Panduan Pelaksanaan Bahasa Arab Tahun 6

PANDUAN PELAKSANAAN BAHASA ARAB
1. PENDAHULUAN Bahagian ini bertujuan memberi penjelasan berkenaan dengan Model Perluasan matlamat, model ini. 2. TAKRIF Model Perluasan Pelaksanaan Bahasa Arab bermaksud pelaksanaan mata pelajaran bahasa Arab diperluaskan kepada semua murid di sekolah-sekolah yang melaksanakan Program j-QAF. Merujuk kepada Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 13/2004: Pelaksanaan Program j-QAF di Sekolah Rendah (KP(85)8591/Jld.XVII(13) bertarikh 30 Disember 2004), “status mata pelajaran ini adalah sebagai mata pelajaran pilihan. Walau bagaimanapun murid (Islam) hendaklah memilih Bahasa Arab Komunikasi sekiranya tidak mengambil mata pelajaran Bahasa Cina Komunikasi atau Bahasa Tamil Komunikasi”. Murid bukan Islam diberi pilihan sama ada ingin mengambil Bahasa Arab atau tidak. 3. MATLAMAT Pengajaran dan pembelajaran bahasa di peringkat rendah bermatlamat menanam minat mempelajari bahasa Arab bagi menguasai kemahiran berbahasa di samping membolehkan murid berkomunikasi dengan mudah. 4. OBJEKTIF Di akhir pengajaran dan pembelajaran sekolah rendah murid dapat: 4.1 4.2 4.3 mendengar bunyi huruf-huruf, perkataan dan ayat bahasa Arab dan memahaminya. menyebut dengan betul huruf-huruf, perkataan dan ayat bahasa Arab. bertutur dalam bahasa Arab berdasarkan situasi tertentu dan memahaminya. Bahasa objektif, Arab untuk Tahun 6 di sekolah-sekolah pengajaran yang dan melaksanakan Program j-QAF. Panduan ini menerangkan tentang takrif, strategi pelaksanaan, kaedah pembelajaran serta penilaian yang akan digunakan dalam pelaksanaan

j-QAF

Panduan Pelaksanaan Bahasa Arab Tahun 6

4.4 4.5 4.6

membaca dengan betul dan memahami perkataan dan ayat bahasa Arab. menulis dengan betul huruf-huruf, perkataan dan ayat bahasa Arab dan memahaminya. menulis petikan berdasarkan situasi tertentu menggunakan ayat-ayat mudah dan memahaminya.

5.

STRATEGI PELAKSANAAN 5.1 Model Perluasan Pelaksanaan Bahasa Arab dilaksanakan dengan menggunakan peruntukan masa sedia ada bahasa Arab di sekolah kebangsaan iaitu 60 minit seminggu (30 minit x 2 waktu) seperti yang dinyatakan dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 8 Tahun 2002 KP (BS) 8591 Jilid XVII (8) bertarikh 1 Oktober 2002 : Penawaran Mata Pelajaran Bahasa Arab Tambahan di Sekolah Kebangsaan (SK). 5.2 5.3 Peruntukan masa ini mestilah berada di dalam jadual waktu rasmi persekolahan. Model ini dilaksanakan berpandukan kepada sepuluh (10) unit / topik yang terkandung dalam Pakej Buku Teks Bahasa Arab Tahun 6 Edisi 2007. Penerbitan pakej buku ini terdiri daripada Buku Teks dan Buku Panduan Guru yang dibina berdasarkan Sukatan Pelajaran Bahasa Arab dan Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Arab Tahun 6. Buku Latihan Aktiviti hanya disediakan untuk setiap murid tahap 1 sahaja melalui Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT). 5.4 Senarai unit / topik yang dinyatakan dalam Pakej Buku Teks di atas adalah seperti berikut : a. b. c. d. e. f. g. h. Unit / Topik Pertama Unit / Topik Kedua Unit / Topik Ketiga Unit / Topik Keempat Unit / Topik Kelima Unit / Topik Keenam Unit / Topik Ketujuh Unit / Topik Kelapan : : : : : : : :

‫ﰲ ﺍﳌﻘﺼﻒ‬ ‫ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻲ‬ ‫ﻣﻬﻦ ﺷﺮﻳﻔﺔ‬ ‫ﰲ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻠﻴﻞ‬ ‫ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻛﺮﱘ‬ ‫ﺑﻼﺩﻱ ﺍﳊﺒﻴﺒﺔ‬ ‫ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻝ ﺑﺎﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﻮﻃﲏ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺃﺑﻮﺍﺏ ﺍﻻﻣﺘﺤﺎﻥ‬ j-QAF

Panduan Pelaksanaan Bahasa Arab Tahun 6

i. j. 5.5

Unit / Topik Kesembilan Unit / Topik Kesepuluh

: :

‫ﺍﻟﺴﻔﺮ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﺭ‬ ‫ﺭﺣﻠﺔ ﺳﻌﻴﺪﺓ‬

Pelaksanaan setiap unit / topik mencakupi aktiviti-aktiviti yang terkandung dalam Buku Teks mengikut agihan masa seperti berikut: Bil . 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Aktiviti Aktiviti 1 Aktiviti 2 Aktiviti 3 Aktiviti 4 Aktiviti 5 Aktiviti 6 Aktiviti Pengukuhan dan Pengayaan JUMLAH Jumlah Waktu 2 waktu (30 minit x 2 = 60 minit) 1 waktu (30 minit) 1 waktu (30 minit) 1 waktu (30 minit) 1 waktu (30 minit) 1 waktu (30 minit) 1 waktu (30 minit) 8 waktu (240 minit)

5.6

Guru

Bahasa

Arab

hendaklah

melaksanakan

pengajaran

dan

pembelajaran berpandukan agihan aktiviti/ hasil pembelajaran (‫) ﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ‬ yang dicadangkan seperti di dalam jadual Penilaian Kendalian Sekolah Rendah (PKSR). 5.7 Bagi membantu keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran, guru-guru disarankan menggunakan bahan bantu yang dibekalkan ke sekolah-sekolah. 5.7.1 Buku Latih Tubi a. Buku Latih Tubi Bahasa Arab untuk Tahun 6 disediakan untuk membantu guru Bahasa Arab memberi pengukuhan dan pengayaan kepada murid. b. Di samping itu, guru juga boleh menggunakan latihanlatihan di dalam buku tersebut sebagai instrumen untuk penilaian kepada murid.

j-QAF

Panduan Pelaksanaan Bahasa Arab Tahun 6

6.

AGIHAN TUGAS 6.1 Penolong Pengarah j-QAF Negeri, Penolong Pegawai Pelajaran Daerah Unit Pendidikan Islam / Penyelia Kanan Pendidikan Islam Daerah bertanggungjawab : a. b. a. b. memberi taklimat pelaksanaan model . dan memantau pelaksanaan model. memastikan program dapat dilaksanakan dengan sempurna. meneliti dan mengemukakan laporan pelaksanaan model kepada Unit Pendidikan Islam, Pejabat Pelajaran Daerah dan Sektor Pendidikan Islam, Jabatan Pelajaran Negeri. 6.3 Ketua Panitia Pendidikan Islam bertanggungjawab : a. b. c. mengadakan mesyuarat penyelarasan pelaksanaan model. bekerjasama dengan semua pihak di sekolah bagi menjayakan pelaksanaan model. menyediakan dan menyerahkan laporan pelaksanaan model kepada Guru Besar. 6.4 Guru Bahasa Arab bertanggungjawab: a. menggunakan Buku Teks, Buku Panduan Guru Bahasa Arab dan bahan bantu mengajar yang disediakan untuk pengajaran dan pembelajaran dalam kelas. b. merancang aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang menarik dan bermakna. c. mempelbagaikan aktiviti komunikatif untuk menarik minat murid. d. memastikan aktiviti pengajaran dan pembelajaran berpusatkan murid. e. membuat disediakan. f. merekodkan hasil penilaian yang dilakukan selepas proses pengajaran dan pembelajaran. penilaian dengan menggunakan instrumen yang

6.2 Guru Besar bertanggungjawab :

j-QAF

Panduan Pelaksanaan Bahasa Arab Tahun 6

g. melaporkan perjalanan kelas dan hasil penilaian kepada Ketua Panitia. 7. KAEDAH PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 7.1 Berdasarkan teori-teori pemerolehan dan pembelajaran bahasa, terdapat pelbagai pendekatan pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab boleh dilaksanakan di sekolah. Namun begitu, pendekatan komunikatif dicadangkan untuk dilaksanakan di sekolah kerana sifat dan tujuan bahasa Arab itu sendiri ialah untuk berkomunikasi. 7.2 Pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab dijalankan menggunakan kaedah-kaedah berikut iaitu : a. Kaedah Tematik. b. Kaedah Ajuk-Hafaz. c. Kaedah Semula Jadi / Kaedah Terus. d. Kaedah Latih Tubi. e. Kaedah Eklektik. 8. PENILAIAN 8.1. Penilaian ialah sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran. Penilaian merupakan aktiviti untuk mendapatkan

( (‫آ ة‬ ( (‫ة‬ (

‫ا‬ ‫ا د وا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا ر تا‬

‫)ا‬ ) ‫)ا‬ ) ‫)ا‬

maklumat yang berguna bagi menentukan pencapaian sesuatu hasil pembelajaran dan objektif pengajaran dan pembelajaran. Oleh itu, penilaian perlu dijalankan secara berterusan bermula dari tahun 1 (sila rujuk Panduan Pelaksanaan PKSR Bahasa Arab seperti yang terdapat di dalam buku Panduan Pelaksanaan Model-model Pengajaran dan Pembelajaran dan Kokurikulum j-QAF Tahun 6). 8.2. Guru perlu menjalankan 3 penilaian iaitu penilaian sikap, penilaian lisan dan penilaian tulisan secara formatif berdasarkan topik pembelajaran. Walau bagaimanapun penilaian yang perlu dilaporkan kepada Bahagian Perkembangan Kurikulum (BPK) untuk tahap dua (Tahun 4 hingga Tahun 6) ialah penilaian sumatif yang akan dibekal ke sekolah-sekolah pada bulan Mei dan Oktober sahaja.

j-QAF

Panduan Pelaksanaan Bahasa Arab Tahun 6

8.3. Penilaian bahasa Arab di peringkat sekolah dilaksanakan mengikut format Penilaian Kendalian Sekolah Rendah (PKSR). Penilaian Kendalian Sekolah Rendah mempunyai prinsip-prinsip berikut : a. b. c. d. e. f. g. bersifat formatif. mengesan perkembangan individu secara menyeluruh (intelek, emosi, rohani dan jasmani). sistematik dan berterusan. menggunakan penulisan). berasaskan kriteria. dikendalikan oleh guru. membolehkan tindakan susulan. pelbagai kaedah (pemerhatian, lisan dan

j-QAF

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful