You are on page 1of 108

DĒ SCHOLĀ LOQUĀMUR

*

CENTUM VOCĀBULA SCHOLĀRIA

Antōnius G. Amador et Aemilius Canaleset Germānus González fēcerunt
*Alexandra Ramos līneolās suprā vōcālēs longās addidit

Lycēum -ī n

Acadēmīa -ae f [sīve Studiōrum Ūniversitas -ātis f]

campus –ī m lūsōrius [palaestra –ae f]

conclāve -is n [sīve schola -ae f]

classis -is f [sīve schola -ae f]

magister -trī m

magistra -ae f

discipulus -ī m

discipula -ae f

condiscipulī -ōrum m [-ae –ārum f]

tabula -ae f

ērāsūra [s. spongia] et crēta -ae f

tabula nuntiōrum f

clāvulī -ōrum m pl

tabula geōgraphica f

orbis –is terrārum f

mēnsa scrīptōria -ae f

sella -ae f

scamnum –īn [s. mēnsa -ae f]

sustentāculum –ī n

loculus –īm

liber -brī m

libellus -ī m [s. tabella -ae f]

cōdicillus [-ī m] ānulāris

charta -ae f [s. Papyrus –ī f]

chartulae -ārum f pl compāctae

Chartārium -ī n

ephēmeris -idis f [s. diārium –īn]

lexicon, -ī n [s. vocābulārium –īn]

calamus -ī m [s. stilus -ī m ]

graphium -ī n [s. graphis -idis m]

graphium -ī coāctile n

pēnicillus -ī m

colōrēs aquāticī m pl

cērulae -ārum f pl

pictūra -ae f [s. dēlīneātiō -ōnis]

rēgula -ae f

forfex forficis m/f

cummis –is f [s. gummis –is f]

cuspidārium -ī n

glūtinum -ī n [s. glūten –inis n]

ēmendātor -ōris m

mendum -ī n

fībula –ae chartārum f

fībiculae -ārum f pl

taenia adhaesiva -ae f

circinus -ī m

cultellus -ī m

uncīnātōrium [s. uncīnātrum] -ī n

perforāculum -ī n

māchinula calculātōria -ae f

graphiārium -ī n [s. thēca graphiāria]

thēca –ae scholāris f [s. sarcina f]

calendārium -ī n

hōrologium -ī n

ordinātrum [s. computātrum] -ī n

ordinātrulum –ī gestābile n

mūs mūris m [s. mūsculus –ī m]

clāvis –is memoriālis f

discus –ī compāctus opticus m

interrēte –is n

tēlephōnulum –ī gestābile n

phōtomāchina –ae f [s. māchina phōtographica]

phōtographēma –atis n

cinephōtomāchina -ae f [s. māchina cinematographica]

tēlevisōrium -ī n

impressōrium -ī n

scansōrium -ī n

phōtocōpiātrum -ī n

prōiectōrium -ī n

album -ī n

sirpiculus -ī m [s. scirpiculus]

sordēs -ium f pl et collēctōrium -ī n

mastix masticis f

cuppēdiae -ārum f pl

pēnsum -ī n

probātiō -ōnis f

nota -ae f [s. puncta –ōrum n pl]

testimōnium –ī n [s. diplōma –atis n]

ostium –ī n [s. iānua -ae f]

fenestra -ae f et vēlum –ī n [s. linteum -ī]

trānsenna -ae f

ambulācrum –ī n et scālae -ārum f pl

anabathrum -ī n [ascēnsōrium –ī n]

armāriolum -ī n

pegma –atis n librōrum [s. librārium –ī n]

balneum -ī n [s. lavātrīna –ae f]

audītōrium -ī n

conclāve -is n mūsicae

conclāve artis figūrātīvae

conclāve ordinātrōrum

conclāve scientiārum

labōrātōrium -ī n

officīna -ae f

bibliothēca -ae

gymnasium -ī n [s. palaestra -ae]

sēdēs –is f rectōris

lāophorum –ī n [autoraeda longa f]

statiō –ōnis f lāophorī

tintinābulum –ī n

cavaedium -ī (scholāre) n

pausa –ae (scholāris) f

caupōna -ae f

ientāculum –ī n [s. prandiculum -ī]

pedifollium –ī n

fēriae (aestīvae) -ārum f pl

FĪNIS
http://lingualatina-orberg.blogspot.com/2010/06/vocabula-scholaria.html