowych oraz uproszczenie lą wszczęcia postępowania w praktyce. Potrzebna jest zorem elektronicznym.
umorzenia związane z utrzy- sięcy w ciągu ostatnich 60 obowiązków informacyjnych karno-skarbowego. Prakty- nowelizacja ustawy o odpo-
maniem miejsc pracy i fir- miesięcy prowadzenia dzia- z RODO. Regulacja ta jest ka ta prowadzi do nadużyć. wiedzialności majątkowej 10. Skrócenie czasu trwa-
my są trudne do spełnienia łalności po to, aby Mały ZUS wzorowana na standardach – Proponujemy, aby uchylić funkcjonariuszy publicz- nia postępowań gospo-
w przypadku ponownie za- Plus stał się swoistym „pro- brytyjskich, gdzie najmniej- ww. przepisy, pozwalające nych za rażące naruszenia darczych
mkniętych firm. Trudność giem podatkowym”, a nie tyl- sze firmy mają jedynie mini- na zawieszenie biegu termi- prawa oraz ustaw: o służ- Zgodnie z nowymi prze-
leży w Brukseli i to tam nale- ko kolejną czasową ulgą. malne obowiązki księgowe. nu przedawnienia zobowią- bie cywilnej i pracownikach pisami Kodeksu postępowa-
ży notyfikować ustalenie do- Docelowo proponowa- zania podatkowego przez urzędów państwowych. Sądy nia cywilnego przewodniczą-
tyczące pomocy z PFR. Roz- ne są alternatywnie: wpro- 4. Zmiany prawa gospo- wszczęcie postępowania nie nakładają kar na podsta- cy składu orzekającego i sąd
mowy już trwają – przekazał wadzenie dobrowolnego darczego nakładające karno-skarbowego oraz by wie ustawy o odpowiedzial- są obowiązani podejmować
Adam Abramowicz. ubezpieczenia społecznego obowiązki dla przedsię- organ podatkowy mógł prze- ności majątkowej z uwagi na czynności tak, by rozstrzy-
Jarosław Gowin poparł na wzór niemiecki – każdy biorców z półrocznym dłużyć termin przedawnie- fakt konieczności zaistnienia gnięcie w sprawie zapadło
także Dziesiątkę Rzecznika przedsiębiorca mógłby za- wyprzedzeniem nia zobowiązania podatko- przesłanki rażącego narusze- nie później niż 6 miesięcy
MŚP. To postulaty o popra- decydować o tym, czy chce Częste zmiany regula- wego ze względu na trwające nia przepisów. Urzędnik od- od dnia złożenia odpowie-
wie otoczenia gospodarczego opłacić składkę czy też chce cji prawnych dotyczących postępowanie podatkowe, powiadać powinien za naru- dzi na pozew. Aby ten czas
przez wprowadzenie dziesię- oszczędzać na przyszłą eme- przedsiębiorców negatywnie ale tylko w wyjątkowych szenie (niekoniecznie rażące) mógł być zachowany w prak-
ciu reform kluczowych dla ryturę samodzielnie, przed- odbijają się na funkcjonowa- szczególnie uzasadnionych prawa, natomiast odstąpie- tyce konieczna jest głęboka
wszystkich sektorów gospo- siębiorca miałby obowiązek niu biznesu. Wielokrotne no- przypadkach jednokrotnie nie od wymierzenia kary na- cyfryzacja postępowań są-
darki. Ich realizacja ma uła- opłacać składkę zdrowotną welizacje w ciągu roku tych o ściśle określony czas. Po- stępowałoby ze względu na dowych – od wprowadzenia
twić prowadzenie działalności na NFZ oraz mały ZUS dla samych aktów prawnych, jak stanowienie organu będzie niewielkie zawinienie bądź sprawnego e-doręczeń, po
gospodarczej w czasie epi- wszystkich przedsiębiorców również uchwalanie ustaw podlegało kontroli sądu ad- znikomą szkodę. W obec- zdalne prowadzenie części
demii, ale także po jej ustą- przy późniejszej niewielkiej z krótkim okresem vacatio ministracyjnego, który bę- nym stanie prawnym spra- rozpraw oraz inne konkret-
pieniu. Wśród postulatów emeryturze, na wzór ubez- legis, powoduje, że przedsię- dzie mógł je uchylić – tłuma- wy dyscyplinarne rozpatrują ne narzędzia usprawniające
ustalonych w porozumieniu pieczenia rolników w KRUS biorcy są zaskakiwani zmia- czy Adam Abramowicz. komisje złożone z urzędni- pracę sądów.
GazetaInformator.pl >> 25 listopada 2020, nr 16 (321) PLUSY dlaBIZNESU VII
RACIBÓRZ KOMUNIKACJA WODZISŁAW ŚLĄSKI INWESTYCJE

Będą światła na Dębiczu Wodzisławski dworzec


Przebudowa skrzyżowania ulic Rybnickiej i Brzeskiej
ma zakończyć się w marcu 2022 r.
znów wyróżniony
Obiekt zajął II miejsce w kategorii Nagroda Publiczności

Fot. UM Racibórz
w konkursie Dworzec Roku 2020.

Fot. UM Wodzisław Śląski, D. Szuba


Po rozmowach między w przyszłości do montażu sy- utrudnienia w ruchu drogo-
prezydentam Dariuszem Po- gnalizacji świetlnej. We wrze- wym w obszarze skrzyżowa-
lowym a śniu prezydent Dariusz Polo- nia. Dlatego przystąpiono
Zarządem Dróg Woje- wy zwrócił się z wnioskiem już do opracowania doku-
wódzkich zapadła decyzja o budowę sygnalizacji świetl- mentacji projektowej, której
o przystąpieniu do prac pro- nej, wskazując, że na ul. Brze- celem jest zaprojektowanie
jektowych dla sygnalizacji skiej tworzą się długie kolej- akomodacyjnej, acyklicznej
świetlnej na skrzyżowaniu ulic ki pojazdów oczekujących sygnalizacji świetlnej na tym
Rybnickiej i Brzeskiej. Poin- na wjazd na ul. Rybnicką. skrzyżowaniu. Oznacza to, że
formował o tym zastępca dy- Dotąd niewielkim ułatwie- projektowane światła będą
rektora ds. inwestycji kluczo- niem był oddzielny pas pra- zmieniać się zależnie od ru-
wej ZDW Jarosław Kalinik. woskrętu z ul. Brzeskiej, jed- chu, a fazy i czasy ich trwa-
Skrzyżowanie ma być prze- nak po przebudowie zostanie nia będą tworzone na bieżąco
budowywane w przyszłym ro- on zlikwidowany. Dodatkowo w zależności od potrzeb.
ku w ramach remontu Drogi zgodnie z posiadanymi przez Pierwotnie najlepszym Kompleksowo wyremon- bowiem wodzisławski dwo- pn. „Miasto z klimatem - naj-
Wojewódzkiej 935 na odcinku miasto prognozami ruchu, rozwiązaniem organizacji ru- towany dworzec kolejowy rzec został doceniony także lepszy zrealizowany projekt”
od kanału Ulga w Raciborzu natężenie ruchu drogowego chu dla tego skrzyżowania w Wodzisławiu Śląskim brał w prestiżowym plebiscycie Wodzisław Śląski otrzymał
do ulicy Pamiątki w Rzucho- na tym skrzyżowaniu będzie wydawało się być rondo, na udział w konkursie Dworzec XI edycji konkursu promo- wyróżnienie w swojej katego-
wie. Prace mają zakończyć się rosnąć szybciej niż dotych- przeszkodzie stanęła jednak Roku 2020, którego organi- cji województwa śląskiego rii za realizację inwestycji pn.
w marcu 2022 r. czas. stara linia kolejowa Olza- zatorem jest fundacja PKP „Marka - Śląskie”. Rewitali- „Pociąg do dwóch kółek - bu-
Miasto Racibórz już Zarząd Dróg Wojewódz- -Markowice i brak zgody PKP i ProKolej. Wodzisławski zacja dworca kolejowego zo- dowa Centrum Przesiadkowe-
w maju sygnalizowało potrze- kich w Katowicach w listo- PLK na jej likwidację. obiekt zajął II miejsce w ka- stała wyróżniona w kategorii go w Wodzisławiu Śląskim”.
bę przygotowania infrastruk- padzie oficjalnie poinformo- tegorii Nagroda Publiczności. Dziedzictwo Kulturowe Re-
tury podziemnej potrzebnej wał, że również dostrzega C To kolejny sukces w tym roku, gionu. Ponadto w konkursie C

Sprzedam
nieruchomość
GABINET MONTAŻ
w Raciborzu
BIOENERGOTERAPII
– schorzenia kręgosłupa I NAPRAWA
i narządów ruchu
o pow. 23,5 ara z domem, – stany bólowe ŻALUZJE
warsztatem samochodowym – choroby wewnętrzne
Racibórz, ul Mickiewicza 18
ROLETY
oraz garażami (wysoki i niski)
(3 piętro) MOSKITIERY
Tel. 698 300 561 Rejestracja tel. 32 755 21 31 TEL. 604 729 874
PRACOWNIA
PROTETYCZNA
Izabela Kuczmierczyk
Racibórz, ul. Opawska 27a/1
Tel. 513 129 915
czynne: pn.-pt. 9:00-13:00
Protezy akrylowe,
nylonowe, acronowe,
NAPRAWY PROTEZ

CENNIK OGŁOSZEŃ:
drobne: ■ tekstowe – 6 zł ■ w ramce – 10 zł ■ na kolorowym tle – 14 zł ul. Klasztorna 12 (róg Klasztornej i Ogrodowej) Racibórz
modułowe: ■ tekstowe – 20 zł ■ graficzne – 35 zł ceny brutto (z VAT) tel. 533 399 344, 32 414 90 30, ogloszenia@gazetainformator.pl
VIII Ekologia 25 listopada 2020, nr 16 (321) << GazetaInformator.pl
EKOINFORMATOR

