SMK.

SERI ISKANDAR GEOGRAFI TINGKATAN 3 Arahan: Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan iaitu A, B, C dan D. Pilih satu jawapan terbaik bagi tiap-tiap soalan. Unit 11 : Kegiatan Ekonomi Utama 1.

Antara berikut, yang manakah benar tentang fungsi utama bandar yang bertanda dalam peta di atas? I Perikanan II Pembalakan III Perindustrian IV Perlombongan A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV 2.

Bandar-bandar W, X, dan Y dalam peta di atas mempunyai kegiatan ekonomi yang sama, iaitu A besi keluli B menapis petroleum C barangan kraf tangan D elektrik dan elektronik 3.

Bandar-bandar di atas berkaitan dengan kegiatan A pusat pelancongan B kawasan perlombongan

1

C pengumpulan hasil hutan D kawasan pengumpulan hasil pertanian 4.

Maklumat di atas merujuk kepada tanaman A teh C koko B kopi D sagu 5. 'Kawasan Perdagangan Bebas 'Pusat Perlancongan 'Kilang Simen Antara berikut, tempat yang manakah dapat dikaitkan dengan maklumat di atas? A Rawang B Kuala Perlis C Batu Caves D Pulau Langkawi 6.

Senarai di atas menerangkan tentang kegiatan pelancongan di negeri yang bertanda A I C III B II D IV 7.

Maklumat di atas mungkin sekali ialah A tanaman pasar

2

B tanaman jualan C tanaman sara diri D tanaman makanan 8. Senarai di atas merupakan kawasan yang menjalankan kegiatan A pelancongan B industri besi keluli C pertanian komersial D perlombongan bijih besi 9.

Berdasarkan peta di atas, empangan yang manakah digunakan bagi kegiatan pengairan kawasan pertanian? A I C III B II D IV 10. Pilih kombinasi yang benar.

A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV 11. Maklumat di atas dapat dikaitkan dengan aktiviti A runcit B borong C jualan terus

3

D perdagangan antarabangsa 12.

Antara berikut, pernyataan yang manakah berkaitan dengan kawasan berlorek dalam peta di atas? I Terdapat pusat peranginan II Pertanian pindah giat dijalankan III Tanaman hawa sederhana diusahakan IV Kaya dengan longgokan bijih timah A I dan II C II dan IV B I dan III D III dan IV 13. Kegiatan ekonomi di Malaysia dibahagikan kepada kegiatan I primer III sosial II tertier IV sekunder A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV 14. Antara berikut, kombinasi yang manakah benar?

15.

Kegiatan yang biasa dijalankan oleh nelayan di kawasan berlorek pada bulan November hingga Mac ialah

4

A membuat keropok B menanam tembakau C membuat ikan kering D membaiki jaring dan perahu 16.

Maklumat di atas merujuk kepada A perniagaan runcit B perniagaan barang C perniagaan import D perniagaan eksport 17. Maklumat di atas mungkin sekali ialah A agensi kerajaan B syarikat kewangan C institusi pengajian tinggi awam D institusi pengajian tinggi swasta 18.

Senarai kayu di atas mendapat permintaan yang tinggi di pasaran luar negara kerana I kayu berkualiti II mudah didapati III harganya murah IV merupakan kayu keras A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV 19.

Ciri persamaan kawasan berlorek dalam rajah di atas ialah A pusat kesihatan B pusat perniagaan C pusat pendidikan D pusat kebudayaan

5

20.

Berdasarkan senarai di atas, tanaman yang mempunyai ciri pertanian tersebut ialah I teh III kelapa sawit II getah IV sayur-sayuran A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV 21.

Berdasarkan pernyataan di atas, kawasan yang dihuraikan terletak di A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV 22.

Antara berikut, yang manakah benar tentang kawasan berlorek dalam peta tersebut?

A I dan II C II dan IV B I dan III D III dan IV 23. Aktiviti perdagangan melibatkan perniagaan I restoran II borong
6

III saham IV runcit A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV 24.

Senarai spesies ikan di atas merupakan jenis A ikan hiasan B ikan air tawar C ikan air payau D ikan laur dalam 25. Kegiatan ekonomi yang terdapat di kawasan tanah tinggi yang beriklim Khatulistiwa ialah I pertanian III pelancongan II pembalakan IV perkilangan A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV 26.

Maklumat di atas dapat dikaitkan dengan industri A makanan B automotif C petrokimia D pelancongan 27.

Kawasan-kawasan di atas merupakan pengeluar bagi tanaman A tebu B getah C nanas D kelapa sawit 28.

Maklumat di atas mungkin sekali ialah tanaman A pasar C sara diri

7

B jualan 29.

D makanan

Tanaman Y yang dimaksudkan dalam pernyataan di atas ialah A kelapa sawit B lada hitam C koko D tebu 30. Industri tersebut merujuk kepada kawasan yang bertanda

AI B II 31.

C III D IV

Rajah di atas menerangkan kegiatan ekonomi A tertier B primer C sekunder D peruncitan

8

32.

Maklumat di atas merujuk kepada kawasan yang bertanda AI B II C III D IV 33. Antara berikut, kemudahan khusus yang manakah terdapat di pelabuhan Pasir Gudang? I Terminal minyak sawit II Dermaga untuk pendaratan ikan III Limbungan kering untuk membina kapal IV Gedung menyimpan beras untuk dieksport A I dan II B I dan III C II dan IV D III dan IV 34.

Pernyataan di atas merujuk kepada kawasan peta yang bertanda AI B II C III D IV

9

35. Kawasan penanaman padi sawah yang utama di Malaysia ialah I Dataran Kelantan II Dataran Kedah-Perlis III sekitar Kuching IV sekitar Miri A I dan II C II dan IV B I dan III D III dan IV 36.

Maklumat di atas merujuk kepada kawasan yang bertanda A I C III B II D IV 37.

Tanaman utama yang ditanam di kawasan yang bertanda X ialah A sagu C koko B tebu D nanas 38.

Antara berikut, yang manakah merupakan pusat pelabuhan pendaratan ikan di Malaysia? A I dan II B II dan III
10

C III dan IV D I dan IV 39. Hutan membekalkan bahan mentah kepada industri I membina kapal II membuat kertas III memasang kereta IV membuat bahan api A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV 40.

Perusahaan untuk menghasilkan barangan di atas tergolong dalam industri A desa C tertier B berat D memproses 41. Pilih pernyataan yang benar tentang akuakultur di Malaysia. I Memerlukan penjagaan yang rapi II Penggunaan sangkar secara intensif untuk menternak ikan III Ikan yang diternak ialah ikan tenggiri dan cencaru IV Menggunakan pukat tunda untuk menangkap ikan A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV 42. Apakah faedah yang disumbangkan oleh sektor pendidikan kepada penduduk? I Menyediakan pelbagai peluang pekerjaan II Meningkatkan pendapatan negara III Memberi pendidikan IV Memberi perkhidmatan secara percuma A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV 43. Antara berikut, yang manakah ciri-ciri perikanan laut dalam? I Menggunakan bot yang besar II Nelayan berada di laut selama beberapa minggu III Terdapat kemudahan dingin beku dan radar di
11

dalam kapal IV Dilakukan di sungai, paya atau tasik A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV 44. Antara berikut, yang manakah merupakan kawasan perlombongan kaolin di Malaysia? I Tapah II Bintulu III Dengkil IV Ayer Hitam A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV 45.

Tempat-tempat di atas merupakan kawasan A perindustrian C akuakultur B pelancongan D pertanian 46. Kawasan utama padi sawah di Malaysia ialah I Dataran Kedah-Perlis II Dataran Kelantan III Dataran Kerian IV Dataran Johor A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV 47. Antara berikut, yang manakah merupakan industri memproses? I Mengetin makanan II Mengecap batik II Memasang kereta IV Melebur bijih timah A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV 48. Antara berikut, yang manakah dapat dikaitkan dengan jenis pelancongan sukan? I Formula One II Pesta Layang-layang III Citrawarna Malaysia IV Tahun Melawat Malaysia A I dan II C II dan IV B I dan III D III dan IV

12

49.

Pernyataan di atas dapat dikaitkan dengan kawasan yang bertanda A I C III B II D IV 50. Apakah jenis tanaman dalam pertanian pindah? I Koko II Tembakau III Ubi kayu IV Padi huma A I dan II C III dan IV B II dan III D dan IV 51. Perkhidmatan kewangan melibatkan urusan I pajak gadai III pasaran komoditi II pasaran saham IV pembayaran gaji A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV 52.

Maklumat di atas menerangkan jenis perikanan A air tawar B laut dalam C akuakultur D pinggir pantai 53. Pusat peranginan yang terletak di Pahang ialah I Tanah Tinggi Genting II Tanah Tinggi Cameron III Bukit Bendera IV Bukit Fraser A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV 54. Pilih pasangan yang benar.

13

A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV 55. Pilih pernyataan yang benar tentang tanaman makanan di Malaysia. I Dataran Kedah-Perlis merupakan “Jelapang Padi Malaysia” II Padi sawah ditanam di kawasan tanah tinggi III Padi merupakan tanaman makanan utama IV Hasil tanaman adalah untuk menyara diri dan keluarga A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV 56.

Kaedah yang digunakan untuk melombong bijih timah di atas ialah A mendulang B pam kelikir C kapal korek D lombong syaf 57.

Senarai di atas merujuk kepada perusahaan A cat C seramik B simen D batu bata 58.

Maklumat di atas merujuk kepada mineral yang boleh dijumpai di A Laut Sulu

14

B Selat Tebrau C Selat Melaka D Laut China Selatan 59.

Antara berikut, kombinasi yang manakah adalah benar? A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV 60. Antara berikut, yang manakah merupakan kawasan pembalakan utama di Malaysia? I Pedalaman Tawau II Pedalaman Sibu III Ulu Kelantan IV Sungai Besar A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV

15

Jawapan Unit 11
Question No: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Question No: 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Answer: D B C C D A B B A A Answer: C C B A A D A D B A Question No: 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Question No: 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Answer: D B B A D A C D C A Answer: A A A D C A D A A C Question No: 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Question No: 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Answer: A B B A A B D A C C Answer: A B B A C B B D D A

16

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful