fi eXprei1ion del

~ en:ti ffieT\Te$':

Prim lin.gue inter.n.ari one 1

Juli 1950 .Nro 155

CENTR~ ORGANC" de lliTERI.l.ti(JUf (O(c)

[INTROOUCT IO'~

!1~lultes ex nest re letores ha eXlPrQsset li desire Qlue alcun nLlmer6s de Cosmoglotta mev esser consac rat a lin sol tamar quam por e:x'empEIB ti de aarte 1~39. qu'el exnes it un brevi lIistoria del alfabeh. Hodie noi repeti liexperiment,! tracta.nh un capitul del ps1choiogi'e: l i sxpresaicn del sentimentes. Ti quest icr noi ja studiat in rost ra HbN ID'idac· t: ique du dsss in", publ Icat In 1934 in La usanne , Ubre ell:haustet dssde l,ong tempor. Hoi reprends in ti caderns Ii sam capitul , davelcpants i,t con num,erose figu,ras enlscte t desde 2~i annus, con rema:rcas completaHv. U cardinal desfaciliU de ti l ebor ha asset in condsnsar in 16 IPagines un lema Qual on! inarimen bsscna un tot libra. f~a hodie neQul have 1 i bmpor leer spess libres e prefers II' condensates" 0 !ldiglestes· mult plu "digestiV"'1 Ric ago

Nota:. li present brochura IlQsseesser traductst in Ungues nat Ioral in tot 0 in parte solnen con Ii pen\issiQln de nostre Centrale de Ioterlinoue, e indicante Ii fontss.

HlsrORICA.

iU ~Hft\ leA as un lingus, seri Jel"\3me Dufau. It mem asset Ii prim lingue'!. E tamen ti lingue esset l i ultim quel on havet Ii ide stud iar , Solmen desde poe U!mpor on conesSf! li mec.anisme del mimica a li muscules del expressiol'\e's, apsn un secul, quo as pcc-si on constdara que picturas de portrat es existe desde 4000 a. 5000 annus. Ii ignoranUa as debit 8:1 facta que on anlley ne audac iat dissectsr corpores honan, U Inedicos sssst cblt.gat studtar cadavrss de quadrupedes, e pay a dsducter de iIi, per an.alogie. li disposi~ bon del organ,es del hom. Or Ii mLiScules del expressio'l'le:s es quas i inexistent che Ii a'!"' nimales.

In l i antiQuiU 11 viva homan ne havst mult i.mportantie •. SClvente minu qual ti de un ani. male; e taman; cose lncomprensibH, Gin considerat qual un profanation, mea qual un crimine, explorar un cadavre, ant par un scope medical. lln del grand medicos gre'c Galenos I 1 imi tat set in su tot viva, in dissecter solsen simies !' NeqlJande 11 audac iat aperter old tombes per studiar un squelette ! In su ovres il raconta 1 i jaya qual il senHt trovar fil'lalmenin un palude l i esses henan que I un debordant rivere hat deposit ta !

OQsde l i Renascentie" l i artistes, seulptcrss a pictores, Qual vole picter henan corpores, conansa per 1 i studis del anatomie scr un statue nomina! depaHah (1 i pens es~ sent forprendet). Anc il i dissects cadavras in li hospl tales per plu bon conosser l.i m:..scules ~u'el fa moer l l osses,

Pri tis, Quel fa moer 11 pelle del visage, on devet stender til.decovrition del electric ita per posser studiar Iss.

In 1827 11 Francese Supe~ ille in su libre IfSignes inconsc:ianh de llartll dat ja Ii

8 @ @'. 3 achseat lc dassines c:f apu. II fat remarcar que li

./,'; ....... ""'. uneS,',i~ fi~U,ra proOlJcte, un lap, re.ssion de ,C3,hi8, s,am

• I , ... ~ , ~ quam lin 11 natura 11 Iinsas ~orizcntd 0 parsl el fa

1 2. , 3 _ Slemlpre nascar un ide de calm 1e e de raposa (plana-

g:8S, mares quiet, temples egiptianJ. Li duasim figura axprasse H trist.o:sse per un sim· pl ic inclination aiel sam Ifneas; li sail sfecte is causat del ,amores deJ sepultorias de cuel as l i branches is pendent qua. II sal lees de Sabil"n (G.Trauerweide. F. sau1e plaureur).etc. li triasill figura, qlJel s,elllbla rider, expl ica nos pro quo l i blp1es chines. aeusa nos per lor releva.t tegllle:rJtes.

It (IS un med ilcofrantese, Duchenne, qual in unesi •• studiat sc ientici'lilen Ii expressio-

- 2 -

nes del visage. mars;l a tin excep'honal circumsbnt is:: on save que li ml)Scu lie s ccntras sa quande on fa passartra il1 un currents electric;ma H currents producte sur li 'visaf!e do lcrss tam atroce que H pat lanto acnstra onmi vezes un horribil Qrim3ls;se. Duchenne havet 1 i chance trovar un hom atinget del anonal ia norAinat anestes 18 del faci,e. it as die que} Ii pelle asset ab so 1 utllle 11 Insensib il al del ore. U medico francese po ssat talmen far ccntrasr-, I i un pas l i a ltra, l i nuseulea del facie' e deccvr i r uuel esset ti:t qual ~a tal ohI express ion.

In prim on n9 eosprendet l i importantie del decovri i ton de Ouchenne, t 11 quande li grand scientist anqless, Darwin, lnterprenclei far ccnosser l ss , adjuntente U cenf iraa .. tion die 51.! propria expelrient ie.

Plu tard, un Balian sctent ist, liiantegazza" reprsndst h studia del expresstones ta u Da rw in hat Iassat it s apro funda] it In un nov Libra: U fisiol'lom ie e Ii ex press'ion_ del senUmentes. Interim, quelc auto res hat interessat se ocasionalmen a ti eKp'ressione's chat fo rmulat alcun ex pli cattones ver t i] un ce rt g radu, Buffoln, par exemple:, co ns '1derat Quam max express iv .l i ccul sal f, durants que Lavater opinet que l l J inea revehtori del sent iasntes es t i, que l forma sur l i ocul U super lor palpebra, Per l i francess Lemoine (De la physionomie et de Ia parcla , Paris 1865) '1111 brave e li angul del bocca es, in l:i tot visage del hom, li mlax eloquent iderp'r'ates de su status de an iaa", On cenosse ant

l i fanose B .... d ss Bus iOl'lat rema rea del mOl1aco Ildo n de C lu ny =

nLi bellit~ del c6rpor es tot in Ii pelle. In facta, s1 Ii homes veIl vider quo e5 sub Ii pelle, supos.ienta que i11 9S dotat, quam l t l inxss de Bofia, de Inter ior penatratton visual, l i sol visle del feminas val l nausear Iss : ti femlinlll grade 8S solsen mucosita; sanque , aqua e b il ie, Considera quo ceh sa in Ii narices, in Ii psctor, tn It venire: sordidita partu, E n01, qual rlepugna tuchar stare, !!lam POl" 1 i extremitJ del fingres, qualsan 1101 desha inbrassar un sac de excrernentesll'.