EK LOGIA
REGION EKOLOGIA

EkoSfera, czyli dyskusje o energetyce, klimacie i OZE


Transformacja energetyczna, adaptacja miast do zmian klimatu, rozszerzona odpowiedzialność producentów,
elektromobilność, odnawialne źródła energii to główne tematy tegorocznej EkoSfery.
KATARZYNA PRZYPADŁO i rozumiejący procesy zacho- – Finansujemy inwestycje Dominik Bąk podkreślił tylko” rozmawiali: Wiceminister Energii”: Wiceprezes NFOŚiGW
dzące w ramach transformacji dostosowujące miasta do zmie- potrzebę arbitrażu, a także do- MKiŚ Ireneusz Zyska, Wicepre- Artur Michalski oraz przedstawi-
EkoSfera, wspólna inicjatywa energetyki oraz to, że bezemi- niającej się rzeczywistości, w tym świadczenie i przygotowanie Na- zes NFOŚiGW Artur Lorkowski ciele BOŚ, IOŚ-PIB, Zgorzelec-
Ministerstwa Klimatu i Środowi- syjność nigdy nie jest wolna od do zmian klimatu. Efekt naszych rodowego Funduszu, który może oraz przedstawiciele Polskie- kiego Klastra Energii, Polskiego
ska oraz Narodowego Funduszu emisji ciepła, a jedynym sposo- programów to wzrost świado- być centralnym miejscem, przez go Stowarzyszenia Paliw Alter- Stowarzyszenia Magazynowania
Ochrony Środowiska i Gospo- bem chłodzenia jest dostęp do mości wśród włodarzy miast które mogą być kierowane środ- natywnych, Polskiego Związku Energii.
darki Wodnej, to cykl eksperc- wody, prawdopodobnie będzie i mniejszych miejscowości, by ki finansowe. – Mimo dużych Przemysłu Motoryzacyjnego Wiceprezes Artur Michalski
kich debat będących integralną pierwszą instytucją, która bę- w optymalny sposób korzystać inwestycji recykling ciągle wy- i Polskiego Stowarzyszenia Ma- odniósł się do odnawialnych źró-
częścią Międzynarodowych Tar- dzie starała się integrować na z zasobów wodnych, w tym wód maga wsparcia, a na nim opiera gazynowania Energii. deł energii, tych większych, jak
gów Ochrony Środowiska PO- dużą skalę systemy elektroener- opadowych – mówiła w trak- się cała hierarchia postępowania – NFOŚiGW po zmianach geotermia oraz rozproszonych,
LECO. W tym roku ze względu getyczne, wytwarzania energii cie dyskusji Anna Czyżewska. – z odpadami. NFOŚiGW może w zakresie sposobu obsługi fun- jak fotowoltaika. W kontekście
na przełożenie targów branżowe i zagospodarowania wody.” Szef Również obywatele naszego kra- być postawiony w centrum te- duszu niskoemisyjnego trans- wykorzystania paneli fotowolta-
spotkania odbywały się on-line. NFOŚiGW podkreślił także rolę ju są świadomi wagi problemu, go systemu, bo się na tym zna. portu, uzyskał stabilną, wielolet- icznych podkreślił znaczenie pro-
Branżowa konferencja z udzia- Narodowego Funduszu w ini- co pokazuje program Moja Wo- Wypracowaliśmy to przez 31 lat nią perspektywę finansowania gramu Mój Prąd. – powiedział
łem przedstawicieli Narodowego cjowaniu procesów oraz przygo- da, w którym zainteresowanie działalności i jesteśmy do tego elektromobilności. W perspek- Artur Lorkowski. To program
Funduszu Ochrony Środowiska towaniu programów, które uczy- odbiorców indywidualnych prze- gotowi – powiedział. Natomiast tywie do roku 2030 mamy do przełomowy dla Narodowego
i Gospodarki Wodnej odbyła się nią transformację energetyczną rosło nasze oczekiwania. A trze- Jarosław Roliński zwrócił uwa- rozdysponowania kwotę 4,7 mld Funduszu, którego wdrażanie
w dniach 9 i 10 listopada. skuteczną. ba było na te inwestycje wyłożyć gę na specyfikę organizacji syste- złotych. Priorytetem jest trans- działa szybko i konkretnie. Fo-
W debacie głównej konfe- O skutkach zmian klima- swoje pieniądze – zauważyła. mu zbierania odpadów w Polsce. port publiczny i nowo otwarty towoltaika to niewielkie, ale zna-
rencji „Innowacja i sprawiedli- tu, widocznych szczególnie na „ROP – Rozszerzona Odpo- – Każdy kraj opracowuje indy- program pomocowy dla organi- czące dla przeciętnego użytkow-
wa transformacja energetyczna” obszarach zurbanizowanych, wiedzialność Producentów” to widualny model ROP. Te roz- zatorów transportu publicznego nika odnawialne źródła energii,
wraz z Ministrem Klimatu i Śro- oraz zwiększaniu odporności debata, w której wzięli udział Se- wiązania, które są dyskutowane na kwotę 1,3 mld zł. Drugim ob- które zapewniają energię na po-
dowiska Michałem Kurtyką wziął miast na wyzwania klimatyczne kretarz Stanu MKiŚ Jacek Ozdo- i przygotowywane mają uwzględ- szarem zainteresowania i efek- trzeby własne, pozwalają także
udział Prezes NFOŚiGW prof. dyskutowali uczestnicy debaty ba, Wiceprezes Zarządu NFO- nić specyfikę polską i to w jakiej tywnych działań NFOŚiGW jest na oddanie nadwyżki energii do
Maciej Chorowski, a także przed- „Miasto z klimatem – adaptacja ŚiGW Dominik Bąk, Dyrektor jesteśmy sytuacji – mówił. Za- rozbudowa infrastruktury łado- sieci i skorzystanie z niej w razie
stawiciele Polskiej Spółki Gazow- do zmian klimatu i zwiększenie Departamentu Ochrony Ziemi uważył także potrzebę rozważe- wania oraz tankowania wodoru. potrzeby. Program Mój Prąd cie-
nictwa, Banku Ochrony Środowi- odporności miast na wyzwania NFOŚiGW Jarosław Roliński nia istnienia podmiotu publicz- Trzecim filarem jest wsparcie do szy się dużym zainteresowaniem,
ska, grupy ENEA i Polskiej Grupy klimatyczne”: Dyrektor Depar- oraz przedstawiciele Stowarzy- nego, który chroniłby słabsze zakupu samochodów – powie- sprostał naszym oczekiwaniom,
Energetycznej. tamentu Adaptacji do Zmian Kli- szenia Polski Recykling, Krajowej strony systemu. dział Artur Lorkowski. ale też oczekiwaniom osób, któ-
Prof. Maciej Chorowski za- matu NFOŚiGW Anna Czyżew- Izby Gospodarczej, Przedsiębior- W panelu zatytułowanym Na temat szans i korzyści, re skorzystały z dofinansowania.
znaczył, że „Narodowy Fundusz ska, przedstawiciele MKiŚ, BOŚ, stwa Gospodarki Komunalnej „Elektromobilność – szanse i wy- jakie niosą za sobą OZE dla re- Bliźniaczym programem, który
Ochrony Środowiska i Gospo- Instytutu Ochrony Środowiska – w Koszalinie, ZUOK „Orli Staw”, zwania. Transformacja elektrycz- gionalnej gospodarki i lokalnych również finansuje odnawialne
darki Wodnej widzący swój obo- Państwowego Instytutu Badaw- Rady RIPOK oraz zastępca bur- na i wodorowa – kierunki rozwo- społeczności rozmawiali uczest- źródła energii jest Agroenergia
wiązek ochrony środowiska, ale czego oraz burmistrz Rumi. mistrza miasta Sulejówek. ju rynku motoryzacyjnego i nie nicy panelu „Odnawialne Źródła skierowany do rolników – mówił.

KUŹNIA RACIBORSKA – EKOLOGIA RACIBÓRZ – EKOLOGIA

Ekologiczne ciepło Kamienice przy Czekoladowej


w Kuźni Raciborskiej są już po termomodernizacji
Mieszkańcy bloku przy ul. Kasztanowej 6 w Kuźni Raciborskiej Inwestycja dofinansowana jest ze środków WFOŚiGW w ramach
w nowych kaloryferach mają ekologiczne ciepło dostarczane projektu „Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową
przez ciepłownię. Węzeł dostarcza także ciepłą wodę. termomodernizację budynków mieszkalnych w Raciborzu”.
Fot. UM Kuźnia Raciborska

Fot. UM Racibórz
12 listopada w modernizo- Docieplone ściany, stropy
wanym bloku przy ul. Kaszta- i dach – w sumie prawie 1700
nowej 6 w Kuźni Raciborskiej m² powierzchni, wymienione
uruchomiono nowoczesny, eko- okna, drzwi, zmodernizowana
logiczny węzeł cieplny. – Miesz- instalacja centralnego ogrze-
kańcy w nowych kaloryferach wania, wymieniona instalacja
mają ekologiczne ciepło dostar- wodna i nowe, ledowe oświe-
czane przez ciepłownię. Węzeł tlenie części wspólnej – to za-
dostarcza do bloku także ciepłą kres przeprowadzonych prac
wodę. Mieszkańcy bloku są z tej w kamienicach przy ul. Czeko-
inwestycji bardzo zadowoleni. ladowej 8 i 9. Remont trwał od
Nie muszą już palić w swoich wiosny tego roku. Inwestycja
piecach, a w mieszkaniach jest w WFOŚiGW w Katowicach nie się przyłączanie do sieci blo- objęta jest dofinansowaniem
ciepło – informuje Urząd Miej- Mariusz Janas, burmistrz Paweł ku przy Kasztanowej 3. ZGKiM ze środków Wojewódzkiego prawę jakości powietrza. Dzięki ku w ramach tego samego pro-
ski w Kuźni Raciborskiej. Macha, zastępca burmistrza Syl- będzie systematycznie prowa- Funduszu Ochrony Środo- zwiększonej efektywności ener- jektu termomodernizacji pod-
Zadanie zostało wykonane wia Brzezicka-Tesarczyk i dyrek- dził prace instalacyjne, przygo- wiska i Gospodarki Wodnej getycznej zmniejszy się zużycie dane zostaną kamienice przy
w ramach projektu „Poprawa tor ZGKiM Wilhelm Rzechonek. towując pozostałe budynki do w Katowicach w ramach pro- energii w obiektach, a co za tym ulicach: Fabrycznej, Skłodow-
parametrów efektywności ener- – Wszyscy i na różne możliwe zmiany źródeł ciepła. 16 bloków jektu „Poprawa efektywności idzie ograniczona zostanie emi- skiej–Curie i Mysłowickiej. To
getycznej budynku mieszkalne- sposoby musimy dbać o czyste przy ulicach Moniuszki, Ko- energetycznej poprzez kom- sja CO2. łącznie 60 mieszkań. Bene-
go w Gminie Kuźnia Raciborska powietrze i ekologiczne zmiany ściuszki. Kasztanowej i Rudzkiej pleksową termomoderniza- Modernizacja nieefek- ficjentem projektu jest mia-
ul. Kasztanowa 6”. w naszym najbliższym otoczeniu ma zostać podłączone do sieci cję budynków mieszkalnych tywnych energetycznie, za- sto Racibórz. Umowna kwota
Na miejscu inwestycji obec- – podkreślali. Sprawdzono i pod- w 2021 r. W takie źródło ciepła w Raciborzu”. niedbanych i kosztownych dofinansowania projektu to
ni byli: zastępca prezesa PGNiG sumowano ten pierwszy etap i ciepłej wody w 2021 r. mają zo- Budynki po termomoderni- w utrzymaniu kamienic to je- 3 326 531,72 zł. Termin zakoń-
Termika Energetyka Przemysło- zmiany źródeł ciepła w blokach. stać wyposażone także bloki przy zacji nie tylko cieszą oko nową den z frontów walki z niską czenia jego realizacji to 28 lu-
wa Artur Michałowski, kierow- Trwają prace instalacyjne ulicy Arki Bożka. elewacją, ale przede wszystkim emisją i sposób na poprawę tego 2022 r.
nik Zespołu Wdrażania i Koor- w budynku przy Kasztanowej dają większy komfort cieplny warunków mieszkaniowych
dynowania Projektów POIiŚ 5. Po ich zakończeniu rozpocz- KP mieszkańcom i wpływają na po- raciborzan. W przyszłym ro- KP

„Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów


Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”.
GazetaInformator.pl >> 25 listopada 2020, nr 16 (321) Ekologia 5
EKOINFORMATOR

EK LOGIA
REGION EKOLOGIA

Dlaczego odpady komunalne są wartościowym surowcem?


Powtórne wykorzystanie odpadów to jedyny skuteczny sposób, aby ograniczyć ich negatywny wpływ na środowisko.

Fot. unsplash.com
KATARZYNA PRZYPADŁO – Selektywna zbiórka tworzenia jednej torby plasti- siąt ton i zajmuje powierzch-
odpadów połączona z odzy- kowej pozwala przez 10 minut nię 1,6 mln km2, czyli jest pięć
Jak wynika z danych Eu- skiem surowców wtórnych oświetlać pokój 60-watową razy większa niż Polska, jest
rostatu, w 2017 r. w całej Unii pozwala nie tylko na racjo- żarówką. Plastik może być też jednym z najbardziej ekstre-
Europejskiej poddano re- nalne wykorzystanie posia- przetwarzany na innego ro- malnych przykładów wpły-
cyklingowi 41,9% odpadów danych już zasobów, lecz dzaju ubrania specjalistyczne wu odpadów na planetę. Po-
opakowaniowych z tworzyw również pozytywnie wpły- lub sportowe, powstają z nie- wtórne ich wykorzystanie to
sztucznych. Unijnym celem wa na środowisko natural- go także namioty, plecaki czy jedyny skuteczny sposób, aby
w obszarze gospodarki odpa- ne. Właściwa segregacja buty. ograniczyć ilość odpadów za-
dami do 2030 r. jest zwiększe- odpadów i poddawanie ich Jeszcze cenniejsze okazu- legających na składowiskach
nie recyklingu odpadów ko- recyklingowi to też istotny ją się odpady ze sprzętu elek- i w konsekwencji ograniczyć
munalnych do poziomu 60%, element w budowaniu gospo- tronicznego i AGD. Z danych ich negatywny wpływ na śro-
zaś opakowaniowych do 70%. darki o obiegu zamkniętym. Organizacji Narodów Zjedno- dowisko.
Dlaczego jest to tak ważne? Ta koncepcja gospodarcza czonych wynika, że każdego Około 2 milionów pta-
skupia się na ograniczeniu roku na całym świecie powsta- ków i ssaków wodnych ginie
Poprawa stanu środowi- negatywnego oddziaływania je średnio 50 mln ton zużytego na świecie każdego roku na
ska naturalnego i... sty- na środowisko wytwarzanych sprzętu elektrycznego i elek- skutek połknięcia plastiko-
mulant wzrostu gospo- produktów, które – podobnie tronicznego. Co ciekawe, war- wych odpadów wrzucanych do
darczego jak materiały oraz surowce – tość surowców, które wystę- mórz i oceanów. Ilość nagro-
Większość materiałów, powinny pozostawać w go- pują w tych odpadach, liczona madzonych na planecie odpa-
z których składają się odpa- spodarce tak długo, jak jest jest na poziomie ponad 48 dów zwiększyła się trzykrotnie
dy, nadaje się do przetworze- to możliwe, a wytwarzanie wych miejsc pracy – komen- Polski nieprawidłowo wyrzu- mld euro. Z miliona samych przez ostatnie 20 lat. Zajmo-
nia na nowe produkty. Szkło odpadów powinno być jak tuje Michał Kurtyka, mini- ca do pojemników na odpa- telefonów komórkowych od- wana przez nie powierzchnia
oraz aluminium podlegają re- najbardziej zminimalizowa- ster klimatu i środowiska. dy zmieszane aż 56 szklanych danych do punktów selek- zwiększyła się dwukrotnie.
cyklingowi w 100% i co ważne, ne. Zamknięty obieg surow- opakowań rocznie. tywnego zbierania odpadów Jako społeczeństwo nie mo-
można przetwarzać je wiele ców to nie tylko szansa na Bluza z 35 butelek PET Kolejną istotną pod wzglę- komunalnych można uzyskać żemy pozwolić dłużej na takie
razy. W przypadku aluminium poprawę stanu środowiska Dzięki recyklingowi szkła dem segregacji frakcją są two- nawet 15,87 ton miedzi, oko- podejście względem tego cen-
jest to o tyle istotne, że jego naturalnego, ale również do- możemy ograniczyć zużycie rzywa sztuczne. Powstają one ło 350 kilogramów srebra, 34 nego surowca wtórnego.
produkcja z rud jest relatyw- datkowy stymulant wzro- piasku, dolomitu i sody. Wpro- z pochodnych ropy naftowej, kilogramy złota czy prawie 15 Jeżeli mamy wątpliwo-
nie droga, a złoża boksytu nie stu gospodarczego poprzez wadzając tylko jedną szklaną której zasoby są ograniczone, kilogramów palladu. ści dotyczące segregacji od-
odnawiają się. Tymczasem np. wzrost PKB. Szacuje się, butelkę do wtórnego obiegu, zaś wydobycie coraz bardziej padów, możemy sięgnąć po
wystarczy 600 puszek alumi- że może przyczynić się do ograniczamy zużycie energii kosztowne. Z 35 popular- Odpady realnie wpływają ogólne wytyczne publikowane
niowych, by powstała rama do zwiększenia PKB Unii o do- równe czterem godzinom pra- nych butelek PET można wy- na środowisko na stronie Ministerstwa Kli-
roweru, a z trzech puszek zro- datkowe 0,5% do roku 2030, cy 100-watowej żarówki. Nie- produkować bluzę z polaru, Wielka Pacyficzna Plama matu i Środowiska: www.na-
bimy oprawki okularów. tworząc około 700 tys. no- stety, statystyczny mieszkaniec a energia odzyskana z prze- Śmieci, która waży kilkadzie- szesmieci.pl.

RYBNIK – SMOG

Walka o oddech w Rybniku


„Rybnickie powietrze można kroić”, „w tym mieście nie da się oddychać” – tak często mówi się o Rybniku w sezonie grzewczym.
Fot. Urząd Miasta Rybnika

się wydaje, że nic się nie zmie- mienić kotły, które są użytko- stało 861 „kopciuchów”, a ter-
nia. Którzy są sfrustrowani, bo wane powyżej 10 lat. Ten ruch momodernizacji poddanych 91
wydaje im się, że niepotrzeb- też powinien znacznie poprawić budynków.
nie się starają, niepotrzebnie sytuację – podsumowuje prezy-
zainwestowali ciężko zarobio- dent Kuczera. Co dalej?
ne pieniądze w nowy piec albo Mieszkańcy coraz bardziej są Do termomodernizacji i wy-
przyłączenie do gazu czy ciepła zainteresowani problemem ja- miany źródeł ogrzewania po-
sieciowego, bo i tak jest źle – kości powietrza – punkt kon- zostało 19 miejskich budynków
komentuje Piotr Kuczera, pre- sultacyjny programu „Czyste – szkoły, przedszkola, domy
zydent Rybnika. – Powietrze powietrze” odwiedziło w ubie- kultury, obiekty sportowe czy
w Rybniku nadal jest bardzo głym roku prawie 5 tys. osób. OSP. Pozyskiwane są środ-
złe, ale przed kilkoma laty by- Zmiany w myśleniu o tym, że ki zewnętrzne na uporanie się
ło jeszcze gorsze, co pokazują te warto walczyć o czyste powie- z największym wyzwaniem dla
dane. Jest widoczny progres i to trze ze względu na troskę o na- miasta, czyli likwidacją 2626
jest ogromnie ważne, bo w czy- sze zdrowie i jakość życia, są „kopciuchów” w budynkach na-
telny sposób pokazuje, że na- widoczne. – Dziękuję wszyst- leżących do Zakładu Gospodarki
W Rybniku jest 18,5 tys. do- wany już w lutym i z upływem silił się znacznie po wprowa- sze działania mają sens. Oczy- kim tym, którzy podjęli wysi- Mieszkaniowej. Aktualnie trwa-
mów jednorodzinnych. W 14 miesięcy do końca roku wie- dzeniu zapisów uchwały an- wiście, że w polskim systemie łek finansowy i wymienili piec, ją intensywne prace w dzielnicy
tys. z nich trzeba wymienić pie- lokrotnie był przekroczony. tysmogowej. Obecnie trwa prawnym droga do czystego po- zmienili nawyki po to, by jakość Boguszowice Osiedle. W ostat-
ce. Jak podkreśla rybnicki ma- W tym roku po raz pierwszy boom związany z wymianą ko- wietrza jest długim, zbyt długim powietrza w Rybniku się popra- nich tygodniach zakład podpi-
gistrat, sporo jeszcze jest do jest sytuacja, kiedy w końców- tłów i pieców. Pierwszy termin marszem. W tej sprawie to za- wiła. Wierzę, że wysiłek każdej sał umowy na termomoderniza-
zrobienia, nim mieszkańcy ce roku pula dni z przekrocze- nakazujący wymianę określo- wsze będzie za długo, ponieważ rodziny i wysiłek miasta dają cje i wymiany źródeł ogrzewania
miasta będą mogli oddychać niami nie została jeszcze wy- nych urządzeń grzewczych już gra toczy się o nasze zdrowie w końcu pożądany efekt – mó- dla budynków w dzielnicach:
dobrym powietrzem, jednak czerpana – do tej pory były 34 za rok. i życie. Jasne, że temat powi- wi Piotr Kuczera. Boguszowice Osiedle (budynki
już dziś są widoczne zmiany. takie dni. nien być już dawno załatwiony. Od 2015 do 2019 r. na wal- przy ul. Lompy 1 i 2 i ul. Żura-
Dane ze stacji monitoringu Toczy się gra Jednak te dane pokazują, że dni kę z niską emisją miasto Ryb- wia 5), w dzielnicy Niedobczy-
Uchwała antysmogowa na ul. Borki pokazują jedno- o zdrowie i życie z przekroczeniami mamy coraz nik wydało 100 mln zł. Pozy- ce przy ul. Hetmańskiej 1 abcd,
pomogła znaczny trend. Następuje spa- – To nie jest informacja, z któ- mniej. Wszystkim tym, którzy skało 88 mln zł ze środków Hetmańskiej 5, Hetmańskiej 7
Zgodnie z prawem liczba dni dek średniorocznego stężenia rej jestem dumny. To nie jest z wielką nadzieją czekają na głę- zewnętrznych, wydało 82 mln ab, Generała Andersa 18 i 20
w ciągu roku z zanieczyszczo- pyłu PM10, a także spadek komunikat, który ma odtrąbić boki oddech w sezonie grzew- zł na termomodernizacje bu- oraz na likwidację kotłowni przy
nym powietrzem nie może liczby dni z przekroczeniem sukces. To wiadomość pokrze- czym, przypominam, że zgod- dynków miejskich, a na dotacje Hetmańskiej 5.
przekraczać 35. Zwykle ten li- normy dobowej pyłu PM10. piająca – taką mam nadzieję nie z uchwałą antysmogową do dla mieszkańców przeznaczyło
mit w Rybniku był wyczerpy- Wyraźnie widać, że trend na- – dla wszystkich tych, którym grudnia 2021 roku trzeba wy- 16,3 mln zł. Wymienionych zo- KP

„Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów


Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”.
<< GazetaInformator.pl
6 zdrowie 25 listopada 2020, nr 16 (321)
Z regionu
REGION ZDROWIE

Ostrożnie z antybiotykami
Nieprawidłowe przyjmowanie antybiotyków stanowi zagro-
żenie dla pajcenta, ale także dla całego zdrowia publicznego.
katarzyna cichoń jak również zastosowania alter- biotyków równocześnie (bakte-
natywnych i droższych antybio- rie wielooporne). Bakterie takie
18 listopada obchodzono Eu- tyków, które mogą także wy- mogą w końcu stać się oporne
ropejski Dzień Wiedzy o Antybio- woływać większą liczbę działań względem wszystkich istnieją-
tykach ustanowiony przez Komi- niepożądanych. Bakterie z wie- cych antybiotyków. Bez antybio-
sję Europejską. Obchody tego loantybiotykoopornością mogą tyków moglibyśmy powrócić do
wydarzenia mają na celu zwróce- wywoływać szerokie spektrum epoki „przedantybiotykowej”,
nie uwagi społeczeństwa na roz- zakażeń: zakażenia dróg moczo- w której niemożliwe byłoby wy-
przestrzenianie się oporności na wych, zapalenie płuc, zakażenia konywanie przeszczepów narzą-
antybiotyki wśród drobnoustro- skóry, biegunkę, zakażenia krwi. dów, stosowanie chemioterapii
jów wywołujących zakażenia w leczeniu nowotworów, prowa-
u człowieka. Jak informują spe- Skąd bierze się dzenie intensywnej opieki me-
cjaliści, przyczyną narastającej antybiotykooporność? dycznej i innych zabiegów me-
antybiotykooporności jest nie- Antybiotykooporność jest dycznych. Choroby bakteryjne
rozważne stosowania antybioty- naturalnym zjawiskiem powsta- rozprzestrzeniałyby się bez moż-
ków. Na stronie internetowej jącym w wyniku zmian w DNA liwości leczenia i prowadziły do
Narodowego Programu Ochrony bakterii (mutacje, pozyskiwanie zgonów. Dlatego tak ważne jest
Antybiotyków udostępniono wie- obcego DNA). Nadmierne i nie- odpowiedzialne stosowanie an-
le wskazówek i porad, jak odpo- właściwe stosowanie antybio- tybiotyków.
wiedzialnie stosować antybiotyki. tyków przyspiesza pojawianie
się i rozprzestrzenianie bakterii Co robić?
Co to są antybiotyki? antybiotykoopornych. Przy eks- Narodowy Program Ochro-
To leki mające zdolność zabi- pozycji na antybiotyk wrażliwe ny Antybiotyków wskazuje kon-
jania bakterii lub hamowania ich bakterie giną, bakterie oporne kretne zalecenia, które pomogą
wzrostu w celu leczenia zakażeń zaś mogą kontynuować wzrost w utrzymaniu skuteczności anty-
u ludzi, zwierząt, a niekiedy roślin. i namnażanie się. Takie antybio- biotyków. Pacjenci, przyjmując
Antybiotyki są lekami do leczenia tykooporne bakterie mogą roz- antybiotyki, powinni przestrze-
zakażeń bakteryjnych, na przy- przestrzeniać się i wywoływać gać zaleceń lekarza. Należy je
kład pneumokokowego zapalenia zakażenia u innych osób, które stosować wyłącznie na podstawie
płuc lub gronkowcowego zakaże- nie przyjmowały żadnych anty- recepty, nie używać pozostałości
nia krwi. Nie wszystkie antybio- biotyków. z poprzedniej kuracji ani antybio-
tyki działają na wszystkie bakte- Kluczowe jest więc odpowie- tyków nabytych bez recepty. Na-
rie. Istnieje ponad 15 różnych klas dzialne przyjmowanie antybioty- leży zapytać farmaceutę, co zro-
antybiotyków różniących się po- ków. Ich stosowanie w przypad- bić z niewykorzystanym lekiem.
między sobą strukturą chemicz- ku większości przeziębień czy Jako inne formy odpowiedzial-
ną i działaniem przeciwbakteryj- grypy jest bezzasadne, ponieważ ności wskazano regularne mycią
nym. Dany antybiotyk może być nie działąją one na wirusy. Anty- rąk i zapobieganie zakażeniom
skuteczny względem jednego lub biotyki nie obniżą gorączki ani poprzez szczepienia.
wielu gatunków bakterii. nie złagodzą takich objawów jak
np. katar - czytamy na stronie an-
Antybiotykooporność tybiotyki.edu.pl.
Bakterie charakteryzują się Wielkim zagrożeniem jest
antybiotykoopornością w przy- również nieprawdiłowe dawko-
padku, gdy dany antybiotyk tra- wanie czy zmiana czasu terapii.
ci zdolność ich zabijania lub ha- Na skutek skracania czasu le-
mowania ich wzrostu. Niektóre czenia, obniżania dawki czy nie-
bakterie są w naturalny sposób przestrzegania właściwej często-
oporne względem niektórych ści dawkowania (przyjmowanie
antybiotyków - to antybiotyko- leku raz na dobę zamiast, zgod-
oporność naturalna. Poważniej- nie z zaleceniami, 2 do 3 razy na
szy problem pojawia się w przy- dobę) stężenie leku w organizmie
padku, gdy bakterie zazwyczaj będzie niewystarczające, bakterie
wrażliwe na działanie antybioty- przeżyją i mogą stać się oporne.
ków stają się oporne w wyniku Właśnie dlatego należy zawsze
zajścia zmian genetycznych (an- przestrzegać zaleceń lekarza co
tybiotykooporność nabyta). Bak- do sposobu, dawki i czasu trwa-
terie oporne przeżywają w obec- nia przyjmowania antybiotyków.
ności antybiotyku i w dalszym
ciągu namnażają się, powodując Dlaczego to problem?
przedłużającą się chorobę, a nie- Zdaniem secjalistów sytuacja
kiedy śmierć. Zakażenia wywo- pogarsza się w miarę pojawiania
łane bakteriami opornymi mo- się nowych szczepów bakterii
gą wymagać dodatkowej opieki, opornych względem kilku anty-
R E K L A M A
GazetaInformator.pl >>
zapowiedzi 7
25 listopada 2020, nr 16 (321)
Z regionu
RACIBÓRZ – ROZRYWKA

Akcja #KulturaZDostawąDoDomu powraca! pić nam wizyty w Kinie Przemko. Powróci nasz hit, czyli video Na facebooku RCK znajdziecie specjalny post, pod którym
Instytucje kulturalne do końca grudnia zawieszają działal- tutoriale, z których tym razem dowiecie się jak przygotować w komentarzach z dnia na dzień pojawia się coraz więcej ar-
ność, ale to nie znaczy, że rezygnujemy z kultury! Podob- własnoręcznie bożonarodzeniowe ozdoby. Znowu nauczymy tystów, u których możecie zakupić coś wyjątkowego dla swo-
nie jak na wiosnę, przenosimy swoje działania do Internetu. się nadawać drugie życie przedmiotom na pierwszy rzut oka ich bliskich.
Każdego dnia dostarczymy Wam nowe, ciekawe materiały ze bezużytecznym. Na stronie www.raciborz-art.pl pojawią się A może sami coś tworzycie? - Zostawcie swoje propozycje
świata kultury i sztuki. Nie zabraknie piosenek na poprawę nowe rozmowy. Zespół Pieśni i Tańca „Strzecha” im. J. Rym- w komentarzu pod postem. Jeśli coś Wam się spodoba, bez-
humoru czy poleceń filmowych, które na chwilę muszą zastą- szy zarażać będzie folklorem poprzez video warsztaty z zakre- pośrednio kontaktujcie się z wystawcą!
su sztuki ludowej. Mamy nadzieję, że za niedługo spotkamy
się znów na żywo, a tymczasem zapraszamy na nasze media
społecznościowe: Facebooka, Instagrama oraz stronę www.
rck.com.pl.

Przeniesione wydarzenia
Czekaliście z utęsknieniem na wydarzenia w RCK, które nagle
zostały odwołane? Nie martwcie się! „Co się odwlecze to nie
uciecze” jak mówi przysłowie.
Koncert: MUZYKA ZESPOŁU METALLICA SYMFONICZNIE
zostaje przeniesiony z 14 listopada na 1 maja 2021.
KONCERT PIOSENKI MUSICALOWEJ zostaje przeniesiony
z 15 listopada na 20 lutego 2021.
Koncert: MALUCHY W KRAINIE DŹWIĘKU zostaje przenie-
siony z 29 listopada na 16 stycznia 2021.
Wszystkie bilety zachowują ważność, ale jeśli z jakichś powo-
dów musicie je zwrócić to koniecznie zróbcie to taką drogą
jaką je zakupiliście, czyli on-line lub w kasie RCK RDK przy
ul. Chopina 21!

Godziny otwarcia kasy RCK RDK (ul. Chopina 21):


Poniedziałki, środy, piątki: 8:00 – 13:00
Wtorki i czwartki: 10:00 – 16:00

Raciborskie Centrum Kultury promuje lokalnych


twórców!
Święta Bożego Narodzenia za pasem a więc już najwyższy czas
pomyśleć o prezentach.
Co powiecie na to, żeby połączyć przyjemne z pożytecznym?
Wesprzyjcie z nami lokalnych twórców, którzy wykonują
przepiękne, nietuzinkowe przedmioty, wkładając w nie całą
duszę i serce. Nie znajdziecie takich prezentów w sklepach,
ten zakupiony u naszych rękodzielników będzie unikatowy!
Artykuł sponsorowany

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie: www.rck.com.pl, bądź na naszym Facebooku:


www.facebook.com/RaciborskieCentrumKultury

RACIBÓRZ – AKCJE CHARYTATYWNE

OTWÓRZ SERCE NA GWIAZDKĘ

Fot. Katarzyna Przypadło

XIX edycja Gwiazdki Serc. Tradycyjny Koncert Charytatywny w Raciborskim Centrum Kultury.

Raciborska Izba Gospo- ne tym, którzy najbardziej ich Kultury można było oglądać wszystko, mamy nadzieję, że w wydarzeniu. Więcej infor- Ekiert, Prezes Raciborskiej Izby
darcza zachęca do wspar- potrzebują. znane osoby z życia społecz- raciborska społeczność nie za- macji związanych z koncertem Gospodarczej.
cia potrzebujących. Choć Dane wpłat można znaleźć nego, przedstawicieli racibor- pomni o Gwiazdce Serc. Każdy można znaleźć na oficjalnym C
fizycznie koncert się nie na stronie Raciborskiej Izby skich przedsiębiorstw, polskie może dorzucić swoją cegiełkę, Fanpage Gwiazdki Serc w por-
odbędzie, konto do wpłat
jest cały czas aktywne.
Gospodarczej pod adresem:
http://www.rig-raciborz.pl/
i zagraniczne zespoły taneczne
i wokalne.
dokonując wpłaty na konto –
podkreśla Tadeusz Ekiert.
talu facebook.
- Każdy rozumie zaistniałe
Zobacz zapowiedzi
W tym roku przypada XX site/index/45-programy/10- - W tym roku prawdopo- okoliczności, ale nie da się ukryć
jubileuszowa edycja Gwiazd- -gwiazdka-serc/116-konto- dobnie nie uzbieramy tyle, ile Koncert przeniesiony rozczarowania. Jesień była za-
ki Serc. Niestety z powodu -bankowe.html w latach poprzednich. Sytuacja XX edycja Gwiazdki Serc wsze czasem wytężonej pracy
pandemii koncert nie może związana z pandemią postawi- planowana jest na grudzień nad koncertem, czasem spotkań,
się odbyć, ale mimo to może- Ponad pół miliona ła wszystkich w trudnej sytu- przyszłego roku. Organizatorzy rozmów, dogrywania spraw or-
my wesprzeć potrzebujących. złotych dla potrzebujących acji finansowej. Zarówno firmy od dawna mają już koncepcję ganizacyjnych. Było bardzo wie-
Choć fizycznie koncert się nie Przez 19 edycji koncer- i instytucje, które od lat zasila- tego jubileuszowego wydarze- le pracy, często do późnych go-
odbędzie, konto do wpłat jest tu udało się zebrać ponad ły konto Gwiazdki wpłatami, nia. Zapewniają, że nie zabrak- dzin wieczornych, ale nikt nie
cały czas aktywne, a zebra- pół miliona złotych. Na sce- jak i osoby prywatne, które ku- nie niespodzianek i już teraz narzekał. Teraz za to narzekamy,
ne środki zostaną przekaza- nie Raciborskiego Centrum powały bilety-cegiełki. Mimo zachęcają do wzięciu udziału że tego nie ma – mówi Tadeusz
Reklama 25 listopada 2020, nr 16 (321) << GazetaInformator.pl
RACIBÓRZ WNĘTRZA R E K L A M A

Spełnij marzenie o kominku


Najbardziej romantyczne spotkania przy świecach
nigdy nie zastąpią domowego ogniska.
terystykę cieplną budynku, tryb
pracy i odpoczynku domowni-
ków. Dzięki wizualizacji kompu-
terowej wiem o tym, jaki będzie
przyszły kominek jeszcze przed
rozpoczęciem prac montażo-
wych, a efekt mojej pracy jest
spełnieniem Państwa marzeń
o własnym kominku, w żadnym
wypadku nie ma tu mowy o roz-
bieżności wynikającej z innej wi-
zji montażysty i właściciela ko-
minka. Spotkajmy się, a po raz
kolejny powstanie urządzenie,
o którym powiecie: „…dobrze, że
Posiadanie kominka to stwo przyszłych użytkowników. mamy taki kominek…” – zachę-
marzenie wielu rodzin. Przy- Warto więc skorzystać z usług ca Mirosław Aniserowicz z firmy
jemność płynącą z obcowania fachowców. PHU Marpol.
z żywym ogniem trudno zastąpić - Większość swojego życia
ciepłem z instalacji centralnego zawodowego poświęciłem bu-
ogrzewania. Kominek to źródło dowaniu kominków, to już dwa-
taniego i zdrowego ciepła, ciepła dzieścia parę lat i ponad tysiąc
uzyskiwanego w sposób najbar- dobrze zrealizowanych projek-
dziej odpowiadający naszej na- tów. Przy każdej realizacji zdo-
turze. Przez tysiące lat ogień był bywam nowe doświadczenie, zaś
źródłem światła i ciepła, to dzięki regularne uczestnictwo w szko-
niemu jesteśmy teraz cywilizo- leniach pozwala mi czerpać
wanymi ludźmi. Rozwój technik z doświadczeń innych mistrzów
zduńskich umożliwił ponowne zduńskich. Pasja i zaangażowa- Studio Kominków “Marpol”
wprowadzenie ognia do naszych nie, jakie towarzyszy mojej pracy Mirosław Aniserowicz
domów. Warto zrobić to odpo- zagwarantuje Państwu, że komi-
wiedzialnie, ponieważ ogień to nek, który wspólnie stworzymy ul. Rybnicka 13
żywioł, siła która służy człowie- będzie dokładnie taki, jaki sobie 47-400 Racibórz
kowi, ale łatwo może wymknąć Państwo wymarzyli. Projektując Tel. 604 284 735
się spod kontroli. W rękach rze- kominek uwzględniam zarówno 32 417 25 23
mieślnika spoczywa odpowie- względy estetyczne jak i prak-
dzialność nie tylko za wygląd tyczne przyszłej zabudowy. Po- www.kominkislask.pl
kominka, przede wszystkim znaję oczekiwania przyszłego
musi zadbać on o bezpieczeń- użytkownika, oceniam charak- Artykuł sponsorowany

R E K L A M A

You might also like