Ordonanţă de urgenţă nr.

44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, publicată în Monitorul Oficial nr. 328 din 25 aprilie 2008 Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează accesul la activitatea economică, procedura de înregistrare în registrul comerţului şi de autorizare a funcţionării şi regimul juridic al persoanelor fizice autorizate să desfăşoare activităţi economice, precum şi al întreprinderilor individuale şi familiale. Ordonanţa nu se aplică profesiilor liberale, precum şi acelor activităţi economice a căror desfăşurare este organizată şi reglementată prin legi speciale. În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenul de mai jos are următoarea semnificaţie: persoană fizică autorizată - persoana fizică autorizată să desfăşoare orice formă de activitate economică permisă de lege, folosind în principal forţa sa de muncă. Activităţile economice pot fi desfăşurate în toate domeniile, meseriile, ocupaţiile sau profesiile pe care legea nu le interzice în mod expres pentru libera iniţiativă. Prezenta ordonanţă de urgenţă se aplică pentru activităţile prevăzute de Codul CAEN a căror desfăşurare în una dintre formele prevăzute de art. 4 nu este reglementată exclusiv potrivit unei legi speciale. Înregistrarea şi autorizarea funcţionării Persoanele fizice autorizate au obligaţia să solicite înregistrarea în registrul comerţului şi autorizarea funcţionării, înainte de începerea activităţii economice. Pot desfăşura activităţi economice persoanele fizice care: a) au împlinit vârsta de 18 ani, în cazul persoanelor fizice care solicită autorizarea pentru desfăşurarea de activităţi economice conform art. 4 lit. a) şi b) şi al reprezentantului întreprinderii familiale, respectiv vârsta de 16 ani, în cazul membrilor întreprinderii familiale; b) nu au săvârşit fapte sancţionate de legile financiare, vamale şi cele care privesc disciplina financiar-fiscală, de natura celor care se înscriu în cazierul fiscal; c) au un sediu profesional; d) declară pe propria răspundere că îndeplinesc condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi al protecţiei muncii. PFA au sediul profesional declarat prin cererea de înregistrare în registrul comerţului şi de autorizare a funcţionării. Pentru stabilirea sediului profesional este necesar ca PFA să deţină un drept de folosinţă asupra imobilului la adresa căruia acesta este declarat. Cererea de înregistrare în registrul comerţului şi de autorizare a funcţionării se depune la registrul comerţului de pe lângă tribunalul din judeţul în care solicitantul îşi stabileşte sediul profesional. Cererea de înregistrare în registrul comerţului şi de autorizare a funcţionării va fi însoţită de documentaţia prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă. Dacă socoteşte îndeplinite condiţiile prevăzute, directorul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal va dispune înregistrarea în registrul comerţului şi autorizarea funcţionării persoanei fizice autorizate.

Dacă documentele depuse în susţinerea cererii sunt incomplete, directorul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal va dispune prin rezoluţie motivată acordarea unui termen de maximum 15 zile pentru completarea acestora. Termenul va fi comunicat solicitantului fie pe loc, dacă este prezent, fie prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. În toate cazurile se vor indica documentele care urmează să fie depuse până la termenul acordat. La cererea motivată a solicitantului, termenul de 15 zile poate fi prelungit. Oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunal va elibera certificatul de înregistrare, conţinând codul unic de înregistrare, certificatul constatator emis în baza declaraţiei pe propria răspundere, precum şi alte acte prevăzute de lege, după caz. Termenul de eliberare a certificatului de înregistrare şi, după caz, a certificatului de înscriere de menţiuni este de 3 zile lucrătoare, respectiv 5 zile lucrătoare, calculat de la data înregistrării cererii sau, după caz, de la data completării cererii cu documentele solicitate. Persoana fizică autorizată va ţine contabilitatea în partidă simplă, potrivit reglementărilor privind organizarea şi conducerea evidenţei contabile în partidă simplă de către persoanele fizice care au calitatea de contribuabil, în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Regimul juridic al PFA În scopul exercitării activităţii pentru care a fost autorizată, PFA poate colabora cu alte persoane fizice autorizate ca PFA, întreprinzători persoane fizice titulari ai unor întreprinderi individuale sau reprezentanţi ai unor întreprinderi familiale ori cu alte persoane fizice sau juridice, pentru efectuarea unei activităţi economice, fără ca aceasta să îi schimbe statutul juridic dobândit potrivit prezentei secţiuni. PFA nu poate angaja cu contract de muncă terţe persoane pentru desfăşurarea activităţii pentru care a fost autorizată şi nici nu va fi considerată un angajat al unor terţe persoane cu care colaborează potrivit art. 16, chiar dacă colaborarea este exclusivă. PFA este asigurată în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale şi are dreptul de a fi asigurată în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi al asigurărilor pentru şomaj, în condiţiile prevăzute de lege. Persoanele fizice autorizate sunt platitoare de impozit pe venit in conditiile prevazute de Legea nr 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare. Codul Fiscal – Impozitul pe venit Art. 43. - (1) Cota de impozit este de 16% si se aplică asupra venitului impozabil corespunzător fiecărei surse din fiecare categorie pentru determinarea impozitului pe veniturile din activităti independente. Art. 44. - (1) Perioada impozabilă este anul fiscal care corespunde anului calendaristic. Art. 45. - (1) Deducerea personală, precum si celelalte sume fixe, exprimate in lei, se stabilesc prin ordin al ministrului finantelor publice. Art. 46. - (1) Veniturile din activităti independente cuprind veniturile comerciale, veniturile din profesii libere si veniturile din drepturi de proprietate intelectuală, realizate in mod individual si/sau intr-o formă de asociere, inclusiv din activităti adiacente.

determinat pe baza contabilitătii in partidă simplă Art. 49 si 50. cu exceptia prevederilor art. după caz. e) veniturile din anularea sau scutirea unor datorii de plată apărute in legătură cu o activitate independentă. (5) Următoarele cheltuieli sunt deductibile limitat: a) cheltuielile de sponsorizare. (3) Nu sunt considerate venituri brute: a) aporturile in numerar sau echivalentul in lei al aporturilor in natură făcute la inceperea unei activităti sau in cursul desfăsurării acesteia. b) să fie cuprinse in cheltuielile exercitiului financiar al anului in cursul căruia au fost plătite. Reguli generale de stabilire a venitului net anual din activităti independente. 3. altele decat cele din exercitarea profesiilor libere. precum si pentru acordarea de burse private. pe baza datelor din contabilitatea in partidă simplă. mecenat.Sunt considerate venituri comerciale veniturile din fapte de comert ale contribuabililor. cu exceptia reorganizărilor. prime de asigurare pentru asigurarea de risc profesional. b) cheltuielile de protocol. activele ce servesc ca garantie bancară pentru creditele utilizate in desfăsurarea activitătii pentru care este autorizat contribuabilul. b) veniturile sub formă de dobanzi din creante comerciale sau din alte creante utilizate in legătură cu o activitate independentă. prevăzute in titlul II. inclusiv contravaloarea bunurilor rămase după incetarea definitivă a activitătii. d) cheltuielile cu primele de asigurare să fie efectuate pentru: 1. c) sumele primite ca despăgubiri. cand se păstrează destinatia bunurilor. cu conditia impozitării sumei reprezentand prima de asigurare. 48. din prestări de servicii. utilizate intr-o activitate independentă. efectuate conform legii. d) sumele sau bunurile primite sub formă de sponsorizări. (6). . potrivit prevederilor capitolului III din prezentul titlu. (2) Venitul brut cuprinde: a) sumele incasate si echivalentul in lei al veniturilor in natură din desfăsurarea activitătii. pentru a putea fi deduse. la momentul plătii de către suportator.(1) Venitul net din activităti independente se determină ca diferentă intre venitul brut si cheltuielile efectuate in scopul realizării de venituri. in limita unei cote de 5% din baza de calcul determinată conform alin. justificate prin documente. b) sumele primite sub formă de credite bancare sau de imprumuturi de la persoane fizice sau juridice. d) veniturile din angajamentul de a nu desfăsura o activitate independentă sau de a nu concura cu o altă persoană. . la beneficiarul acesteia. sunt: a) să fie efectuate in cadrul activitătilor desfăsurate in scopul realizării venitului. c) castigurile din transferul activelor din patrimoniul afacerii. c) să respecte regulile privind amortizarea. 4. persoane care obtin venituri din salarii. mecenat sau donatii. (6). 2. in limita unei cote de 2% din baza de calcul determinată conform alin. (4) Conditiile generale pe care trebuie să le indeplinească cheltuielile aferente veniturilor. deductibile. precum si din practicarea unei meserii. active corporale sau necorporale din patrimoniul afacerii.

altele decat cele prevăzute la alin. f) cheltuielile reprezentand tichetele de masă acordate de angajatori.5 ori nivelul legal stabilit pentru institutiile publice. b) cheltuielile corespunzătoare veniturilor neimpozabile ale căror surse se află pe teritoriul Romaniei sau in străinătate.rata de leasing . pentru acordarea de burse private. potrivit legii. confiscările.c) suma cheltuielilor cu indemnizatia plătită pe perioada delegării si detasării in altă localitate. f1) cheltuielile reprezentand tichetele de vacantă acordate de angajatori. j) cheltuielile reprezentand contributii sociale obligatorii pentru salariati si contribuabili. in conformitate cu legislatia in vigoare. m) cotizatii plătite la asociatiile profesionale in limita a 2% din baza de calcul determinată conform alin. in limita nivelului dobanzii de referintă a Băncii Nationale a Romaniei. potrivit prevederilor legale. in limita a 5% din venitul brut realizat. f) amenzile. j) cheltuielile privind bunurile constatate lipsă din gestiune sau degradate si neimputabile. altele decat cheltuielile de sponsorizare. potrivit legii. altele decat institutiile care desfăsoară activitatea de creditare cu titlu profesional. n) cheltuielile reprezentand contributiile profesionale obligatorii datorate. (6) Baza de calcul se determină ca diferentă intre venitul brut si cheltuielile deductibile. (6). e) pierderile privind bunurile perisabile. d) si la alin. in limita a de 2. dacă inventarul nu este acoperit de o polită de asigurare. i) cheltuielile de achizitionare sau de fabricare a bunurilor si a drepturilor amortizabile din Registrul-inventar. altele decat cele plătite conform clauzelor din contractele comerciale. dobanzile. in limita echivalentului in lei a 400 euro anual pentru o persoană. in tară si in străinătate. (4) lit. inclusiv cele pentru asigurarea de accidente de muncă si boli profesionale. penalitătile de intarziere si penalitătile datorate autoritătilor romane si străine. h) prima de asigurare voluntară de sănătate. h) Abrogat. k) sumele sau valoarea bunurilor confiscate ca urmare a incălcării dispozitiilor legale in vigoare. k) dobanzi aferente imprumuturilor de la persoane fizice si juridice.in cazul contractelor de leasing operational. utilizate in desfăsurarea activitătii. inclusiv impozitul pe venitul realizat in străinătate. . d) cheltuielile sociale. potrivit legii. stabilite in conformitate cu prevederile privind operatiunile de leasing si societătile de leasing. reprezentand chiria . pe baza contractului incheiat intre părti. h). g) contributiile efectuate in numele angajatilor la fonduri de pensii facultative. (7) Nu sunt cheltuieli deductibile: a) sumele sau bunurile utilizate de contribuabil pentru uzul personal sau al familiei sale. i) cheltuielile efectuate pentru activitatea independentă. in limita echivalentului in lei a 250 euro anual pentru o persoană. conform legii. d) cheltuielile cu primele de asigurare. l) cheltuielile efectuate de utilizator. respectiv cheltuielile cu amortizarea si dobanzile pentru contractele de leasing financiar. (5) lit. g) ratele aferente creditelor angajate. cotizatiile plătite la asociatiile profesionale. cat si in scopul personal al contribuabilului sau asociatilor sunt deductibile numai pentru partea de cheltuială care este aferentă activitătii independente. e) donatii de orice fel. potrivit legii. in interesul serviciului. in limita sumei obtinute prin aplicarea unei cote de pană la 2% la fondul de salarii realizat anual. in limitele prevăzute de actele normative in materie. mecenat. cheltuielile de protocol. organizatiilor profesionale din care fac parte contribuabilii. c) impozitul pe venit datorat potrivit prezentului titlu.

conform Clasificării activitătilor din economia natională . (4) In cazul in care un contribuabil desfăsoară o activitate independentă pe perioade mai mici decat anul calendaristic. aprobată prin Hotărarea Guvernului nr. venitul net din aceste activităti nu poate fi inferior venitului net stabilit pe baza normei de venit pentru activitatea de transport de persoane fizice si de bunuri in regim de taxi. (2) si care este desfăsurată de către contribuabil.CAEN. conform art. . conform art. in cursul trimestrului IV al anului anterior celui in care urmează a se aplica. atunci venitul net din activitătile independente desfăsurate de contribuabil se determină pe baza contabilitătii in partidă simplă. (8) Contribuabilii care obtin venituri din activităti independente sunt obligati să organizeze si să conducă contabilitate in partidă simplă. norma de venit aferentă acelei activităti se corectează astfel incat să reflecte perioada de an calendaristic in care a fost desfăsurată activitatea respectivă. individual.stabilirea nomenclatorului. si să completeze Registrul-jurnal de incasări si plăti. (9) In Registrul-inventar se trec toate bunurile si drepturile aferente desfăsurării activitătii. 49. In acest caz. Stabilirea venitului net anual din activităti independente pe baza normelor de venit Art. (5) Dacă un contribuabil desfăsoară două sau mai multe activităti desemnate. (3) Ministerul Finantelor Publice elaborează criterii metodologice care contin reguli pentru stabilirea acestor norme de venit de către directiile generale ale finantelor publice teritoriale. (1) si o altă activitate care nu este prevăzută la alin. (7) Dacă un contribuabil desfăsoară activitate de transport de persoane si de bunuri in regim de taxi si desfăsoară si o altă activitate independentă.l) impozitul pe venit suportat de plătitorul venitului in contul beneficiarilor de venit. 48. care este desemnată conform alin. 656/1997.publicarea acestora. venitul net din aceste activităti se stabileste pe baza celei mai ridicate norme de venit pentru respectivele activităti. se determină pe baza normelor de venit. (6) In cazul in care un contribuabil desfăsoară o activitate din cele prevăzute la alin. atunci venitul net din activitătile independente desfăsurate de contribuabil se determină pe baza datelor din contabilitatea in partidă simplă. pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit. .(1) Venitul net dintr-o activitate independentă. cu modificările ulterioare. .stabilirea nivelului normelor de venit. fără salariati. (1). m) alte sume prevăzute prin legislaTia in vigoare. La stabilirea impozitului se va aplica norma de venit de la locul desfăsurării activitătii. (2) Directiile generale ale finantelor publice teritoriale au următoarele obligatii: . anual. cu respectarea reglementărilor in vigoare privind evidenta contabilă. . 48. Registrul-inventar si alte documente contabile prevăzute de legislatia in materie. (8) Contribuabilii care desfăsoară activităti pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit nu au obligatia să organizeze si să conducă contabilitate in partidă simplă pentru activitatea respectivă.

necompensată după expirarea perioadei prevăzute la lit.Un contribuabil care desfăsoară o activitate independentă are obligatia să efectueze plăti anticipate in contul impozitului anual datorat la bugetul de stat. a). impusi pe bază de norme de venit. . 54.(1) Contribuabilii care obtin venituri din activităti independente.Venitul net din activităti independente se impozitează potrivit prevederilor capitolului X din prezentul titlu. (3) Cererea de optiune pentru stabilirea venitului net in sistem real se depune la organul fiscal competent pană la data de 31 ianuarie inclusiv. c) pierderea reportată. cu exceptia veniturilor pentru care plata anticipată se efectuează prin retinere la sursă sau pentru care impozitul este final potrivit prevederilor art. utilizandu-se datele din contabilitatea in partidă simplă Art. reprezintă pierdere definitivă a contribuabilului. . b) dreptul la report este personal si netransmisibil. 80. cedarea folosintei bunurilor si din activităti agricole se reportează si se completează cu venituri obtinute din aceeasi sursă de venit din următorii 5 ani fiscali.(1) Venitul net anual impozabil se stabileste de către contribuabil prin deducerea din venitul net anual a pierderilor fiscale reportate si se inscrie in declaratia de impunere.Optiunea de a stabili venitul net anual. 48. CAPITOLUL X Venitul net anual impozabil Stabilirea venitului net anual impozabil Art. inregistrate in următorii 5 ani fiscali. (2) Veniturile ce se realizează intr-o fractiune de an sau in perioade diferite ce reprezintă fractiuni ale aceluiasi an. . realizate in străinătate. se consideră venit anual. . precum si cei care obtin venituri din drepturi de proprietate intelectuală au dreptul să opteze pentru determinarea venitului net in sistem real. 53. potrivit art. in cazul contribuabililor care au desfăsurat activitate si in anul precedent. 82. in cazul contribuabililor care incep activitatea in cursul anului fiscal. in următorii 5 ani consecutivi. pe fiecare tară. (4) Regulile de reportare a pierderilor sunt următoarele: a) reportul se efectuează cronologic. Plăti anticipate ale impozitului pe veniturile din activităti independente Art. 51. 78. (2) Optiunea de a determina venitul net pe baza datelor din contabilitatea in partidă simplă este obligatorie pentru contribuabil pe o perioadă de 2 ani fiscali consecutivi si se consideră reinnoită pentru o nouă perioadă dacă nu se depune o cerere de renuntare de către contribuabil. respectiv in termen de 15 zile de la inceperea activitătii. Art. (3) Pierderea fiscală anuală inregistrată pe fiecare sursă din activităti independente. in functie de vechimea pierderii. . potrivit art. (31) Pierderile provenind din străinătate se reportează si se compensează cu veniturile de aceeasi natură si sursă.

In cazul impunerilor efectuate după expirarea termenelor de plată prevăzute la alin. (3) Contribuabilii care in anul anterior au realizat pierderi si cei care au realizat venituri pe perioade mai mici decat anul fiscal. 82. pe baza declaratiei de impunere. individual sau intr-o formă de asociere. prin emiterea unei decizii care se comunică contribuabililor. precum si asociatiile fără personalitate juridică. Pentru declaratiile de venit estimativ depuse in luna decembrie nu se mai stabilesc plăti anticipate. Diferenta dintre impozitul anual calculat asupra venitului net realizat in anul precedent si suma reprezentand plăti anticipate datorate de contribuabil la nivelul trimestrului IV din anul anterior se repartizează pe termenele de plată următoare din cadrul anului fiscal. precum si venituri din activităti agricole sunt obligati să efectueze in cursul anului plăti anticipate cu titlu de impozit. . din motive obiective. cu exceptia veniturilor din arendare. după caz. La stabilirea plătilor anticipate se utilizează cota de impozit de 16% prevăzută la art. exceptandu-se cazul veniturilor pentru care plătile anticipate se stabilesc prin retinere la sursă. (2) Plătile anticipate se stabilesc de organul fiscal competent pe fiecare sursă de venit. odată cu declaratia de impunere. (3) Plătile anticipate se efectuează in 4 rate egale.Declaratii de venit estimat – formular 220 Art. (4) Contribuabilii care determină venitul net pe bază de norme de venit.(1) Contribuabilii care realizează. 43 alin.(1) Contribuabilii care realizează venituri din activităti independente. din cedarea folosintei bunurilor. si declaratia estimativă de venit. sau venitul net din declaratia de impunere pentru anul fiscal precedent. organul fiscal va lua ca bază de calcul venitul anual estimat. care incep o activitate in cursul anului fiscal sunt obligati să depună la organul fiscal competent o declaratie referitoare la veniturile si cheltuielile estimate a se realiza pentru anul fiscal. venituri din activităti independente. Fac exceptie veniturile din arendare. luandu-se ca bază de calcul venitul anual estimat sau venitul net realizat in anul precedent. precum si cei pentru care cheltuielile se determină in sistem forfetar si au optat pentru determinarea venitului net in sistem real depun. estimează că vor realiza venituri care diferă cu cel putin 20% fată de anul fiscal anterior depun. pană la data de 25 mai inclusiv a anului . o dată cu cererea de optiuni. pentru care contribuabilul stabileste impozitul. . 83. potrivit legii. Declaratia de impunere – formular 200 Art. in toate situatiile in care a fost depusă o declaratie privind venitul estimat pentru anul curent. venituri din activităti agricole. pentru fiecare an fiscal. pe baza declaratiei de impunere. precum si cei care. (3). si declaratia de venit estimat. . contribuabilii au obligatia efectuării plătilor anticipate la nivelul sumei datorate pentru ultimul termen de plată al anului precedent. venituri din cedarea folosintei bunurilor.(1) Contribuabilii. au obligatia de a depune o declaratie de impunere la organul fiscal competent. (5) Pentru stabilirea plătilor anticipate. (4) Termenele si procedura de emitere a deciziilor de plăti anticipate vor fi stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală. Stabilirea plătilor anticipate de impozit Art. pană la data de 15 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru. 81. determinate in sistem real. in termen de 15 zile de la data producerii evenimentului. după caz. (1). venitul net aferent perioadei pană la sfarsitul anului urmand să fie supus impozitării.

(2) Declaratia de impunere se completează si pentru castigul net anual/pierderea netă anuală. respectiv a cotelor prevăzute la art. (3) Nu se depun declaratii de impunere pentru următoarele categorii de venituri: a) venituri nete determinate pe bază de norme de venit. b) venituri din cedarea folosintei bunurilor prevăzute la art. reprezentand pană la 2% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil. conform legii. cat si termen de plată a impozitului pe venit. (4) Procedura de aplicare a prevederilor alin. prin aplicarea cotei de 16%. (3) Organul fiscal competent are obligatia calculării. pe bază de contract. unitătilor de cult. castigul net anual din operatiuni de vanzarecumpă rare de valută la termen. pentru care informatiile sunt cuprinse in fisele fiscale. altele decat părtile sociale si valorile mobiliare. a căror impunere este finală. (1). in cazul societătilor inchise. 84. a căror impunere este finală potrivit prevederilor art. e) venituri din pensii. castigul net anual din transferul titlurilor de valoare. pentru sustinerea entitătilor nonprofit care se infiintează si functionează in conditiile legii. c) venituri sub formă de salarii si venituri asimilate salariilor. conform legii. (2) si (3) se stabileste prin ordin al presedintelui AgenTiei NaTionale de Administrare Fiscală. generată de: a) tranzactii cu titluri de valoare. d) venituri din investitii. retinerii si virării sumei reprezentand pană la 2% din impozitul datorat pe: a) venitul net anual impozabil. a căror impunere este finală. in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 67 alin. depuse de contribuabilii prevăzuti la art. republicată. pe baza declaratiei de impunere. (2) Contribuabilii pot dispune asupra destinatiei unei sume. 74 alin. g) venituri din transferul proprietătilor imobiliare. precum si venituri din premii si din jocuri de noroc. . 63 alin. a).următor celui de realizare a venitului. Stabilirea impozitului pe venitul net anual impozabil si termenul de plată Art. si orice alte operatiuni de acest gen. b) operatiuni de vanzare-cumpărare de valută la termen. Declaratia de impunere se completează pentru fiecare sursă si categorie de venit. (2). precum si pentru acordarea de burse private. cu modificările si comple . b) castigul net anual din transferul titlurilor de valoare. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală. care au regim de declaratii de impozite si taxe sau declaratii lunare. h) venituri din alte surse. 60. pe bază de contract. cu exceptia contribuabililor care au depus declaratii de venit estimativ in luna decembrie si pentru care nu s-au stabilit plăti anticipate. f) venituri din activităti agricole. pe bază de contract. cu exceptia celor prevăzute la alin.(1) Impozitul pe venitul net anual impozabil/castigul net anual datorat este calculat de contribuabil. (11) Data de 25 mai inclusiv a fiecărui an fiscal se constituie atat termen de declarare. asupra venitului net anual impozabil/castigului net anual din anul fiscal. (2). c) castigul net anual din operatiuni de vanzare-cumpărare de valută la termen. si orice alte operatiuni de acest gen. (4). (3) lit. după caz. si orice alte operatiuni de acest gen.

.datele cantitative şi valorice aferente operaţiunii economico-financiare efectuate. întocmite în acest scop în conformitate cu reglementările legale în vigoare. Orice operaţiune economico-financiară efectuată se consemnează în momentul efectuării ei într-un document care stă la baza înregistrărilor în evidenţa contabilă în partidă simplă. . Documentele provenite din relaţiile de cumpărare a unor bunuri de la persoane fizice pot fi înregistrate în evidenţa contabilă în partidă simplă numai în cazurile în care se face dovada intrării în patrimoniu a bunurilor respective.menţionarea părţilor care participă la efectuarea operaţiunii economico-financiare (când este cazul). Documentele care stau la baza înregistrărilor în evidenţa contabilă în partidă simplă pot dobândi calitatea de document justificativ numai în cazurile în care furnizează toate informaţiile prevăzute în normele legale în vigoare.numele şi prenumele. În conformitate cu prevederile legale evidenţa contabilă în partidă simplă se ţine în limba română şi în moneda naţională. . În cazul în care documentele respective se referă la cheltuieli pentru prestări de servicii efectuate de persoane fizice impuse pe bază de normă de venit. dobândind astfel calitatea de document justificativ. după caz. şi Dispoziţie de plată-încasare către casierie (cod 14-4-4).Contabilitatea in partida simpla Contabilitatea in partida simpla presupune inregistrarea in „Registrul jurnal de incasari si plati“ a incasarilor si platilor aferente unei perioade. şi a plăţii acestora pe bază de Dispoziţie de plată-încasare către casierie (cod 14-4-4). 1.conţinutul operaţiunii economico-financiare. prevăzute în structura formularelor aprobate: .denumirea documentului. pentru a fi înregistrate în evidenţa contabilă în partidă simplă a contribuabililor prevăzuţi la pct. . . . acestea trebuie să aibă la bază contracte sau convenţii. Documentele justificative trebuie să cuprindă următoarele elemente principale.numărul documentului şi data întocmirii acestuia.alte elemente menite să asigure consemnarea completă a operaţiunilor în documente justificative. şi temeiul legal al efectuării ei. precum şi semnăturile persoanelor care răspund de efectuarea operaţiunii. precum şi adresa completă. prin întocmirea Borderoului de achiziţie (cod 144-13) sau a Notei de recepţie şi constatare de diferenţe (cod 14-3-1/A). tranzactii efectuate in numerar si prin banca. . . iar atunci când este necesar.numele şi prenumele contribuabilului.

fişe etc. cu excepţia ordinului de deplasare (delegaţie). Termenul de păstrare a Registrului-jurnal de încasări şi plăţi.Documentele contabile . precum şi lăsarea de spaţii libere între operaţiunile înscrise în acestea. Înscrierea datelor în documente se face cu cerneală. aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice. care se păstrează timp de 50 de ani. Arhivarea şi păstrarea documentelor justificative şi financiar-contabile Contribuabilii au obligaţia să păstreze în arhiva lor registrele de contabilitate. centralizarea şi înregistrarea în evidenţa contabilă în partidă simplă a operaţiunilor consemnate în documentele justificative. cu pix cu pastă. pentru ca acestea să poată fi citite. menţionându-se şi data efectuării operaţiunii de corectare. precum şi documentele justificative. care stau la baza înregistrării în evidenţa contabilă în partidă simplă. se şnuruiesc şi se parafează înainte de depunerea lor la organele fiscale pentru înregistrare. documentele financiar-contabile. la încetarea activităţii. precum şi a documentelor justificative şi financiar-contabile este de 10 ani. Erorile se corectează prin tăierea cu o linie a textului sau a cifrei greşite. la maşina de scris sau cu ajutorul tehnicii de calcul. Modelele şi normele de întocmire şi de utilizare ale Registrului-jurnal de încasări şi plăţi şi ale Registrului-inventar sunt prezentate la cap. . Contribuabilii au obligaţia să efectueze inventarierea generală a patrimoniului: la începutul activităţii. după caz. ori al altor documente pentru care normele de utilizare prevăd asemenea restricţii. cel puţin o dată pe an. Inventarierea se face în conformitate cu normele privind organizarea şi efectuarea inventarierii. cu începere de la data încheierii anului fiscal în cursul căruia au fost întocmite. a Registrului-inventar. se eliberează sau se justifică numerarul. Acestea se numerotează. cu excepţia statelor de salarii. În documentele justificative şi în cele contabile nu sunt admise ştersături sau alte asemenea procedee. .servesc la prelucrarea. documentul greşit se anulează şi rămâne în carnetul respectiv (nu se detaşează). IV. În cazul documentelor justificative la care nu se admit corecturi. cum sunt cele pe baza cărora se primeşte. iar deasupra lor se scrie textul sau cifra corectă. precum şi în alte situaţii prevăzute de lege. Registrul-jurnal de încasări şi plăţi (cod 14-1-1/b) şi Registrul-inventar (cod 14-1-2/a) au regim de înregistrare la organele fiscale. pe baza căruia se primeşte sau se restituie diferenţa dintre cheltuielile efective de deplasare şi avansul acordat. Corectarea se face pe toate exemplarele documentului justificativ şi se confirmă prin semnătura persoanei care a întocmit documentul justificativ.jurnale.

cât şi în valută. formularele cu regim special de tipărire.. suma reprezentând contravaloarea acestora se include în venitul brut..organizarea de spectacole (culturale. III. c) alte venituri.Chitanţă (cod 14-4-1). Evidenţa contabilă în partidă simplă a operaţiunilor efectuate în valută se ţine atât în moneda naţională. după natura lor... documentele se predau la arhivele statului în conformitate cu dispoziţiile Legii Arhivelor Naţionale nr..). (cod 14-4-20). considerându-se o înstrăinare. 16/1996. distractive etc. prevăzute în prezentele norme metodologice. în funcţie de specificul activităţii şi de necesităţile proprii. Pentru fiecare tip de activitate desfăşurată se va întocmi Fişa pentru operaţiuni diverse (cod 14-6-22/b) în care se vor înregistra toate documentele în ordine cronologică.Extras din borderoul de plăţi din data de . .Factură (cod 14-4-10/aA) şi Factură fiscală (cod 14-4-10/A).. sportive. Modelele şi normele de întocmire şi de utilizare a acestor formulare sunt prezentate la cap..În cazul încetării activităţii contribuabilului. . dacă legea nu dispune altfel.Fişă de magazie a formularelor cu regim special (cod 14-3-8/b). potrivit reglementărilor elaborate în acest sens. . Constituie venit brut venitul încasat în cadrul unui an calendaristic.. b) venituri din profesii libere. după caz: .Monetar (cod 14-50-61).. În cazul în care bunurile din patrimoniul afacerii trec în patrimoniul personal al contribuabilului..Bon de comandă-chitanţă (cod 14-4-11/a şi cod 14-4-11). indiferent de perioada în care au fost efectuate prestaţiile. înseriere şi numerotare. .. Pentru înregistrarea veniturilor din activităţi independente contribuabilii vor utiliza.. . Norme privind înregistrarea veniturilor Evidenţa contabilă în partidă simplă a veniturilor se ţine pe feluri de venituri. astfel: a) venituri din activităţi care constituie fapte de comerţ. . Contribuabilii care desfăşoară următoarele activităţi: .

alte activităţi cuprinse în Codul comercial. nemaifiind necesară deschiderea Jurnalului privind operaţiuni diverse (cod 14-6-17/c).transport de bunuri şi de persoane. şi altele asemenea. pentru sumele încasate atât pe bază de chitanţă. consignaţie sau mandat comercial).. totalul veniturilor se regăseşte în Fişa pentru operaţiuni diverse (cod 14-6-22/b). bon fiscal etc. cât şi prin bancă. prevăzute în titlul II din Codul fiscal. sunt: a) să fie efectuate în cadrul activităţilor desfăşurate în scopul realizării venitului. Norme privind evidenţierea cheltuielilor Condiţiile generale pe care trebuie să le îndeplinească cheltuielile aferente veniturilor. pentru a putea fi deduse. . justificate prin documente. . b) să fie cuprinse în cheltuielile exerciţiului financiar al anului în cursul căruia au fost plătite. imprimerie. pe rândul "Total". c) să respecte regulile privind amortizarea. În relaţiile cu persoanele fizice contribuabilii sunt obligaţi. formularele Factură (cod 14-4-10/aA). precum şi pentru veniturile din profesii libere şi veniturile din drepturi de proprietate intelectuală pot întocmi. . . În relaţiile cu persoanele juridice contribuabilii sunt obligaţi. Totalurile lunare din Fişa pentru operaţiuni diverse se vor înregistra în Jurnalul privind operaţiuni diverse (cod 14-6-17/c).activităţi al căror scop este facilitarea încheierii de tranzacţii comerciale printr-un intermediar (contract de comision. a Jurnalului privind operaţiuni diverse. pentru sumele încasate prin bancă. În cazul contribuabililor care realizează venituri dintr-o singură activitate.. în funcţie de natura activităţii.activităţi de editare. indiferent de tehnica folosită. să întocmească factură. de frecvenţa încasării sau de felul serviciilor prestate. implicit. nemaifiind obligatorie întocmirea Fişei pentru operaţiuni diverse şi. precum şi de alte elemente specifice activităţii desfăşurate.active corporale sau necorporale din patrimoniul afacerii. d) cheltuielile cu primele de asigurare să fie efectuate pentru: . multiplicare. Totalul veniturilor din Jurnalul privind operaţiuni diverse reprezintă venitul contribuabilului. înseriere şi numerotare. respectiv Factură fiscală (cod 14-4-10/A). Contribuabilii care încasează în numerar toate veniturile realizate pot să evidenţieze aceste venituri numai în Registrul-jurnal de încasări şi plăţi. aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice. să întocmească factură. contract de agent. grupate pe feluri de activităţi. Chitanţă (cod 14-4-1) sau alte formulare cu regim special de tipărire.

.cheltuielile de delegare. . . materiale consumabile. .cheltuielile cu achiziţionarea de materii prime. . .cheltuielile cu lucrări executate şi servicii prestate de terţi. . utilizate în desfăşurarea activităţii. în baza unui contract de închiriere. pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de şomaj.cheltuielile cu transportul de bunuri şi de persoane.. pentru asigurările sociale de sănătate.cheltuielile cu energia şi apa. la momentul plăţii de către suportator. .persoane care obţin venituri din salarii.cheltuielile efectuate de contribuabil pentru executarea de lucrări şi prestarea de servicii pentru terţi. Evidenţa contabilă în partidă simplă a cheltuielilor se ţine pe feluri de cheltuieli. pentru utilaje şi pentru alte instalaţii închiriate.cheltuielile reprezentând contribuţiile pentru asigurările sociale de stat.cheltuielile cu comisioanele şi cu alte servicii bancare. .cheltuielile cu primele de asigurare.dobânzile aferente creditelor bancare. detaşare şi deplasare. în funcţie de natura lor. . potrivit prevederilor capitolului III din titlul III din Codul fiscal. altele decât impozitul pe venit. risc profesional şi accidente de muncă.activele ce servesc ca garanţie bancară pentru creditele utilizate în desfăşurarea activităţii pentru care este autorizat contribuabilul.cheltuielile poştale şi taxele de telecomunicaţii. . cum sunt: . cu condiţia impozitării sumei reprezentând prima de asigurare. .cheltuielile reprezentând contribuţiile profesionale obligatorii datorate asociaţiilor profesionale din care fac parte contribuabilii.boli profesionale.cheltuielile cu impozite şi taxe. . la beneficiarul acesteia.cheltuielile cu reclama şi publicitatea. . . precum şi alte contribuţii obligatorii. . astfel: a) cheltuielile efectuate în interesul direct al activităţii. . obiecte de inventar şi mărfuri.chiria pentru spaţiul în care se desfăşoară activitatea. .cheltuielile de personal.

potrivit legii.numărul de metri pătraţi folosiţi în interes de afacere. în limita unei cote de 2% din baza de calcul determinată conform alin.numărul de kilometri parcurşi în interes de afacere. . (6) al art. în conformitate cu legislaţia în vigoare. sunt deductibile numai pentru partea de cheltuială care este aferentă activităţii independente.numărul de unităţi de măsură specifice în alte cazuri. . în limita a de 2. g) contribuţiile efectuate în numele angajaţilor la scheme facultative de pensii ocupaţionale. 49 din Codul fiscal.b) cheltuielile cu sponsorizarea şi mecenatul. d) cheltuielile sociale. e) pierderile privind bunurile perisabile. (6) al art. j) cheltuielile reprezentând contribuţii sociale obligatorii pentru salariaţi şi contribuabili. cât şi în scopul personal al contribuabilului sau asociaţilor. în limita unei cote de 5% din baza de calcul determinată conform alin. d) cheltuielile cu amortizarea fiscală. e) în cazul utilizării bunurilor cu folosinţă mixtă (pentru afacere şi în scop personal). după caz. stabilite potrivit reglementărilor în vigoare privind impozitul pe venit. b) cheltuielile de protocol. proporţional cu: . în limita sumei obţinute prin aplicarea unei cote de până la 2% la fondul de salarii realizat anual. c) cheltuielile de protocol. şi f) alte cheltuieli deductibile plafonat. în limita echivalentului în lei a 200 euro anual. c) suma cheltuielilor cu indemnizaţia primită pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate. în limita stabilită potrivit legii. i) cheltuielile efectuate pentru activitatea independentă. în limitele prevăzute de actele normative în materie.5 ori nivelul legal stabilit pentru instituţiile publice. 49 din Codul fiscal. f) cheltuielile reprezentând tichetele de masă acordate de angajatori. h) prima de asigurare pentru asigurările private de sănătate. Următoarele cheltuieli sunt deductibile limitat: a) cheltuielile de sponsorizare şi mecenat efectuate conform legii. în ţară şi în străinătate. în interesul serviciului. . pentru o persoană. potrivit legii. cheltuiala deductibilă se determină.

pe baza contractului încheiat între părţi. b) veniturile sub formă de dobânzi din creanţe comerciale sau din alte creanţe utilizate în legătură cu o activitate independentă.în cazul contractelor de leasing operaţional.k) dobânzi aferente împrumuturilor de la persoane fizice şi juridice utilizate în desfăşurarea activităţii. înainte de înregistrarea totalului din Fişa pentru operaţiuni diverse se va calcula cota care este deductibilă şi numai aceasta se va înregistra în Jurnalul privind operaţiuni diverse pentru cheltuieli. cum sunt: .rata de leasing . Nu constituie venit brut şi nu se înregistrează în Registrul-jurnal de încasări şi plăţi sumele încasate. nemaifiind obligatorie întocmirea Fişei pentru operaţiuni diverse şi. a Jurnalului privind operaţiuni diverse.sumele primite sub formă de credite bancare sau de împrumuturi de la persoane fizice ori persoane juridice. stabilite în conformitate cu prevederile privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing. implicit. Pentru fiecare fel de cheltuieli se va întocmi Fişa pentru operaţiuni diverse. c) câştigurile din transferul activelor din patrimoniul afacerii utilizate într-o activitate independentă. inclusiv contravaloarea bunurilor rămase după încetarea definitivă a activităţii. . l) cheltuielile efectuate de utilizator.aporturile în numerar sau echivalentul în lei al aporturilor în natură făcute la începerea unei activităţi ori în cursul desfăşurării acesteia. în limita nivelului dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României. e) veniturile din anularea sau scutirea unor datorii de plată apărute în legătură cu o activitate independentă. respectiv cheltuielile cu amortizarea şi dobânzile pentru contractele de leasing financiar. Pentru cheltuielile cu amortizarea se va întocmi Fişa pentru operaţiuni diverse. reprezentând chiria . Calculul venitului net Venitul brut cuprinde: a) sumele încasate şi echivalentul în lei al veniturilor în natură din desfăşurarea activităţii. Contribuabilii pot întocmi o singură fişă pentru operaţiuni diverse care să cuprindă toate cheltuielile a căror deductibilitate nu este plafonată. d) veniturile din angajamentul de a nu desfăşura o activitate independentă sau de a nu concura cu o altă persoană. . Pentru cheltuielile deductibile plafonat. Contribuabilii care nu efectuează cheltuieli de natura celor care sunt deductibile plafonat pot să evidenţieze aceste cheltuieli numai în Registrul-jurnal de încasări şi plăţi. iar totalul lunar al acestora se va înregistra în Jurnalul privind operaţiuni diverse pentru cheltuieli.

. evidenţiate în col. comision sau mandat comercial. precum şi obligaţiile stabilite conform legii şi neonorate se înregistrează la valoarea lor nominală în fişe pentru operaţiuni diverse. Sunt amortizabile. în Registrul-jurnal de încasări şi plăţi (cod 14-1-1/b). Se admit la deducere numai cheltuielile care sunt aferente realizării veniturilor şi care sunt plătite în cursul unui an fiscal. Venitul net sau pierderea fiscală se calculează astfel: din totalul sumelor încasate. iar în cazul valorificării bunurilor în regim de consignaţie. Pentru aceste categorii de operaţiuni fie se deschid fişe pentru operaţiuni diverse distincte. Cheltuielile cu amortizarea pentru bunuri se admit la deducere. Aceste fişe se deschid distinct pentru creanţe şi datorii. acest centralizator întocmindu-se cu ajutorul unui document cumulativ. aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice. mecenat sau donaţii. respectiv facturile emise şi neîncasate. Venitul net sau pierderea fiscală va fi influenţată cu plăţile şi/sau încasările efectuate în avans. numai bunurile înregistrare în Registrul-inventar (cod 14-1-2/a). Orice sumă plătită. fie se întocmesc situaţii cu ajutorul documentelor cumulative care să reflecte situaţia acestor sume. 7. care se referă la alte exerciţii fiscale. privind activitatea financiară şi contabilă. cu impozitul de 15% din venitul brut încasat. cronologic. în conformitate cu reglementările din titlul II din Codul fiscal. respectiv 6. şi totalul sumelor plătite. . în numerar sau prin bancă se va înregistra în mod obligatoriu. care se preia din centralizatorul cheltuielilor nedeductibile. din Registrul-jurnal de încasări şi plăţi. în cazul drepturilor de proprietate intelectuală. după caz. care nu au regim special. Înregistrarea în evidenţa contabilă în partidă simplă a bunurilor mobile şi imobile se face la valoarea de achiziţie. evidenţiate în col. în conformitate cu prevederile legale. din Registrul-jurnal de încasări şi plăţi. respectiv încasată. se scad cheltuielile cu amortizarea fiscală a bunurilor şi drepturilor. Evidenţa contabilă în partidă simplă a bunurilor din patrimoniu se ţine în conformitate cu prevederile normelor metodologice de întocmire şi utilizare a formularelor tipizate comune pe economie. tehnică judiciară şi extrajudiciară. .sumele primite ca despăgubiri. precum şi în cazul activităţilor de expertiză contabilă. veniturilor obţinute ca urmare a unor activităţi desfăşurate în baza unui contract de agent. de producţie sau la preţul pieţei. cu impozitul de 10% din venitul brut încasat. Cheltuielile deductibile plafonate se stabilesc astfel încât la sfârşitul anului fiscal să se încadreze în prevederile legale. Creanţele. reprezentând plăţi anticipate în contul impozitului anual. 5. respectiv 8. şi se adună sumele plătite pentru cumpărarea bunurilor amortizabile şi totalul cheltuielilor nedeductibile. evidenţiate în Fişa pentru operaţiuni diverse.sumele sau bunurile primite sub formă de sponsorizări.

BON DE COMANDA-CHITANTA (cod 14-4-11 si cod 14-4-11/a) Formular cu regim special de tiparire. . Circula la depunator (exemplarul 1). 1.document de încarcare în gestiunea primitorului. Serveste ca: . 2.document pe baza caruia se întocmeste documentul de decontare a produselor si marfurilor livrate. verde . .exemplarul 1. pentru înregistrarea în contabilitate. de catre contribuabilul sau casierul numit si se semneaza de acesta pentru primirea sumei.exemplarul 2 se preda clientului. determinarea volumului serviciilor prestate si a materialelor consumate. Circula: . înseriere si numerotare. produsele si marfurile livrate sunt însotite pe timpul transportului de avizul de însotire a marfii. . la executarea lucrarilor si la prestarea serviciilor. înseriere si numerotare.document de însotire a marfii pe timpul transportului. dupa utilizarea completa a carnetului (exemplarul 2). Atunci când factura nu se poate întocmi în momentul livrarii datorita unor conditii obiective si cu totul exceptionale. În vederea corelarii documentelor de livrare. numarul si data avizului de însotire a marfii se înscriu în formularul de factura. a lucrarilor executate sau a serviciilor prestate. FACTURA (cod 14-4-10/aA) Formular cu regim special de tiparire. încasarea sumei de la client. Serveste ca document pentru: contractarea serviciilor. 3. Exemplarul 2 ramâne în carnet. înseriere si numerotare CHITANTA (cod 14-4-1) Formular cu regim special de tiparire. . 3.document justificativ pentru depunerea unei sume în numerar la casierie. Se întocmeste manual sau cu ajutorul tehnicii de calcul. rosu . 1. pentru înregistrarea în contabilitate. . 2. a avizului de însotire a marfii sau a altor documente care atesta executarea lucrarilor si prestarea serviciilor si se semneaza de emitent. 2. Serveste ca: . pe baza dispozitiei de livrare. Tiparit în blocuri cu câte 150 de file.exemplarul 1. 3. fiind folosit ca document de verificare a operatiunilor efectuate în Registrul-jurnal de încasari si plati. formate din 50 de seturi cu câte 3 file în culori diferite: albastru .exemplarul 3 ramâne în carnet. la desfacere. la livrarea produselor si a marfurilor. 1.exemplarul 2.document justificativ de înregistrare în Registrul-jurnal de încasari si plati si în contabilitate.exemplarul 3. Tiparit în carnete cu câte 75 de file. în trei exemplare. Se arhiveaza.exemplarul 1.exemplarul 2. . . dupa caz. înseriere si numerotare.document justificativ de înregistrare în contabilitatea furnizorului si a cumparatorului. la cumparator. confirmarea primirii si evaluarea obiectului de executat sau de reparat. 4. Tiparit în carnete cu câte 100 de file.Modele si norme de întocmire si utilizare a formularelor financiar-contabile. . . comune pe economie. Se întocmeste în trei exemplare de catre contribuabil. pentru fiecare suma încasata. Circula: .exemplarul 3. Se întocmeste în doua exemplare. cu regim special de tiparire.

înseriere si numerotare. Se arhiveaza împreuna cu documentele justificative care au stat la baza întocmirii lui. 3. 4. (cod 14-4-20) Formular cu regim special de tiparire. Contribuabilii platitori de taxa pe valoarea adaugata vor înregistra sumele încasate sau platite.... facându-se înregistrarea operatiunilor efectuate pe baza documentelor justificative. În aceasta situatie Registrul-jurnal de încasari si plati se editeaza lunar. de la începutul activitatii pâna la data . iar dupa completarea integrala se deschide un nou registru înregistrat si parafat.document de înregistrare a încasarilor si platilor.la beneficiarul de servicii (exemplarul 2). fiecare operatiune economico-financiara se va înregistra în ordine cronologica.document pentru înregistrarea veniturilor din activitati independente în evidenta contabila în partida simpla a persoanelor fizice.. Serveste ca: . ci si cele efectuate prin contul curent de la banca. pe baza documentelor justificative... Registrul-jurnal de încasari si plati se numeroteaza si se snuruieste. distinct. Se întocmeste în doua exemplare de catre beneficiarul prestatiilor executate de persoanele fizice impuse potrivit normelor legale privind impozitul pe venit.... dupa ce a fost numerotat. pe fiecare operatiune. snuruit.la beneficiarul de servicii (exemplarul 2). În coloana 1 se înscrie numarul curent al operatiunilor.. . Pentru fiecare asociatie fara personalitate juridica se va întocmi câte un registru-jurnal de încasari si plati. care va fi numerotat în ordine crescatoare.la persoana fizica care a efectuat prestatia (exemplarul 1). . Acest registru se parafeaza de catre organul fiscal teritorial la începerea si la încetarea activitatii. 2. Numerotarea filelor se va face în ordine crescatoare. REGISTRUL-INVENTAR (cod 14-1-2/a) Serveste ca document de înregistrare a bunurilor achizitionate sau realizate. exclusiv taxa pe valoarea adaugata. . În Registrul-jurnal de încasari si plati se înregistreaza nu numai operatiunile în numerar. Circula: . REGISTRUL-JURNAL DE ÎNCASARI SI PLATI (cod 14-1-1/b) Serveste ca: .document de stabilire a situatiei financiare a contribuabilului care conduce evidenta contabila în partida simpla. Se arhiveaza: . 1.. Se întocmeste la contribuabili într-un singur exemplar. fara a se lasa rânduri libere.. Se întocmeste într-un singur exemplar de catre contribuabili..document pentru înregistrarea în contabilitate a sumelor platite si a impozitului pe venit retinut în conformitate cu contractele de comision..la persoana fizica care a efectuat prestatia (exemplarul 1).EXTRAS DIN BORDEROUL DE PLATI din data de . . dupa ce a fost numerotat. În conditiile conducerii evidentei contabile în partida simpla cu ajutorul tehnicii de calcul.. prin preluarea totalului sumelor din Registrul-jurnal de încasari si plati obtinut cu ajutorul tehnicii de calcul.proba în litigii. în functie de data de întocmire sau de intrare a documentelor. Operatiunile înregistrate în Registrul-jurnal de încasari si plati se totalizeaza anual. mandat sau agent. snuruit. parafat si înregistrat la organul fiscal teritorial.. . parafat si înregistrat la organul fiscal teritorial. Registrul-jurnal de încasari si plati parafat si înregistrat la organul fiscal teritorial va fi completat lunar. iar paginile vor fi numerotate pe masura editarii lor.

nu se sorteaza pe locuri de folosinta. În situatia când materialul solicitat lipseste din depozit. respectiv mai multor materiale. sanitare. În coloana 3 se înscrie numarul de inventar al bunurilor. Se întocmeste într-un exemplar. respectiv eliberarii materialelor din magazie pentru consum. În coloana 4 se trece data (ziua. pe versoul formularului se obtin semnaturile persoanelor autorizate sa aprobe folosirea altor materiale decât cele prevazute în consumurile normate. Data amortizarii complete si cota de amortizare se înscriu în spatiile rezervate. în spatiul rezervat "Accesoriilor" se înscriu partile componente ale mijlocului fix. 2. În coloana 6 se înscrie valoarea de achizitie sau valoarea bunurilor ramasa de recuperat. fisele mijloacelor fixe se grupeaza pe locuri de folosinta. În coloana 5 se înscriu felul si numarul documentului pe baza caruia se face înregistrarea bunurilor. numarul de fabricatie si seria. în dreptul rândului respectiv. Când formularul este folosit ca fisa colectiva.document de eliberare din magazie pentru consum a unui singur material. în ordinea codurilor din clasificare a imobilizarilor conform Legii nr.document justificativ de înregistrare în evidenta magaziei si în evidenta contabila în partida simpla. anul) la care se face înregistrarea bunurilor.document justificativ de scadere din gestiune. cu modificarile si completarile ulterioare. . electrice etc. pe masura lansarii. Se completeaza pe baza documentelor justificative privind miscarea mijloacelor fixe sau modificarea valorii de inventar a acestora. dupa caz. se procedeaza în felul urmator: . În coloana 2 se înscrie denumirea bunurilor. 2. se întocmeste pe formulare separate pentru materialele din cadrul aceleiasi grupe de materiale. pentru fiecare mijloc fix sau pentru mai multe mijloace fixe de acelasi fel si de aceeasi valoare care au aceleasi cote de amortizare si sunt puse în functiune în aceeasi luna. Se arhiveaza împreuna cu documentele justificative care au stat la baza întocmirii lui. loc de depozitare si loc de consum. Dupa înscrierea denumirii materialului înlocuitor se întocmeste un bon de consum separat. În coloana 10 se dau explicatii cu privire la identificarea bunului. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale si necorporale.în cazul bonului de consum (colectiv) se taie cu o linie denumirea materialului înlocuit si se semneaza de aprobare a înlocuirii. în principiu.încetarii acesteia. la o cladire se completeaza instalatiile de încalzire centrala. în prealabil. în afara de datele privind marca. . Serveste ca document pentru evidenta analitica a mijloacelor fixe. iar în cadrul acestora. În coloana 9 se înscrie valoarea de iesire (vânzare) a bunului. În coloana 8 se înscrie suma inclusa pe cheltuieli pâna la data iesirii.în cazul bonului de consum se completeaza spatiul urmator cu denumirea materialului înlocuitor. anul) la care iese din gestiune bunul respectiv. Se întocmeste în doua exemplare. . În coloana 7 se înscrie data (ziua. În rubrica destinata caracteristicilor tehnice de identificare a mijlocului fix. . modernizarii sau reevaluarii lor. Serveste ca: . Se pastreaza în cartoteca pe grupe de mijloace fixe. Bonul de consum (colectiv). De exemplu. BON DE CONSUM (cod 14-3-4A) 1. îmbunatatirii. Acest registru se numeroteaza si se completeaza fara stersaturi si fara a se lasa spatii libere. luna. În bonul de consum coloanele "Unitatea de masura" si "Cantitatea necesara" de pe rândul 2 se completeaza în cazul în care se solicita si se elibereaza din magazie materiale cu doua unitati de masura. FISA MIJLOCULUI FIX (cod 14-2-2/a) 1. luna. Bonul de consum se poate întocmi într-un exemplar în conditiile utilizarii tehnicii de calcul. Fisele mijloacelor fixe scoase din functiune sau transferate se scot din cartoteca si se pastreaza separat. ca urmare a completarii. dupa ce.

. Marcile postale si timbrele fiscale se înscriu în listele de inventariere la valoarea nominala. precum si a tuturor evaluarilor.document de baza pentru stabilirea minusurilor si plusurilor de valori materiale (imobilizari. . precum si datele tehnice care au stat la baza calculelor. Pentru bunurile aflate în ambalaje originale intacte. de comisia de inventariere. calculelor si totalizarilor. . materialele. se vor atasa notele de calcul privind inventarierea. lichidele a caror cantitate faptica nu se . 2. în vrac etc. la locurile de depozitare. pe gestiuni. pentru a se putea stabili cu usurinta integritatea acestora. fara desfacere asigurata se întocmesc liste de inventariere separate. Greselile descoperite cu aceasta ocazie trebuie corectate înainte de consemnarea rezultatelor inventarierii. . grad de umiditate la cereale etc. numarul si data actului de predare-primire în custodie si ale documentului de decontare (dispozitia de plata. în conformitate cu dispozitiile legale. .document justificativ de înregistrare în evidenta de la locurile de depozitare si în evidenta contabila în partida simpla.document pentru inventarierea marfurilor si ambalajelor aflate în unitatile cu amanuntul si pentru care evidenta se tine cantitativ-valoric. În listele de inventariere a valorilor materiale aflate în ambalaje originale intacte. Se întocmeste în doua exemplare la locurile de depozitare. cantitatea. aflate la locurile de munca si nesupuse prelucrarii. 2. pe lânga elementele comune (felul materialului sau produsul finit. Serveste ca: . precum si persoanele vinovate. Materialele.document centralizator al operatiunilor de inventariere. materialele de natura obiectelor de inventar.). depreciate. în ordinea codurilor.).).document pentru întocmirea Registrului-inventar. precum si pentru cele fara miscare sau cele care nu mai pot fi valorificate se întocmesc liste de inventariere separate. Formularele cu regim special se înscriu în listele de inventariere. a caror inventariere prin cântarire sau masurare ar necesita cheltuieli importante sau ar conduce la degradarea bunurilor respective. Listele de inventariere întocmite pentru bunurile în custodie trebuie sa contina. indicându-se codul. prefabricatele. materialelor destinate ambalarii. .). Înainte de stabilirea rezultatelor inventarierii se procedeaza la o verificare minutioasa a exactitatii înregistrarilor efectuate în fisele de magazie si în evidenta contabila în partida simpla.document justificativ de înregistrare în evidenta magaziilor (depozitelor) si în evidenta contabila în partida simpla a plusurilor si minusurilor constatate.document pentru stabilirea minusurilor si plusurilor valorice din gestiunile inventariate.. de calitate necorespunzatoare. fara miscare. produsele finite si ambalajele se înscriu în listele de inventariere. Serveste ca: . valoarea etc. dupa caz. de regula anual sau în situatiile prevazute de dispozitiile legale. caracterul si gradul deteriorarii sau deprecierii. LISTA DE INVENTARIERE (pentru gestiuni global-valorice) (cod 14-3-12/a) 1. grupate pe gestiuni si categorii de bunuri se înscriu în listele de inventariere. unii indici calitativi (tarie alcoolica. Pentru bunurile deteriorate total sau partial. a lichidelor a caror cantitate faptica nu se poate stabili prin transvazare si masurare sau a materialelor de masa. pe feluri. unitatea de masura. imprimatelor. Materiile prime. se înscriu separat în listele de inventariere. daca este cazul. dispozitia de încasare etc. Pentru stocurile de valori materiale. Toate bunurile inventariate. piesele de schimb. degradate. Se întocmeste într-un exemplar. cauzele care au determinat starea bunurilor respective. la care se anexeaza procesele-verbale în care se arata cauzele nefolosirii. . semifabricatele etc. de prisos.LISTA DE INVENTARIERE (cod 14-3-12) 1. . stocuri) si a altor valori (elemente de trezorerie etc.document pentru inventarierea rechizitelor de birou. care se semneaza de catre persoanele împuternicite sa efectueze inventarierea.document pentru inventarierea valorilor materiale aflate în gestiune.

(cod 14-6-17/c) Serveste ca jurnal auxiliar pentru înregistrarea veniturilor. Datele din jurnale stau la baza determinarii venitului brut. dupa caz.. într-un exemplar..). Se întocmeste trimestrial sau anual... Se întocmesc mai multe jurnale pentru cheltuieli si un jurnal pentru venituri...document justificativ centralizator de înregistrare în evidenta contabila în partida simpla.... în vederea întocmirii Jurnalului privind operatiuni diverse cod 14-6-17/c. în fisele analitice se totalizeaza rulajele pe luna respectiva si cumulat de la începutul anului.. a totalului cheltuielilor deductibile fiscal si a venitului net... ... dupa caz.... a caror inventariere prin cântarire sau masurare ar necesita cheltuieli importante sau ar conduce la degradarea bunurilor respective... .. BORDEROU DE ACHIZIŢIE (cod 14-4-13 şi cod 14-4-13/b) 1. în momentul achiziţiei.. Se întocmeste manual sau cu ajutorul tehnicii de calcul. cântarire..... produse sau marfuri.poate stabili prin transvazare si masurare sau marfurile în vrac etc. La sfârsitul fiecarei luni.....document de înregistrare în gestiune a bunurilor cumpărate de la persoane fizice. Datele privind bunurile inventariate se înscriu în listele de inventariere imediat dupa determinarea cantitatilor inventariate.. în listele de inventariere se mentioneaza modul în care s-a facut inventarierea si datele tehnice care stau la baza calculelor....document de centralizare a datelor din mai multe documente justificative care reflecta operatiunile economico-financiare de acelasi fel dintr-o anumita perioada (intrari si iesiri de materiale..... 2. în ordinea în care au fost grupate.. JURNAL PRIVIND OPERATIUNI DIVERSE pentru .. DOCUMENT CUMULATIV (cod 14-6-24) Serveste ca: ......document pentru justificarea sumelor primite ca avans (spre decontare) pentru achiziţii sau pentru decontarea sumelor plătite pentru achiziţii. cu respectarea prevederilor legale..document justificativ de înregistrare în evidenţa contabilă în partidă simplă a valorii bunurilor cumpărate. Înainte de stabilirea rezultatelor inventarierii prin compararea stocului faptic valoric al bunurilor inventariate cu soldul scriptic din evidenta contabila în partida simpla se procedeaza la o verificare amanuntita a exactitatii tuturor evaluarilor... Greselile identificate cu aceasta ocazie trebuie corectate înainte de stabilirea rezultatelor inventarierii. calculelor. ... (cod 14-6-22/b) Serveste la tinerea evidentei contabile în partida simpla a veniturilor si cheltuielilor în functie de natura lor. FISA PENTRU OPERATIUNI DIVERSE pentru . Se completeaza titulatura si continutul coloanelor în functie de natura operatiunilor economicofinanciare si de necesitatile de centralizare si de înregistrare. pe baza Fiselor pentru operatiuni diverse. totalizarilor si înregistrarilor din evidenta contabila în partida simpla si din evidenta de la locurile de depozitare. de la producătorii individuali sau de la alte persoane fizice... dupa caz. masurare sau cubare.. tinându-se seama de dimensiunile si unitatile de masura cu care figureaza în evidenta de la locurile de depozitare si în evidenta contabila în partida simpla. Se întocmeşte în două exemplare pentru aprovizionările cu bunuri de pe piaţa ţărănească.. În listele de inventariere se înscriu stocurile faptice stabilite de comisia de inventariere prin numarare. Valoarea de inventar se stabileste de comisia de inventariere.. operatii banesti etc.. ... Serveşte ca: .. respectiv a cheltuielilor....

617/2007. Potrivit Legii nr.S. . in vederea stabilirii si achitarii cotei de 5.CASS. . persoanele autorizate să desfăşoare activităţi independente datorează integral cota de contribuţie de asigurări sociale corespunzătoare condiţiilor de muncă în care îşi desfăşoară activitatea.CAS 31.art.U. dacă acest venit este singurul asupra căruia se calculează contribuţia. 95/2006. conform art.A. in termen de 60 de zile de la comunicarea deciziei de impunere. înscris în declaraţia sau în contractul de asigurare socială. 257 din Legea nr. Baza lunară de calcul a contribuţiei de asigurări sociale o constituie venitul lunar asigurat. c) din Legea nr. datorata de angajator si angajati. potrivit prevederilor Legii nr. .5% (optional).85%. aplicata asupra veniturilor cuprinse in contractul de asigurari sociale incheiat cu Casa de Sanatate.5%. cu modificarile ulterioare. Conform Legii nr.3% Se incheie obligatoriu contract de asigurare sociala si se plateste lunar CAS-ul pana la sfarsitul lunii.8% datorata de angajatori. 6 .5% datorata de angajati si 20.C.N. 19/2000. 8 din Normele aprobate prin O. lunar (600 RON). Conform Legii Pensiilor. in nume propriu.N.În situatia în care în cursul unei zile exista un numar mai restrâns de operatii. este de 0. pe baza contractului de asigurare.P. si se plateste CASS trimestrial.3% pentru conditii normale de munca. daca nu are calitatea de salariat la o alta entitate angajatoare. . 95/2006 si art.cota de contributie pentru concedii si indemnizatii. contribuţia lunară a persoanei asigurate se stabileşte sub forma unei cote de 5. nr. Contributii PFA: .5% din venitul net declarat. Potrivit Legii Bugetului Asigurarilor Sociale de Stat. din care 10. care se aplică asupra: veniturilor impozabile realizate de persoane care desfăşoară activităţi independente care se supun impozitului pe venit. sunt obligate sa comunice direct casei de asigurari alese veniturile. cu modificarile si completarile ulterioare. 95/2006. 29 lit. pentru anul 2010 cotele de contributie de asigurari sociale se stabilesc dupa cum urmeaza: 31.5%. 61 si art.A. pentru regularizare.Contributia individuala datorata la bugetul asigurarilor pentru somaj este de 0.5% Se depune declaratia privind obligatiile de constituire si plata la F. pana la data de 15 a ultimei luni din fiecare trimestru si. cuantumul cotizatiei este de 5. 11/2010 a bugetului de stat pe anul 2010 persoanele care nu sunt salariate dar au obligatia sa isi asigure sanatatea. se poate folosi un singur document cumulativ pentru operatiunile unei zile. aceasta nu poate fi mai mică decât cea calculată la un salariu de bază minim brut pe ţară. Pe ultimul rând se face totalul sumelor pe fiecare coloana.S.5.S. conform art.

sau la poştă prin scrisoare recomandată. De obicei se gasesc de cumparat la orice librarie. Se completează de mână. Inregistrare Registrul-jurnal de incasari si plati si Registrul inventar: acestea trebuie numerotate pe fiecare fila si apoi stampilate si semnate pe sigiliul de pe spatele ultimei foi. În situaţia închirierii bunurilor deţinute în comun. 3. la registratura organului fiscal competent. 1. Dosar sina 2. La depundere se completeaza si o cerere. Declaratia privind veniturile estimate (Formular 220): se completează in 2 exemplare de către persoanele fizice care realizează venituri în bani şi/sau în natură. fiecare coproprietar completează şi depune câte o declaraţie corespunzător cotei care îi revine din proprietate. în cazul depunerii declaraţiei de menţiuni. Copie act de identitate 6. organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit. din care unul rămâne la contribuabil. Cei care obţin venituri din mai multe surse depun câte o declaraţie pentru fiecare sursă. cedarea folosinţei bunurilor. activităţi agricole impuse în sistem real. Cerere de inregistrare (Formularul 070): se completează de contribuabilii persoane fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere care nu sunt autorizate de Registrul Comertului (caz in care inregistrarea la Administratia financiara s-a facut automat). Autorizatie de functionare (copie): copie dupa Autorizatia de functionare sau Certificatul de inregistrare fiscala 5. pentru contribuabilii care se înregistrează prin reprezentant fiscal: organul fiscal competent pentru administrarea persoanei impozabile care are calitatea de reprezentant fiscal. venituri din cedarea folosinţei bunurilor calificate în categoria venituri din activităţi independente. Declaraţia se depune direct sau prin împuternicit/reprezentant fiscal. Completarea lor este obligatorie conform legii. Nu depun contribuabilii care realizează venituri din arendare. Declaraţia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal. 4. daca evidenta se tine cu ajutorul tehnicii de calcul este necesar sa treceti in Registru totalurile lunare. prin scrisoare recomandată. Organul fiscal competent este: pentru contribuabilii care se înregistrează direct sau prin împuternicit:organul fiscal în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul fiscal contribuabilul sau. .Inregistrarea la Administratia Financiara Acest pas este obligatoriu pentru orice activitate comerciala desfasurata. provenind din activităţi independente. în două exemplare. In cazul Registrului-jurnal de incasari si plati.

Decizia de impunere privind platile anticipate (copie) .someri 1. 1. Dosar cu sina: in mod normal Casele de pensii cer dosarul intr-un Dosar cu sina (depinde de Casa de pensii). Persoanele care desfasoara una sau mai multe activitati independente sunt scutite de depunerea declaratiei de asigurare daca beneficiaza de o categorie de pensie sau sunt intr-una din urmatoarele situatii: . 3. 5. Autorizatie de functionare (copie): copie Certificat de inregistrare sau Autorizatie de functionare. 2.angajat cu contract de munca . 2. Carnet de munca (copie) Inregistrarea la Casa de Asigurari de Sanatate Profesiile libere. In cazul in care nu aveti Carnet de munca puteti depune si Copii dupa Adeverintele de vechime vizate de Inspectoratul teritorial de munca. Autorizatie de functionare (copie): copie Autorizatie de functionare sau Certificat de inregistrare 4. 5. formularul trebuie completat impreuna cu celelalte acte. Declaratie tip: declaratie pentru inscriere la Casa de pensii. cat si activitatile independente sunt obligate sa se asigure in sistemul public de sanatate. Copie act de identitate 4. Copie act de identitate 3. Carnet de munca (copie): copia dupa Carnetul de munca nu trebuie conformata cu originalul de catre angajator.Inregistrarea la Casa de pensii Este obligatorie doar daca nu sunteti angajat cu contract de munca. Declaratie sanatate: trebuie completata si depusa impreuna cu celelalte acte la Casa de asigurari de sanatate de care apartineti.