U t~USCUilES DEt EX.PRESSIONES

Dec'ov rir Ii lIIecanism,e del ex.pressiol'1es; ] i ressores quel fa rtde r' e plorer, qual astonaJ1lent por .1 i profanes r

Por studiar Ii sxprssaicnas, it as necesse in prill conosaar l i nuscul.as del visage,

in omni casu li euscules superficial nominat anc muscules del ~ellB pro que il i. fa maer It pall e , durante q:ue Ii alt rss fa eoer li Qsses e I i org.anes intern. "U lItuscu1es dal pe,lle", scri lemoine in su "De Ia phy'sionomie et de la parole- (r865,), cootrarilDen al "81", tre auscules qual moe se 9,sneralmen sub l i palh sin intrsnar it con i11. adhere al pelle e fort ta it, in lor contrat iones, a pl tcar se 1n dif,erent senses secun Ii d irecHon de lor fibres",

U mUiscules del '9xpressiones have in facte t i par'ticulariUe,sser ligat per un ext;re .. mita a un esse e per U altre al pel la. Quande il i contrae sa, it as naturdmen Ii extre'mmtl 11gat al pel~e quel moe se e ne Ii altre,pro que Ii osseS es fix. Per contrationes apen pe~rceptib H iii e.xpr,esse Li max lev i impressiones s,enH t.

Li muscules- del ex press ienes es quam li csses: se_pre pl aazat per panes, simet rh:llen in ehascun Htere del axe del visagle.

It es hell acttenar su p,roprie rruscul pos chascun capitul de nostr-e expos ilte, avan

un [glade in que! Ion posse ve·rifica:r U exactiU d,enostre descrUion. It Ii'EIconstHutionl es interessantissilR e sempre amusant.

- 3 ..

fronta/t LI EXPRESS JONES C~ U AN 1M ALES

I~ li - scilenHstes ha sovente lIaht censta-

/ tar esque If animales posse anc expresser

. 11111 II- \ sentimentes per lor mimica. On save nu que

, ' ,~, ',' ~ U, ..... -tEtotf''j ".' ',iddl QUallll, ' 1 JO~ t 1 co ere, e c. rna 1 _ 1_ ax-

~ , ~--:-·'-lP~1mn ... (e press~ l~s.mult plu per lor gestes quam

~ ~ CU$l' "', per 11 mlmlC8. ... .

. ~ I " ZJ~. Ex'ceptet forsan h slmle" Ii all'Hll'lales

,~, bi~"A ,I.J" '- _e~Y'~~dt, J~, ~f ne veU '~s,ser" expresser lor s;e,nHmentes,',

m{lf'lQr ~ 'I/"A, - -JiIt'ZJ90.nwtiw. per lor vrsaqa, pro que lor muscules IPe111n

, .. ~ 'Sr4l1d UgDmJftlJJl 0 superficial ne essat devalepat 0 es main

- ~~\ +ri~,ft9"/.,.d,J [nex istent ,

~ " ' " I.";, It es dune per analogie con Ii ,hom que ,Ii

....... ..__"."" ..... ctuad'!!e _ "'_. delssinaltore,s fa expresser al aninales di-

, .... 1 '"'nlOn t· . l' f 1 'd

.. vers smO tones, que 111 a as Pl er 0

pl orar, li procsde ne as dsatact I a apl icar Quande on bon coresse l i mecanisme' del emobones, che lI hom. Alcutl tlustratoras ha specdalisat se in ti specie de dess in e excel,hI in :it. Ites un regal v ider qualnen h francase Benjamin Rabier, mort ante poc annus, e hod lein U c ineD18 WaIt Oi.ioay da un intens hosan v iva al animales mem eax {nexpres-, sh' in 1 i natura quam U anate Donald.

In l i sequent demGnstration noi va aax possibilllllen monstrar Ii procede del expres;sionea apl icat al 3flillales por olu bon far comprender i't the li homes.

L1 SUBiHSE

It es faeil cornprender que Ii subrise e Ii rise as du ~radus diferent del sam sentiment de joya., .. lass nos examina r un oerson qual suhrtde : on vide Ii bocca alargar sa e Ii a ules esser traet ad~up e ad-exterior. Quo dune eveni suL Ii pelle?

It es un suscul, Ii, gr,3l1d zigoma,ti£2t quel con+raa se, E pro que ti museu] es Ugat die un parte al zigo.a (f.pornmette:' e de] altre parte al anqul del bccca,

it es evident que Ii zigoma essent fLx,

'it e s l i a.ng ul &el bOCCi q us1 est raet vers it. 1 i fade expl ita 11 expression de jQya dJ t de l l-c!: iit', SChi:i'~i~ de Supsrvi.lle per Ii s iapl tc forma inV elargat del bocca,

UR 15£.

111 h ri.se t i contrat ion del suscul zLlgomaHces accentual, e anc anni aUre feno[m'e~ nes: li pelle del guancilE assent repussat ad-up per 11 trat ion del alngu] del bocca, II sulca quell ea del ~le del nase al anqul del bocca rca'va, se tortemen, e pro Ii sam tration del pal le vers up,U fanma sa liH plicas al ang,ul del ceul ,

In suana, it es U alarqat ion del bocca pro H contratton del grand zilQ,olRatic i11JSCUliS, quel caractartsa in p,rim Ii rise. U schema de 3upervillesembla far e reder que Ii broves anc ascends ad-ester, ma 1 i figuras In sequent monstra Que H eculss rash horizontal sin q1u'e l i express ion del rise 8S mi.nu fort.

~lan1leguza anc r'9!lIarca Qu,e in .Ii suhrtse in! sarcat e ancor pluin It rise, l.I ocul deveni brilliant pro qua Ii. secretion l,lulrimal es plu abundant e it es plu hndet per

.. ,. -

Ii contrat ion dsl m.uscul orb ieular}, quel cirtllJmea li globul del ccul,

Ti, alarqat ion del bocce vers H oralss (exactemen vars Ii ziglDlnatiCOS) anc expli,c,a pro quo Ii cranis homan exsiccat, con U nachiere in plazza, sembla rider. ma, pro que li morte evoca prefereltmen un ide detristess~ on di que ti rise del crames as 9ri-

l1Ias~an~o lu~ub~e. _ _, ,'....." )

Ll, rlSe che h an:imdes.: ... " '

~

1 ~

,~-~, .

L1 mec8lrnisme del rise 8'S facihen apl icabt l al anieale s: it su+ice at irar Ii arlguhs del bceca quam s i li grand museu] zig'omatic yeH contraer se, e prssc dude'r 11 ocul pro Ii pussaHon del gu,anc,ie ad:&up.Ad-ultra ol,ni amsales quel have lor bccea Ia ITJmen fendet seabla rrder. L.i expression n rider quam un bBilentl es dehit unicmein a] fade que ti anill:ah have un bocce l.argmen fendet.

TR ISTESSE; PtO~,AS

In Ii. tristesse it ne 'Ph as l t grand .zi_gomatico quel contrae sa. ma Ii Btl zlgolU~ t ico qual es sltuat intra Ii grand. Li lift zlgo-r.tatico es ligat par un le~treGiiU al

,-, .

OS,SQ. Z igola e per HaHre al superior lab ts , prox i. H a.e del boccajsu action as

I~/

'infortiat per un sec,und museul p U elevatO'r· del' labie. Quelplazzase anccr plu intra" ataeha $8 ad-up in 11 intern angul. • a-bass in 11 ,salR pIazza quam l I li.tt z:igOr.1itico o.

n du muscules, contraente se plu eph, expresse slJccessivlDen 'tr:l gil1ldus del saAl sentiAent: Ii coapa'ta,. Ii tris'tes:u' 8 H plora, Ti co.ntration, natural.sn, .18'1,1 l tsedial ipart. del sup~rior bbie •• B niB Ii angule8, talaen Que 11 lineas d.l laMe dilecefll. d. SBcun Ii schuM de Supe1n' nle. To as dun:: Ii s!ud contrarie del 8xpre:Slion del riS8. Ti dmractioln incHnat del lableesaccentuat de un oltre luscul, H Trialngulare d_el

.. 5 -

laMes, que! sa del anqulss del labte hIli OlS8 aaxillart (11 Muscul es flFll a contraer voluntatimen)i. In 1 i abundant plora U contralt ion de ti IItiSCUla,s IS tu. fo;rt, QUI 1 i sulcI naso.hbial denni presc rsct .. linea ·8 s;er"V i, qual ex-versu·ore al lacrll11es.

Conclernem li lacrilfl8s. Oa1"lin ranarca que 11 glal'ldules IS cOIIplhtmen independent del velunU, e que H homsuffrent pOlsse ordomar al trdes de su ViS899t ,Ina, sin iX)·ssler sem-

prel iDpedir Ii hc:rilles plenar su oeulss , . ......

II DOLORE .

Li dolors adiona un special muscul, 1 i brovale, qual es

1 igat ad-up in 1 i lIIedie del osse ,frontal e a-bass in 1 i I

profundore d'el bro·ve .• Pro !Que it ISS callt sub u muscu] ~ « '

frontal e li orbicul are cin:ull,eant l i eeul, on ne vide it .... · '\1' ,.

sur l i prim figu~a f'8ipresenhilnt l i visage 'expeU.at'. Su ~', . r

fibres essen·t oblique. contraente sa U trae ad ... up e ald- / I ""-

int:ra, Ii brove quel ssehl a rupts'r S,Q 8 praVDca crurt pl Icas . \ Q...t

concentric aU· MJlpiura.(b)

o,arwin precise Que s r 1'101 ralsva ncstra bro'ves Icontraenh Ii iohliU del frMtal ,Iluscules, it forma se transversal :Sldcas sur litot _lamor! de] fronts. In l i suffrsnt i •• in con.trari. 11 parte .edial d,lil 'fronh es 801 contrae,t .• e in c.Q1nsequenU. li suleas tr'ansver'sal apalri sol.en in 1 i medial parte, Fina hllan H braves es ancor aproxiut del contraHoln S lmuHan

del b roval D1~SCUleS, d a Iquo rasce VI'" ieal su~ cas sllJperant ~ i transv. ersa 1 (c.) UJ t

U expreSSlon del dclolre IS ancor plu accen·tIll8,t sl on ad junta a h eon- . _".;_:_'

tr,ationes H CiontraUones del tristssse studlatantey' (abassalle:nt del an- ;;::;7' -~

QuI. del bucca, . _ . . /1" ~

U bocc~ ~Ielf es ap.ert 0 elude{ se~un Quant on ~ucta centra 1~ dolors.C

Quam. fa II adultes, 10 Que on Iassa dOID.inar se de It, quail che h Infantes. '

.lre vislbil che Ii adluHas, H sulcas nt ~pari genaralm.enl the Ii infantes.

Manhgazza f'8l111l"ta que in 11 expression: del dolor. exist. difarwntle inhr·f9.·inas e Ennes: 'In general, 11 scri •. l l dolore exprBSSI sa 'che· l l fellinas per 11 stupGlre e per' \! iolent reacUonel; li pleras 8S' tra frequent. Che 1 i ann, 'Quel 8S plu torageose e nlu ener~ic, l l dolaN! prende un carade"" plu cOIIIbatt iv.ll.l8nn quel suffl"'8p'rot,asia con .. tra Ii dolors, li fimina, in contra1ri.J lueta poe e Ii gell:ida e:s su expressioln habttual ," (Rla~. del red .. : on niB deve obl ivter que OI"lin serif to anh un sacul • Hodle H f'.inas es minupassiv 8 •• fell1liniln ~r,o Ii practlca del Spolrt,., e Ii influenUe de diu guerras .

• mdal , )

Ll MEINACIE

It IS upresse:t del piramidal IUscul, quel IS Ugat in baSI sUlr Ii osse del nlset· 19 i.n up in 1 i pelle Quel trova se i'Mer Ii br1)V9S .. Pro que 11 asse del nasa as: fix, contraen-:

- 6-

te se, ti museul t.rae ad-bass l i pelle del spade i.~!ter·brov,aL Iaade apart curt pUcas inter 11 dub roveS • 8' in co.nsequenHe urn ombre. Ii ombra sxpl tea pro QUIQ Ii personas crtnut. ,'he! quel Ii cmves es reun it pe r' un cOlntim.l linea I sa mbis se,rnpre seYert ..

EFCP.T IE: Quand,e un hom de,ve flJrnir un except iCinal eforUe, 1 i pena senHt afscta sur Ii sam muscl.Iles del ex pr'e SS ionas quam Ii me'lllcie; G' pro to l I milllica as quasi 1 isaa, rna in t1 casu 1 i lJa.chuore as sempr'13 serrat, Ii muscul del max il le, li massete.r essent ccntrast ,

1 [ 00 IE E LI COlERE

n du 81110fion6s ssque logicmen

11 lIenacie~ Li ~uscUil piramioal-es cOllp1etmen eentraet , In plu 1 i labies·.: es traet retrc, dscovr1enh Ii dentes qsel apa ri

serrat , Ti .i.mica as forsan

li max caraetartst ic que l H

hOI he heredat del 3 o:ima 11 tao

In amni casu it subIa prase

natural qLlande on apltca it

al ani.les, pracipoe sianl dass ina teroce bssties quam leon D· cates •. A remarcarQue in Ii mOlnacia' e in Ii cola,l"e h eculas as largmen apart. malgre U abassatton de'} extrani-

til intern del breves.' .

II MAl.lNIlA .

Tre proxl; al lenacie ,8 ,81 cclere, U sent illent util isa 11 saID museu]: Ii piramida]e, con H diferenHe que Ii breves ne SiS elevat pro que " in l i maHnita, on ne basona aparte'r Ii oculas per plu bon v ider su adve rsar.ic, Quel in facta on.ne time. In contrari Ii lIalin ita as siovente acolPlan tat del un hV'l subr ise, It as '''8 r que 1.1 c ivtHsa tion ha hm PQUt 11 h,o.as que' 1i I118linita e lIIel 11- odie posse esssr trs! dohnt in un pe:l":son . quel domina se t'il :Ilonstrar un visag:e. {nsensibH. Li odie as forsan h sol sentiment qusl en honta monstrar plIblicmen. Apen li cap lll'l poe ad-rei rc decola it.

/ Confrdt/on del I

pir8.tYJiddlt - - -

. (onlrdtion del of''_, biwMIY infodor

- .... -mAGhuOrt Jerrdf

. Colere,

U ATENtION

Ti . .j9ntile,nt 8S II.pre'sse·t de un sol IDUscul, Ii frontah quel, contraente se, eleva l i bro'V8. T i-d daven! fo~8.en arc.at,e transversal plicas apal"1 sur Il f:ronh. In su torne Ii' superior pal pebre " tnti ad-up v,rs 11 bruvs e 11 ocul deveniapeM e brilUant.

Quande sol U attinit"ioR_ 8,1 avi.gilat"s'oI Ii fronte e Ii palpeb"8 loa se, it inferior parte del visage .rutant tnllobU. _ ti-ci ~nc IDe sa st aHlre senti.ent interveni, quam noi. vide it in tl capi.tul pr:i U eOlbtnaUones.

- 7, -

.~' .. "."."."._- ... '~

. . . . -

. .

L1 SURPRISE Accentuante l i contrat tcn del frentala, e in cons8iqIJentile Ii elevation del superior palpsbre, on passa de] expression.del .Hentian a H. ph fort, del astOn3l111nt 0 del surprise. QUldc vezes 11 bocca aparta se per res,pirar stn far bruida, Pro to Ii dess lnatcras rspresenta sovente Ii su rplrislat perscnss con 1:1 bo,cciI_aal"_t. Gratiohi rema'rca sneer que chascun vez quande nast,.. ate.n'flon 8S, longmen coscsntrat sur un objecte',-ooi

I , r j.,

o,blivia relspirar a it v'elni un moment quande un profund spira .aievia 006>. J. i hom 9~ b1rii, it as ane H frontal museul quel contrae sa, aa pro un altre rason:: pro Ii laxabon de 0,.n8 su mlJsculss, li palpebrae ne POSS,Q rest.,. alpert; fWJr luchr contra ti Involuntart cc luston, l i hOI ebrie contra. su frontal ftUscul. quo eleva li broves, e in oon:sequentia, Ii pdpebre$, e to da le unre!Q3rde stult a 19i1 st~pid •.

II TndORE

Li surpr:ise, Ii UEart e li horrors fcraa un gradatiQ,n in quel intra in actton 1 i sam muscules,. NOL ha videt qua in lidention en 8!1lsva levi.en l i braves, tontr.ente l I muscul frontaL Quand. li atenHon aassa al s'ktu de surprise, li broves eleva sa ancor plu energicman (lOlr qua 1 i oeuh& possevider ancor plu elxhl~si'v1ll8n •

. In U horrore Ii ocules es tam apart que lu blaec del oeLl) apari inter' U· iris ,e 11 s,lJperior Ipalpebra.

... 8: -

-

,

.

(~

SO'Ylnb, par inforUar 1 i 8xlpressi,on de I:iClr~rore, 1 i iludratore8 dessina personas con capille •• rectet sur H cap. Ii brasses ad-up. Altres adjunta un chapel lansat in Ii aert per Ii fortie' del e rectet cap il lee, Benque[nvers ill U, t i rQXlgeration suggas te [",reslst ibilll8n ung rand t Iaera 0 horrore. U dan psichologLange. in su Hers 'U emotiones· e,xplica 'talmeln 11 erection de]capiUu:·Quande on di Que' 11 capilles erecte se sur H cap in Ii terrore, on designa per t i expression li efecte de un contrati,on $,pasllOdie del HH lIIuscu].ari fibres quel treva s's in Ii pene i in Ll bass' del crlnes I causa l l

U flFl£X lOr!

Jdge"

~-=. ;:"' :=,.. s::;

Noi h~ videt que in Ii rlse Ii inferi~ or dem! del orbtculari museul contrae se,

,I t i superior demit cuel as {no,epend,eni de U museu!, contra,e sa in su torne quands Ii hom r9f~ecte. Habilualmen 11 brove forma un area arundanlt sa ad-up" aa euands l i superter orticuhre contrae se,

it traa l i brave, abassa it e fa Hrect t rast a-bass deveni glatt I e duverHcal sulcas

" ' .

\ 1j',#1

" r ,/

~.._

/ I I

I

De to resulta Que li pelle dp{ fronte na.sce inter H braves. - __ , ,

Ll MlMIRAHON

ilIn li admiration, rallar:ca Darwin. Hbro'les as elevat, Ii oCiules as larglan ap,rte~t e de've;n m brill lard., durante que in U silliplic aston;, a ment n i restaeat id 4 '

Pro que, U du e~pressiones es quasi sill11:. 1 i dessinatolfles l.aglna sovants adJurder al admiration "aleun Httradies, qual' IIIlonstra li ctjunt cap de Donald de 0 isney. per passer difer'eniiar ti :sentill8 of del s i Ipl1csu rprise" So V911lte anc l i bocca as: de S5 inata 1 ar<}at

quaml per li subrls" per'U action del z ig'Ol,at ic IIUSCUl. U admiration, in fade es un sentillent iI.greab U quel genUe l i joya'i expresset de g rand I igoolaUco ~

1v. L I IN.NOCINT'1£

Li seqlll8nt sentiulilte$ manifesta sa trapee per ex~"-'r:-- ~:ressiones , probabil.en p~ QIU'8 U hOI censcie que _.- Il i ria as sa.pre honorab U. (I anctro inti; .. Li P9_d~o ~

,- m d interveni .per rafrenar aleun man ife3tat ion ae Hi. TalDen on ha r9llarcat que Li innocenUe as gene .. ralcen 'Qxprasset sat bon pur 1 i ocules c ludet qual par ne regardar t durante que Ii broV€t9 IS ·frOrte~lI9n

eleva!. Sentilllantes quasiidenUc; pudore' e chastita.

U !:ONTA ne fa .oer special IUscules. TalllSrl Darwin "[urea que 1 i hOI nonioseo culpabit !jvih U regarde de SUi aeusatcr e [etta lateral regardes, sin audaciar regardar in facie.

LI J,ALUSI, di ancor Darlin, lIanifestaseper null v isib:il stg1ne, 51 fl8 pair li ocules.

Talle~n it selbb. que on percept. che Ii ji:h!ses alcun signes cOllbinat de .al1niti , de

tris\ess8e del regarde brilliarmt~ -

U RESIGNAJION.. ... Tre pro:dllR al tri.stessa, ti s'sntillBnt selllbla 1IO,.,r li sal I .. Kul.s

_, 9 ...

I'lu exactelen, li resignation es un dulce tristass., con un Ilt.ica "tenuIt:. ma ad .. plu apar i sovents un QElste ,caracteristic de ti santitnent~ Lit cap- incl ina ss un pee ad-lite!r quam s i li forUs veIl deb il tsar sa, l In. l i tr',istesse Ii c6rpor conser'la Qlmerallllon SUi tot foirl Ias.] Li broves ei,ava se, guo orcveca sulcas sur 1 i fronte .. Quale ve,zes H hiGm subleva bruscmen 11 eP91es.

LI OESnD[ Pri ti sent iment nequ{ ha clu bon oarlat quam Ma,ntegazza., e noi poan solllen c itar Ie iin tioblt:: IU desflde es un lIIi.iea apen sensibil, qual redlucta sa 8 un sublevalllsnt del brove, acompaniat del transversal sulcas sur .1 i fronte, de un ,ulev.U,on' del_ sluper.ior Iabia •• ,.U dasftde. dev'enH un hAbitu; da a. oolstre visag1e un cafactlru p·annanent qual on possel constdlrar qual tt del timidlU. On vide :it in su tot fortis che U povre d8iHnte aUnget del de Ii rie del per$e,cuUon. Il i haY's un incart Ian tare tegarda r c i.rcul U i ; lor brovas, eleva sa, '0 un de il t eh.vase, durante qu.e 11 altre abassa se; lor regardes as vac Il lant ; de tempor a ·tempor lor lab ies ,c0nirae sse 11i SUCCU$se Ii cap, 0 U i have un atitud. hesitant, qua. si Ui vell Iscuhr broidas real ,0 .llaginsiri.

'Ll DES) lGNA, E .. LI 'REPULS ION.

On, expreSS9i U ,sentillent erectente 11 cap e cludante' in deml Ii aeules Qlua. st nosire conparbtlor ne veIl valsr Ii pena essar reganiat. li inferiolr labia exversa se pro l i contrition de du .uscules nomi nat cquadr:atico del menton. (Phs exami.nar" Ii 'diepellafe" del COIl!eI'lS8.)

~.

li museul spec if ic del d,esdigni es Ii .tr:iangul,arel del I.abies (v'ider li depe!llate) quel hive su apoy fix au r li borde inferior daJ inhri.or lIIaxiHel e QlU111, as llga·t up· al angUli del mab its. CQ:ntraenb SI, it abassa a angul del lab 1·8S. I Ii bocca tande ·fo,...

un curvatun de Que] Ii 'coneav ita 8S; tornat a-bass. S i Ii cant ration as levi, it expr.l5- sa 11 trls'hsSI (qUo concord. con It seheu· de SuparviUe). Un poe. plu fort, it "xpresse

I' '"

- 10 ...

H dssdiana e 11 mal humoral Finalmen. tre fort, it axpresse it dBsgl.Iste. In H tr'i casus 11 sulea nase-Iabial es a]ongd e in su parte inferior it circulllea 1 i angd del beeca. Quande l i desguste es tre vfo1el'lt, on constata qj[JiB l i tnfsrtcr lab:ie exvlersa ad .. avan pro U contratio,n del du !!Sl.Iadrde§ del Iabta :lnfeMora•

Darwin expl ica ii action in maniere 'ire logic; quande on vole rejattar unal insnt Que:] ne 1P1s!seJ on aViI.nsa, l i inferior lab ie par que it may surt ir del bocca !

SElF"AMOR[ E m160UIE.

- - ,-

Poc sBniimentas es tam-tanaci che Ii hom e Ii aniaales Quam l i self-ascre, qual es inl funde U de cOl1servahon •. On ha rnem prehndet que it es Ii m,ax potent inter Oliines, ·8'xceptet du rante un certs per inda del v ive. U del sexual amore. !loi c ita it passante, solnsn par signabr Que t i.pohn,f sent ime!nt ne have Uri

.~

mlmlca specialli, rna it genite infaflbil-

men altre senUme.nhs [a dsscr it: [alusie. co]erel e VBrs Ii fine del vive ••. .1 ires iglnation.

In revancha liexageration del sel f-anora, nom ina.! 1 i orgall iiI have an Qlimica caractsrIstic, quel Darvdl1 descr i hlmen: Un orgall loso ma.nltesb. su senHIII,ent de superiorUa sur 11 altres reerectenh sa cap a ·su cdlrpor. li hOIl ,aroga,nt reg:arda l:i altres de supra, enn abassat palpebres, e apen di~ria vider 18s .. Il anc hstimonia·su desdigna per levi mO\leme:.ntes dielnarices 0 del lab ties. Pro to I i museu] 'del . inferior lab feree ivai l i no .. mine de Amuscull1s superbusl•

CI",cul ansr'ttlaf del nASI

U VOLUPTA E LllUBRICIT A,

Useientist,8S iha' DIem constatat Ii prese.ntie de unllllscul s pe ci fie d 91 valli tH. (alcu ne s me.m pronuncta u pa.rol: lubricitij";. It es li transversale delna"u. quel ss Ugai per un exiremita al pelle del guancie, e per' Ii altra ,extremiH a] creste - del. nasa. Contraente sa sub li Influ9ntia d,el desi res sexual, H traa Ii guande vsrs 11 nase, causante un ssr ie de pikas obli-

que sur chascua fade del nase, Ii pHC-3S es t8111 caractartstic del voluptos8S que ill

as se.pre indlitat e. mem BX3g,erat in 11 image dd fal.lflOs. .

Durante f~rt tontrationes a ales del' 'lUlse;, quel covri li fcras 0 nar:lc:es. es trae·t . ad-up, H naroiC8S as dune dilatat, !!Iatre dBb-i~18n, pro 'que U trans'v'ersale del IilBse €IS in raaHt.a un :Bluscul at rofiat che li hOIl, relativllell a t1 diel an &arab. PrirniHvmen, che 11 an lma!,es. it ae nllt a dUat.ar n nlse ql.ia·nde it i ssrehat lor nulrttura, 0 sav,alg.ines. eVOC31i1fe talmen li idli. de futur phsllJra .•

Che Ii gener,a] U:a del hoaes li alas de Lnass dB ata sa' sa han in statu. de co Iere e de lniens,e plesura, durante qUa che H rassas ihf8rior~ Ii trarJs'~ersale essenf. plu developat, 11 ames, faeilllla", apene S8 .... ' .ln H volupU U as evident que H qrandi zig1omatico, l1useul ·dd ·joya e del pI es:ura , es un poe .centrast, quo cava 11 nase .. labial sulca sub H g!uancle, q!UIO as v.isibil in nostra secund figu.ra •

... U ...

EXPRESS!ONES til IXIET'

li sentimentes,. qual on senti, ne es sempre sillpUe: quelcvez exisl'e cOlbinaUones de du sel1tirnentes e in consequent is de du exp,ressiones. PIes examinar atentivlDen 11 fi,guM! c i-ccntra, que! rep,resenta

1 i failllose c:omi,c,o BICh, in un fn. francese. Vu constats que 11 ride, nail Ii a~ules del becea 8,S tr.aet' vers 11 ordas per Ii. contr'aUorJ del ,gra:nd dgQIlaUco" e taman 11 ceulesne I!S da.:i-cludet eon ne vide ollbni sub 1 i .inf,sdor' palpebre:. In contrari, li ecules 8S Qlraoo apartet e H broves f,oneman aecat \lars 1 i frcnte,

In sum.a U superior parie del y i589& havle 0'1- ni caracteris'ticas del surprise e dill astonarae nt I durante ql!.lt l i inferior expr8sai Ii franc rise. li sur .. prise e Ii rise as dune 'cOtIbinat.1m un SI nt iaen·t .mlxtet qiud on veU pos:s~r l'Iomlinar l i as'touilD£lnt joyose 0 Ii rise astolOlt. Vole vu IUn pruvade]1 juxtaposition de t i du exprusione.$? Ples calar 1 i tot visage sub Ii ocules e vu "18 h·aver .{rnaediatlen 1 i 18XprSSf:

S ioo del terro,re pro 1 i .ocules largmen apsrtet , PIes in contrari celar 11 eeules •• ,e tande 1 i bocea aUrd vars Ii duHteres suftee por far cOlllprender que U pers'on ride qUill un balen !

Che hOlies con lilliea ire expresslv. qu.aml par Qlta.pla che Li ae.~:.;:; teras de ieatra 0 d. cin8.~, on constata que 1l000presdon8$l'Ostl

. y fi,. .. : c~m~lnarse un in levu], 11 aUre in deldr~ i'n5·1.11 ~I'.por,. L~ f:igu~ Cl [urrl monstr'. un bon exemple d. tal cOlllb.l0ation. In Quel 11 hOIl rl .. de per su dextre oeul e as surpri.s·at pair Ii altr •• de quo resulta Ii expression de joyoSl surprisel•· diU a t'i de Bach·, 1118 judapos.lt in direct ion trans,v.rsal ..

It (IO$S8 ane evenir cOibinaUon IIlfus:ionatl tre curiosa, e· qual ha suet bon descrtt de Manteg·azza. Noi cita le:' It exists 'dollinias CODllin al 'odie e al dolor.:t1 du .motione's: irifermixte sa soy·ante tam '.we i ' as '{npossllbil analisar Ii co.posite pstchtc bi.:narl quel on haYe .avan li 0(;01&$ •

"t;JIIl ,suffre e noi as indlgn:at pro ti suffrenHI, I nol incolara Qual si Ii d(llort. 8S;o, set un {namico i v icier; ,Hroveus not adi.a profunda.n 8 no i suffre prot i odie. In Ii un e! in H a Itre casu 11111mic81 as ident Ic, Phs repl"lse ntar 1 i ,00 ie' su r l i y i.sage. doilnte al !ripnus Ii geste del tillore, VU Vi haver Ii illge d,l horn:u'B :-Pies flpreseniar ' Ii horrore sur H visage e j unts a' it 11 clude\ (JJniese vu va hl.v·er U v isag8 del odu!

UnceM Bxp-fession posse savant·e variar' ·tre rapidman se:tun nuancie$ apen :perCQ pt ib il, mil qual un .genial dess'inatGr qua. WaH 0 is:ney save 9xtraoroiRliraen no.t'lr. Phs, !lOr example examifta:r ti tri figu rss prendet in un sol fUm de Donald .• U ulnesi. figura axpreis ...

S8 I i s impHc surpetsa: BeulEls lal"'glDBln apart'ut per H con.tratlon del auscul~'frolntal; becca apartet pro li laxation delllWscul liIilsseter quel servt ,a, .. sUcar. lr.a Donald es subitm8J ,contrariat Per un ganahr quel incolera Ie. Strax es &cHonat 1 i museul dlsl

COMB INATIOt£s

-12 -

esnacte e del col ere, it as l i iram.idale del nas,e_:_, que} trae 1 i, peUe Inter 1 i breves ad .. bass, e produde 1UIi~1 cebre inrter Ii du ocules 'duGsim Hglura}.

Pay Donald pisclnt have 11 j.oya, :se.pra itt statu de surrpris8. capter un gross pisco, QUO fa, Ie rid'~tcontra8nt"e Ii o'rand z\9,at kc, que l trae 1 i angulls dd bccca wars ,I i cralas, nol 'fol. dtr viers Ii plazz a supos: t del ,exia m orales qual U av i,es 1'18 passede. Li t:ri succassiv stappes esset dune: [I sur,prlsB-calIlJ. 2/ surprise eolerit; 3/ surprise joyose.

VI ancor freouent coebtnationes de expressiones facfl a a .. , I 1 isar: L i figura a sembla in prim expresser 1 i rise, ma un 'r'ise dasaqreabU, exachmen malin. Io vsni de to, que ultra

1 i carac+er-is tIca del Irise(af)!Jul del bocca tralst vers li crsl t sulca sub Ii palpsbre infS:lriorj. H dessinator ha adjuntet 11 contraHon del p:iramidale, inter l i du ccules, qual indica 11 lanat ie, 0 eoaensa decoler •• Ad-pIll il ha fat avansar l i labie inferior qUii per H desgusb,e plrecipue 11 ha separat ex.agaratmen h du labies Hl Ii anqul , 1IG1nst'rant. unr'angl de dentes faro,ce. Supresse ti uHill tratss 6 VU obtane l i rise s iapat ie e franc.

U figUlI"a ~, DlQnstra UI1 combination del subrise e del tri.ste.sse: 1 i subrbe doloross, in quel Ii grami ziglomat leo contrae S8 in sal teilipor qual Ii brovale s ttuat int,er li du

ocules. .

L1 Ugura £ expresu Ii raflexlon triste p~ Ii contration del demi orbtculars superior; IilIscul del reflexion,.· a pro U abassament del 8rJgules del bccca [trfstssse].

Ll flgura [ axpresse Ii atedion 10 nlu preci88l1efl Ii surpr:ise doloro,s., de un person aq~l on a.prelnde Uri inexpectat e pe:nibll nova. U IlIIuseu.! del atent ion, 10 del astona•• n., U frorrtale, as .colnfra·ft, alevante talmen It breves e 11 palpabras per permisser pJu bon 'lder Li da,ngere. In s:a te.par 1.1 caracters dolorese de: U nova fa cont raer 11 braule tnter Ii du cculae, cJlIIsanie vertical pltcas, signBs del suffrenUe •

- I3 -

..

Itflll:NT IE DEL ETA. DEL GiRAtlJORE E.,'tll liWSSORE. . . _ _ .

U eta ancllulte lodiflea 11 intenslU del expre,slioAls,. In 11 eU. adult,. li hom r'e .. frena su expntsliones pro, salf-asere , pro digniU, durante que Ii inhntes acnstra lor senbmentes sin genal.

~~~

Parbrrte pri"11 Joya n su II T tode sc ienUfic del s8!nsibH iU" J OUlI1lont scrt:

"Li joya traducts ss se1lnpre per un grand b'9S01'i1 de mov8:ment, precipue ehe dl infantes B Ii yun animales~.

Mantegalla. de su biters, prendenilQ 1 t expression del dolors, indica Quam gradationes 1 i. sequent resunate:

InfanHe: Cris , abundant lacrrees, tam a'bulndani Que It infanta 8ssuya Ies per' l l manus. AdolescenUe: call1'trishss;e emelancolie (dU9Silll f:igura) .•

'(:unesse: possadent l i fortis', 11 yunos defende S8. Menaciant lreadiones. Adullt ,eta: .art expression. Pro digniU 11 adul tss suffre in $ilentie~ OldlU: plendHiv 918midas e lacrtnas,

Si in Ii oldiU mult aulcasas visibU, it as Pr"10 que It sulcas ha devenlt permanent, dlurante Que in li infanHe l i visage es glatLIU lacrimes sin alcun silngluta.s, scri 21'1- cor Man'hg-a.l.za, sin alcun visibiJ truhla del respiration" es u:n del spectaculas max frapoant del intense dolors del adult etall

.Anc Ii grandore e li grossore posse far vari,ar 11 mi.ic·a: II It suf ice, scr i MantegazzaJ asser tre glrass 0 tra IRagN!, por dar

],1 al saID 9!alti,on,.un dlfer9lli. expression. li .longora sol del bras-

'<:7 sss fa descraciese alcun ,"oyaman!es quel apare bell che un per-

~:. son bon pro po rl: ionat: In Qieneral t yo ha remarca·t que Ii home's ~ tre Uti havs, un -mlmica pluv hid e plu 8xpansiv; ill besoM

~il:;loooo__ coepensar pier 1 i ralPidlta de lor movemenhs 11 ex iguiU, de lor c,orpor; li hOllies tre grand 0 tre gross have un milmlca !Ainu ax,· p'ansiv.-

On davs anc reeareae que t ganerahen Ii lIannes 0 feminasgr~ss es plu io~ial, plu savanh content quam l t Irtiig-res. FOirsaln on devs, ret'ornar li cause e dir que t is.quel as selllpre jOYOSit _ia ;;lu IIIIJU Quam Ii trishs e in:grassa ply ficUman !

Ueducatlon.ln general dillli,nu& .Ii passiones. '11i scope dam aducat Ien, ~cri Lange, as apr,sndlr al hom dominar se, ~nihilar H illpulsiones qual Ii efecta '{nmediat de SUI orqanisae fisic.,la IQuel ne dace in Ii social raperies.1

Per Ii IIges del herediU Ii g,enerationes ,deveni sempre linu emotiv. per a~uis:ition de U lcarae\eras aq:uis;itet.

- 14 -

LI S,ESJiES

tli dave e,sser lIentiona.t in un studis del eXlpresaiolnes pro quei ill ss potent auxfl iateres del Ilni,mica. Che Ii (!!inte·s prtillitiv Qluam Ii savages e Ii infanhs, i11 mem han un plu grand' laporta.tie Quam Ii mimica; nam par ti plriml Uyes li miaica l1e ss suficenhmen expresslY, durante que 11 gash as plu facilmen remarcat. prec ipue de Ionian •• ,. Mem Ii ~rsones adll~lt c-uHiwlt I qual havle un gr,aind dominat ion sur lor tenida in IlJbHca lass a ascapar frequeni:em'en invohmtari 9 signi flcativ gest-as quel expresss sent:imante:s violent.

Quande! Campanella, celebre 'Haltan fllDsof (1568-1639), que] propagat 11 aetcde axpsrimiental contra Ii re'yent scolastica (quo valet Ie passar 27 annus in prtson t ), valet penetrar 11 inhntio0l9S de ua hom, 11 CUI:tolat C'Ql!Ilposir in prim Sil express ionas e sa gestes secun t i hos, Poy U cbssrvat It nov disposition pren08!t de su spfrttu pas H change: in su axpressiones personal. Per ti medie, ne p]u existet LIn hom de qual Il RS ocsset concsssr li pensas IS Ii senHmeni:e.s.

_j-

~

=i

d

U supra figuras Ilustra examplles de' gestes exprsss iv: un hom qual es surprisat r-Iette sovente su m,anus avan Ii bocca per retener un exclamation 0 un cri (a). Quande l i su rprise daveni H'timoir'e, li hom directs 1 i manu:s ad ... avan quam pOlr rapussar un adversarto o li vise de un terribll spectaeul (0). In altrs vezas , avan un simil spectacul, on jun~e 11 manus quam in l t pr'Bg,8 [c l. T i ul tilll Igeste as explicat de que lc autoras per 1 i fade Que in h primitiv tempo res, Ii vtctetes avansat vera h victores can manus [untat per esser inccrdat ... Un mann in colerls frequent,amen elude 1 i punies (d), quam par pre~ parar sa a combat ter un advs rs arto .

Li 98ste es, quu 1 i miMica" ancor plu revelat'or~ quam Ii paroles, nam :it as nlu pri .. mitlv, olu insHncHv. dune plu natural. Un autor ha dlt qUI 111 parol ha assat d,at al hom par mascar su pensa.s"., On ne pesse dir Iu sam pri 11 millica e It gadles.

Noi M paria pri geshs automatic, sin utiUta. e quell is solmen H.cas, e ne expresse un lomotion J qual por exemple che un parlator: frottar mach inallEn au barbe 0 su fronte, a su capUhs. On conosss mem li innocent manie de alcunes, que! torna e hie I i butnn9S, de lor conparlator- •• til que Hi Jus! No" n.oi alude gestes dant al mi.'ita un plu precis expressil'on,.M,aDtegazza N.lllarca que poe personas,:. preciJX.I8 chie it Merild ionales, posse parlar sin g.esticuiar, e !BUtt orateres e30quent vsll sufocar ai on nIl obl igar les discursar eon 11 ... bras atachat al torpor! Ii mi!Dica es c,ompletlll8n. distint de

U qual consists in luder Item su capillls 0 a grattlr se 11 nase , It as vier IQue elur seriose autorss assarta que ti gestes aparentemen {nultU nave inl reid Ita quu s,cope "suculler 11 cerebra Ie factl fhr Ii bbQr cere!bra.l~, Chaseun cersbrs bes'ona un special stlllUbnt; 0 tabac, 0 caft (on conost. n casu d. Bah'ae), o •• musica,. 0 marchadau.

LIMHnICA E LI OESSH~AiOItS

It IS nscesse far sempl'l8 un diferenHI inter Ii dessin reprodueta:nt tide 1m en Ii natu ra, e li caricature quel axaglera adeun trahs por plu bol'll frappar l i visor,es. U car ieaturlst .. dtfo .... , se.pre plu 0 lIIino 1 i natura, ,sparn:lante tamen eerte persones, ehe Queles un deformaUon veIl seltlblar Ch,aC8I'1t, vice a~sant. Uloi prende Ql!J,am exemple de ti lege li s~qUtent IIxpressiones, del jenya:

b

C. InllJl1Ie,rebH as 1 i portretes de YU!1 feminas quel subr ide lilngules del boccass lev inten e1 ell at a 11 dentu, t ",e blanc, lapa,ri (8), nul nequande s,eparat. pro qua -to vaH sllg~eshr 1 i dentatura de un atlhab feroee ! li Ot:UleIS es de:m{ dude,t 81 IS SOl/ante indicat per 1 i speas, 1 inaa del dUes. Of>lsv.ita representar yunas ddant tro fort, pro que to vel l deformar t ro mul hi 11 trates ta. bill

del vi,sage.

Per 1 i mannes" in contrari, 1 i dessinatolr usa facU •• n 1 i franc risel 6xagerante 1 i

1 ineas c,arac,t,erls,hc die U emotion (bt) J sin tinier un caricahiral aspecte, In 1 i f'igU!ra 5,. treat de un magaz.ine angles8t 1 i suic,a sub li ZigOll8 as accentlJat, anc Ii sulca sub Ii oc.ul e Ii ,sulcis in forle de venbl e,xter 11 aCluS. Ancor plb cartcaturaf B~ H ulUm i.age tralet de un reclu'e dI clnHa e re'prBs8l1tant F erOllldel., On "i.de per tOI qUi un acto,! at'ceph deformaUonas cariclatural de 51 visa,go, durante que nequande un actore:ss.a (0 star) vell aC'C8pta,r it. !Por F.'mandel, It dessinator hafendel Ii boeca prese til Ii oral, e IORStrat denhs ,,.pra • bo:n sepa,rat, qua. ti de un cavaUe.

On vide dune que un bon earicat'urist: deve conosser til funde 11 tecanisme del ,enwtio ..

nas. Ric Berget

PI •• dberer aI INTERUNOU&o UNION I

ACTIV M.EMBR,E ADDual eOl!ltribut,ion:a) 8TUI Fr.8.~ eOD abODDameot a Cosmoglotta; b) .. ill te' ... 14. -:- eon duplic aboD:D.a._meat \8 ae'mpi.); c)' .vi.1 F,r. 20.-

_ ._ a,bODDameD' de p.ropagllDda t6 exemplaree).

PROT'ECTORl MEMBRE ARDllal eODtributioD: A.dmiDim nis'-- Fr. 10.-

.. (reci?e_ li .im"lie .&bODD~eD,t).. •

MECEN M8MBRE AnDul cOD.tnbutiOD: ITUI Fr. 50. ~, r'eCl\:e IeCUD delir l~& dupUe aboBo.me.teI.

PERPETUI M.EMBRE: UDic 8ubveatioD <Ie lViecs ".1'. 1iOO. -t recive aeetUl «Vlir 1 .. 2 d:lilPUc:~ ab.oBB&IIMJ1tei.

PI_ demudat II cute~ de adhesion del.: ltIterUllpe-UDIoa,

Clleseau ./LaIi .... ae, Svlula -

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful