SMK.

SERI ISKANDAR GEOGRAFI TINGKATAN 3 Arahan: Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan iaitu A, B, C dan D. Pilih satu jawapan terbaik bagi tiap-tiap soalan. Unit 12 : Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kegiatan Ekonomi 1. Doktor dan jurutera merujuk kepada tenaga buruh A mahir B tidak mahir C separuh mahir D sangat mahir

2. Keadaan di atas sesuai untuk tanaman A teh C getah B nanas D kelapa 3.

Tanaman utama yang ditanam di kawasan di atas ialah I koko II getah III kelapa IV kelapa sawit A I dan II C II dan IV B I dan III D III dan IV 4. Kawasan perairan Malaysia kaya dengan sumber ikan kerana A suhu laut yang rendah B terletak di Pentas Sunda C bebas daripada musim tengkujuh D mempunyai garis panta yang panjang Apakah fungsi agensi RRIM? A Memberi kredit kepada pelabur B Memberi khidmat sokongan C Menjalankan penyelidikan D Memasarkan barangan Industri automotif di Malaysia telah menggunakan teknologi A robotik B seismik C echo sounder D nanoteknologi

5.

6.

1

7.

Apakah pengangkutan yang sesuai digunakan untuk mengeksport sayur-sayuran dan peralatan elektrik? A Kapal terbang B Kapal laut C Kereta api D Lori Penggubalan Dasar Perindustrian Negara bertujuan untuk A mempelbagaikan ekonomi negara B menyediakan perkhidmatan kewangan C mendapatkan sumber bekalan dari luar negara D menyediakan peluang pekerjaan kepada buruh asing

8.

9.

Maklumat di atas merujuk kepada kawasan A Kuala Kedah B Sabak Bernam C Pulau Pangkor D Kuala Terengganu 10. Antara berikut, yang manakah langkah mempelbagaikan perindustrian di Malaysia? I Mengadakan kerjasama serantau II Menyediakan kemudahan infrastruktur III Menyediakan perkhidmatan kepakaran IV Menggalakkan kemasukan buruh asing A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV 11.

Pernyataan di atas merujuk kepada peranan agensi I MIDA III FAMA II LKIM IV MATRADE A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV 12. Antara berikut, kegiatan yang manakah telah dijalankan untuk meningkatkan hasil perikanan di Malaysia? I Membina tukun tiruan II Menternak ikan air tawar III Membina kilang air batu IV Penggunaan alat sonar bagi perikanan laut
2

dalam A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV 13. Pusat penyelidikan di atas penting di Malaysia dan kesan daripada kegiatan penyelidikan pusat tersebut ialah A teknologi perusahaan meningkat B haiwan hampir pupus dapat dibiak C pengeluaran hasil pertanian meningkat D kawasan penanaman semula hutan bertambah 14.

Antara berikut, yang manakah benar tentang kegiatan ekonomi dan faktor yang mempengaruhinya?

A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV 15.

Maklumat di atas merujuk kepada ciri-ciri yang terdapat di A Gua Niah B Batu Caves C Gua Musang D Gua Tempurung

3

16.

Hasil tanaman di atas dapat menghasilkan I marjerin II penyadur III minyak masak IV sarung tangan A I dan II C II dan IV B I dan III D III dan IV 17.

Berdasarkan rajah di atas, X ialah A tanih B iklim C dasar kerajaan D bentuk muka bumi 18. Agensi yang terlibat dalam memajukan teknologi di Malaysia ialah I KTM III MARDI II SIRIM IV FAMA A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV 19. Antara berikut, yang manakah benar berkaitan peranan yang dimainkan oleh Perbadanan Pelancongan Malaysia (TDC)? I Menyebarkan maklumat tentang keindahan Malaysia II Menyertai pesta pelancongan di peringkat antarabangsa III Membuka kawasan pelancongan baru IV Menyediakan kemudahan penginapan A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV 20.

Antara berikut, kegiatan ekonomi yang manakah berkaitan dengan rajah di atas? A Pertanian C Pembalakan B Perkilangan D Pelancongan

4

21. Apakah peranan agensi-agensi di atas? I Menarik pelaburan asing II Menyelaraskan pembangunan industri III Memperluas pasaran produk keluaran Malaysia IV Memasarkan barangan keluaran Malaysia A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV 22. Apakah barang X dan barang Y?

23. Antara berikut, teknologi yang manakah digunakan dalam penanaman padi di Malaysia? I Jentera pembajak II Benih bermutu III Robotik IV In vitro A I dan II C II dan IV B I dan III D III dan IV 24. Antara berikut, keadaan bentuk muka bumi yang manakah sesuai untuk penanaman getah? I Kawasan cerun bukit II Tanah pamah yang rata III Beralun dan bersaliran baik IV Tanah rendah dan bertakung air A I dan II C II dan IV B I dan III D III dan IV 25.

Rajah di atas menerangkan kegiatan ekonomi yang dipengaruhi oleh faktor A modal

5

B pasaran C kerajaan D teknologi 26.

Apakah faktor kemanusiaan yang dapat dikaitkan dengan maklumat di atas? A Modal B Pasaran C Teknologi D Dasar kerajaan 27. Antara berikut, agensi yang manakah telah diwujudkan oleh kerajaan untuk membantu dalam hal pemasaran keluaran negara? I IKEA II FAMA III MARA IV MATRADE A I dan II B I dan III C II dan IV D III dan IV 28. Dari manakah asalnya pelaburan langsung asing iaitu pasar besar peruncitan Carrefour? A Itali B Korea C Sweden D Perancis 29.

Perkembangan kegiatan ekonomi di kawasan bertanda X disebabkan oleh A berhampiran dengan bahan mentah B rancangan pembangunan tanah C penggunaan teknologi canggih D kemudahan asas yang lengkap

6

30.

Berdasarkan peta di atas, jika seorang pelancong ingin menikmati keindahan hutan hujan tropika, kawasan yang manakah sesuai untuk dilawati? AI C III B II D IV 31. Maklumat di atas merujuk kepada A RRIM C FELCRA B LKIM D BERNAS 32.

Pusat penyelidikan yang menghasilkan baka bermutu seperti di atas terletak di negeri bertanda AI B II C III D IV 33. Apakah faktor yang mempengaruhi penanaman kelapa sawit di Malaysia? I Min suhu tahunan 27°C II Hujan tahunan kira-kira 2 600 mm III Tanih jenis gambut IV Tanah yang beralun A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV

7

34. Kedua-dua tempat di atas dapat dikaitkan dengan kegiatan A perikanan C pertanian B pelancongan D perdagangan 35.

Rajah di atas dapat dikaitkan dengan A JKR C SIRIM B MIMOS D MARDI 36. Antara berikut, faktor yang manakah mempengaruhi penanaman padi sawah di Malaysia? I Tanah pamah yang rata II Tanih aluvium yang subur III Jumlah hujan tahunan melebihi 2 600 mm IV Keadaan cuaca yang lembap semasa padi masak A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV 37. Antara berikut, faktor fizikal yang manakah mempengaruhi kegiatan ekonomi? I Tanih II Iklim III Bentuk muka bumi IV Dasar kerajaan A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV 38.

Rajah di atas menunjukkan getah sesuai ditanam di A tanah tinggi B tanah rendah C pinggir pantai D kawasan beralun

8

39. Antara berikut, faktor yang manakah menyebabkan Malaysia menjadi tumpuan pelabur asing? I Kestabilan politik II Tiada bencana alam III Ramai tenaga kerja mahir IV Kemudahan infrastruktur A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV 40. Antara berikut, yang manakah merupakan agensi-agensi yang mengeluarkan modal untuk kegiatan ekonomi di Malaysia? I Permodalan N asional Berhad II Lembaga Tabung Haji III Perbadanan Pembangunan Industri Malaysia IV Lembaga Perdagangan dan Antarabangsa A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV 41.

Kedua-dua teknologi di atas banyak digunakan dalam sektor A pertanian B perikanan C pembuatan D pembalakan 42.

Keadaan fizikal yang sesuai bagi tanaman tersebut di kedua-dua kawasan ialah I min suhu tahunan 18°C II keadaan tanah tinggi III tanih jenis lanar IV hujan tahunan melebihi 3 000 mm A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV 43. Mengapakah kayu balak dieksport menggunakan jalan laut? I Dapat diangkut secara pukal II Kos pengendalian murah III Menjimatkan ruang IV Menjimatkan masa A I dan II C II dan IV

9

B I dan III

D III dan IV

44. Antara berikut, yang manakah merupakan rakan dagang utama Malaysia? I Jepun II Singapura III New Zealand IV Amerika Syarikat A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV 45.

Apakah faktor yang mempengaruhi perkembangan kegiatan ekonomi bagi kawasan yang bertanda X di atas? I Merupakan Zon Perdagangan Bebas II Terdapat pelbagai kemudahan infrastruktur III Ramai tenaga buruh yang tidak mahir IV Sistem pengangkutan yang cekap A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV 46.

Antara berikut, agensi yang manakah boleh membantu Encik Ali memohon pinjaman modal? I Kumpulan Wang Simpanan Pekerja II Permodalan Nasional Berhad III Majlis Amanah Rakyat IV Pelabur asing A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV 47. Antara berikut, yang manakah merupakan faktor kemanusiaan? I Iklim III Pasaran II Modal IV Teknologi A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV 48. Pilih kombinasi yang benar mengenai fungsi FAMA dan RISDA.
10

49. Pilih pasangan yang benar.

50. Sistem telekomunikasi memainkan peranan penting untuk menjana ekonomi negara kerana I penyebaran maklumat yang cepat II pasaran barangan dapat ditingkatkan III memudahkan proses urus niaga IV memudahkan proses pergerakan barangan A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV 51. Antara berikut, faktor yang manakah dapat mempengaruhi sektor pelancongan di Malaysia? I Iklim yang panas sepanjang tahun II Pantai yang putih dan bersih III Hutan hujan tropika yang kaya dengan flora dan fauna IV Fenomena banjir yang sering melanda negara A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV 52. Kumpulan tenaga buruh terdiri daripada I mahir II tidak mahir
11

III separuh mahir IV sangat mahir A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV 53.

Ketiga-tiga teknologi tersebut sangat penting dalam sektor A pertanian B perikanan C penternakan D perdagangan 54. Apakah faktor yang menyebabkan industri perkilangan tertumpu di Pantai Barat Semenanjung Malaysia? I Kos buruh lebih rendah II Sistem pengangkutan lebih maju III Kemudahan pelabuhan yang baik IV Sumber tenaga yang lebih banyak A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV 55.

Antara barangan yang diangkut menggunakan pengangkutan di atas ialah I bahan keluli II buah-buahan III sayur-sayuran IV barangan elektrik A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV 56.

Maklumat di atas merujuk kepada I Pulau Kapas II Pulau Besar

12

III Pulau Jerjak IV Pulau Tioman A I dan II B II dan III

C III dan IV D I dan IV

57. Antara berikut, faktor yang manakah menggalakkan pengeluaran barangan elektronik di Bayan Lepas? I Kemudahan pelabuhan II Bahan mentah tempatan yang banyak III Galakan kerajaan untuk pelaburan asing IV Bekalan tenaga kerja tempatan yang mencukupi A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV 58. Apakah faktor yang mempengaruhi kemajuan sektor perindustrian di Malaysia? I Kemasukan pelaburan asing II Kemudahan infrastruktur yang lengkap III Tenaga buruh yang berkualiti IV Kos upah yang tinggi A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV 59. Apakah peranan FAMA dalam membantu kegiatan pertanian di Malaysia? I Mempromosikan barangan II Mewujudkan pasar tani III Mengeksport hasil keluaran petani IV Menyediakan kemudahan pemasaran A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV 60. Pusat latihan di atas menyediakan kursus kepada pekerja dalam sektor I perniagaan II penternakan III perkhidmatan IV perindustrian A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV

13

Jawapan Unit 12
Question No: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Question No: 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Answer: A D C B C A A A D A Answer: C B B B B A A D D A Question No: 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Question No: 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Answer: D B C A B B C B A B Answer: C A A B B B D C B A Question No: 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Question No: 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Answer: A A A B A D C D B A Answer: A A B B D D C A B C

14

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful