OBRAČUN AMORTIZACIJE U RAČUNOVODSTVENE I PORESKE SVRHE - esej

-

Ime i prezime: Sabina Tuzović Br.indeksa: M06/67

Podgorica, 16.05.2006.godine

1

dok se obračun amortizacije u poreske svrhe vrši saglasno članu 13.list RCG». br.65/2001) i Pravilnika o razvrstavanju osnovnih sredstava po grupama i metoda za utvrđivanje amortizacije («Sl.28/2001). br. Ta razlika se ogleda u metodama obračuna amortizacije i različitim amortizacionim stopama.6/2002). Zakona o porezu na dobit prvanih lica («Sl.I UVOD Amortizacija kao ekonomska kategorija predstavlja trošak osnovnih sredstava koji se raspoređuje tokom njegovog vijeka trajanja. Amortizacija u računovodstvene svrhe vrši se saglasno Zakonu o računovodstvu i reviziji («Sl. odnosno Medjunarodnim računovodstvenim standardima (MRS16). Treba razlikovati način obračuna amortizacije u računovodstvene svrhe od načina obračuna amortizacije u poreske svrhe.list RCG». 2 . Amortizacija se utvrđuje primjenom propisanih stopa na osnovicu koja je propisana računovodstvenim odnosno poreskim stopama.list RCG». br.

............ čak i ako se u tom periodu ne koristi. MRS 16 sadrži zahtjev da amortizacija sredstva započinje kada je ono raspoloživo za korištenje...........................05714 x 100 = 5............... u narednih 7 godina sredstvo će biti otpisivano po stopi od 5............... odnosno metod amortizacije....14 x 7 = 400....januar 2005... Od preduzeća se zahtijeva da sredstvo amortizuje sve do njegovog isknjižavanja.. osim ako nije u potupnosti amortizovano.godine posjeduje sredstvo čija je nabavna vrijednost 1................. 2..00 eura........ a ne 10 godina kako je prvobitno bilo procijenjeno. Prvobitno procijenjeni korisni vijek upotrebe je 10 godina. 400.. pa ako su nastale značajne promjene treba za tekući i budući period prilagoditi stope............. 100.......................00...00 Ispravka vrijednosti ( 4 x 6 godina) ...... 3 .. Ako se mijenja prvobitno procijenjeni vijek upotrebe sredstva. 10% Godišnji iznos amortizacije ............. 600......... Korisni vijek upotrebe i metod amortizacije treba povremeno preispitati............ 1) 2) 3) 4) 5) 6) Nabavna vrijednost ...... 7 godina......00 U slučaju da preduzeće preispita korisni vijek upotrebe sredstva i procijeni da sredstvo može da se koristi još u narednih npr.............000.....714% Dakle....... a sredstvo je u upotrebi već 6 godina.......... Amortizacija će se vršiti nakon stavljanja sredstva u upotrebu. 1000 x 5...........II OBRACUN AMORTIZACIJE U RAČUNOVODSTVENE SVRHE 2......... U skladu sa zahtjevom MRS 16 sa obračunom amortizacije se ne prestaje kada se sredstvo ne koristi aktivno i kada se drži radi otuđenja........000....... Iznos koji se amortizuje i amortizacioni period Amortizacija osnovnih sredstava je obrađena Međunarodnim računovodstvenim standardom 16 (MRS 16).................................... Stopa amortizacije za narednih 7 godina biće: (400/1000) / 7 = 0.....00 Knjigovodstvena (sadašnja) vrijednost (1– 5) ... 10 godina Stopa amortizacije ....00 Prvobitno procijenjeni korisni vijek upotrebe ......... stopa amortizacije za tekući i budući period izračunava se na sljedeći način: (sadasnja vrijednost / nabavna vrijdnost) / preostali vijek upotrebe Primjer : Preduzeće «XYZ» na dan 1........... Amortizacija sredstva prestaje kada se ono isknjiži..... 1.....2.... tj.....714 = 57.............714%....... onda je ukupni procijenjeni vijek upotrebe 13 godina.1.. Iznos koji se amortizuje na sistematskoj osnovi tokom procjenjivanja korisnog vijeka upotrebe utvrdjuje se kao razlika između nabavne vrijednosti (ili cijene koštanja) i rezidualne vrijednosti (preostale vrijednosti)........ Promjene stopa i metoda amortizacije Sredstvo treba amortizovati na sistematskoj osnovi tokom procijenjenog korisnog vijeka upotrebe............

I grupa 5% .65/2001. Tako npr. Poreski tretman amortizacije Predmet obračuna amortizacije u smislu člana 13. 3. iz navedenih propisa i posebno propisanog obrasca «OA». Početak obračunavanja amortizacije Početak obračunavanja amortizacije za poreske svrhe za nabavljena sredstva u tekućoj godini nije neposredno propisan. sa ciljem da bi se preduzeća ohrabrila da brže modernizuju opremu.2.III OBRAČUN AMORTIZACIJE U PORESKE SVRHE 3. Primjer : 1 “Službeni list RCG” br. a ostala osnovna sredstva razvrstana su od II do V grupe i amortizuju se primjenom degresivne metode na grupnoj osnovi po stopi od 15% do 30%. proizilazi da se za tekuću godinu obračun amortiazcije svih sredstava razvrstanih u I – V grupu vrši jednako. 4 .3. 3. Poreski način obračuna amortizacije u principu dozvoljava veće troškove.II grupa 15% . 3. Međutim. Pod stalnim osnovnim sredstvima podrazumijevaju se materijalna i nematerijalna sredstva čiji je vijek trajanja duži od jedne godine i čija vrijednost prelazi 200 eura. Osnovica za obračun amortizacije Za prvu grupu sredstava koja se amortizuju primjenom proporcionalne metode osnovica za obračun amortizacije predstavlja nabavna cijena pojedinog osnovnog sredstva uvećana za vrijednost ulaganja koja prelaze 5% od nabavne vrijednosti tog osnovnog sredstva.4.IV grupa 25% . za sredstvo iz I grupe nabavljeno u bilo kom mejsecu tekuće godine biće ista amortizacija kao i za sredstvo nabavljeno u prethodnoj godini pod uslovom da im je nabavna vrijednost ista. Nabavna vrijednost sredstava nabavljenih u tekućoj godini u bilo kom mjesecu iz grupe II – V ulazi u neotpisanu vrijednost koja podliježe istoj stopi amortizacije. Razvrstavanje osnovnih sredstava Osnovna sredstva u smislu člana 13.III grupa 20% . Zakona o porezu na dobit pravnih lica razvrstavaju se u pet grupa sa sljedečim amortizacionim stopama1: .1. Zakona o porezu na dobit prvanih lica čine stalna osnovna sredstva koja se nalaze kod poreskog obveznika.V grupa 30% U I grupi su razvrstane zgrade i objekti. Poreska pravila mogu da povećaju ili smanje dobit iskazan u bilansu uspjeha po osnovu amortizacije u zavisnosti od slučaja kako je amortizacija iskazana kao trošak u računovodstvene svrhe. istim procentom bez obzira na vrijeme nabavke sredstva. i amortizuju se primjenom proporcionalne metode po stopi od 5% godišnje po principu sredstvo po sredstvo. tj. Zakon o porezu na dobit pravnih lica. Podgorica 2002.

.............godine .000 – 2......750 Neotpisana vrijednost na kraju godine .......400 8) Stopa ................00 Stopa amortizacije za tekuću godinu .....640 eura.400 7) Osnovica za obračun amortizacije (5+6) .........................................................................................000 4) Izdaci za opravku sredstava u toku 2005.000 Ispravka vrijednosti u prethodnim godinama .. 700.......000 x 5% = 2.... kao i za vrijednost kupljenih osnovnih sredstava u okviru grupe..godine ........... 52............400..... 8........ 1...........................250 Osnovica za obračun amortizacije po degresivnoj metodi ( II – V grupe) predstavlja neotpisana vrijednost grupe osnovnih sredstava (saldo grupe) utvrđena na kraju prethodne godine...................000 Ulaganja iznad 5% nabavne vrijednosti u 2004........ 125................... 65.........godini biće 49.. 6....... 5% Amortizacija za tekuću godinu (5 x 6) ........ Vrijednost osnovnih sredstava u grupi umanjuje se za vrijednost prodatih osnovnih sredstava iz grupe................ 49......................184.......640 Povećanje salda grupe po osnovu ulaganja izračunava se kao razlika troškova popravki u tekućoj godini i iznosa dobijenog kao 5% od iznosa salda grupe na kraju godine....... Kada saldo grupe (neotpisana vrijednost na kraju godine) za osnovna sredstva koja se amortizuju po degresivnoj metodi dođe ispod 100 eura cjelokupni iznos se iskazuje kao rashod i saldo grupe iznosi nula...godine ..... 45........310........................... IV ZAKLJUČAK 5 ....250 Sredstvo nabavljeno u toku 2005.................000 2) Kupljena sredstva u toku 2005............ 5.....................1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) Nabavna vrijednost sredstva nabavljenih u toku 2004..godine .. 565..... Primjer : 1) Saldo grupe II na kraju 2004............................. uvećane za vrijednost ulaganja koje prelaze 5% salda pojedine grupe................ 60............godine ...... 50...........godini .............000 6) Povećanje salda grupe po osnovu ulaganja ...760 10)Neotpisana vrijednost na kraju godine (7 – 9) ..600..........000 Ukupna ispravka vrijednosti (3 + 7) ..................................................................................... 1..................... 9.. Po navedenom primjeru.................................. s tim što se za pojedine grupe primjenjuju posebne stope amortizacije. 15 % 9) Amortizacija (7 x 8) ...................... početni saldo II grupe u 2006...000 3) Vrijednost prodatih sredstava u toku godine ......000 Ukupna NV (osnovica za amortizaciju) (1+2+4) ........... 9.............................. U datom primjeru to je: 52............................................................... Isti postupak obračuna amortizacije primjenjuje se i na preostale grupe...................600 = 6........................... 7.....000 5) Neotpisana vrijednost (1+2+3) .. 58..

Ako sredstvo doprinosi prihodima pravnog lica u toku više obračunskih perioda. V LITERATURA 6 .Amortizacija osnovnih sredstava je obrađena Međunarodnim računovodstvenim standardom 16 (MRS 16). Potreba za amortizacijom nastaje iz obračunske pretpostavke. mora biti pronađen neki metod za raspored troškova sredstava u toku njegovog životnog vijeka. Umjesto toga. onda iznos koji je potrošen mora u neko vrijeme biti terećen sa prihoda. onda bi bilo neadekvatno teretiti bilo koji period pojedinačno (odnosno period u kojem je sredstvo nabavljeno) za cijeli trošak. zbog iznajmljivanja drugima ili u administrativne svrhe. Sredstva koja se amortizuju su sredstva:  za koja se očekuje da će biti korištena više od jednog obračunskog perioda  imaju ograničen životni vijek  pravno lice ih drži radi njihovog korištenja u proizvodnji ili snadbijevanju robama i uslugama. Ako je novac potrošen za kupovinu sredstva.

Podgorica 2002..2. «Računovodstvo. «BEMUST» Sarajevo. Štampa «Makarije» Podgorica. Podgorica 2002.65/2001. «Sl. Udruženje računovođa i revizora FbiH. Institut računovođa i revizora CG. Podgorica 2005.Međunarodni standardi».. novembar 2005.«ACC –Finansijsko/Financijsko izvještavanje.6/2002.1. «Sl. revizija i finansije» br.list RCG» br. Institut računovođa i revizora CG.11. Zakon o porezu na dobit pravnih lica. revizija i finansije» br. Podgorica 2006. jan-feb 2006. «Računovodstvo. Zakon o računovodstvu i reviziji.list RCG» br. Sarajevo 2002. 7 . Štampa «Makarije» Podgorica.

8 .

2 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful