You are on page 1of 108

DĒ SCHOLĀ LOQUĀMUR*

CENTUM VOCĀBULA SCHOLĀRIA


Antōnius G. Amador et Aemilius Canaleset Germānus González fēcerunt
*Alexandra Ramos līneolās suprā vōcālēs longās addidit
Lycēum -ī n
Acadēmīa -ae f
[sīve Studiōrum Ūniversitas -ātis f]
campus –ī m lūsōrius [palaestra –ae f]
conclāve -is n [sīve schola -ae f]
classis -is f [sīve schola -ae f]
magister -trī m
magistra -ae f
discipulus -ī m
discipula -ae f
condiscipulī -ōrum m [-ae –ārum f]
tabula -ae f
ērāsūra [s. spongia] et crēta -ae f
tabula nuntiōrum f
clāvulī -ōrum m pl
tabula geōgraphica f
orbis –is terrārum f
mēnsa scrīptōria -ae f
sella -ae f
scamnum –īn [s. mēnsa -ae f]
sustentāculum –ī n
loculus –īm
liber -brī m
libellus -ī m [s. tabella -ae f]
cōdicillus [-ī m] ānulāris
charta -ae f [s. Papyrus –ī f]
chartulae -ārum f pl compāctae
Chartārium -ī n
ephēmeris -idis f [s. diārium –īn]
lexicon, -ī n [s. vocābulārium –īn]
calamus -ī m [s. stilus -ī m ]
graphium -ī n [s. graphis -idis m]
graphium -ī coāctile n
pēnicillus -ī m
colōrēs aquāticī m pl
cērulae -ārum f pl
pictūra -ae f [s. dēlīneātiō -ōnis]
rēgula -ae f
forfex forficis m/f
cummis –is f [s. gummis –is f]
cuspidārium -ī n
glūtinum -ī n [s. glūten –inis n]
ēmendātor -ōris m
mendum -ī n
fībula –ae chartārum f
fībiculae -ārum f pl
taenia adhaesiva -ae f
circinus -ī m
cultellus -ī m
uncīnātōrium [s. uncīnātrum] -ī n
perforāculum -ī n
māchinula calculātōria -ae f
graphiārium -ī n [s. thēca graphiāria]
thēca –ae scholāris f [s. sarcina f]
calendārium -ī n
hōrologium -ī n
ordinātrum [s. computātrum] -ī n
ordinātrulum –ī gestābile n
mūs mūris m [s. mūsculus –ī m]
clāvis –is memoriālis f
discus –ī compāctus opticus m
interrēte –is n
tēlephōnulum –ī gestābile n
phōtomāchina –ae f
[s. māchina phōtographica]
phōtographēma –atis n
cinephōtomāchina -ae f
[s. māchina cinematographica]
tēlevisōrium -ī n
impressōrium -ī n
scansōrium -ī n
phōtocōpiātrum -ī n
prōiectōrium -ī n
album -ī n
sirpiculus -ī m [s. scirpiculus]
sordēs -ium f pl et collēctōrium -ī n
mastix masticis f
cuppēdiae -ārum f pl
pēnsum -ī n
probātiō -ōnis f
nota -ae f [s. puncta –ōrum n pl]
testimōnium –ī n [s. diplōma –atis n]
ostium –ī n [s. iānua -ae f]
fenestra -ae f
et vēlum –ī n [s. linteum -ī]
trānsenna -ae f
ambulācrum –ī n et scālae -ārum f pl
anabathrum -ī n [ascēnsōrium –ī n]
armāriolum -ī n
pegma –atis n librōrum
[s. librārium –ī n]
balneum -ī n [s. lavātrīna –ae f]
audītōrium -ī n
conclāve -is n mūsicae
conclāve artis figūrātīvae
conclāve ordinātrōrum
conclāve scientiārum
labōrātōrium -ī n
officīna -ae f
bibliothēca -ae
gymnasium -ī n [s. palaestra -ae]
sēdēs –is f rectōris
lāophorum –ī n [autoraeda longa f]
statiō –ōnis f lāophorī
tintinābulum –ī n
cavaedium -ī (scholāre) n
pausa –ae (scholāris) f
caupōna -ae f
ientāculum –ī n [s. prandiculum -ī]
pedifollium –ī n
fēriae (aestīvae) -ārum f pl
FĪNIS
http://lingualatina-orberg.blogspot.com/2010/06/vocabula-scholaria.html